Reindriftsloven

Page 1

Reindriftsloven regulerer de interne forhold i reindriften, og det er her de største endringene skjedde ved loven av 2007. Loven har også regler om reineiernes bruksrettigheter og deres ansvar for skade; det er disse bestemmelsene som er videreført fra 1978-loven. Rettspraksis viser at disse eldre reglene må endres, tatt i betraktning det endrete synet på reindriften og samiske rettigheter. Selv om lovgivningen om reindrift har en lang historie, er det ikke tidligere gitt ut en lovkommentar i bokform. Boken gir en grundig omtale av reindriftsloven og dens enkelte bestemmelser.

Kirsti Strøm Bull er professor emerita i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun har siden 1995 arbeidet med samerettslige spørsmål, først og fremst reindriftsrett, og rettshistorien knyttet til dette rettsfeltet. Hun var leder av Reindriftslovutvalget (1998–2001) og hun var også medlem av Samerettsutvalget 2 (2001–2007). Strøm Bull har skrevet flere bøker og artikler om reindriftsrett.

Denne utgivelsen finnes også på www.juridika.no

isbn 978-82-15-03090-6

9

788215

030906

Reindriftsloven

Den samiske reindriften har lange historiske røtter, og den første reguleringen skjedde ved Lappekodisillen av 1751. Senere er det gitt flere lover om reindrift, som har avløst hverandre. Dagens reindriftslov som er fra 2007, avløser reindriftsloven av 1978. Dagens lov er ingen fullstendig revisjon av 1978-loven, mange bestemmelser er en ren videreføring av tidligere regler.

Kirsti Strøm Bull

Reindriftsloven Lovkommentar Denne utgivelsen finnes også på www.juridika.noReindriftsloven

9788215030906_Strøm Bull_Reindriftsloven.indd 1

24.08.2020 10:47


9788215030906_Strøm Bull_Reindriftsloven.indd 2

24.08.2020 10:47


Kirsti Strøm Bull

Reindriftsloven Lov om reindrift 15. juni 2007 nr. 40

Lovkommentar

Universitetsforlaget

9788215030906_Strøm Bull_Reindriftsloven.indd 3

24.08.2020 10:47


© Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03090-6 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning og kan straffes med bøter eller fengsel. Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo www.universitetsforlaget.no Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond Omslagsdesign: ANTI / Erik Johan Worsøe Eriksen Omslag: Universitetsforlaget Sats: ottaBOK Trykk: 07 Media – 07.no Innbinding: Bokbinderiet Johnsen AS Boken er satt med: Times LT Std 10,5/12,5 Papir: 90 g Amber Graphic 1,25

9788215030906_Strøm Bull_Reindriftsloven.indd 4

24.08.2020 10:47


Forord Lovregulering av reindrift har røtter tilbake til Lappekodisillen av 1751, men den første mer omfattende lovreguleringen er den såkalte Fælleslappeloven av 1883. Fælleslappe­ loven ble gjeldende fram til reindriftsloven av1933, og denne loven ble avløst av reindriftsloven av 1978, som altså igjen er avløst av dagens reindriftslov fra 2007. Selv om lovgivning om reindrift har en lang historie, er det ikke tidligere gitt ut en lovkommentar i bokform. Jeg begynte å arbeide med reindriftsrett på midten av 1990-tallet, og da Reindriftslovutvalget ble oppnevnt i 1998, ble jeg bedt om å lede arbeidet. Lovutvalget skulle foreslå endringer i loven av 1978, men dets mandat var begrenset til de spørsmål som gjaldt 1) styringen og forvaltningen av reindriften og 2) de interne forhold i reindriften. De bestemmelsene i 1978-loven som gjaldt forholdet mellom reindriften og omverdenen, og som utgjorde de grunnleggende rettighetsspørsmålene, var ikke en del av Reindriftslovutvalgets mandat. Disse spørsmålene skulle overlates til Samerettsutvalget 2. Da reindriftsloven ble vedtatt i 2007, var derfor mange av bestemmelsene bare en videreføring av bestemmelser i 1978-loven. Kort tid etter at loven ble vedtatt, kom Samerettsutvalget 2 i sin innstiling NOU 2007: 13 med forslag til lovendringer i de spørsmål dette utvalget var bedt om å se på. Forslagene fra Samerettsutvalget 2 er imidlertid ennå ikke brakt videre til en påkrevd endring av reindriftsloven. Da jeg for 25 år siden begynte å arbeide med reindriftsrett, var det en helt ny verden som åpnet seg for meg. Jeg skylder alle som har vist meg denne verden, en stor takk. Det gjelder de reineierne som lærte meg om sin næring – under vårflytting, kalvemerking, høstslakting og gjennom samtaler i ulike sammenhenger. Det har også vært berikende å samtale med andre som arbeider med reindriftsrett, som ansatte i forvaltningen, advokater og forskere. Reindriftslovutvalget hadde medlemmer med lang erfaring innen reindriftsnæringen, og vi hadde givende diskusjoner i utvalget. Jeg ser tilbake på samarbeidet i lovutvalget med stor glede. Universitetsforlaget ba meg for noen år siden om å skrive en kommentarutgave til reindriftsloven. Jeg vil takke redaktør Sturla Blanck Torkildsen for å ha holdt tak i prosjektet. Etter at manus var levert, kom advokat Erik Keiserud, som var med i Reindriftslovutvalget, inn som ekstern leser. Jeg vil rette en stor takk til ham for nyttige kommentarer. Mange takk også til Gunhild Eide for god hjelp under korrekturen. Oslo, august 2020 Kirsti Strøm Bull

9788215030906_Strøm Bull_Reindriftsloven.indd 5

24.08.2020 10:47


9788215030906_Strøm Bull_Reindriftsloven.indd 6

24.08.2020 10:47


Innhold

Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Reindriftsloven av 2007 – bakgrunn og utvikling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Fra Lappekodisillen av 1751 til reindriftsloven av 1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Reindriftsloven av 1978. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Endring av 1978-loven i 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Reindriftsloven av 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Endringer i reindriftsloven av 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Samerettsutvalgets forslag til endringer i 2007-loven, NOU 2007: 13 . . . . . . 28 Kapittel 1 Innledende bestemmelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 § 1. Lovens formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 § 1 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 § 1 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 § 1 tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 § 1 fjerde ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 § 2. Virkeområde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 § 3. Forholdet til folkeretten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 § 4. Det samiske reinbeiteområdet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 § 4 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 § 4 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 § 4 tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 § 5. Samiske regionale reinbeiteområder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 § 6. Samiske reinbeitedistrikter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 § 7. Ekspropriasjon for å sikre reinbeiteareal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 § 7 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 § 7 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 § 8. Reindrift utenfor det samiske reinbeiteområdet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 § 8 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 § 8 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 § 8 tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 § 8 fjerde ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 § 8 femte ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

9788215030906_Strøm Bull_Reindriftsloven.indd 7

24.08.2020 10:47


8

Innhold

Kapittel 2 Reindrift i det samiske reinbeiteområdet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 § 9. Rett til å eie rein i det samiske reinbeiteområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 § 9 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 § 9 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 § 9 tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 § 9 fjerde ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 § 10. Siidaandel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 § 10 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 § 10 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 § 10 tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 § 11. Etablering av siidaandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 § 11 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 § 11 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 § 11 tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 § 11 fjerde ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 § 11 femte ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 § 11 sjette ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 § 11 syvende ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 § 12. Sideordnet rekrutteringsandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 § 12 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 § 12 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 § 12 tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 § 12 fjerde ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 § 12 femte ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 § 12 sjette ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 § 12 syvende ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 § 13. Ektefelles og samboers stilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 § 13 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 § 13 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 § 13 tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 § 13 fjerde ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 § 14. Opphør av ekteskap og samboerskap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 § 14 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 § 14 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 § 14 tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 § 15. Overføring av ansvaret som leder av siidaandel. . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 § 15 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 § 15 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 § 15 tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 § 15 fjerde ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 § 15 femte ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 § 15 sjette ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

9788215030906_Strøm Bull_Reindriftsloven.indd 8

24.08.2020 10:47


Innhold

9

§ 16. Avvikling av siidaandel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 § 16 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 § 16 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 § 16 tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 § 16 fjerde ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 § 17. Hold av rein i strid med reglene i kapittel 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 § 18. Melding om reindrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 § 18 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 § 18 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 § 18 tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Kapittel 3 Reindriftsrettens innhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 § 19. Beiterett. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 § 19 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 § 19 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 § 19 tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 § 20. Årstidsbeiter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 § 21. Rett til husvære, buer o.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 § 21 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 § 21 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 § 21 tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 § 22. Flyttleier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 § 22 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 § 22 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 § 23. Motorferdsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 § 23 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 § 23 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 § 24. Gjerder og andre anlegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 § 24 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 § 24 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 § 24 tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 § 24 fjerde ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 § 25. Brensel og trevirke i det samiske reinbeiteområdet . . . . . . . . . . . . . . . 114 § 25 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 § 25 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 § 25 tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 § 25 fjerde ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 § 26. Jakt, fangst og fiske i det samiske reinbeiteområdet​. . . . . . . . . . . . . . . 116 § 26 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 § 26 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 § 26 tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

9788215030906_Strøm Bull_Reindriftsloven.indd 9

24.08.2020 10:47


10

Innhold

Kapittel 4 Alminnelige regler om utøvelse av reindrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 § 27. Utøvelse av reindrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 § 27 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 § 27 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 § 28. Tilsyn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 § 28 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 § 28 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 § 29. Innsyn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 § 29 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 § 29 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 § 29 tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 § 30. Behandling av andre siidaers rein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 § 30 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 § 30 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 § 30 tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 § 31. Skilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 § 31 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 § 31 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 § 31 tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 § 31 fjerde ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 § 31 femte ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Kapittel 5 Merking av rein og registrering av reinmerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Reinmerke – et viktig samisk kulturuttrykk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 § 32. Rett til reinmerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 § 32 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 § 32 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 § 32 tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 § 32 fjerde ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 § 32 femte ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 § 33. Plikt til merking av rein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 § 33 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 § 33 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 § 33 tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Lovendring av 21. juni 2019 nr. 62 – ennå ikke trådt i kraft (pr. juni 2020). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 § 34. Former for merking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 § 34 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 § 34 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 § 34 tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Lovendring av 21. juni 2019 nr. 62 – ennå ikke trådt i kraft (pr. juni 2020). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

9788215030906_Strøm Bull_Reindriftsloven.indd 10

24.08.2020 10:47


Innhold

11

§ 35. Ommerking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 § 35 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 § 35 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 § 36. Salg av rein uten lovlig merke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 § 36 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 § 36 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 § 37. Merkenemnd og klagenemnd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 § 38. Registrering og sletting av merke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 § 38 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 § 38 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 § 38 tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 § 38 fjerde ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 § 38 femte ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 § 38 sjette ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 § 39. Saksbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 § 39 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 § 39 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 § 39 tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 § 40. Utfyllende bestemmelser om reinmerker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 § 41. Merking utenfor det samiske reinbeiteområdet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Kapittel 6 Reindriftens organisering – distrikter og siida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Bakgrunnen for etableringen av reinbeitedistrikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 § 42. Reinbeitedistrikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 § 42 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 § 42 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 § 42 tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Rettspraksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 LH-2012-106514, dom av 2. april 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 LH-2012-179763, dom av 12. juni 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 LH-2009-133706, dom av 26. mars 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 LH-2013-162742, dom av 27. mars 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 LH-2016-105868, dom av 7. april 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 § 43. Distriktsstyre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Et distrikt består ofte av flere siidaer, og det må avspeiles i styret . . . . . . 163 § 43 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 § 43 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 § 43 tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 § 43 fjerde ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 § 43 femte ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 § 43 sjette ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 § 44. Distriktsstyrets oppgaver og myndighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 § 44 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 § 44 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

9788215030906_Strøm Bull_Reindriftsloven.indd 11

24.08.2020 10:47


12

Innhold

§ 45. Fullmakt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 § 46. Distriktskasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 § 46 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 § 46 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 § 46 tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 § 46 fjerde ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 § 47. Reindriftsfond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 § 48. Revisjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 § 49. Distriktsårsmøte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 § 49 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 § 50. Distriktsårsmøtets saker og myndighet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 § 50 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 § 50 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 § 50 tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 § 50 fjerde ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 § 51. Siida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 § 52. Sommersiidastyre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 § 53. Årsmøte i sommersiidaen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 § 53 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 § 53 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 § 54. Siidaårsmøtets saker og myndighet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 § 55. Siidakasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 § 56. Siidafond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 § 56 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 § 56 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Kapittel 7 Bruksregler i distriktet. Distriktsplan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 § 57. Bruksregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 § 57 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 § 57 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 § 57 tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 § 58. Utarbeidelse og godkjennelse av bruksregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 § 58 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 § 58 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 § 58 tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 § 58 fjerde ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 § 58 femte ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 § 58 sjette ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 § 59. Beitebruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Bakgrunnen for regler om beitebruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 § 59 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 § 59 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 § 59 tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 § 59 fjerde ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

9788215030906_Strøm Bull_Reindriftsloven.indd 12

24.08.2020 10:47


Innhold

13

§ 59 femte ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 § 59 sjette ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 § 60. Reintall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Om regulering av reintall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 § 60 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 § 60 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 § 60 tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 § 60 fjerde ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 § 60 femte ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 § 60 sjette ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 § 60 syvende ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 § 61. Beitetider. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 § 61 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 § 61 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 § 62. Distriktsplaner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 § 62 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 § 62 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 § 62 tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Kapittel 8 Forholdet til annen bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 § 63. Utnytting av eiendom i reinbeiteområde​. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 § 63 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 § 63 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 § 63 tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 § 64. Opptaing av reinlav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 § 65. Ferdsel i område hvor rein beiter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 § 65 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 § 65 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 § 66. Hunder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Kapittel 9 Ansvar for skade. Skjønn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Den historiske bakgrunnen for ansvarsreglene i kapittel 9. . . . . . . . . . . . . . . . 235 Lappekodisillen av 1751 og senere forsøk på lovregulering. . . . . . . . . . . 235 Fælleslappeloven av 1883 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Tillægslappeloven av 1897. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Reindriftsloven av 1933. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Reindriftsloven av 1978. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Skjematisk oversikt over utviklingen av erstatningsansvaret. . . . . . . . . . . . . . 242 Fellesansvarets karakter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Type skader som omfattes av objektivt fellesansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Reindriftsloven 1933. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Reindriftsloven 1978. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

9788215030906_Strøm Bull_Reindriftsloven.indd 13

24.08.2020 10:47


14

Innhold

§ 67. Objektivt og felles ansvar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 § 67 første ledd og annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 § 67 tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 § 67 fjerde ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 § 67 femte ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 § 67 sjette ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Samerettsutvalget 2: forslag til endring av § 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 § 68. Unntak fra det objektive ansvaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 § 68 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 § 68 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Samerettsutvalget 2: forslag til endring av § 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 § 69. Gjerder til støtte for reineierens driveplikt og sikring mot erstatningsansvar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 § 69 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 § 69 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Samerettsutvalget 2: forslag til endring av § 69. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Rettspraksis om reineiernes erstatningsansvar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Tidligere rettspraksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 HR-2018-872-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 § 70. Skade voldt av rein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 § 70 a. Saksbehandlingen av erstatningskrav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 § 70 a første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 § 70 a annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 § 70 a tredje ledd og fjerde ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 § 70 a femte ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 § 70 b. Forholdet til jordskiftelova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Kapittel 10 Myndighetsorganer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 § 71. Reindriftsstyret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 § 71 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 § 71 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 § 71 tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 § 72. Områdestyret (opphevet). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 § 73. Megling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 § 73 første og annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 § 73 tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Kapittel 11 Sanksjoner og tvangstiltak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 § 74. Plikt til å etterleve loven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 § 75. Pålegg om opphør av ulovlig forhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 § 76. Tvangsmulkt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 § 76 første og annet ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 § 76 tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

9788215030906_Strøm Bull_Reindriftsloven.indd 14

24.08.2020 10:47


Innhold

15

§ 77. Avgift ved brudd på bruksregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 § 77 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 § 77 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 § 78. Forelegg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Om sivilt forelegg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 § 78 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 § 78 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 § 78 tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 § 79. Tvangstiltak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 § 79 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 § 79 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 § 79 tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 § 79 fjerde ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 § 80. Straffansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Kapittel 12 Reingjerde mot Finland m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 § 81. Reingjerdekonvensjonen 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Kapittel 13 Avsluttende bestemmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 § 82. Forskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Litteratur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Offentlige innstillinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Lovregister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Konvensjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Dommer, kjennelser og uttalelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Stikkordregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

9788215030906_Strøm Bull_Reindriftsloven.indd 15

24.08.2020 10:47


9788215030906_Strøm Bull_Reindriftsloven.indd 16

24.08.2020 10:47


Reindriftsloven av 2007 – bakgrunn og utvikling

Fra Lappekodisillen av 1751 til reindriftsloven av 1978 Den samiske reindriften drives på områder som strekker seg fra Varanger i nord og til Engerdal i sør, se figur 5 under § 4. Den første lovregulering av reindrift finner vi i Lappekodisillen fra 1751, et tillegg til grensetraktaten mellom Norge og Sverige av 7.–18. oktober 1751. I 1751 ble grensen mellom Norge og Sverige-Finland fastsatt gjennom traktat. Grensen som ble trukket, skar seg tvers igjennom de samiske bruksområder. Grensetraktraten fikk et tillegg, kalt Lappekodisillen, som regulerte forholdet for samene. Lappekodisillen skulle blant annet sikre reindriftssamenes rett til fortsatt å flytte med sine rein mellom de to riker. Etter kodisillens § 10 skulle samene «efter gammel Sædvane være dennem tilladt, Høst og Vaar, at flytte med deres Rehn-Hiorder over Grendsen ind i det andet Rige». Finland ble i 1809 avstått fra Sverige til Russland, men uten at det skjedde noen endringer i grensetraktaten og Lappekodisillen fra 1751. I 1852, etter uenighet mellom Finland/Russland og Norge/Sverige om finske innbyggeres rett til fiske i Varangerfjorden, erklærte Finland/Russland grensen mellom Norge og Finland stengt for reindriften. Grensesperringen førte til at reindriftssamene i Finnmark ble utestengt fra sine vinterbeiter i Finland. Det ble dermed et stort press på vinterbeitene særlig i Øst-Finnmark, og det ble nødvendig å beskytte disse. Ved lov av 7. september 1854 ble det derfor forbudt å beite på vinterbeitene i Indre Finnmark i sommerhalvåret. Til denne loven ble det gitt følgende tilleggslover: lov av 9. september 1857, lov av 17. juni 1869, lov av 11. juni 1898, lov av 9. juni 1903; lover som alle gjaldt reguleringen av beiteforholdene på vinterbeitene i Finnmark. For reindriften i Finnmark ble det videre ved lov av 23. juni 1888 gitt bestemmelser «om forskjellige Forhold vedkommende Fjeldfinnerne i Finnmarkens Amt». Denne loven inneholdt regler om reinmerking, registrering, utskilling av rein, og i tillegg ble Kongen gitt myndighet til å fordele sommerbeiteområdene mellom reindriftssamene, det vil si opprette sommerbeitedistrikter. Utover på 1800-tallet ble det fra jordbruket i reindriftsområder reist krav om bedre vern mot skade som reinen gjorde på åker og eng. Lappekodisillen hadde i § 16 regler om erstatningsansvar i slike tilfeller, men disse reglene ble fra jordbrukets side ikke sett på som tilfredsstillende. Dette var krav som ikke minst rettet seg mot reindriftssamer fra svensk side som hadde sommerbeite i Troms. Etter flere kommisjonsutredninger og forhandlinger med Sverige gjennom flere tiår kom lovregler om skjerpet erstatningsansvar på plass i 1883, lov av 2. juni 1883 angaaende Lapperne i de forenede Kongeriger Norge

9788215030906_Strøm Bull_Reindriftsloven.indd 17

24.08.2020 10:47


18

Reindriftsloven av 2007 – bakgrunn og utvikling

og Sverige, kalt «Fælleslappeloven». Loven gjaldt for reindriften i Troms og sørligere fylker. Som lovens navn angir, var loven felles for Norge og Sverige og omfattet også rein fra svensk side som etter Lappekodisillen hadde rett til å beite i Norge.1 Loven omfattet ikke reindriften i Finnmark. Ved Fælleslappeloven ble prinsippet om fellesansvar for beiteskader innført, se under § 67, og det ble gitt hjemmel for opprettelse av reinbeitedistrikter. Det ble umiddelbart opprettet 27 reinbeitedistrikter i Troms.2 Reinbeitedistrikter opprettet i medhold av Fælleslappeloven hadde en helt annen bakgrunn enn de reinbeitedistriktene som ble opprettet i Finnmark i henhold til loven av 1888. Mens etableringen av reinbeitedistrikter i Finnmark skulle ordne forholdene reineierne imellom på sommerbeitene, hadde etablering av distrikter etter Fælleslappeloven sin bakgrunn i behovet for geografisk å angi hvem som var felles ansvarlig for beiteskader på jordbruksland. Fælleslappeloven var midlertidig og gjaldt opprinnelig bare i femten år, men den ble forlenget, og ble gjeldende helt fram til reindriftsloven av 1933. For å gjennomføre distriktsinndelingen etter Fælleslappeloven også sør for Troms ble det i 1889 nedsatt en kommisjon for å undersøke «Lappeforholdene i Hedemarkens, Søndre- og Nordre Trondhjems Amter». I 1892 ble det nedsatt en ny kommisjon for å undersøke «Lappeforholdene i Nordlands Amt». Lappekommisjonene avga sine innberetninger i henholdsvis 1892 og 1894. Kommisjonen som utredet «Lappeforholdene i Nordlands Amt», foreslo også lovregler som skulle supplere Fælleslappeloven. Fælles­ lappeloven gjaldt som nevnt også for svenske samers reindrift i Norge, mens den såkalte Tillægslappeloven av 25. juli 1897 gjaldt bare for norske samers reindrift. Lovens tittel var «Lov indeholdende Tillægsbestemmelser angaaende Lapperne og Rensdyrdriften inden de søndenfor Finnmarkens Amt liggende Landsdele». Fælleslappeloven av 1883 var som nevnt en midlertidig lov, og i 1897, samme år som vi fikk Tillægslappeloven, ble det nedsatt en tredje lappekommisjon til «at tage under Overveielse, hvilke Lovregler m.v. vedkommende Lappevæsenet der bliver at istandbringe». Kommisjonen avga sin innstilling i 1904, men det videre arbeidet med loven stoppet opp på grunn av unionsoppløsningen. Samenes adgang til å flytte med reinen over grensen mellom Norge og Sverige ble senere regulert ved konvensjon av 5. februar 1919. For rein fra svensk side som beitet i Norge, erstattet konvensjonen av 1919 Fælleslappelovens regler. Fælleslappelovens regler gjaldt imidlertid fortsatt for norske samers reindrift i Norge inntil den ble avløst av reindriftsloven av 12. mai 1933. Konvensjonen av 1919 ble avløst av reinbeitekonvensjonen av 9. februar 1972, se lov av 9. juni 1972 nr. 31 om reinbeiting i henhold til konvensjon av 9. februar 1972 mellom Norge og Sverige. Konvensjonen av 1972 skulle løpe i 30 år og ble forlenget da forhandlinger om ny konvensjon pågikk. Disse forhandlingene er ennå ikke ledet fram til en ny konvensjon, og i 2005 sa Sverige nei til å forlenge konvensjonen. Norge valgte da å la loven av 1972 løpe videre med mindre endringer, blant annet endret loven navn til lov om svensk reinbeiting i Norge og norsk reinbeiting i Sverige, lovendring av 17. juni 2005 nr. 100. Loven inneholder også regler om norsk rein på beite i Sverige. Men disse reglene ble i sin tid gitt i henhold til en konvensjon som ikke lenger gjelder, og Norge har nå ingen adgang til å gi lovbestemmelser om rein i Sverige. Slike regler er det Sverige som må gi. 1 2

En tilsvarende lov ble gitt i Sverige som der også omfattet reindrift fra norsk side som hadde vinterbeite i Sverige. Se nærmere Kirsti Strøm Bull et al., Reindriften i Finnmark. Rettshistorie 1852–1960 (2001) s. 88 flg.

9788215030906_Strøm Bull_Reindriftsloven.indd 18

24.08.2020 10:47


Reindriftsloven av 1978

19

Reindriftsloven av 1933 var den første loven som ga en samlet regulering av reindriften i Norge. Denne loven omfattet således også Finnmark. Gjennom 1933-loven ble det nå også for reindriften i Finnmark gitt regler om erstatningsansvar for beiteskader på jordbruksland. Men som vi skal se under § 67, var erstatningsansvaret mindre strengt i Finnmark enn i resten av landet. I 1960 ble det oppnevnt en reindriftslovkomité som skulle komme med forslag til ny reindriftslov. Bakgrunnen for denne lovkomiteen var ifølge Landbruksdepartementet at loven av 1933 ikke lenger var tidsmessig. Forholdene for reindriften var betydelig endret, og av særlig betydning for reindriftsnæringen var vassdragsutbygging og bergverksdrift samt den sterke utviklingen av jordbruk og skogbruk. Reindriftslovkomiteen avga sin innstilling i 1966, og dens utkast til lov innebar en klar styrking av reindriften i forhold til andre interesser.3 Landbruksdepartementet fulgte imidlertid ikke opp disse forslagene, og reindriftsloven av 9. juni 1978 nr. 49 kan vanskelig sies å ha styrket reindriftsnæringen i konkurransen med andre interesser. I 1969 ble det oppnevnt et utvalg for å utrede spørsmål vedrørende reindriftens administrasjon, fagopplæring, veiledningstjeneste og forskning. Utvalget avga sin utredning i 1974, NOU 1975: 5. På grunnlag av denne utredningen fikk 1978-loven bestemmelser om forvaltning av reindriften som avvek fra 1933-loven.

Reindriftsloven av 1978 Reindriftsloven av 1978 regulerte så vel forholdet mellom reindriften og omverdenen som den interne styringen av reindriften. Det ble også innført en ordning med driftsenhet i et forsøk på å hindre overetablering i næringen. Reindriftsloven av 1978 var en langt «slankere» lov enn loven av 1933. 1978-loven fikk 35 paragrafer, en av disse, § 5, omhandlet reindrift utenfor de samiske områdene. 1933-loven hadde 104 paragrafer hvorav 28 regulerte reindrift utenfor de samiske områder. Den slankere loven av 1978 skyldtes blant annet at spørsmål som i 1933-loven var regulert ved lov, ved 1978-loven ble henvist til regulering i forskrift. 1933-loven hadde hele 23 paragrafer om reindriftutøveres ansvar for skade som rein forårsaket på jordbrukseiendom, blant annet detaljerte prosessregler. I 1978-loven utgjør disse spørsmål bare tre paragrafer. Som ved tidligere lovgivning, Fælleslappeloven av 1883, Tillægslappeloven av 1897 og reindriftsloven av 1933, var det først og fremst forholdet til omverdenen og andre næringsinteresser som fikk størst oppmerksomhet i lovproposisjonen og i Stortingets lovbehandling. Reindriftslovkomiteen av 1960 var opptatt av reindriftens sedvanemessige rettigheter og fremhevet at disse rettigheter ikke uten videre kunne settes til side ved lov. Næringen måtte gjennom sin historiske bruk av beitelandet innrømmes et sterkere vern for sine rettigheter enn det som til da hadde vært oppfatningen hos så vel lovgiveren som domstolene. Landbruksdepartementet delte ikke dette synet på reindriftens sedvanemessige bruk, men uttalte i lovproposisjonen at reindriftens rettigheter var uttømmende regulert i loven:

3

Innstilling avgitt 23. november 1966.

9788215030906_Strøm Bull_Reindriftsloven.indd 19

24.08.2020 10:47


20

Reindriftsloven av 2007 – bakgrunn og utvikling

«Hvilke rettigheter som til enhver tid skal tillegges reindriftsnæringen, må bli å avgjøre på grunnlag av en interesseavveiing mot tilgrensende næringer og interesser ut fra et samfunnsmessig helhetssyn.»4

Reindriftslovkomiteen av 1960 foreslo også en uttrykkelig bestemmelse om at et tiltak som var til vesentlig skade for reindriften ikke kunne gjennomføres, med mindre det gjaldt et tiltak med ekspropriasjonsrett, og i så fall skulle reindriften på lik linje med andre rettigheter ha full erstatning. Landbruksdepartementet sluttet seg imidlertid ikke til dette. Som nevnt mente departementet at retten til å drive reindrift i reinbeitedistrikt var fastlagt på uttømmende måte i selve loven, slik at denne rett hadde det omfang og det innhold som loven til enhver tid bestemte. Hvilke rettigheter som til enhver tid skulle tillegges reindriftsnæringen, måtte som nevnt avgjøres på grunnlag av en interesseavveining overfor tilgrensende næringer og ut fra et samfunnsmessig helhetssyn. Selv om departementet tok avstand fra tidligere tiders karakteristikk av reindriftsretten som en uskyldig eller uskadelig nyttesrett, betraktet departementet fortsatt reindriftsretten som en svak rettighet. Det heter: «Reindriftens rettigheter har aldri vært av en slik art at eierens normale bruk av sin eiendom f.eks. gjennom oppdyrking, slått, bufebeiting og skogkultur har måttet vike.»5

Men i forhold til ekstraordinære tiltak som vassdragsregulering, industribygging med videre var det ifølge departementet erkjent at reindriftens rettigheter var vernet i samsvar med vanlige ekspropriasjonsrettslige grunnsetninger. Et mindretall i Stortingets landbrukskomité, representantene fra SV, Høyre og ­Senterpartiet, ville i likhet med Reindriftslovkomiteen ha en uttrykkelig bestemmelse om reindriftens ekspropriasjonsrettslige vern mot vesentlige inngrep uavhengig av om tiltaket skrev seg fra industriutbygging eller jordbruk/skogbruk. Disse medlemmene viste til at «reindriftssamene sine rettigheter etter nyere rettspraksis har ekspropriasjons- og erstatningsvern».6 Under Odelstingets behandling fremmet Harald U. Lied fra Høyre forslag om utsettelse av lovforslaget, da han mente at Landbrukskomiteen hadde fått for liten tid til lovsaken. Et av de spørsmål som han mente måtte utredes nærmere, var reindriftens ekspropriasjonsrettslige vern.7 Utsettelsesforslaget ble vedtatt og lovforslaget sendt tilbake til departementet. I tillegg ble regjeringen anmodet om at forslaget til reindriftslov ble oversatt til samisk i god tid før saken på nytt skulle komme til Stortinget. Landbruksdepartementet fant ikke å kunne slutte seg til forslaget fra Høyre, Senterpartiet og SV om lovfesting av reindriftens ekspropriasjonsrettslige vern og mente at de forhold mindretallet her pekte på, måtte kunne løses innenfor den foreslåtte regel om flerbrukskonflikter i § 15, se nærmere om denne bestemmelsen under § 63.

4 5 6 7

Ot.prp. nr. 9 (1976–77) s. 42. Ot.prp. nr. 9 (1976–77) s. 42. Innst. O. nr. 98 (1976–77) s. 7. Stortingsforhandlinger 1976–77, 8. del, Forhandlinger i Odelstinget, s. 742.

9788215030906_Strøm Bull_Reindriftsloven.indd 20

24.08.2020 10:47


Reindriftsloven av 1978

21

Da forslaget til reindriftslov på nytt ble behandlet av Landbrukskomiteen, opprettholdt mindretallet kravet om lovfesting av det ekspropriasjonsrettslige vernet for alle typer av inngrep som var av vesentlig skade for reindriften. Det ble en omfattende debatt i Odelstinget, og debatten dreide seg først og fremst om reindriftens rettigheter og dens ekspropriasjonsrettslige vern.8 Mindretallet ønsket at rettighetene skulle komme klarere til uttrykk i loven, og at ekspropriasjonsvernet skulle få uttrykkelig hjemmel i reindriftsloven. Det ble både fra mindretallet og flertallet vist til de to høyesterettsavgjørelsene i 1968, Rt. 1968 s. 394 Brekkendommen, og Rt. 1968 s. 429 Altevanndommen. Det er interessant at disse to viktige høyesterettsavgjørelsene så tydelig kommer fram i odelstingsdebatten, all den stund Landbruksdepartementet i sin lovproposisjon overhodet ikke nevner dem. En representant for flertallet, Knut Haus fra Kristelig Folkeparti, uttalte om rettsavgjørelsene fra 1968: «Disse avgjørelser i Høyesterett har fått stor betydning for reindriftssamene fordi dommene slår fast at det skal ytes erstatning for inngrep i næringen som fører med seg økonomisk målbare tap. Viktig er det også å konstatere at dommene i Høyesterett har som grunnlag at reinsamenes rettigheter bygger på alders tids bruk.»9

Haus mente at på bakgrunn av disse høyesterettsavgjørelsene som også var fulgt opp gjennom senere avgjørelser, var det ikke nødvendig å lovfeste det ekspropriasjonsrettslige vernet. Harald U. Lied fra Høyre hadde til dette følgende kommentar: «Hvis det er slik at disse rettighetene er sikret, hvorfor er det da så farlig å få dem inn i loven, og hvorfor går man da så sterkt imot dem?»10

Johan J. Jakobsen fra Senterpartiet støttet kravet om å få lovfestet det ekspropriasjonsrettslige vernet, og han savnet også at det i loven ble uttalt hva som var reindriftens rettsgrunnlag. En slik lovfesting var ønskelig, ikke minst fordi uavklarte rettsforhold gjennom årene hadde skapt mye strid og uro mellom reindriftsinteressene og ulike sider av storsamfunnet, og han uttalte: «Det ytre press på naturgrunnlaget må møtes med en klargjøring av og et vern om samenes rettigheter. Mange ting er fortsatt uklare her, men et riktig skritt på vegen vil være å bringe ekspropriasjons- og erstatningsvernet inn som en del av lovverket.»11

Fra statsråden og talere fra flertallet ble det imidlertid svart at reindriftsloven var en næringslov og ingen rettighetslov.

8 9 10 11

Odelstingsbehandlingen utgjør 34 sider i Stortingsforhandlingene. Stortingsforhandlinger 1977–78, 8. del, Forhandlinger i Odelstinget, s. 212–246. Op.cit. s. 219. Op.cit. s. 231. Op.cit. s. 222. Han kritiserte også Landbruksdepartementet for at lovforslaget tross oppfordringer fra et samlet odelsting året før ikke var oversatt til samisk.

9788215030906_Strøm Bull_Reindriftsloven.indd 21

24.08.2020 10:47


22

Reindriftsloven av 2007 – bakgrunn og utvikling

Det var i lovforslaget også foreslått endringer i forvaltningen av reindriften, men disse spørsmål var ikke gjenstand for uenighet i Stortinget. Den tidligere ordningen med «lappefogder» ble erstattet med reindriftsagronomer, og i hvert av de seks reinbeite­ områder ble det opprettet et områdestyre. Et sentralt reindriftsstyre ble etablert, og en stilling som reindriftssjef ble opprettet. Reindriftssjefen fikk kontor i Alta. De enkelte organers kompetanse ble fastsatt i loven, og Reindriftsstyret ble blant annet klageorgan for vedtak i områdestyret.

Regjeringen Landbruksdepartementet Reindriftsstyret Reindriftssjefen

Områdestyret Øst-Finnmark Reindriftsagronomen

Områdestyret Vest-Finnmark Reindriftsagronomen

Områdestyret Troms Reindriftsagronomen

Områdestyret Nordland Reindriftsagronomen

Områdestyret Nord-Trøndelag Reindriftsagronomen

Områdestyret Sør-Trøndelag/ Hedmark Reindriftsagronomen

Figur 1 Organiseringen av reindriftsforvaltning etter reindriftsloven av 1978 Reindriftsloven av 1978 innførte også en ordning med driftsenhet for å regulere tilgangen til reindriftsnæringen. Det heter i lovens § 4 første punktum: «For å begynne som selvstendig næringsdrivende i reindrift i reinbeiteområde kreves det samtykke fra områdestyret.»

Kravet om etableringskontroll kom først opp under departementets behandling av lovforslaget. På 1960-tallet skjedde det på få år en betydelig økning i antall reindriftsfamilier i Finnmark. I 1962 var antall familier i Finnmark 311, i 1967 var det steget til 372, det vil si en økning på 20 prosent. Lappefogden for Finnmark ga i årsberetningen for 1967 uttrykk for at det måtte innføres «etableringskontroll, slik at reinhjorden ikke tillates delt opp i flere enheter». Siden kravet om driftsenhet var noe helt nytt innenfor reindriften, skulle man tro at spørsmålet var blitt grundig utredet. Men i lovens forarbeider sies det svært lite. Om utøvernes syn på spørsmålet heter det bare at et flertall i Norske Reindriftsamers Landsforening «mener også at loven må gi adgang til å regulere tilgangen».12 Se nærmere under § 10. 12

Ot.prp. nr. 9 (1976–77) s. 22.

9788215030906_Strøm Bull_Reindriftsloven.indd 22

24.08.2020 10:47Reindriftsloven regulerer de interne forhold i reindriften, og det er her de største endringene skjedde ved loven av 2007. Loven har også regler om reineiernes bruksrettigheter og deres ansvar for skade; det er disse bestemmelsene som er videreført fra 1978-loven. Rettspraksis viser at disse eldre reglene må endres, tatt i betraktning det endrete synet på reindriften og samiske rettigheter. Selv om lovgivningen om reindrift har en lang historie, er det ikke tidligere gitt ut en lovkommentar i bokform. Boken gir en grundig omtale av reindriftsloven og dens enkelte bestemmelser.

Kirsti Strøm Bull er professor emerita i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun har siden 1995 arbeidet med samerettslige spørsmål, først og fremst reindriftsrett, og rettshistorien knyttet til dette rettsfeltet. Hun var leder av Reindriftslovutvalget (1998–2001) og hun var også medlem av Samerettsutvalget 2 (2001–2007). Strøm Bull har skrevet flere bøker og artikler om reindriftsrett.

Denne utgivelsen finnes også på www.juridika.no

isbn 978-82-15-03090-6

9

788215

030906

Reindriftsloven

Den samiske reindriften har lange historiske røtter, og den første reguleringen skjedde ved Lappekodisillen av 1751. Senere er det gitt flere lover om reindrift, som har avløst hverandre. Dagens reindriftslov som er fra 2007, avløser reindriftsloven av 1978. Dagens lov er ingen fullstendig revisjon av 1978-loven, mange bestemmelser er en ren videreføring av tidligere regler.

Kirsti Strøm Bull

Reindriftsloven Lovkommentar Denne utgivelsen finnes også på www.juridika.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.