Hva er retorikk

Page 1

9788215020204_omslag.qxd:omslag1

04-04-14

11:23

Side 1

51

RETORIKK

Jens E. Kjeldsen (1967) er medieviter, kommunikasjonsrådgiver og professor i retorikk og visuell kommunikasjon ved Universitetet i Bergen. Han er også professor i retorikk ved Södertörns högskola i Sverige. Kjeldsen har gitt ut en rekke bøker om retorikk, taler og kommunikasjon.

ISBN 978-82-15-02020-4

Jens Kjeldsen

Universitetsforlaget har utfordret noen av Norges fremste fagformidlere til å gi svar på krevende spørsmål. hva er-bøkene er velskrevne introduksjoner som gir begynneren stimulerende møter med ukjente tema, og den viderekomne nye perspektiver.

hva er

hva er Retorikk er noe vi alle utfører. Det er verken manipulasjon, blomstrende språkbruk eller overføring av mening, selv om alt dette kan være retorisk. Retorikk er å handle med språk og kommunikasjon. Det er å få dine medmennesker til å føle, tenke og handle på bestemte måter. Hver eneste dag påvirker du gjennom språket. Og hver eneste dag blir du påvirket. I hva er RETORIKK viser forfatteren at retorisk innsikt og evne ikke bare er et vesenstrekk ved mennesket, men også en forutsetning for det gode samfunn.

hva er RETORIKK Jens E. KjeldsenHva er Retorikk.indd 1

hva er retorikk

06.04.14 20.37


Universitetsforlaget har utfordret noen av Norges fremste fagformidlere til å gi svar på krevende spørsmål. hva er-bøkene er velskrevne introduksjoner som gir begynneren stimulerende møter med ukjente tema, og den viderekomne nye perspektiver.

har utkommet: hva er angst hva er biologi hva er buddhisme hva er diplomati hva er etikk hva er eu hva er feminisme hva er film hva er filosofi hva er fundamentalisme hva er funksjonshemming hva er fysikk hva er geografi hva er helse hva er hinduisme hva er hukommelse hva er humanisme hva er idéhistorie hva er innvandring hva er internett hva er intuisjon hva er islam hva er JOURNALISTIKK hva er klima hva er kosmos

Hva er Retorikk.indd 2

hva er kreativitet hva er krig hva er kristendom hva er kropp hva er kunstig intelligens hva er ledelse hva er litteraturvitenskap hva er makt hva er matematikk hva er medievitenskap hva er medisin hva er menneskerettigheter hva er nyreligiøsitet hva er pedagogikk hva er psykologi hva er religion hva er rett hva er sakprosa hva er smerte hva er sosialantropologi hva er sosialt arbeid hva er sosiologi hva er språk hva er tid hva er tillit

www.hvaer.no

06.04.14 20.37


Hva er Retorikk.indd 3

Jens E. Kjeldsen

hva er retorikk

universitetsforlaget

06.04.14 20.37


© Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02020-4 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings­ ansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo www.universitetsforlaget.no Omslag: Vibeke Jerkaas, GRIFF Kommunikasjon AS Forfatterfoto: www.tovebreistein.com Sats: Grøtting Grafisk Trykk og innbinding: Bookwell AB Boken er satt med: Minion 9,5/13,5 Papir: 90g Munken Print White 1,5

Hva er Retorikk.indd 4

06.04.14 20.37


Hva er Retorikk.indd 5

Innhold Hvordan overtale andre og få det som du vil  7 kapittel 1 Praksis 11 kapittel 2 Historie 30 kapittel 3 Samfunnsdannelse 56 kapittel 4 Menneskesyn 77 kapittel 5 Fag 103 kapittel 6 Makt og avmakt  126 Litteratur 141 Noter 149 Register 153

06.04.14 20.37


Hva er Retorikk.indd 6

06.04.14 20.37


Hva er Retorikk.indd 7

Hvordan overtale andre og få det som du vil «Hvorfor har dere valgt å studere retorikk?» spør jeg alltid de nye studentene ved retorikkstudiet på Universitetet i Bergen. «Tja, hvorfor det egentlig?» svarte en av studentene, «det er jo fordi jeg vil lære å overbevise. Jeg vil være kongen på haugen.» Det er ingen tvil om at retoriske studier kan gjøre deg bedre til å overbevise, men du lærer også verdien av å la andre overbevise deg. Den som studerer retorikk, innser fort at det er fornuftig å lytte til sine medmenneskers synspunkter: Det gjør deg klokere, bedre til å overbevise, og det hjelper deg med å oppdage og endre dine egne uholdbare synspunkter. Jo, det kan være like bra å bli overtalt som å overtale. I mer enn 2000 år har retorikere forklart kommunikasjon ved å studere hvordan mennesker faktisk kommuniserer. Hvorfor lykkes noen, mens andre feiler? Hva gjør de vi lytter til? Hva mangler de vi ikke lytter til? Det spennende med retorikken er at svarene avhenger av situasjonen. Det er nemlig ikke mulig å lage universelle lover for menneskelig påvirkning. Vi kan ikke skape en sikker oppskrift for overtalelse, selv om mange har prøvd – og noen fremdeles antyder at de har en slik. Det har de ikke. Derfor er retorikken ikke bare en vitenskap, men også en kunst. Foranderligheten er noe av det mest fascinerende med reto-

06.04.14 20.37


8

hva er retorikk

rikken. Jeg kan holde det samme foredraget til stormende jubel den ene dagen og lunken respons den andre. Hva er forskjellen? Kanskje jeg gjorde det litt forskjellig. Kanskje tilhørerne var annerledes. Kanskje noe endret seg i mellomtiden. Enhver situasjon er unik, og derfor er det alltid noe nytt å oppdage når man studerer retorikk. De fleste studenter blir da også umiddelbart fanget av faget, fordi det på samme tid vedrører noe veldig personlig for ethvert menneske og gjelder generelt for alle. Jeg påvirker andre, og andre påvirker meg. Når man begynner å begripe generelle retoriske innsikter, står hendelser man tidligere ikke har vært seg bevisst eller ikke helt har forstått, plutselig i et forklarende lys: Aha! Nå ser jeg hvorfor jeg lyktes i den ene situasjonen og feilet i den annen; nå forstår jeg hvorfor noen finner denne personen karismatisk og hvorfor jeg selv ikke stoler på vedkommende. Retorikk er diskusjon og debatt, forening og atskillelse, kamp og utforskning, det er sinnenes møteplass og vår felles vei mot en bedre fremtid, for det er gjennom tale, samtale og retorisk utveksling at vi finner ut hvem vi er og hva vi vil. Kanskje jeg føler meg hjemme i retorikken fordi jeg kommer fra en familie og et land – Danmark – som er glad i å diskutere åpent og frimodig. Jeg elsker å utforske gjennom debatt og argumentasjon: Bør vi tillate prostitusjon? Har dyr følelser og tanker på samme måten som vi mennesker? Er amerikanere overfladiske? Er nordmenn redd for uenighet? Hvordan bør vi forholde oss til innvandring? Hva er kunst, egentlig? Og hva er god kunst? Er mengden av væske på jorden stabil? I en diskusjon inntar jeg av og til det motsatte synspunktet av det jeg egentlig har, for å finne ut hvor holdbar min egen posisjon er. Det er lek og læring på samme tid. Det er retorikk. Men det finnes ikke ett enkelt svar på hva retorikk er, så boken gir seks. Først og fremst er retorikk en praksis vi alle utfører,

Hva er Retorikk.indd 8

06.04.14 20.37


Hva er Retorikk.indd 9

hvordan overtale andre og få det som du vil

9

nærmest konstant. Første kapittel viser at denne praksisen er mer enn talekunst: Den er handling gjennom kommunikasjon. Vi gjør noe når vi bruker ord og bilder: anklager og forsvarer, anbefaler og fraråder; unnskylder, minnes og skaper fellesskap. Denne praksisen har en historie som går mer enn to tusen år tilbake, og gjennom historien har vår retoriske kommunikasjon forandret seg. Så for å forstå hva retorikk er, må vi forstå dens historie. Det forteller jeg om i kapittel 2. Kapittel 3, Samfunnsdannelse, viser hvordan vår felles retoriske praksis, debattene og diskusjonene vi har med hverandre, er et av menneskets mest grunnleggende midler til å skape samfunn. Det forteller hvordan retoriske utvekslinger former hvem vi er og bestemmer hvilke veier vi går sammen. Denne forståelsen av retorikk som en skapende kraft utdypes i fjerde kapittel, som jeg har kalt Menneskesyn. Kapitlet viser at det både i retorisk praksis og i læren om denne praksisen ligger et særlig syn på mennesket: Vi er både tanke, følelse og vilje, og vi bruker språk og kommunikasjon både til å begripe og til å skape vår felles verden. Ettersom retorisk praksis på disse måtene er blant de mest allestedsnærværende og avgjørende aspekter av menneskers liv, har vi utviklet et fag om denne praksis. Det handler kapittel 5 om. Retorikkfaget studerer menneskelig kommunikasjon, lager teorier om den og underviser i den, slik at vi får bedre forståelse for god kommunikasjon og for hva et menneske egentlig er. Selv om retorikkfaget ikke kan gi universelle regler for overbevisning, tror mange likevel at retorikk er makt og manipulasjon, og at de som har lært seg den magiske kunsten, kan overtale andre og få det som de vil. Kapittel 6, Makt og avmakt, viser at det ikke forholder seg slik, og gir et mer nyansert bilde av hva retorisk makt er. Med disse kapitlene ønsker jeg å bidra med en mer grunnleggende forståelse av retorikken enn den vi som regel får. Det finnes etterhånden mange lærebøker i retorisk teori og like mange

06.04.14 20.37


10

hva er retorikk

håndbøker i retorisk praksis. Her får vi ofte et temmelig snevert bilde av retorikken som simpelt kommunikasjonshåndverk. Lærebøkene gir oss teori og begreper, håndbøkene gir oss regler og råd. I denne boken vil jeg vise hva som ligger under overflaten for å gjøre det klart at retorikk er mer enn pyntet språkbruk og overflate, manipulasjon og maktmisbruk, regler og antikke begreper. Retorikken er minst like relevant i våre dager som i antikken, og den angår alle, for den er et vesenstrekk ved mennesket.

Noen praktiske bemerkninger om ordbruk Jeg bruker ordet retoriker om en person som studerer eller forsker på retorikk, og retor om en som utøver praktisk retorikk. Når jeg bruker ordet taler, betyr det ikke nødvendigvis en som taler, det kan også mer generelt bety en person som kommuniserer. En taler er altså en retor. Dette er vanlig i retorisk litteratur fordi de første retorer nettopp var talere, og så har retorikere (altså forskere) fortsatt med å bruke dette uttrykket om retorer som ikke bare taler, men også benytter uttrykksformer som bilder, film og musikk. Når jeg skriver retorikken, er betydningen mer situasjonsavhengig. Retorikken kan bety retorisk praksis, som i «Erna Solbergs retorikk overbeviste velgerne». Men ordet kan også bety retorikken som lære og forskningsfelt, som i «retorikken lærer oss at det ikke finnes noen universelle lover for overtalelse».

Hva er Retorikk.indd 10

06.04.14 20.37


9788215020204_omslag.qxd:omslag1

04-04-14

11:23

Side 1

51

RETORIKK

Jens E. Kjeldsen (1967) er medieviter, kommunikasjonsrådgiver og professor i retorikk og visuell kommunikasjon ved Universitetet i Bergen. Han er også professor i retorikk ved Södertörns högskola i Sverige. Kjeldsen har gitt ut en rekke bøker om retorikk, taler og kommunikasjon.

ISBN 978-82-15-02020-4

Jens Kjeldsen

Universitetsforlaget har utfordret noen av Norges fremste fagformidlere til å gi svar på krevende spørsmål. hva er-bøkene er velskrevne introduksjoner som gir begynneren stimulerende møter med ukjente tema, og den viderekomne nye perspektiver.

hva er

hva er Retorikk er noe vi alle utfører. Det er verken manipulasjon, blomstrende språkbruk eller overføring av mening, selv om alt dette kan være retorisk. Retorikk er å handle med språk og kommunikasjon. Det er å få dine medmennesker til å føle, tenke og handle på bestemte måter. Hver eneste dag påvirker du gjennom språket. Og hver eneste dag blir du påvirket. I hva er RETORIKK viser forfatteren at retorisk innsikt og evne ikke bare er et vesenstrekk ved mennesket, men også en forutsetning for det gode samfunn.

hva er RETORIKK Jens E. Kjeldsen