Øst, vest, nord, sør hovedlinjer i internasjonal politikk 7 utgave

Page 1

øst, vest, nord, sør gir en oversiktlig presentasjon av hovedlinjene i utviklingen av forholdet mellom verdens stormakter etter 1945. Én rød tråd er rivalisering­en mellom supermaktene og virkningene av deres makt og innflytelse selv i de mest fjerntliggende områder. En annen er super- og stormaktenes svekkede stilling med avkolonisering og Sovjetunionens og østblokkens oppløsning. En tredje sentral utviklingslinje er fremveksten av et «nytt» øst: Øst-Asia blir en stadig viktigere region i internasjonale relasjoner. Denne nye utgaven er oppdatert og noe utvidet, særlig om viktige historiske hendelser det siste tiåret. 7. utgave gir • oversikt over verden slik den har utviklet seg etter 1945 • oversikt over Barack Obamas engasjement i Midtøsten • oversikt over hendelsene i kjølvannet av den arabiske våren • nytt underkapittel om kjønn, befolkning og klima • nøkkelinfo om supermakter, stater og ikke-statlige aktører, samt global governance øst, vest, nord, sør er en ideell introduksjon for alle studenter i moderne historie og internasjonal politikk. Boka er oversatt til engelsk, kinesisk, russisk, tyrkisk og svensk.

Dr.philos. Geir Lundestad var direktør ved Nobelinstituttet fram til 2015 og professor i historie ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet en rekke bøker om internasjonal politikk etter 1945.

anmeldelser av tidligere utgaver: «Det har lenge vært behov for et klarsynt analytisk oversiktsverk om etterkrigs­ tidens internasjonale forhold som gjenspeiler funnene fra nyere forsk­ning om den kalde krigen, men fra et annet ståsted enn både Washington eller Moskva. Dette er en slik bok.» john lewis gaddis, yale university «Geir Lundestads Øst, Vest, Nord, Sør har i tiår vært anerkjent som et av de klassiske oversiktsverkene om internasjonal politikk i etterkrigstiden – (hans bok) er trolig den beste oversikten uansett språk om emnet internasjonal politikk i perioden 1945–95.» journal of peace research

isbn 978-82-15-02440-0 forsidefoto av kim kyung-hoon | reuters | scanpix omslag av stian hole

forside: 170 mm

GEIR LUNDESTAD ØST, VEST, NORD, SØR

høyde: 240 mm

bakside: 170 mm

GEIR LUNDESTAD

ØST, VEST, NORD, SØR Hovedlinjer i internasjonal politikk etter 1945Øst, vest, nord, sør

104920 GRMAT Oest, Vest, Nord, Soer 150701.indd 1

19.12.14 12.34


104920 GRMAT Oest, Vest, Nord, Soer 150701.indd 2

19.12.14 12.34


Geir Lundestad

Ă˜st, Vest, Nord, Sør Hovedlinjer i internasjonal politikk etter 1945 7. utgave

Universitetsforlaget

104920 GRMAT Oest, Vest, Nord, Soer 150701.indd 3

19.12.14 12.34


© Universitetsforlaget 2015 7. utgave 1. utgave 1985 2. utgave 1991 3. utgave 1996 4. utgave 2000 5. utgave 2004 6. utgave 2010 ISBN 978-82-15-02440-0 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning og kan straffes med bøter eller fengsel. Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo www.universitetsforlaget.no Boka er utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet ved Lærebokutvalget for høyere utdanning. Omslag: Stian Hole Sats: Laboremus Oslo AS Trykk og innbinding: 07 Media – 07.no Boken er satt med: Dante 11/13 Papir: 90 g Munken Print White 1,5

104920 GRMAT Oest, Vest, Nord, Soer 150701.indd 4

19.12.14 12.34


Forord Øst, Vest, Nord, Sør har etter hvert blitt tilgjengelig på norsk, svensk, engelsk, kinesisk (mandarin, først på Taiwan og nylig også i selve Kina), russisk og tyrkisk. De første tre utgavene ble utgitt først på norsk, mens de fire siste ble utgitt først på engelsk. I denne sjuende utgaven er det gjort omfattende endringer. For det første har innledningen og særlig konklusjonen blitt vesentlig endret. For det andre har framstillingen blitt oppdatert til oktober 2014. For det tredje har jeg benyttet anledningen til å gå gjennom hele manuskriptet og gjøre endringer som reflekterer den nyeste litteraturen på mange av de feltene som boka behandler. Den relevante litteraturen er selvsagt svært omfattende og ikke alltid lett å passe inn i et rammeverk som jeg for første gang utviklet i 1985. Jeg er likevel glad over å se at mange av mine tidlige analyser har holdt seg ganske bra opp gjennom årene. Jeg takker sjefredaktør David Mainwaring og forlagsredaktør Natalie Aguilera i Sage Publications for å ha tatt initiativet til den sjuende utgaven og for å ha innhentet kommentarer fra engelsktalende lesere av denne boka. Disse kommentarene har vært til stor hjelp i arbeidet med å revidere boka. Bente Kristiansen ved Det Norske Nobelinstitutt har gjort en stor jobb med denne nye utgaven. I Universitetsforlaget takker jeg sjefredaktør Svein Skarheim og forlagsredaktør Ingrid Ugelvik for deres engasjement for Øst, Vest, Nord, Sør gjennom mange år, inkludert denne sjuende utgaven. Jeg er også takknemlig for responsen fra andre lesere. Brevene deres har redusert antall feil i boka. For de feilene som måtte gjenstå, er jeg alene ansvarlig. Oslo, oktober 2014 Geir Lundestad

104920 GRMAT Oest, Vest, Nord, Soer 150701.indd 5

19.12.14 12.34


104920 GRMAT Oest, Vest, Nord, Soer 150701.indd 6

19.12.14 12.34


Innhold Kapittel 1 Den nye verden.................................................... 11 Stormaktenes vekst og fall.. ......................................................... 11 Verden i 1945. . ........................................................................ 13 Kapittel 2 Den kalde krigen i Europa 1945–1949..................... 19 Noen gamle og nye teorier om den kalde krigen................................. 19 Noen strukturelle forklaringer på den kalde krigen.............................. 21 Hvem handlet hvor?.. ................................................................ 24 USAs politikk.. .................................................................... 24 Sovjetunionens politikk.......................................................... 31 Tysklandsproblemet............................................................. 36 Drivkrefter i amerikansk og sovjetisk politikk. . ................................... 40 Den amerikanske siden.......................................................... 40 Den sovjetiske siden. . ............................................................ 43 Kapittel 3 Den kalde krigen blir global 1945–1962................. 47 USA, Sovjetunionen og Asia 1945–1950.. .......................................... 47 Borgerkrigen i Kina.. ............................................................. 47 Andre land i Asia.. ................................................................ 51 Tegn til omvurdering av supermaktenes Asia-politikk....................... 53 Koreakrigen........................................................................... 56 Endringer i amerikansk politikk i Asia............................................. 60 Sovjetunionen prøver å spille en global rolle...................................... 65 En ny politikk i Asia og Midtøsten. . ............................................ 65 En ny politikk i Afrika. . .......................................................... 69 Den kalde krigen kommer til Latin-Amerika.. .................................... 71 USA, Sovjetunionen og den tredje verden: en sammenlikning. . ................ 73

104920 GRMAT Oest, Vest, Nord, Soer 150701.indd 7

19.12.14 12.34


8 | Innhold

Kapittel 4 Avspenning mellom øst og vest 1962–1975............. 77 Tegn til avspenning på 1950-tallet.................................................. 77 Avspenningspolitikken 1962–1975.................................................. 80 Avtaler og kontakt mellom øst og vest......................................... 80 Grunner til avspenningen....................................................... 83 Avspenning og geografisk spredning av øst–vest-konflikten. . ................... 88 Respekt for hverandres kjerneområder........................................ 88 Gråsonene mellom øst og vest.................................................. 90 Midtøsten 1967–1975. . ........................................................... 91 Vietnamkrigen.................................................................... 93 Kapittel 5 Ny spenning mellom øst og vest 1975–1984............ 101 Den sovjetiske siden: en ny globalisme............................................ 102 Den amerikanske siden: reaksjon på avspenningspolitikken.................... 107 Kapittel 6 Slutten på den kalde krigen 1984–1990.. ................ 115 Flere teorier om slutten på den kalde krigen...................................... 115 Hva skjedde – og hvorfor?........................................................... 117 Kapittel 7 Stormakter og lokale konflikter etter den kalde krigen 1990–2014......................................... 125 De viktigste maktene i den nye verden............................................ 125 Håp om fred – og de lokale konflikters realitet................................... 128 11. september, Afghanistan og Irak. . ............................................... 133 Kapittel 8 Våpenkappløpet 1945–2014. . ................................... 141 Perspektiv og drivkrefter............................................................ 141 Hiroshima, atomvåpen og konvensjonelle styrker 1945–1949.. ................. 142 Det store omslaget i USA 1949–1953............................................... 145 Nye veger i amerikansk og sovjetisk forsvarspolitikk. . ........................... 147 The New Look. . .................................................................. 147 The New Look i Sovjetunionen.. ............................................... 150 Kennedy, McNamara og fleksibelt svar............................................ 151 Oppbygging på sovjetisk side....................................................... 154 Den amerikanske reaksjonen....................................................... 157 Første fase: fram til 1973–1974.................................................. 157 Andre fase: fram mot 1984...................................................... 159 Avspenning, nedrustning og ny opprustning...................................... 162 De mindre kjernevåpenstatene..................................................... 166

104920 GRMAT Oest, Vest, Nord, Soer 150701.indd 8

19.12.14 12.34


Innhold | 9

Kapittel 9 USA og Vest-Europa 1945–2014. . .............................. 171 Ekspansjon ved invitasjon 1945–1950.............................................. 171 Europeisk integrasjon 1945–1973. . ................................................. 174 Forklaringer på USAs holdning................................................. 178 De amerikansk-europeiske forbindelser 1950–1973.............................. 179 Samarbeidet fram til ca. 1962................................................... 179 Politiske og militære uoverensstemmelser 1962–1973. . ...................... 182 Økonomiske forhold 1962–1973................................................ 185 USA og Vest-Europa etter 1973: nye spenninger.................................. 187 Utvidelse og fordypning av EF/EU. . ........................................... 187 Fra Europa-år til Tysklands samling. . .......................................... 190 Fra Bill Clinton til Barack Obama.............................................. 194 Kapittel 10 Sovjetunionen/Russland og de (tidligere) kommunistiske land 1945–2014........................ 203 Ekspansjon og ensretting 1945–1953............................................... 204 Tøylene slakkes (1953–1956) og strammes (1956–1958).......................... 206 Oppstandene i Polen og Ungarn i 1956........................................ 207 Splittelsen mellom Sovjetunionen og Kina........................................ 209 Fra samarbeid til væpnet kamp................................................. 209 Forklaringer på splittelsen....................................................... 212 Sovjetunionens forhold til Øst-Europa 1958–1985................................ 216 Tsjekkoslovakia i 1968........................................................... 219 Utviklingen i Polen. . ............................................................. 220 Sovjetunionen og den øvrige kommunistiske bevegelse......................... 222 Kommunismens fall i Øst-Europa.................................................. 224 Sovjetunionens fall................................................................... 226 Utviklingen i Russland og Øst-Europa etter kommunismens fall. . ............. 230 Kapittel 11 Øst-Asias framvekst............................................ 235 USA og Japan 1945–2014.. ........................................................... 236 1945–1960: Okkupasjon og amerikansk dominans.. .......................... 236 1960–1990: Økonomisk styrke og større politisk selvstendighet............ 238 1990–2014: Økonomiske problem og politisk usikkerhet.................... 240 Den sovjetisk-kinesisk-amerikanske trekant etter 1972.......................... 242 Øst-asia i det nye verdenssystemet................................................. 246 Kapittel 12 Avkolonisering. . ................................................ 251 Endringer på det internasjonale plan. . ............................................. 251 Endringer på det nasjonale plan i kolonimaktene................................ 253 Den britiske politikken. . ......................................................... 254 Den franske politikken. . ......................................................... 258

104920 GRMAT Oest, Vest, Nord, Soer 150701.indd 9

19.12.14 12.34


10 | Innhold

Belgia og Portugal. . .............................................................. 260 Hvorfor forskjellige holdninger?................................................ 261 Det lokale plan: styrkingen av selvstendighetsbevegelsene. . .................... 263 De tre stadier. . .................................................................... 263 Økonomisk og kulturell utvikling.............................................. 264 Virkningen av internasjonale begivenheter. . .................................. 266 De alliansefrie land i verdenspolitikken............................................ 267

Kapittel 13 Økonomiske forbindelser nord–sør 1945–2014..... 273 Hjelp og handel 1945–2014.......................................................... 274 1945–1955......................................................................... 274 1955–1964......................................................................... 275 1964–1981......................................................................... 276 1981–2000......................................................................... 278 2000–2014......................................................................... 279 Sovjetunionen og nord–sør-spørsmål.......................................... 281 Kapittel 14 To teorier om utvikling og underutvikling. . ....... 283 Den liberale og den strukturalistiske skole........................................ 283 Noen sentrale tema i debatten om økonomisk utvikling........................ 286 Nords utvikling – sørs underutvikling?........................................ 286 De multinasjonale selskapene. . ................................................. 294 Råvarer og bearbeidete produkt................................................ 296 Avhengighetsspørsmålet. . ....................................................... 298 Befolkning, kjønn og miljø.......................................................... 299 Produksjon av råolje................................................................. 301 Hvorfor fattigdom?. . ................................................................. 302 Kapittel 15 Globalisering og fragmentering........................ 307 Fragmentering........................................................................ 308 Hvorfor både globalisering og fragmentering?. . .................................. 309 Øst, vest, nord, sør................................................................... 311 Supermakter, stater og individer. . .................................................. 315 Kapittel 16 Konklusjon: Framtida........................................ 319 Gamle og nye supermakter......................................................... 319 Hva vil skje med det internasjonale systemet?.................................... 325 Stikkordregister.. ............................................................... 329

104920 GRMAT Oest, Vest, Nord, Soer 150701.indd 10

19.12.14 12.34


Kapittel 1

Den nye verden Stormaktenes vekst og fall Uansett om vi kaller dem supermakter, stormakter, riker eller hegemoner; én ting virker sikkert: De kommer og går, de vokser og faller. Ingen stat har klart å beholde førsteplassen for alltid. Selv om det finnes få, hvis noen, historiske lover, er det svært usannsynlig at en stat i framtida vil klare å beholde lederposisjonen. Vi lærte av de eurosentriske historiebøkene at Romerriket vokste og falt, det samme gjaldt Karolingerriket (732–814), Habsburgriket, og de tre angivelige tyske rikene; dessuten de britiske og franske kolonirikene, og i 1991 hadde det sovjetiske riket ikke bare kollapset, men Sovjet­unionen selv var blitt oppløst i sine 15 bestanddeler. I en videre geografisk kontekst startet den voldsomme muslimske ekspansjonen i tida etter Romerrikets fall, med Mohammed på 620-tallet, og endte med mongolenes erobring av Bagdad i 1258. Det erobrede territoriet strakte seg fra det opprinnelige området i Saudi-Arabia, til Spania i vest og Usbekistan i øst. Mongolene under Dsjengis-khan og Timur Lenk opprettet et av de største rikene som noensinne har eksistert, og kombinerte hensynsløshet med en overraskende stor grad av etnisk og religiøs toleranse. John Darwin har hevdet at Timur Lenks «rike var det siste forsøket på å utfordre delingen av Eurasia mellom statene i Det fjerne vesten, det islamske Midt-Eurasia og det konfusianske Øst-Asia». Det enorme riket ble snart splittet opp. Riker i Bysants (395–1453) og forskjellige versjoner i ulike århundrer i Iran vokste og falt. I det sekstende og syttende århundret truet Det osmanske riket (1299–1922) sågar Wien, før dette rikets langvarige nedgang begynte, en nedgang som endte med opprettelsen av det moderne Tyrkia. Mogulriket i India blomstret noen få århundrer, inntil dets siste rester ble avskaffet i 1857. Kina opprettholdt sin dominans mye lenger. Århundrer tidligere hadde dets posisjon vært ganske lik Romerrikets. De to rikene kunne sammenlignes med hensyn til størrelse og befolkning, og i en periode hadde de også en lignende kronologisk utvikling, selv om det kinesiske riket varte langt utover Romas fall i 395.

104920 GRMAT Oest, Vest, Nord, Soer 150701.indd 11

19.12.14 12.34


12 | Kapittel 1

Man har anslått at så sent som i 1800 var Kinas andel av verdens industriproduksjon fremdeles 33,3 %, og Indias 19,7 %, mens Europa produserte 28,1 %. Med unntak av Storbritannia var produksjonen selv på dette sene stadiet primært en gjenspeiling av befolkningen. Generelt var det slik at jo større befolkning, desto større var produksjonen. Normalt sett oppfattet Kina seg som verdens leder, noe man ser i keiser Qianlongs svar til Lord Macartney i 1793, da sistnevnte på vegne av kong Georg III ba om å få opprette handels- og diplomatiske forbindelser mellom Storbritannia og Kina: «Vi har aldri satt pris på sinnrike produkter, og vi har ikke den minste interesse av ditt lands produkter. Derfor, Konge, hva gjelder Deres forespørsel om å sende noen som skal bo fast i hovedstaden, føler vi sterkt at det ikke er til stor fordel for Deres land, og det er heller ikke forenlig med Det himmelske rikets lover.» Situasjonen endret seg raskt med de finansielle og industrielle revolusjonene opp gjennom det nittende århundret, og i 1900 var Kinas og Indias prosentandel redusert til henholdsvis 6,2 og 1,7, mens Storbritannias andel var 18,5 og USAs 23,6 (se tabell 1.1). Den østlige ekspansjonen ble dermed erstattet av en voldsom vestlig ekspansjon, som forenklet sagt kan sies å ha begynt i 1492, da Columbus oppdaget Amerika og den spanske reconquista ble fullført med Granadas fall, slik at man klarte å reversere bølgen av muslimsk ekspansjon. Først Spania og Portugal, deretter Storbritannia og Frankrike, og også mindre europeiske land, opprettet enorme koloniriker. Fra sin lille base kontrollerte Storbritannia etter hvert rundt 20–25 prosent av verdens territorium og befolkning. Nord- og Sør-Amerika, Australia, mye av Asia, og enda mer av Afrika, kom under europeisk kontroll. Man fikk følelsen av at den koloniale kontrollen skulle vare i all evighet, men det gjorde den selvsagt ikke. USA var den første kolonien som ble selvstendig.

Tabell 1.1 Relative andeler av verdens industriproduksjon 1750–1900 1750

1800

1830

1860

1880

1900

23,2

28,1

34,2

53,2

61,3

62,0

Storbritannia

1,9

4,3

9,5

19,9

22,9

18,5

Habsburgriket

2,9

3,2

3,2

4,2

4,4

4,7

Frankrike

4,0

4,2

5,2

7,9

7,8

6,8

Tyske stater/Tyskland

2,9

3,5

3,5

4,9

8,5

13,2

Italienske stater/Italia

2,4

2,5

2,3

2,5

2,5

2,5

Russland

5,0

5,6

5,6

7,0

7,6

8,8

USA

0,1

0,8

2,4

7,2

14,7

23,6

(Europa som helhet)

Japan

3,8

3,5

2,8

2,6

2,4

2,4

Den tredje verden

73,0

67,7

60,5

36,6

20,9

11,0

Kina

32,8

33,3

29,8

19,7

12,5

6,2

India/Pakistan

24,5

19,7

17,6

8,6

2,8

1,7

104920 GRMAT Oest, Vest, Nord, Soer 150701.indd 12

19.12.14 12.34


Den nye verden | 13

På mange måter dominerte Europa fremdeles verden i perioden mellom første og andre verdenskrig. De europeiske kolonirikene hersket fremdeles over store deler av verden. Det britiske riket hadde sin største utstrekning i mellomkrigstida. Den internasjonale politikken fokuserte i stor grad fremdeles på relasjonene mellom de europeiske stormaktene. Mange av de viktigste stridsspørsmålene ble løst av de ledende europeiske maktene. Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Italia deltok på toppmøtet i München i 1938. De avgjorde Tsjekkoslovakias framtid og spørsmålet om krig og fred, i hvert fall i Europa. I Asia var Japan blitt den dominerende makten. Etter USAs inngripen i første verdenskrig vendte landet tilbake til «isolasjonismen» i europeiske sikkerhetsspørsmål. Etter revolusjonen i 1917, hvor Russland ble til Sovjet­unionen, ble dette landet en slags outsider i internasjonal politikk. Kreml konsentrerte seg om å bygge «sosialismen i ett land».

Verden i 1945 Den verden som vokste fram etter ødeleggelsene under andre verdenskrig, var ganske forskjellig fra den tidligere eurosentriske verden. USA og Sovjet­unionen ble nå de to ledende maktene. I mer enn hundre år hadde man spekulert over hvorvidt dette måtte skje med nødvendighet. Bare USA og Russland hadde angivelig de ressurser og den befolkning som var påkrevd for å kunne dominere store deler av verden. Disse to maktene var så mektige at de nå dominerte selve Europa. USA påtok seg gradvis et overordnet ansvar i Vest-Europa, mens Sovjet­unionen styrte med hardere hånd i øst. Utenfor Europa førte andre verdenskrig til voldsomme endringer i koloniene, særlig de asiatiske. Anført av India skulle koloniene etter hvert oppnå selvstendighet, selv om det tok tid før verden innså hvor skjellsettende disse endringene var. Det mest slående nye trekket var USAs rolle. Selv under «isolasjonismen» var USAs innflytelse stor i geografiske områder som Latin-Amerika og Stillehavet. Økonomisk, mht. handel og investeringer, hadde USA lenge vært en stormakt. Det økonomiske samkvemmet med utlandet økte etter krigen, men ikke mer enn den generelle vekst i nasjonalproduktet. Det nye var først og fremst den militære og politiske rolle som USA kom til å spille, ikke bare i visse deler av verden, men praktisk talt over hele kloden. I 1938 hadde landet et forsvarsbudsjett på vel en milliard dollar. Det var ikke bundet av noen militære allianser og hadde ikke tropper stasjonert utenom USA-kontrollerte områder. De første årene etter krigen kom forsvarsbudsjettet til å stabilisere seg på rundt 12–13 milliarder dollar. Riotraktaten og NATO ble opprettet, begge med USA som det dominerende medlem. Amerikanske styrker tok del i okkupasjonen av Tyskland, Japan, Italia og Østerrike. Baser ble opprettet i mange forskjellige deler av verden.

104920 GRMAT Oest, Vest, Nord, Soer 150701.indd 13

19.12.14 12.34


øst, vest, nord, sør gir en oversiktlig presentasjon av hovedlinjene i utviklingen av forholdet mellom verdens stormakter etter 1945. Én rød tråd er rivalisering­en mellom supermaktene og virkningene av deres makt og innflytelse selv i de mest fjerntliggende områder. En annen er super- og stormaktenes svekkede stilling med avkolonisering og Sovjetunionens og østblokkens oppløsning. En tredje sentral utviklingslinje er fremveksten av et «nytt» øst: Øst-Asia blir en stadig viktigere region i internasjonale relasjoner. Denne nye utgaven er oppdatert og noe utvidet, særlig om viktige historiske hendelser det siste tiåret. 7. utgave gir • oversikt over verden slik den har utviklet seg etter 1945 • oversikt over Barack Obamas engasjement i Midtøsten • oversikt over hendelsene i kjølvannet av den arabiske våren • nytt underkapittel om kjønn, befolkning og klima • nøkkelinfo om supermakter, stater og ikke-statlige aktører, samt global governance øst, vest, nord, sør er en ideell introduksjon for alle studenter i moderne historie og internasjonal politikk. Boka er oversatt til engelsk, kinesisk, russisk, tyrkisk og svensk.

Dr.philos. Geir Lundestad var direktør ved Nobelinstituttet fram til 2015 og professor i historie ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet en rekke bøker om internasjonal politikk etter 1945.

anmeldelser av tidligere utgaver: «Det har lenge vært behov for et klarsynt analytisk oversiktsverk om etterkrigs­ tidens internasjonale forhold som gjenspeiler funnene fra nyere forsk­ning om den kalde krigen, men fra et annet ståsted enn både Washington eller Moskva. Dette er en slik bok.» john lewis gaddis, yale university «Geir Lundestads Øst, Vest, Nord, Sør har i tiår vært anerkjent som et av de klassiske oversiktsverkene om internasjonal politikk i etterkrigstiden – (hans bok) er trolig den beste oversikten uansett språk om emnet internasjonal politikk i perioden 1945–95.» journal of peace research

isbn 978-82-15-02440-0 forsidefoto av kim kyung-hoon | reuters | scanpix omslag av stian hole

forside: 170 mm

GEIR LUNDESTAD ØST, VEST, NORD, SØR

høyde: 240 mm

bakside: 170 mm

GEIR LUNDESTAD

ØST, VEST, NORD, SØR Hovedlinjer i internasjonal politikk etter 1945