LU Fonds: Gada pārskats 2023

Page 1

1 2023 Gada pārskats 2023 LATVIJAS UNIVERSITĀTES FONDS
3 2023

Saturs

1. Ievads

2. Atskats uz 2023. gadu

3. Mecenāti un atbalstītāji 2023. Gadā

4. 2023./2024. akad. gada stipendiāti

5. Stipendiātu sasniegumi

Pašaplaistošo puķupodu projekts “herble”

LU fonda stipendiāts apmeklē “Generation freedom” konferenci

LU fonda stipendiāts Ņikita Zrelovs zinātnē

6. Lepojamies!

Pabeigta zvaigžņu globusa restaurācija

Atklāts Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas

Studentu klīnikas Ziedojumu stūrītis

Koris “Aura” dosies uz Kanādas latviešu Dziesmu svētkiem

Stipendija jaunajiem fizikas skolotājiem un Jura Kalnavārna

piemiņas stipendija

7. Mēneša mecenāti

Janvāris – “Spectrum” ziedojums

Februāris - ziedotāji Roberta Rūša piemiņas projektam

Marts - “Vanilla Travel”

Aprīlis - ziedojums zvaigžņu globusa restaurācijai

Maijs - anonīmie ziedotāji

Jūnijs - “Accenture Latvia”

Jūlijs - “Softikom”

Augusts - LU fonda stipendiāti

Septembris – Mārtiņš Andersons

Oktobris – Wulf Harder

Novembris – “Gravity Team”

Decembris – Kalvis Apsītis

8. Sasniegumi zinātnē

Augsnes sēņu ietekme uz augu imunitāti un slimību noturību

Noslēdzies projekts mikrobioloģijā

Jana Namniece: pētījumā iegūti jauni rezultāti

Latvijas Universitātē izstrādā jaunu metodi

deguna gļotādas slimību diagnostikai

9. Novēli savā testamentā ziedojumu Latvijas Universitātei

10. Ziedo Latvijas Universitātes attīstībai!

2023

Contents

1. Introduction

2. Review of 2023

3. Patrons and supporters in 2023

4. Scholarship recipients in academic year 2023/2024

5. Achievements of scholarship recipients

Self-watering flower pot project “herble”

UL Foundation scholarship holder attends “Generation freedom” conference

Ņikita Zrelovs – UL Foundation science scholarship recipient

6. We are proud of the achievements!

Restoration of celestial globe completed

Donation Corner of the Student Clinic at

the Department of Optometry and Vision Science now open

Choir “Aura” to travel to the Canadian Latvian Song Festival

Scholarship for new physics teachers and

Juris Kalnavārns Memorial Scholarship

7. Patrons of the month

January – “Spectrum” donation

February - donors to Roberts Rūsis Memorial Project

March - “Vanilla Travel”

April - donation for restoration of celestial globe

May - anonymous donors

June - “Accenture Latvia”

July - “Softikom”

August - UL foundation scholarship recipients

September – Mārtiņš Andersons

October – Wulf Harder

November – “Gravity Team”

December – Kalvis Apsītis

8. Achievements in science

Impact of soil fungi on plant immunity and disease resistance

Project in microbiology has been completed

Jana Namniece: New results have been obtained in the study

At the University of Latvia, a new method for

diagnosing nasal mucosal diseases is being developed

9. Leave a donation to the University of Latvia in your will

10. Donate to development of the University of Latvia!

2023

Laila Kundziņa

LU fonda valdes locekle, izpilddirektore

UL Foundation board member, CEO

Ievads Introduction

2023. gads ir Latvijas Universitātei un Latvijas Universitātes fondam nozīmīgs gads, kuru varu raksturot vienā vārdā – stabilitāte. LU fonda mecenāti turpina atbalstīt kā centīgus studentus, tā izcilus pētnieku projektus. Paldies par uzticību LU un LU fondam!

LUfonda vārdā apsveicu mūsu mecenātus – pateicoties viņu ziedojumiem jau vairāku gadu garumā, daudzi no tiem jau kļuvuši par Sudraba un Zelta mecanātiem. Sveicu uzņēmumu “Arčers”, kas ienāk LU fonda Zelta mecenātu līmenī, sasniedzot kopējo ziedojumu summu, vairāk kā 140 000 eiro. Sudraba mecenāta godu iegūst “Evolution Latvia”, zvērinātu advokātu birojs “Sorainen” un mecenāts Roberts Blumbergs. Sudraba mecenāta līmeņa ziedojumu kopējā summa pārsniedz 30 000 eiro. 2023. gadā LU fonda māsas organizācija ASV “Friends of the University of Latvia” saņēma ziņu par testamentāro novēlējumu, kas paredzēts Kalnavārna piemiņas stipendijām, šis ziedojums ieraksta devēja vārdu Bronzas mecanātu rindās. Paldies par ziedojumiem!

2023. gadā turpināja attīstīties 49 dažādi pētnieku projekti, turklāt, pateicoties mecenātu ziedojumiem, uzsākti 24 jauni projekti par kopējo summu

575 000 eiro.

2023. gadā noslēdzās vērienīgs projekts Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā, ko atbalstīja Borisa un Ināras Teterevu fonds vairāk nekā 400 000 eiro apmērā. Apjomīgās laistīšanas sistēmas izveidei 14 hektāros bija nepieciešami

6

2,2 kilometri cauruļu. Notika laistīšanas elementu un automātikas izbūve, tagad iespējams apgādāt ar ūdeni augus atsevišķi piecās zonās, 77 augu grupās. Paldies par atbalstu!

2023. gadā Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes koris “Aura” un komponists Raimonds Tiguls uzsāka auglīgu sadarbību, kas vainagosies ar kopīgiem muzikāliem šederviem 2024. gada XVI Latviešu Dziesmu svētkos Kanadā, Toronto. Anonīms ziedotājs kora dalībai šajos svētkos ziedoja 70 000 eiro. Paldies par dāvāto iespēju!

LU fonda vārdā pateicos mecenātiem par ziedojumiem, studentiem un pētniekiem par aizrautību, centību un mērķtiecību studiju procesā un pētniecības projektu realizācijā.

2023

is a significant year for the University of Latvia and the UL Foundation, which can be described in one word - stability. The patrons of the UL Foundation continue to support diligent students and outstanding research projects. Thank you for your trust in the University of Latvia and UL Foundation!

On behalf of the UL Foundation, I would like to congratulate our patrons whose donations over several years have elevated them to the next level of patronage. Congratulations to the company “Arčers”, entering the UL Foundation’s Gold patronage with the total donation amount of more than 140 000 euro. The Silver patron honor is awarded to “Evolution Latvia”, law firm “Sorainen”, and patron Roberts Blumbergs. The total amount of donations at the Silver level exceeds 30 000 euro. In 2023, the sister organization of the UL Foundation in the USA “Friends of the University of Latvia” received news about the testamentary bequest intended for Kalnavārns memorial scholarships, who has written his name amongst our Bronze patrons. Thanks for the donations!

In 2023, 49 different research projects continued, and the patrons enabled 24 new projects with a total sum of 575 000 euro. An ambitious project was completed at the UL Botanical Garden, supported by the Boris and Inara Teterev Foundation with more than 400 000 euro.

In total, 2.2 kilometers of pipes were needed to build the extensive irrigation system across 14 hectares. The construction of watering elements and automation was carried out, enabling independent watering of 77 plant groups in five zones. Thank you for your support!

In 2023, the choir “Aura” of the Faculty of Physics, Mathematics and Optometry, along with composer Raimonds Tiguls started successful collaboration, which will culminate in joint musical masterpieces at the 2024 XVI Latvian Song Festival in Canada. An anonymous donor donated 70 000 euro for the choir’s participation in this festival. Thank you!

On behalf of the UL Foundation, I would like to thank the patrons for their donations, and the students and researchers for their enthusiasm and dedication in the study process and implementation of research projects.

2023 7

Atskats uz 2023. gadu

2023. gadā ieguldījumu Latvijas Universitātes attīstībā snieguši 265 mecenāti un atbalstītāji, ziedojot 1 418 650 eiro.

265

Mecenāti Patrons

Dāsnākais ziedojums saņemts no mecenāta SIA “Mikrotīkls”.

In 2023, 265 patrons and supporters contributed 1 418 650 euro to the development of the University of Latvia.

1 418

650 €

Mecenātu ziedojumi Patron contributions

Atbalstīti 49 projekti

400 000 eiro apmērā:

49 Projekti Projects

228 170 €

28 eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu projekti

28 projects of exact, life and natural sciences and medicine

28 390 €

4 humanitāro zinātņu projekti

4 projects of humanities

400

Projektiem novirzītā nauda

000 €

Funds distributed for projects

124 190 €

10 kultūras un sporta projekti

10 projects of culture and sports

19 250 €

7 sociālo un tiesību zinātņu projekti

7 projects of social sciences and law

8

Stipendijās izmaksāti

528 808 eiro:

In 2023, the support was received by 211 students and young researchers.The disbursed scholarships amount to 528 808 euro: 2023. gadā atbalstu saņēmuši 211 studenti un jaunie pētnieki.

211 Studenti Students

311 146 €

Eksaktajās zinātnēs un dabaszinātnēs

Scholarships in exact, life and natural sciences

37 700 €

Humanitārajās zinātnēs

Scholarships in humanities

34 960 €

Sociālās stipendijas

Social support scholarships

528

Stipendijām novirzītā nauda

808 €

Funds distributed for scholarships

90 162 €

Sociālajās zinātnēs

Scholarships in social sciences

42 200 €

Novadu stipendijas Regional scholarships

12 640 €

Sporta duālās Sports scholarships

9

3.

Mecenāti un atbalstītāji 2023. gadā Patrons and supporters in 2023

20 Anonīmie ziedotāji, Ineta Ābele, Diamante Ābola, Accenture Latvijas filiāle, SIA AD VERBUM, Ieva Andersone, Laura Ansone, Kalvis Apsītis, SIA Arčers, SIA Armgate, SIA Arella, Linda Astrauska, Toms Atteka, Aija Babre, Artūrs Banders, Liene Bāra, Margarita Baranova, Sanita Baranova, Pauls Bārtulis, Arvīds Baumanis, Nataļja Bedrjagina, Viktors Bekmanis, Katrīna Belouško, Ritvars Berģis, Guntis Bērziņš, Pauls Gundars Bērziņš, Sanita Birziņa, Amanda

Biseniece, Toms Bisenieks, Uģis Bisenieks, Agris Bitāns, Rihards Blese, Rūta

Bružēvica, Alise Buligina, Leonīds Buligins, Ēriks Bunclers, Valdis Bunte, Sabīne

Bušmane, Ingars Bušs, Ērika Bužinska, Andrejs Cēbers, Pēteris Cikmačs, Kārlis

Dambītis, AS Delfi, Olita Anete Drulle, Inguna Dumbere, Jānis Dzenis, Janeta

Dzērve-Pavloviča, SIA E.Lune un partneri, SIA eazyBI, SIA Elizabetes 63, SIA Evolution Latvia, Renārs Felcs, Pāvels Fricbergs, Elīna Fridvalde, Dāvis Gaiziņš, Vallija Galeniece, Modris Galenieks, Gerda Gintere, Sarmīte Grabovska, Jurģis Grūbe, Niks Gruntmanis, Edgars Gusts, Wulf Harder, Rūta Herberga, Annija Imanta, Aiga Ivdre, Edgars Jakubauskis, Paul Janmey, Sabīne Jansone, Ēriks Jēkabsons, Jelgavas novada pašvaldība, Arianda Jonāne, K.Ozoliņa - E.Medņa trasta fonds, Katrīna Kaktiņa, Dana Kamzola, Varis Karitāns, Justs Karlsons, Laura Kazaine, Sandra Kazāka, Lauma Ķeire, Marta Elizabete Kilēvica, Kārlis Kivlenieks, Fīlips Klāvs Kļaviņš, Āris Kļavsons, Natālija Knipše, Gatis Kokins, Uldis Kondratovičs, Solvita Koreņika, Ksenija Korotkaja, Kintija KošinskaJanitena, Lolita Kostjukova, Darja Koteļņikova, Ņikita Kovaļovs, Edgars Kreišmanis, Dagnija Krēsliņa, Jānis Krievs, Andra Annemarija Krūmiņa, Gunta Krūmiņa, Ingūna Krūmiņa, Laila Kundziņa, Rūta Kuzmane, Aija Lāce, Ivars Lācis, Sandris Lācis, Gundega Guna Laganovska, Laimonis Laimiņš,

10 2023

2023

Māris Lapiņš, SIA Latvijas Mobilais Telefons, Latvijas Universitāte, Jeļena Lazareva, Madara Leimane, Anita Līce, Kristīne Līce, Mārtiņš Liekniņš, Linda Lielbriede, Lauris Liepa, Igors Lisjonoks, Edgars Līvmanis, SIA LMT Retail & Logistics, Beāte Lodziņa, Lauma Lorence, Odrija Margene, Laima Matuzāle, Artūrs Mazarevičs, Karīna Melbārde, Inga Meldere, Sarmīte Mežbārde, Toms Mikoss, SIA Mikrotīkls, Jūlija Mikutova, Ilze Mīlenbaha, SIA Moon Inc, Kārlis Muižnieks, Guna S. Mundheima (nerezidents), Lauma Nagle, Jevgenija Ņečajeva, Iraīda Neimane, Anete Elīza Neretniece, Antoņina Ņikitina, SIA O-SANDS, AS Olainfarm, Armands Onzulis, Alise Ose, Elizabete Ozola, Selvijs Ozoliņš, Māra Pakalne, Ervins Pakulis, Karine Paronjanca-Mamirova, Pasaules brīvo latviešu apvienība pārstāvniecība, Ārvalstu organizācijas, SI, Toms Pāvils, Vaira Kristofere Pelēķis- Bolšaitis, Pauls Pilsums, Līga Plakane, Jānis Pleps, Jānis Počs, Leons Podbrezskis, Ieva Prauliņa, Ance Priedniece, Lilija Prudņikova, Juris Pūce, Dainis Pudelis, Agnese Pūga, Osvalds Pugovičs, Krišjānis Punculis, Mārtiņš Pūriņš, Jānis Purmalis, Laima Puste, Romāns Putāns, Elizabete Līva Puzule, Guntis Pužulis, Gunta Rača, Pēters Ragaušs, Una Riekstiņa, SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Raitis Riters, Vera Romanovska, Nils Rostoks, Roberts Rostoks, Vineta Rubene, Baiba Rudzroga-Plāte, Agneta Rumpa, Ģirts Rungainis, Dagnija Rūsis, Rihards Ruska, Māris Saba, Salaspils novada pašvaldība, Inese Saldābola, Kalvis Salmiņš, Jēkabs Šalms, Gunta Sandmayer, Aivars Saulietis, Eleonora Savicka, Māris Selga, Jūlija Sergejeva, Paula Šimkuse, Meldra Širmele, Signe Sirsniņa, Maruta Skudra-Rumba, SIA Softikom, SIA Sorainen, AS Spectrum, Māris Šteinbergs, Jānis Stonis, Karīna Švānberga, Aiga Švede, Jānis Švirksts, SIA Techhelp, Anna Kristīna Trautmane, Indra Trofimoviča, Zigmārs Turčinskis, UAB JTI Baltic, Elizabete Udarska, Jānis Uiska, Inese Ūpe, Indra UpīteDambīte, Ramūns Usovs, Māris Vainovskis, SIA Vanilla Travel, Linda Vecgaile, Verein der Pastorinnen und Pastoren in Nordelben, Katrīna Anna Vēvere, Monta Vīksne, Rainers Vilāns, Vilimantikas latviešu draudze ev. lut., Valdis Vinkels, Renāte Vitkovska, Signe Vītoliņa, Edgars Vītols, Michael Yoshpa, SIA Eversheds Sutherland Bitāns, SIA Skrastiņš un Dzenis, Mikus Žagata, Diāna Zaķe, Enija Zaķe, Marta Zamarīte, Ģirts Jānis Zēgners, Elza Zeidlere, Lauris Žilvinskis, Andris A. Zoltners, SIA Zvērinātu advokātu birojs Rasnačs, SIA Šķiņķis Pētersons, Jānis Zvērs.

11
Thank you! Paldies!

4.

2023./2024. akadēmiskā gada

stipendiāti Scholarship recipients in academic year

2023/2024

Krišjānis Mārtiņš Alliks, Darja Antoņenko, Elīza Antoneviča, Anna Apīne, Edvards Apsītis, Linda Astrauska, Laura Anna Badūne, Margarita Baranova, Santa Bartušēvica, Edīte Baune, Elizabete Bergmane, Alberts Bilzēns, Eva Borska, Sannija Broka, Agnese Brokāne, Anna Līna Bula, Kristīne Bumbiere, Jēkabs Čudars, Antons Cvečkovskis, Daminik Davydau, Paula Sonita Deruma, Miļena Dile, Emīls Drošprāts, Mišela Dūka, Anete Egliene, Džekija Eilande, Uģis Eismonts, Elizabete Beta Ešenvalde, Sanija Feodosova, Samanta Fiļimonova, Egija Graudiņa, Linda Grantiņa, Kristīna Grausa, Rolands Gudermanis, Diāna Hristenko, Reinis Isaks, Lauma Jagare, Agnija Janeka, Toms Jansons, Daniela Jermacāne, Viestards Kalniņš, Dana Kamzola, Gabriēla Elizabete Kareva, Sandis Kārkliņš, Pauls Kauķis, Tatjana Kiseļova, Mārtiņš Klevs, Roberts Kokins, Klinta Dzelme Kola, Agata Kontrerasa, Filips Kozirevs, Kristīne Kramēna, Sintija Krīviņa, Maksims Larionovs, Marta Laure, Anželika Litvinoviča, Pola Ļaksa, Faina Ļitvinova, Krista Ļūmane, Paula Malnača, Adriana Mauručaite,

2023 12

2023

Evelīna Meijere, Elīna Meļņika, Osvalds Mežulis, Everita Muceniece, Auce Mūrniece, Jānis Musts, Aleksejs Naumovs, Elizabete Ozola, Madara Ozoliņa, Trīna Pavloviča, Žanete Piļka, Leons Podbrezskis, Annija Luīze Preisa, Jēkabs

Priedītis, Andris Aleksandrs Priedītis, Ance Priedniece, Elizabete Līva Puzule, Timurs Ragozins, Anete Patrīcija Raiskuma, Marks Jānis Ratniks, Daniela Rihtere, Antonija Rimša, Alberts Roze, Fēlikss Rūmnieks, Eleonora Savicka, Ieva Sila, Nataļja Sitņikova, Raimonds Škapars, Andrejs Skomorohovs, Alīna Škrjaba, Emīls Šmits, Līga Soma, Marta Spure, Agnese Spustaka, Karlīna Štāla, Rolans Stepanovs, Artūrs Šuspāns, Karīna Švānberga, Estere Agnese Tēberga, Anna Kristīna Trautmane, Anete Tukule, Ronalds Turnis, Jūlija Vaikute, Anna

Marija Vasitčenkova, Arta Vēja, Evija Velvele, Līga Vestfāle, Sigita Vīnava, Madara Virsniece, Enija Zaķe, Marta Zamarīte, Kitija Zaula, Alise Zita Zeidaka, Evelīna Ziemiņa, Ansis Emīls Zīvers.

5.

Stipendiātu sasniegumi / Achievements of scholarship recipients

Pašaplaistošo puķupodu projekts “herble”

Self-watering flower pot project “herble”

2023. mācību gada 1. semestrī LU fonda stipendiāts Jēkabs Čudars līdz ar projekta komandu aktīvi attīstīja un uzlaboja izgudrojumu – pašaplaistošos puķupodus “herble”. Komandu veido 4 dalībnieki: Hermanis Petručeņa, Jēkabs Čudars, Laura Melngalve un Eduards Žeiris. Šis projekts ir turpinājums pēc “Junior Achievement Latvia” Skolēnu mācību programmas absolvēšanas, – tajā komanda sasniedza skolēnu mācību uzņēmumu finālu un uzvarēja Swedbank konkursā “Biznesa Skices”. Tas kalpoja par atspēriena punktu un iedvesmoja komandas dalībniekus turpināt projektu.

Pašaplaistošais puķupods sastāv no 2 daļām: 1) Augam paredzētā daļa, kurā tiek iestādīts pats augs, 2) Ūdens trauka daļa, kurā atrodas pumpītis, mikroshēma. Šī daļa tiek uzpildīta ar ūdeni. Puķupods darbojas ļoti vienkārši: lietotājs savieno puķupodu ar lietotni, iestata, cik bieži un cik daudz augu nepieciešams aplaistīt. Tas arī viss, – augs saņems nepieciešamo ūdens daudzumu. Kad līmenis ūdens traukā pazemināsies, lietotājam tiks nosūtīts paziņojums telefonā.

14 2023

2023

Lai pilnveidotu produktu, komanda piedalījās Transporta un sakaru institūta “Ideahub” programmā, kuras ietvaros saņēma ievērojamu atbalstu prototipa izstrādei. Šī tehniskā palīdzība ievērojami paātrināja produkta attīstību. Arī šīs programmas beigās studenti saņēma apbalvojumu par iegūto 2. vietu, – viņu veikums tika novērtēts kā 2. labākais projekts visas programmas laikā un komanda saņēma 2000 eiro grantu tālākai produkta attīstībai.

Hakatona pārstāvji piedalījās arī uzņēmējdarbības konkursā “Ideju Kauss”, kurā saņēma daudz ieteikumu produkta komercializēšanai. Arī šajā konkursā komandai izdevās sasniegt finālu, kur tās pārstāvētā iecere iekļuva starp 20 Latvijas labākajām jaunuzņēmumu idejām.

“Šobrīd turpinām attīstīt produktu un iesaistāmies arī Rīgas Biznesa Skolas uzņēmējdarbības programmā “Inovāciju Akadēmija”, kuras laikā plānojam īstenot mūsu produktu pilnībā un spert pirmos soļus tā komercializēšanā,” stāsta stipendiāts Jēkabs.

In the 1st semester of the 2023, Jēkabs Čudars, the University of Latvia (UL) Foundation scholarship holder and the team were actively working on development of the self-watering flower pots “herble”. The team consists of 4 members: Hermanis Petručeņa, Jēkabs Čudars, Laura Melngalve and Eduards Žeiris. This project is a continuation initiative after the graduation of the Junior Achievement Latvia Student Company Program. Here, the team entered the finals and won the Swedbank “Business Sketch” competition, which served as a stepping stone and inspiration for continuing the project.

The self-watering flower pot consists of 2 parts: 1) The part intended for the plant; 2) The water container part, where the pump, microchip is located and this part is filled with water. The flowerpot operates simply and conveniently: the user must connect the flowerpot to the app, set the watering frequency and the number of plants to be watered. As soon as this is done, the flowerpot will give the plant the required amount of water. When the water level in the container falls below the minimum, a notification will appear on the user’s phone.

To develop the product, the team participated in the “Ideahub” programme of the Transport and Communications Institute, which provided extensive prototyping assistance that accelerated the product development process. At the end of this programme, the students received an award for the 2nd place, – the team’s efforts were ranked as the 2nd best project within the programme and received a 2000 euro grant for the further development of this product.

At the same time, the representatives of the hackathon participated in the business competition “Ideju Kauss”, where they received numerous recommendations concerning the product’s commercialization. This competition was just as successful – the team reached the finals, where their project ranked amongst the TOP 20 best startup ideas in Latvia.

“Currently, we continue working on product development and are

15

2023

involved in the entrepreneurship programme “Innovation Academy” of the Riga Business School. Within this initiative, we intend to fully complete our product and take the first steps in its commercialization,” says Jēkabs, a scholarship holder.

16

LU fonda stipendiāts

apmeklē “Generation freedom” konferenci

UL Foundation scholarship holder attends “Generation freedom” conference

22. un 23. septembrī Varšavā norisinājās “Generation Freedom” konference, kurā piedalījās jaunieši no Trīs jūru iniciatīvas dalībvalstīm (Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Čehijas, Slovākijas, Austrijas, Ungārijas, Slovēnijas, Horvātijas, Rumānijas, Bulgārijas un Grieķijas). Šajā konferencē netika pārstāvētas visas valstis, dalībai konferencē tika atlasīti piecdesmit jaunieši, sarīkojot eseju konkursu par tematu “Inovatīvas idejas brīvības labā”. Latviju šajā konferencē pārstāvēja Latvijas Universitātes fonda M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendijas ieguvējs Roberts Ozols. Stipendiāts konferencei pieteicās ar eseju, un šī eseja tika atlasīta kā viena no piecdesmit labākajām.

Konference notika Varšavas Tehnoloģiju universitātes telpās. Apmeklētājiem bija iespēja noklausīties deviņas TED formāta lekcijas, bet programmas nagla bija intervija ar vienu no tehnoloģiju uzņēmuma Apple dibinātājiem Stīvu Vozņaku. Intervijas laikā apmeklētājiem tika dota iespēja iepazīt Apple vēsturi no tās pirmsākumiem, kad personālais dators bija pilnīgi jauns jēdziens, līdz pat mūsdienām, kad šis uzņēmums kļuvis par vienu no pelnošākajiem pasaulē. Turklāt apmeklētājiem tika piedāvātas arī citas lekcijas par aktuālām tēmām, piemēram, zinātņu doktora Kolina Lūisa lekciju par mākslīgo intelektu un konferences reģiona valstu devumu tā attīstībā, zinātņu doktora Jurija Feļštinska (grāmatas “FSB spridzina Krieviju” līdzautors) lekciju par tehnoloģiju attīstību Krievijā un to izmantošanu hibrīdkara apstākļos, profesores Annas Marijas Veržbickas lekciju par cīņu ar bezpajumtniecību, būvējot iepriekš sagatavotas koka mājas ar betona bumbu patvertni, kā arī zinātņu doktora Kacpera Gradoņa lekciju par kiberdrošību, nākotnes drau-

2023 17

“Liels paldies pārējiem dalībniekiem par kompāniju un “State of Poland” fondam par pretimnākšanu un sadarbību. Šajā konferencē devusi iedvesmu turpināt iesākto un vēlēšanospiedalīties vēlreiz, ja šāda iespēja radīsies. Cerams, ka jaunieši no Latvijas, īpaši Latvijas Universitātes studenti, spēs paust savas idejas arī turpmāk un, iespējams, kuplinās Latvijas pārstāvju rindas šādās konferencēs. Kas zina, varbūt kādam izdosies savu ieceri arī īstenot?”

– pārdomās dalās Roberts.

diem tehnoloģiju jomā un ceļiem, kā tos novērst. Konferences laikā notika arī konkursa uzvarētāja apbalvošana. Galveno balvu – 4000 eiro – ieguva Slovākijas pārstāvis Matūšs Sadloņs par priekšlikumu organizēt ikgadēju biļešu loteriju, kas dotu iespēju 100 000 uzņēmīgiem jauniešiem no šīs iniciatīvas dalībvalstīm vismaz mēnesi ceļot pa šīm valstīm pilnīgi bez maksas. Šāds ceļojums ļautu atrast domubiedrus un uzklausīt ieteikumus, kas palīdzētu pilnveidot un īstenot tās idejas un ieceres, kuras jaunietim jau ir.

Otrajā dienā konferences dalībniekiem tika dota iespēja iepazīstināt pārējos ar savām idejām, kā arī, savstarpēji sadarbojoties, pilnveidot šīs ide-

18 2023

jas un meklēt jaunas pieejas, lai rezultāts būtu sabiedrībai noderīgs. Lai gan prezentētas tika tikai piecas labākās idejas, tomēr visiem tika dota iespēja piedalīties šo piecu ideju gala versiju tapšanā.

On 22 and 23 September, “Generation Freedom” conference took place in Warsaw, gathering young people from the member countries of the Three Seas Initiative (Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Czech Republic, Slovakia, Austria, Hungary, Slovenia, Croatia, Romania, Bulgaria and Greece). Not all countries were represented, however, fifty young people were selected as participants by means of an essay competition dedicated to the topic “Innovative Ideas for Freedom”. Latvia was represented at this conference by Roberts Ozols, one of the UL Foundation-administered M.M.V. Petkevičs Memorial Scholarship recipients. His essay was selected as one of the fifty best entries.

In addition to active participation in research, attending international training, as well as presenting his research results at several international conferences, in 2023 N. Zrelovs completed his doctoral studies and at present prepares for defence of his doctoral thesis “Expanding the known diversity of tailed bacteriophages one phage at a time”.

“Receiving the scholarships administered by the UL Foundation during my studies straightforwardly helped me to embark upon a career in science. I doubt whether I would have come so far so quickly without this support, for which I am very grateful to the patrons of the UL Foundation and the foundation itself!”

– the scholarship holder shares his gratitude.

The conference was held in the premises of the Warsaw University of Technology, and the participants had the opportunity to listen to nine “TED Talks” lectures. The highlight of the programme was an interview with Steve Wozniak, one of the founders of the technology company Apple. The lecture explained the history of Apple from its beginnings, when a personal computer was a completely new concept, until today, when this company has become one of the most profitable enterprises in the world. Conference attendees also were offered other lectures on current topics, such as Dr Colin Lewis’s lecture on artificial intelligence and the contribution of these countries to its development, Dr Yuri Felshtinsky’s (co-author of the book “Blowing Up Russia: Terror from Within”) lecture on the development of technology in

19 2023

Russia and its use in the conditions of hybrid warfare, Professor Anna Maria Wierzbicka’s lecture, which was dedicated to combating homelessness by building pre-prepared wooden houses with a concrete bomb shelter in each apartment, and Dr Kacper Gradoń’s lecture on cyber security, future threats in the field of technology and the ways how to prevent them. During the conference, there was also a competition, and the main prize – 4000 euro – was won by the representative of Slovakia, Matuš Sadlons, for his proposal for an annual ticket lottery, which would give 100 000 enterprising young people from the member countries of this initiative to travel for at least a month around these countries completely free of charge. That would help to find like-minded people and seek suggestions that would help to improve and implement the ideas a young person already has generated.

On the second day, the participants were given the opportunity to present their ideas to other attendees, as well as to cooperate with a view of improving these ideas and finding new approaches to ensure that the end result is useful for society. Although only the five best ideas were presented, everyone could contribute to the creation of these ideas.

2023

LU fonda stipendiāts

Ņikita Zrelovs zinātnē

Nikita Zrelovs – UL Foundation science scholarship recipient

Ņikita Zrelovs ir Latvijas Biomedicīnas Pētījumu un Studiju Centra pētnieks un LU bioloģijas fakultātes absolvents. Maģistrantūras un doktorantūras studiju gaitā stipendiāts saņēmis LU fonda administrētas stipendijas – Laimiņu ģimenes stipendiju mikrobioloģijās zinātnē (2018./2019. ak. g.), Izcilības stipendiju bioinformātikā (2019./2020. ak. g.), kā arī “Mikrotīkls” doktorantūras stipendiju (no 2020./2021. līdz 2022./2023. ak. g.). Saņemtais atbalsts ļāvis pētniekam ar pilnu atdevi strādāt pētniecībā, kuras rezultātā atklāti un aprakstīti vairāki jauni bakteriofāgi, līdz ar to paplašinot globālās zināšanas par pastāvošo vīrusu daudzveidību.

Bakteriofāgi jeb fāgi ir obligāti baktēriju iekššūnu parazīti – baktēriju

vīrusi, kas spēj replicēties, tikai izmantojot inficētās saimniekšūnas resursus. Bakteriofāgi tiek uzskatīti par visplašāk izplatītajām un ģenētiski visdaudzveidīgākajām bioloģiskajām vienībām uz Zemes. Fāgi sastopami jebkurā vidē, kur atrodamas baktērijas. Lai gūtu labāku izpratni par fāgiem, Ņ. Zrelova komandas uzdevums ir ne tikai izolēt un sekvencēt pēc iespējas vairāk fāgu, bet arī izolēt fāgus no dažādām ekoloģiskajām nišām, īpašu uzmanību pievēršot mazāk izplatītiem saimniekiem.

2023. gadā stipendiāts bija iesaistīts vairākos pētījumos, kas saistīti ar bakteriofāgiem un kurus laboratorija realizē patstāvīgi, vai arī kuru realizēšanā tā iesaistīta:

• Vienā no pētījumiem tiek izvērtētas iespējas cīņai ar Gram-negatīvajām baktērijām, izmantojot dažādos veidos modificētus bakteriofāgu proteīnus – “endolizīnus”, kā arī apskatīt dažādu modifikāciju ietekmi uz to aktivitāti (“DNS bakteriofāgu endolizīnu molekulārs dizains cīņai ar Gram-negatīvajām baktērijām”, projekts Nr. lzp-2021/1-0050).

• Citā pētījumā tiek apskatīti nezināmas funkcijas evolucionāri konservatīvi “hipotētiski” proteīni, kas atrodami ledus neapklātas Antarktiskās

21 2023

augsnes paraugos šajā laboratorijā izolētajos bakteriofāgos. Pētījuma mērķis ir saprast, ko daži šādi “mīklaini” proteīni spējīgi darīt un, cerams, paplašināt komandas fundamentālās zināšanas par dzīvību (“No Antarktīdas augsnes izolētu trīs jaunu mēreno bakteriofāgu proteoma strukturālie un funkcionālie pētījumi”, projekts Nr. lzp-2022/1-0111).

• Pētnieku komanda piedalās arī valsts pētījumu programmas VPP-EM-BIOMEDICĪNA-2022/1-0001 projekta darba paketes realizēšanā. Darba paketes ietvaros pētnieki izvērtē iespējas izstrādāt iedarbīgu fāgu kokteiļa prototipu, ko varētu izmantot, lai efektīvi apkarotu patogēnu zivīs sastopamu baktēriju – Aeromonas ģints pārstāvju – izraisītās infekcijas Latvijas akvakultūrā videi draudzīgā veidā.

Papildus aktīvai dalībai pētniecībā, starptautisko apmācību apmeklēšanai, kā arī pētnieciskā darba prezentēšanai vairākās starptautiskās konferencēs, 2023. gadā Ņ. Zrelovs pabeidza doktora studijas un gatavojas aizstāvēt promocijas darbu “Astaino bakteriofāgu zināmās daudzveidības paplašināšana pa vienam fāgam reizē”. “LU fonda administrēto stipendiju saņemšana studiju laikā tiešā veidā palīdzēja man uzsākt karjeru zinātnē. Šaubos, vai bez šī atbalsta es būtu ticis tik tālu tik ātri, par to esmu ļoti pateicīgs LU fonda mecenātiem un fondam!” pateicībā dalās stipendiāts.

Nikita Zrelovs is a researcher at the Latvian Biomedical Research and Study Centre and a graduate of the Faculty of Biology of the University of Latvia. Throughout his master’s and doctoral studies, the young scientist has received scholarships, which are administered by the UL Foundation – the Laimiņu Family Scholarship in microbiology (academic year 2018/2019), the Excellence Scholarship in Bioinformatics (academic year 2019/2020), as well as “Mikrotīkls” doctoral scholarship (from academic year 2020/2021 to 2022/2023). The support provided by the scholarships has enabled the young scientist to fully focus on the research, which has resulted in the discovery and description of several new bacteriophages, thereby expanding the global knowledge of the diversity of existing viruses.

Bacteriophages, or phages, are obligate intracellular parasites of bacteria – bacterial viruses that can only replicate using the resources of the infected host cell. Bacteriophages are considered to be the most widespread and genetically diverse biological entities on Earth. Phages are found in any environment inhabited by bacteria. In order to acquire a better understanding of phages, in N. Zrelovs’ team’s interest was not only to isolate and sequence as many phages as possible, but also to isolate phages from different ecological niches, with a particular focus on less common hosts.

In 2023, the scholarship holder was involved in several studies related to bacteriophages, which are implemented in the laboratory or with a participation thereof:

22 2023

2023

• One of the studies tries to evaluate the possibilities of using differently modified bacteriophage proteins – “endolysins” to fight Gram-negative bacteria, and the effect of various modifications on their activity (“Molecular design of DNA bacteriophage endolysins to fight Gram-negative bacteria”, project No. lzp-2021 /1-0050).

• Another study investigates evolutionarily conserved “hypothetical” proteins of unknown function found in bacteriophages isolated from ice-free Antarctic soil samples in the laboratory. The aim of the research is to understand what some such “enigmatic” proteins are capable of doing and, hopefully, to expand the team’s fundamental knowledge of life as such (“Structural and functional studies of the proteome of three new temperate bacteriophages isolated from Antarctic soil”, project No. lzp2022/1- 0111).

• The team also participates in the implementation of one of the work packages of the state research programme VPP-EM-BIOMEDICĪNA-2022/1-0001. As part of the work package, the team is trying to evaluate the possibilities of developing an effective prototype of a phage cocktail, which could be used to effectively combat infections caused by important fish pathogenic bacteria – members of the Aeromonas genus –in Latvian aquaculture in an environmentally friendly way.

In addition to active participation in research, training abroad, as well as presenting his research results at several international conferences, in 2023 N. Zrelovs completed his doctoral studies and at present prepares for defence of his doctoral thesis “Expanding the known diversity of tailed bacteriophages one phage at a time”. “Receiving the scholarships administered by the UL Foundation during my studies straightforwardly helped me to embark upon a career in science. I doubt whether I would have come so far so soon without this support, for which I am very grateful to the patrons of the UL Foundation and the foundation itself!” – the scholarship holder shares his gratitude.

23

6.

Lepojamies / We are proud of the achievements

Pabeigta zvaigžņu Globusa restaurācija

Restoration of celestial globe completed

Restaurācijas process turpinājās kopš 2021. gada. Zvaigžņu globuss uzskatāms par vienu no ievērojamākajiem un vērtīgākajiem LU Muzeja Frīdriha Candera un Latvijas astronomijas kolekcijas priekšmetiem. 2. novembrī restaurācijas darbi noslēgušies un globuss apskatāms Latvijas Universitātes (LU) muzeja Astronomijas ekspozīcijā.

Zvaigžņu globusa diametrs ir 80 cm, tas ievietots korpusā uz trijkāja. Uz globusa attēlotas spožākās zvaigznes, kas savienotas ar līnijām, attēlojot mitoloģiskas zvaigznāju figūras, Piena ceļu, koordinātu tīklu un svarīgākās debess sfēras līnijas. Globusu sāka izmantot studentu apmācībai no 20. gs. 30. gadiem un to lietoja līdz pat 80. gadu beigām.

2018. gadā LU Astronomijas institūts pārcēlās uz jaunām darba telpām LU Akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā un vēsturiskās Astronomiskās observatorijas telpas nonāca LU muzeja rīcībā. Ilgstošās lietošanas gaitā Zvaigžņu globuss bija nopietni cietis, tam neatliekami bija vajadzīga restaurācija. Tika

24 2023

2023

pieaicināta polihromā koka restauratore Sarmīte Balode, kas novērtēja bojājumus, izpētīja globusa uzbūvi, kā arī uzņēmās globusa restaurāciju. Globuss ir unikāls, jo, pirmkārt, cita tik liela Latvijas teritorijā nav, bet galvenais – tā korpuss ir izgatavots no koka – visi citi senie globusi, gan lieli, gan mazi, galvenokārt tika gatavoti papjēmašē tehnikā.

LU muzejs restaurācijas īstenošanai lūdza Latvijas Universitātes fonda atbalstu ziedojumu vākšanā, kas tika uzsākta 2020. gadā. Neatsverams ieguldījums bija ziedotāju atbalsts, par to LU muzejs ir bezgala pateicīgs. Papildus ziedojumiem LU muzejs piedalījās Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā, iegūstot finansiālu atbalstu sarežģītajam restaurācijas procesam, kas norisinājās polihromā koka restauratores Sarmītes Balodes darbnīcā Mālpilī. Komplicētajā globusa restaurācijas gaitā atklājās izpētes procesā nepamanītas papildu problēmas, talkā tika aicināti arī citi restauratori, līdz beidzot tika atrasta pati piemērotākā restaurācijas metode. Restaurācijas norisi atspoguļo globusa restaurācijas dienasgrāmata, ko sagatavojusi Latvijas Universitātes muzeja Frīdriha Candera un Latvijas Astronomijas kolekcija krājuma glabātāja palīdze Gunta Vilka. Ar to var iepazīties šeit.

LU muzejs aicina ikvienu interesentu apmeklēt ekspozīciju, īpaši gaidot katru, kurš ziedojis globusa atjaunošanas procesā, padarot sabiedrībai pieejamu vēl vienu unikālu un vēsturisku eksponātu.

The restoration process of the celestial globe continued since 2021 and it is considered to be one of the most remarkable and valuable objects of the Friedrich Zander and Latvian Astronomy Collection of the UL Museum. As of 2 November, the restoration work has been completed and the globe can be viewed at the UL Museum.

The diameter of the celestial globe is 80 cm, and is placed in a case on a tripod. The globe shows the brightest stars connected by lines, mythological constellation figures, the Milky Way, a coordinate grid and the most important lines of the celestial sphere. The globe was used for teaching students from the 1930s to the late 1980s.

In 2018, the UL Institute of Astronomy relocated to the new premises in the University of Latvia Academic Centre at Jelgavas iela, and the historical premises of Astronomical Observatory were entrusted to the UL Museum. During its lifetime, the celestial globe had been seriously damaged and was in urgent need of restoration. Sarmīte Balode, a polychrome wood restorer, was invited to examine the impairments, study the structure of the globe, and she undertook the restoration of the globe. The celestial globe is unique because, first of all, it is the largest of its kind in Latvia, but most importantly – its body is made of wood, while other ancient globes, both large and small, are mainly constructed in papier-mâché technique.

The UL Museum requested the UL Foundation to provide a support in fundraising for restoration. The fundraising campaign was launched in 2020. The support of donors has been an invaluable contribution, for which the UL

25

2023

Museum is profoundly grateful. In addition to donations, the UL Museum participated in the project competition of the State Culture Capital Foundation, receiving financial support for the complex restoration process, which took place in the workshop of Sarmīte Balode in Mālpils. The restoration of the globe was a very intricate and labour-intensive task. During the process, the restorer found further problems that were not diagnosed before, hence, other restorers were invited to assist in finding the solutions and together they discovered the most suitable restoration method. The progress of the restoration is reflected in the celestial globe restoration diary, prepared by Gunta Vilka, the assistant keeper of the UL Museum Friedrich Zander and the Astronomy of Latvia Collection and it can be found here.

The UL Museum invites everyone interested to visit the exhibition, and especially welcomes all those who contributed to the restoration of the celestial globe, rendering another unique and historical exhibit available to the public.

The restoration process of the celestial globe

Zvaigžņu globusa restaurācijas process

LU Akadēmiskais centrs: Veselības māja

UL Academic Centre: House of Health

LU Alumni izcilības balva

UL Alumni Excellence Prize

Latvijas
in Latvia's growth
Ieguldījums
izaugsmei 2024-2026 Invest
2024-2026

Latvijas Universitātes bibliotēkai 500 500th anniversary of the University of Latvia Library

Prezidenta lasījumi

Latvijas Universitātē

The President's readings at the University of Latvia

Latvijas pirmais

Nobela prēmijas laureāts 2050

Latvia's first Nobel Prize Winner in 2050

Atklāts Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas Studentu

klīnikas Ziedojumu stūrītis

Donation Corner of the Student Clinic at the Department of Optometry and Vision Science now open

LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa (ORZN) realizē divas studiju programmas, viena no kurām ir profesionālā maģistra programma “Klīniskā optometrija”. Šajā studiju programmā tiek sagatavoti kvalificēti redzes speciālisti – optometristi, kuru pienākums ir rūpēties par cilvēku redzi – veikt redzes pārbaudes, izrakstīt redzes korekcijas līdzekļus – brilles vai kontaktlēcas – un sniegt rekomendācijas par redzes saudzēšanu un ikdienas aprūpi.

Katru gadu topošie optometristi, strādājot LU ORZN Studentu klīnikā, pārbauda redzi aptuveni 500 dažāda vecuma pacientiem, to skaitā arī LU darbiniekiem un studentiem. Redzes pārbaudes veic 2. kursa maģistrantūras studenti, kurimācās pielietot apgūtās zināšanas un prasmes darbā ar pacientiem, kuri nav studentu draugi un paziņas. Pacientiemvar būt dažādas redzes problēmas vai traucējumi, un šīs sūdzības jāatrisina redzes pārbaudes laikā kopā ar prakses vadītāju. Studentu klīnikā ikviens var pieteikties arī uz kontaktlēcu pielāgošanas vizīti, saņemt pirmās bezmaksas kontaktlēcas, lai tās varētu izmēģināt un saprast, vai tās patīk vai nepatīk. Ja nepieciešami papildu izmeklējumi ar radzenes topogrāfu, acu spiediena novērtēšanu,

30 2023

acs tīklenes fotografēšanu, redzes laika novērtēšanu, visus šos izmeklējumus iespējams veikt Studentu klīnikā.

Ikvienam ir iespēja pārbaudīt redzi katru gadu un sekot līdzi tās izmaiņām. Lai Studentu klīnika varētu darboties, mazie, nolietotie instrumenti tiktu salaboti, testi regulāri atjaunoti un ikvienam pacientam varētu sniegt kvalitatīvu pakalpojumu, kopā ar LU fondu septembrī tika izveidots Ziedojumu stūrītis. Tas paredzēts, lai katrs pēc savām iespējām varētu sniegt nelielu artavu Studentu klīnikas atbalstam, palīdzot nodaļai atjaunot vai salabot redzes pārbaudei nepieciešamo mazo inventāru.

The Department of Optometry and Vision Science of the UL Faculty of Physics, Mathematics and Optometry implements two study programmes, one of which is the professional master’s programme “Clinical Optometry”. This study programme prepares qualified vision specialists –optometrists, whose duty is to take care of people’s vision – to perform vision tests, to prescribe vision correction products – glasses or contact lenses, and to provide recommendations on vision preservation and daily care.

Every year, the future optometrists, while working at the Student Clinic of the Department of Optometry and Vision Science, examine the vision of around 500 patients of various ages, including UL employees and students. Vision tests are performed by the 2nd-year master’s students, who learn how to implement previously acquired knowledge and skills in a natural environment – with real patients who may have various vision problems or disorders

2023

and whose situations must be resolved during the vision test together with the supervisor. At the Student Clinic, everyone has the opportunity to apply for a visit to obtain their first free contact lenses, to try them out and understand whether they are comfortable or not. If a person requires additional examinations with a corneal topographer, eye pressure assessment, photography of the retina of the eye, assessment of vision time, all of these services can be received at Student Clinic.

Everyone has the opportunity to test their eyesight every year and monitor its changes. In order for the Student Clinic to function, the small, wornout instruments to be repaired, the tests to be renewed regularly and to provide quality service to every patient, a Donation Corner has been opened in September in collaboration with the UL Foundation. Here, everyone can help according to their means, enabling the department to restore or repair the equipment needed for the vision test.

32
2023

Koris “Aura” dosies uz Kanādas latviešu Dziesmu svētkiem Choir “Aura” to travel to the Canadian Latvian Song Festival

Pēdējo gadu izcilāko jauno Dziesmu svētku repertuārā iekļauto skaņdarbu autors ir Raimonds Tiguls. Viņa komponētos darbus “Lec, Saulīte”, “Dod Dieviņi” un citus iemīļojusi un dzied līdzi visa tauta. Šo sajūtu komponists un LU koris “Aura” vēlas aizvest arī mūsu tautiešiem Kanādā. Pateicoties anonīmajam ziedojumam 70 000 eiro apmērā koris varēs doties uz Kanādu, lai šo ieceri īstenotu!

Raimonds Tiguls ir latviešu komponists, pianists, mūziķis, daudzu visā pasaulē izdotu mūzikas albumu autors un producents. Pazīstams kā ambientās un elektroniskās mūzikas pārstāvis. Vairākkārt saņēmis Mūzikas ierakstu Gada balvas. Starptautisko ievērību izpelnījies ar saviem albumiem “Moonlight Sound Design” un “De Angelis”. Idejas autors un organizators Ārpasaules mūzikas koncertiem Tiguļkalnā, Talsos. 2022. gadā saņēmis Triju Zvaigžņu ordeni par radošo izcilību un ieguldījumu Latvijas mūzikā.

LU jauktais koris “Aura”, kas LU Fizikas, Matemātikas un Optometrijas fakultātes ietvaros uzsāka darbību 2004. gadā, ir īpašs un iedvesmojošs kolektīvs. Pateicoties mākslinieciskā vadītāja un diriģenta Edgara Vītola entuziasmam un kora dalībnieku saliedētībai, koris “Aura” piedzīvojis strauju izaugsmi, guvis lielus panākumus un godalgas gan vietējos, gan starptautiskos konkursos un koncertprojektos.

Koris, kurā muzicē 70 talantīgi dziedātāji no visas Latvijas, sniedz augstu māksliniecisko un muzikālo kvalitāti, kas apliecināta, daudzkārtīgi saņemot dažādas godalgas. Koris lepojas ar piedalīšanos Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos, Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētkos “Gaudeamus” un citos nozīmīgos pasākumos.

2023. gadā koris saņēmis Augstāko novērtējumu koru skatēs un piedalījies “Koru karos”, iegūstot 3. vietu. Kora diriģents, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas pedagoģijas katedras vadītājs Edgars Vītols šogad

33 2023
34 2023
35 2023
Foto: Daina Stelpa

pirmo reizi stājās kopkora priekšā kā virsdiriģents XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos.

Raimonds Tiguls un koris “Aura” veiksmīgi darbojušies un guvuši panākumus to pārstāvētajās mūzikas nozarēs. Atzīmējot šos augstos panākumus, kāRaimonds Tiguls, tā koris “Aura” aicināti piedalīties XVI Dziesmu un deju svētkos Kanādā 2024. gadā, kas pulcē tautiešus no visas pasaules.

Šis ir lielisks atzinības žests Latvijas māksliniekiem, turklāt viņi sagatavojuši kopīgu muzikālo programmu, kas tiks izpildīta šajos svētkos – brīnišķīga iespēja Raimondam Tigulam un korim “Aura” kopīgi demonstrēt savu muzikālo talantu un radošumu pasaules publikai. Īpašais un prestižais ielūgums ļaus izcili pārstāvēt Latvijas kultūru.

Raimonds Tiguls is an author of outstanding new compositions included in the repertoire of the National Song Festival in recent years. His compositions “Lec, Saulīte” (“Rise, Sun”), “Dod Dieviņi” (“Grant, God”) and others are loved and sung by the entire Latvian nation. The composer and UL choir “Aura” aspire to bringing these feelings to Canadian Latvians, as well. The anonymous donation of 70 000 euros will enable the choir to travel to Canada to realize this idea!

Raimonds Tiguls is a Latvian composer, pianist, musician, author and producer of many music albums released around the world. Known as a representative of ambient and electronic music. He has received several Music Recording of the Year awards, gained international attention with his albums “Moonlight Sound Design” and “De Angelis”. He is the author and organizer of the idea for “Outer World Music” concerts in Tiguļkalns, Talsi. In 2022, he received the Order of the Three Stars to celebrate his creative excellence and contribution to Latvian music.

The UL choir “Aura”, which commenced its creative work in 2004 under the auspices of the UL Faculty of Physics, Mathematics and Optometry, is a special and inspiring collective. Thanks to the enthusiasm of its artistic director and conductor Edgars Vītols and dedication of the choir members, “Aura” has experienced a rapid rise and attained great success, reflected by the awards both in local and international competitions and concert projects.

The choir, composed of 70 talented singers from all over Latvia, yields high artistic and musical quality, celebrated by multiple awards. The choir is proud of its participation in the Nationwide Latvian Song and Dance Festival, the Baltic students’ song and dance festival “Gaudeamus” and other important events.

In 2023, the choir received the highest rating in choir competition and participated in the show “Choir Wars”, winning the 3rd place. The conductor of the choir, Edgars Vītols, head of the Department of Music Education of the Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music, for the first time this year stood in front of the collective choir as a chief conductor at the XXVII Latvian Song and XVII Dance Festival.

36 2023

Raimonds Tiguls and the choir “Aura” have successfully collaborated and achieved recognition in their fields of music. Hence, Raimonds Tiguls and the choir have been invited to participate in the XVI Song and Dance Festival in Canada in 2024, which gathers Latvians from all over the world. This is a great gesture of appreciation for Latvian artists. They will have a joint musical programme to be performed during this celebration. Raimonds Tiguls and the choir “Aura” will have an opportunity to jointly demonstrate their musical talent and creativity on an international stage – the special and prestigious invitation will enable them to represent the excellence of Latvia’s culture.

37 2023

Stipendija jaunajiem fizikas

skolotājiem un Jura Kalnavārna piemiņas stipendija Scholarship for new physics teachers and Juris Kalnavārns Memorial Scholarship

Juris Kalnavārns 1966. gadā absolvēja Makgilas universitātes Inženiermehānikas programmu ar bakalaura grādu un turpināja studijas Prinstonas universitātē, iegūstot maģistra grādu 1968. gadā un doktora grādu 1974. gadā. Viņa izstrādātais promocijas darbs veltīts gāzu dinamikas un plazmas fizikas pētījumiem.

LUFizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) fizikas studentiem no 2023. gada rudens bija iespēja pieteikties jaunai stipendijai, kas paredzēta intereses veicināšanai par fizikas izglītību. Stipendijas piedāvātas studentiem, kuri izvēlas apgūt ar fizikas izglītību un pedagoģiju saistītus kursus. Stipendijas mērķis ir radīt interesi par fizikas mācīšanu un iegūt pēc iespējas vairāk fizikas programmas absolventu, kas drīkstētu mācīt fiziku skolās. Turklāt ik gadu vienam studentam ir iespēja saņemt izcilības balvu par LU gada labāko maģistra darbu 5000 eiro apmērā.

Juris Kalnavārns graduated from McGill University’s engineering mechanics programme with a bachelor’s degree in 1966 and continued his studies at Princeton University, obtaining a master’s degree in 1968 and a doctorate in 1974. His doctoral thesis was dedicated to the research of gas dynamics and plasma physics.

38 2023

2023

As of the autumn of 2023, the students of the UL Faculty of Physics, Mathematics and Optometry have an opportunity to apply for a new scholarship, which is intended to promote interest in physics education. Scholarships are open to students who choose to study the courses related to physics education and pedagogy. The aim of the scholarship is to generate interest in teaching physics and to assist in training as many new physics teachers as possible. Also, one student has the opportunity to receive an excellence award for the best master’s thesis of the year at the University of Latvia, 5000 euro.

39

7.

Mēneša mecenāti / Patrons of the month

Janvāris “Spectrum” ziedojums January

– “Spectrum” donation

Ik mēnesi LU fonds īpaši atzīmē kādu ziedojumu – tas var būt nācis no studentiem, absolventiem vai sadarbības partneriem – prieks par atbalstu ir vienmēr! Janvārī 1500 eiro ziedojumu veica “Business Network International Morbergs” uzņēmēju kluba biedrs AS “Spectrum”, ziedojot stipendijai “Ceļamaize”.

Uzņēmums “Spectrum” izstrādā un ievieš mūsdienīgus gaismas risinājumus energoefektīvam un estētiskam apgaismojumam. Uzņēmuma galvenā misija ir maksimāli pilnīga un efektīva to uzdevumu atrisināšana, kurus izvirza klients.

“Spectrum” raksturīgā dziļā tehnikas pārzināšana, kā arī spēja apvienot dizainu un psiholoģiju vienmēr ļauj piedāvāt lielisku risinājumu. Uzņēmuma galvenais mērķis – palīdzēt klientam izdvēlēties vispraktiskāko un rezultatīvāko produktu. Uzņēmuma pieredze un zināšanas vienlīdz noderīgas kā sadarbībā ar arhitektiem, dizaineriem, būvkompānijām, tā privātajiem klientiem.

40 2023

LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa pauž gandarījumu par ziedojumu: “Man prieks, ka LU fonda mecenātiem pievienojies jauns mecenāts – “Business Network International (BNI) Morbergs” biedrs AS “Spectrum”. Ziedojums 1 500 eiro apmērā paredzēts stipendiju kopai “Ceļamaize”. Rudenī kāds centīgs un mērķtiecīgs LU students saņems finansiālu atbalstu, uzsākot studijas.”

Each month UL Foundation proudly celebrates a particular donation –the donors may be students, graduates, cooperation partners – every contribution brings delight! In January, JSC “Spectrum”, a member of Business Network International Morbergs, made a donation of 1500 euros to scholarship “Ceļamaize” (“Bread for the Journey”).

“Spectrum” develops and implements modern lighting solutions, creating energy-efficient and aesthetic lighting. The main mission of the company is the most complete and efficient solution of the tasks set by the client.

The company’s profound technical knowledge, ability to combine design and psychology always leads to a great solution. The goal is to help the customer choose the most practical and effective product. The company’s experience and knowledge can be equally useful in cooperation with architects, designers, construction companies, as well as private clients.

Executive director of the UL Foundation Laila Kundziņa expresses her delight in the donation: “I am glad that JSC “Spectrum”, member of Business Network International Morbergs, has joined patrons of the UL Foundation”. The donation of 1500 euros is intended for a set of scholarships “Ceļamaize”. In autumn, a hardworking and determined student will receive financial support at the beginning of the studies.

2023

Februāris – ziedotāji

Roberta Rūša piemiņas projektam February –donors to Roberts Rūsis Memorial Project

Februārī mūžībā devās ilggadējs LU fonda mecenāts Roberts Rūsis (1933–2023), kurš daudzu gadu garumā kopīgi ar dzīvesbiedri Dagniju atbalstīja studentus, palīdzot nodrošināt stipendijas un īstenot dažādus projektus. Lai godinātu mecenātu, tika izveidota ziedojumu kampaņa R. Rūša piemiņai – grāmatas tapšanai par studentu korporāciju “Lettonia”.

Mecenāts Roberts Rūsis dzimis 1933. gada 5. septembrī Rīgā advokāta un mācībspēka Armīna Rūša un Margaretas ģimenē kā vecākais dēls. Ģimenē auga arī mecanāta brālis Armīns Rūsis. 1929. gadā Roberta tēvs Armīns Rūsis absolvējis Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes Tiesību zinātņu nodaļu.

Mecenāts Roberts Rūsis ar ģimeni atbalstīja kā studentus no dažādām korporācijām, tā arī māszinības studējošos studentus un studentu korporāciju “Lettonia”.

Armīna Rūša stipendiju fonda stipendija veltīta Dr. iur. Armīna Rūša, kas bija izcils advokāts un mācību spēks kā pirmskara Latvijas Republikā, tā arī ārzemēs, un viņa dēla Armīna I. Rūša piemiņai. Stipendija tika nodibināta ar mērķi studiju laikā atbalstīt spējīgus un centīgus Latvijas studentus, kā arī popularizēt studentu un studenšu korporāciju akadēmisko vienotību gan studiju laikā, gan ārpus tā. Stipendiju sava tēva un brāļa gaišai piemiņai izveidoja Roberts Rūsis. Kopš 2006. gada stipendijas piešķirtas 69 studentiem no dažādām Latvijas augstskolām.

Dagnija un Roberts Rūši vēlējušies atbalstīt žēlsirdīgo māsu studijas Latvijā. Dagnija uzskata, ka māsiņas svarīgākais pienākums ir gādāt par pacientu. Nedrīkst būt par grūtu “apgriezt spilvenu uz otro pusi”, lai pacientam būtu laba gulēšana. “Žēlsirdīgās māsas ir veselības sistēmas neatsverama daļa. Ja nav pietiekošs māsiņu skaits, kas gādā par sabiedrības vajadzībām, tad visi iedzīvotāji cieš no tā. Tā bija mūsu motivācija izveidot stipendiju fondu, lai veicinātu māszinību studijas Latvijā.”

42 2023

Ilggadējais LU fonda mecenāts Roberts Rūsis

Long-time patron of the UL Foundation Roberts Rūsis

LU fonda mecenāta Roberta Rūša mūža nogales lielākais projekts bija atbalsts studentu korporācijas “Lettonia” vēstures grāmatas tapšanā. Grāmatas mērķis ir sniegt Latvijas sabiedrībai objektīvu – vēstures avotos un akadēmiskās izpētes tradīcijās balstītu – pētījumu par studentu korporāciju “Lettonia”, kuras biedri četrās paaudzēs ir arī Rūšu ģimens pārstāvji . Šis pētījums sniegs ieskatu arī vispārējā latviešu studentu korporāciju pastāvēšanas vēsturē.

Mūža organizācijas 150. gadadienai par godu “Lettonia” Filistru palīdzības biedrība bija iecerējusi izdot akadēmisku pētījumu par korporācijas “Lettonia” vēsturi. Kolektīvās monogrāfijas autori ir akadēmiski izglītoti vēsturnieki, tai skaitā LU Latvijas Vēstures institūta, kā arī Vēstures un filozofijas fakultātes darbinieki. Monogrāfijas zinātniskais redaktors ir vēsturnieks, Latvijas Nacionālās enciklopēdijas galvenais redaktors Valters Ščerbinskis. Grāmatā tiks iekļauts kopsavilkums angļu valodā, un tā šobrīd jau top.

February saw the passing of a long-time patron of the UL Foundation Roberts Rūsis (1933–2023). Together with his spouse Dagnija, they supported and helped students with scholarships and different projects for years. To honour the patron, a campaign of donations in memory of R. Rūsis

43 2023

2023

was initiated to support preparation and publication of the book about history of student corporation “Lettonia”.

Patron Roberts Rūsis was born on 5 September 1933 in Riga, in the family of an educator and lawyer Armīns Rūsis and Margareta. He was their oldest son, and had a sibling Armīns Rūsis. In 1929, Robert’s father Armīns Rūsis graduated from the Department of Legal Sciences of the Faculty of Economics and Law of the University of Latvia.

Roberts Rūsis and his family supported –the students from various corporations, as well as the students studying nursing, and the student corporation “Lettonia”.

The scholarship of the Armīns Rūsis Scholarship Fund was dedicated to the memory of Dr. iur. Armīns Rūsis, who was an outstanding lawyer and teaching force both in the pre-war Republic of Latvia and later in the exile, as well as to his son Armīns I. Rūsis. The scholarship was established with the aim of supporting capable and determined students in Latvia during their studies and promoting the academic unity of students and student corporations during the studies and outside. The scholarship was created by Roberts Rūsis himself to commemorate his father and brother. Since 2006, scholarships have been awarded to 69 students from different universities in Latvia.

Dagnija Rūse and Roberts Rūsis wanted to support the nursing studies in Latvia. Dagnija considers taking care of the patient to be the most important duty of nurses. It should not be too difficult to “turn the pillow over” so that the patient can sleep comfortably. “Nurses are an essential part of the healthcare system. If there is a shortage of nurses who take care of the needs of the society, then the whole population will suffer. That was our motivation behind creating a scholarship fund to promote nursing studies in Latvia.”

The most extensive project the UL Foundation patron Roberts Rūsis during his final years was support to creation of a history book dedicated to student corporation “Lettonia”. The purpose of the book is to provide society of Latvia with an objective study (based on historical sources and academic research traditions) on the student corporation “Lettonia”, to which belonged the members of the patron’s family in four generations. Furthermore, this study will provide an insight into the overall history of Latvian student corporations.

For the 150th anniversary of its lifetime organization, the Philister Aid Society of “Lettonia” decided to release an academic study about the history of “Lettonia”. The authors of the collective monograph are academically educated historians, including the researchers of the UL Institute of Latvian History and the Faculty of History and Philosophy. Scientific editor of the monograph is a historian, chief editor of Latvian National Encyclopaedia Valters Ščerbinskis. The book will include a summary in English, and it is already in the making.

44

Marts March – “Vanilla Travel”

Tūrisma aģentūras “Vanilla Travel” kolektīvs pateicībā par ekskursiju Kristapa Morberga studijā – Dzīvais muzejs – ziedojis 200 eiro. Viņi ir pirmie ziedotāji, kas pateicībā par K. Morberga studijas apmeklējumu vēlējās pateikties ar dāsnu ziedojumu. Ziedojumu administrē LU fonds.

No dibināšanas brīža 1995. gadā, “Vanilla Travel” kolektīvs no kaislīgu un azartisku ceļojumu organizēšanas entuziastu kopas izaudzis par pilna servisa ceļojumu aģentūru ar plašu piedāvājumu un galamērķu klāstu visā pasaulē. “Vanilla Travel” ir starptautiski atzīti eksperti atpūtas ceļojumu organizēšanā.

K. Morberga studija – Dzīvais muzejs – tika atvērts 2019. gadā par godu LU dižmecenāta 175. jubilejai. Studija radīta, lai apvienotu arhitektūru un mākslu, turklāt šī studija kalpo arī kā lieliska ekskursijas vieta jebkuram viesim. LU fonds darbojas kā vidutājs starp ekskursantiem un Morberga studiju.

Ingas Kavace no uzņēmuma “Vanilla Travel” stāsta: “Patīkami atbalstīt vietu, kurā radoši, ieinteresēti cilvēki atjauno vēsturisko mantojumu un vienlaikus caur praktisku pieredzi izglīto jaunos arhitektus. Interesanta vieta Rīgas apmeklētājiem, kur iespējams aplūkot, kā izskatījušās Rīgas nama iekštelpas un cik ļoti daudz darba jāiegulda restaurācijas procesā. Vienlaicīgi tā ir arī radošā darbnīca ar nākotnes vīzijām. Lai izdodas realizēt arī gaisa dārza atjaunošanu!”

LU Dimanta mecenāts Kristaps Morbergs 1925. gadā izvēlējās LU par savu ģenerālmantinieci un novēlēja tai astoņus namīpašumus Rīgas centrā un Jūrmalā, kļūstot par līdz šim visu laiku lielāko LU mecenātu. Savu mantojumu K. Morbergs atstāja, lai padarītu augstāko izglītību pēc iespējas pieejamāku ikvienam Latvijas iedzīvotājam un tauta augtu garīgi un ētiski.

The employees of tourism agency “Vanilla Travel” have donates 200 euros to convey their appreciation for excursions in the studio of Kristaps Morbergs – Living Museum. They are the first donors who have visited K. Morbergs’ studio and expressed their gratitude with a generous donation. The donation is administered by the UL Foundation.

Since its establishment in 1995, “Vanilla Travel” has evolved from a group of passionate and adventurous travel enthusiasts to a full-service travel agency with a wide range of offers and destinations around the world. “Vanilla Travel” are internationally recognized experts in organizing leisure travel.

K. Morbergs’ studio – Living Museum – was opened in 2019 to celebrate the 175th anniversary of the UL grand patron. The studio was created as

45 2023

2023

a space bringing together architecture and art. This studio serves as a great option for excursion to any guest. UL Foundation acts as an intermediary between the visitors and Morbergs studio.

Inga Kavace from the company “Vanilla Travel” says: “We are glad to support a place where creative and interested people restore the historical heritage and at the same time educate young architects through practical experience. An interesting place for visitors to Riga, where one can view an interior of a Riga townhouse and appreciate how much work needs to be invested in the restoration process. At the same time, it is also a creative workshop with future visions. May the restoration of the aerial garden be implemented, too!”

UL Diamond Patron Kristaps Morbergs chose the University of Latvia as his general legatee in 1925 and bequeathed to the university eight properties in the centre of Riga and Jūrmala, becoming the largest benefactor of UL to date. K. Morbergs dedicated his inheritance to the university with a view to make higher education as accessible as possible to every resident of Latvia, aiming to uplift the nation spiritually and ethically.

46
Tūrisma aģentūras “Vanilla Travel” kolektīvs The collective of the travel agency “Vanilla Travel”

Aprīlis ziedojums

zvaigžņu

globusa

restaurācijai April –donation for restoration of celestial globe

Viens no izcilākajiem materiālās kultūras pieminekļiem LU muzeja krājumā ir zvaigžņu globuss, kas izgatavots pagājušā gadsimta 20. gados. Laika gaitā tas bija ievērojami cietis, tāpēc neatliekami restaurējams. Globusa restaurācijai 100 eiro ziedoja Krišjānis Punculis.

Restaurācijas nepieciešamību atbalstīja LU fonds, 2020. gadā izsludinot ziedojumu vākšanu globusa restaurācijai. Globusa izpēte, sagatavošana restaurācijai un transportēšana uz restaurācijas darbnīcu tika sākotnēji finansēta no sabiedrības saziedotajiem līdzekļiem.

Zvaigžņu globusa restaurācijas darbs, pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda finanšu piešķīrumam, sākās 2021. gada pavasarī polihromā koka restauratores Sarmītes Balodes darbnīcā Mālpilī.

Ziedotājs Krišjānis Punculis stāsta: “Mana motivācija ziedot globusa restaurācijai radās pēc tam, kad žurnālā “Ilustrētā Zinātne” izlasīju rakstu par globusa atjaunošanu. Kādreiz bērnībā piedalījos astronomijas pulciņa nodarbībās LU telpās, kuras vadīja Ilgonis Vilks, tādēļ žurnāla raksts atsauca atmiņā globusu, kuru tolaik redzēju. Bērnībā par astronomiju ieinteresēja mamma, kas man atrada šo pulciņu. Atminos, ka globuss stāvēja astronomijas bibliotēkā, aktīvi gan to neizmantojām, bet savu iespaidu tas atstāja. Noziedoju naudu, jo, manuprāt, vajag saglabāt tādus vēsturiskus priekšmetus, jo līdz šim nezināju, ka globuss radīts speciāli pēc pasūtījuma tieši Astronomijas institūta vajadzībam, tāpēc domāju, ka būtu labi, ja tādu priekšmetu kārtīgi atjaunotu un tas būtu pieejams cilvēkiem muzejā, lai varētu salīdzināt un novērtēt, kā kādreiz cilvēki pētījuši un mācījušies astronomiju. Tāpat lai novērtētu to, kā tehnoloģijas gājušas uz priekšu, jo šodien globusi atrodami katra paša telefonā”.

47 2023

One of the most notable artifacts in the collection of the UL Museum is a celestial globe made in the early 20th century. Over time, it had suffered significant damage, making the initiation of the globe’s restoration urgent. In March, Krišjānis Punculis donated 100 euros for the restoration of the globe.

This venture was supported by the UL Foundation, which announced a fundraising campaign for the restoration of the globe in 2020. The research, preparation for restoration, and transportation to the workshop were initially financed by funds donated by the public.

The restoration work on the celestial globe, with the funding allocated by the State Culture Capital Fund, began in the spring of 2021 in the workshop of polychrome wood restorer Sarmīte Balode in Mālpils.

Donor Krišjānis Punculis explains: “My motivation to donate to the restoration of the globe was prompted by reading an article about globe restoration in the journal “Ilustrētā Zinātne” (“Illustrated Science”). As a child, I participated in Astronomy Club sessions at UL led by Ilgonis Vilks, so the article reminded me of the globe I saw during those sessions. My interest in astronomy was sparked by my mother, who found this club for me. I remember the globe being in the astronomy library; we didn’t actually use it, nevertheless, the globe left an impression. I donated money because, in my opinion, it is necessary to preserve such historical items. Until now, I did not know that the globe was specifically created for the Astronomy Institute. I think it would be good to properly restore such items and make them available to people in the museum, so they can compare and appreciate how people once studied and learned astronomy – also, to appreciate how technology has progressed, because today the globes are available on everyone’s phone.”

2023

Maijs – anonīmie

ziedotāji May –anonymous donors

Katru mēnesi LU fonds pasludina kādu no mēneša ievērojamākajiem ziedotājiem par “Mēneša mecenātu”. Maija mēnesī LU fonds vēlas īpaši godināt anonīmos ziedotājus. Lielākā anonīmi noziedotā summa ir 50 eiro. LU fonds augstu novērtē katru ziedojumu kādam LU attīstības projektam. Nav būtiski, vai ziedojumi tiek veikti anonīmi vai personalizēti – visi ir vienlīdz nepieciešami un svarīgi.

Ja arī Tu vēlies dot savu artavu universitātei, tad ieskaties www.ziedot. lu.lv – izvēlies sevatbilstošāko un tuvāko ziedošanas kampaņu un palīdzi attīstīt dažādus LU projektus, lai studenti varētu mācīties piemērotā un atbalstošā vidē, lai Botāniskais dārzs varētu plaukt vēl simtiem gadu un lai saglabātos dažādi vēstures cienīgi objekti!

Every month, UL Foundation celebrates a particular donor, naming the “Patron of the Month”. In May, the UL Foundation aims to highlight anonymous donors, with the largest donation amount being 50 euro.

The UL Foundation highly values every contribution supporting any of the UL development projects. Whether donations are made anonymously or are personalized – all are equally necessary and significant.

If you wish to contribute to the university, visit www.ziedot.lu.lv – choose the campaign that suits you best and help support various UL projects, so that students can learn in a developed and supportive environment, the Botanical Garden can flourish for centuries, and various historically significant objects are preserved for posterity.

49 2023

Jūnijs June –

“Accenture Latvia”

LU pastāvīgi notiek pulka dažādu pasākumu, kas paredzēti studentiem. Viens no tiem ir “Fizmatdienas”. Mecenāts “Accenture Latvija” šim studentu pasākumam jūnijā ziedoja 1000 eiro, šo ziedojumu administrē LU fonds.

Pasākuma “Fizmatdienu” mērķis ir popularizēt fakultātes pārstāvētās dabaszinātņu jomas (fiziku, matemātiku, optometriju) arī ārpus fakultātes robežām, saliedēt FMOF bijušos un esošos studentus, docētājus, vadību un visus pārējos, kas padara fakultāti īpašu. Veicināt studentu tieksmi gan pēc akadēmiskiem panākumiem, gan pēc aktīvas sociālās dzīves studentijā.

Galvenā mērķauditorija ir ar FMOF saistītie cilvēki, bet pasākumos bieži piedalās arī ar fakultāti nesaistīti cilvēki. Kopumā ikgadējais apmeklētāju skaits visas nedēļas garumā sasniedz pat 800 cilvēku. Pasākumu dažādības dēļ “Fizmatdienas” piesaista plašu auditoriju, jo katrs var atrast sev tīkamu pasākumu vai nodarbi.

Mecenāts atbalsta arī citus pasākumus, piemēram, “Sējiens 2023”, kurš tiek organizēts tieši jaunajiem studentiem pirms studentu pasākuma “Aristotelis” . Pasākums “Sējiens” noritēs veselas 3 dienas un daļa mecenāta sniegtā atbalsta lieti noderēs, lai sarīkotu pilnvērtīgus svētkus studentiem!

There is always a myriad of various events for UL students. One of them is “Fizmatdienas” – “The Days of Physmaths”. In June, the patron “Accenture Latvia” donated 1000 euro for this student event. The donation is being administered by the UL Foundation.

The goal of “Fizmatdienas” is to popularize the natural sciences represented by the faculty (physics, mathematics, optometry) beyond the boundaries of the faculty. It aims to unite former and current students, faculty members, leadership, and all others who contribute to making the faculty what it is. “Fizmatdienas” seeks to encourage students’ pursuit of both academic achievements and active social engagement within the student community.

While the main target audience consists of individuals associated with the faculty, the events often attract participants that are unrelated to the faculty. Overall, the annual attendance throughout the week reaches up to 800 people. Due to the diversity of activities, “Fizmatdienas” attract a broad audience, as everyone can find activities that suit their preferences.

The patron will also support other events, such as “Sējiens 2023” which is an introductory initiative for newly enrolled students before the student event “Aristotelis”. The event will span three days, and a portion of the patron’s support will be put to a good use for creating a full-fledged celebration for the students!

50 2023

Jūlijs July –“Softikom”

Jūlija mēnesī LU fonds saņēmis ziedojumu 1000 eiro apmērā no uzņēmuma “Softikom”. Uzņēmums šo summu ziedoja Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātei, ziedojumu administrē LU fonds.

Uzņēmuma “Softikom” mērķis ir palīdzēt klientiem prezentēt sevi kvalitatīvā, mūsdienīgā digitālajā vidē un vienkāršot uzņēmumu ikdienas darbus, izmantojot modernus korporatīvos IT risinājumus. Jau vairāk nekā 10 gadus “Softikom” nodrošina IT pakalpojumus dažādu nozaru uzņēmumiem gan veidojot interneta mājas lapas, iekšējās intraneta platformas, e-komercijas risinājumus un mobilās aplikācijas, gan nodrošinot to uzturēšanu, drošību un atbilstību mūsdienu tendencēm.

In July, UL Foundation received a donation of 1000 euro from the company “Softikom”. The company donated this sum to the Faculty of Education, Psychology and Art. The donation is administered by the UL Foundation. “Softikom” aims to assist clients in presenting themselves effectively in the modern digital environment and streamlining the day-to-day operations of businesses using contemporary corporate IT solutions. For over a decade, “Softikom” has been providing IT services to companies in various industries, creating websites, internal intranet platforms, e-commerce solutions, and mobile applications, while also providing their maintenance, security, as well as compliance with current trends.

51 2023

Augusts August – LU

fonda stipendiāti / UL foundation scholarship recipients

Augustā LU fonda stipendiāti pulcējās saliedēšanās pasākumā, – pārgājienā pa Ložmetējkalna priežu ieskautajām takām, pēc tam sekoja jautras un saliedējošas aktivitātes, un noslēgumā dalībnieki ieturēja pusdienas. Stipendiātiem šī pasākuma “dalības maksa” bija ziedojums stipendijai “Ceļamaize”.

Stipendija “Ceļamaize” ir izcilības stipendija LU bakalaura studiju 1. kursa studentiem visās zinātņu jomās. Šo stipendiju atbalsta dažādi mecenāti: Aina Galēja-Dravniece, Vaira I. Pelēķis-Kristofere, Anna Justīne ČaksteRollins un uzņēmums “Arčers”. Arī 14 LU fonda stipendiāti ziedoja stipendijai “Ceļamaize”.

Stipendiju “Ceļamaize” ik gadu saņem vairāk nekā desmit jauno studentu. Lai kandidētu uz stipendijas saņemšanu, studentiem jābūt izciliem studijās un aktīviem sabiedriskajā dzīvē. LU fondam ir gandarījums un prieks, ka esošie un arī bijušie fonda stipendiāti ziedo, lai atbalstītu jaunos studentus jau nākamajā gadā. Tas apliecina, ka saņemt ir patīkami, bet dot – vēl patīkamāk!

LU fonda stipendiāte Anna Trautmane par ziedošanu saka: “Ir patīkami zināt, ka mēs palīdzam un atbalstām nākamos studentus. Ir ļoti iepriecinoši dot, ne tikai saņemt!”

In August, the scholarship recipients of UL Foundation gathered for a bonding event. The day included a walk through the pine-lined paths of Ložmetējkalns, followed by fun team-building activities and concluding with a lunch. The “attendance fee” for this event was a donation for “Ceļamaize” (“Bread for the journey”) scholarship.

Scholarship “Ceļamaize” is an excellence scholarship for first-year bachelor’s students of all fields at UL. This scholarship is supported by various patrons, including Aina Galēja-Dravniece, Vaira I. Pelēķis-Kristofere, Anna Justīne Čakste-Rollins, and the company “Arčers”. 14 UL Foundation scholarship recipients also donated to “Ceļamaize” scholarship. Each year, more than ten new students receive “Ceļamaize” scholarship. To qualify for the scholarship, the students must excel academically and be

52 2023

active in public life. The UL Foundation is pleased and proud that both current and former scholarship recipients contribute to supporting the new students. This demonstrates that receiving is pleasant, but giving – even more enjoyable!

Anna Trautmane, a scholarship recipient of the UL Foundation, says: “It is satisfying to know that we are helping and supporting the next generation of students. Giving is truly gratifying, not just receiving!”

53 2023
LU fonda stipendiātu saliedēšanās pasākums The UL Foundation scholarship recipients’ bonding event

Septembris September

Mārtiņš Andersons

Mārtiņš Andersons ir Amerikas Latviešu apvienības prezidents un “Friends of the University of Latvia” priekšsēdētājs. Septembrī viņš ziedoja 3000 eiro stipendijai “Gustava Zemgala piemiņas stipendija”. Ziedojumu administrē LU fonds.

Kopš 2021. gada pastāv “Gustava Zemgala piemiņas stipendija”. Tā tika izveidota par godu G. Zemgala 150. gadu jubilejai, sniedzot iespēju studentiem paplašināt vēstures zināšanas par Gustavu Zemgalu un viņa laikabiedriem. Stipendijas izveide bija mecenāta Mārtiņa Andersona iecere godināt vecvectēva piemiņu.

Mecenāts par ziedošanu saka: “Es nāku no ģimenes, kur izglītība vienmēr tika uzsvērta un atbalstīta. Es izglītību uzskatu par svarīgu jebkuras sabiedrības pamata daļu. Latvijas Universitāte deva dažiem maniem senčiem izcilu izglītību un ar saviem ziedojumiem un darbiem organizācijai “LU fonds” es gribu nodrošināt to pašu nākamajai paaudzei.”

2023

Mārtiņš Andersons is the President of the American Latvian Association and the chairman of the organisation “Friends of the University of Latvia”. In September, he donated 3000 euros to “Gustavs Zemgals Memorial Scholarship”. The donation is administered by the UL Foundation.

“Gustavs Zemgals Memorial Scholarship” was established in 2021 to honour the 150th anniversary of G. Zemgals, providing students with an opportunity to expand their knowledge about Gustavs Zemgals and the history of his contemporaries. By creating the scholarship, the patron honours the memory of his great-grandfather.

The patron expresses his thoughts on donation: “I come from a family where education has always been emphasized and supported, and I value education as an important part of any society’s foundation. The University of Latvia provided excellent education to some of my ancestors, and through my donations and efforts to support the organization “UL Foundation” I want to ensure the same for the next generation.”

Mārtiņš Andersons

Amerikas Latviešu apvienības prezidents, “Friends of the University of Latvia” priekšsēdētājs

Mārtiņš Andersons

President of the American Latvian Association, Chairman of the organisation “Friends of the University of Latvia”

2023

Oktobris October –

Wulf Harder

Šomēnes LU fonds saņēma ziedojumu 3000 eiro apmērā LU Datorikas fakultātei – tās pārstāvju dalībai programmēšanas sacensībās. Ziedojumu administrē LU fonds.

Vulfs Harders ir LU Datorikas fakultātes maģistrantūras students un uzņēmējs. Mecenāts par savu motivāciju ziedot saka šādi: “Pirms daudziem gadiem Latvijā nodibināju IT uzņēmumus “Syncrosoft” un “WhiteCryption”, jo man izdevās šeit atrast ļoti kvalificētus darbiniekus. Viņu profesionalitāte lielā mērā bija saistīta ar studijām Latvijas Universitātes Datorikas fakultātē, kur tiek uzturēts augsts izglītības kvalitātes līmenis. Ziedojums ir tikai neliels šī fakta apliecinājums. Lai arī, pateicoties lielajiem sasniegumiem mākslīgā intelekta jomā, programmatūras izstrāde būtiski mainīsies, es domāju, ka piedalīšanās programmēšanas sacensībās joprojām ir ļoti noderīga. Netriviālu uzdevumu risināšana ierobežotā laikā un augsta stresa apstākļos ir lieliska strukturālās domāšanas un problēmu risināšanas iemaņu attīstīšana. Latvijas Universitātes studentiem novēlu labu veiksmi programmēšanas sacensībās un tālākajā profesionālajā karjerā”. 2010. gadā dibināts kā Amerikas Savienoto Valstu datorikas celmlauža –uzņēmuma “Intertrust” – un Rīgā bāzētas datorzinātnieku grupas kopuzņēmums, “WhiteCryption” šobrīd kļuvis par vadošo programmatūras aizsardzības izstrādātāju, ieskaitot pasaulē progresīvākos “baltās kastes” kriptogrāfijas algoritmus. Uzņēmuma sasniegumi tiek pielietoti visā pasaulē, aizsargājot finanšu pakalpojumus, mediju un izklaides industriju, veselības aprūpi, viedo māju un automašīnu ražošanas industriju.

This month, UL Foundation received a donation of 3000 euros for the UL Faculty of Computing, which will enable its representatives to participate in programming competitions. The donation is administered by the UL Foundation.

Wulf Harder is a master’s student at the UL Faculty of Computing and an entrepreneur. The patron, explaining his motivation for the donation, states: “Many years ago, I founded IT companies – “Syncrosoft” and “WhiteCryption” in Latvia, because I managed to find highly qualified employees here. Their professionalism was largely associated with their studies at the UL Faculty of Computing, where a high level of education quality is maintained. The donation is only a small acknowledgment of this fact. Although, thanks to significant advancements in the field of artificial intelligence, software development will face substantial changes, I believe that participation in programming

56 2023

competitions is still very beneficial. Solving non-trivial tasks within a limited time and under increased stress is an excellent way to develop structural thinking and problem-solving skills. I wish the students of the University of Latvia good luck in programming competitions and in their future professional careers.”

Founded in 2010 as a joint venture between the United States-based pioneer in computer science – “Intertrust” – and a group of computer scientists based in Riga, “WhiteCryption´ has become a leading software protection developer, including some of the world’s most progressive “white box” cryptography algorithms. The achievements of the company are applied globally, protecting financial services, the media and entertainment industry, healthcare, smart home and automobile manufacturing industries.

57
2023

Novembris November –

“Gravity Team”

Oktobrī tika aizvadītas atlases sacensības Pasaules programmēšanas sacensību ICPC pusfinālam CERC (Central European Regional Contest), kas notiks 8.–10. decembrī Ļubļanā, Slovēnijā, kur LU pārstāvēs divas studentu komandas. Lai šo braucienu varētu īstenot, uzņēmums “Gravity Team” novembrī sniedzis finansiālu atbalstu LU Datorikas fakultātei. Ziedojumu administrē LU fonds.

Š

ogad sacensībās spēkus izmēģināja 5 studentu komandas, – kā pieredzējuši dalībnieki, tā jaunpienācēji. Kopumā atlasē tika doti 13 uzdevumi un 5 stundas laika to risināšanai. Salīdzinot ar pēdējiem gadiem, konkurence bija lielāka un sacensību uzdevumi attiecīgi bija sarežģītāki. Pateicoties mecenāta 5000 eiro ziedojumam, studenti varēs doties uz sacensībām!

In October, selection competitions were held for the semi-finals of the World Programming Competition ICPC – CERC (Central European Regional Contest) – which will take place from 8 to 10 December in Ljubljana, Slovenia, where UL will be represented by two student teams. In order to make this trip possible, the company “Gravity Team” provided financial support to the UL Faculty of Computing in November. The donation is administered by the UL Foundation.

This year, five student teams, including both experienced participants and newcomers, competed in the selection process. In total, 13 tasks were given, and participants had 5 hours to solve them. Compared to previous years, the competition was more intense, and accordingly, the competition tasks were more challenging. Thanks to the generous donation of 5000 euros from the patron, the students will be able to participate in the competition!

58 2023

The

59 2023
LU Datorikas fakultātes komanda apmeklē uzņēmumu “Gravity Team” team from the UL Faculty of Computing visits “Gravity Team”

Decembris December –

Kalvis Apsītis

LU Aivara Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) katru gadu rīko matemātikas olimpiādes, ik reizi pulcējot aptuveni 3000 dalībnieku. Decembrī NMS mācībspēks Kalvis Apsītis sniedza 500 eiro lielu atbalstu matemātikas olimpiādēm.

K.Apsītis uzsver olimpiāžu matemātikas nozīmi izglītībā: “IT nozarē un dažās citās jomās savu ceļu vieglāk atradīs tie jaunieši, kuri apguvuši prasmi lasīt nestandarta tekstus un strukturēti izklāstīt spriedumus. Risinot olimpiāžu uzdevumus, jau pamatskolēni saskaras ar definīcijām, pierādījumiem, pamatošanu no pretējā, gadījumu pārlasi, indukciju, dedukciju un citiem domāšanas paņēmieniem. Olimpiāžu matemātika veido pamatu kvalitatīvai izglītībai, rada prieku par izrēķinātiem uzdevumiem, vairo respektu pret zināšanām un sistemātisku darbu – īpaši tajās skolās, kur pieejamas sagatavošanās nodarbības un pulciņi. Olimpiādēm līdzīgas prasmes apguva arī agrāko gadsimtu jaunieši, studējot Eiklīda “Elementus”, ģeometrijas pamatus, loģiku, filozofiju un retoriku. Tas ir nozīmīgi ne tikai brīvu personību audzināšanai, bet arī praktiski. Piemēram, ChatGPT un citi lielie valodas modeļi spēj ātri ģenerēt it kā loģiskus un ticamus spriedumus – to izvērtēšanai un efektīvai izmantošanai noder labas komunikācijas un domāšanas iemaņas.” Mecenāts pamato savu lēmumu ziedot:

Aivars Liepa, kas 1969. gadā bija LU (toreiz – Latvijas Valsts Universitātes (LVU)) Fizikas un matemātikas fakultātes dekāns, nodibināja LVU Neklātienes matemātikas skolu. Vadot neliela studentu entuziastu kolektīva darbu un uz“Tāpēc man šķiet svarīgi arī materiāli atbalstīt NMS rīkotos pasākumus, lai Atklāto matemātikas olimpiāžu tradīcija, kura pilnveidojusies 50 gadu laikā, arī turpmāk sasniegtu iespējami daudz jauniešu. Šajā sporta veidā piedalīties ar izpratni ir vēl svarīgāk nekā uzvarēt.”

Par A. Liepas Neklātienes matemātikas skolu

60 2023

ticot viņiem pašiem pieņemt un īstenot nopietnus lēmumus, viņš veicināja strauju matemātikas padziļinātas mācīšanas sistēmas izaugsmi un pilnveidošanos. Pēc A. Liepas nāves 1979. gadā NMS nosaukta viņa vārdā. No 1979. gada līdz 2010. gadam NMS vadītājs bija Agnis Andžāns, kurš iesaistījās NMS darbībā jau studiju gados. NMS pirmsākumos nodarbojās galvenokārt ar skolēnu matemātisko izglītošanu neklātienē – notika sarakste starp skolēniem un NMS darbiniekiem. Šobrīd NMS sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru nodrošina Valsts matemātikas olimpiādes norisi.

Every year, Aivars Liepa Correspondence Mathematics School (NMS) at the University of Latvia organizes mathematical Olympiads, gathering approximately 3000 participants. In December, Kalvis Apsītis, a faculty member at NMS, contributed 500 euros to support the mathematical Olympiads. The donation is administered by the UL Foundation.

“That is why I believe it is crucial to financially support the events organized by NMS, ensuring that the tradition of Open Mathematics Olympiads, which has evolved over 50 years, continues to reach as many young people as possible. Participating in this type of sport with understanding is even more important than winning.”

About Aivars Liepa’s Non-Classical Mathematics School:

Kalvis Apsītis highlights the importance of mathematical Olympiads in education: “In the IT industry and various other fields, young people who have mastered the skill of reading non-standard texts and presenting structured arguments will find their way more easily. By solving Olympiad problems, elementary school students already encounter definitions, proofs, reasoning from the opposite, case analysis, induction, deduction, and other thinking techniques. Olympiad mathematics forms the basis for qualitative education, creates joy in solving tasks, fosters respect for knowledge, and systematic work – especially in schools where preparation classes and groups are available. Similar skills to Olympiads were acquired by young people in the past centuries as well while studying Euclid’s “Elements”, the fundamentals of geometry, logic, philosophy, and rhetoric. This is significant not only for raising free personalities but also practically. For example, large language models like ChatGPT and others are capable of quickly generating seemingly logical and credible judgments – evaluating and effectively using them requires good

61
2023

communication and thinking skills.” The patron substantiates his decision to donate:

Aivars Liepa, who served as the dean of the Faculty of Physics and Mathematics at UL (then – Latvian State University (LSU)) in 1969, founded the LSU Correspondence Mathematics School. Leading a small team of enthusiastic students while entrusting them to make serious decisions, he promoted the rapid growth and improvement of an in-depth mathematics teaching system. After A. Liepa’s death in 1979, the NMS was named in his honour. From 1979 to 2010, NMS was headed by Agnis Andžāns, who was involved in NMS activities during his student years. In the early years, NMS was primarily engaged in students’ mathematical education through correspondence between students and NMS staff. Currently, in collaboration with the National Centre for Education of the Republic of Latvia, NMS ensures the organization of the National Mathematical Olympiad.

62 2023

8.

Sasniegumi zinātnē / Achievements in science

Augsnes sēņu ietekme uz augu imunitāti un slimību noturību

Impact of soil fungi on plant immunity and disease resistance

Dr. Zigmunds Orlovskis LU fonda administrētā ”Mikrotīkls” projekta ietvaros pēta augsnes sēņu ietekmi uz augu imunitātē un slimību noturībā potenciāli svarīgu starpaugu signālu apmaiņu.

Lielākā daļa augu uz Zemes veido savstarpēji izdevīgu kopdzīvi (dēvētu par mikorizu) ar augnē mītošajām sēnēm. Šī sistēma ietver arī virkni ekonomiski nozīmīgu kultūraugu, piemēram, graudaugus un kokus. Mikorizas sēnes spēj veidot bioloģiskus savienojumus starp atsevišķi augošiem augiem, kas kopā rada pazemes tīklu ar savstarpēji savienotām augu sakņu sistēmām.

63 2023

Šāds tīkls kalpo kā informācijas apmaiņas infrastruktūra starp dažādiem augiem analogi interneta optiskajam kabelim datu pārraidē un varētu darboties kā “pazemes bioloģiskais internets”. Tiesa, pasaulē ir maz pētīti molekulārie mehānismi šādu starp-augu signālu veidošanai un to loma saņēmējaugos. Projekta mērķis ir izpētīt, vai mikorizas sēnes ietekmē un veicina briesmu signālu pārnesi starp augiem un tādējādi pozitīvi ietekmē augu veselību un aizsargspējas pret dažādiem uzbrucējiem. Zināms, ka, sastopoties ar uzbrucējiem – kukaiņiem, slimības izraisošiem mikroorganismiem, augi ierosina virkni dažādu aizsargreakciju un ražo specializētus ķīmiskus savienojumus, kas “sagatavo” augus turpmākajiem uzbrukumiem vai pat “brīdina” kaimiņaugus par blakus esošajām briesmām. Tā kā jau iepriekš pētnieki atklājuši, ka augs bez mikorizas ražo mobilu pazemes signālu, kas kalpo kā brīdinājums un aktivē plaša spektra aizsardzību pret mikroorganismiem, viņi vēlējās pārbaudīt hipotēzi, vai mikorizas sēņu tīkls varētu būt iesaistīts līdzīgu signālu apmaiņā starp augiem, rosinot savlaicīgu aizsargreakciju aktivāciju saņēmējaugos.

Projekta ietvaros pētnieki strādā ar laboratorijas modeļorganismiem –burkānu sakņu kultūrām un lucernas augiem un ieguvuši pasaulē plaši izmantotu mikorizas sēnes (Rhizophagus irregularis) kultūru no sadarbības partnera Dr. Soon-Jae Lee Lozannas Universitātē (University of Lausanne). Jau iegūti pirmie rezultāti, kas liecina par izmainītām augu imūnatbildēm gan augos ar mikorizu, gan sēņu savienotos kaimiņaugos.

Within the framework of “Mikrotīkls”-supported project administered by UL Foundation, Dr. Zigmunds Orlovskis studies the influence of soil fungi on the exchange of inter-plant signals that are potentially important for plant immunity and disease resistance.

The majority of plants on Earth form a mutually beneficial symbiosis (known as mycorrhiza) with the fungi residing in the soil. This includes a range of economically significant crops, such as grain, and trees. Mycorrhizal fungi create biological connections between individually growing plants, resulting in the creation of an underground network with interconnected plant root systems. Such a network serves as an infrastructure for information exchange among different plants, analogous to the internet’s optical cable in data transmission, and could function as an “underground biological internet”. However, the molecular mechanisms for the formation of these inter-plant signals and their role in host plants have not yet been studied much in the world.

The aim of the project is to investigate whether mycorrhizal fungi impact and facilitate the transmission of danger signals between plants, thereby positively affecting plant health and defence mechanisms against various attackers. It is known that when encountering attackers such as insects or disease-causing microorganisms, plants initiate a series of various defence reactions and produce specialized chemical compounds that “prepare” the plants for future attacks or even “warn” neighbouring plants about nearby

64 2023

threats. As the researchers have previously discovered, a plant without mycorrhiza produces mobile underground signals that serve as a warning and activates a broad spectrum of defence against microorganisms, they wanted to test the hypothesis of whether the mycorrhizal fungal network could also be involved in the exchange of similar signals between plants, prompting the timely activation of protective reactions in host plants.

As part of the project, the researchers are working with laboratory model organisms – cultures of carrot roots and alfalfa plants. They have obtained a widely used mycorrhizal fungus culture (Rhizophagus irregularis) from their collaborative partner, Dr. Soon-Jae Lee at the University of Lausanne. The initial results have been obtained, indicating altered immune responses in both mycorrhizal plants and their fungal-connected companion plants.

65
2023

Noslēdzies projekts mikrobioloģijā

Project in microbiology has been completed Septembrī noslēdzās projekts “Modulāra ar masas plūsmas kontrolieriem aprīkota gāzes analizatora izmantošana augu un mikroorganismu biotehnoloģijā” ar mērķi būtiski pilnveidot LU biotehnoloģiju novirziena analītisko kapacitāti. Par projekta norisi pastāstīja LU Bioloģijas fakultātes doktorantūras studente Elza Kaktiņa. Elza izstrādā promocijas darbu Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedrā, nodarbojoties ar augu dediferencēto šūnu biotehnoloģiju. LU fonda finansētā projekta ietvaros iegādāto gāzes analizatoru zinātniece izmanto gan doktorantūras eksperimentālajā darbā, gan Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektā “Jauni no Zymomonas mobilis iegūti antimikrobiālie peptīdi pielietojumam ādas un mīksto audu infekciju terapijā”.

Kā radās ideja pieteikties projektam?

Ideja radās, saskaroties ar nepieciešamību pēc šādām iekārtām doktora darba pētnieciskās daļas izstrādes laikā, saprotot, ka līdz šim pieejamie resursi ierobežo precīzu datu iegūšanas iespējas, kas, savukārt, īpaši nepieciešamas dažādu darba gaitā izvirzītu hipotēžu validēšanai. Konsultējoties ar darba vadītāju un LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta (MBI) pētnieku Dr. Reini Rutki, konstatējām, ka ar masas plūsmas kontrolieriem aprīkots gāzes analizators dotu būtisku pienesumu ne tikai mana darba, bet arī daudzu citu projektu un studiju darbu īstenošanā.

Vai Jūs varētu paskaidrot, kas ir modulārais ar masas plūsmas kontrolieriem aprīkots gāzes analizators?

Tā ir iekārta, kas sastāv no atsevišķiem moduļiem: trīs masas plūsmas kontrolieriem precīzai gāzu plūsmas kontrolei, un gāzu analizatora, kuri var tikt savstarpēji apvienoti vienā sistēmā. Iekārtai pieslēgts arī dators, kas satur konkrētajām ierīcēm paredzētās programmatūras datu ierakstīšanai.

Kāpēc nepieciešama tieši šī iekārta un kādas ir tās priekšrocības?

Gāzu analizators ir obligāti nepieciešama analītiskā iekārta, bez kuras pilnvērtīga biotehnoloģiskā mērogošanas procesa īstenošana nav iespējama, jo nozīmīgāko gāzu (O2 un CO2) kvantificēšana ir kritiski svarīga kā procesa

66 2023

vadībā, tā arī gala masas bilances vienādojuma izveidē. Līdz šim nedz LU Bioloģijas fakultātē, nedz LU MBI šāds gāzu analizators nebija pieejams.

Bez tam ar modulāriem masas plūsmas kontrolieriem papildus aprīkots gāzu analizators nodrošina iespēju kā novērtēt gāzu proporcionālo sastāvu, tā kvantificēt procesos producētos/patērētos gāzu daudzumus. Izvēlētie masas plūsmas kontrolieri ir paredzēti ļoti mazu plūsmu iestatīšanai, kas ļauj vadīt procesus ar nelielu kultivēšanas tilpumu un lēnu metabolisma ātrumu, kas ir īpaši būtiski augu šūnu kultūru optimizēšanā. Šobrīd institūta rīcībā esošie “Sartorius “Biostat Q plus”” neliela tilpuma bioreaktori oriģināli ir aprīkoti tikai ar analogiem rotometriem, kas neļauj precīzi iestatīt gāzu padevi, savukārt, pievienojot modulāros masas plūsmas kontrolierus, tas ir iespējams.

Kādos pētījumos to parasti izmanto?

Gāzes analizatoru izmanto, piemēram, lai precīzi noteiktu laiku, kad producenta kultūrā būtu jāveic mērķgēna indukcija, – ir jāpārliecinās par oglekļa substrāta (glikoze, glicerīna) pilnīgu patēriņu, ko tieši ļauj veikt gāzu analizatora CO2 detektors. Principā, gāzu analizatora izmantošana normāli notiek visos mērogošanas un ražošanas procesos biotehnoloģijā, kur nepieciešams uzraudzīt procesa gaitu, nosakot izmaiņas gāzu patēriņā un producēšanā. Dažādu gāzu (arī metāna un H2) koncentrāciju izmaiņas bioreaktorā var kalpot kā indikators procesa novirzēm, kā arī apstākļu, piemēram, temperatūras, pH, barības vielu piegādes un aerācijas, optimizēšanai, gala rezultātā uzlabojot ražotā produkta iznākumus un kvalitāti.

Mikroorganismu pētniecībā gāzu analīze fermentācijas procesa laikā palīdz iegūt datus par šo organismu vielmaiņas aktivitāti un efektivitāti, kas īpaši būtiski producentu celmu atlasei. Augu šūnu biotehnoloģijā CO2 un O2 proporcijai kultivēšanas procesā ir nozīmīga loma biomasas un sekundāro metabolītu producēšanā. Atsevišķi lietojot modulāros masas plūsmas kontrolierus, iespējams veidot precīzus gāzu maisījumus, kas potenciāli pielietojami augu kultūru optimizācijas procesos.

Šādi masas plūsmas kontrolieri tiek plaši izmantoti ne tikai biotehnoloģijā, bet arī farmācijā, pārtikas un materiālrūpniecībā, kā arī daudzās citās pētniecības un tehnoloģiju nozarēs, kur nepieciešama īpaši precīza gāzu plūsmu kontrole.

Kā gāzes analizatoru plānots pielietot biotehnoloģijas pētījumos? Kādi eksperimenti jau paveikti?

Līdz šim par LU fonda līdzekļiem iegādātā iekārta sekmīgi pielietota mana doktorantūras darba pētnieciskās daļas eksperimentos, kur raksturota gāzapmaiņa dažādos augu dediferencēto šūnu kultivēšanas apstākļos, kā arī optimizējot Z. mobilis šūnu biomasas ražošanu bioreaktoros iepriekš minētā ERAF projekta ietvaros.

Turklāt iekārtas šobrīd tiek un arī nākotnē tiks pielietotas zinātnisko pētījumu izstrādē, kuru rezultāti tiek atspoguļoti citējamos zinātniskos

67
2023

izdevumos, kuru vidējais ietekmes koeficients atrodas virs nozares vidējā rādītāja.

In September, the project “Application of a modular gas analyser equipped with mass flow controllers in plant and microorganism biotechnology” (“Modulāra ar masas plūsmas kontrolieriem aprīkota gāzes analizatora izmantošana augu un mikroorganismu biotehnoloģijā”) was concluded. Its aim was to significantly improve analytical capacity of the biotechnology branch of the University of Latvia. Elza Kaktiņa, a doctoral student at the UL Faculty of Biology, shared insights concerning the project’s progress. Elza is working on her doctoral thesis at the Department of Microbiology and Biotechnology, focusing on plant dedifferentiated cell biotechnology. The researcher uses the gas analyser purchased as part of a project funded by the UL Foundation both in the experimental work of her doctoral research and also for implementation of the European Regional Development Fund (ERDF) project “New antimicrobial peptides obtained from Zymomonas mobilis for use in the treatment of skin and soft tissue infections” (“Jauni no Zymomonas mobilis iegūti antimikrobiālie peptīdi pielietojumam ādas un mīksto audu infekciju terapijā”).

How did the idea to applying for the project funding arise?

The idea originated from the need for such equipment during the development of the research part of my doctoral thesis. I realized that the available resources up to that point limited the possibilities of obtaining precise data, which, in turn, is crucial for validating various hypotheses proposed in the research process. Simultaneously, through consultations with my thesis supervisor Dr. Reinis Rutkis, a researcher at the Institute of Microbiology and Biotechnology (IMB) at the University of Latvia, we concluded that a gas analyser equipped with mass flow controllers would make a significant contribution to my work, and, furthermore, to the implementation of many other projects and research studies.

Could you explain what a modular gas analyser equipped with mass flow controllers is?

It is a device that consists of separate modules: three mass flow controllers for precise control of gas flow, and a gas analyser, which can be interconnected into one system. Additionally, a computer is connected to the device, which contains software for recording data intended for specific devices.

Why specifically this device, and what are the advantages of this equipment?

The gas analyser is an essential analytical device without which the implementation of a fully-fledged biotechnological scaling process is not possible. Quantifying of the most significant gases (O2 and CO2) is crucial both for process control and for establishing the final mass balance equation. Until now, neither the Faculty of Biology at the University of Latvia nor the Insti-

68 2023

tute of Microbiology and Biotechnology (IMB) had such a gas analyser at their disposal.

Moreover, by supplementing the gas analyser with modular mass flow controllers, it is possible to assess the proportional composition of gases and, what’s more, to quantify the amounts of gases produced/consumed in processes. The selected mass flow controllers are designed for setting very low flows, enabling the control of processes with small cultivation volumes and slow metabolism rates. This is particularly crucial in optimizing plant cell cultures. Currently, “Sartorius “Biostat Q plus”” small-scale bioreactors available in the institute are originally equipped only with analogue rotameters, which do not allow for precise adjustment of gas supply. However, this becomes possible by adding modular mass flow controllers.

In what types of research is it typically used?

A gas analyser is used, for example, to precisely determine the time for target gene induction in a producer culture. It is crucial to make sure of the complete consumption of the carbon substrate (such as glucose or glycerol), which is facilitated by the CO2 detector of the gas analyser. In principle, the use of a gas analyser occurs in all scaling-up and production processes in biotechnology where it is necessary to monitor the progress of the process, determining changes in gas consumption and production. Changes in the concentrations of various gases (including methane and H2) in the bioreactor can serve as indicators of process deviations, as well as for optimizing conditions such as temperature, pH, nutrient supply and aeration, ultimately improving the yields and quality of the produced product.

In the research of microorganisms, gas analysis during fermentation processes helps obtain data on the metabolic activity and efficiency of microorganisms, which is crucial for selecting producer cell lines. In plant cell biotechnology, the proportion of CO2 and O2 during the cultivation process plays a significant role in biomass and secondary metabolite production. By separately using modular mass flow controllers, it is possible to create precise gas mixtures which are potentially applicable in optimizing plant culture processes.

Such mass flow controllers are widely used not only in biotechnology but also in pharmaceuticals, food and materials industries, as well as in various other research and technology sectors where exceptionally precise control of gas flow is required.

How is the gas analyser to be applied in biotechnology research? What experiments have already been conducted?

So far, the equipment acquired through the funds of the UL Foundation has been successfully applied in the experimental part of my doctoral research where the gas exchange was characterized in different cultivation conditions of dedifferentiated plant cells, as well as optimizing the bio-

69
2023

mass production of Z. mobilis cells in bioreactors within the framework of the above-mentioned ERDF project.

Simultaneously, the equipment is being employed and will continue to be used in the development of scientific research, the results of which are reflected in citable scientific publications with an average impact factor above the industry average.

Modulārais ar masas plūsmas kontrolieriem aprīkots gāzes analizators

Modular gas analyser equipped with mass flow controllers

70 2023

Jana Namniece: pētījumā ir iegūti jauni rezultāti

Jana Namniece: New results have been obtained in the study

LU Farmācijas programmas pētnieku Janas Namnieces, Kaspara Jēkabsona un profesores Rutas Mucenieces projektā “Jauna uz hepatocītu šūnu līnijām balstīta in vitro tehnoloģija dažādu vielu aknu šūnu aizsardzības spēju novērtēšanai”, kura izstrādi atbalsta mecenāts “Mikrotīkls”, iegūti jauni rezultāti par hronisku slimību ārstēšanai plaši lietotu zāļu ietekmi uz aknu šūnām taukainas aknas in vitro modelī.

Pēdējos gadu desmitos nealkohola taukainu aknu slimība (NATAS) ir kļuvusi par biežāko hronisku aknu bojājuma iemeslu rietumvalstīs gan pieaugušajiem, gan bērniem. Pieaugušo populācijā ar NATAS slimo apmēram 20–30% no Rietumu sabiedrības, bet citur pasaulē – vēl vairāk. Gan bērniem, gan pieaugušajiem kā galvenie NATAS riska faktori tiek minēti aptaukošanās, īpaši viscerālā adipozitāte, insulīna rezistence, otrā tipa cukura diabēts un citas metabolajam sindromam raksturīgas iezīmes. NATAS iemesli joprojām ir grūti izprotami, tāpēc vajadzīgi aknu šūnu in vitro modeļi, lai varētu modelēt dažādas situācijas. Zināms, ka sākotnēji ar taukiem pārpildīti hepatocīti funkcionē normāli, bet tad, kad paaugstinātais citohroma enzīma 2E1 līmenis, noārdot taukskābes, rada brīvos skābekļa radikāļus, rodas oksidatīvais stress. Šūnā noris lipīdu peroksidācija un uzkrājas peroksīdi, kuri tālāk aktivē nukleārā faktora kappa B (NF-κ B) nokļūšanu kodolā, kur tas inducē citokīnu sekrēciju. Iekaisuma šūnas infiltrē aknu daivas, tā rezultātā sākas aknu iekaisums. Ar taukiem pārblīvēti hepatocīti viegli pakļaujas baktēriju endotoksīna vai citu agresīvu faktoru (piemēram, tumora nekrozes faktora TNFα) bojājošajai ietekmei.

NATAS ārstēšanai specifisku zāļu joprojām nav. Bez tam hronisku slimību (diabēta, hipertonija, artrīts u.c.) pacientiem iespējama NATAS un slimību pārklāšanās, neizbēgami jālieto pretsāpju, pretiekaisuma, pretdiabēta un cita darbības mehānisma zāles. Zāļu un slimību mijiedarbības pētījumi paredz

71 2023

personializētu pieeju ārstēšanai un pagaidām ir maz pētīti. Oksidatīvo stresu novērš vai samazina antioksidanti. Zināms, ka ar polifenoliem un vitamīniem bagātas dabas vielas darbojas kā antioksidanti. Pirmā šī pētījuma eksperimentu sērija bija veltīta melleņu ģints ogu izspiedu ekstraktu spējai samazināt lipīdu uzkrāšanos aknu šūnu līnijā HepG2 un pasargāt šūnas no oksidatīvā stresa. Par šiem rezultātiem ziņojām Starptautiskajā konferencē “Drug Discovery” 2022. gadā. Savukārt 2023. gadā 81. LU Starptautiskajā konferencē pētnieki uzstājās ar diviem ziņojumiem. Viens no tiem bija veltīts taukskābju efektiem uz virkni aknu enzīmu līmeņiem, otrs –nesteroīdo pretiekaisuma zāļu iedarbībai uz interleikīnu (IL) 6 un 8 sekrēciju. Šī gada 18.–19. septembrī zinātnieki piedalījās starptautiskajā konferencē “BioDrug 2023”, ziņojot jau par plašāku taukainas aknas iekaisuma pētījumu, kurā apskatītas NF-κ B bioķīmiskā ceļa citokīnu TNFα , IL-6, IL-8 un C reaktīvā proteīna sekrēcijas izmaiņas pēc dažādu vielu – silimarīna, metformīna, diklofenaka, celekoksiba un statīnu pievienošanas aknu šūnu barotnei. Konstatēts, ka pretdiabēta zāles, statīni, silimarīns un īstermiņā – arī nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi samazina aknu iekaisumu NATAS in vitro modelī.

“Neskatoties uz to, ka mums vēl nav lielajās datu bāzēs Scopus un Web of Science citētu rakstu, iepriecinoši, ka mūsu pētījumus no ziņojumiem konferencēs, konferenču tēžu publicēšanas žurnālā “Medicina” (Kaunas), mūsu dalīšanās ar pieredzi tīklos “Research Gate” un “LinkedIn” pamanījuši citi pētnieki. Piemēram, mūs uzrunāja un vizītē Rīgā

ieradās Internās medicīnas asociētais profesors Francesco Bellanti no Fodžas (Foggia) Universitātes Medicīnas un ķirurģijas zinātņu katedras

Itālijā. Viņa vadītā pētnieku grupa aktīvi iesaistīta translācijas medicīnas projektos, tieši aknu metabolisma un novecošanās pētījumos.

Iespējams, ka mēs nākotnē varētu sadarboties translācijas medicīnā, kas atbalsta fundamentālo bāzes zinātņu pētījumu atziņu izmantošanu pacientu ārstēšanā,”

stāsta Jana Namniece.

Mecenāta finansiālais atbalsts pētniekiem devis iespēju pētīt un iedziļināties taukainajā aknā notiekošajos fundamentālajos procesos, turklāt ļāvis iesaistīt pētījumos farmācijas un ārstniecības studiju programmu studentus. Studenti ir līdzautori ziņojumos, kā arī izstrādājuši un aizstāvējuši bakalaura un maģistra darbus. Interese ir liela un studenti piesakās maģistra darbu izstrādei arī šogad.

72
2023

In the project “New in vitro technology based on hepatocyte cell lines for the assessment of liver cell protective abilities of various substances” (“Jauna uz hepatocītu šūnu līnijām balstīta in vitro tehnoloģija dažādu vielu aknu šūnu aizsardzības spēju novērtēšanai”) led by researchers Jana Namniece, Kaspars Jēkabsons, and Professor Ruta Muceniece from the Pharmacy Programme at UL, supported by the patron company “Mikrotīkls”, new results have been obtained concerning the effects of commonly used drugs in the treatment of chronic diseases on liver cells in an in vitro model of fatty liver.

In the last few decades, non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) has become the most common cause of chronic liver damage in Western countries, affecting both adults and children. In the adult population, approximately 20–30% of the Western society is affected by NAFLD, and even more afflicted individuals in other parts of the world. In both children and adults, the key risk factors for NAFLD include obesity, particularly visceral adiposity, insulin resistance, type 2 diabetes, and other features characteristic of metabolic syndrome. The causes of NAFLD are still not fully understood, hence, in vitro models of liver cells are needed to be able to model different situations. It is known that, initially, hepatocytes overloaded with fats function normally. However, when the level of the elevated cytochrome enzyme 2E1 increases, breaking down fatty acids, it produces free oxygen radicals, leading to oxidative stress. Lipid peroxidation occurs in the cell, and peroxides accumulate, further activating nuclear factor kappa B (NF-κ B) entry into the nucleus, where it induces cytokine secretion. Inflammatory cells infiltrate the liver lobules, resulting in liver inflammation. Hepatocytes overloaded with fats are easily susceptible to the damaging effects of bacterial endotoxins or other aggressive factors (such as tumour necrosis factor TNFα).

As yet, no specific drugs exist for the treatment of NAFLD. In addition, patients with chronic diseases (diabetes, hypertension, arthritis, etc.) may experience overlapping of NAFLD and other conditions, necessitating the use of drugs for pain relief, anti-inflammatory purposes, anti-diabetic and other related issues. Research on the interactions between drugs and diseases foresees a personalized approach to treatment and is still a relatively unexplored field.

Antioxidants prevent or reduce oxidative stress. It is known that natural substances rich in polyphenols and vitamins act as antioxidants. The first series of the experiments in the current project focused on the ability of extracts of bilberry berries to reduce lipid accumulation in the liver cell line HepG2 and to protect cells from oxidative stress. Researchers reported these results at the International Drug Discovery Conference in 2022. In 2023, during the 81st UL International Conference, two reports were presented. One discussed the effects of fatty acids on a range of liver enzyme levels, and the other focused on the effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs on the secretion of interleukins (IL) 6 and 8. In September, the researchers participated in the international conference BioDrug 2023, where they re-

73
2023

ported on a broader study of fatty liver inflammation. In this study, the scientists investigated changes in the secretion of cytokines TNFα , IL-6, IL-8, and C-reactive protein along the NF-κ B biochemical pathway after the addition of various substances – silymarin, metformin, diclofenac, celecoxib, and statin –to the cell culture of liver cells. It was found that anti-diabetic drugs, statins, silymarin, and non-steroidal anti-inflammatory drugs (in the short term) reduced liver inflammation in an NAFLD in vitro model.

The financial support from the patron has provided researchers with the opportunity to explore and delve into the fundamental processes occurring in fatty liver, and, moreover –enabled the involvement of students from pharmaceutical and medical study programmes in the research. Students have become co-authors of reports, as well as developed and defended bachelor’s and master’s theses. The interest is substantial, and students are applying for the development of master’s theses this year, as well.

“Despite the fact that we do not yet have articles cited in the large databases Scopus and Web of Science yet, it is gratifying that our research, presented in conference, publication of conference theses in the journal “Medicina” (Kaunas), our sharing of experience in the networks ResearchGate and LinkedIn has been noticed by other researchers. For example, we were approached and visited in Riga by Francesco Bellanti, associate professor of Internal Medicine from the Department of Medical and Surgical Sciences of the University of Foggia, Italy. His research group is actively involved in translational medicine projects, particularly in studies related to liver metabolism and aging. It is possible that in the future we could collaborate in translational medicine, supporting the application of insights from fundamental basic science research in patient treatment,”

says Jana Namniece.

74 2023

Latvijas Universitātē

izstrādā jaunu metodi deguna gļotādas slimību diagnostikai At the University of Latvia, a new method for diagnosing nasal mucosal diseases is being developed

LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta (ASI) pētnieku grupa sadarbībā ar LOR speciālistiem izpētīja, kā endoskopisko attēlu krāsu analīzi izmantot deguna gļotādas slimību objektīvai diagnostikai. Projekts tiek realizēts par “MikroTik” ziedojuma līdzekļiem, finansējumu administrē LU fonds. Klīniskajā praksē bieži sastopamas deguna gļotādas slimības, vidēji katrs trešais LOR slimnieks sūdzas par deguna gļotādas problēmām. Gļotādas patoloģijas maina audu struktūru un sastāvu, dažādu šūnu klātbūtne, bioķīmiskā sastāva izmaiņas un asinsvadu paplašināšanās vai sašaurināšanās noved pie krāsas izmaiņām, kas palīdz noteikt diagnozi.

Finiša taisnē iegājis pētījums, kurā ASI sadarbībā ar LOR speciālistiem pētīja klīnikā iegūtu gļotādas attēlu krāsu parametru korelācijas ar sertificētu otorinolaringologu diagnozēm. Sadarbībā ar LOR speciālistiem tika pētītas četras pacientu grupas: pacienti bez gļotādas anomālijām, pacienti ar hroniski hiperplastisku gļotādu, pacienti ar iekaisušu gļotādu, pacienti ar alerģisku gļotādu. Pētījumā izmantota firmas “Karl Storz” endoskopijas iekārta, kas iegādāta par projekta līdzekļiem. Kopumā apsekoti 66 brīvprātīgie, uzkrājot vairāk nekā 200 endoskopiskos attēlus un videofailus.

“Ideja ir tāda, ka punktus krāsu skalās nosakām gan veseliem cilvēkiem,

75 2023

gan tādiem, kuriem ir patoloģijas, ar domu, ka pēc krāsu parametriem vēlāk varēsim identificēt vienu, otru vai trešo patoloģiju. Izdarām mērījumus, nosakām krāsu un pēc krāsas nosakām, kas par vainu,” skaidro profesors.

“Tomēr pieredze un krāsu redze dažādiem ārstiem atšķiras, tāpēc objektīva endoskopisko attēlu krāsu analīze var būt ļoti noderīga precīzākai slimību diagnostikai,”

uzsver ASI Biofotonikas laboratorijas vadītājs, LU profesors Jānis Spīgulis.

Pētījumā izstrādāti oriģināli algoritmi un programatūra endoskopisko attēlu parametrizācijai RGB un L*a*b krāsu skalās, uzkrāta bagātīga endoskopisko videofailu datu bāze un iegūtie rezultāti tiek apkopoti Scopus līmeņa publikācijā.

Projekta rezultāti perspektīvā noderēs gan ārstiem, gan pacientiem. Pētījumi šajā jomā vēl turpināsies.

The research group of the UL Institute of Atomic Physics and Spectroscopy (IAPS) in collaboration with ENT specialists has explored the use of colour analysis of endoscopic images for the objective diagnosis of nasal mucosal diseases. The project is being implemented with the funds of “MikroTik” donations, administered by the UL Foundation.

In clinical practice, nasal mucosal diseases are frequently encountered, with approximately every third ENT patient complaining of nasal mucosal problems. Pathologies of the mucous membrane alter tissue structure and composition, presence of various cell types, changes in biochemical composition, and dilation or constriction of blood vessels, leading to changes in its colour, which aids in determining the diagnosis.

The research, conducted in collaboration between IAPS and ENT specialists, has reached the finishing line, where the correlation of colour parameters of clinically obtained mucosal images with certified otorhinolaryngologist diagnoses was studied. Four patient groups were investigated in collaboration with ENT specialists: patients without mucosal anomalies, patients with chronically hyperplastic mucosa, patients with inflamed mucosa, and patients with allergic mucosa. The study utilized “Karl Storz” endoscopic equipment, acquired with project funds. In total, 66 volunteers were examined, accumulating more than 200 endoscopic images and video files.

“The idea is that we determine points on the colour scale for both healthy individuals and those with pathologies, with the thought that later, based on

76 2023

colour parameters, we can identify one, another, or a third pathology. We conduct measurements, determine the colour, and, based on the colour, we determine what is wrong,” explains the professor.

“However, the experience and colour perception vary among different doctors, therefore, an objective colour analysis of endoscopic images can be very useful for more accurate disease diagnosis,”

emphasizes Professor Jānis Spīgulis, the head of UL IAPS Biophotonics Laboratory.

In the study, original algorithms and software were developed for parameterization of endoscopic images in RGB and Lab colour scales. A rich database of endoscopic video file data was accumulated, and the obtained results are compiled in a Scopus-level publication.

The results of the project will be beneficial in the long term for both doctors and patients, and research in this field will continue.

2023

1

Novēli savā testamentā ziedojumu Latvijas

universitātei

Izvēlies testamenta veidu – Latvijā pastāv PUBLISKAIS un PRIVĀTAIS (hologrāfiskais) testaments

PUBLISKAIS TESTAMENTS

Dodies pie notāra vai uz bāriņriesu, lai taisītu testamentu

2

3

Notārs testamentu ieraksta notāra grāmatā, bāriņtiesa – testamentu grāmatā

Paraksti testamentu Testatoram pēc tam izdod izrakstu

Vajadzības gadījumā konsultējies ar juristu vai notāru

PRIVĀTAIS TESTAMENTS

Privātais testaments tiek rakstīts pašrocīgi – izlem, ko novēlēsi Latvijas Universitātei, un uzraksti testamentu

Paraksti testamentu

Neaizmirsti, ka jānorāda parakstīšanas datums un vieta

KĀ ĀRZEMJU LATVIEŠIEM ZIEDOT LATVIJAS UNIVERSITĀTEI TESTAMENTĀ?

Ārzemēs veidotie testamenti vispirms tiek apstiprināti valstī, kur dzīvo testators, un tikai pēc testatora došanās mūžībā nonāk Latvijā. Tāpēc ārzemju latviešiem, kuri vēlas testamentā iekļaut ziedojumu Latvijas Universitātes fondam, testamenta forma un saturs ir atkarīgs no konkrētās valsts regulējuma.

Saskaņā ar sabiedriskā labuma organizāciju likuma 5. panta pirmo daļu, Latvijas Universitātes fondam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas dod iespējas saņemt nodokļu atlaides

.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS UN PRIVĀTO TESTAMENTU

PARAUGUS MEKLĒ WWW.FONDS.LV

78 2023

Ja vēlies novēlēt ziedojumu Latvijas Universitātei (Latvijas Universitātes fondam), esam sagatavojuši vispārīgu aprakstu par testamentu un teksta paraugu, kā arī dažus padomus veiksmīgākai šī testamenta noformēšanai. Gatavos paraugus var izmantot savā testamentā, savukārt konkrētākai savu vēlmju formulēšanai iesakām sazināties ar notāru vai juristu.

PARAUGS NOVĒLĒJUMAM TESTAMENTĀ

Latvijas Universitātei (Latvijas Universitātes fondam) var novēlēt visu savu īpašumu, tā daļu vai kādu noteiktu mantu, vai arī naudas summu. Zemāk atradīsi paraugus katram no šiem gadījumiem. Tu vari izvēlēties paraugu, kas atbilst Tavai gribai. Atgādinām, ka privātā testamenta teksts obligāti ir jāuzraksta pašrocīgi un jāparaksta atbilstoši zemāk norādītajam paraugam. Ja ir vēlme, lai novēlējums tiktu izmantots kādam no Latvijas Universitātes fonda mērķiem vai programmām, tad tas ir papildus jānorāda testamentā.

1.VARIANTS – KONKRĒTAS MANTAS VAI NAUDAS SUMMAS NOVĒLĒJUMS

(konkrēta vieta, kur testaments sastādīts),

________________________

(datums – gads, diena, mēnesis) Es, zemāk parakstījies (-usies),

(vārds, uzvārds, personas kods)

Dzīvojošs(-a) _______________

(adrese – māja, iela, pilsēta (apdzīvotā vieta)

ar šo testamentu pēc savas nāves ( ) EUR

vai

kustamo mantu

(norādīt vai parakstīt konkrēto mantu)

vai

nekustamo īpašumu – māju un zemi ar kadastra Nr. , kopā ar tajā esošo kustamo mantu novēlu

Latvijas Universitātes fondu, reģ. Nr. 40003412490

Šo testamentu esmu uzrakstījis (-usi) pašrocīgi un tā jēgu es pilnībā izprotu

(vārds, uzvārds)

/pašrocīgs paraksts/

2.VARIANTS – VISAS MANTAS NOVĒLĒJUMS

(konkrēta vieta, kur testaments sastādīts),

(datums – gads, diena, mēnesis) Es, zemāk parakstījies (-usies),

(vārds, uzvārds, personas kods) Dzīvojošs (-a)

(adrese – māja, iela, pilsēta (apdzīvotā vieta)

ar šo testamentu pēc savas nāves visu man piederošo mantu, lai kur tā atrastos, kas manā nāves brīdī man piederēs, tajā skaitā, nekustamo un kustamo mantu, novēlu Latvijas Universitātes fondu, reģ. Nr. 40003412490

Šo testamentu esmu uzrakstījis (-usi) pašrocīgi un tā jēgu es pilnībā izprotu (vārds, uzvārds) /pašrocīgs paraksts/

79 2023

1 2 3

Donate to the university of Latvia in your will

Pick between the two types of wills used in Latvia - PUBLIC WILL or PRIVATE (holographic) will

PUBLIC WILL

Visit a notary or a family court to draft a last will

If necessary – consult a lawyer

The notary enters the will into the register of documents; the family court enters the will into the will register

Sign the will by hand

The testator receives an extract of the will

PRIVATE WILL

A private will must be handwritten and signed by the testator – specify what you wish to donate to the University of Latvia

Sign the will by hand

Don’t forget to indicate the date and place of signing of the will

HOW CAN LATVIANS LIVING ABROAD DONATE TO THE UNIVERSITY OF LATVIA IN THEIR WILL?

The last will and testament made abroad is first approved in the country where the testator lives and is transferred to Latvia only after the testator has passed away. Therefore, for Latvians living abroad who wish to donate to the University of Latvia in their will, the form and content of the will depends on the regulations of their country of residence.

In accordance with section 5(1) of the Public Benefit Organisation Law, the University of Latvia Foundation has been granted the status of a public benefit organisation (501 (c) (3) charity).

. FOR MORE INFORMATION AND SAMPLE WORDINGS OF PRIVATE WILLS VISIT WWW.FONDS.LV

80 2023

If you would like to donate to the University of Latvia (University of Latvia Foundation) in your last will and testament, here you will find an overview of the process, a sample text of a last will, and some tips for successfully drafting it. You can use the samples provided below to draft your last will. However, to formulate more specific wishes, we recommend contacting a notary or a lawyer.

SAMPLE OF A BEQUEST IN A LAST WILL

A person may bequeath all or part of his or her property or a specific asset or sum of money to the University of Latvia (University of Latvia Foundation). Below you will find sample wording for both cases. Accordingly, you can choose the wording that corresponds to your wishes. Please note that the text of a private will must be handwritten and signed in accordance with the samples below. If you wish your bequest to be used for any specific purposes or programmes of the University of Latvia Foundation, you must additionally indicate this in your will.

OPTION 1 - BEQUEST OF A SPECIFIC ITEM OR AMOUNT OF MONEY

(the specific location where the will was made),

(date - year, day, month)

I, the undersigned,

(name, surname, personal identification number) residing at (address - house, street, town (populated area)) by this last will and testament, upon my death, bequeath and appoint the University of Latvia Foundation, reg. No. 40003412490, as inheritor of ( ) EUR or movable property _____________ (specify or sign the specific property) or immovable property - house and land with cadastral No. _________, together with the movable property therein.

I have executed this last will and testament n my own handwriting and I fully understand its meaning

(name, surname) /signature in my own hand/

OPTION 2 - BEQUEST OF ALL PROPERTY

(the specific location where the will was made),

(date - year, day, month)

I, the undersigned,

(name, surname, personal identification number) residing at

(address - house, street, town (populated area)) by this last will and testament, upon my death, bequeath and appoint as inheritor to the entirety of my estate, wherever situated, belonging to me at the time of my death, including immovable and movable property, to the University of Latvia Foundation, reg. No. 40003412490

I have executed this last will and testament in my own handwriting and I fully understand its meaning

(name, surname) /signature in my own hand/

81
2023

Ziedo Latvijas Universitātes attīstībai!

Donate to development of the University of Latvia!

LU fondam un bezpeļņas organizācijai “Friends of the University of Latvia” (501(c) (3) charity) ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

UL Foundation and “Friends of the University of Latvia” (501(c) (3) charity) have the status of the public benefit organization.

Darbības virzieni un prioritātes:

• stipendijas studentiem;

• pētniecības un mācību vides attīstības projekti;

• infrastruktūras uzlabošanas projekti.

Directions and priorities:

• student scholarships;

• research and study environment development projects;

• infrastructure improvement projects.

82 2023

Rekvizīti Bank details

Latvijā / In Latvia

www.ziedot.lu.lv

Nodibinājums “Latvijas Universitātes fonds”

Reģ. Nr. / Reg. No. 40003412490

SWEDBANK

SWIFT: HABALV22

LV49HABA0551020757523 (daudzvalūtu konts) / (multi-currency account)

LUMINOR

SWIFT: RIKOLV2X

LV22RIKO0000082081982 (EUR)

SEB

SWIFT: UNLALV2X

LV97UNLA0050006823928

(ASV dolāru IBAN konts) / (IBAN account of USA dollars)

LV89UNLA0002012469746 (EUR)

Kanādā / Canada

(Kandādas dolāru (CAD) konts) / For transfers in Canadian dollars (CAD)

BENEFICIARY:

University of Latvia Foundation

Latvian Credit Union Limited

4 Credit Union Drive

Toronto, Ontario, Canada M4A 2N8

A/C number: 19682-0617 0650500

BENEFICIARY BANK:

The Toronto-Dominion Bank

2 St. Clair A venue East

Toronto, Ontario

Canada M4T 2V4

Bank ID: 004-19682

Swift Address:

TD International Centre

Toronto: TDOMCATTTOR

(ASV dolāru (USD) konts) / For transfers in USA dollars (USD)

BENEFICIARY:

University of Latvia Foundation

Latvian Credit Union Limited

4 Credit Union Drive

Toronto, Ontario

Canada M4A 2NB

AC Number: 19682-0617 7303445

BENEFICIARY BANK:

The Toronto-Dominion Bank

2 St.Clair Avenue East

Toronto, Ontario

Canada M4T 2V4

Bank ID: 004-19682

Swift Address:

TD International Centre,

Toronto: TDOMCATTTOR

ASV / USA

friends.com

Čeki / Cheques

“Friends of the University of Latvia”

Mr. Peter A. Ragauss

2120 Troon Road, Houston, Texas 77019

USA

Austrālija / Australia

(Austrālijas dolārus (AUD) konts) / For transfers in Australian dollars (AUD)

Latvijas Universitātes fonds

BSB Number: 704-235

Member number: 93238

Account number: 00017442

Dnister Ukrainian Credit Co-operative Ltd

83 2023

Valde Board

Mārcis Auziņš

Valdes loceklis board member

Baiba Ebuliņa

Valdes priekšsēdētāja chair of the board

Laila Kundziņa

LU fonda valdes locekle, izpilddirektore

UL Foundation board member CEO

84 2023

“Friends of the University of Latvia” valde Board of “Friends of the University of Latvia”

Mārtiņš Andersons valdes priekšsēdētājs chair of the board

Roberts Blumbergs valdes loceklis board member

Andris Ramāns valdes loceklis board member

Vaira Inta Pelēķis-Christopher valdes locekle board member

Pēteris Aloizs Ragaušs valdes loceklis board member

Guna S. Mundheim valdes locekle board member

Draugi Austrālijā Friends in Australia

Iveta Laine

Andra Ronis

85 2023

www.fonds.lv

www.friendslu.com

www.ziedot.lu.lv

www.facebook.com/LUfonds

www.instagram.com/lufonds

Latvijas Universitātes fonda gada pārskats 2023. gadā University of Latvia Foundation: Annual Report 2023

Sastādītāja / Compiler: Annika Arone

Makets / Layout designer: NordsPorter

Korektore / Proofreader: Andra Damberga

Tulkotāji / Translators: Anna Apīne, Klinta Dzelme Kola, Līna Škrjaba

Fotogrāfijas no Latvijas Universitātes fonda stipendiātu, mecenātu, projektu dalībnieku un Latvijas Universitātes fotoarhīva.

Photographs from the personal archives of scholars, patrons, project participants and the University of Latvia photo archive.

Pateicība / Acknowledgements

Paldies ikvienam Latvijas Universitātes fonda atbalstītājam 2023. gadā, kā arī paldies visiem, kas palīdzējuši gada pārskata tapšanā!

We are grateful to everyone who supported the University of Latvia Foundation in 2023, and greatly appreciate the efforts of all those who assisted in the preparation of the Annual Report!

87 2023
88 2023 LATVIJAS UNIVERSITĀTES FONDS
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.