Mūžizglītības iespējas 2021/2022

Page 1

Mūžizglītības iespējas

20 21 20 22

Latvijas Universitātē


Programmas īstenotājs

Programmas apjoms (stundas)

Maksa (EUR)

HZF (I. K.)

32

177,05

Ķīniešu valodas augstākā līmeņa kurss

KI

64

609,87

Ķīniešu valodas sākuma kurss

KI

64

(klausītājiem)

Joma / programmas nosaukums

Austrumu kultūras studijas Ievads Āzijas pētniecībā I (Rīgā, Tukumā, tiešsaistē)

Ķīniešu valodas vidējā līmeņa kurss

KI

64

272,25

(studentiem)

Bezmaksas (LU studentiem)

Jogas studiju ievadprogramma

SISI

64

Jogas tradīcija un prakse I

SISI

64

Jogas tradīcija un prakse II

SISI

64

Hatha jogas praktikums 1

SISI

64

Hatha jogas praktikums 2

SISI

64

320,00 (klausītājiem)

246,46

(studentiem)

Bibliotēku zinības Daiļliteratūras krājums bibliotēkās: teorija un prakse*

SZF

32

80,00

Dizaina domāšana bibliotēkās*

SZF

16

50,00

Inovācijas izglītības iestāžu bibliotēkās*

SZF

48

150,00

Inovāciju attīstīšana bibliotēkās*

SZF

32

80,00

Izglītības iestādes bibliotekārs*

SZF

64

170,00

Praktiskā pētniecība bibliotēkās*

SZF

32

80,00

Agile aplikāciju izstrāde programmēšanas valodā Java

BVEF VUMC

80

435,60

Biznesa analītika ar Power BI

BVEF VUMC

160

Biznesa datu analīze

BVEF VUMC

80

Biznesa procesu, datu organizācija un analīze*

BVEF VUMC

160

Datu apstrāde un analīze ar Microsoft Excel*

BVEF VUMC

160

775,00

Datu intelektuālās analīzes tehnoloģijas

BVEF VUMC

160

** ES finansējums

Datu organizācija un analīze

BVEF VUMC

80

435,60

Finanšu datu analīze un pārskatu sagatavošana*

BVEF VUMC

80

Finanšu datu apstrāde un analīze biznesa vērtības palielināšanai*

BVEF VUMC

80

** ES finansējums

Finanšu un informācijas pratība pieaugušajiem*

BVEF VUMC

80

435,60

Google AdWords reklāma un digitālā mārketinga stratēģija*

BVEF VUMC

80

Datu apstrāde

Sociālo tīklu mārketings un digitālā mārketinga stratēģija*

BVEF VUMC

80

Statistikas metodes un to pielietošana

BVEF VUMC

96

775,00 ** ES finansējums

435,60 ** ES finansējums

680,00

435,60

435,60 ** ES finansējums

435,60


Digitālās tehnoloģijas Agile lietotņu izstrāde programmēšanas valodā Java

BVEF VUMC

160

Ātra un droša tīmekļa lietotņu izstrāde, neizmantojot kodu un programmēšanu (NoCode)

BVEF VUMC

160

Ievads C# programmēšanā

BVEF VUMC

160

Ievads datu bāzēs

BVEF VUMC

160

Ievads Java programmēšanā

BVEF VUMC

160

775,00

775,00 ** ES finansējums

Ievads programmatūras testēšanā QT1

BVEF VUMC

160

Programmatūras testēšanas automatizācija QA2

BVEF VUMC

160

Python programmēšanas valoda

BVEF VUMC

160

Tīmekļa vietņu dizains, izstrāde, SEO un digitālā komunikācija (e-pasti, SMS, soc. tīkli)

BVEF VUMC

160

Tīmekļa vietņu izstrāde un integrācija digitālā mārketinga stratēģijā

BVEF VUMC

160

Digitālās prasmes darba vajadzībām*

SZF

48

216,00

Saziņa 21. gadsimtā – digitāli kompetents pilsonis*

SZF

80

360,00

Botāniskais dārzs

18

775,00

775,00 **ES finansējums

Interešu izglītības kursi Sukulento augu kopšana

120,00 (klausītājiem)

99,17

(studentiem)

Telpaugu kopšana

Botāniskais dārzs

80,00 12

(klausītājiem)

66,12

(studentiem)

Ievads Āzijas pētniecībā I (Rīgā, tiešsaistē)

HZF (I. K.)

32

Jogas studiju ievadprogramma

SISI

64

Jogas tradīcija un prakse I

SISI

64

Bezmaksas (skolēniem)

320,00 (klausītājiem)

Jogas tradīcija un prakse II

SISI

64

Hatha jogas praktikums 1

SISI

64

Hatha jogas praktikums 2

SISI

64

Biznesa WEB projekti digitālajā vidē

BVEF VUMC

80

Biznesa WEB projektu un komandas vadīšanas prasmes digitālajā vidē

BVEF VUMC

160

Digitālās pamatprasmes darbam internetā

BVEF VUMC

160

775,00

Digitālās prasmes darbam tiešsaistē

BVEF VUMC

160

** ES finansējums

246,46

(studentiem)

Kursi attālinātā darba nodrošināšanai 435,60 680,00 ** ES finansējums

Komandas darba vadīšana virtuālajā vidē

BVEF VUMC

80

435,60

Notikumu un kultūras pasākumu organizācija tiešsaistē

BVEF VUMC

120

435,60

Organizācijas darba nodrošināšana tiešsaistē

BVEF VUMC

40

360,00

Semināru, darbnīcu un konsultāciju vadīšana tiešsaistē

BVEF VUMC

80

360,00


Pedagoģija Augstskolas pedagoģija 240,00 Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse

PPMF

160

(LU darbiniekiem)

320,00

(citu augstskolu darbiniekiem)

Dabaszinātņu joma Dabaszinātņu bioloģijas satura skolotājs

ĶF

240

Dabaszinātņu fizikas satura skolotājs

ĶF

240

Dabaszinātņu ķīmijas satura skolotājs

ĶF

240

Dabaszinību satura skolotājs

ĶF

240

Vispārējās pamatizglītības dabaszinību skolotājs

ĶF

240

Matemātikas olimpiāžu uzdevumu risināšana pamatskolā*

FMOF (M. A.)

24

Matemātikas olimpiāžu uzdevumu risināšana vidusskolā*

FMOF (M. A.)

24

FMOF (M. D. V.)

12

Dabaszinātņu matemātikas satura skolotājs

ĶF

240

Vispārējās pamatizglītības matemātikas skolotājs

ĶF

240

370,00

Matemātikas joma

Varbūtību teorija un statistika vidusskolā

60,00

45,00 370,00

Mācību saturs skolā Mācīšana un mācīšanās lietpratībai

SIIC

60

Mācīšanās lietpratībai 1.–3. klasē

SIIC

36

Mācīšanās lietpratībai 1.–3. klasē. 2. līmenis

SIIC

12

Mācīšanās lietpratībai 4.–6. klasē – starpdisciplinaritāte un mācību priekšmets

SIIC

36

Mācīšanās lietpratībai 7.–9. klasē – starpdisciplinaritāte un mācību priekšmets

SIIC

36

150,00

Bezmaksas (sadarbībā ar VISC)

Mācīšanās lietpratībai 10.–12. klasē – starpdisciplinaritāte un mācību priekšmets

SIIC

36

Mācīšanās lietpratībai matemātikas, dabaszinātņu, tehnoloģiju mācību jomās

SIIC

18

Mācīšanās lietpratībai sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā

SIIC

18

Mūsdienīgas mācīšanās mērķi, to sasniegšanas ceļi un vērtēšana. Mācīšana un mācīšanās lietpratībai – ievads

SIIC

12

30,00

Vairāku līmeņu STEM apguve sākumskolā 1.–6. klasei

SIIC

48

180,00

Vairāku līmeņu STEM apguve sākumskolā 1.–6. klasei. Dabaszinības I

SIIC

12

45,00


Vairāku līmeņu STEM apguve sākumskolā 1.–6. klasei. Dabaszinības II (mācību satura padziļinājums, 4.–6. klase)

SIIC

12

Vairāku līmeņu STEM apguve sākumskolā 1.–6. klasei. Dabaszinības III (mācību satura padziļinājums, 5.–6. klase)

SIIC

12

Vairāku līmeņu STEM apguve sākumskolā 1.–6. klasei. Matemātika I

SIIC

12

Vairāku līmeņu STEM apguve sākumskolā 1.–6. klasei. Matemātika II (mācību satura padziļinājums, 4.–6. klase)

SIIC

12

Vairāku līmeņu STEM apguve sākumskolā 1.–6. klase. Matemātika III (mācību satura padziļinājums, 5.–6. klase)

SIIC

12

Vairāku līmeņu STEM apguve sākumskolā 1.–6. klasei. Pirmie soļi robotikā, izmantojot Lego Mindstorms EV3

SIIC

12

Uz konkrētu skolēna sasniedzamo rezultātu virzītas mācību stundas veidošana un analīze dabaszinātņu un matemātikas mācību priekšmetos

SIIC

24

45,00

42,69

Pedagoģiskā darbība Pedagoģiskās darbības pamati*

PPMF

72

Pedagoģiskās darbības pamati (profesionālās izglītības iestāžu darbiniekiem)*

PPMF

72

Praktiskā pedagoģija darba vidē balstītu mācību īstenošanai*

PPMF

72

PPMF

80

284,00

PPMF

32

128,00

Caurviju prasmes un vērtību dimensija efektīvam izglītības procesam

SIIC

24

134,40

Caurviju prasmju attīstīšana mācību procesā

SIIC

12

30,00

Izglītības pārvaldes loma mācīšanās lietpratībai ieviešanā

SIIC

12

Komplekss sniegums un tā vērtēšana

SIIC

12

Laikam atbilstoša mācību stunda, tās efektivitāte

SIIC

24

284,00

Pirmsskolas pedagoģija Pirmsskolas saturs un didaktika* Skola kā mācīšanās organizācija Mentordarbība darba vidē balstītu studiju nodrošināšanai

Mācību literatūras satura izstrāde un izvērtēšana, nodrošinot mācīšanās lietpratībai vispārējā izglītībā

SIIC

24

Mācību paņēmienu mērķtiecīga izvēle skolēnu mācīšanās rezultātu uzlabošanai

SIIC

24

Mācību stundas efektivitāte – pārmaiņu ieviešanas atslēga

SIIC

24

Bezmaksas (sadarbībā ar VISC)

30,00 42,69 Bezmaksas (sadarbībā ar VISC)

42,69


Mācību stundas efektivitāte – pārmaiņu ieviešanas atslēga II

SIIC

8

14,23

Mācīšanās kā zināšanu konstruēšana

SIIC

12

30,00

Mācīšanās konsultantu-ekspertu profesionālās kompetences pilnveide atgriezeniskās saites sniegšanai pedagogiem

SIIC

24

Mācīšanās konsultantu-ekspertu sagatavošana reģiona vajadzībām

SIIC

36

Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām

SIIC

72

Mācīšanās līdera (vadītāja) – pārmaiņu aģenta – loma mācību satura ieviešanas procesā

SIIC

12

Personalizēta skolotāju profesionālā pilnveide skolas vidē

SIIC

36

Prasmju un stratēģiju mācīšana lietošanai jaunās, kompleksās situācijās

SIIC

12

Profesionālās pilnveides ekspertu sagatavošana kompetenču pieejas ieviešanai skolā

SIIC

72

Profesionālās pilnveides kursi izglītības pārvalžu vadītājiem, izglītības speciālistiem

SIIC

36

Savas skolotāja profesionālās darbības izpēte ar mērķi to uzlabot

SIIC

24

Savas skolu vadītāja profesionālās darbības izpēte ar mērķi to uzlabot

SIIC

24

Skolā centrēta skolotāju profesionālā pilnveide

SIIC

8

Skola kā mācīšanās organizācija

Bezmaksas (sadarbībā ar VISC)

30,00 Bezmaksas (sadarbībā ar VISC)

201,60

42,69 14,23 Bezmaksas

SIIC

24

Atbalsts pozitīvai uzvedībai*

PPMF

36

Pedagogu caurviju prasmju pilnveide skolēnu rakstura izglītības un izcilības veicināšanai*

PPMF

36

Skolēna radošuma sekmēšana un vērtēšana pamatizglītībā

PPMF

36

Mācību priekšmeta “Sociālās zinības” mācību saturs un didaktika*

PPMF

160

610,00

Mācību priekšmeta “Sociālās zinības” mācību saturs un didaktika*

PPMF

240

750,00

Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar bērniem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi, psihiskās attīstības aizture un mācīšanās traucējumi*

PPMF

72

Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības*

PPMF

(sadarbībā ar VISC)

Skolas pedagoģija

76,00

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Speciālā pedagoģija

284,00 72


Valodu joma Latviešu literatūras, valodas un kultūras skolotājs

PPMF

160

Otrās svešvalodas skolotājs

PPMF

160

Vispārējās pamatizglītības angļu, franču, krievu un vācu valodas skolotājs*

PPMF

160

610,00

Personības izaugsmes un karjeras attīstības kursi un semināri 510,00

Emocionālais intelekts*

KC

4

Karjeras izvēle*

KC

80 min.

Klausīšanās māksla*

KC

4

Konflikti. To risināšana*

KC

4

Koučings – mans sabiedrotais ikdienas dzīvē*

KC

8

Laika plānošana*

KC

2

250,00

Mans bērns karjeras izvēles priekšā*

KC

2

(20 cilvēku grupai)

Mērķu seminārs ar krāsainajām smiltīm*

KC

2

Mērķi, to uzstādīšana un sasniegšana – pieaugušajiem*

KC

3

Radošs pašizpausmes seminārs*

KC

4

Agile projektu vadība*

BVEF VUMC

80

Biznesa WEB projekti digitālajā vidē

BVEF VUMC

80

Biznesa WEB projektu un komandas vadīšanas prasmes digitālajā vidē

BVEF VUMC

160

Digitālās prasmes projektu vadīšanā*

BVEF VUMC

160

Digitālās prasmes projektu vadīšanā

BVEF VUMC

40

IT projektu izstrāde un plānošana

BVEF VUMC

160

IT projektu vadība

BVEF VUMC

160

775,00

Komandas darba vadīšana virtuālajā vidē*

BVEF VUMC

80

435,60

Notikumu un kultūras pasākumu organizācija tiešsaistē

BVEF VUMC

120

435,60

Organizācijas darba nodrošināšana tiešsaistē

BVEF VUMC

40

360,00

Projektu izstrāde un plānošana ar Microsoft Office Project

BVEF VUMC

80

Projektu vadība pēc PMI standarta

BVEF VUMC

80

Projektu vadīšanas metodes

BVEF VUMC

40

360,00

Projektu vadīšanas metodes

BVEF VUMC

80

435,60

(20 cilvēku grupai)

165,00 (20 cilvēku grupai)

510,00 (15 cilvēku grupai)

510,00 (20 cilvēku grupai)

880,00 (12 cilvēku grupai)

250,00 (10 cilvēku grupai)

340,00 (20 cilvēku grupai)

510,00 (8 cilvēku grupai)

Projektu vadība 435,60 775,00 ** ES finansējums

360,00 775,00 ** ES finansējums

435,60


Reklāma un mārketings 680,00

Digitālais mārketings un biznesa digitalizācija

BVEF VUMC

160

Digitālā mārketinga pamati

BVEF VUMC

28

Digitālā mārketinga tehnoloģijas

BVEF VUMC

160

Digitālo projektu veidošana un vadīšana

BVEF VUMC

28

217,80

Google Ads un digitālā mārketinga stratēģija

BVEF VUMC

80

435,60

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas biznesā

BVEF VUMC

160

Inovatīvais mārketings

BVEF VUMC

160

Inovatīvais mārketings uzņēmuma digitālā mārketinga stratēģijā

BVEF VUMC

160

Interaktīvā mārketinga komunikācija

BVEF VUMC

24

Interneta veikalu funkcionēšana

BVEF VUMC

20

Klientu attiecību vadības digitālās tehnoloģijas

BVEF VUMC

80

Mārketinga pētījumi digitālajā vidē

BVEF VUMC

20

** ES finansējums

217,80 775,00 ** ES finansējums

775,00 ** ES finansējums

217,80 435,60

Satura mārketings

BVEF VUMC

20

Sociālo mediju mārketings

BVEF VUMC

20

217,80

Sociālo tīklu mārketings un digitālā mārketinga stratēģija

BVEF VUMC

80

Tīmekļa vietņu izstrāde un integrācija digitālā mārketinga stratēģijā

BVEF VUMC

160

Digitālās prasmes darba vajadzībām*

SZF

48

216,00

Saziņa 21. gadsimtā – digitāli kompetents pilsonis*

SZF

80

360,00

Tūrisma gidu tālākizglītības programma:*

HZF (I. B.)

176

1430,00

1. Gidprasmības pamati*

HZF (I. B.)

32

2. Rīgas toponīmikas kultūras avoti*

HZF (I. B.)

32

3. Rīgas ielu semiotika*

HZF (I. B.)

32

4. Rīgas urbānā mitoloģija*

HZF (I. B.)

16

5. Vācbaltiešu literatūra Latvijā*

HZF (I. B.)

32

6. Runas prasme: teorija un prakse*

HZF (I. B.)

32

Biznesa WEB projekti digitālajā vidē

BVEF VUMC

80

Biznesa WEB projektu un komandas vadīšanas prasmes digitālajā vidē

BVEF VUMC

160

Datorgrāmatvedības pamati

BVEF VUMC

32

Digitālās iemaņas jaunuzņēmumiem

BVEF VUMC

80

Digitālās kompetences personāla vadībā

BVEF VUMC

160

435,60 775,00 ** ES finansējums

Tūrisms

260,00 130,00 260,00

Uzņēmējdarbības vadība 435,60 775,00 ** ES finansējums

435,60 ** ES finansējums

435,60 680,00 ** ES finansējums


Digitālās kompetences veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai

BVEF VUMC

80

Dizaina domāšana uzņēmējdarbībā

BVEF VUMC

160

680,00

Dizaina domāšana uzņēmējiem

BVEF VUMC

80

435,60

Eksporta attīstības programma

BVEF VUMC

160

1270,00

Eksporta uzsākšanas programma iesācējiem*

BVEF VUMC

160

680,00

Finanšu datu analīze un prognozēšana

BVEF VUMC

64

Finanšu grāmatvedība

BVEF VUMC

64

Jaunuzņēmums (start-up) un tā darbības digitalizācija

BVEF VUMC

160

Komandas darba vadīšana virtuālajā vidē

BVEF VUMC

80

435,60

Konsultatīvās uzņēmējdarbības izveide

BVEF VUMC

160

1270,00

Konsultatīvās uzņēmējdarbības izveides ievadkurss

BVEF VUMC

48

397,00

Mediju komunikācija un publiskā runa*

BVEF VUMC

12

598,95

Organizāciju vadības sistēmu digitālā transformācija

BVEF VUMC

160

Personīgā zīmola veidošana: mērķtiecīga un jēgpilna komunikācija ar sabiedrību*

BVEF VUMC

12

598,95

435,60

435,60 775,00 ** ES finansējums

775,00 ** ES finansējums

Produkta veidošana un pārdošana

BVEF VUMC

80

435,60

Programmu un portfeļu vadīšana

BVEF VUMC

80

680,00

Tūrisma produktu izstrāde un mārketings

BVEF VUMC

160

680,00

Uzņēmumu vadītāju digitālo kompetenču pilnveide

BVEF VUMC

160

Veiksmīgs bizness: no uzsākšanas līdz produkta pārdošanai digitālajā vidē

BVEF VUMC

160

Arābu valoda: pamatlīmenis I (Rīgā, Tukumā, tiešsaistē)

HZF (I. K.)

32

Arābu valoda: pamatlīmenis II (Rīgā, Tukumā, tiešsaistē)

HZF (I. K.)

32

Angļu valodas gramatika un komunikācija A1. Intensīvais kurss*

HZF (M. S.)

36

Angļu valodas gramatika un komunikācija A2. Intensīvais kurss*

HZF (M. S.)

36

Angļu valodas gramatika un komunikācija B1. Intensīvais kurss*

HZF (M. S.)

36

Angļu valodas gramatika un komunikācija B2. Intensīvais kurss*

HZF (M. S.)

36

Latviešu valoda A1. Intensīvais kurss*

HZF (M. S.)

36

Krievu valoda. Intensīvais kurss*

HZF (M. S.)

36

Portugāļu valoda iesācējiem I*

HZF (M. S.)

32

200,00

Spāņu valoda. Intensīvais kurss*

HZF (M. S.)

36

186,00

775,00 ** ES finansējums

Valodu mācības 160,00

186,00


Ķīniešu valodas augstākā līmeņa kurss

KI

64

Ķīniešu valodas sākuma kurss

KI

64

Ķīniešu valodas vidējā līmeņa kurss

KI

64

Latviešu literatūras, valodas un kultūras skolotājs

PPMF

160

Otrās svešvalodas skolotājs

PPMF

160

Vispārējās pamatizglītības angļu, franču, krievu un vācu valodas skolotājs

PPMF

160

MF TC

40

609,87 (klausītājiem)

272,25

(studentiem)

Bezmaksas (LU studentiem)

610,00

Veselība Elektrokardiogrāfija II

113,00

Kursi redzes aprūpes speciālistiem Akomodācijas un verģences darbības traucējumi

FMOF (A. T.)

32

Presbiopijas korekcija

FMOF (A. T.)

32

Redzes funkciju novērtēšanas metodes

FMOF (A. T.)

32

Redzes korekcija ar kontaktlēcām

FMOF (A. T.)

32

300,00

* Ja ir nokomplektēta klausītāju grupa, programmas / semināri var notikt arī LU filiālēs. ** ES finansējums – mācību maksu 90 % apmērā sedz ES fondi un valsts, 5–10 % ir strādājošā līdzmaksājums.

Programmu īstenotāji: BVEF VUMC – Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs Atbildīgā par īstenošanu: Irina Bausova LU BVEF VUMC vadītāja 67034981 irina.bausova@lu.lv

FMOF – Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte Atbildīgā par īstenošanu: Aija Tolstoja (A. T.) LU FMOF Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas koordinētāja 67033940 aija.tolstoja@lu.lv

Botāniskais dārzs Atbildīgā par īstenošanu: Līna Kriķe LU Botāniskā dārza biroja administratore 67450852 lina.krike@lu.lv

FMOF – Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte Atbildīgā par īstenošanu: Maruta Avotiņa (M. A.) LU FMOF lektore 26111479 maruta.avotina@lu.lv


FMOF – Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte Atbildīgā par īstenošanu: Māra Delesa-Vēliņa (M. D. V.) LU FMOF pētniece 29662398 mara.velina@lu.lv HZF – Humanitāro zinātņu fakultāte Atbildīgā par īstenošanu: Ingrīda Kleinhofa (I. K.) LU HZF Āzijas studiju nodaļas eksperte, lektore 23201028 ingrida.kleinhofa@lu.lv HZF – Humanitāro zinātņu fakultāte Atbildīgais par īstenošanu: Ingus Barovskis (I. B.) LU HZF pētnieks 28695642 ingus.barovskis@lu.lv HZF – Humanitāro zinātņu fakultāte Atbildīgā par īstenošanu: Margarita Spirida (M. S.) LU HZF Lietišķās valodniecības centra lietvede 67034917 margarita.spirida@lu.lv KC – Karjeras centrs Atbildīgā par īstenošanu: Dace Siliņa LU KC karjeras konsultante 67034410 dace.silina@lu.lv KI – centrs “Konfūcija institūts” Atbildīgais par īstenošanu: Pēteris Pildegovičs LU KI direktors 67034366 konfucijs@lu.lv

ĶF – Ķīmijas fakultāte Atbildīgā par īstenošanu: Ilze Gaile LU ĶF sekretāre 26437518 kf@lu.lv MF TC – Medicīnas fakultātes Tālākizglītības centrs Atbildīgā par īstenošanu: Gunta Mežakunga LU MF TC vadītāja 67033826 gvc@lu.lv PPMF – Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte Atbildīgā par īstenošanu: Rita Ābele LU PPMF Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra direktora vietniece 67034825 rita.abele@lu.lv SIIC – Starpnozaru izglītības inovāciju centrs Atbildīgā par īstenošanu: Dace Rūtiņa LU SIIC projektu koordinatore 67033740, 29145697 dace.rutina@lu.lv SISI – Starptautiskais Indijas studiju institūts Atbildīgā par īstenošanu: Iveta Murāne LU SISI lietvede 24821433 indija@lu.lv SZF – Sociālo zinātņu fakultāte Atbildīgā par īstenošanu: Sandra Cīrule LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas tālākizglītības koordinatore 29195579 sandra.cirule@gmail.com


LU FILIĀĻU KONTAKTINFORMĀCIJA Alūksnes filiāle:

Pils iela 21, Alūksne,

64381168, 26443798,

aluksne@lu.lv

Bauskas filiāle:

Rīgas iela 8, Bauska,

63928351, 20286032,

bauska@lu.lv

Cēsu filiāle:

Lielā Katrīnas iela 2, Cēsis,

64122479, 26437549,

Jēkabpils filiāle:

Rīgas iela 210A, Jēkabpils,

26437259,

Kuldīgas filiāle:

Kalna iela 19, Kuldīga,

Madonas filiāle:

birojs: Saieta laukums 1-406; studijas: Valdemāra bulv. 6, Madona, 29146912, madona@lu.lv

Tukuma filiāle: Pils iela 14, Tukums,

63126807, 26437342,

universitate universitatelv latvijasuniversitate

www.lu.lv Vairāk informācijas meklē:

jekabpils@lu.lv

63323457, 26437524,

latvijasuniversitate

cesis@lu.lv

kuldiga@lu.lv

tukums@lu.lv