a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Mūžizglītības iespējas

Latvijas Universitātē


SEMINĀRI UN TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS Programmas/semināra nosaukums

Programmas/ Programmas semināra apjoms īstenotājs (stundas)

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas Pedagoģiskās darbības pamati* Pedagoģiskās darbības pamati (profesionālās izglītības iestāžu darbiniekiem)* Mūsdienīga mācību procesa organizēšana izglītojamiem, kuriem ir vidēji smagi un smagi garīgās attīstības traucējumi vai vairāki smagi attīstības traucējumi* Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar bērniem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi, psihiskās attīstības aizture un mācīšanās traucējumi* Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības* Praktiskā pedagoģija darba vidē balstītu mācību īstenošanai* Pirmsskolas saturs un didaktika* Mācību priekšmeta “Sociālās zinības” mācību saturs un didaktika* Mācību priekšmeta “Sociālās zinības” mācību saturs un didaktika* Vispārējās pamatizglītības angļu, franču, krievu un vācu valodas skolotājs* Latviešu literatūras, valodas un kultūras skolotājs Atbalsts pozitīvai uzvedībai* Pedagogu caurviju prasmju pilnveide skolēnu rakstura izglītības un izcilības veicināšanai* Mācību stundas efektivitāte – pārmaiņu ieviešanas atslēga Mācību stundas efektivitāte – pārmaiņu ieviešanas atslēga II Savas skolotāja profesionālās darbības izpēte ar mērķi to uzlabot Savas skolu vadītāja profesionālās darbības izpēte ar mērķi to uzlabot Mācību paņēmienu mērķtiecīga izvēle skolēnu mācīšanās rezultātu uzlabošanai Skolā centrēta skolotāju profesionālā pilnveide Laikam atbilstoša mācību stunda, tās efektivitāte Uz konkrētu skolēna sasniedzamo rezultātu virzītas mācību stundas veidošana un analīze dabaszinātņu un matemātikas mācību priekšmetos Mācīšana un mācīšanās lietpratībai Mūsdienīgas mācīšanās mērķi, to sasniegšanas ceļi un vērtēšana. Mācīšana un mācīšanās lietpratībai – ievads Mācīšanās kā zināšanu konstruēšana Prasmju un stratēģiju mācīšana lietošanai jaunās, kompleksās situācijās Caurviju prasmju attīstīšana mācību procesā Komplekss sniegums un tā vērtēšana Profesionālās pilnveides ekspertu sagatavošana kompetenču pieejas ieviešanai skolā Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām Mācīšanās konsultantu – ekspertu sagatavošana reģiona vajadzībām Mācīšanās konsultantu – ekspertu profesionālās kompetences pilnveide atgriezeniskās saites sniegšanai pedagogiem Mācīšanās lietpratībai matemātikas, dabaszinātņu, tehnoloģiju mācību jomās Mācīšanās lietpratībai sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā Mācīšanās lietpratībai 1.–3. klasē Mācīšanās lietpratībai 4.–6. klasē – starpdisciplinaritāte un mācību priekšmets Mācīšanās lietpratībai 7.–9. klasē – starpdisciplinaritāte un mācību priekšmets Caurviju prasmes un vērtību dimensija efektīvam izglītības procesam Profesionālās pilnveides kursi izglītības pārvalžu vadītājiem, izglītības speciālistiem Vairāku līmeņu STEM apguve sākumskolā 1.–6. klasei Vairāku līmeņu STEM apguve sākumskolā 1.–6. klasei. Matemātika I Vairāku līmeņu STEM apguve sākumskolā 1.–6. klasei. Matemātika II (mācību satura padziļinājums 4.–6. klase) Vairāku līmeņu STEM apguve sākumskolā 1.–6. klasei. Dabaszinības I Vairāku līmeņu STEM apguve sākumskolā 1.–6. klasei. Dabaszinības II (mācību satura padziļinājums 4.–6. klase) Vispārējās pamatizglītības matemātikas skolotājs Vispārējās pamatizglītības dabaszinību skolotājs Dabaszinātņu ķīmijas satura skolotājs

Maksa (EUR)

PPMF PPMF

72 72

284,00 284,00

PPMF

72

284,00

PPMF

72

284,00

PPMF

72

284,00

PPMF PPMF PPMF PPMF PPMF PPMF PPMF

72 80 160 240 160 160 36

284,00 284,00 610,00 750,00 610,00 610,00 76,00

PPMF

36

76,00

SIIC SIIC SIIC SIIC SIIC SIIC SIIC

24 8 24 24 24 8 24

42,69 14,23 42,69 42,69 42,69 14,23 42,69

SIIC

24

42,69

SIIC

60

150,00

SIIC

12

30,00

SIIC SIIC SIIC SIIC SIIC SIIC SIIC

12 12 12 12 72 72 36

30,00 30,00 30,00 30,00 576,00

SIIC

24

SIIC SIIC SIIC SIIC SIIC SIIC SIIC SIIC SIIC

18 18 36 36 36 24 36 48 12

SIIC

12

45,00

SIIC

12

45,00

SIIC

12

45,00

ĶF ĶF ĶF

240 240 240

370,00 370,00 370,00

bezmaksas, sadarbībā ar VISC

134,40 201,60 180,00 45,00


Programmas/semināra nosaukums

Dabaszinātņu fizikas satura skolotājs Dabaszinātņu bioloģijas satura skolotājs Matemātikas olimpiāžu uzdevumu risināšana pamatskolā* Matemātikas olimpiāžu uzdevumu risināšana vidusskolā*

Profesionālās pilnveides izglītības programmas Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse

Programmas/ Programmas semināra apjoms īstenotājs (stundas)

Maksa (EUR)

ĶF ĶF FMOF (M.A.) FMOF (M.A.)

240 240 24 24

370,00 370,00 60,00 60,00

PPMF

160

(LU darbiniekiem)

240,00

320,00

(citu augstskolu darbiniekiem)

BVEF BVEF

161 160

640,30 640,30

Agile projektu vadība* Projektu izstrāde un plānošana ar Microsoft Office Project* Projektu vadība pēc PMI standarta* Projektu vadīšanas metodes* Biznesa datu apstrāde un analīze ar Microsoft Excel* Biznesa datu analīze Moderna biznesa inteliģence ar PowerBI* Finanšu datu analīze un pārskatu sagatavošana* Finanšu datu apstrāde un analīze biznesa vērtības palielināšanai* Statistikas metodes un to pielietošana* Digitālais mārketings* Google AdWords reklāma un digitālā mārketinga stratēģija* Multimediju tehnoloģijas* Sociālo tīklu mārketings un digitālā mārketinga stratēģija* Digitālais mārketings un tīmekļa vietņu izstrāde* Ievads Java programmēšanā* Agile aplikāciju izstrāde programmēšanas valoda Java* Ievads programmatūras testēšanā QT1* Programmatūras testēšanas automatizācija QA2* Python programmēšana modernu Web lietotņu izstrādei* Dizaina domāšana uzņēmējiem Finanšu un informācijas pratība pieaugušajiem* Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai* Komandas darba vadīšanas ABC* Produkta veidošana un pārdošana* Zaļā biznesa idejas mazā uzņēmuma darbības uzsākšanā* Ievads Āzijas pētniecībā I (Tukumā)* Izglītība praksē: izziņas modelis mutvārdu vēsturē jeb ievads dzīvesstāstu intervēšanā un vērtējuma perspektīvas Saziņa 21. gadsimtā – digitāli kompetents pilsonis* Digitālās prasmes darba vajadzībām*

BVEF BVEF BVEF BVEF BVEF BVEF BVEF BVEF BVEF BVEF BVEF BVEF BVEF BVEF BVEF BVEF BVEF BVEF BVEF BVEF BVEF BVEF BVEF BVEF BVEF BVEF HZF (I.K.)

80 80 80 80 80 80 80 80 80 96 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 32

360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 160,00

FSI

8

Bezmaksas

SZF SZF

80 48

360,00 216,00

Tūrisma gidu tālākizglītības programma:* 1. Gidprasmības pamati* 2. Rīgas toponīmikas kultūras avoti* 3. Rīgas ielu semiotika* 4. Rīgas urbānā mitoloģija* 5. Vācbaltiešu literatūra Latvijā* 6. Runas prasme: teorija un prakse* Arābu valoda: pamatlīmenis I (Tukumā)* Arābu valoda: pamatlīmenis II (Tukumā)* Dizaina domāšana bibliotēkās* Izglītības iestādes bibliotekārs* Daiļliteratūras krājums bibliotēkās: teorija un prakse* Inovācijas izglītības iestāžu bibliotēkās*

HZF (I.B.) HZF (I.B.) HZF (I.B.) HZF (I.B.) HZF (I.B.) HZF (I.B.) HZF (I.B.) HZF (I.K.) HZF (I.K.) SZF SZF SZF SZF

176 32 32 32 16 32 32 32 32 16 64 32 48

1430,00 260,00 260,00 260,00 130,00 260,00 260,00 160,00 160,00 50,00 170,00 80,00 150,00

Praktiskā projektu vadība* Finanšu datu apstrāde lēmumu pieņemšanai*

Pieaugušo neformālās izglītības programmas

Tālākizglītības programmas


Programmas/semināra nosaukums

Inovāciju attīstīšana bibliotēkās* Praktiskā pētniecība bibliotēkās* Portugāļu valoda iesācējiem I* Spāņu valoda. Intensīvais kurss* Latviešu valoda A1. Intensīvais kurss* Krievu valoda. Intensīvais kurss* Angļu valodas gramatika un komunikācija A1. Intensīvais kurss* Angļu valodas gramatika un komunikācija A2. Intensīvais kurss* Angļu valodas gramatika un komunikācija B1. Intensīvais kurss* Angļu valodas gramatika un komunikācija B2. Intensīvais kurss*

Programmas/ Programmas semināra apjoms īstenotājs (stundas)

SZF SZF HZF (M.S.) HZF (M.S.) HZF (M.S.) HZF (M.S.) HZF (M.S.) HZF (M.S.) HZF (M.S.) HZF (M.S.)

32 32 32 36 36 36 36 36 36 36

Ķīniešu valodas sākuma kurss

KI

64

Ķīniešu valodas vidējā līmeņa kurss

KI

64

Ķīniešu valodas augstākā līmeņa kurss

KI

64

SISI SISI SISI SISI SISI SISI

64 64 64 64 64 64

Redzes funkciju novērtēšanas metodes Presbiopijas korekcija Redzes korekcija ar kontaktlēcām Akomodācijas un verģences darbības traucējumi

FMOF (A.T.) FMOF (A.T.) FMOF (A.T.) FMOF (A.T.)

32 32 32 32

Telpaugu kopšana

Botāniskais dārzs

12

Karjeras izvēle*

KC

80 min.

Mērķtiecīga dzīves virzība*

KC

80 min.

Mērķu seminārs ar krāsainajām smiltīm*

KC

2

Koučings – mans sabiedrotais ikdienas dzīvē*

KC

8

Radošs pašizpausmes seminārs*

KC

4

Mērķi, to uzstādīšana un sasniegšana – pieaugušajiem*

KC

3

Klausīšanās māksla*

KC

4

Emocionālais intelekts* Konflikti. To risināšana* Gatavojamies startēt darba tirgū* Laika plānošana* Mans bērns karjeras izvēles priekšā*

KC KC KC KC KC

4 4 2 2 2

Stresa menedžments*

KC

2

Jogas studiju ievadprogramma Jogas tradīcija un prakse I Jogas tradīcija un prakse II Hatha jogas praktikums 1 Hatha jogas praktikums 2 Ievads Indijas klasiskajā mūzikā un tās filozofiskajā pasaules uztverē*

Interešu izglītības programmas

Semināri izglītojamajiem

* Programmas/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

www.lu.lv

Maksa (EUR)

80,00 80,00 200,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 609,87

(klausītājiem)

272,25

(studentiem)

Bezmaksas

(LU studentiem)

320,00

(klausītājiem)

246,46

(studentiem)

300,00 300,00 300,00 300,00 80,00

(klausītājiem)

66,12

(studentiem)

165,00

(20 cilvēku grupai)

250,00

(10 cilvēku grupai)

880,00

(12 cilvēku grupai)

510,00

(8 cilvēku grupai)

340,00

(20 cilvēku grupai)

510,00

(15 cilvēku grupai)

510,00

(20 cilvēku grupai)

250,00

(20 cilvēku grupai)

250,00

(30 cilvēku grupai)


PROGRAMMU ĪSTENOTĀJI: Botāniskais dārzs

Atbildīgā par īstenošanu Agnese Reķe, LU Botāniskā dārza koordinētāja 67450860, agnese.reke@lu.lv

BVEF – Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

Atbildīgā par īstenošanu Irina Bausova, LU BVEF Vadības un uzņēmējdarbības mācību centra direktore 29171728, 67034798, irina.bausova@lu.lv

FMOF – Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte

Atbildīgā par īstenošanu Aija Tolstoja (A.T.), LU FMOF Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas koordinētāja 67033940, aija.tolstoja@lu.lv Atbildīgā par īstenošanu Maruta Avotiņa (M.A.), LU FMOF lektore 26111479, maruta.avotina@lu.lv

FSI – Filozofijas un socioloģijas institūts

Atbildīgā par īstenošanu Māra Zirnīte, LU FSI pētniece,

28385810,

mara.zirnite@lu.lv

HZF – Humanitāro zinātņu fakultāte

Atbildīgā par īstenošanu Margarita Spirida (M.S.), LU HZF Lietišķās valodniecības centra lietvede 67034917, margarita.spirida@lu.lv Atbildīgais par īstenošanu Ingus Barovskis (I.B.), LU HZF pētnieks 28695642, ingus.barovskis@lu.lv Atbildīgā par īstenošanu Ingrīda Kleinhofa (I.K.), LU HZF Āzijas studiju nodaļas eksperte / lektore 23201028, ingrida.kleinhofa@lu.lv

KC – Karjeras centrs

Atbildīgā par īstenošanu Dace Siliņa, LU KC karjeras konsultante 67034410, dace.silina@lu.lv

KI – centrs “Konfūcija institūts”

Atbildīgais par īstenošanu Pēteris Pildegovičs, LU KI direktors,

ĶF – Ķīmijas fakultāte

Atbildīgais par īstenošanu Jāzeps Logins, LU ĶF dekāns,

67034366,

29456579,

konfucijs@lu.lv

jazeps.logins@lu.lv

PPMF – Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Atbildīgā par īstenošanu Rita Ābele, LU PPMF Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra direktora vietniece 67034825, rita.abele@lu.lv

SIIC – Starpnozaru izglītības inovāciju centrs

Atbildīgā par īstenošanu Dace Rūtiņa, LU SIIC projektu koordinatore 67033740, 29145697, dace.rutina@lu.lv

SISI – Starptautiskais Indijas studiju institūts

Atbildīgā par īstenošanu Iveta Murāne, LU SISI lietvede,

24821433,

indija@lu.lv

SZF – Sociālo zinātņu fakultāte

Atbildīgā par īstenošanu Sandra Cīrule, LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas tālākizglītības koordinatore, 29195579, sandra.cirule@lu.lv

LU FILIĀĻU KONTAKTINFORMĀCIJA: Alūksnes filiāle: Pils iela 21, Alūksne, 64381168, 26443798, aluksne@lu.lv Bauskas filiāle: Rīgas iela 8, Bauska, 63928351, 20286032, bauska@lu.lv Cēsu filiāle: L. Katrīnas iela 2, Cēsis, 64122479, 26437549, cesis@lu.lv Jēkabpils filiāle: Rīgas iela 210A, Jēkabpils, 26437259, jekabpils@lu.lv Kuldīgas filiāle: Kalna iela 19, Kuldīga, 63323457, 26437524, kuldiga@lu.lv Madonas filiāle: birojs: Saieta laukums 1-406; studijas: Valdemāra bulv. 6, Madona, 29146912,

madona@lu.lv

Tukuma filiāle:

Pils iela 14, Tukums,

63126807, 26437342,

tukums@lu.lv


www.lu.lv

Profile for Latvijas Universitāte

Mūžizglītības iespējas Latvijas Universitātē 2020/2021  

Semināri un tālākizglītības programmas Latvijas Universitātē

Mūžizglītības iespējas Latvijas Universitātē 2020/2021  

Semināri un tālākizglītības programmas Latvijas Universitātē

Advertisement