Latvijas Universitātes Fakti un skaitļi 2023

Page 1

3
4
6 7
8 9

22 STUDIJU VIRZIENI

10 11
6 FAKULTĀTES
12 Vietējie Ārvalstu Kopā Pirmā līmeņa studiju programmas 1962 0 1962 Pamatstudiju programmas 9076 789 9865 Augstākā līmeņa studiju programmas 2197 232 2429 Doktora studiju programmas 564 99 663 Rezidentūra 426 5 431 Kopā 14 225 1125 15 350 Students Local Foreign Total First level study programmes 1962 0 1962 Undergraduate programmes 9076 789 9865 Postgraduate programmes 2197 232 2429 Doctoral programmes 564 99 663 Residency in medicine 426 5 431 Total 14 225 1125 15 350 1410 831 1745 1410 831 1745
14 15 40 15 40 15
Sāktie projekti Procenti VPP 4 ES struktūrfondi 5 Apvārsnis "Eiropa", ERA-Net 8 Erasmus+ 8 VKKF 4 FLPP 8 Interreg 4 Citi starptautiskie 7 Citi 17 Līgumpētījumi 35 Commenced projects: Percentage National Research Programme 4 EU structural funds 5 Horizon Europe, ERA-Net 8 Erasmus+ 8 State Culture Capital Foundation of Latvia 4 Fundamental and Applied Research 8 Interreg 4 Other international 7 Other 17 Contract research 35
20 21
22 23 Ieņēmumi, miljonos EUR Valsts finansējums studijām 36 Projekti 42 Studiju maksa 16 Zinātnes bāze un sniegums 12 Maksas pakalpojumi 12 Īpašumu atsavināšana 5 Pārējie ieņēmumi 6 Ieņēmumi kopā 129 Izdevumi, miljonos EUR Atlīdzība 60 Preces un pakalpojumi 30 Kapitālieguldījumi 14 Stipendijas 4 Transferti 12 Citi izdevumi 6 Izdevumi kopā 126 Revenue, MM EUR State funding for studies 36 Projects 42 Study fees 16 Institutional base and perfomance-based funding for research 12 Paid services 12 Disposal of properties 5 Other revenue 6 Total revenue 129 Expenditure, MM EUR Remuneration 60 Goods and services 30 Capital investments 14 Scolarships 4 Transfers 12 Other 6 Total expenditure 126
24 25
26

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.