a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

2019 UNIVERSITY OF LATVIA FOUNDATION


Latvijas Universitātes fonda GADA PĀRSKATS 2019

University of Latvia Foundation ANNUAL REPORT


Ievads GADS. GADSIMTS. MŪŽĪBA. Morbergam – 175, LU – 100, LU fondam – 15 2019. gadā Mecenāti un atbalstītāji 2019. gadā Filantropijas mirkļi Stipendiāti 2019. gadā Amerikā paplašinās LU draugu loks L. Spanier pavada iespaidiem un piedzīvojumiem pilnu mēnesi Latvijā MECENĀTS. DĀSNUMS. NĀKOTNE. Būt mecenātam! Sešas tēzes par ziedošanu Ziedojuma rezultāts, kas paver jaunus astronomiskos apvāršņus Timermaņa stāsts: nacionālais partizāns LU Juridiskajai fakultātei – 100! LU Senioru kluba saime integrējas modernā sabiedrībā VIVAT MAECENATUM CARITAS! Kristīna un Laimonis Laimiņi, mecenāti ASV Eigits D. Timermanis (Goga), mecenāts Austrālijā Filips Kļaviņš, mecenāts Latvijā Una Riekstiņa, ziedotāja Latvijas Universitātē Helvijs Šmoteks, ziedotājs LU studentu Biznesa inkubatorā VAIRĀK. LABĀK. VĒRTĪGĀK. Jeļizaveta Sokolovska, MF pētniece Aigars Langins, FMOF doktorants Ieva Šņepste, JF maģistrante Sofija A. Kozlova, VFF bakalaurante UNIVERSITĀTEI. LATVIJAI. PASAULEI. Kristīne Petrovska, BVEF doktora grāda pretendente Aleksandrs Potaičuks, JF doktorants Karīna Narbute, MF doktorante Linards Kļaviņš, ĢZZF doktorants Latvijas Universitātes fonda valde “Friends of the University of Latvia” valde Draugi Austrālijā Ziedot Latvijas Universitātes attīstībai Redakcija

SATURS

I III V VII IX XI XXIII XXV XXVII XXIX XXXI XXXIII XXXV XXXVII XXXIX XLI XLII XLIII XLIV XLV XLVI XLVII XLIX L LI LII LIII LV LVI LVII LVIII LX LX LX LXI LXIII


Introduction YEAR. CENTURY. ETERNITY. Morbergs – 175, UL – 100, UL Foundation – 15 Our 2019 Patrons and supporters in 2019 Moments of philanthropy Scholarship recipients in 2019 The UL circle of friends in America expands Laura Spanier spends a month in Latvia PATRON. GENEROSITY. FUTURE. To be a patron! Six theses about donating Result of a donation that opens up new astronomical horizons Timermanis’ story: National partisan UL Faculty of Law celebrates its 100th anniversary The UL Senior Club – a pathway to contemporary society VIVAT MAECENATUM CARITAS! Kristīna and Laimonis Laimiņš, patrons in the USA Eigits D. Timermanis (Goga), patron in Australia Filips Kļaviņš, patron in Latvia Una Riekstiņa, supporter in the UL Helvijs Šmoteks, supporter in the UL Student Business Incubator MORE. BETTER. COMMITMENT TO FORWARD THINKING. Jeļizaveta Sokolovska, UL Faculty of Medicine senior researcher Aigars Langins, UL Faculty of Physics, Mathematics and Optometry PhD student Ieva Šņepste, UL Faculty of Law master’s student Sofija A. Kozlova, UL Faculty of History and Philosophy bachelor’s student TO UNIVERSITY. TO LATVIA. TO THE WORLD. Kristīne Petrovska, PhD candidate at the UL Faculty of Business, Management and Economics Aleksandrs Potaičuks, PhD student at the UL Faculty of Law Karīna Narbute, PhD student at the UL Faculty of Medicine Linards Kļaviņš, PhD student at the UL Faculty of Geography and Earth Sciences The University of Latvia Foundation Board The “Friends of the University of Latvia” Board Friends in Australia Donate for the development of the University of Latvia Editorial staff

CONTENTS

II III V VIII IX XI XXIII XXVI XXVIII XXIX XXXI XXXIII XXXVI XXXVIII XXXIX XLI XLII XLIII XLIV XLV XLVI XLVII XLIX L LI LII LIII LV LVI LVII LVIII LX LX LX LXI LXIII


Turpināsim vairot izcilību! 2019. gadu Latvijas Universitātes fonds pavadījis Latvijas Universitātes gadsimta jubilejas noskaņās. LU fonds publicējis mecenātu vārdnīcu “Filantropijas stāsti”, kurā apkopoti visi Latvijas Universitātes un LU fonda mecenātu vārdi, apraksts un ziedojuma mērķi kopš LU dibināšanas 1919. gadā. Pavisam kopā varam lepoties ar 2009 mecenātiem, kas ziedojuši līdz 7 000 eiro, bet vismaz 7 001 eiro ziedojumu veikuši 188 mecenāti. Kopā ziedotāju skaits jau pārsniedz divus tūkstošus. Ikviens Latvijas Universitātes 2019. gada absolvents savā izlaidumā saņēma LU fonda sagatavotu dāvanu. Tas bija LU fonda mecenātu atbalstīto pētnieku zinātniskais rakstu krājums “Perpetuum Mobile”, kurā apkopoti 12 unikāli raksti un publicēti 797 mecenātu stipendiātu vārdi un uzvārdi, kas stipendijas saņēmuši beidzamo piecu gadu laikā. Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas no LU absolventa esam saņēmuši līdz šim lielāko privāto ziedojumu 60 000 eiro apmērā. 2019. gadā ar LU fonda mecenātu atbalstu doktora studijas uzsāka un turpināja 23 izcili LU doktoranti. Lielāko atbalstu ir saņēmuši dabaszinātņu un medicīnas doktora studiju programmas studenti. LU fonda vārdā izsaku pateicību ilggadējam valdes loceklim Jurim Pūcem (2006 –2019) par ieguldījumu fonda darbībā un sveicu jauno valdes locekli, bijušo Latvijas Republikas Valsts prezidentu Andri Bērziņu ar pievienošanos komandai! LU fonda vārdā pateicos LU fonda mecenātiem un atbalstītājiem par ikvienu ziedojumu, kas veikts 2019. gadā! Pateicos LU fonda stipendiju komisiju dalībniekiem par veikto brīvprātīgo darbu, izvērtējot stipendiju pretendentus, un ikvienam LU saimes pārstāvim par izrādīto iniciatīvu, patstāvīgi piesaistot ziedojumus izciliem LU projektiem!

Laila Kundziņa

LU fonda izpilddirektore, valdes locekle

I


Let’s continue inspiring excellence! The University of Latvia Foundation has spent 2019 in the light of the University of Latvia centenary celebration. The UL Foundation has published a reference book of patrons “Stories of Philanthropy”, compiling all the names, records and donation goals of the patrons that have supported the University of Latvia and the UL Foundation since establishment of the UL in 1919. Altogether, we have 2009 patrons, who have donated up to EUR 7 000, and 188 patrons have given EUR 7 001 and more. The total number of donors exceeds two thousand. Every graduate of the University of Latvia in 2019 received a gift prepared by the UL Foundation. It was the collection of scientific articles “Perpetuum Mobile” authored by researchers who had received the support of the UL Foundation’s patrons. This volume contains 12 unique articles and the names of the 797 scholars who have been awarded scholarships of the UL patrons over the past five years. Since the restoration of Latvia’s independence, we have received the largest private donation to date – EUR 60 000 from a UL graduate. In 2019, 23 outstanding UL doctoral students have started and continued their doctoral studies with the support of the UL Foundation’s patrons. The greatest support has been given to the students of the doctoral programmes in natural sciences and medicine. On behalf of the UL Foundation, I would like to thank Juris Pūce, a long-standing member of the board (2006–2019), for his contribution to the Foundation’s advancement, and to extend a cordial welcome to the new member of the board, the former President of the Republic of Latvia Andris Bērziņš. Speaking for the UL Foundation, I would like to convey our gratitude to the UL Foundation’s patrons and supporters of the UL Foundation for every donation made in 2019! Our profound appreciation is extended to the UL Foundation’s scholarship commission members for their volunteer work in assessing the scholarship applications, and every member of the UL family for their initiative in attracting donations for outstanding UL projects!

Laila Kundziņa

CEO, board member of the UL Foundation

II


GADS. GADSIMTS. MŪŽĪBA. YEAR. CENTURY. ETERNITY.


Mecenātu, studentu un pētnieku sadarbībā Latvijas vārds tiek nests pasaulē. Šāda līmeņa ziedošanas organizētību sekmē LU fonds, kas ar savu darbu aktualizē došanas vērtību, rosina būt pateicīgiem par saņemto, piedaloties Latvijas sabiedrības intelektuālo un emocionālo spēju pilnveidošanā.

Cooperation among patrons, students and researchers champions the name of Latvia in the world. The UL Foundation ensures that the donations achieve their intended goals, thereby accomplishing expression of each donation’s full value. The UL Foundation encourages the gratitude for the received support by participating in advancement of Latvian society’s intellectual and emotional abilities.

IV


Kristaps Morbergs IlustrÄ cija: Filantropijas stÄ sti. Didzis Upens, 2019 Illustration: Stories of Philanthropy. Didzis Upens, 2019

V


Morbergam – 175, LU – 100, LU fondam – 15 Lai turpinās Latvijas Universitātes, mecenātu un LU fonda sinerģija ne vien gadu vai gadsimtu, bet mūžību – dosim vairāk nekā ņemsim! 2019. gadu varētu dēvēt par cienījamu jubileju gadu – atzīmēta dižmecenāta Kristapa Morberga 175. dzimšanas diena, Latvijas Universitātes gadsimts un 15 gadi kopš nodibinājuma “Latvijas Universitātes fonds” dibināšanas. Viens no pagājušā gadsimta sākuma lielākajiem filantropiem K. Morbergs bija ambiciozs cilvēks ar lielu gribu un vīziju. Dzīvoja savu dzīvi pārdomāti, tālredzīgi un savu nerealizēto studenta potenciālu īsteno citos zinātkāros studentos vēl šodien. Kristapa Morberga un daudzu citu mecenātu nesavtīgums ir bijis viens no svarīgākajiem LU dzinējspēkiem, kas ļāvis jau veselus 100 gadus universitātē uzplaukt talantam, uzņēmībai un sadarbībai.

Morbergs – 175, UL – 100, UL Foundation – 15 Let the synergy of the University of Latvia, the patrons and the UL Foundation traverse a year and a century, aspiring to good deeds spanning eternity – let’s give more than we take! 2019 is marked with eminent anniversaries – the 175th birthday of grand patron Kristaps Morbergs, the centenary of the University of Latvia, and 15 years since the foundation of the University of Latvia Foundation. One of the great philanthropists of the early 20th century, Kristaps Morbergs, was an ambitious man with great willpower and future vision. He lived his life advisedly, far-sightedly, and consummated his unrealized student potential in advancing the inquisitive students of today. The selflessness of Kristaps Morbergs and many other patrons has been one of the most important driving forces of the University of Latvia, enabling the University to flourish for 100 years, nurturing talent, enterprise and collaboration.

VI


2019. gadā Ieguldījumu Latvijas Universitātes attīstībā snieguši 243 mecenāti un atbalstītāji, ziedojot 907 365 eiro. Dāsnākais ziedojums 400 000 eiro apmērā saņemts no mecenāta SIA “Mikrotīkls”. 2019. gadā atbalstu saņēmuši 326 studenti un jaunie pētnieki. Stipendijās izmaksāti 529 517 eiro: • eksaktajās zinātnēs un dabaszinātnēs – 246 027 EUR • humanitārajās zinātnēs – 37 824 EUR • sociālajās zinātnēs – 56 325 EUR • novadu stipendijas – 51 271 EUR • sporta stipendijas – 101 050 EUR • sociālās stipendijas – 37 020 EUR Atbalstīti 45 projekti 572 762 eiro apmērā: • 24 eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu projekti – 463 545 EUR • 4 humanitāro zinātņu projekti – 31 568 EUR • 7 sociālo un tiesību zinātņu projekti – 59 666 EUR • 10 kultūras un sporta projekti – 17 983 EUR

VII


Our 2019 243 patrons and supporters contributed 907,365 euros to the development of the University of Latvia. The most generous donation of 400 000 euros was granted by company Mikrotīkls. In 2019, the support has been received by 326 students and young researchers. The disbursed scholarships amount to 529 517 euros: • scholarships in exact, life and natural sciences – 246 027 EUR • scholarships in humanities – 37 824 EUR • scholarships in social sciences – 56 325 EUR • regional scholarships – 51 271 EUR • sports scholarships – 101 050 EUR • social support scholarships – 37 020 EUR 45 projects supported with the overall funding of 572 762 euros: • 24 projects of exact, life sciences and medicine – 463 545 EUR • 4 projects of humanities – 31 568 EUR • 7 projects of social sciences and law – 59 666 EUR • 10 projects of culture and sports – 17 983 EUR

VIII


Mecenāti un atbalstītāji 2019. gadā A-I

Accenture Latvijas filiāle, AD VERBUM, Adversus, Pēteris Alunāns, Arčers, Armgate, Annija Austruma, Elīna Auzāne, Aija Auziņa, Mārcis Auziņš, Līva Ārente, Juris Baldunčiks, Jūlija Baumane, Sabīne Dagmāra Beča, Juris Ojārs Beņķis, Didzis Berenis, Mārtiņš Bergmanis, Daiga Bērziņa, Edīte Bērziņš, Guntis Bērziņš, Klaus Bērziņš, Biosan, Blockvis, Roberts Blumbergs, Lāsma Bogdanova, Žanete Branta, Baiba Braže, Bella Briška, Kristīne Buile, Jūlija Bulkina, Dzintra Bungs, Pēteris Cikmačs, Ilva Cinīte, Cobalt, Natālija Čepelova, Elīna Dambīte, Rūdolfs Dankfelds, Olga Daņiļenko, Delfi, Elīna Didrihsone, Džineta Dimante, Ilze Izabella Dindune, Justīne Dižpētere, Alisa Dorofejeva, Diāna Dorša, Andis Draguns, Ina Druviete, Jānis Dzenis, EazyOne, Ecovis Convents, Andrejs Eglīte, Eko Projekts, Ilze Elbere, Engures Novada dome, Ernst & Young Baltic, EVL, Sofija Anna Freisa, Valija un Modris Galenieki, Aina Galēja-Dravniece, Pīters Glossops, Kristīne Grabe, Vitolds Grabovskis, Gatis Gribusts, Karīna Grudula, Alīne Gržibovska, Ieva Gudreniece, Evija Gulbinska, Modra K. Gulbja piemiņas fonds, Ilze Gulēna, Kurts Hāgens, Anja Hurlberta, Inbokss, Maksims Ivanovs

J-Ļ Andris Jakovičs, Pauls Janmeijs, Nils Jansons, Jāņa Priedkalna Medicīnas zinātņu fonds, Violeta Jegorova, Jelgavas Novada pašvaldība, Andris Jeminejs, Ilze Jermacāne, Arina Jermakova, Inga Jonāne, JTI Baltic, Ojārs Judrups, Pēteris Jurčenko, Andrejs Jurgens, Katrīna Kaktiņa, Ņikita Kalašņikovs, Imants Kaldre, Gundega Karitāne, Evita Kassaliete, Kārlis Kaufmanis, Mārtiņš Kālis, Jānis Kārkliņš, Agnese Kiršteine, Tatjana Kiseļova, Gatis Kokins, Uldis Kondratovičs, Ksenija Korotkaja, Lolita Kostjukova, Anita Kovaļevska, Inta Krastiņa, Māris Krastiņš, Linda Kravale, Santa Krēsliņa, Dagnija un Kaspars Krēsliņi, Anna Krūmiņa, Gunta Krūmiņa, Līva Kukle, Jānis Kurlovičs, Vladislava Kurtukova, Juris Ķibilds, Kristīna un Laimonis Laimiņi, Aigars Langins, Ineta Lansdovne, Linda Lastmane, Latio, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija, Latvijas Invazīvās kardioloģijas attīstības biedrība, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija, Latvijas Mobilais Telefons, Latvijas Universitātes Absolventu klubs, Ivars Lācis, Linda Lielbriede, Ivo Liepa, Baiba Ingve Liepiņa ar ģimeni, Valdis Liepiņš, Elza Līna Liniņa, LMT Retail & Logistics, LNK Labdarības fonds, Kristiāna Lūciņa, Mārtiņš Ļuļļa

IX


University of Latvia patrons in 2019 M-R Kristīne Mackare, Market Me Good, Timotijs Martins, Anna Matjušenko, Jānis Mažeiks, Anna Patrīcija Mālere, Ingrīda Meierovica, Karīna Melbārde, Kristīne Meļķe, Kriss Merle, futbola skola Metta, Jānis Mihaļcevičs, Mikrotīkls, Ieva Miļūna, Kristaps Morbergs, Aija Muceniece, Māra Muižniece, Indriķis Muižnieks, Guna un Roberts Mundheim, Santa Murāne, Kristīne Našeniece, Iraīda Neimane, Visvaldis Neimanis, Valters Nollendorfs, Optometrijas centrs, Orkla Foods Latvija, Anna Oseņņikova, Ottensten Latvia, Uģis Pallo, Karola Panke, Alvīne Paštore, Elīna Pavlovska, Toms Pāvils, Kate Pelēce, Vaira Inta Kristofere-Pelēķis, Minna Matilde Vilhelmīne Petkevičs, Kristīne Petrovska, Pētera Avena labdarības fonds Paaudze, Estere Pumpura, Skaidrīte Purviņa, Juris Pūce, Pīters Aloizs Ragaušs, Alfrēds Raisters, Bettija un Andris Ramāni, Rasa & Ešenvalds, Jēkabs Kārlis Rasnačs, Toms Rēķis, Richarda Zariņa piemiņas fonds, Una Riekstiņa, Juris Riekstiņš, Rode un partneri, Andris Romanovskis, Ģirts Rungainis, Dagnija un Roberts Rūši

S-Ž Rihards Saksis, Salaspils Novada dome, Elīna Salna, Dāvis Sargūns, SEB banka, Mārcis Sējējs, Kristīne Sikora, Smiltenes Piens, Sorainen, Starptautiskā krāsu redzes biedrība, Laura Strautiņa, Alise Strode, Swedbank, Artūrs Šilaks, Ieva Šņepste, Aiga Švede, Jānis Švirksts, Tark Grunte Sutkiene, TelCom, Eigits D. Timermanis, Indra Trofimoviča, Māris Vainovskis un Eversheds Sutherland Bitāns, Uldis Vikmanis, zvērināta advokāta Viktora Tihonova birojs, Vilimantikas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze, WeAreDots, Agnese Zalcmane, Līga Zariņa, Ivars Zarumba, Dāvis Zavickis, Ģirts Jānis Zēgners, Ziemeļelbas mācītāju apvienība, Madara Zirdziņa, Nils Zīlmanis, Brigita Zutere, Evija Žiba & anonīmie ziedotāji / anonymous patrons.

X


Filantropijas mirkļi: spilgtākie notikumi 2019. gadā Moments of philanthropy: the highlights of 2019

Otro gadu pēc kārtas īpašā LU 77. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijā uzstājas mecenātu atbalstītie doktoranti. For the second consecutive year in a row, PhD students supported by patrons take part in a special section of the UL 77th International Scientific Conference.

XI


Izveidotas 10 jaunas stipendiju kopas, tai skaitā piemiņai vai par godu jubilejai. Creation of 10 new scholarship sets, including memorial and anniversary scholarships.

Sarīkoti 14 esošo un kādreizējo stipendiātu atkalsatikšanās pasākumi. 14 reunion events of current and former scholarship recipients.

XII


Otro gadu pēc kārtas LU Gada balvu par izcilu promocijas darbu saņem LU fonda atbalstīts pētnieks. 2019. gadā – Dr. med. Vladimirs Piļipenko. For the second consecutive year, the UL Annual Prize for Outstanding Doctoral Thesis was awarded to a researcher supported by the UL Foundation. In 2019, it was Dr. med. Vladimirs Piļipenko.

XIII

Uzsākta raksta sērija “Mēneša mecenāts”, tā izsakot pateicību par atbalstu un ieguldījumu filantropijas spēcināšanā. Launch of the article series “Patron of the month”, expressing appreciation of support and contribution to empowerment of philanthropy.


Atbalstītie LU studenti iekļūst Top50 pasaulē senāko un prestižāko akadēmisko programmēšanas sacensību ACM ICPC komandu vidū. The supported UL students won their place among the TOP 50 teams in the world’s oldest and most prestigious programming competition – the International Collegiate Programming Contest ACM ICPC.

Atbalstītie LU studenti pasaulē prestižāko starptautisko publisko tiesību sacensību – Filipa K. Džesupa tiesas procesa izspēles Eiropas sadraudzības spēlēs – iegūst 3. vietu. The UL students received the 3rd place in the world’s most renowned public international law competition, the Phillip C. Jessup International Law Moot Court Competition in Europe.

XIV


XV

Otro gadu pēc kārtas LU Studentu padomes Gada balvu nominācijā “Gada students” iegūst kādreizējais stipendiāts. 2019. gadā – Signe Viška.

Latvijas Studentu apvienības Gada balvu nominācijā “Jaunais zinātnieks 2019” saņem vairākkārtējais stipendiāts Svjatoslavs Kistkins.

For two successive years, a former scholarship recipient received the University of Latvia Student Council’s Annual Award in nomination “Student of the Year”. In 2019, the award was bestowed upon Signe Viška.

Svjatoslavs Kistkins, the winner of multiple scholarships, received the University of Latvia Student Council’s Annual Award in nomination “Young Scientist of 2019”.


Nostiprināta sadarbība starp Baltijas valstu universitāšu fondiem Viļņā un Tartu. Strengthened co-operation with Baltic university foundations in Vilnius and Tartu.

Sekmīga dalība XV Latviešu dziesmu un deju svētkos Toronto un sarīkotas tikšanās ar tautiešiem Kanādā. Successful participation in the XV Latvian Song and Dance Festival in Toronto and meetings with compatriots in Canada.

XVI


Prezentēti 6 vērienīgi mecenāta “Mikrotīkls” atbalstīti projekti (I, II)

Stiprināta LU Ķīmijas fakultātes Molekulāro kristālu laboratorijas kapacitāte un attīstīts pētniecības virziens. Projekts: “Integrētas eksperimentālās un datormodelēšanas pētīšanas metodikas pilnveide farmaceitiski aktīvo cietvielu fāžu īpašību un daudzveidības paredzēšanai”. Vadītājs: Dr. chem. Toms Rēķis, LU Ķīmijas fakultāte. Strengthened capacity of Molecular Crystal Laboratory and advanced research direction at the UL Faculty of Chemistry. Project: “Development of integrated experimental and computational methods in order to aid prediction of properties and crystal form diversity of active pharmaceutical ingredients”. Project leader: Dr. chem. Toms Rēķis, University of Latvia Faculty of Chemistry.

XVII


Presentation of 6 major projects funded by our patron Mikrotīkls (I, II)

LU studentiem izstrādāti un radīti jauni, unikāli mācību moduļi programmēšanas apguvei. Projekts “Programmējam ar prieku”. Vadītājs: Dr. phys. Ivars Driķis, LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte. New, unique study modules for mastering programming have been developed and created for the students of the University of Latvia. Project “Programming with delight”. Project leader: Dr. phys. Ivars Driķis, University of Latvia Faculty of Physics, Mathematics and Optometry.

XVIII


Prezentēti 6 vērienīgi mecenāta “Mikrotīkls” atbalstīti projekti (III, IV)

LU Dabas mājā, Torņakalnā, atklāta pirmā LoRaWAN bāzes stacija, kas darbojas atvērtajā lietu interneta sistēmā. Projekts “Pirmā bezvadu tīkla izveide Latvijas Universitātē, kas specializēts zema enerģijas patēriņa, plaša pārklājuma sensoriem”. Vadītājs: Mg. geol. Jānis Bikše, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte. The first LoRaWAN base station operating in the open “The Things Network” system was opened at the University of Latvia House of Nature, Torņakalns. Project “Development of the first wireless network at the University of Latvia specialized for energy efficient, wide coverage sensors”. Project leader: Mg. geol. Jānis Bikše, University of Latvia Faculty of Geography and Earth Sciences.

XIX


Presentation of 6 major projects funded by our patron Mikrotīkls (III, IV)

Izstrādāts virtuālais treneris, lai palīdzētu ilgtermiņā uzlabot 2. tipa cukura diabēta pacientu veselību un dzīves kvalitāti. Projekts “Staigā vesels!”. Vadītājs: prof. Dr. sc. comp. Leo Seļāvo, LU Datorikas fakultāte. Development of a virtual coach to help improve the health and quality of life of Type 2 Diabetes patients in the long term. Project “Healthy walk”. Project leader: Prof. Dr. sc. comp. Leo Seļāvo, University of Latvia Faculty of Computing.

XX


Prezentēti 6 vērienīgi mecenāta “Mikrotīkls” atbalstīti projekti (V, VI)

Jauno speciālistu prasmju pilnveidošanai un pacientu veselības aprūpes uzlabošanai iegādātas divas modernas mērķētās ultrasonoskopijas (POCUS) iekārtas. Projekts: “Inovatīvas ultrasonoskopijas metodes pacienta aprūpes vietā ieviešana LU medicīnas studiju procesā un pacientu aprūpē P. Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā”. Vadītājs: prof. Dr. med. Gustavs Latkovskis, LU Medicīnas fakultāte. Two advanced targeted ultrasound (POCUS) devices have been purchased to advance the skills of young professionals and improve health care received by patients. Project: “Introducing an innovative ultrasonic scanning method in patient care in the medicine study process at the University of Latvia and patient care at P. Stradiņš Clinical University Hospital”. Project leader: Professor, Dr. med. Gustavs Latkovskis, University of Latvia, Faculty of Medicine.

XXI


Presentation of 6 major projects funded by our patron Mikrotīkls (V, VI)

Atjauninot aparatūru, LU Astronomijas institūts iekļaujas pasaules kosmiskās ģeodēzijas līderu lokā. Projekts “Laika intervāla mērītāja RTS 2006 modernizācija”. Vadītājs Mg. phys. Kalvis Salmiņš, LU Astronomijas institūts. The UL Institute of Astronomy takes place among the world’s leaders in cosmic geodesy by updating its equipment. Project “Modernization of event timer RTS 2006”. Project leader: Mg. phys. Kalvis Salmiņš, University of Latvia Institute of Astronomy.

XXII


Stipendiju ieguvēji 2019./2020. akadēmiskajā gadā A-G Jēkabs Akermanis, Zane Anaite, Deimantė Aniūkštytė, Laura Ansone, Matīss Apinis, Niks Aleks Auškāps, Araksi Avetisjana, Marjama Bagdasarjana, Reinis Baranovskis, Katrīna Belouško, Didzis Berenis, Renāte Berķe, Annemarija Bērziņa, Linda Bēvalde, Bella Briška, Rūta Bruževica, Artūrs Bušs, Lauma Cīrule, Elīna Černooka, Darja Černova, Eva Emīlija Česle, Toms Čudars, Ilze Izabella Dindune, Justīne Dižpētere, Andis Draguns, Liene Ekša, Ilze Elbere, Laine Fedotova, Valdemārs Felcis, Toni Anželo Fernandes, Līva Freiberga, Antra Gaile, Elīza Gaile, Artis Galvanovskis, Aleksejs Gaļperns, Signe Gerinoviča, Diāna Grase, Lauris Grīns, Sandra Grobiņa, Jānis Guobis, Aija Gžibovska I-Ļ Emīls Ikvilds, Maksims Ivanovs, Romāns Ivaškevičs, Kitija Izmailova, Lelde Jansone, Anete Jenča, Inga Jonāne, Laura Kadile, Tama Kanematsu, Baiba Kaņepe, Mārtiņš Kālis, Anna Kiršteina, Tatjana Kiseļova, Svjatoslavs Kistkins, Jeļizaveta Klimanova, Linards Kļaviņš, Ksenija Korotkaja, Sofija Anna Kozlova, Santa Krēsliņa, Anna Krūmiņa, Aija Krūze, Beāte Krūze, Līva Kukle, Ņikita Kuzmins, Elizabete Laiviņa, Ineta Lansdovne, Rota Lāce, Ilze Liepa, Laura Liepiņa, Lauma Lubāne, Krista Ļūmane

XXIII


Scholarship recipients in 2019 – 2020 M-R Taiši Masumitsu, Artūrs Mazarevičs, Parja Mehrani, Katrīna Silva Mierkalne, Karīna Narbute, Helvijs Niedra, Arta Paula Nuķe, Samanta Ose, Anna Oseņņikova, Nikola Ošniece, Zane Ozola, Līva Ozoliņa, Uģis Pallo, Līga Paparde, Sāra Pattersone, Elīna Pavlovska, Pauls Pencis, Anna Elizabete Pildava, Diana Piskuna, Baiba Plakane, Kārlis Pleiko, Gerda Poota, Laura Pučeta, Laura Selīna Puķe, Laura Ramza, Jēkabs Kārlis Rasnačs, Madara Ratniece, Ilze Emīlija Rence, Raimonds Reščenko, Laura Ilze Rode, Liene Roziņa, Anastasija Rudņickiha, Santa Rudusa, Ilgvars Rukers, Rihards Ruska S-Ž Rihards Saksis, Marija Samoviča, Helēna Skuja, Keita Smalkā, Katrīna Smeltere, Ēriks Solovjovs, Viktorija Soņeca, Aleksejs Srebnijs, Niks Stafeckis, Tomass Stepiņš, Andris Pāvils Stikuts, Vairis Stramkalis, Gabriela Šantare, Kārlis Šļumba, Alise Švandere, Kristīne Treigūte, Mihails Tumaševičs, Nineļa Miriama Vainšeļbauma, Patrīcija Anna Vavilova, Agneta Veinberga, Raivo Vilcāns, Polīna Vinogradova, Viktorija Vitkovska, Daniils Vladimirovs, Poļina Zaļizko, Dāvis Zavickis, Gundega Ziemele, Andris Ziemelis, Ņikita Zrelovs, Rimants Žogota

XXIV


Amerikā paplašinās LU draugu loks Filantropisku mērķu vadīti, Amerikas latvieši 2012. gadā dibināja bezpeļņas organizāciju un fondu “Friends of the University of Latvia”, kas gadu no gada spēcina saikni starp latviešu izcelsmes ASV pilsoņiem un talantīgākajiem Latvijas studentiem un pētniekiem. Kopš 2015. gada kopējais saņemtais ziedojumu apjoms pārsniedz 580 000 ASV dolāru. Ikviens ziedojums ir svarīgs! Pateicos visiem tautiešiem gan par lieliem, gan mazākiem ziedojumiem, bet jo īpaši liela pateicība uzticīgākajiem mecenātiem, kuri ziedo ik gadu!

“ Aicinu atbalstīt Latvijas Universitāti arī

turpmāk! Mums ir jāturpina ziedot Latvijas lielākajai zinātnes augstskolai, lai tā arī turpmāk varētu strauji attīstīties. Lai tā ir stabila un vēl vairāk nostiprina līderes pozīciju Baltijas lielāko universitāšu vidū, lai tā būtu konkurētspējīga inovāciju un augstākās izglītības jomā.

XXV


The UL circle of friends in America expands Pursuing philanthropic goals, in 2012 American Latvians founded a non-profit organization and Foundation “Friends of the University of Latvia”, which year after year reinforces the link between Latvian-born US citizens and the outstanding Latvian students and researchers. Since 2015, the total its size of donations received by the organization has exceeded USD 580 000. Every donation is valuable regardless of amount! I would like to thank all our compatriots for their contributions, but especially the most faithful patrons who donate every year!

Mārtiņš Andersons

“Friends of the University of Latvia” valdes priekšsēdētājs / chair of the board

“ I invite you to continue supporting the

University of Latvia! We must go on donating to the largest Latvian university of science to contribute to its strength and growth. Our support will perpetuate its stability and leading position among the major Baltic universities, competitiveness in innovation and higher education.

XXVI


Laura Spanier pavada iespaidiem un piedzīvojumiem pilnu mēnesi Latvijā

“ Šī programma ļauj diasporas

jauniešiem izmēģināt spēkus praksē Latvijas uzņēmumos un organizācijās, sniedzot noderīgu darba pieredzi un ieskatu dzimtenes kultūrā.

Sarma Baiba Āruma: ‘‘Lai katrs paliek bagātināts ar savu kultūru!’’ ‘‘Let everyone be enriched by their culture!’’

XXVII

Kopš 2017. gada LU fonds vasaras praksē uzņem latviešu izcelsmes jaunieti. Pirmā praktikante LU fondā – Sarma Baiba Āruma, 2018. gadā tas bija Pauls Willems, bet 2019. gadā – Laura Spanier no Ņūdžersijas. Jau trešo gadu Amerikas Latviešu apvienības (ALA) Kultūras nozares īstenotā prakses programma “Pavadi vasaru Latvijā”, ko nodrošina Elmāra Freiberga testamentārais novēlējums, un Latvijas Republikas Kultūras ministrija, iekļauj LU fonda un Amerikas latviešu sadarbību. Laura Spanier, Rovanas Universitātes biznesa un cilvēkresursu zinību studente, mudina arī citus jauniešus pieteikties praksei: “Citiem iesaku izmantot šo iespēju, lai kļūtu patstāvīgāki, neatkarīgāki un lai vairāk klātienē iepazītu Latviju. Manuprāt, šī iespēja palīdz ne tikai paplašināt darba pieredzi, bet arī ļauj izbaudīt lietas, ko citādi varbūt nevarētu – satikt latviešu draugus un iepazīties ar jauniem cilvēkiem.”


Laura Spanier spends a month in Latvia filled to brim with impressions and adventures Since 2017, the UL Foundation commence welcoming young people of Latvian descent into summer internship. The first intern at the UL Foundation was Sarma Baiba Āruma, in 2018 it was Paul Willems, and in 2019 it was Laura Spanier from New Jersey. For the third year running, the American Latvian Association’s (ALA) annual summer internship program ‘‘Spend the Summer in Latvia’’, provided by testamentary bequest of Elmars Freibergs and the Republic of Latvia Ministry of Culture, strengthens cooperation between the UL Foundation and American Latvians. Laura Spanier, a business and human resources student at the Rowan University, encourages other young people to apply for internships: “I recommend people to take this opportunity to gain independence, selfreliance, and learn more about Latvia from personal experience. In my opinion, beyond expanding work experience, this opportunity allows me to enjoy things that might not be possible otherwise – to be in touch with Latvian friends and meet new people.”

“ This program allows young

people of the diaspora to try their hand in internship at Latvian companies and organizations, providing useful work experience and insight into the culture of their native country.

XXVIII


MECENĀTS. DĀSNUMS. NĀKOTNE. PATRON. GENEROSITY. FUTURE.


Cilvēks ir patiesi bagāts vien tajā brīdī, kad viņam ir tik daudz, ka viņš gatavs ar to dalīties. Apskatot filantropijas fenomenu vēsturiskā griezumā, var pamanīt likumsakarības starp mecenātu skaita pieaugumu un strauju zinātnes un mākslas popularitātes kāpumu sabiedrībā.

A man is truly rich only when he has so much that he is ready to share it. Looking at the phenomenon of philanthropy from a historical perspective, one can notice regularities between the increase in the number of patrons and the rapid rise in popularity of science and art in society.

XXX


BŪT MECENĀTAM! SEŠAS TĒZES PAR ZIEDOŠANU

TO BE A PATRON! SIX THESES ABOUT DONATING


“ Ziedošana iesēja iespēju šodienai,

“ Donation sowed a seed of an opportunity for

“ Ziedošana ir labas gribas rīcība, kas nav

“ Donation is an act of goodwill that is not easy

“ Vieglāk veidot bartera attiecības, taču ļoti

“ It’s easier to build a relationship based on

vērtību – rītdienai.

viegla, bet vienmēr sniedz gandarījumu.

vieds cilvēks ir teicis: “Sūti savu maizi (naudu) pār ūdeņiem, lai pēc daudzām dienām to atkal dabūtu.” Nemulstiet, ka minu – “atgriezīsies”! Katram ir iespēja pārliecināties – labais, ko sniedzam šodien, atgriežas. Gaidām kā barterī, bet atgriešanās var notikt kā aplī.

“ Jūsu ziedojums liek man piedzīvot to labo, ko esmu darījis reiz, ka tā ir mana atmaksa jeb apbalvojums par manu labo devumu!

“ Ziedošana nepazūd! “ Paldies jums ikvienam – labais atmaksājas.

today and a value for tomorrow.

but always rewarding.

barter, but a very wise person has said, “Cast thy bread (money) upon the waters: for thou shalt find it after many days.” Don’t be bewildered when I say – “it will return”! Everyone has the opportunity to ascertain that the good we give today returns. We may expect for a barter, but the return can happen circlewise.

“ Your donation makes me experience the good that I have done once, in assurance that it is my prize or reward for my good contribution!

“ Donation is never lost! “ Thank you all – the good is reciprocated.

Uģis Pallo

mācītājs, LU Teoloģijas fakultātes maģistrantūras students, Ziemeļelbas mācītāju apvienības stipendijas ieguvējs 2019./20. akad. gadā pastor, master’s student at the University of Latvia Faculty of Theology, Verein der Pastorinnen und Pastoren in Nordelben scholarship recipient in academic year 2019/20

XXXII


XXXIII


Ziedojuma rezultāts, kas paver jaunus astronomiskos apvāršņus LU Astronomijas institūts veic starptautiska līmeņa fundamentālus pētījumus astronomijā un ar to saistītajās starpnozarēs. Viens no Astronomijas institūta darbības virzieniem ir jaunu ar Satelītu lāzerlokācijas sistēmu (SLR) saistītu tehnoloģiju izstrāde. Mūsdienās Latvijā ražotie laika intervālu mērītāji ir vieni no visplašāk izmantotajiem ILRS tīklā. Tos izmanto arī citās zinātnes un tehniskajās nozarēs. Lai izstrādāt jaunu, uzlabotu signālu apstrādes shēmu, ar mecenāta atbalstu tika īstenots projekts laika intervāla mērītāja RTS 2006 modernizācijai. Kalibrēšanas testi apstiprina – precizitāte var pieaugt pat divas reizes, salīdzinot ar iepriekšējo RTS 2006 versiju.

The result of a donation that opens up new astronomical horizons The University of Latvia Institute of Astronomy conducts fundamental international level research in astronomy and related disciplines. One of the directions of the Institute of Astronomy is the development of new technologies related to Satellite Laser Ranging (SLR) systems. Today, time interval meters manufactured in Latvia are among the most widely used in the ILRS network. They are also used in other scientific and technical fields. In order to develop a new, improved signal processing scheme, a project to modernize the event timer RTS 2006 was carried out with the support of the patron. Calibration tests confirm that accuracy can be doubled compared to the previous RTS 2006 version.

Kalvis Salmiņš Projekta vadītājs, LU Astronomijas institūta direktors Project leader, director of the University of Latvia Institute of Astronomy

“ Pateicoties mecenāta “Mikrotīkls” atbalstam, LU Astronomijas institūts ierindojas pasaules labāko mērījumu sistēmu Top 8 – 40 Starptautiskā Satelītu lāzerlokācijas dienesta tīkla (ILRS) stacijām.

“ Thanks to the support of the patron company Mikrotīkls, the UL Institute of Astronomy ranks in the Top 8 of the world’s best measurement systems out of 40 stations of the International Laser Ranging Service (ILRS) network.

XXXIV


Timermaņa stāsts: nacionālais partizāns LU vēsturnieki turpina sekmīgi pilnveidot un attīstīt šo pētniecības jomu. LU Akadēmiskajā apgādā izdota prof. Dr. hist. Ērika Jēkabsona un Mg. hist. Reiņa Ratnieka sarakstītā grāmata “Latviešu karavīra stāsts: Roberts Dāvīds Timermanis (1909-1945)”. Tas ir nozīmīgs devums mūsu valsts vēstures stāstā. Grāmatas varonis ir LU fonda mecenāta, Austrālijas latvieša Eigita D. Timermaņa (Gogas) tēvs – nacionālās pretošanās kustības dalībnieks. Stāsts izseko Timermaņa dzīvei no iestāšanās Kara skolā līdz pat Otrajam pasaules karam un darbībai pēckara nacionālo partizānu kustībā. “Skatoties caur viena cilvēka un viņa līdzcilvēku dzīves prizmu cīņā pret padomju okupāciju, parādījās īpašības, kas vieno visus Latvijas nacionālos partizānus,” uzskata R. Ratnieks.

“ Šis personiskais stāsts spilgti atspoguļo sarežģītos vēstures līkločus.


Timermanis’ story: National partisan UL historians continue to successfully elaborate and develop the field. The book written by professor, Dr. hist. Ēriks Jēkabsons and Mg. hist. Reinis Ratnieks The Story of a Latvian Soldier: Roberts Dāvīds Timermanis (1909–1945) is an important contribution to the history of our country. The protagonist of the book is the member of national resistance movement, the father of Australian Latvian Eigits D. Timermanis (Goga), who is a patron of the UL Foundation. The story traces Timermanis’ life from joining the Military School until the Second World War and his role in the post-war national partisan movement. “Looking through the prism of the lives of an individual and his fellow human beings in the fight against Soviet occupation illuminates the features that united all the Latvian national partisans,’’ observes R. Ratnieks.

Ēriks Jēkabsons

Projekta vadītājs, LU Vēstures un filozofijas fakultātes profesors Project leader, professor at the UL Faculty of History and Philosophy

This private story vividly reflects the complex twists and turns of history. Reinis Ratnieks

Grāmatas līdzautors, LU Vēstures un filozofijas fakultātes doktorants Co-author of the book, a PhD student at the UL Faculty of History and Philosophy

XXXVI


LU Juridiskajai fakultātei – 100! LU Juridiskā fakultāte jau kopš Latvijas Universitātes dibināšanas 1919. gadā pazīstama kā viena no Latvijas lielākajām juristu kalvēm. Tās absolventi, mecenāti un sadarbības partneri ar savu atbalstu motivē izpēti, izpratni un izglītību. Svētku noskaņās norisinājās jau septītā starptautiskā zinātniskā konference, kas iezīmēja ne tikai Latvijas tiesību zinātnes studiju un pētniecības centra nozīmīgu gadskārtu, bet arī apliecināja LU Juridiskās fakultātes ieguldījumu valsts nacionālās tiesību sistēmas izveidē, attīstībā un atjaunotnē. Dāsnāko gadsimta pasākumu mecenātu lokā ir zvērināts advokāts Māris Vainovskis un zvērinātu advokātu biroju “Eversheds Sutherland Bitāns”, uzņēmums “Latio”. Atceroties LU absolventes, pasniedzējas, bijušās Rīgas Juridiskās augstskolas prorektores un bijušās Satversmes tiesas tiesneses Kristīnes Krūmas (1974-2016) dzīves gājumu un devumu tiesību zinātnei, jau trešo gadu tika piešķirta K. Krūmas piemiņas stipendija, kuras izveidei ziedojuši viņas radi, draugi un domubiedri, tai skaitā Ivars Indāns, Mārtiņš Paparinskis un Ieva Miļūna. Tā paredzēta jaunajiem juristiem ar īpašu interesi par starptautiskajām un Eiropas tiesībām.

“ Konference akcentēja LU

Juridiskās fakultātes nozīmi Latvijas valsts izveidē, tās attīstībā un izaugsmē pasaules un Eiropas kontekstā jau 100 gadu garumā

XXXVII


UL Faculty of Law celebrates its 100th anniversary The University of Latvia Faculty of Law has been known as one of the largest Latvian forges of lawyers since the foundation of the University of Latvia in 1919. The support of its alumni, patrons and associates motivates research, understanding and education. In addition to marking the significant anniversary of the Latvian Centre for Legal Studies and Research, the seventh international scientific conference affirmed the contribution of the UL Faculty of Law to the establishment, development and renewal of the national legal system. The sworn advocate Māris Vainovskis and Eversheds Sutherland Bitāns law office, Latio, are among the patrons who most generously supported the events of the centennial celebration. In memory of UL graduate, lecturer, former vicerector of Riga Graduate School of Law, and former Constitutional Court judge Kristīne Krūma (1974–2016), for the third year, her relatives, friends and like-minded colleagues, including Ivars Indāns, Mārtiņš Paparinskis and Ieva Miļūna award Kristīne Krūma Memorial Scholarship to young lawyers with a particular interest in international and European law.

Anita Rodiņa Projekta vadītāja, LU Juridiskās fakultātes asoc. profesore, dekāne Project leader, assoc. professor, dean of the University of Latvia Faculty of Law,

“ The conference emphasized

the importance of the University of Latvia Faculty of Law in creation of the Latvian state, its development and growth in the context of the world and Europe throughout the 100 years of its existence.

XXXVIII


XXXIX


LU Senioru kluba saime integrējas modernā sabiedrībā LU seniori lielu daļu savas aktīvās dzīves ir veltījuši universitātes labklājībai un izaugsmei, un joprojām turpina uzturēt saikni ar savu alma mater. Tas ir veids, kā seniori izjūt piederību viens otram un universitātei, apgūst jaunākās tehnoloģijas un valodas, socializējas savā starpā, izglītojas un paplašina savu redzesloku gan ceļojot, gan iesaistoties dažādās kultūras aktivitātēs. LU Senioru kluba dāsnākais atbalstītājs un mecenāts ir koncerns “Japan Tobacco International”, kas atbalsta sirmgalvjus gan finansiāli, gan emocionāli jau kopš pašiem kluba pirmsākumiem 2010. gadā.

The UL Senior Club – a pathway to contemporary society UL seniors have devoted much of their active life to the prosperity and growth of our university, and they retain connection to their alma mater after retirement. It is a way for seniors to be linked to one another and to the university, to learn the latest technologies and languages, to socialize, to educate themselves and broaden their horizons both by traveling and engaging in different cultural activities. The most generous supporter and patron of the UL Senior Club is Japan Tobacco International, which has been supporting the seniors both financially and emotionally since the inception of the club in 2010.

Astra Kravčenko Projekta vadītāja, LU Sociālā dienesta vadītāja Project leader, head of University of Latvia Social Services

“ Gadu gadiem LU Senioru klubs

apvieno, atbalsta un tuvina seniorus, kuru mūžs ir cieši saistīts ar Latvijas Universitāti.

“ Over the years, the University of

Latvia Senior Club has united, supported and brought together senior citizens whose lives are closely linked to the University of Latvia.

XL


VIVAT MAECENATUM CARITAS!

XLI


Amerikas latvieši, mecenāti, Laimiņu ģimenes stipendijas izveidotāji mikrobioloģijas zinātnē.

“ Iesakām ikkatram novērtēt,

kas pašam svarīgākais. Katram jāizšķiras, kam ticēt. Mēs ticam, ka Latvijas nākotne ir atrodama jauniešu izglītībā! American Latvians, patrons, creators of the Laimiņš Family Scholarship in Microbiology.

“ We recommend everyone to

evaluate what is most important to themselves. Everyone has to decide what to believe in. We believe that Latvia’s future lies in youth education!

Kristīna & Laimonis Laimiņš

XLII


Austrālijas latvietis, mecenāts, Timermaņa stipendijas izveidotājs konkurētspējas pētījumiem sociālajās zinātnēs. Bez ziedošanas diemžēl ļoti daudzas lietas paliktu nepaveiktas. Atbalstu LU un jaunos cilvēkus, kas varētu Latviju vest tālāk pretī spožai gaismai starptautiskā mērogā. Tagad es varu sniegt nelielu artavu, un tas man dod ļoti, ļoti lielu gandarījumu, ka esmu palīdzējis valstij un jauniem, spējīgiem cilvēkiem. Australian Latvian, patron, creator of the Timermanis Scholarship for Competitiveness Studies in Social Sciences. Without donation, many things would be left undone. I support the UL and young people who could guide Latvia forward to reach bright lights internationally. Now I can make a small contribution and it gives me a very, very great satisfaction that I have helped the country and young, capable people.

XLIII

Eigits Dāvis Timermanis pazīstams kā Goga also known as Goga

“ Latvijas Universitāte man

vienmēr bijusi kā paraugs augstākās izglītības iegūšanai – to absolvējuši abi mani vecāki starpkaru laikā.

“ The University of Latvia to me

has always been a model for attaining higher education – both of my parents graduated from this university during the interwar period.


Zvērināts advokāts, mecenāts, Jāņa Kļaviņa piemiņas stipendijas izveidotājs. Mans tētis Dr. med. Jānis Viliberts Kļaviņš bija Latvijas Universitātes absolvents. Dzīvojot svešumā, savu zinātnisko darbu veltīja cīņai ar vēzi. Godinot tēvu, mana ģimene izveidoja ziedojumu projektu ar mērķi palīdzēt Latvijai un onkoloģijas pētniecībai. LU vienmēr bija ļoti tuva un svarīga tētim un tas noteica izvēli sadarboties ar LU fondu. Sworn attorney, patron, creator of Jānis Kļaviņš Memorial Scholarship. My dad, Dr. med. Jānis Viliberts Kļaviņš was a graduate of the University of Latvia. While abroad, he devoted his scientific work to the fight against cancer. In honour of my father, our family created a donation project to help Latvia and oncology research. The UL has always been very close and important to Dad, and this led to the choice to work with the UL Foundation.

Filips Kļaviņš

“ LU projekti ir ļoti vērtīgi un

labi organizēti, un starp talantīgākajiem studentiem būs mūsu nākotnes zinātnieku līderi.

“ The UL projects are very

valuable and well-organized, and the leaders of our future scientists will emerge from amongst the most talented students.

XLIV


LU absolvente, profesore, atbalstītāja, projektu dalībniece. Caur šo ziedojumu es vēlos pavērt iespējas Latvijas jauniešiem iegūt zināšanas, aizbraukt studēt uz ārzemēm, ieraudzīt pasaules plašumu un daudzveidību, un atgriezties mājās ar pieredzi, ko nodot tālāk citiem. Es vēlos ļaut jauniešiem sajust, ka viņu domas un idejas ir svarīgas un realizējamas un ka man kā līdzcilvēkam ir svarīgi atbalstīt viņu centienus. UL graduate, professor, supporter, project participant. Through this donation, I want to open up opportunities for young people in Latvia to acquire knowledge, to go abroad to study, to see the vast expanse and diversity of the world, and to return home with experience to pass on to others. I want to make young people feel that their thoughts and ideas are important and realizable and that it is important for me as a fellow person to support their efforts.

XLV

Una Riekstiņa

“ Es ziedoju LU fondam, jo vēlos atbalstīt gudru un spējīgu cilvēku izaugsmi, lai veidotu labāku nākotni Latvijai.

“ I donate to the UL Foundation

because I want to support the growth of smart and capable people to create a better future for Latvia.


LU studentu Biznesa inkubatora 7. sezonas dalībnieks, atbalstītājs, digitālās mārketinga aģentūras Market Me Good īpašnieks. Es ļoti labi saprotu cilvēkus, kas universitātes solā cenšas fokusēties mācībām, lai arī prāts nodevies biznesa ideju plānošanai. Ar mani bija līdzīgi. Savus studiju gadus pavadīju ārpus Latvijas, un universitātē, kur studēju, netika likts tik liels uzsvars uz jauno uzņēmēju atbalstīšanu. Uzskatu, ka LU studentu Biznesa ideju fonda darbība ir apsveicama. Participant of the UL Student Business Incubator, Season 7, supporter, owner of Market Me Good, a digital marketing agency. I profoundly understand people who, while on the university bench, are trying to focus upon their studies, even though their mind is devoted to planning business ideas. It was similar for me. I spent my study years outside Latvia and the university I was studying at did not put any great emphasis on supporting young entrepreneurs. I think that the University of Latvia Student Business Idea Foundation is commendable.

Helvijs Šmoteks

“ Pavadot laiku LU studentu

Biznesa Inkubatorā, ļoti bieži sastapu studentus, kuri sekoja saviem sapņiem un centās realizēt savas dullās idejas. Tas ir lieliski! Šādus cilvēkus Latvijā noteikti vajag atbalstīt.

“ While spending time at the UL

Student Business Incubator, I frequently met students who were following their dreams and tried to implement their outlandish ideas. It is great! Such people in Latvia definitely need support.

XLVI


VAIRĀK. LABĀK. VĒRTĪGĀK. MORE. BETTER. COMMITMENT TO FORWARD THINKING.


Katra stipendija ir atbalsta punkts studentu un jauno pētnieku darba turpināšanai un jaunu sasniegumu gūšanai. LU un LU fonda mecenātu stipendiju ieguvēji turpinās gūt akadēmiskās zinībās un pilnveidos praktiskās iemaņas ar vēl lielāku sparu – studējot, dodot sabiedrībai, izzinot un pilnveidojoties.

Each scholarship is a base point for continued work of students and young researchers toward new achievements. The scholars who have received the scholarships of patrons supporting the UL and UL Foundation, will continue to acquire academic knowledge and advance their practical skills with even greater vigour – through studies, contributing to community, dedicating themselves to research and development.

XLVIII


Jeļizaveta ir endokrinoloģe, LU Medicīnas fakultātes vadošā pētniece, K. Morberga stipendijas ieguvēja no 2001./02. līdz 2003./04. akad. gadam. Kad saņēmu Morberga stipendiju, tas ļāva man saprast – esmu izvēlējusies pareizos mērķus. Tolaik savā kursā biju vienīgā studente, kura savu brīvo laiku pavadīja laboratorijā. Stipendija ļāva turpināt pētniecisko darbu, nevis piestrādāt ar zinātni nesaistītās jomās. Es jutos novērtēta un iedrošināta turpināt iesākto, tas ir, tiekties kļūt gan par praktizējošu ārstu, gan zinātnieci. Jeļizaveta is an endocrinologist, senior researcher at the University of Latvia Faculty of Medicine, and recipient of K. Morbergs Scholarship 2001/2002 to 2003/2004. When I received the Morbergs scholarship, it made me realize that I had chosen the right goals. At that time, I was the only student in my course to spend my free time in the lab. The scholarship allowed me to continue my research rather than work to earn living in non-scientific fields. I felt appreciated and encouraged to pursue what I had started, that is, to become both a practicing physician and a scientist.

XLIX

Dr. med. Jeļizaveta Sokolovska

“ Zinātnei un izcilībai jābūt

„modē”, tikai tā Latvijas nākotni veidos talantīgi cilvēki.

“ Science and excellence must be

“in vogue”, only thus the future of Latvia will be shaped by talented people.


Aigars ir LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes doktorants, K. Morberga stipendijas ieguvējs 2014./15. un 2015./16. akad. gadā, A. Raistera piemiņas stipendijas ieguvējs 2016./17. akad. gadā. Es ziedoju LU fondam, jo pats zinu, cik daudz vieglāk ir veltīt sevi mācībām, ja var neuztraukties par savām finansēm. Fonda stipendijas man deva iespēju sevi gana attīstīt, lai es varētu iestāties un ar izcilību pabeigt maģistrantūru Sorbonas Universitātē, Parīzē.

Aigars Langins

Aigars is a PhD student at the UL Faculty of Physics, Mathematics and Optometry, recipient of K. Morbergs Scholarship from 2014/2015 to 2015/2016, recipient of A. Raisters Memorial Scholarship in 2016/2017.

“ Latvija nav liela, mums jāmēģina

I donate to the UL Foundation because I know how much easier it is to devote oneself to education if one can abandon financial worries. The foundation’s scholarships gave me an opportunity to sufficiently develop myself to enrol and complete a master’s degree at the Sorbonne University, Paris.

to invest as much as possible in each person.

katrā cilvēkā ieguldīt pēc iespējas vairāk.

“ Latvia is not big; we have to try

L


Ieva ir LU Juridiskās fakultātes maģistrante, Salaspils nov. pašvaldības stipendijas ieguvēja no 2016./17. līdz 2018./19. akad. gadam. Mana vislielākā pievienotā vērtība bija spēja noticēt sev un 2019. gadā nonākt Oksfordas Universitātē pasaules līmeņa cilvēktiesību speciālistu priekšā Monro E. Praisa tiesas procesa izspēlē mediju tiesībās. Ieva is a UL master’s student, recipient of Salaspils Municipality Scholarship from 2016/2017 to 2018/2019. My greatest added value was being able to believe in myself and appear at Oxford University in 2019 in front of world-class human rights practitioners in the Monroe Price Media Law Moot Court Competition.

LI

Ieva Šņepste

“ Protams, faktiski stipendija ir

naudas summa. Taču tā ir nauda ar neaizstājamu pievienoto vērtību – piederība stipendiātu kopienai, motivācija, drošības spilvens, atslēga uz mērķiem.

“ Clearly, the actual scholarship

is the amount of money. But it is money with an indispensable added value – it enables the membership of the fellow community, motivation, provides an airbag, serves as a key to the goals to be achieved.


Sofija Anna ir LU Vēstures un filozofijas fakultātes pamatstudiju filozofijas studente, M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendijas ieguvēja 2018./19. akad. gadā, LU Gadsimta stipendijas ieguvēja 2019./20. akad. gadā. Neatkarīga bija mana vēlme pieteikties stipendijai, un tagad, kad neatkarīga komisija izvērtējusi manu pieteikumu, es varu neatkarīgi rīkoties ar visu, ko stipendija dod. Tā ir caur caurēm sava. Man liekas, ka, kaut arī negribas to atzīt, sabiedrības novērtējums joprojām ir svarīgs ļoti daudziem studentiem. Būtiski, ka tie, kas dara un kam sanāk, redz, ka ir novērtēti. Bet tam vajag kādu, kurš pasaka: “Tu esi malacis, tu esi pelnījis!” Stipendija ir lielisks veids, kā to pateikt un motivēt cilvēkus neapstāties! Sofija Anna is a bachelor’s student of philosophy at the UL Faculty of History and Philosophy, recipient of M.M.V. Petkevičs Memorial Scholarship in 2018/2019, as well as recipient of the UL Centennial Scholarship in 2019/2020. My desire to apply for a scholarship was independent, and now that my application has been evaluated by an independent panel, I can handle everything that the scholarship brings independently. It has become entirely my own gift and responsibility. It seems to me that, despite reluctance to acknowledge it, public appreciation is still important to a great many students. It is important that those who do things and who succeed can see that they are valued. Hence, there must be someone to say, “You’re tops, you deserve it!” A scholarship is a great way to say it and motivate people to go on!

Sofija Anna Kozlova

“ Ja man būtu jānosauc viena lieta,

ko man sniegusi stipendija, tad tā ir neatkarība.

“ If I had to name one thing that

the scholarship has given me, it is independence.

LII


UNIVERSITÄ€TEI. LATVIJAI. PASAULEI. TO UNIVERSITY. TO LATVIA. TO THE WORLD.


Labs pētnieks iedvesmo arī citus izzināt un atklāt zinātnes virsotnes. Starp pozitīvākajiem piemēriem ir mecenātu atbalstītie LU doktoranti.

A good researcher inspires others to explore and discover the summits of science. Amongst the most positive examples are the UL doctoral students supported by patrons.

LIV


Doktora grāda pretendente pievēršas pētījumiem banku nozarē Kristīne ir LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes doktora grāda pretendente un ieguvusi Timermaņa stipendiju konkurētspējas pētījumiem sociālajās zinātnēs 2018./2019. akad. gadā.

Kristīne Petrovska

“ Neapšaubāmi – atbalsts sniedzis arī papildu godu un motivāciju izvirzīto ambiciozo mērķu sasniegšanai.

“ Undoubtedly, the support has

provided additional honour and motivation to reach the ambitious goals.

LV

Kristīne pēta sistemātisko risku banku nozarē, ko konkrētāk raksturo kā banku savstarpējo līdzatkarību vienotā sistēmā. Stipendiāte komentē sava pētījuma nozīmi: “Tas ļauj identificēt konkrētas savstarpējās netiešās saiknes. Izstrādātā metode ir derīga arī citu valstu banku sistēmām, kas ir līdzīgas Latvijai, piemēram, pārējām Baltijas valstīm.” Kristīne uzsver, ka pētījuma metode izmantojama arī citos finanšu sektoros.

The doctoral candidate focuses on research of banking Kristīne is a PhD candidate at the UL Faculty of Business, Management and Economics. She has received a Timermanis’ scholarship for competitiveness research in social sciences in the academic year 2018/2019. Kristīne explores systemic risk in the banking industry, more specifically described as interdependence between banks in a single system. The scholar commented on the importance of her research: “It allows for the identification of specific indirect links. The method developed in my study is also applicable to the banking systems of other countries similar to Latvia, for example, to those of the other Baltic states.” Kristīne emphasizes that the research method can be used in other financial sectors, as well.


Mecenātu atbalsts rosina sasniegumus starptautiskā līmenī Aleksandrs studē LU Juridiskās fakultātes doktorantūrā un ir ieguvis “Eversheds Sutherland Bitāns” stipendiju “Mūsdienu izaicinājumi tiesību piemērošanas teorijai un praksei Latvijā’’ 2017./2018. un 2018./2019. akad. gadā.

Aleksandrs Potaičuks

“ Ieguldīt jaunā pētnieka projektā nozīmē palīdzēt kādam kalnā kāpējam un radīt labu augsni zinātnes attīstībai.

“ Investing in a young researcher’s

project means helping a young mountaineer on the way upward and creating a fertile soil for growth of science.

Aleksandra darbību pētniecības jomā raksturo viņa aizrautība ar pārrobežu administratīvajiem aktiem. Šos pētījumus un to nozīmi stipendiāts paskaidro: “Tas saistīts ar vienas valsts izdotu atļauju un licenču atzīšanu arī citās valstīs, tādējādi ievērojami atvieglojot pārrobežu kustību, uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanu. Izgaismojot pārrobežu administratīvo aktu atzīšanas problemātiku un piedāvājot atbilstošus risinājumus, iespējams sniegt ne vien vērtīgu pētījumu administratīvo tiesību zinātnei, bet arī dot lietderīgu pienesumu komercdarbības vides sakārtošanai uzņēmumu pārrobežu darbībai.”

The support of patrons encourages achievements at international level

Aleksandrs is a PhD student at the UL Faculty of Law. He has received the Eversheds Sutherland Bitāns Law Office’s scholarship “Contemporary Challenges to the Theory and Practice of Law Enforcement in Latvia” in 2017/2018 and 2018/2019. Aleksandrs’ research activities are marked by his enthusiasm for exploring cross-border administrative acts. The researcher explains the significance of these studies: “It involves recognition of licenses and permits issued by one country in other countries, thus greatly facilitating cross-border movement, business and service provision. By highlighting the issues in recognizing cross-border administrative acts and proposing appropriate solutions, it is possible both to provide valuable research to the science of administrative law and a useful contribution to improving the business environment for cross-border commerce.”

LVI


Stipendiāte uzsver atgriezenisko saiti starp atbalstu un sasniegumiem Karīna studē LU Medicīnas fakultātes doktorantūrā un ieguvusi “Mikrotīkls” doktorantūras stipendiju kopš 2017./2018. akad. gada. Savā pētnieciskajā darbā Karīna apskata, kā aizsargāt centrālās nervu sistēmas bojājumus, kas izraisa demenci un Pārkinsona slimību. Par šī pētījuma specifiku un nozīmi stipendiāte stāsta: “Tēma ir aktuāla, jo ikviens vēlas novecot skaisti un veselīgi, nezaudējot spēju skaidri domāt un darboties ikdienā, tāpēc mums nepagurstot jāstrādā, lai izprastu neirodeģenerācijas izcelsmes mehānismus un atrastu brīdi, kurā cilvēkam vēl iespējams palīdzēt un apstādināt tālāku slimības attīstību.”

Karīna Narbute

“ Investēt cilvēka izglītībā vienmēr ir

labs lēmums. Atbalstot talantīgus cilvēkus, darbojas enerģijas nezūdamības likums, jo šo cilvēku entuziasms un enerģija pievilina citus censoņus, kas kopumā rada perfektus apstākļus sasniegumiem.

“ Investing in person’s education is

always a good decision. Support to aspiring people is governed by the eternal law of conservation of energy, since the enthusiasm and energy of scholars attract other hopefuls, thus creating the perfect overall conditions for achievement.

LVII

The scholar emphasizes reciprocation between support and achievement Karīna is a PhD student at the UL Faculty of Medicine and receives a doctoral scholarship from Mikrotīkls since the academic year 2017/2018. In her research, Karīna aims to find methods for protecting the central nervous system from damages causing dementia and Parkinson’s disease. The scholar describes the specifics and significance of this research: “The topic is very much in focus of attention today, because everyone wants to grow old beautifully and healthily, to retain the ability to think clearly and function in daily life. Hence, we must work tirelessly to understand the causal mechanisms leading to neurodegeneration in order define the moment when a person can be helped by stopping further development of the disease.’’


Stipendijas saņēmējs darbojas vides problēmu risināšanā Linards studē LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes doktorantūrā un ieguvis “Mikrotīkls” doktorantūras stipendiju kopš 2018./2019. akad. gada.

Linards Kļaviņš

“ Mecenāti, atbalstot LU veiktos

pētījumus un studentus, parāda sevi kā atbildīgus kopējas, labākas nākotnes veidotājus ar plašu redzesloku.

“ By supporting the research and

students of the University of Latvia, the patrons affirm themselves as responsible creators of a shared, better future with a broad perspective.

Viens no Latvijas tautsaimniecības attīstības virzieniem ir bioekonomikas attīstība, vienlaikus sekmējot videi draudzīgu tehnoloģiju izveidi un pielietojumu. Linarda pētnieciskā darbība izpaužas bioekonomikas risinājumos, kas saistīti ar ogu spiedpalieku pārstrādi produktos ar pievienoto vērtību. Vaccinium ģints ogu, tai skaitā melleņu, krūmmelleņu, dzērveņu, brūkleņu, pārstrādes rezultātā veidotie atkritumi – spiedpaliekas – pēc sulu iegūšanas ir ar ierobežotām izmantošanas iespējām, piemēram, tēju ražošanai.

The scholar addresses environmental issues Linards is a PhD student at the UL Faculty of Geography and Earth Sciences and receives a doctoral scholarship from Mikrotīkls since the academic year 2018/2019. One of the Latvian economic development directions is bioeconomy, i.e., promoting the elaboration and application of environmentally friendly technologies. Linards’ research focuses on bioeconomy solutions for processing berry press cake matter into value-added products. The compression residue resulting from the processing of Vaccinium genus berries, including blueberries, bushberries, cranberries, lingonberries after juice extraction at present is of limited use, for example, in the production of tea.

LVIII


Latvijas Universitātes fonda valde Board of the University of Latvia Foundation

IVARS LĀCIS

LAILA KUNDZIŅA

valdes priekšsēdētājs chair of the board

izpilddirektore, valdes locekle CEO, board member

ANDRIS BĒRZIŅŠ valdes loceklis board member

“Friends of the University of Latvia” valde Board of the “Friends of the University of Latvia” MĀRTIŅŠ ANDERSONS valdes priekšsēdētājs chair of the board

ROBERTS BLUMBERGS valdes loceklis board member

VAIRA INTA PELĒĶIS-CHRISTOPHER valdes locekle board member

PĪTERS ALOIZS RAGAUŠS valdes loceklis board member

ANDRIS RAMĀNS valdes loceklis board member GUNA S. MUNDHEIM valdes locekle board member

Draugi Austrālijā Friends in Australia JĀNIS PRIEDKALNS

ANDRA RONIS

IVETA LAINE

LX


Ziedo Latvijas Universitātes attīstībai! Donate to development of the University of Latvia! LU fondam un Friends of the University of Latvia (501 (c) (3) charity) ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss. UL Foundation and Friends of the University of Latvia (501 (c) (3) charity) have the status of the public benefit organizations.

REKVIZĪTI / BANK DETAILS

Latvijā / Latvia

ziedot.lu.lv Nodibinājums „Latvijas Universitātes fonds” Reģ. Nr. 40003412490

SWEDBANK

SWIFT kods: HABALV22 LV49HABA0551020757523 (multi valūtu konts) (multi–currency account)

LUMINOR

SWIFT kods: NDEALV2X LV63NDEA0000082081982 (EUR)

SEB

SWIFT kods: UNLALV2X LV97UNLA0050006823928 (ASV dolāru IBAN konts) (US dollar IBAN account) LV89UNLA0002012469746 (EUR)

CITADELE

SWIFT kods: PARXLV22 LV90PARX0000530720002 (EUR)

LXI

Darbības virzieni un prioritātes: • Stipendijas studentiem; • Pētniecības un mācību vides attīstības projekti; • Infrastruktūras uzlabošanas projekti. Directions and priorities: • Student scholarships; • Research and study environment development projects; • Infrastructure improvement projects.


Kanādā / Canada

Kanādas dolāru (CAD) konts / For transfers in Canadian dollars (CAD) BENEFICIARY: University of Latvia Foundation Latvian Credit Union Limited 4 Credit Union Drive Toronto, Ontario Canada M4A 2N8 A/C number: 19682-0617 0650500 BENEFICIARY BANK:

ASV / USA

friendslu.com Bank name: JPMorgan Chase Bank, N.A. Account title: Friends of the University of Latvia Account number: 118730060 Routing number: 322271627 SWIFT: CHASUS33 ČEKI / CHEQUES Izrakstīt uz / Issued to: “Friends of the University of Latvia’’

The Toronto-Dominion Bank 2 St. Clair A venue East Toronto, Ontario Canada M4T 2V4 Bank ID: 004-19682 Swift Address: TD International Centre, Toronto: TDOMCATTTOR

Sūtīt uz / Postal address:

ASV dolāru (USD) konts / For transfers in US dollars (USD)

Austrālijā / Australia

BENEFICIARY: University of Latvia Foundation Latvian Credit Union Limited 4Credit Union Drive Toronto, Ontario Canada M4A 2N8 AC Number: 19682-0617 7303445

Mr. Peter A. Ragauss 2120 Troon Road, Houston, Texas 77019, USA

(Austrālijas dolāru (AUD) konts) / For transfers in Australian dollars (AUD) Latvijas Universitates fonds BSB Number: 704-235 Member number: 93238 Account number: 00017442 Dnister Ukrainian Credit Co-operative Ltd

BENEFICIARY BANK: The Toronto-Dominion Bank 2 St. Clair A venue East Toronto, Ontario Canada M4T 2V4 Bank ID: 004-19682 Swift Address: TD International Centre, Toronto: TDOMCATTTOR

LXII


Latvijas Universitātes fonda gada pārskats 2019. gadā University of Latvia Foundation Annual Report 2019 Sastādītāja/Compiler: Brigita Zutere Maketētāja/Typographer: Laura Grizāne Tulkotāja/Translator: Andra Damberga Redaktore/Editor: Andra Damberga Fotogrāfijas no Latvijas Universitātes fonda stipendiātu, mecenātu un projektu dalībnieku arhīva un Latvijas Universitātes fotoarhīva. Photographs from the personal archives of scholars, patrons, project participants and the University of Latvia photo archive.

Pateicība/Acknowledgements Paldies ikvienam, kurš iesaistījās satura sagatavošanā, apkopošanā un sistematizēšanā – 2019./2020. akad. gada stipendiātiem Laumai Lubānei, Tomasam Stepiņam, Anastasijai Rudņickihai, Justīnei Dižpēterei, Ņikitam Zrelovam un Alisei Švanderei! Thanks to everyone involved in the content preparation, compilation and systematisation – 2019/2020 scholars Lauma Lubāne, Tomass Stepiņš, Anastasija Rudņickiha, Justīne Dižpētere, Ņikita Zrelovs and Alise Švandere!

Iespiests/Print SIA “Latgales druka”, Rēzekne © Latvijas Universitātes fonds, 2020


Profile for Latvijas Universitāte

LU fonds 2019. gadā  

LU fonds 2019. gadā  

Advertisement