LU fonda gada pārskats

Page 1

2 0 2 1


MISIJA Atbalsts izciliem studentiem, pedagogiem un zinātniekiem izglītībā, zinātnē, kultūrā un sportā sadarbībā ar mecenātiem.

MISSION Support to outstanding students, educators and reasearchers in education, science, culture and sports in cooperation with UL patrons.


LATVIJAS UNIVERSITĀTES FONDA 2021. GADA PĀRSKATS UNIVERSITY OF LATVIA FOUNDATION ANNUAL REPORT 2021 www.fonds.lv

@LUFonds

fons@fonds.lv

@lufonds


SATURS Ievads 2021./2022. akad. gadā saņemts lielākais skaits

6 10

stipendiju pieteikumu Atskats uz 2021. gadu

14

Mecenāti un atbalstītāji 2021. gadā

16

2021./2022. akad. gada stipendiāti

18

Stipendiātu saliedēšanās pasākums

21

LU fonda saimei 2021. gadā pievienojās pulks jaunu

22

mecenātu Stipendiātu aktivitātes pandēmijas laikā

26

Mēneša mecenāti

28

Projekti, kas īstenoti pateicoties LU fonda atbalstam

54

Studentu atsauksmes, pieredze

68

Rekvizīti

78

Valde

80


CONTENTS Introduction Academic year 2021/2022 – the largest number of

8 12

scholarship applications received Review of 2021

15

Patrons and supporters in 2021

16

Scholarship recipients in academic year 2021/2022 Strengthening bonds amongst scholarship recipients

18 21

In 2021, new patrons joined the UL Foundation family

24

Activities of scholarship recipients in pandemic

27

Patrons of the month throughout the year

28

Projects implemented with support of the UL

54

Foundation Student feedback, experience

68

Bank details

78

Board

80


IEVADS


2021. gads mūs visus joprojām rosināja jaunos izaicinājumus uztvert kā iespējas. LU fonds šajā gadā uzlabojis saziņu ar stipendiātiem, mecenātiem, stipendiju komisijām un sadarbības partneriem. 2021. gada septembris stipendiju pieteikumu skaita ziņā pārspējis pat pagājušā gada rekordu. Tas priecē! Esam ieviesuši jaunu pieteikšanās sistēmu, kas atveiglo pieteikšanās procesu kā stipendiju pretendentiem, tā rekomendāciju sniedzējiem un stipendiju komisijām. Esam saņēmuši labas atsauksmes un, ieklausoties ieteikumos, nākamajā akadēmiskajā gadā turpināsim jauno sistēmu uzlabot. Pieteikties stipendijām kļūst arvien ērtāk! LU fondam kopš tā dibināšanas 2005. gadā ar atbalstu un līdzdarbošanos uzticību apliecinājuši vairāk kā 4 000 ziedotāju. 2021. gadā šim pulkam pievienojušies jauni ziedotāji, atbalstot Gustava Zemgala piemiņas stipendiju, stipendijas “Skrastiņš & Dzenis”, Kundziņu ģimenes stipendijas, Valkas novada stipendiju un Alfrēda M. Zoltnera izcilības stipendiju. Apsveicam jaunos ziedotājus un pateicamies tiem! 2021. gada nogalē LU fonds kopā ar ziedotāju “Madara Cosmetics” ieskandināja LU Botāniskā dārza simtgadi, kas norisināsies 2022. gadā. Ar “Madara Cosmetics” un citu ziedotāju atbalstu tiks atjaunota Holandes liepu aleja. Aicinām atbalstīt liepu alejas revitalizācijas projektu! LU fonds īpaši gandarīts par to, ka pieaug ziedotāju – bijušo stipendiātu skaits. Lepojamies ar Jūsu atbalstu!

Arvien biežāk atbalstītāji mēdz ziedot ik mēnesi, – ziedotāji uzstāda savā internetbankā norādi par ikmēneša ziedojumu. Paldies par Jūsu paraugu citiem ziedotājiem! LU fonda stipendiāti – doktoranti iegulda savu akadēmisko artavu, brīvprātīgi un bez atlīdzības veidojot šķirkļus Nacionālajai enciklopēdijai. Paldies par Jūsu laika un zināšanu ziedojumu! Kad padarīts ražens darbs, vajadzīga kvalitatīva atpūta. LU fonda organizētās orientēšanās sacensības baudīja lielu atsaucību starp LU fonda stipendiātiem. Bija jāapgūst 13 punkti, kas saistīti ar kāda mecenāta dzīvi, darbu, atdusas vietu vai pilsētvides objektu, arī mecenāta vārdā nosauktu augu, un pie katra no tiem jāveic savs uzdevums. Lielāku punktu skaitu varēja iegūt, ja ieradās uz sacensību sākumu Lielajos kapos pie Kristapa Morberga kapa vietas ar divām sarkanām rozēm. Pa ceļam bija iespēja izskaitīt mecenāta “Prudentia” biroja logus uz ielas pusi. Noslēgumā, kas norisinājās LU Botāniskajā dārzā, bija jāatrod LU Absolventu taka un rododendri “Teterevi Latvijai!” Paldies dalībniekiem, tā bija iedvesmojoša diena! Atkārtosim to! LU fonda vārdā pateicos LU fonda mecenātiem par atbalstu, stipendiātiem par sekmīgām studijām un stipendiju komisijām par ieguldījumu stipendiju pieteikumu izvērtēšanā! Paldies arī sadarbības partneriem par jaunām idejām! Laila Kundziņa, valdes locekle.

LU

fonda

izpilddirektore,

7


The year 2021 still prompted us to perceive the new challenges as opportunities. Throughout the year, the University of Latvia Foundation improved communication with scholarship holders, patrons, scholarship commissions and cooperation partners. In September 2021, the number of scholarship applications exceeded even the previous year's record breaking number. It is a delightful achievement! We have introduced a new application system that simplifies the application process for scholarship applicants, providers of references and scholarship commissions. We have received valuable feedback and, following the recommendations, we will continue to improve the new application system in the next academic year. Applying for scholarships is becoming increasingly convenient! More than 4 000 donors have affirmed their trust in the UL Foundation since its establishment in 2005 with their support and donations. In 2021, new donors joined this elect club of supporters, contributing to Gustavs Zemgals Memorial Scholarship, Skrastiņš & Dzenis Scholarship, Kundziņi Family Scholarship, Valka Municipal Scholarship and Alfrēds M. Zoltners Excellence Scholarship. Congratulations to the new patrons! At the end of 2021, the UL Foundation together with the patron company “Madara Cosmetics” heralded the centenary of the UL Botanical Garden, which will take place in 2022. This event will be celebrated by the linden alley revitalisation project supported by “Madara Cosmetics” and other patrons. We invite you to support the linden alley revitalization project!

8

The UL Foundation is especially delighted by the increase in the number of patrons. We are proud of your support! More and more often, supporters tend to donate every month – the patrons place an indication of monthly donation in their Internet bank. We greatly appreciate the inspiration you give to other donors! Doctoral students who are the recipients of UL Foundation scholarships employ their academic skills in creating entries for the National Encyclopaedia voluntarily and free of charge. Thank you for your donation of time and knowledge! After completing fruitful work, a good rest comes just in time. The orienteering competition organized by the UL Foundation enjoyed a great popularity among the UL Foundation scholarship holders. It was necessary to discover 13 locations related to an object linked with the life, work, resting place of a patron, or an urban object bearing a reference thereof, or even a plant named after the patron, and to perform a task involving each of them. A higher number of points could be obtained by coming to the start of the competition in the Great Cemetery at the grave of Kristaps Morbergs with two red roses. Along the way, it was possible to count the street - facing office windows of the patron organisation “Prudentia”. At the conclusion of this orienteering event, which took place in the University of Latvia Botanical Garden, the contestants had to find the University of Latvia Alumni Trail and the rhododendrons “Teterevi Latvijai!” (the cultivar named in honour of the patrons Teterevi). We are glad to thank the participants, it was an inspiring day! Let's repeat it!


On behalf of the UL Foundation, I would like to express the profound appreciation to the patrons of the UL Foundation for their support, to scholarship holders for diligent studies and scholarship commissions for their contribution to the evaluation of scholarship applications! We are also much obliged to the cooperation partners for new ideas!

Laila Kundzina LU fonda izpilddirektore, valdes locekle; CEO and Board Member of the UL Foundation.

9


KONKURSS


2021./2022. AKAD. GADĀ SAŅEMTS LIELĀKAIS SKAITS STIPENDIJU PIETEIKUMU 2021./2022. akadēmiskajā gadā tika saņemts rekordliels pieteikumu skaits stipendijām. Kopumā tika saņemti 456 stipendiju pieteikumi. Pirmā kursa stipendijām pieteicās 146 studenti, stipendijām no 2. kursa pieteicās 297 studenti, savukārt doktorantūras stipendijai pieteicās 14 studentu. Kopumā 2021./2022. gadā stipendiju ieguva 158 studenti. Pirmā kursa studentiem bija iespējams pieteikties 7 stipendiju kopām. Vislielākais konkurss bija stipendiju programmā “Ceļamaize”, kurā saņemti 103 stipendiju pieteikumi. No 2. kursam paredzētajām stipendijām lielākais konkurss bija Kristapa Morberga stipendijai, kurai kopā iesūtīti 92 stipendiju pieteikumi. No 2. kursa gan pieejams daudz plašāks stipendiju kopu skaits, tās ietver gan bakalaura, gan maģistra, kā arī doktorantūras programmu studentiem pieejamās stipendijas.

11


ACADEMIC YEAR 2021/2022 - THE LARGEST NUMBER OF SCHOLARSHIP APPLICATIONS RECEIVED In the academic year of 2021/2022, a record number of scholarship applications has been received. In total, 456 student scholarship applications were received. 146 students applied for the scholarships open to the first-year students, while those scholarships open for students of the second year and above elicited 297 applications. 14 students applied for post-graduate scholarships. Overall, 128 students received scholarships in the academic year of 2021/2022. 7 scholarship groups were open to the first - year students. The scholarship programme “Ceļamaize” “Bread for the Journey” had the biggest competition, for which 103 scholarship applications were received. Amongst the second-year scholarships, Kristaps Morbergs scholarship had the most rigorous competition, – 92 scholarship applications were received. Significantly more scholarship groups have been available to second - year students and above, as these include the competitions open to undergraduate, graduate, and post-graduate students.

12


13


ATSKATS UZ 2021. GADU 2021. gadā ieguldījumu Latvijas Universitātes attīstībai kopumā sniedzis 207 mecenāti un atbalstītāji, ziedojot 1 061 830,25 eiro. Dāsnākais ziedojums – 500 000 eiro saņemts no mecenāta SIA "Mikrotīkls". 2021. gadā atbalstu saņēmuši 258 studenti un jaunie pētnieki. Stipendijās izmaksāti 575 306 eiro: eksaktajās zinātnēs un dabaszinātnēs – 308 546 eiro humanitārajās zinātnēs – 56 370 eiro sociālajās zinātnēs – 52 620 eiro novadu stipendijās – 33 130 eiro sporta stipendijās – 85 290 eiro sociālajās stipendijās – 39 350 eiro

Atbalstīti 37 projekti 343 790 eiro apmērā: 24 eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu projekti – 304 548,63 eiro 1 humanitāro zinātņu projekts – 631,68 eiro 7 sociālo un tiesību zinātņu projekti – 19 439,48 eiro 5 kultūras un sporta projekti – 19 168,46 eiro

14


REVIEW OF 2021 In 2021, a total of 207 patrons and supporters contributed to the development of the University of Latvia, donating 1 061 830,25 euro.

The most generous donation of 500 000 euro was awarded by company Mikrotīkls In 2021, the support has been received by 258 students and young researchers. The disbursed scholarships amount to 575 306 euro: scholarships in exact, life and natural sciences – 308 546 euro scholarships in humanities – 56 370 euro scholarships in social sciences – 52 620 euro regional scholarships – 33 130 euro sports scholarships – 85 290 euro social support scholarships – 39 350 euro

37 projects supported with the overall funding of 343 790 euro: 24 projects of exact, life and natural sciences and medicine – 304 548,63 euro 1 project of humanities – 631,68 euro 7 projects of social sciences and law – 19 439,48 euro 5 projects of culture and sports – 19 168,46 euro

15


MECENĀTI UN ATBALSTĪTĀJI 2021. GADĀ / PATRONS AND SUPPORTERS IN 2021 19 anonīmie ziedotāji, SIA Attach, Laura Āboliņa, Accenture Latvijas filiāle, SIA Ad Verbum, Kaspars Ainis, Pēteris Alunāns, Robert Martin Andersons, Adrija Rebeka Andruškēviča, Laura Ansone, SIA Arčers, Jānis Auders, Aija Auziņa, Juris Baldunčiks, Dace Balode, Mariona Baltkalne, Marta Barone, Mārtiņš Berts, Guntis Bērziņš, Ingus Bērziņš, SIA Biosan, George Birkmayer, Anete Birze, Māra Birzniece, Dāvids Andris Blehmanis, Roberts Blumbergs, Arnolds Bogdanovs, Edgars Bondars, Borisa un Ināras Teterevu fonds, Tomass Brinkmanis, Rota Brūna, Anna Čakste Rollins, Eva Emīlija Česle, Beāte Dansone, AS Delfi, Elīna Didrihsone, Andis Draguns, Zinta Dzintara, Jānis Dzirkalis, Kristīna Ēce, Zilgme Eglīte, Ilze Elbere, Pēteris Kārlis Elferts, Engures novada dome, nodibinājums EVL, Anete Fedorovska, Nora Freimane, Pāvels Fricbergs, Elīza Gaile, Armands Gailiss, Vallija Galeniece, Modris Galenieks, Aleksejs Gaļperns, Roberts Galvāns, Edmunds Garančs, Valdis Gavars, Laima Geikina, Ivars Golsts, Sandra Grāmatiņa, Dace Griķe, Jana Grīnberga, Nauris Grīnbergs, Diāna Grīnvalde, Anžela Gromova, Ēriks Gruzde, SIA Inbokss, Rita Indāne, Nils Jansons, Līga Jasulaņeca, Jelgavas novada pašvaldība, Anete Jenča, Nansija Jotkus, UAB JTI Baltic, Pēteris Jurčenko, Katrīna Kaktiņa, Mārtiņš Kālis, Eva Kalniņa, Elīna Kalvāne, Aleksandra Kaniščeva, Amanda Karlsone, Sabīne Kaštaļjana, Alise Ķempe, Krista Klesmane, Mārtiņš Klīve, Linards Kļaviņš, Filips Kļaviņš, Lolita Kostjukova, Santa Krēsliņa, Kaspars Krēsliņš, Līva Kukle, Laila Kundziņa, Rasma Kundziņa, Ģirts Andris Kundziņš, Jānis Kurlovičs, Kristīna Laimiņa, Laimonis Laimiņš, SIA Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija, SIA Latvijas Inovatīvās medicīnas fonds,

16


SIA Latvijas Kokrūpniecības federācija, SIA Latvijas Mobilais Telefons, Zane Lībiete, Aira Līcīte, Linda Lielbriede, Edgars Liepa, Igors Lisjonoks, Evija Lisovska, Andreta Līvena, SIA LMT Retail & Logistics, Mikus Losāns, Diāna Lozko, AS MADARA Cosmetics, Eva Martuža, Artūrs Mazarēvičs, Jānis Mažeiks, Karīna Melbārde, futbola skola "Metta", Linda Mežmale, SIA Mikrotīkls, Kristaps Morbergs, Artūrs Mozers, Māra Muižniece, Guna S. Mundheima, Roberts Mundheims, Angelina Mungaude, Aleksandrs Ņesoļonijs, Diāna Orlovska, SIA O-Sands, Sanita Osipova, Selvijs Ozoliņš, Pētera Avena labdarības fonds Paaudze, Uģis Pallo, Mārtiņš Paparinskis, Rita Pastere, Shital Devising Patil, Toms Pāvils, Paula Pelčere, Vaira Inta Pelēķis - Kristofere, Baiba Plakane, Eduards Plankājs, Jānis Pleps, Jurijs Pogrebņaks, Andris Potrebko, Dainis Pudelis, Osvalds Pugovičs, Kārlis Puķītis, Estere Pumpura, Pēters Ragaušs, Betija Ramāns, Andris Ramāns, Luīze Anna Rasima, Aigars Rasnačs, Toms Rēķis, Una Riekstiņa, ZAB Rodl & Partner Legal, Vera Romanovska, Anastasija Rudņickiha, Laura Rudzīte, Fēlikss Rūmnieks, Ģirts Rungainis, Dagnija Rūsis, Roberts Rūsis, Rihards Ruska, Rihards Saksis, Salaspils novada dome, Māris Selga, ZAB Skrastiņš & Dzenis, Vladimirs Slavs, Atis Slišāns, Agnese Šmite, SIA Sorainen ZAB, Viktorija Soņeca, Dace Katrīna Strazda, Andrejs Stupins, Katrīna Sudakova, Viktorija Surska, Jānis Švirksts, Gunita Tālberga, Rihards Titanovs, Lelde Titava, K. Ozoliņa – E. Medņa trasta fonds, Ilze Ūdre, Ilze ŪdreBleka, Māris Vainovskis, Valkas novada pašvaldība, Inese Vanaga, Ruta Vanaga, Sabīne Veide, Raivo Vilcāns, Reinis Vilciņš, Gints Vilgerts, Minna Matilda Vilhelmīna Petkevičs, ev. lut. Vilimantikas latviešu draudze, Mikus Žagata, Rūta Zariņa, Kristaps Zariņš, Mārcis Zeiferts, Andris A. Zoltners, Jānis Zurģis, Judīte Zusmane.

17


2021./2022. AKAD. GADA STIPENDIĀTI / SCHOLARSHIP RECIPIENTS IN ACADEMIC YEAR 2021/2022 Krišjānis Mārtiņš Alliks, Kerena Ansone, Laura Ansone, Elizabete Kate Antone, Elīza Antoneviča, Evelīna Astratova, Ivanna Atava, Ksenija Lūcija Bahire, Zane Baltāne, Margarita Baranova, Reinis Baranovskis, Silva Bērziņa, Elizabete Klēra Bože, Baiba Brikovska, Agnese Brokāne, Ričards Bulavs, Raivo Bunde, Renāte Buraka, Jana Buša, Eva Emīlija Česle, Kristaps Čivkulis, Aleksandrs Čižikovs, Pēteris Daknis, Matīss Kristiāns Dambergs, Laura Dapševiča, Dace Daukšte, Paula Sonita Deruma, Alina Dolgova, Andis Draguns, Kristians Draguns, Stefānija Dubra, Kristīna Ēce, Līva Eglīte, Aleksejs Fedulovs, Valdemārs Felcis, Paula Feldmane, Alise Gailīte, Roberts Galvāns, Paula Elizabete Grinblate, Kristers Gromovs, Sabīne Jansone, Toms Jansons, Valts Jaunzemis, Līga Jasulaņeca, Dāniels Jukna, Gustavs Kārlis Kampuss, Mērija Elizabete Kalniņa, Sandis Kārkliņš, Sabīne Kaštaļjana, Eva Kiršteine, Tatjana Kiseļova, Kristīne Kitoka, Laura Kļaviņa, Roberts Kokins, Ksenija Korotkaja, Sofija Anna Kozlova, Bernards Kudiņš, Pola Ļaksa, Dārta Laursone, Madara Leimane, Edgars Liepa, Andris Locāns, Lāsma Ločmele, Diāna Lozko, Edvards Lucis, Margo Malašenoka, Danija Maļceva,

18


Reinis Martinovs, Inese Mauriņa, Artūrs Mazarevičš, Džonatans Miks Melgalvis, Edvards Reinis Mežulis, Kitija Mirončuka, Kristers Nagainism Helvijs Niedra, Antons Nikolajevs, Arta Paula Nuķe, Gunda Oja, Emīls Ozoliņš, Uģis Pallo, Laura Pauniņa, Elīna Pavlovska, Kārlis Pleiko, Jānis Počs, Sandra Podvinska, Aleksejs Popovs, Annija Pozņaka, Ance Priedniece, Lilija Prudņikova, Alberts Putāns, Laura Pučeta, Maira Pužule, Anete Patrīcija Raiskuma Oļesja Rogoza, Maija Rozenberga, Zanda Rozmane, Rūdolfs Rubenis, Fēlikss Rūmnieks, Rihards Ruska, Anna Luīze Ruskule, Nikolīna Lote Rūtenberga, Ieva Rūtiņa - Rūtenberga, Kristaps Saršūns, Valērija Sermus, Artūrs Silenieks, Mišela Sivaka, Andrejs Skomorohovs, Viktorija Soņeca, Kaspars Stivriņš, Miķelis Straujums, Aleksejs Šelkovskis, Arta Taurene, Emīlija Kate Tomsone, Līva Krista Učelniece, Dita Urpena, Nineļa Miriama Vainšeļbauma, Sabīne Veide, Arta Vēja, Viktorija Vitkovska, Dāvids Vīksne, Ričards Vitoļskis, Dmitrijs Voronovs, Rūdolfs Jānis Zabolockis, Elza Marija Zacmane, Ņikita Zrelovs, Trīne Žagare, Dāvis Zavickis, Anitra Zīle, Judīte Zušmane.

19


KOMANDA


STIPENDIĀTU SALIEDĒŠANĀS PASĀKUMS / STRENGTHENING BONDS AMONGST SCHOLARSHIP RECIPIENTS 2021. gada pavasarī LU fonda stipendiātiem bija iespēja piedalīties fonda organizētās orientēšanās spēlēs, lai ciešāk saliedētos ar citiem stipendiātiem. Stipendiātiem bija jāorientējas dažādās ar mecenātiem saistītās vietās Rīgā, piemēram, bumerangu aktivitāte Botāniskā dārza “Absolventu takā”, rožu nolikšana Kristapa Morberga atdusas vietā, fotogrāfējoties pie mecenāta “Mikrotīkls” ēkas un citiem objektiem. Triju pirmo vietu ieguvēji saņēma balvas. In the spring of 2021, the UL Foundation scholarship holders had an opportunity to participate in orienteering games organized by the UL Foundation to forge closer ties with other fellows. Scholars had to navigate various locations in Riga which bear references to biographies of patrons. For example, a “boomerang activity” on the UL Botanical Garden “Alumni Trail”, placing roses on the final resting place of Kristaps Morbergs, taking photos by the office building of the patron company “Mikrotīkls” and other objects. The winners of the top three places received awards.

21


>4000


LU FONDA SAIMEI 2021. GADĀ PIEVIENOJĀS PULKS JAUNU MECENĀTU Latvijas Universitātes fondam kopš tā dibināšanas 2005. gadā uzticību apliecinājuši vairāk kā 4 000 ziedotāji – gan privātpersonas, gan uzņēmumi. LU fonda atbalstītāju vidū ir ilggadēji mecenāti, kuriem ik gadu pievienojas jauni atbalstītāji. 2021. gadā fondam pievienojās 5 jauni mecenāti, kas atbalsta centīgus studentus. Kopumā studentiem bija iespējams pieteikties 35 stipendiju kopām, – to vidū arī virkne jaunu stipendiju: Gustava Zemgala piemiņas stipendija, stipendija “Skrastiņš & Dzenis”, Kundziņu ģimenes stipendija, Valkas novada stipendija un Alfrēda M. Zoltnera izcilības stipendija. Gustava Zemgala stipendija rosina studentus paplašināt zināšanas par Gustavu Zemgalu un viņa laikabiedru laikmeta vēsturi. Mecenāte Ilze Ūdre Bleka (Black) th Gustava Zemgala 150. jubilejas gadā veica ziedojumu, kas ļāva nodibināt stipendiju viņas vectēva piemiņai. Stipendija “Skrastiņš & Dzenis” tika izveidota, piepildot advokātu biroja vēlmi atbalstīt jaunos studentus. Tās ietvaros Juridiskās fakultātes studentiem piešķirtas stipendijas kopā 7 000 eiro apmērā. Stipendijas pieejamas studijām bakalaura studiju programmā “Tiesību zinātne”.

Tāpat advokātu birojs ir sniedzis studentiem atbalstu, dāvinot juridiskās grāmatas. Kundziņu ģimene 2021. gadā veica 20 000 eiro ziedojumu, lai atbalstītu Latvijas studentus. Ģirts un Rasma Kundziņi uzskata, ka Latvijas nākotnes vārdā svarīgi izglītot jaunus cilvēkus, lai tie spētu virzīt un turpināt Latvijas augšupeju. Īpašs atbalsts nepieciešams centīgiem studentiem, lai tie varētu veltīt visus spēkus studijām un sasniegt izvirzītos mērķus. Valkas novada pašvaldības stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt izcilu Valkas novada jauniešu iespēju iegūt labu augstāko izglītību, veidot Valkas novada jauniešu piederības sajūtu savam novadam, veicināt Valkas novada iedzīvotāju lokālpatriotismu, celt Valkas novada prestižu un vairot tā atpazīstamību, veicināt interesi par Valkas Jāņa Cimzes ģimnāziju potenciālo vidusskolēnu vidū. Alfrēda M. Zoltnera izcilības stipendijai matemātikā tika ziedoti 120 000 eiro. Atbalstot matemātikas nozares attīstību Latvijas Universitātē, dibināta “Alfreds M. Zoltners Scholars” stpendiju programma. Stipendijas mērķis ir atbalstīt izcilus matemātiķus, lai tie varētu veltīt laiku un zināšanas augstākā līmeņa pētnieciskajam darbam Latvijas Universitātē.

23


IN 2021, NEW PATRONS JOINED THE UL FOUNDATION FAMILY UL Foundation is supported by longterm patrons, and every year this alliance is joined by the new supporters. In the academic year of 2021, UL Foundation acquired 5 new patrons, who support diligent students. Overall, the students could apply for 35 scholarship groups, of which the newly established ones were Gustavs Zemgals Memorial Scholarship, scholarship “Skrastiņš & Dzenis”, Kundziņš Family Scholarship, Valka Municipality Scholarship and Alfrēds M. Zoltners Excellence Scholarship. Gustavs Zemgals Scholarship motivates the students to expand their knowledge about the era of Gustavs Zemgals and his contemporaries. The donation of the patroness Ilze Ūdre Bleka (Black) in celebration of the 150 th anniversary of Gustavs Zemgals enabled establishment of the scholarship to honour the memory of her grandfather. Scholarship “Skrastiņš & Dzenis” was created in fulfilment of a wish expressed by this law firm to support the young students at the Faculty of Law, disbursing the scholarships in amount of 7 000 euro intended for the students of undergraduate study programme “Tiesību zinātne” (“Law”). The law firm has also provided support to students by donating law books.

24

In 2021, Kundziņš family made a donation of 20 000 euro to support Latvian students. Ģirts and Rasma Kundziņi strongly believethat the future of Latvia depends on educating young people, thus enabling them to inspire and carry forward the growth of Latvia. Likewise, it is important to support diligent students to enable full investment of their energies into studies and achievement of their goals. The goal of Valka Municipality Scholarship is to financially support excellent youths of Valka municipality in obtaining higher education, to create a sense of belonging to their municipality, to facilitate the local patriotism of Valka municipality inhabitants, to increase prestige and recognizability of Valka municipality and to awaken interest amongst potential secondary school students in Jānis Cimze Gymnasium in Valka. 120 000 euro were donated to Alfrēds M. Zoltners excellence scholarship in mathematics to advance the development of the field of mathematics at the University of Latvia, founding the “Alfreds M. Zoltners Scholars” programme. The goal of the scholarship is to support excellent mathematicians to enable them to invest their knowledge and aspirations in implementing research at the University of Latvia.


25


STIPENDIĀTU AKTIVIĀTES PANDĒMIJAS LAIKĀ Pandēmijas laiks ikvienam bijis grūts, tomēr, par spīti vīrusa radītajiem šķēršļiem, katrs spējis ko iegūt vai apgūt, “pieķeroties” iepriekš atliktajam un paveicot to līdz galam. Daži baudīja jaunas nodarbes, savukārt citi padziļināja jau iepriekš iegūtas prasmes.

2,6%

5,3% Iešana pārgājienos

Tiešraižu satura izveide

Māla figūru veidošana

2,6%

7,9%

Ekskursijas pa Latviju 21,1%

Sports 2,6%

15,8%

Šahs

Ziemas peldes

Grāmatu lasīšana

Adīšana, tamborēšana

Pastaigas

5,3%

2,6%

Ziepju vārīšana Jaunu valodu apguve

26

10,5%

2,6%

21,1%


ACTIVITIES OF SCHOLARSHIP RECIPIENTS IN PANDEMIC The time of the pandemic has been difficult for everyone, however, regardless of the challenges imposed by virus, everyone has learned something, finally fulfilling the aspirations or gaining skills requiring time which people lacked before. Some learned new things, while others further developed a skill they had acquired before.

2,6%

Content production of live broadcasts

5,3% Hiking

Making clay figurines

2,6%

7,9%

Excursions in Latvia Sports 2,6%

15,8%

21,1%

Chess

Winter swimming

Reading books

Knitting, crocheting

Walks

21,1%

5,3%

2,6%

2,6%

Soap-making Learning new languages

10,5%

27


MECENĀTI


" ZIEDOŠANA SVĒTĪ UN APLAIMO DIVKĀRT – GAN TO, KURŠ ŅEM, GAN TO, KURŠ DOD. " V. Šekspīrs

" THE QUALITY OF MERCY IS NOT STRAINED, BUT IS A BLESSING TO BOTH THOSE WHO PROVIDE AND THOSE WHO RECEIVE IT. " W. Shakespeare

29


JANUARY JANVĀRIS 30

Vissiltāko sajūtu un prieku rada ziedojumi, kuri saņemti no fonda stipendiātiem. Tas pierāda stipendiātu nesavtīgumu un apņemšanos sniegt citiem iespējas, kuras viņiem pašiem pavērušas stipendijas. Janvārī ziedojumu veicis Bioinformātikas stipendiāts Valdis Gavars, – viņa dāsnais ziedojums 200 eiro apmērā paredzēts LU fonda stipendijai “Ceļamaize”. “Uzskatu, ka gudri un mērķtiecīgi iedzīvotāji ir vienīgais ceļš, kā Latvijai veicināt savu labklājību – lai to sasniegtu, izglītība ir ļoti svarīgs rīks. Pats kā LU fonda stipendiāts esmu pārliecinājies, ka stipendija ir veids, kā motivēt un palīdzēt. Ņemot vērā to, ka valsts un arī pasaules labklājība ir mūsu visu kopīgs mērķis, domāju, ka ikviens no mums var līdzdarboties ziedojot, lai padarītu šo ceļu sev un citiem vieglāku. Novēlu LU fondam turpināt veiksmīgi darboties, veicināt Latvijas izglītības izaugsmi arī turpmāk un, protams, īpaši šobrīd – veselību gan mecenātiem, gan stipendiātiem, gan fonda darbiniekiem,” šāds ir stipendiāta vēlējums, skaidrojot ziedojuma motivāciju.

The warmest feelings and joy are awakened by the donations received from the foundation's scholarship recipients. These donations confirm the selflessness of the scholars and their readiness to help others to benefit from the opportunities they have enjoyed themselves through scholarships. In January, the Bioinformatics scholarship holder Valdis Gavars generously donated 200 euro to the UL Foundation's “Ceļamaize” (“Bread for the Journey”) scholarship. “I believe that a smart and purposeful population is the only way ensure the prosperity of Latvia – education is a very important tool to achieve this. As the UL Foundation’s scholarship holder, I have seen that scholarships are a way to motivate and help. Given that the prosperity of the country and the world is our common goal, I think we can all do our bit to make this path easier for ourselves and others. I wish the UL Foundation continued success, to continue its work for the growth of Latvian education and, of course, especially at the moment – health to the patrons, the scholarship holders and the foundation's staff,” the scholarship recipient sends his greetings and explains the motivation behind his donation.


VALDIS GAVARS

31


FEBRUARY FEBRUĀRIS 32

Rasma un Ģirts Kundziņi februārī veica 20 000 eiro lielu ziedojumu, lai katru mācību gadu atbalstītu divu studentu izglītību. Viena stipendija paredzēta pamatskolas skolotāju studiju programmā Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē. Otra stipendija paredzēta tiem, kuri apgūst informācijas un komunikācijas tehnoloģijas Datorikas fakultātē. Ģirts un Rasma uzaudzinājuši divas meitas, kuras apmeklējušas latviešu skolu vietā, kur ģimene nodzīvojusi visu šo laiku – Longailendā. Ģimenei Latvija un latvietība ir svarīga, tāpēc vecāki pastāvīgi cenšas arī savām meitām palīdzēt stiprināt šos pamatus. “Mūsuprāt, katram bērnam pienākas kvalitatīva pamatizglītība. Tāpēc, lai varētu veidot pilnvērtīgu nākotni, vajadzīgi dedzīgi un izcili skolotāji. Lasījām Latvijas laikrakstos, ka ļoti pietrūkst darbinieku informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā. Latvijas nākotnes vārdā ir svarīgi izglītot jaunus cilvēkus, lai tie spētu papildināt un turpināt Latvijas augšupeju. Jāatbalsta arī centīgi studenti, lai tie varētu koncentrēties studijām un sasniegt savus mērķus,” saka Kundziņu ģimene.

In February, Rasma Kundziņa and Ģirts Kundziņš donated 20 000 euro to support the education of two students in each academic year. One scholarship is intended for a primary school teacher study programme at the Faculty of Education, Psychology and Arts. The other scholarship is open to those studying Information and Communication Technology at the Faculty of Computing. Ģirts and Rasma have raised two daughters who attended Latvian school in the town where the family has lived all this time – Long Island. Latvia and Latvian identity are important to the family, therefore the parents assist their daughters in strengthening these foundations. “In our opinion, every child deserves a quality basic education. That is why we need passionate and excellent teachers in order to build a fulfilling future. We read in the Latvian national newspapers that there is a great shortage of Information and communication technology workers. It is important for the future of Latvia to educate young people so that they can complement and continue the upward trend of Latvia. It is necesarry to support hard-working students so that they can concentrate on their studies and achieve their goals,” says the Kundziņš family.


Rasma un Girts KundziNi

33


MARCH MARTS 34

Stipendijai “Ceļamaize” martā ziedojuši trīs bijušie Latvijas Universitātes fonda vairākkārtējie stipendiāti, kā arī Latvijas Universitātes absolvente un darbiniece. Esam pateicīgi par ikkatru ziedojumu, – īpašu prieku un lepnumu rada kādreizējo stipendiāu devums, martā ziedojumus saņēmām no Toma Rēķa, Ritas Indānes, Mikus Žagatas un LU absolventes, LU Madonas filiāles direktores Lolitas Kostjukovas. Absolvente Rita Indāne sevi neuzskata par lielu ziedotāju, tomēr savu iespēju robežās cenšas atcerēties Latvijas Universitāti un Latvijas Universitātes fondu. Viņasprāt, Latvijā katram centīgam jaunietim jādod iespēja iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību. “Manuprāt, tāda ir šī ideja, – reiz biji stipendiāts, bet vēlāk kļūsti par ziedotāju. Ziedojot es atbalstu šo ideju,” stāsta bijusī stipendiāte.

Three former multiple scholarship holders of the University of Latvia Foundation, as well as the University of Latvia graduate and employee have donated to the “Ceļamaize” (“Bread for the Journey”) scholarship in March. We are grateful for every donation that is made, and especially delighted and proud to receive donations from former scholarship holders, – the new patrons in March are Toms Rēķis, Rita Indāne, Mikus Žagata and Lolita Kostjukova, a graduate of the University of Latvia and the director of the UL Madona branch. Graduate Rita Indāne does not consider herself a big donor, but within her means she tries to support the University of Latvia and the University of Latvia Foundation. She believes that every hard-working young person in Latvia should be given the opportunity to obtain a quality higher education. “I think that's the idea, you were a scholarship holder once and then you become a donor. By donating, I support this idea,” says the former scholarship holder.


TOMS RĒKIS

Lolita Kostjukova

Rita Indāne

Mikus Žagata

35


APRIL APRĪLIS 36

Latvijas Universitāte aprīļa sākumā uzsāka ziedojumu vākšanu Inovāciju grantu programmai studentiem, kuras mērķis ir sekmēt studējošo inovācijas spēju. LU aicinājumam jau atsaukušies pirmie ziedotāji – absolventi un uzņēmumi, divu nedēļu laikā programmai saziedojot 4 340 eiro. “Šobrīd studēju LU Ķīmijas fakultātes maģistratūras programmā “Ķīmija” un specializējos organiskās ķīmijas virzienā. Nolēmu ziedot inovāciju grantiem, jo uzskatu, ka ir svarīgi dot iespēju ambicioziem studentiem sākt uzņēmējdarbību vai veikt pētījumus. Šie pētījumi vai izveidotie jaunuzņēmumi nākotnē var palīdzēt Latvijai attīstīties,” saka viens no ziedotājiem Artūrs Mazarevičs.

At the beginning of April the University of Latvia started collecting donations for the Innovation Grants for Students Programme, which aims to foster students' capacity to innovate. The first donors – graduates and companies – have already responded to the call of the University, in two weeks donating 4 340 euro to the programme. “I am currently studying at the Faculty of Chemistry, where I am specialising in organic chemistry. I decided to donate to the innovation grants because I believe it is important to give ambitious students the opportunity to start a business or conduct research. This research or the start-ups they create can help Latvia develop in the future,” says Artūrs Mazarevičs, one of the donors.


37


MAIJS MAY 38

Maijā profesors un solo dziedātājs Jānis V. Kļaviņš būtu svinējis savu simtgadi. Par godu šim notikumam viņa dēls Filips Kļaviņš aicināja ziedot tēva piemiņas stipendijai. Kopumā ziedojumos saņemti 9 255 eiro. J. V. Kļaviņa piemiņas stipendija cieši saistīta ar viņa dzīves gājumu. Tās mērķis ir atbalstīt talantīgu LU studentu, kas nodarbojas ar onkoloģijas pētniecību. Pateicoties ģimenei un draugiem, savākta gandrīz visa nepieciešamā summa. “Tētis nekad neatteica palīdzību, atbalstu un lūgumus, piemēram, viņa vadītajās laboratorijās dotas neskaitāmas iespējas gudriem jauniešiem strādāt un iegūt jaunas zināšanas, kā arī praktisko pieredzi. Pieminot tēvu, ģimene vēlas turpināt viņa garā šo atbalstu jauniem Latvijas zinātniekiem, tēva piemiņai izveidojot stipendijas fondu. Stipendijas tiks piešķirtas studentiem, kas pēta onkoloģijas jautājumus,” stāsta dēls Filips.

In May, professor and soloist Jānis V. Kļaviņš would have celebrated his centenary. To mark the occasion, his son, Filips Kļaviņš, appealed for donations for his father's memorial scholarship. The total of 9 255 euro have been collected in donations. The J. V. Kļaviņš Memorial Scholarship is closely linked to his life. Its aim is to support a talented student of the University of Latvia who is working on oncology research. Thanks to his family and friends, almost all the required funds have been raised. “Dad never refused help, support and requests, for example, the laboratories he ran gave countless opportunities for bright young people to work and gain new knowledge as well as practical experience. In his memory, his family would like to continue in his spirit this support for young Latvian scientists by creating a scholarship fund in his memory. The scholarships will be awarded to students researching oncology,” says his son Filip.


39


JUNE JŪNIJS 40

LU Teoloģijas fakultāte tiecas pretī attīstībai. Tuvākā gada laikā LU Teoloģijas fakultāte iecerējusi sagatavot kvalitatīvus lekciju ierakstus, kas tiks izmantoti, lai uzlabotu teoloģijas un reliģijpētniecības studiju procesu visos studiju līmeņos. Šai attīstības idejai tika veltīta ziedojumu kampaņa, kurā līdz šim kopumā jau saziedoti vairāk nekā 1 000 eiro, – tas paveikts, pateicoties fakultātes darbiniekiem, absolventiem, draugiem un radiem. LU Teoloģijas fakultātes dekāne Dace Balode saka: “Atbalstiet mūs, lai mēs varam atbalstīt citus!” Tāpēc vairosim labo un palīdzēsim viens otram!

The Faculty of Theology of the University of Latvia is striving towards development. In the coming year, the Faculty of Theology of the University of Latvia intends to produce high quality lecture recordings that will be used to improve the study of theology and religious studies at all levels of the studies. A donation campaign was set up to support this development, and so far a total of over 1 000 euro has been donated with the support of the faculty's staff, graduates, friends and family. Dean of the Faculty of Theology at the UL Dace Balode invited everyone to become involved: “Support us so we can support others! Let us multiply the good and help each other!”


41


JŪLIJS JULY 42

Zvērinātu advokātu birojs “Skrastiņš un Dzenis” Latvijas Universitātes Juridiskajai fakultātei dāvināja 27 grāmatas “Civilprocesa likuma komentāri. I daļa (1.–28. nodaļa)” eksemplārus. Kopējā grāmatu vērtība sasniedza summu 1 026 eiro. Dāvinājuma mērķis – atbalstīt LU JF studentus. Juridiskās fakultātes doktorants Andrejs Stupins saka: “Dinamiska pieeja tiesību piemērošanai tik strauji evolucionējošā nozarē kā procesuālās tiesības sekmē jēgpilnu juridiskās domas attīstību gan praktizējošu tiesībnieku, gan studentu vidū. Likumdevējs pēdējos gados vairākkārt grozījis Civilprocesa likumu, dodot iespēju tiesību piemērotājiem un teorētiķiem nonākt pie arvien progresīvākiem un kvalitatīvākiem secinājumiem dažādos aktuālos procesuālo tiesību jautājumos. Tāpēc valsts vadošās juristu kalves bibliotēkas regulāra papildināšana ar izdevumiem, kuros apkopotas svaigākās judikatūras un tiesību doktrīnas atziņas tieši tādā jomā kā civilprocesuālās tiesības, ir īpaši svarīga.”

Law firm “Skrastiņš un Dzenis” presented the Faculty of Law of the University of Latvia with 27 books “Commentaries to the Civil Procedure Law. Part I (Chapters 1–28)”. The total value of the books amounted to 1 026 euro. The purpose of the donation was to support the students of the FL. Andrejs Stupins, doctoral student at the Faculty of Law, said: “A dynamic approach to the application of law in such a rapidly evolving field as procedural law contributes to the meaningful development of legal thought among both legal practitioners and students. The legislator has amended the Civil Procedure Law several times in recent years, enabling legal practitioners and theorists to reach increasingly progressive and qualitative conclusions on various topical procedural law issues. Therefore, it is of particular importance to regularly supplement the library of the country's leading law forge with publications summarising the most recent case law and legal doctrine in the field of civil procedure law.”


AIVIS DZENIS UN VERNERS SKRASTINŠ

43


AUGUST AUGUSTS 44

Amerikas latviešu uzņēmējs un profesors Andris Zoltners ziedoja 120 000 ASV dolāru, lai atbalstītu matemātikas nozares attīstību Latvijas Universitātē, iedibinot “Alfreds M. Zoltners Scholars” programmu. Alfreds bija Andra tēvs un viņa piemiņu glabās jaunā stipendiātu programma, kuras mērķis ir atbalstīt izcilus matemātiķus, lai tie varētu veikt augstākā līmeņa pētniecisko darbu Latvijas Universitātē. A. Zoltnera stipendijai bija iespējams pieteikties no 1. jūlija līdz 1. augustam, un šobrīd jau noskaidrots jaunais stipendijas saņēmējs. Raksturojot nodibināto stipendiju, profesors Andris Zoltners saka: “Es esmu ieinteresēts atbalstīt nozari, jo mani vecāki mīlēja Latviju, un es vēlos palīdzēt jauniem profesoriem attīstīties. Latvija nevar augt bez izglītības.”

Latvian-American businessman and professor Andris Zoltners donated 120 000 USD to support the development of mathematics at the University of Latvia by establishing Alfreds M. Zoltners Scholars’ programme. Alfreds was Andris's father, and his memory will be perpetuated by the new scholarship programme, which aims to support outstanding mathematicians in pursuit of top-level research at the University of Latvia. The application period for the A. Zoltners scholarship was from 1 July to 1 August, and the new scholarship holder has been announced. Describing his scholarship, Professor Andris Zoltners says: “I am interested in supporting because my parents loved Latvia and I am committed to helping young professors to develop. Latvia cannot grow without education.”


Andris Zoltners ar savu tēvu alfredu Andris Zoltners with his father alfred

45


SEPTEMBER SEPTEMBRIS

46

Ik mēnesi Latvijas Universitātes fondam tiek ziedoti līdzekļi un ir ziedotāji, kuri ziedo regulāri – ik mēnesi. Esam ļoti pateicīgi ziedotājiem, kas atbalsta fondu vairākas reizes gadā un īpaši priecājamies par tiem, kuri ziedo regulāri, ik mēnesi. Katru mēnesi automātisko ziedojumu LU fondam veic Mikus Žagata, Dainis Pudelis, Lolita Kostjukova, Aija Lāce un Toms Pāvils. Ziedotāja Aija skaidro, kāpēc katru mēnesi ziedo LU fondam: “Studiju gados biju Morberga stipendijas stipendiāte. Mana motivācija ziedot ir pavisam vienkārša – es ticu rītdienai. Mēs kā sabiedrība pieprasām inovācijas, izcilību, kaut ko jaunu, atbildīgus darba devējus, finansiālu drošību un pārticību, bet, lai to sasniegtu, jāpieļauj kļūdas, jāmācās. Tāpēc esmu izvēlējusies kaut daļēji maksāt par LU Biznesa inkubatora dalībnieku mēģinājumiem un kļūdām. Nevaru lepoties ar tūkstošus lielām iemaksām, atbalstot LU fondu. Tomēr ar savu piemēru, ziedojot ik mēnesi noteiktu summu, vēlos iedrošināt citus parādot, cik gan vienkārši tas ir un nemaz nav jāgaida Ziemassvētku laiks.”

Every month, the University of Latvia Foundation receives donations, and there are patrons who make their donations every month. We are very grateful to donors who support the foundation few times a year and we are delighted and honoured by those who make regular monthly donations. Mikus Žagata, Dainis Pudelis, Lolita Kostjukova, Aija Lāce and Toms Pavils have set up automatic monthly donation to the UL Foundation. Aija explains her reason for monthly donation to the UL Foundation: “During my time as a student, I was the Morbergs scholarship recipient. My motivation to donate is simple – I believe in tomorrow. As a society, we demand innovation, excellence, something new, responsible employers, financial security and prosperity, but to achieve this one has to make mistakes, one has to learn. That is why I have chosen to pay for some of the trial and error of the UL Business Incubator members. My contribution to the UL Foundation may not be measured in thousands, however, with my example of donating a certain amount every month, I want to encourage others by showing how simple it is and how we do not even have to wait for Christmas.”


47


OCTOBER OKTOBRIS 48

2021./2022. akad. gadā pirmo reizi tika izsludināts konkurss jaunai stipendijai Vēstures un filozofijas fakultātes studentiem – iespēja pieteikties Gustava Zemgala piemiņas stipendijai. Mecenāte Ilze Ūdre Bleka (Black) saka: “Kopā ar manu krustdēlu Mārtiņu Andersonu esam ziedojuši Latvijas Universitātes bakalaura un maģistra studentiem stipendijas, lai atzīmētu mana vectēva Gustava Zemgala 150. jubilejas gadu, kas iesākās šogad, 12. augustā. Ar šo ziedojumu es vēlos pieminēt ne tikai mana vectēva plašo pienesumu mūsu valsts izveidē un viņa sabiedrisko darbību, bet vēl svarīgāk – uzsvērt viņa cilvēciskumu. Viņš bija cilvēks, kuram vienmēr pirmajā vietā bija ģimene, cilvēks ar labu humora izjūtu, kurš izvairījās no negatīvisma. Šādu īpašību cilvēkiem nekad nevar būt par daudz un es gribētu, lai Gustava piemērs iedvesmo LU studentus viņu dzīvēs un profesionālajās gaitās.”

In the academic year 2021/2022, a new scholarship for students of the Faculty of History and Philosophy was launched for the first time. They had the opportunity to apply for the Gustavs Zemgals Memorial Scholarship. Patron Ilze Ūdre Black says: “Together with my godson Mārtiņš Andersons, I have donated scholarships to undergraduate and th postgraduate students at the University of Latvia to celebrate the 150th anniversary year of my grandfather Gustavs Zemgals, which began on 12 August this year. With this donation, I want to commemorate not only my grandfather's extensive contribution to the establishment of our country and his public activities, but, more importantly, to highlight his humanity. He was a man who always put his family first, a man with a good sense of humour who avoided negativity. People can never have too many of these qualities and I would like Gustav's example to inspire the students of the University in their lives and in their careers.”


GUSTAVS ZEMGALS

49


NOVEMBER NOVEMBRIS 50

Četri Latvijas Universitātes fonda stipendiāti brīvprātīgi izveidojuši šķirkļus Nacionālajā enciklopēdijā. Izveidotie šķirkļi tematiski ir visai atšķirīgi. Studenti šos šķirkļus varēja izveidot pateicoties pašu veiktajiem pētījumiem, un šo pētniecību atbalstījuši mecenāti. Tas noteikti devis papildu motivāciju un iemeslu strādāt pēc iespējas cītīgāk. Zooarheoloģijas šķirkļa autors Eduards Plankājs saka: “Esmu pateicīgs Bērziņu ģimenei par sniegto finansiālo atbalstu disertācijas izstrādes gaitā iecerēto pētījumu realizācijā un liels gods būt piederīgam Prof. Ernesta Felsberga piemiņas stipendiātu saimei. Sagatavojot enciklopēdisko šķirkli par zooarheoloģiju – zinātnes jomu, kura Latvijā vēl tikai pleš spārnus, un ar kuru plānoju saistīt savu zinātnisko darbību, brīvprātīga dalīšanās ar iegūtajām zināšanām kļuva par personīgu mecenātisma ideju izpausmes formu. Patiess prieks, ka Nacionālās enciklopēdijas digitālais saturs ļaus zināšanas sasniegt plašam interesentu lokam arī ārpus manas Alma mater auditoriju sienām”. Four University of Latvia Foundation scholarship holders have voluntarily created sections in the National Encyclopaedia. The sections are thematically quite different. The students were able to create these sections on the basis of their own research, and their research has been supported by patrons. It has certainly given them additional motivation and a reason to implement their research as diligently as possible. Eduards Plankājs, the author of the zooarchaeology section, says: “I am grateful to the Bērziņš family for the financial support they have given me in the realization of the research planned during the development of this dissertation, and it is a great honour to belong to the family of Prof. Ernests Felsbergs Memorial Scholarship holders. While preparing the encyclopaedic section on zooarchaeology, a scientific field that at present only spreads its wings in Latvia, and to which I plan to dedicate my scientific work, the voluntary sharing of the acquired knowledge became a personal form of expression of the patronage ideas. I am truly delighted that the digital content of the National Encyclopaedia will allow knowledge to reach a wide range of interested people beyond the walls of my Alma mater."


51


DECEMBER DECEMBRIS 52

Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs (BD) 2022. gadā atzīmēs simtgadesjubileju. Sertificētas dabīgās kosmētikas ražotājs AS “MADARA Cosmetics” kļūst par BD partneri ziedošanas kampaņā “Kultūrvēsturiskās liepu alejas revitalizācija”. LU BD īstenotajam projektam uzņēmums ziedojis 10 000 eiro, kurus administrē LU fonds. AS “MADARA Cosmetics” ziedotā summa palīdzēs īstenot BD izvirzīto mērķi – uzlabot un atjaunot BD infrastruktūru. Kā atzīmē AS “MADARA Cosmetics” pārstāvji, arī uzņēmums savā produkcijā izmanto liepziedu ekstraktu.

The Botanical Garden (BG) of the University of Latvia will launch its hundred-year celebration in 2022. Certified natural cosmetics producer AS “MADARA Cosmetics” becomes a BG partner in the donation campaign “Revitalisation of the cultural history heritage – linden alley”. The company has donated 10 000 euro to the UL BG project, which is administered by the UL Foundation. The donation of “MADARA Cosmetics” will help to achieve the objective of BG to improve and restore its infrastructure. As noted by the representatives of AS “MADARA Cosmetics”, the company also uses linden blossom extract in its products.


53


PROJEKTI


" GUDRĪBA NAV NEKAS CITS KĀ ZINĀTNE PAR LAIMI! " D.didro

" WISDOM IS NOTHING MORE THAN THE SCIENCE OF HAPPINESS! " d. diderot

55


PROJEKTI, KAS ĪSTENOTI PATEICOTIES LU FONDA ATBALSTAM / PROJECTS IMPLEMENTED WITH SUPPORT OF THE UL FOUNDATION Ziedojumu kampaNa TeoloGijas fakultātes lekciju ierakstiem Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte sadarbībā ar LU fondu īstenoja ziedojumu kampaņu, lai dotu iespēju izveidot kvalitatīvus lekciju ierakstus dažādos lekciju kursos. Tieši šāds kombinēts mācību process nodrošinās iespēju gan studentiem, gan mācībspēkiem veiksmīgāk un kvalitatīvāk organizēt laiku. Līdz šim visaktīvākie ziedotāji bijuši tieši LU TF absolventi un esošie studenti. Bakalaura studiju programmas absolvente un maģistra studiju programmas studente Aira Līcīte skaidro motivāciju ziedot, uzsverot: “Teoloģijas fakultātes lekcijas ir pārāk labi glabāts dārgums. Esmu gandarīta, ka varu palīdzēt, lai lekcijas kļūtu pieejamākas visiem.”

Donation campaign for lecture recordings of the Faculty of Theology The Faculty of Theology of the University of Latvia in cooperation with the UL Foundation created a donation campaign to ensure the possibility to create high-quality lecture recordings in various lecture courses. Such a hybrid learning process would provide an opportunity for both students and professors to organize their time more successfully and qualitatively. To date, the most active contributors have been UL FT graduates and current students. Aira Līcīte, a graduate of the bachelor's study programme and a student of the master's study programme, emphasizes that she donated because “The lectures of the Faculty of Theology are a treasure which resembles a too-well-kept secret. I am pleased to be able to contribute to making the lectures more accessible to everyone.”

56


57


LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes fizikas praktikumā noslēdzies LU fonda projekts attālinātā studiju procesa uzlabošanai No 2021. gada 1. februāra līdz 30. jūnijam ar Latvijas Universitātes mecenāta SIA “Mikrotīkls” un LU fonda atbalstu pilnveidots LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Fizikas nodaļas praktikuma tehniskais aprīkojums, dodot studentiem iespēju laboratorijas darbus veikt arī attālināti. Projekta laikā tika iegādāti 8 portatīvie datori, 16 tīmekļa kameras un 32 iOLab ierīces, kas aprīkotas ar lielu skaitu dažādu sensoru. Jaunais tehniskais aprīkojums dod iespēju ne vien veikt mērījumus attālināti un eksportēt datus datorā, bet arī veikt datu analīzi un citas manipulācijas ar iegūtajiem datiem. Izmantojot iegādātās ierīces, studenti var izstrādāt laboratorijas darbus, atrodoties savā dzīvesvietā.

UL Foundation project for the improvement of the distance learning process completed at the physics practicum of the UL Faculty of Physics, Mathematics and Optometry From February 1 to June 30, 2021, with the support of the patron of the University of Latvia SIA “Mikrotīkls” and the UL Foundation, the technical equipment of the physics practicum of the Faculty of Physics, Mathematics, and Optometry was improved, giving students the opportunity to perform laboratory work remotely. During the course of the project, 8 laptops, 16 webcams, and 32 iOLab devices equipped with a large number of different sensors were purchased. The new technical equipment made it possible not only to perform measurements remotely and export the data to a computer but also to perform data analysis and other manipulations of the obtained data. Using the purchased equipment, students had the opportunity to develop laboratory work at their place of residence.

58


59


LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes zinātnieki iegūst pieeju modernai fizikālo simulāciju videi Pateicoties Latvijas Universitātes fonda administrētajam SIA “Mikrotīkls” ziedojumam, LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Lāzeru centrs, Magnētisku mīkstu materiālu laboratorija un LU Fizikas institūts projekta “Simulācijas zinātnes stimulācijai” ietvaros saņems jaunu programmatūru un darba staciju 15 074,54 eiro vērtībā. Iekārtas tiks izmantotas resursietilpīgu fizikālo simulāciju veikšanai COMSOL simulāciju vidē. Ziedojums ir piemērs tam, kā zinātņietilpīgs uzņēmums palīdz attīstīties zinātnei Latvijā, vienlaicīgi veicinot jaunu, zinātnē balstītu uzņēmumu rašanos. Šis projekts nodrošina tiešu ieguldījumu jauno speciālistu sagatavošanā, nodrošinot apmācību, kurā izmantota starptautiski plaši lietota simulāciju vide (kombinācijā ar datoru, kas šādas simulācijas spēj veikt saprātīgā laikā) bakalaura, maģistra, kā arī doktorantūras studiju līmeņos, turklāt paver plašas iespējas jaunajiem pētniekiem ar doktora grādu un jau pieredzējušiem zinātniekiem, tādējādi palielinot konkurētspēju.

Scientists at the UL Faculty of Physics, Mathematics, and Optometry gain access to a modern physical simulation environment The donation from SIA “Mikrotīkls” to the University of Latvia Foundation has opened up a great opportunity: – the UL Faculty of Physics, Mathematics and Optometry Laser Centre, Laboratory of Magnetic Soft Materials, and the UL Institute of Physics within the project “Simulations for stimulation of science” will receive new software and a workstation worth 15 074.54 euro, to be used to perform resource-intensive physical simulations in the COMSOL simulation environment. The donation is an example of assistance provided by science – intensive company to science development in Latvia, simultaneously increasing the possibility of the emergence of new, science-based companies. This project provides a direct contribution to the training of young professionals by employing an internationally widely used simulation environment (combined with a computer capable of performing such simulations in a reasonable amount of time) at bachelor's, master's, and doctoral levels, as well as extensive opportunities for post - doctoral students and experienced researchers, thereby increasing competitiveness. This project also promotes closer cooperation amongst UL institutions.

60


61


Optometrijas un redzes zinātnes nodaLas pētnieki izstrādā metodiku acu kustību novērtēšanai bērniem ar lasīšanas traucējumiem Ar SIA “Mikrotīkls” un Latvijas Universitātes fonda atbalstu LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas pētnieki izstrādā inovatīvu pieeju bērnu lasīšanas traucējumu novērtēšanai, pielietojot smalko acu kustību novērtēšanas diagnostikas metodi. Projekta “Acis lasīt izbijās” ietvaros tiks pilnveidota Norvēģijas kolēģu izstrādātā programmatūra C&Look. ORZN pētnieki pielāgos šo programmu bērnu redzes okulomotorās sistēmas izpētei. C&Look izmanto, lai novērtētu acu kustību parametrus, vienlaicīgi veicot acu kustību analīzi ar pārvietojamo Tobii acu kustību pieraksta iekārtu. Tā kā Tobii iekārta efektīvi strādā arī ārpus laboratorijas, okulomotorās sistēmas darbību varēs izvērtēt plašai dalībnieku grupai. Projekta īstenošanai tika piešķirti 37 840 eiro. Pētījumā izstrādātā inovatīva diagnostikas metode nodrošinās iespēju redzes speciālistiem ērti un jēgpilni izvērtēt acu kustību parametrus arī ārpus laboratorijas – optikās un klīnikās.

Researchers at the Department of Optometry and Vision Science are developing a methodology for assessing eye movements in children with reading difficulties With the support of SIA “Mikrotīkls” and the University of Latvia Foundation, researchers from the Department of Optometry and Vision Science of the Faculty of Physics, Mathematics and Optometry of the University of Latvia are developing an innovative approach to eye movement evaluation in children with reading difficulties. C&Look, a software developed by Norwegian colleagues, will be developed as part of the “Acis lasīt izbijās” (“Eyes Got Scared to Read”) project. ORZN researchers will adapt this program to study the oculomotor system in children. C&Look is designed to determine different eye movement parameters by recording eye movements with a portable Tobii eye tracker. Since the Tobii eye tracking system can also be applied for studying eye movements outside the laboratory, the performance of the oculomotor system will be evaluated for a relatively large study group. 37 840 euro were allocated for the implementation of the project. The innovative diagnostic method developed in the research will provide an opportunity for vision specialists to conveniently and meaningfully evaluate the parameters of eye movements also outside the laboratory –- in optics and clinics.

62


63


Atkvēlināšanas krāsns jaunu nanometru izmēru sensoru un ierīču izveidei Ar SIA “Mikrotīkls” un Latvijas Universitātes fonda atbalstu LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Lāzeru centrs un LU Ķīmiskās fizikas institūts projekta “Atkvēlināšanas krāsns jaunu nanometru izmēru sensoru un ierīču izveidei” ietvaros saņems jaunu atkvēlināšanas krāsni ar nepieciešamajiem piederumiem 3 882,57 eiro vērtībā, kas tiks izmantoti nanometru izmēru sensoru un sensoru masīvu izveidei. Krāsnīm paraugu karsēšanai vakuumā un kontrolētā gāzu atmosfērā ir ļoti plašs pielietojums. Piemēram, alumīnija karsēšana palielina kristālisko granulu izmērus, kas secīgos apstrādes procesos ļauj iegūt lielus un viendabīgus porainā alumīnija oksīda pārklājumus un labu sakārtotību. Projekta rezultātā LU nodrošināta zinātnes izaugsme – dota iespēja veikt augstas kvalitātes zinātniskos pētījumus., Tas ir pamats zinātnē balstītai augstākajai izglītībai, kā arī ir finansiālais dzinējspēks zinātnei LU. Projekts nodrošina tiešu ieguldījumu jauno speciālistu sagatavošanā bakalaura, maģistra, kā arī doktorantūras studiju līmeņos, turklāt paver plašas iespējas jaunajiem pētniekiem pēc doktora grāda iegūšanas un jau pieredzējušiem zinātniekiem, tādējādi palielinot konkurētspēju.

An annealing furnace for the development of new nanometer-sized sensors and devices With the support of SIA “Mikrotīkls” and the University of Latvia Foundation, the Laser Centre of the Faculty of Physics, Mathematics and Optometry of the University of Latvia and the Institute of Chemical Physics of the University of Latvia will receive new annealing furnaces with the required supplementary equipment worth 3 882.57 euro, which will be used to create nanometer-sized sensors and sensor arrays. Furnaces for heating samples in a vacuum and controlled gas atmosphere have a very wide range of applications. For example, the heating of aluminium increases the size of the crystalline granules, which allows large and uniform porous alumina coatings and good ordering in successive processing processes. The implementation of the project at the University of Latvia acquires the growth of science in the form of high-quality scientific research, which is the basis for science-based higher education, as well as the financial driving force for science at the University of Latvia. The project provides a direct contribution to the training of young professionals at the bachelor's, master's, and doctoral levels, as well as opens up a wide range of opportunities for post-doctoral students and already experienced researchers, thus increasing competitiveness. In addition, this project promotes closer cooperation amongst UL institutions.

64


65


Advokātu birojs fakultātei

“SkrastiNš

&

Dzenis”

dāvina

grāmatas

Juridiskajai

15. jūnijā advokātu birojs “Skrastiņš un Dzenis” uzdāvināja Latvijas Universitātes Juridiskajai fakultātei 27 grāmatu eksemplārus. Grāmatas “Civilprocesa likuma komentāri. I daļa (1.–28.nodaļa)” dāvinājumu 1 026 eiro vērtībā administrēja LU fonds. Šī ziedojuma mērķis ir atbalstīt LU JF studentus.Turklāt 2021./2022. akadēmiskajā gadā advokātu birojs piešķīra arī stipendijas diviem studentiem. Advokātu biroja “Skrastiņš un Dzenis” galvenie partneri ir LU absolventi, un advokātu birojs uzsver, ka universitāte ir viena no labākajām mācību iestādēm, kas sagatavo šīs jomas speciālistus. Tieši tādēļ ir svarīgi atbalstīt jaunos LU JF studentus ar zinātnisko literatūru, kas nepieciešama studentiem mācību procesa laikā.

Law firm “SkrastiNš & Dzenis” gives books to the Faculty of Law On June 15, the law firm “Skrastiņš un Dzenis” made a present of 27 copies of books to the University of Latvia Faculty of Law. The book “Comments on the Civil Procedure Law. Part I (Chapters 1–28)” is a contribution to faculty’s library and the total value of this gift was in the amount of 1 026 euro. The donation was administered by the UL Foundation. The purpose of this donation was to support education of the students at the UL Faculty of Law. In addition to the gift of books, in the academic year 2021/2022 the law firm also awarded scholarships to two students. The partners of the law firm “Skrastiņš un Dzenis” are graduates of the University of Latvia, and the law firm emphasizes that the university is one of the best educational institutions that prepares specialists in this field, therefore, it is important to support young students during the learning process.

66


67


ATSAUKSMES


STUDENTU ATSAUKSMES, PIEREDZE / STUDENT FEEDBACK, EXPERIENCE “Vēlos pateikties LU fondam un mecenātam par piešķirto stipendiju programmā “Pētera Avena labdarības fonda “Paaudze” Izcilības stipendija”. Pateicoties tai, varu pilnvērtīgāk pievērsties studijām, bakalaura darba rakstīšanai, detalizētai izvēlētās tēmas izpētei, kā arī ieguldīt laiku jaunu valodu apgūšanai! Stipendijas saņemšana un tās vārda nešana motivē mani tiekties pēc jauniem mērķiem un panākumiem!” “I would like to thank the UL Foundation and the patron for the scholarship I was awarded within the programme “Excellence Scholarship of Peter Aven Charity Foundation “Generation””, owing to which I can focus better on studies, on writing my bachelor's thesis, on its detailed research, as well as on investing time in developing new language skills ! Getting a scholarship and representing the patron motivates me to strive toward new goals and success!”

SABĪNE VEIDE Pētera Avena fonda “Paaudze” stipendijas ieguvēja; recipient of the Peter Aven Charitable Foundation “Generation” Scholarship.

69


Ričards bulavs stipendijas “Ceļamaize” “Arčers” ieguvējs; recipient of “Ceļamaize” “Arčers” Scholarship.

“LU fonds man deva tiešām lielu iespēju. Pagājis jau semestris, un, pateicoties stipendijai, varu koncentrēties uz savu attīstību un izglītību. Fonda piešķirtā stipendija man kalpo kā liels atbalsts un motivācija iesaistīties LU pašpārvaldē. Tas ir stimuls strādāt neatlaidīgi, lai kādu dienu varētu dot universitātei to, ko tā dod man!” “The UL Foundation gave me a really great opportunity. A semester has already passed, and, thanks to the scholarship, I can focus on my development and education. The scholarship awarded to me by the Foundation is a great support and motivation for me to take part in the student council. It is an incentive to work persistently, so that one day I would be able to reciprocate to the university!”

70


POLA LAKSA Kristapa Morberga stipendijas ieguvēja; recipient of the Kristaps Morbergs Scholarship.

milzīgs pagodinājums saņemt LU un, fonda “LU“Man fondsirman devagandarījums tiešām lieluun iespēju. Pagājis jau semestris, administrēto Kristapa Morbergavaru stipendiju. LU fonds sniedz nozīmīgu ieguldījumu pateicoties stipendijai, koncentrēties uz savu attīstību un izglītību. Fonda stipendijanākotnes man kalpo kā lielsdažādās atbalstsnozarēs. un nākotnē, atbalstot un piešķirtā motivējot talantīgus speciālistus motivācija iesaistīties LU pašpārvaldē. Tas ir stimuls strādāt Stipendijas saņemšana ir vēl viens apliecinājums tam, ka esi īstajā vietā un rūpīgs, neatlaidīgi, lai kādu dienuFinansiāli varētu dot universitātei to, kodaudz tā dod no sirds darīts darbs atmaksājas. stipendija man sniedz lielāku man!” Ričards Bulavs, stipendijas “Ceļamaize” “Arčers” ieguvējs. neatkarību. Esmu ļoti pateicīga!” “The UL Foundation gave me a really great opportunity. A semester has already passed, and, thanks to the scholarship, I can focus on “I am very pleased and honoured to receive the Kristaps my development and education. The scholarship awarded to Morbergs me by Scholarship administered by thesupport UL Foundation. The UL for Foundation makes the Foundation is a great and motivation me to take a part significant to the It future supporting and motivating talented in thecontribution student council. is anby incentive to work persistently, so futurethat professionals of various fields. Receiving a scholarship is another proof one day I would be able to reciprocate to the university!” that Ričards Bulavs, recipient “Ceļamaize” “Arčers” Scholarship. you are in the right place and thatofthorough heartfelt work pays off. Financially, the scholarship gives me a much greater independence. I am very thankful!”

71


“Par spīti ārkārtas stāvokļu un ierobežojumu liktajiem šķēršļiem, LU fonds nodrošina atbalstu studentiem un rod jaunus risinājumus stipendiātu saliedēšanai. Studentiem tiek piedāvātas dažādas brīvprātīgo darbu iespējas, turklāt tie ir aicināti publicēt jaunākos pētījumu rezultātus sadarbībā ar Nacionālo Enciklopēdiju un aktīvi piedalīties LU fonda uzlabošanā. Esmu pateicīga gan par līdzšinējo LU fonda atbalstu un iespējām, gan mecenāta sniegto stipendiju, kas izmantota akadēmisko un dzīvē nepieciešamo prasmju attīstīšanai, apmeklējot tiešsaistes kursus un iegādājoties nepieciešamos resursus doktorantūras darba tapšanai. Stipendijas iegūšana man devusi arī lielāku pārliecību par savām prasmēm, veicinot vēlmi aktīvāk piedalīties sadarbības projektos.”

Kitija Mirončuka Ernesta Felsberga piemiņas stipendijas ieguvēja; recipient of the Ernests Felsbergs Memorial Scholarship.

72

“Despite the obstacles created by emergency situations and constraints, the UL Foundation provides support to students and creates new solutions for uniting the scholarship recipients. The students offered different volunteering opportunities, and, furthermore, they are invited to publish the latest research results of their studies in collaboration with the National Encyclopaedia and to become involved in improving the UL Foundation. I am grateful for the support and opportunities provided by the UL Foundation so far, and for the scholarship provided by the patron, which is used to develop academic and life skills by attending online courses and obtaining the necessary resources for writing my doctoral thesis. Receivin a scholarship has given me a greater confidence in my skills, encouraging me to participate more actively in cooperation projects.”


“LU Fonda stipendija man lika saprast, ka esmu spējīgs sasniegt augstus rezultātus ne tikai mācībās, bet arī citās dzīves jomās, un, protams, jutos pagodināts, kad tiku izvēlēts fonda stipendijai, jo sākotnēji nedomāju, ka es spētu ko tādu sasniegt. Turklāt fonda atbalsts mani motivē pētīt savu studiju jomu un saprast, ar ko es patiešām vēlētos dzīvē nodarboties. Uzskatu, ka fonds savu darbu pilda izcili, gādājot par studentiem un skolēniem, kuri patiešām cenšas un to ir pelnījuši.” “The scholarship of the UL Foundation made me realize that I am able to achieve high results not only in studies, but also in other areas of life, and, of course, I felt honoured when I was chosen for the foundation’s scholarship, because at first I did not think I would be capable of achieving anything like that. Furthermore, the foundation's support motivates me to research my field of studies and to understand what I really want to do in my life. I believe that the foundation does an excellent job of caring for students and pupils who really try hard and deserve it.”

Sandis Kārklinš Jelgavas novada stipendijas ieguvējs; recipient of the Jelgava Municipality Scholarship.

73


ZIEDO LATVIJAS UNIVERSITĀTEI SAVĀ TESTAMENTĀ IZVĒLIES TESTAMENTA VEIDU – LATVIJĀ PASTĀV PUBLISKAIS UN PRIVĀTAIS (HOLOGRĀFISKAIS) TESTAMENTS

VAJADZĪBAS GADĪJUMĀ KONSULTĒJIES AR JURISTU VAI NOTĀRU

PUBLISKAIS TESTAMENTS

PRIVĀTAIS TESTAMENTS

DODIES PIE NOTĀRA VAI UZ BĀRIŅTIESU, LAI TAISĪTU TESTAMENTU NOTĀRS TESTAMENTU IERAKSTA NOTĀRA GRĀMATĀ, BĀRIŅTIESA – TESTAMENTU GRĀMATĀ

PARAKSTI TESTAMENTU TESTATORAM PĒC TAM IZDOD IZRAKSTU

PRIVĀTAIS TESTAMENTS TIEK RAKSTĪTS PAŠROCĪGI – IZLEM, KO NOVĒLĒSI LATVIJAS UNIVERSITĀTEI, UN UZRAKSTI TESTAMENTU

PARAKSTI TESTAMENTU

NEAIZMIRSTI, KA JĀNORĀDA PARAKSTĪŠANAS DATUMS UN VIETA

KĀ ĀRZEMJU LATVIEŠIEM ZIEDOT LATVIJAS UNIVERSITĀTEI TESTAMENTĀ? ĀRZEMĒS VEIDOTIE TESTAMENTI VISPIRMS TIEK APSTIPRINĀTI VALSTĪ, KUR DZĪVO TESTATORS, UN TIKAI PĒC TESTATORA DOŠANĀS MŪŽĪBĀ NONĀK LATVIJĀ. TĀPĒC ĀRZEMJU LATVIEŠIEM, KURI VĒLAS TESTAMENTĀ IEKĻAUT ZIEDOJUMU LATVIJAS UNIVERSITĀTES FONDAM, TESTAMENTA FORMA UN SATURS IR ATKARĪGS NO KONKRĒTĀS VALSTS REGULĒJUMA. SASKAŅĀ AR SABIEDRISKĀ LABUMA ORGANIZĀCIJU LIKUMA 5. PANTA PIRMO DAĻU, LATVIJAS UNIVERSITĀTES FONDAM IR PIEŠĶIRTS SABIEDRISKĀ LABUMA ORGANIZĀCIJAS STATUSS, KAS DOD IESPĒJAS SAŅEMT NODOKĻU ATLAIDES.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS UN PRIVĀTO TESTAMENTU PARAUGUS MEKLĒ

WWW.FONDS.LV

74


Ja vēlaties novēlēt ziedojumu Latvijas Universitātei (Latvijas Universitātes fondam), esam sagatavojuši vispārīgu aprakstu par testamentu un teksta paraugu, kā arī dažus padomus veiksmīgākai šī testamenta noformēšanai. Gatavos paraugus var izmantot savā testamentā, savukārt konkrētākai savu vēlmju formulēšanai iesakām sazināties ar notāru vai juristu.

PARAUGS NOVĒLĒJUMAM TESTAMENTĀ Latvijas Universitātei (Latvijas Universitātes fondam) var novēlēt visu savu īpašumu, tā daļu vai kādu noteiktu mantu, vai arī naudas summu. Zemāk Jūs atradīsiet paraugus katram no šiem gadījumiem. Jūs varat izvēlēties paraugu, kas atbilst Jūsu gribai. Atgādinām, ka privātā testamenta teksts obligāti ir jāuzraksta pašrocīgi un jāparaksta atbilstoši zemāk norādītajam paraugam. Ja ir vēlme, lai novēlējums tiek izmantots kādam no Latvijas Universitātes fonda mērķiem vai programmām, tad tas ir papildus jānorāda testamentā.

1.VARIANTS – KONKRĒTAS MANTAS VAI NAUDAS SUMMAS NOVĒLĒJUMS

2.VARIANTS – VISAS MANTAS NOVĒLĒJUMS

__________________________________________ (konkrēta vieta, kur testaments sastādīts), ___________________________________ (datums – gads, diena, mēnesis)

__________________________________________ (konkrēta vieta, kur testaments sastādīts), ___________________________________ (datums – gads, diena, mēnesis)

Es, zemāk parakstījies (-usies), _________________________________ (vārds, uzvārds, personas kods)

Es, zemāk parakstījies (-usies), _________________________________ (vārds, uzvārds, personas kods)

Dzīvojošs (-a) _________________________________ (adrese – māja, iela, pilsēta (apdzīvotā vieta)

Dzīvojošs (-a) _________________________________ (adrese – māja, iela, pilsēta (apdzīvotā vieta)

ar šo testamentu pēc savas nāves __________ (__________) EUR vai kustamo mantu ___________ (norādīt vai parakstīt konkrēto mantu) vai nekustamo īpašumu – māju un zemi ar kadastra Nr._________, kopā ar tajā esošo kustamo mantu novēlu Latvijas Universitātes fondu, reģ. Nr. 40003412490

ar šo testamentu pēc savas nāves visu man piederošo mantu, lai kur tā atrastos, kas manā nāves brīdī man piederēs, tajā skaitā, nekustamo un kustamo mantu, novēlu Latvijas Universitātes fondu, reģ. Nr. 40003412490 Šo testamentu esmu uzrakstījis (-usi) pašrocīgi un tā jēgu es pilnībā izprotu ______________ (vārds, uzvārds) /pašrocīgs paraksts/

Šo testamentu esmu uzrakstījis (-usi) pašrocīgi un tā jēgu es pilnībā izprotu ______________ (vārds, uzvārds) /pašrocīgs paraksts/

75


DONATE TO THE UNIVERSITY OF LATVIA IN YOUR WILL PICK BETWEEN THE TWO TYPES OF WILLS USED IN LATVIA - PUBLIC WILL OR PRIVATE (HOLOGRAPHIC) WILL

IF NECESSARY – CONSULT A LAWYER

PUBLIC WILL

PRIVATE WILL

VISIT A NOTARY OR A FAMILY COURT TO DRAFT A LAST WILL THE NOTARY ENTERS THE WILL INTO THE REGISTER OF DOCUMENTS; THE FAMILY COURT ENTERS THE WILL INTO THE WILL REGISTER SIGN THE WILL BY HAND THE TESTATOR RECEIVES AN EXTRACT OF THE WILL

A PRIVATE WILL MUST BE HANDWRITTEN AND SIGNED BY THE TESTATOR – SPECIFY WHAT YOU WISH TO DONATE TO THE UNIVERSITY OF LATVIA SIGN THE WILL BY HAND

DON’T FORGET TO INDICATE THE DATE AND PLACE OF SIGNING OF THE WILL

HOW CAN LATVIANS LIVING ABROAD DONATE TO THE UNIVERSITY OF LATVIA IN THEIR WILL? LAST WILL AND TESTAMENT MADE ABROAD IS FIRST APPROVED IN THE COUNTRY WHERE THE TESTATOR LIVES AND IS TRANSFERRED TO LATVIA ONLY AFTER THE TESTATOR HAS PASSED AWAY. THEREFORE, FOR LATVIANS LIVING ABROAD WHO WISH TO DONATE TO THE UNIVERSITY OF LATVIA IN THEIR WILL, THE FORM AND CONTENT OF THE WILL DEPENDS ON THE REGULATIONS OF THEIR COUNTRY OF RESIDENCE. IN ACCORDANCE WITH SECTION 5(1) OF THE PUBLIC BENEFIT ORGANISATION LAW, THE UNIVERSITY OF LATVIA FOUNDATION HAS BEEN GRANTED THE STATUS OF A PUBLIC BENEFIT ORGANISATION (501 (C) (3) CHARITY).

FOR MORE INFORMATION AND SAMPLE WORDINGS OF PRIVATE WILLS VISIT

WWW.FONDS.LV

76


If you would like to donate to the University of Latvia (University of Latvia Foundation) in your last will and testament, here you will find an overview of the process, a sample text of a last will, and some tips for successfully drafting it. You can use the samples provided below to draft your last will. However, to formulate more specific wishes, we recommend contacting a notary or a lawyer.

SAMPLE OF A BEQUEST IN A LAST WILL A person may bequeath all or part of his or her property or a specific asset or sum of money to the University of Latvia (University of Latvia Foundation). Below you will find sample wording for both cases. Accordingly, you can choose the wording that corresponds to your wishes. Please note that the text of a private will must be handwritten and signed in accordance with the samples below. If you wish your bequest to be used for any specific purposes or programmes of the University of Latvia Foundation, you must additionally indicate this in your will.

OPTION 1 - BEQUEST OF A SPECIFIC ITEM OR AMOUNT OF MONEY

OPTION 2 - BEQUEST OF ALL PROPERTY

__________________________________________ (the specific location where the will was made), ___________________________________ (date - year, day, month)

__________________________________________ (the specific location where the will was made), ___________________________________ (date - year, day, month)

I, the undersigned, _________________________________________________ (name, surname, personal identification number)

I, the undersigned, _________________________________________________ (name, surname, personal identification number)

residing at _________________________________ (address - house, street, town (populated area))

residing at _________________________________ (address - house, street, town (populated area))

by this last will and testament, upon my death, bequeath and appoint the University of Latvia Foundation, reg. No. 40003412490, as inheritor of __________ (__________) EUR or movable property ___________ (specify or sign the specific property) or immovable property house and land with cadastral No. _________, together with the movable property therein.

by this last will and testament, upon my death, bequeath and appoint as inheritor to the entirety of my estate, wherever situated, belonging to me at the time of my death, including immovable and movable property, to the University of Latvia Foundation, reg. No. 40003412490 I have executed this last will and testament in my own handwriting and I fully understand its meaning ______________ (name, surname) /signature in my own hand/

I have executed this last will and testament in my own handwriting and I fully understand its meaning ______________ (name, surname) /signature in my own hand/

77


ZIEDO LATVIJAS UNIVERSITĀTES ATTĪSTĪBAI! DONATE TO DEVELOPMENT OF THE UNIVERSITY OF LATVIA! LU fondam un bezpeļņas organizācijai “Friends of the University of Latvia” (501(c) (3) charity) ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss. UL Foundation and “Friends of the University of Latvia” (501(c) (3) charity) have the status of the public benefit organization. Darbības virzieni un prioritātes:

Directions and priorities:

Stipendijas studentiem; Pētniecības un mācību vides attīstības projekti; Infrastruktūras uzlabošanas projekti.

Student scholarships; Research and study environment development projects; Infrastructure improvement projects.

REKVIZĪTI / BANK DETAILS LATVIJĀ / IN LATVIA

78

ziedot.lu.lv

luminor

Nodibinājums “Latvijas Universitātes fonds” Reģ. Nr. / Reg. No. 40003412490

SWIFT: RIKOLV2X LV22RIKO0000082081982 (EUR)

SWEDBANK

seb

SWIFT: HABALV22 LV49HABA0551020757523 (daudzvalūtu konts) / (multi-currency account)

SWIFT: UNLALV2X LV97UNLA0050006823928 (ASV dolāru IBAN konts) / (USA dollar IBAN account) LV89UNLA0002012469746 (EUR)


KANĀDĀ / CANADA (Kandādas dolāru (CAD) konts) / For transfers in Canadian dollars (CAD)

(ASV dolāru (USD) konts) / For transfers in USA dollars (USD)

BENEFICIARY: University of Latvia Foundation Latvian Credit Union Limited 4 Credit Union Drive Toronto, Ontario Canada M4A 2N8 A/C number: 19682-0617 0650500

BENEFICIARY: University of Latvia Foundation Latvian Credit Union Limited 4 Credit Union Drive Toronto, Ontario Canada M4A 2NB AC Number: 19682-0617 7303445

BENEFICIARY BANK: The Toronto-Dominion Bank 2 St. Clair A venue East Toronto, Ontario Canada M4T 2V4 Bank ID: 004-19682 Swift Address: TD International Centre, Toronto: TDOMCATTTOR

BENEFICIARY BANK: The Toronto-Dominion Bank 2 St. Clair A venue East Toronto, Ontario Canada M4T 2V4 Bank ID: 004-19682 Swift Address: TD International Centre, Toronto: TDOMCATTTOR

ASV / USA friends.com

Čeki / Cheques “Friends of the University of Latvia” Mr. Peter A. Ragauss 2120 Troon Road, Houston, Texas 77019 USA

AUSTRĀLIJA / AUSTRALIA (Austrālijas dolārus (AUD) konts) / For transfers in Australian dollars (AUD)

Latvijas Universitātes fonds BSB Number: 704-235 Member number: 93238 Account number: 00017442 Dnister Ukrainian Credit Cooperative Ltd

79


80


VALDE / BOARD

IVARS LĀCIS

Laila Kundzina

ANDRIS BĒRZINS

Valdes priekšsēdētājs Chair of the Board

Izpilddirektore, valdes locekle CEO, Board Member

Valdes loceklis Board Member

Friends of the University of Latvia” valde Board of the “Friends of the University of Latvia”

MārtiNš Andersons

Roberts Blumbergs

Andris Ramāns

Valdes priekšēdētājs Chair of the Board

Valdes loceklis Board Member

Valdes loceklis Board Member

Vaira Inta PelēKisChristopher

Pēteris Aloizs Ragaušs

Guna S. Mundheim

Valdes locekle Board Member

Valdes loceklis Board Member

Valdes locekle Board Member

Draugi Austrālijā / Friends in Australia

Jānis Priedkalns

Iveta Laine

Andra Ronis

81


LATVIJAS UNIVERSITĀTES FONDA GADA PĀRSKATS 2021. GADĀ UNIVERSITY OF LATVIA FOUNDATION ANNUAL REPORT 2021 Sastādītāja / Compiler: ANNIKA ARONE Maketētāja / Layout designer: lAURA PAUNINA Korektore / Proofreader: Andra Damberga Tulkotāji / Translators: Aleksejs Popovs, Ieva RūtiNa-Rūtenberga, Nikolīna Rūtenberga, Valdemārs Felcis, maira pužule

Infografikas dizainere / Infographic designer: alise gailīte

Fotogrāfijas no Latvijas Universitātes fonda stipendiātu, mecenātu, projektu dalībnieku un Latvijas Universitātes fotoarhīva. Photographs from the personal archives of scholars, patrons, project participants and the University of Latvia photo archive.

PATEICĪBAS / ACKNOWLEDGEMENTS Paldies ikvienam Latvijas Universitātes fonda atbalstītājam 2021. gadā, kā arī paldies visiem, kas palīdzējuši gada pārskata tapšanā! We are grateful to everyone who supported University of Latvia Foundation in 2021, and greatly appreciate the efforts of all those who assisted in preparation of Annual Report!

82


AR LEPNUMU PAR IZCILĪBU! PROUD OF EXCELLENCE!

ziedo ar Mobilly!

@lufonds @LUFonds

www.fonds.lv www.friendslu.com

www.ziedot.lu.lvIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.