Page 1

Wiadomości z Ratusza Wydanie specjalne • sierpień 2019 r.

Szanowni Państwo Mieszkańcy Miasta i Gminy KępnoO wzroście stawek za gospodarowanie odpadami, które są przyjmowane przez kolejne gminy na terenie całego kraju, jesteśmy informowani już od początku bieżącego roku. Na wzrost opłat składa się wiele czynników zewnętrznych, na które lokalne samorządy nie mają żadnego, podkreślam żadnego wpływu. Podstawowym składnikiem kosztowym systemu gospodarowania odpadami są dwa elementy: koszty odbioru i koszty zagospodarowania odpadów. Zachęcam Państwa do zapoznania się z tematem w dalszej części „Wiadomości z Ratusza”. Na łamach gazety prezentujemy bilans gospodarki odpadami w naszej Gminie oraz czynniki, które mają bezpośredni wpływ na wzrost ponoszonych przez nas wszystkich opłat. Sporym problemem, czego wcale nie ukrywam, są ci właściciele nieruchomości, którzy aby płacić mniej za swoje odpady, zaniżają w deklaracjach rzeczywistą liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. Są też osoby, które nierzetelnie wywiązują się z obowiązku segregacji odpadów, co generuje dodatkowe, bardzo wysokie koszty funkcjonowania systemu. Pomimo licznych kontroli prowadzonych przez Straż Miejską, która reaguje na każdy sygnał od mieszkańców, system ten jest nadal nieszczelny. Mamy tu wciąż wiele do zrobienia, także na poziomie kształtowania świadomości mieszkańców. Już dziś mogę powiedzieć, że jeżeli wszyscy będziemy płacić za siebie oraz segregować odpady, to koszt ich wywozu i zagospodarowania, w przeliczeniu na mieszkańca, będzie na ustabilizowanym poziomie. Szanowni Państwo, od 1 stycznia 2020 roku jesteśmy zmuszeni wprowadzić kolejne zmiany w systemie gospodarowania odpadami. Obowiązek segregacji odpadów na pięć, a nie jak dotychczas na trzy frakcje, nakłada na samorządy Rozporządzenie Ministra Środowiska. Gmina Kępno poszukuje rozwiązań, które w związku z tą zmianą nie będą powodowały kolejnego, wysokiego wzrostu opłat. Jedną z takich możliwości, którą obecnie rozważam, jest przeniesienie na właściciela nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki i/lub worki do gromadzenia odpadów. Obecnie koszt dzierżawy kompletu trzech pojemników na nieruchomości to ok. 6,5 zł miesięcznie. Po 1 stycznia 2020 roku, kiedy będziemy

ISSN 2451-084X zmuszeni do wysegregowania dodatkowo dwóch frakcji odpadów, koszt ten wzrośnie do co najmniej 10 zł na miesiąc. Uważam, że niezależnie od tego, jakie ostatecznie zapadną decyzje, konieczne jest rozdzielenie zamówienia w taki sposób, aby jedna firma odbierała odpady z nieruchomości, a inna firma, bądź też sami mieszkańcy, wyposażyli nieruchomości w pojemniki. To kluczowe, aby w następnych latach mówić o stabilizacji, czy też niewielkim wzroście opłat. Obecnie bowiem podmiot, który chce wystartować w przetargu na odbiór odpadów musi w krótkim okresie dostarczyć mieszkańcom blisko 1,5 tys. pojemników! To przedsięwzięcie bardzo skomplikowane logistycznie i wymagające znacznych środków finansowych na zakup pojemników. Obecna sytuacja, choć może wygodna dla mieszkańców i samorządu, prowadzi jednak do ograniczenia konkurencji na rynku odbioru odpadów. Moim zdaniem w konsekwencji ma to decydujący wpływ na ceny, jakie firma odbierająca odpady oferuje w przetargu. Drugim elementem kosztowym jest częstotliwość odbioru odpadów. Mieszkańcy zgłaszają, że obecnie zbyt rzadko (raz na trzy miesiące) odbierane jest szkło. Chyba większość z nas ma podobne odczucia. Proszę jednak zwrócić uwagę, że częstotliwość odbioru odpadów ma wpływ na koszty funkcjonowania systemu (dodatkowe kursy, przejechane przez śmieciarki kilometry, czas, paliwo), a w konsekwencji na wysokość opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów ponoszonej przez nas wszystkich. O tym, kto będzie wyposażał nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów, czy będziemy mogli gromadzić odpady w workach czy tylko w pojemnikach oraz jaka będzie częstotliwość odbioru odpadów, zdecydują radni Rady Miejskiej podczas sesji we wrześniu br. Chciałbym, aby była to decyzja nie tylko radnych, ale również głos Was mieszkańców miasta i gminy. Dlatego w ramach konsultacji społecznych chcę zapytać Państwa o opinię na temat gospodarowania odpadami. Mam nadzieję, że weźmiecie Państwo udział w konsultacjach i wypenienia ankiety (ankieta znajduje sie na ostatniej stronie gazety). W ten sposób wspólnie uda nam się opracować taki model gospodarowania odpadami w naszej Gminie, który będzie przyjazny dla mieszkańców, a jednocześnie nie wydrenuje naszych kieszeni. Z poważaniem Piotr Psikus Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

Sprawdź ile kosztują Twoje odpady!


2

AKTUALNOŚCI

Wiadomości z Ratusza

Gospodarka odpadami coraz droższa QQ Drastycznie rosną koszt gospodarki odpadami spowodowane wzrostem kosztów pracy, paliwa, prądu czy opłat administracyjnych . Jednocześnie rośnie lawinowo ilość wytwarzanych przez nas odpadów. To są obiektywne powody, dla których od 1 września zapłacimy więcej za odpady. Pod tym względem nie jesteśmy wyjątkiem na krajowej mapie gospodarowania odpadami.

Dlaczego płacimy coraz więcej za wywóz odpadów

15 lipca na sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę wprowadzającą od 1 września nowe, wyższe, stawki opłat za odbiór odpadów. Gmina zajęła się tą bardzo ważną, choć niepopularną kwestią, aby opłaty były adekwatne do ponoszonych kosztów. To ważne ponieważ musimy zapewnić samofinansowanie się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w nadchodzących latach. Co to oznacza? System musi się bilansować. Gmina nie może czerpać dochodów, ani nie może dopłacać do funkcjonowania systemu.

– obsługi administracyjnej tego systemu;  – edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Dlaczego wzrostu cen nie da się uniknąć? Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, samofinansowanie się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie oznacza pokrywanie wszystkich kosztów systemu z opłat pobranych od mieszkańców. Są to o koszty odbioru transportu, odzysku i unieszkodliwiania śmieci, prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Całkowity koszt systemu w 2019 rok w Gminie Kępno przewidywany jest na poziomie 5,3 mln zł. Równoległe analizy wskazują, że tegoroczne wpływy z opłat mieszkańców według dotychczasowych stawek wyniosą około 3,9 mln zł. Oznacza to, że w budżecie brakuje środków na pokrycie całości kosztów gospodarki odpadami. Sprawa jest poważna, ponieważ gmina nie ma prawnej możliwości załatania „śmieciowej dziury” z miejskiego budżetu.

Jak zmienią się opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów? Od 1 września nowa stawka dla osoby segregującej wyniesie 18 zł miesięcznie. Do tej pory było to 11 zł. Osoby nie segregujące zapłacą 40 zł miesięcznie. Dotychczas opłata wynosiła 25 zł. Wzrosną stawki opłat dla firm i instytucji Firmy, przedsiębiorstwa oraz inne instytucje, z tak zwanych nieruchomości niezamieszkałych, będą płacić następujące stawki za odpady segregowane w zależności od ilości zadeklarowanych pojemników: • o pojemności od 110 l do 120 l........... –......................... 20 zł; • o pojemności 240 l............................ –......................... 40 zł; • o pojemności od 1,1 m3 do 1,5 m3....... – ........................ 180 zł; • o pojemności 7 m3.............................  –......................... 1040 zł; Opłata za odpady nie segregowane wyniesie w zależności od zadeklarowanych pojemników: • o pojemności od 110 l do 120 l .......... –......................... 78 zł; • o pojemności 240 l ........................... –......................... 156 zł; • o pojemności 1,1m3 do 1,5 m3............. –......................... 650 zł; • o pojemności 7 m3 ............................. –......................... 3 700 zł; Nowe stawki zostały skalkulowane w ten sposób by zbilansować koszty funkcjonowania systemu i wpływy do budżetu z opłaty śmieciowej w 2019 roku. Radni określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi musieli skalkulować liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę, ilość wytwarzanych odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w szczególności:  – odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;  – tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

Podniesienie stawek opłaty za zagospodarowanie odpadów stało się konieczne ze względu na wzrost kosztów odbierania i transportu odpadów. Na wzrost tych kosztów główny wpływ ma brak konkurencji na rynku, wzrost ceny paliwa, wzrost płacy minimalnej (która od 2012 roku wzrosła o 50% ). Rynek odbioru odpadów został podzielony i firmy przestały między sobą konkurować. W przetargu organizowanym przez gminę po raz kolejny wzięła udział tylko jedna firma. Niezależnie czy ogłosimy przetarg na trzy lata czy na pół roku otrzymanie w przetargu drugiej konkurencyjnej oferty graniczy z cudem. Tak dzieje się w całym kraju, są rejony gdzie do przetargu nie przystąpiła żadna firma. Tylko w okresie najbliższych sześciu miesięcy koszty odbioru odpadów będą większe o ponad sto procent w porównaniu z kosztami jakie ponosiła gmina dotychczas (ok. 657 tys. zł za pierwsze 6 miesięcy bieżącego roku i 1 296 tys. zł za kolejne półrocze). W skali roku to więcej o blisko 840 tys. zł. Równie szybko rosną koszty zagospodarowania odpadów. To przede wszystkim wzrost opłaty marszałkowskiej za każdą tonę składowanych odpadów. Opłata marszałkowska ustalana jest przez Ministra Ochrony Środowiska i w roku 2016


Wiadomości z Ratusza

AKTUALNOŚCI

wynosiła 24 zł za każdą składowaną tonę odpadów, w roku 2018 wynosiła już 140 zł, w roku 2019 to kwota 170 zł, a w roku 2020 będzie wynosiła 270 zł za każdą tonę składowanych odpadów. Na wysokość tych opłat Gmina nie ma wpływu. Podobnie jak nie mamy wpływu na podwyżki cen energii elektrycznej, paliwa a także rosnące koszty pracy oraz znaczny wzrost kosztów ubezpieczenia zakładów zagospodarowania odpadami, co wynika miedzy innymi z licznych pożarów składowisk odpadów, o których informują krajowe media. Jednak te znaczące podwyżki mają bezpośrednie przełożenie na koszty zagospodarowania odpadów.

Wzrost kosztów zagospodarowania odpadów w ZZO Olszowa Cena za przyjęcie tony odpadów w 2016 roku

3

niektórych wysortowanych frakcji odpadów, takich odpadów jak np. folia, trzeba zapłacić kilkaset złotych za tonę.

Ilość odpadów odebrana w poszczególnych latach

2015

2016

2017

2018

2019

9527,2 ton

9834,7 ton

Cena za przyjęcie tony odpadów od 1 lipca 2019 roku

Zmieszane odpady opakowaniowe – suche

8479,0 ton

40,24 zł/tonę

202,20 zł/tonę

1,12 zł/tonę

10,80 zł/tonę

250,08 zł/tonę

480,60 zł/tonę

8583,8 ton 8638,1 ton

Ilość odpadów dostarczona przez mieszkańców na PSZOK w poszczególnych latach 2015

2016

2017

2018

2019

677 ton

713 ton

882 ton

1268 ton

1358 ton

Opakowania ze szkła

Niesegregowane odpady komunalne – mokre

Więcej odpadów –wyższa opłata Nie bez znaczenia na koszty gospodarowania odpadami pozostaje dynamiczny wzrost masy odpadów, jakie wszyscy produkujemy. Wzrost ilości odpadów to obecnie efekt programów społecznych i wzrostu zamożności społeczeństwa. Kępno nie jest odosobnione. Istnieje ścisła zależność między wzrostem ilości tworzonych odpadów a wzrostem PKB. Ponadto producenci odpadów nie są w żaden sposób zobligowani do ponoszenia odpowiedzialności za ich powtórne wykorzystanie. Większość opakowań nie jest skupowana i brak stosowania kaucji. Stały wzrost ilości odpadów w tym wyselekcjonowanych z nich surowców, z jednoczesnym zamknięciem rynku zbytu na te surowce w Chinach spowodowało problemy ze sprzedażą surowców wtórnych na naszym krajowym rynku. Obecnie, za przyjęcie przez firmy prowadzące recykling


ANKIETA

4

Wiadomości z Ratusza

Co nas czeka w gospodarce odpadami od 1 stycznia 2020 r. Przez ostatnie lata zrobiliśmy nieprawdopodobny postęp, jeśli chodzi o ochronę środowiska. Jednak wiele jeszcze przed nami. Rozporządzenie Ministra Środowiska wprowadza nowe zasady, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2020 roku. Funkcjonujący teraz system segregacji odpadów na trzy frakcje: zmieszane odpady opakowaniowe (tzw. „suche”), niesegregowane odpady komunalne (tzw. odpady „mokre”) oraz szkło, zostanie zastąpiony systemem segregacji na pięć frakcji: tworzywa sztuczne i metale, papier i tektura, odpady biodegradowalne, szkło, odpady pozostałe po segregacji. Od przyszłego roku obowiązkowo będziemy sortować odpady na następujące frakcje: 1/ Odpady z papieru, w tym tektury będziemy zbierać w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”. 2/ Odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła będziemy zbierać w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”. 3/ Odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, będziemy zbierać w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”. 4/ Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów będziemy zbierać w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”. 5/ Pozostałość po segregacji, czyli odpady które nie nadają się do recyklingu będziemy zbierać w pojemnikach koloru czarnego oznaczonych napisem „Odpady zmieszane”. W związku z czekającymi nas wyzwaniami prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Ma ona na celu poznanie Waszego zdania na temat sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami, częstotliwość ich odbioru czy wyposażenia przez gminę nieruchomości w pojemniki.

Jak powinien wyglądać odbiór odpadów na terenie Gminy Kępno? ANKIETA – Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedz. 1. Czy na Twojej nieruchomości jest miejsce przeznaczone do gromadzenia odpadów na którym zmieści się 5 pojemników na odpady?  TAK  NIE 2. Czy Twoim zdaniem odpady mogłyby być odbierane w workach wielorazowego użytku: Pojemnik Worek Papier   TAK   NIE   TAK   NIE Szkło

  TAK

  NIE

  TAK

  NIE

Odpady opakowaniowe

  TAK

  NIE

  TAK

  NIE

3. Obecnie pojemniki do gromadzenia odpadów zapewnia gmina. Każdy z nas ponosi koszty ich dzierżawy w opłacie za odbiór odpadów pobieranej przez Gminę. Obecnie średni koszt dzierżawy kompletu 3 pojemników to ok. 6,5 zł za miesiąc (78 zł rocznie). Czy wolisz sam wyposażyć nieruchomość w pojemniki do gromadzenia odpadów, bez ponoszenia kosztów ich dzierżawy?   TAK  NIE Jeżeli odpowiedziałeś NIE przejdź do pytania 7. 4. Czy jesteś zainteresowany zakupem tanich używanych pojemników do gromadzenia odpadów?  TAK  NIE Jeśli odpowiedziałeś Nie przejdź do punktu 7. 5. Czy Gmina powinna zorganizować możliwość zakupu mieszkańcom tanich używanych pojemników?  TAK  NIE 6. Czy Gmina powinna zorganizować możliwość zakupu mieszkańcom tańszych nowych pojemników?  TAK  NIE 7. Czy będziesz zainteresowany kompostowaniem bioodpadów na nieruchomości jeżeli zapłacisz za odbiór odpadów miesięcznie mniej o 2 zł od osoby?  TAK  NIE

8. Czy należy zwiększać częstotliwość odbioru odpadów kosztem zwiększonej opłaty za zagospodarowanie odpadów?  TAK  NIE 9. Jaka powinna być częstotliwość odbioru odpadów (uwaga, częstotliwość odbioru ma wpływ na koszty funkcjonowania systemu). Raz w tygodniu

Raz na dwa tygodnie

Raz w miesiącu

Raz na dwa miesiące

Raz na trzy miesiące

Papier Szkło Metale i tworzywa sztuczne Bio Odpady Zmieszane 10. Czy należy zwiększyć częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych?  TAK  NIE 11. Jakie Twoim zdaniem powinniśmy podjąć działania w celu zoptymalizowania gospodarki odpadami w Gminie Kępno? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź).   a/ powołać własny podmiot (spółkę gminną) który będzie prowadzić odbiór odpadów od mieszkańców.   b/ dążyć do zmniejszenia kosztów zagospodarowania odpadów poprzez wybudowanie zakładu termicznej przeróbki paliwa alternatywnego pochodzącego z odpadów (RDF).   c/ inne .................................................................................................................. .................................................................................................................................  12. Mieszkasz w zabudowie (wskaż odpowiedź):   JEDNORODZINNEJ   WIELORODZINNEJ

Wypełnione anonimowo ankiety prosimy dostarczyć do 9 września 2019 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, Punkt Obsługi Klienta. UWAGA!!! Ankieta dostępna jest również w formie elektronicznej na stronie: www.kepno.pl

Profile for Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

Wiadomości z Ratusza nr 15  

Wiadomości z Ratusza nr 15  

Profile for umigkepno
Advertisement