Page 1

Wiadomości z Ratusza Nr 2 (14) • marzec – kwiecień 2019ISSN 2451-084X

W numerze: • Dotacja na kępińskie żłobki • Burmistrz Kępna w Zarządzie Związku Miast Polskich • Wymieniamy przestarzałe piece • Nowy chodnik przy Dąbrowskiego • 2500 posiadaczy Kępińskiej Karty Seniora • Złote Gody par małżeńskich • Z gratulacjami dla sołtysów • Świętowali 30­‑lecie Przedszkola • Paląc śmieci trujesz dzieci • Wiedzą jak zapobiegać pożarom • Lokalne eliminacje Ośmiu Wspaniałych • O dotacjach na społeczne akcje • W stronę klienta • 15 lat w Unii Europejskiej • Budowa kanalizacji sanitarnej w Mikorzynie i Domaninie • Uwaga, zmiana organizacji ruchu • 30. rocznica wyborów • Wielkanocne tradycje kulinarne • Konkurs na komiks historyczny


2

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Wiadomości z Ratusza

Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych,

niosących nadzieję, odrodzenie życia i bogatych w polską tradycję.

N iech ten szczególny czas wypełniony będzie wzajemną serdecznością, pogodą ducha, szczęśliwymi chwilami spędzonymi w gronie najbliższych oraz nadzieją i wiarą w dobrą przyszłość.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kępnie

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

Andrzej Stachowiak

Piotr Psikus

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy życzymy nadziei, radości i dobra, wspólnego czasu spędzonego w gronie najbliższych. Nich szczególna atmosfera tych dni napełni Państwa nowymi siłami w realizacji zamierzeń i celów. życzą: Prezes Zarządu Spółki „Projekt Kępno” sp. z o.o. Prezes Zarządu Spółki „Wodociągi Kępińskie” sp. z o. o. Prezes Zarządu Spółki „Energetyka Cieplna” sp. z o. o. Prezes Zarządu Spółki „Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Kępno” sp. z o. o.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, radości i wiosennego słońca. Nich te święta będą pełne nadziei i wiary oraz miłych spotkań przy wielkanocnym stole. życzą Dyrektor Samorządowej Biblioteki Publicznej Dyrektor Kępińskiego Ośrodka Kultury, Dyrektor Muzeum Ziemi Kępińskiej.


Wiadomości z Ratusza

AKTUALNOŚCI

Burmistrz Kępna w Zarządzie Związku Miast Polskich QQ W dniach 5­‑6 marca, w Poznaniu odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. 5 marca wybrany został Zarząd na kadencję 2019­‑2024. Do jego składu ponownie wybrany został Burmistrz Miasta i Gminy Kępno. Delegaci na Zgromadzenie Ogólne ZMP wybrali na drugą kadencję dotychczasowego prezesa ZMP, Zygmunta Frankiewicza, prezydenta Gliwic (229 głosów na 232 oddane). Dokonano również wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na VIII kadencję. Prezydenci i Burmistrzowie z miast członków ZMP liczbą 197 głosami ponownie wybrali Burmistrza Miasta i Gminy Kępno do Zarządu ZMP. W nowej kadencji w Zarządzie zasiada 30 przedstawicieli miast członkowskich. Związek Miast Polskich to najstarsza organizacja samorządowa, która integruje samorządy wokół wspólnych celów i skutecznie wpływa na procesy legislacyjne w kraju.

3

Czas na Twój pomysł QQ Masz pomysł na zagospodarowanie pobliskiego skweru, a może unowocześnienie placu zabaw, czy remont chodnika? Jeśli tak to zapraszamy do aktywnego udziału w piątej edycji Kępińskiego Budżetu Obywatelskiego. Budżet obywatelski to demo‑ kratyczny proces dyskusji i po‑ dejmowania decyzji, w którym każdy mieszkaniec może de‑ cydować o tym, w jaki sposób wydawana będzie część budżetu miasta. Przelej swój pomysł na papier, dołącz plany, szkice, kalkulacje kosztów oraz inne niezbędne dokumenty. Wniosek powinien zawierać m.in. nazwę zadania, jego lokalizację, dokładny opis oraz przewidywane korzyści płynące z jego realizacji. Projekt może zgłosić każda osoba zamieszkująca na terenie Gminy Kępno, której propozy‑ cja uzyska poparcie mieszkań‑ ców Gminy Kępno.

Jedna osoba może zgłosić tyl‑ ko jeden projekt, którego budżet nie może przekraczać kwoty 50 000,00 zł na jedno zadanie. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są od 1 kwietnia do 30 kwietnia br. w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie (par‑ ter) lub drogą pocztową. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy na spotkanie infor‑ macyjne dotyczące procedury składania wniosków, które od‑ będzie się 24 kwietnia w godzi‑ nach od 14.00 do 18.00 w Urzę‑ dzie Miasta i Gminy w Kępnie w Wydziale Komunikacji Spo‑ łecznej i Funduszy Europejskich pok. 3.14. (II piętro).

Harmonogram Kępińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 r. Masz pomysł – zgłoś projekt od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r. Czas na promocję projektów od 22 lipca do 2 września 2019 r. Oddaj swój głos od 2 do 16 września 2019 r. Poznamy zwycięzców do 2 października 2019 r. Realizacja zadań KBO – 2020 r.


15 LAT W U. E.

4

Wiadomości z Ratusza

15 lat Polski w Unii Europejskiej QQ 1 maja mija 15 lat od przystąpienia Polski do UE. W tym czasie gmina Kępno pozyskała ponad 115 mln. zł. Kępiński samorząd skutecznie zabiegał, a następnie inwestował unijne pieniądze zarówno w wielomilionowe inwestycje jak i małe przedsięwzięcia. Rezultaty wytężonych starań i systematycznej pracy widoczne są na każdym kroku: na ulicach, w szkołach, obiektach sportowych oraz zabytkowych budynkach. Nasza obecność w Unii w znaczący sposób wpłynęła na jakość i komfort życia. Oto najważniejsze projekty ostatnich 15 lat zrealizowane w sferze inwestycji budowlanych, oświatowych oraz kulturalnych i sportowych na terenie Gminy Kępno. Inwestycje budowlane „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego”

– zakupiono specjalistyczny samochód do czyszczenia kanalizacji sanitarnej. „Uporządkowanie gospodarki wodno­‑ściekowej w aglomeracji Kępno etap II”

– wdrożony zostanie inteligentny system do zarzą‑ dzania sieciami wodno – kanalizacyjnymi(GIS), – wybudowany zostanie układ grzewczy oparty na pompach ciepła na oczyszczalni ścieków. Budowa Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Kępnie

Całkowita wartość projektu wyniosła 67 612 393,49 zł, w tym dotacja w wysokości 39 980 910,42 z Europej‑ skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyj‑ nego na lata 2007­‑2013, Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.1 „Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi” Schematu 1 „Projekty dotyczące tworzenia kompleksowych syste‑ mów gospodarki odpadami”. Beneficjent: Spółka ZZO Olszowa Sp. z o.o. „Uporządkowanie gospodarki wodno­‑ściekowej w aglomeracji Kępno”

Wartość Projektu: 52 750 097,26 zł. Dofinansowanie UE: 27 364 031,57 zł Realizowany w latach 2010­‑2015 na terenie gmin Kępno i Baranowa. Beneficjent: Spółka „Wodociągi Kępińskie” W ramach Projektu wybudowano: – 87,347 km sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Mianowice, Olszowa, Świba, Jankowy, Donaborów, Słu‑ pia pod Kępnem, Myjomice, Ostrówiec, Kierzno oraz Łęka Mroczeńska. – zmodernizowano 2 stacje uzdatniania wody w Kęp‑ nie i Grębaninie,

Wartość Projektu: 5 185 665,42 zł Dofinansowanie UE: 3 635 246,42 zł Realizowany w latach 2017­‑2019 na terenie gminy Kępno przez Spółkę „Wodociągi Kępińskie”. W ramach Projektu wybudowano: – 3,47 km sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Kępno, Krążkowy, Olszowa, – 2,13 km sieci wodociągowej w miejscowościach: Kępno, Krążkowy, Olszowa, – przebudowano 0,37 km sieci kanalizacyjnej w Kęp‑ nie oraz wykonano zadaszenie na oczyszczalni ścieków zabezpieczające osady przed wtórnym uwodnieniem.

Całkowita wartość projektu: 2 474 230,00 zł, Dotacja w wysokości 1 847 033,00 zł. z Europejskiego Fundu‑ szu Rozwoju Regionalnego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014­‑2020. Inwestycja re‑ alizowana w latach 2018­‑2019. „Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego”

„Uporządkowanie gospodarki wodno‑ściekowej w aglomeracji Kępno etap III”

Wartość Projektu: 58 808 702,22 zł. Dofinansowanie UE: 27 183 286,40 zł. Realizowany w latach 2018­‑2020 na terenie gminy Kępno przez Spółkę „Wodociągi Kępińskie” W ramach Projektu powstanie: – 26,16 km sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Kępno, Mikorzyn, Domanin, Szklarka Mielęcka, Borek Mielęcki, – przebudowane i wyremontowane zostanie 10,09 km sieci kanalizacyjnej,

Koszt: 4 932 930,44 zł Dotacja UE: 3 196 165,25 zł z Europejskiego Fundu‑ szu Rozwoju Regionalnego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013. Inwestycja realizowana w latach 2012­‑2015 Inwestycje oświatowe „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie” Koszt: 724 124,50 zł Dotacja UE: 558 847,79 zł z Europejskiego Fundu‑ szu Rozwoju Regionalnego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014­‑2020. Inwestycja realizowana w 2017 r.


Wiadomości z Ratusza „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Gminie Kępno” Całkowita wartość projektu: 284 816,25 zł, w tym dotacja: 242 093,81 zł. Rok realizacji 2017­‑2018. Dota‑ cja z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjne‑ go na lata 2014­‑2020. „Budowa oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie” Koszt (planowany) 1 264 829,99 zł Dotacja UE: 595 195,49 zł z Europejskiego Fundu‑ szu Rozwoju Regionalnego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014­‑2020 Inwestycja re‑ alizowana w 2017 r. „Tworzenie nowych miejsc, rozszerzenie oferty zajęć oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w Świbie” Całkowita wartość projektu: 206 887,50 zł, w tym dotacja: 175 854,37 zł. Rok realizacji 2018­‑2019. Dota‑ cja z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjne‑ go na lata 2014­‑2020. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Kępno”

15 LAT W U. E. Inwestycje na terenach wiejskich

Przebudowa budynku Domu Ludowego w Rzetni Koszt: 609 656,22 zł. Dotacja: 273 786,00 zł z Pro‑ gram Rozwoju Obszarów Wiejskich, Odnowa i rozwój wsi Inwestycja realizowana w 2014 r. Przebudowa budynków Domów Ludowych w Osinach, Kierznie i Borku Mielęckim Koszt: 1 551 227,00 zł. Dotacja UE: 500 000,00 zł z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obsza‑ rów Wiejskich, Oś 4 LEADER PROW na lata 2007­ ‑2013. Inwestycja realizowana w latach 2011­‑2012. „Remont świetlicy wiejskiej w Klinach” Koszt: 64 000,00 zł Dotacja UE: 15 000,00 zł z Europejskiego Fun‑ duszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 4 LEADER, PROW na lata 2007­‑2013. Inwestycja re‑ alizowana w 2011 r. Przebudowa Domu Ludowego oraz rewitalizacja Ośrodka Rekreacyjnego‑Wypoczynkowego w Mikorzynie – etap I. Koszt: 527.652,18 zł. Dotacja UE: 324.376,00 zł Eu‑ ropejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 4 LEADER, PROW na lata 2007­‑2013 Inwestycja realizowana w latach 2010­‑2011.

Budowa centrów rekreacyjno‑sportowych na terenie Gminy Kępno” Koszt: 533 448,56 zł Dotacja: 339 433,00 zł. Inwestycja zrealizowana w 2017 r. Oś 4 LEADER, PROW na lata 2007­‑2013. „Wyposażenie kompleksu sportowo­‑rekreacyjnego w urządzenia do siłowni zewnętrznej”

Rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie

Koszt (planowany) 560 247,35 zł. Dotacja w wyso‑ kości 476 210,24 zł z Wielkopolskiego Regionalnego Program Operacyjny na lata 2014­‑2020. Inwestycja zrealizowana w 2018 r.

„Modernizacja bazy sportowej na terenie sołectwa Krążkowy”

Przebudowa budynków Domów Ludowych w miejscowościach Świba i Mechnice Dotacja UE: 277140 Odnowa i Rozwój Wsi, PROW Inwestycja realizowana w 2009 r.

Zadania inwestycyjne sportowo­‑rekreacyjne Oś 4 LEADER, PROW na lata 2007­‑2013

Koszt: 4 630 451,74 zł. Dotacja UE: 2 113 133,21 zł z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Wielko‑ polski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013. Inwestycja realizowana w 2008­‑2012

5

Koszt: 48 216,00 zł. Dotacja UE:25 000,00 zł. Inwe‑ stycja realizowana w 2013 r. Oś 4 LEADER, PROW na lata 2007­‑2013.

Koszt: 804 986,50 zł. Dotacja UE: 354.900,00 zł. Inwestycja realizowana w 2010­‑2011. Oś 4 LEADER, PROW na lata 2007­‑2013. Utworzenie Street Workout Parku na Kępińskim Ośrodku sportu i Rekreacji Koszt: 45 493,27 zł. Dotacja: 25 000,00 zł. Inwestycja realizowana w 2014 r. Oś 4 LEADER, PROW na lata 2007­‑2013. Turystycznie przez Kępno Koszt: 20 214,00 zł. Dotacja UE: 13 020,00 zł. Re‑ alizacja w latach 2012­‑2013. Oś 4 LEADER, PROW na lata 2007­‑2013. Kępno przyjazne turystyce Koszt: 29 923,56 zł. Dotacja:19 437,12 zł Inwestycja realizowana w 2014 r. Oś 4 LEADER, PROW na lata 2007­‑2013 Piknik na rowerowym szlaku Koszt: 45 018,00 zł. Dotacja: 25 000,00 zł. Inwestycja realizowana w 2014 r. Oś 4 LEADER, PROW na lata 2007­‑2013. Nasze małe miejsce spotkań Koszt: 43 273,83 zł. Dotacja: 25 000,00 zł Inwestycja realizowana w 2014 r. Oś 4 LEADER, PROW na lata 2007­‑2013. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno” Koszt: 1 531 071,63 zł. Dotacja UE: 932 218,96 zł z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013. Inwestycja realizowana w 2009­‑2012. Oś 4 LEADER, PROW na lata 2007­‑2013.

ZAPRASZAMY 1 maja na obchody 15-lecia przystąpienia Polski do UE. Szczegóły str. 20.


6

HISTORIA

Wiadomości z Ratusza

30. rocznica wyborów – 4 czerwca 1989 r. QQ Zmiany jakie zaszły w kraju dotarły również do Kępna, gdzie wśród społeczeństwa kępińskiego zapanował niesamowity entuzjazm i radość w związku z postanowieniami „Okrągłego Stołu” i możliwością udziału w częściowo wolnych wyborach do parlamentu – tak o wyborach 4 czerwca 1989 r. pisze Stanisław Kowalski, kępnianin, historyk i regionalista, współzałożyciel Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kępnie, autor książki „Dzieje Kępna. Od początku istnienia do 2015 r.” W drugiej połowie lat osiemdzie‑ został Komitet Obywatelski przy siątych XX w. pojawiły się w Pol‑ Lechu Wałęsie, który stał się formą sce coraz silniejsze objawy kryzysu reprezentantów środowisk szeroko politycznego, społecznego i gospo‑ pojętej opozycji politycznej i jedno‑ darczego, które nastąpiły pod wpły‑ cześnie objął patronat nad kampanią wem czynników, zewnętrznych wyborczą, Podjęto też decyzję o po‑ i wewnętrznych, co doprowadziło wołaniu lokalnych struktur Komite‑ do przemian demokratycznych tów Obywatelskich. Obrady „Okrą‑ w kraju. Złożyły się na to miedzy głego Stołu” (6 lutego do 5 kwietnia innymi zmiany, jakie w Rosji zaczął 1989 r.) zakończyły się zawarciem wdrażać sekretarz KPZP Michaił porozumienia, które przewidywa‑ Gorbaczow (łagodniejsza polityka ło: legalizację NSZZ „S”, powołanie wobec społeczeństwa, pieriestroj‑ urzędu prezydenta wybieranego na ka – przemiany, głosnost – jawność) 6 lat przez Zgromadzenie Narodo‑ a także trzecia pielgrzymka papieża we (Sejm i Senat) oraz Senatu jako Jana Pawła II do Polski w dniach drugiej izby parlamentu. Ustalono 8­‑14 czerwca 1987 r., który doda‑ też, że w wyborach do Sejmu do‑ wał Polakom otuchy i wzbudził tychczasowa koalicja rządowa ma nadzieję na demokratyczne zmiany zagwarantowane 65% mandatów w ojczyźnie. a o pozostałe 35% może walczyć W kraju pogłębia się kryzys opozycja, natomiast wybory do Se‑ gospodarczy (puste półki, niekoń‑ natu miały być całkowicie wolne. czące się kolejki), rośnie niezado‑ Wybory do parlamentu odby‑ wolenie i frustracja społeczeństwa, ły się 4 czerwca 1989 r. Koalicyj‑ co spowodowało narastającą falę na strona rządowa w obu turach strajków, najpierw w kwietniu uzyskała 299 mandatów w Sejmie i maju a potem w sierpniu 1988 r. w tym tylko 2 z tzw. „listy krajowej” Coraz śmielej zaczyna działać opo‑ i żadnego w Senacie. Natomiast zycja solidarnościowa. 24 września opozycja solidarnościowa wywal‑ 1986 r. Lech Wałęsa powołał jawną czyła 161 mandatów, czyli wszystkie tymczasową Radę NSZZ „S” a na‑ możliwe do zdobycia, a w wyborach stępnie powstaje Krajowa Komisja do Senatu zdołała wprowadzić 99 Wykonawcza NSZZ „S” (25 października 1987) i ujawniają się regional‑ ne struktury związku. Władze idą na ustępstwa (29 września 1986 r. wła‑ dze reżimowe uwalniają wszystkich więźniów poli‑ tycznych – 225 osób), a 16 września 1988 r. dochodzi do rozmów w Magdalence między rządową koalicją a opozycją solidarnościo‑ wą. Ostatecznie 27 stycz‑ nia 1989 r. postanowiono, że w obradach „Okrągłego Stołu” weźmie udział 56 osób (z obu stron po 20 osób, 14 „niezależnych au‑ torytów” i 2 przedstawicieli Kościoła) a także ustalono termin i zakres tematyki rozmów. Wcześniej, bo 18 Ulotka wykonana ręcznie przez kępińskich grudnia 1988 r. powołany działaczy KO „S”

swoich senatorów (jeden senator był niezależny), co było wielkim sukcesem opozycji. Zmiany jakie zaszły w kraju dotarły również do Kępna, gdzie wśród społeczeństwa kępińskie‑ go zapanował niesamo‑ wity entuzjazm i radość w związku z postanowie‑ niami „Okrągłego Stołu” i możliwością udziału w  częściowo wolnych wyborach do parlamen‑ tu. Działacze i sympatycy NSZZ „S” przystąpili do zakładania w zakładach i instytucjach Komitetów Orga‑ nizacyjnych NSZZ „S”, których w sierpniu 1989 utworzono 16 (1062 członków), by ostatecznie osiągnąć liczbę 2000 członków. Dnia 31 marca 1989 r. powołano Między‑ zakładową Komisję Organizacyjną NSZZ „S” Ziemi Kępińskiej, któ‑ rej przewodniczącym został Jacek Śródka. Wcześniej w Kaliszu, a na‑ stępnie w rejonie kaliskim zaczęły powstawać Komitety Obywatelskie przy Lechu Wałęsie. Przewodni‑ czącym Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego został Jerzy Pietrzak. W Kępnie z nieformalną grupą ini‑ cjatywną (Piotr Grabarz, Wojciech Idzikowski, Włodzimierz Mazurkie‑ wicz, Jerzy Tyszkiewicz) spotkał się Jerzy Pietrzak i  ks. Andrzej Majka, stawiając przed nią trzy zadania: wysunięcie jed‑ nego kandydata na posła z kępińskiego rejonu wy‑ borczego (Kępno, Ostrze‑ szów, Wieruszów, Syców), powołanie Komitetu Oby‑ watelskiego „S” przy Le‑ chu Wałęsie oraz zapew‑ nienie NSZZ „S” pomocy prawnej (Zdzisław Mędel i Aleksander Woźniak bez wahania zgodzili się słu‑ żyć pomocą prawną stro‑ nie solidarnościowej).

15 kwietnia 1989 r. w Domu Katolickim spotkała się grupa ini‑ cjatywna z przedstawicielami Mię‑ dzyzakładowej Komisji Organiza‑ cyjnej NSZZ „S” Ziemi Kępińskiej na czele z jej przewodniczącym Jackiem Śródką, co skutkowało powołaniem Komitetu Obywatel‑ skiego „S” w Kępnie. Przewodni‑ czącym został wybrany Jerzy Woź‑ niak, zastępcą przewodniczącego Piotr Grabarz, sekretarzem Hen‑ ryk Tyszkiewicz a członkowie zarządu to: Wojciech Idzikowski i Jan Turowski. Celem komitetu było „przygotowanie społeczeń‑ stwa do nadchodzących wyborów do Sejmu i Senatu” oraz wysunię‑ cie kandydata na posła z regionu kępińskiego. Po długich i trudnych negocjacjach, które prowadzili miedzy innymi Piotr Grabarz i Je‑ rzy Pietrzak, kandydatem na posła został zgłoszony Bohdan Pilarski (muzykolog, opozycjonista wła‑ dzy ludowej) natomiast kandyda‑ tami na senatorów z województwa kaliskiego zostali Edward Wende (prawnik) i Jerzy Pietrzak (dr hab. historii Uniwersytetu Wrocław‑ skiego). W związku z wyborami do parlamentu Komitet Obywatelski w Kępnie i NSZZ „S” prowadzi‑ li kampanię wyborczą na rzecz kandydatów solidarnościowych, organizując wiece i akcje plakato‑ we. 12 maja 1989 w amfiteatrze na terenie kępińskiego parku odbył się

wiec wyborczy (ok. 2500 osób), na który przybyli Zbigniew Bujak, Edward Wende, Jerzy Koralewski, Jerzy Pietrzak, Bohdan Pilarski i przewodniczą‑ cy NSZZ „S” wojewódz‑ twa kaliskiego Jan Mo‑ siński. Po wiecu doszło do spotkania przybyłych działaczy opozycji z miej‑ scowym Komitetem Oby‑ watelskim i NSZZ „S” w obecności ks. prałata Zbigniewa Rapiora. Ko‑ mitet Obywatelski i So‑ lidarność szybko zebrały też po 3000 podpisów pod listami kandydatów do Sejmu i Se‑ natu i już 25 kwietnia 1998 r. Piotr Grabarz dostarczył te listy do Kalisza. Komitet Obywatelski i Solidarność wyznaczyły też do wszystkich komisji wyborczych w okręgu kępińskim swoich przed‑ stawicieli oraz mężów zaufania. W dniu wyborów 4 czerwca 1989 r. do sztabu wyborczego Komitetu Obywatelskiego i NSZZ „S”, któ‑ ry znajdował się w parafii (miesz‑ kanie Ks. Pawła Minty) i w lokalu Solidarności – Rynek 15 napływa‑ ły informacje dotyczące wyborów. Wyniki strony solidarnościowej przeszły wszelkie oczekiwania, bowiem w okręgu kępińskim Boh‑ dan Pilarski został wybrany posłem uzyskując 49 722 głosy (74,5%), natomiast w wyborach do Senatu Edward Wende otrzymał w woje‑ wództwie kaliskim 188 147 głosów, Jerzy Pietrzak 167 628 głosów i obaj weszli do drugiej izby parlamentu. Po wyborach do parlamentu Ko‑ mitet Obywatelski i Solidarność powołały komisję samorządową przekształconą następnie w Oby‑ watelski Komitet Wyborczy (w jego skład weszli także NSZZ „S” Rol‑ ników Indywidualnych), który miał przygotować program wyborczy oraz wyłonić kandydatów na rad‑ nych do Rady Narodowej Miasta i Gminy Kępno oraz przeprowadzić ich kampanię wyborczą. Stanisław Kowalski


Wiadomości z Ratusza

WYDARZENIA

7

Złote Gody par małżeńskich Tradycyjne Śniadanie QQ 25 marca, odbyło się uroczyste wręczenie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Tego dnia jubileusz Złotych Godów świętowało trzydzieści pięć par z Gminy Kępno, które zostały uhonorowane medalami przyznanymi przez Prezydenta RP. Złote Gody to wyjątkowa uroczystość. Świętu‑ jące je pary małżeńskie z Gminy Kępno na znak wspólnie przeżytych co najmniej pięćdziesięciu lat w związku małżeńskim otrzymują Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Odznaczenie jest przyznawane przez Prezydenta RP. W jego imieniu medale wręczył Burmistrz Miasta i Gmi‑ ny Kępno. Dla jubilatów nie zabrakło gratulacji oraz najlepszych życzeń w zdrowiu i miłości.

Wielkanocne

QQ 9 kwietnia w Świbie odbyło się Gminne Śniadanie Wielkanocne. Na zaproszenie Burmistrza Piotra Psikusa, przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Stachowiaka, przewodniczącej KGW Małgorzaty Napierały oraz sołtysa Piotra Baraniaka przy świątecznym stole zasiedli wspólnie przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarnych, przedstawiciele instytucji oraz mieszkańcy Świby.

Pięćdziesiąt wspólnych lat to piękny jubile‑ usz a zarazem jedno z najbardziej podniosłych i wzruszających chwil dla małżonków. Pary świę‑ tujące Złoty Gody chętnie dzieliły się radością ze wspólnie przeżytych lat. Podkreślali, że naj‑ ważniejsze to wspólnie stawiać czoła codziennym trudnościom, być razem nie tylko w szczęściu, ale również w czasie trosk. Wśród przybyłych znaleźli się m.in: Andżelika Możdżanowska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Jarosław Urbaniak, Poseł na Sejm RP oraz Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Burmistrz Piotr Psikus przekazał wszystkim życzenia świąteczne, życzył wzajemnej serdeczności oraz dobrej współpracy. Życzenia Wielkanocne przekazali również zaproszeni goście. Słowa pomyślnej działalności kierowane były do członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Świbie, które w tym roku świętują 60­‑lecie swojej działalności.

To dzięki ich umiejętnościom kulinarnym na stołach królowały tradycyjne świąteczne potrawy: żurek, biała kiełbaska, jajka

i wielkanocne mazurki. Dzieci z miejscowego przedszkola i szkoły w piosenkach i tańcu, z humorem zaprezentowały wiosenno­‑wielkanocne przedstawienie, i tym samym wprowadziły gości w świąteczny nastrój.


AKTUALNOŚCI

8

Wiadomości z Ratusza

Paląc śmieci trujesz dzieci Wymieniamy przestarzałe piece QQ 19 marca w Ratuszu podpisane zostały, pierwsze w tym roku, umowy dotacyjne na wymianę przestarzałych kotłów węglowych na proekologiczne. Ogółem na ten rok mieszkańcy złożyli aż 96 wniosków. Kolejne umowy podpisane zostaną w najbliższym czasie. Zapewnienie dobrej jakości powietrza jest jednym z klu‑ czowych zadań Gminy Kępno. W  ciągu dwóch lat istnie‑ nia programu wymieniono 117 przestarzałych kotłów na proekologiczne. Program realizowany pod hasłem „Kępno wol‑ ne od smogu” umożliwia mieszkańcom wymianę przestarzałych kotłów centralnego ogrzewa‑ nia lub podłączenie do sieci cieplnej. Gmina Kępno przyznaje na wniosek miesz‑ kańca dotację na likwida‑ cję niskosprawnych źródeł

ciepła i zastąpienia ich źródła‑ mi proekologicznymi. Dotacja na wymianę pieca może wynieść maksymalnie 5 000 zł w przypadku podłą‑ czenia do sieci cieplnej oraz

maksymalnie 3 000 zł w przy‑ padku wymiany kotła węglo‑ wego na inne proekologiczne źródło ciepła.

Lokalne eliminacje Ośmiu Wspaniałych QQ Amelia Klaczyńska będzie reprezentowała Gminę Kępno podczas finału konkursu nastolatków Ośmiu Wspaniałych, który odbędzie się już w kwietniu w Warszawie. Tak zdecydowali jurorzy lokalnych eliminacji konkursu Ośmiu Wspaniałych, który odbył się 11 marca, w kępińskim Ratuszu. W te‑ gorocznej edycji wzięli udział uczniowie z czterech szkół podstawo‑ wych z naszej gminy: SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 3 oraz SP Krążkowy. W przesłuchaniach uczestniczyło jury w składzie: Irena Sadek, radna Rady Miejskiej w Kępnie, Elwira Leśniewicz­‑Drzazga, dy‑ rektor Poradni Psychologiczno­‑Pedagogicznej w Kępnie, Halina Pazek, prezes Stowarzyszenia „Kępiński Klub Amazonki”, Agata Moska z Samorządowej Biblioteki Publicznej im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej oraz Anna Dulian z Wydziału Komunikacji Spo‑ łecznej i Funduszy Europejskich UMIG w Kępnie.

QQ 21 marca, pierwszego dnia wiosny, ulicami naszego miasta w kolorowym pochodzie, z transparentami i hasłami na temat jakości powietrza, przeszli uczniowie szkół podstawowych, którzy wzięli udział w happeningu ekologicznym „Paląc śmieci trujesz dzieci”. Stowarzyszenie „Uśmiech” we współpracy z Komendą Powia‑ tową Policji w Kępnie i Powia‑ tową Państwową Strażą Pożarną w Kępnie poprzez udział w kam‑ panii edukacyjnej prowadzonej wśród najmłodszych mieszkań‑ ców podjęło działanie na rzecz poprawy jakości powietrza w na‑ szej okolicy. Przed Ratuszem, gdzie stanęła wystawa prac plastycznych przed‑ szkolaków, młodzież spotkała się z Burmistrzem, a następnie prze‑ szła do Kina „Sokolnia”, gdzie wysłuchała bardzo ciekawej prezentacji na temat globalnego problemu zanieczyszczenia powietrza. Podsumowaniem była projekcja spotu proekologicznego, nagranego z udziałem kępińskich przedszkolaków.

Wiedzą jak zapobiegać pożarom

QQ 7 marca, w Ratuszu odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Turniej odbył się w dwóch grupach wiekowych: szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych a uczestniczyło w nim 26 uczniów. Pytania obejmowały historię stra‑ ży pożarnej, zasady zapobiegania pożarom, znajomość sprzętu po‑ żarniczego, środków gaśniczych i pierwszej pomocy przedmedycz‑ nej. Jury pod przewodnictwem Jarosława Kucharzaka, zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w  Kępnie, wyłoniło zwycięz‑ ców, którzy otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Mia‑ sta i Gminy w Kępnie i wzięli udział w eliminacjach powiato‑ wych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 16 marca w Piotrówce odbyły się eliminacje powiatowe. W ka‑ tegorii klas I­‑VI szkół podstawowych pierwszą lokatę zdobyła Julia Szych z Gminy Kępno. J. Szych wystąpi w etapie wojewódzkim, który odbędzie się 27 kwietnia 2019 roku w Koninie. Wyniki eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W kategorii szkół podstawowych: I miejsce – Oliwia Górecka – SP Myjomice II miejsce – Julia Szych – SP Świba III miejsce – Sonia Pawlak – SP Myjomice W kategorii szkół ponadgimnazjalnych: I miejsce – Kamil Szalek – LO Kępno II miejsce – Tomasz Wójcik – ZSP nr 1 w Kępnie III miejsce – Miłosz Włodarczyk – ZSP nr 1 w Kępnie


AKTUALNOŚCI

Wiadomości z Ratusza

O dotacjach na społeczne akcje QQ 22 marca, w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych dotyczące II edycji konkursu „Mikrodotacje na społeczne akcje”, realizowanego w ramach dofinansowania z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Spotkanie zorganizowane zostało we współpracy z Fundacją Kali‑ ski Inkubator Przedsiębiorczości, która jest operatorem konkursu, a prowadził je pracownik Fun‑ dacji Mateusz Walczak. W spo‑ tkaniu uczestniczyło 35 działaczy organizacji pozarządowych, wśród których znaczącą grupę stanowi‑ ły przedstawicielki kół gospodyń wiejskich z terenu Gminy Kępno. Warto przypomnieć, że kon‑ kurs „Mikrodotacje na społeczne akcje” skierowany jest do pod‑ miotów z subregionu kaliskiego (tj. miasto Kalisz oraz powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski). W ramach konkursu dotacje mogą otrzymać młode organizacje pozarządowe do 5 000 zł oraz grupy nieformalne – 3 000 zł.

Dotacja na kępińskie żłobki QQ Po raz kolejny wniosek złożony przez kępiński samorząd został pozytywnie oceniony. Dzięki temu w roku 2019 nasze żłobki otrzymają dotację z programu „Maluch”. Wysokość dofinansowania to 201 600 zł. Dotacja przezna‑ czona będzie na bieżące utrzy‑ manie żłobków, doposażenie w zabawki i zakup pomocy dy‑ daktycznych. Co ważne, starania kępińskiego samorządu o dofi‑ nansowanie żłobków z różnego rodzaju programów, pozwala na

utrzymanie bardzo ko‑ rzystnych dla rodziców stawek opłat za korzystanie ich pociech z usług żłobka. „Maluch+” to program Mi‑ nisterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wspiera‑ jący tworzenie nowych miejsc opieki dla najmłodszych dzieci

i dofinansowujący działanie tych już istniejących. To ogromna pomoc dla rodziców, szczególnie dla świeżo upieczonych mam, które chciałyby wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim, ale uniemożliwia im to brak miejsc opieki nad maluszkami.

Wsparcie na społeczne cele QQ Kępiński samorząd dofinansował działania wspierające seniorów i osoby z niepełnosprawnościami, profilaktykę onkologiczną oraz wypoczynek z profilaktyką. W marcu rozstrzygnięte zo‑ stały otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dotyczących orga‑ nizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z pro‑ filaktyką patologii społecznych, wsparcia seniorów i osób z nie‑ pełnosprawnościami, a także profilaktyki onkologicznej. W konkursie na wypoczynek z profilaktyką przyznano dota‑ cje na łączną kwotę 80 000 zł, o 9 370 zł więcej niż w roku

ubiegłym. Obozy, kolonie lub półkolonie zorganizują czte‑ ry organizacja pozarządowe, tj.: Katolickie Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM”, Stowarzy‑ szenie Działań Psychospołecz‑ nych w Wieruszowie, Związek Harcerstwa Polskiego oraz Kę‑ piński Klub Tenisowy. W ramach działalności ak‑ tywizującej seniorów i  oso‑ by z niepełnosprawnościami zawarto 4 umowy na łączną kwotę dotacji 27 500 zł, a na

profilaktykę onkologiczną – 15 000 zł. Osoby w wieku emery‑ talnym mogą skorzystać z oferty Stowarzyszenia Seniorów „Ra‑ zem”, Stowarzyszenia „Bractwo Św. Idziego” oraz Stowarzysze‑ nia Animacji i Rozwoju Lokal‑ nego, osoby z niepełnosprawno‑ ścią wesprze Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnospraw‑ nością i Ich Rodzin „Ołówek”, a kobiety z chorobą nowotworo‑ wą piersi zaprasza Stowarzysze‑ nie Kępiński Klub „Amazonki”.

9

Świętowali 30­‑lecie Przedszkola QQ 23 lutego, Przedszkole Samorządowe w Mikorzynie świętowało 30­‑lecie istnienia. Uroczystości rozpoczęły się od odśpiewania hymnu Przedszkola. Dyrektor Iwona Kołodziejczak przywitała licznie przybyłych gości. Następnie wraz z rodzicami przedszkolaków przypomniała historię i osiągnięcia Przedszkola na przestrzeni lat.

Najmłodsi przedstawili bardzo bogaty program występów. W pięk‑ nych, barwnych strojach pokazali swoje umiejętności i talenty. W dniu tak wspaniałego jubileuszu nie mogło zabraknąć życzeń i prezentów. W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Kępno list gra‑ tulacyjny oraz bon na zakup zabawek dla przedszkolaków przekaza‑ ła Małgorzata Frala­‑Kędzior, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu UMiG oraz Karolina Górecka, zastępca naczelnika tego Wydziału. Życzenia i upominki przekazała również wicestarosta Alicja Śniegocka. Dla przedszkolaków, dyrekcji oraz grona pedagogicznego jubile‑ usz to okazja do świętowania oraz podsumowania dotychczasowej pracy placówki, która może pochwalić się wieloma dokonaniami oraz potencjałem na kolejne lata pomyślnej działalności.

Z gratulacjami dla sołtysów QQ 19 marca odbyło się spotkanie Burmistrza Piotra Psikusa z Sołtysami z terenu Gminy Kępno. Okazją był Dzień Sołtysa oraz zakończone w ostatnim czasie wybory sołeckie. Nowo wybrani sołtysi opowiedzieli o pierwszych wrażeniach. Sołtysi, którzy rozpoczęli kolejną kadencję, chętnie dzielili się wiedzą i doświadczeniem. Wszystkim Sołtysom serdeczne życzenia złożył Burmistrz: Gra‑ tuluję Państwu wyboru i życzę wszelkiej pomyślności i satysfakcji z pracy na rzecz lokalnej społecz‑ ności. Dziękuję za dotychczaso‑ we zaangażowanie i realizację ważnych zadań. Jestem przeko‑ nany, że czynione wysiłki przy‑ czynią się do rozwoju miejscowości i spotkają z zaufaniem ze strony mieszkańców.

Wybrani sołtysi pełnią szereg zadań. Poza reprezentowaniem sołectwa, zwołują zebrania wiej‑ skie, uczestniczą w sesjach Rady Miejskiej, realizują uchwały Rady Miejskiej dotyczące so‑ łectwa, a także umożliwiają za‑ poznanie się z uchwałami Rady. Ponadto jako inkasenci podat‑ ków w zakresie ustalonym przez Radę Miejską dokonują poboru podatków rolnego i leśnego.


WIADOMOŚCI

10

Przebudowa systemu kanalizacji w ul. Wojska Polskiego i sąsiednich Roboty związane z przebudową ul. Wojska Polskiego w sąsiednich prowadzone są z dużym natężeniem. Wykonawca realizuje roboty sieciowe na odcinku ulicy Wojska Polskiego (posesje od 13 do 21) oraz w ulicy Zielonej wraz ze skrzyżowaniem tych ulic. Wykonawca przystąpił też równocześnie do wykonywania robót drogowych (wykonanie koryta i podbudowy pod docelowe nawierzchnie drogowe) na odcinku ulicy Wojska Polskiego (posesje od 13 do 34). Zaawansowanie robót na obecnym etapie wynosi ok. 20%. Termin zakończenia realizacji zadania przewidziany został na 30 września br.

UWAGA:

W związku z dokonywanym w ramach przebudowy rozdziałem sieci ogólnospławnej na dwie odrębne sieci tj. kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową przewidziana tylko na potrzeby drogowe, mieszkańcy ulic objętych przebudową zobowiązani są do dokonania odłączenia odprowadzenia wód deszczowych ze swojej nieruchomości (jeżeli ma to miejsce) od systemu kanalizacji zbiorczej. W sytuacji niemożności wykonania tej czynności, właściciel nieruchomości winien niezwłocznie zgłosić się w tej sprawie do siedziby spółki na ul. Wrocławskiej 28.

Wiadomości z Ratusza

Budowa kanalizacji sanitarnej w Mikorzynie i Domaninie Budowa nowej sieci wkroczyła w ostatnia fazę. Zaawansowanie ilościowe robót wynosi 90%, natomiast finansowe osiągnęło poziom 84%. Trwają prace z ostatnimi odgałęzieniami i uzbrojeniem przepompowni. Odbiory wykonanych sieci i przepompowni wraz z rozruchem przeprowadzane będą w kwietniu 2019 r. Oddanie infrastruktury do użytkowania planowane jest na koniec maja 2019 r.

UWAGA:

W celu przyłączenia się do nowo wybudowanego systemu kanalizacji sanitarnej w Mikorzynie i Domaninie, której oddanie do eksploatacji nastąpi od m­‑ca czerwca 2019 roku właściciele nie‑ ruchomości zobowiązani są dokonać następujących czynności: 1. Właściciel nieruchomości składa wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci w Biurze Obsługi Klienta (siedziba Spółki ul. Wrocławska 28). do wniosku dołączyć należy: a) dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości b) dla istniejących budynków – aktualną mapę syt.­‑wys. do celów opiniodawczych (do uzyska‑ nia w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Kępnie, ul. Staszica 12). c) dla nowo budowanych budynków – mapa do celów projektowych nie starsza niż 2 lata (naj‑ częściej jest to mapa tzw. Plan zagospodarowania terenu w skrócie PZT, która jest częścią projektu budowlanego powstającego budynku) 2. Właściciel we własnym zakresie wykonuje podłączenie budynku łącznie ze studzienką przyłącze‑ niową do wyprowadzonego do nieruchomości zaślepionego odgałęzienia. 3. Z chwilą wykonania podłączenia do sieci kanalizacyjnej (przed zasypaniem) należy zgłosić się do Działu Technicznego ul. Ekologiczna (oczyszczalnia ścieków) w celu dokonania odbioru przy‑ łącza, a następnie z dokumentem stwierdzającym prawidłowość przyłącza należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta przy ul. Wrocławskiej 28 celem podpisania umowy na odbiór ścieków.

Nowy chodnik przy Dąbrowskiego Niebawem zakończona zostanie budowa chodnika przy ulicy Dą‑ browskiego w Kępnie. Zadanie realizuje spółka Kępińskie Przed‑ siębiorstwo Drogowo­‑Mostowe S.A. Umowa na budowę chodnika opiewa na kwotę 73 398,87 zł, Nowy chodnik łączy ulice: Sikorskie‑ go i Sienkiewicza i w znaczący sposób przyczyni się do poprawy warunków i bezpieczeństwa uczniów zmierzających do szkół.

Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. 63­‑600 Kępno, ul. Wrocławska 28

zatrudni osoby na stanowisku: hydraulik, monter, konserwator sieci wod­‑kan. Praca w godzinach od 7­‑15 na terenie gminy Kępno i Baranów. Umowa o pracę na pełny etat. Informacja pod nr tel. 62 78 224 50 wew. 2


11 WIADOMOŚCI Przebudowa systemu kanalizacji w ulicach Wymiana ogrodzenia Warszawskiej i Lipowej w Kępnie przy budynku siedziby Spółki Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi tuz po świętach tj. od 23 kwietnia br. Całość prac zostanie przy ul. Wrocławska 28 wykonana z podziałem na 3 etapy:

Wiadomości z Ratusza

10.04. – 20.04 – prace przygotowawcze 23.04. – 01.06.

I ETAP – ulica Warszawska na odcinku od nr 32 do 26 (skrzy‑ żowanie z ulicą Lipową),

03.06 – 31.07.

II ETAP – ulica Warszawska na odcinku od ulicy Lipowej do ulicy Starej,

01.08. – 31.08.

III ETAP – ulica Lipowa.

26 listopada 2018 r. „Wodociągi Kępińskie” Sp. z o.o. podpisała umowę z P.P.H.U. „Produstal” Andrzej Smarzyński, z siedzibą w Słupcy na wykonanie rozbiórki i wymianę ogrodzenia wokół zespołu budynków Wodociągów Kępińskich przy ul. Wrocławskiej 28. Wartość umowna zadania to 399 tys. zł. Rozpoczęcie prac nastąpiło po 25 marca, a zakończenie zaplanowane zostało na 30.08.2019 r.

Zakończenie prac planowane jest na 31 sierpnia br. Prowadzone roboty spowodują istotne zmiany organizacji ruchu w centrum Kępna. Wszystkie odcinki będą realizowane przy całkowitym zamknięciu dla ruchu kołowego. Dlatego też zwraca‑ my się do wszystkich uczestników ruchu oraz mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz dużą wyrozumiałość dla powstałych czasowych utrudnień i ograniczeń ruchu. Wykonawca robót będzie podejmował działania w celu minimalizowania utrudnień. Jednak nie ma możliwości wykonania planowanych robót bez czasowego, całkowitego zamknięcia ruchu na poszczególnych odcinkach ulicy Warszawskiej oraz Lipowej. Z tego też powodu zwracamy się z ogromną prośbą do mieszkańców oraz właścicieli lokali użytkowych o przewidywanie utrudnień i przygotowanie się do zmienionego sposobu dojazdu do nieruchomości.

Ogrodzenie będzie nawiązywać swą formą i kolorystyką do zabytkowej wieży ciśnień – podmurówka i słupki wykonane zostaną z cegły rustykalnej, czerwonej o zróżnicowanej tonacji, przęsła kute stalowe w kolorze grafitowym, matowym.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Myjomicach Kontynuowane są prace związane z rozbudową sieci wodno­ ‑kanalizacyjnej w Myjomicach, która zapewni doprowadzenie infrastruktury wodno­‑kanalizacyjnej dla nowo powstającego osiedla budynków mieszkalnych. Planowany termin zakończenia zadania to 30 kwietnia 2019 r. Wartość umowna robót wynosi 480 tys. zł. Zadanie realizowane jest w ramach inwestycji przewidzianych w wieloletnim programie inwestycyjnym Spółki.

UWAGA! Zmiana organizacji ruchu Etap I – P  rojekt czasowej organizacji ruchu zakłada iż jadąc ul. Warszawską można skręcić w ul Poniatowskiego lub Strumykową w kierunku tzw. Kamczatki. Poniżej ul. Strumykowej ruch samochodów dotyczyć będzie tylko mieszkańców oraz zaopatrzenia. Miedzy ul. Poniatowskiego a ul. Lipową na ul. Warszawskiej przewiduje się ruch w obu kierunkach. Najważniejszą zmianą w czasowej organizacji ruchu jest zmiana kierunku na ul. Marcinkowskiego na odcinku rynek ul. Broniewskiego. Po niżej mostu ruch na ul. Warszawskiej odbywać się będzie w dwóch kierunkach. Ul. Lipowa będzie tzw. ulicą ślepą.


12

W stronę klienta QQ Miejsko­‑Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie realizuje projekt pn. „Dobra zmiana  w stronę klienta” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany będzie do 30 listopada 2019 r. Całkowita kwota realizacji projektu wynosi 450 000,00 zł. Celem projektu jest usprawnienie pracy MGOPS głównie w zakre‑ sie oddzielenia pracy socjalnej i usług od działań administracyjnych. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy obsługi klienta. Od 1 czerwca 2018 do 31 grudnia 2018 r. w MGOPS wydzielono stano‑ wisko do spraw pierwszego kontaktu, wprowadzono usprawnienia organizacyjne oraz wzmocnienie pracy socjalnej poprzez powołanie zespołów: do spraw pracy socjalnej, usług, świadczeń przyznawa‑ nych decyzją, a także poprzez wsparcie pracowników socjalnych oraz klientów przez specjalistów psychologa i doradcy zawodowego. W ramach projektu MGOPS zakupił dla pracowników sprzęt komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne oraz wyposażenie biurowe.

Dla zagrożonych wykluczeniem społecznym QQ Miejsko‑Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie od 30 czerwca 2018 r. realizuje projekt pn. „Skuteczne wsparcie 2018-2020” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawo‑ dowo korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, borykających się z problemami, takimi jak ubóstwo lub zagrożenie wykluczeniem społecznym. Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodo‑ wych osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, nabycie nowych umiejętności, wzrost pewności i wiary w siebie. W ramach projektu przewidziano: zajęcia z psychologiem, zajęcia z radcą prawnym, zajęcia z doradcą zawodowym, kurs opiekunki środowiskowej lub inny kurs wg potrzeb. Uczestnicy objęci są również wsparciem fi‑ nansowym. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 56 osób zagrożonych ubóstwem lub wyklu‑ czeniem społecznym z Gminy Kępno. Projekt realizowany będzie do 29 czerwca 2020 r. Całkowita war‑ tość projektu wynosi 547 438,93 zł, kwota dofinansowania wynosi 465 323,09 zł.

WIADOMOŚCI

Wiadomości z Ratusza

Zapraszamy na szkolenia komputerowe „Ja w internecie” QQ Do końca marca ponad 100 osób ukończyło szkolenia komputerowe organizowane przez gminę w ramach projektu grantowego „Ja w internecie”, które odbyły się w Klubie Seniora pod Żurawiem, Kępińskim Ośrodku Kultury, Szkole Podstawowej w Hanulinie oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Kępnie. Obecnie prowadzona jest rekrutacja na edycje majowe i czerwcowe zaplanowane do realizacji w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 w Kępnie oraz w Szkole Podstawowej w Myjomicach. Chętne osoby dorosłe zapraszamy do udziału. Od marca trwają szkolenia „Kul‑ tura w sieci” w Szkole Podstawo‑ wej nr 3 w Kępnie, a w kwietniu odbędzie się szkolenie „Rodzic w Internecie”. Ich uczestnikami są w głównej mierze nauczyciele oraz rodzice dzieci uczęszczają‑ cych do szkoły. Obecnie prowa‑ dzona jest rekrutacja na nastę‑ pujące szkolenia zaplanowane do realizacji w maju lub czerwcu: 1. Szkoła Podstawowe nr 3 w Kępnie: – Rodzic w Internecie lub Kul‑ tura w sieci – w zależności od liczby chętnych 2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Kępnie: – Rodzic w Internecie

– Mój biznes w sieci – Moje transakcje i finanse w sieci – Tworzę własną stronę internetową – Kultura w sieci 3. Szkoła Podstawowa w Myjomicach – Rodzic w Internecie – Moje transakcje i finanse w sieci – Działanie w sieciach społecznościowych Osoby chętne do udziału w szkoleniach, które są miesz‑ kańcami województwa wielko‑ polskiego i ukończyły 25 lat, mogą wypełnić formularz zgłoszenio‑ wy w Urzędzie Miasta i Gminy

w Kępnie lub w sekretariacie jednej z ww. szkół. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Kontakt: tel. 627825851, anna. dulian@um.kepno.pl. Więcej in‑ formacji oraz formularz zgłosze‑ niowy można znaleźć na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Kęp‑ nie (http://www.kepno.pl/news/ ja­‑w­‑internecie­‑rusza­‑program­ ‑bezplatnych­‑szkolen.html) Program zarządzany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, finansowany jest w ramach Programu Opera‑ cyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014­‑2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.


Wiadomości z Ratusza

AKTUALNOŚCI

2500 posiadaczy Karty Seniora 8 marca, Kępińską Kartę Seniora z numerem 2500 odebrała Zofia Słomiana z Olszowy. Powodów by poczuć się wyjątkową w Dniu Kobiet nie brakowało. Seniorka życzenia i kwiaty odebrała z rąk Burmistrza Piotra Psikusa w towarzystwie domowników: córki i wnuczki. Karta Seniora umożliwia zwiększony dostęp do oferty kulturalnej i sportowej jak również usług i zakupów u 41 przedsiębiorców, którzy są partnerami Karty. Wszystkim partnerom Karty Seniora – dziękujemy, że jesteście z nami.

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Partnerzy programu Kępińska Karta Seniora 1. 2. 3. 4. 5.

6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Partnerzy programu Monika Stryjak Salon Kosmetyczny „Monika”, al. Marcinkowskiego 4a/1, Kępno

Zniżka, ulga, rabat 10% – zniżka może ulec zwiększeniu w związku z promocjami obowiązującymi w wybranym terminie. Ryszard Kurzawa, Sklep przemysłowy Sprzedaż 5% biżuterii i dewocjonalia, ul. Krótka 3, Kępno „Flos” Sklep Zielarsko­‑Medyczny Katarzyna 5% – zniżka obowiązuje w dni: wtorek, środa. Różewska, ul. Szkolna 8, Kępno Firma „Kratka” Karolina Frąszczak, 5% – każdy dzień ul. Kilińskigo 9, Stara Wozownia, Kępno 10% – czwartek Sklep Art. Przemysłowy, Tomasz Olejniczak, 5% – sprzęt AGD, RTV, rowery, meble kuchenne, ul. Sienkiewicza 10,12, Kępno zniżka, ulga lub zwolnienie nie obejmuje produktów z gazetki promocyjnej, towarów sprowadzanych na indywidualne zamówienie (nie dotyczy mebli kuchennych oraz towarów już przecenionych). Studio Mebli Kuchennych, Klaudiusz Olejniczak, 5% – AGD ul. Warzywniaka 14, Kępno 10% – Meble kuchenne Sprzęt do zabudowy kuchennej, meble kuchenne. ,, Lawanda” sp. z o.o. (Intermarche), ul. 3% – pełen asortyment poza alkoholem Broniewskiego 2, Kępno i papierosami oraz artykułami z aktualną promocją gazetową. Salon Kosmetyczny „Image” Tatiana Sikora, ul. 5%­‑10% zniżki na usługi (zabiegi kosmetyczne) Warszawska 36, Kępno 5%­‑10% – zniżki na produkty (kosmetyki pielęgnujące). Mirosław Kubacki Zakład i Sklep Fotograficzny 15% – usługa wykonania zdjęć na dokumenty „Elmax”, ul. Rzeźnicka 2, ul. Stara 2, Kępno 5% rabatu na wywoływanie zdjęć amatorskich, uwzględniając rabat ilościowy. Elżbieta Kałużna Gabinet Kosmetyczny, ul. Ks. 20% – usługa do 100 zł, P. Wawrzyniaka 13, Kępno 10% – Powyżej 100 zł. „Krisdent” Stomatolodzy (Krisdent s.c. 10% – uzupełnienie protetyczne zębów. Katarzyna i Paweł Warteccy), ul. Turowskiego 3, Kępno Sklepy Jubilerskie, Sławomir Król, ul. Rynek 26, 10% – zniżka dotyczy zakupu złotej i srebrnej ul. Rynek 17, Kępno biżuterii oraz wykonawstwa wszelkich usług. Ponadto cały pozostały asortyment. ,, Ewa” Katarzyna Gmerczyńska, Biżuteria 10% – zegarki, usługi zegarmistrzowskie. Srebrna, Zegarki i Usługi Zegarmistrzowskie, ul. Rynek 26, Kępno ,, Optyk” s.c. Beata, Jarosław, Kamil Piotrowscy, 10% – wymiana szkieł okularowych, wyrób ul. Poniatowskiego 4, Kępno okularów, badanie wzroku. Księgarnia „Wolumen” Anna Zawada, ul. Rynek Czwartek dniem seniora – 10% zniżki na zakup 13, Kępno książek

Sklep Spożywczy Maria i Jacek Noculak, ul. Rynek 7, Kępno Sklep „Męski”, Olga Sułkowska, ul. Warszawska 6, Kępno Sklep „Uroda i Elegancja” Katarzyna Banaś, ul. Broniewskiego 14c/1, Kępno Restauracja „P jak Pysznie” Paweł Powroźnik, ul. Sportowa 9, Kępno Felona – „Bricomarche”, ul. Broniewskiego 2b, Kępno Zakład Usługowo­‑Handlowy „As­‑Atelier” Agnieszka Staszak, ul. Broniewskiego 14/1, Kępno Iwona Idzikowska poradnia dietetyczna ClinicDiet, Przychodnia Medra, ul Wawrzyniaka 42, Kępno

13 3% – pełen asortyment 10% – pełen asortyment. 10% – pełen asortyment sklepu. od 5%­‑10% na wybrane dania z karty, napoje i zestawy obiadowe. 10% – we wtorki na zakupy nie objęte promocją. 5% – 30% – usługi fryzjerskie, sprzedaż kosmetyków, usługi kosmetyczne.

30% – badanie składu ciała, analiza wyników z wydrukiem – bezpłatna, zalecenia żywieniowe w różnych jednostkach chorobowych z badaniem i analizą, układanie jadłospisów z badaniem i analizą. 23. PPUH „Martmex” Iwona Gąszczak, ul. 5% – produkcja i usługi meblarskie (cały Warszawska 8, Kępno asortyment) 24. Sklep „Domowy Zakątek” Warszawska 8, Kępno 10% – zniżki na cały asortyment 25. Butik Vivianne, Warszawska 8, Kępno 10% 26. Cukiernictwo, Piekarnictwo, Jarczak s. c. ul. 5% – asortyment sztukowy Kościuszki, Kępno 27. Samorządowa Biblioteka Publiczna im. Marii Bezpłatna indywidualna pomoc i wsparcie z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie, ul. w korzystaniu z komputera i internetu przez Kościuszki 7, Kępno 1 godzinę. Pomoc m. in. w wyszukiwaniu informacji na stronach internetowych, wysyłanie maila, porozumiewaniu się za pomocą komunikatorów społecznościowych. 28. Projekt Kępno sp. z o. o. ul. Sportowa 9, Kępno Korzystanie z lodowiska miejskiego, Korzystanie z siłowni i infrastruktury sportowej (np. stoły do tenisa stołowego) W przypadku zgody organizatora imprez kulturalnych – ulgowe bilety wstępu (maksymalnie do 5%). 29. Przedsiębiorstwo Usługowe Mado Marcin 15% na wszystkie usługi remontowe. Golas – Świba 56, Kępno 30. Kępiński Ośrodek Kultury Zniżki – imprezy okolicznościowe typu koncerty lub inne, określane indywidualnie. 31. Kino „Sokolnia„ Bilet na filmy 2D – w cenie 13 zł Bilet na filmy 3D – w cenie 15 zł 32. Gabinet Kosmetyczny „Olivia” Anna 20% – na zabiegi podstawowe o wartości do Dziewięcka – ul. Wiosny Ludów 14, Kępno 100 zł 10% – na zabiegi zaawansowane powyżej 100 zł. 33. KUBUD Jakub Bieniak, Skład Opału – ul. 3% – na zamówienie poniżej 1000 kg, Dworcowa, Kępno. 5% – na zamówienie powyżej 1000 kg. 34. GABI Gabriela Potarzycka – Urządzenia do 5% – urządzenia masujące masażu, wyciskarki – ul. Moniuszki 22, Kępno. 5% – wyciskarki wolnoobrotowe 10% – urządzenia masujące firmy Cascada 10% – wyciskarki wolnoobrotowe firmy Kuvings 35. Sklep „AS” Aleksandra Sosnowska – Pamiątki, 5% – na cały asortyment upominki, dewocjonalia, ul. Warszawska 5, 63­‑600 Kępno. 36. Sklep z zabawkami, Jarosław Rabiega, ul. 5% – na cały asortyment, dotyczy również Dąbrowskiego 14,63­‑600 Kępno. asortymentu przecenionego 10%  – pobyty sanatoryjne klasyczne, 37. Arka Vitae S.A. Sanatorium Ustroń, Ośrodek 10% – pobyty sanatoryjne z kuracją. Magnolia, ul. Szpitalna 15, Ustroń, Sanatorium Ustroń, Ośrodek Tulipan ul. Szpitalna 21, Ustroń 38. „Amaroso”, ul Rynek 26, ul. Warszawska 14,63­ 10% – na cały asortyment ‑600 Kępno. 20% – w dniu urodzin posiadacza karty. 39. Firma Handlowo­‑Usługowa „KINGA” Kinga 5% – cały asortyment Woch, ul. Warszawska 1,63­‑600 Kępno. 40. ACS Słuchmed, ul. Wawrzyniaka 38, 63­‑600 Bezpłatnie – diagnostyka słuchu, Kępno Bezpłatnie – regulacja aparatów słuchowych 15% – osuszacz do aparatów słuchowych 20% – baterie 41. Door Bud drzwi Tomasz Olejniczak 5% – cały asortyment ul. Poznańska 7A 63­‑600 Kępno 10% – na wybrane modele

Uwaga deklarowane zniżki mogą ulec zmianie.


14

Kto tych aktorów ubierał? QQ Od 11 kwietnia w Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego można oglądać wyjątkową ekspozycję pt. „Kto tych aktorów ubierał?” Dzięki ekspozycji docenimy kunszt projektantów m.in. Lidii i Jerzego Skarżyńskich, Wiesławy Chojkowskiej i Janiny Koźmińskiej, a także ich niekwestionowany wkład w sztukę filmową. Prezentowane kostiumy przypomną bohaterów filmowych, którzy z czasem odeszli w cień, przypomną świat dawnych aktorów i re‑ żyserów, a przede wszystkim – świat dawnych mistrzów polskiej kostiumografii. Bogata kolekcja przepięknych, zabytkowych kostiumów pocho‑ dzi z Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA we Wrocła‑ wiu, jako spadkobierca wrocławskiej Wytwórni Filmów Fabular‑ nych, instytucji o niebagatelnym znaczeniu dla historii polskiej kinematografii. Kostiumy filmowe, o często zaskakująco dystynktywnej formie, wykonane z dbałością o każdy detal, nie bez kozery można określić mianem dzieł sztuki. Każdy uczestnik wernisażu otrzyma darmowy egzemplarz kata‑ logu pt. Kto tych aktorów ubierał?

KULTURA

Wiadomości z Ratusza

Przygoda z ceramiką w Muzeum QQ 5 marca w Muzeum Ziemi Kępińskiej odbyły się warsztaty ceramiczne, na których można było poznawać nowe techniki modelowania i zdobienia gliny, doskonalić swoje umiejętności i realizować własne projekty. Warsztaty cieszyły się bardzo du‑ żym zainteresowaniem, szczegól‑ nie wśród najmłodszych. Podczas zajęć można było wykonać tra‑ dycyjną stempelkową dekorację według własnego pomysłu oraz poznać tajniki pracy malowania ceramiki oraz zasiąść przy elek‑ trycznym kole garncarskim i pod okiem doświadczonego instruk‑ tora wykonać swój własny kubek ceramiczny. Wszyscy uczestnicy warsztatów dowiedzieli się z cze‑ go słynie Bolesławiec i jakim nie‑ łatwym zadaniem jest stworzenie od podstaw naczyń z gliny, które można było obejrzeć na wystawie czasowej pt. „Z gliny stworzone”.

Konkurs na komiks historyczny QQ Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie oraz Urząd Miasta i Gminy w Kępnie zapraszają wszystkich rysowników – zawodowców i amatorów – do udziału w konkursie na komiks historyczny pt. „Powrót Kępna do Macierzy”. Celem konkursu jest wyda‑ nie komiksu o tematyce historii regionu w 100­‑lecie powrotu Kępna do Macierzy oraz popu‑ laryzacja wiedzy i świadomości historycznej na temat regionu kępińskiego.

W komiksie nie mogą wy‑ stępować postaci przedstawio‑ ne wcześniej w jakichkolwiek komiksach, albumach, reprin‑ tach, powieściach graficznych itp. oraz innych publikacjach wydanych drukiem bądź

w formie cyf rowej zamiesz‑ czonych w Internecie, których dotyczą prawa własności, mar‑ ki oraz znaku towarowego we władaniu oficyn wydawniczych oraz osób prywatnych będących ich autorami.

Dotacja z Ministerstwa Kultury QQ Projekt „Kolory Potworowskiego. Rozbudowanie kolekcji” z dotacją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie otrzymało dofinansowanie na zakup dzieł sztuki służący rozbudowie i uzupełnieniu regionalnej kolekcji sztuki współczesnej dla stworzenia powiązanych z nimi programów edukacyjnych i promocyjnych. Kolekcja Muzeum wzbogaci się o 14 prac Tadeusza Piotra Potworowskiego. Dzięki dofinansowaniu odbędzie się wernisaż, wydany zostanie katalog zawierający opis zakupionych dzieł oraz przeprowadzone zostaną warsztaty o tematyce malarskiej. Całkowity koszt projektu to 68 000 zł, kwota dofinansowania wynosi 50 000 zł.

„Biblioteka – wejdź, zobacz, zostań” z dotacją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie otrzymała dofinansowanie z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki”, na realizację projektu adresowanego m.in. do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Całkowity koszt projektu wynosi 7 400 zł, kwota dofinansowania 5 400 zł. Partnerem Biblioteki, w realizacji projektu pod nazwą „Biblioteka – wejdź, zobacz, zostań” jest Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością i ich Rodzin „Ołówek”. Realizacja działań zaplanowana została na drugą połowę roku 2019. Projekt nastawiony jest na animację czytelnictwa i promowanie literatury, która ma zachęcić dzieci do kreatywnego działania.


KULTURA

Wiadomości z Ratusza

Dla kobiet i o kobietach QQ Z okazji Dnia Kobiet na scenie kina „Sokolnia” wystąpił Krzysztof Respondek, znany aktor kabaretowy i filmowy, uczestnik programu „Twoja twarz brzmi znajomo”. 9 marca Kępiński Ośrodek Kul‑ tury zaprosił Panie ze swoimi mężczyznami do kina „Sokol‑ nia” na spotkanie z humorem i piosenką. Dowcipnie przed‑ stawiona historia relacji między kobietami i mężczyznami w wy‑ konaniu Krzysztofa Respondka rozbawiła widzów do przysło‑ wiowych łez. Nie zabrakło również aktyw‑ nego udziału publiczności – i to nie tylko w ramach wspólnego śpiewania – grupa pań została zaangażowana przez aktora jako zespół taneczny wykonujący

zaimprowizowaną choreografię do jednej z piosenek. Krzysz‑ tof Respondek oczarował wi‑ dzów niebanalną osobowością

15

Jan Peszek w Sokolni QQ 6 kwietnia na deskach kina „Sokolnia” wystąpił Jan Peszek. Aktor odegrał monodram pt. „Scenariusz dla nieistniejącego lecz możliwego aktora instrumentalnego”. Spektakl do tekstu Bogusława Schaeffera zrobił na publiczności duże wrażenie.

i poczuciem humoru. Wszyscy mieli wrażenie, że Jego twarz brzmi nam jeszcze bardziej znajomo.

PROMOCJA ! Do 10 maja 2019 wszystkie bilety w cenie 55 zł Bilety do nabycia wkrótce w siedzibie Spółki Projekt Kępno, w kasie QARIUM Kępno oraz na www.bilety24.pl

Filozoficzne dy‑ wagacje na temat kondycji współcze‑ snego artysty oka‑ zały się humory‑ stycznym popisem mistrzowskiej gry aktorskiej Peszka. „Scenariusza” przez lata nie stracił nic ze swojej aktual‑ ności. Po występie odbyło się długie spotkanie aktora z publicznością.


TRADYCYJNE ŚWIĘTA

16

Wiadomości z Ratusza

Wielkanocne tradycje kulinarne QQ Wielkanoc to najważniejsze święto w roku, które łączy się z wieloma tradycjami i zwyczajami ludowymi. Wciąż żywe są śniadania wielkanocne ze święconymi pokarmami. Tworzy się pisanki i piękne wielkanocne palmy. W Wielkanoc cieszymy się z odrodzonego życia. Śniadanie wielkanocne jest więc posiłkiem bogatym, radosnym, obfitującym w różnorodne potrawy z jaj, mięs, a także słodycze – z dodatkiem bakalii i orzechów, także symbolizujących dostatek. Zasiadając do stołu chcemy dzielić się radością czerpaną ze zwyczajów i tradycji, życząc sobie nawzajem zdrowych i wesołych świąt. Co podać na świąteczny stół? Aby tradycji stało się zadość warto sięgnąć po dania i przepisy proponowane przez koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Kępno.

Koło Gospodyń Wiejskich w Klinach

Żur smażony Zaczyn jak na żur gotowany, dzień wcześniej zaklepać mąką żytnią, 20 dag boczku wędzonego, 10 dag słoniny, 10 dag kiełbasy, Sól do smaku. Przygotowanie: usmażyć słoninę, dodać boczek wę‑ dzony i kiełbasę pokrojone w drobną kostkę i wszyst‑ ko smażyć jeszcze chwilę. Dodać gorącej wody i wlać zaczyn ciągle mieszając do momentu, aż żur zrobi się gęsty. Jeszcze chwilę podsmażyć i doprawić solą.

Koło Gospodyń Wiejskich w Osinach

Wielkanocna babka gotowana 1 kostka margaryny, 5 jajek, 1 szklanka cukru – najlepiej puder,

1 szklanka mąki krupczatki, 1 szklanka mąki ziemniaczanej, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, Olejek migdałowy. Przygotowanie: margarynę rozpuścić. Jajka ubić z cu‑ krem, dodać mąkę, proszek do pieczenia, i rozpuszczoną wystudzoną margarynę, na koniec dodać olejek migda‑ łowy wszystko wymieszać łyżką drewnianą. Formę do gotowania babki należy wysmarować marga‑ ryną i wysypać bułką tartą. Gotować w dużym garnku ok. 1­‑1,15. Polać polewą kakaową.

Koło Gospodyń Wiejskich w Olszowie Mazurek Wielkanocny

Ciasto: 20 dag margaryny, 20 dag cukru, 20 dag mąki pszennej, 8 żółtek,

2 łyżeczki proszku do pieczenia. Masa: 3 jajka, ½ szklanki cukru, 1 kostka margaryny, orzechy mielone. Polewa: 15 dkg cukru, 6 łyżek roztopionego masła, 6 łyżek gorącej wody, 6 łyżek kakao, słoik powideł. Wykonanie: Margarynę z cukrem i żółtkiem utrzeć na pulchną masę, dodać mąkę z proszkiem i wszystko razem wymieszać. Upiec dwa placki w temperaturze 160 stopni przez 40 minut. Masa: jajka z cukrem ubić na parze. Margarynę utrzeć, dodać ubite jajka i orzechy mielone.


Wiadomości z Ratusza

TRADYCYJNE ŚWIĘTA

Polewa: wszystkie składniki razem wymieszać, polać przełożony placek. Przełożenie: Placek­‑ powidła­‑ masa­‑ placek­‑ polewa. Wierzch udekorować.

Jajka ugotować na twardo, ostudzić, plastry boczku po‑ kroić w wąskie paski, obsmażyć na suchej patelni na złoto. Jajka obrać, drobno posiekać. Zupę podawać z po‑ siekanymi jajkami i zarumienionym boczkiem.

Koło Gospodyń Wiejskich w Szklarce Mielęckiej

Jajko w mielonym polane sosem chrzanowym Składniki: 1 kg mięsa mielonego wieprzowego, 3 cebule, 2 jajka, sól, czarny pieprz, 1 szklanka bułki tartej tradycyjnej lub bezglutenowej. Przygotowanie: Cebule pokroić na drobną kostkę i podsmażyć lekko na oleju. Do miski włożyć mięso mielone, podsmażoną cebulę, wbić jajka, doprawić 2 łyżeczkami soli i ½ ły‑ żeczki pieprzu. Dodać 2­‑4 łyżki bułki tartej i dokładnie wymieszać dłonią, wyrabiając mięso, aż stanie się kleiste. Ugotować na twardo 5­‑8 jajek. Obrać je, a następnie obtoczyć wyrobionym mięsem mielonym, tak aby nie było widać jajka. Zawinąć we folię aluminiową i wło‑ żyć do gotującej wody. Gotować około 20­‑30 minut. Jak ostygną zdjąć folię i przekroić na pół. Ułożone na talerzu podać ze sosem chrzanowym. Sos chrzanowy: 1 łyżka masła, 2 łyżki mąki pszennej, Pół szklanki bulionu, 2 łyżki śmietany 18%, 1­‑1,5 łyżki chrzanu tartego, sól, pieprz. W rondelku z masła i mąki robimy zasmażkę. Dodaje‑ my chrzan, bulion i śmietanę. Całość dobrze mieszamy do zagotowania. Można dodać sól, pieprz do smaku.

Faszerowane jajka z tuńczykiem Składniki: 6 jajek, curry, pół puszki tuńczyka, pieprz, 10 dag pasztetu z drobiu, 10 dag żółtego sera, 1 łyżeczka ostrej musztardy, 1 łyżeczka jogurtu, 1 łyżeczka majonezu, cytryna, sól, słodka papryka, natka pietruszki, jabłko. Przygotowanie: Jajko ugotować na twardo, przekroić na połówki i wy‑ drążyć żółtka. Rozdrobnić w trzech osobnych miseczek. Tuńczyka z oleju odsączamy, rozdrabniamy widelcem i dodajemy do jednej miseczki z żółtkami. W drugiej mi‑ seczce należy umieścić pasztet drobiowy. Do trzeciej wsy‑ pać ser starty na tarce o małych oczkach (2 łyżki startego sera odłóż do dekoracji jajek). Farsz tuńczykowy połącz z łyżką majonezu i jogurtem naturalnym. Doprawiamy sokiem z cytryny, solą oraz pieprzem. Do masy z paszte‑ tu dodajemy łyżkę majonezu oraz musztardę. Doprawić curry, solą i pieprzem. Farsz serowy połączyć z 2 łyżkami majonezu. Doprawiamy posiekaną natką pietruszki, solą i pieprzem. Połówki jajek napełniamy przygotowanymi farszami. Dekorujemy mieloną słodką papryką, kawał‑ kami cytryny oraz jabłkiem i serem. Można również przygotować farsz z wędzonej makreli.

Koło Gospodyń Wiejskich w Krążkowych

Koło Gospodyń Wiejskich Borek Mielęcki

Chrzanowa z jajkiem i boczkiem Składniki: 70 dag białej kiełbasy, cebula, korzeń chrzanu, 2 łyżki mąki pszennej, sok z cytryny, szklanka kwaśnej śmietany 18%, 5 jajek, kilka plastrów wędzonego boczku, liść laurowy, 5 ziaren pieprzu i ziela angielskiego, sól, mielony pieprz. Przygotowanie: Do garnka wlać 2,5 l wody, włożyć liść laurowy, ziele angielskie, pieprz ziarnisty oraz obraną cebulę. Za‑ gotować, dodać białą kiełbasę i gotować godzinę na małym ogniu. Wyjąć kiełbasę z wywaru (wykorzystać ją do innego dania). Chrzan obrać zetrzeć na tarce do jarzyn, dodać do wrzącego wywaru i gotować 5­‑10 minut. Wywar przecedzić, mąkę połączyć ze śmieta‑ ną, wlać 2 łyżki gorącego wywaru, wymieszać, wlać do garnka. Całość doprawić sokiem z cytryny, solą i mie‑ lonym pieprzem. Zupa powinna mieć zdecydowanie chrzanowy ostry smak.

Koło Gospodyń Wiejskich w Kierznie

Pascha z owocami kandyzowanymi Składniki: mieszanka owoców kandyzowanych (keksowa), 2 litry tłustego mleka, 450 ml śmietany, 6 żółtek, 2 opakowania cukru waniliowego, kostka masła, szklanka cukru, kilka kropel aromatu waniliowego. Przygotowanie: Mleko wlać do garnka, dodać cukier waniliowy, żółtka, śmietanę i gotować na wolnym ogniu, od czasu do czasu mieszając aż wytrąci się ser. Ser odcedzić i ostudzić. Ma‑ sło utrzeć z cukrem na gładko i wymieszać z serem. Do‑ dać aromat i owoce kandyzowane i wymieszać. Wylać do formy i włożyć do lodówki żeby stężał. Udekorować owocami kandyzowanymi przed podaniem.

Koło Gospodyń Wiejskich Zosin Sos tatarski do jajek

Składniki: 2 garści suszonych grzybów lub pieczarek konserwowych,

17 1 słoik ogórków konserwowych, 1 mała cebula, 1 średni majonez, sól, pieprz, 1 płaska łyżka cukru, pół łyżeczki octu. Wykonanie: Grzyby gotujemy a następnie kroimy bardzo drobno. Ogórki kroimy w małą kostkę, tak samo robimy z ce‑ bulą. Mieszamy to wszystko razem z majonezem i przy‑ prawami. Gotujemy 10 jajek na twardo po czym kroimy je na połówki i zalewamy sosem, żółtkiem do dołu.

Koło Gospodyń Wiejskich Świba

Kiełbasa biała surowa – zapiekana Składniki: 1 kg kiełbasy białej surowej, 0,5 kg pieczarek, 2­‑3 cebule, 1 duży kubek kwaśniej śmietany 18%. Wykonanie: Naczynie do zapiekania wysmarowujemy olejem. Kieł‑ basę układamy w naczyniu, na wierzch dajemy pokro‑ joną w kostkę cebulę i pieczarki. Podlewamy 3 łyżkami wody i zapiekamy 30 minut w 180 °C. W razie potrzeby podlewamy woda. Następnie podlewamy śmietaną i zapiekamy przez kolejne 10 minut.

Koło Gospodyń Wiejskich w Hanulinie

Keks bananowy Składniki: 3 ½ szklanki mąki, 1 ½ szklanki cukru, 1 szklanka posiekanych orzechów włoskich, ½ szklanki oleju, 4 jajka, 4 średnie banany, 20 dag (2 tabliczki) czekolady gorzkiej i mlecznej, 2 łyżeczki sody oczyszczonej, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 1 cytryna, szczypta soli. Wykonanie: Olej, cukier, sól i skórkę z cytryny ubijać trzepaczką lub mikserem aż do rozpuszczenia się cukru. Jaja dodawać po jednym i nadal ubijać aż powstanie puszysta masa. Mąkę wymieszaną z sodą oczyszczoną i proszkiem do pieczenia przesiać i po trochu dodawać do masy. Na końcu dodać pokrojoną w kostkę czekoladę, banany i posiekane orzechy. Wszystko delikatnie wymieszać. Ciasto przelać do dwóch foremek keksowych posmaro‑ wanych tłuszczem i wysypanych bułką tartą. Piec 50­‑60 min w piekarniku nagrzanym do 180 °C.


SPORT

18

Plebiscyt sportowy rozstrzygniety Rozstrzygnięty został plebiscyt „Sportowy Sukces 2018 r.” Kapituła konkursu pod kierunkiem Pawła Faliszewskiego, przewodniczące‑ go Kępińskiej Rady Sportu podsumowała konkurs. W tegorocz‑ nym plebiscycie oddano blisko 1500 głosów. To najwięcej spośród dotychczasowych edycji konkursu. Do głosowania zgłoszono 14 nominacji w kategoriach trener, drużyna i sportowiec. Podczas roz‑ strzygnięcia laureaci odebrali puchary i nagrody z rąk inicjatorów plebiscytu: Piotra Psikusa, Burmistrza Miasta i Gminy Kępno oraz Pawła Falszewskiego, Przewodniczącego Kępińskiej Rady Sportu.

Wiadomości z Ratusza

AQUA AEROBIK w QARIUM Kępno w poniedziałki o godzinie 20.00 w środy i piątki o godzinie 19.30

Zapraszamy na AQUA AEROBIK – to aktywna forma ruchu w wodzie całego ciała, mająca na celu poszukiwanie dobrego samopoczucia. Cechą charakterystyczną zajęć jest prowadzenie ich w pełnym odciążeniu, które zapewnia wyporność wody. Ćwiczenia w wodzie nie powodują obciążenia stawów, są całkowicie bezpieczne i zarazem skuteczne. Udział w zajęciach nie wymaga umiejętności pływania.

Gimnastyka korekcyjna dla seniorów

A oto wyniki: Kategoria sportowiec: I miejsce – Aleksandra Polak, Sportowy Klub Taekwon­‑do „Niedź‑ wiedź” Kępno, II miejsce – Dominik Pilot, Sportowy Klub Taekwon­‑do „Niedź‑ wiedź” Kępno, III miejsce – Igor Mak, Akademia Piłkarska Reissa Kępno. Kategoria drużyna: I miejsce – Drużyna zawodnicza SKT „Niedźwiedź” Kępno, II miejsce – Drużyna Juniorów MUKS „Marcinki” Kępno, III miejsce – Drużyna Kępińskiego Klubu Sportowego Polonia Kępno. Kategoria trener: I miejsce – Anna Zmyślona, Sportowy Klub Taekwon­‑do „Niedź‑ wiedź” Kępno, II miejsce – Przemysław Ferenc, LZS „Sokół” Świba, III miejsce – Maciej Nowicki, KKS Polonia Kępno.

Środowisko wodne stwarza dla gimnastyki korekcyjnej nieocenione możliwości. Efektywność oddziaływań może być znacznie zwiększona, a ćwiczenia stać się ciekawszymi, mniej męczącymi i bardziej atrakcyjnymi. Zapraszamy na zajęcia, które odbywają się raz w tygodniu na basenie rekreacyjnym o głębokości 110 cm‑125 cm. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla seniorów w QARIUM Kępno odbywają się w każdy czwartek o godz. 12:15!

Nauka pływania dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych Zajęcia grupowe w małych grupach do 8 osób (1 lub 2 razy w tygodniu). Program szkolenia podzielony jest na 4 etapy, gdzie każdy obejmuje 9 lub 18 godzin. Po opanowaniu podstaw nauki pływania, można doskonalić swoje umiejętności także w grupach zaawansowanych. Lekcje indywidualne przeznaczone są dla osób wymagających, które kameralnie chcą nauczyć się pływać lub doskonalić określoną technikę pływacką. Terminy i ilość zajęć dostosujemy każdorazowo do potrzeb i oczekiwań klienta.

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej: kepno­‑qarium.pl, zakładka: oferta – nauka pływania.

Karty Multisport Na QARIUM Kępno od 1 marca honorujemy karty MultiSport i MultiSport Kids. Jako posiadacze karty MultiSport możecie korzystać z dostępnej usługi w QARIUM Kępno basen + sauna 60 min. Każde dziecko posiadające kartę MultiSport Kids może korzystać z usługi basenu 60 min!


Wiadomości z Ratusza

KINO

ZAPRASZA

19

ZAPOWIEDZI MAJ – CZERWIEC 2019


20

OGŁOSZENIA

Wiadomości z Ratusza

Profile for Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

Wiadomości z Ratusza nr 14  

Wiadomości z Ratusza nr 14  

Profile for umigkepno
Advertisement