Inhoudsopgave_Interactieve scenario's acute verloskunde_2022

Page 1

Inhoudstafel

Obstetrische anamnese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

B

Algemene anamnese 1 2 3 4 5 6 7 8 9

C

Nullipara Multipara Tienerzwangerschap Een verhoogde maternale leeftijd Rhesusantagonisme Roken tijdens de zwangerschap Vaginaal bevallen na een sectio Meerlingzwangerschap Prematuriteit Serotiniteit Alcohol- en drugsmisbruik Obesitas Geen prenatale zorg Partnergeweld

Chronische hypertensie Diabetes Schildklierproblemen Malaria Hiv Epilepsie Cardiale problemen Astma COVID-19

Uitgangssituatie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pre-eclampsie Inductie van de arbeid Amniotomie Epidurale anesthesie Persdrang De vliezen breken spontaan Spontaan in partu Opname voor een sectio Premature contracties Bloedverlies in de tweede helft van de zwangerschap

599990_ISIA_verloskunde_2022.indb 5

Interactieve scenario’s in acute verloskunde

A

23/08/2022 14:38


D

Urgenties 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

E

CTG

Interactieve scenario’s in acute verloskunde

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

F

Meconiaal vruchtwater De navelstreng is voelbaar bij een inwendig onderzoek Stuitligging Stuiptrekkingen De schouders worden niet geboren Aangezichtsligging Niet-vorderende arbeid Een bloeding tijdens de arbeid of bevalling Bloedverlies na de bevalling Diabetes en een lage glycemiewaarde Dyspnoe – longembolie Bewusteloos Dyspnoe – vruchtwaterembolie Abnormale pijn bij een abnormaal onrustige vrouw Koorts Hevige contracties en slechte harttonen op het CTG

Een normaal CTG-verloop Variabele deceleraties, repetitief Repetitieve, vroege deceleraties Variabele deceleraties, repetitief voorkomend Tachycardie (> 160 bpm) Deceleratie > 5 minuten en verminderde variabiliteit gedurende > 3 minuten Repetitieve deceleraties Repetitieve, late deceleraties Repetitieve, variabele deceleraties STAN: episodische T/QRS-stijging 0.20 STAN: basis T/QRS-stijging 0.11 STAN: basis T/QRS-stijging 0.09 STAN: bifasisch ST-event

Neonaat 1 Evaluatie van de neonaat à terme 2 Neonatale reanimatie

G

Hulpkaarten 1 2 3 4

Welke medicatie stel je voor? Wat communiceer je aan wie? Communicatie naar koppel Welke interventies doe je?

599990_ISIA_verloskunde_2022.indb 6

23/08/2022 14:38


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.