Page 1

Inhoudstafel THEMA 1 - SOCIALE BANDEN MAKEN HET INDIVIDU ................................................................................................................................ 11 Hoofdstuk 1 - Samenlevingsverbanden .................................................................................................................................................................. 13 1 Groeperingen in het dagelijks leven ................................................................................................................................................................. 15

1.1 Het individu binnen de sociale structuur .................................................................................................................................................... 18

1.2 Indeling van sociale groepen .............................................................................................................................................................................. 20

2 Referentiegroepen .......................................................................................................................................................................................................... 23

2.1 Indeling van referentiegroepen ......................................................................................................................................................................... 23

2.2 Invloed van referentiegroepen op het individu ...................................................................................................................................... 24

2.3 Een peergroup als referentiegroep .................................................................................................................................................................. 26

3 ‘Al wie da nie springt’: over groepskansen en groepsbedreigingen ...................................................................................... 27

3.1 Groepsconformisme ................................................................................................................................................................................................. 27

3.2 Groepskans: de relatie tussen groepsconformisme en emancipatie .......................................................................................... 29

3.3 Groepsbedreiging: de relatie tussen groepsconformisme en anti-emancipatie ................................................................. 31

Hoofdstuk 2 - Het gezin als groep en institutie .................................................................................................................................................. 35 1 De ontdekking van het gezin .................................................................................................................................................................................. 37 2 Het gezin wordt een institutie ...............................................................................................................................................................................  40 3 Gezinnen evolueren omdat samenlevingen evolueren .................................................................................................................... 43 4 Over gezinnen en huishoudens ...........................................................................................................................................................................  46

4.1 Het kerngezin wordt divers .................................................................................................................................................................................  46

4.2 Van ‘gezin’ naar ‘huishouden’ .............................................................................................................................................................................  46

4.3 Types huishouden ...................................................................................................................................................................................................... 47

5 De specialisatie van de basisfuncties van het gezin ............................................................................................................................. 50

5.1 Een seksuele functie ................................................................................................................................................................................................. 50

5.2 Een voortplantingsfunctie .................................................................................................................................................................................... 50

5.3 Een economische functie ...................................................................................................................................................................................... 52

5.4 Een sociaal beschermende functie ................................................................................................................................................................. 53

5.5 Een opvoedende en een socialiserende functie ....................................................................................................................................  54

5.6 Een affectieve functie .............................................................................................................................................................................................  54

6 Maatschappelijke aandacht voor het gezin: de maatschappelijke velden ........................................................................ 56 7 Evolutie in de ruimte: veranderde verwantschapsstructuren ...................................................................................................... 58 8 Patronen van partnerselectie: niet alles kan overal! ...........................................................................................................................  60

4

8.1 Exogaam of endogaam huwen? ......................................................................................................................................................................  60

8.2 Monogaam of polygaam gaan? ......................................................................................................................................................................... 62

Thema 1 - Sociale banden maken het individu Inhoudstafel

Code Gedrag 6 GO_LWB.indb 4

Code 18/07/17 13:28


9 En als het gezin tekortschiet … bijzondere jeugdbijstand ............................................................................................................ 63

9.1 Probleemgedrag ......................................................................................................................................................................................................... 63

9.1.1 Wat is probleemgedrag? .............................................................................................................................................................................. 63

9.1.2 Problemen in allerlei soorten en maten? .........................................................................................................................................  66

9.1.3 Probleemgedrag als onderdeel van de ontwikkeling ............................................................................................................... 69

9.1.4 Probleemgedrag als gevolg van maatschappelijke kwetsbaarheid ................................................................................. 70

9.1.5 Meervoudig risicomodel ............................................................................................................................................................................. 73

9.2 Voorzieningen en organisaties die optreden bij probleemgedrag ............................................................................................. 75

9.2.1 Het Decreet Integrale Jeugdhulp .......................................................................................................................................................... 75

9.2.2 Hulp in crisissituaties ..................................................................................................................................................................................... 79

9.2.3 Gerechtelijke jeugdhulp .............................................................................................................................................................................  80

9.3 Stigmatisering ............................................................................................................................................................................................................... 81

Hoofdstuk 3 - De kracht van emoties ......................................................................................................................................................................... 85 1 Over gevoelens en emoties: de begrippen .................................................................................................................................................  88 2 Emoties: van impressie tot expressie ................................................................................................................................................................ 91 3 En toen waren er emoties .........................................................................................................................................................................................  94 4 Waarom hebben we emoties? ................................................................................................................................................................................ 97 5 Emoties begrijpen: de biologische invalshoek ...................................................................................................................................... 100

5.1 James-Lange: de perifere emotietheorie .................................................................................................................................................. 100

5.2 Cannon-Bard: de centrale emotietheorie .................................................................................................................................................  101

6 Emoties begrijpen: de cognitieve invalshoek .........................................................................................................................................  103 7 Emoties begrijpen: de sociaal-culturele invalshoek .......................................................................................................................... 106

7.1 These: de uitdrukking van emoties zijn universeel, dus aangeboren ...................................................................................... 106

7.2 Antithese: de behavioristen – alle gedrag is aangeleerd, dus cultureel bepaald ............................................................. 108

7.3 Synthese: sommige emotionele reacties zijn aangeboren, andere cultureel bepaald ................................................ 108

8 De multicomponentenbenadering .................................................................................................................................................................. 112

8.1 Een cognitief proces: we interpreteren de omgeving ....................................................................................................................... 112

8.2 We beoordelen de situatie .................................................................................................................................................................................. 112

8.3 We zijn al dan niet bereid tot actie ................................................................................................................................................................ 113

8.4 We evalueren de emotie ...................................................................................................................................................................................... 113

9 De rol van fysiologische processen bij emoties ..................................................................................................................................... 115

9.1 De impact van het zenuwstelsel op emoties .......................................................................................................................................... 116

9.2 De werking van hormonen bij emoties ...................................................................................................................................................... 118

9.3 De werking van het brein en onze emoties ............................................................................................................................................  121

10 Kan ik mijn emoties de baas? Altijd? ..............................................................................................................................................................  124

Code Code Gedrag 6 GO_LWB.indb 5

Inhoudstafel

5 18/07/17 13:28


THEMA 2 - DE MENS IN CONFLICT MET DIVERSITEIT ..............................................................................................................................  125 Hoofdstuk 1 - Interactie en conflict ..........................................................................................................................................................................  127 1 De kracht van interactie ...........................................................................................................................................................................................  128

1.1 Kenmerken van interactie ...................................................................................................................................................................................  129

1.2 Vormen van interactie ..........................................................................................................................................................................................  132

2 Conflict als interactievorm ..................................................................................................................................................................................... 134

2.1 Elementen in een conflict ...................................................................................................................................................................................  135

2.2 Soorten conflicten ...................................................................................................................................................................................................  136

2.2.1 Conflicten naargelang de oorzaak .....................................................................................................................................................  136

2.2.2 Conflicten op het niveau van mensen en groepen ................................................................................................................  139

Hoofdstuk 2 - Conflictueuze persoonsrelaties .................................................................................................................................................  141 1 Intrapersoonlijke conflicten .................................................................................................................................................................................. 144

1.1 Motivationele conflicten ..................................................................................................................................................................................... 144

1.1.1 Motivatie ............................................................................................................................................................................................................. 144

1.1.2 Gemotiveerd gedrag kan aanzetten tot motivationele conflicten ................................................................................  145

1.2 Cognitieve conflicten: cognitieve dissonantie .......................................................................................................................................  151

1.2.1 Attitudes .............................................................................................................................................................................................................  151

1.2.2 Cognitieve consonantie versus cognitieve dissonantie .......................................................................................................  153

1.2.3 Onvoldoende rechtvaardiging en onvoldoende afschrikking .........................................................................................  155

1.3 Cognitieve conflicten: attributionele conflicten ...................................................................................................................................  156

1.3.1 Causale attributie ..........................................................................................................................................................................................  156

1.3.2 Hoe gaan we om met slagen of mislukken? ................................................................................................................................  159

2 Interpersoonlijke conflicten: de Roos van Leary biedt inzicht .................................................................................................. 165

2.1 Een roos met acht communicatiestijlen .................................................................................................................................................... 165

2.2 De wederkerige beïnvloeding van sociale interactie ........................................................................................................................  167

Hoofdstuk 3 - Conflictueuze groepsrelaties ...................................................................................................................................................... 169 1 Intra- en intergroepsconflicten ..........................................................................................................................................................................  170

1.1 Intragroepsconflicten ............................................................................................................................................................................................  171

1.2 Intergroepsconflicten ............................................................................................................................................................................................  173

2 Risicovolle vormen van intergroepsconflicten ......................................................................................................................................  175

2.1 Etnocentrisme ............................................................................................................................................................................................................  177

2.2 Racisme ..........................................................................................................................................................................................................................  179

2.3 Seksisme ........................................................................................................................................................................................................................ 183

3 Mogelijke theoretische verklaringen ............................................................................................................................................................ 188

6

Thema 1 - Sociale banden maken het individu Inhoudstafel

Code Gedrag 6 GO_LWB.indb 6

Code 18/07/17 13:28


Hoofdstuk 4 - Ontspoorde conflicten ..................................................................................................................................................................... 189 1 Conflictspiralen en escalatieladders .............................................................................................................................................................. 190 2 Als het potje overkookt ............................................................................................................................................................................................ 194

2.1 Communicatie als wapen: agressie .............................................................................................................................................................. 194

2.1.1 Onderscheid naargelang de aard ........................................................................................................................................................  197

2.1.2 Onderscheid naargelang de intentionaliteit ................................................................................................................................ 199

2.2 Desnoods met geweld ......................................................................................................................................................................................... 201

2.3 De oorsprong van agressief gedrag ............................................................................................................................................................. 202

2.3.1 Agressie is aangeboren ............................................................................................................................................................................. 202

2.3.2 Agressie is aangeleerd ............................................................................................................................................................................... 207

3 Wapen jezelf: conflicthantering ......................................................................................................................................................................... 209 THEMA 3 - WE ZIJN NIET GELIJK VOOR HET LEVEN ................................................................................................................................... 211 Hoofdstuk 1 - Tussen afkomst en toekomst .......................................................................................................................................................  213 1 Verscheidenheid en ongelijkheid: een raamwerk ...............................................................................................................................   218

1.1 Sociale ongelijkheid en sociale stratificatie gedefinieerd ...............................................................................................................  219

1.2 Sociale ongelijkheid en sociale stratificatie als een product van interactie ........................................................................ 220

1.3 Heeft sociale stratificatie een functie? ........................................................................................................................................................ 221

1.3.1 Vrede en veiligheid bewaren ................................................................................................................................................................. 221 1.3.2 Getalenteerde mensen motiveren .................................................................................................................................................... 222

2 Sociale stratificatie ontleed ................................................................................................................................................................................... 223

2.1 Stratificatie in landbouwsamenlevingen .................................................................................................................................................. 224

2.1.1 Slavernij ............................................................................................................................................................................................................... 224 2.1.2 Kasten .................................................................................................................................................................................................................. 225 2.1.3 Standen ............................................................................................................................................................................................................... 226

2.2 Stratificatie in industriële samenlevingen ................................................................................................................................................. 227

2.3 Stratificatie in postindustriële samenlevingen ...................................................................................................................................... 228

2.3.1 Bourdieu ............................................................................................................................................................................................................. 228

2.3.2 Sociaaleconomische status (SES) ........................................................................................................................................................ 229

3 Sociale mobiliteit ........................................................................................................................................................................................................... 231

3.1 Soorten sociale mobiliteit ................................................................................................................................................................................... 232

3.2 Oorzaken van sociale mobiliteit ..................................................................................................................................................................... 234

4 De impact van sociale ongelijkheid ................................................................................................................................................................ 236

4.1 De impact van sociale ongelijkheid op ons (samen)leven ............................................................................................................ 237

4.2 De impact van onze samenleving op sociale ongelijkheid ........................................................................................................... 238

Code Code Gedrag 6 GO_LWB.indb 7

Inhoudstafel

7 18/07/17 13:28


Hoofdstuk 2 - Breuklijnen .................................................................................................................................................................................................  241 1 Breuklijnen ..........................................................................................................................................................................................................................  243 2 Traditionele Belgische breuklijnen .................................................................................................................................................................. 244

2.1 De levensbeschouwelijke breuklijn .............................................................................................................................................................. 244

2.2 De Vlaams-Waalse breuklijn ...............................................................................................................................................................................  245

2.3 De sociaaleconomische breuklijn ..................................................................................................................................................................  247

3 Het effect van de traditionele Belgische breuklijnen ....................................................................................................................... 248

3.1 Formatie van de Belgische partijen .............................................................................................................................................................. 248

3.2 Invloed op een actuele maatschappelijke ontwikkeling ................................................................................................................ 248

3.3 Nieuwe breuklijnen ................................................................................................................................................................................................ 249

Hoofdstuk 3 - Deviantie en criminaliteit ............................................................................................................................................................... 255 1 Afwijkend gedrag .......................................................................................................................................................................................................... 257

1.1 Deviant gedrag is relatief .................................................................................................................................................................................... 257

1.2 Deviantie versus criminaliteit ............................................................................................................................................................................ 258

1.3 Sociale gevolgen van afwijkend gedrag ................................................................................................................................................... 260

1.3.1 Disfunctionele gevolgen .......................................................................................................................................................................... 260

1.3.2 Functionele gevolgen ...............................................................................................................................................................................  261

2 Oorzaken van afwijkend gedrag ....................................................................................................................................................................... 263

2.1 Biologische en psychologische invalshoek ............................................................................................................................................. 265

2.1.1 Biologische theorieën ................................................................................................................................................................................ 265

2.1.2 Psychologische theorieën ....................................................................................................................................................................... 266

2.2 Sociologische invalshoek .................................................................................................................................................................................... 267

2.2.1 Anomietheorie van Durkheim ............................................................................................................................................................. 267

2.2.2 Anomietheorie van Merton ................................................................................................................................................................... 268

2.2.3 Differentiële associatietheorie van Sutherland .......................................................................................................................... 271

2.3 Kiezen voor een biologische, psychologische of sociologische verklaring is niet zonder (maatschappelijke)

gevolgen ....................................................................................................................................................................................................................... 272

8

Thema 1 - Sociale banden maken het individu Inhoudstafel

Code Gedrag 6 GO_LWB.indb 8

Code 18/07/17 13:28


THEMA 4 - OVER LEIDERS EN LIJDERS ..................................................................................................................................................................  273 Hoofdstuk 1 - Met man en macht ............................................................................................................................................................................... 275 1 De kracht van macht ................................................................................................................................................................................................... 277

1.1 Naar een omschrijving .......................................................................................................................................................................................... 277

1.2 Een verlangen naar gezag .................................................................................................................................................................................. 278

1.2.1 Charismatisch gezag ................................................................................................................................................................................... 280

1.2.2 Traditioneel gezag ....................................................................................................................................................................................... 281

1.2.3 Rationeel-legaal gezag ............................................................................................................................................................................. 281

1.3 Macht en gezag als vormen van beïnvloeding ..................................................................................................................................... 282

2 De soorten macht en hun machtsbronnen ............................................................................................................................................... 283

2.1 Economische macht .............................................................................................................................................................................................. 283

2.2 Sociale macht ............................................................................................................................................................................................................. 285

2.3 Politieke macht .......................................................................................................................................................................................................... 288

2.4 Culturele macht ........................................................................................................................................................................................................ 288

2.5 Juridische macht ...................................................................................................................................................................................................... 289

2.6 Andere bronnen van macht .............................................................................................................................................................................. 290

2.6.1 Fysieke kracht .................................................................................................................................................................................................. 290

2.6.2 Het persoonlijke sociale netwerk ....................................................................................................................................................... 290

2.6.3 Imagovorming ............................................................................................................................................................................................... 291 2.6.4 Deskundigheid .............................................................................................................................................................................................. 292 3 Aan de macht .................................................................................................................................................................................................................... 293

3.1 Strategieën om macht op te bouwen ........................................................................................................................................................ 293

3.2 Strategieën om macht uit te oefenen en te behouden .................................................................................................................. 295

3.3 Effecten van machtsrelaties ............................................................................................................................................................................... 297

3.3.1 Machtsmisbruik .............................................................................................................................................................................................. 297

3.3.2 Burgerlijke ongehoorzaamheid ........................................................................................................................................................... 300

Hoofdstuk 2 - Mee met de kudde? ............................................................................................................................................................................. 301 1 Experimenteel onderzoek ...................................................................................................................................................................................... 303 2 Buitenbeentje of volger? Over sociale beïnvloeding ........................................................................................................................  310

2.1 Conformisme ..............................................................................................................................................................................................................  310

2.2 Gehoorzaamheid .....................................................................................................................................................................................................  314

2.3 Conformisme en gehoorzaamheid: een vergelijking ......................................................................................................................... 317

Code Code Gedrag 6 GO_LWB.indb 9

Inhoudstafel

9 18/07/17 13:28


Hoofdstuk 3 - Op zoek naar solidariteit in diversiteit ............................................................................................................................... 319 1

Tussen vrijheid en dictatuur ................................................................................................................................................................................. 321

2

Sociaal zeker zijn: het collectief als vangnet .......................................................................................................................................... 324 2.1 Sociale ellende .......................................................................................................................................................................................................... 324 2.2 Sociale zekerheid uitgelicht ............................................................................................................................................................................. 325

3

Evolutie in de zorg voor mensen met een beperking ..................................................................................................................... 337 3.1 Medisch model ........................................................................................................................................................................................................ 337 3.1.1 Sociaal darwinisme ...................................................................................................................................................................................... 337 3.1.2 (Bio)medisch model ................................................................................................................................................................................... 338 3.2 Ontwikkelingsparadigma ................................................................................................................................................................................... 338 3.3 Burgerschapsparadigma .................................................................................................................................................................................... 339

10

Inhoudstafel

Code Gedrag 6 GO_LWB.indb 10

18/07/17 13:28

Code Gedragswetenschappen 6 GO! Inhoudstafel  
Code Gedragswetenschappen 6 GO! Inhoudstafel