Page 1

Inhoudstafel THEMA 1 - ZELFKENNIS: HET BEGIN VAN ALLE WETENSCHAPPELIJKE WIJSHEID? ............................................................  9 Hoofdstuk 1 - De verschillende benaderingen van eigenheid .............................................................................................................. 11 1 Voorwetenschappelijke benadering van eigenheid ............................................................................................................................ 14 2 Pseudowetenschappelijke benadering van eigenheid ..................................................................................................................... 15 3 Voorbeeld: een dagboekfragment versus een psychologisch rapport ................................................................................ 17 4 Het methodische karakter van de wetenschappelijke benadering ......................................................................................... 19

4.1 Wetenschappelijk onderzoek is objectief .................................................................................................................................................... 19

4.2 Wetenschappelijk onderzoek gebeurt empirisch .................................................................................................................................. 19

4.3 Wetenschappelijk onderzoek is controleerbaar ....................................................................................................................................... 20

4.4 Wetenschappers staan kritisch tegenover de verworven kennis ................................................................................................. 21

5 Kwantitatief en kwalitatief onderzoek ...........................................................................................................................................................  25 6 Praktische toepassingen van de wetenschappelijke benadering van onze eigenheid .......................................... 26

6.1 Psychodiagnostiek, ook op school .................................................................................................................................................................. 26

6.2 Selectieprocedure: m/v met talent .................................................................................................................................................................. 26

Hoofdstuk 2 - Statistische benadering van onderzoek naar eigenheid ......................................................................................... 27 1 Waarom statistiek? .......................................................................................................................................................................................................... 29 2 Wat meet ik? .......................................................................................................................................................................................................................... 29 3 Meet ik het juist? ............................................................................................................................................................................................................... 32

3.1 Standaardisatie ............................................................................................................................................................................................................. 32

3.2 Betrouwbaarheid ........................................................................................................................................................................................................ 32

3.3 Validiteit ............................................................................................................................................................................................................................ 33

3.4 Objectiviteit .................................................................................................................................................................................................................... 33

3.5 IJking en normering................................................................................................................................................................................................... 33

3.6 Samenstelling van de steekproef .....................................................................................................................................................................  34

Hoofdstuk 3 - Methodes voor gedragswetenschappelijk onderzoek ............................................................................................. 37 1 De literatuurstudie .......................................................................................................................................................................................................... 38 2 De observatie ....................................................................................................................................................................................................................... 39 3 Het interview en de enquête ................................................................................................................................................................................... 43 4 De psychologische test ................................................................................................................................................................................................ 45 5 Het experiment .................................................................................................................................................................................................................. 49 6 Toepassing: beter studeren met muziek? ....................................................................................................................................................  54

4

Thema 1 - Media Inhoudstafel

Code


Hoofdstuk 4 - De psychologische processen bij het tot stand komen van zelfkennis ....................................................... 55 1 Persoonlijke constructen ............................................................................................................................................................................................ 57 2 Causale attributie ............................................................................................................................................................................................................. 58 3 Cognitieve dissonantie ................................................................................................................................................................................................. 61

THEMA 2 - JEZELF WORDEN EN JEZELF ZIJN ..................................................................................................................................................... 69 Hoofdstuk 1 - Persoonlijkheid ......................................................................................................................................................................................... 71 1 Over jezelf ............................................................................................................................................................................................................................... 73 2 Enkele kenmerken van het begrip ‘persoonlijkheid’ ........................................................................................................................... 75

2.1 Persoonlijkheid, wat is dat? ................................................................................................................................................................................... 75

2.2 Waarom willen we de persoonlijkheid van iemand leren kennen? ............................................................................................. 77

3 Basiselementen van de persoonlijkheid ........................................................................................................................................................ 78

3.1 Temperament ............................................................................................................................................................................................................... 78

3.1.1 Wat is temperament? ..................................................................................................................................................................................... 78

3.1.2 Typologie op basis van temperament ................................................................................................................................................ 81

3.2 Karakter ............................................................................................................................................................................................................................. 83

3.3 Constitutie ....................................................................................................................................................................................................................... 83

3.3.1 Wat is het? ............................................................................................................................................................................................................ 83

3.3.2 Typologie op basis van de constitutie: Kretschmer en Sheldon .......................................................................................  84

4 Typologie over de persoonlijkheid ...................................................................................................................................................................  88

4.1 Cattell: zestien persoonlijkheidstrekken .......................................................................................................................................................  88

4.2 De ‘Big Five’ ...................................................................................................................................................................................................................  88

Hoofdstuk 2 - Persoonlijkheidstheorieën ............................................................................................................................................................... 93 1 Psychologie: meer dan een eeuw oud en nog steeds in ontwikkeling ................................................................................  96 2 De psychodynamische theorie van Sigmund Freud ...........................................................................................................................  98

2.1 De uitgangspunten van de psychodynamische theorie ...................................................................................................................  98

2.2 De structuur van het bewustzijn ................................................................................................................................................................... 100

2.3 De structuur van de persoonlijkheid ...........................................................................................................................................................  101

2.3.1 Het Es en de orale fase ..............................................................................................................................................................................  102

2.3.2 Het Ich en de anale en fallische fase ................................................................................................................................................  102

2.3.3 Het Über-Ich en de latentie- en genitale fase ............................................................................................................................. 105

2.4 Het Ich verdedigt zich ...........................................................................................................................................................................................  107

2.5 De technieken van Freud .................................................................................................................................................................................... 108

2.6 De psychodynamische theorie kritisch bekeken ................................................................................................................................. 109

3 Het behaviorisme ........................................................................................................................................................................................................... 110

Code

 Inhoudstafel

5


4 De humanistische psychologie ............................................................................................................................................................................ 113

4.1 De opkomst van de humanistische psychologie: de derde weg ............................................................................................... 113

4.2 De uitgangspunten van de humanistische psychologie ................................................................................................................. 113

4.3 De behoeftepiramide van Maslow ................................................................................................................................................................ 115

4.4 De client-centered therapy van Rogers ...................................................................................................................................................... 116

4.5 Kritische opmerkingen op de humanistische visie .............................................................................................................................. 118

5 De sociaal-cognitieve leertheorie van Bandura ....................................................................................................................................  121

Hoofdstuk 3 - Identiteit en socialisatie ..................................................................................................................................................................  123 1 Identiteit: om erbij te horen, maar ook om je te onderscheiden ............................................................................................  125 2 Persoonlijke identiteit ................................................................................................................................................................................................  126 3 Sociale identiteit ...........................................................................................................................................................................................................  127

3.1 Culturele identiteit ...................................................................................................................................................................................................  130

3.2 Nationale identiteit .................................................................................................................................................................................................  133

3.3 Genderidentiteit .......................................................................................................................................................................................................  136

3.3.1 Gender en sekse ............................................................................................................................................................................................  137

3.3.2 Genderidentiteit in de psychologische stromingen ..............................................................................................................  139

3.3.3 Discriminatie tegen vrouwen ............................................................................................................................................................... 140 3.3.4 Discriminatie tegen mannen .................................................................................................................................................................  141 4 Wat met die verschillende identiteiten? .....................................................................................................................................................  143 5 Socialisatie ...........................................................................................................................................................................................................................  145

5.1 Wat is socialisatie? ....................................................................................................................................................................................................  145

5.2 Enculturatie en acculturatie ...............................................................................................................................................................................  145

5.3 Soorten socialisatie ................................................................................................................................................................................................. 146

5.3.1 Primaire socialisatie ...................................................................................................................................................................................... 146

5.3.2 Secundaire socialisatie ..............................................................................................................................................................................  147

5.3.3 Tertiaire socialisatie ......................................................................................................................................................................................  147

5.4 Het ontstaan van zelfbewustzijn: de kern van het socialisatieproces ..................................................................................... 148

5.4.1 Het imitatie-stadium (baby) ................................................................................................................................................................... 148

5.4.2 Het play-stadium (3-6 jaar) .....................................................................................................................................................................  149

5.4.3 Het game-stadium (8-10 jaar) ...............................................................................................................................................................  149

5.4.4 Het ‘I’ en het ‘Me’ ..........................................................................................................................................................................................  150

5.4.5 Looking-glass self .........................................................................................................................................................................................  150

Hoofdstuk 4 - Identiteit en socialisatie ..................................................................................................................................................................  151 1 Zelfexpressie, zelfpresentatie en zelfonthulling ..................................................................................................................................  153

6

Thema 1 - Media Inhoudstafel

Code


1.1 Zelfexpressie................................................................................................................................................................................................................  153

1.2 Zelfpresentatie............................................................................................................................................................................................................ 154

1.3 Zelfonthulling.............................................................................................................................................................................................................. 154

1.4 Hoe we ons presenteren komt niet altijd overeen met onze ware identiteit......................................................................  155

1.5 De functies van zelfexpressie............................................................................................................................................................................  156

2 Casus: jeugdcultuur .....................................................................................................................................................................................................  157

THEMA 3 - JEZELF WORDEN, JEZELF ZIJN, IS DAT VANZELFSPREKEND? .............................................................................   161 Hoofdstuk 1 - Stoorzenders bij de persoonlijkheidsontwikkeling .................................................................................................   163 1 Het nature-nurturedebat ........................................................................................................................................................................................ 165

1.1 Wat is het? .................................................................................................................................................................................................................... 165

1.2 Een wisselwerking tussen beide ..................................................................................................................................................................... 166

2 Erfelijke factoren kunnen je ontwikkeling verstoren (nature) .................................................................................................. 169

2.1 Mentale kenmerken ............................................................................................................................................................................................... 169

2.2 Uiterlijke kenmerken ..............................................................................................................................................................................................  170 2.3 Fysieke kenmerken ..................................................................................................................................................................................................  170

3 Omgevingsfactoren kunnen je ontwikkeling verstoren (nurture) ........................................................................................  173

3.1 Opvoeding ...................................................................................................................................................................................................................  173

3.2 Kansarmoede .............................................................................................................................................................................................................  176

3.3 Opgroeien in een niet-sociale omgeving .................................................................................................................................................  178

3.4 Traumatische ervaringen ....................................................................................................................................................................................  179

3.4.1 Trauma .................................................................................................................................................................................................................  179 3.4.2 PTSS ...................................................................................................................................................................................................................... 180 4 Nature en nurture kunnen samen je ontwikkeling verstoren ...................................................................................................  182

4.1 Gen-omgevingscorrelatie ...................................................................................................................................................................................  182

4.2 Gen-omgevingsinteractie ..................................................................................................................................................................................  182

Hoofdstuk 2 - Een verstoorde identiteitsontwikkeling ............................................................................................................................  183 1 Genderidentiteit ............................................................................................................................................................................................................. 185 2 Persoonlijke identiteit ................................................................................................................................................................................................  187

2.1 De ontwikkeling van de identiteit volgens Erikson ............................................................................................................................  187

2.2 De anomietheorie van Durkheim .................................................................................................................................................................. 189

2.3 De afwezigheid van de vader .......................................................................................................................................................................... 190

Hoofdstuk 3 - Mogelijke negatieve gevolgen van een moeilijke ontwikkeling ...................................................................   191 1 Zelfmoord ...........................................................................................................................................................................................................................  192

Code

 Inhoudstafel

7


1.1 Wat? .................................................................................................................................................................................................................................  192

1.2 Het suïcidale proces .............................................................................................................................................................................................. 194

1.3 Statistieken ..................................................................................................................................................................................................................  195

1.4 Zelfmoordpreventie helpt .................................................................................................................................................................................  197

2 Zelfverwonding en zelfbeschadiging .......................................................................................................................................................... 199

Hoofdstuk 4 - De regels overtreden, is dat erg? .............................................................................................................................................  201 1 Wat is deviant gedrag? .............................................................................................................................................................................................. 203 2 Oorzaken van deviant gedrag ............................................................................................................................................................................. 206

2.1 Psychologische theorieën .................................................................................................................................................................................. 206

2.2 Sociologische theorieën van Durkheim en Becker ............................................................................................................................. 207

3 Gevolgen van deviant gedrag ............................................................................................................................................................................. 209 4 Liefde als voorbeeld van deviant gedrag ...................................................................................................................................................  212

Hoofdstuk 5 - De macht van de situatie ................................................................................................................................................................   217 1 Conformisme: Asch ......................................................................................................................................................................................................  218 2 Gehoorzaamheid: Milgram ................................................................................................................................................................................... 221 3 Deïndividuatie: Zimbardo ....................................................................................................................................................................................... 223

Hoofdstuk 6 - Gezondheidspreventie voorkomt risicogedrag ...........................................................................................................  225 1 Het verschil tussen weten en doen ................................................................................................................................................................. 227 2 Syntheseopdracht: je eigen gezondheidscampagne ....................................................................................................................... 234 Index ....................................................................................................................................................................................................................................................  235

8

Thema 1 - Media Inhoudstafel

Code

Code Gedragswetenschappen 5 (KathOndVla) Inhoudstafel  
Code Gedragswetenschappen 5 (KathOndVla) Inhoudstafel