Zorg- en ICT-wijzer Rekensprong Plus

Page 1

Zorg- en ICT-wijzer

Leerjaar 1 tot en met 6 geef meer dan lesZorg en ICT met Rekensprong Plus Rekensprong Plus is niet alleen de meest gebruikte wiskundemethode in het lager onderwijs – meer dan 150 000 leerlingen zijn er dagelijks mee aan de slag – het is ook de methode met de hoogste tevredenheid bij leerkrachten. Dat blijkt uit een enquête van juni 2015*.

Met Rekensprong Plus haalt u het beste uit al uw leerlingen!

Daarnaast is Rekensprong Plus helemaal mee met zijn tijd: `` In de methode was al heel wat aandacht voor een preventieve

zorgaanpak, gerichte differentiatie, remediëring en verrijking, het inzetten van hulpmiddelen ... Die zorgmaatregelen worden nu verder uitgebreid, onder andere met een vernieuwing van de online differentiatiemodules, met instructiefilmpjes en met een leidraad voor curriculumdifferentiatie.

`` ICT wordt nog meer dan vroeger een echte ondersteuning voor

leerlingen en leerkrachten. Met Mijn VAN IN, het vernieuwde Mijn VAN IN Bordboek, bingel, en de online differentiatiemodules haalt u het beste uit elke leerling en uit Rekensprong Plus.

In deze Zorg- en ICT-wijzer geven we u een overzicht van hoe Rekensprong Plus zorg en ICT haalbaar maakt in de praktijk.

Inhoud  Rekensprong Plus en het zorgcontinuüm

2

 Zorg en differentiatie op elk niveau

10

 Adaptieve zorg met de online differentiatiemodules

14

 Bingel en Rekensprong Plus: motiverend voor leerlingen

16

 Mijn VAN IN: haal meer uit Rekensprong Plus en bingel

18

 Het Mijn VAN IN Bordboek: moeiteloos meer mogelijkheden

20

 Materialen per leerjaar

22

- Rekensprong Plus

22

- Sterk Rekenwerk

24

- Kien rekenen

24

 Klaar voor de toekomst

25

* Enquête uitgevoerd in juni 2015 bij 517 Vlaamse leerkrachten

1


Rekensprong Plus Fase 0: brede basiszorg Zorg begint met goed lesgeven en voldoende oefening. Brede basiszorg houdt in dat de school – vanuit een visie op zorg – de ontwikkeling van alle leerlingen stimuleert en problemen tracht te voorkomen. Dat kan door een krachtige leeromgeving aan te bieden, de leerlingen systematisch op te volgen en actief te werken aan het verminderen van risicofactoren en aan het versterken van beschermende factoren.

Zorg maakt integraal deel uit van het onderwijsproces op school. Om die zorg nog gerichter te maken, en dus ook beter af te stemmen op de noden en behoeften van elke leerling, vertrekt het M-decreet vanuit een zorgcontinuüm. In dat continuüm worden verschillende fasen gedefinieerd. De zorg- en ICT-aanpak in Rekensprong Plus ondersteunt u in die verschillende fasen.

`` De 33 doorlopende leerlijnen van Rekensprong

Plus staan garant voor zowel de horizontale samenhang op klasniveau als de verticale doorstroming op schoolniveau, en dat voor alle wiskundedomeinen. Over de leerjaren heen is er eenduidigheid en afstemming in lesopbouw, terminologie en strategiegebruik.

`` De doelgerichte aanpak in Rekensprong Plus

maakt meteen duidelijk wat de focus van de les is: nieuwe leerinhouden (N), inoefenen (I) of automatiseren (A). Elke les bevat ook een expliciet doel dat werkt aan ‘leren leren’ of sociale vaardigheden.

FASE 3 IAC FASE 2 Uitbreiding van zorg FASE 1 Verhoogde zorg FASE 0 Brede basiszorg

i

`` De klassikale instructie met duidelijke

vragen en antwoorden in Rekensprong Plus is een onmisbare schakel bij het bieden van een krachtige leeromgeving. Interactieve instructiemomenten wisselen af met gevarieerde werkvormen waarin de leerlingen individueel, per twee of in groep nieuwe inzichten en vaardigheden oefenen, herhalen en automatiseren.

`` Na de instructie volgt de verwerkingsfase.

Leerlingen krijgen in Rekensprong Plus veel inoefenkansen in allerlei verschillende aanbiedingsvormen: van concreet over schematisch tot abstract. Voor rekenzwakke leerlingen is er verlengde instructie voorzien.

Meer informatie: www.prodiagnostiek.be

2


en het zorgcontinuüm De 33 leerlijnen in Rekensprong Plus getallenkennis 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ontwikkeling getalbegrip breuken kommagetallen percent verhouding patronen delers en veelvouden afronden en schatten tabellen en grafieken

leerjaar 1 2 3 4 5 6

bewerkingen

10 hoofdrekenen: optellen 11 hoofdrekenen: aftrekken 12 de tafels 13 hoofdrekenen: vermenigvuldigen 14 hoofdrekenen: delen 15 cijferen: optellen 16 cijferen: aftrekken 17 cijferen: vermenigvuldigen 18 cijferen: delen 19 zakrekenmachine

meten en metend rekenen

lj 1 2 3 4 5 6

20 lengte 21 inhoud 22 gewicht 23 oppervlakte 24 volume 25 afstand en tijd / tijd en snelheid 26 geld 27 temperatuur 28 hoekgrootte

meetkunde

29 vormleer 30 meetkundige relaties 31 ruimtelijke oriëntatie 32 kijklijnen en schaduwen

probleemoplossende vaardigheden 33 strategieën en probleem-

oplossende vaardigheden

`` Ook het Mijn VAN IN Bordboek draagt bij tot

`` Zo bevatten de basislessen ook

differentiatieoefeningen voor snelle rekenaars en gaat aan elke toets een herhalingsles vooraf waarin alle toetsdoelen aan bod komen. Na de toets volgt op basis van een foutenanalyse een remediërings- en verrijkingsles, waarbij elke leerling op zijn eigen niveau werkt, zowel op papier als digitaal. Extra oefeningen kunnen ook online via bingel worden gegeven.

een krachtige leeromgeving. Het bevat extra digitale hulpmiddelen zoals positietabellen en getallenassen, digitaal MAB-materiaal, getalkaarten … U kunt vanuit de les ook meteen het passende fragment uit het neuzeneuzeboek tonen. Eigen gemaakte inhouden (bv. een PowerPoint-presentatie, een YouTubefilmpje, een internetlink ...) kunt u gemakkelijk aan het bordboek toevoegen.

`` Rekensprong Plus heeft in de onderbouw veel

aandacht voor standaardprocedures en automatiseren bij het opbouwen van basisvaardigheden. In de hogere leerjaren kiezen de leerlingen flexibel de meest geschikte aanpak voor een rekenprobleem. Daarbij kunnen ze steeds terugvallen op hun basisvaardigheden, die doorheen de lagere school onderhouden worden.

`` Brede basiszorg veronderstelt ook dat de

leerlingen goed worden opgevolgd. Die opvolging hangt in Rekensprong Plus samen met het beheersingsleren, het zogenaamde BHV-model (B = basis, H = herhaling, V = verdieping).

3


Rekensprong Plus Fase 1: verhoogde zorg Ondanks de brede basiszorg kan de leerkracht ervaren dat sommige problemen niet opgelost raken. In fase 1 van het zorgcontinuüm biedt de school extra zorg in de vorm van remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen. Dat zijn de zogenaamde REDICODIS-maatregelen*, afgestemd op de specifieke onderwijsbehoeften van bepaalde leerlingen.

`` Tijdens elke basisles spelen leerkrachten in

`` De online differentiatiemodules bij

Rekensprong Plus ‘kort op de bal’. De stappen voor verlengde instructie worden duidelijk uitgeschreven en de mappen van Wibbel en de online differentiatiemodules bieden kant-enklare gerichte ondersteuning voor leerlingen die het moeilijk hebben.

Rekensprong Plus bieden heel wat voordelen. ÌÌ Leerkrachten kunnen de behaalde scores op elke toetsvraag digitaal verwerken. Aan de ingevoerde resultaten wordt een richtnorm gekoppeld, zodat in één oogopslag zichtbaar is wie goed en minder goed scoort.

`` Na elke sprongtoets volgt op basis van

ÌÌ Op basis van de toetsresultaten krijgt de leerkracht met één druk op de knop voor elke leerling van de klas een differentiatievoorstel op maat, zowel op papier als digitaal.

een foutenanalyse gerichte individuele remediëring, zowel op papier als digitaal. Als blijkt dat het merendeel van de klasgroep een bepaalde leerinhoud onvoldoende beheerst, kan die leerinhoud ook in een klassikale remediëringsles aan bod komen. Elke remediëring wordt stap voor stap opgebouwd.

ÌÌ De differentiatiemodules kunnen ook op elk moment tijdens het schooljaar los van de toetsresultaten gebruikt worden om in te oefenen, te remediëren of te verrijken. ÌÌ Elke toets is ook als Word-document beschikbaar en kan op die manier aangepast worden aan de specifieke onderwijsbehoeften van bepaalde leerlingen.

FASE 3 IAC FASE 2 Uitbreiding van zorg FASE 1 Verhoogde zorg FASE 0 Brede basiszorg

ÌÌ De online differentiatiemodules worden op basis van feedback van gebruikers steeds verder doorontwikkeld. Zo worden de differentiatiemodules bij Rekensprong Plus vanaf september 2016 verder uitgebreid met handige instructiefilmpjes en tal van nieuwe digitale remediërende oefenreeksen.

* Deze term vervangt de vroegere term STICORDI en staat voor REmediërende, DIfferentiërende, COmpenserende en DIspenserende maatregelen. Remediërend slaat op leerhulp. Differentiërend betekent dat een beperkte variatie wordt toegestaan. Bij Compenserend gaat het onder meer om het inzetten van hulpmiddelen. Dispenserend wil zeggen dat je (leer)doelen kunt toevoegen of weglaten.

4


en het zorgcontinuüm

`` Nieuw vanaf september 2016 is de leidraad

`` Daarnaast kunnen er op schoolniveau

voor curriculumdifferentiatie bij Rekensprong Plus 5 en 6. De leidraad geeft per les aan welke oefeningen een leerkracht indien nodig kan weglaten voor leerlingen die enkel de minimumdoelen hoeven te bereiken, terwijl de school die leerlingen toch meeneemt in het gemeenschappelijk curriculum. Het gaat daarbij telkens om suggesties. Door leerlingen met zorgvragen maximaal te ondersteunen, bv. door het nemen van REDICODIS-maatregelen, worden bepaalde uitdagende en op het eerste gezicht te moeilijke oefeningen voor sommige leerlingen misschien toch haalbaar.

afspraken gemaakt worden rond compenserende maatregelen zoals het voorlezen van toetsvragen, extra tijd bij het zelfstandig oplossen van oefeningen, het uitschakelen van tempodruk (‘het klokje’) op bingel, het aanpassen van het lettertype op een toets voor kinderen met dyslexie ...

`` Dispenserende maatregelen zijn maatregelen

waarbij de school doelen toevoegt aan het gemeenschappelijk curriculum of de leerling vrijstelt van het gemeenschappelijk curriculum en het, waar mogelijk, vervangt door gelijkwaardige doelen. Dispenserende maatregelen zijn een beslissing van het zorgoverleg. De transparante leerlijnen in Rekensprong Plus ondersteunen het zorgteam bij het maken van die keuzes. De ouders en de leerling worden daarbij steeds geïnformeerd en zo veel mogelijk actief betrokken.

`` Ook rekensterke en hoogbegaafde leerlingen

hebben recht op verhoogde zorg. Die leerlingen kan de leerkracht een ‘compact’ leertraject aanbieden: ze starten meteen met het maken en verbeteren van de herhalingsles. Op basis van hun score per onderdeel volgen ze ofwel een les(onderdeel) klassikaal mee, ofwel gaan ze in de plaats daarvan zelfstandig aan de slag met verrijkings- en uitbreidingsmateriaal uit de map van Wibbel of aanvullende materialen zoals Sterk Rekenwerk en Kien rekenen.

`` Dispenseren kan ook via bingel. Zo kan het

perfect dat een leerling op het bingel-eiland van het eigen leerjaar oefent en leert met de inhouden van een lager of hoger gelegen leerjaar. De bingel-omgeving blijft dan dezelfde, maar de inhouden zijn aangepast.

5


Rekensprong Plus Fase 2: uitbreiding van zorg

Fase 3: individueel aangepast curriculum

Als brede basiszorg en ook verhoogde zorg niet meer helpen, zullen meer doortastende compenserende en dispenserende maatregelen ingeroepen moeten worden. Dat is alleen maar mogelijk na een grondig multidisciplinair overleg (MDO) met het zorgteam en ook de CLBmedewerker.

Dit is de laatste fase van het zorgcontinuüm. Het is mogelijk dat op een bepaald moment de klassenraad en het CLB tot de conclusie komen dat de aanpassingen, waaronder het inzetten van REDICODIS-maatregelen, niet proportioneel of onvoldoende zijn om een leerling nog langer een gemeenschappelijk curriculum te laten volgen. Om tot zo’n conclusie te komen, zal het CLB een dossier samenstellen. Op basis van dat dossier kan dan een individueel aangepast curriculum of IAC worden gevolgd (eventueel in een school van het buitengewoon onderwijs). In het dossier worden onder andere alle maatregelen genoteerd die zijn genomen tijdens het doorlopen van het zorgcontinuüm.

Van het CLB wordt dan verwacht een proces van handelingsgerichte diagnostiek op te zetten. Het richt zich daarbij op een uitgebreide analyse van de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerling en op de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht(en) en ouders. Op basis van die analyse worden adviezen geformuleerd om het proces van afstemming van het onderwijsen opvoedingsaanbod op de zorgvraag van de leerling te optimaliseren. Het CLB bepaalt in samenspraak met de school en de ouders welke bijkomende inzet van middelen, hulp of expertise ten aanzien van de school of de leerling wenselijk is, zowel qua omvang als qua duur.

Het is dus heel belangrijk dat ook al de genomen maatregelen met betrekking tot het ontwikkelen van de wiskundevaardigheid in een LVS-dossier worden bewaard (zoals de verlengde instructie tijdens de les, de begeleiding tijdens een herhalingsles en de remediëring na een toets, de REDICODIS-maatregelen ...).

We geven twee voorbeelden. `` Als uitbreiding van de zorg kan het CLB

adviseren om compenserende ICT-middelen te gebruiken, zoals voorleessoftware. Rekensprong Plus is daarvoor beschikbaar (Sprint, Kurzweil). De materialen aanvragen kan bij ADIBIB.

FASE 3 IAC FASE 2 Uitbreiding van zorg FASE 1 Verhoogde zorg FASE 0 Brede basiszorg

`` Men kan ook beslissen om

externe hulp in te schakelen (revalidatiecentrum, logopedist e.a.). Een heel belangrijk aspect daarbij is de goede afstemming tussen die hulp en de aanpak in de klas. Een handige ondersteuning daarbij is het Mijn VAN IN Bordboek en de bijbehorende digitale versie van de methodehandleiding.

6


en het zorgcontinuüm Handelingsgericht werken Het handelingsgericht werken (HGW) biedt een gezamenlijk kader voor al wie betrokken is bij de zorg op school. Het is gericht op het formuleren van haalbare en bruikbare adviezen voor de klaspraktijk en heeft oog voor de ondersteuningsbehoeften van de leerkrachten.

onderwijsbehoeften transparant

Handelingsgericht werken is gebaseerd op zeven uitgangspunten. Die vormen de criteria waaraan de handelingsgerichtheid van onderzoek en begeleiding zijn af te toetsen. De uitgangspunten hangen onderling sterk samen. Het is steeds van belang om álle uitgangspunten na te streven.

wisselwerking De leerkracht doet er toe!

doelgericht

Dit zijn de zeven uitgangspunten van het handelingsgericht werken:

samenwerking positief

1

De leerkracht doet er toe: leerkrachten realiseren passend onderwijs en leveren een cruciale bijdrage aan een positieve ontwikkeling van hun leerlingen. Belangrijk hierbij is dat ook de ondersteuningsbehoeften van leerkrachten een duidelijke plaats krijgen.

2

In constructieve samenwerking: samenwerking tussen leerling, ouders, leerkrachten, CLB en school is een noodzakelijke voorwaarde voor succes. Enkele voorbeelden: `` Als het schoolteam beslist dat het voorlezen

Enkele voorbeelden:

van toetsvragen een standaardaanpak is voor de hele klas, dan passen alle leerkrachten die afspraak loyaal toe.

`` Leerkrachten die zich willen verdiepen

in de didactische mogelijkheden van de online differentiatiemodules, bingel of de Mijn VAN IN Bordboeken moeten daartoe kansen krijgen (via opleiding, how to-filmpjes, gebruikershandleidingen, de Mijn VAN IN academie ...).

`` Voor de concrete organisatie van de

herhalingsles en de remediëring en verrijking na de toets kunnen startende leerkrachten bij hun parallelcollega of de zorgcoördinator terecht.

`` Voor de gedifferentieerde aanpak in de

`` De school bezorgt externe

remediërings- en verrijkingsles kunnen leerkrachten indien nodig een beroep doen op extra ondersteuning van een ambulante leerkracht.

hulpverleners (zoals een logopedist) een neuzeneuzeboek, zodat de aanpak buiten de klas zo veel mogelijk in lijn ligt met de aanpak op school.

`` ...

`` ...

i 7

Meer informatie: www.handelingsgerichtwerken.be


Rekensprong Plus 3

De onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling staan centraal: wat heeft ‘deze’ leerling in ‘deze’ klas met ‘deze’ leerkracht echt nodig om een doel te bereiken? Enkele voorbeelden van hoe dat kan met Rekensprong Plus: `` Het schoolteam maakt van

binnenklasdifferentiatie met verlengde instructie een standaardaanpak.

`` Een leerling mag een zakrekenmachine

gebruiken bij toepassingen waarin hoofdrekenen of cijferen geen doel op zich vormen.

`` Ook rekenzwakkere leerlingen worden actief

betrokken bij interactieve werkvormen en partner- en groepswerk.

`` Een leerling mag gebruik maken van

klasmateriaal (bv. geodriehoek, passer ...) als hij iets vergeten is.

`` Wiskundesterke leerlingen worden uitgedaagd:

ze gaan aan de slag met uitbreidings- en verrijkingsoefeningen, doorlopen een ‘compacter’ leertraject door de herhalingsles als instaptoets te maken ...

4

`` Elke leerling mag tussenuitkomsten noteren. `` Leerlingen die extra ondersteuning

nodig hebben, krijgen pre-instructie via instructiefilmpjes.

Het gaat om afstemming en wisselwerking: kinderen ontwikkelen zich steeds in interactie met hun omgeving. Een centrale vraag is dus ‘Welk effect heeft mijn aanpak op deze leerling en hoe kan ik mijn aanpak zo goed mogelijk afstemmen op wat deze leerling nodig heeft?’ Enkele voorbeelden:

`` ...

`` De zorgcoördinator weet dat een bepaalde

leerling thuis niet dagelijks een computer of tablet kan of mag gebruiken om bingeloefeningen te maken. Samen met de klasleerkracht plant hij daarom voor die leerling extra tijd aan de klascomputer in.

`` De klasleerkracht past het oefenaanbod op

bingel aan door een rekensterke leerling toegang te geven tot de leerinhouden van het volgende leerjaar.

“Het is een plezier om met Rekensprong Plus te werken. De methode fungeert zeer goed als houvast zonder te dicterend te zijn.”

`` Naast het neuze-neuzeboek en de wandplaten

stimuleren ook de ‘leren leren’-doelen in de handleiding van Rekensprong Plus, de pictogrammen, de stappenplannen en de handige flappen aan de werkschriften het ‘leren leren’ en de zelfredzaamheid.

Els Van Lysebetten, leerkracht 3e leerjaar, Vrije Basisschool De 5-sprong, Moerzeke

`` ...

8


en het zorgcontinuüm 5

Doelgericht: elke handeling en elke stap moeten nodig en nuttig zijn in functie van het afgesproken doel. Een voorbeeld uit Rekensprong Plus: `` Een gemakkelijk te hanteren

en door alle betrokken leerkrachten raadpleegbaar foutenanalyserooster zoals in de online differentiatiemodules maakt in één oogopslag duidelijk wat de knelpunten zijn.

6

Positieve aspecten zijn belangrijk: vaak ligt de focus op de problemen, op wat niet goed gaat ... Men moet ook de talenten van een leerling blijven zien.

7

De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant: binnen het HGW is het voor iedereen duidelijk hoe en waarom er zo wordt gewerkt.

Enkele voorbeelden uit Rekensprong Plus:

Een voorbeeld uit Rekensprong Plus:

`` Wibbel helpt de leerlingen op weg doorheen de

`` De neuze-neuzeboeken bieden een duidelijk

zes leerjaren van de lagere school. Hij geeft hen motiverende tips.

overzicht van wat een leerling op een bepaald moment zou moeten kennen en kunnen. Ze verduidelijken hoe de leerling dat op school leert. Externe hulpverleners krijgen met het neuze-neuzeboek een helder overzicht van de geleerde strategieën.

`` De leidraad voor curriculumdifferentiatie

suggereert per les wat de minimumdoelen zijn. De focus op wat elementair is, kan rekenzwakkere leerlingen motiveren om goed en graag aan wiskunde te doen.

`` Een leerling krijgt taak- en toekomstgerichte

opmerkingen op oefeningen en toetsen.

`` ...

”De structuur in de werkschriften is erg overzichtelijk. De kinderen kunnen er goed en zelfstandig mee werken en worden niet afgeleid door te veel kleuren of tekeningen.” Brigitte Poesen, leerkracht 1e en 2e leerjaar, VBS De Bron, Membruggen

9


Zorg en differentiatie Op maat van elke leerling

Inoefenen en automatiseren via de map van Wibbel

Rekensprong Plus biedt kant-en-klaar materiaal om op verschillende manieren te differentiëren: naar tempo, naar leerstijl en naar niveau.

Om wiskundige problemen en gevarieerde toepassingen succesvol op te kunnen lossen, moet een kind de basisvaardigheden goed beheersen. Het gedeelte ‘inoefenen en automatiseren’ biedt kant-enklare oefenkansen voor leerlingen die bepaalde rekenvaardigheden nog niet onder de knie hebben. De kopieerbladen zijn geordend per leerlijn.

Tempodifferentiatie in de werkschriften Niet elke leerling werkt even snel. Daarom bevatten de basislessen oefeningen om tempoverschillen op te vangen. Die kunnen ook als huiswerk worden gemaakt.

De titelbalk bevat een verwijzing naar het neuzeneuzeboek. Dat zet leerlingen ertoe aan om eerst zelf op zoek te gaan naar hulp en stimuleert het ‘leren leren’.

Differentiatie naar leerstijl in de werkschriften en de map van Wibbel

55

LENGTE

nnb 75, 76 en 78

Naam: ................................................................................................................

Kinderen leren op diverse manieren. Door het gevarieerde aanbod in Rekensprong Plus – betekenisvolle contexten maar ook zuivere wiskundige oefenreeksen – komen alle leerstijlen aan bod.

Nr. ...........

1 Vul het juiste maatgetal in.

Niveaudifferentiatie in de lesgang en de map van Wibbel

4 m = ……………………………. cm

58 cm = ……………………………. m

15 km = ……………………………. m

47 dm = ……………………………. m

38 m = ……………………………. cm

100 m = ……………………………. km

47,5 km = ……………………………. m

69,04 mm = ……………………………. cm

0,785 km = ……………………………. m

483 m = ……………………………. km

127,4 m = ……………………………. dm

10 m = ……………………………. mm

2 Vul het juiste maatgetal in. Schrijf de breuken eerst als decimale getallen. 4,2 m = ……………………………. cm 0,635 km = ……………………………. m

Rekenzwakke leerlingen krijgen na de klassikale instructie verlengde instructie. Daarvoor is tijd voorzien binnen de verwerkingsfase. De verlengde instructie is duidelijk en praktisch in de handleiding en de map van Wibbel uitgewerkt.

778 cm = ……………………………. m 25 mm = ……………………………. m 78 m = ……………………………. cm 0,24 km = ……………………………. m 0,001 km = ……………………………. m

1 2 3 4 3 2 1 4 3 4 1 5 2 4

km

= ……………………………. km

cm

= ……………………………. cm

= ……………………………. m = ……………………………. mm

m

= ……………………………. m

= ……………………………. cm

km

= ……………………………. km

= ……………………………. m

dm

= ……………………………. dm

= ……………………………. mm

mm = ……………………………. mm

= ……………………………. cm

km

= ……………………………. m

= ……………………………. km

3 Vul de juiste maateenheid in.

Focus op leren leren

Onze school is 10 ……………… hoog.

Aandacht voor ‘leren leren’ zit diep geïntegreerd doorheen heel de methode. Via een gerichte aanpak ondersteunt Rekensprong Plus het leerproces. Naast de expliciete ‘leren leren’-doelen in de handleiding, het gebruik van pictogrammen, stappenplannen en handige flappen in de werkschriften stimuleren ook het neuze-neuzeboek en de wandplaten per leerjaar het ‘leren leren’ en zelfstandig werken.

De Eiffeltoren is inclusief antenne 324 ……………… hoog.

De evenaar is ongeveer 40 000 ……………… lang.

Het wiel van een damesfiets heeft een diameter van 0,8 ……………… Mijn MP3-speler is 50 ……………… lang. Rangschik de maten nu van groot naar klein. ………………………… > ………………………… > ………………………… > ………………………… > ………………………… 4 Vul in. ………………… m = 45 km

7,28 m = 7 ........... + 2 ........... + 8 ...........

4 ………… = 0,004 km

46,3 cm + ………………… cm = 1 m

250 ………… = 25 cm

1 m + ……,………… m = 1 m 4

Dit kopieerblad hoort bij Rekensprong Plus 6, Map van Wibbel. © Van In.

110067_01N RS+6_MapWibbelB_IA_CS.indd 65

10

65

Uit map van Wibbel - inoefenen, automatiseren en toepassingen 6 (verkleinde weergave) 8/12/11 11:48:31 AM


op elk niveau Toepassingen via de map van Wibbel In het gedeelte ‘toepassingen’ worden per sprong twee bijkomende pagina’s met ingeklede bewerkingen, vraagstukken of contextopgaven aangeboden. Gemengde toepassingen stimuleren de probleemoplossende vaardigheden van de leerlingen.

?SPRONG ? 9

Rekensprong Plus, een methode op maat van elke leerling!

TOEPASSINGEN nnb

Naam: ................................................................................................................

SPRONG 9

Nr. ...........

Naam: ................................................................................................................

HET VERJAARDAGSFEEST VAN GENTIL EN MAURICE a Uitnodigen De broers Gentil (8 jaar) en Maurice (11 jaar) geven een verjaardagsfeestje. In totaal mogen ze 15 vriendjes uitnodigen. Maurice nodigt 3 kinderen meer uit dan Gentil. Hoeveel kinderen nodigen ze elk uit? …………………………………………………………………………………

TOEPASSINGEN

Nr. ...........

e De cadeautjes Ik werk planmatig: • ik formuleer het probleem met mijn eigen woorden; • ik vraag me af wat er juist wordt gevraagd; • bij moeilijke rekenopgaven verdeel ik het probleem in deelproblemen en werk ik stap voor stap; • ik werk ordelijk.

Terwijl papa en mama een pannenkoek eten, maken de broers hun pakjes open. Welke lichamen (ruimtefiguren) herken jij in deze cadeautjes? • Geef ze de meest passende naam. • Omcirkel alle omwentelingslichamen.

…………………………………………………………………………………

* 1 kg zelfrijzende bloem (€ 1,24) * 3 liter melk (€ 0,94 per liter) * 5 pakjes vanillesuiker (€ 2,87) * 1 kg suiker (prijs onbekend) * 20 eieren (€ 3,48) * 1 pak bakboter (€ 5,35) * 8 liter fruitsap (€ 1,50 per liter) * 4 liter cola (€ 1,47 per liter) * ½ kg snoep (€ 3,74 per kg) * 1 bus slagroom (prijs onbekend) * pakje bloemsuiker (€ 2,07)

b De boodschappen

........................

........................

........................

Mama en de jongens maken samen een boodschappenlijstje. Op internet vinden ze al snel enkele prijzen. Schat hoeveel geld ze moeten meenemen naar de winkel.

........................

De jongens vertrekken op fietstocht. Aan de voet van de Kemmelberg rusten ze even uit, want er volgt een fikse beklimming. Eerst wacht hen een stijgingspercentage van 17 % over een afstand van 400 m. Daarna stijgt de weg zelfs 23 % over een afstand van 50 m. Wat is het hoogteverschil in meter tussen de voet en de top van de Kemmelberg?

………………………………………………………………………………………………

≈ ................................... controle

………………………………………………………………………………

De jongens willen hun vrienden verrassen met een fietstocht naar de Kemmelberg. Daar willen ze bovendien een bezoekje brengen aan de ondergrondse commandobunker van het Belgische leger. Mama maakt alvast de rekening van het verjaardagsfeest. In totaal komt ze op een bedrag van € 112,88 voor de 17 kinderen. Hoeveel kost dit feestje per feestvierder? Cijfer hiernaast.

g Om het vlugst! Acht sportieve jongens maken er een wedstrijd van om als eerste de top te bereiken. Bereken hoeveel minuten ze er gemiddeld over doen en geef ook de mediaan.

………………………………………………………………………………… d Heerlijke pannenkoeken!

........................

f De beklimming

………………………………………………………………………………………………

c Het kostenplaatje

........................

ZRM

Maurice

Dax

Jim

Pjotr

6 min.

5 min.

8 min.

8 min.

Bas

Kirian

Rachid

Jarne

7 min.

15 min.

11 min.

12 min.

Gemiddelde tijd: .......................................... Mediaan: ..........................................

Voor de 17 kinderen bakt mama 51 pannenkoeken. Dat zijn …… pannenkoeken per kind. Daarvoor heeft ze 1 kg bloem nodig.

h De schoonmaak Het verjaardagsfeest was bijzonder geslaagd! Iedereen vertrekt naar huis, maar er is nog heel wat werk. Papa start met opruimen. Hij schat dat hij ongeveer 1 uur en 30 minuten nodig heeft om die klus alleen te klaren. Gelukkig willen zijn twee zonen een handje toesteken. Hoe lang zal het drietal vermoedelijk werk hebben?

Voor zichzelf en voor papa bakt ze een zelfde aantal pannenkoeken (3 voor elk dus!). Hoeveel extra bloem heeft mama nodig? RE

OE

X

..................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………

Dit kopieerblad hoort bij Rekensprong Plus 6, Map van Wibbel, Sprong 9. © Van In.

110067_02N RS+6_MapWibbelB_T_CS.indd 97

97

98

8/12/11 11:44:00 AM

Dit kopieerblad hoort bij Rekensprong Plus 6, Map van Wibbel, Sprong 9. © Van In.

Uit map van Wibbel - inoefenen, automatiseren en toepassingen 6 (verkleinde weergave)

110067_02N RS+6_MapWibbelB_T_CS.indd 98

De kopieerbladen zijn ook uiterst geschikt voor huiswerk, hoekenof contractwerk. Van elk kopieerblad is een correctiesleutel voorzien waarmee de leerlingen hun antwoorden kunnen nakijken.

8/12/11 11:44:01 AM

i 11

Bekijk de voorbeeldmaterialen op www.rekensprongplus.be.


Zorg en differentiatie Herhalen, toetsen, remediëren en verrijken

Herhaling via het werkschrift De herhalingsles kan op verschillende manieren gegeven worden: als zelfstandig werk, met partner, klassikaal, met verlengde instructie, als huiswerk ...

Herhalingsles en toets Elke sprong wordt afgerond met een evaluatieluik van 3 lestijden (6 lestijden in de eerste graad). Aan de toets gaat altijd een herhalingsles vooraf waarin alle toetsdoelen aan bod komen.

Remediëren en verrijken Na de toets biedt de methode materiaal voor de remediërings- en verrijkingsles waarin elke leerling op zijn eigen niveau werkt. Voor een leerling die uitvalt op een onderdeel van een toets, is er per toetsvraag remediëring op maat die het kind stap voor stap over de moeilijkheden heen helpt. De verrijking blijft binnen de sprongdoelen en stimuleert het zelfstandig werken. Remediëren of verrijken kan via de map van Wibbel (zie p. 13) of via de online differentiatiemodules (zie p. 14-15).

Herhalingsles als pre-toets Sommige scholen gebruiken de herhalingsles ook als pre-toets. Rekensterke leerlingen maken die pre-toets bij de start van elke sprong. Op basis van hun score volgen ze ofwel een les(onderdeel) klassikaal mee, ofwel gaan ze in de plaats daarvan zelfstandig aan de slag met verrijkings- en uitbreidingsmateriaal uit de map van Wibbel of aanvullende materialen zoals Sterk Rekenwerk en Kien rekenen. Op basis van de scores op elk onderdeel van de herhalingsles is het daarnaast ook mogelijk aan groepen leerlingen al gerichte remediëring aan te bieden voordat ze de eigenlijke toets afleggen.

Uit werkschrift 4 b (verkleinde weergave)

Een sprong bestaat uit 13 lessen les 1-10:

basislessen

les 11:

herhalingsles

les 12:

toets

les 13:

remediëring en verrijking

12

Uit toetsschrift 4 (verkleinde weergave)


op elk niveau Toets via het toetsschrift De toetsen zijn zo georganiseerd dat de domeinen gespreid afgenomen kunnen worden.

Remediëring via de map van Wibbel Met de map van Wibbel kunt u voor elk kind een remediëringspakket op maat samenstellen waar het gericht en voor een groot deel zelfstandig mee aan de slag kan. Suggesties voor begeleiding door de (zorg)leerkracht staan in de handleiding uitgeschreven.

Toetsvraag en remediëringsblad hebben hetzelfde nummer. Het werkblad concretiseert de stappen van de verlengde instructie in de handleiding en tilt het kind stap voor stap naar het niveau van de toetsvraag waarvoor het uitviel.

SPRONG 6 Naam: ...........................................................................................................................

5

Nr. ...........

VERMENIGVULDIGEN EN DELEN TOT 10 000

a Denk aan de tafels! Reken uit. 7 x 9 = ................

48 : 8 = ................

560 : 7 = ................

900 x 2 = ................

7 x 90 = ................

480 : 8 = ................

2 800 : 4 = ................

1 200 : 6 = ................

70 x 90 = ................

4 800 : 8 = ................

40 x 30 = ................

270 : 9 = ................

b Reken uit. Aha, 360 : 40 is net hetzelfde als 36 : 4!

840 : 20 = (840 : 10) : 2 = ................ = ................ 4 800 : 200 = (4 800 : 100) : 2 = ................ = ................

2 800 : 40 = ……………………………………………………………………………………………………………… 3 500 : 700 = ……………………………………………………………………………………………………………… 6 300 : 90 = ……………………………………………………………………………………………………………… 180 : 30 = ……………………………………………………………………………………………………………… 4 200 : 60 = ……………………………………………………………………………………………………………… 8 100 : 900 = ……………………………………………………………………………………………………………… c Reken uit. 670 : 10 = ................ x ……

670 : 5 = ................ 3 800 : 100 = ................

x ……

3 800 : 50 = ................

260 : 10 = ................

3 400 : 10 = ................

260 : 5 = ................

3 400 : 5 = ................

4 200 : 100 = ................

6 300 : 100 = ................

4 200 : 50 = ................

6 300 : 50 = ................

d Reken uit. Schrijf de tussenstappen op zoals in de voorbeelden. 510 : 5 = 51 x 2 = 102

4 100 : 50 = 41 x 2 = 82

Delen door 5 of 50? Dat kan ik snel!

750 : 5 = …………………………………………………………………………….. 1 240 : 5 = …………………………………………………………………………….. 390 : 5 = …………………………………………………………………………….. 2 400 : 50 = …………………………………………………………………………….. 2 640 : 5 = …………………………………………………………………………….. 9 600 : 50 = ……………………………………………………………………………..

Dit kopieerblad hoort bij Rekensprong Plus 4, Map van Wibbel, Sprong 6. © Van In.

Bij elke toetsvraag biedt de map van Wibbel een volledig remediëringsblad aan.

Uit map van Wibbel - remediëren en verrijken 4 (verkleinde weergave)

110068_01N RS+4_MapWibbelR&V 1-6.indd 93

8/11/11 2:44:19 PM

Verrijking via de map van Wibbel SPRONG 6

SPRONG 6

SPRONG 6

SPRONG 6

Naam: ........................................................................................................................... Naam: ........................................................................................................................... Naam: ........................................................................................................................... Nr. ........... Naam: ........................................................................................................................... Nr. ........... Nr. ...........

1

“Met de remediëringsbladen uit de map van Wibbel kan ik elke leerling bij moeilijkheden gericht verder helpen. Dat is zeker een van de sterkmakers van Rekensprong Plus!” Ilse Somers, leerkracht 2e leerjaar, BSGO Dr. Jozef Weyns, Beerzel

93

4

Rekenmuurtjes

6

Amber is jarig!

7

Binnenkort is het Kerstmis!

Nr. ...........

Puzzelen met parallellogrammen

uit. van de 2 stenen waarop hij ligt. Tijdens het eerste trimester had Tina 6 toetsen Metvoor deze 6 stukken je 2 parallellogrammen maken. Vul de ontbrekende getallen aan. Elke steen Reken is de som Dit is hetkun grondplan van 120 mTeken die in het rooster onderaan. Opgelet: je mag de stukken draaien, maar je moet alle stukken gebruiken! Op een totaal van 100 punten haalde ze de markt van Sparregem. Kijk dan onderaan welke letter overeenkomtwiskunde. met Tijdens de kerstperiode je uitkomst en noteer die in de kolom rechts.achtereenvolgens 82, 86, 83, 80, 81 en 80 punten. Op het rapport staat enkel het gemiddelde. wordt er op de vier Zo vind je de namen van de kinderen die Amber 80 m hoeken van de markt op haar verjaardagsfeestje heeft uitgenodigd.Hoeveel punten staan er op het rapport van Tina bij rekenen? een grote kerstboom gezet. 1 013 Rondom de markt wordt er nog om de 20 meter een kleine kerstboom geplaatst. 2 020 524 Hoeveel kerstbomen staan er in totaal? 780

1 200

199

990

350

234

93

67

680 x 8 = ………………

… 9 860 : 10 = ……………… Antwoord: ……………………………………………………………… … 727 x 5 = ……………… Jan Sparappel verkocht op 18 december Kies telkens 2 verschillende cijfers uit de hoed6 als en =als noemer voor een breuk. … 690teller – 2 099 ……………… 560 : 2 = ontving ……………… 50 kerstbomen.4Daarvoor hij 900 euro. Welke breuken kun je allemaal maken? Hoeveel kost 1 kerstboom? 9 086 – 1 586 = ……………… … 58 x 50 = ……………… ... , ... , ... , ... , ... , ... ... ... ... ... ... ...

2

De kleinste breuk is ... ... De grootste breuk is ... ...

3

… Antwoord: ……………………………………………………………… … In de tabel zie je hoeveel kerstbomen Piet … Dennennaald elke dag verkocht heeft. Wat was zijn gemiddelde verkoop per dag in die periode? …

Welke breuken kun je tevoorschijn toveren? 4 829 + 3 601 = ………………

Tel je mee?

16 december 17 december 18 … december 19 december … december 20

42 45 48 54 36

2 691 + 620 + 1 280 = ………………

7 663 – 1 999 = ………………

725 x 4 = ………………

1 500 x 5 = ………………

5 975 – 4 989 = ………………

680 x 3 = ………………

… Antwoord: ………………………………………………………………

Antwoord: ……………………………………………………………… f g h i j k l

………………………………………………………………………………… m

a

b

2 900

2 120

c

d

e

435

9 876

7 500

Hoeveel parallellogrammen tel je in de onderstaande figuur? …… parallellogrammen. n

o

p

q

r

2 280

3 635

6 789

5 800

6 969

2 Jan 040 Sparappel 3 452 staat 9 125 in Westende 8 430 5 op 664de hoek 6 500van 5de440 986 en de Ooststraat (ò). Zandstraat

Van elk remediërings- en verrijkingsblad is een correctiesleutel voorzien waarmee de leerlingen hun antwoorden kunnen nakijken.

Hij moet een kerstboom leveren op een adres in de Olmenstraat (). Teken en beschrijf een weg die hij kan nemen. s t u v w x y z

4 ……………………………………………………………………………………… 591 7 234 1 890 5 467 9 876 1 488 8 876 9 123 ………………………………………………………………………………………

5

Wie ben ik?

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… Hoeveel driehoeken tel je in deze figuur? ……•driehoeken. …………………… Ik ben het getal dat op de getallenas even ver van 0 ligt als 5, maar aan de andere kant. ……………………………………………………………………………………… …………………… • Ik ben het kleinste even getal dat groter is dan 713. ……………………………………………………………………………………… …………………… • Ik ben een vijfvoud en lig tussen 71 en 81. De som van mijn cijfers is 8. ……………………………………………………………………………………… …………………… • Ik ben een stambreuk. De som van mijn teller en mijn noemer is 8. ……………………………………………………………………………………… …………………… • Ik ben het grootste oneven getal dat kleiner is dan 527. ……………………………………………………………………………………… …………………… • Ik ben een zevenvoud. Ik ben kleiner dan 90 en groter dan 80. ………………………………………………………………………………………

100

110068_01N RS+4_MapWibbelR&V 1-6.indd 99

Dit kopieerblad Dit kopieerblad hoorthoort bij Rekensprong bij Rekensprong PlusPlus 4, Map 4, Map van Wibbel, van Wibbel, Sprong Sprong 6. © 6. Van © In. Van In.

110068_01N RS+4_MapWibbelR&V 1-6.indd 100

99

110068_01N RS+4_MapWibbelR&V 1-6.indd 101 8/11/11 2:44:23 PM

102

Dit kopieerblad Dit kopieerblad hoorthoort bij Rekensprong bij Rekensprong PlusPlus 4, Map 4, Map van Wibbel, van Wibbel, Sprong Sprong 6. © 6. Van © In. Van In.

110068_01N RS+4_MapWibbelR&V 1-6.indd 102 8/11/11 2:44:23 PM

101

8/11/11 2:44:24 PM

Uit map van Wibbel - remediëren en verrijken 4

13

Leerlingen die probleemloos de richtnorm halen, kunnen de verrijkingsopdrachten uit de map van Wibbel aan. Ze blijven binnen de doelen van de sprong en lopen dus niet vooruit op leerinhouden die nog behandeld moeten worden.

8/11/11 2:44:24 PM


Adaptieve zorg met de Remediëring en verrijking via de differentiatiemodule Via de online differentiatiemodule is een geautomatiseerd methodegebonden leerlingvolgsysteem beschikbaar dat op maat van elk kind een remediëringsvoorstel maakt.

Met één klik na elke toets 1

Wanneer u de resultaten van een toets ingeeft in de differentiatiemodule, ziet u automatisch welke leerlingen al dan niet de richtnorm behalen. U kunt de richtnorm ook zelf aanpassen. Het totaal, het gemiddelde en de mediaan verschijnen automatisch per leerling en per onderdeel.

2

Met één druk op de knop krijgt u voor de hele klas een differentiatievoorstel op maat.

3

U kunt dit voorstel op een eenvoudige manier individueel of voor een groep leerlingen aanpassen.

4

U drukt een gedifferentieerde oefenbundel op maat van elke leerling af. De oefenbundels zijn kant-en-klaar, met bovenaan de naam en het klasnummer van elke leerling. U kiest zelf of u een correctiesleutel mee afdrukt of niet.

5

U kunt de oefeningen ook digitaal klaarzetten op bingel.

Op elk moment tijdens het schooljaar

Als leerkracht of zorgcoördinator kunt u op elk moment van het schooljaar een hele klas of individuele leerlingen laten oefenen. Inoefenen, remediëren of verrijken? Met één klik bezorgt u elke leerling oefeningen op maat. U kunt de oefeningen digitaal klaarzetten op bingel of elke leerling een kant-en-klare gepersonaliseerde oefenbundel bezorgen, met of zonder correctiesleutel.

14

1


online differentiatiemodules Alle sprongtoetsen en summatieve toetsen zijn ook beschikbaar als Word-bestand. Zo hoeft u de toetsvragen niet meer over te typen als u de toets voor een leerling wilt aanpassen en kunt u de lay-out en het lettertype indien nodig aanpassen.

3 2

5

4 KLAS: 4A

7

NAAM: ALAOUI SAMIRA

KLASNUMMER: 1

VERMENIGVULDIGEN EN DELEN TOT 10 000

a Denk aan de tafels! 7 x 3 = ...........

4 x 3 = ...........

6 x 5 = ...........

8 x 4 = ...........

7 x 8 = ...........

6 x 7 = ...........

4 x 9 = ...........

8 x 5 = ...........

4 x 6 = ................

27 : 3 = ................

4 x 60 = ................

270 : 3 = ................

4 x 600 = ................

2 700 : 3 = ................

6 x 70 = ................

120 : 6 = ................

3 x 700 = ................

3 600 : 4 = ................

8 x 1 000 = ................

8 000 : 10 = ................

400 x 8 = ................

2 500 : 5 = ................

600 x 5 = ................

6 400 : 8 = ................

b Los op. Je mag tussenstappen gebruiken. Ik probeer 1 648 te splitsen in twee getallen die ik makkelijk kan delen. Ik weet dat ik 1 600 makkelijk kan delen door 4.

Ik splits 1 020 in 1 000 en 20 en vermenigvuldig elk deel afzonderlijk.

3 x 1 020 / \

1 000

4 x 2 009 / \

2 000 9

20

= (3 x 1 000) + (3 x 20) = 3 000 + 60 = 3 060

= ................................................................ = ................................................................

6 x 160 = ................................................................

1 684 : 4 = (1 600 : 4) + (48 : 4) / \ = 400 + 12

1 600

48

= 412

6 024 : 3 = ................................................................ / \ = ................................................................ 6 000 24 8 240 : 2 = ................................................................

= ................................................................

= ................................................................

5 x 650 = ................................................................

3 672 : 6 = ................................................................

= ................................................................

= ................................................................

“Een handige toevoeging aan Mijn VAN IN is dat elke leerkracht vanaf nu ook het remediërings- en verrijkingsmateriaal van de differentiatiemodules van de andere leerjaren kan gebruiken. Op die manier beschikken we in één klap over een uitgebreide digitale bibliotheek met kant-en-klare differentiatiematerialen.” Reinaart Trogh, leerkracht 5de leerjaar, Broederschool Dilbeek

15

i

Bekijk de demo op www.rekensprongplus.be.


Bingel en Rekensprong Plus: Op school en thuis online oefenen en leren op bingel

1

Na het inloggen komt de leerling op een zwevend eiland terecht. Elk element op het eiland bevat een link naar een bepaalde methode. Zo zijn de oefeningen bij Rekensprong Plus 3 te vinden in de tovenaarsschool.

2

In de tovenaarsschool kan de leerling een sprong kiezen.

3

Per sprong zijn verschillende oefenreeksen beschikbaar.

4

Tijdens het oefenen schakelt bingel automatisch over naar een hoger of lager niveau, afhankelijk van de tussentijdse resultaten. Als het oefenen nog niet vlot gaat, kan de leerling rekenen op feedback en methodegebonden tips van ‘zijn’ avatar (onlinevriendje).

De digitale oefeningen op bingel sluiten naadloos aan op elke sprong uit Rekensprong Plus. Zo kunnen de kinderen op een motiverende manier oefenen. De oefeningen die ze maken worden automatisch verbeterd. `` Er zijn vele honderden oefenreeksen beschikbaar voor

Rekensprong Plus die u kunt inzetten voor huiswerk, contractwerk, vrij oefenen ... en dat zowel thuis als in de klas.

`` Bingel maakt online oefenen haalbaar en

uitdagend door de gevarieerde oefenvormen, de automatische niveau-aanpassing, het verdienen van pingping, de mini-games, de sterk uitgebreide avatarmogelijkheden ...

`` In bingel heeft elk leerjaar een apart eiland met een

heel eigen sfeer.

`` Een motiverend vervolgverhaal per leerjaar zet

leerlingen aan om veel en goed te oefenen.

`` Leerlingen kunnen bingel ook op een tablet gebruiken. `` Leerkrachten hebben verschillende mogelijkheden om

het bingeleiland nog meer af te stemmen op maat van elke leerling. Zo kunt u met één klik sprongen aan- of uitzetten en leerlingen vrij laten oefenen binnen een methode van een lager of hoger leerjaar.

16


motiverend voor leerlingen Voorbeeld uit leerjaar 3

Meteen na het inloggen komt elke leerling op zijn persoonlijke startscherm terecht. Daar kan hij ook de taken zien die de leerkracht heeft klaargezet. Als hij genoeg punten (pingping) heeft verzameld, kan hij ook korte games spelen. Het vervolgverhaal zet leerlingen aan om samen met klasgenoten oefeningen te maken op bingel.

i

17

Meer informatie: www.bingel.be


Mijn VAN IN: haal meer uit Het bingel-gedeelte van Mijn VAN IN Elke sprong uit Rekensprong Plus heeft bijpassende online oefeningen op bingel. Het zijn motiverende opdrachten waarmee de leerlingen in de klas of thuis nog eens extra oefenen wat ze in de wiskundeles geleerd hebben. Via Mijn VAN IN kunnen leerkrachten, ZOCO’s, directies en schoolbeheerders bingel nog beter inzetten in hun klas en school. `` U kunt via Mijn VAN IN de bingel-

oefeningen klaarzetten voor de hele klas of voor individuele leerlingen. Bingel kan gebruikt worden voor huiswerk, binnen hoeken- of contractwerk, om thuis of in de klas vrij te oefenen, als differentiatie ...

`` In één oogopslag ziet u de voortgang

van uw leerlingen: wie heeft zijn taken al gemaakt en wat is de score voor elke oefening? De resultaten worden automatisch doorgemaild als u dat wenst.

`` U kunt Mijn VAN IN gebruiken om een of

meerdere leerlingen digitaal feedback te geven. U kunt hen een boodschap sturen, een virtuele beloningssticker geven of extra pingping toekennen. De leerlingen lezen uw feedback in hun postvak in bingel. Zo beloont u met één klik de inzet en het gedrag van elke leerling.

i

Meer informatie: www.bingel.be

“Bingel werkt tijdsbesparend. Elke opdracht wordt automatisch verbeterd en alle resultaten worden geregistreerd. Zo kan ik de leerwinst van elke leerling op een eenvoudige manier volgen.” Maartje Hamans, leerkracht 3e leerjaar, Stedelijke basisschool De Spiegel, Antwerpen

18


Rekensprong Plus en bingel De digitale materialen bij Rekensprong Plus Mijn VAN IN biedt kant-en-klare ondersteuning bij de lesmethodes van uitgeverij VAN IN. Leerkrachten die met Rekensprong Plus werken, vinden er jaarplanningen, lesdoelen, leerlijnoverzichten, een zorg- en registratiesysteem, het antwoord op veel gestelde vragen en handige downloads. Daarnaast biedt Mijn VAN IN ook een aantal tijdbesparende online differentiatiemodules waarmee leerkrachten sneller en efficiënter kunnen differentiëren (zie p. 14-15). Op Mijn VAN IN vindt u alle digitale materialen bij Rekensprong Plus binnen handbereik: het Mijn VAN IN Bordboek (zie p. 20-21), de online differentiatiemodules (zie p. 14-15), handige downloads en het antwoord op veel gestelde vragen.

i

Meer informatie: www.mijnvanin.be U kunt er onder andere een jaarwerkplan, lesdoelen, leerlijnen, overzichten van didactisch materiaal en een Word-versie van de summatieve toetsen downloaden.

De HELP-pagina van Mijn VAN IN bevat tientallen how to-filmpjes waarmee u stap voor stap alle functionaliteiten van bingel, Mijn VAN IN, de differentiatiemodules en de Mijn VAN IN Bordboeken leert gebruiken.

19


Het Mijn VAN IN Bordboek: Met het Mijn VAN IN Bordboek kunt u Rekensprong Plus op een interactieve manier gebruiken op uw digitaal schoolbord.

5 Methodehandleiding Bij het Mijn VAN IN Bordboek hoort ook de digitale versie van de methodehandleiding. Die kunt u digitaal raadplegen zodat u uw lesvoorbereiding thuis kunt maken zonder een zware map te moeten meesleuren.

1 Veilig en gemakkelijk Nadat u het Mijn VAN IN Bordboek gedownload hebt via www. mijnvanin.be, kunt u het bordboek elke dag opnieuw vanop uw computer starten. Een cd-rom is niet nodig. U kunt het bordboek indien u dat wenst ook ‘streamen’ van op de Mijn VAN IN-site.

2 Op maat Gebruik het Mijn VAN IN Bordboek zoals u dat wenst: `` de oplossingen van opgaven

kunt u een voor een tonen;

`` met een klik start u extra

digitale hulpmiddelen zoals kant-en-klare positietabellen en getallenassen, digitaal MAB-materiaal, getalkaarten …;

4 Volledig Alle noodzakelijke methodematerialen zijn opgenomen: alle pagina’s voor de leerling (werkschriften, neuze-neuzeboek, toetsschrift, kopieerbladen van de map van Wibbel) en de bijbehorende correctiesleutels.

`` u kunt direct het passende

fragment uit het neuzeneuzeboek bij een opgave tonen;

`` notities, aantekeningen en

bordschema’s kunt u op een eenvoudig manier bewaren;

Een Mijn VAN IN Bordboek kan door alle leerkrachten van de school gebruikt worden, ook ZOCO’s, co-teachers, ambulante leerkrachten, leerkrachten van andere leerjaren, stagiairs, interimarissen ...

`` eigen gemaakte inhouden

(bv. een PowerPointpresentatie, een YouTubefilmpje, een internetlink ...) kunt u gemakkelijk aan het bordboek toevoegen.

3 Eenvoudig De bediening is verrassend eenvoudig. U hoeft dus helemaal niets van ICT te kennen. In een paar minuten bent u ermee weg, want alles wijst zich uit.

20

i

Meer informatie: www.mijnvaninbordboek.be


moeiteloos meer mogelijkheden

Inhouden die bij elkaar horen, zijn handig aan elkaar gelinkt.

De oplossingen van opgaven kunt u een voor een tonen.

Gebruik de digitale interactieve materialen of voeg zelfgemaakte bestanden toe.

De meet- en tekeninstrumenten, zoals meetlat, geodriehoek en passer, schalen automatisch mee. Zo meet u in het bordboek exact dezelfde lengte als in het werkschrift van de leerlingen.

“Via Mijn VAN IN kan elke leerkracht ook heel gemakkelijk het bordboek van een ander leerjaar gebruiken in de klas. Dat is handig om iets van een voorgaand leerjaar extra te herhalen. Als zorgleerkracht maak ik daar handig gebruik van.”

i

Helga Maes, zorgcoördinator, basisschool 3hoek Ekeren

21

Bekijk de how to-filmpjes op www.mijnvaninbordboek.be.


Materialen Leerlingmaterialen `` de werkschriften a, b, c en d met

onlineoefeningen op bingel

`` het neuze-neuzeboek (onthoudboek) `` het toetsschrift*

Leerkrachtmaterialen `` de handleidingen a en b, incl. summatieve

toetsen

`` overzicht minimumdoelen

voor leerjaar 5 en 6

NIEUW vanaf september 2016

Klasmaterialen `` de correctiesleutels van de werkschriften a, b,

c en d

`` de correctiesleutel van het toetsschrift* `` de map van Wibbel*:

ÌÌ deel 1: inoefenen, automatiseren en toepassingen (incl. correctiesleutel) ÌÌ deel 2: remediëren en verrijken (incl. correctiesleutel) `` de wandplaten (A2-formaat)

Voor de vertelhoek Voor de introductie van de cijfers in het eerste leerjaar schreef jeugdauteur Rien Broere tien korte meeslepende verhalen over Wibbel en de betoverde cijfers. Dertig grote vertelplaten (A2-formaat) brengen de avonturen tot leven. Dit ‘draaiboek’ is een aanwinst voor de vertelhoek in elk eerste leerjaar!

* Gebruikers van de online differentiatiemodules hoeven de materialen met een * niet noodzakelijk aan te schaffen.

22


per leerjaar Digitale materialen NIEUW

`` het Mijn VAN IN Bordboek `` de online differentiatiemodules:

ÌÌ de toetsen, downloadbaar en aanpasbaar, incl. correctiesleutels ÌÌ foutenanalyserooster per toets ÌÌ remediëring en verrijking, zowel digitaal via bingel als afdrukbaar

NIEUW vanaf september 2016 ÌÌ extra digitale oefenreeksen bij elke sprong ÌÌ instructiefilmpjes

Aangepaste differentiatiemodules voor het GO! Voor het eerste tot en met het vierde leerjaar is een aparte differentiatiemodule Rekensprong Plus voor GO! beschikbaar, aangepast aan de vernieuwde leerlijn kloklezen. Bij de module is per leerling een werkschrift Kloklezen voor GO! inbegrepen.

Digitaal en op papier in de zorgklas De mappen van Wibbel bevatten kant-enklaar doelgericht materiaal voor inoefening, remediëring en verrijking waar kinderen voor een groot deel zelfstandig mee aan de slag kunnen. U kunt ze inzetten in de verschillende fasen van het zorgcontinuüm. Suggesties voor begeleiding door de leerkracht en ZOCO staan in de handleiding uitgeschreven. Ze maken effectieve zorg en differentiatie echt haalbaar!

23


Extra verrijkingsmaterialen Sterk Rekenwerk Sterk Rekenwerk bevat uitdagend verrijkingsmateriaal voor leerlingen die al goed kunnen rekenen. Er wordt gewerkt met creatieve oefeningen rond probleemoplossend denken en vraagstukken. Sterk Rekenwerk kan gebruikt worden naast elke wiskundemethode. Leerlingen kunnen zelfstandig werken met het materiaal.

Kien rekenen Kien rekenen is speciaal ontwikkeld voor snelle en goede rekenaars. Het bevat uitdagende rekenoefeningen die zich onderscheiden van die in wiskundemethodes, maar niet vooruitlopen op de leerinhouden. De opgaven zijn gevarieerd en motiverend en doen een sterk beroep op de rekenvaardigheid en het probleemoplossend vermogen van het kind. Kien rekenen is organisatorisch zeer eenvoudig voor de leerkracht, aangezien leerlingen er uitstekend zelfstandig mee aan de slag kunnen: `` ze kunnen zelf hun oefeningen kiezen in een van de

4Â categorieĂŤn: thema, meten en meetkunde, getallen en redeneren;

`` ze kunnen de oefeningen zelfstandig maken; `` ze kunnen zelf hun werk nakijken, inclusief

berekeningen en gemaakte redeneringen.

Kien rekenen bestaat per leerjaar uit een kopieermap met opdrachten en registratieformulieren, een cd-rom, een tipboek met aanwijzingen die het kind op de goede weg zetten en een antwoordenboek waarmee het zelf zijn werk kan nakijken.

24


Klaar voor de toekomst NIEUW vanaf september 2016

Nieuwe oefenreeksen in de online differentiatiemodules De differentiatiemodules zijn er voor en door leerkrachten. Ze worden op basis van feedback van gebruikers steeds verder doorontwikkeld. Zo worden de differentiatiemodules bij Rekensprong Plus onder meer verder uitgebreid met nieuwe remediĂŤrende oefenreeksen waarbij leerlingen stap voor stap ondersteund worden.

NIEUW vanaf september 2016

Instructiefilmpjes De instructiefilmpjes bij Rekensprong Plus geven kinderen hulp en opfrissing. Ze zetten hen snel op weg bij het zelfstandig oefenen of bij huiswerk. Zo zorgen ze voor extra leerrendement en dragen ze bij tot gepersonaliseerd onderwijs. De instructiefilmpjes richten zich in de eerste plaats op die onderwerpen waar veel leerlingen extra ondersteuning bij kunnen gebruiken. Ze maken deel uit van de online differentiatiemodules en zijn daarin beschikbaar voor alle leerlingen.

NIEUW vanaf september 2016

Leidraad voor curriculumdifferentiatie Geef je les in leerjaar 5 of 6, dan krijg je met de leidraad voor curriculumdifferentiatie een goed zicht op de minimumdoelen per leerjaar. De leidraad geeft ook aan welke oefeningen je indien nodig kunt weglaten voor leerlingen die enkel die minimumdoelen hoeven te bereiken, terwijl je als school die leerlingen toch meeneemt in het gemeenschappelijk curriculum.

25


De meest succesvolle wiskundemethode

Zichtzending

Bestellingen

Vraag vrijblijvend een zichtzending van Rekensprong Plus op uw schooladres aan. U kunt de materialen voor een langere periode inkijken.

Voor meer informatie over prijzen en bestellingen kunt u contact opnemen met uw educatief adviseur of met de klantendienst van uitgeverij VAN IN.

Voorstelling op school

Contactgegevens

Onze educatief adviseurs komen graag bij u op school langs om Rekensprong Plus toe te lichten en uw vragen te beantwoorden. Zo kunt u een zorgvuldig afgewogen beslissing nemen.

Uitgeverij VAN IN Nijverheidsstraat 92/5 2160 Wommelgem Tel. 03 491 94 44 Fax 03 488 56 92 basisonderwijs@vanin.be

Internet Op www.rekensprongplus.be vindt u informatie, voorbeeldpagina’s en nog veel meer.

code 568359

geef meer dan les