Page 1

GOIRLES BELANG - WOENSDAG 14 MAART 2018

PAGINA 31

gemeenteraadsverkiezing 2018 Hoe toekomstbestendig zijn Goirle en Riel? Bert Schellekens neemt een slok van zijn kopje koffie en steekt van wal: “Ons belangrijkste speerpunt is de verbetering van de relatie tussen de gemeente en de inwoners. Het is in de afgelopen jaren al bijna een vertrouwd beeld geworden: de gemeente ontwikkelt plannen en als die ongeveer klaar zijn, worden de betrokken inwoners gehoord. Commotie is dan vaak het gevolg. Ik hoef de voorbeelden hier niet op te sommen, toch? De oplossing is simpel: zet het overleg met de bewoners aan het begin van het proces, zodat er constructief kan worden meegedacht. Zo creëer je draagvlak.” Op mijn vraag of de nieuwe werkwijze van de raad (‘Gôolse democratie’) hiervoor een oplossing zal bieden, antwoordt hij: “Gedeeltelijk wel, hoop ik. Maar niet alleen de rol van de raad is hierbij van belang, ook die van de ambtenaren, het college en de inwoners. Soms gaat het prima, zoals bij de transities. Vier jaar geleden was iedereen vol zorg: gaat dit

goed komen? Nou, van meet af aan werden de inwoners erbij betrokken; de commissieleden gingen in gesprek met (ervarings) deskundigen; er was voortdurend ruime informatie, enz. Hulde dus aan de betrokken wethouders en ambtenaren. Zó kan het ook. Maar op andere beleidsterreinen is die openheid soms ver te zoeken, en worden inwoners en zelfs de gemeenteraad op het laatst nog even bij de zaak betrokken. Ja, ook de raad! Kijk maar naar besluitvorming over de Bakertand die sinds 1 januari weer bij onze gemeente hoort. Jarenlang voert het college overleg met Tilburg, en dan mag de raad er op de valreep, in een vloek en een zucht, zijn fiat aan verlenen. Dat had ook anders, beter gekund; het is allemaal een kwestie van bestuurscultuur.” LRG, Lijst Riel Goirle, heeft meer puntige pijlen op zijn boog: verduurzaming (bijvoorbeeld: bevorder het isoleren van de bestaande woningvoorraad), een integrale visie op sport, kunst en cultuur, knelpunten infrastructuur oplossen, en de vraag: zijn Goirle en Riel klaar voor de toekomst? Welk(e) punt pikken we eruit? De toekomst!

“Die avonden in Riel en Goirle (‘Het gevoel van…’) waren heel informatief. In beide kernen kwam nadrukkelijk de woningbouw aan de orde. We moeten voorkomen, dat onze jeugd wegtrekt, omdat ze hier geen woonruimte kan vinden. Verschraling is dan het gevolg. De verenigingen verliezen actieve leden en vrijwilligers, en het demografisch evenwicht wordt verstoord. Er zal dus

ss Bert Schellekens

meer gebouwd moeten worden voor starters. Daarnaast zouden veel senioren graag kleiner willen gaan wonen, en gaan huren. De gezinswoningen waarin ze nu wonen, komen dan vrij en dat is ook weer interessant voor de doorstroming. Kortom, er zijn kansen en mogelijkheden die we moeten benutten. LRG wil meer variatie, meer verschillende soorten woningen. Het aanbod in de

middeldure huursector zou dringend uitgebreid moeten worden. En de gemeente zou kleine bouwprojecten van particulieren die bijdragen aan de gewenste variatie moeten ondersteunen. Er is ten aanzien van de woningbouw in onze gemeente nog voldoende werk aan de winkel!” Dank, Bert, maar je koffie zal nu koud zijn.  Norbert de Vries


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 14 MAART 2018

PAGINA 32

Onze kandidaten 1. Marijo Immink

9. Willem den Ouden

2. Mark van Oosterwijk

10. Thom Snels

3. Henk GabriĂŤls

11. Hendrik Dejonckheere

4. Christel van Neerven

12. Njord van Erck

5. Bert van der Velden

13. Wim Vissers

6. John van den Hout

14. Vincent Kloeg

7. Toon Bogers

15. Theo Hendriks

8. Ger-Jan Bak

16. Henk van Boxtel

Van links naar rechts: Mark van Oosterwijk, Christel van Neerven, Marijo Immink en Henk GabriĂŤls

gemeenteraadsverkiezing 2018 Marijo Immink van ProActief Goirle wil doorgaan We spreken Marijo Immink in CC van van Besouw, vlak na een uitzending van Goolse Kringen waarin ze gesproken heeft over het armoedebeleid van de gemeente Goirle. Daarin hoorden we dat er volgens haar nog veel te winnen is met beter maatwerk en een grotere toegankelijkheid tot de voorzieningen. Zogenaamde rechtsongelijkheid

moet je maar voor lief nemen, mensen mogen best oog krijgen voor het feit dat iedere situatie toch anders is. Ja, ze heeft dat gezegd als lijstaanvoerder van ProActiefGoirle, maar ze loopt niet weg van haar functie als wethouder op dit beleidsterrein. Ze is altijd bereid om verantwoording af te leggen, sterker: het was haar een lief ding geweest als de

raadsleden in de afgelopen periode haar steviger en kritischer aan de tand hadden gevoeld dan ze gedaan hebben. Zo! Kom maar op, dus. Waarin is haar partij onderscheidend? Waarom zouden we op PAG moeten stemmen? Omdat PAG de groene, sociale partij van Goirle is. Deze partij denkt bij alle

beslissingen eerst aan de kwaliteit van leven, niet alleen nu maar ook op de langere termijn. Dat vraagt om keuzes die soms niet populair zijn. Zo is de keuze om het Kloosterplein autovrij te maken niet populair, toch maakt PAG die keuze. Alle partijen zeggen toch duurzaamheid? Dat is zeker waar. Maar voordat het een hype werd, was PAG er al mee bezig. Dat het nu breed gedeeld wordt vinden wij helemaal niet erg, integendeel! Waarom moeten we op Marijo Immink stemmen? Ach, dat vindt ze nu een vervelende vraag. Eigenlijk is ze te bescheiden om aan zelfpromotie te doen. Maar vooruit: zoals wijlen Lubbers vindt Marijo dat haar karwei nog niet af is. De veelbesproken overdracht van overheidstaken naar de gemeente is in eerste instantie goed geland, maar er komt nog een tweede instantie, het eerste gewin is nog geen kattengespin. Er komen nieuwe bezuinigingen aan, en ook dan moeten de mensen de hulp krijgen die ze nodig hebben.

ss Marijo Immink

En er komt nog een transitie aan: beschermd wonen gaat ook naar de gemeente, dat wordt nog een enorme klus. Marijo voelt zich echter als een vis in dit water,

ze wil daar nog weer vier jaar in zwemmen, ja ook als wethouder. Is PAG ook voor een andere vergadercultuur? Jazeker. PAG-raadslid en fractieleider Mark van Oosterwijk ziet het niet meer zitten met politieke spelletjes of elkaar vliegen afvangen. Dat is verspilling van energie, vooral als je bedenkt dat uiteindelijk de standpunten dicht bij elkaar liggen. Je kunt veel beter op de inhoud van gedachten wisselen en op basis van steekhoudende argumenten en deskundige onderbouwing toewerken naar de beste uitkomst in het algemeen belang. Om dat te bevorderen wil PAG ook weg uit de vergaderzaaltjes en met grote regelmaat het veld in: daar waar de kwestie speelt daar ga je kijken, je licht opdoen, en samen met de betrokkenen je gedachten vormen. Marijo vindt dit verfrissende voornemens, ze wil er graag bij zijn als het in de nieuwe periode tot uitvoering komt. Ben Loonen


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 14 MAART 2018

PAGINA 33

gemeenteraadsverkiezing 2018 Corné de Rooij is de no nonsense man van het CDA Ook Corné spreken we in het Jan van Besouw. Hij begint meteen over de kwestie boomhut (in een eigen bos, ver van de bewoonde wereld) die handhavend ten onder ging. Hij schreef een ingezonden brief, de media doken er op, hij kwam publicitair tegenover de burgemeester te staan. De boomhut staat voor hem symbool voor de handhavingsdrift die in Goirle heerst. Hij heeft de kwestie op de agenda van de raad van 13 maart gekregen: hoe gaat Goirle met handhaven om? Het heeft niet met de verkiezing te maken, zegt hij. Anderhalf jaar geleden is in de raad zijn mediation-motie aangenomen. In de volgende periode moet er echt iets mee gedaan worden. Als er iets speelt tussen burger en gemeente komt er eerst een gesprek; als men er niet uit komt volgt mediation; dan pas zwaar-

der geschut; uiteindelijk de rechter. Corné is nu acht jaar in de raad; hij heeft nóóit een raadslid horen aandringen op handhaven. Hij wil geen anarchie, regels moeten er zijn. Maar nu is het puur een juridisch-ambtelijke aangelegenheid, en dat moet anders: de raad bepaalt het handhavingsbeleid. Wil hij wethouder worden? Het is niet zijn grote ambitie, maar hij sluit het niet uit als het parttime kan, want hij heeft een bedrijf. We hebben uitstekende kandidaten. Het CDA wil meebesturen, want er moet wel wat veranderen. Sociaal is het oké in Goirle, maar de servicehouding naar de burger kan beter. Ook op het punt van de ruimtelijke ordening is er nauwelijks sturing en geen visie. Alles wordt aan de ontwikkelaar overgelaten. Bouwinitiatieven van burgers vinden geen gehoor op het gemeentehuis: geen behoefte. Onzin, kijk naar de KBO-petitie uit Riel. Er is behoefte aan ouderenwoningen en starterswoningen. Geen instrumenten? Ook onzin, die zijn er wel degelijk, ook in de Zuidrand. Anderhalf jaar na de crisis, met business booming, zit bestuurlijk Goirle op

haar handen. Schande. Ook daar komen nog voor de verkiezingen vragen over. Hoeveel zetels gaan het worden? Onzekere factor is de nieuwkomer D66. Het politieke dier Willem Couwenberg voorspelt vier zetels voor het CDA, een voorspellingen waar Corné niet verdrietig om wordt. Waarom op Corné de Rooij stemmen? Hij aarzelt geen moment. Ik ben een no nonsense man, ik sta met beide benen op de grond, ik sta tussen de mensen, als ik iets hoor doe ik er iets mee. Politiek is zo simpel: je bent bezig voor de inwoners. Over zijn stijl van politiek bedrijven: we zijn duaal ingesteld, je zit niet in de raad om alleen maar ja te knikken. De gedachtes over een gemeenschapsakkoord wijst hij niet af, maar hij moet nog zien of het in de praktijk uitvoerbaar is: kun je wel een bestuursakkoord opstellen waarmee iedereen het eens is? Ons politiek systeem is door scha en schande wijs geworden, dat gaan wij in Goirle niet zo maar eens veranderen. Corné vat samen: altijd naar mogelijkheden zoeken, service, sturing en visie: dan ben je bij het CDA aan het juiste adres. Ben Loonen

ss Corné de Rooij, lijsttrekker CDA.

3 Vlnr: Piet Poos, Fons Smits, Tess van de Wiel, Jeroen Hendrickx, Sjaak Sperber, Ineke Wolswijk, Brigite van Haaften, Corné de Rooij, Anne de Groot en Jochem de Jong

(Sport-)verenigingen verdienen ondersteuning

Met voorrang bouwen voor senioren in onze dorpen

Lagere lokale lasten: minder OZB

Echte aandacht en steun voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers

Parkeren blijft gratis in de hele gemeente

Bouwen voor starters: Onze jongeren moeten in

Handhavingsbeleid: de menselijke maat hanteren

onze dorpen kunnen blijven wonen

en denken in oplossingen

Veilig de straat op in onze dorpen: te voet,

Ruimte om te ondernemen

Dienstbaar bestuur: de gemeente is er voor haar inwoners en niet andersom

Goirle Riel

op de fiets én met de auto Meer groen in het centrum van Goirle

SPIJKERS MET KOPPEN Onze aanpak voor Goirle en Riel

@CDAgoirleriel facebook.com/CDAgoirleriel www.cda.nl/goirle


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 14 MAART 2018

PAGINA 34

gemeenteraadsverkiezing 2018

Stijn van den Brekel van de SP is een doorzetter We spreken Stijn van den Brekel thuis, Saelde 18. Buiten is het bitterkoud, maar campagnevoeren op straat schrikt hem niet af. Wat zegt hij tegen de mensen? Ik vraag eerst: gaat u stemmen op 21 maart, en dan: wat vindt u belangrijk? Hij houdt van het gesprek, maar de meeste mensen nemen het foldertje aan, zeggen dank u wel en lopen door. Ze hebben geen tijd, stelt hij geamuseerd vast, ze moeten boodschappen doen. Welke boodschap heeft de SP voor Goirle? Iedereen moet mee kunnen doen in Goirle, ook mensen die in armoede leven, vooral ook hun kinderen. Iedereen moet kunnen wonen, ook de mensen met weinig geld. Betaalbare sociale huur/koopwoningen staat voor de SP hoog op de agenda. Hot item is momenteel de Tilburgseweg, ja, de SP is ook voor een autovrij Kloosterplein. Daarnaast zou ze wel een referendum willen over de Tilburgseweg. Niemand snapt waar dat tweerichtingsverkeer ineens vandaan komt, er is weinig draagvlak voor. Waarom moeten de mensen op Stijn van den Brekel stemmen? Ze moeten niks, ze mogen ook op andere mensen stemmen; maar ik

zeg wel dat ik veel meegemaakt heb en dat ik een doorzetter ben. Dat neem ik ook mee naar de raad, daar knok ik voor mensen met een beperking. Er is wel de zogenaamde inclusie-agenda: gebouwen moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Iedereen wil dat wel, maar de middelen beschikbaar stellen is nog een ander verhaal. Daar wil ik aan trekken.

Gaat de SP weer drie zetels halen? De nieuwe partij van Arno de Laat (voorheen raadslid voor de SP) zal nagenoeg hetzelfde programma hebben? Stijn: ik heb nog geen programma van Arno gezien. Nee, hij zal inhoudelijk niet met iets anders aankomen. Het zal hem niet helpen dat Willem Couwenberg geen aanvoerder meer is, maar ook dat zullen we zien. Ja, ik hoop dat we weer met drie mensen in de raad komen.

De SP werd vier jaar geleden met drie zetels een grote partij in de raad, maar zag af van deelname aan het college. Na 21 maart ook? We werden niet uitgenodigd! We staan open voor een coalitie, we hebben uitstekende wethouderskandidaten (maar niet op de lijst). Overigens is er niks mis met oppositie, die moet er in een democratie ook zijn. Ook in de oppositie kun je dingen bereiken. Door ons is armoede op de agenda gekomen.

Tot slot nog een foto maken. Vader van den Brekel haalt een poster tevoorschijn, zoekt plakband en hangt hem tegen de kamerdeur als achtergrond. Knip knip. We maken even nog wat gein over de tekst “voor jezelf�: is dat nu een SP-tekst? Nee, gezien de afdrachtsregeling, eigenlijk niet. Enfin, er staat ook: voor elkaar, voor Goirle. Ben Loonen

Toch is ook Stijn gevoelig voor de samenlevingsagenda uitmondend in een coalitieakkoord vanuit de raad met een opdracht aan B&W. In een coalitie krijg je toch meer klaar. En die andere vergadercultuur vindt hij ook interessant, alleen nog maar eens kijken hoe dat uitpakt.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 14 MAART 2018

PAGINA 35

De cultuurdeur wat verder openzetten

gemeenteraadsverkiezing 2018

Johan Swaans was kort geleden aanwezig op een discussieavond in het cc Jan van Besouw over cultuurbeleid. Hij zegt daarover: “Een boeiende avond. Ik geloof dat die was georganiseerd door de Goirlese Contactraad Cultuur. Er werd gesproken over het belang van kunst en cultuur; de effecten laten zich niet of nauwelijks kwantificeren, maar evident is hun gunstige invloed op ons leven, onze ontwikkeling, onze gezondheid, ons welbevinden. In de politiek overheersen veelal de clichés, en zo werpt men de VVD steevast voor de voeten: jullie hebben alleen maar oog voor de financiën. Dat is een misleidende voorstelling van zaken, want voor ons vormt een gezond financieel beleid slechts het kader. Niet meer en niet minder. En dat geldt niet alleen voor de VVD, maar voor

elke verstandige politieke partij. Wat vinden wij dan wèl het allerbelangrijkste? Dat het fijn wonen is in Goirle en Riel! En daar spelen kunst en cultuur een zeer nadrukkelijke rol bij. Ja, wat ons betreft mag de cultuurdeur in de komende jaren best wat verder worden opengezet.” In het VVD-programma is er ook ruime aandacht voor duurzaamheid. Johan: “We zien allemaal, dat een omslag op het gebied van onze energievoorziening onvermijdelijk is. Het gebruik van fossiele brandstoffen afbouwen en inzetten op schone energie is noodzakelijk. Groen denken, groen beleid maken en groen handelen. Bijvoorbeeld: in de nieuwe wijken (Bakertand, Zuidrand) leggen we geen gasleidingen meer aan. De Europese afspraken over het reduceren van de CO2-uitstoot zullen ook in de gemeente Goirle hun beslag dienen te krijgen. Dat vergt inspanningen van de gemeente, de inwoners, en de ondernemers.” In de komende jaren gaat er heel wat veranderen in de werkwijze van de gemeenteraad. De raad zal veel meer in dialoog gaan met de burgers. Johan: “Wij gebruiken liever het woord ‘inwoners’, maar dat terzijde. Inder-

1

JOHAN SWAANS

2

AD VAN BEURDEN

3 4

MONIQUE VAN BREDEBRODE

daad, meer aansluiten bij wat er in het Goirlese en het Rielse leeft. Essentieel daarbij is, volgens de VVD, dat de communicatie sterk wordt verbeterd. Onze inwoners zijn immers de bondgenoten van de gemeente!” De VVD hoopt de huidige drie zetels te zullen kunnen handhaven, ja misschien zelfs door te groeien naar vier zetels. “Ja, maar daarin verschillen we niet van de overige partijen. We willen allemaal groeien, of anders tenminste in omvang gelijk blijven. Maar het is denkbaar dat de raad straks bestaat uit acht partijen met een zetelverdeling die er uitziet als: de meeste met 2 zetels, een paar met drie en een enkele met één. Dan wordt het formeren van een college een halsbrekende toer. Misschien moeten we dan meteen al kiezen voor de weg van een raadsprogram in plaats van een bestuursakkoord. De politieke verschillen zijn trouwens helemaal niet zo groot. Enfin, de toekomst zal het leren. Ik hoop in ieder geval, dat onze raadsleden van tijd tot tijd hun ‘politieke pet’ af durven zetten. Het algemeen belang moet te allen tijde leidend zijn. En de ratio moet altijd zwaarder wegen dan de emotie. Besturen met een warm hart en een koel hoofd!”

ss Johan Swaans, lijsttrekker van de VVD

TRIX VISSERS

GEMEENTE RAADSVERKIEZINGEN

21 MAART 2018

12/03/2018 09:48:05

1

JOHAN SWAANS

2

AD VAN BEURDEN

3 4

MONIQUE VAN BREDEBRODE TRIX VISSERS

GEMEENTE RAADSVERKIEZINGEN

21 MAART 2018

VVDGOIRLERIEL.NL advertentie GB.indd 1

12/03/2018 09:48:05


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 14 MAART 2018

PAGINA 36

14 maart 2018

BERT SCHELLEKENS

MARIJO IMMINK

CORNÉ DE ROOIJ

STIJN VAN DEN BREKEL

LISELOTTE FRANSSEN - DU MAINE

MARK VAN OOSTERWIJK

PIET POOS

DEBORAH EIKELENBOOM

ERIK SCHELLEKENS

HENK GABRIËLS

TESS VAN DE WIEL

ERIC HOOP

MARK VERHOEVEN

CHRISTEL VAN NEERVEN

SJAAK SPERBER

GEERT WASSING

MIRANDA KLEIJNEN - VINKE

BERT VAN DER VELDEN

INEKE WOLSWIJK

JAN VAN DEN BREKEL

HARRY VAN DE VEN (lijstduwer)

JOHN VAN DEN HOUT

JOCHEM DE JONG

MARC DE ROOIJ


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 14 MAART 2018

PAGINA 37

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

JOHAN SWAANS

PERNELL CRIENS

ARNO DE LAAT

PIET VERHEIJEN

AD VAN BEURDEN

ANTOON VAN BAAL

LAURA REMIJSEN

JANNEKE VAN DEN HOUT

MONIQUE VAN BREDERODE

KARIN MOLIN - VAN OVERBEEK

WILLEM VAN RIEL

MICHAEL MEIJERS

TRIX VISSERS

RUUD LICHT

FRANS VAN DIJK

LUUK VAN DEN HOUT

ANNE GLERUM

LUCIEN VAN DE SANDEN

DRÉ KLERKEN

JOEP VAN IERSEL

THEO VAN DER HEIJDEN

WOUTER VAN DER PUT

CEES FRANSEN

WILLEM-JAN VAN HEST


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 14 MAART 2018

PAGINA 38

Over creativiteit en ‘Effe Buurten’ Pernell Criens is de dochter van een Friese moeder en een Groningse vader. Haar moeder was een groot bewonderaar van de Friese politicus Pieter Jelles Troelstra (1860-1930), de grote voorman van de sociaaldemocraten: hij was een van de oprichters van de SDAP (de voorloper van de PvdA) en speelde in die partij ruim dertig jaar een leidende rol. Hij was getrouwd met Sjoukje Bokma de Boer, die als kinderboekenschrijfster bekend is geworden onder het pseudoniem Nienke van Hichtum. Vooral haar boek ‘Afke’s tiental’ is een klassieker. Pernell: “Mijn moeder las ons dat boek voor, en ik denk dat hier de bron ligt van mijn politieke overtuiging. Ik wil opkomen voor wie in de verdrukking zit. Dat kun je economisch zien (armoede), maar ook maatschappelijk: denk aan emancipatie.” Ze was de afgelopen vier jaar raadslid voor de PvdA. “Dat was leerzaam en uitdagend. In de beginperiode kijk je nog een beetje de kat uit de boom, maar gaan-

deweg neem je steeds duidelijker je plaats in. Ik ben inmiddels toe aan meer verantwoordelijkheid, en die heb ik ook gekregen, want ik ben nu de lijsttrekker. Het is een spannende tijd. De komende vier jaren zijn van cruciaal belang ten aanzien van het milieu en de duurzaamheid. Een radicale energieomslag is noodzakelijk, anders missen we de boot. We zullen dat urgente probleem moeten aanpakken, ook in onze gemeente, met alle creativiteit waarover we beschikken.” Maar Pernell verliest de kleinere zaken zeker niet uit het oog. Zo nam zij in 2015 een bijzonder initiatief, dat door de gemeenteraad en het Mill Hill College meteen werd omarmd: de ondersteuning van de ‘coming out dag Goirle’. Pernell: “Het hijsen van de regenboogvlag lijkt misschien slechts een symbolisch gebaar, maar voor de betrokken jongeren is het dat in geen geval. Het is voor hen van het hoogste, persoonlijke belang! Wij willen naast hen staan in de strijd tegen (seksuele) discriminatie. Respect voor elkaar, solidariteit, en veilig jezelf kunnen zijn, daar draait het om in de betrokken, inspirerende samenleving die de PvdA nastreeft.” De PvdA wil de komende raadsperiode extra gelden inzetten voor

gemeenteraadsverkiezing 2018

kunst en cultuur. Pernell: “Dat kunst goed is voor de ontwikkeling van mensen is al langer bekend, maar nu toont neurologisch onderzoek keihard aan hóe belangrijk. Met kunst spreek je het kinderbrein op veel plekken aan, en dat is essentieel voor hun creativiteit, empathie en flexibiliteit. Daarom zeggen wij: ruim baan voor de kunsteducatie! Tot slot wil Pernell een lans breken voor het project ‘Effe Buurten’ zoals ze dat in de gemeente Alphen-Chaam heeft opgezet. “De gemeente stelt er gedurende een ochtend en een middag een ruimte beschikbaar, met gratis koffie en thee, voor iedereen die behoefte heeft aan een praatje.

ss Pernell Criens

Je denkt misschien, dat er in de dorpen Alphen en Chaam geen eenzaamheid bestaat, maar tóch, ook daar! ‘Effe’ te kunnen gaan buurten voorziet kennelijk in een

grote behoefte. Je ziet hoe mensen er opbloeien. En het is simpel te organiseren. Ik zou zeggen: doen, in Goirle en Riel! Norbert de Vries


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 14 MAART 2018

PAGINA 39

gemeenteraadsverkiezing 2018

Arno de Laat van de Arbeiderspartij Goirle-Riel kijkt niet weg Arno de Laat heeft het heel druk, op het werk en met de verkiezingen, maar eindelijk lukt het me om een afspraak te maken in CC Jan van Besouw. Hoe beantwoordt hij de vraag naar het onderscheidende van zijn partij? Het blijkt gradueel: “nóg meer dan andere partijen staan wij in de samenleving.” Die Elsevierlijst van beste gemeentes met de hoge plaats van Goirle zegt hem niet veel. Hij ziet andere partijen achteroverleunen: we doen het toch goed. Maar Arno is niet van het wegkijken: als je wegkijkt zie je de problemen niet. Hij heeft een speciaal oog voor de arme kant van Goirle: “Zolang er 250 kinderen in armoede leven en 13 gezinnen naar de voedselbank gaan zijn wij niet tevreden en niet trots op die hoge plaats.” Ook heeft de Arbeiderspartij oog voor de mensen die meer dan 10 jaar wachten op een sociale huurwoning, of op een betaalbare starterswoning, of een woning voor senioren.

“Bouw die woningen”, roept hij al bijna zeven jaren in de raad. “Dan krijg je tenminste de gewenste doorstroming.” Hij voelde zich vaak als een roepende in de woestijn. Hij zet steeds vraagtekens bij de uitkomsten van de woonbehoeften, volgens hem kloppen die cijfers niet. Ook voor hem de vraag waarom de mensen op de Arbeiderspartij Goirle-Riel moeten stemmen. “We worden veel aangesproken op straat, we hebben een luisterend oor, als er iets is springen we er boven op; we stellen vragen aan ambtenaren en aan het college van B&W.”

nieuwelingen zijn in hoge mate maatschappelijk betrokken. Zij doen vrijwilligerswerk bij onder andere Guldenakker, La Poubelle, Mainframe, Beitna en zijn mantelzorger. Beroepsmatig zijn zij bezig met duurzaamheid en milieu, hebben contact met de diverse verenigingen of zijn er lid van. Kortom de Arbeiderspartij Goirle-Riel heeft zijn voelsprieten volop in onze gemeente.

Wat nog meer? De Tilburgseweg! In de raad waren het de SP en Lijst Couwenberg die tegen de geldverslindende 1,6 miljoen gestemd hebben voor de herinrichting van de Tilburgseweg met tweerichtingsverkeer. Van buiten de raad heeft D66 laten weten tegen te zijn. Andere partijen zijn nu aan het wankelen. Het is mogelijk dat in de nieuwe raad er voldoende steun zal zijn om de beslissing

terug te draaien. Arno zou dat toejuichen. En een autovrij Kloosterplein? Daar is hij ook voor, maar eerst moeten er andere ontsluitingen komen voor het verkeer van en naar het CC Jan van Besouw, nu zou dat nog niet kunnen.

Ben Loonen

Arno werd opeens lijsttrekker van de partij van Willem Couwenberg die zich te elfder ure terugtrok. Natuurlijk heeft hij overwogen wat te doen: ermee ophouden of toch doorzetten. Hij denkt dat de Arbeiderspartij twee zetels kan halen. Waarop baseert hij die verwachting? De mensen die op Willem stemden, zullen nu op de Arbeiderspartij Goirle-Riel stemmen, daar heeft hij alle vertrouwen in. Naast kandidaten die voorheen bij Willem op de lijst stonden, zijn er ook nieuwe kandidaten bijgekomen. Zowel de oudgedienden als de

ss Laura Remijsen, Arno de Laat en Willem van Riel.

(foto Monica Knaapen)

ONZE SPEERPUNTEN BOUWEN Bouw naar echte behoefte en verdeel dit eerlijk over Goirle en Riel. Werk wachtlijsten weg voor sociale huurwoningen, seniorenwoningen en starterswoningen. ARMOEDE Pak armoede aan. Bied een helpende hand aan de 250 kinderen die nu in armoede leven, ondersteun de 13 gezinnen die naar de voedselbank moeten. Voer een MEEDOENREGELING in voor iedereen, dus voor kinderen én volwassenen. Wij willen dat alle Goirlenaren mee

Arno de Laat

Laura Remijsen

kunnen doen aan leuke, leerzame en gezonde activiteiten. SENIOREN Er wonen ruim 4.000 senioren in Goirle en Riel Zij krijgen bij politieke besluiten te weinig aandacht. Daarom wil Arbeiderspartij Goirle-Riel ze daarbij ondersteunen. JEUGD Zorg dat de jeugd meer kansen krijgt om zich te ontplooien. Mainframe speelt een grote rol. Daarom is goede huisvesting in de toekomst erg belangrijk.

Willem van Riel

Frans van Dijk

ZORG Mensen moeten de zorg krijgen die ze nodig hebben. Schrap de eigen bijdrages en voorkom overbelasting bij mantelzorgers. DUURZAAM, MILIEUVRIENDELIJK EN GROEN GOIRLE Op het gebied van bouwen, openbaar groen en biodiversiteit ook in het buitengebied. TILBURGSEWEG Blijft eenrichtingsverkeer. 1,6 miljoen euro die we daardoor niet uitgeven naar armoedebestrijding en de zorg.

Dré Klerken

Cees Fransen

Piet Smits

VERENIGINGSLEVEN Ook het verenigingsleven heeft onze warme sympathie en steun. De gemeente moet het verenigingsleven alle kansen bieden om te kunnen functioneren. SCHOOLZWEMMEN Wij willen het schoolzwemmen opnieuw invoeren omdat steeds meer kinderen de zwemkunst niet machtig zijn. WILDACKER EN DEN DEEL BLIJVEN OPEN Beide wijkcentra vormen een belangrijke schakel in het verenigingsleven en op het gebied van WMO-activiteiten.

Lia Schellekens

Marieke van Gool

http://www.arbeiderspartijgoirleriel.nl/ • https://nl-nl.facebook.com/ArbeiderspartijGoirleRiel/


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 14 MAART 2018

PAGINA 40

Een nieuwkomer die lef wil tonen Piet Verheijen en andere leden van D66 lopen zich al enkele jaren aan de zijlijn warm om in te vallen. Figuurlijk gesproken natuurlijk, want ze zitten gewoon heel stilletjes en braaf op de publieke tribune bij commissie- en raadsvergaderingen. Maar ná 21 maart willen ze ín de raad. Op mijn vraag wat hem tijdens al die vergaderingen die als toehoorder heeft bijgewoond in het bijzonder is opgevallen, antwoordt Piet: “Dat sommige belangrijke besluiten niet diep genoeg doordacht lijken te worden.” Als voorbelden noemt hij de samenwerking met Oisterwijk en Hilvarenbeek (hoe stellen we vast, dat die samenwerking voor onze gemeente voordelig is, en hoe meten we de effecten?) en de Tilburgseweg (een meerderheid van de Goirlenaren en alle deskundigen zeggen, dat het twee-

gemeenteraadsverkiezing 2018

richtingsverkeer funest is voor de verkeersveiligheid op dat stuk, en toch wordt het doorgedrukt).

gemeentelijke insteek zou moeten zijn: ja, mits. Nu is het nog vaak: nee, tenzij.”

Zoveel is duidelijk: D66 staat te popelen om ‘het verschil te maken’, zoals dat in politiek kringen vaak genoemd wordt.

Welke kiezers in onze gemeente denkt D66 te trekken? “Natuurlijk de mensen die landelijk op onze partij stemmen en positief tegenover het gedachtegoed van onze partij staan. Maar ook nieuwe inwoners van onze gemeente, en de jongeren die nu voor het eerst hun stem mogen uitbrengen voor de nieuwe gemeenteraad. We verwachten zeker twee zetels te halen, en we willen met durf en lef opereren. We hebben ook nagedacht over de vraag: wanneer mogen we zeggen dat we geslaagd zijn als partij? En ons antwoord is: als we bij de volgende verkiezingen, in 2022, in zeteltal verdubbelen.”

Piet wil een meer progressief beleid in Goirle. “De energietransitie stelt ons voor echte keuzes. Met halfbakken oplossingen komen we er niet. We moeten doorpakken. Daar moeten we onze inwoners nauw bij betrekken. Dat is trouwens ook een kernpunt voor ons: onze inwoners moeten meer en beter bij de besluitvorming betrokken worden. Ik hoop, dat de nieuwe werkwijze van de raad (onder het motto ‘Gôolse democratie’) daar een forse impuls aan zal geven. Wij zijn voorstander van ruime ‘volksraadplegingen’, zoals momenteel onze petitie over de Tilburgseweg. Ja, tot op wijkniveau! Het zou volgens ons ook goed zijn als straks elke wethouder een of meer wijken krijgt toebedeeld die hij of zij met meer dan gewone interesse gaat volgen: wat er speelt, hoe de bewoners over bepaalde ontwikkelingen denken, enzovoort. We willen voorts ruim baan geven aan burgerinitiatieven. De

doen als er een nieuwe instroom op gang komt), kansen voor iedereen ongeacht ras, seksuele geaardheid, enz., steun aan startende ondernemers met op het gemeentehuis een speciale ambtena…

Sorry, Piet, je 500 woorden zijn nu opgesoupeerd. Norbert de Vries

D66 is voor openheid en openbaarheid. Piet: “De coalitievorming hoort niet thuis in achterkamertjes, maar moet door iedereen te volgen zijn. We zullen dat ook voorstellen zodra de verkiezingen achter de rug zijn en wij in de raad zitten.” Wat voorts nog ter tafel komt: ruimhartig vluchtelingenbeleid! (en nu al nadenken over wat te

ss Piet Verheijen

Goirle en Riel maken we samen

20180104113130_723.adpro.indd 1

1/4/2018 11:31:27 AM

Verkiezingskrant Goirle  
Verkiezingskrant Goirle  

De verkiezingskrant Goirle is een uitgave van Goirles Belang in samenwerking met de Gemeente Goirle. De verkiezingskrant wordt huis aan hui...