Page 1

Verkiezingskrant 2018

Gemeente Drimmelen

Verkiezingskrant 2018 U stemt toch ook? Beste inwoner van de gemeente Drimmelen, De gemeenteraadsverkiezingen zijn in aantocht. Op woensdag 21 maart 2018 kunt u uw stem uitbrengen op nieuwe raadsleden. Een belangrijke stem. Deze raadsleden zijn uw lokale volksvertegenwoordigers voor de komende jaren. Wie mag ú vertegenwoordigen in het nieuwe gemeentebestuur? Wie mag namens ú bepalen wat er gaat gebeuren in de gemeente Drimmelen? De politiek lijkt soms een ver-van-mijn-bed-show. Maar gemeentepolitiek gaat juist over zaken dichtbij. Over wat er gebeurt bij u in de buurt. Over het onderhoud van het groen en de wegen. Over de inzameling van het huisvuil. Over waar er woningen komen. Over openbare gebouwen, zoals scholen, sportzalen en buurthuizen. Over het onderhoud van parken, sportvelden en zwemwater. Over openbare orde en veiligheid. Over activiteiten voor jongeren en ouderen. Over ondersteuning van verenigingen en bibliotheken. Over zorg, werk en inkomen. Daarom is het belangrijk dat u 21 maart gaat stemmen. Deze verkiezingskrant kan u helpen bij het bepalen van uw keuze. De lijsttrekkers van de zeven deelnemende politieke partijen vertellen in deze krant wat zij belangrijk vinden. Ze reageren op een aantal stellingen. Zo kunt u lezen wat de verschillende standpunten zijn. Wilt u meer weten over de partijen? Verderop in de krant vindt u een overzicht van contactadressen en websites. Uw stem op woensdag 21 maart draagt bij aan het bestuur van onze gemeente. Dus doe mee, want uw stem telt in Drimmelen! Gert de Kok Burgemeester van Drimmelen

u stemmen? Op welke tijden kunt uur. 7.30 uur tot 21.00 U kunt stemmen van ?

Waar kunt u stemmen

len

stemmen in alle stemloka

U kunt met deze stempas in uw gemeente. Stemlokaal bij u

in de buurt

len?

ie over andere stemloka

Waar vindt u informat

n er niet alleen 18 zij 20stem artrom men op 21 maart? Op 21 maWaa ad. or de gemeentera vo Waaen rove r gaat de gemeente? verkiezing er erikook stemmen ov keal deze bepa Je kunt Hoe op wie ik stem?

weikt.stemmen uwekan een nieHoe ? endum. n Dit heet ee refer m krijg je een Voor dit referendu as. extra stemp Het is belangrijk dat leden van de gemeenteraad goed weten watuit ziet. e die er Hiernaast zie je ho

Uw stem is belangrijk

inwoners willen. Door te stemmen laat u weten wat u belangrijk vindt. Stem daarom op iemand die over veel dingen hetzelfde denkt als u.

t referendum De uitkomst van he de regering. is een advies aan daarna zelf De regering mag t doorgaat. beslissen of de we k aanpassen. oo t Ze kunnen de we

S T E M PA S

TWEE STEMPASSEN?

verkiezing Oproep voor de van de leden van op de gemeenteraad t 2018 maar 21 sdag woen

van de gemeente Contactgegevens

: als u gaat stemmen Altijd meenemen uit Nederland of - Deze stempas skaart of rijbewijs - Uw paspoort, identiteitgeldigheid van deze documenten De verlopen. een ander EU-land. maximaal 5 jaar zijn en. mag bij het stemmen ocument meenem U mag ook een verblijfsd eerde. Strikt persoonlijk! geldig voor de geadress alleen en is Deze stempas is alleen dat u mag stemmen staan. Deze pas is het bewijs en adres erop gedrukt geldig als uw naam is strafbaar. persoonlijke stempas Misbruik van deze

Raadgevend referendum REFEREN de b

Dan mag stemmen ov Op 21 maart hetkunt u ook uw De stempas voor we wet. el met rood.voor nieu stem uitbrengen referendum is ge

Oproep voor het endum op raadgevend refer t 2018 woensdag 21 maar

dit referendum? 2017. Over welke wet gaat en- en veiligheidsdiensten De Wet op de inlichting u stemmen? Op welke tijden kunt uur. 7.30 uur tot 21.00 U kunt stemmen van ? len in Waar kunt u stemmen stemmen in alle stemloka U kunt met deze stempasCaribisch Nederland woont) uw u in uw gemeente of (als openbaar lichaam. Stemlokaal bij u

in de buurt

len?

Waar vindt

andere stemloka u informatie over

Contactgegevens

r lichaam

gemeente of openbaa

ST EM PA S

AAROM VERKIEZINGSKW RANT

de De stempas voor blauw. is d aa ter gemeen ndse rla de Ne de je b He nationaliteit? EU-land? Of kom je uit een jaar legaal Of woon je al vijf ? in Nederland en voor Dan mag je stemm n de (va d de gemeenteraa at sta je ar wa gemeente ). en rev ch es ing

: als u gaat stemmen Altijd meenemen uit Nederland. - Deze stempas skaart of rijbewijs - Uw paspoort, identiteit documenten mag bij het deze De geldigheid van . l 5 jaar zijn verlopen stemmen maximaa eerde. Strikt persoonlijk! geldig voor de geadressis alleen en Deze stempas is alleen dat u mag stemmen Deze pas is het bewijs adres erop gedrukt staan. en is strafbaar. geldig als uw naam persoonlijke stempas Misbruik van deze

Nederlandse referendum de mense b je de ‘raadgevend Hehet Of it? nationalite over de vernieuwde goed of slec or vo en Dan mag je stemm Wet op de inlichtingen- en het referendum. de 18 jaar? ’. Onder veiligheidsdiensten g je helaas nog ma n Da niet stemmen.

In deze krant vindt u ook hierover informatie op pagina 8.

E T OV E W E W U E I N E D T A WAAR GA

R?1


Algemene informatie over het stemmen op 21 maart Op woensdag 21 maart 2018 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van de gemeente Drimmelen. Stemmen in elk stemlokaal U kunt binnen de gemeente in elk willekeurig stemlokaal gaan stemmen. Op uw stempas staat wel het adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als het u beter past om in een ander stemlokaal binnen de gemeente te stemmen dan kan dat.

Stemmen bij volmacht / u wilt iemand anders voor u laten stemmen

Stemmen met een stempas én identiteitsbewijs De voorzitter van het stembureau moet uw identiteit controleren en vaststellen of u gerechtigd bent om te stemmen. Om deze taken uit te kunnen voeren geeft u uw identiteitsbewijs en stempas aan de voorzitter. Zonder uw identiteitsbewijs én uw stempas kunt u uw stem niet uitbrengen.

Neem uw identiteitsbewijs én stempas(sen) mee!

ontvangen of als u uw stempas bent kwijtgeraakt, dan kunt u een vervanOp 21 maart 2018aanvragen. zijn er niet Aan alleen gende stempas de verkiezingen voor dehet gemeenteraad. publieksbalies van gemeentehuis Je kunt ook stemmen over de kunt u deze dit inkeer persoon doen tijdens reguliere tot uiterlijk een nieuweopeningstijden wet. dinsdag 20 maart a.s. 12.00 uur. Dit heet een referendum.

Voor dit referendum krijg je een voor de verkiezing extraOproep stempas. van de leden van de gemeenteraad op woensdag 21 maart 2018 Hiernaast zie je hoe die eruit ziet. Op welke tijden kunt u stemmen?

Waar kunt u stemmen? U kunt met deze stempas stemmen in alle stemlokalen in uw gemeente.

S T E M PA S

U kunt stemmen van 7.30 uur tot 21.00 uur.

Waar vindt u informatie over andere stemlokalen?

Contactgegevens van de gemeente

U kunt stemmen van 7.30 uur tot 21.00 uur. Waar kunt u stemmen?

U kunt met deze stempas stemmen in alle stemlokalen in uw gemeente. Stemlokaal bij u in de buurt

Waar vindt u informatie over andere stemlokalen?

Contactgegevens van de gemeente

Altijd meenemen als u gaat stemmen: - Deze stempas - Uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Nederland of een ander EU-land. De geldigheid van deze documenten mag bij het stemmen maximaal 5 jaar zijn verlopen. U mag ook een verblijfsdocument meenemen. Strikt persoonlijk! Deze stempas is alleen geldig voor de geadresseerde. Deze pas is het bewijs dat u mag stemmen en is alleen geldig als uw naam en adres erop gedrukt staan. Misbruik van deze persoonlijke stempas is strafbaar.

De stempas voor de gemeenteraad

Altijd meenemen als u gaat stemmen: - Deze stempas - Uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Nederland of een ander EU-land. De geldigheid van deze documenten mag bij het stemmen maximaal 5 jaar zijn verlopen. U mag ook een verblijfsdocument meenemen. Strikt persoonlijk! Deze stempas is alleen geldig voor de geadresseerde. Deze pas is het bewijs dat u mag stemmen en is alleen geldig als uw naam en adres erop gedrukt staan. Misbruik van deze persoonlijke stempas is strafbaar.

De stempas voor de gemeenteraad is blauw. Oproep voor het raadgevend referendum op 21 maart 2018 Heb jewoensdag de Nederlandse nationaliteit? Of kom je uit een EU-land? Of woon je al vijf jaar legaal in Nederland? Dan mag je stemmen voor de gemeenteraad (van de gemeente waar je staat ingeschreven). De stempas voor het referendum is geel met rood.

Schriftelijke volmacht De schriftelijke volmacht moet via het ‘aanvraagformulier volmacht’ worden aangevraagd. U kunt deze downloaden via de website www. drimmelen.nl en/of afhalen in het gemeentehuis. Het formulier en de stempas (indien reeds verstrekt) moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing bij de gemeente zijn ontvangen. Als we het verzoek toekennen, dan krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs. Daarmee kan hij/zij namens de andere kiezer stemmen. Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. De persoon die wordt gemachtigd om voor iemand anders te stemmen, de gemachtigde, mag maximaal 2 volmachten aannemen. Een gemachtigde mag gelijktijdig met zijn eigen stem maximaal 2 schriftelijke volmachtstemmen uitbrengen.

Over welke wet gaat dit referendum? De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.

Waar kunt u stemmen? U kunt met deze stempas stemmen in alle stemlokalen in uw gemeente of (als u in Caribisch Nederland woont) uw openbaar lichaam. Stemlokaal bij u in de buurt

Waar vindt u informatie over andere stemlokalen?

Contactgegevens gemeente of openbaar lichaam

Altijd meenemen als u gaat stemmen: - Deze stempas - Uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Nederland. De geldigheid van deze documenten mag bij het stemmen maximaal 5 jaar zijn verlopen. Strikt persoonlijk! Deze stempas is alleen geldig voor de geadresseerde. Deze pas is het bewijs dat u mag stemmen en is alleen geldig als uw naam en adres erop gedrukt staan. Misbruik van deze persoonlijke stempas is strafbaar.

Dan mag de bevolking stemmen over een nieuwe wet.

Uitslagenavond

De stempas voor het referendum is geel met rood. Heb je de Nederlandse Woensdagavond 21 maart Of depresenteren mensen diewe wetin het gemeentehuis nationaliteit? per stembureau en natuurlijk de –voorlopige- einduitslag. Dan magde je uitslagen stemmen voor goed of slecht vinden. het referendum. Vanaf 22.30 uur bent u van harte welkom in onze publiekshal. Onder de 18 jaar? Dan mag je helaas Denog - voorlopige - uitslagen van de verkiezing plaatsen we niet stemmen. zo snel mogelijk op www.drimmelen.nl

REFERENDUM:

Dan mag de bevolking stemmen over een De stempas voor het Redactie referendum is geel met rood. nieuwe wet. Drimmelen Cluster communicatie gemeente

Oproep voor het raadgevend referendum op woensdag 21 maart 2018

van uw (ten minste tot 22 maart 2013) geldige identiteitsdocument mee. U kunt dus tot op de verkiezingsdag iemand anders onderhands machtigen om voor u te stemmen.

REFERENDUM:

Op welke tijden kunt u stemmen? U kunt stemmen van 7.30 uur tot 21.00 uur.

De uitkomst van het referendum is een advies aan de regering. De regering mag daarna zelf beslissen of de wet doorgaat. Ze kunnen de wet ook aanpassen. Stemlokaal bij u in de buurt

Op welke tijden kunt u stemmen?

S T E M PA S

WAAROM TWEE Vervangende stempas aanvragen Als uSTEMPASSEN? onterecht geen stempas heeft

Als u op de dag van de stemming niet zelf uw stem kunt uitbrengen, dan kunt u iemand anders machtigen om voor u te gaan stemmen. Deze gemachtigde moet wel zelf ook een stempas ontvangen hebben. Het machtigen kunt u regelen via een onderhandse volmacht of via een schriftelijke volmacht. Een gemachtigde mag gelijktijdig met de eigen stem maximaal 2 volmachtstemmen uitbrengen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen kunt u iemand machtigen binnen de gemeente Drimmelen, bij de U moet dan uw (ten minste tot Provinciale Staten verkiezingen 22 maart 2013) geldige identiteitskunt u iemand machtigen binnen bewijs tonen. de provincie Noord-Brabant, bij de Waterschapsverkiezing kunt U kunt ook schriftelijk een vervangenu iemand machtigen binnen het de stempas aanvragen. De schriftewaterschap en bij Tweede Kamerlijke aanvraag voor een vervangende verkiezingen, Referenda of de De stempas voor parlementsverkiezingen de stempas moet uiterlijk vrijdag 16 Europese gemeenteraad is blauw. Oproep2018 voor de verkiezing maart door de gemeente zijn iemand binnen heel Nederland. van de leden van de gemeenteraad op Heb je de Nederlandse woensdag 21 maartHet 2018 ontvangen. aanvraagformulier nationaliteit? voor een vervangende stempas en Onderhandse volmacht Of kom uit een EU-land? verdere informatie over het aanvraDejeonderhandse volmacht verleent Of woon je al vijf jaar legaal gen van de vervangende stempas u zelf door de achterkant van uw in Nederland? staat op www.drimmelen.nl. stempas volledig in te vullen. Aan Dan mag je stemmen voor degene die voor u gaat stemmen de gemeenteraad (van de Let op: Mocht u later uw “oude” geeft u uw stempas en een kopie gemeente waar je staat stempas terugvinden, dan kunt u ingeschreven). daarmee niet stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas!

S TE M PAS

Bij deze verkiezing kunt u zich legitimeren met uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs dat op 21 maart 2018 (de dag van de stemming) maximaal 5 jaar is verlopen. U mag dus een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waar op staat “geldig tot 22 maart 2013” of elke latere datum.

Bezorgklachten Ga naar www.uitgeverijemdejong.nl en kies voor bezorging om een bezorgklacht door te geven

WAAR GAAT DE NIEUWE WET OVER? Colofon Over welke wet gaat dit referendum? De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.

Heb je de Nederlandse Wiljan Broeders (interviews) Of de mensen die wet nationaliteit? Fotografie Dan mag je stemmen voor goed of slecht vinden. Deze verkiezingskrant is een uitgave het vanreferendum. Archief Gemeente Drimmelen Anneke Moerenhout (interviews) de gemeente Drimmelen in samenwerking Onder de 18 jaar? met Weekblad ’t Carillon. Deze verschijnt in Dan mag je helaasOpmaak nog Weekblad ’t Carillon Elk heeft inlichtingenen veiligheidsdiensten. de land gehele gemeente Drimmelen in een niet stemmen. oplage van 13.000 Ook Nederland. Dezeexemplaren. diensten verzamelen informatie Druk om ons te beschermen. Bijvoorbeeld tegen bomaanslagen. Janssen pers Rotatiedruk Gennep Op welke tijden kunt u stemmen? U kunt stemmen van 7.30 uur tot 21.00 uur.

Waar kunt u stemmen? U kunt met deze stempas stemmen in alle stemlokalen in uw gemeente of (als u in Caribisch Nederland woont) uw openbaar lichaam. Stemlokaal bij u in de buurt

Waar vindt u informatie over andere stemlokalen?

Contactgegevens gemeente of openbaar lichaam

2

S TE M PA S

.

Verkiezingskrant 2018

Gemeente Drimmelen

Altijd meenemen als u gaat stemmen: - Deze stempas - Uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Nederland. De geldigheid van deze documenten mag bij het stemmen maximaal 5 jaar zijn verlopen. Strikt persoonlijk! Deze stempas is alleen geldig voor de geadresseerde. Deze pas is het bewijs dat u mag stemmen en is alleen geldig als uw naam en adres erop gedrukt staan. Misbruik van deze persoonlijke stempas is strafbaar.

Deze organisaties mogen daarom telefoongesprekken afluisteren en op andere manieren informatie verzamelen.

AR GAAT DE NIEUWE WET OVER? Maar mensen bellen tegenwoordig minder. Ze gebruiken nu internet. Daarom is er een nieuwe wet.

Contact Gemeente Drimmelen Bezoekadres: Park 1, 4921 BV Made Postadres: Postbus 19, 4920 AA Made Telefoon: 140162 E-mail: gemeente@drimmelen.nl Internet: www.drimmelen.nl/gemeenteraadsverkiezingen

Tegenstander

“Door deze wet bewaren ze straks ook veel informatie van burgers die niets fout doen.


Verkiezingskrant 2018

Stelling 1

Gemeente Drimmelen

De gemeente moet steeds meer producten en diensten digitaal aanbieden. Over 10 jaar is er geen gemeentehuis meer nodig.

De gemeente levert steeds meer diensten digitaal aan omdat de mensen en bedrijven daarom vragen (met de tijd meegaan dus). De Lijst Harry Bakker vindt dit een goede ontwikkeling, maar telefoon en baliebezoek met menselijk contact moet ook mogelijk blijven. Over 10 jaar is er zeker nog een gemeentehuis en misschien wel verspreid over de kernen!

CAB is het eens dat de gemeente meer producten en diensten digitaal moeten aanbieden. Het is echter te kort door de bocht dat er over 10 jaar geen gemeentehuis meer nodig is. CAB vindt dat de gemeente zijn publieke functie moet behouden en toegankelijk moet blijven voor haar inwoners en dat onze inwoners zonder afspraak binnen kunnen lopen.

Oneens. Je moet zelf kunnen bepalen of je alles digitaal wilt regelen met de gemeente of dat je liever langskomt op het gemeentehuis. Daarom willen we alles zo snel mogelijk digitaal beschikbaar maken, met altijd de optie om ‘echt’ contact te kunnen hebben met de gemeente. Dat contact kan volgens ons via de telefoon, op het gemeentehuis of met een huisbezoek.

De dienstverlening verandert o.a. door digitalisering. De gemeente moet producten en diensten aanbieden, voor iedereen bereikbaar en toegankelijk. Dat betekent zoveel mogelijk digitaal, maar zeker ook nog gewoon een “loket”. Niet alles kan digitaal. Niet iedereen kan/wil digitaal. Een gemeentehuis hoort daar dus zeker nog bij. In welke vorm dat over 10 jaar is, is nu niet te voorspellen.

Het CDA vindt contact tussen mensen onderling belangrijk. Ook de contacten tussen de gemeente en haar inwoners is belangrijk. Uiteraard daar waar het handig en gewenst is er digitale communicatie, dat zal toenemen. Het menselijk contact is waardevol als inwoners een gesprek of overleg met de gemeente wensen.

Oneens. Op korte termijn vindt de PvdA Drimmelen dat de dienstverlening op het gemeentehuis moet verbeteren. Dit betekent extra avondopenstelling en/of zaterdag openstelling. We leven in een 24/7 samenleving, waarbij kantooruren achterhaald zijn. Daarnaast zullen er in de toekomst steeds meer diensten digitaal worden aangeboden. Of dit betekent dat het gemeentehuis over 10 jaar is verdwenen is nu nog niet te zeggen.

Wel zoveel mogelijk digitaal aanbieden maar gemeentehuis blijft wel nodig.

En wat is úw mening? uw stem telt

21 MAART 3


Gemeente Drimmelen

4

Verkiezingskrant 2018


Verkiezingskrant 2018

Gemeente Drimmelen

in gesprek met

Harry Bakker

Hoe gaat jouw partij de veiligheid in deze gemeente verbeteren? Bestrijding van criminaliteit, tegengaan van overlast in de openbare ruimte en een goede verkeersveiligheid zijn belangrijk. Zo willen wij meer gescheiden fietspaden en moet het vrachtverkeer dat in de dorpen niets te zoeken heeft, worden geweerd. Verder zijn wij tegen de legalisatie van drugs en ondersteunen de Moedige Moeders.

Naam: Harry Bakker Burgerlijke staat: Single Leeftijd: 55 jaar Woonplaats: Terheijden Beroep: Wethouder in deze mooie gemeente; daarvoor werkzaam bij de douane in Rotterdam (een financiële functie) Hobby: Pony’s houden, tractor rijden en schaatsen (met name de Elfstedentocht). Daarnaast houd ik van actieve vakanties. Ik ben al op veel plekken geweest waar ik een alternatieve Elfstedentocht heb gereden, zoals China, Argentinië, Oostenrijk en Mongolië. Partij: Lijst Harry Bakker Lid sinds: In 2004 heb ik deze partij opgericht. Inmiddels staat Lijst Harry Bakker dus alweer 15 jaar voor de mensen klaar! Lijsttrekker sinds: De eerste keer dat Lijst Harry Bakker meedeed aan de gemeenteraadsverkiezingen (2006)

Waarom politiek actief geworden? Het waren de roerige Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2000 waar George W. Bush het net won van Al Gore. Boos dacht ik toen ‘Je moet het zelf doen om niet overgeleverd te zijn aan anderen!’. Die eerste gemeenteraadsverkiezingen (in 2002) ging ik naamloos en alleen in en haalde meteen twee zetels. Bovendien vond en vind ik het belangrijk klaar te staan voor de directe omgeving. Wat is een kenmerkende plek voor jou in deze gemeente? Mijn favoriete plekje zit in Terheijden bij de ijsbaan. Daar heb ik door de jaren heen zoveel plezier beleefd. Wat is voor jouw partij het belangrijkste speerpunt voor de komende verkiezingen? Ons verkiezingsprogramma luistert naar de titel ‘Gezond wonen in Drimmelen’ waarbij wij onszelf de opdracht meegeven: moet kunnen! Andere speerpunten waar wij ons nadrukkelijk op focussen zijn: ‘de zorg’, ‘vertrouwen in de jeugd’, ‘gezondheid, geluk en gezelligheid’ en als vierde willen we ons graag hard maken voor ‘de aanleg van een bos’.

Wat vindt jouw partij van het transparant en voor iedereen zichtbaar maken van klachten en/of onvrede over verschillende zaken op de gemeentelijke website? Er zijn de afgelopen jaren al fikse stappen gezet hoor op dit terrein, maar er is natuurlijk altijd nog winst te behalen. Zo kan het meldpunt transparanter; er moet een overzicht komen van wat gemeld is en de status daarvan. Oplossing van de meldingen is natuurlijk het belangrijkst, maar terugkoppeling ook! Hoe krijg je mensen – en met name jongeren – meer betrokken bij de (lokale) politiek? Simpeler dan gedacht… gewoon vragen! Ik laat mijn gezicht zien bij flink wat evenementen en activiteiten. Daar spreek ik de jeugd. Je moet ze uitdagen. ‘Loop eens mee, kom eens kijken!’ Het staat bovendien prachtig op je cv. Politiek zijn 1000 dingen die spelen, 100 zijn er belangrijk en ik geef vervolgens als tip aan hen mee: Kies er 10 uit die jij leuk en interessant vindt. Vindt jouw partij dat er genoeg (gemeentelijke) initiatieven gericht op jongeren zijn? Waar is volgens jouw partij behoefte aan en wordt dat meegenomen in het verkiezingsprogramma? We hebben een sterk jeugd- en jongerenbeleid, waarin we goed samenwerken met partners. De jeugd is nu eenmaal onze toekomst. Die moeten we voor de gemeente zien te behouden omdat zij bijvoorbeeld een belangrijke motor voor het actieve verenigingsleven zijn. Verder willen wij een jeugdadviesraad die het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd adviseert.

De afgelopen bestuursperiode kenmerkte zich door nieuwe/jonge bestuurders. Hoe vindt jouw partij dat de ‘jonkies’ het gedaan hebben? Sowieso een prima ontwikkeling. Die jonkies staan vaak garant voor een frisse inbreng en dat is belangrijk want anders roest je vast. Het is goed iedere bestuursperiode opnieuw een fors percentage nieuwelingen te hebben. Een stukje onervarenheid dat gecompenseerd wordt door flink wat enthousiasme. In ondernemerskringen wordt weleens gesteld dat de gemeente veel minder moet organiseren maar juist veel meer faciliteren. Wat vindt jouw partij daarvan? Dit vraagstuk sluit perfect aan bij de dienstverlenende houding die onze gemeente voorstaat, waarvan het project ‘Klant aan de Balie’ een prima voorbeeld is. Intern moeten we echter nog meer kijken naar wat de burger van ons verwacht. Actief meedenken zorgt voor resultaten, zoals daar zijn: de Koerskaart, Samen aan de Slag en de Meet & Match bijeenkomsten. Hoe ziet de gemeente Drimmelen er volgens jou over vier jaar uit? De mens staat nog meer centraal. Er wordt veel meer maatwerk geleverd. Tegen het landelijk beleid in hebben wij de verzorgingshuizen opengehouden. Er zijn zo’n 500 huizen bijgebouwd. En ik zou het wel geweldig vinden als er straks een prachtige historische brug bij de Schans in Terheijden staat. Waarom komt jouw partij als overwinnaar uit de verkiezingen? Wij zijn altijd aanwezig – niet slechts in de aanloop naar verkiezingen toe – actief, benaderbaar en herkenbaar. Bovendien leggen we een grote betrokkenheid aan de dag. Mensen helpen zit ons nu eenmaal in het DNA. Dit alles hebben we de afgelopen jaren geleverd en zullen we ook de komende jaren doen.

5


Gemeente Drimmelen

6

Verkiezingskrant 2018


Verkiezingskrant 2018

Gemeente Drimmelen

in gesprek met

Teun van de Steenoven Het is ons opnieuw gelukt een aantal enthousiaste jongeren op de lijst te krijgen. Vindt jouw partij dat er genoeg (gemeentelijke) initiatieven gericht op jongeren zijn? Waar is volgens jouw partij behoefte aan en wordt dat meegenomen in het verkiezingsprogramma? Het sportaanbod in deze gemeente is ruim voldoende. Waar het jeugdwerk zich echter wel actiever op moet richten, is de doelgroep die dreigt tussen wal en schip te raken. Vraag aan de jeugd waar zij behoefte aan hebben. Dat moeten wij niet voor hen beslissen. De jeugd is creatief en inventief genoeg.

Naam: Teun van de Steenoven Burgerlijke staat: Single Leeftijd: 52 jaar Woonplaats: Lage Zwaluwe Beroep: Zelfstandig ondernemer Hobby: Onder meer wielrennen, teammanager bij VV Bavel (van de heren 1 Zondag) en voorzitter van stichting Zwaluwe. Partij: Combinatie Algemeen Belang (CAB) Lid sinds: 2005 Lijsttrekker sinds: Dit worden de eerste gemeenteraadsverkiezingen die ik als lijsttrekker inga.

Waarom politiek actief geworden? Via Piet Meeuwissen ben ik met deze partij in contact gekomen. En daar heb ik nog geen moment spijt van gehad. CAB is onafhankelijk, omdat wij geen landelijke partijregels na hoeven te leven. We zijn lokaal betrokken en vinden alle kernen in deze mooie gemeente belangrijk. We dragen niet voor niets het woord ‘Algemeen’ in onze naam. Wat is een kenmerkende plek voor jou in deze gemeente? Dat is toch wel het haventje in Hooge Zwaluwe. Dat geeft het gevoel van de gemeente voor mij het beste weer. Water is erg belangrijk voor deze blauwgroene gemeente. Bovendien ben ik geboren in Hooge Zwaluwe. Wat is voor jouw partij het belangrijkste speerpunt voor de komende verkiezingen? Handhaving / communicatie Bij (niet vergunde) bouwwerkenbedrijvigheid: Handhaving oké, maar eerst proberen in overleg te legaliseren (via vergunning en/of aanpassing bestemmingsplan) alvorens te slopen. Kijk naar de mogelijkheden in plaats van beperkingen (uitgangspunt CAB: ‘legaliseren, tenzij’). Bij handhaving BOA’s moet men stoppen met burgertje pesten. Eerst aanspreken/ waarschuwen en dan pas bekeuren. En niet andersom! De communicatie van de gemeente met inwoners moet veel beter.

Hoe gaat jouw partij de veiligheid in deze gemeente verbeteren? Op het terrein van verkeersveiligheid de veiligheid voor fietsers en voetgangers verbeteren (afgescheiden paden en betere verlichting). Voor wat betreft persoonsveiligheid moet de politie en zeker de wijkagent veel zichtbaarder worden. In geval van overlast door kleine groepen jongeren: stel paal en perk aan vernielingen en de jongerenwerker moet continu in gesprek blijven met deze groepen. Wat vindt jouw partij van het transparant en voor iedereen zichtbaar maken van klachten en/of onvrede over verschillende zaken op de gemeentelijke website? De communicatie vanuit de gemeente naar onze inwoners vinden wij momenteel onvoldoende. Het is onaanvaardbaar dat inwoners geen reactie op hun klachten krijgen. Het zichtbaar maken kan hierbij helpen. Vanwege privacywetgeving moet de naam anoniem. Maar de aard van de klacht zichtbaar maken, vinden wij prima. Een gemeente behoort immers dienstbaar te zijn aan haar bewoners en niet andersom. Hoe krijg je mensen – en met name jongeren – meer betrokken bij de (lokale) politiek? Je zult vooral zelf actief mensen moeten benaderen. Zij die geïnteresseerd zijn moet je in een traject meenemen, hen alle ruimte geven en vervolgens laten groeien.

De afgelopen bestuursperiode kenmerkte zich door nieuwe/jonge bestuurders. Hoe vindt jouw partij dat de ‘jonkies’ het gedaan hebben? Het is vooral van groot belang dat er een goede mix is. Nieuwe bestuurders zorgen voor een frisse wind en houden je dus scherp. Maar je moet ook weer niet teveel onervarenheid krijgen, want dan mis je historisch besef. Continuïteit van bestuur is kortom van groot belang. In ondernemerskringen wordt weleens gesteld dat de gemeente veel minder moet organiseren maar juist veel meer faciliteren. Wat vindt jouw partij daarvan? Mee eens! De gemeente werkt nu al steeds meer faciliterend. Het is de taak van de gemeente om mee te denken en naar oplossingen te zoeken en hier proactief in te handelen. Denk in kansen en niet in bedreigingen. Maar laat de uitvoering vooral bij de ondernemers liggen; zij hebben op dat specifieke terrein immers kennis van zaken. Hoe ziet de gemeente Drimmelen er volgens jou over vier jaar uit? Over vier jaar is de communicatie tussen de gemeente en haar inwoners veel beter dan nu het geval is. Ook de leefbaarheid in onze kernen is behouden en/of verbeterd. De gemeente opereert verder vooral faciliterend en ondersteunend. We moeten er met zijn allen zorg voor dragen dat het in deze gemeente zo prettig mogelijk leven is. Waarom komt jouw partij als overwinnaar uit de verkiezingen? Wij staan tussen de mensen, zijn realistisch, benaderbaar en weten wat er speelt!

7


Verkiezingskrant 2018

Gemeente Drimmelen

Waar kunt u in de gemeente Drimmelen op woensdag 21 maart 2018 uw stem uitbrengen? Er zijn op woensdag 21 maart 2018 voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad op diverse locaties stembureaus ingericht. Met uw stempas en uw (ten minste tot 22 maart 2013) geldige identiteitsbewijs kunt u bij één van deze stembureaus gaan stemmen. De stemlokalen met zijn toegankelijk voor mensen met een beperking en waar geen voor staat zijn minder makkelijk toegankelijk voor deze mensen. Bij onderstaande stembureaus kunt van 07.30 tot 21.00 uur uw stem uitbrengen. Aansluitend vindt in deze stemlokalen de openbare stemopneming (het tellen van de stemmen) van het stembureau plaats. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Gemeentehuis, Park 1 Made Cultureel Centrum De Mayboom, Kerkstraat 10 Made Zorgcentrum De Wijngaerd, Cyclaamstraat 2A De Duinpan, Romboutsstraat 78 Made Sporthal De Amerhal, Lignestraat 56 Made Basisschool De Stuifhoek, Norbartstraat 55 Made Ons Dorphuys, ’t Fort 1 Drimmelen Ontmoetingscentrum De Zonzeel, Poolsestraat 13 Hooge Zwaluwe Zorgcentrum De Ganshoek, Ds. Jamesstraat 18 Lage Zwaluwe Jeugdhuis Ons Belang, Kerkstraat 47 Lage Zwaluwe Gemeenschapshuis Plexat, Kerkstraat 22 Wagenberg Woonzorgcentrum Antonius Abt, Dorpsplein 1 Terheijden Waarom stemmen op 21 maart? Basisschool de Zeggewijzer, Biezelaar 59 Terheijden Waarover gaat de gemeente? Basisschool de Windhoek, Abtslaan 15 Terheijden Hoe bepaal ik op wie ik stem?

VERKIEZINGSKRANT

Hoe kan ik stemmen? Stembureaus voor iedereen De gemeente Drimmelen besteedt extra zorg aan mensen met een beperking bij de verkiezingen. 9 van de 14 stembureaus zijn rolstoeltoegankelijk, zodat in elk dorp minstens één stembureau toegankelijk is met een rolstoel of scootmobiel. De overige 5 stembureaus worden drempelvrij gemaakt. Ook zijn er bij alle stembureaus op 21 maart (tijdelijke) invalideparkeerplaatsen. Voor slechtzienden zijn er vergrote kandidatenlijsten en een loep in het stemhokje. Voor laaggeletterden is er in de stemhokjes uitleg in pictogrammen.

Informatie over de verkiezingen Op de gemeentelijke website vindt u meer informatie over de gemeenteraadsverkiezing en het referendum. Hebt u vragen? Deze kunt u stellen via backofficeburgerzaken@drimmelen.nl of door te bellen naar het algemene telefoonnummer van de gemeente Drimmelen 14 0162. Uiteraard kunt u ook met uw vragen terecht bij de publieksbalies in het gemeentehuis, Park 1 in Made. Dit kan gedurende de reguliere openingstijden: Maandag t/m donderdag van 08.30 uur - 17.00 uur. Vrijdag van 08.30 - 16.00 uur.

Hoewerktstemmen.nl

Op woensdag 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Alle Nederlanders vanaf 18 jaar mogen dan stemmen. Bepaal mee wie er in de gemeenteraad komen. Kijk ook eens op de website hoewerktstemmen.nl.

Deze website legt alles over het stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen op eenvoudige wijze uit: wat is de gemeenteraad en hoe werkt het stemmen. Je kunt er ook oefenen met stemmen.

8

Raadgevend referendum Tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezing vindt er een raadgevend referendum plaats over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Centraal in het referendum staat de vraag: “Bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017?” Deze wet bepaalt: • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD); • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden; • hoe het toezicht is geregeld. De tekst van de wet is op het gemeentehuis verkrijgbaar. De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie

uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl Doel van het referendum In 2017 namen de Tweede en Eerste Kamer bovengenoemde wet aan. De beoogde datum waarop de wet in werking treedt is 1 mei 2018. Een groep burgers heeft een referendum aangevraagd met als doel de Tweede Kamer te adviseren. Als de meerderheid van de stemmen in het referendum vóór deze wet is, of als de opkomst onder de 30% ligt, dan kan de wet gewoon per 1 mei 2018 in werking treden. Anders moet het parlement een nieuw besluit nemen over de wet. Dit nieuwe besluit kan zijn dat de wet wordt ingetrokken óf dat deze toch in werking treedt.

Meer informatie • https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bevoegdheden-inlichtingendienstenen-veiligheidsdiensten/wet-op-de-inlichtingen-en-veiligheidsdiensten-wiv • http://wetten.overheid.nl/BWBR0039896/2017-09-01 • https://www.kiesraad.nl/actueel/nieuws/2017/11/01/referendum-over-wiv-gaat-door


Verkiezingskrant 2018

Stelling 2

Gemeente Drimmelen

Inwoners moeten meer zelf gaan doen? Nee hoor, inwoners zitten hier niet op te wachten, de gemeente verwacht te veel van hen.

Inwoners kunnen en willen vaak zelf verantwoordelijk zijn voor hun directe omgeving of de medemens helpen. Dit juicht de Lijst HB toe en ook in beleidsplannen ( zoals openbaar groen ) is daar ruimte voor gemaakt. Passende inzet van betrokken mensen in een mix van gemeente en buurt.

Heel veel zaken kunnen alleen door de gemeente worden opgepakt, zoals wegenonderhoud en uitgiften van paspoorten en rijbewijzen et cetera. Uiteraard staan we positief tegenover initiatieven van onze inwoners en daar mag zeker een beloning tegenover staan als dat de gemeente tijd, werk en kosten scheelt.

Oneens. Als ik thuis moet stofzuigen, zit ik daar ook niet op te wachten, maar dat betekent niet dat ik het daarom niet hoef te doen. Wij vinden het dan ook normaal dat je de stoep voor je huis veegt. Verder zijn wij er ook van overtuigd dat inwoners veel beter dingen kunnen organiseren, zoals bijvoorbeeld evenementen dan per se de gemeente.

Inwoners mogen meer zelf doen. Als inwoners ideeën hebben of iets willen regelen, dan zorgen wij voor randvoorwaarden. Inwoners mogen meedenken vanaf de start. GroenDrimmelen(VP/D66) geeft ruimte aan eigen verantwoordelijkheid. Er zit zoveel deskundigheid en energie bij inwoners! Als gemeente zorgen we wel altijd voor basiszekerheden en een vangnet voor wie buiten de boot valt of niet mee kan doen!

Het CDA erkent dat het soms lijkt alsof iedereen het steeds drukker krijgt: betaalde arbeid, een gezin, soms studeren, sporten en bewegen, hobby’s, sociale bezigheden zoals contact met familie en vrienden. Samen met anderen iets ondernemen zoals mantelzorg, een helpende in hand in de buurt is ook waardevol en vooral leuk om te doen.

Eens. Inwoners van Drimmelen doen al heel veel zelf. Waar inwoners meer zelf willen en kunnen doen is dat prima. Maar PvdA Drimmelen vindt dat de gemeente degene is die er uiteindelijk voor moet zorgen dat onze dorpen schoon, veilig en leefbaar zijn.

Voor een prettige leefomgeving kunnen inwoners een bijdrage leveren maar de openbare ruimte is een taak van de gemeente.

En wat is úw mening? uw stem telt

21 MAART 9


Gemeente Drimmelen

10

Verkiezingskrant 2018


Verkiezingskrant 2018

Gemeente Drimmelen

in gesprek met

Tim Simons

omkijkt, ben ik ervan overtuigd dat dat gaat lukken. Hoe gaat jouw partij de veiligheid in deze gemeente verbeteren? We zijn op de goede weg. De VVD is heel tevreden dat het politiesteunpunt weer terug is. Het streven is nu naar een spreekuur (min. 1 uur per week) met een wijkagent in ieder dorp. Verder willen wij dat BOA’s beter uitgerust worden, met minstens een portofoon en bodycam. Daarnaast moeten we vol blijven inzetten op aanpak drugsoverlast.

Naam: Tim Simons Burgerlijke staat: Samenwonend Leeftijd: 23 jaar Woonplaats: Made Beroep: Ik werk voor de Tweede Kamerfractie van de VVD; voor die uitdaging heb ik met pijn in het hart mijn baan als docent Engels op het Scala in Teteringen opgezegd. Hobby: Tussen de bedrijven door maak ik graag muziek. Ik speel piano en saxofoon. Partij: VVD Lid sinds: 2012 Lijsttrekker sinds: Juni 2017

Waarom politiek actief geworden? Na mijn studie keerde ik terug naar Made, vrienden gingen ergens anders wonen. Als ik dan vroeg wanneer zij terugkwamen, was het antwoord steevast ‘Als er meer betaalbare woningen voor starters komen!’. De kernen hier moeten leefbaar en bruisend blijven. Dat doe je met jong en oud. ‘Dan moet ik me dus maar hard gaan maken voor die woningen,’ besloot ik. Wat is een kenmerkende plek voor jou in deze gemeente? Dat moet dan toch wel het fietspad tussen Made en Wagenberg zijn. Vier jaar geleden heb ik het voor elkaar gekregen dat dat verlicht werd voor (vooral) de schoolgaande jeugd die daar dagelijks rijdt. Deze plek motiveert me altijd om door te blijven zetten en de gemeente stapje voor stapje beter te maken. Wat is voor jouw partij het belangrijkste speerpunt voor de komende verkiezingen? Iedereen moet verzekerd zijn van liefdevolle en goede zorg! De basis is op orde dus nu nog meer focussen op ondersteuning voor mantelzorgers en preventie, zodat mensen op een goede en veilige manier zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Aangezien wij een gemeente zijn die goed naar elkaar

Wat vindt jouw partij van het transparant en voor iedereen zichtbaar maken van klachten en/of onvrede over verschillende zaken op de gemeentelijke website? Persoonlijk heb ik liever dat de gemeente problemen oplost in plaats van al te veel tijd besteden aan alles online zetten. Op een soort van klaagbaak zit ik alvast niet te wachten. Wel moet de gemeente de persoon met de klacht op de hoogte houden van wat er met de klacht wordt gedaan en hoe het wordt opgelost. Dat gebeurt nu nog veel te weinig. Hoe krijg je mensen – en met name jongeren – meer betrokken bij de (lokale) politiek? Als je jongeren hierbij wilt betrekken, moet je ze ook echt mee laten beslissen. Toen ik op mijn 17e de lokale politiek inging, telde mijn stem net zo zeer als van ieder ander. Een goede afspiegeling van de maatschappij vindt de VVD belangrijk. Dat gaat overigens verder dan enkel de focus op jongeren te richten. Vindt jouw partij dat er genoeg (gemeentelijke) initiatieven gericht op jongeren zijn? Waar is volgens jouw partij behoefte aan en wordt dat meegenomen in het verkiezingsprogramma? De gemeente leert steeds beter om jongeren overal bij te betrekken. In Lage Zwaluwe was het wethouder John van Oosterhout die samen met de kinderen daar een speeltuin aan de Amer ontwikkelde. De wat oudere jeugd (14 – 18 jaar) moeten we proberen maatschappelijk actief

te maken. Hoe zorgen we ervoor dat Drimmelen een leuke plek is en blijft en welk aandeel kunnen zij daarin leveren? De afgelopen bestuursperiode kenmerkte zich door nieuwe/jonge bestuurders. Hoe vindt jouw partij dat de ‘jonkies’ het gedaan hebben? Vermoedelijk waren ze wel tevreden want ze hebben mij gevraagd lijsttrekker te worden… een lach klinkt. De afgelopen periode zijn er veel starterswoningen bijgebouwd, is het creatieve denken in de raad gebracht en was er het lef beslissingen te nemen die pas op lange(re) termijn effect hebben. Dat zijn grote verdiensten. In ondernemerskringen wordt weleens gesteld dat de gemeente veel minder moet organiseren maar juist veel meer faciliteren. Wat vindt jouw partij daarvan? Als gemeente organiseren wij niet zoveel hoor. En dat is maar goed ook. Ondernemers kunnen dat veel beter. Ga maar na: die ene keer dat de gemeente het Verbroederingsbal moest organiseren, lukte het niet. Hierna hebben gelukkig partijen uit het veld het opgepakt… met succes. De gemeente moet burgers die iets willen organiseren wel in staat stellen dat ook te doen. Hoe ziet de gemeente Drimmelen er volgens jou over vier jaar uit? Wel wat groter, want we hebben er een paar woonwijken – voor met name starters en senioren – bijgebouwd. Bovendien een gemeente waar we nog meer naar elkaar omkijken – een hechtere samenleving – om samen de samenleving waar we samen zaken aanpakken meer vorm te geven. Waarom komt jouw partij als overwinnaar uit de verkiezingen? Wij laten heel duidelijk zien wat we in Drimmelen gaan aanpakken. We gaan niet aan de kant staan schreeuwen wat anders en beter moet. We zien een probleem, stropen onze mouwen op en pakken het aan. Die instelling gaat zich uitbetalen bij de gemeenteraadsverkiezingen.

11


Gemeente Drimmelen

12

Verkiezingskrant 2018


Verkiezingskrant 2018

Gemeente Drimmelen

in gesprek met

Jürgen Vissers

inzetten op het – samen met de inwoners – schoon en veilig houden van de buurt (WhatsApp groepen, buurtpreventie, voorlichting), dat wijkagenten meer op straat te vinden zijn, handhaven van kleine ergernissen, verminderen drugsoverlast en het verbeteren van de verkeersveiligheid (zoals bijvoorbeeld in de Stationsstraat te Made en de oversteek Bredaseweg in Terheijden).

Naam: Jürgen Vissers Burgerlijke staat: Gehuwd, 2 kinderen Leeftijd: 39 jaar Woonplaats: Made Beroep: Financieel adviseur gemeente Geertruidenberg Hobby: NAC; in 1988 ging ik voor het eerst naar een wedstrijd. De liefde voor deze voetbalclub is sindsdien altijd gebleven. Er zijn maar weinig thuiswedstrijden waar ik niet op de tribune zit. Partij: Groen Drimmelen (VP/D66) Lid sinds: 2004 Lijsttrekker sinds: 2010; dit worden dus de derde verkiezingen die ik als lijsttrekker inga

Waarom politiek actief geworden? Hans van Mierlo was mijn held, D66 de partij waar ik me thuis voelde en nog steeds voel. De visie op hoe volgens deze partij de samenleving eruit moet zien, deel ik. Binnen Groen Drimmelen (VP/D66) is daarvoor heel veel aansluiting en ruimte. Wat is een kenmerkende plek voor jou in deze gemeente? Made is waar ik opgegroeid ben en nog altijd woon. De Marktstraat is een plek waar alles samenkomt: economische bedrijvigheid, groen, duurzaamheid, bovendien vinden er vele evenementen plaats. Met het nieuwe Centrumplan gaat deze plek straks zelfs nog meer potentie krijgen. Wat is voor jouw partij het belangrijkste speerpunt voor de komende verkiezingen? Iedereen doet mee! Dus moeten we blijven investeren in onderwijs, goed sociaal beleid, sport, bibliotheken et cetera. Voor mensen die buiten de boot (dreigen te) vallen, moet er altijd een vangnet zijn. Bovendien moeten wij de bewaker blijven voor groen, duurzaamheid, natuur en milieu. Hoe gaat jouw partij de veiligheid in deze gemeente verbeteren? Drimmelen is een relatief veilige gemeente. Toch blijven wij fors

Wat vindt jouw partij van het transparant en voor iedereen zichtbaar maken van klachten en/of onvrede over verschillende zaken op de gemeentelijke website? Groen Drimmelen kiest er liever voor om zichtbaar te maken hoe we klachten opgelost hebben. Vaste aanspreekpunten per dorp en een aanjager communicatie op het gemeentehuis zijn daar volgens ons de oplossing voor. Iedere goed afgehandelde melding is een cadeautje voor de inwoners! Hoe krijg je mensen – en met name jongeren – meer betrokken bij de (lokale) politiek? Door steeds weer te laten zien dat je kunt meebeslissen over onderwerpen die jou aangaan en hoe groot je invloed daarop vervolgens kan zijn. De drempel naar de politiek is namelijk helemaal niet zo hoog. Wij willen de democratie en betrokkenheid nog verder vergroten door meer inspraak, meer dorpsgericht werken en meer directe vormen van democratie (zoals jongerenpanels en burgerinitiatieven). Vindt jouw partij dat er genoeg (gemeentelijke) initiatieven gericht op jongeren zijn? Waar is volgens jouw partij behoefte aan en wordt dat meegenomen in het verkiezingsprogramma? We doen heel veel voor jongeren; van vroeg/voorschoolse educatie en peuteropvang tot het aanleggen van speelbossen, trapveldjes en investeren in sport. Wat dat betreft zijn onze jongerenwerker en buurtsportcoaches goud waard. In de volgende periode willen wij nog meer met de jongeren zelf in gesprek. Want waarom zouden wij alles achter de tekentafel bedenken als

de specialisten het ons ook kunnen vertellen. De afgelopen bestuursperiode kenmerkte zich door nieuwe/jonge bestuurders. Hoe vindt jouw partij dat de ‘jonkies’ het gedaan hebben? Zelf kwam ik in 2006 als jonkie in de Raad. Mijn ervaring toen? Verfrissend, onervaren, persoonlijke ontwikkeling, vernieuwend en vastbijten in onderwerpen. Dat zag ik toen en gelukkig ook nu nog bij veel nieuwelingen. Zelf hebben wij met Miriam Tiekstra een van die jonkies geleverd. Een topper! In ondernemerskringen wordt weleens gesteld dat de gemeente veel minder moet organiseren maar juist veel meer faciliteren. Wat vindt jouw partij daarvan? Groen Drimmelen staat voorop om het eigen initiatief te stimuleren en waarderen. Betrokkenheid, eigen verantwoordelijkheid en burgerparticipatie dragen wij hoog in het vaandel. Dat wat inwoners, ondernemers, verenigingen, stichtingen, dorpen en wijken zelf kunnen, laten we ze ook zelf doen. Wij staan aan de wieg van het dorpsgericht werken en willen dat ook verder doorontwikkelen. Hoe ziet de gemeente Drimmelen er volgens jou over vier jaar uit? Als een sociale en duurzame woongemeente met ruimte voor ondernemerschap en eigen initiatief. We zijn er voor elkaar, zorgen voor elkaar, houden rekening met elkaar en zorgen er samen voor dat ons onderwijs, onze verenigingen, onze wijken en straten, onze zorg en onze natuur er ook zijn voor de generatie na ons. Waarom komt jouw partij als overwinnaar uit de verkiezingen? Een stem op Groen Drimmelen (VP/D66) is een stem op een stabiele en betrouwbare club mensen, die gaat voor veel duurzaamheid, goed onderwijs, verenigingen, vrijwilligers, mantelzorgers en goede zorg. Dat is overigens niet alleen waar wij voor staan maar ook heel veel inwoners in deze mooie gemeente.

13


Verkiezingskrant 2018

Gemeente Drimmelen

Stelling 3

De gemeente moet niet zomaar een uitkering geven, maar eerst kijken wat iemand nodig heeft om actief te kunnen deelnemen aan werk en de maatschappij.

Een uitkering is er niet zomaar. Soms noodzakelijk in een tijdelijke, mindere periode of overgang naar andere situatie. Wel vindt de Lijst Harry Bakker een actieve houding belangrijk en zeker voor kansrijke groepen moet de gemeente met cursussen, begeleiding en werkaanbod een perspectief bieden.

Zomaar een uitkering geven is nooit een optie en dat gebeurt ook niet meer. De insteek moet altijd zijn om iemand actief deel te laten nemen aan de maatschappij (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk) en proberen zo snel mogelijk weer deel te laten nemen aan het arbeidsproces. Kijk samen naar de mogelijkheden.

Eens. Al geeft de gemeente niet ‘zomaar’ een uitkering. Daar hebben mensen recht op. Maar naast dat recht, hebben ze ook de plicht om snel weer op zoek te gaan naar werk. Als het vinden van een baan niet lukt, vinden we dat we mogen verwachten dat ze iets terugdoen voor hun uitkering, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk bij een sportclub.

Een uitkering is een financieel/sociaal vangnet als er geen inkomsten uit werk etc. zijn. Van een uitkeringsgerechtigde verwacht GroenDrimmelen(VP/D66) dat deze er alles aan doet om werk te vinden. Dat stimuleren we dus ook! De gemeente moet ook zorgen voor maatwerk, want er moet voor ieder gezin een basisinkomen zijn. We willen niet dat mogelijke (financiële) problemen groter worden.

Het CDA is het helemaal eens met deze stelling. Wij staan ervoor dat iedereen meedoet in onze samenleving. Iedere inwoner levert een bijdrage aan de gemeenschap. Dat kan op vele manieren: betaald werk, vrijwilligerswerk of mantelzorg. Daar waar mensen dit lastig vinden en niet kunnen, ondersteunen we die mensen om zo snel als mogelijk, op eigen kracht een zinvolle bijdrage te leveren. Iedereen hoort erbij en iedereen doet mee.

Eens. Maar dit betekent ook dat de gemeente een goed participatiebeleid moet voeren en inwoners met een beperking en een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan moet helpen.

Er is wel een recht op uitkering maar de gemeente mag wel een tegenprestatie vragen en -indien mogelijk- zorgen voor werk zodat mensen mee kunnen doen in de maatschappij.

En wat is úw mening? uw stem telt 14

21 MAART


Verkiezingskrant 2018

Stelling 4

Gemeente Drimmelen

De gemeente moet agrariërs en andere ondernemers de ruimte geven om toeristische initiatieven te ontwikkelen in het buitengebied, ook als dat buiten de regels van het bestemmingsplan valt.

De gemeente Drimmelen heeft een aantrekkelijk buitengebied met primaire landbouwgebieden en kansrijke overgangszones. Vanuit de bestaande regels komt er steeds meer ruimte om naar goede initiatieven te kijken met een positieve grondhouding. De Lijst HB vindt het belangrijk dat er een goede balans is in het buitengebied en dat de gemeente hierin meedenkt.

Er zijn regels om wildgroei te voorkomen, het bestemmingsplan buitengebied is in principe leidend. Verder is het maatwerk. Initiatieven hiervoor dienen afzonderlijk bekeken te worden. Ambtenaren moeten hierin meedenken en dienstverlenend zijn en niet direct afwijzend tegenover een initiatief staan. En wanneer dit past dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden.

Eens. Het is voor veel agrariërs moeilijk om hun hoofd boven water te houden, zeker met oog op de toekomst. Ze hebben maar een paar opties: opschalen, stoppen of een creatief plan bedenken. Vele kiezen voor dat laatste en wij vinden dat de gemeente daarbij mee moet denken in plaats van tegenwerken.

We zien steeds vaker plannen in het buitengebied die voldoen aan doelstellingen op het gebied van toerisme&recreatie of duurzaamheid. Tegelijkertijd zijn er dan oude regels, die dat in de weg staan. Die moeten we dan aanpassen en niet star vasthouden aan nutteloze regels en eisen. Wij willen goede initiatieven faciliteren en natuur en milieu beschermen. Dat kan samen!

Agrariërs en andere ondernemers krijgen van het CDA de ruimte om toeristische initiatieven te ontwikkelen in het buitengebied. Zo nodig passen we het bestemmingsplan aan. De ontwikkeling van toerisme, samen met de landbouwbedrijven in het buitengebied, past helemaal in de visie van het CDA en van de gemeente Drimmelen.

Eens. Binnen de huidige regels van het bestemmingsplan buitengebied, is dit momenteel niet altijd mogelijk. Kansen liggen er bij de invoering van de nieuwe omgevingswet in 2020. De kansen die de nieuwe wet biedt, wil de PvdA Drimmelen benutten.

In Drimmelen is het A1-gebied voor de agrariër en in A2-gebied kunnen meerdere initiatieven ontwikkeld worden.

En wat is úw mening? uw stem telt

21 MAART 15


Gemeente Drimmelen

Verkiezingskrant 2018

STEM 21 maart

16


Verkiezingskrant 2018

Gemeente Drimmelen

in gesprek met

Riekje van Vugt - Buter we ons verenigingsleven, verder meer aandacht voor jongeren en gezondheid en een goed gewicht. De sleutel tot succes daarvoor is een goede samenwerking met GGD, scholen en bedrijven. Bovendien geldt dat als je jongeren bereikt, je tevens de ouders bereikt. En dat verbindt. De afgelopen bestuursperiode kenmerkte zich door nieuwe/jonge bestuurders. Hoe vindt jouw partij dat de ‘jonkies’ het gedaan hebben? De beste raad is een raad die een goede afspiegeling van de samenleving is: vrouw, man, oud, jong. Dus hebben we die laatste categorie zeker ook nodig. Jongeren kunnen prima verwoorden waar zij voor staan.

Naam: Riekje van Vugt - Buter Burgerlijke staat: Gehuwd, moeder van 2 volwassen zoons Leeftijd: 50 jaar Woonplaats: Lage Zwaluwe Beroep: Ik ben van huis uit HBOV-er, een HBO verpleegkundige. Op dit moment werk ik als coördinator informele zorg bij SWO. In die functie kom ik veel thuis bij mensen met een chronische ziekte. Hobby: Ik ben vooral graag buiten. Lekker wandelen, hoofd in de wind. Ik ben actief binnen de Evangelische kerk; ik begeleid het kinderwerk wat ik gaaf vind om te doen. Verder ontdek ik graag nieuwe plekken, dichtbij huis of wat verder weg… Partij: CDA Lid sinds: 2013 Lijsttrekker sinds: Ik zit sinds 2014 in de gemeenteraad en nu als lijsttrekker.

Waarom politiek actief geworden? Politiek bewust ben ik altijd al geweest. De trigger om actief te worden, was de kanteling in de zorg. Het was enorm wat er ging gebeuren, met mijn kennis wilde ik graag bijdragen en wat betekenen voor de inwoners van Drimmelen. Vanuit de lokale politiek leek mij dit een goed plan. Wat is een kenmerkende plek voor jou in deze gemeente? De markt is bij uitstek een plek waar mensen elkaar ontmoeten en het gesprek aangaan. Ik heb bewust de groentekraam gekozen om zo mensen te bewegen voor de gezonde keuze te gaan. Zelf houd ik ook van gezond en vers eten.

regels schrappen, dan hoeven de Boa’s zich daar niet druk over te maken. Wat vindt jouw partij van het transparant en voor iedereen zichtbaar maken van klachten en/of onvrede over verschillende zaken op de gemeentelijke website? Een prima zaak. Het CDA is erg voor transparantie. Dit geeft aan dat je mensen en klachten serieus neemt. Bewoners weten dan dat ze door de gemeente gehoord worden.

Wat is voor jouw partij het belangrijkste speerpunt voor de komende verkiezingen? De essentie voor het CDA is: ‘Iedereen doet mee’. Verder willen we 500 extra duurzame huizen in Drimmelen en de mobiliteit en het sluipverkeer hebben we over vier jaar opgelost.

Hoe krijg je mensen – en met name jongeren – meer betrokken bij de (lokale) politiek? Kijk naar het CDA. Wij hebben twee jonge mensen op de vierde en vijfde plek van de lijst: Luc (22) en Ruud (29). Dat was een uitdaging, het is gelukt. Wij hopen dat zij ook weer jongeren trekken naar de politiek. Bij ons of bij andere partijen. Dat maakt niet uit. Het CDA is ook een groot voorstander van een jeugdraad. Jong geleerd is oud gedaan.

Hoe gaat jouw partij de veiligheid in deze gemeente verbeteren? Kijk je naar de cijfers dan voelen de meeste mensen in Drimmelen zich veilig. Het is de handhaving waar het nog wel eens aan schort. Wij willen het aantal Boa’s dan ook graag verdubbelen van twee naar vier. Want een van de grootste ergernissen is als mensen zich niet aan de regels houden. Tegelijkertijd willen we ook zinloze

Vindt jouw partij dat er genoeg (gemeentelijke) initiatieven gericht op jongeren zijn? Waar is volgens jouw partij behoefte aan en wordt dat meegenomen in het verkiezingsprogramma? Zeker, wij hebben jongerenwerkers en sportcoaches. Verder is er een mooi en goed verenigingsleven. Er zijn zeker mogelijkheden voor de jeugd. In ons verkiezingsprogramma benadrukken

In ondernemerskringen wordt weleens gesteld dat de gemeente veel minder moet organiseren maar juist veel meer faciliteren. Wat vindt jouw partij daarvan? Volledig mee eens. Zoals gezegd, het CDA vindt dat iedereen meedoet. Als er initiatieven zijn; vraag waar behoefte aan is. Zo faciliteert de gemeente, vooral niet door de gemeente overnemen. Wat dat betreft was het Verbroederingsbal tijdens carnaval dit jaar een treffend voorbeeld. Het lukte de gemeente niet, bewoners pakten het op en het was een groot succes. Zo kan het dus… Hoe ziet de gemeente Drimmelen er volgens jou over vier jaar uit? Het gaat goed met Drimmelen, over vier jaar gaat het nog beter. Dan zijn er aardig wat huizen bijgebouwd en is er meer groen dan nu. Ook trekken we veel meer mensen van elders die een dagje – of langer – komen genieten in onze groenblauwe gemeente. Lokale ondernemers zijn tevreden over de faciliterende rol van de gemeente. Waarom komt jouw partij als overwinnaar uit de verkiezingen? Onze slogan luidt ‘Drimmelen geef je door!’. Dat betekent dat we bewust keuzes maken en altijd rekening houden met de generaties die na ons in het mooie Drimmelen wonen. Dus als de kiezer op ons stemt, maken we het waar en ziet Drimmelen er over vier jaar nog mooier uit. Ik hoop dat veel mensen gaan stemmen. Bij een opkomstpercentage van 70% is de democratie in Drimmelen de winnaar.

17


Gemeente Drimmelen

18

Verkiezingskrant 2018


Verkiezingskrant 2018

Gemeente Drimmelen

in gesprek met

Hanneke de Bruijne Vindt jouw partij dat er genoeg (gemeentelijke) initiatieven gericht op jongeren zijn? Waar is volgens jouw partij behoefte aan en wordt dat meegenomen in het verkiezingsprogramma? Het is vooral de groep 12 – 18 jaar die moeite heeft om nog ergens binnen te komen. Wat dat betreft is ‘de huiskamer’ (ontmoetingsplek) in Made een prima initiatief. Dat zouden wij graag uitrollen naar de andere kernen. Je houdt jongeren (18+) niet tegen dat ze naar een andere gemeente gaan maar het moet niet noodgedwongen zijn. De afgelopen bestuursperiode kenmerkte zich door nieuwe/jonge bestuurders. Hoe vindt jouw partij dat de ‘jonkies’ het gedaan hebben? Het is juist de mix die voor succes zorgt. Voor bepaalde (vooral) technische vraagstukken is ervaring namelijk evenzeer vereist. Maar geweldig hoor dat die jonge honden er zijn. Ik zie er aardig wat waar veel potentie in zit. Naam: Hanneke de Bruijne Burgerlijke staat: Getrouwd, 2 kinderen (18 en 16) Leeftijd: 48 jaar Woonplaats: Made Beroep: Medisch analist Hobby: Politiek is mijn uit de hand gelopen hobby. Wil je dat goed doen dan blijft er vrij weinig tijd over voor andere dingen. Ik houd daarnaast van wandelen en ben een fervent Formule 1 kijker. Partij: PvdA Drimmelen Lid sinds: 2006 Lijsttrekker sinds: Voor de tweede keer ben ik lijsttrekker tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Waarom politiek actief geworden? Interesse voor politiek heb ik van huis uit meegekregen. Van nature ben ik iemand die graag iets toe wil voegen aan de gemeenschap. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 ben ik me uitvoerig gaan oriënteren waar ik ‘pas’. Dat bleek de PvdA te zijn… een prima keuze nog altijd!

Hoe gaat jouw partij de veiligheid in deze gemeente verbeteren? Je hebt vele soorten veiligheid. Voor de PvdA is met name verkeersveiligheid een belangrijk speerpunt, met daarbij de focus op het langzame verkeer. Onveilige situaties willen we aanpakken. Op die plekken is ook vaak onze rode fiets te vinden.

Wat is een kenmerkende plek voor jou in deze gemeente? Ik mis wat aandacht voor het sociaal domein (en de zorg) in jullie vragen. Voor de foto ben ik daarom bewust gaan zoeken naar een locatie die dat uitstraalt. Vandaar dat ik gekozen heb voor de Social Sofa in Lage Zwaluwe; een waar ontmoetingspunt in de gemeente.

Wat vindt jouw partij van het transparant en voor iedereen zichtbaar maken van klachten en/of onvrede over verschillende zaken op de gemeentelijke website? Absoluut voor transparantie maar daarbij wel aangetekend dat we de privacy nooit uit het oog mogen verliezen. Het eerlijke verhaal vertellen en duidelijk communiceren; dat is van het grootste belang. Zo loopt het meldpunt dat we in de gemeente hebben echt wel goed hoor, enkel de afhandeling kan beter.

Wat is voor jouw partij het belangrijkste speerpunt voor de komende verkiezingen? Het verbeteren van het sociaal domein, vooral op het terrein van de Wmo en Participatiewet. Die wordt nog niet naar behoren toegepast. Te vaak bereiken ons signalen van mensen die bijvoorbeeld een traplift nodig hebben en dan als antwoord krijgen ‘Is verhuizen geen optie?’. Nee dus! Daar hebben we nu juist die Wmo voor. Ook blijven we ons inzetten voor de alfahulp. Ik wil voor deze huishoudelijke hulpen werk met sociale zekerheid, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering, vakantiegeld en pensioenopbouw.

Hoe krijg je mensen – en met name jongeren – meer betrokken bij de (lokale) politiek? Ik ben weliswaar enig raadslid maar heb een grote steunfractie en daar zijn alle leeftijden in vertegenwoordigd. Vraag welke onderwerpen jongeren interessant vinden om over mee te denken en beslissen. Mag ik overigens nog wel een lans breken voor meer vrouwen in de lokale politiek.

In ondernemerskringen wordt weleens gesteld dat de gemeente veel minder moet organiseren maar juist veel meer faciliteren. Wat vindt jouw partij daarvan? We profileren onszelf als faciliterende gemeente. In woord zijn we dat ook wel degelijk, in daad maken we langzamerhand kleine stapjes. Dat zien we bijvoorbeeld in Made met de discussie omtrent het verplaatsen van het sociaal dorpshart naar de kerk. Ik wil dat graag faciliteren maar wil er wel voor waken dat het geen geldverslindend project wordt. Hoe ziet de gemeente Drimmelen er volgens jou over vier jaar uit? Een stuk socialer en een stuk duurzamer! Het hele item duurzaamheid is nu nog teveel hokjesdenken. Als ondernemers met ideeën komen, wil ik dat we kijken naar wat er kan en niet blijven hangen in wat niet kan. Top toch zo’n Traais Energie Collectief. Langs Made zou ik zelf graag geluidsschermen met zonnepanelen zien. Waarom komt jouw partij als overwinnaar uit de verkiezingen? Wij investeren in mensen! Hopelijk weten onze inwoners dat op waarde te schatten. Met gedrevenheid en groot enthousiasme gaan wij onze schouders zetten onder het verbeteren van dat sociaal beleid. Dat we gaan doen wat we als gemeente beloven. Met aandacht voor elkaar.

19


Verkiezingskrant 2018

Gemeente Drimmelen

Stelling 5

De gemeente moet initiatieven voor meer duurzaamheid zoals zonneparken faciliteren.

Belangrijk is duurzaam handelen door de mens (zuinig en slim gebruik van bestaande en minder vervuilende middelen). Schonere energie is te bereiken door een mix van windmolens, zonnecollectoren (klein en/of grootschalig ) maar ook aard- of waterwarmte vindt de Lijst HB. Zonneparken op een geschikte locatie moeten kunnen, maar let op de kostbare landbouwgrond.

Op zich voorstander, maar niet in primair landbouw en natuurgebied. Stimuleren ja. Maar laat het faciliteren over aan de bedrijven die daar ervaring mee hebben. En ga als gemeente niet zelf het wiel uitvinden.

Eens. Je kunt niet aan de ene kant roepen als gemeente dat je duurzaam wil worden en aan de andere kant duurzame initiatieven van mensen zelf negeren. Dan moet je een actieve houding aannemen en meedenken door bijvoorbeeld regels soepeler te maken. We gaan als gemeente alleen niet ieder plan betalen.

Het is keihard nodig om nieuwe duurzame vormen van energie een kans te geven. Ook hier weer moeten oude nutteloze regels, die in de weg staan, worden aangepast en moeten we mogelijkheden creĂŤren. Ondernemers en inwoners die willen bijdragen aan nieuwe vormen van energie kunnen rekenen op alle steun van GroenDrimmelen(VP/D66).

Het CDA vindt de ontwikkeling van duurzame oplossingen belangrijk. Dit geldt zowel voor het energieverbruik in gemeentelijke gebouwen, als voor het stimuleren en ondersteunen van initiatieven van haar inwoners. Grote projecten, gestart vanuit bewoners of bedrijven, voor wind- en zonne-energie steunt het CDA van harte. De gemeente heeft een faciliterende rol.

Eens. Maar PvdA Drimmelen wil meer. Zo willen wij dat er alleen nog duurzaam gebouwd mag worden in de gemeente. Moet de gemeente zelf het goede voorbeeld geven, door gemeentelijke gebouwen zo snel mogelijk energie neutraal maken.

Ja, zoveel mogelijk stimuleren en faciliteren.

En wat is Ăşw mening? uw stem telt 20

21 MAART


Verkiezingskrant 2018

Stelling 6

Gemeente Drimmelen

De gemeente moet strenger handhaven als inwoners en ondernemers de regels overtreden.

De Lijst Harry Bakker pleit voor passende handhaving met respect voor de omstandigheden. Regels zijn vastgesteld en dienen een doel, maar handhaving op futiliteiten en zaken die al decennia zijn beloop hebben gehad maakt meer kapot. Wees positief en zoek naar een oplossing!

BOA ’s moeten stoppen met burgertje pesten: BOA’s die kleine vergrijpen zien, moeten eerst in gesprek gaan met deze inwoner (eventueel waarschuwen) en pas bij herhaling bekeuren. En niet andersom zoals nu gebeurt. Bij (niet vergunde) bouwwerken-bedrijvigheid moet handhaving eerst proberen in overleg te legaliseren (via vergunning en/of aanpassing bestemmingsplan) en niet direct ingrijpen (uitgangspunt CAB: “legaliseren, tenzij”).

Eens, maar we moeten wel goed kijken of alle regels die we hebben opgesteld wel allemaal nodig zijn. Als er ondernemers of inwoners zijn met een goed idee, moet de gemeente daarbij meedenken. Als je dat niet doet en altijd nee zegt, gaan mensen zelf dingen proberen en dan is vaak de enige optie nog maar om hard te handhaven.

De gemeente moet ten eerste zorgen dat regels duidelijk zijn en dat we alleen regels hebben die echt nodig zijn. Onnodige regels schaffen we af. De regels die overblijven, handhaven we! Daarbij werken we in eerste instantie vanuit vertrouwen met onze inwoners. Wie misbruik maakt van dat vertrouwen en de regels, wordt bestraft.

Het CDA is het hiermee van harte eens. Wij vinden het belangrijk dat we ons aan de wetten en regels houden. Dit hebben we democratisch met elkaar afgesproken. Handhaving door de gemeente is belangrijk, daarom pleiten we in ons verkiezingsprogramma voor een uitbreiding met twee extra buitengewoon opsporingsambtenaren.

Eens. Dit betekent voor PvdA Drimmelen dat de regels duidelijk, transparant en voor iedereen gelijk moeten zijn. Prioriteit bij handhaving van regels ligt voor PvdA Drimmelen bij veiligheid, gezondheid en het tegen gaan van overlast.

Ja, geen verloedering toestaan.

En wat is úw mening? uw stem telt

21 MAART 21


Gemeente Drimmelen

22

Verkiezingskrant 2018


Verkiezingskrant 2018

Gemeente Drimmelen

in gesprek met

Gijs Broeders

bereikbaarheid voor alle kernen. Wij willen meer groen, streven naar een meer duurzame periode, een verbetering van de fietspaden en trottoirs en ten slotte moeten we de focus blijven houden op zorg en onderwijs. Op al deze speerpunten willen wij de nadruk leggen. Hoe gaat jouw partij de veiligheid in deze gemeente verbeteren? Wij willen dat er extra geld wordt uitgetrokken voor betere fietspaden, oversteekpaden en trottoirs. Verder zijn er verschillende verkeersknelpunten die opgelost moeten worden. Maar niet alleen de verkeersveiligheid moet in iedere kern gewaarborgd zijn, ook de persoonlijke veiligheid. Zo moet stevig ingezet worden op bestrijding van alcohol en drugs onder jongeren.

Naam: Gijs Broeders Burgerlijke staat: Gehuwd, 3 kinderen, 6 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen Leeftijd: 70+ Woonplaats: Made Beroep: Ik ben gepensioneerd Hobby: Allereerst politiek, daarnaast ben ik een onvervalste sportfanaat; voetbal, biljarten, fietsen… noem maar op Partij: Gemeentebelangen Lid sinds: De oprichting Lijsttrekker sinds: Dit worden mijn eerste gemeenteraadsverkiezingen als lijsttrekker van de lokale partij Gemeentebelangen Lijst 7

Waarom politiek actief geworden? Ik ben Wagenbergenaar van geboorte, heb in de voormalige gemeente Terheijden in verschillende commissies gezeten. Na te zijn verhuisd naar Hooge Zwaluwe werd ik daar gevraagd door een politieke partij. Mijn kinderen waren toen nog te jong dus ik zei ‘nee’. Toen zij een jaar of 15/16 waren, heb ik uiteindelijk ‘ja’ gezegd. In de voormalige gemeente Hooge en Lage Zwaluwe en na de herindeling in de gemeente Drimmelen ben ik actief (geweest) als raadslid en voorheen wethouder. Wat is een kenmerkende plek voor jou in deze gemeente? Zoals gezegd ben ik voor de gemeentelijke herindeling bestuurder geweest; in maar liefst drie gemeenten – Terheijden, Hooge en Lage Zwaluwe en Made – allemaal behorende tot de huidige gemeente Drimmelen. Tel daarbij op dat ons verkiezingsprogramma ‘Samen verder’ luidt en het mag duidelijk zijn dat de plek die het best de verbinding tussen de verschillende dorpen weergeeft het kruispunt in Wagenberg is. Wat is voor jouw partij het belangrijkste speerpunt voor de komende verkiezingen? Nog meer de verbinding leggen tussen de kernen. Zorg voor mens, milieu en bedrijf. Zorg voor sociaal domein. Een goede en veilige

Wat vindt jouw partij van het transparant en voor iedereen zichtbaar maken van klachten en/of onvrede over verschillende zaken op de gemeentelijke website? Openheid siert de mens, dus ook de gemeente. Er mag echter nooit op de persoon gespeeld worden en ook mag de privacy niet in het geding komen. Daarnaast is het niet de bedoeling dat het één grote klaagzang wordt. Het is vooral de terugkoppeling naar de persoon – die zijn/haar ongenoegen heeft geuit – die belangrijk is. Hoe krijg je mensen – en met name jongeren – meer betrokken bij de (lokale) politiek? Gemeentebelangen kent een mooie afspiegeling van jong en oud. En dat verstevigt elkaar. Op de plaatsen twee, drie en vier staan bij ons jongeren. De jeugd heeft nu eenmaal de toekomst. Daarvoor is het belangrijk dat je je contacten aanspreekt en kiest voor een persoonlijke benadering. Je merkt dan snel genoeg of ze iets voelen voor de politiek. Binnen Gemeentebelangen kenmerkt de jeugd zich als zeer gedreven, onder meer via sociale media wat de doelgroep zeer aanspreekt. Vindt jouw partij dat er genoeg (gemeentelijke) initiatieven gericht op jongeren zijn? Waar is volgens jouw partij behoefte aan

en wordt dat meegenomen in het verkiezingsprogramma? Er moet vooral aandacht zijn voor de groep – pakweg tussen 12 en 18 – die tussen wal en schip dreigt te vallen. Daar wordt te weinig voor gedaan. Vraag deze jongeren waar zij behoefte aan hebben. De jongerenwerker is de aangewezen persoon om een brug te bouwen tussen jeugd en gemeente. De afgelopen bestuursperiode kenmerkte zich door nieuwe/jonge bestuurders. Hoe vindt jouw partij dat de ‘jonkies’ het gedaan hebben? Het is altijd moeilijk om op die manier over anderen te spreken. Dat doe ik dan ook liever niet. Wel wil ik graag gezegd hebben dat je iedereen nodig hebt: oud en jong, man en vrouw, ervaring en enthousiaste, gemotiveerde nieuwkomers. In ondernemerskringen wordt weleens gesteld dat de gemeente veel minder moet organiseren maar juist veel meer faciliteren. Wat vindt jouw partij daarvan? Mee eens; faciliteren moet het uitgangspunt zijn, organiseren enkel als het moet! Hoe meer ze kunnen faciliteren, hoe beter dat voor de middenstand is. Zo zijn wij er een groot voorstander van dat bij onderhandse aanbestedingen er altijd minimaal twee lokale aanbieders tussen moeten zitten. Hoe ziet de gemeente Drimmelen er volgens jou over vier jaar uit? Dat Drimmelen nog steeds een zelfstandige gemeente is, met een gezonde, financiële begroting. Ambtelijke samenwerking in regionaal verband kan echter wel geboden zijn. Daarnaast moet de woningbouw in alle kernen flink gestimuleerd worden. Waarom komt jouw partij als over­ winnaar uit de verkiezingen? Bescheidenheid siert de mens. Als wij stabiel op twee zetels blijven – liefst natuurlijk meer – dan zijn we zeer tevreden. Wij staan tussen de burgers, zijn bij vele activiteiten te vinden en gaan altijd met plezier het gesprek aan. Daarbij zorgen we ook altijd voor een snelle terugkoppeling. Hopelijk wordt dat op waarde geschat.

23


Gemeente Drimmelen

24

Verkiezingskrant 2018

Verkiezingskrant 2018 Drimmelen 11-03-2018  

Verkiezingskrant gemeente Drimmelen

Verkiezingskrant 2018 Drimmelen 11-03-2018  

Verkiezingskrant gemeente Drimmelen