__MAIN_TEXT__

Page 1

de voorzitter Beste sympathisant,

In de kijker

Gent zet Uilenspel in de spotlight

En òf 2017 een jaar was waarin Uilenspel een bijzondere bijdrage leverde aan een warme en solidaire samenleving in Gent. We gingen samen op pad met meer dan 200 gezinnen, thuis, op school en in de buurt. Onze vrijwilligers werden dit jaar in de bloemetjes gezet door de stad Gent en mochten de Samenlevingsprijs in ontvangst nemen. Deze erkenning staat symbool voor de kern van onze werking waarbij samen leven en samen groeien centraal staan. Deze erkenning sterkte ons om verder te werken aan de fundamenten van onze organisatie en de talenten van onze vrijwilligers nog gerichter in te schakelen. We legden de basis voor een veelbelovende samenwerking met andere Gentse actoren, samen met het Onderwijscentrum Gent en onze vrienden van Kompanjon. Met vereende krachten zullen we onze bijdrage aan een samenleving waarin iedereen evenveel kansen krijgt exponentieel doen groeien.

Het is een voorrecht om deel uit te maken van deze beweging, het is een voorrecht om iedereen die deel uitmaakt van deze beweging van harte te danken voor jullie bijdrage! Frederik Matthijs

Perspectieven en uitdagingen 2018 GeograďŹ sche uitbreiding

Samenwerkingsverbanden versterken

Uilenspel wil dat alle kinderen die dit nodig hebben schoolse ondersteuning kunnen krijgen van een buurtbewoner, onafhankelijk van de wijk waarin ze wonen. Daarom worden in 2018 nieuwe samenwerkingen aangegaan met scholen uit buurten waar Uilenspel voorlopig nog niet actief is en breidt de werking zich dus verder uit over Gent.

Kompanjon en Uilenspel gaan de samenwerking in Gent verder uitbouwen. Kennisuitwisseling en ontwikkeling van een gezamenlijke impactmeting zijn enkele van de speerpunten. In een partnerschap met het Onderwijscentrum Gent zullen we samen vormingen aanbieden aan andere huiswerkinitiatieven in het Gentse.

Om de groei in goede banen te leiden wordt verder ingezet op het versterken van de basiswerking. Het beheren en verder uitwerken van de online instrumenten en het vrijwilligersbeleid zijn hier twee voorbeelden van.

Uilenwijs

10 jaar Uilenspel! 2018 wordt een feestelijk jaar. Op 15 december viert Uilenspel haar jubileum met vrijwilligers, Uilenspelgezinnen en alle betrokkenen die de organisatie gevormd hebben tot wat ze nu is! Noteer deze datum alvast met stip in uw agenda, het wordt een onvergetelijke dag!

De inspiratie en kennis die werd opgedaan in de afgelopen jaren zal zich in 2018 vertalen in Uilenwijs. Een project waarbij we onderzoeken hoe Uilenspel haar expertise in de markt kan zetten van de social profit en profit sector.

Met de Samenlevingsprijs huldigt Stad Gent elke twee jaar mensen en organisaties die zich belangeloos inzetten voor het samenleven in de stad met oog voor het welzijn, de gezondheid en gelijke kansen voor haar inwoners. Tijdens de uitreiking in zaal Scala mocht Uilenspel deze prijs in de categorie Social Profit in ontvangst nemen. De gepersonaliseerde trofee in de vorm van een lamp brandt in het Uilennest en staat als blijk van erkenning voor het streven naar een warmere samenleving.

Uilenspel vzw Steendam 84 9000 Gent 09 351 51 15 info@uilenspel.be

www.uilenspel.be BE88 8959 4002 8841

ontwerp : www.m-idea.be

Een woordje van

Jaarverslag 2017 Uilenspel vzw


Voorstelling

Verslag 2017

Een jaar vol boeiende uitdagingen en nieuwe samenwerkingen Vrijwilligers, kinderen en gezinnen

"Groeien* doen we samen"

Externe contacten

Achter de schermen kon Uilenspel rekenen op de expertise en het netwerk van haar Raad van Bestuur. Uilenspel is erg dankbaar voor de inzet van haar bestuurders: Frederik Matthijs (voorzitter), Ronny Leyman, Tom Lambrecht, Tinneke Van Bergen, Leonore De Clercq, Michiel De Smet, Kalifa Diaby en Sophie Devolder.

In 2017 had Uilenspel een samenwerkingsverband met 32 buurtscholen in de wijken waar de organisatie actief is.

De horizontale organisatiestructuur in de vorm van een zelfsturend team werd dit jaar verdergezet. Cindy nam afscheid van Uilenspel en gaf de fakkel door aan Hannes. Lies vond ook haar plaatsje in het Uilennest. Jolien en Valérie bleven aan boord. Anke kwam er als laatste bij en verving Valérie tijdens haar zwangerschapsverlof. Samen droegen ze de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse werking van Uilenspel. In 2017 zette Uilenspel in op het enorme potentieel bij haar vrijwilligers. De nieuwe coachstructuur werd geïmplementeerd in de werking en 51 vrijwilligers konden rekenen op een coach. Deze nam bepaalde taken over van het team en stond de begeleider met raad en daad bij.

Uilenspel was in 2017 actief in de wijken Dampoort/Sint-Amandsberg, Brugse Poort, Macharius-Heirnis, Sluizeken-Tolhuis-Ham en Muide-Meulestede. Het schooljaar 2016-2017 werd afgesloten met 242 Uilenspelbegeleidingen.

Maar ook op andere manieren zette Uilenspel in op het potentieel binnen de organisatie. Via het project ‘Elke Uil zijn talent’ werden de troeven van de verschillende vrijwilligers uitgespeeld. Ook leerden de begeleiders de talenten bij hun Uilenspelkinderen ontdekken.

Eind 2017 waren er 254 vrijwilligers actief binnen de organisatie. Van deze vrijwilligers waren er 159 actief als begeleider van een Uilenspelgezin. De overige vrijwilligers namen een ander engagement op binnen de organisatie (promo, activiteiten, spelotheek, vorming, enz.).

Onder de noemer Uilenwijs onderzocht Uilenspel de mogelijkheid om haar unieke verworven kennis te delen in het bedrijfsleven. Ook werd deze know how gedeeld met andere organisaties die inzetten op vrijwilligers.

Activiteiten voor vrijwilligers

Uilenspel wil de kansen van kinderen en ouders uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen vergroten via buurtsolidariteit.

Naar jaarlijkse gewoonte werden de vrijwilligers ook in 2017 verwend met een bedankingsetentje op het einde van het schooljaar en een ontmoetingsbrunch in oktober bij het begin van het nieuwe werkjaar.

De vrijwilligers van Uilenspel begeleiden gedurende 1 uur per week een kindje aan huis, dit gedurende minstens 1 schooljaar. Via het principe van ‘spelend leren’ wordt er gewerkt aan de schoolse vaardigheden en motivatie van het kind. De ouders worden zoveel mogelijk bij de begeleiding betrokken en versterkt in hun pedagogisch handelen. Daarnaast is ook de school een belangrijke partner in de begeleiding.

Bij de opstart van het nieuwe schooljaar werd in september een infoavond georganiseerd om nieuwe vrijwilligers aan te spreken en te informeren over de werking van Uilenspel. Alle aanwezigen werden daadwerkelijk vrijwilliger.

Uilenspel richt zich op kinderen uit de derde kleuterklas, het eerste en tweede leerjaar die het moeilijk hebben om mee te kunnen op school en/of onvoldoende de Nederlandse taal beheersen. De buurtgerichte aanpak is de belangrijkste kracht van Uilenspel, die haar werking bijzonder duurzaam maakt. De schoolse ondersteuning vormt bij vele begeleidingen een ‘toegangspoort’ tot het gezin. Binnen de vertrouwensband die er ontstaat tussen vrijwilliger en gezin, komt er na verloop van tijd ruimte om het over bredere (nietschoolse) thema’s te hebben. Bovendien gaan vrijwilliger en gezin deel uitmaken van elkaars netwerk en kan de vrijwilliger het gezin motiveren om deel te nemen aan buurtactiviteiten en/of de stap te zetten naar dienstverlening en buurtorganisaties. De buurtintegratie van het gezin neemt hierdoor toe en het netwerk van het gezin en de vrijwilliger verbreedt.

Interne organisatie

* lachen, lezen, spelen, rekenen, dromen,...

In 2017 volgden 70 nieuwe begeleiders één van de 5 basisvormingen. Naast deze vorming organiseerde Uilenspel de workshop ‘spelend leren’ voor haar vrijwilligers. IN-Gent voorzag de vorming ‘verbinden in diversiteit’, oudvrijwilligster Iris Roose gaf een vorming over kansarmoede en via het vormingscentrum opvoeding en kinderopvang (VCOK) richtte Uilenspel de vorming ‘weerbaarheid en assertiviteit’ in. Tot slot was er ook nog tweemaal een infomoment aangeboden door het OCMW. In totaal waren er 175 deelnemers die vorming hebben gevolgd bij Uilenspel.

Activiteiten voor gezinnen Uilenspel organiseerde in 2017 verschillende activiteiten waarbij ouders, kinderen, vrijwilligers en buurtbewoners werden samengebracht. Het jaar werd spelenderwijs ingezet met een nieuwjaarsreceptie in de binnenspeeltuin ‘Playbeach’. Ook het einde van het schooljaar vierde Uilenspel samen met de kinderen, vrijwilligers, mama’s en papa’s. Het slotfeest werd een avontuurlijke dag vol blotevoetenplezier in de Gentbrugse Meersen.

Ook dit jaar zette Uilenspel de schouders mee onder verschillende buurtactiviteiten. Binnen de samenwerking met Brede School SintAmandsberg werd het jaarlijkse Sintfeest georganiseerd, in Macharius-Heirnis werkten we opnieuw samen met de Buren van de Abdij voor de Paasraap. Op zaterdag 18 maart 2017 werd het Monasterium Poortackere in hartje Gent omgetoverd tot een groot kinderkunstenatelier waar talenten werden ontdekt. De vierde editie van het Uilenspel Kunstfestival was met zijn meer dan 590 bezoekers een daverend succes.

Aantal begeleide kinderen per wijk

8% 14%

42%

13% 23%

 Dampoort / Sint-Amandsberg  Brugse Poort  Sluizeken-Tolhuis-Ham  Macharius-Heirnis  Muide-Meulestede

De samenwerking met verschillende partners in het sociale en onderwijsveld werd vervolgd. Zo werden er kinderen via verschillende diensten (o.a. CLB, buurtdiensten, andere initiatieven studieondersteuning) aangemeld bij Uilenspel. In 2017 werd de samenwerking met het OCMW bestendigd. De inhoudelijke samenwerking én de financiële steun komen de Uilenspelgezinnen ten goede. Kompanjon en Uilenspel hebben zich geëngageerd tot een diepgaander partnerschap. In 2017 werden de krijtlijnen voor het samenwerkingsverband getrokken en in 2018 wordt hier verder mee aan de slag gegaan. Ook tussen het Onderwijscentrum Gent en Uilenspel ontstond er een samenwerkingsverband. Dit uitte zich eind 2017 in een vorming die Uilenspel inrichtte voor de vrijwilligers van het proefproject Digitale Studieondersteuning. In 2018 zal Uilenspel in dit samenwerkingsverband nog meerdere vormingen inrichten voor andere Gentse huiswerkinitiatieven.

Fondsenwerving In 2017 kon Uilenspel opnieuw rekenen op de financiële steun van enkele trouwe subsidiegevers, stichtingen/fondsen, bedrijven en ‘vrienden van Uilenspel’. Eind 2016 lanceerde Uilenspel het kook-doe-boek ‘Uilensoep met balletjes’. Dit nieuwe merchandisingproduct zorgde mee voor eigen inkomsten voor de vzw. Het boek werd gesmaakt en in 2017 vlogen 1202 exemplaren de deur uit. Uilenspel was in 2017 opnieuw één van de goede doelen van ‘Music for Life’. Heel wat vrijwilligers en sympathisanten organiseerden knallende acties. Er werd gezongen, gefeest, gesport, gequizd, gedicht en gesmuld!

Financieel verslag 2017 KOSTEN Werkingskosten € 33.577,72 Personeelskosten € 178.679,95 Andere € 1.950,27 TOTAAL KOSTEN € 214.207,94

7%

1% 38%

54%

OPBRENGSTEN Subsidies Giften en sponsoring Eigen inkomsten Andere TOTAAL OPBRENGSTEN

€ 82.873,21 € 115.418,31 € 14.973,46 € 1.573,93 € 214.838,91

 Subsidies

 Eigen inkomsten

RESULTAAT

€ 630,97

 Giften en sponsoring

 Andere

Profile for Uilenspel vzw

Jaarverslag Uilenspel 2017  

2017 was voor Uilenspel een jaar vol boeiende uitdagingen en nieuwe samenwerkingen. Ook vielen we in de prijzen! Een bondig jaaroverzicht vi...

Jaarverslag Uilenspel 2017  

2017 was voor Uilenspel een jaar vol boeiende uitdagingen en nieuwe samenwerkingen. Ook vielen we in de prijzen! Een bondig jaaroverzicht vi...

Advertisement