__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 4

WYDARZENIA

NAGRODY

Odnowienie doktoratu profesora Kazimierza Zająca

6

Dr Bartłomiej Marona w gronie laureatów konkursu na najlepsze prace o samorządzie! Dr Bartłomiej Marona z Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego UEK zajął 2. miejsce w  VIII edycji konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i  licencjackie dotyczące samorządu terytorialnego i  zagadnień decentralizacji obronionych w 2010 r. w kategorii rozpraw doktorskich, organizowanego przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. i Redakcję „Samorządu Terytorialnego”..

Uroczystość uhonorowania tym wysokim odznaczeniem państwowym miała miejsce 19 maja 2011 r. w Krakowie w  Międzynarodowym Centrum Kultury, którego profesor Jacek Purchla jest założycielem i  dyrektorem od chwili jego powołania.

fot. Paweł Mazur

badań ekonomiczno-społecznych przewija się w całym okresie aktywności naukowej Profesora Zająca, owocując m.in. kolejnymi książkami. (…) Drugim nurtem badawczym, rozwijanym przez Profesora Kazimierza Zająca, są badania demograficzne. Jest on jednym z pionierów mikrodemograficznych badań historycznych. (…) Innym nurtem badań statystycznych, ściśle powiązanym z  badaniami społeczno-ekonomicznymi i  demograficznymi jest rozwijanie metodologii i  zastosowań procedur taksonomicznych. Znajduje to wyraz w  wielu publikacjach Profesora. (…) Należy też wspomnieć o prowadzeniu przez Profesora badań w  dziedzinie statystycznych metod kontroli jakości, czego wyrazem jest szereg artykułów naukowych na te tematy (...). Reasumując dokonania naukowe Profesora, należy podkreślić, że wniósł on osobisty wkład w  rozwój metodologii badań statystyczno-ekonometrycznych i  prowadzenie badań empirycznych zwłaszcza w  obszarach statystyki społecznej, demografii i  statystycznej kontroli jakości. Jego silna aktywność naukowa obejmowała długi okres, ponad 40 lat, począwszy od

połowy lat pięćdziesiątych do połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Historyczną zasługą Profesora Kazimierza Zająca jest jego wkład w kształcenie kadr naukowych macierzystej Uczelni oraz statystyków i ekonometryków polskich”. W  trakcie długoletniej pracy na naszej Uczelni prof. Zając pełnił wiele funkcji, przyczyniając się do jej rozwoju. Był m.in. prodziekanem ówczesnego Wydziału Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Ekonomicznej w  Krakowie (1954–1958), prodziekanem Wydziału Produkcji i  Obrotu Towarowego (1964–1968), dziekanem Wydziału Ekonomiki Obrotu AE w Krakowie (1980–1986). Od 1965 r. był kierownikiem Katedry Statystyki, w latach 1969–1986 aż do emerytury pełnił funkcję kierownika Zakładu Statystyki, a  w  latach 1969–1984 – dyrektora Instytutu Metod Rachunku Ekonomicznego, przemianowanego w 1986 r. na Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki. Dużą wagę przykładał Profesor do procesu dydaktycznego. Jest on autorem lub współautorem wielu skryptów i podręczników do statystyki. Wśród nich wyróżnia się podręcznik Zarys metod statystycznych, na którym wychowało się wiele roczników studentów. Licznie przybyli na uroczystość odnowienia doktoratu prof. Kazimierza Zająca goście – byli współpracownicy, wychowankowie i Przyjaciele byli widoczną oznaką zasług Profesora i  szacunku dla jego dokonań.

Jest to jedyny program MBA w Polsce południowej i  pierwszy po programach warszawskich, który został tak wysoko oceniony. Program Executive MBA Marketing and Management organizowany przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK i  Stockholm University School of Business uplasował się na 16. miejscu. Równocześnie był to 7. w kolejności program wśród programów Executive MBA i najlepszy program Executive MBA oferowany na południu Polski. Programy MBA oceniane były w  siedmiu grupach kryteriów: studenci, kadra naukowo-dydaktyczna, wartość merytoryczna programu, wsparcie technologiczne programu, ranga programu, prestiż uzyskiwanego dyplomu oraz ocena programu przez absolwentów. Ranking oparto na informacjach pochodzących z trzech źródeł: ankiety wypełnionej przez organizatorów, przez absolwentów oraz ze źródeł zewnętrznych, takich jak: rankingi, ratingi oraz instytucje akredytujące.

Do udziału w rankingu zgłoszone zostały łącznie 33 programy MBA (spośród ponad 40 funkcjonujących pod tą nazwą na polskim rynku). Ostatecznie klasyfikowano 26 programów, pozostałych nie uwzględniono z powodów formalnych. Programy International MBA i  Executive MBA w  Krakowskiej Szkole Biznesu to studia prestiżowe przeznaczone dla osób pracujących w biznesie, mających kilkuletnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku kierowniczym, chcących szkolić swoje umiejętności przywódcze i menedżerskie. W 2010 roku SEM Forum zaliczyło nasze programy MBA do klasy profesjonalnej plus. Ponadto Program Executive MBA został w  grudniu 2010 roku uznany przez „Gazetę Finansową” za „Najlepszy Produkt dla Biznesu”. W maju br. Program Executive MBA został zakwalifikowany do procesu akredytacji EPAS. Akredytacja EPAS jest przyznawana przez organizację EFMD (European Foundation for Management Development), której Krakowska Szkoła Biznesu UEK jest oficjalnym członkiem od kilku tygodni.

Prof. dr hab. Jacek Purchla, kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w  propagowaniu i  upowszechnianiu polskiej kultury i  dziedzictwa narodowego, za promowanie Polski na arenie międzynarodowej, za osiągnięcia w pracy naukowo-publicystycznej”.

Prezydent RP Bronisław Komorowski witany przez prof. Jacka Purchlę na Rynku Głównym, przed siedzibą MCK

Ceremonia dekoracji

Sukces „Dominanty” na Litwie Ogromnym sukcesem zakończył się udział Chóru „Dominanta” w międzynarodowym konkursie Kaunas Cantat 2011. Występując po raz pierwszy od wielu lat w dwóch kategoriach – jako chór kameralny i jako chór mieszany – „Dominanta” zdobyła Złote i Srebrne Pasmo.

Przebywając na Litwie w dniach 18–23 maja chór nie tylko zmierzył się z innymi chórami europejskimi, ale też dał koncerty, m.in. na zamku w Kownie, w najstarszym na Litwie gotyckim kościele Św. Piotra i Pawła, w kościele Witolda. Podczas pobytu w Kownie odbywał się również International Festival „Hansa Kaunas 2011”. Dzięki temu koncerty cieszyły się bardzo dużą frekwencją i były znakomitą promocją dla naszej Uczelni.

www.uek.krakow.pl

Komisja Konkursowa oceniła 7 rozpraw doktorskich. II nagrodę (4500 zł) przyznała dr. Bartłomiejowi Maronie za rozprawę pt. „Możliwości wykorzystania narzędzi nadzoru właścicielskiego do racjonalizacji gospodarowania nieruchomościami gminy”. Promotorem pracy był prof. Adam Nalepka. Gratulujemy!

fot. Paweł Mazur

– Pan Profesor Kazimierz Zając spełnia wszystkie wymienione wymogi w sposób doskonały: jako patriota – walczący w szeregach Armii Krajowej o  niepodległość naszego kraju, a  po wojnie naukowiec, nauczyciel akademicki i  wychowawca młodych pokoleń służący Polsce i  Polakom swoją pracą i  dający przykład swoją postawą etyczną; jako mistrz dla swoich współpracowników – dbający o  wysoki poziom realizowanych prac badawczych i niestrudzenie zaangażowany w  rozwój kadr naukowych; jako wspaniały wykładowca dla studentów – umiejący przekazać wiedzę z zakresu statystyki i wskazać jej zastosowania; jako pracownik nauki zaangażowany w  działalność organizacyjną; jako wyjątkowo życzliwy człowiek, zawsze gotowy do służenia radą i pomocą – powiedział w uzasadnieniu wniosku o odnowienie doktoratu profesora Kazimierza Zająca prof. Paweł Lula, dziekan Wydziału Zarządzania. Wygłaszający laudację promotorską prof. Józef Pociecha powiedział m.in.: „Profesor Kazimierz Zając stokrotnie rozwinął talent naukowy, dydaktyczny i wychowawczy jaki otrzymał w  1958 roku przyznaniem stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych. Dzisiaj, po 53 latach uroczyście odnawiamy doktorat Profesora Kazimierza Zająca z  wdzięcznością za jego owocne rezultaty dla naszej Uczelni oraz całego środowiska statystyków i  ekonometryków polskich oraz nauki polskiej. (…) Niewątpliwie jest on pionierem badań statystyczno-ekonometrycznych dochodów i  wydatków ludności oraz płac w Polsce po okresie stalinowskim. W tych latach Profesor był i jest dotychczas niekwestionowanym autorytetem w zakresie badań poziomu życia ludności. Nurt

International MBA European Multicultural Integrated Management Program prowadzony przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK i St. Gallen Business School zajął 9. miejsce w  Rankingu MBA Perspektywy® 2011.

Profesor Jacek Purchla odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

fot. Paweł Mazur

Statut naszej uczelni stanowi: „Osoba o nieposzlakowanej postawie moralnej, która uzyskała w Uczelni stopień naukowy doktora i wyróżniła się w pracy dla Uczelni lub społeczeństwa, po upływie 50 lat od nadania stopnia doktora może dostąpić uroczystego odnowienia doktoratu”. Za sprawą profesora Kazimierza Zająca (ur. 20 IX 1916), wybitnego ekonomisty i statystyka, długoletniego pracownika naszej Uczelni, 26 maja 2011 r. mogliśmy być świadkami takiego niecodziennego wydarzenia.

International MBA najlepszy w Polsce południowej

Prezydent RP Bronisław Komorowski po ceremonii dekoracji zapoznaje się z najnowszą książką prof. Jacka Purchli „Gry w miasto”

7

Profile for Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kurier UEK nr 5 (44), czerwiec-wrzesień 2011  

Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kurier UEK nr 5 (44), czerwiec-wrzesień 2011  

Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded