__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ISSN 1689-7757 Nr 5 (44) czerwiec–wrzesień 201 1

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

juwenalia 2011

business fashion night

Akademie firmowe uek

recepta na sukces dariusza Orłowskiego

UEK w chicago i vancouver

Studentka UEK Najmilszą studentką krakowa!


SŁOWO REKTORA

fot. www.michalkordas.com

Spis treści

Adres redakcji: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków budynek „Księżówka”, pok. K9 tel. 012 293 58 34 e-mail: gazeta@uek.krakow.pl

Redakcja: Małgorzata Strakowska-Szczurek Łukasz Salwarowski

Skład i opracowanie graficzne: Jarosław Szczurek

Zdjęcia: Rafał Cygan

Druk: DRUKARNIA LEYKO Sp. z o.o. ul. Romanowicza 11 30-702 Kraków

ISSN 1689-7757 Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Nakład: 3500 egzemplarzy Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i zmian redakcyjnych nadsyłanych artykułów oraz zmiany ich tytułów.  a okładce Angela Sikora N fot. www.michalkordas.com

2

Słowo Rektora..................................................................................................................................................... 3 Dzień Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie................................................................................. 4 Odnowienie doktoratu profesora Kazimierza Zająca......................................................................... 6 Sukces „Dominanty” na Litwie...................................................................................................................... 6 International MBA najlepszy w Polsce południowej............................................................................. 7 Profesor Jacek Purchla odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski............................................................................................................................... 7 Dr Bartłomiej Marona w gronie laureatów konkursu na najlepsze prace o samorządzie!.............................................................................................................. 7 Rekordowa edycja konkursu Ekouczelnia 2011 rozstrzygnięta! ...................................................... 8 Wręczono nagrody w III Mistrzostwach Studentów o Puchar Rektora UEK w VII Półmaratonie Jurajskim!........................................................................................................................ 9 Zakończono 1. rok Uniwersytetu Trzeciego Wieku UEK.................................................................... 9 Biznes i networking podczas 7. Międzynarodowego Kongresu MBA. .......................................... 10 Business Fashion Night. .................................................................................................................................. 12 Co wiemy o uczestnikach Dni Edukacji Polskiej na Ukrainie?........................................................ 13 Akademie firmowe..................................................................................................................................... 14–19 UEK na pierwszych w historii polskich targach edukacyjnych w Chicago.............................. 20 UEK na targach NAFSA w Vancouver. ................................................................................................... 22 Rosjanie i Leśnicy w Rytrze.......................................................................................................................... 24 Czy szata tylko zdobi?................................................................................................................................... 26 Recepta na sukces Dariusza Orłowskiego. ............................................................................................ 28 (Nie)atrakcyjni humaniści?........................................................................................................................... 30 Studentka UEK najmilszą studentką Krakowa!.................................................................................... 32 Jubileusz prof. Kazimierza Górki................................................................................................................. 33 Beatyfikacja papieża Jana Pawła II. .......................................................................................................... 33 Nasi absolwenci ambasadorami UEK w Ameryce Centralnej. ....................................................... 33 Odpowiedzialne inwestycje jako element CSR. ................................................................................... 34 Społeczna odpowiedzialność w handlu................................................................................................... 35 Uczelnia w mediach. ....................................................................................................................................... 36 Gala CSR Case Study 2011........................................................................................................................... 38 VIII Ogólnopolski Konkurs Menedżerski UEK – rozegrany. .............................................................. 38 III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania UEK................................. 40 Second bilateral german-polish symposium on data analysis and its applications............... 41 Lektoraty to nie tylko nauka gramatyki, słownictwa i wymowy.................................................. 42 A Course in Business Communication..................................................................................................... 43 Katedralny show. .............................................................................................................................................. 44 Nowości wydawnicze..................................................................................................................................... 45 Biblioteczny helpdesk . ................................................................................................................................... 46 Absolwent z k(l)asą: Dr Wiesław Samitowski....................................................................................... 47 Madryt – Kraków: czy to tak daleko? .................................................................................................... 48 Studenci UEK zdobywają medale na ogólnopolskich zawodach pływackich.......................... 49 Latać każdy może – skoki spadochronowe. ......................................................................................... 49 Juwenalia 2011. ................................................................................................................................................... 50 Czy Polska będzie gazową potęgą?. ........................................................................................................ 52 Hit UEK................................................................................................................................................................. 53 Stypendia na UEK – nadchodzą zmiany!................................................................................................ 53 VI Sympozjum Katedry Zarządzania Międzynarodowego.............................................................. 54 Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych............................................................................ 54 Międzynarodowe seminarium w promieniach chorwackiego słońca.......................................... 55 Move Your Imagination – Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin 2011. .................... 56 XII Dni Integracji w Siedlcach. .................................................................................................................... 56 Studentka UEK laureatem I edycji Stypendium z Wyboru!............................................................ 56 Spojrzenie na Wschód – współpraca Polski z Kazachstanem....................................................... 57 Na podbój Kalisza!............................................................................................................................................ 57 Odkrywanie tajników domen .tel. .............................................................................................................. 58 Wiosenne dokonania KNRF „Audyt”. ........................................................................................................ 58 Esnalia 2011. ...................................................................................................................................................... 59 Działania marketingowe na nowych rynkach...................................................................................... 60 Dzień Marketingu............................................................................................................................................ 60 Universum Student Survey 2011 z udziałem naszego studenta.................................................. 60 Rewitalizacja i komercjalizacja krakowskich terenów poprzemysłowych. ................................ 61 Panie Profesorze, pamiętamy!.................................................................................................................... 62 Nim nastały Eliteski…...................................................................................................................................... 62 SPORT. ................................................................................................................................................................. 64 ZAPOWIEDZI..................................................................................................................................................... 65 REKLAMA. ........................................................................................................................................................... 66

www.uek.krakow.pl

Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce ostatnie przed wakacjami wydanie „Kuriera UEK”. Tradycyjnie relacjonujemy w  nim wydarzenia minionego okresu. A  był to czas niezmiernie intensywny, bogaty w  wydarzenia mające istotne znaczenie w życiu Uczelni. Obchodziliśmy coroczne święto Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przeżywaliśmy wyjątkową uroczystość odnowienia doktoratu prof. Kazimierza Zająca, uczestniczyliśmy w VII Międzynarodowym Kongresie MBA, inicjowaliśmy kolejne akademie firmowe (m.in. z  Kopalnią Soli „Wieliczka”), zainicjowaliśmy z  powodzeniem nowe formy promocji Uczelni za granicą (Lwów, Chicago i Vancouver). Miniony miesiąc obfitował także w  wydarzenia – od zmagań wydziałów poczynając, przez III Mistrzostwa Studentów o  Puchar Rektora UEK w ramach VII Półmaratonu Jurajskiego, na Tour de UEK kończąc. Zapraszam do lektury szczegółowych relacji z każdego z tych wydarzeń. Bieżący numer „Kuriera” przynosi także informacje o  kolejnych promocjach doktorskich, habilitacyjnych, nagrodach i wyróżnieniach indywidualnych i zbiorowych. Cieszy każdy uzyskany stopień, tytuł czy nagroda będąca zwieńczeniem długotrwałego indywidualnego wysiłku, a  zarazem widomą oznaką naukowej aktywności pracowników Uczelni. Wśród nich szczególną dumą napawa wyjątkowe wyróżnienie prof. dr. hab. Jacka Purchli, kierownika Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, odznaczonego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w propagowaniu i upowszechnianiu polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, za promowanie Polski na arenie międzynarodowej, za osiągnięcia w  pracy naukowo-publicystycznej”. Trudno o  lepsze akcenty wieńczące rok akademicki 2010/2011. Gratuluję! W  nowym roku przyjdzie nam zmierzyć się z  wyzwaniami i  trudnościami wynikającymi z  daleko idących zmian zewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania i  rozwoju Uczelni. Życzę całej społeczności naszej Uczelni, by okres wakacyjny przyniósł nie tylko zasłużony wypoczynek, ale i pozwolił właściwie przygotować się do pracy i nauki w kolejnym roku akademickim nam wszystkim, uczestnikom uczelnianej społeczności.

prof. Roman Niestrój Rektor UEK

3


WYDARZENIA

WYDARZENIA

Dzień Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

27 maja społeczność akademicka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie świętowała Dzień Uczelni, obchodzony corocznie z okazji rocznicy (tym razem już 86.) uzyskania uprawnień akademickich przez Wyższe Studium Handlowe w Krakowie. Jak co roku w tym dniu odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu i  Rad Wydziałów, zainaugurowane przez chór „Dominanta” pieśnią „Gaude Mater Polonia”. W  uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, reprezentanci władz kościelnych, przedstawiciele policji, placówek dyplomatycznych, instytucji i firm współpracujących z  Uniwersytetem, rektorzy i  prorektorzy zaprzyjaźnionych Uczelni, pracownicy, studenci, absolwenci, przyjaciele i  sympatycy UEK. Rozpoczynający posiedzenie JM Rektor UEK prof. dr hab. Roman Niestrój wygłosił okolicznościowe przemówienie, w  którym przypomniał najważniejsze wydarzenia minionego roku oraz podzielił się refleksjami nt. wyzwań, przed jakimi stoimy w  związku ze zmianami zachodzącymi w otoczeniu. Rektor powiedział m.in.: „Nasza Uczelnia od wielu lat należy do grupy najlepszych uczelni ekonomicznych w kraju. Kolejne ekipy władające uczelnią, pracownicy i studenci starają się, aby pozycję tę umacniać. Również w minionym roku odnotowaliśmy wiele indywidualnych i zespołowych sukcesów. (…)

Przemówienie Rektora prof. dr. hab. Romana Niestroja

Z analiz dokonanych w  ramach prac nad strategią jednoznacznie wynika, że w  nadchodzących latach należy liczyć się z gwałtownym zaostrzeniem konkurencji na rynku usług edukacyjnych, zwłaszcza w obszarze wyższego szkolnictwa o  profilu ekonomicznym. Stanowi to konsekwencję z jednej strony systematycznego spadku liczby młodzieży w  wieku studenckim, z  drugiej – nadmiernej rozbudowy potencjału dydaktycznego, zarówno w sektorze szkół publicznych, jak i prywatnych.

W tych warunkach główną drogą zapewnienia stabilności finansowej Uczelni jest systematyczne polepszanie jakości kształcenia, zwiększanie udziału badań naukowych w kształtowaniu przychodów Uczelni, dostosowanie oferty uczelni do wymogów gospodarki i  dynamiki zmian otoczenia oraz zwiększenie elastyczności procesu dydaktycznego. Obok poprawy jakości kształcenia ważnym kierunkiem zmian będzie dalsze rozszerzanie umiędzynarodowienia studiów.

Obok wyzwań wynikających głównie z uwarunkowań demograficznych, ważnym czynnikiem zmian w  dotychczasowym funkcjonowaniu Uczelni są uwarunkowania prawne wynikające z  nowelizacji ustawy Prawo o  szkolnictwie wyższym, wchodzące w  życie od nowego roku akademickiego. W  najbliższym czasie wymagać one będą dostosowania statutu Uczelni, wewnętrznych regulaminów i  przepisów do nowych regulacji ustawowych i  towarzyszących im przepisów wykonawczych. Podjęliśmy już prace w  tym zakresie. Powinniśmy dołożyć starań, by jak najlepiej wykorzystać stwarzane przez nowe przepisy możliwości, wynikające np. ze zwiększenia stopnia samodzielności Uczelni w  tworzeniu planów studiów i programów kształcenia, warunków i trybu uzyskiwania stopni naukowych, przy zachowaniu wymaganej jakości prac badawczych.

Uroczyste promocje doktorskie

Wkrótce przemyślenia i opracowania nowej polityki i reguł postępowania będzie wymagało także podejmowanie decyzji kadrowych związanych z  wieloetatowością i  ochroną własności intelektualnej Uczelni w warunkach zaostrzonej konkurencji. Mam nadzieję, że korzystając w  pełni ze sprawdzonych struktur i  instytucji demokracji akademickiej uda nam się znaleźć optymalne rozwiązania z  punktu widzenia uczelnianej społeczności i  misji publicznej szkoły wyższej”. Jak co roku ważnym momentem tego wyjątkowego dnia były promocje habilitacyjne i doktorskie. Uniwersytet wzbogacił się o 5 doktorów habilitowanych i 45 doktorów. Jak co roku Święto Uczelni było okazją do wyróżnienia absolwentów, którzy osiągnęli wybitne wyniki w nauce. Najlepszej dwunastce władze Uczelni przekazały wraz z  gratulacjami pamiątkowe dyplomy. Razem ze społecznością akademicką świętowali liceali-

Wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom UEK

ści – laureaci VIII Ogólnopolskiego Konkursu Menedżerskiego, organizowanego przez Centrum E-learningu UEK (więcej na temat konkursu na s. 38). Uroczyste posiedzenie Senatu i Rad Wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie tradycyjnie zakończyło się odśpiewaniem hymnu państwowego.

Wręczenie dyplomów i podziękowań dla zespołu siatkarek UEK za zdobycie I miejsca w Akademickich Mistrzostwach Polski w Siatkówce Kobiet

Ślubowanie i promocja habilitacyjna

4

W tym roku habilitacje otrzymali: dr hab. Stanisław Pfeifer z Wydziału Towaroznawstwa; dr hab. Ewa Frąckiewicz, dr hab. Piotr Wójtowicz, dr hab. Jadwiga Stobiecka z Wydziału Zarządzania oraz dr hab. Joanna Dzwończyk (habilitacja zewnętrzna). Stopień doktora otrzymali:  z Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych: dr Agnieszka Ordys, dr Michał Głuszak, dr Piotr Rubaj, dr Jörg Storm, dr Łukasz Jabłoński, dr Julia Gorzelany-Plesińska, dr Magdalena Cyrek, dr Dominika Hołuj, dr Bartłomiej Marona, dr Agnieszka Małkowska, dr Jacek Małysko, dr Inga Mizdrak (doktorat zewnętrzny);  z  Wydziału Towaroznawstwa: dr Paweł Nowicki, dr Małgorzata Zięba, dr Jacek Czerniak;  z Wydziału Finansów: dr Piotr Sołtyk, dr Łukasz Górka, dr Małgorzata B. Wosiek, dr Piotr Lityński, dr Bartłomiej Wrona, dr  Konrad Dudzik, dr Patrycja Brańka, dr  Małgorzata Szulc (doktorat zewnętrzny), dr Piotr Kukuryk (doktorat zewnętrzny);  z  Wydziału Zarządzania: dr Piotr Zając, dr Agnieszka M. Woś, dr Justyna Wróblewska, dr Joanna Wyrwisz, dr Paweł Dimov, dr  Michał Żebrowski, dr Wojciech Kozioł, dr Piotr Litwa, dr Piotr Betlej, dr Anna Balcerek-Wieszala, dr Tomasz Rojek, dr Anna I. Szymańska, dr Halina Stańdo-Górowska, dr Anna M. Sacio-Szymańska, dr Elżbieta Królikowska, dr Stefan Jorde, dr Łukasz Lenart, dr Tomasz Kosowski, dr Małgorzata Snarska (doktorat zewnętrzny), dr Dominik Ziarkowski (doktorat zewnętrzny).  Z Biblioteki Głównej UEK: dr Anna Osiewalska (doktorat zewnętrzny).

www.uek.krakow.pl

5


WYDARZENIA

NAGRODY

Odnowienie doktoratu profesora Kazimierza Zająca

6

Dr Bartłomiej Marona w gronie laureatów konkursu na najlepsze prace o samorządzie! Dr Bartłomiej Marona z Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego UEK zajął 2. miejsce w  VIII edycji konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i  licencjackie dotyczące samorządu terytorialnego i  zagadnień decentralizacji obronionych w 2010 r. w kategorii rozpraw doktorskich, organizowanego przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. i Redakcję „Samorządu Terytorialnego”..

Uroczystość uhonorowania tym wysokim odznaczeniem państwowym miała miejsce 19 maja 2011 r. w Krakowie w  Międzynarodowym Centrum Kultury, którego profesor Jacek Purchla jest założycielem i  dyrektorem od chwili jego powołania.

fot. Paweł Mazur

badań ekonomiczno-społecznych przewija się w całym okresie aktywności naukowej Profesora Zająca, owocując m.in. kolejnymi książkami. (…) Drugim nurtem badawczym, rozwijanym przez Profesora Kazimierza Zająca, są badania demograficzne. Jest on jednym z pionierów mikrodemograficznych badań historycznych. (…) Innym nurtem badań statystycznych, ściśle powiązanym z  badaniami społeczno-ekonomicznymi i  demograficznymi jest rozwijanie metodologii i  zastosowań procedur taksonomicznych. Znajduje to wyraz w  wielu publikacjach Profesora. (…) Należy też wspomnieć o prowadzeniu przez Profesora badań w  dziedzinie statystycznych metod kontroli jakości, czego wyrazem jest szereg artykułów naukowych na te tematy (...). Reasumując dokonania naukowe Profesora, należy podkreślić, że wniósł on osobisty wkład w  rozwój metodologii badań statystyczno-ekonometrycznych i  prowadzenie badań empirycznych zwłaszcza w  obszarach statystyki społecznej, demografii i  statystycznej kontroli jakości. Jego silna aktywność naukowa obejmowała długi okres, ponad 40 lat, począwszy od

połowy lat pięćdziesiątych do połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Historyczną zasługą Profesora Kazimierza Zająca jest jego wkład w kształcenie kadr naukowych macierzystej Uczelni oraz statystyków i ekonometryków polskich”. W  trakcie długoletniej pracy na naszej Uczelni prof. Zając pełnił wiele funkcji, przyczyniając się do jej rozwoju. Był m.in. prodziekanem ówczesnego Wydziału Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Ekonomicznej w  Krakowie (1954–1958), prodziekanem Wydziału Produkcji i  Obrotu Towarowego (1964–1968), dziekanem Wydziału Ekonomiki Obrotu AE w Krakowie (1980–1986). Od 1965 r. był kierownikiem Katedry Statystyki, w latach 1969–1986 aż do emerytury pełnił funkcję kierownika Zakładu Statystyki, a  w  latach 1969–1984 – dyrektora Instytutu Metod Rachunku Ekonomicznego, przemianowanego w 1986 r. na Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki. Dużą wagę przykładał Profesor do procesu dydaktycznego. Jest on autorem lub współautorem wielu skryptów i podręczników do statystyki. Wśród nich wyróżnia się podręcznik Zarys metod statystycznych, na którym wychowało się wiele roczników studentów. Licznie przybyli na uroczystość odnowienia doktoratu prof. Kazimierza Zająca goście – byli współpracownicy, wychowankowie i Przyjaciele byli widoczną oznaką zasług Profesora i  szacunku dla jego dokonań.

Jest to jedyny program MBA w Polsce południowej i  pierwszy po programach warszawskich, który został tak wysoko oceniony. Program Executive MBA Marketing and Management organizowany przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK i  Stockholm University School of Business uplasował się na 16. miejscu. Równocześnie był to 7. w kolejności program wśród programów Executive MBA i najlepszy program Executive MBA oferowany na południu Polski. Programy MBA oceniane były w  siedmiu grupach kryteriów: studenci, kadra naukowo-dydaktyczna, wartość merytoryczna programu, wsparcie technologiczne programu, ranga programu, prestiż uzyskiwanego dyplomu oraz ocena programu przez absolwentów. Ranking oparto na informacjach pochodzących z trzech źródeł: ankiety wypełnionej przez organizatorów, przez absolwentów oraz ze źródeł zewnętrznych, takich jak: rankingi, ratingi oraz instytucje akredytujące.

Do udziału w rankingu zgłoszone zostały łącznie 33 programy MBA (spośród ponad 40 funkcjonujących pod tą nazwą na polskim rynku). Ostatecznie klasyfikowano 26 programów, pozostałych nie uwzględniono z powodów formalnych. Programy International MBA i  Executive MBA w  Krakowskiej Szkole Biznesu to studia prestiżowe przeznaczone dla osób pracujących w biznesie, mających kilkuletnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku kierowniczym, chcących szkolić swoje umiejętności przywódcze i menedżerskie. W 2010 roku SEM Forum zaliczyło nasze programy MBA do klasy profesjonalnej plus. Ponadto Program Executive MBA został w  grudniu 2010 roku uznany przez „Gazetę Finansową” za „Najlepszy Produkt dla Biznesu”. W maju br. Program Executive MBA został zakwalifikowany do procesu akredytacji EPAS. Akredytacja EPAS jest przyznawana przez organizację EFMD (European Foundation for Management Development), której Krakowska Szkoła Biznesu UEK jest oficjalnym członkiem od kilku tygodni.

Prof. dr hab. Jacek Purchla, kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w  propagowaniu i  upowszechnianiu polskiej kultury i  dziedzictwa narodowego, za promowanie Polski na arenie międzynarodowej, za osiągnięcia w pracy naukowo-publicystycznej”.

Prezydent RP Bronisław Komorowski witany przez prof. Jacka Purchlę na Rynku Głównym, przed siedzibą MCK

Ceremonia dekoracji

Sukces „Dominanty” na Litwie Ogromnym sukcesem zakończył się udział Chóru „Dominanta” w międzynarodowym konkursie Kaunas Cantat 2011. Występując po raz pierwszy od wielu lat w dwóch kategoriach – jako chór kameralny i jako chór mieszany – „Dominanta” zdobyła Złote i Srebrne Pasmo.

Przebywając na Litwie w dniach 18–23 maja chór nie tylko zmierzył się z innymi chórami europejskimi, ale też dał koncerty, m.in. na zamku w Kownie, w najstarszym na Litwie gotyckim kościele Św. Piotra i Pawła, w kościele Witolda. Podczas pobytu w Kownie odbywał się również International Festival „Hansa Kaunas 2011”. Dzięki temu koncerty cieszyły się bardzo dużą frekwencją i były znakomitą promocją dla naszej Uczelni.

www.uek.krakow.pl

Komisja Konkursowa oceniła 7 rozpraw doktorskich. II nagrodę (4500 zł) przyznała dr. Bartłomiejowi Maronie za rozprawę pt. „Możliwości wykorzystania narzędzi nadzoru właścicielskiego do racjonalizacji gospodarowania nieruchomościami gminy”. Promotorem pracy był prof. Adam Nalepka. Gratulujemy!

fot. Paweł Mazur

– Pan Profesor Kazimierz Zając spełnia wszystkie wymienione wymogi w sposób doskonały: jako patriota – walczący w szeregach Armii Krajowej o  niepodległość naszego kraju, a  po wojnie naukowiec, nauczyciel akademicki i  wychowawca młodych pokoleń służący Polsce i  Polakom swoją pracą i  dający przykład swoją postawą etyczną; jako mistrz dla swoich współpracowników – dbający o  wysoki poziom realizowanych prac badawczych i niestrudzenie zaangażowany w  rozwój kadr naukowych; jako wspaniały wykładowca dla studentów – umiejący przekazać wiedzę z zakresu statystyki i wskazać jej zastosowania; jako pracownik nauki zaangażowany w  działalność organizacyjną; jako wyjątkowo życzliwy człowiek, zawsze gotowy do służenia radą i pomocą – powiedział w uzasadnieniu wniosku o odnowienie doktoratu profesora Kazimierza Zająca prof. Paweł Lula, dziekan Wydziału Zarządzania. Wygłaszający laudację promotorską prof. Józef Pociecha powiedział m.in.: „Profesor Kazimierz Zając stokrotnie rozwinął talent naukowy, dydaktyczny i wychowawczy jaki otrzymał w  1958 roku przyznaniem stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych. Dzisiaj, po 53 latach uroczyście odnawiamy doktorat Profesora Kazimierza Zająca z  wdzięcznością za jego owocne rezultaty dla naszej Uczelni oraz całego środowiska statystyków i  ekonometryków polskich oraz nauki polskiej. (…) Niewątpliwie jest on pionierem badań statystyczno-ekonometrycznych dochodów i  wydatków ludności oraz płac w Polsce po okresie stalinowskim. W tych latach Profesor był i jest dotychczas niekwestionowanym autorytetem w zakresie badań poziomu życia ludności. Nurt

International MBA European Multicultural Integrated Management Program prowadzony przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK i St. Gallen Business School zajął 9. miejsce w  Rankingu MBA Perspektywy® 2011.

Profesor Jacek Purchla odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

fot. Paweł Mazur

Statut naszej uczelni stanowi: „Osoba o nieposzlakowanej postawie moralnej, która uzyskała w Uczelni stopień naukowy doktora i wyróżniła się w pracy dla Uczelni lub społeczeństwa, po upływie 50 lat od nadania stopnia doktora może dostąpić uroczystego odnowienia doktoratu”. Za sprawą profesora Kazimierza Zająca (ur. 20 IX 1916), wybitnego ekonomisty i statystyka, długoletniego pracownika naszej Uczelni, 26 maja 2011 r. mogliśmy być świadkami takiego niecodziennego wydarzenia.

International MBA najlepszy w Polsce południowej

Prezydent RP Bronisław Komorowski po ceremonii dekoracji zapoznaje się z najnowszą książką prof. Jacka Purchli „Gry w miasto”

7


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Rekordowa edycja

konkursu Ekouczelnia 2011 6200 kg makulatury zebrali uczestnicy tegorocznej edycji konkursu „EKOuczelnia”, organizowanego na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przez Kancelarię Rektora UEK. To zdecydowanie więcej niż w roku ubiegłym – podczas drugiej edycji projektu społeczność naszej Uczelni zgromadziła 4255 kg makulatury.

rozstrzygnięta! Wyniki III edycji konkursu „EKOuczelnia” Kategoria „EKOjednostka Uczelni 2011”: I miejsce: 819,5 kg – Biblioteka Główna II miejsce: 398 kg – Katedra Mikroekonomii III miejsce: 304 kg – Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego.

Kategoria „EKOorganizacja Studencka 2011”: I miejsce: 57,5 kg – Azjatyckie Koło Naukowe II miejsce: 22 kg - Parlament Studencki UEK

Kategoria „EKOpracownik Uczelni 2011”: III edycja konkursu „EKOuczelnia”, podobnie jak w dwóch ostatnich latach, towarzyszyła IX Krakowskiemu Festiwalowi Recyklingu. Za oddaną na krakowskie Błonia makulaturę Uczelnia otrzymała sadzonki drzewek i kwiatów. Przy okazji zbiórki zgromadzono także 634 butelki PET oraz 60 puszek aluminiowych, za które także otrzymano upominki. Tegoroczny konkurs „EKOuczelnia” cieszył się większym zainteresowaniem niż w  roku ubiegłym. O miano „EKOpracownika”, „EKOstudenta”, „EKOjednostki” oraz „EKOorganizacji Studenckiej” rywalizowały 22 katedry, 12  jednostek administracyjnych, 8 pracowników, 2 organizacje studenckie oraz jeden student. Przez dwa dni pracownicy Kancelarii Rektora i  Działu Administracyjno-Gospodarczego zbierali i ważyli makulaturę przygotowaną przez jednostki administracji i katedry zlokalizowane we wszystkich uczelnianych pawilonach. Dla wszystkich uczestników konkursu „EKOuczelnia” organizatorzy przygotowali nagrody w  postaci sadzonek i  kwiatów oraz dyplomy „EKOpracownika”, „EKOstudenta”, „EKOjednostki” oraz „EKOorganizacji studenckiej”! Nagrody i pamiątkowe dyplomy rozdano 2 czerwca 2011 roku.

I miejsce: 182 kg – mgr Mariusz Rozwadowski (Zespół ds. Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa, Ochrony Informacji i Spraw Obronnych) II miejsce: 119 kg – mgr Michał Rudnicki (Katedra Turystyki) III miejsce: 100 kg – dr Piotr Klimczyk (Katedra Teorii Ekonomii).

Kategoria „EKOstudent Uczelni 2011”: I miejsce: 2 kg – Piotr Majewski. Organizująca konkurs Kancelaria Rektora UEK zebrała 1205,5 kg makulatury, głównie prasy sukcesywnie gromadzonej przez Sekcję Prasową w ciągu całego roku.

Wręczono nagrody w III Mistrzostwach Studentów o Puchar Rektora UEK w VII Półmaratonie Jurajskim! 12 czerwca br. Uniwersytet Ekonomiczny w  Krakowie po raz trzeci był organizatorem Mistrzostw Małopolski Studentów w Półmaratonie o Puchar Rektora UEK, rozgrywanych w ramach VII Jurajskiego Półmaratonu, jednej z  największych tego typu imprez sportowych w Polsce. Uniwersytet Ekonomiczny w  Krakowie współorganizuje Mistrzostwa Małopolski Studentów o  Puchar Rektora UEK organizuje w ramach Półmaratonu Jurajskiego od 3 lat. W  tym roku do biegu w  kategorii „Student” udało się zachęcić rekordową liczbę ponad 120 osób, a  na starcie półmaratonu stanęło ponad 1500 zawodników! Ponad 21-kilometrowa trasa półmaratonu, organizowanego w Rudawie k. Krakowa, przebiegała przez centrum Rudawy, miejscowości: Brzezinka, Więckowice, Zielona Mała, Bolechowice, Karniowice, Kobylany, Dolina Będkowska, Brzezinka. Puchary Rektora UEK wręczył zwycięzcom Mistrzostw Małopolski Studentów w Półmaratonie prof. Zbigniew Dresler, Pełnomocnik Rektora UEK ds. Rozwoju i  Organizacji. Najszybsi studenci otrzymali także od Uczelni nagrody dodatkowe, ufundowane przez partnera UEK – Kopalnię Soli „Wieliczka”.

Najlepszymi w kategorii „Studentka” okazały się:

Najlepszymi w kategorii „Student” okazali się:

1. Ewa Brych-Pająk, 1:23:55 2. Anna Posmysz, 1:35:12 3. Magdalena Kozłowska, 1:35:38

1. Arkadiusz Połeć, 1:20:12 2. Andrzej Seweryn, 1:20:18 3. Rafał Kołodzik, 1:20:59

Serdecznie gratulujemy! Patronat honorowy nad Półmaratonem objął m.in. prof. Roman Niestrój – Rektor UEK. Więcej: www.jurajskipolmaraton.pl.

Zakończono 1. rok Uniwersytetu Trzeciego Wieku UEK 1 czerwca uroczyście zakończono zajęcia I roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku UEK. Uroczystość zaszczycił swą obecnością Rektor UEK prof. dr hab. Roman Niestrój, który w ciepłym wystąpieniu wyraził swoje uznanie dla wszystkich seniorów, którzy podjęli trud pogłębiania wiedzy ekonomiczno-społecznej w ramach tej formy kształcenia. Jednocześnie Jego Magnificencja podzielił się swoim zadowoleniem, że inicjatywa uruchomienia zajęć w  naszym UTW spotkała się z tak dużym zainteresowaniem. Wszystkim zebranym życzył dalszego zapału i chęci do nauki. Słuchacze przyjęli wystąpienie Pana Rektora burzliwymi oklaskami, a ich przedstawiciele gorąco podziękowali za możliwość, którą stworzyła im Uczelnia, wyrażając jednocześnie zadowolenie z poziomu i bogatej problematyki wysłuchanych wykładów. Nie obyło się oczywiście bez pięknych kwiatów... Wykład zamykający rok akademicki wygłosił dr hab. Zbigniew Dresler, prof. UEK, który w  bardzo interesujący sposób omówił paradoks coraz bogatszych przedsiębiorstw w  coraz biedniejszym państwie.

Na zakończenie koordynator ds. UTW UEK, Krzysztof Biel, zaprezentował zebranym opracowane wyniki badań ankietowych oceniających funkcjonowanie UTW UEK w minionym roku akademickim. Pełnoprawnymi słuchaczami (z  indeksami) UTW UEK było w roku akademickim 2010/2011 118 osób, a dodatkowo kilkanaście osób przychodziło na interesujące ich wykłady jako „wolni słuchacze”. Ponad 82% stanowiły kobiety. Wiek „studentów” wahał się od 54 do 86 lat, a najliczniej reprezentowana była grupa osób w  wieku 60–65 lat. Frekwencja na 30 wykładach, które wygłaszali przede wszystkim profesorowie naszej Uczelni, nigdy nie spadła poniżej 88 osób. Dodatkowo około 60 osób systematycznie uczestniczyło w konwersatoriach z dwóch języków obcych, a około 50 słuchaczy uczęszczało na zajęcia ruchowe. Bez przesady można powiedzieć, że pomysł uruchomienia na UEK tej formy zajęć, adresowanej do ludzi w wieku 55+, był „strzałem w dziesiątkę”... Koordynacja UTW UEK – Kancelaria Rektora, Krzysztof Biel

118 osób uczestniczyło w zajęciach I roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku UEK

8

www.uek.krakow.pl

9


WYDARZENIA

WYDARZENIA

Biznes i networking podczas 7. Międzynarodowego Kongresu MBA Zakończyła się kolejna, siódma już edycja Międzynarodowego Kongresu MBA „Trendy nowej dekady w biznesie”, organizowanego przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie. Ponad 150 uczestników z  7 krajów świata wzięło udział w  intensywnym programie biznesowym, w  którym obok paneli tematycznych znalazły się również wizyty studyjne w  firmach, Business Fashion Night, aukcja charytatywna czy turniej golfa. Środowisko MBA w  Polsce reprezentowane jest już przez wielotysięczną społeczność menedżerów, absolwentów polskich i  zagranicznych szkół biznesu. Jak powtarzają alumni, wartością dodaną studiów, obok wiedzy ekonomicznej, są kontakty i  networking. Krakowska Szkoła Biznesu UEK wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, organizując systematyczne spotkania Klubu MBA oraz ogólnopolskie, a ostatnio międzynarodowe Kongresy MBA. Są one doskonałą okazją do nawiązania nowych relacji biznesowych wśród menedżerów MBA, ale także do promocji Krakowa i  Małopolski jako regionu wiedzy i inwestycji oraz promocji Uniwer-

Od lewej: Andrzej Zdebski – prezydent IPH w Krakowie, Andrzej Klesyk – prezes PZU SA, Adam Leszkiewicz – podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, prof. Andrzej Chochół – prorektor UEK, prof. Witold Orłowski – dyrektor Szkoły Biznesu PW

Panel „Energetyka”; od lewej: Bartosz Mayer – „Rzeczpospolita”, prof. Maciej Kaliski – dyrektor Dep. Ropy i Gazu Ministerstwa Gospodarki, Marek Karabuła – wiceprezes PGNiG SA, Paweł Pudłowski – dyrektor Marathon Petroleum, Leopold Sułkowski – prezes Geofizyki Kraków, prof. Stanisław Rychlicki – AGH, Maciej Załubka – prezes PNiG Kraków

sytetu Ekonomicznego jako uczelni aktywnie współpracującej z biznesem.

Spotkanie branży Podczas tegorocznej edycji Kongresu MBA gościliśmy przedstawicieli 15 programów MBA z Polski, w tym ośrodki z Warszawy, Poznania, Łodzi, Gdańska i  Szczecina. Dyrektorzy i  koordynatorzy programów wraz z  szefami organizacji monitorujących rynek MBA: prof. Janiną Jóźwiak – prezes Stowarzyszenia Edukacji Mene-

dżerskiej Forum i Waldemarem Siwińskim – prezesem Fundacji Edukacyjnej Perspektywy dyskutowali nt. wyzwań dla edukacji menedżerskiej w Polsce. Omawiano rolę certyfikacji, rankingów i ratingów programów oraz wpływ finansowania programów MBA przez Unię Europejską. Swoimi doświadczeniami w  zarządzaniu wymieniali się również przedstawiciele uczelni z zagranicy, którzy licznie przybyli do Krakowa. Udział szkół ze Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Szwajcarii, RPA, Ukrainy, Gruzji nadał wydarzeniu dodatkowo wymiar międzynarodowy i międzykulturowy.

Mix wiedzy i praktyki

Panel „Innowacje w biznesie” z udziałem Pauli Wąsowskiej – dyrektor CISCO, Sebastiana Jakubiaka – wiceprezesa S&T, Bogusława Sieczkowskiego – wiceprezesa Selvita, Stanisława Sroki – prezesa Transsystem

10

national Black Sea University w Gruzji argumentowali znaczenie działań promocyjnych na siłę „handlową” kraju. Marka kraju często decyduje o przewadze i zdolności konkurencyjnej firm na rynku globalnym. Ostatni z  paneli dotyczył ładu korporacyjnego. Tym razem w roli prowadzącego wystąpił wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Krakowskiej Szkoły Biznesu – dr Krzysztof Misiołek. Rolę prelegentów przyjęli dr Geoff A. Goldman – wykładowca Uniwersytetu w Johannesburgu oraz dr Marzena Piszczek – pracownik UEK oraz przewodnicząca Rady Nadzorczej PZU SA.

Każda edycja kongresu MBA podejmuje inne tematy ważne dla współczesnych menedżerów i zarządzających różnymi typami organizacji (od małych jednoosobowych przedsiębiorstw po duże, międzynarodowe korporacje). W  tym roku dyskutowano nt. gazu łupkowego, brand management, innowacji i  ładu korporacyjnego. Po raz pierwszy zorganizowano również wizyty studyjne w firmach (Study visits). Wśród tych, które pokazały swoje linie produkcyjne i  zdra-

www.uek.krakow.pl

dziły tajniki skutecznego zarządzania były firmy z Małopolski: Bahlsen, Coca-Cola, Silgan White Cap Europe, Car Technology i Valeo. Pozostałe spotkania tematyczne odbyły się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Uroczystą inaugurację uświetniły wystąpienia Andrzeja Klesyka – prezesa Zarządu PZU SA, oraz Pawła Motyla – dyrektora generalnego Harward Business Review Polska. W  części branżowej z  udziałem prof. Janiny Jóźwiak – prezes Zarządu SEM FORUM oraz Waldemara Siwińskiego – prezesa Zarządu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy dyskutowano nt. ratingów i rankingów programów MBA. Warto dodać, iż w ostatnim rankingu programów MBA przeprowadzonym przez „Perspektywy” Program International MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu i St. Gallen Business School zajął 9. miejsce, a program Executive MBA realizowany ze Stockholm University School of Business uplasował się na miejscu 16. Panel „Energetyka” pod patronatem spółki Poszukiwania Nafty i  Gazu Kraków dotyczył gazu łupkowego. Dyskusja wokół pytań „Czym jest gaz niekonwencjonalny? Fakty i  mity” prowadzona przez Bartłomieja Mayera – redaktora działu ekonomia „Rzeczpospolitej”, z  udziałem prof. Macieja Kaliskiego – dyrektora Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki, Marka Karabuły – wiceprezesa PGNIG SA, Pawła Pudłowskiego – dyrektora Marathon Petroleum, Leopolda Sułkowskiego – prezesa Geofizyka Kraków i  Macieja Załubki – prezesa PNiG Kraków pokazała wiele ważnych problemów. Bezpieczeństwo i ekologiczny wymiar wydobycia, zdolności inwestycyjne, kształcenie odpowiednich kadr, potencjał polskich spółek uwidoczniły skalę problemu i  potencjał tej dziedziny. Wrażenie na uczestnikach zrobił eksperyment sieciowania polimerów przeprowadzony przez wiceprezesa

Marka Karabułę, który miał zobrazować procesy związane z wydobyciem gazu z łupków. Kolejny niezwykle interesujący panel dotyczący innowacji w  biznesie poprowadziła Paula Wąsowska – dyrektor na Europę Środkową i Wschodnią z firmy Cisco Systems. W roli ekspertów wystąpili: Sebastian Jakubiak z  S&T, Bogusław Sieczkowski z Selvita SA oraz Stanisław Sroka – prezes Project Management Systems i Transsystem SA. Podczas panelu zastanawiano się, czy innowacyjność równa się kreatywności, jakie czynniki są potrzebne, by wdrażać innowacje w  firmach, czy innowacje można outsorsować. Konkluzja panelu to fakt, iż polskie firmy i Polacy są innowacyjni, jednak nadmierna biurokracja i słabe wsparcie mechanizmów finansowania sprawiają, że jest ciągle za mało rodzimych biznesów w obszarach zaawansowanych technologii. Jaka jest wartość i rola marki „Polska” to temat główny panelu „Brand Management” zorganizowanego we współpracy z Magazynem Brief. Niezwykle żywą i  twórczą dyskusję moderował Grzegorz Kiszluk – prezes Brief, a eksperci Mateusz Zmyślony – dyrektor kreatywny Grupy Eskadra, Mariusz Gołda – dyrektor Marketingu Grupy RMF oraz Kakhaber Djakeli – profesor w  Inter-

Kongres to nie tylko wartość merytoryczna… Kongres MBA buduje relacje i wspiera networking. Pomagają temu liczne wydarzenia integracyjne, takie jak bankiety, aukcje charytatywne, turnieje golfowe czy organizowana po raz pierwszy Business Fashion Night, impreza promująca modę i styl w biznesie (więcej: s. 12). W  ostatnim dniu kongresu odbyła się rodzinna impreza golfowa, organizowana pod egidą Klubu KSB Alumni MBA. Profesjonaliści zmierzyli się w  Turnieju o  Puchar Dyrektora Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK, a  amatorzy mogli poćwiczyć celne uderzenia na long drive i pattowanie. Zwycięzcą turnieju został Janusz Kusch, członek Royal Kraków Golf&Country Club w Ochmanowie, w którym odbywało się nasze spotkanie. Zwycięzca oprócz pucharu otrzymał nagrodę od sponsora turnieju: weekend z Harleyem, ufundowany przez autoryzowanego dealera – firmę Dragon. II miejsce w turnieju zajął Paweł Więckowski – prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Wielkopolskiej Szkoły Biznesu MBA CLUB. Trzecią pozycję objął Piotr Cejnóg z  Golfowego Klubu Macierzystego Sobienie Królewskie Golf&Country Club, absolwent MBA XIII na Uniwersytecie Szczecińskim. Nagrody wręczył dyrektor KSB dr Piotr Buła. Imprezę zakończył wspólny piknik MBA. Dziękujemy za rosnące poparcie inicjatywy kongresowej wszystkim partnerom, patronom honorowym, sponsorom i mediom, którzy z roku na rok przyczyniają się do wzrostu prestiżu kongresu i coraz większego zasięgu wydarzenia. Zapraszamy do współpracy i udziału w VIII Kongresie MBA, który odbędzie się w dniach 18–20 maja 2012 r. Więcej informacji: www.konrgesMBA.pl oraz www.facebook.com/KongresMBA

Prof. Czesław Mesjasz z UEK, prof. Janina Jóźwiak – prezes Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum

Magdalena Petryniak – koordynator Kongresu MBA

11


WYDARZENIA

WARTO WIEDZIEĆ

92%

92%

Ukraińska

Ukraińska

Polska

Polska

Rosyjska

Rosyjska

Kierunek studiów, na którym chciałbyś studiować 25 20

21,84%

20,16% 19,74%

15 10

10,08% 7,14%

Bankowość

Prawo

Marketing

Gospodarka przestrzenna

Dziennikarstwo

Medycyna

Towaroznastwo

Administracja

Rachunkowość

Turystyka

3,36% 2,94% 2,10% 1,68% 1,68% 1,26% 0,84% 0,84% 0,84% 0,42%

Informatyka

5,04%

0

MSG

5

Obecna szkoła 40 35

38,86%

30 30,18%

25 20

1,89%

0,75%

0,75%

0,75%

0,75%

0,37%

6,41%

inne

3,77%

Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy

3,77%

Lwowska Politechnika

11,69%

5 0

Lwowska Komercyjna Akademia

10

Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franka

15

Ogólnokształcąca Szkoła Średnia nr 6

www.uek.krakow.pl

1% 7%

Uniwersytet Bankowości we Lwowie

Magdalena Petryniak – Grupa SAPR

7%

Gimnazjum

Wieczór zakończył się loterią atrakcyjnych nagród, w tym m.in. zegarków Atlantic ufundowanych przez salony Time Trend, toreb de Mehlem, kosmetyków Bielenda i Uzdrowisko Rabka, dodatków Simple Creative Products. Spotkania z  serii Business Fashion z  pewnością na stałe wpiszą się w krajobraz krakowskiego biznesu. Organizatorzy – Grupa SAPR – już przygotowują się do kolejnych odsłon, które z pewnością jeszcze bardziej zaskoczą luksusowymi kolekcjami i wyjątkowymi gośćmi. Stylizacją pierwszej edycji Business Fashion Night zajęła się Agnieszka Rokosa, za fryzury odpowiadał Jakub Ziemirski, a  makijaże wykonała Artystyczna Alternatywa. Wydarzeniu patronowały media modowe: Lounge Magazine, Miasto Kobiet, Eksmagazyn, Magnes, Promedia, Tredz,pl, Foto-fashion, sophisti fashion. Więcej na profilu Business Fashion Poland na facebooku.

2% 3%

Finanse

fot M. Urban

15 lat 16 lat 17 lat 18 lat 19 lat 20 lat 21 lat 22 lat 23 lat 24 i więcej lat

Narodowość badanych 1%

Lwowski Instytut Bankowości Uniwersytetu Bankowości Narodowego Banku Ukrainy

12

Kolekcja Simple na wiosnę i lato 2011 dla odważnych, przebojowych kobiet uderzała soczystością kolorów i  różnorodnością tkanin. Propozycja formalna to białe marynarki połączone z  dopasowanymi spodniami i  proste sukienki w lekkich wiosennych kolorach. Kobieta po pracy (casual) jest bardziej energetyczna, ubrana w  skórzaną sukienkę lub cytrynową jedwabną koszulę. Powagę i zachwyt budziły skórzane torby krakowskiej pracowni kaletniczej de Mehlem. Letnia propozycja dla mężczyzn to kolekcja włoskiej firmy Paul&Shark, doskonale znanej europejskim rekinom biznesu; w Polsce nadal mało dostępnej i luksusowej. Mężczyzna po pracy, w wygodnym półsportowym wydaniu nie boi się kolorów i ceni wygodę. Oczywiście, zawsze z  dobrym zegarkiem, np. marki Atlantic, z którym nie rozstaje się słynny kierowca rajdowy Krzysztof Hołowczyc (Hołek). Finał pokazu mody to kolekcja eleganckich, koktajlowych sukienek zaprezentowana przez młodego, utalentowanego projektanta Jakuba Haber. Jak wyglądać atrakcyjnie – Jakub proponuje małą czarną w różnych wydaniach.

fot M. Urban

2% 3%

Ogólnokształcąca Szkoła Średnia nr 10

fot M. Urban

Prezentacja Moniki Jurczyk Osobistej Stylistki

12% 15%

Stosunki Miedzynarodowe

OSA przypomniała biznesmenom wpływ pierwszego wrażenia na sukces w negocjacjach i  biznesie. Rekomendowała uczestnikom Business Fashion Night, by zwracali uwagę na jakość i dodatki. Podstawa biurowej szafy to nadal prestiżowa biała koszula, dobrze skrojony, najlepiej szary garnitur i mała ilość ozdób. Wizerunek biznesowy łatwo jednak zepsuć zbyt krótką spódnicą/spodniami czy krzykliwymi kolorami, dlatego każdy biznesmen powinien poznać swoje atuty i nauczyć się zarządzać garderobą. O  tym, jakie trendy w  modzie biznesowej królują tego roku, można było przekonać się, oglądając pokaz mody prestiżowych marek: Simple Creative Products, Paul&Shark, de Mehlem, Atlantic.

12% 15%

Skąd uczestnicy Dni Edukacji Polskiej na Ukrainie dowiedzieli się o akcji promocyjnej UEK przeprowadzonej w dniach 17–19 kwietnia na Ukrainie przez przedstawicieli naszej Uczelni? Jakie uczelnie i  kierunki biorą pod uwagę przy wyborze studiów w  Polsce? Czy wiążą swoją przyszłość z Polską i czy chcieliby pracować w Polsce? – to tylko niektóre z  pytań badania ankietowego przeprowadzonego przez Sekcję Promocji UEK wśród uczestników tego wydarzenia. W badaniu wzięło udział ponad 250 respondentów, z  czego 51% stanowiły kobiety. Największy procent wśród ankietowanych 28% to 21-latkowie, zaraz po nich 16-latkowie – 24%, a najmniej liczna grupa to osoby w wieku 19 i 23 lat. Największy procent ankietowanych stanowili Ukraińcy 92%, najmniej Polacy – 7% i Rosjanie – 1%. Badania przeprowadzone były wśród uczniów szkół gimnazjalnych, licealnych oraz studentów uczelni wyższych. W  odpowiedzi na pytanie dotyczące preferowanej Uczelni 89,51% respondentów podawało Uniwersytet Ekonomiczny w  Krakowie jako Uczelnię, na której chcieliby studiować? Na kolejnych miejscach znalazła się Akademia Górniczo-Hutnicza w  Krakowie – 4,19% oraz Uniwersytet Jagielloński – 3,49%. Wśród kandydatów z  wybranym profilem kształcenia największą popularność zdobyły kierunki: Ekonomia (21,84%), Zarządzanie (20,16%), Stosunki międzynarodowe (19,74%), Finanse (10,08%), Turystyka (7,14%), Rachunkowość (5,04%). Pozostałe kierunki cieszyły się nieco mniejszym zainteresowaniem. Wielu badanych – aż 69%, na pytanie: „Czy chciałbyś pracować w  Polsce?”, odpowiedziało: „TAK”, niezdecydowanych było 23%, a jedynie 8% stanowczo mówiło „NIE”. Skąd ankietowani uzyskali informację o Dniach Edukacji Polskiej na Ukrainie? Najwięcej badanych (45%) dowiedziało się o wydarzeniu od pracowników Uniwersytetu Lwowskiego, w którym gościli pracownicy UEK. Źródłem wiadomości o  akcji promocyjnej UEK na Ukrainie byli także pracownicy UEK (16%) oraz: internet (12%), administracja szkół średnich (10%), ogłoszenia w gazetach (5%). Szczegółowe wyniki badania obrazują wykresy obok.

24%

28%

Lwowskie Liceum Ekonomiczne

fot M. Urban

24%

Zarządzanie

Uroczyste otwarcie imprezy; na zdjęciu od lewej: Magdalena Petryniak – dyrektor Grupy SAPR, dr Piotr Buła – dyrektor KSB UEK, Agnieszka Dąbrowska – dyrektor hotelu Andels, prof. Andrzej Chochół – prorektor ds. studenckich UEK

15 lat 16 lat 17 lat 18 lat 19 lat 20 lat 21 lat 22 lat 23 lat 24 i więcej lat

6%

6%

28%

Ekonomia

Jak dobrze i modnie wyglądać w pracy? Jaki fason garnituru dobrać do sylwetki? Co symbolizują kolory stroju? Na te i wiele innych pytań odpowiedziała Monika Jurczyk Osobista Stylistka (OSA) podczas „Business Fashion Night” – zorganizowanej po raz pierwszy w Krakowie imprezy promującej modę w  biznesie. Wydarzenie, odbywające w ramach 7. Międzynarodowego Kongresu MBA, zgromadziło w  stylowych wnętrzach hotelu Andels prawie 200 biznesmenów chcących poznać tajniki biznesowego dress codu.

3%

2% 2% 3% 5% 5%

Iwano-Frankowski Narodowy Uniwersytet Ropy i Gazu

Business Fashion Night

Wiek badanych

Co wiemy o uczestnikach Dni Edukacji Polskiej na Ukrainie?

13


Akademie firmowe

Akademie firmowe

A s p i r e Aca d e m y Dnia 9 czerwca 2011 r. zainaugurowana została Aspire Academy – cykl warsztatów o tematyce związanej z centrami outsourcingowymi, dedykowanych dla studentów UEK. Projekt powstał przy współpracy Stowarzyszenie Aspire, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz organizacji AIESEC. Aspire, czyli Stowarzyszenie Firm Usługowych z Sektora Informatyki i  Procesów Biznesowych (the Association of IT and Business Process Services Companies in Poland) zrzesza największych pracodawców tego sektora gospodarki. Sektora, który w  samym tylko Krakowie reprezentowany jest przez 60 centrów usługowych, zatrudniających już ponad 20 000 pracowników. Jest to bodaj najbardziej dynamicznie rozwijający się segment rynku usług w Krakowie. Od swojego powstania w  2009 roku Aspire postawiło sobie za cel reprezentowanie środowiska wobec różnych grup interesariuszy tak, aby promować sektor i zapewniać jak najlepsze warunki jego wzrostu, przyczyniając się tym samym do rozwoju gospodarki Krakowa i regionu. Jednym z obszarów, w którym członkowie Aspire od zawsze przejawiali dużą aktywność, jest współpraca z  uczelniami i  organizacjami studenckimi w  zakresie poprawy dostępności szkoleń i  kursów kształtujących cechy i umiejętności przydatne – o ile nie niezbędne – w pracy w typowych centrach usługowych. Mowa tu o  umiejętnościach analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, skutecznej komunikacji, znajomości języków obcych i wielu innych z kategorii tzw. ‘umiejętności miękkich’. Jesienią 2010 roku Aspire zorganizowało pierwszą sesję warsztatową (w  siedzibie Centrum Usług Wspólnych Shell w  Zabierzowie). Ponad 40 uczestników wzięło udział w trzech warsztatach prowadzonych przez kwalifikowanych trenerów z takich firm, jak: Shell, Hewitt czy International Paper. W  czerwcu sesja została wzbogacona o  warsztat poświęcony znajomości sektora outsourcingu i usług wspólnych i przeprowadzona na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Udział wzięło w niej około 30 studentów, którzy zostali wybrani na podstawie testu rekru-

Otwarcie Akademii Aspire, od lewej: Przemysław Siuda (Amway Business CentreEurope), Keith Byrne (Select Training Solution), Andrew Hallam (Aspire), prof. Zbigniew Dresler

tacyjnego wypełnionego online. Warsztaty prowadzone były w całości w  języku angielskim w  trzech blokach tematycznych, podczas których studenci zgłębiali tajniki praktycznych zagadnień wykładanych przez: Elżbietę Zielińską z firmy State Street i Joannę Cooper z Hewitt Associates (Problem Solving), Przemysława Siudę z firmy Amway (Understanding the industry) oraz Keitha Byrne z Select Training Solution (Active Listening). Aspire Academy została otwarta oficjalnie przez prof. Zbigniewa Dreslera –pełnomocnika rektora ds. jakości i  rozwoju oraz Andrew Hallama – sekretarza generalnego Aspire. Ta inaugurująca edycja to zarazem zapowiedź znacznie większego projektu, który UEK oraz Stowarzyszenie planują na jesień 2011. Wówczas tematyka zajęć warsztatowych i  wykładowych, w  tej edycji poświęconych głównie rozwojowi umiejętności „miękkich”, zostanie zdecydowanie rozszerzona, a  część spotkań odbędzie się w siedzibie firmy. Zajęcia, podobnie jak w przypadku tej edycji, prowadzone będą przez doświadczonych szkoleniowców i praktyków z firm usługowych rynku krakowskiego. Z założenia będą one również prowadzone w  języku angielskim. Start rekrutacji do cyklu jesiennego jest przewidywany na wrzesień i październik br. Przemysław Siuda – General Manager, Amway Business Centre-Europe

Z a ko ń c z e n i e A k a d e m i i Ba h l s e n Dobiegła końca I edycja Akademii Bahlsen. Było to wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu Ekonomicznego i firmy Bahlsen Sp. z o.o. objęte honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu - prof. dr hab. Romana Niestroja. Akademia trwała od marca do czerwca br. Zadaniem studentów było opracowanie systemu zgłaszania pomysłów na nowe produkty przez pracowników firmy, tak, aby ich jak największa liczba była zaangażowana w rozwój nowych produktów. Uroczyste zakończenie Akademii odbyło się w siedzibie firmy Bahlsen, w Skawinie. Wcześniej studenci mieli okazję poznać dogłębnie przedsiębiorstwo, uczestnicząc w  serii spotkań i  wykładów. Uwieńczeniem tej współpracy było wyłonienie najlepszej pracy konkursowej i ogłoszenie wyników. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością pełnomocnik rektora ds. organizacji i rozwoju prof. Zbigniew Dresler. Towarzyszyły mu reprezentantki Kancelarii Rektora UEK, Dominika Kurtek i  Zuzanna Bielat. Firmę Bahlsen reprezentowali członkowie Zarządu: Country Manager Scott Brankin i dyrektor operacyjny Marek Scholz, wraz z innymi pracownikami firmy, związanymi z projektem.

Akademia BZ WBK Mijający rok akademicki zaowocował także udaną współpracą na zasadach akademii partnerskiej z Bankiem Zachodnim WBK. Cykl spotkań pod nazwą „Akademia BZ WBK”, przekazujących studentom wiedzę z dziedziny bankowości, organizowały wspólnie Bank Zachodni WBK S.A., Koło Naukowe Bankowości oraz Zakład Bankowości UEK.

Wręczenie nagród i certyfikatów przez członków Zarządu firmy Bahlsen Country Managera Scotta Brankina i dyrektora operacyjnego Marka Scholza

omówić szczegóły wspólnych przedsięwzięć. Podczas dyskusji z zarządem firmy Bahlsen oraz z prof. Z. Dreslerem dali się poznać nie tylko jako innowatorzy, ale także jako osoby zorientowane w zagadnieniach współczesnej ekonomii i polityki. Efekty pierwszej edycji programu pozwalają mieć nadzieję na dalszą, owocną współpracę między światem biznesu i nauki. Katarzyna Dusza – koordynator projektu Akademia Bahlsen ze strony Bahlsen Sp. z o.o

Szkolenie miało charakter zamknięty. Uczestników warsztatów wyłoniono w trybie rekrutacji polegającej na opracowaniu odpowiedzi na jedno z dwóch pytań dotyczących rozwiązania konkretnego problemu związanego z  pracą w  banku (Będąc pracownikiem nowej placówki Banku BZ WBK, w jaki sposób będziesz pozyskiwać klientów na produkty/usługi bankowe? Jakie działania zaproponowałbyś, żeby nowa placówka banku BZ WBK wpisała się w lokalną społeczność?). Bank Zachodni WBK S.A. weryfikował odpowiedzi i zapraszał uczestników na spotkania. Koło wraz z Zakładem Bankowości sprawowało pieczę nad organizacją poszczególnych spotkań. W ciągu całego roku akademickkiego odbyło się kilka spotkań. Wstępne, jeszcze w czerwcu ubiegłego roku, dotyczyło działalności rekrutacyjnej banku. Studenci otrzymali pakiet informacji ważnych pod kątem starań o przyszłą posadę. Na kolejnych spotkaniach omówiono szereg tematów z  zakresu finansów, m.in. budowę portfela kredytowego wspomaganą przez Business Intelligence. Akademia rozpoczęła się i zakończyła otwartymi wykładami. Pierwszy z nich miał miejsce w listopadzie ubiegłego roku. Było to spotkanie z Maciejem Relugą – głównym ekonomistą Banku Zachodniego WBK. Zwieńczeniem cyklu było spotkanie z prezesem BZ WBK, Mateuszem Morawieckim, który wygłosił wykład „Rzeczywistość po kryzysie” dotyczący obecnej i przyszłej sytuacji świata i Polski. Akademię ukończyło łącznie 69 osób. Każdy otrzymał dyplom uczestnictwa w  programie. Na kilka dni przed ostatnim spotkaniem odbył się konkurs w formie testu ułożonego przez członków Banku. Zwyciężczyniami, wyłonionymi przez prezesa Banku, Mateusza Morawieckiego, zostały: Paulina Oleksy, Katarzyna Fior i Anna Tabath. Serdecznie gratulujemy wygranej – odpłatnych 3-miesięcznych praktyk w BZ WBK! Ogromne podziękowania za pomoc w organizacji spotkań należą się opiekunom Koła Bankowości: prof. Ewie Miklaszewskiej i mgr Mateuszowi Folwarskiemu. Agnieszka Wajda

Prezentacja zwycięskiej pracy

14

Po podziękowaniu studentom za zaangażowanie i wręczeniu pamiątkowych upominków nadszedł oczekiwany przez wszystkich moment ogłoszenia wyników. Zwyciężyła praca pt.: „Inicjatywa zgłaszania pomysłów Nakarm Romana” autorstwa Katarzyny Halamy, Krzysztofa Gądarowskiego oraz Jerzego Grzesiaka. Projekt zachwycił komisję oceniającą swoją innowacyjnością i nowatorskim rozwiązaniem. Ciekawe podejście do tematu okraszone sporą dozą humoru pozwalało przewidzieć, jak pozytywny efekt na rozwój kreatywności pracowników mogłoby mieć wdrożenie takiego projektu. Podczas finałowej części spotkania studenci zaprezentowali główne założenia swojej pracy, wzbudzając niekłamane zainteresowanie i podziw słuchaczy. Pierwotnie przewidywaną nagrodą miała być wycieczka do centrali firmy Bahlsen w  Niemczech dla trzech osób oraz płatny staż w Dziale Marketingu dla jednej osoby. Ostatecznie firma Bahlsen postanowiła, poza zorganizowaniem wyjazdu do Niemiec, otworzyć swe drzwi dla całej trójki laureatów i z każdym ze zwycięzców rozpocząć współpracę w formie stażu. Zarówno pracownicy firmy, jak i studenci, chętnie wzięli udział w pracach w ramach Akademii Bahlsen. Dla obu stron było to unikalne doświadczenie. Połączenie innowacyjności i świeżego spojrzenia z wiedzą i środowiskiem biznesowym przyniosło korzyści zarówno firmie, jak i Uczelni. Dla trojga zwycięzców programu to dopiero wstęp do szeroko zakrojonej współpracy. Podczas dalszej części spotkania studenci mieli szansę

Wykład podsumowujący Akademię BZ WBK prezesa Banku Zachodniego WBK, Mateusza Morawieckiego.

www.uek.krakow.pl

15


Akademie firmowe

Akademie firmowe

S t u d e n c i da l i r a d ę !

lewni napojów. Podczas tej wizyty będą oni mogli „od podszewki” poznać kompletny proces produkcji napojów, spotkać się z technologami, osobami zarządzającymi produkcją, logistyką oraz innymi działami firmy. Dla najlepszych studentów firma Oshee przygotowała interesujące nagrody: procent od przychodu ze sprzedaży produktu będącego wynikiem prac Akademii (nagroda będzie przysługiwała przez pierwszy rok sprzedaży – procent przychodu do podziału dla 20 studentów). 3 studentów, którzy podczas prac nad projektem wykazali się największym zaangażowaniem oraz kreatywnością, wygra płatny staż w  firmie Oshee, który będzie trwał do 12 miesięcy.

13 czerwca zakończyła się pierwsza edycja „Akademii Indesit” – wspólnego projektu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Indesit Company Polska. Wszyscy spośród ponad 20 uczestników otrzymali pamiątkowe certyfikaty, najlepsi – cenne nagrody rzeczowe. Czerwiec dla uczestników „Akademii Indesit” był gorący. Ostatnim elementem zajęć była sesja wyjazdowa 10 czerwca. Studenci najpierw odwiedzili zakłady Indesitu w Radomsku. Tam, wraz z menedżerami firmy, zwiedzili fabryki pralek i zmywarek, otrzymując na miejscu dużą dawkę informacji na temat funkcjonowania firmy. Po południu tego samego dnia grupa przyjechała do Łodzi, gdzie wszyscy wzięli udział w  spotkaniach i  wycieczkach przybliżających sposób działania fabryki kuchenek i lodówek. Najwięcej emocji od samego początku budziła jednak sesja finałowa, zaplanowana na 13 czerwca. Studenci mieli do przygotowania zadania konkursowe. Była to analiza SWOT Indesit Company w jednej z trzech kategorii: kontrolingu, zarządzania zasobami ludzkimi oraz logistyki i zarządzania zakładem. Prelegenci byli zobligowani do jak najbardziej syntetycznych wystąpień, jednak prezentacje bardzo często były jedynie wstępem do dłuższych dyskusji. Warto podkreślić, że studenci do wystąpień byli bardzo dobrze przygotowani. Zebrali wiele informacji, które były pożywką dla ciekawych obserwacji na temat funkcjonowania firmy i  jej otoczenia. Tym bardziej trudno było wskazać wyraźnych zwycięzców. Ostatecznie jury, złożone z przedstawicieli Uczelni (prof. Halina Piekarz z Katedry Procesu Zarządzania) i  Indesitu (Zygmunt Łopalewski – rzecznik prasowy, Ewa Bąchor – dyrektor planowania i kontrolingu i Anna Magier – HR Manager) oceniło, że najciekawiej zaprezentowały się w poszczególnych tematach Joanna Białek, Anna Dudek oraz Urszula Ciesielska. To właśnie one otrzymały od firmy pralki, oczywiście wyprodukowane przez Indesit. Wyniki zmagań zostały ogłoszone przy obecności władz Uczelni.

Paweł Jacaszek – dyrektor ds. zakupów i logistyki, OSHEE Polska Sp. z o.o.

Uczestnicy Akademii z przedstawicielami firmy i Uczelni podczas uroczystego zakończenia projektu

Tym samym pierwsza edycja „Akademii Indesit” przeszła do historii. Pierwsza, lecz z pewnością nie ostatnia. Dla firmy było to bardzo ciekawe doświadczenie. Zetknięcie się z grupą oryginalnie myślących, zdolnych do wnikliwej analizy studentów pokazało, że takie inicjatywy dodatkowo motywują młodych ludzi do rywalizacji i wykazywania się inicjatywą. W takie osoby warto inwestować, warto im poświęcać swój czas. Stąd też już w najbliższych tygodniach Uczelnia z firmą będzie dyskutować na temat przyszłych edycji „Akademii” oraz innych wspólnych inicjatyw. Zygmunt Łopalewski – rzecznik prasowy Indesit Company Polska Sp. z o.o.

Akademia Kreatywności OSHEE W mijającym roku akademickim studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie mieli szansę uczestniczyć w Akademii Kreatywności – wspólnym projekcie Uczelni oraz marki OSHEE. Podczas inaugurującego wykładu otwartego zgromadzeni dyskutowali na temat szans, jakie mają małe lub średnie firmy w starciu z międzynarodowymi koncernami, opierając się głównie na przykładzie firmy Oshee oraz jej głównych konkurentach. Spotkanie to zakończyło się zaproszeniem do rekrutacji oraz przekazaniem zainteresowanym studentom 3 pytań z  zakresu innowacji w  produktach spożywczych oraz opakowaniach. Po przesłaniu aplikacji z  odpowiedziami studentów na podane zagadnienia wyłoniono 20 osób zakwalifikowanych do udziału w Akademii. Przedsięwzięcie merytorycznie koordynowały trzy katedry UEK: Katedra Zarządzania (dr Magdalena Dołhasz), Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji (dr Małgorzata Kosała) oraz Katedra Towaroznawstwa Żywności (dr inż. Grzegorz Suwała).Wiedza wykładowców w połączeniu z doświadczeniem rynkowym twórców marki pozwoliły stworzyć środowisko, w którym szansę na rozwój i realizację miały nieszablonowe idee i strategie proponowane przez studentów UEK. Samym studentom uczestnictwo w  Akademii dało niepowtarzalną możliwość współtworzenia unikalnego produktu, który trafi do sprzedaży. Projekt ten miał na celu wykreowanie oraz rynkowe wdrożenie produktu pod marką OSHEE lub jej Sub-brandem. Studenci zaangażowani w  projekt odpowiedzialni byli za zakres prac począwszy od wymyślenia

16

produktu, poprzez opracowanie opakowania oraz wsadu i finalnie prowadzenie prac zmierzających do wyprodukowania gotowego wyrobu. Warsztaty Akademii Kreatywności, odbywające się zarówno na Uczelni, jak i  w  siedzibie firmy, miały na celu realizację kolejnych kroków zmierzających do wykreowania nowego produktu z kategorii napojów funkcjonalnych. Podczas pierwszego spotkania Akademii ustalone zostały podstawowe funkcje produktu oraz ogólny zarys dotyczący opakowania. Na drugim spotkaniu omówione zostały szczegóły związane z produktem oraz opakowanie. Studenci wybrali 3 proponowane smaki, zdecydowali także o  grupie docelowej oraz funkcji produktu, którym miał być napój sportowy dla kobiet z funkcją odchudzającą oraz oczyszczającą. Został przygotowany szczegółowy brief produktowy oraz harmonogram wdrożenia projektu. W siedzibie firmy Oshee studenci wraz z koordynatorami Oshee oraz grafikiem projektowali etykietę produktu i brali czynny udział w przygotowaniu jego szaty graficznej. Podczas spotkania na UEK gościli przedstawiciele firmy Wild, którzy wraz z koordynatorami Oshee przygotowali panel sensoryczny, a studenci wybierali jeden spośród trzech zaproponowanych smaków produktu. Zdecydowaną przewagą głosów wybrany został smak limetki z trawą cytrynową, jako najbardziej orzeźwiający oraz pasujący do profilu produktu. Produkcja napoju przewidywana jest na pierwszą połowę lipca, natomiast przed studentami jeszcze jedno bardzo ciekawe spotkanie w roz-

www.uek.krakow.pl

Warsztaty sensoryczne Akademii Kreatywności OSHEE

„Akademia Talentów” wg Raiffeisen Bank Polska S.A. - zakończenie pierwszej edycji programu Dnia 7 czerwca dobiegła końca pierwsza edycja „Akademii Talentów” – wspólnego programu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Raiffeisen Bank Polska S.A., przeznaczonego dla studentów naszej Uczelni. Warsztaty, które odbywały się w ramach programu, miały charakter wykładów oraz case studies, prowadzonych przez specjalistów banku. Współorganizatorem ze strony Uczelni była Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Program rozpoczął się w listopadzie 2010 roku, kiedy to pracownicy działu zasobów ludzkich banku przeprowadzili akcję informacyjną, a następnie rekrutację wśród studentów III roku studiów pierwszego stopnia oraz I i II roku studiów drugiego stopnia. Wyłoniona w ten sposób grupa 20 studentów uczestniczyła w cyklu sześciu spotkań, których tematami były: 1) Czy bank może upaść? 2) Wojna banków – kto zwycięży? 3) Droga do godziwej emerytury – czy już muszę i tym myśleć? 4) Czy każdy kredyt trzeba spłacić? 5) Współczesny bankowiec: sprzedawca, windykator czy analityk? 6) Rekrutacja bez tajemnic. Warsztaty miały na celu zapoznanie studentów z problemami współczesnej bankowości oraz tajnikami sztuki bankowej. Ich szczególną wartością było umiejętne połączenie przekazywanej wiedzy teoretycznej z  realiami życia gospodarczego i  umiejętnościami praktycznymi – o  co zadbali prowadzący zajęcia. Różnorodna tematyka poszczególnych spotkań sprawiła, że uczestniczący w  programie studenci mieli możliwość holistycznego spojrzenia na zagadnienia związane z bankiem – z punktu widzenia jego klientów, pracowników, jak również problemów banku, jako przedsiębiorstwa funkcjonującego w gospodarce. Wysokie walory aplikacyjne przekazywanych treści podkreśliła również wizyta uczestników programu w oddziale banku, gdzie mogli zapoznać się w praktyce z codziennością działalności bankowej, często nieznanej potencjalnemu klientowi. Ostatnie wspólne spotkanie pierwszej edycji programu odbyło się 7 czerwca. Wzięli w nim udział: prof. Paweł Lula – dziekan Wydziału Zarządzania UEK, Krzysztof Wójcik – dyrektor Regionu Małopolska Raiffeisen Bank Polska S.A., prof. Ryszard Borowiecki – kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, pracownicy banku prowadzący poszczególne spotkania oraz 19 uczestników programu, którym wręczono certyfikaty. Gratulujemy! Cieszymy się, że „Akademia Talentów” wywołała tyle entuzjazmu i zebrała tak wiele pozytywnych opinii, o czym mówił w imieniu wszystkich studentów Paweł Dudek. Nie mogło się również obyć bez podziękowań, złożonych na ręce Dyrektora Krzysztofa Wójcika, dla pracowników Raif-

Uroczyste wręczenie certyfikatów uczestnikom Akademii Talentów wg Raiffeisen Bank Polska S.A.

feisen Bank Polska S.A. biorących udział w realizacji programu. Specjalne podziękowania należą się również Annie Stawińskiej, Ilonie Sadowskiej oraz Piotrowi Rzeszowskiemu – uczestnikom wspomagającym akcję informacyjną oraz zaplecze organizacyjne programu. W  czasie spotkania Michał Famielec – dyrektor Regionu ds. Bankowości Detalicznej i jednocześnie koordynator programu ze strony banku dokonał podsumowania zakończonej pierwszej edycji, przedstawiając specjalnie przygotowaną prezentację multimedialną będącą swoistym kalejdoskopem wszystkich przeprowadzonych warsztatów. Zapoznał również wszystkich zebranych z wynikami ankiety przeprowadzonej wśród uczestników warsztatów, która miała na celu zebranie opinii dotyczących programu. Mamy nadzieję, że wszystkie zebrane w ten sposób głosy okażą się wsparciem dla organizatorów w przyszłości. Żywimy również nadzieję, że podejmą oni z nie mniejszym zapałem trud przygotowania drugiej edycji, której rozpoczęcie jest planowane w październiku br. dr Tomasz Rojek – koordynator programu, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

17


Akademie firmowe

A k a d e m i a M e d i ó w RMF Zakończyła się pierwsza edycja Akademii Mediów RMF, zorganizowanej przez Grupę RMF i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wszyscy słuchacze pomyślnie ukończyli Akademię, otrzymując certyfikaty uczestnictwa, wręczone w czasie uroczystego zakończenia projektu. Najlepsi absolwenci otrzymali wyróżnienia, nagrody rzeczowe i propozycje odbycia wakacyjnych staży w Grupie RMF. Warunkiem ukończenia Akademii RMF było aktywne uczestnictwo w zajęciach i terminowa realizacja projektów zaliczeniowych. Zainteresowanie Akademią RMF przerosło nasze najśmielsze oczekiwania, jednak ze względu na warsztatową formułę zajęć nie mogliśmy zaprosić wszystkich chętnych.

Akademie firmowe

ne wprowadzenie dotyczące teorii, jednak najsilniej akcentowane był aspekt praktyczny i analiza konkretnych przypadków. Oczywiście wiedza teoretyczna jest bezapelacyjnie niezbędna, jednak umiejętność jej wykorzystania w życiu jest sprawą najważniejszą. Dlatego właśnie chcieliśmy pokazać filozofię i realne modus operandi świata reklamy i komercyjnych środków przekazu, ograniczając wiedzę czysto książkową do niezbędnego minimum. Punktem wyjścia programu Akademii było omówienie problematyki oraz wykorzystania badań ilościowych i  jakościowych zarówno rynku samych mediów, jak i szeroko pojętego rynku konsumenckiego. Bez poznania faktycznych procesów w obu tych obszarach trudno jest w sposób świadomy poruszać się po tym świecie. Kolejnym etapem była struktura rynku reklamowego i jego najważniejsi uczestnicy. Studenci mieli okazję zapoznać się z trendami i grupami podmiotów kształtujących ten rynek, problematyką komercjalizacji wyników różnych środków przekazu oraz strukturami

Prezes RMF FM Tadeusz Sołtys wręcza główna nagrodę jednej z trojga laureatów

Dyrektor Marketingu Mariusz Gołda gratuluje laureatom ukończenia Akademii

W projekcie uczestniczyli studenci, którzy w  otrzymali największą liczbę punktów w sesji testowej. Ważnym elementem procesu rekrutacji był też wykład inauguracyjny, wygłoszony przez prezesa Radia RMF, Tadeusza Sołtysa, pt. „Rola informacji marketingowej w funkcjonowaniu komercyjnej rozgłośni radiowej”. Chcieliśmy w ten sposób przedstawić zarys zagadnień poruszanych w  czasie całego kursu i  przyciągnąć przede wszystkim zapaleńców, pasjonatów i ludzi obdarzonych szóstym marketingowym zmysłem. Doszliśmy do wniosku, że to podejście zdecydowanie bardziej skuteczne niż tylko same plakaty i notki w prasie. Zapewne dzięki temu udało się skompletować naprawdę wyjątkową grupę studentów, świetnie czujących świat mediów i reklamy. W trakcie Akademii powstało naprawdę wiele bardzo ciekawych projektów i koncepcji ich autorstwa. Zajęcia prowadzone przez pracowników Grupy RMF odbywały się w semestrze letnim na terenie kampusu UEK i w krakowskiej siedzibie RMF FM. Tworząc program Akademii, staraliśmy się kłaść duży nacisk na interdyscyplinarność i  praktyczne aspekty funkcjonowania rynku mediów i  reklamy. Zakładaliśmy stworzenie pragmatyczno-aksjologicznej esencji o  wyważonych proporcjach oraz wyraźnym utylitarnym smaku i proweniencji. Czy się udało? Mamy nadzieję, że tak! W projekt zaangażowały się różne jednostki funkcjonujące w ramach całej Grupy RMF, jednak zasadniczy trzon sprawujący pieczę nad warstwą merytoryczną tworzyły działy marketingu, anteny, promocji, planowania i sprzedaży. Tematyka warsztatów obejmowała takie zagadnienia, jak: narzędzia, wskaźniki i  metodologia badawcza, specyfika współczesnych środków przekazu oraz struktura rynku mediów i reklamy. W trakcie zajęć studenci zmagali się z m.in. z takimi problemami, jak: analizy zachowań i preferencji konsumenta, typowanie grup docelowych dla wybranej grupy produktów, koncepcje kreatywne czy plan kampanii i dobór splitu mediów. Mieli przy tym możliwość korzystania z  narzędzi i  baz danych, którymi sami posługujemy się na co dzień. Specjaliści Grupy RMF z różnych dziedzin prezentowali problematykę, która jest częścią ich codziennej pracy. Każde zajęcia poprzedzało niezbęd-

i zasadami funkcjonowania systemów sprzedaży bezpośredniej i agencyjnej. Dużo czasu poświęcono też na omówienie kampanii promocyjnych i reklamowych, zrealizowanych w ostatnim czasie w prasie, radiu i telewizji. Na konkretnych przykładach prezentowano kompletną ścieżkę – od briefu i koncepcji kreatywnych, po faktyczne realizacje i wymierne efekty danej kampanii. W czasie semestru nie brakowało również zajęć dotyczących procesu planowania, symulacji i analiz wyników kampanii reklamowych oraz tworzenia mediaplanów i ofert sprzedażowych. W tym kontekście staraliśmy się również nakreślić najistotniejsze problemy związane z  właściwą prezentacją i  agregowaniem wyników oraz innymi kluczowymi elementami komunikacji marketingowej, takimi jak spójna, lekka i  czytelna forma, będąca nośnikiem meritum zagadnienia. Zwracaliśmy również uwagę na wrażliwe elementy tejże komunikacji oraz sposoby demaskowania błędów i potencjalnej manipulacji danymi. Konwencja warsztatów zakładała dwojakie podejście do rynku mediów. Z jednej strony było to spojrzenie z perspektywy nowoczesnych środków przekazu, z drugiej zaś – z punktu widzenia ich potencjalnego klienta. Być może część słuchaczy Akademii RMF zwiąże swoją przyszłość ze światem mediów, jednak zakładamy, że zdecydowana większość z nich otworzy własne firmy lub znajdzie pracę np. w działach administracji, sprzedaży, marketingu czy PR, stając się potencjalnymi reklamodawcami. Mamy nadzieję, że dzięki wiedzy wyniesionej z zajęć będą działać w sposób bardziej pewny i świadomy. Wybór konkretnego medium jest przecież precyzyjną nauką ścisłą, pozwalająca na efektywne alokowanie budżetów reklamowych i czerpanie w ten sposób z wymiernych korzyści płynących z przeprowadzonej kampanii. Niebagatelną kwestią jest również sprawa wypracowywania i  wzajemnego doskonalenia rynkowych standardów dotyczących szeroko pojętej komunikacji marketingowej. Chcielibyśmy, aby nasza praca w  ramach Akademii RMF była również wkładem w rozwój i poprawę funkcjonowania polskiego rynku reklamowego.

18

Piotr Dzięgielewski – Dział Marketingu Grupy RMF

www.uek.krakow.pl

S h e l l B u s i n e s s Aca d e m y 30 maja, podczas uroczystej kolacji w jednej z  krakowskich restauracji, dobiegł końca kolejny, wspólny projekt Shell Business Service Center oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – Shell Business Academy (SBA). Inicjatywa ta była wynikiem kontynuacji wieloletniej współpracy Uczelni z firmą Shell, rozpoczętej 6 lutego 2007 roku. Tegoroczny projekt rozpoczął się 9 maja br. uroczystym podpisaniem kolejnej już umowy o  współpracy. Tego właśnie dnia Alasdair Nicolson – dyrektor generalny SBSC Kraków oraz prof. dr hab. Andrzej Malawski – prorektor ds. badań naukowych podpisali „Umowę o współpracy” oraz „Deklarację o współpracy w ramach Klubu Partnera UEK”. Dokumenty te regulują zasady kooperacji między Uniwersytetem a  firmą Shell, której jednym z przejawów jest Shell Business Academy oraz Program Praktyk Jestennych w Shell, skierowany wyłącznie do studentów UEK w Krakowie. Shell Business Academy... Shell Business Academy to seria otwartych spotkań dedykowanych studentom Uniwersytetu Ekonomicznego z  najwyższej rangą menedżerami firmy Shell. W  ciągu 4 dni (09-12.05.2011) studenci mieli możliwość zapoznać się z możliwościami rozwoju w firmie oraz z charakterystyką pracy w działach: Finance Operations, HR Services oraz Customer Service. Uczesnicy SBA mogli poznać profil pracownika, zapoznać się z  wymaganiami i  umiejętnościami potrzebnymi w  danym dziale. Była to jedyna w swoim rodzaju szansa na poznanie doświadczonych profesjonalistów, którzy opowiadali o swojej ścieżce kariery, celach i możliwościach, jakie daje praca w ich zawodzie. Shell Business Academy była również świetną okazją do poznania świata korporacji od wewnątrz, dzięki czemu osoba wkraczająca na ścieżkę zawodową może lepiej zaplanować swoją karierę zawodową. Był to także pierwszy krok do uzyskania jesiennych, płatnych praktyk w jednym z działów SBSC Kraków.

Podpisanie umowy o współpracy; od lewej: Sylwia Czajka, HR Manager SBSC Kraków, prof. dr hab. Andrzej Malawski, Prorektor ds. Badań Naukowych UEK w Krakowie, Alasdair Nicolson, General Manager SBSC Kraków, Aleksandra Szymanowicz, HR Account Manager SBSC Kraków.

Praktyki w Shell... Kolejnym elementem projektu była rekrutacja na Program Praktyk Studenckich w SBSC w Zabierzowie. Po analizie nadesłanych aplikacji wybranych zostało 18 najlepszych studentów, którzy wzięli udział w całodniowym assessment center w siedzibie firmy. Na tej podstawie, po wnikliwej ocenie dokonanej przez menedżerów firmy Shell wybranych zostało 6 studentów, którym zaproponowano 3-miesięczne, płatne praktyki w różnych działach firmy. Dla kariery i dla ciała... Ogłoszenie wyników odbyło się 30 maja br., podczas uroczystej kolacji w jednej z krakowskich restauracji. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz pamiątkowe prezenty od firmy Shell. Poza ogłoszeniem wyników kolacja ta była kolejną możliwością poznania pracowników SBSC Kraków i wniknięcia w tajniki korporacyjnej rzeczywistości. W imieniu firmy Shell chcemy bardzo serdecznie podziękowac wszystkim, dzięki którym SBA doszło do skutku i  okazało się tak wielkim sukcesem! Już zastanawiamy się nad kolejnym projektem w przyszłym roku akademickim. Aleksandra Szymanowicz, HR Account Manager

Akademia Wieliczka 20 maja Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie podpisały umowę o współpracy. Kopalnia i UEK zrealizują projekt Akademia Wieliczka. Będzie to cykl wykładów i  zajęć warsztatowych dla studentów różnych kierunków, które wspólnie poprowadzą wykładowcy uniwersyteccy oraz pracownicy Kopalni. Umowa została podpisana przez rektora Uniwersytetu prof. dr hab. Romana Niestrója oraz prezesa Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Mariana Leśnego. Akademia Wieliczka będzie realizowana w ramach cyklu akademii biznesowych prowadzonych przez Uniwersytet we współpracy z czołowymi uznanymi firmami różnych branż. Projekt ruszy w semestrze zimowym nowego roku akademickiego 2011/2012. Głównym przesłaniem przedsięwzięcia jest zaprezentowanie studentom praktycznych zagadnień z  różnych dziedzin związanych z  funkcjonowaniem Kopalni Soli „Wieliczka”jako przedsiębiorstwa turystycznego (marketing, zarządzanie, turystyka, handel, etc.). W  programie Akademii Wieliczka oprócz spotkań na terenie Uczelni zaplanowano również warsztaty terenowe w kopalni, podczas których uczestniczy będą mieli szansę zwiedzenia trasy turystycznej i  zapoznania się z praktyczną stroną funkcjonowania przedsiębiorstwa usługowego.

Podpisanie umowy o współpracy, od lewej: Marian Leśny – prezes Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna i prof. Roman Niestrój – rektor UEK

Akademia Wieliczka skierowana jest do studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zainteresowanych tematyką zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym. Uczestnicy, biorący udział w  warsztatach, otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie Akademii, a  dla najlepszych Kopalna ufunduje specjalne nagrody. Patronat honorowy nad Akademią objął Rektor UEK prof. Roman Niestrój, a współpracą na płaszczyźnie merytorycznej zajmie się Katedra Marketingu i dr Halina Wojnarowska. Dominika Kurtek – koordynator akademii firmowych UEK

19


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Realizując założenia Strategii UEK na lata 2010–2020 mówiące o potrzebie dalszego umiędzynarodawiania Uczelni i podjęcia działań przeciwdziałających skutkom wchodzenia w okres niżu demograficznego, Sekcja Promocji UEK we współpracy z innymi jednostkami Uczelni rozpoczęła zintensyfikowaną promocję zagraniczną. Po działaniach na Wschodzie, głównie na Ukrainie, o których pisaliśmy w ubiegłym wydaniu „Kuriera UEK”, przedstawiciele UEK przeprowadzili akcję promocyjną na Zachodzie – w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

UEK na pierwszych

w historii polskich targach edukacyjnych

w Chicago

Podczas trzech dni, 6–8 maja 2011 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie promował się w Chicago na „Polish University Fair Chicago 2011”. Wyjazd na zorganizowane po raz pierwszy w historii targi edukacyjne polskich uczelni za granicą był wyjątkową okazją dotarcia z ofertą studiów do ponad 25 000 kandydatów potencjalnie zainteresowanych rozpoczęciem bądź kontynuacją nauki na polskich uczelniach wyższych.

Obok Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na targach „Polish University Fair Chicago 2011” zaprezentowało się 15 innych szkół wyższych z  całej Polski, promujących szeroką ofertę studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz stypendiów zagranicznych.

W ramach wyjazdu reprezentacje polskich uczelni wzięły udział w  uroczystościach upamiętniających 220. rocznicę uchwalenia przez Sejm Czteroletni Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji Konsulat Generalny RP zorganizował uroczystą paradę ponad 100 kolumn marszowych,

O opinię na temat projektu zapytaliśmy Łukasza Salwarowskiego, dyrektora Kancelarii Rektora UEK, koordynatora i pomysłodawcę promocji UEK na Ukrainie i w Chicago. 20

micznego w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej. Najbardziej medialnym okazał się sposób promocji UEK, którego największy baner został dostrzeżony przez największe polonijne i chicagowskie media w tym telewizję ABC7. W dniach 9–11 maja 2011 r. przedstawiciele UEK gościli w Roosevelt University w Chicago. Spotkanie z władzami tej uczelni miało na celu omówienie możliwości i  warunków intensyfikacji realizacji umowy partnerskiej zawartej w  2008 roku. Podczas rozmów negocjowano m.in. warunki wymian zagranicznych studentów

i wykładowców, wspólnej promocji, a także wizyt studyjnych oraz podwójnych dyplomów. Goszcząc w  tej partnerskiej uczelni UEK przedstawiciele naszej Uczelni zorganizowali Dzień Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie. Podczas zorganizowanego otwartego spotkania informacyjnego i prezentacji społeczność akademicka Roosevelt University oraz studenci Polonii amerykańskiej mieli okazję poznać możliwości i zasady rozpoczęcia bądź kontynuowania studiów na UEK oraz dowiedzieć się wszystkiego nt. naszej Uczelni i Krakowa.

Podczas ww. spotkań zaprezentowany został nowy film o Uniwersytecie Ekonomicznym w  Krakowie, a  przedstawiciele UEK dzielili się praktyczną wiedzą na temat formalności, które należy spełnić, aby podjąć studia w  Polsce. Uczelnia przygotowała także zestaw cennych informacji na temat oferty praktyk, staży i studiów w  zagranicznych uczelniach partnerskich oraz studiów w języku angielskim. Targi „Polish University Fair Chicago 2011” zorganizowały w głównej mierze Polska Szkoła Sobotnia im. Mikołaja Kopernika i International Center for Education Abroad USA pod kierownictwem Zbigniewa Piwoniego.

która przeszła głównymi ulicami Chicago od ulicy Balbo po Columbus w kierunku Monroe. Polskie uczelnie wyższe wystąpiły w drugiej kolumnie świętujących, tuż za Polską Szkołą im. Jana Pawła II. W  tej kolumnie nie zabrakło krakowskiej reprezentacji: Uniwersytetu Ekono-

– W jakim celu zorganizowano targi we Lwowie i Chicago?

– Jak ocenia Pan efekty targów w Chicago?

– Celem takich projektów jest nawiązanie kontaktów i promocja naszej Uczelni, co ma zaowocować zwiększeniem liczby zagranicznych studentów w UEK. Umiędzynarodowienie studiów przekłada się na podniesienie poziomu atrakcyjności studiów i poziomu nauczania. Studenci z innych krajów i kultur chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami i pomysłami, które sprawdziły się w ich krajach. Można przenosić je na polski grunt. Zwiększanie ilości studentów z zagranicy to także zmniejszanie skutków niżu demograficznego. Takie przedsięwzięcia mają też na celu pomoc Polakom na Wschodzie i  Polonii w  USA w  kontakcie z  ojczyzną, podtrzymanie ich tożsamości narodowej. Studia w  kraju przodków są często dla dzieci Polonii ostatnią szansą utrzymania bezpośredniej więzi z Polską, co przekłada się na ich późniejszą chęć współpracy z  Polską zarówno na płaszczyźnie turystycznej, biznesowej, jak i naukowej.

– Po rozmowach z dyrektorami polskich szkół, konsulatem RP i uczestnikami targów w Chicago wiemy, że Polonia amerykańska stanowi olbrzymi potencjał dla polskich szkół wyższych. Przede wszystkim studia w USA i Kanadzie są minimum 10-krotnie droższe niż w Polsce i po prostu nie wszystkich na nie stać. Studia w Polsce są zatem dla wielu jedyną szansą zdobycia wyższego wykształcenia. Do tego dochodzi jeszcze sentyment rodziców i chęć utrzymania polskości swoich dzieci właśnie poprzez wysłanie ich na studia do ich ojczystego kraju. Większość utrzymuje bliskie kontakty z rodziną w Polsce, zatem ich dzieci mogą w kraju liczyć na pomoc swoich krewnych. W Chicago mieszka od 1–2 mln Polaków, a ich dzieci uczą się polskiego w 32 polskich szkołach sobotnich. Według Konsulatu jest to zatem największe skupisko Polaków po Warszawie. Jednak polscy nauczyciele pracujący w  amerykańskich szkołach średnich twierdzą, że wcale nie musimy koncentrować się tylko na Polonii. Uważają, że mamy szansę pozyskać inne mniejszości etniczne, a  także młodych Amerykanów. Zbigniew Piwoni, dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej im. Mikołaja Kopernika, inicjator i  główny organizator targów, planuje w lutym 2012 rozszerzenie kolejnej edycji targów o  Toronto i  Nowy Jork. Swoje wsparcie deklaruje też Konsulat RP i  media polonijne.

www.uek.krakow.pl

21


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

UEK na targach NAFSA w Vancouver Spotkanie w Konsulacie RP w Vancouver

W targach „Polish University Fair CHICAGO 2011” oraz Dniu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zorganizowanym na Roosevelt University, uczestniczyli również przedstawiciele Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK. Dla nich i pozostałych reprezentantów UEK zostało zorganizowane seminarium poświęcone zarządzaniu wyższą uczelnią, poruszające takie zagadnienia, jak: zarządzanie i budżetowanie w jednostkach edukacyjnych, wyzwania i  możliwości współczesnej edukacji, prognozowanie w  edukacji, internacjonalizacja uczelni wyższej, konflikt interesów, projektowanie strategii marketingowej, marketing uniwersyteckich programów biznesowych, programy MBA – zmieniające się oblicze edukacji biznesowej. Seminarium zakończyło się uroczystym wręczeniem certyfikatów Academic Leadership in Higher Education. Majowa wizyta w Chicago była okazją do kontynuowania rozpoczętych już w 2009 r. rozmów pomiędzy Krakowską Szkołą Biznesu UEK a Walter E. Heller College of Business Administration – Szkołą Biznesu Roosevelt University. Pierwsze spotkanie przedstawiciela Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK, Moniki Bulszy – koordynatora Programów MBA z Terri Friel – dziekanem Szkoły Biznesu Roosevelt University odbyło się w Krakowie w listopadzie 2009 r. Rozmowy dotyczące możliwej współpracy pomiędzy Krakowską Szkołą Biznesu a Walter E. Heller College of Business Administration kontynuował już w Chicago w grudniu 2010 r. dr Piotr Buła – dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK. Ostatnim, ale najważniejszym punktem programu było podpisanie porozumienia o  współpracy (Memorandum of Understanding) dotyczącego rozwoju programów edukacyjnych dla studentów studiów podyplomowych i MBA, wymiany pracowników naukowych, prowadzenia badań naukowych, kursów i szkoleń. Szeroka współpraca zagraniczna oznacza lepsze perspektywy naukowe, edukacyjne i  dydaktyczne – to prestiż i wiarygodność. Na lipiec br. zaplanowane zostało spotkanie dotyczące nowych wspólnych projektów edukacyjnych: Study Trip dla studentów MBA ze Szkoły Biznesu Roosevelt University oraz Krakowskiej Szkoły Biznesu, Short Courses – krótkich kursów biznesowych dla menedżerów, zatwierdzenia szczegółów nowego kierunku studiów – American Executive MBA. Monika Bulsza – koordynator Programu Executive MBA, Krakowska Szkoła Biznesu UEK

22

W dniach 29 maja - 3 czerwca przedstawiciele UEK uczestniczyli w jednej z największych na świecie konferencji połączonej z targami edukacyjnymi NAFSA w Vancouver. Około 10 tysięcy uczestników i  500 stanowisk targowych, na których prezentowały się m.in. uczelnie i firmy rekrutacyjne z całego świata, stanowiło unikatową możliwość nawiązania nowych kontaktów i rozszerzenia ilości partnerów zagranicznych. W  części targowej Centrum Konferencyjnego (Convention Center) uczelnie z  danego kraju prezentowały się w  tzw. strefach narodowych. Polska zajmowała dwa stoiska: „Study in Poland” oraz „Higher Education In Poland”. W ramach tych dwóch stoisk promowało się 13 polskich uczelni, KRASP, Fundacja Perspektywy oraz FRSE. Wśród uczelni, poza UEK, na targach obecne były m.in.: UJ, SGH, UE Katowice, UE Poznań, Uniwersytet i  Politechnika Wrocławska. W związku z brakiem wsparcia ze strony Polski (szczebla ministerialnego czy samorządowego) uczestnictwa ww. polskich wystawców polska strefa była jedną z najmniejszych i najskromniejszych na tej imprezie. Bardzo atrakcyjnie prezentowały się natomiast takie kraje, jak: Meksyk, Chile, Brazylia, Nowa Zelandia, Kanada, Niemcy, Turcja, Hiszpania, Tajwan. Podczas targów i konferencji przedstawiciele UEK: Agnieszka Nawrocka z Działu Współpracy Międzynarodowej, Sylwia Rutkowska z Biura Programów Zagranicznych oraz Łukasz Salwarowski z Kancelarii Rektora UEK, odbyli w sumie około 50 spotkań z obecnymi i przyszłymi partnerami zagranicznymi. Aby uczynić naszą współpracę zagraniczną i  listę uczelni partnerskich jeszcze bardziej atrakcyjną, rozpoczęto rozmowy z krajami, z którymi wcześniej nasza Uczelnia nie współpracowała, tj. z Argentyną, Brazylią, Chile, Singapurem, Tajlandią, Nową Zelandią

www.uek.krakow.pl

oraz z uczelniami z krajów, z którymi już współpracujemy (z USA, Kanady, Francji, Niemiec, Tajwanu, Peru, Australii, Czech, Hiszpanii, Korei czy Meksyku), oraz nowymi sieciami i  konsorcjami, takimi jak CCID. Spotkania z obecnymi partnerami UEK były okazją do wyjaśnienia bieżących bądź narosłych problemów dotyczących realizacji umów. Celem rozmów było nie tylko podtrzymanie trwającej współpracy, ale i omówienie możliwości rozszerzenia obecnie realizowanej współpracy o dodatkowe formy (jak np. wstępne ustalenia z University of Victoria z Kanady związane ze wspólnym aplikowaniem o grant z programu ATLANTIS). W  wyniku wstępnych rozmów z  ok. 15 potencjalnymi nowymi partnerami, w przypadku sześciu z nich padły konkretne deklaracje o chęci podjęcia współpracy. Wstępny plan działań w  tym kierunku został ustalony z takimi uczelniami, jak: Thunderbird School of Globar Management (USA), Colorado School of Mines (USA), Pontifical Catholic University of Parana (Brazylia), Pontificia Universidad Catolica Argentina, Kookmin University (Korea), National Taiwan University of Sciences and Technology, Mackenzie Presbyterian University, Sao Paulo (Brazylia). Przystąpienie do sieci CIDD (Consortium of International Double Degree) pozwoliłoby natomiast na kontynuowanie i  rozwijanie strategii umiędzynarodowienia Uczelni. Wyjazd do Kanady był także okazją do podjęcia rozmów z trzema agencjami rekrutacyjnymi i negocjowania warunków ewentualnej współpracy celem rekrutacji studentów zagranicznych na pełne studia dyplomowe na UEK. Reprezentanci UEK wraz z  35 przedstawicielami innych uczelni partnerskich ze wszystkich kontynentów uczestniczyli także w  PreNAFSA Partner Event w University of Victoria. 27 i 28 maja zwiedzili kampus, wysłuchali prezentacji studentów i wykładowców naszej partnerskiej uczelni oraz wzięli udział w dyskusji na temat wymiany akademickiej i programów międzynarodowych.

Rozmowy przedstawicieli UEK z reprezentantami University of Victoria

Agnieszka Nawrocka i Łukasz Salwarowski z Konsulem Generalnym RP w Vancouver, Krzysztofem Czaplą (pierwszy po lewej).

30 maja i 2 czerwca reprezentantów polskich uczelni przyjął Konsul Generalny RP w  Vancouver Krzysztof Czapla, który udzielił im wszelkiej możliwej pomocy. Dzięki jego wsparciu dyrektor Kancelarii Rektora UEK Ł. Salwarowski nawiązał kontakt z  polską szkołą, parafią i  organizacją polonijną oraz

polskimi mediami polonijnymi: „Takie życie”, „Gazeta Informacyjna”, „A cha” oraz Radiem IKS. Spotkania te zaowocowały nawiązaniem współpracy patronackiej i  reklamowej. Jest bowiem wielka szansa na przekonanie 150-tysięcznej zachodniokanadyjskiej Polonii do studiów w Polsce.

23


KONFERENCJE

Modernizacja Rosji z perspektywy rosyjskich i polskich ekspertów do spraw gospodarki światowej i  stosunków międzynarodowych, relacje polsko-rosyjskie oraz gospodarka leśna były tematem dyskusji XXXIII Sympozjum „Współczesna Gospodarka i  Administracja Publiczna”, które odbyło się w  tym roku w  dniach 20–22 maja w Rytrze.

KONFERENCJE

Rosjanie i Leśnicy w Rytrze

swego czasu klęczał w getcie warszawskim. Za tym gestem pojawiła się silna polityczna wola odnowienia współpracy. Jerzy Bahr, Ambasador Polski w  Moskwie w  latach 2006-2010, wyraził wątpliwość czy będziemy mieli czym wypełnić stosunki dwustronne, gdy już uczcimy wszystkie ofiary w  należny sposób. Pozytywnej odpowiedzi, zdaniem Bahra, szukać należy we współpracy regionów. W  dyskusji zabrali również głos wiceminister spraw zagranicznych, Henryk Litwin, oraz

skidu Sądeckiego”, prowadzonej przez nadleśniczego Piwnicznej, Stanisława Michalika. Było to doskonałe wprowadzenie do popołudniowych obrad, które prowadził prof. Tomasz Borecki. Globalne zasoby leśne kurczą się, jak zauważył Janusz Zaleski, główny konserwator przyrody, co współcześnie nadaje szczególne znaczenie gospodarce leśnej opartej nie tylko na ochronie przyrody, ale na takim odtwarzaniu i eksploatacji lasu, by zachować ten zasób dla następnych pokoleń – to kwintesen-

Rosja patrzy na świat, a świat przygląda się Rosji Dyskusję rozpoczął ciekawy dwugłos prof. Aleksandra Dynkina, dyrektora Instytutu Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych Rosyjskiej Akademii Nauk i  dr. Sławomira Dębskiego, pełnomocnika do spraw organizacji Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na temat modernizacji Rosji. Z kolei prof. Vladimir Baranowski z Instytutu Gospodarki Światowej i  Stosunków Międzynarodowych Rosyjskiej Akademii Nauk za najważniejsze determinanty relacji Rosji z  UE i  światem uznał zmianę stanowiska Rosji wobec takich zjawisk, jak: relacje dwustronne ze Stanami Zjednoczonymi, rozszerzenie NATO, budowa tarczy antyrakietowej. W tych kwestiach zaprzestano polityki straszenia ludności, co przy jednoczesnym zaangażowaniu Rosji w organizacjach międzynarodowych, daje wewnętrzne poczucie odzyskiwania znaczenia międzynarodowego i wpływu na rozwój świata. Zdaniem prof. Baranowskiego najważniejszym gospodarczym partnerem Rosji jest Unia Europejska, która postrzegana jest jako partner, a nie konkurent. Poza wysokim poziomem sceptycyzmu, jaki panuje w Rosji wobec przyszłości samej Unii, przeszkodą w  rozwoju współpracy jest brak umowy międzynarodowej regulującej jej ramy. I rzeczywiście, z rosyjskiej perspektywy najlepiej tę niepewność oddaje anegdotka Dynikina, w  której prezydent Rosji pyta retorycznie swych doradców, do kogo w Unii może zatelefonować w sytuacji kryzysowej. W  odpowiedzi na tę perspektywę relacji Rosji z  UE i  resztą świata, Krzysztof Bobiński z  Fundacji Unia & Polska starał się naszkicować relację świata do Rosji, którą syntetycznie

24

Panel dyskusyjny nt. gospodarki leśnej

zamknął w stwierdzeniu „All smiles and no actions”. Nowa polityka USA wobec Rosji oparta na deklaracjach prezydenta Obamy polega m.in. na poparciu wstąpienia Rosji do Międzynarodowej Organizacji Handlu. W Rosji panuje względny spokój: nie ma wojny w Czeczenii, koniec walk o  pomniki w  Estonii, niemal przyjazne relacje z Polską. Rodzi się jednak pytanie: czy jest nam (światu, Stanom, Unii, Polsce) po drodze? Bobiński stawia ważne pytanie, czy można reformować Rosję we wciąż autorytarnym zcentralizowanym modelu władzy? W tym kontekście porównuje Jelcyna – demokratę z „niesprawnym carem”, a  Putina nazywa „sprawnym carem”. W sprawie partnerstwa z Polską kwestie historyczne schodzą powoli na drugi plan. Ale nie ma wspólnego partnerskiego tematu o  znaczeniu globalnym. Kwestie klimatyczne i globalne rozbrojenie pasjonują tylko stronę polską. Bezpieczeństwu energetycznemu poświęciła swoje krótkie wystąpienie Elena Telegina. Niepokoje społeczne na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, gdzie 80% gospodarki opiera się na ropie, a  także tragedia w  Fukushimie stawiają pod znakiem zapytania poczucie bezpieczeństwa energetycznego na całym świecie. Paradoksalnie wróży to dalszy rozwój gospodarek opartych

fot. Jan Bielański

na węglu. Interesująco i obiecująco przedstawia się też rosyjska perspektywa bezpieczeństwa gazowego; zdaniem Teleginej, Polska zależy od rosyjskiego gazu w takim samym stopniu, w jakim Rosja od sprzedaży gazu do Polski. Nawet jeśli porównanie jest przesadzone, to rosyjskie silnie biznesowe podejście do bezpieczeństwa gazowego pozwala z nadzieją patrzeć na dalszą współpracę w handlu gazem.

Polska – Rosja na huśtawce Ostatnia dekada w relacjach polsko-rosyjskich to zdaniem dr Iriny Kobryńskiej huśtawka nastrojów, w  której nieracjonalne emocje trudno poddać racjonalnej analizie. Początkowe ocieplenie przełamało polskie zaangażowanie w zmiany na Ukrainie w 2004 roku, po którym bardzo szybko odnowiono przyjazny klimat rozmów. Stało się to dzięki postawie rządów braci Kaczyńskich prowadzonych pod hasłem współpracy z  Rosją „taką, jaka jest”. Oziębienie stosunków przyszło wraz z wizytą prezydenta Kaczyńskiego w  Czeczenii. Tragedia smoleńska przyniosła katharsis. Ważny gest obecności premiera Putina w Smoleńsku i w Katyniu prof. Rotfeld porównał do gestu Willi Brandta, który

www.uek.krakow.pl

Panel dyskusyjny nt. Rosji

były minister spraw zagranicznych i były premier Włodzimierz Cimoszewicz. Wspomniał, że w relacjach Putin – Kwaśniewski udało się oddzielić problemy historyczne od bieżącej współpracy gospodarczej. Zdaniem Cimoszewicza, Rosja nie docenia znaczenia Chin, Indii i Brazylii i  nadal tradycyjnie zwrócona jest na Zachód. Zmiany w samej Rosji są jednak bardzo korzystne dla Unii i dla Polski: już dziś Rosja jest spokojna, przewidywalna i  praworządna. Nie jest jeszcze liberalno-demokratyczna, ale zdaniem Cimoszewicza to kwestia czasu. Na zakończenie merytorycznej części obrad głos zabrał wiceprezes Zarządu BGK, Jerzy Kurella, który do dotychczasowych rozważań o  stosunkach międzynarodowych dołożył mocny akcent ekonomiczny. Przedstawił stan polsko-rosyjskiej wymiany gospodarczej oraz potencjalne możliwości jej intensyfikacji przy użyciu Programu Wspierania Eksportu. Dzień pierwszy zamknęło spotkanie z  Gościem Niespodzianką.

fot. Jan Bielański

cja zrównoważonego rozwoju. Prof. Rykowski i prof. Żylicz w  swoich prezentacjach wyjaśniali ekonomiczną wartość lasu, nakreślając jego współczesne funkcje. Lasy, zajmując ledwie 10% powierzchni planety, przechwytują połowę energii słonecznej docierającej do Ziemi. Następnie las transportuje, koncentruje i  rozprasza tę energię. Wartość lasów należy mierzyć nie wartością drewna, lecz przestrzenią i  czasem odnawiania zasobów leśnych.

Prof. Żylicz podkreślił wartość pozaużytkową lasów, jego funkcję społeczną i satysfakcję z  ochrony. Przedstawił teoretyczne warunki, jakie muszą być spełnione, aby trwały wyrąb lasu prywatnego był możliwy bez zatracenia funkcji ochronnej. Był to jeden z najsilniejszych i najbardziej rzeczowych argumentów w debacie o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą prywatyzacja lasów państwowych.

Darz bór! Ostatnie słowo przed przerwą należało do dyrektora generalnego Lasów Państwowych, Mariana Pigana, który przedstawił strukturę Przedsiębiorstwa Lasy Państwowe, zatrudnienie, inwestycje, strategię gospodarowania lasem. Podzielił też stanowisko, że prywatyzacja lasów zniweczyłaby wszystkie funkcje lasu i gospodarki leśnej, nie tylko ochronną i  społeczną, rozumianą jako dostęp do lasów, ale także gospodarczą. Następnie prof. Tomasz Borecki brawurowo poprowadził debatę z udziałem ekspertów, wciągając do dyskusji studentów GAP. Zaprezentowano film przygotowany przez studentów GAP, pt. „Las TiVi, czyli Forest GAP”, a  dzień zakończył kontrowersyjny wykład mistrzowski prof. Marii Poprzęckiej z  Instytutu Historii Sztuki UW pt. Po co nam taka sztuka? Wieczorem Michał Nagy i Arkadiusz Krupa w  przepięknym otoczeniu klasztoru ss. Klarysek w Starym Sączu zagrali koncert kameralny na gitarę i obój. Po powrocie do Rytra muzyka bardziej popularna towarzyszyła uczestnikom Sympozjum do białego rana. Materiały z Sympozjum dostępne na stronie www.gap.uek.krakow.pl. Następne Sympozjum GAP już w  styczniu 2012 roku. Tematy: 1. Kreatywność – innowacyjność – rozwój, oraz 2. Gospodarka wodna.

dr Marek Benio

Funkcje lasu Drugi dzień rozpoczął się od wycieczki do Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Be-

Uczestnicy XXXIII Sympozjum „Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna”

fot. Jan Bielański

25


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Czy szata tylko zdobi? XXI Warsztaty Dydaktyczne Stowarzyszenia Adiunktów i Wykładowców UEK Demokratyzacja naszego społeczeństwa, dokonująca się globalizacja oraz masowość kultury spowodowała komercjalizację życia praktycznie we wszystkich jego dziedzinach. Komercja, jak wiadomo, ma niewiele wspólnego z prawdziwą sztuką czy sposobem ubierania się. Dokonujące się procesy spowodowały, że wiele zasad i norm kultury życia codziennego zanika. Część zaginęła już w  poprzednim systemie, a inne są obecnie lekceważone, a nawet odrzucane. Wynika to, jak się wydaje, ze stosowania zasady równości. Jednakże działanie tego mechanizmu w  sferze kultury oznacza niestety równanie w dół. Postępujący liberalizm życia społecznego przyczynia się do odrzucania wielu jego kanonów. Część osób albo nie zwraca na nie uwagi, bo nie chce się narażać na głosy sprzeciwu bądź uchodzić za konserwatywnych, albo uważa, że i tak nic nie da się zrobić. Upowszechnienie wykształcenia, zwiększenie jego dostępności dla coraz szerszej rzeszy młodych ludzi powoduje przenikanie tych negatywnych trendów na teren Uniwersytetu. Widać to w  zmianach ich zachowania, sposobu bycia czy ubioru. Z  tego powodu postanowiliśmy jako Stowarzyszenie rozpocząć cykl warsztatów poświęconych problemowi etykiety na co dzień i w biznesie. Zaczęliśmy od ubioru, bowiem jest on nie tylko sprawą gustu, lecz elementem komunikacji niewerbalnej. Za jego pomocą możemy wyrazić przynależność do określonej grupy, szacunek dla drugiego człowieka. W końcu poprzez strój wyrażamy samych siebie, a niewłaściwym strojem możemy popełnić faux pas. Decyzję o  konieczności przeprowadzenia warsztatów poświęconych temu tematowi

26

umocnił fakt, iż w niektórych krajach Europy, a  także w  USA zaczęto uświadamiać sobie wagę kultury życia codziennego. Z  tego powodu wprowadzono w  wielu uniwersytetach zajęcia z  etykiety na co dzień i  w  życiu zawodowym. Powrót do etykiety dokonuje się również w  biznesie. Okazuje się, że przestrzeganie zasad w kontaktach gospodarczych firmy tworzy jej pozytywny wizerunek, przyczyniając się do lepszych wyników finansowych. Kolejnym argumentem przemawiającym za koniecznością dyskusji na temat ubioru była decyzja dyrekcji jednego z najsłynniejszych teatrów operowych na świecie, mediolańskiej „La Scali”, o drukowaniu na odwrocie biletów zaleceń dotyczących strojów widzów. Według zaleceń zarówno panie, jak i panowie na spektakle mają zakładać stroje „odpowiadające dostojności teatru”.

Czy szata tylko zdobi? XXI Warsztaty Dydaktyczne, zorganizowane przez Stowarzyszenie Adiunktów i Wykładowców UEK na temat „Czy szata tylko zdobi?” odbyły się na naszym Uniwersytecie 3 czerwca 2011 r. Otwierający spotkanie dr hab. Andrzej Chochół, prof. UEK – prorektor ds. studenckich, podkreślił wagę warsztatów, które – jak powiedział – wpisują się w  niekonwencjonalne wydarzenia na naszym Uniwersytecie. Nato-

miast temat stroju, wyglądu należy rozumieć wielopłaszczyznowo i tak powinien być dyskutowany. Pierwszy do dyskusji wprowadził prof. dr hab. Leszek Kusak, który – nawiązując do słów – prof. Andrzeja Chochoła, stwierdził, że tematyka warsztatów znajduje odzwierciedlenie w filozofii. Swoje wystąpienie rozpoczął od antropologii filozoficznej i pytania o „arche”, początek. Jak podano w Księdze Rodzaju, pierwsi rodzice byli nadzy i  nie odczuwali z  tego powodu wstydu. Wstyd obudziło w  nich dopiero złamanie słowa danego Bogu. Umiejętność wytwarzania ubiorów i  szat jest atrybutem tylko i  wyłącznie homo sapiens. Szata stała się bowiem sposobem na przetrwanie. Prelegent na ubiór i zasady dobrego wychowania spojrzał przez koncepcję „persony” K. Junga. W  koncepcji maska noszona przez aktora symbolizuje uproszczony, wyidealizowany obraz nas samych, jaki pokazujemy innym, a persona jest odpowiedzialna za adaptację jednostki do rzeczywistości społecznej, jako efekt kompromisu między jednostką a  społeczeństwem. Swoje wystąpienie prof. Leszek Kusak zakończył odniesieniem do I. Kanta, który w  swojej antropologii pragmatycznej prowadził rozważania nad właściwym ubiorem i  zachowaniem szacunku do innych. Według I. Kanta stosowny strój utrudnia naruszanie godności innego człowieka, a etykieta i ubiór prowadzą do jego wewnętrznej transformacji, do tworzenia drugiej

www.uek.krakow.pl

natury, która neutralizuje tę pierwszą związaną z popędami i instynktami. Dr Zofia Bik w swoim wystąpieniu pokazała rolę, jaką ubiór pełnił w historii w społeczeństwie. W  średniowieczu, jak podkreśliła, strój wyznaczał zarówno przynależność do określonego stanu, a  także określał pozycję społeczną. Staropolska kultura szlachecka wykształciła natomiast strój narodowy. Na polskim dworze królewskim nie było oficjalnego regulaminu dotyczącego wymaganego stroju (z wyjątkiem koronacji), zwracano jednak uwagę na hierarchię tytułów oraz właściwe wysławianie się. Po powstaniu styczniowym Polki na znak żałoby narodowej nosiły czarne stroje. Były one wyrazem walki z  okupantem. Na przełomie XIX i  XX wieku, okresu dużej migracji ze wsi do miast, stopniowo zaczęły zanikać różnice w sposobie ubierania. Przenosząca się do miast ludność wiejska bardzo szybko zaczęła ubierać się w  stroje miejskie. Jak podkreśliła dr  Z. Bik, na uwagę zasługuje inteligencja z okresu pomiędzy I i II wojną światową, której nienaganne maniery stawały się wzorem dla innych klas społecznych. Lata minionego systemu to czas zniszczenia ziemiaństwa w naszym kraju, wyeliminowania z  życia społecznego elit opiniotwórczych. W  okresie tym nastąpiła uniformizacja życia, a w tym i ubioru. Jednakże już w latach 60. minionego wieku strój stał się wyrazem kontestacji tej smutnej rzeczywistości (pojawili się tzw. bikiniarze). W latach 70. i 80. powstawały subkultury wyrażające swoje poglądy strojami. Obecnie, jak podkreśliła dr Z. Bik, w  czasach demokracji, strój charakteryzuje się standaryzacją i  uniformizacją korporacyjną. Koń-

cząc swoje wystąpienie dr Bik podkreśliła, że strój – jak pokazała historia – dobiera się do czasu, miejsca i sytuacji. Kolejnymi uczestnikami warsztatów byli studenci I roku Europeistyki na studiach dziennych magisterskich. W ramach pokazu studenci prezentowali, wraz z  odpowiednim komentarzem, właściwy i nieodpowiedni ubiór na różne sytuacje mające miejsce na Uczelni, a więc na egzamin, wykłady, spotkania w  grupach. Studenci wyraźnie podkreślili, jak duże znaczenie ma dobór stosownego stroju do sytuacji. Jednocześnie zwrócili uwagę, że problem odpowiedniego stroju dotyczy wszystkich członków społeczności akademickiej, w  tym wykładowców, którzy nie tylko swoją wiedzą, ale i  wyglądem powinni służyć im przykładem . Po tych wstępnych wypowiedziach rozpoczęła się dyskusja. Zwracano w niej uwagę, że człowieka nie można do końca oceniać tylko po wyglądzie, bowiem często szata przykrywa pustą formę i jest efekciarstwem. Jednakże należy pamiętać, że elegancki strój hamuje niewłaściwe zachowanie, wymusza ogładę. Przy czym podkreślano, że elegancję należy rozumieć jako strój odpowiedni do sytuacji, okoliczności, w jakich się znajdujemy. Strój bowiem to nie tylko sprawa gustu czy możliwości finansowych. To, jak się ubieramy, nie jest też tylko pewną konwencją. Ubiór świadczy o naszym wychowaniu, jest wyrazem naszego stosunku do drugiego człowieka. Czasy się zmieniają, moda też, ale strój jest znakiem czegoś, coś wyraża oraz czemuś służy. Musi być więc dostosowany do wieku, miejsca, wykonywanych czynności. Rodzi się jednak pytanie, czy Uniwersytet jest miejscem, w  którym należy wymagać odpowiedniego stroju? Czy nie uczyni to z Uczelni korporacji edukacyjnej? Studiowanie, jak podkreślił w  dyskusji prof. Andrzej Wojtyna, to czas tworzenia, poszukiwań, wolności myśli. To okres przed pracą w korporacjach, praktyce gospodarczej, w której obowiązuje odpowiedni sposób ubierania. W  odpowiedzi padały argumenty, że Uniwersytet to nie tylko kształcenie umysłów, to także przygotowanie młodego człowieka do dorosłego życia, do pewnej w  nim postawy. Podkreślano, że wręcz powinno się wymagać od wykładowców pokazywania właściwych wzorców, zwłaszcza teraz, kiedy dostęp do kształcenia mają szerokie grupy społeczne, które swoim zachowaniem i  ubiorem kojarzą się bardziej z  subkulturami niż ze społecznością akademicką. Jednakże w tym miejscu rodzi się inny problem – w jaki sposób zwracać uwagę na niewłaściwy strój. Czy mamy prawo ingerować w wygląd? Odpowiedzi na to pytanie nie znajdziemy

w żadnej z ustaw prawnych. Prawo mówi jedynie, że pracodawca może ingerować w wygląd w granicach znajdujących się w regulaminie pracy. A  jak postępować w  przypadku Uniwersytetu, gdzie istnieje zapis w regulaminie studiów o  stosownym stroju? W  jaki sposób go egzekwować? Podejmując próbę rozwiązania tego problemu, musimy pamiętać, że uniwersytety zawsze odgrywały rolę w  kształtowaniu Europy, tworzeniu jej dziedzictwa kulturowego, upowszechnianiu wartości, które przybierały charakter uniwersalny i w końcu pełnią swoją misję wychowawczą. Każdy pragnie należeć do jakiejś uznawanej grupy, identyfikować się z  nią. Taką grupą jest wspólnota akademicka. To daje nam możliwość kształtowania postaw studentów w ich życiu dorosłym, zarówno intelektualnym, jak i  zawodowym. Musimy tylko szybko podjąć decyzję, w  jaki sposób można to zrobić. Czy wprowadzić obligatoryjne wykłady z  etykiety, czy – wzorem AGH –nieobligatoryjne nieodpłatne kursy, czy też – jak zaproponowała na warsztatach mgr Aneta Powroźnik z  Centrum e-Learningu – wykorzystać drogę elektroniczną i obok kursów BHP, szkolenia bibliotecznego przygotować kurs z zasad etykiety dla studentów I roku. Przyjmując jakiekolwiek rozwiązanie, pamiętajmy, że reprezentujemy starą kulturę, w której nie szata zdobi człowieka, ale jest ona znakiem czegoś, coś wyraża i czemuś służy.

dr Urszula Lorenowicz – przewodnicząca Stowarzyszenia Adiunktów i Wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

27


WYWIAD

WYWIAD

Recepta na sukces Dariusza Orłowskiego

Wracając do Pana zainteresowania giełdą, realizuje je Pan w Wawelu? Wawel jest na giełdzie od 1998 r. Mam takie szczęście, że w zasadzie od samego początku pracuję w  spółkach giełdowych – przez pierwsze pięć lat w spółce KrakChemia, która była jedną z pierwszych notowanych na giełdzie, a  później w  Wawelu. Od samego początku widziałem w  tej marce wartość.

Dariusz Orłowski – absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Swoją karierę zaczynał w PKO BP w zespole ds. kredytów trudnych, pracował również w KrakChemii i w firmie Gellwe. Od 1999 r. jest członkiem zarządu spółki Wawel, jednocześnie pełniąc obowiązki dyrektora ds. finansowych. W 2000 r. objął funkcję dyrektora ds. operacyjnych. Od 2001 r. pełni funkcję prezesa Wawel SA, wicelidera rynku słodyczy w Polsce.

Przede wszystkim trzeba marzyć! Bujać w obłokach w  pozytywnym sensie, wokół swoich zainteresowań. Tak się zdarzyło, że studiowałem na Akademii Ekonomicznej w Krakowie to, co mnie interesowało. Niestety, takiego komfortu brakuje większości studentom. Decyzję o tym, co będę robił w przyszłości, podjąłem bardzo wcześnie. Od dziecka interesowało mnie zarządzanie. Pamiętam, jak jako dziecko dużo na ten temat czytałem. Miałem to szczęście, że znajdowałem w domu różne książki, a ponieważ byłem chorowity, czytałem wszystko, co wpadło mi w ręce. Byliśmy pierwszym rocznikiem nowego programu, rocznikiem, który dostrzegał możliwości osiągania czegoś. W 1992 r. zaczęła działać giełda. Rynek kapitałowy i giełda pozostają w sferze moich zainteresowań do dzisiaj.

Gra Pan na giełdzie? Nie lubię słowa „gra”, bo to jest bliższe hazardowi. Myśląc o giełdzie, raczej powiedziałbym „praca i  pasja”. Traktuję to jako test rozumienia tego, co się dzieje w gospodarce. Test, którego wynik szybko poznajemy i  albo otrzymujemy nagrodę, albo karę. To najlepsza i  najszybsza nauka na świecie! W  Wawelu zajmuję się inwestowaniem w  firmę. Pamiętam, jak zarobiłem kilkanaście milionów dla firmy z inwestycji w specyficzny instrument finansowy. Wówczas właściciel nie był zadowolony, bo uznał, że spółka powinna się rozwijać w swojej statutowej działalności, a nie dzięki inwestycjom finansowym. Od tamtego czasu w  firmie inwestujemy tylko w aktywa mające związek z operacyjną działalnością. Inwestujemy w firmę, bo to ją rozwija. Chodzi mi o to, że jeżeli chcemy inwestować długoterminowo i  być pewnym stabilnego długiego rozwoju – nie warto ryzykować w obszarach niezwiązanych z działalnością firmy.

28

Na początku naszej rozmowy mówiliśmy o marzeniach… To na pewno jedno z nich. Oczywiście, że ma bardzo duży sens. Nie mówię o tym, że w krótkim czasie będziemy w stanie osiągnąć pozycję największej polskiej spółki cukierniczej, ale będziemy robić wszystko, by tak się stało.

Mówił Pan, że źródłem sukcesów są marzenia i interesowanie się, poznawanie dogłębne tego, co się robi. Jakie są źródła sukcesów firmy Wawel?

– prezesa firmy Wawel SA, Magellana 2010

W 1995 r. ukończył Pan studia na Wydziale Organizacji i Zarządzania naszej Uczelni, a  już w  1999 r. został Pan członkiem Zarządu spółki Wawel. Co powinni zrobić nasi absolwenci, aby ich kariera przebiegała równie dynamicznie? Jaka jest Pana recepta na sukces?

Według ostatnich notowań Wawel jest numerem dwa w Polsce. Była kiedyś możliwość przejęcia pewnych zasobów Wedla. Czy planujecie atak na pierwszą pozycję w Polsce? Są takie szanse?

Powiedział Pan, że od podstawówki chciał Pan pójść na Akademię Ekonomiczną w Krakowie. Co było powodem takiej decyzji? Bardzo dużo czytałem. W zasadzie wszystko, co mi wpadło pod rękę. Wiele książek, które mam do dzisiaj, traktuje o tym, że Kraków jest świetnym miastem. Dla mnie i  dla moich znajomych, trochę starszych ode mnie, którzy wówczas studiowali w Krakowie, Kraków wydawał się czymś nieosiągalnym. Jestem z małej miejscowości z kieleckiego, więc Kraków był dla mnie czymś niesamowitym. Jak człowiek sobie coś takiego w głowie ubzdura, to zostaje to w nim na długo. Nie myślałem więc już o Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu… To już nie miało znaczenia. Był Kraków! Sam nie wiem skąd, ale miałem w domu również dużo książek o zarządzaniu. Tym zarządzaniu, które dzisiaj może nie do końca ocenilibyśmy jako dobre, bo z  reguły dotyczyło firm państwowych i  trochę innego ustroju. Czytałem te książki. Do dziś pamiętam refleksje wywołane książką, której bohater, dyrektor jakiejś cukrowni, stara się w  jak najlepszy sposób wykorzystać czas zbiorów. Zatem Kraków zestawiony z zainteresowaniem ekonomią i zarządzaniem musiał dać Akademię Ekonomiczną w Krakowie!

Jak Pan wspomina swoje studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie? W  większości są to bardzo pozytywne wspomnienia. Miło wspominam zajęcia i  wielu wykładowców. Szczególnie dobrze swojego promotora, dr. Jaklika, z którym miałem rachunkowość, prof. Czekaja, z którym miałem zajęcia z rynków kapitałowych, prof. Wojtynę i makroekonomię, prof. Niestroja i jego zajęcia z marketingu. Na niektóre ciekawe zajęcia, na które na początku uczęszczałem, nie mogłem później znaleźć czasu, bo pojawiła się giełda i na czwartym roku pracowałem już w banku. Jakoś trzeba było to wszystko pogodzić i szybciej realizować. Ale sprawiało mi to dużą radość! Przy tym, oczywiście, dużo się bawiliśmy. Prymusem nie byłem, ale na swój sposób wydaje mi się, że efektywnie spędziłem czas studiów.

www.uek.krakow.pl

Wawel SA to jeden z najstarszych i najbardziej znanych producentów słodyczy w Polsce, którego tradycje sięgają końca XIX wieku. Firma specjalizuje się w produkcji wyrobów z czekolady deserowej oraz czekoladek z nadzieniami i pralin. Najbardziej znane produkty w ofercie firmy to: Kasztanki, Malaga, Tiki Taki, Michałki zamkowe oraz Mieszanka Krakowska. Od 1998 r. spółka notowana jest na GPW w Warszawie. Silną pozycję na rynku potwierdzają przyznane w  ostatnim czasie nagrody i  wyróżnienia, m.in. takie, jak: Mistrz Biznesu, Giełdowa Spółka Roku, Perły Polskiej Gospodarki oraz II miejsce w klasyfikacji „Najcenniejszych Polskich Marek” w kategorii słodycze i lody organizowanej przez dziennik „Rzeczpospolita”. W 2008 r. firma powołała fundację „Wawel z Rodziną”, której głównym celem jest udzielanie pomocy społecznej i edukacyjnej, a także wspieranie polskich rodzin oraz osób sprawujących opiekę zastępczą nad dziećmi.

Myślę, że to marka i jakość. Absolutnie to jest najważniejsze! Nasza spółka ma te cechy już od ponad stu lat. Wawel powstał z  połączenia dwóch spółek, które funkcjonowały w Polsce przed wojną – fabryki Piaseckiego i fabryki Sucharda. Były to dwie firmy będące nośnikami jakości. Piasecki przed wojną był polską firmą, która sprzedawała w Paryżu, miała salony… To było coś wielkiego! Po licznych przemianach w naszej firmie pozostali ludzie, którzy byli i są nośnikami tej jakości, tej pracy, która wyróżniała Wawel. Oczywiście, że czasem było lepiej, czasem gorzej, ale pozostał ten sam „duch”. Staramy się to kultywować. I dzisiaj wiele osób pracujących w firmie ma duże doświadczenie pracy na produkcji. Są wśród nich osoby, które pracują po kilkanaście i kilkadziesiąt lat. Między innymi to oni budują naszą markę i jakość!

Odbierając nagrodę Laur Magellana 2010 przyznawaną przez Korporację Absolwentów UEK, powiedział Pan, że źródłem sukcesu firmy jest również tożsamość pracowników z firmą, którzy podobnie jak Pan traktują ją jak własną. Jak sprawić, aby taka postawa była standardem? U  podstaw tej postawy leży wychowanie, edukacja i  środowisko, w  którym człowiek się kształtuje. Później w  firmie ważne są standardy i  wzorce, jakie idą z  góry, ale także system motywacyjny i  atmosfera panująca w firmie. Rozmawiał: Łukasz Salwarowski – dyrektor Kancelarii Rektora UEK

Dariusz Orłowski w 2010 roku został laureatem trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu Laury Magellana, organizowanego przez Korporację Absolwentów UEK. Tytuł Menedżera Roku przyznano prezesowi firmy Wawel SA za „skuteczną restrukturyzację spółki, konsekwencję i upór w odbudowie jej pozycji rynkowej i prestiżu poprzez systematyczne zwiększanie oferty produktów i poziomu sprzedaży”. 29


WYWIAD

WYWIAD

(Nie)atrakcyjni humaniści? Rozmowa z prof. Anną Karwińską, kierownikiem Katedry Socjologii UEK, redaktorem naukowym publikacji „Humanista na rynku pracy”. Pani Profesor, czy sytuacja absolwentów kierunków humanistycznych jest aż tak zła, że wymagała naukowego opracowania? Generalnie należy się martwić sytuacją młodych ludzi na rynku pracy, bo jedna trzecia bezrobotnych, którzy nie ukończyli 27 lat, to absolwenci szkół wyższych. Jednak przedstawiciele kierunków humanistycznych i  społecznych mają mniejsze szanse niż absolwenci matematyki, fizyki czy studiów inżynierskich. To sytuacja, które wymaga bardzo szerokiej dyskusji wielu środowisk i bardzo poważnych szczegółowych badań, a nie tylko takiej skromnej publikacji, jaka została przygotowana po dyskusji panelowej z października 2010 r. w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera. I pierwszy etap takich badań w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce 2010 został właśnie zakończony, a rezultaty zaprezentowane na specjalnej konferencji i  dyskusji z  udziałem przedstawicieli środowiska akademickiego, rządu i przedsiębiorców. To nie jest tylko nasz problem, w całej Europie młodzież ma problemy ze znajdowaniem pracy. Nie jest to

Rozmowa z Dorotą Szmigielską, absolwentką i byłym pracownikiem Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, zastępca dyrektora ds. nauczania i badań oraz p.o. dyrektor w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania), a obecnie kierownikiem biura karier Wyższej szkoły europejskiej im. ks. Józefa tischnera. Jest Pani inicjatorką dyskusji panelowej poświęconej sytuacji humanistów na rynku pracy i redaktorem publikacji książkowej będącej rezultatem tych rozważań. Co zainspirowało Panią do podjęcia tej problematyki w debacie publicznej? Powodem były opinie – stereotypy, jakie funkcjonują na rynku pracy na temat humanisty. „W  obiegowym mniemaniu humanista nie radzi sobie z przedmiotami ścisłymi, ignoruje szczegóły, ma problemy z analizą danych i  pracą z  liczbami, a  przy podejmowaniu decyzji dzieli włos na czworo i długo rozgląda się za optymalnym rozwiązaniem”, tymczasem humaniści posiadają obszerną wiedzę z wielu dziedzin, co pozwala im dostosować się do wymagań stawianych przez rynek pracy, a ich wysoko rozwinięte tzw. kompetencje miękkie: zdolność twórczego myślenia, umiejętność nawiązywania dobrych kontaktów z  ludźmi, praca w  zespole, zdolność do negocjacji

30

jednak oczywiście żadne pocieszenie dla nas, ale dowód na to, że należy do tego zagadnienia podejść bardzo poważnie i systemowo.

Czy można wskazać jakieś typowo „polskie” powody takiej sytuacji młodych absolwentów na rynku pracy? Nastąpił wyraźny skok liczby osób z wyższym wykształceniem, jeśli porównamy na przykład okres połowy lat 90., kiedy wyższe wykształcenie miało mniej niż 10%, i 2010 r. kiedy ten odsetek przekroczył 20%. W tej sytuacji oczywiście rynek pracy też się zmienia. Wolne posady po prostu zostały już zajęte. Jest jednak inna kwestia – wzrost ilościowy osób z wyższym wykształceniem nie oznacza, że nastąpił wyraźny skok jakościowy. W ocenach pracodawców absolwentom wyższych uczelni, nawet znanych, brakuje wielu istotnych kwalifikacji i  kompetencji. Może warto powiedzieć, że jak wynika z wspomnianego raportu 17% pracodawców w okresie, kiedy były prowadzone badania, szukało pracowników i aż 75% spośród nich nie znalazło. Mimo tak wysokiego bezrobocia młodych absolwentów! Kolejną, oczywistą przyczyną problemów jest oczywiście kryzys gospodarczy i jego skutki. Na ile profil wykształcenia determinuje nasze powodzenie na rynku pracy? Profil wykształcenia ma istotne znaczenie dla naszego poruszania się po rynku pracy. Wśród najbardziej poszukiwanych brakuje humanistów, przedstawicieli nauk

i rozwiązywania konfliktów są ze wszech miar pożądane w świecie biznesu. Kto powinien sięgnąć po to opracowanie? Po opracowanie powinny sięgnąć osoby, które z jednej strony chciałyby rozwijać swoje zainteresowania humanistyczno-społeczne, z drugiej zaś mają obawy związane z  poszukiwaniem pracy. W  opracowaniu eksperci rynku pracy i pracownicy nauki przedstawiają, z różnych punktów widzenia, możliwości odnoszenia sukcesu na rynku pracy przez humanistów. Jest tu mowa między innymi o  konieczności budowania postawy przedsiębiorczej: podejmowania rozmaitych aktywności, które rozwijają myślenie innowacyjne i twórcze oraz zdolność do planowania przedsięwzięć i kierowania nimi dla osiągnięcia wyznaczonych celów. Publikację można otrzymać w Biurze Karier Wyższej Szkoły Europejskiej. Serdecznie zapraszam! Jest ona egzemplarzem bezpłatnym, opracowanym w  ramach projektu EFS „Kompetentnie ku przyszłości”, realizowanego przez naszą Uczelnię. Jakie były kryteria wyboru autorów zainicjowanego przez Panią opracowania? Do udziału w tym opracowaniu zaprosiłam przede wszystkim osoby, dla których problematyka humanisty na rynku pracy jest na tyle ważna, aby podjąć ją w  dyskusji publicznej, i  które w  sposób komunikatywny i wyczerpujący potrafiły ją przedstawić. Autorami są

społecznych. Największą grupę wśród poszukiwanych pracowników stanowią wykwalifikowani robotnicy! Poszukiwani specjaliści to przedstawiciele nauk medycznych, inżynierskich. Z drugiej strony warto na ten problem popatrzeć inaczej, od strony kompetencji i kwalifikacji. Powodzenie na rynku pracy zależy od wielu czynników nie tylko od wybranej profesji. Ważne jest doświadczenie praktyczne, najlepiej zdobyte w  trakcie studiów, umiejętność uczenia się i kreatywność, posiadanie ważnych kompetencji związanych z działaniem zespołowym itd.

Czy humanista to specjalista „gorszej kategorii”, z założenia mniej atrakcyjny dla pracodawców? A  może to tylko stereotyp? Jak wskazywali autorzy pracy, która była punktem wyjścia dla naszej rozmowy, humanista nie musi być specjalistą „gorszym”. Stereotyp, który szkodzi humanistom (obejmując tym pojęciem także np. socjologów, politologów, absolwentów europeistyki itp.), zawiera przekonanie o  swoistej niepraktyczności ich wiedzy i  kwalifikacji, czasem także wizję nadmiernej ogólności wiedzy, braku konkretnych, dobrze zdefiniowanych umiejętności. Tymczasem z  wykształceniem humanistycznym wiążą się takie cechy, jak: zdobywanie umiejętności uczenia się, rozległość zainteresowań, umiejętności nawiązywania kontaktów, wiedza o  kulturze i różnych dziedzinach sztuki.

pracownicy nauki, specjaliści praktycy oraz absolwent Wyższej Szkoły Europejskiej, który ukończył stosunki międzynarodowe i z dużym powodzeniem rozwija swoją karierę w  biznesie. Warto zaznaczyć, że do współpracy udało mi się zaprosić dr. Davida Fostera, dyrektora Career Development Center w  University College Dublin. Przedstawione w  opracowaniu artykuły w  całości tworzą pewnego rodzaju przewodnik z przeznaczeniem dla osób z wykształceniem humanistycznym, zainteresowanych budowaniem własnej konkurencyjności na rynku pracy.

Pani pobyt w University College Dublin zaowocował współpracą z  tym uniwersytetem. Jak zatem, w  dużym skrócie, może Pani ocenić przydatność praktyczną artykułu pt. „Lekcja irlandzka”, autorstwa Davida Fostera i Alexandra Wilkinsona, pod kątem wykorzystania zawartych w nim procedur w warunkach polskich? W  trakcie dyskusji panelowej, zorganizowanej w Wyższej Szkole Europejskiej, dr Dawid Foster stwierdził, że jest zaskoczony podobieństwem problemów, z którymi spotykają się studenci i absolwenci nauk humanistycznych w różnych krajach. W artykule autorzy dzielą się z  nami refleksją o  konieczności nauczenia się, w ramach społeczeństwa międzynarodowego, dzielenia doświadczeniami w  bardziej efektywny sposób. Autorzy zwracają uwagę na potrzebę uwzględniania w  programach studiów szkół wyższych przedmiotów

www.uek.krakow.pl

Warto podkreślić, że zgodnie z wynikami badań (Raport „Jakich pracowników potrzebują polscy pracodawcy. Kocór, Anna Strzebońska, raport wykonany ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego 2010) oczekiwania pracodawców obejmują w  pierwszym rzędzie doświadczenie, wykształcenie, wyuczony zawód, znajomość języków obcych. Pracodawcy przywiązują szczególną uwagę do kompetencji osób rozważanych na stanowiska kierownicze i  stanowiska specjalistów. Wśród tych najbardziej poszukiwanych są umiejętności interpersonalne związane z pracą w grupie, kompetencje organizacyjne (w tym umiejętność organizowania własnej pracy), przejawianie inicjatywy, zdyscyplinowanie, motywacja do pracy. Autorzy badań podkreślają także, że co trzeci respondent poszukujący pracowników oczekiwałby od osób ubiegających się o pracę kierownika również kompetencji kulturalnych, czyli dobrej autoprezentacji, ogólnego bycia na bieżąco z różnymi wydarzeniami oraz zdolności twórczych. Te kompetencje kojarzą się ze studiami humanistycznymi. Trudno z pewnością powiedzieć, że humanista to „gorsza kategoria” specjalistów. Problem polega raczej na możliwości i  umiejętności nabywania dodatkowych kwalifikacji. Trudno pozostać przy kwalifikacjach politologa, etnografa czy historyka sztuki. Dla większości absolwentów takich studiów skuteczną strategią jest zdobycie dodatkowych kwalifikacji i wykorzystanie mocnych stron, jakie daje wiedza humanistyczna.

Skoro w opinii publicznej pokutuje przeświadczenie, że absolwenci studiów humanistycznych nie są atrakcyjni zawodowo, dlaczego kierunki humanistyczne wciąż są wybierane przez młodych ludzi? Dla części młodych ludzi studia humanistyczne są łatwiejsze, przyjemniejsze niż studia medyczne, inżynierskie. To zapewne część motywacji powodującej

rozwijających u studentów skłonność do realizowania nowych, odważnych działań. Dla przykładu, warto przedstawić założenia projektu, który w sposób precyzyjny i  dokładny został omówiony w  artykule, a  więc: „zaangażowanie studentów do pracy w zespole i rozwój umiejętności pracy zespołowej; sprawdzenie, jakie zastosowanie w sytuacjach i procesach biznesowych mają umiejętności uzyskane podczas nauki historii; rozwinięcie umiejętności studentów w  zakresie organizacji, planowania i prezentacji, a także poszerzenie ich świadomości biznesowej; doskonalenie ustnej i pisemnej komunikacji poprzez pisanie różnego rodzaju dokumentów, sprawozdań, raportów oraz tworzenie prezentacji; wykorzystanie ICT (Information and Communications Technology) w  celu profesjonalnego przygotowywania i wygłaszania prezentacji”. Ważnym aspektem artykułu

taki wybór. Z drugiej strony tradycyjny stereotyp „inteligenta” w  Polsce w  większym stopniu odnosi się do wykształcenia humanistycznego. W wielu środowiskach miękkie kompetencje, które zdobywa się w trakcie studiów humanistycznych, historycznych, literaturoznawczych itd., nadal są wartością autoteliczną. I nic w tym złego! Problem pojawia się wtedy, gdy szukamy pracy, a wcześniej nie zadbaliśmy o uzupełnienie owych miękkich kompetencji.

Jest Pani Profesor kierownikiem katedry kształcącej humanistów. Czy wiemy, jakie mają szanse na rynku pracy? Jak radzą sobie studenci innych kierunków humanistycznych prowadzonych na naszej Uczelni? Szanse na rynku pracy mają przedstawiciele wszystkich kierunków, ale oczywiście głównie ci najlepsi, uzbrojeni w oczekiwane przez pracodawców kwalifikacje i kompetencje, mający przedsiębiorczą i aktywną postawę. Niestety, trudno oczekiwać, że przedstawiciele tych kierunków bez wysiłku znajdą zatrudnienie natychmiast po studiach. Są oczywiście takie specjalności, po których o pracę łatwiej. W socjologii to m.in. te, które wiążą się z  zapotrzebowaniem na pracowników instytucji pomocy społecznej czy specjalistów od badań rynkowych. Należy myśleć o  swojej przyszłości od początku studiów. Korzystać z możliwości udziału w projektach, zwłaszcza o  charakterze praktycznym, rozwijać swoje możliwości kreatywnego myślenia i działania. Na pewno warto zdobywać dodatkowe kwalifikacje, możliwie niepodobne do głównego kierunku studiów. Bez takich i podobnych działań chyba trudno być optymistą w kwestii zatrudnienia (i to w dodatku na dobrych warunkach i szybko, zaraz po studiach) absolwentów tych właśnie „miękkich” kierunków, choć, powtórzę, uważam, że dzięki specyfice studiów mają szansę na zdobywanie

jest podkreślenie roli doradcy zawodowego w rozwoju świadomości zawodowej studenta oraz jego umiejętności potrzebnych w pracy. Odpowiadając na Pani pytanie

poszukiwanych kompetencji, o których wspominałam wcześniej.

Co można zrobić, by wspomóc humanistów w poszukiwaniu swojego miejsca na rynku pracy? Wróćmy do publikacji, od której zaczęłyśmy rozmowę, do tamtej dyskusji, a  także do wyników badań nad bilansem kapitału ludzkiego. W trakcie wspomnianej dyskusji wypowiadali się doradcy zawodowi, pracownicy naukowi, osoby reprezentujące biuro karier, a także absolwent, a jakże, kierunku humanistycznego, który odnalazł się w biznesie. Przedstawiciel Uniwersytetu w Dublinie zaprezentował oryginalną metodę dydaktyczną pozwalającą studentom, także np. historii, nabrać pewności siebie, nauczyć się organizacji, planowania, pracy zespołowej, ale także zorientować się, jaką przewagę daje im wiedza i kompetencje zdobyte w czasie studiów historycznych. I  to jest zasadnicza sprawa – uzupełnienie programów studiów (zapewne nie tylko humanistycznych) poprzez specjalne warsztaty czy inny typ zajęć ułatwiających przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy. Konieczne są kontakty z przyszłymi pracodawcami, nie tylko okazjonalne (jak Dni Kariery), ale częstsze i regularne. Będziemy próbowali stwarzać studentom socjologii szanse na spotykanie przyszłych pracodawców. Wiele katedr na naszej Uczelni stosuje już taką „politykę”, jednak dla socjologów tych możliwości trzeba szukać również w  „nieoczywistych” miejscach, czy wręcz je tworzyć, poprzez współdziałanie z rozmaitymi środowiskami. Na pewno też warto powtórzyć podobną dyskusję panelową na naszej uczelni, poszukać odpowiednich panelistów. Na razie kończy się pierwszy rok socjologii, czas na pierwsze podsumowania. W najbliższym czasie będziemy pracować nad sposobami wzmocnienia pozycji naszych absolwentów na rynku pracy.

dotyczące wartości praktycznej artykułu, niewątpliwie przedstawione w artykule procedury w pełni nadają się do zastosowania w warunkach polskich. Czy Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera dobrze przygotowuje swoich studentów do zawodu? Ocena poziomu jakości kształcenia, niezależnie od rodzaju szkoły, zawsze zależy od zatrudnionych w niej wykładowców. W Wyższej Szkole Europejskiej zajęcia dydaktyczne prowadzą osoby, których podstawowym kryterium zatrudnienia jest dorobek naukowo-badawczy, dydaktyczny i doświadczenie w zakresie wykładanego przedmiotu. Natomiast, jeżeli chodzi o specjalistów praktyków brane są pod uwagę ich osiągnięcia w  działalności zawodowej. Podejmowane są starania, by realizowane programy zajęć dydaktycznych były jak najlepiej oceniane pod względem merytorycznym. Niezależnie od tego, by przekazywana wiedza uwzględniała najnowsze tendencje światowe, pojawiające się w  danej dyscyplinie, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy użytecznej, z jednoczesnym zaznaczeniem, że nie ma nic lepszego dla praktyki jak trafna i  dobrze uzasadniona teoria. W  trosce o  wysoki poziom zajęć dydaktycznych dużą wagę przywiązuje się do ewaluacji. Opinia wyrażana przez studentów i absolwentów w  anonimowych ankietach jest potwierdzeniem, że WSE stara się dobrze przygotować swoich studentów do zawodu.

31


Wywiad

WARTO WIEDZIEĆ

Studentka UEK Najmilszą studentką krakowa!

Nie było podkładania nóg, wycinania dziur w rajstopach, piłowania obcasów, nikt nie rzucał nikomu nieprzyjemnych, uszczypliwych tekstów – tak między innymi o atmosferze panującej za kulisami wyborów „Najmilszej Studentki Krakowa 2011” opowiada laureatka, studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Angela Sikora.

Czym mierzy się „najmilszość” krakowskich studentek? To pytanie chyba powinno być skierowane do jury. Ciężko jest mi powiedzieć, jaką miarą posługiwali się jego członkowie. Mogę jedynie domyślać się, co brali pod uwagę. Zapewne uśmiech, poczucie humoru, spontaniczność, pewność siebie, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach beznadziejnych. Zgaduję. Pewnie jeszcze mnóstwo innych rzeczy, o których nigdy bym nie pomyślała.

Trudna była konkurencja? Wszystkie dziewczyny były otwarte, spontaniczne, uśmiechnięte, atrakcyjne i pewne siebie. Każda miała równe szanse, aby objąć tytuł „Najmilszej”. Mimo tego myślę, że żadna z nas nie patrzyła na drugą jak na „rywalkę”, tylko jak na osobę, z którą zaraz wpadnie się na scenę, będzie można pożartować, pośmiać się, powygłupiać. Najważniejsza była dobra zabawa. W  dodatku wszystko działo się bardzo szybko, nie było czasu na zastanawianie się, która w czym lepsza, komu przyznano więcej punktów.

Jak ocenisz rywalizację pośród kandydatek do tegorocznej „Najmilszej”? Za sceną panowała „zdrowa” atmosfera, nie było podkładania nóg, wycinania dziur w rajstopach, piłowania obcasów, nikt nie rzucał nikomu nieprzyjemnych, uszczypliwych tekstów. Wszystkie dziewczyny były uśmiechnięte, żartowały, dużo się śmiały. W końcu chodziło o dobrą zabawę. Ja osobiście spędziłam naprawdę bardzo miło każdą minutę podczas konkursu. Poznałam masę otwartych, spontanicznych i  przebojowych osób, z którymi przez dwie godziny świetnie się bawiłam. Ani przez chwilę nie czułam zawiści czy niezdrowej rywalizacji między kandydatkami. Myślę, że właśnie o to chodzi organizatorom, aby zarówno uczestnicy, jak i widzowie dobrze się bawili.

Po objęciu korony „Najmilszej Studentki 2011” masz jakieś obowiązki z tego wynikające? Reprezentuję krakowskie studentki. Było juwenaliowe przekazanie kluczy od Prezydenta Miasta, trochę wywiadów, zdjęć. Mamy koniec roku akademickiego, ale liczę na to, że w  kolejnym spłyną na mnie dodatkowe obowiązki, z których wywiążę się najlepiej, jak potrafię. Lubię wyzwa-

32

nia i poczucie odpowiedzialności za zadania, z chęcią przyjmę i rozważę wszelkie pomysły i propozycje.

Po takim wyróżnieniu nie czujesz większej ilości spojrzeń mężczyzn za Tobą? Jedyne, na jakim się skupiam, to spojrzenie mojego chłopaka, Pawła.

Bardzo dawno studentka z UEK nie została tak wysoko wyróżniona. Miałaś duże poparcie społeczności studenckiej naszej Uczelni? Zdecydowanie tak. Znajomi razem z  chłopakiem pomagali mi przygotować się do konkursu, a w trakcie jego trwania studenci UEK zasiedli wśród publiczności, dopingując mnie gromkimi brawami i  okrzykami. To bardzo przyjemne, kiedy ludzie nie znając się wzajemnie, jednoczą się, gdyż jest coś, co ich łączy. W tym wypadku był to UEK, przynależność do jednego miejsca. Studenci mnie nie znali osobiście, ale mimo tego mocnomi kibicowali.

Za rok pojawisz się również w konkursie na „Najmilszą”? Zdecydowanie tak, ale tym razem nie wezmę udziału w konkursie jako uczestniczka, a  jedynie przekażę koronę kolejnej „Najmilszej Studentce Krakowa”.

Rozmawiał: Grzegorz Michalski

www.uek.krakow.pl

Jubileusz prof. Kazimierza Górki Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk ekonomicznych Kazimierz Górka jest uznanym specjalistą ekonomiki przemysłu i ekonomiki ochrony środowiska w  Polsce. 16 czerwca 2011 r. Profesor świętował Jubileusz 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej. Dorobek naukowo-badawczy Jubilata obejmuje ponad 500 pozycji. Problematyka badawcza Jubilata koncentrowała się na takich obszarach, jak: programowanie rozwoju przemysłu i  polityka przemysłowa, zarządzanie przedsiębiorstwami przemysłowymi, rozwój przemysłu chemicznego, koszty pracy w  przemyśle i  budownictwie, samorząd pracowniczy, bariera ekologiczna wzrostu gospodarczego, polityka ekologiczna państwa, koszty ochrony środowiska, opłaty ekologiczne, funkcjonowanie funduszy ekologicznych, źródła finansowania i rachunek efektywności inwestycji, gospodarka nieformalna, „szara strefa”. Profesor Kazimierz Górka jest uznanym liderem tzw. krakowskiej szkoły ekonomistów środowiska, współzałożycielem, pierwszym przewodniczącym i  aktywnym działaczem Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych (EAERE). Profesora Kazimierza Górkę wyróżnia pasja naukowa, w tym zwłaszcza praca ze studentami, doktorantami, habilitantami, uczestnictwo w wielu konferencjach naukowych, praca w komisjach, redakcjach, radach programowych. Ponadto opieka nad Kołem Naukowym Ekonomiki Przemysłu, praca na rzecz przemysłu, administracji rządowej i samorządowej. Pasją życiową Jubilata są podróże. Zwiedził większość kontynentów i krajów, niektóre z nich wiele razy. Zna prawie każdy zakątek Polski, o wielu potrafi opowiadać ze szczegółami. Zebrał tysiące kartek pocztowych. Jubileusz zgromadził liczne grono profesorów z wielu uczelni, uczniów, współpracowników, przyjaciół, przedstawicieli praktyki gospodarczej. Ob-

1 maja br. na Placu św. Piotra w Rzymie – przy aplauzie 1,5 mln wiernych z  całego świata, w  tym około 300 tysięcy Polaków – papież Benedykt XVI dokonał beatyfikacji swego poprzednika Jana Pawła II. Podczas uroczystej mszy świętej Benedykt XVI podkreślił, że: Swoim świadectwem wiary, miłości i  odwagi apostolskiej, pełnym ludzkiej wrażliwości, ten znakomity Syn narodu polskiego pomógł chrześcijanom na całym świecie, by nie lękali się być chrześcijanami, należeć do Kościoła, głosić Ewangelię. Wzmianka o  ogłoszeniu Jana Pawła II błogosławionym w  „Kurierze UEK”, dokumentującym życie naszej społeczności akademickiej, znalazła się nie tylko dlatego, że dotyczy Papieża-Polaka. Przede wszystkim ma przypomnieć, że Jan Paweł II to Najdostojniejszy Gość naszej Uczelni. Czas szybko mija i ten doniosły fakt należy sukcesywnie uświadamiać kolejnym rocznikom naszych studentów. Spotkanie ze środowiskiem akademickim ówczesnej Akademii Ekonomicznej odbyło się podczas VII pielgrzymki papieskiej do Polski w  1999 r. Prawie dokładnie przed dwunastoma laty, w dniu 17 czerwca 1999 r. Jan Paweł II odwiedził naszą Uczelnię i  udzielił apostolskiego błogosławieństwa Rektorowi – prof. Tadeuszowi Grabińskiemu, Senatowi i  całej

Prof. dr hab. Kazimierz Górka z żoną Danutą (po lewej) oraz współpracownikami Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej; (od lewej) dr Małgorzata Kożuch, mgr Ivan Telega, prof. dr hab. Józefa Famielec, dr hab. Krzysztof Berbeka, prof. UEK, dr Justyna Dyduch, mgr Małgorzata Gołąbek, dr Ksymena Rosiek, dr Piotr P. Małecki, mgr Maria Gabryś, Grażyna Dziedzic.

chody Jubileuszu uświetniła wydana przez Wydawnictwo UEK Księga Jubileuszowa pt. Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw, zawierająca 20 artykułów zaproszonych profesorów z  różnych uczelni i współpracowników. Uroczystość zorganizowali pracownicy Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, którą Jubilat współtworzył i przez wiele lat kierował. Życzymy Panu Profesorowi wiele zdrowia, pomyślności w dalszych zawodowych oraz społecznych zamiarach życiowych i wymarzonych podróży. Józefa Famielec i współpracownicy KPPiE

Beatyfikacja papieża Jana Pawła II wspólnocie Akademii. Choć krótka, ale doniosła wizyta Ojca Świętego zainaugurowała uroczyste obchody jubileuszu (wtedy 75-lecia) istnienia Uczelni. Wizytę Ojca Świętego w murach naszej Uczelni przypomina pamiątkowa tablica wmurowana we frontom Budynku Głównego. Karol Wojtyła – papież Jan Paweł II – to pierwszy Polak, który poprzez swoje życie i działalność w tak znaczący sposób wpłynął na losy świata. Światowe dokonania papieża Jana Pawła II i Jego niezwykłe umiłowanie ojczystego kraju pozwalają nam, Polakom, być dumnymi z – obecnie już błogosławionego – Wielkiego Rodaka.

Olbrzymia radość wiernych po ogłoszeniu dekretu o beatyfikacji Jana Pawła II. fot. Jerzy Wrona

dr Jerzy Wrona, Katedra Gospodarki Regionalnej UEK

Nasi absolwenci ambasadorami UEK w Ameryce Centralnej Magda Moll-Musiał i Marcin Musiał, absolwenci naszej Uczelni, będą ambasadorami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w Ameryce Centralnej. Odwiedzając wybrane uczelnie w Wenezueli, Panamie oraz na wyspach, przekażą gadżety UEK władzom i studentom tamtejszych uczelni. Będą starali się również nawiązać współpracę z uczelniami, które dotychczas nie są partnerami UEK. Dodatkowo swą podróż do Ameryki Centralnej połączą z akcją charytatywną na rzecz Kamila Misztala, podopiecznego Fundacji Jasia Meli „Poza Horyzonty”. Magda i Marcin będą do nas pisać o swojej podroży, będzie można również śledzić ich wyprawę na stronie www.magdaimarcin.pl. Będą również obecni w radio – na antenie Radia Plus i Radia Leliwa. O przebiegu i wynikach ich akcji informować będziemy w kolejnych wydaniach „Kuriera UEK”.

33


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

fot. Fotograf ślubny www.marcinKWIEK.com

Odpowiedzialne inwestycje jako element CSR Paul Herman – amerykański ekspert w branży finansowej i biznesowej. Ukończył finanse w Wharthon School na Uniwersytecie Pensylwania. Pracował m.in. dla McKinsey & Company i CSC Index, doradzając globalnym spółkom z listy Fortune 500. Jest autorem metodologii HIP, która jest nowym kierunkiem w inwestowaniu, łączącym zysk i promującym korzyść społeczną. Jest charyzmatycznym mówcą pociągającym słuchaczy, często występuje w roli eksperta w środkach masowego przekazu. Chętnie cytowany przez Wall Street Journal, Business Week, Forbes oraz CNN Crossfire. Członek i doradca stowarzyszenia Net Impact, inspirującego biznes do robienia czegoś dobrego.

Dnia 6 czerwca 2011 r. odbyło się spotkanie z Paulem Hermanem, autorem książki pt. „The HIP Investor: Make bigger profits by building a  better world”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Zakład Etyki i  Filozofii Społecznej, Biuro Programów Zagranicznych, Małopolskie Studenckie Forum Business Centre Club oraz portal Odpowiedzialne-Inwestowanie.pl. Tematyka seminarium dotyczyła koncepcji odpowiedzialnych inwestycji, która znajduje coraz więcej zwolenników w  USA oraz Europie Zachodniej, zarówno w  ośrodkach akademickich, wśród organizacji pozarządowych, jak również przedstawicieli sektora finansowego. Dla przykładu, inicjatywa ONZ o nazwie Zasady Odpowiedzialnego Inwestowania (UN PRI) zrzesza już ponad 800 sygnatariuszy zarządzających aktywami o wartości ponad 20 bilionów USD, natomiast według raportu firm Robeco/ Booz, do 2015 roku ponad 26,5 bilionów USD będzie zarządzane przez inwestorów stosujących klasyfikacje ESG (ang. Environment, Society, Governance). W Polsce koncepcja odpowiedzialnych inwestycji jeszcze raczkuje, aczkolwiek są już pewne oznaki zainteresowania (np. od 2009 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uruchomiła pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej

34

indeks polskich spółek odpowiedzialnych społecznie o nazwie RESPECT Index). W  swoim wystąpieniu Paul Herman na początku poruszył kwestie najistotniejszych aktywów w  każdej firmie i  wskazał na markę, pomysły/patenty oraz ludzi. Zastanawiając się natomiast, gdzie występują aktywa ludzkie

w sprawozdaniu finansowym, wskazał kolejne trzy obszary, tj. jako koszt w rachunku zysków i strat, pasywa w bilansie oraz aktywa rozumiane jako wartość firmy (godwill). Zauważył, że dychotomia w  podstawach praktyk księgowych polega obecnie na oddzielaniu kapitału ludzkiego od „reszty”. O  ile ta właśnie „reszta” jest brana pod uwagę w zapisach księgowych, kapitał ludzki jest bardzo często pomijany. Jak zostało to zresztą wskazane w  prezentacji, wartość aktywów materialnych posiada coraz mniejszy udział w wartości rynkowej firm, a według Banku Światowego obecnie ponad 70% naszej gospodarki opiera się na nowych, mniej namacalnych aktywach. Czy zatem rynek kapitałowy w pełni docenia wartości niematerialne i prawne? Czy można znaleźć relację pomiędzy satysfakcją pracowników danej firmy a cenami jej akcji? Te pytania zadał już Alex Edman, profesor Wharton, poddając badaniu 100 najlepszych pracodawców w  USA, stwierdził, że zadowolenie pracowników jest dodatnio skorelowane ze zwrotem dla akcjonariuszy, rynek akcji nie docenia w  pełni

lepszego świata… enie do zysku i budowaniecelem jest tworzenie Można połączyć ze sobą dąż nym głów j a je r., 004 w 2 a komunikacji inwestorów, Firma HIP Investor powstał e poglądów i szeroko pojętej ialnoplatformy służącej wymianiną aktywność biznesów z ich społeczną odpowiedzłecznie którzy chcą łączyć zyskow adztwa w zakresie strategii odpowiedzialnego spo rów ścią, oraz prowadzenie dori tej firmy wielu społecznie odpowiedzialnych inwesto firmy biznesu. Dzięki działalnoścch środowisk uzyskało wiedzę na temat prowadzenia żny z ró się ch ący wywodz i zgodnie z regułami HIP. a w Polsce, jego spotkania nie tylko z przedstawicielamnej Wizyta Paula Herman promowaniu idei społecz ściwy yły służ , ami stor nwe i z i , ale środowiska akademickiego w naszym kraju. Jego zdaniem ważną rolę odgrywa właać odpowiedzialności biznesu działalności, by inwestorzy mogli nie tylko uzyskiw at e mieli wiedzę na tem pomiar efektów tego rodzaju ane w nich zasady, lecz takż zorientowanych na zysk, jakści wgląd w politykę firm i stosow wno akty arze bsz w o wno stwierdził, że w Polsce spo uzyskiwanych efektów, zaró rzeb społecznych. Prelegent ywem wymagań zagranicznych inwestorów. niem wpł i w zakresie zaspokajania pot pod ijał rozw się zie będ es edzialnego biznesu. Jego zda łecznie odpowiedzialny bizn dużo uwagi pomiarowi efektów społecznie odpowi licznej monitorować działanie Paul Herman poświęcił ów pozwala zarówno inwestorom, jak i opinii pub zą oddawać zarówno zdolność ch strategii. Indeksy mus aniu o możliwej harmonii tych właściwa konstrukcja miernik kon w budowaniu zrównoważony firm, a im samym pomagaolności zaspakajania potrzeb społecznych, bo na prze cia osiągania zysków, jak i zd prezentowana wizja. HIP prezentowanej przez goś dwóch wymiarów opiera sięlędem jest ciągle wiele do zrobienia. Hasło inicjatyjiwydziałań trzech stron: inwestorów, ć W Polsce pod tym wzg . Wymaga to integrac ą budować zbiorową mądroś budowanie lepszego świata to: rób większe zyski przezatni, dzięki otwartemu dostępowi do informacji, mog siąganiu zysków przez służenie biznesu i obywateli. Ci ost stronami, a te powinny dostrzegać swoje szanse w o ująca. w relacjach z pozostałymi e poprzez ich wykorzystywanie. i i przykładami, była przekon społecznym potrzebom, a niciaż sama prezentacja, ilustrowana bogato faktam iznesie i społecznie odpowiedzialBrzmi to jak utopia, cho iego dyskutuję ze studentami na temat etyki w b łalności biznesowej należy owisko, że na początku dzia stan Na zajęciach z języka angielsk jach kus dys ych erialnych fundamentów w t e mat iu inuj nego biznesu. Na ogół domwszystkim na osiąganiu wysokiego zysku i zbudowanzacząć myśleć o działalności bizskoncentrować się przede osiągnięciu pewnego poziomu zamożności, można żenie, firmy, a dopiero później, połecznej odpowiedzialności. HIP Investor Inc., miałam wra nesowej w kategoriach spoa w wykładzie Paula Hermana, założyciela i prezesa m wykładzie, że społecznie odpoaUczestnicząc 6 czerwc m świecie. Prelegent przekonywał bowiem w swoi ane przez niego badania i an oki poziom zysku. Prezentowprzekłada się bezpośrednio na że znajduję się w zupełnie inny wys cy gają osią es bizn ie eśn stw wiedzialna firma to jednocził, polityka społecznej odpowiedzialności przedsiębior anie lepszego świata. órniak lizy dowodziły, że, jak mów m można połączyć ze sobą dążenie do zysku i budow mgr Lucyna Wilinkiewicz-G UEK ich wyniki finansowe. A zate – Studium Języków Obcych

www.uek.krakow.pl

wartości niematerialnych, a niektóre kryteria związane z  odpowiedzialnym inwestowaniem mogłyby podnieść zwrot z inwestycji. W swoim wystąpieniu Paul Herman wskazał również, iż nie tylko bezpieczeństwo i satysfakcja pracowników mają przełożenie na wskaźniki rynkowe, ale również satysfakcja klientów, ekobiura (oszczędność zasobów), jak również odpowiednia proporcja reprezentacji kobiet w zarządzie spółki. Owocem powyższych spostrzeżeń było stworzenie przez Paula Hermana w  2004 r. firmy HIP Investor (HIP, Human Impcat + Pro-

fit), która ma za zadanie pomagać inwestorom w lokowaniu kapitału w sposób pozwalający na osiągnięcie pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko, jak również konkurencyjnych zysków. HIP zajmuje się zarządzaniem aktywami inwestorów, jak również doradza im oraz spółkom w  zakresie pełniejszego zrozumienia wpływu ich działalności (zarówno tej pośredniej przez dostarczenie kapitału, jak i bezpośredniej poprzez konkretne, materialne działania) na otoczenie. HIP prowadzi również kompleksową analizę 100 największych amerykańskich spółek giełdowych z indeksu S&P 100 i stworzył swój

indeks, jak również oparty o niego portfel inwestycyjny o nazwie HIP 100. Spotkanie z  Paulem Hermanem należy zaliczyć do niezwykle ciekawych. Przebiegało interaktywnie i zachęcało do dyskusji. Podczas spotkania pojawiło się wiele pytań oraz wątków (m.in. związanych z hipotezą rynku efektywnego) dotyczących nowej koncepcji inwestowania z „ludzką twarzą”, jak również samej metodologii HIP. mgr Izabela Kwiatkowska – absolwentka UEK oraz moderator spotkania www.Odpowiedzialne-Inwestowanie.pl

Społeczna odpowiedzialność w handlu Społeczna odpowiedzialność biznesu/przedsiębiorstw (Corporate Social Responsibility, CSR) jest jednym z ważniejszych aspektów zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Początkowo była kojarzona z  negatywnymi aspektami działalności gospodarczej, nadużyciami dużych międzynarodowych korporacji i zaniedbaniami z ich strony w zakresie ochrony środowiska czy zatrudnianiem przez nie osób nieletnich, niewynagradzanych w  sposób należyty. Obecnie jest to coraz częściej element orientacji przedsiębiorstw nastawionych na harmonijny rozwój uwzględniający oczekiwania różnych grup (interesariuszy). Ze względu na miejsce handlu w  procesie tworzenia wartości dla klienta ma on szczególne miejsce nie tylko w promocji tej koncepcji. Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych postawiła sobie za cel stworzenie w miarę spójnej koncepcji społecznej odpowiedzialności sektora handlu, założeń dla formułowania strategii CSR oraz określenie znaczenia, jakie mają podejmowane w  tym zakresie działania dla nabywców. Zaczęła więc od analizy stanu bieżącego: poglądów na zasadność prowadzenia działań z  zakresu CSR, praktyki przedsiębiorstw handlowych działających w Polsce i za granicą oraz stanu raportowania działań. Aby zrealizować ww. cel, Katedra zorganizowała 18 maja br. seminarium „Społeczna odpowiedzialność w handlu. Stan obecny i kierunki rozwoju”. Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem wielu znamienitych gości reprezentujących akademicki obszar zainteresowań społeczną odpowiedzialnością w handlu, jak np.: prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, prof. Józef Sala, dr hab. Janina Filek, prof. UEK, dr hab. Renata Oczkowska, prof. UEK, dr Alicja Szczygieł, dr Piotr Kukuryk, jak i  zaproszonych praktyków, którymi byli Urszula Kłosiewicz-Górecka (IBRKK), Włodzimierz Leszczyński (Biuro Plus), Monika Hawkes (Orifla-

Zainteresowani problematyką społecznej odpowiedzialności w handlu przedstawiciele grona akademickiego oraz praktycy biznesu

me), Maja Łukasiewicz (Grupa Muszkieterowie), Mirosława Morawska (ABM SA), Maria Andrzej Faliński (POHID), Justyna Zajączkowska (Alma Market), Danuta Kędzierska (TÜV Rheinland Polska Sp. z o. o.), Maciej Ptaszyński (Polska Izba Handlu), Gabriel Habura oraz Tomasz Gądek (firma „CD Locum Sp. z  o.o.” S.K.A  – centrum: Galeria Rondo w Bochni), Małgorzata Kokosińska („Solidarność” Krajowy Sekretariat Banków Handlu i Ubezpieczeń). Seminarium podzielone zostało na dwie części. W  pierwszej naukowcy zgłębiający zagadnienia CSR, pracownicy naukowi katedry, zapewnili wstęp teoretyczny do dalszej dyskusji. Kolejno głos zabrali: dr Adriana PaliwodaMatiolańska („Społeczna odpowiedzialność – istota koncepcji”), dr hab. Grażyna Śmigielska, prof. UEK („Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw handlu detalicznego”) i  dr Adam Figiel („CSR w  tworzeniu wartość przedsiębiorstwa poprzez budowę jego reputacji”). W drugiej część seminarium przedstawiciele praktyki gospodarczej odnieśli się do zagadnienia z punktu widzenia specyfiki swojej działalności. Wystąpiły m.in. Maja Łukasiewicz („Działania Grupy Muszkieterów jako przykład Społecznej Odpowiedzialności w  Biznesie”) oraz Monika Hawkes („Fundacja Oriflame Dzieciom”).

Rozpoczęta dyskusja pokazała, jak temat społecznej odpowiedzialności w handlu jest aktualny i  uniwersalny. Wspólnie postawiono szereg problemów, na które próbowano odpowiedzieć. W  szczególności były to: wpływ CSR na wartość firmy handlowej oraz jej reputację; relacje pomiędzy handlem i  producentami oraz dostawcami; powiązania handlu ze środowiskiem naturalnym i społecznościami lokalnymi; rola pracowników i  ich relacji z  pracodawcą w  budowaniu CSR; marketing przedsiębiorstw handlowych, w tym PR, sponsoring i merchandising we wdrażaniu koncepcji CSR; polski konsument w dobie CSR. Zainteresowanie praktyków tym tematem przerosło oczekiwania pracowników katedry. Liczymy, że tak owocne rozpoczęcie badań nad zagadnieniem społecznej odpowiedzialności w  handlu z  czynnym zaangażowaniem zdeklarowanych przedstawicieli praktyki gospodarczej przyniesie bardzo ciekawe wnioski. Zainteresowane osoby zapraszamy na stronę katedry, gdzie na bieżąco zamieszczane są wyniki naszych prac i  planowane działania. Oprac. Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych

35


MEDIA

MEDIA

Uczelnia w mediach Minione miesiące obfitowały w znaczną liczbę uczelnianych przedsięwzięć szeroko komentowanych w mediach. Najgłośniej rozpisywano się na temat Święta Uczelni, VII Międzynarodowego Kongresu MBA, wyborów Najmilszej Studentki Krakowa, Biegu UEK, Sympozjum GAP oraz Spotkań ze Wschodem. Gratulujemy także studentom oraz pracownikom naszej Uczelni, których sukcesy na polu naukowym zostały dostrzeżone przez największe polskie redakcje. Media zwróciły uwagę m.in. na uhonorowanie prof. Jacka Purchli Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a także na sukces naszych studentów w ogólnopolskich konkursach z rachunkowości „Accounting Champions Wanted” oraz wiedzy ekonomicznej „INGRESO”. Na szczególną uwagę zasługuje całostronicowa publikacja naszych studentów, Krzysztofa Malczyka oraz Łukasza Maźnicy, opublikowana na łamach „Rzeczpospolitej”, pt. „Studenckie Becikowe” z 6 czerwca 2011. Studenci przedstawiają w niej ulgi na przejazdy kolejowe jako instrument polityki proedukacyjnej i wyrównywania szans. Gratulując autorom, informujemy przy okazji, że to kolejna publikacja naszych studentów na łamach tak poczytnego dziennika. Kilka miesięcy temu studenci UEK gościli także na łamach „Polityki” w artykule „Miasta utraconych możliwości” („Polityka”, nr 52 (2788) z dnia 25.12.2010; s. 40-42).

UEK w rankingach Maj i czerwiec to miesiące publikacji największych akademickich rankingów. W tegorocznej edycji zestawienia „Rzeczpospolitej” oraz „Perspektyw” UEK awansował w większości z branych pod uwagę kategorii, plasując się na miejscu 5. z 11 polskich uczelni ekonomicznych oraz zajmując 5.

z 35 pozycji w ogólnopolskiej kategorii grup kierunków ekonomicznych. W rankingu ogólnopolskim UEK został sklasyfikowany na miejscu 38., co jest awansem w porównaniu do roku ubiegłego o 3 pozycje rankingowe. W tej ogólnej klasyfikacji, także w środowisku krakowskim, udało nam się awansować do czołówki zestawienia, w którym UEK zajął 4. miejsce za Uniwersytetem Jagiellońskim, AGH oraz Politechniką Krakowską. Na początku czerwca ukazał się także ranking szkół wyższych tygodnika „Wprost”, w którym wzięło udział 37 uczelni publicznych oraz 62 uczelnie niepubliczne. UEK znalazł się w tym zestawieniu na 22. miejscu wśród uczelni państwowych oraz na miejscu 9. w wśród uniwersytetów, uczelni ekonomicznych i pedagogicznych. W drugiej połowie czerwca „Wprost” opublikowało także zestawienie „Pretendentów do listy 100 najbogatszych Polaków”. Na tej prestiżowej liście znalazła się studentka UEK – Elżbieta Madej.

UEK za granicą Licznymi publikacjami w mediach polonijnych z Vancouver i Chicago zaowocował udział delegacji naszej Uczelni w polskich targach uczelni wyższych w Chicago oraz w konferencji NAFSA w Vancouver. Stosowne relacje ukazały się m.in. w „Kurierze Galicyjskim”, Telewizji ABC7, „Dzienniku Związkowym”, „Rzeczpospolitej” oraz „Dzienniku Polskim”. Lista patronów medialnych naszej Uczelni powiększyła się dzięki temu o pierwsze zagraniczne tytuły, m.in: czasopismo „Takie Życie”, „Dziennik Związkowy”, Radio IKS, Magazyn Literacki AHA, „Kurier Chicagowski” oraz „Gazetę Informacyjną”. Łukasz Salwarowski – dyrektor Kancelarii Rektora UEK Piotr Bednarski – Sekcja Prasowa Kancelarii Rektora UEK

Porównanie ilości bezpłatnych informacji o UEK w monitorowanych mediach

36

www.uek.krakow.pl

37


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Gala CSR Case Study 2011 Debata dotycząca wolontariatu pracowniczego; od prawej: dr hab. Janina Filek, prof. UEK, Magdalena Andrejczuk (Forum Odpowiedzialnego Biznesu) i Joanna Warmuz (ING Bank Śląski).

Student Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – Adam Grzymisławski, został zwycięzcą konkursu CSR Case Study 2011. Adam zaproponował najciekawsze rozwiązanie i wygrał staż w Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tematem przewodnim gali konkursowej CSR Case Study 2011, która odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 13 czerwca 2011r., był wolontariat pracowniczy i dobre praktyki firm odpowiedzialnych. Konferencja była okazją do spotkania przedstawicieli różnych środowisk: biznesowego, pozarządowego, akademickiego i studenckiego, w tym uczestników i laureatów konkursu. Wydarzenie rozpoczęło się wystąpieniem prof. Zbigniewa Dreslera, który zauważył, że koncepcja odpowiedzialnego biznesu rozwija się coraz prężniej w  Polsce, czego dowodem jest zasięg tegorocznego konkursu.

– Konkurs skierowany był do studentów zainteresowanych odpowiedzialnym biznesem. Zadania dotyczyły firmy z branży meblarskiej. Uczestnicy mieli zaproponować rozwiązanie dotyczące wprowadzenia strategii odpowiedzialnego biznesu w firmie borykającej się z różnymi

problemami – powiedział Wojciech Bachta, koordynator i pomysłodawca konkursu. Podczas konferencji odbyła się debata dotycząca wolontariatu pracowniczego, którą poprowadziła Magdalena Reichert, ambasadorka CSR. W  panelu dyskusyjnym wzięły udział: dr hab. Janina Filek, prof. UEK, Magdalena Andrejczuk (Forum Odpowiedzialnego Biznesu) i Joanna Warmuz (ING Bank Śląski). Podczas dyskusji zwrócono uwagę, że najważniejsza w  wolontariacie jest wolna wola pracowników, ich chęć i  zaangażowanie, które ma być tylko uzupełnione wsparciem merytorycznym, organizacyjnym oraz finansowym firmy. Prof. J. Filek przywołała słowa ks. Tischnera, że człowiek z natury jest dobry, dlatego ważne jest, żeby pozwolić mu być sobą. Pozwala na to wolontariat pracowniczy, który jest pewną formą budowania społeczeństwa obywatelskiego. M.  Andrejczuk przywołała wyniki badań, z  których wynika, że kapitał społeczny w Polsce jest niski, a wolontariat pracowniczy może te wskaźniki zmienić. J. Warmuz dodała, że główną dla firmy motywacją podjęcia tego typu działań jest przede wszystkim rozwój pracowników, ale też wykazanie twardych wskaźników oraz konkretnych rezultatów, jakie przyniesie tego typu

praktyka. Prof. J. Filek wyraziła nadzieję, że wolontariat wkroczy w sferę życia codziennego, że pojawią się projekty wolontariackie na wszystkich szczeblach edukacji, a  część zaliczeń na studiach mogłaby zostać zrealizowana w formie projektu wolontariackiego. M.  Andrejczuk podkreśliła, że wolontariat niesie ze sobą wiele efektów, ale też wyzwań, które wynikają z godzenia różnych ról społecznych – pracownika, wolontariusza, rodzica, małżonka etc. Konkluzją debaty było wyrażenie nadziei, że nie tylko firmy będą rozwijać strategicznie wolontariat pracowniczy, ale też inne podmioty i  pojedynczy obywatele będą wspólnie budować kulturę wolontariatu. – CSR wdrażamy na poziomie strategicznym. Zwracamy uwagę na różnorodność, na zrównoważony rozwój, ważny jest również wolontariat pracowniczy. Opieramy strategię na czterech obszarach: rynek, miejsce pracy, środowisko i społeczeństwo, które mają silne podłoże operacyjne – mówiła J. Warmuz mówiąc o dobrych praktykach oraz polityce zaangażowania społecznego ING Banku Śląskiego. Prof. J. Filek z UEK mówiła o „CSR jako nowej formie umowy społecznej”. Według profesor odpowiedzialny biznes jest wynikiem filozoficznych korzeni, bo jak powiedział Saint-Exupery „Być człowiekiem, to właśnie być odpowiedzialnym”. – Bez idei odpowiedzialności nie jest już dzisiaj możliwa próba ontologicznego opisania bytu ludzkiego. Bez idei odpowiedzialności nie jest już dzisiaj możliwa próba ontologicznego opisania przedsiębiorstwa – mówiła prof. Filek. Profesor przybliżyła też ideę wprowadzenia za-

Laureaci konkursu z nagrodami

sad odpowiedzialności na Uczelni. Według niej CSR ma różne oblicza: nowego modelu zarządzania firmą, naprawiania szkód, obywatelstwa korporacyjnego, nowej umowy społecznej (między państwem, obywatelami a korporacyjnymi obywatelami) oraz czynnik dla nowego paradygmatu ekonomii. Odpowiedzialny biznes jest zatem współczesną formą umowy społecznej, CSR jest więc próbą stworzenia zapory przeciw wielkim korporacjom. CSR jest naturalną, wewnętrzną, ludzką potrzebą zabezpieczenia się przeciwko temu, co proponuje rynek. Podobieństwa między umową społeczną a  odpowiedzialnym biznesem to według prof. Filek „zastosowanie mechanizmu wzajemności i obowiązywalności; idea bezpieczeństwa; uznanie walki agresywnej za zbyt ryzykowną, problem władzy, aspekt metodologiczny (cel koncepcji) – stworzenie ładu społecznego, zabezpieczenie

naturalnej potrzeby posiadania, ochrona własności”. Konkludując prof. Filek powiedziała, że w dzisiejszych czasach idea społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) wydaje się być załącznikiem do umowy społecznej. Zwieńczeniem gali było uhonorowanie laureatów konkursu. III miejsce zajęli Natalia Szałapska i  Jędrzej Borowski z  UE we Wrocławiu, II – Katarzyna Szydłowska z Uniwersytetu Wrocławskiego, miejsce I  – Adam Grzymisławski z UE w Poznaniu. Konkurs CSR Case Study 2011 pokazał, że coraz więcej młodych ludzi nie tylko interesuje się ideą odpowiedzialnego biznesu, ale potrafi też zaprezentować swoją wiedzę w  praktycznych aspektach projektowania strategii. Więcej informacji: www.csr-casestudy.pl. Magdalena Andrejczuk

VIII Ogólnopolski Konkurs Menedżerski UEK rozegRany! W roku akademickim 2010/2011 Centrum e-Learningu przeprowadziło VIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Menedżerskiego UEK. Głównym celem konkursu jest pobudzanie ducha przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez umożliwienie zarządzania wirtualnym przedsiębiorstwem, działającym w  warunkach silnej konkurencji. Uczestnicy konkursu tworzą trzyosobowe zespoły, które przez 20 kwartałów podejmują decyzje dotyczące ceny produktu, poziomu jego jakości, wielkości produkcji, sposobu promocji oraz wielkości nakładów na badania rozwojowe. Proces decyzyjny wspomagany jest przy tym przez dedykowany, zintegrowany system wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. Konkurs rozgrywany jest w  oparciu o  autorskie oprogramowanie (J. Skrzypek, M. Szubra) Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6. Decyzje, jakie muszą podejmować uczestnicy, wymagają od nich sporej wiedzy z zakresu zarządzania firmą, którą studenci naszego Uniwersytetu otrzymują w ciągu całego toku studiów. O trudności gry świadczy fakt, że stanowi ona również wyzwanie dla uczestników Kongresu MBA, organizowanego corocznie przez Krakowską Szkołę Biznesu. W konkursie biorą wtedy udział studenci MBA, posiadający spore doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami.

38

Konkurs rozpoczął się w październiku 2010, a  finał rozgrywany był w maju następnego roku. W eliminacjach 8. edycji konkursu wzięło udział aż 181 trzyosobowych zespołów z  całej Polski (z  wyjątkiem województwa pomorskiego). Największym powodzeniem konkurs cieszył się w województwie małopolskim oraz łódzkim (po 26% uczestników). Zadanie konkursowe okazało się trudne dla uczestników – przez eliminacje przebrnęło zaledwie 37 zespołów (w ubiegłorocznej edycji do półfinału zakwalifikowało się prawie 100 zespołów). Spośród nich wyłoniono 10, które przeszły do finału. Rozgrywka finałowa była bardzo emocjonująca, a jej losy ważyły się aż do ostatniego kwartału. W  rezultacie pierwsze miejsce zajął zespół uczniów z  III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w  Tarnowie, w  składzie: Agnieszka Szczurek, Kinga Kara, Sylwia Popielarz pod opieką Jarosława Ślęzaka. Miejsce II zajął zespół uczniów z  II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie, w składzie: Konrad Dymon, Maciej Kaczówka, Piotr Pluta pod opieką Roberta Zielińskiego. Miejsce III zajął zespół uczniów z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, w składzie: Krzysztof Rygiel, Jan Paszkowski, Wojciech Świtała pod opieką Marka Jelenia. Tradycyjnie wręczenie nagród laureatom odbyło się podczas Święta UEK. Nagrody i gratulacje złożyli zwycięzcom prorektor ds. studenckich prof. Andrzej

www.uek.krakow.pl

Chochół oraz pełnomocnik rektora ds. e-edukacji, arbiter gry dr Jerzy Skrzypek. W imieniu sponsora gratulacje oraz drobne upominki przekazała Agnieszka Jarecka – menedżer Działu Zasobów Ludzkich Capgemini. Gratulujemy laureatom Konkursu, a firmie Capgemini dziękujemy za wieloletnie życzliwe wsparcie.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Prorektor ds. Studenckich UEK Prof. Andrzej Chochół. Sponsorem nagród była firma Capgemini. Więcej: www.konkurs.uek.krakow.pl. dr J. Skrzypek, mgr A. Powroźnik

39


KONFERENCJE

KONFERENCJE WIEDZA – GOSPODARKA – SPOŁECZEŃSTWO

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania UEK W dniach 1–3 czerwca 2011 r. w murach naszej Uczelni odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania UEK. Tegoroczna konferencja, odbywająca się pod hasłem przewodnim „Wiedza – Gospodarka - Społeczeństwo”, zmierzała do poszukiwania nowych rozwiązań zarządczych i analitycznych, które w obliczu permanentnych zmian otoczenia gospodarczego umożliwią podnoszenie efektywności gospodarowania oraz sprostanie wymogom współczesnego rynku. Odnosi się to do problemu zarządzania wszystkimi rodzajami zasobów gospodarczych przy uwzględnieniu uwarunkowań finansowych, marketingowych, technicznych, prawnych i społecznych. Implikuje to także potrzebę rozwoju i doskonalenia zróżnicowanego instrumentarium zarządzania – w tym wykorzystania narzędzi informatycznych oraz metod ilościowych. Przyjęta formuła oraz tematyka konferencji zmierzała z  jednej strony do ukazania zróżnicowanych aspektów i uwarunkowań współczesnego zarządzania, z drugiej zaś strony stała się okazją do integracji społeczności wydziałów prowadzących badania naukowe oraz kształcących w  obrębie

Od lewej: prof. dr hab. Małgorzata Pieńkowska (UE w Katowicach), mgr Katarzyna Wójcik (UEK) oraz Prodziekan Wydziału Zarządzania UEK - prof. UEK dr hab. Anna Malina.

tej problematyki. Konferencja umożliwiła także wymianę poglądów i doświadczeń na temat funkcjonowania gospodarek oraz działalności przedsiębiorstw, jak również poznanie lokalnych i globalnych uwarunkowań gospodarowania oraz stosowanych rozwiązań analitycznych i zarządczych. Honorowy patronat nad obradami objął Rektor UEK – prof. dr hab. Roman Niestrój. W konferencji udział wzięło szerokie grono gości reprezentujących uczelnie krajowe, jak również zagraniczne ośrodki naukowe z Serbii, Ukrainy, Słowacji, Niemiec, Hiszpanii USA oraz z Albanii. W obradach uczestniczyli także liczni pracownicy UEK.

Zebranych powitał dziekan Wydziału Zarządzania UEK dr hab. Paweł Lula, prof. UEK, który zwrócił uwagę na fakt, że organizowana w tym roku po raz trzeci konferencja ma ambicję wpisania się na stałe w  cykl konferencji integrujących społeczności wydziałów prowadzących badania naukowe i kształcących w zakresie zróżnicowanych zagadnień z zakresu szeroko rozumianej problematyki zarządzania. Rektor UEK w  swoim wystąpieniu podkreślił fakt, że tradycja konferencji wydziałowej została zapoczątkowana w  2002 r., kiedy zorganizowano pierwszą tego typu konferencję dla uczczenia 10-lecia Wydziału Zarządzania ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Inicjatywa ta doczekała się kontynuacji i rozszerzenia w  2010 r., a  tegoroczna konferencja stanowi potwierdzenie celowości organizowania tego rodzaju spotkań przedstawicieli różnych krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Obrady konferencyjne zostały podzielone na pięć sesji tematycznych: Ekonomiczne i  społeczne wyzwania gospodarki XXI wieku – doświadczenia różnych krajów; Wybrane problemy zarządzania organizacjami; Globalne i regionalne wyzwania współczesnej gospodarki; Technologie informatyczne we współczesnych organizacjach; Zarządzanie wiedzą. Obradom w  ramach pierwszej sesji przewodniczyli prof. Józef Dziechciarz z UE we Wrocławiu oraz prof. Zora Arsovski z Uniwersytetu w  Kragujevacu (Serbia). Prelegenci w  swoich

wystąpieniach zaakcentowali złożoność problemów ekonomicznych i społecznych, z  jakimi przychodzi się zmierzyć współczesnym gospodarkom. Postępujący rozwój „nowej gospodarki”, jako gospodarki wiedzy i innowacyjnych technologii, rodzi bowiem cały szereg nowych nieznanych uprzednio wyzwań, w obliczu których stają współczesne gospodarki i społeczeństwa. Druga sesja, prowadzona pod przewodnictwem prof. Leszka Żabińskiego z UE w Katowicach, koncentrowała się wokół zaprezentowania zróżnicowanych rozwiązań zarządczych zorientowanych na podniesienie konkurencyjności i  efektywności funkcjonowania współczesnych organizacji. Wystąpienia kolejnych prelegentów ukazały problemy, z którymi spotykają się współcześni menedżerowie różnych szczebli. Trzecia sesja, prowadzona przez prof. Renatę Oczkowską z UEK, skoncentrowała się na zaprezentowaniu złożoności globalnych i regionalnych wyzwań, w obliczu których stają współczesne gospodarki.

Czwarta sesja, prowadzona pod kierunkiem prof. Józefa Pociechy z UEK, poświęcona została zróżnicowanym aspektom związanym z wykorzystywaniem technologii informatycznych we współczesnych organizacjach. Wystąpienia prelegentów stały się podstawą dla dyskusji odnoszącej się do roli narzędzi informatycznych w procesach podejmowania decyzji, programowania gospodarczego oraz ocenie efektywności gospodarowania. Ostatnia sesja, prowadzona pod przewodnictwem prof. Anny Maliny z UEK, poświęcona została problematyce zarządzania wiedzą. Organizacja oraz sprawny przebieg tegorocznej konferencji możliwe były dzięki zaangażowaniu szerokiego kręgu osób. Merytoryczny nadzór nad koncepcją oraz programem konferencji sprawował jej pomysłodawca, dziekan Wydziału Zarządzania – prof. Paweł Lula. Komitetem organizacyjnym konferencji kierował dr Tomasz Rojek z  Katedry Ekonomiki i  Organizacji Przedsiębiorstw. Prezentacja założeń

i programu konferencji oraz sprawna rejestracja jej uczestników możliwe były dzięki stronie internetowej (www.cfm.uek.krakow.pl) przygotowanej przez pracowników Katedry Systemów Obliczeniowych – mgr Katarzynę Wójcik i mgr. Tomasza Misztura. Obsługę finansową konferencji zapewniła Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wsparcia rzeczowego i finansowego udzieliły władze rektorskie UEK. Rezultatem tegorocznej konferencji będzie publikacja książkowa współtworzona przez jej uczestników, która ukaże się jeszcze w  bieżącym roku. Kolejna, czwarta Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania planowana na rok przyszły będzie mieć szczególny charakter. Zostanie bowiem powiązana z  obchodami 20-lecia Wydziału Zarządzania UEK.

dr Andrzej Jaki Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UEK

SECOND BILATERAL GERMAN-POLISH SYMPOSIUM ON DATA ANALYSIS AND ITS APPLICATIONS W dniach 14–16 kwietnia 2011 r. w murach naszej Uczelni odbyło się Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Application (GPSDAA 2011). Honorowy patronat nad sympozjum objął prof. Roman Niestrój, Rektor UEK, oraz Niemieckie Towarzystwo Klasyfikacyjne (Gesellschaft für Klassifikation – GfKl). W skład komitetu naukowego weszli: prof. Józef Pociecha z Katedry Statystyki UEK, a także prof. Hans-Hermann Bock z RWTH Aachen University oraz prof. Reinhold Decker z Bielefeld University. Członkami komitetu organizacyjnego pod przewodnictwem prof. Józefa Pociechy byli mgr Sabina Augustyn oraz mgr Mateusz Baryła z Katedry Statystyki UEK. Katedra Statystyki utrzymuje żywe kontakty z uczonymi niemieckimi zajmującymi się wielowymiarową analizą i klasyfikacją danych, szczególnie w obszarze finansów i marketingu. W roku 2008 prof. Hans-Hermann Bock z RWTH University w Aachen otrzymał tytuł doktora honoris causa UEK. Z jego inicjatywy w kolejnym roku w Aachen odbyło się sympozjum dotyczące analizy danych i jej zastosowań (GPSDAA 2009). Idea naukowych spotkań polsko-niemieckich w  zgodnej opinii uczestników zasługiwała na kontynuację. Sympozjum w  Aachen stało się zatem pierwszym z cyklicznych dwustronnych zjazdów uczonych zajmujących się wielowy-

miarową analizą i klasyfikacją danych. Ustalono dwuletni cykl spotkań, które (obok sympozjów niemiecko-japońskich oraz niemiecko-włoskich) zostały oficjalnie wpisane w kalendarz GfKl. W GPSDAA 2011 wzięło udział 43 uczestników. Polskie ośrodki naukowo-badawcze reprezentowali uczeni z  Gdańska, Katowic, Krakowa, Poznania, Wrocławia oraz Warszawy. Niemieccy naukowcy reprezentowali uczelnie z  Aachen, Berlina, Bielefeld, Cottbus, Dortmundu, Hildesheim, Karlsruhe, Kassel oraz Magdeburga. Wśród prelegentów znaleźli się również uczeni z innych europejskich ośrodków naukowych. W  trakcie ośmiu sesji roboczych wygłoszono 31 referatów. Uczestnicy sympozjum zapoznali się z wynikami aktualnych prac w poszczególnych ośrodkach naukowo-badawczych. Prezentowane treści spotkały się z dużym zainteresowaniem oraz wywołały żywe dyskusje. Była to zarazem szansa wymiany doświadczeń oraz wytyczenia potencjalnych obszarów do dalszych badań. Wygłoszone referaty zostaną opublikowane w formie monografii. Kolejne spotkanie z cyklu GPSDAA odbędzie się w roku 2013 w jednym z ośrodków niemieckich. Sabina Augustyn, Katedra Statystyki UEK

Od lewej: prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, dr Tomasz Rojek, dziekan Wydziału Zarządzania UEK - dr hab. Paweł Lula, prof. UEK oraz prof. dr hab. Jadwiga Adamczyk

40

www.uek.krakow.pl

41


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

A Course in Business Communication

Lektoraty to nie tylko nauka gramatyki, słownictwa i wymowy W dniach 8–10 kwietnia br. dwie przedstawicielki Studium Języków Obcych UEK, mgr Dorota Zawadzka i  mgr Anna Piwowarczyk, uczestniczyły w  VI Międzynarodowej Konferencji Edukacyjnej pt. „Kompetencja językowa – drogi, cele, aspekty”, organizowanej przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Na konferencję przybyło około 120 gości. Byli wśród nich profesorowie, doktorzy i lektorzy języków obcych polskich i zagranicznych uczelni wyższych. Byli także przedstawiciele dyplomacji, w  tym konsul Stanów Zjednoczonych ds. prasy i  kultury, reprezentanci największych wydawnictw językowych, reprezentanci Fundacji Instytutu Jakości w  Edukacji z Warszawy, przedstawiciele Instytutu Goethego z Warszawy i Krakowa. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prorektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek. Swoje przemówienie wygłosił w języku polskim, angielskim, niemieckim i  hiszpańskim. Witając zebranych, podkreślił znaczenie języków obcych w wielokulturowej Europie, szczególnie teraz, kiedy otwierają się kolejne rynki pracy dla Polaków. Konsul Stanów Zjednoczonych ds. prasy i  kultury Benjamin Ousley uwydatnił rolę języków obcych w środowisku dyplomatycznym. Mimo że jego językiem ojczystym jest współczesna Lingua franca, czyli język angielski, on ciągle uczy się innych języków obcych. Opowiadał zabawne historie nauki języka polskiego, np. to, że przyimków określających położenie uczył się on za pomocą bajki „Pan Hilary”.

Nie uczymy jedynie gramatyki, słówek i fonetyki Mgr Ewa Ostaszewska z Instytutu Goethego w Warszawie mówiła o odkrywaniu świata na lektoratach. Podkreślała, że na lektoratach nie uczymy jedynie gramatyki, słówek i fonetyki, ale przede wszystkim rozwijamy szeroko rozumianą kompetencję komunikatywną. Uczymy zachowania w środowisku interkulturowym. Ewa Ostaszewska podawała zupełnie odmienne sposoby patrzenia na daną sytuację z perspektywy Niemca i Polaka. Proces przyswajania języka obcego jest czymś o wiele bardziej złożonym niż opanowanie słownictwa i reguł gramatycznych danego języka. Traktowanie nauki języka obcego jedynie jako opanowanie słów i reguł jest czymś bardzo zubażającym ten jakże skomplikowany proces zachodzący w nas. Dowodem na to była ogromna różnorodność spojrzeń na ten sam proces wśród prelegentów konferencji. Byli wśród nich psychologowie, specjaliści od treningu twórczości, specjaliści od nowych technologii informatycznych, kulturoznawcy, dyplomaci i filozofowie. Byli lektorzy języka chińskiego, niemieckiego, angielskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego i polskiego jako języka obcego. A wszystkich łączyło podstawowe pytanie: „Jak uczyć i czego uczyć?”. Ekspert Boloński, Ryszard Rasiński, przedstawił miejsce kształcenia językowego w Procesie Bolońskim. Określono tam, że Europejczyk powinien znać przynajmniej dwa języki obce. Wobec tych wyzwań Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego na konferencji dyskutowano o zagroże-

Once upon a time… (actually, not so long time ago and even not so far away) …one gifted decision maker came up with an interesting idea… And that’s how the students of master’s degree in Economy and Public Administration were offered to attend a course in Business Communication. They knew they couldn’t miss the boat.

Na stoisku promującym rozwój kompetencji ogólnych nauczycieli.

niach, jakie niesie ze sobą ograniczanie godzin lektoratów na uczelniach. Zmniejszanie godzin zajęć, na których uczymy się, jak rozmawiać oraz stwarzamy przestrzeń do komunikacji międzyludzkiej. Padło też pytanie, czy w przyszłości całkowicie zaniknie potrzeba spotkania bezpośredniego z drugim człowiekiem w rozmowie i czy wszystko będziemy mogli załatwić klikając myszką przy komputerze?

Postępy ucznia nie gwarantują sukcesu w komunikacji Dr Monika Marcinkowska-Bachlińska i mgr Wojciech Bachliński z Uniwersytetu Łódzkiego przygotowali referat na temat barier psychicznych w rozwoju kompetencji językowej i komunikacyjnej. Postępy ucznia w nauce języka obcego nie gwarantują sukcesu w komunikacji zarówno w procesie edukacyjnym, jak i poza nim. Prelegenci mówili o barierach psychicznych utrudniających lub uniemożliwiających nawiązanie prawidłowych relacji międzyludzkich z wykorzystaniem języka obcego. Mgr W. Bachliński apelował, abyśmy zrozumieli, że studenci podczas nauki języka obcego znajdują się w  sytuacji obarczonej ogromnym lękiem przed ośmieszeniem, niezrozumieniem, przed czymś nowym. Mówił o zagrożeniach, jakie niesie tworzenie grup językowych złożonych z  osób będących na różnym poziomie znajomości języka. Z perspektywy studenta słabszego wiąże się to często z całkowitą rezygnacją z procesu komunikacji w języku obcym. W. Bachliński mówił też o nieuświadamianych komponentach dialogu międzyludzkiego. Podkreślał to szczególnie w kontekście komputeryzacji i zastępowania bezpośrednich kontaktów interpersonalnych znajomościami na forach internetowych. Dr Małgorzata Jedynak z Uniwersytetu Wrocławskiego w referacie pt. „Czy e-learning może zastąpić nauczyciela?” przedstawiła zalety i wady, jakie niesie ze sobą nauczanie języka on-line. Wspomaganie zajęć dydaktycznych w  klasie zajęciami na platformie edukacyjnej (tzw. b-learning) jest dużym wsparciem. On-line można dziś ćwiczyć gramatykę, słownictwo oraz czasami wymowę. Ćwiczenia te są dla współczesnego studenta atrakcyjne, gdyż są interaktywne i  umożliwiają natychmiastowe spraw-

dzenie wyników swej pracy. Paleta ćwiczeń jest bardzo bogata, ale jedynie jako urozmaicenie i uzupełnienie zajęć. Nic jednak nie zastąpi nauczyciela i zajęć językowych w klasie. Szybko zmieniająca się rzeczywistość zmusza nas do nieustannego poszukiwania nowych form kształtowania zajęć, motywowania studentów i  docierania do potencjalnych odbiorców usług edukacyjnych. Sięgając po treści i formy z obszaru popkultury, mgr Dorota Sołtys z SJO Politechniki Wrocławskiej proponowała, aby języka niemieckiego uczyć na podstawie piosenek Rammsteina, sentencji Kafki i Nietzschego, a studentom nauk ścisłych zlecać pisanie wierszy w języku obcym. Z  kolei mgr Aleksander Wiater z  Uniwersytetu Wrocławskiego mówił o treningu twórczości na lekcjach języka obcego. Trening twórczości jest swoistą gimnastyką umysłową, która poprzez zastosowanie pewnych metod, ćwiczeń, a w rezultacie nawyków, ma na celu wykształcenie i rozwinięcie twórczej postawy wobec życia. Zastosowanie technik opartych na twórczości może stać się interesującym rozwiązaniem dynamizującym pracę w grupie.

Rola kompetencji kluczowych w miejscu pracy A my, jak przystało na reprezentantki uczelni ekonomicznej, zainspirowane nowymi trendami w  zarządzaniu: zarządzaniem kompetencjami oraz coachingiem, zaprezentowałyśmy referat na temat doskonalenia kompetencji kluczowych na lektoratach języka niemieckiego w klasie oraz na platformie MOODLE. Mówiłyśmy o  kompetencjach kluczowych i  ich ogromnej roli w podjęciu efektywnej pracy w wielokulturowym środowisku biznesowym. Przeanalizowałyśmy ogłoszenia o prace zamieszczone w aktualnej prasie i wyszukałyśmy, jakie kompetencje kluczowe są oczekiwane w  miejscu pracy. Następnie przedstawiłyśmy wybrane ćwiczenia z  naszych lektoratów, w których przy okazji ćwiczenia materiału leksykalno-gramatycznego doskonalimy określone kompetencje kluczowe studentów. Były wśród nich film wideo nakręcony w  SJO UEK dotyczący prezentacji, ćwiczenia w klasie, ćwiczenia na platformie e-learningowej UEK MOODLE oraz ćwiczenia komunikacyjne z mającego się wkrótce ukazać skryptu Przygotowanie do egzaminu standaryzowanego z języka niemieckiego, napisanego pod redakcją mgr Bożeny Lasoń i mgr Doroty Zawadzkiej przez Zespół Języka Niemieckiego SJO UEK. Nie sposób opisać bogactwa i różnorodności zainteresowań i pól badawczych prelegentów konferencji. Przedstawione w  tym artykule miały zobrazować wszechstronność i różnorodność spojrzeń na proces nauczania języka obcego. Konferencja była wspaniałą platformą do dyskusji, wymiany doświadczeń, spostrzeżeń, metod nauczania i  poznania różnych trendów w  nauczaniu języków obcych na polskich i  zagranicznych uczelniach wyższych. Anna Piwowarczyk – Studium Języków Obcych UEK

– The importance of business communication cannot be underestimated – says Mrs Wilinkiewicz-Górniak, the lecturer of the course. – The ability to communicate successfully is becoming more and more important in Poland nowadays, which is mainly due to the fact, that Poland has entered the European Union. English is commonly used in business contacts with foreign companies and partners and it is becoming increasingly popular as lingua franca within multinational companies based in Poland. The classes, that started at the beginning of the summer semester, were to make students more aware of the role and importance of communication in business, to familiarize them with the process of human communication and the main forms of communication in business and intercultural communication. The second, and maybe even more essential, aim was to teach the participants practical skills and know-how in business communication. The students were expected to learn basic forms of business communication, both oral and written with regard to both passive skills, such as: listening and reading and active skills, such as talking and writing. A combination of various teaching methods like for example discussions, brainstorming sessions, group work and case studies encouraged students to participate actively in classes. Additionally a practical/empirical research had been conducted to asses quality and characteristic features of internal communication at Cracow University of Economics. The survey, the mentioned report was based on, investigated many ways of sharing and exchanging information: CUE internet forum, e-mail, online dean’s office, CUE website, Moodle platform. The researchers have also examined the availability of lecturers during their office hours, the accessibility to the information that should be provided by International Programmes Office and the deans’ offices. What are the most important conclusions? Generally speaking, communicating at Cracow University of Economics goes well, but not as well as it could. Despite the wide range of useful information on the CUE website, well designed and very serviceable online dean’s office, there are still a few areas where urgent changes have to be made: • deans’ offices, because they are hardly accessible due to the short opening hours, • e-mails – lecturers reply very rarely, more than 50% of sent mails were left without an answer; • International Programmes Office – little information about the responsibilities of its workers, it’s hard to decide who to talk to when it comes to a particular case; little transparency of the procedures. The thing CUE should really be praised for is the CUE Moodle platform. The functionalities of it are stunning. It’s a pity that only a few people are aware of them. If an informative campaign were organized, Moodle platform could be the best way of communication at the University. That's how a fairy tale mentioned at the beginning turned into practice. Do you want to be a part of it in the next semester? Are you interested in conducting your own research, learn practical skills in business communication, improve your English and get to know how to build an agreement within international community? And finally, are your observations similar or totally different? Join the course, develop yourself and check whether (and in what way) Cracow University of Economics changes itself to match growing requirements of the modern business.

Natalia Stańczyk

Mgr Anna Piwowarczyk podczas prelekcji na temat kompetencji kluczowych na lektoratach

42

www.uek.krakow.pl

43


KATEDRALNY SHOW

KATEDRALNY SHOW

Katedra Ubezpieczeń

Kompetencje, profesjonalizm i życzliwość – Primus inter pares

Tak naprawdę to całkiem niedawno, bo jesteśmy jedną z najmłodszych katedr na Uczelni. 15 lutego 2011 r. minęło 10 lat od chwili powołania do życia Zakładu Bankowości i  Ubezpieczeń, który z  dniem 1 stycznia 2003 r. został przekształcony w  samodzielną Katedrę Ubezpieczeń. Wkrótce będziemy więc obchodzić mały jubileusz. Od samego początku funkcję kierownika Katedry pełni prof. dr hab. Wanda Sułkowska, dzięki której Kraków dołączył do ośrodków badań ubezpieczeniowych, które funkcjonowały wcześniej w innych w uczelniach ekonomicznych w kraju.

Dzisiaj…. Dziś w Katedrze pracuje sześć osób: prof. dr hab. Wanda Sułkowska, dr Maria Płonka, dr  Grzegorz Strupczewski, mgr Edyta Czerwiec, mgr Maciej Cycoń oraz mgr Tomasz Jedynak. Sekretariat Katedry jest we władaniu mgr  Agnieszki Kluczewskiej, która dzielnie pomaga nam w większości przedsięwzięć. Co ciekawe, mimo że liczba pracowników pozostaje niezmienna, zmienia się jej struktura płciowa. Na samym początku pracownikami Katedry były same kobiety (pracowały z nami wcześniej dr Grażyna Sordyl oraz dr Anna Szkarłat-Koszałka), dziś mamy idealną równowagę i zapewne to dzięki panom zyskaliśmy większą sympatię studiującej płci pięknej.

Chwalimy się…. Podobno chwalić się trzeba, tym bardziej że mamy ku temu powody. Wielkim sukcesem Katedry jest zdobycie w 2010 r. pierwszego miejsca na Uczelni w  badaniach ankietowych studentów dotyczących jakości kształcenia. Jesteśmy z tego wszyscy bardzo dumni, przecież to właśnie dla studentów tu jesteśmy. Cieszymy się, że doceniono nie tylko naszą wiedzę i kompetencje, ale również, a może przede wszystkim – życzliwe nastawienie do studentów. Możemy pochwalić się również działaniami, które zbliżyły Kraków do Europy, a  Europę do

44

Krakowa. Z potrzeby wzajemnego poznania kilkunastoletnich doświadczeń oraz możliwości ich wykorzystania we własnych badaniach i działaniach zrodziła się idea cyklicznych spotkań, która przybrała formę międzynarodowych konferencji. Jako Katedra zorganizowaliśmy już cztery takie przedsięwzięcia (w roku 2003, 2005, 2007 i  2009), na których gościliśmy przedstawicieli ośrodków akademickich z  Czech, Słowacji, Kazachstanu, Rosji, Litwy oraz Węgier, a także przedstawicieli praktyki z  polskich towarzystw i instytucji ubezpieczeniowych. Dzięki temu Kraków stał się stałym forum wymiany poglądów tak w  dziedzinie ubezpieczeń gospodarczych, jak i społecznych. Chcąc poszerzyć obszar kontaktów i analizy, postanowiliśmy kolejną konferencję zorganizować wspólnie z Katedrą Prawa, kierowaną przez prof. dr hab. Bogusławę Gnelę. Konferencja ta odbędzie się na naszej Uczelni w dniach 24–25 listopada 2011 r. Możemy pochwalić się również współpracą z otoczeniem gospodarczym. W ramach Katedry i indywidulanie współpracujemy z Komisją Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, Rzecznikiem Ubezpieczonych. Prowadzimy szkolenia z  zakresu ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, marketingu, sporządzania biznesplanów. Poszerzając zasięg naszych działań, od nowego roku akademickiego

Od lewej: mgr Edyta Czerwiec, mgr Tomasz Jedynak, mgr Maciej Cycoń, prof. dr hab. Wanda Sułkowska, dr Grzegorz Strupczewski, dr Maria Płonka, mgr Agnieszka Kluczewska.

wpisujemy w harmonogram prac Katedry ofertę dla biznesu, która oprócz szkoleń i opracowywania analiz obejmować będzie również opracowywanie planów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie oraz konsultacje funkcjonujących planów ubezpieczeniowych i emerytalnych.

Co nas interesuje…. Oprócz zainteresowań naukowych, które znajdują odbicie w pracach naukowych publikowanych w materiałach konferencyjnych, Zeszytach Naukowych, książkach o zasięgu ogólnopolskim oraz specjalistycznej prasie, i które uzyskują liczne nagrody (zespołowe i indywidulane), mamy również inne „ludzkie” pasje. Każdy z nas w inny sposób odpoczywa i realizuje się prywatnie. Różnorodność naszych zainteresowań jest imponująca; oprócz podróży, które lubią chyba wszyscy, interesuje nas żeglarstwo, fotografia, sztuka, architektura wnętrz, kulinaria, ogrodnictwo, muzyka, film. Stanowimy bardzo zgrany zespół, który cechuje się bardzo dużym poczuciem humoru. Mamy dystans do siebie i do świata. Swoje pasje potrafimy przekazać innym, co zaowocowało reaktywacją Koła Naukowego.

Nasi studenci…. Zawsze staramy się podkreślać, że to dla nich właśnie jesteśmy. Cenimy sobie bardzo ich opinię i staramy się wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom, uruchamiając kursy oraz organizując konsultacje, na których można porozmawiać nie tylko o problemach naukowych. Co prawda, nie mamy obecnie specjalności ubezpieczenia, ale mamy nadzieję, że uda się nam ją

www.uek.krakow.pl

wkrótce uruchomić. Nie przeszkadza to jednak w funkcjonowaniu Koła Naukowego Ubezpieczeń, które z  mniejszymi lub większymi przerwami pracuje od samego początku istnienia Katedry. Obecnie opiekunem Koła jest mgr Maciej Cycoń, który serdecznie zaprasza wszystkich sympatyków naszej Katedry i  ubezpieczeń do aktywnej działalności.

Co będzie…. Mamy nadzieję, że będzie coraz lepiej. W dalszym ciągu chcemy rozwijać się naukowo, poszerzać nasze zainteresowania oraz otwierać się na nowe kontakty i realizować nowe badania. Chcemy uśmiechem i  życzliwością motywować młodych ludzi do pracy. Chcemy, aby

Wydawnictwa Nowości Krakowie sytetu Ekonomicznego w

nasza praca cały czas była naszą pasją i tego właśnie można nam życzyć. Zapraszamy również do odwiedzenia naszej nowej, profesjonalnej strony internetowej, która znajduje się pod adresem: www.ku.uek.krakow.pl. mgr Edyta Czerwiec

WYDAWNICTWO

Uniwer

Paweł Ulman

Sytuacja ekonomiczna osób niepełnosprawnych i ich gospodarstw domowych w Polsce, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 199, s. 246, ISBN 978-83-7252-525-3

Projekt okładki: Sławomir Lewczuk

Dawno, dawno temu…..

Niepełnosprawność jest doświadczeniem co dziesiątego Polaka, a osoby niepełnosprawne są obecne w  co czwartym polskim gospodarstwie domowym. Jako problem społeczny staje się ona w Polsce jednym z najważniejszych obszarów zainteresowania polityki społecznej. W pracy poddano badaniu zbiorowość osób niepełnosprawnych i ich gospodarstw domowych w zakresie ich sytuacji ekonomicznej, przyjmując za główny cel pracy ocenę tej sytuacji, tj. wskazano na obszary, które mają zasadnicze znaczenie dla wnioskowania o sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych. Dokonano przede wszystkim analizy dochodów i  wydatków, wiążąc ich poziom i  strukturę z  aktywnością zawodową w gospodarstwach domowych. Z tego powodu ważne dla podjętych badań stało się przedstawienie sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich gospodarstw na rynku pracy. Trudna sytuacja osób niepełnosprawnych w obydwu powyższych obszarach wypływa ostatecznie na niebezpieczeństwo ubóstwa w  gospodarstwach osób niepełnosprawnych. W  ramach analizy ubóstwa podjęto próbę oszacowania kosztów funkcjonowania

gospodarstwa domowego generowanych przez fakt niepełnosprawności, co pozwoliło opracować skalę ekwiwalentności uwzględniającą obecność niepełnosprawnych osób w gospodarstwie domowym. Do osiągnięcia celów pracy wykorzystane zostały dane statystyczne, których głównym źródłem są wyniki badań statystycznych przeprowadzanych przez GUS. Skorzystano więc przede wszystkim z  indywidualnych danych na temat gospodarstw domowych pozyskiwanych na potrzeby badania budżetów gospodarstw domowych z  wykorzystaniem metody reprezentacyjnej. Badanie to pozwoliło powiązać sytuację ekonomiczną gospodarstw z aktywnością ich członków, dając jednocześnie możliwość oceny sytuacji gospodarstw z osobami niepełnosprawnymi. Wykorzystano również dane z badania aktywności ekonomicznej ludności oraz informacje pozyskane z baz danych Eurostatu. Praca składa się z siedmiu rozdziałów, z których trzy pierwsze można uznać za wprowadzające w problematykę niepełnosprawności i jej badania. W rozdziale czwartym zaprezentowano w statystycznym ujęciu problem niepełnosprawności w  Polsce oraz Unii Europejskiej. Trzy ostatnie rozdziały zawierają treści stanowiące odpowiedź na problemy przedstawione w celu pracy, a więc dotyczące dochodów i wydatków gospodarstw osób niepełnosprawnych, aktywności ekonomicznej osób niepełnosprawnych i członków ich gospodarstw oraz kosztów funkcjonowania i ubóstwa gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych. W wyniku przeprowadzonych analiz pokazano, że w każdym z badanych obszarów sytuacja ekonomiczna osób niepełnosprawnych i ich gospodarstw domowych jest gorsza w porównaniu z gospodarstwami osób sprawnych.

45


BIBLIOTECZNY HELPDESK

ABSOLWENCI Z K(L)ASĄ

Kolekcje Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego – nowa odsłona Na dane publikowane przez Bank Światowy (World Bank) i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (International Monetary Fund, IMF) powołują się dziennikarze, politycy i naukowcy na całym świecie. Dlaczego? Ponieważ są przedstawione w wygodnej formie umożliwiającej różnego rodzaju porównania, a za ich wiarygodność ręczą wspomniane instytucje. Warto poznać nowe serwisy online: World dataBank i e-Library Banku Światowego oraz IMF eLibrary. To statystyki i analizy, książki, czasopisma i bazy danych – prawdziwe kopalnie wiedzy o gospodarce światowej.

World dataBank to zebrane w jednym miejscu bazy danych Banku Światowego. Można tu znaleźć dane dla całego świata dotyczące między innymi: rozwoju społeczno-gospodarczego, zadłużenia i przepływów finansowych, postępu cywilizacyjnego, cen towarów, warunków prowadzenia działalności gospodarczej, a  także zagadnień związanych ze zdrowiem, płcią i edukacją. Jest również kilka baz poświęconych wyłącznie Afryce. Serwis jest bardzo prosty w  obsłudze. Na początku należy wybrać jedną z baz (każda posiada krótki opis), a następnie określić trzy zmienne: kraj lub grupę krajów, które chcemy analizować, interesujący nas wskaźnik (lub wskaźniki) oraz czas. Teraz pozostaje tylko ustalić format wyników i gotowe. Uzyskane dane można zapisać w formacie xls.

Serwis The World Bank e-Library był dostępny wcześniej, ale niedawno przeszedł modernizację. Znajdziemy tam pełne teksty książek, serii książkowych, czasopism oraz zeszytów Working Papers wydawanych przez Bank Światowy. Są one dostępne w formacie pdf w  tym samym czasie, co wydania papierowe. Ulepszono opcje przeglądania kolekcji – teraz można to robić według regionu świata, którego publikacja dotyczy tematu lub rodzaju publikacji. Dużym ułatwieniem jest możliwość przeglądania serii książkowych. Oba serwisy Banku Światowego znakomicie się uzupełniają: World dataBank dostarcza dane statystyczne, natomiast e-Library oferuje pogłę-

46

bione analizy dotyczące konkretnych problemów w określonych krajach lub regionach świata. Ze względu na profil swojej działalności, najwięcej uwagi Bank Światowy poświęca krajom rozwijającym się. IMF eLibrary to serwis stworzony przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Dostarcza zarówno twarde dane w  postaci statystyk, jak i  pozycje szerzej omawiające zjawiska zachodzące w gospodarce światowej. W części opisowej (książki, serie i czasopisma) można wyszukiwać albo przeglądać zasoby według tytułu, daty publikacji, serii lub regionu świata. Efektem poszukiwań jest pełny tekst w postaci pliku pdf. Żeby zajrzeć do części statystycznej, trzeba wybrać zakładkę IMF Data na samej górze strony (na ciemnym tle). Serwis zawiera dane z  baz statystycznych International Financial Statistics (ogólna statystyka finansowa, rachunkowość narodowa), Direction of Trade Statistics (międzynarodowa wymiana handlowa), Government Finance Statistics (finanse publiczne) oraz Balance of Payments Statistics (bilans płatniczy). Najbardziej polecany sposób poszukiwania danych to użycie narzędzia Query Builder. Należy określić interesujące nas kraje/regiony, wskaźniki, źródło danych oraz czas. Wyniki można zapisać jako plik pdf, xls lub doc. Biblioteka Główna nie jest już depozytariuszem publikacji Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Serwis IMF eLibrary został zakupiony ze środków Uczelni. Natomiast współpraca z Bankiem Światowym od 2009 r. odbywa się na nowych zasadach. Biblioteka Depozytowa nie otrzymuje już drukowanych egzemplarzy, ale oferuje dostęp online do World dataBank i eLibrary. Nadal w Oddziale Informacji Naukowej (pok. 310 w budynku Biblioteki) można korzystać ze zgromadzonych w ramach obu kolekcji zbiorów drukowanych i baz na CD/DVD. Omówione serwisy są dostępne na każdym komputerze działającym w sieci uczelnianej. Wejście do World dataBank i e-Library Banku Światowego jest możliwe przez zakładkę E-źródła (następnie klikamy w zakładkę Bibl. Depoz. WB) lub przez stronę Biblioteki Depozytowej Banku Światowego (link na głównej stronie Biblioteki). Do IMF eLibrary można wejść przez zakładkę E-źródła (następnie klikamy w zakładkę Bazy danych – portale) lub przez stronę dawnej Biblioteki Depozytowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Możliwy jest także dostęp z domu lub innego miejsca poza Uczelnią przez zakładkę Zdalny dostęp – dla pracowników i studentów posiadających aktywne konto biblioteczne. Wszelkich informacji na temat obsługi baz danych będących w zasobach Biblioteki udzielają pracownicy Oddziału Informacji Naukowej oraz Oddziału Czytelń (pokoje 310 i 301, III p., Biblioteka Główna). Pytania można przesyłać także drogą mailową na adres: info@bibl.uek.krakow.pl oraz wi@bibl.uek.krakow.pl. Grzegorz Budny Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UEK

www.uek.krakow.pl

Kwestionariusz osobowy Wiesława Samitowskiego U

niwersytet Ekonomiczny w Krakowie w czasach mojego studiowania był… powiewem nowoczesności dzięki wprowadzeniu kie-

runku Cybernetyka ekonomiczna i Informatyka z jednoczesnymi ograniczeniami z powodu braku w Polsce np. giełdy.

G D

dybym teraz zaczynał studia… starałbym się utrzymywać kontakt z praktyką i zdobywać zagraniczne doświadczenia.

roga z Uczelni do tego, kim teraz jestem, wiodła przez… pracę

jako asystent wolontariusz na Uczelni podczas 4 roku studiów, 19 lat pracy jako wykładowca na naszej Uczelni, napisanie pracy doktorskiej na temat metod, które do dziś wykorzystuję w doradztwie oraz poprzez ponad 1500 projektów doradczych na rzecz wiodących firm i instytucji.

P M

ierwsze zarobione pieniądze wydałem na… książki i podróże. Sądzę, że poznawanie świata to świetna inwestycja.

oim największym sukcesem jest… realizowanie ciekawych projektów doradczych dla wybitnych klientów i m.in. pomoc w zorganizowaniu dla nich ponad 2,5 mld zł dotacji na niezwykłe inwestycje. Za mój sukces uważam utrzymanie wieloletniej współpracy z bardzo wymagającymi klientami.

P

oczułem się przegrany, gdy… nie zadbałem o najwyższą jakość naszych usług. Miałem wiele kryzysów, ale zawsze wychodziłem z nich dzięki wsparciu najbliższych.

W

życiu najważniejsze jest… stworzenie twórczej i ciepłej atmosfery w gronie rodziny oraz angażowanie się w ciekawe przedsię-

wzięcia. Ważne jest, by uczestniczyć w życiu otaczającej społeczności i uczyć się skutecznie pomagać innym.

N

ie należy się przejmować, gdy… nie wszystko uda się osiągnąć natychmiast. Na wszystko przyjdzie czas. Nie jesteśmy w stanie

zrealizować wszystkich marzeń, na szczęście.

G

dybym nie był, kim jestem, byłbym… zawodowym autorem tekstów piosenek i zawodowym perkusistą. Muzyka i  poezja to mój

ulubiony zakątek świata.

S

tudentom UEK radziłbym… zdobywanie doświadczeń praktycznych i nawiązywanie kontaktów zagranicznych. Poznawanie wielu ludzi

i angażowanie się w sprawy społeczne, bo to pozwala uczyć się bardzo ważnej współpracy w zespołach. Pieniądze chodzą za ludźmi, którzy się stale uczą i są aktywni. Ważne jest również, by uczyć się wypowiadać konkretnie bez wstępów i rozwijania tematu, bo w praktyce nie ma na to czasu.

Ż

ycie polega na… ruchu i zaangażowaniu. Smak życia nie zawsze jest miły, ale brak tego smaku jest dolegliwy.

Dr Wiesław Samitowski Dr Wiesław Samitowski jest twórcą i prezesem (od 1989 r.) grupy doradztwa gospodarczego POLINVEST. Firmę stworzył w oparciu o unikatowe kompetencje, które wypracował w czasie studiów i pracy na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Po obronie swej pracy doktorskiej został wchłonięty przez rynek doradczy. Obecnie jest również prezesem Zarządu Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych. Dr Wiesław Samitowski jest specjalistą z  zakresu zarządzania i  rachunkowości z  praktyką zawodową od 1977 r., ma bogate doświadczenie w  rozwiązywaniu interdyscyplinarnych problemów biznesowych. Swoje kompetencje i zasób know-how kształtował zarówno jako praktyk, jak i wykładowca ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie UEK). Po sukcesie naukowym, jakim było opracowanie w  doktoracie koncepcji rachunkowości policentrycznej, został zaangażowany przez rynek, by wiedzę tę wdrożyć w praktyce. Wiesław Samitowski posiada nadane przez Ministerstwo Skarbu formalne uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Kierując od 1988 r. spółkami oraz pracując w radach nadzorczych, uzyskał wszechstronne doświadczenie w stosowaniu nowoczesnych metod zarządzania. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu controllingu, rachunkowości i zarządzania.

Patronem cyklu jest Korporacja Absolwentów UEK

www.kuek.pl

47


(NIE)PEŁNOSPRAWNI

(NIE)PEŁNOSPRAWNI

Madryt – Kraków:

czy to tak daleko? Ile nas dzieli od Europy Zachodniej? Jak w Hiszpanii wygląda pomoc studentom z niepełnosprawnością? Z jakimi problemami borykają się tamtejsze biura ds. osób niepełnosprawnych? Postanowili to sprawdzić pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UEK, goszcząc 15 marca 2011 roku w Universidad Complutense de Madrid, w Oficina para la Integración de Personas con Discapacidad. Oferta OIPD W  Hiszpanii społeczeństwo jest bardziej wyedukowane i  uwrażliwione na potrzeby osób niepełnosprawnych. Szkolnictwo, budownictwo, architektura bardziej uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych niż w  Polsce. Zwłaszcza w stolicy Hiszpanii jest to bardzo widoczne. Przykładami są windy, a  także przystosowane dla osób poruszających się na wózku wejścia do wagonów w  metrze. Na chodnikach ułożone są ścieżki prowadzące dla osób z problemami wzroku. Ciągną się one głównymi ulicami miasta. Przejścia dla pieszych są podobnie jak u nas oznakowane i  udźwiękowione. Dobrym rozwiązaniem technicznym jest również automatycznie wysuwany podjazd dla osób poruszających się na wózku w autobusach. Różnicę widać również w edukacji osób niepełnosprawnych. W  hiszpańskim szkolnictwie opieka nad uczniami niepełnosprawnymi oraz pomoc w doborze kierunku studiów rozpoczyna się na szczeblu szkoły średniej. Na tym poziomie opiekunowie szkolni, biorąc pod uwagę zainteresowania i  rodzaj niepełnosprawności danej osoby, wspierają ucznia w  wyborze studiów. Następnie informację tę kierują do wybranego uniwersytetu około rok przed ukończeniem przez niego szkoły średniej, a uniwersytet w ciągu tego okresu stara się jak najlepiej przygotować kampus i środowisko akademickie do przyjęcia takiego studenta. Tym właśnie zajmuje się OIPD, które powstało w 2003 r. Każda osoba niepełnosprawna ma bezpłatny dostęp do edukacji, włączając w  to brak opłat rekrutacyjnych. Nie ma natomiast żadnych ulg i ułatwień w dostaniu się na uniwersytet i w dalszym studiowaniu. Chodzi o umożliwienie jak najlepszego dostępu do edukacji przy zachowaniu tych samych zasad.

48

Aby student mógł skorzystać z oferty OIPD, musi się do niej zapisać. Jeśli to zrobi, cała masa programów wsparcia stoi dla niego otworem. Sam decyduje, czy przyjść do siedziby i z któregoś skorzystać. Może skończyć studia bez jakiejkolwiek pomocy. OIPD działa w o wiele przyjaźniejszym środowisku niż nasze Biuro. Mamy tu na myśli politykę rządu – cały system pomocy jest dobrze dopracowany. OIPD może liczyć na pomoc organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym. Zdarza się, że jedne organizacje pozarządowe wyprzedzają inne. Za sprawą organizacji ONCE mocne wsparcie finansowe mają osoby niewidome i  niedowidzące. Jeśli na uniwersytecie pojawia się niesłyszący, OIPD „wynajmuje” tłumacza od organizacji zrzeszającej tłumaczy hiszpańskiego języka migowego, oczywiście płacąc mu za usługę. Tłumacze nie przynależą do żadnej uczelni, zatem przejrzystość i jasność korzystania z ich usług jest o wiele wyższa w porównaniu z naszą sytuacją. Funkcjonuje także organizacja, która zrzesza i  integruje studentów z  niepełnosprawnością. Oferuje im wyjścia do kina, spotkania i wycieczki integracyjne etc. Uczelnia ściśle z nią współpracuje informując studentów o możliwościach aktywnego spędzania czasu wolnego. Podobnie jak u nas, niewielu studentów z niepełnosprawnością na Uniwersytecie korzysta z  tego rodzaju wsparcia. Niewielu jest też pełnosprawnych chętnych do spędzania czasu z  niepełnosprawnymi tak, że idea wspólnej integracji pełnosprawnych z  niepełnosprawnymi jest trudna do realizacji. Podobnie jak u nas. Na Uniwersytecie studiuje około 85000 osób, w tym 638 niepełnosprawnych. Jest dużo osób ze znaczną niepełnosprawnością.

Pomimo, że OIPD intensywnie działa, to jednak nie wszystkie budynki na kampusie są dostosowane z powodu dawnego systemu architektonicznego. Jeżeli jednak OIPD dostosowuje dany budynek, robi to na wszelkie możliwe sposoby: dla osób poruszających się na wózku na każdy rodzaj schodów montowane są platformy, nawet na schody kręte. Schody są oznaczone kolorowymi i antypoślizgowymi pasami, a do opisu sal i pokoi służą tabliczki z powiększonym numerem lub nazwą pokoju oraz z napisem w alfabecie Braille’a.

Asystenci studentów niepełnosprawnych Studenci niepełnosprawni wymagający stosownego wsparcia mogą liczyć na pomoc (np. przy przepisywaniu notatek) wolontariuszy lub studentów. W pierwszej kolejności OIPD poszukuje do pomocy studentów, którzy w  zamian otrzymują dodatkowe punkty na dyplomie ukończenia studiów. Jeżeli studenci nie są zainteresowani wolontariatem, uczelnia poszukuje wolontariuszy z  zewnętrznych firm. W  ostateczności, gdy oba sposoby zawodzą, OIPD szuka studentów z  tych samych grup co student niepełnosprawny i  zachęca do używania specjalnego notatnika z kalką. Do pomocy studentom z  ciężką niepełnosprawnością zatrudniani są asystenci z  zewnętrznych organizacji. Ich zadaniem jest pomoc zarówno na zajęciach, stołówce czy w  toalecie. Jeden asystent pomaga kilku niepełnosprawnym studentom. Dzięki ustalonym grafikom i stałemu kontaktowi telefonicznemu system pomocy jest skuteczny. Wynagrodzenia dla asystentów, jak i  dla tłumaczy pochodzą z funduszy uczelnianych.

Nie tak daleko od Madrytu Podsumowując, można powiedzieć, że jesteśmy na bardzo podobnym poziomie w kwestii likwidacji barier architektonicznych i  mentalnych. Ta wiedza uspokoiła nas i pokazała, że my też już dużo zrobiliśmy, chociaż zawsze jest miejsce na dalszy rozwój i  udoskonalanie naszych usług. Bardzo dziękujemy pracownikom OIPD za chęć spotkania, miłe przyjęcie i otwartość.

Marzena Dudek, Ewelina Durlak, Marek Świerad

www.uek.krakow.pl

Studenci UEK zdobywają medale na ogólnopolskich zawodach pływackich 108 zawodników z 14 uczelni wyższych, wśród nich troje przedstawicieli UEK: Przemysław Bugla (z  zamiłowania sportowego – pływak), Paweł Kwapień (z  zamiłowania sportowego – żeglarz) i  Katarzyna Rogowiec (pracownik BON UEK), wystartowało w  VII Ogólnopolskich Zawodach Pływackich Studentów Niepełnosprawnych Szkół Wyższych, które odbyły się 14 maja na pływalni Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podjęta walka na 25-metrowym basenie była zacięta, doping głośny, a  atmosfera spotkania – niepowtarzalna. Zdobyte medale są chlubą i  indywidualną, i  Uczelni. UEK nie ma się czego wstydzić! 3 złote i 2 brązowe medale zdobyte w udziale w 6 możliwych biegach przez 3 reprezentantów naszej Uczelni, w klasyfikacji generalnej uplasowało nas na siódmym miejscu. Najwyższe miej-

sce na podium zajął Uniwersytet Adama Mickiewicza, drugie Katolicki Uniwersytet Lubelski, trzecie – Politechnika Poznańska.

Nie tylko medale Forma tej imprezy ma wiele płaszczyzn. Jest miejsce na edukację, integrację, rehabilitację, wyczyn sportowy, rekreację i odpoczynek. Współzawodnictwo w  ramach zawodów pływackich daje możliwość wielorakiego rozwoju, realizowania się przez sport, pomaga również przełamać strach (adrenalina mobilizuje), zawiązać nowe znajomości, otworzyć się na innych ludzi, a przede wszystkim zdobyć nowe doświadczenia. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Katarzyna Rogowiec – BON UEK

Jestem bardzo zadowolony z pobytu i osiągniętego celu, teraz przynajmniej trzy razy w tygodniu będę chodził na basen. Każda dyscyplina sportowa jest bardzo wciągająca. Uważam, że powinniśmy pływaniem zainteresować jak największą liczbę studentów. To przyjemne przeżycie zostać wyróżnionym do reprezentowania uczelni. Co daje mi pływanie? Dobre samopoczucie oraz dowartościowanie, rozładowanie stresu w kontakcie z wodą (szczególnie przed egzaminami), udział w zawodach sportowych i przyjemność z integracji z innymi uczelniami. Paweł Kwapień

Moje wrażenia po zawodach są jak najbardziej pozytywne. Pływam już kilka lat, startowałem niejednokrotnie na Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych. Każde zawody pływackie są dla mnie wielkim przeżyciem, dostarczają mi wiele radości i satysfakcji. Czuję się dobry w  tym, co robię, a  to jeszcze bardziej mnie mobilizuje. Zmagania studentów niepełnosprawnych w pływaniu pozwalają osobom z  różnorakimi schorzeniami oderwać się od trudnej rzeczywistości, w pełni się samorealizować. Tego typu zmagania sportowe są również dobrym sposobem na integrację, która na tych zawodach jest najważniejsza. Uważam, że nie warto nic w nich zmieniać i robić ich bardziej profesjonalnymi, to jest zabawa, ale poprzez taką rywalizację można odkryć talent, który w nas drzemie. Zachęcam wszystkich studentów niepełnosprawnych UEK do tego, aby próbowali swoich sił nie tylko w olimpiadach naukowych czy konkursach, ale także w sporcie. Ja spróbowałem w gimnazjum i do dziś mi to nie przeszło. Przemek Bugla

Latać każdy może – skoki spadochronowe Dnia 29 maja na krakowskich Błoniach odbył się V Integracyjny Studencki Piknik Lotniczy w ramach XII Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z wzajemnością”. Głównym organizatorem pikniku było Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH. W przygotowaniach współpracowały BON pozostałych krakowskich uczelni, ZSN UEK, AGH i PK oraz wiele innych instytucji i firm prywatnych. Na odwiedzających czekało wiele atrakcji, a główną był skok spadochronowy w tandemie. Oto fragment wrażeń ze skoku: Wraz z otwarciem spadochronu rozpoczyna się dość gwałtowne wyhamowywanie, wiążące się z dużym przeciążeniem, które jest naprawdę ciekawym odczuciem. To był moment, kiedy mogłem spokojniej spojrzeć na świat i  nacieszyć oko jego widokiem z  góry. Na horyzoncie można było dostrzec rysujące się nad chmurami Tatry, zaś bezpośrednio pode mną znajdował się kopiec Kościuszki. Gdy spoglądasz w  dół i  widzisz własne nogi bezwładnie wiszące w powietrzu, naprawdę możesz poczuć się, jakbyś umiał latać. Możliwość podziwiania z  wysoka pięknych widoków to też niesamowita możliwość jaką stwarzają skoki spadochronowe. Wrażenia są jednak zdecydowanie inne niż te, które odczuwa się w momencie spadania bez otwartego spadochronu – tu bowiem adrenalina wręcz wychodzi z nas uszami. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie

aby w czasie spadania z  otwartym spadochronem jej poziom trochę podwyższyć. Wystarczy pociągnąć za jedną z  dwóch linek od spadochronu, które pozwalają nim sterować aby zacząć kręcić się w  kółko, robić jakby spirale w powietrzu. Siła odśrodkowa jest na tyle duża, że wrażenia są gwarantowane. Pełna relacja ze skoku na http://zsn.uek.krakow.pl/ Przy tej okazji warto podziękować wszystkim organizatorom, patronom i sponsorom. To był naprawdę udany dzień. Marek Świerad – przewodniczący ZSN UEK

Kasia Rogowiec i Marek Świerad z instruktorem fot. Beata Zelek

49


STUDENCI

STUDENCI

Zmagania wydziałów To wydarzenie, bez którego trudno jest sobie wyobrazić Juwenalia UEK. Co roku silne reprezentacje każdego wydziału stają do rywalizacji w niezliczonej ilości konkurencji o Puchar Rektora UEK. Zmagania trwały dwa dni. Rozpoczęły się w  poniedziałek 16 maja. Tego dnia studenci, broniąc honoru wydziału ślizgali się na klacie, przeciągali stara i brali udział w turnieju kolarskim. Drugiego dnia zmagań do żaków dołączyli pracownicy akademiccy i  panie z  dziekanatu. Rywalizacja nabrała tempa! Każdy z wydziałów był wspierany przez liczne grono kibiców, których doping można było usłyszeć już z daleka. Tego dnia szczególnie duże emocje budził Taniec z profesorami. Walc, cza-cza, samba to tylko niektóre z  pokazów, w  których mogliśmy tego dnia podziwiać naszych kolegów i  wykładowców. Przedstawiciele poszczególnych drużyn rywalizowali w ujeżdżaniu byka, prowadzeniu wykładu na temat absurdalny, a także konkurencjach inspirowanych powszechnie znanymi z telewizji programami, takimi jak: Randka w  ciemno czy Familiada. Tabela z punktami nieustannie zmieniała się, a Puchar Rektora UEK wywalczył ostatecznie Wydział Towaroznawstwa.

Koncerty, koncerty… Juwenalia UEK 2011 to wydarzenie, które z pewnością na długo zapisało się w pamięci osób, które miały okazję uczestniczyć choć w jednej z całej puli atrakcji, jakie przygotowali dla nich organizatorzy. Przez jeden majowy tydzień studenci bawili się podczas szalonych imprez, wyzwalali w sobie ducha rywalizacji w czasie różnego typu zawodów i uczestniczyli w wydarzeniach kulturalnych.

Bieg UEK 2011

towarzyszyli kibice, którzy podczas biegu wspierali motywującymi okrzykami swoich faworytów. Nie zważając na intensywny deszcz, zawodnicy z uśmiechem i  satysfakcją na twarzy przekraczali linię mety. Każdy z  biegnących otrzymał pamiątkowy medal. Najlepsi natomiast odbierali

Kulminacją tygodnia juwenaliowej zabawy był koncert główny, który odbył się 17 maja na kampusie UEK. Wydarzenie to już wiele tygodni wcześniej budziło ogromne emocje spowodo-

niem muzyki reggae rozgrzał coraz liczniej gromadzącą się publiczność. Po tak dobrym starcie wkroczył zespół Abradab, który swymi hip-hopowymi rytmami opanował cały kampus. Z pewnością jednak to gwiazda wieczoru Parov Stelar Band dostarczył wszystkim największych emocji. Zespół dał trwający niemal dwie godziny niesamowity koncert, podczas którego bawiło się około 10 tys. uczestników.

Studentka UEK – Najmilszą studentką roku 2011!

wane przyjazdem popularnej na świecie gwiazdy – austriackiego zespołu Parov Stelar Band. Pierwsi spragnieni dobrej zabawy uczestnicy pojawili się na kampusie już o godzinie 17. Miłośnicy ostrego rocka gromadzili się przy scenie-namiot. Tam bowiem swój gościnny występ dały dwa zespoły z  Hiszpanii: Nevermind i  Tako oraz proszony przez fanów o  bis nasz rodzimy zespół Lee Monday. Tymczasem na scenie głównej swój koncert rozpoczął Natural Dread Killaz, który brzmie-

Tegoroczne wybory najmilszej studentki Krakowa odbywały się w konwencji gali Oscarowej. Przedstawicielki siedmiu krakowskich uczelni stanęły do rywalizacji pod czujnym okiem jury składającego się z rektorów krakowskich uczelni oraz zeszłorocznej laureatki tego konkursu. Studentki pretendujące do miana najmilszej rywalizowały w  licznych konkurencjach: prezentowały rodzime uczelnie, tańczyły w  rytmie filmowego utworu, a  w  oczekiwaniu na werdykt zbierały wśród zgromadzonej publiczności środki pieniężne, które przekazane zostały na cele charytatywne. Zwyciężczynią została Angela Sikora, studentka II roku kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, członkini Parlamentu Studenckiego UEK (wywiad z Angelą Sikorą na kolejnych stronach „Kuriera”). Katarzyna Głogowiecka Parlament Studencki UEK

puchary oraz atrakcyjne nagrody, m.in. vouchery Ryanair oraz bony do Sklepu Biegacza. Na dystansie 3,2 km pierwsze miejsce zdobyli Justyna Chłosta i Marek Kawik. Na dystansie 8 km pierwsi metę przekroczyli Kamila Perucka oraz Tomasz Kawik.

Dużym zainteresowaniem podobnie jak przed rokiem cieszył się Bieg UEK – druga edycja projektu przygotowywanego przez Parlament Studencki. Trasa prowadziła z kampusu UEK przez ul. Rakowicką, Grochowską i  BelinyPrażmowskiego. Do udziału w  Biegu na dwóch dystansach (3,2 km i 8 km) zgłosiło się 355 miłośników biegania chcących sprawdzić swoją kondycję fizyczną. Wśród zawodników znaleźli się zarówno ludzie młodzi: maturzyści, studenci, jak i  starsi, amatorzy i  zawodowi biegacze nie tylko z Krakowa. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych na kampusie panowała wspaniała atmosfera zdrowej rywalizacji i podniecenia związanego z  tym wydarzeniem. Zawodnikom

50

www.uek.krakow.pl

51


STUDENCI

STUDENCI

Czy Polska będzie gazową potęgą? VIP GAP Ekspert z prezesem PGNIG SA Michałem Szubskim

3 czerwca 2011 r. w ramach drugiego już spotkania z cyklu VIP GAP Ekspert Uniwersytet Ekonomiczny w  Krakowie gościł Michała Szubskiego – prezesa wiodącej na rynku energetycznym w Polsce spółki PGNiG.

VIP GAP to cieszące się dużym zainteresowaniem studentów spotkania ze słynnymi ludźmi mediów, kultury i sztuki, organizowane przez Koło Naukowe GAP. Od bieżącego roku akademickiego obok spotkań VIP GAP ruszyła równolegle edycja VIP GAP Ekspert, której gośćmi są specjaliści ze świata biznesu i polityki. Tym razem mieliśmy okazję wysłuchać opinii eksperta od wielu lat związanego z branżą gazową. Michał Szubski już podczas studiów rozpoczął swoją karierę w spółce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, by po latach stać się liderem gazowego giganta. Co zadecydowało, że student V roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim podjął pracę w PGNiG? Ponoć przypadek! Przyszły prezes wstąpił do spółki z zamiarem pracy przez 3 miesiące. Dziś związany jest ze spółką już 17 lat. Dusza fightera jest, jak twierdzi nasz gość, najbardziej istotnym czynnikiem rozwoju kariery i sprawnego zarządzania. Michał Szubski to także absolwent podyplomowych studiów m.in. z zarządzania przedsiębiorstwem energetycznym. Jest żywym przykładem i  wzorcem dla studentów, iż wieloletnie doświadczenie, zdobywane poprzez stopniowe wspinanie się po szczeblach kariery (w naszym przypadku w spółce PGNiG) i znajomość firmy od podszewki są podstawą dla efektywnego zarządzania tak znaczącą na polskim rynku firmą.

Polska nie zostanie drugim Kuwejtem Na spotkaniu poruszony został szereg zagadnień dotyczących polityki i bezpieczeństwa energetycznego Polski. Czy Polska ma szansę zostać gazową potęgą? Mimo że zasoby gazu są, prezes rozwiał nieco nadzieje co do tego, iż Polska zostanie drugim Kuwejtem. Złoża niekonwencjonalnego (łupkowego) gazu ziemnego są trudne i  kosztowne w  eksploatacji. Niezbędne jest wykorzystanie nowoczesnych technologii, które potencjalnie są dostępne. Rzecz w  tym, iż niezbędne technologie są opatentowane

52

przez firmy serwisowe i konieczny jest przetarg na inwestycje, a  co za tym idzie – ogromne nakłady. O tym, czy w Polsce będziemy wydobywać gaz łupkowy, zadecyduje ekonomia, a więc koszty pozyskania gazu, cena sprzedaży gazu na rynku i wreszcie – rentowność przedsięwzięcia. Prezes próbował także obalić często spotykany mit, iż gdzieś w Polsce jest za darmo gaz, lecz PGNiG z jakiegoś powodu nie chce go wydobywać. Otóż każda firma naftowa może ubiegać się o koncesje na poszukiwania surowców energetycznych wydawaną przez ministra środowiska. Jednakże koszty poszukiwań są ogromne, a  efekty – niepewne. Często oprócz badań i  szacunków określających miejsce występowania złoża ważną rolę odgrywa czynnik szczęścia. I  tu ciekawym przykładem jest Norwegia, gdzie w  latach 70. główny geolog kraju oznajmił, iż wszelkie badania prowadzone na szelfie bałtyckim nie wykazują istnienia złóż gazu, zatem należy zaprzestać dalszych poszukiwań na tym obszarze. W okresie kilku tygodni od tej informacji okazało się, że na szelfie zostały odnalezione największe złoża surowców energetycznych Norwegii, które są eksploatowane do dziś.

Prywatne oznacza bardziej efektywne Prezes Szubski poruszył także kwestię liberalizacji rynku oraz poziomu ingerencji państwa w sprawy, o które mogłyby zatroszczyć się pojedyncze spółki. Według eksperta, państwo nie jest efektywnym właścicielem przedsiębiorstw, gdyż po pierwsze – management nie ma powiązań z wynikami firmy, a jego wynagrodzenie nie jest uzależnione od efektów. Po drugie – kadra menedżerska opiera się na kryteriach politycznych, nie merytorycznych. Wiąże się to często z brakiem stabilności zarządzania oraz zniekształceniem założeń planistycznych (dla przykładu, w latach 1999– 2008 w PGNiG urzędowało aż 9 prezesów). Po trzecie – w państwowych

www.uek.krakow.pl

przedsiębiorstwach często nie ponosi się odpowiedzialności za bierność, brak konkretnych decyzji oraz niepodejmowanie prób zmian. Prywatne oznacza bardziej efektywne. Można stworzyć sprawny system zabezpieczenia energetycznego, ograniczając państwo do roli regulacyjnej. Polskie złoża gazu ziemnego i ropy naftowej stanowią odpowiednio 30 i 90% wymaganych zasobów. Brak pokrycia zapotrzebowania na surowce energetyczne drogą eksploatacji krajowej zmusza Polskę do ich importu, głównie z Rosji. Prezes PGNiG starał się przekonać słuchaczy, że umowa podpisana do 2037 r. dotycząca dostaw gazu z Rosji nie oznacza energetycznego uzależnienia się od Rosji. Jest to umowa zapoczątkowana przez poprzedników, w której dziś nie zwiększyliśmy ilości gazu importowanego z Rosji, zmieniliśmy tylko dostawcę. Ponadto po 2015 r. zapotrzebowanie Polski na ten surowiec będzie jeszcze większe. Założeniem jest, aby wówczas około 50% zapotrzebowania na gaz pokrywał import z Rosji. Pozostała część byłaby wydobywana w Polsce i dostarczana z innych kierunków przez połączenia transgraniczne z systemami zachodnioeuropejskimi oraz przez terminal, dzięki któremu gaz można dostarczać m.in. z Afryki. Pewnym jest, iż rozwój połączeń z sąsiadami, m.in. poprzez budowę gazociągów wzmocni bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, a także będzie mieć pozytywne odbicie w cenie gazu. Musimy jednak pamiętać, iż jeżeli chcemy, żeby Rosjanom smakowały nasze przetwory mleczne lub wieprzowina, to nie powinniśmy mówić, że nie smakuje nam zupa ugotowana na ich gazie. Rosja bowiem to ogromny rynek zbytu dla polskich przedsiębiorców, dzięki któremu możemy umacniać swoją pozycję we wspólnej wymianie handlowej. Oprócz prób dywersyfikacji dostawców surowców ważna jest również współpraca PGNiG na poziomie krajowym z rządem, politykami oraz innymi podmiotami. Często jednak próby kooperacji z pokrewnie działającymi branżami, mogące przynieść firmom obopólne korzyści i  tworzyć nowe innowacyjne rozwiązania, okazują się nierealne. Tak się stało w przypadku oferty skierowanej przez PGNiG do Zakładów Azotowych, które uznały propozycję współpracy za próbę przejęcia.

HIT UEK Cieszący się popularnością projekt, który w ubiegłym roku zorganizował Parlament Studencki, ostatecznie wygrał zespół Porywacze Kabli, wykonawca utworu „UEK 85 lat”, który można znaleźć i posłuchać na stronie wrzuta.pl. Nagrodą dla zwycięzców było nagranie piosenki w profesjonalnym studiu Psyhosound oraz zakupy w sklepie muzycznym o wartości 1500 zł. Biorąc pod uwagę fakt, iż w pierwszej edycji konkursu wzięło udział sporo zespołów, rok później postanowiliśmy ogłosić kolejną edycję. Od kwietnia zespoły miały czas na zgłaszanie piosenek. Nie wpłynęło ich za wiele (dokładnie dwie), postanowiliśmy więc o przedłużeniu konkursu. Ostatecznie w konkursie wzięły udział trzy piosenki. Niestety, z uwagi na sposób wykonania i rozbieżność tekstów z zadanym tematem (miały to być piosenki związane z Uczelnią) konkurs został zakończony, lecz nierozstrzygnięty. Taką możliwość dawał stworzony wcześniej regulamin. Bardzo dziękujemy zaangażowanym zespołom za włożony wysiłek. Nagrodzimy ich drobnymi upominkami. Parlament Studencki UEK

Stypendia na UEK – nadchodzą zmiany! W związku z gorącym ostatnio tematem, jakim jest pomoc materialna dla studentów, mimo trwania etapu tworzenia Regulaminu funduszu pomocy materialnej już teraz chcemy przedstawić najważniejsze zmiany, jakie zajdą na naszej Uczelni w tym obszarze.

Pod koniec spotkania nasz ekspert został poproszony przez prowadzącego spotkanie Piotra Palutkiewicza (prezesa Koła Naukowego GAP) o uchylenie rąbka tajemnicy swojego sukcesu zawodowego, jakim niewątpliwie jest jego stanowisko w  jednym z  największych i  najstarszych przedsiębiorstw w Polsce. Jakie rady dotyczące wyboru ścieżki zawodowej dał nam doświadczony specjalista? Pierwsza droga do sukcesu prowadzi przez pracę w jednym przedsiębiorstwie, gdzie stopniowo zdobywamy doświadczenie i wiedzę (droga polecana i wypraktykowana); druga droga to praca w wielu organizacjach, z zastrzeżeniem, że każde następne miejsce pracy to dla nas źródło nowych kompetencji i większych aspiracji. Według prezesa Szubskiego w  dążeniu do celu i  w  pracy związanej z zarządzaniem najważniejsza jest konsekwencja, choć czynnik szczęścia okazuje się często nie mniej istotny. Oprócz determinacji, kompetencji, trzeba mieć w  sobie duszę fightera – praca na stanowisku prezesa to ciągłe zmaganie się z  sobą i  z  otoczeniem. Poczucie woli walki, zwykła zdolność do znoszenia wyczerpania fizycznego i psychicznego, do dużej aktywności, masa energii życiowej i siły psychofizycznej to atrybuty człowieka pretendującego do pracy na stanowisku menedżera. Nasz ekspert wyznaje, iż piastowanie tak wysokiego stanowiska wiąże się z ogromnymi wyzwaniami każdego dnia, brakiem czasu na sen i regenerację. Zawsze należy pamiętać – to rada dla nas wszystkich – że na każde spotkanie trzeba wchodzić krokiem zwycięzcy. Zwykle wygrywa bowiem ten, kto sprawia wrażenie pewnego siebie i ma silną osobowość.

Od 1 października 2011 r. zmienią się proporcje przyznawanych stypendiów. Obecnie środki finansowe na stypendia socjalne oraz naukowe i sportowe są dzielone po połowie. Po zmianach, 60% mają stanowić socjalne, 40% stypendia za wybitne osiągnięcia. Takie modyfikacje wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Przy przyznawaniu tych stypendiów brane pod uwagę mają być dokonania z roku akademickiego 2010/2011. Znika tradycyjny podział na stypendia za wyniki w nauce i stypendia sportowe/dla sportowców. Od teraz będzie istniało stypendium Rektora dla najlepszych studentów. W myśl ustawy pod uwagę mają być brane osiągnięcia w czterech strefach: osiągnięcia sportowe, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, wyniki w nauce. Zmiany te są dużym wyzwaniem dla władz Uczelni, jak i Parlamentu Studenckiego. Niełatwym jest poddanie ocenie występu tanecznego na konkursie krajowym, albo występu artystycznego w porównaniu do średniej ocen z danego roku. Nowa idea systemu stypendialnego opiera się na sumowaniu punktów zebranych za różne osiągnięcia. Osoby posiadające największe ilości punktów zostają nagradzane. Takie zmiany motywują do rozwijania się, angażowania i realizowania swoich pasji. Co ważne, wraz z nową ustawą na danym kierunku stypendium Rektora może dostać maksymalnie 10% studentów. Istniejąca do tej pory magiczna granica 4,4 czasami może okazać się niewystarczająca. Z drugiej strony zdarzyć się może, że stypendium zostanie przyznane osobom nieposiadającym takiej średniej. Dla osób tworzących regulamin ważnym celem jest stworzenie takiego systemu, by nikt nie został pokrzywdzony i przyznawane środki były rozdysponowywane sprawiedliwie.

Anna Rosa – członek Koła Naukowego GAP

Paweł Kozieł – Parlament Studencki UEK

Trzeba mieć w sobie duszę fightera

53


STUDENCI

VI Sympozjum Katedry Zarządzania Międzynarodowego Studenci Katedry Zarządzania Międzynarodowego znów pokazali, co potrafią! Jako stowarzyszenie Ad Meritum po raz kolejny udało im się zorganizować wspaniałe sympozjum naukowe. Wzięło w nim udział ponad 130 studentów specjalności Logistyka międzynarodowa (I stopień MSG) oraz Zarządzanie międzynarodowe (II stopień SM).

Celem 4-dniowego wyjazdu do Koninek w okolicach Poręby Wielkiej było połączenie nauki i zabawy. Studenci mieli okazję zrealizować projekty badawcze dla firmy Bahlsen oraz Grupy Żywiec. Mogli również wziąć udział w  spotkaniach z praktykami biznesu. Wśród zaproszonych gości znalazł się m.in. Henryk Sala, prezes Mixelectronics. Odbyły się także warsztaty z  komunikacji w biznesie prowadzone przez Krzysztofa Wareckiego z firmy Amberpartner. Kolejny z zaproszonych gości, Henryk Metz, przybliżył studentom ideę Lean Management opierając się na swoich doświadczeniach wyniesionych m. in. ze współpracy z firmą TPSA. Poza przedstawicielami świata biznesu w sympozjum wzięli także udział wykładowcy naszej Uczelni, którzy nie tylko prowadzili zajęcia, ale i wspierali organizatorów w przeprowadzeniu całego przedsięwzięcia. Nie można również nie wspomnieć o licznych atrakcjach. Na dobry początek, każdy z uczestników otrzymał tajemniczy „welcomepack”. Wśród licznych gadżetów ufundowanych przez sponsorów znalazła się tradycyjnie koszulka zaprojektowana specjalnie na tę okazję. Studenci mogli szaleć przy dźwiękach muzyki reggae w  wykonaniu zespołu O`reggano. Podobnie jak w  latach ubiegłych wykazali się dużą kreatywnością, przygotowując się do imprezy przebieranej, odbywającej się pod hasłem: „Dresy i Rastafarianie”. Jak co roku podczas sympozjum odbyło się wiele konkursów, w  których do wygrania były m.in. 4-roczne kursy językowe. Organizatorzy dziękują aktywnym w przygotowaniach studentom oraz pracownikom Katedry Zarządzania Międzynarodowego oraz sponsorom, bez których nie udałoby się zorganizować tak wspaniałego wyjazdu.

Michał Trepka – student UEK, Katedra Zarządzania Międzynarodowego

54

STUDENCI

Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Narzędzia Analityczne w Naukach Ekonomicznych” została zorganizowana w  odpowiedzi na potrzebę dialogu pomiędzy teorią a  praktyką, pomiędzy doświadczonymi pracownikami a  wstępującymi na ścieżki kariery młodymi adeptami nauk ekonomicznych. Cel został osiągnięty – w  dniach 19–20 maja 2011 r., w  murach Uniwersytetu zebrali się studenci, profesorowie oraz przedstawiciele praktyki, by wspólnie pomnażać jeden z najcenniejszych zasobów – wiedzę. Obrady sesji referatowych otworzył Rektor UEK, prof. Roman Niestrój. Uczestniczący w  rozpoczęciu konferencji prof. Artur Hołda oswoił dla nas zjawisko upadłości przedsiębiorstw poprzez wskazanie jego głównych przyczyn, zaprezentowanie modeli pozwalających ocenić sytuację przedsiębiorstwa oraz wskazanie głównych trendów upadłościowych. Nie mniej emocjonujące okazało się wystąpienie prof. Jacka Osiewalskiego, którego bayesowskie porównanie modeli w empirycznych badaniach ekonomicznych zaparło dech w  piersiach słuchaczy. Również prof. Maria Sierpińska zjednała sobie obecne na sali pokolenie przyszłych ekonomistów, opowiadając o najskrytszych sekretach kredytu kupieckiego i  tajnikach oceny kontrahentów. Na wysokości zadania stanęli także młodzi adepci nauk ekonomicznych – zachwycili profesjonalnym przygotowaniem, ogromną wiedzą, pasją i odwagą, z jaką stawili czoła krzyżowemu ogniowi pytań. Trudno ocenić, komu potyczki te sprawiły większą radość – prelegentom, którzy mieli okazję bronić swoich racji, czy opiekunom kół (dr. Jerzemu Kuchmaczowi i dr. Piotrowi Litwie) niestrudzenie próbującym doszukać się nieścisłości w wystąpieniach młodszego pokolenia. Okazją do dalszych debat była Gala Spotkania Teorii z Praktyką. Okazała się ona jedyną w swoim rodzaju sposobnością do wymiany poglądów pomiędzy doktorami nauk ekonomicznych, przedstawicielami lokalnych władz, godnie reprezentowanymi przez Michała Kudłę – radnego gminy Czernichów oraz praktykami biznesu. Wśród toczących się potyczek słownych nie zabrakło pytań o pozabudżetowe finansowanie uczelni wyższych czy ideę klasteringu. Kolejny dzień konferencji upłynął pod znakiem analiz i  porównań polskiego rynku pracy z wybranymi krajami, oceny wpływu kryzysu na ten rynek, badania stron internetowych z uży-

Międzynarodowe seminarium w promieniach chorwackiego słońca

Słońce, morze, Chorwacja, świetne międzynarodowe towarzystwo… Myślisz, że to wakacje? Niekoniecznie!

ciem Microsoft usability guidelines oraz oceny jakości usług w prywatnych i  publicznych stacjach dializ. Zaprezentowane wyniki badań wywołały jednoczesny śmiech i  przerażenie zgromadzonego audytorium, które zostało poinformowane, iż kłopoty w  znalezieniu pracy mogą być ściśle związane z  płcią i  stanem cywilnym bezrobotnych. Jak wskazali autorzy pracy, największe szanse na znalezienie zatrudnienia mają zamężni mężczyźni, a  najmniejsze niezamężne kobiety. W  imieniu wszystkich organizatorów pragniemy podziękować wszystkim, bez których I  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Narzędzia Analityczne w  Naukach Ekonomicznych” nie mogłaby się odbyć. Gratulujemy osobom, których referaty zostały uznane za najbardziej wnikliwe i interesujące – Agnieszce Kiedrowskiej, prezentującej Zastosowanie metod wartości zagrożonej do wyznaczenia wymogu kapitałowego z  tytułu ryzyka cen kapitałowych papierów wartościowych oraz Małgorzacie Sucheni i  Sławomirowi Koziełowi, którzy podjęli próbę oceny szans polskich bezrobotnych na znalezienie zatrudnienia. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Rektor UEK, prof. Roman Niestrój, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, prof. Maria Sierpińska – członkini Rady Giełdy Papierów Wartościowych w  Warszawie, Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie, Okręgowy Oddział Stowarzyszenia Księgowych w  Polsce, Polskie Towarzystwo Statystyczne oraz Komisja Nauk Ekonomicznych Państwowej Akademii Ekonomicznej. Anna Wszołek

www.uek.krakow.pl

Studiowanie na UEK to nie tylko wielogodzinne wykłady i teoretyczne zajęcia. To również możliwość realizacji własnych, ambitnych projektów podczas seminariów prowadzonych przez nasz Uniwersytet. Jedną z takich inicjatyw było dwutygodniowe seminarium zorganizowane dzięki współpracy Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Katedry Analiz Strategicznych UEK z Katedrą Handlu na Wydziale Ekonomii i Biznesu Uniwersytetu w  Zagrzebiu. Celem projektu (podzielonego na dwa etapy – tydzień chorwacki i tydzień polski) było zbadanie i porównanie specyfiki polskiego i  chorwackiego rynku pracy na podstawie praktycznych przykładów firm i organizacji publicznych w obu krajach. Idea wyjazdu została zainicjowana przez pracowników naukowo-dydaktycznych UEK – mgr Iwonę Kubicę (Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim) oraz dr. Marka Szaruckiego (Katedra Analiz Strategicznych). 1 maja w stolicy Chorwacji czekała na nas grupa 14 studentów z opiekunami: dr Blaženka Knežević (Katedra Handlu) oraz dr Ivaną Marić (Katedra Organizacji i Zarządzania). Pierwszego dnia, po życzliwym przywitaniu ze strony władz Uniwersytetu – prodziekan, prof. Nevenka Čavlek oraz wykładach inauguracyjnych dr Darko Oračić oraz dr Niny Pološki Vokić i dr Blaženki Knežević, zostały określone ogólne cele naszej pracy. Zwiedziliśmy stare miasto i  integrowaliśmy się z  całą chorwacko-polską ekipą. Reszta tygodnia upłynęła na zapoznawaniu się z  realiami rynku pracy w  Chorwacji. Skupiliśmy się przede wszystkim na takiej problematyce, jak: „Learning-by-doing”, „Life Long Learning”, zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystyki i na rynku detalicznym oraz internacjonalizacja w tych branżach. Odpowiedzi na nurtujące nas pytania szukaliśmy w  Izbie Handlu i  Rzemiosła, Izbie Gospodarki,

w siedzibie największej w Chorwacji sieci sklepów – Konzum oraz u lidera chorwackiej branży hotelarskiej – Maistra Hotel. Wyjazd był również okazją do poznania kultury Chorwacji i  mentalności jej mieszkańców. Mimo napiętego harmonogramu, udało nam się zwiedzić wiele niezwykłych miejsc, m.in. Pulę – miasto ze starożytnym centrum i  koloseum, a  także Rovinj – letnią stolicę Chorwacji, interaktywne Muzeum Neandertalczyka koło miasta Krapina w  regionie Hrvatsko Zagorje, a  także „chorwacką Częstochowę” – Sanktuarium Marija Bistrica. Po tygodniu pełnym wrażeń i ciężkiej pracy związanej z  przygotowywaniem materiałów do naszego projektu, razem z chorwackimi studentami wróciliśmy do Polski, gdzie zostaliśmy powitani przez prof. dr. hab. Aleksego Pocztowskiego (kierownika Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim), prof. dr. hab. Czesława Mesjasza (kierownik Ośrodka ds. Międzynarodowej Współpracy Naukowej) oraz przedstawicieli Działu Współpracy Międzynarodowej oraz Biura Programów Zagranicznych. Dużo uwagi w tej części seminarium poświęciliśmy kontynuacji badań nad rynkiem pracy, a  także analizie programów stażowych dla absolwentów. Byliśmy goszczeni przez firmę Leroy Merlin, a  także uczestniczyliśmy w licznych wykładach, poświęconych m.in. tematyce „Lifelong Learning” (WUP w Krakowie), usługom PCO (firma Sympozjum) oraz HR services, organizowanym przez firmę Shell w  programie Shell Academy. Najcenniejsze według nas doświadczenia wynieśliśmy ze wspólnych warsztatów, podczas których w  międzynarodowych grupach opracowywaliśmy wnioski do końcowego raportu. To właśnie towarzyszące temu

burze mózgów, ożywione dyskusje, różnice zdań sprawiają, że tego typu seminaria są milowym krokiem w osobistym rozwoju. Nie mogliśmy też pozwolić, by Kraków kojarzył się naszym gościom jedynie z nauką. Podczas pobytu w Polsce podziwiali m.in. uroki naszego miasta, Kopalnię Soli w Wieliczce, Muzeum w Oświęcimiu, Łagiewniki oraz Wadowice. Uwieńczeniem projektu była prezentacja, na której byli obecni między innymi: prof. dr hab. Marek Lisiński (Katedra Analiz Strategicznych), prof. dr hab. Alicja Miś (Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim) i  przedstawiciel firmy Leroy Merlin, Mateusz Romiszewski. Raport końcowy projektu jest dowodem, że seminarium i praca naukowa w innej atmosferze przynoszą studentom pozytywne, zaskakująco dobre rezultaty. Mamy nadzieję, że tego typu współpraca z  zagranicznymi uczelniami będzie coraz częściej promowana w  środowisku akademickim. Serdecznie dziękujemy naszym organizatorom za możliwość uczestniczenia w  tegorocznym seminarium i z utęsknieniem czekamy na przyszłoroczne edycje. Dagmara Gontarz – studentka III roku, specjalność Przedsiębiorczość i innowacje Kamila Osika – studentka II roku SUM, specjalność Zarządzanie i doradztwo zawodowe

55


STUDENCI

STUDENCI

XII Dni Integracji w Siedlcach

Move Your Imagination – Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin 2011 Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB uchodzą w branży turystycznej za jedno z najważniejszych światowych spotkań rynku turystycznego. Potwierdzają to liczby: prawie 170 tys. odwiedzających w tym blisko 110 tys. przedstawicieli branży turystycznej, ponad 11 tys. wystawców ze 188 krajów czy ponad 7 tys. akredytowanych dziennikarzy z całego świata. Tegoroczne targi były szczególnie ważne dla Polski, gdyż byliśmy oficjalnym krajem partnerskim targów ITB. Dzięki temu zostaliśmy gospodarzem ceremonii otwarcia targów oraz mieliśmy możliwość zorganizowania własnych imprez okołotargowych promujących Polskę w tym seminariów, wystaw czy występów artystycznych. Hasło promujące nasz kraj brzmiało „Move your imagination”, gdyż Polska intryguje, pobudza wyobraźnię i spełnia marzenia. W dniach 10–13.03.2011 r. na targi wybrali się studenci II roku kierunku Turystyka i  rekreacja. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość uczestniczenia w  tzw. dniach branżowych, dostępnych dla osób z  sektora turystycznego. To niesłychanie ważne doświadczenie dla

przyszłych specjalistów branży turystycznej, gdyż możliwość porozmawiania i nawiązania kontaktów z  przedstawicielami branży turystycznej z  całego świata jest doskonałą, bo praktyczną nauką turystyki. Drugi dzień pobytu na targach był okazją do zobaczenia, jak poszczególne kraje, regiony promują się i zachęcają do przyjazdu. Narodowe przysmaki, konkursy z  nagrodami, gadżety i  materiały promocyjne to najpopularniejsze sposoby zaistnienia w  świadomości potencjalnych turystów. Jednak nic nie zastąpi rozmów z rdzennymi mieszkańcami z takich krajów, jak: Kolumbia, Malezja czy Papua Nowa Gwinea. Wyjazd zapalonych studentów turystyki na targi ITB urozmaiciło zwiedzanie m.in. takich obiektów jak: Brama Brandenburska, Reichstag, Plac Poczdamski czy Muzeum Pergamonu. Za organizację wyjazdu odpowiadali pracownicy Katedry Turystyki: dr Leszek Strzembicki, dr Agata Niemczyk oraz mgr Michał Rudnicki. Żaneta Zatorska Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji InvenTur

XII Dni Integracji rozpoczęły się 2 czerwca br. na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach serią integracyjnych zabaw, występów i  konkursów sportowych. W  życzliwej atmosferze pięcioosobową delegacją ZSN UEK oraz BON UEK dołączyliśmy do festynu. Częścią właściwą wydarzenia była konferencja „Share, Inspire, Create… Dziel się doświadczeniem, inspiruj i twórz” poświęcona problematyce kształcenia osób niepełnosprawnych. Konferencja miała charakter międzynarodowy, co wzbogaciło dyskusję na temat różnych aspektów studiowania osób niepełnosprawnych, możliwych i stosowanych udogodnieniach oraz sposobach na wyrównywanie szans. Chociaż, biorąc pod uwagę polskie warunki, np. brak dostępu do budynków, brak pewnych regulacji prawnych, mowa była bardziej o możliwościach brania udziału w niektórych aspektach studiowania niż o wyrównywaniu szans. Sam Uniwersytet w  Siedlcach wydaje się być jednym z lepiej przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w  Polsce. Świadczy o  tym min. ilość studentów z  orzeczonym stopniem niepełnosprawności 308 na ok. 10 tys. studentów ogółem (w tym 124 z problemami z ruchem, 94 niesłyszących, 23 z problemami ze wzrokiem i 67 z innymi). Dla porównania na UEK jest odpowiednio 293 studentów z  niepełnosprawnością na ok. 20 tys. (w  tym 94 z  problemami z ruchem, 25 słabosłyszących, 24 z problemami ze wzrokiem oraz 159 z innymi). Anna Samel i Michał Mryczko – ZSN UEK

Przedstawienie w wykonaniu niesłyszących studentów_ fot. archiwum BON

Studentka UEK laureatem I edycji Stypendium z Wyboru! Karolina Janiga, studentka Informatyki i ekonometrii UEK została laureatką I  edycji unikalnego programu stypendialnego „Stypendium z Wyboru – DAJ SIĘ WYBRAĆ!”. W konkursie wzięło udział 365 osób, na które oddano ponad 100 000 głosów. Karolina Janiga stanęła na podium wraz z  11 innymi laureatami, wśród których rozdano 40 500 zł. Studentka UEK wykonała filmik, którym przekonała głosujących, że warto oddać na nią głos. Pokazuje w nim swój cel – wyjazd na wymianę studencką do USA. Aby zrealizować to marzenie, musi jednak zapłacić za wizę i bilety lotnicze, o co teraz nie musi się już martwić.

56

Stypendium z Wyboru to inicjatywa Fundacji Absolvent.pl, skierowana do studentów wszystkich uczelni w Polsce oraz osób z polskim obywatelstwem, studiujących za granicą, jak również absolwentów do roku od ukończenia studiów. To pierwszy na polskim rynku program stypendialny, w którym o przyznaniu stypendium decydują internauci w otwartym głosowaniu. Nie istotne są wyniki w nauce, czy sytuacja materialna uczestników. Liczy się kreatywność oraz umiejętność przekonania innych do własnego pomysłu. Pierwsza edycja rozpoczęła się 28.02.2011 r., zakończyła 05.06.2011 r. Druga edycja planowana jest na jesień 2011. Więcej informacji: www.stypendiumzwyboru.pl.

www.uek.krakow.pl

Spojrzenie na Wschód

– współpraca Polski z Kazachstanem

W środę 11 maja 2011 r. odbyła się konferencja pod hasłem „Współpraca gospodarcza i  polityczna Polski i  Kazachstanu. Doświadczenia, strategie, perspektywy”. Była to druga, po spotkaniu poświęconemu Federacji Rosyjskiej, odsłona cyklu „Spotkań ze Wschodem”, organizowanego przez Katedrę Nauk Politycznych UEK z inicjatywy dr Karoliny Kotulewicz i dr. Rafała Lisiakiewicza wraz z Kołem Nauk Politycznych „Homo Politicus”. Gośćmi Uniwersytetu byli tym razem Margułan Baimukhan, radca-minister w  Ambasadzie Kazachstanu w RP i Jarosław Bałasz, konsul honorowy Republiki Kazachstanu w  Krakowie. Wstęp wygłosił dr hab. Jerzy Kornaś, prof. UEK, kierownik Katedry Nauk Politycznych, a  oficjalnego otwarcia spotkania dokonał dr hab. Kazimierz Zieliński, prof. UEK, dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Margułan Baimukhan, będący absolwentem naszej uczelni, poruszył temat współpracy gospodarczej jako dźwigni relacji międzynarodowych w  kontekście stosunków polsko-kazachskich. Zwrócił uwagę na kwestię aktywizacji współpracy dwustronnej – 19 lat temu, rok po odzyskaniu przez Kazachstan niepodległości, oba kraje nawiązały stosunki dyplomatyczne. Od 1999 r. działała w  Warszawie misja dyplomatyczna, obecnie zaś Astanę reprezentuje ambasada oraz dwa konsulaty – w  Krakowie i Gdańsku. Radca-minister podkreślił znaczenie stosunków gospodarczych – w 2005 r. między rządami Kazachstanu i  Polski zawarta została umowa o  współpracy w  tym zakresie. Astana jest partnerem RP we Wspólnocie Niepodległych Państw, a  Polska jest dla Kazachstanu

głównym partnerem handlowym, strategicznym w naszej części Europy. Kazachstan ma duże zasoby większości surowców mineralnych, a  tempo jego rozwoju wzrosło po 1999 r., od 2000 r. natomiast odnotowuje się niemalże ciągły wzrost PKB. Handel zagraniczny jest bardzo dynamiczny; z  Polską Astana ma dodatnie saldo handlowe – importujemy m.in. węglowodory, metale nieszlachetne, bawełnę. W  czasie ostatniego kryzysu ekonomicznego wzrósł także polski eksport do Kazachstanu. Baimukhan ukazał swoją ojczyznę jako kraj atrakcyjny dla inwestorów ze względu na znacznie niższy niż w Europie VAT (obecnie wynosi 12%), strategiczne położenie, bezpieczeństwo wewnętrzne. Polscy przedsiębiorcy to dostrzegają – ambasada Kazachstanu wydaje codziennie ok. 80–100 wiz, głównie dla ludzi biznesu. Kraj ten stara się również o  zbliżenie z  państwami członkowskimi Unii Europejskiej poprzez program „Droga do Europy”, dotyczący właśnie gospodarki i inwestycji. Po wypowiedzi Margułana Baimukhana padło ze strony audytorium wiele pytań, m.in.

dotyczących relacji z Rosją (Astana jest połączona z Moskwą unią celną, należą do WNP i  Szanghajskiej Organizacji Współpracy), zróżnicowania etnicznego Kazachstanu i  tendencji narodotwórczych, terroryzmu, a także poziomu demokratyzacji i stanu polityki zagranicznej. Spotkanie zakończyła wypowiedź Konsula Honorowego, J. Bałasza. Podkreślił on wagę przemian, jakie nastąpiły w  ciągu 20 lat oraz konieczność rozwoju współpracy z niedocenianym jeszcze partnerem, jakim dla Polski jest Kazachstan. Joanna Kmiecik – Koło Nauk Politycznych „Homo Politicus”

Kolejne „Spotkania ze Wschodem”, odbywające się pod honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego, prof. dr hab. Romana Niestroja, odbędą się w nowym roku akademickim. Serdecznie zapraszamy!

Na podbój Kalisza! – wyjazd integracyjno-szkoleniowy ZSN UEK oraz ZSN „Ad Astra” UAM W dniach 6–8 maja br. odbył się wyjazd integracyjno-szkoleniowy ZSN UEK oraz ZSN „Ad Astra” UAM. Na miejsce spotkania wybrano Kalisz – najstarsze polskie miasto. Celem spotkania była integracja, wymiana poglądów i  doświadczeń oraz dyskusja na temat problemów, które stoją przed społecznością studentów niepełnosprawnych. Uczestnicy przeprowadzili kilka paneli dyskusyjnych: nt. działalności każdego ze zrzeszeń, działań podejmowanych przez uczelnie wyższe, na których działają obie organizacje, na rzecz przygotowania niepełnosprawnych studentów do wejścia na rynek pracy oraz nt. nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i jej konsekwencjach dla studentów. Dodatkowo Marzena Dudek poprowadziła dla uczestników wyjazdu minikurs języka migowego. Wśród atrakcji znalazły się m.in.: zwiedzanie centrum Kalisza z przewodnikiem, wspólne wyjście wieczorem do centrum miasta na dyskotekę oraz wizyta w Rezerwacie Archeologicznym „Zawodzie” poprzedzona spacerem urokliwą doliną przepływającej przez Kalisz rzeki Prosny. W  tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim członków ZSN „Ad Astra” za wspaniały i kształcący wyjazd. Marek Świerad – przewodniczący ZSN UEK

57


STUDENCI

STUDENCI

Odkrywanie tajników domen .tel Warsztaty dla studentów specjalności „Ekonomia menedżerska” W poniedziałek, 16 maja 2011 r. w ramach konwersatorium z  przedmiotu „E-biznes” odbyły się warsztaty, które miały na celu przybliżenie praktycznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w internecie. Dzięki uprzejmości kierownik Katedry Mikroekonomii dr hab. Krystyny Przybylskiej, prof. UEK oraz prezesa Zarządu Spółki Strategia.tel SA Andrzeja Okręglickiego studenci studiów II stopnia na specjalności Ekonomia menedżerska (kierunek Ekonomia) mogli spotkać się z przedstawicielami wspomnianej firmy i sprawdzić w praktyce zdobytą dotychczas wiedzę. Warsztaty prowadził mgr Grzegorz Wałęga z  Katedry Mikroekonomii UEK. W  pierwszej części warsztatów mgr Michał Michorowski z  Katedry Mikroekonomii UEK przedstawił prezentację na temat rynku domen internetowych w Polsce. Następnie zaproszeni goście z firmy Startegia.tel – Justyna Blacharska (specjalistka ds. e-marketingu i komunikacji) oraz Paweł Dobrzyniecki (specjalista ds. sprzedaży i realizacji projektów) scharakteryzowali profil działalności spółki, wyjaśnili ideę domen .tel oraz technologię, w oparciu o którą są tworzone i rozwijane mobilne produkty i usługi. Rozszerzenie .tel to domena o globalnym zasięgu umożliwiająca użytkownikom Internetu przechowywanie danych kontaktowych bezpośrednio w rekordach DNS (Domain Name System). Rozwiązanie to, choć nie wymaga tworzenia strony internetowej w tradycyjnej formie, pozwala na wyświetlanie informacji ze stron za pomocą różnych urządzeń mobilnych. W  drugiej części warsztatów, studenci mieli możliwość współpracy z pracownikami Spółki, którzy przygotowują jej strategię rozwoju. Na podstawie informacji przekazanych przez zaproszonych gości oraz otrzymanych materiałów studenci podczas pracy w grupach rozwiązywali problemy w kilku blokach tematycznych. Wśród nich znalazły się takie zagadnienia, jak: kreowanie atrakcyjnego wizerunku firmy w Internecie, strategie marketingowe przedsięwzięć internetowych, narzędzia marketingu internetowe-

Wiosenne dokonania KNRF „Audyt” Kwiecień okazał się wyjątkowo szczęśliwym miesiącem dla Koła Naukowego Rewizji Finansowej „Audyt”. Studenci UEK odnieśli spektakularne sukcesy w konkursach mających miejsce w Katowicach i Toruniu. W dniach 11–13 kwietnia 2011 odbyły się II Ogólnopolskie Dni Rachunkowości w  Katowicach. Wśród 11 drużyn z  całej Polski znalazły się trzy grupy reprezentujące KNRF „Audyt”: „Piękni i  bestia” (Mariusz Gagatek, Anna Lorenc, Karol Kubik), „Papa Smerf i Smerfetki” (Agnieszka Bukowiec, Bartosz Lorenc, Michalina Magiera) oraz „FiR – Factor” (Izabela Kozioł, Justyna Plizga, Agnieszka Rusnarczyk).

58

go, projektowanie nowoczesnych kanałów sprzedaży, źródła finansowania projektów oraz pozyskiwanie dotacji z programów unijnych. Na zakończenie warsztatów zaprezentowano pomysły oraz omówiono ich słabe i mocne strony. Ponadto wszyscy studenci otrzymali certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach. Warsztaty z „E-biznesu” były pierwszym projektem zorganizowanym przez Katedrę Mikroekonomii UEK i spółkę Strategia.tel SA. W przyszłości w ramach konwersatorium planowane jest nawiązanie szerszej współpracy z otoczeniem gospodarczym, tak aby studenci mieli możliwość wykorzystania posiadanej wiedzy i skonfrontowania jej z realiami życia gospodarczego. Michał Michorowski Grzegorz Wałęga

Pierwszego dnia zespoły zmagały się z niełatwym i bardzo rozbudowanym case study, które obejmowało wiedzę z  zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Najlepiej z  zadaniem z życia audytora, przygotowanym przez firmę Ernst & Young, poradziła sobie drużyna „Piękni i bestia”, która zajęła 1. miejsce, zgarniając główną nagrodę – miesięczne praktyki w  jednym z  lokalnych biur firmy. Tuż za nimi uplasowali się „Papa Smerf i Smerfetki”. Wysoki poziom zaprezentowany przez uczestników konkursu wywarł ogromne wrażenie na ekspertach z Ernst & Young, ale to właśnie drużyny z UEK zostały wyróżnione specjalną pochwałą. Druga rozgrywka, przeprowadzona przez firmę BZM Consulting, sprawdzała umiejętności praktyczne studentów z zakresu podatku VAT. I  w  tym konkursie członkowie „Audytu” wypadli znakomicie, dostając się do finału. Po zaciętej walce w dogrywce „Piękni i bestia” zajęli 3. miejsce, a „Fir – Factor” znalazł się tuż za podium. Równie dużym sukcesem okazał się udział reprezentantów Koła w konkursie organizowanym przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w To-

www.uek.krakow.pl

ESNalia 2011 to projekt od początku do końca realizowany przez członków krakowskich sekcji organizacji Erasmus Student Network, działających wspólnie pod szyldem ESN Kraków United. Nadrzędnym celem festiwalu, który w tym roku odbył się w dniach 9–14 maja, było zgromadzenie studentów z różnych krajów świata i ich integracja ze studentami polskimi poprzez wspólną zabawę. ESNalia zostały zainaugurowane tzw. Infomarketami. Na kampusach czterech krakowskich uczelni: UEK, UJ, AGH i  PK członkowie ESN przeprowadzili akcję informacyjno-promocyjną na temat możliwości wyjazdów na stypendia zagraniczne. Infomarkety były również doskonałą okazją do poznania działalności ESN, dowiedzenia się o  realizowanych przez organizację projektach oraz możliwości wstąpienia w jej szeregi. Członkowie sekcji ESN UEK zorganizowali dodatkowo spotkanie informacyjne dla studentów zagranicznych, w  trakcie którego przedstawiony został plan oraz krótka historia tradycyjnego polskiego święta studentów. Istotną rolą w  integracji pełni zabawa, wspólne posiłki i wieczorne spotkania. 10 maja uczestnicy „Euro Dinner” mieli okazję zaprezentować dania charakterystyczne dla swoich państw. Na imprezie „ESNalia Banditos” uczestnicy festiwalu mieli okazję rozerwać się i poczuć niepowtarzalną atmosferę Dzikiego Zachodu. Kolejnego dnia na Małym Rynku można było wypróbować swoich umiejętności grafficiarskich na specjalnie przygotowanych płytach. Dla studentów zagranicznych przygotowano

„City Game”, podczas której trzy pięcioosobowe zespoły wyposażone w mapki i  wskazówki wystartowały, by walczyć o jak największą ilość punktów. Przemierzając uliczki Starego Miasta uczestnicy mieli okazję poznać Kraków w  niekonwencjonalny sposób. Na koniec dnia organizatorzy przygotowali flash moba pod hasłem „Macarena”. 13 maja odbył się międzynarodowy turniej piłki nożnej EURO 2011, w  którym o  tytuł piłkarskiego mistrza zmierzyło się w sumie 12 zespołów: 8 reprezentacji krajów oraz 4 drużyny reprezentujące krakowskie uczelnie: UEK, UJ, AGH i  PK. Niezwykle zacięty mecz finałowy ostatecznie zakończył się zwycięstwem drużyny z Uniwersytetu Jagiellońskiego nad reprezentacją Belgii. Podczas Final Ceremony w  klubie „Pod Jaszczurami” odbyło się rozdanie nagród zwycięzcom przeprowadzonych w trakcie tygodnia konkursów. Imprezę urozmaiciły widowiskowe show barmańskie oraz pokaz tańca hip-hop. Muzycy z zespołu Detox zagrali covery dobrze znanych światowych przebojów. Ostatnim akcentem festiwalu był występ węgierskiej studentki, która specjalnie dla przyjaciół z Erasmusa zaśpiewała a capella dwa utwory. Po części oficjalnej przyszła kolej na wspólną zabawę przy muzyce, trwającą podobno do białego rana. Druga edycja festiwalu ESNalia zgromadziła tłumy młodych, otwartych na świat ludzi. Dla ESN była to kolejna udana akcja przeprowadzona z korzyścią dla wszystkich uczestników. Organizatorzy festiwalu udowodnili, że w tym mieście jest wszystko, czego potrzeba,

runiu, który odbył się 18 kwietnia. Konkurencja była duża – w rywalizacji wzięło udział ponad 30 studentów renomowanych uczelni z  całej Polski. Uczestnicy konkursu musieli zmierzyć się z pytaniami opracowanymi przez pracowników KPMG, testem z rachunkowości finansowej przygotowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w  Polsce oraz zadaniami z zakresu rachunkowości zarządczej. Przedstawiciele UEK zdeklasowali konkurencję, zajmując wszystkie czołowe miejsca. Najlepszy był Krzysztof Bartoszcze, zaraz za nim uplasowała się Anna Lorenc, 3.  miejsce należało do Michała Londzina, a 4. do Michaliny Magiery. W wyróżnionej przez organizatorów najlepszej dziesiątce znalazła się także Agata Skubacz (6. miejsce) oraz Mariusz Gagatek (10. miejsce). Zwycięska trójka otrzymała atrakcyjne nagrody rzeczowe, a  także praktyki w  firmie KPMG. Warto również wspomnieć, że podczas towarzyszącej konkursowi w  Toruniu studenckiej konferencji naukowej, z  uznaniem spotkał się referat autorstwa Anny Lorenc i  Krystiana Dratwy pt. „Wykorzystanie sprawozdawczości finansowej w prognozowaniu upadłości przed-

by zorganizować świetną zabawę. Wierzymy, że ESNalia staną się inspiracją do przełamywania barier kulturowych, nawiązywania zagranicznych przyjaźni oraz otwarcia na świat. Najważniejszą ideą przeprowadzonej akcji była zabawa: miało być radośnie i optymistycznie. I było!

Wioletta Drozd – ESN UEK

siębiorstw (ze szczególnym uwzględnieniem analizy dyskryminacyjnej)”. Praca reprezentantów KN „Audyt” zajęła 3. miejsce. Organizatorzy rywalizacji konkursowych w Katowicach i Toruniu zadbali nie tylko o wysoki poziom zmagań, ale również o ciekawe zagospodarowanie wolnego czasu. Studenci, którzy odwiedzili Toruń mieli okazję zwiedzić miasto i posmakować toruńskich pierników. Z kolei główną atrakcją pobytu w  Katowicach była wycieczka do kopalni Guido w  Zabrzu. Wiele radości sprawiła nam możliwość bliższego poznania członków innych kół naukowych, którą owocnie wykorzystaliśmy do polepszenia współpracy. Z Katowic i Torunia przywieźliśmy nie tylko cenne nagrody, ale przede wszystkim niezapomniane wrażenia i  doświadczenie zdobyte podczas konfrontacji teoretycznej wiedzy z praktyką.

Justyna Plizga, Agnieszka Bukowiec KNRF „Audyt”

59


STUDENCI

STUDENCI

Działania marketingowe na nowych rynkach W dniach 20-22 maja w Murzasichle studenci naszej Uczelni, członkowie KN Marketingu KolMark, zorganizowali I Sympozjum Kół Naukowych Marketingu pt. „Działania marketingowe na nowych rynkach”. Do udziału w wydarzeniu zostały zaproszone koła naukowe marketingu z największych uczelni ekonomicznych w Polsce. Wśród nich, oprócz KN Marketingu KolMark z UEK, znalazły się KN Meritum z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz KN Kreatywni PG z Politechniki Gdańskiej. W ramach konferencji odbył się szereg ciekawych wykładów szczegółowo omawiających działania marketingowe firm prowadzących ekspansję na nowe rynki. Prof. dr hab. Jan Wiktor, przedstawiciel Katedry Marketingu UEK, przedstawił problematykę zdobywania i  utrzymywania rynków zagranicznych, a  dr Tomasz Smoleń, opiekun KN KolMark, opowiedział o  marketingu produkcji filmowych na rynkach międzynarodowych. Członkowie KN Meritum omówili tematykę marketingu w  turystyce na przykładzie Szlaku Zabytków Techniki. Aneta Dziedzina, szef działu marketingu Armatura Kraków SA, wygłosiła wykład na temat pokonywania różnic kulturowych napotykanych przez firmy podczas wchodzenia na nowe rynki. W  czasie konferencji głównym

zadaniem studentów było stworzenie kampanii promocyjnej dla sponsora głównego sympozjum – Grupy Armatura SA – z okazji 90-lecia firmy. Oprócz części merytorycznej organizatorzy przygotowali szereg dodatkowych atrakcji. Uczestnicy sympozjum mieli okazję zwiedzić Zakopane, wejść na Gubałówkę, spróbować góralskich specjałów oraz zrobić pamiątkowe zdjęcia na Krupówkach, zintegrować się przy wspólnych ogniskach. Na zakończenie sympozjum każdy z uczestników otrzymał publikację od jednego ze sponsorów - Wydawnictwa Znak literanova. Autorzy kampanii uznanej za najlepszą dostali nietuzinkowe upominki od Armatury Kraków SA.

Universum Student Survey 2011 z udziałem naszego studenta 11 maja w  Warszawie odbyło się Universum Student Awards 2011 – prestiżowe wydarzenie poświęcone najnowszym trendom employer branding w Polsce i na świecie.

Cykl sześciu wykładów poprowadzili przedstawiciele firm działających w różnych branżach. Studenci mieli okazję posłuchać: Magdaleny Kandefer z BP Europa, Dawida Szczepaniaka z agencji interaktywnej Pride&Glory Interactive, Moniki Piątkowskiej – pełnomocnika prezydenta Krakowa ds. marki Kraków, dyrektora Wydziału Strategii i  Rozwoju Miasta, Kornela Dulęby z portalu internetowego INTERIA.PL, Katarzyny Choniawko z  Armatury Kraków SA oraz Joanny Krupskiej z Wisły Kraków SA. Tematyka wystąpień dotyczyła wielu aspektów marketingu: Corporate Social Responsibility, marketingu wirusowego, promocji marki miasta Kraków, kampanii internetowej PITy 2010, struktury działu marketingu w firmie produkcyjnej oraz kampanii wizerunkowej klubu sportowego. Organizatorem pierwszej edycji Dnia Marketingu było Koło Naukowe Marketingu KolMark UEK działające przy Katedrze Marketingu UEK pod opieką dr. Tomasza Smolenia. Ideą wydarzenia było przybliżenie studentom tematyki szeroko pojętego marketingu. Jak pokazują badania przeprowadzone wśród potencjalnych i obecnych studentów naszej Uczelni, wiedza na ten temat nie jest zbyt obszerna. Jednak liczby nie kłamią. Dzień Marketingu odwiedziło ponad 500 osób, co wskazuje na duże zainteresowanie i chęć poznania tajników marketingu. Organizatorzy liczą, że Dzień Marketingu zapisze się na stałe w kalendarzu imprez organizowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Koło Naukowe KolMark już pracuje nad kolejną edycją tego wydarzenia, na którą serdecznie zaprasza w przyszłym roku akademickim. Koło Naukowe Marketingu KolMark

Damian Słuja – student IV roku Zarządzania

Dzień Marketingu Ile warta jest marka miasta Krakowa? Czym jest CSR? Jak wygląda praca w dziale marketingu Grupy Armatura SA? Odpowiedzi na te i inne pytania mogli usłyszeć uczestnicy Dnia Marketingu, który odbył się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 16 maja br.

60

„Nie zabetonujemy nowych obszarów zielonego świata, ale wykorzystamy te już zabetonowane” – słowa te, wypowiedziane przez prof. dr. hab. Adama Nalepkę podczas prelekcji otwierającej konferencję „Rewitalizacja i komercjalizacja krakowskich terenów poprzemysłowych”, stanowią sedno koncepcji działań rewitalizacyjnych, a więc tych służących odnowie obszarów zdegradowanych, często zabytkowych, o  przemysłowych, czy też wojskowych korzeniach. IV coroczna konferencja Koła Naukowego GRUNT działającego przy Katedrze Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego UEK odbyła się 14 kwietnia 2011 r. Ku zadowoleniu organizatorów, obradom przysłuchiwał się nadkomplet publiczności. Podczas pierwszej prelekcji Barbara Kopczyńska – członek Zarządu Roland Investments sp. z o. o., a jednocześnie uczestnik procesu rewitalizacji Zakładów Chemicznych „Bonarka”, wyjaśniała proces rekultywacji zdegradowanych przemysłowo obszarów. Prezentacja uzupełniona była wystąpieniem na temat komercyjnych aspektów zarządzania obecnym obiektem BonarkaCityCenter, przygotowanym przez dyrektora zarządzającego, Andrzeja Seligę.

Podczas uroczystości zaprezentowano wyniki ogólnopolskiego badania Universum Student Survey 2011 oraz stworzony na ich podstawie ranking Idealny Pracodawca według studentów. W czasie seminarium, poprzedzającego ceremonię wręczenia statuetek, dyskutowano o  skutecznych sposobach tworzenia dobrego wizerunku pracodawcy wśród studentów. W  programie uroczystości znajdował się pierwszy raz studencki panel dyskusyjny, do którego zostało wybranych 7 studentów z ponad 140 aplikacji z całej Polski. Zwycięzców wyłonili przedstawiciele Springboardr oraz Universum. Jednym z wybranych studentów do panelu był Damian Słuja, student IV roku kierunku Zarządzanie na UEK. Słuchaczami oraz osobami zadającymi pytania podczas panelu byli specjaliści ds. rekrutacji wiodących firm w Polsce. Studenci mówili o swoich oczekiwaniach związanych z przyszłym miejscem zatrudnienia, formach promocji przez firmy na uczelniach oraz o jakości obecnych ofert na rynku pracy. Universum Student Survey jest przeprowadzane corocznie wśród studentów w  28 krajach na całym świecie. Jego celem jest poznanie oczekiwań i preferencji studentów, związanych z planowaną przez nich karierą i rozwojem zawodowym. Tytuł Idealnego Pracodawcy 2011 według studentów został przyznany w  następujących kategoriach: Inżynieria (1. miejsce Skanska ), IT (1. miejsce Google Poland), Biznes (1 miejsce TVN S.A.), Nauki humanistyczne (1. miejsce TVN S.A.), Nauki ścisłe (1. miejsce L’Oréal Polska).

Koło Naukowe Marketingu KolMark

Rewitalizacja i komercjalizacja krakowskich terenów poprzemysłowych

www.uek.krakow.pl

Warto ponosić nakłady na rewitalizację Wyburzenie dawnych obiektów, oczyszczanie gruntów i likwidacja osadników (tzw. hot spots, stanowiących punkty lokalizacji ciężkich związków chemicznych) i  wreszcie potrzeba skomunikowania obszaru zgodnie z  potrzebami inwestycji dowodzą, jak duża istnieje zależność w zakresie ochrony środowiska oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. BonarkaCityCenter, jako alternatywa dla centrum miasta, stanowi nową przestrzeń publiczną, nad którą królujący komin – jedyna pozostałość po byłych Zakładach Chemicznych „Bonarka” przypomina o  tym, że warto ponieść nakłady na rewitalizację, aby zapisać się w historii miasta i uświadomić znaczenie społecznych aspektów, podejmowanych we współczesnych miastach, inwestycji. Prof. dr hab. Stanisław Belniak przedstawił listę największych utrudnień w zakresie rewitalizacji, wymieniając m.in. wadliwą gospodarkę gruntami, brak zdolności kredytowej danego obiektu, niekorzystną własnościowo strukturę mieszkań, ochronę konserwatorską, czy wreszcie brak potencjału dla rozwoju rewitalizacji.

Istotne jest zachowanie proporcji Odpowiedzią na poruszone problemy okazało się wystąpienie Roberta Zygmunta i Marii Bogdani – rzeczoznawców i analityków z Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości. Proces rewitalizacji obszarów poprzemysłowych uzależnili oni od zmiany ich funkcji w centrach miast, spowodowanej: wysokimi cenami gruntów w  centrum miasta i  opłatami na rzecz ochrony środowiska, wysokimi obciążeniami wynikającymi z tytułu własności nieruchomości, dużym popytem na grunty inwestycyjne w centrum miasta i wynikającymi bezpośrednio z niego tendencjami przenoszenia produkcji poza miasto. Wyszczególnili też etapy optymalizacji funkcji nieruchomości przemysłowej oraz zaprezentowali strukturę przepływów finansowych związanych z  inwestycjami na obszarze poprzemysłowym (około 20% stanowią koszty nabycia gruntu, 10% to koszty przygotowania dokumentacji, a 70% to koszt samej inwestycji). Na podstawie podanych licznych przykładów (Galerii Kazimierz, Krakowskiej Szkoły Wyższej, bazy PKS, zakładów Wawel, czy Elektrowni przy ul. św. Wawrzyńca) i wnikliwego opisu rewitalizacji krakowskiego Kazimierza, udowodnili, jak istotne jest zachowanie proporcji przestrzeni komer-

cyjnych i publicznych (w tym zachowanie odpowiednich odległości między budynkami oraz zapewnienie sąsiedztwa parku czy zieleni), włączenie kultury do procesu rewitalizacji oraz poszukiwanie inwestorów zagranicznych. Wszystko to zgodnie z założeniem, że mimo iż problem rewitalizacji nie jest uregulowany ustawowo, to jako instrument polityki lokalnej i zarządzania strategicznym rozwojem miasta, stanowi – jako plan działań i przedsięwzięć – instrument urbanistyki operacyjnej.

Dużą rolę odgrywają aspekty społeczne i kulturowe W świetle tej sytuacji prawnej, zadania opisania progów możliwości realizacji działań rewitalizacyjnych podjęli się Aleksander Błażejowski i Filip Ostrowski – przedstawiciele Referatu ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Krakowa. Wymieniając jako główne narzędzia działań: dokument Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa z października 2005 r., projekty pilotażowe Lokalnych Programów Rewitalizacji Krakowa (z czego najważniejsze trzy, dla terenów silnie zdegradowanych: Starego Miasta, starej Nowej Huty i Zabłocia) oraz Internetowy Dziennik Zapytań, uświadomili nam, jak dużą rolę w  rewitalizacji XXI wieku odgrywają aspekty społeczne i kulturowe. Ich wagę podkreśla fakt wyodrębnienia procesu rewitalizacji społecznej, a  w  zakresie urbanistyki – powstanie zagadnienia partycypacji społecznej w  procesie planowania i  zagospodarowania przestrzeni. Nasi goście wskazali też na fakt rozwoju drobnej działalności, towarzyszący realizacji inwestycji infrastrukturalnych, za przykład podając kontrowersyjną, poprowadzoną dokładnie w  miejscu dawniej wybudowanego mostu Cesarza Franciszka Józefa, kładkę pieszo-rowerową im. Ojca Bernatka, której powstanie spowodowało wzrost wartości mieszkań w obszarze Kazimierza i Podgórza, pojawienie się kilku kawiarni i zlokalizowanie pod nią kilku barek, stanowiących niewątpliwie swoistą atrakcję turystyczną. Zamykającym konferencję wystąpieniem był referat Marty Opioły – studentki UEK, zwyciężczyni konkursu zorganizowanego przez KN GRUNT pt. „Rewitalizacja – szansa czy przeszkoda w zarządzaniu obiektem komercyjnym?”, w  którym zaprezentowała perspektywy realizacji przestrzeni publicznej Rynku Krowoderskiego w  Krakowie wobec pojawiających się utrudnień dla inwestorów (tekst pracy można pobrać ze strony www.grunt.uek.krakow.pl). Na koniec, rozlosowano spośród prawidłowo wypełnionych ankiet bilety do kina i  teatru ufundowane przez sponsorów naszego spotkania zwyczajowo dla najbardziej uważnych słuchaczy. Anna Farian – Koło Naukowe GRUNT

61


WSPOMNIENIE

WSPOMNIENIE

Panie Profesorze, pamiętamy! Ponad 50 zdjęć przedstawiających życie ŚP. Profesora Stanisława Miklaszewskiego w społeczności akademickiej, kilka fotografii z czasów młodości oraz liczne publikacje naukowe autorstwa Profesora utworzyły wyjątkową wystawę, zorganizowaną na cześć Profesora przez członkinie Koła Naukowego Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.

Celem wystawy było ukazanie głębokiej więzi, która łączyła Profesora zarówno z wykładowcami, jak i studentami. Ekspozycja była wzruszającym wspomnieniem dla wszystkich, którzy znali Profesora. Przypomniała o jego wyjątkowości, dobroduszności i  wyrozumiałości, które na zawsze pozostaną w pamięci i sercach wszystkich, którzy go znali. Inicjatywa studentów potwierdza niezwykłość Profesora Stanisława Miklaszewskiego, w pełni ukazała Profesora jako człowieka wielkiego, godnego szacunku i  pamięci. Zadbano

przy tym, by tytułowe opisy fotografii oddawały osobowość i charakter Profesora, dlatego też nie mogło zabraknąć akcentów humorystycznych. – Profesor zawsze znajdował dla nas czas, potrafił cieszyć się z naszych sukcesów, które często były Jego udziałem. Potrafił się również z nami bawić, lecz co najważniejsze służył nam wsparciem w najtrudniejszych chwilach i nigdy nie pozostawał obojętny na nasze problemy. Pomimo tego, że odszedł – zdecydowanie za wcześnie – mogliśmy chociaż na chwilę poczuć

Nim nastały Eliteski… Moja przygoda z siatkówką wiąże się z  rozpoczęciem studiów na Wydziale Towaroznawstwa w  Wyższej Szkole Ekonomicznej w  Krakowie w  1962 roku. W ramach wychowania fizycznego można było uczęszczać na zajęcia z grupą, którą prowadziła mgr Helena Truszkowska, na pływalnię albo zapisać się do sekcji siatkówki lub koszykówki. Obiekty sportowe WSE były w owym czasie bardzo skromne – mała sala gimnastyczna z  tyłu głównego budynku przy ul. Rakowickiej 27. Tam też odbywały się treningi sekcji siatkówki. Drużyny siatkówki kobiet i mężczyzn występowały w tzw. lidze międzyuczelnianej, obejmującej wszystkie uczelnie na terenie Krakowa. Rozgrywki tej ligi odbywały się w  hali UJ przy ul.  Piastowskiej 26, w  soboty i  niedziele. Studenci przychodzili licznie, by kibicować swoim koleżankom i kolegom. Drużyna WSE co 2 lata brała udział w Akademickich Mistrzostwach Polski (AMP) uczelni o tym samym profilu. Sekcję siatkówki kobiet WSE prowadził znany trener, a kiedyś reprezentacyjny siatkarz mgr Wacław Obuchowicz. Moje predyspozycje (176 cm wzrostu – w tamtych czasach to było

62

Drużyna WSE Kraków na AMP szkół ekonomicznych we Wrocławiu, 1963 r. – autorka z nr 11

dużo) i umiejętności pan Obuchowicz docenił dość szybko – po kilku zajęciach poprosił, żebym przychodziła również na treningi klubu AZS Kraków. Był to tzw. AZS środowiskowy, w którym grały najlepsze zawodniczki z klubów uczelnianych, a  trzon drużyny stanowiły studentki AWF. Drużyna AZS Kraków, w której zaczęłam trenować w 1963 r., występowała w klasie A, tzw. lidze okręgowej, i była drugą drużyna klubu AZS.

Bardzo chciałam grać w ligowej drużynie… Moje warunki fizyczne w  tamtym czasie były bardzo dobre, ale musiałam uzupełnić bra-

Drużyna siatkarek przygotowana do zwiedzania kopalni po meczu z drużyną Płomienia Sosnowiec, 1965 r.

ki wyszkolenia technicznego. Dzięki sumiennej pracy na treningach stopniowo poprawiałam odbiór, atak i coraz częściej występowałam w 1. drużynie AZS Kraków. W sezonie 1964/1965 drużyna AZS Kraków występowała w II lidze. Na turnieju kwalifikacyjnym w Łodzi w maju 1965 r. zespół awansował do I ligi, która liczyła wtedy 12 drużyn w kraju. Niestety, pobyt drużyny AZS w lidze trwał tylko jeden sezon. Był to jednak duży prestiż dla drużyny składającej się wyłącznie ze studentek. Uprawiałyśmy wtedy sport amatorski, wszyscy zawodnicy AZS studiowali (lub ukończyli studia) i to było dla nas celem najważniejszym. Nie było dla nas taryfy ulgowej, chociaż w razie potrzeby można było uzyskać zgodę na prze-

www.uek.krakow.pl

Jego obecność wśród nas – mówiły organizatorki wystawy. W uroczystości otwarcia wystawy uczestniczyła rodzina ŚP. Pana Profesora, zaprzyjaźnieni pracownicy naukowi oraz studenci i  absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Spotkanie uświetnione zostało koncertem młodej wiolonczelistki. Każdy z  odwiedzających mógł złożyć wpis do Księgi wspomnień. Na zakończenie pierwszego dnia wystawy organizatorzy i zaproszeni goście uczestniczyli we mszy św. w intencji ŚP. Profesora Stanisława Miklaszewskiego.

Wystawa była efektem niezłomnej pracy dziesięciu członkiń Koła Naukowego Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych: Joanny Chudej, Małgorzaty Jary, Dominiki Madej, Magdaleny Pawlak, Agnieszki Pawlik, Katarzyny Płouchy, Anny Podsiadło, Anny Sopaty, Barbary Szajowskiej i Anny Lekston.

łożenie egzaminu lub zajęć, jeżeli kolidowały z meczami. Grając w  I  lidze państwowej, wszyscy zawodnicy otrzymywali tzw. kadrowe, które w tym czasie (1965 r.) wynosiło 600 zł miesięcznie. W II lidze było to 300 zł miesięcznie – równowartość stypendium socjalnego, a więc spory zasiłek dla studenckiej kieszeni. W  niższych klasach, np. w lidze okręgowej, klub AZS „fundował” zawodnikom tzw. dożywianie w postaci bloczków do baru mlecznego przy ul. Jagiellońskiej –„U Kapusty”. W  czasie wyjazdów na mecze oferowano nam także różnego rodzaju rozrywki, np. zwiedzanie. Atmosfera w drużynie AZS była bardzo koleżeńska, szczególnie na wyjazdach i obozach szkoleniowo-kondycyjnych, które miałyśmy co roku w  Brzesku – Okocimiu, zawsze we wrześniu przed rozpoczęciem sezonu siatkarskiego. Po opuszczeniu I  ligi w  sezonie 1965/1966, drużyna AZS Kraków grała jednak z powodzeniem w II lidze przez następne lata 1966–1971. W  listopadzie 1971 na turnieju Akademickich Mistrzostw Polski (AMP) w Częstochowie przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych doznałam kontuzji kolana, co nie pozwoliło na dalszą grę w lidze. Zbyt wcześnie wznowiłam treningi (z miłości do siatkówki) i kontuzja kolana odnowiła się w styczniu 1972. Drużyna AZS Kraków zaczęła przegrywać mecze i nie utrzymała się w II lidze (z różnych przyczyn – moje kolano to jedna z wielu), tym samym została zdegradowana do ligi okręgo-

wej w 1972 r. W tzw. międzyczasie, w 1967 r., ukończyłam studia i  rozpoczęłam pracę jako towaroznawca w  Centralnym Laboratorium Przemysłu Obuwniczego w  Krakowie. Nie mogłam pozwolić sobie na częste nieobecności w pracy z powodu zwolnień wynikających z perypetii zdrowotnych (konsekwencji kontuzji kolana), dlatego w 1972 r. definitywnie zakończyłam czynne uprawianie sportu.

Małgorzata Jara – prezes Koła Naukowego Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Za wcześnie się urodziłam… Siatkówką interesuję się nadal – na bieżąco śledzę poczynania siatkarskiej reprezentacji, rozgrywki Plus Ligi, a ostatnio również kibicuję siatkarkom AZS UEK Eliteski Skawa. Patrząc z perspektywy, obserwuję znaczny wzrost poziomu rozgrywek drużyn siatkarskich. Siatkówka jest obecnie dyscypliną cieszącą się dużym zainteresowaniem, bowiem polska reprezentacja zdobywała medale Mistrzostw Europy i  Mistrzostw Świata, a  niektóre drużyny klubowe również osiągają dobre wyniki na arenie międzynarodowej. Uległy zmianie niektóre przepisy gry. Zasadniczą zmianą jest gra w secie do 25 pkt. (poprzednio do 15 pkt.), a jedynie w V secie, tzw. teibreku do 15 pkt. Inną zmianą jest np. możliwość dotknięcia siatki przez zawodnika przy bloku lub ataku, ale za wyjątkiem górnej taśmy (dotknięcie jej jest błędem), możliwość dotknięcia górnej taśmy przez piłkę przy zagrywce, tzw. net, co dawniej było błędem.

Nastąpiła również „wąska specjalizacja” zawodników występujących na poszczególnych pozycjach: rozgrywający, atakujący, przyjmujący, środkowy. Wprowadzono libero – zawodnika, który zastępuje środkowego, znajdującego się na boisku na pozycjach w drugiej linii. Zmiany te spowodowały, że siatkówka stała się grą bardzo widowiskową, jest dyscypliną medialną i  chyba, po piłce nożnej, najpopularniejszą grą zespołową w naszym kraju. Mając na względzie obiekty sportowe, jakie posiada obecnie UEK (pełnowymiarowa hala, kryta pływalnia) oraz możliwości uprawiania sportu przez zdolnych zawodników, chciałoby się powiedzieć: za wcześnie się urodziłam. Stanislawa Kmiecik-Serafin, towaroznawca Mecz z drużyną Kolejarza Katowice, marzec 1970 r.

63


SPORT

SPORT

Za nami II Gala Mistrzów Sportu UEK 9 czerwca, w hali widowiskowo-sportowej naszej Uczelni odbyła się II Gala Mistrzów Sportu UEK, czyli coroczne podsumowanie sportowego roku akademickiego w wykonaniu studentów i pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego. Gwoździem programu było przyznanie tytułu Sekcji Roku oraz Sportowca Roku.

Nasze I-ligowe siatkarki otrzymały pamiątkowe statuetki

Zanim do tego doszło, zgromadzona w hali publiczność była świadkiem kilku innych miłych akcentów. Najpierw nagrodzono najlepszych uczestników rozgrywek studenckich z  okazji Święta Sportu UEK. Następnie specjalne podziękowania i  drobne upominki dostali Ci, którzy po raz ostatni reprezentowali

Sekcja Roku 2011 Opiekunem sekcji tenisa stołowego jest mgr Elżbieta Cioch. Jej podopieczni regularnie kwalifikują się do Turniejów Finałowych AMP i stają na podium w typie uczelni. W tegorocznej edycji kobiety i  mężczyźni solidarnie zdobyli brązowe medale. Nasze panie były ogółem 8., natomiast panowie zostali sklasyfikowani na 12. lokacie. W Małopolskiej Lidze Akademickiej studentki UEK zdeklasowały resztę stawki i  nie doznały ani jednej porażki w  całym sezonie! Panowie zajęli 2. miejsce ze stratą zaledwie jednego punktu do tryumfatorów.

Sekcja Roku 2011: tenis stołowy

Łukasz Salwarowski – dyrektor Kancelarii Rektora UEK, odbiera statuetkę z podziękowaniami za intensywną współpracę i wkład w rozwój KU AZS UEK.

Uczelnię w Małopolskiej Lidze Akademickiej lub Akademickich Mistrzostwach Polski. Słowa uznania i wdzięczności skierowano również do tych, którzy swoją działalnością na rzecz Klubu i Uczelni wykraczali poza ww. imprezy, oraz osobom wspierającym działania KU AZS UEK od strony organizacyjnej.

Do tytułu Sekcji Roku pretendowały: kolarstwo górskie mężczyzn, narciarstwo i snowboard, siatkówka kobiet, piłka ręczna mężczyzn, tenis stołowy, tenis ziemny oraz wspinaczka sportowa. Tytuł przypadł w  udziale sekcji tenisa stołowego w  uznaniu nie tylko tegorocznych sukcesów, lecz także ich ciągłości w ostatnich latach. Kandydatami na sportowca roku byli wszyscy medaliści Akademickich Mistrzostw Polski: Tomasz Kawik (biegi przełajowe), Agnieszka Nurkowska (jazda konna), Mateusz Kuganda (judo), Marcin Jabłoński (kolarstwo górskie), Aleksandra Zeman (lekkoatletyka – pchnięcie kulą), lekkoatletyczna sztafeta 4x100 m w składzie: Marcin Suszek, Filip Kubis, Marcin Tomkiewicz, Patryk Dunal, Maja Swinder (narciarstwo), Katarzyna Mrowca (narciarstwo), Adam Broekere (narciarstwo), Olaf Omiotek (pływanie), Andrzej Gąsienica-Daniel (snowboard), Magda Krzak (snowboard). O  ile wybór Sekcji

Sportowiec Roku 2011

Maja Swinder jest studentką pierwszego roku studiów II stopnia na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (studia licencjackie również odbywała na naszej Uczelni). Z Akademickich Mistrzostw Polski w Narciarstwie przywiozła aż 3 medale. W slalomie gigancie wywalczyła tytuł Akademickiej Mistrzyni Polski w Typie Uczelni Społeczno-Przyrodniczych (w klasyfikacji generalnej zajęła bardzo wysokie – 8. miejsce), w slalomie zdobyła brązowy medal i złoty medal w klasyfikacji drużynowej. Reprezentowała również Uczelnię w  cyklu zawodów o  Akademicki Puchar Polski „AZS Winter Cup”. W klasyfikacji generalnej zajęła 6. miejsce, co jest ogromnym sukcesem. Jakby tego było mało, Maja brała także udział w rozgrywkach tenisa ziemnego i kolarstwie górskim, a większą ilość startów uniemożliwiło jej jedynie pokrywanie się terminów niektórych zawodów. Wartość tych sukcesów powinien dodatkowo podkreślać fakt, iż Maja powróciła po niezwykle ciężkiej kontuzji kolana.

Sekcja kolarstwa górskiego odbiera wyróżnienie za reprezentowanie Uczelni w cyklu ogólnopolskich maratonów MTB

Roku był w tym roku niełatwy, to Sportowca Roku wybrano jednogłośnie. Została nim Maja Swinder, która z powodzeniem reprezentowała AZS UEK nie tylko na stoku, lecz także na kortach ziemnych i trasach kolarskich.

Specjalne podziękowania otrzymali sportowcy kończący edukację na naszej Uczelni (na zdjęciu Michał Pukło z sekcji piłki ręcznej oraz mgr Mariusz Sumara)

Na ręce kierownika SWFiS mgr. Marka Seroczyńskiego złożono podziękowanie za owocną współpracę na linii AZS – Studium

Maja Swinder – Sportowiec Roku UEK 2011

64

www.uek.krakow.pl

65


SPORT

ZAPOWIEDZI

Tour de UEK 5 czerwca na kampusie naszej Uczelni rozegrana została 7. edycja wyścigu kolarskiego „Tour de UEK”. Jak co roku organizatorami zawodów byli Klub Uczelniany AZS UEK oraz drużyna Subaru PrinzWear MTB Team, którzy mogli liczyć na pomoc członków sekcji rowerów górskich AZS oraz jej trenerów. W tegorocznej edycji na starcie stawiło się blisko 40 zawodników rywalizujących w  trzech kategoriach: Kobiety Open, Mężczyźni Amator oraz Mężczyźni Elita. Tradycyjnie zawodnicy ścigali się na 2-kilometrowej pętli przebiegającej w  całości przez kampus naszego Uniwersytetu. Tour de UEK to wyścig dość nietypowy, gdyż jego trasa nie przebiega po górach, lasach czy szosie, lecz po mocno zróżnicowanej nawierzchni: asfalcie, kostce brukowej, trawie i  piasku. Co więcej, całość jest pełna ostrych zakrętów, krótkich stromych podjazdów i zjazdów oraz ostrych krawężników, co dodatkowo uatrakcyjnia trasę przejazdu.

Wynik poszczególnych kategorii: Kobiety Open:

VII Tour de UEK można śmiało uznać za udany. Pogoda była rewelacyjna, frekwencja również dopisała, co razem stworzyło niepowtarzalną atmosferę. Potwierdzają to pozytywne komentarze uczestników. Imprezę zakonczyła ceremonia rozdania nagród, których to wartość w tym roku przekroczyła 1800 zł! Statuetki oraz bony na zakupy do zrealizowania w  sklepie rowerowym zostały ufundowane przez KU AZS UEK. Pełne wyniki Tour de UEK oraz galerie dostępne są na stronie www.subaruazsuek.com/ tourdeuek Serdecznie dziękujemy wszystkim organizatorom, sponsorom oraz uczestnikom! Zapraszamy na kolejną edycję za rok!

1) Katarzyna Szczurek – KKCiM SMOK 2) Beata Kalemba 3) Marta Ryłko – KSPO Kraków

Mężczyźni Amator: 1) Krzysztof Jarosiewicz – SPORT-PASJA Żywiec 2) Michał Banach – B&K Herbapol rowerowanie.pl 3) Cezary Ostrowski

Mężczyźni Elita: 1) Piotr Gakan – Subaru PrinzWear MTB Team 2) Kamil Pomarański – Subaru PrinzWear MTB Team 3) Piotr Ostachowski – B&K Herbapol rowerowanie.pl

Sekcja Promocji Kancelarii Rektora UEK i restauracja „Dominium” zapraszają studentów i pracowników UEK na pizzę z rabatem!

50% zniżki – na pizzę w lokalu

Rozpoczynamy 16. edycję Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, przyznawanej wybitnym polskim dziennikarzom za najlepsze publikacje o tematyce ekonomicznej!

40% zniżki

Laureatami ubiegłych edycji byli m.in. Roman Młodkowski (TVN), Witold Gadomski („Gazeta Wyborcza”), Joanna Solska („Polityka”).

Rabat udzielany jest na podstawie ważnej legitymacji studenckiej UEK lub identyfikatora pracowniczego.

Dla tegorocznego zwycięzcy przewidziana jest nagroda w wysokości 15 000 zł oraz statuetka patrona Konkursu. Szczegóły na: www.kwiatkowski.uek.krakow.pl

– na pizzę z dostawą do akademików i obiektów dydaktycznych UEK

Szczegóły: www.pizzadominium.pl

Strefa Absolwenta UEK JUŻ Otwarta! Uniwersytet Ekonomiczny ponownie na podium! Na oficjalnej stronie Akademickich Mistrzostw Polski opublikowano klasyfikację generalną cyklu (stan na 9.06.2011). Na ich podstawie już teraz możemy powiedzieć, że Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ponownie stanie na podium! Nasi reprezentanci swoimi dotychczasowymi startami zapewnili Uczelni srebrny medal w typie uczelni społeczno-przyrodniczych. Tym samym możemy się chwalić kapitalną passą – od 2005 roku nie opuszczamy podium! Złoto wywalczyła Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z Warszawy. W klasyfikacji generalnej zajmujemy obecnie 19. miejsce. O złoto do samego końca będą zacięcie walczyć Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań. Wśród uczelni małopolskich jesteśmy trzeci. Wyprzedza nas jedynie Akademia Górniczo-Hutnicza (4.) oraz Uniwersytet Jagielloński (11.). Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

Piotr Majewski – rzecznik prasowy KU AZS UEK

66

www.uek.krakow.pl

Jesteś jednym z ponad 86 tys. naszych absolwentów? To portal specjalnie dla Ciebie! Zarejestruj się na:

www.absolwenci.uek.krakow.pl 67


REKLAMA

ZAPOWIEDZI/REKLAMA

Kolekcjonujesz banknoty, monety, papiery wartościowe?

POŁĄCZENIE�W�DOBREJ�CENIE

Posiadasz dokumenty będące fragmentem historii ekonomii? – zostań współtwórcą

MUZEUM EKONOMII UEK! Szczegóły: Sekcja Promocji UEK e-mail: wojcikg@uek.krakow.pl tel. 12 293 55 18

Rusza II edycja konkursu Studencki Projekt Roku! Zgłoś najlepszy projekt zrealizowany w roku akademickim 2010/2011!

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca 2011 r.

najlepszy

projekt! 2010/2011

ie:

on Szczegóły na str

68

www.uek.krakow.pl

Słomniki Chrzanów

Kraków�Gł.

Bochnia

TANIE podróżowanie�pociągami REGIO Wieliczka na�46�odcinkach�Małopolski Skawina Rabaty�sięgające�nawet�60% Zapraszamy RELACJA PRZEJAZDU W OBIE STRONY 1. Charsznica - Kozłów 2. Gorlice - Biecz 3. Skawina - Brzeźnica 4. Kalwaria - Wadowice 5. Sucha Beskidzka - Jeleśnia 6. Trzebinia - Libiąż 7. Charsznica - Sędziszów 8. Zator - Oświęcim 9. Libiąż - Oświęcim 10. Stróże - Gorlice 11. Zakopane - Nowy Targ 12. Sucha Beskidzka - Żywiec 13. Andrychów - Bielsko Biała 14. Skawina - Zator 15. Chrzanów - Oświęcim 16. Nowy Sącz - Piwniczna 17. Olkusz - Wolbrom 18. Trzebinia -Oświęcim 19. Nowy Sącz - Stróże 20. Stróże - Biecz 21. Stróże - Gromnik 22. Oświęcim - Katowice przez Nowy Bieruń 23. Bukowno - Katowice 24. Krynica - Piwniczna 25. Nowy Sącz - Bobowa 26. Stróże - Tuchów 27. Wadowice - Bielsko Biała 28. Olkusz - Katowice 29. Krynica - Nowy Sącz 30. Nowy Sącz - Biecz 31. Kraków - Zator 32. Skawina - Oświęcim 33. Zakopane - Rabka Zdrój 34. Kraków - Wadowice 35. Kraków - Libiąż 36. Kraków - Andrychów 37. Tarnów - Nowy Sącz 38. Kraków - Oświęcim przez Trzebinię/ Skawinę 39. Kraków - Sucha Beskidzka 40. Wieliczka - Oświęcim przez Kraków, Trzebinię 41. Kraków - Bielsko Biała przez Kalwarię Zeb. Lanc. 42. Kraków - Rabka Zdrój 43. Tarnów - Krynica 44. Kraków - Zakopane 45. Kraków - Nowy Sącz 46. Kraków - Krynica

N

37%

49%

51%

78%

93%

95%

2,00

1,26

1,02

0,98

0,44

0,14

0,10

2,50

1,57

1,27

1,22

0,55

0,17

0,12

3,00

1,89

1,53

1,47

0,66

0,21

0,15

3,50

2,20

1,78

1,71

0,77

0,24

0,17

4,00

2,52

2,04

1,96

0,88

0,28

0,20

4,50

2,83

2,29

2,20

0,99

0,31

0,22

5,00

3,15

2,55

2,45

1,10

0,35

0,25

5,50

3,46

2,80

2,69

1,21

0,38

0,27

6,00

3,78

3,06

2,94

1,32

0,42

0,30

6,50

4,09

3,31

3,18

1,43

0,45

0,32

7,00 8,50 9,00

4,41 5,35 5,67

3,57 4,33 4,59

3,43 4,16 4,41

1,54 1,87 1,98

0,49 0,59 0,63

0,35 0,42 0,45

9,50

5,98

4,84

4,65

2,09

0,66

0,47

10,50

6,61

5,35

5,14

2,31

0,73

0,52

12,00 13,50

7,56 8,50

6,12 6,88

5,88 6,61

2,64 2,97

0,84 0,94

0,60 0,67

18,00

11,34

9,18

8,82

3,96

1,26

0,90

20,00

12,60 10,20

9,80

4,40

1,40

1,00

www.uek.krakow.pl

95 tel. 12 293 55 uek.krakow.pl e-mail: projektroku@

69


REKLAMA

Reklama

ipod_PGNiG_gielda_190x126_outln.indd 1

11-06-08 11:19

Dołącz do

Business Process Outsourcing w Krakowie lub Katowicach.

• Znasz bardzo dobrze co najmniej jeden z wymienionych języków obcych: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, holenderski, flamandzki • Obsługujesz aplikacje MS • Jesteś zainteresowany pracą w obszarze: księgowości, operacji bankowych, obsługi klienta, marketingu lub zarządzania dostawami Doświadczenie zawodowe nie jest wymagane, oferujemy intensywne szkolenia umożliwiające wykonywanie powierzonych obowiązków.

Global Citizen by day. After hours? Up to you.

Organizator:

Wypełnij formularz na www.pl.capgemini.com/careers

TOGETHER. FREE YOUR ENERGIES

Partner:

Join a diverse team of talented individuals 70

www.uek.krakow.pl

71


ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

85%

studentów UEK ma pracę już przed ukończeniem studiów y, pok. 107-108 Więcej informacji: owicka 27, Budynek Główn Dział Nauczania UEK, ul. Rak jątkiem środy), w godz. 9–14 (z wy od poniedziałku do piątku 25. 54 293 12 tel. 12 293 56 28, kow.pl kra ek. @u info dia stu ail: e-m

www.facebook.com/uczelnia.sukcesu

Profile for Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kurier UEK nr 5 (44), czerwiec-wrzesień 2011  

Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kurier UEK nr 5 (44), czerwiec-wrzesień 2011  

Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded