Kurier UEK nr 5 (44), czerwiec-wrzesień 2011

Page 20

WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Gala CSR Case Study 2011 Debata dotycząca wolontariatu pracowniczego; od prawej: dr hab. Janina Filek, prof. UEK, Magdalena Andrejczuk (Forum Odpowiedzialnego Biznesu) i Joanna Warmuz (ING Bank Śląski).

Student Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – Adam Grzymisławski, został zwycięzcą konkursu CSR Case Study 2011. Adam zaproponował najciekawsze rozwiązanie i wygrał staż w Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tematem przewodnim gali konkursowej CSR Case Study 2011, która odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 13 czerwca 2011r., był wolontariat pracowniczy i dobre praktyki firm odpowiedzialnych. Konferencja była okazją do spotkania przedstawicieli różnych środowisk: biznesowego, pozarządowego, akademickiego i studenckiego, w tym uczestników i laureatów konkursu. Wydarzenie rozpoczęło się wystąpieniem prof. Zbigniewa Dreslera, który zauważył, że koncepcja odpowiedzialnego biznesu rozwija się coraz prężniej w Polsce, czego dowodem jest zasięg tegorocznego konkursu.

– Konkurs skierowany był do studentów zainteresowanych odpowiedzialnym biznesem. Zadania dotyczyły firmy z branży meblarskiej. Uczestnicy mieli zaproponować rozwiązanie dotyczące wprowadzenia strategii odpowiedzialnego biznesu w firmie borykającej się z różnymi

problemami – powiedział Wojciech Bachta, koordynator i pomysłodawca konkursu. Podczas konferencji odbyła się debata dotycząca wolontariatu pracowniczego, którą poprowadziła Magdalena Reichert, ambasadorka CSR. W panelu dyskusyjnym wzięły udział: dr hab. Janina Filek, prof. UEK, Magdalena Andrejczuk (Forum Odpowiedzialnego Biznesu) i Joanna Warmuz (ING Bank Śląski). Podczas dyskusji zwrócono uwagę, że najważniejsza w wolontariacie jest wolna wola pracowników, ich chęć i zaangażowanie, które ma być tylko uzupełnione wsparciem merytorycznym, organizacyjnym oraz finansowym firmy. Prof. J. Filek przywołała słowa ks. Tischnera, że człowiek z natury jest dobry, dlatego ważne jest, żeby pozwolić mu być sobą. Pozwala na to wolontariat pracowniczy, który jest pewną formą budowania społeczeństwa obywatelskiego. M. Andrejczuk przywołała wyniki badań, z których wynika, że kapitał społeczny w Polsce jest niski, a wolontariat pracowniczy może te wskaźniki zmienić. J. Warmuz dodała, że główną dla firmy motywacją podjęcia tego typu działań jest przede wszystkim rozwój pracowników, ale też wykazanie twardych wskaźników oraz konkretnych rezultatów, jakie przyniesie tego typu

praktyka. Prof. J. Filek wyraziła nadzieję, że wolontariat wkroczy w sferę życia codziennego, że pojawią się projekty wolontariackie na wszystkich szczeblach edukacji, a część zaliczeń na studiach mogłaby zostać zrealizowana w formie projektu wolontariackiego. M. Andrejczuk podkreśliła, że wolontariat niesie ze sobą wiele efektów, ale też wyzwań, które wynikają z godzenia różnych ról społecznych – pracownika, wolontariusza, rodzica, małżonka etc. Konkluzją debaty było wyrażenie nadziei, że nie tylko firmy będą rozwijać strategicznie wolontariat pracowniczy, ale też inne podmioty i pojedynczy obywatele będą wspólnie budować kulturę wolontariatu. – CSR wdrażamy na poziomie strategicznym. Zwracamy uwagę na różnorodność, na zrównoważony rozwój, ważny jest również wolontariat pracowniczy. Opieramy strategię na czterech obszarach: rynek, miejsce pracy, środowisko i społeczeństwo, które mają silne podłoże operacyjne – mówiła J. Warmuz mówiąc o dobrych praktykach oraz polityce zaangażowania społecznego ING Banku Śląskiego. Prof. J. Filek z UEK mówiła o „CSR jako nowej formie umowy społecznej”. Według profesor odpowiedzialny biznes jest wynikiem filozoficznych korzeni, bo jak powiedział Saint-Exupery „Być człowiekiem, to właśnie być odpowiedzialnym”. – Bez idei odpowiedzialności nie jest już dzisiaj możliwa próba ontologicznego opisania bytu ludzkiego. Bez idei odpowiedzialności nie jest już dzisiaj możliwa próba ontologicznego opisania przedsiębiorstwa – mówiła prof. Filek. Profesor przybliżyła też ideę wprowadzenia za-

Laureaci konkursu z nagrodami

sad odpowiedzialności na Uczelni. Według niej CSR ma różne oblicza: nowego modelu zarządzania firmą, naprawiania szkód, obywatelstwa korporacyjnego, nowej umowy społecznej (między państwem, obywatelami a korporacyjnymi obywatelami) oraz czynnik dla nowego paradygmatu ekonomii. Odpowiedzialny biznes jest zatem współczesną formą umowy społecznej, CSR jest więc próbą stworzenia zapory przeciw wielkim korporacjom. CSR jest naturalną, wewnętrzną, ludzką potrzebą zabezpieczenia się przeciwko temu, co proponuje rynek. Podobieństwa między umową społeczną a odpowiedzialnym biznesem to według prof. Filek „zastosowanie mechanizmu wzajemności i obowiązywalności; idea bezpieczeństwa; uznanie walki agresywnej za zbyt ryzykowną, problem władzy, aspekt metodologiczny (cel koncepcji) – stworzenie ładu społecznego, zabezpieczenie

naturalnej potrzeby posiadania, ochrona własności”. Konkludując prof. Filek powiedziała, że w dzisiejszych czasach idea społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) wydaje się być załącznikiem do umowy społecznej. Zwieńczeniem gali było uhonorowanie laureatów konkursu. III miejsce zajęli Natalia Szałapska i Jędrzej Borowski z UE we Wrocławiu, II – Katarzyna Szydłowska z Uniwersytetu Wrocławskiego, miejsce I – Adam Grzymisławski z UE w Poznaniu. Konkurs CSR Case Study 2011 pokazał, że coraz więcej młodych ludzi nie tylko interesuje się ideą odpowiedzialnego biznesu, ale potrafi też zaprezentować swoją wiedzę w praktycznych aspektach projektowania strategii. Więcej informacji: www.csr-casestudy.pl. Magdalena Andrejczuk

VIII Ogólnopolski Konkurs Menedżerski UEK rozegRany! W roku akademickim 2010/2011 Centrum e-Learningu przeprowadziło VIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Menedżerskiego UEK. Głównym celem konkursu jest pobudzanie ducha przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez umożliwienie zarządzania wirtualnym przedsiębiorstwem, działającym w warunkach silnej konkurencji. Uczestnicy konkursu tworzą trzyosobowe zespoły, które przez 20 kwartałów podejmują decyzje dotyczące ceny produktu, poziomu jego jakości, wielkości produkcji, sposobu promocji oraz wielkości nakładów na badania rozwojowe. Proces decyzyjny wspomagany jest przy tym przez dedykowany, zintegrowany system wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. Konkurs rozgrywany jest w oparciu o autorskie oprogramowanie (J. Skrzypek, M. Szubra) Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6. Decyzje, jakie muszą podejmować uczestnicy, wymagają od nich sporej wiedzy z zakresu zarządzania firmą, którą studenci naszego Uniwersytetu otrzymują w ciągu całego toku studiów. O trudności gry świadczy fakt, że stanowi ona również wyzwanie dla uczestników Kongresu MBA, organizowanego corocznie przez Krakowską Szkołę Biznesu. W konkursie biorą wtedy udział studenci MBA, posiadający spore doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami.

38

Konkurs rozpoczął się w październiku 2010, a finał rozgrywany był w maju następnego roku. W eliminacjach 8. edycji konkursu wzięło udział aż 181 trzyosobowych zespołów z całej Polski (z wyjątkiem województwa pomorskiego). Największym powodzeniem konkurs cieszył się w województwie małopolskim oraz łódzkim (po 26% uczestników). Zadanie konkursowe okazało się trudne dla uczestników – przez eliminacje przebrnęło zaledwie 37 zespołów (w ubiegłorocznej edycji do półfinału zakwalifikowało się prawie 100 zespołów). Spośród nich wyłoniono 10, które przeszły do finału. Rozgrywka finałowa była bardzo emocjonująca, a jej losy ważyły się aż do ostatniego kwartału. W rezultacie pierwsze miejsce zajął zespół uczniów z III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie, w składzie: Agnieszka Szczurek, Kinga Kara, Sylwia Popielarz pod opieką Jarosława Ślęzaka. Miejsce II zajął zespół uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie, w składzie: Konrad Dymon, Maciej Kaczówka, Piotr Pluta pod opieką Roberta Zielińskiego. Miejsce III zajął zespół uczniów z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, w składzie: Krzysztof Rygiel, Jan Paszkowski, Wojciech Świtała pod opieką Marka Jelenia. Tradycyjnie wręczenie nagród laureatom odbyło się podczas Święta UEK. Nagrody i gratulacje złożyli zwycięzcom prorektor ds. studenckich prof. Andrzej

www.uek.krakow.pl

Chochół oraz pełnomocnik rektora ds. e-edukacji, arbiter gry dr Jerzy Skrzypek. W imieniu sponsora gratulacje oraz drobne upominki przekazała Agnieszka Jarecka – menedżer Działu Zasobów Ludzkich Capgemini. Gratulujemy laureatom Konkursu, a firmie Capgemini dziękujemy za wieloletnie życzliwe wsparcie.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Prorektor ds. Studenckich UEK Prof. Andrzej Chochół. Sponsorem nagród była firma Capgemini. Więcej: www.konkurs.uek.krakow.pl. dr J. Skrzypek, mgr A. Powroźnik

39