Kurier UEK nr 2 (34), luty-marzec 2010

Page 1

Ogłaszamy nabór absolwentów s. 14

Jubileusz 85-lecia Uczelni na półmetku s. 28

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Był taki wieczór...

ISSN 1689-7757

Był taki bal s. 21

Nr 2 (34) luty/marzec 2010


Spis treści:

Adres redakcji: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków budynek „Księżówka”, pok. K9 tel. 012 293 58 34 e-mail: gazeta@uek.krakow.pl Redakcja: Małgorzata Strakowska-Szczurek Łukasz Salwarowski Skład graficzny: Piotr Góral Zdjęcia: Rafał Cygan Druk: DRUKARNIA LEYKO Sp. z o.o. ul. Romanowicza 11 30- 702 Kraków ISSN 1689-7757 Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Nakład: 2500 egzemplarzy Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i zmian redakcyjnych nadsyłanych artykułów oraz zmiany ich tytułów.

Słowo Rektora 20 lat przemian ustroju gospodarczego w Polsce Czasy transformacji – warto pamiętać Charytatywnie na UEK Wręczono Laury Magellana Jubileuszowe Sympozjum GAP na Jubileusz UEK NAGRODY Najlepszy w angielskim biznesowym Ogłaszamy nabór absolwentów W pogoni za rozwojem Biblioteka Główna UEK pierwsza w Polsce… PARA-normalni – katechezy o relacjach damsko-męskich Dwadzieścia lat współpracy ponad granicami O emocjach, trudnych decyzjach i odpowiedzialności w biznesie I znów do białego rana! Bal w kolorze blue Afryka dzika, na nowo odkryta Team Building, wykłady i narty w Klubie KSB Alumni MBA O Klubie KSB Alumni MBA Szusowanie na Suchej Polanie Aktualności Krakowskiej Szkoly Biznesu Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Zakończenie V edycji Akademii Rachunkowości Deloitte Rok Jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu na półmetku Wspomnienie o profesorze Ludwiku Mayre (1899–1977) Czy Uniwersytet Ekonomiczny jest dla dzieci? Jeszcze jak! Otwieramy uniwersytet dla seniorów! Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego Prezentacja serwisu EMIS Nowości Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Katedra otwarta Absolwenci z k(l)asą Praktyka na krańcu świata Z małych rzeczy duże pasje Tygrys zawitał do Krakowa Warto inwestować w siebie! Praktykuj przygodę! Udział reprezentacji UEK w międzynarodowym programie edukacyjnym EREC Wygraj z Kariosferą Ruszyły Mosty Ekonomiczne Zacznij studia z praw człowieka i demokratyzacji w programie E.MA Seminarium międzynarodowe w Muenster SPORT Zapowiedzi Reklama

3 4 6 7 8 10 12 13 14 16 18 18 19 20

21 22 23 23 24 25 27 28 30 32 33 34 36 37 38 40 41 42 44 44 44 45 46 46 47 47 48 50 53


SŁOWO REKTORA

Szanowni Państwo, minął pierwszy semestr 85. jubileuszowego roku akademickiego naszej Uczelni. Zakończyliśmy go kilkoma ważnymi wydarzeniami. Pierwszym z nich była ogólnopolska konferencja z udziałem prof. Leszka Balcerowicza, zorganizowana w 20. rocznicę wprowadzenia gospodarki rynkowej w naszym kraju. Drugim – uroczysta gala wręczenia nagród drugiej edycji konkursu Laury Magellana, organizowanego przez Korporację Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Relacje z obydwóch tych wydarzeń znajdą Państwo w tym wydaniu „Kuriera”. Wspomniany wyżej konkurs jest ważnym elementem spajającym środowisko absolwentów naszej Uczelni. O tym, jak ważne jest pielęgnowanie kontaktów z absolwentami oraz jakie zamierzamy podjąć działania w celu ich większej aktywności w życiu naszej Uczelni, przeczytają Państwo w opublikowanej także w tym wydaniu „Kuriera” rozmowie z prof. Anną Czubałą – nową prezes Stowarzyszenia Absolwentów UEK. Przed nami Dzień Otwarty Uczelni. Proszę przedstawicieli wszystkich katedr, kierunków i specjalności o aktywne w nim uczestnictwo. Pierwszy kontakt potencjalnych kandydatów z Uczelnią jest bardzo ważny. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych podczas ubiegłorocznego Dnia Otwartego wskazały, że właśnie te spotkania są jednym z głównych źródeł czerpania informacji mających wpływ na wybór Uczelni. Apel ten kieruję w szczególności do przedstawicieli trzech nowych kierunków: Analityka gospodarcza, Informatyka stosowana i Socjologia, które – mam nadzieję – okażą się atrakcyjne dla kandydatów na studia. Tymczasem życzę Państwu pomyślnego nowego semestru. I gorąco zapraszam do uczestnictwa w czekających nas wydarzeniach jubileuszowych. Jakich? O tym także w bieżącym wydaniu „Kuriera”.

Roman Niestrój Rektor UEK

3


WYDARZENIA DEBATA REKTORSKA

20 lat przemian ustroju gospodarczego w Polsce

Profesor Leszek Balcerowicz

Socjalizm? Już za nami! – odpowiemy. Czy na pewno? Żyjemy w rozdętym paraliżującym i szkodliwym państwie socjalnym! – powie Balcerowicz. Kto ma rację? „20 lat przemian ustroju gospodarczego w Polsce. Dokonania – wyzwania” – to tytuł konferencji, która odbyła się na naszej Uczelni 26 stycznia br. Spotkanie wzbudziło ogromne zainteresowanie nie tylko ze względu na ciekawy temat. Organizatorzy postarali się o znakomitych gości i prelegentów. Ponad dwustu wybitnych ekonomistów Polski oraz około tysiąca krakowskich studentów pojawiło się w hali widowiskowej Uczelni. Na zaproszenie Rektora UEK prof. Romana Niestroja do Krakowa przyjechał sam autor przemian gospodarczych w naszym kraju w 1989 roku, prof. Leszek Balcerowicz. Patronat nad konferencją objął Marszałek Sejmu RP – Bronisław Komorowski oraz Minister Finansów – Jacek Rostowski. Konferencja wpisała się w obchody 20. rocznicy rozpoczęcia zmian w ustroju gospodarczym Polski, zainicjowanych wdrożeniem pakietu ustaw two-

4

rzących Program Stabilizacji, popularnie nazywany „Planem Balcerowicza”. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni architekci wspomnianych zmian. Pierwszy wykład pt. „Transformacja w Europie Środkowo-Wschodniej z perspektywy dwudziestu lat. Wnioski z 20 lat doświadczeń” wygłosił prof. Leszek Balcerowicz. W kolejnej części wystąpił prof. Tadeusz Kowalik z analizą „Od porozumień Okrągłego Stołu do Waszyngtońskiego Konsensusu, czyli dlaczego przegrała opcja socjaldemokratyczna?” oraz prof. dr hab. Jerzy Osiatyński z referatem „Kilka uwag o zakresie państwa w gospodarce w 1989 r. i 20 lat później”. Uczestnicy byli także świadkami interesującej debaty panelowej nt. dokonań i wyzwań w ekonomii transformacji. Tę część, z udziałem prof. Stanisława Gomułki, Stefana Kawalca i dr. Tadeusza Syryjczyka, poprowadził prof. Jan Czekaj.

Transformacja, transformacja… co zrobić, aby się w końcu dokonała? Prof. Leszek Balcerowicz zajął się zagadnieniem aktualnego stanu polskiej gospodarki i zakresem działań, jakie należy przeprowadzić w przyszłości. Swoje wnioski zaprezentował porównawczo, biorąc pod uwagę inne postkomunistyczne kraje naszego regionu. Po wstępnym przemówieniu Rektora UEK Profesor rozpoczął od dobrych wniosków z lat ubiegłych. – Wzrost PKB rzeczywiście wypada nieźle (…) – przyznał na początku swojego wystąpienia. – Sporo szans wykorzystaliśmy. Nie wszystkie oczywiście, ale na tle innych krajów postkomunistycznych wypadamy całkiem nieźle. Jako kolejne ważne zjawisko wymienił mocno zróżnicowane pozagospodarcze warunki życia. Polska należy do czołówki w takich kwestiach jak rosnąca długość życia oraz kolosalny spadek śmiertelności niemowląt. Patrząc jednak z szerszej perspektywy, region Europy ŚrodkowoWschodniej charakteryzuje się ogromnymi różnicami w wynikach gospodarczych i pozagospodarczych. Jak wyjaśniać to zjawisko? W krótkim czasie przeprowadzone zostały reformy instytucjonalne


DEBATA WYDARZENIA REKTORSKA oraz reformy polityki pieniężnej i fiskalne. – Im więcej tych reform, tym lepiej dla wzrostu PKB, gospodarki, tym lepiej dla rozwoju – mówił Profesor. Kolejną kwestią poruszoną przez Profesora była polityka makroekonomiczna – zdominowana przez pobudzanie, za którym krył się zabieg wstrzyknięcia popytu do gospodarki, w której nie ma podaży. Wynikiem takiego działania są rosnące deficyty, a następnie załamanie. W latach 2005–2007 mieliśmy do czynienia z dobrymi reformami instytucjonalnymi, jednak ze złą polityką makroekonomiczną – w tym właśnie polityką fiskalną w Polsce. Bardzo wiele załamań ma swoje źródła w złym funkcjonowaniu instytucji. Są to załamania wyprodukowane w kraju. Z badań nad polityką makroekonomiczną Profesor wysuwa dwa główne wnioski na przyszłość. Po pierwsze, im więcej reform prowadzących od socjalizmu do sprawnego kapitalizmu oraz im więcej ostrożności i mniej pobudzania w polityce makroekonomicznej, tym lepiej dla rozwoju! Jak podkreślał prof. Balcerowicz, jest wiele danych empirycznych, które wskazują na bardzo ważne znaczenie reform w pierwszej fazie ich wprowadzania (tzw. szokowej). Uruchamiają one bowiem siły rynku, które zawsze są oparte na wolności. Tak często demonizowany duch gospodarki wolnorynkowej wzbudza w ludziach przedsiębiorczość, mobilizację i potrzebę pracy. Profesor Balcerowicz przytoczył opinię amerykańskiego myśliciela Francisa Fukuyamy, według którego w krajach postkomunistycznych wprowadzano za dużo liberalizacji, a za słabo wspierało się przebudowę aparatu państwowego. Profesor, powołując się ponownie na badania empiryczne, stwierdził coś zupełnie odwrotnego. W krajach, gdzie większa była liberalizacja, większa była przebudowa aparatu państwowego. Wartym rozpatrzenia natomiast jest kwestia, czy w kraju takim jak Polska nie powinno się więcej czasu i środków poświęcić na przebudowę wymiaru sprawiedliwości (prokuratura, sądy, postępowanie). Reformy początku lat 90. to również prywatyzacja. Szerzej na ten temat wypowiadał się prof. Osiatyński w dalszej części konferencji. Warto jedynak już w tym miejscu zaznaczyć, że sektor prywatny w Polsce, Rosji czy na Ukrainie i jego udział w PKB nie jest mocno zróżnicowany. O skuteczności i efektywności reform

świadczy również suma przedsiębiorstw prywatnych, które powstały i przetrwały konkurencję – a to zależy od środowiska i otoczenia budowanego przez państwo. Kolejnym zagadnieniem poruszonym przez Profesora była sytuacja polskich finansów publicznych, a zatem spory deficyt i rosnący dług publiczny. Co w takiej sytuacji należy zrobić? Niezmiernie ważną jest potrzeba dyskusji na temat finansów publicznych, która musi się skupić na wydatkach i ich relacji do PKB. Powinna ona przybrać formę dyskusji porównawczej zestawiają Polskę z innymi krajami. W diagnozie stanu polskiej gospodarki Profesor zaznaczył, że mamy przesocjalizowaną gospodarkę, za duże wydatki, w tym wydatki socjalne – co szkodzi rozwojowi. Mamy ponadto do czynienia z mitologią dotyczącą państwa dobrobytu. Mocno rozbudowany system socjalny demobilizuje, szkodzi, paraliżuje pracę i konieczność oszczędzania. Konkludując temat, w zestawieniu Polski z innymi krajami Europy, tzw. tygrysami gospodarczymi, to czynnikiem, który nas od nich odróżnia, jest rozdęte, paraliżujące i szkodliwe państwo socjalne! Niezwykle ważnym odnotowania był również obszar związków gospodarki z polityką. O silnej więzi jednego z drugim Profesor nie musiał nikogo przekonywać. Odnosząc się do obszaru Europy Środkowo-Wschodniej i innych krajów poreformatorskich, Profesor wymienił 3 ustroje, które ukształtowały się jako wynik relacji pomiędzy zmianami w systemie politycznym a zmianami w systemie gospodarczym: · Demokratyczny socjalizm – quasi-kapitalizm – obecne kraje członkowskie UE, m.in. Polska, można też zaliczyć do tej grupy Ukrainę oraz Gruzję;. · Dyktatura i socjalizm – Białoruś, Turkmenistan i Uzbekistan; · Quasi-kapitalizm i autorytaryzm – Rosja i Kazachstan (utrzymują, ale nie rozwijają konkurencyjnego kapitalizmu, jednocześnie cofają się do niedemokracji). Najwięcej kapitalizmu niedoskonałego mamy w pierwszej grupie. Prawie w ogóle go nie ma w drugiej grupie. Mniej niż w pierwszej, ale więcej niż w drugiej mamy konkurencyjnego kapitalizmu w grupie trzeciej. Jak można wyjaśnić te różne ścieżki przemian? Na ten temat jest wiele spekulacji, różnice mają swoje źródło w reformach. Dlaczego? Ponieważ istnieje wiele czynników ulotnych, trudno mierzalnych, jak: sytuacyj-

ne (przypadek, wstrząs), osobowościowe, systematyczne (np. perspektywa wejścia do UE czy nie, presja lub zachęta do przeprowadzenia reform). Na koniec Profesor podjął się wyznaczenia zadań dla kraju, który chce osiągnąć szybszy rozwój. Po pierwsze, poprawić ustrój, który obecnie zdominowany jest przez państwo. Należy zatem poprawić państwo – zredukować obecność państwa tam, gdzie szkodzi – antyinterwencjonizm. W uzasadnieniu usłyszeliśmy, że nadmierna regulacja niszczy konkurencję, zwiększa koszta transakcji i ogranicza zyski. Jeśli chce się mieć dobre państwo, to trzeba pilnować, aby się nie rozrastało i nie szkodziło. Należy umacniać rolę państwa tam, gdzie potrzeba, np. przez nieustanne „filmowanie” postępowania, aby można przeprowadzić kolejne reformy. Mniej państwa socjalnego, więcej państwa sprawiedliwego. Po wystąpieniu Profesor zostawił czas na pytania, które licznie padały z sali. Nie tylko z ust zaproszonych gości, na odwagę zdobył się również jeden ze studentów, który zadał „bardzo dobre pytanie” w opinii prof. Balcerowicza odnoszące się do surowego rachunku sumienie, czyli co inaczej profesor zrobiłby teraz, co uważa za błędne postępowanie. W kolejnym wydaniu „Kuriera UEK” opublikujemy relację z drugiej części konferencji – debaty panelowej, podczas której naukowcy szukali rozwiązań dla lepszego funkcjonowania polskiej gospodarki. Agata Duława Artykuł opracowany na podstawie treści wygłoszonych na konferencji „20 przemian ustroju gospodarczego w Polsce. Dokonania – wyzwania” oraz eseju przedstawionego w formie pisemnej (skrypt do wygłoszenia na konferencji) pt. „Kilka uwag o zakresie państwa w gospodarce w 1989 r. i dwadzieścia lat później”.

5


WYDARZENIA

Czasy transformacji – warto pamiętać 20 lat temu w 1989 roku stało się coś, na co nasi rodzice i dziadkowie czekali całe życie. Oni marzyli i walczyli o to, abyśmy my – ich dzieci – mogli żyć w wolnej Polsce.

Wielu, o których teraz zapomniano, straciło w tej walce swoje życie, zdrowie, rodzinę, pracę, awans naukowy... Po latach walki jednak się udało. Pojawiła się nadzieja na wolność! Nadzieja na wolność wyznania i przekonania. Nadzieja na wolność duchową i gospodarczą. Można było swobodnie chodzić do kościoła i zakładać małe firmy. Sprzedawać i kupować, produkować i zarabiać. Wreszcie można było nie ukrywać zysków i móc bez strachu przed urzędem skarbowym kupić mieszkanie, telewizor czy „Pamiętnik znaleziony na parkiecie”, s. 119, autor: Nauczyciel Liceum, fragmenty Na korytarzu Jacek poinformował mnie uroczyście, że w szkole pracuje społecznie dla satysfakcji. – Na giełdzie co drugi dzień szarpię półtorej pensji, za tydzień będę szarpał dwie. (…) Wszystko w górę na maksa – tak się teraz witają w szkole gracze – (na giełdzie). Wojtek powiedział mi dziś na dyżurze na boisku szkolnym, że oprócz niego gra na giełdzie jeszcze Tracewicz od angielskiego, Sadurski, Kowalska i Nowak, ten od wf. Podobno ten tępy mięśniak Nowak zarabia najwięcej. (…) W szkole komedia. Grają już wszyscy. W pokoju nauczycielskim druga giełda. Na każdej przerwie czterdziestu luda gada tylko o akcjach, bilansach, prawach poboru, splitach i nowych emisjach. Wicedyrektorka wścieka się, bo w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek po dwunastej wszyscy biegną do pokoju nauczycielskiego obejrzeć dogrywki w telegazecie. (...) Wczoraj Kozłowski wyrzucił z pokoju nauczycielskiego rodzica, którego wezwał na rozmowę, bo akurat Nowak objaśniał wszystkim wzór na liczenie spadku kursu po wykorzystaniu prawa poboru. Tatuś, rzecz jasna, przeszkadzał. Poszedł na skargę do wicedyrektorki. Na wtorek zapowiedziała zebranie. Wtorek Zebranie jak za najlepszych stalinowskich czasów. Wicedyrektorka uroczyście oznajmiła, że gra na giełdzie nie licuje z godnością nauczyciela i wychowawcy młodzieży. Zażądała, żeby w ciągu dwóch tygodni wszyscy zlikwidowali swoje rachunki. Potem kazała graczom podnieść ręce. Jak w klasie. Ładnie zachował się Jacek. Wstał i powiedział, że sam gra, ale żądanie

6

samochód. Można było pojechać za granicę, „na zachód” – zobaczyć Big Bena, piramidy, zjeść paellę, pizzę czy żabie udka. Poznaliśmy smak banana, coca-coli, kiwi, awokado, dżinsy czy espadryle. O czasach początków transformacji rzadko się mówi i rzadko się pisze. A były to niesamowite i bardzo twórcze czasy. Studenci i naukowcy przyjeżdżają do nas z całego świata robić o tym doktoraty. Piszą o tym, o czym my, młode pokolenie, wiemy mniej niż oni. Może warto dać sobie szansę to zmienić i przypomnieć sood innych, by się przyznali do gry, jest bezprawne i niemoralne. Wtedy ona, że nie będzie na takim poziomie dyskutować i że zakazuje w szkole rozmów o giełdzie i oglądania telegazety w naszym pokoju. Po takiej odzywce Jacek u nas długo nie popracuje. Powiedziałem mu to po zebraniu, ale tylko się roześmiał. – W zeszłym tygodniu zarobiłem beczkę – powiedział radosny. Beczka to miliard... (kwota przed denominacją, obecnie jest to 100 tys. zł – przyp. red.) Czwartek Klub graczy przeprowadził się do szkolnej pracowni komputerowej. Dziś nakryła nas tam dyrektorka, gdy Jarecki szkolnym modemem ściągał wyniki z dogrywek. Żeby biedaka nie wylała z roboty. Nie ma grosza, bo dostał w skórę na Exbudzie. A tłumaczyłem, żeby się w to nie pchał. (...) Jutro na pewno wszystko pójdzie do góry. Szkolni panikarze kraczą o krachu w szatni wf – teraz tam jest klub giełdowy. Chodzi się pojedynczo, żeby dyrektorka nie połapała się, gdzie gadamy. Czwartek Ponad tydzień nie pisałem, bo i o czym. Giełda skończyła się tak, jak przewidywałem. Akcje lecą na łeb na szyję, niektórych w ogóle, nie można sprzedać, tylko można sobie popatrzeć, jak się traci. Wieczorem przyszedł do mnie Jacek pożyczyć parę milionów. Przed bessą zdążył sprzedać połowę, na reszcie ma straty, ale powtarza, że trzeba teraz kupować, bo zaraz

bie o tamtych czasach. Może warto wprowadzić ten obszar do programu zajęć w szkole i na studiach. Zainspirowani konferencją „20 lat przemian ustroju gospodarczego” na UEK przypomnijmy sobie o szoku gry na giełdzie, o boomie kredytów, handlu obwoźnego, seriali, internetu, telefonów komórkowych, białych skarpetek, siłowni, solariów, supermarketów czy disco polo. Pamiętasz ten moment, znasz kogoś, kto to pamięta? Może pamiętają to twoi rodzice? Napisz do nas na adres: gazeta@ uek.krakow.pl, wpisując tytuł TRANSFORMACJA (nagrody dla najlepszych). Łukasz Salwarowski W oczekiwaniu na wasze historie przypomnijmy sobie o tych czasach dzięki książce „20 lat nowej Polski w reportażach wg Mariusza Szczygła”, wyd. 2009 r.

się odbiją. Skończy w samych gaciach. Piątek Dzwonił Jacek, znów marudzi o pożyczkę. Wykręciłem się. Niedziela Zagram. Po prostu zagram. Wieczorem zapytam Jolę, co ona na to: skąd weźmiemy pieniądze? Głupie pytanie, mamy przecież 4800 dolarów ma koncie. Kiedy jej przypomniałem dostała szału. Zaczęła krzyczeć, że zrujnowała sobie kręgosłup na winobraniach w Szwajcarii po to, żeby odłożyć na mieszkanie, a nie żebym to przetracił na giełdzie. Tak jak bym ja też przez trzy lata nie zbierał tych cholernych winogron. Środa Jacek miał rację. Ceny się odbiły i od dwóch sesji prawie niczego nie można kupić. Same redukcje i oferty kupna. I na każdej sesji 10 procent zysku. Policzyłem, że w dwa dni z tych 4800 dolarów zarobiłbym 5808. Można oszaleć. Czwartek Znowu rozmawiałem z Jolą o tych dolarach. Beznadzieja. Ja o 1000 dolarach na czysto w dwa dni, ona o obozie zuchowym dla Krzysia, jakiś butach spodniach, majtkach i o mieszkaniu do kupienia. Trzymając 4800 dolarów w PKO dwóch pokojów z kuchnią nie dorobimy się nigdy... cd. nastąpi...


WYDARZENIA

Charytatywnie na UEK

Wszystkie darowizny przekazane w ramach 3. edycji akcji przeznaczone zostaną na zakup specjalistycznych kardiomonitorów (koszt jednej sztuki to ok. 35 000 zł). Więcej: http://www.odnowaszpitala. pl/prawnicydzieciom3.html

Prof. Andrzej Chochół – Prorektor UEK ds. Studenckich oraz dr hab. med. Maciej Kowalczyk – dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie dekorują zwycięzców. 19 lutego 2010 r. w hali sportowej naszej Uczelni odbyło się uroczyste zakończenie trzeciej edycji akcji charytatywnej „Prawnicy Chorym Dzieciom”, organizowanej przez Fundację Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Chcąc wesprzeć modernizację szpitala, przedstawiciele kancelarii prawnych, gwiazdy polskiego sportu, lekarze i pracownicy administracji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie zmierzyli się ze sobą podczas charytatywnego turnieju piłkarskiego, rozegranego w naszej hali. Na boisku gościliśmy wybitne sławy występujące niegdyś w Polskiej reprezentacji, wśród których obecni byli m.in.: Jerzy Brzęczek, Radosław Kałużny, Tomasz Kłos, Marek Koźmiński, Mi-

rosław Szymkowiak, Grzegorz Mielcarski oraz Sławomir Wojciechowski. Zmagania piłkarskie podziwiało ponad 200 osób. Po zakończeniu rozgrywek piłkarskich odbył się koncert muzyczny zespołu ELVIS BROTHERS. Aranżacje największych hitów Elvisa Presleya oraz Beatlesów zachwyciły publiczność. Podczas spotkania organizatorom udało się wylicytować podarowane przez polskich sportowców upominki, wśród których znalazły się m.in.: piłki z autografem Jerzego Dudka, koszulki z autografami polskich siatkarek (reprezentacja Polski i „Muszynianka”), wyjątkowy kalendarz na rok 2010 z autografem himalaistki – Kingi Baranowskiej, płyty ze specjalnym materiałem filmowym serialu W11 z autografem Sebastiana Wątroby i wiele innych.

Patronat honorowy nad akcją objęli: · Prof. dr hab. Roman Niestrój – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie · Prof. dr hab. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa · Insp. mgr Wacław Orlicki – Komendant Miejski Policji w Krakowie · Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak – Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum · Prof. dr hab. Stanisław Sagan – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Rzeszowski · Prof. dr hab. Henryk Dolecki – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński · Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Uczestnicy, darczyńcy i organizatorzy akcji charytatywnej „Prawnicy Chorym Dzieciom”

7


WYDARZENIA Roman Kluska nagrodzony za Całokształt Osiągnięć

Wręczono LAURY MAGELLANA 2009 Zakończyła się druga edycja prestiżowego konkursu Korporacji Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Podczas uroczystej gali 5 lutego 2010 r. w Sali Senackiej naszej Uczelni wręczono nagrody za całokształt osiągnięć zawodowych oraz w kategoriach: Debiut, Manager Roku, Osiągniecie Pozazawodowe i Magellan Roku 2009. Zwycięzców w poszczególnych kategoriach wybrało gremium ponad 120 członków Korporacji Absolwentów UEK. Nagrodę za CAŁOKSZTAŁT OSIĄGNIĘĆ przyznano Romanowi Klusce, polskiemu przedsiębiorcy i filantropowi, założycielowi wydawnictwa i księgarni wysyłkowej „Prodoks”, twórcy firmy Optimus, która produkowała i dystrybuowała komputery PC oraz kasy fiskalne, następnie weszła na giełdę papierów wartościowych. Nagrodę w kategorii DEBIUT ROKU otrzymał Przemysław Kułyk, prezes firmy K&K Consulting – za stworzenie grupy spółek doradczych, które osiągnęły szybki wzrost przychodów, wykorzystując spowolnienie gospodarcze. Przemysław Kułyk został doceniony przez jury za samodzielność i odwagę w podejmowaniu nowych działań. Nagrodę w kategorii MENEDŻER ROKU otrzymał prezes spółki Armatura Kraków S.A., Konrad Hernik – za wybitne osiągnięcie, jakim jest skuteczna strategia i świetne wyniki firmy Armatura na bardzo konkurencyjnym i dotkniętym kryzysem rynku, dzięki czemu polska firma konkuruje z włoskimi czy niemieckimi potentatami w branży.

8

Nagrodę w kategorii OSIĄGNIĘCIE POZAZAWODOWE ROKU przyznano Rafałowi Ziobro – za wybitne osiągnięcie, jakim jest pierwsze „polskie” przepłynięcie wpław Cieśniny Gibraltarskiej oraz trasy z Roben’s Island, co wymagało zarówno żelaznej kondycji, jak i dobrego menedżerskiego podejścia w przygotowaniach. Rafał Ziobro został doceniony również za organizację siedmiu edycji Krakowskiego Festiwalu Górskiego, największej tego typu imprezy w Europie. FENOMENEM ROKU, czyli Nagrodę Główną, przyznawaną za osiągnięcie, wydarzenie lub zjawisko mające istotny wpływ Laury Magellana to nagrody za wyjątkowe projekty z dziedziny zarządzania i biznesu oraz wybitne osiągnięcia społeczne, przyznawane już po raz drugi przez alumnów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ideą konkursu jest poszukiwanie współczesnych Magellanów, którzy podobnie jak on łączą wizję z wytrwałością. Laureatami pierwszej edycji konkursu byli: przedsiębiorca, mistrz rajdowy, założyciel grupy Zasada Sobiesław Zasada (Laur Magellana za całokształt osiągnięć zawodowych), prezes spółki InPost.pl Rafał Brzoska (Laur Magellana w kategorii Menedżer Roku), kierownik wp.tv Łukasz Skalik (Laur Magellana w kategorii Debiut Roku), prezes Stowarzyszenia MANKO, inicjator kampanii społecznej Lokal bez Papierosa Łukasz Salwarowski (Laur Magellana w kategorii Osiągnięcia Pozazawodowe). Za fenomen roku – uhonorowany Nagrodą Główną – uznano rosnącą skuteczność mechanizmu „1 proc. podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego”. Więcej: www.laurymagellana.pl


WYDARZENIA

Dziękując za nagrodę, otrzymaną w kategorii Całokształt Osiągnięć, Roman Kluska powiedział: – Chciałbym bardzo podziękować za to zaszczytne wyróżnienie. Nie przesadzę, jeśli powiem, że to wyróżnienie w jakimś sensie jest zapoczątkowane przez tę Uczelnię. Ja studiowałem tutaj w trudnych czasach, czasach poprzedniego ustroju i właśnie na tej uczelni myślenie bez ograniczeń, myślenie wolne, myślenie nie objęte cenzurą, wykłady, podczas których profesorowie w dużej mierze mówili to, co myśleli, były czymś wspaniałym. Zdarzało mi się być w innych ośrodkach akademickich – to był inny świat. To był świat ograniczony, świat, w którym wolno było mówić tylko to, co wolno, a to co nieprawomyślne – było niedopuszczalne. Bardzo się cieszę, że mogłem tu studiować. Gratuluję wszystkim władzom Uczelni, studentom, dlatego że ta Uczelnia to jest wspaniałe kształtowanie charakteru, wspaniałe kształtowanie tej właśnie wizji bez ograniczeń. na życie gospodarczo-społeczne Polski, otrzymał Wojciech Sobieraj. Laureat został doceniony za skuteczne wprowadzenie na – wydawałoby się – zapełniony rynek bankowości nowego gracza Alior Banku i zdobycie w bardzo trudnym dla tej branży okresie szybko stabilnej i mocnej pozycji rynkowej. Nagrody w poszczególnych kategoriach wręczali: Janina Ochojska (PAH), Roman Młodkowski (TVN CNBC Biznes), prof. Roman Niestrój (Rektor UEK), dr Piotr Buła (dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK), Artur Waliszewski (Google Polska), Borys Skraba (prezes Korporacji Absolwentów UEK). Bartosz Jacyna, sekretarz Jury Konkursu Laury Magellana, podsumowując drugą edycję konkursu, powiedział m.in.: – Druga edycja okazała się sukcesem. Niełatwo jest dotrzeć do potencjalnych kandydatów, więc tym bardziej cieszy, że liczba zgłoszeń zwiększyła się aż o 1/3 w stosunku do roku poprzedniego. W moim odczuciu konkurs ten spełnia swoją rolę – promocję ludzi o charakterze Magellana. To nie wiedza, a nawet nie talent decyduje, że ludzie osiągają nadzwyczajne wyniki, tylko przede wszystkim charakter, niezłomność w dążeniu do celu, wizja i umiejętność uczenia się. Powinniśmy kształtować w sobie dumę ze swoich osiągnięć i osiągnięć innych, tworzyć kulturę zorientowaną na innowację i skuteczność w biznesie. Polska nie jest krajem gorszym od innych; jedynymi, którzy mogą stać na drodze rozwoju, jesteśmy my sami. Zarówno w skali mikro, jak i całego społeczeństwa. Konkurs Laury Magellana potrzebuje jeszcze kilku lat rozwoju, aby stać się rozpoznawalną marką i wartością. Po drugiej edycji można powiedzieć, że konkurs jest na dobrej drodze, aby to osiągnąć. W tym roku na galę przybyło wielu znamienitych gości. Widać, że ludzie po UEK (AE) stają się mocnym kręgosłupem gospodarki i biznesu. Jako absolwenci tracimy kontakt z kolegami ze studiów, więc zarówno konkurs, jak i sama Korporacja Absolwentów UEK to sposób, aby zbudować wartość na zintegrowanym środowisku aktywnych absolwentów rozsianych po Małopolsce, całym kraju i świecie. Patronat honorowy nad konkursem objął Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. Roman Niestrój. Patroni medialni: „Dziennik Gazeta Prawna”, TVN CNBC Biznes, Onet.pl, Goldenline, Miesięcznik „Manko”, „Kurier UEK”, Radiofonia. Partnerzy organizacyjni: Społeczna Agencja PR, NZS Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Firma Warski, Agencja Interaktywna Trendmaker.

Przemysław Kułyk odbiera nagrodę w kategorii Debiut Roku z rąk Piotra Buły –dyrektora Krakowskiej Szkoły Biznesu

Wojciech Sobieraj – laureat Nagrody Głównej

Anna Buczek odbiera nagrodę w kategorii MENEDŻER ROKU dla Konrada Hernika, prezesa Armatury Kraków S.A.

Rafał Ziobro odbiera laur w kategorii Osiągnięcie Pozazawodowe Roku

9


WYDARZENIA Kazimierz Kutz, snujący opowieść o tożsamości kulturowej Górnego Śląska

Jubileuszowe Sympozjum GAP na Jubileusz UEK Bezpieczeństwo dostaw gazu do Polski i finansowanie kultury – te dwa wprawdzie odległe, ale jakże istotne tematy budzą ostatnio ogromne zainteresowanie. O obydwu dyskutowali w Ustroniu uczestnicy sympozjum „Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna”. Zorganizowane przez Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej spotkanie (15–17 stycznia 2010 roku) to już 30. z tego cyklu sympozjów. W tym roku stanowiło ono część obchodów jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dzień 1. Konflikt gazowy Rosja – Unia Europejska – Polska Gospodarzem obrad 15 stycznia był prof. Stanisław Rychlicki, kierownik Katedry Inżynierii Naftowej AGH oraz przewodniczący Rady Nadzorczej PGNiG SA. Warto przytoczyć kilka ciekawych spostrzeżeń z pełnego konkretów i rzeczowego zagajenia na temat dostaw gazu do Polski. Gaz a sprawa polska Mapa istniejących i planowanych rurociągów gazowych pokazuje jednoznacznie, że Polska zamiast pełnić naturalną, ze względu na położenie geograficzne, rolę głównego europejskiego węzła gazowego, jest wyspą otoczoną od północy i południa gazociągami. Nie zagraża to, zdaniem prof. Rychlickiego, bezpieczeństwu dostaw gazu, które oparte są na przesłankach biznesowych, ale osłabia pozycję Polski jako kraju tranzytowego. W wystąpieniu prof. Rychlickiego nie zabrakło gorzkich uwag na temat dywersyfikacji dostaw gazu, która wieczorem stała się motywem przewodnim debaty oksfordzkiej przeprowadzonej między studentami AGH i GAP UEK. Konkluzją zagajenia było spostrzeżenie, że o „dywersyfikacji” dostaw gazu mówi się w Polsce od 20 lat, szczególnie zimą i tym intensywniej, im bliżej jesteśmy terminu zakończenia/odnowienia umowy z Rosją. Jednak w sferze inwestycji umożliwiających zróżnicowanie kierunków dostaw nie zrobiono w tym czasie absolutnie nic. Do zaniechań w dziedzinie planowania i inwestycji w infrastrukturę przesyłową gazu w latach 1992–2010 nawiązał również prezes PGNiG SA, Michał Szubski. Pol-

10

ska nie posiada żadnych zdolności technicznych do przyjmowania dostaw gazu z kierunku zachodniego. Brakuje również wystarczającej ilości zbiorników magazynowania gazu: posiadamy 1,6 mld m3, a powinniśmy 4,5 do 6 mld m3. W tej sytuacji zupełnie niezrozumiały wydaje się być wstręt do gazu z Rosji, wykazywany zwłaszcza przez polityków. W negocjacjach konieczna jest zmiana podejścia. Obecnie w stosunku do Rosjan dominuje postawa przymusu kontraktowania: „Musimy kupić od Was gaz”. Tymczasem negocjacje należy rozpoczynać od zdania „Chcemy kupić od Was gaz”. Uwolnić gaz! Konsekwentnym zwolennikiem liberalizacji rynku, zwłaszcza uwolnienia taryf, okazał się dr Leszek Juchniewicz, przez dziesięć lat szef Urzędu Regulacji Energetyki, a obecnie prezes Zarządu Mostostal Zabrze Holding SA. W porównaniu z rynkiem gazowym, rynek energetyczny został o wiele bardziej zliberalizowany. Jedynie odbiorcy z tzw. grupy „G”, odbierający nie więcej niż 25% energii elektrycznej, cieszą się państwową regulacją taryf. W przypadku gazu najbardziej odpowiednim, analogicznym rozwiązaniem byłoby utrzymanie regulacji cen wyłącznie wobec odbiorców z grupy „W1”, zwanych „kuchenkowiczami”. Wymuszona przez Komisję Europejską liberalizacja rynku dostaw gazu mogłaby, zdaniem Jacka Sochy, ministra Skarbu Państwa w rządzie premiera Marka Belki w latach 2004–2005, a obecnie wiceprezesa i partnera PriceWaterhouseCoopers w Polsce, doprowadzić do sytuacji, w której przez terytorium Rosji transportowany byłby cudzy gaz. Budowa

Prof. Stanisław Rychlicki, kierownik Katedry Inżynierii Naftowej AGH oraz przewodniczący Rady Nadzorczej PGNiG SA. tzw. interkonektorów, czyli połączeń międzysystemowych, pozwoliłaby dostarczać gaz nie do granic konkretnego kraju, lecz do granic Unii Europejskiej. Ani liberalizacji rynku, ani tym bardziej dywersyfikacji dostaw


WYDARZENIA gazu nie da się zadeklarować i przeprowadzić jednym posunięciem. Fakt, że rurociągi naftowe i gazociągi coraz częściej nasz kraj omijają, jest zdaniem Pawła Olechnowicza, prezesa Zarządu i dyrektora generalnego Grupy Lotos, wynikiem niesłychanie konsekwentnej strategii stosowanej przez Rosjan, nie w złej wierze wobec Polski, ale w trosce o trwały rynek zbytu dla własnego gazu. Uwięzić gaz! Ciekawym urozmaiceniem debaty były uwagi o innych rodzajach gazu niż gaz ziemny, w tym o CO2, które wygłosił prof. Stanisław Nagy, kierownik Katedry Inżynierii Gazowniczej AGH. Nie wiadomo z całą pewnością, czy wzrost emisji CO2 jest antropogeniczny, ani czy związane z tym ocieplenie klimatu da się zahamować przez ograniczenie emisji CO2. Te wątpliwości nie zwalniają jednak rządów krajów rozwiniętych z podejmowania kroków w trzech kierunkach: ograniczenia energochłonności, ograniczenia emisji CO2 oraz zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych. Energochłonność właśnie spadła z powodu kryzysu gospodarczego. Wielkość emisji CO2 zależy od postawy Chin, Indii i USA. W Polsce dość dobrze rozwija się technologia składowania CO2 pod ziemią, będąca alternatywą dla zmniejszania emisji. W sprawie odnawialnych źródeł energii największym mankamentem jest brak średniookresowej strategii działania, np. brak planów inwestycji w gaz niekonwencjonalny, który dla Polski opartej na węglu jest alternatywą nie do pogardzenia. Wieczór w Ustroniu zdominowała debata oksfordzka pt. Ta izba twierdzi, że sprzeczne interesy państw UE zagrażają dostawom gazu do Europy. W szranki retoryki stanęli broniący tezy studenci AGH i studenci GAP, próbujący ją podważyć. Zwycięstwo tym razem przypadło GAPowiczom, ale studenci AGH imponowali siłą argumentów i nie oddali zwycięstwa bez walki. Obrady zakończył minister Michał Boni, przedstawiając ze swadą elementy raportu zespołu rządowych ekspertów: Polska 2030, dotyczące gazu i bezpieczeństwa jego dostaw. Podobnie jak w poprzednich wypowiedziach ekspertów dominowało strategiczne podejście do problematyki. Dzień 2. Kultura a transformacja Tematyka kultury przenikała całe sympozjum. Pod koniec obrad o gazie zjawił się Gość Niespodzianka, Ka-

zimierz Kutz, snujący opowieść o tożsamości kulturowej Górnego Śląska. Filozofię życia Ślązaków podsumował anegdotą o próbującej zrozumieć genius loci Silesiae dziennikarce, której po długim pobycie na Śląsku stary sztygar po szychcie zdradził tajemnicę. „My som tacy dobrzy i szczęśliwi, bo my to wszystko smolimy!”. Na wieczornej biesiadzie znakomity trzyczęściowy koncert zagrał Kuba Sienkiewicz. Nie słyszawszy wystąpienia Mistrza Kutza, nawiązał do jego śląskiego przesłania śpiewając m.in. „Przewróciło się – niech leży!”. Nim gospodarz drugiego dnia, prof. Jacek Purchla, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie oraz kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, przeniósł ciężar dyskusji na bardziej konstruktywne tory, uczestnicy Sympozjum GAP wzięli udział w trzech wycieczkach głęboko osadzonych w lokalnej kulturze Beskidu Śląskiego, m.in. szlakiem architektury, przygotowanej przez młodego historyka sztuki, miłośnika Śląska Cieszyńskiego, Dominika Konarzewskiego. Cenną pamiątką z tej wycieczki okazał się wydany przez Katedrę GAP i Fundację GAP ilustrowany przewodnik „Wisła i okolice”. Kiedy damy i dżentelmeni rozmawiają o pieniądzach ? – Gdy idzie o kulturę. Obrady po barwnym choć krótkim zagajeniu prof. Purchli rozpoczął minister kultury, Bogdan Zdrojewski. Nawiązywał w swym wystąpieniu wielokrotnie do Kongresu Kultury Polskiej z września 2009 r. Rozgorzała na nim dyskusja interesująca dla uczestników Sympozjum na temat finansowania instytucji kultury. Dylemat, czy i do jakiego stopnia instytucje kultury powinny się samofinansować, podlegać mechanizmom rynkowym, nie został oczywiście rozstrzygnięty. Dobra kultury bywają niekomercyjne i tym bardziej stanowić mogą dobro publiczne, które finansować musi państwo. Jak jednak ocenić i kto, jeśli nie publiczność (odbiorcy, klienci), ma dokonać oceny wartości przedsięwzięcia lub instytucji kultury? W późniejszej dyskusji nawiązały do tych poglądów Anda Rottenberg z Fundacji Instytut Promocji Sztuki oraz Izabella Cywińska, pierwsza niekomunistyczna minister kultury. Tłumaczyły, że przeznaczanie środków publicznych na wspieranie kultury, która się nie sprzedaje rynkowo, nie powinno być uważane za marnowa-

nie środków publicznych, lecz jako inwestycja w rozwój tożsamości kulturowej, a nawet jako inspiracja dla biznesu. W tym samym panelu dyskusyjnym głos zabrała także była ambasador Słowacji w Warszawie, deputowana do Słowackiej Rady Narodowej, Magdalena Vášáryová, która przy całej złożoności problemu finansowania kultury pozazdrościła Polakom tego, że ekonomiści zabierają głos w tej debacie. Wystąpienie ministra Zdrojewskiego i panel dyskusyjny połączyła tematyka wypowiedzi, ale te części sympozjum przedzielone były kilkoma interesującymi prelekcjami. Dzięki prezentacji pt. „Instytucje kultury i uczestnictwo Polaków w życiu kulturalnym”, przygotowanej przez dr. Krzysztofa Jakóbika i Agnieszkę Chochorowską z Urzędu Statystycznego w Krakowie, słuchacze dowiedzieli się, ile książek, wyjść do teatru, kina i na koncerty przypada na jednego Polaka, a nawet Małopolanina. Arcyciekawymi wystąpieniami zauroczyli kolejno dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim, Krzysztof Markiel, opowiadający o znaczeniu kreacji i wrażliwości w kulturze, a następnie prorektor ASP w Krakowie, prof. Antoni Porczak, mówiący o nowoczesnych intermedialnych środkach przekazu kultury. Mocnym punktem drugiego dnia obrad, ocenionym bardzo ciepło przez Izabellę Cywińską, okazał się film przygotowany przez studentów GAP-u, pt. „Kultura Rzeczy Pospolitej”. Sympozjum zakończył drugi Gość Niespodzianka, redaktor naczelny „Polityki”, Jerzy Baczyński. Mówił o laureatach Paszportów „Polityki” i trudach utrzymania społeczno-kulturalnego charakteru tygodnika, wpisując się doskonale w tematykę drugiego dnia i zamykając obrady. Później, do białego rana trwała rozpoczęta uroczystą galą pożegnania ostatniego rocznika studentów GAP, towarzyska część sympozjum. Materiały, prezentacje i fotografie z XXX Sympozjum GAP, a także „Gazetę Sympozjalną” można znaleźć w portalu ekonomicznym GAP-u: www.e-gap.pl oraz na stronie Katedry: www.gap.uek.krakow.pl. Marek Benio Adiunkt w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej

Od lewej: Anda Rottenberg, Izabella Cywińska, Magdalena Vášáryová, prof. Jacek Purchla

11


NAGRODY

Wyróżnienie dla projektu Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK (MSAP) otrzymała wyróżnienie w konkursie „Liderzy wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce” w kategorii „Wiedza – umiejętności – kwalifikacje” – za realizację projektu „Sieć transferu innowacji poprzez system zamawianych prac magisterskich i doktorskich”. Wyróżniony projekt był realizowany przez MSAP w latach 2005– 2006 we współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Tarnowskim Klastrem Przemysłowym „Plastikowa Dolina S.A.”. Jego celem było umożliwienie studentom (i doktorantom) napisania pracy magisterskiej lub doktorskiej opartej na praktyce gospodarczej, której założenia mogły być wykorzystane przez konkretne przedsiębiorstwo. Ponadto realizacja projektu miała ułatwić firmom dostęp do rozwiązań opracowywanych przez krakowskie ośrodki naukowo-badawcze oraz wzmocnić współpracę podmiotów gospodarczych ze szkołami wyższymi. Projekt realizowano w ramach działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegro-

wanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006, finansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) oraz budżetu państwa. Do najważniejszych osiągnięć (rezultatów) projektu należy zaliczyć: - powstanie 47 rozwiązań innowacyjno-racjonalizatorskich w formie prac magisterskich (45) i doktorskich (2), z których część została z powodzeniem wdrożona w przedsiębiorstwach, - stworzenie i przetestowanie instytucjonalnego i organizacyjnego modelu intraregionalnej sieci transferu innowacji, w skład której weszli dostawcy oraz odbiorcy nowych rozwiązań (model opisano w poradniku „System zamawiania prac naukowych”),

czyła w dniu 8 grudnia Katarzyna Sobierajska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Gratulujemy!

Agata Machnik-Pado, Piotr Kopyciński Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK

I nagroda za najlepszą

Nagrodzony przez Ministra Sportu i Turystyki Praca magisterska Mateusza Raka – absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – pt. „Kierunki wykorzystania technologii informatycznych w procesie świadczenia usług turystycznych” zajęła III miejsce w konkursie o Nagrodę Ministra Sportu i Turystyki na najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej. Promotorem pracy był dr hab. Józef Sala, prof. UEK – kierownik Katedry Turystyki UEK. Nagrodę laureatowi konkursu i promotorowi wyróżnionej pracy wrę-

- stworzenie narzędzi promujących wdrożenie przez szkoły wyższe systemu zamawiania prac naukowych, - stworzenie możliwości zatrudnienia autorów prac w przedsiębiorstwach zlecających ich wykonanie, - zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców zagadnieniami generowania i transferu innowacji. Konkurs „Liderzy wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce” był przeprowadzony na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez konsorcjum w składzie PSDB Sp. z o.o. oraz Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym przy Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Celem konkursu była identyfikacja i upowszechnienie najlepszych praktyk związanych z wdrażaniem Regionalnych Strategii Innowacji na terenie Polski.

pracę magisterską o funduszach inwestycyjnych

Mateusz Rak

Praca magisterska Krzysztofa Sieczkowskiego „Ocena wyników działających w Polsce funduszy inwestycyjnych, przy wykorzystaniu miar efektywności zarządzania portfelem papierów wartościowych, w kontekście wpływu sytuacji giełdowej na wartość jednostek uczestnictwa”, napisana na Wydziale Finansów UEK pod kierunkiem dr Krystyny CzepieleskiejKałki, zdobyła I nagrodę w Konkursie Izby Zarządzających Funduszami I Aktywami na najlepsze prace magisterskie o funduszach inwestycyjnych. Gratulujemy!

Laureaci 7. edycji konkursu o Nagrodę Ministra Sportu i Turystyki; trzeci od prawej: prof. Józef Sala

Kolejna nominacja profesorska Prof. dr hab. Jadwiga Adamczyk z Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UEK została uhonorowana przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego zaszczytnym tytułem profesora nauk ekonomicznych. Profesor Adamczyk dołączyła tym samym do grona 53 profesorów tytularnych naszej Uczelni. Gratulujemy nominacji, która jest podkreśleniem wysokiej rangi uczonych i nauczycieli akademickich.

12

Laureat podczas wręczenia nagród 15.12.2009 r. w Sali Notowań Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie.


NAGRODY

Najlepszy w angielskim biznesowym Student naszej Uczelni, Paweł Pankiewicz, został zwycięzcą czwartej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Językowego „LCCI Business English Competition”. W pierwszej dziesiątce znaleźli się także dwaj inni studenci Uniwersytetu – Tomasz Krais i Jakub Palowski, laureaci odpowiednio 3. i 7. miejsca.

W ramach konkursu, organizowanego co roku przez Krajowego Reprezentanta Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce, studenci mieli okazję po raz kolejny zmierzyć się w zmaganiach sprawdzających ich znajomość języka angielskiego w środowisku biznesowym. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie rozwiązać leksykalny test wyboru, składający się z 20 pytań zamkniętych oraz napisać esej na zadany temat. Tegoroczny temat eseju brzmiał: „Discuss the importance of technological methods of communication in the modern business world”. Komisja Egzaminacyjna złożona z brytyjskich ekspertów Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej wyłoniła z ponad 770 osób z całej Polski 10 laureatów. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się dnia 7 maja w Warszawie. Tegoroczna edycja konkursu odbywała się pod honorowym patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbary Kudryckiej. Szczegóły nt. konkursu: www.lcci.org.pl

Paweł Pankiewicz, student V roku, kierunku Finanse i rachunkowość, specjalność Doradztwo podatkowe. A oto, co powiedział po konkursie: Zastał Pan laureatem pierwszego miejsca konkursu, w którym wzięło udział ponad 700 osób. Jakie to uczucie? To przyjemne uczucie i wielki zaszczyt, ale nie jestem typem człowieka, który wpada w samouwielbie-

Wygrana – i co dalej? Wkrótce przystąpię do egzaminu magisterskiego. Na przełomie lutego i marca zdaję egzamin z niemieckiego na poziomie C2. A później? Czeka mnie zderzenie z twardą rzeczywistością rynku pracy. Już teraz szukam pracy związanej z finansami lub doradztwem podatkowym. Solidna znajomość języków obcych i wysoka średnia ze studiów to ważne atuty, ale czy wystarczą, by znaleźć ciekawe stanowisko? Mam nadzieję, że tak.

nie na wieść o sukcesie. Cieszę się, że mogłem godnie reprezentować naszą Uczelnię. Gratulacje należą się również Tomaszowi Kraisowi oraz Jakubowi Palowskiemu, którzy osiągnęli świetne wyniki. Już raz Pan startował w tym konkursie, co skłoniło Pana do ponownego w nim udziału? W konkursie LCCI startowałem łącznie trzy razy zajmując kolejno ósme, czwarte i pierwsze miejsce. Mój wielokrotny udział wynikał z niedosytu: ani ósme, ani czwarte miejsce nie zadowoliło mnie. Chciałem udowodnić sobie, że potrafię wygrać. Co pomogło wygrać? Ukończony lektorat biznesowego języka angielskiego z wybitnym filologiem, panią mgr Aleksandrą Szul z naszego Uniwersytetu. Oprócz tego niezbędny był upór, determinacja i maksymalne skupienie podczas pisania eseju. Jakieś rady dla naszych studentów, którzy chcieliby w przyszłości stanąć do konkursu? Jak Pan się przygotowywał do konkursu? Na ile to zasługa nauki własnej, a na ile pomogły zajęcia w SJO? Radziłbym kolegom i koleżankom dużo czytać w języku angielskim. Warto poznać nie tylko Business English, ale również wyszukane słownictwo literackie, które pomaga kształtować elegancki styl pisania i umiejętność formułowania myśli. Do konkursu nie przygotowywałem się w żaden konkretny sposób. Sukces to wynik kilku czynników: długoletniej nauki angielskiego, świetnego lektoratu z mgr Szul i szczęścia. Zdobycie I nagrody poza satysfakcją przynosi wymierne korzyści. Jakie? Co Pana najbardziej ucieszyło? Za zdobycie I miejsca Organizator przewidział szereg nagród, w tym płatną praktykę wakacyjną w firmie Impel, kurs wybranego języka obcego, voucher na dowolny egzamin LCCI English for Business, słowniki oraz złotą statuetkę. Najbardziej cieszę się z kursu językowego, dzięki niemu poza angielskim i niemieckim będę mógł zgłębiać włoski lub rosyjski.

Wit Górski – kierownik Studium Języków Obcych UEK, którego uczniem jest Paweł Pankiewicz, poproszony o refleksję nt. wygranej, powiedział: Kierownictwo SJO UEK z ogromnym zadowoleniem odnotowało sukcesy naszych studentów biorących udział w konkursie LCCI. Na szczególną uwagę zasługuje niezłomna postawa i determinacja Pawła Pankiewicza, którego nie satysfakcjonowało żadne miejsce oprócz pierwszego. Jak można zauważyć na podstawie udzielonego wywiadu, SJO UEK bardzo dobrze przygotowuje naszych studentów do wszelkich kwalifikacji językowych (mam na myśli egzaminy certyfikowane, jak również konkursy w językach obcych). Dzięki takim sukcesom podtrzymywana jest renoma, jaką SJO cieszy się od lat w środowisku akademickim Krakowa. Certyfikaty oraz nagrody zdobywane przez naszych wychowanków w konkursach organizowanych poza uczelnią są obiektywnym potwierdzeniem kompetencji językowych naszych studentów. W tym miejscu chciałbym ponownie podziękować lektorom przygotowującym naszych laureatów, wspomnianej już wcześniej mgr Aleksandrze Szul, lecz także mgr Lidii Zielińskiej i mgr. Józefowi Korzyckiemu, którzy przyczynili się do sukcesu studentów zajmujących odpowiednio miejsca 3. i 7. Myślę, że źródłem tak mocnej pozycji SJO jest stałe modyfikowanie i dostosowywanie programów nauczania do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, jak również dążenie do programów „szytych na miarę”, czyli takich, dzięki którym studenci mają możliwość poznania słownictwa specjalistycznego kierunku, który studiują. Nie można w tym miejscu pominąć przychylności władz Uczelni wobec nauczania języków obcych, dzięki której pod względem godzin lektoratów prowadzonych na publicznych uczelniach ekonomicznych znaleźliśmy się na drugim miejscu w Polsce.

13


WYWIAD

Ogłaszamy nabór absolwentów! Wywiad z prof. dr hab. Anną Czubałą, nowo wybraną prezes Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Czym dla Pani osobiście jest objęcie stanowiska prezesa Stowarzyszenia Absolwentów UEK? Wyróżnieniem, obowiązkiem, czy może kolejną funkcją do pełnienia? Funkcja prezesa stowarzyszenia jest przede wszystkim funkcją społeczną. Jest wyróżnieniem, ponieważ jest funkcją z wyboru. Wyboru takiego dokonał Zarząd Stowarzyszenia. Ten Zarząd to 15 osób. Nowo ukonstytuowany Zarząd składa się z sześciu emerytów, a resztę stanowią pracownicy uczelni.

kształcenia, kierunki kształcenia, programy oraz przydatność w praktyce wiedzy, którą wynieśli z uczelni. Są ważne również dla Biura ds. Jakości Kształcenia. Poprzez ankiety wśród absolwentów można by zorientować się, jak absolwenci oceniają poziom jakości kształcenia na naszej uczelni. Kontakty z absolwentami są również cenne dla Fundacji oraz samego Stowarzyszenia. Niewątpliwie zatem istnieje potrzeba podjęcia działań, które pomogą stworzyć sprawny system komunikacji z absolwentami uczelni.

Jak ocenia Pani dotychczasowe działanie Stowarzyszenia Absolwentów? Nie będę oceniała dotychczasowego działania Stowarzyszenia Absolwentów z tej prostej przyczyny, że ani nie byłam w Zarządzie Stowarzyszenia, ani też nie byłam jego aktywnym członkiem. Proszę o to pytać Profesora Andrzeja Szromnika, który był prezesem Stowarzyszenia 24 lata. Wolałabym porozmawiać o tym, jak ja widzę rolę Stowarzyszenia Absolwentów. Przede wszystkim Stowarzyszenie powinno zainicjować działania zmierzające do uznania bardzo dużej roli absolwentów w kreowaniu wizerunku uczelni, jej promocji, zdobywaniu środków finansowych i sponsorów. Widzę też możliwość wykorzystywania kontaktów z absolwentami dla lokowania studentów na praktykach, prowadzenia badań naukowych, organizacji staży dla pracowników. Oczywiście samo Stowarzyszenie jako organ społeczny nie jest w stanie zestawić bazy adresowej absolwentów. To jest zadanie dla jakiegoś biura ds. absolwentów, w którym pracownik etatowy zajmowałby się komunikacją z absolwentami. Takie biuro powinno powstać na naszej uczelni. Kontakty z absolwentami są potrzebne także władzom rektorskim, które poprzez różne badania mogłyby się dowiedzieć, jak absolwenci oceniają proces

Jakie aktywności, wydarzenia planuje Pani zrealizować w dalszej perspektywie? Warto by na pewno wrócić do rytuału uroczystego rozdawania dyplomów absolwentom, czyli takiego żegnania absolwentów z uczelnią, by ten dzień zapamiętali. Punktem wyjścia działań, które planujemy zainicjować, powinno być rzeczywiste uznanie ważnej roli absolwentów, stworzenie ich bazy adresowej, komunikacja z nimi poprzez Internet czy portal społecznościowy, pozwalający na wymianę różnych opinii. Mamy sławnych absolwentów – tych, którym się powiodło w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym. To oni powinni stać się ważnymi osobistościami w kreowaniu wizerunku uczelni. Powinni być zapraszani, powinni pokazywać studentom, jak w praktyce można wykorzystywać zdobyte wykształcenie. Należy też zadać sobie pytanie, co Stowarzyszenie może zaoferować absolwentom, aby do tego Stowarzyszenia chcieli się zapisać. Najważniejszą sprawą jest oczywiście komunikacja. Stowarzyszenie powinno mieć dobrą i klarowną stronę internetową, z informacjami dla członków o wszystkich ważnych, interesujących ich wydarzeniach na uczelni. Chodzi też o uruchomienie działań zachęcających absolwentów do uczestnic-

14

Prof. dr hab. Anna Czubała – prezes Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie twa w życiu Stowarzyszenia. Przykładem mogą być konkursy na wspomnienia z czasów studenckich, działalności w organizacjach studenckich, wystawy zdjęć itp. Aktualnie historię Stowarzyszenia pisze dr Tadeusz Filar. Można też pomyśleć o Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Dotychczas organizowane zjazdy roczników cieszyły się różną frekwencją (w zależności od tego, jak zżyty był rok studencki). Także i zainteresowanie Balem Błękitnym, którego tradycja sięga 44 lat, z roku na rok maleje. Należy się zastanowić, jak odwrócić tę tendencję i jak w roku jubileuszu uczelni zachęcić do wspólnego świętowania absolwentów Akademii Handlowej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Akademii Ekonomicznej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie... Czy uważa Pani, że poszczególne jednostki uczelni mają świadomość potrzeby kontaktu z absolwentami? Ważnego przecież dla ciągłości działań uczelni, dla informacji zwrotnych, dla rozwoju… …promocji. Myślę, że mają... Brakuje natomiast jednostki, która koordynowałaby konieczne działania. Mamy Stowarzyszenie, którego statutowym celem jest integracja, współdziałanie, tworzenie bazy i wiele innych ambitnych dążeń. Jest również Fundacja, która podziela niektóre aktywności Stowarzyszenia, oraz Sekcja Promocji, która też tym się poniekąd zajmuje. Dziekanaty mają kontakt ze studentami, nie mają narzędzi ani kompetencji do stwo-


WARTO WIEDZIEĆ WYWIAD rzenia bazy absolwentów. Uważam więc, że najwyższa pora, aby na naszym Uniwersytecie powstało biuro dla absolwentów i podjęło działania, których społecznie nie da się zrealizować. Ile członków liczy obecnie stowarzyszenie? W jaki sposób, jakimi działaniami chciałaby Pani Profesor zachęcić nowe osoby do wstąpienia do organizacji i w jaki sposób zaktywizować obecnych członków? Do Stowarzyszenia należy 429 osób, w tym 15-osobowy Zarząd. Jeżeli chodzi o rekrutację, to myślę, że można skoordynować wspólne działania z propozycją Fundacji, która chce rekrutować do Klubu Absolwentów poprzez promotorów. Promotorzy na swoich ostatnich seminariach mogliby zachęcać studentów do wstąpienia do Klubu czy Stowarzyszenia. Studenci wypełnialiby deklarację, dzięki czemu mielibyśmy kontakt przynajmniej z tymi, którzy teraz będą z uczelni odchodzić. Na ostatnim walnym zebraniu Stowarzyszenia obecnych było tylko 37 członków. Jako organizacja społeczna opieramy się na ludzkiej dobrej woli. Nie ma nakazu, że trzeba przyjść. Istnieje ogromna potrzeba uruchomienia środków, które zachęcą absolwentów do większej aktywności. Trzeba zaoferować coś, czego nie oferują inne organy uczelni. Może poprzez ankiety dowiedzieć się, jak absolwenci postrzegają działalność Stowarzyszenia, jakie mają w stosunku do nas oczekiwania... Pomoże to w podejmowaniu skutecznych działań korespondujących z rzeczywistymi potrzebami absolwentów. Zaangażowanie absolwentów może przybierać przecież różne formy – od promowania do sponsorowania, od uczestnictwa w zjazdach do uczestnictwa w wydarzeniach, konferencjach, odczytach organizowanych na uczelni. Kiedy w najbliższym czasie możemy się spodziewać jakiegoś spotkania absolwentów? 29 maja br. przewidziane jest spotkanie jubileuszowe absolwentów. Myślę, że Stowarzyszenie będzie brało w nim aktywny udział. Zamierzamy ogłosić konkurs na wspomnienia, na zbieranie fotografii i zorganizować zapisy do Stowarzyszenia. Wszystkie te działania powinny służyć integracji z absolwentami. Bardzo dobrym pomysłem jest też konkurs na anegdoty o profesorach, wykładowcach, asystentach.

Nie ma na razie niestety miejsca, w którym mogłyby się odbywać zebrania w większej grupie osób. Może takie miejsce znajdzie się w nowym Klubie Pracowników. W marcu planujemy spotkanie, które pozwoli ustalić bardziej konkretny harmonogram – plan działań bieżących i plan na cztery lata. Wspominała Pani o kwestii pokoleniowej. Absolwenci są w różnym wieku, na różnych etapach życia. Dla młodych ważny jest kontakt ze starszymi, umożliwia wymianę doświadczeń, gwarantuje przekaz informacji i stałą komunikację. Dla starszych natomiast ważne są sentymenty, możliwość wspominania, powrotu do lat studenckich. Jednym z celów Stowarzyszenia jest integracja absolwentów. Jest to pole do działań o różnym charakterze w zależności od danej grupy. Tak, powinny to być różne działania. Są np. absolwenci, którzy działali w dawnych organizacjach studenckich i chcieliby napisać o tym, jak wówczas takie organizacje funkcjonowały. Absolwenci z różnych lat studiów mają różne wspomnienia. Stowarzyszenie mogłoby być platformą do tworzenia historii uczelni poprzez historię losów jej absolwentów, ich wspomnienia, anegdoty. Innym pomysłem jest zapraszanie absolwentów na wykłady. Mogą uczestniczyć w nich jako słuchacze albo w roli prelegentów opowiadać o swoich ścieżkach kariery, o tym, jak wygląda wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce, jaki rodzaj wiedzy i doświadczenia ma największe znacznie w danej branży itp. Informowanie absolwentów o ważnych wydarzeniach, konferencjach po-

winno odbywać się drogą internetową – przez dobrze zbudowaną stronę, czytelną, zachęcającą do odwiedzin. Przyznaję, że mało wiem o szczegółach funkcjonowania takich Stowarzyszeń w innych częściach świata, w Europie czy Stanach Zjednoczonych. Na filmach widzimy, jak ci absolwenci są żegnani i jak później utrzymują kontakty poprzez spotkania i zjazdy. Myślę, że możemy korzystać z ich doświadczeń. Obejmuje Pani również stanowisko kierownika Katedry Marketingu UEK, czy nie obawia się Pani połączenia tych dwóch funkcji? Mam na myśli ograniczenia czasowe lub niemożność poświęcenia się jednej z nich w pełni. Nie obawiam się. Myślę, że przy dobrym podziale pracy oba rodzaje działalności będą miały sprawny przebieg. W Stowarzyszeniu mam 3 zastępców: dr Jolantę Juzę, dr. Leszka Strzembickiego, dr. Mariusza Grabowskiego. Wspólnie dokonamy podziału zadań. Funkcja społeczna powinna być przyjemnością. Ale jestem pewna, że od zaangażowania członków Zarządu zależy, czy i co tak naprawdę uda się zrobić. Działalność w Stowarzyszeniu jest dobrowolna, więc nie mam żadnych środków, za pomocą których mogłabym motywować do aktywności. To, że jakieś zadania zostaną zrealizowane, zawdzięczamy tylko dobrej woli członków. Plusem jest to, że rozmaite inicjatywy czy propozycje Stowarzyszenie może zawsze zgłaszać władzom uczelni, bo to po ich stronie leży głównie zdolność do realizacji różnych projektów. Rozmawiała: Agata Duława

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów UEK w Krakowie (2009–2013) Prof. dr hab. Anna Czubała Prezes Dr Jolanta Juza Wiceprezes Dr Leszek Strzembicki Wiceprezes Dr Mariusz Grabowski Wiceprezes Mgr Józef Bałucki Członek Mgr Jan Banachowicz Członek Mgr Elżbieta Franczukowska Członek Kazimiera Gas Członek Dr Janusz Nesterak Członek Mgr Jolanta Ochał Członek Dr Jarosław Plichta Członek Mgr Paweł Spaczyński Członek Mgr Zbigniew Twaróg Członek Dr Krzysztof P. Wojdacki Skarbnik Mgr Halina Wojtal-Lubińska Sekretarz

15


KONFERENCJE Koło Naukowe Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych – organizator konferencji

W pogoni za rozwojem – problemy krajów rozwijających się Czy ponad ¾ krajów świata ma szansę na wzrost gospodarczy i wejście na ścieżkę rozwoju? Jakie przemiany dokonały się w Kambodży po upadku Czerwonych Khmerów? Czy gospodarki BRIC staną się potęgą gospodarczą świata? Jaka jest geneza problemów krajów rozwijających się? Czy firmy rodzinne mają szansę na rozwój w perspektywie obecnych problemów gospodarczych? Na te i wiele innych pytań można było uzyskać odpowiedź podczas konferencji „W pogoni za rozwojem – problemy krajów rozwijających się”, zorganizowanej na naszej Uczelni 14 stycznia br. przez Koło Naukowe Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Konferencję uroczyście otworzył dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK – Prorektor ds. Studenckich. Nawiązał on do tematyki problemów krajów rozwijających się, stawiając pytanie o to, w którym kierunku zmierza gospodarka światowa i podkreślając powagę problemów krajów rozwijających się. Jako pierwszy wystąpił prof. dr hab. Stanisław Miklaszewski, kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Profesor zaznaczył, że problemy krajów rozwijających się to nie tylko zacofanie gospodarcze, czy kwestie społeczne, ale również problemy na tle politycznym i militarnym, które mają wpływ na całą gospodarkę światową.

16

Profesor w swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na Afrykę Subsaharyjską – region potocznie nazywany „zapomnianym przez Boga i ludzi”. Termin ten ma podłoże nie tylko ekonomiczne, ale również polityczne. Dystans między krajami najniżej rozwiniętymi i najwyżej rozwiniętymi zwiększył się w ciągu lat i, co gorsza, nadal się zwiększa. Profesor podkreślił, iż nietolerancja narodów, koloru skóry i wszelka dyskryminacja jeszcze bardziej pogłębiają ten dystans. Należy pamiętać, że nie zawsze rozwiązania, które sprawdziły się w przypadku rozwiązywania problemów w krajach wysoko rozwiniętych, będą odpowiednią rekomendacją dla krajów słabo rozwiniętych. Historia w wielu przypadkach pokazała, że narzucanie wzorców skończyło się destabilizacją. Profesor zakończył swoje przemówienie parafrazą słynnego wystąpienia Martina Luthera Kinga z 28 sierpnia 1963 r. „I have a dream…”, która doskonale oddała ducha współczesnych czasów.

Kolejnym prelegentem był dr hab. Aleksander Surdej, prof. UEK – kierownik Katedry Studiów Europejskich Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Profesor zajął się tematem firm rodzinnych w perspektywie problemów rozwoju gospodarczego. Omówił poszczególne aspekty obecności rodziny w firmie, takie jak: własność, zarządzanie/kontrola strategiczna, zaangażowanie członków rodziny w codzienną działalność firmy oraz znaczenie firmy dla dochodów przyszłych pokoleń rodziny. Profesor zwrócił uwagę na zjawisko wzrostu bezrobocia przy jednoczesnym zwiększaniu się przedsiębiorczości w kraju po to, by pokazać, iż nie prowadzi to wcale do dobrych skutków, gdyż w takiej sytuacji zakładane przedsiębiorstwa zazwyczaj nie mają możliwości rozwoju i nie dają stabilnych dochodów. Nie sama liczba przedsiębiorstw świadczy bowiem o potencjale gospodarki. Mimo iż rodzina jest często oparciem dla drobnych firm, to równocześnie spotkanie tych dwóch odmiennych struktur tworzy płaszczyznę konfliktów, które mogą rozlać się zarówno na sprawy rodzinne, jak i na działalność biznesową. Przykład tu mogą stanowić przedsiębiorstwa rodzinne w Chinach czy w Japonii, gdzie tendencja kontroli firmy przez rodzinę przeszkadza w rozwoju przedsiębiorstwa. Mi-

www.uek.krakow.pl


KONFERENCJE mo tego profesor wskazał, jak ważną rolę odgrywają firmy rodzinne w gospodarce USA, Unii Europejskiej, a także w gospodarce polskiej. Puentą tych rozważań było stwierdzenie, że firma, rozpoczynając swoją działalność, korzysta z pomocy finansowej rodziny, ale potrzebuje zarówno kapitału z zewnątrz, jak i profesjonalnej kadry specjalistów. Na koniec profesor wyjaśnił różnice pomiędzy sukcesją defensywną a ofensywną oraz pokrótce podsumował problemy firm rodzinnych. Kolejnym prelegentem był dr hab. Robert Jakimowicz, prof. UEK – prodziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, który omówił przemiany w Kambodży po upadku Czerwonych Khmerów. Profesor bardzo ciekawie przedstawił sytuację Kambodżan pod reżimem Khmerów, gdy odizolowani byli oni od cywilizowanego świata, zabroniona była edukacja, a ludność zmuszana była do niewolniczej pracy. Duże zainteresowanie wzbudziła także analiza przywracania normalności na terytorium Kambodży, w którym swój udział miała ONZ. Po wielu latach handlu barterowego wprowadzono walutę – nowy riel, zaczęto zwalczać powszechny analfabetyzm poprzez przywrócenie bezpłatnego szkolnictwa, chociaż niestety nadal w Kambodży nie ma obowiązku szkolnego. Profesor uatrakcyjniłł swoją prelekcję licznymi przykładami z życia codziennego, które dały obraz wciąż jeszcze nie do końca cywilizowanego kraju, noszącego piętno wieloletnich konfliktów i odizolowania od świata. Można wspomnieć na przykład o problemach z komunikacją miejską i międzyregionalną, która pomimo istniejących rozkładów jazdy, praktycznie nie istnieje, czy o mieszkańcach Kambodży, którzy ubierają zniszczone opony zamiast butów. Następnie wystąpiła dr Karolina Klecha-Tylec z Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, która zaprezentowała prognozy rozwoju gospodarczego grupy państw BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny). Okazuje się, że w niedługim czasie kraje BRIC mogą stać się największą potęgą świata, wyprzedzając dotychczasowych liderów, czyli Stany Zjednoczone i Unię Europejską. Bardzo ciekawym punktem wystąpienia dr Klechy-Tylec była prezentacja o chińskich „podróbkach” znanych marek (np. salony Georgio Amoni wzorowane na Giorgio Armani, łudząco podobne do sieci restauracji KFC – restauracje KFG, tPhone

Prof. dr hab. Stanisław Miklaszewski – kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych jako „zamiennik” iPhona, liczne kopie zachodnich samochodów i sprzętów). Nieprzestrzeganie praw autorskich przez chińskich producentów to olbrzymi problem na skalę międzynarodową i jedna z barier rozwoju Chin w najbliższym czasie. Dr Klecha-Tylec przytoczyła głośną sprawę kopiowania przez Chiny rosyjskiego samolotu wielozadaniowego Su27SK, co wywołało napięcia na linii Rosja – Chiny. Chiny są liderem wśród krajów rozwijających się, pierwszym eksporterem na świecie, dlatego też trudno jest bagatelizować nielegalne procedery tam występujące, jak również trudno z nimi walczyć. Krzysztof Ćwikliński, absolwent UEK, przygotował wystąpienie pod tytułem Pułapka ubóstwa jako próba wyjaśnienia problemów krajów najuboższych. Przedstawił on tzw. błędne koło ubóstwa R. Nurksego, wyjaśniając przyczyny niskiej podaży kapitału oraz jak to się wiąże z poziomem realnych dochodów i niską skłonnością do oszczędzania. Dalej przedstawił Schemat niedorozwoju M. Todaro oraz omówił szesnaście pułapek ubóstwa. Najbardziej dotkliwymi wydają się: pułapka pracy dzieci, pułapka chorób i niedożywienia oraz pułapka przestępczości. Są to kwestie bardzo trudne do

rozwiązania w krótkim okresie i aby je przezwyciężyć, potrzeba zaangażowania całych społeczeństw oraz zagranicznych, wyżej rozwiniętych sąsiadów czy organizacji międzynarodowych. Następnie wystąpiła Agnieszka Patrzyk, studentka I roku SUM Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i członkini Koła Naukowego MSG. Tematem jej wystąpienia była Instytucjonalizacja procesów integracyjnych w Azji Południowo-Wschodniej. Na początku zdefiniowała termin instytucjonalizacji międzynarodowej, po czym przedstawiła historyczne uwarunkowania azjatyckich procesów integracyjnych po drugiej wojnie światowej. Skupiła się na pokazaniu, jak zawierane porozumienia, takie jak SEATO (Organizacja Paktu Azji PołudniowoWschodniej), ASPAC (Rada Azji i Pacyfiku) oraz ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej) wpłynęły na pokój, wzrost gospodarczy, wspieranie badań, a w rezultacie doprowadziły do rozwoju społeczno-gospodarczego tego regionu świata. Wraz z 1 stycznia br. do ASEAN przystąpiły również Chiny, co może znacząco wpłynąć na dalszy rozwój współpracy gospodarek azjatyckich. Ostatnim prelegentem był Adam AlMenameh, student III roku specjalności MSG, pochodzący z Jemenu, który przeprowadził prezentację na temat życia w Jemenie i problemów rozwoju swojego kraju. Przedstawił on pokrótce historię Republiki Jemenu, a potem skoncentrował się na kwestiach rozwoju gospodarczego z uwzględnieniem specyfiki przemysłu, rolnictwa i turystyki. Adam pokazał atuty swojej ojczyzny, ale również problemy, z którymi na co dzień boryka się Jemen. Wysoki wskaźnik przyrostu naturalnego, wyczerpywanie się zasobów naturalnych, przeważanie terenów górskich, brak zainteresowania wśród zagranicznych inwestorów oraz korupcja to tylko niektóre zagrożenia i bariery rozwoju. Czternastą z kolei konferencję w siedmioletniej historii Koła zakończono podziękowaniami dla prelegentów, gości oraz licznie zgromadzonych studentów Uniwersytetu. Konferencję poprowadzili Katarzyna Gałuszka i Krzysztof Roicki, studenci UEK, członkowie Koła Naukowego MSG. Justyna Pikul, Karolina Środa – studentki UEK, członkinie koła MSG

17


WARTO WIEDZIEĆ

fot. KD

Podczas prezentacji bazy Banscope, którą poprowadził Martin Pohanka z Bureau van Dijk

Biblioteka Główna UEK co chwilę zaskakuje nas kolejnymi nowościami. Zarówno na terenie kampusu, jak i w domu poprzez zdalny dostęp, otwiera się przed nami szeroko naukowy świat. Do kupowanych od lat baz ABI/INFORM – ProQuest czy EBSCOhost w tym roku dołączyły, dzięki wsparciu finansowemu MNiSW, nowe elektroniczne kolekcje czasopism takich czołowych wydawnictw naukowych, jak: ScienceDirect (wyd. Elsevier) czy Springer Link (wyd. Springer Verlag) oraz tzw. indeksy cytowań Web of Knowledge. Teraz przyszedł czas na dalszy krok: profesjonalną bazę danych źródłowych instytucji finansowych Bankscope. Biblioteka Główna naszej Uczelni jako pierwsza w Polsce będzie oferować dostęp do tej profesjonalnej bazy.

Biblioteka Główna UEK pierwsza w Polsce...

będzie oferować dostęp do profesjonalnej bazy Bankscope database BANKSCOPE jest globalną bazą źródłową, zawierającą szczegółowe i aktualne informacje o ponad 23 000 banków oraz narzędzia statystyczne do ich analizy. Analizować można zarówno poszczególne banki, dla których dane przedstawione są w różnych formatach i zawierają szeregi czasowe do 16 lat, łącznie z ocenami ratingowymi i wieloma dodatkowymi informacjami, np. o strukturze właścicielskiej. Bankscope zawiera ok. 200 informacji o każdym

banku i 38 wskaźników. Informacja opisowa poza danymi kontaktowymi, klasyfikacją banku i miejscem w różnych rankingach podaje informacje z audytu czy fakty z historii banku, informacje o głównych udziałowcach i strukturze organizacyjnej banku. Wykorzystanie Bankscope pozwala na pracę z dużymi grupami banków oraz porównywanie informacji bilansowych między krajami (można wybrać format globalny – zestandaryzowany).

„PARA-normalni” – katechezy o relacjach damsko-męskich 7 marca w sąsiadującym z kampusem UEK kościele karmelitów bosych ruszył cykl katechez dla młodych ludzi o relacjach damsko-męskich, zatytułowany „PARA-normalni”. Spotkania z zaproszonymi gośćmi będą się obywały w każdą niedzielę po mszy św. akademickiej o godz. 18.00. Pierwszą katechezę pt. „Stworzeni do miłości dojrzałej, czyli jakiej?”, wygłosiła Wanda Półtawska, doktor nauk medycznych oraz specjalista w dziedzinie psychiatrii, podczas II wojny światowej więziona w obozie koncentracyjnym, bliska przyjaciółka Jana Pawła II. Tematami kolejnych spotkań będą: · 14 marca: Czym właściwie jest zakochanie? – o. Jacek Prusak SJ, jezuita, psychoterapeuta, publicysta · 21 marca: Warto zamieszkać razem przed ślubem? Sens i granice czystości przedmałżeńskiej –Anna Błasiak,

18

żona, matka, kierownik Katedry Nauk o Rodzinie na „Ignatianum”) · 11 kwietnia: Związek na całe życie czy chwilowy kaprys? Od egoizmu do odpowiedzialności – Marta i Marek Babik, małżonkowie, rodzice, prowadzą kursy przedmałżeńskie · 18 kwietnia: Dlaczego kobiety nie rozumieją mężczyzn? Dlaczego mężczyźni nie rozumieją kobiet? O odmiennych potrzebach w związku – Tomek i Agnieszka Majewscy, małżonkowie, rodzice, prowadzili rekolekcje dla par) · 25 kwietnia: Seks jest dobry, czyli teologia ciała, którą warto poznać – o. Ksawery Knotz OFMCap, kapucyn, doktor teologii specjalizujący się w duszpasterstwie rodzin,

Bankscope jest sprzedawana przez Bureau van Dijk (BvD) wspólnie z Fitch Ratings. Biblioteka Główna UEK wraz z Zakładem Bankowości Katedry Finansów prowadziła od wielu miesięcy trudne negocjacje z biurem w Brukseli, odpowiedzialnym za Europę Środkową i Wschodnią. Choć baza ta jest standardem w wielu czołowych uniwersytetach europejskich (wspólnie z bazami dotyczącymi firm, takimi jak AMADEUS – raporty i informacje o ok. 10 mln firm europejskich i ZEPHYR – informacje o fuzjach i przejęciach firm europejskich i amerykańskich od 1997 r., również oferowanymi przez BvD), to w Polsce żaden uniwersytet jeszcze nie zakończył negocjacji i musieliśmy przecierać szlaki. W efekcie udało się zawrzeć kompromis między ceną i dostępnością, tak że z końcem lutego baza „ruszyła” w naszej Bibliotece. Pracować należy przede wszystkim w ramach samej bazy (tym bardziej że mamy ograniczoną możliwość ściągania surowych danych) – baza oferuje wiele narzędzi analitycznych do oceny banku na tle indywidualnie dobranej grupy (peer group analyses), analizę wykresów i statystyczną, zarówno z wykorzystaniem wielu przygotowanych wskaźników, jak i z zastosowaniem własnych. W tłusty czwartek (nomen omen) odbyła się jej uroczysta prezentacja – do Biblioteki przyjechał Martin Pohanka z BvD i udzielił podstawowych informacji o korzystaniu z bazy. Resztę trzeba będzie samemu zgłębiać metodą prób i błędów, ale skoro radzą sobie z tym studenci na uniwersytetach europejskich, poradzimy sobie i my. Wystarczy też poszukać w internecie, gdzie można znaleźć przejrzyste instrukcje, jak korzystać z bazy, np. na stronach bibliotek europejskich czy amerykańskich uniwersytetów (np. gsb.stanford.edu). Ewa Miklaszewska Zakład Bankowości, Katedra Finansów UEK autor bestsellerowych książek poświęconych etyce seksualnej) · 9 maja: Jak budować zdrową relację na negatywnym obrazie miłości wyniesionym z domu? – o. Jacek Prusak SJ, jezuita, psychoterapeuta, publicysta · 16 maja: „Do tańca i do różańca” – umiejętny dialog i wspólna modlitwa –Edyta i Konrad Czerscy, małżonkowie, rodzice, członkowie wspólnoty neokatechumenalnej · 23 maja: Jak poradzić sobie z rozstaniem? – Anna Błasiak, żona, matka, kierownik Katedry Nauk o Rodzinie na „Ignatianum” · 30 maja: Czas na życiową decyzję, czyli o motywacjach do zawarcia związku małżeńskiego – Anna Błasiak, żona, matka, kierownik Katedry Nauk o Rodzinie na „Ignatianum” Więcej: www.da.karmel.pl Zapraszamy! Duszpasterstwo Akademickie Karmel


WARTO WIEDZIEĆ

Dwadzieścia lat współpracy ponad granicami Ze świętowanym w tym roku jubileuszem 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zbiegły się obchody 20-lecia współpracy naszej Uczelni z niemiecką Fachhochschule Münster. Przed świętami Bożego Narodzenia minionego roku odbyło się z tej okazji Sympozjum „Nauka i Gospodarka”. Do udziału w nim zostali zaproszeni przedstawiciele naszej Uczelni, m.in.: prof. dr hab. Roman Niestrój – Rektor UEK, prof. dr hab. Janusz Teczke, prof. dr hab. Józefa Famielec, prof. dr hab. Jadwiga Adamczyk, dr hab. Renata Oczkowska, prof. UEK, pracownicy Katedry Zarządzania Międzynarodowego. Ze strony niemieckiej w obchodach udział wzięli m.in. Rektor prof. dr Ute von Lojewski oraz burmistrz miasta Münster. Referaty wygłaszane podczas konferencji można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej z nich należała wymiana doświadczeń dotyczących skutecznego nauczania. Strona niemiecka miała okazję zapoznać się z autorską symulacyjną grą logistyczną prezentowaną przez dr. Michała Patkaniowskiego. Gra ta prowadzona

jest równolegle z zajęciami dydaktycznymi. Pozwala studentom zetknąć się z praktycznymi problemami zarządzania łańcuchem dostaw. Zaprezentowany został również program Społecznej Odpowiedzialności Studentów (SOS), stworzony i prowadzony przez mgr Monikę Sady. Referat cieszył się bardzo dużym uznaniem, gdyż zwracał uwagę na wiele kwestii moralnych, które często umykają podczas pracy ze studentami. Drugim istotnym elementem sympozjum były kwestie gospodarcze, w tym m.in. problemy dotyczące współpracy nauki z biznesem. Swego rodzaju podsumowaniem tej części było wystąpienie Prof. Dr. Thomasa Baakena. Wskazał on często popełniany w środowi-

sku akademickim błąd: opracowanie koncepcji naukowej, przeprowadzenie badań, a dopiero później poszukiwanie praktycznego zastosowania wyników pracy. Prof. Baaken sugerował, aby odwrócić sposób działania. Rozpocząć od poszukiwania partnera biznesowego potrzebującego wsparcia naukowców, a dopiero później przystąpić do rozwiązania istniejącego problemu. Ta pozornie drobna różnica w podejściu sprawia, że przystępując do badań, już od samego początku mamy do czynienia z potrzebą rynku, którą zaspokoić mają wyniki pracy. Centralnym punktem spotkania było podpisanie deklaracji o chęci kontynuowania współpracy przez kolejne 20 lat. Podpis na dokumencie złożyli: prof. dr hab. Roman Niestrój – Rektor UEK oraz Prof. dr Ute von Lojewski – Rektor Fachhochschule Münster. Pozostaje życzyć, by przyszła współpraca układała się równie owocnie jak dotychczas. mgr Piotr Sedlak Katedra Zarządzania Międzynarodowego

19


WARTO WIEDZIEĆ

O emocjach, trudnych decyzjach i odpowiedzialności w biznesie W dniu 26 stycznia 2010 r. w Sali Senackiej UEK odbyło się kolejne spotkanie Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów MBA UEK. Tym razem prelegentem był jeden z najbogatszych inwestorów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, współtwórca Grupy Kapitałowej Kopex, Krzysztof Jędrzejewski. Spotkanie było pasjonującą opowieścią o tym, jak z niewielkich oszczędności w rodzinie rzemieślniczej powstała wielka fortuna. Jak powstawała jedna z najsilniejszych w swojej branży grupa kapitałowa na świecie. Jak pokonywane były trudności i jak wykorzystywano nadarzające się szanse. Gość Stowarzyszenia mówił o emocjach, trudnych decyzjach i odpowiedzialności w biznesie. Dał poruszającą lekcję protestanckiej etyki pracy. Mówił o swoich motywach i podejściu do prowadzonej działalności. Podczas dyskusji członków Stowarzyszenia UEK po prelekcji można było usłyszeć, że zaprezentowana przez Krzysztofa Jędrzejewskiego

20

historia to przykład głębokiego i autentycznego CSR znajdującego źródło w fundamentalnych wartościach, a nie jak to najczęściej bywa – w starannie skrojonej przez specjalistów od PR strategii. Spotkanie było naturalnym uzupełnieniem treści teoretycznych przekazywanych nam na studiach MBA przy okazji takich przedmiotów, jak: International Business Studies, Corporate Governance czy Strategic Management. Podczas prelekcji pełnej żywych odniesień do działalności grupy usłyszeliśmy wiele historii i przykładów, o których nie przeczyta się w podręcznikach do zarządzania. Grono studentów i absolwentów MBA to grupa osób przygotowanych i aspirujących do obejmowania funkcji zarządczych w spółkach, dlatego naszego gościa pytano m.in. o to, jakich cech oczekują właściciele od osób, którym przekazują do zarządzania swoje firmy i grupy kapitałowe. Odpowiadając na to pytanie, nasz gość wskazał cztery cechy: samodzielność (posiadanie własnych wizji), inicjatywę (aktywne proponowanie rozwiązań), kompetencje poparte doświadczeniem oraz lojalność. Odwołując się do dużej aktywności grupy na odległych rynkach, takich jak: RPA, Australia, Indonezja, pytano, jak radzić sobie z niepewnością związaną z taką ekspansją. Nasz gość, podając przykład przejęć spółek w RPA i Australii, wyjaśnił, że w obu przypadkach wspólną płaszczyzną między stronami transakcji byli ludzie i ich wcześniejsze znajomości nawiązane podczas targów. Spotkanie przekroczyło pokładane w nim oczekiwania. Usłyszeliśmy nie tylko praktyczną historię powstawania dużej grupy kapitałowej, ale również wspaniałą lekcję etyki pracy, skromności i odpowiedzialności. Najpełniej oddają to wrażenia uczestniczącej w spotkaniu Renaty Ludziejewskiej-Artymiak, członka Stowarzyszenia: „To było bardzo interesujące, jak można dojść do

takich pieniędzy i pozostać nadal skromnym, bez zadęć człowiekiem. Super!”. Zaskoczyła również frekwencja. Spotkanie odbyło się w środku tygodnia pracy, a wzięło w nim udział blisko 40 osób i to nie tylko z Krakowa, ale również m.in. z Gliwic, Dąbrowy Górniczej, Nowego Sącza i Bielska-Białej. Dla zacieśniania kontaktów między nauką a biznesem, do udziału w spotkaniu Stowarzyszenie zaprosiło pracowników naukowych Uczelni zainteresowanych tematyką grup kapitałowych. Zaproszenie przyjął dr Igor Styn z Katedry Finansów, który swoimi celnymi pytaniami dodał wigoru dyskusji. W spotkaniu uczestniczył również współpracujący ze Stowarzyszeniem student UEK Grzegorz Janas. Piotr K. Hajdecki prezes Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów MBA UEK Spotkanie z Krzysztofem Jędrzejewskim było dla mnie niezwykłe. Okazało się, że całe moje studiowanie MBA, uczestniczenie w konferencjach, spotkaniach, zjazdach, działalność w Stowarzyszeniu Studentów i Absolwentów MBA miało sens właśnie dlatego, że miałem okazję wysłuchać pana Krzysztofa Jędrzejewskiego – współtwórcy Kopexu. Dowiedziałem się, że bazą sukcesu pana Jędrzejewskiego są: wiara, rodzina, rzetelność, odpowiedzialność. Doznałem jakby olśnienia. To oczywiste. Pierwszym dwóm zasadom hołdowałem zawsze. Dwóm następnym – niekoniecznie. I jeszcze jedno. „Zarządzanie ryzykiem”, „Marketing”, „Cross-cultural”, „Mikroekonomia”, „Makroekonomia”, „Strategic management”... Jasne, to wszystko jest ważne. Ale spoglądając na siebie i dookoła siebie, okazało się, że najważniejszymi i niezbędnymi na miarę sukcesu pana Krzysztofa Jędrzejewskiego są: wiara, rodzina, rzetelność, odpowiedzialność – czyli to, czego uczą w domu. Waldemar Turski wiceprezes Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów MBA Pan Krzysztof Jędrzejewski łączy sprawy biznesu z etyką. Taka niewymuszona postawa etycznego postępowania wobec świata biznesu i ludzi budzi mój respekt i podziw. Marta Biel członek Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów MBA Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów MBA UEK serdecznie dziękuje władzom Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za możliwość odbywania spotkań w murach macierzystej Uczelni. Jesteśmy przekonani, że w ten sposób Uniwersytet realizuje szlachetną misję szkół wyższych - wspomagania przepływu wiedzy, doświadczeń i idei.


WARTO WIEDZIEĆ

I znów do białego rana! 29 stycznia studenci V roku wraz z Kolegium Rektorskim naszej Uczelni bawili się na 12. już edycji Balu V Roku, organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów UEK. Zakończenie najbarwniejszego okresu życia w Centrum Konferencyjno-Bankietowym REDUTA uroczyście świętowało ponad 350 osób.

Bal w kolorze blue W ostatnią sobotę karnawału 13 lutego absolwenci, pracownicy oraz przyjaciele naszej Uczelni po raz kolejny spotkali się w sali balowej hotelu „Cracovia” na tradycyjnym Balu Błękitnym, organizowanym od lat przez Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Bal Błękitny to długoletnia wyjątkowa tradycja społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest on jedną z najstarszych tego typu imprez w Krakowie – jego tradycje sięgają 1969 roku. Jak zwykle, i w tym roku można było na nim spotkać absolwentów zarówno Akademii Handlowej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie, przemianowanej w 2007 roku na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Nie zabrakło znakomitej oprawy muzycznej – podobnie jak w ubiegłych latach zapewnił ją zespół Stanley Band. Specjalnie dla uczestników balu przygotowany został wyjątkowy pokaz tańca towarzyskiego. Tegoroczny Bal odbył się w ramach obchodów Jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Afryka dzika, na nowo odkryta Na powitanie każda z pań otrzymała od organizatorów różę, a Rektor UEK – prof. Roman Niestrój wzniósł uroczysty toast za przyszłych magistrów. Polonez rozpoczął harce na parkiecie. Szalone rytmy zapewnił zespół Rock&Walk, sukcesywnie podnosząc temperaturę balu. Jak co roku zabawę urozmaiciły różnorodne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami! Były wśród nich m.in.: 50% zniżka na studia podyplomowe w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK, kurs nurkowania w Chorwacji, zaproszenia na masaże, kurs językowy. Podczas warsztatów prowadzonych przez parę taneczną ze szkoły tańca „La Rosa Negra” przyszli magistrowie mogli spróbować swoich sił w ognistej salsie. Król i Królowa Balu, wybrani podczas konkursu tanecznego, w nagrodę wybiorą się do Chorwacji. Wyśmienita zabawa nie miała końca. Studenci opuszczali bal wczesnymi godzinami porannymi z zapasem cudownych wrażeń. Część z nich uwiecznili w pamiątkowej kronice. Patronat honorowy nad balem objęli: Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr hab. Roman Niestrój oraz Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK. Organizatorzy dziękują wszystkim za wspaniałą zabawę!

13 lutego 2010 r. upał zawitał do Krakowa – wszyscy mieszkańcy Chałup mogli zazdrościć uczestnikom VIII Balu organizowanego przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej. Mimo zimowej pory w ten niezwykły wieczór w Rotundzie na nowo odkryto Dziką Afrykę. Szalone safari wśród tubylców, dzikich zwierząt i palm rozpoczęło się punktualnie o 19.30. Na parkiecie stawili się: wielbłąd (a właściwie dwa garby niezależne od siebie), prawdziwy Król Julian (ach, jakże śmiało wyginał(a) ciało!) oraz nieco zagubiona żyrafa. Nie zabrakło także reprezentantów Afryki Północnej – faraon ze swoją małżonką oraz mumia budzili szacunek wśród przedstawicieli części okołorównikowych. Znaleźli się także europejscy turyści, którzy jednak preferowali okupowanie wodopoju (popularniej zwanego barem – oazą). Oprócz dzikich tańców bal oferował uczestnikom całe mnóstwo nie mniej interesujących atrakcji. Około godziny 1:00 odbył się konkurs na najlepszy strój. Główną nagrodę – wyjazd na sympozjum – zdobyła grupa rdzennych mieszkańców Afryki, którzy wtargnęli na scenę z dzidami! Jurorzy nie mieli wyjścia. Uwagę zgromadzonych przykuł występ zespołu Tamtamitutu. Muzyka wykonywana na oryginalnych afrykańskich instrumentach przeniosła wszystkich zebranych na „czarny ląd”. Szamanki wprost z dzikiej murzyńskiej wioski prezentowały, a później także uczyły rytualnych afrykańskich tańców. Szalonym pląsom nie było końca… Jurek Gibadło Agencja Artystyczna GAP

21


WARTO WIEDZIEĆ

Zimowa aura sprzyja spotkaniom wspólnoty poza murami uczelni. Tradycją Klubu KSB Alumni MBA są zimowe wyjazdy integracyjne. Tegoroczny, do Jaworza koło Bielska-Białej, odbył się 6–7 lutego. Klubowicze brali udział w wykładach, zajęciach team buildingowych, sportowych i rekreacyjnych, zgodnie z celami działania Klubu – integracji, kooperacji i networkingu. Krakowska Szkoła Biznesu przygotowała dla członków Klubu KSB Alumni MBA propozycję weekendowej integracji, wypełnionej atrakcyjnym programem. Współorganizatorem spotkania była firma Brainstorm (www.brainstorm. biz.pl), której właścicielem jest Sebastian Matyniak, członek Klubu, absolwent XI edycji Executive MBA. To przykład aktywności i zaangażowania członków Klubu. –Zaproponowałem przygotowanie dla Klubu zajęć team buildingowych, tym zajmuje się moja firma – mówi Sebastian Matyniak. – W ten sposób mogę zaoferować coś od sie-

bie moim koleżankom i kolegom ze studiów. Dzielimy się swoimi doświadczeniami, uczymy się od siebie, inspirujemy nawzajem do dalszych biznesowych działań. Tego oczekuję od Klubu MBA, jednocześnie sam się do tego przyczyniając. W spotkaniu brali udział studenci i absolwenci studiów MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu wraz z rodzinami, osoby, które dawno już opuściły mury uczelni. Takie wyjazdy jak ten są dla nich okazją do spotkania z przyjaciółmi i zacieśnienia więzi ze środowiskiem MBA.

22

fot. B. Rusek

Team Building, wykłady i narty w Klubie KSB Alumni MBA

Team Building na śniegu – zjazd integracyjny Klubu KSB Alumni MBA

– Dla Szkoły wyjazdy integracyjne Klubu KSB Alumni MBA to ważna kwestia programowa – twierdzi dr Piotr Buła, dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu. – Cieszy mnie to, że członkowie sami angażują się we współorganizację klubowych wydarzeń. Klub to forma współistnienia ze swoją macierzystą uczelnią, czyli z nami – dodaje. Zdaniem jednej z uczestniczek, Magdy Nowak, pełniącej funkcję dyrektora finansowego w firmie Emalia Olkusz SA, absolwentki II edycji programu International MBA: Niezwykłe jest to, iż warto-

ściowi ludzie znajdują czas, aby podzielić się swoim doświadczeniem, intuicyjnie upatrując inspiracji w rozwoju innych, czerpiących z danej im energii. Tego nie da się przecenić, a spotkania klubowe są idealnym miejscem na intelektualną i emocjonalną wymianę. Donata Adler Koordynator Klubu MBA, Krakowska Szkoła Biznesu www.ksbalumnimba.pl

O Klubie KSB Alumni MBA w Jaworzu słów kilka Jak powinna wyglądać zabawa w zimie? Oczywiście powinien być śnieg i góry! I tak właśnie było podczas kolejnego spotkania z cyklu KSB Alumni MBA, które odbyło się w Jaworzu koło Bielska-Białej. Aby lepiej poznać się nawzajem i zintegrować uczestnicy wzięli udział w krótkiej sesji team buildingowej na śniegu. Ćwiczenia przygotowane przez trenerów firmy BRAINSTORM – partnera spotkania – spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem grupy. Wszyscy mogli spróbować swoich sił w takich konkurencjach, jak: węzeł, arktyczna przygoda czy przeciąganie liny. Dodatkowo na chętnych czekały jazdy testowe nowymi modelami samochodów marki Subaru i Opel. Po sytym obiedzie cała grupa spotkała się na basenie i w SPA, gdzie emocje rywalizacji ustąpiły czystemu relaksowi. Aby w pełni wykorzystać czas, jeszcze przed kolacją uczestnicy wysłuchali wykładu Sebastiana Matyniaka „Skuteczny e–Marketing” i spotkali się z dyrektorem Krakowskiej Szkoły Biznesu – dr. Piotrem Bułą. Wieczorem uczestnicy wspólnie bawili się w hotelowym klubie, a niektórzy dotrwali nawet do białego rana, by resztkami sił obejrzeć na żywo walkę bokserską Tomasza Adamka. Drugi dzień spotkania był już w całości przeznaczony na śnieżne szaleństwo. Większość grupy udała się na stoki Czantorii, by w pełni cieszyć się urokami beskidzkiej zimy. Bartosz Rusek, trener Brainstorm www.brainstorm.biz.pl


WARTO WIEDZIEĆ

O Klubie KSB Alumni MBA

Wspólnota studentów i absolwentów programów MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu od 5 lat prowadząca program biznesowo-absolwencki. Inicjatywy skupiające studentów i absolwentów uczelni wyższych mają swoją długą tradycję. Stanowią wartość dodaną studiów. Społeczność studentów i absolwentów MBA skupiona w Krakowskiej Szkole Biznesu powstała z inicjatywy dr. Piotra Buły – dyrektora Szkoły. Jej początki sięgają 2005 roku. Początkowo skupiano się na organizacji wykładów gościnnych ludzi sukcesu ze świata biznesu. Klub KSB Alumni MBA po pięciu latach swojego istnienia proponuje całą gamę wydarzeń, które przyczyniają się do integracji, kooperacji i networkingu: wykłady, szkolenia, wyjazdy integracyjne, spotkania, udział w zagranicznych stypendiach naukowych, wymianę zagraniczną programów MBA.

Szusowanie na Polanie Sosny Zagorzali wielbiciele narciarstwa, pracownicy, ich rodziny i sympatycy naszej Uczelni w dniach 6-7 lutego 2010 r. podjęli sportową rywalizację podczas tradycyjnych już Mistrzostw Pracowników UEK i ich rodzin w Narciarstwie Alpejskim. W wyjeździe uczestniczyły 142 osoby, w zawodach w poszczególnych kategoriach udział wzięło 98 osób. Wyniki najlepszych publikujemy obok. Tego rodzaju wyjazd nie mógłby się obyć bez wspólnej integracji. I tak było tym razem. Szusowanie na stoku w Niedzicy pierwszego dnia zakończyło wspólne biesiadowanie i śpiewogranie, urozmaicone występem artystów kabaretu Loch Camelot: Agnieszki RösnerZawilińskiej i Edwarda Zawilińskiego. Drugi dzień wyjazdu miał charakter w pełni rekreacyjny. W urokliwym otoczeniu i przepięknej aurze entuzjaści nart szusowali w Czorsztyn-Ski. Wspólny wyjazd możliwy był dzięki inicjatywie i wysiłkowi organizacyjnemu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Klub zaprasza na swoją stronę internetową o nowym adresie www.ksbalumnimba.pl, gdzie każdy klubowicz może wypełnić swój profil w bazie absolwentów, skontaktować się z innymi klubowiczami, przeczytać klubowe newsy w dziale„Tylko dla zalogowanych klubowiczów”. Z życia Klubu KSB Alumni MBA, czyli w czym może brać udział Członek Klubu? · Project Boston MBA Exchange – październik 2009 · Klub Golfa MBA, Akademia Golfa MBA – wrzesień 2009 · Inauguracja roku akademickiego KSB i powitanie nowych Członków Klubu MBA – październik 2009 · Szkolenie „Coaching, czyli jak wyzwolić i wzmocnić to, co w człowieku najlepsze” – listopad 2009

· Wigilia Klubowa – grudzień 2009 · Wyjazd integracyjny do Jaworza – Team Building, wykłady i narty - luty 2010 · Kongres MBA – maj 2010 · ESSAM – stypendium naukowe dla studentów bieżących edycji MBA w Europejskiej Letniej Szkole dla Kadry Menedżerskiej w Aarhus w Danii – czerwiec/lipiec 2010 · Wykłady gościnne liderów biznesu Kolejnym etapem rozwoju Klubu KSB Alumni MBA jest jego usprawnienie poprzez założenie Fundacji Krakowskiej Szkoły Biznesu. Będzie to forma powiązania formalnoprawnego z Uczelnią. Więcej informacji: Donata Adler Koordynator Klubu MBA Biuro MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu tel. 012 293 55 25, 012 293 55 68 e-mail: klubmba@uek.krakow.pl www.ksbalumnimba.pl

Lista zwycięzców w wybranych kategoriach Pracownice Uniwersytetu: 1. Grażyna Okręglicka 2. Dorota Wawryszczuk 3. Małgorzata Włodarczyk

32,29 33,38 33,9

Sympatycy Uczelni 1. Chaja Paweł 2. Śliwa Bartosz 3. Klimczak Piotr

21,85 22,91 25,09

Pracownicy Uniwersytetu: 1. Jerzy Drej 2. Piotr Litwa 3. Krzysztof Berbeka

25,6 27,06 27,94

Dzieci do lat 12 1. Aleksander Lubiński 2. Karol Konkol 3. Kacper Mirek

33,07 33,95 36,88

Dzieci 13–17 lat 1. Maciej Berbeka 2. Marcela Zembura 3. Grzegorz Wawryszczuk

23,22 24,54 26,51

Współmałżonka pracownika: 1. Jadwiga Berbeka 27,94 2. Elżbieta Konkol 32,32 3. Joanna Turek 33,77 Współmałżonek pracownicy: 1. Jacek Bernasik 24,54 2. Jacek Mirek 26,26 3. Marcin Bałaga 29,99 Sympatyczki Uczelni 1. Agata Zatorska 2. Ela Gaudyn 3. Dorota Żurowicz

31,5 35,25 35,94

Sponsorami zawodów byli: · Rektor UEK – prof. Roman Niestrój · Kanclerz UEK – Mirosław Chechelski · Komisja Socjalna UEK · NSZZ Solidarność · ZNP · Krakowska Szkoła Biznesu

23


WARTO WIEDZIEĆ

Aktualności Krakowskiej Szkoły Biznesu Spotkanie opłatkowe W poniedziałek 21 grudnia 2009 r. Krakowska Szkoła Biznesu UEK zorganizowała spotkanie opłatkowe. Wzięli w nim udział: prof. dr hab. Roman Niestrój – Rektor UEK, dr Piotr Buła – dyrektor KSB, członkowie Rady Programowej KSB, kierownicy studiów podyplomowych oraz pracownicy biura. Spotkanie było okazją do składania życzeń i łamania się opłatkiem.

fot. Zbigniew Miązek

Uroczyste rozdanie świadectw W piątek 7 stycznia 2010 r. w Sali Senackiej UEK odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów studiów podyplomowych o kierunku Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menedżerskie (typu MBA). Dyplomy oraz świadectwa wręczyli słuchaczom dr Piotr Buła –dyrektor KSB UEK oraz dr Agnieszka Żak – opiekun kierunku. Podobne pożegnanie przygotowano dla słuchaczy, którzy w Krakowskiej Szkole Biznesu ukończyli Marketing i Public Relations. Kierownicy tych dwóch kierunków – dr Tomasz Smoleń i dr Agnieszka Żbikowska – wręczyli świadectwa absolwentom studiów podyplomowych podczas uroczystości w dniu 29 stycznia 2010 r.

Na zdjęciu od lewej: Dr Piotr Buła – dyrektor KSB, Zbigniew Miązek – absolwent studiów podyplomowych w KSB, Dr Agnieszka Żak – opiekun kierunku „Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menedżerskie (typu MBA)”

Zaangażowanie w życie uczelni Krakowska Szkoła Biznesu od początku istnienia stara się aktywnie uczestniczyć w życiu swej macierzystej Uczelni. W ostatnim czasie Szkoła zaangażowała się m.in. w Bal V Roku, galę konkursu „Laury Magellana” oraz w Mistrzostwa UEK w Narciarstwie Alpejskim.

Bal V Roku został zorganizowany 29 stycznia 2010 r. przez Niezależne Zrzeszenie Studentów UEK. W wyniku porozumienia Szkoły z NZS UEK – organizatorem Balu V Roku – podczas balu przeprowadzono konkurs wiedzy o UEK i KSB, w którym główną nagrodą był 50% rabat na czesne za studia podyplomowe w KSB. Zwycięzcą został Tomasz Sudacki – student V roku UEK. Nagrodę wręczył prof. Roman Niestrój – Rektor UEK. Panu Tomaszowi serdecznie gratulujemy! Szkoła zaangażowała się także w prestiżowy konkurs „Laury Magellana”, organizowany przez Korporację Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dr Piotr Buła – dyrektor KSB – wręczył nagrodę w kategorii „Debiut Roku Laurów Magellana 2009” prezesowi firmy „K&K Consulting”, Przemysławowi Kułykowi. Krakowska Szkoła Biznesu stara się wspierać inicjatywy skierowane nie tylko do studentów i absolwentów UEK, ale również do pracowników Uczelni. W dniach 6–7 lutego Szkoła dofinansowała catering dla uczestników corocznych Mistrzostw Uniwersytetu Ekonomicznego w Narciarstwie Alpejskim. VI Międzynarodowy Kongres MBA Krakowska Szkoła Biznesu zaczęła intensywne przygotowania do VI Międzynarodowego Kongresu MBA pt. „Nowoczesne narzędzia analityczno-informacyjne w zarządzaniu organizacjami”. Kongres MBA jest ważną platformą dla środowiska MBA w Polsce i na świecie, która zapewnia rozwój wiedzy i kontaktów biznesowych. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 21–23 maja 2010 r. Zapisy od 1 marca 2010 r. za pośrednictwem strony www.kongresMBA.pl. Do udziału w kongresie zapraszamy słuchaczy i absolwentów programów MBA z całej Polski, kadrę zarządzającą, dydaktyków programów MBA, partnerów z uczelni zagranicznych oraz przedstawicieli biznesu i samorządu. Współpraca Szkoły z firmami zewnętrznymi Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą nie tylko nauczyciele akademiccy, ale także praktycy z różnych dziedzin. Przez ostatni rok Krakowska Szkoła Biznesu pozyskała partnerów dla czterech kierunków studiów podyplomowych: Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne: Alior Bank, Coaching w biznesie: Perła – Skarbnica Wiedzy i Umiejętności, Public Relations: TBT i Wspólnicy, Szkoła trenerów biznesu: Brainstorm. Mamy nadzieję, że to początek współpracy KSB z partnerami ze świata biznesu. Firmy, które chciałyby wesprzeć Szkołę w ramach wybranego kierunku studiów podyplomowych, proszone są o kontakt z Jolantą Job (tel. 12 293 75 51). KSB wśród najlepszych produktów dla biznesu 2009 Krakowska Szkoła Biznesu została wyróżniona przez „Gazetę Finansową” w rankingu „Najlepsze produkty dla biznesu 2009” za „szeroką ofertę studiów podyplomowych i MBA, wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę”. Zwrócono szczególną uwagę na fakt, że „wartością dodaną, obok wiedzy, jaką słuchacze studiów MBA zdobywają podczas zajęć, jest budowanie sieci kontaktów (networking) oraz integracja. Szkoła wychodzi naprzeciw tym potrzebom, organizując liczne projekty, mające na celu aktywizację swoich słuchaczy i absolwentów. Projekty zainicjowane przez KSB to: Klub MBA, Ogólnopolski Kongres MBA, ogólnopolska menedżerska gra symulacyjno-decyzyjna TEES-6” (źródło: „Gazeta Finansowa”, Kolorowy Magazyn tygodnika, numer 49, 11–17 grudnia 2009 r., s. 9).

Krakowska Szkoła Biznesu UEK (KSB), dawna Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, funkcjonuje od 19 lat. W swojej ofercie ma studia MBA, a także ponad 55 kierunków studiów podyplomowych.

24


WARTO WIEDZIEĆ Uroczystego otwarcia Olimpiady dokonuje dr hab. Jerzy Kornaś, prof. UEK – przewodniczący Małopolskiego Komitetu Okręgowego, kierownik Katedry Nauk Politycznych, oraz dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK – Prorektor ds. Studenckich

Już trzeci rok z rzędu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie gościł w swych murach uczestników małopolskiego etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Zawody te cieszą się w naszym województwie coraz większym zainteresowaniem – w tej edycji wzięło udział prawie 1500 uczniów reprezentujących ponad 100 szkół ponadgimnazjalnych Małopolski. Wyłoniona przez szkoły po etapie szkolnym najlepsza „setka” w sobotę 23 stycznia przybyła do Krakowa, by wziąć udział w zawodach okręgowych.

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Z punktu widzenia profilu naukowego naszej uczelni 51. edycję Olimpiady można nazwać szczególną, ponieważ problematyka co rok zmieniającego się tematu przewodniego koncentruje się na kwestiach gospodarczych. Obok rokrocznie stałych zagadnień dotyczących struktur i mechanizmów życia politycznego, a także przemian społeczno-politycznych w Polsce i na świecie, tegoroczni uczestnicy musieli więc wykazać się znajomością i wiedzą odnośnie takich problemów, jak: społeczeństwo globalne i grupy społeczne, struktura i procesy demograficzne, struktura gospodarki i struktura społeczno-zawodowa, kryzysy społeczne, dylematy interwencji państwa w życie gospodarcze, gospodarka rynkowa we współczesnym świecie, czy zagrożenia cywilizacyjne we współczesnym świecie. Po raz kolejny przewodniczącym Małopolskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady mianowany został dr hab. Jerzy Kornaś, prof. UEK, a kierowana przez niego Katedra Nauk Politycznych odpowiadała za organizację i przeprowadzenie w Małopolsce zawodów szkolnych i okręgowych. Uroczystego otwarcia Olimpiady dokonał dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK – Prorektor ds. Studenckich, który uczestnikom Olimpiady oraz ich opiekunom nakreślił perspektywy dy-

daktyczne oraz naukowe naszej Uczelni, równocześnie serdecznie zapraszając ich do skorzystania z tej oferty. Pierwszy etap zawodów okręgowych wyłonił 17 najlepszych zawodników, którzy stanęli ze sobą w szranki podczas etapu drugiego, polegającego na odpowiedzi ustnej przed jedną z dwóch powołanych w tym celu komisji egzaminacyjnych. Ostatecznie ośmioro z nich uzyskało status laureatów zawodów okręgowych i będą oni reprezentować Małopolskę podczas zawodów centralnych w Warszawie w dniach 13–14 marca br. Laureatami tymi zostali: · Piotr Baran – II Liceum Ogólnokształcące w Krakowie · Łukasz Kalinowski – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Sączu · Alicja Michałek – I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie · Karol Pigulak – X Liceum Ogólnokształcące w Krakowie · Michał Gregorzczyk – V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie · Bartosz Gauza – I Liceum Ogólnokształcące w Krakowie · Adrian Mazur – I Liceum Ogólnokształcące w Krakowie · Marek Małyniuk – XIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie. Także i pod względem organizacyjnym Olimpiada nabiera rozpędu. Tego-

Dr hab. Jerzy Kornaś, prof. UEK wręcza nagrodę główną zwycięzcy małopolskiego etapu okręgowego Olimpiady – Piotrowi Baranowi z II Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. roczni laureaci z Małopolski otrzymali liczne nagrody, których sponsorami byli m.in.: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – prof. dr hab. Roman Niestrój, Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Nawara oraz Prezes Zarządu Artefe S.A. – dr Leszek Ruchwa. Wszyscy uczestnicy etapu ustnego otrzymali również nagrody książkowe. Laureatom składamy najserdeczniejsze gratulacje, licząc równocześnie na ich doskonałe wyniki podczas zawodów centralnych. Szczególne podziękowania dla studentek i studentów II roku Europeistyki za pomoc w przeprowadzeniu Olimpiady! mgr Łukasz Danel – asystent w Katedrze Nauk Politycznych, sekretarz Małopolskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

25


WYDARZENIA

Zakończenie V edycji Akademii

Rachunkowości Deloitte Dnia 25 stycznia zakończyła się kolejna, piąta edycja Akademii Rachunkowości, cyklu wykładów i case study poświęconych tematyce rachunkowości i audytu prowadzonych w murach naszego Uniwersytetu przez specjalistów firmy Deloitte. Zakończenie tej jubileuszowej edycji stało się okazją do podsumowania niemalże pięcioletniej współpracy naszego Uniwersytetu z firmą Deloitte. Prace nad programem warsztatów rozpoczęto na przełomie 2005 i 2006 roku przez przedstawicieli firmy Deloitte i pracowników Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Pilotażowy program warsztatów wystartował 1 marca 2006 r. Pierwsza grupa uczestników Akademii pochodziła z wewnętrznej rekrutacji wybranych kół naukowych. Zainteresowanie drugą edycją przerosło wszelkie oczekiwania – zgłosiło się prawie 500 osób. Ta popularność skłoniła organizatorów do większego sformalizowania zasad uczestnictwa i selekcji kandydatów oraz form współpracy, czego wyrazem było podpisanie przez ówczesnego Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie – prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego oraz Gavina Flooka – partnera zarządzającego Działem Audytu Deloitte w Polsce umowy o współpracy. W ciągu niespełna pięciu lat certyfikaty ukończenia AR otrzymało prawie dwustu studentów, z których 16 osób pracuje (łącznie z obecnymi praktykantami) w krakowskim oddziale Deloitte Audyt. Do wzięcia udziału w warsztatach piątej edycji Akademii Rachunkowości zakwalifikowały się 42 osoby spośród kilkuset chętnych. Ta grupa wybrańców przez trzy miesiące uczestniczyła w cyklu trzygodzinnych spotkań poświęconych zagadnieniom rachunkowości i audytu. Program rozszerzono do sześciu spotkań. Z omawianych tematów zajęć można wymienić: badanie sprawozdania finansowego, przegląd podatkowy, wprowadzenie do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i porównanie ich do reguł sprawozdawczości finansowej w Polsce. Dodatkowe zajęcia pozwoliły na szczegółowe omówienie kilku ważnych MSR-ów, na co w poprzednich edycjach nie pozwalał brak czasu. W tego typu warsztatach studenci szczególnie cenią szkolenie umiejętności praktycznych, łączenie poznanych teorii z rzeczywistością gospodarczą i realiami pracy audytora. Dodatkową zaletą tej formy szkoleń jest możliwość obcowania i nieformalnych rozmów z osobami na co dzień pracującymi w firmie audytorskiej. Oprócz studentów w podsumowującym V edycję spotkaniu wzięli udział reprezentujący władze Uczelni

26

kowości oraz przyznanie wyróżnień. Tym razem certyfikaty otrzymało 38 osób z 42 uczestniczących w warsztatach. Dodatkową korzyścią dla nich jest zwolnienie z części testowej procesu rekrutacji na płatne praktyki w firmie Deloitte. Na koniec ostatniego spotkania organizatorzy Akademii z Deloitte podsumowali wyniki ankiet wypełnia-

Uczestnicy i organizatorzy piątej edycji Akademii Rachunkowości Deloitte. prof. dr hab. Roman Niestrój – Rektor UEK i dr hab. Paweł Lula, prof. UEK – dziekan Wydziału Zarządzania oraz Marek Turczyński – przedstawiciel Zarządu Deloitte, dyrektor krakowskiego oddziału Deloitte Audyt. Na spotkaniu nie mogło także zabraknąć patrona pierwszych edycji, Rektora naszej uczelni w latach 2002–2008 prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego – kierownika Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw oraz bezpośrednich organizatorów: prowadzących większość spotkań, menedżerów Eweliny FrońWysogląd i Adama Czechowskiego oraz koordynującego przebieg programu AR od początku jego powstania mgr. Wojciecha Szymli. Po wystąpieniach przedstawicieli naszej uczelni głos zabrał dyrektor Marek Turczyński, który dokonał podsumowania efektów pięciu edycji Akademii Rachunkowości oraz podziękował władzom Uczelni za wsparcie w realizacji imprezy oraz przekazał w imieniu Gavina Flooka pisemne podziękowania dla prof. Ryszarda Borowieckiego oraz mgr. Wojciecha Szymli za zacieśnianie dwustronnej współpracy oraz wkład w realizację pięciu edycji AR. Uwieńczeniem warsztatów stało się tradycyjnie wręczenie certyfikatów ukończenia Akademii Rachun-

nych przez słuchaczy Akademii Rachunkowości, w których studenci pozytywnie ocenili poziom merytoryczny oraz organizację zajęć. W ocenie ogólnej w sumie 92% studentów wystawiło ocenę dobrą i bardzo dobrą. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w kolejnej edycji, na którą zapisy rozpoczną się w październiku br.

mgr Wojciech Szymla – koordynator programu Akademii Rachunkowości, asystent w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw


WYDARZENIA

27


JUBILEUSZ 85-LECIA

Rok Jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu na półmetku Od 7 paĹşdziernika 2009 r. Ĺ›wiÄ™tujemy Jubileusz 85-lecia Uczelni. O rozmowÄ™ nt. przebiegu uroczystoĹ›ci jubileuszowych, najbliĹźszych planach oraz krĂłtkie jego podsumowanie poprosiliĹ›my dr. Tomasza MaĹ›lankÄ™ – PrzewodniczÄ…cego Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu. Zacznijmy przewrotnie, dlaczego Ĺ›wiÄ™tujemy jubileusz? KaĹźdy jubileusz jest doskonaĹ‚Ä… okazjÄ… do siÄ™gniÄ™cia myĹ›lami wstecz i refleksji na temat naszej przyszĹ‚oĹ›ci. Tak teĹź jest z jubileuszem 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Stwarza on moĹźliwość ukazania dotychczasowych osiÄ…gnięć Uczelni, jego znaczenia w inspirowaniu myĹ›li naukowej oraz oddziaĹ‚ywania na otoczenie zewnÄ™trzne. MinÄ…Ĺ‚ pierwszy semestr jubileuszowego roku akademickiego. KtĂłre z jego wydarzeĹ„ uwaĹźa Pan za najwaĹźniejsze? JeĹ›li miaĹ‚bym wskazać jedno z dotychczasowych wydarzeĹ„, ktĂłre wpisaĹ‚y siÄ™ w obchody Jubileuszu, to wymieniĹ‚bym OgĂłlnopolskÄ… KonferencjÄ™ NaukowÄ… „20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski. Dokonania – wyzwaniaâ€? z udziaĹ‚em prof. Leszka Balcerowicza. Przemiany gospodarcze zapoczÄ…tkowane 20 lat temu w Polsce byĹ‚y dla nas jako uczelni ekonomicznej rĂłwnie waĹźne jak dla caĹ‚ego paĹ„stwa. Obchody 20. rocznicy wprowadzenia gospodarki rynkowej w naszym kraju zbiegĹ‚y siÄ™ w czasie z naszym Jubileuszem – trudno wiÄ™c byĹ‚o je pominąć w programie naszych uroczystoĹ›ci. Jak Pan ocenia zaangaĹźowanie czĹ‚onkĂłw spoĹ‚ecznoĹ›ci Uniwersytetu w przebieg jubileuszu (uczestnictwo w wydarzeniach, poczucie identyfikacji z UczelniÄ… itp.)? Czy to jest „naszâ€? jubileusz, czy jubileusz „Uczelniâ€??

Obchodzony Jubileusz Uczelni jest Ĺ›wiÄ™tem pracownikĂłw i â€“ co bardzo waĹźne – studentĂłw Uczelni, zaangaĹźowanych w jego przebieg. WĹ›rĂłd organizacji studenckich trzeba podkreĹ›lić szczegĂłlnie wyjÄ…tkowÄ… aktywność NiezaleĹźnego Zrzeszenia StudentĂłw, co napawa optymizmem i cieszy. Przed nami nowy semestr, w tym centralne uroczystoĹ›ci jubileuszowe. KtĂłre z nich nie mogÄ… ujść naszej uwadze? NiewÄ…tpliwie waĹźnym wydarzeniem planowanym na tydzieĹ„ centralnych obchodĂłw jubileuszu [24–30 maja 2010 r. – przyp. red.], jest wrÄ™czenie doktoratu honoris causa prof. Leszkowi Balcerowiczowi. W programie centralnych uroczystoĹ›ci jubileuszowych odbÄ™dzie siÄ™ takĹźe debata „Nasza Uczelnia w III Rzeczpospolitejâ€? z udziaĹ‚em byĹ‚ych i obecnych rektorĂłw naszego Uniwersytetu. Spotkanie poĹ›wiÄ™cone bÄ™dzie zmianom Uczelni w kontekĹ›cie zmian zachodzÄ…cych w ciÄ…gu ostatniego 20-lecia. FunkcjÄ™ organizatora konferencji i moderatora panelu objÄ…Ĺ‚ prof. Jacek Purchla. Czy planujÄ… PaĹ„stwo przedsiÄ™wziÄ™cia, ktĂłre pozwolÄ… pamiÄ™tać o 85-leciu Uczelni takĹźe po zamkniÄ™ciu roku jubileuszowego? Inaczej mĂłwiÄ…c – jakie zostanÄ… trwaĹ‚e znaki 85. urodzin Uniwersytetu? TrwaĹ‚ymi przedmiotami, ktĂłre zawsze pozostajÄ… na dĹ‚ugo, sÄ… wydawnictwa. Takie teĹź pozostanÄ… po roku

rÂ˜Â“ĂŞÂ‡Â˜ÂŽÂ„Â—ÂœĂŞÂŒĂŞÂ…Â„Â‘ÂŽÂ‘Â’Â—ÂœĂŞĂŞ ÂŽÂ’Â?ˆŽ†Â?’‘ˆ•–ŽŒˆ¡

*UBILEUSZ

LECIA

5NIWERSYTETU %KONOMICZNEGO W +RAKOWIE

28

dr Tomasz Maślanka

85-lecia dziaĹ‚alnoĹ›ci Uniwersytetu. MyĹ›lÄ™ tu szczegĂłlnie o czterech publikacjach, ktĂłre na trwaĹ‚e wpiszÄ… siÄ™ w obchody jubileuszu. PierwszÄ… z nich jest „UEK w liczbachâ€? autorstwa prof. Tadeusza GrabiĹ„skiego, rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1996– 2002, drugÄ… – „PrzeszĹ‚ość dla przyszĹ‚oĹ›ciâ€? – album prezentujÄ…cy zbiory naszej Biblioteki, przygotowywany we współpracy z AnnÄ… SokoĹ‚owską–Gogut – byĹ‚Ä… dyrektor Biblioteki GĹ‚Ăłwnej UEK. W przygotowaniu jest takĹźe publikacja, w ktĂłrej – w postaci zwartego wydawnictwa – ujÄ™te majÄ… zostać okolicznoĹ›ciowe przemĂłwienia wszystkich rektorĂłw naszej Uczelni, poczÄ…wszy od czasĂłw przedwojennych. Nad tym wydawnictwem pracuje dr Piotr Hadrian. Wydamy teĹź prestiĹźowÄ… publikacjÄ™ „Kampus UEKâ€?, poĹ›wiÄ™conÄ… historii i wyjÄ…tkowoĹ›ci naszego kampusu. Chcemy dziÄ™ki niej odbudować toĹźsamość spoĹ‚ecznoĹ›ci naszej Uczelni, jej pracownikĂłw, studentĂłw i absolwentĂłw. Jubileusz 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest inny niĹź wszystkie dotÄ…d, poniewaş‌ GĹ‚ĂłwnÄ… zaletÄ… jubileuszy jest to, Ĺźe dziÄ™ki nim Uczelnia zyskuje promocjÄ™ na zewnÄ…trz. KaĹźdy kolejny jubileusz pokazuje innÄ… wartość Uczelni. Z upĹ‚ywem lat zmienia siÄ™ jego dziaĹ‚alność dydaktyczna, naukowa, badawcza‌ Kolejne jubileusze dajÄ… szansÄ™ ich prezentacji w otoczeniu zewnÄ™trznym . Czym ten jubileusz bÄ™dzie siÄ™ róşniĹ‚ od innych? Z uwagi na sytuacjÄ™ finansowÄ… chcemy, Ĺźeby byĹ‚ elegancki i skromny. I oddawaĹ‚ to, co w naszej Uczelni najlepsze. 5%+I ZÂ?OTE

|lrÂŒĂŞĂŞÂ?Â’XÂ‘Â„ĂŞÂ‘Â„Â…Âœ9êšêm˜‘‡„†Â?ÂŒĂŞ|Â‘ÂŒÂšÂˆÂ•Â–ÂœÂ—ÂˆÂ—Â˜ĂŞlŽ’‘’Â?ΠÂ?Â‘ÂˆÂŠÂ’ĂŞÂšĂŞr•„Ž’šŒˆ Ă‚Â˜Â?­êy„Ž’šŒ†Ž„ꢧ¹êkÂ’Â?ÂˆÂŽĂŞvŠ•’‡‘ŒŽ„¹ê£¥ž¼¥ªêr•„ŽIÂšĂƒĂŞ ’•„Â?ĂŞÂ‘Â„ĂŞÂ–Â—Â•Â’Â‘ÂŒÂˆĂŞÂ–ÂŽÂ?ÂˆÂ“Â˜ĂŞÂŒÂ‘Â—ÂˆÂ•Â‘ÂˆÂ—Â’ÂšÂˆÂŠÂ’ĂŞÂšÂšÂš­Â‰Â˜Â‘‡„†Â?„­Â˜ÂˆÂŽ­ÂŽÂ•Â„Ž’š­Â“Â?½Â–ÂŽÂ?ÂˆÂ“ĂŞĂŞ Â?Â˜Â…ĂŞÂ?„Â?IšŒ9ĂŞÂ—ÂˆÂ?ˆ‰’‘Œ†Â?‘Œˆ¹ê‡Â?š’‘Œ8Â†ĂŞÂ“Â’Â‡ĂŞÂ‘Â•ĂŞÂ—ÂˆÂ?­êª¥¢ê¢Š£ê§¤êŒ¼­

W W W UE K K RAKOW P L W W W JUB IL E US Z UE K K RAKOW P L

www.uek.krakow.pl


JUBILEUSZ 85-LECIA

Uroczystości Jubileuszu 85-lecia UEK (luty-październik 2010 r.) Cały program Jubileuszu 85-lecia UEK dostępny na: www.jubileusz85.uek.krakow.pl 5 lutego 2010 r. Laury Magellana 13 lutego 2010 r. Bal Błękitny (bal absolwentów UEK) 29 lutego 2010 r. Bal V Roku UEK 8–9 marca 2010 Konferencja międzynarodowa „Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu” 18 marca 2010 r. Dni Kariery AIESEC 19 marca 2010 r. Dzień Otwarty Uczelni 22-26 marca 2010 r. Dni Integracji 8 kwietnia 2010 r. Konferencja naukowa „Pozycja Polski w Europie” 20– 23 kwietnia 2010 r. IV Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia „Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych” 23 kwietnia 2010 r. Dylematy kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych w perspektywie 50 lat istnienia Studium Pedagogicznego UEK 3–16 maja 2010 r. Juwenalia UEK 10–15 maja 2010 r. VIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Zarządzanie informacją we współczesnej organizacji” 14–16 maja 2010 r. XXXI Sympozjum „Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna” 21–23 maja 2010 r. VI Kongres MBA 26–27 maja 2010 r. Konferencja Międzynarodowa „Polska transformacja – oczekiwania i rzeczywistość” 24–30 maja 2010 r. Tydzień Obchodów Centralnych

1 czerwca 2010 r. Uroczyste posiedzenie Senatu i Rad Wydziałów UEK. Nadanie tytułu doktora honoris causa UEK prof. Olivierowi Blanchardowi 13 czerwca 2010 r. Półmaraton Jurajski o Puchar Rektora UEK 4–5 czerwca r. Konferencja Międzynarodowa „Entrepreneurship & Growth of Family Firms” 11–13 czerwca 2010 r. 2010 European Workshop on General Equilibrium Theory 14–16 czerwca 2010 r. VI Sympozjum Marketingu Międzynarodowego „Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju” 16–18 września 2010 r. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Ustawowe ograniczenia swobody kontraktowania” 16–18 września 2010 r. K onferencja „Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce” 21–23 września 2010 r. Konferencja naukowa „Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym” 23–24 września 2010 r. Konferencja „Zarządzanie jakością. Doskonalenie organizacji” 25 września 2010 r. 30-lecie NSZZ Solidarność 21–24 października XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa 2010 r. nt. „Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego” W trakcie roku Debaty Rektorskie jubileuszowego Spotkania VIP GAP

Program Centralnych Uroczystości Jubileuszowych 24–29 maja 2010 r. 24 maja 2010 r. (poniedziałek) 9.00–10.30 Msza św. celebrowana przez ks. Ryszarda Honkisza i przeora Rafała Myszkowskiego w kościele Ojców Karmelitów Bosych 12.00 Otwarcie Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.: „Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo” 13.00 Rozpoczęcie Dni Sportu UEK (hala sportowo-widowiskowa) 25 maja 2010 r. (wtorek) 10.00– 12.00 Uroczyste posiedzenie Senatu i Rad Wydziałów UEK. Nadanie tytułu doktora honoris causa UEK prof. dr. hab. Leszkowi Balcerowiczowi 14.00 Otwarcie wystawy nt. historii elektronicznej techniki obliczeniowej w UEK 26 maja 2010 r. (środa) 10.00 Wmurowanie aktu erekcyjnego nowego budynku (pawilon G) 10.30 Odsłonięcie tablicy poświęconej Księciu Aleksandrowi Lubomirskiemu (przed wejściem do Budynku Głównego)

11.00 Nadanie patronatu salom wykładowym w pawilonie C: prof. J. Altkorn – sala A , prof. M. Mysona – sala C 12.00–18.00 Konferencja nt. „Nasza uczelnia w III Rzeczpospolitej” 27 maja 2010 r. (czwartek) 9.30–17.00 Konferencja nt. „Międzynarodowej współpracy uczelni wyższych w dobie globalizacji” 10.00–13.00 Konferencja „Jakość kształcenia języków obcych” 19.00 Spotkanie przedstawicieli uczelni zagranicznych z władzami UEK 28 maja 2010 r. (piątek) Dzień Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 10.00–13.00 Uroczyste posiedzenie Senatu i Rad Wydziałów UEK 29 maja 2010 r. (sobota) Spotkanie absolwentów

29


WSPOMNIENIE

W 65. rocznicę wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau

Wspomnienie o profesorze Ludwiku Mayre (1899–1977) 27 stycznia obchodzony jest na całym świecie jako Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu. W tym dniu, w 1945 r. został wyzwolony przez żołnierzy Armii Czerwonej KL Auschwitz-Birkenau, który był miejscem zagłady co najmniej 1,1 mln osób, oprócz Żydów także Polaków, Romów, jeńców radzieckich i przedstawicieli innych narodów. Wśród tych, którzy przeszli i przeżyli piekło zgotowane przez nazistowskie Niemcy, był profesor naszej Uczelni Ludwik Antoni Mayre1. Swoje obozowe dramatyczne przeżycia pamiętał całe życie, opowiadał o nich pracownikom i studentom po to, abyśmy nigdy nie zapomnieli o tej okrutnej zbrodni i miejscu, w którym jej dokonano. Sądzę, iż w 65. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau warto przedstawić Czytelnikom „Kuriera UEK” przebieg życia jednego z więźniów tego bestialskiego obozu, Profesora naszej Uczelni, w której pracował ponad 20 lat. *** Postać Profesora Ludwika Antoniego Mayre’a posiadała niezwykle szlachetne cechy, jakich nie spotyka się powszechnie. Niezwykłość tych cech ujawniała się w różnych okresach Jego życia i splatała się w sposób szczególny z losami wielu Polaków starszego pokolenia, którym przyszło żyć i pracować w jakże złożonym – obfitującym w tragedie historyczne – okresie dziejów naszego narodu w XX wieku. Ludwik Antoni Mayre urodził się 19 września 1899 r. w Wiedniu. Otrzymał staranne wykształcenie i patriotyczne wychowanie, które przygotowało Go do stanu oficerskiego. W czasie trwania I wojny światowej ukończył Techniczną Akademię Wojskową w Traiskirchen pod Wiedniem i został powołany w stopniu podporucznika do wojska austriackiego. W konsekwencji tego jako 18-letni młodzieniec wziął udział w ostatnich bitwach I wojny światowej. Po zakończeniu działań wojennych na froncie włoskim, z uwagi na liczne więzy pokrewieństwa z rodzinami polskimi, przyjął obywatelstwo polskie i wstąpił do Wojska Polskiego, w którym pozostawał jako oficer zawodowy na różnych stanowiskach do 1928 r., w tym: w latach 1920–1922 stacjonował w Krakowie w 5. pułku artylerii ciężkiej, w latach 1922–1924 był wykła1

Czytaj Mer

30

dowcą w Oficerskiej Szkole Pomiarów Artylerii w Toruniu, w latach 1924–1926 pełnił służbę jako adiutant Generalnego Inspektora Artylerii gen. Józefa Hallera, twórcy Armii Polskiej na terenie Francji. Po 1926 r. wrócił do 5. pułku artylerii ciężkiej w Krakowie. W 1928 r. został przemieniony w stan spoczynku w stopniu porucznika. Prof. L.A. Mayre jeszcze w okresie służby wojskowej, bo w 1925 r., rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej, a gdy przeniósł się do Krakowa, kontynuował studia na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej. Ukończył je z wyróżnieniem w 1932 r. W czasie studiów przez 4 lata pełnił funkcję młodszego asystenta w Katedrze Metalurgii Żelaza AG i na tym stanowisku już wówczas wykazał talent techniczny oraz zamiłowanie do nauki i dydaktyki. Dla doskonalenia swojej wiedzy jeszcze w czasie studiów odbywał praktyki w hutach krajowych i zagranicznych (Huta „Pokój”, Vareš i Zenica w b. Jugosławii, Oesterreichishe Schmidstahlwerke w Wiedniu). W 1933 r. podjął pracę w Hucie „Batory” w Chorzowie. Jego wiedza teoretyczna i praktyczne przygotowanie do zawodu oraz zdolności organizatorskie pozwoliły Profesorowi w ciągu niespełna 6 lat awansować ze stanowiska robotnika-praktykanta do stanowiska zastępcy dyrektora ds. technicznych.

Ludwik Antoni Mayre Na krótko przed wybuchem II wojny światowej – w sierpniu 1939 r. – prof. L.A. Mayre zostaje ponownie powołany do czynnej służby wojskowej. Jako pełnomocnik Ministra Spraw Wojskowych miał za zadanie wywiezienie najcenniejszych maszyn i urządzeń z huty w głąb kraju. Po wykonaniu tego zadania brał udział w kampanii wrześniowej w Armii Kraków jako oficer artylerii przeciwlotniczej. Wraz z resztkami tej Armii został wzięty do niewoli 21 września 1939 r. koło Biłgoraja, lecz 4 października w czasie postoju w Gdowie udaje Mu się zbiec i wraca do Krakowa. Niestety już 9 listopada zostaje aresztowany przez gestapo w łapance ulicznej i osadzony jako zakładnik w więzieniu przy ul. Montelupich. Po zwolnieniu z więzienia w grudniu wyjeżdża na Podhale i podejmuje działalność konspiracyjną w organizacji Orła Białego i ZWZ-AK. Jednocześnie bierze udział w tajnym nauczaniu w konspiracyjnej szkole średniej, wykładając matematykę i fizykę.

Gen. Józef Haller i adiutant Ludwik Antoni Mayre na pogrzebie gen. Zygmunta Zielińskiego (1925 r.)


WSPOMNIENIE

Numery Ludwika Mayre’a z Auschwitz W czerwcu 1942 r. ponownie zostaje aresztowany i osadzony początkowo w osławionym „Palace” w Zakopanem, później w więzieniu w Tarnowie, a w końcu wywieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau z adnotacją do akt„powrót niepożądany”, co nie oznaczało niczego innego jak otrzymanie wyroku śmierci. W obozie – jako więzień polityczny o numerze 95872 – był poddawany zbrodniczym eksperymentom pseudomedycznym. Ogromny hart ducha Profesora, patriotyczna postawa, ciągła pamięć o rodzinie pozwoliły Mu przetrwać okrutne warunki obozowe i doczekać ewakuacji obozu. Profesor wraz z innymi więźniami był w nieludzkich warunkach przetransportowany do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, a stamtąd po trzech tygodniach do obozu w Ravensbrück. W kwietniu 1945 r. więźniowie tego obozu byli ewakuowani z kolei na zachód, co Profesor wykorzystał do ucieczki i ukrycia się w wiosce Torgelow. Na szczęście tereny, na których znajdowała się ta wioska, zostały 1 maja 1945 r. zajęte przez wojska radzieckie, dzięki czemu Profesor po krótkim pobieżnym leczeniu już 20 maja był w Katowicach. Zaraz podjął pracę w Hucie „Batory” na stanowisku szefa Działu Organizacji i Kontroli. W 1947 r. został przeniesiony na identyczne stanowisko do nowo powstałych Hajduckich Zakładów Hutniczych, a w czerwcu 1948 r. do Centralnego Zarządu Przemysłu Hutniczego na stanowisko dyrektora ds. zatrudnienia i płac. W latach 1950–1952 był kierownikiem Zakładu Organizacji Wytwórczości Przemysłu Hutniczego Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przemysłu Hutniczego, przy czym przez dwa kolejne lata pracował w tym Zakładzie na stanowisku samodzielnego pracownika nauki. Równolegle z pracą zawodową w praktyce gospodarczej od 1946 r. wykłada na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej w Krakowie, a w latach 1949–1952 pro-

wadził również wykłady w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach (dzisiejsza Akademia Ekonomiczna). Począwszy od 1951 r. rozpoczynają się związki Profesora z dzisiejszym Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Podejmuje bowiem pracę w ówczesnej Wyższej Szkole Ekonomicznej na stanowisku zastępcy profesora i kierownika Zespołu Katedr Ekonomiki Przemysłu i Technologii. W 1952 r. obejmuje kierownictwo Katedry Ekonomiki Przemysłu, a w 1955 r. uzyskuje tytuł docenta nadany przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną dla Pracowników Nauki i na stałe przeprowadza się do Krakowa. W latach 1957–1962 zajmuje również etat docenta w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Hutnictwa AGH, kierując Zakładem Organizacji Produkcji Hutniczej. W 1958 r. Katedrę Ekonomiki Przemysłu WSE przemianowano na Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstwa Przemysłowego, której kierownikiem pozostał nadal prof. L.A. Mayre. Funkcję tę pełnił do 1969 r., tj. do czasu przejścia na emeryturę. Na tym stanowisku doczekał zasłużonego nadania Mu przez Radę Państwa w 1963 r. tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego. Jako uznany autorytet naukowy i ceniony praktyk w dziedzinie organizacji i zarządzania przemysłem hutniczym prof. L.A. Mayre został w latach 1956–1959 zaproszony do prowadzenia wykładów w Akademii Górniczej we Freibergu (ówczesna Niemiecka Republika Demokratyczna). Pełnił tam funkcję dyrektora Instytutu i organizatora Katedry Organizacji i Planowania w Hutnictwie. W uznaniu zasług naukowych i organizatorskich władze NRD nadały Mu tytuł profesora, a władze Akademii Górniczej we Freibergu tytuł Honorowego Członka Senatu. Przez wiele lat Profesor utrzymywał też żywe kontakty z Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Miszkolcu na Węgrzech oraz z Wyższą Szkołą Techniczną w Ilmenau (NRD).

Prof. mgr inż. Ludwik Antoni Mayre zmarł 10 listopada 1977 r. w Krakowie i został pochowany na cmentarzu Rakowickim. Dorobek naukowy Profesora jest efektem zarówno Jego szerokich i różnorodnych doświadczeń praktycznych, które zdobywał przez szereg lat na różnych stanowiskach w gospodarce, jak i własnych badań naukowych prowadzonych w okresie wielu lat pracy w szkolnictwie wyższym. Łącznie Profesor opublikował 9 prac zwartych (z czego 2 wydano w NRD), 13 opracowań zwartych we współautorstwie oraz 34 artykuły naukowe w różnych czasopismach recenzowanych (w tym 4 opublikowane w NRD i 1 na Węgrzech). W publikacjach tych podejmował przede wszystkim problematykę z zakresu ekonomiki i organizacji hutnictwa, zarządzania podmiotami gospodarczymi oraz gospodarowania zasobami i czynnikami produkcji. Wieloletnia praca nad kształceniem kadry pracowników przemysłu i młodej kadry naukowej zaowocowała tym, że pod kierunkiem Profesora powstało ponad 300 prac magisterskich i dyplomowych oraz 12 prac doktorskich. Wśród Jego doktorantów byli między innymi pracownicy naszej Uczelni: prof. zw. dr hab. Zbigniew Martyniak, prof. zw. dr hab. Jerzy Trzcieniecki, dr hab. Anna Nehring, prof. UEK, doc. dr Kazimierz Janik. Obok pracy naukowej i dydaktycznej na krakowskiej WSE prof. L.A. Mayre był aktywnym działaczem Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) – Oddział w Krakowie. W latach 1964–1967 oraz 1971–1974 był Przewodniczącym Rady Naukowej, a w latach 1967–1971 Prezesem Zarządu Oddziału TNOiK w Krakowie. Za całokształt działalności w 1971 roku został uhonorowany tytułem Członka Honorowego TNOiK. Był również członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania PAN – Oddział w Krakowie. W uznaniu patriotycznych i żołnierskich czynów w czasie II wojny światowej prof. Ludwik Antoni Mayre został odznaczony Krzyżem Walecznym, a za całokształt walki z hitlerowskim okupantem nadano Mu Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami. Został również odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz wieloma odznaczeniami regionalnymi. *** Odtwarzając w naszej pamięci – uczniów, wychowanków, współpracowników – przebieg drogi życiowej Profesora Ludwika Antoniego Mayre’a widzimy Go jako patriotę, człowieka niezwykle szlachetnego, walczącego z bronią w ręku o Polskę, ale i budującego naszą Ojczyznę po okropnych zniszczeniach wojennych. Był wspaniałym organizatorem życia gospodarczego, nauczycielem i uczonym, człowiekiem pogodnym i otwartym (mimo okrutnych doświadczeń obozowych i wojennych), życzliwym dla studentów, współpracowników i podwładnych. prof. zw. dr hab. Ryszard Borowiecki – kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

31


WARTO WIEDZIEĆ

Czy Uniwersytet Ekonomiczny jest dla dzieci? Jeszcze jak! 24 października 2010 r. ruszył na naszej Uczelni Uniwersytet Dzieci, a dokładniej dwa z kursów proponowanych przez Uniwersytet Dzieci Fundacji „PAIDEA”. W cyklu „Inspiracje”, którego zadaniem jest pokazanie różnorodnych dyscyplin naukowych z tej najciekawszej, inspirującej strony, młodzi słuchacze z pierwszych klas szkół podstawowych poznają fascynujące tajemnice towaroznawstwa pod kierunkiem dr. Pawła Turka. Pierwszy cykl zajęć prowadzony jest w laboratoriach Wydziału Towaroznawstwa i ma na celu przybliżyć najmłodszym konsumentom zasady oceny produktów. Na początku spotkania dzieci rozmawiają o sytuacji, jaka miała miejsce w „Epoce Lodowcowej”? Ten bardzo dobrze znany dzieciom film jest dobrym punktem wyjścia do rozmów na temat liczby konsumentów i liczby dostępnych produktów. Zajęcia mają warsztatowy charakter – po rozmowach dzieci stają się ekspertami oceniającymi produkty. Dzieci dowiadują się, jak sprawdzana jest wrażliwość sensoryczna (doświadczenia wzrokowe, węchowe i smakowe), a potem mogą uczestniczyć w ocenie jogurtów truskawkowych. Tak prowadzone zajęcia mają na celu odpowiedzieć na następujące pytania: czy zawsze kupujemy to, co lubimy? co to jest rynek konkurencyjny? czy łatwo jest kupić dobry produkt? czym się kierować przy zakupie produktów? jak uniknąć pułapek zastawianych w sklepach? czy reklama mówi prawdę? czy jogurt o najładniejszym opakowaniu rzeczywiście jest najsmaczniejszy? Każde dziecko może zabrać swoją kartę do domu i przeprowadzić podobny eksperyment z rodzicami. Drugi cykl, „Mistrz i Uczeń”, przeznaczony dla uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej i pierwszych klas gimnazjów, służy pogłębieniu wiedzy w wybranym obszarze tematycznym. Słuchacze mogą wybierać między czterema kierunkami: przyrodniczo-medycznym, humanistyczno-społecznym, ekonomicznym lub matematyczno-politechnicznym. Zajęcia prowadzone są w małych grupach

32

umożliwiających stosowanie interaktywnych technik nauczania. Naszej Uczelni przypadły warsztaty poświęcone zagadnieniom ekonomicznym. Koordynatorem tego przedsięwzięcia został mgr Krzysztof Biel, a ja otrzymałam od JM Rektora misję merytorycznego opracowania pierwszego cyklu warsztatów, co było – jak sądzę – wyróż-

kich, które przemówią do wyobraźni i doświadczenia gimnazjalistów. Zaproponowałam: Pieniądze, Zagadnienia etyczne w biznesie, Przedsiębiorczość społeczną oraz Elementy marketingu. W trakcie zajęć młodzi studenci i wykładowcy szukają odpowiedzi na rozmaite pytania: jak zarabiać pieniądze i jak nimi zarządzać? jak ryzykować, żeby nie tracić? jak mądrze pomagać słabszym? jak działa przedsiębiorstwo społeczne? jak być uczciwym biznesmenem? co to znaczy odpowiedzialny biznes? co to jest marketing i do czego służy? jak się promuje nowe produkty? Te zagadnienia łączą się ze sobą. Zarabianie pieniędzy to proces, w którym ważne są wątki etyczne (jak to się robi, co biznesmenowi wolno, a co nie), ale też odpowiedzialność (choćby za pracowników czy stan środowiska naturalnego). Produkowanie dóbr na rynek łączy się

Prof. Anna Karwińska podczas zajęć Uniwersytetu Dzieci nieniem i dowodem zaufania (biorąc pod uwagę, że nie jestem ekonomistą, a socjologiem). Propozycje programowe nazwałam roboczo „Kilka ważnych pytań i odpowiedzi z zakresu ekonomii”. Zaproponowanie dzieciom takiej problematyki było wynikiem przekonania, że zagadnienia ekonomiczne są, czy może raczej powinny być, elementem edukacji najmłodszych obywateli, a także wynikiem przekonania, że można je przedstawić w sposób atrakcyjny nawet dla tak wymagających słuchaczy. Kluczowy był tu wybór problemów jednocześnie ciekawych i istotnych, ta-

z działaniami marketingowymi, a tu zagadnienia etyczne często są kluczowe. Wreszcie w procesie rozwoju gospodarczego opartego na mechanizmach rynkowych powstają zjawiska polaryzacji społecznej, wykluczenia społecznego, a zatem konieczna jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób można pomagać (mądrze właśnie!) tym, którzy sobie nie radzą. Praca dydaktyczna z najmłodszymi studentami to spore wyzwanie. Najpierw trzeba poradzić sobie z mitem, że zagadnienia gospodarcze są dla dzieci za trudne. Myślę jednak, że skoro dzieci stykają


WARTO WIEDZIEĆ się z wieloma zjawiskami – choćby koniecznością posiadania pieniędzy, ich brakiem, „aferami gospodarczymi”, bezrobociem, różnicami majątkowymi, biedą, reklamą (często skierowaną do nich), to potrzeba edukacji ekonomicznej staje się oczywista. Choćby po to, żeby wiedziały, że pieniądze się zarabia, a nie dostaje, że reklama niekoniecznie mówi prawdę, że uczciwość w interesach jest obowiązkiem, ale też pewną wartością. Zajęcia mają formę warsztatów interaktywnych, których uczestnicy mogą przekonać się, co to znaczy przygotować biznesplan, czy ułożyć kodeks etyczny dla firmy, albo zareklamować nowy produkt. W tym roku zajęcia warsztatowe prowadzą: prof. Wanda Sułkowska z zespołem (mgr mgr Maciej Cycoń, Edyta Czerwiec, Tomasz Jedynak) – zagadnienia pieniądza, ubezpieczeń, bankowości, tworzenia biznesplanu; prof. Janina Filek z zespołem (dr Tomasz Kwarciński, mgr Inga Mizdrak) – zagadnienia etyczne; profesor Adam Sagan i dr Jadwiga Stobiecka – zagadnienia marketingu; mgr

Agnieszka Pacut i mgr Magdalena Pokora – problemy przedsiębiorczości społecznej. W marcu rozpoczyna się drugi semestr. A na przyszły rok…? Będą nowe pomysły, nowe tematy.

Otwieramy uniwersytet dla seniorów! Biorąc pod uwagę stały wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym, zwiększającą się długość życia społeczeństwa oraz prognozy demograficzne, nasza Uczelnia wyszła naprzeciw oczekiwaniom środowiska zewnętrznego, podejmując próbę zorganizowania w naszych murach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego oferta adresowana jest do osób nieaktywnych już zawodowo, ale wciąż zainteresowanych współczesnymi zagadnieniami społeczeństwa i gospodarki. Misją Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest w szczególności dbałość o zachowanie i powiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności osób starszych, edukacja ustawiczna seniorów, rozwijanie ich sprawności fizycznej pod kierunkiem profesjonalnych instruktorów, aktywizacja społeczna seniorów poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy w ramach społeczności Uczelni oraz umożliwienie działania kół zainteresowań prowadzonych

przez samych słuchaczy lub specjalistów z różnych dziedzin. Cele te będą realizowane poprzez: prowadzenie wykładów z różnych dziedzin nauki, ze szczególnym uwzględnieniem nauk ekonomicznych, organizowanie rozszerzających wiedzę specjalistycznych zajęć seminaryjnych, organizowanie lektoratów języków obcych, organizowanie zajęć warsztatowo-treningowych kształtujących postawy i rozwijających umiejętności przydatne ludziom starszym w funkcjonowaniu w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-ekonomicznej. Zgodnie z misją, Uniwersytet Trzeciego Wieku w UEK realizować będzie cele edukacyjno-poznawcze, kulturotwórcze, integracyjne, rehabilitacyjnousprawniające. Rekrutacja słuchaczy na I rok Uniwersytetu planowana jest na wrzesień br., inauguracja zajęć – w październiku. Szczegóły – wkrótce na łamach „Kuriera” i www.uek.krakow.pl.

Więcej informacji na temat Uniwersytetu Dzieci można znaleźć w Internecie pod adresem www.uniwersytetdzieci.pl Anna Karwińska przy współpracy Pawła Turka

W związku planami poszerzenia współpracy ze stowarzyszeniami polonijnymi Białorusi, Ukrainy i Litwy Kancelaria Rektora UEK poszukuje osoby chętnej do objęcia funkcji

Koordynatora ds. współpracy z Polonią

który podjąłby się współpracy z ww. krajami w promowaniu kultury polskiej i studiów na naszej Uczelni. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Kancelarią Rektora UEK (tel. 12 293 58 41) w celu omówienia szczegółów.

33


PROJEKTY

Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK (MSAP) od lat konsekwentnie podejmuje działania na rzecz poprawy funkcjonowania administracji publicznej. Jednym z przejawów tej aktywności jest utworzenie Metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (Metoda PRI) – adresowanej do samorządów wszystkich szczebli oraz administracji rządowej w województwie. Metoda ta powstała w latach 2001–2004 w ramach koordynowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projektu Wzrost efektywności funkcjonowania lokalnej i regionalnej administracji publicznej, stanowiącego element szerszego przedsięwzięcia, jakim był Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Projekt był realizowany przez MSAP oraz Canadian Urban Institute. Rezultatem tej współpracy było opracowanie nowatorskiej metody oceny rozwoju instytucjonalnego jednostek administracji publicznej oraz jej wdrożenie w 33 urzędach administracji publicznej. Podstawowymi zaletami metody PRI są jej przejrzystość i prostota oraz to, że została zaprojektowana w środowisku, w którym miała zostać zaimplementowana. Metoda PRI obejmuje analizę poziomu rozwoju instytucjonalnego, projektowanie zmian (usprawnień) instytucjonalnych, ich wdrożenie oraz monitorowanie i ocenę efektów. Wyróżnikiem metody PRI jest to, że umożliwia jednostkom administracji publicznej dokonanie samooceny rozwoju instytucjonalnego urzędów bez konieczności zatrudniania ekspertów zewnętrznych. Celem analizy instytucjonalnej jest ocena bieżącej sytuacji jednostki samorządu terytorialnego, a także poprawa jej potencjału instytucjonalnego.

Warsztaty z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, lipiec 2009 r.

Tak sformułowany cel analizy instytucjonalnej nie stracił nic na swej aktualności. Jednak od czasu opracowania metody PRI wiele czynników uległo zmianie, zarówno w polskim prawie, jak i w polskiej administracji. Z tego powodu konieczne stało się opracowanie zmodernizowanej metody odpowiadającej na współczesne wymagania i wyzwania stawiane przed polską administracją publiczną. Metoda PRI została wymieniona w dokumentach programowych na lata 2007–2013 jako jedna z metod zarządzania jakością. W ramach Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Dobre rządzenie”, działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej), Szkoła uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. Podniesienie jakości działania urzędów i usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie zaktualizowanej metody PRI w gminach i powiatach. MSAP jako lider konsorcjum realizuje projekt we współpracy z trzema największymi organizacjami samorządowymi: Związkiem Gmin Wiejskich RP, Związkiem Miast Polskich oraz Związkiem Powiatów Polskich. Bezpośrednimi odbiorcami projektu jest 18 uczestniczących w tym przedsięwzięciu samorządów gminnych i powiatowych z różnych regionów Polski. Głównym celem projektu jest poprawa działania urzędów gmin i starostw powiatowych poprzez aktualizację i wdrożenie metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI). Analizę poziomu rozwoju instytucjonalnego, projektowanie zmian mających na celu wzrost jego poziomu w danej jednostce oraz ich wdrażanie prowadzi się w takich obszarach, jak: Przywództwo i strategia, Zarządzanie zasobami i procesami, Zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji, Partnerstwo, Zarządzanie usługami publicznymi.

1. Aktualizacja metody samooceny i poprawa potencjału instytucjonalnego gmin i powiatów przez dostosowanie jej do aktualnego stanu prawnego i nowych potrzeb. 2. Poprawa funkcjonowania 18 urzędów (gmin wiejskich, miejskich oraz starostw powiatowych) poprzez wdrożenie metody PRI i realizację 3 jej etapów: · analizy poziomu rozwoju instytucjonalnego; · zaprojektowania koniecznych usprawnień; · wdrażania usprawnień i ocenę efektów zmian. 3. Poprawa funkcjonowania dalszych 60 jednostek samorządu lokalnego poprzez wdrożenie poszczególnych etapów analizy i planowania działań rozwojowych urzędów dzięki warsztatom i konferencjom regionalnym oraz budowie bazy benchmarkingowej. 4. Upowszechnienie metody i korzyści ze stosowania metody PRI w samorządach. W chwili obecnej finalizowany jest etap analiz rozwoju instytucjonalnego w samorządach uczestniczących w projekcie, co pozwoli na zamknięcie aktualizacji metody dzięki jej pilotażowi w samorządach. W dalszej fazie projektu będą wdrażane usprawnienia zarządcze we współpracujących samorządach. Rozpocznie się także ogólnopolska promocja metody poprzez organizację konferencji upowszechniających w każdym z województw, których nasza Uczelnia będzie współorganizatorem. Projekt pn. Podniesienie jakości działania urzędów i usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie zaktualizowanej metody PRI w gminach i powiatach realizowany będzie do końca kwietnia 2011 r.

W ramach realizacji działań projektowych zostały przewidziane następujące etapy:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

34

Więcej informacji: www.pri.msap.pl Jarosław Bober Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK, kierownik projektu, dyrektor MSAP Marcin Kukiełka Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK, specjalista ds. upowszechniania i promocji


KATEDRALNY SHOW

35


BIBLIOTECZNY HELPDESK

Prezentacja serwisu EMIS

Emerging Markets Information Service Prezentujemy Państwu pierwszy artykuł z serii publikacji mających na celu promocję baz danych znajdujących się w zasobach Biblioteki Głównej UEK. Poprzez ukazanie zalet oraz możliwości informacyjnych poszczególnych baz, spróbujemy zachęcić Państwa do korzystania z nich zarówno w trakcie pisania prac naukowych, jak i na co dzień, zwłaszcza że bazy dostępne są również spoza terenu kampusu, a więc i z domu. Czy może być wygodniej? Cykl prezentacji otwiera artykuł omawiający EMIS Emerging Markets Information Service (dawniej ISI Emerging Markets) – popularny serwis na temat gospodarki światowej. Biblioteka oferuje dostęp do modułu dotyczącego Polski. EMIS jest doskonałym przewodnikiem po źródłach i publikacjach z zakresu ekonomii, finansów i polityki. Od niedawna pojawił się w zupełnie nowej odsłonie graficznej. Serwis umożliwia korzystanie z kilkuset publikacji w językach polskim i angielskim zaprezentowanych w przystępnej i zunifikowanej formie. Informacje o zasobach bazy

Portal prezentuje bogactwo informacji w następujących działach: · Aktualności/News – napływające w trybie ciągłym teksty doniesień agencji informacyjnych oraz artykuły prasowe; · Spółki/Companies – zbiór informacji dotyczących spółek polskich między innymi z baz Corporate Database i Hoppenstedt Bonnier, sprawozdania finansowe spółek publicznych i niepublicznych (Monitor Polski B, Notoria), notowania giełdowe, statystyki, dane dotyczące konkurencji, odbiorców i dostawców, jak również potencjalnych celów inwestycyjnych;

36

· Sektory gospodarki/Industries – część poświęcona poszczególnym gałęziom gospodarki; dane statystyczne, raporty firm analitycznych i brokerskich, a także profile najważniejszych firm działających w poszczególnych branżach; · Makroekonomia/Macroeconomics – analizy danych makroekonomicznych uzyskiwane bezpośrednio z wiodących źródeł informacji krajowych i międzynarodowych, które pozwalają na wnikliwą i staranną ocenę bieżącej oraz przyszłej sytuacji gospodarczej; · Rynki finansowe/Financial Markets – informacje dotyczące rynku pieniężnego i kapitałowego; Analizy/Research – wszelkie raporty oraz analizy firm i sektorów opisanych w serwisie; · Źródła/Sources – zestawienie wszystkich tytułów publikacji, agencji prasowych i informacyjnych prezentowanych w serwisie (m.in. Rocznik Statystyczny oraz Rocznik Statystyczny Województw GUS w pełnej wersji); · Przetargi/Tenders – zbiór informacji na temat przetargów. Wybrane czasopisma znajdujące się w bazie: Chip, Forbes, Gazeta Bankowa, Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, Media i Marketing Polska, Newsweek, Nowe Życie Gospodarcze, Parkiet, PC World Komputer, Poradnik Handlowca, Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Warsaw Business Journal, Wiadomości Handlowe, Wprost. Wykaz czasopism z bazy oferujących pełne teksty znaleźć można w zakładce Czasopisma A−Z dostępnej na stronie głównej naszej Biblioteki (http:// kangur.uek. krakow.pl). Obsługa bazy Serwis dostępny jest na komputerach na terenie kampusu oraz w opcji Zdalny dostęp. Wejście do bazy przez stronę domową Biblioteki Głównej w zakładce E-źródła (następnie klikamy w zakładkę Bazy danych-portale). W przypadku korzystania z portalu w formie zdalnej należy kliknąć w ZDALNY DOSTĘP (link na banerze strony domowej Biblioteki). Opcja ta przeznaczona jest wyłącznie dla pracowników i studentów UEK posiadających aktywne konto biblioteczne w naszej Bibliotece. Aby ustawić język interfejsu, należy kliknąć w Home -> My account, a następnie wybrać z zakładki dany język oraz kliknąć w przycisk Save. Zasoby portalu przeszukiwać można przez poszczególne zakładki (Aktualności, Spółki, itd.) oraz za pomocą opcji Wyszukaj/Search lub Wyszukiwanie zaawansowane/Advanced Search (prawy górny róg). Opcje te umożliwiają przeszukiwanie wszystkich źródeł zamieszczonych w serwisie przez wpisanie słowa kluczowego. Dodatkowo opcja wyszukiwania zaawansowanego pozwala doprecyzować wyrażenie wyszukiwawcze, zawęzić bądź poszerzyć zasięg chronologiczny (domyślnie ustawiony na 12 miesięcy). W celu uniknięcia ewentualnych problemów związanych z korzystaniem z serwisu EMIS w zdalnym dostępie zalecamy używanie przeglądarki Mozilla Firefox. W razie pojawienia się „białego ekranu” należy skorzystać z opcji Odśwież (F5). Wszelkich informacji na temat obsługi baz danych będących w zasobach Biblioteki udzielają pracownicy Oddziału Informacji Naukowej oraz Oddziału Czytelń (pokoje 310 i 301, III p., Biblioteka Główna). Pytania można przesyłać także drogą mailową na adres: info@bibl.uek.krakow.pl oraz wi@bibl.uek.krakow.pl. W następnym numerze ,,Kuriera UEK” przybliżymy Państwu bazę EBSCO. Jacek Serwin


WYDAWNICTWA

Nowości Wydawnictwa

Projekt okładki: Sławo

mir Lewczuk

Sławomir Lew czuk

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie W części praktycznej zostały przedstawione wyniki badań własnych autora dotyczące preferencji czasu, stosunku do ryzyka, postrzegania produktów finansowych i informacji płynących z rynku, które mogą wyjaśniać motywy i postawy wobec oszczędzania i inwestowania. Zaprezentowano zmiany w strukturze aktywów finansowych polskich gospodarstw domowych w latach 2000–2008. Przeprowadzono także segmentację polskich gospodarstw domowych na podstawie danych dotyczących ich cech oraz korzystania z określonych produktów finansowych.

Wiarygodność sprawozdań finansowych ma elementarne znaczenie dla interesariuszy przedsiębiorstwa, bo sprawoz-

dania te są podstawowym źródłem informacji umożliwiającej sprawiedliwy rozrachunek między nimi. Prezentowana monografia jest próbą całościowego spojrzenia na problematykę wiarygodności wobec kształtowania wyniku finansowego. Zwykle kształtowanie to traktuje się jako zjawisko negatywne, na granicy oszustwa, praktykowane zwłaszcza przez zarządy spółek publicznych i wymierzone w innych interesariuszy. Równocześnie zapomina się, że wynik uznawany za neutralny istnieje, lecz w praktyce jest niemierzalny, a próba jego oszacowania z konieczności wymaga przyjęcia pewnych założeń. Memoriałowy charakter wyniku finansowego powoduje, że nie może on być odporny na subiektywizm ocen dokonywanych przez osoby od-

Projekt okładk i:

Członkowie polskich gospodarstw domowych w coraz większym zakresie korzystają z produktów i usług rynku finansowego. Poziom aktywności finansowej jest zróżnicowany i zależy nie tylko od wysokości dochodów tych podmiotów i zgromadzonych oszczędności, ale także od czynników psychologiczno-społecznych. W monografii ukazano specyfikę zachowań finansowych gospodarstwa domowego jako całości, oraz jego poszczególnych członków. Przeanalizowano motywy i cele, które skłaniają do oszczędzania i posługiwania się produktami finansowymi oraz przyczyny niekorzystania z tych możliwości. Oprócz tradycyjnych teorii dochodowych wiele miejsca poświęcono podejściu behawioralnemu, w tym teorii perspektywy i związanym z nią efektom, których zrozumienie ułatwia wyjaśnienie decyzji finansowych.

Dariusz Fatuła, Zachowania polskich gospodarstw domowych na rynku finansowym, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 192, s. 244, ISBN 978-837252-468-3

Piotr Wójtowicz, Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 193, s. 208, ISBN 97883-7252-469-0

powiedzialne za sprawozdawczość finansową. Bez oszacowań uwarunkowanych prywatnymi informacjami ustalenie okresowego wyniku finansowego jest niemożliwe. Wobec tego każda wartość, także uznawana za prawidłową, jest w istocie obciążonym oszacowaniem wartości rzeczywistej. Utożsamienie kształtowania wyniku finansowego z oszustwem jest poważnym nadużyciem, a prawa zachowania zysku pokazują, że zmiana modelu rachunkowości prowadzi do innej alokacji wyniku finansowego między poszczególne okresy sprawozdawcze, natomiast rachunkowość nie może wyniku wykreować z niczego, gdyż kreacja bogactwa następuje w procesie gospodarowania. Ocena kształtowania wyniku finansowego na polskim rynku kapitałowym na tle wybranych państw europejskich na podstawie sprawozdań finansowych z lat 1995–2007 pokazała, że wynik finansowy netto był kształtowany w celu unikania strat, równocześnie obserwowano dużą zmienność tego wyniku, co przeczy dążeniu do jego wygładzania.

37


KATEDRALNY SHOW Ponad pół wieku temu powołano w ówczesnej Wyższej Szkole Ekonomicznej Katedrę Filozofii, w której zatrudniono też socjologów, m.in. późniejszego rektora naszej Uczelni Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego oraz Ryszarda Dyoniziaka, uczniów wybitnych „książkowych” postaci w historii socjologii polskiej. To swoiste dziedzictwo naukowe stało się podstawą do kształtowania wizji socjologii w ramach uczelni ekonomicznej. Elementem tej wizji była na pewno zasada „przyglądania się” zjawiskom gospodarczym czy politycznym w ten szczególny, socjologiczny właśnie, sposób. Chodziło też o wpojenie studentom nawyku analizowania badanych zjawisk przy uwzględnieniu ich społecznego kontekstu – organizacji życia społecznego, struktur społecznych, wzorów nierówności, funkcjonalnych powiązań jednostek, grup i innych całości społeczności i wynikających z tego faktu zobowiązań czy przywilejów, słowem – wychodzenie poza powierzchowny i jednostronny sposób postrzegania otaczającej nas rzeczywistości.

Katedra otwarta Katedra Socjologii, w składzie od lewej: dr Przemysław Kisiel, dr Ewa Cierniak-Szóstak, dr hab. Anna Karwińska, prof. UEK, mgr Anna Pawlina, dr hab. Andrzej Słaboń. Zaczęło się od skromnych zajęć z socjologii… W 1969 r. powstał Zakład Socjologii w ramach Instytutu Ekonomii Politycznej, którego kierownikiem został właśnie profesor Dyoniziak. Na początku wprowadzanie wątków socjologicznych w obieg dyskusji naukowych nie było wcale łatwe. Choć warto przypomnieć, że istniały jeszcze wcześniejsze tradycje obecności problematyki socjologicznej dzięki zainteresowaniom profesora Feliksa Młynarskiego, którego doktorat (1920) nosił tytuł Socjologia wobec teorii poznania. Po II wojnie światowej profesor Młynarski prowadził na naszej Uczelni zajęcia z polityki ekonomicznej (do 1961 r.). Można więc powiedzieć, że socjologia jako dyscyplina naukowa ma na UEK długie tradycje. Nie dla wszystkich jednak znaczenie tej problematyki było oczywiste. Wiele razy padało z ust studentów pytanie „po co nam właściwie ta socjologia?”, ale stopniowo, w kolejnych semestrach i latach pracownicy Katedry przekonywali studentów o potrzebie uprawiania refleksji socjologicznej nad otaczającą ich rzeczywistością. Stopniowo też poszerzała się oferta zajęć oferowanych przez pracowników Katedry Socjologii. Do „wstępu do socjologii” dołączano kolejno socjologię pracy, socjologię organizacji, a w miarę jak przybywało nowych kierunków na Akademii Ekonomicznej, pojawiały się następne propozycje. Niektóre z nich prowadzone są do

38

dzisiaj, inne pozostają w ofercie, jeszcze inne zostały „odłożone na lepsze czasy”, jak na przykład Socjologia bankructwa, zaproponowana przez dr Krystynę Iwanicką (dziś właścicielkę wspaniałego, zabytkowego pałacu na Dolnym Śląsku, który troskliwie restauruje, przy okazji sprawdzając w praktyce wiedzę socjologiczną o aktywizowaniu społeczności lokalnych). Proponowanie nowych wykładów wiązało się z rozmaitymi okolicznościami – na przykład wykład do wyboru „Kobieta w kulturze, społeczeństwie i gospodarce”, prowadzony przez Annę Karwińską w ciągu kilku lat, wiązał się z prowadzeniem podobnego wykładu, jaki prowadziła w trakcie jej rocznego pobytu w Grand Valley State University. Wykład z zakresu „Socjologii sztuki”, zaproponowany przez Przemysława Kisiela, wiązał się tematycznie z badaniami do pracy habilitacyjnej, a „Konflikty i negocjacje”, prowadzone przez Andrzeja Słabonia, to jednocześnie temat Jego książki. Dziś pracownicy Katedry prowadzą zajęcia z kilkunastu przedmiotów, wiele innych przygotowujemy niemal co roku, w związku z rozwojem innych kierunków np. europeistyki czy gospodarki i administracji publicznej. Jesteśmy jedną z najmniejszych Katedr naszego Uniwersytetu Katedrą kieruje od 2003 r. Anna Karwińska, wcześniej kierownikiem Katedry

był profesor Maksymilian Pacholski. Niestety, ciężka choroba bardzo skróciła ten okres kierowania Katedrą, a w 2008 r. zabrała Go na zawsze. Zabrakło już także w naszym gronie jeszcze wcześniejszego kierownika – profesora Ryszarda Dyoniziaka. Zawdzięczamy Mu wiele i jako socjologowie i jako pracownicy dydaktyczni. Przez cały okres sprawowania funkcji kierowniczej dbał o nasz rozwój naukowy, „podsyłając” coraz to nowe pomysły na lekturę, czy wręcz przynosząc książki, artykuły naukowe lub prasowe. Zawsze wkraczał objuczony mnóstwem papierów, zwołując nas wszystkich „Chodźce, zobaczcie, przeczytajcie, co wy na to…”. Szczególnie ciepły miał stosunek do studentów, ciesząc się ich zainteresowaniem jakimś szczególnym tematem socjologicznym, książką. Nawet po przejściu na emeryturę stale był obecny w Katedrze i zawsze gotowy przyjąć na konsultacje studenta „w potrzebie”. Bardzo się cieszył z planów powołania kierunku i bardzo nam kibicował. Nie zdążył zobaczyć ostatecznej wersji programu – zmarł w kwietniu 2009 r. Aktualny skład osobowy Katedry Socjologii to 4 osoby (w najbliższym czasie dołączy do nas nowa koleżanka, która rozpocznie pracę od letniego semestru jako asystent), z których każda ma swoje specyficzne zainteresowania naukowe i „wydeptuje” inne ścieżki w skomplikowanym procesie poznawania rze-

www.uek.krakow.pl


KATEDRALNY SHOW czywistości społecznej. Mamy też swoje pasje i zainteresowania pozazawodowe, które jednak w pewnym stopniu kształtują nasze osobowości. Stanowimy dobry zespół (co przeczy upowszechnionej tezie o „szewcu co bez butów chodzi”) – nasza wiedza o relacjach międzyludzkich, sposobach komunikowania się pozwala nam łagodzić takie czy inne, nieuchronne przecież w grupie, napięcia i sprzeczności. Nasze nieco odmienne zainteresowania naukowe pozwalają nam na realizowanie bardziej złożonych tematów badawczych, w których możemy się wzajemnie uzupełniać. W 2007 r. ukazała się nasza wspólna książka, przeznaczona przede wszystkim dla studentów różnych kierunków ekonomii. Była ona efektem prowadzonych przez nas zajęć z przedmiotu socjologia, spotkań i dyskusji poświęconych zarówno wyborowi tematów najważniejszych z punktu widzenia poznawania społeczeństwa, rozwijania perspektywy socjologicznej, jak i wreszcie zaprezentowania socjologii jako nauki ciekawej i ważnej. Z przekonaniem zatytułowaliśmy ten podręcznik „Odkrywanie socjologii”, z nadzieją, że pomoże naszym (i nie tylko naszym oczywiście) studentom w tej fascynującej podróży po świecie pozornie całkiem oczywistym i znanym. Nasze sylwetki zawodowe i pozazawodowe przedstawiamy poniżej. Jesteśmy Katedrą otwartą… Ta „otwartość” oznacza wiele rzeczy. Mówiąc żartobliwie, mamy drzwi otwarte, bo nasze pokoje są tak małe, że broniąc się przed uczuciem klaustrofobii, funkcjonujetytuł naukowy doktor

imię i nazwisko

my w pokojach i pomiędzy nimi. Naprawdę jednak chodzi o to, że jesteśmy otwarci na kontakty ze studentami, zawsze chętnie pomagamy w rozwiązywaniu problemów metodologicznych (na przykład „jak przygotować ankietę do pracy dyplomowej” czy „jak dobrać próbę badawczą”), doradzamy, gdzie szukać informacji o „uwarunkowaniach społecznych”, czy w każdej innej sprawie, z którą zwracają się studenci czy doktoranci (w myśl zasady, że „wszyscy studenci są nasi”). Jesteśmy też otwarci na współpracę z innymi katedrami, nie tylko z tymi, z którymi łączy nas „pokrewieństwo dyscypliny” (jak chociażby Katedra Studiów Europejskich czy Katedra Filozofii). Współpracujemy stale z Katedrą GAP, ostatnio przy realizacji projektu „Aktywizacja małych miasteczek Małopolski poprzez wykorzystanie ich potencjału społecznokulturowego”, w ramach którego powstało kilka prac dyplomowych i magisterskich, raporty z badań w trzech miejscowościach: Lanckoronie, Niepołomicach i Starym Sączu. Ten projekt stał się także dla studentów okazją dla zdobycia dodatkowych kompetencji, które można było wpisać do suplementu. „Otwartość” naszej katedry wyraża się także w podejmowaniu współpracy z rozmaitymi instytucjami zewnętrznymi. Takim wyjątkowym przykładem był realizowany w 2006 r. studencki projekt „Urban Magics”, w którym uczestniczyli nasi studenci w ramach wykładu z socjologii miasta, a także studenci Uniwersytetu Bauhaus w Weimarze. W wyniku tej współpracy powstała książka zawierająca prace studenckie „Kraków and Weimar. The Tale of Urban Magicy” pod red. F. Eckardt i A.Karwińskiej, opublikowana w ję-

zyku angielskim w Niemczech. Współpracujemy często z Instytutem Rozwoju Miast w Krakowie, którego dyrektor ufundował nagrody książkowe dla najlepszych posterów w konkursie publiczności w czasie wystawy zorganizowanej jako podsumowanie zajęć z socjologii miasta w semestrze letnim obecnego roku akademickiego. W 2008 r. grupa studentów uczestniczących w wykładzie poświęconym społeczno-kulturowym uwarunkowaniom gospodarki przestrzennej, także prowadzonym przez Katedrę Socjologii, uczestniczyła w projekcie realizowanym wraz Biurem Planowania Przestrzennego UMK, dzięki któremu studenci mogli zdobyć dodatkowe kompetencje i umiejętności bezpośrednio związane z przyszłym zawodem. Jesteśmy zatem otwarci na różnego typu współpracę, ale także na nowe sposoby nauczania, na nowe tematy. W obecnym roku akademickim prowadzimy zajęcia z następujących przedmiotów: Socjologia, Socjologia miasta, Sociology of International Relations, Socjologia sztuki, Socjologia Organizacji, Społeczeństwa i kultury Europy, Cywilizacja europejska, Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej, Konflikty i Negocjacje, Społeczne uwarunkowania rozwoju, Contemporary Polish Society. Nowe otwarcie… uruchamiamy kierunek! Od października 2010 r. będziemy pisać nowe kartki w naszej historii. Prosimy o „trzymanie kciuków”. Prof. Anna Karwińska – kierownik Katedry Socjologii

zainteresowania zawodowe

zainteresowania pozazawodowe bajki z różnych stron świata jako źródło przyjemności, ale i wiedzy o archetypach kulturowych, twórczość dla dzieci, turystyka „kulturowa”, literatura literatura, historia, turystyka, sport

Ewa Cierniak- Szóstak

dr hab., prof. UEK

Anna Karwińska

socjologia miasta, socjologia stosunków międzynarodowych, rozwój społeczno-przestrzenny, porównawcza analiza kultur, ekonomia społeczna

doktor

Przemysław Kisiel

socjologia sztuki, kultury, nauki, metodologia badań socjologicznych, uczestnictwo w kulturze

dr hab.

Andrzej Słaboń

teoria socjologiczna, teorie zmiany i rozwoju społecznego, przemiany współczesnej obyczajowości, problematyka konfliktów społecznych i negocjacji, socjologia religii, socjologia humoru

magister*

Anna Pawlina

literatura, współczesna muzyka „poważna”, żeglarstwo, turystyka rowerowa

* od semestru letniego 2009/2010

39


ABSOLWENCI Z K(L)ASĄ

Kwestionariusz osobowy

Małgorzaty Gajuk A

kademia Ekonomiczna w Krakowie w czasach mojego studiowania była... uczelnią pełną ciekawych świata i życia studentów, studentów ambitnych, chodzących na wykłady, zadających pytania, rozdyskutowanych, pełną studentów prawdziwie zgłębiających wiedzę ekonomiczną, czasem z dużym poświęceniem, bo wielu z nas już pracowało, zakładało i prowadziło swoje pierwsze firmy, część z nas, jak ja, studiowało równolegle na dwóch uczelniach – chcieliśmy wyżej, więcej, dalej. To były fantastyczne czasy, poznałam wielu wspaniałych ludzi, z którymi utrzymuję kontakt do dziś, z częścią z nich współtworzę dziś Korporację Absolwentów Akademii Ekonomicznej, dziś – Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uważam, że uczelnia ta dała nam solidne podstawy wiedzy ekonomicznej, bez której na pewno nie znalazłabym się w tym miejscu i na stanowiskach, które w tym momencie zajmuję.

G

dybym teraz zaczynała studia... raczej wybrałabym studia wieczorowe lub zaoczne i poszłabym do pracy zdobywać doświadczenie, choć wysoko cenię sobie wiedzę zdobytą właśnie poprzez aktywne uczestnictwo w studiach dziennych. Tych podstaw wielu osobom pracującym dziś w biznesie niestety brakuje.

D

roga z Uczelni do tego, kim teraz jestem, wiodła przez... wspaniałą pracę w Tesco Polska, w Biurze Inwestycji, gdzie sprawne organizacja i zarządzanie, ale także wiedza i zaangażowanie w pracę poprowadziły mnie od stanowiska Site Research Trainee, Site Research Specialist, potem koordynatora ds. wprowadzenia nowego formatu Tesco na rynku polskim, po stanowisko Regional Site Research Manager. W Tesco pracowałam blisko 7 lat, zajmując się przygotowywa-

Małgorzata Gajuk

niem strategii rozwoju sklepów Tesco w Polsce, analizując lokalizacje pod planowane obiekty, doradzając firmie, w których miastach i dzielnicach zainwestować, a w których nie, oraz szacując spodziewane obroty w nowo otwieranych placówkach. Ostatnie 2 lata pracy były dla mnie dużym wyzwaniem. W sierpniu 2007 r. objęłam stanowisko Research & Concept Managera w jednej z największych międzynarodowych firm na rynku nieruchomości handlowych – ING Real Estate Development. Na nowym stanowisku zakres moich obowiązków znacznie się poszerzył, m.in. o nowe segmenty rynku, jak biura i mieszkania. Ostatni rok kryzysu na rynkach międzynarodowych był dla mnie okresem wytężonej pracy przy przygotowywaniu nowych inwestycji mojej firmy. Jednocześnie w 2009 r. zostałam mianowana na stanowisko Research Specialist w Polskiej Radzie Centrów Handlowych. Jest to stowarzyszenie non profit zrzeszające firmy działające w sektorze nieruchomości centrów handlowych w Polsce, reprezentuje interesy wszystkich podmiotów branży retail, jest partnerem w dialogu z rządem, organizacjami pozarządowymi, mediami i opinią publiczną, dba o przestrzeganie etyki biznesowej we wszystkich działaniach związanych z handlem i centrami handlowymi. Od 2009 r. jako przedstawicielka PRCH biorę udział w pracach nowo powołanego Retail Research Forum razem z największymi firmami doradztwa na rynku nieruchomości handlowych, takimi jak: Cushman & Wakefield, DTZ, JLL oraz GENI.

W

sierpniu 2009 r. opublikowaliśmy swój pierwszy raport, który klasyfikuje i porządkuje wszystkie obiekty handlowe w Polsce w oparciu o międzynarodowe standardy klasyfikacyjne stosowane przez International Council of Shopping Centers z siedzibą w Nowym Jorku. W listopadzie 2009 r. ICSC wybrało mnie do elitarnej platformy networkingowej European Research Group. Podsumowując, droga ta wiodła poprzez rzetelną pracę, wiedzę zdobytą na studiach oraz własną pasję…

P

ierwsze zarobione pieniądze wydałam na... kurs doszkalający z prawa jazdy w stolicy, kurs języka angielskiego, a te prawdziwe pierwsze pieniądze – na własne mieszkanie na warszawskim Powiślu.

Research & Concept Manager w ING Real Estate Development, Research Specialist w Polskiej Radzie Centrów Handlowych, członkini European Research Group w ramach Międzynarodowej Rady Centrów Handlowych, współtworzy polską grupę Retail Research Forum. Absolwentka Wydziału Zarządzania, specjalność Marketing (1995–2000) oraz Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalność Geografia społeczno-ekonomicza (1993–1998). Członkini Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w latach 2005–2007 sekretarz Zarządu Stowarzyszenia. Od sierpnia 2007 r. pracuje na stanowisku Research & Concept Manager w jednej z największych firm na rynku nieruchomości komercyjnych: ING Real Estate Development, gdzie jest odpowiedzialna za doradztwo inwestycyjne, badania rynku oraz opiniowanie projektów, www.ingrealestate.com. Dodatkowo od 2009 pełni funkcję Research Specialist w Polskiej Radzie Centrów Handlowych, www.prch.org.pl. Jako przedstawicielka Polskiej Rady Centrów Handlowych bierze udział w pracach powołanego w 2009 r. Retail Research Forum, które współtworzą największe na rynku polskim i zagranicznym firmy badań rynku i doradztwa w dziedzinie nieruchomości handlowych, takie jak: Cushman & Wakefield, DTZ, Jones Lang LaSalle oraz GENI. Firmy te wspólnie z Polską Radą Centrów Handlowych utworzyły Retail Research Forum – ugrupowanie non profit, które spotyka się regularnie i wymienia poglądy i doświadczenia na temat rynku powierzchni handlowych w Polsce. 1 stycznia 2010 r. objęła 3-letnią kadencję w ugrupowaniu European Research Group w Międzynarodowej Radzie Centrów Handlowych (ICSC). Celem ERG jest wymiana wiedzy oraz dzielenie się doświadczeniem pomiędzy inwestorami, deweloperami, handlowcami oraz konsultantami z całej Europy.

Patronem cyklu jest Korporacja Absolwentów UEK www.kuek.pl

40


ABSOLWENCI Z K(L)ASĄ

M

oim największym sukcesem jest... na pewno praca dla jednego z największych graczy na rynku nieruchomości handlowych, praca na rzecz organizacji non profit, jaką jest Polska Rada Centrów Handlowych, ogromne wyróżnienie ze strony ICSC i wybór do European Research Group, udział w Retail Research Forum. Tak naprawdę to mój największy sukces polega na tym, że potrafię dążyć do wyznaczonych celów..

nas prędzej czy później do naszego osobistego sukcesu. Wszystkie trudności w życiu pomagają nam rozwijać się i pomagają w końcu osiągnąć sukces.

P

S

W

Ż

oczułam się przegrana, gdy... musiałam się uczyć wielu rzeczy od początku, zmieniając stanowisko i firmę w 2007 r. – z perspektywy czasu to był mój wielki sukces, bez którego dziś nie osiągnęłabym tylu rzeczy, nie rozwinęłabym się, nie nauczyłabym się wielu rzeczy i nie poznała wielu wartościowych ludzi. życiu najważniejsze jest... zdrowie, rodzina, spełnienie i satysfakcja w pracy, ale też sposób, w jaki traktujemy spotykanych w życiu ludzi oraz w jaki prowadzimy biznes. Oczywiście, ważne jest dobre wykształcenie.

N

ie należy się przejmować, gdy... coś nam nie wychodzi, nie mamy pomysłu na rozwiązanie problemu lub doznamy porażki – wszystko to doprowadzi

Długo czekałam na ofertę wymarzonej praktyki. Praktyki w międzynarodowej firmie audytorskiej w wyjątkowym kraju. Po 6 miesiącach intensywnych poszukiwań w bazie praktyk Międzynarodowej Organizacji Studenckiej AIESEC, zobaczyłam opis stażu w KPMG na Mauritiusie. Pomyślałam, że muszę tam być! Spełniałam większość stawianych przez firmę wymagań, do których należało studiowanie finansów, znajomość języków obcych i wcześniejsze doświadczenie zawodowe, wysłałam więc swoją aplikację. Po dwóch miesiącach oczekiwania otrzymałam upragnioną wiadomość – zostałam przyjęta! 7 kwietnia 2009 roku wylądowałam na Mauritiusie i tym samym rozpoczęła się trwająca 4 miesiące największa przygoda mojego życia... Gorące powietrze zmieszane z wilgocią, jaszczurki oraz karaluchy biegające po ścianach mieszkania, zaczepiający na ulicy ludzie oraz niekończące się klaksony samochodów to tylko fragment realiów życia na Mauritiusie, które powodowały, że zadawałam sobie pytanie: „Co ja tu robię?”. Później nastąpiła jednak coraz większa fascynacja tym krajem. Stroje hinduskie (churidar, sari), oraz kolorowe punkciki przyklejane na czole (tilaka) podbiły moje serce. Naleśniki z chilli sprzedawane na ulicy stały się moim ulubionym daniem, a klaksony oraz brak przejść dla pieszych – „normalką”. Z niedowierzaniem słuchałam historii o czarach, którymi zajmują się mieszkańcy Mauritiusa. Z chęcią wsłuchiwałam się w rytmy tamtejszego tańca – segi. W ciągu 4-miesięcznej praktyki w KPMG wspólnie z moim teamem, do którego należał Chińczyk, dwóch Hindusów oraz Pakistańczyk, zajmowałam się audytem wewnętrznym. Kontrolując procesy firm mających siedzibę na Mauritiusie, miałam styczność z tamtejszym rynkiem. Przeprowadzanie wywiadów z pracownikami badanych firm pozwoliło mi na lepsze zrozumienie procesów biznesowych. Różnorodność projektów, międzynarodowość oraz bardzo wysoki poziom oczekiwań były motywujące i dodatkowo stymulujące rozwój.

G

dybym nie była, kim jestem... mieszkałabym na polskiej wsi, prowadziłabym spokojne życie i zapraszałabym wszystkich do siebie na wspólne biesiady. Starałabym się więcej pomagać biednym.

tudentom UEK radziłabym... uczyć się, pilnie odrabiać zadane ćwiczenia, brać aktywny udział w wykładach, dyskutować, pytać, dociekać, ale też jak najszybciej zdobywać doświadczenie zawodowe, a przede wszystkim być rzetelnym, posiadającym wiedzę... Prawdziwym ekspertem na rynku można zostać tylko mając solidne podstawy wiedzy.

ycie polega na... ciągłej walce i zmaganiu się z przeciwnościami losu, zdobywaniu kolejnych pozycji, stanowisk czy też zdobywaniu kolejnych wyznaczonych przez siebie celów, ale też na dzieleniu się sukcesami i porażkami z rodziną i przyjaciółmi. Dla mnie życie to ciągły rozwój, ale też ważne są chwile wytchnienia, spokoju i odpoczynku. Ważne jest też, aby rozwijać i pielęgnować pasje…

„To możliwość spełniania marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące” Paulo Coehlo

Praktyka

na krańcu świata Teraz pracuję w firmie audytorskiej. Doświadczenie zawodowe zdobyte na Mauritiusie bardzo przydaje mi się w codziennej pracy. Przeprowadzając rozmowy biznesowe nie czuję stresu, nie obawiam się, że czegoś nie zrozumiem. Czymże bowiem jest przeprowadzenie audytu w języku polskim w porównaniu z przeprowadzeniem go w języku angielskim z domieszką hinduskiego?! Podczas praktyki na Mauritiusie poznałam procedury i programy stosowane w audycie wewnętrznym w jednej z największych, zajmujących się tym zagadnieniem, firm na świecie. Myślę, że ich znajomość przyniesie wymierne korzyści w moim przyszłym życiu zawodowym. Praktyka „na krańcu świata” to również inne doświadczenia. W dalekich zakątkach Afryki pośpiech nie istnieje. Pytając na Mauritiusie o to, kiedy odjedzie au-

tobus, usłyszałam, że wtedy gdy zbiorą się ludzie. Nauczyłam się więc tolerancji, cierpliwości, wytrwałości oraz dystansu do siebie i świata. Teraz potrafię docenić to, co mam. Będąc na drugiej półkuli, zrozumiałam, że prawdziwym problemem jest choroba i zagrożenie życia, a cała reszta – jakoś się zawsze w końcu układa. Pobyt na Mauritiusie zaowocował także przyjaźnią z rodziną utworzoną przez Polkę i obywatela Mauritiusa, która mam nadzieję będzie trwała do „grobowej deski”. Pobyt i praktyka w międzynarodowej firmie finansowej na Mauritiusie były dla mnie fantastycznym doświadczeniem dającym szeroką perspektywę zarówno biznesową, jak i kulturową. Zdecydowanie było warto! Barbara Kawa

41


NASZE PASJE

Z małych rzeczy – duże pasje Wielu z nas zastanawia się, skąd biorą się pasje. Mogą być przekazywane przez naszych rodziców i dziadków, ale także pasje podpatrzone u naszych przyjaciół czy znajomych.

M

oja pierwsza pasja narodziła się całkiem niedawno, bo około 6 lat temu. Ale od początku. Pewnego dnia postanowiłam zapisać się na kurs prawa jazdy. W ślad za postanowieniami przyszła kolej na realizację. Początki – nie powiem – były trudne ze względu na to, że nikt w najbliższej rodzinie nie miał prawa jazdy i nie miałam możliwości zweryfikowania zdobywanej wiedzy. Po

42

kilku lekcjach na kursie prawa jazdy przyszło jednak coś, czego się wcześniej nie spodziewałam, poczułam satysfakcję z jazdy samochodem. Właśnie wtedy w mojej głowie narodziła się myśl, by coś zrobić z tą powstającą w zarodku pasją. Jednym słowem – połknęłam bakcyla. W połowie kursu zapytałam mojego instruktora nauki jazdy, co sądzi o tym, abym w przyszłości została instruktorem nauki jazdy.

Dostałam szybką odpowiedź: „czekałem, kiedy mnie o to zapytasz” i dodał bez zastanowienia: „jak zrobisz uprawnienia instruktorskie, to miejsce w mojej szkole jazdy będzie na ciebie czekać”. To, co usłyszałam, utwierdziło mnie w przekonaniu, że podołam temu wyzwaniu. Kolejną osobą na mojej drodze, która przekonała mnie, że warto dążyć do celu, był egzaminator, który prowadził mój egzamin na prawo jazdy. Pod koniec egzaminu praktycznego w trakcie rozmowy zapytał, gdzie pracuję i co zamierzam robić w najbliższej przyszłości. Odpowiedziałam mu wtedy, że pracuję na Uczelni


NASZE PASJE

i nieśmiało dodałam, że marzę, aby zostać w przyszłości instruktorem nauki jazdy. A on na to: „właśnie miałem zapytać, czy nie chciałaby pani być kiedyś instruktorem nauki jazdy”. Dwie niezależne opinie przekonały mnie, że warto podjąć to wyzwanie. Uprawnienia instruktora nauki jazdy kategorii B zdobyłam w 2008 roku, wtedy

też podjęłam się szkolenia przyszłych kierowców. Obecnie pracuję w jednym z krakowskich ośrodków szkolenia kierowców, gdzie przygotowuję od strony praktycznej przyszłych kandydatów na kierowców. To dodatkowe zajęcie, realizowane w miarę wolnego czasu, przynosi mi przeogromną satysfakcję, zwłaszcza gdy za pierwszym podejściem zdaje egzamin osoba, która nigdy wcześniej nie miała styczności z jazdą samochodem. Dzięki tej pracy mogę zaobserwować cały przekrój ludzkich charakterów i determinację kursantów, z jaką potrafią dążyć do zdobycia upragnionego prawa jazdy. Ogromną satysfakcją dla mnie jest spotkanie swojego kursanta na drodze i radość, że sobie radzi za kierownicą, a nie jest tylko posiadaczem prawa jazdy. Przekazywanie wiedzy o prowadzeniu samochodu wymaga cierpliwości, sztuką jest uczyć w taki sposób, aby w przyszłości takie osoby nie stwarzały zagrożenia na drodze i umiały czerpać radość z jazdy

samochodem, a nie tylko potrafiły się przemieszczać z jednego miejsca do drugiego. Satysfakcją dla mnie jako instruktora jest też to, że kursanci polecają mnie swoim znajomym, przyprowadzają swoje dzieci. Jest to dla mnie wyznacznik, że moja pasja ma sens. Mam jeszcze jedną pasję, jak ją określam – nabytą przypadkiem. Zaczęło się całkiem niepozornie – od nieplanowanego zakupu aparatu fotograficznego. Wybór padł na lustrzankę cyfrową. I wtedy się zaczęło! Chociaż nie mam za sobą żadnych kursów fotograficznych, ani też przeczytanych książek o fotografii, zabawa z aparatem sprawia mi ogromną radość. Osoby, które mnie znają, twierdzą, że jak wpadnę w żywioł fotografowania – świat wokół nie istnieje. Tak jest w rzeczywistości! Najbardziej lubię fotografowanie chwili oraz fotografowanie dzieci. Obie te dziedziny dają w fotografii coś niesamowitego. Jedno jest pewne – jeśli zachowa się równowagę między życiem codziennym i pasją, życie nabiera nowego sensu i czyni człowieka szczęśliwym.

mgr Agnieszka Kluczewska absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie Sekretariat Katedr: Rynków Finansowych, Finansów Przedsiębiorstw, Ubezpieczeń oraz Szkoły Giełdowej.

43


STUDENCI

Tygrys zawitał do Krakowa W przedostatni weekend lutego krakowianie po raz dziesiąty przywitali Nowy Chiński Rok. Najbliższe 354 dni upłyną pod znakiem Metalowego Tygrysa.

AIESEC Komitet Lokalny w Krakowie po raz kolejny organizuje nabór chętnych do wyjazdu na praktyki zagraniczne – jedno z najintensywniejszych doświadczeń, jakie organizacja oferuje studentom, niezależnie od kierunku studiów.

– Starożytne księgi głoszą, że lata Tygrysa zaczynają się z wielkim hukiem, a kończą ze skowytem. Zatem w roku Metalowego Tygrysa powinno powodzić się tym, którzy są odważni, energiczni, ekstrawaganccy, tym, którzy lubią niebezpieczeństwo i zadziwiające przedsięwzięcia – wyrokowała Weronika Sosnowska, prezes Azjatyckiego Koła Naukowego UEK podczas gali finałowej imprezy. Krakowskie obchody Nowego Roku tradycyjne trwały dwa dni. Wszyscy, którzy w dniach 19 i 20 lutego odwiedzili Kijów Centrum mieli niepowtarzalną okazję do

poznania kultury chińskiej. Lekcje języka i kaligrafii, pokazy ceremonii parzenia herbaty, warsztaty dla najmłodszych. Do tego rozliczne referaty przybliżające współczesne Chiny, w tym modę Państwa Środka i gwiazdy tamtejszej kinematografii. Atrakcji i gości nie brakowało, wśród przybyłych na imprezę pojawili się m.in. prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Mi-

chał du Vall, posłanka Katarzyna Matusik-Lipiec oraz dyrektor Wydziału Sportu i Inicjatyw Społecznych miasta Krakowa Barbara Mikołajczyk. Najciekawiej prezentowała się oczywiście gala finałowa, w której programie znalazły się pokazy sztuk walki, koncert fortepianowy Man Li Szczepańskiej, fragment opery regionalnej – w wykonaniu Yang Xiaoyan oraz obowiązkowo taniec lwa i smoka. Chiński Nowy Rok jest dla Chińczyków jednym z najważniejszych świąt obchodzonych w ciągu roku. Jest ono nazywane Świętem Nowego Roku Księżycowego, ponieważ jego datę wyznacza kalendarz księżycowy. Z tego powodu rok Metalowego Tygrysa jest rokiem niepełnym, bo trwającym jedynie 354 dni, czyli o trzydzieści dni mniej niż poprzedni rok Ziemnego Bawołu. Pod rządami tego zwierzęcia będziemy się radować i smucić do 3 lutego 2011 roku do godziny 10.31. Marcin Świerczek

Warto inwestować w siebie! Rekrutacja na praktyki międzynarodowe trwa! Akademickie Centrum Kariery zaprasza studentów naszej Uczelni do aplikowania na praktyki zagraniczne. Wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus to niepowtarzalna okazja do zdobycia międzynarodowego doświadczenia. Praktyki umożliwiają pogłębienie i wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej na studiach, rozwój umiejętności językowych, poznanie kultury kraju i zwyczajów panujących w środowisku pracy.

44

Praktykuj przygodę!

Rekrutacja adresowana jest do studentów, którzy samodzielnie pozyskają firmę zainteresowaną przyjęciem ich na 3-miesięczne praktyki. Wszystkie przydatne informacje dotyczące ubiegania się o praktyki zagraniczne, szczegółowe kryteria kwalifikacji oraz wiele ciekawych informacji dotyczących rozwoju zawodowego znajdują się na stronie Akademickiego Centrum Kariery: www.kariery.uek.krakow.pl.

akademickie centrum kariery

Program Międzynarodowej Wymiany Praktyk AIESEC umożliwia studentom oraz absolwentom odbycie praktyki w jednym z ponad 100 krajów świata! Jest to niepowtarzalna okazja do poszerzenia swojej wiedzy, zdobycia cennego doświadczenia oraz przeżycia niezapomnianej przygody. Ze względu na zakres odpowiedzialności stawianych przed praktykantem można wyróżnić cztery rodzaje praktyk: menedżerskie, techniczne, edukacyjne i wolontariackie. Praktyki (za wyjątkiem wolontariatu) są płatne. Praktykant otrzymuje średnie wynagrodzenie brutto danego kraju. Rekrutacja dla osób zainteresowanych praktyką zagraniczną trwa do 20 marca 2010 r.– nie przegap jej! Aby aplikować na praktykę zagraniczną należy wypełnić aplikację znajdującą się na stronie internetowej: www.krakow.aiesec.pl. Określ się w niej rodzaj praktyki, jej długość i termin, obszar działalności oraz region, w którym miałaby się ona odbyć. Kolejnymi etapami rekrutacji są: rozmowa z członkiem AIESEC, testy językowe oraz cykl szkoleń przygotowawczych. Po informacje i szeroką ofertę praktyk można zgłosić się do biura AIESEC, znajdującego się w pawilonie sportowo-dydaktycznym UEK. Zachęcamy także do odwiedzania naszych standów, gdzie można zasięgnąć wiele informacji na ten temat oraz porozmawiać z osobami, które już taką praktykę odbyły. Już wielu studentów krakowskich uczelni skorzystało z tej szansy! Dołącz do nich – Ty możesz być następny! Dlaczego warto? – przeczytacie m.in. w tekście Praktyka na końcu świata… na s. 41


STUDENCI

Udział reprezentacji UEK w międzynarodowym programie edukacyjnym EREC W dniach 9-21 stycznia 2010 roku troje studentów specjalności „Gospodarowanie nieruchomościami” uczestniczyło w prestiżowym międzynarodowym programie edukacyjnym European Real Estate Challenge (EREC). Jego zasadnicza część miała miejsce w Berlinie. W projekcie wzięło udział dwanaście uczelni wyższych z dziesięciu krajów: Danii, Finlandii, Niemiec, Irlandii, Holandii, Polski, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Tegoroczna VII edycja projektu była pierwszą, w której uczestniczyła reprezentacja UEK. Projekt EREC ma charakter elitarny. Z każdego kraju może wziąć w nim udział jedynie kilka osób. Reprezentację UEK wyłoniono w dwustopniowym procesie rekrutacji, trwającym od sierpnia do października 2009 r. Pierwszy stopień polegał na napisaniu dwóch esejów w języku angielskim na tematy związane z komercyjnym rynkiem nieruchomości. Autorzy najlepszych prac zostali zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, odbywającą się w języku angielskim i polskim. Spośród kandydatów wyłoniono trzech studentów V roku specjalności Gospodarowanie nieruchomościami: Katarzynę Rafalską, Iwonę Strzępek oraz Łukasza Skowrońskiego. Merytoryczny oraz organizacyjny nadzór nad przygotowaniem do programu grupy krakowskiej sprawowali mgr Michał Głuszak oraz mgr Bartłomiej Marona z Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego UEK. Projekt edukacyjny The European Real Estate Challenge (EREC) został stworzony przez prof. Nicka Nunnigtona z Sheffield Hallam University w Wielkiej Brytanii. Polega on na współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi z różnych krajów europejskich oraz amerykańskich. Osoby uczestniczące w projekcie to studenci kierunków związanych z rynkiem nieruchomości, inwestowaniem w nieruchomości, zarządzaniem nieruchomościami, wyceną nieruchomości oraz planowaniem przestrzennym z różnych uczelni europejskich i amerykańskich. Uczestnicy zostali podzieleni na dziesięć sześcio- lub siedmioosobowych międzynarodowych zespołów będących fikcyjnymi firmami konsultingowymi. Ich zadaniem było znalezienie optymalnej lokalizacji dla fikcyjnej firmy General Power Financial Services (GPFS) poszukującej nowej siedziby w Europie.

Spotkanie studentów z zarządem firmy General Power Financial Services 12.01.2010 r.; od lewej E. Schutte z Hanzehogeschool Groningen, D. Mckeown’s z Dublin Institute of Technology, N. Nunnington z Sheffield Hallam University, oraz T. Bennett z Kingston University

W pierwszej fazie, odbywającej się w Berlinie, poszczególne firmy konsultingowe analizowały potrzeby klienta (firmy GPFS), jego strukturę i kulturę organizacyjną oraz strategię. Celem tego etapu było opracowanie wizji relokacji siedziby przedsiębiorstwa. W drugiej fazie każda z firm konsultingowych wyjechała na kilka dni do miasta docelowego (w zależności od zespołu: Amsterdam, Bratysława, Budapeszt, Kopenhaga, Lizbona, Mediolan, Monachium, Praga, Wiedeń lub Warszawa), gdzie odwiedziła kilka obiektów biurowych i miała okazję zapoznać się z danym rynkiem nieruchomości komercyjnych. W trzeciej fazie studenci wrócili do Berlina, aby przygotować ostateczną prezentację dla firmy GPFS i zaproponować najlepsze rozwiązanie relokacji głównej siedziby. W ostatnim dniu projektu wszystkie

Program EREC: wizytacja nieruchomości biurowych, Bratysława 15. 01. 2010 r.; pierwszy od lewej Łukasz Rafalski, pierwszy z prawej Andrej Adamuscin – opiekun drużyny „Bratysława” fikcyjne firmy konsultingowe prezentowały rozwiązania, na podstawie których wyłoniono zwycięzcę. Jak już wcześniej wspomniano, zasadnicza część projektu trwała jak co roku dwa tygodnie i odbywała się w Berlinie oraz mieście docelowym. Jednakże poprzedzała ją część przygotowawcza, podczas której studenci reprezentujący poszczególne uczelnie mieli za zadanie opracować zadany temat i wykonać plakat. Grupa studentów UEK przygotowała poster, którego temat brzmiał: „Location Economics”. Efekty prezentowane były w pierwszych dniach pobytu w Berlinie na sesji plakatowej, przed rozpoczęciem prac w zespołach międzynarodowych. Należy zwrócić uwagę, iż członkowie grup międzynarodowych dobierani są na podstawie wcześniej przeprowadzonych testów psychologicznych.

Program EREC: sesja plakatowa, Berlin, 10. 01. 2010 r.; od lewej: Bartłomiej Marona – opiekun Koła Naukowego Grunt wraz ze studentami: Iwoną Strzępek, Katarzyną Rafalską oraz Łukaszem Skowrońskim Gwarantuje to różnorodność osobowości i efektywność pracy w danym zespole. Studenci UEK znaleźli się w następujących drużynach: Katarzyna Rafalska – Budapeszt, Iwona Strzępek – Amsterdam, Łukasz Skowroński – Bratysława. W tegorocznej edycji do finałowej trójki trafiły trzy grupy: Budapeszt (grupa Katarzyny Rafalskiej), Monachium i Warszawa. W składzie jury zasiadali m.in. członkowie fikcyjnego zarządu (twórcy projektu), tutorzy z poszczególnych krajów oraz ludzie ze świata biznesu związani z rynkiem nieruchomości. Zwycięstwo przypadło Monachium. Dzięki uczestnictwu w projekcie studenci mają możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej i poznania różnych aspektów wpływających na decyzje korporacji dotyczące relokacji siedzib. Analizując potrzeby fikcyjnego klienta, jego strukturę i kulturę organizacyjną, odwiedzając nieruchomości biurowe i dobierając optymalne rozwiązanie w zakresie relokacji, uczestniczy EREC zdobywają cenne umiejętności i przygotowują się do pracy w branży nieruchomościowej. Pracując w międzynarodowej grupie, studenci doskonalą swoje umiejętności językowe oraz uczą się współpracy w wielokulturowym zespole. Dzięki temu mają możliwość nawiązania kontaktów międzynarodowych, bezcennych w przyszłym życiu zawodowym. Proces rekrutacji do kolejnej VIII edycji programu rozpocznie się we wrześniu bieżącego roku. Szczegółowe informacje będzie można znaleźć na stronach Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego UEK (www.gn.uek.krakow.pl). W tym samym okresie planowany jest nabór studentów do pierwszej edycji międzynarodowego programu „Porfolio Challenge”. Pilotażowa edycja programu rozpocznie się końcem lutego 2010 roku, w której wezmą udział studenci z Sheffield Hallam University w Wielkiej Brytanii. Bartłomiej Marona Asystent w Katedrze Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego UEK, opiekun Koła Naukowego „Grunt” Iwona Strzępek Studentka V roku UEK, specjalność Gospodarowanie nieruchomościami, Koło Naukowe „Grunt”

45


STUDENCI

Wygraj z Kariosferą Już 15 marca rusza pierwszy etap ogólnopolskiego konkursu wiedzy biznesowej Karierosfera. Jeśli chcesz wygrać płatną praktykę w renomowanej firmie oraz cenne nagrody – wykorzystaj swoją szansę! Wejdź i zarejestruj się na: www.karierosfera.pl Karierosfera to ogólnopolski konkurs organizowany już po raz dziewiąty przez Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR z Wrocławia. Od kilku lat w Krakowie współorganizatorem Konkursu jest Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi „Personalni”. Celem Karierosfery jest wyłonienie najzdolniejszych studentów oraz promowanie ich najlepszym firmom w kraju i za granicą. Konkurs skierowany jest zarówno do studentów studiów pierwszego, jak i drugiego stopnia wszystkich uczelni wyższych w Polsce, zainteresowanych tematyką biznesową. Na najlepszych czekają płatne praktyki w renomowanych firmach oraz cenne nagrody rzeczowe. Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach. Aby wziąć w nim udział, należy w dniach 15–29 marca zarejestrować się na stronie www.karierosfera.pl i rozwiązać krótki test jednokrotnego wyboru z ogólnej wiedzy biznesowej. Pytania konkursowe przygotowali eksperci z Centrum im. Adama Smitha. Osoby, które odpowiedzą przynajmniej na pięć z dziesięciu pytań poprawnie, przejdą do II etapu. Drugi etap odbędzie się 13 kwietnia równolegle w kilkunastu partnerskich ośrodkach akademickich w Polsce. W Krakowie będzie to UEK. Uczestnicy wypełniają test wielokrotnego wyboru składający się z dwóch części: pierwsza (20 pytań) obejmuje zagadnienia dotyczące ogólnej wiedzy biznesowej, a druga (30 pytań) z dziedziny wybranej indywidualnie przez każdego uczestnika. W tym roku studenci mogą rywalizować ze sobą w wybranej kategorii: Audytu, Zarządzania ryzykiem bankowym, PR, HR, Bankowości, IT oraz Nieruchomości. Ostateczna lista dziedzin oraz firm, które objęły nad nimi opiekę, zostanie opublikowana do dnia 15 marca na stronie konkursu. Dziesięć najlepszych osób w Krakowie zostanie zaproszonych na uroczystą Galę Rozdania Nagród, która odbędzie się 16 kwietnia w Sali Senackiej UEK. Sześć osób otrzyma kurs języka hiszpańskiego, ufundowany przez Instytut Cervantesa z Krakowa, a trzy osoby będą

46

mogły uczestniczyć w Wariancie I Business Studies and Practice, ufundowanym przez Biuro Programów Zagranicznych. Wariant ten pozwala na sprawdzenie swoich możliwości studiowania w języku angielskim, nawiązanie kontaktów z zagranicznymi studentami, a także zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw. Oprócz tego nagrodzeni otrzymają inne nagrody rzeczowe. Ostateczna lista nagród zostanie opublikowana do dnia 15 marca na stronie personalni.uek.krakow.pl/karierosfera. III etap Karierosfery odbędzie się 23 kwietnia we Wrocławiu na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W finale najlepsi biorą udział w case study przeprowadzanym przez firmy, które objęły opieką daną dziedzinę. Każdy uczestnik za rozwiązanie studium przypadku otrzyma od 0 do 100 punktów. Oceny uczestników w tym etapie dokonują partnerzy obejmujący patronat nad daną dziedziną. Laureaci będą mieli możliwość odbycia płatnych praktyk w partnerskich firmach oraz otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Patronat honorowy nad Karierosferą w Krakowie objęli prof. Roman Niestrój – Rektor UEK oraz prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa, a partnerami medialnymi są: TVP Kraków i Radio Akademickie – Radiofonia 100,5 FM. Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.karierosfera.pl oraz personalni.uek.krakow.pl Grzegorz Janas – wiceprezes KN Zarządzania Zasobami Ludzkimi „Personalni”

Ruszyły Mosty Ekonomiczne Ruszyły tegoroczne Mosty Ekonomiczne – inicjatywa mająca na celu szeroko pojętą wymianę studentów najlepszych uczelni i wydziałów ekonomicznych w kraju, dzięki którym studenci mają możliwość poznania i porównania metod nauczania oraz zasad studiowania na innych uczelniach. Początki Mostów Ekonomicznych sięgają roku 2004, kiedy to pierwsza edycja tego przedsięwzięcia przeprowadzona została przez warszawskie SGH w połączeniu z ówczesną krakowską AE. Z roku na rok Mosty zyskiwały popularność i zasięg oddziaływania, jak również wierny krąg wielbicieli. Dzięki wspólnemu wysiłkowi wielkiej liczby głów i dwa razy większej liczby rąk projekt wciąż trwa, a w roku 2010 obejmie czołowe uczelnie ekonomiczne z Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Katowic i Poznania. Uczestnicy, wytypowani przez surowe uczelniane jury, wezmą udział w czterodniowej wymianie z jednym, wybranym przez siebie Uniwersytetem, uczestnicząc w szkoleniach, wykładach i warsztatach prowadzonych przez studentów, wykładowców, zaprzyjaźnione firmy oraz specjalnie zaproszonych gości, cieszących się autorytetem w dziedzinie ekonomii i nauk pokrewnych. Jako istotne źródło doświadczeń mogących w przyszłości usprawnić i rozwinąć współpracę między uczelniami ekonomicznymi, projekt ogólnopolskich „Mostów Ekonomicznych” podlega obecnie FUE – Forum Uczelni Ekonomicznych, a jego zadaniem jest również promowanie akcji semestralnej wymiany studentów „Polski Erasmus”. Patronat nad projektem objął prof. Roman Niestrój – Rektor UEK.


STUDENCI

Zacznij studia z praw człowieka i demokratyzacji w programie E.MA E.MA – Europejski Program Studiów Magisterskich w Dziedzinie Praw Człowieka i Demokratyzacji (European Master’s Degree In Human Rights & Democratisation) to unikalny, o najwyższym prestiżu, program magisterski, w trakcie którego studenci mają sposobność prowadzenia studiów nad teorią i praktyką praw człowieka. Program jest realizowany już od 10 lat w Wenecji i na 41 uniwersytetach Unii Europejskiej, a także podczas misji w terenie. Program E.MA oferuje możliwość poznania praw człowieka, procesów demokratycznych i stosunków międzynarodowych z perspektywy prawa, politologii, historii, antropologii i filozofii.

W trakcie pierwszego semestru odbywanego w Wenecji studenci biorą udział w zajęciach prowadzonych przez wybitnych uczonych i ekspertów z całego świata oraz funkcjonariuszy organizacji międzynarodowych, takich jak ONZ, OBWE, Rada Europy czy Unia Europejska. Po ukończeniu pierwszego semestru w wielokulturowym środowisku, uczestnicy programu przenoszą się do jednego z europejskich uniwersytetów, gdzie przygotowują pracę dyplomową. Studia E.MA wieńczy wyjątkowy w skali światowej, Europejski Tytuł Master Magisterski w dziedzinie Praw Człowieka i Demokratyzacji, przyznawany obecnie wspólnie przez 9 uniwersytetów. Najlepsi absolwenci mogą liczyć na prestiżowe staże w biurze delegacji Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej przy ONZ w Genewie i w Nowym Jorku. Innym wyróżniającym się laureatom programu E.MA oferowane są praktyki w instytucjach Unii Europejskiej, Rady Europy, OBWE oraz w znaczących międzynarodowych organizacjach pozarządowych. Ograniczonej liczbie studentów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej przyznawane są świadczenia, w wyniku czego koszty uczestnictwa w programie mogą zostać zasadniczo zredukowane. Program E.MA jest organizowany przez European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC), a w Polsce jest koordynowany przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Poznańskim Centrum Praw Człowieka. Szczegółowe dane oraz formularz zgłoszenia znajdą Państwo na stronach internetowych: sieci E.MA oraz EIUC. Więcej informacji: sekretarz programu w Polsce – mgr Beata Zięba: e-mail: bazie@amu.edu.pl, tel. 061 8294 233, Katedra Prawa Konstytucyjnego UAM. Zgłoszenia do uczestnictwa w tegorocznym programie należy przesłać do 19 marca 2010 r. do EIUC Secretariat, Monastery of San Nicolo, Riviera San Nicolo 26, IT – 30126 Venice – Lido (tel. 0039 041 272 0911, fax: 0039 041 272 0914).

"Dali Club" i Sekcja Promocji zapraszają na koncerty!

Miłośników muzyki zapraszamy do pokoju K9 w budynku "Księżówka". Dla pierwszych czterech osób – na hasło „DALI CLUB” – jedno poczwórne i trzy podwójne zaproszenia na marcowe koncerty (20.03 lub 27.03) w DALI CLUB (ul. Mazowiecka 21/1).

Seminarium międzynarodowe w Münster, czyli jak nasi studenci wspierają niemiecki przemysł W grudniu ub.r. studenci specjalności Zarządzanie międzynarodowe mieli okazję uczestniczyć w organizowanym cyklicznie przez Katedrę Zarządzania Międzynarodowego polsko-niemieckim seminarium naukowym. Wspólnie ze studentami Fachhochschule Münster stanęli przed rozwiązaniem problemu jednego z partnerów biznesowych niemieckiej uczelni. Projekt polegał na stworzeniu strategii wejścia na polski rynek dla producenta przemysłowych systemów osuszania i oczyszczania powietrza firmy Münstermann. Studenci zostali postawieni przed bardzo trudnym zadaniem. Dysponując zaledwie jednym tygodniem, musieli przeprowadzić badania rynku, przeanalizować potencjalne korzyści i zagrożenia oraz zaproponować na podstawie zgromadzonych informacji model wejścia na polski rynek. Przedstawiciele firmy, na których zlecenie projekt był realizowany, wyrazili szczere słowa uznania, widząc ogrom wykonanej pracy w tak krótkim czasie. Realizacja tego projektu po raz kolejny ukazała, że nasi studenci potrafią wykorzystać efekt synergii płynący z faktu, iż pracują w międzynarodowym środowisku. Wspólnie byli w stanie nie tylko zbierać materiały dostępne w obu językach, ale przede wszystkim połączyć różne pomysły, sposoby podejścia do napotkanych problemów oraz odmiennych doświadczeń. Seminarium to jednak nie tylko praca. Uczestnicy mieli okazję poznać malownicze miasto, jakim jest Münster, spróbować lokalnego grzanego wina oraz zobaczyć najbardziej znane w rejonie Westfalii targi świąteczne. Gratulujemy i życzymy powodzenia przy kolejnych projektach! mgr Piotr Sedlak Katedra Zarządzania Międzynarodowego

47


SPORT ciem jednych z największych uczelni w Krakowie – Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Akademii Górniczo-Hutniczej.

AZS Skawa UEK w finale!

kiedy to w naszym zespole na zagrywkę poszła niewłaściwa zawodniczka, a błąd ten nie został zauważony przez sekretarza zawodów, który chcąc uniknąć późniejszych konsekwencji, sfałszował protokół. Mecz był jednak nagrywany przez kilka kamer. Zapis wideo został przeanalizowany przez Wydział Rozgrywek PZPS, który postanowił anulować wynik spotkania. AZS Skawa postanowił nie odwoływać się od tej decyzji, chcąc rozstrzygnąć rywalizację w sportowej walce, a nie przy tzw. zielonym stoliku. W konsekwencji oznaczało to, że stan rywalizacji zamiast 2-0, wynosi 1-0. „Ekonomistki” udały się na dwa kolejne mecze do Tarnobrzegu. Tam niespodziewanie uległy w pierwszym

48

z nich 3:2. Przyczyn tej porażki należy doszukiwać w bardzo dużej ilości błędów własnych, jakich tego dnia się dopuściły. Ten zimny prysznic podziałał na nie bardzo mobilizująco. W niedzielę nie pozwoliły już sobie nawet na moment rozprężenia. Ponownie inicjatywa była po stronie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na skrzydłach atomowymi zbiciami popisywały się Sandra Biernatek, Magda Żochowska i Magda Jagodzińska. Na środku siatki dzieliły i rządziły Karolina Surma z Magdaleną Hawryłą, a interwencje w polu naszej libero – Moniki Targosz – skutecznie odbierały chęć do gry Siarce. Efekt? Wygrana do 15, 15 i 14. Mecz nr 4 (a w rzeczywistości nr 5) okazał się już formalnością. Rozpędzone „Ekonomistki” po raz kolejny zmiażdżyły zespół Siarki. W zgodnej opinii kibiców i neutralnych obserwatorów obie ekipy dzieliła różnica co najmniej jednej klasy. Pierwszy set, pomimo ambitnej postawy tarnobrzeżanek, zakończył się wygraną do 20. Potem pojedynek przypominał bardziej egzekucję niż sportową rywalizację. AZS wygrał do 14 i 11, a cały mecz 3:0, awansując tym samym do finału. Ten będzie pojedynkiem wewnątrzkrakowskim, a zarazem star-

fot. M. Gwóźdź

fot. M. Gwóźdź

Pierwsze mecze zakończyły się wygranymi akademiczek 3:0 i 3:1. Rywalki starały się nawiązać walkę, lecz swoją grą dorównywały krakowiankom tylko momentami. Akademiczki prezentowały kombinacyjną grę, świetnie spisywały się w obronie i zagrywce. Mecz numer 1 to dominacja AZS-u. W drugiej partii Siarka zdołała nawiązać walkę i prowadziła nawet 7:13. Skawa szybko odrobiła te straty (15:15), a w końcówce serię dobrych zagrywek wykonała Iwona Kuskowska, skutecznie utrudniając rywalkom wyprowadzanie ataków. Trzeci set lepiej zaczęła Siarka (2:5). Krakowianki szybko doprowadziły do wyrównania (5:5), a następnie wyszły na prowadzenie 14:9. To stopniało do zaledwie jednego „oczka” w wyniku kilka błędów własnych AZS-u (15:14). Trener Tomasz Klocek zareagował zmianą na środku siatki: Jowitę Jaroszewicz zastąpiła Magdalena Hawryła. Był to przysłowiowy „strzał w dziesiątkę”. Magda skutecznie atakowała i blokowała. Akademiczki wygrały ten set do 21 i cały mecz 3:0. Dzień później Skawa ponownie wygrała – tym razem 3:1. Wokół tego meczu wybuchło jednak wiele kontrowersji. Siarka Tarnobrzeg złożyła do siatkarskiej centrali protest w związku z rażącymi błędami, jakich się dopuściła komisja sędziowska tego spotkania. Chodziło tu przede wszystkim o sytuację z pierwszej partii,

fot. M. Gwóźdź

Siatkarki AZS-u Skawy UEK po raz trzeci pokonały w półfinale Anser Siarkę Tarnobrzeg i wygrały całą rywalizację 3-1. Tym samym „Ekonomistki” awansowały do finału II ligi siatkówki kobiet gr. IV, w którym zmierzą się z Wisłą AGH Kraków. Rywalizacja z Siarką Tarnobrzeg, choć zakończyła się pewną wygraną Skawy, dostarczyła wielu emocji i to nie tylko sportowych.

Mecz nr 1: AZS Skawa Uniwersytet Ekonomiczny Kraków – Anser Siarka Tarnobrzeg 3:0 (25:15, 25:20, 25:21) Mecz nr 2 (wynik anulowany decyzją PZPS): AZS Skawa Uniwersytet Ekonomiczny Kraków – Anser Siarka Tarnobrzeg 3:1 (25:19, 25:15, 18:25, 25:13) Mecz nr 3: Anser Siarka Tarnobrzeg – AZS Skawa Uniwersytet Ekonomiczny Kraków 3:2 (25:20, 15:25, 25:14, 17:25, 15:8) Mecz nr 4: Anser Siarka Tarnobrzeg – AZS Skawa Uniwersytet Ekonomiczny Kraków 0:3 (15:25, 15:25, 14:25) Mecz nr 5: AZS Skawa Uniwersytet Ekonomiczny Kraków – Anser Siarka Tarnobrzeg 3:0 (25:20, 25:11, 25:14) oprac. Piotr Majewski Rzecznik KU AZS UEK Tomasz Klocek (trener AZS Skawa UEK, po pierwszym meczu wygranym 3:0) – Czy jest Pan zadowolony z przebiegu poszczególnych partii? – Myślę, że nigdy nie można być w 100% zadowolonym. Mogliśmy zagrać lepiej, wygrać większą przewagą punktową. Przeciwnik mógł stawiać większy opór i wtedy my byśmy pewnie lepiej grali. Tak bywa w siatkówce, że gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Momentami pozwalał na dużo, robiliśmy przewagę. Momentami grał bardzo dobrą siatkówkę i wtedy mieliśmy kłopot, by robić przewagę, ale generalnie skończyło się dosyć pewną wygraną i myślę, że tak będzie też w następnych meczach, chociaż to jest sport i trudno coś w 100% przewidzieć. Monika Pusz (przyjmująca Anser Siarki, wypowiedź po pierwszym meczu) – Jakie pierwsze refleksje po tym spotkaniu? – Chylę czoła przed Skawą. Jest rzeczywiście silna, jest przygotowana. Widać, że walczą o wyższe cele. My niestety nie jesteśmy aż tak dobrze przygotowane. Skawa przeważa nas fizycznie. – Co zatem powinniście poprawić, aby nawiązać walkę? – Przede wszystkim więcej postraszyć je zagrywką. Gramy łatwą zagrywką, one dogrywają i mają przewagę wzrostową, którą wykorzystują. Musimy odgonić je od siatki, żeby później ewentualnie w kontrataku coś powojować szybszą piłką.


SPORT

Monika Targosz (libero AZS Skawa UEK, po wygranym meczu nr 2) – Wczoraj i dziś podbiłaś bardzo dużo piłek w obronie. Po kontuzji chyba już nie ma śladu? – To jest moje zadanie. Libero musi bronić i odbierać. Dziękuję bardzo za miłe słowa. Mam nadzieję, że pomogłam dziewczynom i odniosłyśmy dwa bardzo ważne zwycięstwa. – Siarka postawiła dziś trudne warunki. W trzecim secie dopadł was kryzys? – Ten trzeci set z reguły zawsze jest najtrudniejszy, gdy prowadzi się 2:0. Cieszę się, że w czwartym secie się zmobilizowałyśmy i wygrałyśmy. Najważniejsze są te zwycięstwa w naszej hali. Tutaj naprawdę dobrze gramy, dobrze się czujemy i to jest bardzo ważne.

MLA: Koszykarki i siatkarze na plus W obliczu sesji egzaminacyjnej większość rozgrywek akademickich znacznie zwolniła tempo. W Małopolskiej Lidze Akademickiej w grach zespołowych wkroczyliśmy bądź wkraczamy w etap play-off. Świetnie w rozgrywkach MLA zaprezentowały się nasze koszykarki, które w grupie B zmiażdżyły rywalki. Swoje mecze wygrały różnicą 19, 29 i aż 77 punktów! Teraz czeka je rywalizacja ćwierćfinałowa ze studentkami Collegium Medicum UJ. Nasi koszykarze niestety nie mogą poszczycić się tak wysokimi zwycięstwami. W grupie A zajęli oni czwarte miejsce, co oznaczało, że w play-off zagrają ze studentami UJ, którzy od lat należą do ścisłej czołówki MLA. Niespodzianki nie było i teraz naszym kolegom pozostała walka o 5. miejsce. Dużo emocji dostarczyła rywalizacja siatkarzy. Słaba postawa w fazie grupowej zaowocowała meczem ćwierćfinałowym z AGH. Była to powtórka z zeszłorocznego finału ligi, który wówczas wygraliśmy 3:0. Pierwszy mecz AZS UEK przegrał 2:1 choć miał piłki meczowe. Mobilizacja w meczu rewanżowym była już ogromna. Siatkarze sami postarali się o to, by boisko było gotowe do gry po konferencji z udziałem prof. Leszka Balcerowicza. Opłaciło się, ponieważ wygrali bardzo pewnie 2:0 i awansowali do półfinału. W ciężkiej sytuacji znalazły się z kolei nasze siatkarki. Przegrały one ćwierćfinałową rywalizację z AGH i teraz muszą walczyć o 5. miejsce, aby zakwalifikować się do Turnieju Półfinałowego Akademickich Mistrzostw Polski, który będzie organizowany na naszej Uczelni.

Tomasz Klocek po wygranym meczu nr 5 i awansie do finału (wypowiedź dla TVP Kraków) – Apetyty mamy olbrzymie. Liczymy na to, że uda nam się wygrać finał play-off i awansować do turnieju finałowego (o wejście do I ligi – przyp. red.), ale jak to w sporcie bywa – nie do końca wszystko wiadomo i nie można powiedzieć, że będzie tak czy inaczej. Będziemy walczyć, jesteśmy na to przygotowani, żeby Wisłę ograć, ale może nie być tak łatwo. – Jesteście faworytem tego spotkania. – Po ostatnich wynikach w meczy ligowych wydaje się że tak, chociaż Wisła skończyła na drugim miejscu i gładko pokonała trzeci zespół tej ligi – Karpaty Krosno, również jednego z faworytów do awansu.

Jak wygląda droga do awansu? W drugiej lidze kobiet rozpoczęła się faza play-off co oznacza, że zaczynają zapadać ostateczne rozstrzygnięcia. AZS Skawa UEK w rywalizacji z Siarką Tarnobrzeg prowadzi już 2:0 i od awansu do finału dzieli ją tylko jeden wygrany mecz. Warto zatem przybliżyć wszystkim kibicom system gier w drugiej lidze siatkówki kobiet i drogę jaką należy pokonać, by awansować do I ligi. Druga liga kobiet i mężczyzn rozgrywana jest regionami. Są 4 grupy składające się z 10 zespołów. Po rundzie zasadniczej zespoły z miejsc 1–4 rywalizują do 3 wygranych spotkań. W półfinale gra pierwsza drużyna z czwartą i druga z trzecią. Zwycięzcy par półfinałowych spotykają się w finale, gdzie ponownie rywalizują do 3 wygranych spotkań. Jedynie zwycięzca finału otrzymu-

je prawo gry o awans do I ligi. Następnym etapem jest bowiem turniej mistrzów grup. Zwycięzcy czterech grup spotykają się na trzydniowym turnieju i grają systemem każdy z każdym (gospodarz turniej wyłaniany jest drogą losowania). Bezpośredni awans do I ligi uzyskuje 1. i 2. ekipa tego turnieju. Drużyny, które zajęły 3. i 4. miejsce mają jeszcze jedną szansę. Biorą udział w turnieju barażowym, gdzie dołączają do nich dwie drużyny z miejsc barażowych pierwszej ligi. Ponownie losowany jest gospodarz i drużyny grają każdy z każdym. Tak jak w przypadku turnieju mistrzów grup, awans do I ligi uzyskuje 1. i 2. zespół. 3. i 4. ekipa turnieju barażowego w następnym sezonie występować będzie na parkietach drugoligowych.

AMP: 11. miejsce tenisistek stołowych, futsalowcy bez finału W Cieszynie odbył się Turniej Finałowy Akademickich Mistrzostw Polski w Tenisie Stołowym. Zakwalifikowała się do niego nasza żeńska reprezentacja. Niestety los okazał się dla nich surowy, kojarząc w grupie z ekipą AJD Częstochowa, która od lat zdobywa medale w tej dyscyplinie (jak się później okazało AJD zdobyło w tym roku złoty medal). Nasze koleżanki zajęły ostatecznie 11. miejsce w klasyfikacji generalnej i 3. w typie uczelni. Sporym rozczarowaniem zakończył się Turniej Półfinałowy AMP w Futsalu. Nasi piłkarze halowi od kilku lat nie mie-

li większych problemów z awansem z tzw. strefy C. Optymizm był tym bardziej wskazany, że tym razem rywalizacja odbywała się w murach naszego Uniwersytetu. Niestety już po pierwszej fazie gier grupowych było jasne, że tym razem Turniej Finałowy w Katowicach będzie nam dane obejrzeć co najwyżej z wysokości trybun. Do udanych nie zaliczy go zresztą żadna ekipa krakowska. Awans uzyskały reprezentacje Uniwersytetu Rzeszowskiego, UP Lublin, Wszechnicy Świętokrzyskiej oraz Politechniki Lubelskiej.

49


ZAPOWIEDZI

Pomóżmy małej Lenie ! Lena urodziła się osiem miesięcy temu z bardzo rzadką wadą układu kostnego tzw. PFFD. Jej lewa nóżka nie rozwija się prawidłowo, jest znacznie krótsza od prawej. Aby Lenka w przyszłości mogła normalnie żyć, potrzebna jest seria niezwykle skomplikowanych i kosztownych operacji. Szansą na uniknięcie trwałego kalectwa jest dla niej seria niezwykle skomplikowanych i bolesnych zabiegów wydłużania kości oraz długotrwała rehabilitacja. Są one wykonywane głównie w USA i bardzo dużo kosztują –Samo tylko leczenie około 200 tys. USD. Pięcioosobowej rodziny Leny nie stać na zebranie tak olbrzymiej kwoty na leczenie. Możemy jej pomóc wpłacając pieniądze na konto Fundacji Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj uśmiech".

Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj uśmiech" ul. Płocka 5A, 81-535 Gdynia NIP: 586-21-60-247, REGON: 220149861 KRS: 0000245254

Nr konta: ING Bank Śląski 49 1050 1764 1000 0023 0058 3966 KONIECZNIE Z DOPISKIEM „DLA LENY PAW"

50


ZAPOWIEDZI

*UBILEUSZ

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – prof. Roman Niestrój oraz Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy zapraszają na

LECIA

5NIWERSYTETU %KONOMICZNEGO W +RAKOWIE

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie serdecznie dziękuje wszystkim patronom honorowym, patronom medialnym, SPONSOROM i firmom partnerskim.

DebatÄ™ RektorskÄ…

Nierównowaga finansów publicznych – czy zadłuşanie się jest zagroşeniem, czy tylko mitem nadchodzącej dekady?

PARTNERZY/SPONSORZY

PATRONI HONOROWI JUBILEUSZU

która odbędzie się 18 marca 2010 r. o godz. 11.30 w pawilonie sportowo-dydaktycznym (sala 9) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27 PATRONI MEDIALNI JUBILEUSZU

2-& -!888

W debacie udziaĹ‚ wezmÄ…: ďƒœ prof. StanisĹ‚aw Owsiak – kierownik Katedry FinansĂłw UEK ďƒœ dr Anna MoĹşdzierz – laureatka XV edycji Nagrody Banku Handlowego w Warszawie, adiunkt w ZakĹ‚adzie Polityki Finansowej Katedry FinansĂłw UEK ďƒœ Krzysztof Pietraszkiewicz – prezes ZwiÄ…zku BankĂłw Polskich ďƒœ prof. Roman NiestrĂłj – Rektor UEK (moderator debaty) Podczas debaty nastÄ…pi rozstrzygniÄ™cie konkursu „Czas na mĹ‚odychâ€?. WiÄ™cej: www.kronenberg.org.pl

Zapraszamy!

WWW UEK KRAKOW PL WWW JUBILEUSZ UEK KRAKOW PL

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010-01-06 Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Stowarzyszenie AbsolwentĂłw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz NiezaleĹźne Zrzeszenie StudentĂłw UEK

Reklama_patronow95x126mm.indd 1

Rektor Uniwersytetu ogłasza konkurs na studencki projekt roku.

09:48:00

serdecznie zapraszają absolwentów Wyşszej Szkoły Ekonomicznej, Akademii Ekonomicznej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na

Wymyśl zrealizuj projekt i zgłoś go do konkursu . Konkurs trwa do końca roku akademickiego. Dla zwycięzców cenne nagrody.

„Przywołać wspomnienia� który odbędzie się w dniu 29 maja br. Rejestracja uczestników: od 12 kwietnia 2010 r. Więcej: www.zjazd.uek.krakow.pl

Szczegóły na stronie www.uek.krakow.pl

Zgłoś projekt! 51


ZAPOWIEDZI

Poznaj polskie tradycje i regiony z kuchnią Arendy!

Konkurs dla Czytelników „Kuriera UEK” Arenda Café Restaurant i redakcja „Kuriera UEK” zapraszają do udziału w czwartej odsłonie konkursu nt. restauracji prowadzonej przez Agnieszkę Kozioł – absolwentkę Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Czwarte pytanie konkursowe brzmi: Skąd wg Państwa pochodzą wzory na tapetach w restauracji Arenda?

ul. Nowa 3A Kraków - Kazimierz

tel. 012 430 15 47

Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres redakcji: gazeta@uek.krakow.pl do dnia 23 marca 2010 r.

www.restauracja-arenda.pl

Zwycięzca konkursu otrzyma 1 voucher na kwotę 100 zł na wybrane dania z karty menu Arenda Café Restaurant. Wśród uczestników konkursu rozlosowane zostaną także nagrody dodatkowe: 2 vouchery na kawę ze słodkim dodatkiem dla 2 osób. Zwyciężczynią poprzedniej edycji konkursu została Klaudia Bednarz. Gratulujemy! Arenda jest doskonałym miejscem do organizacji spotkań okolicznościowych tj.: urodzin, imienin, chrzcin, komunii, obron prac magisterskich/doktoranckich oraz spotkań biznesowych. Arenda Café Restaurant zapewnia stałą zniżkę 10% dla pracowników i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Kieruj bezpiecznie! – kolejny happening „Bezpieczna Uczelnia” W związku z realizacją przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa (ZPB), Parlament Studencki UEK oraz Pełnomocnik Rektora ds. ZSB zapraszają na happening z cyklu „Bezpieczna Uczelnia”, który od będzie się na kampusie UEK 27 kwietnia 2010 r. Tematem akcji będzie bezpieczeństwo w komunikacji oraz zagrożenia wynikające z kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu. Intencją projektu jest zapoznanie pracowników i studentów z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. W tegorocznej walce o Puchar Rektora UEK wezmą udział reprezentacje pracowników i studentów, wyłonione w eliminacjach.

W programie konkursu:. Etap 1: jazda oznakowanym radiowozem na czas, każdy z członków trzyosobowego zespołu. Etap 2: konkurs z wiedzy o przepisach ruchu drogowego na terenie kampusu UEK (pytania zadawane przez policjanta ruchu drogowego); Etap 3: wyłonienie zwycięskiego zespołu oraz wręczenie Pucharu Rektora UEK. W celu przypomnienia przepisów ruchu drogowego dziś test z przepisów ruchu drogowego wraz z rozwiązaniami. 1. Podczas którego manewru należy zachować szczególną ostrożność:  a. wymijania,  b. omijania,  c. wyprzedzania. 2. Widząc policjanta, który daje sygnał do zatrzymania powinno się:  a. nie zatrzymać się, jeżeli ma się przy sobie prawa jazdy,

 b. nie zatrzymać się, jeżeli nie popełniło się żadnego wykroczenia,  c. zawsze zatrzymać się stosownie do jego poleceń. 3. Zabrania się zawracania:  a. na rondzie,  b. przed przejściem dla pieszych,  c. na moście. 4. Pojazd, który ma zamiar skręcić w lewo można wyprzedzać:  a. z tej strony która jest wolna,  b. tylko z lewej strony,  c. tylko z prawej strony. 5. Dopuszczalna prędkość pojazdu w strefie zamieszkania od godziny 5.00 do 23.00 wynosi:  a. 60 km/h,  b. 50 km/h,  c. 20 km/h. 6. Nie wymaga się karty rowerowej od osoby która ukończyła:  a. 18 lat  b. 13 lat  c.16 lat Odpowiedzi 1. c, 2. c, 3. c, 4. c, 5. c, 6. a.

52


REKLAMA

53


REKLAMA

www.dziennikpolski24.pl

OG

LO S

Y

RWIS SE

Z E NI

INFORMACJE W DOBRYM WYDANIU 54

OW


REKLAMA

55