Page 1

Debata rektorska nt. nierównowagi finansów publicznych s. 6

Marcin Meller gościem VIP-GAP s. 14

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

ISSN 1689-7757

Uniwersytet dla seniorów s. 18

Nr 3 (35) kwiecień 2010

Wesołych Świąt!


Spis treści: Słowo Rektora

3

Wspomnienie. Profesor Bogusław Jasiński (1931–2009)

4

NierĂłwnowaga finansĂłw publicznych

6

20 lat przemian ustroju gospodarczego w Polsce, cz. II

8

Nowe zarzÄ…dzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu

11

Korzystać rozumniej z wolności

12

Szklanka jest zawsze do połowy pełna

14

Motywy podejmowania studiĂłw na naszym Uniwersytecie

16

Uniwersytet Trzeciego Wieku na UEK stał się faktem

18

Ruszyła Akademia Alior Banku

19

Optymalizacja Utrzymania Ruchu

20

Aktualności Krakowskiej Szkoły Biznesu

21

Prezentacja platformy EBSCOhost

22

nauczycielom akademickim, pracownikom administracji,

Adres redakcji: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków budynek „Księşówka�, pok. K9 tel. 012 293 58 34 e-mail: gazeta@uek.krakow.pl

Olimpiada Przedsiębiorczości

23

studiującej młodzieşy, naszym współpracownikom, przyjaciołom

Zachwyty nad starociami, czyli prĂłba dotarcia do sedna rzeczy

24

Katedralny show: Katedra Statystyki

26

Absolwenci z k(l)asÄ…: Izabela Dusza

28

na Święta Zmartwychwstania Pańskiego.

Wsparcie na rzecz społeczności romskiej w Polsce

30

ŝyczę, by te dni triumfu światła nad ciemnością, şycia nad śmiercią

Redakcja: Małgorzata Strakowska-Szczurek Šukasz Salwarowski

Stypendia zagraniczne – wyjazdy po wiedzę i wszechstronny rozwój 32 Spotkanie w sprawach międzynarodowych

33

Skład graficzny: Piotr Góral

Wizyta gości z Chicago

33

Niech czas spotkań w gronie najblişszych upłynie

Sieć Inwestorów Krakowskiego Parku Technologicznego

34

w atmosferze spokoju i radości, a budząca się wiosna

Zdjęcia: Rafał Cygan

Europejsko w Krakowie

35

Bardzo Odpowiedzialny Start w Samodzielnośc

36

napełni nas nadzieją na przyszłość.

Druk: Drukarnia Millenium ul. Transportowców 18 39-200 Dębica www.drukmillenium.pl

19. Dni Kariery

37

SFI po raz szósty i na sześć

37

Wyjazd do ziemi lwowskiej dla pracownikĂłw Uczelni

38

Drugie miejsce w konkursie GIRC

38

Dwa strony do przodu w stronÄ™ prawdziwej komunikacji

38

Rok akademicki 2010/2011 z nowymi kierunkami

39

ZAPOWIEDZI

40

AZS Skawa UEK wygrywa grupÄ™ IV!

42

REKLAMA

45

Dzień Otwarty

48

ISSN 1689-7757 Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Nakład: 2000 egzemplarzy Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i zmian redakcyjnych nadsyłanych artykułów oraz zmiany ich tytułów.

3ZANOWNI0AÎSTWO Za kilka dni Święta Wielkanocne. W imieniu władz rektorskich składam całej społeczności uniwersyteckiej:

i absolwentom najserdeczniejsze Ĺźyczenia

przyniosły wszystkim optymizm i nowe siły na trudy pracy i studiowania.

7ESO�YCHiWI–T 0ROF2OMAN.IESTR�J 2EKTOR5%+

3


WSPOMNIENIE

WSPOMNIENIE

Profesor Bogusław Jasiński (stoi) wraz z uczestnikami międzynarodowego szkolenia na temat zarządzania długiem zagranicznym, kwiecień 1990 r.

Profesor Bogusław Jasiński (1931–2009) 5 sierpnia 2009 r. na cmentarzu Rakowickim w Krakowie pożegnaliśmy na zawsze prof. zw. dr. hab. Bogusława Jasińskiego, emerytowanego wykładowcę Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W ostatniej drodze towarzyszyli Profesorowi koledzy profesorowie UEK, przyjaciele, znajomi, współpracownicy Profesora, Jego doktoranci i absolwenci. Przyszli pożegnać zasłużonego nauczyciela akademickiego i  wychowawcę wielu pokoleń młodzieży. W pogrzebie Profesora B. Jasińskiego wzięli też udział przedstawiciele władz Uczelni z JM Rektorem prof. dr. hab. Romanem Niestrojem oraz prof. dr. hab. Kazimierzem Zielińskim – dziekanem Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Znałem prof. dr. hab. Bogusława Jasińskiego od roku 1973. Po rozmowie kwalifikacyjnej zostałem przyjęty do pracy na Uczelni. Profesor pełnił wówczas funkcję zastępcy dyrektora Międzywydziałowego Instytutu Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekono­ micznych, powołanego rok wcześniej

4

przez władze Uczelni (funkcję dyrektora Instytutu pełnił wówczas prof. dr hab. Leszek Kasprzyk). Prof. dr hab. Bogusław Jasiński po ukończeniu studiów w 1955 r. w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie rozpoczął w niej pracę jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Stopień doktora nauk

ekonomicznych uzyskał w 1959 r. w Wyższej Szkole Ekonomicznej w  Krakowie, a  stopień doktora habilitowanego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie w  1964 r. Kolejne szczeble kariery naukowej to uzyskanie tytułu profesora w roku 1973, a profesora zwyczajnego w  roku 1978. Prof. dr hab. Bogusław Jasiński był prekursorem badań związanych z problematyką rozwoju krajów Trzeciego Świata w  Polsce (lata 50. ubiegłego wieku). Uzyskał na te badania stypendium naukowe Uniwersytetu w Delhi. Prof. B. Jasiński był autorem ponad stu publikacji, w  tym autorem sześciu książek, kolejnych sześciu – współautorem. Do ważniejszych publikacji Profesora zaliczyć należy takie pozycje, jak: „Współczesne problemy gospodarcze świata arabskiego” (Warszawa 1974), „Przemiany w  strukturze współczesnej

gospodarki Egiptu” (Warszawa 1974), „Gospodarka arabska” – współautor (Warszawa 1975), „Źródła napięć gospodarczych w krajach Trzeciego Świata” (Warszawa 1969). Prof. dr hab. Bogusław Jasiński był też założycielem i kierownikiem krakowskiego oddziału Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (w  latach 1973– 1980). Tu pod Jego kierownictwem skupiło się grono naukowców z uczelni krakowskich, pisząc bardzo wiele ekspertyz wykorzystywanych później przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W latach późniejszych (1987–1997) Profesor był dyrektorem ogólnopolskiego Centrum Badań nad Zadłużeniem i  Rozwojem w Krakowie. Centrum Badań nad Zadłużeniem i  Rozwojem zostało powołane z inicjatywy rządu polskiego, który na 40 sesji ZO ONZ w 1985 r. wystąpił z propozycją utworzenia pod auspicjami ONZ jednostki naukowo-badawczej zajmującej się problematyką zadłużenia międzynarodowego i rozwoju. Centrum zostało utworzone przy Uniwersytecie Jagiellońskim w  Krakowie we współpracy z  Akademią Ekonomiczną w Krakowie. Formalnie rozpoczęło ono działalność 1 stycznia 1987 r. Jednocześnie Rektor UJ powołał Radę Naukową, w skład której weszli wybitni specjaliści z  zakresu stosunków międzynarodowych, prawa i  finansów z  wielu ośrodków akademickich w  Polsce. W  celu wypełniania swoich zadań statutowych Centrum nawiązało współpracę z wieloma ośrodkami akademickimi i badawczymi w kraju i za granicą (m. in. Klubem Rzymskim, Instytutem Ekonomicznym Akademii Nauk w Budapeszcie, Instytutem Gospodarki Światowej i  Stosunków Międzynarodowych w Moskwie, Uniwersytetem ONZ w Tokio) oraz międzynarodowymi organizacjami gospodarczymi i  finansowymi systemu Narodów Zjednoczonych (m.in. z  Bankiem Światowym, MFW i Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju). Nawiązanie współpracy z  Bankiem Światowym zaowocowało m.in. zawarciem formalnej umowy z Departamentem Publikacji, na podstawie której Centrum stało się formalnym depozytariuszem wydawnictw Banku. Wraz z przejęciem Centrum przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie, Biblioteka Depozytowa Banku Światowego została włączona do Biblioteki Głównej AE (jako wyodrębniony księgozbiór). W  związku z  pełnieniem funkcji dyrektora Centrum Profesor rozszerzył swo-

je zainteresowania naukowe na problematykę zadłużenia. Z tego okresu warto wymienić takie publikacje Profesora, jak: „Międzynarodowe zadłużenie a efektywność polityki dostosowawczej. Raport” (Kraków 1988), „Przegląd sytuacji zadłużeniowej w krajach Trzeciego Świata oraz Europy Środkowo-Wschodniej w  latach osiemdziesiątych” – współautor, t. 1 i  2 (Kraków 1990), „Świat w obliczu kryzysu zadłużeniowego. Raport dla Klubu Rzymskiego” – współautor (Warszawa 1990). W  ramach prac Centrum Badań nad Zadłużeniem i Rozwojem prof. B. Jasiński zorganizował 3 ogólnopolskie konferencje naukowe oraz 6 seminariów międzynarodowych poświęconych szeroko pojętej problematyce zadłużenia różnych regionów na świecie. Prof. dr hab. Bogusław Jasiński pełnił funkcję dyrektora Instytutu Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych w latach 1983–1992 w Wyższej Szkole Ekonomicznej, a następnie w Akademii Ekonomicznej. Był też kierownikiem Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w  latach 1986– 1992. Po zmianie struktury uczelnianej został kierownikiem Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, którą pełnił w  latach 1992–2002, tj. do przejścia na emeryturę. Prof. dr hab. Bogusław Jasiński brał czynny udział w  realizacji wielu centralnych programów badawczych, takich m. in., jak: „Zadłużenie międzynarodowe a  rozwój gospodarczy”, „Zewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne rozwoju społeczno-gospodarczego”, „Struktura przemysłowa świata w połowie lat osiemdziesiątych” czy „Kraje rozwijające się w gospodarce światowej”. Prof. B. Jasiński był członkiem Komisji Ekonomicznej PAN Oddział w  Krakowie. Był też członkiem wielu rad naukowych i  zespołów doradczych w  uznaniu Jego wiedzy. Był m.in. członkiem Rady Naukowej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, członkiem Rady Naukowej Instytutu Koniunktur i Cen, członkiem zespołu doradczego przy Ministrze Spraw Zagranicznych, członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Handlu Zagranicznego. Profesor pełnił= też wiele odpowiedzialnych funkcji za granicą. Był doradcą takich organizacji, jak: Bank Światowy, UNDP czy UNIDO. Reprezentował Polskę jako starszy doradca rządowy w EKG ONZ ds. Nauki i Techniki. Był też delegatem na sesje EKG ONZ w Genewie w latach 1973–

1975. Prof. B. Jasiński był także członkiem Stowarzyszenia Klubu Rzymskiego oraz dwukrotnie uczestnikiem sesji Komitetu Nauki i Techniki Rady Gospodarczo-Spo­ łecznej ONZ w  Nowym Jorku (1973, 1974). Prof. B. Jasiński nieustannie rozszerzał swoje zainteresowania naukowe. W  latach późniejszych interesował się problemami integracyjnymi w Europie oraz problemami energetycznymi w  gospodarce światowej. Prof. B. Jasiński był cenionym wykładowcą z  uwagi na wielki zasób wiedzy i umiejętność jej przekazywania. Wykładał nie tylko w kraju, ale i za granicą. Był wykładowcą Uniwersytetu w Legan w Akrze (Ghana), Florida University w Gainesville (USA), Grand Valley State College (USA) czy Uniwersytetu w Mexico City. W  uznaniu zasług, jakie Profesor Bogusław Jasiński położył w dziedzinie nauki, został laureatem Nagrody im. F. Skarbka (1992), laureatem Nagrody II stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1974). Profesora odznaczono Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i  Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Medalem za działania na rzecz ONZ (1988), Medalem Komisji Edukacji Narodowej i  Tytułem Zasłużonego Nauczyciela (1989), Złotą Odznaką „Za pracę społeczną dla miasta Krakowa” oraz medalami 50-lecia i  75-lecia Akademii Ekonomicznej. Żegnając Profesora Bogusława Jasińskiego, JM Rektor prof. dr  hab. Roman Niestrój i  dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych prof. dr hab. Kazimierz Zieliński podkreślali, że Profesor zapisał się na trwałe w  historii naszej Uczelni, a do nauki polskiej wniósł duży wkład swoimi zainteresowaniami naukowymi gospodarką krajów Trzeciego Świata, a  później problematyką zadłużenia i  rozwoju. W  bardzo ciepłych i osobistych słowach pożegnał Profesora wieloletni przyjaciel, prof. dr hab. Leszek Kasprzyk, dziękując Mu za dar przyjaźni. Dr hab. Edward Molendowski, żegnając Profesora w imieniu współpracowników, dziękował Mu za Jego życzliwy stosunek do młodych pracowników nauki i umożliwienie podjęcia pracy naukowej na Uczelni, ale także realizacji własnych planów życiowych. Marian Banach Współpraca: Lidia Mesjasz

5


DEBATA REKTORSKA

DEBATA REKTORSKA

Na tak kontrowersyjnie sformułowane pytanie 18 marca br. próbowali odpowiedzieć paneliści kolejnego spotkania z cyklu „Debat Rektorskich”. Uczestnikami dyskusji byli znamienici goście: Krzysztof Pietraszkiewicz – prezes Związku Banków Polskich, prof. Stanisław Owsiak – kierownik Katedry Finansów UEK, dr Anna Moździerz – laureatka XV edycji Nagrody Banku Handlowego w Warszawie, adiunkt w Zakładzie Polityki Finansowej Katedry Finansów UEK. Moderatorem dyskusji był, jak zwykle, prof. Roman Niestrój – Rektor UEK, pomysłodawca i inicjator cyklu.

Nierównowaga finansów publicznych

– czy zadłużanie się jest zagrożeniem, czy tylko mitem nadchodzącej debaty? Prof. Stanisław Owsiak – kierownik Katedry Finansów UEK

Zanim podjęty został temat zasadniczy debaty, dr Anna Moździerz zaprezentowała swoją książkę „Nierównowaga finansów publicznych”, nagrodzoną w XV edycji Nagrody Banku Handlowego w Warszawie SA za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów. W pracy tej dr Anna Moździerz analizuje problemy równowagi w finansach publicznych, z uwzględnieniem warunków kryzysu ekonomicznego, z jakim zmaga się aktualnie gospodarka światowa. Autorka zajmuje się związkiem pomiędzy deficytem budżetowym a stanem

Prof. Roman Niestrój – Rektor UEK, moderator debaty, pomysłodawca i inicjator cyklu

6

gospodarki oraz dowodzi, że integracja europejska jest szansą na przywrócenie równowagi finansów publicznych w Polsce. Podczas swojego wystąpienia dr Anna Moździerz wymieniła 4 tezy badawcze: . Strukturalny charakter nierównowagi finansów publicznych w Polsce jest inny niż w krajach wysoko rozwiniętych, co wynika z zapóźnienia gospodarczego i cywilizacyjnego. . Podejmowanym wysiłkom na rzecz zmniejszenia luki między Polską a krajami wysoko rozwiniętymi towarzyszyć będą napięcia w sferze realnej i finansowej gospodarki. Ich źródłem były i  będą niedostosowania strukturalne. . Ograniczenie deficytów budżetowych w  Polsce będzie procesem znacznie trudniejszym i  rozłożonym w czasie ze względu na ich strukturalny charakter. . Ograniczeniu strukturalnych przyczyn nierównowagi w finansach publicznych będzie sprzyjała integracja z Unią Europejską. Podejmując próbę syntezy debaty teoretycznej z perspektywy nierównowagi budżetowej, dr Moździerz podkreśliła, że: . występujące w praktyce trudności w zrównoważeniu finansów państwa dały impuls do rozwoju teorii ekonomii; . dorobek szkół ekonomicznych wskazuje zarówno na pozytywny, jak i negatywny wpływ nierównowagi na zjawiska w sferze społeczno-ekonomicznej; . przyczyną nieporozumień w kwestii nierównowagi budżetowej może być fakt prowadzenia rozważań na wysokim stopniu abstrakcji;

. można zaryzykować tezę, że wyodrębnienie ekonomicznych rodzajów nierównowagi złagodziłoby stanowisko wielu ekonomistów kwestionujących niezrównoważone budżety (deficyty budżetowe). Wg dr Moździerz należy się zgodzić z P.A. Samuelsonem i W.D. Nordhausem, którzy twierdzili, że: „Jednym z najważniejszych rozróżnień w dziedzinie współczesnych finansów publicznych jest rozróżnienie deficytu strukturalnego i deficytu koniunkturalnego”. Prelegentka podkreśliła także, że Polska powinna czerpać z doświadczeń krajów starej Unii Europejskiej. Wśród wniosków dla Polski z doświadczeń UE 15, dr Moździerz wymieniła następujące: . bezkrytyczna realizacja celu równowagi budżetowej może wywołać niekorzystne skutki w sferze gospodarczej i społecznej; . manipulowanie saldem budżetowym dla uniknięcia sankcji przewidzianych procedurą nadmiernego deficytu przynosi krótkotrwałe efekty; . łatwiej jest zachować równowagę sektora finansów publicznych w krajach zamożnych; . przywracanie równowagi wymaga dostosowań zarówno po stronie wydatków, jak i dochodów. Żyć z kredytem, nie na kredyt Krzysztof Pietraszkiewicz, rozpoczynając swoje wystąpienie, wyraził uznanie dla władz naszej Uczelni i  zadowolenie, że w  dyskusji o  kwestiach bardzo ważnych dla całego społeczeństwa uczestniczą studenci, czyli ci, którzy za kilka – kilkanaście lat będą podejmować w państwie i gospodarce zasadnicze, strategiczne decyzje.

Prezes Pietraszkiewicz podkreślił w swej wypowiedzi odpowiedzialność, jaka spoczywa na tych, którzy odpowiadają za politykę monetarną i politykę gospodarczą. To oni„muszą być odporni na mody i muszą sięgać do badań, do analiz z kraju i zagranicy”, a my „jako obywatele musimy tego oczekiwać, a czasem nawet żądać w debacie publicznej, lokalnej, ogólnokrajowej i europejskiej”. Krzysztof Pietraszkiewicz podkreślał, jak bardzo ważne jest to, jak dany kraj tym problemem zarządza, jak wobec niego zachowują się sfery: monetarna, fiskalna i polityczna. Prezes Związku Banków Polskich akcentował także wagę stabilizowania polityki podatkowej i świadomego zarządzania deficytem budżetowym: – Jeśli podejmujemy już decyzje o  zwiększeniu deficytu, to musimy wiedzieć, w jaki sposób to wejście w deficyt zamierzamy wykorzystać, żeby służył on osiągnięciu sukcesów gospodarczych, a nie klęsce gospodarczej – mówił. Krzysztof Pietraszkiewicz podkreślił, że: Jeżeli wygenerowaliśmy już deficyt, to zrobić trzeba wszystko, żeby w stosunkowo szybkim czasie rozwiązać problemy, dzięki którym będziemy mogli mieć korzyści ze świadomego zarządzania deficytem, w który weszliśmy. Można w pewnych rozsądnych rozmiarach zadłużać się, można żyć z kredytem, oby nie przekształcić tego w życie na kredyt! Prezes Związku Banków Polskich przestrzegał także, że „pamiętać też trzeba o tym, że każde zadłużenie nie jest wolne od ryzyk, które od nas nie zależą (powódź, trzęsienie ziemi lub inny kataklizm, wydarzenia ekonomiczne i in.), dlatego zawsze trzeba mieć przygotowane scenariusze awaryjne na taką okoliczność”. Bardzo ważne jest więc, by właściwie działały instytucje odpowiedzialne za politykę fiskalną, monetarną i  gospodarczą. Prezes Pietraszkiewicz podkreślił tu rolę samego społeczeństwa: „Najwyższą instancją są świadomi obywatele, to oni są największym weryfikatorem. To oni decydują, kto dzierży ster w  naszym kraju”. Bieżącym weryfikatorem jest także kwestia waluty. Musimy pamiętać też o tym – według K. Pietraszkiewicza – że jeśli nie potrafimy w sposób odpowiedzialny zarządzać deficytem, to narażamy się na większe lub mniejsze ryzyko walutowe. Wiedząc, jaki jest poziom deficytu, długu publicznego oraz biorąc pod uwagę wskaźniki demograficzne,

sowego, o którym się bardzo często zapomina. Państwo jest tutaj w innej sytuacji niż gospodarstwo domowe czy przedsiębiorca – zaznaczył. Komentując stan finansów publicznych w  Polsce, Profesor powiedział: „obserwuję nałożenie się dwóch populizmów. Obydwa są niebezpieczna dla finansów publicznych – pierwszy to jest populizm podatkowy (obniżanie ogólnych obciążeń, podatków itd. bez należytego uwzględnienia, jakie będą tego skutki), drugi – populizm wydatkowy (polega na tym, że jest silna presja na wzrost wydatków). Jak zaznaczył Profesor, i w jednym, i w drugim stopniu finanse publiczne to kategoria polityczna, podlegają silnym wpływom ideowym, doktrynalnym, zachowaniom polityków. W  tych dwóch kwestiach prof. Owsiak dostrzega największe zagrożenia dla finansów publicznych – z  jednej strony populizm podatkowy i  niedocenianie skutków różnych decyzji podatkowych, a z drugiej strony luźna polityka wydatkowa państwa, kiedy można by ją zacieśnić czy zdyscyplinować. Krzysztof Pietraszkiewicz – prezes Związku Banków Polskich należy, wg prezesa ZBP, dokonać reform w  systemie emerytalno-rentowym oraz wykazać stałą troskę o wzrost efektywności polskiej gospodarki. Kończąc wystąpienie, K. Pietraszkiewicz przytoczył fragment piosenki Marka Grechuty: Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy”, a rolą uniwersytetów jest to, żeby do pewnego stopnia przewidywać, rozpoznawać kolejne dni, żeby były jak najbardziej bezpieczne i  żeby wszystkim nam służyły. Trzeba dość ostrożnego podejścia do przyczyn Zabierający głos w debacie prof. Stanisław Owsiak podkreślił, że zawsze trzeba postawić pytanie o to, jaka jest przyczyna zadłużenia i na co są przeznaczane środki, które pochodzą z pożyczek czy kredytów. Nie może być tak, że większość kredytu jest przejadana (tak jak w Polsce, kiedy kolejne rządy pożyczały z uwagi na presję wydatków bieżących). Profesor podkreślił także drugi ważny aspekt, który się pojawia – problem horyzontu cza-

Laureat konkursu „Czas na młodych” odbiera nagrodę z rąk dr Anny Moździerz i Norberta Konarzewskiego z City Handlowy

Czas na młodych Debata rektorska nt. finansów publicznych była także okazją do zakończenia konkursu dla studentów uczelni ekonomicznych „Czas na młodych”, organizowanego przez naszą Uczelnię i Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy. Autorem najciekawszego tekstu spośród 35 zgłoszonych prac na temat „Zostałem ministrem finansów – co zrobić z deficytem budżetowym” okazał się student naszej Uczelni – Sebastian Sumera. – Jury konkursu oceniło najlepiej pracę, której autor nie tylko zaproponował oryginalne pomysły i rozwiązania na uporanie się z deficytami budżetowymi, ale także wykazał się wielką świadomością tego, z jakimi problemami musi borykać się minister finansów, wynikającymi z faktu, że finanse publiczne zdeterminowane są polityką i żeby dokonać pewnych zmian strukturalnych, należy współpracować z  innymi członkami rady ministrów – powiedziała dr Anna Moździerz, argumentując sukces tej pracy. Nagrodę – czek na 1500 zł – wręczył laureatowi Norbert Konarzewski – zastępca dyrektora ds. programowych Citi Handlowy. Małgorzata Strakowska-Szczurek

dr Anna Moździerz – laureatka XV edycji Nagrody Banku Handlowego w Warszawie, adiunkt w Zakładzie Polityki Finansowej Katedry Finansów UEK

7


KONFERENCJE

KONFERENCJE

20 lat przemian ustroju gospodarczego w Polsce (cz. II)

Prof. dr hab. Jerzy Osiatyński

Od lewej: Stefan Kawalec, prof. dr hab. Stanisław Gomułka „Nie da się zreformować gospodarki bez reformowania państwa!” – mówił prof. Leszek Balcerowicz, goszcząc 26 stycznia na UEK. Okazuje się jednak, że pomimo 20 lat nadal stosujemy rozwiązania polityczne i gospodarcze rodem z czasów komunizmu. Z jednej strony chcemy liberalizacji i wolnego rynku, z drugiej utrzymujemy cały czas silny interwencjonizm państwowy. Jakie jeszcze wnioski wysunęli prelegenci i uczestnicy konferencji „20 lat przemian ustroju gospodarczego w Polsce. Dokonania – wyzwania”? Zapraszamy do lektury! Wśród naukowców szukających rozwiązań dla lepszego funkcjonowania polskiej gospodarki wystąpił m.in. prof. Jerzy Osiatyński z Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, który wygłosił referat „Kilka uwag o zakresie państwa w gospodarce w 1989 r. i dwadzieścia lat później”. Punktem wyjścia dla wywodu była krótka charakterystyka specyfiki gospodarki centralnie planowanej, w tym bardzo znikomego sektora prywatnego w  tym czasie, który w  wyniku przemian politycznych w  1956 zaczął się zwiększać. Aż do upadku komunizmu obserwowano raczej tendencję wzrostową. Pomimo to, 20 lat temu obecność państwa w  gospodarce była bardzo zauważalna. Biorąc pod uwagę wskaźniki procentowe, udział sektora prywatnego rósł od 28,6% w 1989 r. do 30,9% w 1990 r. i 47,3% w 1992 r. Pomimo niemalże 20-procentowego skoku przedsiębiorstwa prywatne napotykały wiele barier utrudniających rozwój i  były

8

poddawane regulacjom charakterystycznym dla gospodarki nakazowo-rozdzielczej. Państwo pośrednio wpływało na gospodarkę poprzez odgórne ustalanie ceny i reglamentację surowców i materiałów zaopatrzeniowych. Powyższe czynniki wraz z  rygorystyczną kontrolą determinowały szkodliwe oddziaływanie na sektor prywatny deformując jego rachunek ekonomiczny. Następnym punktem poruszonym przez Profesora była kwestia sprzeczności między funkcją państwa jako regulatora i jako właściciela. Biorąc pod uwagę funkcje państwa dwojakiego rodzaju, tzw. imperium, czyli funkcje regulacji zasad gospodarowania, praw i  obowiązków stron i  zapewnienie ich przestrzegania przez wszystkie podmioty gospodarcze oraz funkcje „dominium”, czyli zarządzanie przeznaczonym do działalności gospodarczej Skarbu Państwa w obliczu stosowania odmiennych reguł gospodarowania i innych

kryteriów efektywności w odniesieniu do sektora przedsiębiorstw państwowych oraz prywatnych, powyższy podział funkcji państwa traci ekonomiczny sens. Aby podeprzeć swoje twierdzenia Profesor przytoczył szereg przykładów i  argumentów ujawniających sprzeczne interesy, jakie wprowadza oddzielenie funkcji państwa jako „imperium” oraz „dominium”. Po pierwsze, istnieją naciski z ministerstw rolnictwa, gospodarki, infrastruktury itd., aby państwo tworzyło takie regulacje, które zapewniałyby korzystniejsze warunki funkcjonowania przedsiębiorstwom państwowym niż jakimkolwiek innym. Paradoksem

Prof. dr hab. Tadeusz Kowalik

jest sposób postępowania kadry kierowniczej przedsiębiorstw państwowych, które działają z większą ostrożnością niż te prywatne. Inwestują nie swoje pieniądze, ponoszą niewielkie ryzyko w przypadku niepowodzenia. Ze względy na ryzyko związane z innowacjami nie podejmują odważnych działań i  inwestują w  technologie oraz produkty już sprawdzone, przez co efektywność tych inwestycji jest dużo niższa niż w przedsiębiorstwach prywatnych. Kadra przedsiębiorstw państwowych jest wybierana w oparciu o kryteria polityczne, często bez brania pod uwagę kompetencji kandydatów. Ponadto istnieje przekonanie o preferencyjnym traktowaniu i „układach” z administracją państwową oraz samorządową. Kolejnym paradoksem jest fakt, iż przedsiębiorstwa prywatne są szybciej i łatwiej likwidowane niż państwowe, pomoc na te ostatnie jest jednak najczęściej marnotrawiona. W  przypadku niemożności udzielenia pomocy finansowej państwowemu przedsiębiorstwu, w  grę wchodzi przekazanie akcji lub udziałów innemu państwowemu podmiotowi gospodarczemu. Odbywa się wówczas subsydiowanie firm państwowych z zaciągnięciem nowego długu publicznego przez operacje na majątku państwa, co jest sprzeczne z ustawodawstwem Unii Europejskiej, narusza zasadę przejrzystości budżetu oraz narusza zasadę równego traktowania podmiotów gospodarczych. Wszystko to prowadzi do niższej efektywności własności państwowej poprzez jej prywatyzację i  tym samym zmniejsza zakres jego władzy. Należy wziąć jednak pod uwagę, że jeżeli w gospodarce dominuje sektor prywatny i  zasady postępowania wobec niego pokrywają się z zasadami wobec publicznego, przy samoograniczaniu interwencji władz rządowych i samo-

rządowych efektywność przedsiębiorstwa państwowego może znacznie przewyższać przedsiębiorstwa prywatne, tak długo jak samoograniczenia są przestrzegane. Konkludując tę część wystąpienia, Profesor zaznaczył, że liberalizacja i prywatyzacja polskiej gospodarki doprowadziły do zmian udziałów sektorów własnościowych pod różnymi względami. Na koniec 2007 roku udział sektora prywatnego w całym zatrudnieniu wyniósł 74% oraz zauważalna jest tendencja do zwiększania udziału sektora prywatnego w  usługach publicznych (szkolnictwo wyższe, oświata i ochrona zdrowia). Profesor podzielił opcje w stosunku do stopnia poparcia interwencjonizmu państwowego na przekonania polityczne, liberalne i te bardziej etatystyczne. Jedni jako cel środków finansowych państwa widzą w jego obronie, wymiarze sprawiedliwości oraz utrzymaniu placówek dyplomatycznych, ci drudzy popierają natomiast większą interwencje państwa w  utrzymywania dużego sektora przedsiębiorstw państwowych w  sektorze energetyki, transportu kolejowego i lotniczego oraz w przemyśle obron-

kurencyjności oraz w końcu spójność działań różnych ogniw rządu z  jednej strony, biznesu wzajemna ich koordynacja w obszarach edukacji, nauki, prywatyzacji a także współpracy z partnerami zagranicznymi”. Całodniowa konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Tłumnie zgromadzona publiczność mogła po wygłoszonych wystąpieniach wziąć udział w ciekawej dyskusji z  udziałem architektów najważniejszych przemian gospodarczych w naszym kraju. Rachunek sumienia postępowania polskich władz przez ostatnie 20 lat wykazał nie tylko słabe strony naszej sytuacji, wskazano również na wiele pozytywnych aspektów przemian. Słychać było głosy aprobaty oraz surowej merytorycznej krytyki działań. Najważniejszym, tym samym oczywistym wnioskiem zaprezentowanym przez prof. Balcerowicza było stwierdzenie: „Nie da się zreformować gospodarki bez reformowania państwa!”. Okazuje się jednak, że pomimo 20 lat nadal stosujemy rozwiązania polityczne i gospodarcze rodem z czasów komunizmu. Z  jednej strony chcemy liberalizacji i wolnego rynku, z drugiej utrzymujemy cały czas silny interwencjonizm państwowy. Pod-

Od lewej: Profesor Jan Czekaj, Stefan Kawalec nym. Spory te odnoszą się nie tylko do różnic między gospodarką rynkową i centralnie planowaną, są też zasadniczym kryterium podziałów partyjnych (Francja, USA). W podsumowaniu profesor Osiatyński podkreślił potrzebę większego zaangażowania państwa w gospodarkę i jego politykę strukturalną. Powodów jest wiele: niski poziom dostępu do oświaty, nauki, czy ochrony zdrowia, opóźnienia w infrastrukturze transportu, energetyki czy teleinformatyki i e-zrządzania oraz niemożność restrukturyzacji wielu gałęzi gospodarki bez interwencji państwa. „Przedmiotem sporu mogą być natomiast formy i  priorytety tej polityki. (…) Celem polityki strukturalnej państwa powinno być zapewnienie wysokiej dynamiki gospodarczej, zapewnienie sektorowi prywatnemu kon-

czas wystąpienia studenci nieustannie byli karmieni informacjami, że najlepszym źródłem wiedzy są badania empiryczne i szeroko rozbudowana metodologia, którą należy stosować do badań. Pozostało jeszcze wiele obszarów niezbadanych, które pozwolą na wypracowanie lepszych i  bardziej efektywnych rozwiązań dla zwiększenia dynamiki rozwoju gospodarki krajowej. Agata Duława Artykuł opracowany na podstawie treści wygłoszonych na konferencji „20 przemian ustroju gospodarczego w Polsce. Dokonania –wyzwania” oraz eseju przedstawionego w formie pisemnej (skrypt do wygłoszenia na konferencji) pt. „Kilka uwag o zakresie państwa w gospodarce w 1989 r. i dwadzieścia lat później”.

9


KONFERENCJE

KONFERENCJE

Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu Sukcesem zakończyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu”, zorganizowana przez Katedrę Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK), Ministerstwo Finansów, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne we współpracy z Association pour la Fondation Internationale de Finances Publiques (FONDAFIP) przy Groupement Européen de Recherches en Finances Publiques (GERFIP) przy wsparciu Revue Française de Finances Publiques (RFFP). Konferencja, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dofinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego, odbyła się 8 i 9 marca 2010 r. w Krakowie w Hotelu Qubus. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Minister Finansów, Prezes Narodowego Banku Polskiego oraz Prezes Najwyższej Izby Kontroli. W  konferencji uczestniczyli przedstawiciele środowiska naukowego z  całej Polski, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz przedstawiciele środowiska samorządowego. Stronę francuską reprezentowali przedstawiciele środowiska naukowego: Michel Bouvier, prof. Marie-Christine Esclassan (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) oraz wysokiej rangi przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych, m.in.: Ministerstwa Finansów, Banku Francji, Trybunału Obrachunkowego, Regionalnej Izby Obrachunkowej Bretanii, merostwa Sceaux. Konferencja została otwarta przez prof. Stanisława Owsiaka (UEK), prof. Michela Bouvier (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), przewodniczącego FONDAFIP, dr.

Piotra Perczyńskiego – koordynatora Krajowego Budżetu Zadaniowego z Ministerstwa Finansów. Otwierający konferencję podkreślali, że finanse publiczne z natury rzeczy są silnie uzależnione od przebiegu cyklu gospodarczego, co skutkuje zmianami w poziomie oraz strukturze realizowanych dochodów publicznych, poziomie wydatków publicznych, a  także w  kształtowaniu salda sektora finansów publicznych. Uczestników konferencji powitał JM Rektor prof. dr hab. Roman Niestrój, który wskazał na doniosłe znaczenie tematyki konferencji, również ze względu na to, że uczelnie publiczne są jednostkami sektora finansów publicznych, a konferencja wpisuje się w cykl obchodów jubileuszu 85-lecia UEK. Raporty wprowadzające na temat nowego zarządzania finansami publicznymi zaprezentowali prof. Michel Bouvier oraz dr Marta Postuła – dyrektor Departamentu Reformy Finansów Publicznych z  Ministerstwa Finansów. Celem konferencji było zaprezentowanie międzynarodowych doświadczeń, w szczególności polskich i francuskich, w rozwoju nowatorskich metod zarządzania finansami publicznymi oraz ich zastosowania w praktyce. Program konferencji został podzielony na trzy obszary zagadnień:

Prof. Michel Bouvier, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, przewodniczący FONDAFIP

10

1. Strategiczne problemy finansów publicznych państwa i jednostek samorządu terytorialnego Wprowadzenie do tej części obrad przedstawił Philippe Auberger – b. główny sprawozdawca ds. budżetu Zgromadzenia Narodowego, członek Rady Głównej Banku Francji, który następnie moderował dyskusję panelową. W dyskusji stanowiska w kwestii fundamentalnych problemów finansów publicznych Francji i Polski przedstawiali: Bernard Cietutat – prezes Izby Honorowej Trybunału Obrachunkowego; Henri Lamotte – szef służb polityki publicznej, reprezentujący także Generalną Dyrekcję Skarbu i  Polityki Gospodarczej, Ministerstwo Finansów Francji, Ministerstwo Gospodarki, Przemysłu i Zatrudnienia. W dalszej kolejności głos zabierali: Philippe Laurent – mer Sceaux, członek Rady Generalnej Departamentu Hauts de Seine; Laurent Garnier – zastępca dyrektora, odpowiedzialny za modernizację i rezultaty zarządzania publicznego w Dyrekcji Budżetu Francji. Problemy polskich finansów publicznych przestawiali: dr Piotr Perczyński – Koordynator Krajowy Budżetu Zadaniowego z Ministerstwa Finansów; dr Halina Wasilewska-Trenkner – b. Minister Finansów, b. członek Rady Polityki Pieniężnej; prof. Stanisław Owsiak z UEK, b. członek Rady Polityki Pieniężnej; dr Lesław Fijał – skarbnik Miasta Krakowa; Tomasz Jędrzejowicz z Instytut Ekonomicznego w Narodowym Bank Polskim; dr Anna Moździerz z UEK. 2. Efektywne zarządzanie finansami publicznymi państwa i jednostek samorządu terytorialnego Moderatorem dyskusji panelowej był prof. Adam Szewczuk z Uniwersytetu Szczecińskiego, a uczestnikami dyskusji byli: prof. Marie-Christine Esclassan z Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sekretarz generalny FONDAFIP; Jean-Marc Fenet – dyrektor, zastępca dyrektora Generalnej Dyrekcji Finansów Publicznych, odpowiedzialny za podatki w  Ministerstwie Finansów Francji; Jean-Christophe Moraud – zastępca dyrektora finansów lokalnych w Generalnej Dyrekcji Jednostek Samorządu Terytorialnego w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Francji; Stéphane Thebault – wykładowca Université de Bourgogne, szef projektu w  FONDAFIP; prof. Krystyna Piotrowska-Marczak z  Biura Ekspertyz Kancelarii Senatu RP, reprezentująca również Uniwersytet Łódzki; prof. Eugeniusz Ruśkowski z  Uniwersytetu w Białymstoku. Następnie doświadczenia z nowatorskimi metodami zarządzania zaprezentowali praktycy: Grażyna Urbaniak – główna księgowa w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Małgorzata Trembecka – zastępca dyrektora Departamentu Budżetu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Poglądy na stan metod zarządzania finansami samorządowymi przedstawiły dr Katarzyna Owsiak z UEK oraz Beata Furmanek-Koselska – doktorantka Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Z  kolei dr Katarzyna Stabryła z  UEK odniosła się krytycznie do oceny przedstawionej przez praktyków, podważającej ideę budżetu zadaniowego.

Dr Piotr Perczyński, koordynator krajowy Budżetu Zadaniowego, Ministerstwo Finansów 3. Monitorowanie finansów publicznych państwa i jednostek samorządu terytorialnego Wprowadzenie do dyskusji panelowej dokonał André Barilari – generalny inspektor finansów, wiceprzewodniczący FONDAFIP. Następnie zaprezentowane zostały doświadczenia francuskie w zakresie monitorowania finansów publicznych przez: Jean-François Bernicot – sędzia Trybunału Obrachunkowego; Frank Mordacq – szef służb kontroli budżetowej i rachunkowej Ministerstwa Finansów; Michel Rasera – prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej Bretanii. Z kolei osiągnięcia, ale i problemy z monitorowaniem finansów publicznych w Polsce przedstawili dr Wojciech Misiąg – doradca prezesa Najwyższej Izby Kontroli; prof. dr hab. Alicja Pomorska – b. członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Oceny w tym zakresie przedstawili: prof. Maria Kosek-Wojnar z UEK; prof. Krzysztof Surówka – członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, dziekan Wydziału Finansów UEK, a także prof. Marek Dylewski z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W wystąpieniach uczestnicy paneli podnosili fundamentalne problemy finansów publicznych w dobie kryzysu. Ich rozwiązywanie jest możliwe poprzez głębsze reformy strukturalne (systemowe). Z problemami reformowania finansów publicznych musi się zmierzyć nie tylko Polska i Francja, ale także szereg innych krajów Unii Europejskiej. Zastosowanie nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi, w tym budżetu zadaniowego, może sprzyjać lepszej alokacji i gospodarowaniu środkami publicznymi. W dyskusji silnie akcentowano problem bezpieczeństwa finansów publicznych, w tym nadmiernego deficytu budżetowego. Zwracano uwagę na złożoność i występujące sprzeczności w relacjach pomiędzy państwem a samorządem. Warunkiem zastosowania nowatorskich metod zarządzania jednostkami sektora publicznego jest stabilizacja zasilania finansowego. Przedstawiciele Polski zaznaczali, że 2010 rok będzie trudny, nie tylko ze względu na pogorszenie sytuacji fiskalnej, będącej wynikiem kryzysu finansowego, ale także wprowadzenia regulacji prawnych, tzw. nowej ustawy o  finansach publicznych. Uznano, że ustawa będąca wyrazem dążenia do reformowania finan-

sów publicznych nie ułatwia prowadzenia gospodarki środkami publicznymi, tylko powoduje trudności interpretacyjne w tym zakresie. Jednocześnie Polska konsekwentnie wdraża metody nowego zarządzania finansami publicznymi, za pomocą takich instrumentów, jak: budżet zadaniowy, wieloletnie planowanie finansowe czy eksperymenty ze stosowaniem reguł wydatkowych. W dyskusji poruszano także problem, w jaki sposób należałoby prowadzić politykę budżetową, aby uchronić finanse państwa przed kolejnymi kryzysami. Rozwiązaniem powinna być zalecana przez Komisję Europejską Unii Europejskiej strategia fiskalna, zgodnie z którą w latach wysokiego wzrostu gospodarczego i  wyższych dochodów publicznych należałoby tworzyć rezerwy finansowe,

które byłyby uruchamiane wówczas, gdy tempo wzrostu gospodarczego słabnie, a dochody maleją. Polityka taka pozwoliłaby stabilizować poziom zasilania finansowego podmiotów publicznych, a tym samym w pełni wykorzystywać możliwości tkwiące w  nowoczesnym programowaniu budżetowym, którego elementem jest wydłużenie horyzontu planowania zadań publicznych oraz stabilizowanie źródeł ich finansowania. Jednocześnie podejście takie pozwalałoby zachować kontrolę nad stanem finansów publicznych, czyli respektować fiskalne kryterium konwergencji. Prezentowane referaty oraz wymiana doświadczeń wskazały, że wiele problemów i wyzwań w stosunku do finansów publicznych w podobnym stopniu dotyczą Polski i Francji. Konferencja odbywała się w okresie poważnych trudności z finansami publicznymi, z  którymi boryka się większość krajów Unii Europejskiej, czego wyrazem jest fakt, że z  27 państw członkowskich 20 objętych zostało procedurą nadmiernego deficytu budżetowego. Stąd szczególne znaczenie problematyki racjonalnej gospodarki środkami publicznymi. Konferencja stanowiła znakomitą okazję do owocnej wymiany doświadczeń, a  także przyczyniła się do pogłębienia współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi Francji i Polski. Jej uczestnicy wyrazili wolę rozwijania współpracy w tym ważnym dla społeczeństwa i gospodarki obszarze nauki. dr Katarzyna Owsiak – adiunkt, Zakład Finansów Publicznych Katedry Finansów UEK

Organizatorzy konferencji:

Konferenecja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja dofinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego Patroni honorowi:

Prezes Narodowego Banku Polskiego

Minister Finansów

Prezes Najwyższej Izby Kontroli

11


WYWIAD

WYWIAD

Korzystać rozumniej z wolności! Jednym z elementów konferencji z 26 stycznia br. „20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski. Dokonania – wyzwania”, zorganizowanej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, była konferencja prasowa z udziałem prof. Leszka Balcerowicza, będąca okazją do zadania pytań, które wcześniej nie padły. Co się nie udało podczas tych 20 lat od upadku socjalizmu? Zrobiliśmy wszystko, co należało. Polska w czasie tego dwudziestolecia osiągnęła największy wzrost gospodarki spośród wszystkich krajów dawnego socjalizmu – więcej niż Węgry, Czechy i Słowacja. Porównując rok 2008 do 1989, przyrost gospodarki osiągnął 80%. Jest to pierwszy moment w historii Polski, kiedy zaczęliśmy pod względem poziomu życia doganiać Zachód. Na pewno można było znacznie szybciej reformować wymiar sprawiedliwości – sądy są nadal bardzo mało sprawne. Mamy bardzo wiele do zrobienia, jeśli chodzi o sprawność i trafność decyzji prokuratury. Rozdzielenie urzędów ministra sprawiedliwości i  prokuratury tego problemu nie rozwiążą. Mamy smutny rekord w Europie, jeśli chodzi o długość aresztów tymczasowych. Choć ten przełomowy program reform umożliwiający nam przejście od socjalizmu do demokratycznego kapitalizmu był właściwy, to oczywiście zawierał też sporo błędów. Przykładem niech będą ustawy socjalne. Pierwsza ustawa socjalna z 1989 r. dawała możliwość pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz absolwentom zaraz po zakończeniu szkół, czego nie było na Zachodzie. 2/3 bezrobotnych stanowili absolwenci, który na Zachodzie na pewno nie zostaliby bezrobotnymi. Druga bardzo kosztowna inicjatywa to emerytury. Najważniejsze jest jednak to, co zostało do zrobienia! Problemy wynikają ze złego kształtu państwa. W  pewnych dziedzinach

12

państwo jest za bardzo rozrośnięte. To szkodzi! Jak? Na przykład za wysokie podatki w Polsce są za wysokie dlatego, że są jeszcze wyższe wydatki, czyli finanse publiczne. Trzeba tak zmienić rozkład opinii w społeczeństwie, żeby zmniejszyć szanse wyborcze fałszywym „Świętym Mikołajom”. Dziedzina finansów publicznych była najtrudniejszą polityczną reformą. (…) Trzeba pamiętać, kto był szkodnikiem, a kto coś próbował robić. Należy również pamiętać, że nie tylko wystarczy zrobić coś dobrego, później jeszcze należy tego bronić. Rozdęte państwo to państwo, które uchwala za dużo ustaw. Mamy w Polsce biegunkę legislacyjną. Co więcej, poszczególne ekipy szczycą się tym, która więcej ustaw uchwali. To jest nonsens, ponieważ to destabilizuje warunki pracy i życia ludzi. Takie nagromadzenie ustaw powoduje, że jest masa bubli, a każdy kolejny bubel rodzi dalsze ustawy, które nazywamy nowelizacjami. W tym temacie jest też sporo do zrobienia. Trzecia rzecz jest zupełnie elementarna – wycofać polityków z przedsiębiorstw, czyli sprywatyzować przedsiębiorstwa. Tutaj dostrzegam największą szansę, która nie została wykorzystana. Jest jeszcze zatem wiele rzeczy do zrobienia, potrzebna jest stała mobilizacja. Kiedy należ wprowadzić euro? Jak i czy w ogóle można ustalić datę graniczną jej przyjęcia? Jeżeli ma być ustalona data graniczna wprowadzenia euro, to tylko przy założeniu, że jest podany gotowy

wiarygodny program spełniania warunków wejścia do strefy euro. Ten program musi obejmować szereg poprawionych ustaw. Wiemy o istnieniu kryteriów z  Maastricht, które każdy kraj ubiegający się o udział w strefie euro musi spełnić. Szczególnie ważnym kryterium jest kryterium fiskalne: deficyt nie może przekraczać 3% PKB i powinien zmierzać do zera, my mamy powyżej 6%. Musi być zatem wiarygodny program ograniczenia deficytu najpierw do 3%, a potem – do zera. Wiemy też o ERM I i ERM II, czyli o teście na stabilność waluty. Bardzo ważne jest, w jakich warunkach wejdzie się do ERM II. Powinno się wejść z finansami, które zdrowieją, a nie z finansami, które są chore. Jeżeli patrzymy w dłuższej perspektywie, to szczególnie ważnym ruchem jest podwyższenie wieku emerytalnego. Wiąże się to z zasobami pozostałych przywilejów emerytalnych i stworzenie w pełni systemu, który będzie zachęcał ludzi do tego, żeby dłużej pracowali. Inne sprawy, które pojawiły się np. w  Planie Hausnera, to przyznawanie rent inwalidzkich. Chodzi zatem przede wszystkim o wydatki socjalne, które są źle lokowane. Jak poradziła sobie waluta euro w dobie kryzysu? Euro sprawowało się lepiej niż dolar, umocniło się wobec dolara, co jest oczywiście szkodą dla eksporterów. Kryzys nie wywołał kryzysu euro, w  większym stopniu odbił się na dolarze. Dlaczego Polska tak dobrze poradziła sobie w kryzysie bez euro? Po pierwsze, jesteśmy dużo większym krajem niż Litwini czy Czesi, mniej zależymy od handlu zagranicznego, w związku z czym ten wstrząs zewnętrzny mniej nas dotknął. Drugi czynnik, który jest już związany z polityką gospodarczą, to mniejsze tempo wzrostu kredytów mieszkaniowych do 2007 roku. Jako prezes NBP próbowałem utrzymywać dyscyplinę i nie za bardzo obniżać te stopy. Sądzę, że to się opłaciło, bo tempo wzrostu kredytu nie było tak szaleńcze. Gdzie ono było szaleńcze? Łotwa, Ukraina, Węgry. Co się dzieje, jak coś szybko rośnie? Potem bardzo szybko spada, najpierw jest boom, a potem jest bust, czyli załamanie. W Polsce uniknęliśmy tego w  skrajnej wersji. Nie rozwijaliśmy się w  szaleńczym tempie przedtem i nie zwijamy się w szaleńczym tempie potem. Rachunek opłacalności euro nie dotyczy jednego roku, tylko dotyczy długiego okresu korzyści i ewentualnych kosztów corocznych. Mamy trzy raporty, które się tym zajmują, niezależnie prowadzą badania i wszyscy dochodzą do wniosku, że przy takim długofalowym ujęciu opłaci się, tzn. że korzyści dla wzrostu powinny być większe niż jego koszty. A  jakie główne korzyści? Gdy ma się ten sam pieniądz, co najważniejsi partnerzy gospodarczy, to można więcej eksportować. Większy handel, a  handel to rozwój. Mnóstwo ludzi wyjeżdża z Polski – pieniądz europejski będzie pieniądzem polskim. Po trzecie, nie będą potrzebne kantory, będzie można łatwiej porównywać ceny, będzie większa konkurencja. Natomiast ryzyko główne jest takie, że stopy procentowe ustanawiane przez EBC mogą być dla Polski za niskie. To na pozór jest dobre, bo tanieją kredyty, ale jak stanieją – będzie ich za dużo (czyli boom, potem – załamanie). Trzeba zatem dopracować mechanizmy przeciwdziałające. To się nazywa regulacja makroostrożnościowa. Przygotowanie Polski do dobrego

wprowadzenia euro oprócz reform fiskalnych powinno więc zawierać również uzupełnienie tego mechanizmu.

cza wzrost długu publicznego. Żeby te ustawy przeszły, musi być akceptacja i rządu, i prezydenta.

Jak Pan ocenia Traktat Lizboński, jego konsekwencje dla Polski i krajów strefy euro? Nie byłem entuzjastą pierwszego projektu konstytucji, bo uważam, że wbrew nazwie Unia ma konstytucję. Są takie fragmenty Traktatu Lizbońskiego, które nie budzą mojego zachwytu, np. Karta Praw Podstawowych, która ma bardzo rozgałęziony zestaw uprawnień socjalnych, bardzo drogi i  kosztowny dla rozwoju. Na szczęście, Polska nie podpisała go w całości. Jeżeli chcemy uchronić się przed ryzykiem, to powinniśmy nadal nie podpisywać Traktatu, tak jak Brytyjczycy.

Panie Profesorze, jak ocenia Pan strategię rządu w walce z kryzysem. Czy działania rządu są dobre, złe, wystarczające, niewystarczające? Walka z kryzysem nie musi oznaczać, że wydajemy pieniądze bez pokrycia, tak jak robiły niektóre kraje, powiedzmy Hiszpania, Wielka Brytania. Teraz stoją przed piętrzącym się problemem długu publicznego. My ten problem mamy, ale ponieważ mieliśmy go i wcześniej, to było rozsądne, że rząd nie starał się nadmiernie zwiększać wydatków. Przydałyby się oczywiście w przyszłości większe ograniczenia wydatków, ale wracam do tego, co powiedziałem – to wymagałoby zmiany ustaw, czyli zaprzestania blokowania przez prezydenta.

Nowa sytuacja po kryzysie i w obliczu Traktatu Lizbońskiego... Jakie działania powinien podjąć nasz rząd? Takie same jak przedtem, ale jeszcze bardziej energicznie i nie tylko rząd, a wszystkie ośrodki, od których zależy bieg spraw w państwie. Prezydent powinien przestać blokować poważne przedsięwzięcia przez swoje veto, a opozycje nie powinny ograniczać się tylko do opanowania. Gdzie mamy najważniejszy problem, najbardziej palący? Piętrzący się dług publiczny! Jego jedyną przyczyną są nadmierne wydatki, bo podatki przecież są dostatecznie wysokie. Potrzebna jest wobec tego ustawa, która ograni-

Panie Profesorze, na koniec pytania stricte studenckie. Jest Pan maturzystą, tuż przed wyborem kierunku swoich studiów. Na jaki profil należy postawić? Radziłbym poświęcić odrobinę czasu na zastanowienie się nad tym, co chciałoby się w życiu robić, jaki rodzaj pracy wykonywać – czy chce się zarządzać czymś, czy pracować w  sektorze prywatnym, czy w  sektorze publicznym, być urzędnikiem państwowym, przedsiębiorcą, menedżerem czy analitykiem…

Czyli bardziej patrzeć raczej z perspektywy swoich predyspozycji czy... Predyspozycji. Nie można ignorować tego, co człowiek chciałby robić. Trzeba też zbadać głębiej swoje predyspozycje i zainteresowania. Bardzo dobrze mieć pracę, która jest interesująca, jest jak hobby. Trzeba zastanowić się, co trzeba zrobić, żeby móc do takiego zajęcia dojść. Pamiętajmy o tym, że nie chodzi o to, żeby w jednym miejscu przepracować całe życie. Warto być elastycznym, na początku wybrać określony kierunek (np. jestem analitykiem, badaczem, urzędnikiem, menedżerem, przedsiębiorcą…). Jakie środki należy przedsięwziąć, aby zwiększyć szanse na zatrudnienie? Liczy się to, co człowiek reprezentuje. Po każdych studiach równie łatwo uzyskać miejsce pracy, ale – zanim już człowiek wyląduje na 3, 4 roku – warto się zastanowić nad wyborem kierunku. To jest bardzo, bardzo istotne. Ten pierwszy krok: na co idę, co chcę robić – jest bardzo, bardzo ważny. Potem, jak się już ma określone przygotowanie, to tak jak w kapitalizmie – trzeba umieć się zaprezentować. Kilka słów dla studentów… Korzystać rozumniej z wolności! Rozmawiali: Agata Duława, Piotr Bednarski

Konferencja z udziałem prof. Balcerowicza była żywo komentowana w mediach

Rzeczpospolita 27.01

Gazeta Wyborcza 27.01

Gazeta Wyborcza 27.01

Gazeta Krakow ska 27.01

Bankier.pl 31.0

1

.01

27 Dziennik Polski

13


WYDARZENIA

WARTO WYDARZENIA WIEDZIEĆ

Szklanka jest zawsze do połowy pełna

24 marca 2010 r. UEK, pawilon C, Nowa Aula, godzina 11.27. Sala wypełniona po brzegi, zostało niewiele wolnych miejsc w najdalszych rzędach. Niecierpliwie czekamy na 11.30, aż pojawi się gość zaproszony w ramach kolejnego spotkania Vip-GAP, organizowanego przez Koło Naukowe GAP. 11.34. Opóźnienie. Nic nie szkodzi. Poczekamy. Dochodzą spóźnialscy i tym samym zaczyna brakować miejsc. 11.37, chętnych nadal przybywa. O 11.39 ktoś wchodzi do sali. Są to organizatorzy spotkania, prezes KN GAP Tomasz Wojtas i wiceprezes Tomasz Machowski. Na mównicy pojawia się nasz VIP – Marcin Meller, dziennikarz telewizyjny i radiowy, z wykształcenia historyk, z zamiłowania podróżnik, a także kreator męskich gustów. Publiczność wita go gorącymi brawami. Na wstępie pada pytanie o wspomnienia z czasów studenckich, kiedy to nasz Gość studiował na Uniwersytecie Warszawskim. Przypadają one na dość burzliwy okres w historii Polski, bowiem na przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. „Pod pewnymi względami to najbardziej kolorowy okres życia. (...) Dzisiaj, tak jak tutaj Państwo siedzicie, pewnie w  większości wiecie, co będziecie robić, jesteście do tego przygotowani. Pewnie połowa, jak nie więcej, już gdzieś pracuje. Natomiast ja zaczynałem studia w 1987 roku. To był taki czas, że kiedy trafiliśmy na wydział historii, nie wiem czy była tam wtedy choć jedna osoba, która potrafiłaby powiedzieć, co będzie robić w życiu. (...) Wiadomo było, że nic dobrego nas nie czeka. Jeżeli ktoś nie chciał emigrować, to zostawała w zasadzie zabawa, a  dla niektórych nielegalna podziemna działalność. (...) Wiązało się to z  intensywnym życiem rozrywkowym. Przypomina mi się moja pani

14

prodziekan, która dwie trzecie swojego czasu spędzała na wyciąganiu studentów historii z aresztu. (...) Po latach wspominam to trochę jak czeski film, ale w moich ustach to jest komplement, nie ironia i  złośliwość. (...) Ja wiem, że ani słowa nie wspomniałem o nauce (sala zaczyna się śmiać), ale poniekąd tak to wyglądało, to znaczy w  pierwszych miesiącach roku akademickiego działający gdzieś w podziemiu NZS zaczął powoli wychodzić na powierzchnię, poprzez happeningi na uniwersytecie, nieśmiałe, małe demonstracje, co spowodowało, że nie zdążyłem otworzyć podręczników ”. Gość wspominał także swoich znajomych ze studiów, opisywał atmosferę na wyższej uczelni w tamtych czasach, okres fascynacji muzyką buntu: „Jeżeli ktoś był w Jarocinie pod koniec lat 80. i widział, co tam się działo, to wiedział, że to był zalążek tego, co działo się w  89 roku, gdy zaczęły się strajki w  Stoczni Gdańskiej”. Jednakże zapytany o  to, przeciwko

czemu buntowałby się teraz, stwierdził, że nie wie, „ale skinem raczej bym nie został”. Kolejne pytanie dotyczyło wielkiej pasji Maricna Mellera – podróży. Okazuje się, że wszystko wzięło się... z nudów. „Razem z moim przyjacielem, Marcinem Kydryńskim, z początkiem 1993 roku mówiliśmy, że się nam nudzi. Mieliśmy po 24 lata, zblazowani... Mieliśmy pracę, zaczęliśmy zarabiać jakieś tam pieniądze, w zasadzie wszystko było i nagle dopadło nas poczucie, że trochę nam brakuje dynamiki wcześniejszych lat. Co by tu zrobić...? »Jedźmy dookoła świata!«. (...)Szczęśliwie chcieliśmy i  byliśmy w  stanie na to zarobić. Ten »świat« zmienił się w  Afrykę, bo stwierdziliśmy, że jest najbardziej fascynująca i  spełnia nasze ówczesne kryteria »Hej przygodo! Jedźmy, zobaczymy co się stanie!«.”. Marcin Meller przyznał, że nie było to początkowo łatwe zadanie, gdyż samo sprawdzenie trasy, „czy da się przejechać z Egiptu do Kenii przez Sudan, Erytreę, Etiopię było fizycznie awykonalne”. Mimo wszystko udało się zorganizować wyjazd i panowie wyruszyli na podbój Czarnego Lądu. Następnie nasz gość dał się porwać wspomnieniom i opowiadał o tym, jak to w Kairze zostali wraz z przyjacielem przestrzegani przed podróżą na południe Egiptu ze względu na zamachy terrorystyczne („ ... broń Boże do Sudanu, bo tam nasze głowy posłużą jako piłki futbolowe”), o czekaniu dwa dni na poczcie, aby dodzwonić się do

mamy, która nie miała wieści od syna od półtorej miesiąca, o niezwykłych toaletach w  Erytrei, o czekaniu na autobus przez trzy dni, o transporcie kołowym w  Etopii przez góry, o  podróży na ciężarówce z bawełną... Marcin Meller stwierdził, że jeśli ktoś raz pojedzie do Afryki, to będzie chciał tam wracać. Jednakże to nie jedyne miejsce, które pokochał. Szczególnie upodobał sobie Gruzję i to na tyle, że postanowił wziąć tam ślub. Spędził tam mnóstwo czasu, i zawodowo, i prywatnie. Podzielił się z publicznością niezwykłymi historiami o  gruzińskich toastach, fotografowaniu budynków i  nie tylko… Nie sposób wszystkich przytoczyć, by móc należycie oddać ich charakter. Widać było, że ich opowiadanie sprawia mu wielką przyjemność, a sposób w jaki mówił, co chwila powodował na sali wybuchy śmiechu. Mimo zamiłowania do podróży i fascynacji innymi krajami, Marcin Meller zapytany, czy jest patriotą, odpowiedział, że tak. „Nie wyobrażam sobie mieszkania nigdzie indziej. Mogę wyjeżdżać na długo, ale to wszystko dzieje się ze świadomością, że tutaj jest mój dom, jakkolwiek by to nie brzmiało. Moją ojczyzną jest mój język. Nie jestem w  stanie w pełni funkcjonować w innym języku. Mogę mówić po angielsku, dogadywać się po francusku, rosyjsku, ale to nie jest to. Uważam się za patriotę, cokolwiek to znaczy”. Marcin Meller jest redaktorem naczelnym „Playboya”, nie mogło zatem zabraknąć pytań dotyczących jego pracy. Ma on okazję obalić pewne mity. „Pewnie większość męskiej części populacji, zresztą żeńskiej też, myśli, że praca w »Playboyu« to nie wiadomo co. Redakcja »Playboya« jest jak każda inna redakcja. Nie defilują u nas króliczki na korytarzach, nie robimy sesji zdjęciowych w redakcji. (...) To, co jest fajne w tej pracy, to fakt, że z racji konwencji nie zajmujemy się rzeczami przykrymi. Nie kryję, że po 12 latach pracy w »Polityce« jako reporter, często mając do czynienia z samymi dołującymi tematami, taka odmiana nie jest zła. (...) Przyjęliśmy taką zasadę, że w dziale recenzji piszemy o książkach, filmach i płytach, które nam się podobają. A jeśli jeszcze przy okazji można sobie popatrzeć na zdjęcia pięknych kobiet... Generalnie rzecz biorąc, jest u nas tak, jak w każdej innej reakcji z tą małą wartością dodaną”. Padło też pytanie o ideał kobiety. W odpowiedzi usłyszeliśmy: „Kobieta musi być inteligentna i mieć poczucie humoru”. W młodości kochałem się w Catherine Deneuve. Gdy kiedyś powiedziałem, że moim ideałem jest Monica Belucci, to moja szczupła blond żona powiedziała: »Dzięki, stary!«”. Marcin Meller zapytany o  spotkanie, które najlepiej wspomina, odpowiedział: „... odkładając na bok wszystkie kontrowersje – z Adamem Michnikiem. Miałem wtedy osiemnaście lat i  było to dla mnie takie przeżycie, jakby jakiegoś młodego księdza spytać o to, czy nie chciałby się zobaczyć z Be-

nedyktem. (...) Jako dziennikarz najlepiej wspominam spotkanie z Ryszardem Kapuścińskim. To było jeszcze przed moim wyjazdem do Afryki. Powiedział, że czytał moje teksty i zapytał, czy nie chciałbym do niego wpaść. Przyszedłem. Dał mi swoje kontakty, do Etiopii, do Ugandy. On – legenda dziennikarstwa, mnie – dwudziestoparoletniemu”. Na pytanie, czy poznał osobiście Hugh Hefnera, M. Meller odpowiedział, że owszem. Jedno z kolejnych pytań dotyczyło ostatnio bardzo szeroko komentowanej sprawy – poprawiania natury za pomocą Photoshopa. Redaktor naczelny „Playboya” mówi, że „ ...pewne poprawki trzeba robić, jak przy każdym zdjęciu. Kiedy ktoś siądzie się na boku, obojętnie, czy kobieta czy mężczyzna, fałduje się skóra. I teraz pytanie: poprawiać, czy nie poprawiać. W tym wypadku – poprawiać. Są dyskusje, jak daleko to może zajść. Ja, jako Marcin Meller, i dyrektor artystyczny w »Playboyu” Paweł Palikot wolelibyśmy mniej poprawiać. Słuchamy innych, którzy mówią, że nabywca »Playboya« nie oczekuje realizmu w skali 1:1. Jest jakaś konwencja... To jest kwestia znalezienia jakiegoś balansu”. O godzinie 13.07 na sali rozlegają się gromkie brawa. Spotkanie dobiegło końca. Po jego zakończeniu nasz VIP poświęcił jeszcze kilka chwil, by rozdać autografy i  zrobić pamiątkowe zdjęcia, a zainteresowanych nie brakowało. W specjalnym wywiadzie dla „Kuriera UEK” Marcin Meller zapytany o  to, czy było to jego pierwsze tego typu spotkanie ze studentami, odparł, że nie. „Byłem tutaj na uczelni parę lat temu na zaproszenie NZS -u. Jak mogę, to jeżdżę”. Na pytanie, czy ma z Krakowem związane jakieś szczególne wspomnienia odpowiedział, że „... prawdopodobnie po Warszawie Kraków jest chyba najczęstszym miastem, gdzie bywałem i  bywam. Mam tu mnóstwo znajomych. Każdy przyjazd do Krakowa jest przyjazdem rozrywkowym”. Na koniec udzielił odpowiedzi na py-

tanie o cele zawodowe i marzenia. „Nie mam marzeń.Wiem, że to dziwnie brzmi, ale generalnie mało co planuję. Co życie przyniesie, to jest. Zazdroszczę trochę ludziom, którzy mają swoje wielkie plany i dążą do nich konsekwentnie. Ja nie mam. To może dobrze, może źle. Zwłaszcza że zawsze kiedy coś sobie zaplanowałem, to nic nie wychodziło”. Nasuwa się pytanie, czy Marcin Meller czuje się człowiekiem spełnionym: „Tak. Jest mi dobrze w życiu. To kwestia podejścia. Dla mnie szklanka jest zawsze w połowie pełna, nieważne co by się działo”. Spotkanie z  cyklu VIP-GAP zawsze jest sporym wydarzeniem. Nie inaczej było tym razem. Organizatorzy świetnie się spisali, zapraszając na uczelnię osobę ciekawą, która chętnie podzieliła się ze studentami swoimi doświadczeniami i  wspomnieniami. Nie inaczej było tym razem. Marcin Meller okazał się bardzo otwartym, zabawnym i szczerym człowiekiem. Dziękujemy naszemu VIP-owi za poświęcony czas i przybycie. Za pomysł i  świetną organizację dziękujemy członkom Koła Naukowego Gospodarki i Administracji Publicznej – Tomaszowi Wojtasowi, Tomaszowi Machowskiemu i Marzenie Ciubie, i życzmy organizatorom, i sobie samym więcej takich spotkań.

Dagmara Bednarczyk – studentka II roku GAP, Koło Naukowe Gospodarki i Administracji Publicznej

15


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Motywy podejmowania studiów na naszym Uniwersytecie – w sondażu studentów 1. roku 1. Uwagi wstępne W listopadzie 2009 r. Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia zrealizowało badania studentów 1. roku naszego Uniwersytetu. Ich celem było poznanie opinii studentów na temat oferty edukacyjnej UEK, jego wizerunku i  atrakcyjności dla kandydatów na studia, przewagi Uczelni nad innymi szkołami wyższymi, źródeł i  jakości informacji na temat kierunków studiów i  warunków studiowania, procesu obsługi w  okresie pierwszych kontaktów z Uczelnią. Ankieta miała formę ankiety on-line. Była to prawdopodobnie pierwsza ankieta w takiej formie i o takim zakresie, skierowana do wszystkich studentów 1. roku naszego Uniwersytetu – studentów studiów stacjonarnych i  niestacjonarnych, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia. Została zamieszczona w  „wirtualnym dziekanacie”, a  więc w  tym „miejscu Uczelni”, które student odwiedza bardzo często, stanowi ono bowiem jedną z  głównych płaszczyzn komunikowania się wydziału (dziekanatu) ze studentami. Ankietę wypełniło łącznie 2516 studentów obu form i  obu poziomów studiów, tj. 32% ogólnej liczby studentów 1. roku naszego Uniwersytetu (7862). Szczegółową charakterystykę metodyki badań i  uzyskanych rezultatów przedstawiono w  specjalnym raporcie, który został przekazany Rektorowi Uczelni. Tekst ten znajduje się na platformie Moodle i stronie Parlamentu Studenckiego. Jego syntetyczne omówienie zawiera niniejsze opracowanie. Część 1. analizuje motywy podejmowania studiów w  UEK przez studentów 1. roku, natomiast w  części 2. zostaną przedstawione ich opinie dotyczące źródeł informacji o studiach oraz procesu obsługi w pierwszym okresie pobytu na Uczelni. 2. Mapa motywów Wyjściową kwestią badań było rozpoznanie struktury motywów wyboru naszej Uczelni jako miejsca podjęcia studiów przez kandydatów na studia pierw-

16

szego i drugiego stopnia. Waga takich informacji jest znacząca – istnieje rozwinięty rynek usług edukacyjnych, o  silnych mechanizmach konkurowania, Karta bolońska stwarza szanse transferu wiedzy i  wykształcenia itd. Różnorodne formy rywalizowania o studentów (w ich roli jako klientów, nabywców oferty szkoły wyższej) są przesłanką formułowania przez uczelnie kształtowania swojej oferty dydaktycznej, wizerunku i odpowiednich strategii pozyskiwania kandydatów

(„klientów”). W tym kontekście istotne znaczenie poznawcze, ale zarazem instrumentalne ma identyfikacja mapy motywów wyboru naszej Uczelni przez kandydatów na studia (tabela nr 1). Analizę motywów studiów na naszym Uniwersytecie ujęto w  przekroju motywów bardzo ważnych i  ważnych. W  opinii studentów w  strukturze motywów „bardzo ważnych” miejsce pierwsze zajmują „Wysokie notowania UEK w rankingach szkół wyższych” (787 wskazań, tj.

Tabela 1. Motywy podjęcia (kontynuacji) studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (wymiar całej Uczelni -N=2510)

Motywy podjęcia studiów na naszym Uniwersytecie

Ocena ważności motywu – wskazania w % bardzo mało nieważny RAZEM ważny ważny istotny

Szeroka oferta kierunków i specjalności

21

57

17

4

100,0

Wysokie notowania UEK w rankingach szkół wyższych

31

50

14

4

100,0

Dobra opinia o UEK środowisku młodzieży

23

50

19

8

100,0

Kontynuacja tradycji rodzinnych - studiów w Uczelni rodziców, rodzeństwa, krewnych, znajomych

1

5

23

71

100,0

Możliwość realizacji części studiów za granicą

10

23

32

34

100,0

Możliwość studiowania w języku angielskim

5

15

36

44

100,0

Bliskość miejsca zamieszkania

18

30

23

30

100,0

Dobre opinie na temat kadry naukowo-dydaktycznej

12

52

24

12

100,0

Atrakcyjna baza materialna studiowania (sale dydaktyczne, biblioteka, basen)

16

49

26

10

100,0

Możliwość realizacji na Uczelni swoich zainteresowań w innych obszarach życia studenckiego: organizacje studenckie, turystyka, sport itd.

11

33

37

19

100,0

Pozytywna relacja czesne – oczekiwana (spodziewana) jakość studiów i wartość dyplomu UEK

20

46

15

18

100,0

Pozytywna ocena wysokości czesnego w stosunku do innych uczelni

12

35

28

26

100,0

Widoczna silna i pozytywna „obecność” Uczelni w mediach – informacje o osiągnięciach Uczelni, jej profesorach, działaniach, akcjach (np. osiągnięcia sportowe studentów, akcje dla niepełnosprawnych, Laury Magellana i in.)

7

33

41

19

100,0

Atrakcyjność Krakowa jako miasta studiów

37

35

18

10

100,0

31%). Drugą grupę motywów „bardzo ważnych” w przekonaniu studentów tworzą: „dobra opinia o  UEK w  środowisku młodzieży” (23%), „szeroka oferta kierunków i specjalności” (21%) oraz „pozytywna relacja czesne/oczekiwana (spodziewana) jakość studiów i wartość dyplomu UEK” (20%) (motyw istotny dla studentów studiów niestacjonarnych, płacących za studia). Grupa motywów uznanych przez studentów jako „ważne” jest szeroka, obejmuje kilka przesłanek, o  zbliżonej, wyrównanej „pozycji” i  znaczeniu (ok. 50%). W niej studenci akcentowali: „szeroką ofertę kierunków i  specjalności” (57%), „dobre opinie na temat kadry naukowo-dydaktycznej” (52%, motyw ujawniany często przez studentów drugiego stopnia na podstawie doświadczeń wyniesionych ze studiów licencjackich), „wysokie notowania UEK w  rankingach…” (50%), „dobrą opinię (wizerunek) w  środowisku” (50%), ale także „atrakcyjną bazę materialną…”(49%) oraz „pozytywną relację czesne – oczekiwana jakość studiów i  wartość dyplomu UEK” (46%). Warto także podkreślić rangę motywu odnoszącego się do „pozytywnej oceny wysokości czesnego w stosunku do innych uczelni” (35% studentów określiło go mianem motywu „ważnego”). Struktura motywów podjęcia czy kontynuacji studiów na naszej Uczelni przez studentów studiów niestacjonarnych jest zbliżona. W analizie motywów studentów studiów niestacjonarnych warto podkreślić trzy kwestie, właściwe dla tej grupy studentów: - dla studentów obu poziomów studiów znaczącą przesłanką wyboru UE jest pozytywna relacja czesne – oczekiwana (spodziewana) jakość studiów i wartość dyplomu naszej Uczelni – suma wskazań tej przesłanki jako motywu bardzo ważnego i  ważnego dla studentów studiów pierwszego stopnia wyniosła 81%, a dla studentów studiów drugiego stopnia – 72%, - podobne znaczenie ma pozytywna ocena wysokości czesnego w  stosunku do innych uczelni (wskaźniki te wynoszą odpowiednio 63% i 47%). - ważnym motywem jest także bliskość miejsca zamieszkania – łączne wskazania jako motywu bardzo ważnego i ważnego ukształtowały się na poziomie ok. 55%.

Tabela 2. Miejsce UEK w procesie wyboru przez studentów uczelni Wyszczególnienie

Miejsce 1.

Miejsce 2.

Miejsce 3. i dalsze

1984 79

447 18

72 3

Studia stacjonarne (w %) - pierwszego stopnia - drugiego stopnia

77 81

21 16

3 2

Studia niestacjonarne (w %) - pierwszego stopnia - drugiego stopnia

77 84

19 13

4 3

Uczelnia – całość (N=2503) - liczba wskazań - struktura w %

3. Alternatywy wyboru uczelni przez naszych studentów Pytanie dotyczące przesłanek studiowania na naszym Uniwersytecie zostało powiązane z trzema kolejnymi, które miały identyfikować konkurencyjne uczelnie i ich potencjalne atrybuty. W  świetle uzyskanych wyników okazuje się, że spośród 2273 studentów 976 osób (41%) brało pod uwagę nasz Uniwersytet jako jedyną uczelnię do podjęcia czy kontynuacji studiów. Większość studentów – 1397 osób (59%) – przed podjęciem u nas studiów brała pod uwagę możliwość studiowania na innej uczelni ekonomicznej lub na kierunku ekonomicznym innej szkoły wyższej. Rozkład odpowiedzi jest zróżnicowany w  przekroju form i poziomów studiów. Na studiach stacjonarnych odsetek studentów rozpatrujących taką alternatywę był stosunkowo wysoki i  wynosił przeciętnie 70% (66% dla studiów pierwszego stopnia i 72% dla studiów drugiego stopnia). Z  kolei na studiach niestacjonarnych był mniejszy i kształtował się na poziomie 50%. Wyjaśnienia takiego rozkładu można upatrywać w  deklarowanych motywach podjęcia studiów na UEK, większym doświadczeniu studentów studiów niestacjonarnych i  większym stopniu ich aktywizacji zawodowej. Analizę „konkurentów” naszego Uniwersytetu można zaprezentować na podstawie informacji grupy 1397 studentów – łączna ilość wskazań uczelni branych pod uwagę wynosiła 2778, co oznacza, iż każdy student rozpatrywał średnio dwie inne uczelnie. Szczegółowa analiza ukazuje naturalną, geograficzną „strefę wpływów” Uczelni i konkurencyjne, w  założeniach i  przesłankach decyzyjnych naszych studentów, szkoły wyż-

sze – praktycznie znajdują się one w wielu miastach Polski południowej i środkowej. Jako ciekawostkę, ale i zarazem swoisty znak czasu można podać, iż w deklaracjach studentów znalazło się także 7 wskazań uczelni zagranicznych, w tym 3 w USA i 4 w Wielkiej Brytanii. Istotna jest odpowiedź na pytanie o miejsce, na którym w procesie wyboru studentów znalazła się nasza Uczelnia. Strukturę odpowiedzi w  tym względzie zawiera tabela 2. Wyniki zaprezentowane w  tabeli 2 ukazują rzeczywistą pozycję Uczelni na mapie przesłanek decyzyjnych związanych z  wyborem miejsca studiów przez naszych studentów. Jest to pozycja wysoka. Dla ok. 80% studentów pierwszego roku nasz Uniwersytet znajdował się na pierwszym miejscu wśród innych branych pod uwagę szkół wyższych. Zróżnicowanie w  przekroju form i  poziomów studiów nie jest istotne. W takich rezultatach ujawnia się istotne powiązanie z  motywami podjęcia czy kontynuacji studiów na UEK, w tym tak mocno akcentowaną przez studentów pozycją Uczelni w  rankingach uczelni ekonomicznych i pozostałymi czynnikami, stanowiącymi o  atrakcyjności studiów właśnie na naszym Uniwersytecie. Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim studentom 1. roku, którzy wzięli udział w sondażu. Jego wyniki będą służyć władzom Uniwersytetu do doskonalenia polityki informacyjnej Uczelni, do poprawy procesu rekrutacji i  świadczenia usług edukacyjnych w pierwszym okresie kontaktów studentów z Uczelnią. Prof. dr hab. Jan W. Wiktor – Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

17


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ Dr hab. Janina Filek, prof. UEK podczas wykładu „Czy współczesny biznes może być etyczny?”

Ruszyła Akademia Alior Banku! W środę 24 marca odbyła się na naszej Uczelni uroczysta inauguracja Akademii Alior Banku pt. „Szkolenie z Analizy Technicznej”, której organizatorem jest Koło Naukowe Rynku Kapitałowego „INDEX”.

Uniwersytet Trzeciego Wieku na UEK stał się faktem… W środę 24 marca w zabytkowej i najbardziej reprezentacyjnej Sali, Starej Auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbył się pierwszy „pilotażowy” otwarty wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który swoją formalną działalność rozpocznie od października 2010 roku, czyli wraz z nowym rokiem akademickim.

Prof. dr hab. Andrzej Malawski przywitał słuchaczy pierwszego wykładu pilotażowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

18

Spotkanie rozpoczął prof. dr hab. Andrzej Malawski – Prorektor ds. Nauki UEK, który po przywitaniu przybyłych, w imieniu JM Rektora UEK, przedstawił powody i ideę powołania w naszej Uczelni tej nowej formy kształcenia zgodnej z  zasadą L.L.L. czyli uczenia się przez całe życie. W swym wystąpieniu prof. Malawski powiedział między innymi: „Idea Uniwersytetu Trzeciego Wieku wpisuję się w misję naszej Uczelni… Ta misja współgra z ideą trzech „L”: Live Long Learning – ideą, która ma bardzo mocne wsparcie w instytucjach Unii Europejskiej, ideą uczenia ustawicznego. I  stąd też równolegle jako pierwsze miały miejsce na naszej Uczelni spotkania Uniwersytetu Dzieci. (…) W  przypadku Uniwersytetu Trzeciego Wieku ogromne znaczenie ma podtrzymanie aktywności słuchaczy we wszystkich wymiarach. To jest jednym z głównych celów, jakie będziemy się starać zrealizować”. Następnie dr hab. Janina Filek, prof. UEK z właściwą sobie swadą i energią wygłosiła wykład pod nieco prowokującym tytułem „Czy współczesny biznes może być etyczny?”. Wykład, ilustrowany znakomitą prezentacją wizualną, pozwolił słuchaczom nie tylko poznać odpowiedź na tytułowe pytanie, ale i  przejść wraz z prof. J. Filek przez rozumienie etyki biz-

nesu w epokach historycznych i  różnorodnych nurtach myśli filozoficznej i ekonomicznej. Po wykładzie znalazł się oczywiście także czas na pytania z  sali, a  już po jego zakończeniu – interesujące „kuluarowe” rozmowy. Na zakończenie koordynator ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku przedstawił zebranym ogólne plany dotyczące funkcjonowania UTW UEK w następnym roku akademickim i  odpowiedział na szereg szczegółowych pytań dotyczących m.in. organizacji, rekrutacji i  praktycznego funkcjonowania tego projektu. Mimo stosunkowo niewielkiej liczby słuchaczy – „nieformalną” inaugurację Uniwersytetu Trzeciego Wieku na UEK można uznać za w pełni udaną.

Gośćmi honorowymi pierwszego spotkania poświęconego podstawom analizy technicznej byli dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK – Prorektor ds. Studenckich oraz Krzysztof Polak – dyrektor Biura Maklerskiego Alior Banku. Rektor podkreślił wagę tej studenckiej inicjatywy i wyraził swoje pełne poparcie dla kolejnych przedsięwzięć tego typu. Dyrektor Polak natomiast wielokrotnie podkreślał dotychczasową rolę byłych członków INDEX-u  w instytucjach rynku kapitałowego, a  także docenił kompetencje i  umiejętności absolwentów Uniwersytetu. Zarząd INDEX-u  wyraził nadzieję na poszerzenie zakresu współpracy o kolejne projekty, w  których uczestniczyłby Alior Bank. Koło Naukowe rozpoczęło współpracę z  Biurem Maklerskim Alior Banku w  organizacji na naszej Uczelni kolejnych spotkań poświęconych analizie technicznej. Przedsięwzięcie spotkało się z  ogromnym zainteresowaniem studentów. Frekwencja na pierwszym spotkaniu przekroczyła najśmielsze oczekiwania organizatorów. – Mieliśmy nadzieję, że uda się nam zapełnić salę, ale nawet w najśmielszych my-

Oficjalne spotkanie przed otwarciem Akademii Alior Banku; na zdjęciu od prawej: Krzysztof Polak – dyrektor Biura Maklerskiego Alior Banku; dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK – Prorektor ds. Studenckich, Łukasz Salwarowski – dyrektor Kancelarii Rektora UEK. ślach nie przypuszczaliśmy, że studenci będą słuchać wykładów, siedząc na schodach – mówił Damian Szewczyk, prezes KNRK „INDEX”. – Jesteśmy zachwyceni! W ramach pierwszego spotkania prowadzący przedstawili podstawowe zagadnienia związane z analizą techniczną. Tematyka obejmowała podstawy filozofii analityka technicznego, teorię Dowa, ro-

Krzysztof Biel – koordynator ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku UEK Kolejne wykłady pilotażowe dla seniorów odbędą się 21 kwietnia, 5 maja i 16 czerwca, o godz. 16.30. Tematy i miejsce najbliższych spotkań wkrótce na: www.uek.krakow.pl.

Damian Szewczyk, prezes KN INDEX

dzaje wykresów oraz zagadnienia wolumenu w transakcjach rynkowych. – Chcieliśmy przedstawić esencję analizy technicznej w najbardziej przystępnej formie. Mamy nadzieję, że osiągnęliśmy swój cel i zachęciliśmy uczestników do dalszego pogłębiania wiedzy – powiedział koordynator szkolenia, Sławomir Baniak, wiceprezes KN INDEX, student IV roku Międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Sławomir Baniak, wiceprezes KN INDEX

Kolejne spotkanie autorstwa Marcina Sułkowskiego i Pawła Bieniasza obejmuje zagadnienia formacji kontynuacji i odwrócenia trendu. Pozostała część kursu prowadzona będzie przez analityków Biura Maklerskiego Alior Banku. Spotkania te będą odbywać się w  sali numer 7 w  pawilonie dydaktyczno-sportowym w następujących terminach: . 07.04.2010 r. – Fale Elliota i ciągi Fibonacciego – praktyczne zastosowanie; . 14.04.2010 r. – Oscylatory, wskaźniki i średnie kroczące w praktyce; . 21.04.2010 r. – Zarządzanie kapitałem i systemy transakcyjne w praktyce. Koło Naukowe „INDEX” realizuje obecnie szereg rożnych przedsięwzięć mających na celu promocję idei rynku kapitałowego. Już dziś zaprasza na II Krakowskie Targi Finansowe, które odbędą się pod koniec kwietnia na terenie UEK. Wysoki poziom imprezy gwarantują zaproszeni goście: członkowie RPP oraz znane postacie rynku finansowego, m.in. Ryszard Petru i  Marcin Kiepas. Dla fanów emocji giełdowych przewidziano grę forexową JUNIOR TRADER, organizowaną we współpracy z X-Trade Brokers. Zarząd KNRK INDEX

19


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Optymalizacja Utrzymania Ruchu

– wykład gościnny w Klubie KSB Alumni MBA Optymalizacja utrzymania ruchu – dlaczego jest ważna w zarządzaniu sferą produkcyjną? Globalna marka Voith Industrial Services w połączeniu z doświadczeniami zdobywanymi na lokalnych rynkach, tak jak w przypadku Premier MSS w Polsce, pozwala zaoferować naszym klientom unikalną kombinację profesjonalnych rozwiązań i wsparcia ich działań w szerokim zakresie usług z jednego źródła, co skutkuje dostosowaniem naszych usług dla konkretnego odbiorcy. Zaawansowane technologie, profesjonalne narzędzia oraz nowoczesne metody, takie jak m. in. analiza systemu przeglądów i napraw pokazana na przykładzie „Optymalizacji służb utrzymania ruchu” pozwala naszym partnerom w  wymierny sposób odczuć poprawę wskaźników jakościowych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i  zapewnieniu ich przewidywalności w  dłuższej perspektywie. Co równie ważne, pozwala naszym partnerom skupić się na „core business” z  zachowaniem gwarancji sprawnie działającego systemu przeglądów i napraw, podlegającego ciągłej weryfikacji dokonywanej przez profesjonalny zespół. Wojciech Cyz – prokurent i kierownik oddziału, Premier Manufacturing Support Services Poland Sp. z  o.o., prelegent wykładu gościnnego w Klubie KSB Alumni MBA Kluczem do przeprowadzenia efektywnej weryfikacji działającego systemu przeglądów i  napraw bądź też stworzenia takiego systemu od podstaw jest powołanie

fot. P. Machaty

13 marca 2010 r. odbył się kolejny wykład gościnny w Klubie KSB Alumni MBA. Gośćmi byli Wojciech Cyz – prokurent i kierownik oddziału oraz Marek Warda – kierownik Utrzymania Ruchu z firmy Premier Manufacturing Support Services Poland Sp. z o.o. Prelegenci wystąpili z wykładem na temat optymalizacji utrzymania ruchu. Spotkanie było sztandarowym przykładem łączenia uniwersyteckiej wiedzy programów MBA z praktycznym doświadczeniem menedżerów najlepiej działających na rynku firm.

Krakowska Szkoła Biznesu i Klub KSB Alumni MBA pomaga nawiązać profesjonalne relacje i spełnia w tym wypadku 5 funkcji: organizatora spotkań, przekazu wiedzy teo-

retycznej, przekazu wiedzy praktycznej, katalizatora dla umożliwienia spotkania profesjonalistów z różnych branż, w tym firm produkcyjnych, tworzenia miłej atmosfery i chęci do dalszego rozwoju. Przykład omawianej dzisiaj firmy to praktyczny dowód na to, że w województwie małopolskim jest szansa na rozwój firm produkcyjnych. Wnioskując z dzisiejszej prelekcji również w tym zakresie mamy szansę na jakość, pewność, szybkie czasy realizacji, a  wszystko to na wysokim poziomie działalności biznesowej. Jako dyrektor jednej z większych w naszym województwie firm produkcyjnych Silgan White Cap uważam, że oprócz firm zajmujących się outsourcingiem w zakresie finansów, IT czy HR, ma szansę rozwijać się w Małopolsce sfera produkcyjna z wykorzystaniem pojawiających się szans i realizować zadania na  najwyższym światowym poziome. Marek Rajca, dyrektor Generalny Silgan White Cap Polska Sp. z  o.o. w Niepołomicach, absolwent VIII Edycji Executive MBA w KSB UEK Spotkanie zorganizowane 13 marca 2010 r. przez Klub MBA było szczególne

i mam nadzieję, że zapoczątkuje serię spotkań, na których praktyki nowoczesnego zarządzania konfrontują się z  twardymi zasadami produkcji przemysłowej. Na produkcji i  w  utrzymaniu ruchu zawsze powtarza się, że najważniejsze jest to, żeby produkcja nie stanęła. Do tej pory opierało się to głównie na doraźnych działaniach typu „fire-fighting”. Dziś widzimy już, że dyrektorzy produkcji zaczynają rozumieć zasady dotyczące zarządzania i  znacznie większą wagę przykładają do antycypacji przyszłości. Temat jest szczególnie mi bliski, gdyż w chwili obecnej zajmuję się outsourcingiem procesów w  fabrykach przemysłowych i  wiem, jak ciężko rozmawiać o inwestycjach, które przyniosą korzyści za rok lub dwa. Myślę, że studia MBA powinny być wręcz obowiązkowe na pewnym szczeblu zarządzania w  fabrykach, ponieważ dzięki temu zyskuje się o wiele szerszy obraz przedsiębiorstwa, co umożliwia wdrożenie rozwiązań optymalizacyjnych.   Malwina Wróbel, Country Manager, Tegamo Polska Sp. z o.o. w Krakowie, studentka XIII Edycji Executive MBA w KSB UEK

Aktualności Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK Na pierwszym planie zaproszeni prelegenci; od lewej:: W. Cyz – prokurent i kierownik oddziału oraz M. Warda – kierownik Utrzymania Ruchu z Premier Manufacturing Support Services Poland Sp. z o.o. odpowiedniego zespołu. Oczywiście, wszystkie elementy całego procesu wprowadzania zmian są równie istotne, zarówno tworzenie list urządzeń i  instalacji, ich podział pod względem kategorii ważności oraz prawdopodobieństwo wystąpienia awarii, konsultacje z grupami wykonującymi, kontrola wskaźników awaryjności  jak i  wszystkie pozostałe. Musimy jednak pamiętać, że wprowadzanie wszelkich zmian zawsze trafia na opór w czasie ich wdrażania. Dlatego tak istotne jest dla nas powołanie odpowiedniego zespołu. Zespołu przygotowanego pod względem technicznym, merytorycznym, organizacyjnym,

Klub KSB Alumni MBA działa przy Krakowskiej Szkole Biznesu od 2005 roku. Powstał z inicjatywy dyrektora Szkoły dr. Piotra Buły. Klub skupia studentów i absolwentów programów MBA w KSB na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, które są prowadzone od 15 lat. Klub spełnia funkcję platformy integracyjnej i networkingowej, łączy wiedzę teoretyków i doświadczenie praktyków biznesu. Klub realizuje swoje cele organizując wykłady gościnne, szkolenia, wyjazdy integracyjne,

20

OPINIE O SPOTKANIU W  KLUBIE KSB ALUMNI MBA Bardzo interesujące i  ciekawe spotkanie. Cieszy szczególnie skład uczestników. Obok członków Klubu, aktualnych studentów i absolwentów MBA w spotkaniu wzięła udział duża grupa przedstawicieli biznesu bezpośrednio niezwiązanych z  programami MBA. Przedstawiciele firmy Premier zaprezentowali praktyczne zastosowanie wybranych metod organizacji i  zarządzania w działaniach wspomagających podstawowe procesy w przedsiębiorstwie. Szczególnie dotyczyło to procesów produkcyjnych. Prezentacja zachęciła do wymiany poglądów między praktykami oraz naukowcami z UEK, co pozwala stwierdzić, że  osiągnięty został zakładany cel spotkania. dr Piotr Markiewicz, Katedra Analiz Strategicznych UEK, koordynator programów MBA w  Krakowskiej Szkole Biznesu UEK

z właściwym podziałem zadań oraz, co szczególnie ważne, z  odpowiednim liderem stojącym na czele zespołu. Liderem potrafiącym przekonać pracowników do nowego spojrzenia na plany przeglądów i  napraw. Nowego spojrzenia pozwalającego przeprowadzić właściwą analizę ryzyka obsługiwanych urządzeń, systemów i budynków oraz wybór odpowiednich metod, jak np.: prewencja czy „fire fighting”. Marek Warda, kierownik Utrzymania Ruchu, Premier Manufacturing Support Services Poland Sp. z  o.o., prelegent wykładu gościnnego w Klubie KSB Alumni MBA

Akademię Golfa. Ponadto prowadzi bazę absolwentów, działa na rynku pracy dla menedżerów MBA, informuje absolwentów o ważnych wydarzeniach na Uniwersytecie. Więcej informacji: Donata Adler, koordynator Klubu KSB Alumni MBA tel. 604 529 409, e-mail: klubmba@uek.krakow.pl Biuro MBA: tel. 12 293 55 25

Rekrutacja na semestr letni 2010/2010 zakończona Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prowadzi dwa razy w roku rekrutację na studia podyplomowe. 15 marca 2010 r. zamknięto rekrutację na semestr letni roku akademickiego 2010/2011. Uruchomionymi dziesięcioma kierunkami studiów podyplomowych są: · Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne · Controlling i finanse przedsiębiorstw · Ekonomika i zarządzanie firmami · Europejskie studia menedżerskie (typu MBA) · Marketing · Psychologia w biznesie

· Rachunkowość i finanse dla początkujących · Rachunkowość i finanse dla zaawansowanych · Zarządzanie personelem Osoby posiadające dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich zapraszamy do aplikowania na studia podyplomowe w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK od 1 czerwca 2010 r. Równocześnie informujemy, że absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, podejmujący naukę na studiach podyplomowych w  Krakowskiej Szkole Biznesu UEK nie później niż rok po ukończeniu studiów, otrzymują 10% rabatu na wysokość czesnego (za datę ukończenia studiów przyjmuje się datę uzyskania tytułu widniejącą na dyplomie). Opis procedury rekrutacyjnej znajduje się na stronie www.ksb. uek.krakow.pl. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą programową!

Trwają przygotowania do VI Międzynarodowego Kongresu MBA! VI Międzynarodowy Kongres MBA pt. „Nowoczesne narzędzia analityczno-informacyjne w zarządzaniu organizacjami” odbędzie się w dniach 21–23 maja 2010 r. w Krakowie. Jest to wydarzenie cykliczne, skierowane do studentów, absolwentów, kadry zarządzającej i dydaktycznej programów MBA, a jego głównym celem jest integracja szerokiego grona osób, których ścieżka rozwoju zawodowego łączy się ze studiami MBA, oraz możliwość niecodziennego spotkania świata nauki i biznesu. Tematami wiodącymi VI Kongresu MBA będzie Corporate Learning, systemy zarządzania wiedzą, energetyka, a także ergonomia w miejscu pracy i społeczna nauka Kościoła. Patronat honorowy nad tegoroczną edycją Kongresu MBA objęli: Minister Skarbu Państwa – Aleksander Grad, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej – Andrzej Arendarski, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego - Jerzy Bartnik, Wojewoda Małopolski – Stanisław Kracik, Prezydent Miasta Krakowa - Jacek Majchrowski, Marszałek Województwa Małopolskiego - Marek Nawara, Rektor UEK – prof. Roman Niestrój. Osoby chętne do udziału w VI Międzynarodowym Kongresie MBA proszone są o zarejestrowanie się do dnia 1 maja 2010 r. przez stronę www.kongresMBA.pl.

21


WARTO WIEDZIEĆ

BIBLIOTECZNY HELPDESK

Prezentacja platformy EBSCOhost W poprzednim wydaniu „Kuriera UEK” zainaugurowaliśmy cykl publikacji mających na celu promocję baz danych znajdujących się w zasobach Biblioteki Głównej UEK. Jako pierwszy zaprezentowany został serwis EMIS. Dzisiejszy artykuł prezentuje jedno z najważniejszych źródeł elektronicznych pod względem ilościowym i jakościowym: platformę EBSCOhost. EBSCOhost umożliwia dostęp do pełnotekstowych baz danych, które zawierają łącznie artykuły w pełnym tekście z ponad 8000 czasopism (głównie w języku angielskim, ale także francuskim, niemieckim, hiszpańskim, holenderskim, słowackim, słoweńskim, serbskim, a nawet tureckim) i innych publikacji oraz streszczenia i indeksy z 7000 czasopism. DOSTĘP DO BAZ Platforma dostępna jest na terenie kampusu oraz w  opcji Zdalny dostęp wyłącznie dla pracowników i  studentów UEK posiadających aktywne konto biblioteczne. Na stronie Biblioteki należy wejść do zakładki E-źródła, a następnie Bazy danych – portale. Z  EBSCOhost można również korzystać z laptopów podłączonych do bibliotecznej sieci WiFi.

TEMATYKA BAZ Bazy dostępne na platformie EBSCOhost mają szeroki zakres dziedzinowy i obejmują m.in.: zarządzanie, logistykę, marketing, ergonomię, edukację, informatykę, ochronę środowiska, rolnictwo, turystykę, zdrowie publiczne, bibliotekoznawstwo i zarządzanie informacją oraz nauki medyczne, technikę, nauki humanistyczne i społeczne.

22

WYSZUKIWANIE INFORMACJI Na platformie udostępniono dwa interfejsy: EBSCOhost Web (umożliwia wybór baz do przeszukania) oraz Business Searching Interface (narzuca dwie bazy do przeszukania: Business Source Complete i Regional Business News). Oba interfejsy zapewniają takie same możliwości wyszukiwawcze. Poniżej zostanie przedstawione wyszukiwanie na przykładzie EBSCOhost Web. EBSCOhost Web oferuje do wyboru trzy sposoby wyszukiwania: podstawowe/Basic Search, zaawansowane/Advanced Search oraz wizualne/Visual Search. W bazie domyślnie ustawiona jest opcja wyszukiwania zaawansowanego. Otrzymaną listę wyników można ograniczyć według rozmaitych parametrów (filtrów): pełny tekst, czasopisma recenzowane naukowo, przypisy, zasięg chronologiczny, typy źródła (czasopisma, książki/monografie, raporty, dysertacje, multimedia itp.), temat – hasło tezaurusa, temat – nagłówek główny, przedsiębiorstwo, wiek, płeć, branża, geografia, typ publikacji, baza danych. Istnieje również możliwość rozszerzenia wyszukiwania np. do słów bliskoznacznych (opcje – Zastosuj słowa pokrewne lub Znajdź wszystkie moje szukane terminy – aktywne z poziomu Opcje wyszukiwania). Warto zwrócić uwagę na wyszukiwarkę plików graficznych (opcja Obrazy -> Image Quick View Collection – z głównego paska menu). Pozwala ona wyszukać w  bazach wykresy, diagramy, tabele, mapy, fotografie związane z danym terminem. Obrazy w wysokiej rozdzielczości można kopiować do prac własnych, powołując się na źródło naukowe, którego sposoby cytowania podpowiada system. Wyszukiwanie wizualne stanowi alternatywną funkcję badania zawartości baz, która polega na systemowym przedstawieniu listy wyników w postaci schematu interaktywnych pól z hasłami pogrupowanymi według kryterium: tematu lub źródła, a w dalszej kolejności według daty lub relewancji. Na platformie można również znaleźć dane dotyczące przedsiębiorstw (opcja Więcej -> Profile przedsiębiorstwa/ Company Profiles – z głównego paska menu). Dane do tej zakładki pobierane są od Datamonitor Group, światowego lidera zajmującego się dostarczaniem informacji biznesowej. Rezultaty wyszukiwania można wydrukować, wysłać emailem lub zapisać na dysku pojedynczo bądź grupowo dodając je do folderu (Add to folder). Opcja Zarejestruj się do Mojego EBSCOhost/My EBSCOhost, czyli założenie konta, pozwala zachować wyniki zapisane wcześniej w folderze. Wszelkich informacji na temat obsługi baz danych będących w zasobach Biblioteki udzielają pracownicy Oddziału Informacji Naukowej oraz Oddziału Czytelń (pokoje 310 i 301, III p. Biblioteka Główna). Pytania można przesyłać także drogą emailową na adres: info@bibl.uek.krakow.pl oraz wi@bibl.uek. krakow.pl. W kolejnym numerze „Kuriera UEK” zaprezentowane zostaną bazy ABI/INFORM-ProQuest i Emerald. Małgorzata Galik Katarzyna Bilińska

„Marketing w przedsiębiorstwie – mechanizmy, instrumenty, strategie” Już po raz piąty w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyły się okręgowe eliminacje Olimpiady Przedsiębiorczości, której organizatorami są Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz uczelnie ekonomiczne z Katowic, Krakowa, Poznania, Warszawy i Wrocławia. Do udziału w jubileuszowej edycji olimpiady zgłosiła się rekordowa liczba ponad 21 tysięcy uczestników z 1112 szkół ponadgimnazjalnych z  całego kraju. W  okręgu krakowskim, w skład którego wchodzą województwa małopolskie, podkarpackie i  lubelskie, do zawodów przystąpiło ponad 4 tys. uczniów, z czego do etapu okręgowego dotarło 251 z nich. Nad prawidłowym przebiegiem Olimpiady Przedsiębiorczości w tych trzech województwach czuwał powołany przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie komitet okręgowy składający się z pracowników Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji: dr hab. Anna Francik, prof. UEK, dr Małgorzata Kosała, dr Zbigniew Michalik, dr Krzysztof Wach, mgr Marcin Piątkowski, Ewa Wolska, a także mgr Dorota Smolińska z Działu Nauczania. Pracę komisji wspierali studenci specjalności Przedsiębiorczość i innowacje oraz Koła Naukowego KNPI. Oficjalnego otwarcia olimpiady dokonali: dr hab. Andrzej Chochół, prof. UEK – Prorektor ds. Studenckich oraz dr hab. Anna Francik, prof. UEK – przewodnicząca Komitetu Okręgowego w Krakowie. Celem olimpiady jest rozwój oraz wzmocnienie w młodzieży postaw i zachowań przedsiębiorczych, umiejętności analizy zjawisk zachodzących w  gospodarce, a  także twórczego rozwiązywania problemów powiązanych z  pracą zespołową. W formułę olimpiady wpisany jest stały oraz zmienny blok tematyczny. Zasadnicza część dotyczy obszaru zachowań przedsiębiorczych oraz uwarunkowań wpływających na budowanie przedsiębiorczości. Blok zmienny jest każdorazowo powiązany z hasłem przewodnim olimpiady. W tym roku był to „Marketing w przedsiębiorstwie – mechanizmy, instrumenty, strategie”. Na zawodników tegorocznego etapu okręgowego, podobnie jak w etapie szkolnym, czekał test składający się z 50 pytań o wyż-

szym poziomie trudności, a także dodatkowy element w postaci studium przypadków. W ramach eliminacji okręgowych uczniowie oraz opiekunowie mieli okazję wysłuchać wykładu dr Krystyny Czepielewskiej-Kałki, pt.: „Globalny rynek walutowy: tendencja, struktura”, a nauczyciele dodatkowo uczestniczyli w warsztatach pt.: „No-

Od prawej: dr hab. Andrzej Chochół, prof. UEK – Prorektor ds. Studenckich, dr Małgorzata Kosała, dr Krzysztof Wach, mgr Dorota Smolińska we sposoby komunikacji marketingowej przedsiębiorstw”, prowadzonych przez dr Magdalenę Dołhasz. Dla finalistów etapu centralnego olimpiady przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe, a dla laureatów dodatkowo stypendium ufundowane przez Bank BGŻ. Najlepsi z najlepszych mogą też liczyć na przyjęcie do jednej z pięciu szkół wyższych o profilu ekonomicznym. Dodatkowo 100 szkół, które zgłosiły największą liczbę zawodników, otrzymało publikację „Marketing” autorstwa Philipa Kotlera, poszerzając w ten sposób księgozbiór biblioteki szkolnej.

Dr hab. Anna Francik, prof. UEK – przewodnicząca Komitetu Okręgowego Olimpiady Przedsiębiorczości Z roku na rok Olimpiada Przedsiębiorczości cieszy się coraz większą popularnością wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a to oznacza, że młodzi ludzie są głodni wiedzy nt. zachowań przedsiębiorczych i  wykazują duże zainteresowanie procesami zachodzącymi w gospodarce włącznie z procesami dotyczącymi zakładania własnej działalności gospodarczej. Mamy nadzieję, że spora część uczestników olimpiady będzie chciała kształcić się i  rozwijać swoje pasje, podejmując studia na naszym Uniwersytecie. mgr Marcin Piątkowski Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

23


NASZE PASJE

NASZE PASJE

Zachwyty nad starociami, czyli próba dotarcia do sedna rzeczy

Filiżanka: manufaktura berlińska pocz. XX w., świecznik: secesja niemiecka, pocz. XX w. W epoce gwałtownych zmian, gdy dwuletni komputer to staroć, z  rozrzewnieniem patrzę na przedmioty, które przechodziły przez ręce czterech, czasem sześciu pokoleń (jeśli posłużyć się stosowanym od czasów Malthusa liczeniem 25 lat jako czasu życia jednego pokolenia). Warto się zatrzymać, by spojrzeć wstecz Czy w epoce jednorazówek i  wszechogarniającej plastikowej tandety warto – choćby przez chwilę – zatrzymać uwagę na przedmiotach, których stworzenie (nie wytworzenie) wymagało mi-

24

strzowskiego kunsztu i mistrza (nie partacza), który musiał włożyć wiele talentu i  serca, trudu, czasu, by stworzyć coś, pod czym z dumą mógł się podpisać, pozostawiając swój ślad na ziemi; niezależnie od tego, czy był to brukarz czy budowniczy katedr. A z pewnością często małymi dziełami sztuki były przedmioty codziennego użytku tworzone przez wprawnych rzemieślników, rękodzielników, ale i  manufaktury o  światowej Bożek, Gwatemala

Maska Antiqua, Gwatemala renomie – to one dawały początek wielkim kolekcjom, tworząc krótkie, limitowane serie, oznaczane odrębnymi, charakterystycznymi znakami, zachęcając i kusząc zarazem zbieraczy, a z czasem i wielkich kolekcjonerów do kolejnych, niepowtarzalnych zakupów. Czy warto obrastać w  rzeczy, czy to człowieka nie spowalnia – nie wstrzymuje przed realizacją wytyczonych celów, nie ogranicza w robieniu kariery? Pewno tak, ale pozwala zauważyć złożoność świata; daje okazję do chwili wytchnienia, ucieczki w  inną przestrzeń, szansę nabrania dystansu, częściej na zadumę, refleksję, która skłoni nas być może do przestawienia zwrotnicy życia. Prawdziwe dzieła można znaleźć w muzeach, światowych skarbnicach kultury, gdzie fachowo, ze znawstwem poselekcjonowane wystawiają się dumnie na widok publiczny; czy nie lepiej pójść tam i zdać się opinię i wybór historyków sztuki? Bruce Chatwin, ceniony znawca sztuki – przez lata pracujący w domu aukcyjnym Sotheby’s, gdzie wsławił się wiedzą i intuicją w rozpoznawaniu falsyfikatów - w swej ostatniej powieści wygłasza ustami swego bohatera opinię, którą warto rozważyć, a może i przyjąć jako swoją: Przedmiot zamknięty w  muzealnej gablocie wiedzie nienaturalny żywot podobny do losu zwierząt w  zoo. W  muzeum eksponaty umierają – od naporu ludzkich spojrzeń lub braku powietrza – podczas gdy prywatny kolekcjoner ma nie tylko potrzebę, ale i prawo dotykania ich. Podobnie jak dziecko, które zawsze wskazuje rączką przedmiot, o  którym Bronisław Chromy, Ptak

mówi, tak namiętny kolekcjoner okiem swoim i dłonią przywraca im życie, jakie otrzymały od swojego twórcy. Zachować pamięć w przedmiotach Czasem z  egzaltacją wzdychamy: chwilo, trwaj wiecznie! A dzięki dotykowi, spojrzeniu, czasem brzmieniu, rzadziej zapachowi – nastrój chwili, emocje łatwiej przywołać! To poprzez te rzeczy, dźwięki czy zapachy powracają i  pozostają z nami – choćby na moment – ludzie, których straciliśmy z oczu i ci, którzy już odeszli. W  miarę przemierzania coraz dłuższej drogi takich skarbów będzie przybywać; a  to poobijany aluminiowy kubek, w którym bardzo gorąca herbata sączona łapczywie w brudnym hoteliku w najuboższej dzielnicy Bombaju smakowała jak małmazja, a to zniszczona książka czy plakat wygrzebany ze sterty pilnie strzeżonej przez paryskiego bookinistę. A  może najlepsze wspomnienia przywoła kiczowata serwetka haftowana w  ponurej, słabo oświetlonej norze, w głuchym zakątku koreańskiej nędzy, gdzie pracowało kilkadziesiąt umęczonych kobiet? Niektóre ze „zdobytych” przedmiotów budzą dumę, inne rozrzewnienie, jeszcze inne kpinę i śmiech. Bo jakże inaczej ocenić porcelanowe skarby taszczone z  końca świata, które kilka miesięcy później zauważamy przypadkowo na wystawie sklepu z  pamiątkami. Albo – wleczone z  innego zakątka ziemi, przytroczone do plecaków, miedziane, ręcznie kute naczynia, które błyszczały na azjatyckim straganie, a blasku dodawały im jeszcze roziskrzone oczy biedakahandlarza, który marzył o zrobieniu interesu życia z zafascynowanymi wszystkim Białasami. I nagle, w szarzyźnie codzienności, egzotyczne czubki tracą blask i  przy każdym spojrzeniu powraca dręczące pytanie, po co mi to było? Czy nasz pędzący wiek XXI nie tworzy niczego pięknego i nie przekaże potomnym przedmiotów, które warto obronić przed zapomnieniem? Ależ oczywiście one są i  wciąż powstają nowe, choć trzeba sobie zadać trochę trudu, aby je odszukać. I  to szukanie i  odnajdywanie może sprawiać ogromną radość! A wówczas, gdy już na nasz skarb natrafimy, warto podjąć próbę dotarcia do sedna rzeczy.

Biblia liberałów (A. Sm bogactwa narodów, na ith, Badania nad naturą i przyczynami Kraków – Lublin – Łódź kład Gebethnera i Wolffa, Warszawa – – Pa 1927 r. ) – opatrzone ryż – Poznań – Wilno – Zakopane ex librisem z od pierwszego właścicielręcznymi uwagami a, Jerzego Fiericha

l Pompadour A. Smith, Bogactwo narodów…, filiżanka: Rosenthal, mode 1930, patera: secesja czeska, koniec XIX w.

Krystyna Nowakowska, Anioł, gra fika: Wierzby z widokiem na…

prof. Wanda Sułkowska – kierownik Katedry Ubezpieczeń UEK jzaż z ptakiem II, Stefan Borzęcki, Pe kowska Anioł Krystyna Nowa

25


KATEDRALNY SHOW

KATEDRALNY SHOW

Katedra Statystyki

Katedra Statystyki, siedzą – od lewej: dr Alina Karska, dr hab. Michał Woźniak prof. UEK, dr hab. Barbara Podolec prof. UEK, prof. dr hab. Józef Pociecha, dr hab. Anna Malina prof. UEK, dr Kinga Szymanowicz; w I rzędzie stoją od lewej: dr Sabina Denkowska, mgr Katarzyna Frodyma, mgr Jadwiga Kostrzewska, dr Stanisław Wanat, dr hab. Barbara Pawełek, dr Artur Lipieta, mgr Joanna Burkot, dr Ewa Soja, dr hab. Jolanta Kurkiewicz prof. UEK; w II rzędzie stoją od lewej: dr Marcin Salamaga, dr Sławomir Śmiech, mgr Sabina Augustyn, mgr Kamil Fijorek, mgr Roman Huptas, dr Paweł Ulman, mgr Mateusz Baryła, mgr Oskar Knapik, dr Michał Major, mgr Agnieszka Wałęga, dr Janusz Niezgoda. Na zdjęciu brakuje: dr. hab. Andrzeja Sokołowskiego, prof. UEK, dr Krystyny Baranek, dr. Krzysztofa Jakóbika, dr. Daniela Kosiorowskiego, dr Moniki Papież, mgr. Marcina Stonawskiego. Tytułem wstępu, czyli rzecz o statystyce Czym jest statystyka? Można spodziewać się różnych odpowiedzi w zależności od tego, do kogo adresowane jest pytanie. W kilku słowach można powiedzieć, powtarzając za C.R. Rao, że „statystyka jest zarówno nauką, techniką, jak i sztuką – nowo odkrytą logiką traktowania niepewności i  podejmowania roztropnych decyzji”. Głębszą refleksję nad tymi słowami pozostawiamy już Czytelnikowi. Who is who, czyli skład osobowy Katedry Katedra Statystyki powstała w 1950 r. Jej twórcą i pierwszym kierownikiem był prof. dr inż. Jerzy Fierich. Po śmierci prof. J. Fiericha w  1965 r. kierownikiem Katedry został prof. dr hab. Kazimierz Zając, który na tym stanowisku pozostał aż do przejścia na emeryturę w 1986 r. Następcą prof. K. Zająca został prof. dr hab. Aleksander Zeliaś, który kierował Katedrą przez następne dwie dekady. Czwartym z kolei kierownikiem Katedry, po śmierci w  2006 r. swojego poprzednika, został prof. dr hab. Józef Pociecha. Trzeba podkreślić, że prof. K. Zając, mimo sędziwego wieku, wciąż utrzymuje życzliwe relacje z  pracownikami Katedry i  nadal często

26

można go spotkać na trzecim piętrze pawilonu A. Katedra Statystyki jest jedną z największych katedr działających na naszym Uniwersytecie – obecnie zatrudnione są w  niej 32 osoby (stan w  dniu 24 lutego 2010 r.), pracujące w  pięciu zakładach. Dr hab. Jolanta Kurkiewicz, prof. UEK kieruje Zakładem Demografii, w  którym zatrudnionych jest 2 adiunktów – dr Krzysztof Jakóbik i dr Ewa Soja oraz 2 asystentów – mgr Oskar Knapik oraz mgr Marcin Stonawski. W  skład Zakładu Statystyki, na czele którego stoi dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. UEK, wchodzi 3 adiunktów (dr Sabina Denkowska, dr Daniel Kosiorowski i dr Marcin Salamaga), 3 starszych wykładowców (dr Krystyna Baranek, dr Alina Karska i  dr Kinga Szymanowicz) oraz 2 asystentów (mgr Sabina Augustyn i mgr Kamil Fijorek). W  Zakładzie Statystycznych Metod Kontroli Jakości, którego kierownikiem jest dr hab. Michał Woźniak, prof. UEK, pracuje dr Michał Major i dr Janusz Niezgoda (obaj na stanowisku adiunkta) oraz jeden z najmłodszych stażem asystentów w Katedrze – mgr Mateusz Baryła. Zakład Statystyki Społecznej tworzą dr hab. Barbara Podolec, prof. UEK (kie-

rownik) oraz dr Paweł Ulman (adiunkt) i mgr Agnieszka Wałęga (asystent). Dr hab. Anna Malina, prof. UEK kieruje Zakładem Teorii Prognoz, w  którym zatrudnionych jest 5 adiunktów: dr hab. Barbara Pawełek, dr Artur Lipieta, dr Monika Papież, dr Sławomir Śmiech i dr Stanisław Wanat oraz 3 asystentów: mgr Katarzyna Frodyma, mgr Roman Huptas i  mgr Jadwiga Kostrzewska. Sekretariat Katedry prowadzi mgr Joanna Burkot. Co w statystyce piszczy, czyli o działalności naukowej słów kilka Zainteresowania naukowo-badawcze pracowników Katedry to prawdziwa mozaika. Znajdziemy tu specjalistów zajmujących się szeroko pojętą statystyką i jej różnymi zastosowaniami. Tematyka prac naukowo-badawczych pracowników Katedry koncentruje się wokół zagadnień teorii statystyki, metod analizy szeregów czasowych, modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych, statystycznych metod kontroli jakości, metod analizy budżetów gospodarstw domowych, metod analizy procesów demograficznych oraz probabilistycznych metod w  auditingu. W  przybliżeniu odpowiada to przyjętemu podziałowi na zakłady, choć rysuje się tu pewnego rodzaju zróżnicowanie. Część bowiem osób

swoje zainteresowania skierowało w stronę teorii statystyki, ale wielu uważa, podobnie jak H. Steinhaus, że „tak jak gwiazdy są ważniejsze od astronomii, a róże od botaniki, tak ważniejsze są zastosowania statystyki od niej samej”. Wyniki prowadzonych badań naukowych są publikowane w  postaci licznych artykułów i  monografii, zarówno w  języku polskim, jak i angielskim. Pracowników Katedry można także spotkać na krajowych i  zagranicznych konferencjach, podczas których prezentują swoje osiągnięcia. Ważnym elementem działalności Katedry jest opracowywanie podręczników z  takich dziedzin, jak: statystyka, rachunek prawdopodobieństwa, demografia, statystyka społeczna i  prognozowanie ekonomiczne. W  ramach Katedry Statystyki podejmowane są działania zmierzające do integracji środowiska naukowego. Katedra jest inicjatorem m.in. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia nt. Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. IV konferencja z tego cyklu odbędzie się 20–23 kwietnia 2010 r. w Zakopanem. Konferencja ta jest „spadkobierczynią” Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego na temat „Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych”, które odbyło się 28 razy w Zakopanem. Ponadto co trzy lata organizowane jest spotkanie naukowe PolishSlovak-Ukrainian Scientific Seminar Statistical Analysis of Socio-economic Consequences of Transition Processes in CentralEast European Countries. Tradycją Katedry jest także zaangażowanie w organizację Konferencji Statystyków, Ekonometryków i  Matematyków Polski Południowej – Seminarium im. prof. Z. Pawłowskiego. Oprócz konferencji cyklicznych Katedra organizuje wiele innych spotkań o  charakterze naukowym. Na przykład Zakład Demografii Katedry Statystyki we współpracy z  Sekcją Analiz Demograficznych PAN zorganizował Konferencję Naukową nt. Wpływ procesów demograficznych na kształtowanie stanu i  struktury zasobów ludzkich – stan aktualny i  perspektywy. Konferencja ta odbyła się w  Niedzicy w dniach 26–28 września 2007 r. Katedra Statystyki może poszczycić się długoletnią współpracą z uczelniami zagranicznymi, m.in. na Słowacji (University of Economics in Bratislava), Ukrainie (Kyiv National University of Economics named after Vadym Hetman, Lviv Acade-

my of Commerce, Odessa State University of Economics, Kharkov University of Economics, Doneck National University), a także z  kilkoma szkołami wyższymi w Niemczech. Uzupełnieniem współpracy zagranicznej są ożywione kontakty z krajowymi ośrodkami akademickimi. Przychodzi student do statystyka…, czyli działalność dydaktyczna Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne na wszystkich wydziałach naszego Uniwersytetu. Studenci mogą spotkać się z  nimi zarówno na przedmiotach podstawowych (statystyka, statystyka opisowa, statystyka matematyczna, rachunek prawdopodobieństwa, metoda reprezentacyjna, statystyka społeczna, demografia, prognozowanie i  symulacje, statystyczna kontrola jakości, wielowymiarowa analiza statystyczna, metody aktuarialne, statystyka pracy, ekonomia dobrobytu stosowana, analiza statystyczna w badaniach rynku), jak i wykładach do wyboru (np.: metody probabilistyczne w auditingu, modelowanie ryzyka, programowanie w środowisku R). Katedra Statystyki zainicjowała utworzenie specjalności pod nazwą Modelowanie i  prognozowanie procesów gospodarczych dla studentów kierunku Informatyka i ekonometria. W  odpowiedzi na wyzwania współczesnej gospodarki, a  także zapotrzebowanie ze strony pracodawców rozszerzono ofertę dydaktyczną. W tym roku akademickim zostanie przeprowadzony po raz pierwszy nabór na kierunek unikatowy Analityka gospodarcza. W jego ramach będzie można uzyskać pogłębioną wiedzę z zakresu mikro- i makroekonomii, finansów i rachunkowości oraz metod ilościowych. Szczególny nacisk położony zostanie na praktyczne aspekty analiz gospodarczych, a także wykorzystanie w nich metod i narzędzi informatycznych. W  przyszłości planowane jest także uruchomienie anglojęzycznych studiów na tym kierunku. Katedra Statystyki we współpracy ze StatSoft Polska prowadzi także studia podyplomowe pod nazwą Praktyczne prognozowanie i analiza szeregów czasowych.   Czas relaksu i nie tylko… W wolnych chwilach pracownicy Katedry to zapaleni sportowcy, którym nieobca jest siatkówka, koszykówka czy tenis. W  końcu nie samą statystyką człowiek żyje! W  zimie pracownicy dzielnie

szusują na nartach czy łyżwach, natomiast w sezonie letnim można ich spotkać w górach, a nawet pod wodą. Wszak nurkowanie to pasja niektórych z  nas. Mamy również wśród nas maratończyka. Aby odpocząć od nauki i  dydaktyki podróżujemy – zwiedziliśmy już wszystkie państwa europejskie, zawitaliśmy też do Maroka, Tunezji, Egiptu, Turcji, Iraku, USA i Kanady, a nawet do dalekich Chin i Japonii. Do listy naszych pasji zaliczyć możemy fotografikę i kolekcjonowanie monet. Działamy też na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Możemy się pochwalić, że w 2009 r. zajęliśmy II miejsce w organizowanym na naszym Uniwersytecie konkursie na najbardziej ekologiczną jednostkę. Wolny czas niektórych pracowników Katedry wypełnia, oprócz rozrywki, także działalność organizacyjna. Wspomnieć należy, że przewodniczącym Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego w  kadencji obejmującej lata 2010–2013 jest prof. J. Pociecha. Wielu pracowników Katedry jest członkami krajowych i  międzynarodowych stowarzyszeń i  organizacji. Sprawowali oni bądź nadal sprawują ważne funkcje również na naszym Uniwersytecie, takie jak: prorektor, dziekan, prodziekan, członek Senatu, członek Rady Wydziału Zarządzania itd. Z  grona pracowników Katedry wywodzi się także obecny dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Krakowie. Od 2009 r. przy Katedrze funkcjonuje studenckie Koło Naukowe Analizy Danych, którego działalność ma na celu zainteresowanie studentów Uniwersytetu statystyką i jej zastosowaniami. W bieżącym roku akademickim członkowie koła przygotowali referaty m.in. na I Międzynarodową Konferencję Kół Naukowych nt. Współczesne kierunki rozwoju nauk ekonomicznych (Kraków, 9–10.12.2009) oraz X Ogólnoukraińską Konferencję Studentów i Doktorantów nt. Theoretical and Applied Aspects of Financial Systems Analysis (Lwów, 25–26.03.2010). Na zakończenie tej krótkiej prezentacji Katedry Statystyki życzymy Czytelnikom „Kuriera UEK” dużo satysfakcji z badań naukowych prowadzonych z  wykorzystaniem metod statystycznych. dr hab. Barbara Pawełek mgr Agnieszka Wałęga

27


ABSOLWENCI Z K(L)ASÄ„

Kwestionariusz osobowy

Izabeli Duszy AÂ

kademia Ekonomiczna w Krakowie w  czasach mojego studiowania była... niezwykłym miejscem, które łączyło w sobie magię Krakowa (w którym zakochałam się od pierwszego wejrzenia), energię młodych ludzi wierzących, şe wiedza ekonomiczna otwiera im drzwi do lepszego świata niş komunistyczna rzeczywistość, w której şyliśmy jako dzieci, no i oczywiście było to świetne miejsce do łączenia wiedzy teoretycznej zdobytej na wykładach z początkami pracy w biznesie. Pracowałam juş na niepełny etat na IV roku studiów. Zapamiętałam takşe to miejsce i wykładowców jako niezwykle przyjazne studentom, którzy chcieli robić coś więcej niş odbębnienie wykładów i ćwiczeń. Kiedy wszedł system punktowy i chciałam poszerzyć zakres swojego kierunku (Międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne) o zajęcia z marketingu, to przyznano mi indywidualny tok studiów. Kiedy rozpoczęłam drugi fakultet na Uniwersytecie Jagiellońskim, to wykładowcy szli mi na rękę w kwestii obecności na ćwiczeniach i wykładach, moşliwości umówienia indywidualnych terminów na egzaminy ustne i generalnie czułam duşe wsparcie jako osoba z 2 fakultetami, czego niestety nie mogę powiedzieć o UJ... Kiedy wygrałam na naszej uczelni jedno z dwóch miejsc na stypendium w USA, to udało mi się przekonać rektora, şe tak dobrałam program studiów w Polsce oraz w Grand Valley State University, şe przyznano mi indywidualny program studiów. Zwalniało mnie to m.in. z  konieczności zdawania egzaminów z  przedmiotów, które w czasie mojego pobytu za granicą były wykładane na Akademii Ekonomicznej (wcześniejsi stypendyści musieli wyrównywać róşnice programowe). Pamiętam teş wyrozumiałość, jaką darzono mnie i innych znanych mi studentów, którzy próbowali juş w czasie studiów stawiać swoje pierwsze kroki w biznesie. Przy czym wyrozumiałość miała wymiar organizacyjny i nie miała nic wspólnego z pobłaşaniem dla niewiedzy. Jako ciekawostkę dodam, şe uwielbiałam wykłady w Starej Auli i w ogóle w Budynku Głównym, a tam gdzie teraz jest elegancka sala do konferencji... biegałam z piłką do siatkówki, bo za moich czasów tam była sala gimnastyczna.

G

dybym teraz zaczynała studia... wybrałbym tę samą uczelnię, eksperymentowałabym więcej z doborem przedmiotów, ponownie starałabym się o stypendium zagraniczne, które bardzo poszerza horyzonty oraz moşliwości zdobycia pracy na rynku (zwłaszcza şe teraz mamy przecieş wspólny rynek pracy w UE, który kaşdego roku otwiera się szerzej), tak samo starałabym się o międzynarodowe certyfikaty z języka angielskiego (to teraz standard i podstawa w biznesie w szanujących się firmach), kontynuowałabym naukę języka niemieckiego, który niestety wtedy zarzuciłam i bardziej przykładałabym się do języka francuskiego...

ABSOLWENCI Z K(L)ASÄ„

D

roga z Uczelni do tego, kim teraz jestem, wiodła przez... szereg doświadczeń od projektów zespołowych na Uczelni, poprzez prace w małej brytyjskiej firmie, adaptacje na zagranicznej uczelni i praktyki w ciekawej amerykańskiej instytucji finansowej, wielki biznes w międzynarodowej korporacji, która dawała świetne doświadczenie i wspaniałe szkolenia, do pracy w polskiej firmie o najwyşszej wówczas dynamice wzrostu w Europie wśród firm swojej branşy, gdzie moşna własnymi rękami tworzyć i kształtować te elementy biznesu, które w Unileverze wykraczały juş mocno poza poziom lokalnych menedşerów. Generalnie kaşde doświadczenie prowadziło mnie do kolejnego etapu mojej kariery zawodowej.

P M

ierwsze zarobione pieniądze wydałam na... prezenty dla rodziny i przyjaciół oraz zagraniczną podróş.

oim największym sukcesem jest... umiejętność zachowania równowagi w şyciu zawodowym i osobistym – jestem zadowolona z pracy i swojego statusu (co nie oznacza bynajmniej, şe osiadłam na laurach) i cieszę się w pełni şyciem rodzinnym.

P

oczułam się przegrana, gdy... Chyba los był dla mnie łaskawy. Były poraşki, z których wyciągałam wnioski i  walczyłam dalej, ale nie przypominam sobie, abym poczuła się na jakimś obszarze przegrana.

akademickie centrum kariery

USĹ UGI DORADCZE

SERWIS

– BĄDŚ DOBRZE POINFORMOWANY

www.kariery.uek.krakow.pl – STARTUJ Z NAMI

Aktywuj swoje indywidualne konto! Otwarcie kwiecieĹ„ 2010 r. A w ramach konta otrzymasz: ďƒœ BazÄ™ ofert ďƒœ Kreator CV ďƒœ Indywidualny Newsletter z ofertami pracy

t

1PSBEZ[[BLSFTVQSBXBQSBDZ t *OEZXJEVBMOFEPSBE[UXP [BXPEPXFEMBPTĂ˜C OJFQFÂ’OPTQSBXOZDI Poznaj: ďƒœ ObowiÄ…zujÄ…ce przepisy w zakresie prawa pracy ďƒœ Prawa i obowiÄ…zki na rynku pracy

şyciu najwaşniejsze jest... zachowywać zdrowy balans między şyciem zawodowym a osobistym i w kaşdej pracy znajdować coś, co sprawia, şe praca nas pasjonuje i daje nam satysfakcję.

N

ie naleşy się przejmować, gdy... spotkamy się z poraşką. Generowanie złej energii pogrąşa najbardziej osobę generującą. Kiedy coś nam nie odpowiada, trzeba wyciągać wnioski i brać sprawy w swoje ręce, zmieniać swoją rzeczywistość. Czasem uda nam się zmienić konkretny element otoczenia, a czasem trzeba porzucić stare środowisko dla nowego. Tak czy inaczej - nie wolno czekać z załoşonymi rękami i płakać.

G

dybym nie była, kim jestem, byłabym... męşczyzną. A tak powaşnie dobrze mi ze sobą, choć kobietom trochę trudniej na rynku pracy. Jednak nic bym nie zmieniła w swojej sytuacji.

S

tudentom UEK radziłabym... uczyć się języków, zachowywać pokorę na początki drogi zawodowej, bo od szefów i doświadczonych kolegów z pracy moşna się wiele nauczyć. Uczelnia daje wspaniałe podstawy do... uczenia się wybranego zawodu w realu. UEK to marka, która otwiera drzwi wielu firm, więc szanujcie ją.

PRAKTYKI I STAĹťE – SPRAWDĹš SIĘ W PRAKTYCE

NJFTJÇ—D[OFQSBLUZLJJTUBČˆF UPOJFQPXUBS[BMOBT[BOTB OB[EPCZDJFDFOOFHP EPÇ´XJBED[FOJB[BXPEPXFHP

AKADEMIA ROZWOJU – ROZWIĹƒ SKRZYDĹ A

t $  ZLMXBST[UBUĂ˜XJT[LPMFÇŠ QSPXBE[POZDIQS[F[ FLTQFSUĂ˜X[CSBOČˆZ 8ZCJFS[TQPULBOJFPEQPXJFEOJFEMBDJFCJF

Ĺť

ycie polega na... Sama wciąş szukam odpowiedzi na to pytanie. To, czego się juş nauczyłam, to to, iş şycie polega na ciągłym rozwoju i nadąşaniu za zmianami otaczającej nas rzeczywistości.

Izabela Dusza 1997–1998 – asystentka Marketingu w Channel Marketing International Norstar Poland Sp. z o.o. w Krakowie 1998 – Credit Union Financial Group w USA – Human Resources Intern. 1999–2002 Unilever Warszawa – Management Trainee w działach marketingu Herbat, Tłuszczy Spoşywczych oraz w Dziale Mediów 2002 – obecnie US Pharmacia Sp. z o.o., przez 5 lat menedşer róşnych marek w dziale marketingu (najpierw Product Manager, następnie awans na Brand Managera); po urlopie macierzyńskim powrót do firmy na stanowisko Media Manager i w ciągu kilku miesięcy awans na stanowisko szefa Działu Marketingu Serwisowego i Mediów; obecnie po drugim urlopie macierzyńskim objęcie stanowiska New Business Development Manager.

DIAGNOZA KOMPETENCJI – ZAPLANUJ ROZWÓJ

t 8  JFE[BOBUFNBULPNQFUFODKJ [BXPEPXZDIXZNBHBOZDI QS[F[QSBDPEBXDĂ˜X

LOSY ABSOLWENTĂ“W – WPĹ YĹƒ NA ZMIANY

t 1  PE[JFMTJÇ—JOGPSNBDKÇŒPUXPKFKTZUVBDKJ OBSZOLVQSBDZ t 3  P[XJKBKTXPKFUXĂ˜SD[FNZÇ´MFOJF oOJFTQPE[JBOLBEMBPTĂ˜CCJPSÇŒDZDI VE[JBÂ’XCBEBOJV

Członek-załoşycieli Korporacji UEK, były członek Zarzadu IV kadencji, obecnie członek Sądu Koleşeńskiego.

Patronem cyklu jest Korporacja AbsolwentĂłw UEK www.kuek.pl

28

Wszystkie usługi są bezpłatne, informacje o projekcie:

www.kariery.uek.krakow.pl

Projekt „Diagnoza i rozwój kompetencji wyznacznikiem sukcesu na rynku pracy� współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

29


PROJEKTY

PROJEKTY

Wsparcie na rzecz społeczności romskiej w Polsce Niski poziom wykształcenia, wysokie bezrobocie, a zarazem słaba znajomość tej grupy etnicznej wśród mieszkańców naszego kraju – to tylko trzy z wielu problemów, z którymi zmaga się społeczność romska w Polsce. Mniejszość ta zajmuje czołowe miejsca w sondażach na temat niechęci Polaków do innych narodowości. Działania na rzecz zmiany wizerunku Romów są w naszym kraju równie ważne jak bezpośrednie wsparcie tej grupy. W celu wyjścia naprzeciw tym oczekiwaniom zrodziła się koncepcja projektu pn. „Edukacja – przedsiębiorczość – wzorce postaw. Trzy filary awansu ekonomicznego i społecznego Romów w Polsce” („3 filary…”). Projekt ten jest realizowany od kwietnia 2009 r. do sierpnia 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej. Partnerem wiodącym projektu jest Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK, a partnerami: Uniwersytet Łódzki oraz dwa stowarzyszenia romskie, tj. Centrum Kultury Romów w Polsce (Tarnów) oraz Stowarzyszenie Romów w Krakowie. Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej Romów poprzez integrację działań w zakresie promocji rozwoju zawodowego i edukacji ekonomicznej osób dorosłych oraz edukacji dzieci i młodzieży. Cele szczegółowe projektu są następujące: - wypracowanie formuły i wdrożenie instytucji asystenta przedsiębiorczości romskiej, - profesjonalizacja działalności przedsiębiorstw romskich poprzez edukację w  zakresie marketingu i  przedsiębiorczości, - wsparcie wychodzenia z „szarej strefy” przedsiębiorstw romskich, - zwiększenie skłonności do edukacji i  rozwoju zawodowego poprzez ilustrowanie ich związku z jakością życia, - poprawa wiedzy o Romach w społeczeństwie. Wsparciem w ramach projektu objęto: - 8 młodych i wykształconych Romów (asystenci przedsiębiorczości romskiej), - 80 Romów prowadzących lub podejmujących działalność gospodarczą, w  tym osoby długotrwale bezrobotne oraz utrzymujące się z  nierejestrowanej działalności gospodarczej, z województw małopolskiego, podkarpackiego i  śląskiego, - 50 dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych w świetlicy romskiej. W ramach projektu „3 filary…” przewidziano realizację siedmiu zadań merytorycznych. Rekrutacja i  szkolenie asystentów przedsiębiorczości romskiej. W ramach tego zadania zrekrutowano 8 asystentów przedsiębiorczości romskiej, z  których

30

większość posiada co najmniej średnie wykształcenie. Osoby te w okresie od czerwca do października 2009 r. odbyły szkolenia z  zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej. Szczególny nacisk merytoryczny położono na: nabycie umiejętności codziennych kontaktów z  urzędami administracji publicznej, podstawy zakładania i  prowadzenia działalności gospodarczej, możliwości pozyskania środków na prowadzenie działalności gospodarczej (w  tym z  funduszy Unii Europejskiej), promocję gospodarczą (w  szczególności mikro i małych przedsiębiorstw). Rekrutacja, szkolenie i  poradnictwo biznesowe dla Romów. Po zakończeniu warsztatów każdy z  asystentów przedsiębiorczości romskiej rozpoczął prowadzenie szkoleń i  poradnictwa biznesowego dla Romów posiadających firmy lub też zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej. Każdy z  asystentów przedsiębiorczości romskiej opiekuje się grupą 6–15 Romów. Szkole-

nia prowadzone w formule warsztatowej odbywają się w miejscach, gdzie zamieszkują członkowie społeczności romskiej. Każda z 8 grup bierze udział w 10 sesjach szkoleniowych po 4 godziny. Elementem towarzyszącym warsztatom jest poradnictwo biznesowe, w  tym analizy pomysłów na biznes. Opiekę merytoryczną nad pracą asystentów przedsiębiorczości romskiej objęli: koordynator asystentów przedsiębiorczości romskiej oraz trzech ekspertów wspierających asystentów. Realizacja szkoleń rozpoczęła się w listopadzie 2009 r., a zakończy się w czerwcu 2010 r. Zajęcia prowadzone są na terenie 3 województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego, w 7 miejscowościach: Krakowie (dwie lokalizacje), Krośnie, Maszkowicach, Nowym Sączu, Przemyślu, Rudzie Śląskiej oraz Tarnowie. W związku z realizacją projektu trwają prace nad przygotowaniem katalogu przedsiębiorstw romskich w  Polsce. W  katalogu znajdą się dane przedsiębiorstw, profile działalności, informacje

o oferowanych produktach i  usługach oraz inne dane handlowe. Pierwsze tego rodzaju wydawnictwo w Polsce zostanie wykorzystane do promocji wyrobów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwa romskie. Dane do katalogu są pozyskiwane m.in. poprzez kontakty z samorządami, organizacjami romskimi oraz przedsiębiorcami z  całego kraju. Opracowanie to ma być pewnym uporządkowanym zbiorem firm, które są zarządzane lub zatrudniają Romów. Katalog będzie w pewnym sensie odzwierciedleniem sytuacji jednej z mniejszości na rynku pracy. Zadaniem tego katalogu jest także pokazanie, że Romowie, pomimo istniejących stereotypów są aktywni zawodowo, dążą do nawiązania relacji z  Polakami, z  jednocześnie istnieją w  Polsce przedsiębiorstwa, które przy zatrudnianiu pracowników kierują się ich rzeczywistymi kompetencjami, a nie uprzedzeniami. Drugim z opracowań, które powstaje w ramach projektu „3 filary…” jest mapa aktywności gospodarczej Romów w  Polsce. Mapa będzie opracowaniem naukowym, w którym zostaną określone prawidłowości dotyczące aktywności gospodarczej Romów w  wymiarze przestrzennym, ekonomicznym i  społecznym. W zamierzeniu autorów ta publikacja przyczyni się do lepszego prowadzenia polityk realizowanych na rzecz społeczności romskiej w  Polsce. Mapa aktywności gospodarczej Romów jest przygotowywana m.in. w  celu: identyfikacji i  scharakteryzowania wiodących rodzajów aktywności ekonomicznej Romów w Polsce, dokonania przestrzennej analizy rodzajów tej aktywności oraz określenia związków i zależności między rodzajami aktywności a  cechami społecznokulturowymi kształtującymi postawy tej grupy etnicznej. Na potrzeby projektu powstał romski wortal internetowy. Wortal integruje treści związane z  tą mniejszością (m.in.

umieszczono tam publikacje przygotowane w ramach projektu KXETANES-RAZEM, którego jednym z wykonawców był MSAP UEK) oraz informuje o  działaniach realizowanych w projekcie. W przyszłości na wortalu zostanie zamieszczony katalog przedsiębiorstw romskich. Realizatorzy projektu mają nadzieję, że pomyślna realizacja zadania utoruje drogę do otwarcia pierwszego w kraju romskiego internetowego sklepu etnicznego. W  ramach propagowania wiedzy i wydawnictw o Romach jest prowadzony cykl 12 seminariów nt. kultury, tradycji i  historii tej grupy. Na tych spotkaniach są promowane publikacje o Romach oraz prezentowane założenia krajowych polityk na rzecz tej społeczności. Wykłady odbywają się w  szkołach wyższych na obszarze całego kraju, a prowadzi je duet złożony z  przedstawiciela społeczności romskiej oraz eksperta, który nie wywodzi się z tego środowiska. Dotychczas odbyło się 7 seminariów w  następujących miastach: Kraków (3 razy), Łódź, Oświęcim, Rzeszów (2 razy). Kolejne spotkania zaplanowano w  Białymstoku, Kłodzku, Poznaniu, Przemyślu i Warszawie. Integralną częścią projektu jest edukacja dzieci romskich. W związku z tym zadaniem są organizowane zajęcia z zakresu przedmiotów szkolnych dla 50 dzieci. Zajęcia odbywają się w  świetlicy Stowarzyszenia Romów w  Krakowie, a  prowadzą je etatowi: matematyk i  informatyk oraz korepetytor. Równolegle do edukacji dzieci romskich, w  ramach krzewienia kultury romskiej, jest rozwijana działalność zespołu tanecznego, dla którego zakupiono romskie stroje ludowe. W opinii wykonawców projektu realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania takich problemów, jak: - nikłe zainteresowanie edukacją i doskonaleniem zawodowym wśród dorosłych i młodzieży,

- słaba znajomość lub brak umiejętności korzystania z instrumentów wspierających prowadzenie działalności gospodarczej, - słaba kondycja ekonomiczna przedsiębiorstw prowadzonych przez Romów, - stereotypowy wizerunek Romów, - złe warunki kształcenia dzieci i młodzieży romskiej. Intencją projektodawców było wykorzystanie potencjału młodych i wykształconych Romów w celu promocji kształcenia oraz edukacji ekonomicznej. Bardzo ważny był więc staranny dobór asystentów przedsiębiorczości, którzy prowadzą szkolenia Romów na terenie 3 województw południowej Polski. Społeczność romska z tego obszaru jest dobrze znana wykonawcom z  wcześniejszych działań projektowych. O  wyborze tej grupy zadecydowały także czynniki ekonomiczne: koszty podróży i  organizacji zajęć w  osiedlach romskich. Autorzy projektu mają nadzieję, że promocja produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwa romskie poprawi ich sytuację ekonomiczną oraz zachęci do wychodzenia z „szarej strefy”. Z  kolei, dzieci romskie, dzięki zajęciom prowadzonym w świetlicy mają okazję uzupełnienia swoich umiejętności i  rozszerzenia zainteresowań. Wreszcie, realizacja seminariów, a  także prace nad wortalem internetowym, mapą aktywności gospodarczej oraz katalogiem przedsiębiorstw romskich mają przybliżyć osiągnięcia tej mniejszości innym mieszkańcom Polski, a w konsekwecji przyczynić się do obalenia panujących stereotypów. Wykonawcy mają nadzieję, że te zamierzenia uda się zrealizować w projekcie „3 filary…”. Piotr Kopyciński – ekspert ds. metody i rezultatów projektu „3 filary…”, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK

31


WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Stypendia

zagraniczne

– wyjazdy po wiedzę i wszechstronny rozwój Zbliża się kolejna już tura wyjazdów zagranicznych studentów naszej Uczelni. Po zakończeniu rekrutacji na stypendia zagraniczne setki studentów UEK wyjedzie w przyszłym roku akademickim uczyć się poza granicami kraju. Dobrodziejstwa nauki w uczelniach partnerskich są bezdyskusyjne i  dobrze znane. Pisaliśmy o tym wielokrotnie. Chcielibyśmy podkreślić tym razem inne korzyści wynikające z pobytu na stypendium. Podstawowym pożytkiem jest z pewnością możliwość stania się kimś bardziej wszechstronnym, rozszerzenia horyzontów życiowych. Nawet jeśli młody człowiek ma zamiar specjalizować się w bardzo wąskiej dziedzinie, powinien orientować się we wszystkich problemach współczesnego świata, także tych niezwiązanych bezpośrednio z  jego zainteresowaniami. Dziś podział na wiedzę polityczną, kulturalną czy gospodarczą w zasadzie nie istnieje, bo

32

przecież w jakiś sposób wszystko się ze sobą wiąże. Wyjazd poza swoje dotychczasowe środowisko pozwala na zdobycie pełniejszej orientacji w zakresie praw rządzących naukami społecznymi, do których należą wszak również nauki ekonomiczne. Jest to, wbrew pozorom, bardzo praktyczna korzyść, gdyż brak szerszego rozeznania w otaczającej nas rzeczywistości świadczy o braku profesjonalizmu i niekompetencji. Kontakty międzynarodowe owocują najczęściej otwartością i przyjaznym podejściem do ludzi, znacznie ułatwiając wzajemne stosunki, także te służbowe. Nierzadko umiejętności te są czynnikiem decydującym o przebiegu kariery zawodowej. Obycie, jakie da-

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA je znajomość świata, przyczynia się także do wypracowania w sobie zdolności do nowych, nierutynowych rozwiązań. Pozwala zmierzyć się z  zaskakującymi, czasem kłopotliwymi sytuacjami. Semestr lub rok akademicki poza krajem kształtuje młodych ludzi, czyniąc ich bardziej aktywnymi, kreatywnymi i  skutecznymi. Ułatwia nawiązywanie kontaktów, analizowanie opinii i komentarzy różnych grup społecznych i kulturowych. Każdy wyjeżdżający student reprezentuje swoją uczelnię za granicą i może być pomocny – choćby w drobnym stopniu – w  realizowaniu jej polityki zagranicznej oraz celów promocji. To, jak Uczelnia jest postrzegana przez partnerów, zależy w niemałym stopniu od młodzieży, którą wysyłamy i często przekłada się na nasze bardzo konkretne interesy. Studenci wyjeżdżający mają okazję zaprezentować swój potencjał, a przez to także potencjał Uczelni, która ich wysyła. Są częścią promocji szkoły macierzystej, a  nawet w szerszej perspektywie – całego kraju. Uniwersytet zyskuje dzięki tym wyjazdom możliwość pokazania się, z  jednej strony – jako instytucja tradycji i osiągnięć, z  drugiej – jako atrakcyjny i  wiarygodny partner w rozmaitych obszarach współpracy, zwłaszcza naukowo-dydaktycznej. Uczniowie reprezentujący nas poza granicami kraju spełniać powinni rolę naszych ambasadorów, dzięki którym można osiągnąć cele promocyjne bez potrzeby przygotowywania do tego i zatrudniania rzeszy świetnie przygotowanych specjalistów. Zarówno Uczelnia, jak i  jej studenci dzięki umiejętnie prowadzonej współpracy zagranicznej mają okazję do zmian oraz nauki poruszania się w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości. W  procedurze kwalifikacyjnej na wyjazdy stypendialne, która zakończy się na początku kwietnia, oceniamy nie tylko wiedzę młodego człowieka, mierzoną średnią ocen; umiejętności, mierzone ilością punktów premiujących biegłość językową ale też, w  pewnym zakresie, jego osobiste predyspozycje, mierzone oceną dokumentów świadczących o  jego aktywności i zaangażowaniu w różne formy działalności na terenie kampusu i poza nim. Wszystkie działania związane z  wymianą studencką przynoszą wiele korzyści i  to nie tylko tych konkretnych, ale także tych trudniej mierzalnych, które jednak mają ogromny wpływ na losy Uczelni i ludzi z nią związanych. Oprac. BPZ

Spotkanie w sprawach międzynarodowych W dniach 7–11 marca tego roku na naszej Uczelni gościła prof. Polly Diven z  Grand Valley State University w  USA. Wizyta była związana z realizowanym od września 2008 roku projektem o charakterze transatlantyckim, STAIR Atlantis. Opiekę nad gośćmi roztoczyły wdrażające projekt: Biuro Programów Zagranicznych i Dział Współpracy Międzynarodowej. Poza celami naukowo-dydaktycznymi, które obejmują dziedzinę międzynarodowych stosunków gospodarczych, przedsięwzięcie aktywizuje wymianę studentów oraz poszerza współpracę naukowo–dydaktyczną pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. Zachodnią półkulę reprezentuje Grand Valley State University z  USA. Drugim europejskim partnerem – poza naszą Uczelnią – jest University of Debrecen z Węgier. Uczestnictwo w  projekcie zapewnia biorącym w  nim udział studentom z  Polski, USA i  Węgier tytuł licencjata dwóch uczelni partnerskich, czyli naszej Uczelni oraz Grand Valley State University. Spotkanie było okazją do rozmów na temat stanu realizacji celów projektu. W rozmowach z gościem Uczelni uczestniczyły Izabela Nowakowska i Anna Pałka z DWM oraz Sylwia Rutkowska z BPZ. Reprezentantami kadry naukowo-dydaktycznej byli: opiekun współpracy międzynarodowej UEK prof. dr hab. Andrzej Malawski – Prorektor ds. Badań Naukowych; dr hab. Aleksander Surdej, prof. UEK – kierownik Katedry Studiów Europejskich, dr hab. Robert Jakimowicz, prof. UEK z Katedry Nauk Politycznych, doktor Piotr Stanek z  Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i  doktor Krzysztof Wach z  Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji. W trakcie wizyty gościa z USA zaplanowano także spotkanie studentów węgierskich, amerykańskich i  polskich z  amerykańskim koordynatorem przedsięwzięcia. Głównym tematem rozmów był właściwy dobór przedmiotów realizowanych w  uczelniach partnerskich i ustalenie zasad ich zaliczania. Przy okazji wizyty w Krakowie, grupy gości i go-

Grupa z Roosevelt University w towarzystwie studentów UEK

Wizyta gości z Chicago

Prof. Polly Diven z Grand Valley State University spodarzy miały wyjątkową okazję do zintegrowania się i zapoznania z wykładowcami oraz osobami zaangażowanymi w administrowanie projektu. Profesor Polly Diven została zaproszona na zajęcia prowadzone w  języku angielskim oraz sama poprowadziła jeden wykład w  Katedrze profesora Aleksandra Surdeja. Profesor Polly Diven jest specjalistką w dziedzinie nauk politycznych i w swojej macierzystej uczelni prowadzi kursy na temat: International Relations, U.S. Foreign Policy, Great Decisions, Capstone in International Relations, Capstone in Political Science. Jej zainteresowania koncentrują się na badaniach dotyczących determinant opinii publicznej w USA, zjawiska antyamerykanizmu oraz fenomenu pluralizmu społecznego i  politycznego, a także inicjatyw grup nosicieli HIV i chorych na AIDS, które mają znaczący wpływ na politykę społeczną w  jej rodzinnym kraju. Oprac. BPZ

W piątek 12 marca gościliśmy grupę studentów z partnerskiej uczelni Roosevelt University (RU) z Chicago. Celem wizyty było zapoznanie studentów amerykańskich z naszą Uczelnią, a w perspektywie wypromowanie jej wśród innych studentów RU. Program krótkiej wizyty był bardzo napięty, jednak grupa z Roosevelt University była pełna zapału i entuzjazmu. Studenci mieli okazję wysłuchać dwóch wykładów: „Poland’s Economic Configuration” prowadzonego przez dr. Davida Clowesa z Katedry Ekonomii oraz„Doing Business in Poland”, prowadzonego przez dr. Krzysztofa Wacha z Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji. Uczestnicy zadawali naszym wykładowcom wiele pytań, z zaciekawieniem słuchali o rozwoju ekonomicznym poszczególnych regionów Polski na przestrzeni ostatnich lat oraz o specyfice prowadzenia biznesu w naszym kraju. Po przerwie grupa z RU w towarzystwie studentów UEK miała okazję odwiedzić Krakowski Park Technologiczny (KPT) oraz firmę Comarch. Uczestniczyli także w serii ciekawych prezentacji. Amerykanie byli pod wrażeniem młodych Polaków, którzy pełni zapału realizują swoje marzenia, tworząc własne firmy pod okiem pracowników KPT. Zwieńczeniem dnia była kolacja, w której uczestniczyli także polscy studenci. Amerykanie jeszcze długo po zakończeniu oficjalnej części kolacji bawili się w towarzystwie studentów UEK. Widać było, że przypadł im do gustu klimat Rynku. Dla nas jednak najważniejsze jest to, co mówili. Nie były to kurtuazyjne uprzejmości, ale pełne emocji, szczere wypowiedzi. Otóż bardzo spodobała się im nasza Uczelnia i tą właśnie informację zawiozą z powrotem do Chicago. Koordynacją wizyty studentów zajęły się Dział Współpracy Międzynarodowej oraz Biuro Programów Zagranicznych. Anna Pałka Dział Współpracy Międzynarodowej

33


WSPÓŁPRACA

KATEDRALNY SHOW

Sieć Inwestorów Krakowskiego Parku Technologicznego Tu pomysł staje się biznesem Masz innowacyjny pomysł, ale brak Ci środków na rozwój biznesu? Chcesz rozwijać własną firmę, ale potrzebujesz wsparcia w zarządzaniu? Prowadzisz innowacyjne badania naukowe i szukasz możliwości ich komercjalizacji? Zgłoś się do projektu Sieć Inwestorów Krakowskiego Parku Technologicznego (KPT), który oficjalnie wystartował w marcu br. Sieć Inwestorów KPT to platforma, która łączy innowacyjnych przedsiębiorców i pomysłodawców z inwestorami kapitałowymi, którzy chcą zainwestować środki finansowe i czas w ciekawe przedsięwzięcia. Projekt zapewnia pomysłodawcom nie tylko dostęp do bazy potencjalnych inwestorów oraz informacji branżowych, ale także szkolenia przygotowujące do kontaktu z inwestorem czy pomagające stworzyć odpowiednie dokumenty finansowe (biznesplan, rachunek przepływów, prognozę zysków). Sieć otwarta jest na projekty z różnych branż, preferowane będą jednak firmy działające w obszarze nowoczesnych technologii (m.in. informatyka, automatyka, inżynieria, robotyka, telekomunikacja). Warunkiem koniecznym jest innowacyjność przedsięwzięcia. Projekt nie koliduje z innymi źródłami dofinansowania. Jedną z firm, która skorzystała zarówno z kapitału UE, jak i włączyła się do Sieci Inwestorów KPT, jest „Berrylife”, firma produkująca inteligentne rozwiązania multimedialne. Jak mówi Marek Wierzbicki, jeden z właścicieli: Na początku naszej drogi szukaliśmy przede wszystkim programów unijnych, w których możemy wziąć udział. Działanie 6.2. i Program „Szkoła Przedsiębiorczości. Innowacje i Biznes” przeznaczony był dla osób chcących rozpocząć działalność. My działaliśmy w Inkubatorze, ale firma nie była zarejestrowana, dlatego mogliśmy wziąć udział w tym projekcie. Głównym kanałem prowadzonych poszukiwań był internet oraz znajomi. Podczas trwania programu mieliśmy także doradztwo z zakresu alternatywnych form finansowania działalności, które pokazało wiele możliwości dalszego rozwoju. Sieć Inwestorów KPT to kolejne narzędzie, z którego na pewno skorzystamy. Potrzebujemy jednak czasu, żeby nasze kolejne plany się wykrystalizowały.

34

Pomysł/Rozpoczęcie Jak wskazuje wypowiedź Środki działalności Marka z Berrylife jedną z ważwłasne niejszych decyzji w poszukiwaRozwój niu kapitału jest ustalenie, jaAniołowie Biznesu przedsięwzięcia Dotacje, nagrody kiego wsparcia potrzebuje nasze przedsięwzięcie. FinansoWzrost Fundusze Venture Capital wanie, które dostarcza młodym biznesmenom kapitału na Fundusze Private Equity wczesnym etapie rozwoju Wzrost/dojrzałość rynek publiczny (GPW, New Connect) przedsiębiorstwa to tzw. fundubanki sze zalążkowe, zwane inaczej „seed capital”. Przeznaczone są one na zbudowanie prototypów produk- wątpienia, sama dostępność informacji tów, przeprowadzenie badań i stworze- na temat tego, z jakich funduszy możenie koncepcji działalności. Jest to począt- my skorzystać, nie wystarczy. Musimy zakowa faza tzw. finansowania start-up, stanowić się nad tym, jak nasza firma ma czyli umożliwienie przedsiębiorcy rozpo- wyglądać i jakiego sposobu dofinansoczęcia działalności i uruchomienia pro- wania potrzebujemy. Czy brakuje nam dukcji. Na tym etapie możemy skorzystać kapitału na start, czy też wolimy poczerównież z pomocy tzw. aniołów biznesu. kać i kiedy nasze przedsiębiorstwo poSą to najczęściej prywatni przedsiębiorcy stawi już pierwsze kroki, skorzystać z funz ogromnym doświadczeniem w bizne- duszu „venture capital”. sie, którzy lokują fundusze w realizację Sieć inwestorów Krakowskiego Parku innowacyjnych pomysłów, znacznie Technologicznego dzięki platformie inzwiększając szansę na ich sukces. Inwe- ternetowej pozwala na zaprezentowanie stycje te obarczone są stosunkowo wyso- projektów na różnych etapach rozwoju, kim stopniem ryzyka, ale z drugiej strony w różnych branżach i o różnym zapotrzerokują dużą stopę zwrotu. Jeśli nasza fir- bowaniu na kapitał. Nowoczesny system ma dynamicznie się rozwija i potrzebuje informatyczny umożliwia prezentację znacznie większych nakładów finanso- pomysłów i bezpośrednie kontakty z inwych, warto pomyśleć o kontakcie z fun- westorami zarówno prywatnymi (anioładuszem „Venture Capital”. Fundusz po mi biznesu), jak i kapitałowymi (funduszczegółowej analizie potencjału nasze- szami zalążkowymi czy funduszami Vengo biznesu, wykonaniu due diligence i ture Capital). Polecamy zatem stronę przeprowadzeniu odpowiednich działań www.siecinwestorowKPT.pl, na której prawnych obejmuje udziały w naszej znajdziecie zapowiedzi przyszłych wydaspółce. Dzięki temu dokapitalizowuje ją i rzeń oraz informacje, jak zarejestrować pozwala na szybki rozwój. Trzeba jednak się do Sieci Inwestorów KPT. Już w wkrótzdawać sobie sprawę, iż współpraca ta ce pierwsze szkolenia. wiąże się z oddaniem samodzielności w Projekt „Sieć Inwestorów KPT jako zarządzaniu firmą i konsultowaniem stra- platforma wspierania inwestycji w MSP” tegicznych decyzji z inwestorem. realizowany jest w ramach poddziałania Jak widać, możliwości jest sporo, py- 3.3.1. Programu Operacyjnego Innowatanie brzmi jednak, czy ilość opcji ozna- cyjna Gospodarka. cza łatwość w skorzystaniu z nich? Bez

Europejsko w Krakowie W dniach 24–28 lutego na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego gościliśmy ok. 350 studentów z całej Europy w ramach projektu European Boards’ Meeting, organizowanego przez Europejskie Forum Studentów AEGEE-Kraków.  European Boards’ Meeting (EBM) to spotkanie statutowe Europejskiego Forum Studentów AEGEE-Europe – zjazd członków zarządów poszczególnych oddziałów organizacji oraz najaktywniejszych przedstawicieli AEGEE. Każdy EBM ma swój temat przewodni. Tegoroczna konferencja odbyła się pod hasłem „Make it green!”, które odzwierciedla chęć zwrócenia przez organizatorów uwagi na kwestie ekologiczne.  Projekt został zrealizowany na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie odbywały się warsztaty i sesje plenarne. Patronat honorowy nad EBM objęli m.in.: prof. Jerzy Buzek – przewodniczący Parlamentu Europejskiego, prof. dr hab. Jacek Majchrowski – prezydent miasta Krakowa, Marek Nawara – marszałek województwa małopolskiego, rektorzy krakowskich uczelni wyższych – Uniwersytetu Ekonomicznego, Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Krakowskiej Akademii; europosłowie – Róża Thun i Bogusław Sonik, członek Senatu RP – Janusz Sepioł; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ze względu na hasło przewodnie konferencji „Make it green!” istotna była

aprobata partnerskich organizacji ekologicznych – Klubu Gaja oraz Zielonej Uczelni. Projekt European Boards’ Meeting otrzymał także wsparcie od Funduszu Wyszehradzkiego, Fundacji Bratniak oraz Funduszu Dydaktyczno-Wychowawczego. Głównym celem EBM było omówienie najważniejszych kwestii, dotyczących zarówno bieżących wydarzeń w Europie, jak i działalności Europejskiego Forum Studentów AEGEE-Europe. Prace nad tymi zagadnieniami odbywały się na sesjach plenarnych oraz podczas licznych warsztatów, paneli dyskusyjnych oraz obrad przy okrągłych stołach (odbyły się dwie dwuczęściowe sesje warsztatów, po 6 warsztatów w każdej sesji). Swoje warsztaty i spotkania przygotowały, działające w ramach Europejskiego Forum Studentów AEGEE-Europe, grupy robocze oraz projektowe. Warsztaty prowadzone były przez trenerów zarówno z, jak i spoza organizacji, których praca wzbogaciła i urozmaiciła merytoryczną część szkoleń. Warto również dodać, iż każdego roku European Boards’ Meeting jest organizowany przez inny oddział lokalny AEGEE-Europe. Tym razem spotkanie przedstawicieli stowarzyszenia odbyło się w Krakowie. Każda konferencja ma swój własny, unikalny charakter. Organizatorzy krakowskiego projektu skoncentrowali się na ideach proekologicznych. Inicjatywy podjęte podczas konferencji nakreśliły uczestnikom z różnych krajów Europy możliwości działania na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego. Wartości te były promowane nie tylko na drodze wymiany poglądów, ale również przez podejmowane w czasie trwania projektu, konkretne inicjatywy. Segregacja odpadów i wykorzystywanie surowców wtórnych – to również pewien styl życia, który był propagowany w czasie EBM. Projekt umożliwił zaangażowanym członkom AEGEE-Europe

przedyskutowanie poglądów i doświadczeń, a co za tym idzie – zwrócił ich uwagę na problemy związane z ekologią oraz był dla nich ogromną motywacją do dalszego działania dla dobra środowiska naturalnego. Sabina Bryś

Europejskie Forum Studentów AEGEE (czyt. aeże) jest obecnie jedną z największych i  najdłużej działających organizacji studenckich w  Europie. Założona w  Paryżu w 1985 roku, obecnie zrzesza 15 tysięcy członków – studentów wszystkich kierunków i wydziałów działających w 232 miastach uniwersyteckich, w 43 krajach naszego kontynentu. Organizacja ta stawia przede wszystkim na rozwój swoich członków, wymianę międzykulturową, aktywne obywatelstwo poprzez liczne wymiany studenckie, wyjazdy wakacyjne, konferencje, szkolenia czy projekty na skalę europejską. Krakowski oddział AEGEE jest jednym z najbardziej aktywnych i najprężniej działających w tej części Europy.  Więcej: www.aegee.krakow.pl

35


STUDENCI

STUDENCI

19. Dni Kariery

Siódemka to liczba wyjątkowa. Magiczna, symboliczna, podobno szczęśliwa. W tym roku trzeba dodać do niej jeszcze jeden epitet: przedsiębiorcza. 2010 to rok VII edycji Festiwalu Przedsiębiorczości BOSS (Bardzo Odpowiedzialny Start w Samodzielność). Krakowska odsłona tego wydarzenia odbędzie się w dniach 12–16 kwietnia.

18 marca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyły się Dni Kariery – największe w  Polsce targi pracy, praktyk i  staży. Już po raz 19 studenci mogli zapoznać się z ofertami wielu firm międzynarodowych, ogólnopolskich i  lokalnych oraz zdobyć wymarzoną pracę.

Bardzo Odpowiedzialny Start w Samodzielność – VII Festiwal Przedsiębiorczości BOSS Największy i najbardziej prestiżowy projekt Studenckiego Forum Business Centre Club to inicjatywa, poprzez którą pragniemy zmotywować polskich studentów do aktywnego myślenia na temat swojej przyszłości, która mieni się w  kolorach przedsiębiorczości. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie Festiwal BOSS koordynuje Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi„Personalni”. UEK zapewnia największe wsparcie dla Festiwalu BOSS na terenie Krakowa, a JM Rektor prof. Roman Niestrój z  życzliwością objął wydarzenie swoim patronatem honorowym. Dzięki serii bezpłatnych szkoleń i wykładów młodzi ludzie mają szansę posiąść zarówno umiejętności twarde, jak i miękkie. Do tych pierwszych zaliczyć można np. szkolenia: z  komunikacji i  zarządzania zespołami, asertywność w biznesie, radzenie sobie ze stresem, sztuka negocjacji, team building, zarządzanie projektami. Wśród szkoleń umiejętności twardych znajdą się m.in.: wykorzystywanie programów komputerowych w  księgowości, szkolenia z aplikacji firmy COMARCH czy szkolenia w języku angielskim (CVs and interview skills, Effective Meetings). Wiele warsztatów służy gruntownej edukacji uczestników festiwalu, wyzwoleniu w nich aktywnych postaw przedsiębiorczych i ukierunkowaniu ich na nieuchronny sukces. Nieważne, czy chcesz w przyszłości pracować w korporacji, czy planujesz rozkręcenie własnej firmy – umiejętności nabyte na BOSSie na pewno zaprocentują. VII edycja Festiwalu Przedsiębiorczości BOSS odrobinę różni się od poprzednich jego odsłon. Warsztaty festiwalowe będą się odbywać nie tylko na salach uczel-

36

nianych, ale również w skorych do pomocy restauracjach. Wśród nich wymienić należy klub Prominent, Scandale Royal, a także restaurację Węgłowa 4. Pozostałe szkolenia odbędą się m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Krakowskiej Akademii i Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości. W sumie BOSS 2010 to niemal 70 zajęć wykładowych i warsztatowych, co daje liczbę około 1500 przeszkolonych studentów! Niektóre ze szkoleń będą certyfikowane, wszystkie prowadzone będą przez mistrzowskich trenerów, którzy z przeprowadzą uczestników przez meandry zagadnień, których wspólnym mianownikiem jest przedsiębiorczość. Tygodniowe Święto Przedsiębiorczości rozpocznie się 12 kwietnia. W  inauguracyjnej debacie na temat możliwości młodych ludzi w dzisiejszych czasach udział wezmą: Jerzy Pilch – przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Marek Piwowarczyk – Kanclerz Loży Małopolskiej Business Centre Club, Janusz Filipiak – prezes firmy Comarch, Kazimierz Sedlak – prezes zarządu firmy Sedlak&Sedlak. Liczymy również na udział Prezydenta Królewskiego Miasta Krakowa, prof. Jacka Majchrowskiego. Lista gości może ulec zmianie, jednakże ponad wszelką wątpliwość możemy stwierdzić: będzie zabójczo ciekawie. Z BOSSem 2010 pożegnamy się 16 kwietnia w klubie muzycznym „Stalowe Magnolie”. Tegoroczna edycja Festiwalu przyciągnęła liczne grono zdolnych i doświadczonych przedsiębiorców. Gośćmi BOSSa 2010 będą m.in. Rafał Agnieszczak – jeden z pionierów e-biznesu w Polsce, twórca serwisu Fotka. pl, Grzegorz Turniak – prezes BNI Polska, promującego

ideę networkingu czy Dawid Zieliński – właściciel Ecertificate.pl. Pozostali znakomici goście, w sposób równie kompetentny i porywający, postarają się natchnąć studentów i wlać w nich ducha przedsiębiorczości. Na stronie www.festiwalboss.pl prowadzane będą zapisy na szkolenia. Nie daj się wyprzedzić innym – zadbaj o swój Bardzo Odpowiedzialny Start w Samodzielność! Tegorocznymi ogólnopolskimi Patronami Honorowymi Festiwalu są: Business Centre Club, Narodowy Bank Polski, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka. Edycja krakowska festiwalu została objęta patronatem przez Prezydenta Miasta Krakowa, rektorów krakowskich uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Akademii Krakowskiej im. A. Frycza Modrzewskiego, oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. Patroni medialni: TVP Kraków, Interia.pl, RMF FM, DlaStudenta.pl, „Manko”, Radio Planeta.fm, Antyradio, British Polish Chamber of Commerce Kraków. Wojciech Busz – koordynator ds. logistyki VII Festiwalu Przedsiębiorczości BOSS, SF BCC Grzegorz Janas – wiceprezes KN ZZL „Personalni”

Dni Kariery są jednym z większych przedsięwzięć na rynku pracy wśród społeczności akademickiej. W  tym roku studenci mogli porównać oferty ponad 60 firm z kilkunastu branż, w tym popularnych wśród studentów: IT, budownictwa, finansów itp. Oferta targów była skierowana do studentów wszystkich krakowskich uczelni i dlatego była tak zróżnicowana. W tym roku wprowadzona została nowość – pawilon technologiczny, czyli specjalna propozycja da studentów uczelni, takich jak Akademia Górniczo-Hutnicza czy Politechnika. Dużą popularnością cieszył się w tym roku „The CV point”, na którym specjaliści sprawdzali studenckie życiorysy i radzili, jak w poprawny sposób pisać dokumenty aplikacyjne. Ilość chętnych zaskoczyła organizatorów i punkt intensywnie pracował nawet po zakończeniu targów. Dni Kariery to nie tylko 18 marca i jednodniowe targi, ale także cały tydzień poprzedzający to wydarzenie. 11 marca na specjalnie przygotowanej konferencji prasowej poruszone zostały tematy, które trapią każdego studenta, czyli pierwsza praca, własny biznes i sposoby na wybicie się spośród wielu innych pracowitych i zdolnych. Każdej edycji Dni Kariery towarzyszy Akademia Umiejętności, czyli trwające cztery dni bezpłatne wy-

SFI po raz szósty i na sześć 13 marca zakończył się największy w Europie Środkowej Studencki Festiwal Informatyczny. Kolejna, 6. edycja odniosła niebywały sukces. Podczas trwania wykładów halę naszej Uczelni wypełniło łącznie ponad 3000 sympatyków branży IT. Ogromnym powodzeniem wśród uczestników cieszył się również blok warsztatowy. Po oficjalnym otwarciu przez prof. Romana Niestroja – Rektora UEK rozpoczął się pierwszy dzień SFI. W czwartek 11 marca największą popularnością wśród wykładów cieszyła się prelekcja Michała Drobota na temat trendów w grach komputerowych oraz Michała Korzyckiego, który wyjaśnił istotę i rangę mechanizmów rekomendacji.

kłady, warsztaty i szkolenia prowadzone przez obecne na targach organizacje i firmy szkoleniowe. Zajęcia dotyczą zazwyczaj zagadnień związanych z efektywnym poszukiwaniem pracy i rozwojem osobistym oraz uczą rozwiązywania problemów biznesowych. W tym roku było najwięcej szkoleń w historii całego przedsięwzięcia, nie tylko w Krakowie, ale także w całej Polsce. Studenci mogli nauczyć się, jak otworzyć własną firmę, stać się asertywnym pracownikiem i  uzyskać dotacje unijne. Tematyka szkoleń była niezwykle różnorodna, więc wszyscy chętni znaleźli coś dla siebie. Udział  w  Dniach Kariery jest dla pracodawców atrakcyjny ze względu na możliwość promowania własnej firmy wśród studentów, poznawania wzajemnych oczekiwań podczas bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi pracownikami oraz wymianę informacji. Współpraca z Akademią Umiejętności pozwala na kreowanie wizerunku firmy dbającej o rozwój pracowników, co w efekcie może zachęcić studentów do aplikowania o proponowany staż lub praktykę. Jak co roku, Dni Kariery zostały objęte patronatem prof. Romana Niestroja – Rektora UEK, Prezydenta Miasta Krakowa, prof. Antoniego Tajdusia – Rektora AGH, prof. Karola Musioła – Rektora UJ oraz prof. Michała Śliwę – Rektora UP, co jest dowodem na to, że wydarzenie to jest wspierane przez wszystkie środowiska uczelniane i władze miasta. Przygotowaniem targów zajmuje się studencka organizacja AIESEC, licząca ponad 38 tysięcy członków. Działa ona w ponad 105 krajach, na około 1100 uniwersytetach. AIESEC umożliwia młodym ludziom odkrywanie własnego potencjału, m.in. dzięki udziałowi w  praktykach zagranicznych oraz licznych konferencjach, seminariach i  projektach tworzących globalne środowisko edukacyjne. AIESEC w Polsce realizuje mię-

dzy innymi takie projekty jak badanie pracodawcy roku, Dni Kariery oraz szereg innych akcji społecznych.

Wykład rozpoczynający drugi dzień SFI prowadzony przez Piotra Koniecznego przyciągnął blisko 500 osób. Zaproszony prelegent pokazał, jak wykorzystać możliwości wyszukiwarki Google, odkrywając przed uczestnikami sposoby kontroli naszej prywatności oraz precyzji wyszukiwanych informacji. Problematyka ochrony technologii zabezpieczeń, komunikacja między mózgiem a komputerem oraz spostrzeżenia na biznes i branże IT jednego z młodszych polskich milionerów – to kolejne z tematów poruszane na prelekcjach SFI. Po każdym z  wykładów rozlosowywano wśród obecnych oraz zarejestrowanych na stronie festiwalu nagrody rzeczowe. Ostatniego dnia odbyło się rozstrzygnięcie konkursów. Przyznano również najważniejszą nagrodę, którą był pakiet narzędzi do obróbki i projek-

towania grafiki za udział w konkursie artystycznym „Między ideą, człowiekiem i dziełem”. Podczas SFI można było również pojeździć w symulatorze WRC oraz porozmawiać o   możliwości zatrudnienia wśród sponsorów festiwalu – firmami związanymi z branżą IT. Wspaniała studencka atmosfera, której towarzyszyła pasja oraz chęć doskonalenia swoich umiejętności, to właśnie SFI. Wszystkich, którzy nie mogli uczestniczyć osobiście w 6. SFI, zapraszamy na stronę: www.sfi.org.pl.

Olga Łuczyńska

37


AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Wyjazd do ziemi lwowskiej dla pracowników Uczelni W dniach 29 kwietnia – 3 maja br. odbędzie się wyjazd pracowników naszej Uczelni do ziemi lwowskiej. Jak zwykle wycieczka ta połączona będzie z pomocą charytatywną. Wszelkich informacji o wyjeździe udziela mgr Aleksandra Szul ze Studium Języków Obcych. Zapisy na wycieczkę należy kierować na adres mailowy: szula@uek.krakow.pl. Ilość miejsc ograniczona! Spotkanie organizacyjne odbędzie się 12 kwietnia, o  godz. 15.00, w  pawilonie Finansów, w  sali 413. Wpłata zaliczki 100 zł na zebraniu. W programie zwiedzanie m.in.: · Lwowa, wieczór w Operze Lwowskiej, · zabytków Żółkwi, · zamku w Olesku – miejsca narodzin króla Jana III Sobieskiego, · magnackiej rezydencji Koniecpolskich, Rzewuskich i Sanguszków w Podhorcach, · Drohobycza – miasta Brunona Schulza (kościół św. Bartłomieja, synagoga, drewniane cerkwie z XV i XVI w.), Dyplom dla SJO UEK z podziękowaniami za dotychczasowe wspieranie rodaków na Wschodzie, sygnowany przez biskupa Diecezji Kamieniecko-Podolskiej

oraz: · wizyta w Truskawcu- najwspanialszym uzdrowisku przedwojennej Polski (spacer po uzdrowisku, pijalnia wód, degustacja m.in. słynnej „Naftusi”) · msza św. za Ojczyznę w Katedrze Lwowskiej; · złożenie kwiatów dla poległych obrońców Lwowa oraz zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego. Cena orientacyjna 390 zł obejmuje: wyżywienie, noclegi, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (oprócz Opery), przewodników, ubezpieczenie, przejazd autokarem uczelnianym. Zapraszamy!

Drugie miejsce w konkursie GIRC Zwycięska drużyna z UEK na tle swojej prezentacji

W dniu 24 lutego 2010 r. w Warszawie odbył się finał konkursu CFA Institute Global Investment Research Challenge. Nasza Uczelnia, reprezentowana przez Damiana Szewczyka, Marcina Sułkowskiego i Pawła Bieniasza, członków Koła Naukowego Rynku Kapitałowego INDEX, zajęła drugie miejsce. Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszej wszystkie drużyny musiały przygotować w  języku angielskim raport analityczny dotyczący notowanej na GPW spółki AmRest. Raport należało przygotować

38

na podstawie dostępnych publicznie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych oraz na podstawie spotkania z  przedstawicielami spółki. Drugi etap, który odbył się w sali notowań na GPW, polegał na zaprezentowaniu wyników przeprowadzonych analiz, obronie wniosków i  zaprezentowanych opinii na temat spółki. Zwycięzcy będą reprezentować Polskę w następnym etapie w Istambule, gdzie walczyć będą o wyjazd na finał światowy w Hongkongu.

Dwa kroki do przodu w stronę prawdziwej komunikacji W dniu 16 marca br. 13 pracowników oraz 4 studentów naszej Uczelni zdało egzamin, kończący II poziom doskonalącego kursu języka migowego dla pracowników służb społecznych, zorganizowany przez Polski Związek Głuchych, wychodząc tym samym naprzeciw potrzebie „prawdziwej komunikacji” z osobami głuchymi lub niedosłyszącymi. Kurs obejmował 60 jednostek lekcyjnych, a wzięło w nim udział 13 pracowników, reprezentujących Katedrę Filozofii, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Dziekanat Wydziału Finansów, BON, bibliotekę, SJO, Katedrę Mikroekonomii, sekretariat Katedry Systemów Obliczeniowych, Dział Spraw Bytowych i  Wydawnictwo UEK oraz 4 studentów naszego Uniwersytetu. Udział w  kursie przedstawicieli tak wielu jednostek dowodzi, jak duże jest zrozumienie dla problemów osób niepełnosprawnych na naszej Uczelni. Systematyczna praca w  czasie semestru dała wszystkim kursantom powody do satysfakcji. Gratulacje z okazji „wspaniale zdanego” egzaminu składał nam osobiście szef komisji egzaminacyjnej, Prezes Oddziału Małopolskiego Polskiego Związku Głuchych w Krakowie, pan mgr Adam Stromidło. Otuchy podczas zdawania dodawała nam prof. Janina Filek, uczestniczka i absolwentka kursu, a także prowadząca zajęcia, Anna Pieniążek. Miła atmosfera na zajęciach, integracja pracowników Uczelni i czynny udział studentów sprawiły, że zajęcia pozostaną na długo w naszej pamięci. Mamy nadzieję, że nasze umiejętności zostaną wykorzystane. Jak zauważyła prof. Filek, pracownicy uczestniczący w kursie zrobili „dwa kroki do przodu”, wychodząc naprzeciw potrzebom nowoczesnej Uczelni, która otwarta jest na nowe wyzwania i pomoc dla niepełnosprawnych studentów. Dziękujemy BON za zorganizowanie kursu i deklarujemy chęć dalszego kształcenia. Absolwenci kursu

W wyniku starań władz Uczelni o dostosowanie oferty dydaktycznej Uniwersytetu do aktualnych potrzeb rynku, w nowym roku akademickim rozpoczniemy kształcenie na studiach pierwszego stopnia na trzech nowych kierunkach: Analityce gospodarczej i Informatyce stosowanej (na Wydziale Zarządzania) oraz Socjologii (na Wydziale Ekonomii). Analityka gospodarcza Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraziło zgodę na prowadzenie w  roku  akademickim 2010/2011 przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie kształcenia na studiach I stopnia na kierunku unikatowym: Analityka gospodarcza. Głównym celem uruchomienia kształcenia na proponowanym kierunku studiów jest rozszerzenie oferty dydaktycznej w zakresie zgodnym z aktualnym i przewidywanym zapotrzebowaniem krajowego i globalnego rynku pracy oraz priorytetowych kierunków rozwoju kraju i regionu. Przygotowane standardy kształcenia, plan oraz program studiów dla kierunku Analityka gospodarcza umożliwiają uzyskanie pogłębionej wiedzy z  zakresu mikro- i makroekonomii, finansów i rachunkowości oraz metod ilościowych, podporządkowanych praktyce analiz gospodarczych, a także metod informatycznych prowadzenia takich analiz. Absolwent tego kierunku będzie analitykiem gospodarczym, prowadzącym samodzielnie lub częściej w zespole analizy i prognozy gospodarcze. Po uruchomieniu kształcenia na nowym kierunku przygotowywane będą i  stopniowo wdrażane studia w  wersji angielskojęzycznej. Planowane jest również

Kierunek Informatyka stosowana jest rezultatem poszukiwania atrakcyjnego oraz efektywnego połączenia wiedzy i umiejętności przydatnych w społeczeństwie i gospodarce XXI wieku. Program studiów został opracowany zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy na wykwalifikowanych specjalistów IT, łączących kompetencje z zakresu informatyki i biznesu. W zakresie kształcenia podstawowego przewidziano stworzenie silnej podbudowy matematycznej, uzupełnianej wiedzą ekonomiczną o funkcjonowaniu współczesnej gospodarki i podmiotów gospodarczych na wolnym rynku.

Rok akademicki 2010/2011 z nowymi kierunkami! uruchomienie studiów II stopnia, najpóźniej trzy lata od chwili rozpoczęcia kształcenia na studiach I stopnia. Socjologia Kierunek Socjologia adresowany jest do osób zainteresowanych problematyką społeczną, kulturową oraz zjawiskami życia społecznego. Zajęcia obejmują podstawy nauk społecznych oraz zagadnienia z  zakresu socjologii ogólnej i  socjologii szczegółowych. Studenci kierunku Socjologia zdobywają umiejętności badania i  interpretowania zjawisk społecznych w różnych obszarach życia społecznego oraz rozwiązywania problemów społecznych. Zdobywają także kompetencje do gromadzenia i przetwarzania informacji, forW ramach kształcenia kierunkowego wiedza ta jest wzbogacana o szerokie spektrum zagadnień związanych ze współczesnymi narzędziami informatyki. Planowane jest zapoznanie studentów z takimi zagadnieniami, jak analiza i projektowanie, zarówno w zakresie pojedynczych programów komputerowych, jak i złożonych struktur, takich jak systemy informacyjne. Absolwenci kierunku Informatyka stosowana posiadać będą wiedzę na temat technik i narzędzi współczesnej informatyki, procesów biznesowych zachodzących w organizacjach, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań prawnych i ekonomicznych. Posiadając podstawową wiedzę z zakresu informatyki, absolwenci będą mogli ubiegać się o pracę w zawodzie informatyka w firmach sektora informatycznego oraz w organizacjach wykorzystujących informatykę w swojej działalności na stanowiskach związanych z:

mułowania przekazów informacyjnych przydatnych do wyjaśniania zjawisk i procesów życia społecznych oraz proponowania rozwiązań praktycznych. Realizowany program studiów zapewni uzyskanie umiejętności dokonywania analiz społecznych i statystycznych z  wykorzystaniem technologii informatycznych. Co ważne – absolwenci kierunku posiadać będą także umiejętność interpretowania i analizy zjawisk życia gospodarczego z uwzględnieniem perspektywy socjologicznej. Dzięki udziałowi w projektach badawczych – 100 godzin w trakcie trzyletnich studiów licencjackich – studenci uczą się wykorzystywać wiedzę w praktyce oraz zdobywają doświadczenie niezbędne w  pracy zawodowej, w tym takie umiejętności, jak: zdolności organizacyjne, przywódcze i umiejętności pracy w zespole. · analizą i projektowaniem systemów informatycznych, · tworzeniem programów komputerowych, · wdrażaniem systemów informatycznych, · projektowaniem, uruchamianiem i konserwacją sieci komputerowych, Ze względu na posiadaną wiedzę w zakresie zarządzania i procesów biznesowych, absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w: · przedsiębiorstwach sektora produkcyjnego i usługowych, · administracji państwowej, samorządowej, oświatowej, · firmach sektora finansowego (bankowość, ubezpieczenia, biura maklerskie), · firmach konsultingowych. Więcej: www.informatyka.uek.pl

Projekt „Uruchomienie unikatowego kierunku studiów Informatyka stosowana odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

39


ZAPOWIEDZI

„Jazda bez alkoholu Twoim pasem bezpieczeństwa” – VI happening z cyklu „Bezpieczna Uczelnia” Już 27 kwietnia br. nasz kampus stanie się miejscem wydarzeń związanych z kolejną edycją „Bezpiecznej Uczelni”. Projekt ten jest ucieleśnieniem realizowanej przez naszą Uczelnię Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, służącej ograniczeniu potencjalnych zagrożeń, z którymi każdego dnia zetknąć mogą się studenci i pracownicy UEK. Tematem przewodnim szóstej już edycji happeningu organizowanego przez Parlament Studencki UEK wespół z Pełnomocnikiem Rektora ds. Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa mgr. Mariuszem Rozwadowskim oraz Erasmus Student Network UEK, będzie bezpieczeństwo w komunikacji drogowej oraz zagrożenia wynikające z prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Organizatorzy planują wiele atrakcji, a wśród nich: turniej piłki nożnej o Puchar Rektora, pokazy sztuk walki, scenki tematyczne, jazda radiowozem policyjnym, pokaz motocyklowy organizowany przez krakowską policję, ścianka wspinaczkowa, tarcza celownicza, konkursy, nagrody i upominki. Na terenie kampusu znajdować będzie się również autokar, w którym chętni będą mogli oddać krew. Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Jazda bez alkoholu Twoim pasem bezpieczeństwa”. Organizatorzy – przedstawiciele studentów UEK – wierzą, że temat podjęty będzie swobodnie, jednak z dużą dozą uwagi, a wnioski z niego wyciągnięte przydadzą się w przyszłości i zwolnią z niepotrzebnych obowiązków „drogówkę” z rejonów ulic Rakowickiej i Lubomirskiego. Zapraszamy wszystkich 27 kwietnia, od godz. 11.20! Mikołaj Haich

ZAPOWIEDZI

Obudź w sobie KLISZOŻERCĘ Masz bystre oko? Błyskawiczny refleks? Instynkt łowcy nie daje Ci zasnąć? Sezon na fotkę się zbliża... Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pragnie zaprosić studentów zainteresowanych fotografią do wzięcia udziału w konkursie!

Już po raz siódmy studenci dla studentów ogłaszają konkurs „Kliszożercy”, dzięki którym będziecie mieli możliwość pokazania swoich umiejętności, podzielenia się pasją oraz wygrania wielu cennych nagród! Tym razem swój talent i nieprzeciętne zdolności będzie można zaprezentować w następujących kategoriach: 1)„Człowiek w wielkim świecie – życie w XXI wieku.” 2) „Dziecko jest chodzącym cudem…” 3) „Najpiękniejszy czas w życiu – STUDIA!” 4) „Ukraina – duży kraj, dla przygody to jest raj!” Finał tegorocznej edycji „Kliszożerców” odbędzie się 14 maja, kiedy to zostaną ogłoszone wyniki oraz wręczone nagrody. W dniach 17 maja – 4 czerwca, podczas wystawy pokonkursowej na terenie kampusu Uczelni, będzie można podziwiać wszystkie prace. Zgłoszenia nadsyłać można od 10 kwietnia do 7 maja, a regulamin konkursu oraz wszelkie szczegóły już niedługo na stronie internetowej www.kliszozercy.nzsuek.pl. Obudź w sobie KLISZOŻERCĘ, zapoluj i złap ulotną chwilę. Nie czekaj! Może to właśnie Twoje zdjęcie okaże się najlepsze?!

Oddaj krew na Wampiriadzie! Niezależne Zrzeszenie Studentów UEK zaprasza do udziału w 20. jubileuszowej edycji akcji honorowego krwiodawstwa organizowanej przez studentów NZS UEK. Organizatorzy przygotowują wiele niespodzianek dla uczestników, m.in.: zniżki na kursy językowe, książki, koszulki, karnety na siłownie, gry, konkursy i zabawy!

40

19–22 kwietnia br. hol pawilonu dydaktyczno-sportowego UEK godz. 9–16 Zapraszamy!

Wakacyjne Staże Studenckie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego Biuro Bezpieczeństwa Narodowego już po raz trzeci organizuje Wakacyjne Staże Studenckie (WSS) pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Partnerem projektu jest Akademia Obrony Narodowej. Program WSS z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. W 2009 roku o  jedno miejsce miesięcznego stażu w BBN ubiegało się 20 osób. Program skierowany jest do studentów uczelni publicznych i  niepublicznych, którzy są na/po trzecim roku studiów, ale nie ukończyli jeszcze 26. roku życia. WSS są okazją dla młodych, ambitnych ludzi pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych, spraw wewnętrznych, obronności, administracji i  komunikacji społecznej. Praktyka w  Biurze Bezpieczeństwa Narodowego stanowi szansę odbycia stażu na wysokim szczeblu administracyjnym i pomaga w dalszej karierze zawodowej. Proces kwalifikacyjny rozpoczął się 1 marca br. Termin przesyłania aplikacji upływa 18 kwietnia br. Szczegóły: www.bbn.gov.pl

Ukraina moimi oczami – konkurs na reportaż! Lubisz kręcić filmy kamerą lub telefonem komórkowym? Myślałeś kiedyś o tym, żeby pokazać innym, co myślisz? Jeżeli tak, to masz właśnie okazję! Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przygotowuje w ramach projektu Tydzień z Ukrainą konkurs na reportaż pod tytułem „Ukraina moimi oczami”. Możesz wybierać spośród następujących tematów: . „Hej tam gdzieś znad czarnej wody... czyli moja przygoda na Ukrainie”; . „Z kamerą wśród studentów... czyli żywot ukraińskiego studenta na polskiej uczelni”; . „Co myślimy o naszych sąsiadach? – obraz Ukrainy w Polsce i Polski na Ukrainie” . „Kozacka fantazja... czyli 5-minutowy freestyle komórką, związany z tematem Ukrainy”.

W konkursie może brać udział każdy amator w wieku 16–26 lat, zarówno z Polski, jak i Ukrainy. Zgłoszenia przyjmujemy od 22 marca do 25 kwietnia. Prace można wysyłać pocztą na adres: NZS UEK ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków lub dostarczyć je osobiście do biura NZS UEK (pawilon dydaktyczno-sportowy, pokój 224). Szczegóły konkursu i regulamin znajdują się na stronie internetowej: www. ukraina.uek.krakow.pl. Wszystkie reportaże oceni profesjonalne jury, a najlepsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane 19 maja. Nie zwlekaj i zacznij kręcić!

Inwestowanie na rynkach zagranicznych? To wcale nie musi być trudne! 14 kwietnia br. na terenie Uniwersytety Ekonomicznego w Krakowie odbędzie się konferencja „Take multi chances”, organizowana przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. Założeniem organizatorów jest przybliżenie problematyki zagranicznych inwestycji zarówno studentom, jak i przedsiębiorcom. Konferencja składa się z  dwóch równoległych części. Pierwszą z nich jest cykl szkoleń dla studen-

Przegląd Kapel Rockowych Grasz w zespole? Chcesz zostać zauważonym, ale nie wiesz jak tego dokonać? Weź udział w  Przeglądzie Kapel Rockowych „Rock Your Socks Off”, organizowanym podczas Juwenaliów UEK 2010! Świeżość, energia i  charyzma – tych cech właśnie szukamy.! Jeśli uważasz, że Twój zespół ma w  sobie coś wyjątkowego, zgłoś go! Sześć najlepszych kapel, które wybierzemy spośród nadesłanych zgłoszeń będą miały szanse zaprezentowania się 25 kwietnia przed profesjonalnym jury.  Zeszłoroczny zwycięzca miał możliwość m.in. wydania swoich utworów na 1000 krążkach dzięki firmie MediapiXel oraz występu jako support przed zespołem Lady Pank i Die Toten Hosen podczas koncertu Lech Maj Party! I w tym roku dla wygranych przewidujemy cenne nagrody! Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o przeglądzie na stronie:  www.juwenalia.uek.krakow.pl/przegladkapel.html

tów prowadzony przez krakowskie przedsiębiorstwa. Drugą część stanowi panel dyskusyjny dla firm, w ramach którego odbędą się prelekcje ekspertów z  PMR Consulting, Puwalski&Puwalska – Kancelarii Radców Prawnych, Krakweb.pl oraz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Bliższe informacje, plan konferencji oraz zapisy na szkolenia: http://www.aiesec.pl/multicompany/

ORIENTacja na Indie Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji InvenTur pragnie zaprosić wszystkich do udziału w imprezie „ORIENTacja na Indie”, która odbędzie się 22 kwietnia 2010 r. Podczas imprezy będzie można poznać niektóre aspekty indyjskiej kultury i zwyczajów, przekonać się o tym, że Indie są niezwykły bogactwem kolorów, smaków oraz zapachów i zupelnie nieslusznie kojarzone są tylko z produkcją filmową Bollywood. Projekt zostanie podzielony na trzy części. Główna część w postaci happeningu odbędzie się w holu pawilonu dydaktyczno-sportowego. Planujemy atrakcje zarówno dla ciała, jak i dla duszy: pokazy tańca hinduskiego, tańca brzucha, wykonywanie ozdób na głowę oraz makijażu indyjskiego. Będziemy ozdabiać malunkami z henny dłonie, rozsmakujemy się w potrawach i smakołykach hinduskich, a chętni będą mieli możliwość przymierzenia tradycyjnych strojów. Odbędą się również spotkania i wykłady tematyczne, a po południu w jednym z krakowskich kin – pokaz filmów Bollywood. ZORIENTowany na Indie dzień oczywiście zakończy się tematyczną imprezą w klubie.

Odkryj nowe przestrzenie, rozszerz horyzonty! Jeśli swoją wiedzę o Kazachstanie czerpałeś dotąd głównie z filmu o Boracie, to czas najwyższy to zmienić! Nie rezerwuj biletu w Areofłocie do Taszkentu, ale zarezerwuj czas na udział w konferencji „Nieodkryte przestrzenie dla biznesu”, organizowanej 22 kwietnia br. przez Koło Naukowe Handlu Zagranicznego UEK i Koło Naukowe Spraw Zagranicznych SGH. Dzięki udziałowi w konferencji rozwiejesz wszystkie swoje wątpliwości na temat Kazachstanu, Uzbekistanu oraz Rosji, dowiesz się, jakie możliwości dla polskich przedsiębiorców stwarzają wymienione kraje, a także będziesz mógł posłuchać opinii gości bezpośrednio związanych z tym obszarem geograficznym. KNHZ UEK

41


SPORT

ZAPOWIEDZI

Stanisław Gomułka i transformacja polska Uczestnikom konferencji „20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski. Dokonania – wyzwania”, zorganizowanej na naszej Uczelni 26 stycznia 2010 r., oraz wszystkim zainteresowanym problemami transformacji ustrojowej w Polsce polecamy lekturę monografii „Stanisław Gomułka i transformacja polska, dokumenty i analizy 1968–1989”, pod redakcją T. Kowalika. Książka poświęcona jest początkowej fazie transformacji ustrojowej w Polsce. Jej oś konstrukcyjna to opis, zawarty głównie w dokumentach, aktywności naukowej i ekspercko-politycznej profesora Stanisława Gomułki – wybitnego ekonomisty i współtwórcy radykalnej reformy rynkowej w Polsce. Książkę otwiera wywiad-rzeka, przeprowadzony przez profesora Tadeusza Kowalika, w którym rekonstrukcja barwnego życia Stanisława Gomułki i okoliczności formowania się koncepcji reform gospodarczych pozwalają pokazać ten szczególny splot małej i wielkiej historii. Podstawą tomu jest szczegółowy opis dyskusji programowych, źródeł podejmowanych decyzji oraz dokumentacja tego, co przeszło do historii jako plan Balcerowicza.

20 lat nowej Polski – czekamy na wspomnienia! Przypominamy Czytelnikom „Kuriera” o nadsyłaniu na adres gazeta@uek.krakow.pl (w temacie wpisując: TRANSFORMACJA) wspomnień z czasów transformacji. Dla autorów najciekawszych tekstów – NAGRODY!

AZS Skawa UEK wygrywa grupę IV! Teraz wielki finał ligi! Kapitalnie zaprezentowały się siatkarki AZS-u Skawy UEK w hali Wisły Kraków podczas spotkań finałowych nr 3 i 4 w II lidze siatkówki kobiet. Oba z nich wygrały 3:0 w świetnym stylu, nie pozostawiając złudzeń, kto jest najlepszą drużyną w Krakowie. Do weekendowych potyczek nasz zespół przystępował bez kontuzjowanej Magdy Jagodzińskiej, która mogła jedynie dopingować swoje koleżanki z kwadratu dla rezerwowych. Od pierwszych piłek sobotniego meczu można było dostrzec pierwsze założenia taktyczne obu ekip. Wiślaczki kierowały swoją zagrywkę w Magdę Żochowską, z kolei AZS serwował w Paulinę Stojek. Podania Wisły nie robiły jednak żadnego wrażenia na naszej przyjmującej, czego nie można powiedzieć o liderce „Białej Gwiazdy”. Jej niedokładne przyjęcia uniemożliwiały wyprowadzanie ataków gospodyniom, co było wodą na młyn „Ekonomistek”. Klasę pokazała właśnie Magda Żochowska, która niczym mityczny król Midas – wszystko, co dotknęła, zamieniała w złoto i nie robiło jej różnicy, czy atakuje z pierwszej, czy z drugiej linii. Pozostałe akademiczki również grały skutecznie, czego efektem były wysokie wygrane w pierwszym i drugim secie. W trzecim wkradło się w nasze szeregi lekki rozprężenie.

42

Z początku kilkoma punktami prowadziła Wisła. Nie nacieszyła się zwycięstwem zbyt długo. AZS wyrównał, a w końcówce seta przechylił szalę na swoją korzyść. Przegrane Wiślaczki próbowały się pocieszać historią sprzed dwóch tygodni, kiedy to podniosły się po dotkliwej porażce w hali UEK. Jak się później okazało, były to jedynie pobożne życzenia. Reprezentantki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przystąpiły jeszcze bardziej skoncentrowane, nie dając rywalkom rozwinąć skrzydeł. Ponownie Paulina Stojek została szybko „wyleczona z gry w siatkówkę”. Magda Żochowska kontynuowała swoją „oscarową rolę”. Kapitalne zawody rozegrała reżyserka gry naszego zespołu – Iwona Kuskowska. Nie miałaby takiej możliwości, gdyby nie pewne przyjęcie i ofiarne akcje w obronie Moniki Targosz. Środkowe – Karolina Surma i Magdalena Hawryła – grały bardzo skutecznie. Ta pierwsza świetnie spisywała się też w przyjęciu, do którego wielokrotnie się ustawiała. Sandra Biernatek i Kinga Hatala imponowały z kolei inteligencją na boisku, obijając blok rywalek tak, aby piłka wyszła w aut bądź ich koleżanki mogły ponowić akcję. I wreszcie prawdziwy joker w talii trenera Tomasza Klocka – Dorota Szymska, która wchodząc z ławki rezerwo-

wych, siała swoją zagrywką popłoch w szeregach Wisły, a ponadto wniosła wiele spokoju do gry „Ekonomistek” w obronie. To wszystko razem wzięte dało AZS-owi ponownie zwycięstwo 3:0 i prawo gry w turnieju mistrzów grup II ligi, z którego można uzyskać awans na zaplecze ekstraklasy. Mecz nr 3 Wisła AGH Kraków – AZS Skawa Uniwersytet Ekonomiczny Kraków 0:3 (18:25, 13:25, 22:25) AZS Skawa UEK: Kuskowska, Surma, Żochowska, Biernatek, Hawryła, Hatala, Targosz (libero) oraz Szymska, Sarlej, Jaroszewicz, Kowalik, Jagodzińska Mecz nr 4 Wisła AGH Kraków – AZS Skawa Uniwersytet Ekonomiczny Kraków 0:3 (13:25, 19:25, 20:25) AZS Skawa UEK: Kuskowska, Surma, Żochowska, Biernatek, Hawryła, Hatala, Targosz (libero) oraz Szymska, Sarlej, Jaroszewicz, Kowalik, Jagodzińska

Katedra Statystyki UEK oraz Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk w dniach 20-23 kwietnia 2010 r. organizują w Zakopanem

IV Ogólnopolską Konferencję Naukową im. Profesora Aleksandra Zeliasia „Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych” Więcej: prof. dr hab. Józef Pociecha – przewodniczący mgr Katarzyna Frodyma – sekretarz naukowy konferencji

Poznaj polskie tradycje i regiony z kuchnią Arendy!

Konkurs dla Czytelników „Kuriera UEK” Arenda Café Restaurant i redakcja „Kuriera UEK” zapraszają do udziału w czwartej odsłonie konkursu nt. restauracji prowadzonej przez Agnieszkę Kozioł – absolwentkę Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Piotr Majewski Rzecznik KU AZS UEK Turniej mistrzów grup II ligi: 9–11.4 – wystąpią w nim zwycięzcy czterech grup II ligi: Piecobiogaz Murowana Goślina (grupa I), Politechnika Śląska Gliwice (grupa II), Szóstka Biłgoraj (grupa III) i AZS Skawa UEK. Dwie pierwsze drużyny awansują do I  ligi. Gospodarzem będzie klub wylosowany przez PZPS, spośród składających ofertę organizacji. Turniej barażowy o miejsce w I lidze: 30.4–2.5 – wystąpią w nim drużyny, które zajęły miejsca 3.–4. w  turnieju mistrzów oraz Remagum MOSiR Mysłowice i Jedynka Aleksandrów Łódzki (zwycięzcy I rundy play off o utrzymanie w I lidze). Gra się systemem „każdy z każdym”. Dwie pierwsze drużyny zagrają w przyszłym sezonie w I lidze. Gospodarzem będzie klub wylosowany przez PZPS, spośród składających ofertę organizacji.

tel.: 12 293 52 10; faks 12 293 50 46; e-mail: konfzak@uek.krakow.pl http://janek.uek.krakow.pl/~katstat/konfzak2010.html

Czwarte pytanie konkursowe brzmi: Skąd wg Państwa pochodzą wzory na tapetach w restauracji Arenda?

ul. Nowa 3A Kraków - Kazimierz

tel. 012 430 15 47

www.restauracja-arenda.pl

Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres redakcji: gazeta@uek.krakow.pl do dnia 16 kwietnia 2010 r. Zwycięzca konkursu otrzyma 1 voucher na kwotę 100 zł na wybrane dania z karty menu Arenda Café Restaurant. Wśród uczestników konkursu rozlosowane zostaną także nagrody dodatkowe: 2 vouchery na kawę ze słodkim dodatkiem dla 2 osób. Zwyciężczynią poprzedniej edycji konkursu została Klaudia Bednarz. Gratulujemy! Arenda jest doskonałym miejscem do organizacji spotkań okolicznościowych tj.: urodzin, imienin, chrzcin, komunii, obron prac magisterskich/doktoranckich oraz spotkań biznesowych. Arenda Café Restaurant zapewnia stałą zniżkę 10% dla pracowników i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

43


ZAPOWIEDZI

REKLAMA

Rektor Uniwersytetu ogłasza konkurs na studencki projekt roku. Wymyśl zrealizuj projekt i zgłoś go do konkursu . Konkurs trwa do końca roku akademickiego. Dla zwycięzców cenne nagrody.

Szczegóły na stronie www.uek.krakow.pl

Zgłoś projekt! Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów UEK serdecznie zapraszają absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Akademii Ekonomicznej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na

„Przywołać wspomnienia” który odbędzie się w dniu 29 maja br. Rejestracja uczestników: od 12 kwietnia 2010 r. Więcej: www.zjazd.uek.krakow.pl

44

45


REKLAMA

REKLAMA

*UBILEUSZ

 LECIA

5NIWERSYTETU%KONOMICZNEGOW+RAKOWIE

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie serdecznie dziękuje wszystkim patronom honorowym, patronom medialnym, SPONSOROM i firmom partnerskim.

PARTNERZY/SPONSORZY

PATRONI HONOROWI JUBILEUSZU

PATRONI MEDIALNI JUBILEUSZU

       

WWWUEKKRAKOWPLWWWJUBILEUSZUEKKRAKOWPL

Reklama_patronow95x126mm.indd 1

46

2010-03-22 12:58:55

47


Dzień Otwarty 7 tysięcy maturzystów, ponad 60 stoisk prezentujących ofertę dydaktyczną, organizacje studenckie i koła naukowe, występ chóru „Dominanta”, prezentacja nowego filmu o Uczelni – to esencja Dnia Otwartego naszej Uczelni, który odbył się 19 marca br. Licznie przybyli uczniowie szkół średnich i studenci stojący przed wyborem studiów drugiego stopnia w  godz. 9.00–15.00 mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się z ofertą dydaktyczną UEK i zorientowania się co do perspektyw, jakie daje ukończenie poszczególnych kierunków studiów czy specjalności. Młodzi ludzie, chcący ubiegać się o przyjęcie na studia, poznali zasady rekrutacji obowiązujące w  roku akademickim 2010/2011, dowiedzieli się, jak przebiega proces kwalifikacyjny, jakie przedmioty obejmuje postępowanie kwalifikacyjne, w  jaki sposób wyniki z  egzaminu dojrzałości przeliczane będą na punkty, jakie dokumenty

należy przygotować, gdzie i w jakim terminie je złożyć. Uczestnicząc w zorganizowanych wycieczkach po kampusie Uczelni, uczestnicy Dnia Otwartego poznali jej bazę materialno-dydaktyczną. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi i  rozmowom z  przedstawicielami największej polskiej uczelni ekonomicznej, jej studentami i pracownikami, członkami organizacji studenckich i kół naukowych wszyscy zainteresowani poznali warunki, przebieg i rodzaje studiów, ofertę praktyk, staży i studiów zagranicznych w uczelniach partnerskich, szanse i perspektywy absolwentów UEK, możliwości realizowania kariery zawodowej po zakończeniu studiów.

Tradycyjnie największą popularnością cieszył się dział rekrutacji. W prezentowanej ofercie dydaktycznej uczelni znalazły się 3 nowe kierunki, które od roku akademickiego 2010/2011 dołączą do obecnie trzynastu oferowanych (więcej o nowych kierunkach na s. 39). Po raz kolejny muzyczną wizytówką Dnia Otwartego był koncert uczelnianego chóru „Dominanta”. Odwiedzający uczelnię maturzyści wypełniali ankietę na temat motywów uczestnictwa w dniu otwartym i wyboru UEK jako miejsca studiów. Więcej o wynikach ankiety w kolejnym wydaniu „Kuriera”.

Profile for Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kurier UEK nr 3 (35), kwiecień 2010  

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kurier UEK nr 3 (35), kwiecień 2010  

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded