__MAIN_TEXT__

Page 18

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WIEŚCI Z ZOD-ów Karol Chudoba – prezes Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie KRESY składa serdeczne podziękowania władzom i pracownikom Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w szczególności prof. Andrzejowi Chochołowi, dyrektorowi Kancelarii Rektora Łukaszowi Salwarowskiemu oraz pracownikom Sekcji Promocji i Sekcji Prasowej UEK za zorganizowanie spotkania dla dzieci z Białorusi przebywających w Polsce na obozie językowym.

Dzieci z Białorusi na Uniwersytecie Ekonomicznym 10 lipca Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie gościł w swoich progach niecodziennych gości. Piętnaścioro dzieci ze Słonimia na Białorusi wraz z dwiema opiekunkami i nauczycielkami polskiego przybyło na uniwersytecki kampus, by spotkać się z prof. Andrzejem Chochołem – Prorektorem ds. Studenckich i poznać tajniki życia studenckiego w Polsce. Podczas spotkania w Sali Muzealnej prof. Chochół przedstawił program nauczania akademickiego na UEK oraz krótko zapoznał dzieci z historią i tradycją naszej uczelni. Kilkoro starszych dzieci wykazało duże zainteresowanie możliwością studiowania na UEK. Padły pytania o zasady przyjęcia obcokrajowców na studia oraz koszty finansowe kształcenia w Polsce. Prorektor cierpliwie odpowiadał na wszystkie pytania. Następnie wraz z Łukaszem Salwarowskim – Dyrektorem Kancelarii Rektora, rozdał dzieciom prezenty na pamiątkę wizyty na naszej uczelni. Na małych gości czekał również symboliczny poczęstunek. Z kilkugodzinnego pobytu na UEK dzieci szczególnie zapamiętały co ciekawsze eksponaty w sali muzealnej, takie jak toga rektorska czy łańcuch. Miło wspominały również spacer po kampusie oraz wyjazd windą na najwyższe pię-

34

tro budynku Wydziału Finansów i podziwianie stamtąd wspaniałej rozległej panoramy Krakowa. Po spotkaniu i pamiątkowych zdjęciach przed Budynkiem Głównym UEK, dzieci powróciły do Sali Muzealnej na lekcje języka polskiego. Na co dzień dzieci mieszkają w miejscowości Słonim na Białorusi. Pochodzą z rodzin polskich lub o polskich korzeniach. Kilkoro z nich posługuje się ojczystym językiem w stopniu biegłym, pozostałe są na poziomie średnim lub zaawansowanym. Dwutygodniowy wyjazd na obóz językowy do Polski miał im pomóc nie tylko w kształceniu umiejętności językowych, ale przede wszystkim w lepszym poznaniu kultury i tradycji polskiej. Zdaniem Karola Chudoby, prezesa gosz-

czącego dzieci Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie KRESY, przyjazd do Polski miał rozbudzić w dzieciach zainteresowanie krajem przodków i pozwolić im na zrozumienie, kim są i skąd się wywodzą. W tym celu zorganizowano podczas obozu szereg wycieczek po krakowskich zabytkach oraz wyjazdy do Wieliczki, Zakopanego, Tyńca, Łagiewnik. Podczas dwutygodniowego obozu dzieci uczestniczyły także w około 60 godzinach języka polskiego, kultury i historii polskiej prowadzonego na zmianę przez trzy nauczycielki. Wizyta na Uniwersytecie Ekonomicznym stanowiła dla dzieci ogromną atrakcję, zaś życzliwość i sympatia, z jakimi się tu spotkały z pewnością na długo pozostaną w ich pamięci.

We współpracy z Bratysławą W dniach 4–6 listopada br. pracownicy Katedry Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju w składzie: prof. zw. dr hab. Andrzej Prusek – kierownik Katedry, prof. zw. dr hab. Stanisław Lis, dr hab. Kazimierz Zieliński, prof. UEK – dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych oraz mgr Justyna Kątnik, uczestniczyli w międzynarodowej konferencji naukowej, organizowanej przez Katedrę Teorii Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie. Tematem konferencji była ocena uczestnictwa Słowacji w Unii Gospodarczej i Walutowej. Na sesji plenar-

Zamiejscowy Wydział Rozwoju Regionalnego UEK w Dębicy w telegraficznym skrócie

Anna Sznajder Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie KRESY prosi wszystkich ludzi dobrej woli o przynoszenie darów na paczki świąteczne dla rodaków mieszkających na Wschodzie. Dary (odzież, obuwie, zabawki, książki i inne przedmioty w dobrym stanie) można składać w siedzibie Stowarzyszenia na ul. św. Marka 6/2c w Krakowie. Dodatkowe informacje: tel: 012 432 33 00, e-mail: poczta@kresy-krakow.com.pl, www.krakow-kresy.com.pl

Z roku na rok wśród młodzieży z Białorusi, Ukrainy i Litwy rośnie zainteresowanie studiami na naszej Uczelni. Statystyki potwierdzają tę tendencję. W rekrutacji na rok akademicki 2008/2009 wzięły udział 22 osoby: 12 z Ukrainy i 10 z Białorusi. Ostatecznie przyjęto 16 osób: 11 z Ukrainy i 5 z Białorusi. W roku 2009/2010 w procesie rekrutacji wzięło udział 46 osób z ww. państw: 20 z Ukrainy, 24 z Białorusi i 2 z Litwy. Ostatecznie przyjęto 24 osoby: 12 z Ukrainy, 11 z Białorusi i 1 z Litwy. W planach na najbliższą przyszłość jest nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniami polonijnymi w ww. krajach, które już wyraziły deklarację współpracy w promowaniu kultury polskiej i studiów w naszej Uczelni.

nej referaty przedstawili prof. dr hab. Andrzej Prusek pt. „Problemy konwergencji w Unii Europejskiej w ramach światowego kryzysu gospodarczego” oraz prof. dr hab. Stanisław Lis, pt. „Kontrowersje wokół polityki fiskalnej w stabilizacji makroekonomicznej gospodarki”. Wszyscy reprezentanci naszej Uczelni aktywnie uczestniczyli w obradach i dyskusjach prowadzonych w trakcie konferencji. Odbyło się także robocze spotkanie delegacji z rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie dr. h.c. prof. Ing. Rudolfem Sivákiem, PhD oraz dziekanem Wydziału Gospodarki Narodowej Prof. Ing. Jánem Lisý, PhD. W trakcie spotkania została omówiona dalsza współpraca pomiędzy katedrami w zakresie wspólnych badań naukowych i publikacji oraz wymiany pracowników dydaktycznych. Wyjazd był kontynuacją współpracy międzynarodowej naszej Uczelni z Uniwersytetem Ekonomicznym w Bratysławie, która została zapoczątkowana 38 lat temu. mgr Justyna Kątnik Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju

W roku akademickim 2009/2010 w Zamiejscowym Wydziale Rozwoju Regionalnego UEK w Dębicy zostały uruchomione nowe kierunki studiów: • Administracja •Zarządzanie • Zarządzanie oraz Finanse i rachunkowość • Rachunkowość i finanse dla zaawansowanych na studiach podyplomowych.

16 grudnia 2009 roku odbyło się kolejne spotkanie opłatkowe z udziałem władz Uczelni, władz miasta, powiatu i gminy Dębica oraz studentów. Uroczystość poprowadził ks. Józef Wątroba, zaprzyjaźniony z Uczelnią proboszcz parafii pw. Krzyża Świętego. Tradycyjny „opłatek” był kontynuacją bożonarodzeniowych spotkań środowiska naukowego UEK ze społecznością lokalną.

***

***

14 października 2009 roku władze Dębicy przekazały informacje o przeznaczeniu kwoty 200 000 zł na cele stypendialne (zarówno stypendia socjalne, jak i naukowe). Stypendia socjalne zostały przyznane wszystkim studentom studiów stacjonarnych I roku, natomiast stypendia naukowe najlepszym studentom studiów stacjonarnych dębickiego ośrodka.

9 stycznia 2010 roku w odbędzie się III Bal Uniwersytecki. Impreza ma na celu integrację środowiska naukowego ze społecznością studencką. Studenci mają okazje uwieńczyć swoją pracę i sukces, uczestnicząc w uroczystym balu, w towarzystwie swoich przyjaciół, profesorów, przedstawicieli władz Uczelni, jak również reprezentantów świata dębickiego biznesu.

*** 15 października 2009 roku odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych”. Organizatorami konferencji były: Uniwersytet Rzeszowski i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. *** 14 grudnia 2009 roku Władze Dębicy przekazały kwotę 200 000 zł na cele stypendialne.

Spokojnych, zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, wszelkiej pomyślności w Nowym Roku Władzom Rektorskim i Dziekańskim kadrze naukowo-dydaktycznej, pracownikom administracyjnym Uniwersytetu składa prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda – kierownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Rozwoju Regionalnego UEK w Dębicy

35

Profile for Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kurier UEK nr 8 (32), grudzień 2009  

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kurier UEK nr 8 (32), grudzień 2009  

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Advertisement