__MAIN_TEXT__

Page 14

BIBLIOTECZNY HELPDESK

WYDAWNICTWA

Odpowiedzi na pytanie, dlaczego studenci mają problem z wcześniejszym trafieniem do biblioteki, nie podamy. Przyczyny mogą być przeróżne, jedną z nich będziemy starali się w najbliższym czasie wyeliminować. Równolegle ze szkoleniami dla studentów I roku, rozpoczynając serię artykułów poświęconych promocji zbiorów biblioteki, możliwości korzystania z fachowej pomocy przy przeszukiwaniu źródeł elektronicznych, chcemy poszerzyć krąg naszych stałych użytkowników i położyć kres niewiedzy, że w bibliotece można.... A można naprawdę wiele, korzystając z danych z pierwszej ręki: aktualnych statystyk Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, OECD, Euromonitora, GUS-u, baz z pełnymi tekstami artykułów z najlepszych journali naukowych, baz bibliograficznoabstraktowych itd., które pozwalają na przeprowadzenie szczegółowych analiz ekonomicznych. Poniżej przedstawiamy najbardziej istotne zmiany, które nastąpiły w bibliotece w ostatnich tygodniach. Ciąg dalszy – na łamach kolejnych wydań „Kuriera”.

Europejskiej) mieści się na III piętrze w świeżo wyremontowanym pokoju 317. Księgozbiór zlikwidowanej Czytelni Podręczników włączono do zasobu Czytelni Głównej. Natomiast serie wydawnicze (zeszyty naukowe) wydawane przez uczelnie ekonomiczne (w tym naszą), wydziały ekonomiczne i zarządzania uniwersytetów i innych uczelni, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, a także inne instytucje naukowe (również pozarządowe, jak np. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową czy  Centrum im. Adama Smitha) uporządkowano w wydzielonym pomieszczeniu na terenie Czytelni, oznaczonym tabliczką Nauki Społeczne. Mamy nadzieję, że pomieszczenie to zastąpi nieistniejącą Czytelnię Profesorską. Po generalnym remoncie pozytywne zmiany nastąpiły również w Czytelni Czasopism – zmieniła wystrój i poszerzyła zbiory o archiwalne numery czasopism, wcześniej dostępne w Czytelni Głównej. Dzięki temu wszystkie czasopisma: numery bieżące oraz archiwalne znajdują się w obrębie jednego działu, otwartego również w niedziele.

Bibliografia publikacji pracowników... Pracowników UEK informujemy, że od listopada br. publikacje, których opisy mają znaleźć się w bazie DOROBEK, składane są w Oddziale Informacji Naukowej (p. 312, III p.). Zgłoś do zakupu Pracowników i studentów UEK prosimy o zwrócenie uwagi na zakładkę Zgłoś do zakupu, widoczną w katalogu komputerowym Biblioteki (http://katalog.uek. kzb.krakow.pl/). Daje ona możliwość zgłoszenia propozycji zakupu wydawnictw, które – Państwa zdaniem – Biblioteka powinna posiadać w swoich zbiorach. O wystawie... Z okazji 40-lecia Nagrody im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych przygotowaliśmy wystawę „Laureaci 1969–2009”. W holu Biblioteki oraz w Sali Wystawowej na II p. do końca roku można zapoznać się z 64. sylwetkami wielkich uczonych. Serdecznie zapraszamy!

Zmiany w Bibliotece... Wszystkich stałych bywalców zacisznej Czytelni Podręczników informujemy, że w wyniku przeprowadzki Czytelni Europejskiej, Podręczniki przestały istnieć. Czytelnia Europejska (Centrum Dokumentacji

Godziny otwarcia biblioteki i informacje szczegółowe: http://kangur.uek.krakow.pl/

26

www.uek.krakow.pl

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Tematem monografii jest społeczna percepcja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce u progu XXI w. W pierwszym rozdziale autorka przedstawia główne tradycje ujmowania społeczeństwa obywatelskiego i wskazuje na problemy wynikające z niejednoznaczności współczesnych definicji społeczeństwa obywatelskiego, a także omawia funkcjonujące w okresie PRL „ułomne społeczeństwo obywatelskie”. W drugim rozdziale scharakteryzowane zostały główne nurty analiz społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 r.: socjologiczny – ujmujący społeczeństwo obywatelskie w kategoriach tzw. trzeciego sektora (organizacji pozarządowych), ekonomiczny i kulturowy. Trzeci rozdział ma przede wszystkim charakter empiryczny. Przedstawiono w nim rezultaty badania, które miało na celu ustalenie tego, jak na spo-

łeczeństwo obywatelskie patrzą „zwykli Polacy”, w jakich kategoriach je postrzegają i czy łączą je w jakimś stopniu ze sferą polityki. Zdaniem autorki wyniki badań świadczą o tym, że aspekt polityczny jest silnie obecny w społecznej percepcji społeczeństwa obywatelskiego. Opierając się na własnych badaniach i analizując inne, związane z podejmowaną w pracy tematyką, autorka wykazuje, że pomijanie politycznego aspektu w analizie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce jest nieuzasadnione. Wyniki badań wskazują bowiem wyraźnie, że Polacy za istotę społeczeństwa obywatelskie-

go uznają udział w wyborach, a więc sferę bardzo mocno powiązaną z polityką. i: Sławomir Le wczuk

Wyobraźmy sobie następującą sytuację: do jednej z czytelni Biblioteki wpada zdyszany student i zadaje nerwowo pytanie, czy znajdzie tutaj „cokolwiek” na temat... swojej wpółgotowej pracy magisterskiej (bibliografia w końcu ważnym dodatkiem jest – dla promotora). Większość studentów najmocniej odczuwa potrzebę informacyjną tuż przed rozstaniem z Uczelnią. W takiej rzeczywistości żyjemy – powszechnego uwielbienia dla wygodnego Internetu, pierwszego i czasami jedynego miejsca poszukiwania informacji.

Szkolenia dla grup seminaryjnych Przypominamy, że Biblioteka oferuje możliwość przeprowadzenia zajęć z wykorzystania źródeł informacji, w tym elektronicznych, dla grup seminaryjnych. Pracowników naukowych zainteresowanych tego typu szkoleniem dla studentów prosimy o kontakt z dyrekcją Biblioteki.

Nowości Wydawnictwa

Projekt okładk

Po źródło do Biblioteki...

DD – dostęp z domu... Od drugiego tygodnia listopada br. wszyscy pracownicy oraz studenci UEK posiadający aktualną kartę biblioteczną otrzymali zdalny dostęp do elektronicznych źródeł. Polecamy szczególnie serwis EMIS Emerging Markets Information Service (dawna nazwa ISI Emerging Markets) oraz i-buk.pl, czyli czytelnię on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim.

Joanna Dzwończyk – Polityczne aspekty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 191, s. 248, ISBN 97883-7252-456-0

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

na Targach Książki W ostatnich miesiącach Wy-

dawnictwo miało okazję do przedstawienia swojej oferty na III Targach Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2009 w Warszawie oraz XIII Targach Książki w Krakowie. Imprezy te pozwalają na zapoznanie się zarówno z aktualną ofertą wydawnictw akademickich i naukowych, jak i wydawnictw literackich.

Na tych dorocznych spotkaniach wydawców zaprezentowaliśmy ponad 150 tytułów, z czego ok. 60 stanowiły publikacje wydane w minionym roku akademickim. Oferta wydawnicza obejmowała publikacje dydaktyczne oraz naukowe, wśród których warto wymienić monografie, wydawnictwa seryjne, tj.: Zeszyty Naukowe (seria specjalna: Monografie

oraz Prace z różnych dyscyplin), Monografie: Prace Doktorskie, Rector’s Lectures, a także materiały z konferencji naukowych. Wśród nowości znalazły się m.in. monografie: S. Pfeifera Modele oceny jakości na przykładzie wybranych wyrobów włókienniczych, U. Wąsikiewicz-Rusnak Międzynarodowe programy i systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach przemysłowych, S. Belniaka Rewitalizacja nieruchomości w procesie odnowy miast oraz Wizerunek marketingu w Polsce pod red. R. Niestroja, a także podręczniki: J.M. Małeckiego Zarys historii gospodarczej Polski dla studiów ekonomicznych, J. Steczkowskiego i P. Stefanowa Metoda reprezentacyjna w badaniu jakości wyrobów. Kontrola odbiorcza oraz J. Wrony Geografia ludności świata i Polski.

Wydawnictwo UEK na XIII Targach Książki w Krakowie

Wydawnictwo UEK na Targach ACADEMIA w Warszawie (w auli Politechniki Warszawskiej)

27

Profile for Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kurier UEK nr 8 (32), grudzień 2009  

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kurier UEK nr 8 (32), grudzień 2009  

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Advertisement