Page 1

CZASOPISMO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

,6611U PDU]HF

%DO%ÊÇNLWQ\ :\MÃWNRZHPLHMVFHQD

-DNLHMVSRÊHF]QHMRGSRZLHG]LDO

$NDGHPLD']LHG]LFWZD

HGXNDF\MQHMPDSLH3ROVNL

QRÐFLSRWU]HEXMHXQLZHUV\WHW"

QDUDWXQHN]DE\WNRP

VWU

VWU

VWU
6SLVWUH├РFL ─Ъ3>3>9;├╡62''0;38! 

3

WYDARZENIA !┬г─Ъ├╡0-;2@┬Й┬З┬И┬д @/├н;03>'1-'/9$'2!'&<0!$@/2'/ 1!6-'3┬г90!0-'/963─Ъ'$A2'/3&63>-'&A-!┬г23ржФ$63;8A'#</'<2->'89@;';S &63>-'&A-!┬г2!!<;3231-! 83('938!1'9W !┬г#8!-;,A+3ржФ$-22@1 >@0─Ъ!&'12! ?6'8-'2$'9 2;8'68'2'<8-!┬г6-8-;,!┬г┬г'2+' -2$,33┬г &<$!ржз32\ 68!>3A&!>$A3ржФргЧ-8'>-A/!)2!293>!g <>!8<203>!2-!'03231-$A2'T963─Ъ'$A2' -8'+<┬г!$@/2' -'&A!'03231-$A2!A!>9A'>@+8@>! !8A├н&A!2-!-├╡&A@2!83&3>'+3 3#-'+─Ъ!03реШ$! 0!&'1-!!$,<203>3ржФ$- '┬г3-─з' 39-'&A'2-'3┬г90-'+33>!8A@9;>! !;'1!;@$A2'+3>2->'89@;'$-' 03231-$A2@1>8!03>-' !03реШ$A@─Ъ39-├╡┬Л┬ЙW@163A/<1 3┬г90-+─Ъ39>9;<&-!$,2!&83A>3/'1 3┬г'/2'9<0$'9@31-2!2;@ 320<892!!/┬г'69A'+3#93┬г>'2;! !;'&8!381-!реШ90!>'>3>-' 6'2 @'9 $3231@<11-;l m/<рз╣ >┬г-9;36!&A-'>8!03>-' A-'реШ!80'ржз2+<2!2->'89@;'$-' 03231-$A2@1 8├Х#&A-9-!/;3TA!$3#├╡&A-'9A93#-'>&A-├╡$A2@ >68A@9A─Ъ3ржФ$-

Adres redakcji: 2->'89@;'; 03231-$A2@>8!03>-' <┬гW!03>-$0!┬Й┬Н ┬К┬Иf┬М┬И┬З8!0├Х> #<&@2'0^9-├╡рз╣├Х>0!\T630W┬О ;'┬гW┬И┬Й┬Й┬О┬К┬М┬е┬К┬Л 'f1!-┬гV+!A';!|<'0W08!03>W6┬г Redakcja: -3;8A!82-'$00─Ъ!&-─Ъ!1!2-'V !>'─Ъ├Х/$-0

4-7 8-9 10-12 13-14 15 16-19 20-21 24-25 20-23 26-27 28-31 32 33 34 35 36-39 40 41 42-43

JEDNOSTKI ┬И┬Зf┬г'$-'>96├Х─Ъ68!$@ -;W !┬г┬г'2 <9-2'99$,33┬г '8'132-!>8├╡$A'2-!&@6┬г31├Х> 44-47 83+8!1 ?'$<ржз='8!03>90-'/A03─Ъ@ 48-49 -A2'9< g23>!9A03─Ъ!6!8;2'890! A 8!2$/83+8!1@8!03>90-'/A03─Ъ@-A2'9< >ржФ8├Х& 50 2!/┬г'69A@$,63┬г90-$,683+8!1├Х> 3>!-2-$/!;@>! 51 8!&@$/!963;0!реШ>-+-┬г-/2@$,;8>!2!&!┬г 52 $3231-$9┬Н┬Зf 11'89-32 ?6'8-'2$'-266┬г-'& 53 $3231-$9!2&3┬г-$@ 54-55 3>3ржФ$-@&!>2-$;>!2->'89@;';< 03231-$A2'+3>8!03>-' 56-57 3A2!/13рз╣┬г->3ржФ$-9>3/'+383A>3/<A!>3&3>'+3 &A-├╡0-#!&!2-<0316';'2$/-R 60 STUDENCI ;<&'2$-631!+!/├н9;<&'2;31 '2;38A@ 2&-'>96├Х─Ъ$A'92'f>@#8!2'683#┬г'1@ 963─Ъ'$A23f63┬г-;@$A2' @;<!$/!963─Ъ'$A23f+3963&!8$A!!>@#38@ 68'A@&'2$0-'2!-!─Ъ38<9->┬Й┬З┬И┬М830< <>'2!┬г-! ┬Й┬З┬И┬д ,!2&83'>!0<!$/!R ├╡&8</A2!1-3>-$A!1-R ;<&'2$- 30< 6323>2-'>$A3─Ъ├Х>$' 3+├Х┬г2363┬г90-'/8@>!┬г-A!$/-9638;3>'/ 3┬д┬г!;!$, 6323>2-'9638;3>32!/┬г'69A@ >3┬г9$' <8-'8'0

&/├╡$-!l/'ржФ┬г-2-'63&6-9!23-2!$A'/mV -3;8!┬г'$ Wydawca: 2->'89@;'; 03231-$A2@>8!03>-' !0─Ъ!&V ┬Й┬З┬З┬З'+A'16┬г!8A@ ┬И┬д┬е┬Оf┬Н┬Н┬М┬Н '&!0$/!A!9;8A'+!93#-'68!>3&3908!$!2-! -A1-!28'&!0$@/2@$,2!&9@─Ъ!2@$,!8;@0<─Ъ├Х> 38!AA1-!2@-$,;@;<─Ъ├Х>W

61 62 63 64 65 65 66 67 68 70-73


A!23>2- !क़9;>3T

Z

za nami radość karnawału, przed – wyzwania właśnie rozpoczętego semestru. Wyzwaniom tym towarzyszyć i kibicować będzie uczelniane czasopismo Kurier UEK, którego najnowsze wydanie polecam Państwa uwadze. Radość zabaw karnawałowych dokumentujemy w nim bowiem pieczołowicie, zdając obszerną fotograficzną relację z Balu Błękitnego UEK, który tradycyjnie zgromadził przyjaciół, sympatyków i pracowników Uczelni. Ważnym wątkiem, którego pogłębionej refleksji oddajemy się na łamach tego wydania, jest społeczna odpowiedzialność szczególnej instytucji, wyróżniającej się na tle innych misją formacyjną – instytucji uniwersytetu. Prezentujemy relacje z licznych przedsięwzięć, którym impuls nadaje kadra i społeczność Uczelni, wśród nich międzynarodowym konferencjom naukowym, spotkaniom z wybitnymi osobistościami życia publicznego, inicjatywom integrującym środowisko nauki i biznesu, a nawet imponującym

sukcesom sportowym naszych studentów. Na tle zamieszczonych w niniejszym numerze materiałów wyróżnia się arcyciekawa historia malowideł ściennych w katedrze ormiańskiej we Lwowie, przy których prace konserwatorskie prowadzone były między innymi pod nadzorem Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Dziedzictwa, wyjątkowych studiów podyplomowych, realizowanych przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej. Zachęcam również do zapoznania się z bogatą ofertą najnowszych publikacji Wydawnictwa UEK, których prezentację znajdziecie Państwo w tym wydaniu. W nowym semestrze życzę wszystkim Czytelnikom wyzwań wieńczonych sukcesami na drodze naukowego i osobistego rozwoju.

3URI8(.GUKDELQ× Andrzej Chochół 5HNWRU8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJR Z.UDNRZLH

28ǔlǓǕmd1!8A'$ǏǍǎǓ

Ǥ


WYDARZENIA

-('1267.,

678'(1&,

%DO%Ă&#x160;Ă&#x2021;NLWQ\ 3&!/2!/9@16!;@$A2-'/9AĂ­;8!&@$/Ăľ $'ÂŁ'#83>!ÂŁ-ŕŚ&#x201D;1@/!0A>@0ÂŁ' >39;!;2-Ă­93#3;Ăľ0!82!>!Ä&#x161;<W;@1830<#!>-ÂŁ-ŕŚ&#x201D;1@9-Ăľ> 3;'ÂŁ< 3&Ă&#x2022;৚íW

W

Ĺ&#x203A;rĂłd uczestnikĂłw Balu znaleĹşli siÄ&#x2122; przyjaciele i sympatycy Uczelni, miÄ&#x2122;dzyinnymi senator Bogdan Klich wraz z maĹ&#x201A;ĹźonkÄ&#x2026; AnnÄ&#x2026; SzymaĹ&#x201E;skÄ&#x2026;-Klich; Anna SurĂłwka-Pasek, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP; Agnieszka KamiĹ&#x201E;ska, konsul honorowy Ambasady Republiki Malty z Waldemarem Pawlakiem, byĹ&#x201A;ym Premierem RzÄ&#x2026;du RP; prof. StanisĹ&#x201A;aw Tabisz, rektor Akademii Sztuk PiÄ&#x2122;knych w Krakowie; dr hab. BoĹźena Sieradzka-Baziur, prorektor Akademii Ignatianum; prof. ZdzisĹ&#x201A;aw Ĺ apiĹ&#x201E;ski,

ÇĽ

28Ç&#x201D;lÇ&#x201C;Ç&#x2022;md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;

rektor Akademii Muzycznej w Krakowie; Zygmunt Dobrowolski, przedstawiciel Collegium Medicum UJ; Ewa Bielecka, prezes zarzÄ&#x2026;du Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Organizacji PoĹźytku Publicznego; Andrzej Kosiniak-Kamysz, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie; Janusz Kot, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie; Jan OkoĹ&#x201E;ski, prezes ZarzÄ&#x2026;du Korporacji Gospodarczej â&#x20AC;&#x17E;Efektâ&#x20AC;? SA. Inauguracyjnemu przemĂłwieniu rektora i zaproszeniu do wspĂłlnej zabawy towarzyszyĹ&#x201A;a uroczystoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wrÄ&#x2122;czenia BĹ&#x201A;Ä&#x2122;kitnego Lauru, nagrody stowarzy-

szeĹ&#x201E; absolwenckich UEK, przyznanego w tym roku Piotrowi DrÄ&#x2026;Ĺźkiewiczowi i StanisĹ&#x201A;awowi Bisztydze, wiceprezesowi MARR. MuzykÄ&#x2122; zapewniĹ&#x201A; niezastÄ&#x2026;piony Boba Jazz Band. Zabawie towarzyszyĹ&#x201A;a rĂłwnieĹź charytatywna aukcja obrazĂłw autorstwa twĂłrcĂłw zwiÄ&#x2026;zanych z ASP w Krakowie. CaĹ&#x201A;kowity dochĂłd z licytacji zasiliĹ&#x201A; dzieĹ&#x201A;o Fundacji KsiÄ&#x2026;ĹźÄ&#x2026;t Lubomirskich, Stypendium im. KsiÄ&#x2122;cia Aleksandra Lubomirskiego. Zabawa trwaĹ&#x201A;a do biaĹ&#x201A;ego rana i w zgodzie z tradycjÄ&#x2026; dostarczyĹ&#x201A;a uczestnikom niezapomnianych przeĹźyÄ&#x2021; i pozytywnej energii na caĹ&#x201A;y rok.


28ǔlǓǕmd1!8A'$ǏǍǎǓ

Ǧ


WYDARZENIA

Ӑ

JEDNOSTKI

STUDENCI

28ǔlǓǕmd1!8A'$ǏǍǎǓ


Organizatorzy: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Stowarzyszenie Absolwentów UEK Fundacja UEK Partnerzy:

28ǔlǓǕmd1!8A'$ǏǍǎǓ

ǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

:\MĂ&#x192;WNRZHPLHMVFHQD HGXNDF\MQHMPDSLH3ROVNL Ö&#x2014;63>9;!2-<6-Ă­;'+3>@&A-!Ä&#x161;<T<$A'ÂŁ2-3&63>-'&A-!ÂŁ2'/963Ä&#x161;'$A2-'-3#-'$</Ă­$@$, 6'896'0;@>!$,>'Ö&#x2014;>9A@9;0-$,3#9A!8!$,/'/&A-!Ä&#x161;!ÂŁ23ŕŚ&#x201D;$-83A1!>-!1@AÖ&#x2014;683(WÖ&#x2014;2&8A'/'1 ,3$,Ă&#x2022;Ä&#x161;'1T8'0;38'12->'89@;';< 03231-$A2'+3>Ö&#x2014;8!03>-'W Zacznijmy od najwaĹźniejszej informacji ostatnich kilku miesiÄ&#x2122;cy â&#x20AC;&#x201C; nowa samodzielna jednostka naukowo-dydaktyczna UEK zainauguruje dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; jesieniÄ&#x2026; tego roku. Prof. UEK dr hab. inĹź. Andrzej ChochĂłĹ&#x201A;: Zacznijmy od tego, Ĺźe idea powoĹ&#x201A;ania nowej podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni to element wieloletniej konsekwencji w realizacji polityki osiÄ&#x2026;gania celĂłw zapisanych w strategii, przyjÄ&#x2122;tej przez wĹ&#x201A;adze Uniwersytetu jeszcze w 2010 roku. WydziaĹ&#x201A; GAP to, rzec moĹźna, oddolna inicjatywa â&#x20AC;&#x201C; z propozycjÄ&#x2026; jego utworzenia w ramach wdraĹźania postulatĂłw dokumentu strategicznego wystÄ&#x2026;pili gĹ&#x201A;Ăłwnie pracownicy WydziaĹ&#x201A;u Ekonomii i StosunkĂłw MiÄ&#x2122;dzynarodowych. DecyzjÄ&#x2122; tÄ&#x2122;, poprzedzonÄ&#x2026; dĹ&#x201A;ugotrwaĹ&#x201A;ymi konsultacjami i szeregiem dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E; formalnych, zatwierdziĹ&#x201A;em mocÄ&#x2026; piastowanej funkcji w lipcu ubiegĹ&#x201A;ego roku. Jest to w rzeczy samej sukces, moĹźliwy dziÄ&#x2122;ki porozumieniu â&#x20AC;&#x17E;ponad wydziaĹ&#x201A;amiâ&#x20AC;? wielu decyzyjnych gremiĂłw uczelnianych, sukces korelacji dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E; i koncyliacji w imiÄ&#x2122; rozwoju. Stale podnosimy poziom jakoĹ&#x203A;ci ksztaĹ&#x201A;cenia â&#x20AC;&#x201C; poza nowym wydziaĹ&#x201A;em uruchomiliĹ&#x203A;my z sukcesem aĹź piÄ&#x2122;Ä&#x2021; nowych kierunkĂłw, przyjÄ&#x2122;liĹ&#x203A;my rĂłwnieĹź (w listopadzie ubiegĹ&#x201A;ego roku) spĂłjny program Polityki JakoĹ&#x203A;ci KsztaĹ&#x201A;cenia. W koncepcji nowego wydziaĹ&#x201A;u, inicjatywie bÄ&#x2122;dÄ&#x2026;cej ĹşrĂłdĹ&#x201A;em dumy, pokĹ&#x201A;adamy wiele nadziei: to w zaĹ&#x201A;oĹźeniach elitarna oferta dydaktyczna, skierowana do zainteresowanych nowoczesnymi studiami sfery publicznej, dyscypliny stosun-

Ó&#x2018;

28Ç&#x201D;lÇ&#x201C;Ç&#x2022;md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;

kowo mĹ&#x201A;odej i przez to wymagajÄ&#x2026;cej pogĹ&#x201A;Ä&#x2122;bionych badaĹ&#x201E;, prowadzonych z poĹźytkiem i wymiernie korzystnych dla Ĺźycia publicznego, ktĂłrego instytucje zgĹ&#x201A;aszajÄ&#x2026; coraz pilniejsze zapotrzebowanie na specjalistĂłw umiejÄ&#x2122;tnie Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czÄ&#x2026;cych w codziennej pracy pogĹ&#x201A;Ä&#x2122;bionÄ&#x2026; wiedzÄ&#x2122; z jej skutecznÄ&#x2026; aplikacjÄ&#x2026;. Co nie bez znaczenia, nowy wydziaĹ&#x201A; to szansa na uzyskanie czoĹ&#x201A;owej pozycji oĹ&#x203A;rodka badaĹ&#x201E; ekonomiczno-spoĹ&#x201A;ecznych w konkretnej dyscyplinie, nadto budujÄ&#x2026;cy nowe i wzmacniajÄ&#x2026;cy istniejÄ&#x2026;ce wiÄ&#x2122;zi z interesariuszami zewnÄ&#x2122;trznymi â&#x20AC;&#x201C; aktorami praktyki gospodarczej. UEK uczelniÄ&#x2026; odpowiedzialnÄ&#x2026; spoĹ&#x201A;ecznie â&#x20AC;&#x201C; proszÄ&#x2122; rozwinÄ&#x2026;Ä&#x2021; ten wÄ&#x2026;tek w kontekĹ&#x203A;cie wyjÄ&#x2026;tkowej pozycji, jakÄ&#x2026; szczyci sie nasza Uczelnia w obszarze budowania marki w oparciu o spoĹ&#x201A;eczne zaangaĹźowanie i obecnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; w Ĺźyciu publicznym. A.CH.: Od roku na Uczelni dziaĹ&#x201A;a â&#x20AC;&#x201C; z moim poparciem i w rezultacie podjÄ&#x2122;tej przeze mnie decyzji â&#x20AC;&#x201C; grupa robocza ds. SpoĹ&#x201A;ecznej OdpowiedzialnoĹ&#x203A;ci Uniwersytetu, na razie zespĂłĹ&#x201A; o charakterze niesformalizowanym, ale peĹ&#x201A;en zaangaĹźowania, pasji i inicjatywy. OdpowiedzialnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; za rozwĂłj naukowy, za rozwijanie potencjaĹ&#x201A;u i dostarczanie narzÄ&#x2122;dzi poznania, przygotowywanie do budowania kariery - to nie wszystko. MisjÄ&#x2026; uniwersytetu jest szczegĂłlna formacja, budowanie obywatelskiej Ĺ&#x203A;wiadomoĹ&#x203A;ci, na ktĂłrÄ&#x2026; skĹ&#x201A;ada siÄ&#x2122; wiele elementĂłw, wĹ&#x203A;rĂłd nich troska o dobro planety i przyszĹ&#x201A;ych pokoleĹ&#x201E;. Co wiÄ&#x2122;cej, to dbaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; â&#x20AC;&#x201C; i wiedza â&#x20AC;&#x201C; w zakresie two-

rzenia i wzmacniania szczegĂłlnej relacji uczelni i jej szeroko rozumianego otoczenia. To ogromne wyzwanie, mozolne budowanie tej wyjÄ&#x2026;tkowej Ĺ&#x203A;wiadomoĹ&#x203A;ci, cieszÄ&#x2122; siÄ&#x2122; tym bardziej, Ĺźe w naszej Uczelni znalazĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; osoby gotowe temu wyzwaniu podoĹ&#x201A;aÄ&#x2021;. Z ktĂłrych sukcesĂłw kadencji jest Pan Rektor szczegĂłlnie dumny? Jakie dziaĹ&#x201A;ania o Ĺźywotnym znaczeniu dla rozwoju Uczelni zainicjowaĹ&#x201A; paĹ&#x201E;ski gabinet? A.CH.: DuĹźym wyzwaniem, ktĂłremu wspĂłlnie podoĹ&#x201A;aliĹ&#x203A;my, jest w mojej ocenie zapewnienie obecnego stanu ekonomiczno-finansowego Uniwersytetu. Mimo wielu zagroĹźeĹ&#x201E; w niepewnych czasach niĹźu demograficznego, ktĂłre raczej jednoznacznie wskazywaĹ&#x201A;y perspektywÄ&#x2122; generowania strat oraz punkt wyjĹ&#x203A;cia w postaci ujemnego wyniku finansowego w 2012 roku, utrzymaliĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; na rynku nie tylko nie zmniejszajÄ&#x2026;c zatrudnienia, ale i osiÄ&#x2026;gajÄ&#x2026;c wysoce zadowalajÄ&#x2026;ce wyniki finansowe. Z kaĹźdym kolejnym rokiem urzÄ&#x2122;dowania obecnego gabinetu wynik ten ulegaĹ&#x201A; podwojeniu, a to dziÄ&#x2122;ki wyjÄ&#x2026;tkowej dyscyplinie finansowej, ktĂłrej utrzymanie zawdziÄ&#x2122;czamy wszystkim pracownikom Uczelni. To rĂłwnieĹź przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;cie w duĹźej mierze â&#x20AC;&#x17E;oddolneâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; taka wrodzona gospodarnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. Obecny wynik finansowy pozwala nie tylko zapewniÄ&#x2021; Uczelni ekonomiczne bezpieczeĹ&#x201E;stwo, ale i stwarza realnÄ&#x2026; perspektywÄ&#x2122; wiÄ&#x2122;kszych inwestycji. Na przestrzeni ostatnich czterech lat wynagrodzenia osobowe wzrosĹ&#x201A;y. Co warte odnotowa-


nia, blisko 3 mln zł to wynagrodzenia finansowane z projektów badawczych. Do tego z pewnością przyczyniła się stymulacja działalności naukowej – utrzymujemy, jako jedna z nielicznych polskich uczelni, wyjątkowo niskie pensum przy stosunkowo atrakcyjnych wynagrodzeniach pracowników naukowych, co pozwala poświęcić się nauce przy mniejszych obciążeniach dydaktycznych. I tu widać znaczący progres: zwiększył się odsetek pracowników zaangażowanych w badania naukowe, wzrosła również liczba wyjeżdżających w celach naukowych za granicę. W ciągu ostatnich dwóch lat odnotowaliśmy szybki wzrost awansów na samodzielnych pracowników nauki i profesorów, co cieszy szczególnie. Na prognozowaną w 2017 kulminację niżu demograficznego jesteśmy przygotowani – stan kadry pozwoli pokryć zapotrzebowanie z pensjami na podobnej wysokości, nie będziemy zmuszeni zatrudniać nowych pracowników. Dbałość o podnoszenie jakości kształcenia przejawia się w trosce o umacnianie naszej rynkowej marki – z pewnym dystansem opisuję stan rzeczy w kategoriach rynkowych, uważam bowiem uczelnie za byt wciąż autonomiczny, o szczególnym statusie. Moja prywatna opinia nie zmienia jednak faktu bycia uczestnikiem wymagającego i silnie konkurencyjnego rynku usług edukacyjnych. Liczba studentów utrzymuje się na poziomie 20 600. W pierwszym roku kadencji liczba ta spadła, ale już dwa lata później odnotowaliśmy zauważalny wzrost. Rynek chętnie odpowiada zapotrzebowaniem na wiedzę i umiejętności studentów naszej Uczelni. W jakim stanie spraw uczelnianych, w porównaniu z początkiem kadencji, będzie Pan Rektor ją kończył? A.CH.: W obiecującym. Istotny postulat usprawnienia płynności transferu wiedzy do praktyki gospodarczej owocuje powoli działaniami usprawniającymi komercjalizację wyników badań. Powołaliśmy Dział Nauki i Transferu Wiedzy, z regulaminem Zarządzania Dobrami IP i regulaminem korzystania z uczel-

nianej infrastruktury. To podstawowe rozwiązania organizacyjne i formalne, ułatwiające ludziom nauki komercyjne wdrożenia ich osiągnięć badawczych, szczególnie istotne dla uczelni o profilu ekonomicznym, gdyż jakość uprawianej w niej nauki nie pozwala z równą jak w uczelniach technicznych łatwością i częstotliwością na opracowywanie patentów i komercjalizację wdrożeń. Wszystkie wydziały Uczelni szczycą się nadaną przez Polska Komisję Akredytacyjną oceną A. W grudniu ubiegłego roku podniesiono punktową rangę czasopism wydawanych na UEK, uruchomiliśmy pięć nowych kierunków, 4-letnie studia doktoranckie, inauguruje-

my wkrótce działalność piątego wydziału… Na tle tych wszystkich osiągnięć znaczącym jest wyjątkowe spotkanie wspólnoty akademickiej na wielkim jej święcie – obchodziliśmy wszak 90-lecie działalności naszej Uczelni. Obchody stały się okazją do zacieśnienia więzi, łączącej wszystkich członków wspólnoty akademickiej, z których każdy miał wkład w bogatą panoramę osiągnięć, zarysowanych przeze mnie w naszej rozmowie. Korzystając z okazji, dziękuję wszystkim zaangażowanym w budowanie coraz mocniejszej marki i dbałość o zapewnienie ciągłości tej sztafety pokoleń, tworzących wyjątkowe miejsce na edukacyjnej mapie Polski.

28ǔlǓǕmd1!8A'$ǏǍǎǓ

Ǩ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

-DNLHMVSRÊHF]QHMRGSRZLHG]LDOQRÐFL SRWU]HEXMHXQLZHUV\WHW" &2-<ǏǑ£<;'+3ǏǍǎǓ8W>1<8!$,2!9A'/<$A'£2-3&#@Ě!9-õ&'#!;!8'0;3890! 2;W963Ě'$A2'/3&63>-'&A-!£23ঔ$-<2->'89@;';<W

D

ebata ta była pierwszym na Uniwersytecie Ekonomicznym otwartym spotkaniem społeczności akademickiej, którego celem była refleksja i dyskusja nad koncepcją społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu. Koncepcja ta winna obejmować ideę, potrzebę, zasady i obszar działań, które powinny być podejmowane przez społecznie odpowiedzialną uczelnię. Zamysłem pomysłodawców i organizatorów debaty było zwrócenie powszechnej uwagi na rolę i zadania Uniwersytetu oraz na odpowiedzialność, wynikającą z jego działalności. Debatę prowadził prof. UEK dr hab. Mariusz Andrzejewski, który na początku spotkania przywitał rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. dra. hab. Andrzeja Chochoła oraz osoby zaproszone do wygłoszenia referatów: prof. dra hab. Piotra Sztompkę, prof. dr hab. Janinę Filek oraz prof. dra hab. Marka Lisińskiego. Prowadzący debatę wyraził ponadto radość z licznego udziału pracowników naukowych – wśród niech prorektora ds. Rozwoju UJ, prof. dr hab. Marii Flis oraz rektora WSZiB prof. dra hab. Włodzimierza Roszczynialskiego, a także pracowników administracji i studentów. Jako pierwszy głos zabrał rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. A. Chochół. Na początku swojego wystąpienia wyraził on wdzięczność organizatorom debaty za podjęcie prac nad wprowadzeniem zasad społecznej odpowiedzialności, zwłaszcza w kontekście zadań Uniwersytetu, którymi są rozwój naukowy oraz kształcenie studentów. Rozwój naukowy wymaga od pracowników pracowitości, rzetelności i pilności, natomiast działalność

Ǣǡ

28ǔlǓǕmd1!8A'$ǏǍǎǓ

dydaktyczna wiąże się z przekazywaniem wiedzy, kształtowaniem umiejętności oraz postawy bezinteresowności i prawdomówności. Po tym krótkim wprowadzeniu rektor otworzył debatę na temat społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu. Jako pierwszy referent wystąpił prof. Piotr Sztompka. Osią przewodnią wystąpienia była idea i zadania uniwersytetu oraz obecne dzisiaj zagrożenia dla wartości jakie powinien reprezentować i rozwijać Uniwersytet. Prof. P. Sztompka stwierdził, że demokracja to ustrój dla ludzi rozsądnych i przyzwoitych, natomiast kapitalizm to ustrój dla ludzi aktywnych i przedsiębiorczych. Dlatego tak wielką rolę w społeczeństwie demokratycznym i kapitalistycznym odgrywa edukacja, zwłaszcza uniwersytecka, będąca ostatnim bastionem wiedzy i wartości przed wysłaniem człowieka w świat dorosły. Już od początku Uniwersytet różnił się od innych instytucji, a to, co go wyróżniało, to pewna centralna wartość, apoteoza rozumu, racjonalności. Wartość ta dyktowała specjalne sposoby działania – odwoływanie się do faktów, logiczną argumentację, uzasadnianie twierdzeń, obiektywizm, odpowiedzialność za słowo. Choć od początku Uniwersytet podejmował misję edukacyjną, był instytucją szczególną, demonstrując integralny związek nauczania z własnymi badaniami, szukając prawdy nawet wtedy, gdy wydawała się ona całkowicie bezużyteczna. Głównym celem owych poszukiwań było ustalanie faktów, wyjaśnianie przyczyn i mechanizmów rządzących światem. Zastosowania praktyczne w pierwotnej idei Uniwersytetu jawiły

się jako wtórne, będąc raczej pochodną wiedzy podstawowej niż głównym przedmiotem zainteresowań badaczy. Wiek XX, a zwłaszcza jego II połowa – kontynuował prelegent – przyniósł stopniowe odchodzenie od tej klasycznej idei Uniwersytetu. Odejście to przejawiło się na czterech polach: t nauczanie wielokierunkowe (wielodyscyplinarne) zastąpiono dominacją wiedzy wąsko specjalistycznej w ramach wydzielonych dyscyplin, t akcent na badania teoretyczne (podstawowe) mechanizmów rządzących zjawiskami zastąpiono dominacją nauk stosowanych mających od razu i wprost kształcić umiejętności praktyczne, t szeroką edukację w dziedzinie nauk humanistycznych, filozoficznych i społecznych niezbędnych także w kształceniu wychowanków szkół technicznych potraktowano jako dziedzinę osobną, wyizolowaną od nauk ścisłych czy technicznych, t postulat niezbędnego wiązania dydaktyki z własnymi badaniami i przekazywania studentom tajników własnego warsztatu naukowego zastąpiono przyzwoleniem na przekazywanie informacji zastanych, informacji z drugiej ręki. Profesor z naciskiem stwierdził, że nieporozumieniem jest postrzeganie Uniwersytetu po wspomnianych zmianach jako nowoczesnego. Musi więc nastąpić reaktywacja idei Uniwersytetu, jeśli chce on pełnić wiodącą rolę w systemie edukacji. Następnie prelegent postawił ważne pytania – kogo chcemy na uniwersytecie


wykształcić? W jakie kompetencje i motywacje wyposażyć absolwentów? Co im będzie potrzebne we współczesnym życiu społecznym i politycznym w kręgu naszej cywilizacji? Odpowiadał prof. Sztompka mówił, że chcemy wykształcić pracowników o dużej dozie innowacyjności, kreatywności, elastycznych na rynku pracy, o motywacji przedsiębiorczej, mających aspiracje do osiągnieć, o dużej wyobraźni i zdolnych do przekwalifikowania się w zależności od potrzeb rynku pracy. Takich kwalifikacji dostarcza wiedza pełna, a nie fragmentaryczna – wiedza wielodyscyplinarna, ogólna, humanistyczna, a poznawanie warsztatu naukowców uczy pewnej strategii myślowej – systematycznego, metodycznego i racjonalnego rozwiązywania problemów nie tylko naukowych, ale wszelkich, jakie napotykamy w życiu zawodowym. Po drugie, misja Uniwersytetu nie ogranicza się do kształcenia pracowników. Oprócz wyspecjalizowanych pracowników demokratyczna polityka potrzebuje obywateli, co jest daleko większym i trudniejszym wyzwaniem dla systemu edukacyjnego. Celem tradycyjnego Uniwersytetu jest formacja osobowości wychowanka i ukształtowanie światłych obywateli. System edukacyjny, a w szczególności Uniwersytet, ma wyrabiać odpowiedzialność obywatelską, zainteresowanie sprawami publicznymi i gotowość do udziału w życiu publicznym, ideę dobra wspólnego, wiedzę o historii swojego kraju, jego tradycjach, lojalność wobec narodowej wspólnoty, wrażliwość etyczną, umiejętność debaty i odpowiedzialność za słowo, zrozumienie potrzeby kompromisów i tolerancję dla odmiennych poglądów. Takie postawy kształtuje przekaz wiedzy ogólnej, humanistycznej, a nie wąskiej – specjalistycznej. Po trzecie, misją Uniwersytetu jest również ukształtowanie pracownika i obywatela kompetentnego cywilizacyjnie, tzn. takiego, który umie odnaleźć się i sensownie korzystać z dobrodziejstw nowoczesnej cywilizacji. Dzisiaj bowiem ogromną rolę odgrywa krytyczne podejście do zalewu informacji, zdolność odróżniania „ziarna od plew”, zdolność wyrobienia sobie własnego poglądu, minimum wrażliwości estetycznej, umiejętności racjonalnej obrony przed zalewem produktów oraz

przekazów marketingowych i reklamowych. Szanse ukształtowania takich kompetencji daje wiedza ogólna, wieloaspektowa, humanistyczna. W konkluzji wystąpienia prof. Sztompka stwierdził, że misją Uniwersytetu jest wykształcenie twórczych pracowników, światłych obywateli oraz świadomych uczestników cywilizacji współczesnej. Aby ta misja się udała, trzeba walczyć z komercjalizacją i finansjalizacją myślenia, trzeba wpajać studentom przekonanie, że wiedza to coś więcej niż narzędzie do zdobycia przysłowiowej „kasy”, że jest ona najpewniejszą inwestycją na całe życie, że to kapitał w pełnym tego słowa znaczeniu. Bez zwrotu w myśleniu o odpowiedzialności i misji Uniwersytetu w kierunku budowania u studentów kompetencji nie tylko zawodowych, ale obywatelskich, cywilizacyjnych, nasza modernizacyjna rewolucja, rozpoczęta w roku 1989, nie zostanie dokończona i będziemy nieustannie gonić uciekający nam świat. Następnie głos zabrała prof. Janina Filek, która kontynuując myśl wyrażoną przez prelegenta stwierdziła, że dzisiaj nie da się mówić o człowieku i społeczeństwie bez odniesienia się do kategorii odpowiedzialności. Niezależnie od tego czy chcemy, czy nie, jesteśmy tymi, którzy muszą tę odpowiedzialność podjąć. W tym kontekście przedstawiła ideę społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu oraz wyniki prac roboczego zespołu pracowników i studentów naszej uczelni, którego celem jest upowszechnienie wspomnianej idei i zapoczątkowanie dobrych praktyk w tym zakresie. Na początek prelegentka przedstawiła przyjęte przez zespół rozumienie społecznej odpowiedzialności uniwersytetu/ uczelni (SOU) jako dobrowolne przyjęcie na siebie przez uczelnię zobowiązań społecznych wybiegających poza obowiązki wynikające z przepisów prawa oraz większe otwarcie na wszystkich interesariuszy (pracowników, studentów, absolwentów, dostawców, podmioty gospodarcze, instytucje administracji publicznej, media, społeczność lokalną), jak i środowisko naturalne w celu lepszego kształtowania postawy obywatelskiej studentów oraz zwiększenia oddziaływania uczelni na kształt i charakter rozwoju społecznego. Następnie wskazała ona inspiracje,

które skłoniły zespół do podjęcia prac nad koncepcją SOU. Pierwszą z nich są zmiany funkcjonowania uczelni w ostatnich latach w związku z przekształceniami cywilizacyjnymi, transformacją systemu społeczno-gospodarczego oraz wejściem Polski do UE. Zmiany te stały się przyczyną pogłębionej refleksji nad rolą i funkcją uczelni wyższej w kontekście jej społecznego oddziaływania. Drugą inspiracją był fakt, że na wielu uczelniach zagranicznych normą stało się analizowanie tego oddziaływania w kategoriach odpowiedzialności społecznej. W związku z tym nasz Uniwersytet też powinien podjąć odpowiednie działania w tym zakresie. Prof. Filek wyraziła przekonanie, że skoro uczymy studentów o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, prędzej czy później musi pojawić się myśl, czy my jako uczelnia realizujemy to, czego jako nauczyciele nauczamy, a jako obywatele (klienci) oczekujemy od przedsiębiorców. To bardzo ważny motyw, gdyż skłania do refleksji nad naszymi własnymi działaniami. Profesor Filek przedstawiła inicjatywę powołania zespołu SOU, która na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie ma charakter oddolny. Podziękowała rektorowi za wyrażenie zgody i wspieranie działalności tej grupy roboczej, której celem na obecnym etapie jest przygotowanie samooceny uczelni w zakresie jej społecznej odpowiedzialności. Grupa robocza, bazując na zapisach normy ISO26000, przygotowała pilotażową wersję ankiety, o której wypełnienie poproszono władze rektorskie, dziekańskie, kanclerza, kwestora, kierowników biblioteki, Studium Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Ankieta ta objęła sześć obszarów: zarządzanie, środowisko, stosunki pracy, relacje ze studentami, relacje społeczne i relacje biznesowe. Na koniec swojego przemówienia prelegentka odwołała się do raportu „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050” wskazując, że akcentuje on rozwój kapitału społecznego, budowania zaufania społecznego i wzmacniania współpracy. Aby tego dokonać, na każdym etapie edukacji wpajane są przez system edukacyjny nawyki współpracy i poszukiwania interesu społecznego, co jest kluczowe dla osiągniecia wizji 2050.

28ǔlǓǕmd1!8A'$ǏǍǎǓ

ǢǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Propozycja grupy roboczej, idzie w kierunku stworzenia moĹźliwoĹ&#x203A;ci realizacji owej wizji poprzez uĹ&#x203A;wiadomienie wspĂłlnocie akademickiej, jak trudne zadanie spoczywa na naszych barkach. Aby wiÄ&#x2122;c sprostaÄ&#x2021; temu zadaniu musimy byÄ&#x2021; do niego przygotowani, nie tylko jako nauczajÄ&#x2026;cy, ale jako dajÄ&#x2026;cy najlepszy przykĹ&#x201A;ad. Ostatnim z uczestnikĂłw panelu byĹ&#x201A; prof. Marek LisiĹ&#x201E;ski, ktĂłry podjÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; prĂłbÄ&#x2122; spojrzenia na miejsce spoĹ&#x201A;ecznej odpowiedzialnoĹ&#x203A;ci uczelni w strategii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. JuĹź na wstÄ&#x2122;pie zaznaczyĹ&#x201A;, Ĺźe spojrzenie to bÄ&#x2122;dzie krytyczne, by stanowiĹ&#x201A;o przyczynek do refleksji nad rolÄ&#x2026; i miejscem spoĹ&#x201A;ecznej odpowiedzialnoĹ&#x203A;ci na Uniwersytecie. SwojÄ&#x2026; ocenÄ&#x2122; osadziĹ&#x201A; w czterech wymiarach: podstawy analizy oceny â&#x20AC;&#x201C; jakie dokumenty poparĹ&#x201A;y tÄ&#x2122; ocenÄ&#x2122;; prĂłba oceny strategii z punktu widzenia rozwoju Uniwersytetu, ocena strategii Uniwersytetu z punktu widzenia SOU; wnioski i rekomendacje. OdnoszÄ&#x2026;c siÄ&#x2122; do pierwszego wymiaru prelegent wskazaĹ&#x201A; na podstawowy dokument, jakim jest obowiÄ&#x2026;zujÄ&#x2026;ca strategia UEK z grudnia 2010 r. i trzy inne zwiÄ&#x2026;zane z niÄ&#x2026; dokumenty. Profesor zauwaĹźyĹ&#x201A;, Ĺźe strategia ta byĹ&#x201A;a opracowywana w innych warunkach niĹź dzisiejsze, stÄ&#x2026;d wynika potrzeba jej aktualizacji. We wprowadzeniu do tej strategii czytamy, Ĺźe bÄ&#x2122;dzie ona wdraĹźana w poczuciu spoĹ&#x201A;ecznej odpowiedzialnoĹ&#x203A;ci Uniwersytetu jako instytucji powoĹ&#x201A;anej do kreowania postÄ&#x2122;pu spoĹ&#x201A;eczno-ekonomicznego poprzez wysokiej jakoĹ&#x203A;ci badania naukowe, ksztaĹ&#x201A;cenie kadr oraz w poczuciu odpowiedzialnoĹ&#x203A;ci za zatrudnionych pracownikĂłw i za wychowanie mĹ&#x201A;odzieĹźy. Jednak w celu realizacji zapisĂłw strategii powinien byÄ&#x2021; powoĹ&#x201A;any zespĂłĹ&#x201A; ds. realizacji strategii, ustalony harmonogram, wyznaczone osĂłby odpowiedzialne za realizacjÄ&#x2122;, stworzeniy zespĂłĹ&#x201A; monitorujÄ&#x2026;cey. Czas zatem, aby te dziaĹ&#x201A;ania podjÄ&#x2026;Ä&#x2021;. OdnoszÄ&#x2026;c siÄ&#x2122; do drugiego obszaru oceny prof. LisiĹ&#x201E;ski stwierdziĹ&#x201A;, Ĺźe strategia w swej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci szczegĂłĹ&#x201A;owej (cele operacyjne, dziaĹ&#x201A;ania) zawiera wiele zapisĂłw pustych. Ponadto zmiana ustawy o szkolnictwie wyĹźszym spowodowaĹ&#x201A;a, Ĺźe zapisy strategii nie zawsze sÄ&#x2026; adekwatne do nowych zapisĂłw ustawowych, odnoszÄ&#x2026;cym siÄ&#x2122;

Ǣǣ

28Ç&#x201D;lÇ&#x201C;Ç&#x2022;md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;

do dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci uczelni wyĹźszych. W trzecim wymiarze oceny strategii prelegent wskazaĹ&#x201A;, Ĺźe strategia UEK nie wspomina o obszarze spoĹ&#x201A;ecznym i Ĺ&#x203A;rodowiskowym oddziaĹ&#x201A;ywania UEK. W podsumowaniu prelegent stwierdziĹ&#x201A;, Ĺźe strategia jest dokumentem nieaktualnym, zapisane w niej cele i zwiÄ&#x2026;zane z nimi dziaĹ&#x201A;ania nie korespondujÄ&#x2026; z uwarunkowaniami zewnÄ&#x2122;trznymi. Strategia UEK koncentruje siÄ&#x2122; na klasycznych i od kilku lat nieaktualnych priorytetach rozwoju szkoĹ&#x201A;y, sprowadzonych tylko do trzech aspektĂłw: dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci naukowej, dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci dydaktycznej i zarzÄ&#x2026;dzania, pomijajÄ&#x2026;c budowanie relacji z interesariuszami zewnÄ&#x2122;trznymi (podmiotami otoczenia spoĹ&#x201A;eczno-gospodarczego). Pomija ona pracownika uczelni jako szczegĂłlny czynnik, przesÄ&#x2026;dzajÄ&#x2026;cy o budowaniu przewagi konkurencyjnej i nie bierze pod uwagÄ&#x2122; elementĂłw SOU. W tym kontekĹ&#x203A;cie, zauwaĹźyĹ&#x201A; Profesor, na naszym Uniwersytecie wykreowano pewien pomysĹ&#x201A;, podjÄ&#x2122;to dziaĹ&#x201A;ania, stworzono zespĂłĹ&#x201A;, co jest szczegĂłlnÄ&#x2026; wartoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; dodanÄ&#x2026;. PowinniĹ&#x203A;my wiÄ&#x2122;c jÄ&#x2026; dalej rozwijaÄ&#x2021;, poniewaĹź jest rzadko spotykana na innych uczelniach. Na koniec swojej wypowiedzi prof. M. LisiĹ&#x201E;ski przedstawiĹ&#x201A; wnioski i rekomendacje. StwierdziĹ&#x201A;, Ĺźe celowe jest redefiniowanie misji Uniwersytetu, poniewaĹź misja z obowiÄ&#x2026;zujÄ&#x2026;cej strategii nie uwzglÄ&#x2122;dnia tych uwarunkowaĹ&#x201E;, ktĂłre narzuca wspĂłĹ&#x201A;czesne otoczenie. Za tym idzie redefinicja celĂłw strategii. W sferze dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E; merytorycznych konieczne jest opracowanie wiÄ&#x2026;zki strategii funkcjonalnych w tym strategii spoĹ&#x201A;ecznej odpowiedzialnoĹ&#x203A;ci uniwersytetu (SOU). W sferze dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E; formalnych niezbÄ&#x2122;dne jest przyjÄ&#x2122;cie przez Senat UEK caĹ&#x201A;ego pakietu uchwaĹ&#x201A; i wynikajÄ&#x2026;cych z tego rozporzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; rektora tak, aby nadaÄ&#x2021; tym przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;ciom charakter formalny. Konieczne jest rĂłwnieĹź aktualizowanie i monitorowanie strategii, aby staĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; ona instrumentem pozwalajÄ&#x2026;cym podejmowaÄ&#x2021; bieĹźÄ&#x2026;ce decyzje. W sferze dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E; organizacyjnych Profesor postulowaĹ&#x201A; powoĹ&#x201A;anie zespoĹ&#x201A;u ds. monitorowania realizacji strategii, okreĹ&#x203A;lenia harmonogramu dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E; w zakresie przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;Ä&#x2021; organizacyjnych dla realizacji celĂłw operacyjnych, budowa-

nie infrastruktury organizacyjnej oraz stworzenie ram organizacyjnych przez ktĂłre m.in. SOU bÄ&#x2122;dzie realizowana. KoĹ&#x201E;czÄ&#x2026;c swoje wystÄ&#x2026;pienie Profesor LisiĹ&#x201E;ski uznaĹ&#x201A; spotkanie za szczegĂłlnie waĹźne, poniewaĹź buduje ono dobry klimat wokĂłĹ&#x201A; przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;Ä&#x2021; SOU, buduje nowe relacje spoĹ&#x201A;eczne, o ktĂłrych czÄ&#x2122;sto zapominamy oraz jest dobrym sposobem rozpowszechniania informacji o SOU. Po zakoĹ&#x201E;czeniu czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci panelowej debaty jej przewodniczÄ&#x2026;cy zachÄ&#x2122;ciĹ&#x201A; wszystkich obecnych do zadawania pytaĹ&#x201E; i wyraĹźania swoich komentarzy. W dyskusji wziÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o udziaĹ&#x201A; kilka osĂłb, ktĂłrych pytania i komentarze skupiaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; wokĂłĹ&#x201A; nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cych kwestii: powrotu do elitarnoĹ&#x203A;ci wyĹźszego wyksztaĹ&#x201A;cenia, co nie stoi w sprzecznoĹ&#x203A;ci z egalitaryzmem jego dostÄ&#x2122;pnoĹ&#x203A;ci; postÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cÄ&#x2026; obecnie erozjÄ&#x2026; tego, co leĹźy u podstaw idei uniwersytetu, a mianowicie dÄ&#x2026;Ĺźenia do prawdy; odrodzenia kultury akademickiej i jej profilowania we wspĂłĹ&#x201A;czesnych warunkach; obrony przed nadmiernÄ&#x2026; biurokratyzacjÄ&#x2026; i bĹ&#x201A;Ä&#x2122;dnymi koncepcjami funkcjonowania uniwersytetĂłw, narzucanych przez wĹ&#x201A;adze paĹ&#x201E;stwowe. W dyskusji wziÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; rĂłwnieĹź udziaĹ&#x201A; prof. Andrzej ChochĂłĹ&#x201A;, rektor UEK. OdniĂłsĹ&#x201A; siÄ&#x2122; on do uwag sformuĹ&#x201A;owanych przez prof. LisiĹ&#x201E;skiego, przedstawiajÄ&#x2026;c informacjÄ&#x2122; w jaki sposĂłb realizowana jest strategia UEK. PodsumowujÄ&#x2026;Ä&#x2021; caĹ&#x201A;e spotkanie Pani prof. J. Filek, podkreĹ&#x203A;liĹ&#x201A;a, Ĺźe podjÄ&#x2122;te przez grupÄ&#x2122; roboczÄ&#x2026; ds. SOU dziaĹ&#x201A;ania wymagajÄ&#x2026; akceptacji caĹ&#x201A;ej wspĂłlnoty akademickiej. Bez tej akceptacji nie bÄ&#x2122;dzie sensu ani moĹźliwoĹ&#x203A;ci prowadzenia dalszych prac nad rozwojem i wdraĹźaniem koncepcji. ZachÄ&#x2122;ciĹ&#x201A;a ona wszystkich do podejmowania tych dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E; i wyraziĹ&#x201A;a nadziejÄ&#x2122;, Ĺźe nowe wĹ&#x201A;adze podejmÄ&#x2026; wyzwanie przygotowania i realizacji strategii spoĹ&#x201A;ecznej odpowiedzialnoĹ&#x203A;ci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na koniec przewodniczÄ&#x2026;cy debacie prof. Andrzejewski poprosiĹ&#x201A; prof. SztompkÄ&#x2122; o propozycjÄ&#x2122; angielskiej nazwy dla SpoĹ&#x201A;ecznej OdpowiedzialnoĹ&#x203A;ci Uczelni. Ustalono, Ĺźe dobrÄ&#x2026; nazwÄ&#x2026; jest Academic Responsibility of University. :\VĂ&#x160;XFKDĂ&#x160;VSLVDĂ&#x160;LVSDUDIUD]RZDĂ&#x160; SURI8(.GUKDEPaweĹ&#x201A; Ulman


2GSRZLHG]LDOQDDXWRQRPLD &830<2!2->'89@;'$-' 03231-$A2@1>8!03>-'&A-!Ä&#x161;!A'96Ă&#x2022;Ä&#x161;&9W 63Ä&#x161;'$A2'/&63>-'&A-!ÂŁ23ŕŚ&#x201D;$-2->'89@;';<W;@1T$A@1/'9;;'29A$A'+Ă&#x2022;ÂŁ2@ 83&A!/963Ä&#x161;'$A2'/3&63>-'&A-!ÂŁ23ŕŚ&#x201D;$-->/!0-9639Ă&#x2022;#09A;!Ä&#x161;;</'3#ÂŁ-$A'$A'ÂŁ2- 83A1!>-!1@A683(W!2-2Ă­ -ÂŁ'0W

Co to znaczy spoĹ&#x201A;eczna odpowiedzialnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; uczelni? Co jest spoĹ&#x201A;eczna odpowiedzialnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;, a co niÄ&#x2026; nie jest? Prof. UEK dr hab. Janina Filek: Na temat tego, co to znaczy spoĹ&#x201A;eczna odpowiedzialnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; moĹźna by mĂłwiÄ&#x2021; dĹ&#x201A;ugo i znaleĹşÄ&#x2021; wiele róşnych okreĹ&#x203A;leĹ&#x201E; (tak jak to ma miejsce z definicjÄ&#x2026; spoĹ&#x201A;ecznej odpowiedzialnoĹ&#x203A;ci biznesu) w zaleĹźnoĹ&#x203A;ci od tego, czy przyjÄ&#x2026;Ä&#x2021; podejĹ&#x203A;cie bardziej filozoficzne czy bardziej praktyczne. Na potrzeby prac grupy roboczej ds. spoĹ&#x201A;ecznej odpowiedzialnoĹ&#x203A;ci uczelni (w skrĂłcie SOU), ktĂłra od ponad rok temu podjÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a dziaĹ&#x201A;ania na naszej uczelni przyjÄ&#x2122;to, Ĺźe spoĹ&#x201A;eczna odpowiedzialnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; uczelni to dobrowolne przyjÄ&#x2122;cie przez tÄ&#x2122; instytucjÄ&#x2122; zobowiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; spoĹ&#x201A;ecznych wykraczajÄ&#x2026;cych poza obowiÄ&#x2026;zki wynikajÄ&#x2026;ce z przepisĂłw prawa oraz wiÄ&#x2122;ksze otwarcie siÄ&#x2122; na wszystkich interesariuszy wewnÄ&#x2122;trznych i zewnÄ&#x2122;trznych, jak i Ĺ&#x203A;rodowisko naturalne w celu oddziaĹ&#x201A;ywania uczelni na ksztaĹ&#x201A;t i charakter rozwoju spoĹ&#x201A;ecznego, w szczegĂłlnoĹ&#x203A;ci poprzez lepsze ksztaĹ&#x201A;towanie postawy obywatelskiej studentĂłw. Z tej roboczej definicji wynika, Ĺźe owa spoĹ&#x201A;eczna odpowiedzialnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; to coĹ&#x203A; wiÄ&#x2122;cej niĹź jedynie przestrzeganie prawa. Przestrzeganie prawa jest oczywiĹ&#x203A;cie elementem koniecznym do zaistnienia moĹźliwoĹ&#x203A;ci bycia spoĹ&#x201A;ecznie odpowiedzialnym, bowiem jeĹ&#x203A;li ktoĹ&#x203A; nie przestrzega prawa to siĹ&#x201A;Ä&#x2026; rzeczy destrukcyjnie wpĹ&#x201A;ywa na stabilnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; spoĹ&#x201A;ecznÄ&#x2026;. Z drugiej jednak strony postawa spoĹ&#x201A;ecznej odpowiedzialnoĹ&#x203A;ci oznacza teĹź swoistego rodzaju aktywnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; przeciwstawiajÄ&#x2026;cÄ&#x2026; siÄ&#x2122; formuĹ&#x201A;owaniu i przyjmowaniu 1

zĹ&#x201A;ego prawa, destrukcyjnie oddziaĹ&#x201A;ujÄ&#x2026;cego na spoĹ&#x201A;eczeĹ&#x201E;stwo czy, jak w przypadku uczelni wyĹźszych, na ich gorsze funkcjonowanie. Niech za przykĹ&#x201A;ad takiej postawy posĹ&#x201A;uĹźy dyskusja jakiej podjÄ&#x2122;li siÄ&#x2122; Ryszard Tadeusiewicz i Antoni LigÄ&#x2122;za â&#x20AC;&#x201C; profesorowie AHG, ktĂłrzy w tekĹ&#x203A;cie â&#x20AC;&#x17E;Wady i zalety wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacjiâ&#x20AC;?1 poddali krytyce biurokratyczny mechanizm KRK, pokazujÄ&#x2026;c jednoczeĹ&#x203A;nie negatywne konsekwencje jego wdroĹźenia. Z podanej powyĹźej definicji wynika takĹźe, iĹź o ile dziaĹ&#x201A;ania zgodnie z prawem sÄ&#x2026; obowiÄ&#x2026;zkowe, a odpowiedzialnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; uczelni sprowadza siÄ&#x2122; do tzw. odpowiedzialnoĹ&#x203A;ci negatywnej czyli odpowiedzialnoĹ&#x203A;ci za zĹ&#x201A;amanie prawa, a wiÄ&#x2122;c za zĹ&#x201A;o, ktĂłre w ramach jej dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci zostaĹ&#x201A;o uczynione, to w przypadku odpowiedzialnoĹ&#x203A;ci pozytywnej ponosi ona odpowiedzialnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; za dobro, ktĂłre moĹźe uczyniÄ&#x2021;. Ale, co w tym przypadku wydaje siÄ&#x2122; byÄ&#x2021; najistotniejsze, owo dobro, jego zakres i charakter oddziaĹ&#x201A;ywania uczelnia wybiera w sposĂłb dobrowolny. OczywiĹ&#x203A;cie, im wiÄ&#x2122;ksza Ĺ&#x203A;wiadomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; przedstawicieli wspĂłlnoty akademickiej w obszarze moĹźliwoĹ&#x203A;ci oddziaĹ&#x201A;ywania uczelni na spoĹ&#x201A;eczeĹ&#x201E;stwo, tym wiÄ&#x2122;ksza wola do zwiÄ&#x2122;kszania pozytywnego oddziaĹ&#x201A;ywania i wchodzenie w gĹ&#x201A;Ä&#x2122;bsze relacje z poszczegĂłlnymi grupami interesariuszy. Obszar odpowiedzialnoĹ&#x203A;ci negatywnej jest zatem narzucony, podczas kiedy odpowiedzialnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; spoĹ&#x201A;eczna (pozytywna) jest wynikiem decyzji wspĂłlnoty i jej kreatywnej postawy. Problem jednak w tym, Ĺźe skoro uczelnia jest instytucjÄ&#x2026; publicznÄ&#x2026; to wielu jej pracow-

nikom wydaje siÄ&#x2122;, Ĺźe jej odpowiedzialnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; spoĹ&#x201A;eczna sprowadza siÄ&#x2122; wyĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznie do wypuszczania na rynek przyszĹ&#x201A;ych pracownikĂłw, zatem w samym procesie edukacyjnym zawiera siÄ&#x2122; juĹź wystarczajÄ&#x2026;ca dawka odpowiedzialnoĹ&#x203A;ci spoĹ&#x201A;ecznej. Otóş nie zupeĹ&#x201A;nie. Po pierwsze, rola uniwersytetu nie sprowadza siÄ&#x2122; wyĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznie do wypuszczania na rynek nowych pokoleĹ&#x201E; wyksztaĹ&#x201A;conych w wÄ&#x2026;skim zakresie â&#x20AC;&#x17E;robotnikowâ&#x20AC;?, o czym mĂłwiĹ&#x201A; dobitnie prof. Piotr Sztompka podczas swego wystÄ&#x2026;pienia w debacie retorskiej (str. 10). Do tradycyjnych zadaĹ&#x201E; uczelni naleĹźy rozwĂłj nauki, ale przede wszystkim ksztaĹ&#x201A;cenie i wychowywanie dobrych obywateli, a ostatnio takĹźe wspieranie dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E; na rzecz ochrony Ĺ&#x203A;rodowiska naturalnego. Po drugie, sprowadzajÄ&#x2026;c swÄ&#x2026; odpowiedzialnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; jedynie do taĹ&#x203A;mowego wypuszczania na rynek przyszĹ&#x201A;ych â&#x20AC;&#x17E;wyrobnikĂłwâ&#x20AC;? ograniczamy pole oddziaĹ&#x201A;ywania spoĹ&#x201A;ecznego instytucji o wielowiekowych tradycjach, sprowadzajÄ&#x2026;c wĹ&#x201A;asnÄ&#x2026; rolÄ&#x2122; do taĹ&#x203A;my edukacyjnej, czyli pieczÄ&#x2122;towania dyplomem ich przygotowania. Czy spoĹ&#x201A;eczna odpowiedzialnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; obejmuje wszystkie grupy, tworzÄ&#x2026;ce wspĂłlnotÄ&#x2122; akademickÄ&#x2026; uczelni? J.F.: SpoĹ&#x201A;eczna odpowiedzialnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, ale ta rzeczywista, a nie ta wÄ&#x2026;sko rozumiana, powinna obejmowaÄ&#x2021; wszystkich interesariuszy, zarĂłwno tych wewnÄ&#x2122;trznych czyli studentĂłw i pracownikĂłw, jak i tych zewnÄ&#x2122;trznych, np. wspĂłlnotÄ&#x2122; lokalnÄ&#x2122;, administracjÄ&#x2122;, media, firmy zatrudniajÄ&#x2026;ce naszych absolwentĂłw czy Ĺ&#x203A;rodowisko na-

W!&'<9-'>-$ATW-+ĂľA!T!&@-A!ÂŁ';@>683>!&A'2-!8!/3>@$,!1>!ÂŁ-)0!$/-VT^!<0!\Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x2039;28Â&#x2C6;T99WÂ&#x2039;Â&#x160;fÂ&#x152;Â?W

28Ç&#x201D;lÇ&#x201C;Ç&#x2022;md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;

ǢǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

cej nam od wieków autonomii, niż żeby zmuszono nas do tych zmian w sposób czysto administracyjny, sprowadzając nasz uniwersytet wyłącznie do sprawnie działającej taśmy produkcyjnej. Czy istnieje wyspecjalizowana jednostka odpowiedzialna za wdrażanie działań związanych z realizacją społecznej odpowiedzialności? J.F.: Jeszcze nie, choć od ponad roku w trybie wolontaryjnym i niesformalizowanym podjęła oddolne działania grupa robocza ds. SOU. Jaka jest historia realizowania postulatu społecznej odpowiedzialności przez naszą uczelnię? J.F.: Sądzę, że nie sposób odtworzyć tej historii, bowiem na dzisiejszą świadomość znaczenia tej idei, jak i uznania jej za jeden z ważnych elementów, wyróżniających naszą uczelnię na tle innych, składają się działania wielu naszych koleżanek i kolegów. Idea ta dojrzewała i nadal dojrzewa w głowach wielu, chodzi jedynie o to, aby uchwycić najbardziej właściwy moment do jej wykorzystania jako nowego narzędzia rozwojowego.

turalne, o którym nie należy zapominać. woju rynku czy instytucji, jaką są uczelnie, Tak jak grupa interesariuszy wewnętrznych bez odwoływania się do pojęcia społeczjest z góry określona, tak grupa interesa- nej odpowiedzialności. W przypadku Jesteśmy często wyróżniani i rozpoznawalriuszy zewnętrznych jest w pewnym sensie naszej uczelni tę świadomość potwierdza ni jako uczelnia społecznie odpowiedzialna płynna i od uczelni zależy, z którą z tych fakt wpisania tej idei do Strategii Uczelni – proszę rozwinąć ten wątek. grup nawiąże najsilniejsze relacje. Warto z 2010 roku. Z drugiej strony, mamy też jednak zauważyć, iż proces przechodzenia do czynienia z aktywnością wielu stuJ.F.: To, że jesteśmy często wyróżniani od wąsko rozumianej odpowiedzialności dentów czy pracowników naszej uczelni jako uczelnia społecznie odpowiedzialna do tej rzeczywiście społecznej, w ramach mających charakter działań prospołecz- jest dowodem, że część studentów i praktórej uczelnia nie tylko oddziałuje na po- nych. Należy zatem, korzystając z coraz cowników podejmuje działania na rzecz taszczególne segmenty, ale wywiera silny bardziej sprzyjającego klimatu, zastano- kiego wizerunku, ale te działania pozostają wpływ na rozwój całego społeczeństwa wić się nad charakterem całościowego jak dotąd w dużym rozproszeniu, czasami należy zacząć od budowania właściwych zaaplikowania tej idei do potrzeb naszej nawet nie wiemy o wielu z nich, bowiem relacji z interesariuszami wewnętrznymi. Uczelni, z jednoczesnym wykorzystaniem dotyczą wąskiej aktywności, prowadzonej całego jej bogatego potencjału. Aby stało przez wąskie grupy. Chodzi zatem o to, aby Jak SOU przejawia się w kontekście się to możliwe trzeba zacząć rozmawiać cały ten oddolny potencjał wykorzystać działalności UEK? i przekonać jeszcze nieprzekonanych, i połączyć z przyjętą Strategią. Chodzi też że dla dalszego rozwoju uniwersytetów o to, aby nie traktować tych działań jako J.F.: Nasza uczelnia wydaje się zmierzać w Polsce – jak powiedział prof. Sztompka niegroźnej aktywności grupki zapaleńców, w kierunku SOU. Mamy już świadomość, – potrzebna jest ich reaktywacja. Innymi ale uczynić je powszechnym podejściem, że bez względu na trwające teoretyczne słowy, lepiej żebyśmy my sami (nasza rozpoczynając tym samym proces konieczdyskusje nad ideą społecznej odpowie- wspólnota akademicka) dokonali wła- nej przemiany naszej uczelni w kierunku dzialności, czy to w obszarze działalności ściwych zmian koniecznych ze względu uniwersytetu XXI wieku. gospodarczej czy administracji publicznej, na przemiany cywilizacyjne, odzyskując dzisiaj już nie sposób dyskutować o roz- tym samym choćby część przysługują']LÇNXMHP\]UR]PRZÇ

Ǣǥ

28ǔlǓǕmd1!8A'$ǏǍǎǓ


3URIHVRU-DPHV.HQQHWK*DOEUDLWK ]JRĂ?FLQQ\PZ\NĂ&#x160;DGHPQD8(. @#-;2@!1'8@0!ŕĽ&#x2DC;90-'03231-9;!TÂŁ!<8'!;!ÂŁ-$A2@$,2!+8Ă&#x2022;&T+3ŕŚ&#x201D;$-Ä&#x161;2!2!9A'/$A'ÂŁ2- Ç&#x2013;-Ç&#x17D;Ç?+8<&2-!T>3&63>-'&A-2!A!6839A'2-'683(W;!2-9Ä&#x161;!>!>9-!0!W

P

rofesor Galbraith to autor wielu cenionych pozycji, wĹ&#x203A;rĂłd nich The End of Normal: The Great Crisis and the Future of Growth (2014) oraz Inequality and Instability: A Study of the World Economy Just Before the Great Crisis (2012). Obecnie prof. James K. Galbraith jest pracownikiem naukowym w Lyndon B. Johnson School of Public Affairs, University of Texas at Austin, a we wczeĹ&#x203A;niej zwiÄ&#x2026;zany byĹ&#x201A; z Uniwersytetami Yale i Harward oraz The Brookings Institution. W trakcie swojej wizyty prof. Galbraith wygĹ&#x201A;osiĹ&#x201A; niezwykle wartoĹ&#x203A;ciowy, otwarty wykĹ&#x201A;ad The measurement of inequality. Osoba profesora oraz interesujÄ&#x2026;ca, bieĹźÄ&#x2026;ca tematyka wykĹ&#x201A;adu po-

zwoliĹ&#x201A;y wypeĹ&#x201A;niÄ&#x2021; StarÄ&#x2026; AulÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;po brzegiâ&#x20AC;?. W trakcie spotkania profesor Galbraith przedstawiĹ&#x201A; metodologiczne problemy, zwiÄ&#x2026;zane z pomiarem nierĂłwnoĹ&#x203A;ci, a takĹźe zobrazowaĹ&#x201A; dynamikÄ&#x2122; procesu ich narastania w ujÄ&#x2122;ciu historycznym. TuĹź po wykĹ&#x201A;adzie miaĹ&#x201A;a miejsce oĹźywiona dyskusja, w trakcie ktĂłrej sĹ&#x201A;uchacze mogli uzyskaÄ&#x2021; dodatkowe informacje na temat spoĹ&#x201A;eczno-gospodarczych konsekwencji rosnÄ&#x2026;cych nierĂłwnoĹ&#x203A;ci oraz zalecenia dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E;, ktĂłre mogÄ&#x2026; zostaÄ&#x2021; podjÄ&#x2122;te, aby przeciwdziaĹ&#x201A;aÄ&#x2021; temu zjawisku. Profesor Galbraith przedstawiĹ&#x201A; dalsze informacje o wynikach swoich badaĹ&#x201E;, stosowanych przez niego metod mierzenia zjawiska nierĂłwnoĹ&#x203A;ci dochodowych. PrzedstawiĹ&#x201A; takĹźe refleksje co do moĹźliwoĹ&#x203A;ci wykorzystania narzÄ&#x2122;dzi polityki fiskalnej w celu Ĺ&#x201A;agodzeniu nierĂłwnoĹ&#x203A;ci dochodowych. WizytÄ&#x2122; profesora Galbraitha naleĹźy uznaÄ&#x2021; za szczegĂłlnie cennÄ&#x2026;, gdyĹź stanowi ona inspiracjÄ&#x2122; do wiÄ&#x2122;kszego zainteresowania naukowego naszego Ĺ&#x203A;rodowiska Ĺźywo dyskutowanymi w nauce ekonomii i polityki ekonomicznej zagadnieniami. Wyrazy podziÄ&#x2122;kowania naleĹźÄ&#x2026; siÄ&#x2122; rektorowi Andrzejowi ChochĂłĹ&#x201A;owi za objÄ&#x2122;cie wykĹ&#x201A;Ä&#x2026;du patronatem, a prof. StanisĹ&#x201A;awowi Owsiakowi za zorganizowanie tego szczegĂłlnego spotkania.

PJU RadosĹ&#x201A;aw Ĺ&#x161;lusarczyk .DWHGUD)LQDQVÂľZ

28Ç&#x201D;lÇ&#x201C;Ç&#x2022;md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;

Ǣnj


WYDARZENIA

-('1267.,

678'(1&,

â&#x20AC;&#x17E;PERSPECTIVES â&#x20AC;&#x201C; ([SHULHQFHV(QWUHSUHQHXULDO6SLULW &KDOOHQJHLQ6FKRRO(GXFDWLRQĂŤ ŕŚ&#x201D;83&0<!&!ŕĽ&#x2DC; <836'/90-$,-1WW'ধ2+'8!2!2->'89@;'$-' 03231-$A2@1 >8!03>-'8'!ÂŁ-A3>!2@#@Ä&#x161;'&<0!$@/2@683/'0;6;WV^  g ?6'8-'2$'9 2;8'68'2'<8-!ÂŁ6-8-;,!ÂŁÂŁ'2+'-2$,33ÂŁ &<$!ধ32\Ç&#x17D;

G

Ĺ&#x201A;Ăłwnym celem projektu byĹ&#x201A;o m.in. stworzenie europejskich modeli edukacji nauczycieli szkĂłĹ&#x201A; podstawowych i ponadpodstawowych w celu wspierania rozwoju ich umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci. ZaĹ&#x201A;oĹźeniem byĹ&#x201A;o takĹźe opracowanie metodologii ksztaĹ&#x201A;cenia w zakresie przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci i wykorzystania wiedzy na jej temat w wielu kontekstach, w ramach m.in. prowadzonych zajÄ&#x2122;Ä&#x2021; dydaktycznych. Projekt ten byĹ&#x201A; finansowany ze Ĺ&#x203A;rodkĂłw Komisji Europejskiej (program COMENIUS). DziaĹ&#x201A;ania w ramach projektu byĹ&#x201A;y realizowane w okresie od paĹşdziernika 2013 do grudnia 2015, w oĹ&#x203A;miu paĹ&#x201E;stwach czĹ&#x201A;onkowskich UE: WĹ&#x201A;oszech, Grecji, Austrii, Portugalii, Polsce, Belgii, Holandii i na WÄ&#x2122;grzech. W kaĹźdym z krajĂłw partnerskich projektu przeprowadzono analogiczny program badawczo-szkoleniowy. Koordynatorem projektu byĹ&#x201A;a wĹ&#x201A;oska organizacja TUCEP z siedzibÄ&#x2026; w Perugii. W trakcie trwania projektu â&#x20AC;&#x17E;Perspectiveâ&#x20AC;? zostaĹ&#x201A;y zrealizowane nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;ce dziaĹ&#x201A;ania: t przygotowano analizÄ&#x2122; kontekstowÄ&#x2026; diagnozujÄ&#x2026;cÄ&#x2026; sytuacjÄ&#x2122; edukacji 1

t

nauczycieli w Europie pod kÄ&#x2026;tem przekazywania wiedzy nt. przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci. MieĹ&#x203A;ciĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; w niej: analiza roli nauczycieli w róşnych krajach europejskich, narodowych strategii, dobrych praktyk, doĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; z dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E; pilotaĹźowych i przykĹ&#x201A;adĂłw sukcesĂłw edukacyjnych, metodologii wykorzystywanej w edukacji nauczycieli w zakresie przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci, podejĹ&#x203A;Ä&#x2021; i narzÄ&#x2122;dzi stosowanych w celu przyjÄ&#x2122;cia roli facylitatora, podstawowych kompetencji w dziedzinie przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci, staĹ&#x201A;ego rozwoju zawodowego nauczycieli w UE; przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli i studentĂłw â&#x20AC;&#x201C; odbyĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; spotkania w ramach study circles â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;kĂłĹ&#x201A; uczenia siÄ&#x2122;â&#x20AC;? z wykorzystaniem metodologii uczenia siÄ&#x2122; od siebie (peer learning), adresowanych do nauczycieli, jak teĹź praktykantĂłw szkĂłĹ&#x201A; podstawowych i ponadpodstawowych. SĹ&#x201A;uĹźyĹ&#x201A;y one wsparciu rozwoju ich umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci i metod wykorzystywanych w uczeniu przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci, w ramach róşnych przedmiotĂłw i w róşnych kontekstach;

t

t

opracowano Wirtualne Ĺ&#x161;rodowisko Uczenia siÄ&#x2122; (Virtual Learning Environment â&#x20AC;&#x201C; VLE), aplikacjÄ&#x2122; on-line, ktĂłra obejmuje materiaĹ&#x201A;y szkoleniowe, wskazĂłwki dla nauczycieli, przykĹ&#x201A;ady dobrych praktyk (w róşnych obszarach, dla róşnych poziomĂłw i typĂłw edukacji). Celem tej strony jest udostÄ&#x2122;pnienie interaktywnych narzÄ&#x2122;dzi dla nauczycieli pozwalajÄ&#x2026;cych im na dzielenie siÄ&#x2122; posiadanym doĹ&#x203A;wiadczeniem oraz rozpowszechnianie pomysĹ&#x201A;Ăłw i metod dotyczÄ&#x2026;cych edukacji przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci2; przeprowadzono spotkania (grupy fokusowe) z przedsiÄ&#x2122;biorcami, menedĹźerami, szkoleniowcami, dyrektorami szkĂłĹ&#x201A; oraz przedstawicielami wĹ&#x201A;adz samorzÄ&#x2026;dowych, celem okreĹ&#x203A;lenia gĹ&#x201A;Ăłwnych wyzwaĹ&#x201E;, barier i szans dla przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci, finalnie zaĹ&#x203A; zgromadzenia rekomendacji dla edukacji w duchu przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci i opracowania nowego programu nauczania i szkolenia nauczycieli oraz facylitatorĂłw.

  g83/'$;23WÂ&#x152;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x152;Â&#x152;ffÂ&#x2C6;fÂ&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x160;fÂ&#x2C6;f f fW ;832!,ħ6ÂŞaa>>>U6'896'$ŕŁ&#x2026;='683/'$;U'<a6ÂĄ/'9;&39;Ăľ62!8Ă&#x2022;>2-'৚&ÂŁ!63ÂŁ90-$,2!<$A@$-'ÂŁ-W<৚!$AĂľŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;368!$3>!2@$,1!;'8-!Ä&#x161;Ă&#x2022;>/'9;>/ĂľA@0<63ÂŁ90-1-13৚2!9-ĂľA2-Ă­A!63A2!ŕŁ&#x2014; 63A!8'/'9;83>!2-<>638;!ÂŁ<W Â&#x2030;

ǢÓ?

28Ç&#x201D;lÇ&#x201C;Ç&#x2022;md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;


W zaĹ&#x201A;oĹźeniu projekt sĹ&#x201A;uĹźyÄ&#x2021; miaĹ&#x201A; gĹ&#x201A;Ăłwnie nauczycielom oraz studentom przygotowujÄ&#x2026;cym siÄ&#x2122; do tego zawodu. Cykl szkoleĹ&#x201E; adresowany byĹ&#x201A; do uczÄ&#x2026;cych na wszystkich szczeblach edukacji szkolnej. Jego celem strategicznym byĹ&#x201A;o wpĹ&#x201A;yniÄ&#x2122;cie na postawy i przekonania uczÄ&#x2026;cych tak, aby przekazywali je dalej â&#x20AC;&#x201C; uczniom, innym nauczycielom, rodzicom â&#x20AC;&#x201C; stajÄ&#x2026;c siÄ&#x2122; swoistymi facylitatorami przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci. Z informacji zwrotnych, ktĂłre udaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; zebraÄ&#x2021;, zarĂłwno w trakcie, jak i pod koniec wszystkich spotkaĹ&#x201E;, projekt speĹ&#x201A;niĹ&#x201A; opracowane na wstÄ&#x2122;pnie zaĹ&#x201A;oĹźenia, a uczestnicy wyrazili gotowoĹ&#x203A;Ä&#x2021; udziaĹ&#x201A;u w przyszĹ&#x201A;ych, podobnych inicjatywach, ktĂłre bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; rozwijane na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Seminarium podsumowujÄ&#x2026;ce odbyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; w Kerkrade w Holandii, w dniach 15-17 wrzeĹ&#x203A;nia 2015. W trakcie pobytu na poĹ&#x201A;udniu Holandii uczestnicy projektu odwiedzili dwie modelowe szkoĹ&#x201A;y, St. Martinus Primary School oraz Niekee Secondary School. W placĂłwkach tych prowadzone sÄ&#x2026; autorskie programy rozwoju u dzieci i mĹ&#x201A;odzieĹźy kompetencji transwersalnych. W szczegĂłlnoĹ&#x203A;ci Niekee School stanowi przykĹ&#x201A;ad obiektu edukacyjnego kompleksowo zaprojektowanego w celu wspierania rozwoju zrĂłwnowaĹźonej edukacji, wychowania, rozrywki i opieki. SzkoĹ&#x201A;a wychodzi

na przeciw potrzebom uczniĂłw, tak pod kÄ&#x2026;tem przyjaznej architektury, dopasowania zajÄ&#x2122;Ä&#x2021; do zainteresowaĹ&#x201E;, jak teĹź kadry nauczycielskiej, ktĂłra dobrana jest ze szczegĂłlnÄ&#x2026; dbaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; pod kÄ&#x2026;tem kompetencji i cech osobowych. Wizyta w tym miejscu zrobiĹ&#x201A;a na badaczach i nauczycielach z projektu Perspective duĹźe wraĹźenie. WskazaÄ&#x2021; naleĹźy bez wÄ&#x2026;tpienia, Ĺźe tego typu placĂłwki powinny byÄ&#x2021; dostÄ&#x2122;pne rĂłwnieĹź w Polsce. W starym klasztorze, bÄ&#x2122;dÄ&#x2026;cym jednoczeĹ&#x203A;nie nowoczesnym kompleksem konferencyjno-hotelowym w Kerkrade odbyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; seminarium prezentujÄ&#x2026;ce wyniki projektu dla nauczycieli przybyĹ&#x201A;ych z caĹ&#x201A;ej Holandii. OdbyĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; teĹź warsztaty, w trakcie ktĂłrych uczestnicy mogli porĂłwnaÄ&#x2021; róşne style i podejĹ&#x203A;cia pedagogiczne, dominujÄ&#x2026;ce w ich krajach. Bardzo waĹźnym rezultatem dwuletnich prac, byĹ&#x201A;o opracowanie programĂłw szkolenia przedsiÄ&#x2122;biorczych nauczycieli i facylitatorĂłw przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci. ZĹ&#x201A;oĹźyĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; na to wieloetapowe prace wykonywane rĂłwnolegle przez 8 partnerĂłw projektu w Europie. Mowa tu m.in. o opracowaniu analizy sytuacji edukacyjnej w poszczegĂłlnych krajach, w tym szczegĂłlnie uwypuklenie, w jaki sposĂłb aktualnie przygotowuje siÄ&#x2122; nauczycieli do rozwijania u uczniĂłw postaw przedsiÄ&#x2122;biorczych. Analiza kontekstowa programĂłw nauczania pozwoliĹ&#x201A;a

wskazaÄ&#x2021; ich mocne i sĹ&#x201A;abe strony oraz obszary do skorygowania. Kolejnym krokiem byĹ&#x201A;o zbieranie informacji bezpoĹ&#x203A;rednio od nauczycieli â&#x20AC;&#x201C; poprzez wystandaryzowane wywiady. Przeprowadzono teĹź cykl szkoleĹ&#x201E; dla nauczycieli i studentĂłw kierunkĂłw pedagogicznych (min. Studium Pedagogicznego UEK), w formule study circles. StanowiĹ&#x201A;y one swego rodzaju sposĂłb wypeĹ&#x201A;niania luk w formalnym systemie edukacji, dostarczyĹ&#x201A;y uczÄ&#x2026;cym narzÄ&#x2122;dzi gotowych do bezpoĹ&#x203A;redniego wykorzystania w ich codziennej pracy. JednoczeĹ&#x203A;nie przekazano im wsparcie motywacyjne oraz merytoryczne z obszaru wiedzy psychologicznej i ogĂłlnorozwojowej. Ostatni warsztat z tego cyklu miaĹ&#x201A; formuĹ&#x201A;Ä&#x2122; seminarium, na ktĂłre zaproszono wszystkich uczestnikĂłw szkoleĹ&#x201E; oraz naukowcĂłw, przedsiÄ&#x2122;biorcĂłw, dyrektorĂłw szkĂłĹ&#x201A; i menedĹźerĂłw. Seminarium to odbyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; w kwietniu 2015 r., w Starej Auli na UEK. Kolejne dziaĹ&#x201A;ania, to prowadzone grupy fokusowe, do udziaĹ&#x201A;u w ktĂłrych zaproszono wielu ekspertĂłw, pracujÄ&#x2026;c nad zgromadzonym we wczeĹ&#x203A;niejszych etapach materiaĹ&#x201A;em. W trakcie tych spotkaĹ&#x201E; byli obecni m.in. dr MaĹ&#x201A;gorzata Jantos, wiceprzewodniczÄ&#x2026;ca Rady Miasta Krakowa, prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz mgr Iwo WroĹ&#x201E;ski, dyrektor ZespoĹ&#x201A;u SzkĂłĹ&#x201A; OgĂłlnoksztaĹ&#x201A;cÄ&#x2026;cych STO.

$A'9;2-$@83/'0;<'896'$ধ='963&$A!9)2!ÂŁ2'+39'1-2!8-<1>#&-/3ÂŁ&<$T'808!&'T 3ÂŁ!2&-!T>8A'9-'ŕĽ&#x2DC;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x152;

28Ç&#x201D;lÇ&#x201C;Ç&#x2022;md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;

Ǣǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Opisane działania zaowocowały przygotowaniem programów kształcenia przedsiębiorczych nauczycieli, którzy mają stawać się facylitatorami postaw przedsiębiorczych w swoich środowiskach zawodowych (młodzież, kadra, władze, struktury, system). Powinni oni stać się liderami opinii zarówno w swoim otoczeniu, jak też w jednostkach i placówkach, w których na co dzień mają kontakt z młodzieżą. Wypracowane materiały – opracowania, analizy, raporty ze szkoleń, stworzony program, jak i też linki do przydatnych w pracy edukacyjnej serwisów, gier, baz danych – opublikowane są na stronie projektu Perspective. Są one dostępne nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych (większość materiałów przygotowana jest w języku angielskim, część z nich jest jednak w języku polskim). Wcześniejsze zjazdy robocze i seminaria Projektu odbyły się w Perugii (Włochy) w grudniu 2013 (uczestniczyli w nim dr Katarzyna Tarnawska, dr Tomasz Kusio, dr Mariusz Makowski), w Atenach (Grecja) lipiec 2014 (uczestniczyli w nich dr. Małgorzata Wypych, dr Mariusz Makowski), w Aveiro (Portugalia) w marcu 2015 (dr. M. Makowski). Równolegle, w ramach jednego z działań w projekcie, wydano dwie wieloroz-

!/õ$-!>!9-99$,33£-2;!8ধ2<9> ''8£'2T 3£!2&-!

działowe, recenzowane monografie. Tytuły tioning and development of an publikacji są następujące: organization, Department of Organizational Behaviour, Cra1. Makowiec M., Kusio T., Management of entrepreneurship cow University of Economics, in a knowledge based economy. ISBN: 978-83-941580-4-0; 978The issue of knowledge and in83-941580-5-7, Cracow 2015, pp. tellectual capital management, 226. Department of Organizational W pierwszej publikacji, która zawiera Behaviour, Cracow University 16 rozdziałów, zostały opisane następuof Economics, ISBN: 978-83- jące aspekty: 941580-6-4; 978-83-941580-7-1, t rozwijanie i praktyczne wykorzyCracow 2015, pp. 222. stanie wiedzy w organizacjach, 2. Kusio T., Makowiec M., Entret rola zasobów niematerialnych preneurship management. Funcw przeobrażeniach organizacyjnych,

;>!8;!!8$,-;'0;<8!'096'8@1'2;!£2'/9A03Ě@-'0''T3'8132&T 3£!2&-!

Ǣӑ

28ǔlǓǕmd1!8A'$ǏǍǎǓ


t

instrumenty wspomagajÄ&#x2026;ce rozwĂłj, transfer i wykorzystanie wiedzy w organizacjach, t zmiany i trendy zachodzÄ&#x2026;ce w zarzÄ&#x2026;dzaniu zasobami ludzkimi w obliczu nowych wyzwaĹ&#x201E;. Druga monografia zawiera 15 rozdziaĹ&#x201A;Ăłw. KsiÄ&#x2026;Ĺźka zostaĹ&#x201A;a podzielona na cztery czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci, ktĂłre omawiajÄ&#x2026; nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;ce zagadnienia: t przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;Ä&#x2021; akademicka, t komercjalizacja badaĹ&#x201E; naukowych, t zarzÄ&#x2026;dzanie innowacjami, t rozwĂłj organizacji. Monografie sÄ&#x2026; podsumowaniem realizacji projektu. PoruszajÄ&#x2026; one niezwykle waĹźne i aktualne obecnie tematy zwiÄ&#x2026;zane z szeroko pojÄ&#x2122;tÄ&#x2026; przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;, a w szczegĂłlnoĹ&#x203A;ci w zakresie sektora szkolnictwa. Aspekty dotyczÄ&#x2026;ce przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci, rozwoju organizacji, innowacyjnoĹ&#x203A;ci, zarzÄ&#x2026;dzania wiedzÄ&#x2026; i zasobami niematerialnymi, aktywnej wspĂłĹ&#x201A;pracy naukowcĂłw z biznesem/przemysĹ&#x201A;em oraz komercjalizacja badaĹ&#x201E; naukowych, sÄ&#x2026; w dzisiejszej dobie bardzo waĹźne i wraz z upĹ&#x201A;ywem czasu ich znaczenie bÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; jeszcze zwiÄ&#x2122;kszaĹ&#x201A;o. Opracowania, w opinii autorĂłw, mogÄ&#x2026; stanowiÄ&#x2021; cenne wsparcie dla wszystkich osĂłb, ktĂłre poszukujÄ&#x2026; informacji na temat szeroko pojÄ&#x2122;tego zarzÄ&#x2026;dzania organizacjami, studentĂłw wszystkich kierunkĂłw studiĂłw, nauczycieli i pracownikĂłw naukowych oraz kadry zarzÄ&#x2026;dzajÄ&#x2026;cej wszystkich szczebli w róşnego typu instytucjach. MoĹźna zauwaĹźyÄ&#x2021; wielowÄ&#x2026;tkowoĹ&#x203A;Ä&#x2021; treĹ&#x203A;ci poruszanych w publikacjach, co zwiÄ&#x2026;zane jest bezpoĹ&#x203A;rednio z interdyscyplinarnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; zainteresowaĹ&#x201E; osĂłb, ktĂłrzy sÄ&#x2026; autorami poszczegĂłlnych rozdziaĹ&#x201A;Ăłw. Na uwagÄ&#x2122; zasĹ&#x201A;uguje fakt, Ĺźe poszczegĂłlne opracowania zostaĹ&#x201A;y przygotowane przez osoby reprezentujÄ&#x2026;ce Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;cznie 23 róşne podmioty, w tym gĹ&#x201A;Ăłwnie oĹ&#x203A;rodki naukowe i naukowo badawcze. Teksty byĹ&#x201A;y przygotowane takĹźe przez praktykĂłw zarzÄ&#x2026;dzania, ktĂłre kaĹźdorazowo poruszali zagadnienia zwiÄ&#x2026;zane z implementacjÄ&#x2026; prowadzonych przez siebie badaĹ&#x201E;. WĹ&#x203A;rĂłd autorĂłw znalazĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; dziewiÄ&#x2122;ciu reprezentantĂłw, pochodzÄ&#x2026;cych z Hiszpanii, Litwy, WĹ&#x201A;och i Serbii. Recenzentami obu publikacji byli przedstawiciele zagranicznych oĹ&#x203A;rodkĂłw naukowych, profesorowie, gĹ&#x201A;Ăłwnie z Hiszpanii oraz Polski.

Opracowania, zawarte w monografii mo- biorcze, naleĹźy nie tylko uwzglÄ&#x2122;dniaÄ&#x2021; uczestgÄ&#x2026; pobudziÄ&#x2021; do refleksji i dyskusji, a zarazem nictwo w zajÄ&#x2122;ciach z zakresu przedsiÄ&#x2122;biorstaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; inspiracjÄ&#x2026; do rozwijania poruszanych czoĹ&#x203A;ci, co ma obecnie miejsce w szkoĹ&#x201A;ach, tematĂłw, oraz przyczyniÄ&#x2021; siÄ&#x2122; do usprawnienia na róşnych poziomach edukacji. NaleĹźy funkcjonowania juĹź dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;cych organizacji. takĹźe zastosowaÄ&#x2021; odpowiednie metody dyTematyka, ktĂłrej dotyczyĹ&#x201A; projekt, a wiÄ&#x2122;c daktyczne o wymiarze przedsiÄ&#x2122;biorczym (gry gĹ&#x201A;Ăłwnie metodologa ksztaĹ&#x201A;cenia w zakresie symulacyjne, interaktywne Ä&#x2021;wiczenia, studia przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci i wykorzystanie wiedzy przypadkĂłw itp.). Przeniesienie ciÄ&#x2122;Ĺźaru eduna jej temat w wielu kontekstach, jest i bÄ&#x2122;dzie kacji postaw przedsiÄ&#x2122;biorczych na poziom bardzo waĹźnym aspektem nie tylko w Polsce, edukacji poprzedzajÄ&#x2026;cy uczelniÄ&#x2122; pozwala ale jak wykazaĹ&#x201A;y badania - na pewno takĹźe na objÄ&#x2122;cie szerszej grupy osĂłb tÄ&#x2026; edukacjÄ&#x2026; w innych europejskich krajach. (rĂłwnieĹź tych, ktĂłre nie kontynuujÄ&#x2026; później DziÄ&#x2122;ki realizacji projektu PERSPECTIVE nauki na studiach), co byĹ&#x201A;o w zamyĹ&#x203A;le jednÄ&#x2026; udaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; dowieĹ&#x203A;Ä&#x2021;, Ĺźe uczenie przedsiÄ&#x2122;bior- z gĹ&#x201A;Ăłwnych przesĹ&#x201A;anek, przyĹ&#x203A;wiecajÄ&#x2026;cych czoĹ&#x203A;ci to bardzo waĹźne wyzwanie w dobie realizacji tego projektu. gospodarki opartej na wiedzy. SkutecznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; edukacji przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci jest tym wiÄ&#x2122;ksza, im intensywniejsza i bardziej przemyGU Mariusz Makowski .DWHGUD3V\FKRORJLLL'\GDNW\NL8(. Ĺ&#x203A;lana jest strategia podejmowanych dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E; GU Tomasz Kusio, we wskazanych obszarach. Bez wÄ&#x2026;tpienia wykorzystanie nowoczesnych narzÄ&#x2122;dzi in- ']LDĂ&#x160;:VSÂľĂ&#x160;SUDF\0LĂ&#x2021;G]\QDURGRZHM8(. GU Marek Makowiec formatycznych i wsparcie dobrymi praktyka0HQHGĂ&#x2014;HU3URMHNWX.DWHGUD=DFKRZDĂ&#x152; mi, moĹźe byÄ&#x2021; tu bardzo przydatne. By mĂłc 2UJDQL]DF\MQ\FK8(. wyksztaĹ&#x201A;ciÄ&#x2021; odpowiednie postawy przedsiÄ&#x2122;-

28Ç&#x201D;lÇ&#x201C;Ç&#x2022;md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;

ǢǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

6SUDZR]GDZF]RĂ?Ă&#x2026;LUHZL]MD Ä&#x2020;QDQVRZDĂĽ XZDUXQNRZDQLD HNRQRPLF]QHVSRĂ&#x160;HF]QHLUHJXODF\MQH &2-!$,Ç&#x17D;Ç?fÇ&#x17D;Ç&#x17D;+8<&2-!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;8W!;'&8!!$,<203>3ŕŚ&#x201D;$- -2!293>'/ A38+!2-A3>!Ä&#x161;!1-Ăľ&A@2!83&3>Ă­032('8'2$/Ăľ63&;@;<Ä&#x161;'1^68!>3A&!>$A3ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014; -8'>-A/!)2!293>!g<>!8<203>!2-!'03231-$A2'T963Ä&#x161;'$A2'-8'+<ÂŁ!$@/2'\W #8!&@632!&Ç&#x17D;Ç?Ç?39Ă&#x2022;#8'68'A'2;</Ă­$@$,ŕŚ&#x201D;83&3>-903!0!&'1-$0-'T68!0;@0Ă&#x2022;> 8!$,<203>3ŕŚ&#x201D;$-38!A68A'&9;!>-$-'ÂŁ'38+!2-A!$/-A!>3&3>@$,W032('8'2$/->A-þ£- <&A-!Ä&#x161; 3ŕŚ&#x201D;$-'A3ÂŁ90-T-'ÂŁ0-'/8@;!2--T-'1-'$TÄ&#x161;3$,T<1<2--T 8!2$/-TA'$, -8!A@ÂŁ--1-!Ä&#x161;@1-'/9$'> 3;'ÂŁ<!&-9932ÂŁ<W

U

roczystego otwarcia konferencji w zastÄ&#x2122;pstwie kierownika Katedry RachunkowoĹ&#x203A;ci Finansowej prof. dr hab. BronisĹ&#x201A;awa Micherdy dokonaĹ&#x201A; prof. UEK dr hab. Mariusz Andrzejewski. PowitaĹ&#x201A; on licznie przybyĹ&#x201A;ych goĹ&#x203A;ci zagranicznych oraz przedstawicieli nauki i praktyki z Polski. W imieniu wĹ&#x201A;adz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wszystkich GoĹ&#x203A;ci bardzo serdeczniepowitaĹ&#x201A; Pan Prorektor prof. dr hab. Andrzej SokoĹ&#x201A;owski, ktĂłry ĹźyczyĹ&#x201A; owocnych obrad, dyskusji i rzeczowych wnioskĂłw w piÄ&#x2122;knym, krĂłlewskim mieĹ&#x203A;cie Krakowie. Tegoroczna Konferencja zostaĹ&#x201A;a podzielona na szeĹ&#x203A;Ä&#x2021; sesji tematycznych. Pierwszego dnia obrad odbyĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; dwie sesje z tĹ&#x201A;umaczeniem symultanicznym. Pierwsza pod przewodnictwem prof. CÄ&#x192;tÄ&#x192;lina Albu dotyczyĹ&#x201A;a wspĂłĹ&#x201A;czesnych uwarunkowaĹ&#x201E; rachunkowoĹ&#x203A;ci i sprawozdawczoĹ&#x203A;ci przedsiÄ&#x2122;biorstw. Zabrali w niej gĹ&#x201A;os goĹ&#x203A;cie z zagranicy: prof. David Alexander z Uniwersytetu w Birmingham w Wielkiej Brytanii, prof. Charles H. Cho

ÇŁÇĄ

28Ç&#x201D;lÇ&#x201C;Ç&#x2022;md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;

z ESSEC Business School we Francji oraz prof. dr hab. Dorota Dobija, reprezentujÄ&#x2026;ca AkademiÄ&#x2122; Leona KoĹşmiĹ&#x201E;skiego. Druga sesja, prowadzona w formie dyskusji panelowej pod przewodnictwem prof. UEK dr hab. Mariusza Andrzejewskiego, byĹ&#x201A;a poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cona kierunkom badaĹ&#x201E; w sprawozdawczoĹ&#x203A;ci i rewizji finansowej. PozwoliĹ&#x201A;a ona na wymianÄ&#x2122; poglÄ&#x2026;dĂłw i doĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; z zakresu teorii i praktyki rachunkowoĹ&#x203A;ci na temat oczekiwaĹ&#x201E; oraz moĹźliwoĹ&#x203A;ci prowadzenie prac naukowo-badawczych, podejmujÄ&#x2026;cych problematykÄ&#x2122; sprawozdawczoĹ&#x203A;ci i rewizji finansowej. W roli prelegentĂłw wystÄ&#x2026;pili: prof. UE dr hab. MirosĹ&#x201A;awa KwiecieĹ&#x201E;, prof. UE dr hab. BartĹ&#x201A;omiej Nita, prof. dr hab. Dariusz WÄ&#x2122;dzki, prof. SGH, dr hab. Joanna WielgĂłrska-LeszczyĹ&#x201E;ska oraz dr Konrad GrabiĹ&#x201E;ski. Wieczorem GoĹ&#x203A;cie zwiedzili podziemia Rynku GĹ&#x201A;Ăłwnego oraz kontynuowali dyskusjÄ&#x2122; na kolacji integracyjnej w Restauracji Kompania Kuflowa w Sukiennicach. W drugim dniu konferencji sesje byĹ&#x201A;y prowadzone rĂłwnolegle w jÄ&#x2122;zyku polskim

i angielskim. Sesjom angielskim przewodniczyli prof. Charles H. Cho z Francji oraz prof. David Alexander z Wielkiej Brytanii. W tych sesjach prelegenci z Niemiec, WĹ&#x201A;och, Rumunii, Czech, Brazylii i Polski dyskutowali na temat zakresu ujawnieĹ&#x201E; informacji korporacyjnych oraz ram regulacyjnych sprawozdawczoĹ&#x203A;ci finansowej. W pierwszej sesji swoje prace zaprezentowali prof. dr Karsten Eisenschmidt, dr Agnieszka Herdan, dr Kinga Bauer, dr Joanna Dyczkowska oraz dr Karol M. Klimczak. Natomiast w drugiej wynikami prowadzonych badaĹ&#x201E; podzielili siÄ&#x2122; prof. Nadia Albu, prof. Vladislaw Pavlat, prof. dr Richardo Sichel, prof. UEK dr hab. Piotr WĂłjtowicz oraz dr Alina Vladu. Sesje w jÄ&#x2122;zyku polskim pod przewodnictwem dr hab. inĹź. BogusĹ&#x201A;awy Bek-Gaik oraz dr hab. Marcina JÄ&#x2122;drzejczyka dotyczyĹ&#x201A;y nowych koncepcji w sprawozdawczoĹ&#x203A;ci przedsiÄ&#x2122;biorstw oraz rewizji i sprawozdawczoĹ&#x203A;ci finansowej. Prelegentami w obu sesjach byli: prof. UE dr hab. BartĹ&#x201A;omiej Nita, dr Beata DratwiĹ&#x201E;ska-Kania, dr Angelika Kaczmarczyk, dr Katarzyna Piotrowska, dr Marcin


StÄ&#x2122;pieĹ&#x201E;, dr hab. PaweĹ&#x201A; Bielawski, dr Danuta Krzywda, dr Piotr Oleksyk, dr Jolanta WiĹ&#x203A;niewska oraz mgr Gabriela Ballion. W przerwie miÄ&#x2122;dzy sesjami plenarnymi GoĹ&#x203A;cie mieli moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; kontynuowania dyskusji podczas sesji plakatowej w jÄ&#x2122;zyku angielskim. W tej formie swoje prace przygotowane we wspĂłĹ&#x201A;autorstwie zaprezentowali: prof. dr Karsten Eisenschmidt i dr hab. Joanna Krasodomska, dr Carmen Giorgiana Bonaci i dr Victor Bogdan Oprean oraz dr Antonella Russo, dr Agnieszka Herdan i dr Lorenzo Neri, jak rĂłwnieĹź dr Wojciech Hasik oraz dr Dan Dacian Cuzdriorean. Konferencja pozwoliĹ&#x201A;a na wymianÄ&#x2122; doĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; miÄ&#x2122;dzynarodowych, integracjÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;rodowiska zwiÄ&#x2026;zanego z rachunkowoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; 83(W &8,!#W!8-<9A2&8A'/'>90-3;>-'8!32('8'2$/Ăľ zwrĂłciĹ&#x201A;a teĹź uwagÄ&#x2122; na wiele zagadnieĹ&#x201E; z zakresu teorii i praktyki sprawozdawczoĹ&#x203A;ci i reCzas trwania konferencji uniemoĹźliwiĹ&#x201A; wizji finansowej w kontekĹ&#x203A;cie uwarunkowaĹ&#x201E; prezentacjÄ&#x2122; wszystkich przygotowanych ekonomicznych, spoĹ&#x201A;ecznych i regulacyjnych. referatĂłw, dlatego zostaĹ&#x201A;y one ujÄ&#x2122;te w puZamykajÄ&#x2026;c KonferencjÄ&#x2122; prof. UEK dr hab. blikacji ksiÄ&#x2026;Ĺźkowej pt: â&#x20AC;&#x17E;SprawozdawczoĹ&#x203A;Ä&#x2021; Mariusz Andrzejewski podsumowaĹ&#x201A; obrady, i rewizja finansowa: uwarunkowania ekopodziÄ&#x2122;kowaĹ&#x201A; uczestnikom za udziaĹ&#x201A; oraz nomiczne, spoĹ&#x201A;eczne i regulacyjneâ&#x20AC;? pod zaprosiĹ&#x201A; wszystkich na kolejnÄ&#x2026; KonferencjÄ&#x2122;, redakcjÄ&#x2026; prof. dr hab. BronisĹ&#x201A;awa Micherdy, ktĂłra zostanie zorganizowana przez KatedrÄ&#x2122; wydanej przez Uniwersytet Ekonomiczny RachunkowoĹ&#x203A;ci Finansowej w 2017 roku. w Krakowie (26 referatĂłw) oraz publikacji Profesor zwrĂłciĹ&#x201A; takĹźe uwagÄ&#x2122; na waĹźny elektronicznej pt: â&#x20AC;&#x17E;WspĂłĹ&#x201A;czesne uwarunkoefekt koĹ&#x201E;cowy konferencji czyli publikacje wania sprawozdawczoĹ&#x203A;ci i rewizji finansowejâ&#x20AC;? w wersji papierowej i elektronicznej. pod redakcjÄ&#x2026; dr hab. Joanny Krasodomskiej i dr hab. Katarzyny Ĺ&#x161;wietli, ktĂłrej wydawcÄ&#x2026;

byĹ&#x201A;a Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (38 referatĂłw). W podsumowaniu naleĹźy zĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; podziÄ&#x2122;kowania wszystkim uczestnikom konferencji, sponsorom i patronom medialnym oraz ĹźyczyÄ&#x2021; wykorzystania w dalszej pracy naukowej, dydaktycznej i dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci gospodarczej wnioskĂłw i propozycji wynikajÄ&#x2026;cych z odbytych obrad.

GUSylwia Krajewska .DWHGUD5DFKXQNRZRĂ?FL)LQDQVRZHM8(.

3ŕŚ&#x201D;$-'-38+!2-A!;38A@32('8'2$/-63&$A!93#8!&l3&ÂŁ'>'/mV&8,!#W!;!8A@2!२>-';ÂŁ!T683(W &8,!#W!8;Ä&#x161;31-'/-;!T&8!2<;!8A@>&!T&8328!& 8!#-ŕĽ&#x2DC;90-T683(W &8,!#W !8-<9A2&8A'/'>90-

28Ç&#x201D;lÇ&#x201C;Ç&#x2022;md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;

ǣǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

6HPLQDULDKDELOLWDF\MQH Z.DWHGU]H=DU]ÃG]DQLD 0LÇG]\QDURGRZHJR -'8>9A'A$@0£<963;0!क़T#õ&í$@$,(38<168'A'2;!$/->@2-0Õ>#!&!क़ 683>!&A32@$,68A'A,!#-£-;!2;Õ>T3&#@Ě39-õǎǒ+8<&2-!W

O

becnie proces wszczynania i przeprowadzania przewodów habilitacyjnych odbywa się na zasadach i w trybie określonym w przepisach ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Z 2014 r. poz. 1852, z późn. zm.). Zgodnie z art. 16 przywołanej ustawy do postępowania habilitacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej i wykazuje się istotną aktywnością naukową. Wspomniane osiągnięcia stanowić może m.in. dzieło opublikowane w całości lub w zasadniczej części, albo jednotematyczny cykl publikacji. Zainaugurowane w grudniu 2015 roku seminaria habilitacyjne to w zamierzeniu spotkania cykliczne, których celem będzie publiczne zaprezentowanie wyników badań prowadzonych w ramach przygotowania postępowania habilitacyjnego pracowników nauki związanych z dyscypliną zarządzania z różnych ośrodków naukowych. Pragnieniem pomysłodawcy spotkania, prof. dr. hab. Janusza Teczke, kierow-

ǣǣ

28ǔlǓǕmd1!8A'$ǏǍǎǓ

nika Katedry Zarządzania Międzynarodowego, jest tworzenie swoistej „grupy wsparcia” dla osób – nie tylko z naszej, ale i innych uczelni – które przechodzić będą procedurę postępowania awansowego. Podczas pierwszego spotkania dr Hanna Włodarkiewicz–Klimek z Katedry Zarządzania i Systemów Informatycznych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej przedstawiła założenia swoich badań dotyczących wpływu kapitału ludzkiego na kształtowanie zwinności przedsiębiorstw opartych na wiedzy. Szersze spojrzenie na omawiany aspekt prelegentka przedstawiła natomiast podczas wieczornego wystąpienia na posiedzeniu Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Dr Hanna Włodarkiewicz–Klimek zaprezentowała m.in. źródła i motywy podjęcia tematu oraz dotychczasowy dorobek literaturowy i empiryczny w tym zakresie. Omówiła również cele i hipotezy podlegające weryfikacji, jak również kluczowe zagadnienia, podjęte w analizowanym temacie (w tym elementy nowości), dotyczące głównie wiedzy będącej zasadniczym źródłem wartości kapitału ludzkiego oraz zmiany stanu i struktury kapitału ludzkiego

w gospodarce opartej na wiedzy w kontekście tworzenia warunków rozwoju zwinności organizacji. Poza główną bohaterką na seminarium gościli również prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński, prorektor Politechniki Poznańskiej oraz prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski z Politechniki Poznańskiej. Warto nadmienić, iż wieloletnie i przyjazne relacje pomiędzy Wydziałem Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej a Katedrą Zarządzania Międzynarodowego zainicjował i przed długie lata im patronował prof. dr hab. Jerzy Trzcieniecki. W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy naszej uczelni – z Katedry Analiz Strategicznych, Katedry Metod Organizacji i Zarządzania oraz organizatorzy – z Katedry Zarządzania Międzynarodowego. Po prezentacji odbyła się ciekawa i wnikliwa dyskusja, która pozwoliła spojrzeć na ten problem badawczy z wielu punktów widzenia. Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania! GU Monika Sady GU Agnieszka Żak .DWHGUD=DU]ÃG]DQLD 0LÇG]\QDURGRZHJR8(.


3;WV&832-0!!&@

28ǔlǓǕmd1!8A'$ǏǍǎǓ

ǣǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

:LHG]DHNRQRPLF]QD ]DZV]HZ\JU\ZD !>3&@ ÂŁ-16-!&@-'&A@ 03231-$A2'/3&#@Ä&#x161;@9-Ăľ>1<8!$, Ç&#x2022; 9;@$A2-!W308Ăľ+<1!Ä&#x161;363ÂŁ90-1&38@>!ÂŁ-A!$/-68A@9;Ă­6-Ä&#x161;3Ç&#x201C;Ç?<$A2-Ă&#x2022;>AÇ?Ç&#x201C; 9A0Ă&#x2022;Ä&#x161;A!Ä&#x161;363ÂŁ90-W

O

twarcia zawodĂłw dokonaĹ&#x201A; Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr hab.inĹź. Andrzej ChochĂłĹ&#x201A; wraz z prezesem OddziaĹ&#x201A;u Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, prof. dr hab. Andrzejem Pruskiem. W swoim wystÄ&#x2026;pieniu rektor zwrĂłciĹ&#x201A; uwagÄ&#x2122;, Ĺźe wszyscy obecni na sali jeszcze przed rozpoczÄ&#x2122;ciem zawodĂłw mogÄ&#x2026; czuÄ&#x2021; siÄ&#x2122; wygrani â&#x20AC;&#x201C; znaczenie wiedzy ekonomicznej we wspĂłĹ&#x201A;czesnym Ĺ&#x203A;wiecie jest bowiem nie do przecenienia. Zainteresowanie szeroko rozumianÄ&#x2026; ekonomiÄ&#x2026; i podjÄ&#x2122;ty przez mĹ&#x201A;odzieĹź wysiĹ&#x201A;ek na pew-

ÇŁÇĽ

28Ç&#x201D;lÇ&#x201C;Ç&#x2022;md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;

no zaprocentuje w przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci. Gospodarz spotkania podziÄ&#x2122;kowaĹ&#x201A; takĹźe nauczycielom-opiekunom naukowym olimpijczykĂłw za trud przygotowania ich do zawodĂłw. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej (OWE) jest ogĂłlnopolskim konkursem o tematyce ekonomicznej dla uczniĂłw szkĂłĹ&#x201A; ponadgimnazjalnych. Jest to jedno z najwiÄ&#x2122;kszych przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;Ä&#x2021; edukacyjnych, skierowanych do mĹ&#x201A;odzieĹźy, w Polsce. Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna mĹ&#x201A;odzieĹźy, umacnianie wiedzy o wspĂłĹ&#x201A;czesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniĂłw szczegĂłlnie uzdolnionych. PrzyjÄ&#x2122;ta

formuĹ&#x201A;a Olimpiady ma na celu zarĂłwno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myĹ&#x203A;lenia. KaĹźda edycja zawodĂłw odbywa siÄ&#x2122; pod innym hasĹ&#x201A;em przewodnim, ktĂłre w roku szkolnym 2015/2016 brzmi â&#x20AC;&#x17E;NierĂłwnoĹ&#x203A;ci spoĹ&#x201A;eczne a rozwĂłj gospodarczyâ&#x20AC;?. Patronat nad tegorocznymi zawody objÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; Prezes Narodowego Banku Polskiego, prof. dr hab. Marek Belka. Organizatorem zawodĂłw Olimpiady jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zawody Olimpia-


dy są trzystopniowe. Zakwalifikowanie do udziału w zawodach wyższego stopnia odbywa się na zasadach konkursu. Corocznie w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej bierze udział kilkanaście tysięcy uczniów z całej Polski (w bieżącej edycji było to ponad 12 tys. osób z 832 szkół, w samym tylko okręgu małopolskim było to prawie 1 tys. uczniów z 72 szkół). Najlepsi w kraju uczestnicy, którzy znajdą się wśród 100 finałowych zawodników, rywalizują o 30 tytułów laureata i 70 tytułów finalisty. Wśród nagród dla olimpijczyków są indeksy na studia, stypendia naukowe i nagrody pieniężne, laptopy, książki o tematyce ekonomicznej, staże i wyjazdy zagraniczne. Warto wspomnieć, że laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są między innymi przyjmowani na wszystkie kierunki oferowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – wymagane jest jedynie złożenie dokumentów, na podstawie których otrzymują oni maksymalną liczbę punktów z obydwu przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym. W prace Komitetu Głównego i Komitetu Okręgowego Olimpiady od lat zaangażowani są pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: prof. dr hab. Stanisław Owsiak (przewodniczący KG OWE), dr Czesława Pilarska (przewodnicząca KO OWE i prze-

wodnicząca jury zawodów okręgowych), dr Grzegorz Wałęga (sekretarz naukowy KG OWE), dr Ryszard Kowalski (członek KG OWE). W działalność Komitetu Okręgowego i prace jury zaangażowani są także dr hab. Wojciech Giza, dr Artur Pollok, mgr Jakub Kwaśnyoraz mgr Michał Michorowski. Nad organizacją i sprawnym przebiegiem zawodów w województwie małopolskim czuwa mgr Marta Pytel, która pełni funkcję sekretarza Komitetu Okręgowego. Gościnność Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie doskonale wpisuje się w misję krzewienia wiedzy ekonomicznej wśród

uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Z dużą pewnością można przypuszczać, że wielu uczestników biorących udział w tegorocznych zawodach okręgowych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wkrótce zasili szeregi studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Więcej informacji o Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej można znaleźć na stronie internetowej: owe.pte.pl

GUGrzegorz Wałęga .DWHGUD0LNURHNRQRPLL

28ǔlǓǕmd1!8A'$ǏǍǎǓ

ǣǦ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

'RELHJÊDNRÌFD;, $NDGHPLD5DFKXQNRZRÐFL 'HORLWWH

-2!Ě;'+383$A2'/'&@$/-0!&'1--!$,<203>3ঔ$-g$383$A2-'38+!2-A3>!2'+3 $@0£<>@0Ě!&Õ>-$!9'9;<&-'963ঔ>-õ$32@$,;'1!;@$'8!$,<203>3ঔ$--!<&@;<T 683>!&A32@$,68A'A96'$/!£-9;Õ>)81@'£3-ħ'g1-!Ě1-'/9$'ǎǏ9;@$A2-!W

W

zeszłym roku Akademia świętowała swoją dziesiątą, jubileuszową edycję, stwarzając tym samym okazję do wspomnień i podsumowań. Przypomnijmy zatem, iż Akademia Rachunkowości jest pierwszym tego typu programem edukacyjnym powstałym dzięki współpracy Uczelni z firmą zewnętrzną oraz pierwszą „akademią” organizowaną przez Deloitte w Polsce. Pilotażowy program warsztatów wystartował w 2006 roku. Formuła oraz program Akademii Rachunkowości zostały od zera przygotowana przez pracowników Deloitte Audyt w Krakowie i Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Idea programu okazała się strzałem w dziesiątkę zarówno dla firmy Deloitte, która z powodzeniem „przeszczepiła” Akademie na inne uczelnie w Polsce, jak i dla Katedry Ekonomikii Organizacji Przedsiębiorstw, która w nieco zmienionej formule zaczęła organizować „akademie” także z innymi zaprzyjaźnionymi firmami (Capgemini, Shell, Raiffeisen Bank), stając się wzorem dla wszystkich firm, zainteresowanych podobną współpracą z Uczelnią. Tą przetartą już ścieżką

ǣӐ

28ǔlǓǕmd1!8A'$ǏǍǎǓ

zaczęło w kolejnych latach podążać cie. Prestiż programu wynika jednak wiele polskich i zagranicznych firm, nie tylko z zawartości merytorycznej czego owocem jest obecnie współpraca prezentowanych treści oraz zaangażoz Uczelnią kilkudziesięciu podmiotów, wania w warsztaty specjalistów często mających własne „akademie”. Pomimo z najwyższej półki, ale także z formuły upływu lat i dzisiejszej powszechności doboru uczestników. Przypomnijmy, tego typu formy współpracy wydaje się, że spośród zapisanych (zwykle kilkuset że Akademia Rachunkowości Deloit- chętnych do wzięcia udziału w Akate pozostaje najbardziej prestiżowym demii) w procesie rekrutacji opartym i przynoszącym studentom największe na testach z umiejętności werbalnych, korzyści programem edukacyjnym or- matematycznych oraz z języka angielganizowanym na naszym Uniwersyte- skiego wybieranych jest około 40 naj-


lepszych. W ciągu dziasięciu edycji w testach rekrutacyjnych uczestniczyło ponad trzy tysiącestudentów. Certyfikatami ukończenia Akademii może się obecnie pochwalić około 450 osób. Corocznie spośród uczestników Akademii wybieranych jest kilku najlepszych, którzy otrzymują propozycję płatnych praktyk w Deloitte. W tym miejscu warto dodać, iż obecna kadra krakowskiego biura Deloitte Audyt liczy 35 osób, spośród których aż 21 (60%) to absolwenci poprzednich Akademii Rachunkowości. Tegoroczna Akademia, rozpoczęła się, jak zwykle, prowadzonymi od października zapisami. W tym roku udział w warsztatach zgłosiło aż 423 osoby, z których 203 pozytywnie zdało testy. Wyniki testów posłużyły do wyboru grupy 47 najlepszych. Wybrańcy przez następne trzy miesiące uczestniczyli w cyklu kilkugodzinnych spotkań, poświęconych zagadnieniom rachunkowości i audytu. Wśród tematów zajęć znalazły się: Badanie sprawozdania finansowego, Przegląd podatkowy, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej czy Symulator audytu – analiza przypadku. W tego typu warsztatach studenci szczególnie cenią sobie szkolenie umiejętności praktycznych, łączenie poznanych teorii z rzeczywistością gospodarczą i realiami pracy audytora. Na brak przykładów praktycznych słuchacze nie mogli narzekać – dla „nienasyconych” audytorzy zawsze zostawiali case’a jako pracę domową. Dodatkową zaletą tej formy szkoleń była możliwość obcowania i nieformalnych rozmów z osobami na co dzień pracującymi w firmie audytorskiej. Pracownicy Deloitte dzielili się więc swoją wiedzą, ciekawymi przypadkami oraz swoimi refleksjami dotyczącymi blasków i cieni pracy audytora. Po trzech miesiącach owocnej pracy nadszedł czas na podsumowanie i uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia Akademii Rachunkowości Deloitte. Ze strony Uniwersytetu w uroczystości wręczenia certyfikatów udział wzięli: dziekan Wydziału Zarządzania prof. UEK dr hab. Paweł Lula,

prof. UEK dr hab. Andrzej Jaki, kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw (współorganizatora warsztatów) oraz drWojciech Szymla, koordynator Akademii. Firmę Deloitte reprezentowali natomiast Krystyna Palka-Ichas–dyrektor krakowskiego biura Deloitte Audyt, Ewelina Froń-Wysoglądi, Tomasz Dorocki, starsi menedżerowie w dziale audytu oraz Karolina Proczek-Lempkowska, koordynator w dziale zasobów ludzkich. Warto zaznaczyć że Pani Dyrektor – wtedy jako prowadząca warsztaty – inaugurowała także pierwszą Akademię Rachunkowości w 2006 roku, a w grupie absolwentów pilotażowej edycji był wyżej wymieniony Tomasz Dorocki, wówczas student UEK, który właśnie dzięki warsztatom rozpoczął współpracę z firmą Deloitte, gdzie pracuje już od dziewięciu lat. W tym roku spośród 47 uczestników Akademii certyfikaty otrzymało 44 studentów. Osoby te, oprócz cennego wpisu do CV, z warsztatów wychodzą bogatsi tak o wiedzę praktyczną, jak i o doświadczenia pozwalające ocenić, czy praca w audycie jest dla nich dobrym wyborem. Doświadczenia te są szczególnie ważne z uwagi na fakt, iż jak co roku czworo najlepszych,tym razem Dorota Cielec, Bartosz Głębecki, Karolina Golonka i Jakub Mrówka, zostało zaproszonych na płatne praktyki w krakowskim biurze Deloitte Audyt.

Gratulujemy! Dodatkowo jedenastu osobom zaproponowano rozmowy kwalifikacyjne w sprawie praktyk z pominięciem etapu Assesment Center, a czternaście osób zaproszono bezpośrednio do wzięcia udziału w procesie rekrutacji Deloitte. Po części oficjalnej odbył się ostatni warsztat prowadzony przez panią Karolinę Proczek-Lempkowską, specjalistkę ds. zasobów ludzkich i rekrutacji w Deloitte, która na licznych przykładach i scenkach omówiła m.in. kwestie związane z tym, jak dobrze wypaść podczas rozmowy kwalifikacyjnej, co robić a czego się wystrzegać, jakie elementy powinno zawierać dobre CV i list motywacyjny a jakich treści powinniśmy unikać, wreszcie czego powinniśmy wymagać od potencjalnego pracodawcy i o co nie powinien nas pytać w procesie rekrutacji. Już teraz Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw i Deloitte Audyt zapraszają wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w kolejnej edycji, na którą zapisy rozpoczną się w październiku 2016 roku.

GU Wojciech Szymla NRRUG\QDWRUSURJUDPX$NDGHPLL 5DFKXQNRZRÐFL .DWHGUD(NRQRPLNLL 2UJDQL]DFML 3U]HGVLÇELRUVWZ

28ǔlǓǕmd1!8A'$ǏǍǎǓ

ǣǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

3RVLHG]HQLH3ROVNLHJR7RZDU]\VWZD 0DWHPDW\F]QHJRZ8QLZHUV\WHFLH (NRQRPLF]Q\PZ.UDNRZLH 1<8!$,2!9A'+32->'89@;';<Ç&#x17D;Ç&#x2013;9;@$A2-!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;8W3&#@Ä&#x161;39-Ăľ&383$A2' 639-'&A'2-' !8AĂ­&<&&A-!Ä&#x161;<8!03>90-'+33ÂŁ90-'+33>!8A@9;>! !;'1!;@$A2'+3lm>639A'8A32@190Ä&#x161;!&A-'gA<&A-!Ä&#x161;'1&A-'0!2Ă&#x2022;> >@&A-!Ä&#x161;Ă&#x2022;>T&@8'0;38Ă&#x2022;>-29;@;<;Ă&#x2022;>-0-'83>2-0Ă&#x2022;>0!;'&81!;'1!;@$A2@$, >9A@9;0-$,<$A'ÂŁ2-08!03>90-$,38!A68A'&9;!>-$-'ÂŁ-;3>!8A@9A'2-!!<$A@$-'ÂŁ- !;'1!;@0-T;3>!8A@9A'2-!2!A'$A &<0!$/-!;'1!;@$A2'/-31-;';< 08Ăľ+3>'+3ÂŁ-16-!&@!;'1!;@$A2'/>8!03>-'W

S

potkanie byĹ&#x201A;o okazjÄ&#x2026; do wymiany OK PTM i rokrocznie goszczÄ&#x2026; w murach tyki, prof. dr. hab. Andrzeja Malawskieinformacji o dziaĹ&#x201A;aniach podej- kolejnych uczelni Krakowa. Zaszczyt i obo- go, otworzyĹ&#x201A; prof. dr hab. Edward Smaga. mowanych na polu naukowym, wiÄ&#x2026;zek jego przygotowania przypadĹ&#x201A; tym W imieniu WĹ&#x201A;adz Uczelni goĹ&#x203A;ci przywitaĹ&#x201A; popularyzacyjnym i edukacyjnym razem w udziale Katedrze Matematyki UEK. prof. dr hab. Andrzej SokoĹ&#x201A;owski, prorektor. w Krakowie. Posiedzenia zarzÄ&#x2026;du w wyPosiedzenie ZarzÄ&#x2026;du OK PTM w za- DalszÄ&#x2026; czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; spotkania poprowadziĹ&#x201A; dr hab. mienionym skĹ&#x201A;adzie sÄ&#x2026; dorocznÄ&#x2026; tradycjÄ&#x2026; stÄ&#x2122;pstwie kierownika Katedry Matema- Antoni Leon Dawidowicz, prezes OK PTM.

ÇŁÓ&#x2018;

28Ç&#x201D;lÇ&#x201C;Ç&#x2022;md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;


Następnie przedstawiono informacje o działalności Oddziału Krakowskiego PTM w roku 2015. W minionym roku odbyły się, zorganizowane wspólnie z Instytutem Matematyki Politechniki Krakowskiej, dwie konferencje naukowe: w maju Konferencja Naukowo-Wspomnieniowa w setną rocznicę urodzin prof. Feliksa Barańskiego oraz w grudniu Konferencja Naukowo-Wspomnieniowa w pięćdziesiątą rocznicę śmierci prof. Mirosława Godzimira Krzyżańskiego. Każdego miesiaca roku akademickiego odbywały się też posiedzenia Seminarium Zastosowań Matematyki OK PTM (każdy pierwszy wtorek miesiąca w AGH), gromadzące przedstawicieli wielu uczelni krakowskich. Zorganizowany został też Konkurs PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki. Ponadto Komisja Popularyzacji Matematyki OK PTM we współpracy z Krakowskim Młodzieżowym Towarzystwem Przyjaciół Nauk i Sztuk przeprowadziła doroczną edycję Konkursu Prac Matematycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych. Szczegółowe informacje na temat bieżącej działalności OK PTM można znaleźć na stronie internetowej www.im.uj.edu.pl/ptm. Kolejnym punktem obrad było przedstawienie kierunków badań prowadzonych przez katedry o profilu matematycznym naszej Uczelni w ciągu ostatnich sześciu lat. Profil naukowy Katedry Matematyki w zastępstwie przestawiła dr Marta Kornafel. Głównymi tematami badawczymi, realizowanymi przez pracowników Katedry Matematyki są: 1. Teoria równowagi ogólnej w ujęciu Arrowa-Debreu. Ekonomia schumpeterowska. W ramach badań pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Malawskiego zrealizowany został grant KBN (20102013) Gospodarka innowacyjna jako przedmiot badania ekonomii teoretycznej (zespół prof. dr hab. Andrzej Malawski, dr Beata Ciałowicz, dr Ilona Ćwięczek, dr Marta Kornafel, dr Agnieszka Lipieta, dr Joanna Mrówka). Ten obszar tematyczny jest obecnie rozwijany intensywnie przez dr Beatę Ciałowicz

2.

3.

4.

5.

6.

(Sfera konsumpcji jako jedna z sił napędowych zmian innowacyjnych w schumpeterowskiej ekonomii ewolucyjnej – ujęcie aksjomatyczne – grant NCN OPUS, 2015-2017) oraz dr Agnieszkę Lipietę (Analiza procesów dostosowawczych w ekonomii z własnością prywatną typu Debreu – grant NCN OPUS, 2015-2017). Zagadnienia względnego niedostatku i migracji. We współpracy z prof. Odedem Starkiem grupa badawcza w składzie: dr Jakub Bielawski, dr Fryderyk Falniowski, dr Marta Kornafel oraz dr Grzegorz Kosiorowski, zgłębia zagadnienie względnego niedostatku oraz jego wpływu na stan równowagi oraz wpływ asymilacji migrantów na dobrobyt społeczny rdzennych mieszkańców. Teoria arbitrażu. Arbitrażem na rynkach z kosztami transakcji zajmuje się dr Przemysław Rola, zaś dr Agnieszka Rygiel opracowała charakteryzacje braku arbitrażu w klasie prostych strategii inwestycyjnych. Teoria sterowania stochastycznego. Zagadnienia optymalizacji działań inwestora na rynku finansowym i optymalizacji konsumpcji oraz maksymalizacji oczekiwanej użyteczności dywidend zgłębiają dr Jakub Trybuła i mgr Sebastian Baran Analiza techniczna. Badaniem struktury czasów występowania sygnałów kupna i sprzedaży dla wybranych wskaźników analizy technicznej oraz zastosowaniem algorytmów metaheurystycznych w finansach zajmuje się mgr Grzegorz Szulik. Wielowymiarowe zmienne losowe i ich charakterystyki. Nowe charakterystyki rozkładu i zależności wektorów losowych (konstrukcja, estymacja, zastosowania) oraz ich zastosowania w modelu regresji opracowują dr Katarzyna Budny i dr Jan Tatar, budując je w oparciu o definicję potęgi

wektora. Dr Budny opracowała też pewne uogólnienia nierówności Czebyszewa. 7. Układy dynamiczne i teoria chaosu. Uogólnione entropie dynamiczne i oparte na nich zamienniki oraz zagadnienia związane z chaosem i zbiorami niezależnymi w dynamice symbolicznej zgłębia dr Fryderyk Falniowski, zaś własności funkcji wiodących i segmentów izolujących studiuje dr Grzegorz Kosiorowski. 8. Zbiory rozmyte. Wypukłe zbiory rozmyte i dynamikę na nich badał dr Jakub Bielawski. 9. Równania różniczkowe cząstkowe. Teoria sterowania deterministycznego. Modelowaniem procesów ekonomicznych za pomocą rozwiązań lepkościowych równań różniczkowych cząstkowych, w szczególności zagadnieniem nieciągłego procesu akumulacji kapitału zajmowała się dr Marta Kornafel, nawiązując m.in. współpracę z prof. Zdzisławem Denkowskim (UJ), prof. Juan-Enrique Martinez-Legazem oraz prof. Arisem Daniilidisem (Universitat Autonoma de Barcelona). Badania te są kontynuowane w kierunku modelowania opóźnień inwestycyjnych. Kolejne tematy badawcze w tej tematyce związane są z rozwiązaniami lepkościowymi równań Hamiltona-Jacobiego w przestrzeniach geodezyjnych. Część wymienionych wyżej tematów badawczych, realizowanych w latach 20102015, była podstawą uzyskania stopni doktora nauk matematycznych przez siedmiu oraz stopni doktora nauk ekonomicznych przez dwóch pracowników Katedry Matematyki. Istotnym wydarzeniem z życia katedry była też zorganizowana w 2010 r. konferencja międzynarodowa XIX European Workshop on General Equilibrium Theory. Gościem honorowym był noblista, prof. Edward Prescott (Arizona State Unversity and Federal Bank, Minneapolis), który wygłosił wykład Current Financial Crisis and the Polish and US Economies.

28ǔlǓǕmd1!8A'$ǏǍǎǓ

ǣǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Referentami w specjalnej sesji poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;conej Ĺ&#x203A;wiatowemu kryzysowi finansowemu byli profesorowie Xavier Freixas (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona) oraz Dimitrios Tsomocos (Oxford University). SzczegĂłĹ&#x201A;y wystÄ&#x2026;pieĹ&#x201E; i harmogram konferencji wciÄ&#x2026;Ĺź sÄ&#x2026; dostÄ&#x2122;pne na stronie ewget.uek.krakow.pl Pracownicy Katedry Matematyki majÄ&#x2026; osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;cia rĂłwnieĹź na polu popularyzacji i dydaktyki matematyki. PrzykĹ&#x201A;adem tego sÄ&#x2026; wykĹ&#x201A;ady mgr. Sebastiana Barana (Matematyka z GeoGebrÄ&#x2026;) i dr Marty Kornafel (Jak dostaÄ&#x2021; NagrodÄ&#x2122; Nobla z ekonomii?) dla uczniĂłw w ramach wspĂłĹ&#x201A;pracy z KomisjÄ&#x2026; Popularyzacji Matematyki OK PTM oraz szereg publikacji popularnonaukowych dr Grzegorza Kosiorowskiego na Ĺ&#x201A;amach czasopism Delta oraz Matematyka-SpoĹ&#x201A;eczeĹ&#x201E;stwo-Nauczanie â&#x20AC;&#x201C; jak np. Matematyka krawatĂłw i sznurĂłwek, czy Topologiczne problemy demokracji. Warto rĂłwnieĹź wspomnieÄ&#x2021; o duĹźej liczbie uznanych podrÄ&#x2122;cznikĂłw i skryptĂłw akademickich z zakresu matematyki, matematyki finansowej czy ekonomii matematycznej, ktĂłrych autorami sÄ&#x2026; pracownicy Katedry Matematyki. KatedrÄ&#x2122; Statystyki zaprezentowaĹ&#x201A; jej kierownik prof. dr hab. JĂłzef Pociecha. GĹ&#x201A;Ăłwnymi kierunkami badawczymi w katedrze sÄ&#x2026;1: 1. Teoria estymacji â&#x20AC;&#x201C; prof. dr hab. Andrzej SokoĹ&#x201A;owski, monografia BezpoĹ&#x203A;rednie estymatory modalnej. 2. Metody statystyki spoĹ&#x201A;ecznej â&#x20AC;&#x201C; dr hab. PaweĹ&#x201A; Ulman, prof. UEK: monografia habilitacyjna Sytuacja ekonomiczna osĂłb niepeĹ&#x201A;nosprawnych i ich gospodarstw domowych w Polsce. 3. Metody statystyki odpornej â&#x20AC;&#x201C; dr hab. Daniel Kosiorowski, prof. UEK, monografia habilitacyjna Statystyczne funkcje gĹ&#x201A;Ä&#x2122;bi w odpornej analizie ekonomicznej. 4. Metody modelowania struktur zaleĹźnoĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x201C; dr hab. StanisĹ&#x201A;aw Wanat, prof. UEK, monografia habilitacyjna Modele zaleĹźnoĹ&#x203A;ci w agregacji ryzyka ubezpieczyciela. 5. Metody taksonomiczne i ekonometryczne â&#x20AC;&#x201C; dr hab. Marcin Slamaga, prof. UEK: monogra1 Â&#x2030;

Ǥǥ

fia habilitacyjna Modelowanie wpĹ&#x201A;ywu bezpoĹ&#x203A;rednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny w Ĺ&#x203A;wietle wybranych teorii ekonomii na przykĹ&#x201A;adzie krajĂłw Europy Ĺ&#x161;rodkowo-Wschodniej; dr Katarzyna Frodyma, rozprawa doktorska Wielowymiarowa analiza statystyczna Ĺ&#x201A;adu Ĺ&#x203A;rodowiskowego w Polsce â&#x20AC;&#x201C; nakĹ&#x201A;ady a efekty; dr Agnieszka WaĹ&#x201A;Ä&#x2122;ga: rozprawa doktorska SpĂłjnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; ekonomiczna gospodarstw domowych w Polsce. Analiza statystyczna; dr Marcin Stonawski: rozprawa doktorska KapitaĹ&#x201A; ludzki w warunkach starzenia siÄ&#x2122; ludnoĹ&#x203A;ci a wzrost gospodarczy. 6. Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej, modeli logitowych, drzew klasyfikacyjnych i sieci neuronowych do prognozowania bankructwa â&#x20AC;&#x201C; prof. dr hab. JĂłzef Pociecha: grant NCN Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniajÄ&#x2026;cej siÄ&#x2122; koniunkturze gospodarczej. 7. Odporna estymacja w analizie strumienia danych ekonomicznych â&#x20AC;&#x201C; dr hab. Daniel Kosiorowski, prof. UEK, grant NCN Odporne procedury decyzyjne w badaniach strumieni danych ekonomicznych. 8. Metody oceny zaleĹźnoĹ&#x203A;ci przyczynowych â&#x20AC;&#x201C; dr SĹ&#x201A;awomir Ĺ&#x161;miech: grant NCN ZaleĹźnoĹ&#x203A;ci przyczynowe miÄ&#x2122;dzy cenami towarĂłw oraz wskaĹşnikami makroekonomicznymi i finansowymi w kontekĹ&#x203A;cie zmian strukturalnych na miÄ&#x2122;dzynarodowych rynkach towarowych. 9. Metody grupowania obiektĂłw wielowymiarowych i ocena zaleĹźnoĹ&#x203A;ci przyczynowych â&#x20AC;&#x201C; dr Monika PapieĹź, grant NCN Modelowanie i prognozowanie cen surowcĂłw energetycznych w kontekĹ&#x203A;cie bezpieczeĹ&#x201E;stwa energetycznego Polski i Europy. 10. Wnioskowanie bayesowskie, modele Poissona z nadwyĹźkÄ&#x2026; zer â&#x20AC;&#x201C; mgr Beata Osiewalska, grant NCN

!2'2!;'1!;0-'8<20Ă&#x2022;>#!&!>$A@$,!;'&8@;!;@9;@0-63$,3&AĂ­A68'A'2;!$/-;'/0!;'&8@ !2'2!;'1!;0-'8<20Ă&#x2022;>#!&!>$A@$,!;'&8@ 03231';8---!&!ŕĽ&#x2DC;6'8!$@/2@$,63$,3&AĂ­A68'A'2;!$/-;'/0!;'&8@

28Ç&#x201D;lÇ&#x201C;Ç&#x2022;md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;

BezdzietnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i rodzicielstwo par a ich status spoĹ&#x201A;eczno-ekonomiczny w wybranych krajach europejskich â&#x20AC;&#x201C; analiza bayesowska. Efektem prowadzonych badaĹ&#x201E; byĹ&#x201A;o m.in. uzyskanie w latach 2010-2015 tytuĹ&#x201A;u profesora zwyczajnego przez prof. dr. hab. Andrzeja SokoĹ&#x201A;owskiego, oraz stopni doktora habilitowanego przez czterech i stopni doktora przez trzech pracownikĂłw Katedry Statystyki. PodkreĹ&#x203A;lenia warta jest szeroko prowadzona wspĂłĹ&#x201A;praca pracownikĂłw Katedry Statystyki z czoĹ&#x201A;owymi uczelniami w kraju i zagranicÄ&#x2026; oraz organizowanie cyklicznych konferencji naukowych Konferencje im. Profesora Aleksandra Zeliasia â&#x20AC;&#x17E;Modelowanie i prognozowanie zjawisk spoĹ&#x201A;eczno-ekonomicznychâ&#x20AC;? w Zakopanem (corocznie), Konferencje StatystykĂłw EkonometrykĂłw i MatematykĂłw Polski PoĹ&#x201A;udniowej (co trzy lata), Polsko-SĹ&#x201A;owacko-UkraiĹ&#x201E;skie seminaria naukowe (co trzy lata) oraz Polsko-Niemieckie seminaria naukowe (co dwa lata). Profil naukowy i osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;cia Katedry Ekonometrii i BadaĹ&#x201E; Operacyjnych przedstawiĹ&#x201A; jej kierownik, prof. dr hab. Jacek Osiewalski. GĹ&#x201A;Ăłwnymi kierunkami badawczymi katedry sÄ&#x2026;2: 1. statystyka procesĂłw stochastycznych, wykorzystywanych w empirycznej makroekonomii i finansach; a. jedno- i wielowymiarowe modele stochastycznej zmiennoĹ&#x203A;ci (wariancji, stochastic volatility or variance, SV), propozycje nowych modeli i ich peĹ&#x201A;na analiza bayesowska oraz zastosowania do opisu zmiennoĹ&#x203A;ci cen na rynkach finansowych lub towarowych, w szczegĂłlnoĹ&#x203A;ci w analizie portfelowej â&#x20AC;&#x201C; prof. UEK dr hab. Anna Pajor (grant NCN â&#x20AC;&#x201C; zakoĹ&#x201E;czony w 2012 r.); b. konstrukcja i bayesowska analiza wielowymiarowych hybrydowych modeli zmiennoĹ&#x203A;ci cen na rynkach finansowych lub towarowych MSV-MGARCH â&#x20AC;&#x201C; prof. dr hab. Jacek Osiewalski, prof. UEK dr hab. Anna Pajor z doktorantami; c. bayesowska analiza modeli SV z przeĹ&#x201A;Ä&#x2026;czeniami typu Markowa


d.

e.

f.

2. a.

b.

c.

3. a.

(Markov Switching SV models) – dr Łukasz Kwiatkowski (grant NCN 2011-2013); bayesowska analiza modeli dyfuzji ze skokami (jump-diffusion models) – dr Maciej Kostrzewski; bayesowska analiza kointegracji i innych zależności w niestacjonarnych kowariancyjnie wielowymiarowych procesach VAR (wektorowej autoregresji) – dr Justyna Wróblewska (grant NCN z zakresu badań makroekonomicznych z dr. hab. Markiem Dąbrowskim z Katedry Makroekonomii UEK); prawie okresowo skorelowane procesy stochastyczne i ich wykorzystanie w analizie cykliczności w empirycznej makroekonomii i finansach; metody statystyki nieparametrycznej – prof. UEK dr hab. Mateusz Pipień, dr Łukasz Lenart z Katedry Matematyki UEK (grant NCN). Inne modele zaawansowanej makroekonometrii bayesowskiej: dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej, łączenie modeli DSGE z VAR – dr Renata Wróbel-Rotter; krótkookresowe prognozowanie makroekonomiczne, parametryczne analizy cykli gospodarczych – prof. UEK dr hab. Mateusz Pipień, dr Błażej Mazur; reinterpretacja zagregowanej funkcji produkcji w świetle ekonometrii dynamicznej – prof. dr hab. Jacek Osiewalski, dr Justyna Wróblewska, dr Kamil Makieła. Bayesowskie stochastyczne modele graniczne (stochastic frontier models) graniczne funkcje produkcji / kosztu oraz wskaźniki efektywności technicznej / kosztowej w analizie technologii i sprawności gospodarowania jednostek produkcyjnych lub usługowych; konstrukcja, estymacja i zastosowanie specyficznych modeli typu regresyjnego ze zmiennymi ukrytymi, reprezentującymi niesprawność zarządzania produkcją – prof. dr hab. Jacek Osiewalski, prof. UEK dr hab. Jerzy Marzec,

dr Renata Wróbel-Rotter, dr Kamil Makieła; b. graniczne funkcje produkcji w międzynarodowych porównaniach wzrostu gospodarczego – prof. dr hab. Jacek Osiewalski, dr Kamil Makieła (grant NCN 2011-2013). 4. Bayesowskie modele zmiennych jakościowych (dychotomiczne, polichotomiczne) w empirycznej mikroekonomii – prof. UEK dr hab. Jerzy Marzec, prof. dr hab. Jacek Osiewalski. 5. Teoretyczne zagadnienia statystyki bayesowskiej i kwestie obliczeniowe – prof. dr hab. Jacek Osiewalski, prof. UEK dr hab. Anna Pajor, dr Łukasz Kwiatkowski. 6. Badania operacyjne są reprezentowane przez matematyczne podstawy, stochastyczne uogólnienia i mikroekonomiczne zastosowania nieparametrycznej metody otoczki danych (data envelopment analysis, DEA), które stanowią przedmiot intensywnych badań dr. Artura Prędkiego. W związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i uzyskanymi istotnymi wynikami pracownicy Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych byli nagradzani szeregiem nagród ministra (Anna Pajor, Justyna Wróblewska, Mateusz Pipień, Jacek Osiewalski) oraz Prezesa NBP (Mateusz Pipień, Łukasz Kwiatkowski, Kamil Makieła). Profesor Osiewalski przedstawił obecnym również rosnącej rangi czasopismo Central

European Journal of Economic Modelling and Econometrics, zachęcając do publikacji na jego łamach. Na zakończenie swojego wystąpienia prof. Osiewalski przedstawił ofertę nowych studiów III stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Metody matematyczno-statystyczne w analizach gospodarczych, prowadzonych wspólnie przez wszystkie trzy katedry – zachęcając do rozpowszechnienia tej informacji w środowisku naukowym Krakowa i nie tylko. W dalszej części spotkania o najnowszych osiągnięciach ostatniego roku krótko poinformowali przedstawiciele pozostałych uczelni krakowskich. W dyskusji poruszono też tematy organizacyjne i omówiono plany działalności OK PTM na kolejny rok. Najistotniejszym nadchodzącym wydarzeniem jest Zjazd Matematyków Polskich w roku 2019 z okazji 100-lecia założenia Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Do organizacji tej prestiżowej konferencji zaproszone zostało całe matematyczne środowisko naukowe Krakowa. Trud organizacji spotkania noworocznego OK PTM w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie podjęli członkowie Polskiego Towarzystwa Matematycznego z Katedry Matematyki: prof. dr hab. Andrzej Malawski, dr Anna Gryglaszewska, dr Marta Kornafel, dr Agnieszka Rygiel oraz mgr Sebastian Baran.

GUMarta Kornafel .DWHGUD0DWHPDW\NL

28ǔlǓǕmd1!8A'$ǏǍǎǓ

ǤǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

=DNRĂ&#x152;F]\Ă&#x160;RVLĂ&#x2021; 6\PSR]MXP*$3 A-'$03-/'+383A>Ă&#x2022;/38!A+3963&!80!13890!g2!;';'1!;@&@90<;3>!ÂŁ-<$A'9;2-$@ 03ÂŁ'/2'+3@163A/<1 T0;Ă&#x2022;8'>&2-!$,Ç&#x17D;Ç&#x2019;fÇ&#x17D;Ç&#x201D;9;@$A2-!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;830<3&#@Ä&#x161;39-Ăľ >A$A@80<W@163A/<1A39;!Ä&#x161;3>96Ă&#x2022;Ä&#x161;A38+!2-A3>!2'68A'A!;'&8Ăľ 3963&!80- -&1-2-9;8!$/-<#ÂŁ-$A2'/ 38!A <2&!$/Ăľ 3963&!80--&1-2-9;8!$/-<#ÂŁ-$A2'/W

P

ierwszego dnia obrad (15 stycznia) o tym, co zagraĹźa dzieciom, dyskutowali: Siostra MaĹ&#x201A;gorzata Chmielewska ze WspĂłlnoty Chleb Ĺťycia, Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka i dr MaĹ&#x201A;gorzata WĂłjcik z Uniwersytetu HumanistycznospoĹ&#x201A;ecznego. RozmowÄ&#x2122; poprowadziĹ&#x201A;a prof. dr hab. Anna KarwiĹ&#x201E;ska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Obrady poprzedziĹ&#x201A;a projekcja filmu â&#x20AC;&#x17E;Zielony Domekâ&#x20AC;? z wprowadzeniem Mai Zagajewskiej â&#x20AC;&#x201C; psycholog, psychoterapeuty, Prezes Fundacji PROMYK. Druga czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; dnia upĹ&#x201A;ynÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a na dyskusji o kreatywnoĹ&#x203A;ci dzieci oraz czterech rĂłwnolegĹ&#x201A;ych warsztatch tematycznych: â&#x20AC;&#x17E;MĂłwiÄ&#x2021; do nie-mowlÄ&#x2026;tâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x17E;PrzeĹ&#x203A;ladowanie szkolne i wykluczenie z grupy rĂłwieĹ&#x203A;niczej â&#x20AC;&#x201C; mechanizmy i sposoby zapobieganiaâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x17E;SzkoĹ&#x201A;a w systemie, system w szkoleâ&#x20AC;? oraz â&#x20AC;&#x17E;Jak zaplanowaÄ&#x2021; wĹ&#x201A;asny biznes, Ĺźeby nie zrobiÄ&#x2021; sobie krzywdyâ&#x20AC;?. O godz. 18 przyszedĹ&#x201A; czas na wykĹ&#x201A;ad mistrzowski prof. dr hab. Jerzego Vetulaniego pt. â&#x20AC;&#x17E;Dlaczego myĹ&#x203A;limy i dlaczego umysĹ&#x201A; prowadzi nas na manowce?â&#x20AC;?, ktĂłry porwaĹ&#x201A; studentĂłw i innych uczestnikĂłw do tego stopnia, Ĺźe kolejne punkty programu â&#x20AC;&#x201C; biesiada w regionalnej karczmie oraz Ĺ&#x203A;piewogranie z KubÄ&#x2026; Sienkiewiczem â&#x20AC;&#x201C; musiaĹ&#x201A;y dĹ&#x201A;uĹźej poczekaÄ&#x2021; na swojÄ&#x2026; kolej. Drugi dzieĹ&#x201E; Sympozjum (16 stycznia) rozpoczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;y wycieczki przygotowane przez Klub Turystyczny GAP. WĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwe obrady wystartowaĹ&#x201A;y po godz. 14. O Gdyni jako

Ǥǣ

28Ç&#x201D;lÇ&#x201C;Ç&#x2022;md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;

przykĹ&#x201A;adzie zwiÄ&#x2026;zkĂłw Polski z morzem mĂłwiĹ&#x201A; SĹ&#x201A;awomir T. Kalicki, prezes zarzÄ&#x2026;du Inter Marine Sp. z o.o., o portach morskich i logistyce dyskutowali m.in. Krzysztof Szymborski, prezes zarzÄ&#x2026;du BaĹ&#x201A;tycki Terminal Kontenerowy i Marek TarczyĹ&#x201E;ski, Prezes ZarzÄ&#x2026;du Terramar Sp. z o.o. Tego dnia mgr Jakub GĹ&#x201A;owacki zaprezentowaĹ&#x201A; teĹź uczestnikĂłw programu â&#x20AC;&#x17E;Pierwszy Biznes â&#x20AC;&#x201C; Wsparcie w Starcieâ&#x20AC;? MaĹ&#x201A;opolskiego Funduszu Ekonomii SpoĹ&#x201A;ecznej, a dr Norbert Laurisz wrÄ&#x2122;czyĹ&#x201A; nagrody w Konkursie Sympozjalnym na najlepszy studencki artykuĹ&#x201A; naukowy, w ktĂłrym tym razem zwyciÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201A;a Natalia Bajak â&#x20AC;&#x201C; studentka II roku kierunku GAP. GoĹ&#x203A;ciem niespodziankÄ&#x2026; okazaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; Zbigniew Boniek â&#x20AC;&#x201C; rozmowÄ&#x2122; z legendÄ&#x2026;

polskiego futbolu poprowadziĹ&#x201A; tradycyjnie Krzysztof Materna. Wieczorem przyszedĹ&#x201A; czas na koncert â&#x20AC;&#x17E;Sen Cieniaâ&#x20AC;? poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czony z wizualizacjami przygotowanymi przez Janusza LeĹ&#x203A;niaka. DzieĹ&#x201E; zwieĹ&#x201E;czyĹ&#x201A;a dyskoteka, ktĂłra trwaĹ&#x201A;a niemal do rana. Wszystkim uczestnikom 42. Sympozjum GAP dziÄ&#x2122;kujemy za zaangaĹźowanie, dyskusje i miĹ&#x201A;e spotkania. NastÄ&#x2122;pne, 43. Sympozjum z cyklu WspĂłĹ&#x201A;czesna Gospodarka i Administracja Publiczna odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; w dniach 20-22 maja br. w Zakopanem. PJU Martyna SĹ&#x201A;owik )XQGDFMD*RVSRGDUNL L $GPLQLVWUDFML3XEOLF]QHM


3ROVNLJÊRVZVWXGLDFK QDGUR]ZRMHP ;<&-!2!&83A>3/'1#@Ě@;'1!;'1032('8'2$/-z39;fǏǍǎǒ'='£361'2;+'2&!W !2-('9;23>'/9;8!;'+--83A>3/<z

W

dniach 19-20 listopada 2015 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się I ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona studiom nad rozwojem (Development Studies). Konferencja zorganizowana została przez Katedrę Studiów Europejskich, oraz współpracującą z nią panią dr Katarzynę Jarecką-Stępień, pod patronatem EADI (European Association of Development Research and Training Institutes). Tematem konferencji „Post-2015 Development Agenda. Manifest nowej strategii rozwoju?” była problematyka niezwykle ważna dla prowadzonej przez KSE magisterskiej specjalności „Międzynarodowe Polityki Rozwoju”. Głównym celem konferencji było zainicjowanie w Polsce interdyscyplinarnej platformy dialogu i debaty nad problemami rozwojowymi na świecie, szczególnie w państwach Globalnego Południa. W konferencji wzięli udział badacze reprezentujący ośrodki akademickie z całej Polski oraz goście z zagranicy. Konferencję rozpoczęła dyskusja zaproszonych gości nad nową agendą rozwojową przyjętą przez ONZ we wrześniu 2015 roku. Carl Soderbergh, dyrektor ds. polityki i komunikacji Międzynarodowej Grupy na Rzecz Praw Mniejszości, przedstawił krytykę Milenijnych Celów Rozwoju ONZ z perspektywy grup mniejszościowych i odniósł się do procesu negocjacji nad nowymi celami, w który jego organizacja aktywnie się włączyła. Jan Hofmokl, który reprezentował Ministerstwo Spraw Zagranicznych omówił wyzwania instytucjonalne we wdrażaniu celów rozwoju zrównoważonego. Z kolei

Sergio Tezanos Vazquez, pełniący funkcję wiceprezesa EADI, przedstawił swoją wizję studiów nad rozwojem i działania podejmowane przez członków sieci EADI. Na zaproszenie organizatorów wykład honorowy wygłosił dr Simon Lightfood (University of Leeds, Wielka Brytania), który przedstawił wyniki swoich badań na temat pomocy rozwojowej „nowych” państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski. W ramach konferencji odbyło się pięć sesji poświęconych takim aspektom rozwojowym jak: t zrównoważony rozwój w perspektywie kulturowej t programy i projekty jako narzędzia dla rozwoju t wyzwania pomocy rozwojowej t nowi aktorzy polityki współpracy rozwojowej t rozwój zrównoważony a rola państwa

Konferencja ukazała interdyscyplinarność studiów nad rozwojem oraz różnorodność ujęć badawczych i poruszanych problemów. Dyskutowane były między innymi takie tematy jak społeczne i kulturowe uwarunkowania rozwoju, antropologia rozwoju, wspieranie demokracji, edukacja globalna, inwestycje zagraniczne, rola polityki handlowej oraz finansowanie pomocy rozwojowej. Przedstawiono przykłady zaangażowania się różnych państw we współpracę rozwojową i zwrócono uwagę na wyzwania, które stoją przed społecznością międzynarodową w dążeniu do realizacji nowych celów zrównoważonego rozwoju. Spotkanie zainicjowało cykl konferencji na temat wyzwań międzynarodowego rozwoju, a Nasza Uczelnia ma szansę stać się wiodącym podmiotem badań w tym obszarze. GUDobrosława Wiktor-Mach .DWHGUD6WXGLµZ(XURSHMVNLFK

28ǔlǓǕmd1!8A'$ǏǍǎǓ

ǤǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

.ROHMQHVXNFHV\'RPLQDQW\ $,T$3;3#@ĚA!830S13৹'£'6-'/V!$,T$3;3#õ&A-'A!830R3830< >@;õ৹32'/68!$@2-'A!1-'8A!1@A>!£2-!ࣗ;'16!T>8õ$A68A'$->2-'T 63&08õ$!1@/'-&A-!Ě!1@&!£'/W

P

o długim czasie śpiewania utworów rozrywkowych postanowiliśmy nieco zmienić klimat i uważniej przyjrzeć się muzyce sakralnej. W związku z tym pod koniec listopada „Dominanta” po wielu godzinach poświęconych na naukę i ćwiczenie nowego materiału, postanowiła nieco ocieplić klimat. Otóż miejscem, do którego wyruszyliśmy był Split, a celem naszej podróży XIX Międzynarodowy Konkurs Chóralny Cro Patria. Split powitał nas (chyba już tradycyjnie) piękną pogodą, co pozwoliło nam na zapomnienie o stresie związanym z występami konkursowymi. Dzięki temu nasz wysiłek poniesiony w Polsce zaowocował Złotym Dyplomem w kategorii C (utwory sakralne z różnych epok) i Srebrnym Dyplomem w bardzo trudnej kategorii A (obowiązkowy program złożony z utworów współczesnych). Ponadto razem z dwoma chórami zostaliśmy również zakwalifikowani do konkursu o nagrodę Grand Prix i wystąpiliśmy wśród najlepszych uczestników w wypełnionej po brzegi sali Dvorana Lora. Poza trzema występami konkursowymi zdarzały nam się także spontaniczne występy dla turystów. Po drodze z Chorwacji do Polski postanowiliśmy skryć się na chwilkę pod ziemię - odwiedziliśmy wspaniałą jaskinię w Postojnej, gdzie akustyka była tak fantastyczna, że pomimo zakazu zorganizowaliśmy mini-koncert. Dzięki temu spontanicznemu występowi nasza popularność w Azji (tak, w Azji!) znacznie wzrosła, więc jeśli znajdziecie jakieś nagranie lub zdjęcia z tego koncertu to poinformujcie nas, bo mieliśmy wrażenie, że każda osoba, która nas słuchała, miała aparat w ręce. Oczywiście tradycyjnie już można było nas usłyszeć podczas grudniowego Spotkania

Ǥǥ

28ǔlǓǕmd1!8A'$ǏǍǎǓ

Opłatkowego w pawilonie S oraz podczas styczniowego 26. Wieczoru Kolęd w Starej Auli. Mamy nadzieję, że podobało Wam się i chcecie więce. Co do tego więcej to informujemy, że powoli powstaje książka na temat „Dominanty” i jest pisana właśnie przez chórzystów, byłych i obecnych. Jeśli jeszcze wśród Czytelników są osoby, które w jakiś sposób były związane z chórem UEK i chciałyby się podzielić z nami swoimi wspomnieniami, to prosimy o kontakt mailowy (dominanta01@wp.pl). Powoli rozpoczynamy również prace nad płytą m.in. z muzyką współczesnych kompozytorów w wykonaniu naszego chóru a cappella. Zaśpiewaliśmy podczas V Krakowskich Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (2 lutego). Wystąpiliśmy na jednej scenie razem z gwiazdą światowego formatu – Katy Carr. Koncert Galowy odbył się w Auditorium Maximum UJ i słuchało go ponad 1200 osób (gdyby

pozostali zdobyli zaproszenia to byłoby ich pewnie 3 razy więcej). Wiele osób oglądało transmisję tego wydarzenia na żywo. Razem z nami wystąpiła też orkiestra PASSIONART i chóry z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rolniczego i chłopięcy chór Pueri Cantores Sancti Joseph. Wydarzenie to trwało ponad trzy godziny, a wśród gości był m.in. Minister Obrony Narodowej, Antoni Macierewicz i wielu innych przedstawicieli rządu. Relacje z tego wydarzenia można zobaczyć w TVP Info, w Telewizji Kraków, przeczytać w wielu gazetach (m.in. Gość Niedzielny, Gazeta Wyborcza, Gazeta Krakowska) oraz na wielu portalach i stronach internetowych (m.in. IPN, MON, Muzeum AK, Radio Kraków). Można również obejrzeć pierwszą relację z tego wydarzenia: https://www.youtube. com/watch?v=_NB7FBs85wg Anna Koszewska 'RPLQDQWD


.RQNXUVQD1DMOHSV]HJR $EVROZHQWD8(. 2->'89@;'; 03231-$A2@>8!03>-'1!68A@/'123ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;3+Ä&#x161;39-ŕŁ&#x2014;320<892! !/ÂŁ'69A'+3#93ÂŁ>'2;!2->'89@;';< 03231-$A2'+3>8!03>-'>ÂŁ!;!$, !0!&'1-$0-$,Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;fÇ?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2013;W

K

onkurs rozpoczyna siÄ&#x2122; w roku akademickim 2015/2016 i jest przeznaczony dla studentĂłw II roku studiĂłw I stopnia (studia stacjonarne) wszystkich WydziaĹ&#x201A;Ăłw Uczelni. Grupa ta bierze udziaĹ&#x201A; w rywalizacji w kolejnych latach studiĂłw; 2015/2016 tj. II rok studiĂłw I stopnia; 2016/2017 tj. III rok studiĂłw I stopnia; 2017/2018 tj. I rok studiĂłw II stopnia; 2018/2019 tj. II rok studiĂłw II stopnia. Celem konkursu jest wyĹ&#x201A;onienie najlepszego absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. MogÄ&#x2026; w nim braÄ&#x2021; udziaĹ&#x201A; studenci wszystkich wydziaĹ&#x201A;Ăłw UEK, ktĂłrzy uzyskali zaliczenie dwĂłch ostatni semestrĂłw poprzedniego roku akademickiego oraz posiadajÄ&#x2026; Ĺ&#x203A;redniÄ&#x2026; nie mniejszÄ&#x2026; niĹź 4.5. Nie uzyskanie Ĺ&#x203A;redniej, na ktĂłrymkolwiek z okresĂłw studiĂłw objÄ&#x2122;tym konkursem, skutkuje wyeliminowaniem z rywalizacji. W konkursie nie mogÄ&#x2026; braÄ&#x2021; udziaĹ&#x201A;u osoby wspĂłĹ&#x201A;organizujÄ&#x2026;ce konkurs, studenci bÄ&#x2122;dÄ&#x2026;cy czĹ&#x201A;onkami Komisji Konkursowej oraz studenci bÄ&#x2122;dÄ&#x2026;cy na urlopie dziekaĹ&#x201E;skim. Aby wziÄ&#x2026;Ä&#x2021; udziaĹ&#x201A; w konkursie naleĹźy pobraÄ&#x2021; formularz zgĹ&#x201A;oszeniowy, ktĂłry znajduje siÄ&#x2122; na stronie internetowej Konkursu (http://uek.krakow.pl/pl/konkurs-absolwenta-uek.html), oraz dostarczyÄ&#x2021; podpisany oryginaĹ&#x201A; w/w dokumentu do sekretariatu Prorektora ds. Studenckich i KsztaĹ&#x201A;cenia. Rejestracji naleĹźy dokonaÄ&#x2021; do 30 czerwca 2016 roku. Dokumenty potwierdzajÄ&#x2026;ce osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;cia kandydata naleĹźy natomiast zĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; do 15 lipca kaĹźdego roku akademickiego. Organizatorzy konkursu zastrzegajÄ&#x2026; sobie prawo zmiany harmonogramu konkursu.

Kryterium oceniania: t najwaĹźniejszym kryterium sÄ&#x2026; wyniki w nauce â&#x20AC;&#x201C; waga 90 pkt. (Ĺ&#x203A;rednia ocen* waga 90); t kryterium udziaĹ&#x201A;u czynnego w KoĹ&#x201A;ach Naukowych â&#x20AC;&#x201C; waga 5 pkt. t kryterium udziaĹ&#x201A;u w Ĺźyciu sportowym lub kulturalnym Uczelni â&#x20AC;&#x201C; waga 5 pkt. Wszystkie osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;cia studentĂłw muszÄ&#x2026; byÄ&#x2021; odpowiednio udokumentowane. Komisja Konkursowa ocenia i przyznaje punkty wspĂłlnie kaĹźdemu kandydatowi z osobna. Komisja bierze pod uwagÄ&#x2122; wyniki z 2 i 3 roku studiĂłw I stopnia oraz 1 i 2 roku studiĂłw II stopnia. Nagrody w I edycji konkursu ufundowane zostaĹ&#x201A;y przez firmÄ&#x2122; PHIE InterMed Eugeniusz Grolewski. Umowa pomiÄ&#x2122;dzy Uniwersytetem Ekonomicznym

w Krakowie a firmÄ&#x2026; Pana Eugeniusza Grolewskiego zostaĹ&#x201A;a podpisana 9 listopada 2015 r. Po zakoĹ&#x201E;czeniu kaĹźdego roku akademickiego przyznawane jest wyróşnienie dla Najlepszego Studenta oraz nagroda czÄ&#x2026;stkowa w wysokoĹ&#x203A;ci 2000 zĹ&#x201A; brutto, natomiast po zakoĹ&#x201E;czeniu caĹ&#x201A;ego Konkursu Komisja Konkursowa przyznaje nagrodÄ&#x2122; gĹ&#x201A;ĂłwnÄ&#x2026; dla Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w wysokoĹ&#x203A;ci 10 000 zĹ&#x201A; brutto. Wszystkie informacje dotyczÄ&#x2026;ce konkursu na Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie publikowane bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; na stronie internetowej Konkursu. ZachÄ&#x2122;camy wszystkich StudentĂłw do udziaĹ&#x201A;u w konkursie!

28Ç&#x201D;lÇ&#x201C;Ç&#x2022;md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;

Ǥnj


WYDARZENIA

-('1267.,

678'(1&,

.DWHGUDRUPLD├МVND ZH/ZRZLH

<#-'+─Ъ@1830<&3#-'+─Ъ@03реШ$!68!$'0329'8>!;3890-'68A@1!┬г3>-&─Ъ!$,ржФ$-'22@$, >2!>-'+─Ъ├Х>2'/0!;'&8@381-!реШ90-'/>'>3>-'T>@/├н;03>'+3A!#@;0<-ржФ>-!&'$;>! >-'┬г30<┬г;<83>'+3&A-'&A-$;>!>3>!W329'8>!$/!63>9;!─Ъ@$,>┬г!;!$,╟П╟НW>-'0< 1!┬г3>-&'─Ъ683>!&A32!#@─Ъ!A-2-$/!;@>@-63&2!&A38'1;3>!8A@9A'2-!#93┬г>'2;├Х> 0!&'1--A-'&A-$;>!T9;<&-├Х>63&@6┬г313>@$,8'!┬г-A3>!2@$,3&╟П╟Н╟Н╟О830<68A'A !─Ъ363┬г90├нA03─Ъ├╡&1-2-9;8!$/-<#┬г-$A2'/ 38!A-├╡&A@2!83&3>''2;8<1 <┬г;<8@>8!03>-'W ╟д╙Р

28╟Фl╟У╟Хmd1!8A'$╟П╟Н╟О╟У

3;WV!>'─Ъ!A<8

$NDGHPLD']LHG]LFWZDQDUDWXQHN]DE\WNRP


najczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciej prowadzone byĹ&#x201A;y przy obiektach polskiego dziedzictwa kulturowego zagranicÄ&#x2026; i finansowane dziÄ&#x2122;ki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotychczas Stowarzyszenie realizowaĹ&#x201A;o prace konserwatorskie na Litwie (paĹ&#x201A;ac TyszkiewiczĂłw w Zatroczu), na BiaĹ&#x201A;orusi (portal w koĹ&#x203A;ciele rektoralnym p.w. Zwiastowania NMP w Grodnie) i na Ukrainie (obrazy olejne w koĹ&#x203A;ciele p.w. Przemienienia PaĹ&#x201E;skiego w Dobromilu), a od niedawna takĹźe w Indiach (malowidĹ&#x201A;a Stefana Norblina w paĹ&#x201A;acu w Morvi). NajwiÄ&#x2122;kszym wĹ&#x203A;rĂłd projektĂłw realizowanych przez Stowarzyszenie byĹ&#x201A;y kontynuowane od oĹ&#x203A;miu lat prace w katedrze ormiaĹ&#x201E;skiej we Lwowie. Dzieje tego niezwykĹ&#x201A;ego budynku, historia prac przy jego dekoracji, ktĂłre prowadzono na poczÄ&#x2026;tku XX wieku oraz prowadzone w ostatnich latach prace konserwatorskie staĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; pretekstem do szerszego zaprezentowania Akademii Dziedzictwa oraz jej osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;Ä&#x2021; szerszej publicznoĹ&#x203A;ci. Od 25 listopada 2015 roku do koĹ&#x201E;ca stycznia br. w patio kamienicy Pod Kruki, siedzibie MCK pokazywana byĹ&#x201A;a wystawa pt. â&#x20AC;&#x17E;Katedra ormiaĹ&#x201E;ska we Lwowie i jej twĂłrcyâ&#x20AC;? (od 12 lutego do 20 marca moĹźna jÄ&#x2026; zobaczyÄ&#x2021; w Muzeum Lubelskim w Lublinie). Historia katedry siÄ&#x2122;ga czasĂłw Ĺ&#x203A;redniowiecza i poczÄ&#x2026;tkĂłw obecnoĹ&#x203A;ci spoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;ci Ormian we Lwowie. Najstarsza czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; budyn-

ku powstaĹ&#x201A;o w XIV wieku, a caĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; kompleksu byĹ&#x201A;a kilkukrotnie rozbudowywana. NajwaĹźniejsze prace podjÄ&#x2122;to na poczÄ&#x2026;tku XX wieku, kiedy na czele katedry i zwiÄ&#x2026;zanej z niÄ&#x2026; spoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;ci stanÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; ksiÄ&#x2026;dz JĂłzef Teodorowicz. Z jego inicjatywy z wnÄ&#x2122;trz usuniÄ&#x2122;to rokokowy wystrĂłj, a budynek poddano przebudowie, ktĂłrej celem byĹ&#x201A;o nadanie mu wyglÄ&#x2026;du nawiÄ&#x2026;zujÄ&#x2026;cego do historycznych zabytkĂłw kultury Ormian, przede wszystkim katedry w Ani (obecnie Turcja). Prace budowlane powierzono mĹ&#x201A;odemu, utalentowanemu architektowi z Krakowa, Franciszkowi MÄ&#x2026;czyĹ&#x201E;skiemu, ktĂłry w tym czasie daĹ&#x201A; siÄ&#x2122; juĹź poznaÄ&#x2021; jako autor PaĹ&#x201A;acu Sztuki (1898-1901) oraz wspĂłĹ&#x201A;autor (z Tadeuszem StryjeĹ&#x201E;ski) Starego Teatru (19031906) przy placu SzczepaĹ&#x201E;skim i Izby Handlowo-PrzemysĹ&#x201A;owej (1904-1906) przy ulicy DĹ&#x201A;ugiej. InicjaĹ&#x201A;y wieloletniego wspĂłlnika MÄ&#x2026;czyĹ&#x201E;skiego, Tadeusz StryjeĹ&#x201E;skiego zdobiÄ&#x2026; fronton dawnego schroniska dla osieroconych i zaniedbanych chĹ&#x201A;opcĂłw z fundacji im. ks. Aleksandra Lubomirskiego przy ulicy Rakowickiej w Krakowie (obecnie gmachu gĹ&#x201A;Ăłwnego UEK), ktĂłrego byĹ&#x201A; jednym z autorĂłw. MÄ&#x2026;czyĹ&#x201E;ski i StryjeĹ&#x201E;ski byli takĹźe autorami, znajdujÄ&#x2026;cego siÄ&#x2122; po drugiej stronie ulicy Rakowickiej, koĹ&#x203A;cioĹ&#x201A;a p.w. Niepokalanego PoczÄ&#x2122;cia NajĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;tszej Maryi Panny wraz z przylegajÄ&#x2026;cymi budynkami klasztoru KarmelitĂłw Bosych (1907-1910).

3;WVÂŁ!<&@2!$,<#'8;

U

niwersytet Ekonomiczny, ktĂłry od wielu dekad ksztaĹ&#x201A;ci kadry administracji publicznej, dziÄ&#x2122;ki wspĂłĹ&#x201A;pracy z MiÄ&#x2122;dzynarodowym Centrum Kultury (MCK) i powstaniu Akademii Dziedzictwa mĂłgĹ&#x201A; uczestniczyÄ&#x2021; w wypracowaniu unikalnej oferty edukacyjnej dla przedstawicieli kadr instytucji kultury, przede wszystkim dla pracownikĂłw muzeĂłw, domĂłw i centrĂłw kultury oraz pracownikĂłw sĹ&#x201A;uĹźb konserwatorskich. Inicjatorami tego projektu byli profesorowie Jacek Purchla i Jerzy Hausner. Aktualnie MSAP i MCK realizujÄ&#x2026; dziesiÄ&#x2026;tÄ&#x2026; edycjÄ&#x2122; popularnych studiĂłw, ktĂłre zdÄ&#x2026;ĹźyĹ&#x201A;o juĹź podjÄ&#x2026;Ä&#x2021; ponad dwieĹ&#x203A;cie osĂłb, reprezentujÄ&#x2026;cych prawie caĹ&#x201A;Ä&#x2026; PolskÄ&#x2122;. Warto zaznaczyÄ&#x2021;, Ĺźe od 2013 roku program jest wspierany finansowo przez FundacjÄ&#x2122; Kronenberga przy Citi Handlowy. Od 2006 roku dziaĹ&#x201A;a takĹźe Stowarzyszenie AbsolwentĂłw Akademii Dziedzictwa, ktĂłrego celem jest podtrzymywanie kontaktu z uczestnikami programu oraz dalsze, wspĂłlne zdobywanie wiedzy przez byĹ&#x201A;ych studentĂłw Akademii. Od chwili powstania Stowarzyszenia, jednym z jego gĹ&#x201A;Ăłwnych reprezentantĂłw jest PaweĹ&#x201A; Baranowski, konserwator zabytkĂłw, ktĂłry na co dzieĹ&#x201E; zwiÄ&#x2026;zany jest z Muzeum PaĹ&#x201A;acu Jana III Sobieskiego w Wilanowie. To z jego inicjatywy Stowarzyszenie zaangaĹźowaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; w prace konserwatorskie, ktĂłre

28Ç&#x201D;lÇ&#x201C;Ç&#x2022;md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;

Ǥǧ


678'(1&,

Podczas realizacji tej krakowskiej Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2026;tyni, rĂłwnolegle wedĹ&#x201A;ug projektu Franciszka MÄ&#x2026;czyĹ&#x201E;skiego prowadzone teĹź byĹ&#x201A;y prace budowlane w katedrze ormiaĹ&#x201E;skiej we Lwowie, ktĂłre nadaĹ&#x201A;y budynkowi niespotykany orientalny charakter. Drugim obok Franciszka MÄ&#x2026;czyĹ&#x201E;skiego artystÄ&#x2026; MĹ&#x201A;odej Polski, ktĂłry zostaĹ&#x201A; zaproszony do prowadzenia prac w katedrze, byĹ&#x201A; JĂłzef Mehoffer, ktĂłrego dzieĹ&#x201A;em byĹ&#x201A; czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciowo zrealizowany projekt dekoracji prezbiterium katedry. NajwaĹźniejszym dzieĹ&#x201A;em we wnÄ&#x2122;trzu autorstwa Mehoffera jest monumentalna mozaika, przedstawiajÄ&#x2026;ca TrĂłjcÄ&#x2122; Ĺ&#x161;wiÄ&#x2122;tÄ&#x2026;, ktĂłra zdobi wnÄ&#x2122;trze kopuĹ&#x201A;y. Wybuch pierwszej wojny Ĺ&#x203A;wiatowej zakoĹ&#x201E;czyĹ&#x201A; pierwszÄ&#x2026; fazÄ&#x2122; przeksztaĹ&#x201A;ceĹ&#x201E; katedry ormiaĹ&#x201E;skiej. Do prac powrĂłcono po upĹ&#x201A;ywie dekady, kiedy arcybiskup JĂłzef Teodorowicz zaprosiĹ&#x201A; do wspĂłĹ&#x201A;pracy mĹ&#x201A;odego i poczÄ&#x2026;tkujÄ&#x2026;cego wĂłwczas malarza Jana Henryka Rosena. W latach 1925-1929 Rosen przygotowaĹ&#x201A; zespĂłĹ&#x201A; malowideĹ&#x201A; Ĺ&#x203A;ciennych, ktĂłre wypeĹ&#x201A;niĹ&#x201A;y Ĺ&#x203A;ciany nawy gĹ&#x201A;Ăłwnej oraz czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciowo prezbiterium katedry. OdnoszÄ&#x2026; siÄ&#x2122; one do wybranych motywĂłw z Nowego Testamentu oraz prezentujÄ&#x2026; figury Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;tych, m.in. z grupy czternastu wspomoĹźycieli. MalowidĹ&#x201A;a Rosena w katedrze ormiaĹ&#x201E;skiej zaliczane sÄ&#x2026; dzisiaj do najwaĹźniejszych przykĹ&#x201A;adĂłw polskiego monumentalnego malarstwa sakralnego okresu miÄ&#x2122;dzywojennego. TwĂłrczoĹ&#x203A;Ä&#x2021; Rosena charakteryzowaĹ&#x201A; realistyczny sposĂłb pokazywania postaci przy jednoczesnej dbaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci o silnÄ&#x2026; ekspresjÄ&#x2122; wyraĹźanÄ&#x2026; przez kolor i gest. Prace dla katedry otworzyĹ&#x201A;y mu drogÄ&#x2122; do wielu prestiĹźowych zamĂłwieĹ&#x201E;. Od koĹ&#x201E;ca lat 30. aĹź do Ĺ&#x203A;mierci przebywaĹ&#x201A; w USA, gdzie pozostawiĹ&#x201A; po sobie bogatÄ&#x2026; spuĹ&#x203A;ciznÄ&#x2122; w postaci

3;WVÂŁ!<&@2!$,<#'8;

-('1267.,

wielu zespoĹ&#x201A;Ăłw malowideĹ&#x201A; sakralnych, m.in. w Katedrze Narodowej w Waszyngtonie. Po zakoĹ&#x201E;czeniu drugiej wojny Ĺ&#x203A;wiatowej katedra zostaĹ&#x201A;a odebrana dotychczasowym uĹźytkownikom i przeksztaĹ&#x201A;cona w magazyn muzealny. Przez ponad pĂłĹ&#x201A; wieku dostÄ&#x2122;p do wnÄ&#x2122;trza i prac Rosena byĹ&#x201A; bardzo utrudniony lub wrÄ&#x2122;cz niemoĹźliwy, a stan dekoracji ulegĹ&#x201A; znacznemu pogorszeniu. PrzywrĂłcenie Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2026;tyni do kultu na poczÄ&#x2026;tku XXI wieku umoĹźliwiĹ&#x201A;o podjÄ&#x2122;cie pierwszych prac konserwatorskich, ktĂłre realizowane sÄ&#x2026; do dziĹ&#x203A;. Prace oraz nadzĂłr nad ich realizacjÄ&#x2026; prowadzi PaweĹ&#x201A; Baranowski z ramienia Stowarzyszenia AbsolwentĂłw Akademii Dziedzictwa we wspĂłĹ&#x201A;pracy z profesor JoannÄ&#x2026; CzernichowskÄ&#x2026;, ktĂłra reprezentuje warszawskÄ&#x2026; AkademiÄ&#x2122; Sztuk PiÄ&#x2122;knych. Prace na miejscu wykonywane sÄ&#x2026; przez zespĂłĹ&#x201A; ukraiĹ&#x201E;skich konserwatorĂłw stanowiÄ&#x2026;c Ĺźywy przykĹ&#x201A;ad wspĂłĹ&#x201A;pracy

miÄ&#x2122;dzynarodowej na rzecz wspĂłlnego dziedzictwa kulturowego. W kolejnych latach Stowarzyszenie planuje kontynuowanie tych prac w innych czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciach Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2026;tyni. Najnowsza historia katedry ormiaĹ&#x201E;skiej we Lwowie pokazuje, Ĺźe dziedzictwo kulturowe Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czy. MaĹ&#x201A;opolska SzkoĹ&#x201A;a Administracji Publicznej oraz MiÄ&#x2122;dzynarodowe Centrum Kultury uczÄ&#x2026; od lat jak skutecznie przygotowywaÄ&#x2021; i realizowaÄ&#x2021; projekty na rzecz jego ochrony. PrzywrĂłcenie do Ĺźycia malowideĹ&#x201A; Jana Henryka Rosena w katedrze ormiaĹ&#x201E;skiej we Lwowie to jeden z przykĹ&#x201A;adĂłw udanych przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;Ä&#x2021; w tym zakresie. Kolejna, XI edycja Akademii Dziedzictwa zostanie uruchomiona w paĹşdzierniku br.

@9;!>!T6;W^!;'&8!381-!ŕĽ&#x2DC;90!>'>3>-'-/'/;>Ă&#x2022;8$@\ 2UJDQL]DWRU]\0LĂ&#x2021;G]\QDURGRZH&HQWUXP.XOWXU\$NDGHPLD']LHG]LFWZD 3DUWQHU]\6WRZDU]\V]HQLH$EVROZHQWÂľZ$NDGHPLD']LHG]LFWZD8QLZHUV\WHW(NRQRPLF]Q\ Z.UDNRZLH0DĂ&#x160;RSROVND6]NRĂ&#x160;D$GPLQLVWUDFML3XEOLF]QHM8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJRZ.UDNRZLH 3DUWQHU3URMHNWX)XQGDFMD.URQHQEHUJDSU]\&LWL+DQGORZ\ 2SLHNDPHU\WRU\F]QDLNRQFHSFMDZ\VWDZ\GU0LFKDĂ&#x160;:LĂ?QLHZVNL $XWRU]\WHNVWÂľZ3DZHĂ&#x160;%DUDQRZVNLGUĂ&#x2013;DQQD.RPDUGU0LFKDĂ&#x160;:LĂ?QLHZVNLSURIGUKDE-DFHN 3XUFKODGU-RDQQD:RODĂ&#x152;VND )RWRJUDÄ&#x2020;HZVSÂľĂ&#x160;F]HVQH3DZHĂ&#x160;0D]XU $UDQĂ&#x2014;DFMDSODVW\F]QD:RMWHN.ZLHFLHĂ&#x152;-DQLNRZVNL DXWRUSURMHNWXJUDÄ&#x2020;F]QHJRDOEXPXLGUXNÂľZ XORWQ\FK GUĂ&#x2030;XNDV]6DUQDW 0DNLHWDNDWHGU\.DWDU]\QD6XV]HN-DNXE6XV]HN $WHOLHU/D6NDOD

.RRUG\QDFMDSUDF(ZD:RMWRĂ&#x152;

ǤÓ&#x2018;

28Ç&#x201D;lÇ&#x201C;Ç&#x2022;md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;

GU MichaĹ&#x201A; WiĹ&#x203A;niewski .DWHGUD+LVWRULL*RVSRGDUF]HM L6SRĂ&#x160;HF]QHM8(.

Katedra ormiaĹ&#x201E;ska The Armenian Cathedral we Lwowie i jej twĂłrcy in Lviv and its Creators wstÄ&#x2122;p wolny admission free

26 XI 2015 â&#x20AC;&#x201D; 31 I 2016 MiÄ&#x2122;dzynarodowe Centrum Kultury, Patio (10.00 â&#x20AC;&#x201C; 18.00) International Cultural Centre, Patio (10 a.m.â&#x20AC;&#x201C; 6 p.m.) KrakĂłw, Rynek GĹ&#x201A;Ăłwny 25

wystawa exhibition

www.mck.krakow.pl

organizatorzy organisers

partner projektu project partner

PrzedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;cie zrealizowane przy wsparciu ďŹ nansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Project carried out with the ďŹ nancial suport of the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland

stali patroni medialni permanent media patrons

design: wojtek kwiecieĹ&#x201E;-janikowski

WYDARZENIA


3;WV!>'Ě!A<8

28ǔlǓǕmd1!8A'$ǏǍǎǓ

ǤǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

2SHQ(\HV(FRQRP\6XPPLW 2((6 MXĂ&#x2014;ZOLVWRSDG]LHZ.UDNRZLH २>-!;3>@A$A@; 3963&!80-;>-'8!/Ă­$@$,9-Ăľ$A<38+!2-A</Ă­>96Ă&#x2022;ÂŁ2-'

<2&!$/! 3963&!80--&1-2-9;8!$/-<#ÂŁ-$A2'/l <2&!$/! mT2->'89@;'; 03231-$A2@>8!03>-'38!A-!9;38!0Ă&#x2022;>W

I

CE KrakĂłw Congress Centre, ugoĹ&#x203A;ci 15 i 16 listopada, wybitne osobistoĹ&#x203A;ci ze Ĺ&#x203A;wiata biznesu, nauki i kultury. PodejmÄ&#x2026; one dyskusjÄ&#x2122; o kryzysie idei, trapiÄ&#x2026;cym wolnorynkowe gospodarki i demokratyczne spoĹ&#x201A;eczeĹ&#x201E;stwa, a przede wszystkim poszukajÄ&#x2026; konkretnych rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; problemĂłw wystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cych w takich obszarach jak biznes, miasto oraz kultura. Open Eyes Economy to koncepcja opracowana w 2014 roku przez duet Jerzy Hausner&Mateusz ZmyĹ&#x203A;lony, bÄ&#x2122;dÄ&#x2026;ca prĂłbÄ&#x2026; stworzenia kompleksowego, teoretycznego fundamentu pod nowÄ&#x2026; filozofiÄ&#x2122; prowadzenia szeroko pojÄ&#x2122;tego biznesu, postrzeganego z zaĹ&#x201A;oĹźenia jako jeden z podstawowych elementĂłw tworzÄ&#x2026;cych rzeczywistoĹ&#x203A;Ä&#x2021; spoĹ&#x201A;eczno-ekonomicznÄ&#x2026;, w bezpoĹ&#x203A;rednim zwiÄ&#x2026;zku z kulturÄ&#x2026; i sferÄ&#x2026; publicznÄ&#x2026;. W ramach

ÇĽÇĄ

28Ç&#x201D;lÇ&#x201C;Ç&#x2022;md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;

Open Eyes Economy organizatorzy chcÄ&#x2026; otworzyÄ&#x2021; oczy liderĂłw zarzÄ&#x2026;dzania na zupeĹ&#x201A;nie nowÄ&#x2026; jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021; tzw. â&#x20AC;&#x17E;spoĹ&#x201A;ecznej odpowiedzialnoĹ&#x203A;ci i zaangaĹźowania biznesuâ&#x20AC;? oraz uĹ&#x203A;wiadomiÄ&#x2021; spoĹ&#x201A;eczeĹ&#x201E;stwu, Ĺźe nie jest ono (jak dotÄ&#x2026;d byĹ&#x201A;o) zakĹ&#x201A;adnikiem cynicznie postÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cych firm lecz grupÄ&#x2026; zdolnÄ&#x2026; do reagowania np. na nieetyczne postÄ&#x2122;powanie najwiÄ&#x2122;kszych rynkowych â&#x20AC;&#x17E;graczyâ&#x20AC;?. Podczas OEES wystÄ&#x2026;piÄ&#x2026; m.in. osoby tworzÄ&#x2026;ce RadÄ&#x2122; ProgramowÄ&#x2026; tego wydarzenia (listÄ&#x2122; nazwisk moĹźna znaleĹşÄ&#x2021; na stronie internetowej) oraz liczne grono wybitnych osobowoĹ&#x203A;ci ze Ĺ&#x203A;wiata nauki, ekonomii, kultury i polityki. O konkretnych nazwiskach i tematach wystÄ&#x2026;pieĹ&#x201E; organizatorzy bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; informowaÄ&#x2021; stopniowo na konferencjach prasowych oraz stronie internetowej.

Program OPEN EYES ECONOMY SUMMIT bÄ&#x2122;dzie podzielony na trzy strefy tematyczne: FIRMA-IDEA, MARKA-KULTURA oraz MIASTO-IDEA. Wiele wystÄ&#x2026;pieĹ&#x201E; bÄ&#x2122;dzie miaĹ&#x201A;a formÄ&#x2122; bitwy inspirowanej pojedynkami poetĂłw i raperĂłw (tzw. slam battle). GĹ&#x201A;Ăłwnemu programowi bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; towarzyszyĹ&#x201A;y liczne wydarzenia kulturalne, wĹ&#x203A;rĂłd nich m.in. â&#x20AC;&#x17E;Waglewski Plusâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; koncert Wojciecha Waglewskiego wraz z zespoĹ&#x201A;em i zaproszonymi goĹ&#x203A;Ä&#x2021;mi czy â&#x20AC;&#x17E;Dizajn mĹ&#x201A;odychâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; wystawa najciekawszych realizacji pomysĹ&#x201A;Ăłw autorstwa studentĂłw i absolwentĂłw WydziaĹ&#x201A;u Form PrzemysĹ&#x201A;owych Akademii Sztuk PiÄ&#x2122;knych im. Jana Matejki w Krakowie. WiÄ&#x2122;cej informacji o wydarzeniu i zapisach moĹźna znaleĹşÄ&#x2021; na stronie: http://www.oees.pl/. Martyna SĹ&#x201A;owik


']LHĂ&#x152;0DUNHWLQJXQD8QLZHUV\WHFLH (NRQRPLF]Q\P !;'1!;@$@ŕŚ&#x201D;>-Ăľ;</Ă­A-'ŕĽ&#x2DC;-$A#@T63ÂŁ32-ŕŚ&#x201D;$-A-'ŕĽ&#x2DC;ĂľA@0!/$A@9;'+3T!3Ä&#x161;3 !<03>'!80'ধ2+<3ÂŁ!80$,$'/<৚638!A9AĂ&#x2022;9;@ŕŚ&#x201D;>-Ăľ;3>!ŕŁ&#x2014;A!1-A-'ŕĽ&#x2DC; !80'ধ2+<W ;'/30!A/-68A@+3;3>!ÂŁ-ŕŚ&#x201D;1@93ÂŁ-&2Ă­&!>0Ăľ-296-8!$/-WÇ&#x17D;Ç?0>-';2-!T 2->'89@;'; 03231-$A2@>8!03>-'g3#'$23ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;>9A@9;0-$,6!9/32!;Ă&#x2022;> 9A'830383A<1-!2'+31!80'ধ2+<3#3>-Ă­A03>!R

D

laczego warto wziÄ&#x2026;Ä&#x2021; udziaĹ&#x201A; w tym wydarzeniu? DzieĹ&#x201E; Marketingu to znakomita okazja dla studentĂłw róşnych kierunkĂłw, nie tylko naszej uczelni, do skonfrontowania nabytej na studiach wiedzy z praktykÄ&#x2026; gospodarczÄ&#x2026; i poznania najgorÄ&#x2122;tszych trendĂłw w marketingu. A wszystko to informacje z pierwszej rÄ&#x2122;ki! Prelekcje prowadziÄ&#x2021; bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; specjaliĹ&#x203A;ci z ogromnym doĹ&#x203A;wiadczeniem, ktĂłrzy nie tyle podÄ&#x2026;ĹźajÄ&#x2026; za trendami

marketingowymi, co sami je kreujÄ&#x2026;. W tym roku podczas wydarzenia swoim doĹ&#x203A;wiadczeniem zawodowym podzielÄ&#x2026; siÄ&#x2122; m.in.: PaweĹ&#x201A; Grzesiak â&#x20AC;&#x201C; specjalizujÄ&#x2026;cy siÄ&#x2122; w handlu elektronicznym oraz przedstawiciel firmy HarmoniquePR. UchyliliĹ&#x203A;my juĹź rÄ&#x2026;bka tajemnicy, ale nie miejcie zĹ&#x201A;udzeĹ&#x201E;: to jeszcze nie wszystko, co dla Was przygotowaliĹ&#x203A;my. Koniecznie Ĺ&#x203A;ledĹşcie naszÄ&#x2026; stronÄ&#x2122; na Facebooku (facebook.com/dzienmarketingu), gdzie bÄ&#x2122;dziemy odsĹ&#x201A;aniaÄ&#x2021; ko-

lejne karty tego projektu, prezentowaÄ&#x2021; sylwetki prelegentĂłw oraz informowaÄ&#x2021; o terminach i zapisach na szkolenia. Uczestnictwo w prelekcjach jest certyfikowane i darmowe, a dziÄ&#x2122;ki uprzejmoĹ&#x203A;ci naszego Partnera â&#x20AC;&#x201C; firmy Maspex Wadowice â&#x20AC;&#x201C; przygotowaliĹ&#x203A;my dla Was niespodziankÄ&#x2122;! :) P.S. DzieĹ&#x201E; Marketingu nie zostaĹ&#x201A; jeszcze oficjalnie ustanowiony w kalendarzu Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2026;t nietypowych, ale pracujemy nad tym! ;)

28Ç&#x201D;lÇ&#x201C;Ç&#x2022;md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;

ǼǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

=UÂľEG]LVLDMWR]DFREĂ&#x2021;G]LHV] VRELHZG]LĂ&#x2021;F]Q\ZSU]\V]Ă&#x160;RĂ?FL !>-392ĂľÇ?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;830<8<9A!<#-ÂŁ'<9A3>!'&@$/!^0!&'1--316';'2$/- 31!8$,\W32-'63>;!8A!ÂŁ2!9A!29!&ÂŁ!9;<&'2;Ă&#x2022;>2!<&A-!Ä&#x161;>2-'A>@0Ä&#x161;@1 683+8!1-'T^<9A@;@1\68A'A)81Ăľ31!8$,2!1-!8þ£<&A-1Ä&#x161;3&@$,T0;Ă&#x2022;8A@&36-'83 >08!$A!/Ă­>৚@$-'A!>3&3>'W

Z

tej okazji juĹź dziĹ&#x203A; przedstawiamy sylwetkÄ&#x2122; Izabeli Gut, uczestniczki poprzedniej edycji Akademii, absolwentki Uniwersytetu Ekonomicznego, obecnie konsultanta ERP w firmie Comarch S.A. w Krakowie. Iza, to pierwsze pytanie bÄ&#x2122;dzie bardzo tendencyjne, ale muszÄ&#x2122; je zadaÄ&#x2021;. Dlaczego zdecydowaĹ&#x201A;aĹ&#x203A; siÄ&#x2122; na udziaĹ&#x201A; w naszej akademii biznesowej? Dlaczego akurat wybraĹ&#x201A;aĹ&#x203A; IT i dlaczego Comarch? I.G.: SĹ&#x201A;yszaĹ&#x201A;am o firmie same pozytywy, wiÄ&#x2122;c stwierdziĹ&#x201A;am, Ĺźe sprĂłbujÄ&#x2122;. Na wykĹ&#x201A;adzie podszedĹ&#x201A; do nas student z ulotkami dotyczÄ&#x2026;cymi Akademii. PopatrzyĹ&#x201A;am na nie i uĹ&#x203A;miechnÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;am siÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; StaĹź w firmie IT?? Nieâ&#x20AC;Ś to nie dla mnie. UlotkÄ&#x2122; wrzuciĹ&#x201A;am do torebki i na chwilÄ&#x2122; o niej zapomniaĹ&#x201A;am. WrĂłciĹ&#x201A;am do domu, wyciÄ&#x2026;gnÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;am ulotkÄ&#x2122; i stwierdziĹ&#x201A;am: A wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwie czemu nie? PĂłjdÄ&#x2122; na wykĹ&#x201A;ad, jak mi siÄ&#x2122; nie spodob to wyjdÄ&#x2122;. NamĂłwiĹ&#x201A;am koleĹźankÄ&#x2122; i zgĹ&#x201A;osiĹ&#x201A;yĹ&#x203A;my swĂłj udziaĹ&#x201A; w wykĹ&#x201A;adzie. DodatkowÄ&#x2026; motywacjÄ&#x2026; byĹ&#x201A;o to, Ĺźe juĹź wczeĹ&#x203A;niej na terenie uczelni widziaĹ&#x201A;am materiaĹ&#x201A;y dotyczÄ&#x2026;ce Akademii Kompetencji.

Ci jakieĹ&#x203A; ogĂłlne wyobraĹźenia o pracy tutaj. Jak wyobraĹźaĹ&#x201A;aĹ&#x203A; sobie takÄ&#x2026; pracÄ&#x2122;?

komfortowe i skutkuje wiÄ&#x2122;kszÄ&#x2026; wydajnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; pracownika. WiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;Ä&#x2021; z nas lubi raczej mieÄ&#x2021; wĹ&#x201A;asny kÄ&#x2026;t, w ktĂłrym czuje siÄ&#x2122; bezpiecznie.

I.G.: Na poczÄ&#x2026;tku wiedziaĹ&#x201A;am tylko, Ĺźe Comarch to taka firma niedaleko Muzeum Lotnictwa. Później zaczÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; pracowaÄ&#x2021; Akademia Kompetencji Comarch, w ktĂłtam mĂłj kolega i to dziÄ&#x2122;ki niemu miaĹ&#x201A;am rej braĹ&#x201A;aĹ&#x203A; udziaĹ&#x201A;, to nie tylko staĹź w firmie. nieco jaĹ&#x203A;niejszy obraz Comarchu. OgĂłl- To rĂłwnieĹź wczeĹ&#x203A;niejsza rekrutacja, testy, nie wyobraĹźaĹ&#x201A;am sobie, Ĺźe ludzie siedzÄ&#x2026; warsztatyâ&#x20AC;Ś Nie przeraĹźaĹ&#x201A;a CiÄ&#x2122; koniecztu w wielkich przestrzeniach przy kom- noĹ&#x203A;Ä&#x2021; pokonania tych wszystkich etapĂłw puterach w rĂłwnych rzÄ&#x2122;dach i klikajÄ&#x2026; nim dotrzesz do wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwego celu? w klawiatury. I.G.TrochÄ&#x2122; siÄ&#x2122; baĹ&#x201A;am, Ĺźe nie zdam Czyli wizja typowego openspejsa, o ktĂł- testu. Nieustannie tkwiĹ&#x201A;o we mnie przeJednym sĹ&#x201A;owem zaryzykowaĹ&#x201A;aĹ&#x203A;? rym krÄ&#x2026;ĹźÄ&#x2026; setki anegdot w Internecie! A czy konanie, Ĺźe firma IT nie moĹźe mieÄ&#x2021; wiele I.G.: Tak, ale to byĹ&#x201A;o â&#x20AC;&#x17E;Ĺ&#x203A;wiadome ryzy- te Twoje wyobraĹźenia siÄ&#x2122; sprawdziĹ&#x201A;y? wspĂłlnego z kierunkiem, na ktĂłrym zdokoâ&#x20AC;?. PrzecieĹź nikt nie ciÄ&#x2026;gnÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; mnie tutaj bywam wyksztaĹ&#x201A;cenie. Taka psychiczna I.G.: Moje wyobraĹźenie czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciowo siÄ&#x2122; bariera nie do przeskoczenia. PomyĹ&#x203A;lana siĹ&#x201A;Ä&#x2122; [Ĺ&#x203A;miech]. sprawdziĹ&#x201A;o, ale tu nie siedzi siÄ&#x2122; w wielkich Ĺ&#x201A;am, Ĺźe chciaĹ&#x201A;abym mieÄ&#x2021; chociaĹź cerZanim jednak rozpoczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;aĹ&#x203A; swojÄ&#x2026; przy- pomieszczeniach, tylko w kilkuosobowych tyfikat z ukoĹ&#x201E;czonych warsztatĂłw. Nie godÄ&#x2122; z Comarchem na pewno towarzyszyĹ&#x201A;y pokojach, co moim zdaniem jest bardziej przypuszczaĹ&#x201A;am, Ĺźe dostanÄ&#x2122; siÄ&#x2122; na staĹź.

ÇĽÇŁ

28Ç&#x201D;lÇ&#x201C;Ç&#x2022;md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;


Czy mogłabyś przyznać, że praca w CoI.G.: Tak, z pewnością. Ale uważam, że praktyka jest równie ważna, bo uczy march może stać się pracą na lata? najwięcej. Oczywiście, gdybym nie miała solidnych podstaw wyniesionych ze studiów I.G.: Oczywiście, że tak! Wszystko zaI.G.: Na początku był wykład, na któ- w niektórych sytuacjach było by mi ciężko. leży od nastawienia oraz umiejętności wyrym przedstawiona została historia firmy Zawsze w określonym stopniu nabyta wie- korzystywania wszelkich możliwości, jaComarch, poruszane były również zagad- dza zostanie wykorzystana. Ja jestem też kie firma oferuje. Praca tutaj spełnia moje nienia dotyczące Akademii. Następnie specyficznym przykładem, ponieważ stu- oczekiwania. Panuje jasna struktura orgazaczęły się pytania i testy. Jeżeli ktoś nie diowałam dwa rozbieżne kierunki. Jeden nizacyjna, co pozwala na skuteczne zarząchciał pisać testu po wykładzie spokojnie typowo ścisły, rachunkowość., drugi bar- dzanie: pracownik wie, jakie ma obowiązki mógł wyjść. Ja zostałam, stwierdziłam, dziej „miękki” – studia miejskie. Obydwa oraz na co może liczyć w danym przedziale że spróbuję. Podeszłam, wzięłam kartkę nauczyły mnie czegoś innego. Dlatego za- czasowym. I oczywiście elastyczne godziny i rozwiązałam test. Z perspektywy czasu, wsze zachęcam wszystkich do poszerzania pracy – myślę, że przy obecnym trybie życia myślę, najtrudniejszy w tym wszystkim swoich horyzontów. wielu ludzi docenia fakt, że nie musi meldobył chyba ten test. Nikt z nas nie wiedział wać się w pracy co do minuty. Jest to istotne dokładnie czego się spodziewać, co w pewWłaśnie teraz udowodniłaś, że w pracy zwłaszcza w dużym mieście. Sztywny grafik nym sensie było zaletą. w IT liczą się nie tylko umiejętności infor- w wielu wypadkach mógłby tylko ogranimatyczne! Ty po zakończeniu stażu posta- czać moją pracę. nowiłaś zostać z nami na stałe. Dlaczego? Zaletą? A teraz spróbuj spojrzeć wstecz – czy I.G.: Tak. To test, do którego nie można I.G.: Oferta, którą złożył mi Comarch Akademia Kompetencji, spełniła Twoje się perfekcyjnie przygotować – do końca jest korzystna pod wieloma względami. oczekiwania? nie wiesz, na jakie pytania trafisz. Do wy- Poza tym uważam, że dostałam szansę boru mieliśmy cztery zakresy tematyczne i chciałam ją wykorzystać. Zawsze sobie I.G.: Jak najbardziej! Gdybym miała okaoferowanych warsztatów i na tej podsta- powtarzam, że wszystko w życiu dzieje się zję ponownie startować w Akademii pewnie wie należało się spodziewać, że pytania w jakimś celu. Widocznie moim kierunkiem znowu bym spróbowała. Jest to duża doza będą dotyczyć tej tematyki. Tak naprawdę był Comarch, z czego się cieszę. Teraz my- doświadczeń. I na pewno nie stresowałabym na takim teście sprawdzasz swój potencjał: ślę, że gdybym nie spróbowała, na pewno się niczym, bo stres jest tutaj niepotrzebny. kojarzenie faktów, definicji, orientację bym tego żałowała. w danej w problematyce. Za kilka miesięcy rusza kolejna edycja Jakieś szczególne zalety pracy w Comarch? Akademii Kompetencji Comarch , więc na zaA jak wspominasz swoje pierwsze dni kończenie – jak w kilku słowach mogłabyś na stażu? I.G.: Szczególne zalety? Hmm… Osobi- zachęcić studentów – swoich młodszych koście przekonuje mnie fakt, że Comarch to fir- legów i koleżanki – do udziału w programie, I.G.: Pozytywnie. Mimo, że początki ma z kapitałem polskim, która rozwija się który Comarch do nich kieruje? bywają najtrudniejsze, ja swoje pierwsze w błyskawicznym tempie na całym świecie. dni w Comarch wspominam bardzo miło. I.G.: Warto spróbować, nic nie traciNa samym początku opiekun stażu zapoA pozostałe zalety? cie, a próbując, możecie zyskać naprawdę znał mnie z osobami pracującymi w nawiele. Wystarczy rozwiązać testy, brać akszym zespole. Następnie przedstawiono I.G.: O, tu mogę wyliczać! Kompleks tywny udział w szkoleniach, przyłożyć się mi zakres zadań, które będę realizować sportowo–rekreacyjny, opieka medyczna, do stażu. Pamiętajcie, że praca w Comarch na stażu. Co prawda, pierwsza myśl, ja- stołówka, które znajdują się na miejscu, to nie tylko praca zawodowa, ale też szkoleka się wówczas u mnie pojawiła, to taka, wyjazdy integracyjne, możliwość szkoleń... nia, wyjazdy integracyjne, spotkania i wiele że nie podołam – ale szybko okazało się, oraz bardzo mili i pomocni współpracow- więcej, dlatego zachęcam wszystkich, którzy że byłam w błędzie. Muszę jednak przy- nicy. To wszystko jest ważne. Comarch jest szukają pomysłu na swoją karierę zawodoznać, że taka obawa jest raczej czymś na- atrakcyjną firmą dla młodych osób, ponie- wą – zróbcie dziś to, za co będziecie sobie turalnym dla przeciętnego studenta, który waż daje wiele możliwości rozwóju. wdzięczni w przyszłości! Oferta Akademi nie ma zbyt wielu możliwości w trakcie Kompetencji jest obszerna tematycznie, studiów dziennych na praktykę zawoPracujesz obecnie jako konsultant syste- więc każdy, kto nie boi się spróbować, dową. Ja stosunkowo szybko wpadłam mów ERP. To praca, która daje Ci satysfakcję? znajdzie coś dla siebie. w rytm firmy. I.G.: Tak, daje – z miesiąca na miesiąc Iza, dziękuje Ci za rozmowę. Życzę Czy miałaś okazję wykorzystać wiedzę większą, ponieważ nabywam coraz więcej dalszej, miłej i owocnej pracy w szeregach zdobytą na studiach w pracy w Comarch? doświadczenia. A to naprawdę ważne. naszej firmy. Pamiętasz, jakie zadania musiałaś spełnić, by stać się przyszłą stażystką? Które z nich wydawały ci się najtrudniejsze?

28ǔlǓǕmd1!8A'$ǏǍǎǓ

ǥǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

OHFLHZVSÂľĂ&#x160;SUDF\ .6%8(.L6W*DOOHQ %XVLQHVV6FKRRO 6!ৡ&A-'82-0<<#-'+Ä&#x161;'+3830<8<9A@Ä&#x161;@A!/Ăľ$-!>8!1!$,/<#-ÂŁ'<9A3>'/Ç&#x17D;Ç?'&@$/! 83+8!1< 2;'82!ধ32!ÂŁT683>!&A32'+3>8!03>90-'/A03ÂŁ'-A2'9< 2->'89@;';< 03231-$A2'+3>8!03>-'>'>96Ă&#x2022;Ä&#x161;68!$@A;W !ÂŁÂŁ'2<9-2'99 $,33ÂŁA'A>!/$!8--W

K

rakowska SzkoĹ&#x201A;a Biznesu UEK, jako specjalistyczna jednostka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, koncentruje siÄ&#x2122; na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci dydaktycznej obejmujÄ&#x2026;cej studia podyplomowe, szkolenia oraz dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; badawczÄ&#x2026;, konsultingowÄ&#x2026; i wydawniczÄ&#x2026;. SzkoĹ&#x201A;a oferuje ponad 70 kierunkĂłw studiĂłw podyplomowych, studia menedĹźerskie MBA, kursy, szkolenia i programy badawcze. W ramach studiĂłw podyplomowych SzkoĹ&#x201A;a ksztaĹ&#x201A;ci ponad 1000 studentĂłw rocznie. KSB UEK prowadzi szerokÄ&#x2026; wspĂłĹ&#x201A;pracÄ&#x2122; z jednostkami samorzÄ&#x2026;dĂłw lokalnych, przedsiÄ&#x2122;biorstwami, szkoĹ&#x201A;ami ponadgimnazjalnymi, a takĹźe oĹ&#x203A;rodkami akademickimi w kraju i zagranicÄ&#x2026;. Dynamiczny rozwĂłj i odnoszone sukcesy przyczyniajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; do wzrostu uznania SzkoĹ&#x201A;y na arenie miÄ&#x2122;dzynarodowej oraz sprawiajÄ&#x2026;, Ĺźe SzkoĹ&#x201A;a zajmuje wysokie miejsca w polskich rankingach. St. Gallen Business School â&#x20AC;&#x201C; partner Programu International MBA, od poczÄ&#x2026;tku lat 70. stopniowo rozwinÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a siÄ&#x2122; w centrum wspĂłĹ&#x201A;czesnego Management Business Training. SzkoĹ&#x201A;a jest obecnie jednÄ&#x2026; z najwiÄ&#x2122;kszych i najbardziej re-

ÇĽÇĽ

28Ç&#x201D;lÇ&#x201C;Ç&#x2022;md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;

nomowanych instytucji dostarczajÄ&#x2026;cych praktycznej wiedzy z zakresu zarzÄ&#x2026;dzania w obszarze niemieckojÄ&#x2122;zycznym. WspĂłĹ&#x201A;praca obu szkĂłĹ&#x201A; rozpoczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a siÄ&#x2122; przed dziesiÄ&#x2122;cioma laty jako wynik negocjacji prowadzonych przez Dyrektora KSB UEK z Dyrektorem St. Gallen Business School â&#x20AC;&#x201C; dr. oec. HSG. Christianem Abegglenem. Krakowska SzkoĹ&#x201A;a Biznesu UEK zostaĹ&#x201A;a wybrana przez SzwajcarĂłw spoĹ&#x203A;rĂłd wielu polskich oĹ&#x203A;rodkĂłw akademickich, z jakimi negocjowana byĹ&#x201A;a moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; prowadzenia wspĂłlnego programu MBA. W wyniku rozmĂłw 26 stycznia 2006 r. podpisana zostaĹ&#x201A;a przez Ăłwczesnego rektora prof. dr. hab. R. Borowieckiego umowa o wspĂłĹ&#x201A;pracy. Przez wiele lat kooperacja ta byĹ&#x201A;a wspierana przez nastÄ&#x2122;pnych rektorĂłw â&#x20AC;&#x201C; prof. dr. hab. Romana Niestroja i prof. dr. hab. inĹź. Andrzeja ChochĂłĹ&#x201A;a. Lata owocnej wspĂłĹ&#x201A;pracy sÄ&#x2026; potwierdzeniem, Ĺźe podjÄ&#x2122;ta wtedy decyzja byĹ&#x201A;a najlepszÄ&#x2026; z moĹźliwych, a serdeczne stosunki Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czÄ&#x2026;ce KrakĂłw i St. Gallen przyczyniajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; do powstawania nowych inicjatyw i projektĂłw. WspĂłlnie prowadzony w Krakowie Program International MBA oparty jest

na autorskiej koncepcji zintegrowanego zarzÄ&#x2026;dzania, rozwijanej i udoskonalanej na przestrzeni lat przez wieloletniego dyrektora naukowego i przewodniczÄ&#x2026;cego Rady Nadzorczej St. Gallen Business School â&#x20AC;&#x201C; prof. Knuta Bleichera, doktora honoris causa naszej Uczelni. Obecnie koncepcja ta zapewnia struktury, w ramach ktĂłrych menedĹźerowie, sami sÄ&#x2026; w stanie wskazaÄ&#x2021; problemy i okreĹ&#x203A;liÄ&#x2021; ich potencjalne, realne rozwiÄ&#x2026;zania. PodejĹ&#x203A;cie to wzmocnione jest przez wskazywanie realnych przykĹ&#x201A;adĂłw z miÄ&#x2122;dzynarodowej praktyki biznesowej. PoĹ&#x201A;owa wykĹ&#x201A;adowcĂłw uczÄ&#x2026;cych w Programie pochodzi spoza Polski, jednak wszyscy prowadzÄ&#x2026;cy zajÄ&#x2122;cia mogÄ&#x2026; pochwaliÄ&#x2021; siÄ&#x2122; miÄ&#x2122;dzynarodowym doĹ&#x203A;wiadczeniem i praktycznym podejĹ&#x203A;ciem do poruszanych przez siebie zagadnieĹ&#x201E;. Uczestnicy programu, biorÄ&#x2026;c udziaĹ&#x201A; w corocznym wyjeĹşdzie do partnera zagranicznego do Szwajcarii, majÄ&#x2026; okazjÄ&#x2122; zwiedziÄ&#x2021; przedsiÄ&#x2122;biorstwa o typowo szwajcarskim modelu zarzÄ&#x2026;dzania, jak rĂłwnieĹź globalne korporacje, majÄ&#x2026;ce swoje oddziaĹ&#x201A;y w kraju partnera Programu. Podczas wyjazdĂłw studenci


dotychczasowych edycji gościli między innymi w: Bank UBS, Chronometry Beyer, Hotel Savoy au Lac, JUST, WÜRTH International, Faserplast, Modune Europe GmbH, SFSintec AG, Hotel Steigenberger Davos, Credit Suisse, Grand Hotel Palace Lucerne, Bank Julius Bar Zurich, Chocolaterie Maestrani, Brewery Monstein Davos, Avalog Zurich, Uster Technology, Dänisches Bettenlager Switzerland, H. Moser & Cie. Schaffhausen, BELIMO Automation AG, AMAG/Porsche Centre Zurich, Reader’s Digest, JYSK GmbH, Papyrus Schweiz AG. W trakcie 10 lat trwania Programu kierunek International MBA ukończyło 165 menedżerów wyższego szczebla. Obecnie studia kontynuują 54 osoby w 2 równoległych edycjach. Studentami i absolwentami Programu są głównie osoby pracujące dla międzynarodowych firmach i globalnych korporacji takich jak: PCC Rail S.A., WSK „PZL Rzeszów” S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Lurgi S.A., Accelor Mittal Steel Poland S.A., Maspex Group, WSK Trading, Lubplast Sp. z o.o., HUF Polska Sp. z o.o., Lear Corporation Department 2, Sp. z o.o., SKF Sp. z o.o., Zehnder Group Bolesławiec Sp. z o.o., Mirage s.j. H.R. Kasprzyk, Deloitte, Thermoplast Sp. z o.o., TEVA, Ericpol, Oil and Gas Exploration Company Cracow Ltd, HTK Hut-Trans Katowice Sp. z o.o., Comarch S.A., Brembo Sp. z o.o., Google Inc., Ericsson, Delphi Poland S.A., Fortis Bank Poland, Clifford Thames Sp. z o.o., UBS Found Services Luxembourg S.A., Deltavista Sp. z o.o., FSE Tamel S.A., International Paper Polska Sp. z o.o., Clarke Transport Ltd, ES-System S.A., IMTF, Givisiez, Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o., Synthos S.A., Electrolux Poland Sp. z o.o., Glenbeigh Construction, Tesco Polska, Medtronic Poland sp. z o.o., Hewlett-Packard GMBH, ABB, Martifer Energia Sp. z o.o., Grupa Ożarów S.A., RWE Polska S.A., Kontakt-Simon S.A., HDR Inc., RR Donnelley Europe, ECE Projectmanagement Poland Sp. z o.o., Capgemini Poland Sp. z o.o., Protech Active S.C., Citibank International PLC, PMI Servie Center Europe, IMPRESS

Sp. z o.o., Teleste Video Networks, J&P Avax, Marsh Sp. z o.o., Hutchinson Sp. z o.o., Bundesrechenzentrum, ANL Plastics, MSF Engenharia, BWI Poland Technologies, HSBC Service Delivery, Hoval Polska Sp z o.o., Mentor Graphics Corporation, BNP Paribas Bank Polska S.A., Hutchinson Poland, Pridgeon and Clay Inc., Quadrum Foods Sp. z o.o., Motorola Solutions, PKS Kraków S.A., State Street Services Poland Sp. z o.o., U.S. Consulate General Cracow, TRW Braking Systems Poland, S&T Motiv, Sol e Mar Sp. z o.o., Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o., NorthgateArinso Poland Sp. z o.o., Shell Polska Sp. z o.o., Making Waves Polska, FMC Technologies Sp. z o.o., Tikkurila Polska S.A., PPG Polifarb Cieszyn SA, Cisco Systems Poland Sp. z o. o., Habasit Polska Sp. z o.o., Oracle, Vistula Group S.A., Nitroerg S.A. KGHM Group, LINDE Gaz Polska, Gudel Sp. z o.o., Sabre, Lajkonik Snacks GmbH, Żywiec Group, Johnson Controls, Finnveden Metal Structures, DELL, EPAM Systems sp. z o.o., Air Liquid Polska Sp. z o.o., AbbVie Polska Sp. z o.o., Maylane Polska sp. z o.o., Woodward Poland Sp. z o.o., Can-Pack S.A., Akamai Technologies Polska sp. z o.o., Syngenta, EDF Paliwa, Invado Sp. z o.o., Milliken Europe BVBA, Unifrax Poland Sp. z o.o., Valeo Autosystemy Sp. z o.o., Carlson Wagonlit Travel eCenter, Wind Mobile S.A. Średnia wieku studentów, rozpoczynających program to 32-36 lat. Doświadczenie menedżerskie, jakim mogą pochwalić się osoby aplikujące do Programu mieści się w granicach 8-10 lat, natomiast ich średni staż pracy to więcej niż 12 lat w strukturach różnych przedsiębiorstw i korporacji. Prowadzenie zajęć wyłącznie w języku angielskim umożliwia udział w Programie nie tylko obywatelom Polski lecz także obcokrajowcom, przebywającym w Polsce na kontraktach menedżerskich lub też przyjeżdżającym do Krakowa tylko w celach dydaktycznych. Dlatego w każdej edycji programu studiowało kilku obcokrajowców (około 20% wszystkich studiujących), z takich krajów jak np.: USA, Szwajcaria, Francja, Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Łotwa,

Indie, Korea Południowa, Holandia, Zambia, Ukraina. Około 20-30% studentów każdej edycji stanowią kobiety, co jest wysokim wskaźnikiem w porównaniu z innymi programami MBA realizowanymi w Polsce. W pierwszych latach działalności Programu jego koordynacją zajmowała się Donata Adler. Od 2008 roku właściwym funkcjonowaniem studiów zajmuje się Ewa Szpórnóg-Smoleń jako Koordynator Programu International MBA oraz Monika Bulsza jako Kierownik Biura MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK. Dziesięcioletnia współpraca Krakowskiej Szkoły Biznesu i St. Gallen Business School zaowocowała wysokimi pozycjami Programu International MBA w ogólnopolskich rankingach i zestawieniach Programów MBA w Polsce. Program od lat klasyfikowany jest w pierwszej dziesiątce rankingu najlepszych Programów MBA, przygotowywanym przez Fundację Perspektywy (rok 2011 – miejsce 9, rok 2012 – miejsce 8, rok 2013 – miejsce 10, rok 2014 – miejsce 8). Od wielu lat Program zajmował również prestiżowe miejsce w Klasie Profesjonalnej Plus w ratingu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum, a w roku 2014 znalazł się w najwyższej Klasie Mistrzowskiej tego ratingu. Dodatkowo Program zdobył liczne nagrody i wyróżnienienia, przyznane między innymi przez tygodnik Wprost czy magazyn Home&Market. Lata współpracy opartej na prowadzeniu wspólnego Programu MBA dały początek innym wspólnym projektom Krakowskiej Szkoły Biznesu i St. Gallen Business School, jak choćby Międzynarodowym Seminariom z zakresu Zarządzania – St. Gallen Management Seminars, Strategy Week in Boston oraz Asia-Week, Shanghai.

GUKDE Piotr Buła $GLXQNWZ.DWHGU]H=DU]ÃG]DQLD 0LÇG]\QDURGRZHJR '\UHNWRU.6%8(.

28ǔlǓǕmd1!8A'$ǏǍǎǓ

ǥǦ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

ǎǍ£!; >96ÕĚ68!$@

ǥӐ

28ǔlǓǕmd1!8A'$ǏǍǎǓ


28ǔlǓǕmd1!8A'$ǏǍǎǓ

ǥǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

&HUHPRQLDZUĂ&#x2021;F]HQLD G\SORPÂľZ0%$ '9-'2-Ă­<#-'+Ä&#x161;'+3830<!৚$A;'8@+8<6@9Ä&#x161;<$,!$A@683+8!1Ă&#x2022;> 8'!ÂŁ-A3>!2@$,68A'A8!03>90Ă­A03Ä&#x161;Ăľ-A2'9< TŕŚ&#x201D;>-Ăľ;3>!Ä&#x161;@3&#-Ă&#x2022;8 &@6ÂŁ31Ă&#x2022;>W

U

roczystoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wrÄ&#x2122;czenia dyplomĂłw sĹ&#x201A;uchaczom XVIII i XIX edycji Programu Executive MBA oraz VIII edycji Programu International MBA odbyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; 23 paĹşdziernika w Starej Auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. CeremoniÄ&#x2122; uĹ&#x203A;wietniĹ&#x201A;y liczne przemĂłwienia zaproszonych goĹ&#x203A;ci, przedstawicieli uczelni partnerskich oraz absolwentĂłw. Jako pierwszy wystÄ&#x2026;piĹ&#x201A; John Lynch â&#x20AC;&#x201C; Prezes firmy Lynka z siedzibÄ&#x2026; w Krakowie, ktĂłry wygĹ&#x201A;osiĹ&#x201A; wykĹ&#x201A;ad pt. â&#x20AC;&#x17E;Managing in a severe crisisâ&#x20AC;?. Kolejno przemawiali przedstawiciele uczelni partnerskich â&#x20AC;&#x201C; prof. Hans RamĂś z Stockholm Business School, Stockhlom University oraz Daniel Gfeller i Lars Scheibling â&#x20AC;&#x201C; dyrektorzy programĂłw miÄ&#x2122;dzynarodowych z St. Gallen Business School w Szwajcarii. W imieniu absolwentĂłw gĹ&#x201A;os zabrali przedstawiciele poszczegĂłlnych edycji Grzegorz Maracha â&#x20AC;&#x201C; starosta XVIII edycji Programu Executive MBA, Paulina Kowalska â&#x20AC;&#x201C; starosta XIX edycji Programu Executive MBA oraz ElĹźbieta Klamra â&#x20AC;&#x201C; starosta VIII edycji Programu International MBA. Wyróşnienia dla najlepszych sĹ&#x201A;uchaczy studiĂłw MBA odebrali: Magdalena Fik-Matyniak (XVIII edycja Executive MBA), Ĺ ukasz Niedzwiedzki, Marcin Majko (XIX edycja Executive MBA) oraz PaweĹ&#x201A; Zielniok (VIII edycja International MBA).

ÇĽÓ&#x2018;

28Ç&#x201D;lÇ&#x201C;Ç&#x2022;md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;

Absolwenci pierwszej edycji Pro- ternational. NastÄ&#x2122;pnie gĹ&#x201A;os zabraĹ&#x201A;a Kagramu MBA KSB + Master Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;towa- tarzyna NÄ&#x2122;dza â&#x20AC;&#x201C; starosta I edycji Proli uroczystoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wrÄ&#x2122;czenia dyplomĂłw gramu MBA KSB + Master. PodzieliĹ&#x201A;a w PaĹ&#x201A;acu PorczyĹ&#x201E;skich w Warszawie 2 siÄ&#x2122; z obecnymi swoimi przemyĹ&#x203A;leniami paĹşdziernika. W wydarzeniu uczest- na temat wiedzy i umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci zdobyniczyli studenci z miÄ&#x2122;dzynarodowych tych na studiach. NastÄ&#x2122;pnie krakowscy campusĂłw Clark University: Warsza- absolwenci otrzymali specjalizacyjne wy, Krakowa, Ĺ odzi i Londynu. GoĹ&#x203A;ci dyplomy MBA, wydane przez KrakowprzywitaĹ&#x201A; prof. dr hab. Ĺ ukasz SuĹ&#x201A;kow- skÄ&#x2026; SzkoĹ&#x201A;Ä&#x2122; Biznesu UEK oraz dyplomy ski â&#x20AC;&#x201C; dyrektor Akademickiego Centrum Master of Science in Professional ComRozwoju i programu Clark University munication z Clark University. Nagrow SpoĹ&#x201A;ecznej Akademii Nauk w Ĺ o- dÄ&#x2122; najlepszego sĹ&#x201A;uchacza studiĂłw MBA dzi. Z Clark University w uroczystoĹ&#x203A;ci KSB + Master odebraĹ&#x201A; Michal Haviar. uczestniczyli: prof. William Fisher â&#x20AC;&#x201C; Associate Provost wraz z Amy Daly GardJoanna Batko ner â&#x20AC;&#x201C; Associate Dean of International .RRUG\QDWRU3URJUDPX Graduate Programs. WykĹ&#x201A;ad na temat ,QWHUQDWLRQDO0%$ róşnorodnych drĂłg rozwoju wygĹ&#x201A;osiĹ&#x201A; KSB UEK Richard Maguire â&#x20AC;&#x201C; dyrektor PCG In-


28ǔlǓǕmd1!8A'$ǏǍǎǓ

ǥǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

3URJUDP([HFXWLYH0%$.UDNRZVNLHM 6]NRĂ&#x160;\%L]QHVX8(.ĂĽ QRZDV]NRĂ&#x160;DSDUWQHUVND])UDQFML 83+8!1@>@1!+!/Ă­8'+<ÂŁ!82@$,13&@)0!$/->@2-0!/Ă­$@$,A'A1-'2-!/Ă­$'+3 9-Ăľ13&'ÂŁ<'&<0!$@/2'+3&39;393>!2'+3&363;8A'#3;3$A'2-!#-A2'93>'+3W -Ă­+Ä&#x161;'63&239A'2-'/!03ŕŚ&#x201D;$-T&#!Ä&#x161;3ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;3>@930-63A-31683>!&A32@$,9;<&-Ă&#x2022;>38!A 09A;!Ä&#x161;$'2-'A+3&2'A63&'/ŕŚ&#x201D;$-'1^';,-20-2+\;32-'03ŕĽ&#x2DC;$AĂ­$'9-Ăľ>@A>!2-!W

O

statnie dwa lata w Krakow- Stockholm Business School ze Szwecji, Executive MBA â&#x20AC;&#x201C; konsorcjum uczelni skiej Szkole Biznesu UEK z ktĂłrÄ&#x2026; wspĂłĹ&#x201A;praca jest nadal kontynu- wspierajÄ&#x2026;cych merytorycznie studia zostaĹ&#x201A;y poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cone na do- owana, jednak wyĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznie na pĹ&#x201A;aszczyĹş- MBA Krakowskiej SzkoĹ&#x201A;y Biznesu UEK. stosowanie oferty do miÄ&#x2122;- nie edukacyjnej. OdejĹ&#x203A;cie od jednej zagranicznej instydzynarodowych standardĂłw edukaEcole de Management de Normandie tucji wspĂłĹ&#x201A;pracujÄ&#x2026;cej w ramach procyjnych. Konsekwentne realizowanie posiada dwie najwaĹźniejsze i liczÄ&#x2026;ce gramu MBA na rzecz kilku oĹ&#x203A;rodkĂłw zaleceĹ&#x201E; zagranicznych audytorĂłw oraz siÄ&#x2122; w Ĺ&#x203A;rodowisku akademickim akre- akademickich pozwoli na zwiÄ&#x2122;kszenie stosowanie dobrych praktyk w dziedzi- dytacje miÄ&#x2122;dzynarodowe: amerykaĹ&#x201E;- internacjonalizacji oraz korzystanie nie edukacji menedĹźerskiej poprawi- skÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; AACSB oraz europejskÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; EPAS z wiedzy i doĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; szkĂłĹ&#x201A;, ktĂłre poĹ&#x201A;o jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021; programĂłw MBA. ZnalazĹ&#x201A;o przyznawanÄ&#x2026; przez EFMD. Tym sa- siadajÄ&#x2026; juĹź akredytacje miÄ&#x2122;dzynarodowe. to odzwierciedlenie w wynikach re- mym SzkoĹ&#x201A;a potwierdziĹ&#x201A;a swojÄ&#x2026; naj- Obecnie trwajÄ&#x2026; rozmowy z kolejnymi krutacji do nowych edycji, w ktĂłrych wyĹźszÄ&#x2026; jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zarĂłwno w dydaktyce, uczelniami â&#x20AC;&#x201C; kandydatami do konsorosiÄ&#x2026;gnÄ&#x2122;liĹ&#x203A;my najwyĹźsze zainteresowanie jak i w nauce oraz internacjonalizacji cjum Programu Executive MBA. studiami w skali ostatnich 6 lat. swojej dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci. DziÄ&#x2122;ki czĹ&#x201A;onkostwu w EFMD (EuroPrzyjÄ&#x2122;te przez SzkoĹ&#x201A;Ä&#x2122; Biznesu z FranMonika Bulsza pean Foundation for Management De- cji zaproszenie do wspĂłĹ&#x201A;pracy rozpoczÄ&#x2122;.RRUG\QDWRU3URJUDPX([HFXWLYH0%$ .UDNRZVND6]NRĂ&#x160;D%L]QHVX8(K velopment) oraz uczestnictwu w wyda- Ĺ&#x201A;o nowÄ&#x2026; formuĹ&#x201A;Ä&#x2122; realizacji Programu rzeniach, organizowanych przez to stowarzyszenie (konferencje, warsztaty, konsultacje merytoryczne, spotkania DyrektorĂłw ProgramĂłw MBA), Krakowska SzkoĹ&#x201A;a Biznesu UEK uzyskaĹ&#x201A;a dostÄ&#x2122;p do sieci najlepszych instytucji edukacyjnych oraz moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; nawiÄ&#x2026;zywania kontaktĂłw z istotnymi oĹ&#x203A;rodkami akademickimi w Europie i na Ĺ&#x203A;wiecie. Efektem spotkaĹ&#x201E; prowadzonych od 2014 roku z przedstawicielami Ecole de Management de Normandie byĹ&#x201A;o podpisanie 12 czerwca 2015 roku porozumienia o wspĂłĹ&#x201A;pracy. SzkoĹ&#x201A;a Biznesu z Francji zostaĹ&#x201A;a oficjalnie nowym partnerem wspierajÄ&#x2026;cym merytorycznie 3&6-9!2-'6383A<1-'2-!3>96Ă&#x2022;Ä&#x161;68!$@T3&ÂŁ'>'/V&8,!#W-3;8<Ä&#x161;!g@8'0;38 T683(W&8,!#W8A@9A;3(<8Ă&#x2022;>0!g838'0;38 Program Executive MBA, zastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;c &9W9A;!Ä&#x161;$'2-!-;<&'2;Ă&#x2022;>T&8'!2f,8-9;36,' !<+<'ÂŁg'6<;@-8'$;38 '2'8!ÂŁg'!2(3883+8!11'9 381!2&-'W

ÇŚÇĄ

28Ç&#x201D;lÇ&#x201C;Ç&#x2022;md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;


:\QLNLUDQNLQJX0%$ 3HUVSHNW\Z\ 3URJUDP\.UDNRZVNLHM6]NRĂ&#x160;\%L]QHVX8(. ZĂ?UÂľGQDMOHSV]\FKSROVNLFKSURJUDPÂľZ0%$

P

rogramy International MBA 4. Executive MBA, SzkoĹ&#x201A;a Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Executive MBA realizowane przez KrakowskÄ&#x2026; Szko5. MBA â&#x20AC;&#x201C; SGH, SzkoĹ&#x201A;a GĹ&#x201A;Ăłwna Ĺ&#x201A;Ä&#x2122; Biznesu Uniwersytetu EkoHandlowa nomicznego w Krakowie znalazĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; 6. KoĹşmiĹ&#x201E;ski MBA z semestrem po raz kolejny w pierwszej dziesiÄ&#x2026;tce specjalistycznym, Akademia prestiĹźowego rankingu MBA PerspekLeona KoĹşmiĹ&#x201E;skiego tywy 2015. Natomiast notowany po raz 7. Program MBA PoznaĹ&#x201E;-Atlanta pierwszy Program MBA KSB + Master 8. International MBA, Krakowska uplasowaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; na 2 miejscu wĹ&#x203A;rĂłd noSzkoĹ&#x201A;a Biznesu Uniwersytetu wych programĂłw MBA, a w ogĂłlnej Ekonomicznego w Krakowie klasyfikacji zajÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; wysokie 15 miejsce. 9. Franklin University MBA (FUMZ prawie piÄ&#x2122;Ä&#x2021;dziesiÄ&#x2122;ciu programĂłw BA), WyĹźsza SzkoĹ&#x201A;a Bankowa MBA oferowanych w Polsce, ocenie we WrocĹ&#x201A;awiu poddaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; 34. 10. Executive MBA, Krakowska Najlepszy okazaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; program MBA SzkoĹ&#x201A;a Biznesu Uniwersytetu SzkoĹ&#x201A;y GĹ&#x201A;Ăłwnej Handlowej. W czoĹ&#x201A;ĂłwEkonomicznego w Krakowie ce znalazĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; rĂłwnieĹź programy MBA PoniĹźej wyniki wybranych kategoUniwersytetu Warszawskiego i Akade- rii rankingu: mii Leona KoĹşmiĹ&#x201E;skiego. t â&#x20AC;&#x17E;MBA w opinii pracodawcĂłwâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; W rankingu uwzglÄ&#x2122;dniono siedem Krakowska SzkoĹ&#x201A;a Biznesu UEK grup kryteriĂłw, skĹ&#x201A;adajÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;cznie zajÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a 6 miejsce, z 26 wskaĹşnikĂłw. SÄ&#x2026; to m.in.: merytot â&#x20AC;&#x17E;Studenci Programu MBAâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; proryczne cechy programu (20%), prefegram KSB International MBA rencje pracodawcĂłw (15%), opinia abzajÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; 4 miejsce, solwentĂłw (15%), studenci programu t â&#x20AC;&#x17E;Kadra dydaktycznaâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; pro(15%), jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021; kadry dydaktycznej (15%), gram KSB Executive MBA zawsparcie procesu ksztaĹ&#x201A;cenia (5%) oraz jÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; 9 miejsce, ranga i prestiĹź programu (15%). Pierwsza â&#x20AC;&#x17E;10â&#x20AC;? najlepszych programĂłw MBA w Polsce: 1. Canadian Executive MBA (CEMBA), SzkoĹ&#x201A;a GĹ&#x201A;Ăłwna Handlowa 2. emba@uw â&#x20AC;&#x201C; Executive MBA, Uniwersytet Warszawski 3. Executive MBA, Akademia Leona KoĹşmiĹ&#x201E;skiego

t

â&#x20AC;&#x17E;Merytoryczne cechy programuâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; program KSB International MBA zajÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; 6 miejsce. W skĹ&#x201A;ad KapituĹ&#x201A;y Rankingu weszli: prof. dr hab. Maria Romanowska â&#x20AC;&#x201C; dyrektor Instytutu ZarzÄ&#x2026;dzania SGH; prof. dr hab. ElĹźbieta MÄ&#x2026;czyĹ&#x201E;ska â&#x20AC;&#x201C; prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; Lidia SobaĹ&#x201E;ska â&#x20AC;&#x201C; prezes PAP S.A.; Zbigniew Augustynowicz â&#x20AC;&#x201C; ZastÄ&#x2122;pca Dyrektora, Departament Edukacji i Wydawnictw, Narodowy Bank Polski; WĹ&#x201A;odzimierz KiciĹ&#x201E;ski â&#x20AC;&#x201C; Kurator Banku BPS S. A., b. prezes Nordea Bank Polska S.A.; Mik Kuczkiewicz â&#x20AC;&#x201C; b. partner zarzÄ&#x2026;dzajÄ&#x2026;cy Hay Group Polska; Krzysztof KwiecieĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x201C; dyrektor HR na PolskÄ&#x2122; i kraje baĹ&#x201A;tyckie Deloitte; Sergiusz Najar â&#x20AC;&#x201C; czĹ&#x201A;onek Rady Nadzorczej Santander Consumer Bank Polska S.A.; Andrzej Zdebski â&#x20AC;&#x201C; prezes KrakChemia S.A.; Waldemar SiwiĹ&#x201E;ski â&#x20AC;&#x201C; prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Alina TlaĹ&#x201A;ka-Janoszek .RRUG\QDWRU3URJUDPX 0%$.6%0DVWHU KSB UEK

28Ç&#x201D;lÇ&#x201C;Ç&#x2022;md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;

njǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

1RZDLQLFMDW\ZD%21 8<+-'963;0!2-'-<8&9W9Ă&#x2022;#-'6'Ä&#x161;23968!>2@$,<$A'ÂŁ2-'03231-$A2@$, 3&#@Ä&#x161;39-ĂľÇ&#x17D;Ç?ÂŁ<;'+3W-'8>9A'TA38+!2-A3>!2'A-2-$/!;@>@ T3&#@Ä&#x161;3 9-ĂľÇ?Ç?9;@$A2-!2!2!9A'/<$A'ÂŁ2-T3$A@16-9!ÂŁ-ŕŚ&#x201D;1@><8-'8A' gÇ?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;WÇ?Ç? g28Ç?lÇ&#x201C;Ç?mW

ÇŚÇŁ

28Ç&#x201D;lÇ&#x201C;Ç&#x2022;md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;

Dyskusja z jednej strony pokazaĹ&#x201A;a, jak rozwiÄ&#x2026;zywanie tych kwestii jest zaleĹźne od sytuacji uczelni (np. od jej kultury organizacyjnej, siĹ&#x201A;y oddziaĹ&#x201A;ywania Biura, ale teĹź woli i przychylnoĹ&#x203A;ci wĹ&#x201A;adz uczelni oraz Ĺ&#x203A;wiadomoĹ&#x203A;ci jej kanclerza czy kwestora). Z drugiej strony pokazaĹ&#x201A;a, jak trudne sÄ&#x2026; to problemy, gdyĹź do Ĺźadnej z tych kwestii MSWiN nie tylko nie przygotowaĹ&#x201A;o Ĺźadnego rozporzÄ&#x2026;dzenia, ale nawet nie wskazaĹ&#x201A;o na wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwy kierunek dziaĹ&#x201A;ania. Dlatego teĹź postanowiliĹ&#x203A;my oddolnie znaleĹşÄ&#x2021; dla niektĂłrych z nich rozwiÄ&#x2026;zania. BON UEK juĹź od jakiegoĹ&#x203A; czasu owocnie wspĂłĹ&#x201A;pracuje w kwestii dostÄ&#x2122;pnoĹ&#x203A;ci zasobĂłw, uwzglÄ&#x2122;dniajÄ&#x2026;cej potrzeby studentĂłw z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciami z uczelnianÄ&#x2026; BibliotekÄ&#x2026;, ponadto stara siÄ&#x2122; przekonaÄ&#x2021; uczelniane Wydawnictwo, aby wszystkie nowe podrÄ&#x2122;czniki wydawane na naszej uczelni oczywiĹ&#x203A;cie za zgodÄ&#x2026; AutorĂłw mogĹ&#x201A;y byÄ&#x2021; dostÄ&#x2122;pne (po speĹ&#x201A;nieniu szeregu zabezpieczajÄ&#x2026;cych warunkĂłw) w wersji elektronicznej dla wybranej grupy studentĂłw (gĹ&#x201A;Ăłwnie z dysfunkcjÄ&#x2026; wzroku). Dodatkowo ponad rok

temu podjÄ&#x2122;liĹ&#x203A;my dziaĹ&#x201A;ania, majÄ&#x2026;ce na celu udostÄ&#x2122;pnienie studentom z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciami publikacji wydawanych przez krakowskie PTE. Podczas katowickiego spotkania na szczycie zostaĹ&#x201A;o ustalone, Ĺźe kolejne odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; w listopadzie w Poznaniu, a zorganizuje je tamtejszy Uniwersytet Ekonomiczny. Jako PeĹ&#x201A;nomocnik Rektora UEK zaproponowaĹ&#x201A;am uczelniom przygotowanie siÄ&#x2122; do podpisania Porozumienia Uczelni Ekonomicznych (analogicznego do Porozumienia podpisanego z siedmioma krakowskimi uczelniami) na rzecz wspĂłĹ&#x201A;pracy w ramach wsparcia edukacji studentĂłw z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciami. Gdyby udaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; nam podpisaÄ&#x2021; takie porozumienie Ĺ&#x201A;atwiej byĹ&#x201A;oby korzystaÄ&#x2021; z doĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; innych uczelni ekonomicznych, choÄ&#x2021;by w obszarze wymiany zasobĂłw bibliotecznych czy w obszarze wymiany pozycji przygotowanych w alfabecie Braila. SURI GU KDEJanina Filek 3HĂ&#x160;QRPRFQLN5HNWRUD8(.GV21

(3;W2-;!!1-ŕĽ&#x2DC;90!

T

ym razem spotkanie zorganizowaĹ&#x201A;o Biuro ds. ON Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. OkazaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; ono niezwykle intersujÄ&#x2026;ce, bowiem w pierwszej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci organizatorzy podzielili siÄ&#x2122; z nami swoim doĹ&#x203A;wiadczeniem w przestrzeni organizacji samego Biura (jego struktury i funkcjonowania oraz problemĂłw, z jakimi borykajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; na macierzystej uczelni), natomiast w drugiej â&#x20AC;&#x201C; doĹ&#x203A;wiadczeniem w obszarze dostosowania lektoratĂłw jÄ&#x2122;zykĂłw obcych do potrzeb studentĂłw i doktorantĂłw z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciami oraz w obszarze aktywnoĹ&#x203A;ci sportowej czyli tzw. zajÄ&#x2122;Ä&#x2021; w formie alternatywnej. PierwszÄ&#x2026; aktywnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; omĂłwiĹ&#x201A;a Kierownik MiÄ&#x2122;dzywydziaĹ&#x201A;owego Centrum JÄ&#x2122;zykĂłw Obcych (notabene podczas tego spotkania zrozumiaĹ&#x201A;am dlaczego dobrze by byĹ&#x201A;o, gdyby nasze Studium JÄ&#x2122;zykĂłw Obcych przyjÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o teĹź nazwÄ&#x2122; Centrum), zaĹ&#x203A; dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; na polu sportowym zaprezentowaĹ&#x201A; przedstawiciel Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. W obu obszarach UE w Katowicach ma siÄ&#x2122; czym pochwaliÄ&#x2021;, choÄ&#x2021; liczba studentĂłw z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciami jest tam dwa razy mniejsza niĹź na naszej uczelni. Takie spotkania z pewnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; sĹ&#x201A;uĹźÄ&#x2026; wymianie doĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; oraz efektywnemu przenoszeniu dobrych praktyk. Druga czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; spotkania zostaĹ&#x201A;a poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cona gĹ&#x201A;Ăłwnym problemom z jakimi borykajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; BONy. PrzedyskutowaliĹ&#x203A;my zatem kwestiÄ&#x2122; zatrudniania asystenta (w zakresie potrzeb edukacyjnych) osoby niepeĹ&#x201A;nosprawnej, a takĹźe wsparcia osĂłb niepeĹ&#x201A;nosprawnych, bÄ&#x2122;dÄ&#x2026;cych sĹ&#x201A;uchaczami studiĂłw podyplomowych, ktĂłrych nie obejmujÄ&#x2026; Ĺźadne przepisy oraz kwestiÄ&#x2122; dostÄ&#x2122;pu do zasobĂłw bibliotecznych i dostosowanie owych zasobĂłw do potrzeb studentĂłw z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciami, ze szczegĂłlnym uwzglÄ&#x2122;dnieniem studentĂłw z dysfunkcjÄ&#x2026; wzroku.

!A&/Ăľ$-<l3&ÂŁ'>'/mV1+8!+&!ÂŁ'2!036-'$l0!&'1-!'32!3ৡ1-ŕĽ&#x2DC;90-'+3mT&8!8-! 38$A@ŕĽ&#x2DC;90!l2->'89@;'; 03231-$A2@>!;3>-$!$,mT683(W!2-2! -ÂŁ'0l2->'89@;'; 03231-$A2@>8!03>-'mT&8!;!8A@2!-9l2->'89@;'; 03231-$A2@>3A2!2-<mW8A'9Ä&#x161;!>२£<9!8$A@0lA03Ä&#x161;! Ä&#x161;Ă&#x2022;>2! !2&ÂŁ3>!>!89A!>-'mA!9@9;'2;0Ă­W


7UDG\FMDVSRWNDĂ&#x152; ZLJLOLMQ\FKWUZD 63;0!2-!>-+-ÂŁ-/2'-<8&9W9Ă&#x2022;#-'6'Ä&#x161;23968!>2@$,38!A 8A'9A'ŕĽ&#x2DC;;<&'2;Ă&#x2022;> -'6'Ä&#x161;23968!>2@$,9;!23>-Ă­30!A/Ăľ2!1-Ä&#x161;'A!03ŕĽ&#x2DC;$A'2-'-63&9<13>!2-' 03ŕĽ&#x2DC;$AĂ­$'+39-Ăľ830<W;!Ä&#x161;@9-Ăľ32';8!&@$/Ă­T0;Ă&#x2022;8Ă­2!6'>23>!8;36-'ÂŁĂľ+23>!ŕŁ&#x2014;W

P

ierwsze spotkanie wigilijne zostaĹ&#x201A;o zorganizowane juĹź w 2004 roku na Akademii GĂłrniczo-Hutniczej i to wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie BON AGH przez kilka pierwszych lat byĹ&#x201A; gospodarzem wydarzenia. Później zrodziĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; jednak idea, aby co roku gospodarzem spotkania byĹ&#x201A;a inna uczelnia. Ten pomysĹ&#x201A; przyjÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; siÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;wietnie. W roku 2014 gospodarzem spotkania wigilijnego byĹ&#x201A; nasz Uniwersytet. W tym minionym roku wybraliĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; na PolitechnikÄ&#x2122; KrakowskÄ&#x2026;.

!6839A'2-+3ŕŚ&#x201D;$-' Spotkanie miaĹ&#x201A;o miejsce dnia 15 grudnia siÄ&#x2122; w klubie Studio. Ja co roku zgromadziĹ&#x201A;o ono wielu studentĂłw z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;. Warto podkreĹ&#x203A;liÄ&#x2021;, iĹź po przystÄ&#x2026;pieniu Uniwersytetu Rolniczego w kwietniu 2015 roku do Porozumienia w ostatniej Wigilii udziaĹ&#x201A; wziÄ&#x2122;li studenci juĹź z szeĹ&#x203A;ciu krakowskich uczelni wyĹźszych a takĹźe pracownicy BON, i co waĹźne, takĹźe wĹ&#x201A;adze rektorskie. Gospodarzy wydarzenia reprezentowaĹ&#x201A; rektor PK prof. dr hab. inĹź. Kazimierz Furtak oraz prorektor PK ds. Studenckich prof. dr hab. inĹź. Leszek Mikulski. Obaj rektorzy wspĂłlnie z mgr. inĹź. Janem Ortylem â&#x20AC;&#x201C; PeĹ&#x201A;nomocnikiem ds. ON â&#x20AC;&#x201C; dokonali otwarcia wydarzenia i powitali przybyĹ&#x201A;ych goĹ&#x203A;ci. NaszÄ&#x2026; uczelniÄ&#x2122; reprezentowaĹ&#x201A; prof. UEK dr hab. inĹź. Andrzej ChochĂłĹ&#x201A;, rektor

UEK wspĂłlnie z prof. dr hab. JaninÄ&#x2026; Filek, fragment Pisma Ĺ&#x161;wiÄ&#x2122;tego oraz odmĂłwiĹ&#x201A; PeĹ&#x201A;nomocnik ds. ON. Spotkanie swojÄ&#x2026; modlitwÄ&#x2122; i pobĹ&#x201A;ogosĹ&#x201A;awiĹ&#x201A; opĹ&#x201A;atki, ktĂłryosobÄ&#x2026; zaszczyciĹ&#x201A; takĹźe ks. prof. dr hab. mi nastÄ&#x2122;pnie uczestnicy spotkania Ĺ&#x201A;amali Janusz Mastalski, prorektor UPJPII ds. siÄ&#x2122; skĹ&#x201A;adajÄ&#x2026;c sobie Ĺźyczenia. Wydarzenie Studenckich i Dydaktyki oraz prof. UR swoim Ĺ&#x203A;piewem umiliĹ&#x201A; Akademicki ChĂłr dr hab. inĹź. Sylwester Tabor prorektor Politechniki Krakowskiej â&#x20AC;&#x17E;Cantataâ&#x20AC;? pod UR ds. Dydaktycznych i Studenckich. dyrekcjÄ&#x2026; Marty StĂłs. Przy wspĂłlnym W spotkaniu wziÄ&#x2122;li rĂłwnieĹź udziaĹ&#x201A; in- kolÄ&#x2122;dowaniu oraz poczÄ&#x2122;stunku, studenci ni PeĹ&#x201A;nomocnicy RektorĂłw ds. ON: i pracownicy dzielili siÄ&#x2122; doĹ&#x203A;wiadczeniaprof. AGH dr hab. Barbara GÄ&#x2026;ciarz mi i wraĹźeniami. Zapewne w gĹ&#x201A;owach (AGH), dr MaĹ&#x201A;gorzata TrojaĹ&#x201E;ska (UP), wielu z nich zrodziĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; juĹź pomysĹ&#x201A;y dr Katarzyna Kutek-SĹ&#x201A;adek (UPJPII) oraz do realizacji w 2016 roku. dr hab. inĹź. JoannÄ&#x2026; PuĹ&#x201A;a (UR). JuĹź teraz zapraszamy na kolejne spotkanie opĹ&#x201A;atkowe za rok!

ࢰ@$A'2-!-03£þ&3>!2-'

Marek Ĺ&#x161;wierad

Po przemowach i powitaniach ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski odczytaĹ&#x201A;

BON UEK

'0;38 683(W T&8,!#W-2W2&8A'/,3$,Ă&#x2022;T(3;W!2 @$,

28Ç&#x201D;lÇ&#x201C;Ç&#x2022;md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;

njǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

3ROVNRDPHU\NDĂ&#x152;VNLSURMHNW (FRQRPLFV,PPHUVLRQ([SHULHQFH LQ$SSOLHG(FRQRPLFVDQG3ROLF\ 83/'0;63ÂŁ'+!Ä&#x161;2!>96Ă&#x2022;Ä&#x161;68!$@;<&-<1ĂľA@0Ă&#x2022;>#$@$,A!8;13<;,3ÂŁÂŁ'+'T T>8!1!$,0;Ă&#x2022;8'/9;<&'2$-!1'8@0!ŕĽ&#x2DC;9$@683>!&A-ÂŁ-#!&!2-!&3;@$AĂ­$' 68A'1-!2'03231-$A23f963Ä&#x161;'$A2@$,>3ÂŁ9$'3&Ç&#x17D;Ç&#x2013;Ç&#x2022;Ç&#x2013;830<&3$A!9Ă&#x2022;>3#'$2@$, l,';8!29ধধ323(3ÂŁ!2&-2;3!1!80';'$3231@mW

P

rojekt Economics 70 zostaĹ&#x201A; podzielili siÄ&#x2122; doĹ&#x203A;wiadczeniami zwiÄ&#x2026;zastworzony przez dr Elisabeth nymi z ich pobytem w Polsce. S. Curtis z Dartmouth ColleNajwaĹźniejszÄ&#x2026; czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciÄ&#x2026; projektu byĹ&#x201A; ge, prestiĹźowego, prywatnego przyjazd (od 11 do 17 grudnia 2015) szesuniwersytetu na wschodnim wybrzeĹźu. nastu studentĂłw pod opiekÄ&#x2026; dr Elisabeth IdeÄ&#x2026; projektu byĹ&#x201A;o poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenie wiedzy S. Curtis i Margaret Heidhues. Podczas teoretycznej z praktycznym doĹ&#x203A;wiad- pobytu grupy w Krakowie uczestnicy mieli czeniem podczas dwutygodniowego moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; odbycia spotkaĹ&#x201E; formalnych pobytu w Polsce. i nieformalnych z naszymi studentami WiosnÄ&#x2026; 2015 roku przy akceptacji oraz interesariuszami zewnÄ&#x2122;trznymi . Porektora UEK, do projektu przystÄ&#x2026;piĹ&#x201A;o nadto, brali udziaĹ&#x201A; w zwiedzeniu naszego Studium JÄ&#x2122;zykĂłw Obcych, a do udziaĹ&#x201A;u uniwersytetu, Nowej Huty oraz innych zostali zaproszeni studenci uczestniczÄ&#x2026;- czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci miasta w asyĹ&#x203A;cie i pod przewodcy w zajÄ&#x2122;ciach jÄ&#x2122;zykowych mgr Jolanty nictwem studentĂłw Turystyki i Rekreacji Reguckiej-Pawliny, MaĹ&#x201A;gorzaty Held z grup lektoratu jÄ&#x2122;zyka angielskiego. i JĂłzefa Korzyckiego. Nasi studenci zapoznawali siÄ&#x2122; z tymi samymi materiaĹ&#x201A;ami ĹşrĂłdĹ&#x201A;owymi co ich amerykaĹ&#x201E;scy koledzy oraz mieli moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wymiany poglÄ&#x2026;dĂłw w specjalnie zaĹ&#x201A;oĹźonej grupie na Facebooku. Dyskusje toczyĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; wokĂłĹ&#x201A; piÄ&#x2122;ciu gĹ&#x201A;Ăłwnych tematĂłw: rynki kapitaĹ&#x201A;owe, ochrona zdrowia, rozwĂłj przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci, rynek nieruchomoĹ&#x203A;ci i sytuacja zawodowa kobiet. Rola studentĂłw naszego uniwersytetu polegaĹ&#x201A;a na pomocy w zbieraniu informacji, dzieleniu siÄ&#x2122; swoimi opiniami i opiniami starszego pokolenia, ktĂłre byĹ&#x201A;o naocznymi Ĺ&#x203A;wiadkami przemian. CzÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; naszych studentĂłw napisaĹ&#x201A;a w tym celu specjalne eseje, a studenci z Ukrainy @90<9/!63&$A!9963;0!2-!2!;'8'2-' 

ÇŚÇĽ

28Ç&#x201D;lÇ&#x201C;Ç&#x2022;md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;

OdbyĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; dwa spotkania formalne uczestnikĂłw projektu ze strony amerykaĹ&#x201E;skiej i polskiej, a takĹźe liczne spotkania i wywiady nieformalne. DodatkowÄ&#x2026; korzyĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; dla studentĂłw i pracownikĂłw naszego uniwersytetu, tych uczestniczÄ&#x2026;cych oraz nie uczestniczÄ&#x2026;cych w projekcie, byĹ&#x201A; wykĹ&#x201A;ad dr Elisabeth S. Curtis pt â&#x20AC;&#x17E;The Monetary Policy of the US Federal Reserveâ&#x20AC;?, ktĂłry zgromadziĹ&#x201A; rekordowÄ&#x2026; liczbÄ&#x2122; sĹ&#x201A;uchaczy. KulminacjÄ&#x2026; projektu byĹ&#x201A;y prezentacje studentĂłw z Dartmouth podsumowujÄ&#x2026;ce wyniki ich badaĹ&#x201E; w Polsce. Nasi studenci mieli moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; nie tylko obserwowaÄ&#x2021;


prezentacje swoich kolegĂłw, ale takĹźe zadawaÄ&#x2021; istotne pytania i uczestniczyÄ&#x2021; w dyskusji. Projekt zostaĹ&#x201A; oceniony przez uczestnikĂłw bardzo pozytywnie. Ĺ&#x161;wiadczÄ&#x2026; o tym liczne opinie ze strony amerykaĹ&#x201E;skiej i polskiej. NiektĂłre z nich pozwolimy sobie zacytowaÄ&#x2021;: â&#x20AC;&#x17E;PrzedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;cie to pozwoliĹ&#x201A;o nie tylko na dĹ&#x201A;ugÄ&#x2026; rozmowÄ&#x2122; i wymianÄ&#x2122; poglÄ&#x2026;dĂłw, ale teĹź wzbogacenie sĹ&#x201A;ownictwa oraz wiedzy. Podobne projekty naleĹźÄ&#x2026; do rzadkoĹ&#x203A;ci w polskim systemie szkolnictwa, dlatego teĹź kontakt z tego typu metodologiÄ&#x2026; moĹźe przynieĹ&#x203A;Ä&#x2021; tylko korzyĹ&#x203A;ciâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; student wydziaĹ&#x201A;u FinansĂłw. â&#x20AC;&#x17E;Projekt wspĂłĹ&#x201A;pracy z uczelniÄ&#x2026; Dartmouth College byĹ&#x201A; niezwykle ciekawym przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;ciem. Podczas wielu spotkaĹ&#x201E;, takĹźe poza uczelniÄ&#x2026;, nawiÄ&#x2026;zaliĹ&#x203A;my interesujÄ&#x2026;cy kontakt i zebraliĹ&#x203A;my ciekawe informacje poprzez rozmowy i dyskusje na róşne tematy zwiÄ&#x2026;zane z politykÄ&#x2026;, ekonomiÄ&#x2026;, gospodarkÄ&#x2026;, a takĹźe normalnym Ĺźyciem zarĂłwno w Polsce jak i w USAâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C;student ekonomii. "Projekt oceniam bardzo pozytywnie. Jestem bardzo szczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;liwa, Ĺźe miaĹ&#x201A;am szansÄ&#x2122; wziÄ&#x2026;Ä&#x2021; w nim udziaĹ&#x201A;. UmoĹźliwiĹ&#x201A; mi on takĹźe poznanie nowych ludzi, ktĂłrzy przybliĹźyli mi swĂłj kraj i kulturÄ&#x2122;. MiaĹ&#x201A;am rĂłwnieĹź niepowtarzalnÄ&#x2026; okazjÄ&#x2122; uczestniczenia w wykĹ&#x201A;adzie o Federal Reserve, poprowadzonym przez dr Curtis. Te kilka dni uwaĹźam za bardzo udane i chÄ&#x2122;tnie ponownie wezmÄ&#x2122; udziaĹ&#x201A; w takim projekcie" â&#x20AC;&#x201C; studentka ekonomii â&#x20AC;&#x17E;Bardzo siÄ&#x2122; cieszÄ&#x2122;, Ĺźe jako studentka Turystyki i Rekreacji miaĹ&#x201A;am moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; uczestniczyÄ&#x2021; w tym projekcie ktĂłre Ĺ&#x203A;miaĹ&#x201A;o mogĹ&#x201A;abym nazwaÄ&#x2021; â&#x20AC;&#x17E;zajÄ&#x2122;ciami terenowymiâ&#x20AC;?. Nie doĹ&#x203A;Ä&#x2021;, Ĺźe miaĹ&#x201A;am okazjÄ&#x2122; pokazaÄ&#x2021; moim nowym znajomym rodzinne miasto oraz uniwersytet, to jeszcze udaĹ&#x201A;o mi siÄ&#x2122; to zrobiÄ&#x2021; w jÄ&#x2122;zyku angielskim. GoĹ&#x203A;cie z Ameryki byli zafascynowani naszym krajem i kulturÄ&#x2026;, ale uwaĹźam, Ĺźe i Polacy uczestniczÄ&#x2026;cy w tych spotkaniach wiele zyskaliâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; studentka Turystyki i Rekreacji. â&#x20AC;&#x17E;Projekt ten oceniam jako bardzo ciekawy. Po pierwsze, dziÄ&#x2122;ki niemu niewÄ&#x2026;tpliwie mogliĹ&#x203A;my praktycznie wykorzystaÄ&#x2021; nasz angielski, takĹźe na nie-

6-'0<23>-'683/'0;<Vl3&ÂŁ'>'/m1+83ÂŁ!2;!'+<$0!f!>ÂŁ-2!T&8 ÂŁ-9!#';,<8ধ9T1+8!Ä&#x161;+38A!;! 'ÂŁ&T1+8!8+!8'; '-&,<'9

oficjalnym gruncie. DziÄ&#x2122;ki stycznoĹ&#x203A;ci z amerykaĹ&#x201E;skimi rĂłwieĹ&#x203A;nikami mogliĹ&#x203A;my porĂłwnaÄ&#x2021; realia w Polsce z tymi USA, ale z bardziej praktycznej stronyâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; studentka ekonomii. â&#x20AC;&#x153;It was valuable meeting of important leaders of the Polish economy in person. The students were also able to sightsee and explore Poland on their own to get a sense of the countryâ&#x20AC;&#x2122;s cultureâ&#x20AC;?- student z Dartmouth College. Dr Elisabeth S.Curtis powiedziaĹ&#x201A;a: â&#x20AC;&#x153;his particular program was successful and there is a good chance I will lead the course again and return to Poland. There are people in Poland who would love to see us again and Iâ&#x20AC;&#x2122;d really like to work with. I think itâ&#x20AC;&#x2122;s really rare to have a class where everything youâ&#x20AC;&#x2122;re

working on in class can have a real life impact.â&#x20AC;? PodsumowujÄ&#x2026;c, byĹ&#x201A; to bardzo owocny projekt zarĂłwno dla studentĂłw jak i dla nas, organizatorĂłw i nauczycieli. ZyskaliĹ&#x203A;my nie tylko zachÄ&#x2122;tÄ&#x2122; do wspĂłĹ&#x201A;pracy miÄ&#x2122;dzynarodowej, ale takĹźe nowÄ&#x2026; perspektywÄ&#x2122; na metody nauczania, motywowania studentĂłw oraz na osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;cia gospodarcze i spoĹ&#x201A;eczne w naszym kraju. Z wielkim entuzjazmem oczekujemy wznowienia tego projektu oraz uczestniczenia w tego typu projektach w przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci.

Jolanta Regucka-Pawlina MaĹ&#x201A;gorzata Held 6WXGLXP-Ă&#x2021;]\NÂľZ2EF\FK8(.

@0Ä&#x161;!&&8 ÂŁ-9!#';,W<8ধ9

28Ç&#x201D;lÇ&#x201C;Ç&#x2022;md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;

ÇŚÇŚ


:<'$5=(1,$

JEDNOSTKI

678'(1&,

:\GDZQLFWZR8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJRZ.UDNRZLH

1RZRĂ?FL:\GDZQLFWZD 8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJR Z.UDNRZLH Monografia poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cona jest zagadnieniom efektywnego inwestowania w rozwiÄ&#x2026;zania wykorzystujÄ&#x2026;ce technologiÄ&#x2122; informatycznÄ&#x2026;. Punktem wyjĹ&#x203A;cia jest zdefiniowanie pojÄ&#x2122;cia przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;cia informatycznego jako jednego z rodzajĂłw przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;Ä&#x2021; inwestycyjnych. W tym kontekĹ&#x203A;cie o sukcesie przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;cia informatycznego Ĺ&#x203A;wiadczy osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;cie celĂłw strategicznych przez inwestora. Takie podejĹ&#x203A;cie stanowi istotnÄ&#x2026; zmianÄ&#x2122; w odniesieniu do znacznie czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciej wykorzystywanego pojÄ&#x2122;cia projektu informatycznego, w ktĂłrym sukces jest postrzegany jako dotrzymanie zaĹ&#x201A;oĹźeĹ&#x201E; projektowych lub maĹ&#x201A;o obiektywna kategoria zadowolenia uĹźytkownikĂłw. W prezentowanym ujÄ&#x2122;ciu projekt informatyczny jest jedynie jednÄ&#x2026; z faz przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;cia informatycznego, a sukces projektu jest skĹ&#x201A;adowÄ&#x2026; sukcesu przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;cia informatycznego. W ramach charakterystyki przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;Ä&#x2021; informatycznych wyszczegĂłlnione zostaĹ&#x201A;y róşne grupy ich uczestnikĂłw. Analiza obszarĂłw zainteresowania poszczegĂłlnych grup uczestnikĂłw, roli, jakÄ&#x2026; odgrywajÄ&#x2026; w przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;ciu i w organizacjach biorÄ&#x2026;cych w nim udziaĹ&#x201A;, oraz wykorzystywanych metod oceny przebiegu

przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;cia pozwoliĹ&#x201A;a na wskazanie istnienia róşnych sposobĂłw postrzegania przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;cia przez róşne grupy uczestnikĂłw, nazwanych perspektywami. ChociaĹź wyróşnione perspektywy nie sÄ&#x2026; rozĹ&#x201A;Ä&#x2026;czne, to dajÄ&#x2026; one istotnie róşny obraz przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;cia, co moĹźe prowadziÄ&#x2021; do sytuacji konfliktowych lub bĹ&#x201A;Ä&#x2122;dnych decyzji. Celem proponowanego modelu parametrycznego jest integracja wszystkich wyróşnionych perspektyw w jeden system, ktĂłrego podstawowym zadaniem jest dostarczanie wszystkim uczestnikom spĂłjnych informacji na temat przebiegu przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;cia. Przedstawiony algorytm tworzenia modelu parametrycznego opiera siÄ&#x2122; na integracji metod wykorzystywanych w róşnych perspektywach w jednolity system z uwzglÄ&#x2122;dnieniem zagadnieĹ&#x201E; zwiÄ&#x2026;zanych z teoriÄ&#x2026; pomiaru, percepcjÄ&#x2026; uczestnikĂłw przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;cia oraz specyfikÄ&#x2026; przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;Ä&#x2021; informatycznych. Przedstawiony model parametryczny znajduje zastosowanie w zarzÄ&#x2026;dzaniu przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;ciami informatycznymi w aspekcie planowania i kontroli przebiegu przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;cia, w szczegĂłlnoĹ&#x203A;ci wspierajÄ&#x2026;c procesy zarzÄ&#x2026;dzania ryzykiem przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;Ä&#x2021; informatycznych.

!Ä&#x161;+38A!;!@8!ŕĽ&#x2DC;90! 32$'6$/!9@9;'1<3$'2@ 0316';'2$/-0!&8@1'2'&৚'890-'/ >68A'&9-Ăľ#-389;>-'

Zagadnienie zwiÄ&#x2122;kszania sprawnoĹ&#x203A;ci kadry menedĹźerskiej stanowi jedno z aktualnych i niezwykle zĹ&#x201A;oĹźonych wyzwaĹ&#x201E; zwiÄ&#x2026;zanych z funkcjonowaniem przedsiÄ&#x2122;biorstw. W praktyce ocena sprawnoĹ&#x203A;ci kadry menedĹźerskiej dokonywana jest na podstawie oceny wynikĂłw ekonomicznych, ktĂłre osiÄ&#x2026;gajÄ&#x2026; przedsiÄ&#x2122;biorstwa oraz ich jednostki wewnÄ&#x2122;trzne. Taka ocena me-

nedĹźerĂłw wydaje siÄ&#x2122; niepeĹ&#x201A;na i powierzchowna chociaĹźby z powodu wysokiej zĹ&#x201A;oĹźonoĹ&#x203A;ci pracy kadry menedĹźerskiej oraz duĹźej zmiennoĹ&#x203A;ci warunkĂłw funkcjonowania przedsiÄ&#x2122;biorstw. Ocena menedĹźerĂłw oparta wyĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznie na kryterium efektywnoĹ&#x203A;ciowym nie wyjaĹ&#x203A;nia przyczyn osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;tych rezultatĂłw i nie wskazuje na to, w jaki sposĂłb wyniki sÄ&#x2026; osiÄ&#x2026;gane.

683/'0;30Ä&#x161;!&0-V!8$-2303Ä&#x161;3>90-

!8-<9A@1'0 3&'ÂŁ6!8!1';8@$A2@ >A!8AĂ­&A!2-<8@A@0-'1 68A'&9-Ăľ>A-ĂľŕŁ&#x2014;-2(381!;@$A2@$,

ÇŚÓ?

28Ç&#x201D;lÇ&#x201C;Ç&#x2022;md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;


Monografia jest poświęcona zagadnieniom teoretycznym i praktycznym dotyczącym estymowanych modeli równowagi ogólnej. Pod tym terminem są rozumiane stochastyczne dynamiczne modele równowagi ogólnej (Dynamic Stochastic General Equilibrium – DSGE), zawężone do takich systemów, których parametry są szacowane metodami ekonometrycznymi (bayesowskimi). Skomplikowanie i różnorodność zagadnień metodologicznych spowodowały, że przy ich omawianiu skoncentrowano się na trzech zasadniczych wątkach tematycznych, odpowiadających trzem rozdziałom monografii, tworzących jednak uporządkowaną i spójną całość. W rozdziale pierwszym przedstawiono i wyprowadzono równania strukturalne modelu w dwóch wersjach, które w rozdziałach następnych posłużyły do omówienia zagadnień ekonometrycznych. Skoncentrowano się m.in. na zagadnie-

t

t

t

niach optymalizacyjnych i ich rozwiązaniu, linearyzacji oraz rozbudowie modelu. Rozdział drugi obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z samym modelem równowagi ogólnej. Rozwiązanie modelu oraz konstrukcja funkcji wiarygodności i rozkładu a priori poprzedzają zagadnienia numeryczne. Weryfikacja towarzysząca estymacji parametrów strukturalnych została połączona z analizą wrażliwości, stosowaną do oceny zależności w samej konstrukcji modelu równowagi ogólnej. Obejmuje ona ocenę obszarów stabilności rozwiązania i dopasowania do poszczególnych szeregów czasowych oraz ocenę zależności między parametrami postaci strukturalnej i zredukowanej. Rozdział trzeci jest poświęcony połączonemu modelowi równowagi ogólnej i wektorowej autoregresji (Dynamic Stochastic General Equilibrium Vector AutoRegression – DSGE-VAR). Analiza empiryczna obejmuje zmienność wniosko-

683/'0;30Ě!&0-V!8$-2303Ě3>90-

t

eksperckiej, list i profili kompetencyjnych dla stanowisk menedżerskich, uwzględniających obszar zarządzania i miejsce stanowiska menedżerskiego w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, opracowanie metodyki oceny kompetencji menedżerskich odzwierciedlającej wielokryterialne i kompleksowe podejście do oceny tych kompetencji, weryfikację zaproponowanej metodyki oceny kompetencji menedżerskich w praktyce przedsiębiorstw, opracowanie metodyki analizy funkcjonalności systemów oceny kompetencji kadry menedżerskiej opartej na założeniach metody kategoryzacji, zasadach oceny kompetencji menedżerskich oraz na wyodrębnionych funkcjach systemu oceny: głównej, skierowanej na wartościowanie kompetencji menedżerskich, i cząstkowych (formalizacyjnej, diagnostycznej i motywacyjnej), pomiar funkcjonalności systemów oceny kompetencji kadry menedżerskiej stosowanych w praktyce badanych przedsiębiorstw.

'2!;!8Õ#'£f3ħ'8 9;@13>!2'13&'£'8Õ>23>!+- 3+Õ£2'/W3&'/ঔ$-'#!@'93>90-'

683/'0;30Ě!&0-V!8$-2303Ě3>90-

W monografii przedstawiono propozycję kompleksowej oceny sprawności kadry menedżerskiej, która obejmuje kryteria efektywnościowe, analizę determinant kształtujących poziom efektywności pracy oraz kryteria behawioralne, informujące o sposobie wykonania zadań i osiągania celów. Prezentowane podejście uwzględnia zatem ocenę kompetencji menedżerskich. Do najważniejszych osiągnięć Autorki zaprezentowanych w pracy należy zaliczyć: t przedstawienie istoty kompetencji menedżerskich w przekroju interdyscyplinarnym, t przegląd teoretycznych koncepcji dokonany z uwzględnieniem ich założeń oraz ograniczeń dla rozwoju tzw. perspektywy kompetencyjnej, t identyfikację i systematykę metod oceny kompetencji kadry menedżerskiej, zakładającą ich podział według pierwotnych obszarów zastosowania: psychologii, zarządzania, etyki; wyszczególniono także standardy kwalifikacji zawodowych mające charakter rozwiązań formalnoprawnych stosowanych w różnych państwach europejskich, t opracowanie, na postawie wyników zastosowanej metody oceny

28ǔlǓǕmd1!8A'$ǏǍǎǓ

Ǧǧ


:<'$5=(1,$

JEDNOSTKI

678'(1&,

:\GDZQLFWZR8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJRZ.UDNRZLH

wania a posteriori o optymalnym stopniu oraz przeanalizowano ksztaĹ&#x201A;towanie siÄ&#x2122; restrykcji ekonomicznych w zaleĹźnoĹ&#x203A;ci funkcji odpowiedzi na bodziec. od przyjÄ&#x2122;tej dla parametru wagowego Monografia prezentuje kompleksowe specyfikacji a priori. RozwaĹźono zmiany podejĹ&#x203A;cie do zagadnienia estymowanych poĹ&#x201A;oĹźenia, rozproszenia i rodzaju rozkĹ&#x201A;a- modeli rĂłwnowagi ogĂłlnej, Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czÄ&#x2026;c szczedu, porĂłwnano wnioskowanie w mode- gĂłĹ&#x201A;owe omĂłwienie teorii z badaniami lach warunkowych i z peĹ&#x201A;nÄ&#x2026; estymacjÄ&#x2026; empirycznymi.

Monografia stanowi studium przypadku Krakowa bÄ&#x2122;dÄ&#x2026;ce wieloczynnikowÄ&#x2026; analizÄ&#x2026; uwarunkowaĹ&#x201E; funkcjonowania samorzÄ&#x2026;du lokalnego waĹźnej polskiej metropolii po roku 1990. ObejmujÄ&#x2026;ca ponad dwudziestoletni okres praca ukazuje zmiennoĹ&#x203A;Ä&#x2021; lokalnej polityki rozwojowej, jej intensywnoĹ&#x203A;ci i skutecznoĹ&#x203A;ci. UkĹ&#x201A;ad monografii pozwala skupiÄ&#x2021; uwagÄ&#x2122; czytelnika na najwaĹźniejszych aspektach dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E; miasta Krakowa. Przeprowadzono w niej analizÄ&#x2122; kondycji finansĂłw lokalnych, jakoĹ&#x203A;ci procesu planowania i zagospodarowania przestrzeni, zagadnieĹ&#x201E; promocji

i ksztaĹ&#x201A;towania wizerunku oĹ&#x203A;rodka, a takĹźe pogrupowano rodzajowo dziaĹ&#x201A;ania dotyczÄ&#x2026;ce poszczegĂłlnych funkcji metropolitalnych miasta. ChcÄ&#x2026;c w peĹ&#x201A;ni przedstawiÄ&#x2021; moĹźliwoĹ&#x203A;ci budowania metropolitalnoĹ&#x203A;ci oĹ&#x203A;rodka przez gminÄ&#x2122; miejskÄ&#x2026;, w monografii zwraca siÄ&#x2122; takĹźe uwagÄ&#x2122; na fakt, Ĺźe samorzÄ&#x2026;d Krakowa, podobnie jak innych wielkich miast Polski, funkcjonuje od 1990 roku w Ĺ&#x203A;rodowisku politycznym, prawnym, finansowym i organizacyjnym, ktĂłre w wielu wymiarach nie stanowi przyjaznych warunkĂłw do prowadzenia efektywnej lokalnej polityki rozwojowej.

!>'Ä&#x161;ĂŚ<0!9-0 31<2-0!$/!-38+!2-A!$@/2' <$A'2-'9-Ăľ>032;'0ŕŚ&#x201D;$-' >9631!+!2-!-223>!$/-

Zmiany charakterystyczne dla gospodarki opartej na wiedzy, takie jak szybki postÄ&#x2122;p technologiczny, decydujÄ&#x2026; o rosnÄ&#x2026;cym znaczeniu procesĂłw transferu wiedzy, generowania wiedzy, organizacyjnego uczenia i komunikacji w realizacji celĂłw wspĂłĹ&#x201A;czesnych organizacji i wprowadzaniu innowacji. Monografia odpowiada na wiele pytaĹ&#x201E; dotyczÄ&#x2026;cych zwiÄ&#x2026;zku pomiÄ&#x2122;dzy celami organizacji a wykorzystywanymi sposobami organizacyjnego uczenia siÄ&#x2122;, doboru metod komunikacji do metod organizacyjnego uczenia siÄ&#x2122; oraz zakresu ich wykorzystania we wspĂłĹ&#x201A;czesnych organizacjach, a przede wszystkim wspomagania innowacji przez wykorzystanie metod komunikacji w realizacji organizacyjnego uczenia siÄ&#x2122;.

PodstawÄ&#x2122; prowadzonych badaĹ&#x201E; stanowi rozdziaĹ&#x201A; pierwszy pt. â&#x20AC;&#x17E;Podstawy teoretyczne komunikacji i organizacyjnego uczenia siÄ&#x2122;â&#x20AC;? opisujÄ&#x2026;cy narzÄ&#x2122;dzia komunikacji w organizacji oraz procesy i metody organizacyjnego uczenia siÄ&#x2122;. RozdziaĹ&#x201A; drugi pt. â&#x20AC;&#x17E;Wyniki badaĹ&#x201E; w zakresie wpĹ&#x201A;ywu metod komunikacji na rozwĂłj innowacjiâ&#x20AC;? prezentuje wyniki badania ankietowego, natomiast rozdziaĹ&#x201A; trzeci pt. â&#x20AC;&#x17E;Studia przypadkĂłwâ&#x20AC;? zawiera opisy komunikacyjnego wspomagania rozwoju innowacji w trzech wybranych firmach. KsiÄ&#x2026;Ĺźka przeznaczona jest dla pracownikĂłw naukowych i studentĂłw. Zawarte w niej treĹ&#x203A;ci mogÄ&#x2026; jednak zainteresowaÄ&#x2021; rĂłwnieĹź praktykĂłw zarzÄ&#x2026;dzania.

683/'0;30Ä&#x161;!&0-V!8$-2303Ä&#x161;3>90-

683/'0;30Ä&#x161;!&0-V!8$-2303Ä&#x161;3>90-

31-2-0! 3Ä&#x161;</ !138AĂ­&8!03>!>3#'$ >@A>!ŕĽ&#x2DC;1';8363ÂŁ-;!ÂŁ23ŕŚ&#x201D;$-

ÇŚÓ&#x2018;

28Ç&#x201D;lÇ&#x201C;Ç&#x2022;md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;


KsiÄ&#x2026;Ĺźka stanowi syntetyczne, a zarazem dogĹ&#x201A;Ä&#x2122;bne opracowanie poglÄ&#x2026;dĂłw gĹ&#x201A;Ăłwnych przedstawicieli nowoĹźytnej filozofii czĹ&#x201A;owieka: I. Kanta, J.G. Herdera, F. Nietzschego, M. Schelera, M. Heideggera,R. Ingardena, M. Bubera, G. Marcela, A. Camusa i J.P. Sartre'a. Zawarte w niej studia, autorstwa pracownikĂłw ZakĹ&#x201A;adu Filozofii CzĹ&#x201A;owieka dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;cego w ramach Katedry Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w sposĂłb przejrzysty i przystÄ&#x2122;pny przedstawiajÄ&#x2026;ce filozoficzne badania nad czĹ&#x201A;owiekiem, stanowiÄ&#x2026; suwerenne caĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci. RóşnorodnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; podjÄ&#x2122;tych tematĂłw oraz wykorzystanych metod i kontekstĂłw historycznych odzwierciedla zróşnicowanie badaĹ&#x201E;

prowadzonych wspĂłĹ&#x201A;czeĹ&#x203A;nie w ramach filozofii czĹ&#x201A;owieka. Praca adresowana jest do studentĂłw i doktorantĂłw, ale teĹź do wszystkich poszukujÄ&#x2026;cych ĹşrĂłdeĹ&#x201A; wspĂłĹ&#x201A;czesnych nurtĂłw kultury i sztuki.

!Ä&#x161;'#!20---29;@;<$/' 303Ä&#x161;3#!203>'>ŕŚ&#x201D;>-';ÂŁ' 6308@A@93>@$,8'+<ÂŁ!$/63&8'&!0$/Ă­ >@-0ÂŁ!9A'>90-'/

683/'0;30Ä&#x161;!&0-V!8$-2303Ä&#x161;3>90-

nikajÄ&#x2026;ce z nich problemy róşnych typĂłw lokalnej bankowoĹ&#x203A;ci na rynku polskim i w wybranych krajach Europy Zachodniej. We wstÄ&#x2122;pie prof. Paul Wachtel z New York University podkreĹ&#x203A;la rolÄ&#x2122; gĹ&#x201A;Ä&#x2122;bokoĹ&#x203A;ci rynku bankowego i róşnorodnoĹ&#x203A;ci instytucjonalnej dla jego efektywnego dziaĹ&#x201A;ania. MonografiÄ&#x2122; otwiera syntetyczny przeglÄ&#x2026;d zmian w otoczeniu regulacyjnym bankĂłw (A. Jurkowska). W kolejnych rozdziaĹ&#x201A;ach analizowane sÄ&#x2026; zmiany w optyce rynkowej klientĂłw w wyniku doĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; kryzysowych (M. Idzik), rola bankowoĹ&#x203A;ci partnerskiej, zwĹ&#x201A;aszcza w finansowaniu segmentu MĹ&#x161;P (E. Miklaszewska), oraz efektywnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i stabilnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; maĹ&#x201A;ych bankĂłw w krajach Europy Ĺ&#x161;rodkowo-Wschodniej (K. MikoĹ&#x201A;ajczyk). Przedmiotem kolejnych rozdziaĹ&#x201A;Ăłw jest pozycja konkurencyjna wybranego segmentu bankĂłw spĂłĹ&#x201A;dzielczych (M. Folwarski i K. Kil) oraz ewolucja spĂłĹ&#x201A;dzielczych kas oszczÄ&#x2122;dnoĹ&#x203A;ciowo-kredytowych (I. Styn). Prezentowane sÄ&#x2026; takĹźe doĹ&#x203A;wiadczenia innych krajĂłw, a mianowicie analiza brytyjskich kas budowlanych (P. KaraĹ&#x203A;) oraz hiszpaĹ&#x201E;skich kas oszczÄ&#x2122;dnoĹ&#x203A;ciowych (P. Piskorz i F. FernĂĄndez Vecilla). W drugiej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci monografii rozpatrywane jest otoczenie okoĹ&#x201A;obankowe: analiza tzw. shadow banking (J.K. Solarz), analiza roli poĹ&#x203A;rednikĂłw kredytowych i parabankĂłw (K. Kochaniak) oraz zagadnienie znaczenia bankowoĹ&#x203A;ci transgranicznej dla tworzenia konkurencyjnego systemu bankowego (J. PyĹ&#x203A;).

-ÂŁ3A3)!$AÄ&#x161;3>-'0!W@#8!2' 032$'6$/''630-23>3৚@;2'/ 63&8'&!0$/Ă­'9A0!<9!0!

683/'0;30Ä&#x161;!&0-V!8$-2303Ä&#x161;3>90-

Celem monografii, napisanej przez pracownikĂłw ZakĹ&#x201A;adu BankowoĹ&#x203A;ci Katedry FinansĂłw oraz zaproszonych ekspertĂłw, jest analiza ĹşrĂłdeĹ&#x201A; efektywnoĹ&#x203A;ci i wyzwaĹ&#x201E; rozwojowych stojÄ&#x2026;cych przed maĹ&#x201A;ymi, lokalnymi lub specjalistycznymi bankami i instytucjami z otoczenia bankowego w Ĺ&#x203A;wietle pokryzysowych rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; regulacyjnych. Kryzys finansowy z 2008 roku uwidoczniĹ&#x201A; zalety alternatywnego podejĹ&#x203A;cia do dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci bankowej, nastawionego nie tylko na maksymalizacjÄ&#x2122; krĂłtkoterminowych zyskĂłw, ale takĹźe na realizacjÄ&#x2122; celĂłw spoĹ&#x201A;ecznych. BankowoĹ&#x203A;Ä&#x2021; lokalna, prowadzona przez maĹ&#x201A;e instytucje, odgrywa bardzo waĹźnÄ&#x2026; rolÄ&#x2122; w kreowaniu konkurencyjnego Ĺ&#x203A;rodowiska bankowego oraz budowaniu zaufania do instytucji bankowych. Celem monografii byĹ&#x201A;o zwrĂłcenie uwagi na potrzebÄ&#x2122; harmonijnego rozwoju wszystkich segmentĂłw i form rynku bankowego, gdyĹź tylko wspĂłĹ&#x201A;dziaĹ&#x201A;anie duĹźych, globalnych bankĂłw, tworzÄ&#x2026;cych standardy i zapewniajÄ&#x2026;cych postÄ&#x2122;p technologiczny, oraz maĹ&#x201A;ych bankĂłw lokalnych i specjalistycznych, oferujÄ&#x2026;cych dĹ&#x201A;ugotrwaĹ&#x201A;e relacje i bankowoĹ&#x203A;Ä&#x2021; partnerskÄ&#x2026;, moĹźe kreowaÄ&#x2021; system bankowy oparty na zaufaniu, przeciwdziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;cy wykluczeniu finansowemu i stymulujÄ&#x2026;cy wzrost gospodarczy. Zagadnienia omawiane w monografii moĹźna podzieliÄ&#x2021; na dwie grupy: pierwsza obejmuje analizÄ&#x2122; zmian w otoczeniu bankowym, w drugiej rozpatrywane sÄ&#x2026; wy-

28Ç&#x201D;lÇ&#x201C;Ç&#x2022;md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;

njǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

3R]QDMPRĂ&#x2014;OLZRĂ?FLVZRMHJR UR]ZRMX]DZRGRZHJRG]LĂ&#x2021;NL EDGDQLXNRPSHWHQFML

Z

aczynasz praktykÄ&#x2122; lub staĹź? Chcesz siÄ&#x2122; dowiedzieÄ&#x2021; jak praca wpĹ&#x201A;ynie na rozwĂłj Twoich kompetencji? ZachÄ&#x2122;camy do skorzystania z nowego narzÄ&#x2122;dzia do diagnozy kompetencji, ktĂłre jest dostÄ&#x2122;pne on-line na stronie Akademickiego Centrum Kariery. NarzÄ&#x2122;dzie do badania kompetencji on-line pozwala: t oceniÄ&#x2021; wĹ&#x201A;asne kompetencje t poznaÄ&#x2021; wymagania stawiane przez pracodawcĂł t wybraÄ&#x2021; stanowisko pracy najlepiej dopasowane do wĹ&#x201A;asnych umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci t okreĹ&#x203A;liÄ&#x2021; poziom gotowoĹ&#x203A;ci do podjÄ&#x2122;cia pracy na wybranym stanowisku t zapoznaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; z zakresem obowiÄ&#x2026;zkĂłw na poszczegĂłlnych stanowiskach KaĹźdy uĹźytkownik ma do wyboru: t Badanie kompetencji stanowiskowych â&#x20AC;&#x201C; pozwala na weryfikacjÄ&#x2122; gotowoĹ&#x203A;ci do podjÄ&#x2122;cia pracy na wybranym stanowisku i odnosi siÄ&#x2122; do wymagaĹ&#x201E; pracodawcĂłw wzglÄ&#x2122;dem konkretnych stanowisk pracy. To badanie pozwoli Ci zapoznaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; z podstawowymi obowiÄ&#x2026;zkami na danym stanowisku oraz dowiedzieÄ&#x2021; siÄ&#x2122; jakiej wiedzy, umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci, postaw oczekujÄ&#x2026; pracodawcy. t Badanie kompetencji indywidualnych â&#x20AC;&#x201C; wskaĹźe stanowiska,

Ó?ÇĄ

28Ç&#x201D;lÇ&#x201C;Ç&#x2022;md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;

na ktĂłrych wykorzystywane sÄ&#x2026; posiadane przez Ciebie kompetencje. Badanie kompetencji indywidualnych pozwoli na dokonanie wyboru 15 kompetencji z grupy 81, ktĂłre Twoim zdaniem najlepiej CiÄ&#x2122; opisujÄ&#x2026;. Po dokonaniu samooceny system podpowie, jakie stanowiska mogÄ&#x2026; byÄ&#x2021; dla Ciebie interesujÄ&#x2026;ce. Pomocne, jeĹ&#x203A;li nie masz pomysĹ&#x201A;u gdzie mĂłgĹ&#x201A;byĹ&#x203A; pracowaÄ&#x2021;. DziÄ&#x2122;ki badaniu nie tylko ocenisz swoje kompetencje, ale dodatkowo poznasz wymagania stawiane studentom przez pracodawcĂłw oraz zapoznasz siÄ&#x2122; z zakresem obowiÄ&#x2026;zkĂłw na poszczegĂłlnych stanowiskach. Po badaniu bÄ&#x2122;dziesz mieÄ&#x2021; moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; przeglÄ&#x2026;dania raportu, ktĂłry zawiera wyniki twojej samooceny.

JeĹ&#x203A;li interesuje CiÄ&#x2122; opinia pracodawcy moĹźesz wybraÄ&#x2021; opcjÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;ZaproĹ&#x203A; pracodawcÄ&#x2122;â&#x20AC;? i po uzupeĹ&#x201A;nieniu przez niego ankiety otrzymasz dostÄ&#x2122;p do peĹ&#x201A;nej wersji raportu, ktĂłry zawiera TwojÄ&#x2026; samoocenÄ&#x2122; przed podjÄ&#x2122;ciem pracy, po jej zakoĹ&#x201E;czeniu oraz ocenÄ&#x2122; pracodawcy. NarzÄ&#x2122;dzie dostÄ&#x2122;pne jest w serwisie www. kariery.uek.krakow pl po zalogowaniu. SprawdĹş siÄ&#x2122;! ByÄ&#x2021; moĹźe stanowiska, ktĂłrych do tej pory nie braĹ&#x201A;eĹ&#x203A; pod uwagÄ&#x2122;, okaĹźÄ&#x2026; siÄ&#x2122; zgodne z Twoimi predyspozycjami.

Akademickie Centrum Kariery UEK %XG\QHN.VLĂ&#x2021;Ă&#x2014;ÂľZNDSRN. ZZZNDULHU\XHNNUDNRZSO ZZZIDFHERRNFRP $NDGHPLFNLH&HQWUXP.DULHU\


6WXGHQFLSRPDJDMĂ&#x192; VWXGHQWRP Ö&#x2014;830<2!Ö&#x2014;83083ŕŚ&#x201D;2-'ÂŁ-$A#!9;<&'2;Ă&#x2022;>A!+8!2-$A2@$,68A@/'৚&৚!/Ă­$@$,2!Ö&#x2014;2!9A <2->'89@;';W!0631Ă&#x2022;$-1A!!0ÂŁ-1!;@A3>!ŕŁ&#x2014;9-Ăľ>Ö&#x2014;23>@11-'/9$<SÖ&#x2014;/!0-9639Ă&#x2022;# 968!>-ŕŁ&#x2014;T#@Ö&#x2014;/<৚2!Ö&#x2014;63$AĂ­;0<63A2!ÂŁ--Ö&#x2014;A-2;'+83>!ÂŁ-9-ĂľAÖ&#x2014;-22@1-9;<&'2;!1-S Ö&#x2014;;@1--Ö&#x2014;-22@1-683#ÂŁ'1!1-2!/ÂŁ'6-'/8!&AĂ­93#-'9;<&'2$-A8A'9A'2->Ö&#x2014;38+!2-A!$/- 8!91<9;<&'2;';>380g2->'89@;'; 03231-$A2@>Ö&#x2014;8!03>-'W

J

ako wolontariusze jednej z najwiÄ&#x2122;kszych ogĂłlnoeuropejskich formacji studenckich, ktĂłrej motto brzmi â&#x20AC;&#x17E;students helping studentsâ&#x20AC;?, zapewniamy pomoc i atrakcje dla mĹ&#x201A;odych osĂłb, ktĂłre wybraĹ&#x201A; KrakĂłw i naszÄ&#x2026; uczelniÄ&#x2122;. W kaĹźdym semestrze organizujemy rozmaite wydarzenia, ktĂłre majÄ&#x2026; na celu umiliÄ&#x2021; czas naszym podopiecznym, przebywajÄ&#x2026;cym na wymianie w mieĹ&#x203A;cie pod Wawelem. JuĹź na tydzieĹ&#x201E; przed rozpoczÄ&#x2122;ciem semestru urzÄ&#x2026;dzamy Orientation Week, czyli tydzieĹ&#x201E; integracji dla ErasmusĂłw. Przez cztery dni odbywajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; róşne wydarzenia, ktĂłre â&#x20AC;&#x17E;oswojajÄ&#x2026;â&#x20AC;? studentĂłw z nowÄ&#x2026; uczelniÄ&#x2026; i nowym miastem. Pierwszego dnia odbywajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; gry miejskie, zwiedzanie Krakowa i obowiÄ&#x2026;zkowo wycieczka po uczelnianym kampusie. W zaleĹźnoĹ&#x203A;ci od semestru zajÄ&#x2122;cia róşniÄ&#x2026; siÄ&#x2122; od siebie, w ostatnich latach odbywaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; wyjĹ&#x203A;cia na gokarty, laser tag, Ĺ&#x201A;yĹźwy czy krÄ&#x2122;gle. Podczas tych wydarzeĹ&#x201E; Erasmusi majÄ&#x2026; okazje nie tylko lepiej siÄ&#x2122; poznaÄ&#x2021; ale teĹź zintegrowaÄ&#x2021; siÄ&#x2122;, a przede wszystkim dobrze bawiÄ&#x2021;. NieodĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznym elementem Orientation Week jest Eurodinner. KaĹźdy uczestnik, biorÄ&#x2026;cy udziaĹ&#x201A; w kolacji, przynosi ze sobÄ&#x2026; danie, reprezentujÄ&#x2026;ce kraj z ktĂłrego pochodzi. Na stoĹ&#x201A;ach, poza

polskimi pierogami, kluskami Ĺ&#x203A;lÄ&#x2026;skimi nowi Erasmusi wracajÄ&#x2026; do Karkowa i barszczem czerwonym moĹźna znaleĹşÄ&#x2021; zintegrowani i gotowi na kilka miesiÄ&#x2122;na przykĹ&#x201A;ad hiszpaĹ&#x201E;skÄ&#x2026; paelle, wĹ&#x201A;oskie cy niezapomnianych przygĂłd z ESN! makarony, wÄ&#x2122;gierski gulasz czy skandyJeĹ&#x203A;li zainteresowaliĹ&#x203A;my CiÄ&#x2122; nasza nawskie sĹ&#x201A;odycze z lukrecji. Wydarze- pracÄ&#x2026;, pamiÄ&#x2122;taj, teĹź moĹźesz nam pomĂłc! niem koĹ&#x201E;czÄ&#x2026;cym Orientation Week jest JuĹź w kwietniu odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; rekrutacja, Integration Camp. Jest to trzydniowy podczas ktĂłrej moĹźesz do nas doĹ&#x201A;Ä&#x2026;czyÄ&#x2021;. wyjazd w gĂłry, podczas ktĂłrego ponad ZachÄ&#x2122;camy do Ĺ&#x203A;ledzenia naszego profilu stu uczestnikĂłw integruje siÄ&#x2122; i wspĂłlnie na Facebook, tam znajdziesz wszystkie bawi. Dodatkowymi atrakcjami sÄ&#x2026;: ku- potrzebne informacje! lig i wyjĹ&#x203A;cie na termy â&#x20AC;&#x201C; zimÄ&#x2026;, ognisko â&#x20AC;&#x201C; jesieniÄ&#x2026;. Wieczorami jest czas na gry Kinga Patecka integracyjne i wspĂłlne taĹ&#x201E;ce. Po takim urozmaiconym w wydarzenia tygodniu, ESN UEK

28Ç&#x201D;lÇ&#x201C;Ç&#x2022;md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;

Ó?Ǣ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

0HQWRU]\8(.

S

tudenci po raz kolejny wybrali swoich Mentorów – prowadzących, którzy wyróżniają się w ich oczach wiedzą, pasją i podejściem do studenta. Przyznanie tytułu jest dowodem uznania pracy tych, którzy sprawiają, że studia są interesujące i pełne wyzwań. W piątej edycji Autorytetem został dr Paweł Drobny, a Bratnią Duszą – mgr Paweł Zieniuk. Tytuł Innowatora przyznano mgr Lidii Zielińskiej, a w kategorii Uśmiechnięty Prowadzący uhonorowano dr Czesławę Pilarską. W tym roku przyznano także nagrodę SUPER MENTORA dla mgr Macieja Cyconia. Wszystkim nagrodzonym oraz nominowanym gratulujemy i przede wszystkim dziękujemy za pracę, wykonywaną każdego dnia. 3DUODPHQW6WXGHQFNL8(.

Ӑǣ

28ǔlǓǕmd1!8A'$ǏǍǎǓ


,QGLHZVSÂľĂ&#x160;F]HVQHZ\EUDQH SUREOHP\VSRĂ&#x160;HF]QRSROLW\F]QH 2&-';3/'&'2A$-'0!>9A@$,3#9A!8Ă&#x2022;>ŕŚ&#x201D;>-!;!W8!/;'2A1!+!9-ĂľA3+8312@1 <#Ă&#x2022;9;>'1T#Ăľ&Ă­$68!>&A->@113$!89;>'1'03231-$A2@10;Ă&#x2022;8'>'&Ä&#x161;<+9;!;@9;@0 /<৚A!Ç&#x17D;Ç&#x2019;ÂŁ!;9;!2-'9-Ăľ2!/ÂŁ<&2-'/9A@16!ŕĽ&#x2DC;9;>'1ŕŚ&#x201D;>-!;!W

2

6 listopada 2015 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; pierwsze w roku akademickim 2015/2016 wydarzenie z cyklu â&#x20AC;&#x17E;Spotkania ze Wschodemâ&#x20AC;?. Studenci i wykĹ&#x201A;adowcy zgromadzili siÄ&#x2122;, by pogĹ&#x201A;Ä&#x2122;biÄ&#x2021; wiedzÄ&#x2122; na temat wspĂłĹ&#x201A;czesnych Indii i ich problemĂłw spoĹ&#x201A;eczno-politycznych. Organizatorem wydarzenia byĹ&#x201A;a Katedra Nauk Politycznych UEK i afiliowane przy niej KoĹ&#x201A;o Nauk Politycznych â&#x20AC;&#x17E;Homo Politicusâ&#x20AC;?. GoĹ&#x203A;Ä&#x2021;mi seminarium byĹ&#x201A;y dr hab. Renata Czekalska i dr hab. Agnieszka Kuczkiewicz-FraĹ&#x203A; z Instytutu Dalekiego i Bliskiego Wschodu Uniwersytetu JagielloĹ&#x201E;skiego w Krakowie. Spotkanie otworzyĹ&#x201A; prof. UEK dr hab. Robert Jakimowicz, po czym gĹ&#x201A;os zabraĹ&#x201A;a dr Karolina Kotulewicz (Katedra Nauk Politycznych UEK), ktĂłra poprowadziĹ&#x201A;a spotkanie. W pierwszej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci dr hab. Renata Czekalska przybliĹźyĹ&#x201A;a historiÄ&#x2122; dzisiejszego terenu subkontynentu indyjskiego. PrzywoĹ&#x201A;aĹ&#x201A;a okolicznoĹ&#x203A;ci powstania Pakistanu i Bangladeszu. DowiedzieliĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; o skutkach kolonializmu brytyjskiego widocznych m. in. w dzisiejszych sporach na tle religijnym. Przed epokÄ&#x2026; kolonialnÄ&#x2026; muzuĹ&#x201A;manie, nie podkreĹ&#x203A;lali swojej przynaleĹźnoĹ&#x203A;ci religijnej w takim stopniu, jak robiÄ&#x2026; to obecnie. Poruszone zostaĹ&#x201A;y takĹźe kwestie podziaĹ&#x201A;u administracyjnego oraz systemu partyjnego. W Indiach jest 1761 partii politycznych, w tym 6 ogĂłlnonarodowych, dwie najwaĹźniejsze, to Indyjski Kongres Narodowy (centrum) zaĹ&#x201A;oĹźony w 1885 roku i Indyjska Partia Ludowa (prawica) zaĹ&#x201A;oĹźona w 1980 roku. PublicznoĹ&#x203A;ci bardzo spodobaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; ciekawostka o logo-

typach poszczegĂłlnych partii, gdyĹź poza wspomnianÄ&#x2026; szĂłstkÄ&#x2026;, loga pozostaĹ&#x201A;ych niczego nie mogÄ&#x2026; symbolizowaÄ&#x2021;. StÄ&#x2026;d teĹź przedstawiajÄ&#x2026; np. wieszak na ubrania, czy pucharek z lodami. W drugiej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci spotkania dr hab. Agnieszka Kuczkiewicz-FraĹ&#x203A; nawiÄ&#x2026;zaĹ&#x201A;a do przyrostu naturalnego Indii, ktĂłry wbrew oczekiwaniom jest stosunkowo niewielki (ok. 1,2 %), ogromny jednak, jeĹ&#x203A;li spojrzymy na niego z perspektywy liczb. Indie to stosunkowo mĹ&#x201A;ody kraj â&#x20AC;&#x201C; poĹ&#x201A;owa spoĹ&#x201A;eczeĹ&#x201E;stwa ma poniĹźej 27 lat. Poruszona, takĹźe, zostaĹ&#x201A;a kwestia niszczenia Ĺ&#x203A;rodowiska naturalnego. ZaskakujÄ&#x2026;ce jest to, Ĺźe Ĺ&#x203A;mieci w Indiach, nie sÄ&#x2026; postrzegane jako nieczyste, a oczyszczalnie Ĺ&#x203A;ciekĂłw praktycznie tam nie wystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;, stÄ&#x2026;d problem zanieczyszczonych wĂłd. Poruszone zostaĹ&#x201A;y takĹźe tematy dotyczÄ&#x2026;ce ubĂłstwa, dostÄ&#x2122;pu do ĹźywnoĹ&#x203A;ci i wody pitnej, a dokĹ&#x201A;adniej ich braku dla wielu obywateli. Bezrobocie w Indiach zwiÄ&#x2026;zane jest m. in. ze zbyt duĹźÄ&#x2026; liczbÄ&#x2026; ab-

solwentĂłw szkĂłĹ&#x201A; wyĹźszych, co wydaje siÄ&#x2122; byÄ&#x2021; naturalne przy tak ogromnej liczbie obywateli. WystÄ&#x2122;puje tam, takĹźe, permanentny niedobĂłr energii elektrycznej. Po czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci referatowej, prelegentki odpowiadaĹ&#x201A;y na pytania publicznoĹ&#x203A;ci, dotyczÄ&#x2026;ce m. in ParsĂłw, bezpieczeĹ&#x201E;stwa turystek w Indiach, rozwoju, a takĹźe dobrych stron kolonializmu brytyjskiego na terenie PĂłĹ&#x201A;wyspu Indyjskiego. W seminarium wziÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o udziaĹ&#x201A; wielu studentĂłw i wykĹ&#x201A;adowcĂłw Uniwersytetu Ekonomicznego zainteresowanych tematykÄ&#x2026; indyjskÄ&#x2026;. Celem spotkania byĹ&#x201A;o przybliĹźenie, a takĹźe zachÄ&#x2122;cenie publicznoĹ&#x203A;ci do pogĹ&#x201A;Ä&#x2122;biania wiedzy z zakresu tematyki spoĹ&#x201A;ecznej i politycznej Indii, a takĹźe promowanie specjalnoĹ&#x203A;ci Euroazja â&#x20AC;&#x201C; polityka i gospodarka na kierunku Stosunki MiÄ&#x2122;dzynarodowe.

Dominika Frytek .13ĂŹ+RPR3ROLWLFXV

28Ç&#x201D;lÇ&#x201C;Ç&#x2022;md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;

Ó?Ǥ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

6\WXDFMDVSRĂ&#x160;HF]QRJRVSRGDUF]D DZ\ERU\SUH]\GHQFNLH QD%LDĂ&#x160;RUXVLZURNX -'8>9A'>;@1830<>@&!8A'2-'A$@0ÂŁ<^63;0!2-!A'9$,3&'1\T A38+!2-A3>!2'68A'A3Ä&#x161;3!<03ÂŁ-;@$A2@$,^ 3133ÂŁ-ধ$<9\T!)ÂŁ-3>!2' 68A@!;'&8A'!<03ÂŁ-;@$A2@$,T1-!Ä&#x161;31-'/9$'Ç&#x17D;Ç&#x2022;9;@$A2-!2!2->'89@;'$-' 03231-$A2@1>8!03>-'W

T

ym razem pracownicy i studenci Naszej Uczelni mieli moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wysĹ&#x201A;uchania dr. Aleksandra Ĺ aniewskiego (Instyt Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN), ktĂłry wygĹ&#x201A;osiĹ&#x201A; referat pt. â&#x20AC;&#x17E;Sytuacja spoĹ&#x201A;eczno-gospodarcza a wybory prezydenckie na BiaĹ&#x201A;orusi w 2015 rokuâ&#x20AC;?. GoĹ&#x203A;cinny wykĹ&#x201A;ad pochodzÄ&#x2026;cego z Grodna Ĺ aniewskiego otworzyĹ&#x201A; prof. UEK dr hab.

Ó?ÇĽ

28Ç&#x201D;lÇ&#x201C;Ç&#x2022;md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;

Robert Jakimowicz, prodziekan WydziaĹ&#x201A;u od zapytania sĹ&#x201A;uchaczy z czym kojarzy Ekonomii i StosunkĂłw MiÄ&#x2122;dzynarodowych. siÄ&#x2122; im BiaĹ&#x201A;oruĹ&#x203A;. To pytanie podyktoProfesor w swoim wystÄ&#x2026;pieniu nakreĹ&#x203A;liĹ&#x201A; wane byĹ&#x201A;o badaniami prelegenta nad gĹ&#x201A;Ăłwny wÄ&#x2026;tek problematyi biaĹ&#x201A;oruskiej tj. tematykÄ&#x2026; wiadomoĹ&#x203A;ci z i o BiaĹ&#x201A;orusi, zbudowanie przez prezydenta Aleksandra przedstawianych w polskich mediach. Ĺ ukaszenkÄ&#x2122;, w trakcie swoich rzÄ&#x2026;dĂłw, sys- Z badaĹ&#x201E; wynika, Ĺźe blisko 90 % informatemu autorytarnego na BiaĹ&#x201A;orusi. cji przekazywanych polskim odbiorcom NastÄ&#x2122;pnie gĹ&#x201A;os zabraĹ&#x201A; dr Aleksander dotyczy osoby prezydenta Ĺ ukaszenki. Ĺ aniewski, ktĂłry rozpoczÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; swĂłj referat Studenci UEK jako pierwsze swoje sko-


jarzenia z Białorusią, oprócz nazwiska białoruskiego przywódcy, wymienili m. in. słynną tenisistkę Wiktorię Azarenka i Związek Polaków na Białorusi. W tym dziewięciomilionowym kraju, rządzonym nieprzerwanie od 1994 roku przez Łukaszenkę, opozycja polityczna jest bardzo podzielona i skupiona jedynie na pozyskaniu elektoratu wśród mieszkańców dużych miast. Prawie w ogóle nie jest ona zainteresowana sytuacją ludności mieszkającej na białoruskiej wsi. Ponadto znaczący wpływ na możliwość konkurowania z urzędującym prezydentem ma fakt, że w celu zgłoszenia kandydata na prezydenta należy zebrać 100 tysięcy podpisów, co w realiach dziewięciomilionowej Białorusi jest karkołomnym zadaniem. Wybory, które odbyły się 11 października 2015 roku, nie były silnie obsadzone ze strony opozycji, gdyż Mikołaj Statkiewicz uważany przez większość opozycjonistów za najlepszego kandydata na stanowisko prezydenta Białorusi został zwolniony z więzienia już po oficjalnym terminie zgłaszania kandydatów. Statkiewicz został aresztowany i skazany na wieloletnie więzienie po demonstracji nazwanej Płoszcza, która miała miejsce po wyborach prezydenckich w 2010 roku i była wyrazem sprzeciwu wobec fałszerstw wyborczych dokonanych przez obóz Aleksandra Łukaszenki. Dlatego główną kontrkandydatką białoruskiego przywódcy w ubiegłorocznych wyborach była Tatiana Karatkiewicz, której ugrupowanie wielokrotnie było oskarżane o współpracę z KGB. Wybory na Białorusi charakteryzują się możliwością głosowania przedterminowego, w którym biorą udział głównie studenci i pracownicy fabryk. W 2015 roku frekwencja w tym głosowaniu sięgnęła blisko 30 % ogółu głosujących, co w ogromnym stopniu wpływa na wynik całych wyborów, gdyż bardzo często osoby te są nakłaniane przez swoich zwierzchników do oddania głosu na Łukaszenkę. Wynik wyborów prezydenckich z 11 października nie był żadnym zaskoczeniem. Z ponad 80 % poparciem zwycięstwo odniósł Aleksander Łukaszenka. Pomimo kryzysu gospodarczego na Białorusi i co raz większej ekspansji rosyjskich przed-

siębiorstw w przemyśle białoruskim pozycja prezydenta umocniła się. Jest to spowodowane konfliktem na wschodzie Ukrainy i rokowaniami pokojowymi prowadzonymi w Mińsku. Oficjalne media białoruskie przedstawiają prezydenta Łukaszenkę jako tego, który zapewnia pokój i stabilność na Białorusi. Bardzo rzadko dochodzi do zorganizowania pikiet politycznych, najbardziej znane demonstracje odbywają się w rocznicę awarii w Czarnobylu, wskutek której Białorusini bardzo ucierpieli. Marsze te nazywane są „czarnobylskim szlakiem”. Doktor Łaniewski poświęcił parę chwil synom Aleksandra Łukaszenki, w tym najmłodszemu z nich – Mikołajowi, który jest szykowany przez ojca na prezydenckiego następcę. Po tym, jak doktor Łaniewski zakończył swoje wystąpienie, doktor Karolina

Kotulewicz z Katedry Nauk Politycznych pełniąca tego dnia rolę moderatora otworzyła tą część wydarzenia, w której publiczność mogła zadawać pytania do prelegenta. W trakcie dyskusji padło wiele interesujących pytań m. in. o rolę kultury niezależnej na Białorusi, ilość partii funkcjonujących u naszego wschodniego sąsiada czy też o ruch przygraniczy pomiędzy Polską a Białorusią. Doktor Aleksander Łaniewski udzielił wyczerpujących odpowiedzi na każde z zadanych pytań. Wspomniał m. in. o istnieniu na Białorusi „czarnej listy wykonawców”, którzy nie mogą oficjalnie występować, ich koncerty są przerywane przez milicję, a uczestnicy trafiają do aresztu. Krzysztof Pietras .13ì+RPR3ROLWLFXVë

28ǔlǓǕmd1!8A'$ǏǍǎǓ

ӐǦ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

-XZHQDOLD8(.

D

o Koncertu GĹ&#x201A;Ăłwnego JuwenaliĂłw UEK 2016 zostaĹ&#x201A;o juĹź niecaĹ&#x201A;e 100 dni. Oficjalne odliczanie rozpoczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a impreza w klubie Prozak 2.0. Tego samego dnia zostaĹ&#x201A;a ogĹ&#x201A;oszona pierwsza gwiazda, ktĂłra 5 maja wystÄ&#x2026;pi na scenie- Te-tris! Adam Te-Tris Chrabin to polski raper, freestylowiec i producent muzyczny. Ma na swoim koncie setki koncertĂłw w caĹ&#x201A;ym kraju. Przez wielu zaliczany do grona najlepiej koncertujÄ&#x2026;cych artystĂłw hip-hopowych, trzykrotnie reprezentowaĹ&#x201A; PolskÄ&#x2122; na HipHopKemp Festival w Czechach. Dwukrotnie (2013, 2014) wybrany zostaĹ&#x201A; oficjalnie jako najlepszy wykonawca podczas Polish Hip-Hop Festival w PĹ&#x201A;ocku. 23.10.2015

ukazaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; trzeci oficjalny, solowy album Te-Trisâ&#x20AC;&#x2122;a pt. â&#x20AC;&#x17E;Definitywnieâ&#x20AC;?, ktĂłry zbiera znakomite recenzje zarĂłwno wĹ&#x203A;rĂłd sĹ&#x201A;uchaczy, jak i dziennikarzy. To niezwykle udana mieszanka brzmieĹ&#x201E;, klimatĂłw i pomysĹ&#x201A;Ăłw. Juwenalia UEK-u to nie tylko Koncert GĹ&#x201A;Ăłwny. Na naszym Kampusie zabawa zaczyna siÄ&#x2122; juĹź pod koniec kwietnia za sprawÄ&#x2026; wszystkich projektĂłw, ktĂłre sÄ&#x2026; nieodĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznÄ&#x2026; czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciÄ&#x2026; tego Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;ta. Po wiÄ&#x2122;cej informacji zapraszamy na stronÄ&#x2122; www.juwenaliauek.pl, a Ĺźeby byÄ&#x2021; na bieĹźÄ&#x2026;co ze wszystkimi gwiazdami i projektami, zachÄ&#x2122;camy do pobrania aplikacji Eventory i wyszukania w niej JuwenaliĂłw UEK. Feel the flow!

  Âź ĂŻ ĂŻ ĂŻ ĂŻ ĂŻ ĂŻ ĂŻ

NZLHWQLD:\ERU\1DMPLO V]\FK;WUHPDOLD NZLHWQLD=PDJDQLD :\G]LDĂ&#x160;ÂľZ NZLHWQLD)DVKLRQ1LJKW NZLHWQLD3U]HJOĂ&#x192;G.DSHO 5RFNRZ\FK NZLHWQLD8(.*DPLQJ 6WDJH PDMD1RF.LQRZD PDMD.RQFHUW*Ă&#x160;ÂľZQ\

&KDQGURHZDNXDFMD 8!AA63$AĂ­;0-'1830<!0!&'1-$0-'+383A63$AĂľÄ&#x161;!9-Ăľ/'9-'ŕĽ&#x2DC;T1-2Ă­Ä&#x161;ŕŚ&#x201D;83&'0A-1@T !;'8!A/'9A$A'68A'&>-3ŕŚ&#x201D;2-'g638@830<T>0;Ă&#x2022;8@$,68A@83&!A!1-'8!TA!9@6-!W +&A-'32!ŕŚ&#x201D;6-T;!113৚'#<&A-ŕŁ&#x2014;9-Ăľ>$AÄ&#x161;3>-'0<1'ÂŁ!2$,3ÂŁ-!W

T

en schemat pojawia siÄ&#x2122; rokrocznie i w naszym klimacie jest czymĹ&#x203A; typowym. Jednak niezaleĹźnie od pogody ludzie takĹźe wpadajÄ&#x2026; w róşnego rodzaju stany przygnÄ&#x2122;bienia, depresji, niemocy. Grupa studentĂłw UEKu postanowiĹ&#x201A;a wypowiedzieÄ&#x2021; temu wojnÄ&#x2122;! Ekipa skĹ&#x201A;ada siÄ&#x2122; z osĂłb dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;cych w Kole Naukowym WISE, funkcjonujÄ&#x2026;cym w ramach WydziaĹ&#x201A;owej Indywidualnej Ĺ&#x161;cieĹźki Edukacyjnej na Wydziale Ekonomii i StosunkĂłw MiÄ&#x2122;dzynarodowych. Dlaczego to robiÄ&#x2026;? PoniewaĹź sÄ&#x2026; ludĹşmi kreatywnymi, chcÄ&#x2026;cymi wzrosnÄ&#x2026;Ä&#x2021; ponad

Ó?Ó?

28Ç&#x201D;lÇ&#x201C;Ç&#x2022;md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;

przeciÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; nie tylko tÄ&#x2026; naukowÄ&#x2026;, ale i emocjonalnÄ&#x2026;. I chcÄ&#x2026; w tym pomĂłc takĹźe innym. W tym celu, w drugiej poĹ&#x201A;owie stycznia, powstaĹ&#x201A;a facebookowa strona Chandroewakuacja, na ktĂłrej studenci zamieszczajÄ&#x2026; wartoĹ&#x203A;ciowe treĹ&#x203A;ci. Publikowane wiadomoĹ&#x203A;ci czÄ&#x2122;sto zawierajÄ&#x2026; inspirujÄ&#x2026;cy cytat, krotochwilny utwĂłr muzyczny, informacjÄ&#x2122; o dobrym artykule, ksiÄ&#x2026;Ĺźce czy teĹź sÄ&#x2026; prostym zdjÄ&#x2122;ciem i komentarzem do niego ukazujÄ&#x2026;cym pozytywnÄ&#x2026; stronÄ&#x2122; Ĺźycia. â&#x20AC;&#x17E;Optymizm to coĹ&#x203A;, czym chcemy zaraĹźaÄ&#x2021; innych!â&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; mĂłwiÄ&#x2026; o sobie.

Strona Chandroewakuacja nie sĹ&#x201A;uĹźy tylko ludziom poszukujÄ&#x2026;cym lekkiego natchnienia, totalnego wytchnienia czy sensu Ĺźycia. PowstaĹ&#x201A;a ona bowiem w ramach ogĂłlnopolskiej olimpiady â&#x20AC;&#x17E;Zwolnieni z Teoriiâ&#x20AC;?, w ktĂłrej to walka toczy siÄ&#x2122; o prestiĹźowe certyfikaty z zarzÄ&#x2026;dzania o miÄ&#x2122;dzynarodowej rozpoznawalnoĹ&#x203A;ci. Fakt ten powinien tylko zachÄ&#x2122;caÄ&#x2021; do odwiedzenia strony, ktĂłrej twĂłrcy Ĺźyczliwie, acz z naciskiem doradzajÄ&#x2026;: â&#x20AC;&#x17E;Chandroewakuuj siÄ&#x2122;!â&#x20AC;?. Ĺ ukasz Winnicki 6NDUEQLN=DU]Ă&#x192;GX.1:,6(


:Ă&#x2021;GUXM]QDPL 377.RZLF]DPL 8'('8</'9A!0;@>2@>@63$A@2'0S'9;'ŕŚ&#x201D;9;!8@1T+Ă&#x2022;890-1>@/!&!$A'1T!13৚' 636839;<$,$'9A968Ă&#x2022;#3>!ŕŁ&#x2014;$A'+3ŕŚ&#x201D;23>'+3S!0</6ÂŁ'$!0-/'&ৡA2!1-R

K

oĹ&#x201A;o PTTK nr 7, czyli koĹ&#x201A;o Polskiego Towarzystwa Turystyczno â&#x20AC;&#x201C; Krajoznawczego przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czy wszystkich pasjonatĂłw wÄ&#x2122;drĂłwek gĂłrskich i podróşy. KoĹ&#x201A;o zajmuje siÄ&#x2122; przede wszystkim organizacjÄ&#x2026; rajdĂłw gĂłrskich dla studentĂłw i wszystkich miĹ&#x201A;oĹ&#x203A;nikĂłw gĂłr. Niemal w kaĹźdym miesiÄ&#x2026;cu roku akademickiego odbywa siÄ&#x2122; jakiĹ&#x203A; rajd. Do najbardziej znanych i najwiÄ&#x2122;kszych zaliczajÄ&#x2026; siÄ&#x2122;: Rajd Majowy, Rajd I Roku i Krokus. JeĹ&#x203A;li kochasz gĂłry i wÄ&#x2122;drĂłwki po nich, konieczne doĹ&#x201A;Ä&#x2026;cz do nas! Nie ominie ciÄ&#x2122; wspaniaĹ&#x201A;a zabawa i piÄ&#x2122;kne widoki, a przy okazji poznasz wiele ciekawych miejsc i oczywiĹ&#x203A;cie ludzi, dzielÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; swojÄ&#x2026; pasjÄ&#x2026;!

KoĹ&#x201A;o znane jest przede wszystkim z organizowanego na duĹźÄ&#x2026; skalÄ&#x2122; i cieszÄ&#x2026;cego siÄ&#x2122; dĹ&#x201A;ugÄ&#x2026; tradycjÄ&#x2026; Rajdu Majowego, na ktĂłry wybraÄ&#x2021; moĹźe siÄ&#x2122; nawet 150 osĂłb! Rajd trwa minimum 3 dni w zaleĹźnoĹ&#x203A;ci od liczby dni wolnych w trakcie dĹ&#x201A;ugiego weekendu majowego. Wszyscy uczestnicy podÄ&#x2026;ĹźajÄ&#x2026; wybranÄ&#x2026; przez siebie w zapisach trasÄ&#x2026; w róşnych grupach, ktĂłre docelowo spotykajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; na ostatni nocleg w bazie finaĹ&#x201A;owej, aby wspĂłlnie uczciÄ&#x2021; i Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;towaÄ&#x2021; zakoĹ&#x201E;czenie rajdu. Z mniejszych rajdĂłw organizowanych przez KoĹ&#x201A;o wymieniÄ&#x2021; moĹźna: Rajd powitalny, Rajd przetrwania, Bakchus, Rajd Noworoczny, Rajdka w ciemno i Budzenie niedĹşwiedzia. Rajdy zazwyczaj trwajÄ&#x2026; dwa lub wiÄ&#x2122;cej dni i groma-

dzÄ&#x2026; wszystkich, ktĂłrzy kochajÄ&#x2026; chodziÄ&#x2021; po gĂłrach i podziwiaÄ&#x2021; przepiÄ&#x2122;kne krajobrazy BeskidĂłw i SudetĂłw. W czasie niektĂłrych rajdĂłw organizowane sÄ&#x2026; gry i zabawy z nagrodami. Ponadto organizowane sÄ&#x2026; róşnego rodzaju spotkania integracyjne: Andrzejki, Wigilia koĹ&#x201A;owa, Bal karnawaĹ&#x201A;owy i cotygodniowe spotkania w siedzibie koĹ&#x201A;a (Pawilon A, pokĂłj 109, godz. 18:00), na ktĂłre serdecznie wszystkich zainteresowanych KoĹ&#x201A;em zapraszamy!

:UD]LHS\WDĂ&#x152;]DFKĂ&#x2021;FDP\GR NRQWDNWX

pttkuek@gmail.co OXEQDV]IDQSDJH

facebook.com/pttkuek/

28Ç&#x201D;lÇ&#x201C;Ç&#x2022;md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;

Ó?ǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

6WXGHQFL,5RNX8(.SRQRZQLH ZF]RĂ&#x160;ÂľZFHRJÂľOQRSROVNLHM U\ZDOL]DFMLVSRUWRZHM &2-!$,Ç?Ç&#x201D;fÇ?Ç&#x2013;ÂŁ-9;36!&!>3A2!2-<3&#@Ä&#x161;9-Ăľ +Ă&#x2022;ÂŁ2363ÂŁ90- -2!Ä&#x161; +8A@90 ;<&'2;Ă&#x2022;> 830<$A'ÂŁ2-63Ä&#x161;'$A23f8A@83&2-$A@$,W

T

ym razem reprezentacja Krakowa zostaĹ&#x201A;a zdominowana przez studentĂłw UEK. Wystarczy wspomnieÄ&#x2021;, Ĺźe z 5 druĹźyn wystawionych przez krakowski AZS w grach zespoĹ&#x201A;owych aĹź 4 reprezentowaĹ&#x201A;o UEK (siatkarze, futsalowcy, koszykarki i koszykarze). Najlepiej jednak spisaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; przedstawicielka dyscypliny indywidualnej, raczej nie kojarzonej z kobietami. Agnieszka Woda z czasem 3:54:5 wywalczyĹ&#x201A;a 3 miejsce w Ergometrze WioĹ&#x203A;larskim w Wadze Lekkiej. DruĹźyny UEK spisaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; rĂłwnieĹź dobrze w wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;ci zajmujÄ&#x2026;c miejsca tuĹź za podium. NajbliĹźej 3 miejsca byĹ&#x201A;a ekipa futsalu, ktĂłra w meczu o brÄ&#x2026;z nieznacznie ulegĹ&#x201A;a Poznaniowi 4:5. Koszykarki

Ó?Ó&#x2018;

28Ç&#x201D;lÇ&#x201C;Ç&#x2022;md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;

na tym samym etapie do koĹ&#x201E;ca walczyĹ&#x201A;y z GdaĹ&#x201E;skiem, ale niestety nie udaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; dogoniÄ&#x2021; przeciwniczek (poraĹźka 16:21 i ostatecznie 4 miejsce). Na tym samym miejscu rywalizacjÄ&#x2122; zakoĹ&#x201E;czyli koszykarze. Po wygraniu grupy eliminacyjnej nasi studenci najpierw w pĂłĹ&#x201A;finale ulegli późniejszemu triumfatorowi, reprezentacji GdaĹ&#x201E;ska, a w meczu o III miejsce przegrali z Ĺ odziÄ&#x2026;, ktĂłrÄ&#x2026; wczeĹ&#x203A;niej pokonali w fazie grupowej. Siatkarze trafili do grupy z WarszawÄ&#x2026; i WrocĹ&#x201A;awiem, ktĂłre później miÄ&#x2122;dzy sobÄ&#x2026; rozstrzygnÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;y losy mistrzostwa. Walczyli jednak ambitnie, a wszystkie mecze koĹ&#x201E;czyĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; po tie-breakach. Ostatecznie stanÄ&#x2122;li do rywalizacji o 5 miejsce, gdzie takĹźe po 3-setowym meczu ulegli Ĺ odzi.

W Igrzyskach udziaĹ&#x201A; brali rĂłwnieĹź nasi pĹ&#x201A;ywacy (Maciej Szewczyk i Mykola Artemenko), tenisiĹ&#x203A;ci stoĹ&#x201A;owi (Grzegorz Skrzypek i Justyna Wojtasik) oraz biegacze przeĹ&#x201A;ajowi (Anna Machaczka, Krzysztof Wolski i Aleksander Novosad). Studenci I roku UEK w wielu dyscyplinach byli najlepsi w maĹ&#x201A;opolskich eliminacjach dlatego w OgĂłlnopolskim Finale w Poznaniu reprezentacjÄ&#x2122; Krakowa w zdecydowanej wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;ci stanowili studenci UEK, osiÄ&#x2026;gajÄ&#x2026;c podczas tych zawodĂłw bardzo dobre rezultaty. Mamy nadziejÄ&#x2122;, Ĺźe tak dobry sportowy poczÄ&#x2026;tek naszych pierwszoroczniakĂłw jest nadziejÄ&#x2026; na wieloletnie sukcesy na ogĂłlnopolskiej arenie sportu akademickiego.


3RODWDFK8(.SRQRZQLH VSRUWRZRQDMOHSV]\Z3ROVFH Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;83030!A!Ä&#x161;9-Ăľ#!8&A3<&!2@&ÂŁ!9;<&'2;Ă&#x2022;>g9638;3>$Ă&#x2022;>2->'89@;';< 03231-$A2'+3>8!03>-'W38!A6-'8>9A@3&Ç?Ç?Ç?Ç&#x2013;830<!9A!$A'ÂŁ2-! >@>!ÂŁ$A@Ä&#x161;!@;<Ä&#x161;0!&'1-$0-'+3-9;8A!3ÂŁ90-Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;>ÂŁ!9@)0!$/- '2'8!ÂŁ2'/ $A'ÂŁ2-63Ä&#x161;'$A23f8A@83&2-$A@$,W

O

d stycznia do czerwca 2015 ro1. Uniwersytet Ekonomiczny ku studenci UEK wystartowali w Krakowie â&#x20AC;&#x201C; 1629 pkt w 35 dyscyplinach, zawodach, 2. Uniwersytet Ekonomiczny turniejach rangi Akademickich w Katowicach â&#x20AC;&#x201C; 1607 pkt. Mistrzostw Polski, rozgrywanych na terenie 3. SzkoĹ&#x201A;a GĹ&#x201A;Ăłwna Gospodarstwa caĹ&#x201A;ego kraju. Zgromadzona przez ponad 300 Wiejskiego w Warszawie â&#x20AC;&#x201C; 1420 studentĂłw UEK liczba 1629 pkt. pozwoliĹ&#x201A;a pkt. zajÄ&#x2026;Ä&#x2021; bardzo wysokie, 15 miejsce w Klasyfi4. Uniwersytet Ekonomiczny kacji Generalnej Akademickich Mistrzostw w Poznaniu â&#x20AC;&#x201C; 1261,5 pkt. Polski 2015 (wyĹźej byĹ&#x201A;y tylko Uniwersytety, 5. Uniwersytet Przyrodniczy Politechniki i AWF Katowice). Sklasyfiw Lublinie â&#x20AC;&#x201C; 1002 pkt. kowanych zostaĹ&#x201A;o aĹź 156 uczelni z caĹ&#x201A;ego 6. SGH Warszawa â&#x20AC;&#x201C; 832 pkt. kraju, a dla nas to drugi najlepszy wynik 7. Uniwersytet Ekonomiczny w 10-letniej historii nowego systemu AMP we WrocĹ&#x201A;awiu â&#x20AC;&#x201C; 736,5 pkt. (13 m w 2006r.). NajwaĹźniejszÄ&#x2026; dla nas jest NajwiÄ&#x2122;ksze sukcesy w tegorocznych jednak rywalizacja TypĂłw Uczelni, w ktĂłrej Mistrzostwach Polski osiÄ&#x2026;gali: klasyfikuje siÄ&#x2122; Uczelnie o zbliĹźonym profilu t Narciarstwo Alpejskie Kobiet i potencjale. Uniwersytet Ekonomiczny â&#x20AC;&#x201C; BrÄ&#x2026;zowy Medal Mistrzostw w Krakowie od wielu lat rywalizuje z inPolski, 1 Miejsce w Typach nymi uczelniami ekonomicznymi, pedagoUczelni gicznymi, rolniczymi, wyĹźszymi szkoĹ&#x201A;ami t Narciarstwo Alpejskie MÄ&#x2122;Ĺźczyzn â&#x20AC;&#x201C; ZĹ&#x201A;oty Medal TypĂłw morskimi, SzkoĹ&#x201A;Ä&#x2026; GĹ&#x201A;ĂłwnÄ&#x2026; StraĹźy PoĹźarnej, Uczelni WAT i AON. DziÄ&#x2122;ki znakomitym wynit Futsal MÄ&#x2122;Ĺźczyzn â&#x20AC;&#x201C; ZĹ&#x201A;oty Medal kom i determinacji walczyliĹ&#x203A;my do koĹ&#x201E;ca z Uniwersytetem Ekonomicznym z KatoTypĂłw Uczelni wic. Ostatecznie o 22 pkt. okazaliĹ&#x203A;my lept PiĹ&#x201A;ka Siatkowa MÄ&#x2122;Ĺźczyzn â&#x20AC;&#x201C; si od Katowiczan i pierwszy raz od 2009 ZĹ&#x201A;oty Medal TypĂłw Uczelni roku UEK powrĂłciĹ&#x201A; na szczyt klasyfikacji t Lekka atletyka â&#x20AC;&#x201C; Sztafeta 4x100 Uczelni SpoĹ&#x201A;eczno-Przyrodniczych. Unim Kobiet â&#x20AC;&#x201C; ZĹ&#x201A;oty Medal TypĂłw Uczelni wersytet Ekonomiczny w Krakowie zostaĹ&#x201A; t Wspinaczka Sportowa MÄ&#x2122;ĹźnajlepszÄ&#x2026; sportowÄ&#x2026; uczelniÄ&#x2026; w gronie 23 czyzn â&#x20AC;&#x201C; Srebrny Medal TypĂłw sklasyfikowanych. Uczelni Klasyfikacja Generalna Akademict Biegi PrzeĹ&#x201A;ajowe MÄ&#x2122;Ĺźczyzn â&#x20AC;&#x201C; kich Mistrzostw Polski 2015 Uczelni Srebrny Medal TypĂłw Uczelni SpoĹ&#x201A;eczno-Przyrodniczych:

t

Tenis StoĹ&#x201A;owy MÄ&#x2122;Ĺźczyzn â&#x20AC;&#x201C; Srebrny Medal TypĂłw Uczelni t Tenis Ziemny MÄ&#x2122;Ĺźczyzn â&#x20AC;&#x201C; Srebrny Medal TypĂłw Uczelni t PĹ&#x201A;ywanie Kobiet â&#x20AC;&#x201C; BrÄ&#x2026;zowy Medal TypĂłw Uczelni t TrĂłjbĂłj SiĹ&#x201A;owy â&#x20AC;&#x201C; BrÄ&#x2026;zowy Medal TypĂłw Uczelni t SiatkĂłwka PlaĹźowa â&#x20AC;&#x201C; BrÄ&#x2026;zowy Medal TypĂłw Uczelni t Lekka atletyka â&#x20AC;&#x201C; Sztafeta 4x400 m kobiet â&#x20AC;&#x201C; BrÄ&#x2026;zowy Medal TypĂłw Uczelni t Lekka atletyka â&#x20AC;&#x201C; Sztafeta 4x100 m mÄ&#x2122;Ĺźczyzn â&#x20AC;&#x201C; BrÄ&#x2026;zowy Medal TypĂłw Uczelni Ostatnim akcentem tego znakomitego sezonu byĹ&#x201A;a Gala Sportu Akademickiego, ktĂłra w dniu 23 paĹşdziernika odbyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; w Ĺ odzi. OkazaĹ&#x201A;y Puchar za Mistrzostwo Polski z rÄ&#x2026;k WĹ&#x201A;adz AZS i Przedstawicieli WĹ&#x201A;adz PaĹ&#x201E;stwowych odebrali Bartosz Wanat (Prezes AZS UEK) i Karolina Zarazka (viceprezes). NaleĹźy podkreĹ&#x203A;liÄ&#x2021;, Ĺźe ten wynik to wspaniaĹ&#x201A;y sportowy sukces Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a przede wszystkim zwyciÄ&#x2122;stwo studentĂłw, ktĂłrzy reprezentujÄ&#x2026;c barwy uczelni potrafiÄ&#x2026; Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czyÄ&#x2021; naukÄ&#x2122; z walkÄ&#x2026; o najwyĹźsze sportowe laury. Dla nich wszystkich, a takĹźe ich trenerĂłw jeszcze raz Serdeczne Gratulacje! AZS UEK

28Ç&#x201D;lÇ&#x201C;Ç&#x2022;md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;

Ó?Ǩ


:<'$5=(1,$

-('1267.,

STUDENCI

Nr 17

)L]\NDMHVWIDVF\QXMĂ&#x192;FD Ç&#x17D;Ç&#x201C;9;@$A2-!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;830<>8!1!$,A!/ĂľŕŁ&#x2014;2->'89@;';<A-'$-Ăľ$'+3 T3&#@Ä&#x161;9-Ăľ>@0Ä&#x161;!& 63&;@;<Ä&#x161;'1^ !9$@2</Ă­$@ŕŚ&#x201D;>-!;)A@0-\W

W

ykĹ&#x201A;ad poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cony byĹ&#x201A; wybranym zjawiskom fizycznym, ktĂłre budzÄ&#x2026; zainteresowanie a jednoczeĹ&#x203A;nie sprawiajÄ&#x2026; wraĹźenie zjawisk sprzecznych z prawami natury, tym samym magicznych. Pytanie, ktĂłre zostaĹ&#x201A;o zadane na poczÄ&#x2026;tku wykĹ&#x201A;adu, brzmiaĹ&#x201A;o: â&#x20AC;&#x17E;Czy fizyk jest magikiem?â&#x20AC;? W czasie wy-

@0Ä&#x161;!&683>!&A-&8-2৚W!$'0A'82-!0

ǧǥ

28Ç&#x201D;lÇ&#x201C;Ç&#x2022;md1!8A'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x201C;

kĹ&#x201A;adu przeprowadzono szereg eksperymentĂłw z zakresu optyki i mechaniki. Wykonanie kaĹźdego eksperymentu poprzedzone byĹ&#x201A;o przedstawieniem postaci fizyka, ktĂłry zajmowaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; danÄ&#x2026; dziedzinÄ&#x2026;. NastÄ&#x2122;pnie wyjaĹ&#x203A;niono sĹ&#x201A;uchaczom fizyczne podstawy danego zjawiska i obalono tezÄ&#x2122; o paranormalnym charakterze eksperymentu. Po zakoĹ&#x201E;czeniu wykĹ&#x201A;adu

dzieci zostaĹ&#x201A;y zaproszone na Ä&#x2021;wiczenia, ktĂłre byĹ&#x201A;y kontynuacjÄ&#x2026; eksperymentĂłw w ramach dziedzin fizyki omawianych na wykĹ&#x201A;adach z tym, Ĺźe zostaĹ&#x201A;y dostosowane stopniem trudnoĹ&#x203A;ci do moĹźliwoĹ&#x203A;ci dzieci w dwĂłch grupach wiekowych. W tej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci spotkania ze Ĺ&#x203A;wiatem fizyki gĹ&#x201A;Ăłwny nacisk poĹ&#x201A;oĹźono na optykÄ&#x2122; i towarzyszÄ&#x2026;ce jej zjawiska.


2G]LHFNXQDXNRZRLSUDNW\F]QLH QD6\PSR]MXP*$3 @163A/<1!<03>'A$@0£<96ÕĚ$A'92! 3963&!80!-&1-2-9;8!$/!<#£-$A2! 3&#@Ě39-õ>&2-!$,ǎǒfǎǔ9;@$A2-!ǏǍǎǓ830<>A$A@80<W-'8>9A@#£30;'1!;@$A2@T 0;Õ8@1-!Ě!1A!9A$A@;63683>!&A-ࣗT63ঔ>-õ$32@#@Ě683#£'131&A-'$->3£9$'W !2-1 3&&!Ě!1+Ě396!2'£-9;31>@9;í6-Ě!2-'A8Õ>2!2!80-'9;8!A-'$-õ$! W

D

yskusje toczyły się wokół trzech zagadnień: W pierwszej części, poświęconej wczesnym relacjom rodziców i dzieci zaprezentowany został film studencki, opowiadający o Zielonym Domku - niezwykłej instytucji, w której, jak formułuje to inicjatorka psychiatra dziecięcy Maja Zagajewska: rodzice z dziećmi przychodzą by „znaleźć zrozumienie i wsparcie, nawiązać kontakty, żeby i dzieci, i dorośli nauczyli się mówić, słuchać, rozmawiać i rozumieć się nawzajem”. To było nowe i ciekawe doświadczenie, także dlatego, że często nie przywiązujemy dostatecznej uwagi do tego najwcześniejszego okresu budowania więzi pomiędzy rodzicami i dzieckiem. Drugi temat został rozwinięty w panelu dyskusyjnym „Co zagraża dzieciom”, w którym uczestniczyli: Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, siostra Małgorzata Chmielewska prowadząca wspólnotę „Chleb Życia” oraz psycholog dr Małgorzata Wójcik, zajmująca się m.in. problemami przemocy w szkole. To była raczej smutna dyskusja - opowieść o rozmaitych problemach trapiących dzieci, którym zagraża nie tylko ubóstwo, deprywacja, ale także brak zaspokojenia potrzeb psychicznych czy społecznych. Dosięga je poczucie osamotnienia, bezradności, braku ciepła, niezaspokojenia potrzeby przynależności, brak poczucia bezpieczeństwa. Tej dyskusji towarzyszyła wystawa rysunków dzieci w większości, przygotowanych w trakcie warsztatów „Jak działa spo-

łeczeństwo” przeprowadzonych przeze mnie m.in. w świetlicy SOS. Trzeci wątek tematyczny, Możliwości rozwoju, nabywania niezbędnych kompetencji i umiejętności był przedmiotem rozważań panelu ekspertów, do którego zaprosiłam p. Monikę Zatorską dyrektor pierwszej w Polsce Szkoły Podstawowej opartej na koncepcji inteligencji wielorakich H. Gardnera, p. Jerzego Jarosza, dziekana Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, p. Kazimierza Wierzbickiego, prezesa firmy TREFL produkującej gry, a od niedawna produkującej filmy dla dzieci oraz p. Ilonę Iłowiecką-Tańską – kierownika Działu Badań w Centrum Nauki Kopernik. W panelu tym wystąpiła także absolwentka szkoły gardnerowskiej w Konarach Helenka Nagy, by podzielić się wrażeniami z nauki w takiej nietypowej

szkole. Zastanawialiśmy się wspólnie nad pytaniami: Jak sprawić, żeby niezwykłe zasoby, które każde dziecko przynosi ze sobą na świat nie zostały zmarnowane? Jak powinna działać szkoła? Jaka jest rola nauczycieli w rozwijaniu potencjału dziecka? Jakie inne instytucje mogą i powinny brać udział w tym niezwykle ważnym zadaniu jakim jest stworzenie każdemu dziecku najlepszych możliwości rozwojowych? I wreszcie jaka jest rola Uniwersytetów Dziecięcych w stymulowaniu rozwoju wiedzy, kompetencji i umiejętności? Dyskusjom towarzyszyły warsztaty poświęcone wczesnym relacjom, prześladowaniom w szkole oraz funkcjonowaniu szkoły. Wszystkie cieszyły się wielkim zainteresowaniem. SURI GU KDE Anna Karwińska

28ǔlǓǕmd1!8A'$ǏǍǎǓ

ǧǢ


-('1267., 126 67 7.

STUDENCI rys. ANNA PODCZASZY

:<'$5=(1,$

ROZMOWY Z PUSZKIEM Anna Karwińska

O DZIECIACH I ICH PROBLEMACH

– Alicja poszła z Krzysiem na warsztaty dla dzieci do muzeum. A nas nie zabrałapowiedział Puszek z wyrzutem.- Wszystko jest dla dzieci. To niesprawiedliwe… – Nieprawda!- zawołała Irati.- Wcale nie wszystko! – Bo ty zawsze z tą Brazylią –wtrącił Druciak- a Puszek mówi o zwykłych krajach. Jak nasz. – Co tu Brazylia ma do rzeczy? – zdenerwowała się Irati.- Jak chcesz wiedzieć, to właśnie czytałyśmy z Zakładką o dzieciach w krajach bardzo rozwiniętych i nawet bogatych. I o tym mówię! – To znaczy o czym?- dopytywał się Niciak – O tym, że w trzydziestu krajach Europy aż ponad 11 milionów dzieci żyje w rodzinach, które mają kłopoty materialne, albo wręcz znajdują się w pułapce ubóstwa. – W pułapce? Czyli że co? –zapytała Wełniczka Postanowiłam się włączyć. – To znaczy, że zmniejszają się ich szanse na przyszłość. Na to , że będą zdrowe, dobrze wykształcone, kreatywne, pomysłowe, szczęśliwe i tak dalej. Bo na przykład od tego jak się odżywiają, czy uprawiają sport, czy jeżdżą na wakacje, czy mają książki do czytania i czas na czytanie, czy w razie kłopotów w szkole mogą liczyć na pomoc, czy czują się bezpiecznie, czy ich rodzice mają pracę i oszczędności ; zależy czy skończą szkole, czy pójdą na studia, czy znajdą pracę, czy poradzą sobie z różnymi problemami. – A jak to można przewidzieć ?- zapytał Druciak – Skąd wiadomo, że ktoś jest w takiej …no.. pułapce? – To się określa przy pomocy Stopy Deprywacji Potrzeb Dzieci- powiedziałam niepewnie. – To znaczy- dodałam widząc zdumione miny moich słuchaczy- UNI-

ǧǣ

28ǔlǓǕmd1!8A'$ǏǍǎǓ

CEF czyli organizacja międzynarodowa zajmująca się pomaganiem dzieciom, zwłaszcza najbiedniejszym, stworzyła taką specjalną listę ważnych potrzeb dzieci… – A co jest na tej liście?!- przerwały mi chórem Wełniczka z Irati – na przykład trzy posiłki dziennie, a w tym co najmniej jeden z rybą lub mięsem… – A jak ktoś jest wegetarianem?- zapytał Puszek -Wegetarianinem – poprawiłam. – No to wtedy chodzi o wartościowy posiłek wegetariański, na przykład z orzechami. Poza tym świeże owoce i warzywa codziennie… – brr świeże warzywa – powiedział niechętnie Niciak- a słodycze? – O słodyczach nie ma tam mowy. Ale jest na przykład możliwość zapraszania przyjaciół do domu i wspólnej zabawy. – No to może przy tej okazji mogą jeść słodycze ?- Niciak popatrzył pytająco – Pewnie tak. Ale słodycze nie są najważniejsze. Ważne są książki , gry i zabawki… – a gry komputerowe?- upewniał się Puszek – gry komputerowe też- powiedziałam. –A poza tym jakieś sprzęty sportowe, rower czy rolki, możliwość udziału w wycieczkach, miejsce do odrabiania lekcji, wolny czas na zabawę – a modne ubrania? – zapytała Wełniczka – chodzi raczej o ubrania dopasowane do klimatu, chroniące przed zimnem i deszczem. -Już widzę te praktyczne ubraniamruknęła ironicznie Wełniczka

– No dobrze, i co dalej z tą listą? – zapytał Niciak Dalej sprawdza się ile dzieci w danym kraju ma dostęp do wszystkiego na tej liście, a ile nie ma dostępu do dwóch, trzech czy więcej rzeczy, i na tej podstawie oblicza się właśnie tę Stopę Deprywacji. – A jak jest w Polsce?- chciał wiedzieć Puszek. – W Polsce… poczekaj – zajrzałam do Raportu UNICEF-u- w Polsce około 20 % dzieci nie ma dostępu do dwóch lub więcej pozycji z listy – To dużo?- wtrącił się Druciak – W porównaniu do Szwecji, Norwegii czy Danii, raczej dużo, ale znacznie mniej niż w Rumunii, czy na Węgrzech, a nawet trochę mniej niż w Portugalii. Ale najważniejsze jest to, że im więcej rzeczy czy możliwości z tej listy jest niedostępnych, tym gorzej czuje się dziecko wśród rówieśników, tym więcej ma zmartwień i obaw i zwykle tym trudniej będzie sobie radzić w przyszłości. – Ale czy to jest wszystko?- zastanawiała się Irati- Ja bym powiedziała, że dzieci potrzebują o wiele więcej… – No pewnie!- zawołał szybko Druciak- na przykład lodów, gumy do żucia, klocków Lego, takiego fajnego drona z kamerką i… – Weź przestań- przerwała mu Wełniczka. – chodzi o to, że potrzebują dobrych rodziców, przyjaciół, bezpieczeństwa… – I dziadka, babci, cioci, wujka. No wiesz, dużo osób do kochania. -dodał Niciak.- Słyszałem jak mama Alicji mó-


wiła, że miłość jest najważniejsza i bardziej potrzebna niż pieniądze – I dobrego przedszkola, albo szkoły – powiedziała Zakładka – czytałam kiedyś, że w niektórych szkołach jest strasznie! – Jak strasznie ?- zdumiał się Puszek – duchy są czy co? – Żadne duchy! Coś ty!? – zdenerwowała się Zakładka. –Powiedz mu –zwróciła się do mnie – Zakładka myśli o przemocy w szkole. O tym, że co roku w szkołach dochodzi do kilku tysięcy przypadków pobicia, kradzieży, bójek, dręczenia… a o wielu nawet nie wiemy, bo nie wszystkie są zgłaszane. Zwłaszcza, że dziecko można zastraszyć, żeby się bało komuś poskarżyć. – Ale jak to możliwe? –zapytała drżącym głosem Wełniczka – przecież w szkole są nauczyciele i woźna… – i ochroniarze, jak w szkole Alicjidodał Niciak – Niestety takie rzeczy się zdarzają. Nie jest ich co prawda bardzo wiele jeśli policzyć ile jest w Polsce szkół, ale każdy taki przypadek to coś bardzo złego. I dlatego wszyscy powinni pomagać – i rodzice i nauczyciele i różne organizacje. – Ale jak to zrobić, żeby dzieci miały wszystko czego potrzebują? I do jedzenia i do ubrania i do nauki i do zabawy…?zastanawiała się Irati – I żeby czuły się bezpiecznie i mogły robić wspaniałe rzeczy w przyszłości. Podróżować, wymyślać nowe rzeczy, pisać książki – dodała Irati – I żeby były szczęśliwe!- Zawołał Niciak – Hmmm- powiedziałam. –Gdyby ktoś znał odpowiedź na wasze pytania to pewnie mógłby dostać Nagrodę Nobla. Ale trzeba się starać!!

Jak ci się wydaje, co najbardziej potrzebne jest dzieciom, żeby czuły się szczęśliwe i zadowolone?

Więcej rozmów z Puszkiem można znaleźć w książkach Anny Karwińskiej: „Rozmowy z Puszkiem o wyobraźni, przyjaźni i rozumieniu innych”, wyd. WAM, Kraków 2010 oraz „Puszek, Druciak, Zakładka i inne isty”, wyd. NCK, Warszawa 2013

28ǔlǓǕmd1!8A'$ǏǍǎǓ

ǧǤ


.

‘ pisz na zaje,cia Juz nie zas

WSTAWAJ, NIE UDAWAJ !!!

poRANEK w RADIU

96,7 FM poniedziALEk – pIATek od 7:00 do 9:00


Kurier UEK nr 7 (68), marzec 2016  

Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you