Kurier UEK nr 1 (46), grudzień 2011-styczeń 2012

Page 1

ISSN 1689-7757 Nr 1 (46) grudzień 201 1 – styczeń 2012

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Pomyślności w nowym roku! Nowe Prezydium Parlamentu Studenckiego

Studencki projekt roku

Godność człowieka w biznesie

Debata nt. inflacji

H A P P Y N E W Y E A R

VIP GAP z Anną Dymną

Recepta na sukces Adama Górala

Fenomen pomocy w życiu społeczno-gospodarczym

Eliteski wiceliderem

UEK dla Wschodu Święto gór w Krakowie


SŁOWO REKTORA

Spis treści

Adres redakcji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków budynek „Księżówka”, pok. K9 tel. 012 293 58 34 e-mail: gazeta@uek.krakow.pl

Redakcja:

Małgorzata Strakowska-Szczurek Łukasz Salwarowski

Skład i opracowanie graficzne: Jarosław Szczurek

Zdjęcia:

Rafał Cygan

Druk:

DRUKARNIA LEYKO Sp. z o.o. ul. Romanowicza 11 30-702 Kraków

ISSN 1689-7757 Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Nakład:

3500 egzemplarzy Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i zmian redakcyjnych nadsyłanych artykułów oraz zmiany ich tytułów.

2

Słowo Rektora..................................................................................................................................................... 3 Inflacja rzeczywista a inflacja postrzegana. Problemy inflacyjne w spowalniającej gospodarce........................................................................................................................ 4 Debata rektorska w ramach KonferencjI o pomocy. .......................................................................... 6 Słońce wschodzi 13 grudnia…........................................................................................................................ 8 Godność człowieka w biznesie.................................................................................................................... 10 Akademie biznesowe. ...................................................................................................................................... 12 Masz jeszcze jeden dzień, zrób, co możesz – spotkanie VIP GAP z Anną Dymną....................................................................................................... 14 Przyznano Stypendia im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego. ........................................................ 15 Dr hab. Paweł Lula, prof. UEK Honorowym Ambasadorem Kongresów Polskich. ................. 16 Krakowska Szkoła Biznesu UEK Najlepszym Partnerem w Biznesie 2011. ................................. 16 Prof. Jacek Purchla odebrał Mitteleuropapreis. .................................................................................... 17 Absolwent UEK laureatem Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP...................................................... 18 Stowarzyszenie MANKO wyróżnione „Kryształami Soli”.................................................................. 18 Studentka UEK stypendystką Sapere Auso 2011/2012...................................................................... 18 Prof. Tadeusz Sikora członkiem Komitetu Nauk o Żywności PAN. ............................................ 18 Pracownicy Katedry Statystyki powołani do Komitetu Nauk Demograficznych PAN........ 18 Studencki Projekt Roku.................................................................................................................................. 19 UEK dla Wschodu............................................................................................................................................ 20 Blaski i cienie outsourcingu. ......................................................................................................................... 24 Regulacja amerykańskiego systemu bankowości po kryzysie; dobrzy, źli i wstrętni............ 25 UEK na targach edukacyjnych w Paryżu................................................................................................ 26 Finał drugiej edycji studiów „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”.................................. 27 Integracja i nauka – wyjazd słuchaczy KSB UEK. ............................................................................... 27 Recepta na sukces Adama Górala. ........................................................................................................... 28 Uczelnia w serwisach społecznościowych............................................................................................. 30 Uczelnia w mediach. ....................................................................................................................................... 32 Powiat gorlicki partnerem UEK.................................................................................................................. 34 Kurierek UEK. ..................................................................................................................................................... 35 Kwestionariusz osobowy Pawła Wolnego.............................................................................................. 39 Polityki publiczne i przedsiębiorstwa społeczne................................................................................. 40 Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych.............................................. 41 Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus – dobra znajomość niemieckiego atutem na rynku pracy....................................................................................................... 42 ZOD w Dębicy................................................................................................................................................... 43 Dylematy polskiej demokracji...................................................................................................................... 44 Seminarium dotyczące bezpieczeństwa ekonomicznego i ekologicznego.............................. 46 Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do 2020 roku.......................................... 47 Gospodarka w XXI wieku.............................................................................................................................. 48 Nauka i gospodarka......................................................................................................................................... 48 XVIII Polsko-Słowacko-Ukraińskie Seminarium Naukowe.............................................................. 49 9. Krakowski Festiwal Górski. ...................................................................................................................... 50 Sztuka na UEK. .................................................................................................................................................. 51 Wydawnictwo UEK.......................................................................................................................................... 52 Rzecz o Marcie Szymskiej............................................................................................................................ 53 Przed dzielnymi świat stoi otworem........................................................................................................ 54 Nowości w bibliotece. .................................................................................................................................... 55 Obóz integracyjno-adaptacyjny dla studentów I roku w Szczyrku............................................. 56 Poznać niepełnosprawność.......................................................................................................................... 57 Święto Niepodległości na sportowo. ....................................................................................................... 57 Mamy nowych parlamentarzystów – działamy ze zdwojoną siłą!............................................... 58 Dobra passa PS UEK....................................................................................................................................... 59 Sympozjum naukowe Międzynarodowych stosunków gospodarczych.................................... 60 Marketing międzynarodowy w tafli Štrbskégo Plesa....................................................................... 60 Seminarium polsko-niemieckie. ................................................................................................................... 61 Grunt to dobra inwestycja!. ......................................................................................................................... 62 Wampiriada po raz 23.................................................................................................................................... 62 Transport publiczny a niepełnosprawność – wykład otwarty Michała Dębca........................ 63 OKO. Obrazy – Kaczmarski – Obrazy...................................................................................................... 64 Dzień Jakości...................................................................................................................................................... 64 Squash4UEK....................................................................................................................................................... 65 SPORT. ................................................................................................................................................................. 66 Od Kopalni złota po Kalwarię...................................................................................................................... 68 REKLAMA/ZAPOWIEDZI. ...................................................................................................................... 69-72

www.uek.krakow.pl

Nad czas stracony nic bardziej nie boli. Michał Anioł

„Rzucę palenie, zmienię dietę, zrobię badania, poprawię angielski, poprawię średnią, zdobędę dodatkowe kompetencje…” – lista postanowień noworocznych z roku na rok jest coraz dłuższa, zwykle rosnąca wprost proporcjonalnie do pogłębiającego się wewnętrznego niezadowolenia, że znów się nie udało… Dlatego na początku nowego roku kalendarzowego chciałbym życzyć Państwu, by tym razem nie „zabrakło czasu”, by wystarczyło sił i determinacji do spełnienia choćby części z planów. Nie ma bowiem nic bardziej frustrującego niż poczucie straconego czasu. Przedświąteczny okres obfitował w rozmaite wydarzenia: debaty, konferencje, spotkania ze znamienitymi gośćmi, wystawy, akcje promocyjne…. Studenci naszej Uczelni wybrali swoich przedstawicieli do Parlamentu Studenckiego i władz UEK, z satysfakcją odnotowaliśmy liczne nagrody indywidualne i zbiorowe przyznane pracownikom i studentom UEK. Szerzej na ten temat w niniejszym numerze „Kuriera”. Zachęcam do lektury. Niech będzie on nie tylko źródłem informacji, ale i inspiracją do nowych przedsięwzięć, których możemy się podjąć w rozpoczętym roku. Zbliża się koniec kadencji władz Uczelni. Coraz częściej spotykam się z pytaniem, czy będę ubiegał się o wybór na drugą kadencję. Otóż, zgodnie z ordynacją wyborczą, pozostawiam to do decyzji przyszłemu Kolegium Elektorów. Jeśli w znaczącej liczbie elektorzy zgłoszą moją osobę, nie będę uchylał się od kandydowania na zaszczytne, ale i odpowiedzialne stanowisko rektora UEK. W okresie świąteczno-noworocznym wpłynęło na moje ręce wiele życzeń i wyrazów sympatii pod adresem naszej Uczelni i moim. Bardzo za nie dziękuję i szczerze odwzajemniam wszystkie serdeczne słowa, życząc wszystkim Czytelnikom „Kuriera”, naszym partnerom, zaprzyjaźnionym instytucjom i naszej Uczelni, by wszystkie życzenia się spełniły. Szczęśliwego Nowego Roku!

prof. Roman Niestrój Rektor UEK

3


DEBATA REKTORSKA

DEBATA REKTORSKA

Od prawej: Ryszard Petru, przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich, Jarosław T. Jakubik, zastępca dyrektora generalnego Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego, prof. dr hab. Roman Niestrój – rektor UEK.

a t is w y z c e z r ja c a l Inf a n a g e z r t s o p ja c a a infl odarce Problemy inflacyjne w spowalniającej go „Inflacja rzeczywista a inflacja postrzegana. Problemy inflacyjne w spowalniającej gospodarce” – tak sformułowany temat był przedmiotem rozważań uczestników Debaty Rektorskiej, zorganizowanej 28 listopada w ramach projektu „Debaty TEP i NBP o inflacji”, realizowanego przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich dzięki wsparciu Narodowego Banku Polskiego. Do dyskusji wprowadził wykład prof. dr. hab. Andrzeja Wojtyny. Poruszona została w nim kwestia działalności banków wobec kryzysu (czy bank centralny powinien koncentrować się tylko na zapewnieniu stabilności cen, czy też położyć nacisk na kwestie regulacyjne dotyczące sektora bankowego) oraz strategii bezpośredniego celu inflacyjnego. Strategia ta przez wiele lat wydawała się być najwłaściwszą, natomiast w obliczu kryzysu nastąpiła duża zmiana w jej postrzeganiu. Zaczęto zastanawiać

sp

się nad nowymi rozwiązaniami, budzącymi dziś kontrowersje, mianowicie: czy cel inflacyjny powinien zostać zastąpiony przez cel w postaci stabilnego poziomu cen? A może przez cel dotyczący nominalnego PKB? Czy cel inflacyjny powinien ulec podwyższeniu, tak by zmniejszyć ryzyko wystąpienia deflacji i pułapki płynności oraz ułatwić dostosowania cenowo-płacowe w gospodarce? Czy powinien obejmować również ceny na rynkach aktywów, jeśli tak, to w jaki sposób? Problemy te nadal pozostają nierozstrzygnięte, ponadto pociągają za sobą następne. Zaczęto się bowiem zastanawiać nad tym, co stanowi większe zagrożenie dla banku centralnego – inflacja czy deflacja, a to z kolei wymusza zaproponowanie rozwiązania, które potrafiłoby lepiej przedstawić symetrię istniejących zagrożeń. Prof. Wojtyna zwrócił również uwagę na to, że polityka pieniężna i polityka banku centralnego to dwie różne kwestie. Banki centralne zostały powołane po to, by bronić gospodarkę kraju przed kryzysami bankowymi, a nie przed inflacją. Świadomość tej różnicy pociąga za sobą problem koordynacji działań przez Ministerstwo Finansów, bank centralny i Komisję Nadzoru Finansowego w dobie kryzysu. Zadaniem Jarosława T. Jakubika, zastępcy dyrektora generalnego Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego, będącego ekspertem do spraw postrzegania inflacji, było wyjaśnienie różnicy między inflacją rzeczywistą a postrzeganą, która wpływa na zachowania ludzkie, oraz omówienie percepcji inflacji w banku centralnym.

Prof. dr hab. Andrzej Wojtyna – kierownik Katedry Makroekonomii, były członek Rady Polityki Pieniężnej.

4

Ryszard Petru, przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich, po lewej dr Maciej Krzak z Uczelni Łazarskiego, szef zespołu prognoz makroekonomicznych Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE.

Przytaczając definicję procesu, podkreślono fakt, że mówi on o średniej zmianie kosztów utrzymania przeciętnego gospodarstwa domowego – w praktyce jednak okazuje się, że „przeciętne gospodarstwo domowe” nie istnieje. Stąd pojawia się rozbieżność między inflacją postrzeganą a rzeczywistą – każdy ma własny koszyk inflacyjny, przez pryzmat którego postrzega ten proces. To z kolei może przełożyć się na oczekiwania inflacyjne (co pociąga za sobą ryzyko utrwalenia lub podwyższenia inflacji w przyszłości) oraz na wiarygodność prowadzenia polityki pieniężnej w warunkach bezpośredniego celu inflacyjnego. Kwestia jej postrzegania w banku centralnym zależy od tego, czy potrafi on dobrze zarządzać oczekiwaniami inflacyjnymi – czy jest na tyle wiarygodny, że potrafi przekonać uczestników rynku do tego, że jest w stanie utrzymać inflację na niskim poziomie. Wówczas może on zaniedbać krótkookresowe „szoki” powodujące odchylenie od celu, mając pewność, że nie zostanie to wzięte pod uwagę przez podmioty gospodarcze, choćby w mechanizmach kształtowania cen i płac, co mogłoby doprowadzić do wzrostu inflacji w przyszłości. Ostatni z ekspertów, dr Maciej Krzak z Uczelni Łazarskiego, szef zespołu prognoz makroekonomicznych Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE, omówił najczęściej występujące mity o inflacji. Dotyczą one zubożenia społeczeństwa przez inflację (inflacja zubaża, ponieważ jest zmianą siły nabywczej pieniądza – pod wpływem inflacji jednostka pieniądza może kupić mniej towarów i usług, jednak jeśli przyjrzeć się dochodom w dłuższym okresie, to nadrabiają one proces inflacyjny – zatem ceny rosną wolniej niż płace, a w rzeczywistości siła nabywcza rośnie), jej wpływu na wzrost cen wszystkich dóbr, które znajdują się w naszym otoczeniu, zaniżania dynamiki cen przez CPI (przeciwnie – wskaźnik cen konsumpcyjnych na ogół zawyża rzeczywistą inflację), a także determinacji poziomu cen w warunkach złotej waluty (w badaniach dla XIX wieku, kiedy istniał system złotej waluty, można zaobserwować duże wahania cen).

Jarosław T. Jakubik, zastępca dyrektora generalnego Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego, w tle prof. dr hab. Roman Niestrój – rektor UEK.

Kolejny punktem były pytania zadawane panelistom przez prowadzącego debatę – Ryszarda Petru, przewodniczącego Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Przed najcięższym zadaniem stanął dr Krzak – został poproszony o wytłumaczenie „przeciętnemu posłowi”, dlaczego standard złota nie jest dobrym rozwiązaniem w dzisiejszych czasach. Sprawa okazała się prosta – emisja pieniądza zależna jest od wydobycia złota, co niesie spore ryzyko. Jeśli złoża są zbyt małe i złota zacznie brakować, jego cena wyrażona w dobrach i usługach automatycznie zaczyna rosnąć, co powoduje pojawienie się w przyszłości problemu spłaty długów. Sytuacja odwrotna również nie jest korzystna, ponieważ w ostateczności może doprowadzić do pojawienia się inflacji. Inne pytanie dotyczyło konkretnych towarów i usług, które wpływają na postrzeganie inflacji w Polsce. Według Jarosława T. Jakubika są to: żywność (przede wszystkim pieczywo i wędliny), paliwo, a także utrzymanie mieszkania. Prof. Andrzej Wojtyna natomiast został poproszony o prognozę na temat działalności Europejskiego Banku Centralnego w najbliższym czasie – odpowiedź na to pytanie jest jednak w dużej mierze subiektywna i zależy od tego, czy popiera się istnienie strefy euro. Eksperci starali się rozwiać wątpliwości słuchaczy, które dotykały kwestii zmian cen re-

latywnych (w krótkim okresie ceny relatywne ulegają zmianie, niektóre z nich się utrwalają, przez co w długim okresie możemy zaobserwować szybszy wzrost cen usług niż towarów – w przypadku których można mówić o wzroście wydajności), optymalnego tempa „powrotu do cen” (zależne od tego, na ile przyjmuje się istnienie sztywnych reguł – niewłaściwe jest założenie z góry, że wszystkie pojawiające się szoki mają podobną siłę, ciągle oddziałują one na gospodarkę, co determinuje starania niepozostawiania zbyt długo poza celem inflacyjnym, powodującego strach przed tzw. efektami drugiej rundy, czyli wpływu na oczekiwania płacowe) i systemu złotej waluty (z jednej strony pośród podmiotów występuje tęsknota za namacalnym pieniądzem, z drugiej zaś strony znajdują się one w ogniu dwóch sił – kwestii popytu na złoto monetarne i kwestii podaży, czyli odkryć – warto jednak zauważyć, że w czasach wielkiego kryzysu żadna waluta nie była wymienialna na złoto, co doprowadziło do rozwiązania problemu). Ryszard Petru podsumował debatę stwierdzeniem, że inflacja jest pochodną wielu zjawisk gospodarczych.

Berenika Teter

Dr Maciej Krzak z Uczelni Łazarskiego, szef zespołu prognoz makroekonomicznych Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE.

www.uek.krakow.pl

5


DEBATA REKTORSKA

DEBATA REKTORSKA

Debata rektorska w ramach KonferencjI o pomocy

W dzisiejszych czasach, kiedy pomoc, zarówno ta prywatna, najczęściej o charakterze indywidualnym, jak i ta państwowa (zinstytucjonalizowana), a ostatnio także pozarządowa bez względu na to czy nakierowana jest na jednostkę czy na grupę, stała się czymś tak powszechnym, że słowo „pomoc” pracownicy służb pomocowych czy organizacji trzeciego sektora pozarządowego oraz liczne media odmieniają przez wszystkie przypadki. Formy udzielanej pomocy stały się tak różnorodne, że trudno zebrać i opisać jej wszystkie chwalebne przykłady. Wydawać by się mogło więc, że nie tylko wszyscy dobrze wiemy, co to jest pomoc, ale także jej udzielanie nie nastręcza żadnych trudności. Nic bardziej błędnego! Paradoksalnie, im więcej udzielanej pomocy, tym bardziej staje się ona problematyczna. I właśnie dlatego, że każdego dnia mamy do czynienia z coraz bardziej „masywnymi” formami pomocy (takimi jak np. pomoc UE dla Grecji), coraz wyraźniejsza też staje się konieczność poważnego pochylenia się nad tym fenomenem, bowiem trudności związane z udzielaniem pomocy zaczynają się piętrzyć. Z tego właśnie powodu Katedra Filozofii podczas kolejnej, już VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Fenomen pomocy w życiu społeczno-gospodarczym”, zorganizowanej w dniach 25–26 listopada br., postanowiła za przedmiot swoich rozważań i dyskusji przyjąć problematykę szeroko rozumianej pomocy. Podczas dwóch dni konferencji jej uczestnicy, przede wszystkim prelegenci, ale także słuchacze, zastanawiali się nad zjawiskiem pomocy w różnych jej aspektach. Konferencja rozpoczęła się od debaty rektorskiej, która to od razu zlokalizowała jeden z głównych obszarów pomocy, a mianowicie przestrzeń życia gospodarczego. Biorący udział w debacie paneliści zastanawiali się nad tym, czy pomiędzy celami ekonomicznymi i społecznymi realizowanymi przez firmę wytwarza się swoista harmonia czy też pomiędzy tymi celami dochodzi do konfliktu. Wśród zaproszonych do debaty prelegentów pojawiła się wyraźna różnica stanowisk warta odnotowania. Praktycy reprezentujący duże i znane firmy (Danone i Maspex) uważali, że możliwa jest harmonia celów ekonomicznych i społecznych, podczas kiedy ekonomiści o zacięciu teoretycznym byli raczej przeciwnego zdania. Debacie towarzyszyła wystawa pt. „Produkty z misją społeczną, które zmieniły świat”. Kolejnym punktem konferencji miało być wystąpienie gościa specjalnego konferencji – Jani-

6

Dr hab. Kazimierz Sosenko, prof. UEK, kierownik Katedry Filozofii, Dorota Liszka, menedżer ds. komunikacji korporacyjnej Grupy Maspex Wadowice oraz prof. dr hab. Witold Kwaśnicki z Uniwersytetu Wrocławskiego członek prezydium PTE

ny Ochojskiej, która z uczestnikami konferencji oraz słuchaczami miała podzielić się swoimi doświadczeniami z udzielania pomocy humanitarnej. Niestety choroba uniemożliwiła jej przybycie na konferencję, ale obiecała, że kiedy powróci do zdrowia, chętnie udzieli organizatorom konferencji wywiadu, w którym postara się powiedzieć to wszystko, z czym planowała podzielić się podczas konferencji. Podczas pierwszego dnia obrad zastanawiano się nad fenomenem pomocy zarówno w aspekcie filozoficznym, psychologicznym, socjologicznym, ale także próbowano spojrzeć na problem pomocy w kontekście teorii politycznych. Natomiast drugi dzień konferencji poświęcony był przede wszystkim rozważaniom nad zjawiskiem pomocy w praktyce gospodarczej. Starczyło też czasu na podjęcie refleksji nad pomocą w aspekcie edukacyjnym, a nawet, w ramach jednego z referatów, w aspekcie prawnym. Dwa dni prezentacji stanowisk oraz dyskusji potwierdziły złożoność problematyki pomocy zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, ale także szeroki zakres występowania tego zjawiska. Do najistotniejszych pytań, jakie postawiono podczas prezentacji lub wokół których starano się dyskutować, należy zaliczyć pytanie: „Czy w ogóle pomagać?”. Na konferencji prezentowane były stanowiska odpowiadające na to pytanie pozytywnie w duchu miłości bliźniego czy solidarności ludzkiej, ale też zaprzeczające sensowności pomocy, jak w nietzscheańskiej krytyce pomocy czy w stanowiskach przynależących do skrajnego libertarianizmu, a także w stanowiskach ekonomistów opartych

o separacyjną wizję działalności gospodarczej. Innymi istotnymi pytaniami były pytania o to, co jest źródłem ludzkiej pomocy oraz co motywuje ludzi do udzielania pomocy? Odpowiadając na te pytania podczas obrad, wskazywano zarówno na altruizm, potrzebę wewnętrzną, ale także na stanowiska im przeciwstawne, na czystą interesowność i skrajny egoizm. Z jednej strony wskazywano na rozumność i etyczność człowieka, z drugiej na biologiczną chytrość gatunku ludzkiego. Na kolejne pytanie o efektywność pomocy także odpowiadano odmiennie. Od wyliczania warunków, jakie muszą być spełnione, aby była efektywna, po wskazywanie jej immanentnej nieefektywności. Widać zatem wyraźnie, że podczas konferencji nastąpiła polaryzacja stanowisk. Biorąc pod uwagę przebieg konferencji rodzi się kolejne pytanie: czy owa polaryzacja jest wynikiem zwykłej różnicy poglądów, typowej dla świata akademickiego, czy też ma swe poważniejsze źródło w samym fenomenie pomocy. Wydaje się, że już na poziomie języka spotykamy się nie tylko z całą złożonością fenomenu pomocy, ale także jej wewnętrzną dychotomią. Oto kilka przykładów. Pomocy można szukać, potrzebować pomocy, o pomoc można prosić, a nawet błagać, ale też spotkać się z odmową jej udzielenia. Pomoc można otrzymać, przyjąć, uzyskać, ale też nie chcieć czy nie móc lub nie umieć z niej skorzystać. Pomoc można nieść, biec z pomocą, skoczyć z pomocą, pośpieszyć z pomocą, ale też spóźnić się z pomocą lub nie trafić z pomocą. O pomocy mówimy też, że nadbiega, nadciąga, nadchodzi, ale też czasami w ogóle nie przybywa. Pomoc

www.uek.krakow.pl

może być czynna, natychmiastowa, skuteczna, wydajna, ale także niepotrzebna spóźniona lub nieskuteczna. Pomocy można się spodziewać, oczekiwać jej, można wołać o pomoc, a nawet jej usilnie żądać, ale czasami można ją uzyskać niespodziewanie. Już na podstawie tego krótkiego przeglądu związków frazeologicznych widać, że w samym zjawisku pomocy jest jakaś rysa, pękniecie. Po pierwsze, można jej odmówić, pomimo tego że pojawia się zwyczajowo tam, gdzie jest jakaś niezaspokojona potrzeba, cierpienie lub niemożność rozwiązania samodzielnie jakiegoś istotnego dla człowieka problemu. Po drugie, czasami ci, do których jest skierowana, nie umieją z niej skorzystać i to z różnych przyczyn (emocjonalnych, formalnych, technicznych, organizacyjnych), ale – co bardziej zaskakujące – czasami dochodzi do odmowy przyjęcia pomocy, co by wskazywało, że nie jest takim jednoznacznym dobrem, za jakie jest uważana przez udzielającego pomoc. Po trzecie, człowiek wydaje się nie być w pełni zdolny do pomocy, bowiem można nie zdążyć z pomocą lub, co gorsza – nie trafić z pomocą, a czasami nawet zaszkodzić udzielając pomocy. Po czwarte, w życiu praktycznym spotykamy się z zaprzeczeniem idei pomocy wprowadzającej pod hasłem pomocy przemoc opartą na ograniczeniu praw człowieka, czy uzależnieniu od udzielanej pomocy, ale także z całkowicie instrumentalnym wykorzystywaniem idei pomocy dla zwykłego wzbogacenia się.

Przemysław Pohrybieniuk, członek Zarządu Danone, dyrektor Działu Relacji Zewnętrznych i Zrównoważonego Rozwoju, prof. Janina Filek z Katedry Filozofii

Jeśli pomoc rodzi tyle kontrowersji, a czasami nawet to, co pozytywne w pomocy, przekształca się w antypomoc, zatem w to, co ma charakter niszczycielski, koniecznym wydaje się zadanie pytania fundamentalnego o przydatność tej idei. Na kanwie tego, o czym mówiono podczas konferencji, zarysowują się dwie odpowiedzi. Pierwsza – odrzućmy tę ideę jako z natury niszczycielską. Druga możliwość – pozostańmy przy pomocy, ale postawmy bariery temu, co czyni ją destrukcyjną. Nie zgadzajmy się na każdą formę pomocy. Nie pozwólmy, aby uzależniała albo przekształcała się w przemoc, czyli nową formę panowania silnych nad słabszymi. Starajmy się lepiej zrozumieć tego, któremu chcemy udzielić pomocy. Obdarzmy go

pełnym szacunkiem. Nie uprzedmiatawiajmy beneficjentów. Uczmy się na błędach. Druga odpowiedź, choć dla przeciwników pomocy trącąca naiwnością, ma charakter konstruktywny i w tym chyba jej wyższość. Nieśmy pomoc, ale lepiej i mądrzej, unikajmy zagrożeń. O wartości tej odpowiedzi świadczy nie tylko jej konstruktywny charakter, ale też fakt, że celem pomocy jest drugi człowiek, który każdorazowo zapytuje nas, a jakiejkolwiek odpowiedzi nie udzielimy i tak odpowiadamy za niego (przyjmujemy za niego odpowiedzialność), nawet wtedy, kiedy powstrzymamy się od tej odpowiedzi i nie udzielimy mu naszego wsparcia, czyli zwykłej ludzkiej pomocy. Janina Filek

Debata Rektorska „Realizacja celów ekonomicznych i celów społecznych przez podmioty gospodarcze: harmonia czy konflikt?” była pierwszym punktem dwudniowej konferencji poświęconej problematyce szeroko rozumianej etyki biznesu, którą zorganizowała Katedra Filozofii. Tradycyjnie debatę otworzył rektor UEK prof. dr hab. Roman Niestrój, a jej uczestnikami byli: Przemysław Pohrybieniuk, członek Zarządu Danone, dyrektor Działu Relacji Zewnętrznych i Zrównoważonego Rozwoju, Dorota Liszka, menedżer ds. komunikacji korporacyjnej Grupy Maspex Wadowice oraz prof. dr hab. Witold Kwaśnicki z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz członek prezydium PTE. Moderatorem dyskusji była prof. Janina Filek z Katedry Filozofii. Debatę rozpoczęła prezentacja projektu „Partnerstwo dla zdrowia”, której dokonał Przemysław Pohrybieniuk. Jak wyjaśnił – partnerstwo zostało zawiązane w celu zmniejszenia jednego z trudnych do rozwiązania problemów społecznych w naszym kraju, jakim jest niedożywienie dzieci. Wychodząc naprzeciw temu problemowi, trzy firmy: Danone, Biedronka i Lubella oraz pełniący funkcję eksperta Instytut Matki i Dziecka zawiązały partnerstwo. Dwie z nich – Danone i Lubella – w celu produkcji kaszki „Mleczny start”, trzecia – Biedronka – mająca za zadanie jej dystrybucję. Ze względu na cel społeczny cena kaszki została ustalona na takim poziomie (0,69 zł), aby zaspokajając 25% dziennego zapotrzebowania na składniki odżywcze i witaminy dzieci w wieku od 6 do 12 lat, była dostępna nawet dla rodzin niezamożnych. Od początku programu – jak podano – sprzedano ponad 50 mln porcji „Mlecznego Startu”, z których (wg badań) 27% dociera do najuboższych rodzin w Polsce. Po tej prezentacji uczestnicy rozpoczęli dyskusję wokół zaproponowanych przez moderatora pytań, takich jak: czy, a jeśli tak to w jakim sensie, firmy przyczyniają się do powstawania problemów społecznych? Czy zaangażowanie społeczne firm jest obowiązkiem firmy, powinnością firmy czy jej całkowicie wolnym wyborem? Czy sektor biznesu jest już wystarczająco przygotowany do włączenia się w rozwiązywanie problemów społecznych? Jak w praktyce łączyć realizację misji społecznej z zasadami działalności komercyjnej, zapewniając dostęp do niezbędnych usług i produktów dla grup znajdujących się u podstaw piramidy społecznej? Czy produkty z misją społeczną mogą być opłacalne? Jaką rolę spełnia PR w realizacji misji społecznej? Czy partnerstwo (takie jak np. „Partnerstwo dla zdrowia”) zmniejsza ryzyko finansowe, zwiększając możliwości osiągania istotnych celów społecznych i biznesowych jednocześnie? Od czego zależy to, aby osiąganie celów spo-

Rektor UEK prof. dr hab. Roman Niestrój otwiera Debatę Rektorską „Realizacja celów ekonomicznych i celów społecznych przez podmioty gospodarcze: harmonia czy konflikt?”

łecznych mogło przyczyniać się zarówno do wzrostu wartości firmy, jak i do zmniejszania skali np. ubóstwa i wykluczenia społecznego? Zadane pytania podzieliły nie tylko uczestników debaty, ale także przybyłych na debatę słuchaczy. W dyskusji dało się rozróżnić co najmniej dwa przeciwstawne stanowiska w kwestii realizowania celów społecznych przez firmę. Praktycy reprezentujący firmę Danone oraz Maspex uważali, że jest możliwa realizacja zarówno celów ekonomicznych, jak i społecznych. Niektórzy zabierający w dyskusji głos ekonomiści uważali, że nie ma sensu mówić o celach społecznych, bowiem biznes ze swej definicji jest już społeczny, co można było odczytywać jako stwierdzenie, że nie ma sensu dokładać mu celów społecznych. Bardziej radykalni uważali, że realizacja celów społecznych jest albo niemożliwa, albo szkodliwa dla realizacji celów ekonomicznych. Również w kwestii samego projektu pojawiły się co najmniej dwie przeciwstawne oceny. Jedna uznająca ten projekt za innowację społeczną w biznesie, wyznaczającą nowy kierunek idei społecznej odpowiedzialności firmy (zasadzającej się przecież na dobrowolnym przyjmowaniu na siebie przez firmę zobowiązań społecznych), druga, uznająca ten projekt i jemu podobne wyłącznie za bardziej zakamuflowane działania PR-owe. Duże zaangażowanie dyskutantów zarówno tych zaproszonych do debaty, jak słuchaczy świadczy o złożoności omawianych problemów, jak i o ich randze. A kto miał rację, pokaże przyszłość.

7


WSPOMNIENIE

WSPOMNIENIE

Słońce wschodzi 13 grudnia…

W 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce Wyległo w czas morowy ciemne mrowie w struchlałym mieście – w czołgach pająkowie. I w ciszy brzęka muzyką jedyną napięta w cieniu szpicla pajęczyna. Aleksander Wat, Ewokacja, fragment

Światło, fot. i kompozycja Tadeusz Filar

Poproszono mnie o wspomnienie o wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 r. Nie byłem wówczas związany, ani też zbyt wiele nie wiedziałem o ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Miałem wówczas prawie 21 lat i od 1 października 1981 r. – spełniając swe wielkie marzenie – zacząłem studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Moja niewiedza jest o tyle usprawiedliwiona, że niewiele wówczas wiedziałem o samym Krakowie – uczyłem się dopiero tego miasta, wkraczając w jego przestrzeń wprost z także historycznego, lecz o wiele mniejszego Jarosławia na Podkarpaciu. O wydarzeniach na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, które miały miejsce na przestrzeni października – grudnia 1981 r., pisałem jako historyk dużo później: „26 października 1981 r. w Wyższej Szkole Inżynieryjnej w Radomiu wybuchł okupacyjny strajk studentów i pracowników przeciw nieprawidłowościom przy wyborze rektora. 28 października odbył się godzinny strajk solidarnościowy w szkołach wyższych w całej Polsce. W związku z przedłużaniem się prac nad ustawą o szkolnictwie wyższym i trwającym strajkiem w Radomiu, stłumionym siłą strajkiem studentów i pracowników Wyższej Szkoły Oficerskiej Pożarnictwa w Warszawie 2 grudnia, w dniach 19–20 listopada rozpoczęły się okupacyjne strajki w uczelniach wyższych

8

Krakowa. Protesty, uchwały, apele podejmowane były przez starą i nowo wybraną Radę Główną Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, ruch rektorów polskich, senaty uczelni. 18 listopada strajk okupacyjny zaczął się w AE w Krakowie w istniejących wówczas pawilonach A, B, C. Uczestniczyło w nim blisko 200 studentów. Odbywały się spotkania, prelekcje, filmy. 27 listopada mszę w Nowej Auli odprawił ks. Józef Tischner. Senat, SZSP [Socjalistyczny Związek Studentów Polskich] i Stronnictwo Demokratyczne apelowały o przerwanie strajku. Strajkujący nie przeszkadzali w prowadzeniu zajęć w ramach SDKK [Studium Doskonalenia Kadr Kierowniczych]. 20 listopada uczelniana „Solidarność” zdecydowała, że nie weźmie udziału w strajku, wybierając inne formy protestu (co różniło ją od pozostałych szkół w Krakowie). W sobotę 12 grudnia wieczorem studenci zdecydowali o zakończeniu strajku. Od poniedziałku 14 grudnia 1981 r. miały być podjęte normalne zajęcia. […] Wprowadzenie 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego w Polsce, odcięcie do 10 stycznia 1982 r. połączeń telefonicznych unieruchomiło Uczelnię. Wieczorem 13 grudnia kolegium rektorskie postanowiło wznowić zajęcia dydaktyczne, czego nie udało się wprowadzić w życie ze względu na zawieszenie funkcjonowania uczelni wyższych w całej Polsce. 16 grudnia objął swą funkcję w AE pułkownik Edward Cyganik jako pełnomocnik Wojewódzkiego Komitetu Obrony (był wcześniej w Uczelni kierownikiem szkolenia obronnego). W ocenie ówczesnego rektora prof. Jana M. Małeckiego zarówno postawa pułkownika, jak i kierujących uczelnianymi organizacjami prof. Janiny Bieniarzównej (,,Solidarność”) i dr. Jerzego Hausnera (PZPR) [Polska Zjednoczona Partia Robotnicza], pozwoliła na uniknięcie większych konfliktów. Nie mogły działać w Uczelni żadne organizacje związkowe i młodzieżowe, obowiązywał zakaz zebrań. 18 grudnia uczelniany komitet PZPR wezwał do natychmiastowych rozmów pomiędzy Wojciechem Jaruzelskim, prymasem Józefem Glempem i Lechem Wałęsą oraz zakończenia stanu wojennego. Próbował tworzyć uczelniany komitet porozumienia narodowego, co nie spotkało się z akceptacją ze strony władz”1. We wspomnieniach profesora Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego, rektora Uczelni w latach 1990–1996, który jesienią 1981 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego „Solidarności” AE w Krakowie, 12 i 13 grudnia 1981 r. to udział w Kongresie Kultury Polskiej w Warszawie. Rankiem 13 grudnia zaczął szlifować ostateczny kształt swego referatu, który w tym dniu miał zaprezentować, ale od współlokatora w hotelowym apartamencie usłyszał, by już się nie męczył, bowiem wprowadzono stan wojenny…2. Z jesieni 1981 r. zapamiętałem obejrzany wówczas film Francisa Forda Coppoli Czas Apokalipsy – zwłaszcza scenę, w której w takt śpiewu Jima

Morrisona nad leżącym w hotelowym pokoju bohaterem rozwija się wizja morza ognia – płonie od napalmu wietnamska dżungla, a wirniki wentylatora pod sufitem zamieniają się w krążące wolno, jak ważki, bojowe helikoptery. Ze strajku okupacyjnego na UJ w pamięci pozostała mi msza odprawiona w auli Collegium Novum przez ks. Józefa Tischnera. 12 grudnia wziąłem udział w spektaklu poznańskiego Teatru Ósmego Dnia – Więcej niż jedno życie. Miał on miejsce w Teatrze Starym – w Sali im. Heleny Modrzejewskiej. Spektakl wywarł na mnie ogromne wrażenie – jego formuła sprawiała, że nie było klasycznego podziału na scenę i widownię – każdy był w pewnym sensie współuczestnikiem przedstawienia. Przeszywająco wręcz zabrzmiał zaśpiewany przez Ewę Wójciak wiersz Czesława Miłosza Walc. Głos śpiewającej, głos skrzypiec i same słowa wiersza zabrzmiały dla mnie w atmosferze tamtych dni ze szczególną siłą: A gdzieś tam daleko poeta się rodzi. Nie dla nich, nie dla nich napisze ich pieśń. […] To on, wynurzony z odmętów historii, Tak w ucho ci szepce i mówi: no patrz. A czoło ma w smutku, w dalekich lat glorii I nie wiesz czy śpiewa tak walc, czy twój płacz.

Stań tutaj przy oknie i uchyl zasłony, W olśnieniu, widzeniu, na obcy spójrz świat. Walc pełza tu liśćmi złotymi stłumiony I w szyby zamiecią zimowy dmie wiatr3. Po spektaklu wracałem Plantami, około 23.30, do swego pokoju w „Nowym Żaczku” – w pobliżu Muzeum Narodowego. Na asfalcie lśniła ścięta mrozem woda, wokół panowały spokój i cisza. Rano 13 grudnia – mimo że była niedziela, postanowiłem posprzątać swój pokój. Z głośnika usłyszałem nagle muzykę Szopena, a chwilę później drewniany Głos pełen troski oznajmił mi, że właśnie dla dobra takich jak ja na całym terytorium Polski wprowadzono w nocy stan wojenny. Dopiero wtedy spojrzałem przez okno – przed gmachem Muzeum zobaczyłem opancerzone SKOTY. Mimo zaleceń, by studenci spoza Krakowa wrócili do swego stałego miejsca zamieszkania, nie zrobiłem tego – mówiono, że będzie wcielanie poborowych do wojska, poza tym chciałem, jako historyk (co wtedy – po dwóch miesiącach studiów – brzmiało niewątpliwie dumnie), uczestniczyć w tym co się wówczas działo wokół. Miałem nadzieję, że ten koszmarny sen zniknie. 16 grudnia w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach podczas jej pacyfikacji zostali zastrzeleni górnicy. Podobnie jak wielu mieszkańców Krakowa, by modlić się za nich, by w ten sposób zaprotestować przeciwko tej zbrodni, by po prostu być z innymi ludźmi, 17 grudnia przyszedłem na mszę do kościoła Mariackiego. Byłem jednym z ostatnich, którzy weszli po przejściu przez pierścień otaczającego świątynię ZOMO, które w tym nie przeszkadzało. Kościół był wypełniony po brzegi. Kilkakrotnie w czasie mszy ZOMO symulowało próby wtargnięcia do środka – odprawiający mszę ksiądz dramatycznie brzmiącym głosem wzywał zomowców do uszanowania świętego miejsca. Czułem grozę sytuacji, po pierwsze – ZOMO było za mną, tylko kilka metrów ode mnie, odgrodzone murem i drzwiami kościoła, a po drugie – czułem, że jeśli otaczającym kościół oddziałom uda się wywołać wśród zgromadzonych panikę, to dojdzie we wnętrzu świątyni do straszliwej masakry. Po mszy wyszedłem głównymi drzwiami kościoła Mariackiego na Rynek Główny z konieczności jako jeden z pierwszych. Idących – takich jak ja, otaczał szpaler stojących zomowców. Po przejściu jakichś 20 metrów musiałem już biec, bo zomowcy ruszyli w pościg za idącymi spokojnie ludźmi. Wbiegłem w ulicę św. Jana – za mną i osobą biegnącą obok mnie biegł roześmiany zomowiec w pełnym rynsztunku bojowym… z gracją orka z tolkienowskiego Władcy pierścieni. A ja jako człowiek wzrostu wysokiego tylko urzędowo (172 cm) mogłem w ramach idei solidaryzowania się

z biegnącym funkcjonariuszem (być solidarnym z biegnącymi) słusznego wzrostu osiągnąć stan poruszania się „z nadmierną prędkością”. Do rodzinnego domu trafiłem gdzieś przed Wigilią. W lutym 1982 r. powróciłem na studia do Krakowa. W księgarniach krakowskich furorę, wśród tych, którym udało się ją kupić, robiła świeżo wydana książka etnologa Ludwika Stommy Słońce wschodzi 13 grudnia – o zwyczajach ludowych związanych ze świętem św. Łucji, w której to m. in. można znaleźć informację, że wśród wielu europejskich ludów panowało przeświadczenie o tym, że w najdłuższą noc roku – z 12 na 13 grudnia, gromadzą się siły Zła, by pożreć wschodzące słońce, tak by na ziemi zapanowała wieczna noc i dlatego symbolem triumfu Światła nad Mrokiem jest zapalana 13 grudnia świeca… Wśród tych, którzy polegli w kopalni „Wujek”, lub zmarli później z odniesionych ran, byli moi rówieśnicy i trochę starsi. Wymieniam ich nazwiska, gdyż chcę o nich pamiętać, pisząc to wspomnienie dokładnie w 30. rocznicę mszy w kościele Mariackim, gdy modliłem się za nich wraz z innymi. A także dlatego, że w ramach ludzkiej solidarności to robotnicy – hutnicy ówczesnej Huty im. Lenina w Nowej Hucie – udzielili schronienia strajkującym wcześniej studentom z Akademii Ekonomicznej, gdy stan wojenny już został wprowadzony. Mnie nie trzeba było zabijać, „w imię wyższej racji”, lub po prostu 17 grudnia 1981 r. i później miałem więcej szczęścia niż ci, którzy zginęli. Wspominam ich, bo tak jak wielu przed nimi i jak wielu po nich, w Polsce i w świecie, zginęli broniąc swej ludzkiej wolności i godności: „Józef Czekalski, lat 48, żonaty, ojciec jednego dziecka, Krzysztof Giza, lat 24, kawaler, Joachim Gnida, lat 28, żonaty, Ryszard Gzik, lat 35, żonaty, ojciec jednego dziecka, Bogusław Kopczak, lat 28, żonaty, ojciec jednego dziecka, Andrzej Pełka, lat 20, kawaler, Jan Stawisiński, lat 22, kawaler, Zbigniew Wilk, lat 30, żonaty, ojciec jednego dziecka, Zenon Zając, lat 22, kawaler”4. Ofiary pacyfikacji w kopalni „Wujek” z 16 grudnia 1981 r. – źródło: J. Cieszewski [red.] Użyto broni…, s. 126.

dusze ich w naszym krwiobiegu w kropli deszczu i w płatku śniegu w dół i w górę w słońca promieniach w chmurach i w lasów cichych cieniach więc się zatrzymaj – niech w twej duszy co zapomniane się poruszy niech drgnie na chwilę Snu Zasłona Anima Mundi-Persefona Tadeusz Filar, 12 lutego 2011 r. dr Tadeusz Filar, historyk, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej UEK

Kraków, 17 grudnia 2011 r. 1 T. Filar, Z biegiem lat, z biegiem dni… Stowarzyszenia absolwentów w dziejach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 1925 – 2010, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2010, s. 74 – 75. 2 Relacja ustna prof. dr. hab. Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego z 15 grudnia 2011 r.

www.uek.krakow.pl

3 Fragment wiersza Czesława Miłosza przytaczam za: Z Gluza, Ósmy Dzień, Wydawnictwo Krąg, Warszawa 1982, s. 123.

4 J. Cieszewski [red.] Użyto broni. Relacje górników kopalni „Wujek”, Archiwum Solidarności, t. 31, Seria: Relacje i Opracowania, Biblioteka Obserwatora Wojennego, Kraków 1988, s. 121.

9


WYDARZENIA

Henryk Sala – prezes Zarządu Mix Electronics SA

Pojęcie godności osoby ludzkiej ma swe umocowanie zarówno w filozofii, gdzie już od czasów Sokratesa koncentrowano się na pewnych właściwościach człowieka przysługujących mu w niezbywalny sposób, a następnie w deontologizmie kantowskim i personalizmie (w tym katolickim) podkreślono podmiotowość osoby ludzkiej, jak i w psychologii, socjologii oraz w prawie, z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka (1948 r.) na czele.

WYDARZENIA

Godność człowieka w biznesie

jakie dr Bukowski zadał panelistom, problematyzując kwestię godności osoby, było pytanie o to, co dzisiejszy przedsiębiorca powinien czynić, by zachowywał swą godność względem innych, oraz w jaki sposób miałby realizować powinności wynikające z tego, że jest nie tylko przedsiębiorcą, ale przede wszystkim człowiekiem. Kwestię tę żywo podjęli prezesi zaproszonych firm, którzy skonstatowali, iż powołaniem współczesnego przedsiębiorcy jest prowadzenie biznesu odpowiedzialnie, a więc w poszanowaniu i respektowaniu wszystkich zasad i wartości, które odwołują się do poszanowania każdego pracownika z osobna.

Włączając się w obchody tegorocznych Dni Jana Pawła II, 8 listopada nasza Uczelnia zorganizowała moderowaną dyskusję panelową „Biznesowe oblicza godności”, w której udział wzięli: Henryk Sala – prezes Zarządu Mix Electronics SA, Paweł Zych – prezes Zarządu Elektro-Schubert Sp. z o.o., ks. dr Marek Leśniak – duszpasterz przedsiębiorców i środowisk biznesowych UP JP2, o. dr Marian Zawada – teolog, karmelita bosy, dr Inga Mizdrak – filozof, etyk biznesu z Katedry Filozofii UEK. Moderatorem dyskusji był dr Jerzy Bukowski – filozof, pracownik naukowy Katedry Filozofii UEK. We wprowadzeniu dr Jerzy Bukowski zarysował kontekst filozoficzny pojęcia godności, wychodząc od sokratejskiej dzielności etycznej, jaką człowiek na swej życiowej ścieżce ma rozwijać, wzmacniać i kształtować. Zagadnieniem,

Dni Jana Pawła II to przedsięwzięcie, którego celem jest m.in. upamiętnienie postaci papieża oraz popularyzacja jego dziedzictwa wśród społeczności akademickiej. Inicjatywa organizowania corocznych Dni Jana Pawła II zrodziła się w 2006 r. Decyzję o organizacji przedsięwzięcia o charakterze naukowym, popularyzującym i kulturalnym, które ma inspirować badania naukowe, upowszechniać oraz utrwalać dziedzictwo, jakie pozostawił po sobie papież – nasz rodak, podjęło kilkanaście uczelni, reprezentowanych w Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Tematami przewodnimi Dni Jana Pawła II w kolejnych latach były: „Prawda” (2006), „Dobro” (2007), „Piękno” (2008), „Wiara i nauka” (2009), „Wolność” (2010). Rokrocznie w przedsięwzięciu biorą udział nie tylko krakowskie uczelnie, ale i szkoły wyższe z województwa małopolskiego i Podkarpacia. W tegorocznych rozważaniach skoncentrowano się na zagadnieniu godności.

Dzieląc się swym doświadczeniem i wieloletnią praktyką, uwrażliwiali zwłaszcza obecnych na dyskusji studentów na znaczenie zasady: „dobre postępowanie to dobry interes”. Podkreślili, iż dzielność etyczna w ich przekonaniu to stała dążność do widzenia w drugim człowieka, jego potrzeb, aspiracji, a nawet osoPaweł Zych – prezes Zarządu Elektro-Schubert sp. z o.o.

10

www.uek.krakow.pl

bistych problemów, z jakimi może się borykać. To także umiejętność właściwego spojrzenia na rolę, jaką dany pracownik w firmie odgrywa z pełną świadomością zróżnicowania charakterologicznego, kompetencyjnego, a nawet emocjonalnego. Spojrzenie podmiotowe na człowieka, podkreślali prezesi, to niejako gwarant sukcesu, a nawet efektywności ekonomicznej. Henryk Sala – prezes Zarządu Mix Electronics SA dokonał przeciwstawienia wolność – niewola, wyrażając przekonanie, iż niewolony pracownik stopniowo traci swą wolność, a będąc już niewolnikiem, nie tylko nie umie wydajnie pracować, ale staje się sam dla siebie rzeczą. Urzeczowiony, odtożsamiony, nie dostrzega już właściwego miejsca w swej zawodowej przestrzeni, lecz staje się jedynie pewnym jej elementem. Zamyka się przeto na twórczość, inicjatywę, zatem i wolność kreacji zostaje zdeprecjonowana. Pracownik zniewolony to pracownik, który w efekcie przynosi firmie wynik finansowy, ale nie przynosi jej dobrego imienia, jego godność jest zdewaluowana, sprowadzona jedynie do instrumentalnej roli narzędzia, jakim pracodawca dowolnie może zarządzać. Prezesi zaproszonych firm zdiagnozowali też podstawowe dylematy etyczne, przed jakimi staje współczesny przedsiębiorca takie jak: odpowiedzialnie zatrudnianie pracowników oraz trudne wybory przy zwalnianiu pracowników. Tu pojawił się przykład konkretnego problemu, na jaki niejednokrotnie natrafiają przedsiębiorcy, mianowicie w tym przypadku konieczności zwolnienia jednego kosztorysanta, co wiązało się albo z pozbawieniem pracy młodego, dynamicznego i dobrego pracownika, albo pracownika utrzymującego rodzinę zastępczą. Prezesi odrzucili wszelkiego rodzaju nieetyczne sposoby zdobywania kontraktów, takie jak: łapówki, „kolacyjki”, „dowody wdzięczności”. Zaznaczyli, że „ryba psuje się od głowy”. Jeśli od pracowników wymaga się uczciwości, to przede wszystkim samemu trzeba dawać jej wyraz. Charakterystyczne było odwoływanie się do transcendentnego fundamentu prowadzenia działalności gospodarczej, jakim jest Bóg. Nie wszystko bowiem zależy tylko od profesjonalizmu firmy, którą się zarządza czy oferty, jaką się złoży kontrahentom, ale tak naprawdę od Boga, który wspomaga w uczciwości i pełnieniu dobra. Od strony filozoficzno-teologicznej paneliści zwrócili uwagę, iż dążność do godności jest podstawowym dynamizmem właściwym osobie ludzkiej i jako taki może i powinien stanowić prapodstawę również w przestrzeni społecznogospodarczej. W szeroko rozumianym biznesie człowiek poprzez dialog z innymi, współistnienie i współuczestnictwo w życiu danego przedsiębiorstwa może również kształtować swe człowieczeństwo. Fundament chrześcijański miałby tu pełnić rolę pewnego drogowskazu ukazującego nie tylko doczesne cele człowieka, lecz również i cel ostateczny, jakim jest ekonomia zbawienia. Dokonując rozróżnienia na pracę w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym, odwołano się do antropologii Karola Wojtyły, której jednym

Dr Jerzy Bukowski – filozof, pracownik naukowy Katedry Filozofii UEK

Ojciec dr Marian Zawada – teolog, karmelita bosy

z podstawowych założeń jest doświadczenie nieredukowalności człowieka. Jednostka ludzka jest bytem osobowym – „kimś”, a nie „czymś”. Ma zdolność samostanowienia o sobie, a więc autonomicznego rozstrzygania o kierunku swoich dążeń i opowiadania się za danymi wartościami. U podstaw zatem również etyki Karola Wojtyły tkwi założenie, iż najwyższą wartością jest działający podmiot, który poprzez spełnianie czynu realizuje etyczną doskonałość swej osoby. W takiej perspektywie osoba spełnia się zarówno w czynie, jak i poprzez czyn. W dalszej części debaty reprezentanci „świata” biznesu podjęli również problem odpowiedzialnego zatrudniania pracowników, ukazywania pracownikom możliwości rozwoju. Mówiono też o roli prawdy, jaką pełni w przestrzeni gospodarczej. Prawda pojmowana jako „bycie w prawdzie” stanowi, zdaniem biznesmenów, pewien podstawowy horyzont, w jakim relacje gospodarcze winny się dokonywać. Zapytani o to, z jakich narzędzi etycznych mogą dziś korzystać firmy, aby realnie dobrze funkcjonowały, a nie skrywały się za fasadą dobrych praktyk, stwierdzili, iż w ich osobistym

mniemaniu należy się odwoływać do wartości chrześcijańskich, fundujących właściwe odniesienie się zarówno do godności człowieka, jak i jego zawodowego spełniania się. Natomiast weryfikatorem postępowania i jednym z najlepszych doradców w rozsądzaniu co dobre, a co złe, jest sumienie jako „zmysł moralny”, który należy darzyć zaufaniem. W podsumowaniu prezesi zachęcili studentów do szukania zatrudnienia w tych obszarach, w których chcą się naprawdę rozwijać, do szukania dobrych, etycznych firm i przedsiębiorców. Podkreślili, iż kolekcjonowanie certyfikatów potwierdzających wiedzę jest być może zasadne, ale nie zawsze przekłada się na realne umiejętności przydatne w pracy, a już z pewnością nie odzwierciedla poziomu moralnego pracownika. Trzeba zatem postawić na rzetelność, uczciwość, prawdomówność, bowiem te wartości nie dezaktualizują się nigdy w przestrzeni zarówno gospodarczej, jak i życiu prywatnym.

Ks. dr Marek Leśniak – duszpasterz przedsiębiorców i środowisk biznesowych UP JP2

Dr Inga Mizdrak – filozof, etyk biznesu z Katedry Filozofii UEK

dr Inga Mizdrak Katedra Filozofii UEK

11


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Akademia „Wieliczka” zakończona Wręczenie certyfikatów 24 osobom, 6 prezentacji najlepszych prac, 3 propozycje praktyk studenckich w Kopalni Soli „Wieliczka” oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych – to finał I edycji Akademii Wieliczka, uroczyście zakończonej 6 grudnia 2011 r. W ramach projektu, zainaugurowanego 11 października 2011 roku wykładem otwartym Jakuba Czerwińskiego, członka Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna ds. marketingu i finansów, 24 wybranych w procesie rekrutacji studentów uczestniczyło w serii 4 spotkań na UEK oraz w zajęciach wyjazdowych w Kopalni Soli „Wieliczka”. W ramach projektu oprócz zwiedzania podziemnej trasy turystycznej oraz Muzeum Żup Krakowskich, uczestnicy Akademii wzięli udział w warsztatach poprowadzonych przez Sylwię Żebrowską (Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy), Agatę Włodek (Hotel Grand Sal****) oraz Grażynę Wandas-Kołodziej (Dział Organizacji Imprez). Kolejne spotkania miały miejsce już na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pierwsze warsztaty na UEK poprowadzone zostały przez Jarosława Malika, dyrektora Pionu Obsługi Ruchu Turystycznego, oraz Renatę Gołąb, głównego specjalistę ds. analiz marketingowych w Dziale Marketingu i Public Relations. Podczas tego spotkania studenci mieli szansę na poszerzenie wiedzy z zakresu organizacji i analizy ruchu turystycznego wielickiej kopalni, odwiedzanej rocznie przez ponad 1 milion turystów z całego świata. Podczas kolejnego spotkania Marcin Andrukowicz, członek Zarządu

Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna ds. usług, przybliżył studentom tematykę restrukturyzacji sprzedaży związanej z wykorzystaniem nowoczesnego designu. Podczas uroczystego zakończenia Akademii Jakub Czerwiński, członek Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna, wyraził swoje zadowolenie ze współpracy z UEK. Po oficjalnych gratulacjach dla kreatywności i pomysłowości studentów, uczestnicy projektu mieli okazję przedstawić, przygotowane specjalnie na tę okazję, krótkie 4–5-minutowe prezentacje pomysłów na kampanię promującą bal sylwestrowy organizowany w podziemiach wielickiej kopalni, będących jednocześnie zadaniem rekrutacyjnym do projektu. Wyróżniona w ten sposób została grupa 6 osób, autorów prac aplikacyjnych na najwyższym poziomie. Osoby te, szczególnie aktywne także na zajęciach, wytypowane ostatecznie przez Jakuba Czerwińskiego oraz dr Halinę Wojnarowską z Katedry Marketingu UEK, nagrodzone zostały nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez kopalnię. Komisja, złożona z przedstawicieli UEK oraz Kopalni Soli „Wieliczka”: prof. dr. hab. Andrzeja Malawskiego – prorektora ds. badań naukowych UEK, Jakuba Czerwińskiego, Łukasza Salwarowskiego – dyrektora Kancelarii Rektora UEK oraz dr Haliny Wojnarowskiej, doceniła pomysłowość, innowacyjność oraz sposób prezentacji trzech osób: Katarzyny Pachuty, Katarzyny Kaczmarczyk oraz Edyty Bodury, które będą miały możliwość odbycia praktyk w Kopalni Soli „Wieliczka”. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali pamiątkowe certyfikaty.

Dzięki zaangażowaniu organizatorów i uczestników, projekt spełnił oczekiwania, dlatego obie instytucje już myślą o kolejnej edycji Akademii. Pieczę nad organizacją wszystkich spotkań ze strony Kopalni Soli „Wieliczka” sprawowała Aneta Miklas z Działu Marketingu i Public Relations, ze strony UEK – Dominika Kurtek z Sekcji Promocji.

Zainicjowanie projektu Akademia „Wieliczka” było bardzo trafnym pomysłem. Myślę, iż korzyści ze współpracy odnieśli zarówno studenci uczestniczący w aktywny sposób w programie, jak i Kopalnia Soli Wieliczka.

Studenci mieli szansę nie tylko zwiedzenia muzeum i podziemnej trasy turystycznej ale przede wszystkim bezpośredniego zapoznania się z różnymi obszarami działalności tego przecież najstarszego na świecie, nieprzerwanie funkcjonującego od niemal 800 lat przedsiębiorstwa. Ponadto aktywnie uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez praktyków, którzy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem ale także problemami napotykanymi niemal każdego dnia w realizacji przyjętych planów. Wreszcie studenci mieli szansę podzielić się swoją wiedzą i praktycznymi umiejętnościami, realizując i prezentując projekt internetowej kampanii promocyjnej balu sylwestrowego. Dla przedsiębiorstwa udział w projekcie był z pewnością równie cenny jak dla studentów. W czasach gdy pozytywny wizerunek i reputacja przedsiębiorstwa staje się jednym z najistotniejszych jego zasobów niematerialnych, decydujących często o szansach trwania i rozwoju, możliwość prezentacji siebie, swojej misji, celów działania, sposobu prowadzenia biznesu, wśród studentów i pracowników uczelni wydaje się być bezcenna. Ta grupa adresatów nie musi być tylko biernym słuchaczem przekazywanych treści, lecz może stać się lojalnymi klientami przedsiębiorstwa, korzystającymi z szerokiego asortymentu jego produktów, potencjalnymi pracownikami, specjalistami w różnych dziedzinach, kreatorami przyszłych działań, czy po prostu przyjaciółmi, przekazującymi pozytywne opinie na temat firmy i jej produktów zarówno w kraju, jak i na świecie. Wydaje się bardzo celowym kontynuowanie tego projektu w kolejnych edycjach. Z pewnością można podjąć próbę rozszerzenia zakresu i form wzajemnej współpracy między jego uczestnikami. Postarać się zaangażować jeszcze większą liczbę studentów, zaktywizować np. Koła Naukowe (szczególnie chciałabym liczyć na Koło Naukowe Marketingu), opracować ambitne obszary wspólnego działania. Studenci udowodnili, iż są kompetentnymi partnerami w rozwiązywaniu problemów przed nimi stawianych. Mam nadzieję, że tak się stanie, a aktywność ta przerodzi się w stałe, a nie okazjonalne spotkania.

dr Halina Wojnarowska – opiekun merytoryczny Akademii „Wieliczka”

12

www.uek.krakow.pl

Akademia State Street 16 listopada wykładem otwartym przedstawicieli firmy State Street, Marty Waligórskiej (Talent Acquisition Manager) oraz Marcina Tchórzewskiego (Vice President), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zainaugurował Akademię State Street – kolejny projekt wpisujący się w schemat akademii biznesowych, tj. programów szkoleniowych dla studentów UEK, realizowanych wspólnie przez uczelnię i jej firmy partnerskie tak, by ich uczestnicy zdobyli jak najwięcej użytecznych umiejętności i poznali praktyczne aspekty pracy w konkretnym zawodzie. Tym razem partnerem przedsięwzięcia jest State Street – firma uważana za światowego lidera wśród dostawców usług finansowych dla inwestorów instytucjonalnych. Na całym świecie ponad 28 000 profesjonalistów firmy State Street dostarcza rozwiązań, produktów i usług dla największych, najbardziej wymagających inwestorów instytucjonalnych. Firma zatrudnia obecnie ponad 1050 osób, a w następnych latach planuje dynamiczny rozwój kolejnych biur. Pierwsze biuro State Street w Krakowie zostało otwarte w 2007 roku. Polski oddział State Street działa na zasadzie Centre of Excellence w zakresie rachunkowości funduszy, wyceny papierów wartościowych i giełdowych instrumentów pochodnych. Głównym obszarem działalności

State Street Polska jest obsługa księgowa funduszy inwestycyjnych, funduszy wysokiego ryzyka, derywatywów oraz wycena funduszy na zlecenie biur w Europie. Tematem pierwszego spotkania było przedstawienie zasad funkcjonowania firmy State Street oraz przybliżenie programu Akademii, której celem będzie zapoznanie studentów z praktyczną wiedzą na temat funkcjonowania rynków kapitałowych, obsługi księgowej funduszy inwestycyjnych, funduszy wysokiego ryzyka, derywatywów oraz wyceny funduszy. Istotą warsztatów będzie przedstawienie procesu zarządzania księgowością funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenie projektów w międzynarodowym środowisku pracy. Dowodem na słuszność realizowania tego typu projektów i ogromne zapotrzebowanie na nie wśród studentów Uniwersytetu była wypełniona po brzegi sala pierwszego wykładu, podczas którego studenci zainteresowani udziałem w projekcie wypełnili aplikację do udziału w Akademii. Ci, którzy nie mogli uczestniczyć w wykładzie, mogli aplikować do programu w biurze Sekcji Promocji UEK przez 4 kolejne dni. Łącznie zebrano aż 300 zgłoszeń! Tak duża liczba aplikacji była też przyczyną wprowadzenia dodatkowego etapu selekcji kandydatów. Wśród studentów, którzy zadeklarowani chęć uczestnictwa w projekcie i najlepiej wypełnili test, wskazano 82 osoby, których CV w języku angielskim ocenił dział HR firmy State Street. Z tej grupy zakwalifikowano ostatecznie do projektu 28 osób.

Vice President State Street Marcin Tchórzewski

Pierwsze warsztaty w ramach akademii odbyły się 5 grudnia. Podczas 4-godzinnego szkolenia studenci mieli szansę zaznajomienia się z praktycznymi zasadami rachunkowości i księgowości funduszy inwestycyjnych. Magdalena Pierzchala, Monika Lis oraz Izabela Slusarczyk-Turek, przedstawicielki zespołu szkoleń firmy State Street, pokazały uczestnikom akademii, jak w praktyce wygląda obsługa księgowa funduszy inwestycyjnych. Program Akademii State Street zakłada jeszcze 4 spotkania, w tym jedno w siedzibie firmy. Na zakończenie każdy uczestnik Akademii State Street otrzyma certyfikat potwierdzający udział w projekcie. Na najlepszych czeka oferta stażu w firmie na jednym ze stanowisk obejmujących pełen zakres procesu zarządzania księgowością funduszy inwestycyjnych.

Inauguracja Akademii Rachunkowości Deloitte 25 października została uroczyście zainaugurowana siódma edycja Akademii Rachunkowości, cyklu wykładów i case studies poświęconych tematyce rachunkowości i audytu prowadzonych w murach naszego Uniwersytetu przez specjalistów firmy Deloitte. Ze strony Uniwersytetu w inauguracji udział wzięli: prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK, dziekan Wydziału Zarządzania dr hab. Paweł Lula, prof. UEK, kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw – współorganizatora warsztatów – prof. dr hab. Ryszard Borowiecki oraz koordynator Akademii z ramienia Uczelni mgr Wojciech Szymla. Firmę Deloitte reprezentowały: Krystyna Palka-Ichas, która w 2006 roku, jeszcze jako młodszy menedżer, była współorganizatorką pierwszego cyklu Akademii, a obecnie pełni funkcję dyrektora krakowskiego biura Deloitte Audyt, oraz Magdalena Ociepka – menedżer w dziale audytu. W wystąpieniach inauguracyjnych zaproszeni goście z radością podkreślali długoletnią tradycję organizowania Akademii Rachunkowości oraz jej niesłabnącą popularność, niezachwianą nawet przez mnogość podobnych – przynajmniej z nazwy – programów edukacyjnych. Chwalono także owocną współpracę naszych organizacji. Przedstawiciele Deloitte dodatkowo podkreślili fakt, iż prawie 100% pracowników krakowskiego biura tej firmy to absolwenci naszej Uczelni, a wśród nich rosnącą grupę stanowią uczestnicy Akademii Rachunkowości. Jak co roku, aby zakwalifikować się do wzięcia udziału w Akademii, studenci musieli zarejestrować się na stronie organizatora oraz pozytywnie przejść etap testów kwalifikacyjnych przygotowanych i przeprowadzonych w naszej Uczelni przez pracowników działu HR firmy Deloitte. Z grupy kilkuset chętnych wy-

łoniono ponad 40 najlepszych, których zaproszono do udziału w warsztatach. Oprócz tradycyjnej tematyki obejmującej m.in. takie zagadnienia, jak: badanie sprawozdania finansowego, przegląd podatkowy, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a sprawozdawczość finansowa w Polsce czy symulator audytu – analiza przypadku. tegoroczna edycja będzie wzbogacona o problematykę audytu w procesie fuzji i przejęć. Pozostaje mieć nadzieję, iż tegoroczne warsztaty zostaną poprowadzone równie profesjonalnie jak poprzednie oraz że znów zostaną dobrze przyjęte przez studentów, co corocznie wykazywały przeprowadzane na zakończenie ankiety oceniające. mgr Wojciech Szymla – koordynator programu Akademii Rachunkowości, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

13


WYDARZENIA

WARTO WIEDZIEĆ

Masz jeszcze jeden dzień, zrób, co możesz

Przyznano Stypendia im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego

– spotkanie VIP GAP z Anną Dymną O aktorstwie, samoświadomości, marzeniach, wspomnieniach, ludziach, autorytetach i kryzysie wartości opowiadała studentom UEK osoba niezwykła, ceniona aktorka, miłośniczka poezji, która zmienia świat na lepsze – Anna Dymna. Spotkanie, zorganizowane 17 listopada pod szyldem VIP GAP, odbyło się na naszym Uniwersytecie w ramach II Tygodnia Ekonomii Społecznej. O pomocy Głównym tematem spotkania była działalność charytatywna naszego gościa. Anna Dymna przyznaje, że pomysł pomagania drugiemu człowiekowi nie zrodził się z dnia na dzień. Jest to raczej wynikiem życiowego doświadczenia, wieloletnich obserwacji świata i wielu przemyśleń. Zaczęło się to już w dzieciństwie – „Kiedy zaczęłam wychowywać dziecko sięgałam pamięcią do dzieciństwa. To co nas spotyka w dzieciństwie prześladuje nas całe życie. (…) To, co się wtedy dzieje, jest najważniejsze”. Pytana, dlaczego zdecydowała się pomagać innym, odpowiada: „Zdumiewa mnie to, kiedy ktoś mi zadaje pytanie, dlaczego ja to robię. Robię dlatego, że mam na to ochotę, a to jest komuś potrzebne. To jest jedyna odpowiedź”. Możemy się tylko domyślać, jak wiele Anna Dymna zawdzięcza swojej mamie, jaki miała ona na nią wpływ. „Każdego człowieka traktowała z pełnym szacunkiem i z miłością. Ja na to patrzyłam jako dziecko, nigdy takie słowa nie padały, że tak trzeba ludzi traktować. (…) To jest wynikiem całego mojego życia, mojego zawodu. Przez lata na to wszystko patrzyłam. A potem przez przypadek kilkanaście lat temu zetknęłam się po raz pierwszy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. (…) Nigdy nie miałam do czynienia z ludźmi niepełnosprawnymi, raczej z artystami młodymi, pięknymi, zdolnymi, szczęśliwymi. (…) Jak ludzie się ze mną spotykali, to każdy wiedział, kim jestem, z góry mi dawali jakiś kredyt zaufania. A ja miałam się zetknąć z ludźmi, którzy nic o mnie nie wiedzą i nigdy w życiu nie będą mnie oceniali za to, że jestem aktorką. (…) To są ludzie, którzy potrzebują drugiego człowieka. (…) Poczułam się potrzeb-

14

na i kochana, ale nie za to, że jestem aktorką. To było dla mnie ożywcze i zbawienne. To był punkt zwrotny. (…) Okazało się nagle, że umiem się z nimi porozumiewać, bo oni mówią językiem uczuć. Okazało się, że my, aktorzy, umiemy tym językiem gadać. (…) Ci ludzie są skarbami, pokazują, co tak naprawdę człowiekowi jest potrzebne w życiu. My sobie możemy mówić, że to są pieniądze, kariera, a nam jest potrzebny drugi człowiek. Ja tego też potrzebuję. Jak mówiła św. Matka Teresa »Największe cierpienie współczesnego człowieka to samotność«. To są ludzie, w których zakodowany jest kod człowieczeństwa, który nigdy niczym nie będzie zepsuty. (…) Tak jak Miłosz napisał »masz jeszcze jeden dzień, to zrób co możesz«. Czasem myślę, co jeszcze mi się uda zrobić, to zrobię. Nie mogę sobie pozwolić na taki dzień, żeby komuś nie pomóc, żeby ktoś się nie uśmiechnął dzięki nam. Mnie się to udaje i wiem, że to wszystko ma sens. Czasami po prostu wystarcza jeden uśmiech, jedno słowo”.

O aktorstwie Rozmawiając o aktorstwie, nasz gość słusznie zwrócił uwagę na pewną współczesną dolegliwość, z której nie zdajemy sobie często sprawy. „Zdawałam do szkoły teatralnej, jak miałam 18 lat. Bardzo poważnie traktuję ten zawód. To jest najpiękniejszy zawód świata, dzięki niemu przez całe życie staram się zrozumieć drugiego człowieka. Jak gram jakąś rolę (…), to staram się ją zrozumieć, dlaczego jest w takiej sytuacji, dlaczego tak pragnie miłości, o co jej chodzi”. Według Anny Dymnej to jest coś, czego nam brakuje w naszej rzeczywistości. Ludzie teraz nie starają się zrozumieć siebie nawzajem.

O listach Anna Dymna wspomina także listy, które zdarzyło jej się dostawać wiele lat temu od nieznanych ludzi, anonimowych, szukających wsparcia i pocieszenia. W przeszłości były to listy o marzeniach. Kiedy Polacy odzyskali wolność, zaczęli pisać o swoim życiu. „Szczególnie za komuny miałam świadomość tego, co się naokoło nas dzieje, w jakiej nędzy żyją ludzie, jak sobie nie mogą poradzić z chorymi dziećmi, ze swoimi chorobami”.

O autorytetach i o kryzysie wartości Podczas spotkania padło pytanie o to, czy dla naszych dzieci przyjdą ciężkie czasy,

Aleksander Ignacy książę Lubomirski z Lubomierza herbu Druży-

ze względu na kryzys wartości. Anna Dymna stwierdziła z przykrością, że one już dawno nadeszły. Mówiła o tym, że wiąże się to z trudnymi wyborami, których trzeba dokonywać, bo to czasy są trudniejsze niż kiedyś. A na świecie jest coraz mniej wartości, „sypią” się wzorce i autorytety, a my potrzebujemy w życiu autorytetów i wzorów. „Moja mama była dla mnie wzorem. Teraz rodzice nie mają dla dzieci czasu. Jesteśmy coraz bardziej samotni.(…) My inaczej żyliśmy. Przez całą noc dyskutowało się o sztuce albo o przedstawieniu, które było pokazywane w teatrze telewizji, omawiało się, zastanawiało. Teraz na to nie ma czasu. (…) Już za komuny nauczyłam się, co to jest wolność. Wiem, że nikt mnie nie zniewoli. Wybory były prostsze, my mieliśmy autorytety. To był taki czas, kiedy byliśmy bardziej szanowani. (…) Kiedyś za słowo publiczne »Pan kłamie!« wyzywano na pojedynek i ktoś oddawał życie. A teraz ludzie się opluwają nawzajem i na naszych oczach pryskają autorytety. (…) Ludzie się od siebie coraz bardziej oddalają, a mamy coraz więcej fantastycznych narzędzi do komunikowania się. (…) Ale czy to oznacza, że ludzie się lepiej porozumiewają? Dużo gorzej! Dużo gorzej docierają informacje, bardziej pobieżnie, ludzie ze sobą nie rozmawiają, nie patrzą sobie w oczy. Dlatego wbrew pozorom i możliwościom ludzie się od siebie oddalają” – mówiła aktorka. Słuchacze na pewno nie oddalili się od Anny Dymnej, a wręcz przeciwnie, udało się ją bliżej poznać. Okazała się szczera i ciepła. Jest osobą z wielką pasją, oddaną w 100% temu, co robi. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś powitamy ją w murach naszego Uniwersytetu.

Dagmara Bednarczyk

www.uek.krakow.pl

Stypendium im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego uchwalone zostało przez Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w grudniu 2009 r. w nawiązaniu do szczytnych, dobroczynnych dokonań księcia Aleksandra Lubomirskiego. W tym roku przyznane zostało po raz drugi. Posiedzenie kapituły odbyło się na Uczelni 28 listopada. Stypendium im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego przeznaczone jest na wsparcie materialne osób niezamożnych, a w szczególności sierot oraz osób pochodzenia polskiego zamieszkujących dawne Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej (obecnie Ukraina, Białoruś i Litwa). O stypendium ubiegać się mogli studenci UEK studiów stacjonarnych, studiujący lub rozpoczynający naukę na studiach pierwszego lub drugiego stopnia. W tegorocznym posiedzeniu kapituły udział wzięli: prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK – przewodniczący kapituły, mecenas Zbigniew Piasecki, reprezentujący Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego, prezesa Fundacji Książąt Lubomirskich, ksiądz Józef Łuczyszyn, reprezentujący księdza doktora Bronisława Sieńczaka CM, dyrektora Fundacji im. ks. Siemaszki; przedstawiciele wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: prof. dr hab. Stanisław Wydymus z Wydziału Ekono-

Stypendium w liczbach: Kapituła rozpatrzyła 56 wniosków o Stypendium (w tym wnioski 13 osób przyjętych na I rok studiów I stopnia, 12 osób przyjętych na I rok studiów II stopnia i 31 osób studiujących na dalszych latach studiów). 780 zł – maksymalny dochód na osobę, przy jakim można było ubiegać się o stypendium. 7 osób otrzymuje stypendium przyznane w ubiegłym roku; 17 kolejnym osobom stypendium zostało przyznane w tym roku. W roku akademickim 2010/2011 uczelnia przeznaczyła na stypendium 82 000 zł, z czego 13 800 zł

mii i Stosunków Międzynarodowych, prof. dr hab. Tadeusz Grabiński z Wydziału Finansów i prof. dr hab. Jadwiga Szostak-Kot z Wydziału Towaroznawstwa, a także przedstawicielka Parlamentu Studenckiego UEK – Zuzanna Zapiórkowska i sekretarka kapituły, kierowniczka Działu Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów – Teresa Krupa. Gośćmi honorowymi byli: książę Stanisław Lubomirski-Lanckoroński (w linii prostej potomek brata patrona Stypendium, księcia Aleksandra Lubomirskiego, Eugeniusza, a także przybrany syn hrabiny Karoliny Lanckorońskiej, historyczki sztuki i działaczki Polonii we Włoszech)1 oraz prof. dr hab. Roman Niestrój – Rektor UEK. Członkowie kapituły, analizując złożone przez studentów wnioski, wzięli pod uwagę przede wszystkim kryterium dochodu – uznano, że stypendia należy rozdzielić pomiędzy osoby o dochodzie nie przekraczającym 150 zł na osobę miesięcznie. Dodatkowymi kryteriami były pochodzenie z dawnych kresów, sieroctwo, pochodzenie z wielodzietnej rodziny, niepełnosprawność w rodzinie i specyficzna sytuacja kandydatów – np. utrata prawa do Stypendium Rządu Polskiego dla Obcokrajowców po otrzymaniu obywatelstwa polskiego. Agnieszka Kopeć, Teresa Krupa 1 Na podstawie Genealogii Potomków Sejmu Wielkiego autorstwa Marka Jerzego Minakowskiego: www.sejm-wielki. pl (03. 12. 2011).

przekazała organizacja Charytatywnego Balu Błękitnego; 16 000 zł (równowartość 2 stypendiów) przekazała Fundacja im. ks. Siemaszki, a Fundacja Książąt Lubomirskich – 4000 zł. W roku akademickim 2011/2012 na stypendium przeznaczone zostanie w sumie do 200 000 zł. 700 zł miesięcznie wynosi kwota stypendium; pod warunkiem terminowego zaliczania egzaminów i utrzymania średniej powyżej 4,0. Stypendium jest przyznawane na cały okres studiów. Na Stypendium im. księcia Aleksandra Lubomirskiego przeznaczane jest 20% dochodu uzyskanego ze sprzedaży biletów na Charytatywny Bal Błękitny Absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

na (Śreniawa bez Krzyża) pochodził z linii Lubomirskich zamieszkującej Kresy Wschodnie, tzw. Śmileńszczyznę. Na świat przyszedł w Krakowie w roku 1802. Młodość spędził na dworze carskim w Petersburgu, po czym przeniósł się do Paryża, gdzie mieszkał aż do śmierci w 1893 roku1. Z Uniwersytetem Ekonomicznym łączy go historia głównego gmachu uczelni. Aleksander Lubomirski był bowiem jego fundatorem. W sierpniu 1885 roku książę podpisał akt, na mocy którego przeznaczył kwotę 2 milionów franków na „urządzenie i utrzymanie schroniska dla chłopców opuszczonych lub złego prowadzenia się”2. Życzeniem fundatora było, aby fundacja znalazła się w Krakowie w wybudowanym w tym celu budynku z ogrodem. Książę Lubomirski postanowił również, że budynek odznaczał się będzie monumentalną architekturą, a jego zwieńczeniem będzie kopuła. Chłopcy objęci opieką fundacji mieli być wychowywani w duchu religijnym i przygotowywani do rzemiosła. Analogiczną fundację (choć wspartą o połowę mniejszą sumą) książę powołał „dla zaniedbanych dziewcząt”. Tę z kolei fundację prowadziło Zgromadzenie Matki Bożej Miłosierdzia, otrzymując dzięki temu klasztor z kaplicą w Łagiewnikach. Charytatywne tradycje rodu kontynuują jego członkowie tworzący Fundację Książąt Lubomirskich (www.fundacjaksiazatlubomirskich.pl). Organizacja wspiera rozwój polskiej sztuki, nauki, rozwija projekty medyczne i edukacyjne. Zakres działalności organizacji jest bardzo szeroki, od wspierania ekologicznego budownictwa, poprzez fundowanie stypendiów dla studentów, zakup sprzętu komputerowego i medycznego, aż po odbudowę szczególnie cennych zabytków. Prezesem Fundacji jest książę Jan Lubomirski-Lanckoroński. 1 Purchla, J. (2010), Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 2 Cytat za: Purchla, J. (2010), Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Patroni Stypendium im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego:

Charytatywny Bal Błękitny Absolwenta

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Fundacja im. ks. Siemaszki

15


NAGRODY

NAGRODY

Dr hab. Paweł Lula, prof. UEK Honorowym Ambasadorem Kongresów Polskich

Ambasadorowie Kongresów Polskich to prestiżowe grono osób, które w swych międzynarodowych środowiskach promują i upowszechniają wiedzę o atutach naszego kraju, przyczyniając się do decyzji o wyborze Polski na miejsce międzynarodowych wydarzeń. Dr hab. Paweł Lula, prof. UEK jest trzecią osobą z naszej Uczelni wyróżnioną tym prestiżowym tytułem. W roku 2010 Honorowymi Ambasadorami Kongresów Polskich zostali prof. dr hab. Jacek Purchla oraz dr Piotr Buła. Podczas tegorocznego spotkania Krakowskich Ambasadorów Kongresów Polskich w podziemiach Rynku Głównego prezydent Krakowa Jacek Majchrowski dziękował ambasadorom za to, że dzięki ich działalności wzrasta znaczenie Krakowa jako miejsca organizacji kongresów, konferencji i spotkań biznesowych. Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest realizowany wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce. Adresowany jest do najwybitniejszych osobistości świata nauki i stowarzyszeń profesjonalnych.

fot. Wiesław Majka

24 listopada 2011 r. dr hab. Paweł Lula, prof. UEK, dziekan Wydziału Zarządzania UEK, został wyróżniony prestiżowym tytułem Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich.

Dr hab. Paweł Lula, prof. UEK (pierwszy od lewej) odbiera tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich

Honorowy Patronat nad Programem Ambasadorów Kongresów Polskich objął Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Michał Kleiber. Do tej pory tytuł ambasadora kongresów otrzymało blisko 100 osób, a w pracach kapituły uczestniczyło grono wybitnych osobowości polskiego świata nauki gospodarki i kultur. Zadaniem kapituły

programu, która jest wybierana raz na 3 lata, jest wyłonienie grona Ambasadorów Kongresów Polskich – osób, które w swych międzynarodowych środowiskach promują i upowszechniają wiedzę o atutach naszego kraju, przyczyniając się do decyzji o wyborze Polski na miejsce następnego międzynarodowego wydarzenia.

Krakowska Szkoła Biznesu UEK Najlepszym Partnerem w Biznesie 2011 Krakowska Szkoła Biznesu UEK została zwycięzcą plebiscytu „Najlepszy Partner w Biznesie 2011” w kategorii „Edukacja”, organizowanego przez magazyn „Home&Market”. Podczas uroczystej gali wręczenia nagród, zorganizowanej 8 listopada 2011 r. w Warszawie w hotelu InterContinental, dr Piotr Buła odebrał statuetkę „Najlepszego Partnera w Biznesie 2011”, przyznaną Krakowskiej Szkole Biznesu UEK za „intensywną współpracę z przedsiębiorstwami, jednostkami samorządów, szkołami wyższymi w kraju i szerokie kontakty z uczelniami zagranicznymi. Wpływa to na dalszy rozwój szkoły i stałe podnoszenie jakości oferowanych usług edukacyjnych”. Prestiżowy plebiscyt „Najlepszy Partner w Biznesie” był przygotowany przez miesięcznik „Home&Market” po raz dziesiąty. Zwycięzców wytypowano w 10 kategoriach: Edukacja, Transport, CSR, Leasing, Ubezpieczenia, Banki, Zarządzanie wierzytelnościami, IT, Telekomunikacja, Samochód Prezesa. Nagrodę otrzymały te instytucje, które mają bogatą ofertę, stosują innowacyjne rozwiązania, odznaczają się dużym profesjonalizmem i rzetelnością, wyróżniają się swoim podejściem do biznesu oraz spełniają oczekiwania klientów.

16

PROF. JACEK PURCHLA odebrał MITTELEUROPAPREIS Prof. Jacek Purchla, założyciel i dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej UEK, odebrał 5 grudnia 2011 r. w Wiedniu z rąk dr. Erharda Buska, byłego wicekanclerza Republiki Austrii, tegoroczną Mitteleuropapreis (Nagrodę Środkowoeuropejską). Nagroda przyznawana jest od 1994 r. przez Institut für den Donauraum und Mitteleuropa, działający w Wiedniu od 1953 r. Podczas uroczystości, na której obecni byli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, w tym Ambasador RP w Austrii dr Jerzy Margański, a także środowiska naukowego i kulturalnego Wiednia, podkreślano, że jest to wyraz uznania dla osiągnięć prof. Jacka Purchli w obszarze działalności na rzecz dialogu i porozumienia w Europie Środkowej. Eksponowano także wysoką, międzynarodową rangę kierowanego od 20 lat przez prof. Jacka Purchlę Międzynarodowego Centrum Kultury. Dr Erhard Busek przypomniał poprzednich laureatów nagrody, najwybitniejszych intelektualistów Europy Środkowej, a wśród nich naukowców, polityków, pisarzy i dziennikarzy, w tym również prof. Władysława Bartoszewskiego (który był jej pierwszym laureatem w 1994 r.).

Fot. Z Archiwum MCK

Ambasador dr Emil Brix podczas laudacji przypomniał życiorys laureata, jego wybitne zasługi na rzecz pokojowego współistnienia państw środkowoeuropejskich. Jako pierwszy Konsul Generalny Republiki Austrii w Krakowie po 1989 r. miał okazję z bliska obserwować wielki wkład pracy prof. Jacka Purchli na rzecz Krakowa. Najpierw na stanowisku wiceprezydenta Krakowa, a później jako twórcy MCK – „polskiego okna na świat”. Docenił też liczne prezentowane w Galerii MCK wystawy, z których wiele promowało sztukę austriackich artystów w Polsce. Prof. Jacek Purchla podkreślił w swoim przemówieniu, że nagroda jest także potwierdzeniem miejsca Krakowa w przestrzeni Europy Środkowej: „Odpowiedzialnością Krakowa jest więc polska obecność w Europie Środka.

To jest polska racja stanu. Europa Środka to kwestia światopoglądu. To miejsce na ziemi, gdzie granice polityczne zmieniały się szybciej niż granice kulturowe. To problem sąsiada, pamięci, tożsamości. (…) Krakowskie MCK stało się obserwatorium świata, którego tak dobrze nie widać z Warszawy. Bo Warszawa zawieszona jest między Berlinem a Moskwą. Z Krakowa widać inaczej… To jest podwójna różnica w optyce: nie tylko geopolityczna, ale i cywilizacyjna – centralizm, czy też unitaryzm państwa, staje tutaj w opozycji do Europy regionów”. Więcej: www.mck.krakow.pl

Jacek Purchla

Dr Piotr Buła – dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK (pierwszy po prawej) podczas uroczystej gali wręczenia statuetek „Najlepszego Partnera w Biznesie 2011”

www.uek.krakow.pl

Urodził się w Krakowie w 1954 r. Odbył studia w zakresie ekonomii i historii sztuki. Profesor zwyczajny nauk humanistycznych; członek Polskiej Akademii Umiejętności; kieruje Katedrą Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Zakładem Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także Katedrą Dziedzictwa Europejskiego w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania nad rozwojem miast, historią społeczną i historią sztuki XIX i XX wieku, jak również teorią i ochroną

dziedzictwa kulturowego. Autor ponad czterystu prac naukowych, w tym wielu książek. W latach 1990–1991 wiceprezydent Krakowa. Od 1991 r. założyciel i dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Członek tytularny i wiceprezydent Comité international d’histoire de l’art (CIHA), członek wielu organizacji i stowarzyszeń, m.in. Rady Europa Nostra w Hadze, Komitetu Nauk o Sztuce PAN. Od 2000 r. przewodniczy Radzie Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

17


NAGRODY

NAGRODY

Absolwent UEK laureatem Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP Miłosz Janik, absolwent kierunku Finanse i rachunkowość (specjalność Bankowość), został laureatem kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP. W konkursie, rozstrzygniętym w dniu 1 grudnia 2011 roku, nagrodzono i wyróżniono siedmioro autorów najlepszych prac magisterskich z zakresu nauk ekonomicznych. Nagrodzona praca, pt. „Kryzys na amerykańskim rynku kredytów subprime i jego implikacje dla gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej”, została napisana pod kierunkiem naukowym dr Krystyny Czepielewskiej-Kałki z Katedry Finansów. Do IV edycji konkursu napłynęło aż 90 prac magisterskich obronionych w 2010 roku. W konkursie NBP promuje się tematykę ekonomii i finansów, a w szczególności polityki monetarnej i rynków finansowych.

Studentka UEK stypendystką Sapere Auso 2011/2012

E

welina Pawłowska, studentka I roku studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie, 7 grudnia na specjalnej Gali Stypendialnej w Kopalni Soli „Wieliczka” została uhonorowana przez marszałka województwa małopolskiego stypendium Fundacji Sapere Auso za szczególne osiągnięcia w nauce. To nie jej pierwsze wyróżnienie. W zeszłym roku była laureatką prestiżowego stypendium ministra za wyniki w nauce. Stypendia udzielane przez Sapere Auso skierowane są przede wszystkim do osób uzdolnionych i aktywnych edukacyjnie. Mottem fundacji stały się słowa Sapere auso, czyli Temu, który odważył się być mądrym. Fundacja została utworzona przez Województwo Małopolskie jako główny finansowo-organizacyjny instrument realizacji polityki regionalnej w zakresie promocji młodzieży szczególnie uzdolnionej.

Stowarzyszenie MANKO wyróżnione „Kryształami Soli” Po sukcesie w prestiżowym konkursie na najlepszą kampanię PR „Złote Spinacze” Stowarzyszenie MANKO otrzymało kolejne wyróżnienie, tym razem w VII edycji konkursu o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli”. Nagroda Kryształy Soli, przyznawana przez Marszałka Województwa Małopolskiego, Marka Sowę, to nagroda dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, mająca na celu wzmacnianie wizerunku i promowanie działań najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie MANKO zostało wyróżnione w kategorii EDUKACJA I NAUKA „za nowatorską działalność edukacyjną w zakresie promocji świadomości obywatelskiej i społecznej, ochrony zdrowia, ekologii i kultury, promowania wolności słowa, praw człowieka oraz świadomych, aktywnych i odpowiedzialnych postaw społecznych. Za reagowanie na potrzeby i oczekiwania młodych ludzi i rozwój kulturalny środowiska studenckiego”. – Od wielu lat walczymy z patologiami i absurdami życia społecznego, starając się zmieniać świat na lepsze. Nasze kampanie przyczyniają się do zmiany postaw społecznych, prowadzenia dialogu społecznego i szerokiej dyskusji medialnej oraz zmiany prawa. Bardzo

18

Prof. Tadeusz Sikora członkiem Komitetu Nauk o Żywności PAN

się cieszę, że ogromne zaangażowanie całego zespołu MANKO i poświęcenie dla wspólnej idei, znowu zostało docenione – komentuje Łukasz Salwarowski, prezes i założyciel Stowarzyszenia MANKO. Stowarzyszenie MANKO to niezależna organizacja pozarządowa działająca od 2004 r., która ma na koncie wiele z sukcesem zrealizowanych ogólnopolskich kampanii społecznych, tj. Lokal Bez Papierosa.pl, Polska Bez Dymu, RyzyKOchania. Stowarzyszenie to także wydawca mediów: Miesięcznika studenckiego „Manko”, „Drogowskazu Maturzysty”, pisma „Myśl Zdrowo” oraz MANKO TV. Zaangażowanie i skuteczność Stowarzyszenia zostały zauważone przez krajowe i międzynarodowe organizacje zdrowotne, tj. WHO, Ministerstwo Zdrowia, Centrum Onkologii, Fundację Bloomberga, Tobacco Free Kids, World Lung Foundation.

Prof. dr hab. Tadeusz Sikora, kierownik Katedry Zarządzania Jakością UEK, został wybrany przez środowisko naukowe na członka Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk na kadencję w latach 2011–2014.

Pracownicy Katedry Statystyki powołani do Komitetu Nauk Demograficznych PAN Prezydium Polskiej Akademii Nauk wybrało troje pracowników Katedry Statystyki do Komitetu Nauk Demograficznych: prof. dr. hab. Józef Pociecha został członkiem Komitetu Nauk Demograficznych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN na kadencję 2011-2014. Do komitetu powołana została także dr hab. Jolanta Kurkiewicz, prof. UEK, która na pierwszym posiedzeniu komitetu została wybrana do jego Prezydium. Dr Marcin Stonawski został powołany do zespołu ekspertów Komitetu Nauk Demograficznych PAN.

www.uek.krakow.pl

– II edycja rozstrzygnięta! Po raz drugi w historii Uczelni wyłoniono najlepsze projekty organizowane przez organizacje studenckie i koła naukowe UEK w 2011 r. Uroczysta gala rozdania nagród zwycięzcom konkursu na Studencki Projekt Roku 2010 odbyła się 19 grudnia 2011 r.

Celem zorganizowanego przez Sekcję Promocji UEK konkursu było nagrodzenie i wyróżnienie organizacji studenckich UEK, które poprzez realizację projektów studenckich angażują się w rozwiązywanie problemów społecznych i odpowiadają na szeroko rozumiane potrzeby środowiska, nie tylko akademickiego. Uczestnikami konkursu mogły być wyłącznie organizacje, stowarzyszenia i koła naukowe działające na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Każda przystępująca do konkursu organizacja studencka miała prawo zgłosić dowolną liczbę projektów, które realizowane były w roku akademickim 2010/2011. Do Sekcji Promocji wpłynęło 19 projektów, które oceniane były przede wszystkim pod względem użyteczności, wartości merytorycznej, a także zasięgu przedsięwzięcia i jego medialności. W jury konkursu zasiedli: prof. Roman Niestrój – Rektor UEK, prof. Andrzej Chochół – Prorektor ds. Studenckich UEK, Łukasz Salwarowski – dyrektor Kancelarii Rektora UEK i mgr Karolina Janik z Sekcji Promocji UEK. Najwięcej punktów zdobyła debata prezydencka „Kraków – szanse i wyzwania”, zorganizowana przez Koło Nauk Politycznych Homo Politicus i Koło Naukowe Gospodarki i Administracji Publicznej. Dwa kolejne miejsca zajęły Niezależne Zrzeszenie Studentów UEK za Krakow Game Fusion 2011 (2. miejsce) oraz Erasmus Student Network UEK za festiwal ESNalia (3. miejsce). Jury wspólnie zdecydowało o przyznaniu wyróżnienia Kołu Naukowemu INDEX – za przygotowanie konferencji naukowej „Maraton przez gospodarkę światową. Finanse państw w dobie kryzysu”.

Prof. dr hab. Roman Niestrój wręcza nagrodę przedstawicielom Koła Nauk Politycznych Homo Politicus i Koła Naukowego Gospodarki i Administracji Publicznej za zajęcie 1. miejsca za debatę prezydencką „Kraków – szanse i wyzwania”

Do tegorocznej edycji konkursu 11 organizacji zgłosiło 19 projektów. Poza ww. laureatami w konkursie wzięły udział m.in.: AIESEC, Koło Naukowe Zarządzania Jakością, Fundacja UEK, Studenckie Forum BCC, Par-

lament Studencki UEK, Akademicki Związek Sportowy. Nagrodami był czeki na dofinansowanie budżetów zwycięskich organizacji. Wszystkim gorąco gratulujemy!

Debata prezydencka „Kraków – szanse i wyzwania” – najlepszy projekt studencki w roku akademickim 2010/2011

19


PROMOCJA ZAGRANICZNA

PROMOCJA ZAGRANICZNA

UEK dla Wschodu LWÓW

TARNOPOL

Dnie pr

BIAŁORUŚ

ROSJA

Przedstawiciele UEK na spotkaniu z Joanną Strzelczyk – Konsulem Generalnym RP w Odessie; 14 listopada 2011 r.

pr

W dniach 17–19 kwietnia 2011 r. Sekcja Promocji Kancelarii Rektora UEK zorganizowała Dni Edukacji Polskiej we Lwowie i Iwano-Frankowsku. Działania promujące UEK na Wschodzie przedstawiciele UEK przeprowadzili także w Żytomierzu oraz Tarnopolu. Dziękujemy za zaangażowanie w promocję UEK na Ukrainie Katedrze Handlu i Instytucji Rynkowych (Tarnopol) oraz studentom kierunku Gospodarka przestrzenna (Żytomierz). Uczestniczono wówczas także w targach edukacyjnych w Kijowie oraz rozpoczęto współpracę z 5 firmami rekruterskimi z Ukrainy.

Dnie

Z powodu chęci dalszego umiędzynarodowienia uczelni, wsparcia Polaków na Wschodzie oraz chęci promocji Polski, w roku 2010 UEK rozpoczął zintensyfikowaną promocję na Ukrainie.

Spotkanie przedstawicieli UEK z Janem Granatem – Konsulem Generalnym RP w Charkowie; na zdjęciu od lewej: Łukasz Salwarowski, Natallia Ibrahimava, Jan Granat – Konsul Generalny RP w Charkowie, Denis Minakof; 15 listopada 2011 r.

W związku z tymi wynikami oraz obserwacjami rynku w kolejnym roku postanowiono rozszerzyć swoje działania na Ukrainę wschodnią. Po dwóch miesiącach przygotowań w dniach 13–23 listopada 2011 r. przeprowadzono intensywne działania promocyjne w 8 miastach: Kijowie, Odessie, Żytomierzu, Charkowie, Dnieprodzierżyńsku, Dniepropietrowsku, Połtawie oraz Doniecku. W każdym z ww. miast. przedstawiciele Uczelni, Łukasz Salwarowski – dyrektor Kancelarii Rektora UEK oraz Natallia Ibrahimava z Sekcji Promocji UEK, odbyli spotkania m.in. z władzami miast, dyrektorami, nauczycielami i uczniami co najmniej dwóch szkół średnich, w których uczy się języka polskiego lub angielskiego, konsulami RP, członkami wspólnot polskich oraz BIAŁORUŚ mediami. W Kijowie i Doniecku przedstawiciele UEK zaprezentowali ofertę dydaktyczną Uczelni dwóm uniwersytetom.

Podpisanie porozumienia o współpracy ze Związkiem na Ukrainie, Oddział R O S JPolaków A im. A. Mickiewicza z siedzibą w Odessie; 14 listopada 2011 r.

POLSKA

LWÓW

POLSKA

ŻYTOMIERZ

KIJÓW

TARNOPOL U

K

IWANO-FRANKOWSK

POŁTAWA

R

A

I

N

LWÓW

WĘGRY

ŻYTOMIERZ U

IWANO-FRANKOWSK

DNIEPROPIETROWSK

K

POŁTAWA POŁTAWA

R

A

I

N

CHARKÓW

A

DNIEPRODZIERŻYNSK

DNIEPRODZIERŻYNSK

DONIECK

MO

WĘGRY

DNIEPROPIETROWSK DNIEPROPIETROWSK DONIECK DONIECK

IA

ŁD

AW

MO

ŁD r

iep

Dn

RUMUNIA

IA

tr

ies

Dn

ODESSA

AW

RUMUNIA

CHARKÓW

KIJÓW

TARNOPOL

A

DNIEPRODZIERŻYNSK

KIJÓW

ŻYTOMIERZ

CHARKÓW

r

iep

Dn

tr

ies

Dn

ODESSA ODESSA

MORZE CZARNE

IWANO-FRANKOWSK

Simferopol

MORZE CZARNE

Podpisanie porozumienia z Collegium nr 16 na scenie dnieprodzierżyńskiego teatru miejskiego; 16 listopada 2011 r.

Na efekty nie trzeba było długo czekać. Podczas kolejnej rekrutacji liczba studentów z Ukrainy wzrosła w porównaniu do lat poprzednich o ponad 100% – z 26 do 55 osób. Obecnie na wszystkich kierunkach studiów studiuje na naszej Uczelni około 100 Ukraińców (szczegóły na wykresie obok).

Podpisanie porozumienia o współpracy z Kompleksem Edukacyjno-Wychowawczym nr 148 „Planeta Szczęścia” w Dniepropietrowsku; 16.11.2011 r.

20

www.uek.krakow.pl

Simferopol

Podpisanie porozumienia o współpracy UEK i Związku Polaków na Żytomierszczyźnie; na zdjęciu prezes Wiktoria Laskowska-Szczur i Łukasz Salwarowski; 18 listopada 2011 r., Żytomierz

Spotkanie z prezydentem Dnieprodzierżyńska, Stanislavem Safronovem (na zdjęciu na pierwszym planie); 16 listopada 2011 r.

Międzynarodowe Targi Edukacyjne „Kariera i Oświata”; 19 listopada 2011 r., Kijów

21


PROMOCJA ZAGRANICZNA

PROMOCJA ZAGRANICZNA

STUDENCI PRZYJĘCI Z USA

Podpisanie porozumienia o współpracy między UEK a Związkiem Polaków na Ukrainie z siedzibą w Kijowie; na zdjęciu Prezes Związku Stanisław Kostecki i Łukasz Salwarowski; 19 listopada 2011 r.

Polonez w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 30 w Połtawie; 22 listopada 2011 r.

Spotkanie z uczniami Gimnazjum Profilowanego nr 122 w Doniecku; 21 listopada 2011 r.

W dnieprodzierżyńskim teatrze miejskim zorganizowano dzień kultury polskiej „Polska jesień w Dnieprodzierżyńsku”. Uczestniczyło w nim ponad 500 uczniów, prezydent Dnieprodzierżyńska Stanislav Safronov oraz Konsul Generalny RP Jan Granat. W efekcie tych działań podpisano umowy partnerskie z 15 szkołami średnimi, 9 organizacjami polskimi i mediami. Przeprowadzono ponad 20 prezentacji, w szkołach, uczelniach, wspólnotach polskich i kościele pw. Św. Aleksandra w Kijowie. Łącznie uczestniczyło w nich ponad 1500 kandydatów. Zarówno młodzi Polacy, jak i Ukraińcy wykazali olbrzymie zainteresowanie studiami w Polsce. Pytali o ofertę dydaktyczną, zasady przyjęcia na UEK, kwestie formalne, które muszą spełnić, by rozpocząć studia w Polsce. Większość z tych wątpliwości rozwiały rozmowy z przedstawicielami UEK oraz materiały promocyjne w języku ukraińskim przygotowane przez Uczelnię specjalnie na ten wyjazd.

Cudzoziemcy przyjęci na studia w poszczególnych latach

Spotkanie z uczniami Liceum nr 12 w Doniecku; 21 listopada 2011 r.

W tym samym czasie przedstawicielki UEK, Edyta Sander z Akademickiego Centrum Kariery oraz Veronika Shurpenkova (na co dzień reprezentująca naszą Uczelnię we Lwowie), uczestniczyły w największych na Ukrainie targach edukacyjnych „Oświata i Kariera” oraz VIII Międzynarodowych Targach Edukacyjnych uczelni wyższych „Edukacja za granicą”. Swoją ofertę zaprezentowało tam ponad 100 uczelni wyższych z różnych kontynentów. W trakcie 3 dni targów stoiska uczelni wyższych odwiedziło około 10 000 osób. Partnerem targów było Województwo Małopolskie. Kolejny wyjazd promocyjny na Ukrainę odbędzie się w marcu 2012 roku. Wykresy na stronie obok ilustrują skuteczność promocji zagranicznej, zarówno na Ukrainie, jak i na Zachodzie.

STUDENCI PRZYJĘCI Z ZAGRANICY W ROKU 2011/2012

Podpisanie porozumienia z kijowskim Gimnazjum nr 48; 17 listopada 2011 r.

22

www.uek.krakow.pl

23


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Nauka i biznes, czyli wykłady gościnne

Dr Jacek Czeladko podczas wykładu „Blaski i cienie outsourcingu”

Blaski i cienie outsourcingu

Tematykę zarządzania projektami outsourcingowymi zaprezentował podczas wykładu gościnnego 19 listopada 2011 r. zaproszony przez Klub KSB Alumni MBA gość dr Jacek Czeladko, od 2003 r. prezes Zarządu FK Partner. Prelegent Klubu Jacek Czeladko jako współzałożyciel i główny udziałowiec firm outsourcingowych FK Partner (outsourcing księgowości) i Payroll Partner (outsourcing kadr i płac) przedstawił kluczowe zagadnienia sukcesów i porażek tego rodzaju projektów. Firma FK Partner to lider na rynku, znajdu-

je się w pierwszej dziesiątce firm tej branży w Polsce. Główne obszary jej działania to obsługa księgowa i finansowa, raportowanie finansowe i zarządcze, doradztwo finansowe (optymalizacja kosztów, wyceny przedsiębiorstw, financial due dilligence). Jacek Czeladko karierę zawodową rozpoczynał w Stalexport SA. Kolejne etapy to RUCH SA, PZU SA, Mostostal Zabrze. Jest członkiem rad nadzorczych znanych firm. Odpowiadał za wdrażanie projektów restrukturyzacyjnych i zarządzanie budżetami dużych instytucji (100 mln – 1 mld USD). Jest doktorem ekonomii (AE Katowice), absolwentem Uniwersytetu Śląskiego, Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej oraz

Zorganizowany przez Klub MBA wykład gościnny z p. Jackiem Czeladko, założycielem i głównym udziałowcem FK Partner, był dla mnie bardzo cennym i inspirującym doświadczeniem. Zamiast zalet i wad outsourcingu, usłyszałem wiele dobrych praktyk, towarzyszących wydzielaniu do firm zewnętrznych działalności rachunkowej i księgowej. Dowiedziałem się o zyskach płynących z takich rozwiązań oraz o atmosferze, która im towarzyszy. Wspaniała komunikatywność prelegenta i otwartość w dzieleniu się wiedzą bardzo ułatwiły zrozumienie nowych zagadnień. Można było wysnuć własne wnioski, skonfrontować własne doświadczenia z doświadczeniami FK Partners.

24

Executive MBA SGH i University of Montreal, autorem publikacji z zakresu instrumentów finansowych. Wykład prezesa Jacka Czeladko był dedykowany specjalnie członkom Klubu KSB Alumni MBA. Przedstawienie know-how projektów outsourcingowych to wartość dodana dla studentów i absolwentów MBA, których skupia klub. Kiedy zdecydować się na outsourcing? Jakie funkcje pomocnicze można objąć outsourcingiem? Jakie problemy występują przy „samodzielnej” restrukturyzacji działów pomocniczych? Jakie są kluczowe czynniki sukcesu w outsourcingu? Na te i więcej pytań odpowiedział podczas spotkania zaproszony przez klub gość.

Osobiście nasunęły mi się również głębsze refleksje na temat odpowiedzialności społecznej biznesu, kosztów i zysków społecznych związanych z taką działalnością. Atmosfera klubowa świetnie się nadawała do wymiany poglądów i dzielenia się własnymi doświadczeniami. Podziękowania dla organizatorów.

Tomasz SITEK, kierownik ds. rozwoju biznesu, SELVITA S.A., członek Klubu KSB Alumni MBA, absolwent XIV Edycji Programu Executive MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK

www.uek.krakow.pl

w Klubie KSB Alumni MBA Regulacja amerykańskiego systemu bankowości po kryzysie; dobrzy, źli i wstrętni Klub KSB Alumni MBA w grudniu gościł prof. Chrisa Payne’a, A.C.A. (London School of Economics), starszego analityka ekonomicznego w Biurze Bloomberga (Washington, DC), Brytyjczyka i Amerykanina. Tematem spotkania była ustawa Dodda i Franka o reformie Wall Street oraz ochronie konsumenta, która zapoczątkowała najszerszą w USA reformę przepisów finansowych od czasu ustawy Glass-Steagall z roku 1933. W spotkaniu klubu 3 grudnia 2011 r. uczestniczył Chris Hunnicut, konsul USA (MBA z University of North Karolina), który otworzył uroczystość wystąpieniem skierowanym do studentów i absolwentów MBA. Na wykładzie obecny był także konsul USA Christopher M. Ausdenmoore. Na audytorium zasiadł prof. Czesław Mesjasz, członek Rady Programowej Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK, Wit Górski, kierownik Studium Języków Obcych UEK, Marek Rajca, prezes Silgan White Cap Polska, Przemysław Domański z S&T Services Polska. Na spotkanie klubu przybyli studenci i absolwenci reprezentujący firmy GetIn Bank, Bank UBS, Bank DnB NORD, Alior Bank,

Chris Hunnicut, konsul USA, MBA z University of North Karolina.

Nowy Styl Group, Versus, Selvita, Kei.pl. Gospodarzem spotkania był dr Piotr Buła, dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK. Prof. Chris Payne wystąpił z wykładem zatytułowanym Regulacja amerykańskiego systemu

Od lewej: prof. Chris Payne z Biura Bloomberga, Chris Hunnicut – konsul USA, dr Piotr Buła – dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK.

bankowości po kryzysie; dobrzy, źli i wstrętni. W lipcu 2010 r. Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił ustawę Dodda i Franka o reformie Wall Street oraz ochronie konsumenta, zapoczątkowując w ten sposób najszerszą reformę przepisów finansowych od czasu ustawy Glass-Steagall z roku 1933. Powstało już wiele nowych przepisów, sporo z nich zostanie ukończonych w najbliższych latach, wywierając wpływ na wszystkie dziedziny usług finansowych w USA. W trakcie wprowadzania tych przepisów w życie nad każdym z nich prowadzone są ożywione debaty w komisjach Izby Reprezentantów i Senackiej. Wielu kandydatów na stanowisko prezydenta z ramienia Partii Republikańskiej w czasie wyborów w 2012 zaproponowało już uchylenie ustawy Dodda i Franka. Dr Christopher Payne, który obecnie pracuje na rzecz Biura Bloomberga w Waszyngtonie, omówił niektóre z tych przepisów oraz przedstawił debaty, jakie są toczone w ich sprawie. Wykładowca poświęcił najwięcej uwagi ustawom kapitałowym, których zamierzeniem jest naprawa sektora bankowego, oraz omówił niektóre ustawy mające wpływ na obrót instrumentów pochodnych. Część nowych przepisów jest rozsądna, część zostawia szerokie pole do wypełnienia przez instytucje finansowe, są i takie, które w najlepszym wypadku można uznać za chybione. Po wykładzie uczestnicy dyskutowali w Klubie KSB Alumni MBA na temat wdrożonych regulacji i ewentualnych możliwości i potrzeb ich zmian. Spotkania w Klubie KSB Alumni MBA

odbywają się cyklicznie raz, dwa razy w miesiącu. Klub skupia studentów i absolwentów programów MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK. W życiu społeczności klubowej uczestniczą wykładowcy, słuchacze i absolwenci różnych kierunków studiów podyplomowych, sympatycy szkoły, członkowie wspierający.

Prof. Chris Payne

Donata Adler Koordynator Klubu KSB Alumni MBA Biuro MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie tel. 604 529 409, e-mail: klubmba@uek.krakow.pl ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków www.ksbalumnimba.pl

25


PROMOCJA ZAGRANICZNA

WARTO WIEDZIEĆ

UEK na targach edukacyjnych w Paryżu Bogata oferta uczelni i szkół wszystkich szczebli oraz atrakcyjny program wydarzeń towarzyszących to powód, dla którego nasza Uczelnia wzięła udział w targach edukacyjnych zorganizowanych w dniach 24–27 listopada br. w Paryżu. Biuro Programów Zagranicznych uczestniczyło w targach ze względów promocyjnych oraz w celu ewentualnego poszerzenia kręgów odbiorców oferty anglojęzycznej UEK. Obecność polskich uczelni na imprezie była także wynikiem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Organizatorem pobytu przedstawicieli polskiego środowiska edukacyjnego było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patronat honorowy nad stoiskiem polskim objęły takie instytucje, jak: Ambasada Republiki Francji w Polsce, KRASP, FRSE, Prom, BUWiWM. Polska na tej cyklicznej i prestiżowej imprezie promocyjnej reprezentowana była po raz pierwszy. Z perspektywy polskiej, rynek edukacyjny we Francji jest trudny i bardzo specyficzny, wymagający rzetelnego podejścia. Francuska młodzież, podobnie jak młodzież brytyjska, niechętnie odbywa pełne studia poza granicami kraju. Jest za to niezwykle mobilna w zakresie krótkich

W październiku br. dyrektor dr Piotr Buła podpisał porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding) Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK z Akademią Ekonomiczną w Kiszyniowie (Mołdawia) Współpraca ma się odbywać w zakresie rozwoju oferty edukacyjnej dla słuchaczy studiów podyplomowych i MBA. Strony porozumienia będą wymieniać między sobą informacje dotyczące działalności w zakresie nauczania i badań w dziedzinach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Będą promować wspólne projekty, wymieniać informacje oraz uczestniczyć w konferencjach, warsztatach, kursach i wyjazdach szkoleniowych.

26

Finał drugiej edycji studiów „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” W piątek 14 października br. w Sali Senackiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyło się uroczyste rozdanie świadectw i dyplomów drugiej edycji studiów „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”, dofinansowywanych ze środków Narodowego Banku Polskiego. Podczas uroczystości obecni byli m.in. Jolanta Calik-Bączkowska – dyrektor Oddziału NBP w Krakowie, dr Piotr Buła – dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK, dr Konrad Grabiński – kierownik studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”, dr Marta Wajda-Lichy – wykładowca w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK. Projekt „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” adresowany jest do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich posiadających dyplom z zakresu nauk ekonomicznych, studentów ostatnich lat studiów magisterskich (nauk ekonomicznych) oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego i nauczycieli szkół ekonomicznych (mających wykształcenie magisterskie ekonomiczne). Główny cel projektu to upowszechnienie wiedzy i zapoznanie słuchaczy z tematyką historii i funkcjonowania strefy euro, zaprezentowanie korzyści i kosztów związanych z przystąpieniem do strefy euro. Poruszane są również zagadnienia związane z terminem i warunkami akcesji polskiej gospodarki do obszaru euro. Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!

wymian edukacyjnych. Na podstawie obserwacji gości targów nasuwają się wnioski, iż możemy liczyć na pozyskanie młodzieży pochodzącej z polskich rodzin, osób studiujących języki słowiańskie oraz młodych ludzi wiążących swoją karierę biznesową z krajami Europy centralnej i wschodniej. Bardzo dobrym rozwiązaniem dla rynku polsko-francuskiego wydaje się być zintensyfikowanie krótkich programów wymiany przeznaczonych dla małych grup. Takie dziania to szansa na doprecyzowanie ciekawych profili odbiorców, dopracowanie adekwatnych do ich potrzeb kierunków oferty i dokonanie rzetelnego wyboru dalszej drogi współpracy w tym zakresie. Głównym wydarzeniem towarzyszącym targom była konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Open Europa. Patronat nad wydarzeniem objął Ambasador Polski we Francji Tomasz Orłowski. Spotkanie odbyło się w Bibliotece Polskiej w Paryżu, co znacznie podniosło prestiż przedsięwzięcia. Strona polska prowadziła panele tematyczne o zasadności studiowania w Polsce, mobilności studentów i pracowników uczelni wyższych. Strona francuska poddała temat współpracy polsko-francuskiej w zakresie podwójnych dyplomów. Z punktu widzenia interesu Uczelni panel proponowany przez gospodarzy był wyjątkowo inspirujący, gdyż: ÎÎ wyznaczono kierunki rozwoju współpracy uniwersyteckiej od koncepcji projektu do podpisania umowy; ÎÎ określono procedury certyfikacji znajomości języka polskiego jako języka obcego;

ÎÎ przedstawiono podstawy prawne niezbędne w przypadku podpisywania podwójnych dyplomów; ÎÎ zaprezentowano przewodnik polsko-francuskich podwójnych dyplomów, wydany przez Ambasadę Francuską w Polsce. W wyniku przeprowadzonych spotkań i rozmów wyciągnięto wnioski, które zostaną przedstawione władzom Uczelni. W Paryżu zawężona i doprecyzowana została grupa odbiorców proponowanych przez nas studiów i programów. Sylwia Rutkowska z BPZ nawiązała w tym celu ścisły kontakt z osobą koordynującą sekcje polskie w liceach francuskich, która pomoże w popularyzacji w grupie docelowej idei podwójnych dyplomów i możliwości odbycia przynajmniej części studiów w Krakowie. Oprac. BPZ

www.uek.krakow.pl

Integracja i nauka – wyjazd słuchaczy KSB UEK Pod koniec listopada słuchacze Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK mogli zdobywać szczyty naukowe oraz podziwiać niezwykłe krajobrazy przyprószonej śniegiem góry Wierchomli oraz rwącego nurtu Popradu. Wyjazd szkoleniowo-integracyjny studentów z grupy Executive MBA XVII i International MBA VI do Muszyny to niesamowita przygoda oraz czas wymiany doświadczeń świata nauki i biznesu. Studenci z Executive MBA pierwszy dzień szkolenia rozpoczęli od psychologicznych rozmów handlowych oraz najczęstszych błędów popełnianych przy stole rozmów. Poprzez efektywne słuchanie siebie nawzajem, uczestnicy w czasie treningu rozwijali umiejętności przekonywującej argumentacji oraz uczyli się efektywnej postawy asertywnej niezbędnej w życiu każdego menedżera. Na koniec prowadzący wskazał trudne sytuacje

biznesowe, podczas których partnerzy w rozmowach stosują różnorodne negatywne techniki, takie jak manipulacja, impulsywność czy nawet agresja. Wykładowca zdradził również, w jaki sposób można sobie z nimi poradzić i wykorzystać na swoją korzyść. W tym samym czasie grupa z International MBA odkrywała tajniki pracy w grupie i organizacji idealnej drużyny, która potrafi sprostać wszystkim „smart celom”. Odkrywali swoje umiejętności w porozumiewaniu się gestykulacją, mimiką i posturą – elementami niewerbalnej komunikacji, której wpływu na przebieg rozmowy często się nie docenia. Poprzez wyrażenie swoich uczuć i poznawanie wzajemnych umiejętności i talentów uczestnicy stworzyli zintegrowaną grupę, której wspólną wartością była chęć poszerzenia swoich zdolności menedżerskich w zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Osiągnięcie prawdziwego „team spirit” było uwieńczeniem całodniowego, interaktywnego szkolenia. Wieczorem podczas uroczystej kolacji wszyscy rozmawiali o doświadczeniach i wiedzy pozyskanej w tym dniu, a także relacjach nawiązanych w czasie zajęć integracyjnych. Kolejny dzień upłynął na podsumowaniach i końcowych wyjaśnieniach, wspólnych zdjęciach i bezpiecznym powrocie do Krakowa.

Alina Tlałka-Janoszek Krakowska Szkoła Biznesu UEK

27


ROZMOWY Z ABSOLWENTAMI

ROZMOWY Z ABSOLWENTAMI

rozkazywał, próbował wpływać na moje życie. Chciałem żyć po swojemu, robiłem to, do czego byłem przekonany. Tak jest też teraz – ogromnie szanuję prywatność moich liderów, nie wymagam, żeby mnie powielali. Byłem jednak aktywny. Z grupą znajomych z Krakowa i Podkarpacia aktywnie spędzaliśmy czas, spotykaliśmy się, graliśmy w tenisa. To były przepiękne czasy!

Recepta na sukces

Gdzie stawiał Pan pierwsze kroki jako przedsiębiorca?

Adama Górala

O wyborze mojej drogi zawodowej zdecydowała potrzeba niezależności. Można powiedzieć, że aspiracje do bycia liderem miałem zawsze. W szkole średniej byłem przewodniczącym szkoły... Przełomowym momentem było stypendium naukowe w USA, na które pojechałem w 1986 roku. Pobyt na uniwersytecie Penn State w Pensylwanii był dla mnie ważnym do-

– prezesa Zarządu Asseco Poland SA i współtwórcy Grupy Asseco

Zdecydowanie bardzo pozytywnie! Większość rzeczy, które tam robiłem, później ogromnie mi się przydała. Miałem szczęście, że jako młody człowiek wybrałem ten kierunek, szczególnie że decyzję tę podjąłem w czasie tamtego systemu. Ogromny wpływ na mnie miał także prof. Kazimierz Zając, u którego pisałem pracę doktorską, obronioną w 1984 r. Obydwaj żyliśmy w systemie, którego nie akceptowaliśmy.

28

Pochodzi Pan z Podkarpacia. Jak to się stało, że pojawił się Pan na Akademii Ekonomicznej w Krakowie? Pochodzę z Rzeszowa, tam się urodziłem. Wybierając studia, zdecydowałem się razem ze swoim przyjacielem na matematykę na UJ. Po 2 miesiącach matematyka przestała nam się podobać – obydwaj uświadomiliśmy sobie, że te studia nas nie rozwiną, że teoria matematyki będzie tak oderwana od rzeczywistości, że nie będziemy mogli z tego żyć... Poszliśmy na Akademię Ekonomiczną. Mieliśmy szczęście poznać prof. Kazimierza Zająca. Tak nas polubił, że w ciągu dwóch dni przenieśliśmy się na Cybernetykę ekonomiczną i informatykę. To był bardzo dobry wybór.

W Pana życiorysie zawodowym można dostrzec także kilkuletni związek z uczelnią wyższą… Tak, w roku 1979 podjąłem pracę nauczyciela akademickiego w rzeszowskiej filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Praca na uczelni była kapitalną ucieczką od głupoty systemu. Klasyczny ekonomista musiał pisać o wyższości systemu socjalistycznego nad kapitalistycznym, ale my, statystycy, ekonometrycy, informatycy, dzięki uczelniom mieliśmy dostęp, choć z opóźnieniem, do literatury zagranicznej, byliśmy tolerowani przez tamte władze, bo nie rozumiały tego, co robiliśmy. Uczelnia była w tamtych czasach chyba najlepszym miejscem dla osób niegodzących się z systemem.

„Moją misją jest stworzenie wiarygodnej i rentownej globalnej firmy informatycznej dostarczającej wysokiej jakości oprogramowanie i usługi”

Adam Góral – absolwent Cybernetyki ekonomicznej i matematyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, prezes Zarządu Asseco Poland SA i współtwórca Grupy Asseco, jednego z 10 największych producentów oprogramowania w Europie. W ciągu kilkunastu lat zbudował międzynarodową grupę kapitałową, która zatrudnia ponad 14 tys. osób, z czego ponad 5 tys. pracuje w Polsce. Jej spółki obecnie znajdują się w Izraelu, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii oraz w Indiach. Dzięki konsekwentnie realizowanej wizji Adama Górala Asseco jest dziś największą giełdową spółką IT w Polsce.

W 1975 r. ukończył Pan na Akademii Ekonomicznej w Krakowie kierunek Cybernetyka ekonomiczna i matematyka. Jak Pan ocenia wpływ uczelni i wszystkich doświadczeń, które Pan z niej wyniósł, na Pana późniejsze sukcesy?

jącą się w produkcji keczupu. W 1991 r. przy tej firmie stworzyłem biuro komputerowe, które dało początek spółce Comp Rzeszów (w 2004 roku przemianowanej na Asseco Poland SA).

świadczeniem. Wbrew powszechnym opiniom, dysponowaliśmy w Polsce wcale nie gorszym sprzętem komputerowym. Prawdziwe odkrycie stanowiło dla mnie bogactwo baz danych oraz łatwy do nich dostęp. Wszystkie nowe i ważne prace naukowe były wprowadzane do systemu, który można było przeszukiwać w podobny sposób, jak dziś zasoby Internetu. Zrozumiałem, jak wielki wpływ ma to na badania naukowe. Wcześniej, pracując w Polsce, nigdy do końca nie wiedziałem, czy nie tracę czasu pracując nad czymś, co inni już dawno wymyślili. Właśnie w USA przewartościowałem swoje spojrzenie na życie i postanowiłem spróbować sił w biznesie. Po powrocie do kraju w roku 1988 razem z bratem założyłem spółkę Jazcoop, specjalizu-

Muszę podkreślić, że kariera naukowa i osoba profesora Kazimierza Zająca przygotowały mnie do pracy w biznesie. Bez nich nie byłoby ani mojej kariery, ani dzisiejszego Asseco.

Jakie są źródła sukcesu Pana i firmy Asseco? Wystarczyły wykształcenie i wizja? Na początku główną motywacją był cel finansowy. To był przełom lat 1989/1990. Zarabialiśmy 20$, ciężko nam było wydać dolara na bagietkę. Wierzyłem, że jak będziemy robić coś potrzebnego, uda się zbudować i rozwinąć firmę. Na pewno pomogło mi też moje zaangażowanie w Polsko-Amerykański Projekt Budowy

Instytutów Przedsiębiorczości w Polsce, realizowany w latach 1991–1993. Od początku miałem szczęście dokonywania dobrych wyborów, także podczas budowania zespołu. Otoczyłem się ludźmi nieprzeciętnymi, z których każdy chciał się uczyć, każdy wierzył również w to, że się da, że Polak potrafi. Wówczas zrozumiałem, co jest wadą przeciętnego Polaka. Przed każdym zadaniem Polak tłumaczy, dlaczego się nie da czegoś zrobić, Amerykanin koncentruje swą uwagę na tym, co zrobić, by się udało... Ani Gates, ani Edison nie skończyli studiów… ale wykształcenie z pewnością jest także potrzebne. Wiedza o zarządzaniu przydała się zwłaszcza wtedy, gdy organizacja rosła i trzeba było zainwestować w jej rozwój. Pomogła cierpliwość, intuicyjne wyczucie rynku i odwaga w podejmowaniu decyzji, kreowaniu strategii rozwoju, wizjonerstwo. W biznesie potrzebna jest pewna doza szaleństwa. Czasem cele, które wydają się niemożliwe, pięknie nas motywują i windują firmę. Większość profesorów to ludzie o niezwykłej inteligencji, ludzie bardzo oczytani, którzy z punktu widzenia teoretycznego są lepiej przygotowani niż większość przedsiębiorców. Wykształcenie to nie jest dyplom, to nie certyfikat. Można skończyć studia i nie być wykształconym. Wykształcenie to wiedza. Nie mam wątpliwości, że mnie wykształcenie bardzo pomogło zrozumieć konieczność dalszych wzrostów. Jestem przekonany, że gdybym nie zdobył wykształcenia, gdybym nie uczestniczył w ww. polsko-amerykańskim projekcie, nie udałoby mi się upgrade’ować swoich wizji biznesowych. W drodze do sukcesu potrzebna była też pokora – pogodzenie się lidera z tym, że musi się otaczać ludźmi w jakichś dziedzinach lepszymi od siebie. Sukces odnosi tylko team, którego członkowie uzupełniają się świadomością i wiedzą.

Rozmawiał: Łukasz Salwarowski – dyrektor Kancelarii Rektora UEK

Jest Pan przedsiębiorcą. Czy jako student wykazywał Pan cechy przywódcze? Udzielał się Pan w jakichś kołach naukowych, organizacjach studenckich? W 1977 roku pojechałem z AIESEC do Danii na praktykę dwumiesięczną, ale już w następnym roku pozbawiono mnie tej możliwości, ponieważ nie należałem do Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Mimo że miałem dobre oceny, odebrano mi tak dużo punktów za poprzedni wyjazd, że zostałem wyeliminowany z możliwości ponownego. Ogromnie to przeżyłem! W „odwecie” sam zorganizowałem sobie wyjazd do Austrii. Nie byłem członkiem żadnej z organizacji, które Pan wymienia, gdyż już wtedy broniłem swej niezależności. Nie lubiłem, gdy ktoś mi

www.uek.krakow.pl

Asseco Poland SA jest największą spółką informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Stała się również istotnym graczem na europejskim rynku producentów oprogramowania. Grupa Asseco znalazła się w pierwszej dziesiątce w rankingu „TOP100 European Software Vendors” (opublikowanym przez Truffle Capital w 2010 roku). Asseco Poland SA specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania i jako największy software house z polskim kapitałem skutecznie konkuruje z liderami rynku światowego. Jako jedna z nielicznych firm w Polsce buduje i wdraża scentralizowane, kompleksowe systemy infor-

matyczne dla sektora bankowego (korzysta z nich ponad połowa banków działających w naszym kraju). Spółka posiada również zaawansowane rozwiązania dla instytucji ubezpieczeniowych, wdrożone w największych firmach tego sektora oraz dedykowane systemy dla administracji publicznej, zbudowane m.in. dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy MSWiA. Oferta spółki skierowana jest również do branży energetycznej, telekomunikacji, służby zdrowia, samorządów lokalnych, rolnictwa i służb mundurowych oraz organizacji i instytucji międzynarodowych, takich jak NATO czy UE.

29


MEDIA

MEDIA

Uczelnia w serwisach społecznościowych

Łączna liczba wyświetleńfilmów filmów nt.nt. UEKUEK w serwisie YouTubeYouTube Łączna liczba wyświetleń w serwisie 32920 30000 25000 20000

W

także nowa wersja NaszejKlasy – NK.pl (11,6 mln). Każdy z nich stał się znakomitym kanałem kontaktu zarówno z kandydatami, studentami, jak i absolwentami szkół wyższych. W porównaniu z uczelniami krakowskimi, ekonomicznymi oraz najlepszymi polskimi szkołami wyższymi – UEK wypada na tej płaszczyźnie jako jedna z najlepszych w Polsce.

ciągu ostatnich dwóch lat niemal każda większa uczelnia wyższa w Polsce doceniła szanse i możliwości, jakie niesie ze sobą prowadzenie oficjalnych kont w serwisach społecznościowych. Mimo ogromnego zainteresowania, które w Polsce od trzech lat towarzyszy amerykańskim serwisom YouTube (12,5 mln polskich użytkowników we wrześniu 2011) oraz Facebook (11,7 mln), bardzo dobre wyniki odnotowuje

15000

12678

10000 5000

Łukasz Salwarowski – dyrektor Kancelarii Rektora UEK Piotr Bednarski – Sekcja Prasowa Kancelarii Rektora UEK

1407

0

grudzień 2009

Liczba fanów na profilach uczelni ekonomicznych w serwisie Liczba fanów na profilach uczelniFacebook ekonomicznych w serwisie Facebook 6846

7000

6459

grudzień 2010

Rankingnajczęściej najczęściejoglądanych oglądanychfilmów filmówna naprofilu profilu UEK UEKwwserwisie serwisieYouTube YouTube Ranking

8110

8000

7301

7000

6000

6410 6000

5008

5000

4623

4000

5000

3643

4000

3000

3000

2000

2000

1000

1000

0

0

UE Katowice

UE Wrocław

UE Poznań

9674 8565 7952

8000

5000 4000

4203

4623

4772

5008

5126

5433

5570

5580

1101

1108

Piknik UEK, Dopinguj czerwiec 2009 drużynę siatkarek UEK

1379

1291

Wampiriada NZS UEK, jesień 2010

Dzień Otwarty UEK, wiosna 2011

Droga do Kariery, trailer

Droga do Kariery

Lip Dub NZS UEK

Liczba znajomych na oficjalnych profilach uczelni wyższych w serwisie NK.pl

9000

6459

II Krakowskie Dni Integracji

Ranking POPULARNOŚCI UCZELNI WYŻSZYCH W SERWISIE NK.PL

10000

Liczba fanów na profilach uczelni wyższych w serwisie Facebook

7000

1006

1000

Inauguracja 86 roku akademickiego

UEK

SGH

Liczba fanów na profilach uczelni wyższych w serwisie Facebook

6000

grudzień 2011

6493

6846

5639

9254

9000 8000 7000 6000

5108

5000 4000

3000

3464

3930

4237

3000

2000

2000

1989

2323

1000

1000 0

0 PWST-E w Jarosławiu

30

www.uek.krakow.pl

Krakowska WSPZ

Politechnika Opolska

WSB w Dąbrowie Górniczej

Politechnika Śląska

WSZOP Katowice

UEK

31


MEDIA

MEDIA

Uczelnia w mediach Koniec roku obfitował w wiele wydarzeń, często na stałe wpisanych już w kalendarz uczelniany. I w tym przedświątecznym okresie udało nam się zwrócić na siebie uwagę nie tylko lokalnych mediów. Głośno było m.in. o IX Krakowskim Festiwalu Górskim, Tygodniu Przedsiębiorczości, Wampiriadze, Dniach Jana Pawła II oraz I Międzynarodowym Dniu Studenta. Media, szczególnie rozgłośnie radiowe, zainteresowane były także konferencjami: VIII Ogólnopolską Konferencją Naukową pt. „Fenomen pomocy w życiu społeczno-gospodarczym”, organizowaną przez Katedrę Filozofii UEK, debatą rektorską pt. „Inflacja rzeczywista a inflacja postrzegana. Problemy inflacyjne w spowalniającej gospodarce”, organizowaną przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich oraz NBP, a także jubileuszem 90. rocznicy założenia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie oraz 65-lecia Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie. Przy nieco mniejszej niż w maju i październiku liczbie organizowanych na Uczelni przedsięwzięć oraz znakomitej passie naszych siatkarek to właśnie drużyna Armatury Eliteski AZS UEK w największym stopniu przyciągnęła uwagę mediów. Dzięki zajęciu 3. miejsca po I rundzie rozgrywek I ligi oraz awansowi do IV rundy Pucharu Polski stały się najlepszym pretekstem medialnym w ostatnich tygodniach.

32

Dziękujemy naszym pracownikom naukowym, prof. Janowi Czekajowi oraz prof. Jerzemu Hausnerowi, za reprezentowanie Uczelni na łamach ogólnopolskich mediów.

UEK kuźnią prezesów polskich firm Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zajął 5. miejsce w Polsce i 2. w Krakowie w prestiżowym rankingu pt. „Kuźnia prezesów”, opublikowanym 25 listopada 2011 r. przez dziennik „Rzeczpospolita”. W przeprowadzanym corocznie badaniu analitycy „Rzeczpospolitej” sprawdzają, jakie uczelnie ukończyli prezesi największych firm działających na terenie naszego kraju. Z opublikowanego rankingu wynika, że 5,1% z nich to absolwenci UEK. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zanotował także największy progres (+3,4). W roku 2008 współczynnik prezesów będących absolwentami naszej Uczelni wynosił 1,7%, co plasowało UEK na 17. miejscu w Polsce i 3. w Krakowie. Rok później już 3,0% absolwentów UEK zajmowało najwyższe stanowiska w największych polskich firmach. Wtedy też UEK został sklasyfikowany na 9. miejscu w Polsce (ex aequo z UE we Wrocławiu i Politechniką Łódzką) i 2. w Krakowie. W roku 2010 współczynnik prezesów będących absolwentami UEK po raz kolejny wzrósł, osiągając poziom 3,3%, co dało nam także 9. miejsce w Polsce i 2. w Krakowie. Łukasz Salwarowski – dyrektor Kancelarii Rektora UEK Piotr Bednarski – Sekcja Prasowa Kancelarii Rektora UEK

www.uek.krakow.pl

33


Nr 2

PROMOCJA

16 grudnia w Gorlicach prof. Roman Niestrój – rektor UEK, popisał umowę o współpracy z powiatem gorlickim oraz najbardziej aktywnymi gminami powiatu: Gorlicami, Bieczem, Bobową i Sękową. Współpraca będzie obejmować wzajemną promocję oraz takie inicjatywy, jak: praktyki, staże i wyjazdy badawcze dla studentów na terenie powiatu, wsparcie naukowe ze strony Uniwersytetu dla stworzenia strategii rozwoju regionu, stref ekonomicznych oraz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie podpisali uroczyście: Mirosław Wędrychowicz – starosta powiatu gorlickiego, Witold Kochan – burmistrz Gorlic, Urszula Niemiec – burmistrz Biecza, Wacław Ligęza – burmistrz Bobowej, Małgorzata Małuch – wójt gminy Sękowa. W siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach odbyła się również konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli lokalnych mediów: Regionalnej Telewizji Gorlice, telewizji Gorlice TV, „Gazety Gorlickiej”, portali internetowych Halo Gorlice i Gorlice 24 oraz Polskiego Radia Kraków. Wyjazd do Gorlic, zainicjowany przez dr. Leszka Strzembickiego, zaowocował także podpisaniem porozumienia o współpracy z kolejną szkołą ponadgimnazjalną. Do dotychczasowych około 30 szkół, z którymi Uczelnia współpracuje w ramach programu „Szkoła partnerska UEK”, dołączył Zespół Szkół Ekonomicz-

34

nych w Gorlicach. Porozumienie, podpisane przez prof. Romana Niestroja – rektora UEK oraz mgr Grażynę Pabis-Mazur – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorlicach, zakłada m.in.: podjęcie współpracy w zakresie podnoszenia jakości procesu nauczania, przybliżanie uczniom szkoły oferty dydaktycznej Uniwersytetu, wspieranie szkoły w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, wzajemną promocję oraz realizowanie innych form współpracy. Podczas uroczystości uczniowie zespołu szkół zaprezentowali program artystyczny, przygotowany na tę okazję pod kuratelą wicedyrektor szkoły, Stanisławy Baliszewskiej. Robert Pierz, uczeń klasy IV Technikum Ekonomicznego, wykonał utwór Glenna Madeirosa „Nothing's gonna change my love for you” w wersji instrumentalnej na saksofon. Zebrani wysłuchali także recytacji uczniów klasy IV ZSE, członków kółka teatralno-recytatorskiego, wielokrotnych laureatów konkursów recytatorskich:

Uroczyste podpisanie umowy; na zdjęciu od lewej: Małgorzata Małuch – wójt gminy Sękowa, Wacław Ligęza – burmistrz Bobowej, Mirosław Wędrychowicz – starosta powiatu gorlickiego, prof. Roman Niestrój – rektor UEK, Witold Kochan – burmistrz Gorlic, Urszula Niemiec – burmistrz Biecza.

Łukasza Kalisza („Fortepian Szopena” C.K. Norwida), Sabiny Partyki (fragm. poematu J. Słowackiego „W Szwajcarii”) oraz Anny Grygowicz (fragm. poematu J. Słowackiego „Beniowski”). Nie mniejszą atrakcją uroczystości był występ uczennic Technikum Agrobiznesu, sióstr Alicji i Izabeli Durlak, które w tradycyjnych łemkowskich strojach wykonały w języku łemkowskim piosenkę „W zielenym haju”. Podczas spotkania uczennica klasy II Technikum Obsługi Turystycznej, Sabina Więcek, laureatka konkursów muzycznych, wykonała utwór B.King „Stand by me”. Uroczystość zakończył występ Roberta Pierza, który wykonał utwór Steviego Wondera „Isn't she lovely” w wersji instrumentalnej na saksofon.

Uroczyste podpisanie porozumienia z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Gorlicach. Na zdjęciu od lewej: mgr Grażyna Pabis-Mazur – dyrektor Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach, prof. Roman Niestrój – rektor UEK. www.uek.krakow.pl

Powiat gorlicki partnerem UEK

Uniwersytety dziecięce – budowanie lepszej przyszłości

Pierwszy uniwersytet dla dzieci, Kinder-Uni, powstał w 2002 roku w Tybindze. Zasadą było stworzenie dzieciom w wieku od 7 do 12 lat możliwości poszukiwania odpowiedzi na interesujące ich pytania. Ten nowy kierunek działania uniwersytetu zyskał znaczące poparcie, zarówno wśród wykładowców, jak i społecznego otoczenia. Wielką wartością tego projektu było (i jest) odkrywanie nowych pytań i pól zainteresowań młodych studentów, odpowiadanie na niełatwe wyzwania, jakim są niespodziewane i trudne pytania zaskakujące „poważnych” profesorów i wymagające poszukiwania nowych formuł dydaktyki. Doświadczenia wypracowane na uniwersytecie dla dzieci wykładowcy przenoszą na inne obszary swoich działań dydaktycznych, wzbogacając w ten sposób prezentacje rozmaitych zagadnień. Prowadzenie takiego uniwersytetu staje się swego rodzaju modą wśród wyższych uczelni w wielu krajach świata, także i w Polsce. Pierwszy w Polsce Uniwersytet Dzieci, realizowany przez Fundację PAIDEIA, rozpoczął działalność w 2007 roku, obecnie działa w wielu miastach. Jednak w ciągu kilku lat powstało wiele innych instytucji tego rodzaju w różnych miastach zarówno w większych (więcej), jak i mniejszych, w sumie, według szacunków, jest ich aktualnie ok. 150. Niektóre z nich są wyspecjalizowane, jak na przykład Dziecięcy Uniwersytet Ekonomiczny działający przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, inne mają charakter bardziej uniwersalny, na przykład jak nasz Uniwersytet Dziecięcy UEK. Od 2008 roku działa EUCU.NET – Europejska Sieć Uniwersytetów Dziecięcych z siedzibą w Wiedniu. Strategicznym celem

EUCU.NET jest konsolidacja już istniejących uniwersytetów dziecięcych w Europie oraz wspieranie ich dalszego rozwoju. Misją EUCU.NET jest przyczynianie się do wzrostu wrażliwości i ciekawości poznawczej dzieci i młodych ludzi. Pomimo różnorodnych form, jakie przyjmują uniwersytety dla dzieci, można w ich działaniu wyodrębnić wiele wspólnych celów:  r ozbudzanie ciekawości świata u dzieci oraz przyzwyczajenie do krytycznego myślenia;  zaznajamianie dzieci z ideą uniwersytetu oraz światem akademickim, a także ukazywanie roli tych instytucji w rozwoju społecznym;

 pokazywanie uczelniom, w jaki sposób mogą być bardziej otwarte i bardziej odpowiadać na potrzeby poznawcze młodych ludzi;  umożliwianie spotkania dzieci z pracownikami akademickimi, z przestrzenią uniwersytecką, poznawania innych sposobów przekazywania wiedzy;  zaznajamianie dzieci z różnymi dziedzinami nauki, a także ze zróżnicowanymi metodami i narzędziami badawczymi;  przedstawianie dzieciom rozmaitych szans edukacyjnych, ułatwienie rozeznania we własnych zainteresowaniach i możliwościach1. Wśród zadań uniwersytetów dla dzieci można wskazać dostarczanie inspiracji i zachęty dla własnych poszukiwań, stwarzanie atmosfery sprzyjającej wykraczaniu poza codzienność szkolną, zainteresowanie coraz to nowymi obszarami nauki i przypominanie, że odkrywanie świata to fascynująca przygoda i źródło satysfakcji. Z badań przeprowadzonych przez Agnieszkę Grzechnik2 w 2010 roku wśród rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia na dwóch małopolskich uniwersytetach dla dzieci wynikało jednoznacznie, że uczestnictwo dzieci w zajęciach uniwersyteckich przyniosło niemal same korzyści. Najczęściej wska-

1 The EUCU.NET Charter” dostępny na: http://eucu.net/files/The%20EUCU.NET%20Charter1.pdf 2 Agnieszka Grzechnik, absolwentka GAP – autorka pracy licencjackiej napisanej w 2010 roku pod kierunkiem prof. Anny Karwińskiej, zatytułowanej: „Projekty edukacyjne. Uniwersytety Dzieci – jako narzędzie rozwoju kapitału intelektualnego dzieci i młodzieży. Analiza przypadków. Badania dotyczyły Uniwersytetu Dzieci działającego w Krakowie, prowadzonego przez Fundację PAIDEIA oraz Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci z siedzibą w Trzebini)


Uniwersytet dziecięcy

zywanym skutkiem był wzrost kreatywności i rozwój wyobraźni, poszerzanie zainteresowań. Szczególnie ważnym skutkiem wydaje się wzrost samodzielności w poszukiwaniu informacji potrzebnych do zajęć szkolnych. Wśród tych spodziewanych korzyści „długoterminowych” warto wskazać następujące:  rozwój kreatywności i wyobraźni,  umiejętność współpracy z innymi,  formułowanie wysokich oczekiwań w stosunku do systemu edukacji,  lepsze oceny w szkole,  wzrost udziału w akcjach społecznych,  uwrażliwienie na potrzeby innych. Inna część badań poświęcona była percepcji uniwersytetu, ujawnieniu jego dobrych i słabych stron. Od razu warto wskazać, że rodzice raczej wskazywali dobre strony, a uwagi krytyczne dotyczyły raczej kwestii formalnych (jak czas trwania wykładu, sposób prowadzenia zapisów, wielkość grupy utrudniająca aktywność), wysokości opłat, pewnego ograniczenia oferty. Znacznie dłuższa, bardziej rozbudowana była lista zalet uniwersytetu. Obejmowała ona przede wszystkim dostarczenie wiedzy i rozwój intelektualny – ze względu na to, że tematyka zajęć obejmowała wiele dziedzin nauki, często nieobecnych w programie szkolnym. Dzięki temu dzieci miały możliwość poznawania zupełnie nowych obszarów, często im nieznanych. Stwarzało to możliwości poszerzania ich horyzontów myślowych, prowokowało do zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Zajęcia uniwersytetu uznali rodzice za ciekawą alternatywę dla oglądania telewizji, gier komputerowych itp. Pozwalają one na nawiązywanie kontaktów koleżeńskich z dziećmi z innych szkół, poszerza się więc krąg kontaktów społecznych. Zaletą podkreślaną przez respondentów był kontakt ze środowiskiem akademickim, często z postaciami wybitnymi, znanymi z mediów, poznawanie funkcjonowania uniwersytetu jako instytucji. Kolejną dodatnią cechą była ciekawa strona internetowa dostosowana do możliwości młodych użytkowników. W przypadku uniwersytetu krakowskiego, który prowadzi także zajęcia warsztatowe – rodzice zauważyli zmianę w sposobie komunikowania się dzieci, ich większą śmiałość, umiejętność zadawania pytań i słuchania. Uczestnicy obu uniwersytetów byli podobnie zafascynowani wiedzą i możliwościami dokonywania „odkryć”. Warto podkreślić, że rodzice zauważyli także rozwijanie się bardziej twórczego, aktywnego korzystania z Internetu. Uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu wspomagało rozwijanie pożądanych zachowań społecznych. Przede wszystkim dzieci uczyły się współpracować ze sobą, dyskutować, realizować wspólnie rozmaite

36

Uniwersytet dziecięcy

przedsięwzięcia. Ponadto korzystny wpływ miał kontakt z sektorem pozarządowym, z pracą wolontariuszy – to przyczyniało się do odkrywania pojęcia „społeczeństwo obywatelskie”. Jak wynika z badań, zarówno dzieci, jak i rodzice mają świadomość, że szkoła nie jest jedynym źródłem wiedzy. Dlatego też wspólnie poszukują innych źródeł zdobywania jej i poszerzania doświadczeń. W dniach 28–30 listopada 2011 roku odbyła się w Ankarze, stolicy Turcji, konferencja poświęcona Uniwersytetom Dziecięcym, zwłaszcza ich roli w dynamicznie zmieniającym się świecie. Wybór miejsca konferencji nie był przypadkowy. Choć w Turcji uniwersytety dla dzieci są stosunkowo nową dziedziną (jest ich na razie kilka), to jednocześnie są one pod szczególną opieką jako instytucje tworzące lepszą przyszłość. Ich zadaniem jest zwłaszcza rozwijanie i podtrzymywanie tej, jak mówi profesor Tülin Sağlam3, wspaniałej umiejętności posługiwania się setkami 3 K oordynator Uniwersytetu Dziecięcego Uniwersytetu w Ankarze

języków, jaką mają dzieci, umiejętności pozwalającej rozumieć nie tylko nasz świat, ale także wszystkie inne światy. Przedmiotem rozważań w trakcie konferencji „From Providence to Evidence” była nie tylko prezentacja rozmaitych działań podejmowanych przez uniwersytety w wielu krajach europejskich (i nie tylko), ale także dyskusja nad możliwościami oceny efektów ich działania. Tego dotyczył także prezentowany przeze mnie referat „Attention! Children are watching”, poświęcony możliwościom wykorzystania rysunków dzieci do analizy ich wizji świata, sposobu myślenia i oceniania otaczającej rzeczywistości. Do prezentacji wykorzystane zostały także rysunki zebrane po zajęciach Uniwersytetu Dziecięcego UEK. Chciałabym w tym miejscu bardzo podziękować wszystkim naszym studentom, którzy przygotowali rysunki po wykładach: „Czy psychologia to nauka o psach?” oraz „Ja – ty – my. Jak działa społeczeństwo?”. Anna Karwińska, – pełnomocnik Rektora ds. Uniwersytetu Dziecięcego

Dlaczego Uniwersytet Dziecięcy?

M

yślę, że Uniwersytet Dziecięcy przedstawia naukę od ciekawej strony. Nie zanudza, a stara się pobudzić ciekawość i zainteresowanie danym tematem. Do szkoły człowiek chodzi, żeby się nauczyć rzeczy, które go niekoniecznie ciekawią. Natomiast na uniwersytet idzie, żeby się dowiedzieć więcej o konkretnej dziedzinie. Wtedy uczy się rzeczy dla niego interesujących i może zobaczyć, czym mógłby się zajmować w przyszłości. Dziecko pragnie poznać i zrozumieć świat, często szkoła nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom młodego człowieka. Dlatego szuka on czegoś, co mu w tym pomoże. Uniwersytet Dziecięcy jest w stanie mu w tym pomóc. Pokazuje, że nauka nie musi być nudna, a pomagają w tym wykładowcy i specjaliści. Dziecko już od szóstego roku życia może uczęszczać na tę uczelnie. Dzięki temu już od najmłodszych lat może poznawać ciekawą stronę świata.

Myślę, że każde dziecko idące na Uniwersytet Dziecięcy oczekuje odmiany od codziennego nauczania. Oczekuje czegoś niezwykłego, czegoś, czego nie doświadcza na zwykłych szkolnych lekcjach. Oczekuje, że wykładowca naprawdę zainteresuje go daną dziedziną nauki. Uważam, że to bardzo ciekawa sprawa i bardzo się cieszę, że coś takiego powstało. Agnieszka Cieniawa – studentka Uniwersytetu Dziecięcego UEK

rys. Szymon Klama

www.uek.krakow.pl

Czy psychologia to nauka o psach?

Studenci Uniwersytetu Dziecięcego UEK już wiedzą, że psychologia to nie nauka o psach, ale o człowieku oraz jego umyśle i zachowaniu. Nazwa psychologia pochodzi od dwóch greckich wyrazów: psyche (dusza) i logos (myśl). Głównym obszarem zainteresowań psychologii są mechanizmy rządzące psychiką i zachowaniem człowieka oraz ich wpływ na relacje z innymi ludźmi. Psychologia próbuje zatem odpowiedzieć między innymi na następujące pytania: co wpływa na nasze zachowanie? Dlaczego niektórzy mają lepszą pamięć niż inni? Co to jest inteligencja? Takich pytań nurtujących psychologów jest oczywiście znacznie więcej. Psychologia uczy nas również rozumienia innych oraz wyjaśnia, dlaczego niektórych lubimy bardziej, a niektórych mniej, a także od czego to zależy. Część psychologii, zwana neuropsychologią, zajmuje się procesami zachodzącymi w naszym mózgu i jego funkcjonowaniem. Dzięki temu wiemy, która część kory mózgowej jest odpowiedzialna za pamięć! To bardzo fascynujące zagadnienie, ale też bardzo trudne. Psycholog po ukończeniu studiów na uniwersytecie może wybrać, w jakim miejscu chciałby pracować. Na absolwentów psychologii czekają miejsca pracy w szpitalach, ośrodkach pomocy społecznej, poradniach psychologicznych, agencjach reklamowych, więzieniach – słowem wszędzie, gdzie ważne jest zrozumienie drugiego człowieka, jego zachowania i intencji. Wielu psychologów pracuje również w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach. Mateusz Mazur, jeden ze studentów Uniwersytetu Dziecięcego, pisząc o głównych zadaniach pracy psychologa, napisał: „psychologowie pomagają osobom niepewnym i zagubionym w rozwiązywaniu ich problemów oraz poprawie ich stanu psychicznego”.

Podczas warsztatów psychologicznych, studenci UD UEK mieli okazję poznać się nawzajem i dowiedzieć się, jaki jest ulubiony kolor lub zainteresowania koleżanek i kolegów z Uniwersytetu. Przy okazji wspólnie odkryliśmy, że zapamiętywanie imion to świetny trening pamięci, podczas którego można wykorzystać wiele pomocnych sztuczek: powtarzać w pamięci wszystkie imiona, zapamiętywać ich kolejność, przypominać sobie przy okazji bohaterów znanych książek i filmów... W psychologii te metody nazywane są mnemotechnikami. W dalszej części zajęć studenci sprawdzili swoją spostrzegawczość oraz kreatywność, a starsi uczestnicy zajęć bez trudu odkryli, która z ich półkul mózgowych jest dominująca i jak to się przejawia! Wspólnie zasta-

nawialiśmy się, czy charakteryzuje nas więcej podobieństw czy różnic, a także od czego to może zależeć. Poprzez zabawę i wspólne odkrywanie praw, jakimi rządzi się psychologia, studenci mogli z łatwością dowiedzieć się, czym zajmuje się ta dziedzina nauki oraz kiedy można skorzystać z pomocy psychologa. Mam nadzieję, że dla niektórych to nie koniec przygody z tą nauką i chętnie w przyszłości dowiedzą się więcej o człowieku i jego umyśle! Katarzyna Sanak

37


Uniwersytet dziecięcy

ABSOLWENCI Z K(L)ASĄ

Kwestionariusz osobowy Pawła Wolnego

Anna Karwińska

ROZMOWY Z PUSZKIEM

O społeczeństwie i społecznych istotach – Czy ty wiesz, że jesteś istą? – zapytał Puszek, wychodząc ze swojego pudełka i starannie wygładzając swoje nieco zmięte, jak co rano, uszka. Popatrzył na mnie badawczo. – I Alicja też – dodał. – Jaką znowu istą? Coś ci się chyba pomyliło, mój drogi! I co to w ogóle znaczy? – Ha! – krzyknął triumfująco Puszek. – Wiedziałem, że ten Wojtek coś kręci! On nam wczoraj wpierał, że jesteśmy istami. Wszyscy! I mama Alicji też! Hmm – pomyślałam – Wojtek, starszy kuzyn Alicji, zaczął właśnie studiować socjologię… – Chyba coś ci się poplątało, Puszku. To bez sensu. – Nic mi się nie poplątało – oburzył się Puszek. – O! I jeszcze powiedział, że te isty są społeczne… – Aaa… społeczne. No to wszystko jasne! Nie ISTY tylko ISTOTY, Puszku. ISTOTY SPOŁECZNE! Rozumiesz? – No, nie rozumiem! I dlatego się pytam. Nie możesz być sobą? Musisz być tą istą czy istotą? I dlaczego społeczną? – Dlatego że… – zaczęłam. – Czekaj… sprawa nie jest taka prosta. To trzeba po kolei. Widzisz, człowiek jest istotą społeczną, dlatego że od samego początku swojego życia ma wokół siebie innych ludzi. Na przykład rodzinę, przyjaciół, kolegów, sąsiadów i tak dalej… – I listonosza – dorzucił Puszek, wielbiciel listów i paczek. – No właśnie. I oni wszyscy są sobie nawzajem potrzebni. Tworzą całość złożoną z mnóstwa części… – Jak puzzle? – zainteresował się Puszek. – Trochę jak puzzle, trochę jak maszyna, ale ta całość społeczna jest bardziej skomplikowana. Każdy człowiek jest przecież inny… – No, mówiłem – jest sobą. – Ale jednocześnie musi się dopasować do innych, współpracować, konkurować, pomagać innym. Inaczej nie przetrwa. – A jak nie potrafi? – dopytywał się Puszek. – Musi się tego wszystkiego uczyć. To się nazywa SOCJALIZACJA. W rodzinie, w szkole, od kolegów, od sąsiadów…. – Z internetu? – Też, oczywiście! – No i jest już tym… społecznym?

38

– Tak. Ale to nie wszystko. Bo widzisz, człowiek jest przez swoje społeczne otoczenie kształtowany… – Tylko przez społeczne? – nerwowo spytał Puszek. – A ja to co? Nie jestem ważny? – Też jesteś ważny, oczywiście. Tylko ty przecież jesteś stworzony przez ludzi, tak jak na przykład zabawki, baśnie, filmy czy teatr. – Coś podobnego – zachwycił się Puszek – jak teatr! Jak baśnie! Tego nie wiedziałem! Super! I ja też kształtuję? To znaczy te istoty… no… społeczne? A jak to się robi? – A to się dzieje na różne sposoby. Żeby społeczeństwo mogło działać, to muszą być jakieś zasady, trzeba je stworzyć, rozpowszechnić, no i skłonić ludzi do ich przestrzegania. No i tu też przydają się książki, komiksy, kreskówki, filmy, zabawki… – I Puszki!

A

kademia Ekonomiczna w Krakowie w czasach mojego studiowania była... miejscem, gdzie ciężko było się dostać, gdzie straszyła mate-

matyka i ekonometria, gdzie zdobywałem wiedzę teoretyczną i próbowałem zastosować ją w praktyce. Każde zajęcia to było wyzwanie. Wydawało mi się, że jestem kimś, kogo nic nie jest w stanie zaskoczyć – przecież równolegle pracowałem jako kierownik działu informatyki... A jednak musiałem wydobyć z siebie wiele pokory.

– Oczywiście, Puszki też, ale przede wszystkim rodzina, przyjaciele, nauczyciele... Wszyscy, z którymi spotykamy się w życiu. Czasem nawet jedna rozmowa może człowieka zmienić. – Czyli nie można być sobą? – zmartwił się nagle Puszek. – Ty też zawsze musisz być taka… społeczna? – Zawsze. Ale to wcale nie znaczy, że nie jestem sobą! Przecież mnie nikt nie nakręca jak mechanicznej lalki. Niektóre zasady przyjmuję, inne trochę zmieniam albo nawet się z czymś nie zgadzam. Czasem ja słucham, a czasem mnie słuchają. – I tak można? – Oczywiście, że można. Nie wszystko jest równie ważne. Możemy negocjować. – Jak wczoraj na targu? – No niezupełnie, ale podobnie. – No to ja lecę do Alicji – powiedział Puszek, wdrapując się na swoje pudełko.– Bo ona się martwiła, że nic jej nie będzie wolno z powodu tego społeczeństwa. I w dodatku ten Wojtek to jakoś tak trudno tłumaczył. – Pewnie nie dosłuchaliście do końca…

Jak to się dzieje, że ludzie współpracują ze sobą? Czy to zawsze jest możliwe? Skąd wiesz, jak postępować w różnych sytuacjach? Jakie zasady obowiązują w Twojej rodzinie? A w szkole? Czy te zasady są potrzebne? Dlaczego? Ilustracje: Anna Podczaszy

Więcej rozmów z Puszkiem można znaleźć w książce Anny Karwińskiej „Rozmowy z Puszkiem o wyobraźni, przyjaźni i rozumieniu innych”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.

www.uek.krakow.pl

G D

dybym teraz zaczynał studia... wybrałbym tak samo. roga z Uczelni do tego, kim teraz jestem, wiodła przez... projekto-

wanie i wykonywanie instalacji alarmowych, gdzie dostałem w kość fizycznie pracując cały dzień na drabinie z wiertarką, młotkiem i wkrętakiem w ręku, oraz przez firmę transportową, gdzie byłem zatrudniony jako informatyk, a później jako kierownik działu informatyki. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego pozwoliło nabrać doświadczenia, które z kolei pomogło mi w dostaniu się do Departamentu Informatyki w banku – duże projekty, duża organizacja, umiejętność życia w korporacji – czyli kolejne doświadczenie. Po drodze wykonywałem wiele zleceń indywidualnych na różne rzeczy – od przepisywania prac dyplomowych do pisania programów, prowadzenie kursów z informatyki i oprogramowania księgowego. Od 6 lat prowadzę indywidualną działalność gospodarczą i specjalizuję się we wdrożeniach i zarządzaniu procesowym.

P

ierwsze zarobione pieniądze wydałem na... studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

M

oim największym sukcesem jest... mam nadzieję, że ciągle jest da-

leko przede mną. Trzeba mieć do czego dążyć, żeby móc się ciągle rozwijać.

P

oczułem się przegrany, gdy... Wrodzony optymizm nie pozwala mi na

myślenie w tych kategoriach. Każda porażka to szkoła życia – ważne, żeby się uczyć na błędach.

W N G S

życiu najważniejsze jest... zdrowie, optymizm oraz wsparcie rodziny i przyjaciół.

ie należy się przejmować, gdy... pojawiają się kolejne trudności w osiągnięciu celu. Co Cię nie zabije, to Cię wzmocni!

dybym nie był, kim jestem, byłbym.... Zawsze chciałem być wete-

rynarzem.

tudentom UEK radziłbym.... Porady to nie moja rola. Każdy powinien

postawić sobie cele i dążyć do ich osiągnięcia. Jedyne, co mogę zrobić, to życzyć wszystkim studentom, aby każdy z nich odnalazł swoją drogę do sukcesu.

Ż

ycie polega na... Życie to sztuka kompromisu – ciągle trzeba dokonywać jakiegoś wyboru. Ważne, żeby brać odpowiedzialność za te wybory.

Paweł Wolny Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydział Zarządzania, kierunek: Informatyka i ekonometria (1993–-1999). Absolwent studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Informatyczne systemy zarządzania – strategia, projektowanie, integracja (20042005). Obecnie student III roku studiów doktoranckich w dziedzinie nauk o zarządzaniu w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000 i auditor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001. Od 18 lat działa na pograniczu informatyki i biznesu. Pierwsze kroki stawiał jako specjalista, a później kierownik Działu Informatyki, gdzie kierował wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego dla firm transportowych, obejmującego całość zagadnień od kadr i finansów do stacji obsługi, sprzedaży biletów i paliw (1994–2001). Następnie (2001–2006) w Banku PKO BP SA w Departamencie Informatyki odpowiadał za współpracę z firmami zewnętrznymi dostarczającymi rozwiązania IT, kierował projektami związanymi z wdrożeniami oprogramowania oraz odpowiadał za politykę licencyjną Banku w zakresie IT. Od 2006 roku prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie przygotowania firm do wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych oraz wdrożenia w organizacjach zarządzania procesowego, współpracując m.in. z firmami IDS Scheer czy Software AG. Od października 2011 roku członek Zarządu Korporacji Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, organizacji będącej platformą wymiany doświadczeń, wiedzy i ułatwiającą nawiązywanie kontaktów biznesowych między absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Korporacja UEK jest organizatorem corocznego konkursu „Laury Magellana” www.laurymagellana.pl nagradzającego wyjątkowych absolwentów Uniwersytetu, którzy – podobnie jak Magellan – łącząc wizję i wyobraźnię z wytrwałością i talentem zarządczym, osiągają wybitne efekty i zmieniają świat.

Patronem cyklu jest Korporacja Absolwentów UEK

www.kuek.pl

39


PROJEKTY

KONFERENCJE

Polityki publiczne i przedsiębiorstwa społeczne W grudniu 2011 roku dobiegły końca prace w ramach projektu Public Policies and Social Enterprises – PASE (Polityki publiczne i przedsiębiorstwa społeczne), realizowanego od 2008 roku w priorytecie 1 Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy programu INTERREG IVC. Po projektach w ramach INTERREG IIIC (TRATOKI oraz INCASIS) jest to już trzecie przedsięwzięcie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w jakim uczestniczyła w ciągu ostatnich kilku lat Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK. Podstawowym celem projektu PASE było wzmocnienie efektywności regionalnych polityk publicznych w zakresie promocji i wspierania przedsiębiorczości społecznej – jako bodźca dla lokalnego rozwoju gospodarczego i konkurencyjności regionów. Analizy, badania i dyskusje z tym związane były prowadzone w trakcie realizacji projektu w gronie partnerów wywodzących się z sześciu (oprócz Polski) państw: Belgii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Rumunii i Włoch. Uczestnikami projektu były władze regionalne i lokalne oraz współpracujące z nimi jednostki. Główne wyniki projektu zostały podsumowane w dwóch publikacjach: katalogu dobrych praktyk oraz publikacji końcowej, identyfikującej nowe instrumenty publiczne: “New public instruments: strengthening the role of social enterprises as a driving force in regional and local sustainable development and guideline for their implementation in different EU member states”. Ten ostatni dokument zawiera zalecenia i wytyczne formułowane dla decydentów publicznych (władz regionalnych i lokalnych) w ramach czterech obszarów interwencji – wypracowanych w ramach seminariów i spotkań roboczych partnerów PASE, do których zaliczono: 1. Identyfikację najlepszych praktyk, procedur, narzędzi i rozwiązań ułatwiających działania na rzecz społeczności lokalnych.

40

2. Rozwijanie potencjału przedsiębiorstw społecznych. 3. Podnoszenie świadomości administracji publicznej. 4. Poprawę nastawienia opinii publicznej do przedsiębiorstw społecznych. Rezultaty projektu PASE zostały wykorzystane w trakcie debat, jakie miały miejsce podczas konferencji końcowej, która odbyła się w Komitecie Regionów w Brukseli w dniu 27 października 2011 roku. Konferencję otworzył Gianluca Spinachi, członek gabinetu przewodniczącej Komitetu Regionów. Zasadnicza dyskusja toczyła się wokół trzech tematów: 1) polityk publicznych i przedsiębiorstw społecznych. 2) roli ekonomii społecznej. 3) społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. W ramach pierwszej z sesji osią dla dyskusji były wystąpienia przedstawicieli trzech partnerów projektu: HervéPlisson (Région Provence-Alpes-Côted’Azur), Jose de Casas (CEPES Andalucia) oraz Jarosława Bobera (MSAP UEK). W drugiej z sesji polskie stanowisko w kwestii roli ekonomii społecznej zaprezentował Jan Jakub Wygnański, który w swojej wypowiedzi odniósł się zarówno do głównych założeń idei

ekonomii społecznej, jak i do kierunków zmian i wyzwań stojących przed przedsiębiorstwami społecznymi. Kontynuację ww. rozważań stanowił panel dyskusyjny poświęcony prawu zamówień publicznych i ich znaczeniu dla rozwoju i wzmacniania potencjału sektora ekonomii społecznej. Konferencja była także okazją do międzynarodowej promocji publikacji wydanej przez MSAP UEK w ramach projektu PASE. Książka pod redakcją dr. Stanisława Mazura „The resource integrating state: development potential vs. the guality of public regulations” wzbudziła duże zainteresowanie uczestników konferencji. Dostępna jest już polskojęzyczna wersja tej publikacji, identyfikującej znaczenie współpracy administracji publicznej z organizacjami społecznymi, podmiotami ekonomii społecznej oraz szkołami wyższymi.

dr Jarosław Bober – dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej UEK

www.uek.krakow.pl

Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych Integracja środowiska naukowego polskich statystyków i ekonometryków oraz współpracujących z nimi pracowników naukowych uczelni z krajów ościennych – to główny cel konferencji organizowanych corocznie przez Katedrę Statystyki UEK oraz Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. Wydarzenie to jest bezpośrednią kontynuacją Ogólnopolskich Seminariów Naukowych pt. „Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych”, organizowanych przez profesora Aleksandra Zeliasia. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia pt. „Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych” odbyła się w Zakopanem, w dniach 10–13 maja 2011 roku. Celem konferencji jest kreowanie nowych kierunków badań oraz promowanie i upowszechnianie wyników badań otrzymanych w Polsce i w zagranicznych ośrodkach naukowych. Ma ona na celu prezentację najnowszych prac badawczych z zakresu szeroko rozumianej statystyki i ekonometrii oraz prognoz gospodarczych, prowadzonych w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych w tych dyscyplinach. Konferencja ma także na celu kształcenie młodych kadr naukowych oraz ma stanowić forum prezentacji rozwoju ich myśli naukowej i rezultatów badań. W konferencji uczestniczyło 80 osób. Byli to przedstawiciele różnych ośrodków naukowych i badawczych w Polsce, m.in.: Uniwersytetów Ekonomicznych w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu, Szkoły Głównej Handlowej, uniwersytetów: Łódzkiego, Opolskiego, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Szczecińskiego, Głównego Urzędu Statystycznego, urzędów statystycznych w Krakowie, Bydgoszczy, Katowicach, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, StatSoft Polska, Wydawnictwa C.H. Beck. Ponadto w obradach udział wzięli goście z Wielkiej Brytani reprezentujący The Open University, ze Słowacji – z Ekonomická Univerzita v Bratislave, z Ukrainy – z Lviv Academy of Commerce, Kiev National University of Economics i Ivan Franko National Uniwersity of L’viv.

Prof. dr hab. Józef Pociecha – kierownik Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Uczestników konferencji powitał prof. dr hab. Józef Pociecha – kierownik Katedry Statystyki oraz, w imieniu rektora UEK, dziekan Wydziału Zarządzania dr hab. Paweł Lula, prof. UEK. Podczas konferencji prowadzono dyskusje naukowe nad zagadnieniami modelowania i prognozowania procesów społeczno-gospodarczych. W czasie pierwszej sesji wygłoszone zostały dwa referaty na zaproszenie: prof. Franka Critchleya z The Open University w Wielkiej Brytani pt. „Invariant Coordinate Selection revisited: Fisher Symmetry and Symmetric Component Analysis” oraz prof. dr hab. Magdaleny Osińskiej z Uniwersytetu Ekono-

Prof. dr hab. Tadeusz Kufel z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

micznego w Toruniu pt. „Nowe narzędzia badawcze w ekonometrii finansowej”. Kolejne referaty prezentowane były podczas sesji plenarnych. Wygłoszono 20 referatów, w tym 5 wystąpień gości zagranicznych, a podczas sesji plakatowej zaprezentowano 26 posterów. Ogólnie dyskusje podzielone były na siedem zasadniczych obszarów tematycznych: główne nurty badań statystyczno-ekonometrycznych, matematyka na usługach ekonomii, węzłowe problemy badań statystycznych, analizy ilościowe w finansach i ubezpieczeniach, metody wielowymiarowej analizy statystycznej, badania demograficzno-społeczne, metody ilościowe analiz regionalnych. Wygłoszone referaty po otrzymaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w postaci monografii. Organizatorem konferencji był prof. dr hab. Józef Pociecha, kierownik Katedry Statystyki UEK. W skład komitetu organizacyjnego konferencji weszli także: dr hab. Anna Malina, prof. UEK – wiceprzewodnicząca, mgr Roman Huptas – sekretarz naukowy, mgr Jadwiga Kostrzewska – zastępca sekretarza, dr hab. Barbara Pawełek, prof. UEK, dr Artur Lipieta, dr Monika Papież, dr Stanisław Wanat oraz dr Sławomir Śmiech. Konferencja została zorganizowana dzięki finansowej pomocy Wydziału I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk, StatSoft Polska i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Patronat honorowy nad konferencją objął prof. dr hab. Roman Niestrój – rektor UEK.

Roman Huptas Katedra Statystyki UEK

41


KONFERENCJE

KONFERENCJE

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus – dobra znajomość niemieckiego atutem na rynku pracy

Krakowski rynek pracy stale potrzebuje osób z wykształceniem ekonomicznym, które płynnie mówią po niemiecku. Dla megakoncernów, takich jak Shell, Capgemini czy Philip Morris, ogromnym plusem kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej jest znajomość języka niemieckiego. Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus (angielski jest koniecznością, niemiecki jest atutem). Znajomość języka angielskiego przez absolwentów studiów wyższych jest dla pracodawcy sprawą oczywistą. Jeśli ktoś chce liczyć się na rynku pracy, musi wykazać się znajomością innych języków. Wiele firm na krakowskim rynku pracy poszukuje osób z dobrą znajomością języka niemieckiego, a ponieważ liczba absolwentów, którzy opanowali język niemiecki na poziomie B2, maleje, umiejętność posługiwania się tym językiem jest dużym atutem podczas poszukiwania zatrudnienia. Bardzo ważne jest, żeby absolwent UEK umiał dyskutować na tematy ekonomiczne również w języku obcym. Lektorzy SJO UEK od wielu już lat kładą nacisk na to zagadnienie. Wymaga to jednak stałego odświeżania, pogłębiania oraz systematycznego rozwijania umiejętności komunikacji w języku obcym. W Zespole Języka Niemieckiego SJO UEK regularnie przeprowadzane są spotkania, szkolenia, seminaria i warsztaty doskonalące metodykę nauczania języka obcego ogólnego i fachowego. Jednym z cyklu tych spotkań było odbywające się w dniu 25.11.2011 r. seminarium zatytułowane Fachsprache im Deutschunterricht. Na seminarium zgromadzili się lektorzy języka niemieckiego UEK oraz przedstawiciele innych zaprzyjaźnionych uczelni krakowskich, takich jak Uniwersytet Papieski Jana Pawła II czy Akademia Górniczo-Hutnicza. W ramach tego seminarium w murach naszej Uczelni mieliśmy przyjemność gościć konsultanta metodycznego wydawnictwa BC.edu, Katarzynę Łyp. Podczas zorganizowanej w pierwszej części spotkania prelekcji dotyczącej nauczania języka fachowego na lektoratach K. Łyp podkreślała konieczność używania podczas zajęć językowych

42

zróżnicowanych form socjalnych skierowanych na działanie i aktywizujących studentów. Komunikacji w języku obcym uczy się podczas i w trakcie aktywności, jaką jest mówienie. Rolą nauczyciela języka obcego jest znalezienie złotego środka pomiędzy doskonaleniem gramatyki i leksyki a rozwijaniem kompetencji komunikacyjnej. Typologia ćwiczeń powinna służyć zachęcaniu i motywowaniu do dialogu i przekraczania barier komunikacyjnych. Bardzo istotną kwestią w nauczaniu języków obcych jest też umiejętność stworzenia odpowiedniej motywacji, znalezienia drogi do przekonania młodych ludzi o tym, że mimo konieczności bardzo dużego wkładu pracy w naukę języka trud ten się opłaca. Refleksja na temat strategii najskuteczniejszych w przypadku nauczania języka biznesowego oraz otwartość na nowe trendy w metodyce nauczania języków obcych oraz ich przystosowywanie do celów, które są realizowane w ramach lektoratu języka obcego, jest bardzo ważne, ponieważ pozwala na wypracowanie najskuteczniejszych i najbardziej atrakcyjnych rozwiązań. Młodzi ludzie nie znoszą monotonii, dlatego uczący nie mogą ograniczać się do tradycyjnych metod, które stosują od lat i nie mogą zaprzestać poszukiwania atrakcyjnych zróżnicowanych sposobów przekazywania wiedzy. Wymiana doświadczeń między lektorami jest bardzo cenną inicjatywą. Warto też, jak w przypadku ostatniej konferencji, porównać

gakoncerny, jak: Shell, Capgemini, Philip Morris i szereg innych, poszukują kandydatów z dobrą znajomością języka niemieckiego. Tendencja ta jest wzrastająca. Druga część konferencji została poświęcona prezentacji najnowszej publikacji Zespołu Języka Niemieckiego, pt. Zakres egzaminu standaryzowanego języka niemieckiego (na fot. na stronie obok). Są to materiały dydaktyczne napisane przez germanistów SJO i wydane w 2011 r. przez Wydawnictwo UEK. Pisząc skrypt, germaniści udowodnili, że idea pracy w zespole w ich przypadku nie jest pustym frazesem. Dzięki zbiorowemu wysiłkowi powstała bardzo interesująca publikacja zawierająca zróżnicowany zestaw ćwiczeń przygotowujących do egzaminu standaryzowanego z języka niemieckiego, który od trzech lat obowiązuje wszystkich studentów studiów stacjonarnych. Skrypt obejmuje ćwiczenia z zakresu: rozumienia tekstu czytanego, pisania, znajomości struktur leksykalno-gramatycznych i mówienia. Każda z części skryptu wyodrębnia ćwiczenia odpowiednie dla studentów z poziomu A1, A2, B1 i B2. Skrypt zawiera klucz do części „rozumienie tekstu pisanego” oraz „struktury leksykalno-gramatyczne”, więc do tych części egzaminu student może przygotować się samodzielnie. Ćwiczenia z zakresu pisania i mówienia zaleca się ćwiczyć w trakcie zajęć, ponieważ w tym przypadku często niezbędna jest fachowa pomoc lektora.

Już teraz wiele grup przygotowujących się do egzaminu standaryzowanego korzysta z materiałów znajdujących się w skrypcie. Omawiana publikacja jest dostępna w księgarni UEK (cena 14,70 zł). W cyklu szkoleń lektorów języka niemieckiego związanych z egzaminem standaryzowanym wcześniej odbyły się treningi lektorów z zakresu oceny prac pisemnych zgodnie ze wcześniej opracowanymi kryteriami oraz trening oceny wypowiedzi ustnych, który był możliwy dzięki współpracy studentów, którzy zgodzili się na nagranie swoich wypowiedzi podczas egzaminu

WIEŚĆI z ZOD-ÓW

ZOD w Dębicy

własne metody nauczania z metodami stosowanymi na innych uczelniach. W czasie konferencji omawiane były również strony internetowe, na których można znaleźć wiele informacji ze świata ekonomii w języku niemieckim. Są to m.in.: www.gtz.de/ de/publikationen/2911.htm, www.brandeins.de, www.capital.de, www.handelsblatt.de, www. manager-magazin.de, www.test.de, www.vswg. uni-bonn.de. Katarzyna Łyp podzieliła się także swoimi spostrzeżeniami wyniesionymi ze współpracy z krakowskimi firmami pośrednictwa pracy (przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne w języku niemieckim na zlecenie małopolskich przedsiębiorstw). Prelegentka potwierdziła, co było dla nas cenną uwagą, że krakowski rynek pracy cały czas potrzebuje osób z wykształceniem ekonomicznym, które płynnie mówią, piszą i czytają po niemiecku. Bowiem takie me-

www.uek.krakow.pl

ÎÎ W dniu 29 listopada 2011 r. na terenie Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego UEK w Dębicy odbyła się promocja projektu SPINAKER WIEDZY II – Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości akademickiej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie wrzesień 2011 – marzec 2013 r. Jego celem jest wsparcie szkoleniowo-doradcze dla przedstawicieli środowiska akademickiego województwa podkarpackiego w celu intensyfikacji procesu transferu wiedzy woj. podkarpackiego i tworzenie firm odpryskowych w strategicznych branżach gospodarczych Podkarpacia. Projekt adresowany jest do środowiska akademickiego Podkarpacia, tj. studentów, absolwentów (do 12 miesięcy od ukończenia studiów), pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów zainteresowanych tematyką przedsiębiorczości akademickiej. W jego ramach przewidziano 4 edycje autorskiego, 80-godzinnego szkolenia, obejmującego następujące moduły:  SPINAKERstart – Pasjonujący świat innowacyjnej przedsiębiorczości;  SPINAKERskill – Osobowość przedsiębiorcza;  SPINAKERplan – Profesjonalny biznesplan;  SPINAKERform – Prawne i finansowe formy prowadzenia działalności gospodarczej;  SPINAKERfund – Gdzie szukać kapitału i wsparcia;  SPINAKERmarket – Jak zaistnieć na rynku;  SPINAKERpatent – Chroń swój biznes.

próbnego, co umożliwiło powstanie autentycznego materiału treningowego. Podczas ostatniej konferencji była też okazja do wykonania pamiątkowego zdjęcia Zespołu Języka Niemieckiego SJO UEK. Warto na koniec dodać, iż w ramach Dnia UEK 2012 planowana jest kolejna, szersza konferencja dotycząca zagadnień nauczania języków obcych.

Anna Piwowarczyk Dorota Zawadzka

Ponadto autorzy najlepszych biznesplanów (3 os. z każdej grupy) zostaną nagrodzeni możliwością uczestnictwa w indywidualnym i grupowym bezpłatnym doradztwie bezpośrednio przygotowującym do zarejestrowania działalności gospodarczej. Otrzymają także tzw. proof of concept, tj. zaświadczenia potwierdzające dojrzałość rynkową przedsiębiorstwa. ÎÎ W dniu 2 grudnia 2011 r. w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym UEK w Dębicy odbyły się warsztaty na potrzeby praktycznego stosowania Metody PRI w samorządach lokalnych, organizowane przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej UEK. Warsztaty dotyczyły praktycznych aspektów funkcjonowania samorządu i były skierowane do władz jednostek samorządowych oraz kadry kierowniczej. ÎÎ W dniu 6 grudnia 2011 r. na terenie Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego UEK w Dębicy przy współudziale Uniwersytetu Rzeszowskiego zorganizowano Seminarium „SPIN PROMOTOR”. W ramach seminarium wygłoszone zostały cztery wystąpienia ekspertów o następującej tematyce: -R ozwój przedsiębiorczości akademickiej w województwie podkarpackim – istota, formy, kierunki wsparcia, możliwości finansowania; - Budowa zespołu działającego na uczelni/jednostce naukowej w celu komercjalizacji wiedzy; - Tworzenie wewnętrznych procedur powstawania firm typu spin off/ out; - Równość szans kobiet i mężczyzn w nauce i biznesie; W seminarium uczestniczyli przedstawicieli świata nauki, przedsiębiorców i studentów. dr hab. Artur Hołda, prof. UEK – kierownik naukowo-dydaktyczny ZOD w Dębicy

43


KONFERENCJE

KONFERENCJE

Dylematy polskiej demokracji

W dniach 19–20 października 2011 r. w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dylematy polskiej demokracji” organizowana przez Katedrę Nauk Politycznych, Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej. Honorowy patronat nad konferencją objął prof. dr hab. Roman Niestrój, rektor UEK.

Konferencja została zorganizowana dla upamiętnienia działalności naukowej prof. dr. hab. Jerzego Indraszkiewicza, który w latach 1983–1996 pełnił funkcję kierownika Katedry Nauk Politycznych. Od strony naukowej jej celem było przeprowadzenie teoretycznej refleksji nad ideą i znaczeniem współczesnej demokracji oraz pogłębionej analizy jej kondycji i rozwoju w Polsce z perspektywy ostatnich dwóch dekad, w tym także wyzwań, z którymi polska demokracja musi się mierzyć. Po przemówieniu inauguracyjnym kierownika Katedry Nauk Politycznych prof. dr. hab. Jerzego Kornasia, otwarcia konferencji dokonał prorektor ds. badań naukowych – prof. dr hab. Andrzej Malawski. Następnie dr hab. Joanna Dzwończyk, adiunkt w Katedrze Nauk Politycznych, jako najmłodsza z grona pracowników Katedry, którzy współpracowali z prof. dr. hab. Jerzym Indraszkiewiczem, przedstawiła jego sylwetkę zawodową, dorobek naukowy oraz dydaktyczny. Po tej prezentacji rozpoczęła się pierwsza

44

część obrad plenarnych, której przewodniczył prof. dr hab. Jerzy Kornaś. Jako pierwszy głos zabrał prof. zw. dr hab. Andrzej Antoszewski z Uniwersytetu Wrocławskiego, który omówił

efekty transformacji polskiego systemu politycznego w świetle współczesnych koncepcji tranzytologicznych. Prof. zw. dr hab. Jerzy Jaskiernia z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zajął się w swym wystąpieniu procesem internacjonalizacji wartości demokratycznych i jego wpływem na system ustrojowy RP i porównaniem tego, jak Polska wygląda pod względem zaawansowania de-

www.uek.krakow.pl

mokratyzacji na tle pozostałych państw dawnego bloku wschodniego. Prof. zw. dr hab. Jerzy Hausner z UEK postawił w swym referacie pytanie o prawdopodobieństwo wystąpienia w Polsce węgierskiego scenariusza rozwoju sceny sceny politycznej, wskazując na czynniki zarówno sprzyjające, jak i ograniczające możliwość powtórzenia w naszym kraju węgierskich rozwiązań. Po dyskusji i przerwie rozpoczęła się druga część obrad plenarnych, którym przewodniczył prof. zw. dr hab. Jerzy Hausner. Prof. Jose Manuel Saiz Alvarez z Uniwersytetu Nebrija w Madrycie, w wygłoszonym w języku angielskim referacie omówił problem strukturalnej biedy w Ameryce Łacińskiej jako czynnika sprzyjającego rozwojowi populizmu i oddziałującego negatywnie na proces konsolidacji demokracji w tym regionie, odnosząc się przy tym do transformacyjncych doświadczeń Hiszpanii. Prof. zw. dr hab. Erhard Cziomer z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego zajął się w swym wystąpieniu problelem bezpieczeństwa energetycznego Polski w XXI wieku w kontekście międzynarodowym. Prof. zw. dr hab. Juliusz Gardawski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zaprezentował wyniki badań dotyczących kapitału społecznego wśród polskich przedsiębiorców, które napawać mogą optymizmem, gdyż pokazują, iż wbrew obiegowym opiniom poziom kapitału społecznego polskich przedsiębiorców jest relatywnie wysoki i, co szczególnie warte podkreślenia, wzrastający z upływem czasu. Po dyskusji i przerwie obiadowej rozpoczął się panel plenarny, którego moderatorami byli prof. zw. dr hab. Edward Olszewski z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie i dr hab. Joanna Dzwończyk z UEK. Dr hab. Leszek Sobkowiak z Uniwersytetu Wrocławskiego omówił dylematy dotyczące form i poziomu partycypacji politycznej w systemach demokratcznych, zaś dr Danuta Kabat-Rudnicka zajęła się problemem funkcjonowania demokracji w kontekście ponadnarodowym, koncentrując się na zagadnieniu deficytu demokracji w Unii Europejskiej. Dr Stanisław Mazur z UEK przedstawił w swym wystąpieniu zagadnienie ewolucji poglądów dotyczących sprawnego funkcjonowania instytucji państwa i jego agend, zaś dr hab. Joanna Dzwończyk z UEK scharakteryzowała podziały socjopolityczne występujące w społeczeństwie polskim doby transformacji. Dr Agnieszka Walecka-Rynduch z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego zajęła się problemem progresywnej demokracji, która swe urzeczywistnienie znajduje w tzw. netarchii, czyli koncepcji zakładającej swego rodzaju odrodzenie demokracji dzięki internetowi. Dr Marta du Vall, również z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, omówiła problem obywatelskiego nieposłuszeństwa w XXI wieku. Jako ostatnia głos zabrała mgr Emilia Kijanka z Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, która wskazała na słabość

społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, wyrażającą się w niskim stopniu zaangażowania w wolontariat i słabym poziomie rozwoju organizacji pozarządowych. Dyskusja po prezentacji wystąpień uczestników panelu koncentrowała się wokół zagadnień związanych z praktycznym funkcjonowaniem demokracji zarówno w Polsce, jak i w wymiarze ponadnarodowym. Drugi dzień obrad podzielony był na dwa panele. W pierwszym, prowadzonym przez dr. hab. Krzysztofa Łabędzia, prof. UP, uwagę poświęcono funkcjonowaniu instytucji demokratycznych w Polsce. Dr hab. Krzysztof Łabędź, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przedstawił różne aspekty funkcjonowania opozycji parlamentarnej w sejmie VI kadencji. Dr Krystyna Leszczyńska z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie omówiła przebieg i znaczenie wyborów do Seantu w procesie transformacji politycznej III RP, zaś mgr Łukasz Danel z UEK zaprezentował zmiany dokonane w polskim prawie wyborczym, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów przyjętego na początku br. kodeksu wyborczego. Dr Agnieszka Latosińska z UEK omówiła funkcjonowanie jednej z głównych form demokracji bezpośredniej w Polsce – obywatelskiej inicjatywy ustawodwczej, a dr Karolina Kotulewicz, również z UEK, skoncentrowała się w swym wystąpieniu na charakterystyce grup interesów w Polsce. Dr Dominika Karwoth-Zielińska z UEK natomiast przedstawiła zagadnienie bezpieczeństwa wewnętrznego Polski po 1990 roku. Drugi panel, którego moderatorem był dr hab. Robert Jakimowicz, prof. UEK, dotyczył aspektu międzynarodowego transformacji dokonującej się po 1989 roku. Dr hab. Robert Jakimowicz, prof. UEK omówił dwie dekady relacji Polski z krajami Azji Środkowej. Dyrektor Otwartego Klubu „Międzynarodowy Dialog”

w Moskwie Grigorij Amnuel podjął próbę wskazania przyczyn odmiennego spojrzenia na demokrację i stosunki międzynarodowe w Polsce i Rosji. Prof. dr hab. Janusz Węc z Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprezentował skutki zmian wprowadzonych przez Traktat Lizboński w odniesieniu do prezydencji w Unii Europejskiej. Dr Rafał Lisiakiewicz z UEK omówił miejsce Rosji w polskiej polityce u progu XXI wieku, a mgr Katarzyna Lipska z Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. Edwarda Lipińskiego w Kielcach przedstawiła znaczenie członkostwa Polski w Unii Europejskiej i jego wpływ na sytuację wewnętrzną kraju, jak i pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Zorganizowanie konferencji nie byłoby możliwe bez pomocy finansowej władz Uniwersytetu Ekonomicznego, a także naszych partnerów i sponsorów, wśród których wymienić należy takie firmy, jak: ARTEFE S.A., DIVERSITY Sp. z o.o., Zakład Transportowo-Sprzętowo-Budowlany SZYMBUD, Podwawelska Spółdzielnia Spożywców, SAMSON Sp. z o.o. oraz Firma Handlowo-Usługowa SŁAWPOL. W organizację i przeprowadzenie konfekcji zaangażowani także byli studenci III roku Stosunków międzynarodowych na specjalności Studia wschodnie. W najbliższym czasie organizatorzy planują wydanie zbiorczej publikacji pokonferencyjnej, zawierającej wygłoszone podczas konferencji referaty.

dr hab. Joanna Dzwończyk – adiunkt w Katedrze Nauk Politycznych, sekretarz Rady Naukowej Konferencji mgr Łukasz Danel – asystent w Katedrze Nauk Politycznych, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

45


KONFERENCJE

KONFERENCJE

Seminarium dotyczące bezpieczeństwa ekonomicznego i ekologicznego

Prof. dr. Úrsula Oswald Spring z Uniwersytetu Autonomicznego w Meksyku, PD Dr. habil. Hans Günter Brauch z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, dr hab. Czesław Mesjasz, prof. UEK.

Patrząc na liczbę doktoratów honoris causa nadawanych zagranicznym naukowcom, konferencji, spotkań i seminariów krajowych i międzynarodowych odbywających się w naszej Uczelni łatwo zauważyć, że Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest ważnym ośrodkiem życia intelektualnego w Krakowie i w Polsce. Oczywiście mając na uwadze wymagania stawiane we współczesnej nauce światowej, chcielibyśmy, aby tego rodzaju spotkań było jeszcze więcej i na pewno należy zwiększyć międzynarodową aktywność naukową pracowników UEK. Trzeba jednakże pamiętać, że rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej nie może być wynikiem jednorazowych działań, czasami jest to długotrwały proces. Na proces ten składa się wiele przedsięwzięć, do których możemy też zaliczyć spotkanie, którego temat wychodzi poza ramy badań i dydaktyki UEKA, ale jednocześnie wskazuje

46

kierunki, w których te badania i dydaktyka powinny być rozwijane. W dniu 24 października 2011 roku w Sali Senackiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyło się seminarium dotyczące szeroko definiowanego bezpieczeństwa, uwzględniającego również czynniki ekologiczne, ekonomiczne oraz bezpieczeństwo indywidualne („Human Security”). Seminarium zostało zorganizowane przez Katedrę Procesu Zarządzania UEK oraz Peace Research and European Security Studies (AFES-PRESS), Mosbach, Niemcy. Program seminarium obejmował dwa wystąpienia. Pierwszy referat pt. „Reconceptualization of Security in the Early 21st Century” wygłosił PD Dr. habil. Hans Günter Brauch z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, dyrektor i założyciel Instytutu Peace Research and European Security Studies (AFES-PRESS) z siedzibą w Mosbach w Niemczech. Jest on jednocześnie naczelnym redaktorem serii książek Hexagon wydawanej przez Wydawnictwo Springer oraz serii wydawniczej Springer Briefs in Environment, Security, Development and Peace (ESDP) Drugi referat pt. „Water and Food Security in the 21st Century” przedstawiła prof. dr. Úrsula Oswald Spring z Uniwersytetu Autonomicznego w Meksyku (National Autonomous University of Mexico (UNAM)), była przewodnicząca International Peace Research Asso-

ciation (IPRA) (1998–2000), była minister ds. ochrony środowiska w rządzie stanowym Morelos w Meksyku (1994–1998). Wprowadzenie do tematyki seminarium przedstawił dr hab. Czesław Mesjasz, prof. UEK. W dyskusji po wystąpieniach autorów podkreślono między innymi, że problemy związków ochrony środowiska, bezpieczeństwa ekonomicznego, w tym konsekwencje wyczerpywania się zasobów naturalnych w warunkach globalizacji, w istotny sposób wpływają na warunki życia we wszystkich krajach. Zwrócono także uwagę na to, że polskie środowisko ekonomiczne powinno w większym niż dotychczas zakresie zająć się tymi zagadnieniami. Czesław Mesjasz

Podczas seminarium zaprezentowana została również Seria Hexagon wydawana przez Wydawnictwo Springer.

www.uek.krakow.pl

Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do 2020 roku W dniach 2–3 grudnia 2011 roku odbyła się w Mielcu konferencja naukowa pt. „Wyzwania rozwoju społecznogospodarczego Polski do 2020 roku”, zorganizowana przez Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wydział Ekonomii w Mielcu Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Krakowie.

Otwarcie konferencji: rektor WSGiZ doc. dr Wacław Nelec oraz kierownik Katedry Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju UEK prof. dr hab. Andrzej Prusek

Celem konferencji było zdefiniowanie wyzwań w sferze społeczno-gospodarczej stojących przed Polską w dobie postępującego kryzysu w Europie i na świecie, nakreślenie możliwych kierunków działań na polu polityki społecznej i gospodarczej na bieżące dziesięciolecie, jak również wypracowanie modelu polityki społeczno-gospodarczej Polski, zwiększającego szansę na przełamanie barier występujących w rozwoju społecznym i gospodarczym kraju. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele różnych ośrodków akademickich. Do ważniejszych referatów należało m.in. wystąpienie prof. dr. hab. Jerzego Żyżyńskiego (Uniwersytet Warszawski) poświęcone europejskiej integracji walutowej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji pieniądza i kwestii polityki budżetowej. Prof. dr. hab. Stanisław Lis (UEK) swoje wystąpienie poświęcił dylematowi pomiędzy państwem efektywnym a sprawiedliwym w świetle modeli teoretycznych, weryfikowanych danymi empirycznymi. Prof. dr hab. Zbigniew Zioło (Uniwersytet Pedagogiczny) miał wystąpienie na temat perspektywicznych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Prof. dr hab. Andrzej Prusek (UEK) poświęcił swój referat wyzwaniom i barierom warunkującym rozwój społeczno-gospodarczy Polski w bieżącej dekadzie, a dr Joanna Kudełko (UEK) mówiła o wyzwaniach w rozwoju społeczno-gospodarczym polskich regionów w związku z przewidywaną zmianą uwarunkowań globalnych. Dr Danuta Kabat-Rudnicka (UEK) przybliżyła problem koordynacji polityki gospodarczej w Unii Europejskiej, natomiast doc. dr Wacław Nelec (WSGiZ) przedstawił analizę porównawczą rozwoju gospodarczego Polski i Austrii w warunkach światowego kryzysu finansowego. Wspólny referat prof. dr. hab. Kazimierza Zielińskiego (UEK) i dr. Dariusza Żmii (UEK) poświęcony był wyzwaniom stojącym przed polskim rolnictwem w obliczu zmian w europejskiej polityce rolnej. Dr Andrzej Skowron (WSGiZ) przybliżył problemy produktywności pracy w Polsce na tle innych krajów Unii Eu-

ropejskiej w warunkach światowego kryzysu gospodarczego; natomiast dr Grażyna Holik (UEK) swoje wystąpienie poświęciła społeczno-ekonomicznym konsekwencjom procesów demograficznych w Polsce. Kolejny wspólny referat przygotowany przez dr Danutę Golik (UEK) i mgr Justynę Kątnik (UEK) przedstawiał konieczne kierunki reform w systemie finansów publicznych w związku z przyszłą akcesją Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej. Interesującym akcentem lokalnym było wystąpienie mgr. Tadeusza Matuszkiewicza (WSGiZ) na temat polskiej platformy technologicznej lotnictwa jako instytucjonalnego instrumentu wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw na przykładzie „Doliny Lotniczej”. Część poświęconą prezentacji referatów i dyskusji nad nimi zamknęły wystąpienia mgr Anny Groele (WSGiZ) na temat sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu mieleckiego w warunkach kryzysu gospodarczego oraz mgr Kingi Szmigiel (UEK) na temat wyzwań stojących przed polskim sektorem energetycznym i jego konkurencyjnością do roku 2020. Wystąpieniom konferencyjnym towarzyszyła ożywiona dyskusja naukowa, do czego przyczyniła się niewątpliwie aktualność poruszanych problemów stojących przed Polską i UE z racji kryzysu finansowego oraz związane z tym poszukiwanie środków zaradczych. Po zakończonych obradach plenarnych uczestnicy konferencji w ramach wyjazdu studialnego gościli w Mieleckim Parku Przemysłowym, Inkubatorze Technologicznym INTECH oraz zwiedzali Specjalną Strefę Ekonomiczną w Mielcu. Funkcjonowanie tych instytucji wskazuje na konieczność oraz skuteczność programowania rozwoju społeczno-gospodarczego i innowacji w układach regionalnych. Połączenie mechanizmów rynkowych z mechanizmami programowania rozwoju, wspierane funduszami unijnymi przyczynia się bowiem do bogacenia się regionu, a także do tworzenia nowych miejsc pracy i podnoszenia konkurencyjności regionalnej. W Mieleckiej Strefie Eko-

Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński z Uniwersytetu Warszawskiego

nomicznej działa dziś ponad 100 dużych firm, w tym wiele firm zagranicznych, pośród których pod względem skali inwestycji czołowe miejsca zajmują przedsiębiorstwa niemieckie i amerykańskie. Z uwagi na tradycje sektora lotniczego w Mielcu sięgające Centralnego Okręgu Przemysłowego II Rzeczypospolitej oraz w PRL byłego przedsiębiorstwa WSK Mielec zatrudniającego w swoim apogeum 23 800 pracowników, czyli co drugiego statystycznego mieszkańca Mielca, sektor lotniczy stanowi nadal chlubę tego miasta. Dzisiaj dalszy rozwój miasta i sektora lotniczego wiąże się z PZL Mielec – Sikorsky Aircraft, firmą sprywatyzowaną, w sposób wzorcowy, przez kapitał amerykański oraz licznymi mniejszymi firmami powstałymi podczas restrukturyzacji tego sektora oraz nowymi firmami, które wchodzą do klastra „Dolina Lotnicza”. W tym sektorze działają także na terenie strefy dwie szkoły pilotażu lotniczego oraz powstały ośrodku kształcenia zawodowego pracowników w zakresie obsługi maszyn sterowanych numerycznie dla firm działających w SSE Euro-Park Mielec. Analiza i ocena realizacji zasygnalizowanych podczas konferencji wyzwań rozwojowych Polski, Unii Europejskiej oraz polskich regionów do roku 2020 stanowić będzie przedmiot kolejnych spotkań konferencyjnych poświęconych podjętej problematyce. prof. dr hab. Andrzej Prusek – kierownik Katedry Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju

47


KONFERENCJE

KONFERENCJE

Gospodarka w XXI wieku

XVIII Polsko-Słowacko-Ukraińskie Seminarium Naukowe W dniach 25–28 października 2011 r. w Krynicy-Zdroju odbyło się XVIII Polsko-Słowacko-Ukraińskie Seminarium Naukowe pt. „Statistical Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in CentralEast European Countries”.

„Gospodarka w XXI wieku” to temat I Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Ekonomistów zorganizowanej przez Samorząd Doktorantów UEK, która odbyła się 25 listopada br. na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W konferencji uczestniczyli doktoranci i pracownicy naukowi z całej Polski, którzy zaprezentowali wyniki swoich badań w czterech wybranych blokach tematycznych z dziedziny: ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania. Cała konferencja została podzielona na sekcje tematyczne, na których podczas 15-minutowych prezentacji prelegenci starali się odpowiedzieć m.in. na pytania dotyczące stanu współczesnej gospodarki, sukcesu na rynku finansowym, opłacalności inwestycji, jakości w aspekcie konkurencyjności oraz omawiali dylematy, przed jakimi staje współczesny przedsiębiorca. Na sesji ekonomii poruszano tematy związane z rozwojem społecznym, instytucjonalizacją jednostki, rynkiem pracy w Polsce oraz wpływu sektora pozarządowego na politykę społeczną. Sesja finansów skupiła się natomiast na kryzy-

sie walutowym, globalnych rynkach finansowych oraz przywróceniem stabilizacji finansowej. Tematy związane z jakością, konkurencyjnością oraz doskonaleniem systemu produkcyjnego omawiano w sesji towaroznawstwa. Referaty z zakresu wartościowania stanowisk pracy, wspierania decyzji zarządczych, strategii organizacji oraz bezpiecznej żywności zaprezentowano na sesji zarządzania. Po zakończeniu każdej sesji odbywała się 30-minutowa dyskusja. Przewodniczący sesjom profesorowie wysoko ocenili poziom zaprezentowanych referatów. Wszystkie artykuły, które otrzymały pozytywną recenzję, zostaną opublikowane. Patronat nad konferencją objął rektor UEK prof. dr hab. Roman Niestrój, który uroczyście inaugurował konferencję, a patronat honorowy Marek Sowa – marszałek województwa małopolskiego. Pierwszy referat wygłosiła prof. UEK

Jolanta Kurkiewicz, która omawiała zagadnienia demograficzne związane z ludnością i gospodarką w warunkach starzenia się populacji. Podczas konferencji wystąpił również dr Lesław Piecuch – kierownik Działu Obsługi Projektów Unijnych, który zaprezentował prowadzony przez siebie projekt „Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacji wyników badań”. Komitet organizacyjny stanowili doktoranci UEK: Krzysztof Braś, Maciej Jagódka, Ewa Kopeć, Anna Kosidłowska i Adam Pająk. Serdecznie dziękujemy prelegentom za wygłoszenie swoich referatów, radzie naukowej, recenzentom, przewodniczącym sesji, przybyłym gościom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji konferencji. Adam Pająk Dział Promocji Konferencji

Nauka i gospodarka W dniu 25 listopada 2011r. odbyła się na terenie UEK konferencja „Nauka i Gospodarka” podsumowująca realizację projektu pt. „Powstanie wydawnictwa oraz wortalu branżowego w zakresie zastosowania gospodarczego wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych”. Celem konferencji było zaprezentowanie poglądów i wyników prac badawczych z zakresu szeroko rozumianej współpracy nauki

48

z przemysłem i biznesem oraz komercjalizacji badań naukowych. Spotkanie to było też wspaniałą okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń i wzmacniania więzi między ośrodkami naukowymi oraz przedstawicielami przedsiębiorstw. Konferencja została uroczyście otwarta przez prorektora ds. badań naukowych, prof. dr hab. Andrzeja Malawskiego oraz dziekana Wydziału Zarządzania, dr hab. Pawła Lulę, prof. UEK. W spotkaniu wzięło udział ponad 70 osób z całej Polski. Konferencję prowadził redaktor naczelny czasopisma „Nauka i Gospodarka” prof. dr hab. Janusz Teczke przy współ-

www.uek.krakow.pl

Polsko-Słowacko-Ukraińskie Seminarium Naukowego to cykliczna, międzynarodowa konferencja, która jest organizowana co roku przez inny ośrodek naukowy. Organizatorem XVIII edycji tej konferencji była Katedra Statystyki UEK. Komitetowi organizacyjnemu przewodniczył prof. dr hab. Józef Pociecha, a sekretarzem seminarium była mgr Agnieszka Wałęga. W tegorocznym seminarium uczestniczyli goście z zagranicy, którzy reprezentowali uczelnie ekonomiczne z: Bratysławy (University of Economics in Bratislava), Kijowa (Vadym Hetman Kyiv National Economic University), Lwowa (Lviv Academy of Commerce oraz Ivan Franko National University of Lviv), Odessy (Odessa State Economic University) i Doniecka (Donetsk National University). Liczny udział obcokrajowców w seminarium potwierdza długoletnią, dobrą współpracę pomiędzy naszym Uniwersytetem a wspomnianymi szkołami wyższymi. W otwarciu seminarium uczestniczył dziekan Wydziału Zarządzania dr hab. Paweł Lula, prof. UEK, który życzył uczestnikom owocnych obrad i atmosfery sprzyjającej wymianie myśli naukowej. Podczas konferencji na sześciu sesjach roboczych wygłoszono 22 referaty naukowe, które prezentowały aktualne wyniki prac badawczych pracowników katedr metod ilościowych z poszczególnych uczelni. Prezentowana przez prelegentów problematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników semi-

narium i wywołała żywe dyskusje. Tradycyjnie wygłoszone referaty – po uzyskaniu pozytywnej recenzji – zostaną opublikowane w formie monografii w języku angielskim. Akcentem urozmaicającym obrady konferencji było nie tylko zwiedzanie krynickiego kurortu, ale także wycieczka do Bardejova na Słowacji. Oprócz kwestii naukowych znalazł się również czas na uroczystą kolację, która pozwoliła na większą integrację pracowników z poszczególnych ośrodków naukowych oraz wymianę doświadczeń i informacji na temat działalności naukowo-badawczej katedr. Seminarium naukowe należy bezsprzecznie uznać za udane przedsięwzięcie. Goście zagraniczni, co podkreślali w kuluarowych rozmowach, byli mile zaskoczeni atmosferą konferencji i polską gościnnością. Wspomnieć należy także, że dzięki uprzejmości dr. Krzysztofa Jakóbika – dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie – wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali pamiątkowe gadżety i publikacje wydane nakładem GUS. Przedstawiciele ośrodków naukowych z Polski, Słowacji i Ukrainy podtrzymali dekla-

rację rozwijania dalszej, ścisłej współpracy międzyuczelnianej. Prof. dr hab. Józef Pociecha i doc. ing. Eva Sodomová, PhD. z Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie – główni pomysłodawcy tego cyklu międzynarodowych spotkań – już dziś planują kolejne seminarium, które w 2012 r. odbędzie się w Bratysławie.

udziale dr hab. Renaty Oczkowskiej, prof. UEK i prof. dr. hab. Janusza Czekaja. Prelekcje odbyły się podczas trzech sesji tematycznych: „Nauka a wiedza”, „Nauka a innowacje” oraz „Nauka a gospodarka”. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się wystąpienia dotyczące czystego biznesu oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, a także kwestii przeobrażeń gospodarczych zachodzących w Europie Wschodniej i Azji. Bardzo ciekawy referat wygłosiła mgr Assem Bekbulatowa z Euroazjatyckiego Narodowego Uniwersytetu im. L.N. Gumilowa w Kazachstanie, zatytułowany „Wykorzystanie diagramu Ishikawy do usprawnienia procesów logistycznych w przedsiębiorstwie KazMunaiGaz”. Prelegentka omówiła w nim nie tylko

problemy przedsiębiorstwa gazowego KazMunaiGaz, ale również problemy, z jakimi ogólnie borykają się przedsiębiorcy i cała gospodarka tego kraju. Z równym zainteresowaniem spotkało się wystąpienie mgr Katarzyny Walasek, doktorantki z Instytutu Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego, dotyczące innowacji w Rosji. W ramach realizacji wyżej wspomnianego projektu funkcjonuje portal internetowy pod adresem www.naukaigospodarka.pl. Zawarta w nim jest z jednej strony oferta badawcza pracowników naukowych, a z drugiej – zapotrzebowanie na efekty prac badawczych. Ze strony tej można pobrać wszystkie numery kwartalnika „Nauka i Gospodarka” – czasopisma wydawanego w formie papierowej przez

biuro projektu w latach 2008-2011 oraz zapoznać się z innymi publikacjami projektowymi. Oficjalna data zakończenia realizacji projektu to 31 grudnia 2011 roku, rozważana jest jednak kontynuacja wydawania czasopisma w postaci elektronicznej. Konferencji towarzyszy wydanie publikacji sfinansowanej ze środków projektowych „Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji”, którą można bezpłatnie otrzymać w DWM, budynek Księżówka, pokój K8. Więcej szczegółów na temat projektu i jego wydawnictw dostępne jest na stronie www.naukaigospodarka.pl.

Agnieszka Wałęga

Renata Wydmańska Dział Współpracy Międzynarodowej

49


WYDARZENIA

WYDARZENIA

9. Krakowski Festiwal Górski Krakowski Festiwal Górski od kilku lat gromadzi w hali UEK tłumy miłośników gór. Tak też było w tym roku. W ciągu trzech festiwalowych dni (2–4 grudnia) Uczelnię odwiedziło w sumie blisko 5 tys. osób.

Uczelniana hala widowiskowa każdego dnia wypełniona była po brzegi. Tłumy miłośników gór były także w salach, w których odbywały się szkolenia, i między stoiskami na kiermaszu odzieży i sprzętu outdoorowego. Taka frekwencja nie zaskakuje, jeśli znamy przynajmniej kilka osobowości światowego wspinania, które odwiedziły Kraków w pierwszy weekend grudnia. Na szczególną uwagę zasługuje występ trójki wspinaczy z Belgii: Nicolasa i Oliviera Favresse oraz Seana Villanueva O'Driscolla. Sukcesy i umiejętności wspinaczkowe trio z Belville znamy doskonale. Teraz mogliśmy poznać Belgów z innej, bardziej prywatnej strony. Długo będziemy pamiętać luźny, zwariowany, wypełniony muzyką na żywo występ braci Favresse i O’Driscolla (notabene popisy muzyczne to już stały punkt występów szalonego trio, panowie przygrywają sobie również regularnie podczas wspinaczkowych wypraw). Jak powiedział Adam Pustelnik: „chłopaki nie boją się wyzwań i w skale zawsze działają na 100%”. Jak się okazuje, nie tylko w skale! To było widać na sobotnim pokazie, który porwał festiwalową publiczność także do wspólnego śpiewania refrenu piosenki „Polska” Kultu, w oryginalnej aranżacji belgijskiego trio. Na scenie pojawiło się oczywiście wielu innych znakomitych wspinaczy. Gościliśmy jednego z najlepszych wspinaczy skalnych, zarazem chyba najbardziej zapracowanego ekipera w Europie, Hiszpana Daniego Andradę oraz tu-

Mistrzostwa Polski w Boulderingu

Statuetka Grand Prix KFG 2011

zów światowego himalaizmu – Kazacha Denisa Urubko i Włocha Simone Moro. O swoich osiągnięciach, sukcesach i dramatach minionego roku opowiadali też polscy wspinacze, w tym między innymi Konrad Ociepka i Marcin Wszołek, Aleksandra Dzik, Artur Hajzer oraz Adam Pustelnik, który otrzymał od organizatorów tort z jedną świeczką – z okazji czekającego go pierwszego sezonu wspinaczkowego po wypadku.

Na festiwalowej scenie szalone trio: Sean Villanueva, Nicolas i Olivier Favressse

50

Simone Moro i Adam Pustelnik na scenie

Po raz drugi przeprowadzono na KFG Międzynarodowy Konkurs Filmowy o Grand Prix KFG 2011. Spośród 11 produkcji jury pod kierunkiem uznanego reżysera i operatora Jerzego Surdela przyznało pierwszą nagrodę obrazowi Solitaire w reżyserii Nicka Waggonera. Jak uzasadniało jury, doceniono między innymi „wirtuozerię obrazu, który kreuje poetycką wizję obszaru Ameryki Południowej i możliwości ekstremalnych sportów. Zmontowany w sposób zaskakująco precyzyjny podkreśla piękno gór i wymiar przestrzeni. Użycie w komentarzu fragmentu Jądra Ciemności Josepha Conrada kreuje wymiar filozoficzny tej opowieści”. Druga nagroda przypadła filmowi „Cold” Ansona Fogela. Jury argumentowało swój wybór słowami: „Film w sposób zaskakująco, szczery i mocny ukazuje inny wymiar wypraw himalajskich – samotność, strach i cierpienie. To one bywają ceną zwycięstwa i sukcesu”. Klasę „Cold” doceniła również uczestnicy festiwalu publiczność, która nagrodziła film Fogela nagrodą publiczności. Wyróżnienie (nagroda Tyrolu) otrzymał film „Sztuka wolności” w reżyserii Marka Kłosowicza

Artur Hajzer

www.uek.krakow.pl

i Wojtka Słoty – jedna z dwóch polskich pozycji w międzynarodowej stawce, mająca zarazem premierę na 9. KFG. To 70-minutowy dokument kreślący fenomen polskiego himalaizmu, kształtowanego przez tak wielkie osobowości jak Wanda Rutkiewicz, Jerzy Kukuczka czy Krzysztof Wielicki. Równolegle z międzynarodowym konkursem odbył się Konkurs Polskiego Filmu Górskiego, w którym wzięło udział 9 produkcji. Jury postanowiło nie przyznawać żadnej nagrody. Tłumacząc werdykt, Jerzy Surdel powiedział: „Dziś niemal każdy ma w swoim domu komputer i może zmontować film. Nie wystarczy jednak stale powielać tych samych schematów, a tak było tym razem. Zabrakło ciekawych i oryginalnych obrazów, dlatego zdecydowaliśmy się nie przyznawać nagród w kategorii Polskiego Konkursu Filmowego”. Krakowski Festiwal Górski to również ogromne emocje sportowe. Wzorem ubiegłego roku rozegrano Mistrzostwa Polski w Boulderingu. I podobnie jak podczas 8. KFG, frekwencja przerosła oczekiwania organizatorów – hala wypełniona po brzegi, głośno reagująca na każdy, nawet pojedynczy ruch wspinaczy publiczność – notabene nieprzypadkowa, niewątpliwie znająca się na „boulderowym fachu”. Mistrzo-

stwa pokazały, że zawody mogą stać się czymś więcej niż tylko imprezą stricte wspinaczkową – mogą przerodzić się we wciągające wszystkich sportowe widowisko. A boulderowymi Mistrzami Polski zostali jedni z naszych najlepszych wspinaczy sportowych – Kinga Ociepka-Grzegulska i Andrzej Mecherzyński-Wiktor. Pozostałe miejsca na podium przypadły ubiegłorocznej mistrzyni Agacie Modrzejewskiej (2. miejsce), Sylwii Buczek (3. miejsce) oraz Jakubowi Główce (2. miejsce) i Mistrzowi z 2010 roku Aleksandrowi Romanowskiemu (3. miejsce). MP były jednocześnie czwartą, finałową edycją Pucharu Polski

Jerzy Surdel i Marcin Koszałka podczas gali rozdania nagród

w Boulderingu. Po trofeum sięgnęli Kinga Ociepka-Grzegulska i Jakub Jodłowski. Na kolejną odsłonę KFG przyjdzie nam czekać do grudnia przyszłego roku. Będzie to jubileuszowa, 10. edycja festiwalu, która z pewnością dostarczy nam jeszcze więcej górskich inspiracji, emocji i wzruszeń. Do zobaczenia za rok! Więcej informacji: www.kfg.pl.

Dorota Dubicka Krakowski Festiwal Górski fot. Adam Kokot

Adam Pustelnik otrzymuje od organizatorów tort

Sztuka na UEK Rzeźby, malarstwo i grafika autorstwa tegorocznych absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie cieszyły oczy odwiedzających kampus UEK na przełomie listopada i grudnia 2011 r. Zorganizowana przez Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej UEK wystawa była kolejnym wymiarem współpracy między Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie a Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. Jak podkreślali rektorzy obydwu uczelni, prof. dr hab. Roman Niestrój, rektor UEK oraz prof. dr hab. Adam Wsiołkowski, rektor ASP, współpraca między podmiotami ma charakter rzeczywistych działań, które przynoszą wymierne korzyści dla obydwu stron. Otwarta 21 listopada w holu wystawienniczym Biblioteki Głównej UEK wystawa miała charakter interdyscyplinarny. Można na niej było zobaczyć zarówno rzeźby, malarstwo, jak i grafiki. Prace zlokalizowano w budynku Biblioteki Głównej UEK, w holu pawilonu dydaktyczno-sportowego oraz na alejkach uczelnianego kampusu. Dzięki zorganizowanemu wydarzeniu środowisko akademickie UEK mogło do 8 grudnia br. pośród codziennych obowiązków nawiązać bliski kontakt ze sztuką, a studenci ASP mieli możliwość zaprezentowania swoich prac szerokiemu gronu odbiorców.

Zainteresowanie, jakim cieszyła się wystawa, pozwala liczyć na realizowanie tego typu inicjatyw także w przyszłości.

Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej UEK

51


WYDAWNICTWO UEK

WYDAWNICTWO UEK

Ekonomicznego w K

rakowie

Naukowa legitymizacja obszaru systemów informacyjnych zarządzania, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 201, s. 230, ISBN 978-83-7252-547-5 Zachodzące w ostatnim pięćdziesięcioleciu przemiany w zakresie wykorzystania techniki informacyjnej w życiu społecznym i gospodarczym spowodowały rozwój systemów informacyjnych zarządzania (SIZ) – obszaru nauk stosowanych próbującego definiować podstawy teoretyczne potrzebne do rozwiązania problemów praktycznych wynikających z wieloaspektowości przemian. Głównym celem teoretycznym pracy było określenie dorobku oraz wyznaczenie kierunków rozwoju SIZ w latach 1977–2006, dotyczących aspektów teoriopoznawczych tego obszaru nauki i praktyki, natomiast inspiracją do jej napisania stała się tocząca się od ponad 20 lat dyskusja na temat znaczenia SIZ dla praktyki gospodarczej. Ten wieloaspektowy dyskurs zasadniczo ogranicza się do dwóch zagadnień. Pierwszym jest określenie istoty i roli, jaką pełni pojęcie teorii w SIZ. Drugie zagadnienie dotyczy określenia spójnego i stałego rdzenia tematycznego SIZ, który z powodu ciągle

Projekt okładki: Sławomir Lewczuk

Mariusz Grabowski,

Nowe elementy towaroznawczej oceny bezpieczeństwa wyrobów włókienniczych, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 202, s. 210, ISBN 978-83-7252-545-1

Bezpieczeństwo wyrobów włókienniczych jest postrzegane jako integralny element ich jakości, nierozerwalnie związany z ochroną zdrowia konsumenta i dbałością o środowisko naturalne. Zagadnienie to znajduje się w centrum zainteresowania współczesnej nauki, a ze względu na wymiar społeczny zostało objęte rozwiązaniami legislacyjnymi. W monografii skoncentrowano się na czterech obszarach zagadnień związanych z oceną bezpieczeństwa wyrobów włókienniczych. W pierwszej kolejności zwrócono uwagę na właściwości wyrobów włókienniczych ważne dla oceny bezpieczeństwa użytkowania ze względu na ich związek z oddziaływaniem produktu na zdrowie i życie człowieka podczas zgodnego z przeznaczeniem użytkowania wyrobu. Szczególną uwagę zwrócono na rodzaj zagrożeń, jakie produkty te stwarzają, oraz źródła tych zagrożeń. Następnie przedstawiono wyniki badań ankietowych na temat postrzegania czynników determinujących bezpieczeństwo użytkowania wyrobów włókienniczych przez konsumentów. Dokonano hierarchizacji czynników określających bezpieczeństwo użytkowania wyrobów odzieżowych oraz tekstylnych wyrobów wyposażenia wnętrz oraz badano wewnętrz-

52

Projekt okładki: Sławomir Lewczuk

Renata Salerno-Kochan,

postępujących zmian technologicznych charakteryzuje się z upływem czasu dużą zmiennością szczegółowej tematyki badawczej. Dyskusja tocząca się w obrębie SIZ miała zasadniczy wpływ na wyznaczenie szczegółowych celów badawczych pracy, tj. określenia i systematyki podstawowych teorii stosowanych w SIZ, określenia kierunków związanych z łączeniem teorii pochodzących z dziedzin pokrewnych do wyjaśniania zjawisk zachodzących na gruncie SIZ i analizy trendów w szczegółowej tematyce badawczej oraz ich wpływu na zachowanie spójnego rdzenia tematycznego. Strukturą spajającą postawione cele badawcze jest, zdefiniowany na gruncie teorii studiów integracyjnych, model koncepcyjny prezentujący domenę SIZ jako obszar interdyscyplinarny, który pozwala w sposób spójny na realizację celów pracy. W warstwie empirycznej wykorzystano autorskie metody łączące koncepcje bibliometrii, eksploracyjnej analizy tekstu oraz wyszukiwania informacji do analizy 2350 streszczeń artykułów opublikowanych w latach 1977–2006 w pięciu renomowanych czasopismach SIZ: MIS Quarterly, Information Systems Research, European Journal of Information Systems, Journal of Information Technology oraz Information Systems Journal. Praca ma również wymiar pragmatyczny. Pozwala bowiem na zapoznanie czytelnika z tendencjami tematyki badawczej obszaru SIZ zachodzącymi w latach 1977–2006 oraz najczęściej stosowanymi podejściami badawczymi i teoriami szczegółowymi. Wiedza taka może okazać się przydatna w projektowaniu badań dotyczących różnorakich zagadnień systemów informacyjnych zarządzania zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym.

ne relacje występujące w uzyskanym zbiorze zmiennych. Dzięki przeprowadzonym badaniom uzyskano ważną dla dalszych badań odpowiedź na pytanie, które z czynników, z punktu widzenia konsumentów, odgrywają najistotniejszą rolę w postrzeganiu problemu bezpieczeństwa użytkowania wyrobów włókienniczych. Trzeci obszar poruszanych w monografii zagadnień dotyczy wymagań i kryteriów oceny bezpieczeństwa wyrobów włókienniczych oraz stosowania instrumentów nadzoru rynku w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produktów nieżywnościowych. Zwrócono uwagę, że największy problem w ocenie bezpieczeństwa wyrobów włókienniczych stwarza identyfikacja zagrożeń chemicznych. Wymaga ona wykonania wielu pracochłonnych i kosztownych analiz oraz posiadania specjalistycznej aparatury. Ponadto stosowane metody badań nie zawsze umożliwiają ocenę realnych zagrożeń stwarzanych przez wyrób. Istnieje także wątpliwość co do wyznaczonych limitów dopuszczalnych stężeń dla poszczególnych związków w wyrobach włókienniczych. Ostatni obszar zagadnień związany jest z propozycją nowego podejścia do oceny bezpieczeństwa użytkowania wyrobów włókienniczych w zakresie identyfikacji zagrożeń chemicznych z zastosowaniem metody bioindykacji. Na podstawie badań własnych z zastosowaniem pomiarów turbidymetrycznych i kolorymetrycznych, a także analizy mikroskopowej potwierdzono zasadność wykorzystania metody bioindykacji, polegającej na badaniu zachowania się testowej hodowli komórek Tetrahymena pyriformis, do określenia poziomu toksyczności wybranych substancji, stosowanych w procesach wytwarzania surowców i wyrobów włókienniczych oraz w ocenie bezpieczeństwa użytkowania wyrobów włókienniczych. Przedstawiona w monografii propozycja oceny bezpieczeństwa użytkowania wyrobów włókienniczych z zastosowaniem metody bioindykacji, stanowić może rodzaj testu alarmowego, na podstawie którego może być podjęta decyzja o przeprowadzeniu bardziej szczegółowych, ale kosztownych i pracochłonnych analiz chemicznych.

www.uek.krakow.pl

Marek Ćwiklicki,

Ewolucja metod organizatorskich, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 203, s. 206, ISBN 978-83-7252-546-8

Podstawowym celem pracy był opis mechanizmów wywołujących zmiany w koncepcjach i metodach organizatorskich z wykorzystaniem nomenklatury ewolucjonistycznej, konstytuujących zręby

Projekt okładki: Sławomir Lewczuk

N owości W ydawnictwa Uniwersytetu

teorii ewolucji metod zarządzania i metodykę ich badania. Przedstawiona w rozprawie transpozycja nomenklatury ewolucjonistycznej zastosowanej do wyjaśnienia zjawisk zachodzących w metodach organizatorskich jako jednej z rodzin metod zarządzania opiera się na podstawowym założeniu istnienia ciągłości rozwojowej w obrębie nauk o zarządzaniu. W tle badania mechanizmów ewolucji pojawiają się wskazówki metodologiczne dotyczące przeprowadzania dalszych studiów w tym zakresie, zgodnie z charakterystycznym dla metod organizatorskich podejściem jakościowym. Pozwolą one kontynuować analizy ewolucji innych rodzin metod, a także nowych mechanizmów. Pracę kończy synteza przedstawionych mechanizmów ewolucji, które potraktowane łącznie formują zarys teorii ewolucji metod zarządzania oraz wytyczne badania i programowania rozwoju metod.

Rzecz o Marcie Szymskiej (1956 –2011)

Żyła wśród nas, zawsze elegancka, uśmiechnięta, gotowa śpieszyć z pomocą. Lubiłam załatwiać wszystkie sprawy właśnie na dyżurze Marty, bo miałyśmy zawsze wiele wspólnych tematów do rozmów, tak przy okazji, bo to wynikało z klimatu, jaki tworzyła wokół siebie – pełnego życzliwości, pełnego życia. Choć nie zawsze jej było łatwo, to wszystkich obdarzała życzliwym uśmiechem, a często herbatą i poczęstunkiem, co wysoko sobie cenili prowadzący zajęcia w laboratoriach komputerowych. Pamiętam, jak opiekowała się przez wiele lat obłożnie chorą Mamą i z czasem nawet zaczęło jej to ciążyć, bo nigdzie nie mogła wyjść, a tym bardziej wyjechać. Mama natomiast wybrała ją sobie do pomocy i w tej roli nie chciała przyjąć nikogo innego, bo Marta dla niej była niezastąpiona. W krótkim przedziale czasu pożegnała na zawsze zarówno Mamę, jak i brata Wojtka, o którego też ciągle się martwiła. Marta przejmowała się problemami wszystkich wokół, nawet bezdomnych czworonogów, czy głodnych ptaków za oknem w zimie, ścinanymi krzewami i drzewami przy drodze. Lubiła zwierzęta i zawsze w domu hodowała jakiegoś pieska. Tak też „Majka” znalazła się w jej domu, chociaż niespodzianie weszła do drzwi, to trafiła prosto na kolana Marty i przypadła jej do serca. Wielu pracownikom, a i uważniejszym studentom, udało się zaprzyjaźnić z „Majką”, a ja „Majkę” nazywałam „odstressowywaczem”, bo reagowała spontanicznie i bardzo przyjacielsko, co stwarzało okazję, bym otrzymała informacje „z pierwszej ręki” o postępach „Majki”, o akcjach charytatywnych dla zwierząt, ciężkim losie bezdomnych czworonogów, o tym, że zwierzęta giną w letnie upały z powodu braku wody, itp. Tak też Martunia znalazła dom innemu pieskowi „włóczę-

Ludzie tak odchodzą, jak i przyszli, jak odchodzi każda z roku pór dze” bardzo podobnemu do „Majki” u swojej koleżanki Kasi Wierzbickiej, o czym Pani Kasia wspominała w drodze z pogrzebu Marty. Udało jej się przekonać koleżankę i uspokoić wszystkie obawy związane z posiadaniem pieska w domu. Martunia nie znosiła bałaganu i wszystko u niej miało swoje miejsce, a na porządki przedświąteczne rezerwowała nawet parę dni swojego urlopu. Podziwiałam ją, jak jej się chciało tak codziennie w pracy myć wszystkie biurka, pielęgnować tyle kwiatów i z tego powodu przychodzić odpowiednio wcześniej. Jak ona umiała być wdzięczna! Pamiętam jej wywiad w Kronice Krakowskiej 21.09.2011 r. miesiąc przed śmiercią (19.10.2011 r.), gdzie z entuzjazmem, czy wręcz z zachwytem opowiadała o Krakowskim Hospicjum, pełna uznania dla lekarzy tam pracujących. Była do głębi wzruszona telefonem od lekarza z hospicjum, który zadzwonił do niej z własnej woli, z pytaniem jak się czuje, czy wszystko u niej w porządku. Taki drobiazg, gdy lekarz sam pyta o zdrowie pacjenta, czyli wykracza poza swoje stereotypowe obowiązki, był dla niej bardzo budujący i wręcz nie mieścił jej się w głowie. Bardzo dbała o zdrowe odżywianie, dużo czytała na ten temat, nie korzystała ze stołówek, wolała sama gotować i zadbać o to, by wszystko było świeże i czyste. Przypuszczalnie odczuwała jakieś dolegliwości, ale nie zdawała sobie sprawy z powagi stanu swojego zdrowia. W opinii lekarskiej szanse na wyleczenie miała jakieś 10 lat temu. Długo nie mogłam oswoić się z hiobową wieścią, że Marta już nie wróci do pracy, że jej już nigdy nie zobaczę uśmiechniętej przy swoim biurku, z „Majką” na wyścielonym dywaniku obok niej. Jej choroba rozwijała się powoli i wydawało się, że jeszcze trochę potrwa, że znów jakaś transfuzja postawi ją na nogi...

Ludzie odchodzą jednak za wcześnie i to niezależnie od wieku. Marta, co prawda była osobą relatywnie młodą, ale tę opinię potwierdzają również żegnający osoby wiekowe. Tak powiadali ojcowie Dominikanie po pogrzebie 98-letniego o. Joachima Badeniego, czy 97-letniego o. hm. gen. Adama Studzińskiego, tak też powiedziała prof. UEK Marta Gollinger również o swojej 98-letniej Mamie. Co więcej, moja 85-letnia Ciocia, sama stwierdziła, że jej życie tak szybko zleciało, jakby ktoś wyszedł i zamknął drzwi. Ksiądz Jan Twardowski napisał nie bez racji: Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą, zostają po nich buty i telefon głuchy. Podczas mszy św. 21 listopada, w Kolegiacie Św. Anny, zorganizowanej przez PAT, w intencji zmarłych w bieżącym roku pracowników i studentów uczelni krakowskich, po raz pierwszy z uwagą wsłuchiwałam się w odczytywane nazwiska wszystkich zmarłych, znajomych już Świętej Pamięci, a było ich w tym roku dużo, bardzo dużo...

Dni człowieka są jak trawa; kwitnie jak kwiat na polu. Ledwie muśnie go wiatr, już znika i miejsce gdzie był, już go nie poznaje. Ps. 106, 15-16. Wiesława Zapart

53


JUBILEUSZE

WARTO WIEDZIEĆ

Przed dzielnymi świat stoi otworem

Nazwa Towarzystwa opiewa: „Towarzystwo Ekonomiczne w Krakowie”, siedzibą jego jest Kraków... [§ 1. Statutu z 1 marca 1921 r.]

Nie tylko paragrafy statutów, biogramy prezesów, pamiątkowe medale, ale przede wszystkim bogactwo publikacji pochodzących w przeważającej mierze ze zbiorów Biblioteki Głównej, złożyły się na sukces wystawy „Przed dzielnymi świat stoi otworem” wpisanej w obchody Jubileuszu 90. rocznicy założenia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie oraz 65-lecia Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie.

Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 8 listopada 2011 r. w Bibliotece Głównej UEK. W szacownym gronie: władz rektorskich UEK, honorowych gości, członków i prezesów PTE zainaugurowano rocznicowe spotkanie, odwołujące się do wydarzeń z 1921 r., kiedy to grono krakowskich obywateli otrzymało list następującej treści: „Towarzystwo Ekonomiczne” otwiera swoje podwoje wszystkim, którzy rozumieją doniosłość powyższych zadań bez względu na różnice zawodowe lub polityczne, w przekonaniu, że do okoła zasadniczego hasła wolności gospodarczej skupią się wszyscy, którzy w działaniu swojem, publicznem i prywatnem, kierują się interesem narodu i państwa. [fragment Odezwy opublikowanej w krakowskim Czasie dnia 15 lutego 1921 r.] Na temat misji i znaczenia Towarzystwa w kontekście aktualnej sytuacji gospodarczej głos zabrali: rektor UEK – prof. Roman Niestrój, prezes Oddziału PTE w Krakowie – dr Artur Pollok oraz prezes PTE – prof. Elżbieta Mączyńska. Następnie dokonano symbolicznego otwarcia wystawy, która stanowiła ogólne podsumowanie dorobku towarzystw w postaci kalendarium i licznych publikacji: od 103 tomów w szarogranatowych okładkach Wydawnictwa Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie po bieżące numery Zeszytów Naukowych Oddziału PTE

54

śp. prof. dr. hab. Stanisława Miklaszewskiego w 2004 r. Opracowane dokumenty, których dokładny opis znajduje się w bazie Archiwum Retingera, są zgromadzone w Oddziale Informacji Naukowej. Postać Stanisława Estreichera, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnika i publicysty, literata, redaktora działu literackiego „Czasu”, krytyka, poety, tłumacza, jest nam szczególnie bliska ze względu na zasługi dla bibliografii polskiej, a zwłaszcza dla Biblioteki Jagiellońskiej i Archiwum UJ. Tajemniczy życiorys Stefana Saturnina Komornickiego, pożenionego z córką pierwszego prezesa Towarzystwa barona Jana Götza Okocimskiego, mógłby stanowić kanwę wybitnej powieści historycznej. Zainteresowany poprawą gospodarki nowo odrodzonej

ojczyzny, szeregi towarzystwa zasilił w jednej osobie: legionista, docent UJ, historyk sztuki, muzeolog, bibliofil, taternik, współpracownik Komisji Historii Sztuki PAU, kanclerz kapituły Orderu Białego Kruka, konserwator i kustosz Muzeum Książąt Czartoryskich, prezes Klubu Wysokogórskiego PTT, współzałożyciel Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, założyciel AZS w Krakowie. Lata powojenne dla Towarzystwa oznaczały reorganizację w postaci Oddziału PTE w Krakowie, pomnożenie liczby członków, aktywizację na polu wydawniczym, szkoleń i odczytów. Współczesny kształt organizacji nadają w głównej mierze pracownicy naukowi naszego Uniwersytetu, zajmując czołowe stanowiska w strukturach PTE. Dlatego też wystawę wzbogaciły medale, odznaczenia i dokumenty prze-

kazane w depozyt od Zarządu Krajowego PTE z Warszawy. Wyjątkowego charakteru wystawie nadały plakaty z przedrukiem „Czasu”, zrealizowane dzięki uprzejmości dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Zapraszamy do oglądania katalogu multimedialnego, który już wkrótce pojawi się na stronie Biblioteki: http://kangur.uek.krakow.pl, w zakładce O nas/Wystawy. Wszystkim członkom Towarzystwa szczerze gratulujemy jubileuszu, szczególnie prezesowi dr. Arturowi Pollokowi, pomysłodawcy wystawy, dla którego dołączamy serdeczne „dziękuję”. Katarzyna Bilińska Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UEK

Nowości w bibliotece Dbając o komfort i zadowolenie naszych klientów, dokładamy wszelkich starań, aby Biblioteka UEK stawała się miejscem coraz bardziej przyjaznym. Pragniemy, by było to miejsce lubiane i często odwiedzane przez studentów i pracowników UEK, dlatego dbamy zarówno o poszerzanie oferty naszych zbiorów oraz usług, jak i o estetykę i funkcjonalność pomieszczeń. Prezes PTE – prof. Elżbieta Mączyńska oraz rektor UEK – prof. Roman Niestrój

w Krakowie. Goście mieli okazję spojrzeć na oryginalne wydania wybitnych dzieł: O naprawie skarbu Rzeczypospolitej (praca zbiorowa), Złoty polski F. Zweiga, Naprawa skarbu i walut w Austrii w latach 1922 i 1923 A. Krzyżanowskiego i L. Oberlendera, Terytorialne rozmieszczenie przemysłu W. Krzyżanowskiego, Memoriał w sprawie działalności przedsiębiorstw państwowych, Memoriał Prezydium Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie w sprawie potrzeby zmiany Statutu Banku Polskiego. W kalendarium w szczególny sposób wyróżniono sylwetki prezesów oraz pierwszych założycieli Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, których zapał w 1921 r. podkreślił pierwszy prezes Towarzystwa – baron Jan Götz-Okocimski: Grono ludzi, którzy się tu dziś zebrali, to grono ludzi nie tylko z zawodu, lecz i z natury optymistycznie nastrojonych. Niema bowiem na świecie człowieka, któryby się podejmował jakiejkolwiek produkcji bez wiary, że mu w niej sekundować będzie szczęście. Sądzę, że wszyscy, jak tu jesteśmy,

mamy to głębokie przekonanie, że „przed dzielnymi świat stoi otworem!”. Zainteresowani mieli możliwość zapoznania się z krótką historią założycieli z 1921 r., wśród których znaleźli się prezydenci miasta Krakowa, prezesi Izby Przemysłowo-Handlowej, rektorzy, profesorowie, hrabiowie, legioniści, dyrektorzy banków, ekonomiści i prawnicy, dyplomaci i konsulowie, przemysłowcy, społecznicy, publicyści i bibliofile. Wielu spośród nich było więzionych w ramach Sonderaktion Krakau [A. Heydel, J. Włodek, A. Krzyżanowski, S.S. Komornicki, E. Estreicher]; co dla większości stało się przyczyną przedwczesnej śmierci. Karol Krzetuski, profesor Wyższego Studium Handlowego, który wykładał politykę kredytową i międzynarodową politykę bankową w latach 1928–1939, został zamordowany w 1940 r. w Charkowie. Prawie każde nazwisko z międzywojnia budzi skojarzenie z uznanym krakowskim rodem, wskazując na elitarność Towarzystwa w tym okresie. Do niespodzianek można zaliczyć koneksje Tadeusza Bednarskiego, członka Towarzystwa w latach 1921–1932. Doktor prawa na UJ, konsul honorowy Grecji w Krakowie, przejął kancelarię adwokacką po Józefie Retingerze (swoim teściu), a ojcu Józefa Hieronima Retingera, którego archiwum przechowuje i udostępnia Biblioteka Główna. Warto w tym miejscu przypomnieć, że zbiory archiwalne dotyczące działalności Józefa Hieronima Retingera i jego sekretarza Jana Pomiana zostały pozyskane dzięki staraniom

www.uek.krakow.pl

Jeszcze przed wakacjami docierały do nas pozytywne opinie dotyczące nowego wystroju Wypożyczalni, czyli tej agendy Biblioteki, z którą ma kontakt największa liczba naszych użytkowników. W nowym roku akademickim do dyspozycji naszych klientów została oddana wyremontowana Sala Katalogowa (pok. 202, II p.). W Sali Katalogowej istnieje możliwość uzyskania pomocy w zakresie poszukiwania literatury, jak również informacji dotyczących zbiorów i usług biblioteki. Studenci mogą pracować na 11 stanowiskach komputerowych z dostępem do internetu. Nowością jest wydzielone pomieszczenie przeznaczone do pracy w grupach. Dodatkowym ułatwieniem i zachętą jest brak obowiązku korzystania z szatni, okazywania legitymacji czy karty czytelniczej. Przypominamy również, że znajdujące się kiedyś w Sali Katalogowej katalogi kartkowe książek, obejmujące najstarsze zbiory biblioteki, zostały zdigitalizowane i są obecnie dostępne ze strony domowej biblioteki (w zakładce Zbiory/Internetowy Katalog Kartkowy 1955–1993, Internetowy Katalog Klamrowy do 1954 roku). W okresie minionych wakacji, po latach starań, udało się również zrealizować plan modernizacji Oddziału Informacji Naukowej (OIN; pok. 310, III p.). Znajduje się tu 13 bardzo nowoczesnych stanowisk komputerowych z dostępem do internetu. Dwa z nich, z regulowaną wysokością blatu, są przystosowane do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu. Natomiast na potrzeby użytkowników niedowidzących i niewidomych jedno ze stanowisk wyposażono w drukarkę brajlowską, urządzenie lektorskie POET Compact 2 Plus czytające dowolny tekst drukowany, telewizor 23’’, klawiaturę do Zoom Texta, mysz KidTrack – o średnicy 60 mm z 4 przyciskami – dla lewo- i praworęcznych, lupę elektroniczną oraz powiększalnik elektroniczny z mobilnym pulpitem. Krzesła obrotowe z regulowanym oparciem i podłokietnikami dodatkowo podnoszą komfort pracy. Do dyspozycji czytelników pozostaje również 8 stanowisk do samodzielnej pracy z możliwością podłączenia laptopa. Studenci mogą również korzystać z drukarki, kserografu oraz – najbardziej lubianej, bezpłatnej opcji – skanera. Przypominamy także o możliwości zdalnego dostępu do elektronicznych źródeł dla studentów i pracowników naszej Uczelni posiadających aktywne konto. Posiadacze aktywnej karty bibliotecznej mają również

możliwość dostępu do bezprzewodowej sieci WiFi, obejmującej wszystkie czytelnie. W tym wypadku konieczne jest wypełnienie Karty użytkownika dostępnej we wszystkich agendach biblioteki lub na stronie internetowej (w zakładce Usługi/WiFi). W sesji zimowej, podobnie jak to miało miejsce w czerwcu 2011 r., zostanie uruchomiona dodatkowa usługa dla studentów UEK – Nocna Czytelnia Sesyjna, która polega na udostępnianiu na komputerach biblioteki w Sali Katalogowej cyfrowych kopii wyselekcjonowanych drukowanych podręczników. Będzie ona czynna od zamknięcia biblioteki do godz. 22.00. Zachęcamy studentów do zgłaszania wybranych tytułów podręczników do digitalizacji. Opcja Zgłoś do czytelni sesyjnej jest aktywna z poziomu katalogu komputerowego, po zalogowaniu się i wybraniu konkretnego tytułu. Zapraszamy również do korzystania z nowej strony internetowej biblioteki: http://kangur.uek.krakow.pl, gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat zbiorów i usług Biblioteki Głównej UEK. W zakładce Pomoc istnieje możliwość pobrania i wydruku miniprzewodników i folderów biblioteki. Z przyczyn zewnętrznych – niezależnych od Uczelni – znacznie przeciągnęły się prace remontowe w Czytelni Głównej. Zdajemy sobie sprawę, że jest to olbrzymia niedogodność. Dziękujemy naszym użytkownikom za wyrozumiałość i mamy nadzieję, że od pierwszych dni nowego roku będą mogli korzystać z wyremontowanej czytelni. Kinga Filipiak Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UEK

55


(NIE)PEŁNOSPRAWNI

(NIE)PEŁNOSPRAWNI

Obóz integracyjno-adaptacyjny dla studentów I roku w Szczyrku Zdobywanie dodatkowej wiedzy, zwiększanie świadomości na temat niepełnosprawności, nawiązywanie nowych znajomości oraz dobra zabawa stanowiły sedno obozu integracyjno-adaptacyjnego dla niepełnosprawnych studentów I roku UEK, AGH, PK, UP i UPJPII, zorganizowanego w długi listopadowy weekend w Beskidzie Żywieckim. 10 listopada, po kilkugodzinnej podróży bezpiecznie dotarliśmy to Ośrodka „Orle Gniazdo” w Szczyrku, gdzie po wspaniałej kolacji odbył się wieczór zapoznawczy prowadzony przez Monikę Piegę – psycholog z BON UPJPII. Drugiego dnia odbyły się prezentacje na temat: działań i projektów realizowanych przez krakowskie biura ds. osób niepełnosprawnych, zrzeszeń studentów niepełnosprawnych działających na krakowskich uczelniach wyższych oraz na temat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i programów, które ta instytucja ma w swej ofercie dla studentów z niepełnosprawnościami, oraz na temat języka migowego. Tego dnia także podczas wycieczki do Muzeum Browaru Żywiec uczestnicy wyjazdu poznali historię powstania i rozwoju browaru, wzięli udział w degustacji, a na pamiątkę otrzymali pamiątkowy kufel. Dzień trzeci był najbardziej aktywny. Studenci, podzieleni na dwie grupy, uczestniczyli w warsztatach psychologicznych dotyczących radzenia sobie na I roku studiów (prowadzącą była psycholog Monika Piega), projekcji filmu „Moja lewa stopa” oraz dyskusji na jego temat. Atrakcją tego dnia było spotkanie z Krzysztofem Gardasiem – niepełnosprawnym zdobywcą takich szczytów jak Mount Blanc, Kilimandżaro (dwukrotnie, w tym w roku 2008 w ramach wyprawy „Moje Kilimandżaro”, zorga-

W Polsce żyje ok. 4,3 mln osób z niepełnosprawnością, mimo to nasze społeczeństwo wciąż nie jest wystarczająco zapoznane z tematyką niepełnosprawności. Na naszym Uniwersytecie studiuje ok. 300 osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Chcąc zwiększyć świadomość pracowników UEK na temat niepełnosprawności, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych wraz z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego organizuje cykliczne szkolenia. Tematem przewodnim spotkania zorganizowanego 18 listopada 2011 r. było „Zwiększanie dostępności uczelni wyższych dla osób niepełnosprawnych”. Szkolenie prowadzili pracownicy Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego,

a udział w nim wzięli zarówno wykładowcy, jak i pracownicy administracji naszej Uczelni. Jednym z prowadzących była osoba niewidoma. W pierwszej części szkolenia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z formalnoprawną sytuacją studentów niepełnosprawnych w Polsce oraz poszerzyć swoją wiedzę nt. metod i środków wspierających osoby z różnymi dysfunkcjami w procesie kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego. W drugiej części spotkania tematyka niepełnosprawności została zaprezentowana z bardziej praktycznego punktu widzenia. Pokazano m.in. w jaki sposób pomagać niewidomym np. w poruszaniu się. Uczestnicy szkolenia mogli również obejrzeć sprzęt wykorzystywany przez osoby niewido-

W czasie wspólnego spaceru. fot. Marek Świerad

nizowanej przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”), Elbrus czy także prawie ośmiotysięczna Aconcagua. Wyczyny podróżnika, który porusza się o kulach, stanowią świetny przykład na to, że osoby z niepełnosprawnościami mogą spełniać swoje marzenia i dochodzić do rzeczy wielkich – nawet takich, które wielu pełnosprawnym osobom nie przeszłyby przez myśl. Podczas integracyjnej kolacji przy grillu i ognisku nie obyło się bez śpiewu i muzyki. Czwarty dzień wyjazdu, dzień powrotu do Krakowa, uczestnicy wykorzystali na spacer w góry lub do centrum Szczyrku albo delektowali się dostępnymi w ośrodku przyjemnościami: masażem, jacuzzi i sauną. Na koniec należy dodać, iż w czasie obozu studenci, którzy tego wymagali mieli zapewnioną pomoc asystenta. Ponadto z myślą o osobach mających problemy ze słuchem w obozie wzięły udział także dwie tłumaczki języka mi-

Spotkanie z podróżnikiem Krzysztofem Gardasiem, fot. Mateusz Macałka

56

Poznać niepełnosprawność

gowego: Magdalena Sipowicz oraz Alicja Pietrzyk. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i przebieg obozu! Marek Świerad, BON UEK

me, taki jak: urządzenia specjalistyczne, linijki brajlowskie, lupy czy nawet przyrząd do pomiaru wody w szklance. Każdy mógł również zobaczyć świat przez okulary imitujące rozmaite choroby oczu. Spore zainteresowanie wzbudziła także część szkolenia, podczas której uczestnicy mieli okazję zapoznać się z problemami, z jakimi studenci zgłaszają się do biur lub pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych.

Wnioski Jednym z podstawowych wniosków wynikających z przeprowadzonych dyskusji jest fakt, że do większości osób niepełnosprawnych, które proszą o pomoc, należy podchodzić indywidualnie. Należy również przystosowywać uczelnie tak, by były otwarte na osoby niepełnosprawne. Najbardziej istotną kwestią, która przychodzi na myśl po tym szkoleniu, jest konieczność wsparcia studentów z niepełnosprawnościami przez wykładowców oraz pracowników administracyjnych, bowiem rozmowa oraz zwykła ludzka życzliwość i szacunek do drugiej osoby potrafią dużo zmienić. Ewelina Durlak – Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK

Święto Niepodległości na sportowo W listopadowy długi weekend w całym kraju odbyło się wiele imprez sportowych upamiętniających odzyskanie przez Polskę niepodległości. Wśród sportowców, rywalizujących w zawodach pływackich oraz biegu ulicznym, znaleźli się także zawodnicy z niepełnosprawnością, zrzeszeni w sekcjach AZS UEK.

Zwiedzanie Muzeum Browaru Żywiec, fot. Marek Świerad

Ośmioro zawodników UEK udało się do stolicy, gdzie w dniach 11–13 listopada odbywały się Ogólnopolskie Integracyjne Zawody Pływackie Wiślane Fale – Święto Niepodległości. Do rywalizacji na pływalni w CRS Bielany stanęła blisko setka zawodników, którzy szlifują formę do przyszłorocznych Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie. Spośród naszych zawodników najlepiej spisał się niedowidzący Przemysław Bugla – student UEK, który zajął 8. miejsce. Wśród pań na 5. miejscu znalazła się nasza jedyna przedstawicielka płci pięknej, Katarzyna Rogowiec, która w oczekiwaniu na pierwszy śnieg zamieniła narty biegowe na strój kąpielowy. Wyróżnić należy również pozostałych zawodników, którzy z każdym startem poprawiają swoje wyniki i utwierdzają nas w przekonaniu, że praca, jaką wykonują pod okiem trenera Grzegorza Kubisa, przynosi efekty. Coraz lepsze wyniki naszych pływa-

Zawodnicy sekcji AZS UEK na zawodach pływackich w Warszawie, fot. Jadwiga Pociask

ków nastrajają optymistycznie przed kolejnymi zawodami oraz najważniejszą imprezą sezonu, jaką są Mistrzostwa Polski. 11 listopada w Warszawie odbył się także bieg uliczny. Wzięła w nim udział rekordowa liczba (7,5 tys.) biegaczy, rolkarzy i zawodników na handbike’ach. Również w tej imprezie wziął udział przedstawiciel AZS UEK. Na drugim miejscu rywalizację ukończył Rafał Szumiec, pokonując dystans 10 km w niespełna 20 minut. Szczegóły dotyczące zajęć sportowych sekcji AZS UEK oraz wyjazdów na zawody dla niepełnosprawnych można uzyskać w siedzibie BON UEK. Zapraszamy! Rafał Szumiec

Wspólna integracja przy ognisku, fot. Mateusz Macałka

www.uek.krakow.pl

57


STUDENCI

STUDENCI

Mamy nowych parlamentarzystów

– działamy ze zdwojoną siłą! cy w PS UEK już od października Bartłomiej Adamczyk. Pomimo szerokiej i widocznej na kampusie kampanii promocyjnej wyborów frekwencja pozostawiła wiele do życzenia, gdyż podobnie do poprzedniego roku wynosiła zaledwie 5,29%. Pochwalić można studentów Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, na którym frekwencja wyniosła niemalże 7%.

Z nocy z 26 na 27 listopada Samorządowa Komisja Wyborcza w pocie czoła liczyła wszystkie głosy. Wyniki wyborów zostały ogłoszone godzinę po północy na stronie internetowej Parlamentu Studenckiego. W tym roku smak zwycięstwa jest wyjątkowo słodki, przede wszystkim ze względu na ciężką pracę włożoną w kampanię wyborczą , ale również przez dużą liczbę kandydatów do pokonania. Oj, działo się, działo... Szczególnie zawziętą walkę stoczyli kandydaci z Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, gdzie o 11 mandatów ubiegały się aż cztery koalicje. Pierwsza z nich, której liderem była obecna przewodnicząca PSUEK – Agnieszka Sadowska, zyskała poparcie dla prawie wszystkich swoich kandydatów. Do Parlamentu dostało się 8 na 9 osób z tejże koalicji, pozostałe 3 miejsca zasiliły osoby z koalicji nr 4. Niespodzianką kampanii było zwycięstwo koalicji składającej się z samych pierwszoroczniaków, uczestników

A zaczęło się od...

Agnieszka Sadowska, po raz drugi wybrana na przewodniczącą Parlamentu Studenckiego UEK

obozu „ŚwieŻaka” z Wydziału Zarządzania. Zwyciężając, zostawili daleko w tyle konkurentów. Liderem koalicji był prężnie działają-

Już na początku listopada studenci mieli okazję wziąć udział w ankietach prowadzonych przez Parlament Studencki na stoiskach promocyjnych, zorganizowanych przez Dział PR PS UEK w pawilonie C w dniach 3, 4 i 7 listopada. Wtedy to członkowie oraz wolontariusze PS UEK sprawdzali wiedzę z zakresu działalności Parlamentu Studenckiego oraz zachęcali do startu w wyborach. Pozytywnym sygnałem dla nas jest fakt, że aż 78% zapytanych studentów trafnie definiuje Parlament Studencki jako organ samorządu, 70% pozytywnie ocenia jego działalność, a 28% osób wykazało chęć do samorządowego działania na UEK, uzasadniając przy tym, że działalność w Parlamencie jest cennym doświadczeniem, a równocześnie mocnym punktem w CV. W rezultacie liczba kandydatów wyniosła 52 osoby. Świadczy to nie tylko o rosnącej popularności PS UEK, ale również zainteresowaniem sprawami samorządowymi, z czego starsi parlamentarzyści są bardzo zadowoleni.

Pierwsza debata kandydatów w historii PS UEK! Plakaty, ulotki, zachęcanie studentów do głosowania oraz strona na portalu Facebook – to tylko nieliczne z kanałów promocji stosowane przez kandydatów. Swoje programy wyborcze mogli również przedstawić podczas debaty, która odbyła się 15 listopada 2011 roku. Warto tu wspomnieć, że debata to nowy projekt promujący wybory na naszej Uczelni. Niestety, uczestniczyło w niej tylko kilka osób spoza środowiska kandydatów. Jak mówi Agnieszka Sadowska, spowodowane jest to faktem, iż „większość osób nie czuje się elementem społeczeństwa obywatelskie-

58

www.uek.krakow.pl

go”. Mimo tego nasza przewodnicząca uważa, że „był to bardzo trafny pomysł, warty dopracowywania oraz ponawiania w następnych latach”.

Od programu do programu... Oprócz dużej liczby „ŚwieŻaków” w Parlamencie znalazły się osoby z dłuższym stażem na naszej Uczelni, takie jak Joanna Bereza z Wydziału Towaroznawstwa, która chęć członkostwa motywuje faktem, iż dzięki doświadczeniu wie, gdzie potrzebne są zmiany. Obserwujcie więc bacznie poczynania członków PS UEK i weryfikujcie, ile z obietnic wyborczych zostało spełnionych! Nie zapominajcie bowiem, że Parlamentarzyści to Wasi przedstawiciele i działają w Waszymi imieniu w celu polepszenia sytuacji studentów na Uczelni.

Wydział Zarządzania: Agnieszka Gał, Łukasz Rzepka, Joanna Trojańska, Bartłomiej Adamczyk, Marcin Feliks, Katarzyna Mazuga, Anna Czarnik, Adrian Żuławiński, Justyna Sulenta, Aleksandra Uwarkin.

Pierwsze posiedzenie Parlamentu Studenckiego kadencji 2011/2012

Wydział Finansów: Patrycja Olchawa, Paweł Kozieł, Agnieszka Wilk, Michał Kubowicz, Paulina Jońca, Małgorzata Smak.

7 grudnia odbyło się pierwsze posiedzenie Parlamentu Studenckiego kadencji 2011/2012. Wybrano nowe władze PS UEK oraz przedstawicieli studentów do komisji uczelnianych i senackich. Już po raz drugi z rzędu przewodniczącą Parlamentu Studenckiego została Agnieszka Sadowska. Wraz z nią w Prezydium zasiadają cztery kolejne osoby: - Anna Cebula – wiceprzewodnicząca ds. finansów - Angela Sikora – wiceprzewodnicząca ds. projektów - Zuzanna Zapiórkowska – wiceprzewodnicząca ds. socjalnych - Łukasz Ostrowski – wiceprzewodniczący. Wszystkim nowym parlamentarzystom gratulujemy i życzymy owocnej pracy w Parlamencie! Studentów zapraszamy do biura w celu zgłaszania problemów, wątpliwości, pytań. Pawilon S, II piętro, pokój 226 www.psuek.pl www.facebook.com/parlament.uek

Wydział Towaroznawstwa: Kamila Tymbarska, Joanna Bereza, Patryk Żurowski, Marcin Sowiński.

Joanna Trojańska Parlament Studencki UEK

Do Parlamentu w tym roku dostali się: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych: Agnieszka Sadowska, Bartosz Styczyński, Magda Witowska, Krzysztof Januś, Łukasz Grzybek, Justyna Parada, Gabriela Bębenek, Bogna Bylica, Anna Gródek, Olga Pytlowska, Paulina Stachyra.

Dobra passa PS UEK

Dobra passa w Parlamencie Studenckim UEK trwa nieprzerwanie, a jego członkowie zajmują coraz wyższe i ważniejsze stanowiska. 14 grudnia podczas posiedzenia wyborczego przewodnicząca PS UEK Agnieszka Sadowska została wybrana na stanowisko przewodniczącej Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa - organizacji zrzeszającej wszystkie samorządy krakowskich uczelni wyższych. Od teraz to ona będzie reprezentować interesy wszystkich studentów Krakowa. 17 grudnia podczas zjazdu Forum Uczelni Ekonomicznych wybierano nowy zarząd, na którego czele również stanęła studentka naszej Uczelni, parlamentarzystka Jolanta Tąta. Jej zadaniem jest bronić interesów studentów uczelni ekonomicznych na forum krajowym. Obu parlamentarzystkom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia oraz samych sukcesów na tak ważnych i znaczących stanowiskach! Jolanta Tąta

Uwaga

studenci I roku

studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia przyjęci na studia w roku akademickim 2011/2012! Zgodnie z Ustawą prawo o szkolnictwie wyższym studenci studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, przyjęci w roku akademickim 2011/2012, mają obowiązek złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat. Oświadczenie należy wypełnić (wyłącznie punkt 1!), podpisać i złożyć we właściwym dziekanacie do dnia 15 stycznia 2012 r. Oświadczenia dostępne są w dziekanatach oraz – druk do pobrania – w wirtualnym dziekanacie.

Dokładne informacje znajdują się w wirtualnym dziekanacie.

Okazuje się, że ZAUEK to idealne miejsce nie tylko do spędzania przerw między zajęciami, ale również imprezowania. Potwierdzić to mogą uczestnicy imprezy andrzejkowej, zorganizowanej przez Parlament Studencki 23 listopada. Studenci wykazali się niemałą kreatywnością w doborze strojów, mogli zaśpiewać z gwiazdą rocka, latać z aniołkami, pouczyć się z kujonami, zatańczyć z pin up girls, a nawet powalczyć na szable z samym Zorro! Oczywiście nie mogło obejść się bez wróżb, lania wosku oraz konkursów. Nagroda za najlepsze przebranie została wręczona byłemu przewodniczącemu PSUEK, Dariuszowi Perkowskiemu, który idealnie wcielił się w Szalonego Kapelusznika z „Alicji w Krainie Czarów”. Zabawa trwała do białego rana! Była to kolejna udana impreza organizowana przez Parlament Studencki. By nie przegapić kolejnych – sprawdzajcie konto na portalu Facebook i rzucajcie okiem na plakaty! www.facebook.com/zauek

59


STUDENCI

STUDENCI

Sympozjum naukowe

Koło Naukowe MSG jest organizacją studencką działającą przy Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Prawie co roku organizuje wyjazdowe sympozjum naukowe, aby jego członkowie mogli zdobywać wiedzę, także poza murami uczelni, debatować i dzielić się doświadczeniami. Spotkaniom takim towarzyszą liczne wykłady i warsztaty przygotowane przez pracowników katedry. Tak było także i w tym roku. Tegoroczne sympozjum zorganizowano w dniach 25–27 listopada w Wiśniowej koło Dobczyc. Wzięli w nim udział studenci oraz pracownicy naukowi Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Otwierając sympozjum, profesor Edward Molendowski wprowadził jego uczestników w tajniki kurtuazji w biznesie. Podczas warsztatów mgr Jakub Kwaśny mówił, jak osiągać sukcesy w dziedzinie komunikacji i autoprezentacji. Studenci mogli przećwiczyć zastosowanie nabytej wiedzy w praktyce oraz sprawdzić, jak radzą sobie przed kamerą. Podczas wyjazdu odbyła się także debata dotycząca przyszłych kierunków rozwoju koła. Po przedstawieniu sprawozdania z dotychczasowej działalności, członkowie koła wymieniali pomysły, uwagi i spostrzeżenia na temat projektów, które mają w planie realizować w najbliższej przyszłości. Po wspólnej kolacji nadeszła pora na gry i zabawy integracyjne, które miały pomóc zintegrować grupę i pomóc w komunikacji. Towa-

Międzynarodowych stosunków gospodarczych

W październiku gościliśmy grupę studentów z Uniwersytetu w Fuldzie. Przyjechali, aby uczestniczyć w polsko-niemieckim seminarium naukowym. Towarzyszył im, jako opiekun naukowy, Prof. Dr Lutz H Schminke. Była to kontynuacja seminarium, które odbyło się w maju 2011 r. w University of Science w Fuldzie (o czym pisaliśmy w poprzednim numerze „Kuriera UEK”). rzyszyła temu spora dawka śmiechu i wspaniała atmosfera. Nie był to jednak koniec wieczornych atrakcji, gdyż w planach była impreza „Kujon Party”, której obowiązkowym elementem były przebrania, a kreatywność i poczucie humoru przy ich tworzeniu przez studentów były wprost imponujące. Drugiego dnia dr Anna Odrobina przeprowadziła warsztaty zatytułowane „Konsekwencje kryzysu finansowego dla Unii Europejskiej”. Podzieleni na zespoły, studenci krok po kroku analizowali objawy i symptomy ciężkiej i przewlekłej choroby, która dotknęła Unię Europejską. Co do diagnozy byli zgodni – w strefie euro pojawił się kryzys. Dzielili się także spostrzeżeniami co do skuteczności różnych, proponowanych terapii.

Marketing międzynarodowy w tafli Štrbskégo Plesa

Część oficjalną sympozjum zamykały warsztaty, które poprowadził dr Remigiusz Gawlik. Studenci dyskutowali nad bardzo aktualnym zjawiskiem, które pojawiło się ostatnio w wielu krajach świata, a mianowicie ruchem oburzonych jako jedną ze społeczno-ekonomicznych implikacji globalnego kryzysu finansowego. Studenckie Koło Naukowe MSG serdecznie zaprasza na spotkania, które odbywają się w każdy poniedziałek, o godz. 18, w sali seminaryjnej 317 w pawilonie „Ustronie”. Emocji, zaciętych dyskusji i ciekawych polemik na pewno nie zabraknie. Katarzyna Gałuszka Koło Naukowe MSG

Wyjazd II roku studiów dziennych drugiego stopnia odbył się 20 października 2011 r. pod nazwą „Słowacja w strukturze wspólnego rynku UE”. Studenci studiujący zagadnienia Marketingu międzynarodowego wyruszyli na tatrzańskie ścieżki, które pokrył w tym dniu pierwszy tegoroczny biały puch. – Z Krakowa wyjechaliśmy w deszczu, ale w ciągu całego dnia, na szlaku zastaliśmy piękną tatrzańską zimę. Pod opieką przewodnika tatrzańskiego, prof. Jana W. Wiktora, pokonaliśmy 11 km magistrali turystycznej: Štrbské

nie upamiętniającym wszystkich, którzy zginęli w górach. Powstał on „Martwym na pamiątkę, żywym ku przestrodze”. W myśl zasady „coś dla ducha i coś dla ciała” w czasie wyprawy była okazja na spokojne rozmowy, dyskusje i rozmyślania. Studenci mieli okazję wysłuchać dwóch interesujących wykładów. Dr Agnieszka Żbikowska przedstawiła refleksję pt. „Kampania promocyjna wspierająca wprowadzenie euro – z doświadczeń Słowacji”. Ukazała szczegóły tej kampanii, która stała się przesłanką wielce przychylnego przyjęcia przez społeczeństwo Słowacji nowej waluty europejskiej, a która – w opinii Komisji Europejskiej – może stać się wzorem odniesienia dla innych krajów, czekających na wejście do strefy euro. Wnioski dla Polski są też oczywiste – uczmy się od… swoich sąsiadów! Dr Paweł Chlipała podzielił się refleksjami z badań przeprowadzonych przez Katedrę Marketingu na temat wybra-

60

www.uek.krakow.pl

Czasami trzeba się zdystansować, aby zobaczyć więcej. Studenci specjalności Marketing międzynarodowy opuścili na jeden dzień kampus Uniwersytetu, by z górskiego szlaku słowackich Tatr Wysokich zobaczyć jednolity rynek Unii Europejskiej i… zimę, chociaż na halach była jeszcze złota jesień…

Seminarium polsko-niemieckie

Pleso – Popradské pleso – Symbolický cintorín. Biorąc pod uwagę piękną, ale równocześnie trudną aurę, sprawiło nam to dużą satysfakcję – wspominają studenci. Wszyscy mieli okazję na chwilę zadumy na cmentarzu ofiar gór pod Osterwą, symbolicz-

Na gości z Niemiec czekała grupa studentów Wydziału Zarządzania, od wielu już dni przygotowująca plan pobytu. W czasie pierwszego spotkania organizacyjno-zapoznawczego uczestników seminarium przywitała prodziekan Wydziału Zarządzania dr hab. Renata Oczkowska, prof. UEK. Uczestnicy seminarium zostali zapoznani z programem pobytu, tematem projektu „Sector analysis of new car market in Poland and in Germany” i podzieleni na trzy zespoły robocze. Po tym spotkaniu goście zwiedzili kampus UEK. Ważnym punktem seminarium było zorganizowane zwiedzanie firmy Fiat Auto Poland w Tychach. Mieliśmy okazję przyglądać się z bliska, jak w wysoko zautomatyzowanym środowisku wytwarzania powstają nowiutkie, lśniące lakierem samochody (fiaty i fordy). Przewodnicy z dumą oprowadzali po wielkich halach

nych strategii marketingowych polskich eksporterów. Przedmiotem szczegółowej refleksji uczynił dwie – bliskie Uczelni – firmy: Wawel Kraków i Skawę Wadowice. Ukazał ich strategie zdobywania rynków zagranicznych – rynków polonijnych i rynków Bliskiego Wschodu. Wykład połączony został z degustacją produktów obu firm – trufle i eliteski smakowały znakomicie! Zakończenie części dydaktycznej wyjazdu zostało połączone z losowaniem nagród dla uczestników – nagrody główne stanowiły książki o marketingu międzynarodowym i rynku UE,

Uczestnicy seminarium przed Budynkiem Głównym UEK wraz z mgr Anną Piwowarczyk ze SJO UEK, oprowadzającą gości po zabytkowym Krakowie

produkcyjnych i opowiadali o szczegółach i ciekawostkach związanych z produkcją nowoczesnych samochodów. Spośród tych, które są produkowane w Tychach, ogromna większość trafia na eksport i, co ciekawe, mają one już swojego właściciela, zanim zostaną ostatecznie zmontowane. W drodze powrotnej do Krakowa uczestnicy seminarium mieli okazję zwiedzić Tyskie Browarium, będące jednym z ciekawszych obiektów muzealnych w Polsce. Kolejne dni upływały pod znakiem intensywnej pracy nad projektami w poszczególnych

a „nagrody pocieszenia” słodkości , a jakże – obu firm „towarzyszących” wyjazdowi, Wawelu i Skawy! – Pani Krystyna Flis zadbała o gorącą kawę i herbatę, wszyscy zaś podtrzymywaliśmy gorącą atmosferę. W tafli tatrzańskich jezior zobaczyliśmy międzynarodowy marketing – był to interesujący i budujący widok – wspominają uczestnicy wyjazdu. dr Paweł Chlipała Katedra Marketingu

Wycieczka do firmy Fiat Auto Poland w Tychach

zespołach roboczych. Bardzo interesujące prezentacje, będące efektem kilkudniowej pracy, były poparte szeregiem informacji i analiz, do jakich dotarli ich współautorzy. Prezentacjom przysłuchiwał się również dziekan Wydziału Zarządzania, dr hab. Paweł Lula, prof. UEK, który przedstawił niemieckim studentom ofertę studiów na naszym Wydziale (w tym studiów anglojęzycznych). Niektórzy z nich rozważają możliwość podjęcia studiów magisterskich na naszej Uczelni. W czasie wolnym uczestnicy seminarium zwiedzili Kraków i zabytkową Kopalnię Soli w Wieliczce, która wywarła na nich duże wrażenie. Przewodnikiem grupy po Krakowie była lektor SJO UEK mgr Anna Piwowarczyk. Po merytorycznym zakończeniu seminarium, w sobotnie południe spotkaliśmy się jeszcze raz na pożegnalnym obiedzie zorganizowanym w klubie Grota 2, po którym nastąpił odjazd grupy do Niemiec. W tym miejscu pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w sprawne przygotowanie i przeprowadzenie tego inspirującego wydarzenia. dr Jarosław Piwowarczyk – Katedra Zarządzania Zasobami Pracy

61


STUDENCI

STUDENCI

TRANSPORT PUBLICZNY A NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Grunt to dobra inwestycja! Koło Naukowe GRUNT działające przy Katedrze Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego z impetem weszło w nowy rok akademicki. Kontynuując tradycję Spotkań z Praktykiem, 8 listopada 2011 r. Koło zaprosiło mgr. Łukasza Skowrońskiego z firmy METROHOUSE. Łukasz Skowroński jest tzw. świeżym praktykiem, co oznacza, że całkiem niedawno ukończył naukę na naszej Uczelni na specjalizacji Gospodarowanie nieruchomościami. Osobom zainteresowanym nieruchomościami i chcącym rozwijać swoją wiedzę w tym kierunku przedstawił obecną sytuację developera na rynku pracy. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jak można rozpocząć karierę w nieruchomościach. Przykład praktyka pokazał zgromadzonym, że dobrze jest wzbogacać doświadczenie zawodowe poprzez podjęcie praktyki lub pracy na studiach, gdyż procentuje to w przyszłości. Prelegent chętnie odpowiadał na wszystkie zadawane pytania. Opowiadał, w jakim stopniu specjalizacja Gospodarowanie nieruchomościami przygotowuje do pracy na rynku nieruchomości. Podkreślił, jak ważne jest zaangażowanie na studiach, uczestnictwo w kołach naukowych, dzięki którym zdobyć można prak-

tyczną wiedzę, doświadczenie i kontakty zawodowe. Polecał korzystanie z praktyk oferowanych przez Uczelnię. Podczas studiów Łukasz Skowroński był przez 3 lata członkiem koła naukowego GRUNT, wyjechał również na 3-miesięczne praktyki do Bułgarii organizowane przez AIESEC. Każde z tych doświadczeń wspomina bardzo dobrze i z perspektywy widzi, jak duży wpływ miały one na jego dalsze losy w branży. Bardzo dobrze wspomina początki swojej pracy rozpoczętej na 4 roku studiów. Jego zdaniem, największą barierą w rozpoczęciu kariery na rynku nieruchomości w czasie studiów może być dyspozycyjność. Obecnie coraz częściej firmy pozwalają studentom na elastyczny czas pracy, dzięki czemu student może starać się o posadę. Zaletami pracy w pośrednictwie nieruchomości jest bezpośredni kontakt z klientami oraz praca w terenie, która jest ciekawsza niż typowa praca biurowa. Satysfakcja wynikająca z zadowolenia klienta wynagradza wszelki trud. Zdarzają się nawet klienci, którzy w ramach podziękowania za udaną współpracę zapraszają na parapetówki do nowo nabytych mieszkań. Ważne jest indywidualne podejście do klienta. Gdy ma on bezpośredni kontakt z doradcą, czuje, że jego sprawa jest lepiej załatwiona niż w przypadku obsługi przez Call Center. Kolejne „Spotkania z praktykami” wkrótce. Zapraszamy!

Nowe logo Koła Naukowego GRUNT Podczas warsztatów przeprowadzonych przez dr. Bartłomieja Maronę nt. „Oceny opłacalności inwestycji na przykładzie biurowca klasy A w Krakowie” 22.11 2011 r. został rozstrzygnięty konkurs na nowe logo Koła Naukowego GRUNT. Konkurs rozpoczął się 29.10 i trwał do 15.11.2011 r. W konkursie mogły wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby z naszej uczelni, jak i spoza niej. Jak podkreśla jury (w składzie: Aleksandra Zimoch – prezes koła, Katarzyna Błażkiewicz – wiceprezes koła oraz dr Bartłomiej Marona – opiekun koła), nadesłane prace okazały się bardzo ciekawe w swojej formie i oprawie graficznej. Autorem zwycięskiego logo jest Michał Koczkodon, członek Koła Przedsiębiorczości i Innowacji UEK. Wszystkich zainteresowanych tematyką nieruchomości zapraszamy na spotkania koła. Dokładniejsze informacje możecie znaleźć na stronie internetowej: http://www. grunt.uek.krakow.pl oraz na facebooku: „Koło Naukowe Grunt”.

Wampiriada po raz 23.

194 litry krwi zebranej od ponad 420 osób – to wynik kolejnej akcji honorowego oddawania krwi WAMPIRIADA, zorganizowanej już po raz XXIII przez Niezależne Zrzeszenie Studentów UEK. Uczestnicy akcji, zorganizowanej na kampusie UEK w dniach 14–17 listopada, mogli badać za darmo poziom cukru we krwi. Każdy honorowy krwiodawca otrzymywał oprócz posiłku regeneracyjnego upominek od NZS UEK, m.in.: koszulki, zaproszenia na kursy językowe, karnety na zajęcia fitness i jogę, kosmetyki, bilety do kina, teatru czy szkoły tańca. Podczas finału na terenie kampusu można było spotkać maskotkę Wampiriady o imieniu Krwiopijek – radosne serduszko, które swym łobuzerskim uśmiechem podbiło serca naszych studentów. Biorąc czynny udział w zajęciach i przechadzając się po salach wykładowych, zachęcał do uczestnictwa w wydarzeniu. Z każdą edycją zainteresowanie Wampiriadą rośnie. Podczas kolejnej edycji nie może zabraknąć również Ciebie! Zapraszamy!

62

www.uek.krakow.pl

W obszarze zainteresowań Koła Naukowego Prawa Publicznego leżą wszelkie kwestie wymagające regulacji prawnych oraz działań administracji publicznej. Taką sprawą jest z pewnością dostosowanie szeroko pojętej przestrzeni publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Właśnie ta dziedzina, a konkretnie transport, był tematem wykładu otwartego Michała Dębca, zorganizowanego przez Koło 23 listopada pt. „Transport publiczny a niepełnosprawność. Co zaskakuje, co przeszkadza, a co jest niezbędne?”. Michał Dębiec w wieku 3 lat stracił wzrok. Chociaż obecnie, dzięki przebytej za granicą eksperymentalnej terapii, widzi 7% tego, co osoba zdrowa, nie jest to dla niego przeszkodą w prowadzeniu aktywnego trybu życia. Znając doskonale problemy niepełnosprawnych, angażuje się w liczne przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej dla tej grupy społecznej – m.in. jest jedynym niepełnosprawnym uczestnikiem Okrągłego Stołu Transportowego w Krakowie, a także prowadzi szkolenia z tematyki osób niepełnosprawnych dla podmiotów zajmujących się oświatą i transportem. Jego zainteresowania dotyczą również dostępności stron internetowych oraz aplikacji webowych dla osób niewidomych i słabowidzących. Ze studentami UEK podzielił się swoimi doświadczeniami i rekomendacjami dotyczącymi dostępności komunikacji miejskiej w Polsce dla osób dotkniętych różnymi formami niepełnosprawności, ze szczególnym uwzględnieniem cierpiących na dysfunkcję wzroku . Transport publiczny to jeden z najpopularniejszych w naszym kraju powodów do narzekania. Opóźnienia i tłok to jednak drobne niedogodności, do których przyzwyczaja się każdy zdrowy pasażer komunikacji zbiorowej, co mają jednak zrobić osoby niepełnosprawne, dla których nierzadko dojechanie do pracy, na uczelnię czy na zakupy staje się uciążliwą wyprawą? Prowadzący wykład podkreślił, że dla nich podróż zaczyna się już w momencie wyjścia z domu. Nawet na krótkich trasach, chcąc dotrzeć do celu, muszą pokonać wiele przeszkód, niedostrzeganych przez osoby w pełni sprawne. Trudność w odczytaniu rozkładu jazdy, niedostępna informacja wizualna, słabe oświetlenie, nieodpowiednio rozmieszczone stopnie, podjazdy czy słupki – na takie i inne przeszkody w korzystaniu z komunikacji miejskiej narażonych jest w Polsce ok. 4,5 mln niepełnosprawnych. Podczas wykładu Michał Dębiec zwracał uwagę na to, że osoby odpowiedzialne za projektowanie miejskiej infrastruktury wciąż nie do końca zdają sobie sprawę z potrzeb osób niepełnosprawnych, a to właśnie nieświadomość, a nie zła wola, jest głównym powodem powstawania kolejnych przeszkód. Konieczne są konsultacje z organizacjami działającymi na rzecz niepełnosprawnych w zakresie funkcjonalności planowanych rozwiązań. Niestety, brak jest również przepisów prawnych precyzyjnie określających wytyczne dotyczące dostosowania transportu publicznego do potrzeb niepełnosprawnych. W Krakowie, w porównaniu z innymi polskimi miastami, sytuacja nie wygląda najgorzej – obecnie większość autobusów MPK to niskopodłogowce, działa telefoniczna infolinia, pojawiły się też głosowe zapowiedzi przystanków. Wciąż jest jednak wiele do zrobienia – mimo że próby usprawnienia infrastruktury dla niepełnosprawnych są podejmowane, działaniom tym często brak spójności (czego rezultatem są na przykład inne sygnały dźwiękowe na każdym przejściu dla pieszych). Zwiększanie świadomości społecznej, m.in. właśnie przez podobne wykłady, z pewnością będzie skutkowało polepszaniem się sytuacji i coraz lepszym dostosowaniem rzeczywistości do potrzeb, a miasto stanie się przyjaznym miejscem dla wszystkich mieszkańców i turystów.

– wykład otwarty Michała Dębca

Wykład otwarty był inicjatywą Koła Naukowego Prawa Publicznego, a w pomoc w jego przygotowaniu zaangażowała sie dr Magdalena Małecka-Łyszczek. Koło Naukowe Prawa Publicznego zaprasza na swoje zebrania osoby zainteresowane prawem oraz administracją publiczną. Spotkania odbywają się w środy, o godz. 16.30, w sali 325 w Budynku Głównym. Gabriela Kusak Koło Naukowe Prawa Publicznego

63


STUDENCI Integracja środowiska związanego z Katedrą GAP – to główna intencja Wieczorów Klubowych GAP, organizowanych przez Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Agencję Artystyczną Fundacji GAP. Koncepcja artystyczna IV Wieczoru Klubowego oparta została na osobie i twórczości literackiej Jacka Kaczmarskiego, który czerpał inspirację z dzieł słynnych malarzy (m.in. Pietera Bruegla, Rembrandta czy Jana Matejki). Niektóre utwory stanowią wręcz poetycki opis postaci i zdarzeń przedstawionych na płótnach.

Uroczystego otwarcia dnia Jakości dokonał dziekan Wydziału Towaroznawstwa prof. dr hab. Władysław Kędzior

Dzień Jakości Każdego roku w drugi czwartek listopada obchodzony jest na świecie Międzynarodowy Dzień Jakości. Z tej okazji Koło Naukowe Zarządzania Jakością 24 listopada 2011 roku zorganizowało cykl wykładów otwartych. Uroczystego otwarcia dokonał dziekan Wydziału Towaroznawstwa prof. dr hab. Władysław Kędzior. Szymon Marciniak z LUQAMU wygłosił wykład na temat zarządzania projektami. Karolina Antos i Marcelina Latocha przedstawiły wyniki swoich badań na temat funkcjonowania systemu HACCP w krakowskich restauracjach. Małgorzata Mirocha, pełnomocnik systemu zarządzania jakością zakładu produkcyjnego Coca-Cola HBC Polska w Staniątkach k. Krakowa, zaprezentowała funkcjonowanie systemu zarządzania jakością w tej fabryce. Wykład zamykający, na temat kultury organizacyjnej, poprowadził prof. dr hab. Tadeusz Sikora. Dziękujemy wszystkim za przybycie i udzielone wsparcie. Cieszymy się, że mogliśmy gościć tak wspaniałych prelegentów i mamy nadzieję, że Dzień Jakości na stałe wpisze się w kalendarz imprez organizowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ilona Biczewska, Marek Łopatka

64

SPORT

OKO. Obrazy

IV Wieczór Klubowy GAP

– Kaczmarski – Obrazy

Na IV Wieczór Klubowy GAP, zorganizowany w dniu 18 listopada 2011 r. w gościnnych wnętrzach Fortów Kleparz, przybyło aż 350 osób: studentów, absolwentów, wykładowców i przyjaciół GAP. Była także grupa studentów z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, którzy przygotowali specjalnie na ten wieczór wystawę obrazów związanych z prezentowaną muzyką. Zamysłem przyświecającym wieczorowi „OKO” było odwrócenie ról i prezentacja malarstwa inspirowanego piosenkami Kaczmarskiego. Niełatwej roli wykonania obrazów podjęli się studenci krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki kształcący się pod okiem prof. Adama Brinckena. W efekcie kilkumiesięcznej pracy młodych artystów powstał zbiór wyjątkowych dzieł całkowicie od siebie różnych, połączonych jedynie tym, że iskrą dla wyobraźni autorów były piosenki Jacka Kaczmarskiego. Wystawę obrazów uzupełnił koncert piosenek Kaczmarskiego. Utwory z jego tekstami wykonali artyści – przyjaciele GAP: Basia Raduszkiewicz, Tomek Wachnowski, Marcin Skrzypczak, Jakub Perkowski i Zbigniew Grzyb (absolwent GAP 1998). Dla miłośników twórczości Jacka Kaczmarskiego dwugodzinny koncert piosenek, podczas którego usłyszeliśmy utwory z całego okresu twórczości, był z pewnością dużym przeżyciem. Dla osób, które do tej pory nie zetknęły się z twórczością Kaczmarskiego w szerszym wymiarze, był okazją do poznania jego osoby z zupełnie nieoczekiwanej

jeszcze raz słuchając pożegnalnego, wierszowanego przemówienia Sylwii „Irki” Tapek, które wygłosiła podczas uroczystego rozdania dyplomów. Tomek Wachnowski zaśpiewał piosenkę „Dla bogaczy pogoda”, którą zadedykował Absolwentom GAP rocznika 2001, i która znalazła się na wydanej w tym czasie przez GAP płycie Tomka. Profesor Jerzy Hausner jeszcze raz miał okazję uścisnąć swoich podopiecznych, a następnie zarządził tradycyjne GAP-owskie śpiewogranie, czyli 3 godziny największych przebojów gitarowych granych przez znany i popularny na GAP-ie duet Kukieł&Zbinek (Marcin Kukiełka i Zbyszek Grzyb) i śpiewanych przez 200 zgromadzonych przy nich osób. Wieczór zakończyła dyskoteka. Koncert i śpiewogranie były rejestrowane, wkrótce materiały z Wieczoru Klubowego znajdą się na stronie internetowej Agencji Ar-

Squash4UEK

Squash nie jest jeszcze dyscypliną olimpijską, choć istnieje duże prawdopodobieństwo, że wkrótce się to zmieni. Jeśli dążenia Międzynarodowej Federacji Squasha i wielu graczy z całego świata spełnią się, być może i Polacy zagrają wśród najlepszych. Mimo że sport ten pojawił się nad Wisłą dopiero około 10 lat temu, ma już ogromną rzeszę fanów. Z roku na rok przybywa i kortów, i zawodników. Nie brakuje wśród nich studentów i pracowników UEK. O tym, jak przyjemny jest to sport, już dwukrotnie przekonać mogli się studenci i pracownicy naszej Uczelni goszczący w klubie Squash4You (Kraków, ul. Pocieszka 3) w ramach rozpoczętej współpracy UEK i klubu. – Pomysł współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie narodził się wiosną 2011 r., przy okazji organizowanego przez Uczelnię Balu Licencjata. Po tym projekcie zaczęły pojawiać się kolejne, w których Squash4you wspierał UEK. W końcu narodził się pomysł pokazania squasha od podstaw (zasady gry, przepisy) studentom oraz pracownikom UEK. Szybko ustalone szczegóły promocji, forma samego eventu tylko pomogły w ustaleniu terminu. Trenerzy i obsługa klubu dołożyli wszelkich starań, aby przedstawiciele UEK dowiedzieli się jak najwięcej na temat squasha, a przy tym spędzili miło czas i świetnie się bawili. Mam nadzieję, że w bieżącym roku akademickim uda się zorganizować podobny event raz jeszcze – mówi Marek Januszkiewicz Manager Klubu Squash4You.

Jak UEK opanował squash? Spotkania UEK ze squashem miały miejsce 6 listopada oraz 4 grudnia. W pierwszym wydarzeniu brali udział jedynie studenci (25 osób), w drugim uczestniczyli również pracownicy UEK (21 studentów i 9 pracowników). Dowodem na popularność gry jest fakt, iż już po kilku dniach od ogłoszenia zapisów limit miejsc został wyczerpany. Wśród chętnych znalazła się spora liczba zaawansowanych graczy, ale byli i tacy, którzy pierwszy raz mieli styczność z rakietą. Ci, którzy w squashu stawiali dopiero pierwsze kroki, pod czujnym okiem klubowych instruktorów uczyli się podstawowych zagrywek czy zasad serwisu.

Zawodnicy czujący się pewnie na kortach wzięli udział w turnieju, którego zwycięzcy oprócz osobistej satysfakcji otrzymali pakiety uczelnianych gadżetów oraz darmowe wejściówki na zajęcia w Squash4You, umożliwiające podszlifowanie techniki i stylu gry. W pierwszych listopadowych rozgrywkach wygrał Bartłomiej Pohrebny, natomiast w grudniu triumfy święcili Marcin Bałaga oraz Marta Świech. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Oba eventy zakończyły się losowaniem nagród – l0 szczęśliwców otrzymało vouchery na grę w klubie.

Jak squash opanował świat?

perspektywy. Koncert połączony z wystawą zakończył pierwszą część Wieczoru. Druga cześć Wieczoru Klubowego była zadedykowana Absolwentom V promocji GAP, czyli rocznikowi, który ukończył studia w 2001 r. Cytując klasyka: To był rocznik! Odżyły wspomnienia sprzed 10 lat, obejrzeliśmy galerię zdjęć z tego okresu, wzruszyliśmy się

tystycznej. Wypożyczone od studentów ASP obrazy będzie można już wkrótce oglądać razem z innymi dziełami w nowo otwartej GALERII GAP przy ul. Rakowickiej 16 w Krakowie. Serdecznie zapraszamy! Zbinek Grzyb & Tomek Machowski, Agencja Artystyczna GAP

www.uek.krakow.pl

Historia tego sportu, sięgająca roku 1830, swoje początki miała w… londyńskim więzieniu Fleet. Przebywający tam mężczyźni spędzali wolny czas, odbijając piłkę od muru. W późniejszym okresie gra została spopularyzowana w całej Anglii, a brytyjscy zawodnicy do dzisiaj należą do światowej czołówki. Obecna forma squasha pozostaje niezmienna od 1920 r. i polega na odbijaniu piłki od czterech ścian kortu, w granicach wyznaczonych przez linie w taki sposób, aby uniemożliwić przeciwnikowi jej odebranie. Aby wygrać seta, należy zdobyć 11 punktów lub 2-punktową przewagę.

65


SPORT

SPORT

„EKONOMISTKI” w fotelu wicelidera Kapitalna seria kolejnych zwycięstw Armatury Eliteski AZS UEK wywindowała nasz zespół na 2. miejsce w ligowej tabeli. Ekonomistki grają coraz bardziej efektownie i, co najważniejsze, efektywnie! 6 wygranych spotkań ligowych z rzędu, a jeśli doliczymy do tego również Puchar Polski, to uzyskamy serię 8 zwycięstw. Taka seria wywindowała reprezentantki UEK na 2. miejsce w tabeli I ligi oraz do 1/8 finału Pucharu Polski. W starciach z ekonomistkami gorycz porażki musiały przełknąć ekipy SMS-u Sosnowiec, Piecobiogazu Murowana Goślina, Silesii Volley, Gaudii Trzebnica, AZS-u Politechniki Radom (dwukrotnie), PLKS Pszczyna (również dwukrotnie) i Sparty Warszawa. W tym czasie przegraliśmy minimalnie tylko jeden mecz wyjazdowy z Chemikiem Police. Pojedynek ten pokazał jednak, że Chemik jest w naszym zasięgu. W tabeli wyraźnie zarysowała się czołówka, która powinna między sobą rozstrzygnąć rozstawienie przed play-off. Grupa pościgowa ma już tylko minimalne szanse, by wskoczyć do czołowej czwórki. Większość spotkań wygrywaliśmy pewnie i zdecydowanie, w kilku emocji nie brakowało. W Murowanej Goślinie przegrywaliśmy 0-1 i 15-20, by wygrać cały mecz 3-1. W Radomiu, w meczu Pucharu Polski, przegrywaliśmy w tie-breaku 10-13, ale… wygraliśmy. Z ciężkich sytuacji wychodziliśmy też w pojedyn-

66

kach z PLKS Pszczyna. W starciu z tą drużyną udało nam się obronić 3 piłki meczowe w 4. secie i wygrać tie-break. To pokazuje, jak wielką siłą dysponuje zespół Armatury Eliteski AZS UEK. W międzyczasie nasi rywale gubili punkty, co dało nam 2. lokatę przed przerwą świąteczną. Rok 2012 zaczniemy wyjazdowym meczem w Legionowie. Będzie to pojedynek lidera z wi-

celiderem! Kibiców, którzy chcieliby wziąć udział w tym spotkaniu, zachęcamy do zapisywania się na wyjazd w biurze AZS lub e-mailowo: rzecznik.azs.uek@gmail.com. Pierwszy mecz I-ligowy w hali UEK „Ekonomistki” rozegrają 14 stycznia z Jedynką Aleksandrów Łódzki. Nie lada gratka czeka też krakowską publiczność 15 stycznia. Wtedy to będziemy gościć w ramach 1/8 finału Pucharu Polski zespół z Plus Ligi Kobiet – PTPS Piła. Będzie to wielkie siatkarskie święto. Nie może Was zabraknąć! Zapraszamy!

Piotr Majewski, Rzecznik Prasowy AZS UEK

Wyniki w I lidze: Armatura Eliteski AZS UEK - SMS I PZPS Sosnowiec 3:0 (25:13, 25:22, 25:18) Piecobiogaz Murowana Goślina - Armatura Eliteski AZS UEK 1:3 (27:25, 23:25, 23:25, 18:25) Armatura Eliteski AZS UEK - Silesia Volley I Mysłowice/Chorzów 3:0 (25:19; 25:17; 25:19) MMKS Gaudia Budmel Trzebnica - Armatura Eliteski AZS UEK 0:3 (19:25; 18:25; 18:25) AZS WSBiP KSZO Ostrowiec Św. - Armatura Eliteski AZS UEK 0:3 (19:25; 20:25; 19:25) PLKS Pszczyna - Armatura Eliteski AZS UEK 1:3 (11:25; 16:25; 27:25; 21:25) PSPS Chemik Police - Armatura Eliteski AZS UEK 3:2 (21:25; 25:22; 22:25; 26:24; 15:8) Armatura Eliteski AZS UEK - Jadar AZS Politechnika Radom 3:0 (25:18; 26:24; 25:19) Armatura Eliteski AZS UEK - MUKS Sparta Warszawa 3:1 (25:19, 20:25, 25:22, 25:20)

Wyniki w Pucharze Polski: Jadar AZS Politechnika Radom - Armatura Eliteski AZS UEK PLKS Pszczyna - Armatura Eliteski AZS UEK

2:3 (24:26; 17:25; 29:27; 25:22; 15:17) 2:3 (17:25; 25:20; 25:13; 26:28; 11:15)

Najbliższe mecze w hali UEK: 14.01.2012 Armatura Eliteski AZS UEK - Jedynka Aleksandrów Łódzki 15.01.2012 Armatura Eliteski AZS UEK - PTPS Piła 28.01.2012 Armatura Eliteski AZS UEK - KS Piecobiogaz Murowana Goślina

Tabela

M-ce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Drużyna | mecze | LTS Siódemka Legionovia Legionowo | 12 | Armatura Eliteski AZS UEK Kraków | 12 | PSPS Chemik Police | 12 | KS Piecobiogaz Murowana Goślina | 12 | Jadar AZS Politechnika Radom | 12 | UKS Jedynka Aleksandrów Łódzki | 12 | Silesia I Volley Mysłowice/Chorzów | 12 | AZS WSBiP KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 12 | MUKS Sparta Warszawa | 12 | PLKS Pszczyna | 12 | SMS I PZPS Sosnowiec | 12 | MMKS Gaudia Budmel Trzebnica | 12 |

pkt. 34 27 27 25 19 17 17 15 13 10 7 5

| | | | | | | | | | | | |

sety 36:9 30:15 31:16 29:15 23:18 23:24 21:24 20:26 17:27 18:30 12:33 10:33

| małe pkt. | | 1057:831 | | 1042:934 | | 1077:969 || | 1039:899 | | 922:920 | | 1035:1042 | | 962:973 | | 958:1009 | | 923:999 | | 1010:1111 | | 820:1028 | | 873:1003 |

www.uek.krakow.pl

Małopolska Liga Akademicka

Od końca października 2011 roku możemy oglądać naszych członków AZS na halach, stadionach, pływalniach i innych obiektach sportowych, gdzie w duchu dobrej sportowej rywalizacji walczą pod szyldem Małopolskiej Ligi Akademickiej.

Na „pierwszy ogień” zostali wpuszczeni piłkarze nożni. Panowie od początku pokazali, kto rządzi na boisku KS „Nadwiślan”. W ciągu 3 tygodni byli niepokonani. Za każdym razem walczyli do ostatniego gwizdka. Efekty widać w tabelach – pokonali drużyny: AZS UR (4:3), AZS PK (4:0), AZS KA (2:0), AZS UP (4:3), AZS UJ (3:1), a nawet AZS AGH (3:1). Dzięki temu po I rundzie rozgrywek są na pierwszym miejscu. Równie silnym przeciwnikiem są w futsalu. Mimo porażki w spotkaniach z AZS PWSZ Tarnów (0:1) i AZS PWSZ Nowy Sącz (3:4), mają opanowaną do perfekcji umiejętność wygrywania z krakowskimi uczelniami (AGH, AWF i WSZiB).

Kolejną sekcją, która wzbudza wiele emocji jest sekcja siatkówki, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Na barkach pań leży wielka odpowiedzialność – będą bronić tytułu Akademickiego Mistrza Polski. Wygrany pierwszy mecz w naszej hali z AZS CM UJ dał dużo powodów do radości. Niestety, z meczu na mecz było coraz gorzej – porażki z AZS UJ, AZS AWF, AZS PK. Dopiero gdy ekonomistki wróciły na swoją halę, sięgnęły po drugą wygraną z AZS UR, dzięki czemu zapewniły sobie wejście do fazy play-off. Na koncie panów widnieją dwa zwycięstwa (AZS UJ, AZS CM UJ) oraz dwie porażki (AZS AGH, AZS AWF). Jedno jest pewne – nie można im zarzucić braku determinacji, czego dowodem jest ostatni set w meczu z AZS CM UJ, w którym walczyli „punkt za punkt” i wygrali 34-32. Koszykarze po rozegraniu 3 meczy mają na koncie dwie wygrane i jedną porażkę z AZS AWF. Gdyby policzyć zdobyte kosze, byliby mistrzami w tej dyscyplinie: 281 zdobytych punktów. Koszykarki są w bardzo podobnej sytuacji. Nie dają za wygraną, mając w grupie AZS AGH,

II Ogólnopolskie Igrzyska Studentów Pierwszego Roku W weekend 25–27 listopada odbył się II Finał Ogólnopolskich Igrzysk Studentów Pierwszego Roku rozgrywany w Gdańsku. Gospodarze nie byli gościnni, ponieważ wygrali klasyfikacje środowisk. Reprezentacja Małopolski zajęła w niej 5. miejsce. Etapem poprzedzającym finał w Gdańsku był turniej „Cracoviada 2011”, w którym biorą udział studenci rozpoczynający swoją akademicką przygodę. Nasza Uczelnia była reprezentowana w takich dyscyplinach jak: futsal, koszykówka, piłka siatkowa, biegi przełajowe, ergometr wioślarski, pływanie, tenis stołowy. Dzięki wygranym w finałach Cracoviady 2011, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie mógł reprezentować Małopolskę w koszykówce i futsalu mężczyzn. Ostatecznie koszykarze AZS UEK uplasowali się na czwartym miejscu. W swoich zmaganiach podopieczni Jolanty Ciepichał musieli uznać

wyższość Warszawy (27-39), Gdańska (26-35) oraz Poznania (17-32). 4. miejsce zajęli również futsalowcy AZS UEK, którym najbardziej szkoda porażki w półfinale 1-2. W meczu o 3. miejsce zespól kierowany przez Leszka Walankiewicza musiał uznać wyższość Lublina (2-5). Sukcesy odnieśliśmy w dyscyplinach indywidualnych. W tenisie stołowym 2. miejsce zajął Marek Lenart, a 4. lokata Klaudii Majki w biegach przełajowych dała jej awans do ogólnopolskiego finału. Najwięcej promocji do Gdańska uzyskały nasze studentki w basenie: Mariola Dudek, Dorota Bałchanowska i Kornelia Ziomek. Niestety z Gdańska nie udało się przywieźć żadnego medalu, ale i tak wszystkim „pierwszakom”, którzy reprezentowali barwy UEK na obu etapach imprezy, należą się ogromne brawa! Karolina Zarazka, członek AZS UEK

AZS PK, AZS UJ i AZS UR. Dotychczas ekonomistki „utarły nosa” prowadzącym w tabeli koszykarkom AZS AGH, uległy natomiast Politechnice Krakowskiej. Szczypiorniści mają na koncie wszystkie możliwe kombinacje wyników: remis z AZS PK (15:15), przegrana z AZS AGH (24:26) i z AZS AWF (27:33) oraz wygranaz AZS UR (22:11) Do końca I rundy pozostał im jeszcze jeden mecz. Trzymajmy za nich kciuki! Do efektownych i wysokich wygranych zdążyła nas już przyzwyczaić sekcja tenisa stołowego. Nie inaczej jest i w tym roku. Zarówno panie, jak i panowie liczą się w walce o 1. miejsce. W biegach przełajowych nasi reprezentanci zajmują kolejno: 6. (kobiety) i 7. miejsce (mężczyźni). Nasi lekkoatleci nie mają łatwej rywalizacji – od zawsze w tej dyscyplinie króluje AZS AWF. Niemalże identycznie wygląda sytuacja pływaków. Po pierwszej rundzie zawodów pływackich kobiety zajmują 6. miejsce , a mężczyźni 7. Gratulacje dla Olafa Omiotka, który zajął 2. miejsce w stylu klasycznym na dystansie 100 m. Wszystkie sekcje sportów zespołowych czeka teraz faza play-off Małopolskiej Ligi Akademickiej. Udzielajmy im wsparcia poprzez dopingowanie ich w naszej hali sportowej! Więcej informacji o najbliższych meczach: www.azs. uek.krakow.pl. Karolina Zarazka

Dołącz do Klubu Kibica Armatury Eliteski AZS UEK! awą Przekonaj się, jak świetną zab i! rsk tka sia ing dop może być iczkom! Pomóż w grze naszym zawodn Każdy jest mile widziany! gadżety Wszyscy otrzymają darmowe szalik kibicowskie: koszulkę oraz owych arm w d iał udz ąć oraz mogą wzi ne wa gry roz cze me wyjazdach na . em kow Kra a poz egionowie. Najbliższy – 7 stycznia w L

y! Za pr as za m gm ail.com.

Zgłoszenia: rzecznik.azs.uek@

67


PO GODZINACH

Reklama

Od Kopalni złota po Kalwarię

www.niepalprzydziecku.pl www.niepalprzydziecku.pl www.niepalprzydziecku.pl

– autokarowa wycieczka pracowników UEK

i ukształtowaniem terenu, więc polecam przejście obydwiema trasami.

3 dzień

Kopalnia Złota w Złotym Stoku, Skalne Miasto, Szczeliniec, Kaplica Czaszek, uzdrowiska Kotliny Kłodzkiej, Śląska Jerozolima, piękne widoki, moc wrażeń i niezapomniane wspomnienia – innymi słowy autokarowa wycieczka pracowników UEK w dniach 15-18 września 2011 r.”

1 dzień Zwiedzanie zaczynamy od Kopalni Złota, która znajduje się w miasteczku Złoty Stok. Wychodzimy długim, wykutym korytarzem, mijamy stary wagonik, który był używany do wywożenia gruzu. Następnie docieramy do składu sztabek złota, które zostały tam wydobyte. Po drodze oglądamy laboratorium, w którym trwały badania nad eliksirem długowieczności. Idąc dalej, widzimy gablotę minerałów oraz piec, w którym „wytapiano” złoto. Wychodzimy do góry na chodnik śmierci, spotykamy gnoma, który podobno szuka żony. Trafiamy do Muzeum Przestróg, Uwag i Apeli. Jest to największa ekspozycja tabliczek dotyczących bezpieczeństwa pracy. Dalej napotykamy na wąski tunelik, który wychodzi do Czech i służył niegdyś jako kanał przemytniczy. Schodzimy w dół i docieramy do pięknego kolorowego podziemnego wodospadu. Oglądamy tablicę, która przedstawia zdjęcia ludzi, którzy pracowali niegdyś w tej kopalni. Podziemny, pomarańczowy tramwaj wywozi nas na powierzchnię.

Jest słoneczny, przepiękny dzień, więc postanawiamy zdobyć Szczeliniec Wielki. Jest to perełka, która zachwyci chyba każdego turystę. Wyruszamy z Karłowa, gdzie mieszkaliśmy. Jest najwyższym (919 m) szczytem Gór Stołowych, a zarazem ich najatrakcyjniejszym i najczęściej odwiedzanym miejscem. Po obiedzie zwiedzamy w Czeremnej Kaplicę Czaszek, której ściany i sklepienie wyłożono szczątkami ludzkimi, prawdziwymi czaszkami i kośćmi. Dzień wypełnia jeszcze wycieczka po uzdrowiskach Kotliny Kłodzkiej (Polanica, Kudowa, Duszniki). Wieczorną atrakcją jest pokaz kolorowej, grającej oraz tańczącej fontanny w Polanicy.

szych w Europie. Obejmuje 79 stacji pochodzących w większości z czasów XVIII/XIX wieku. Tu zwiedzamy ruchomą szopkę, której twórcą był zegarmistrz Longin Wittig. Chciał w ten sposób pocieszyć syna po stracie matki, dzieło jego pracy w ciągu 28 lat rozrosło się do ogromnych rozmiarów. Na całą szopkę (kilka scen) składa się 800 figurek, z czego 300 jest ruchomych. Wróciliśmy pełni wrażeń z myślą, że warto by było jeszcze tam wrócić, ale na dłużej… Dziękujemy mgr Małgorzacie Tylman za zorganizowanie przepięknej wycieczki, a naszemu kierowcy Wojciechowi Janeczkowi za bezpieczne przywiezienie nas do Krakowa. Organizator Organizator Organizator

Partnerzy merytoryczni Partnerzy merytoryczni Partnerzy merytoryczni

Partnerzy Partnerzykampanii kampanii Partnerzy kampanii

Halina Bernasik Patroni medialni Patroni medialni Patroni medialni

4 dzień

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa ProjektMałopolskiego zrealizowano przy wsparciu finansowym

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego Województwa Małopolskiego

Patroni honorowi Patronihonorowi honorowi Patroni

Marszałek Województwa MałopolskiegoMałopolskiego Marek Sowa Marek Sowa Marszałek Województwa Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków

Projekt jest współfinansowanyzeześrodków środkówGminy GminyMiejskiej Miejskiej Kraków Kraków Projekt jest współfinansowany

Przyjeżdżamy do Wambierzyc, gdzie znajduje się między innymi sanktuarium wzniesione w latach 1683–1725, nazwane Śląską Jerozolimą. Uczestniczymy w mszy świętej. Następnie zwiedzamy sanktuarium oraz Kalwarię, która należy do jednej z największych i najcenniej-

Spotkanie po 40 latach

W 2011 roku minęło 40 lat od ukończenia studiów przez absolwentów Wydziału Ekonomiki Przemysłu, Ekonomiki Obrotu Towarowego i Finansów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie (rocznik 1971). Z tej okazji 17 września 2011 roku zorganizowane zostało spotkanie koleżeńskie w murach Uczelni.

Spotkanie, w którym wzięły udział 92 osoby, uświetnione zostało uroczystą kolacją w restauracji i trwało do późnych godzin nocnych. Wszyscy uczestnicy zjazdu wyrazili nadzieję na kolejne spotkania w 2012 roku. Pamiątkowe zdjęcie przed Budynkiem Głównym powędruje do rodzinnych albumów i w przyszłości będzie zapewne impulsem do wspomnień. Organizatorzy Zjazdu

2 dzień Zaraz po śniadaniu wyruszamy z przewodnikiem do Czech, by zwiedzać Teplicko-Adrszpaskie Skały znane u nas pod nazwą Skalne Miasto. Przejście zarówno przez Teplickie Skały, jak i przez Adszparskie Skały zajęło nam mniej więcej po 3 godziny. Całodzienna wycieczka była dość męcząca, ale za to przyjemna. Skały różną się od siebie nie tylko rodzajem formacji skalnych, ale też poprowadzoną trasą

68

Organizator:

www.uek.krakow.pl

Partner:

69


REKLAMA

Reklama

Zostań nauczycielem przedmiotów ekonomicznych! Poznaj fascynujący świat psychologii, tajemnice wychowania oraz tajniki zawodu nauczyciela. Ogłaszamy nabór na I rok Studium Pedagogicznego. O przyjęcie mogą się ubiegać studenci UEK. Oferujemy przygotowanie pedagogiczne przydatne w zawodzie nauczyciela przedmiotów ekonomicznych oraz osoby prowadzącej kursy i szkolenia korporacyjne.

Rekrutacja:

2 stycznia – 20 stycznia 2012 r. Szczegóły:

www.studped.uek.krakow.pl

Strefa Absolwenta UEK JUŻ Otwarta! Jesteś jednym z ponad 86 tys. naszych absolwentów? To portal specjalnie dla Ciebie! Zarejestruj się na: 70

www.absolwenci.uek.krakow.pl www.uek.krakow.pl

71


Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Charytatywny Bal Błękitny Absolwenta zaprasza na

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

4 lutego 2012 r., godz. 20.00 Kopalnia Soli „Wieliczka” – Komora Warszawa cena 220 zł/os.

20% dochodu ze sprzedaży biletów zostanie przeznaczone na Stypendium im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego (dla młodzieży polskiej ze Wschodu). Zapisy na bal do 16 stycznia 2012 r. przez formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie: www.balblekitny.uek.krakow.pl. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły:

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

partnerZY

ORGANIZATORZY

tel. 12 293 54 96, e-mail: balblekitny@uek.krakow.pl