__MAIN_TEXT__

Page 1

ISSN 1689-7757 Nr 4 (43) Kwiecień/maj 201 1

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Dni integracji

Dzień otwarty uek

siatkarki UEK Mistrzyniami polski

Dni edukacji polskiej na ukrainie

Bał po wkany 1 ojn 5 lat ie


SŁOWO REKTORA

Spis treści Szanowni Państwo,

oprac. graficzne: Jarosław Szczurek

Słowo Rektora..................................................................................................................................................... 3 Wspomnienie o prof. Stanisławie Miklaszewskim. ............................................................................... 4

wiosna dała o sobie znać nie tylko ożywieniem w przyrodzie, lecz rów-

Korporacje międzynarodowe – czyli kto tak naprawdę rządzi światem?. ................................. 6

nież wzmożeniem aktywności uczelnianej społeczności. Dzień Otwarty

Bałkany 15 lat po wojnie. ................................................................................................................................. 8

Uczelni, Dni Kariery, Dni Integracji, inauguracja Akademii Indesit, debata

Nagrody i wyróżnienia..................................................................................................................................... 10

rektorska nt. korporacji międzynarodowych, liczne konferencje, a wśród

Dzień Otwarty UEK........................................................................................................................................... 11

nich wyjątkowe spotkanie z ambasadorami Bośni i Hercegowiny, Chorwa-

Co wiemy o uczestnikach Dnia Otwartego UEK?............................................................................... 12

cji oraz Serbii, otwarcie Klubu Studenckiego ZaUEK, akcja honorowego

Akademia Indesit............................................................................................................................................... 14

oddawania krwi „Wampiriada”, happening nt. Bezpiecznej Uczelni, spo-

Promocja na Wschodzie. ............................................................................................................................... 16

tkanie z cyklu VIP GAP z Andrzejem Grabowskim, Dni Edukacji Polskiej na

Nasi studenci znów triumfują...................................................................................................................... 18

Ukrainie – to tylko niektóre z przedsięwzięć zorganizowanych w  ostat-

Chór „Dominanta” na papieskim szlaku. ................................................................................................ 20

nim okresie przez katedry i inne jednostki Uczelni, organizacje studenckie

Krakowska Szkoła Biznesu poszerza ofertę edukacyjną. ............................................................... 20

i koła naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

UEK dla osób niepełnosprawnych............................................................................................................... 21

Adres redakcji: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków budynek „Księżówka”, pok. K9 tel. 012 293 58 34 e-mail: gazeta@uek.krakow.pl

Myśli przemyślane w ciszy – spotkanie VIP GAP z Andrzejem Grabowskim.......................... 22

Cieszy mnie ten wyraźny przejaw naszej aktywności na tak różnych

Dni Integracji...................................................................................................................................................... 24

polach. Poza wartością oczywistą wynikającą z organizacji ww. imprez –

Katedralny show. .............................................................................................................................................. 26

poszerzaniem wiedzy i umiejętności ich uczestników – wnoszą one war-

Studiuj po angielsku!. ...................................................................................................................................... 28

tość dodatkową – kreują w otoczeniu zewnętrznym wizerunek Uniwersy-

Wymiana praktyk studenckich. .................................................................................................................. 29

tetu jako Uczelni aktywnej i przedsiębiorczej. To są konkretne osiągnięcia.

Uczelnia w mediach. ....................................................................................................................................... 30

Dołóżmy dalszych starań, by było ich coraz więcej.

XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej. ...................................................................... 32

Nie mniej cieszą, choć niezwiązane bezpośrednio z głównym nurtem

Redakcja:

Wschód bliższy – dyskusja o kulturze, języku rosyjskim,

działalności Uczelni, kolejne sukcesy naszych siatkarek, które zdobyły ty-

Małgorzata Strakowska-Szczurek Łukasz Salwarowski

stosunkach polsko-rosyjskich i relacjach Rosji z Zachodem.......................................................... 33

tuł Akademickich Mistrzyń Polski w Siatkówce. Gratuluję zawodniczkom

Konferencja Institute for New Economic Thinking (INET) w Bretton Woods........................ 34

tego sukcesu, okupionego ich ciężką pracą, a trenerom i całemu zespoło-

Skład i opracowanie graficzne:

Studenci z Hongkongu na UEK. ................................................................................................................. 35

wi przygotowującemu zawodniczki do rozgrywek – dziękuję.

Jarosław Szczurek

Partycypacja interesariuszy a potencjał konkurencyjny przedsiębiorstw. ............................... 36

Zdjęcia: Rafał Cygan

Seminaria lokalne nt. partnerstwa międzysektorowego.................................................................. 37 Biznes, golf i edukacja w Klubie KSB Alumni MBA.............................................................................. 38 Municipium – kompleksowy produkt internetowy

Druk: DRUKARNIA LEYKO Sp. z o.o. ul. Romanowicza 11 30-702 Kraków

ISSN 1689-7757

poświęcony jednostkom samorządu terytorialnego......................................................................... 40 Absolwent z k(l)asą: Rafał Jurek. ................................................................................................................. 41 Filumenistyka – czar dawnych lat............................................................................................................. 42 Parlament dla studentów.............................................................................................................................. 44 Bezpieczna Uczelnia po raz siódmy.......................................................................................................... 44

Wydawca:

Klub Studencki ZaUEK już otwarty!......................................................................................................... 45

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Azjatyckie Koło Naukowe na Przeglądzie Filmów Anime w Multikinie. ..................................... 46

Nakład: 3500 egzemplarzy

Kraje azjatyckie we współczesnym świecie. ......................................................................................... 46

wy Kongres MBA, Dzień Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz wyjątkowa uroczystość odnowienia doktoratu profesora Kazimierza Zająca. Zapraszam do uczestnictwa w tych wydarzeniach! Maj i czerwiec to okres szczególnie wytężonej pracy studentów. Rozpoczynającym sesję i obrony prac dyplomowych życzę motywacji do nauki i satysfakcjonujących jej wyników. Powodzenia!

prof. Roman Niestrój

II Wieczór Klubowy GAP................................................................................................................................ 46 Krakow Game Fusion...................................................................................................................................... 47

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i zmian redakcyjnych nadsyłanych artykułów oraz zmiany ich tytułów.

W najbliższej przyszłości kolejne ważne wydarzenia – Międzynarodo-

Z Krakowa nad Wisłą do Sankt Petersburga nad Newą.................................................................. 48

Rektor UEK

Przestępstwa pospolite. Chroń się sam!................................................................................................. 48 SPORT. ................................................................................................................................................................. 49 ZAPOWIEDZI..................................................................................................................................................... 52 REKLAMA. ........................................................................................................................................................... 55

2

www.uek.krakow.pl

3


WSPOMNIENIE

WSPOMNIENIE

Stanisław Miklaszewski odszedł Prof. zw. dr hab.

P

rofesor urodził się 5 marca 1947 r. w  Krakowie. W  swoim życiu zawodowym przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej od asystenta do profesora zwyczajnego.

Był wybitnym naukowcem i znakomitym pedagogiem, autorem, pomysłodawcą i redaktorem kilkunastu książek i podręczników uniwersyteckich oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych z  dziedziny międzynarodowych stosunków gospodarczych i integracji europejskiej. Wypromował kilkunastu doktorów. Pan Profesor był członkiem Senatu i Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz pełnomocnikiem Rektora UEK ds. Ośrodka Badań Europejskich im. J. H. Retingera. Zasiadał w Zarządzie Instytutu Studiów Strategicznych oraz Międzynarodowego Centrum Rozwoju Demokracji. Był także profesorem, wykładowcą i  kierownikiem zakładów małopolskich wyższych uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu, Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w  Tarnowie. Był członkiem krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Umiejętności. Od 2002 r. kierował Katedrą Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Był wyjątkowym Szefem, wspaniałym Współpracowni-

kiem i naszym Kolegą. Wraz z Jego odejściem nasza Katedra oraz Uczelnia straciły wybitnego naukowca i nieocenionego Przyjaciela. Będzie nam Go bardzo brakowało.

Pracownicy Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

FRAGMENTY WYSTĄPIEŃ Z CEREMONII POGRZEBOWEJ 27 KWIETNIA 2011 R. …Profesor należy do grona pracowników naszej Uczelni, którzy całe swoje życie zawodowe, swoje kariery związali z  Uczelnią, byli budowniczymi, tworzywem i świadkami jej rozwoju… Nie podejmuję się nawet syntetycznie omówić osiągnięć naukowych Pana Profesora. Kompetentnie uczynią to Jego współpracownicy. Zresztą, znając stosunek Staszka do oficjalnych uroczystości, mogę przypuszczać, że jeśli gdzieś tam w niebiosach słucha naszych wypowiedzi, zapewne wolałby, abym powiedział coś bardziej osobistego. Znamy się od czasów studenckich, lat sześćdziesiątych. Pracowaliśmy w  tej samej Radzie Uczelnianej ZSP (pierwszego ZSP). Staszek był animatorem Kultury Studenckiej i  wspaniałym kompanem. Był obdarzony rzadką umiejętnością łączenia zawodowych kompetencji, odpowiedzialności ze swobodą bycia, zjednującą mu sympatię współpracowników

4

i studentów. Był taki zarówno jako student, jak i  później jako profesor i  członek uczelnianego Senatu. Jako rektor wspominam głównie osiągnięcia zawodowe Pana Profesora, ale trzeba pamiętać, że wspólnie z małżonką Haliną, która odeszła z  tego świata kilka lat temu, wychowali dwóch wspaniałych synów: Tomasza i Jerzego. A więc, w pewnym sensie, ich życie trwa nadal. Szanowny Panie Profesorze, Drogi Staszku, za Twój osobisty wkład w  rozwój naszej Uczelni, za całe dobro, jakie do niej wnosiłeś, w imieniu całej społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie, gorąco Ci dziękuję. Niech Pan Bóg Ci wynagrodzi. Na zawsze pozostaniesz w naszej wdzięcznej pamięci. Spoczywaj w pokoju! Prof. Roman Niestrój, Rektor UEK

Drogi Staszku, Profesorze, Kierowniku Katedry, gdy przed dziewięciu laty obejmowałeś kierownictwo Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, trudno było z góry przewidzieć, jak ułoży się Twoja współpraca z  zespołem Katedry oraz jakie sukcesy odnotujesz na nowym polu swojej działalności. Stawałeś przed wielkim wyzwaniem przychodząc do nowego zespołu, który – co więcej – pozostawał w całkowitej „rozsypce”, spowodowanej długotrwałą chorobą poprzedniego kierownika Katedry… Dość szybko jednak okazało się, że objęcie przez Ciebie kierownictwa Katedry stało się dla niej momentem przełomowym i  spowodowało jej rychłe odrodzenie. Przede wszystkim doprowadziłeś do integracji Zespołu, inicjując nieformalne spotkania, organizowane przy różnych okazjach, na które zapraszałeś także kolegów z innych katedr oraz studentów. Na tych

www.uek.krakow.pl

nieformalnych zebraniach, które „uświetniałeś” produktami własnej sztuki kulinarnej, panowała przyjacielska, wręcz rodzinna atmosfera. Zabawiałeś zebranych swoimi kpinami oraz dosadnymi określeniami, „przyszywając łatki” niemal wszystkim osobom. Równocześnie potrafiłeś zachować – niezbędny w takich przypadkach – dystans wobec samego siebie. Dlatego też byłeś przykładem swoistego – w  rzeczywistości pozornego – paradoksu: Twoje dosadne „przytyki” i  określenia – zamiast zmniejszać, zwiększały Twoją popularność i  sprawiały, że „w  cuglach” wygrywałeś wszystkie głosowania. W efekcie byłeś w Uczelni jednym z najbardziej popularnych profesorów, ponieważ wszyscy znający Cię wiedzieli, że pod „powierzchnią” kpiarza i żartownisia krył się Człowiek Wielkiej Dobroci, wrażliwy na problemy innych, gotowy służyć pomocą. Nie trzeba dodawać, że także zebrania Katedry były dalekie od zwyczajowej sztampy i  rutyny: błyskawicznie załatwiałeś sprawy administracyjne (z reguły precyzując dobitnie, co myślisz o  całej biurokratycznej mitrędze), po czym dyskutowaliśmy o sprawach merytorycznych i problemach naukowych w przyjacielskiej, ciepłej atmosferze. Drugim, znacznie ważniejszym, Twoim osiągnięciem było zintensyfikowanie działalności badawczej pracowników Katedry. Przyspieszone zostało zdobywanie stopni naukowych, zwiększyła się liczba publikacji pracowników, a także wspólnych – prowadzonych przez cały Zespół – badań. Osobiście zawsze podziwiałam Twoją niezwykłą zdolność i łatwość proponowania tematów badawczych, integrujących pracowników Katedry. Zważywszy na rozległy wachlarz problemów, którymi można i którymi de facto zajmują się osoby uprawiające dyscyplinę międzynarodowych stosunków gospodarczych, stanowiło to nie lada umiejętność i  wymowny dowód zalet Twojego intelektu. Te wspólne badania owocowały później zbiorowymi monografiami, wzbogacającymi dorobek naukowy całego zespołu. Nie ulega wątpliwości, że naukowo-badawcze osiągnięcia kierowanej przez Ciebie Katedry, jednej z największych na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, walnie przyczyniły się do uzyskania przez nasz Wydział najwyższej oceny w ramach kategoryzacji jednostek naukowych, przeprowadzanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. I  jeszcze refleksja osobista. Oboje spędziliśmy całe nasze dorosłe i  zawodowe życie w  murach jednej uczelni, kończąc w  niej studia i  przechodząc przez wszystkie szczeble kariery naukowej. Nasze relacje trudno byłoby jednak sprowadzić wyłącznie do „znajomości z  jednego miejsca pracy”, ponieważ w  rzeczywistości od niemal czterdziestu lat łączyła nas przyjaźń. Dlatego, gdy w końcu spotkaliśmy się

w jednej Katedrze, powiedziałam Ci, że nawet w najśmielszych marzeniach nie byłabym w stanie przewidzieć takiego scenariusza, w którym przyjdzie mi bezpośrednio współpracować z Tobą, tak bliskim kolegą. Niestety tak szybko odszedłeś; dziwnym zrządzeniem Losu w  tej samej porze roku, co Twoja ukochana żona Halina: na wiosnę, tuż przed Świętami Wielkanocnymi. Odchodząc, osierociłeś najbliższą rodzinę i przede wszystkim Twoich wspaniałych synów; osierociłeś jednak także Twoich współpracowników, szczególnie tych najmłodszych, którzy z  Tobą wiązali nadzieję na swoją karierę naukową. Nam wszystkim zaś – Twoim współpracownikom – przyjdzie się zmierzyć w następnych dniach i tygodniach z  Twoją nieobecnością w  Katedrze. Będzie to bardzo trudne. Żegnaj Przyjacielu, żegnaj Profesorze, żegnaj kochany przez wszystkich współpracowników Kierowniku Katedry... Spoczywaj w pokoju... Prof. dr hab. Irena Pietrzyk w imieniu pracowników Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Kochani, pozwólcie, że w imieniu własnym i  Was wszystkich pożegnam Stasia przed Jego wielką podróżą. Byłeś, Mój Najukochańszy Bracie, postacią niezwykłą! Twoje emocje wynikały z głębokich przemyśleń. Twoje reakcje miały silne podstawy dla trafnych decyzji. Twoje działania kształtowało przywiązanie do podstawowych zasad człowieczeństwa. Dlatego Twoja opiekuńcza rodzinność była konsekwencją zakorzenionej w naszym domu społecznej wrażliwości. Dlatego Twoja bezgraniczna otwartość na ludzi i ich problemy miała swoją siłę w przekazie demokratycznych przekonań. Dlatego też imponujące nam wszystkim Twoje dwie cechy: odwaga i  bezkompromisowość, kształtujące zarówno Twoją drogę osobistą, jak i  zawodową, brały zawsze swój początek w poczuciu odpowiedzialności za czyny, które służyć miały społeczeństwu i  narodowi. Będąc prawdziwym Polakiem – patriotą, nigdy nie przestawałeś być Europejczykiem. Pamiętałeś bowiem zawsze o równowadze, wynikającej chociażby z pomieszania rodzinnych genów w naszej wielkopaństwowej rodzinie i w naszej wielonarodowej Rzeczpospolitej. Uśmiechałeś się do świata życzliwie, ale wszelkiej głupocie, której w Polsce aż nadto, nie szczędziłeś kąśliwych reakcji i  spontanicznie burzliwych wybuchów Twojego temperamentu. Twój idealizm bowiem korygowały sprawdzalne w  naszej otaczającej rzeczywistości konkrety. Umiałeś, jak mało kto, łączyć profesorską wie-

dzę i życiową mądrość, którymi szczodrze potrafiłeś obdarować nas wszystkich. Dziękujemy Ci za to wszystko! Twoja obecność na tym naszym świecie, promieniowanie Twojej niepowtarzalnej osobowości uprawniają nas do pożegnania, które pożegnaniem być nie może. Będąc już tam, po drugiej stronie realności, pozostajesz tu, na zawsze, z nami, a dzięki temu – my wszyscy, tutaj dzisiaj zgromadzeni, możemy z nadzieją nawzajem spoglądać na siebie jak na najbliższych, jak na członków Naszej Wielkiej Rodziny. I wtedy – wśród łez pożegnania – przyznajemy rację Szekspirowi, którego tak ukochałeś, a którego tak uważnie czytałeś i tak często cytowałeś. Wtedy też wyraziście zabrzmi pożegnalne przesłanie Prospera: Nasza rozpacz rodzi lepsze życie!!! Niech tak będzie! Niech się nam wszystkim ziści to przesłanie. To twoje przesłanie. I niech nam w jego realizacji pomoże Bóg. Amen. Krzysztof Miklaszewski, brat ŚP. Profesora Poznałem Go 01.09.1960 roku w klasie 8A V LO… Było nas 44 – młodych inteligentów, uczących się w  klasie łacińskiej w  szkole ćwiczeń UJ. Siedzieliśmy w jednej ławce i uczyliśmy się dobrze. Nie dlatego, że tak bardzo łaknęliśmy wiedzy, ale z  przerostu ambicji. Rywalizowaliśmy zresztą w każdej dziedzinie, z tym, że „Syfon” – to jego licealna ksywa, był „bojący się” do dziewcząt. Zazdrościł mi, że kochają mnie laski, bo grałem Romea w szkolnym teatrze, a On nosił halabardę, ale przecież źle wymawiał „r”, więc jakim cudem miał być aktorem?!.... Czy chcecie, abym w dwóch słowach opisał 50 lat przyjaźni i braterstwa, bym Wam dowodził, że honor, rodzina, dane słowo, lojalność, punktualność, to są wartości wyższe? Tak! Profesor Miklaszewski cenił je najbardziej. On łączył przez lata naszą paczkę kumpli z 11 A, matura ’64. Mógłbym pisać powieść w odcinkach o Gościu, który był jak dr Jekyll i Mr Hyde. Gościu o wspaniałym umyśle i gołębim sercu pod powierzchownością łobuza. Gościu, na którego obronie pracy doktorskiej w  Akademii Ekonomicznej dnia 25.10.1976 roku zjawiło nas się 6 najbliższych kolegów, z naszym ukochanym Antonim Bielakiem, profesorem matematyki. Byliśmy z Niego dumni. Jestem chrzestnym ojcem Jego młodszego syna Jurka, jestem więc członkiem rodziny. Mimo to straszliwie mi nieraz nawtykał uważając, że aktorstwo to nie jest zawód dla poważnego człowieka. Żal, że odszedł. Jerzy Fedorowicz, przyjaciel ŚP. Profesora

5


DEBATA REKTORSKA

DEBATA REKTORSKA

Korporacje międzynarodowe – czyli kto tak naprawdę rządzi światem?

Jakimi cechami charakteryzują się korporacje transnarodowe? Które branże są przez nie zdominowane? Czy chciwość od początku dominowała w działalności ekonomicznej? Jaką rolę korporacje międzynarodowe odegrały w przebiegu światowego kryzysu ostatnich lat? Na te i wiele innych pytań można było uzyskać odpowiedź podczas Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych MSG „Korporacje międzynarodowe – czyli kto tak na prawdę rządzi światem?”, zorganizowanej na  Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w dniach 4–5 kwietnia br. przez Koło Naukowe Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UEK. Konferencję rozpoczęła Debata Rektorska, która zgromadziła liczne audytorium. W imieniu prof. dr. hab. Romana Niestroja, Rektora UEK, debatę uroczyście otworzył prof. dr hab. Andrzej Malawski, Prorektor ds. Badań Naukowych. Profesor pozostawił słuchaczy z  pytaniem, kto jest rzeczywiście adresatem podjętej problematyki – świat biznesu czy grono naukowe. Do tematu debaty wprowadził prof. dr hab. Stanisław Miklaszewski, kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Profesor w  swojej prelekcji skoncentrował się na roli korporacji międzynarodowych we współczesnej gospodarce światowej. Podkreślił, iż istnieje szereg pozytywnych, jak również destrukcyjnych elementów związanych z  funkcjonowaniem korporacji międzynarodowych. Szczególnie negatywną influencję korporacji uwidocznił kryzys gospodarki światowej ostatnich lat. Płynie z  tego wniosek, iż nie można abstrahować od procesu wzmożonej internacjonalizacji przedsiębiorstw, a  refleksja na temat znaczenia korporacji międzynarodowych powinna uwzględniać kontekst procesów globalizacyjnych. Profesor Miklaszewski zakończył swoje przemówienie wnioskiem, iż korporacje

6

Dr Anna Odrobina, pracownik Katedry MSG, opiekun Koła Naukowego Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.

międzynarodowe znacząco oddziałują na wszelkie zjawiska zachodzące w gospodarce światowej, jednocześnie wyrażając swoje obawy co do kierunku rozprzestrzeniania się tego wpływu. W  dyskusji panelowej ekspertów uczestniczyli: dr hab. Janina Filek, prof. UEK z  Katedry Filozofii, dr hab. Krystyna Przybylska, prof. UEK, kierownik Katedry Mikroekonomii, dr Piotr Litwa z  Katedry Ekonomiki i  Organizacji Przedsiębiorstw, Monika Gawinecka z  firmy UBS, Agnieszka Jarecka z firmy Capgemini oraz Przemysław Boryczka z firmy KPMG. W dynamicznej dyskusji poruszone zostały kwestie dotyczące oceny wpływu korporacji transnarodowych na funkcjonowanie życia gospodarczego i społecznego. Każdy z  uczestników debaty przedstawił swój punkt widzenia, zarówno od strony etycznej, jak i  ekonomicznej. Oceniano także wpływ korporacji na życie osobiste pracowników. W  czasie dyskusji padło stwierdzenie, iż tak naprawdę nie korporacje rządzą światem, a ludzie – klienci rządzą korporacjami. Ta opinia spotkała się z ostrym sprzeciwem ze strony prof. Filek oraz prof. Przybylskiej, które wskazywały na liczne negatywne przykłady funkcjonowania korporacji. Debata wzbogaciła wiedzę wszystkich obecnych na temat korporacji międzynarodowych, prezentując wielopłaszczyznowe i  różnorodne

spojrzenia na rozważany problem. Wywołała liczne pytania dotyczące praktyk manipulacyjnych stosowanych w korporacjach, powiązań biznesu z polityką, nieświadomości pracowników o występowaniu firmizmu, czyli uzależnienia pracowników od firmy, a także pytania o prywatne doświadczenia przybyłych przedstawicieli firm na temat pracy w korporacji. Debatę rektorską, będącą centralnym punktem 15. z kolei konferencji w ośmioletniej historii koła, poprowadziła dr Anna Odrobina z  Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, opiekun Koła Naukowego MSG. Druga część konferencji rozpoczęła się od wykładu „Tradycje korporacyjne – przeżytek czy innowacja” dr. Roberta Ubermana, pracownika Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego. Powołując się na przykłady znanych na rynkach międzynarodowych firm, np. Exxon Mobil, Dell czy American Express, udowodnił zebranej publiczności, że wierność tradycjom i wartościom korporacyjnym daje firmom sukces rynkowy. Kilkakrotnie podkreślona została skuteczna umiejętność korporacji wyciągania wniosków ze swoich niepowodzeń, aby minimalizować ponoszone przez siebie straty i maksymalizować zyski. Ponadto, według dr. Ubermana „wizjonerskie korporacje międzynarodowe nie są skamielinami biznesu”. Wynika to głównie

www.uek.krakow.pl

z faktu, iż ich pracownicy są w  stanie całkowicie się dla nich poświęcić, a  one same „nie są maszynami realizującymi cele założycieli”. Wartości korporacyjne są bowiem elastyczne, a innowacyjność polega na skoncentrowaniu się na długookresowym celu firmy. Kończąc swój wykład, dr Uberman zwrócił również uwagę na fakt, że najcenniejsze światowe marki nigdy nie zostały sprzedane, a ich klienci wierzą, że u ich podstaw leżą głębsze wartości. Ostatnim zaplanowanym punktem programu były prezentacje korporacji transnarodowych. Oprócz obecnych w  porannym panelu dyskusyjnym przedstawicieli KPMG, UBS i Capgemini, również firma Deloitte przybliżyła studentom istotę i strukturę swojej działalności. Wiktoria Chowaniec zaprezentowała swojego pracodawcę – firmę KPMG. Wystąpienie dotyczyło przede wszystkim historii firmy i obszarów jej działania, które obejmują m.in. audyt, doradztwo gospodarcze i  prawne oraz usługi księgowe. Podkreślony został nacisk, jaki korporacja kładzie na pracę zespołową i szacunek dla każdego pracownika, który przejawia się chociażby w równym dostępie do stanowisk dla obu płci oraz proekologicznym nastawieniu całej organizacji. Monika Gawinecka z  firmy UBS opowiedziała o  istocie funkcjonowania tej organizacji. Jej główne obszary działania koncentrują się na świadczeniu szerokiego wachlarza usług finansowo-inwestycyjnych oraz zarządzaniu majątkiem i  aktywami. W  trakcie prezentacji publiczność mogła się dowiedzieć, że jednym z  głównych atutów Krakowa, który skłonił UBS do tej lokalizacji, była obecność dobrze wykształconej siły roboczej, posługującej się językami obcymi. Na kluczowe znaczenie umiejętności lingwistycznych (czasem mało popularnych języ-

Prof. Miklaszewski - ŚP. prof. dr hab. Stanisław Miklaszewski podczas swojej prelekcji na temat znaczenia korporacji międzynarodowych w gospodarce światowej.

ków) jako głównego argumentu za inwestowaniem w Krakowie zwróciły uwagę również Anna Kopcoń i Agnieszka Jarecka z Capgemini. Firma, świadcząc usługi outsourcingowe oraz konsultingowe, stawia na zarządzanie przez cele oraz nastawienie na ciągłe zmiany. Firma Deloitte przedstawiona została przez Sylwię Hołodys-Surman. Wyłaniający się obraz korporacji jest naprawdę imponujący. Zatrudniając ok. 170 tys. pracowników, świadczy ona swoje usługi audytu i doradztwa w 140 krajach świata. Drugi dzień konferencji był dniem typowo warsztatowym. Studenci z  Łodzi, Poznania oraz członkowie Koła Naukowego MSG mieli możliwość poznania technik twórczego myślenia. Warsztaty z  tego zakresu zostały

przeprowadzone przez dr. Wojciecha Pająka. Efekty ćwiczeń zdumiały wszystkich uczestników. Okazało się bowiem, że zwykła plastikowa butelka może mieć kilkadziesiąt, czasem bardzo zaskakujących, zastosowań. Zamykające konferencję warsztaty przeprowadzone przez dr. Piotra Markiewicza dotyczyły przywództwa i stylów kierowania w  korporacjach międzynarodowych. Na bazie interesujących ćwiczeń dr Markiewicz pokazał uczestnikom warsztatów, że praca w zespole jest efektywniejszym stylem działania niż praca indywidualna.

Justyna Pikul, Joanna Chuda – studentki UEK, członkinie Koła Naukowego MSG

„Nie umiera ten, kto żyje w sercach i pamięci innych...” Z ogromnym smutkiem żegnamy naszego kochanego

Pana Profesora Stanisława Miklaszewskiego Dedykujemy Mu nasze osiągnięcia, których Pan Profesor był zawsze gorącym promotorem. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni losowi, że mieliśmy możliwość rozwijania się pod Jego okiem. Kierujemy najgłębsze wyrazy współczucia Rodzinie oraz Bliskim. Od lewej: Monika Gawinecka z firmy UBS, Przemysław Boryczka z firmy KPMG, Agnieszka Jarecka z firmy Capgemini, dr hab. Krystyna Przybylska, prof. UEK, kierownik Katedry Mikroekonomii, dr hab. Janina Filek, prof. UEK z Katedry Filozofii, dr Piotr Litwa z Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw.

Członkowie Koła Naukowego MSG UEK

7


WYDARZENIA

WYDARZENIA

Bałkany

15 lat po wojnie

Konferencje naukowe dotyczące ekonomii i kultury krajów bałkańskich oraz przyczyn wojny i rozpadu Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, pokaz zdjęć i  filmów o  tematyce bałkańskiej, prezentacja wyjazdów studenckich do krajów bałkańskich to tylko niektóre z atrakcji trzydniowego projektu„Bałkany 15 lat po wojnie”, zorganizowanego na naszej Uczelni w dniach 5–7 kwietnia 2011 r. przez Koło Naukowe Handlu Zagranicznego UEK. Wydarzenie było okazją do wspomnienia o  wojnie z  ubiegłej dekady, zrozumienia jej przyczyn, podsumowania zmian, jakie zaszły w Bośni i Hercegowinie, Chorwacji oraz Serbii, oraz pokazania, co mają obecnie do zaoferowania te kraje zarówno w sferze gospodarczej, jak i kulturowej. Pierwszego dnia uczestnicy spotkania mogli przenieść się na Półwysep Bałkański dzięki zdjęciom Państwa Barbary i Andrzeja Pasławskich, którzy od lat przemierzają te regiony w poszukiwaniu nieładu, kontrastów i  mieszanki kultur – cech tak charakterystycznych dla Bałkanów. Podczas tej wirtualnej podróży po bezdrożach i  urokliwych miejscowościach przybliżone zostały kultura, obyczaje oraz historia regionu. Slajdowisko, zorganizowane przy współpracy z TKN „Wagabunda”, stanowiło doskonałą formę otwarcia projektu. Konferencja 6 kwietnia miała swój wymiar symboliczny – udział w  ambasadorów trzech krajów: Bośni i  Hercegowiny (Kovijlka Špirić), Chorwacji (Ivan Del Vechio) oraz Serbii (Radojko Bogojević) i niezwykle ciepłe relacje między nimi. Jeszcze kilka lat temu spotkanie dyplomatów tych państw byłoby niemożliwe ze względu na okrutną wojnę zakończoną w roku 1995. W gronie gości uczestniczących tego dnia w  konferencji znaleźli się także: Paweł Włodarczyk, konsul honorowy Republiki Chorwacji w  Krakowie, oraz Robert Makłowicz, historyk znany przede wszystkim ze swoich „Podróży kulinarnych”.

8

Ivan Del Vechio, ambasador Serbii, wygłasza słowo wstępne podczas otwarcia konferencji

Ambasador Bośni i Hercegowiny poprowadziła wystąpienie przez pryzmat osobistych przeżyć i  doświadczeń związanych z  problemami regionu, odwołując się nie tylko do ostatniej wojny. Podkreślała, iż sytuacja polityczna i społeczna w Bośni i Hercegowinie jest w  głównej mierze wynikiem koegzystencji na jej terenie różnych narodowości oraz religii

(Chorwaci, Serbowie, Bośniacy – chrześcijaństwo, prawosławie, islam). Ivan Del Vechio skupił się w swoim wystąpieniu na gospodarce Republiki Chorwacji, która jest najlepiej rozwiniętym krajem bałkańskim. Ambasador wyraził przekonanie, iż wejście Chorwacji do Unii Europejskiej, które ma nastąpić w 2012 roku, pozytywnie wpłynie na dalszy

Dr Zbigniew Paszek w swoim imieniu i kanclerza Klemensa Budzowskiego z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego wręcza ambasadorom Bośni i Hercegowiny oraz Chorwacji przewodnik pt. „Krakov – kraljevski grad” (Belgrad, Kraków 2010), którego wspólnie z prof. Predragiem Jovanoviciem Gavriloviciem jest autorem, oraz monografię (pod swoją redakcją naukową) pt. „Poland – Serbia. The Challenges of the Scientific Cooperation” (Acta Acadamiae Modrevianae, Kraków 2010).

www.uek.krakow.pl

rozwój kraju. Przyznał, iż istotna jest współpraca z innymi krajami bałkańskimi. Chorwacja w najbliższych latach chciałaby pełnić rolę lidera w regionie, co może przynieść korzyści także innym krajom, których droga do Unii Europejskiej będzie nieco dłuższa. Paweł Włodarczyk przybliżył współpracę gospodarczą Polski i Chorwacji, przedstawił najważniejsze umowy ułatwiające wymianę handlową i prowadzenie działalności w Chorwacji. Podkreślił, iż zainteresowani mogą liczyć na pomoc Konsulatu Honorowego w  Krakowie w  niemal każdej sprawie związanej z Chorwacją. Ambasador Republiki Serbii podkreślał atuty Serbii, które mogą być przyczyną znacznego rozwoju kraju w przyszłości. Dzięki strategicznemu położeniu, potencjałowi hydroenergetycznemu, żyznym glebom oraz dobrze wykształconej sile roboczej Serbia staje się coraz ważniejszym graczem w  regionie. W  kolejnym roku Belgrad obejmuje prezydencję w trzech ważnych organizacjach regionalnych. Radojko Bogojević podkreślił, iż Kosowo jest kolebką serbskiej kultury, a nawiązany niedawno dialog z Prisztiną ma szansę zakończyć się sukcesem. Robert Makłowicz zainteresował pełną po brzegi salę opowieścią o  tym, czym jego zdaniem są Bałkany. Barwne wypowiedzi łączące problemy etniczne, religijne, językowe oraz geograficzne dowiodły, jak region ten jest skomplikowany, różnorodny i fascynujący. Na koniec Robert Makłowicz zaapelował, aby Bałkanów nie postrzegać przez pryzmat poszczególnych krajów i narodowości, gdyż w ten sposób nigdy ich nie zrozumiemy. Konferencja 7 kwietnia była poświęcona problemom regionu, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu zbrojnego, który zakończony został układem z Dayton w grudniu 1995 roku. Gośćmi spotkania byli eksperci o różnorodnych specjalizacjach: red. Ryszard Bilski – wybitny znawca Bałkanów, wieloletni korespondent Rzeczypospolitej, dr Mirella Korzeniewska-Wiszniewska – specjalista od Bałkanów, dr Marcin Marcinko – ekspert ds. prawa konfliktów zbrojnych, mjr dr Maciej Zimny – członek wszystkich misji bałkańskich oraz kpt. Jerzy Osika – członek misji IFOR oraz SFOR. Podczas konferencji, zorganizowanej w formie paneli moderowanych przez red. Bilskiego, wywiązała się żywa dyskusja, prowadząca do intrygujących i  konstruktywnych wniosków. Podczas czterech paneli poruszono problematykę mediów w czasie konfliktu na Bałkanach, udziału sił międzynarodowych w misjach pokojowych i stabilizacyjnych, zbrodni wojennych oraz Kosowa. We wstępie red. Bilski zwrócił uwagę, jak w przededniu konfliktu narastały nastroje nacjonalistyczne, a  wrogie nastawienie można było spowodować np. poprzez zamówienie serbskiej potrawy

Red. Ryszard Bilski zachwycił wszystkich wiedzą i opowieściami o Bałkanach

w zagrzebskiej restauracji. W dalszej części dowiedzieliśmy się, iż media odgrywały w  czasie konfliktu bardzo ważną rolę, szczególnie dla mieszkańców walczących krajów, jednak należy zaznaczyć, iż cechowały się one dużym poziomem subiektywizmu, a najbardziej wiarygodnym ośrodkiem informacji było Sarajewo. Przekazy telewizyjne w  zachodnich stacjach były przekłamywane, a stacje goniły za sensacją. W lokalnych oddziałach wojskowych można było nawet „kupić” kilka minut strzelania na potrzeby nakręcenia materiału. Siły międzynarodowe pełniły w trakcie konfliktu rolę mediatora, a w samych działaniach zbrojnych nie mogły brać aktywnego udziału ze względu na brak silnego mandatu. Główne zadania wojsk ograniczały się do kontrolowania wyznaczonych stref oraz pomocy dla lokalnej ludności. Dużym problemem, także dla wojska, było zaminowywanie terenu, często bez kontroli i  map. Także zwykli mieszkańcy zaminowywali swoje domy, gdy byli zmuszeni je opuścić. Do dziś duża część Bośni i  Hercegowiny nie została rozminowana. Dyskusja dotyczyła także zbrodni wojennych, ze szczególnym uwzględnieniem masakry w Srebrenicy, gdzie zamordowano kilka tysięcy muzułmanów. Podkreślono, że jest to wielkie wyzwanie z  punktu widzenia prawa międzyna-

rodowego. Na zakończenie poruszono kwestię Kosowa – goście konferencji zgodnie stwierdzili, iż niepodległość tej prowincji jest zagrożeniem dla stabilności w regionie i  nigdy nie powinno dojść do jej ogłoszenia, a tym bardziej uznania przez inne kraje. W regionie tym ścierają się interesy różnych krajów – nie bez znaczenia są kryjące całą tablicę Mendelejewa ziemie. Szczególnym momentem konferencji było spotkanie red. Bilskiego z mjr. Zimnym, którzy ostatni raz widzieli się 11 lat temu w  Kosowie. Wtedy, podczas negocjacji serbsko-albańskich, doszło do przełomu i  zezwolenia na przejazd konwojów, właśnie dzięki negocjacjom majora. Po pełnym emocji przedstawieniu tego wątku przez świadka tych wydarzeń, red. Bilskiego, mjr Zimny otrzymał szczere brawa od licznej publiczności. Najbardziej wytrwali uczestnicy konferencji wzięli jeszcze udział w  projekcji filmu „Grbavica” w  kinie Agrafka, po którym, w  kameralnej atmosferze i mniejszym gronie, mjr Zimny opowiadał o realiach wojen bałkańskich. Na zakończenie zostały rozlosowane przewodniki ufundowane przez Wydawnictwo Bezdroża. Projekt „Bałkany 15 lat po wojnie” już teraz okazał się sukcesem, mimo że nie został on jeszcze zakończony. Ostatecznym celem projektu jest wydanie kompletnej relacji, w  której zawarte będą wszystkie poruszone w dniach 6 i 7 kwietnia kwestie. Dzięki projektowi jest też szansa na odnowienie kontaktów i  nawiązanie współpracy z  uczelniami z  Bałkanów. Konferencje przyciągnęły wielu studentów z  innych uczelni, w  tym przedstawicieli krajów byłej Jugosławii. Mamy nadzieję, iż projekt pozostawi po sobie ślad nie tylko w postaci zdjęć i wspomnień, ale także wypromuje wspaniały region, jakim są Bałkany. Więcej: balkany15latpowojnie.blogspot.com. Marcin Sowiński Koło Naukowe Handlu Zagranicznego UEK

Barwne wystąpienie Roberta Makłowicza

9


NAGRODY

WYDARZENIA

UEK nagrodzony certyfikatem „Uczelnia walcząca z plagiatami” Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie otrzymał certyfikat „Uczelnia walcząca z plagiatami”.  Gala wręczenia Certyfikatów „Uczelnia walcząca z  plagiatami” i  „Wydział walczący z plagiatami” towarzyszyła seminarium „Reforma szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia i  ochrona własności intelektualnej”. Organizatorem konkursu były Fundacja im. A.-J. Fresnela oraz spółka Plagiat.pl. Usługa certyfikacji obejmuje audyt uczelnianych procedur antyplagiatowych pod względem ich przejrzystości, szczelności i  skuteczności, a także poszanowania praw studentów. Uczelnie lub wydziały, dla których wynik audytu okazał się pozytywny, otrzymały autoryzowaną przez serwis Plagiat.pl gwarancję posiadania możliwie najskuteczniejszej procedury antyplagiatowej w  postaci Certyfikatu „Uczelnia walcząca z  plagiatami” lub „Wydział walczący z plagiatami”. Otrzymany certyfikat jest dowodem, że: procedura antyplagiatowa stosowana na uczelni lub wydziale jest zgodna ze standardami serwisu Plagiat.pl; uczelnia lub wydział stosuje najwyższe dostępne standardy kontroli jakości prac dyplomowych; wszystkie prace powstające na uczelni lub wydziale są sprawdzane, a następnie chronione przez elektroniczny system antyplagiatowy Plagiat.pl; ochrona oryginalności prac dyplomowych, samodzielność i  uczciwość studentów są istotnymi elementami strategii dydaktycznej i wychowawczej realizowanej przez uczelnię lub wydział.

certyfikatu oryginalności pracy dyplomowej, sygnowanego również przez serwis Plagiat.pl. Certyfikat, potwierdzający, że oryginalność pracy dyplomowej została sprawdzona zgodnie z najwyższymi standardami ochrony antyplagiatowej, wpływa na wyższą wartość dyplomu na rynku pracy.

Dr Filip Grzegorczyk z Zakładu Prawa Cywilnego i Gospodarczego Katedry Prawa UEK w marcu br. został powołany uchwałą Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do składu Zespołu ds. Prawa Gospodarczego Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej. Jest to dość ważne ciało o charakterze opiniodawczym samorządu adwokackiego na poziomie krajowym. Prof. Roman Niestrój, Rektor UEK podczas gali wręczenia certyfikatów „Uczelnia walcząca z plagiatami” w Warszawskim Domu Technika NOT; 11 maja 2011 r.

Uczelnie lub wydziały, które otrzymały certyfikat, uzyskały prawo do wydania każdemu absolwentowi, kończącemu studia na poziomie licencjackim lub magisterskim, imiennego

Pracownicy UEK w rankingu „Najlepszy Ekonomista”!

Naczelna Rada Adwokacka jest organem samorządu zawodowego adwokatów wykonujących zawód zaufania publicznego; NRA sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem służby adwokackiej – w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Gratulujemy!

5 tysięcy osób zainteresowanych studiami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie uczestniczyło w Dniu Otwartym, zorganizowanym w tym roku 1 kwietnia. Młodzież maturalna i studenci stojący przed wyborem studiów drugiego stopnia dzięki bezpośredniemu kontaktowi i rozmowom z przedstawicielami Uczelni, jej pracownikami i  studentami, poznali aktualną ofertę dydaktyczną, warunki rekrutacji i  przebieg studiów, ofertę praktyk, staży i  studiów w  zagranicznych uczelniach partnerskich. Pytani o powód przybycia na Dzień Otwarty, młodzi ludzie podkreślali przewagę bezpośredniego kontaktu nad innymi sposobami zdobywania informacji o studiach w UEK. – Udział w Dniu Otwartym pozwolił mi poznać całą ofertę Uniwersytetu, działające w  nim studenckie

koła naukowe i organizacje. Rozmowa z obecnymi studentami kierunku Zarządzanie, który zamierzałam wybrać, przekonały mnie ostatecznie co do tego wyboru. Bardzo interesujące była dla mnie możliwość zwiedzenia kampusu, który bardzo mi się podoba. Dzięki wypełnieniu

ankiety wygrałam miłe niespodzianki. Jest fajnie! – powiedziała Kasia z Oświęcimia. Jak co roku szczególnie oblegane było stoisko Rekrutacja, na którym przedstawiciele Działu Nauczania i  wolontariusze objaśniali nie dla wszystkich jasne zasady postępowania kwalifikacyjnego. Najczęstsze były pytania o sposób przeliczania liczby punktów i terminy składania wymaganych dokumentów. W  prezentowanej podczas Dnia Otwartego ofercie dydaktycznej na rok akademicki 2011/2012 pojawiły się nowości – kierunek Rachunkowość i controlling oraz specjalność Planowanie i inżynieria przestrzenna.

Nie tylko nauką... Organizatorzy Dnia Otwartego zapewnili odwiedzającym wiele atrakcji. Występ chóru „Dominanta”, wystawa zbiorów prof. Artura Hołdy „Akcje i obligacje”, projekcja filmu promocyjnego UEK „Twoja droga do kariery”, pokaz zdjęć „Od dżungli aż po śnieżne szczyty – UEK w Himalajach”, występy grup tanecznych Kat Vision i UEK Dance, wykłady otwarte (m.in. „Rola sportu i rekreacji ruchowej w życiu człowieka”, „Jak zarabiać na giełdzie?” oraz „Jak kupić osłomuła?”), wycieczki po kampusie – to tylko niektóre z nich.

Sukces studentki UEK

anking „Najlepszy Ekonomista”, opublikowany w kwietniowym wydaniu „Gazety Bankowej”, powstał na podstawie analizy ekonomistów-autorów książkowych publikacji naukowych i popularnonaukowych dostępnych na polskim rynku w sprzedaży księgarskiej z 3 lat – od początku 2008 do końca 2010 roku. Badanie „Gazety Bankowej” dało 5280 odwołań do prac 306 polskich ekonomistów i specjalistów związanych z naukami ekonomicznymi. Za pomocą specjalnie przygotowanego programu komputerowego wynik przeliczono na procentowy udział każdego z cytowanych specjalistów nauk ekonomicznych. Zwycięzcą tego innowacyjnego rankingu został prof. Stanisław Gomułka, a wśród 40 najlepszych ekonomistów wytypowanych przez „Gazetę Bankową” znalazło się czworo pracowników naukowych UEK: prof. Stanisław Owsiak (5. miejsce), prof. Andrzej Wojtyna (13. miejsce), prof. Jerzy Hausner (29. miejsce) oraz prof. Janina Filek (36. miejsce). Gratulujemy!

Podczas międzynarodowej konferencji „Shevchenkivska vesna 2011: Economics”, zorganizowanej w Kijowie w dniach 21–25.03.2011 r. studentka naszej Uczelni, Katarzyna Mrowca, zdobyła pierwsze miejsce w sesji referatowej ”Economical cybernetics”. Zwycięski referat, napisany pod kierunkiem dr. Pawła Wołoszyna, nosił tytuł “GPU Computing Based Solutions – Economic Benefits Analysis”. Katarzyna Mrowca jest członkiem Koła Naukowego Informatyki  oraz Koła Naukowego Procesu Zarządzania działającego przy Katedrze Procesu Zarządzania. Gratulujemy!

10

www.uek.krakow.pl

R

Dzień Otwarty UEK

11


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Co wiemy o uczestnikach Dnia Otwartego UEK?

Płeć respondentów

12

40 35 30 25 20 15 10 5 0

37% 63%

Skąd kandydaci na studia czerpią informacje o Dniu Otwartym naszej uczelni? Jakie uczelnie i kierunki biorą pod uwagę przy wyborze studiów? Z jakich szkół i województw pochodzą? Odpowiedzi na te pytania poznaliśmy dzięki badaniu ankietowemu przeprowadzonemu przez Sekcję Promocji Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie wśród uczestników wiosennej edycji Dnia Otwartego UEK, 1 kwietnia 2011 roku. W  ankiecie wzięło udział ponad 900 respondentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczelni wyższych. 63% badanych stanowiły kobiety. Największy procent wśród ankietowanych – 39% to 18-latkowie, zaraz po nich 19-latkowie – 29%, a najmniej liczna grupa to osoby 23-letnie. Ponad połowa ankietowanych – 62% uczęszcza do liceum ogólnokształcącego, aż 24% z  badanych kandydatów to studenci uczelni wyższych, a  13% – uczniowie techników. Największym zainteresowaniem UEK cieszy się wśród uczniów i studentów z  województw małopolskiego – 71%, podkarpackiego – 12%, śląskiego – 7%, świętokrzyskiego – 3% oraz lubelskiego – 2%. W odpowiedzi na pytanie dotyczące preferowanej uczelni najczęściej padała nazwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – 39,59% respondentów. Na kolejnych miejscach znalazła się Akademia Górniczo-Hutnicza w  Krakowie – 22,89%, Uniwersytet Jagielloński – 11,75% oraz Politechnika Krakowska – 9,97%. 27% kandydatów na studia było niezdecydowanych co do kierunku, który chcą studiować. Wśród kandydatów z  wybranym profilem kształcenia największą popularność zdobyły kierunki: Finanse – 23,59%, Ekonomia – 8,98%, Zarządzanie – 7,89% oraz Towaroznawstwo – 4,73%. Informację o  Dniu Otwartym UEK kandydaci najczęściej uzyskiwali z internetu – 35,95% oraz od znajomych – 18,16%. Kolejnymi źródłami wiadomości były: radio – 16,27%, prasa – 12,49% oraz plakaty reklamowe – 10,60%. Szczegółowe wyniki badania obrazują wykresy obok.

Skąd respondenci dowiedzieli się o Dniu Otwartym?

kobieta mężczyzna

35,95%

12,49%

10,60% 6,53%

prasa

internet

radio

plakat reklamowy

Wiek badanych

od znajomych

inne żródło

Preferowana uczelnia, na której uczestnicy DO chcieliby studiować

2% 3% 3% 800

5% 7% 12%

39%

29%

17 18 19 20 21 22 23 24 i więcej

39,59%

700 600 500

22,89%

400 300

11,75%

200 100

Województwa, z których pochodzą uczestnicy DO 12%

18,16%

16,27%

2% 5%

3% 7%

małopolskie śląskie

71%

świętokrzyskie podkarpackie

9,97% 4,66%

2,73%

0

1,97% 0,96% 0,71% 0,61% 0,61% 0,46% 0,46% 0,35% 0,30% 0,15% 0,10% 0,10% 1,62%

y wie a ński u ani ska ska wie wie wie wie wie wiu ach zny mia owa icz icz ani dow Krako Hutn giello rakow gogic Roln arsza rocła towic Krako arsza eszow kade Bank Pozn Tarno Tarno y c A t W W w w w w Rz zot Ja eda e W Ka aK iw oła ka zde yte nie iczny urnic ersyte chnik tet P iwers lowa w zny w zny w wośc ytet w hnika kows a Szk iczny dowa iczna y o G e s a c m o m m z c c n s d r r t i i w k e s o r i o w o e U Han K ia Uni ż n n n a it n m m Pol niwe Wy t Eko oła Z a Eko Pol i Ba Uniw Eko kadem a ono ono U ł k e wn et Ek et Ek zania tet t z o A ó y y k ł S s s z r G r yt rsyt rząd sza aS iwe iwe oła e ers a Un Un a Wyż yższ Szk Uniw Uniw oła Z W w a zk two olsk aS ańs ałop ższ P y M W

lubelskie

inn

e

Preferowany przez kandydatów kierunek studiów

inne

30

27,34%

25

Profil szkoły, do której uczęszczają uczestnicy Dnia Otwartego

23,59%

20 15

24%

13%

10

62%

0 nie

www.uek.krakow.pl

z

yd dec

7,89% 4,73%

5

liceum ogólnokształcące liceum profilowane technikum uczelnia wyższa

1%

8,98%

ow

ani

Fin

ans

e

n Eko

om

4,73% 4,63%

3,65%

3,65%

3,55%

2,17%

1,38%

0,98%

0,98%

0,78%

0,49%

0,39%

cji ka na we gia nie ing cja wo ess cze tria ana nna licz duk sin isty roll rea dza jolo me ow wst odo dar rze t b e u o r s ą c t a o r o n u p B s a z o o n n p rek p p o l o r t e n z s o i r S c a a s z y a a o k o i u r i j n z r Z E c p d ka a er io ka ie ig tra ość yni sty rka ka mię aty nat unk Tow inis Inż ury rm ter aty kow nki oda tos T o m n n s u p I m f d u s s r n e h I A o Go Sto Inf Rac dow aro n y dz Mię

ia

13


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

do rozpoczęcia i kontynuowania swojej kariery zawodowej. Ale jest jeszcze jeden ważny aspekt tej współpracy. Bardzo nas zmobilizowała i  zachęciła otwartość władz UEK oraz sposób podejścia do otoczenia biznesowego. Wzajemne zrozumienie potrzeb i  ich szybkie zdefiniowanie – to w  takich relacjach rzecz najważniejsza.

Łódź do Krakowa, Kraków do łodzi, czyli o Akademii Indesit

Akademia Indesit w praktyce

„Po co Indesitowi taka inicjatywa w Krakowie? Czemu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie decyduje się na współpracę właśnie z Indesitem?” To najczęstsze pytania, jakie padały w tym roku podczas wielu rozmów z naszymi partnerami biznesowymi i instytucjami. Kiedy rozmawialiśmy o ciekawych projektach, nad którymi firma pracuje, i chwaliliśmy się planami dotyczącymi UEK, w oczach rozmówców dostrzegaliśmy wyraźny brak zrozumienia. A przecież to takie proste! Jeśli chcemy być konkurencyjni w wielu płaszczyznach – cały czas musimy myśleć globalnie!

No właśnie – globalnie. Indesit w swojej strategii realizuje cele w oparciu o myślenie na wielu płaszczyznach. Od zawsze wykraczaliśmy poza granice lokalne. Mimo że początki firmy były związane z  małym miasteczkiem Fabriano pod Anconą we Włoszech (gdzie notabene wciąż znajduje się siedziba główna korporacji). Taka strategia przyniosła efekty. Obecnie Indesit Company to jeden z czołowych europejskich producentów i  dystrybutorów dużego sprzętu AGD (czyli: pralek, suszarek, zmywarek, lodówek, zamrażarek, kuchenek, piekarników, płyt i okapów). Firma jest niekwestionowanym liderem na największych rynkach Europy: we Włoszech, Wielkiej Brytanii i Rosji. Grupa, założona w  1975 roku, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w  Mediolanie, odnotowała w 2010 roku sprzedaż w wysokości 2,9 miliarda euro. Indesit Company posiada 16 zakładów produkcyjnych (we Włoszech, Polsce, Wielkiej Brytanii, Rosji i  Turcji) i  zatrudnia 16 tysięcy osób. Głównymi markami Grupy są Indesit, Hotpoint i Scholtès. Nasza historia w  Polsce sięga 1992 r. Początkowo było to biuro handlowe, mieszczące się w  Warszawie. Wtedy zapewne nasze otoczenie biznesowe nie liczyło na to, że w ciągu niespełna 20 lat tak bardzo się rozwiniemy. Ale dla władz koncernu Polska była od zawsze jednym z najważniejszych krajów w strategii, obok Włoch, Wielkiej Brytanii i Rosji. Trudno więc się dziwić, że dobre wyniki sprzedaży i  plany eks-

14

wane procesy technologiczne. To najnowocześniejsze zakłady całej Grupy Indesit. Główną siedzibą firmy w Polsce jest Łódź. To tu pracuje Zarząd, również tu swoje siedziby mają działy marketingu, sprzedaży, logistyki, controlingu. Ponadto w  Łodzi zostało umiejscowione Centrum Rozliczeniowo-Księgowe, które obsługuje takie kraje, jak: Czechy, Węgry, Wielka Brytania czy Włochy. Łącznie w Indesit Company Polska pracuje około 3500 osób. Warto w tym miejscu dodać jeszcze jedną liczbę. Firma Indesit Company zainwestowała do tej pory w Polsce ponad 250 mln euro, czyli około miliarda złotych. To czyni z nas jednego z największych włoskich inwestorów w Polsce, jak również jednego z największych inwestorów zagranicznych w  regionie łódzkim. Przy czym w temacie inwestycji nie powiedzieliśmy z pewnością ostatniego słowa. Zygmunt Łopalewski – rzecznik prasowy Indesit Company Polska

pansji na rynkach europejskich spowodowały, iż Indesit zdecydował się ulokować w Polsce również działalność produkcyjną. We wrześniu 1999 r. została otwarta pierwsza fabryka koncernu w  Łodzi, produkująca kuchenki wolno stojące marek Indesit i  Ariston na cały rynek europejski. W październiku 2004 r. zainaugurowała produkcję druga fabryka – również w Łodzi. Produkowane są w  niej wolno stojące lodówki, trafiające także na wiele rynków zbytu.

Te dwie inwestycje silnie związały firmę z regionem łódzkim, a dobre doświadczenia spowodowały, że postanowiono dalej rozbudować strefę przemysłową. Ostatnia inwestycja została ulokowana w Radomsku. Kosztem ponad 100 mln euro, w  rekordowym czasie niespełna 12 miesięcy, powstały tam dwa nowe zakłady produkujące pralki i  zmywarki wolno stojące. W  fabrykach, które rozpoczęły produkcję w  marcu 2008 r., stosowane są najbardziej zaawanso-

www.uek.krakow.pl

Ale skąd ten Kraków? Wszystko zaczęło się w październiku 2010 roku, kiedy to przyjęliśmy zaproszenie Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie na konferencję dotyczącą włoskich inwestycji w Polsce. To właśnie tam, podczas tradycyjnej przerwy kawowej, rozpoczęły się pierwsze nieformalne rozmowy z  przedstawicielami uczelni na temat możliwych form współpracy. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że już te pierwsze rozmowy były bardzo rzeczowe. Na tyle rzeczowe, że po

dwóch tygodniach dyskutowaliśmy o konkretnych projektach. Pomysł utworzenia projektu pod nazwą Akademia Indesit wydał się świetną inicjatywą, która mogłaby nas do siebie zbliżyć. Indesit Company ma bogate doświadczenia współpracy z uczelniami wyższymi. Region Łódzki od dawna szczyci się tym, że jest zagłębiem akademickim na skalę ogólnopolską. Staramy się z tych zasobów korzystać, jak tylko możemy. Większość naszych pracowników to absolwenci dwóch największych lokalnych uczelni – Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej. Z tymi partnerami współpracujemy na wielu płaszczyznach. Kooperujemy również z uczelniami prywatnymi, jak choćby Społeczną Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i  Zarządzania. W  swoim dorobku mamy ponadto wspólne projekty ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Obecnie rozmawiamy o różnych formach ewentualnej współpracy również z  Politechniką Częstochowską. Mimo tych wszystkich doświadczeń nigdy nasi partnerzy nie wyszli z taką inicjatywą jak założenie Akademii Indesitu. Dlatego też bez zastanowienia postanowiliśmy ten pomysł wprowadzić w życie. Dla nas jest to otwarcie się na studentów z jakże ważnej uczelni, jaką jest UEK. W dobie postępujących zmian w  myśleniu młodych ludzi, coraz większej elastyczności i mobilności wydaje nam się, że dla studentów z  Krakowa nasza firma może stać się idealnym miejscem

Jak w praktyce będzie działała Akademia Indesit? Zajęcia zostały zainaugurowane 13 kwietnia 2011 r. Wtedy to wygłosiłem wykład otwarty pt: „Indesit Company a wyzwania światowego, europejskiego i polskiego rynku AGD”. Cieszy duża liczba osób uczestniczących w tym spotkaniu oraz liczne pytania. To dowód na to, że tematyka, o której mówiłem, a którą szerzej jeszcze na kolejnych zajęciach omawiać będą moi koledzy z  firmy – menedżerowie Indesitu, jest dla młodzieży ciekawa. Zajęcia Akademii, dedykowane studentom III, IV i V roku, będą się odbywać w formie warsztatów, poprzedzonych wstępem do prezentowanej tematyki. Na potrzeby projektu stworzone zostaną cztery grupy (po około 6–9 osób), z  których każda zajmować będzie się inną tematyką. Słuchacze Akademii będą mieli możliwość zapoznania się z: Zarządzaniem zasobami ludzkimi, Zarządzaniem zakładem, Logistyką oraz Kontrolingiem finansowym. Program przewiduje (oprócz zajęć w  Krakowie z  dyrektorami poszczególnych działów firmy) wyjazd do oddziałów firmy w  Radomsku oraz Łodzi. Studenci, którzy wezmą udział w  Akademii, otrzymają certyfikat uczestnictwa. Dla najlepszych słuchaczy przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody. Dodam również, że Indesit jest otwarty w temacie praktyk i  staży. Dobrzy, ambitni, zorientowani na sukces i  rozwój studenci są zawsze mile widziani w naszych strukturach. Jestem przekonany, że Akademia Indesit to pierwszy etap współpracy naszej firmy z  UEK. Obecnie prowadzimy rozmowy na temat innych wspólnych projektów, które będą mogły być realizowane zarówno w  Krakowie, jak i  w  Łodzi. Zdajemy sobie sprawę, że nasza współpraca to wartość dodana. Ale to właśnie ona stanowi o  sile i  potencjale partnerów, którzy decydują się wykorzystać wszelkie szanse na rozwój. Więcej: www.uek.krakow.pl/pl/akademia-indesit.html

Zygmunt Łopalewski – rzecznik prasowy Indesit Company Polska

15


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Dni Edukacji Polskiej na Ukrainie 400 uczestników prezentacji i spotkań, 300 wypełnionych ankiet w języku ukraińskim i polskim, 4 artykuły w prasie, 30 spotów w  radiu, 4 reklamy w  prasie, spotkania z  14 przedstawicielami instytucji (3 uczelnie, 5 szkół, 5 organizacji polskich, Konsulat RP) – to efekt trzydniowej akcji promocyjnej na Ukrainie, zorganizowanej przez Sekcję Promocji Kancelarii Rektora UEK w dniach 17–19 kwietnia 2011 r. W  Dniach Edukacji Polskiej, zorganizowanych we Lwowie i  Iwano-Frankowsku, uczestniczyli: dyrektor Kancelarii Rektora, dwóch pracowników Sekcji Promocji, pracownik ACK oraz czworo studentów. Wszystkie prezentacje i rozmowy były prowadzone w językach: polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Wyjazd poprzedzony został szeroką akcją promocyjną w ukraińskich mediach. Liczba uczestników spotkań z przedstawicielami UEK dowiodła, jak bardzo akcja była skuteczna, a  przede wszystkim – jak bardzo potrzebne było całe przedsięwzięcie. 17 kwietnia stoisko UEK na Włoskim Dziedzińcu we Lwowie odwiedziło ponad 130 osób zainteresowanych studiami na naszej Uczelni. Nie brakowało także nauczycieli, dyrektorów szkół średnich, pracowników naukowych i dziennikarzy pytających o studia na naszym Uniwersytecie. Z nie mniejszym zainteresowaniem przedstawiciele UEK spotkali się 18 kwietnia 2011 r. podczas działań promocyjnych we Lwowskim Instytucie

Lwów, 17 kwietnia

Iwano-Frankowsk, 19 kwietnia

Prezentacja UEK na Iwano-Frankowskim Narodowym Technicznym Uniwersytecie Nafty i Gazu

Bankowości Narodowego Banku Ukrainy, Lwowskim Liceum Ekonomicznym i Ogólnokształcącej Szkole Średniej nr 10. Także 19 kwietnia, odwiedzając Iwano-Frankowski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu, delegaci z UEK spotkali się z niekłamanym zainteresowaniem tamtejszych studentów wyjazdem na studia do Polski. Przeważającą grupą wśród nich były osoby pochodzenia polskiego, którym Polska jawi się jako lepsza ojczyzna. O  co najczęściej pytali? O ofertę dydaktyczną, zasady przyjęcia na UEK, kwestie formalne, które muszą spełnić, by rozpocząć studia w Polsce. Większość z tych wątpliwości rozwiały rozmowy z przedstawicielami UEK i informatory w języku ukraińskim przygotowane przez Sekcję Promocji UEK specjalnie na ten wyjazd. Rozmowy przeprowadzone z dyrektorami szkół średnich utwierdziły nas w przekonaniu o potrzebie rozwoju i dalszej intensyfikacji promocji naszej Uczelni na Ukrainie. Wielokrotnie deklarowana chęć współpracy na zasadach szkół partnerskich i entuzjastyczne, serdeczne przyjęcie delegacji UEK przez uczniów i  nauczycieli dopingują do działań tym bardziej. W najbliższej przyszłości Sekcja Promocji UEK planuje przygotowanie strony Uniwersytetu w języku ukraińskim, w przyszłości – kolejne wyjazdy promocyjne, nieustannie – podtrzymywanie i zacieśnianie nawiązanej współpracy. Patronat honorowy nad Dniami Edukacji Polskiej we Lwowie objął prof. Roman Niestrój, Rektor UEK oraz Grzegorz Opaliński – Konsul Generalny RP we Lwowie.

Stoisko UEK na Włoskim Dziedzińcu w centrum Lwowa

16

www.uek.krakow.pl

Międzynarodowe Targi Edukacyjne „Osvita I Karjera” Działania promocyjne na Wschodzie rozpoczęły się od wyjazdu przedstawicieli UEK na Międzynarodowe Targi Edukacyjne „Osvita i Karjera”, odbywające się w Kijowie, w siedzibie prestiżowego Narodowego Centrum Współpracy Biznesu i Kultury, w dniach 7–9 kwietnia 2011 r. Międzynarodowe Targi Edukacyjne „Osvita i  Karjera” to największe wydarzenie tego typu na Ukrainie, odwiedzane przez ok. 15 tys. uczniów klas maturalnych, studentów, rodziców, nauczycieli oraz przedstawicieli instytucji edukacyjnych. Nasza Uczelnia prezentowała swoją ofertę edukacyjną na wspólnym stoisku „Study in Poland”. Zainteresowanie studiami wyższymi wśród ukraińskich studentów jest duże. Pytający o ofertę UEK zainteresowani byli zarówno studiami w języku polskim, jak i angielskim. Dużą popularnością cieszyły się Turystyka i  Zarządzanie. Odwiedzający – rodzice z dziećmi lub nawet sami rodzice – pytali o wiele niuansów dotyczących studiów, świadczeń, formalności, kosztów życia w Polsce. Pytania dotyczyły studiów pierwszego, jak i drugiego stopnia. Nie brakowało też pytań o studia bezpłatne.

KIJów, 7–9 kwietnia Renata Wydmańska z Działu Współpracy Międzynarodowej UEK na Międzynarodowych Targach Edukacyjnych „Osvita i Karjera” w Kijowie

Studencka promocja w Żytomierzu W  działania promujące Uniwersytet Ekonomiczny w  Krakowie na Wschodzie włączyli się także studenci kierunku Gospodarka przestrzenna, którzy przebywając 29 kwietnia 2011 r. w Żytomierzu spotkali się ze studentami Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu Technologicznego. Spotkanie odbyło się w ramach 6. Rajdu Gospodarki Przestrzennej na Ukrainę. Studenci UEK opowiedzieli ukraińskim studentom o Polsce i jej członkostwie w  Unii Europejskiej, o  Krakowie, jego walorach turystycznych i  klimacie sprzyjającym studiowaniu w  tym mieście. Jak stwierdzili sami ukraińscy studenci, Kraków jako miejsce podjęcia studiów ma znacznie bogatszą ofertę niż Żytomierz, choć i  on nie jest pozbawiony pewnego uroku. Studenci Gospodarki przestrzennej opowiedzieli, jak wyglądają studia na UEK, jakie są perspektywy po jego ukończeniu. Z żywym zainteresowaniem spotkała się projekcja filmu promocyjnego UEK. Studenci z  Żytomierza otrzymali informatory, ulotki, notesy, długopisy, smycze, a także mapki Starego Miasta i przewodniki po Małopolsce.

Promocja według KHIR, czyli Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych w poszukiwaniu potencjalnych studentów UEK W intensywne działania promocyjne naszej Uczelni włączyła się również Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych, promując w Tarnopolu wizerunek naszej Uczelni i jej ofertę naukowo-dydaktyczną. W promocję UEK za naszą wschodnią granicą włączyli się pracownicy KHIR i  studenci UEK przebywający na Ukrainie w  dniach 13–19 kwietnia 2011 r. w ramach tzw. krótkoterminowej międzynarodowej wymiany grup studenckich. Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w tygodniowym forum międzynarodowym zorganizowanym przez Tarnopolski Instytut Technologii Społecznych i  Informacyjnych (ukr. TICIT). 15 kwietnia – w  drugim dniu forum odbywającego się pod hasłem: „Razem w  Europie”, miał miejsce Dzień Kariery, będący okazją do promocji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wśród absolwentów liceów na Ukrainie. W uroczystym otwarciu forum, a także Dnia Kariery wziął udział prof. dr hab. Andrzej Szromnik, kierownik Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych, który jest inicjatorem współpracy UEK i  TICIT. Stoisko UEK, wyposażone w  dostarczone przez Sekcję Promocji Kancelarii Rektora roll-upy, specjalnie przygotowane plakaty i ulotki w języku ukraińskim, a także projektor i filmy w języku rosyjskim, cieszyło się zainteresowaniem odwiedzających. Działania promocyjne w Tarnopolu były prowadzone przez mgr. Sebastiana Brańkę – koordynatora wymiany studenckiej z TICIT, i przez studentów UEK: Arkadiusza Gawędę, Ewę Mikulską, Kingę Minorczyk, Joannę Mleko, Damiana Słuję, Katarzynę Wajdę, Kamila Warzechę, Adelę Węgiel, Adama Zaleskiego i Karolinę Zarazkę. Z rozmów przeprowadzonych z osobami zainteresowanymi studiowaniem na UEK wynika, że możliwość studiowania w Polsce jest atrakcyjna dla młodzieży z Ukrainy, zarówno narodowości ukraińskiej, jak i dla osób posiadających Kartę Polaka, w tym także osób, które są już studentami uczelni ukraińskich (np. na pierwszym stopniu studiów).

mgr Sebastian Brańka Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych

TARNOPOL, 15 kwietnia

Bartek Kusaj – student V roku Gospodarki przestrzennej UEK Mgr Sebastian Brańka (4. od lewej) na stoisku promującym UEK w Tarnopolskim Instytucie Technologii Społecznych i Informacyjnych

17


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Nasi studenci znów triumfują! Ponaddwudziestoosobowa ekipa lektorów języka angielskiego pracujących na naszej Uczelni wzięła udział w warsztatach metodycznych poświęconych egzaminowi SEFIC (Spoken English for Industry and Commerce), zorganizowanych przez LCCI (Londyńską Izbę Handlu i Przemysłu) 28 marca 2011 r. we Wrocławiu. Większość uczestniczących w  szkoleniu stanowili lektorzy prowadzący kursy przygotowujące do egzaminów LCCI. Były wśród nich również osoby biorące udział w  egzaminach. W sumie w warsztacie wzięło udział ponad 40 lektorów z całej Polski. SEFIC to jeden z  wielu egzaminów oferowanych przez LCCI. W całości jest egzaminem

ustnym. Egzamin SEFIC, oferowany na 5 poziomach zaawansowania, adresowany jest przede wszystkim do osób posługujących się w swoim życiu zawodowym językiem angielskim. Warsztat był prowadzony przez Emmę Sue Prince, która od lat jest ikoną ESP (English for Special Purposes) oraz kształcenia zawodowego kadr kierowniczych. W  swoim wystąpieniu Emma Sue Prince przedstawiła charakterystykę egzaminu SEFIC, opisała zasady punktacji i oceny zdających, przeprowadziła na żywo egzamin na poziomie 3. i 4., a następnie – w ramach dyskusji – omówiła oceny przyznane zdającym. Dla grupy lektorów naszej Uczelni bardzo ważni byli dwaj studenci UEK, którzy zgodzili się wystąpić w roli „królików doświadczalnych”. W  wywiadzie publikowanym poniżej dzielą się oni swoimi emocjami i spostrzeżeniami nt. egzaminu. Na obu poziomach składa się on z pięciu części, w  których badane są umiejętności autoprezentacji, zasobu słownictwa fachowego,

Emma Sue Prince

czytania oraz słuchania ze zrozumieniem oraz wejścia w zadaną przez egzaminatora rolę. Na poziomie 4. od zdającego wymaga się dodatkowo przeprowadzenia profesjonalnej, wcześniej przygotowanej prezentacji biznesowej, po której następuje seria dociekliwych pytań ze strony

Rozmowa z Michałem Burdą i Adamem Gajczewskim

– studentami pierwszego roku UEK, którzy podczas sympozjum we Wrocławiu z powodzeniem zdali egzamin SEFIC.

Z jakich powodów zdecydowaliście się na udział w egzaminie? Michał Burda (MB): Decyzję o wzięciu udziału w tym naprawdę ciekawym doświadczeniu podjąłem błyskawicznie. O  możliwości uczestniczenia w  eksperymencie dowiedziałem się wracając do rodzinnego miasta – w  pociągu odebrałem telefon w  tej sprawie od mojego kolegi Adama, który znany jest ze swojej skłonności do nabierania ludzi,

zwłaszcza mnie. Adam streścił mi treść maila od naszej lektorki języka angielskiego, mgr Lidii Zielińskiej. Oczywiście, nauczony doświadczeniem, nie uwierzyłem w ani jedno słowo. Możliwość zdania ekskluzywnego i nie najtańszego egzaminu za darmo – budziła podejrzenia. Po powrocie do domu sprawdziłem skrzynkę pocztową. Słowa kolegi, o dziwo, okazały się prawdziwe. Dostaliśmy ofertę, której nie sposób było nie przyjąć. Adam Gajczewski (AG): Byłem mocno zaskoczony propozycją wyjazdu do Wrocławia, jaką otrzymałem w mailu od mgr Lidii Zielińskiej. Sympozjum dla nauczycieli miało na celu przygotować ich do późniejszego egzaminowania SEFIC-ów. Ja i Michał mieliśmy wystąpić w charakterze królików doświadczalnych, na których kadra nauczycielska miała się owego zadania nauczyć. Dlaczego się zdecydowałem? Mogłem zyskać certyfikat i fajnie spędzić dzień we Wrocławiu. Co ważne, podejście do egzaminu i  pobyt we Wrocławiu nie kosztowały nas ani złotówki.

W jaki sposób przygotowaliście się do egzaminu?

Adam Gajczewski i Michał Burda (po lewej).

18

egzaminatora. Każdy z egzaminów trwa około 40 minut, a pomiędzy kolejnymi częściami nie ma żadnych przerw. Nasi studenci spisali się znakomicie – zostali niemal jednomyślnie ocenieni na „credit”, czyli bardzo wysoko. Ocena ta w skali biegłości językowej Rady Europy określona jest na poziomie C1 w przypadku studenta zdającego SEFIC na 3. stopniu i C2 w przypadku studenta zdającego SEFIC na 4. stopniu. Ich znakomity występ jest kolejnym dowodem na to, jak bardzo wysoki jest poziom nauki języka angielskiego w biznesie na naszej Uczelni, jak również wskazówką dla naszych studentów zamierzających przystąpić do któregoś z egzaminów LCCI. Centrum egzaminacyjne LCCI przy Uniwersytecie Ekonomicznym w  Krakowie działa od 1994 roku. Pod względem liczby osób zdających egzaminy LCCI jak również osiąganych wyników mierzonych przyznanymi medalami znajduje się w ścisłej czołówce w Polsce.

MB: Nie mieliśmy wiele czasu na przygotowania – niecałe trzy tygodnie, a kurs przygotowawczy LCCI powinien trwać ok. 160 godzin. Gdyby nie starania mgr Lidii Zielińskiej, w ogóle nie wiedzielibyśmy, czego mamy się uczyć i jak będzie wyglądać egzamin. Dzięki materiałom podesłanym

www.uek.krakow.pl

Wit Górski - kierownik Studium Języków Obcych UEK

przez panią magister dowiedziałem się, że na poziomie czwartym od egzaminowanego wymagana jest uprzednio przygotowana prezentacja. Stworzenie i nauczenie się wspomnianej prezentacji było jedyną formą przygotowania do egzaminu. AG: Niestety, w Internecie nie ma za dużo materiałów dotyczących egzaminu SEFIC. To spora trudność, jeśli ktoś szuka jakichś pomocy naukowych. Właściwie to powtórzyliśmy sobie z Michałem wyłącznie flow rozmowy oraz przez ostatnie dwa dni przed egzaminem porozumiewaliśmy się tylko w języku angielskim.

Która część egzaminu sprawiła Wam największe trudności? MB: Najbardziej bałem się prezentacji i odpowiedzi na pytania odnośnie treści w niej zawartych. Jednak, jak się potem okazało, prezentacja wypadła całkiem nieźle, natomiast najmniejszą ilość punktów zdobyłem za pierwszą część egzaminu, czyli General Talk.

Jaka jest użyteczność tego egzaminu w Waszym rozwoju zawodowym? MB: Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ moje życie zawodowe jeszcze raczkuje. Z pewnością jednak certyfikat jest świetną „podkładką” pod moje umiejętności. Gdybym kiedykolwiek zapragnął wyjechać za granicę i myślał o podjęciu pracy zawodowej, SEFIC z  pewnością okaże się niepodważalnym dowodem mojej znajomości języka angielskiego, dodatkowo biznesowego. Myślimy z  Adamem o wzięciu udziału w programie ERASMUS. Dzięki certyfikatowi jesteśmy zwolnieni z testów językowych, a po drugie – gdybyśmy jako studenci chcieli zarobić jakieś dodatkowe pieniądze – to zapewne znacz-

nie łatwiej byłoby nam znaleźć pracę niż studentom nieposiadającym żadnego certyfikatu. AG: Nie zastanawiałem się jeszcze nad tym. Za zdanie tego egzaminu na odpowiednim poziomie otrzymuje się maksymalną ilość punktów rekrutacyjnych „za język” na wyjazdy zagraniczne (6 pkt). Na świecie egzamin ten jest przeznaczony dla menedżerów firm i jest liczącym się certyfikatem na rynku pracy. Mam nadzieję, że polscy pracodawcy będą traktować ów egzamin podobnie.

Co chcielibyście powiedzieć studentom noszącym się z zamiarem podejścia do tego egzaminu? MB: Zauważam pewną tendencję w  zadawanych pytaniach – każde kolejne jest trudniejsze od poprzedniego. Co chciałbym powiedzieć? Z  całą stanowczością stwierdzam, że jestem zadowolony z  posiadania tego certyfikatu. Oprócz potwierdzenia moich umiejętności, SEFIC jest w Polsce czymś jeszcze niepopularnym, a więc w jakimś stopniu ekskluzywnym. Każdy czasem lubi czuć się, choćby w  najmniejszym stopniu, oryginalny. AG: Przede wszystkim to, że egzamin jest jak najbardziej do zdania! Wydaje mi się, że ułatwieniem jest też forma ustna egzaminu. SEFIC jest jasno skonstruowany i sprecyzowany – znając poszczególne sekcje egzaminu, można się do nich naprawdę porządnie przygotować. Wiem jednak, że SEFIC w  Polsce ma całkiem sporo kosztować (nawet w  porównaniu do innych egzaminów LCCI), więc może pojawić się problem finansowy... Trochę ironizując – egzamin jest „very posh”.

19


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Chór „Dominanta”

na papieskim szlaku Przed niespełna rokiem chór „Dominanta” obchodził jubileusz czterdziestolecia istnienia, którego świętowanie splotło się z obchodami 85. rocznicy założenia Uczelni. Przy takich okazjach wracamy do minionych wydarzeń. Przeżywając uroczystości beatyfikacyjne w Watykanie i w Polsce, wspomnienia wielu byłych chórzystów żywo wiązały się z osobą Jana Pawła II. W  ciągu tych lat, kiedy Ojciec Święty był z  nami, wiele ważnych wydarzeń powiązało chór „Dominanta” z  Jego osobą. Od momentu wyboru Polaka na papieża także młodzież akademicka wsłuchiwała się uważnie w  Jego głos płynący z  Watykanu. Wtedy dla zespołu takiego jak „Dominanta” nastały jakby inne czasy. Dla chóru działającego na państwowej uczelni wykonywanie muzyki sakralnej we wnętrzach świątyń nie było czymś tak naturalnym jak obecnie. Śpiewanie w  wawelskiej katedrze

i spotkanie z ks. kardynałem Franciszkiem Macharskim (1980) pozwalało snuć nieśmiałe plany na przyszłość. W tym czasie Italię i plac Świętego Piotra w Watykanie tłumnie odwiedzali pielgrzymi z  całego świata, a  wśród nich zespoły śpiewacze, dla których szczytem marzeń była prywatna audiencja u Ojca Świętego. Niedługo potem miało jednak miejsce wstrząsające wydarzenie – zamach na Jana Pawła II. Wśród ponad miliona uczestników zorganizowanego wtedy Białego Marszu (17 V 1981) nie zabrakło studentów i  członków „Dominanty”. Wyjeżdżając wkrótce potem na tournée po Europie Zachodniej (maj/czerwiec 1981) mogli tylko mijać w  Szwajcarii miejsca, które w  tym czasie miał nawiedzać Ojciec Święty. Ta pielgrzymka odbyła się rok później (1982), a już w październiku tego roku marzenia zespołu i  jego dyrygenta Zbigniewa Ciuraby ziściły się w czasie wyjazdu do Włoch i Francji. Dzięki determinacji i  zdolnościom organizacyjnym chórzystów udało się przezwyciężyć wszystkie trudności i  uzyskać paszporty tak, aby z  początkiem roku akademickiego „Dominanta”

mogła znaleźć się w Italii. Przygotowany program występów miał oczywiście sakralny, ale i ludowy, polski charakter. Jednak gdy doszło do przypadkowego spotkania z młodzieżą włoską, zaintonowana piosenka „Czy Wy wiecie, że my mamy Papieża?" nie pozostała bez jej odzewu – Włosi zaśpiewali ją wspólnie z naszym chórem we własnym języku.

Krakowska Szkoła Biznesu poszerza ofertę edukacyjną

K

rakowska Szkoła Biznesu UEK (KSB UEK) sukcesywnie wprowadza do swojej oferty edukacyjnej krótkoterminowe szkolenia. W lutym 2011 r. pisaliśmy na łamach „Kuriera UEK” o  szkoleniu St. Gallen Management Seminar, skierowanym do menedżerów średniego i wyższego szczebla, którzy chcą lepiej przygotować się do pełnienia coraz bardziej złożonych funkcji w środowisku międzynarodowym. Kolejnymi inicjatywami Szkoły są: kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa i spółek komunalnych oraz modułowe szkolenia z zakresu rachunkowości. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa jest adresowany do członków Klubu KSB Alumni MBA (www. ksbalumnimba.pl) oraz studentów programów MBA w KSB UEK. Kurs jest organizowany przy współpracy z  Zespołem Ekspertów Manager i ruszył 14 maja 2011 r. Celem kursu jest przygotowanie do udziału w  egzaminie państwowym kandydatów na członków rad nadzorczych, a także poszerzenie specjalistycznej wiedzy koniecznej do zarządzania podmiotami gospodarczymi. Program obejmujący 110 godzin (12 dni

20

w systemie weekendowym) został opracowany na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 7.09.2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w  których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. z  2004 r. Nr 198, poz. 2038 z  późn. zm.). Uczestnicy kursu przystąpią do egzaminu państwowego w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie. Odbędzie się on do miesiąca po ukończeniu kursu, tj. w październiku lub listopadzie 2011 r. Modułowe szkolenia z zakresu rachunkowości są odpowiedzią KSB UEK na rosnące zapotrzebowanie na szybką edukację z  zakresu wybranych aspektów ewidencji, zarówno według Ustawy o  rachunkowości, jak i  MSSF (Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej). Jednodniowe moduły szkoleniowe zorganizowane przez Szkołę pozwolą uczestnikom na szybkie i  efektywne zapoznanie się

z treściami merytorycznymi ujmowania, ewidencji oraz prezentacji wybranych pozycji sprawozdawczych, które w połączeniu z licznymi przykładami aplikacyjnymi staną się bardzo przydatnym sposobem na poszerzenie praktycznej wiedzy z zakresu sprawozdawczości finansowej. Szkolenia zorganizowano w  formie modułów tematycznych obejmujących swoim zakresem najczęściej wykorzystywane obszary księgowości w  praktyce polskich przedsiębiorstw. Rozważania i warsztaty zawierają między innymi analizę porównawczą Ustawy o  rachunkowości, Krajowych Standardów Rachunkowości oraz uregulowań MSR/MSSF. Wszystkie tematy poparte są odpowiednimi studiami przypadków oraz praktycznymi przykładami ze sprawozdawczości polskich przedsiębiorstw według uregulowań MSR/MSSF.

Więcej: Krakowska Szkoła Biznesu UEK ul. Rakowicka 27, pawilon E, pokój 078 tel. 12 293 55 60, 12 293 55 61 e-mail: ksb@uek.krakow.pl

www.uek.krakow.pl

Nie doszło jednak do upragnionego spotkania na prywatnej audiencji. Chociaż „Dominanta” była jedynym polskim chórem, który przybył do Rzymu na kanonizację ojca Maksymiliana M. Kolbego (10/11 X 1982) w czasie, kiedy trwał jeszcze u nas stan wojenny, zajmowała podczas tych uroczystości miejsce pod Bazyliką Świętego Piotra obok scholi papieskiej, a także zapewniała muzyczną oprawę innych nabożeństw w samej bazylice, Ojcu Świętemu nie udało się znaleźć w  szczelnie wypełnionym programie wolnego miejsca na spotkanie z  chórzystami. Za to na placu przed bazyliką panowały radosne nastroje, a  Rota odśpiewana na głosy po zakończeniu mszy kanonizacyjnej na tle wielkiego sztandaru z  napisem „Solidarność” zapadła niejednemu na lata w pamięci. Już w  następnym roku (1983) przy okazji pielgrzymki do Polski Jan Paweł II odwiedzając Kraków poświęcił w  Mistrzejowicach kościół pw. św. Maksymiliana M. Kolbego. Również wtedy nie zabrakło naszego zespołu wśród chórów towarzyszących tej uroczystości. Po kilku latach w okresie dokonujących się przemian dane było zespołowi wyruszyć znów do Włoch (listopad 1989), aby kolejny raz wziąć udział w papieskich i polskich uroczystościach kanonizacji brata Alberta Adama Chmielowskiego. Wtedy dopiero „Dominanta” mogła spotkać się na prywatnej audiencji z Janem Pawłem II. Już bliższą pamięci wielu chórzystów okazją do kolejnego kontaktu było poświęcenie nowego gmachu Kliniki Kardiochirurgii Collegium Medicum UJ Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie (czerwiec 1997), a  już dwa lata później nasza uczelnia dostąpiła wielkiego zaszczytu – Ojciec Święty nawiedził kampus Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniu 17.06.1999 r. Chór „Dominanta” mógł znowu uświetnić uroczystości z  okazji wizyty dostojnego Gościa. Dwa lata temu odbyły się na naszej uczelni obchody dziesięciolecia tego wydarzenia, w których również uczestniczyła „Dominanta”. Spośród organizacji studenckich działających na UEK nie ma drugiej, która w  latach pontyfikatu polskiego papieża mogła odnotować tak bliskie związki z osobą Ojca Świętego. Jeśli nasza uczelnia w swej historii z dumą przypomina o minionych spotkaniach z Janem Pawłem II, to wypada zaznaczyć, że Chór poczynił pierwsze kroki w  tym kierunku już w  czasach, kiedy uczelnia nie mogła sprzyjać oficjalnie inicjatywie studentów i dyrygenta zespołu. „Dominanta” była wtedy i pozostaje nadal ambasadorem swojej uczelni. Taka tradycja zobowiązuje! Przypominanie kart z historii zespołu przy okazji beatyfikacji Jana Pawła II może połączyć różne pokolenia śpiewających studentów. Michał Szeptyński

UEK dla osób niepełnosprawnych Dla wielu osób niepełnosprawność kojarzy się jedynie z wózkiem inwalidzkim. Tymczasem bariery architektoniczne to tylko jedna z  wielu przeszkód, którym osoby niepełnosprawne muszą stawiać czoła na co dzień. Kwestie związane z problemami osób niepełnosprawnych w środowisku akademickim, ich sytuacją formalnoprawną i codziennym życiem wyjaśniają szkolenia organizowane przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK. W ostatnim z nich, pt. Zwiększanie dostępności uczelni wyższych dla osób niepełnosprawnych, udział wzięli nowo zatrudnieni pracownicy naukowi UEK. Trenerzy, Anna Żebrak oraz Marcin Piwowoński z  Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, oraz gość – pani Justyna, która kilka lat temu straciła wzrok, starali się przybliżyć problemy osób niepełnosprawnych, wskazać, jak dydaktycy powinni się do nich odnosić, w  jaki sposób wspierać je w środowisku akademickim. Dla uczestników warsztatów przygotowano ćwiczenia praktyczne oraz case study. – Początkowo sceptycznie podchodziłem do tych warsztatów, lecz okazały się nieprawdopodobnie wartościowe. Najbardziej zaintrygowała mnie część praktyczna, kiedy mogliśmy poznać i  dotknąć przedmioty oraz narzędzia używane na co dzień przez osoby niepełnosprawne. Książki napisane brajlem, atlasy z mapami narysowanymi w  brailu, głosowe kalkulatory, sygnalizatory poziomu płynu w  kubkach, a  nawet uchwyty do skarpetek zapobiegające rozdzieleniu się pary podczas prania to tylko niektóre z przedmiotów ułatwiających codzienne życie osobom niepełnosprawnym, a  o  których istnieniu przeciętny człowiek zwykle nie ma pojęcia. Atrakcyjność zajęć podniosła tak-

że jedna ze współprowadzących, będąca osobą niewidomą. Dzięki jej doświadczeniu dowiedzieliśmy się, jak wiele błędów popełnia się próbując, czasem na siłę, pomóc osobom niepełnosprawnym np. podczas wsiadania do tramwaju. Uzyskaliśmy wiele praktycznych informacji i wskazówek o tym, jak się zachować, a  czego się wystrzegać. Nie zabrakło również porad technicznych, np. jak wjechać wózkiem inwalidzkim po schodach bez ofiar w ludziach. Uczestnictwo w  warsztatach nie tylko znacząco poszerzyło moją wiedzę na temat osób niepełnosprawnych, lecz także wzbogaciło mnie o  nowe, praktyczne doświadczenia, które z pewnością przydadzą mi się w przyszłości. Jestem naprawdę usatysfakcjonowany – powiedział mgr Tomasz Misztur, asystent w Katedrze Systemów Obliczeniowych UEK:

mgr inż. Ewa Pyrzyńska Katedra Towaroznawstwa Żywności

Szkolenie na 5,0! Szkolenie dotyczące problematyki dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych, zorganizowane dzięki nawiązanej w bieżącym roku akademickim współpracy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych ze Studium Doskonalenia Pedagogicznego, spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników i wysoką oceną jego jakości (efekty szkolenia oceniono na 5,0, jakość szkolenia – 4,86, obsługę – 4,97, zadowolenie ze szkolenia – na 5,0). Dzięki przychylności prof. Adama Węgrzeckiego, kierownika Studium, szkolenie to zostało włączone do programu Studium jako integralna część doskonalenia nowo zatrudnionych pracowników Uniwersytetu. Równocześnie spotkanie wpisuje się w cykl szkoleń dla pracowników dydaktycznych i  administracyjnych UEK „Uczelnia przyjazna studentom niepełnosprawnym”, realizowany od 2008 r. przez Biuro ds. ON. Wszystkich zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach! Więcej: www.bon.uek.krakow.pl

Maria Augustyniak – psycholog, BON UEK

21


SPOTKANIA

SPOTKANIA

Myśli przemyślane w ciszy VIP GAP z Andrzejem Grabowskim

O dzieciństwie w Alwerni, o tym, jak wspiąć się na wieżę Babel, o  braku optymizmu dot. współczesnej kinematografii, o  tajemnicy sukcesu Kiepskiego oraz „myślach przemyślanych w ciszy” opowiadał uczestnikom kolejnego spotkania z  cyklu VIP GAP Andrzej Grabowski – jeden z najbardziej cenionych polskich aktorów filmowych i teatralnych.

Raj lat dziecięcych Rozmowa z Andrzejem Grabowskim, zorganizowana 31.03.2011 r. przez Koło Naukowe GAP, rozpoczęła się od jego korzeni, czyli rodzinnego miasteczka – Alwerni. Z ogromną nostalgią wspominał czasy swojego dzieciństwa spędzonego właśnie w tej miejscowości. Zapytany, co sądzi o  zmianach, stwierdził, że dla niego nie powinna się zmieniać, że powinna pozostać taka, jaką ją zapamiętał, ale wie, że to niemożliwe i  w  gruncie rzeczy cieszy się z  postępu i rozwoju Alwerni. Nawiązał do filmu Frederica Felliniego pod tytułem „Amarcord” (w dialekcie rzymskim oznacza „Pamiętaj”, na świecie wyświetlany pod tytułem „I remember”), w którym sławny reżyser przedstawił pełen wspomnień obraz rodzinnego miasteczka, Rimini. Wspominając o  niechęci do zmian, przypomniał także kazus polskiego serialu „Boża podszewka”, opowiadającego o Litwie. Gdy zaczęto jego emisję protestowano nawet u  prezydenta Kwaśniewskiego, żeby zdjęto go z anteny, bo jak można w taki sposób opowiadać o rajskiej Litwie! Tym-

22

czasem po 15 latach sąsiadka reżyserki, Izabelii Cywińskiej, pogratulowała jej mężowi wprowadzonych zmian. Oczywiście, nic się w serialu nie zmieniło, za to percepcja – i owszem! Co ciekawe, Andrzej Grabowski do mniej więcej 12. roku życia planował zostać zakonnikiem! W rodzinnej Alwerni Kościół był swego rodzaju ostoją. Jednak później odkrył inne rzeczy. Jak sam mówi – „równie ciekawe”. Z czym jeszcze kojarzy mu się dom? Z dębami! Kiedy był mały, wydawały się potężne, największe na świecie. Teraz ze zdziwieniem zauważa, że są znacznie mniejsze. Jaki wniosek płynie z  tej konfrontacji? Rzeczywistość nie jest rajem…

Drabina sukcesu Karierę aktorską rozpoczął od razu od „górnej półki”, na deskach Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie. Jednak pierwszą nagrodę przyniosła mu dopiero rola w spektaklu „Przepraszam, czy tu biją”, którą zagrał w Tarnowskim Teatrze im. L. Solskiego. Czy nie obawiał się degradacji? Nie, ponieważ zawsze wiedział, że może wrócić

lów Polskich i dostrzega zarówno jego lepsze, jak i  gorsze strony. Od 7 lat mieszka w  Warszawie. Nawiązując do popularnego dowcipu: „Kiedy kończy się kultura w  Warszawie? Wraz z  odjazdem ostatniego ekspresu do Krakowa”, stwierdził, że w takiej formie śmieją się z niego krakowianie i warszawiacy. A gdyby było na odwrót? Cóż, w  Krakowie by się nie śmiano… Czy to świadczy o tym, że jesteśmy pozbawieni poczucia humoru? Nie, raczej nie potrafimy się cieszyć małymi sukcesami. Czy zatem myślał kiedykolwiek o  wyjeździe z  Polski? Nie, nigdy go to nie pociągało, między innymi dlatego, że musiałby się zgodzić na pracę nie w swoim zawodzie. Myśl o wyjeździe przemknęła mu tylko raz – gdy nastał stan wojenny.

„Każde pokolenie ma własny czas” Z młodych aktorów ceni zwłaszcza Agatę Buzek i  Marcina Dorocińskiego. Do współczesnej polskiej kinematografii nie jest już jednak tak optymistycznie nastawiony. Według Andrzeja Grabowskiego światem rządzi pieniądz, którego brakuje dla ambitnych filmów. Na szczęście jest Polski Instytut Sztuki Filmowej, który dofinansowuje projekty. Andrzej Grabowski jest w nim ekspertem. Jednak, jak sam przyznaje, choć zdarzają się perełki, przeważają naprawdę straszne scenariusze.

Fenomen Ferdynanda Niewiele brakowało, a Polska nie poznałaby Ferdynanda Kiepskiego! Początkowo bowiem popularny Ferdek miał zwać się Ludwikiem (by kojarzono go z przeciętnością płynu do naczyń „Ludwik”). Jednak, zupełnie zresztą świadomie, stał się opozycją wobec Ferdynanda Wspaniałego, bohatera dziecięcej opowieści Jerzego Kerna. Co ma takiego w sobie, co przyciąga przed telewizor tysiące ludzi? Po prostu ciepły klimat! I chociaż brzmi to co najmniej absurdalnie – ma także walor edukacyjny: przestrzega przed sposobem myślenia, jaki prezentuje Kiepski i  jego przyjaciel Paździoch. Czy oglądamy go po to, żeby się pośmiać, czy żeby się pocieszyć, że są gorsi od nas? Na to pytanie najlepiej odpowiada anegdota przywołana przez odtwórcę głównej roli. Elegancko ubrany człowiek, dziękując Andrzejowi Grabowskiemu za autograf, który od niego otrzymał, powiedział: „Dziękuję! I dziękuję za to, że spotkałem większego idiotę od siebie!”. Jednak, jak powiedział inny znany aktor Jerzy Stuhr, „Najsmutniej bywa w garderobie komików”. Czy tak jest naprawdę? Tak, ponieważ jest to praca, a  nie życie. Ciężko powiedzieć, czy łatwość rozbawiania ludzi to dar. Na pewno lepiej pod tym względem jest grać w komedii czy kabarecie, ponieważ kontakt z widzami jest wtedy o wiele wyższy niż w dramacie – słychać go! Co więcej, daje on pewną „władzę” nad

ludźmi, możliwość decydowania o śmiechu lub płaczu.

„Wiele myśli przemyślałem w ciszy…” Jaka zatem jest główna cecha Andrzeja Grabowskiego? Człowiek bez właściwości. U innych ceni siłę charakteru, a boi się głupoty, zarówno swojej, jak i innych. Wada? „ Że jestem”. Największym nieszczęściem dla niego byłoby przestać grać, bo nigdy nie chciałby być prezesem. Często nadużywa słów „nie wiem”, po czym najczęściej i  tak odpowiada na pytanie. A przy wejściu do nieba Świętemu Piotrowi zacytowałby fragment wiersza Jesienina : „Wiele myśli przemyślałem w ciszy, Wiele pieśni o sobie złożyłem. Na tej ziemi, co jęk zewsząd słyszy, Jam szczęśliwy po prostu, że żyłem. Że kobiece całowałem piersi, Gniotłem kwiaty i trawy w parowie, I że zwierząt, braci naszych mniejszych, Nigdy pałką nie biłem po głowie.” A  czego zazdrości nam, studentom? Wieku!

Aleksandra Pająk – członek Koła Naukowego Gospodarki i Administracji Publicznej

do Krakowa, albo spróbować w Warszawie. Nie bał się także, że nie będzie mieć pracy po studiach. Jednak, jak sam zauważył, teraz taka taktyka mogłaby się nie sprawdzić „Cel nie uświęca środków, ale trzeba walczyć!”. Zapytany o drabinę sukcesu (gdyż nikt nie kwestionuje, że wspiął się na szczyt i to na wysokość wieży Babel) odpowiedział, że „To nie wieża Babel, co najwyżej murek”. Wspomniał także, że drabina w  Alwerni nie była wielka (dom, samochód), więc łatwo się na nią wspiąć i przypomniał, że „Im wyżej wejdziesz, tym dotkliwiej możesz spaść”. Czy w takim razie lubi występować w programach publicystycznych, w których ostatnio często jest widywany? Tak! Dlaczego? Programy te są na żywo, więc jego wypowiedzi nie zostaną wycięte lub zniekształcone.

Kiedy kończy się kultura w Warszawie? Podobnie jak my, Andrzej Grabowski studiował w  Krakowie. Ma w  sobie jednak dużo zdrowego krytycyzmu wobec Miasta Kró-

www.uek.krakow.pl

23


WYDARZENIA

WYDARZENIA

IV Krakowskie Dni Integracji

Poszerzenie w środowisku akademickim świadomości o osobach niepełnosprawnych oraz integracja krakowskich studentów niepełnosprawnych ze społecznością akademicką to niektóre z celów przyświecających kolejnej, IV już, edycji Krakowskich Dni Integracji, zorganizowanych w dniach 12–14 kwietnia br. Koncert Moniki Kuszyńskiej na UEK

Dni Integracji rozpoczęły się na Politechnice Krakowskiej od sympozjum pt. Godność osoby z niepełnosprawnością a prawa człowieka. Licznie przybyłych gości przywitał prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, rektor PK. Swoją obecnością imprezę zaszczycili: wiceprezydent Krakowa Elżbieta Lęcznarowicz, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. osób niepełnosprawnych Bogdan Dąsal, prorektor ds. studenckich PK prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski, prorektor ds. studenckich i  współpracy z  oświatą dr hab. Roman Malarz, prof. UP, a także prorektor UEK ds. studenckich dr hab. Andrzej Chochół, prof. UEK. Dr hab. Bernadeta Szczupał z  warszawskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej wygłosiła referat nt. godności osób niepełnosprawnych. Następnie zespół artystów niedowidzących i  niewidomych Cantito zaśpiewał dla wszystkich gości. Po występach odbyła się pierwsza

24

oficjalna prezentacja filmu z III Krakowskich Dni Integracji, który z talentem reżyserskim nakręcił mgr Krzysztof Biel. Kolejnym punktem programu było wręczenie Integraliów – nagród za wspieranie działań na rzecz studentów niepełnosprawnych. Tegoroczną nagrodę główną otrzymała Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Wyróżnienie za łączenie dwóch światów – osób pełnosprawnych oraz osób z niepełnosprawnością – otrzymał Bunkier Sztuki. Nagrody za aktywne wspieranie studentów niepełnosprawnych otrzymali także pracownicy poszczególnych uczelni. BON UEK w  tym roku nagrodził prorektora ds. studenckich, prof. Andrzeja Chochoła – za całokształt działań oraz dr. Macieja Frączka – za przygotowanie projektu Katedra Przyjazna Studentom Niepełnosprawnym. Ponadto mgr Lucyna Wilinkiewicz-Górniak otrzymała Integralia za wygraną w  konkursie

Zbiorowy taniec integracyjny na UEK

Happening

ZSN UEK na Najbardziej przyjaznego nauczyciela studentom niepełnosprawnym. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy! Następnie rozpoczął się panel dyskusyjny nt. Godności osób niepełnosprawnych, którego moderatorem była prof. Janina Filek – pełnomocnik rektora ds. ON UEK. Na zakończenie przewodniczący ZSN UEK, Marek Świerad, ogłosił wyniki studenckiego konkursu fotograficznego Student niepełnosprawny versus krakowska rzeczywistość oraz wręczył zwycięzcom nagrody. Wystawa konkursowa aktualnie prezentowana jest na UPJP II. Wkrótce zawita też na naszej uczelni. We wtorkowe popołudnie BON AGH zaprosiło wszystkich do integracji na sportowo. Do rozgrywek koszykówki na wózkach zgłosiło się aż 12 drużyn. Nasza drużyna zajęła III miejsce. Oprócz meczu koszykówki można było zo-

www.uek.krakow.pl

baczyć pokazy szermierki na wózkach i sztuki walki osób niewidomych, spróbować swoich sił na rowerze ręcznym – handbike’u  oraz zagrać w  Goalball (zespołowa gra osób niewidomych przy użyciu piłki z dzwoneczkami wewnątrz). Następnego dnia po raz pierwszy w historii Dni Integracji zorganizowano happening, który miał być odpowiedzią na status quo, jakim jest ciągły brak świadomości pracowników i studentów problemów, z  jakimi radzić sobie muszą na co dzień studiujące osoby z  niepełnosprawnością. Najlepszym sposobem na to, aby zrozumieć ich sytuację, jest „wejście w ich skórę”. Uczestnicy happeningu musieli więc przeczytać fragment tekstu w okularach imitujących różne rodzaje problemów wzrokowych, porozumieć się z  osobą głuchą czy pokonać tor przeszkód na wózku. Ci, którzy spróbowali, wiedzą już, że pokonanie tych barier do łatwych nie należy. W trakcie imprezy studenci niedowidzący zwrócili uwagę na kilka szczegółów, które w  znacznym stopniu ułatwiłyby im dotarcie na zajęcia, np. większe numery sal czy usunięcie doniczek stojących w poprzek głównej drogi na kampusie. Głusi opowiedzieli o  swojej kulturze, o  savoir-vivrze głuchych. Na koniec Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprezentowała uczestnikom sposób składania i rozkładania wózka, a potem

Otwarcie wystawy Joanny Pawlik na UEK

ogłosiła zawody na czas w tej dyscyplinie. Organizatorzy mają nadzieję, że cel happeningu został choć w drobnej mierze osiągnięty. Po happeningu w holu pawilonu dydaktyczno-sportowego prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK otworzył wystawę krakowskiej artystki Joanny Pawlik, zatytułowaną „Balans”. Jest to wystawa o  wspólnocie utraty, o próbie znalezienia swojego odpowiednika w innej osobie. Obok samej artystki w projekcie brała udział m.in. Katarzyna Rogowiec (dwukrotna mistrzyni paraolimpijska z  Turynu). Wystawa jest częścią rocznego projektu zatytułowanego „Ekonomia utraty, Joanna Pawlik i Elin Drougge”, organizowanego przez Galerię Bunkier Sztuki wraz z  Grünerlokka Lufthavn, szczególnej prezentacji, nad którą artystka pracowała ponad rok, tworząc dokument tego, w jaki sposób fizyczne doświadczenia odciskają piętno na psychice człowieka. Prace Joanny Pawlik są do-

wodem poszukiwań wspólnych elementów, dowodem na balansowanie z emocjami, poszukiwanie równowagi ciała i duszy, jak i porozumienia. Tradycją już stało się, iż co roku w ramach Dni Integracji odbywa się sztafeta z  udziałem studentów niepełnosprawnych. Tegoroczna edycja cieszyła się wyjątkową popularnością – wzięło w  niej udział aż 9 drużyn. Do zmagań zgłosiły się zespoły reprezentujące: BON AGH, ZSN AGH, PK, UP, UPJPII, KSSN, drużyna „Lejdis” oraz gospodarze – ZSN UEK. W sztafecie mogły wziąć udział osoby niemalże z każdym rodzajem niepełnosprawności. Wśród konkurencji znalazły się rzut do kosza z  wózka czy przejście slalomu z  przeszkodami przy użyciu plastikowej laski. Jako ostatnia w zmaganiach wystartowała drużyna składająca się z pełnomocników rektorów ds. ON AGH, UEK i UP, wspierana przez prorektora ds. studenckich – prof. Andrzeja Chochoła, i  Piotra Bednarskiego z  Sekcji Prasowej, który po raz kolejny prowadził imprezę. Drużyna ta zajęła trzecie miejsce w zmaganiach, ale jej członkowie zrzekli się nagród na rzecz czwartej w kolejności drużyny – „Lejdis”. Drugie miejsce zajęła drużyna PK, na pierwszej pozycji uplasowali się gospodarze – ZSN UEK. Po zmaganiach w sztafecie przyszedł czas na pokaz integracyjnego

Sportowa integracja 

listką tego zespołu, a także jej aranżacje utworów innych artystów jak Stanisława Sojki „Tolerancja”. Słowa piosenki „Pamiętaj mnie”, „…bo nie będzie nas drugi raz…” czy „Bezimienna” we fragmencie „…choć krucha jest jak kwiat wciąż pragnie zmieniać świat…” po jej wynurzeniach w rozmowie dźwięczały w uszach jakoś inaczej niż w przeszłości. Wymowę utworu „Słabość jest siłą” oddają jego słowa: „…słabość jest siłą w nas - darowaną, by upaść i wstać…”. Zaśpiewała również piosenkę, którą wróciła na scenę w  ubiegłym roku, „Nowa rodzę się”. Oczywiście nie zabrakło żywych utworów, które poderwały publiczność z krzeseł. Wydarzenie można podsumować słowami jej piosenki „Nie ma takich słów”: „…nie wiemy jaki czas, nam podaruje los, lecz niech prowadzi nas tak by nie przespać go…”. Program trzeciego dnia IV Krakowskich Dni Integracji obejmował warsztaty edukacyjne „Przerwijmy tabu – uczelnia wyższa wobec problemu zaburzeń psychicznych”. Warsztaty zorganizował BON UJ w ramach projektu Konstelacja Lwa. Celem spotkania było jednakże nie tylko zaprezentowanie rezultatów realizowanego projektu, ale przede wszystkim rozpoczęcie debaty w  środowisku akademickim na temat wpływu chorób psychicznych na proces dydaktyczny

fot. Anna Krawczyk Wręczenie Integraliów 

tańca towarzyskiego. Po brawurowym występie profesjonalnej pary każdy chętny mógł spróbować swoich sił w tańcu, a to za sprawą dr Małgorzaty Trojańskiej, pełnomocnika ds. ON UP. Największą atrakcją Dni Integracji był koncert Moniki Kuszyńskiej. W rozmowie przed występem wokalistka podzieliła się z nami przeżyciami związanymi z okresem sprzed jej powrotu na scenę po tragicznym wypadku z 2006 roku, który zakończył się dla niej urazem rdzenia kręgowego. Artystka od tamtego czasu porusza się na wózku inwalidzkim. Monika Kuszyńska mówiła o długim, bo aż 5-letnim okresie godzenia się z zaistniałą sytuacją. Nie brakowało w odpowiedziach dystansu i poczucia humoru. Przyznała, że to już dojrzalsza twórczość, niezupełnie jeszcze wyklarowana. Zapowiedziała, że jesienią planuje wydać płytę. W ponadgodzinnym występie usłyszeliśmy zarówno kompozycje zupełnie nowe, piosenki Varius Manx z okresu, kiedy była woka-

fot. Anna Suberlak

oraz możliwych form wsparcia tego procesu ze strony uczelni. Doświadczenia polskich i zagranicznych uczelni pokazują, że liczba studentów z  problemami psychicznymi wzrasta, stąd tak ważny staje się dostęp studentów do wsparcia umożliwiającego efektywne kontynuowanie studiów. Dziękujemy wszystkim pracownikom i studentom, którzy wzięli udział w IV Krakowskich Dniach Integracji, i zapraszamy na kolejne. Szczegółowe informacje na stronie: http://zsn.uek.krakow.pl

Pracownicy BON UEK Partner projektu:

25


KATEDRALNY SHOW

KATEDRALNY SHOW

Katedra Rachunkowości Finansowej

15 lat, a jednak więcej ...

Na zdjęciu (od lewej): mgr Witold Furman, dr Jerzy Hejnar, dr Małgorzata Szulc, dr Ewa Babuśka, dr Mariusz Andrzejewski, mgr Ewa Grabowska-Kaczmarczyk, dr Anna SzkarłatKoszałka, mgr Magdalena Śliwińska-Grzegorczyk, dr Konrad Grabiński, prof. dr hab. Bronisław Micherda, dr Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak, dr Łukasz Górka, dr Danuta Krzywda, dr Halina Soczówka, dr Krzysztof Jonas, mgr Anna Mazurczak, mgr Paweł Ożga, mgr Monika Turek-Radwan, dr Konrad Stępień, dr Bogusława Bek-Gaik, dr Katarzyna Świetla, dr Marcin Kędzior, dr Joanna Krasodomska, lic. Barbara Tomaja (sekretariat), mgr Paweł Zieniuk, dr Bartłomiej Wrona.

Za nami... Katedra Rachunkowości Finansowej (KRF) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie powstała w 1996 r. na Wydziale Ekonomii przez wyodrębnienie części Katedry Rachunkowości, którą po przejściu na emeryturę prof. zw. dr hab. Elżbiety Burzym kierował prof. zw. dr hab. Mieczysław Dobija. Od 1 lutego 1996 r. KRF rozpoczęła działalność pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Stanisławy Surdykowskiej, a  od 1999 r. funkcję tę pełni prof. zw. dr hab. Bronisław Micherda, który w 2009 r. obchodził 40-lecie pracy naukowej i  dydaktycznej. Od 2002  r. KRF funkcjonuje na Wydziale Finansów. Zespół pracowników Katedry Rachunkowości wniósł do Katedry Rachunkowości Finansowej swoją wiedzę, dorobek i wyobrażenia o  przewidywanej specjalności (wielu biegłych rewidentów). Kapitał intelektualny nowo powstałej Katedry kształtował się więc jeszcze pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Elżbiety Burzym, która swoim mistrzostwem naukowym i  kulturą osobistą wywarła wielki wpływ na współpracowników – uczniów, którym systematycznie przekazywała wiedzę, umiejętności pracy naukowej i dydaktycznej, życzliwość dla

26

studentów, a także wspomagała starania naukowe i rozwój swoim doświadczeniem i zamiłowaniem do rachunkowości. KRF w momencie powstania miała już doświadczonych naukowo i dydaktycznie pracowników, dlatego – wprawdzie jako KRF mamy tylko 15 lat, a jednak więcej... Obrane wcześniej kierunki badań naukowych i  pozyskana wiedza istotnie przyczyniły się do rozwoju Katedry Rachunkowości Finansowej. Pierwszy skład osobowy Katedry Rachunkowości Finansowej to 13 osób zatrudnionych poprzednio w Katedrze Rachunkowości (w nawiasie podano rok rozpoczęcia pracy w Akademii Ekonomicznej w Krakowie): prof. zw. dr hab. Stanisława T. Surdykowska – kierownik Katedry (1968), prof. zw. dr hab. Elżbieta Burzym (1948), dr hab. Krystyna Rajzer, prof. AE (1950), dr Antoni Bizoń (1965), dr Andrzej Jaklik (1973), dr Danuta Krzywda (od 1972), dr Bronisław Micherda (1969), dr  Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak (1975), dr Halina Soczówka (1970), dr Marta Stępień (1970) oraz mgr Irena Kulis (1973–1981, 1993), mgr Maria Wojas (1993) i mgr Jerzy Hejnar (1994), sekretariat Halina Kuk-Cieśla (1971). W  nowym roku akademickim Katedry rozpoczęli pracę asystenci – mgr K. Świetla,

mgr P. Kulas, mgr M. Andrzejewski oraz adiunkt – dr S. Mendys. Niestety w 1996 r. odszedł od nas na zawsze dr Andrzej Jaklik, w  1998 r. – dr Antoni Bizoń, a  w  2010 r. – mgr Irena Kulis. Obecnie Katedra liczy 24 osoby (zdjęcie), a  jeszcze dodatkowo 7 osób prowadzi zajęcia dydaktyczne – są to: dr Artur Piaszczyk, mgr  Michał Dąbrowski, mgr Barbara Gablankowska, mgr inż. Teresa Krawczyk, mgr Paweł Ożga, mgr Agata Szafraniec, mgr Monika Turek-Radwan.

Co dzisiaj – naukowo... W Katedrze Rachunkowości Finansowej badania naukowe są ukierunkowane głównie na rozwój sprawozdawczości i  rewizji finansowej, w  szczególności doskonalenie jej wartości poznawczej oraz poszukiwania coraz bardziej skutecznych i  wiarygodnych działań biegłych rewidentów. Większość tematów badawczych przyjmuje jako szersze tło funkcjonowanie rachunkowości w  krajach UE i  USA, uwarunkowania systemu transformacji społeczno-gospodarczej w  Polsce oraz zjawisko globalizacji i koncepcję zrównoważonego rozwoju gospodarki światowej.

www.uek.krakow.pl

Działalność naukowo-badawcza pracowników Katedry jest prowadzona w związku z pozyskiwaniem stopni naukowych, realizacją badań statutowych, ma też ścisły związek z  merytorycznym zaangażowaniem w rozwój indywidualnej wiedzy i umiejętności praktycznych. Wyniki prac naukowo-badawczych pracowników Katedry, uwidocznione w  publikacjach i  w  opracowaniach niepublikowanych, można zaliczyć do różnych, powiązanych ze sobą grup tematycznych: (1) zwiększenie wartości poznawczej rachunkowości poprzez odpowiednią sprawozdawczość finansową, (2) badanie sprawozdań finansowych, w szczególności jego wartość poznawcza, aspekty kontrolne i  metodyczne, dotyczące m.in. analizy finansowej w  pracy biegłego rewidenta i  wykorzystania techniki komputerowej w  procesie badania, (3) różne rodzaje ryzyka gospodarczego oraz możliwości jego pomiaru i  oceny na podstawie sprawozdawczości finansowej. Inne obszary problemowe, odpowiadające współczesnym zmianom gospodarczym i  potrzebom rozwoju rachunkowości w nowych dziedzinach, to m.in. otwarte fundusze emerytalne, systemowe podejście do kontroli i audytu wewnętrznego oraz audytu zewnętrznego w  środowisku jednostek gospodarczych i budżetowych oraz w relacjach do systemów rachunkowości i  zarządzania, rachunkowość sektora finansów publicznych i organizacji pozarządowych, ceny transferowe i  zarządcze aspekty rachunkowości, np. koszty w  ochronie zdrowia czy rachunek kosztów w  zarządzaniu jednostką gospodarczą, stosowanie komputerowych systemów finansowoksięgowych, arkusza kalkulacyjnego m.in. w rachunku decyzyjnym czy w  analizie finansowej. Odrębnym tematem badawczym jest geneza i rozwój nowożytnej rachunkowości na świecie i w Polsce – historia rachunkowości na tle gospodarczym, politycznym i społecznym. Efektem prac naukowo-badawczych są osiągane stopnie naukowe, nagrody, liczne publikacje (monografie, artykuły, referaty, także we współpracy międzynarodowej), organizowane konferencje naukowe, m.in. cykl „Sprawozdawczość i  rewizja finansowa...” czy Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości w  2010 r., udział w  tematycznych konferencjach, np. Stowarzyszenia Księgowych w  Polsce (SKwP), Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (KIBR). Wyrazem aktywności naukowej pracowników KRF są publikacje monograficzne – indywidualne, m.in.: M. Andrzejewski, Rachunkowość a  ujawnianie informacji przez spółki giełdowe (2002), B. Micherda, Współczesna rachunkowość w  kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej (2004); B. Micherda, Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego (2006), K. Stępień, Rentowność

a wypłacalność przedsiębiorstw (2008), J. Krasodomska, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach (2008), B. Micherda, Ł. Górka, M.  Szulc, Zarządcza interpretacja sprawozdania finansowego (2010), i  zespołowe pod red. B. Micherdy, m.in.: Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej (2007), Prawo bilansowe a  prawo podatkowe (2007), Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości (2009), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego (2010). Ponadto dzięki pracy dr D. Krzywdy, Katedra bierze udział w  pracach legislacyjnych na poziomie krajowym – Komitetu Standardów Rachunkowości, i  na poziomie międzynarodowym – Grupy Roboczej Rachunkowości Europejskiego Stowarzyszenia Ekspertów Księgowych z siedzibą w Brukseli. Pracownicy Katedry są także aktywni w organizacjach zawodowych, pełniąc w  nich odpowiedzialne funkcje w  Zarządzie Głównym – prof.  B.  Micherda wiceprezes, w  Oddziale Okręgowym SKwP w  Krakowie – prof. B. Micherda prezes Zarządu, członkowie Zarządu: dr Ł. Górka (skarbnik), dr B. Wrona, dr M. Kędzior, w  Radzie Naukowej SKwP – prof. B. Micherda, dr D. Krzywda, dr M. Andrzejewski i dr J. Hejnar oraz w  Zarządzie Oddziału Regionalnego KIBR w Krakowie – prof. B. Micherda prezes, dr M. Andrzejewski wiceprezes. Praca ta daje niezbędny kontakt z praktyką życia gospodarczego i przyczynia się do rozwoju wiedzy i dydaktyki.

Dydaktyka a rynek Oferta dydaktyczna Katedry jest dostosowana do zmieniających się potrzeb gospodarki i  nauki, a  działalność w  tym zakresie stanowi ważny obszar jej pracy i  rozwoju. Źródłem szczególnej satysfakcji w dziedzinie kształcenia jest prowadzenie specjalności na kierunku Finanse i  rachunkowość. Ponadto – studia podyplomowe, praca szkoleniowa w  SKwP oraz publikacje o  charakterze dydaktycznym, wiele podręczników, m.in. D. Krzywda, Rachunkowość finansowa (1999) czy prace zbiorowe: B. Micherda (red.) Współczesna analiza finansowa (2004), D. Krzywda (red.), Rewizja sprawozdań finansowych (2005), B. Micherda (red.), Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne (2005). Plan studiów specjalności Rachunkowość i  rewizja finansowa (od roku akad. 2006/2007, wcześniej od roku akad. 2001/2002 była Rewizja finansowa) ulegał kolejnym modyfikacjom w dostosowaniu do szerszych zmian w  organizacji studiów wyższych. Obecnie na studiach I stopnia realizowane są m.in. następujące przedmioty specjalnościowe: jednostkowe sprawozdania finansowe, prawo podatkowe i  rachunkowość

podatkowa, controlling i komputerowe systemy księgowe w przedsiębiorstwie. Natomiast na studiach II stopnia są to m.in.: analiza sprawozdań finansowych, międzynarodowe i  krajowe standardy rachunkowości, rachunkowość instrumentów finansowych, rachunkowość organizacji pożytku publicznego, konsolidacja sprawozdań finansowych, rewizja finansowa. Prace magisterskie pisane pod kierunkiem pracowników Katedry były wielokrotnie nagradzane w konkursie organizowanym przez SKwP. Studia podyplomowe Rachunkowość i finanse prowadzone przez KRF w Krakowie utworzone zostały w 2004 r., a w 2005 r. w Rzeszowie. Plany tych studiów obejmują cztery grupy tematyczne: rachunkowość, wybrane zagadnienia prawa, system podatkowy i  zarządzanie finansami firmy. Znaczącą satysfakcję przynosi Katedrze naukowa współpraca ze studentami w  Kole Naukowym Rewizji Finansowej „Audyt”. Patronat merytoryczny nad działalnością sprawuje prof. B.  Micherda, natomiast opiekunem jest dr K. Świetla. Trzeba przyznać, że nasi studenci są wspaniali, aktywni, przedsiębiorczy i pełni zapału do wzbogacania swojej wiedzy i nabywania umiejętności prowadzenia badań naukowych i prezentacji ich rezultatów. Chętnie angażują się w pracę Koła, biorą udział w konferencjach naukowych i konkursach wiedzy, zawsze z sukcesami. Pracownicy Katedry natomiast służą wiedzą i doświadczeniem, wspierają inicjatywy Koła.

Przed nami .... Wprawdzie zainteresowania i pasje naszych Koleżanek i  Kolegów są zróżnicowane i  daleko wykraczają poza tematykę naukową, ta jednak jest dla nas najważniejsza. Przed nami rozwój młodej kadry – doktoraty i  habilitacje, doskonalenie wiedzy i  powiększenie grupy biegłych rewidentów, dalsza współpraca z organizacjami zawodowymi SKwP i  KIBR. Do najważniejszych kierunków badań naukowych należą m.in. perspektywy wykorzystania funkcji rachunkowości we współczesnej gospodarce, rozwój sprawozdawczości i rewizji finansowej w Polsce w kontekście międzynarodowym, w  tym standardy sprawozdawczości finansowej oraz jej wiarygodność, a także rozwój i znaczenie outsorcingu finansowo-księgowego. Jednym z  etapów tych badań będzie organizacja V cyklicznej konferencji „Sprawozdawczość i rewizja finansowa – kierunki zmian” (Kraków, 12–13 grudnia 2011 r.) oraz udział w Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Rachunkowości „Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości” (Sopot, 21–23 września 2011 r.).

dr Marta Stępień

27


WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

j u i d u t S ! u k s l e i g n a po Coraz częściej konsekwencje przemian społeczno-ekonomicznych znajdują odbicie w świadomości młodzieży starającej się zdobyć jak najlepsze kwalifikacje. Znajduje to odzwierciedlenie w jej nastawieniu, aspiracjach, światopoglądzie. W ostatnich latach w Polsce pojawiła się nowa klasa uczących się. To studenci, którzy zdecydowali się na studia w języku angielskim.

Postawy studentów są dla każdego środowiska akademickiego bardzo dobrym źródłem informacji na temat kierunków rozwoju uczelni, pomagają uaktualnić ofertę edukacyjną i wprowadzać oczekiwane zmiany. Młodzi ludzie swoimi wymaganiami kształtują nowe propozycje szkoły. Uniwersytet Ekonomiczny w  Krakowie posiada w  swojej ofercie studia prowadzone w całości w języku angielskim. Studenci mają możliwość nie tylko biegłej nauki języka angielskiego, lecz także zdobycia wiedzy z  obszaru związanego z  konkretną specjalnością. Studia te wyróżniają się innowacyjnością, a ich absolwenci zwiększają swoją szansę na rynku pracy. Biuro Programów Zagranicznych administruje ofertą anglojęzyczną na poziomie licencjackim i magisterskim oraz doktoranckim. Są to: licencjackie studia stacjonarne i niestacjonarne w  języku angielskim o  specjalnościach International Business oraz Corporate Finan-

28

ce and Accounting. Na poziomie magisterskim studia stacjonarne i niestacjonarne o specjalnościach International Business, Corporate Finance and Accounting, a  także niestacjonarne Masters in International Finance and Accounting (MIFA). Międzywydziałowe studia doktoranckie Ph.D. Programme in Economics, Finance and Management (EFM) oferowane są w trybie niestacjonarnym. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z naszej uczelni, a także przez praktyków i wykładowców z  zagranicznych uczelni partnerskich. Studenci mają też możliwość wyjazdu na semestralne lub roczne programy wymiany do uczelni zagranicznych, z którymi współpracuje UEK. Jest wiele powodów, dla których warto podjąć studia w  UEK i  wybrać naukę w  języku angielskim. Dyplomy zdobyte w  ramach specjalności realizowanych w  języku angielskim gwarantują albo pomagają w  zdobyciu wyższego uposażenia, są źródłem satysfakcji, poprzez naukę w  grupach międzynarodowych pomagają w zrozumieniu świata i ludzi. Ponadto tego rodzaju wykształcenie daje poczucie bezpieczeństwa, gwarantuje, że na wypadek utraty pracy lub innych życiowych zwrotów łatwiej znaleźć inne zajęcie i rozwiązać życiowe problemy. Uzyskany dyplom jest inwestycją, która kiedyś zaprocentuje i dlatego warto poświęcać jej czas i środki finansowe. Z całą pewnością jest to bardzo dobry start w dorosłe życie.

Oprac. Biuro Programów Zagranicznych UEK

INTERNATIONAL BUSINESS Studia z zakresu International Business to wysoko wyspecjalizowany program obejmujący tematykę związaną z  globalną ekonomią, handlem zagranicznym, zarządzaniem międzynarodowym, prawem, marketingiem, a  także filozofią, etyką biznesu i socjologią stosunków międzynarodowych. Absolwenci tej specjalności przygotowywani są do pracy zarówno w organach administracji państwowej kształtujących politykę zagraniczną i gospodarczą, organizacjach i  instytucjach międzynarodowych, w  przedsiębiorstwach rozwijających współpracę międzynarodową, jak i  placówkach naukowo-badawczych, kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu zajmujących się zagadnieniami międzynarodowymi. Kursy wiodące:  International Transactions  International Political Relations  Economic Diplomacy  History of International Relations  International Trade  Managerial Economics  Economics of European Integration  European Union Law and Institutions  Human Resource Management  International Business Negotiations  Political and Economic Geography  Intercultural Communication in Business and Management  Entrepreneurial Management  International Marketing  International Investment  International Economic Comparison  International Management

www.uek.krakow.pl

MIFA Celem programu jest przekazanie studentom kompleksowej wiedzy z zakresu teorii współczesnych finansów i rachunkowości oraz rozwinięcie praktycznej wiedzy i  umiejętności analizy, przetwarzania i  oceny informacji finansowych. Studenci poznają techniki związane z analizowaniem danych, przygotowywaniem i interpretacją sprawozdań finansowych oraz analizą procesów zwiększania efektywności i  tworzenia wartości w przedsiębiorstwach sektora bankowego. Kursy wiodące:  Financial Policy  Cost Accounting  Credit Institutions Management  Financial Reporting Standards  Multinational Corporate Finance  Derivatives and Risk Management  Quantitative Methods in Economic Analysis  Corporate Governance  Global Financial Markets  Consolidation of Financial Statements  Behavioral Finance  Game Theory

CORPORATE FINANCE &ACCOUNTING

STUDIA DOKTORANCKIE

Program tej specjalności zapewnia przekazanie studentom wiedzy dotyczącej rachunkowości oraz rachunkowości finansowej, rachunkowości międzynarodowej i zarządczej. Program uzupełniony jest przedmiotami pokrewnymi, niezbędnymi dla tej specjalności, w tym przedmiotami prawniczymi. Studenci zdobywają wiedzę niezbędną dla ekonomistów mających w przyszłości wykonywać zawód związany z rachunkowością, finansami przedsiębiorstw bądź funkcjonowaniem instytucji rynku finansowego w środowisku międzynarodowym.

Międzywydziałowe studia doktoranckie w języku angielskim przeznaczone są dla kandydatów posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz znających biegle język angielski. Studia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz przygotowują metodycznie do działalności naukowo-badawczej. Program trwa 4 lata i prowadzi, pod warunkiem napisania rozprawy doktorskiej, do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w następujących dyscyplinach: ekonomii, finansach, zarządzaniu.

Kursy wiodące:  Microeconomics  Macroeconomics  Statistics  Econometrics  Financial Mathematics  Public Finance  Banking  Corporate Finance  Insurance  International Finance  Financial Markets  Financial Analysis  Monetary Policy  Managerial Accounting  Cost Account  Law in Finance  Standards of Financial Statements

Wymiana praktyk studenckich K

atedra Handlu i Instytucji Rynkowych UEK pod kierownictwem prof. dr. hab. Andrzeja Szromnika od wielu lat współpracuje Uniwersytetem Masaryka w Brnie. W ramach zawartej umowy bilateralnej pomiędzy UEK a naszym czeskim partnerem corocznie, w okresie maj – czerwiec, realizowana jest wymiana praktyk studenckich. W  ramach wspomnianej współpracy polscy studenci przygotowują projekty badawcze oceniane przez opiekunów wymiany, odbywają tygodniowy staż na Uniwersytecie Masaryka w Brnie, w ramach którego spotykają się z praktykami biznesu

Uniwersytet Masaryka (czes. Masarykova Univerzita) w Brnie to największy uniwersytet na Morawach, a drugi w Republice Czeskiej. Został założony w 1919 roku, trzy miesiące po ogłoszeniu przez Czechosłowację niepodległości. Nazwa uczelni pochodzi od pierwszego prezydenta Czechosłowacji, Tomasza Masaryka. Na początku działalności uczelnia składała się z czterech wydziałów, tj. prawa, lekarskiego, nauk przyrodniczych oraz filozoficznego. W późniejszym okresie powstały kolejne wydziały: pedagogiczny w 1946 r., ekonomicznoadministracyjny w 1960 r., informatyki w 1994 r., studiów społecznych 1998 r. oraz studiów sportowych w 2002 r. W latach 1960–1990 z powodów politycznych uczelnia nosiła nazwę Uniwersytet Jana Ewangelisty Purkyniego – znanego czeskiego psychologa. Na dzień dzisiejszy uczelnia kształci około 43 tysięcy studentów.

w wybranych czeskich przedsiębiorstwach oraz uczestniczą w  seminarium naukowym prowadzonym przez czeskich wykładowców. W dniach 4-8 kwietnia pracownicy Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych uczestniczyli w „International Week” organizowanym przez czeskich przyjaciół, będącym formą roboczego spotkania na temat kształtu dalszej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Masaryka a jego partnerskimi uczelniami z całej Europy, m.in.: Tampre Polytechnic Business School z Finlandii, Universite Pierre-Mendes Grenoble z  Francji, Bochum University of Applied Sciences z Niemiec, Budapest Business School z Węgier, School of Economics and Management In Public Administration in Bratislava ze Słowacji. Podczas obrad wymieniano wzajemne doświadczenia w zakresie współpracy międzynarodowej i wymiany studenckiej oraz podkreślono osiągnięcia i wagę współpracy pomiędzy Uniwersytetem Masaryka a Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Termin najbliższej wymiany to okres maj – czerwiec 2011 roku. Studenci zainteresowani uczestnictwem w wymianie proszeni są o kontakt z sekretariatem Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych (pok. 212, paw. A) lub z opiekunem wymiany – dr. Adamem Figlem (pok. 202, paw. A). dr Adam Figiel Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych

29


MEDIA

MEDIA

Uczelnia w mediach

W kwietniu i pierwszej połowie maja na kampusie naszej Uczelni odbyło się wiele wydarzeń, o  których informowaliśmy współpracujących z Uczelnią ponad 900 dziennikarzy. Zarówno prasa, jak i telewizja, rozgłośnie radiowe oraz portale internetowe o  zasięgu lokalnym i ogólnopolskim informowały o najważniejszych z wydarzeń, kładąc największy nacisk na: sukcesy siatkarek UEK oraz bogatą ofertę studiów podyplomowych KSB oraz MSAP. W minionych miesiącu rozpisywano się także o ofercie edukacyjnej i zbliżającej się rekrutacji na UEK, o serbskiej pasji prof. Zbigniewa Paszka, konkursie na lokalizację 100 nowoczesnych darmowych stojaków na rowery, w którym zdobyliśmy najwięcej głosów w całej Polsce czy pasjach i  osiągnięciach Katarzyny Rogowiec z  Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UEK. Nie zapomniano także o relacji z takich imprez jak Bezpieczna Uczelnia, pierwszym w Polsce teledysku „LipDub” studentów UEK, wręczeniu „Laurów Magellana” prof. Leszkowi Balcerowiczowi czy festiwalu gier i  fantastyki Krakow Game

30

Fusion, o którym wspominano nawet w  Teleexpresie. Nasz patron medialny, „Dziennik Polski”, zamieścił na swych łamach m.in. obszerną rozmowę z  prof. Purchlą oraz relacje z  organizowanych na UEK „Spotkań ze Wschodem”. Bardzo cenne zestawienie ukazało się w  kwietniowym numerze „Gazety Bankowej”, w  której rankingu „Najlepszych Polskich Ekonomistów” znalazło się 4 pracowników naukowych UEK: prof. Stanisław Owsiak, prof. Andrzej Wojtyna, prof. Jerzy Hausner oraz prof. Janina Filek. Gratulujemy! Dziękujemy tym wszystkim z Państwa, którzy przesłali do Sekcji Prasowej Kancelarii Rektora informacje prasowe, które zaowocowały ukazaniem się w mediach wzmianek o organizowanych wydarzeniach. Jednocześnie apelujemy do organizatorów odbywających się na UEK wydarzeń o przesyłanie na adres: rzecznik@uek.krakow. pl stosownych informacji z  minimum 5-dniowym wyprzedzeniem. O tym, jak tworzyć skuteczną informację prasową, podpowiadamy na stronie głównej naszej Uczelni w zakładce „Współpraca” (Media --> O czym warto wiedzieć). Łukasz Salwarowski – dyrektor Kancelarii Rektora UEK Piotr Bednarski – Sekcja Prasowa Kancelarii Rektora UEK

www.uek.krakow.pl

31


KONFERENCJE

KONFERENCJE

XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej XXIX Seminarium im Prof. Zbigniewa Pawłowskiego. W dniach 23–25 marca 2011 r. w Osieczanach k. Myślenic odbyła się XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i  Matematyków Polski Południowej i jednocześnie XXIX Seminarium im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego. Organizatorem konferencji była Katedra Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Rolę gospodarza obrad pełnił kierownik Katedry Statystyki UEK prof. dr hab. Józef Pociecha. W skład komitetu organizacyjnego konferencji weszli także: mgr Oskar Knapik oraz mgr Kamil Fijorek.

Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków uczelni ekonomicznych Polski Południowej jest corocznym forum naukowym umożliwiającym prezentację osiągnięć naukowych przede wszystkim młodych pracowników katedr metod ilościowych i wymianę doświadczeń z uznanymi autorytetami w dziedzinie statystyki, ekonometrii i matematyki. W  konferencji brało udział 55 osób pochodzących z  trzech ośrodków naukowo-dydaktycznych: Uniwersytetu Ekonomicznego w  Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach reprezentowany był przez osoby pochodzące z katedr: Statystyki, Ekonometrii, Matematyki, Metod Statystyczno-Matematycznych w  Ekonomii. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu był reprezentowany przez przedstawicieli z katedr: Statystyki, Ekonometrii, Matematyki i  Cybernetyki, Inwestycji Finansowych i  Zarządzania Ryzykiem, Prognoz i  Analiz Go-

spodarczych, Badań Operacyjnych. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie reprezentowali przedstawiciele katedr: Statystyki, Ekonometrii i Badań Operacyjnych, Matematyki. W  czasie ośmiu sesji roboczych zostały wygłoszone 33 referaty z  zakresu statystyki, ekonometrii i matematyki. Program konferencji oraz streszczenia wygłaszanych referatów zostały wydane drukiem przez Wydawnictwo UEK. Po zakończeniu każdego referatu odbywała się dyskusja, nad problemami poruszanymi przez prelegentów. Referaty wygłoszone podczas konferencji, po otrzymaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego, w seriach: Metody Analizy Danych oraz Finanse. Zdaniem wszystkich uczestników konferencja była bardzo udanym przedsięwzięciem pozwalającym na wymianę poglądów i doświadczeń naukowych z zakresu szeroko rozumianej statystyki, ekonometrii oraz matematyki.

W czwartek 7 kwietnia br. odbyła się w murach naszego Uniwersytetu inauguracyjna sesja „Spotkań ze Wschodem”, zatytułowana „Współczesna Rosja – kultura, tożsamość”. W  debacie uczestniczyli: Władimir Kocin, zastępca dyrektora wykonawczego prestiżowej rosyjskiej Fundacji „Russkij Mir”, Igor Kowaliow, attaché konsularny Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w  Krakowie, Helena Ples, dyrektor Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz dr hab. Joachim Diec z Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ. Spotkanie prowadził dr hab. Robert Jakimowicz, prof. UEK. Uroczystego otwarcia obrad oraz cyklu „Spotkań ze Wschodem” dokonał Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK. W  pierwszej części sesji poruszono sprawy kondycji języka i kultury rosyjskiej w Polsce i  świecie. Dyrektor Centrum Kultury i  Języka Rosyjskiego UP (CKJR), Helena Ples, wskazała główne obszary działalności kierowanego przez nią ośrodka, który powstał we wrześniu 2009 r. jako placówka Fundacji „Russkij Mir”, ale jednocześnie będąca samodzielną jednostką w  ramach Uniwersytetu Pedagogicznego. Krakowska filia „Russkiego Miru” została założona jako pierwsza w  Polsce (w  chwili obecnej działają jeszcze dwie w Lublinie i Słupsku). Jej podstawowe cele to promocja języka i kultury rosyjskiej. Działalność CKJR finansowana jest w  całości przez Fundację „Russkij Mir”, która dodatkowo przeznaczyła środki na odremontowanie i  wyposażenie pomieszczeń, w  których znajduje się Centrum. Przykładowe zrealizowane do tej pory projekty tej palcówki to: Festiwal Młodzieży sponad 20 krajów świata mówiącej w języku rosyjskim (wrzesień 2009 r.); konferencje metodystyczne dla nauczycieli języka rosyjskiego, np. „Słowiańskie Spotkania I” (kwiecień 2010 r.); konferencja „Wielki jubileusz wielkiego lotu” z 6 kwietnia 2011 r. z udziałem kosmonautów Mirosława Hermaszewskiego i rosyjskiego rekordzisty długości pobytu w kosmosie Musy Manarowa; cykl „Spotkań z rosyjską historią i kulturą”. W Centrum prowadzone są także kursy języka rosyjskiego, pokazy filmów rosyjskich, organizowane wystawy, działa teatr rosyjski. Drugi z  prelegentów, Władimir Kocin, zastępca dyrektora wykonawczego Fundacji „Russkij Mir” (dyrektorem wykonawczym fundacji

Wschód bliższy – dyskusja o kulturze, języku rosyjskim, stosunkach polsko-rosyjskich i relacjach Rosji z Zachodem

Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK inauguruje sesję „Spotkań ze Wschodem”; za nim od lewej: Helena Ples, Władimir Kocin, Igor Kowaliow, Joachim Diec.

jest Wiaczesław Nikonow, jeden z wysoko postawionych kremlowskim doradców), wskazał główne obszary działalności kierowanej przez niego organizacji. Fundacja „Russkij Mir” powstała w  2007 r. i  wzorowana jest na takich instytucjach jak British Council czy Instytut Cervantesa. „Russkij Mir” ma za zadanie promować język i kulturę Rosji oraz kreować pozytywny obraz tego państwa poza jego granicami. W  tym celu tworzy jednostki na całym świecie. W tej chwili jest ich około 70. Przykładem tego jest wspomniane wyżej Centrum Kultury i  Języka Rosyjskiego. Fundacja finansuje także na zasadach grantowych różnorakie projekty wchodzące w zakres jego działalności. Co roku ogłasza także duże akcje o charakterze wspomnieniowym. W 2011 roku jest to akcja „Pierwszy w kosmosie”, związana z 50. rocznicą lotu w kosmos Jurija Gagarina. Spore zainteresowanie słuchaczy panelu wzbudziła także druga część dyskusji, dotycząca problematyki obrazu współczesnej Rosji, stosunków polsko-rosyjskich oraz stosunku tego państwa do Zachodu. Występujący w tej części Igor Kowaliow z Konsulatu Generalnego FR podkreślił znaczenie normalizacji stosunków polsko-rosyjskich w  ostatnim czasie, wskazał na obszary, w  których współpraca rozwija się najlepiej oraz na te, gdzie obserwuje się problemy. Podkreślił także wagę wspierania projektów wymian młodzieży oraz współpracy międzyuczelnianej dla normalizacji stosunków pomiędzy oboma krajami. Jak zaznaczył, co do rozwoju tych obszarów współpracy nie ma żadnych przeciwwskazań ani w  Polsce, ani w  Ro-

Dr hab. Robert Jakimowicz, prof. UEK – Prodziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych – rozpoczyna debatę.

sji. Kwestia, która ogranicza jednak możliwości rozwojowe tych inicjatyw, to niedostatek środków finansowych. Dr hab. Joachim Diec, wybitny znawca współczesnej Rosji, w wystąpieniu podsumowującym spotkanie, podkreślił, iż nie należy zbytnio demonizować Rosji. W  Polsce, ale i w innych krajach, obraz Rosji jest bardzo wypaczony, nie dostrzega się różnorodności kulturowej czy etnicznej tego kraju. Nie zauważa się jej zróżnicowania ideologicznego. Oceniając Rosję, Zachód często nie bierze pod uwagę trudności i wyzwań, z jakimi boryka się to państwo. Rosjanie mają zupełnie inne doświadczenia historyczne, inną mentalność i sposób patrzenia na otaczającą rzeczywistość. Często to właśnie stąd bierze się niezrozumienie Rosji i obawy wobec tego państwa. Na zakończenie goście wzięli udział w dyskusji, w  której pytano o  perspektywy rozwoju relacji polsko-rosyjskich i możliwości współpracy kulturalnej pomiędzy oboma krajami. Padły także pytania o  kwestie rozstrzygnięcia sporów o  interpretację wspólnej historii, rozwoju turystyki między naszymi państwami, sprawy uproszczeń wizowych czy dysparytetu działek będących w posiadaniu placówek dyplomatycznych.

*** Patronat honorowy nad projektem „Spotkania ze Wschodem”, którego pierwszą odsłonę stanowiła sesja „Współczesna Rosja – kultura, tożsamość”, objął Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. dr hab. Roman Niestrój.

Pomysłodawcami i organizatorami „Spotkań...” są Katedra Nauk Politycznych UEK oraz działające przy niej Koło Nauk Politycznych „Homo Politicus”. Projekt ma za zadanie przybliżenie studentom stosunków międzynarodowych oraz studentom innych kierunków i  osobom spoza uczelni praktycznej strony zagadnień związanych z  szeroko rozumianym Wschodem, zbliżenie biznesu, dyplomacji, instytucji pozarządowych, kulturalnych do uczelni, a także promocję Uniwersytetu oraz kierunku Stosunki międzynarodowe. Katalog poruszanych problemów podczas „Spotkań…” to ekonomia, biznes, polityka oraz kulturowe dziedzictwo szeroko rozumianego Wschodu. W  kolejnych osłonach projektu organizowane będą sesje z udziałem przedstawicieli firm polskich i  zagranicznych współpracujących ze Wschodem dyplomatów, znawców problematyki i działaczy kultury. Najbliższe wydarzenie organizowane w  ramach projektu będzie poświęcone Kazachstanowi. Podczas spotkania zostanie m.in. wygłoszony wykład radcy-ministra ambasady Kazachstanu w Polsce, Margułana Baimukhana nt. „Współczesnych relacji gospodarczych i politycznych Kazachstanu i Polski. Doświadczenie. Strategie. Perspektywy”. Sesja odbędzie się 11 maja 2011 r. o godz. 12.15 w Budynku Głównym UEK w  Starej Auli. Serdecznie zapraszamy na to i kolejne „Spotkania ze Wschodem”.

dr Rafał Lisiakiewicz Katedra Nauk Politycznych UEK

Oskar Knapik, Katedra Statystyki UEK

32

www.uek.krakow.pl

33


WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Konferencja

Institute for New Economic Thinking (INET)

w Bretton Woods

Pod wpływem kryzysu na rynkach finansowych, który rozpoczął się w roku 2007, w październiku 2009 roku, grupa ekonomistów, praktyków i teoretyków, na czele z George Sorosem założyła instytut badawczo-dyskusyjny, czyli jak się to mawia think tank, którego celem jest próba określenia kierunków zmian we współczesnej teorii ekonomii i finansów, które mogłyby pomóc w przezwyciężaniu skutków ostatniego kryzysu oraz zapobieganiu ewentualnym nowym kryzysom. W  skład Rady Naukowej Instytutu weszło kilku laureatów Nagrody im. Alfreda Nobla – George Akerlof, James Mirrlees, A. Michael Spence oraz Joseph Stiglitz. Lista współpracowników INET jest równie imponująca i obejmuje wybitnych ekonomistów oraz publicystów ekonomicznych, takich jak: Jeffrey Sachs, Robert Dugger, Duncan Foley, Thomas Ferguson, Roman Frydman, Ian Goldin, Charles Goodhart, Anatole Kaletsky, John Kay, Axel Leijonhufvud, Kenneth Rogoff oraz Yu Yongding. Dyrektorem Instytutu jest dr Robert A. Johnson, były dyrektor Soros Fund Management. Dzięki dotacji w wysokości 50 milionów dolarów, przekazanej przez George Sorosa, Instytut mógł rozpocząć bardzo szeroko zakrojoną działalność. Dokładne opisywanie działalności Instytutu nie jest chyba konieczne, gdyż bardzo wiele informacji można znaleźć na jego stronie internetowej – http://ineteconomics.org. Obejmuje ona konferencje, dyskusje oraz – co wydaje się najważniejsze – publikacje na stronie internetowej Instytutu. Przyznawanie grantów

34

przeznaczonych na rozwój nowych koncepcji teoretycznych z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania i nauk społecznych, również stanowi jeden z istotnych obszarów działania INET. Pierwsze rezultaty działalności Institute for New Economic Thinking już wywierają wpływ na światową myśl ekonomiczną. Do najistotniejszych wniosków wynikających z działalności INET zaliczyć można stwierdzenie, że elegancja formalizmu matematycznego ekonomii i finansów nie powinna być celem samym w sobie, lecz powinna być odnoszona do możliwości ich zastosowania jako narzędzi opisu, przewidywania oraz podejść normatywnych. Kolejną propozycją, z  którą występuje INET, jest ściślejsze powiązanie teorii ekonomii i finansów z historią oraz z polityką. Istotnym, zagadnieniem będącym przedmiotem zainteresowania INET jest stopień ingerencji w mechanizmy rynkowe. W  większości rozważań podkreśla się konieczność kontroli, w  tym także określenie roli państwa, chociaż ich zakres oraz metody są przedmiotem ciągłej dyskusji. Specjaliści związani z Institute for New Economic Thinking bardzo duże znaczenie przykła-

dają do ograniczeń przewidywania, co stanowi specyficzną cechę współczesnej rzeczywistości ekonomicznej. Oczywistym jest, że przewidywanie zjawisk ekonomicznych i społecznych nigdy nie było proste, ale obecnie można stwierdzić, że mimo rozwoju metodologii, przewidywanie stało się trudniejsze ze względu na wzrost złożoności i niepewności tych zjawisk. Odpowiedzią na zapotrzebowanie na nowe metody przydatne w  teorii ekonomii, finansów, a  także pośrednio i  w  zarządzaniu, jest podkreślenie znaczenia modeli stosowanych w ekonofizyce, określanych jako systemy złożone. Zaliczyć do nich można złożone systemy adaptacyjne, modele sieci bezskalowych, modele chaosu deterministycznego oraz wiele pokrewnych koncepcji. Modele te mają za zadanie dopełnienie i poszerzenie zestawu instrumentów stosowanych w  ekonometrii, badaniach operacyjnych, czy też teorii gier. Dzięki propagowaniu i rozwijaniu tych, znanych już wcześniej, modeli, opracowanych między innymi w  Santa Fe Institute w  USA (http://www. santafe.edu/), Institute for New Economic Thinking przyczynia się do zwiększenia zakresu ich stosowania w  teorii i  praktyce ekonomii, finansów i zarządzania. Nie tylko nauka jest przedmiotem zainteresowania INET. Wiele uwagi podczas konferencji w Bretton Woods poświęcono zmianie programów nauczania ekonomii. Jedną z form działalności INET są konferencje, podczas których zaproszeni wybitni specjaliści z  różnych dziedzin ekonomii, finansów i  zarządzania prezentują swoje idee naukowcom i praktykom z wielu dziedzin, zaproszonym do udziału w konferencji jako słuchacze i dyskutanci. Pierwsza konferencja INET zorganizowana została w King’s College w Cambridge w dniach

www.uek.krakow.pl

8–10 kwietnia 2010 roku. Miejsce to wybrane zostało nieprzypadkowo, aby wskazać związek koncepcji Keynesa ze współczesną dyskusją w ekonomii i  finansach. Następna miała miejsce w Budapeszcie, w dniach 6–8 września 2010 roku. Kolejna, doroczna konferencja Instytutu odbyła się w  historycznym Bretton Woods, w stanie New Hampshire w USA, w hotelu Mount Washington, u  podnóża góry o  tej samej nazwie, w dniach 8–11 kwietnia 2011 roku. Zanim przejdę do opisu przebiegu konferencji, chciałbym przedstawić, co sprawiło, że miałem okazję uczestniczyć w tej Konferencji. Ze względu na moje długoletnie zainteresowania systemami złożonymi, po tym jak dowiedziałem się, że INET będzie koncentrował swoją uwagę na tych problemach, zacząłem pisywać komentarze oraz krótkie teksty na ich stronie internetowej. Było dla mnie bardzo miłą niespodzianką, jak najpierw dostałem wstępną informację o konferencji w Bretton Woods, a potem zostałem zaproszony do udziału w  niej jako uczestnik-dyskutant. Tak się bowiem składa, że problemy związane z systemami złożonymi występują w zasadzie we wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarki. Bez najmniejszych wątpliwości można stwierdzić, że konferencja w  Bretton Woods miała historyczne znaczenie. Oczywiście nie podjęto podczas niej żadnych decyzji – przecież nie taki był jej cel. Udało się natomiast zgromadzić czołowych przedstawicieli ekonomii oraz finansów, teoretyków, praktyków i dziennikarzy. Zainteresowanych odsyłam do bogatej strony internetowej konferencji (http://ineteconomics.org/initiatives/conferences/brettonwoods). Wystarczy tylko powiedzieć, że jako mówcy wystąpili były sekretarz skarbu USA i  były doradca ekonomiczny prezydenta USA Baracka Obamy, Larry Summers, były premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, George Soros, przewodniczący brytyjskiego urzędu regulacji rynków finansowych (Financial Services Authority) Lord Adair Turner, George Akerlof, Joseph Stiglitz, Niall Ferguson, dziennikarze z renomowanych dzienników „Times” oraz „Financial Times” - Anatole Kaletsky, John Kay, Martin Wolf i wielu innych znaczących mówców. Specjalne znaczenie konferencji polegało na tym, że dzięki zorganizowaniu jej w  historycznym miejscu, także w miarę łatwo dostępnym dla specjalistów z  całego świata, można było omówić wiele istotnych problemów współczesnego życia gospodarczego. Dostępne na stronie INET prezentacje wideo z wystąpień podczas konferencji dostarczą szczegółowych informacji zainteresowanym. Natomiast warto tylko dodać, że podczas konferencji w  Bretton Woods niejako ostatecznie

potwierdzono konieczność poszukiwania nowych metod badań ekonomii i finansów, bez porzucania części metod już znanych i sprawdzonych. Stwierdzono też, że należy w  większym stopniu brać pod uwagę wpływ czynników ekologicznych na gospodarkę, co chyba jest powszechnie wiadome, ale niekoniecznie w sferach ekonomii i finansów. Wspomniano też o  roli refleksywności w ekonomii, finansach i zarządzaniu – koncepcji lansowanej przez George Sorosa, która ma swój początek w cybernetyce i teorii systemów. Krajem, któremu oprócz USA, poświęcono najwięcej uwagi, były Chiny, ich imponujący wzrost gospodarczy oraz ich nadwyżka handlowa oraz rezerwy, obejmujące głównie obligacje USA. Jedni mówcy twierdzili, że jest to jedna z  przyczyn obecnych problemów na rynkach finansowych. Inni twierdzili, że powodem tych problemów jest nadmierne zadłużanie się USA oraz innych krajów. Można pisać więcej, ale jeszcze raz zachęcam do obejrzenia strony INET. Na koniec kilka dodatkowych refleksji. Jak już wspominałem, zostałem zaproszony na konferencję INET po pokazaniu, że interesują mnie problemy złożoności systemów społeczno-ekonomicznych. W  konferencji wzięli

udział najwybitniejsi specjaliści z tej dziedziny, którzy uczestniczyli w specjalnej sesji – na stronie INET jest prezentacja wideo. Po raz kolejny miałem okazję przekonać się, jak znaczącą rolę odgrywają koncepcje związane z szeroko pojętymi systemami złożonymi we współczesnych naukach społecznych, ekonomii, finansach i zarządzaniu. Nie jest to panaceum, ale chyba pozwalają one na lepsze zrozumienie współczesnego świata. Jeśli chodzi o zaproszonych uczestników – słuchaczy, do których się zaliczałem, nie stosowano chyba żadnego specjalnego kryterium poza zainteresowaniami oraz wcześniejszymi kontaktami z INET. Dlatego też dało się zauważyć bardzo znaczący udział specjalistów z USA, Chin oraz Europy Zachodniej. Zbyt mało było przedstawicieli z  innych regionów świata. Zauważył to jeden z mówców – były minister finansów Chile. Natomiast z całej Europy Środkowo-Wschodniej w  konferencji uczestniczyła tylko jedna osoba – autor tego tekstu.

prof. Czesław Mesjasz – kierownik Ośrodka Międzynarodowej Współpracy Naukowej, Katedra Procesu Zarządzania

Studenci z Hongkongu na UEK Azjatyckie Koło Naukowe 4 kwietnia br. Gościło na naszej Uczelni studentów z Hong Kong University of Science and Technology. Spotkanie to było częścią inspirującego i wyjątkowego projektu wymiany międzynarodowej Chinese – Polish Partnership for Development, realizowanego przez studentów Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studentów 9. uczelni świata wg rankingu Financial Times, Hong Kong University of Science and Technology. Celem projektu jest przełamanie barier dzielących oba kraje, zapoznanie z tradycją i bieżącymi problemami Polski i Chin, nawiązanie trwałego dialogu między społecznościami akademickimi oraz promocja na arenie międzynarodowej obu państw i firm wspierających projekt. Patronem honorowym projektu został Business Centre Club. Poza BCC patronat nad projektem objęli m.in.: wiceprezes Rady Ministrów – Waldemar Pawlak, prezydent Warszawy – Hanna Gronkiewicz-Waltz, były minister spraw zagranicznych RP – prof. Władysław Bartoszewski, Ambasada Chin w Polsce oraz „Gazeta Wyborcza”.

Poprzez serię wykładów, debat, dyskusji, spotkań z czołowymi przedstawicielami świata biznesu i polityki oraz wizyt w partnerskich firmach, Chinese – Polish Partnership for Development ma przybliżyć studentom obecną sytuację gospodarczą oraz bieżące problemy, na jakie napotykają przedsiębiorcy, tak krajowi, jak i zagraniczni, operujący w obu krajach. Dnia 4 kwietnia br. jeden z takich wykładów miał miejsce na naszej uczelni. Poprowadził go Robert Jakimowicz, prof. UEK (opiekun Azjatyckiego KN) starając się przybliżyć słuchaczom kontakty gospodarcze Polski i ChRL. Więcej informacji: www.cppd.pl.

35


SEMINARIA

SEMINARIA

Partycypacja interesariuszy

a potencjał konkurencyjny przedsiębiorstw W dniu 25 marca 2011 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach seminarium badawczego poświęconego problematyce społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) organizowane cyklicznie przez Zakład Etyki i Filozofii Społecznej. Tym razem referat wprowadzający do dyskusji na temat: Społeczna odpowiedzialność biznesu. Partycypacja interesariuszy a potencjał konkurencyjny przedsiębiorstw wygłosiła dr Karolina Pietras – absolwentka psychologii stosowanej UJ oraz dopiero co obroniony doktor na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Referentka w  swej bardzo interesującej prezentacji podjęła się refleksji nad trzema wątkami: pierwszy dotyczył zdefiniowania społecznej odpowiedzialności biznesu, drugi prezentacji koncepcji interesariuszy i ich roli w decyzjach i  działaniach podejmowanych przez przedsiębiorstwo, trzeci problemu zdobywania przewagi konkurencyjnej, której jednym z istotnych źródeł jest partycypacja interesariuszy. Należy zauważyć, że choć sama problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu jest coraz popularniejsza w polskiej literaturze ekonomicznej, to nadal stosunkowo mało powstaje prac na temat zależności pomiędzy przyjęciem strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (której jednym z filarów jest koncepcja interesariuszy) a  ewentualnym uzyskiwaniem przewagi konkurencyjnej, dlatego też rozważania podjęte przez dr Karolinę Pietras ze względu na samo ujęcie problemu okazały się bardzo interesujące. Szczególnie cenne okazało się podjęcie tych rozważań nie tylko w  oparciu o obcojęzyczną literaturę naukową, ale przede wszystkim w oparciu o praktyczną realizację tej idei w Polsce. W  drugiej części swego wystąpienia dr Karolina Pietras zapoznała uczestników seminarium z  przeprowadzonymi przez siebie badaniami (zaprezentowanymi wcześniej w  swej rozprawie doktorskiej), których głównym celem była analiza dialogu korporacji międzynarodowych z  interesariuszami w  Polsce oraz określenie możliwości budowania przewagi konkurencyjnej poprzez partycypację interesariuszy.

36

Na podstawie badań referentka opisała proces instytucjonalizacji partycypacji w przedsiębiorstwie (zwracając głównie uwagę na regulacje prawne, zagraniczne standardy korporacyjne, a także oczekiwania formułowane przez interesariuszy), zidentyfikowała warunki prowadzenia dialogu z interesariuszami (zwracając szczególną uwagę na kulturę organizacyjną, standardy zarządzania i  działania obowiązujące w  firmie) oraz zidentyfikowała korzyści i  zagrożenia wynikające z dialogu. Jak zauważono jednak w dyskusji, nie do końca udało się jej wykazać na podstawie swych badań wyraźną zależność pomiędzy dialogiem z intersariuszami a uzyskaniem większej przewagi konkurencyjnej. Choć nie uzyskaliśmy podczas tego seminarium wyraźnego potwierdzenia zależności pomiędzy partycypacją interesariuszy a  wzrostem przewagi konkurencyjnej, to – ujmując rzecz w perspektywie filozoficznej – należy uznać, iż samo

dr Karolina Pietras absolwentka psychologii stosowanej oraz studiów doktoranckich w dyscyplinie zarządzanie na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest certyfikowaną trenerką biznesu oraz audytorką systemu zarządzania jakością w branży edukacyjnej (LQW). Prowadzi zajęcia w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach oraz w Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół społecznej odpowiedzialności biznesu, psychologii ekonomicznej oraz psychologii wartości.

postawienie pytania jest już sukcesem, a ponadto próba rzetelnego badania tej trudnej skądinąd kwestii zasługuje na uznanie. Wszystkich chętnych do podzielenia się swoimi rozważaniami wokół szeroko rozumianej problematyki CSR zapraszamy do współpracy. Więcej: www.filozofia.uek.krakow.pl.

Zakład Etyki i Filozofii Społecznej

www.uek.krakow.pl

Seminaria lokalne

nt. partnerstwa międzysektorowego W

okresie od grudnia 2010 r. do marca 2011 r. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, realizująca projekt „INES – Infrastruktura Ekonomii Społecznej w  Małopolsce”, zorganizowała pięć seminariów poświęconych tematyce partnerstwa międzysektorowego. Spotkania odbywały się kolejno w Krzeszowicach (20.12.2010 r.), Nowym Sączu (23.02.2011 r.), Proszowicach (25.02.2011 r.), Brzesku (25.03.2011 r.) oraz w Olkuszu (30.03.2011 r.). Głównym celem ww. spotkań było upowszechnianie i popularyzacja problematyki partnerstwa międzysektorowego, jak również zmotywowanie przedstawicieli środowisk lokalnych do podejmowania inicjatyw w zakresie ekonomii społecznej. Do udziału w seminariach, w  sposób szczególny, zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej oraz reprezentanci administracji samorządowej. Rozpoczynając cykl seminariów, dr Jarosław Bober – dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej – nawiązał do celu projektu INES, którym jest wzmocnienie i rozwój sektora ekonomii społecznej w  Małopolsce poprzez stworzenie profesjonalnej infrastruktury wsparcia, podkreślając znaczenie partnerstw międzysektorowych w budowaniu potencjału ekonomii społecznej. Odwołał się również do idei Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej i konieczności włączenia działań na rzecz tworzenia partnerstw międzysektorowych w  formułę paktu. Część merytoryczna każdego z seminariów została podzielona na dwie części. Pierwsza dotyczyła tematyki ekonomii społecznej oraz jej znaczenia w  rozwoju lokalnym. Omówiono tu m.in. ujęcia definicyjne, usytuowanie sektora ekonomii społecznej w  przestrzeni społecznogospodarczej pomiędzy sektorami publicznym, prywatnym i  obywatelskim oraz cechy wyróżniające podmioty ekonomii społecznej. Prelegenci – Marta Bohdziewicz Lulewicz oraz Maria Brzeziak z  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w  Krakowie, podkreślały ponadto specyfikę przedsiębiorstw społecznych, która przejawia się w jednoczesnym realizowaniu misji i celów społecznych oraz prowadzeniu działalności gospodarczej. W swoich wystąpieniach,

odnosząc się do przykładów funkcjonujących przedsiębiorstw społecznych, takich jak Cafe Hamlet czy EKO „Szkoła życia”, wskazały na kluczową rolę podmiotów ekonomii społecznej w rozwiązywaniu problemów lokalnych. Druga część seminarium w  całości była poświęcona problematyce partnerstwa międzysektorowego. Rozważania na ww. temat rozpoczął Dariusz Bożek z  Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Być razem”, który podkreślił, że partnerstwo międzysektorowe to platforma współpracy pomiędzy różnorodnymi partnerami realizującymi określone działania i inicjatywy, których celem jest rozwój lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego i budowa tożsamości lokalnej wśród członków danej społeczności. Ważnym punktem wystąpienia była prezentacja zalet partnerstwa, wśród których należy wspomnieć optymalne wykorzystanie zasobów organizacji, wzrost aktywności obywatelskiej oraz bardziej trafne definiowanie potrzeb, problemów dotyczących gminy i wyzwań przed nią stojących. Zasady tworzenia partnerstw międzysektorowych przedstawił Janusz Dubajka z  Międzynarodowego Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie. Rozpoczął od omówienia poszczególnych etapów budowania partnerstw i  czynników warunkujących ten proces. Wska-

zał również na korzyści, jakie partnerstwo daje uczestniczącym w nim podmiotom oraz bariery skutecznej współpracy partnerskiej. Doświadczenia w  zakresie partnerstwa międzysektorowego przedstawił również Piotr Drygała reprezentujący Biuro Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Prelegent przekonywał uczestników seminarium, że współpraca partnerska jest ideą, którą warto realizować. Na poparcie swojej tezy przytoczył przykład partnerstwa publiczno-społecznego „Wspólnie dla miasta” utworzonego przez Forum Organizacji Pozarządowych oraz Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, której celem jest stworzenie warunków dla aktywności obywateli i  organizacji pozarządowych do włączania się w działania na rzecz rozwoju wspólnoty lokalnej. Podsumowując seminaria lokalne, dr Jarosław wyraził nadzieję, że przykłady skutecznych partnerstw zaprezentowanych w  trakcie spotkań staną się inspiracją do inicjowania przedsięwzięć na rzecz rozwoju w  formule partnerstwa międzysektorowego.

Magdalena Pokora Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

37


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Biznes, golf i edukacja w Klubie KSB Alumni MBA Kwiecień w Klubie KSB Alumni MBA pełen był spotkań z ludźmi biznesu. Prym wiedli członkowie Klubu – absolwenci MBA. Gośćmi spotkań byli przedstawiciele kadry zarządzającej takich firm, jak: Silgan White Cap, Kompania Piwowarska, LUX MED, S&T Services, IBM, Royal Kraków Golf & Country Club w Ochmanowie. Otwarto Akademię Golfa MBA – przygotowanie do walki w Turnieju MBA o Puchar Dyrektora Krakowskiej Szkoły Biznesu.

Golf – prestiż, precyzja i dążenie do celu Spotkanie w  Klubie KSB Alumni MBA 2 kwietnia 2011 roku było pełne atrakcji. Klub to dopełnienie i  kontynuacja tradycji programów MBA, miejsce spotkań ludzi biznesu. Tym razem gościem Klubu był Constant Thunnissen, prezes Royal Kraków Golf & Country Club w Ochmanowie. Zainteresowanie uczestników było ogromne. Zainaugurowano tegoroczną Akademię Golfa MBA. Tematem spotkania były „Główne czynniki w  podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji międzynarodowych”. Holenderski biznesmen, prezes Constant Thunnissen, podzielił się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami w zakładaniu i prowadzeniu biznesu w Polsce, jakim jest zarządzane przez niego pole golfowe w Ochmanowie. Uczestnicy byli zainteresowani międzynarodową perspektywą biznesową naszego prelegenta, możliwościami biznesowymi miasta Krakowa i okolicznych rejonów. – Wykład był interesują-

cym przekazem punktu widzenia cudzoziemca o sposobie prowadzenia biznesu w Polsce i możliwych pułapkach wynikających z  odmienności kulturowej i prawnej – komentuje Tomasz Stępniowski, absolwent XIII Edycji Programu Executive MBA. Justyna Wójcicka, dyrektor Centrum IBM BTO w  Krakowie, była zainteresowana, jak przyciągnąć Holendrów na rynek pracy do naszego kraju. Marek Rajca, prezes Silgan White Cap Polska Sp. z o.o., firmy zlokalizowanej w sąsiedztwie, wspominał osobę Constanta Thunnissena na spotkaniach biznesowych sprzed kilkunastu lat, gdzie biznesmen z Zachodu roztaczał wizję zielonego pola golfowego pod Krakowem. Wizję, która się ziściła i której biznesową historię uczestnicy poznali podczas wykładu. – Coroczne wiosenne spotkania Klubu na polu golfowym w Ochmanowie to miła tradycja, którą warto kontynuować zaszczepiając golfowego bakcyla kolejnym edycjom MBA –

mówi członek Klubu Tomasz Stępniowski, który jest już posiadaczem Zielonej Karty i planuje wziąć udział w tegorocznym Turnieju MBA, towarzyszącym międzynarodowemu Kongresowi MBA 22 maja 2011 roku. – Właśnie takie spotkania organizowane przez Klub KSB Alumni MBA prowadzą wielu uczestników do kontynuowania przygody z  golfem. Wielu klubowiczów ukończyło kurs na Zieloną Kartę, która upoważnia do wstępu na pola golfowe całego świata. Inicjatywa Klubu powoli wpisuje się w  kalendarz środowiska golfowego. W  tym roku obok studentów i  absolwentów MBA kije golfowe chwycili także studenci i  absolwenci z  Klubu kierunku Analiza rynków finansowych prowadzonego pod opieką dr. Janusza Żarnowskiego, a także słuchacze bieżących edycji studiów menedżerskich. Klub Golfa KSB Alumni MBA funkcjonuje od 2007 roku. 22 maja odbędzie się Turniej Gol-

fa MBA o Puchar Dyrektora Krakowskiej Szkoły Biznesu. Wydarzenie to zamknie VII Międzynarodowy Kongres MBA, który odbędzie się w dniach 20-21 maja 2011 r. Więcej informacji: www.kongresmba.pl.

Jeśli wiemy, dokąd płyniemy, każdy wiatr nam sprzyja Panel absolwentów MBA DNA sukcesu firmy zdaniem badaczy – teoretyków i praktyków, oraz absolwentów MBA stanowił temat kwietniowego spotkania na Uniwersytecie członków Klubu KSB Alumni MBA. Zastanawiano się wspólnie, jakie są kluczowe czynniki menedżerskiego sukcesu i jaką rolę w  jego osiągnięciu odgrywa ukończenie studiów MBA. Ostatnie spotkanie klubowe zaowocowało wymianą doświadczeń polskich menedżerów. Sobota 9 kwietnia 2011 r. była dniem absolwentów w  Klubie KSB Alumni MBA. Uczestnicy mieli sposobność wysłuchać wykładu absolwenta VII Edycji Executive MBA, Marka Rajcy, prezesa Silgan White Cap Polska Sp. z o.o. na temat: DNA sukcesu firmy, przygotowanego w oparciu o publikację Good to Great Jima Collinsa (Harper Business, 2001). Czy istnieje organizacyjny kod DNA czyniący firmę gatunkiem wyższym od konkurentów? I, co ważniejsze, czy da się takim DNA „zarazić” firmę przeciętną i  zmienić ją w  nadzwyczajną? Marek Rajca przedstawił rezultaty wieloletnich naukowych eksploracji setek firm przez zespół badaczy i swoje spostrzeżenia na ten temat.

Studia MBA dają możliwość rozwoju wielopłaszczyznowego, szczególnie dla mniej doświadczonych menedżerów. Ugruntowanie wiedzy merytorycznej, dotyczącej biznesu, jak też rozwój umiejętności miękkich poprzez np. zarządzanie projektami, pracę w grupie, umiejętność wymiany i skorzystania z doświadczeń innych osób to tylko niektóre z licznych atutów programu MBA. Ważnym aspektem jest również dostrzeżenie silnych stron w różnorodnym osobowościowo zespole, bowiem chociaż jesteśmy indywidualnościami, to przecież tak naprawdę w organizacji pracujemy i wygrywamy w zespołach. Prowadzenie wspólnych biznesowo inicjatyw oraz sieć wartościowych kontaktów to kwintesencja możliwości, jakie między innymi pojawiają się przed uczestnikami studiów. Z całą pewnością warto z nich skorzystać.

Małgorzata Walędzińska-Półtorak – menedżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w Kompanii Piwowarskiej SA, absolwentka VIII Edycji Programu Executive MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK

Marek Rajca – prezes Silgan White Cap Polska Sp. z o.o. Wiedza, umiejętności i postawa menedżera wprawiają w ruch machinę, jaką jest organizacja. Kompetencje menedżera nadają kierunek i siłę. W takim ujęciu ukończenie studiów MBA jawi się jako ważny krok w karierze menedżerskiej. To, co podkreślali absolwenci, to możliwość poznania i  skonfrontowania swoich doświadczeń z  wiedzą i  doświadczeniami innych osób, na innych ścieżkach i szczeblach kariery zawodowej. Różnić się, by wyciągać korzyści i wspólnie osiągać cele. Jeśli wiemy, dokąd pły-

Panel Absolwentów: od lewej: Robert Sołek, Agnieszka Motyl, Małgorzata Walędzińska-Półtorak, Przemysław Domański, Marek Rajca.

Po wykładzie odbył się Panel Absolwentów MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu skupiony wokół tematu roli, rangi i wagi studiów MBA. Moderatorem panelu była Małgorzata Walędzińska-Półtorak, CSR Manager Kompanii Piwowarskiej S.A. Swoje opinie zaprezentowali absolwenci: Agnieszka Motyl – dyrektor Regionu Południe Firmy LUX MED Sp. z  o.o., Przemysław Domański – menedżer z firmy S&T Services Polska Sp. z o.o., Robert Sołek – właściciel firmy konsultingowej oraz

38

Studia MBA – dlaczego warto?

www.uek.krakow.pl

niemy, każdy wiatr nam sprzyja – jak sparafrazował w swoim wykładzie słowa filozofa Seneki Marek Rajca. Dlatego ważna jest świadomość i konieczność posiadania celu – w życiu, w zarządzaniu firmą, w  zarządzaniu sobą. Wśród pojęć wymienionych przez panelistów pojawiało się również hasło „pasja” – człowiek z pasją rozwija siebie i swoje otoczenie. Robert Sołek, absolwent VII Edycji Executive MBA, były dyrektor i  członek Zarządu „RUCH” S.A., wskazał na wartość, jaką jest po-

znanie menedżerów z innych branż i możliwość wymiany doświadczeń, oraz podkreślił, że studia MBA uświadomiły mu wagę społecznej odpowiedzialności biznesu. Zaangażowanie społeczne oraz wspieranie ważnych i cennych inicjatyw dzięki środkom wypracowanym w  biznesie to dla niego dzisiaj kluczowa wartość działalności. Menedżer MBA to menedżer zorientowany na świat, który go otacza, i dostrzegający etycznie ważne cele pozabiznesowe. Klub KSB Alumni MBA to miejsce ludzi z pasją, z  określonymi celami i, co najważniejsze, chętnych do wspierania inicjatyw pozabiznesowych i do dzielenia się swoją wiedzą z innymi. Wszystkim absolwentom, którzy wystąpili podczas sobotniego spotkania, Krakowska Szkoła Biznesu bardzo serdecznie dziękuje za udział w  ten szczególny dzień. Wszystkim przybyłym – za obecność i aktywność. Organizatorzy zapraszają na kolejne spotkania w  Klubie KSB Alumni MBA. Na zakończenie warto dodać, że studia MBA w  Krakowskiej Szkole Biznesu ukończyło już trzynaście edycji absolwentów, którzy aktywnie rozwijają się na swoich ścieżkach kariery zawodowej. Wszyscy absolwenci tworzą wspólnotę Klubu KSB Alumni MBA. Donata Adler – koordynator Klubu KSB Alumni MBA Więcej informacji: Donata Adler Koordynator Klubu KSB Alumni MBA Biuro MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie tel. 12 293 55 68 e-mail: klubmba@uek.krakow.pl www.ksbalumnimba.pl

39


BIBLIOTECZNY HELPDESK

ABSOLWENCI Z K(L)ASĄ

Municipium

– kompleksowy produkt internetowy poświęcony jednostkom samorządu terytorialnego Serwis internetowy Municipium prowadzony jest przez firmę Euromoney Polska SA, należącą do grupy ISI Emerging Markets – czołowego dostawcy danych dotyczących gospodarek krajów rozwijających się. Serwis agreguje, aktualizuje i udostępnia dane dotyczące jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, zawiera bieżące informacje z kilkuset źródeł, dokumenty, profilowane opracowania, analizy, raporty. Portal jest dostępny w językach polskim i angielskim.

Informacje prezentowane w serwisie pogrupowane są w następujących działach:

 Aktualności – przegląd bieżących wiadomości z renomowanych źródeł na temat jednostek samorządu terytorialnego, w tym bloki o charakterze ekonomicznym, prawnym, politycznym, samorządowym czy dotyczącym stref ekonomicznych.  Prasa – bieżące i  archiwalne wydania prasy z poszczególnych regionów, np. Dziennik Polski, Życie Warszawy, Dziennik Bałtycki.  Opracowania – wydawnictwa m.in. GUS czy PAIiIZ do pobrania w  formacie PDF, np. Atrakcyjność inwestycyjna Polski, Polska w liczbach, Powiaty w Polsce, Why Poland?, Facts about Poland.  Bank danych – dane statystyczne dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego (województwa, powiaty, gminy), mechanizm hierarchizowania, porówny-

40

wania, przenoszenia do Excela i na wykresy danych dotyczących wybranych jednostek samorządowych. W  przypadku tworzenia rankingów i  porównywania jednostek samorządu terytorialnego na ekranie widocznych jest pięć wskaźników, które możemy dowolnie zmieniać i  zestawiać (po kliknięciu na żółty folder wybieramy kategorię, a następnie wskaźnik).  Profile JST – profile wszystkich jednostek samorządu terytorialnego każdego szczebla, zawierające informacje adresowe, opis, wskaźniki finansowe, dane o  atrakcyjności inwestycyjnej, a  także o  przedsiębiorstwach działających na rynkach lokalnych wraz z  wybranymi danymi finansowymi i  inne. W  dziale tym dostępne są również własne analizy kwartalne serwisu Municipium dotyczące jednostek samorządowych – LocalTrends. Raporty, dostępne w formatach PDF i  Excel, zawierają analizę jednostek m.in. pod kątem atrakcyjności inwestycyjnej, wykonalności budżetu, sytuacji finansowej, finansowania projektów UE. Dla każdej jednostki sporządzona jest rów-

nież analiza porównawcza z innymi podmiotami samorządowymi.  Przetargi – baza danych przetargów ogłaszanych przez każdą jednostkę samorządową.  SSE – informacje o  Specjalnych Strefach Ekonomicznych.  Programy UE – programy strukturalne i fundusze unijne dla poszczególnych jednostek samorządowych, słownik pojęć z  zakresu polityki strukturalnej.  Plany i  strategie - dokumenty związane z krajowymi planami i strategiami rozwoju.  Źródła – wydania bieżące i  archiwalne dzienników regionalnych, jak również sprawozdania Narodowego Banku Polskiego, Dziennik Ustaw, Monitor Polski, badania PENTOR – barometr gospodarczy, publikacje ministerstw, dane Głównego Urzędu Statystycznego, Komitetu do Spraw Europejskich oraz innych instytucji.  MyMunicipium – w  tej zakładce istnieje możliwość wyboru wersji językowej oraz zapisania osobistych ustawień. Serwis zbudowany został z myślą o łatwej, intuicyjnej nawigacji. Wybrane przez użytkownika dane można porównywać i pobierać (PDF, Excel, wykresy). Zasoby portalu przeszukujemy przez poszczególne zakładki. Bieżące wiadomości na temat jednostek samorządowych możemy wyszukiwać za pomocą okienka wyszukiwania dostępnego po wybraniu zakładki Start lub Aktualności. Ponadto po lewej stronie ekranu dostępne jest okienko szybkiego wyszukiwania jednostek samorządowych. Serwis Municipium jest dostępny na każdym komputerze działającym w  sieci uczelnianej, a  także z  domu lub innego miejsca poza Uczelnią przez zdalny dostęp – dla pracowników i studentów UEK posiadających aktywne konto biblioteczne w naszej Bibliotece. Wejście do bazy możliwe jest przez zakładkę E-źródła (następnie klikamy w zakładkę Bazy danych – portale lub Informatory gospodarcze) albo Zdalny dostęp ze strony domowej Biblioteki. Wszelkich informacji na temat obsługi baz danych będących w zasobach Biblioteki udzielają pracownicy Oddziału Informacji Naukowej oraz Oddziału Czytelń (pokoje 310 i  301, III p., Biblioteka Główna). Pytania można przesyłać także drogą mailową na adres: info@bibl.uek. krakow.pl oraz wi@bibl.uek.krakow.pl.

Kinga Filipiak Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UEK

www.uek.krakow.pl

Kwestionariusz osobowy Rafała Jurka U

niwersytet Ekonomiczny w Krakowie w czasach mojego studiowania był… miejscem, gdzie spędzałem większość swojego studenckie-

go życia. Tu obserwowałem style prowadzenia wypowiedzi i przekazywania wiedzy wybranych nauczycieli podczas wykładów. „Świeżość umysłu” odzyskiwałem na zajęciach sportowych. Całokształt osobowości formowałem na spotkaniach dodatkowych: w  studenckich kołach naukowych; na często organizowanych konferencjach; poznając nowe osoby, które „zarażały” mnie fascynacją do różnych dziedzin wiedzy. Uczyłem się cierpliwości, czekając na wpisy do indeksu. Żyłem pełnią życia studenckiego, a dopełnieniem tego magicznego klimatu był Kraków ze swoją „głęboko” i szeroko pojętą kulturą, a także relaks na imprezach studenckich. Miałem to szczęście, że na każdym kroku mogłem spotkać wartościowych ludzi. Uniwersytet był i jest moim drugim domem. Obecnie studencki klimat naszej uczelni zachowuję w pamięci dzięki spotkaniom w Korporacji Absolwentów UEK.

G

dybym teraz zaczynał studia... wybrałbym ten sam kierunek studiów,

choć przed laty nosiłem się z zamiarem studiowania aktorstwa i filozofii.

D

roga z Uczelni do tego, kim teraz jestem, wiodła przez… samoświadomość, czyli kierowanie się „tam, gdzie chciałbym być” z  miejsca „tu, gdzie jestem”. Brzmi banalnie, jednak w praktyce oznacza, iż zawsze staram się z determinacją dążyć do założonego celu. Zaraz po zakończeniu studiów „wylądowałem” za granicą, lecz szybko zrozumiałem, że w Ojczyźnie chcę lokować swoją najbliższą przyszłość. Uważam, iż emigracja jest dobra pod względem ekonomicznym i  zdobywania doświadczenia, jednak często rozrywa więzi rodzinne, na co nie chciałem sobie pozwolić. W Polsce czekała na mnie Żona i Córeczka.

P

ierwsze zarobione pieniądze wydałem na... wycieczkę nad morze z dziewczyną i włoskie perfumy dla niej. Zarobiłem je w Italii.

M P

oim największym sukcesem jest... to, że wytrwale i sukcesywnie spełniam swoje plany i marzenia.

oczuję się przegrany, gdy... dzięki temu kwestionariuszowi nie uda mi się zmotywować choćby jednej osoby spośród czytelników „Kuriera UEK” do wykorzystania czasu studiów na świadome kształtowanie własnego charakteru.

W

życiu najważniejsza jest... umiejętność wychodzenia z  roli (np. w pracy jestem przełożonym i podwładnym, w rodzinie: synem, mężem, ojcem, itp.), dystans do świata oraz poczucie humoru. Chciałbym także podkreślić wartość, jaką daje wsparcie rodziny i przyjaciół.

N

ie należy się przejmować, gdy... „się chmurzy i pada deszcz”. Uwa-

G

dybym nie był, kim jestem, byłbym... wykładowcą lub trenerem z za-

żam, iż nie warto szukać sobie wyimaginowanych problemów. Mam taką zasadę: „nie załamuję się, gdy jest mi ciężko, zaś gdy wszystko idzie wyśmienicie, staram się nie ekscytować zbytnio”. Jestem przekonany, że napotkane problemy należy traktować jako naturalne wyzwania na drodze do osiąganiu celu, czyli sukcesu.

kresu „wpływu różnic kulturowych na handel zagraniczny”. Wszystko jednak jeszcze przede mną.

S

tudentom UEK radziłbym... by studia wykorzystać jako okres kształ-

towania swojej osobowości, a niekoniecznie pracę zarobkową. Wszystko w życiu ma swój czas.

Ż

ycie polega na... znajdowaniu złotego środka, w myśl teorii Arystotelesa.

Rafał Jurek Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, specjalność Handel zagraniczny ). Członek Korporacji Absolwentów UEK. Kluczowe zainteresowania zawodowe to przywództwo w przedsiębiorstwie oraz wpływ różnic kulturowych na biznes międzynarodowy. Zbieranie doświadczeń zawodowych rozpoczął w czasach studenckich za granicą. Po odebraniu dyplomu UEK w 2008 r., pierwsze sukcesy sprzedażowe na rynku rumuńskim przyniosła praca w firmie Kroll Sp. z o.o. Od kwietnia 2010 r. do chwili obecnej realizuje się jako dyrektor handlowy w firmie Blachodach zajmującej się produkcją blach dachowych i systemów rynnowych, gdzie zarządza działem handlowym oraz planuje kierunki rozwoju firmy. Aktualnie wdrażane projekty to Program Partnerski i nowa marka – system rynnowy Kaskada. Jak sam mówi o sobie: „Dopiero rozpocząłem swoją karierę zawodową, a już tak wiele się wydarzyło. Wiem jednak, iż przyszłość przyniesie mnóstwo wyzwań, na które czekam z niecierpliwością”. W czasie wolnym spełnia się rodzinnie oraz pracuje nad książką przybliżającą zagadnienia odmienności kulturowych w kontaktach z zagranicznymi partnerami handlowymi. Ceni sobie takie cechy ludzkie, jak: kreatywność, samoświadomość, dokładność w działaniu, konsekwencje w dążeniu do celu. Zwolennik szerokiej wiedzy ogólnej z różnych dziedzin, idealista, amator sportu.

Patronem cyklu jest Korporacja Absolwentów UEK

www.kuek.pl

41


NASZE PASJE

NASZE PASJE

Filumenistyka

– czar dawnych lat

użytku ykuł naszego codziennego art y hn zec ws po ale y, bn Zapałki – ten dro jest oczywiZasadniczym celem zapałek ię. tor his ą aw iek i c gą dłu – mają dość przypadkach spełetykiety zapałczane w wielu t ias tom na , nia og ie acen ście nie agandowego. Użytkownik zap rop -p jno acy orm inf tu ka , rzuca niają rolę małego pla zanymi, nawet mimochodem ałc zap i am czk aty z p łko de łek, wyjmując pu rwne, ciekaOczywiście naklejki wieloba ty. kie ety eść i tr ek un rys wzrokiem na ają uwagę. technicznie bardziej przyciąg ne na ko wy nie an tar i s ie zn we grafic

Prawie od samego początku istnienia zapałek na ich pudełka naklejano nalepki. Etykieta zapałczana jest o 10 lat starsza od tzw. czarnej jednopensówki z  portretem brytyjskiej królowej Wiktorii, czyli pierwszego w  świecie znaczka pocztowego, który wydano w 1840 r. Prawie też od razu pojawili się filumeniści – kolekcjonerzy etykiet zapałczanych i pudełek od zapałek. Nazwa „filumenistyka” pochodzi od słów: gr. phileo – lubię i łac. lumen – światło. W Polsce ten rodzaj hobby popularny był do lat 70. XX w. Pod względem powszechności filumenistyka wtedy prawie skutecznie konkurowała z  filatelistyką. Obecnie zbieractwo etykiet i  opakowań zapałczanych zmalało prawie do zera. Poza podstawowym faktem, że w dzisiejszych czasach młodzież ma inne zainteresowania, to same zapałki produkowane są w  większości – tak w  Polsce, jak i na świecie – w kartonowych opakowaniach („całostkach”), nieporęcznych do kolekcjonowania. Uważa się, że dziś etykiety są mniej ciekawe tematycznie i graficznie niż to było dawniej,

42

niewiele jest wydawanych seryjnie. Coraz więcej jest też mało oryginalnej masówki reklamowej. W związku z upowszechnieniem się zapalniczek i iskrowych zapalarek do gazu, radykalnie zmniejszyła się również sprzedaż i zużycie zapałek. Zbieranie etykiet zapałczanych to moja pasja z  lat młodzieńczych. Choć dziś już etykiet praktycznie nie gromadzę, z  dawnych lat zostało mi wiele unikalnych okazów, z których ciekawsze pozwalam sobie zaprezentować. Być może niektóre zainteresują czytelników „Kuriera UEK”, bo niewątpliwie zapałki i  ich etykiety mogą nam wiele powiedzieć o czasach, w których powstały. Kolekcjonerstwo to nie tylko gromadzenie „czegoś”, ale także poszerzanie wiadomości na ten temat. Ważna sprawą jest też popularyzacja hobby. Przede wszystkim za opracowania dotyczące historii zapałek publikowane w „Wiadomościach Filumenistycznych” otrzymałem Brązową Odznakę PZF. Artykuł o przemyśle zapałczanym w  Polsce ukazał się w  „Przeglądzie Geograficznym”. Etykiety zapałczane propagujące spisy powszechne w naszym kraju wykorzystałem w pracy dotyczącej geografii ludności. Odpowiednią tematykę etykiet zapałczanych prezentowałem

m.in. w „Aurze”, „Wierchach”, „Przeglądzie Kartograficznym”. Wystawa etykiet zapałczanych ze zbiorów – mającego podobną pasję – dr. Mariana Banacha i moich towarzyszyła organizowanej na naszej Uczelni konferencji poświęconej centralom handlu zagranicznego. O  nielicznych już filumenistach (Koledze Banachu i  mnie) świadczył też tytuł artykułu „Ostatni Mohikanie”, opublikowany w krakowskim „Czasie” w 1994 r.

ne popularnie Lucifer Matches – były zawodne, ulepszył je inny Anglik, Samuel Jones, przez wprowadzenie do masy łebkowej fosforu białego (żółtego). Zapałki te, choć niebezpieczne i trujące (zwłaszcza dla robotników zapałczarni), znalazły szerokie zastosowanie, stając się dobrodziejstwem ludzkości. Odkrycie w 1845 r. nietrującego fosforu czerwonego umożliwiło zastąpienie nim fosforu białego. Obecnie powszechnie używane zapałki (zwykłe) wynalazł w 1855 r. Szwed, Johan Lundström z  Jönkoping, i  dlatego przez długi czas nazywane były zapałkami szwedzkimi. Zapałki te, często oznaczane Safety matches, potarkę mają koloru brązowego. Od dawna w niektórych krajach (w Polsce od 1996 r.) wy-

pularne są w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, a  spełniają – coraz bardziej powszechnie, również i  w Polsce – funkcje reklamowe.

twarzane są tzw. zapałki sulfitowe. W masie łebkowej znajdują się dwa – wspomniane wcześniej – składniki: chloran potasu (czynnik tlenodajny) i  fosfor czerwony (inicjujący płomień), które w  zapałkach zwykłych są rozdzielone. Zapałki sulfitowe zapalają się przez potarcie o dowolną suchą i szorstką powierzchnię, a potarka koloru żółtego na tych zapałkach, to po prostu zmielone szkło i klej. W 1889 r. wynaleziono (w 1892 r. opatentowano) zapałki w tekturowych bloczkach. Twórcą tych zapałek, tzw. książeczkowych (match book, booklet), był amerykański adwokat Joshua Pusey z Pensylwanii. Do dziś bardzo po-

pojawiały się etykiety ozdobne. Takich etykiet jest też dużo na zapałkach współczesnych. Jednak obecnie na rynku spotyka się coraz więcej zapałek (będących w normalnej sprzedaży, jak i rozpowszechnianych gratis przez różne firmy), których etykiety pełnią funkcję reklamową.

Funkcje etykiet zapałczanych Etykiety zapałczane spełniają następujące funkcje: nalepki towarowej, ozdobną, informacyjno-propagandową, reklamową. Pierwotnie prawie każda etykieta pełniła funkcję nalepki towarowej i zwykle informowała, że są to zapałki bezpieczne. Bardzo wiele etykiet naklejanych na zapałki w okresie Polski Ludowej spełniało funkcje propagandowe. Dla urozmaicenia rynku i wobec pewnej konkurencji w  branży zapałczanej

10 fabryk wydzierżawiono koncernowi szwedzkiego „króla zapałek”, Ivara Kreugera. Zyski z tej transakcji przeznaczono m.in. na budowę portu w Gdyni. Po krótkim czasie w Polsce zostały 4 wytwórnie zapałek: Błonie, Czechowice, Częstochowa, Pińsk. Po II wojnie światowej fabryki zapałek zostały przejęte przez państwo. W latach 1945–1951 na pudełkach widniał napis Polski Monopol Zapałczany, w okresie 1951–1954 – Polski Przemysł Zapałczany. Od połowy lat 50. funkcjonowało u  nas pięć zakładów zapałczarskich: Bystrzyca Kłodzka, Czechowice, Częstochowa, Gdańsk, Sianów. Obecnie pracują fabryki zapałek w  Bystrzycy Kłodzkiej i  Czechowicach oraz najstarsza – w Częstochowie. Zakład w Siano-

Zarys historii zapałek Pierwsze na świecie zapałki, tzw. zapałki maczane, wynalazł w 1805 r. (na rynku pojawiły się w  1810 r.) Francuz Jean Chancel. Były to drewniane patyczki nasycone chloranem potasu wymieszanym z cukrem, które zanurzone w naczyniu ze stężonym kwasem siarkowym dawały płomień. Zbliżone wyglądem do dzisiejszych, tzw. zapałki pocierane, wynalazł (zresztą przypadkowo) w 1826 r. aptekarz John Walker, zamieszkały w  Stockton-on-Tees (pn.-wsch. Anglia). Drewienka, których łebki wykonano m.in. z chloranu potasu i siarczku antymonu, zapalały się po potarciu o dowolną szorstką powierzchnię. Właśnie Walker zaczął około 1830 r. przyklejać na zapałki nalepki. Ponieważ zapałki Walkera – nazywa-

www.uek.krakow.pl

Fabryki zapałek w Polsce Po uzyskaniu niepodległości w 1918 r. w granicach Polski znalazło się 19 zapałczarni. W 1925 r. na mocy ustawy sejmowej utworzono Państwowy Monopol Zapałczany, a pracujących jeszcze

wie jest w stanie likwidacji. Dwie małe prywatne firmy – Wołoszyn z  Warszawy i  B.L. Match Jamno z Jamna k. Koszalina wytwarzają głównie zapałki reklamowe. Dawniej byliśmy poważnym eksporterem zapałek, dziś kupujemy też zapałki za granicą (np. w  2002 r. była to 1/6 krajowej konsumpcji zapałek). Muzeum Filumenistyczne funkcjonuje w  Bystrzycy, a  Muzeum Zapałek w Częstochowie. Pomnik baśniowej „dziewczynki z zapałkami” odsłonięto w 2010 r. w Sianowie. Jerzy Wrona Zakład Geografii Ekonomicznej

43


STUDENCI

STUDENCI

Parlament

dla studentów

Tej wiosny Parlament Studencki UEK intensywnie pracuje, przygotowując liczne projekty. Zadań do realizacji nie brakuje, jednak jak zawsze działamy także w kwestiach samorządowych. Przedstawiciele Parlamentu czynnie biorą udział w licznych zmianach, które dokonują się na Uczelni w związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Kto otrzyma stypendium? W ostatnich tygodniach wśród studentów duże poruszenie wzbudziły pojawiające się różne informacje dotyczące zmian w  przyznawaniu stypendiów. Przedstawiciele Parlamentu Studenckiego jako organ samorządowy współtworzą regulamin pomocy materialnej. Najważniejsze zmiany w  tym obszarze oparte są na następujących artykułach z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: Art. 181: 1. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Zgodnie z tym zapisem, student może uzyskać stypendium Rektora dla najlepszych studentów, a nie – jak było to do tej pory –stypendium za wyniki w  nauce i  sporcie. Nagradzani będą od tej pory także studenci wyróżniający się wśród innych studentów zdolnościami artystycznymi oraz mający znaczące osiągnięcia naukowe. Ponadto, tak jak do tej pory, nagradzani będą studenci z odpowiednio wysoką średnią i Ci, którzy odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach sportu. Zgodnie z Art. 174: 4. Środki z dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4, przeznaczone na stypendia Rektora dla najlepszych studentów przyznawane w  liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni stanowią nie więcej niż 40 % środków przeznaczonych łącznie

44

na stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi. Środki przeznaczone na stypendia przyznawane będą w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów.

Kończysz studia na pierwszym stopniu. I co dalej? Zmiany czekają także studentów, którzy w  tym roku będą chcieli aplikować na drugi stopień studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w  Krakowie. Przede wszystkim zmiany te dotyczą zakresu materiału obowiązującego na egzaminie wstępnym. Aplikacja na poszczególne kierunki wiąże się z koniecznością przygotowania się ze ściśle określonych partii materiału i tak np. osoby starające się o przyjęcie na kierunek Finanse i rachunkowość będą zdawały egzamin z zagadnień finansów lub ekonomii, a na kierunek Ekonomia – z  zagadnień z  ekonomii lub zarządzania. Szczegółowe warunki rekrutacji na studia drugiego stopnia określi Uchwała Senatu, która będzie przedmiotem głosowania podczas majowego posiedzenia. Kandydaci aplikujący na studia będą mogli wybrać dodatkowo jeden alternatywny kieru-

nek, jednak, ze względu na różne zagadnienia przewidziane na poszczególne kierunki, może wiązać się to ze zdawaniem egzaminu z dwóch różnych zagadnień. Z  myślą o  absolwentach naszej Uczelni chcących aplikować na drugi stopień przedstawiciele Parlamentu Studenckiego zgłosili wniosek, aby 30% studentów, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen z pięciu pierwszych semestrów studiów na danym kierunku, było przyjętych na podstawie złożonych dokumentów bez konieczności zdawania egzaminu wstępnego. Zapis ten uzyskał jednomyślną aprobatę Senackiej Komisji ds. Dydaktyki. Jednakże z przyczyn formalnoprawnych ta propozycja Parlamentu rozważana będzie na majowym posiedzeniu Senatu. Jeśli masz jakieś problemy, wątpliwości w  tych lub innych równie ważnych sprawach o charakterze dydaktycznym i nie tylko, zapraszamy do nas: pawilon sportowo-dydaktyczny, pokoje 226 i 227 (II piętro) oraz na naszą stronę: www.psuek.pl, gdzie znajdują się kontakty do członków Parlamentu Studenckiego oraz godziny dyżurów członków Prezydium.

Katarzyna Głogowiecka

Bezpieczna Uczelnia po raz siódmy We wtorek 19 kwietnia odbył się siódmy happening Bezpieczna Uczelnia – projekt będący wynikiem realizowanej przez Uczelnię Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, mającej na celu ograniczenie potencjalnych zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać pracownicy i  studenci UEK. Wydarzenie to przygotowane zostało przez Parlament Studencki UEK we współpracy z  pełnomocnikiem rektora ds. zintegrowanego systemu bezpieczeństwa, mgr. Mariuszem Rozwadowskim. W tym roku tematem przewodnim imprezy były przestępstwa pospolite. Studenci nie mogli narzekać na brak atrakcji. Emocji dostarczył pokaz kierowcy rajdowego, Mistrza Polski ,Janka Chmielewskiego. Przed ścianką wspinaczkową ustawiały się niekończące się kolejki stu-

dentów chcących sprawdzić swoje możliwości. Dużą popularnością cieszył się trenażer lotu samolotem oraz stoiska z paintballem. Organizatorzy nie kryli zadowolenia. Po raz kolejny bowiem udało się przez dobrą zabawę dotrzeć do szerokiego grona studentów, uświadamiając im, jak łatwo można znaleźć się w sy-

www.uek.krakow.pl

Po wielu dniach niecierpliwego oczekiwania na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie otwarty został Klub Studencki ZaUEK. Inicjatywa stworzenia Klubu Studenckiego wyszła od władz naszej Uczelni, które postanowiły w  jego tworzenie włączyć przedstawicieli Parlamentu Studenckiego. Od początku projektowi przyświecała idea, że to właśnie studenci będą klub prowadzić. Ostatecznie stało się to możliwe dzięki założeniu Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego UEK. Otwarcie Klubu Studenckiego nastąpiło 31 marca 2011 r. Wydarzenie to przyciągnęło wielu znakomitych gości. Wzięły w nim udział władze Uczelni, przedstawiciele Parlamentu Studenckiego UEK, Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa, a  także pozostałych organizacji studenckich UEK. Nie zabrakło także osób, które w  istotny sposób przyczyniły się do powstania tego miejsca. Po uroczystym otwarciu każdy student miał okazję przekonać się o  niezwykłym klimacie, jaki panuje w tym miejscu. Sympatyczna obsługa, przystępne ceny oraz wspaniała atmosfera to tylko niektóre z  wielu czynników przyciągających do Klubu rzesze studentów, którzy spędzają wolny czas przy wyśmienitej kawie i słodkiej szarlotce. Klub Studencki wpływa na życie kulturalne całej Uczelni. Jego funkcjonalne wnętrze pozwala na zorganizowanie pokazów filmowych, transmisji sportowych, kameralnych koncertów, wieczoru karaoke oraz wielu innych atrakcyjnych imprez. Przy Stowarzyszeniu zostanie również powołana Rada Programowa Klubu, w skład któ-

tuacji zagrożenia. Uczestnicy chętnie rozmawiali z funkcjonariuszami policji, których tego dnia nie brakowało na kampusie. Choć w  przypadku trudnej sytuacji ciężko o  złotą receptę postępowania, rady policjantów okazały się bardzo cenne. Duży wkład w atrakcyjność imprezy wnieśli przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego z  Komendy Wojewódzkiej Policji poprzez udostępnienie alkogogli. Wielu studentów było zaskoczonych tym, jak bardzo zmienia się obraz rzeczywistości z 0,5 promila alkoholu we krwi. Wszystko to potwierdza fakt, że takie happeningi są potrzebne. Dziękujemy wszystkim za udział.

Marta Piechota – koordynatorka projektu Katarzyna Głogowiecka – członek PS UEK

Klub studencki ZaUEK już otwarty!

Oficjalnie otwarcie Klubu Studenckiego ZaUEK poprzez symboliczne przecięcie wstęgi przez prof. dr hab. Romana Niestroja – Rektora UEK oraz Agnieszkę Sadowską – przewodniczącą Parlamentu Studenckiego.

rej wejdą przedstawiciele organizacji studenckich działających na UEK. Jej zadaniem będzie czuwanie na działalnością kulturalną klubu oraz wyznaczanie kierunków jego rozwoju. Ideą przyświecającą klubowi jest również otwartość na inicjatywy każdego studenta, więc jeśli macie pomysł na zorganizowanie wydarzenia lub uatrakcyjnienie wieczoru – zachę-

Tegoroczne Juwenalia UEK to mieszanka wielu stylów, łącząca w sobie różne kultury, dobrą muzykę i  trochę sportu. Wszystkie organizacje studenckie włożyły mnóstwo pracy w  to, aby każdy ze studentów znalazł coś dla siebie w programie Juwenaliów UEK. W dniu oddania wydania „Kuriera UEK” do druku juwenaliowy maraton wciąż trwał – poniżej więc telegraficzna relacja z ostatnich dni. Tegoroczne Juwenalia UEK otworzyła plenerowa Noc Kinowa. Sprzyjające warunki, nie tylko atmosferyczne, sprawiły, iż pokazy filmów: Eurotrip oraz Zombieland zgromadziły tłumy. Była to pierwsza edycja kina w plenerze na naszym kampusie. Patrząc na ilość uczestników (około 2000) i panującą atmosferę mamy nadzieję, że nie ostatnia. We wtorek 10 maja podczas imprezy w klubie Frantic poznaliśmy Najmilszą Studentkę i Super Studenta UEK. Choć wybór był trudny udało się wyłonić parę studentów. Zwyciężczyni będzie nas reprezentować w wyborach Najmilszej Studentki Krakowa (18.05). Zwycięzcom gratulujemy! Tego samego wieczoru w  klubie Forty Kleparz odbyły się eliminacje Studenckiego Przeglądu Kabaretów DowciPakery. Spośród 7 kabaretów, które wystąpiły do finału zakwalifikowały się: Po Prostu Kabaret, Błąd Sceniczny oraz Kabaret z  Konopi, który podczas śro-

camy do zgłaszania ich na adres mailowy: zauek@psuek.pl lub poprzez konto na Facebooku: www.facebook.com/zauek. Warto zaznaczyć, że wszelkie zyski uzyskane z działalności klubu, przeznaczone zostają na cele statutowe Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego. Wspomogą one zatem działalność studencką, co w  praktyce oznacza, że realizowane do tej pory projekty, takie jak np. Juwenalia, będą mogły być przygotowywane z jeszcze większym rozmachem. Jeśli jeszcze nie zdążyłeś odwiedzić Klubu Studenckiego, koniecznie musisz to zrobić. Serdecznie zapraszamy! ZaUEK zlokalizowany jest w przyziemiu pawilonu E, otwarty od poniedziałku do soboty od 9 do 22, a w niedzielę od 9 do 16. W dniach imprez klubowych istnieje możliwość wydłużenia czasu otwarcia. Katarzyna Głogowiecka

dowych finałów w klubie studio zdobył główną nagrodę, czyli statuetkę DOWCIPAKERA w dowód uznania siły poczucia humoru. Środa na kampusie upłynęła pod znakiem pokera. Czwarty Krakowski Juwenaliowy Turniej Pokera zgromadził wielu fanów, walczących o  tytuł najlepszego pokerzysty wśród studentów. Kolejne dni także zapowiadają się bardzo atrakcyjnie: Viva la Cuba, Dance Wave, Zmagania Wydziałów, Bieg UEK oraz wiele innych. Wszystkie atrakcje tegorocznych juwenaliów organizowaliśmy z  myślą o  studentach. Mamy nadzieję, że sprostały ich oczekiwaniom. Po realizacji tylko kilku projektów wiemy, że było warto! Szczegółowa relacja z wydarzeń juwenaliowych w kolejnym wydaniu „Kuriera UEK”.

Aleksandra Łydka, Paulina Wójtowicz Parlament Studencki UEK

45


STUDENCI

STUDENCI

Kraje azjatyckie

we współczesnym świecie

W ostatnich latach można obserwować wzrost znaczenia krajów Dalekiego Wschodu na arenie międzynarodowej, co wpływa na potrzebę lepszego poznania uwarunkowań społecznych, politycznych i  gospodarczych kształtujących stosunki międzynarodowe w tych regionach. Zgłębienie aktualnych ważnych dla współczesnych stosunków międzynarodowych zagadnień, charakterystyka krajów azjatyckich i ich obecności w światowej polityce i gospodarce było celem Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej pt. „Kraje azjatyckie we współczesnym świecie. Stosunki międzynarodowe krajów azjatyckich”, zorganizowanej na naszej Uczelni przez Azjatyckie Koło Naukowe UEK 30 marca 2011 r. Konferencja cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem studentów z innych uczelni: Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej. UEK reprezentowali przedstawiciele Azja-

Azjatyckie Koło Naukowe na Przeglądzie Filmów Anime w Multikinie Żadne wydarzenie kulturalne w Krakowie związane z Azją nie może zostać pominięte przez Azjatyckie Koło Naukowe UEK! W dniach 26–27 marca 2011 r. Koło uświetniało dwudniowy projekt Multikina poprzez serię warsztatów origami, rysowania i lekcji japońskiego. AKN prezentowało także gry japońskie. Wszystko to działo się w przyjaznej atmosferze i japońskim klimacie, który zapewniały m.in. tradycyjne kimona noszone przez kołowiczów. W czasie przeglądu można było obejrzeć m.in. Evangelion: 1.11 You Are (Not) Alone czy Ghost in the shell.

tyckiego KN, KN Handlu Zagranicznego, KN Makroekonomii i Gospodarki Światowej, a także Parlamentu Studenckiego. Wydarzenie miało charakter wieloaspektowy: studenci prezentowali wymiar polityczny, ekonomiczny, kulturalny oraz prawny stosunków azjatyckich. O  zainteresowaniu studentów tematyką azjatycką świadczyło szerokie spektrum zagadnień podejmowanych przez prelegentów, dotyczących tak mało znanych krajów jak np. Mongolia. Analizowano problemy Japonii, Chin, Indii, Korei Północnej i Południowej, nie bojąc się prób oceny bieżących problemów (sukcesja władzy w Korei Północnej, prawa człowieka w Azji, katastrofa tsunami czy kwestie związane z elektrownią atomową w Japonii). Opiekę naukową nad konferencją sprawował dr hab. Robert Jakimowicz, prof. UEK oraz prof. dr hab. Anna Karwińska.

Azjatyckie Koło Naukowe UEK

II Wieczór Klubowy GAP P

o raz drugi studenci, absolwenci, wykładowcy i przyjaciele kierunku Gospodarka i administracja publiczna uczestniczyli w Wieczorze Klubowym – wyjątkowej inicjatywie kulturalnej środowiska GAP. Patronem i dobrym duchem tych przedsięwzięć jest prof. dr hab. Jerzy Hausner, kierownik Katedry GAP UEK. Impreza odbyła się 8 kwietnia 2011 r. w gościnnych wnętrzach Klubu Muzycznego Forty Kleparz w Krakowie. Organizatorzy postanowili zmienić muzyczny nastój imprezy. Poprzednio z przejmującym recitalem wystąpił Przemysław Gintrowski, natomiast gwiazdą II Wieczoru Klubowego był zespół New Tango Bridge. Uczestnicy koncertu mogli posłuchać wyjątkowej, bardzo mało znanej i rzadko wykonywanej w Polsce muzyki. New Tango Bridge wykonuje bowiem bardzo trudne do zagrania połączenie muzyki klasycznej, tanga i jazzu. Można było usłyszeć kompozycje, będące kompilacją różnych stylów muzycznych przeniesionych na grunt tanga i przekonać się, jak wygląda budowany przez muzyków pomost pomiędzy tradycjami kultury europejskiej, elementami etnicznymi i tangiem argentyńskim. Artyści wywiązali się fenomenalnie z zadania. Ciekawie o prezentowanej muzyce opowiadał szef zespołu Grzegorz Frankowski, który grał także

46

www.uek.krakow.pl

Gry bitewne, planszowe, karciane, RPG, atrakcje dla wielbicieli Mangi i Anime, komiksów, sztuk walki i literatury fantastycznej wypełniły program Ogólnopolskiego Festiwalu Gier i  Fantastyki Krakow Game Fusion 2011, zorganizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów UEK w  dniach 15–17 kwietnia br. na terenie kampusu UEK oraz Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 im. Św. Mikołaja. Nie zapomniano również o  quizach i  innych konkursach, w  których uczestnicy (ok. 800 miłośników gier i  fantastyki) mogli zdobyć wiele wartościowych nagród. Popularnością cieszyły się gry Guitar Hero, Band Hero, DJ Hero oraz Dance Party. Spore zainteresowanie wzbudzał także pokaz profesjonalnego malowania figurek oraz turnieje Warhammer 40 000 oraz Warmachine. Sobotnią część Krakow Game Fusion 2011 otworzył Prorektor ds. Studenckich UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK. Towarzyszyli mu przedstawiciele Legionu 501, ubrani w stroje z Gwiezdnych Wojen. Z pewnością studenci nigdy wcześniej nie mieli okazji zobaczyć tak oryginalnego przemówienia władz Uczelni. Uwagę przykuwały przebrania Legionu 501, który wygłosił prelekcję na temat Star Wars. Atrakcją była sesja zdjęciowa z Rogerem Christianem – współtwórcą Gwiezdnych Wojen, który był w tym czasie w Krakowie w ramach OFF PLUS CAMERA.

Krakow Game Fusion 2011

W czasie Festiwalu funkcjonował Blok Mangi i Anime z wieloma ciekawymi atrakcjami. Były to m.in. pokazy filmów anime, nauka gry w go i mahjong czy konkurs Cosplay. W ramach Bloku Fantastyki odbyły się liczne prelekcje, panele dyskusyjne i spotkania autorskie. Wśród zaproszonych gości było wielu znanych twórców, m.in.: Andrzej Pilipiuk, Andrzej Ziemiański, Jakub Ćwiek, Jacek Komuda, Andrzej Zimniak. Wielu słuchaczy przyciągnęły wykłady Stanisława Mąderka – znanego scenarzysty i  reżysera. Całodobowy Games Room był nieustannie wypełniali chętni do gry w blisko 100 gier planszowych.

na kontrabasie. Na gitarze klasycznej zagrał Michał Nagy, który z GAP-em jest związany najdłużej i uczestniczy także w innych projektach artystycznych realizowanych przez Fundację GAP. Na skrzypcach zagrał Paweł Wajrak – koncertmistrz Filharmonii Krakowskiej. Rozbudowane instrumenty perkusyjne obsługiwał perfekcyjnie Sławomir Berny. Jak dowiedzieliśmy się podczas koncertu, prawdziwi „tangeros” nie wykorzystują przy wykonywaniu tanga akordeonu. Prawdziwi „tangeros” mają w swoim składzie bandoneon. W zespole New Tango Bridge na bandoneonie popis gry dał Christian Gerber, światowej klasy muzyk, który na Wieczór Klubowy przybył specjalnie z Berlina. Dopełnieniem muzyki był magiczny głos, którym czarował nas, w dosłownym tego słowa znaczeniu, Jorgos Skolias, artysta o greckich korzeniach, jeden z najwyżej cenionych wokalistów w Polsce. Efekt końcowy był po prostu niesamowity. Tygiel kulturowy i  różne pochodzenie artystów New Tango Bridge sprawiło, że muzyka była świeża, autentyczna i energetyzująca. Widać było niesamowitą radość z grania wśród muzyków i niesamowitą radość ze słuchania wśród publiczności. W kompozycji Tango Nowa Huta i innych utworach jak w soczewce skupiły się muzyczne temperamenty i fascynacje członków zespołu. Mistrzowska technika gry i  indywidualne popisy solowe były dopełnieniem całości spektaklu, który zakończył się pokazem tańca w wykonaniu Katarzyny Czech i Tymoteusza Ley – artystów specjalizujących się w tangu, dla których bardzo ważna jest dbałość o szczegóły i perfekcja wykonania.

Bogaty program, ciekawe prelekcje, dobra zabawa, możliwość zawarcia nowych znajomości to tylko niektóre z argumentów fanów gier i  fantastyki, które świadczą o sukcesie Krakow Game Fusion 2011. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz Prorektor ds. Studenckich UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK.

Justyna Jarmakowska NZS UEK

Tak skutecznie uwodzili swoim występem siebie nawzajem i uczestników Wieczoru, że po występie wiele par chciało na parkiecie spróbować swoich sił w tym namiętnym i zmysłowym tańcu. Wieczór Klubowy wpisał się na stałe do kalendarza imprez artystycznych organizowanych przez GAP. Poprzeczka została zawieszona niezwykle wysoko, mamy jednak nadzieję, że organizatorzy sprostają wyzwaniu i kolejne Wieczory Klubowe będą miały równie wysoki poziom artystyczny.

Zbigniew Grzyb, absolwent GAP 1998

47


STUDENCI/BEZPIECZNA UCZELNIA

SPORT

Z Krakowa nad Wisłą do Sankt Petersburga nad Newą

C

hociaż Kraków i Sankt Petersburg dzieli ponad 1270 km, te dwa historyczne miasta połączyła tegoroczna wymiana studentów i  ich myśli ekonomicznych. Opiekunem tego przedsięwzięcia była dr Dominika Salwa z Katedry Zarządzania Międzynarodowego. 3 kwietnia br. powitaliśmy studentów Państwowego Uniwersytetu Ekonomiki i  Finansów z  Sankt Petersburga. Pobyt rosyjskich studentów w  Krakowie miał zarówno aspekt naukowy, jak i kulturalno-rozrywkowy. W murach UEK wspólnie realizowaliśmy projekt pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu w  XXI wieku”. Przygotowane efekty końcowe naszych rozważań mieliśmy przedstawić podczas rewizyty w Sankt Petersburgu. Nasi rosyjscy rówieśnicy byli zachwyceni Krakowem i jego okolicami. Niesamowite wrażenie wywarł na nich obóz w Oświęcimiu.

Po sześciu dniach pobytu naszych rosyjskich gości, pożegnaliśmy się z nimi jedynie na kilka dni, ponieważ już 10 kwietnia br. z  nami na pokładzie wystartował samolot do Sankt Petersburga. Polsko-rosyjska przygoda rozpoczęła się na nowo. W czasie pobytu w Rosji kontynuowaliśmy pracę nad projektem rozpoczętym w  Polsce oraz braliśmy udział w konferencji międzynarodowej pt. „Wnioski z  finansowo-ekonomicznego kryzysu i ich wpływ na przyszłość”, podczas której wygłaszaliśmy referaty. Jedna z  trzech prac tam przestawianych zostanie opublikowana w  wydawnictwie, co jest naszym dużym sukcesem. Rzuciliśmy się także w wir odkrywania uroków Sankt Petersburga, drugiego co do wielkości miasta rosyjskiego. Założone przez cara Piotra I w 1703 r. stało się symbolem międzyna-

Przestępstwa pospolite

Chroń się sam! W

edług statystyk policyjnych zagrożenie przestępczością pospolitą przybiera coraz większe rozmiary. Przestępstwa pospolite to przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom itp. Zaliczyć do nich można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i  zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi. Znając podstawowe zasady, możemy sami uchronić się przed niektórymi z  przestępstw. Jak zatem postępować bezpiecznie? Poniżej niektóre z zasad. Podczas zakupów:  torebki, saszetki, plecaki trzymaj z  przodu tak, aby zawsze były widoczne,  nie wypuszczaj z  rąk portfela, torebki, np. odkładając je na ladę,

 torebkę czy plecak noś zawsze zapięciem do ciała,  nie noś przy sobie dużej gotówki, jeśli już musisz – ulokuj w różnych miejscach podzielona na mniejsze kwoty,  nie sprawdzaj nerwowo czy pieniądze, bezwiednie wskazujesz złodziejowi miejsce ich przechowywania,  nie pokazuj zawartości portfela płacąc za zakupy,  unikaj tłoku czasem sztucznie tworzonego przez kieszonkowców, reaguj na potrącenia, szturchnięcia czy popchnięcia innych osób,  bądź czujny – kieszonkowcy to często schludnie ubrane osoby. Korzystając z bankomatów:  pamiętaj o  zwróceniu uwagi, czy nie mam na nich umieszczonych nakładek, minikamer lub innych urządzeń odbiegających od standardowego wyposażenia bankomatu

rodowego otwarcia Rosji na Europę Zachodnią. Zwiedziliśmy sławne na całym świecie Państwowe Muzeum Ermitażu oraz „Aurorę” – rosyjski krążownik. Gościliśmy w siedzibie największego producenta piwa w  Rosji – Baltika. W  Teatrze Michajłowskim obejrzeliśmy przedstawienie baletowe „Laurencia”, które wprawiło w  zachwyt każdego z  nas. Po kilku dniach pobytu w  Sankt Petersburgu nie dziwi nas, że został on ogłoszony przez UNESCO ósmym najbardziej atrakcyjnym turystycznie miastem świata. Zapewne niejeden ze studentów chciałby wrócić do „Wenecji Północy”.

AZS UEK okazał się mało gościnnym gospodarzem Turnieju Finałowego Akademickich Mistrzostw Polski w Siatkówce Kobiet, które odbyły się w naszej hali w dniach 6–8 maja. Ekonomistki zdobyły złoty medal i tytuł najlepszej drużyny studenckiej w Polsce, co jest największym sukcesem w historii Klubu Uczelnianego.

AZS UEK

MISTRZEM POLSKI TOWARZYSKO Z REPREZENTACJĄ POLSKI JUNIOREK

Małgorzata Sztuka i Edyta Marek – studentki Zarządzania międzynarodowego

mogących służyć do kopiowania karty lub PIN,  upewnij się, czy nie jesteś obserwowany – przy wprowadzaniu PIN-u, zasłaniaj klawiaturę drugą ręką,  PIN zapamiętaj, nie noś zapisanego na karcie lub kartce noszonej w portfelu,  pieniądze schowaj do wewnętrznej kieszeni ubrania, najlepiej zamykanej na zamek. Korzystając z  samochodu w  trakcie robienia zakupów:  pamiętaj o zaparkowaniu pojazdu na parkingu, najlepiej strzeżonym,  nie pozastawiaj wewnątrz pojazdu w  widocznym miejscu żadnych wartościowych przedmiotów,  wysiadając z pojazdu, sprawdź, czy zamknąłeś drzwi i okna, załóż blokadę, uruchom autoalarm,  dokumenty pojazdu czy zapasowe kluczyki dobrze schowaj, nie zostawiaj ich w  skrytkach samochodu,  po włożeniu zakupów do bagażnika sprawdź, czy nie zostawiłeś na dachu torebki, saszetki czy podręcznego plecaka. Jeśli zobaczysz, że ktoś kradnie lub okrada Twój samochód – dzwoń na numer 997. Nie działaj sam! Złodzieje są brutalni, zdecydowani, często uzbrojeni. Ratując mienie, możesz stracić życie. mgr Mariusz Rozwadowski – pełnomocnik Rektora ds. Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa

Ekonomistki w swojej drodze po złoto wygrały 6 spotkań, oddając rywalkom w  sumie tylko 2 sety! W pierwszej fazie grupowej pokonaliśmy na inaugurację Politechnikę Warszawską 2-0 (mecze grano do 2 wygranych setów, z wyjątkiem spotkań o medale). W drugim pojedynku było już nieco trudniej. Politechnika Śląska Gliwice zdołała doprowadzić do tiebreaka, ale to tylko rozsierdziło nasz zespół, który wygrał 15:3. Większych problemów nie było też z  pokonaniem Akademii Pomorskiej ze Słupska (2-0). W grupie półfinałowej groźnym przeciwnikiem był AWF Katowice. Jednak nasz zespół zagrał bardzo dobry mecz, w pełnej koncentracji od początku do końca, i wygrał do zera. Meczem z  PWSZ Krosno (2-1) przypieczętowaliśmy swój awans do wielkiego finału. A w nim po drugiej stronie siatki stanęły studentki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ich

ambitna postawa to było jednak za mało na krakowianki, które wygrały 3-0 i mogły cieszyć się z tytuły mistrzowskiego. Puchar i medale za zajęcie pierwszego miejsca oraz nagrody indywidualne wręczył siatkarkom prof. dr hab. Roman Niestrój – Rektor UEK. Najlepszą zawodniczką turnieju (MVP) została Marzena Wilczyńska (UEK Kraków), najlepszą rozgrywającą – Karolina Filipowicz (Uniwersytet Rzeszowski), a  najlepszą libero – Lucyna Reptak (UEK Kraków).

3 dni po zakończeniu AMP w Siatkówce Kobiet nasze I-ligowe siatkarki rozegrały mecz kontrolny z  kadrą Polski do lat 20, którą czekają eliminacje do Mistrzostw Świata Juniorek. Trenerzy umówili się na rozegranie 5 pełnych setów. Mecz zakończył się wygraną gości 4:1. Po naszej stronie wyraźnie widać było rozprężenie związane z zakończeniem sezonu. Z kolei młode rywalki wykazały się walecznością i pokazały kilka ciekawych zagrań. Najprawdopodobniej był to ostatni mecz Elitesek w tym (jakże udanym!) sezonie. Eliteski Skawa AZS UEK Kraków – Reprezentacja Polski Juniorek 1:4

AZS UEK Kraków wystąpił w składzie: Karolina Surma, Jowita Jaroszewicz, Marzena Wilczyńska, Iwona Kuskowska, Magdalena Hawryła, Sandra Biernatek, Magda Jagodzińska, Lucyna Reptak, Agnieszka Zawisza, Ewelina Dudzik, Marta Mogilska, Paulina Jachym, Mariola Mucha.

Awans koszykarek AZS UEK

W dniach 17-20 kwietnia nasza hala zamieniła się w arenę zmagań koszykarek w ramach Turnieju Półfinałowego Akademickich Mistrzostw Polski w Koszykówce Kobiet. 11 zespołów przez 3 dni walczyło o jeden z 3 biletów na turniej finałowy, który zostanie rozegrany w Katowicach. Sztuka ta udała się naszym zawodniczkom, które w imponującym stylu wywalczyły awans. Kluczowe okazały się pojedynki w  pierwszej fazie grupowej. Na otwarcie turnieju przyszło nam grać z AZS UMCS Lublin, który zawsze był niewygodnym przeciwnikiem. Końcowy wynik (51:38) nie do końca

odzwierciedla przebieg meczu, który był bardzo wyrównany i emocjonujący. Kolejny rywal był teoretycznie jeszcze bardziej wymagający. Krakowska Akademia wyeliminowała nas bowiem w  ćwierćfinale Małopolskiej Ligi Akademickiej. Podopieczne mgr Ewy Eliasz-Radzikowskiej miały zatem rachunki do wyrównania i  widać to było na boisku od samego początku. Jednak efekty przeszły chyba najśmielsze oczekiwania wszystkich kibiców (zwycięstwo 70:31!). To przypieczętowało ich awans do katowickiego Turnieju Finałowego. Kolejny rok z rzędu nasze studentki potwierdziły swoją przynależność do krajowej czołówki. Niestety tegoroczni finaliści okazali się bardzo silni i AZS UEK nie zdołał przywieźć ze Śląska medalu. Krakowianki zajęły 14. miejsce, ale i tak należą im się ogromne brawa. Mało która sekcja tak regularnie kwalifikuje się do najlepszej 16 studenckich drużyn w kraju.

fot. Wydział Prewencji KWP

48

www.uek.krakow.pl

49


SPORT

SPORT

Nie ma róży bez kolców – podsumowanie sezonu ligowego AZS UEK

fot. M. Gwóźdź

Eliteski Skawa AZS UEK zakończyły swój debiutancki sezon na parkietach I ligi. Ekonomistki świetnie wywiązały się z roli beniaminka i choć zdarzały im się niespodziewane potknięcia, to zostały uznane za największą niespodziankę tego sezonu. Mało kto typował bowiem nasz zespół do gry w półfinale o awans do Plus Ligi Kobiet.

W pierwszych meczach sezonu nasze reprezentantki musiały walczyć nie tylko z przeciwnikiem, ale także własnymi emocjami. Głównie w tym należy upatrywać przyczynę dwóch porażek po tie-breakach. Przełomowym okazał się pojedynek z jednym z faworytów do awansu – KS Piecobiogaz Murowana Goślina. Nasze siatkarki zaprezentowały się kapitalnie i wygrały 3:1 w bardzo dobrym stylu. To dało im pozytywnej energii, dzięki której staliśmy się postrachem ligi. Politechnika Śląska Gliwice, czy SMS Sosnowiec nie były w  stanie wygrać z  nami choćby seta, a zdecydowanie najsilniejsza drużyna ligi – PTPS Piła, cudem uniknęła porażki we własnej hali. Zwieńczeniem pracy w roku kalendarzowym 2010 był mecz z PLKS Pszczyna, w którym AZS UEK zdemolował rywalki. Niestety świąteczna przerwa nie najlepiej wpłynęła na nasz zespół. W  pierwszym meczu 2011 roku niespodziewanie przegraliśmy 0:3 z  warszawską Spartą. Ta porażka skutkowała nie tylko stratą punktów, ale też mocno zachwiała pewnością Elitesek. Do tego doszły problemy zdrowotne i trudni rywale w kolejnych meczach. W efekcie styczeń zamknęliśmy z zerowym dorobkiem punktowym. Na szczęście od początku lutego reprezentantki UEK zaczęły mozolnie odrabiać straty w  ligowej tabeli. Rundę zasadniczą zakończyły na 6. miejscu i  w  ćwierćfinale play-off trafiły na Chemika Police. Faworytem tej pary były nasze rywalki, ale na „ekonomistkach” nie robiło to absolutnie żadnego wrażenia. Dzięki wygranej w  Policach 3:2, a  następnie dwukrotnie po 3:0 we własnej hali Eliteski Skawa AZS UEK dołączyły do grona najlepszych 4 drużyn I  ligi. Szczególnie ważna była wygrana na wyjeździe, kiedy AZS UEK pomimo wyniku 0:2 zdołał przechylić szalę na swoją korzyść.

50

Mieliśmy lepsze i gorsze chwile Rozmowa z Tomaszem Klockiem, trenerem Elitesek Skawa AZS UEK.

Tymczasem odbyło się jeszcze jedno bardzo istotne wydarzenie. Do Krakowa, na mecz 1/8 Pucharu Polski, przyjechali Budowlani Organika Łódź – uczestnik Ligi Mistrzyń i obrońca trofeum. Spotkanie to miało niespotykaną, jak dotąd, oprawę. Na trybunach zasiadł nadkomplet publiczności, a przed telewizorami kolejne tysiące (relację na żywo przeprowadziła TVP Kraków). Choć sam pojedynek zakończył się wygraną przyjezdnych 0:3, to nie brakowało w nim emocji i kibice wychodzili z hali zadowoleni. Ostatnim, jak się później okazało, akordem Elitesek były mecze półfinałowe z  Murowaną Gośliną. Tym razem rywalki okazały się dla nas za silne. Nawiązanie walki było tym bardziej trudne, że ponownie nasz zespół dopadły problemy zdrowotne. Drużyna z Wielkopolski wyeliminowała nas i AZS UEK został sklasyfikowany na 4. miejscu.

Wynik ten należy uznać za ogromny sukces. Przed sezonem nasz zespół typowano do zajęcia miejsca gdzieś w środku stawki, bez większych szans na awans do ścisłej czołówki. Tymczasem podopieczne trenera Tomasza Klocka bardzo się rozwinęły, co dało wymierne efekty właśnie w  meczach z  Policami, gdzie o  wynikach decydowały pojedyncze akcje w  końcowych fragmentach partii. Przy okazji podsumowania sezonu, w imieniu Zarządu Klubu, a przede wszystkim w imieniu naszego zespołu, pragnę gorąco podziękować wszystkim kibicom za gorący doping nie tylko w  meczach we własnej hali, ale także w tych wyjazdowych. Wasze wsparcie było dla nas bardzo ważne. Dziękujemy! Piotr Majewski – rzecznik prasowy KU AZS UEK

Miła niespodzianka na basenie W ielki sukces odniósł na finałach Akademickich Mistrzostw Polski w Pływaniu nasz student, Olaf Omiotek. Już sam jego awans do finału był bardzo miłym zaskoczeniem, gdyż nasi pływacy od wielu lat nie byli w stanie wywalczyć prawa startu. O  awansie decyduje tylko jeden wynik – uzyskany podczas strefowych półfinałów. Aby zakwalifikować się dalej, trzeba uzyskać

czas dający miejsca od 1. do 36. w ogólnopolskim zestawieniu wyników. Olaf na dystansie 50 metrów stylem klasycznym miał 21. czas, a na 100 m – 23. W finale, na krótszym dystansie w klasyfikacji generalnej był 19., natomiast w klasyfikacji typu uczelni wygrał brązowy medal! Na dwa razy dłuższym dystansie uplasował się na 25. miejscu. Gratulujemy!

www.uek.krakow.pl

Zakończyliście swój pierwszy sezon na parkietach I ligi. Jakie są pierwsze wrażenia?

Z czego jest Pan najbardziej zadowolony po tym sezonie?

Nasza drużyna miała lepsze i gorsze chwile. Lepsze – kiedy z wysoko podniesionym czołem schodziliśmy z parkietu po przekonujących zwycięstwach w  Krakowie nad Murowaną Gośliną i  Pszczyną, po wyrównanym pojedynku w Pile czy po decydujących o awansie do półfinału meczach z Policami. Chwile gorsze – kiedy z poczuciem wstydu za styl gry musieliśmy pogodzić się z porażką (klęska w Warszawie i, niestety, nasz ostatni występ przed krakowską publicznością). Jako sportowy plus wymieniłbym także osiągnięcia w Pucharze Polski, gdzie sprostaliśmy zadaniu przyciągnięcia do Krakowa zespołu z ekstraklasy.

Bezcenne są doświadczenia, które zebraliśmy mierząc nasze umiejętności w bezpośredniej walce z 1-ligowymi przeciwnikami. Wnioski szkoleniowe i praktyka boiskowa, jaką przeszły dziewczęta, powinny zaprocentować w  przyszłości.

Czego zabrakło, aby przedłużyć rywalizację z Murowaną Gośliną przynajmniej do czwartego meczu? Zabrakło umiejętności i  rutyny, bo te na pewno stały po stronie przeciwnika. Przymioty, które dotychczas dawały nam przewagę: zespołowość, nieustępliwość, wola walki i  niezłomna wiara w  zwycięstwo, niestety opuściły nas w  ostatnich meczach. Dlaczego? Może trochę ze zmęczenia intensywnym sezonem, może trochę z poczucia spełnionego obowiązku, a najbardziej pewnie z powodu nieobecności kluczowych zawodniczek: niezastąpionej kapitan – Sandry Biernatek, często wychodzącej w składzie podstawowym – Magdy Żochowskiej i doskonałej w obronie – Moniki Srogi.

A czy coś Pana rozczarowało? Hm... pytanie – o  czym wiedzą wtajemniczeni – jest tendencyjne. Narzekanie nie leży w  mojej naturze, więc cieszę się z  tego, co sportowo osiągnęliśmy w  tym sezonie – plan został wykonany z  nawiązką. Z  drugiej strony wiem, że można było pójść krok dalej: inaczej zaplanować trening, być może lepiej poustawiać dziewczyny na boisku, wybrać inną taktykę w ostatnich meczach, bardziej zaryzykować i zagrać va banque.

Awans do ekstraklasy uzyska… Życzę obu zespołom awansu do ekstraklasy. Moim zdaniem kluby z Piły i z Murowanej Gośliny zasłużyły na to, aby ich starania zakończyły się sukcesem. Jest to możliwe, choć barażowe zwycięstwo nad 9. zespołem Plus Ligi Kobiet – najprawdopodobniej AZS Białystok – będzie nie lada precedensem.

Rozmawiał: Piotr Majewski

51


ZAPOWIEDZI

ZAPOWIEDZI

ektora R ii r la e c n a K cji Sekcja Promo ursie

UEK

1 1 0 2 a i n l e z c „Ekou zbiórka – wielkatury na UEK”, makula ziału w konk

d zaprasza do u

u alu Recykling iw st e F h c a m . e się w ra iasta Krakowa który odbędzi M d ą rz U z e ego prz organizowan kursowe: 1” Kategorie kon a Uczelni 201 k st o n d je o k 1”  „E tudencka 201 S ja c a iz n a rg  „Ekoo 011” ownik Roku 2  „Ekoprac 1” ent Roku 201  „Ekostud

i tury na Uczeln la u k a m a rk ió Zb odbędzie się

1 r. 1 0 2 a j a m 3 2 agrody

gą liczyć na n zdobne. Zwycięzcy mo yo iaty lub krzew w k , a k w e rz d – ie: ału w konkurs zi d u ia n e sz Zgło w.pl g@uek.krako e-mail: wojcik -18 tel. 12 293-55 r. 011 do 19 maja 2

y m a z s a r p a z Serdecznie w akcji! do udziału

Kolekcjonujesz banknoty, monety, papiery wartościowe? Posiadasz dokumenty będące fragmentem historii ekonomii? – zostań współtwórcą

MUZEUM EKONOMII UEK! Szczegóły: Sekcja Promocji UEK e-mail: wojcikg@uek.krakow.pl tel. 12 293 55 18

52

Rektor i Senat Uniwersytetu Eknomicznego w Krakowie

Dzień Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 27 maja 2011 r.

mają zaszczyt zaprosić na uroczystość

odnowienia doktoratu prof. Kazimierza Zająca Uroczystość odbędzie się 26 maja 2011 r., o godz. 12.00 w Starej Auli (Budynek Główny UEK, ul. Rakowicka 27) Program uroczystości: „Gaudeamus igitur” Przemówienie powitalne – prof. Roman Niestrój, Rektor UEK Uzasadnienie wniosku o odnowienie doktoratu – prof. Paweł Lula, dziekan Wydziału Zarządzania Laudacja promotorska – prof. Józef Pociecha Wręczenie dyplomu Wykład okolicznościowy prof. Kazimierza Zająca „Gaude Mater Polonia”

Rozpoczęcie uroczystości: godz. 10.00 hala widowiskowa w pawilonie dydaktyczno-sportowym ul. Rakowicka 27 W programie:  uroczyste posiedzenie Senatu i rad wydziałów  wystąpienie prof. dr. hab. Romana Niestroja – Rektora UEK  promocje habilitacyjne i doktorskie  wręczenie dyplomów wyróżniającym się absolwentom UEK  wręczenie certyfikatów języków obcych UEK  wręczenie nagród w VIII Konkursie Menedżerskim UEK

Zapraszamy!

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zaprasza do udziału w

Rusza II edycja konkursu Studencki Projekt Roku! Zgłoś najlepszy projekt zrealizowany w roku akademickim 2010/2011!

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca 2011 r.

III Mistrzostwach Małopolski Studentów w Półmaratonie o Puchar Rektora UEK organizowanych w ramach

VII Jurajskiego Półmaratonu 12 czerwca 2011 r., godz. 10.00 Rudawa k. Krakowa Start: godz.10.00

Przebieg trasy (21,097 km): start w Rudawie obok firmy „MOSUR”, centrum Rudawy, miejscowości: Brzezinka, Więckowice, Zielona Mała, Bolechowice, Karniowice, Kobylany, Dolina Będkowska, Brzezinka, meta w Rudawie obok firmy „MOSUR”.

najlepszy

projekt! 2010/2011

www.uek.krakow.pl

onie: Szczegóły na str 95 tel. 12 293 55 uek.krakow.pl e-mail: projektroku@

www.uek.krakow.pl

Zgłoszenia: do 10 czerwca 2011 r. Więcej: www.jurajskipolmaraton.pl e-mail: biuro@juramotosport.pl Chętnych do startu w biegu w drużynie UEK prosimy o kontakt: rzecznik.azs.uek@gmail.com, rzecznik@uek.krakow.pl Patronat honorowy nad Półmaratonem objął m.in. prof. Roman Niestrój – Rektor UEK.

53


ZAPOWIEDZI

Reklama

Strefa Absolwenta UEK JUŻ Otwarta! Jesteś jednym z ponad 86 tys. naszych absolwentów? To portal specjalnie dla Ciebie! Zarejestruj się na:

www.absolwenci.uek.krakow.pl

Pracowniku, studencie UEK! Weź udział w akcji „Zakrętki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie”!

Zbieraj z nami plastikowe nakrętki na wózek inwalidzki dla chorego dziecka! Pudełka na nakrętki są przy portierniach oraz w barach na terenie kampusu UEK. Więcej: Ala. M. Kucharczyk, tel. 12 293 5791

54

www.uek.krakow.pl

55


REKLAMA

Reklama

POŁĄCZENIE�W�DOBREJ�CENIE

Słomniki Chrzanów

Kraków�Gł.

Bochnia

TANIE podróżowanie�pociągami REGIO Wieliczka na�41�odcinkach�Małopolski Skawina Rabaty�sięgające�nawet�60% Zapraszamy RELACJA PRZEJAZDU W OBIE STRONY 1. Charsznica - Kozłów 2. Skawina - Brzeźnica 3. Kalwaria - Wadowice 4. Trzebinia - Libiąż 5. Charsznica - Sędziszów 6. Zator - Oświęcim 7. Libiąż - Oświęcim 8. Zakopane - Nowy Targ 9. Sucha Beskidzka - Żywiec 10. Andrychów - Bielsko Biała 11. Skawina - Zator 12. Chrzanów - Oświęcim 13. Nowy Sącz - Piwniczna 14. Olkusz - Wolbrom 15. Trzebinia -Oświęcim 16. Nowy Sącz - Stróże 17. Stróże - Gromnik 18. Oświęcim - Katowice przez Nowy Bieruń 19. Bukowno - Katowice 20. Krynica - Piwniczna 21. Nowy Sącz - Bobowa 22. Stróże - Tuchów 23. Wadowice - Bielsko Biała 24. Olkusz - Katowice 25. Krynica - Nowy Sącz 26. Kraków - Zator 27. Skawina - Oświęcim 28. Zakopane - Rabka Zdrój 29. Kraków - Wadowice 30. Kraków - Libiąż 31. Kraków - Andrychów 32. Tarnów - Nowy Sącz 33. Kraków - Oświęcim przez Trzebinię/ Skawinę 34. Kraków - Sucha Beskidzka 35. Wieliczka - Oświęcim przez Kraków, Trzebinię 36. Kraków - Bielsko Biała przez Kalwarię Zeb. Lanc. 37. Kraków - Rabka Zdrój 38. Tarnów - Krynica 39. Kraków - Zakopane 40. Kraków - Nowy Sącz 41. Kraków - Krynica

N

37%

49%

51%

78%

93%

95%

2,00

1,26

1,02

0,98

0,44

0,14

0,10

2,50

1,57

1,27

1,22

0,55

0,17

0,12

3,00

1,89

1,53

1,47

0,66

0,21

0,15

3,50

2,20

1,78

1,71

0,77

0,24

0,17

4,00

2,52

2,04

1,96

0,88

0,28

0,20

4,50

2,83

2,29

2,20

0,99

0,31

0,22

5,00

3,15

2,55

2,45

1,10

0,35

0,25

5,50

3,46

2,80

2,69

1,21

0,38

0,27

6,00

3,78

3,06

2,94

1,32

0,42

0,30

6,50

4,09

3,31

3,18

1,43

0,45

0,32

7,00 8,50 9,00

4,41 5,35 5,67

3,57 4,33 4,59

3,43 4,16 4,41

1,54 1,87 1,98

0,49 0,59 0,63

0,35 0,42 0,45

9,50

5,98

4,84

4,65

2,09

0,66

0,47

10,50

6,61

5,35

5,14

2,31

0,73

0,52

12,00 13,50

7,56 8,50

6,12 6,88

5,88 6,61

2,64 2,97

0,84 0,94

0,60 0,67

18,00

11,34

9,18

8,82

3,96

1,26

0,90

20,00

12,60 10,20

9,80

4,40

1,40

1,00

Sekcja Promocji Kancelarii Rektora UEK i restauracja „Dominium” zapraszają studentów i pracowników UEK na pizzę z rabatem!

50% zniżki – na pizzę w lokalu

40% zniżki

– na pizzę z dostawą do akademików i obiektów dydaktycznych UEK Rabat udzielany jest na podstawie ważnej legitymacji studenckiej UEK lub identyfikatora pracowniczego.

Szczegóły: www.pizzadominium.pl

56

www.uek.krakow.pl

57


REKLAMA

Reklama

Paczkomaty.pl pl

Organizator:

58

Partner:

www.uek.krakow.pl

59


Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie pawilon dydaktyczno-sportowy, sala 9

Profile for Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kurier UEK nr 4 (43), kwiecień-maj 2011  

Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kurier UEK nr 4 (43), kwiecień-maj 2011  

Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Advertisement