Kurier UEK nr 6 (51), październik-listopad 2012

Page 1

cz asopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Kr akowie

ISSN 1 6 8 9 - 7 7 5 7 N r 6 ( 5 1 ) l i s to p a d 2 0 1 2

88. INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO UEK

Inauguracje: UEK, KSB, ZOD w Dębicy

Jubileusz 50-lecia Katedry Filozofii

UEK „Super Lodołamaczem”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Konferencja Jubileuszowa profesor Ireny Pietrzyk

„ Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie”

z okazji 10-lecia Wydziału Finansów UEK „Bezpieczny system finansowy – wnioski z kryzysu”

„Wyzwania restrukturyzacji”


Projekt okładki: Jarosław Szczurek

Spis treści

Adres redakcji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków budynek „Księżówka”, pok. K9 tel. 012 293 58 34 e-mail: gazeta@uek.krakow.pl

Redakcja:

Piotr Czarniecki

Skład i opracowanie graficzne: Jarosław Szczurek

Zdjęcia:

Rafał Cygan

Druk:

DRUKARNIA LEYKO Sp. z o.o. ul. Romanowicza 11 30-702 Kraków

ISSN 1689-7757 Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Nakład:

3500 egzemplarzy Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i zmian redakcyjnych nadsyłanych artykułów oraz zmiany ich tytułów.

2

Słowo Rektora. .................................................................................................................................................... 3 Inauguracja 88. roku akademickiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. ........................ 4 Inauguracja roku akademickiego 2012/2013 w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK......................... 6 Jubileuszowe 10-lecie działalności dydaktycznej Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego UEK w Dębicy...................................................................... 7 3. Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku UEK................................ 7 Inauguracyjny Bieg UEKu................................................................................................................................ 8 VI Małopolska Noc Naukowców. ................................................................................................................. 8 Inauguracja Akademii ING............................................................................................................................. 9 Międzynarodowy Dzień Otwarty 2012. ...................................................................................................... 9 Absolwentka UEK laureatką konkursu na najlepszą pracę magisterską......................................... 10 Uroczystość Pożegnania Absolwentów. ................................................................................................... 10 Spotkanie ze studentami I roku Gospodarki Przestrzennej. .............................................................. 11 UEK – Uczelnią Promującą Bezpieczeństwo.......................................................................................... 11 Dzień Pamięci. ................................................................................................................................................. 12 Doktorat Honoris Causa Politechniki Częstochowskiej dla Profesora Ryszarda Borowieckiego. .................................................................................................... 13 Wykład Rektorski Prof. Roberta Freya...................................................................................................... 14 Jubileusz współpracy Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK z Politechniką Krakowską................... 14 Hole In One. ..................................................................................................................................................... 15 Zakończenie 3. edycji studiów „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”. ................................ 15 Rektor UEK wybrany na członka komitetu wykonawczego Międzynarodowego Towarzystwa Towaroznawczego......................................................................... 16 UEK nagrodzony „Super Lodołamaczem”............................................................................................... 16 Stypendium im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego z nagrodą dla „Dobrego Stypendium”...... 17 Studia podyplomowe Ekonomia społeczna służbą drugiemu człowiekowi................................... 17 We invest in talent. ................................................................................................................................... 18-19 Targi Pracy UEK 2012.................................................................................................................................... 20 Dzieje się w „Dominancie”…........................................................................................................................ 21 Pilotażowy projekt e-learningowy w Studium Języków Obcych....................................................... 21 Konferencja jubileuszowa pani profesor Ireny Pietrzyk pt. Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie.......................................................... 22-23 Bez filozofii nie ma ekonomii. ............................................................................................................... 24-25 Ad multos annos Panie Profesorze. .................................................................................................... 26-27 X – lecie Wydziału Finansów UEK...................................................................................................... 28-29 Wyzwania restrukturyzacji. ................................................................................................................... 30-31 Ekonomická teória a ekonomická realita ETER 2012........................................................................... 32 KURIEREK UEK........................................................................................................................................ 33-36 Polska między Wschodem i Zachodem – XXII Forum Ekonomiczne w Krynicy....................... 37 CONTEMPORARY ECONOMY IN TIMES OF THE GLOBAL CRISIS. ECONOMIC, SOCIAL AND LEGAL ASPECTS................................................................. 38 Wspomnienie Profesora Kazimierza Urbana.......................................................................................... 40 Biblioteka Główna w nowym roku akademickim.................................................................................. 41 Wydawnictwo UEK. ................................................................................................................................. 42-43 Ortodoksja się otwiera................................................................................................................................... 44 Jak sprzedać naukę?........................................................................................................................................ 45 Inauguracje roku akademickiego ukraińskich uczelni partnerskich. ............................................... 46 Study Trip Sweden.......................................................................................................................................... 46 SOCIO-ECONOMIC IMPLICATIONS OF GLOBAL ECONOMIC CRISES FOR EUROPEAN YOUTH. ........................................................................................................ 47 Wizyty gości zagranicznych......................................................................................................................... 48 MOTUS – znaczenie wolontariatu w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych......................... 49 Studenci Polityki i Komunikacji Międzynarodowej na seminarium w Ankonie.......................... 50 Nauka i praktyka – współpraca studentów UEK z firmą Indesit...................................................... 51 Szkoła letnia dla specjalistów z zakresu transferu technologii i wsparcia innowacji. ................. 52 Laury Magellana 2012 wystartowały!........................................................................................................ 53 Crowdfunding – mikrofinansowanie przyszłości?................................................................................ 54 Universum na projekcie międzynarodowym w Niemczech............................................................... 55 Dzień Jakości – „Qday”.................................................................................................................................. 56 Końca świata nie będzie!............................................................................................................................... 57 PTTK odkrywa Świętokrzyskie. ................................................................................................................. 58 ORIENTATION WEEK WS 2012/2013. ................................................................................................. 59 Ekonomistki w ścisłej czołówce ligi........................................................................................................... 60 Patryk Kosiniak o swoim motocyklowym sezonie 2012...................................................................... 61 Sukcesy niepełnosprawnych pływaków z UEK. ..................................................................................... 62 ZAPOWIEDZI................................................................................................................................................. 66 REKLAMA. ................................................................................................................................................ 65-68

Szanowni Państwo, pragnę serdecznie powitać Was w nowym, 88. roku akademickim 2012/2013. Rok ów niesie powiew zmian, zainicjowany kadencją nowych władz Uczelni. Zmianom uległa również szata graficzna czasopisma, które trzymacie Państwo w rękach i do którego lektury gorąco Państwa zachęcam. Najcenniejszym kapitałem Uczelni są tworzący ją ludzie. Pragnę Państwa solennie zapewnić , iż nowe władze Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nie ustaną w dążeniu do wypracowania porozumienia różnych grup interesów, tworzących społeczność akademicką, której wspólnym dobrem i naczelną ideą jest stały rozwój Uniwersytetu. Niezwykle istotne jest zjednoczenie wysiłków, zmierzających do utrzymania statusu Uczelni w przyszłości. To przyszłość bowiem winna być dla nas najważniejsza i o godziwe w niej miejsce nasze i naszej Uczelni powinniśmy wspólnie walczyć. Pragnieniu dokonywania zmian i usprawnień tam, gdzie okaże się to niezbędne, towarzyszy potrzeba Państwa pomocy i zaangażowania. To właśnie Państwo posiadacie wiedzę o obszarach wymagających modyfikacji i sposobach ich wdrażania. Mam szczerą nadzieję, iż nasze współdziałanie pozwoli wypracować rozwiązania, które wcale nie muszą być kosztowne, a często zależą jedynie od dobrej woli i sprawnego poziomu decyzyjności. Życzę wszystkim Państwu, by ten rok akademicki okazał się pomyślny, pełen satysfakcjonującej pracy i widocznych jej efektów. Żywię głębokie przekonanie, iż poczucie akademickiej wspólnoty pomoże nam w umacnianiu pozycji naszego Uniwersytetu na wymagającym rynku usług edukacyjnych. Niech ten rok będzie dla nas wszystkich czasem osobistych sukcesów i satysfakcji, znaczących dokonań w obszarze dydaktyki, działalności naukowo-badawczej oraz w obszarze organizacji i zarządzania Uczelnią. Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


U

W YDARZENIA

Mecenas Konkursu o Nagrodę im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

roczysta inauguracja roku akademickiego 2012/2013 na Uniwersytecie

Ekonomicznym w Krakowie przypadła w poniedziałek, 8 października. Nowo wybrane władze Uczelni, wraz z zaproszonymi gośćmi oraz rzeszą ponad 22 tysięcy studentów rozpoczęły 88. rok działalności Uczelni.

Na zaproszenie JM Rektora, prof. UEK dr hab. inż. Andrzeja Chochoła odpowiedzieli liczni przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, duchowieństwa, służb mundurowych, świata biznesu, rektorzy krajowych i zagranicznych uczelni oraz Doktorzy Honoris Causa UEK. Towarzyszyli im reprezentanci pracowników Uczelni i jej studenci. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in.: Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski, prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Krakowa, Agnieszka Odorowicz – Dyrektor Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty, Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa oraz 16 rektorów polskich uczelni wyższych i 14 reprezentantów władz zagranicznych uczelni partnerskich. JM Rektor UEK przyjął również listy gratulacyjne, przesłane m.in. przez Bronisława Komorowskiego, Prezydenta RP; prof. dr hab. Barbarę Kudrycką, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Wojciecha Kozaka, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego; Mikołaja Budzanowskiego, Ministra Skarbu Państwa RP oraz prof. dr hab. Marka Rockiego, Senatora RP, Prezesa Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Obchody inauguracyjne otworzyło przemówienie JM Rektora, prof. UEK dr hab. inż. Andrzeja Chochoła. Jego Magnificencja rozpoczął od złożenia podziękowań władzom poprzedniej kadencji, wyrażając słowa wdzięczności wszystkim, którzy poprzez sumienne wypełnianie obowiązków przyczynili się do rozwoju i unowocześniania Uczelni. JM Rektor w szczególności zaadresował 4

www.uek.krakow.pl

wyrazy wdzięczności za odpowiedzialną służbę do ustępującego Rektora, prof. Romana Niestroja; prof. Andrzeja Malawskiego, prorektora ds. badań naukowych; prof. Zbigniewa Dreslera, pełnomocnika rektora ds. organizacji i rozwoju oraz dziekanów: prof. Kazimierza Zielińskiego, dziekana Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych; prof. Krzysztofa Surówki, dziekana Wydziału Finansów; prof. Władysława Kędziora, dziekana Wydziału Towaroznawstwa i prof. Pawła Luli, dziekana Wydziału Zarządzania. JM Rektor podkreślił w dalszych słowach konsekwencję w realizacji działań, anonsowanych w swojej deklaracji wyborczej. Zapewnił o zaangażowaniu nowo obranego Kolegium Rektorskiego w realizację „Strategii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011–2020”, uwypuklając priorytetowe znaczenie zadań wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania Uczelnią oraz finalizacji wprowadzania Krajowych Ram Kwalifikacji. Wytrwałemu dążeniu do wypracowania konsensusu między różnymi grupami interesów społeczności akademickiej Uczelni towarzyszyło sformułowanie podstawowych założeń programu nowo obranych władz. JM Rektor podkreślił ogromne znaczenie kadry profesorskiej, zapewniając o dołożeniu wszelkich starań „dla stworzenia infrastruktury i warunków sprzyjających jej twórczej, wychowawczej i organizacyjnej pracy”. Zaznaczył jednocześnie potrzebę większego zaangażowania w zapewnienie warunków do rozwoju naukowego pomocniczych pracowników naukowo-dydaktycznych, zwłaszcza poprzez zdynamizowanie procesu zdobywania awansów naukowych. JM Rektor wskazał również na szereg przyszłych zagrożeń związanych z wprowadzeniem zmian w ustawodawstwie dotyczącym szkolnictwa wyższego oraz postępującego zjawiska tzw. niżu demograficznego. Zaapelował przy tym o integrację wysiłków całej społeczności akademickiej, która będzie gwarancją płynności i skuteczności działań ukierunkowanych na rozwój Uczelni

88. rok akademicki UEK w liczbach 21 tys. studentów ponad 1,3 tys. studentów studiów podyplomowych 100 słuchaczy 2. roku Uniwersytetu Dziecięcego UEK 170 słuchaczy 3. edycji Uniwersytetu Trzeciego Wieku UEK

w dobie tych istotnych zagrożeń. Podkreślił znaczenie holistycznej perspektywy i zintegrowanych działań w procesie utrzymania i budowy potencjału Uniwersytetu. – Zamierzeniem obecnych władz Uczelni jest uelastycznienie formuły jej działań, jak również sprawne i szybkie procesy decyzyjne, które pozwolą na dynamiczne dostosowywanie się do warunków rynkowych oraz dążenie do likwidacji barier biurokratycznych w realizacji zadań – zaznaczył JM Rektor. Istotnym czynnikiem, sprzyjającym rozwojowi Uczelni, jest również umiędzynarodowienie jej działalności dydaktycznej, na równi z postępującym udoskonalaniem procesu dydaktycznego w odpowiedzi na dynamikę rynku pracy. Tu szczególnie istotnymi jawią się działania zmierzające do zacieśniania współpracy ze środowiskiem biznesu, rozwój oferty skierowanej do studentów zagranicznych, nowoczesne programy nauczania oraz zdynamizowanie wymiany studenckiej. JM Rektor zapewnił również wsparciu dla inicjatyw, ukierunkowanych na pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla tematów badawczych, „których realizacja przyczyni się do poprawy kondycji finansowej Uczelni i samych pracowników oraz stworzy szansę do publikowania interesujących efektów tej pracy”, wyrażając potrzebę szczególnej koncentracji wysiłków w tym obszarze.

W YDARZENIA

Inauguracja 88. roku akademickiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Na zakończenie JM Rektor wyraził nadzieję, iż „poczucie wspólnoty akademickiej pomoże nam w umacnianiu pozycji naszego Uniwersytetu na wymagającym rynku usług edukacyjnych, budowaniu jego marki i prestiżu”, tradycyjnie formułując życzenia pomyślności w łacińskiej sentencji quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit!. W dalszej części obchodów 88. Inauguracji roku akademickiego UEK Wojewoda Małopolski, Jerzy Miller, odznaczył Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski prof. dr. hab. Jana Wiktora. Zadość tradycji uczynił Prorektor ds. Kształcenia i Studentów, prof. UEK dr hab. Krzysztof Surówka, dokonując immatrykulacji 20 reprezentantów każdego z wydziałów Uniwersytetu, w osobach ich najlepszych studentów. Zgodnie ze zwyczajem wręczono także Medale za Długoletnią Służbę (33 złote, 24 srebrne i 48 brązowych) oraz 4 Medale Komisji Edukacji Narodowej, którymi zasłużonych dekorował Aleksander Palczewski, Małopolski Kurator Oświaty. Bohaterem kolejnego punktu uroczystości był znany publicysta, Jacek Żakowski. Tym razem objawił się jako laureat XVII edycji konkursu o Nagrodę im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Uroczystego wręczenia tradycyjnej statuetki dokonała wnuczka patrona Nagrody, dr Julita Maciejewicz-Ryś. W ręce laureata powędrował również czek na 15 000 zł, ufundowany przez Mecenasa Konkursu, Deutsche Bank PBC S.A. Publicysta w krótkiej przemowie podziękował za to szczególne wyróżnienie, upatrując w nim pozytywnego sygnału otwarcia środowiska nauki na nieortodoksyjną ekonomię w duchu tej, proponowanej przez jednego z bohaterów nagrodzonych wywiadów – Ladislau Dowbora. Finalnym akcentem programu uroczystości Inauguracji był pierwszy w tym roku akademickim wykład, „Problemy współczesnego zarządzania perspektywy 100-lecia nauk o zarządzaniu”, wygłoszony przez prof. dr. hab. Marka Lisińskiego. Ceremonię inauguracyjną swoim występem uświetnił Chór Dominanta UEK pod dyrekcją Małgorzaty Langer-Król. Aby tradycji stało się zadość, wieczór dnia Inauguracji wypełnił koncert w murach Opery Krakowskiej. Tym razem prawdziwy entuzjazm zaproszonych wzbudził występ Waldemara Malickiego, słynącego z humorystycznych występów muzycznych pianisty, któremu w sukurs przyszły ponętne divy, znane szerszej publiczności jako Kwartet Obsession. Zebrani w Operze Krakowskiej goście wysłuchali także utworów w wykonaniu Chóru Dominanta UEK pod dyrekcją Małgorzaty Langer-Król.

5


nauguracja roku akademickiego 2012/2013 w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK odbyła się w piątek, 28 września. Uroczystego otwarcia dokonał Prorektor ds. Kształcenia i Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK dr hab. Krzysztof Surówka. Wszystkich przybyłych gości powitał także Dyrektor Szkoły, dr Piotr Buła. Wykład inauguracyjny pt. „Bank Centralny a kryzys gospodarczy we współczesnym świecie” wygłosił Zdzisław Sokal, Członek Zarządu NBP.

Podczas uroczystości wręczono dyplomy ukończenia studiów MBA Absolwentom V edycji Programu International MBA oraz XV edycji Programu Executive MBA. Absolwenci byli żegnani nie tylko przez przedstawicieli UEK i KSB, ale także przez przedstawicieli zagranicznych szkół partner-

skich. Ze Stockholm University School of Business, specjalnie na inaugurację, przyleciał prof. Ian Richardson, natomiast z St. Gallen Business School ze Szwajcarii gościliśmy Dyrektora Programów Międzynarodowych Ronalda Ivancica oraz wykładowcę Daniela Gfellera. Swoją obecnością zaszczycili

nas także przedstawiciele Johannesburg University – dr Geoff Goldman oraz dr Ayisha Akhalwaya. Gratulacje za najlepsze wyniki w nauce i najwyższą średnią ocen za cały okres studiów MBA otrzymali Anna Kachel-Zastawny (International MBA) oraz Marek Przytulski (Executive MBA). Prezes Klubu KSB Alumni MBA zaprosił absolwentów do angażowania się w działalność Klubu oraz do wspierania organizacji IX Międzynarodowego Kongresu MBA, który odbędzie się w maju 2013 roku. Uroczystość zakończono wręczeniem kierownikom studiów podyplomowych oraz pracownikom Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK listów z podziękowaniami.

W YDARZENIA

J

ubileuszowe 10-lecie działalności dydaktycznej Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego UEK w Dębicy zainaugurowano 15. października. Uroczystości inauguracyjne poprzedziła msza św. w intencji studentów i pracowników Uczelni, odprawiona w dębickim kościele parafialnym pw. Krzyża Świętego i Matki Bożej Bolesnej przez Ks. Prałata Józefa Wątrobę. Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy, scenę Inauguracji, uświetnili swoją obecnością przedstawiciele regionalnych władz, duchowieństwa, reprezentanci służb mundurowych, placówek oświaty, podmiotów biznesowych oraz studenci i pracownicy UEK. Wśród obecnych znaleźli się również kandydaci na studia, które w tym roku w ZOD w Dębicy podejmie blisko 300 studentów. Uroczystość zainicjowało powitanie, wystosowane przez JM prof. UEK dr. hab. inż. Andrzeja Chochoła, Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Podsumowaniu dotychczasowej działalności Ośrodka, zawartym w wystąpieniu JM Rektora, towarzyszyło wskazanie kierunków rozwoju placówki w nadchodzących latach. W ramach podziękowania za wsparcie funkcjonowania dębickiej ekspozytury Uczelni i pomoc w jej rozwoju JM Rektor uhonorował Pawła Wolickiego, Burmistrza Miasta Dębica oraz Edwarda Brzostowskiego, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, okolicznościowymi statuetkami. W kolejnym wystąpieniu do zebranych zwrócił się prof. UEK dr hab. Artur Hołda, Kierownik Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego UEK w Dębicy. Następnie głos zabrali przedstawiciele władz regionu podkarpackiego, wśród nich Paweł Wolicki, Burmistrz Dębicy; Jan Warzecha, Poseł na Sejm; Kazimierz Moskal, Poseł na Sejm; Edward Brzostowski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Paweł Wolicki, Burmistrz Miasta Dębica, wyraził wdzięczność za działania wspierające rozwój miasta, wręczając statuetkę „Dębickiego Gryfa” JM Prof. Andrzejowi Chochołowi, Rektorowi UEK oraz prof. Ryszardowi Borowieckiemu, Rektorowi UEK w latach 2002-2008.

W YDARZENIA

I

Inauguracja roku akademickiego 2012/2013 w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK

Listy gratulacyjne na ręce JM Rektora wystosowali m.in. Elżbieta Łukacijewska, Posłanka do Parlamentu Europejskiego; Andrzej Szlachta, Poseł na Sejm; Mirosław Karapyta, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Anna Kowalska, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego. Podczas ceremonii immatrykulacji JM Rektor UEK wspólnie z Dziekanami Wydziałów Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych oraz Zarządzania wręczył indeksy 20 studentom, reprezentującym grono żaków rozpoczynających naukę w ZOD UEK w Dębicy. W trakcie ceremonii wręczono również listy gratulacyjne dla 15 absolwentów kierunków Administracja oraz Zarządzanie. Wykład inauguracyjny pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu – nowa wersja zarządzania czy kolejna utopia” wygłosiła prof. UEK dr hab. Janina Filek. Blisko 400 osób, zgromadzonych w Miejskim Ośrodku Kultury w Dębicy, wysłuchało wieńczącego uroczystości inauguracyjne koncertu, w ramach którego wystąpiła legenda polskiej sceny muzycznej – Zbigniew Wodecki. Towarzyszyli mu artyści Chóru Dominanta UEK pod batutą Małgorzaty Langer-Król oraz Zespół Pieśni i Tańca „Igloopolanie”. Koncert zrealizowano dzięki pomocy finansowej Urzędu Miasta Dębica.

3. Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku UEK

Absolwenci V edycji Programu International MBA

Absolwenci XV edycji Programu Executive MBA

6

www.uek.krakow.pl

10

października, po raz trzeci w historii naszej Uczelni, zainaugurowaliśmy rok akademicki w Uniwersytecie Trzeciego Wieku UEK. Uroczystość zaszczycił swą obecnością JM Rektor, prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, który w ciepłych i serdecznych słowach przywitał licznie zebranych w Starej Auli słuchaczy naszego UTW.

W swym przemówieniu Rektor podkreślił szczególne znaczenie uczenia się przez całe życie i wagę, jaką UEK przykłada do rozwoju nowych, innych niż tradycyjne, form edukacyjnych, adresowanych do różnych grup społecznych – także seniorów i dzieci. Oprócz szerzenia wiedzy o współczesnych procesach ekonomiczno-społecznych, nasza Uczelnia czynnie włącza się w procesy ułatwiania kontaktów międzypokoleniowych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, które to zadania stawia przed nami współczesność i sytuacja demograficzna zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Na zakończenie JM Rektor życzył wszystkim słuchaczom UTW zadowolenia z oferowanej im

przez UEK oferty dydaktycznej, obejmującej obok interesujących wykładów także kształcenie umiejętności w zakresie języków obcych, posługiwania się komputerem oraz szeroki wachlarz zajęć ruchowych. Tradycyjna formuła: „Rok akademicki 2012/2013 w Uniwersytecie Trzeciego Wieku UEK ogłaszam za otwarty” zakończyła oficjalną część uroczystości. Następnie, prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski wygłosił wykład inauguracyjny pt.: „Nowe oblicza mediów”, w którym w bardzo interesujący i ciekawy sposób przedstawił pojęcie i historię mediów oraz własne, autorskie spojrzenie na ich rolę i funkcje we współczesnej komunikacji społecznej. Wystąpienie Profesora zebrani nagrodzili gromkimi brawami.

Warto dodać, że na rok akademicki 2012/2013 do naszego UTW zapisało się 161 osób (w tym 85 słuchaczy z ubiegłego roku), a w pierwszym wykładzie uczestniczyło ponad 87 % zapisanych. Jak zwykle wśród słuchaczy dominują panie, które stanowią ponad 85 % zapisanych. Ponad połowa słuchaczy legitymuje się wykształceniem wyższym i tu warto dodać, że aż 26 osób to absolwenci naszej Uczelni. Jako osoba, która prowadziła rekrutację, muszę z prawdziwą radością stwierdzić, że najczęstszą deklarowaną motywacją do podjęcia „studiów” w naszym UTW nie była tylko „chęć wyjścia z domu” czy „poznania nowych ludzi” ale przede wszystkim „potrzeba ciągłego uczenia się” i jak ktoś to trafnie ujął : „niedopuszczenia, aby mózg zardzewiał”... Terminy i tematy kolejnych wykładów dostępne są na stronie : http://uek.krakow.pl/pl/uniwersytet-iii-wieku/harmonogram.html Krzysztof Biel Koordynator ds. UTW UEK 7


WYKŁADY W YDARZENIA

T

T

rzecia edycja „Biegu UEKu” odbyła się 21. października b.r. Tym razem zawody zostały przeniesione z maja na październik, a całe wydarzenie przemianowano na „Inauguracyjny Bieg UEKu”.

egoroczna jesień na Uniwersytecie Ekonomicznym przyniosła kolejną akademię biznesową. Tym razem partnerem uczelni po raz pierwszy został ING Bank Śląski. Wykład inauguracyjny 5. listopada b.r. przeprowadził absolwent naszej Uczelni, Wiceprezes Zarządu Banku – Mirosław Broda. Wiceprezes Mirosław Broda mówił o przejściu sektora bankowego między XX a XXI wiekiem. Temat trafił w gusta studentów kierunków ekonomicznych i finansowych, którzy licznie zgromadzili się w starej auli Budynku Głównego. Dwa dni później podano nazwiska 30 osób, które pozytywnie przeszły przez rekrutację i w połowie listopada miały okazję wziąć udział w I warsztatach w ramach projektu. Tematem pierwszego spotkania

W słoneczną niedzielę konkurowało ze sobą ponad 250 uczestników. Pewność sprawnego i bezpiecznego przebiegu gwarantowała obecność ponad 30 wolontariuszy, 20 ochroniarzy i czterech patroli straży miejskiej. Tegoroczny „Bieg …” przygotowała grupa projektowa Parlamentu Studenckiego UEK, składająca się z 10 osób i prowadzona przez niezwykle skuteczny duet – Łukasza Ostrowskiego i Małgorzatę Smak.

T

Tegoroczna Noc Naukowców na UEK była domeną Wydziału Towaroznawstwa, który przygotował prezentacje oraz warsztaty z zakresu ana-

8

www.uek.krakow.pl

był „Wpływ Bazylei III na sektor bankowy w Polsce”. Kolejne warsztaty odbędą się w najbliższych miesiącach i będą świetną okazją do spotkania kadry menedżerskiej ING Banku Śląskiego. Zakończenie akademii planowane jest na styczeń 2013 roku. Na najlepszych czekają nagrody rzeczone lub skrócony proces rekrutacji na płatne praktyki w ING. Marcin Jakubek Ambasador ING Banku Śląskiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Międzynarodowy Dzień Otwarty 2012

VI Małopolska Noc Naukowców ylko raz w roku rzeczy niemożliwe stają się możliwe. 28. września b.r., podczas VI Małopolskiej Nocy Naukowców 2012, każdy uczestnik mógł przejść przez drzwi przeszłości, aby odkryć niesamowitą współczesność i odbyć swoją wyjątkową naukową podróż w czasie i przestrzeni. Również Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie włączył się w tegoroczną edycję imprezy udowadniając, że nauka jest wszędzie. Nawet na uczelni ekonomicznej – a może właśnie szczególnie na niej!

Inauguracja Akademii ING

lizy sensorycznej i towaroznawstwa skórzanego oraz włókienniczego. Uczestnicy mogli dowiedzieć się, na czym polega profesjonalna ocena sensoryczna wybranych produktów. Wykluczając takie elementy jak marka, cena czy opakowanie, oceniający mogli skupić się jedynie na doznaniach zmysłowych – tak, aby marka nie wpływała na ich opinię. Dowiedzieli się również, na ile wrażenia węchowe mogą determinować odbiór produktów podczas jedzenia. Niewątpliwie interesujący był pokaz praktyczny, przygotowany przez dr Pawła Turka z Katedry Towaroznawstwa Przemysłowego, polegający na próbie rozróżnienia oryginalnych zapachów i produktów podobnych. Koło Naukowe Opakowalnictwa Towarów UEK przybliżyło problematykę opakowań aktywnych i inteligentnych. W trakcie warsztatów przez

nich zorganizowanych uczestnicy Nocy mogli zaprojektować i złożyć własnoręczne opakowanie, poznać podstawowe znaki i piktogramy, widniejące na opakowaniach oraz dotknąć różnych innowacyjnych form konstrukcyjnych. Zainteresowani tematyką mogli poznać wiele rodzajów i odmian skór, a dzięki mgr. inż. Sławomirowi Izdebskiemu mieli również szansę zbadania w jaki sposób rozróżnić skóry naturalne od tzw. skór ekologicznych i innych wyrobów skóropodobnych. Wydarzenia takie jak Noc Naukowców dowodzą, że nauka jest bardzo blisko, w codziennym życiu każdego człowieka. Warsztaty zorganizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny pozwoliły odkryć niezwykłość w codziennych czynnościach i pasjonującą wiedzę w rzeczach, które wydają się powszechne.

W

środę, 24. października, pod hasłem „MDO – przyszłość w Twoich rękach” na Kampusie UEK odbył się Międzynarodowy Dzień Otwarty. Jest to jedna z największych imprez organizowanych na naszym uniwersytecie przez Dział Programów Zagranicznych ds. Studentów (dawne BPZ) oraz organizację studencką Erasmus Student Network (ESN UEK).

Podczas tegorocznej edycji (podobnie jak w latach minionych) można było zapoznać się ze szczegółową ofertą wyjazdów na stypendia rządowe, wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus LLP oraz informacjami o programie ‘English Track’ i ‘Seminars with Professionals’. MDO to najlepsza okazja, by zasięgnąć informacji z pierwszej ręki, co zrobić, by kolejny semestr studiów spędzić w jednym z ponad 200 zakątków świata. Począwszy od pachnącej wiśnią Japonii, poprzez magiczny Lwów, a skończyw-

szy na zachodnim wybrzeżu Ameryki Północnej każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Goście MDO mieli również możliwość dowiedzenia się czegoś o zagranicznych praktykach i stażach, a jeśli ich pragnieniem było jeszcze przed wyjazdem podszkolić język obcy w jednej z krakowskich szkół, mogli przebierać w ofertach i dokonać wyboru tej najlepszej. Wśród stoisk tegorocznych targów nie zabrakło organizacji studenckich. Imprezę uświetniły wyjątkowe pokazy artystyczne oraz rozmaite konkursy. Do zobaczenia za rok!

9

W YDARZENIA

Inauguracyjny Bieg UEKu


W YDARZENIA

W

lipcu 2012 roku w siedzibie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego odbyło się wręczenie nagród dla laureatów XI edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu problematyki bezpieczeństwa finansowego banków i systemów gwarantowania depozytów. Jury Konkursu pod przewodnictwem prof. dr. hab. Dariusza Filara postanowiło w kategorii prac magisterskich przyznać trzy równorzędne nagrody. Jedną z nich, z rąk Preze-

Spotkanie ze studentami I roku Gospodarki Przestrzennej

W

zorem lat ubiegłych, w dniach 6. i 7. października b.r., odbyło się spotkanie studentów I roku studiów licencjackich i inżynierskich kierunku Gospodarki Przestrzennej z kadrą naukowo-dydaktyczną Katedry Gospodarki Regionalnej.

sa BFG pana Jerzego Pruskiego, odebrała pani Danuta Kozioł , absolwentka kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość. Nagrodzona praca magisterska p.t. „Zasady gwarantowania depozytów w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w odpowiedzi na światowy kryzys finansowy”, została napisana pod kierunkiem naukowym dr Krystyny Czepielewskiej- Kałka w Katedrze Finansów. Laureatami pozostałych 2 nagród są absolwenci SGH i Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatce serdecznie gratulujemy! Krystyna Czepielewska-Kałka

Uroczystość Pożegnania Absolwentów

Stosunkowo licznie przybyłych studentów serdecznie powitał prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – kierownik Katedry, która jest wiodącą w prowadzeniu tego kierunku. Gratulując młodzieży uzyskania indeksu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i dokonanego wyboru kierunku studiów, Profesor podkreślił rangę i interdyscyplinarność Gospodarki Przestrzennej. Wskazał, że transformacja społeczno-gospodarcza Polski spowodowała konieczność znaczącej rekonstrukcji kształcenia na wszystkich szczeblach naucza-

nia. Powstają nowe dyscypliny naukowe, które są wymogiem przebudowujących się struktur gospodarczych i idącej w ślad za tym specyfiki rynku pracy. Właśnie takim nowym kierunkiem studiów jest Gospodarka Przestrzenna, powołana na naszej Uczelni w 1996 roku. Kierunek ten jest odzewem na spodziewany wzrost zapotrzebowania na kadry o najwyższych kwalifikacjach – zapotrzebowania wynikającego m.in. z postępującej integracji ze strukturami europejskimi i związanymi z tym procesami przebudowy organizacji terytorialnej kraju. Prowadzą one do wzrostu samodzielności regionów, miast i gmin oraz niezbędnej poprawy sterowania rozwojem jednostek terytorialnych. Na UEK, w ramach kierunku Gospodarka Przestrzenna, można wybrać 6-semestralne studia licencjackie (ze specjalnościami: Strategie

W YDARZENIA

Absolwentka UEK laureatką konkursu na najlepszą pracę magisterską

rozwoju regionalnego i Zarządzanie miastem), których kontynuacją są 4-semestralne uzupełniające studia magisterskie. Od roku akademickiego 2011/2012 uruchomiono także 7-semestralne studia inżynierskie, o specjalności Planowanie i inżynieria przestrzenna. Trwają prace nad uruchomieniem dla tej specjalności trzysemestralnych studiów II stopnia. W dyskusji, która wywiązała się podczas spotkań – oprócz kwestii związanych z organizacją zajęć dydaktycznych – wskazywane były również możliwości rozwoju naukowego studentów poprzez uczestnictwo w badaniach prowadzonych przez Katedrę oraz w ramach prac Koła Naukowego Polityki Regionalnej, działającego przy Katedrze Gospodarki Regionalnej. P. Serafin, J. Wrona

Dzięki uprzejmości Władz Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Władz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a także determinacji i pomocy (dzię-

10

www.uek.krakow.pl

kujemy!) dwóch studentek, Absolwenci mogli wystąpić w reprezentacyjnych togach i biretach. Trzeba wspomnieć, że niektórym – ze względu na upalną pogodę – ta reprezentacyjna odzież nieco ciążyła :) Tradycyjnie spotkanie składało się z dwóch części. Podczas pierwszej – oficjalnej – Kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego prof. dr hab. Janusz Teczke wręczył każdemu Absolwentowi list gratulacyjny oraz „Księgę Absolwentów”, stanowiącą cenną pamiątkę dla Studentów, ale też źródło informacji dla potencjalnych pracodawców. Osoby szczególnie zaangażowane w życie Katedry otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz cenne upominki. W tym miejscu podziękować należy Szanownym Sponsorom – firmie BP Polska, Restauracji „Chochołowy Dwór” z Jerzmanowic, firmie „Comes” z Szydłowca, Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Kolna”, Fabryce Kotłów „Sefako” z Sędziszowa, Krakowskiej Szkole Biznesu oraz Sekcji Promocji UEK .

Część artystyczną rozpoczęła wspomnieniowa prezentacja zdjęć absolwentów I stopnia. W kowbojskim stylu zaprezentowali się z kolei absolwenci II stopnia. Galę zakończył niespodziankowy mini-koncert dobrze nam znanego kwartetu smyczkowego VIVO. I mimo, że VIVO składa się w połowie z tegorocznych Absolwentek specjalności Zarządzanie Międzynarodowe otrzymaliśmy obietnicę, że zagra dla nas również za rok. Po sesji zdjęciowej na schodach Budynku Głównego Absolwenci, goście i pracownicy Katedry Zarządzania Międzynarodowego spotkali się przy lampce wina i smacznym poczęstunku. Wszystkim Absolwentom składamy serdeczne gratulacje oraz przekazujemy życzenia wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Poznawajcie świat, doceniajcie jego wartość i spełniajcie swe marzenia! Dr Agnieszka Żak Katedra Zarządzania Międzynarodowego

fot. A. Hołuj

W

sobotę, 30. czerwca miała miejsce uroczystość Pożegnania Absolwentów 2012. Brali w niej udział studenci i absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia specjalności Zarządzanie Międzynarodowe oraz studiów stacjonarnych I stopnia specjalności Logistyka Międzynarodowa. Wraz z nimi przybyły rodziny, znajomi i przyjaciele. Nie zabrakło również reprezentanta Władz uczelni – prof. UEK dr. hab. Kazimierza Zielińskiego – Dziekana Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Promotorów prac magisterskich i licencjackich oraz pracowników Katedry.

fot. A. Hołuj

specjalności Zarządzanie Międzynarodowe i Logistyka Międzynarodowa, prowadzonych przez Katedrę Zarządzania Międzynarodowego

UEK – Uczelnią Promującą Bezpieczeństwo

W

dniu 8. października został przedłużony do 2016 roku certyfikat „Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo”. Uroczystego wręczenia dokumentu dokonał Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Paweł Dzierżak. Należy w tym miejscu przypomnieć, że Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie uzyskał po raz pierwszy certyfikat „Uczelni wyższej promującej bezpieczeństwo” w kwietniu 2008 roku. Wręczenie przedłużenia certyfikatu było poprzedzone audytem, który na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przeprowadzali Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Audyt obejmował następujące zagadnienia: ÎÎ realizacja zadań koordynatora projektu,

ÎÎ ewaluacja dotychczasowych przedsięwzięć, ÎÎ współpraca z partnerami zewnętrznymi, ÎÎ aktywizacja społeczności studenckiej, ÎÎ realizacja obowiązujących procedur.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie uzyskał 29 na 30 możliwych do uzyskania punktów audytowych. Duży wpływ na tak wysoką ocenę miały: ÎÎ wyniki ankiet na temat poczucia bezpieczeństwa przeprowadzanych wśród studentów na corocznie organizowanych na terenie UEK happeningach „Bezpieczna Uczelnia”, ÎÎ działania Władz Uczelni na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracowników i studentów, ÎÎ wysoki poziom oraz bardzo wysoka frekwencja na wykładach z zakresu prewencji kryminalnej, prowadzonych przez Pełnomocnika Rektora ds. Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa dr. Mariusza Rozwadowskiego. 11


W YDARZENIA

Sonderaktion Krakau, uświetniające pamięć o aresztowanych w 1939 r. przez

wojska okupacyjne profesorach i pracownikach uczelni krakowskich, odbyły się 7. listopada. W ramach uroczystości wspominano nie tylko ofiary pamiętnych aresztowań, oddano również hołd zmarłym profesorom i pracownikom Uczelni. Obchody zainicjowało złożenie kwiatów i zapalenie symbolicznych zniczy na 27 grobach profesorów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Przedstawiciele władz Uczelni, jej pracownicy i studenci wraz z rodzinami zmarłych przeszli szlakiem miejsc pochówku na Cmentarzu Rakowickim. O godzinie 12:00 odbył się uroczysty apel poległych, celebrowany przed tablicą upamiętniającą Sonderaktion Krakau w Budynku Głównym Uniwersytetu. Cześć pamięci pomordowanych oddali przedstawiciele władz UEK, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział Kraków, 2 Korpusu Zmechanizowanego, pracowników Uczelni, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, a także Rada i Dyrekcja oraz Fundacja Historii Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Zwyczaj odwiedzania grobów zasłużonych dla Uczelni wykładowców i pracowników zapoczątkowany został w 1981 r., decyzją ówczesnego rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, prof. dr hab. Jana Małeckiego. Pierwsze uroczyste obchody Dnia Pamięci przeprowadzono na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w roku 2000. Wydarzenie upamiętnia masowe aresztowanie pracowników naukowych krakowskich uczelni, do których doszło 6. listopada 1939. Na ów dzień władze okupacyjne, w osobie sturmbannführera SS Brunona Müllera, wyznaczyły termin spotkania, w trakcie którego ów oficer miał zaprezentować krakowskim uczonym plany i zapatrywania nowych władz, związane z dalszym funkcjonowaniem polskich placówek edukacji wyższej. Punktualnie o godz. 12:00, w sali 66 Collegium Novum, zainicjowano „wykład”, sprowadzający się do wydania przez Müllera krótkiego oświadczenia i rozkazu aresztowania 183 osób, w tym 3 wykładowców Akademii Handlowej. Oficjalnym powodem tak jawnego wystąpienia przeciwko przedstawicielom polskiej nauki było rozpoczęcie roku akademickiego bez zgody władz niemieckich, odebrane jako przejaw wrogości wobec tychże, a także – wobec nauki niemieckiej w ogólności. Pomimo gwarancji, udzielonych przez Müllera 3 dni wcześniej, w trakcie spotkania z rektorem UJ, prof. Tadeuszem Lehrem-Spławińskim o poszanowaniu norm prawa międzynarodowego w zakresie edukacji na terenach okupowanych, aresztowanych osadzono przejściowo w więzieniu na ul. Montelupich, a następnie wywieziono do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen.

12

www.uek.krakow.pl

W YDARZENIA

U

roczyste obchody 73. rocznicy

Doktorat Honoris Causa Politechniki Częstochowskiej dla Profesora Ryszarda Borowieckiego

dr Tomasz Rojek

W

dniu 22. października 2012 roku prof. dr hab. Ryszard Borowiecki – Kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – otrzymał godność Doktora Honoris Causa Politechniki Częstochowskiej. Jak zapisano w okolicznościowym dyplomie tytuł ten został nadany „człowiekowi wielkiemu intelektu i trwałych zasad moralnych, jednemu z najwybitniejszych polskich uczonych, o bardzo wysokiej renomie międzynarodowej, w dziedzinie prywatyzacji i restrukturyzacji oraz wyceny przedsiębiorstw, za niezwykle bogatą, różnorodną i efektywną pracę naukową, edukacyjną i organizacyjną na rzecz środowiska naukowego, za wieloletnie życzliwe wspieranie rozwoju kadry naukowej Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.” W uroczystości uczestniczyły Władze Rektorskie Politechniki Częstochowskiej z Jego Magnificencją Rektor prof. dr hab. Marią Nowicką – Skowron, Członkowie Senatu oraz Rady Wydziału Zarządzania z Dziekanem prof. dr. hab. Arnoldem Pabianem na czele. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie reprezentowali: Jego Magnificencja Rektor – prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju – prof. UEK dr hab. Andrzej Sokołowski, Dziekan Wydziału Zarządzania – prof. UEK dr hab. Paweł Lula, Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych – prof. UEK dr hab. Kazimierz Zieliński, Dyrektor Centrum Kancelarii Rektora UEK – dr Janusz Fudaliński oraz szerokie grono profesorów macierzystej uczelni, w tym również współpracownicy Profesora Ryszarda Borowieckiego z kierowanej przez Niego Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele wielu uniwersytetów zagranicznych, między innymi z Francji, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Włoch, Rektorzy oraz przedstawiciele władz rektorskich i dziekańskich z polskich wyższych uczelni, jak również licznie przybyli profesorowie z prof. dr. hab. Janem Lichtarskim na czele – będącym recenzentem w postępowaniu o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa. Uroczystość zaszczyciło także swoją obecnością liczne grono władz administracyjnych i samorządowych, przedstawicieli środowiska gospodarczego oraz pracowników i studentów Politechniki Częstochowskiej. Nadesłano też wiele listów gratulacyjnych i adresów okolicznościowych. Wśród ich nadawców można wymienić między innymi: Prof. Barbarę Kudrycką – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prof. Michała Kleibera – Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Prof. Marka Rockiego – Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Prof. Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa, Prof. Anatoliya Mazaraki – Rektora Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Handlu i Ekonomii (Ukraina), Prof. Mikoła Wozniuka – Dyrektora Lwowskiego Instytutu Bankowości Uniwersytetu Bankowości

Narodowego Banku Ukrainy oraz wielu rektorów i dziekanów polskich uczelni wyższych. Otwierająca uroczystość, JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. Maria Nowicka – Skowron zwróciła uwagę na fakt, że godność Doktora Honoris Causa, jaką Jej Uczelnia nadaje prof. Ryszardowi Borowieckiemu jest szczególnym wyrazem uznania dla działalności naukowej, edukacyjnej i organizacyjnej Pana Profesora, uhonorowaniem Jego dorobku życiowego, lecz również stanowi swoiste uwieńczenie ponad 15-to letniej bardzo intensywnej i owocnej współpracy naukowej i dydaktycznej Honorowego Doktoranta z Politechniką Częstochowską. Laudator honorowego przewodu doktorskiego prof. dr hab. Alfreda Zachorowska przedstawiła zebranym sylwetkę naukową i osiągnięcia Profesora Ryszarda Borowieckiego, zwracając szczególną uwagę na Jego dokonania naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, jak również na szerokie zaangażowanie we współpracę z praktyką gospodarczą. W laudacji prof. Alfreda Zachorowska odniosła się nie tylko do cech i zasług Honorowego Doktoranta przypisywanych wybitnym i wyjątkowym naukowcom, ale również zaprezentowała te, które z Pana Profesora Borowieckiego czynią wielkiego człowieka, animatora i organizatora życia akademickiego, osobę o wielkim autorytecie i trwałych zasadach, którego znakomita kariera naukowa, zawodowa i organizacyjna jest nieodłącznie powiązana z należytym uznaniem dla niezaprzeczalnego autorytetu naukowego, intelektualnego i moralnego. Odrębną część swojego wystąpienia Pani Laudator poświęciła bliskim związkom Honorowego Doktoranta z Politechniką Częstochowską, szczególnie ścisłej współpracy z zespołami naukowymi Wydziału Zarządzania. Pan Profesor Borowiecki swoją działalnością na rzecz rozwoju dyscypliny naukowej „organizacja i zarządzanie” zainspirował szerokie grono młodych pracowników Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej do szybkiego rozwoju naukowego. Zaowocowało to systematycznym i sprawnym rozwojem kadry naukowej Wydziału Zarządzania tak, że kolejno Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopni naukowych

doktora oraz doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Po krótkim podziękowaniu za otrzymaną godność Honorowego Doktora skierowanym do Władz oraz całej społeczności akademickiej Politechniki Częstochowskiej, prof. Ryszard Borowiecki wygłosił okolicznościowy wykład, nt. „Wyzwania i dylematy zarządzania przedsiębiorstwami w warunkach niepewności i niestabilności gospodarczej”. W swoim wstąpieniu zwrócił uwagę m. in. na fakt, że procesy postępującej internacjonalizacji i globalizacji oraz rosnące oddziaływanie „nowej gospodarki” mające miejsce we współczesnej gospodarce, wymagają radykalnej reorientacji strategii współczesnych przedsiębiorstw oraz przebudowy ich struktur gospodarczych. W tym obszarze istotnego znaczenia nabiera proces permanentnej restrukturyzacji i konieczność dostrzegania w niej imperatywu współczesnej globalnej gospodarki rynkowej, a nie tylko narzędzia dokonywania doraźnych zmian w przedsiębiorstwach. Politechnika Częstochowska, która uhonorowała Profesora Ryszarda Borowieckiego godnością Doktora Honoris Causa, powstała w 1949 roku jako Szkoła Inżynierska z jednym Wydziałem Mechanicznym, na którym rozpoczęło studia 160 osób. W roku akademickim 2008/2009 Politechnika Częstochowska świętowała jubileusz 60-lecia istnienia. Od chwili jej powstania mury Uczelni opuściło ponad 68 tysięcy absolwentów – inżynierów i magistrów inżynierów. Politechnika Częstochowska jest dziś największą techniczną szkołą wyższą w regionie częstochowskim. Zajmuje trwałe miejsce na mapie naukowej kraju, nie tylko jako instytucja kształcąca inżynierów, ale także jako ważny ośrodek naukowo-badawczy współpracujący z wieloma instytucjami i zakładami przemysłowymi. Honorowy Doktorat, jakim uczelnia ta uhonorowała Profesora Ryszarda Borowieckiego, stanowi już Jego czwartą tego rodzaju godność. W 2007 roku został uhonorowany doktoratem przez Uniwersytet w Mesynie (Włochy) oraz przez Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii (Ukraina), natomiast w 2010 roku przez Tarnopolski Instytut Społecznych i Informacyjnych Technologii (Ukraina). 13


W YDARZENIA

W

dniu 23. października z inicjatywy Katedry Analiz Strategicznych UEK odbył się Wykład Rektorski byłego Prezesa Whirlpool Asia, Prof. Roberta Freya, obecnie pracownika naukowego Grand Valley State University, jednego z najważniejszych partnerów zagranicznych UEK. Wykład zatytułowany był: „Business Ethics and Globalization”, a jego otwarcia dokonał prof. UEK dr hab. Andrzej Sokołowski, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju.

– golfowy sukces Prorektora ds. Nauki Prof. dr hab. Aleksego Pocztowskiego

W

dniu inauguracji nowego roku akademickiego 6. października b.r. w Klubie Golfa MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK Prorektor ds. Nauki UEK Prof. Aleksy Pocztowski trafił „hole in one” na dołku nr 8! Zdobył w Turnieju dołek golfowy jednym uderzeniem ze 158 metrów! Składamy zasłużone gratulacje!

Profesor Frey podzielił się ze społecznością uniwersytecką swoimi doświadczeniami, związanymi z zarządzaniem firmą, która toruje sobie drogę na rynkach zagranicznych. Podkreślił potrzebę wnikliwego poznania różnic kulturowych i dostosowywania firmy do rynków lokalnych. Jednocześnie zwrócił uwagę, że wspomniane dostosowanie nie może naruszać globalnie uznawanej etyki biznesu oraz wartości moralnych przyjętych przez daną korporację. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem polskich i zagranicznych studentów UEK oraz naszych pracowników, czego dowiodła kończąca wykład, żywa dyskusja.

W

Niezapomnianym wydarzeniem podczas otwarcia nowego roku akademickiego w Klubie KSB Alumni MBA był „HOLE IN ONE” w wykonaniu Prorektora UEK Prof. Aleksego Pocztowskiego na dołku nr 8 w rozgrywce Turniejowej. Zawodnik pokonał jednym uderzeniem 158 metrów. „Golf to relaks pełen emocji – jak mówi menadżerka RKGC Liliana Kula – Hole In One nie zdarza się często i świadczy o wielkim talencie golfisty, jaki z całą pewnością posiada Profesor

Jubileusz współpracy Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK z Politechniką Krakowską

sobotę 20. października b.r. na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki odbyła się uroczysta inauguracja studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości, organizowanych nieprzerwanie od 20 lat przez Politechnikę Krakowską i Krakowską Szkołą Biznesu UEK. Z okazji jubileuszu współpracy pomiędzy Politechniką Krakowską oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, wręczono pamiątkowe statuetki. Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz

Furtak podziękował w szczególności Rektorowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK dr. hab. inż. Andrzejowi Chochołowi, prof. dr. hab. Leszkowi Kałkowskiemu, dr. Zbigniewowi Paszkowi oraz dr. Piotrowi Bule –Dyrektorowi Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dziękował Rektorowi Politechniki Krakowskiej prof. dr. hab. inż. Kazimierzowi Furtakowi, prof. PK dr. hab. inż. Zbigniewowi Janowskiemu – Dyrektorowi Studiów oraz dr. inż. Jerzemu Dydenko – Kierownikowi Naukowemu Studiów. Współpraca obu uczelni w ostatnich ciągu 20 lat pozwoliła na wykształcenie ponad 1500 absolwentów.

www.uek.krakow.pl

ty Kruczkowski i Paweł Nowakowski. Wszystkim Zwycięzcom składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów na golfowym polu. W rozgrywającym się Turnieju dla Golfistów udział brał Marek Rajca Członek Klubu KSB Alumni MBA – zeszłoroczny zwycięzca Turnieju MBA o Puchar Dyrektora KSB. Spotkanie rozpoczęło cykl spotkań Akademii Golfa MBA, której absolwenci zdają egzamin na Zieloną Kartę. Już w maju odbędzie się Międzynarodowy Kongres MBA, a w jego ramach Turniej MBA o Puchar Dyrektora KSB. Wygra najlepszy Golfista. Zapraszamy na pole golfowe Royal Kraków Golf & Country Club w Ochmanowie. Donata Adler Koordynator Klubu KSB Alumni MBA Biuro MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK e-mail: klubmba@uek.krakow.pl tel. +48 12 293 58 68

Zakończenie 3. edycji studiów „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”

W

piątek 5. października b.r. w Sali Senackiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyło się uroczyste rozdanie świadectw i dyplomów trzeciej edycji studiów „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”. Studia były dofinansowane ze środków Narodowego Banku Polskiego. Podczas uroczystości obecna była Przedstawicielka Narodowego Banku Polskiego Marta Wójcik, Naczelnik Wydziału Statystyczno – Dewizowego oraz dr Konrad Grabiński, kierownik studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”. Projekt „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” adresowany jest do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich posiadających dyplom z zakresu nauk ekonomicznych, studentów ostat-

14

Pocztowski”. Profesor Pocztowski relacjonuje, że z niedowierzaniem przyjął informację o zdobyciu dołka od kolegów w swoim flighcie, ale zdobyty Hole In One sprawił mu dużo radości. Szczęśliwą piłeczkę Profesor opisał i zachował na pamiątkę. W spotkaniu na polu golfowym Klubu KSB Alumni MBA 6 października 2012 uczestniczyli studenci i absolwenci programów MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu. O tajemnicach golfa opowiadał właściciel Royal Kraków Golf & Country Club Constant Thunnissen oraz menadżerka Liliana Kula. Trening poprowadził Wiesław Klima. Wszyscy swingowali z myślą o zdobywaniu odległych dołków. Zorganizowano konkurs z nagrodami Krakowskiej Szkoły Biznesu. Najlepszym spośród nowych golfowych talentów okazał się absolwent MBA Rafał Świder, który umieścił 2 piłki siedmioma uderzeniami, serdecznie gratulujemy! Drugie miejsce w konkursie zajął Maciej Smagowicz, a trzecie ex aequo Konstan-

nich lat studiów magisterskich (nauk ekonomicznych) oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego i nauczycieli szkół ekonomicznych (mających wykształcenie magisterskie ekonomiczne). W trakcie studiów słuchacze mieli możliwość zaznajomienia się z mechanizmami funkcjonowania strefy euro z perspektywy polskiej gospodarki. W ramach studiów przybliżane były m.in. zagadnienia dotyczące terminu i warunków akcesji polskiej gospodarki do obszaru euro, integracji gospodarczej i walutowej w Unii Europejskiej, przybliżenie organów i zadań Europejskiego Banku Centralnego oraz integracji rynków finansowych. Problematyka studiów była naświetlana z makro i mikroekonomicznego punktu widzenia.

Wszystkim Absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!

Dr Konrad Grabiński wręcza Marcie Wójcik podziękowania dla Narodowego Banku Polskiego.

15

W YDARZENIA

Hole In One


W YDARZENIA

W dniach 24.–28. września b.r. w Rzymie odbyło się 18. sympozjum Międzynarodowego Towarzystwa Towaroznawczego pt. „Technologia i innowacje w służbie zrównoważonej przyszłości”. W trakcie obrad członkowie stowarzyszenia wybrali władze stowarzyszenia na kolejne lata – członkiem komitetu wykonawczego Międzynarodowego Towarzystwa Towaroznawczego został prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dotychczas Prof. Chochół pełnił funkcję członka – korespondenta Stowarzyszenia. Dzięki temu wyróżnieniu to właśnie w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w roku 2014 odbędzie się kolejna, 19. edycja tej największej światowej konferencji poświęconej dyscyplinie towaroznawstwa.

Society of Commodity Science and Technology rozpoczęło swoją działalność 6. sierpnia 1976 roku w Austrii. Stowarzyszenie zrzesza działające na całym świecie instytucje oraz naukowców zaangażowanych w rozwój towaroznawstwa. Głównym celem stowarzyszenia jest szeroko pojęta wymiana wiedzy i doświadczeń oraz rozwój dziedziny towaroznawstwa. Założyciele i członkowie IGWT wyszli z założenia, iż dyscyplina ta powinna współcześnie opierać się na uwzględnieniu nauki towaroznawstwa jako całości , z uwzględnieniem wszystkich jej aspektów. Stowarzyszenie wspiera wszelkie wysiłki osób i instytucji, które mogą przyczynić się do rozwoju i upowszechnienia kompleksowej wiedzy o towaroznawstwie – w nauce, gospodarce, gałęziach administracji publicznej oraz wśród konsumentów. Szczegółowe informacje na temat Stowarzyszenia dostępne są na stronie internetowej: http://www.igwt-int.org/

UEK nagrodzony „Super Lodołamaczem”

10

września b.r. prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, odebrał statuetkę „Super Lodołamacza”, przyznaną Uczelni w etapie regionalnym VII edycji konkursu LODOŁAMACZE.

Podczas swojego wystąpienia JM Rektor podziękował za wieloletnie zaangażowanie i aktywność prof. UEK dr hab. Janinie Filek, Pełnomocnikowi Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych UEK, zespołowi Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UEK oraz Zrzeszeniu Studentów Niepełnosprawnych naszej Uczelni. Lodołamacze to konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie, organizowany przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Ideą konkursu jest nagradzanie firm, instytucji i osób prywatnych, wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, tworzących nowe i coraz lepszej jakości miejsca pracy oraz dostrzegających sens i konieczność aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Konkurs składa się z dwóch etapów: regionalnego – wyłaniającego laureatów w poszczególnych regionach kraju, oraz centralnego – w którym finaliści walczą o laur Lodołamaczy 2012. Kategorie konkursu to: - Zatrudnienie Chronione, - Otwarty Rynek Pracy - Pracodawca Nieprzedsiębiorca - Super Lodołamacz - Lodołamacz Specjalny Super Lodołamacz to tytuł dla najlepszego z najlepszych. Przyznając nagrody w tej kategorii 16

www.uek.krakow.pl

Kapituła bierze pod uwagę w szczególności działalność instytucji, przedsiębiorców i osób w zakresie promowania aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. W tym roku Kapituła Etapu Regionalnego przyznała statuetkę Super Lodołamacza naszemu Uniwersytetowi za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób z niepełnosprawnością w różnych dziedzinach życia. Zdaniem kapituły, działalność UEK na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością stanowi wzór godny naśladowania. UEK został doceniony m.in. za: ÎÎ znaczny wzrost liczby studentów z niepełnosprawnością z 50 w 2003 r. (kiedy to powołano Pełnomocnika Rektora UEK ds. Osób Niepełnosprawnych – prof. UEK dr hab. Janinę Filek) do 289 w roku 2011, ÎÎ współtworzenie unikatowego na skalę Polski „Porozumienia” o współpracy międzyuczelnianej na rzecz studentów z niepełnosprawnością, które podpisał w 2007r. wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Krakowską. W 2009 r. do „Porozumienia” dołączyły Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Uniwersytet Pedagogiczny, a w roku 2010 Uniwersytet Jagielloński. ÎÎ promocję zatrudniania osób z niepełnosprawnością zarówno na uczelni jak i otwartym rynku. Od 2008 r. działa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, które odgrywa znaczącą rolę w procesie poszukiwania przez studenta z niepełnosprawnością wymarzonej pracy, ÎÎ zainicjowanie powstania w 2009 r. Międzyuczelnianego Centrum Wsparcia Psycholo-

gicznego, którego głównym koordynatorem jest pracownik BON UEK, psycholog, mgr Maria Augustyniak. MCWP wspiera studentów i pracowników nie tylko UEK, ale także innych krakowskich uczelni poprzez poradnictwo psychologiczne, organizację warsztatów psychologicznych dla studentów oraz warsztaty dla pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych, ÎÎ współpracę z Elektrociepłownią „KRAKÓW”, rozpoczynającą program praktyk studenckich dla studentów z niepełnosprawnością , ÎÎ organizację corocznych Krakowskich Dni Integracji, ÎÎ wprowadzenie unikatowego w skali krajowej wewnętrznego systemu certyfikacji i oceny katedr „Katedra Przyjazna Osobom z Niepełnosprawnością” (KatPON). Bardzo cieszymy się i jesteśmy dumni, że działania Uniwersytetu na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością zostały zauważone i docenione. Marzena Dudek BON UEK

Stypendium im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego z nagrodą dla „Dobrego Stypendium”

R

ealizowany od 2010 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie program stypendialny został wyróżniony nagrodą w III edycji konkursu „Dobre Stypendia 2012”, organizowanym przez Fundację „Dobra Sieć” wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

Wręczenie nagród dla realizujących wzorcowe przykłady dobrych praktyk programów stypendialnych instytucji odbyło się 7. listopada w warszawskiej siedzibie Przedstawicielstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W III edycji konkursu napłynęło 48 zgłoszeń, nagrody i wyróżnienia przyznawano natomiast w 5 kategoriach, honorując stypendia organizacji pozarządowych, samorządów, firm i uczelni wyższych z całej Polski. W tej ostatniej stypendium Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nagrodzono

ex aequo z prowadzonym przez Uniwersytet Jagielloński Funduszem Królowej Jadwigi. Nagrodę, wręczaną podczas uroczystej gali, prowadzonej przez dziennikarkę telewizyjną Annę Popek, odebrał w imieniu UEK dyrektor Centrum Kancelarii Rektora UEK, dr Janusz Fudaliński. Towarzyszyła mu stypendystka nagrodzonego programu, Olga Hnatyszak, pochodząca ze Starego Sambora studentka Wydziału Towaroznawstwa. Gala zwieńczyła obrady konferencji „Programy Stypendialne

W YDARZENIA

R

ektor UEK wybrany na członka komitetu wykonawczego Międzynarodowego Towarzystwa Towaroznawczego (IGWT – Internationale Gesellschaft für Warenwissenschaft und Technologie)

– Dobra Inwestycja”, poświęconej szansom i barierom programów stypendialnych w Polsce. Stypendium im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego jest programem wsparcia materialnego dla niezamożnych, dobrze uczących się osób, studiujących w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na studiach wyższych stacjonarnych lub rozpoczynających takie studia, w tym w szczególności sierot oraz mieszkańców dawnych kresów wschodnich Rzeczypospolitej.

fot. Bartłomiej Sawka/CINEFOTO.PL na zlecenie Fundacja Dobra Sieć

Studia podyplomowe Ekonomia społeczna służbą drugiemu człowiekowi

W

dniu 13. października b.r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się inauguracja VIII i IX edycji studiów podyplomowych Ekonomia społeczna połączona z wręczeniem świadectw Słuchaczom V i VI edycji. Spotkanie inauguracyjne otworzył dr Jarosław Bober (Dyrektor MSAP UEK) i Prof. dr hab. Jan Wiktor (Przewodniczący Rady Programowej MSAP UEK). Prof. Jan Wiktor w swoim wystąpieniu podkreślił rolę i znaczenie ekonomii społecznej i studiów podyplomowych Ekonomia społeczna. Jak zaznaczył, studia podyplomowe Ekonomia społeczna to studia, które podejmuje się (i ponosi się pewien wysiłek) nie tylko dla siebie, ale zgodnie z ideą ekonomii społecznej dla Kogoś drugiego (dla innych). Ekonomia społeczna to pewna misja, to „służba prawdzie”, „służba drugiemu człowiekowi”, „służba dla pożytku dobra wspólnego”. W bardzo interesującym i inspirującym wykładzie inauguracyjnym zatytułowanym „Na pomoc pomocy” Prof. dr hab. Janina Filek postawiła tezę, że „zjawisko pomocy znalazło się obecnie w tak trudnej i niejednoznacznej sytuacji, że samo potrzebuje pomocy”. Ukazała cechy charakterystyczne współczesnej pomocy; jak pomoc z punktu widzenia dającego i biorącego może być i jest

postrzegana; jak jest mylona z działaniami pomocopodobnymi; jak trudne i złożone jest samo zjawisko pomocy; czym pomoc nie jest i nie powinna być versus czym powinna być. To tylko ważniejsze kwestie poruszone w wykładzie inauguracyjnym, do których nawiązał w swoim krótkim wystąpieniu Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Inaugurację roku akademickiego zakończyło uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych Ekonomia społeczna Słuchaczom V i VI edycji. Rozpoczynający w MSAP UEK studia podyplomowe Ekonomia społeczna Słuchacze VIII i IX edycji, podobnie jak w poprzednich edycjach, zostali wyłonieni w procesie rekrutacji jako osoby spełniające wymogi formalne i wyróżniające się wysoką motywacją do podnoszenia swojej wiedzy i kwalifikacji. W ostatnim naborze (tj. czerwiec 2012 roku) o przyjęcie na studia podyplomowe Ekonomia społeczna prowadzone w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego ubiegało się

119 osób. Z tej grupy wyłoniono 72 osoby podzielone na ww. dwie edycje po 36 osób każda. Celem studiów podyplomowych Ekonomia społeczna jest podnoszenie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji osób wykonujących różne zadania o charakterze społecznym w różnych formach, zarówno zinstytucjonalizowanych, jak i niezinstytucjonalizowanych. Cel ten jest realizowany poprzez interdyscyplinarny program studiów, obejmujący 218 godzin zajęć z różnych modułów (m.in. z zarządzania podmiotami ekonomii społecznej, otoczenia prawnego ekonomii społecznej, finansowania przedsięwzięć społecznych, czy forum wymiany doświadczeń). Plan studiów obejmuje zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów oraz w formie e-kursów przygotowanych na platformie e-learningowej. Zajęcia są prowadzone przez Wykładowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przez praktyków i ekspertów zajmujących się tematyką ekonomii społecznej. Więcej informacji na temat studiów podyplomowych Ekonomia społeczna na stronie www.ekonomiaspoleczna.msap.pl. Ambroży Mituś

17


W YDARZENIA

W YDARZENIA

From left: Janusz Raganiewicz Ph.D., Vice-rector for Education and Students Prof. CEU Krzysztof Surówka Ph.D., Head of the Faculty of Financial Markets Prof. Jan Czekaj, Ian Firla COO OSTC Poland, Leszek Chęciński OSTC Senior Operations Manager in Cracow

On October 17, 2012 the OSTC Trading Lab was opened at the Cracow University of Economics. Students, academics, and the school’s highest officials were introduced to the professional trading stations by OSTC senior managers. The Lab is to provide education and research opportunities to everyone interested in experiencing live futures trading.

OSTC and Cracow University of Economics have opened a unique, state-of-the-art Trading Lab. The Lab gives you the opportunity to simulate trading on all of the world’s key derivatives exchanges in real time under the guidance of senior OSTC managers. The Lab is available to all students from October 18th, 2012. To find out more please contact our Ambassador: Grzegorz Miś Email: grzegorz.mis@ostc.com Phone no.: 788 588 989.

OSTC Trading Lab 18

www.uek.krakow.pl

UEK, Pavilion A, Room 120

The academics are introduced to the Trading Lab

Maciej Szuba OSTC Operations Manager in Cracow and Maciej Bolisęga MA

OSTC Trading Lab Students interested in trading attended the opening of the Trading Lab ceremony

UEK, Pavili

Presentation on OSTC delivered by Ian Firla COO OSTC Poland

19


W YDARZENIA

W

dniu 25. października b.r. odbyły się IX Targi

Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przygotowane przez

Jak co roku, odwiedzający Targi zapoznali się z możliwościami rozwoju zawodowego, ścieżkami kariery i wymaganiami pracodawców, poprzez udział w licznych prezentacjach prowadzonych przez takie firmy jak: State Street Services (Poland) Limited Sp. z o.o., Capgemini Polska Sp. z o.o., Airline Accounting Center Sp. z o.o, Alexander Mann Solutions, Antal International Sp. z o.o., PKO Bank Polski, Capita (Polska) Sp. z o.o, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy UEK, UBS Service Center Sp. z o.o., AON Hewitt. Uczestnicy Targów Pracy mogli poznać aktualne oferty pracy, złożyć dokumenty aplikacyjne, otrzymać katalog targowy oraz materiały informacyjne, przygotowane przez pracodawców. Mieli również możliwość dowiedzieć się, jak założyć własną firmę z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości.

Wszystkich uczestników oraz tych, którym w tym dniu nie udało się odwiedzić Targów Pracy, zapraszamy na naszą stronę www.kariery.uek. krakow.pl, gdzie w dziale poświęconym Targom można znaleźć opublikowaną listę wszystkich wystawców oraz katalog w wersji elektronicznej. Na stronie Akademickiego Centrum Kariery jest również dostępna aktualna, obszerna baza ofert pracy, praktyk i staży. Mamy nadzieję, ze spełniliśmy oczekiwania wielu osób poszukujących zatrudnienia i umożliwiliśmy odwiedzającym targi zapoznanie się z aktualnymi ofertami pracy i staży oraz oczekiwaniami pracodawców. Sponsorami tegorocznej edycji Targów Pracy były firmy: State Street (Poland) Limited Sp. z o.o. (sponsor główny), Capgemini Polska Sp. z o.o., Airline Accounting Center Sp. z o.o., PZU, PKO Bank Polski S.A.

Dzieje się w „Dominancie”… Kolejny rok działalności chóru rozpoczął się koncertowo. 8. października „Dominanta” uświetniła swoją obecnością i śpiewem 88. inaugurację roku akademickiego 2012/2013 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, biorąc udział zarówno w części oficjalnej jak i w tej rozrywkowej. Podczas koncertu inauguracyjnego w Operze Krakowskiej mieliśmy okazję być suportem dla gwiazd polskiej sceny muzycznej – znanego pianisty-wirtuoza Waldemara Malickiego oraz zjawiskowego kwartetu smyczkowego „Obsession”. Ponadto po raz kolejny mieliśmy zaszczyt towarzyszyć na scenie Zbigniewowi Wodeckiemu, jak zwykle pełnemu dobrego humoru i zachwytu dla poziomu artystycznego reprezentowanego przez nasz chór . Wspólne wykonanie tak znanych piosenek jak My way, Zacznij od Bacha, Oczarowanie, a przede wszystkim Rodacy poderwało całą publiczność z krzeseł. Nowy rok to również zmiany w składzie Zarządu Chóru. Pierwszy raz od wielu lat znalazły się w nim same panie reprezentujące w równej liczbie głosy żeńskie (3 alty i 3 soprany). Mamy nadzieję, że będą efektywnie kontynuować pracę poprzedników oraz godnie reprezentować chór.

około 60 wystawców z branży finansów, rachunkowości, IT, doradztwa personalnego, konsultingu, produkcji i handlu. Targi Pracy tradycyjnie cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony studentów i absolwentów krakowskich uczelni, którzy zjawili się na hali wystawowej w liczbie ponad 7 tysięcy osób.

20

www.uek.krakow.pl

Już niedługo – w dniach 26-28 października chór „Dominanta” weźmie udział w warsztatach, mających na celu przygotowanie repertuaru na najbliższe koncerty. Pierwszy z nich odbędzie się 4 listopada z udziałem orkiestry, kolejny 18 listopada. Na obu zostanie wykonane „Requiem d-moll” W.A. Mozarta – podwójna okazja by usłyszeć jedno z najbardziej rozpoznawalnych arcydzieł tego kompozytora. Szczegółowe informacje na temat koncertów, na które już dziś serdecznie zapraszamy, znajdą się na plakatach, które zostaną rozwieszone na terenie kampusu. A jeśli wciąż zastanawiasz się czy chciałbyś należeć do chóru, to nie przegap nadarzającej się właśnie okazji. Przyjdź i zobacz, że to, co tworzymy to nie tylko śpiew, ale również niepowtarzalna atmosfera. Wciąż trwają przesłuchania, wystarczy się z nami skontaktować (dominanta. uek@gmail.com) lub przyjść we wtorek lub czwartek przed 18:30 do pawilonu C, pok. 01 A, szczególnie mile widziane głosy męskie.

Małgorzata Langer-Król

Pilotażowy projekt e-learningowy w Studium Języków Obcych

Akademickie Centrum Kariery. W tym roku swoją ofertę zaprezentowało

W YDARZENIA

Targi Pracy UEK 2012

P

rojekt miał na celu wypróbowanie możliwości, jakie otwarła przed lektorami uchwała Senatu z dnia 25. maja 2009 r., w sprawie przyjęcia strategii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w zakresie rozwoju kształcenia na odległość. W paragrafie pierwszym czytamy, iż: „Nadrzędnym celem strategicznym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sferze e-learningu jest stworzenie warunków umożliwiających modernizację procesu dydaktycznego poprzez zastosowanie dopuszczalnych metod i technik kształcenia na odległość realizowanych w formie e-zajęć”. W części dotyczącej lektoratów czytamy, że można na nich wdrażać dwie możliwości: e-zajęcia wspierające lub uzupełniające.

Przy tej okazji należy zaznaczyć, że nasz projekt zyskał ogromne wsparcie ze strony kierownika SJO, Wita Górskiego, który udzielił zgody na prowadzenie takich zajęć, po zapoznaniu się z wnioskami i stworzonymi przez lektorów autorskimi kursami na platformie Moodle. Również Centrum e-Learningu UEK, które przyznało naszym kursom certyfikaty jakości, oraz nieustannie służyło nam radą i wszelką możliwą pomocą, przyczyniło się do sukcesu naszego projektu. W kursie pilotażowym wybrano opcję e-lektoratu uzupełniającego tradycyjne zajęcia, gdzie e-zajęcia stanowiły 40% ogólnej liczby godzin, a tradycyjne zajęcia stanowiły 60% ogólnej liczby godzin. W projekcie brało udział siedmiu lektorów języka angielskiego, Lidia Zielińska (koordynator projektu), Sebastian Florek-Paszkowski, Marlena Nowak, Monika Srebro, Elżbieta Typek, Karolina Wisz, oraz Magdalena Zarakowska, z których każdy prowadził w tym systemie dwie grupy studenckie na różnych poziomach zaawansowania (od A2 do C1 według Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego). Wart podkreślenia jest fakt, że nie korzystaliśmy z żadnych gotowych kursów e-learningowych, a wszystkie zadania, e-testy, e-

zadania, projekty grupowe, e-materiały pomocnicze zostały przygotowane przez nas i dostosowane do potrzeb konkretnej grupy. Wychodząc bowiem naprzeciw oczekiwaniom prowadzących kursy przedmiotowe wykładowców, tworzymy kursy biznesowe języka angielskiego, które wpisują się w konkretny kierunek studiów. Nasza filozofia jest oparta na przekonaniu, że przyszłość nauczania języka w szkołach wyższych powinna być związana z odejściem od uczenia języka ogólnego na wyższych poziomach zaawansowania, a przejściem do uczenia języka specjalistycznego. Na marginesie wspomnę, że otrzymujemy bardzo duże wsparcie w tym zakresie od wielu nauczycieli akademickich pracujących w naszej Uczelni, którzy zdają sobie sprawę, iż nauka języka angielskiego na lektoratach odbywa się wokół wysoko specjalistycznych zagadnień biznesowych. Na koniec obu semestrów przeprowadziliśmy ankiety na Platformie Moodle, gdzie studenci zostali poproszeni o ewaluację całego projektu. Ponad 200 studentów odpowiedziało na pytania zawarte w ankiecie. Poprosiliśmy uczestników o ogólną ocenę kursu, ocenę poszczególnych aktywności, wreszcie, w ostatnim punkcie, o podsu-

mowanie i wnioski. Aż 80% studentów potwierdziło, że chcą kontynuować naukę w systemie 60/40. 65% uznało, że zaistniał efekt synergii i otrzymali jakąś wartość dodaną, której zajęcia prowadzone metodą tradycyjną nie mogłyby im dać. Na pytanie: „Czy kurs na Platformie był ciekawy i interesujący?” większość odpowiedziała pozytywnie. Ponad 60% uznało, że materiały pomocnicze, dotyczące np. słownictwa używanego w korespondencji biznesowej, prezentacji, stworzone przez studentów słowniki pojęć będą niezastąpioną pomocą w trakcie przygotowania się do standaryzowanego egzaminu z języka na koniec kursu. Na marginesie należy wspomnieć, że nasi studenci mieli największe problemy z zadaniami, które wymagały od nich umiejętności społecznych, pracy w grupie, wspólnego rozwiązywania problemów, zarządzania projektami, czyli tych wszystkich cech, jakie powinien posiadać przyszły pracownik. Uważamy, że głównym naszym zadaniem na przyszłość jest pomoc studentom przy okazji tworzenia projektów grupowych i nauczenie ich pracy zespołowej do czego platforma e-learningowa wydaje się być idealnym narzędziem. Warto również odnotować fakt, że władze Uniwersytetu Ekonomicznego doceniły nasz projekt i jego wartość dla organizowania podobnych kursów w przyszłości (nasz zespół opracował profesjonalnie przygotowane Zasady uczestnictwa w e-lektoratach, ujednolicając wymagania dla studentów) i przyznały nauczycielom w nim uczestniczącym Nagrodę Rektora. Lidia Zielińska, Studium Języków Obcych UEK, Zespół Języka Angielskiego 21


Z

okazji jubileuszu prof. zw. dr hab. Ireny Pietrzyk w dniu

28. września 2012 r. odbyła się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie międzynarodowa konferencja pt. Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. Patronat honorowy nad konferencją objął JM Rektor prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół.

Gratulacje Prorektora UEK i księga jubileuszowa 22

www.uek.krakow.pl

Nazwisko prof. dr hab. Ireny Pietrzyk w środowisku naukowym kojarzone jest przede wszystkim z jej dorobkiem naukowym z zakresu regionalistyki i europejskiej polityki regionalnej oraz z szeroką współpracą z ośrodkami uniwersyteckimi we Francji i krajach frankofońskich. Jej książka pt. Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich (opublikowana przez Wyd. Naukowe PWN w Warszawie), za którą uzyskała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, była wielokrotnie wznawiana i weszła do kanonu literatury regionalistycznej. Prof. dr hab. Irena Pietrzyk dwukrotnie wybierana była w latach 2003-2011 na członka Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Rozwój kontaktów naukowych z regionalistami frankofońskimi sięga natomiast samych początków pracy Pani Profesor w uczelni. Ich wyrazem były nie tylko częste pobyty badawcze i dydaktyczne w francuskich ośrodkach naukowych, ale także – połączone z wykładami – wizyty w naszej uczelni wybitnych regionalistów frankofońskich. Pani Profesor przez wiele lat była pełnomocnikiem władz uczelni ds. kontaktów z Uniwersytetem Pierre Mendès-France’a w Grenoble, a następnie inicjatorem współpracy z Uniwersytetem Paris I – Panthéon-Sorbonne w ramach programu europejskiego Sokrates/Erasmus. Prowadziła ponadto francusko-polskie studia podyplomowe z zarządzania terytorialnego we współ-

pracy z Uniwersytetem Nauki i Technologii Lille 1. Dzięki jej współpracy z francuskim środowiskiem naukowym na wykłady do Francji wyjechało wielu pracowników naukowych naszej uczelni, zaś szczególnymi beneficjentami tych kontaktów byli studenci, którzy uzyskali stypendia francuskie umożliwiające im kontynuowanie we Francji studiów magisterskich i podyplomowych. Od niemal dwudziestu lat Pani Profesor jest członkiem Komitetu Pilotażowego międzynarodowego zespołu badawczego PGV (Pays du Groupe de Visegrad) przy Uniwersytecie Pierre MendèsFrance’a w Grenoble oraz wchodzi w skład Komitetu Redakcyjnego nowego periodyku wydawanego przez zespół PGV we Francji, zatytułowanego Management & Gouvernance. Entreprises. Territoires. Sociétés. Prof. dr hab. Irena Pietrzyk była również koordynatorem kilku grantów europejskich, finansowanych przez Komisję Europejską oraz tzw. grantów promotorskich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Narodowego Centrum Nauki). W uczelni – oprócz pracy naukowej i dydaktycznej – zaangażowana była w prace wielu komisji wydziałowych i senackich, kierując równocześnie od kilkunastu lat Zakładem Studiów Regionalnych w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UEK, a ostatnio pełniąc funkcję kierownika Katedry. Pełniła również ważne funkcje w niepublicznym szkolnictwie wyższym, a mia-

Jubilatka wraz z prof. B. Gruchmanem

JUBILEUSZE

JUBILEUSZE

Konferencja jubileuszowa pani profesor Ireny Pietrzyk pt. Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie

nowicie prorektora i rektora Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej. Za swoją aktywność naukowo-dydaktyczną i organizacyjną wielokrotnie była nagradzana przez władze uczelni oraz odznaczeniami państwowymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Uroczystość jubileuszową Pani Profesor Ireny Pietrzyk uświetniła obecność wielu znamienitych gości, wśród których byli naukowcy z wiodących uczelni krajowych oraz jej współpracownicy i wychowankowie. W Jubileuszu wzięli także udział przyjaciele i naukowcy z Francji, wśród których znaleźli się profesorowie i wykładowcy z Uniwersytetu Paris III – Sorbonne Nouvelle, Uniwersytetu Pierre Mendès – France w Grenoble, Université de Versaille oraz Narodowego Centrum Badań Naukowych (CNRS) przy Uniwersytecie Paris I – Panthéon – Sorbonne.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i macierzystego wydziału w osobach prof. dr. hab. Aleksego Pocztowskiego – Prorektora ds. Nauki oraz prof. UEK dr. hab. Kazimierza Zielińskiego – Dziekana Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski w imieniu Władz Uczelni złożył Pani Profesor wyrazy uznania i podziękowania za długoletnią pracę na rzecz Uczelni oraz wręczył – dedykowaną Jej – księgę jubileuszową, opublikowaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zawierającą ponad pięćdziesiąt artykułów zredagowanych przez przedstawicieli różnych ośrodków akademickich. Gratulacje Jubilatce złożył także dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, prof. UEK dr hab. Kazimierz Zieliński, będący wcześniej długoletnim bezpośrednim współpracownikiem Pani Profesor najpierw w Instytucie, a następnie w Katedrze Planowa-

Jubilatka i profesorowie z Francji: Claude Martin (UPMF – Grenoble) i Xavier Richet (Sorbonne Nouvelle – Paris III).

nia i Ekonomiki Regionu. Okoliczności spotkania skłoniły Jubilatkę do wspomnień i stały się okazją do osobistego zaprezentowania przebiegu kariery zawodowej, związanej nieprzerwanie przez ponad 50 lat (tzn. od pierwszego roku studiów do chwili obecnej) z naszą Uczelnią. Po zakończeniu uroczystości jubileuszowych odbyła się konferencja naukowa, złożona z sesji plenarnej i pięciu sesji tematycznych, które umożliwiły wymianę doświadczeń i poglądów oraz dyskusję nad zagadnieniami związanymi z rozwojem współczesnej gospodarki światowej, procesami globalizacji i regionalizacji w wymiarze międzynarodowym i krajowym.

Komitet Organizacyjny Konferencji Prof. UEK dr hab. Edward Molendowski dr Marta Ulbrych, mgr Jakub Kwaśny mgr Arkadiusz Mroczek

Gratulacje Dziekana Wydziału EiSM 23


JUBILEUSZE

P

od takim hasłem przebiegał 24 października br. jubileusz 50-lecia Katedry Filozofii.

Użyła go w liście gratulacyjnym dr Krystyna Iwanicka, a odwoływało się do niego wielu gości obchodów zorganizowanych w nowoczesnym pawilonie G, którego wygląd i funkcjonalność budziły podziw wielu gości przybyłych na zaproszenie kierownik Katedry, prof. UEK dr hab. Janiny Filek.

24

www.uek.krakow.pl

Uroczystą sesję naukową otworzył JM Rektor, prof. dr hab. inż. Andrzej Chochół, który podkreślił, że wprawdzie 50 lat w historii filozofii to niewiele, ale w życiu naszego Uniwersytetu całkiem sporo. Podkreślił też rolę Katedry w dziele wszechstronnego kształcenia studentów UEK, które nie byłoby pełne bez kursu filozofii. Następnie odczytano okolicznościowe listy od osób, które nie mogły przybyć na jubileuszowe obchody, ale zechciały zaznaczyć swoją więź z nami. Historię Katedry od 1962 do 2007 roku przedstawił jej długoletni kierownik, prof. dr hab. Adam Węgrzecki, przypominając trudne początki i nie zawsze łatwe dzieje instytucji starającej się przybliżać studentom obiektywną prawdę o filozofii w latach, w których często nie była ona popularna, ani mile widziana przez władze. O najnowszych dziejach Katedry mówił kierujący nią przez ostatnie 5 lat prof. UEK dr hab. Kazimierz Sosenko, precyzyjnie prezentując jej osiągnięcia, problemy i plany na przyszłość.

Osobistymi wspomnieniami z dawnych lat podzielili się m.in. profesorowie Franciszek Adamski, Jerzy Mikułowski Pomorski, Halina Wantuła i dr Leopold Zgoda – jedni z pierwszych pracowników powstałej pół wieku temu Katedry Filozofii, a także Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju, prof. UEK dr hab. Andrzej Sokołowski, będący podczas studiów aktywnym członkiem Koła Filozoficznego. Piękny list odczytał specjalnie przybyły na naszą uroczystość z Warszawy prof. Wojciech Gasparski – Dyrektor Centrum Etyki Biznesu przy Akademii Koźmińskiego, od lat owocnie współpracujący z nami. W dalszej kolejności bieżącą działalność wchodzących w skład Katedry zakładów przedstawili ich kierownicy: prof. UEK dr hab. Leszek Kusak – Zakładu Filozofii Człowieka i prof. Janina Filek – Zakładu Etyki i Filozofii Społecznej. Nie zabrakło też przedstawienia dorobku naukowego pracowników oraz przypomnienia kilkunastu konferencji z etyki biznesu, jakie zorganizowała Katedra od początku lat 90. Cieszą

su bolońskiego. Pracownicy prowadzą zajęcia na wszystkich trzech poziomach: licencjackim, magisterskim i doktorskim, a także dodatkowo biorą udział w kształceniu pedagogicznym asystentów i studentów. Zauważalny udział przedmiotów wykładanych przez nas na studiach doktoranckich pozwala sądzić, że znajdujemy uznanie w oczach społeczności uczelnianej. Ostatnim punktem jubileuszowej sesji była prowadzona przez dr. Dobrosława Kota debata z udziałem władz rektorskich i dziekańskich na temat miejsca filozofii na współczesnym uniwersytecie ekonomicznym. Wzięli w niej udział Prorektor ds. Kształcenia Studentów, prof. UEK dr hab. Krzysztof Surówka, Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych prof. UEK dr hab. Kazimierz Zieliński, który w erudycyjnym i błyskotliwym wystąpieniu dokonał swoistego przeglądu historii doktryn ekonomicznych, wiążąc je z poglądami filozoficznymi oraz kierownik Katedry prof. Janina Filek, wskazując

na interdyscyplinarny charakter współczesnego kształcenia oraz na silne związki ekonomii z filozofią. Po zakończeniu części oficjalnej długo jeszcze trwały rozmowy kuluarowe przy lampce wina, w trakcie których wspominano różne epizody z 50-letniej działalności Katedry Filozofii. Pracownicy Katedry serdecznie dziękują wszystkim pracownikom naszej uczelni, którzy tak licznie przybyli na święto naszej Katedry. W ramach jubileuszu została także zorganizowana – we współpracy z Bibliotekę UEK – retrospektywna wystawa publikacji pracowników Katedry Filozofii uzupełniona zdjęciami. Można ją obejrzeć na drugim piętrze budynku Biblioteki do końca listopada. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. dr Jerzy Bukowski

25

JUBILEUSZE

Bez filozofii nie ma ekonomii

się one sporym uznaniem środowiska etyków gospodarczych w Polsce, o czym świadczy niezawodny udział w nich czołowych przedstawicieli tej dziedziny. Mówiono też o tym, że przemiany polityczno-społeczno-gospodarcze po 1989 roku nałożyły na nas obowiązek poszerzenia oferty dydaktycznej o filozofię społeczną, filozofię i religie Wschodu, ale przede wszystkim o etykę biznesu. Potrzeba wykreowania i ciągłego rozbudowywania nowych przedmiotów wynika z ducha czasów, znaczonych w równej mierze ogromnym rozwojem przedsiębiorczości, jak potrzebą uświadomienia przyszłym ekonomistom, że oprócz zrozumiałego dążenia do zysku, ich działalność powinna być motywowana także dążeniem do przestrzegania wysokich standardów moralnych oraz krzewienia zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Katedra stara się być elastyczna i dostosowywać do potrzeb Uczelni, wynikających z proce-


JUBILEUSZE

Jubileusz 85-lecia urodzin prof. dr hab. Antoniego Fajferka

W

dniu 14 czerwca 2012 r. w murach Uniwersytetu Ekonomicznego,

w szczelnie wypełnionej Sali Senackiej, odbyła się podniosła uroczystość z okazji 85-lecia urodzin byłego rektora naszej uczelni, Profesora Antoniego Fajferka. Dostojnego Jubilata i zaproszonych gości serdecznie powitali organizatorzy spotkania – prof. dr hab. Andrzej Prusek i prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – kierownicy Katedr Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju oraz Gospodarki Regionalnej.

26

www.uek.krakow.pl

W uroczystości 14. czerwca wzięli udział rektorzy UEK Roman Niestrój, Andrzej Chochół i Andrzej Malawski, dziekani, liczni profesorowie z naszej i innych uczelni oraz byli i aktualni współpracownicy Pana Profesora. W tych szczególnych chwilach Profesorowi Fajferkowi towarzyszyli inni byli rektorzy UEK – profesorowie Jerzy Mikułowski Pomorski, Tadeusz Grabiński, Ryszard Borowiecki (Jan Małecki, usprawiedliwiając się chorobą, przysłał list gratulacyjny). Ówczesny gospodarz uczelni – prof. dr hab. Roman Niestrój, w bardzo ciepłym przemówieniu złożył serdeczne gratulacje dostojnemu Jubilatowi, przy okazji podkreślając Jego zasługi dla Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Akademii Ekonomicznej. Prezentacji sylwetki Jubilata oraz jego osiągnięć naukowych i organizacyjnych dokonali profesorowie Andrzej Prusek, Zygmunt Szymla i Tadeusz Kudłacz. Podkreślili, że prof. dr hab. Antoni Fajferek jest powszechnie uznawanym w środowisku specjalistą w zakresie trzech współzależnych dyscyplin naukowych: polityki ekonomicznej, gospodarki regionalnej i gospodarki przestrzennej. Profesor Fajferek jako wybitny polski regionalista, szeroko znany jest także w kręgach regionalistów zagranicznych. Szczególnym wyrazem docenienia pozycji naukowej Profesora było przyznanie mu zaszczytnego tytułu doktora honoris causa przez amerykański uniwersytet w Grand Valley. W kolejnym punkcie uroczystości wystąpił sam Jubilat, który z werwą podzielił się z uczestnikami spotkania swoimi refleksjami dotyczącymi spraw dydaktycznych, naukowych i kierowania uczelnią. Profesor Fajferek serdecznie podziękował też za organizację spotkania.

Wśród wystąpień wychowanków Profesora Fajferka odnotować należy list gratulacyjny prof. dr hab. Tadeusza Kudłacza. W imieniu swoim i pracowników kierowanej przez niego Katedry Gospodarki Regionalnej serdecznie pogratulował Profesorowi tak pięknego jubileuszu, życzył wiele energii do dalszego działania, pogody ducha i dobrego zdrowa jeszcze przez wiele lat. Profesor Kudłacz podziękował Jubilatowi za wiedzę i doświadczenie przekazywane pokoleniom studentów m.in. kierunku Gospodarka Przestrzenna, a także kadrze naukowo-dydaktycznej współpracującej z Profesorem. Podkreślił niezwykłą skromność Profesora oraz naturalną serdeczność jaką obdarza on kontaktujące się z nim osoby. Na zakończenie profesor Kudłacz i profesor Anna Harańczyk wręczyli swemu Mistrzowi okazały bukiet kwiatów i pamiątkową książkę. Serdeczne życzenia złożył także inny wychowanek Profesora – prof. dr hab. Andrzej Prusek, a pozostali pracownicy Katedry Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju obdarowali Jubilata równie pięknymi kwiatami i książkowym upominkiem. Spośród zaproszonych gości, które zabierały głos i składały gratulacje Jubilatowi, wymienić należy profesorów – Ryszarda Borowieckiego, Tadeusza Grabińskiego, Halinę Piekarz, Krzysztofa Surówkę, Kazimierza Zielińskiego i Zbigniewa Zioło oraz dr Jana Reszetnika. Po zakończeniu oficjalnej części spotkania życzenia Profesorowi Fajferkowi złożyło wiele innych przybyłych na uroczystość przyjaciół, a następnie Jubilat – wraz z gośćmi – zostali zaproszeni przez Magnificencję Profesora Romana Niestroja na okolicznościowy lunch. Jerzy Wrona Katedra Gospodarki Regionalnej

Profesor Antoni Fajerek – twórcą krakowskiej szkoły regionalistów

JUBILEUSZE

Ad multos annos Panie Profesorze

A

ntoni Fajferek urodził się 31. maja 1927 r. w Jawiszowicach, koło Oświęcimia. Maturę uzyskał w 1948 r. w Państwowym Liceum Administracyjnym w Białej, a następnie odbył zasadniczą służbę wojskową w Oficerskiej Szkole Rezerwy w Gdańsku. Profesor Fajferek wyższe studia podjął na Wydziale Przemysłu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, które ukończył w 1954 r. uzyskując tytuł magistra ekonomii. Po odbyciu w macierzystej uczelni studiów aspiranckich, w 1958 r. podjął pracę naukowodydaktyczną w charakterze starszego asystenta w Katedrze Planowania Gospodarki Narodowej. Dysertację doktorską o tematyce regionalnej pt. „Rozmieszczenie przemysłu cukrowniczego w Polsce” Profesor Fajferek obronił na Wydziale Ogólnoekonomicznym WSE w Krakowie w 1959 r. Stanowisko docenta nauk ekonomicznych uzyskał w 1965 r. W rozprawie habilitacyjnej noszącej tytuł „Region ekonomiczny i metody analizy regionalnej” Profesor nawiązał bezpośrednio do metodologii badań naukowych czołowego regionalisty amerykańskiego Waltera Isarda, weryfikując ją i rozwijając w warunkach polskich. W pracy, która zajmuje ważne miejsce w dorobku naukowym Profesora i stanowi nadal fundamentalną pozycję w literaturze dotyczącej tematyki regionalnej, A. Fajferek przedstawił własną koncepcję regionu ekonomicznego jako obiektywnej, a zarazem historycznej kategorii ekonomicznej. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk ekonomicznych Antoni Fajferek otrzymał w 1971 r., a w 1981 r. – profesora zwyczajnego. Prof. dr hab. Antoni Fajferek, którego cała kariera naukowa związana jest z naszą uczelnią, uważany jest za twórcę krakowskiej szkoły regionalistów. Jest postacią znaną nie tylko w ośrodkach naukowych w Polsce, ale także w kręgach regionalistów międzynarodowych, tworzących dyscyplinę wiedzy określaną mianem regional science. Równocześnie z pracą naukową Profesor prowadził intensywną działalność dydaktyczno-wychowawczą. Pod jego kierunkiem powstało ponad tysiąc prac magisterskich na różnych wydziałach naszej uczelni. Wielokrotnie był recenzentem prac doktorskich i habilitacyjnych oraz opiniującym dorobek naukowy do tytułu profesora. Wychowankowie Profesora Fajferka tworzą obecnie w UEK – jak i w innych ośrodkach naukowych w naszym kraju – liczną i silną pod względem dorobku naukowego, grupę regionalistów. W Wyższej Szkole Ekonomicznej i Akademii Ekonomicznej Profesor Fajferek pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji. W 1966 r. był pomysłodawcą utworzenia Zakładu Gospodarki Regionalnej w Katedrze Planowania i Polityki

Ekonomicznej, a następnie (w latach 1969-91) – kierownikiem Zakładu Ekonomiki Regionu i Planowania Przestrzennego w Instytucie Planowania i Ekonomiki Regionu. W tym czasie Profesor Fajferek pełnił jednocześnie funkcję zastępcy dyrektora (1969-90), a następnie dyrektora Instytutu Planowania i Ekonomiki Regionu. Po zmianie nazwy na Instytut Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej Profesor był jego dyrektorem w latach 1991-92. Z dniem 1 IV 1992 r. został powołany na kierownika Katedry Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej. W latach 1995-98 pełnił funkcję kierownika Katedry Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju. Osobny temat stanowi organizacyjna działalność Jubilata. W latach 1966-68 kierował Punktem Konsultacyjnym WSE w Rzeszowie. Krótko, bo od 1 IV do 1 IX 1968 r., doc. dr hab. Fajferek był dziekanem Wydziału Produkcji i Obrotu Towarowego WSE. W latach 1968-72 Profesor pełnił funkcję prorektora ds. nauki WSE, a następnie przez trzy kolejne kadencje – w latach 1972-81 – był rektorem naszej uczelni. W latach 1972-74 jako rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej, a po zmianie jej nazwy, w latach 1974-81 – Akademii Ekonomicznej. Okres sprawowania władzy przez Rektora Fajferka to czas dynamicznego rozwoju uczelni – znacznego wzbogacenia bazy naukowo-dydaktycznej, a także wyraźnego wzrostu liczby pracowników i studentów. Profesor Fajferek w 1974 r. odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1981 r. tytuł doctora honoris causa został przyznany mu przez Grand Valley State University (Michigan, USA). Profesor nadal pracuje na naszej uczelni (w Katedrze Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju) prowadząc seminaria magisterskie. Olbrzymia wiedza, intuicja badawcza i życzliwość zjednują mu szacunek i poważanie, zarówno pracowników naukowych, jak i studentów.

27


KONFERENCJE

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji X – lecia Wydziału Finansów nt. Bezpieczny system finansowy – wnioski z kryzysu

I

nspiracją do zorganizowania Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Bezpieczny

system finansowy – wnioski z kryzysu, w dniach 26.–28. września 2012 r. w Rytrze, stał się jubileusz X-lecia Wydziału Finansów. W zamyśle organizatorów miała się ona przyczynić do integracji środowiska naukowego, wypracowania wielopłaszczyznowego spojrzenia na problematykę nauki o finansach, jak również przedstawienia aktualnego dorobku naukowego i praktycznych doświadczeń. Celem Konferencji była dyskusja nad stabilnością sektora

Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezesa Narodowego Banku Polskiego Marka Belki, Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. UEK dr. hab. inż. Andrzeja Chochoła. Obrady Konferencji oraz imprezy towarzyszące odbywały się na terenie Hotelu „Perła Południa” w Rytrze. Konferencję otworzył Przewodniczący Rady Programowej, twórca Wydziału Finansów, prof. dr hab. Stanisław Owsiak, witając gości przybyłych z kraju i zagranicy oraz ponad stu uczestników z Wydziału Finansów. Następnie głos zabrał Prorektor ds. Kształcenia i Studentów prof. UEK dr hab. Krzysztof Surówka, który – jako wieloletni Dziekan Wydziału Finansów – podzielił się swoimi refleksjami na temat powstania Wydziału, osiągnięć jego pracowników oraz istotnych wydarzeń w ciągu dziesięcioletniego funkcjonowania. W imieniu władz rektorskich Uczelni przekazał na ręce obecnego Dziekana, prof. dr. hab. Bogumiły Szopy, list gratulacyjny z okazji jubileuszu Wydziału. Prof. dr hab. Bogumiła Szopa w krótkiej przemowie zwróciła uwagę na fakt, że w historii Wydziału Finansów jest drugą kobietą, obok prof. UEK dr hab. Marii Kosek-Wojnar, kierującą Wydziałem Finansów oraz życzyła owocnych obrad uczestnikom Konferencji.

Następnie odbyła się sesja naukowa pt. Podstawowe problemy bezpiecznego systemu finansowego, prowadzona przez prof. dr. hab. Stanisława Owsiaka, podzielona na dwie części. W pierwszej swoje referaty zaprezentowali kolejno: prof. Paul H. Dembinski z Uniwersytetu we Fryburgu, Szwajcaria (Financjalizacja – remanent i co dalej?), prof. dr hab. Witold Koziński z Narodowego Banku Polskiego (Bezpieczny system finansowy – perspektywa banku centralnego) oraz prof. dr hab. Andrzej Malawski i dr Agnieszka Lipieta (Dwuokresowy model dochodu jako mechanizm ekonomiczny). Po wystąpieniach prelegentów odbyła się dyskusja, w której odniesiono się do wystąpienia prof. Paula Dembinskiego oraz prof. dr. hab. Andrzeja Malawskiego i dr Agnieszki Lipiety. W drugiej części sesji wyniki swoich badań naukowych przedstawili goście z zagranicy: prof. Ing. Rudolf Sivák z Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie (Euro and Slovak Economy in the Period of Financial Crisis) oraz dr Vitaliy Rysin i prof. dr hab. Rostyslav Slavjuk z Lwowskiego Instytutu Bankowości Narodowego Banku Ukrainy (Modern problems of Ukrainian banking system’s capitalization). Następnie głos zabrał prof. dr hab. Tadeusz Markowski, reprezentujący Polską Akademię Nauk i Uniwersytet Łódzki, wygłaszając referat nt. Pieniądz a miasto. Pierwszy dzień Konferencji zakończyła uroczysta kolacja, po której uczestnicy mieli przy-

mianie poglądów oraz pogłębieniu integracji pracowników Wydziału Finansów. Część uczestników Konferencji, szczególnie zainteresowana futbolem, rozegrała mecz piłki nożnej. Pozostali pracownicy Wydziału i goście wykorzystali wolny czas na krótkie wycieczki krajoznawcze w Dolinie Roztoki, zwiedzanie ruin ryterskiego zamku, na grę w tenisa, w koszykówkę, w bule lub regenerację sił w grocie solnej. Wieczorem atrakcję kolacji regionalnej stanowił występ lokalnego zespołu góralskiego. W trzecim dniu Konferencji odbyło się spotkanie pracowników Wydziału Finansów z jego władzami, poświęcone perspektywom rozwoju Wydziału. Konferencję zamknął prof. dr hab. Bronisław Micherda, który podsumował przebieg obrad. Efektem Konferencji jest publikacja w postaci dwóch tomów Zeszytów Naukowych PTE. W przygotowaniach Konferencji uczestniczyła Rada Programowa pod przewodnictwem prof. dr. hab. Stanisława Owsiaka, w której skład wchodzili: prof. dr hab. Jan Czekaj, prof. UEK dr hab. Zbigniew Dresler, prof. dr hab. Józefa Famielec, prof. UEK dr hab. Bogusława Gnela, prof. dr hab. Tadeusz Grabiński, prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz, prof. dr hab. Andrzej Malawski, prof. dr hab. Bronisław Micherda, prof. dr hab. Edward Smaga, prof. dr hab. Wanda Sułkowska, prof. UEK dr hab. Krzysztof Surówka, prof. dr hab. Bogumiła Szopa oraz Komitet Organizacyjny, skupiający przedstawicieli poszczególnych katedr Wydziału Finansów (dr Mariusz Andrzejewski – przewodniczący, dr inż. Bogusława Bek-Gaik, dr Justyna Dyduch, mgr Mateusz Folwarski, dr Konrad Grabiński, dr Aleksandra Jurkowska, mgr Marta Kornafel, dr Tomasz Maślanka, dr Katarzyna Owsiak, dr Grzegorz Strupczewski, dr Bernadetta Zawilińska). Organizacja imprez towarzyszących Konferencji była możliwa dzięki wsparciu sponsorów: Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A., firmy Bać-Pol S.A., MPWiK S.A., MPEC S.A. w Krakowie, Krakowskiej Szkoły Biznesu, Sage, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., IFS, Invest House S.A., Wolters Kluwer, C.H. Beck, Armatury S.A. oraz Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce. Opracował Komitet Organizacyjny

PATRONAT HONOROWY

Prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski

JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Andrzej Chochół Konferencja została dofinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego

PARTNERZY

finansowego oraz pożądanymi kierunkami zmian w sferze finansów tak, aby system finansowy stanowił bezpieczny element współczesnej gospodarki.

Od lewej: dr Vitaliy Rysin, Lwowski Instytut Bankowości Narodowego Banku Ukrainy; prof. UEK dr hab. Krzysztof Surówka, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów UEK; prof. dr hab. Stanisław Owsiak, Kierownik Katedry Finansów UEK. 28

www.uek.krakow.pl

Prof. Ing. Rudolf Sivák, Ph.D, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie

Prof. dr hab. Witold Koziński, Wiceprezes Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Prof. dr hab. Bogumiła Szopa, Dziekan Wydziału Finansów; prof. Paul H. Dembinski, Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria. 29

KONFERENCJE

X – lecie Wydziału Finansów UEK

jemność wysłuchać koncertu Beaty Rybotyckiej i Zbigniewa Wodeckiego. W drugim dniu obrad odbyły się dwie sesje naukowe. Pierwsza była poświęcona instytucjonalnym podstawom bezpiecznego systemu finansowego. Moderatorem sesji był prof. dr hab. Jan Czekaj. Referaty wygłosili: dr Anna Moździerz z Katedry Finansów (Przesłanki powołania rady fiskalnej w Polsce), dr Aneta Kaźmierczyk i dr Kinga Michałowska z Katedry Prawa (Bezpieczny system finansowy w świetle polityki podatkowej. Zagadnienia wybrane) oraz dr Igor Styn z Katedry Finansów (Sposoby restrukturyzacji banków podczas i po kryzysach bankowych – analiza porównawcza i wnioski na przyszłość). Problematyka drugiej sesji, której obradom przewodniczył prof. dr. hab. Zygmunt Szymla, dotyczyła finansowych aspektów gospodarowania przestrzenią. Prelegentami tej części obrad Konferencji byli pracownicy Katedry Gospodarki Regionalnej oraz prof. dr hab. Tadeusz Markowski z Polskiej Akademii Nauk. Jako pierwszy głos zabrał prof. dr hab. Tadeusz Markowski, który wygłosił referat pt. Gospodarowanie przestrzenią w świetle kosztów i korzyści ekonomicznych. Następnie prof. dr inż. arch. hab. Aleksander Böhm omówił zagadnienie walorów krajobrazowych jako wartości ekonomicznej, a prof. dr hab. Anna Harańczyk, mgr Dorota Jopek i dr Monika Musiał-Malago przedstawiły wyniki swoich badań dotyczące finansowych i pozaekonomicznych skutków gospodarowania nieruchomościami w miastach. Ostatnie wystąpienie, prof. dr. hab. Tadeusza Kudłacza było poświęcone trudnościom w respektowaniu kryteriów ekonomicznych w zarządzaniu przestrzenią. Po dyskusji dotyczącej problemów poruszanych w referatach z zakresu finansowych aspektów gospodarowania przestrzenią głos zabrał Andrzej Reich, dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych i Instytucji Płatniczych z Komisji Nadzoru Finansowego, który w obszernym wystąpieniu przybliżył zagadnienie ewolucji Bazylejskich Umów Kapitałowych w świetle kryzysu finansowego. Popołudnie drugiego dnia Konferencji przeznaczono na tematyczne spotkania dyskusyjne oraz zajęcia rekreacyjne, które miały służyć dalszej wy-


KONFERENCJE

W

dniach od 17. do 20. października 2012 roku Krynica-

KONFERENCJE

WYZWANIA RESTRUKTURYZACJI Dr Andrzej Jaki Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Zdrój gościła już po raz siedemnasty uczestników międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej problematyce restrukturyzacji, którą zorganizowała Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z Fundacją Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ambicją tegorocznej konferencji, odbywającej się pod hasłem przewodnim „Globalne

Realizacji wymienionych zamierzeń służyła przyjęta formuła konferencji oparta z jednej strony na integracji osiągnięć środowiska akademickiego z doświadczeniami praktyki gospodarczej, z drugiej zaś na konfrontacji doświadczeń polskich z doświadczeniami przedstawicieli innych krajów. Honorowy Patronat na obradami konferencji objęli: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki – Waldemar Pawlak, Prezydent Miasta Krakowa – Jacek M. Majchrowski oraz Burmistrz Krynicy-Zdroju – Dariusz Reśko. Konferencja zgromadziła szerokie, blisko 180-osobowe grono uczestników reprezentujących wszystkie krajowe ośrodki naukowe – w tym

działu Zarządzania – prof. UEK dr. hab. Pawła Luli oraz prodziekanów: prof. UEK dr hab. Renaty Oczkowskiej i prof. UEK dr. hab. Bogusza Mikuły. Szczególne słowa powitania skierowane zostały także do obecnych na konferencji przedstawicieli partnerskich uczelni zagranicznych z Ukrainy (Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii w Kijowie, Uniwersytet Bankowości Narodowego Banku Ukrainy w Kijowie, Tarnopolski Instytut Technologii Społecznych i Informacyjnych), Włoch (Uniwersytet w Mesynie), Serbii (Uniwersytet w Kragujewacu), Francji (Uniwersytet Paryski na Sorbonie), USA (Grand Valley State University) oraz Słowacji (Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie). W imieniu władz uczelni

Od lewej: prof. Slavko Arsovski (Uniwersytet w Kragujevacu), prof. Paweł Lula (UEK), prof. Zora Arsovski (Uniwersytet w Kragujevacu), prof. Zbigniew Makieła (Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego), prof. Ivanna Bakushevych (Tarnopolski Instytut Technologii Społecznych i Informacyjnych), prof. Ryszard Borowiecki (UEK) oraz prof. Renata Oczkowska (UEK).

i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek”, stało się wieloaspektowe spojrzenie na pozytywne i negatywne skutki, jakie procesy globalizacji wywierają

(...)Istotnym elementem corocznych konferencji poświęconych problematyce restrukturyzacji jest dążenie do konfrontowania doświadczeń krajowych z doświadczeniami przedstawicieli innych krajów. (...) Tegoroczny panel odbywający się pod hasłem “Contemporary Economies in the Face of New Challenges. Economic, Social and Legal Aspects” stał się podstawą dla ciekawej dyskusji i wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami różnych krajów(...)

współcześnie na funkcjonowanie przedsiębiorstw i gospodarek, jak również na umiejętność wykorzystania restrukturyzacji w celu zwiększenia ich efektywności i zdolności konkurowania na rynku globalnym oraz rynkach regionalnych i lokalnych.

30

www.uek.krakow.pl

uczelnie ekonomiczne, wydziały nauk ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów oraz uczelni technicznych, zagraniczne ośrodki naukowe, a także liczne grono przedstawicieli praktyki gospodarczej oraz administracji rządowej i samorządowej. Obrady konferencji otworzył prof. dr hab. Ryszard Borowiecki – kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UEK, który dziękując wszystkim za przyjęcie zaproszenia i przybycie na konferencję, powitał w pierwszej kolejności władze Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w osobach: JM Rektora – prof. UEK dr. hab. inż. Andrzeja Chochoła, dziekana Wy-

słowa powitania skierował do uczestników konferencji rektor – prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół. Obrady konferencyjne odbywały się w ramach następujących paneli tematycznych: 1. Zarządzanie w erze globalizacji. 2. Zarządzanie procesami restrukturyzacji. 3. Formowanie więzi organizacyjnych w gospodarce. 4. Analiza uwarunkowań realizacji procesów restrukturyzacji. 5. Panel międzynarodowy nt. “Contemporary Economies in the Face of New Challenges. Economic, Social and Legal Aspects”.

6. Panel Praktyków nt. „Restrukturyzacja w kryzysie”. Wymienione panele tematyczne stały się podstawą do konfrontacji wiedzy i wymiany doświadczeń w zakresie zagadnień wpisujących się temat panelu, a prezentowanych w pierwszej kolejności przez zaproszonych prelegentów, które stały się następnie podstawą do prowadzonej w oparciu o nie wielowątkowej dyskusji. Istotnym elementem corocznych konferencji poświęconych problematyce restrukturyzacji jest także dążenie do konfrontowania doświadczeń krajowych z doświadczeniami przedstawicieli innych krajów. Stąd obecność na konferencji przedstawicieli partnerskich uczelni zagranicznych, jak również organizacja anglojęzycznego panelu tematycznego. Tegoroczny panel odbywający się pod hasłem “Contemporary Economies in the Face of New Challenges. Economic, Social and Legal Aspects” stał się podstawą dla ciekawej dyskusji i wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami różnych krajów. Tegoroczna konferencja stanowiła także okazję do powiązania osiągnięć środowiska akademickiego z doświadczeniami praktyki go-

spodarczej. Służyły temu zarówno Panel Praktyków, który w bieżącym roku odbywał się pod hasłem: „Restrukturyzacja w kryzysie”, jak i kolejna, czwarta już edycja Konkursu o Nagrodę „Lidera Restrukturyzacji”. Kapituła nagrody doceniła i uhonorowała w tym roku działania restrukturyzacyjne trzech podmiotów, przyznając 2 równorzędne wyróżnienia oraz 1 nagrodę Lidera Restrukturyzacji 2012. Statuetkę Lidera Restrukturyzacji 2012, za permanentne działania restrukturyzacyjne zorientowane na osiągnięcie pozycji lidera rynku węgla kamiennego w Unii Europejskiej, otrzymała Kompania Węglowa Spółka Akcyjna. Medalami Lidera Restrukturyzacji 2012 wyróżnione zostały: Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o.o. oraz Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Konkurs o Nagrodę „Lidera Restrukturyzacji”, podobnie jak i Panel Praktyków, stanowią okazję do propagowania wiedzy o restrukturyzacji oraz integracji środowiska naukowego z praktyką współczesnego biznesu. Rezultatem współpracy organizatorów konferencji z praktyką gospodarczą jest też wsparcie rzeczowe i finansowe, którego udzieliły im następujące przedsiębiorstwa:

ÎÎ Górażdże Cement SA, ÎÎ Kompania Węglowa SA, ÎÎ Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki

Cieplnej SA w Krakowie,

ÎÎ Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji SA w Krakowie,

ÎÎ MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice

Sp. z o.o.,

ÎÎ Polskie LNG SA.

Bezpośrednim rezultatem tegorocznej konferencji są także okolicznościowe wydawnictwa książkowe. Trzy pierwsze z nich – polskojęzyczne („Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek”, „Zarządzanie procesami restrukturyzacji. Koncepcje – strategie – analiza” oraz „Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw. Klastry – alianse – sieci”), uczestnicy otrzymali w trakcie konferencji. Trzecie wydawnictwo – anglojęzyczne, ukaże się w najbliższym czasie jako publikacja pokonferencyjna. 

31


Nr 7 ‘

KONFERENCJE

Ekonomická teória a ekonomická realita ETER 2012

– konferencja naukowa z okazji 40-lecia współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Bratysławie a Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie

9

listopada b.r. w siedzibie Narodowego Banku Słowacji odbyła się konferencja naukowa pt. Ekonomiczna teoria a rzeczywistość gospodarcza, nad którą patronat objął prezes Narodowego Banku Słowacji prof. doc. Ing. Jozef Makúch, PhD. oraz JM Rektorzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w osobach Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. oraz prof. dr hab. inż. Andrzeja Chochoła.

W części powitalnej konferencji jako pierwszy głos zabrał prof. Ing. Ján Lisý, PhD., Dziekan Wydziału Gospodarki Narodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie, a następnie Rektor Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, który wręczył Rektorowi prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Chochołowi złoty medal Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie, prof. dr. hab. Stanisławowi Lisowi, Dr. h. c. medal Imricha Karvaša, pierwszego prezesa Narodowego Banku Słowacji, prof. dr. hab. Andrzejowi Pruskowi srebrny medal z okazji 40 lat współpracy pomiędzy Wydziałem Gospodarki Narodowej UEB a Wydziałem Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK oraz złoty medal Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie, także dziekanowi prof. dr. hab. Kazimierzowi Zielińskiemu srebrny medal z okazji 40 lat współpracy pomiędzy Wydziałem Gospodarki Narodowej UEB a Wydziałem Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK. W dalszej kolejności głos zabrał Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Chochół, który nawiązał do pierwszego spotkania pracowników Katedr Ekonomii AE w Krakowie i VSE w Bratysławie w Tatrzańskiej Łomnicy w 1972 r., wspólnych konferencji oraz publikacji nauko-

32

www.uek.krakow.pl

wych, składając podziękowania koordynatorom programów w osobach prof. dr hab. Andrzeja Pruska i prof. dr hab. Józefa Pociechy oraz podkreślając zasługi prof. dr. hab. Stanisława Lisa, Dr. h. c., na polu podtrzymywania kontaktów naukowych i rozwijania współpracy. W części merytorycznej konferencji wystąpili m.in.: prof. dr. hab. Stanisław Lis z referatem nt. Dylematy współczesnej makroekonomii i polityki makroekonomicznej, prof. dr hab. Andrzej Prusek Kryzys w Unii Europejskiej – przyczyny i kierunki zmian modelowych, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów UEK, prof. UEK dr hab. Krzysztof Surówka Kryzys finansów samorządu terytorialnego – mit czy rzeczywistość?, prof. dr hab. Krystyna Przybylska Specific features of Polish born global companies oraz dr hab. Danuta Kabat-Rudnicka Treaty on stability, coordination and governance in the economic and monetary union – legal analysis. W trakcie dyskusji uczestnicy konferencji poruszali istotne kwestie dotyczące ogólnej kondycji gospodarczej państw Unii Europejskiej dotkniętych skutkami kryzysu w strefie euro. W wypowiedziach podnoszone były zarówno aspekty teoretyczne jak i te, odnoszące się do praktyki gospodarczej. Konferencja, która zgromadziła wielu przedstawicieli świata nauki i polityki, stała się okazją do wymiany poglądów i formułowania propozycji rozwiązań wyjścia z kryzysu, a także do zacieśnienia więzi współpracy i przyjaźni pomiędzy bratnimi uniwersytetami. Doceniając znaczenie wieloletniej współpracy, w maju 2013 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie zorganizowana zostanie przez Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju konferencja nt. Europa wobec kryzysu finansowego – dylematy polityki społeczno-gospodarczej.

Prof. dr hab. Stanisław Lis wyróżniony przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 26. października 2012 roku, Sąd Konkursowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przyznał wyróżnienie w kategorii najlepszego podręcznika akademickiego z ekonomii wydanego w latach 2009-2011 prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi za książkę pt. Współczesna ekonomia (wyd. UEK, Kraków 2011). Książka jest nowoczesnym podręcznikiem dla studentów kierunków ekonomicznych, zawierającym treści będące przedmiotem wykładów z makroekonomii. Podręcznik stanowi cenną pomoc dydaktyczną, wyróżniającą się na polskim rynku wydawniczym. W uzasadnieniu wniosku czytamy, że podręcznik wyróżniają wybitne walory dydaktyczne i naukowe, wnosi on oryginalne i nowatorskie ujęcie współcześnie pojmowanej makroekonomii, przy dostrzeganiu zarazem ciągłości oraz różnorodności rozwoju myśli ekonomicznej; ponadto eksponuje szczególnie istotne i kontrowersyjne zagadnienia, w pełni odpowiadając potrzebom i standardom nauczania makroekonomii zarówno na studiach ekonomicznych jak i pozaekonomicznych. (z recenzji prof. dr hab. Wacława Jarmołowicza)

Późnym popołudniem pięknej, jesiennej soboty 6. października 2012 roku kampus naszej uczelni opanowali mali studenci Uniwersytetu Dziecięcego UEK. Przybyli, aby uczestniczyć w drugiej już inauguracji Uniwersytetu Dziecięcego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Punktualnie o godz. 17.00 hala sportowa wypełniła się odświętnie ubranymi uczestnikami Uniwersytetu Dziecięcego UEK. Uroczystość zawierała wszystkie elementy inauguracji kolejnych lat akademickich. Jedynym odmiennym elementem były kolorowe baloniki. Spotkanie rozpoczął ubrany w tradycyjny strój rektorski Prorektor ds. Kształcenia i Studentów prof. UEK dr hab. Krzysztof Surówka. Pan Rektor podzielił się z dziećmi spostrzeżeniem, że występuje po raz pierwszy w todze rektorskiej, a na inauguracji 88 Roku Akademickiego będzie to już jego drugie wystąpienie. Po Panu Rektorze głos zabrała Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersytetu Dziecięcego prof. dr hab. Anna Karwińska. Po wystąpieniu pani profesor wysłuchano wykładu Jacka Legendziewicza, Prezesa Biura Podróży Jordan pt. „Zobaczyć niewidzialne, czyli fizyka ciał, fizyka płynów, złudze-

nia optyczne” połączonego z małą wystawą interaktywną, która zrobiła prawdziwą furorę wśród dzieci. Wszystkie dzieci dostały od Uniwersytetu Dziecięcego UEK indeksy oraz drobne prezenty. Uniwersytet Dziecięcy UEK pragnie serdecznie podziękować za ufundowanie prezentów dla dzieci: Uzdrowisku Rabka, Bankowi Pekao oraz Parlamentowi Studenckiemu UEK. Prof. dr hab. Anna Karwińska – Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersytetu Dziecięcego UEK Mgr Marta Tymowska-Malec – koordynator ds. Uniwersytetu Dziecięcego UEK

Wrażenia i refleksje uczestników Uniwersytetu Dziecięcego wyrażone kredkami:

33


J

ak głosi pewna stara historia, na pustyni żył mnich zaprzyjaźniony

z niedźwiedziem. Pewnego dnia, niedźwiedź chciał odpędzić muchę z czoła świętobliwego starca, ale w swojej gorliwości nie był dość uważny i niechcący zabił pustelnika. Z tej smutnej historii pozostała nauka – nie każda pomoc rzeczywiście pomaga, może się zdarzyć, że starając się pomóc – zaszkodzimy jeszcze bardziej. Choć niedźwiedź był pełen dobrych intencji zamiast wybawić staruszka z kłopotu – doprowadził do nieszczęścia. Co zrobić, żeby nie być

jak niedźwiedź?

Najmłodsi studenci UEK wiedzą już, że mądra pomoc to taka, która nie upokarza, jest świadczona dyskretnie i z szacunkiem oraz koncentruje się na przyczynach a nie tylko skutkach problemu, że kiedy chcemy komuś pomagać staramy się najpierw dobrze zrozumieć, dlaczego popadł w kłopoty. Kiedy ktoś jest głodny, nosi brudne, podarte ubranie, może to być dla nas sygnałem, że jest to człowiek nie tylko biedny ale też chory, niepełnosprawny, uzależniony, samotny, pozbawiony dachu nad głową. Wtedy ważne jest aby nie tylko zapewnić mu posiłek, odzież i nocleg, ale też zająć się całą jego sytuacją życiową. Osoby w potrzebie, które na ulicy proszą nas o pieniądze to często ofiary przemocy, osoby, które po długim pobycie w więzieniu lub szpitalu nie mają dokąd wrócić. Często poruszeni ich sytuacją sięgamy do portfela, licząc na to, że za ofiarowane pieniądze kupią sobie lekarstwa, bilet do domu lub posiłek. Jednak niestety bardzo często nasze datki przeznaczane są na alkohol, narkotyki lub haracze dla ulicznych szajek i gangów, a rzadko na zaspokojenie najważniejszych potrzeb obdarowanego. Czujemy wówczas złość i rozczarowanie, bo widzimy, że nasz gest był w rzeczywistości „niedźwiedzią przysługą”, ale gdy odmawiamy następnemu żebrzącemu na ulicy lub pukającemu do naszych drzwi człowiekowi – narażamy się na jego agresję, wybuch rozżalenia, przekleństwa. Pojawia się w nas wówczas niechęć i bezradność oraz myśl, że nic nie da się zrobić, że ta sytuacja jest beznadziejna. Dzieci uczęszczające na wykłady UD UEK są świadome, że można pomagać inaczej. Inaczej, czyli mądrze, bezpiecznie, sensownie. A jak? Przede wszystkim rozglądając się wokół siebie, w swojej najbliższej okolicy i wyszukując osoby i instytucje, które warto wspierać w ich działal-

ności na rzecz osób potrzebujących. Bo w pomaganiu bardzo ważne jest, aby nie być samemu. Wspólne działanie daje więcej siły, w grupie łatwiej o dobre pomysły oraz odwagę i wytrwałość do wcielania ich w życie. Kiedy działamy wspólnie – pomagamy sobie nawzajem, pomagamy pomagać! Studenci UD dowiedzieli się, że istnieją takie organizacje, które są specjalistami od pomagania. Troszczą się o bezdomnych, niepełnosprawnych, chorych, dzieci z kłopotami w nauce i leczącymi się w szpitalach. Okazało się, że o niektórych z nich prawie wszyscy słyszeli, bo w radio lub telewizji były programy im poświęcone, można było zobaczyć reklamy na bilbordach lub w internecie. Do takich organizacji należy na przykład Fundacja Mimo Wszystko, wspierająca osoby niepełnosprawne, Caritas walcząca z biedą i społecznym wykluczeniem, Polska Akcja Humanitarna, której pracownicy i wolontariusze wyruszają każdego dnia do najodleglejszych zakątków świata, bo wydarzył się tam jakiś kataklizm lub wojna. Ale słyszymy też o mniejszych organizacjach, regionalnych lub lokalnych, które robią coś dobrego dla innych ludzi. W Krakowie działa na przykład Stowarzyszenie Wiosna, które słynie z akcji „Szlachetna Paczka” lub Stowarzyszenie „Siemacha”, które pomaga dzieciom i młodzieży rozwijać się mimo trudności rodzinnych czy szkolnych. Wszystkim obecnym na wykładzie spodobała się działalność Fundacji Dr Clown, zajmującej się… rozśmieszaniem chorych maluchów w szpitalach. Okazuje się, że nie tylko leki, operacje i skomplikowana aparatura pomagają dzieciom wrócić do zdrowia, ale także żonglowanie i opowiadanie dowcipów. Bo najmłodsi pacjenci zapominają o swoich bólach, szpitalnej nudzie i tęsknocie za domem, gdy odwiedzają ich kolorowo poprzebie-

Drogi Rodzicu! Nie zapisałeś dziecka na Uniwersytet Dziecięcy UEK, bo przegapiłeś termin rekrutacji? Nie wszystko stracone! Mamy jeszcze wolne miejsca na warsztatach. Szczegóły: www.ud.uek.krakow.pl, e-mail: ud@uek.krakow.pl Serdecznie zapraszamy!

KURIEREKUEK

czyli o tym, że pomagać też trzeba umieć

KURIEREKUEK

„Niedźwiedzia przysługa”

rani wolontariusze. Ale okazuje się, że nawet po ich wyjściu, dzieci czują się lepiej i szybciej wracają do zdrowia, bo chętniej współpracują z lekarzami, stają się spokojniejsze i bardziej ufne. Jak jednak dzieci mogą wspierać tego rodzaju organizacje, innymi słowy, jak dzieci mogą pomagać? Okazuje się, że pomysłów na to, co dobrego mogą zrobić dzieci jest sporo. Starsze mogą zostać wolontariuszami, czyli osobami, które dobrowolnie i bezinteresownie włączą się w działalność organizacji, takich jak harcerstwo, szkolne koła charytatywne, szkolne koła pomocy w nauce itp. Z pomocą rodziców, starszego rodzeństwa lub nauczycieli w szkole mogą wziąć udział w różnych akcjach lub projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe, gminy lub kościoły czy grupy religijne. Ale nawet mniejsze dzieciaki mogą zrobić wiele dobrego. Przede wszystkim ważna jest ich świadomość, że w każdej sytuacji w życiu można komuś pomóc. Nie trzeba szukać daleko. Czasem wystarczy zwrócić uwagę na swoje koleżanki i kolegów, czy nie potrzebują pomocy w nauce, podzielenia się drugim śniadaniem lub zaproszenia do wspólnej zabawy. A gdy pomocy potrzebuje ktoś dorosły? Może to być na przykład starsza sąsiadka, do której warto czasem zajrzeć, wypożyczyć dla niej książkę z biblioteki, a jeśli ma słaby wzrok – to nawet poczytać jej na głos, kupić świeże bułki i mleko w osiedlowym sklepiku. To proste gesty, które uczą nas, że do dobrej, mądrej pomocy nie trzeba wiele wysiłku i rozgłosu. Każde dziecko może też zachęcić rodziców do zainteresowania się organizacjami pożytku publicznego. Są to organizacje, których działania zostały uznane za szczególnie wartościowe dla społeczeństwa tak, że należy szczególnie im pomagać w realizowaniu ich celów. Organizacje te mają prawo otrzymywać wsparcie finansowe w postaci tak zwanych odpisów 1% od podatku. Podatek, jaki płaci każdy pracujący Polak można podzielić pomiędzy państwo a organizacje pozarządowe. Organizacje dostają tylko jedną ze 100 części należnego podatku i może się nam wydawać, że to bardzo niewiele. Jednak, jeśli wiele osób zdecyduje o zrobieniu odpisu – może się uzbierać całkiem wysoka kwota. Za tą kwotę można wyleczyć kogoś z ciężkiej choroby, zapewnić wakacyjny wypoczynek grupie dzieci z ubogich rodzin, rozbudować schronisko dla zwierząt lub kupić nowe gry do osiedlowej świetlicy. Prawda, że warto? A co my z tego mamy, że pomagamy? Czasem wydaje się, że zupełnie nic. Ale ten, kto kiedykolwiek mądrze pomagał wie, że bardzo dużo, czasem nawet więcej niż… ten komu pomagamy! Tak, to niezwykła wartość pomocy, która polega na tym, że pomagając czujemy się obdarowani: nowymi przyjaźniami, radością bycia potrzebnym, nauczeniem się czegoś nowego o sobie i o świecie.

13 października br. studenci Uniwersytetu Dziecięcego UEK dowiedzieli się jak „Jak wychowywano dzieci w dawnych wiekach”. Wykład poprowadziła dr Renata Zawistowska.

Dzieci uczestniczyły również w warsztatach z „Kryminalistyki”, które poprowadziła dr hab. Jolanta Wąs-Gubała

Poznawały „Laboratorium młodego chemika” na warsztacie u dr Dominiki Sułkowskiej

Katarzyna Kwarcińska, Katedra Socjologii UEK 34

www.uek.krakow.pl

35


Anna Karwińska KURIEREKUEK

O tym kto jest biedny

W

dniach 4.–6. września 2012 odbyło

się XXII już Forum Ekonomiczne

– Bieda jest kobietą? … – przeczytał zdumiony Puszek wpatrując się w gazetę rozłożoną na stole. –Jak to kobietą? Dlaczego? – No bo mówi się TA bieda – Niciak przesunął się po stole .- Zobacz sobie w słowniku. – Co wy tam pleciecie- zdenerwowała się Wełniczka. –Czytaj porządnie. Chodzi o to, że kobiety to połowa ludzkości. Ale należy do nich tylko 1 procent światowego bogactwa! Wyobrażasz sobie? Dlatego bieda jest kobietą! – Ale ja widziałem kiedyś bogaczkę-powiedział Druciak – miała takie auto, no mówię ci, czerwone, bez dachu… Uznałam, że pora się wtrącić. – To oczywiście nie znaczy, że każda kobieta jest biedna. Ale rzeczywiście prawie trzy czwarte najbiedniejszych osób na świecie to kobiety, nawet jesli ciężko pracują. Ale w wielu krajach mają mniej praw, są niewykształcone, łatwiej je oszukać, skrzywdzić. Najgorzej jest w Afryce. Tam są takie kraje, w których ludzie żyją za dwa złote dziennie. – Eee tam – powiedział Druciak. – To chyba nawet na jedną drożdżówkę nie wystarczy. Nie da się za to wyżyć. Niemożliwe. A co tam jedzą dzieci? I skąd mają zabawki? – Możliwe, możliwe- Irati podeszła strzepując swoją trawiastą spódniczkę. – Wy Europejczycy nie macie pojęcia o biedzie… U nas w Brazylii są ludzie naprawdę biedni. Jakie zabawki? Jakie drożdżówki? Jak ktoś jest biedny to nie ma niczego! Czy wiesz , że są dzieci, które nigdy nie jadły prawdziwego obiadu, nie miały przyzwoitego ubrania. A ty mówisz o zabawkach! I jak ktoś jest taki biedny , to jego dzieci nie skończą szkoły i też będą biedne, a potem ich dzieci… – U nas też są biedni- powiedział Druciak. -Są ludzie, którzy chodzą w starych ubraniach, zbierają butelki. O, a w szkole u Alicji jest taka dziewczynka, która nie ma nawet porządnego plecaka. I nie pojechała na wycieczkę, bo kosztowała 150 złotych. I nie chodzi do nikogo na urodziny… I nikogo nie zaprasza..

36

www.uek.krakow.pl

– Alicja mówiła, że ona się wstydzi- dodał Puszek. – No ale ma co jeść i chodzi do szkoły- prychnęła Irati. –Ja widziałam NAPRAWDĘ biedne dzieci. – Ja też widziałem – podskoczył Niciak. Kiedyś na dworcu zobaczyłem takiego pana co spał na kartonie… – Bieda nie zawsze wygląda tak samo. To zależy od kraju. Ta koleżanka Alicji w Polsce jest biedna. A ten pan z dworca nawet bardzo biedny, ale… Ale taki biedny z Polski czy z Niemiec jest znacznie bogatszy od biednego z Afryki, albo z Brazylii!- przerwała Irati. –Przynajmniej ma się w co ubrać, a obiad może dostać w specjalnej jadalni, może iść do lekarza. A w tych najbiedniejszych krajach bardzo trudno pomagać. – To dlaczego tak jest?- Puszek popatrzył na mnie. – To całkiem niesprawiedliwe – Z różnych powodów. Niektóre kraje są bardzo biedne w ogóle, takie w których brakuje właściwie wszystkiego. Czasami dlatego, że toczą się w nich wojny, dlatego, że jest złe prawo, są źle rządzone, czasami z powodu powtarzającej się suszy, katastrof naturalnych, ale przede wszystkim dlatego, że nie ma przemysłu, że rolnictwo jest zacofa-

ne, dlatego że nie mają pieniędzy na edukację, na leczenie… I biednych jest tam bardzo dużo. – No to trzeba im pomóc – zakrzątnął się Puszek – możemy wysłać jakąś paczkę albo pieniądze, albo coś – Ale wymyśliłeś. To nic nie pomoże. Ile tych paczek możesz wysłać? I dla ilu osób to wystarczy?– zapytała kpiąco Irati. – Irati ma rację –popatrzyłam na posmutniałego Puszka. – To żadne rozwiązanie. Nawet jak raz kogoś nakarmisz, to zaraz w następnym dniu będzie znowu głodny. Pomożesz jednemu dziecku, a tysiące będą dalej biedne. Żeby zmniejszyć biedę w tych krajach, o których mówi Irati, potrzebne są ogromne zmiany:, edukacja, rozwijanie nowych technologii, demokracja, lepsza pomoc medyczna, nowe miejsca pracy. A to wcale nie jest łatwe.

Jak myślisz dlaczego niektórzy ludzie są biedni? Co można zrobić , żeby im pomóc? Jak myślisz co znaczy takie powiedzenie: „Jeśli ktoś jest głodny to trzeba dać mu wędkę a nie rybę” ?

Więcej rozmów z Puszkiem można znaleźć w książce Anny Karwińskiej „Rozmowy z Puszkiem o wyobraźni, przyjaźni i rozumieniu innych”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.

w Krynicy-Zdroju, w którym, oprócz znakomitych gości ze świata polityki i biznesu, udział wzięła grupa przedstawicieli Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Forum w Krynicy, nazywane „wschodnim Davos” to największa i najbardziej prestiżowa tego typu cykliczna impreza w tej części Europy Środkowo-Wschodniej, grupująca gości z około 50 krajów świata. W tym roku udział w forum, którego tematem przewodnim było hasło „Nowe wizje na trudne czasy. Europa i świat wobec kryzysu” wzięło udział 2,5 tysiąca zaproszonych z Europy, Azji i USA. Wśród nich znaleźli się politycy, ekonomiści, analitycy, przedstawiciele wielkich koncernów i organizacji pozarządowych oraz około 500 dziennikarzy. W czasie Forum odbyło się 140 paneli dyskusyjnych poświęconych m.in. makroekonomii, polityce międzynarodowej, energetyce, światowemu kryzysowi, bezpieczeństwie, Unii Europejskiej, innowacjom, ochronie zdrowia. Wśród najważniejszych dyskutantów można wymienić m.in. prezydentów Polski Bronisława Komorowskiego i Chorwacji Ivo Josipović’a. W debatach wystąpili także Waldemar Pawlak, Wicepremier i Minister gospodarki RP; Vujica Lazović, Wicepremier ds. Polityki Gospodarczej i Systemu Finansowego Czarnogóry; Tibor Navracsics, Wicepremier, Minister Administracji Państwowej i Sprawiedliwości Węgier; Valeriu Lazar Wicepremier, Minister Gospodarki Mołdawii; Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji, Jarosław Gowin Minister Sprawiedliwości; Marcin Korolec Minister Środowiska; Sławomir Nowak Minister Transportu , Mikołaj Budzanowski Minister Skarbu Jan Krzysztof Bielecki Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Premierze RP; Władysław Kosiniak-Kamysz minister pracy i polityki społecznej; Mark Allen Kierownik Regionalny Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Europie Środkowej i Wschodniej i Andrzej Jakubiak, szef Komisji Nadzoru Bankowego, Jacek Krawiec prezes PKN Orlen; Jan Kulczyk, prezes holdingu Kulczyk Investements; Ludwik Sobolewski prezes GPW; Marcin Piróg prezes PLL LOT; Krzysztof Kilian, Prezes PGE. Organizatorem krynickiego forum jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich z Warszawy, kierowana przez Zygmunta Berdychowskiego. Partnerami imprezy były takie marki jak Województwo Małopolskie (główny partner), Ministerstwo Spraw Zagranicznych, największe firmy działające w Polsce i Europie, międzynarodowe agencje prasowe. Wśród uczelni partnerskich programu praktyk od tego roku znajduje się Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na mocy podpisanego przed kilkoma miesiącami porozumienia z organizatorem forum. Dzięki umowie corocznie kilkunastu studentów naszej Uczelni będzie mogło nabywać doświadczenia podczas Forów Ekonomicznych w Krynicy.

KONFERENCJE

Polska między Wschodem i Zachodem – XXII Forum Ekonomiczne w Krynicy

Rozmowy z Puszkiem

W tym roku w praktykach na forum wzięło udział 13 studentów UEK, głównie studiujących na specjalności Studia Wschodnie na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Związane jest to ze specyfiką krynickiej konferencji, gdzie dominuje problematyka związana z regionem Europy Środkowo-Wschodniej oraz powiązaniami tego obszaru z Europą Wschodnią, Zachodnią, Azją i Stanami Zjednoczonymi. Znakomita część uczestników pochodzi z krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji. Liczną reprezentację tworzą goście z Rosji (głownie analitycy, pracownicy naukowi i dyplomaci), krajów partnerstwa Wschodniego, państw kaukaskich. Ostatnio także coraz aktywniej w forum uczestniczą goście z Chin. Wśród podstawowych wymogów stawianych kandydatom na praktykantów jest znajomość przynajmniej jednego z dwóch języków angielskiego lub rosyjskiego. Organizatorzy zapewniają praktykantom zakwaterowanie oraz wyżywienie. Studenci na forum zgrupowani są w kilku sekcjach, zajmujących się wydzielonymi zadaniami, między innymi w sekcji transportu, hotelowej, sekcji sal seminaryjnych. W czasie wolnym mogą uczestniczyć w panelach dyskusyjnych forum. Praktyki poprzedzone są profesjonalnymi szkoleniami, organizowanymi na kilka miesięcy przed imprezą, mającymi wprowadzić studentów w zakres czekających ich obowiązków. Ze strony Uniwersytetu Ekonomicznego koordynacją praktyk studenckich na forum zajmuje się dr Karolina Kotulewicz z Katedry Nauk Politycznych. Oprócz studentów z naszej Uczelni udział w forum wzięli pracownicy Katedry Nauk Politycznych, prof. Jerzy Kornaś i dr Rafał Lisiakiewicz. W forum wziął także udział prof. Jerzy Hauser, który był moderatorem panelu „Kultura jako stymulator kreatywności i innowacyjności w regionie”. Zainteresowanie Forum Ekonomicznym ze strony pracowników Katedry Nauk Politycznych wiąże się z rozwojem specjalności Studia Wschodnie, która od bieżącego roku funkcjonuje, oprócz studiów licencjackich, także na studiach uzupełniających magisterskich. Forum jest doskonałą okazją do uzupełnienia wiedzy na temat aktualnych problemów gospodarczych i politycznych w kontaktach między światem zachodnim a rosnącymi potęgami Wschodu. Jest to także doskonałe miejsce do nawiązywania kontaktów z praktykami, biznesmenami, naukowcami z innych krajów oraz do dyskusji oficjalnych i kuluarowych. Rafał Lisiakiewicz 37


KONFERENCJE

CONTEMPORARY ECONOMY IN TIMES OF THE GLOBAL CRISIS. ECONOMIC, SOCIAL AND LEGAL ASPECTS X Trójstronne Sympozjum Naukowe

W

dniach 29.–31. maja 2012 roku w murach Uniwersytetu

dr Andrzej Jaki, dr Tomasz Rojek Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Ekonomicznego w Krakowie odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania UEK, obradująca pod hasłem przewodnim „Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo”. Tegoroczna konferencja miała szczególny charakter. Odbywały się one bowiem w roku XX-lecia

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UEK w ramach współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z Narodowym Uniwersytetem Handlowo-Ekonomicznym w Kijowie oraz Uniwersytetem w Mesynie. Corocznie sympozjum odbywa się w jednym z Uniwersytetów będących sygnatariuszami trójstronnego porozumienia. Ambicją konferencji było zmierzenie się z wyzwaniami wynikającymi z obecnej rzeczywistości

gospodarczej, zarówno w zakresie przewidywania zagrożeń, kompleksowej diagnozy sytuacji, jak również zdefiniowania optymalnych rozwiązań w sferze zarządzania, formułowania i implementacji strategii oraz analizy uzyskanych efektów. Ponadto, zważywszy na stale postępującą siłę powiązań globalnych, która również bardzo mocno została ujawniona w trakcie ostatnich wydarzeń, konferencja z uwagi na swój międzynarodowy i pragmatyczny charakter, zapewniła możliwość skonfron-

towania doświadczeń polskich z doświadczeniami przedstawicieli innych krajów, w obszarze nauki oraz praktyki gospodarczej. Honorowy patronat nad obradami objęli Prezydent Miasta Krakowa – prof. dr hab. Jacek Majchrowski oraz ówczesny Rektor UEK – prof. dr hab. Roman Niestrój. Szczególny charakter tegorocznej konferencji sprawił, że wzięło w niej udział szerokie grono uczestników reprezentujących wszystkie wiodące krajowe ośrodki naukowe, przedstawiciele zagranicznych ośrodków naukowych z Czech, Łotwy, Niemiec, Rosji, Serbii, Słowacji, Ukrainy, USA oraz Włoch, jak również liczni pracownicy UEK. Uczestników konferencji powitał jej gospodarz Dziekan Wydziału Zarządzania UEK prof. UEK dr hab. Paweł Lula. Otwarcia konferencji dokonał Rektor UEK – prof. dr hab. Roman Niestrój. Przypadający w bieżącym roku Jubileusz Wydziału Zarządzania UEK stał się okazją zarówno do zaprezentowania 20-letniej historii Wydziału, jak i ukazania jego współczesności i planów na przyszłość. W ten jubileuszowy wątek konferencji wpisały się wystąpienia pierwszego Dziekana Wydziału – prof. dr. hab. Józefa Pociechy, który przybliżył zebranym okoliczności powstania i rozwój Wydziału, obecnego Dziekana Wydziału – prof. UEK dr. hab. Pawła Luli, prezentującego obecną działalność Wydziału i jego plany na przyszłość, jak również Pełnomocnika Rektora UEK ds. Jakości Kształcenia – prof. dr. hab. Jana Wiktora, który zaprezentował stosowany na Wydziale system badania opinii studentów. Obrady konferencyjne podzielono na następujące sesje tematyczne: 1. Wybrane problemy współczesnego zarządzania – pod przewodnictwem prof. Józefa Dziechciarza z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz prof. Zory Arsovskiej z Uniwersytetu w Kragujevacu (Serbia). 2. Globalne i regionalne wyzwania gospodarki XXI wieku – pod przewodnictwem prof. Slavko Arsovskiego z Uniwersytetu w Kragujevacu (Serbia).

3. Koncepcje zarządzania organizacjami – pod przewodnictwem prof. Lutza Schminke z Fachhochschule Fulda (Niemcy) oraz prof. Józefa Pociechy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 4. Wybrane problemy współczesnego zarządzania – pod przewodnictwem prof. Marka Walesiaka z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i prof. Bogusza Mikuły z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 5. Narzędzia informatyczne i metody ilościowe we współczesnych organizacjach – pod przewodnictwem prof. Anny Maliny z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Odrębne sesje tematyczne konferencji związane były z obradami dwudniowego, jubileuszowego X Trójstronnego Sympozjum Naukowego nt.: ”Contemporary Economy in Times of the Global Crisis. Economic, Social and Legal Aspects”. Obrady sympozjum zostały podzielone na trzy sesje, prowadzone kolejno przez przedstawicieli każdego z ośrodków. Przewodniczącymi sesji byli: prof. Anatoliy Mazaraki – Rektor Narodowego Uniwersytetu Handlowo-Ekonomicznym w Kijowie, prof. Giovanni Moschella – Dziekan Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Mesynie oraz prof. Ryszard Borowiecki – Kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UEK. Intencją tegorocznego sympozjum, było znalezienie rozwiązań i odpowiedzi na wyzwania powstające we współczesnym świecie w wyniku procesów globalizacji i integracji, które stale zwiększają rolę wzajemnych powiązań pomiędzy poszczególnymi podmiotami (narodami, państwami, przedsiębiorstwami etc.). Procesom tym sprzyja ujednolicenie i uniformizacja sposobów życia i gustów – jednakże wciąż poszczególne państwa i narody zachowują swoją specyfikę – wynikającą z uwarunkowań historycznych, społecznych i kulturowych. Z tego też powodu powodzenie i efektywność współpracy

międzynarodowej oraz międzykulturowej w dużej mierze są zależne od wzajemnego zrozumienia i zaufania, które nie są możliwe bez wzajemnego poznania. Uwarunkowania te nabierają szczególnego znaczenia w obliczu współczesnego kryzysu gospodarczego, który w różnym stopniu oddziałuje na państwa i gospodarki narodowe. Rolą nauk ekonomicznych, prawniczych i społecznych jest zatem znalezienie dróg wyjścia z kryzysu i rozwiązań wspierających plany rozwojowe współczesnych gospodarek. Organizatorzy i uczestnicy Sympozjum wyrazili przekonanie, iż realizacja tego celu jest możliwa poprzez wymianę wzajemnych poglądów i doświadczeń, na temat działalności przedsiębiorstw i gospodarek, pomiędzy przedstawicielami zarówno nauki, jak i praktyki gospodarczej z poszczególnych krajów. Obrady Sympozjum pozwoliły na analizę i spojrzenie na współczesne problemy z perspektywy poszczególnych krajów, tj. Polski, Ukrainy i Włoch, co umożliwiło lepsze poznanie lokalnych uwarunkowań oraz podejmowanych działań, a w konsekwencji dalszy rozwój wzajemnej współpracy i więzi. Tegoroczna konferencja została zorganizowana dzięki zaangażowaniu szerokiego kręgu osób. Merytoryczny nadzór nad koncepcją i programem konferencji sprawował Dziekan Wydziału Zarządzania UEK – prof. Paweł Lula. Komitetem organizacyjnym konferencji kierował dr Tomasz Rojek z Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UEK, zaś obsługę informatyczną konferencji zapewnili pracownicy Katedry Systemów Obliczeniowych UEK – mgr Katarzyna Wójcik i mgr Tomasz Misztur. Obsługą finansową konferencji zajmowała się Fundacja UEK. Wsparcia rzeczowego i finansowego udzieliły władze rektorskie UEK. Rezultatem tegorocznej konferencji będą dwie publikacje książkowe, ukazujące przewodnie hasło konferencji: „Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo” z perspektywy transferu wiedzy oraz zarządzania współczesnymi organizacjami, jak również trzecia publikacja prezentująca dorobek trójstronnego sympozjum naukowego.

Wydziału Zarządzania, a równocześnie zostały powiązane z obradami X Trójstronnego Sympozjum Naukowego nt.: ”Contemporary Economy in Times of the Global Crisis. Economic, Social and Legal Aspects”

38

www.uek.krakow.pl

39

KONFERENCJE

WIEDZA – GOSPODARKA – SPOŁECZEŃSTWO IV Międzynarodowa Konferencja Wydziału Zarządzania UEK


WSPOMNIENIE

W

dniu 26. września b.r. w uczelnianym

Klubie Grota 2 odbyło się spotkanie poświęcone pamięci profesora Kazimierza Urbana w 5. rocznicę Jego śmierci. W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób – współpracowników Profesora,

Spotkanie otworzył Kierownik Katedry Nauk Politycznych – prof. dr hab. Jerzy Kornaś, który przypomniał sylwetkę oraz dorobek naukowy profesora Urbana, który był jednym z najbardziej uznanych polskich badaczy mniejszości wyznaniowych w Polsce powojennej i specjalistów w zakresie polityki wyznaniowej. Całe swoje życie zawodowe poświęcił Akademii Ekonomicznej w Krakowie (oraz jej poprzedniczce – Wyższej Szkole Ekonomicznej), był długoletnim pracownikiem Katedry Nauk Politycznych, a przez 10 lat (w okresie 1996-2006) pełnił też funkcję jej Kierownika. Swoje wspomnienie o Zmarłym przedstawił także Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych – prof. UEK dr hab. Kazimierz Zieliński. W części oficjalnej głos zabrała jeszcze prof. dr hab. Irena Borowik z Uniwersytetu Jagiel-

Biblioteka Główna w nowym roku akademickim

została przeprowadzona właśnie na tym spotkaniu przez profesor Borowik, która także przy tej okazji opowiedziała o cechach warsztatu naukowego Profesora, Jego precyzyjnemu podejściu do przedmiotu badań, skrupulatności i dokładności, ale też i skromności osobistej, dobrych manierach i kulturze osobistej. Część oficjalną zakończyła prezentacja fragmentów filmu dokumentalnego Telewizji Polskiej poświęconego jednemu z hierarchów prawosławnych, w którym to filmie profesor Urban pełnił rolę eksperta i streszczał biografię duchownego. Dzięki temu zebrani na spotkaniu mogli znów zobaczyć profesora, usłyszeć Jego głos oraz podziwiać Jego rozległą wiedzę. Stało się to asumptem do wspomnień przedstawionych przez zebranych w drugiej – nieoficjalnej części spotkania. Mogliśmy usłyszeć hi-

Jego przyjaciół, znajomych, kolegów z okresu studiów. Nie zabrakło także przedstawicielki rodziny zmarłego.

40

www.uek.krakow.pl

(...)Całe swoje życie zawodowe poświęcił Akademii Ekonomicznej w Krakowie (oraz jej poprzedniczce – Wyższej Szkole Ekonomicznej), był długoletnim pracownikiem Katedry Nauk Politycznych, a przez 10 lat (w okresie 1996-2006) pełnił też funkcję jej Kierownika(...)

lońskiego pełniąca równocześnie funkcję prezesa zarządu Wydawnictwa NOMOS, w którym profesor Urban opublikował kilka ze swoich książek. Profesor Borowik przedstawiła się jako współpracownica Profesora, recenzentka jego książek, a także Jego wieloletnia przyjaciółka. Jest ona także recenzentką ostatniej książki profesora Urbana („Mniejszości religijne w Polsce po II wojnie światowej. Szkice i materiały”), która została ukończona już po Jego śmierci, a wyszła nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jej oficjalna prezentacja

storie z czasów studiów Profesora, z okresu, gdy jako student WSE mieszkał w akademiku „Fafik” i kierował Klubem Grota, a także wiele innych opowieści z późniejszych okresów Jego życia, gdy wspinał się On po kolejnych szczeblach kariery naukowej i akademickiej. Życia niejednokrotnie niełatwego, ale też życia pełnego pasji i poświęcenia dla nauki oraz wykonywanej pracy. Życia tak wcześnie zakończonego. dr Łukasz Danel Katedra Nauk Politycznych

N

owy rok akademicki w Bibliotece Głównej rozpoczęliśmy, zapraszając studentów I roku na łamach specjalnego wydania Kuriera UEK oraz na spotkaniach informacyjnych, zorganizowanych w sobotę, 6. października. Teraz chcielibyśmy zwrócić się z zaproszeniem do reszty naszej społeczności akademickiej. Zapraszamy do korzystania z bogatej oferty zbiorów z zakresu nauk ekonomicznych, które gromadzone są przez naszą Bibliotekę już od 88 lat. Własny zasób Biblioteki to ponad 300 tys. wol. książek, 24 tys. tytułów czasopism. Dodatkowo zapewniamy możliwość użytkowania ponad 100 baz danych. Pracownicy i studenci UEK będą mieli w tym roku akademickim dostęp do archiwów najważniejszych wydawców naukowych (Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell) oraz indeksów cytowań Web of Knowledge i Scopus – zakup licencji w pełni sfinansowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Będzie też możliwość skorzystania z baz specjalistycznych w obszarze nauk ekonomicznych: archiwów specjalizujących się w tej dziedzinie wydawców (Emerald, OECD), specjalistycznych kolekcji agregujących czasopisma różnych wydawców (JSTOR, EBSCO), baz faktograficznych (Bankscope, Amadeus, CEIC, Passport GMID), informatorów gospodarczych (EMIS + Municipium), źródeł prawnych (Lex), serwisów książkowych (ebrary, ibuk.pl) i wielu innych. Zbiory elektroniczne dostępne są nie tylko w Bibliotece, ale także na terenie całego kampusu. W budynku Biblioteki osoby z aktywnym kontem bibliotecznym mogą korzystać z bezprzewodowego dostępu do internetu (strefa WiFi) – po zarejestrowaniu się. Aktywacja konta w Bibliotece zapewnia także zdalny dostęp do znakomitej większości baz danych – zgodnie z warunkami licencji wydawcy. O wysokiej atrakcyjności zasobów Biblioteki świadczą statystyki ich użytkowania – w roku 2011 BG UEK utrzymała najwyższą liczbę aktywnych czytelników wśród bibliotek akademickich Krakowa – z wyłą-

czeniem Biblioteki Jagiellońskiej, która uznawana jest za bibliotekę narodową. Pełną informację na temat dostępnych źródeł Biblioteka podaje na swojej stronie domowej w zakładkach: katalogi, czasopisma A-Z oraz e-źródła. Wymienione zakładki tworzą trzon informacyjny strony domowej razem z dwoma informatorami naukowymi: bazą Dorobek i BazEkon. Pierwsza z tych baz jest bibliografią rejestrującą piśmiennictwo wszystkich pracowników naszej Uczelni, druga to bibliograficzno-pełnotekstowa baza publikacji, które ukazały się w wiodących polskich czasopismach/seriach wydawniczych z zakresu nauk ekonomicznych. BazEkon tworzona jest razem z bibliotekami SGH, UE Poznań, UE Wrocław i jest obecnie składową Wirtualnej Biblioteki Nauki. Silnie frekwentowana strona domowa Biblioteki (średnio 1,5 mln odsłon rocznie) została w grudniu 2011 roku gruntownie przebudowana i dostosowana do standardów WAI. W roku 2012 strona otrzymała dostosowaną do nowej struktury angielską i rosyjską (nowość tego roku akademickiego) wersję językową. Uwagę pracowników naukowych zwracamy na nowy element tej strony, jakim jest funkcjonująca od czerwca 2012 roku zakładka Bibliometria. Zapraszamy wreszcie do korzystania z naszych agend, których wygląd i wyposażenie tak bardzo poprawiły się w ostatnich latach. Przypomnijmy, że agendy o największej liczbie odwiedzin są czynne siedem dni w tygodniu, niemal wszystkie obsługiwane są w trybie dwuzmianowym do późnych godzin wieczornych. We wszystkich agendach są komputery z dostępem do internetu, a w czytel-

niach nowoczesne kserografy z funkcją skanowania do pliku. Biblioteka dysponuje stanowiskami przystosowanymi do potrzeb osób słabowidzących (zestawy komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem, lupy, powiększalniki, skanery, drukarka brajlowska). Staramy się, by w Bibliotece można było czuć się swobodnie: zapewniamy wolny dostęp do półek, umożliwiamy samodzielne wypożyczanie książek z Wypożyczalni (automat na terenie Wypożyczalni), samodzielne ich zwracanie (czynny od maja tego roku automat przed Wypożyczalnią – tzw. wrzutnia). Dodajmy, że wiele spraw w Bibliotece można przeprowadzić zdalnie wypełniając odpowiednie formularze (w tym: formularz zgłoszenia publikacji do zakupu, formularz wypożyczenia międzybibliotecznego i inne). Zapraszamy do odnowionej w tym roku Czytelni Głównej. Komfort korzystania z tej czytelni, ale także Czytelni Czasopism i Czytelni Europejskiej poprawić mają pufy, które w październiku tego roku otrzymaliśmy w darze w ramach programu „Biblioteka KPMG”. W okresach sesji prosimy pamiętać o funkcjonującej na wniosek Parlamentu Studenckiego „Nocnej Czytelni Sesyjnej”. Indywidualną pomoc w wyszukiwaniu informacji bibliograficznych, katalogowych, faktograficznych, gospodarczych i prawnych oferują pracownicy Oddziału Informacji Naukowej. Szkolenia profilowane dla grup seminaryjnych w zakresie obsługi baz danych można zamawiać u mgr Danuty Domalewskiej – Zastępcy Dyrektora BG (tel. 12 293 5726; domalewd@uek.krakow.pl). Mamy nadzieję, że wizyty w Bibliotece okażą się pożyteczne i przyjemne: że znajdziecie Państwo potrzebne publikacje, spotkacie się z profesjonalną obsługą. Będzie nam miło, jeśli spodobają Wam się również prezentowane u nas wystawy. Serdecznie zapraszamy! dr Anna Osiewalska

41

B I B L I OT E CZ N Y H E L P D E S K

WSPOMNIENIE PROFESORA KAZIMIERZA URBANA


W ydawnictwo U E K

System opłat i podatków ekologicznych w Polsce na tle rozwiązań w krajach OECD

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 210, s. 268, ISBN 978-83-7252-571-0

Opłaty i podatki ekologiczne to instrumenty służące władzom publicznym do kreowania określonej polityki w zakresie ochrony środowiska, przeciwstawiającej się nadmiernej presji wywieranej na środowisko przyrodnicze przez człowieka. Głównym celem autora monografii było uporządkowanie, kompleksowe ujęcie i przedstawienie jak największej liczby zagadnień związanych z funkcjonowaniem opłat i podatków ekologicznych (oraz innych podobnych instrumentów) w Polsce na tle rozwiązań w krajach OECD. Brak jednoznacznego określenia i zdefiniowania instrumentów fiskalnych i parafiskalnych (podatków, opłat i innych podobnych) związanych ze środowiskiem utrudnia ich właściwą ocenę. Jednocześnie wiele kontrowersji budzi przypisywanie konkretnym opłatom i podatkom charakteru ekologicznego, to jest powiązanie przedmiotu opodatkowania (obciążenia) ze środowiskiem. Niezbędne jest przyjęcie powszechnie akceptowalnych definicji tych instrumentów oraz określenie ich miejsca w teorii finansów publicznych, w tym w przyjętych klasyfikacjach. W monografii podjęto taką próbę. Stworzono także kompendium wiedzy o opłatach i podatkach ekologicznych w Polsce, Unii Europejskiej i innych wysoko rozwiniętych krajach. Znacznym wkładem badawczym jest głęboka analiza odnosząca się do klasyfikacji omawianych instrumentów ekonomicznych polityki ekologicznej występujących w literaturze i dokumentach instytucji międzynarodowych. Jest to szczególnie istotne w związku z wymogami Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich, który oczekuje od krajów członkowskich UE dostosowania swoich rozwiązań fiskalnych i parafiskalnych z zakresu ochrony środowiska do własnej klasyfikacji, a także terminologii, co wobec znacznej dowolności w dziedzinie opodatkowania ekologicznego poszczególnych państw jest dużym wyzwaniem. Ważną część pracy stanowi ocena funkcjonowania systemu opłat i podatków ekologicznych w Polsce wraz ze wskazaniem pożądanych kierunków jego modyfikacji. Instrumenty te oceniano z uwzględnieniem różnorodnych kryteriów i wskaźników, w tym wyników badań ankietowych; porównano je też z analogicznymi rozwiązaniami stosowanymi w najbardziej rozwiniętych krajach świata. Wskazano kierunki zmian w funkcjonowaniu funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz możliwość wdrożenia w Polsce mechanizmu ekologicznej reformy podatkowej. Jak zaznaczył w swojej opinii jeden z recenzentów wydawniczych, monografia ta stanowi najbardziej kompletne źródło informacji z zakresu podatków ekologicznych i opłat ekologicznych w Polsce i Europie, jakie przygotowano w literaturze polskiej w ostatnich dwóch dekadach.

Stanisław Wanat

Modele zależności w agregacji ryzyka ubezpieczyciela

Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 211, s. 216, ISBN 978-83-7252-575-8

Podstawowym, a zarazem trudnym zadaniem w procesie zarządzania ryzykiem zakładu ubezpieczeń jest właściwa identyfikacja wpływających na jego działalność czynników ryzyka, ich kwantyfikacja i agregacja. W literaturze przedmiotu można wskazać wiele prac, w których porusza się kwestie metod identyfikacji, klasyfikacji oraz kwantyfikacji indywidualnych rodzajów ryzyka ubezpieczyciela. Stosunkowo mało jest jednak opracowań, w których w sposób kompleksowy podejmowane jest zagadnienie ich agregacji i nierozerwalnie z nią związany problem uwzględniania zależności między agregowanymi rodzajami ryzyka. Zagadnienia te stają się obecnie niezmiernie ważne, głównie za sprawą rozwiązań dotyczących oceny ryzyka ubezpieczyciela proponowanych w systemie Solvency II. Zgodnie z nimi wymogi kapitałowe związane z całkowitym ryzykiem ubezpieczyciela wyznacza się na drodze agregacji wymogów kapitałowych z tytułu rozpoznanych czynników ryzyka. Agregacja wielu rodzajów ryzyka ubezpieczyciela, z których nie wszystkie realizują się w tym samym czasie, sprawia, że całkowity kapitał potrzebny do zabezpieczenia się przed nimi jest na ogół nie większy od sumy kapitałów potrzebnych do zabezpieczenia się przed każdym z nich z osobna. Powstały w ten sposób efekt dywersyfikacji jest kluczowym elementem w procesie zarządzania ryzykiem zakładu ubezpieczeń. Pozwala mu realizować swą podstawową funkcję zapewnienia wspólnoty ryzyka, dzięki której możliwa jest ochrona ubezpieczeniowa za rozsądną cenę, oraz wpływa na obniżenie kapitałowych wymogów wypłacalności. Ponieważ źródłem efektu dywersyfikacji jest zależność między agregowanymi rodzajami ryzyka, to wyznaczenie jego rzeczywistej wartości determinowane jest właściwym sposobem modelowania zależności. Źle zidentyfikowana zależność prowadzi do oszacowania efektu dywersyfikacji na niewłaściwym poziomie, co może powodować przeszacowanie lub niedoszacowanie wymogów kapitałowych i w istotny sposób wpływać na funkcjonowanie zakładu ubezpieczeń i jego wypłacalność. Monografia jest jedną z pierwszych w literaturze polskiej prób prezentacji kompleksowego podejścia do zagadnienia agregacji ryzyka w ubezpieczeniach i nierozerwalnie z tym procesem związanych problemów z modelowaniem zależności. Przedstawiono w niej przebieg procesu agregacji ryzyka i omówiono sposoby uwzględniania w nim zależności. Scharakteryzowano różne typy dodatniej zależności, sposoby ich mierzenia i porównywania, jak również narzędzia, za pomocą których zależności te można uwzględnić w modelowaniu zagregowanego ryzyka. Podano konkretne rozwiązania dotyczące modelowania zagregowanego ryzyka w powiązaniu z rodzajem struktury zależności i informacjami na jej temat. Metody te zilustrowano przykładami, w których modelowane są wymogi kapitałowe i związany z nimi efekt dywersyfikacji w przypadku ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach innych niż na życie.

Kazimierz Urban

Mniejszości religijne w Polsce po II wojnie światowej. Szkice i materiały s. 342, ISBN 978-83-7252-582-6

Na monografię składają się zaktualizowane i uzupełnione prace autorstwa prof. Kazimierza Urbana poświęcone Kościołowi prawosławnemu w Polsce, Kościołowi ewangelicko-augsburskiemu, świadkom Jehowy i Związkowi Religijnemu Wyznania Mojżeszowego w Polsce, a także problematyce legalizacji nowych związków religijnych w Polsce oraz zagadnieniom sta42

www.uek.krakow.pl

tystyki wyznaniowej mniejszości religijnych w Polsce po drugiej wojnie światowej, których pierwotne wersje były publikowane na łamach czasopism naukowych i w publikacjach zwartych. Wspólną cechą tych prac była próba ukazania różnych stron trudnej egzystencji i działalności Kościołów i związków wyznaniowych, społeczności religijnych o nieuregulowanej sytuacji prawnej, a nawet traktowanych jako nielegalne. W celu wzbogacenia prezentowanych tekstów w pracy zamieszczono również oryginalne dokumenty korespondujące z zawartością merytoryczną poszczególnych artykułów, które w większym stopniu niż suchy komentarz pozwalają zorientować się w opisywanych wydarzeniach i sytuacjach.

Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze

pod redakcją Adama Stabryły

Podstawy zarządzania informacją

pod redakcją Janusza Czekaja s. 248, ISBN 978-83-7252-580-2

s. 508, ISBN 978-83-7252-583-3

Książka jest podręcznikiem akademickim z zakresu nauk o zarządzaniu. Przedstawia ona współczesne problemy teoretyczne i metodologiczne tej dyscypliny, a zarazem wskazuje na jej historyczną podstawę, jaką stanowi dorobek klasycznej szkoły zarządzania. Prezentowana publikacja zawiera obszerny przegląd podstawowych podejść i koncepcji badawczych, które są wyróżnikami wiedzy menedżerskiej. Jako odniesienia empiryczne przyjęto szeroką wykładnię organizacji reprezentowaną przede wszystkim przez jednostki gospodarcze. Przekrój tematyczny podręcznika obejmuje następujące grupy zagadnień: genezę i systematykę nauk o zarządzaniu, podejście strukturalne i zarządzanie procesowe, procesy informacyjno-decyzyjne, zarządzanie strategiczne, zarządzanie w warunkach ryzyka i niepewności, metodologię organizowania, zarządzanie zasobami ludzkimi, organizację uczącą się i zarządzanie wiedzą, zarządzanie projektami, zarządzanie operacyjne i logistykę, zarządzanie jakością, ergonomię, zmianę i rozwój organizacji, wspomaganie informatyczne zarządzania, zarządzanie w warunkach globalizacji, etykę biznesu, nowe kierunki w rozwoju nauk o zarządzaniu. W podręczniku przedstawiono również zasady prowadzenia prac diagnostycznych i projektowych w rozwiązywaniu zadań praktycznych. Prezentowana dyscyplina z uwagi na uniwersalny charakter znajduje zastosowanie w każdej dziedzinie życia człowieka. Teoria i praktyka organizacji i zarządzania pozwalają lepiej rozumieć mechanizmy współdziałania i gospodarowania, doskonalić sprawność działania, minimalizować wysiłek ludzki i eliminować marnotrawstwo. Autorami podręcznika są pracownicy dwóch katedr Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Katedry Procesu Zarządzania oraz Katedry Metod Organizacji i Zarządzania.

Problematyka skutecznego zarządzania informacjami podejmowana jest od wielu już lat w teorii i praktyce gospodarczej. Informacje i procesy informacyjne są nieodłącznym atrybutem każdego systemu technicznego, społecznego i organizacyjnego i wywierają istotny wpływ na ich funkcjonowanie – dobra jakościowa informacja, uzyskana we właściwym czasie, zmniejsza niepewność w podejmowaniu decyzji, ograniczając ryzyko działalności gospodarczej. Dopiero jednak w ostatnich kilkunastu latach pod wpływem zmian w organizacjach gospodarczych i warunkach ich funkcjonowania zaczęto rozpatrywać zarządzanie informacjami jako jeden z najistotniejszych czynników sukcesu przedsiębiorstw. Wzrost rangi informacji jako zasobu ekonomicznego, niska sprawność procesów informacyjnych, angażujących coraz większą liczbę stanowisk organizacyjnych, i rosnące ogólne koszty zarządzania sprawiają, że jednym z wyzwań stojących przed współczesnymi organizacjami gospodarczymi jest doskonalenie zarządzania informacjami. Podręcznik, przygotowany przez pracowników Katedry Metod Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prezentuje podstawowe problemy zarządzania informacjami. Z obszernego zbioru zagadnień wybrano te, których znajomość jest niezbędna do zrozumienia zarządzania informacjami w wymiarze funkcjonalnym i instrumentalnym. W podręczniku wyjaśniono istotę informacji i jej rolę w zarządzaniu oraz scharakteryzowano funkcje i płaszczyzny zarządzania informacjami. Przedstawiono koncepcję i podstawowe metody badania potrzeb informacyjnych. Omówione zostały źródła i metody zbierania informacji. Scharakteryzowano procesy informacyjne oraz klasyczne i współczesne metody i techniki ich doskonalenia. Przedstawiono również aktualne tendencje w zarządzaniu procesami informacyjnymi.

Wyróżnienie dla Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Na 16. Targach Książki w Krakowie, które odbyły się w dniach 25–28 października tego roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie znalazło się wśród nagrodzonych w „Konkursie na najlepszy podręcznik i skrypt akademicki w roku 2012”, otrzymując jedno z dwóch wyróżnień – za publikację podręcznika Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze pod redakcją prof. Adama Stabryły. Targi co roku stwarzają możliwość zapoznania się z najnowszą ofertą wydawniczą ponad 500 wystawców. Wydawnictwo naszej uczelni zaprezentowało ponad 100 prac, zarówno dydaktycznych, jak i naukowych. 43

W ydawnictwo U E K

Piotr P. Małecki


W Y WIADY

N

a chwilę przed uroczystym wręczeniem Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego jej tegoroczny Laureat, publicysta Jacek Żakowski, udzielił redakcji Kuriera UEK krótkiego wywiadu. Cierpką refleksję i promyk nadziei, która przebijała ze słów Autora nagrodzonego cyklu wywiadów z wybitnymi ekonomistami, publikujemy poniżej.

KURIER UEK: Stefan Bratkowski, poproszony o komentarz nt. wyboru Eugeniusza Kwiatkowskiego na patrona nagrody dla dziennikarzy, powiedział: „Dzisiaj takich ludzi już nie ma, a byłoby dobrze, żeby byli – fachowi, kompetentni, z pełną znajomością gospodarki światowej i wyobraźnią wybiegającą poza opłotki doraźności”. Jakie cechy patrona Nagrody ma Laureat jej XVII edycji? Jacek Żakowski: Czyli mam mówić o sobie? (śmiech) Wydaje mi się, że ważniejsza w kontekście tego wyróżnienia jest osoba mojego rozmówcy, Ladislau Dowbora (byłego doradcy ekonomicznego prezydenta Luiza Luli da Silvy – przyp. red.), który w nagrodzonym materiale wyłożył wizję realistycznej ekonomii, wdrożonej w Brazylii z gigantycznym sukcesem, na przekór wszelkiej ortodoksji. Ta niestety wciąż broni się w Polsce. Wizja Dowbora to projekt ekonomii społecznej, popytowej, która większą niźli w bankach nadzieję słusznie pokłada w ludziach.

KURIER: Ustanowiona w 1995 r. nagroda jest wyrazem „troski Uczelni o stan informacji i poziom publicystyki ekonomicznej w polskich mediach”. Czy nagrody dla dziennikarzy mają wpływ na kształt współczesnego dziennikarstwa? J. Ż.: Otóż, mają – tu mogę służyć własnym przykładem. Od lat jestem w intensywnym sporze z tzw. ortodoksją, która ma ogromną przewagę w mediach, szczególnie widoczną w Polsce. Przyznanie przez Uniwersytet Ekonomiczny tej nagrody oznacza, że ortodoksja się otwiera. Otwiera się zarazem pole debaty. Nagroda Kwiatkowskiego to sygnał od ekonomistów, przyznających, że oto ze świata pewności przeszliśmy do świata niepewności, w którym pewnych rzeczy nie da się już tak łatwo policzyć. Ów sygnał, jak sądzę, może stanowić swego rodzaju zachętę do głębszych poszukiwań, większej ciekawości, odwagi. KURIER: Których ekonomistów radzi pan czytać w czasach kryzysu – gospodarczego, gwoli ścisłości? J. Ż.: Zalecałbym raczej rozczytywać się w różnych autorach. Ekonomia stała się nauką dość zdoktrynalizowaną. Tymczasem, tak istotny rozsądek nie tkwi w żadnej pojedynczej doktrynie, raczej w zderzeniu doktryn z rzeczywistością. Czytając różnych autorów – celowo unikam słowa „wybierając”, to nie jest galeria handlowa, a próby zszywania poglądów prowadzą do tworzenia jakichś koszmarnych, ideologicznych „Frankensteinów” – ma się szansę budować racjonalne, pragmatyczne syntezy. Powracające nieustannie w publicznej debacie pytanie o wybór: „rynek czy państwo?”, jest w kontekście wspomnianego zdoktrynalizowania pytaniem w rodzaju: „jeść czy chodzić”. Osobiście jestem zwolennikiem podejścia kompleksowego, w którym na pytania ekonomiczne odpowiada się przy wsparciu osiągnięć innych nauk o ludzkim zachowaniu, a do takich ekonomia niewątpliwie należy. Musi te zachowania badać pamiętając, że nie podlegają żadnym zracjonali-

zowanym zasadom w rodzaju zasady racjonalności zachowań, definiowanej przez klasycystyczną myśl ekonomiczną. Trzeba dostrzegać wyraźną różnicę miedzy tym, jak ludzie rzeczywiście się zachowują a tym, jak – według naszej racjonalistycznej doktryny – zachowywać się powinni. KURIER: Jest pan również dydaktykiem. Minął rok od wprowadzenia reformy szkolnictwa wyższego, której celem jest dostrojenie tegoż do rynkowej rzeczywistości. Czy polscy studenci mogą czuć się bezpieczni i przygotowani do wejścia na kurczący się rynek pracy? Czy akademia cierpi na konieczności wejścia w model biznesowy? J. Ż.: Jak czytam cele kształcenia, opadają mi ręce. Mam wrażenie, że coraz dalej brniemy w ślepą uliczkę. Edukacja odchodzi od rynku, kiedy realizuję się ją w paradygmacie fordowskiej mechaniki, wypuszczając roboty z dyplomami, które staną przy jakiejś taśmie i będą wykonywały wyuczone czynności. Błędem jest wychodzenie z założenia, że wyższe wykształcenie zdobywa większość populacji. Siłą rzeczy, w tej sytuacji przestaje ono być wyższe. Dalej, hołdowanie zasadzie „pieniądze idą za studentem” prowadzi do poluzowania pewnych zasad moralnych, choćby przez „trzymanie” ludzi na studiach, kiedy już wiadomo, że te studia nic im w życiu nie dadzą. Studia, tak zapatrzone w rynek pracy i akademicy, którzy przestają dbać o własny rozwój, stając się skarbnicą wiedzy raczej historycznej – to demoralizuje środowisko akademickie i szkodzi nauce. KURIER: Żyjemy w rzeczywistości o coraz wyraźniejszej i przybierającej na społecznym znaczeniu, sieciowej strukturze. Sieć zmieniła również oblicze mediów. Czy określenie „czwarta władza” ma jeszcze zastosowanie? J. Ż.: Z pewnością nie w odniesieniu do mediów (śmiech). Obserwujemy wielki powrót do świata chaotycznego, ponieważ giną integratorzy wiedzy i to jest, moim zdaniem, bardzo poważny problem. Z jednej strony tym integratorem nie jest już świat akademicki, z powodów, o których już wspominałem, jak i wielu innych, np. specjalizacji. Z drugiej – mechanizm upowszechniania, dotychczas właściwy mediom, przestaje funkcjonować. Powoduje to erupcję różnych przesądów, ideologii. Napisałem ostatnio w jednej z gazet o systemie amerykańskim, generującym nierówności społeczne, wysoką przestępczość, represyjność systemu i w długiej perspektywie wysokie zadłużenie – aby to dostrzec, wystarczy spojrzeć na statystyki. Tekst ów spotkał się z oburzeniem, gdyż publiczność nie zna faktów, zna jedynie ideologiczne wizje Ameryki. Jesteśmy na początku tego negatywnego nurtu, który jak sadzę, groźny jest głównie dlatego, że ciężar odpowiedzialności za sprawne funkcjonowanie systemu sensownej komunikacji zaczyna przenosić się z rynku na rząd. Przed nami okres przejściowy – trzeba się przeczołgać. KURIER: Dziękujemy za rozmowę.

44

www.uek.krakow.pl

P: Czy i komu jest potrzebna współpraca pomiędzy światem nauki i biznesu? O: Doświadczenia najbardziej rozwiniętych krajów wskazują, że jest to właściwie pytanie retoryczne. Nie wyobrażam sobie rozwoju zarówno jednej, jak i drugiej sfery bez wzajemnych kontaktów. Najważniejszy jest jednak efekt synergii służący w szerszym kontekście rozwojowi gospodarczemu. Przykładów pozytywnych efektów takiej współpracy można podać bardzo wiele. Dla naukowców sfera biznesu jest polem badawczym i inspiracją do poszukiwania oraz weryfikacji swoich koncepcji. Jest również obszarem aplikacji nowych rozwiązań stosowanych na świecie w celu pokonywania problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dla biznesu z kolei jest to również pole do pozyskiwania nie tylko wiedzy, ale również zdolnych absolwentów mogących już na etapie studiów prowadzić współpracę z przyszłym pracodawcą. P: Jak wygląda ta współpraca obecnie? Wiele badań i raportów wskazuje na stosunkowo małą aktywność zarówno po stronie środowiska naukowego, jak i biznesu? Co jest tego powodem? O: Niestety, z własnych doświadczeń i licznych spotkań z przedsiębiorcami mogę powiedzieć, że faktycznie tak jest. Z jednej strony słyszymy, że ekonomia to podstawa rozwoju, a z drugiej sporadycznie biznes angażuje się w finansowanie badań w tym zakresie. Mamy do czynienia z szeregiem barier i problemów wpływających na ten stan. Po pierwsze, bardzo niska gotowość do kooperacji i brak przekonania po obu stronach, że można się w ten sposób osiągnąć obopólne korzyści. Druga kwestia, to umiejętność i warunki do prowadzenia tego typu współpracy. Zarówno jedna jak i druga strona ma problem z określeniem własnych potrzeb, oczekiwań i określenia swoich możliwości. Wiedza i inne zasoby zgromadzone po jednej i drugiej stronie są często rozporoszone i wymagają koncentracji we wspólnych przedsięwzięciach. Wtedy można dopiero mówić o innowacyjności. Niestety uczelnie wyższe są w dalszym ciągu bardziej szkołami niż ośrodkami badawczymi. A bez tego także edukacja będzie na coraz niższym poziomie.

P: No właśnie. Jakie najważniejsze korzyści oferuje platforma eWeb? O: Jest to przede wszystkim narzędzie działające na zasadzie podobnej do popularnych portali społecznościowych. Ma jednak trochę inny charakter dotyczy realizacji celów zawodowych i naukowych. Nie chcemy zabierać uczestnikom resztek wolnego czasu. W ramach prezentacji własnego dorobku i obszaru prowadzonych badań, można napisać i opublikować krótki 2-3 stronnicowy artykuł, który może być sposobem na przedstawienie zainteresowań naukowych autora. Jest on przy tym płatny. Platforma zawiera również narzędzie do zarządzania projektami, w tym harmonogramów zadań i opcję wymiany plików pomiędzy uczestnikami projektu. Wykorzystuję, to narzędzie do pracy ze studentami w ramach zajęć i seminariów. Tutaj również pojawia się ciekawa możliwość zapisywania się na platformę seminarzystów, z którymi można utrzymywać kontakt po zakończeniu studiów, kiedy będą już funkcjonować w praktyce gospodarczej. Możemy również wysłać zapytanie w dowolnej sprawie skierowane do wybranej grupy użytkowników.

P: W ostatnich latach jednak nastąpiły zmiany w sposobie finansowania badań, a nowa ustawa o szkolnictwie wyższym wskazuje na nowe priorytety w tym zakresie. O: Rzeczywiście nowe rozwiązania idą w dobrym kierunku. Szczególnie w zakresie badań podstawowych. Trudno jest jednak na razie ocenić jaki będzie ich efekt. Martwi mnie jednak stosunkowo mało programów i środków na działania integracyjne i aplikacyjne. Zresztą, często nawet jeżeli już się pojawiają, to zniechęcają na etapie realizacji np. poprzez spoTU sób ich finansowania i rozliczania. Poza tym, na razie, dla większości szkół wyższych głównym źródłem przychodów są wpłaty związane z ilością studentów, a wiec kładzie się w pierwszej kolejności ŁĄCZY nacisk na tę SIĘ sferę. Wydaje mi się, że dopóki działalność naukoP: Dzięki temu przedsiębiorcy będzie łatwiej wo-badawcza, realizowana razem z praktyką gospoznaleźć poszukiwanego specjalistę? darczą, nie będzie premiowana np.Zzmniejszeniem O: Oczywiście. Przedsiębiorca może, przeglądaobciążeń dydaktycznych, to aktywność pracowników jąc profile użytkowników i kierując się informacjauczelni będzie koncentrować się jedynie na dydakzwrócić się bezpośredwww.eWeb.krakow.pl SPRAWDŹmi o ich zainteresowaniach, INNO że nauka w Polsce tyce. Trzeba zdać sobie sprawę, nio do konkretnej osoby. Może również zamieścić WAC JE konkurować może jedynie w niewielu dziedzinach ogłoszenie, które będzie widoczne dla wszystkich. z krajami najbardziej Wtedy z kolej naukowcy, zainteresowani współpraBIZNErozwiniętymi. Tym co możemy S jest synergia przedsiębiordo niej od siebie wnieść cą i posiadający odpowiednie kompetencje, mogą na czości i dużego potencjału intelektualnego zgormanie odpowiedzieć oferując swoje usługi. Możemy się dzonego w środowiskach akademickich oraz praktyce pochwalić całkiem pokaźną liczbą zarejestrowanych gospodarczej. Na uwagę zasługuje również fakt, że przedstawicieli różnych firm, reprezentujących różwspółpraca pomiędzy ośrodkami naukowymi i banorodne branże. Dnia 22.01.2013 roku organizujemy dawczymi czy samymi naukowcami z różnych dzieseminarium w naszej uczelni dotyczące perspektyw dzin należy do rzadkości. Na przykład inżynierowie i możliwości transferu wiedzy ekonomicznej do praksamodzielnie uczą się jak komercjalizować swoje batyki gospodarczej gdzie będzie okazja na wymiany dania i jak je chronić prawnie, a nie korzystają z wiepoglądów na ten temat. dzy specjalistów tej dziedzinie. B TECH AD NA NOL AN P: Co należy zrobić aby dołączyć do projektu? OG IA I A P: Czy można coś zrobić w takiej sytuacji? O: eWEB jest obecnie finansowany z funduszy O: Niestety, pozostaje pozytywistyczna praca u podUE, ale po jego zakończeniu będzie dalej aktywny. staw, która nigdy sięTRna dobre nie przyjęła w Polsce. Aby przystąpić do niego wystarczy na stronie interAN SF Tego typu działania podejmujemy w naszym środowinetowej – www.eweb.krakow.pl - wypełnić deklarację ER sku. Fundacja UEK realizuje obecnie projekt wykouczestnictwa (jak we wszystkich projektach POKL), rzystujący internetową platformę eWEB do tworzenia zapoznać się funkcjonalnością, założyć profil i dziasieci powiązań kooperacyjnych środowisk naukowych łać. Zapraszamy również osobiście do Fundacji UEK, i praktyki gospodarczej. Jest ona razie skierowana do gdzie czekamy na uwagi lub propozycje realizowania naukowców i pracowników przedsiębiorstw z woj.- NAJLEPSZA manowych projektów. CZŁOWIEK INWESTYCJA

NAUKA BIZNESEM

ZA IED W

nał w tygodniku „Na Przełaj”. W latach 1981-1983 pracował w Biurze Informacji Prasowej NSZZ Solidarność. W trakcie swojej kariery, poza działalnością stricte dziennikarską, był rzecznikiem prasowym Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, brał również udział w tworzeniu „Gazety Wyborczej” jako kierownik jej działu wyborczego (1989),. Jako pierwszy objął urząd prezesa Polskiej Agencji Informacyjnej (1991-92). Autor i prowadzący telewizyjne programy publicystyczne i audycje radiowe. Publicysta i komentator m.in. Tygodnika POLITYKA i Gazety Wyborczej. Jury XVII edycji Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego nagrodziło Jacka Żakowskiego za cykl wywiadów z wybitnymi ekonomistami, publikowany w POLITYCE oraz dodatku „Niezbędnik Inteligenta”. Szczególne uznanie zdobył wywiad z Ladislau Dowborem pt. „Jak zarybisz, tak złowisz” (publ. POLITYKA, nr 35 (2822), 24. sierpnia 2011 r.).

B

ardzo dużo mówi się o znaczeniu innowacyjności dla gospodarki. Każde przedsiębiorstwo powinno być nowoczesne, stale otwarte na rozwój i poszukiwanie nowatorskich rozwiązań. Natomiast naukowcy, zamiast zamykać się wyłącznie na uniwersytetach powinni skupić się na tym jak można w praktyce wykorzystać posiadane umiejętności i twórcze pomysły. Wszyscy wiemy, że MNiSW przyjęło nawet za jeden ze swoich głównych celów budowanie relacji między Nauką a Biznesem. Także premier Tusk w swoim expose mówił o niezbędnej współpracy tych dwóch sfer. Wszystko to brzmi bardzo przekonująco, ale jak właściwie miałaby przebiegać taka współpraca? Dzięki jakim narzędziom? Jak ją zainicjować? Gdzie szukać pomocy? Zapytaliśmy o to dr. Jarosława Plichtę z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który opowiedział o prowadzonym przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie projekcie eWEB.

A UK

Jacek Żakowski, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk politycznych UW (rocznik ’81), karierę rozpoczy-

Wywiad z dr. Jarosławem Plichtą, Prezesem Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, adiunktem

45

W Y WIADY

Jak sprzedać naukę?

Ortodoksja się otwiera

łopolskiego, ale mogą do niej przystępować podmioty z całej Polski i spoza jej granic. Jest to oczywiście tylko narzędzie, które bez paliwa w postaci działania zainteresowanych osób, będzie mało wykorzytsane. Obecnie już kilkuset naukowców i przedsiębiorców dołączyło do naszego serwisu eWEB. Zachęcamy wszystkich do rejestracji na stronie internetowej. Udział jest bezpłatny, a stworzenie własnego profilu i wykorzystywanie dostępnych na platformie funkcjonalności może przynieść tylko korzyści.


WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

I

nauguracja roku akademickiego 2012/2013 odbyła się w naszych partnerskich Uczelniach na Ukrainie.

Dnia 1. września 2012 rok akademicki rozpoczęto w Tarnopolskim Instytucie Technologii Społecznych i Informacyjnych (TISIT). Na zaproszenie Rektora TISIT Prof. Yaroslava Bakushevycha w uroczystości wzięli udział: Dziekan Wydziału Zarządzania Prof. UEK dr hab. Paweł Lula, Prof. dr hab. Andrzej Szromnik doktor honoris causa TISIT, Prodziekan Wydziału Zarządzania Prof. UEK dr hab. Renata Oczkowska oraz dr Jerzy Hejnar z Wydziału Finansów UEK. Wykład inauguracyjny pt. “Challenges of the Information Era” wygłosił Prof. UEK dr hab. Paweł Lula. Tarnopolski Instytut Technologii Społecznych i Informacyjnych jest pierwszą polsko-ukraińską niepubliczną uczelnią wyższą. Został utworzony

w 2001 roku z inicjatywy ukraińskich i polskich pracowników naukowych. W dniu 3. września 2012 rok akademicki zainaugurował również Instytut Bankowości we Lwowie. Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego odbyło się z udziałem całej społeczności akademickiej i wielu zaproszonych gości, wraz z przedstawicielami naszego Uniwersytetu. Uroczystość uświetniła uczelniana orkiestra, zespół taneczny i wokalny. Studenci wypuścili w powietrze białe gołębie, na znak wolności, która gwarantuje rozwój, a władze uczelni podzieliły się z immatrykulowanymi studentami symbolicznym chlebem. Władze Instytutu Bankowości zorganizowały spotkania ze studentami i profesorowie z naszej uczelni mieli okazję wygłosić pierwsze w nowym roku akademickim wykłady gościnne oraz odbyć spotkania z władzami uczelni i studentami, dotyczące planów w zakresie dalszego rozwijania kooperacji między uczelniami.

P

od koniec roku akademickiego 2011/12 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie miał zaszczyt gościć aktyw sieci European Management and Business Sciences (EMBS). Naszej Uczelni przypadł honor organizacji dwudziestego jubileuszu istnienia EMBS.

Uroczystości odbyły się 15. i 16. czerwca. Ceremonia nadania dyplomów EMBS – “ European Master or Bachelor – Levels Business Sciences”- odbyła się w drugim dniu spotkań. Przewodniczył jej ówczesny Prorektor ds. Badań Naukowych, prof. dr. hab. Andrzej Malawski, który powitał wszystkich zebranych przedstawicieli szkół partnerskich, studentów i pracowników administracji. Swoimi doświadczeniami i wrażeniami z pobytu na zagranicznych stypendiach podzielili się także byli studenci UEK panowie: Jakub Guzik i Kamil Makieła. Zagraniczni goście Uczelni reprezentowali następujące szkoły:

ÎÎ Groupe ESC Clermont, Francja ÎÎ Normandy Business School, Francja ÎÎ Universität Stuttgart, Niemcy ÎÎ Universität Regensburg, Niemcy ÎÎ ESC Bretagne-Brest, Francja ÎÎ Otto-Friedrich Universität Bamberg, Niemcy ÎÎ IAE Lyon III, Francja ÎÎ University of Southern Denmark, Odense,

Dania

ÎÎ ETEA Cordoba, Hiszpania

Podstawowe informacje dotyczące programu EMBS: ÎÎ program trwa 2,5 roku

Study Trip Sweden

W

dniach 14.–19. września 2012 roku studenci 17 edycji Programu Executive MBA odwiedzili szkołę partnerską – Stockholm University School of Business. Wyjazd szkoleniowo-integracyjny (tzw. Study Trip) jest integralną częścią programu studiów oraz ważnym elementem w budowaniu relacji pomiędzy słuchaczami, jak również pomiędzy słuchaczami a organizatorami Programu Executive MBA. Podczas kilkudniowego pobytu w Szwecji studenci MBA spotkali się z przedstawicielami Szkoły Biznesu Uniwersytetu w Sztokholmie, uczestniczyli w wykładach oraz szkoleniu bibliotecznym.

Dzięki uzyskanym hasłom dostępu będą mogli korzystać za pośrednictwem Internetu z zasobów bibliotecznych jednego z największych uniwersytetów w Szwecji. Słuchacze odwiedzili również firmę DHL Freight, gdzie powitał ich dyrektor zarządzający – Peter Hesslin. Podczas prezentacji Dyrektor Hesslin przedstawił dobre i złe strony zarządzania globalna firmą z wieloletnim doświadczeniem w przewozach międzynarodowych. Było to ważne spotkanie dla studentów MBA, którzy na co dzień pełnią funkcje menedżerskie i oprócz wiedzy teoretycznej oczekują także wskazówek praktycznych dotyczących kierowania przedsiębiorstwem i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Po wykładach i spotkaniach odbyła się mniej oficjalna część – zwiedzanie miasta z przewodnikiem – Polakiem od wielu lat mieszkającym w Sztokholmie. Wprowadził on wszystkich

Podpisanie umowy, od lewej: dr Piotr Buła – Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK, prof. Thomas Hartman – Dziekan Stockholm University School of Business

46

www.uek.krakow.pl

uczestników w klimat Skandynawii, a ciekawe anegdoty dotyczące życia w Szwecji urozmaiciły wielogodzinne zwiedzanie. Ważnym elementem wyjazdu było również podpisanie umowy przedwstępnej dotyczącej współpracy w ramach kolejnej 18 edycji Programu Executive MBA. W związku z wyborami rektorskimi w Uniwersytecie w Sztokholmie oraz zmianami w tamtejszej Szkole Biznesu, istniały obawy, iż współpraca dotycząca prowadzenia wspólnego programu MBA może nie być kontynuowana. Podpisanie umowy przedwstępnej pozwoliło na rozpoczęcie kolejnej edycji studiów pod koniec września br. oraz prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego i organizacyjnego. Właściwa umowa pomiędzy KSB UEK, a SUSB zostanie podpisana w listopadzie br. Monika Bulsza Koordynator Programu Executive MBA Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Studenci Programu Executive MBA przed budynkiem Stockholm University School of Business

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Inauguracje roku akademickiego ukraińskich uczelni partnerskich

ÎÎ opcja EMBS kończy się uzyskaniem kwalifi-

kacji na poziomie magisterskim i licencjackim, uzyskaniem certyfikatu podpisanego przez uczelnie wchodzące w skład konsorcjum ÎÎ wręczenie dyplomu następuje po uzyskaniu przez studenta stopnia magistra w uczelni macierzystej, w trakcie dorocznego spotkania przedstawicieli konsorcjum ÎÎ program adresowany jest do studentów 2, 3 i 4 roku studiów, których średnia ocen jest wyższa niż 4,0 ÎÎ w okresie studiów w ramach programu EMBS studenci zobowiązani są uzyskać 120 punktów ECTS w ramach 2 modułów – European Affairs i Business Science – oferowanych przez program EMBS ÎÎ studenci, którzy zdecydowali się na opcję EMBS są upoważnieni do pobierania stypendium wypłacanego z programu Erasmus oraz zobowiązani do rocznego pobytu w uczelni partnerskiej. ÎÎ studenci, przed wyjazdem na studia zagraniczne, zobowiązani są do uzyskania 60 kredytów ECTS, przy czym pod uwagę brane są wyłącznie zajęcia kończące się egzaminem i uwzględniane na liście przedmiotów zatwierdzonej przez dziekana ÎÎ w programie uczestniczą szkoły z Danii, Francji, Hiszpanii, Niemiec.

Erasmus IntensiveProgramme – Summer School

SOCIO-ECONOMIC IMPLICATIONS OF GLOBAL ECONOMIC CRISES FOR EUROPEAN YOUTH

W

ramach programu Erasmus istnieje możliwość realizowania, krótkich projektów edukacyjnych, które rozszerzają ofertę edukacyjną i wzbogacają program nauczania. Są także często wstępem do inicjowania nowych, długofalowych form współpracy międzynarodowej. Klasyczne metody nauczania na wyższych uczelniach rzadko dają studentom możliwość poszukiwania ich własnych odpowiedzi na istotne pytanie „w jaki sposób dopasować się do złożonej rzeczywistości dzisiejszego świata, gdzie kryzysy stały się˛ raczej norma, niż˙ zaburzeniem i następują coraz częściej”. Proponowany Kurs Intensywny , który był realizowany od 9. do 22. września tego roku, miał na celu wypełnienie tej luki. W założeniu pracowników DPZ kurs miał zrealizować następujące cele: ÎÎ wyposażyć studentów w narzędzia pomagające stawić czoło zmianom zachodzącym w wyniku kryzysu.

ÎÎ podnieść poziom zaradności zawodowej słu-

chaczy, ich umiejętności podejmowania decyzji i korzystania z własnych zasobów wiedzy i doświadczenia poprzez stymulowanie ich kreatywności i niezależności myślenia. ÎÎ umożliwić studentom wybory związane ze ścieżką nauki, które najbardziej odpowiada ich potrzebom i profilowi zawodowemu. ÎÎ zaznajomić studentów z interdyscyplinarnym podejściem projektowym. Młodzież uczestnicząca w kursie, to 30 osób z Niemiec (Fachhochschule Frankfurt am Main), Słowacji (Slovak University of Agriculture in Nitra), Chorwacji (Rijeka University)i Polski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), które ukończyły minimum 2 rok studiów licencjackich na kierunkach – ekonomia, finanse, turystyka. Zajęcia obejmowały zagadnienia z zakresu dyscyplin takich jak: socjologia, ekonomia, psychologia i finanse. Zajęcia odbywały się w formie wykładów, dyskusji i debat naukowych oraz zespołową praca nad projektami. Korzyści wynikające z uczestnictwa w kursie to:

ÎÎ wzbogacenie poziomu wiedzy interdyscypli-

narnej.

ÎÎ wzrost samoświadomości. ÎÎ rozwój indywidualnej przedsiębiorczości ÎÎ zwiększona umiejętność dopasowywania się

do niestabilnego otoczenia po kryzysie. Dodatkowymi korzyściami z realizacji programu jest powołanie nowego przedmiotu do wyboru (30h/3 ECTS) na regularnym kierunku studiów International Business (3 rok studiów licencjackich), promowanie wśród młodych ludzi świadomej przedsiębiorczości, promocja Uczelni w szkołach partnerskich, nowe materiały dydaktyczne i sylabusy. Projekt realizowany był z funduszy programu Erasmus.

47


WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

P

oczątek października okazał się czasem licznych spotkań z przedstawicielami współpracujących z Uczelnią podmiotów zagranicznych. Władze Uniwersytetu podejmowały nie tylko dotychczasowych kooperantów, dyskutowano również o perspektywach współpracy z nowymi partnerami. W dniu 5. października doszło do spotkania władz Uczelni z przedstawicielami Regionalnego Rządu Kurdystanu – panem Ali Saeedem Mohammadem, Ministrem Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych Regionalnego Rządu Kurdystanu i panem Ziyadem Raoof, Pełnomocnikiem Regionalnego Rządu Kurdystanu w Polsce. Delegacji kurdyjskiej towarzyszył Zdobysław Milewski, vice-dyrektor Kancelarii Zarządu Urzędu

Z

inicjatywy pracowników Działu Programów Zagranicznych ds. Studentów powstał i został zrealizowany krótkoterminowy projekt EILC. Oferta, którą zaproponował UEK to intensywny kurs językowy skierowany do studentów uczelni partnerskich, którzy wyrazili chęć nauki języka polskiego i zaznajomienia się z polskimi realiami.

Krótkie programy edukacyjne, poza realizacją oczywistych celów związanych z pomocą w doskonaleniu przydatnych umiejętności, mogą stać się przyczynkiem do zacieśniania współpracy w akademickim środowisku międzynarodowym oraz do realizacji celów „miękkich” takich jak choćby promocja Uczelni, Regionu i kraju. Projekt rozpoczął się 27. sierpnia uroczystym otwarciem, którego dokonał JM Rektor prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół. W zajęciach prowadzonych przez polonistki; Ewę Madaj i Monikę Sieńko uczestniczyło 33 studentów z: Bułgarii, Niemiec, Hiszpanii,

48

www.uek.krakow.pl

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Maciej Legutko, reprezentujący Biuro Współpracy Międzynarodowej UMWM. Urząd Marszałkowski wspólnie z panem Raoof wystąpili z inicjatywą spotkania, podczas którego podjęto temat perspektyw przyszłej współpracy oraz zapoznano członków delegacji kurdyjskiej z ofertą edukacyjną UEK. Pan Ali Saeed Mohammad wyraził uznanie pod adresem Uczelni jako jednego z kilku polskich uniwersytetów, które cieszą się w Kurdystanie opinią znakomitego współpracownika i partnera. Do spotkania z reprezentantami współpracującego z UEK od wielu lat meksykańskiego Tecnológico de Monterrey doszło w dniu 10. października. Współpraca obu uniwersytetów w ramach semestralnej wymiany studentów była jednym z wątków dyskusji władz UEK z Dr. Araujo, Rektorem Regionu Północnego Tecnológico de Monterrey i Ing. Facio, Dyrektorem ds. Kształcenia Ustawicznego.

Francji, Chorwacji, Węgier, Włoch, Szwecji, Słowacji, Turcji i Danii. Kurs oferował regularne zajęcia języka polskiego z elementami fonetyki, zastosowano ponad to metodę gier miejskich (wykorzystywanie poznanego słownictwa w praktyce), podstawy języka biznesowego i służbowego. Ponadto przeprowadzono szereg wykładów w języku angielskim z zakresu historii, kultury, tradycji Polski. Projekt wzbogacony został zajęciami praktycznymi w postaci wspólnego przygotowywania tradycyjnych narodowych potraw. Pod koniec kursu studenci odwiedzili firmę Capgemini Poland, gdzie odbyli przykładowe rozmowy rekrutacyjne w języku polskim, podczas których mieli sposobność wykorzystania umiejętności nabytych na zajęciach podczas modułu „ Polski w pracy i w firmie” Poza regularną nauką studenci zwiedzili Kopalnie soli w Wieliczce, Muzeum Auschwitz i Kraków. Część rozrywkową zabezpieczyła organizacja Erasmus Students Network.

Zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów odbyło się podczas atrakcyjnego rejsu po Wiśle. Program realizowany był w całości ze środków programu Erasmus. „Wrześniowy kurs EILC był dla nas ciekawym doświadczeniem zawodowym, ale także niezapomnianym wielokulturowym spotkaniem. Ćwiczenia typowo językowe przeplatały się z praktycznym poznawaniem polskiej kultury, tradycji i obyczajowości. Studenci chętnie uczestniczyli w tego typu zajęciach, które oprócz wiedzy dawały im dużo radości i wspólnej zabawy. Dodatkowym atutem kursu były lekcje poświęcone zagadnieniom związanym z szukaniem pracy i karierą zawodową. Dużą satysfakcją dla nas jako lektorek jest świadomość, że studenci nieznający wcześniej języka polskiego, teraz mogą porozumiewać się z Polakami i radzić sobie w życiu codziennym w Polsce” Lektorki – Ewa Madaj i Monika Sieńko

MOTUS – znaczenie wolontariatu w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych

W

dniach 23-24 września odbyło się w Rzymie spotkanie podsumowujące realizację projektu „Certification of volunteers and executives of nongovernmental organizations”, finansowanego ze środków programu Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation, realizowanego na poziomie UEK przez Dział Współpracy Międzynarodowej (mgr Tomasz Kusio, mgr Paweł Konkol) wraz z Katedrą Zarządzania Międzynarodowego (Prof. dr hab. Janusz Teczke). Dwudniowe spotkanie było zorganizowane przez koordynatora projektu – włoskie stowarzyszenie MODAVI ONLUS, zrzeszające organizacje z całej Italii. Realizowany projekt europejski, miał na celu rozwój systemu certyfikacji kadry zarządzającej i wolontariuszy pracujących dla organizacji pozarządowych, w szczególności w celu oceny umiejętności, kompetencji i edukacji uzyskanej przez okres dotychczasowej aktywności szkolnej/akademickiej/zawodowej a w dalszej kolejności akredytacji tychże nieformalnych umiejętności. Pomysł na projekt był wynikiem zaobserwowanego ogromnego wzrostu zainteresowania instytucjami społecznymi, jaki miał miejsce w ostatnich latach w Unii Europejskiej, a także rosnącej roli tych organizacji na całym świecie. Instytucje te, w szczególności organizacje pozarządowe, zapewniają szereg usług w wielu różnych dziedzinach życia. Organizacje pozarządowe, na przestrzeni lat, odegrały znaczącą rolę w rozwiązywaniu problemów społecznych i spraw publicznych, co doprowadziło do wzrostu roli wolontariatu we wszystkich częściach UE. W efekcie realizacji projektu stworzono możliwości do uznania wykształcenia oraz nabytych w sposób nieformalny cech, postaw i wiedzy zarówno wolontariuszy, jak też osób pracujących na rzecz organizacji pozarządowych. Na poziomie uczelnianym (UEK) udało się zweryfikować nieformalne kompetencje ponad 15 wolontariuszy oraz pracowników pracujących na rzecz NGO. W pierwszym dniu obrad tematyka dotyczyła utworzenia sieci MOTUS, która zrzeszałaby dotychczasowych partnerów konsorcjum realizowanego projektu, jednakże oferta dołączenia do sieci byłaby również kierowana do aktywnych jednostek sektora NGO, publicznego, ale też prywatnego, których działalność w ramach sieci ukierunkowana byłaby na promowanie idei wolontariatu. Udział jednostek sektora biznesu mógłby pozwolić na stworzenie wolontariuszom miejsc pracy i praktyk. Drugi dzień był zorganizowany we włoskim przedstawicielstwie Parlamentu Europejskiego, w centrum Rzymu. Program Konferencji podsumowującej realizację projektu uświetniły wystąpienia prominentnych przedstawicieli świata polityki i administracji publicznej, m.in. ÎÎ Danilo Festa – Dyrektor Generalny ds. Wolontariatu, Stowarzyszeń oraz Spraw Społecznych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ÎÎ Gian Paolo Gualaccini – Koordynator Obserwatorium Ekonomii Społecznej CNEL

ÎÎ Valentina Violi – Narodowa Agencja Progra-

mu Leonardo da Vinci

ÎÎ Ramon Magi – krajowy koordynator Eurodesk ÎÎ Marko Scurria europoseł ÎÎ Irma Casula – prezydent MODAVI ONLUS

Konferencja, poza samą kwestią podsumowania osiągnięć realizacji projektu, była okazją do dyskusji na temat wolontariatu we Włoszech i w Europie. Statystyki wskazują, że około miliona obywateli UE, co daje 23 na 100 osób powyżej 15 roku życia, jest wolontariuszami. Europejski Rok Wolontariatu, podkreślił poprzez realizację wielu różnych projektów, znaczenie wolontariatu, nie tylko w kontekście usług o charakterze społecznym, ale również a właściwie przede wszystkim w znaczeniu rozwoju kulturalnego, cywilizacyjnego, a także w rozumieniu wolontariatu jako narzędzia demokracji, przyczyniającego się do rozwoju wizerunku Europy, w szczególności wśród młodych ludzi. Bez względu, bowiem, na niedobór, a w niektórych sytuacjach, nawet brak środków na działania o charakterze społecznym, jest wolontariat próbą uzupełnienia tego braku, stanowiąc narzędzie przezwyciężające kryzys i jednocześnie animujące różnorakie akcje i działania wspierające w krajach Europy a także na całym Świecie. Trudno w literaturze przedmiotu znaleźć programy szkoleniowe dedykowane wolontariuszom, przygotowywanie wolontariuszy do obowiązków następuje z reguły bezpośrednio przed wydarzeniami, do udziału w których wcześniej się zgłosili. Poza nielicznymi przypadkami, gdzie wymagane jest przedstawienie formalnego potwierdzenia posiada-

nych kwalifikacji, z reguły w przypadku wolontariatu nie istniał żaden certyfikat o posiadanych cechach czy kompetencjach do pracy wolontariusza czy też menedżera organizacji typu NGO. Zasadnym zatem może być rozpoczęcie dyskusji na szczeblu krajowym a nawet europejskim na temat metodologii oceny nieformalnych umiejętności osób, których ambicją jest uzyskanie cennego doświadczenia w drodze działań woluntarystycznych. W szczególności byłoby to istotne w kontekście określenia sposobu dostarczenia edukacji wolontariuszom, tak by w jeszcze lepszy sposób wykonywali swoje szczytne zamierzenia na rzecz inicjatyw społecznych. Wolontariat w uproszczeniu można podzielić na formalny (osoby zrzeszone i działające na rzecz organizacji typu NGO) i nieformalny (działalność wspierająca inicjatywy społeczne, bez udziału organizacji typu NGO), jednak bez względu na definicje istotna jest jego rola w rozwijaniu i wspieraniu przedsiębiorczości. Wolontariat w każdej formie kreuje i wspiera postawy przedsiębiorcze osób poprzez reprezentację ich aktywności społecznej. Ze statystyk krajowych wynika, że 12% Polaków jest zrzeszonych w organizacjach pozarządowych, 16% działa na rzecz tych organizacji, a 20% pracuje społecznie. Biorąc pod uwagę, że w Polsce działa ok. 100 tys. fundacji i stowarzyszeń można mówić o dużym potencjale w postaci kapitału ludzkiego. Wolontariat oznacza aktywność dobrowolną, a zatem reprezentuje specyficzny rodzaj przedsiębiorczości, którą można zdefiniować jako przedsiębiorczość społeczną. W dobie wspierania przedsiębiorczości oraz tworzenia gospodarki opartej na wiedzy, dużego znaczenia nabiera kreowanie oraz wspieranie przedsiębiorczości, w tym przypadku społecznej. Kreowanie gospodarki opartej na wiedzy wspiera kreowanie postaw przedsiębiorczych, które są tak bardzo obecnie ważne, co zresztą dobitnie podkreślił jeszcze w trakcie Dnia Wolontariatu w UEK (kwiecień 2012), Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, obecny Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

49

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Wizyty gości zagranicznych


WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

W

dniach 7 – 14 września studenci Stosunków Międzynarodowych

ze specjalności Polityka i Komunikacja Międzynarodowa wzięli udział w międzynarodowym seminarium odbywającym się w Ankonie. W seminarium uczestniczyła także liczna grupa studentów włoskich z Università Politecnica delle Marche, którzy gościli w Krakowie w sierpniu bieżącego roku. Do drugiej edycji seminarium międzynarodowego doszło dzięki zaangażowaniu kierownika Katedry Studiów Europejskich, prof. Aleksandra Surdeja, dr. Jana Brzozowskiego oraz prof. Marco Cucculelli z Universita Politecnica delle Marche w Ankonie.

Studenci – Ankona Cucculelli

50

www.uek.krakow.pl

Ankona i cały region Marche urzekły nas swoim urokiem. Nie sposób było nie zachwycić się malowniczymi krajobrazami. Bardzo zadbane, stare włoskie kamieniczki, pięknie utrzymane kościoły oraz imponujący widok na Morze Adriatyckie wywołały na nas ogromne wrażenie. W trakcie pobytu naszym przewodnikiem był doktorant Università Politecnica delle Marche, Gianluca Goffi. Jako mieszkaniec regionu Marche odkrywał nam piękną okolicę oraz dzielił się informacjami na temat kultury włoskiej, włoskiej gospodarki oraz możliwości, które oferuje uczelnia w Ankonie polskim studentom, przyjeżdżającym na Erasmusa. Kontakt z rodowitymi Włochami był także doskonałą okazją dla uczących się języka włoskiego, aby sprawdzić swoje umiejętności w tym zakresie. Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała poznawaniu uroków sąsiednich miasteczek, jak i korzystaniu z możliwości, które oferowała nam senigalijska plaża, na której został rozegrany emocjonujący mecz plażowej piłki siatkowej, w którym wzięli również udział dr. Brzozowski i dott. Giancluca Goffi. Korzystając z okazji odwiedziliśmy również jedno z najmniejszych państw świata i zarazem pierwszą republikę europejską – San Marino. Biorąc udział w takiej wymianie mieliśmy możliwość nie tylko odkrywania piękna okolicy, ale także rozwoju intelektualnego, poprzez uczestnictwo w wykładach, prowadzonych przez pracowników tamtejszej uczelni. Mogliśmy uzyskać informacje odnośnie ogromnego potencjału gospodarczego regionu Marche, a także wiadomości o rozwoju przedsiębiorczości oraz sytuacji społeczno-demograficznej. Głównym celem naszego wyjazdu była jednak wizyta w głównej kwaterze firmy Indesit, w Fa-

Studenci – Ankona Cucculelli

briano, w której towarzyszyli nam pan Zbigniew Łopalewski (rzecznik prasowy Indesit Polska) oraz prof. Aleksander Surdej. W jej trakcie naszym zadaniem było zaprezentowanie wyników autorskiego projektu badawczego. Naszym zadaniem było zbadanie preferencji konsumentów rynku AGD w Polsce, a następnie porównanie wyników rezultatami analizy przeprowadzonej przez włoskich studentów (o projekcie badawczym szerzej w sąsiadującym tekście). Sądząc z reakcji pracowników Indesit Italia, dobrze poradziliśmy sobie z tym wyzwaniem. Przedstawiciele działów marketingu, product placement i innowacji koncernu Indesit przygotowali dla nas i wygłosili interesujące prezentacje. Dzięki tym wykładom mogliśmy poszerzyliśmy swoją wiedzę na temat funkcjonowania dużego, transnarodowego przedsiębiorstwa, co na pewno przyda nam się zarówno w trakcie, jak i po ukończeniu studiów. Seminarium międzynarodowe stworzyło nam możliwość poznania bliżej nowej kultury, nawiązania znajomości z zagranicznymi studentami i wzbogaciło nasze doświadczenie zawodowe o współpracę z międzynarodową korporacją, jaką jest firma Indesit. Chcemy z tego miejsca podziękować naszym opiekunom z Katedry Studiów Europejskich: dr. Janowi Brzozowskiemu i prof. Aleksandrowi Surdejowi oraz prof. Marco Cucculelli z Universita Politechnika della Marche. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach program seminarium będzie kontynuowany, gdyż dla studentów stosunków międzynarodowych jest to niepowtarzalna szansa do poszerzania swoich horyzontów. Hanna Kowalczyk, Alicja Woźniczka (Stosunki Międzynarodowe, specjalność Polityka i Komunikacja Międzynarodowa)

Nauka i praktyka – współpraca studentów UEK z firmą Indesit

R

ośnie świadomość środowiska akademickiego w Polsce, że współpraca z sektorem

prywatnym i pracodawcami jest czymś niezwykle korzystnym zarówno dla kształcenia studentów, jak i dla badań. Jest to również widoczne w naszej uczelni. Przykładem takiej aktywności jest projekt naukowy „badanie preferencji konsumentów sprzętu AGD na rynku polskim i włoskim”, zrealizowany przez studentów kierunku Stosunki Międzynarodowe UEK we współpracy z firmą Indesit.

Początki tego projektu naukowego sięgają ubiegłego roku, kiedy to pierwsza grupa studentów UEK na kierunku stosunki międzynarodowe wyjechała do partnerskiej uczelni Università Politecnica delle Marche w Ankonie, w ramach seminarium międzynarodowego. Doszło wtedy do wizyty polskich i włoskich studentów w siedzibie głównej firmy Indesit w Fabriano, mieście położonym zaledwie o godzinę drogi z Ankony. Wybór odwiedzanej firmy nie był przypadkowy. Indesit to największa firma w regionie Marche, drugi producent sprzętu AGD w Europie, a równocześnie jeden z największych inwestorów zagranicznych w Polsce. Jest to więc przedsiębiorstwo stanowiące naturalny most biznesowy między Włochami a Polską. Wizyta w siedzibie głównej takiej korporacji była niezwykle interesująca i wzbogacająca dla studentów, jednak już wtedy uznaliśmy, że młodzi ludzie powinni być nie tylko biernymi gośćmi firmy, którą poznają. Chcieliśmy zachęcić ich do aktywności, która będzie korzystna zarówno dla nich, naszej uczelni, jak i samej korporacji. W rezultacie powstał pomysł projektu badawczego pt. „Badanie preferencji konsumentów sprzętu AGD na rynku polskim i włoskim”. Projekt ze strony włoskiej koordynował Prof. Marco Cucculelli (Facolta dell’ Economia , Università Politecnica delle Marche), ze strony polskiej – dr Jan Brzozowski (Katedra Studiów Europejskich, UEK), a z ramienia Indesit Polska jej rzecznik

prasowy, Zygmunt Łopalewski. Stworzono kwestionariusz w języku włoskim i polskim, który następnie umieszczono na platformie internetowej. Próbę (ponad 200 respondentów zarówno w Polsce, jak i Włoszech) dobrano w sposób celowy, za pomocą metody kuli śnieżnej (snowball sampling). Reprezentatywność próby nie była bowiem celem podstawowym: chodziło raczej o stworzenie studentom możliwości analizy własnoręcznie zebranych danych, ich opracowania w atrakcyjnej formie i przedstawienia ich w siedzibie głównej firmy Indesit w Fabriano. Wizyta studyjna włoskich i polskich studentów odbyła się 12. września bieżącego roku. Studencki projekt naukowy spotkał się ze sporym zainteresowaniem ze strony firmy: na spotkaniu w Fabriano obecni byli menedżerowie z centrali, odpowiedzialni za Brand Marketing, Product Marketing i HR. Wystąpienie przed grupą tak doświadczonych praktyków było z pewnością sporym wyzwaniem dla młodych ludzi, jednak nasi studenci świetnie sobie poradzili z tym ambitnym zadaniem. Przy okazji studenci mogli przekonać się, że realizowane na naszych ćwiczeniach i konwersatoriach projekty grupowe uczą konkretnych umiejętności, które później przydają się w życiu zawodowym. Po prezentacji wyników badań przez studentów miała miejsce ożywiona dyskusja. Wyniki badań częściowo potwierdziły profesjonalne analizy rynku, zamawiane przez Indesit w Polsce: nadal olbrzymi potencjał rozwojowy naszego rynku AGD, szczególnie w zakresie przyszłego popytu na takie dobra jak zmywarki do naczyń. Równocześnie jednak pojawiły się elementy nowe, które mogą być inspirujące dla menedżerów odpowiedzialnych za projektowanie kanałów dystrybucji. Chodzi tu w szczególności o rosnący potencjał sklepów internetowych, z których młodzi konsumenci gotowi są korzystać znacznie chętniej, niż osoby starsze. Warto na koniec wspomnieć o tym, że współpraca naszej uczelni z Indesit Company nie kończy się na tym jednym projekcie. W bieżącym roku akademickim na UEK odbędzie się już trzecia edycja Akademii Indesit – cyklu szkoleń i warsztatów. Uczestnictwo w tych zajęciach jest wyjątkową okazją dla naszych studentów na połączenie zdobywanej na uczelni wiedzy z praktyką gospodarczą. Prof. UEK dr hab. Aleksander Surdej, dr Jan Brzozowski – Katedra Studiów Europejskich UEK 51

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Studenci Polityki i Komunikacji Międzynarodowej na seminarium w Ankonie


PROJEKTY

Laury Magellana 2012 wystartowały!

Warsztaty dla polskich i zagranicznych brokerów technologii w UEK

W

dniach 10.–14.

parki technologiczne, a także

Warsztaty Szkoły letniej dla specjalistów z zakresu transferu technologii i wsparcia innowacji zostały poprowadzone przez 5 zagranicznych ekspertów – praktyków (m.in. ze Szwajcarii, Holandii, Danii) posiadających bogate doświadczenie w zakresie realizacji zadań na styku sfery naukowo-badawczej i biznesu, jak również we wsparciu innowacyjnych przedsięwzięć. Udział w szkoleniu stanowił doskonałą okazję do poznania dobrych praktyk i narzędzi w obszarze transferu technologii oraz do wymiany doświadczeń z przedstawicielami specjalistycznych ośrodków spoza obszaru Polski. Poruszona w trakcie szkolenia tematyka objęła takie zagadnienia, jak otwarte innowacje, budowa biznesowych modeli komercjalizacji praw własności intelektualnych czy nowe podejście 2.0 w procesach transferu technologii. W zajęciach uczestniczyli zagraniczni goście oraz 12 specjalistów z małopolskich instytucji – pracownicy uniwersyteckich centrów transferu technologii, jednostek badawczych czy podmiotów wspierających procesy innowacji w regionie. Udział mieszkańców Małopolski w warsztatach Szkoły letniej dla specjalistów z zakresu transferu technologii i wsparcia innowacji został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski” realizowanego przez Województwo Małopolskie we współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Celem tego projektu jest stworzenie nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy sferą nauki i bizne-

indywidualnych doradców i brokerów

Partnerzy Projektu

września 2012 r. odbyła się Szkoła

letnia dla specjalistów z zakresu transferu technologii i wsparcia innowacji, której gospodarzem i współorganizatorem był Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Pięciodniowe warsztaty, zostały zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Technology Transfer International (TII) z Luksemburga – czołowej organizacji zrzeszającej europejskie instytucje takie jak: ośrodki badawcze, uniwersytety, regionalne agencje rozwoju,

su (tzw. modelu brokera innowacji), niezbędnego do kreowania innowacji i działań prorozwojowych. Dzięki licznym ośrodkom naukowo – badawczym oraz uczelniom, Małopolska posiada ogromny potencjał do rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć, który może zostać wykorzystany poprzez wdrożenie skutecznego modelu transferu technologii. Stąd też, działania wszystkich partnerów projektu zmierzają do zwiększenia w najbliższym czasie skuteczności działań we współpracy pomiędzy środowiskami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie powstawania innowacyjnych produktów i usług. W celu realizacji projektowych założeń Zespół ds. Współpracy Naukowej z Biznesem, który pełni jednocześnie rolę Zespołu Projektowego UEK , oprócz już zrealizowanych, wrześniowych warsztatów przygotował m.in. bogatą ofertę specjalistycznych szkoleń (zarówno dla specjalistów działających w obszarze transferu technologii zatrudnionych w małopolskich ośrodkach jak również dla przedsiębiorstw z terenu Małopolski działających w zakresie technologii IT). Co więcej zorganizowane będzie spotkanie przedstawicieli środowisk akademickich z biznesem, a także zostanie otwarty konkurs na granty umożliwiające dofinansowanie innowacyjnych pomysłów studentów i doktorantów w postaci badań i testów. Biuro Projektowe Zespół ds. Współpracy Naukowej z Biznesem Budynek Główny pok. 302 i 305 Tel. 12 293 58 25 e-mail: broker@uek.krakow.pl

technologii. Od kwietnia 2012 r. do

I

nauguracja Laurów Magellana 2012 za nami. W tym roku początek

konkursu został oficjalnie ogłoszony w stolicy, w czasie biznes lunchu zorganizowanego w restauracji Concept. Rozpoczął on także etap poszukiwania kandydatów do Laurów Magellana w tegorocznej edycji.

Na spotkaniu gościli zarówno korporanci, przedstawiciele mediów, nominowani w latach ubiegłych jak i jeden z jurorów, tegorocznej piątej już edycji Laurów Magellana. Spotkanie, które odbyło się w prestiżowej, a przy tym kameralnej „krakowsko – piwnicznej” lokalizacji przy Krakowskim Przedmieściu rozpoczął Prezes Zarządu Pan Marek Dworak, witając zebranych gości. W szczegóły konkursu wprowadziła uczestników Dyrektor Laurów Pani Dorota Budzińska-Wiska. Po tym krótkim oficjalnym wstępie, głos poprzez przygotowany przekaz video zajął Prof. Fredmund Malik. Przywitaniem Mecenasa Laurów Magellana zakończyła się część formalna. Po niej rozpoczęła się dyskusja na temat Magellanów dzisiejszej rzeczywistości. Czy współcześni Magellani powinni być szaleni, czy raczej żeglować ku nowym oceanom z wykorzystaniem znanych wiatrów i prądów? Pan Marek Dworak zainicjował rozważania, w których jako pierwszy w dyskusji zajął głos manager roku 2008 – Rafał Brzózka, stwierdzając iż aby być Magellanem, trzeba być odrobinę szalonym. Należy przeciwstawiać się rzeczom oczywistym i próbować zmieniać to, co inni uznają za stałe i niezmienne. Prezes Zarządu InPost swoimi działaniami w pełni potwierdza te słowa, „podbijając” coraz to nowe kraje. Później głos należał do jurora tegorocznej edycji Laurów Pana Grzegorza Hajdarowicza – media czeka szereg przemian, jest to obszar, w którym jest szerokie pole do działania dla osób otwartych, gotowych do zmian, nauki i przystosowania się do nowych warunków rzeczywisto-

ści. Sygnałem w pełni popierającym tę tezę jest czekające nas zakończenie tradycyjnego wydawania „Newsweek” w Stanach Zjednoczonych. Czy jest to rezygnacja z 1,5 miliona nakładu, czy może atak na 6 milionów nakładu na tabletach? Po pierwszych wypowiedziach pojawiało się coraz więcej tematów do dalszej dyskusji o tym jacy powinni być współcześni Magellani. Z pewnością, jak podkreślał Zbigniew Krzysztyniak, Członek Zarządu PAP, powinni cały czas dążyć do nowych celów, nie zadawalając się stanem obecnym. W szerszym odniesieniu, jak dyskusja dryfowała ku nowym horyzontom, pojawiły bardzo ciekawe wątki dotyczące kryzysu, rozwoju Polski, która w pewien sposób „przeskakuje” kolejne etapy rozwoju, roli przekazu informacyjnego, pozycjonowania wiadomości, jak również nieco spornej wśród uczestników roli dotacji w rozwoju biznesu. Dyskusja otworzyła etap poszukiwań kolejnych Magellanów. Po raz piąty KUEK poszukuje najlepszych osób do tytułu Magellana Roku, Przedsiębiorcy Roku, Menedżera Roku, Osiągnięcia Pozazawodowego Roku, Całokształtu Osiągnięć Zawodowych Roku i Debiut Roku. Zapraszamy wszystkich do zgłaszania swoich kandydatów! Poszukujemy szczególnie młodych osób, które ukończyły UE i odniosły sukces, są idealnymi kandydatami do kategorii Debiut Roku. A może ktoś w tym roku szczególnie wyróżnił się w jakiejś dziedzinie pozazawodowej? Zapraszamy do zgłaszania do kategorii Osiągnięcia Pozazawodowego Roku. Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę http://www.laurymagellana.pl

członków TII dołączył się również Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

52

www.uek.krakow.pl

53

KO R P O R AC J A A B S O LW E N TÓ W U E K

Szkoła letnia dla specjalistów z zakresu transferu technologii i wsparcia innowacji


MAGAZYN PROFIT JOURNAL

C

rowdfunding nabiera rozmachu i coraz śmielej zaznacza

swoją obecność na rynku. Jest to zjawisko, o którym ostatnio coraz więcej się rozmawia i pisze. Według niektórych szacunków

w zeszłym roku wsparto w ten sposób milion projektów na kwotę 1,5 mld dol. W tym roku ma to być dwa razy tyle, zaś w kontekście 2013 r. wymieniana jest kwota nawet 6 mld dol. Widząc niesamowity potencjał i ogromne tempo wzrostu, warto zapoznać się bliżej z tą formą finansowania, gdyż wydaje się, że może to być przyszłość dla branży startupowej.

Na czym tak naprawdę polega crowdfunding? Finansowanie społecznościowe, bo takie jest właśnie polskie tłumaczenie tego terminu opiera się na pozyskiwaniu kapitału na realizację innowacyjnych projektów od społeczności internetowej. W zamian wspierający otrzymują nagrody lub w przypadku crowdfundingu udziałowego, możliwość partycypacji w zyskach.

W tym momencie na świecie istnieje kilkaset serwisów crowdfundingowych, jak choćby prężnie działający IndieGoGo, Slated, RocketHub, ArtistShare czy brytyjski Crowdcube. Każdy z nich różni się w pewien sposób od Kickstartera (pierwszego portalu tego typu), mając swój własny target projektów, które stara się finansować. A jak to wygląda w Polsce? W naszym kraju działa tylko kilka tego typu portali. Siepomaga.pl wspomaga projekty charytatywne, polakpotrafi.pl jest polskim odpowiednikiem Kickstartera, a megatotal.pl wspiera muzyków. Warto również wspomnieć o powstaniu pierwszej platformy oferującej crowdfunding udziałowy – beesfund.com

Co zrobić, aby odnieść sukces? Oczywiście najważniejszy jest sam pomysł na produkt, jednak równie istotna jest akcja promocyjna. Przygotowałem kilka rad, które mogą pomóc ulepszyć kampanie i zwiększyć szanse na końcowy sukces.

1. Należy wybrać odpowiednią platformę. W zależności od tego czy chcemy sfinansować film, wydanie płyty, innowacyjny wynalazek czy jeszcze coś innego, należy wybrać taką stronę, która maksymalnie zwiększy szanse na zebranie potrzebnej kwoty. A więc np. pieniądze na film zbieramy na platformie Slated, a na wydanie płyty – na ArtistShare.

2. Inwestorzy muszą widzieć, że pomysłodawca rzeczywiście pasjonuje się swoim projektem. Jest tylko jedna szansa, by wywrzeć dobre wrażenie i przekonać do siebie internautów. Jest to wyjątkowo trudne na popularnych platformach, gdzie jednocześnie konkuruje ze sobą kilkadziesiąt 54

www.uek.krakow.pl

pomysłów. Najważniejsze jest „promo”, czyli krótki filmik, w którym należy zamieścić swój „pitch” do społeczności (parominutowe wystąpienie mające zachęcić do inwestowania w produkt). Wasz filmik powinien sprawić, że potencjalni inwestorzy po jego obejrzeniu poczują podekscytowanie i nie będą się mogli doczekać premiery produktu.

3. D okładny plan wydania zebranych pieniędzy.

Nieważne jak innowacyjny jest projekt – większość ludzi, a w szczególności ci, którzy powierzają pieniądze, chcą dokładnie wiedzieć jakie kroki zostaną poczynione, aby wprowadzić go na rynek. Dlatego też należy określić na samym początku jak pomysłodawca zamierza korzystać z powierzonych pieniędzy i pozwolić inwestorom mieć wgląd we wszystkie koszty, które mogą się pojawić.

4. Warto spróbować podzielić większy projekt na mniejsze podprojekty, które będą kolejnymi etapami całości. Takie podejście ułatwi zdobycie pełnego finansowania. Mało kto zdecyduje się od razu zainwestować w projekt, który potrzebuje np. 100 tys. zł, aby w ogóle wystartować, gdyż jest to bardzo ryzykowne.

5. Niezwykle ważne jest oferowanie ciekawych nagród i upominków dla osób, które wspierają pomysł. Jest tu ogromne pole do popisu – od zwykłych próbek, poprzez zniżki, aż do własnej postaci w grze czy możliwości czynnego udziału w tworzeniu produktu. Warto uzależnić wysokość nagród od tego, jak dużą kwotą dana osoba wspiera projekt. Więcej informacji na temat społecznościowego finansowania projektów znajdziesz w najnowszym numerze Profit Journal. Waldemar Pieniak, autor jest redaktorem Profit Journal w Warszawie.

UNIVERSUM NA PROJEKCIE MIĘDZYNARODOWYM W NIEMCZECH

W

dniach 27 września – 10 października 2012 r. członkowie Koła Naukowego Studiów Europejskich UNIVERSUM wzięli udział w projekcie międzynarodowym, który został zorganizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Integracja Europa – Wschód z Kielc oraz organizacjami pozarządowymi Arbeit und Leben z Niemiec i Podilska Gromada z Ukrainy. Tematem przewodnim spotkania była „Wolność i demokracja – wczoraj i dziś”. W projekcie wzięły udział grupy młodzieży z wyżej wymienionych państw oraz z Mołdawii. Na początku czekała nas podróż autokarem do Schwerina – miasta położonego na północy Niemiec w kraju związkowym Meklemburgia – Pomorze Przednie. Na miejscu przywitali nas członkowie organizacji niemieckiej, którzy byli odpowiedzialni za przeprowadzanie warsztatów. Pierwszego dnia zapoznaliśmy wszystkich uczestników projektu z działalnością Koła Naukowego UNIVERSUM oraz Stowarzyszenia Integracja Europa – Wschód. Prezentacja wzbudziła duże zainteresowanie, co odzwierciedliła ilość pytań, na które z przyjemnością udzielaliśmy wyczerpujących odpowiedzi. Następnie zostaliśmy wprowadzeni w tematykę projektu. Nasze zadanie polegało na codziennych debatach dotyczących rozumienia demokracji i wolności w poszczególnych państwach, a następnie na wypracowaniu w międzynarodowych grupach wspólnej koncepcji dotyczącej wolności i demokracji, w celu przedstawienia jej szerszemu gronu odbiorców pod koniec trwania projektu. Praca w środowisku, które stanowiło mieszankę różnych narodowości i kultur było niesamowitym wyzwaniem, a zarazem przyjemnością. Postawione nam zadanie nie było łatwe, pojawiało się wiele sporów i rozbieżnych opinii, które wyjawiały duże różnice pomiędzy grupami z poszczególnych państw. Jednak z drugiej strony, nie można było pozbyć się odczucia, że jesteśmy do siebie bardzo podobni i prędzej czy później, każdy z nas będzie musiał zmierzyć się z podobnymi problemami i dylematami, a także radościami, które niesie ze sobą rozwój demokracji w Europie. Studenci biorący udział w programie wykazywali ogromne zainteresowanie sytuacją na polskim rynku pracy, zasadami szkolnictwa wyższego oraz korzyściami jakie niesie ze sobą studiowanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wielu z nich twierdziło, że studia w Polsce są szansą dla młodych ludzi mieszkających na wschodzie Europy. W ostatnich dniach projektu mięliśmy możliwość przedstawić wyniki przeprowadzonych prac naukowo – badawczych na rynku w Schwernie. Zostaliśmy przyjęci z dużym zainteresowaniem oraz spotkaliśmy się z wieloma ciepłymi słowami dotyczącymi projektu ze strony mieszkańców. Przybycie grupy międzynarodowej do Schwerina wzbudziło również zainteresowanie władz

miasta. Przedstawiciele poszczególnych grup (ze strony polskiej Paulina Durlej i Syliwa Bluszcz) odbyli dwa spotkania z Panią Burmistrz Angeliką Gramkov. W efekcie tych wizyt otrzymaliśmy zaproszenie na obchody 22. rocznicy zjednoczenia Niemiec w Teatrze w Schwerinie. Mieliśmy okazje wysłuchania kilku poruszających przemówień oraz koncertu lokalnego chóru Gospel. W podziękowaniu za zaproszenie mięliśmy przyjemność wręczyć Pani Burmistrz kilka upominków związanych z Krakowem i Polską. Wyjazd KNSE UNIVERSUM nie polegał na nieustannej pracy, miał też walory turystyczne. Sam Schwerin to niezwykle klimatyczne, spokojne miasto, w którym można podziwiać piękny neorenesansowy zamek, katedrę powstałą w XIII w. oraz wiele innych zabytków. W ramach czasu wolnego mięliśmy również możliwość odwiedzenia Wismaru, Lubeki, Hamburga oraz Berlina. Chociaż wszystkie te miasta są od siebie zupełnie inne, każde z nich zachwyciło nas swoją specyficzną atmosferą oraz niezwykłym urokiem. Spacerując uliczkami Wismaru i Lubeki, obserwując stare, niemieckie budownictwo mogliśmy przenieść się w czasie o kilka wieków wstecz, natomiast obserwując postępowość Hamburga i olbrzymie centra biznesowe Berlina doznawaliśmy zderzenia z nowoczesnością, które wywarło na nas niezapomniane wrażenie. Wizyty w każdym z miast były doskonałą okazją do nawiązania bliższych znajomości oraz wymiany doświadczeń i przemyśleń z innymi członkami projektu.

STUDENCI UEK

Crowdfunding – mikrofinansowanie przyszłości?

W ostatni wieczór przygotowaliśmy „wieczór kulturowy” – zadaniem każdej z grup było przedstawienie kultury państwa lub regionu z którego pochodzi. Nasze Koło Naukowe postanowiło promować zarówno Polskę jak i Kraków. Ubrani w stroje z elementami narodowymi lub regionalnymi zaprezentowaliśmy film Tomasza Bagińskiego „Animowana historia Polski”, który miał swoją premierę na wystawie Expo 2011 w Szanghaju. Kolejnym punktem programu był przegląd polskiej muzyki od staropolskich biesiad do współczesności oraz poczęstunek polskimi słodyczami i degustacja tradycyjnych trunków. Na zakończenie postanowiliśmy nauczyć naszych przyjaciół kilku polskich łamańców językowych. Wszyscy dzielnie próbowali powtarzać „w Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie”, ale zdecydowanie najlepiej poradził sobie przedstawiciel Ukrainy. Z uwagą śledziliśmy także prezentację przygotowaną przez studentów z Mołdawii, Niemiec i Ukrainy. Każdy z nas mógł nie tylko poznać, ale również zrozumieć tamtejsze zwyczaje i tradycje. Ten wieczór sprawił, że jeszcze ciężej było nam opuścić Schwerin, który na pewno będziemy bardzo pozytywnie wspominać. Projekt „Demokracja i wolność – wczoraj i dziś” był dla nas niesamowitym doświadczeniem. Oprócz wzbogacenia swojej wiedzy i umiejętności zyskaliśmy również nowe kontakty, które w przyszłości na pewno zaowocują dalszą współpracą Koła Naukowego UNIVERSUM z zagranicznymi organizacjami pozarządowymi. Chcemy również z tego miejsca podziękować Stowarzyszeniu Integracja Europa – Wschód, bez którego wyjazd ten nie byłby możliwy. Alicja Woźniczka KNSE UNIVERSUM

55


STUDENCI UEK

Miejcie oczy i uszy otwarte! Z NZS-em Wasz rok na pewno będzie intensywny i ciekawy! Szczegółów szukajcie na nzsuek.pl

T

o już pewne, 21. grudnia możemy spać spokojnie.

Publiczność Krakowskiego Przeglądu Kabaretów „DowciPakery” pokonała śmiechem koniec świata. 16. i 17. października w Krakowie odbyła się czwarta edycja kabaretonu.

Tych, którzy zetknęli się już z „DowciPakerami’ zapewne zdziwił fakt, że tegoroczna edycja odbyła się w październiku, a nie jak dotychczas w maju. Zamiana juwenaliowego klimatu na jesienny nie przeszkodziła jednak w dobrej zabawie i pomimo październikowej słoty obydwa dni Przeglądu zgromadziły komplet widzów. W eliminacjach w nowym punkcie na imprezowej mapie Krakowa – klubie The Stage zaprezentowało się osiem kabaretów, wyłonionych wcześniej z blisko czterdziestu z całej Polski. Zróżnicowany repertuar, a także pomysłowość kabaretów spowodowały, że publiczność śmiała się z narodowych przywar, mogła poznać tajniki podrywu „po sześćdziesiątce”, a nawet dowiedziała się, co słychać w zakrystii u Ojca Mateusza. Jury eliminacji w składzie: Gosia Arak (redakcja serwisu Joe Monster.org), Bartosz Józefowski (przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie) oraz Krzysztof Golonka (półfinalista Mam talent!, mistrz świata tricków piłkarskich) po długich obradach wyłoniło trójkę finalistów. Dzień później finałowe występy oceniał aktorsko – satyryczny kwartet: Lidia Bogaczówna, Marcin Daniec, Krzysztof Niedźwiedzki oraz Krzysztof Piasecki. Ich werdyktem trzecie miejsce zajął Marcin Zbigniew Wojciech, drugie Kabaret Zmarnowany Potencjał, natomiast zwycięzcą Przeglądu został Kabaret 44-200 z Rybnika. Jurorzy wielokrotnie podkreślali bardzo wysoki i jednocześnie wyrównany poziom

występów. Znalazł on odzwierciedlenie w walce o nagrodę publiczności, która niewielką różnicą głosów została przyznana kabareciarzom z Rybnika. Natomiast Rafał Orzoł z Kabaretu Zmarnowany Potencjał został wyróżniony specjalną nagrodą dla osobowości scenicznej. Na zakończenie wystąpili zwycięzcy poprzedniej edycji – Kabaret z Konopi z nowym programem. Kilkuset osobową publiczność ugościł słynny krakowski Klub Studio. Tematem przewodnim tegorocznego Przeglądu był koniec świata. Jak zgodnie przyznali młodzi kabareciarze i jurorzy, śmiech jest najskuteczniejszą bronią do jego powstrzymania. Po dwóch dniach szalonej zabawy z „DowciPakerami” można więc odetchnąć z ulgą. Organizatorzy przedsięwzięcia – Agencja Artystyczna GAP i Koło Naukowe GAP zrobią wszystko, aby czas pozostały do kolejnego Przeglądu upłynął jak najszybciej. Na oficjalnej stronie wydarzenia (www.dowcipakery.pl) będzie można znaleźć galerię fotograficzną i fragmenty najlepszych występów. Nie zabraknie także konkursów z nagrodami, przeprowadzanych za pośrednictwem profilu na Facebook’u (www.facebook.com/ Dowcipakery). A już w przyszłym roku piąta edycja „DowciPakerów”! Dagmara Bednarczyk Tomasz Machowski Krakowski Przegląd Kabaretów „DowciPakery”

fot. Wojciech Koszyk / www.wojciechkoszyk.pl 56

www.uek.krakow.pl

57

STUDENCI UEK

D

nia 15. listopada w murach naszego Uniwersytetu odbył się Dzień Jakości – „Qday”, zorganizowany przez Koło Naukowe Zarzadzania Jakością.

Już po raz drugi w ten sposób członkowie Koła uczcili Światowy Dzień Jakości, zapraszając do udziału w tym wydarzeniu przedstawicieli świata biznesu, z różnych gałęzi gospodarki, którzy swym doświadczeniem oraz obszerną wiedzą dzielili się podczas kilkugodzinnej sesji referatowej z licznie przybyłymi studentami. Serdecznie dziękujemy przybyłym gościom, a także braci studenckiej za udział oraz bogate dyskusje na tematy związane z jakością. Tym samym możemy z radością ogłosić, że Dzień Jakości – Qday, na stałe wpisuje się w kalendarz uczelnianych wydarzeń, a także potwierdza motto KNZJ „Jakość drogą do doskonałości”. Zapraszamy do kolejnego numery Kuriera UEK, gdzie znajdą Państwo obszerny opis z tego wydarzenia.

Końca świata nie będzie!


STUDENCI UEK

W

dniu szóstego października Koło PTTK nr 7 przy UEK

zainaugurowało nowy rok akademicki wyjazdem w Góry Świętokrzyskie.

W sobotnią piękną noc pobudka o 4:30 bywa czymś niewyobrażalnym. Studenci wtedy już śpią lub właśnie idą spać, część jeszcze imprezuje... Jednak pttkowicze wtedy dopakowują plecak, nalewają herbatę do termosu i szukają kijków trekingowych. Mimo przesiadki, planowo docieramy na miejsce. Kielce witają nas pięknym, rześkim porankiem rozświetlonym promienia porannego słońca. Idealny dzień, by w kameralnym gronie ruszyć na szlak. Czekamy jeszcze na tych, którzy maja najbliżej, gdyż mieszkają w Kielcach, a decyzję o wyprawie podejmują, gdy ekipa już jedzie pociągiem! Spontaniczność to jedna z najważniejszych cech naszego koła. Wsiadamy w busa, by po kilku minutach przekonać się o serdeczności i wyrozumiałości tutejszych busiarzy, którzy na pytanie „Jaką trasą Pan jedzie?” odpowiadają „A jaką trzeba?” :) Podróż spędzamy słuchając rozmów telefonicznych kierowcy przeplatanych sensacyjnymi wynikami sondaży: PiS przed PO i to o 6 punktów procentowych wydaje się jedynym tematem w sobotnich

58

www.uek.krakow.pl

serwisach radiowych. My tymczasem pochłonięci jesteśmy widokami – z okien naszego busa dostrzegamy zarysy niewielkich, jak się wydaje, pagórków, które po kilku minutach okazują się celem naszej podróży – G. Świętokrzyskimi. W Nowej Słupi obowiązkowe uzupełnienie zapasów i do dzieła. Jeszcze minuta na zakup biletów do SPN i po chwili na lekkim podejściu każdemu robi sie za ciepło. Po drodze mijamy niewielką grupę pielgrzymującą na Św. Krzyż, a sami po kilkudziesięciu minutach siedzimy na szczycie nieopodal zabudowań klasztornych w przedpołudniowym słońcu. Już słyszymy przysłowiowy kielecki wiatr, choć jeszcze nie odczuwamy jego siły na szerokiej polanie. Łyk aromatycznej herbaty z plasterkami świeżej pigwy dla każdego, kilka minut wietrznego koncertu i postanawiamy zwiedzić klasztor zaczynając od Krypty Jeremiego Wiśniowieckiego. Wchodzimy dalej we wnętrza kościoła, jednak nie mamy dużo czasu, więc ruszamy w dalszą drogę. Przed nami słynne gołoborza i panorama – przy tej pogodzie niezwykle rozległa. Wzrok spokojnie dobiega do Starachowic i het dalej za miasto. Ukończywszy podziwianie gry słońca na wielobarwnej ścianie lasu, zbieramy się do odwrotu. Szczyt za nami, więc nieunikniona staje się wędrówka w dół. Niestety asfaltowa droga, na której czujemy się nieswojo, ciągnie się aż do samej wioski. Pozwala nam to jednak na oddanie się wspomnieniom z minionych wakacji, a także o planach na zaczynający się semestr…

Docieramy w końcu do wioski, gdzie robimy kolejny przystanek, serwując herbatę i chmielowe trunki przegryzane kanapkami. Idąc w bardzo wietrznej pogodzie skrajem lasu mijamy co chwila wyschnięte koryta strumyków zasypane jesiennymi liśćmi. Gdy docieramy do kolejnego podejścia, szlak robi się już nieco bardziej „górski”. Mimo to, można spotkać kilku rowerzystów jadących na dobrej klasie sprzęcie. W taką pogodę wielu amatorów aktywnego wypoczynku wychodzi z domów, co bardzo nas cieszy! Gdy dochodzimy na Łysicę odczuwamy już lekki głód, więc jako że nie ma tu porywających panoram, robimy pamiątkowe zdjęcie i w szybkim tempie jesteśmy już w Św. Katarzynie. Czekając na autobus, wdzięki naszych towarzyszek są doceniane gwałtownym hamowaniem i piskiem opon. Czworo z nas jedzie do Kielc autostopem, by znaleźć poleconą nam pizzerię. Reszta dociera nieco później. Najedzeni wskakujemy do pociągu i kończymy dobrze spędzoną wycieczkę. Góry Świętokrzyskie zaliczone! Choć jak to mówią „bunkrów nie ma”, to na jesienny spacer w dobrym towarzystwie ten rejon to dobry wybór. A w niedziele ulewa przez cały dzień... Jak tu się nie cieszyć ze wspanialej soboty? Nie możesz spać dręczony kolokwiami? Tak jak my lubisz chodzić po górach i aktywnie spędzać wolny czas? Dołącz do nas! Organizujemy cykliczne rajdy, ale też spontaniczne wyjazdy weekendowe, wycieczki rowerowe oraz slajdowiska. Więcej informacji: www.pttk.uek.krakow.pl

ORIENTATION WEEK WS 2012/2013

J

ak co roku, pod koniec września, na nasz Uniwersytet zjechali studenci z zagranicy. Z tej okazji

od 24. września do 1. października uczelniana sekcja Erasmus Student Network przygotowała tzw. Orientation Week (OW), czyli tydzień orientacyjny. Podczas OW nasi goście mogli zapoznać się z uczelnią, miastem, polską kulturą oraz zintegrować na tydzień przed rozpoczęciem roku akademickiego. We wszystkich imprezach udział wzięli również Mentorzy – czyli studenci naszej uczelni opiekujący się podopiecznymi z zagranicy.

Pierwszy dzień (poniedziałek) rozpoczął się oficjalnym powitaniem przez Magdalenę Krasowską z Działu Programów Zagranicznych oraz przedstawicieli ESN. Po spotkaniu, goście zostali oprowadzeni po terenie kampusu. Wieczorem odbył się powitalny Tandem w Klubie Pod Jaszczurami. Tym samym zainaugurowaliśmy cykl cotygodniowych spotkań językowych. Na zakończenie wieczoru przenieśliśmy się na Bracką 4, gdzie podczas Big Puzzle Party układaliśmy z puzzli ogromne logo ESN. We wtorek nasi goście mieli okazję poznać Stare Miasto. Specjalnie dla „Erasmusów” zorganizowaliśmy City Games, czyli interaktywne zwiedzanie centrum Krakowa. Następnie przyszedł czas na zabawę podczas gier integracyjnych na Błoniach. Wieczorem – kolejna impreza, tym razem Hipster Night! w Divie.

towy oraz do Laser Areny, gdzie można było poczuć prawdziwego ducha walki. Wieczorem odbył się EuroDinner w Klubie Kijów, podczas którego nasi podopieczni przygotowali narodowe specjały. Konkurs wygrała ekipa z Niemiec. W piątek „Erasmusi” oraz załoga ESNu wyjechała na 3-dniowy Obóz Integracyjny do miejscowości Murzasichle k/Zakopanego. Była to niesamowita okazja do jeszcze lepszego poznania się i zintegrowania oraz wymarzone zakończenie wakacji. W poniedziałek (1.10) udaliśmy się na szaloną, dwugodzinną przejażdżkę tramwajem poprzez cały Kraków. Następnie przenieśliśmy się na OW AfterParty w klubie U Louisa. Tym samym Orientation Week oficjalnie dobiegł końca.

Środa to najbardziej intensywny dzień całego OW. Zaczęło się od rejsu po Wiśle oraz puszczania lampionów. Klimatyczny koncert zespołu Tania Odzież w ZaUeku był doskonałą okazją do odpoczynku przed kolejną imprezą – Geek vs. Nerd Party w klubie Base.

Jednakże nie jest to koniec naszej współpracy i przygody ze studentami zagranicznymi. Dzięki organizowanym przez ESN UEK spotkaniom kulturowym i sportowym, wycieczkom oraz imprezom, „Erasmusi” na pewno nie będą się nudzić i nigdy nie zapomną czasu spędzonego na UEKu.

Czwartek okazał się bardzo rozrywkowy oraz smakowity. Najpierw udaliśmy się na tor gokar-

Paweł Pankowicz

59

STUDENCI UEK

PTTK odkrywa Świętokrzyskie


S P O RTOW Y U E K

N

ie straszna naszym siatkarkom seria spotkań wyjazdowych. Z ośmiu

spotkań ligowych przegraliśmy zaledwie dwa i cały czas jesteśmy blisko pozycji lidera. W rozgrywkach o Puchar Polski

reprezentantki naszej Uczelni są o krok od awansu do 1/8 finału i dwumeczu z zespołem z ekstraklasy. W pierwszej kolejce reprezentantki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zawitały do Warszawy, gdzie pokonały Spartę 3:0. Zwycięstwo w pierwszym meczu sezonu cieszy szczególnie, tym bardziej, że ze stołeczną ekipą zawsze gało nam się bardzo ciężko. Kolejny naszym przeciwnikiem byli Budowlani Toruń. Beniaminek okazał się bardzo wymagającym przeciwnikiem i niestety nie zdołaliśmy go pokonać (1:3). Jak się później okazało, torunianki stały się rewelacją ligi, a we własnej hali pokonały już wszystkie zespoły uznawane w tym sezonie za najsilniejsze: Chemika Police, Jedynkę Aleksandrów Łódzki i właśnie nas. Na szczęście porażka nie zraziła Ekonomistek. Eliteski pokazały klasę w derbach Krakowa przeciwko AGH Galeco Wiśle Kraków. W hali rywalek z dobrej strony pokazały się nie tylko nasze siatkarki, ale także kibice, którzy swoim dopingiem wsparli nasz zespół i mogli cieszyć się z prestiżowego zwycięstwa 3:0. Tydzień później poszliśmy za ciosem i w pierwszym meczu we własnej hali pokonaliśmy spadkowicza z Plus Ligi – Stal Mielec (3:1), a zwycięski marsz kontynuowaliśmy w Murowanej Goślinie (3:1). Potem przyszedł czas na pierwszy istotny mecz – z Chemikiem Police. Niestety nie zakończył się on dla nas pomyślnie, ale pokazał jedną, bardzo istotną rzecz. Policzanki miały być absolutnie poza naszym zasięgiem, a okazało się, że porażkę 0:3 zawdzięczamy tylko i wyłącznie brakowi konsekwencji

60

www.uek.krakow.pl

w naszej grze. Gdyby nie to, zwycięstwo było na wyciągnięcie ręki. Okazją do rehabilitacji był mecz z SMS PZPS Sosnowiec, a więc najzdolniejszą młodzieżą siatkarską naszego kraju. Po trudnym pojedynku udało się zdobyć komplet punktów (3:1). W międzyczasie przystąpiliśmy także do rozgrywek o Puchar Polski. W poprzednich dwóch latach Ekonomistkom udawało się dotrzeć do 1/8 finału i grać mecz z drużyną z ekstraklasy kobiet. W tym roku cele są podobne, a pierwszy krok został już ku temu uczyniony – pokonaliśmy w IV

rundzie Stal Mielec. Jeśli przejdziemy następnego przeciwnika, to w lutym do Krakowa zawitają gwiazdy z OrlenLigi. Nie wolno zapominać, że zdecydowaną większość spotkań rozgrywaliśmy na wyjazdach. To oznacza, że za chwilę rozpoczniemy serię gier we własnej hali. Zapraszamy wszystkich: studentów i pracowników, do Hali Sportowej UEK. Ci, którzy już byli potwierdzą, że mecze Elitesek AZS UEK to wielkie siatkarskie święto dla każdego, bez względu na wiek i płeć.

Wyniki:

Sparta Warszawa - Eliteski AZS UEK Kraków Budowlani Budlex Toruń - Eliteski AZS UEK Kraków AGH Galeco Wisła Kraków - Eliteski AZS UEK Kraków Eliteski AZS UEK Kraków - Stal Mielec KS Murowana Goślina - Eliteski AZS UEK Kraków Chemik Police – Eliteski AZS UEK Kraków SMS PZPS Sosnowiec – Eliteski AZS UEK Kraków Eliteski AZS UEK Kraków – Stal Mielec (Puchar Polski)

0:3 (26:28; 19:25; 23:25) 3:1 (25:22; 24:26; 25:22; 25:23) 0:3 (22:25; 14:25; 23:25) 3:1 (22:25; 26:24; 25:19; 25:21) 1:3 (18:25; 25:16; 19:25; 25:27) 3:0 (25:17; 25:23; 25:23) 1:3 (29:31; 26:24; 19:25; 23:25) 3:1 (25:20; 25:19; 21:25; 25:18)

Najbliższe mecze w Hali UEK:

Patryk Kosiniak o swoim motocyklowym sezonie 2012

C

hoć zakończył go kontuzją obojczyka, Patryk Kosiniak bardzo pozytywnie

ocenia swój drugi sezon rywalizacji w motocyklowym Pucharze Yamaha R6 – Dunlop w Niemczech i już planuje przyszłoroczne starty.

Rok 2012 był drugim sezonem startów 22-latka w niemieckim pucharze motocyklowym Yamaha R6 – Dunlop Cup, w którym wszyscy uczestnicy ścigają się korzystając z identycznych maszyn i opon, a liczą się przede wszystkim umiejętności kierowcy. Swój debiut „Kosa” zakończył rok temu na szesnastej pozycji w klasyfikacji generalnej, pięć z ośmiu wyścigów kończąc w punktowanej piętnastce. Naturalnie więc celem na sezon 2012 były dalsze postępy. Kosiniak w pierwszych trzech wyścigach tego sezonu finiszował w pierwszej dziesiątce, zaczynając od szóstego miejsca na torze Lausitzring i liczył na utrzymanie się w dziesiątce klasyfikacji generalnej. Niestety, podczas szóstej z ośmiu rund, jego plany pokrzyżowała zbiorowa kraksa na torze Schleiz i kontuzja obojczyka, z powodu której musiał opuścić dwa ostatnie wyścigi. Ostateczne Polaka sklasyfikowano na czternastym miejscu w klasyfikacji generalnej – w stawce blisko czter-

dziestu zawodników z kilkunastu państw, ale do dwunastego zawodnika w tabeli tarnowianinowi zabrakło jedynie jednego punktu. Kosiniak planuje wrócić w przyszłym roku do pucharu R6 i liczy, że zebrane w tym sezonie doświadczenia zaprocentują, pozwalając tarnowianinowi na regularną walkę o czołowe pozycje. Jednocześnie 22-latek bacznie przygląda się postępom innych, dla których starty w pucharze Yamahy były początkiem imponującej, międzynarodowej kariery; Lucy Glockner, która zajęła drugie miejsce w ubiegłorocznej edycji pucharu, startuje w tym roku w prestiżowych mistrzostwach Niemiec IDM Superbike, z kolei triumfator serii, Szwajcar Jesko Raffin, wystartował właśnie w rundzie MŚ klasy Moto2 oraz pełnym cyklu mistrzostw Hiszpanii. Więcej o Patryku Kosiniaku na jego oficjalnej stronie www.patrykkosiniak.com oraz na oficjalnej stronie pucharu www.r6-cup.de .

24 listopada (sobota) Eliteski AZS UEK Kraków – Wieżyca 2011 Stężyca 5 grudnia (środa) Eliteski AZS UEK Kraków – AZS WSBiP KSZO Ostrowiec Św. 15 grudnia (sobota) Eliteski AZS UEK Kraków – Sparta Warszawa Więcej szczegółów na: www.azsskawauek.pl

Tabela: M-ce 1

Drużyna

Jedynka Aleksandrów Łódzki

Mecze

Punkty

Sety

7

18

18:5

2

Chemik Police

7

15

18:9

3

Eliteski AZS UEK Kraków

7

15

16:9

4

AZS WSBiP KSZO Ostrowiec Św.

7

14

15:8

5

Budowlani Budlex Toruń

7

14

15:10

6

AGH Galeco Wisła Kraków

7

13

14:12

7

Wieżyca 2011 Stężyca

7

11

14:13

8

Silesia Volley Mysłowice/Chorzów

7

11

15:14

9

SMS PZPS Sosnowiec

7

7

10:15

10

KS Murowana Gośloina

6

4

9:16

11

Stal Mielec

6

1

6:18

12

Sparta Warszawa

7

0

0:21

Patryk Kosiniak „To był trudny, ale bardzo pracowity i owocny sezon. Pierwsza jego połowa była bardzo dobra, ale w drugiej prześladował mnie pech. Najpierw problemy z przednią oponą podczas rundy w Austrii, z powodu których pierwszy raz w swojej karierze musiałem wycofać się z rywalizacji, a następnie kontuzja i przedwczesne zakończenie sezonu. Na szczęście szybko wracam do zdrowia i nie mogę doczekać się powrotu na moją Yamahę. W przyszłym roku planuję kontynuację startów w pucharze R6 i pracuję obecnie nad pozyskaniem sponsorów. Ten sezon potwierdził, że wiele się nauczyłem, szczególnie jeśli chodzi o wyczucie motocykla i opon. Nie zaliczyłem w tym roku ani jednej wywrotki na suchym torze, ponieważ dobrze wyczułem limity i mogłem balansować na ich krawędzi dużo bardziej komfortowo. Chcę jednak dalej się rozwijać i wiem, że puchar R6 to najlepszy możliwy kierunek. Dziękuje moim sponsorom, firmom Artman, Pure Sports Clubs, Shoei, Under Armour i UEK w Krakowie, zespołowi oraz kibicom, których zapraszam serdecznie na wspólne spotkanie podczas finału Speedway Ekstraligi.”

61

S P O RTOW Y U E K

Ekonomistki w ścisłej czołówce ligi


S P O RTOW Y U E K

L

etnie Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Pływaniu Osób

Niepełnosprawnych odbyły się w Szczecinie w dniach 14-17 czerwca b.r. Wśród ponad 200 zawodników

medal na dystansie 50m stylem dowolnym. Wśród swoich medali nasz zawodnik ma już kilkanaście z Mistrzostw Polski oraz niezmiennie wygrywa dla UEK złota w Akademickich Mistrzostwach. Oby więcej takich wyników. Brawo Przemek! Pozostali zawodnicy DSS poprawili swoje życiowe osiągnięcia – i co trzeba podkreślić – poprawiają je na każdych zawodach. Ten progres trwa odkąd rozpoczęli treningi kilka lat temu i nie

Steve House gościem 10. Krakowskiego Festiwalu Górskiego

chce się zakończyć. Teraz chłopcy walczą o urwanie każdej sekundy w pokonywanych dystansach. Zawodnicy wspierani przez naszą Uczelnię oraz Biuro ds. ON UEK trenują na basenie UEK pięć razy w tygodniu. Miejmy nadzieje, że z kolejnych zawodów przywiozą worek medali i trzeba będzie zrobić specjalną gablotę na ich powieszenie. Grzegorz Kubis Druga Strona Sportu

z całej Polski była również krakowska

W

dniach od 7. do 9. grudnia 2012 roku na Uniwersytecie

Ekonomicznym w Krakowie obędzie się 10. Krakowski Festiwal Górski. Nie byłoby jubileuszu bez znakomitych gości. Jednym

ekipa AZS UEK Osób Niepełnosprawnych

z nich będzie wybitny amerykański

wraz ze Stowarzyszeniem Druga Strona

alpinista – Steve House.

Sportu (DSS) . Był to ostatni sprawdzian zawodników przed paraolimpiadą w Londynie. Mogliśmy podpatrzyć sposób pływania obecnych medalistek paraolimpijskich, Joanny Mendak i Pauliny Jabłońskiej oraz zmierzyć się z czołówką zawodników z Polski. Nasi zawodnicy, członkowie sekcji AZS UEK Osób Niepełnosprawnych, pokazali klasę i w skromnym czteroosobowym składzie zdobyli trzy medale. Miło nam poinformować, że wszystkie zdobył student Przemysław Bugla. Przemek w grupie s12 zdobył 2 srebra na dystansie 50m oraz 100m stylem klasycznym, a także brązowy

W

dniu 2 września w Szczecinie załoga w składzie Marcin Pacanowski, Artur Pacanowski (obaj studenci UEK) oraz Michał Ososiński (absolwent UEK) wygrała ósme, a zarazem ostatnie zawody żeglarskie w ramach Pucharu Polski, dzięki czemu drużynie startującej pod banderą UEK, udało się zdobyć Puchar Polski w żeglarstwie w Klasie Omega Standard.

62

www.uek.krakow.pl

Wśród wybitnych przejść House’a trzeba wymienić przede wszystkim samotne wytyczenie nowej drogi na południowo-zachodniej ścianie K7 w Dolinie Charakusa w 2004 roku (41-godzinna akcja z bazy do bazy, trudności drogi VI 5.10- M6 WI4 A2). Za to wejście otrzymał nagrodę publiczności podczas wręczania Złotego Czekana za rok 2004. Samą nagrodę francuskiego Złotego Czekana (Piolet d’Or) otrzymał rok później za zrobienie w stylu alpejskim wspólnie z Vincem Andersonem nowej drogi na ponad 4000-metrowej ścianie Rupal (Nanga Parbat). Przejście to uznano wówczas za jedno z najlepszych osiągnięć himalajskich ostatnich lat. Droga Anderson/House (5.9, WI4) powstała w ciągu 6 dni, bez użycia poręczówek i butli tlenowych. W 2007 roku House dokonał pierwszego wejścia na K7 West w Dolinie Charakusa. Rok później

Studenci oraz absolwent UEK zdobywcami Pucharu Polski w żeglarstwie w Klasie Omega Standard!

Ponadto w dniach 4-5 sierpnia w Pucku członkowie tej samej załogi zdobyli prestiżowy tytuł Wicemistrza Polski w żeglarstwie w klasie

Steve House, uważany za jednego z najlepszych alpinistów świata, jest przede wszystkim gorącym propagatorem stylu alpejskiego we wspinaniu. Wszystkie jego wspinaczki są odbiciem tej ideologii.

Omega Standard. Dodatkowo w roku 2012 udało im się zająć 12. miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski, co pozwoliło zdobyć akademickie

Wicemistrzostwo Polski w typie uczelni Społeczno-Przyrodniczych Cały Puchar Polski składał się z 8 regat, w których zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zwyciężał dwukrotnie i tylko dwukrotnie nie znalazł się na podium. Już po drugich regatach członkowie drużyny UEK znaleźli się na pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski i pozycję tą udało się im utrzymać do końca.

ZAPOWIEDŹ

Sukcesy niepełnosprawnych pływaków z UEK

wspólnie ze swoim stałym partnerem Andersonem wytyczyli nową drogę (WI5+ M8 R/X, 1000 m) na północnej ścianie Mount Alberta w Górach Skalistych, w Kanadzie. To tylko niektóre z osiągnięć Steve’a House. Serię niesamowitych dokonań Amerykanina przerwał w 2010 roku groźny wypadek podczas wspinaczki na Mount Temple, z którego cudem uszedł z życiem (przebite płuco, złamane żebra, złamanie miednicy, uszkodzenie kręgów). Nastąpiła długotrwała rehabilitacja, walka o powrót do zdrowia, sprawności i wspinania. Steve House jest nie tylko wspinaczem, ale również przewodnikiem górskim, narciarzem, podróżnikiem i pisarzem. Jego „Beyond the Mountain” została nagrodzona Boardman Tasker Prize i wyróżniona nagrodą literacką podczas Banff Festiwal 2009. Serdecznie zapraszamy na 10. Krakowski Festiwal Górski! Więcej informacji o festiwalu znajduje się na stronie: www.kfg.pl Dorota Dubicka/KFG

10. Krakowski Festiwal Górski 7-9 grudnia 2012 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27 Pawilon Dydaktyczno-Sportowy www.kfg.pl

63


akademickie centrum kariery

Akademickie Centrum Kariery zaprasza studentów i absolwentów UEK na spotkania z zakresu porad prawnych z prawa pracy oraz indywidualnego doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych realizowane w ramach projektu „Diagnoza i rozwój kompetencji wyznacznikiem sukcesu na rynku pracy”. Rozpoczynając swoją drogę zawodową, warto poznać swoje możliwości i dobrze zaplanować przyszłość. Usługa doradcza pomaga w:  l epszym wykorzystaniu swoich mocnych stron przy planowaniu rozwoju zawodowego, p oszerzeniu wiedzy i świadomości swoich praw i obowiązków na rynku pracy,  poszukiwaniu pracy,  stworzeniu dokumentów aplikacyjnych,  przygotowaniu się do rozmowy z pracodawcą,  lepszym planowaniu rozwoju zawodowego u osób pracujących.

Ze szczegółową ofertą świadczoną przez Akademickie Centrum Kariery zapoznaj się na stronie: www.kariery.uek.krakow.pl

Ty też możesz pracować! Zaplanuj swoją karierę DORADZTWO ZAWODOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH P lanujesz swoją karierę? N ie masz pomysłu, gdzie pracować po studiach? C hcesz dobrze przygotować swoje dokumenty aplikacyjne i uzyskać informację, jak się zaprezentować u pracodawcy? C hcesz wiedzieć, jakie przysługują Ci uprawnienia i ulgi w związku z Twoją niepełnosprawnością (np. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych)?

Skorzystaj z pomocy profesjonalnego doradcy zawodowego specjalizującego się w doradztwie dla osób niepełnosprawnych. Porady są skierowane do studentów i absolwentów UEK posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, nie dotyczy pracowników UEK

Ty też możesz być dobrze poinformowany!

2 lutego 2013 r. godz. 20.00

PORADA PRAWNA Z PRAWA PRACY

Hotel Galaxy – Kraków, ul. Gęsia 22

Z aczynasz szukać pracy? P rowadzisz negocjacje przed zawarciem umowy z pracodawcą?  J esteś pracownikiem lub osobą zatrudnioną na podstawie innych umów? Z ostałeś zwolniony albo masz jakikolwiek inny problem z pracodawcą i chcesz dowiedzieć się, na co w Twojej sytuacji pozwalają Ci przepisy prawa? C hcesz wiedzieć, jakie masz prawa i obowiązki pracując lub podejmując zatrudnienie?

(obok „Galerii Kazimierz”)

zaprasza na

cena 220 zł/os.

Skorzystaj z profesjonalnej porady prawnej z zakresu prawa pracy! Porady są skierowane do studentów i absolwentów UEK, nie dotyczy pracowników UEK Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Usługi doradcze realizowane są przez zewnętrznych konsultantów.

AKADEMICKIE CENTRUM KARIERY CZEKA NA CIEBIE Zapisz się: www.kariery.uek.krakow.pl zakładka: kalendarz szkoleń i doradztwa Projekt „Diagnoza i rozwój kompetencji wyznacznikiem sukcesu na rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Zapisy na bal do 14 stycznia 2013 r. przez formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie: www.balblekitny.uek.krakow.pl. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły: tel. 12 293 54 96, e-mail: balblekitny@uek.krakow.pl ORGANIZATORZY

PATRONI MEDIALNI

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie