Page 1

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

ISSN 1689-7757

Nr 5 (37) czerwiec - wrzesień 2010


WYDARZENIA

Od Rektora Spis treści

Adres redakcji: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków budynek „Księżówka”, pok. K9 tel. 12 293 58 34 e-mail: gazeta@uek.krakow.pl Redakcja: Łukasz Salwarowski Małgorzata Strakowska-Szczurek Skład i opracowanie graficzne: Piotr Góral Okładka: Anna Olejczuk Zdjęcia: Rafał Cygan Druk: Drukarnia Leyko Sp z o.o. ul. Romanowicza 11 30-702 Kraków ISSN 1689-7757 Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Nakład: 6000 egzemplarzy Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i zmian redakcyjnych nadsyłanych artykułów oraz zmiany ich tytułów.

2

Od Rektora ....................................................... 3 Od studium do uniwersytetu ................... 4 Kto jest kim ...................................................... 6 Czy wiesz, że… ............................................... 9 Kalendarium żaka ....................................... 10 Słowo klucz: dziekanat ............................. 11 Dziekanat Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych ......... 12 Dziekanat Wydziału Finansów ............... 15 Dziekanat Wydziału Towaroznawstwa ........................................ 16 Dziekanat Wydziału Zarządzania .......... 17 Zdaniem absolwentów ............................. 21 Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów .............................................. 22 Biblioteka Główna ..................................... 26 Zaistniej w Sieci .......................................... 29 Postaw na języki ......................................... 30 Otwórz się na świat .................................... 32 Zadbaj o karierę! ......................................... 35 E-learning – nowe technologie ułatwiają studiowanie ............................... 36 Od rekrutacji po wolontariat .................. 37 Szlachetne zdrowie .................................... 38 Studiuj bezpiecznie! ................................. 39 Uczelnia z certyfikatem bezpieczeństwa ......................................... 40 BON: pomaga, wspiera i łamie stereotypy ....................................... 42 Rozwijaj zainteresowania! ........................ 43 Reklama ......................................................... 49

Drodzy Studenci I roku! Z radością witam Was w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Cieszę się, że rozpoczynacie studia na naszej Uczelni. Mam nadzieję, że spełnią Wasze oczekiwania, przyniosą Wam satysfakcję, a w przyszłości – pozwolą na wymarzoną ścieżkę kariery. To od Was zależy, jak wykorzystacie ten czas. Zachęcam Was do wzmożonej aktywności i otwarcia się na wszystkie możliwe formy zdobywania wiedzy i  poszerzania własnych umiejętności. Studiując tutaj, korzystajcie więc nie tylko z  zajęć proponowanych Wam w  ramach podstawowej oferty dydaktycznej. Zróbcie wszystko, by wykorzystać stwarzane Wam możliwości: uczestniczenia w akademiach firmowych, zagranicznych stażach i praktykach czy uzyskiwania podwójnych dyplomów. To dzięki nim po skończeniu studiów zwiększycie szanse zdobycia atrakcyjnego zatrudnienia. Gorąco zachęcam Was również do włączenia się w  działalność istniejących na Uczelni stowarzyszeń, organizacji studenckich i  licznych kół naukowych. Dzięki przynależności do nich nie tylko poszerzycie własne zainteresowania i doskonalić będziecie umiejętności, ale dacie sobie szansę na poznawanie nowych, interesujących ludzi o podobnych zainteresowaniach. Kontakty te skutkują nieraz przyjaźniami na całe życie, równie ważnymi jak zdobyte pierwsze doświadczenia zawodowe. Przekazywane w Wasze ręce specjalne wydanie „Kuriera UEK” przygotowane zostało wyłącznie z myślą o Was. Niech stanie się ono dla Was przewodnikiem w sprawach codziennych i  pomoże w  szybkim odnalezieniu się w nowym środowisku.

W imieniu władz Uniwersytetu, jego pracowników i studentów starszych lat życzę Wam, aby Wasza młodość, zapał i  chęć zdobywania wiedzy zostały jak najlepiej spożytkowane: Wam – przyniosły spełnienie oczekiwań i satysfakcję, a nam – dumę z kolejnego rocznika wybitnych studentów, a następnie absolwentów. Gratuluję wyboru i życzę wytrwałości!

prof. dr hab. Roman Niestrój Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

3


WYDARZENIA Z historii

WYDARZENIA Z historii

Od studium do uniwersytetu W ubiegłym roku akademickim nasz Uniwersytet obchodził jubileusz 85-lecia. W ciągu 85 lat Uczelnia, przechodząc kolejne fazy rozwoju, zmieniała swą nazwę, strukturę organizacyjną, programy nauczania i adres.

Historię dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie otworzyła inauguracja Wyższego Studium Handlowego w  1925 r. – jako trzeciej w  Polsce wyższej szkoły handlowej. WSH było szkołą prywatną. Jej twórcą i pierwszym dyrektorem był Arnold Bolland, a jej pierwszą siedzibą – budynek średniej szkoły handlowej przy ul. Kapucyńskiej 2. Od 1927 r. siedziba WSH mieściła się przy ul. Sienkiewicza. W 1938 r. WSH zostało zaliczone w poczet prywatnych szkół akademickich, a z dniem 1 września tegoż roku przemianowane na Akademię Handlową. Działalność Uczelni przerwała druga wojna światowa – 6 listopada, podczas Sonderaktion Krakau, aresztowano jej profesorów, siedzibę zdewastowano i zamknięto. Zajęcia wznowiono natychmiast po wyzwoleniu, w styczniu 1945. Punktem zwrotnym w dziejach Uczelni było jej upaństwowienie i przemiano-

Pływalnia w dawnym schronisku dla chłopców, a obecnie – po adaptacji – Sala Senacka Uczelni.

Wyższe Studium Handlowe przy ul. Sienkiewicza.

Budynek przy ul. Kapucyńskiej, w którym rozpoczęło działalność Wyższe Studium Handlowe.

4

wanie na Wyższą Szkołę Ekonomiczną (1950 r.). W 1952 r. przekazano jej zabytkowy budynek Fundacji Księcia Aleksandra Lubomirskiego przy ul. Rakowickiej 27, dziś będący siedzibą władz Uczelni, a niegdyś pełniący m.in. funkcję schroniska dla chłopców. Rok 1974 przyniósł kolejną zmianę – WSE zmieniła nazwę na Akademię Ekonomiczną w Krakowie. Proces gwałtownych zmian i rozwoju Uczelni rozpoczął się wraz z zapoczątkowanymi w Polsce w 1989 r. przemianami politycznymi i  gospodarczymi. Obecnie Uczelnia jest największą pod względem liczby studentów publiczną wyższą szkołą ekonomiczną w tej części Europy, największą uczelnią ekonomiczną w Polsce i trzecią szkołą wyższą Krakowa. Posiada uprawnienia

do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, uprawnienia do prowadzenia wszystkich form i rodzajów kształcenia na poziomie wyższym. Wymownym potwierdzeniem renomy, którą cieszy się nasza Uczelnia, jest zmiana jej nazwy na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, dokonana na mocy ustawy z dnia 6 lipca 2007 r.

Kampus UEK – widok ze ,,szkieletora”

Sala Senacka

Budynek Główny

5


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WYDARZENIA WIEDZIEĆ

prof. dr hab. Andrzej Malawski Prorektor ds. Badań Naukowych

Kto jest kim Będziesz ich mijał na korytarzach, czasem zobaczysz na jakiejś ważnej uroczystości czy konferencji naukowej. Warto więc, byś nie mylił rangi pracowników i wiedział, kto zarządza Uczelnią i decyduje o sprawach, z których wiele istotnych jest również dla ciebie.

Władze rektorskie Najwyższą władzą Uczelni jest Senat. W skład tego organu kolegialnego wchodzą: rektor, prorektorzy, dziekani, przedstawiciele pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz studentów i doktorantów. Senat opiniuje wszystkie sprawy dotyczące Uczelni oraz podejmuje uchwały w  sprawach kluczowych dla jej funkcjonowania i rozwoju. Zarządzanie Uczelnią leży w gestii rektora oraz prorektorów: ds. studenckich oraz ds. badań naukowych.

Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu, reprezentuje go na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów Uczelni. Podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Uczelni, niezastrzeżone dla innych organów lub kanclerza. W szczególności rektor sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i  badawczą Uczelni, decyduje o mieniu i gospodarce Uczelni, sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw administracyjnych, kadrowych i  finansowych, dba o  przestrzeganie prawa oraz bezpieczeństwo na Uniwersytecie.

prof. dr hab. Roman Niestrój Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Zarządzania Marketingiem w Katedrze Marketingu, dziekan Wydziału Zarządzania w latach 1999–2002, zastępca dyrektora Instytutu Ekonomiki Obrotu Towarowego w latach 1987–1992, przewodniczący Komisji Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Umiejętności, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

6

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, prof. zwyczajny, kierownik Zakładu Ekonomii Matematycznej Katedry Matematyki od r. 1993, prodziekan Wydziału Finansów, zastępca kierownika Studium Podstawowego w latach 1993–1996, prodziekan Wydziału Zarządzania w latach 1996– 1999, prodziekan Wydziału Finansów w latach 2005–2008, zastępca przewodniczącego Komisji Ekonomicznej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego, członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, członek Society for Economic Design, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Prorektor ds. Badań Naukowych organizuje i kontroluje sposób prowadzenia ogółu spraw związanych z działalnością naukową i badawczą Uniwersytetu, organizuje i nadzoruje działalność Uczelni związaną ze współpracą zagraniczną Jednocześnie organizuje i nadzoruje działalność wydawniczą Uczelni oraz Biblioteki Głównej.

dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK Prorektor ds. Studenckich Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, inżynier, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie, przez dwie kadencje (2002–2008) dziekan Wydziału Towaroznawstwa, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, prezes Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Oddział w Krakowie w latach 1998–2001, sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego w latach 1992–1998, członek Sekcji Towaroznawczej – Nauk o Jakości PAN, wiceprezydent Internationale Gesellschaft für Warenkunde und Technologie, członek Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Prorektor ds. Studenckich odpowiada za realizację procesu dydaktycznego na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia, organizowanie rekrutacji i nadzór nad jej przebiegiem, koordynację i kontrolę rozdziału środków pomocy materialnej dla studentów, działania zmierzające do zapewnienia studentom warunków socjalnych.

7


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Władze dziekańskie Organami kolegialnymi rozstrzygającymi najważniejsze sprawy poszczególnych wydziałów Uniwersytetu (Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Wydziału Finansów, Wydziału Towaroznawstwa i Wydziału Zarządzania) są rady wydziałów. W ich skład wchodzą: dziekan, prodziekani, zatrudnieni na wydziale profesorowie i  doktorzy habilitowani oraz przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, a także przedstawiciele studentów i doktorantów danego wydziału. Dziekan kieruje wydziałem i reprezentuje go na zewnątrz oraz jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów wydziału. Swoje funkcje wykonuje przy pomocy prodziekanów.

dr hab. Kazimierz Zieliński, prof. UEK Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Przyjmuje studentów wyłącznie w sprawach odwołań od decyzji prodziekanów. Wszelkie podania należy składać w dziekanacie Wydziału. Budynek Główny, pok. 017

prof. dr hab. Władysław Kędzior Dziekan Wydziału Towaroznawstwa Przyjmuje studentów w sprawach: odwołań od decyzji prodziekanów, przyjęcia na Wydział, przeniesienia na inny wydział, zmiany kierunku studiów. Budynek Główny, pok. 004

dr hab. Krzysztof Surówka, prof. UEK Dziekan Wydziału Finansów Przyjmuje studentów w sprawach odwołań od decyzji prodziekanów, przyjęcia na Wydział, przeniesienia na inny wydział, zmiany kierunku studiów, studentów powracających ze stypendiów zagranicznych, przeniesienia z  innych kierunków studiów lub innych uczelni, skarg i wniosków dotyczących Wydziału Finansów. Budynek Główny, pok. 013

dr hab. Paweł Lula, prof. UEK Dziekan Wydziału Zarządzania Przyjmuje studentów w sprawach: odwołań od decyzji prodziekanów, przyjęcia z innych kierunków UEK, przyjęcia z  innych uczelni, skarg i wniosków. Budynek Główny, pok. 008

8

n po pierwszym roku Osiągając wysoką średnią oce pendium za wyniki sty ać będziesz mógł otrzym sytuacji materialnej, w nauce, a będąc w trudnej pomocy socjalnej możesz ubiegać się inne formy (więcej: s. 22). Biblioteka Główna UEK jest drugą biblioteką ekonomiczną w Polsce pod względem ilości książek. Zobacz, kiedy możesz korzystać z jej zasobów! (s. 26 i http://kangur.uek.krakow.pl) dium Języków Obcych, Korzystając z oferty Stu językowe, które porsy możesz uczęszczać na ku t z języka obcego. ika tyf cer ć by zdo mogą Ci kow.pl). kra (patrz: s. 30 i www.sjo.uek. Akademicki chór „Dominanta” w ub. roku zdobył szereg nagród i wyróżnień w krajowych i międzynarodowych konkursach. I Ty możesz rozwijać swoje umiejętności wokalne! (patrz: www.dominanta. uek.krakow.pl) a jest na tem UEK udostępnian Jaki jest to en ud st im tk ys Wsz WiFi. rzewodowa sieć renie Uczelni bezp do niej dostęp? Czytaj: ci.uek. kać jej zasięg, jak uzys l. .p krakow

W ofercie UEK znajdziesz także programy kształcenia w języku angielskim (patrz: www. bpz.uek.krakow.pl). uczeliwersytetu z około 200 odDzięki współpracy Un sz że część studiów mo niami z całego świata www.bpz.uek.krakow.pl, : być za granicą (patrz z). dw /~ .pl www.uek.krakow lni, otrzymudia na naszej ucze Rozpoczynając stu konto na platformie e m.in. jesz bezpłatne dle, umożliwiając iałów oo M ej ow ng ni e-lear mater uporządkowanych zdalny dostęp do ych. (patrz: s. 36 i www.cel. zn i pomocy dydaktyc ). pl w. uek.krako W Akademickim Centrum Kariery UEK możesz umówić się na indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym bądź zamówić Newsletter z najświeższymi ofertami pracy, praktyk i staży. (patrz: s. 35, www.kariery.uek.krakow.pl) Drużyna siatkarek naszej Uczelni – Eliteski Skawa AZS UEK – awansowały w tym roku do I ligi siatkówki kobiet! Kibicuj naszej drużynie i śledź sukcesy innych sekcji sportowych! (patrz: s. 46, www. azs.uek.krakow.pl).

Na Uniwersytecie działa ponad ukowych i kilk anaście organiza 30 kół nacji studenckich. Działając w wybranych z nich , możesz zdobywać cenne do świa sowania. (patrz: s. dczenie i rozwijać zaintere43) 9


WYDARZENIA WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Kalendarium żaka

Słowo klucz: dziekanat

Zostałeś wpisany na oficjalną listę studentów, odebrałeś indeks, rozpoczynasz naukę na wybranym kierunku. Pora na zdobycie informacji o tym, co, gdzie i kiedy można załatwić, jakie masz obowiązki, jakie przywileje, kiedy liczyć możesz na chwilę oddechu, a kiedy czeka Cię szczególnie wytężona nauka. Organizacja roku akademickiego 2010/2011 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Studia stacjonarne

Studia stacjonarne Semestr zimowy (1 października 2010 r. – 20 lutego 2011 r.)

Semestr zimowy (1 października 2010 r. – 20 lutego 2011 r.)

Przerwa świąteczna

23 grudnia 2010 r. – 2 stycznia 2011 r.

Przerwa świąteczna

23 grudnia 2010 r. – 2 stycznia 2011 r.

Sesja egzaminacyjna

31 stycznia – 13 lutego 2011 r.

Sesja egzaminacyjna

31 stycznia – 13 lutego 2011 r.

Przerwa semestralna

14–20 lutego 2011 r.

Przerwa semestralna

14–20 lutego 2011 r.

Sesja poprawkowa

21 lutego – 6 marca 2011 r.

Sesja poprawkowa

21 lutego – 6 marca 2011 r.

Semestr letni (21 lutego – 30 września 2011 r.)

Semestr letni (21 lutego – 30 września 2011 r.)

Przerwa świąteczna

21–26 kwietnia 2011 r.

Przerwa świąteczna

21–26 kwietnia 2011 r.

Sesja egzaminacyjna

16–30 czerwca 2011 r.

Sesja egzaminacyjna

27 czerwca – 10 lipca 2011 r.

Sesja poprawkowa

12–25 września 2011 r.

Sesja poprawkowa

12–25 września 2011 r.

Nie przegap! Poza harmonogramem studiów przebieg każdego roku akademickiego wyznaczają daty szczególne – świąteczne. Nie może Cię zabraknąć na najważniejszych uroczystościach całej społeczności naszej Uczelni. Inauguracja roku akademickiego 4 października 2010 r.

10

Dzień Pamięci 5 listopada 2010 r.

Święto Uczelni 28 maja 2011 r.

Dziekanat. To tutaj będziesz załatwiać większość studenckich spraw. Tu odbierzesz legitymację studencką i indeks, zdobędziesz zaświadczenie o nauce, zaliczenie sesji, złożysz podanie o urlop. Możesz mieć pewność: wizyty w pokojach na parterze Budynku Głównego Uczelni nie będą należały do rzadkości, ale... Ale nie wszystkie sprawy do załatwienia wymagają osobistej wizyty w dziekanacie.

Wiele z nich uzyskać można on-line – dzięki serwisowi internetowemu „Wirtualny Dziekanat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, działającemu pod adresem internetowym: www.uek.krakow.pl/wd. Wirtualny Dziekanat – jak to działa? „Wirtualny Dziekanat” umożliwia każdemu studentowi uzyskanie poprzez stronę WWW informacji dotyczących toku studiów (plan zajęć, obowiązujące przedmioty w danym semestrze, oceny z  zaliczeń, egzaminów, opłaty, stypendia, inne sprawy bytowe, numer indywidualnego wirtualnego rachunku bankowego, informacje o podaniach, informacje dziekanatu). Student, korzystając z dowolnego komputera przyłączonego do sieci Internet, łączy się z serwerem Uniwersytetu dostępnym pod adresem: http://www.uek.krakow.pl/ i  wybiera umieszczony na stronie głownej Uczelni link „Wirtualny Dziekanat”. Można też połączyć się bezpośrednio z serwisem „Wirtualny Dziekanat UEK” pod adresem: www.uek.krakow.pl/wd. Każdy student pragnący korzystać z zasobów informacji dostępnych w  tym serwisie internetowym musi poprawnie przejść przez procedurę uwierzytelnienia. Identyfikacja osoby przeprowadzana jest na podstawie wprowadzonego identyfikatora studenta oraz hasła. Przyjmuje się, że: • identyfikatorem studenta jest unikalny numer albumu lub numer dowodu osobistego (paszportu), • hasłem jest dowolny ciąg znaków ustalony przez studenta, • każdy student posiada możliwość zmiany hasła w dowolnym momencie korzystania z systemu „Wirtualny Dziekanat”, • w przypadku studentów korzystających z serwisu po raz pierwszy, w  szczególności studentów rozpoczynających naukę, przyjmuje się, iż hasłem początkowym jest numer Pesel – w takim przypadku po zalogowaniu system poprosi o zmianę hasła.

W przypadku zagubienia hasła właściwy dziekanat Uczelni, na podstawie okazanego przez studenta dokumentu (legitymacja studencka), może dokonać przywrócenia hasła początkowego (nr Pesel) – w  tym celu została przygotowana w  programie funkcja umożliwiająca reset hasła wybranego studenta. Hasło zostanie zresetowane podczas najbliższej transmisji danych z systemu dziekanatowego do „Wirtualnego Dziekanatu” (transmisja standardowo ustawiona jest codziennie w godzinach nocnych). Oprogramowanie, po stwierdzeniu poprawności podanego identyfikatora studenta oraz hasła, generuje wyciąg z indywidualnego konta studenta, który jest wyświetlany w  jego przeglądarce internetowej. Co można załatwić on-line? Publikowane obecnie w sieci Internet informacje z indywidualnego konta studenta zawierają: • zestawione operacje finansowe, naliczenia i wpłaty: rok akademicki, semestr, data księgowania (tj. data wpływu środków na rachunek, data wymagalności, data naliczenia odsetek), typ operacji (tj. wpłata na rachunek, naliczanie odsetek za zwłokę, naliczanie płatności za studia), „kwota winien”, „kwota ma”, • harmonogramy opłat za studia, • harmonogram zajęć dla grupy dziekańskiej, do której student należy, • informacje z dziekanatów na temat toku studiów: semestry, przedmioty wraz z liczbą godzin wykładów i ćwiczeń, oceny z egzaminów i zaliczeń, • informacje na temat podań, • informacje z Działu Spraw Bytowych na temat stypendiów i decyzji. Oprac. na podstawie materiałów przygotowanych przez POINT Systemy Informatyczne

11


Co, gdzie, kiedy?

Co, gdzie, kiedy?

Dziekanat Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Budynek Główny, pok. 015, 015A, 015B, 015C, 016, 018, 020, 021

Dziekanat obsługuje studentów kierunków: Administracja, Ekonomia, Gospodarka i administracja publiczna, Europeistyka, Stosunki międzynarodowe, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Socjologia, studiujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia (patrz: tabela).

Studenci przyjmowani są w ustalonych godzinach:  poniedziałki, wtorki, czwartki – godz. 11.00–14.00  piątki – godz. 11.00–14.00, 15.00–17.00  soboty – godz. 8.00–12.00. W środy dziekanat nie przyjmuje studentów.

Kierownik: mgr inż. Angela Lechowiczova-Drab (pok. 015A) , tel. 12 293 52 18, faks 12 293 50 07 Zastępca kierownika: Marta Jeziorek (pok. 021), tel. 12 293 54 48

Rok

Pokój

Ekonomia

I, II rok

015b

mgr Anna Wrona mgr Agnieszka Stolarska-Nowak

12 293 54 46 12 293 58 70

Stosunki międzynarodowe

I, II rok

020

mgr Agata Wolnicka

12 293 75 50

Gospodarka i administracja publiczna

I, II rok

021

Marta Jeziorek

12 293 54 48

Europeistyka

I, II rok

015c

Jadwiga Jędras 12 293 52 19 mgr Anna Ignatowicz Jadwiga Jędras

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Pracownik

I ,II rok

015c

12 293 52 19 mgr Anna Ignatowicz

Telefon

Ekonomia

I, II, III rok

015b

mgr Anna Wrona mgr Agnieszka Stolarska-Nowak

12 293 54 46 12 293 58 70

Stosunki międzynarodowe

I, II, III rok

020

mgr Agata Wolnicka

12 293 75 50

Gospodarka i administracja publiczna

I, II, III rok

021

Marta Jeziorek

12 293 54 48

Europeistyka

I, II, III rok

015c

Jadwiga Jędras

International Business

I rok

015c

Renata Wojciechowska

12 293 54 58

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Ekonomia

I, II, III rok

018

Beata Sikora

12 293 51 99

Stosunki międzynarodowe

I, II, III rok

015c

Agnieszka Grzegorek

12 293 54 58

Europeistyka

I, II, III rok

015c

Renata Wojciechowska

12 293 54 58

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

I, II, III rok

015c

Renata Wojciechowska

12 293 54 58

Administracja

I, II, III rok

018

Barbara Morawska

12 293 54 34

International Business

II, III rok

015c

Renata Wojciechowska

12 293 54 58

12 293 52 19 mgr Anna Ignatowicz Międzynarodowe stosunki gospodarcze

I, II, III rok

015c

Jadwiga Jędras 12 293 52 19 mgr Anna Ignatowicz

Administracja

I, II, III rok

018

Barbara Morawska

12 293 54 34

International Business

I, II rok

015c

Renata Wojciechowska

12 293 54 58

Socjologia

I rok

018

mgr Halina Kosecka

12 293 75 29

12

13


Co, gdzie, kiedy?

Co, gdzie, kiedy?

Dziekanat Wydziału Finansów

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Ekonomia

I, II rok

018

mgr Halina Kosecka

12 293 75 29

Stosunki międzynarodowe

I, II rok

015c

Agnieszka Grzegorek

12 293 54 58

Gospodarka i administracja publiczna

I, II rok

021

Marta Jeziorek

12 293 54 48

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

I, II rok

015c

Agnieszka Grzegorek

12 293 54 58

International Business

II rok

015c

Renata Wojciechowska

12 293 54 58

Budynek Główny, pok. 010, 011, 011a, 012 Dziekanat obsługuje studentów kierunków Finanse i rachunkowość i Gospodarka przestrzenna, studiujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia (patrz: tabela).

Studenci przyjmowani są w ustalonych godzinach:  poniedziałki, wtorki, czwartki – godz. 11.00–14.00  piątki – godz. 11.00–14.00, 15.00–17.00  soboty – godz. 8.00–12.00. W środy dziekanat nie przyjmuje studentów.

Kierownik: mgr Grażyna Okręglicka (pok. 011), tel. 12 293 58 43, faks 12 293 58 92 Zastępca kierownika: Jolanta Salwa (pok. 011a) Kierunek, rok, rodzaj studiów

Pracownik

Pokój

Telefon

Studia stacjonarne Finanse i rachunkowość

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębicy

Studia I stopnia (I, II, III rok) Studia I stopnia (I, II rok)

mgr inż. Jadwiga Węglarz Alicja Smoła

010 010

12 293 54 57 12 293 58 64

12 293 51 99

Studia II stopnia (I rok) Studia II stopnia (II rok)

inż. Ewelina Kućka

012

12 293 52 56

Agnieszka Kaczor

012

12 293 51 01

12 293 54 34

Gospodarka przestrzenna Studia I stopnia (I, II, III rok) Studia II stopnia (I, II rok)

mgr inż. Barbara Kwiecień

011a

12 293 55 84

Finanse i rachunkowość (I, II rok)

Monika Urbaniak

012

12 293 57 04

Finanse i rachunkowość (I rok – 1. tura)

inż. Ewelina Kućka

012

12 293 52 56

Finanse i rachunkowość (III rok)

Marta Babik

012

12 293 51 10

Gospodarka przestrzenna (I, II, III rok)

mgr inż. Barbara Kwiecień

011 a

12 293 55 84

Jolanta Salwa

011a

12 293 52 20

lic. Paulina Satora Jolanta Salwa Marta Babik Agnieszka Kaczor

010 011a 012 012

12 293 51 11

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Ekonomia Administracja

I, III rok I, II, III rok

018 018

Beata Sikora Barbara Morawska

Studia niestacjonarne I stopnia Studia niestacjonarne I stopnia (tryb zaoczny) w Krakowie

Studia niestacjonarne I stopnia zaoczne w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych Finanse i rachunkowość Studia niestacjonarne II stopnia zaoczne w Krakowie Finanse i rachunkowość (I semestr) Finanse i rachunkowość (II semestr) Finanse i rachunkowość (III semestr) Finanse i rachunkowość (IV semestr)

14

12 293 52 20 12 293 51 10 12 293 51 01

15


Co, gdzie, kiedy?

Co, gdzie, kiedy?

Dziekanat Wydziału Towaroznawstwa

Dziekanat Wydziału Zarządzania

Budynek Główny, pok. 003–004

Budynek Główny, 002, 005A, 006, 006A, 007, 007A, 008, 009

Dziekanat obsługuje studentów kierunków Towaroznawstwo i Zarządzanie i inżynieria produkcji (patrz: tabela).

Dziekanat obsługuje studentów kierunków Analityka gospodarcza, Informatyka i ekonometria, Informatyka stosowana, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie studiujących na jednolitych studiach magisterskich, studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia (patrz: tabela).

Studenci przyjmowani są w ustalonych godzinach:  poniedziałki, wtorki, czwartki – godz. 11.00–14.00  piątki – godz. 11.00–14.00, 15.00–17.00  soboty – godz. 8.00–12.00. W środy dziekanat nie przyjmuje studentów.

Studenci przyjmowani są w ustalonych godzinach:  poniedziałki, wtorki, czwartki – godz. 11.00–14.00  piątki – godz. 11.00–14.00, 15.00–17.00  soboty – godz. 8.00–12.00. W środy dziekanat nie przyjmuje studentów.

Kierownik: mgr Katarzyna Bień, (pok. 006A) Zastępca kierownika: Teresa Styś, (pok. 007A) tel. 12 293 54 64, faks 12 293 50 08

Kierownik: mgr inż. Halina Nosal (pok. 003B), tel. 12 293 56 08, faks 12 293 50 53

Kierunek studiów

Pracownik

Pokój

Telefon

Jednolite studia magisterskie Kierunek, forma, poziom, rok studiów

Pracownik

Pokój

Telefon

Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia stacjonarne I stopnia – rok I, II, III Studia niestacjonarne I stopnia – I, II, III

rok V (obrony) Teresa Pszczółkowska

003A

12 293 56 09

Studia stacjonarne I stopnia – rok III Studia stacjonarne II stopnia – rok I Studia niestacjonarne I stopnia – rok I, II Studia niestacjonarne II stopnia – rok I (semestr 1.)

Studia stacjonarne – rok I, II Studia niestacjonarne I stopnia – rok III, IV Studia niestacjonarne II stopnia – rok I (semestr 2.)

mgr inż. Dorota Siudak

007

12 293 56 77

Ewa Guzik

008

12 293 54 52

Maria Klucznik

007

12 293 56 76

rok I

mgr inż. Dorota Siudak

007

12 293 56 77

rok II

Halina Majkut

006

12 293 55 66

rok III

mgr inż. Dorota Siudak

007

12 293 56 77

rok III (obrony)

Halina Majkut

006

12 293 55 66

mgr Renata Salamon

006

12 293 54 65

Anna Zacharska-Kuc

008

12 293 54 52

Zarządzanie rok V (obrony)

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Towaroznawstwo Studia stacjonarne I stopnia – rok IV

Informatyka i ekonometria

Analityka gospodarcza Teresa Pszczółkowska

003A

12 293 56 09

rok I Informatyka i ekonometria

Maria Haas

mgr Renata Sobocka

004A

003

12 293 58 29

12 293 56 10

Informatyka stosowana rok I Zarządzanie rok I

16

17


WYDARZENIA Co, gdzie, kiedy?

Co, gdzie, WYDARZENIA kiedy?

rok II

Małgorzata Galiak

002

12 293 57 54

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia zamiejscowe ośrodki dydaktyczne

rok III

Cecylia Kremel

009

12 293 54 06

Zarządzanie

rok III (obrony)

Anna Zacharska-Kuc

008

12 293 54 52

Dębica

Turystyka i rekreacja

rok I

Halina Majkut

006

12 293 55 66

Anna Zacharska-Kuc

008

12 293 54 52

rok I

Halina Majkut

006

12 293 55 66

rok II

Anna Zacharska-Kuc

008

12 293 54 52

rok III

Anna Zacharska-Kuc

008

12 293 54 52

rok III (obrony)

mgr inż. Dorota Siudak

006

12 293 56 77

rok I

Halina Majkut

006

12 293 55 66

rok I

Katarzyna Dąbrowska

005a

12 293 55 10

rok II i III

rok II i III

Maria Klucznik

007

12 293 56 76

Gorlice

rok III (obrony)

Teresa Styś

007A

12 293 54 64

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Analityka gospodarcza rok I

Maria Klucznik

007

12 293 56 76

rok I

mgr inż. Dorota Siudak

007

12 293 56 77

rok II

Ewa Guzik

008

12 293 54 52

rok II

Dorota Kochana

009

12 293 54 39

rok III

Anna Zacharska-Kuc

008

12 293 54 52

rok III

Halina Majkut

006

12 293 55 66

Wadowice

rok III (obrony)

Halina Majkut

006

12 293 55 66

rok I

Halina Majkut

006

12 293 55 66

rok II

Ewa Guzik

008

12 293 54 52

rok III

Anna Zacharska-Kuc

008

12 293 54 52

rok III (obrony)

Katarzyna Dąbrowska

005A

12 293 55 10

mgr inż. Dorota Siudak

007

12 293 56 77

Informatyka i ekonometria

Informatyka stosowana rok I

Katarzyna Dąbrowska

005a

12 293 55 10

Zarządzanie

Nowy Targ

rok I

mgr inż. Aneta Nagraba

006

12 293 55 99

Turystyka i rekreacja

rok II i III

mgr inż. Iwona Zając

009

12 293 54 38

Gorlice

rok III (obrony)

mgr Renata Salamon

006

12 293 54 65

rok III

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Turystyka i rekreacja rok I

Małgorzata Galiak, Elżbieta Długosz

002

12 293 57 54

rok II

mgr Renata Salamon

006

12 293 54 65

rok III

Małgorzata Galiak, Elżbieta Długosz

002

12 293 57 54

rok III (obrony)

Maria Klucznik

007

12 293 56 76

18

Zarządzanie rok I

Ewa Guzik

008

12 293 54 52

rok II

Elżbieta Długosz

002

12 293 57 54

rok II (obrony)

Katarzyna Dąbrowska

005A wejście przez 006

12 293 55 10

19


Co, gdzie, kiedy?

Warto wiedzieć

Informatyka i ekonometria rok I

mgr inż. Dorota Siudak

007

12 293 56 77

rok II

mgr inż. Dorota Siudak

007

12 293 56 77

rok II (obrony)

mgr inż. Iwona Zając

009

12 293 54 38

Sobiesław Zasada

prezes Zasada Group, dealer Mercedes-Benz, absolwent UEK Powiedzieć, że uczelnia mi się przydała w życiu, to mało. Ona była konieczna, by odnieść sukces, bez wykształcenia byłoby trudno.

Turystyka i rekreacja rok I

Teresa Styś

007a

12 293 54 64

rok II

Maria Klucznik

007

12 293 56 76

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

Sylwia Wiśniewska

Informatyka i ekonometria semestr I

mgr inż. Dorota Siudak

007

12 293 56 77

semestr III

Dorota Kochana

009

12 293 54 39

semestr IV (obrony)

Katarzyna Dąbrowska

005A wejście przez 006

12 293 55 10

semestr I

Dorota Kochana

009

12 293 54 39

semestr II

mgr inż. Aneta Nagraba

006

12 293 55 99

semestr III

Halina Majkut

006

12 293 55 66

semestr IV (obrony)

Cecylia Kremel Dorota Kochana

009

12 293 54 06 12 293 54 39

Zarządzanie

Turystyka i rekreacja

rok I

mgr Renata Salamon

006

12 293 54 65

rok II

Maria Klucznik

007

12 293 56 76

laureatka ogólnopolskiego etapu 40. edycji Konkursu na Najlepszego Studenta RP „Primus Inter Pares”, absolwentka UEK UEK stwarza szerokie możliwości rozwoju. Tu można czerpać wiedzę od wybitnych naukowców, którzy często są także praktykami w danej dziedzinie. Dzięki temu wykształcenie zdobyte na studiach jest pomocne zarówno w karierze naukowej (np. w moim przypadku), jak i w pracy na etacie czy w prowadzeniu własnej firmy. Jeśli dodać do tego jeszcze otwartość kadry naukowej uczelni, która wspiera inicjatywy studenckie, zawsze służy radą i pomocą, mamy pełny obraz tego, co daje UEK.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia - zamiejscowe ośrodki dydaktyczne Dębica rok I

Halina Majkut

006

12 293 55 66

rok II

Katarzyna Dąbrowska

005A wejście przez 006

12 293 55 10

rok II (obrony)

Ewa Guzik

008

12 293 54 52

rok I

Halina Majkut

006

12 293 55 66

rok II

mgr inż. Aneta Nagraba

006

12 293 55 99

rok II (obrony)

Dorota Kochana

009

12 293 54 39

Nowy Targ

20

Łukasz Skalik

twórca Interia TV i obecny szef WP.TV, absolwent UEK: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to świetna uczelnia: uczy praktycznych podstaw myślenia o gospodarce i ekonomii. Jestem przekonany, że bez tej uczelni nie trafiłbym zawodowo w miejsce, w którym jestem teraz.

Artur Waliszewski dyrektor Google Polska, absolwent UEK

Co cechuje Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie? Ogromna liczba studentów, to po pierwsze. A po drugie: bardzo zdroworozsądkowe podejście władz uczelni i zostawienie studentom swobody w rozwoju, w wyborze ścieżki kształcenia, dużo możliwości wyboru.

Rafał Brzoska

twórca i prezes zarządu firmy InPost, absolwent UEK: Gdybym teraz zaczynał studia, podobnie jak w przeszłości, przez pierwsze 2–3 lata skupiłbym się na nauce i studenckim życiu, a od 3.–4. roku zacząłbym pracę lub założył własną firmę – to najważniejsza szkoła życia i testowania wiedzy, którą się wyniosło z Uczelni. Studentom UEK radziłbym rozpoczynanie kariery zawodowej tak szybko, jak się tylko da. W biznesie wygrywają Ci, którzy są o włos do przodu przed innymi. Czasem te 2 lata mogą być przepaścią, dzięki której mamy przewagę nad innymi „młodymi rekinami biznesu”.

21


Co, gdzie, kiedy?

Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów Budynek Główny, pok. 214–218 To tu przyjść powinni studenci, którzy chcą się starać o  stypendium czy dom studencki, a także ci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji losowej. Pracownicy tego działu pomogą w załatwieniu formalności koniecznych do tego, by uzyskać zapomogę czy kredyt studencki. Dział ds. beznadziejnych? Nie: Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów! – Jesteśmy jednostką prowadzącą obsługę studentów w zakresie szeroko pojętej pomocy materialne – mówi Teresa Krupa, kierownik Działu Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów. – To do nas muszą się zgłosić studenci chcący się starać o  stypendium socjalne czy za wyniki w  nauce. Pomagamy także studentom w  trudnych sytuacjach losowych, przyznając im zapomogi losowe. Studentów niepełnosprawnych wspieramy specjalnym stypendium dla osób niepełnosprawnych. Na wnioski o stypendia na semestr zimowy czekamy tylko do 15 października. By dopełnić wszelkich niezbędnych formalności, przyjść muszą do nas także osoby starające się o przyznanie miejsca w  domu studenckim. Udzielamy informacji o ubezpieczeniach zdrowotnych – zadbać o nie muszą studenci, którzy nie mają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (nie pracują, nie posiadają gospodarstwa rolnego lub ich rodzice nie są ubezpieczeni). Studenci wszystkich form studiów, jeśli tylko rozpoczęli studia przed ukończeniem 25. roku życia, mogą ubiegać się o  kredyt studencki (w wytypowanych bankach). Stypendia – jakie i dla kogo? Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie mają możliwość uzyskania różnego rodzaju pomocy finansowej, w  tym stypendiów funduszu pomocy

22

Co, gdzie, kiedy? materialnej dla studentów i doktorantów, przyznawanych na dany semestr, wypłacanych raz na miesiąc przez 5 miesięcy w semestrze. Wysokości stypendiów w semestrze letnim w roku akademickim 2009/2010 wynosiły odpowiednio:  stypendium za wyniki w nauce – przyznawane studentom po pierwszym roku studiów, po uzyskaniu średniej ocen co najmniej 4,4.: 4,4–4,6 270,00 zł 4,7–4,8 360,00 zł 4,9–5,5 450,00 zł  stypendium socjalne – dla studentów, w których rodzinach dochód miesięczny netto na osobę nie przekracza 602,00 zł: do 120, 00 zł 400,00 zł 120,01–240,00 320,00 zł 240,01–360,00 240,00 zł 360,01–480,00 160,00 zł 480,01–602,00 100,00 zł

 stypendium na wyżywienie – dla studentów spełniających kryterium dochodowe jak do stypendium socjalnego – 100,00 zł  stypendium mieszkaniowe 100,00 zł – przyznawane tylko studentom studiów stacjonarnych z uwzględnieniem sytuacji materialnej (jak do stypendium socjalnego) w  związku z  ponoszeniem kosztów z  tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub na stancji  stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych: - znaczny stopień niepełnosprawności – 400,00 zł - umiarkowany stopień niepełnosprawności – 300,00 zł - lekki stopień niepełnosprawności – 200,00 zł. Studenci naszej Uczelni mają także możliwość uzyskania stypendiów:  za wyniki w sporcie (przyznawane za osiągnięcia sportowe): 300,00 zł  za wyniki w nauce i sporcie: 650,00 zł  stypendium ministra za osiągnięcia w  nauce: 1300,00 zł  stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w sporcie: 1300,00 zł. Termin składania wniosków o stypendia: na semestr zimowy: 15 października na semestr letni: 15 marca (rozpoczynający studia od semestru letniego).

Dom Studencki ,,Fafik,,

Domy studenckie – dla kogo i za ile? Zakwaterowanie w domach studenckich w pierwszej kolejności przysługuje studentom będącym w trudniej sytuacji materialnej, którym codzienny dojazd na uczelnię uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Miejsca w domach akademickich przyznaje się od najniższego dochodu do wyczerpania limitu miejsc będących w dyspozycji Uczelni na dany rok akademicki. Odpłatność za jedno miejsce w domu studenckim wynosi 320,00–360,00 zł miesięcznie. Studenci naszej uczelni mogą zamieszkać w domach studenckich:

 „Fafik”, ul. Racławicka 9  „Merkury”, al. 29 Listopada 48a  oraz na Miasteczku Studenckim AGH. Wszystkie akademiki posiadają pokoje 2- i 3-osobowe, dostęp do Internetu, kluby oraz sale sportowe. Kredyty dla studentów System kredytów jest niezależny od systemu pomocy materialnej dla studentów. O kredyty studenckie mogą ubiegać się uczestnicy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy rozpoczęli studia przed ukończeniem 25. roku życia. Pierwszeństwo w ich otrzymaniu mają studenci o niskim dochodzie na osobę w rodzinie. W roku akademickim 2009/2010 kredytu udzielono studentom, których dochód nie przekroczył 2500 zł na osobę w rodzinie. Kredyty studenckie udzielane są na okres nie dłuższy niż okres studiów, przy czym czas ten nie może przekroczyć 6 lat, a w przypadku studentów studiów doktoranckich – nie więcej niż 4 lata. Kredyt jest wypłacany przez 10 miesięcy w  roku akademickim. Wysokość miesięcznej transzy kredytu w  roku akademickim 2009/2010 wynosiła 600,00 lub 400,00 zł. Spłata kredytu studenckiego przez kredytobiorcę rozpoczyna się nie później niż po upływie 2 lat od zakończenia studiów, w  tym również studiów doktoranckich, i trwa nie krócej niż dwukrotność okresu, na jaki zostały udzielone, chyba że kredytobiorca wnioskuje o  krótszy czas spłaty. Na wniosek kredytobiorcy bank może zmniejszyć wysokość raty spłaty do 20% miesięcznego dochodu kredytobiorcy. Kredyt jest umarzany w 20% kredytobiorcom, którzy ukończyli studia w grupie 5% najlepszych absolwentów Uczelni. W  szczególnych przypadkach kredyt może być umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową (choroba, wypadek) lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań (niepełnosprawność). Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania pomocy materialnej, Regulamin pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie, wnioski i stosowne załączniki dostępne są w na stronie

23


Co, gdzie, kiedy?

Co, gdzie, kiedy?

internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Działu Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów. Zainteresowanych prosimy o  kontakt: osobisty z właściwym pracownikiem (obsługa wg kierunków studiów) w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 11–14, za pośrednictwem poczty, telefoniczny bądź e-mailowy.

 ukończyli 26. rok życia i nie pracują, nie prowadzą gospodarstwa rolnego,  są obcokrajowcami polskiego pochodzenia. W ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków pośredniczy Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie (pawilon dydaktycznosportowy, pokoje 226 i 227, e-mail: biuro@psuek.pl, tel. 12 293 55 85, 12 293 53 86).

Ubezpieczenia zdrowotne Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego studentów, którzy:  nie ukończyli 26. roku życia, nie są objęci tym ubezpieczeniem z innego tytułu (ich rodzice lub małżonkowie nie są ubezpieczeni, nie pracują, nie posiadają gospodarstwa rolnego),

Kierunek, forma, stopień studiów

Pracownik

Administracja

Maria Poszwa

Informatyka stosowana

Aneta Grzegorczyk

216

12 293 54 63

grzegoa@uek.krakow.pl

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Aleksandra Kwiecień

215

12 293 50 27

kwieciea@uek.krakow.pl

Stosunki międzynarodowe

mgr Magdalena Talaga

218

12 293 54 40

talagam@uek.krakow.pl

Socjologia

mgr Magdalena Talaga

218

12 293 54 40

talagam@uek.krakow.pl

Towaroznawstwo

Aleksandra Kwiecień

215

12 293 50 27

kwieciea@uek.krakow.pl

Turystyka i rekreacja

Aneta Grzegorczyk

216

12 293 54 63

grzegoa@uek.krakow.pl

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, studia niestacjonarne II stopnia

Jan Ligęza

216

12 293 54 63

ligezaj@uek.krakow.pl

Studia stacjonarne II stopnia

Aneta Grzegorczyk

216

12 293 54 63

grzegoa@uek.krakow.pl

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Aleksandra Kwiecień

215

12 293 50 27 kwieciea@uek.krakow.pl

 Telefon/faks/e-mail

Cudzoziemcy stypendyści strony polskiej (skierowani przez BUiWM)

Aneta Grzegorczyk

216

12 293 54 63 grzegoa@uek.krakow.pl

12 293 54 62

Doktoranci UEK

mgr Magdalena Talaga

218

12 293 54 40 talagam@uek.krakow.pl

Ubezpieczenie zdrowotne

Maria Poszwa

216

12 293 54 62 poszwam@uek.krakow.pl

Zarządzanie

Teresa Krupa – kierownik Działu Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów

 Pokój 216

poszwam@uek.krakow.pl

Ekonomia Studia stacjonarne I i II stopnia, studia niestacjonarne I stopnia

Maria Poszwa

216

12 293 54 62

poszwam@uek.krakow.pl

Studia niestacjonarne II stopnia

Aleksandra Kwiecień

215

12 293 50 27

kwieciea@uek.krakow.pl

Europeistyka

mgr Magdalena Talaga

218

12 293 54 40

talagam@uek.krakow.pl

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Lucyna Penpeska

217

12 293 54 69

penpeskl@uek.krakow.pl

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

mgr Elżbieta Burkot

215

12 293 54 31

burkote@uek.krakow.pl

Gospodarka i administracja publiczna

Maria Poszwa

12 293 54 62

poszwam@uek.krakow.pl

Gospodarka przestrzenna

Lucyna Penpeska

217

12 293 54 69

penpeskl@uek.krakow.pl

Informatyka i ekonometria

Aneta Grzegorczyk

216

12 293 54 63

grzegoa@uek.krakow.pl

Finanse i rachunkowość

24

216

25


Poszerzaj horyzonty

Poszerzaj horyzonty

Ponad 300 tys. woluminów książek, 24 tys. tytułów czasopism, komputerowe bazy danych z dostępem na miejscu i zdalnym, urządzenie do samoobsługowego wypożyczania książek – czy to nie dość, by chcieć zostać czytelnikiem Biblioteki Głównej UEK? Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj!

Biblioteka Główna Zapraszam studentów I roku do korzystania z  ogromnych zasobów Biblioteki Głównej Uczelni. Jest to trzecia co do wielkości biblioteka akademicka Krakowa i druga co do wielkości biblioteka ekonomiczna w Polsce. Zakres tematyczny zbiorów odpowiada profilowi wydziałów Uczelni i obejmuje: nauki ekonomiczne, finanse, zarządzanie, towaroznawstwo oraz nauki społeczne i humanistyczne, a także niektóre nauki techniczne i informatykę. Do dyspozycji czytelników jest ponad 300 tys. woluminów książek, 24 tys. tytułów czasopism. Pełnej informacji o tym zasobie dostarczają katalogi Biblioteki (w tym najważniejszy, bieżący katalog komputerowy, ale także zdigitalizowane, zamknię-

26

te katalogi rejestrujące kolekcje nabyte przed rokiem 1993). Nieocenioną pomocą w wyszukiwaniu czasopism, łączącą informację o posiadanym zasobie drukowanym i elektronicznym, jest specjalistyczny portal Czasopisma A–Z. Biblioteka jest dobrze wyposażona w nowoczesne urządzenia. W Wypożyczalni znajduje się urządzenie do samoobsługowego wypożyczania książek. We wszystkich agendach znajdują się komputery z dostępem do internetu, a w czytelniach nowoczesne kserografy z  funkcją skanowania do pliku. Zbiory elektroniczne dostępne są nie tylko w Bibliotece, ale także na terenie całego kampusu, w  tym

w Centrum Informatyki. W budynku Biblioteki osoby z aktywnym kontem bibliotecznym mogą korzystać z  bezprzewodowego dostępu do internetu (strefa ) – po zarejestrowaniu się. Aktywacja konta w  Bibliotece zapewnia także zdalny dostęp do niektórych baz danych – zgodnie z warunkami licencji wydawcy. Biblioteka dysponuje stanowiskami przystosowanymi do potrzeb osób słabowidzących (zestawy komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem, lupy, powiększalniki, skanery). Wszystkie najważniejsze dla naszych użytkowników informacje, stale aktualizowane i ulepszane, znajdują się na naszej stronie internetowej http:// kangur.uek.krakow.pl. Bezpośrednio z  tej strony korzysta się z katalogów, portalu Czasopisma A–Z, baz danych: polskich i zagranicznych. Warto w tym miejscu wspomnieć o  elektronicznych źródłach prawnych zwłaszcza o bazie Lex – System Informacji Prawnej (dostęp w Bibliotece oraz na terenie kam-

pusu UEK). Polecamy też bazy, których jesteśmy wydawcami: BazEkon z pełnymi tekstami niektórych artykułów ze specjalistycznych czasopism ogólnopolskich oraz Zeszytów Naukowych UEK (baza w dostępie zdalnym) czy DOROBEK, która dokumentuje dorobek publikacyjny pracowników naszej Uczelni. Dla studentów I roku ważne jest zorientowanie się w zasobach biblioteki i zasadach ich wykorzystania. Do tego celu służy obowiązkowe, zakończone wpisem do indeksu szkolenie biblioteczne: stacjonarne, prowadzone przez pracowników Biblioteki lub kurs zdalny. Szkolenie zdalne dostępne jest bezpośrednio z  naszej strony internetowej (zakładka ,,szkolenie biblioteczne”). Oprócz tego funkcję stałego „podpowiadacza” pełni Wirtualne Informatorium, centralnie położone na omawianej stronie Biblioteki. Dla studentów I roku zostały też specjalnie przygotowane foldery informacyjne, wystawione we wszystkich agendach Biblioteki: Miniprzewodnik dla studentów I roku UEK. Kolejny już rok akademicki studenci zostają wyposażeni w  Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS), która po aktywacji konta pełni funkcję karty bibliotecznej. Bezpłatna aktywacja konta związana jest jednak z  wizytą w Wypożyczalni, do której – oprócz ELS – należy przynieść indeks i dowód osobisty. ELS nie obsługuje bibliotecznych kserokopiarek. Aby z nich skorzystać, trzeba kupić w dystrybutorze znajdującym się w Sali Katalogowej kartę kserograficzną i  załadować impulsy. Drugi dystrybutor, znajdujący się w  holu III piętra przed Czytelnią Główną, służy wyłącznie do ładowania (kupowania) impulsów. Każdy Czytelnik ma obowiązek zapoznania się z zasadami korzystania z Biblioteki Głównej, dostępnymi również na jej stronie. Pamiętać trzeba o tym, że książki są wypożyczane tylko na 1 miesiąc. Czytelnicy odpowiadają finansowo za nieterminowy zwrot książek. Kontrolę nad stanem swojego konta mogą sprawować z  każdego miejsca na świecie, wchodząc na stronę internetową Biblioteki.

27


Poszerzaj horyzonty Wszystkich studentów zapraszam także do odwiedzania księgarni, działającej w budynku Biblioteki Głównej. Księgarnia prowadzi sprzedaż skryptów, a także wydawnictw o profilu tematycznym związanym z kierunkami kształcenia i specjalnościami realizowanymi na Uniwersytecie, tj.: ekonomii, finansów i bankowości, zarządzania, marketingu, metod ilościowych (matematyka, statystyka, ekonometria) i języków obcych.

Poszerzaj Zaistniej horyzonty w sieci  z materiałów wypożyczonych po aktywacji ELS,  z własnego komputera po aktywacji ELS i wypełnieniu Karty użytkownika bezprzewodowej sieci bibliotecznej WiFi (formularze dostępne na stronie Biblioteki w  zakładce WiFi, oraz w  agendach Biblioteki). Z  Biblioteki można również korzystać w  zdalnym dostępie po aktywacji ELS.

W Bibliotece można korzystać:  z  materiałów i  urządzeń dostępnych na miejscu, w czytelniach pozostawiając u dyżurnego ELS,

mgr Anna Osiewalska – dyrektor Biblioteki Głównej

Czas pracy poszczególnych agend Biblioteki Czytelnie Czytelnia Główna, III p., pok. 301

wt.–pt. 8–20, sob. 9–15, ndz. 9–14

Czytelnia Europejska, III p., pok. 317

wt.–pt. 9–18, sob. 9–15

Czytelnia Czasopism, III p., pok. 304

wt.–pt. 8–20, sob. 9–15, ndz. 9–14

Wypożyczalnie Wypożyczalnia Ogólna, I p., pok. 102

wt.–pt. 9–18, sob. 9–15, ndz. 9–14

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, II p., pok. 201

pn. 12–18, wt.–pt. 9–14

Oddział Informacji Naukowej III p., pok. 310

wt.–pt. 8–18, sob. 9–15 Przerwa: 12.00–12.20 i 16.00–16.20

Sala Katalogowa II p., pok. 202 Katalogi

wt.–pt. 8–20, sob. 9–15, ndz. 9–14

Informacja katalogowa

pn.–pt. 10–18, sob. 9–15, ndz. 9–14

Katalog Biblioteki dostępny jest w internecie na stronie: http://kangur.uek.krakow.pl Pracownia Reprograficzna III p. pok. 326

pn.–pt. 10–18, sob. 9–15 Przerwa: 14.00–14.20

Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa

ul. Sienkiewicza 4, III p., pok. 37 pn.–pt. 9.00–19.00, sob. 9.00–15.00 Przerwa: 12.00–12.15 i 16.00–16.15

Zaistniej w Sieci Każdy student Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie może za pośrednictwem uczelnianej sieci komputerowej korzystać z zasobów Internetu, sieci bezprzewodowej, może także założyć swoje indywidualne konto pocztowe na serwerze Uczelni. Jak to zrobić? Czytaj!

Jesteśmy jednostką, do której należy m.in. nadzór nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, administrowanie uczelnianą siecią komputerową oraz głównymi serwerami, w  tym pocztowymi, WWW i dydaktycznymi przeznaczonymi dla studentów. Uczelniana sieć komputerowa połączona jest z siecią Internet przez urządzenia znajdujące się w Centrum Informatyki (CI). Studenci naszej Uczelni mogą korzystać z zasobów sieci Internet oraz serwerów przeznaczonych dla dydaktyki, wykorzystując do tego: • komputery zainstalowane w  laboratoriach CI (325 stanowisk w 10 laboratoriach), zarówno w czasie zajęć zorganizowanych, jak i  indywidualnie (odpowiedni harmonogram wywieszony jest m.in. przed wejściem do CI); • komputery w  innych laboratoriach na terenie kampusu; • sieć bezprzewodową oraz prywatne notebooki wyposażone w karty WiFi w różnych miejscach kampusu. Zasięgiem sieci objęta jest większość budynków kampusu – aktualny obszar pokryty siecią WiFi wraz z listą znajdujących się na nim pawilonów znaleźć można na stronie internetowej Centrum (ci.uek. krakow.pl) w zakładce „Sieci komputerowe – Sieć WiFi”. Na tej samej stronie opisany jest również sposób uzyskania dostępu do uczelnianej sieci WiFi. W laboratoriach CI komputery mają zainstalowany system Windows (XP lub Vista) oraz następujące oprogramowanie: MS Office, MS Works, MS Internet Explorer, Opera, Firefox, Nestcape, SSH Secure Shell, WinSCP, Statistica, Symfonia i inne (pełna lista oprogramowania znajduje się na stronie CI).

Wszyscy studenci I roku mają automatycznie tworzone konta indywidualne na serwerze studenckim UEK („Wizard”), umożliwiające pełne korzystanie z poczty elektronicznej i umieszczanie własnych stron WWW. Konto ważne jest przez cały okres studiów. Sposób dostępu do tych kont opisany jest na stronie student.uek.krakow.pl. Konta uczelniane wykorzystywane są m.in. do aktywacji kont zakładanych w systemie antyplagiatowym UEK. Więcej informacji znajduje się na stronie Centrum e-Learningu. Należy pamiętać o tym, że sieć uczelniana, a także komputery i serwery do niej przyłączone przeznaczone są do celów naukowo-dydaktycznych i zabronione jest wykorzystywanie ich do celów komercyjnych. Osoby korzystające z  komputerów podłączonych do sieci uczelnianej muszą stosować się do postanowień zawartych w „Regulaminie uczelnianej sieci komputerowej UEK” i „Regulaminie korzystania z laboratoriów CI”. Więcej: Centrum Informatyki pawilon A, pok. 03–06, 08, 114 ci.uek.krakow.pl

Andrzej Sudolski – zastępca dyrektora ds. organizacji i eksploatacji Centrum Informatyki

W poniedziałki wszystkie agendy pracują w godz. 10–18. 28

29


Poszerzaj horyzonty

Postaw na języki! We współczesnym świecie znajomość języków obcych stanowi ważną kartę przetargową przy staraniu się o stypendia zagraniczne, podczas rozmów kwalifikacyjnych, zwiększa też możliwości awansu. Jeśli na dodatek student uczyć się może języka obcego w biznesie – odnosi korzyść podwójną.

30

Poszerzaj horyzonty

Znacznie łatwiej jest się studentowi zmobilizować do nauki, gdy jest to część jego zajęć na uczelni – oferty szkół językowych mogą, ale nie muszą spełniać jego oczekiwań. Tymczasem Studium Języków Obcych (SJO) stara się stwarzać optymalne warunki nauczania – dysponuje nowoczesną multimedialną bazą dydaktyczną, z komputerowym laboratorium językowym, część kursów tradycyjnych jest już wspomagana metodą e-learningową, gdzie student oprócz zajęć bezpośrednio z  nauczycielem może dodatkowo uczestniczyć w kursie na platformie e-learningowej – Moodle. Studenci UEK uczą się dwóch języków obcych. Przynajmniej jeden z nich jest kontynuacją języka ze szkoły średniej. Zajęcia organizuje SJO, które prowadzi lektoraty: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego dla studentów wszystkich form studiów. W  roku akademickim 2009/2010 wprowadzono następujące poziomy: • A1 (dla studentów, którzy nie uczyli się danego języka) • A2 (dla studentów po kursie obejmującym co najmniej 80 godz.) • B1 (dla studentów po kursie obejmującym co najmniej 180 godz.) • B2 (dla studentów po kursie obejmującym co najmniej 350 godz.) • C1 (dla studentów po kursie obejmującym co najmniej 500 godz.). Przydział studentów do odpowiednich grup odbywa się na podstawie obowiązkowego testu kompetencyjnego online, któremu muszą się poddać wszyscy nowo przyjęci studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Program nauki języków obcych Studia stacjonarne pierwszego stopnia: • Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Zarządzania, Wydział Finansów,

Wydział Towaroznawstwa: 5 semestrów po 30 godzin – nauka zakończona egzaminem • Europeistyka: dodatkowo w semestrze 6. konwersatoria w  dwóch językach obcych dotyczące problemów i zasad funkcjonowania UE. Studia stacjonarne drugiego stopnia: nauka jednego języka obcego przez 1 semestr (30 godzin) – nauka zakończona zaliczeniem. Studentów rozpoczynających naukę na naszej Uczelni na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia obowiązuje nauka jednego języka obcego (Informatyka stosowana i Europeistyka – dwa języki obce) w wymiarze 5 semestrów po 30 godzin – nauka zakończona egzaminem. Na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia – 1 semestr (30 godzin) zakończony zaliczeniem. Zasady te dotyczą studentów wszystkich wydziałów. Na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia nauka języka kończy się egzaminem standaryzowanym na odpowiednim poziomie.

ziom 2. (B1), 3. (B2) i 4. (C1), zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Od 2004 r. funkcjonuje licencjonowane Centrum Egzaminacyjne Europejskiego Certyfikatu Językowego TELC. Kursy TELC przygotowują do uzyskania międzynarodowych certyfikatów, uznawanych przez pracodawców na poziomie A2, B1 i B2 z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego oraz rosyjskiego. Egzaminy odbywają się dwa razy w  roku na naszej uczelni. W ramach TELC SJO oferuje również egzaminy biznesowe z  języka niemieckiego: Test Arbeitsplatz na poziomie A2+ oraz Zertifikat Deutsch für den Beruf na poziomie B2. Od 10 lat SJO współpracuje też z Paryską Izbą Przemysłowo-Handlową, dzięki czemu nasi studenci mają możliwość uzyskania uznawanych na całym świecie certyfikatów i  dyplomów potwierdzających znajomość języka francuskiego w dziedzinie biznesu. SJO organizuje kursy i przygotowuje do egzaminów na następujących poziomach: DFP (A2), DFP (B1), DFP (B2) i DFP (C1).

Możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji językowych Nasza Uczelnia umożliwia zdobycie certyfikatów dokumentujących biegłą znajomość języka obcego w mowie i piśmie. Certyfikaty te obiektywnie weryfikują umiejętności językowe studentów i pomagają im otworzyć drogę do kariery w biznesie. W SJO od 1994 r. istnieje Centrum Egzaminacyjne Londyńskiej Izby Handlu i Przemysłu, umożliwiające zdawanie egzaminów LCCI International Qualifications, które są niezwykle popularne wśród studentów uczelni ekonomicznych. Dla licznej rzeszy pracodawców dyplom LCCI stanowi dowód na znajomość języka angielskiego w biznesie, dlatego jest często nazywany „paszportem do zatrudnienia”. Do tej pory w naszym centrum zdawało te egzaminy ponad 4000 kandydatów. Oferujemy po-

SJO UEK prowadzi kursy przygotowawcze do poszczególnych egzaminów. Wysoko kwalifikowani lektorzy gwarantują bardzo wysoki odsetek pomyślnie zdanych egzaminów na wszystkich poziomach. Więcej: www.sjo.uek.krakow.pl tel. 12 293 52 14 pawilon F, pok. 207 (sekretariat SJO)

Wit Górski – kierownik Studium Języków Obcych UEK

31


Poszerzaj horyzonty

Poszerzaj horyzonty wodowe. Nauka w wielu ośrodkach akademickich, w zróżnicowanym środowisku naukowym i kulturowym, bez wątpienia wpłynie bardzo korzystnie na poziom wykształcenia i przygotowania psychicznego do dorosłego życia zawodowego. Świadectwo odbycia stypendium poza granicami kraju jest dla pracodawców doskonałym dowodem na dojrzałość i  świetne kompetencje językowe, potwierdzeniem umiejętności funkcjonowania w  zróżnicowanym środowisku i pod presją wyzwań.

 

Otwórz się na świat Obecny rynek pracy to rynek wyzwań, wymagający ciągłego uczenia się, porównywania doświadczeń, rozumienia innych kultur. Znajomość języka obcego nie jest już wystarczającą rękojmią poradzenia sobie w zmieniających się realiach. Celem powinno stać się także rozwijanie zdobytej wiedzy i umiejętności w międzynarodowym środowisku, podczas nauki i pracy w zagranicznych uczelniach, firmach i instytucjach. Jeśli myślisz o swojej przyszłości zawodowej w sposób nowoczesny, chcesz wyjechać na stypendium zagraniczne, zdobyć dyplom dwóch uczelni lub studiować w międzynarodowej grupie studentów – zacznij interesować się tym już dzisiaj.

Biuro Programów Zagranicznych W realizacji ścieżki naukowej i  zawodowej za granicą pomogą Wam dwa biura funkcjonujące na Uczelni: Biuro Programów Zagranicznych i Dział Współpracy Międzynarodowej. Ich celem jest zdynamizowanie powiązań międzynarodowych i nadanie priorytetu „wyjściu na świat” dydaktyki i  badań naukowych UEK. Bogata oferta wyjazdowa obu biur (jedna z najlepszych w Polsce) pomoże wyznaczyć ścieżkę przyszłości każdemu, kto zdecyduje się na wyjazd. Dlaczego warto wyjechać? Wyjazdy na stypendia to doskonała okazja do sprawdzenia się w  międzynarodowym środowisku

32

i poznania wielu interesujących ludzi z  innych części świata. Decyzja o  wyjeździe i zmiana miejsca pobytu na wybrany przez siebie okres może być ważnym i bardzo rozwijającym doświadczeniem życiowym. Wyjazd przynosi korzyści edukacyjne, zmniejsza bariery kulturowe i  językowe oraz otwiera na wyzwania dotyczące wielu ważnych spraw życiowych. Spędzając semestr lub dwa na studiach zagranicznych, z pewnością bardzo się usamodzielnisz i odkryjesz prawdę o studiowaniu w innym kraju. Dobrą motywacją wyjazdu jest także zyskanie nowej perspektywy w spojrzeniu na swoje życie za-

  

Jeśli chcesz wyjechać: odkryj swoje preferencje i wybierz jedno z wielu miejsc, które obejmuje oferta BPZ, zapoznaj się z wymogami i terminami dotyczącymi rekrutacji, staraj się o dobrą średnią ocen, pracuj nad doskonaleniem języka i zadbaj o odpowiednie certyfikaty, angażuj się aktywnie w życie Uczelni.

Cele, jakie stawia sobie BPZ w związku z pojawiającymi się na Uczelni nowymi studentami, obejmują:  pełną informację na temat możliwości studiowania poza krajem i zdobycia dyplomów uczelni zagranicznych

Dział Współpracy Międzynarodowej Dziś podróżowanie to żaden problem. No, może pieniądze... Zwykle to one właśnie stanowią największą przeszkodę. Ty jednak, jako student UEK, znajdziesz na to radę w Dziale Współpracy Międzynarodowej (DWM). Dzięki wyjazdom na studia zagraniczne, oferowanym przez nasz dział, możesz uczyć się za granicą. Da Ci to możliwość nie tylko poznania nowego kraju, ale i  pozwoli nawiązać kontakty, które w  przyszłości mogą ułatwić karierę zawodową. Trzeba podkreślić, że większości wyjazdów koordynowanych przez DWM towarzyszy dofinansowanie dla studentów.

 pomoc w dokonaniu właściwego wyboru, obsługę i doradztwo w zakresie kontaktów z partnerami zagranicznymi  wyjaśnianie procesu rekrutacji oraz jego koordynacja  logistykę wyjazdów  promowanie współpracy międzynarodowej poprzez budowę systemu informacji o programach i zasadach studiowania. Wszystkich informacji na temat funkcjonowania międzynarodowej wymiany studentów udzielą osoby pracujące w Biurze Programów Zagranicznych. Więcej: Biuro Programów Zagranicznych budynek „Stróżówka” tel. 12 293 54 71, faks 12 293 50 97 www.bpz.uek.krakow.pl

Sylwia Rutkowska – p.o. kierownika Biura Programów Zagranicznych

W DWM znajdziesz propozycje wyjazdów do Grand Valley State University (USA), Roosevelt University w  Chicago, uczelni w  Moskwie, Petersburgu, Kijowie, Lwowie, Odessie oraz Tarnopolu. Jeśli masz ochotę zobaczyć mało znane tereny Mołdawii, możesz zatrzymać się na dłużej w Kiszyniowie podczas semestralnych studiów w tamtejszej Akademii Ekonomicznej. Oprócz rekrutacji na wspomniane stypendia, pracownicy DWM pomogą Ci również skompletować potrzebne do wyjazdu dokumenty. Na naszą pomoc mogą liczyć również studenci organizujący seminaria i konferencje międzynarodowe.

33


Poszerzaj horyzonty

Poszerzaj horyzonty

Zadbaj o karierę! Wybierając studia, kierowałeś się na pewno swoimi zainteresowaniami i brałeś pod uwagę szansę na atrakcyjne zatrudnienie. Przed Tobą kilka lat nauki połączonej z atrakcjami i ciekawymi doświadczeniami, jakie przynosi życie studenckie. Choć perspektywa pracy zawodowej wydaje się odległa, już teraz, myśląc o przyszłej karierze, powinieneś postarać się o zdobycie doświadczenia i wiedzy o pracodawcach. Jak to zrobić? Zapytaj w Akademickim Centrum Kariery!

Na stronie internetowej DWM publikujemy rocznie około 120 ofert skierowanych do pracowników, studentów oraz absolwentów naszej Uczelni. Oferty obejmują informacje na temat wyjazdów stypendialnych, studiów częściowych, staży naukowo-badawczych, kursów językowych, konferencji, seminariów oraz szkoleń. Oprócz wspomnianych wyżej wyjazdów cyklicznych publikujemy wiele innych ofert obejmujących m.in. stypendia w ramach DAAD, BUWiWM, International Visegrad Fund oraz stypendia rządowe różnych krajów. Aby otrzymywać takie oferty na swój e-mail, należy zapisać się na listę subskrypcyjną ofert wyjazdowych, podając swój adres w odpowiednim miejscu naszej strony internetowej (po wejściu na stronę www.uek.krakow.pl należy otwierać kolejno zakładki: „współpraca międzynarodowa”/„wyjazdy zagraniczne”/„oferty”/„oferty dla studentów”. Dział Współpracy Międzynarodowej odpowiada za kontakty naszej Uczelni z partnerami zagranicznymi, Ministerstwem Edukacji Narodowej i  Sportu oraz z  działami współpracy z  zagranicą szkół wyższych w Polsce.

34

Studentom zainteresowanym zdobyciem doświadczenia zawodowego DWM proponuje wolontariat, będący znakomitą okazją do doskonalenia znajomości języków obcych poprzez kontakty ze studentami zagranicznymi przebywającymi na Uniwersytecie w ramach wymiany międzyuczelnianej. Niewątpliwym atutem wolontariatu jest możliwość zdobycia dodatkowych punktów pomocnych w ubieganiu się o stypendium zagraniczne. Więcej: Dział Współpracy Międzynarodowej budynek „Księżówka”, pok. K7 tel. 12 293 54 16 e-mail: dwz@uek.krakow.pl www.uek.krakow.pl/~dwz

Agnieszka Nawrocka – kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej

Pierwszy rok uważany jest za najtrudniejszy m.in. dlatego, że zmieniasz środowisko, sposób nauki, miejsca zamieszkania. Często towarzyszy temu konieczność podjęcia pracy dorywczej. Nie przerażaj się – dzięki tym wyzwaniom uczysz się radzenia sobie w trudnych sytuacjach, planowania, współpracy z ludźmi, stawiasz pierwsze kroki w pracy, stajesz się samodzielny i odpowiedzialny. Od tych właśnie doświadczeń zaczniesz budować swoją karierę. To słowo, dość często dziś używane, jednych przeraża, innych inspiruje do działania. Zachęcam do wyznaczania sobie małych celów na płaszczyźnie zawodowej. To dzięki nim podczas studiów będziesz systematycznie zdobywał doświadczenie zawodowe. Pewnie myślisz teraz, że jeszcze dobrze nie zacząłeś studiować, a ja piszę Ci o karierze, celach. Wcale nie musisz iść do pracy. Zacznij od możliwości, jakie oferuje Ci nasz Uniwersytet! Na Uczelni działa wiele kół naukowych i organizacji studenckich. Angażując się w ich działalność, można zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe. Do Akademickiego Centrum Kariery warto przyjść po to, aby sprawdzić, jak wiele ciekawych możliwości możesz wykorzystać. Zapraszam Cię do zapoznania się z naszym serwisem www.kariery.uek.krakow.pl, który w całości poświęcony jest pracy i kształtowaniu kariery. Już dziś aktywuj swoje indywidualne konto i sprawdź naszą ofertę. Jeśli zapiszesz się do Newslettera, raz w tygodniu będziesz otrzymywał najświeższe oferty pracy, praktyk i

staży, informacje o konkursach biznesowych, szkoleniach z zakresu rozwoju zawodowego, spotkaniach z pracodawcami, programach menedżerskich, Targach Pracy oraz wszystkich innych wydarzeniach, dzięki którym słowo „kariera” nie będzie Ci obce. Zawsze możesz przyjść do naszego biura po poradę podczas dyżurów lub umówić się na indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym. Już dziś pragnę zaprosić Cię na Targi Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, które odbędą się 21 października br. w hali pawilonu dydaktyczno-sportowego. Jest to największe wydarzenie przygotowywane co roku przez Akademickie Centrum Kariery. Szczegółowy program targów wraz z informacją o firmach, które wezmą w nich udział, znajduje się na naszej stronie internetowej. Jak najszybciej zapoznaj się z naszym serwisem. Masz pytanie? Możesz je zadać, wysyłając e-mail na adres: kariery@uek.krakow.pl. Podczas studiów masz możliwość podejmowania praktyk lub pracy, dzięki którym możesz zweryfikować swoje umiejętności, skonfrontować swoje oczekiwania z realiami rynku pracy, a przede wszystkim sprawdzić, czy dana praca daje Ci satysfakcję. Więcej: Akademickie Centrum Kariery budynek „Księżówka”, pok. K1, K2 tel. 12 293 53 52 e-mail: kariery@uek.krakow.pl. www.kariery.uek.krakow.pl

Maja Timler-Świech – kierownik Akademickiego Centrum Kariery

35


Czy wiesz, że...

Czy wiesz, że...

E-learning – nowe technologie ułatwiają studiowanie E-learning to nic innego jak sprytne wykorzystanie nowych technologii przede wszystkim Internetu w nauce. Dzięki nim jesteś bardziej mobilny, uczysz się w swoim tempie, masz dostęp do materiałów dydaktycznych oraz łatwiejszy i szybszy kontakt z wykładowcami. Coraz większa liczba nauczycieli akademickich UEK publikuje w  Internecie przygotowane przez siebie materiały i  pomoce dydaktyczne. Dostęp do nich zapewnia ePlatforma UEK (www.cel.uek.krakow.pl). Od ubiegłego roku akademickiego, zgodnie z postanowieniem Senatu UEK, część zajęć na naszej uczelni może i jest prowadzona przez Internet. To tzw. e-zajęcia. W ten sposób mogą być prowadzone zarówno wykłady, jak i  ćwiczenia oraz lektoraty, w wymiarze 20, 40 lub 60 procent zdalnie, a w 80, 60 i 40 procentach na kampusie. Rozwiązanie to przynosi co najmniej kilka korzyści. Lepsza jakość kształcenia, ponieważ studenci:  otrzymują zdalny dostęp do sporej ilości uporządkowanych materiałów i pomocy dydaktycznych,  mogą uczestniczyć w konsultacjach przez Internet i dyskusjach (na forum dyskusyjnym, czacie lub za pomocą aplikacji NetviewerMeet),  rozwiązywać większą liczbę różnorodnych zadań i  brać udział w e-kolokwiach,  uczyć się w mniejszych grupach,  pracować w swoim tempie i na bieżąco monitorować swoje postępy.

36

Lepsza komunikacja między studentami a wykładowcami, ponieważ studenci:  mają dostęp do wszystkich ważnych i zawsze aktualnych informacji o pracownikach UEK, w tym: terminach, miejscu i formie konsultacji (tzw. e-wizytówki),  otrzymują mailem lub na tablicach ogłoszeń bieżące komunikaty i inne powiadomienia,  mogą uczestniczyć w konsultacjach niekoniecznie na terenie kampusu (e-konsultacje),  mają stały dostęp do swoich ocen. Wzrost kompetencji studentów, którzy:  uczą się aktywnego i profesjonalnego wykorzystania nowych technologii,  uczą się pracować na odległość i współpracować z ludźmi w grupach rozproszonych,  mogą wziąć udział w międzyuczelnianym programie ECONET (www.econet.pl),  uczestniczyć w  dodatkowych e-szkoleniach pozwalających zdobyć dodatkowe kwalifikacje. Integracja społeczności akademickiej UEK poprzez:  dostęp do serwisu aktualności oraz innych serwisów internetowych administrowanych przez Centrum e-Learningu,  udział w budowie studenckiego serwisu moodlePark. ZaUEK dla studentów,  łatwy dostęp do informacji o kołach naukowych działających na UEK i  innych ciekawych inicjatywach studenckich,  działalność w  Kole Naukowym e-Learningu (www.knel. ae.krakow.pl). Jak i kiedy staję się użytkownikiem platformy? Każdy student UEK, rozpoczynając studia na naszej uczelni, otrzymuje automatycznie i  bezpłatnie konto na

platformie. Aby uzyskać dostęp do jej zasobów, wystarczy się zalogować według następującego schematu logowania: Login: numer indeksu Hasło: numer PESEL Przy pierwszym logowaniu należy uzupełnić informacje w profilu użytkownika. Więcej na temat e-learningu na UEK, zasad udziału w ezajęciach oraz informacje o  tym, jak się zalogować po raz pierwszy i jak zmodyfikować swój profil, znajdziesz na www. cel.uek.krakow.pl.

Więcej: Centrum e-Learningu, pawilon E, pokój 173A e-mail: cel@uek.krakow.pl www.cel.uek.krakow.pl dr Jerzy Skrzypek – Pełnomocnik Rektora ds. e-Edukacji wraz z zespołem Centrum e-Learningu

Od rekrutacji po wolontariat Każdy kandydat, który stara się o przyjęcie na nasz Uniwersytet, swe pierwsze kroki kieruje ku Działowi Nauczania. To w nim zdobywa informacje o ofercie dydaktycznej, przebiegu procesu rekrutacji i wymaganiach, które musi spełnić, by zostać przyjętym w poczet studentów naszej Uczelni. Po przyjęciu na studia rzadziej odwiedza już tę jednostkę, choć najbardziej aktywni żacy wiedzą dobrze, do których drzwi zapukać, by złożyć odpowiednie podanie. Jesteśmy pierwszą jednostką Uczelni, z którą studenci mają kontakt – to do nas przychodzą kandydaci na studia, by dopełnić wszystkich formalności związanych z  procesem rekrutacji, u  nas zdobywają informacje o zasadach przyjęcia na studia, u nas też składają stosowne dokumenty. Po tym etapie nasz kontakt ze studentami jest mniejszy, choć praca osób zatrudnionych w Dziale Nauczania ma bezpośredni związek z przebiegającym na naszym Uniwersytecie procesem nauczania. To my bowiem zajmujemy się opracowywaniem harmonogramów zajęć i  wprowadzaniem w  nim zmian w czasie trwania roku akademickiego. Na nas spoczywa też obowiązek informowania studentów i pracowników o wszelkich zmianach w  przebiegu zajęć, spowodowanych przyczynami obiektywnymi. U nas dokonuje się także rezerwacji sal na egzaminy sesyjne. Dział Nauczania prowadzi również rejestr działających na naszej Uczelni organizacji studenckich i studenckich kół naukowych. Do nas przychodzą studenci chcący zainicjować utworzenie nowej organizacji czy koła, zawiesić bądź reaktywować działanie już istniejących. W obrębie naszego działu funkcjonuje także komórka ds. przygotowywania i kontroli dyplomów – dokumentów wieńczących naukę. Zapraszam do Działu Nauczania studentów, którzy w okresie bardzo dużego nasilenia prac chcieliby nam pomóc (na zasadach

Więcej: Dział Nauczania Budynek Główny, pok. 101-102, 106–108 organizacje studenckie i studenckie koła naukowe: mgr inż. Edyta Janicka, pokój 108, tel. 12 293 54 25 harmonogramy, rezerwacja sal: mgr inż. Maria Jastrzębska, pokój 106, tel. 12 293 51 50 mgr Dorota Smolińska, pokój 106, tel. 12 293 54 95 mgr inż. Bogumiła Magdalena Szymańska, pokój 106, tel. 12 293 50 21 mgr inż. Anna Tatar, pokój 106, tel. 12 293 51 85 wolontariatu) przy rekrutacji czy układaniu harmonogramów zajęć, otrzymując w zamian punkty umożliwiające wyjazdy na stypendia zagraniczne.

Małgorzata Macuga – kierownik Działu Nauczania

37


Czy wiesz, że...

Czy wiesz, że...

Szlachetne zdrowie... Dla większości studentów I roku studia wiążą się ze zmianą miejsca zamieszkania, a tym samym – lekarza rodzinnego. Warto wiedzieć, że nieopodal kampusu Uczelni mieści się przychodnia, z której usług medycznych korzystać mogą wszyscy studenci. Przychodnia Rejonowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie mieści się na parterze budynku Uczelni przy ul. Rakowickiej 16 (parter, wejście od ul. Lubomirskiego). Przychodnia świadczy podstawową opiekę zdrowotną od poniedziałku do piątku, w  godz. 7.00– 19.00. W przychodni działają następujące gabinety:  internistyczny – czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–19.00,  laryngologiczny – czynny we wtorek i czwartek w godz. 8.00–13.00,  zabiegowy – czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–19.00. Badania EKG wykonywane są od poniedziałku do piątku, w godz. 11.00–17.30. Materiał do badań analitycznych pobierany jest od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30–10.00. Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w  godz. 7.00–19.00 (rejestracja telefoniczna od godz. 8.00, tel. 012 293 54 70 ). Studenci mogą również korzystać z  Przychodni Specjalistycznej NZOZ SCANMED Centrum Diagnostyczno-Lecznicze Sp. z  o.o. przy ul. Armii Krajowej 5 (tel. 12  629 88 00 – centrala, www.zozsw.krakow.pl). Przychodnia świadczy usługi w zakresie: chirurgii, urologii, laryngologii, stomatologii wraz z  protetyką i  chirurgią szczękową, kardiologii (również pracownia EKG), poradnictwa dla kobiet (również pracownia cytologiczna), pediatrii, okulistyki, dermatologii, pulmonologii, neurolo-

38

gii, psychiatrii i psychologii, fizykoterapii i rehabilitacji, pełnej analityki laboratoryjnej z możliwością rozszerzenia zakresu badań oraz rentgenografii i ultrasonografii.  laboratorium analityczne – czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.15–17.00,  poradnia rehabilitacyjna – ul. Bydgoska 19b, tel. 12 637 70 29,  poradnia zdrowia psychicznego – ul. Armii Krajowej 5, tel. 12 629 88 00,  poradnia alergologiczna – ul. Dunajewskiego 5, tel. 12 431 21 69. Opiekę internistyczną i pediatryczną, w tym porady ambulatoryjne, telefoniczne oraz wizyty domowe w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla osób, które dokonały wyboru NZOZ SCANMED, pełnią w ramach dyżuru:  Przychodnia POZ, al. Pokoju 2A, tel. 12 430 40 94  Przychodnia POZ, os. Niepodległości 2, tel. 12 647 02 44  Przychodnia POZ, ul. Armii Krajowej 5, tel. 12 629 88 00, 12 629 89 79  w dni robocze w godz. 19.00–7.00, w niedziele i święta oraz w dni wolne od pracy – całodobowo. Dodatkowo w  dni wolne od pracy, w  niedziele i święta w NZOZ SCANMED przy ul. Armii Krajowej 5 całą dobę dyżur pełni lekarz i pielęgniarka (tel. 12 629 88 00). Więcej: www.scanmed.pl

Studiuj bezpiecznie! Czy wiesz, jak zachować się w sytuacji niebezpiecznej? Jak udzielić pierwszej pomocy? Jak studiować nie narażając zdrowia własnego bądź innych? Student Uniwersytetu musi znać odpowiedzi na ww. pytania, dlatego powinien wziąć udział w obowiązkowym szkoleniu z zakresu przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej, które rozwieje wszystkie wątpliwości z nimi związane.

Obowiązek odbycia przez studentów I roku UEK szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wprowadzono na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na uczelniach (Dz.U. nr 128, poz. 897). Szkolenie z zakresu BHP studentów I roku w roku akademickim 2010/2011 będzie przebiegać w trzech etapach: 1) udział w 45-minutowym wykładzie nt. obowiązujących na UEK przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej, organizowanym podczas spotkania informacyjnego dla studentów I toku studiów z władzami wydziałów (poniżej podano harmonogram spotkań); 2) indywidualny udział w e-szkoleniu dostępnym od 4 października na e-Platformie UEK pod adresem: www.bhp.uek.krakow.pl (klucz dostępu; bhp), który polega na gruntownym zapoznaniu się z przygotowanymi materiałami oraz rozwiązaniu testu sprawdzającego; 3) udział w teście końcowym sprawdzającym znajomość przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej, który jest elementem ww. e-szkolenia.

Podstawą zaliczenia szkolenia BHP (dokonania wpisu do indeksu) jest poprawne rozwiązanie testu w przynajmniej 75%, a następnie przyjście z indeksem do Zespołu BHP (pawilon A, poziom -1, pokój 108). Ostateczny termin zaliczenia szkolenia upływa wraz z terminem zamknięcia pierwszego semestru. Więcej: Zespół Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej pawilon A, poziom -1, pok. 108 tel. 12 293 56 39, 12 293 56 03 faks 12 293 51 39 e-mail:gieronz@uek.krakow.pl

mgr inż. Zbigniew Gieroń – główny specjalista ds. BHP

39


Czy wiesz, że...

Czy wiesz, że...

Harmonogram spotkań informacyjnych i szkoleń BHP 1 października 2010 r. (piątek), godz. 10.00, pawilon sportowo-dydaktyczny Szkolenie studentów I roku studiów stacjonarnych Wydziału Finansów i Wydziału Zarządzania (kierunki: Analityka gospodarcza, Finanse i rachunkowość, Gospodarka przestrzenna, Informatyka stosowana, Informatyka i ekonometria, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie). 1 października 2010 r. (piątek), godz. 13.00, pawilon sportowo-dydaktyczny Szkolenie studentów I roku studiów stacjonarnych Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych oraz Wydziału Towaroznawstwa (kierunki: Administracja, Ekonomia, Europeistyka, Gospodarka i administracja publiczna, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Socjologia, Stosunki międzynarodowe, Towaroznawstwo, Zarządzanie i inżynieria produkcji). 3 października 2010 r. (niedziela), godz. 10.00, pawilon sportowo-dydaktyczny Szkolenie studentów I roku studiów niestacjonarnych Wydziału Finansów i Wydziału Zarządzania (kierunki: Analityka gospodarcza, Finanse i rachunkowość, Gospodarka przestrzenna, Informatyka i ekonometria, Informatyka stosowana, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie). 3 października 2010 r. (niedziela), godz. 13.00, pawilon sportowo-dydaktyczny Szkolenie studentów I roku studiów niestacjonarnych Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych oraz Wydziału Towaroznawstwa (kierunki: Administracja, Ekonomia, Europeistyka, Gospodarka i administracja publiczna, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Stosunki międzynarodowe, Socjologia, Towaroznawstwo, Zarządzanie i inżynieria produkcji). Spotkania informacyjne oraz obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych odbędą się 3 października 2010 r. (niedziela), o godzinie 13.00, pawilon sportowo-dydaktyczny.

Uczelnia z certyfikatem bezpieczeństwa Nowi studenci naszej Uczelni mogą jeszcze nie wiedzieć o tym, że rozpoczynają naukę na uczelni wyjątkowej – uczelni posiadającej Certyfikat Uczelni Wyższej Promującej Bezpieczeństwo – uczelni bezpiecznej, sukcesywnie wdrażającej Zintegrowany System Bezpieczeństwa (ZSB). ZSB? Cóż to takiego? ZSB to całokształt przedsięwzięć mających na celu poprawę szeroko pojętego bezpieczeństwa studentów, pracowników i gości UEK. W praktyce oznacza to minimalizację sytuacji niebezpiecznych, w jakich mogą znaleźć się studenci i pracownicy w drodze na i z Uczelni, na kampusie, w salach dydaktycznych oraz w domach studenckich. Uczelnia współpracuje ściśle z krakowską policją – dzięki podpisanemu porozumieniu policja ma

40

możliwość natychmiastowej interwencji na terenie kampusu UEK w przypadkach podejrzenia o zagrożenie zdrowia, życia lub mienia. O tym, jak zachować się w sytuacji niebezpiecznej, mówi Mariusz Rozwadowski – Pełnomocnik Rektora ds. Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa.

Szczególnie ostrożni w swych zachowaniach powinni być studenci spoza Krakowa, którzy nie znają dobrze miasta i w związku z tym szczególnie narażeni są na zagrożenia. To ich zachęcam do uważnego zapoznania się z podanymi niżej wskazówkami. Ofiarą przestępstwa stać się może osoba: niezauważana przez innych, przebywająca samotnie, na uboczu, wracająca samotnie, zwłaszcza w godzinach wieczornych i  nocnych, będąca pod znacznym wpływem alkoholu lub innego podobnie działającego środka, zwracająca uwagę swoim strojem lub zachowaniem, przebywająca w miejscach ułatwiających popełnienie czynu zabronionego. Dlatego korzystając z uciech życia studenckiego, młodzi ludzie unikać powinni miejsc i zachowań wiktymogennych. Mieszkając w akademiku czy na stancji, pamiętać muszą o tym, by wychodząc z pokoju, dokładnie pozamykać wszystkie drzwi i okna oraz sprawdzić zabezpieczenia. Przed powrotem do domu w porze nocnej należy zaplanować trasę powrotu. Nie wolno chodzić na skróty, należy trzymać się miejsc uczęszczanych i  dobrze oświetlonych. Nie wolno też zgadzać się na podwiezienie przez nieznaną osobę, korzystać z tzw. okazji. Bezpieczniej poruszać się w grupie. Dobrze jest zaopatrzyć się w rozkład jazdy środków komunikacji publicznej, by

nie narażać się na niebezpieczeństwo, stojąc na pustym przystanku. Podróżując zatłoczonymi środkami komunikacji miejskiej, należy trzymać torebkę czy plecak przed sobą, zapięciem do siebie, zwracając baczną uwagę na to, co dzieje się z bagażem w trakcie jazdy. Bezpiecznie jest siadać w grupie osób lub blisko kierowcy. Jeśli jest się ofiarą ataku, nie wolno wpadać w panikę, trzeba myśleć trzeźwo – starać się zapamiętać jak najwięcej cech napastnika, użyć czegokolwiek (parasolki, buta, lakieru w sprayu, kluczy itp.), aby atak odeprzeć. Należy też usilnie alarmować otoczenie, a jeśli to możliwe – natychmiast powiadomić policję. Im dłużej zwlekamy, tym trudniej złapać sprawcę zdarzenia... Więcej: Pełnomocnik Rektora ds. Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa budynek „Ustronie”, p. 510, tel. 12 293 57 44 www.bezpieczna-uczelnia.uek.krakow.pl

Mariusz Rozwadowski – Pełnomocnik Rektora ds. Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa

41


Studiuj aktywnie

Studiuj aktywnie

BON: pomaga, wspiera i łamie stereotypy Studentom niepełnosprawnym naszej Uczelni przysługują pewne przywileje: mogą ubiegać się o zmianę warunków uczestnictwa w zajęciach, indywidualne warunki korzystania z biblioteki, zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie uczelni i inne udogodnienia. Miejscem, do którego powinni się zgłosić z prośbą o pomoc związaną ze swoją niepełnosprawnością, jest Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON). Biuro, utworzone w październiku 2008 r., i kontynuuje działalność na rzecz studentów niepełnosprawnych, zapoczątkowaną w 2002 r. przez prof. Janinę Filek – Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych UEK. Celem Biura jest udzielanie wszelkiej pomocy i  wsparcia studentom niepełnosprawnym zarówno w sprawach związanych z kształceniem, jak i szeroko rozumianą integracją w środowisku akademickim. Biuro współpracuje z władzami i środowiskiem akademickim na rzecz zwiększania dostępności Uczelni dla osób niepełnosprawnych. Do głównych zadań BON należy:  rozwiązywanie bieżących problemów, udzielanie wsparcia niepełnosprawnym studentom i doktorantom w zakresie edukacji;  informowanie o możliwościach uzyskania pomocy ze strony Uczelni oraz programach PFRON-u i innych instytucji;  organizowanie pomocy psychologicznej (warsztaty, konsultacje);  podejmowanie działań mających na celu podniesienie kwalifikacji studentów na rynku pracy;  ułatwianie dostępu do specjalistycznego sprzętu;  podejmowanie działań mających na celu likwidację barier architektonicznych na kampusie UEK;  podejmowanie działań integrujących ze wspól-

notą akademicką (wycieczki, obozy, ogniska, Krakowskie Dni Integracji. Student niepełnosprawny UEK może ubiegać się o:  stypendium specjalne;  indywidualną organizację studiów;  przedłużenie okresu wypożyczania książek z Biblioteki (2 miesiące);  możliwość dopasowania zajęć z wychowania fizycznego;  zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie uczelni;  pierwszeństwo przyznania miejsca w domu studenckim;  możliwość nagrywania zajęć;  pomoc w zdobywaniu materiałów dydaktycznych niezbędnych do studiowania. BON zachęca wszystkich do współpracy – aktywnego udziału w kształtowaniu polityki wobec studentów niepełnosprawnych. Więcej: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych pawilon D, pok. 20 tel. 12 293 51 20, tel./faks 12 293 51 19 poniedziałek – piątek, godz. 9.00–15.00 e-mail: bon@uek.krakow.pl, www.bon.uek.krakow.pl

Rozwijaj zainteresowania! Lubisz wyzwania? Nie znosisz nudy? Chcesz się rozwijać? Szukasz przyjaciół o podobnych zainteresowaniach? Dobrze trafiłeś! Na pewno znajdziesz coś dla siebie wśród kilkunastu organizacji i stowarzyszeń studenckich oraz ponad 30 kół naukowych.

Wbrew utartej opinii ich członkami nie są kujony i karierowicze, lecz młodzi interesujący ludzie o szerokich horyzontach, a atmosfera ich spotkań jest tyleż naukowa, co rozrywkowa. Jest w czym wybierać: kilkanaście organizacji i stowarzyszeń studenckich oraz ponad 30 kół naukowych – wśród nich na pewno znajdziesz coś dla siebie!

społeczności akademickiej przed władzami uczelni, uczestniczą w obradach rad wydziałów, Senatu, komisji; współpracują z samorządami na szczeblu lokalnym (PSSUK) oraz na szczeblu krajowym (PSRP), koordynują prace organizacji studenckich oraz realizują

Samorząd studencki tworzą wszyscy studenci naszej uczelni. Wybierani przedstawiciele każdego wydziału reprezentują ogół

42

43


Studiuj aktywnie wiele zadań i projektów, np.: Bezpieczna Uczelnia, Mosty Ekonomiczne, Juwenalia UEK, Świeżak oraz Otrzęsiny, Andrzejki czy Mój Pierwszy Dzień na UEK. Jak podkreślają studenci mocno związani z  Parlamentem, członkostwo w tym zespole otwiera wiele drzwi na Uczelni i pozwala zdobyć doświadczenie niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. Ten swoisty „poligon” umożliwia sprawdzenie się w trudnych sytuacjach, doskonali umiejętności w zakresie realizacji projektów i zarządzania czasem. A wszystko to w przyjaznej atmosferze. Jest to niewątpliwie niepowtarzalne przeżycie, godne polecenia każdemu z młodych żaków. Chcesz wstąpić w szeregi PS UEK? Kandyduj! 7 grudnia 2010 r. – wybory do PSUEK! Interesuje Cię samorządność? To miejsce dla Ciebie! Zapraszamy również do wolontariatu i pomocy przy organizacji projektów. Chcesz wiedzieć więcej? Spotkaj się z nami! Więcej: Biuro Parlamentu Studenckiego UEK pawilon dydaktyczno-sportowy, pok. 226, 227 (II piętro) tel.: 12 293 55 85, 12 293 53 86 e-mail: biuro@psuek.pl, www.psuek.pl

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ZSN UEK) powstało 7 stycznia 2004 r. z inicjatywy Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem Zrzeszenia jest integracja niepełnosprawnych studentów z resztą społeczności akademickiej oraz działanie na rzecz zwiększania aktywności studentów niepełnosprawnych. ZSN pomaga zarówno w  problemach indywidualnych, jak i  w  sprawach nauki, umożliwia rozwijanie życia towarzyskiego i kulturalnego, organizuje imprezy, kursy naukowe, wycieczki. Więcej: Siedziba ZSN UEK – pawilon D, pok. 19 tel. 12 293 75 52 e-mail: zsn@zsn.uek.krakow.pl www.zsn.uek.krakow.pl

44

Studiuj aktywnie Chór „Dominanta” „Dominanta” jest chórem akademickim, składa się w większości ze studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie. W  tym roku chór obchodził jubileusz 40-lecia. Od 2008 r. chór prowadzi Małgorzata Langer-Król. „Dominanta” reprezentuje uczelnię podczas wielu koncertów, wydarzeń, festiwali i konkursów, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Podczas 40-letniej działalności chór występował w takich krajach, jak: Anglia, Francja, Włochy, Niemcy, Hiszpania, Austria, Dania, Holandia, Czechy, Słowacja, Grecja, Turcja, Kazachstan. Repertuar chóru obejmuje utwory polskie i zagraniczne, od renesansu po współczesną muzykę, także rozrywkową. Obok utworów a cappella, chór wykonuje wielkie formy muzyczne z towarzyszeniem orkiestry lub fortepianu. Zespół zdobył wiele nagród na konkursach w całej Europie. W listopadzie 2009 r. chór otrzymał Złote Pasmo na XIX Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Adwentowej i Bożonarodzeniowej im. P. Ebena w Pradze. Ostatnim sukcesem było zdobycie w kwietniu 2010 r. Złotej Struny i II miejsca w kategorii chórów młodzieżowych i uniwersyteckich na XII Małopolskim Konkursie Chórów w Niepołomicach. Zapraszamy wszystkich chętnych na próby chóru. Wykształcenie muzyczne nie jest wymagane. Najważniejsze są zaangażowanie i chęć śpiewania! Więcej: pawilon C, pok. 01 A, tel. 12 293 52 80 e-mail: dominanta.uek@gmail.com www.dominanta.uek.krakow.pl

Akademicki chór „Dominanta” zaprasza na przesłuchania! 14 października, godz. 17. Szczególnie mile widziane głosy męskie! Szczegóły w siedzibie chóru oraz na stronie: www.dominanta.uek.krakow.pl

Organizacja działająca przy europejskim programie edukacyjnym Socrates-Erasmus (program wymian studenckich); głównym zadaniem ESN UEK jest integracja kulturalna i socjalna zagranicznych stypendystów, popularyzacja wiedzy o Polsce i promowanie polskiej kultury w Polsce i za granicą. Erasmus Student Network pomaga goszczącym u nas studentom zagranicznym zaaklimatyzować się zarówno na Uczelni, jak i w Krakowie, od początku ich pobytu w Polsce. Więcej: budynek „Stróżówka”, pon.–pt. 11.00–15.00 tel. 12 293 75 12, www.uekrakow.esn.pl SIFE – Studenci dla Przedsiębiorczości Program Students In Free Enterprise (SIFE) powstał w 1975 roku w Stanach Zjednoczonych. Obecnie w 48 krajach realizuje hasło „Zmieniamy świat”. Zespół SIFE na UEK powstał w 2001 r., od października 2005 r. działa przy współpracy z  Katedrą Przedsiębiorczości i  Innowacji. Głównym celem SIFE UEK jest szerzenie idei przedsiębiorczości wśród społeczności akademickiej i poza nią. Więcej: pawilon B, pok. 457–458 tel. 694 912 257 e-mail: sife.uek.krakow@gmail.com www.sife.uek.krakow.pl

Misją organizacji jest wspieranie kulturalnego, naukowego i społecznego rozwoju studentów oraz integracja środowiska studenckiego uczelni. Członkom NZS przyświecają idee tolerancji, demokracji i integracji europejskiej. Corocznie NZS realizuje wiele projektów, m.in. takich jak: Wampiriada, Bal V Roku, Bal Licencjata,

NZS skupia ok. 50 członków i kilkudziesięciu aktywnych sympatyków. Jesteśmy grupą osób, która chce robić coś dla innych studentów, dobrze się przy tym bawiąc, ale jednocześnie ucząc się i realizując swoje pasje. Działając w NZS-ie zdobywamy doświadczenie bardzo cenione przez przyszłych pracodawców. NZS może poszczycić się wspaniałą historią sięgającą początku lat 80. XX wieku. Organizacja powstała, aby walczyć o prawa studentów w ciężkich dla Polski, komunistycznych czasach. Po transformacji ustrojowej Niezależne Zrzeszenie Studentów mogło przekształcić profil swojej działalności. Obecnie realizujemy szereg przedsięwzięć, których misją jest wspieranie kulturalnego, naukowego i społecznego rozwoju żaków oraz integracja środowiska akademickiego. Spośród innych organizacji wyróżnia nas niewątpliwie tryb pracy, który przekłada się na relacje między nami. Nie tylko pracujemy przy projektach, ale razem zwiedzamy świat, świętujemy urodziny czy spędzamy Sylwestra. Jesteśmy grupą dobrych znajomych, którym przyświeca wspólny cel. Michał Szopa Połowinki, Obóz Beana i wiele innych, także o charakterze charytatywnym. Więcej: pawilon dydaktyczno-sportowy, pok. 224, 225 tel. 012 293 55 50, 012 293 55 51 e-mail: biuro@nzsuek.pl, www.nzsuek.pl

AIESEC jest międzynarodową organizacją studencką, liczącą ponad 50  000 członków. AIESEC działa w  ponad 107 krajach na 1600 uniwersytetach. Organizacja umożliwia młodym ludziom odkrywanie własnego potencjału, m.in. dzięki udziałowi w  praktykach zagranicznych oraz licznych konferencjach, seminariach, projektach tworzących globalne środowisko edukacyjne. Wraz z początkiem nowego roku akademickiego rusza ogólnopolska rekrutacja do AIESEC. Zapraszamy!  Więcej: pawilon dydaktyczno-sportowy, pok. 228, 229 tel. 12 293 56 78 www.krakow.aiesec.pl

45


Studiuj aktywnie Klub zrzesza ok. 800 studentów naszej Uczelni trenujących w ponad 30 sekcjach sportowych, takich jak piłka nożna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, narciarstwo, pływanie, poprzez różnego rodzaju sztuki walki, na sekcjach rekreacyjnych kończąc. Sportowcy Klubu rywalizują w rozgrywkach Małopolskiej Ligi Akademickiej oraz Mistrzo-

Studiuj aktywnie stwach Polski Szkół Wyższych, stając w szranki z  innymi uczelniami z całego kraju. Klub AZS UEK cały czas się rozwija i czeka na nowych studentów-sportowców, którzy chcieliby stać się częścią sportowego życia Uczelni. Więcej: pawilon dydaktyczno-sportowy, I p., pok. 6 tel. 012 293 56 72 e-mail: azs.uek@wp.pl www.azs.uek.krakow.pl

organizacja, skupiająca najlepszych studentów, specjalizujących się w takich dziedzinach jak logistyka międzynarodowa, audyt, analiza strategiczna i  zarządzanie personelem. Nadrzędnym celem, jaki przyświeca organizacji, jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych studentów specjalności Zarządzanie Międzynarodowe. Jest to możliwe dzięki inicjowaniu współpracy ze środowiskiem biznesu. Więcej: e-mail: meritum@uek.krakow.pl http://admeritum.eu

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze PTTK Koło PTTK nr 7 przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie jest jednym z kół Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie. Działalność koła skupia się na propagowaniu aktywnego spędzania czasu, głównie poprzez liczne wyjazdy turystyczne. Więcej: e-mail: pttkuek@gmail.com www.pttk.socjum.pl

Stowarzyszenie „Awangarda” Stowarzyszenie działa w Zamiejscowym Wydziale Rozwoju Regionalnego w Dębicy. Do celów Stowarzyszenia należą: organizacja imprez studenckich, kół naukowych, rozwijanie umiejętności organizacyjnych i  interpersonalnych studentów oraz promocja uczelni w regionie.

Stowarzyszenie „Ad Meritum” Ad Meritum to stowarzyszenie, które powstało z inicjatywy studentów przy Katedrze Zarządzania Międzynarodowego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w 2005 roku. Jest to młoda, prężna

Więcej: ul. Kościuszki 32, 39-200 Dębica paw. B, pok.12 tel. 14 681 12 71, wew. 32 e-mail: stowarzyszenie.awangarda@poczta.fm

Sekcja Promocji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza rekrutację na stanowisko praktykanta w Sekcji Promocji UEK Oczekiwania wobec kandydatów:  zainteresowanie tematyką promocji, marketingu, reklamy i public relations  wysoki poziom kultury osobistej  pasja i chęć rozwoju  znajomość pakietu MS Office

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: marta.tymowska@uek.krakow.pl. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. W aplikacji prosimy zamieścić klauzulę o ochronie danych osobowych.

46

47


Studiuj aktywnie

Studiuj aktywnie

Udział w życiu wybranego koła naukowego to dobry patent na to, by rozwinąć swoje zainteresowania, a przy okazji – doskonała okazja, by poznać, czym jest praca organizacyjna, odpowiedzialność za określone zadania i praca w zespole. Można w ten sposób nauczyć się wszystkiego, czego nigdy nie nauczysz się tylko na zajęciach. Zdobędziesz doświadczenie przydatne w przyszłej pracy zawodowej. Koła naukowe to idealne miejsce dla aktywnych i ambitnych ludzi. Koła łączą ludzi z pasją! Dzięki nim każdy student naszego Uniwersytetu ma możliwość rozwijania się w dziedzinie, która go interesuje. Koła oferują szkolenia, organizują panele dyskusyjne, spotkania z autorytetami w danej dziedzinie i wiele innych. Koła to także fascynujący ludzie, wspaniała zabawa i ekscytujące przygody, bo nie samą nauką człowiek żyje… Na naszym Uniwersytecie działa ponad 30 kół naukowych – na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Zachęcam! Katarzyna Mrowca – prezes Rady Kół Naukowych UE

Koła Naukowe działające na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Wydział Finansów Turystyczne Koło Naukowe „Wagabunda”

www.wagabunda.krakow.pl

tknwagabunda@tlen.pl

Koło Naukowe Bankowości

www.knb.uek.krakow.pl

knb@uek.krakow.pl

Koło Naukowe Polityki Regionalnej

wizard.ae.krakow.pl/~knpr

knpr@wizard.ae.krakow.pl

Koło Naukowe Rewizji Finansowej Audyt

knrf.uek.krakow.pl

audyt.uek@gmail.com

Wydział Towaroznawstwa Koła Naukowe Chemiczno-Towaroznawcze Koło Naukowe Zarządzania Jakością Studenckie Koło Naukowe „Ekologia Wyrobów”

brak

kntch@wp.pl

knzj.uek.krakow.pl

knzj.uek@gmail.com

brak

eko.wyrob@gmail.com

Azjatyckie Koło Naukowe

akn.uek.krakow.pl

akn.uek@gmail.com

Koło Nauk Politycznych Homo Politicus

www.homopoliticus.uek.krakow.pl

homo_politicus@googlegroups.com

Koło Naukowe Austriackiej Szkoły Ekonomii

www.krakow.austriacy.pl

knase@gmail.com

Koło Naukowe Doradztwa Ekonomicznego

www.knde.uek.krakow.pl

knde.uek@gmail.com

Wydział Zarządzania

Koło Naukowe Doradztwa Personalnego „Doradca” Koło Naukowe Gospodarki i Administracji Publicznej Koło Naukowe GRUNT

brak

kn.doradca@gmail.com

Koło Nauki o Przedsiębiorstwie

wizard.ae.krakow.pl/~knop

ueknop@gmail.com

kngap.uek.krakow.pl

kngap@gmail.com

Koło Naukowe Analizy Danych

brak

knad_uek@googlegroups.com

www.grunt.ae.krakow.pl

kngrunt@gmail.com

Koło Naukowe „Make or Buy”

brak

mob@autograf.pl

Koło Naukowe Handlu Zagranicznego

handelzagraniczny.uek.krakow.pl

knhzuek@gmail.com

Koło Naukowe Controllingu i Finansów

www.kncif.w8w.pl

kncif.uek@gmail.com

Koło Naukowe Integracji Europejskiej Koło Naukowe Makroekonomii i Gospodarki Światowej Koło Naukowe Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

knie.uek.krakow.pl

knie.uek@gmail.com

Koło Naukowe Informatyki

kni.ae.krakow.pl

kni.ae.krakow@gmail.com

Koło Naukowe InvenTur

Na stronie katedry

kntr.inventur@gmail.com

makroekonomia.uek.krakow.pl

knmigs@gmail.com

Koło Naukowe Konsultingu

www.knk.uek.krakow.pl

knkonsultingu@gmail.com

Strona na moodle

kolonaukowemsg@gmail.com

Koło Naukowe Rachunkowości „Credit”

brak

kolo.naukowe.credit@gmail.com

Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Innowacji

www.knpi.ae.krakow.pl

knpi@o2.pl

Koło Naukowe ZZL „Personalni”

www.personalni.uek.krakow.pl

personalni.uek@gmail.com

Koło Naukowe Rynku Kapitałowego „INDEX”

www.index.edu.pl

knrk.index@gmail.com

Koło Naukowe Studiów Europejskich

www.knse.uek.krakow.pl

knse_ae@o2.pl

Naukowe Koło Psychologiczne

www.nkpuek.ovh.org/nkp

nkp_uek@googlegroups.com

48

Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pawilon dydaktyczno-sportowy, p. 222, 223 tel. 12 293 56 41, 12 293 56 42, faks 12 293 50 80 e-mail: rkn.uek@gmail.com www.rkn.uek.krakow.pl 49


REKLAMA

REKLAMA

www.dziennikpolski24.pl

RMF-MAXXX_HB 11 125x87.indd 1

OG

LO S

Y

RWIS SE

Z ENI

O

W

9/17/10 3:55:51 PM

INFORMACJE W DOBRYM WYDANIU

50

51


REKLAMA

REKLAMA

Wiosna, zima, koniec lata... nie bądź sknera – kup du kata!

21 października 2010 r. GODZ.

|‘Œšˆ•–œ—ˆ—˜êlŽ’‘’Œ†‘ˆŠ’êšêr•„Ž’šŒˆ

1000–1600

pawilon dydaktyczno–sportowy ul. Rakowicka 27

www.startus.pl 4 UEKi = 4 złote

z“’‘–’•ê Š Iš‘œ®

w„•—‘ˆ•êê š–“Œˆ•„8†œ®

52

z“’‘–’•œ®

w„—•’‘„—ê‹’‘’•’šœ®

w„—•’‘Œêˆ‡Œ„‘Œ®

UEKi można nabyć w siedzibie FUNDACJI UEK (ul. Rakowicka 27, Domek Ogrodnika, 31-510 Kraków) oraz na stronie sklepu internetowego www.fundacja.uek.krakow.pl/sklep lub zamówić telefonicznie, dzwoniąc pod nr tel. 12 293 74 65.

www.uek.krakow.pl

53


REKLAMA

54

REKLAMA

55


Kampus UEK IN

S

O

LU B O M I

L BE

R Y-P

W MO

G KIE

Pawilo nF

-

RSKIEGO

no ycz t k a y dyd ow on sport l i Paw -

Budynek Biblioteki Ustronie Pawilon E Pawilon B Boisko i kort tenisowy Pawilon C

Pawilon D

Pawilon G (w budowie)

Księżówka

Budynek Główny

Domek Ogrodnika

RAKO WICK A

Stróżówka

LUBOMIRSK IEGO

Pawilon A

Profile for Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kurier UEK (wydanie specjalne), październik 2010  

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kurier UEK (wydanie specjalne), październik 2010  

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Advertisement