Page 1

CZASOPISMO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

ISSN 1689-7757 Nr 2 (59) czerwiec 2014

83$A@9;'3#$,3&@рби>-├╡;! 2->'89@;';< 03231-$A2'+3╟П╟Н╟О╟С


6SLVWUHÐFL JEDNOSTKI Ě3>3>9;õ62''0;38! WYDARZENIA

‡Š ‹f‹Œ 

83$A@9;'3#$,3&@ࡨ>-õ;!2->'89@;';< 03231-$A2'+3>֗8!03>-'

‹

֗;'£'+8!)$A2@1908Õ$-'

6

8'9ধ৹3>'3&A2!$A'2-'&£!83(W֗!$0!<8$,£-

8

 >ঔ8Õ&2!/£'69A@$,

9

83$A@9;'>8õ$A'2-'&@6£31Õ> -'8>9- 2৹@2-'83>-'0-'8<20< 3963&!80! 8A'9;8A'22!R

ˆ‡

!<8@!+'££!2!‰‡ˆŠ

ˆ‰

-'1-'$03f63£90-'9'1-2!8-<1 <£&!‰‡ˆ‹ '68'A'2;!$/!2->'89@;';<2!֗;!8+!$,' 

ˆ‹ ˆ¤

3£'/2'9<0$'9@31-2!2;@RRR

ˆ¥

3&@6£313>'>96!8$-'&£!1'2'&৹'8Õ> $,'1-$A2'+3+-+!2;! @&A-'क़#@>!;'£90->֗8!03>-' A@'2;313(!+-!3&1-'2-ঔ>-!;0<£-2!8-Õ>S 1-!2!3('8;@&@&!0;@$A2'/ 0-'8<20< !8Aí&A!2-' @>-!&A֗683(W֗&8W,!#W!2<9A'1'$A0'

ˆˆ

‹¤f

@&!>2-$;>32->'89@;';< 03231-$A2'+3 >֗8!03>-'

 ‹¤

'A6-'$A2!$A'£2-!

‹¥

-<8383+8!1Õ> !+8!2-$A2@$, 

‹Ž

A-!Ě96ÕĚ68!$@-õ&A@2!83&3>'/ 

Œ‡

!Ě363£90!A03Ě!&1-2-9;8!$/-<#£-$A2'/

Œ‰

-2!293>!2-'#!&!क़2!<03>@$,

Œ‹

0!&'1-$0-''2;8<1!8-'8@ 

Œ¤

A-!Ě#9Ě<+-83/'0;Õ>2-/2@$, 

¤ˆ

-<83&9W9Õ#-'6'Ě23968!>2@$,  8!03>90!A03Ě!-A2'9< 

¤‰

STUDENCI !8£!1'2;;<&'2$0- 

68 ¥fˆ‡Š ¥

3Ě3!<03>'32;83££-2+<-֗ -2!29Õ>

¥‡

ˆŽ

3Ě3!<03£-;@$A2@$,^ 3133£-ধ$<9\

¥‰

‰‡ ‰‰ 

3Ě3!<03>'8A'&9-õ#-38$A3ঔ$--֗ 223>!$/-

¥Š

8!91<9;<&'2;';>380 

¥‹

3Ě3!<03>' !8Aí&A!2-! !93#!1<&A0-1-^'8932!£2-\

 ¥Œ

;<&'2$-A֗32+3>֗8!03>-'-֗2!֗ 

86 88

‰‹ ‰¤

9-í+2-õ$-!-֗638!৹0->֗-2;'+83>!2-<683$'9Õ> 83A>3/3>@$,

‰Ž

8A'9A'2-';<&'2;Õ> -'6'Ě23968!>2@$, 

<#-£'<9A3>!Œ‡f;!֗32('8'2$/! 

Š‰

3Ě3!<03>''>-A/- -2!293>'/^<&@;\

Ž‡

֗+Õ£2363£90-32+8'9<;38-2+<

Š‹

-õ&A@2!83&3>!32('8'2$/!@9A',8!&A0! 2!֗ 

3Ě3!<03>';<&-Õ> <836'/90-$, ^ \

 Žˆ

Š¤

3Ě3 

Ž‰

!9,-32-+,; 

Ž‹

!80'ধ2+>֗‰Œf£'$-<+3963&!80-8@203>'/ >֗3£9$'

Š

3Ě3!<03>'<8@9;@0--֗'08'!$/-^ 2='2<8\

ŽŒ

!232-A!$/!6!6-'৹!!2!!>Ě! 

Š¥

3Ě3!<03>'@20<!6-;!Ě3>'+3 

99

Ě<৹#!68!>&A-'T$A@£-639Ě<+!1@ঔ£'2-!

‹‡

3Ě3!<03£-;@$A2@$,^ 3133£-ধ$<9\

ˆ‡‡

֗ঔ>-õ;@$,3&>-'&A!/í$@$,<£-$'

‹Š

0!&'1-$0- >-íA'0638;3>@ 

ˆ‡Š

Adres redakcji: 2->'89@;'; 03231-$A2@>8!03>-' <£W!03>-$0!‰ ŠˆfŒˆ‡8!0Õ> #<&@2'0^9-õ৹Õ>0!\T630WŽ ;'£W‡ˆ‰‰ŽŠŒ¥Š¥ 'f1!-£V+!A';!|<'0W08!03>W6£ Redakcja: -3;8A!82-'$00Ě!&-Ě!1!2-'V !>'ĚÕ/$-0

&/õ$-!l/'ঔ£-2-'63&6-9!23-2!$A'/mV -3;8!£'$ Wydawca: 2->'89@;'; 03231-$A2@>8!03>-' !0Ě!&V ‰‡‡‡'+A'16£!8A@ ˆ¤¥ŽfŒ '&!0$/!A!9;8A'+!93#-'68!>3&3908!$!2-! -A1-!28'&!0$@/2@$,2!&9@Ě!2@$,!8;@0<ĚÕ> 38!AA1-!2@-$,;@;<ĚÕ>W


A!23>2-!क़9;>3T

O

bchodzone niedawno Święto Uczelni, z którego obszerną fotorelację znajdziemy w niniejszym numerze czasopisma „Kurier UEK”, przypomniało o sile tradycji Uniwersytetu, który wkrótce zainauguruje jubileuszowy, 90-ty rok działalności. Z bogatego dziedzictwa Uczelni wyrasta tradycyjna dbałość o najwyższą jakość kształcenia, wsparta wiedzą i doświadczeniem wybitnej kadry naukowej. Na łamach niniejszego wydania prezentujemy liczne sukcesy i wybitne osiągnięcia reprezentantów społeczności akademickiej, które potwierdzają wierność najwyższym standardom zaangażowania w proces dydaktyczny i rozwój naukowy. Wśród publikowanych materiałów szczególnej uwadze Państwa polecam rozmowę z prof. dr hab. Michałem Gabrielem Woźniakiem, Kierownikiem Katedry Ekonomii Stosowanej UEK wokół zbliżającej się konferencji „Gospodarka Polski 19902014. Osiągnięcia i porażki w integrowaniu procesów rozwojowych”, relację z Międzynarodowej Konferencji Wyszehradzkiej, organizowanej w ramach projektu badawczego „Patterns of Business Internationalization in Visegrad Countries – In Search for Regional Specifics” oraz sprawozdanie z Jubileuszowej 50-tej Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej. Warto również poznać inne oblicze Kazachstanu, kraju o ogromnym potencjale gospodarczym, wciąż jednak postrzeganego przez pryzmat nieodległego w czasie statusu państwa satelickiego byłego ZSRR.

Wątek nowego oblicza Republiki Kazachstanu oraz możliwości rozwoju naukowego, oferowane przez ów kraj, jest wiodącym tematem rozmowy z prof. dr. hab. Januszem Teczke, Kierownikiem Katedry Zarządzania Międzynarodowego UEK. Jakości inicjatyw kadry naukowej nie ustępują te, podejmowane przez najmłodszą część społeczności akademickiej Uczelni. Spotkania naukowe, wyjazdy zagraniczne, międzynarodowe projekty czy realizowane z rozmachem wydarzenia – wszystkie one potwierdzają ogromne zaangażowanie i bezmierną kreatywność naszych studentów. Działalność Kół Naukowych i organizacji studenckich UEK wypełnia bodaj najbardziej zasobny w materiały dział niniejszego numeru. W dniu 27 kwietnia b.r. miała miejsce kanonizacja naszego Wielkiego Rodaka, Ojca Świętego Jana Pawła II. Warto przypomnieć, iż Ojciec Święty gościł w murach naszej Uczelni podczas 87. wizyty apostolskiej. Wspaniała i doniosła okoliczność kanonizacji Papieża Polaka stała się okazją do publikacji wspomnień, które stanowią zawartość wyjątkowego działu, poświęconego spotkaniom społeczności akademickiej UEK z Ojcem Świętym. Do zapoznania się z nimi zachęcam szczególnie gorąco. Życzę Państwu udanej i inspirującej lektury. Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

28Ǐlǒǖmd$A'8>-'$ǏǍǎǑ

Ǥ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

8URF]\VWHREFKRG\Ă?ZLĂ&#x2021;WD 8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJR w Krakowie 63Ä&#x161;'$A23ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;2->'89@;';< 03231-$A2'+3>8!03>-'963;0!Ä&#x161;!9-Ăľ;8!&@$@/2-' Ç?Ç&#x2022;1!/!T#@ŕŚ&#x201D;>-Ăľ;3>!ŕŁ&#x2014;A-'ŕĽ&#x2DC;$A'ÂŁ2-T<6!1-Ăľ;2-!/Ă­$@A!Ä&#x161;3৚'2-'@৚9A'+3 ;<&-<1 !2&ÂŁ3>'+3>Ç&#x17D;Ç&#x2013;Ç?Ç&#x2019;830<W&Ç&#x17D;Ç&#x2018;ÂŁ!;&A-'ŕĽ&#x2DC;;'29;!23>-3)$/!ÂŁ2' २>-Ăľ;3$A'ÂŁ2-g2!/6-'8>A-'ŕĽ&#x2DC;0!&'1-- 03231-$A2'/T!3&Ç&#x201D;ÂŁ!;A-'ŕĽ&#x2DC; 2->'89@;';< 03231-$A2'+3>8!03>-'W 30!A/-२>-Ăľ;!3&#@Ä&#x161;39-Ăľ<83$A@9;' 639-'&A'2-''2!;<-!&@&A-!Ä&#x161;Ă&#x2022;>$A'ÂŁ2-W

U

roczyste obchody zainaugurowaĹ&#x201A;o przemĂłwienie J. M. Rektora, prof. UEK dr. hab. inĹź. Andrzeja ChochĂłĹ&#x201A;a. W zgodzie z tradycjÄ&#x2026; uhonorowano sukcesy naukowe pracownikĂłw Uczelni w ramach uroczystych promocji habilitacyjnych i doktorskich. NastÄ&#x2122;pnie odbyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; wrÄ&#x2122;czenie dyplomĂłw dla najlepszych tegorocznych absolwentĂłw UEK. Poza tradycyjnym honorowaniem zwyciÄ&#x2122;zcĂłw OgĂłlnopolskiego Konkursu MenedĹźerskiego UEK, wrÄ&#x2122;czono rĂłwnieĹź certyfikaty Katedrom Przyjaznym Osobom z NiepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;. Te wyjÄ&#x2026;tkowe wyrazy uznania otrzymaĹ&#x201A;y Katedra Filozofii, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Studium JÄ&#x2122;zykĂłw Obcych Katedra Opakowalnictwa TowarĂłw, Katedra Ekonomii oraz Katedra ZarzÄ&#x2026;dzania KapitaĹ&#x201A;em Ludzkim. NowoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; byĹ&#x201A;o rĂłwnieĹź wrÄ&#x2122;czenie nagrĂłd dla wyjÄ&#x2026;tkowo zaangaĹźowanych organizacyjnie studentĂłw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. WĹ&#x203A;rĂłd GoĹ&#x203A;ci biorÄ&#x2026;cych udziaĹ&#x201A; w wydarzeniu nie zabrakĹ&#x201A;o przedstawicieli wĹ&#x201A;adz

ÇĽ

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

paĹ&#x201E;stwowych i samorzÄ&#x2026;dowych, bratnich uczelni ekonomicznych, innych uczelni wyĹźszych oraz przedsiÄ&#x2122;biorstw, firm, instytucji i stowarzyszeĹ&#x201E;, wspierajÄ&#x2026;cych rozwĂłj Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. UroczystoĹ&#x203A;ci tradycyjnie towarzyszyĹ&#x201A; wystÄ&#x2122;p uczelnianego ChĂłru â&#x20AC;&#x17E;Dominantaâ&#x20AC;?. Na rÄ&#x2122;ce JM Rektora UEK spĹ&#x201A;ynÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;y liczne listy gratulacyjne, nadesĹ&#x201A;ane m.in. przez

Minister Nauki i Szkolnictwa WyĹźszego, prof. LeonÄ&#x2122; KolarskÄ&#x2026;-BobiĹ&#x201E;skÄ&#x2026;; Prezesa Polskiej Akademii Nauk, prof. MichaĹ&#x201A;a Kleibera; Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, prof. Andrzeja Jajszczyka, Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, StanisĹ&#x201A;awa Dziwisza. 2SUDF6HNFMD3URPRFML&.58(. IRW3LRWU0DOHF


28Ǐlǒǖmd$A'8>-'$ǏǍǎǑ

Ǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

:WHOHJUDÄ&#x2020;F]Q\PVNUÂľFLH

50 + Rajdy dla frajdy

Z

Ö&#x2014;;@1,!9Ä&#x161;'1<$A'9;2-$@8!9@ !#93ÂŁ>'2;Ă&#x2022;>T68!$3>2-0Ă&#x2022;> -Ö&#x2014;9@16!;@0Ă&#x2022;>2->'89@;';< 03231-$A2'+3>Ö&#x2014;8!03>-' 63/'$,!ÂŁ-2!Ö&#x2014;Ç&#x2019;Ç?f;@Ö&#x2014;;<&'2$0-!/& 2->'89@;';< 03231-$A2'+3>Ö&#x2014;8!03>-'W 8<6!ÂŁ-$A@Ä&#x161;!Ç?Ç?393#@T>ŕŚ&#x201D;8Ă&#x2022;& 2-$,0-'83>2-$@<$A'ÂŁ2-!2@$,8!/&Ă&#x2022;> -Ö&#x2014;;8!98!/&3>@$,968A'&ÂŁ!;-Ö&#x2014;&!>2- $AÄ&#x161;3203>-'03Ä&#x161;!28Ç&#x201D;W Ö&#x2014;2!9A'+31-'/9$!A!0>!;'83>!2-!>Ö&#x2014;!+83;<8@9;@$'31<Ö&#x2014; ÂŁ-0!>Ö&#x2014;ৡ>-2-!$A< 3ÂŁ2@1<&!Ä&#x161;39-ĂľA38+!2-A3>!ŕŁ&#x2014;>@$-'$A0-6-'9A'2!Ö&#x2014;9;8@A-!Ä&#x161;-Ö&#x2014;!1-'22Ă­!>38;ĂľT!Ö&#x2014;;!0৚'>@$-'$A0Ăľ08!/3A2!>$AĂ­>A&Ä&#x161;<৚>9$,3&2-$,8<#-'৚@

3&Ö&#x2014;9;8A@03ÂŁ2@$,&3Ö&#x2014;';ÂŁ-2@T+&A-' 13+ÂŁ-ŕŚ&#x201D;1@>A-Ă­ŕŁ&#x2014;<&A-!Ä&#x161;>Ö&#x2014;<83$A@9;@1 A!03ŕĽ&#x2DC;$A'2-<Ç&#x2019;Ç?f;'+3!/&< W!>-ÂŁ-ŕŚ&#x201D;1@9-ĂľŕŚ&#x201D;>-';2-'T#3Ö&#x2014;8!/&@9Ă­Ö&#x2014;&ÂŁ! (8!/&@R mgr inĹź. GraĹźyna OkrÄ&#x2122;glicka Dziekanat

Ç&#x17D;Ç&#x2013;Ç&#x201D;Ç&#x2013;i!/&i i<&';@

Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;iÇ&#x2019;Ç?i!/& i-'9A$A!&@

WspĂłĹ&#x201A;czesne trendy w zarzÄ&#x2026;dzaniu Ç?Ç&#x2019;1!8$!#8W2!Ö&#x2014;2->'89@;'$-' 03231-$A2@1>Ö&#x2014;8!03>-' 3&#@Ä&#x161;!9-Ăľ;8A'$-!'&@$/! 032('8'2$/-2!<03>'/6;W ^96Ă&#x2022;Ä&#x161;$A'92';8'2&@ >Ö&#x2014;A!8AĂ­&A!2-<\W8+!2-A!;38!1- ;'+383$A2'+3>@&!8A'2-! #@Ä&#x161;33Ä&#x161;3!<03>'83$'9< !8AĂ­&A!2-!68A@>96Ă&#x2022;Ä&#x161;68!$@ AÖ&#x2014;3Ä&#x161;'1!<03>@1 !8AĂ­&A!2-! &A-!Ä&#x161;!/Ă­$@1 2!Ö&#x2014;2->'89@;'$-' 03231-$A2@1 >'Ö&#x2014;83$Ä&#x161;!>-<W

C

A@22@<&A-!Ä&#x161;>Ö&#x2014;032('8'2$/- >A-þ£-9;<&'2$--Ö&#x2014;&30;38!2$- AÖ&#x2014;$!Ä&#x161;'/3ÂŁ90-W68Ă&#x2022;$A8'68'A'2;!2;Ă&#x2022;>$A'ÂŁ2-38+!2-A</Ă­$@$,>@&!8A'2-'l 8!0Ă&#x2022;> -Ö&#x2014; 83$Ä&#x161;!>m<$A'9;2-$@1-'ÂŁ-30!A/Ăľ>@9Ä&#x161;<$,!ŕŁ&#x2014;8'('8!;Ă&#x2022;>39Ă&#x2022;#AÖ&#x2014;2->'89@;';<!81-ŕĽ&#x2DC;903f!A<890-'+3 >Ö&#x2014;ÂŁ9A;@2-'T2->'89@;';<ĂŚĂ&#x2022;&A0-'+3 38!A2->'89@;';<!2!3$,!23>90-'+3>Ö&#x2014;-'ÂŁ$!$,W3&$A!9032('8'2$/-9Ä&#x161;<$,!$A'13+ÂŁ-8Ă&#x2022;>2-'৚963;0!ŕŁ&#x2014; 9-ĂľAÖ&#x2014;68!0;@0Ă­A!8AĂ­&A!2-!T0;Ă&#x2022;8!#@Ä&#x161;! 68A'&9;!>-32!68A'A1'2'&৚'8Ă&#x2022;> )81@'9$3l9632938!>@&!8A'2-!mT 0;Ă&#x2022;8A@363>-!&!ÂŁ-3Ö&#x2014;;@1T/!063A@90->!ŕŁ&#x2014;-Ö&#x2014;<;8A@1@>!ŕŁ&#x2014;;!ÂŁ'2;@>Ö&#x2014;)8-

1-'T/!0&A-!Ä&#x161;!$'2;8<1&@9;8@#<$/- '9$338!A>Ö&#x2014;/!0-9639Ă&#x2022;#)81@13+Ă­ >A#<&A!ŕŁ&#x2014;A!!2+!৚3>!2-'-Ö&#x2014;63;'2$/!Ä&#x161; 68!$3>2-0Ă&#x2022;>W 32('8'2$/!#@Ä&#x161;!>@&!8A'2-'1 3;>!8;@1&ÂŁ!>9A@9;0-$,39Ă&#x2022;#A!-2;'8'93>!2@$,;'1!;@0Ă­T0;Ă&#x2022;8A@68A@#@ÂŁ-ÂŁ-$A2-'-Ö&#x2014;!0;@>2-'<$A'9;2-$A@ÂŁ- >Ö&#x2014;&@90<9/-W!9;Ăľ62!'&@$/!032('8'2$/-T$A>!8;!T3&#Ăľ&A-'9-Ăľ>-392Ă­ Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;8WT2!Ö&#x2014;0;Ă&#x2022;8Ă­/<৚&A-ŕŚ&#x201D;9'8&'$A2-' A!68!9A!1@W

83&A-'0!2683(WÖ&#x2014;-0<Ä&#x161;!

Naukowcy UEK stypendystami Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 8Ö&#x2014;-2৚WÖ&#x2014;!1-ÂŁ!0-'Ä&#x161;!38!A &8Ö&#x2014;ĂŚ<0!9A>-!;03>90-T !&-<20$-AÖ&#x2014;!;'&8@ 03231';8-- -Ö&#x2014;!&!ŕĽ&#x2DC;6'8!$@/2@$, T A39;!ÂŁ-ÂŁ!<8'!;!1-0320<89< 3Ö&#x2014;9;@6'2&-!2!Ö&#x2014;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;8W >Ö&#x2014;683+8!1-'Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;W

Ó?

S

<0$'9/'9;;@1>-Ăľ09A@T ৚'Ö&#x2014;>ŕŚ&#x201D;8Ă&#x2022;&Ç&#x17D;Ç?Ç&#x201C;9;@6'2&@9;Ă&#x2022;>T8'68'A'2;</Ă­$@$,>9A@9;0-'&A-'&A-2@2!<0-TA2!ÂŁ!AÄ&#x161;39-Ăľ/'&@2-' $A>3831Ä&#x161;3&@$,<$A32@$,AÖ&#x2014;A!08'9< 2!<0'03231-$A2@$,V/'&2!393#! AÖ&#x2014; T/'&2!AÖ&#x2014; >Ö&#x2014;3A2!2-<-Ö&#x2014;&>Ă&#x2022;$, #@Ä&#x161;@$,&30;38!2;Ă&#x2022;>683(WÖ&#x2014;&8!,!#W!$0!9-'>!ÂŁ90-'+3T0;Ă&#x2022;8A@9;36-'ŕĽ&#x2DC;2!<03>@<A@90!ÂŁ->Ö&#x2014;<#-'+Ä&#x161;@1830<W Ö&#x2014;9>3-1&383#0<3#!/#!&!$A' 639-!&!/Ă­63Ö&#x2014;0-ÂŁ0!6<#ÂŁ-0!$/->Ö&#x2014;$A!936-91!$,3Ö&#x2014;A!9-Ăľ+<3+Ă&#x2022;ÂŁ2363ÂŁ90-1 -Ö&#x2014;1-Ăľ&A@2!83&3>@1W#@&>!/#@ÂŁ-;!0৚'A>@$-ĂľA$!1- Ö&#x2014;'&@$/- T 0320<89<2!Ö&#x2014;+8!2;@T)2!293>!2'68A'A !83&3>''2;8<1!<0-W@2--

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

0-'168A'683>!&A32@$,#!&!ŕĽ&#x2DC;#@Ä&#x161;@ 1-Ăľ&A@-22@1-83A68!>@&30;3890-' ÂŁ!<8'!;Ă&#x2022;>V!@'9-!2 832ধ'82!ÂŁ@9-9 3( $3231-$ 83>;,!2&83&<$ধ=-;@-2;,' <836'!22-32l!<;389;>! !1-ÂŁ!!0-'Ä&#x161;@m38!A!@'93>90-' 13&'ÂŁ'AÖ&#x2014;68A'Ä&#x161;Ă­$A'2-!1-;@6<!803>!>Ö&#x2014;!2!ÂŁ-A-'A1-'223ŕŚ&#x201D;$-2!Ö&#x2014;8@20!$,)2!293>@$,l!<;389;>!ĂŚ<0!9A! >-!;03>90-'+3mW Ö&#x2014;1!/<#-'৚í$'+3830<68!$!&8! >-!;03>90-'+3A39;!Ä&#x161;!36<#ÂŁ-03>!2! >Ö&#x2014;639;!$-1323+8!)-T>@&!2'/2!0Ä&#x161;!&'1@&!>2-$;>!2->'89@;';< 03231-$A2'+3>Ö&#x2014;8!03>-'W A$A'+Ă&#x2022;Ä&#x161;3>'-2(381!$/'3Ö&#x2014;683+8!1-'38!AÂŁ-9;!9;@6'2&@9;Ă&#x2022;>'&@$/-

Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;&39;Ăľ62'9Ă­Ö&#x2014;63&!&8'9'1,ħ6Vcc >>>W(26W38+W6ÂŁcÂŁ!<8'!$-f9;!8;fÇ?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;cW mgr inĹź. Natalia Gackowska .DWHGUD(NRQRPHWULL L%DGDĂ&#x152;2SHUDF\MQ\FK8(.

&Ö&#x2014;ÂŁ'>'/V&8Ö&#x2014;!1-ÂŁ!0-'Ä&#x161;!T683(WÖ&#x2014;&8Ö&#x2014;,!#W!$'09-'>!ÂŁ90-T&8Ö&#x2014;ĂŚ<0!9A>-!;03>90-


Naukowcy UEK w roli ekspert├│w w Tarnowie

D

'#!;!1-!─Ъ!2!╓Ч$'┬г<639A<0--

>!2-'631@9─Ъ├Х>3рз╣@>-!/├н!╓ЧA!6839A'2-'>─Ъ!&A $@$,;!823>90├н+3963&!80├╡ 9!138A├н&3>@$,!823>!&8╓Ч-$,!─Ъ 38!A8@2'068!$@W ╓Ч-2-$/!<&─Ъ!$AA╓Ч!;'&8@ 3963&!80- ;@>@>─Ъ!&A31-9/-3A>3/<-!9;! -╓Ч&1-2-9;8!$/-<#┬г-$A2'/38!A -╓Ч68!>31<2!┬г2@$,!&@-'/90-'/ A!-2!<+<83>!23&A-!─Ъ!┬г23ржФргЧ 38<1 &8╓Ч80!&-<9A83$A'0A╓Ч!;'&8@ 2!╓Ч8A'$AA!;8<&2-'2-!W!2'┬г-9;!1- -├╡&A@2!83&3>@$,;39<20├Х> 63&$A!9&'#!;@#@┬г-;!0рз╣'V!(!─ЪA-! 3963&!8$A@$,>@9;├н6-┬г- ─Ъ3>90-g8'A'9!823>90-'+3┬г!9;'8!8A'1@9─Ъ3>'+3T8A@9A;3( ─Ъ31# >╓Ч$,!8!0;'8A''096'8;├Х> g;3>!8A@9A'2-'-!9;!>╓Ч 2;'82'$-'T >╓Ч&'#!$-'6;W-├╡&A@8!03>'1 !─Ъ+38A!;!├╡0!┬гg8A'>3&2-$A├н$! !╓ЧA'9A3>'1W31@9─Ъ2!╓Ч!82├Х>T 31-9/-3A>3/<38!A2&8A'/-;'0g 0;├Х8!3&#@─Ъ!9-├╡╟Р╟Н0>-';2-!2!╓Ч9!┬г- 8'A'9'2;'8'&W3&'8!;38'1&@90<9/-#@─Ъ>-$'68A'>3&2-$A├н$@31-9/- 3#8!&!&@-'/90-'/>╓Ч!823>-'W 3A>3/<g!0<#>!ржФ2@W╓Ч;8!0$-'

&@90<9/-638<9A323683#┬г'1631@9─Ъ< 2!╓Ч!82├Х>T83┬г-1-!9;!>╓Ч8'+-32-'38!A 0>'9ржз├╡639A<0->!реШ-2>'9;38├Х>W '#!;!A+831!&A-─Ъ!68A'&9;!>-$-'┬г-8├Хрз╣2@$,ржФ83&3>-90U38+!2-A!$/- 68A'&9-├╡#-38$├Х>TA>-├нA0├Х>A!>3&3>@$,T!&1-2-9;8!$/-6<#┬г-$A2'/T9;3>!8A@9A'реШ;'$,2-$A2@$,T!+'2$/-83A>3/< 8'+-32!┬г2'+3T38+!2-A!$/-963─Ъ'$A2@$, -╓Ч9!138A├н&3>@$,W mgr Jakub Kwa┼Ыny .DWHGUD0L├ЗG]\QDURGRZ\FK 6WRVXQN┬╡Z*RVSRGDUF]\FK =DN├КDG6WXGL┬╡Z5HJLRQDOQ\FK Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Edutainment

K

&<;!-21'2;>#-A2'9-' /'9;/'&2├нA2!/23>9A@$,- 2!/#!8&A-'/90<;'$A2@$,1';3& 68A'0!A@>!2-!>-'&A@38!A 9;!23>-<2-0!┬г2'63─Ъ├н$A'2-' '&<0!$/--83A8@>0->36!8$-<3 -&'├╡^<$A@ргЧ#!>-├н$\W3>3&A'2-' ;'/1';3&@'&<0!$/->@2-0!>&<рз╣'/ 1-'8A'A2-'(381!┬г2'+3$,!8!0;'8< 68A'0!A<'&<0!$@/2'+3W'9;32 A!A>@$A!/908@;@>!;8!0$@/2'/&┬г! 3&#-38$@(381<┬г'T$3968!>-!Tрз╣' 2-'A!>9A'1!32ржФ>-!&313ржФргЧT -рз╣>&!2@1131'2$-'63+─Ъ├╡#-! 9>3/├н>-'&A├╡┬г<#83A>-/!23>' <1-'/├╡;23ржФ$-W╟П╟Н╟О╟С8W

┬г!9;'8 &<;!-21'2;63>9;!─Ъ >╓Ч╟П╟Н╟О╟Н/'+31-9/├н/'9;A>-├╡09A'2-'63A-31< 223>!$@/23ржФ$-T0320<8'2$@/23ржФ$-38!A !;8!0$@/23ржФ$->3/'>├Х&A;>!1!─Ъ363┬г90-'+36368A'A#<&3>├╡;8>!─Ъ@$, 63>-├нA!реШ9-'$-3>@$,>╓ЧA!08'9-' 68313$/--╓Ч83A>3/<2!/23>3$A'ржФ2-'/9A@$,(3819A03┬г'2-3>@$,09A;!─Ъ$'2-!0!&8&┬г!#-A2'9<2!╓ЧA!9!&!$, '&<;!-21'2;W('8</';!0рз╣'9>@1 $A─Ъ32031&39;├╡6&3╓Ч038A@9;!2-! A╓ЧA!6┬г'$A!9A03┬г'2-3>'+3-╓Ч631!+! >╓Ч38+!2-A!$/-68!0;@09;<&'2$0-$,W ─Ъ├Х>2@1683&<0;'1┬г!9;8! 9├н╓Ч+8@#-A2'93>'W╓Ч8!1!$,683>!&A32'/&A-!─Ъ!┬г23ржФ$-9;!┬г'>683>!&A!1@-╓Ч83A>-/!1@2!/23>9A' -╓Ч2!/#!8&A-'/'('0;@>2'1';3&@9@1<┬г!$@/2'T0;├Х8'9├н╓Ч!;8!0$@/2'&┬г! 3&#-38$├Х>!╓Ч/'&23$A'ржФ2-'+>!8!2;</├н>@930├н90<;'$A23ржФргЧ>╓Ч68A'0!A@>!2'/>-'&A@W$A'9;2-$@9A03┬г'реШ >╓Ч#!8&A3'('0;@>2@9639├Х#<$A├н9-├╡ 68A'A&3ржФ>-!&$A'2-'>╓Ч9@1<┬г3>!2@1ржФ>-'$-'#-A2'9<T8'!┬г-9;@$A2@$,

9@;<!$/--╓Ч683#┬г'1├Х>T68A'&/!0-1- 9;!/├н2!╓Ч$3╓Ч&A-'реШ68!$3>2-$@8├Хрз╣2@$, 9A$A'#┬г--╓Ч3#9A!8├Х>68A'&9-├╡#-389;>!W ;<&'2$-2->'89@;';< 03231-$A2'+31-'┬г-30!A/├╡>A-├нргЧ<&A-!─Ъ>╓ЧA!/├╡$-!$,A╓Ч>@038A@9;!2-'1+-'89@1<┬г!$@/2@$,2!╓Ч13$@6383A<1-'2-! 0;├Х8'$A'┬г2-!63&6-9!─Ъ!A╓Ч┬г!9;8'1W '8&'$A2'63&A-├╡03>!2-!90─Ъ!&!1@ >@0─Ъ!&3>$310;├Х8A@>@8!A-┬г-$,├╡ргЧ <$A'9;2-$A'2-!>╓Ч;@168A'&9-├╡>A-├╡$-<W('83>!2'>╓Ч8!1!$,┬г!9;8!+8@ #-A2'93>'9├н╓Ч68'$@A@/2-'&3#-'8!2'&3╓Ч63;8A'#/'+33&#-38$├Х>63& >A+┬г├╡&'1A!08'9<T96'$/!┬г-A!$/-38!A 83&A!/<68A'0!A@>!2'/>-'&A@T$A@ 9;393>!2@$,2!8A├╡&A-'&<0!$@/2@$,T >╓Ч$'┬г<A!6'>2-'2-!-$,1!09@1!┬г2'/ 90<;'$A23ржФ$-W !/#┬г-рз╣9A@683/'0;┬г!9;8!;3╓ЧA!6┬г!23>!2@2!╓Ч&A-'реШ╟О╟У$A'8>$! >!89A;!;6;W^3>!;3890-'683+8!1@ 2!<$A!2-!0!&8&┬г!#-A2'9<\T0;├Х8@ 3&#├╡&A-'9-├╡>╓Ч+3&A-2!$,3&╓Ч╟О╟НV╟Н╟Н &3╓Ч╟О╟РV╟Н╟Н>╓Ч9-'&A-#-'┬г!9;8! &<;!-21'2;T<┬гWрв░!+┬г3>!╟О╟Р!╓Ч>╓Ч8!03>-'W

8'9ржзрз╣3>'<$A'┬г2-'2!╓ЧA!$,3&A-'T038A@9;!/├нA╓Ч;!0-223>!$@/2'+368A'0!A<>-'&A@T>683>!&A!/├н$ 2!╓Ч9>3-$,>@0─Ъ!&!$,'┬г'1'2;@9@1<┬г!$@/2@$,+-'8W╓Ч3┬г9$';!0-' 83A>-├нA!2-'/'9;2!&!┬г23>3ржФ$-├нT !╓Ч68A'$-'рз╣T!#@#@ргЧ0320<8'2$@/2@1 -╓Ч-223>!$@/2@1>!8;3>683>!&A!ргЧ 23>''┬г'1'2;@2!<$A!2-!W '8&'$A2-'A!68!9A!1@393#@ A!-2;'8'93>!2';@1A!+!&2-'2-'1 &3╓Ч>A-├╡$-!<&A-!─Ъ<>╓Ч963;0!2-<W +─Ъ39A'2-!6839A├╡0-'83>!ргЧ&83+├н '┬г'0;832-$A2├н2!╓Ч!&8'9V0┬г!9;'8|'&<;!-21'2;W2';W6┬г

381<─Ъ!┬г!9;8! &<;!-21'2; /'9;3;>!8;!gA!-2;'8'93>!2@$, 68A@9;├н6-'2-'16839-1@3╓Ч032;!0; A╓Ч0338&@2!;38'1W -├╡$'/3╓Ч2!9A'/&A-!─Ъ!┬г23ржФ$- 68A'$A@;!$-'>╓Ч03┬г'/2@1>@&!2-< <8-'8!W

28╟Пl╟Т╟Цmd$A'8>-'$╟П╟Н╟О╟С

=HVS┬╡├К.ODVWUD(GXWDLQPHQW

╟з


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

3UHVWLĂ&#x2014;RZHRG]QDF]HQLH GOD3URI-DFND3XUFKOL Ö&#x2014;&2-<Ç?Ç?1!/!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;8W683(WÖ&#x2014;&8Ö&#x2014;,!#W!$'0<8$,ÂŁ!A39;!Ä&#x161;3&A2!$A32@^!ÂŁ!8'1 !&8'2--\l,'-2ÂŁ!2&;!ÂŁ'8m68A'A'+-32!ÂŁ2Ă­!&Ăľ!&8'2--lmW!+83&! 68A@A2!>!2!/'9;393#3>3ŕŚ&#x201D;$-31A!Ö&#x2014;A!9Ä&#x161;<+->Ö&#x2014;&A-!Ä&#x161;!ÂŁ23ŕŚ&#x201D;$-2!Ö&#x2014;8A'$A0<ÂŁ;<8@ 68A'08!$A!/Ă­$'+8!2-$'6!ŕĽ&#x2DC;9;>W8Ăľ$A'2-'2!+83&@3&#@Ä&#x161;39-Ăľ>Ö&#x2014;36!$;>-' >Ö&#x2014;8!<>'-ÂŁ'8T0;Ă&#x2022;8'/'9;2!/9;!89A@136!$;>'1#'2'&@0;@ŕĽ&#x2DC;90-1>Ö&#x2014;!&8'2--W

P

odczas uroczystoĹ&#x203A;ci, ktĂłra miaĹ&#x201A;a miejsce w piÄ&#x2122;knej, barokowej â&#x20AC;&#x17E;Keisersaalâ&#x20AC;? (sali cesarskiej) opactwa, prof. Purchla tak mĂłwiĹ&#x201A; o zwiÄ&#x2026;zkach Krakowa i Nadrenii: W tym niezwykĹ&#x201A;ym miejscu muszÄ&#x2122; koniecznie podkreĹ&#x203A;liÄ&#x2021;, iĹź dzisiejsza uroczystoĹ&#x203A;Ä&#x2021; to takĹźe symbol szczegĂłlnych zwiÄ&#x2026;zkĂłw Krakowa z NadreniÄ&#x2026;. JesteĹ&#x203A;my w opactwie Brauweiler, ufundowanym przez hrabiego Palatynatu Erenfrida-Ezzo, ojca Rychezy â&#x20AC;&#x201C; Ĺźony

Ó&#x2018;

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

Mieszka II i matki Kazimierza Odnowiciela. To wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie krĂłl Kazimierz uwaĹźany jest za fundatora najstarszego polskiego opactwa â&#x20AC;&#x201C; krakowskiego klasztoru benedyktynĂłw. Pomnikiem tych zwiÄ&#x2026;zkĂłw pozostaje teĹź romaĹ&#x201E;ska krypta krakowskiej katedry na Wawelu pod wezwaniem Ĺ&#x203A;w. Leonarda, patrona Kolonii. To nasze wspĂłlne doĹ&#x203A;wiadczenie historyczne, o ktĂłrym rĂłwnieĹź warto pamiÄ&#x2122;taÄ&#x2021;. DziĹ&#x203A; budujemy nowy rozdziaĹ&#x201A; naszej wspĂłlnej historii.


8(.ZĂ?UÂľGQDMOHSV]\FK Ö&#x2014;2!/23>9A@1T96'$/!ÂŁ2@1>@&!2-<$A!936-91!#8!2৚3>'+3^-!&313ŕŚ&#x201D;$- <8@9;@$A2'\36<#ÂŁ-03>!2@A39;!Ä&#x161;8!20-2+2!/ÂŁ'69A@$,9A0Ă&#x2022;Ä&#x161;>@৚9A@$,09A;!Ä&#x161;$Ă­$@$, 2!Ö&#x2014;0-'8<20!$,;<8@9;@$A2@$,W Ö&#x2014;68A@/'123ŕŚ&#x201D;$-Ă­-2(381</'1@T-৚0-'8<2'0^<8@9;@0! -Ö&#x2014;'08'!$/!\8'!ÂŁ-A3>!2@2!Ö&#x2014;@&A-!ÂŁ' !8AĂ­&A!2-!2->'89@;';< 03231-$A2'+3 >Ö&#x2014;8!03>-'A!/Ă­Ä&#x161;Ç&#x201C;1-'/9$'>Ö&#x2014;3ÂŁ9$'>Ö&#x2014;0!;'+38--<$A'ÂŁ2-!0!&'1-$0-$,W

W

zestawieniu â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci Turystycznychâ&#x20AC;? sklasyfikowano 37 polskich uczelni paĹ&#x201E;stwowych oraz prywatnych ksztaĹ&#x201A;cÄ&#x2026;cych na kierunkach turystycznych. Jak czytamy w rankingu, najlepszÄ&#x2026; UczelniÄ&#x2026; o profilu akademickim zostaĹ&#x201A;a wybrana Krakowska AWF a wĹ&#x203A;rĂłd szkĂłĹ&#x201A; o profilu praktycznym â&#x20AC;&#x201C; WyĹźsza SzkoĹ&#x201A;a Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. szary dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci tego paĹ&#x201E;stwa, w tym rĂłwnieĹź edukacjÄ&#x2122;. W powszechnej opinii uzyskanie wyĹźszego wyksztaĹ&#x201A;cenia w Kazachstanie jest o wiele Ĺ&#x201A;atwiejsze niĹź w krajach zachodnich, wĹ&#x203A;rĂłd nich â&#x20AC;&#x201C; w Polsce. Autorzy rankingu w tym roku zrezygnowali z podziaĹ&#x201A;u na uczelnie publiczne i niepubliczne, natomiast wprowadzono podziaĹ&#x201A; na profile nauczania: praktyczny i akademicki. CzÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; ankiety, poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cona przygotowaniu zawodowemu, weryfikowaĹ&#x201A;a takie kryteria, jak: ksztaĹ&#x201A;cenie jÄ&#x2122;zykowe, praktyki krajowe i zagraniczne, zajÄ&#x2122;cia z praktykami, specjalnoĹ&#x203A;ci, laboratoria komputerowe, Ä&#x2021;wiczenia terenowe i badania losĂłw absolwentĂłw. NowoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; w tym roku, byĹ&#x201A; punkt, ktĂłry dotyczyĹ&#x201A; uprawnieĹ&#x201E; uczelni do nadawania certyfikatĂłw jÄ&#x2122;zykowych oraz punkt â&#x20AC;&#x201C; dodatkowe uprawnienia oraz kursy organizowane w ramach studiĂłw. Opiekunem kierunku â&#x20AC;&#x17E;Turystyka i Rekreacjaâ&#x20AC;? na Uniwersytecie Ekono-

micznym w Krakowie jest Prof. dr hab. Kurier UEK: NW kontekĹ&#x203A;cie teJĂłzef Sala, Kierownik Katedry Tury- go zestawienia bardzo duĹźo mĂłwi siÄ&#x2122; styki UEK. o walorach upraktycznienia studiĂłw turystycznych. Jak jest ono realizowaKurier UEK: Pozycja w rankingu ne na UEK? to duĹźe wyróşnienie. Jakie czynniki, zdaniem Pana Profesora, zadecydowaĹ&#x201A;y J.S.: JĂłzef Sala: Uczelnia ma profil o wysokiej lokacie? akademicki, w rankingu zwracano szczegĂłlna uwagÄ&#x2122; na zajÄ&#x2122;cia, prowaProf. JĂłzef Sala.: Kierunek â&#x20AC;&#x17E;Tury- dzone przez praktykĂłw. U nas prakstyka i rekreacjaâ&#x20AC;? prowadzi ok. 70 kra- tycy rĂłwnieĹź prowadzÄ&#x2026; zajÄ&#x2122;cia, ale jowych szkĂłĹ&#x201A; wyĹźszych. Na Uniwer- nie przeceniaĹ&#x201A;bym tego. Mam róşne sytecie Ekonomicznym w Krakowie doĹ&#x203A;wiadczenia ze wspĂłĹ&#x201A;pracy z prakkierunek ten jest stosunkowo mĹ&#x201A;ody, tykami, z ktĂłrych wiedzÄ&#x2026; bywa róşprowadzimy go bowiem od 7 lat, star- nie. Naturalnie, bÄ&#x2122;dziemy korzystaÄ&#x2021; tujÄ&#x2026;c praktycznie od podstaw. UwaĹźam, z moĹźliwoĹ&#x203A;ci prowadzenia zajÄ&#x2122;Ä&#x2021; przez Ĺźe o miejscu rankingowym zdecydowa- praktykĂłw, planujemy rĂłwnieĹź podjÄ&#x2026;Ä&#x2021; Ĺ&#x201A;y przede wszystkim dobra wspĂłĹ&#x201A;pra- z wĹ&#x201A;adzami Uczelni rozmowy o nawiÄ&#x2026;ca z wĹ&#x201A;adzami WydziaĹ&#x201A;u ZarzÄ&#x2026;dzania zaniu wspĂłĹ&#x201A;pracy miÄ&#x2122;dzynarodowej i Uczelni oraz pracy pracownikĂłw Ka- ze SzwajcariÄ&#x2026; i FrancjÄ&#x2026;. tedry Turystyki. W sukcesie tym swĂłj udziaĹ&#x201A; majÄ&#x2026; wszyscy jej pracownicy. Kurier UEK: Jakie jeszcze elementy Staramy siÄ&#x2122; godzic wszystkie obszary, upraktyczniania, poza zajÄ&#x2122;ciami prowawymagane w dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci naukowej dzonymi przez specjalistĂłw, uwzglÄ&#x2122;dniaczyli publikacje, dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; naukowÄ&#x2026; cie PaĹ&#x201E;stwo w ramach studiĂłw? i dydaktycznÄ&#x2026;, staramy siÄ&#x2122; stale doskonaliÄ&#x2021; proces dydaktyczny, uczestniczyÄ&#x2021; J.S.: Staramy siÄ&#x2122; nawiÄ&#x2026;zaÄ&#x2021; wspĂłĹ&#x201A;w konferencjach naukowych, prowa- pracÄ&#x2122; z MaĹ&#x201A;opolska OrganizacjÄ&#x2026; TurydziÄ&#x2021; badania statutowe, ktĂłre w bieĹźÄ&#x2026;- stycznÄ&#x2026;, wspĂłĹ&#x201A;pracujemy z UrzÄ&#x2122;dem cym roku prowadzone sÄ&#x2026; juĹź po raz 11. Miasta Krakowa, realizujemy badania To osiÄ&#x2026;gniecie wynika ze skutecznego ankietowe, dotyczÄ&#x2026;ce wybranych dezaangaĹźowania we wszystkich wymie- stynacji turystycznych. nionych obszarach. Wielkim atutem jest rĂłwnieĹź to, Ĺźe Uczelnia ma uprawnienia akademickie. Kurier UEK: DziÄ&#x2122;kujemy za rozmowÄ&#x2122;.

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

Ǩ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

8URF]\VWHZUĂ&#x2021;F]HQLH G\SORPÂľZ 8!&<!$/!;3Ö&#x2014;/'&23AÖ&#x2014;2!/>!৚2-'/9A@$,>@&!8A'ŕĽ&#x2DC;>Ö&#x2014;৚@$-<!#93ÂŁ>'2;!<$A'ÂŁ2-W'9;32! 63Ö&#x2014;$AĂľŕŚ&#x201D;$-91<;2!T#3Ö&#x2014;9-Ăľ৚'+2!1@AÖ&#x2014;#'A;8390-19;<&'2$0-1৚@$-'1T!ÂŁ';'৚8!&392!T #3Ö&#x2014;3A2!$A!>!৚2@9<0$'9>Ö&#x2014;৚@$-<W

D

nia 10 kwietnia br. odbyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; uroczysta graduacja AbsolwentĂłw specjalnoĹ&#x203A;ci Ekonomia Biznesu MiÄ&#x2122;dzynarodowego kierunku MiÄ&#x2122;dzynarodowe Stosunki Gospodarcze WydziaĹ&#x201A;u Ekonomii i StosunkĂłw MiÄ&#x2122;dzynarodowych. Ceremonia wrÄ&#x2122;czenia dyplomĂłw miaĹ&#x201A;a szczegĂłlne znaczenie rĂłwnieĹź z uwagi na fakt, Ĺźe po raz pierwszy w historii Uniwer-

#93ÂŁ>'2$- 03231---A2'9<-Ăľ&A@2!83&3>'+3 

Ǣǥ

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

sytetu Ekonomicznego w Krakowie dyplomy otrzymali studenci specjalnoĹ&#x203A;ci Ekonomii Biznesu MiÄ&#x2122;dzynarodowego. UroczystoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wrÄ&#x2122;czenia dyplomĂłw ukoĹ&#x201E;czenia studiĂłw magisterskich odbyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; w Sali 13 Budynku G. Podczas specjalnie zorganizowanej ceremonii absolwentom towarzyszyli czĹ&#x201A;onkowie ich rodzin, koledzy, wykĹ&#x201A;adowcy oraz przedstawiciel wĹ&#x201A;adz uczelni. Alumni

odebrali dyplomy, Ĺźyczenia i gratulacje od Prof. dr. hab. Krzysztofa SurĂłwki, Prorektora ds. KsztaĹ&#x201A;cenia i StudentĂłw, Prof. dr. hab. Kazimierza ZieliĹ&#x201E;skiego, Dziekana WydziaĹ&#x201A;u oraz Prof. UEK dr. hab. Edwarda Molendowskiego, Kierownika Katedry MSG, ktĂłra opiekuje siÄ&#x2122; specjalnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;. W imieniu wĹ&#x201A;adz uczelni wystÄ&#x2026;piĹ&#x201A; Pan Prorektor ds. KsztaĹ&#x201A;cenia i StudentĂłw,


ktĂłry wygĹ&#x201A;osiĹ&#x201A; krĂłtki, ale trafny wykĹ&#x201A;ad na temat trudu kilkuletniej nauki, ĹźyczÄ&#x2026;c Nam takĹźe powodzenia w pracy zawodowej. JednoczeĹ&#x203A;nie Pan Rektor zaprosiĹ&#x201A; AlumnĂłw na studia doktoranckie oraz podyplomowe. Wszyscy Absolwenci byli ogromnie przejÄ&#x2122;ci i czuli siÄ&#x2122; jak przed najtrudniejszym egzaminem. Dla upamiÄ&#x2122;tnienia â&#x20AC;&#x17E;po wsze czasyâ&#x20AC;? tego piÄ&#x2122;knego dnia i utrwalenia dla potomnych skĹ&#x201A;adu pierwszego rocznika koĹ&#x201E;czÄ&#x2026;cego specjalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; Ekonomia Biznesu MiÄ&#x2122;dzynarodowego â&#x20AC;&#x201C; w trakcie uroczystoĹ&#x203A;ci wszyscy Absolwenci wraz z kadrÄ&#x2026; naukowÄ&#x2026; Katedry MiÄ&#x2122;dzynarodowych StosunkĂłw Gospodarczych ustawili siÄ&#x2122; do wspĂłlnej wielkoformatowej fotografii. Najbardziej widowiskowym momentem Graduacji byĹ&#x201A;a chwila wyrzucenia przez AbsolwentĂłw w gĂłrÄ&#x2122; absolwenckich biretĂłw jako znak radoĹ&#x203A;ci, zaĹ&#x203A; najbardziej zabawnym momentem byĹ&#x201A;o poszukiwanie swojego wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwego. Jeden z biretĂłw wylÄ&#x2026;dowaĹ&#x201A; na gzymsie Budynku GĹ&#x201A;Ăłwnego i nie obyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; bez pomocy pana portiera, aby go odzyskaÄ&#x2021;. Dla tych dwudziestu osĂłb byĹ&#x201A;o to chyba najwaĹźniejsze wydarzenie tego roku. Ubrani w togi i birety, z dyplomem w rÄ&#x2122;ku Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;towaliĹ&#x203A;my zakoĹ&#x201E;czenie studiĂłw. DziÄ&#x2122;ki uroczystej oprawie, jakÄ&#x2026; zapewniĹ&#x201A;a Uczelnia, dzieĹ&#x201E; ten zapamiÄ&#x2122;tamy na dĹ&#x201A;ugo! Studenci odebrali dyplomy oraz Ĺźyczenia dalszych sukcesĂłw, zarĂłwno w Ĺźyciu zawodowym, jak i prywatnym. Graduacja to zawsze bardzo uroczyste i podniosĹ&#x201A;e wydarzenie zarĂłwno dla studentĂłw, ich rodzin oraz dla kadry profesorskiej, wieĹ&#x201E;czÄ&#x2026;ce Ĺźmudny i wymagajÄ&#x2026;cy wielu poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;ceĹ&#x201E; czas nauki. Dla wielu osĂłb to byĹ&#x201A;a rĂłwnieĹź ostatnia okazja do spotkania ze swoimi koleĹźankami i kolegami, WykĹ&#x201A;adowcami, Promotorami prac magisterskich oraz WĹ&#x201A;adzami Uczelni. BÄ&#x2026;dĹşcie z Nas dumni! Doskonale radzimy sobie na rynku pracy.

3LHUZVL,QĂ&#x2014;\QLHURZLHNLHUXQNX*RVSRGDUND Przestrzenna! -'8>9-!#93ÂŁ>'2$-;<&-Ă&#x2022;> 2৚@2-'890-$,2!0-'8<20< 3963&!80!8A'9;8A'22!96'$/!ÂŁ23ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;V;'$,2-0--;'$,23ÂŁ3+-' -2৚@2-'890-'>+3963&!8$'68A'9;8A'22'/3#832-ÂŁ-9>3/'68!$' -2৚@2-'890-'-<A@90!ÂŁ-;@;<Ä&#x161;A!>3&3>@-2৚@2-'8!W83$A@9;' 3#832@3&#@Ä&#x161;@9-Ăľ>!ÂŁ-'1-2!8@/2'/!;'&8@ 3963&!80- '+-32!ÂŁ2'/W

S

wojÄ&#x2026; obecnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; uroczystoĹ&#x203A;Ä&#x2021; uĹ&#x203A;wietnili: Prof. dr hab. Krzysztof SurĂłwka â&#x20AC;&#x201C; Prorektor ds. KsztaĹ&#x201A;cenia i StudentĂłw, Prof. dr hab. BogumiĹ&#x201A;a Szopa â&#x20AC;&#x201C; Dziekan WydziaĹ&#x201A;u FinansĂłw oraz Prof. dr hab. Tadeusz KudĹ&#x201A;acz â&#x20AC;&#x201C; Kierownik Katedry Gospodarki Regionalnej. W skĹ&#x201A;ad Komisji egzaminacyjnej weszli: dr hab. BogusĹ&#x201A;aw Luchter â&#x20AC;&#x201C; Prodziekan WydziaĹ&#x201A;u FinansĂłw oraz prof. dr hab. inĹź. JarosĹ&#x201A;aw FrÄ&#x2026;czek; prof. UEK dr hab. inĹź. arch. Aleksander NoworĂłl; prof. UEK dr hab. inĹź. Andrzej WoĹşniak; dr Halina Guzik (Sekretarz komisji); dr inĹź. Jerzy Kwapisz; dr inĹź. Marek WrĂłbel; mgr Katarzyna KrĂłl oraz dr Artur HoĹ&#x201A;uj. Wszystkim InĹźynierom serdecznie gratulujemy!

mgr MaĹ&#x201A;gorzata Jara absolwentka Ekonomii Biznesu MiÄ&#x2122;dzynarodowego UEK 2013

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

ǢǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

/DXU\0DJHOODQDSU]\]QDQH

7R2QL]PLHQLDMĂ&#x192; U]HF]\ZLVWRĂ?Ă&#x2026; 2!1@/<৚!+'ÂŁÂŁ!2Ă&#x2022;>Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç?830<W38!A9AĂ&#x2022;9;@38638!$/!#93ÂŁ>'2;Ă&#x2022;> 2->'89@;';< 03231-$A2'+3>8!03>-'68A@A2!Ä&#x161;!2!+83&@A!2-'68A'$-Ăľ;2' &3032!2-!>&A-'&A-2-'#-A2'9<T38!A>@#-;2'39-Ă­+2-Ăľ$-'963Ä&#x161;'$A2'W

P

odczas Gali finaĹ&#x201A;owej, ktĂłra odbyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; 14 marca 2014 w Starej Zajezdni w Krakowie, wrÄ&#x2122;czono statuetki w piÄ&#x2122;ciu kategoriach. GĹ&#x201A;ĂłwnÄ&#x2026; nagrodÄ&#x2122; i tytuĹ&#x201A; Magellana Roku otrzymaĹ&#x201A; RafaĹ&#x201A; Brzoska za wizjonerstwo, pomysĹ&#x201A;owoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i dynamiczny rozwĂłj InPost, oraz Ĺ&#x201A;amanie monopolu Poczty Polskiej. W 2013 stworzyĹ&#x201A; konsorcjum z PGP i Ruchem, ktĂłre w grudniu podpisaĹ&#x201A;o umowÄ&#x2122; na obsĹ&#x201A;ugÄ&#x2122; pocztowÄ&#x2026; polskich sÄ&#x2026;dĂłw. Magellan 2013 nie kryĹ&#x201A; zaskoczenia z otrzymanego wyroĹźnienia â&#x20AC;&#x201C; CzujÄ&#x2122; siÄ&#x2122; zaskoczony, zaszczycony, naĹ&#x201A;adowany pozytywnÄ&#x2026; energiÄ&#x2026;, zwĹ&#x201A;aszcza teraz kiedy znajdujÄ&#x2122; siÄ&#x2122; w nie najĹ&#x201A;atwiejszym momencie biznesowej kariery â&#x20AC;&#x201C; powiedziaĹ&#x201A;. W rozmowie laureat przyznaĹ&#x201A;, Ĺźe w osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;ciu sukcesu pomagajÄ&#x2026; mu cechy typowo magellanowskie czyli pracowitoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, ambicja, dÄ&#x2026;Ĺźenie za wszelkÄ&#x2026; cenÄ&#x2122; do celu, ktĂłre sobie wyznaczamy, nieustanne podnoszenie poprzeczki. Z kolei tytuĹ&#x201A; Managera Roku przyznano PawĹ&#x201A;owi PrzewiÄ&#x2122;Ĺşlikowskiemu, ktĂłry nawiÄ&#x2026;zaĹ&#x201A; wspĂłĹ&#x201A;pracÄ&#x2122; i podpisaĹ&#x201A; umowÄ&#x2122; na prace w zakresie onkologii z globalnym koncernem farmaceutycznym Merc Serono oraz amerykaĹ&#x201E;skÄ&#x2026; firmÄ&#x2026; H3 BioMedicine.

Ǣǣ

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

NagrodÄ&#x2122; Debiut Roku 2013 odebraĹ&#x201A;y Agnieszka Sadowska i Paulina WĂłjtowicz, prezes i wiceprezes ZarzÄ&#x2026;du Fundacji Sarigato. ZostaĹ&#x201A;y wyróşnione za stworzenie najwiÄ&#x2122;kszej i najpopularniejszej inicjatywy w Polsce, dotyczÄ&#x2026;ce pomocy bezdomnym psiakom â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Karmimy Psiakiâ&#x20AC;?, a takĹźe akcji â&#x20AC;&#x17E;Pomagaj Przy Okazjiâ&#x20AC;? oraz cyklu koncertĂłw â&#x20AC;&#x17E;Hauâ&#x20AC;&#x2122;asujemyâ&#x20AC;? jako inicjatyw wspierajÄ&#x2026;cych. Za OsiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;cie Pozazawodowe Roku wyróşniono RafaĹ&#x201A;a Ziobro, ktĂłry jako jedyny Polak przepĹ&#x201A;ynÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; wpĹ&#x201A;aw CieĹ&#x203A;ninÄ&#x2122;

Beringa i tym samym pokonaĹ&#x201A; dystans 134 km pomiÄ&#x2122;dzy CzukotkÄ&#x2026;, a AlaskÄ&#x2026;. Ziobro dokonaĹ&#x201A; tego wyczynu wspĂłlnie z 59 pĹ&#x201A;ywakami z 16 krajĂłw. Laureatem Lauru Magellana za CaĹ&#x201A;oksztaĹ&#x201A;t OsiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;Ä&#x2021; Zawodowych zostaĹ&#x201A; wybitny polski Profesor Jacek Purchla â&#x20AC;&#x201C; kierownik Katedry Historii Gospodarczej i SpoĹ&#x201A;ecznej oraz ZakĹ&#x201A;adu Dziedzictwa Kulturowego i StudiĂłw Miejskich UNESCO Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Purchla kieruje takĹźe KatedrÄ&#x2026; Dziedzictwa Europejskiego


w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu JagielloĹ&#x201E;skiego, a od 2012 roku jest v-ce przewodniczÄ&#x2026;cym Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Dodatkowo ZarzÄ&#x2026;d Korporacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przyznaĹ&#x201A; tytuĹ&#x201A; Korporanta Roku. Po raz pierwszy nagrodÄ&#x2122; wrÄ&#x2122;czono na Gali â&#x20AC;&#x17E;LaurĂłwâ&#x20AC;&#x153;. Jest to wyróşnienie, ktĂłre przyznaje siÄ&#x2122; za wielkie zaangaĹźowanie w pracÄ&#x2122; Korporacji. W tym roku otrzymaĹ&#x201A; je Tomasz BanaĹ&#x203A; za wkĹ&#x201A;ad w realizacjÄ&#x2122; kilku edycji LaurĂłw Magellana. KandydatĂłw w konkursie nominowaĹ&#x201A;o jury w skĹ&#x201A;adzie: Prof. Ryszard Tadeusiewicz, Ryszard Petru, Solange Olszewska, Artur Zipf, Krzysztof HoĹ&#x201A;owczyc, Grzegorz Hajdarowicz, Prof. Andrzej ChochĂłĹ&#x201A;, Dr Dominika Salwa. WykĹ&#x201A;ad honorowy wygĹ&#x201A;osiĹ&#x201A; Ryszard Petru â&#x20AC;&#x201C; przewodniczÄ&#x2026;cy Towarzystwa EkonomistĂłw Polskich, a wydarzenie uĹ&#x203A;wietniĹ&#x201A; wystÄ&#x2122;p Kabaretu RĂłbmy Swoje. Patronem konkursu jest miÄ&#x2122;dzy innymi: Malik Switzerland, Alior Bank, krakowska agencja MK GROUP (wyĹ&#x201A;Ä&#x2026;czny partner ds. PR), Towarzystwo EkonomistĂłw Polskich. Partnerem medialnym jest: Rzeczpospolita, Bloomberg, PAP, Sukces, Interia, RMF Classic â&#x20AC;&#x201C; wspĂłĹ&#x201A;praca redakcyjna, LuksusPortal.pl, Money.pl, Magiczny KrakĂłw, Bankier.pl, Miasto Kobiet, Strefa Magazyn Biznesu, PomysĹ&#x201A; na Sukces, TVP KrakĂłw. Konkurs â&#x20AC;&#x17E;Laury Magellanaâ&#x20AC;?, organizowany jest od 2008 roku. Podczas piÄ&#x2122;ciu poprzednich edycji, zostaĹ&#x201A;o uhonorowanych wiele wybitnych osobowoĹ&#x203A;ci, ktĂłre dziÄ&#x2122;ki wizji i wytrwaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci zmieniaĹ&#x201A;y rzeczywistoĹ&#x203A;Ä&#x2021; na lepszÄ&#x2026;. WĹ&#x203A;rĂłd dotychczasowych laureatĂłw jest miÄ&#x2122;dzy innymi: Ks. Jacek Stryczek, Zygmunt Solorz â&#x20AC;&#x201C; Ĺťak i Tobias Solorz, Prof. Leszek Balcerowicz. RĂłwnieĹź tegoroczni laureaci przekraczajÄ&#x2026; granicÄ&#x2122; i zmieniajÄ&#x2026; rzeczywistoĹ&#x203A;Ä&#x2021; na lepszÄ&#x2026;. Lista nagrodzonych jest dowodem na to, Ĺźe wspĂłĹ&#x201A;czeĹ&#x203A;ni Magellani sÄ&#x2026; wĹ&#x203A;rĂłd nas.

Natalia Ĺ abuz .RUSRUDFMD$SVROZHQWÂľZ8(. IRW3DZHĂ&#x160;*URĂ&#x152;3LRWU6]DĂ&#x160;DĂ&#x152;VNL

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

ǢǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

1LHPLHFNRSROVNLH VHPLQDULXP)XOGD

<ÂŁ&!;3Ö&#x2014;<830ÂŁ->'1-!9;'$A03>Ö&#x2014;$'2;8<1-'1-'$T0;Ă&#x2022;8'&39;!8$A@Ä&#x161;39;<&'2;31 2!9A'+32->'89@;';<2!Ö&#x2014;68A'Ä&#x161;31-'1!8$!-Ö&#x2014;0>-';2-!#8W>-'ÂŁ<8Ă&#x2022;৚2383&2@$,>8!৚'ŕĽ&#x2DC;W

3

0 marca 2014 roku grupa studentĂłw naszej uczelni pod opiekÄ&#x2026; dr. JarosĹ&#x201A;awa Piwowarczyka wyruszyĹ&#x201A;a na tygodniowe seminarium do Fuldy, gdzie czekaĹ&#x201A;a juĹź na nas dr hab. Renata Oczkowska, prof. UEK. Ani kilkunastogodzinna nocna podróş autokarem, ani przenikliwy chĹ&#x201A;Ăłd wiosennego poranka nie zniechÄ&#x2122;ciĹ&#x201A;y stu-

dentĂłw UEK do podjÄ&#x2122;cia wyzwaĹ&#x201E;, jakie przystÄ&#x2026;piĹ&#x201A;y do realizacji wyznaczonych od dĹ&#x201A;uĹźszego juĹź czasu przygotowywali projektĂłw. studenci i pracownicy Hochschule Fulda. STi Group jest przedsiÄ&#x2122;biorstwem JuĹź pierwszego dnia, po oficjalnej sesji po- zajmujÄ&#x2026;cym siÄ&#x2122; produkcjÄ&#x2026; opakowaĹ&#x201E;, witalno-zapoznawczej, pod kierunkiem gĹ&#x201A;Ăłwnie tekturowych, oraz róşnego typrof. dr. L. H Schminke zostaĹ&#x201A;y utworzone pu stojakĂłw i pokrewnych materiaĹ&#x201A;Ăłw trzy mieszane narodowo grupy. One to, wspierajÄ&#x2026;cych sprzedaĹź. Wykonywane po wstÄ&#x2122;pnej prezentacji poprowadzonej przez studentĂłw projekty miaĹ&#x201A;y na celu przez jednego z menedĹźerĂłw STi Group, zbadanie moĹźliwoĹ&#x203A;ci ekspansji przedsiÄ&#x2122;biorstwa STi na rynku polskim. ChodziĹ&#x201A;o takĹźe o analizÄ&#x2122; porĂłwnawczÄ&#x2026; firmy na tle konkurencji, przedstawienie specyfiki opakowaĹ&#x201E; i sposobĂłw sprzedaĹźy detalicznej w Polsce oraz sformuĹ&#x201A;owanie wytycznych na przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; dla firmy. Gotowe, anglojÄ&#x2122;zyczne prezentacje na zadany temat zostaĹ&#x201A;y przedstawione grupowo po poĹ&#x201A;udniu przedostatniego dnia pobytu w Niemczech. MiaĹ&#x201A;o to miejsce w ramach wizytacji centrali i hali produkcyjnej tej firmy w miejscowoĹ&#x203A;ci Lauterbach. Po prezentacjach nastÄ&#x2026;piĹ&#x201A;a dyskusja z menedĹźerami STi, jak sÄ&#x2026;dzimy pouczajÄ&#x2026;ca i wartoĹ&#x203A;ciowa dla obydwu stron. Pobyt w Fuldzie to nie tylko realiza'Ä&#x161;2@90Ä&#x161;!&+8<6@2-'1-'$0-'/-63ÂŁ90-'/<$A'9;2-0Ă&#x2022;>83/'0;<T>!80<-'/90-1T2!;ÂŁ'132<1'2;!ÂŁ2'/T68A'cja projektĂłw, ale rĂłwnieĹź wiele atrakcji przygotowanych przez gospodarzy. 6-Ăľ02'/!;'&8@831!ŕĽ&#x2DC;90-'/> <ÂŁ&A-'T(3;WÂŁ'09!2&8!3ÂŁ'2&3>90!

ǢǼ

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;


PierwszÄ&#x2026; z nich byĹ&#x201A;o zwiedzanie Fuldy zwanej â&#x20AC;&#x17E;miastem barokowymâ&#x20AC;?, gdyĹź wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zabytkĂłw pochodzi z XVII i XVIII wieku. Jednak jej poczÄ&#x2026;tki, zwiÄ&#x2026;zane z miejscem, gdzie obecnie wznosi siÄ&#x2122; monumentalna katedra, siÄ&#x2122;gajÄ&#x2026; VIII wieku, to znaczy czasĂłw Ĺ&#x203A;w. Bonifacego (misjonarza zachodniej Europy i patrona miasta). Fulda jest miastem, ktĂłre mocno zwraca uwagÄ&#x2122; na ekologiÄ&#x2122;, o czym Ĺ&#x203A;wiadczÄ&#x2026; m.in. odrestaurowane nadrzeczne Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;ki, sĹ&#x201A;uĹźÄ&#x2026;ce rekreacji i prawdziwemu wypoczynkowi. Trzeciego dnia pobytu w Fuldzie studenci zostali zaproszeni do zwiedzania jednej z najciekawszych atrakcji turystycznej tej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci Niemiec. Stanowi jÄ&#x2026; Schloβ Fasanerie, imponujÄ&#x2026;ca prywatna rezydencja arystokratyczna w okolicach Fuldy. MoĹźna w niej byĹ&#x201A;o obejrzeÄ&#x2021; wspaniaĹ&#x201A;e wnÄ&#x2122;trza peĹ&#x201A;ne obrazĂłw i oryginalnego wyposaĹźenia, Ĺ&#x203A;wieĹźo odrestaurowane czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci paĹ&#x201A;acu, oryginalnÄ&#x2026; zabytkowÄ&#x2026; karocÄ&#x2122; oraz ogromny szczerozĹ&#x201A;oty stĂłĹ&#x201A; ze zĹ&#x201A;otÄ&#x2026; zastawÄ&#x2026;. Po wszystkim rozkoszowaliĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; piÄ&#x2122;knem paĹ&#x201A;acowego ogrodu w cieple wiosennego popoĹ&#x201A;udnia. Niemiecka goĹ&#x203A;cinnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; to nie tylko uĹ&#x203A;miechniÄ&#x2122;te, Ĺźyczliwe twarze i duĹźo

radoĹ&#x203A;ci przy posiĹ&#x201A;kach na uczelnianej stoĹ&#x201A;Ăłwce czy wieczornych spotkaniach na mieĹ&#x203A;cie. To takĹźe kolacja na Ĺ&#x203A;wieĹźym powietrzu przy ogromnym drewnianym stole. ZjedliĹ&#x203A;my jÄ&#x2026; w Wiesenmuhle jako reprezentanci UEK w towarzystwie sympatycznych kolegĂłw z Niemiec i Indonezji w przeddzieĹ&#x201E; powrotu do Polski. Ostatnim etapem pobytu grupy byĹ&#x201A;a wycieczka pociÄ&#x2026;giem do Frankfurtu nad Menem. Tam, w centrali Deutsche Bank czekaĹ&#x201A;a osoba, ktĂłra oprowadziĹ&#x201A;a nas po tym interesujÄ&#x2026;cym wysokoĹ&#x203A;ciowcu, z dumÄ&#x2026; prezentujÄ&#x2026;c firmÄ&#x2122; oraz szereg nowatorskich, ekologicznych rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; tam zastosowanych. NastÄ&#x2122;pnie mieliĹ&#x203A;my czas na odwiedzenie innych, choÄ&#x2021; tylko wybranych, miejsc tego miasta, zarĂłwno zabytkowego, jak i nowoczesnego (starĂłwka, panorama miasta z wysokoĹ&#x203A;ciowca, budynek gieĹ&#x201A;dy itp.), a takĹźe czas na ... zakupy odzieĹźy! Po dniu peĹ&#x201A;nym wraĹźeĹ&#x201E; nadszedĹ&#x201A; czas na poĹźegnania i powrĂłt do Krakowa. Wyjazd ten byĹ&#x201A; dla nas cennym doĹ&#x203A;wiadczeniem miÄ&#x2122;dzykulturowym. Pragniemy wiÄ&#x2122;c podziÄ&#x2122;kowaÄ&#x2021; wszystkim, dziÄ&#x2122;ki ktĂłrym doszedĹ&#x201A; on do skutku: WĹ&#x201A;adzom naszej Uczelni i WydziaĹ&#x201A;u

ZarzÄ&#x2026;dzania, Paniom z BPZ i DWM UEK oraz innym osobom, dziÄ&#x2122;ki ktĂłrym doszedĹ&#x201A; on do skutku. Na koniec chcielibyĹ&#x203A;my zadedykowaÄ&#x2021; ten wyjazd Pani dr Annie Piechnik-Kurdziel, pracownikowi Katedry ZarzÄ&#x2026;dzania Zasobami Pracy. Wiemy o tym, iĹź zbliĹźa siÄ&#x2122; juĹź nieuchronnie czas jej przejĹ&#x203A;cia na zasĹ&#x201A;uĹźonÄ&#x2026; emeryturÄ&#x2122;. Pragniemy jej zatem podziÄ&#x2122;kowaÄ&#x2021; za wieloletniÄ&#x2026; pracÄ&#x2122;, pilnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, zaangaĹźowanie i poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cenie zwiÄ&#x2026;zane z dydaktykÄ&#x2026;, opiekÄ&#x2026; nad seminarzystami, pracÄ&#x2026; naukowÄ&#x2026; i organizacyjnÄ&#x2026; na rzecz Katedry, Uczelni oraz otoczenia. Ona to wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie, jeszcze w latach 70. XX wieku, zapoczÄ&#x2026;tkowaĹ&#x201A;a wyjazdy naukowe ze studentami (np. w 1979 r. do Gdyni), ktĂłre teraz udaje siÄ&#x2122; nam kontynuowaÄ&#x2021; z kolejnymi generacjami mĹ&#x201A;odzieĹźy. Ĺťyczymy: Oby siĹ&#x201A; i radoĹ&#x203A;ci w Czernej nigdy Pani, Pani Aniu, nie brakĹ&#x201A;o. Za wielkie serce do innych ludzi â&#x20AC;&#x201C; bardzo gorÄ&#x2026;co dziÄ&#x2122;kujemy! mgr JarosĹ&#x201A;aw Piwowarczyk .DWHGUD=DU]Ă&#x192;G]DQLD=DVREDPL3UDF\

Aleksandra Molendowska VWXGHQWND==/8(.L8-

822!-'$,2-0f<8&A-'ÂŁl&8<+!3&68!>'/m>+832-'68A@/!$-Ă&#x2022;Ä&#x161;T(3;W-3;8 !/Ă­$

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

Ǣnj


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

5HSUH]HQWDFMD8QLZHUV\WHWX QDWDUJDFK&H%,7 &2-!$,ǎǍfǎǑ1!8$!ǏǍǎǑ830<T> !23>'8A'3&#@Ě@9-õ 1-õ&A@2!83&3>';!8+--2(381!;@$A2'' W

C

eBIT to targi oprogramowania, sprzętu komputerowego i technologii informatycznych, na których firmy z całego świata prezentują najnowsze technologie, urządzenia i aplikacje. W tym roku hasłem targów było bezpieczeństwo danych – „datability”. Powierzchnia, na której prezentowały się firmy była zaprojektowana tak, aby każda delegacja mogła się aktywnie wypromować. Stworzyło to niepowtarzalną okazję dla uczestniczących w targach firm do wzmocnienia swojej pozycji na rynku poprzez poprawę wizerunku wśród partnerów biznesowych, a także stworzyło szerokie możliwości nawiązania nowych kontaktów z potencjalnymi partnerami, zarówno lokalnymi jak i międzynarodowymi. Współorganizatorem tegorocznej edycji była Wielka Brytania. W zeszłym roku funkcję tę pełniła Polska. Jak co roku wydarzenie to ściągnęło wielkie tłumy, a ogromny parking wokół, którego wielkość można sobie wyobrazić łącząc w głowie parkingi krakowskiej Bonarki, Galerii Krakowskiej, Kazimierz i Bronowice, dodając po kilka parkingów Tesco i Carrefour w jeden, w każdym dniu zapełniał się w przeważającej większości. Nasz kraj reprezentowany był przez około 50 firm.

ǢӐ

28Ǐlǒǖmd$A'8>-'$ǏǍǎǑ

Lecz było to aż o 20 firm mniej niż w zeszłym roku. Najliczniej prezentowały się firmy niemieckie, chińskie oraz angielskie. Targi odwiedziło łącznie około 230 tysięcy osób. Do tak imponującego wyniku swoją cegiełkę dołożyła – licząca 59 osób – grupa studentów z naszego Uniwersytetu! Wyjazd do Hanoweru stał się możliwy dzięki uprzejmości Przedstawicielstwa Targów Hanowerskich w Polsce – Deutsche Messe AG oraz pozyskaniu finansowania ze środków projektu „Urucho-

(3;W!8;Ě31-'/!£9!190-

mienie unikatowego kierunku studiów Informatyka Stosowana odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy” realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 4.1.1. Organizatorem wyjazdu był Dział Obsługi Programów Unijnych, pełniący funkcję Biura Projektu „Informatyka Stosowana”. Pomysłodawcą i współorganizatorem wyjazdu była dr Agnieszka Pasztyła z Katedry Statystyki. Propozycja „wyprawy” na Targi


wiska pracy. Niektórzy, można powiedzieć, przyjechali jako zwykli studenci, a wyjechali jako pracownicy renomowanych firm. Pod koniec dnia powiało trochę grozą. Na umówioną godzinę zbiórki – 18:30 – dotarło tylko 58 osób. To oznaczało, że jedna osoba się zgubiła, a biorąc pod uwagę to, iż potencjalny obszar poszukiwań obejmował cały Hanower (bilet na targi był również całodniowym biletem komunikacji miejskiej) problem wydawał się poważny. Na domiar złego, akumulator w autokarze odmówił posłuszeństwa. Na całe szczęście, „zguba” odnalazła się po 10 minutach, a na parkingu, wśród innych kierowców autoka(3;W!8;Ě31-'/!£9!190rów znalazł się jeden z kablami, dzięki czemu silnik naszego autokaru mógł CeBIT była adresowana do uczestni- aplikacje rozszerzające rzeczywistość zostać uruchomiony. Wyjazd należy zaków Projektu, a zatem do studentów 2 wzbudzały podziw, a specjalne okulary liczyć do udanych, nie zabrakło w nim i 3 roku Informatyki Stosowanej. Całe tworzące wirtualną rzeczywistość po- niczego. Warto zatem było spędzić okoprzedsięwzięcie miało miejsce w dniach zwalały poczuć się jak na prawdziwym ło 20 godzin w podróży, śpiąc w pozycji 10 – 12 marca 2014 r. – wyjazd 10 marca Roller Coasterze (łącznie z tym, że nie- siedzącej przez dwie noce, z nogami br. o godz. 21:00 a powrót nastąpił – 12 którym kręciło się w głowie) pomimo przygniecionymi przez fotel pasażera marca br., o godz. 7:00). Każdy z uczest- tego, że siedziało się w nieruchomym siedzącego przed nami, dla tych dzieników wyjazdu otrzymał całodniowy miejscu. więciu godzin spędzonych na CeBIT-e, bilet wstępu na Targi, ważny w dniu 11 Dla licznie odwiedzających Targi w Hanowerze. Mieszanina radości, wemarca br. Wśród uczestników wyjazdu studentów z całej Europy, niektóre fir- sołości, zachwytu z odrobiną zmęczenia licznie reprezentowani byli członkowie my przygotowały bardzo interesujące, i dramaturgii stworzyły genialny roztwór. Koła Naukowego Informatyki oraz Koła dodatkowe propozycje. Wśród najcieNaukowego Programistów >dev. kawszych warto wymienić płatne staże, Mateusz Spolitakiewicz Roboty, super samochody, pojazdy praktyki, stypendia, a nawet rozmowy .LHUXQHN,QIRUPDW\ND6WRVRZDQD .RÊR1DXNRZH,QIRUPDW\NL bojowe niemieckiej armii, komputery, kwalifikacyjne na pełnoprawne stanotelefony, drukarki 3D, myszki, światłowody, kable, switche, routery, monitory, telewizory, wielkie ekrany i wiele, wiele... wiele innych ciekawych rzeczy czekało na odwiedzających Targi. Ilość niesamowitych rzeczy była tak wielka, że nie sposób było się zdecydować, do którego ze stoisk podejść jako pierwszego, a które zostawić sobie na sam koniec albo nawet pominąć. Dlatego optymalnym wyborem było obranie trasy obejmującej wszystkie stoiska, które były rozmieszczone w 14 wielkich halach wystawowych. Szczególną uwagę przykuwała kobieta z bioniczną protezą dłoni, która pokazywała jej manualne możliwości. Również T-Mobile ze swoim wielkim symulatorem samolotu Boeing robił niesamowite wrażenie. Firmy, promujące genialne (3;W!8;Ě31-'/!£9!190-

28Ǐlǒǖmd$A'8>-'$ǏǍǎǑ

Ǣǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

.ROHMQHVXNFHV\'RPLQDQW\ 8A'A39;!;2-'1-'9-Ă­$',Ă&#x2022;831-2!2;!2->'89@;';< 03231-$A2'+3>Ö&#x2014;8!03>-' #8!Ä&#x161;<&A-!Ä&#x161;>Ö&#x2014;>-'ÂŁ<68'9ধ৹3>@$,>@&!8A'2-!$,W 2!ÂŁ!AÄ&#x161;@9-Ăľ>ŕŚ&#x201D;8Ă&#x2022;&2-$,2-';@ÂŁ03 032$'8;@AÖ&#x2014;<&A-!Ä&#x161;'1>@#-;2@$,!8;@9;Ă&#x2022;>T!ÂŁ';'৚0320<89@08!/3>'-Ö&#x2014;A!+8!2-$A2'W

W

dniu 27 lutego br. w Filharmonii Krakowskiej im. K. Szymanowskiego odbyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; koncert galowy w ramach III Krakowskich Dni ĹťoĹ&#x201A;nierzy WyklÄ&#x2122;tych, na ktĂłrym poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czone ChĂłry UEK, UR, UJ i UPJPII oraz Orkiestra Stowarzyszenia Passionart po dyrekcjÄ&#x2026; P. SuĹ&#x201A;kowskiego wykonaĹ&#x201A;y utwory do Ĺ&#x203A;cieĹźki dĹşwiÄ&#x2122;kowej serialu Czas Honoru skomponowane przez B. Chajdeckiego, VictoriÄ&#x2122; W. Kilara oraz Tango na jeden gĹ&#x201A;os i jeszcze jeden gĹ&#x201A;os w opr. M. PaweĹ&#x201A;ka. To wydarzenie poprzedziĹ&#x201A;a prĂłba otwarta tegoĹź koncertu, ktĂłrej towarzyszyĹ&#x201A;a licznie zgromadzona publicznoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. Ten sam koncert miaĹ&#x201A; miejsce w Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie dnia 2 marca br. Ponadto chĂłr wykonaĹ&#x201A; indywidualny koncert utworĂłw sakralnych

i patriotycznych Gaude Mater Polonia, ktĂłry miaĹ&#x201A; miejsce 1 marca w Bazylice NSPJ OO. JezuitĂłw w Krakowie. NiecaĹ&#x201A;y miesiÄ&#x2026;c później, w dniach 28.03-30.03. ChĂłr Dominanta wziÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; udziaĹ&#x201A; w XVII MiÄ&#x2122;dzynarodowym Festiwalu ChĂłrĂłw MĹ&#x201A;odzieĹźowych i DzieciÄ&#x2122;cych â&#x20AC;&#x17E;Rainbowâ&#x20AC;? w Sankt Petersburgu w Rosji. ZadziwiajÄ&#x2026;c miÄ&#x2122;dzynarodowÄ&#x2026; publicznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; oraz jury. ChĂłr UEK zajÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; I miejsce w swojej kategorii i zdobyĹ&#x201A; Grand Prix, stajÄ&#x2026;c siÄ&#x2122; najlepszym ChĂłrem Festiwalu. Po tych osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;ciach, Dominanta nie próşnowaĹ&#x201A;a i wraz z ChĂłrem I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie wziÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a udziaĹ&#x201A; w wykonaniu Pasji wg Ĺ&#x203A;w. Jana J.S. Bacha u boku Capelli Cracoviensis w NiedzielÄ&#x2122; PalmowÄ&#x2026; 13.04.2014r w Filharmonii Krakowskiej. Dyrygentem byĹ&#x201A; Ĺ&#x203A;wiatowej sĹ&#x201A;awy kontratenor Kai Wessel. Kontynuacja

31-2!2;!>@8Ă&#x2022;৚2-32!>!20;';'89#<8+<T(3;W!1-ÂŁ!2-0

ǢÓ&#x2018;

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

intensywnych prĂłb i ciÄ&#x2122;Ĺźkiej pracy zaowocowaĹ&#x201A;y I miejscem oraz NagrodÄ&#x2026; Burmistrza NiepoĹ&#x201A;omic Romana Ptaka w XVI MaĹ&#x201A;opolskim Konkursie ChĂłrĂłw w NiepoĹ&#x201A;omicach, ktĂłry miaĹ&#x201A; miejsce w dniu 11 maja. W najbliĹźszym czasie, w ramach miÄ&#x2122;dzynarodowej integracji chĂłralnej w dniu 7 czerwca o godz. 18.45 odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; koncert zaprzyjaĹşnionego ChĂłru Studenckiego z Amsterdamu w KoĹ&#x203A;ciele OO. KarmelitĂłw przy ul. Rakowickiej w Krakowie. DzieĹ&#x201E; później, tj. 8 czerwca o godz. 18.00 Dominanta wraz z holenderskim ChĂłrem wykona wspĂłlny koncert w KoĹ&#x203A;ciele pw. Matki BoĹźej CzÄ&#x2122;stochowskiej na os. Szklane Domy. Serdecznie zapraszamy!!!! PaweĹ&#x201A; Lizak, &KÂľU'ominanta


3RG\SORPRZHZVSDUFLH GODPHQHGĂ&#x2014;HUÂľZ FKHPLF]QHJRJLJDQWD ^316';'2$/'1'2'&৚'890-'>Ö&#x2014;038638!$/-1-Ăľ&A@2!83&3>'/\g;3Ö&#x2014;23>@0-'8<2'0 9;<&-Ă&#x2022;>63&@6ÂŁ313>@$,68A@+3;3>!2@68A'A2->'89@;'; 03231-$A2@ >Ö&#x2014;8!03>-'63&0-'8<20-'1683(WÖ&#x2014;&8Ö&#x2014;,!#W'8A'+3 !<92'8!W;<&-!<8<$,31-32' >'Ö&#x2014;>96Ă&#x2022;Ä&#x161;68!$@AÖ&#x2014; 8<6Ă­A3;@8<9A@Ä&#x161;@Ç?Ç?1!/!#W8WT!Ö&#x2014;-$,6-'8>9A!T&><9'1'9;8!ÂŁ2! '&@$/!63;8>!&3Ö&#x2014;1!8$!68A@9AÄ&#x161;'+3830<W

S

tudia, odbywajÄ&#x2026;ce siÄ&#x2122; w ramach struktur krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, realizowane bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; przez MaĹ&#x201A;opolskÄ&#x2026; SzkoĹ&#x201A;Ä&#x2122; Administracji Publicznej. W pierwszej edycji projektu, ktĂłra potrwa do marca przyszĹ&#x201A;ego roku, zaplanowano udziaĹ&#x201A; 44 sĹ&#x201A;uchaczy z kadry menedĹźerskiej Grupy Azoty. Ich oryginalny program wpisuje siÄ&#x2122; w biznesowy kontekst funkcjonowania potentata europejskiego rynku chemiczno-nawozowego. GĹ&#x201A;Ăłwnym celem studiĂłw podyplomowych jest zapewnienie moĹźliwoĹ&#x203A;ci pogĹ&#x201A;Ä&#x2122;biania wiedzy i rozwijania kompetencji menedĹźerskich w odniesieniu do dynamicznych zmian zachodzÄ&#x2026;cych w miÄ&#x2122;dzynarodowym i globalnym Ĺ&#x203A;rodowisku biznesowym.

w spĂłĹ&#x201A;kach naleĹźÄ&#x2026;cych do grupy kapitaĹ&#x201A;owej Grupy Azoty. Program zakĹ&#x201A;ada realizacjÄ&#x2122; 190 godzin zajÄ&#x2122;Ä&#x2021; dydaktycznych, w tym Ä&#x2021;wiczeĹ&#x201E;, konwersatoriĂłw i seminariĂłw rozwijajÄ&#x2026;cych praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy menadĹźera. ZajÄ&#x2122;cia dydaktyczne przeprowadzÄ&#x2026; zarĂłwno akademicy, trenerzy jak i praktycy z wieloletnim doĹ&#x203A;wiadczeniem wspierania rozwoju biznesu. Zorganizowane zostanÄ&#x2026; takĹźe wykĹ&#x201A;ady goĹ&#x203A;cinne prowadzone przez zagraniczne autorytety. Kierownikiem studiĂłw odpowiedzialnym za program, kwestie merytoryczne i harmonogram zajÄ&#x2122;Ä&#x2021; jest dr JarosĹ&#x201A;aw Plichta. Globalizacja potrzebuje wiedzy

ZapoczÄ&#x2026;tkowane kilka lat temu przez tarnowskÄ&#x2026; spĂłĹ&#x201A;kÄ&#x2122; procesy konsolidacyjne i restrukturyzacyjne w sektorze OfertÄ&#x2122; edukacyjnÄ&#x2026; opracowaĹ&#x201A; zespĂłĹ&#x201A; chemicznym w Polsce spowodowaĹ&#x201A;y MaĹ&#x201A;opolskiej SzkoĹ&#x201A;y Administracji Pu- powstanie jednej z kluczowych grup blicznej Uniwersytetu Ekonomicznego kapitaĹ&#x201A;owych branĹźy nawozowo-chew Krakowie pod kierunkiem profesora micznej w Europie. Integracja strukdra hab. Jerzego Hausnera, tur Grupy Azoty oznacza nowÄ&#x2026; skalÄ&#x2122; we wspĂłĹ&#x201A;pracy z kluczowymi pracow- dziaĹ&#x201A;ania zarĂłwno na rynku krajowym, nikami Uniwersytetu Ekonomicznego jak i zagranicznym. Powstanie grupy w Krakowie. Jest ona skierowana do me- o europejskiej skali dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci rodzi nedĹźerĂłw Ĺ&#x203A;redniego i wyĹźszego szczebla potrzebÄ&#x2122; zrozumienia i zdyskontowania

ewoluujÄ&#x2026;cych uwarunkowaĹ&#x201E; biznesowych, a przede wszystkim wymaga siÄ&#x2122;gania po nowÄ&#x2026; wiedzÄ&#x2122; dotyczÄ&#x2026;cÄ&#x2026; reguĹ&#x201A; zarzÄ&#x2026;dzania w skali globalnej i szybkiego dostosowania strategii, struktur i systemĂłw do nowych wyzwaĹ&#x201E;. Program dwusemestralnych studiĂłw â&#x20AC;&#x17E;Kompetencje menedĹźerskie w korporacji miÄ&#x2122;dzynarodowejâ&#x20AC;? Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czy trzy aspekty zarzÄ&#x2026;dzania wspĂłĹ&#x201A;czesnymi organizacjami gospodarczymi: funkcjonalny, instytucjonalny i instrumentalny. Odnosi siÄ&#x2122; do wspĂłĹ&#x201A;czesnych koncepcji w zakresie zarzÄ&#x2026;dzania strategicznego, marketingu w ujÄ&#x2122;ciu miÄ&#x2122;dzynarodowym, zarzÄ&#x2026;dzania kapitaĹ&#x201A;em intelektualnym i przywĂłdztwa w przedsiÄ&#x2122;biorstwach globalnych. WiÄ&#x2122;cej informacji:

Pod kierunkiem prof. J. Hausnera

Grupa Azoty S.A. Grzegorz Kulik, Rzecznik PrasowyGrupy Azoty tel. kom: +48 785 780 005 e-mail: rzecznik@grupaazoty.com Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie dr JarosĹ&#x201A;aw Plichta, kierownik studiĂłw tel. 504 293 274 mail: jaroslaw.plichta@uek.krakow.pl

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

ǢǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

=DSRZLHG]L

7\G]LHĂ&#x152;2E\ZDWHOVNL w Krakowie ĂĽRWZÂľU]VLĂ&#x2021;QDĂ&#x2014;\FLHSHĂ&#x160;QHSDVML 8+!2-A!$/'63A!8AĂ­&3>';>38AĂ­ÂŁ<&A-'AÖ&#x2014;6!9/Ă­T0;Ă&#x2022;8A@83#-Ă­$3ŕŚ&#x201D;&ÂŁ! -22@$,T9Ă­Ö&#x2014;3;>!8$-T1@ŕŚ&#x201D;ÂŁĂ­>Ö&#x2014;9639Ă&#x2022;#2-'3+8!2-$A32@9$,'1!;!1--Ö&#x2014;$3Ö&#x2014;2!/ÂŁ'69A' 68A'032</Ă­&3Ö&#x2014;;'+3-22@$,W-'9A0!ŕĽ&#x2DC;$@8!03>!#Ăľ&Ă­1-'ÂŁ-A2!031-;Ă­ 13৚£->3ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;T!#@63A2!ŕŁ&#x2014;&A-!Ä&#x161;!ÂŁ23ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;;8A'$-'+39'0;38!AÖ&#x2014;8!03>!-Ö&#x2014;!Ä&#x161;363ÂŁ90-T &A-Ăľ0-@+3&2-3>-#@>!;'ÂŁ90-'1<lm38+!2-A3>!2'1<>Ö&#x2014;&2-!$,Ç?Ç?f Ç?Ç&#x2022;$A'8>$!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;8W3৚'#Ăľ&A-';3Ö&#x2014;30!A/!!#@3;>38A@ŕŁ&#x2014;9-Ăľ2!Ö&#x2014;&A-!Ä&#x161;!ÂŁ23ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014; 963Ä&#x161;'$A2Ă­-Ö&#x2014;৚@$-'6'Ä&#x161;2'6!9/-S

T

ydzieĹ&#x201E; Obywatelski skĹ&#x201A;ada siÄ&#x2122; z wydarzeĹ&#x201E;, ktĂłre wzajemnie siÄ&#x2122; uzupeĹ&#x201A;niajÄ&#x2026; i pokazujÄ&#x2026; róşnorodnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, a takĹźe olbrzymi potencjaĹ&#x201A; trzeciego sektora w Krakowie i MaĹ&#x201A;opolsce. PierwszÄ&#x2026; czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciÄ&#x2026; TO jest Ĺ&#x161;wiÄ&#x2122;to Organizacji PozarzÄ&#x2026;dowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa, organizowane w dniach 23 â&#x20AC;&#x201C; 27 czerwca 2014 wspĂłlnie przez UrzÄ&#x2026;d Miasta Krakowa oraz FundacjÄ&#x2122; Gospodarki i Administracji Publicznej. Wydarzenie bÄ&#x2122;dzie obfitowaĹ&#x201A;o w atrakcje dla caĹ&#x201A;ych rodzin, w tym dzieci, mĹ&#x201A;odzieĹźy, studentĂłw i seniorĂłw, m.in. wielbicieli sztuki, fotografii, czy rowerĂłw. Przewidziano warsztaty sztuki kuglarskiej, pokazy pierwszej pomocy, kawiarenkÄ&#x2122; organizacji pozarzÄ&#x2026;dowych i profesjonalne konsultacje portfolio dla fotografĂłw oraz wiele innych atrakcji. BÄ&#x2122;dzie

ÇŁÇĄ

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

moĹźna rĂłwnieĹź uczestniczyÄ&#x2021; w ciekawych panelach dyskusyjnych na temat wspĂłĹ&#x201A;pracy organizacji pozarzÄ&#x2026;dowych z administracjÄ&#x2026; publicznÄ&#x2026; i biznesem, w ktĂłrych wezmÄ&#x2026; udziaĹ&#x201A; m.in. ks. Jacek Stryczek (Stowarzyszenie Wiosna), Karolina DĹ&#x201A;ugosz (Capgemini), Krzysztof WiÄ&#x2122;ckiewicz (Ministerstwo Pracy i Polityki SpoĹ&#x201A;ecznej) oraz prof. UEK dr hab. StanisĹ&#x201A;aw Mazur (Uniwersytet Ekonomiczny). Ĺ&#x161;wiÄ&#x2122;to Organizacji PozarzÄ&#x2026;dowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa jest organizowane w ramach projektu â&#x20AC;&#x17E;WiP â&#x20AC;&#x201C; WspĂłĹ&#x201A;praca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej KrakĂłwâ&#x20AC;? wspĂłĹ&#x201A;finansowanego przez UniÄ&#x2122; EuropejskÄ&#x2026; w ramach Europejskiego Funduszu SpoĹ&#x201A;ecznego â&#x20AC;&#x201C; wiÄ&#x2122;cej informacji na temat Ĺ&#x161;wiÄ&#x2122;ta moĹźna znaleĹşÄ&#x2021; na stronie www.ngo.krakow.pl.

DrugÄ&#x2026; czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciÄ&#x2026; Tygodnia Obywatelskiego jest WojewĂłdzkie Forum Inicjatyw Obywatelskich (WFIP), ktĂłre zaplanowano na 27 i 28 czerwca 2014 r. Wydarzenie to swoim zasiÄ&#x2122;giem obejmie caĹ&#x201A;Ä&#x2026; MaĹ&#x201A;opolskÄ&#x2122;, stwarzajÄ&#x2026;c jednoczeĹ&#x203A;nie okazjÄ&#x2122; do lepszego poznania siÄ&#x2122;, nawiÄ&#x2026;zania wspĂłĹ&#x201A;pracy oraz wspĂłlnego Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;towania i zabawy. CzÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciÄ&#x2026; forum bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; rĂłwnieĹź warsztaty edukacyjne, Ĺ&#x203A;niadania tematyczne oraz debata o roli sektora pozarzÄ&#x2026;dowego. Organizatorem WFIP jest Fundacja Biuro Inicjatyw SpoĹ&#x201A;ecznych â&#x20AC;&#x201C; wiÄ&#x2122;cej informacji moĹźna znaleĹşÄ&#x2021; na stronie www.bis-krakow.pl. Organizatorzy serdecznie zapraszajÄ&#x2026; do aktywnego udziaĹ&#x201A;u w Tygodniu Obywatelskim.


    

    

  

 

    

    

!  


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

6\OZHWND

&]\HQWRPRIDJLDRGPLHQL Ă?ZLDWNXOLQDULÂľZ" !8>@1Ă­$A2-0!2!Ö&#x2014;1-3&A-'AÖ&#x2014;38A'$,!1-T$,ÂŁ'#A'Ö&#x2014;A1-'ÂŁ32@1-18Ă&#x2022;>0!1-T9A!9AÄ&#x161;@0 AÖ&#x2014;ÂŁ!8>$,8AĂ­9A$A@T!Ö&#x2014;&3Ö&#x2014;;'+3>9A@9;0-'+30-'ÂŁ-9A'0>-2!AÖ&#x2014;&3&!;0-'1+Ă­9-'2-$@ŕŁ&#x2014;1@W 8A1-91!$A2-'SÄ&#x161;!ŕŚ&#x201D;2-';!0Ă­&-';Ăľ683632</'8A@9A;3(!$,T;'+383$A2@!#93ÂŁ>'2; -Ö&#x2014;>-'ÂŁ0-38Ăľ&3>2-00<$,2-'2;313ÂŁ3+-$A2'/WÇ?Ç&#x2019;fÂŁ!;'0>Ä&#x161;!ŕŚ&#x201D;2-'3#832-Ä&#x161;9>3/Ă­68!$Ăľ 1!+-9;'890Ă­-Ö&#x2014;96393#-9-Ăľ&3Ö&#x2014;&!ÂŁ9A'/T9A'830-'/68313$/-A/!>-90!A>!2'+3^'2;313(!+-!\W

B

yĹ&#x201A; 17 marca 2014 roku. Obrona pracy magisterskiej przez Krzysztofa Pacha na Uniwersytecie Ekonomicznym icznym nie byĹ&#x201A;a standardowym m wydarzeniem. ZasiadajÄ&#x2026;cee w komisji dr Agata Niemczykk oraz dr hab. inĹź. Jadwiga Stobiecka, tobiecka, obok rozmowy naa temat samej pracy, miaĹ&#x201A;y takĹźe kĹźe okazjÄ&#x2122; sprĂłbowaÄ&#x2021;, jak smakuje kuje larwa mÄ&#x2026;cznika na miodzie zie z orzechami. ByĹ&#x201A;o to bezz wÄ&#x2026;tpienia ciekawe przeĹźycie. e. Kuchnia nia entomologiczna, nowy produkt ukt na polskim rynku omicznymâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; tak wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie gastronomicznymâ&#x20AC;? brzmi tytuĹ&#x201A; tuĹ&#x201A; pracy magisterskiej napisanej przez ez Krzysztofa Pacha. â&#x20AC;&#x201C; BranĹźa gastronomiczna miczna zmienia siÄ&#x2122;. Przyzwyczajenia kulinarne na naszej planecie stopniowo wo ulegajÄ&#x2026; zmianie. Z uwagi na coraz mniejszÄ&#x2026; powierzchniÄ&#x2122; pod hodowlÄ&#x2122; owlÄ&#x2122; bydĹ&#x201A;a, trzody czy drobiu, obiu, do naszego

ÇŁÇŁ

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

jadĹ&#x201A;ospisu najprawdopodobniej najprawdopo wejdÄ&#x2026; w najbliĹźszym cz czasie takĹźe owady. To bardzo zdrowy, poĹźywny i nie zagr zagraĹźajÄ&#x2026;cy Ĺ&#x203A;rodowisku, nowy skĹ&#x201A;adnik ludzkiej diety â&#x20AC;&#x201C; komentuk je swoje zaintere zainteresowania mgr Krzysztof Pach. Jego praca to jedna z pionierskich publikacji w naszym kr kraju, prĂłbujÄ&#x2026;ca zwrĂłciÄ&#x2021; zwrĂłci uwagÄ&#x2122; na to zagadnie zagadnienie. WedĹ&#x201A;ug Pacha, juĹź za kilkanaĹ&#x203A;cie-kilkadziesiÄ&#x2026;t lat naĹ&#x203A;cie-kilkadzi na talerzach wielu wie EuropejczykĂłw czy AmerykanĂłw Ame znajdÄ&#x2026; siÄ&#x2122; potrawy ze z stawonogĂłw. To bÄ&#x2122;dzie pra prawdziwa rewolucja w kulinarnym Ĺ&#x203A;wiecie. SpoĹ&#x201A;eczeĹ&#x201E;stwo oswaj oswaja siÄ&#x2122; dopiero z moĹźliwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; tego te typu zmian w swoich zwyczajach zwycz Ĺźywieniowych. Krzysztof Krzysz Pach przeprowadziĹ&#x201A; w naszym kraju badania ba dotyczÄ&#x2026;ce tety go czy pol-


ski rynek gastronomiczny już teraz jest gotowy na wprowadzenie potraw entomologicznych do restauracji. Spośród wszystkich przebadanych respondentów większość stanowili ludzie sceptycznie nastawieni do kuchni entomologicznej. Ostatecznie wyniki badań ukształtowały się w stosunku 62% do 38% na odpowiedź „nie”. Pomimo tego względnie negatywnego wyniku, autor analizy jest usatysfakcjonowany. – Biorąc pod uwagę coraz większe zainteresowanie mediów oraz częste pokazy kulinarne, kuchnia entomologiczna wciąż pozostaje na fali wznoszącej. Liczba entuzjastów entomofagii będzie z roku na rok coraz większa – zapewnia. Jego opinię podzielają światowi eksperci. Wielkimi promotorami entomologicznej kuchni są m.in. specjaliści z The New York Entomological Society. Członkowie założonego w 1862 roku stowarzyszenia pochodzą z całego świata. Skupia ono profesjonalnych biologów, a także entuzjastów-amatorów, dla których owady stanowią prawdziwą życiową pasję. Wielu spośród ekspertów działa bardzo konkretnie. Holender Ger van der Wal w 2011 roku założył przedsiębiorstwo DeliBugs, które sprzedaje jadalne owady i promuje ich walory odżywcze. Firma ma w swojej ofercie

produkty takich przedsiębiorstw jak Chapul, Hotlix czy Thailan Unique. Obecnie DeliBugs pracuje nad stworzeniem własnej linii produkcyjnej, przygotowującej przekąski z owadów. Wielkich zwolenników entomofagii nie brakuje również w Polsce. Wśród nich są m.in.: prof. dr hab. inż. Wanda Kudełka; dr Jakub Urbański, biolog molekularny czy Karol Okrasa, jeden z najsłynniejszych dziś polskich kucharzy. – Wprowadzenie tego rodzaju kuchni w naszym kraju musi trochę potrwać. Na pewno starsi konsumenci nie przestawią się już na takie zmiany, ponieważ są nieufni w odniesieniu do nowych, nietradycyjnych produktów. Bardziej otwarci są młodzi, ale oni też nie od razu dokonają istotnych zmian w żywieniu. Oni także posiadają pewne nawyki żywieniowe wyniesione z domu. Myślę, że dobrze poprowadzona akcja informacyjna, wskazująca na walory owadów, mogłaby zdecydowanie zwiększyć zainteresowanie tego rodzaju dietą – komentuje prof. W. Kudełka. Krzysztof Pach już od lat jest wielkim pasjonatem entomologii. W swoim domu prowadzi imponującą hodowlę. – W moich zbiorach znajdują się m.in. owady prostoskrzydłe, motyle, patyczaki oraz pajęczaki. Zdjęcia hodowli można obejrzeć na moim oficjalnym fanpage’u:

www.facebook.com/KrzysztofPachPhotographyEntomology. Zapraszam! Z wykształcenia Krzysztof jest artystą fotografem. W 2011 roku ukończył fotografię w Krakowskiej Szkole Artystycznej. Również w 2011 obronił pracę licencjacką na Uniwersytecie Ekonomicznym. Jej tytuł brzmiał: „Narzędzia marketingowe w działalności przedsiębiorstwa na rynku entomologicznym”. Jesienią tego roku planuje rozpocząć pisanie doktoratu w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pach jest zatem na bardzo dobrej drodze, aby w przyszłości stać się absolutnym specjalistą w swojej dziedzinie. Równie dobrze powinna mieć się sama entomofagia. Perspektywy jej rozwoju w Polsce rysują się bardzo ciekawie. Funkcjonowanie lokalu gastronomicznego, mającego w swojej ofercie owady, już wkrótce powinno spotkać z dużym zainteresowaniem społecznym i konsumenckim. K. Pach bardzo sobie tego życzy. Już twie, że ten rodzaj żywienia będzie w przyszłości towarzyszył człowiekowi na co dzień. Także w Europie. dr Jarosław Piwowarczyk .DWHGUD=DU]ÃG]DQLD=DVREDPL3UDF\ IRWMarzena Kolarz .UDNRZVNLH6]NRÊ\$UW\VW\F]QH

28Ǐlǒǖmd$A'8>-'$ǏǍǎǑ

ǣǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

=PLDQDRIHUW\G\GDNW\F]QHM NLHUXQNX=DU]Ă&#x192;G]DQLH í৚í$&3Ö&#x2014;>A#3+!$'2-!-Ö&#x2014;&39;393>!2-!3('8;@&@&!0;@$A2'/@&A-!Ä&#x161;< !8AĂ­&A!2-! &3Ö&#x2014;63;8A'#8@20<68!$@>Ä&#x161;!&A'@&A-!Ä&#x161;<>Ö&#x2014;830<Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç?63&/ĂľÄ&#x161;@-2-$/!;@>Ăľ <&39032!ÂŁ'2-!6ÂŁ!2Ă&#x2022;>9;<&-Ă&#x2022;>-Ö&#x2014;683+8!1<09A;!Ä&#x161;$'2-!2!Ö&#x2014;0-'8<20< !8AĂ­&A!2-'W ('0;'1;@$,68!$/'9;23>!3('8;!&@&!0;@$A2!T0;Ă&#x2022;8!3#'/1-'9;<&'2;Ă&#x2022;> 83A63$A@2!/Ă­$@$,9>Ă&#x2022;/$@0ÂŁ09A;!Ä&#x161;$'2-!>Ö&#x2014;830<!0!&'1-$0-1Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;cÇ?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;2!Ö&#x2014; Ö&#x2014;-Ö&#x2014; 9;362-< 9;<&-Ă&#x2022;>9;!$/32!82@$,-Ö&#x2014;2-'9;!$/32!82@$,W

P

ierwszÄ&#x2026; istotnÄ&#x2026; zmianÄ&#x2026; jest udoskonalenie ukĹ&#x201A;adu przedmiotĂłw kierunkowych. Na I stopniu studiĂłw do nowoĹ&#x203A;ci naleĹźÄ&#x2026; miÄ&#x2122;dzy innymi przedmioty: Analiza systemowa w zarzÄ&#x2026;dzaniu, Komunikowanie siÄ&#x2122; w organizacji, ZarzÄ&#x2026;dzanie produkcjÄ&#x2026; i usĹ&#x201A;ugami. Na II stopniu studiĂłw wĹ&#x203A;rĂłd przedmiotĂłw kierunkowych pojawiĹ&#x201A;y siÄ&#x2122;: ZarzÄ&#x2026;dzanie i komunikacja miÄ&#x2122;dzykulturowa, RozwĂłj personelu, Statystyczna analiza danych, Ekonometryczna analiza efektywnoĹ&#x203A;ci gospodarowania. Druga zmiana objÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a ukĹ&#x201A;ad specjalnoĹ&#x203A;ci. Na I stopniu studiĂłw oferowane sÄ&#x2026; trzy nowe specjalnoĹ&#x203A;ci: Kooperacja w biznesie, Logistyka i zarzÄ&#x2026;dzanie Ĺ&#x201A;aĹ&#x201E;cuchem dostaw, ZarzÄ&#x2026;dzanie wiedzÄ&#x2026; i in-

formacjÄ&#x2026;. OprĂłcz tego kontynuowane sÄ&#x2026; specjalnoĹ&#x203A;ci: Funkcjonowanie i rozwĂłj przedsiÄ&#x2122;biorstw, ZarzÄ&#x2026;dzanie sprzedaĹźÄ&#x2026; w produkcji i handlu, ZarzÄ&#x2026;dzanie firmÄ&#x2026;, ZarzÄ&#x2026;dzanie zasobami ludzkimi. Natomiast na II stopniu studiĂłw do nowoĹ&#x203A;ci w ofercie specjalnoĹ&#x203A;ci naleĹźÄ&#x2026;: Logistyka i zarzÄ&#x2026;dzanie Ĺ&#x201A;aĹ&#x201E;cuchem dostaw, ZarzÄ&#x2026;dzanie projektami. OprĂłcz tego z dotychczasowej oferty utrzymano nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;ce specjalnoĹ&#x203A;ci: Funkcjonowanie i rozwĂłj przedsiÄ&#x2122;biorstw, ZarzÄ&#x2026;dzanie sprzedaĹźÄ&#x2026; w produkcji i handlu, ZarzÄ&#x2026;dzanie zasobami ludzkimi, ZarzÄ&#x2026;dzanie firmÄ&#x2026;, ZarzÄ&#x2026;dzanie zasobami niematerialnymi. Ostatecznie studenci I i II stopnia studiĂłw bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; wybieraÄ&#x2021; jednÄ&#x2026; z siedmiu specjalnoĹ&#x203A;ci.

Nie sÄ&#x2026; to oczywiĹ&#x203A;cie jedyne dziaĹ&#x201A;ania zrealizowane w bieĹźÄ&#x2026;cym roku akademickim na Wydziale ZarzÄ&#x2026;dzania w zakresie unowoczeĹ&#x203A;niania tematyki procesu dydaktycznego. WspomnieÄ&#x2021; niewÄ&#x2026;tpliwie naleĹźy o utworzeniu nowego kierunku Marketing i komunikacja rynkowa oraz o kontynuacji doskonalenia planu studiĂłw i programu ksztaĹ&#x201A;cenia kierunku RachunkowoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i Controlling. WiÄ&#x2122;cej informacji o ofercie dydaktycznej i sylwetkach absolwentĂłw nowych specjalnoĹ&#x203A;ci kierunku ZarzÄ&#x2026;dzanie uzyskaÄ&#x2021; moĹźna na stronie internetowej WydziaĹ&#x201A;u ZarzÄ&#x2026;dzania. prof. UEK dr hab. Bogusz MikuĹ&#x201A;a :\G]LDĂ&#x160;=DU]Ă&#x192;G]DQLD

SpecjalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;: Kooperacja w biznesie (I stopieĹ&#x201E; studiĂłw)

C

'ÂŁ'196'$/!ÂŁ23ŕŚ&#x201D;$-/'9; >@09A;!Ä&#x161;$'2-'0!&8 683('9/32!ÂŁ2-'68A@+3;3>!2@$,&3Ö&#x2014;3#'/13>!2-!9;!23>-90$,!8!0;'8@A</Ă­$@$,9-Ăľ&<৚@163A-31'1 3&63>-'&A-!ÂŁ23ŕŚ&#x201D;$-A>-Ă­A!2@1 A'Ö&#x2014;A2!$AĂ­$@1032;!0;'1AÖ&#x2014;ÂŁ<&ৡ1->'Ö&#x2014;>9A@9;0-$,-9;3;2@$, >@1-!8!$,W83+8!196'$/!ÂŁ-

ÇŁÇĽ

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

23ŕŚ&#x201D;$-A39;!Ä&#x161;368!$3>!2@68A@ <>A+ÂŁĂľ&2-'2-<A1-'2-!/Ă­$@$,9-Ăľ 63;8A'#8@20<-Ö&#x2014;&@2!1-0-83A>3/<38+!2-A!$/-&ÂŁ!;'+3<13৚£->-! 63A@90!2-'23>3$A'92'/>-'&A@ AÖ&#x2014;A!08'9<A!8AĂ­&A!2-!38+!2-A!$/!1-+3963&!8$A@1-#'A>A+ÂŁĂľ&<2!Ö&#x2014;83&A!/-$,&A-!Ä&#x161;!ÂŁ23ŕŚ&#x201D;$-T >Ö&#x2014;;@1639A<0->!2-!6!8;2'8Ă&#x2022;> &3Ö&#x2014;>96Ă&#x2022;Ä&#x161;68!$@-Ö&#x2014;A!8AĂ­&A!2-!03-

36'8!$/!1-$A@63A@90->!2-! ৡ8Ă&#x2022;&'Ä&#x161;)2!293>!2-!-223>!$@/2@$,83A>-Ă­A!ŕĽ&#x2DC;W 8A'&1-3;@96'$/!ÂŁ23ŕŚ&#x201D;$-3>'V >3ÂŁ<$/!>96Ă&#x2022;Ä&#x161;68!$@>Ö&#x2014;#-A2'9-'T !8AĂ­&A!2-'0316';'2$/!1-T 31<2-0!$/!>Ö&#x2014;#-A2'9-'T 2(381!;@$A2'>96!8$-'0336'8!$/-T !$,3>!2-!0336'8!$@/2'T31'8$/!ÂŁ-A!$/!-Ö&#x2014;;8!29('8>-'&A@W


Specjalność: Zarządzanie wiedzą i informacją (I stopień studiów)

S

6'$/!£23ঔࣗ68A'A2!$A32!/'9;&£!;<&'2;Õ> $,$í$@$,A&3#@ࣗ>-'&Aõ -֗<1-'/õ;23ঔ$-68!0;@$A2'&3;@$Aí$'1';3&-֗2!8Aõ&A-63A>!£!/í$@$,2!֗+831!&A'2-'-֗68A';>!8A!2-'>-'&A@

>֗9@9;'1!$,0316<;'83>@$, >96ÕĚ$A'92@$,38+!2-A!$/--֗/'/ >@038A@9;!2-'>֗683$'9!$, &'$@A@/2@$,W 8A'&1-3;@96'$/!£23ঔ$-3>'V ';3&@8'68'A'2;!$/->-'&A@T 2!£-A!&!2@$,'03231-$A2@$,T

@9;'1@-2(381!;@$A2'A!8Aí&A!2-!T@9;'1@>9631!+!2-! &'$@A/-T-A2'9'£'0;832-$A2@T 2!£-A!&!2@$,2-'<9;8<0;<8@A3>!2@$,T !8Aí&A!2-'0!6-;!Ě'1 -2;'£'0;<!£2@1T'A6-'$A'क़9;>3 -2(381!$/-W

Specjalność: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw (I i II stopień studiów)

A

#93£>'2;96'$/!£23ঔ$- ֗9;362-!#õ&A-' 68A@+3;3>!2@36'8!$@/2'+3A!8Aí&A!2-! £3+-9;@$A2'+3>֗8!1!$,&A-!ĚÕ>(<20$/32!£2@$,63&1-3;Õ>+3963&!8$A@$,W 2!-9;3;õ A!8Aí&A!2-!>96ÕĚ$A'92@1-38+!2-A!$/!1-38!AA!9!&@&A-!Ě!£23ঔ$-£3+-9;@$A2'/63&1-3;Õ> +3963&!8$A@$,>֗A!08'9-'9;'83>!2-!68A'6Ě@>!1--2(381!$/-T A!93#Õ>1!;'8-!£2@$,T!֗;!0৹' -9;3;õ£3+-9;@$A2'/3#9Ě<+-0£-'2;! >֗68A'&9-õ#-389;>!$,683&<0$@/2@$,T,!2&£3>@$,-֗<9Ě<+3>@$,W 8A'&1-3;@96'$/!£23ঔ$-3>'V 2(8!9;8<0;<8!9@9;'1Õ>£3+-9;@$A2@$,T!8;2'89;>3>֗9('8A' A!36!;8A'2-!T@9;8@#<$/!-֗A!8Aí&A!2-'968A'&!৹íT'2'&৹'8 £3+-9;@0-T !8Aí&A!2-'0!;'+38-!-

1-;3>!8Õ>T6!03>!2-!>֗9@9;'1!$,£3+-9;@$A2@$,T'$,23£3+-'-2(381!;@$A2'>֗683$'9-' 968A'&!৹@T 3963&!80!1!+!A@23>!-֗9;'83>!2-'A!6!9!1-T 03231-0!-֗£3+-9;@0!;8!29638;<W #93£>'2;96'$/!£23ঔ$- 9;362-!639-!&!96'$/!£-9;@$A2í >-'&Aõ-֗<1-'/õ;23ঔ$->֗A!08'9-' ;!0;@$A2'+3-֗9;8!;'+-$A2'+3A!8Aí&A!2-!£3+-9;@$A2'+3>֗68A'&9-õ#-389;>-'W3;8!)-&'2;@)03>!ࣗ683#£'1@>֗9@9;'1!$, £3+-9;@$A2@$,T9A!$3>!ࣗ8@A@03 -֗63&'/13>!ࣗ&'$@A/'68A@>@038A@9;!2-<>96ÕĚ$A'92@$,1';3&9;393>!2@$,>֗A!8Aí&A!2-< £3+-9;@$A2@1-֗68A@>@038A@9;!2-<2!8Aõ&A--2(381!;@$A2@$,W #93£>'2$-639-!&!/í>-'&Aõ A֗A!08'9<23>3$A'92@$,9@9;'1Õ>£3+-9;@$A2@$,38!A-$,(<20-

$/323>!2-!>֗68A'1@ঔ£'-֗,!2&£<T>֗!+£31'8!$/!$,1-'/90-$,T !֗;!0৹'>֗3$,832-'ঔ83&3>-90!W 39-!&!/í8Õ>2-'৹0>!£-)0!$/' -֗0316';'2$/'1'2'&৹'890-'W 8A'&1-3;@96'$/!£23ঔ$-3>'V32;83£-2+9@9;'1Õ>£3+-9;@$A2@$,T8!29638;-֗96'&@$/! 1-õ&A@2!83&3>!T@2'0<9Ě<+ £3+-9;@$A2@$,T@9;'1@-2(381!;@$A2'>֗A!8Aí&A!2-<Ě!क़$<$,!1-&39;!>T 03£3+-9;@0!T!&!2-' 63A-31<<9Ě<+£3+-9;@$A2@$,T '$@A/'£3+-9;@$A2'A֗>@038A@9;!2-'1!80<9A!0!£0<£!$@/2'+3T #9Ě<+!-֗A!8Aí&A!2-'8'£!$/!1- A֗0£-'2;'1T83+23A3>!2-'-֗!2!£-A!8@20<T3>3$A'92';'$,23£3+-'>֗A!8Aí&A!2-<Ě!क़$<$,'1 &39;!>W

Specjalność: Zarządzanie projektami (II stopień studiów)

C

'£'196'$/!£23ঔ$- /'9;09A;!Ě$'2-'> A!08'9-'68!0;@0- A!8Aí&A!2-!683/'0;!1-W83+8!1A!/õࣗ<>A+£õ&2-!&3#8A'&3#8!2'63&9;!>@ ;'38';@$A2'T0;Õ8'<13৹£->-í !#93£>'2;319A@#0-'>&83৹'2-'&3A!8Aí&A!2-!683/'0;!1-> 68A'&9-õ#-389;>!$,-<8Aõ&!$,W

6'$/!£23ঔࣗ68A@+3;3></'1'2'&৹'8Õ>683/'0;Õ>-$AĚ320Õ> A'963ĚÕ>683/'0;3>@$,T!;!0৹' 0329<£;!2;Õ>W 8A'&1-3;@96'$/!£23ঔ$-3>'V3&9;!>@A!8Aí&A!2-!683/'0;!1-T !8Aí&A!2-'$A!9'1> 683/'0$-'T2!£-A!&'$@A@/2!- #<&৹';3>!2-'T'+3$/!$/'683/'0;3>'T !8Aí&A!2-'A'963Ě'1

683/'0;3>@1T !8Aí&A!2-'8@A@0-'1683/'0;3>@1T83/'0;3>!2-'9@9;'1Õ>38+!2-A!$@/2@$,T ';3&@,'<8@9;@$A2'T 2(381!;@$A2'>9631!+!2-'A!8Aí&A!2-!683/'0;!1-W

28Ǐlǒǖmd$A'8>-'$ǏǍǎǑ

ǣǦ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

:\ZLDG

.UDMRJURPQ\FK PRĂ&#x2014;OLZRĂ?FL !A!$,9;!29Ä&#x161;@2-'AÖ&#x2014;639-!&!2-!#3+!;@$,A!93#Ă&#x2022;>2!;<8!ÂŁ2@$,-Ö&#x2014;68þ৚2-'83A>-/!/Ă­$'/ 9-Ăľ+3963&!80-T3&23;3></Ă­$8Ă&#x2022;>2-'&@2!1-$A2@83A>Ă&#x2022;/8Ă&#x2022;>2-'৚>Ö&#x2014;3#9A!8A''&<0!$/-W Ö&#x2014;3#!ÂŁ!2-<9;'8'3;@6Ă&#x2022;>TA>-Ă­A!2@$,AÖ&#x2014;6'8$'6$/Ă­'6<#ÂŁ-0-!A!$,9;!2<>ŕŚ&#x201D;8Ă&#x2022;& 3ÂŁ!0Ă&#x2022;>T2!&'>9A@9;03A!ŕŚ&#x201D;g3Ö&#x2014;6'896'0;@>!$,83A>3/<2!<03>'+3>Ö&#x2014;8!1!$, 0!A!$,90-'+39@9;'1<9A03ÂŁ2-$;>!>@৚9A'+3-Ö&#x2014;/'+396'$@)$'83A1!>-!1@AÖ&#x2014;683(WÖ&#x2014;&8W ,!#W!2<9A'1'$A0'T-'83>2-0-'1!;'&8@ !8AĂ­&A!2-!-Ăľ&A@2!83&3>'+3 T>@0Ä&#x161;!&3>$Ă­-Ö&#x2014;0329<ÂŁ;!2;'1A!+8!2-$A2@12!Ö&#x2014;!ŕĽ&#x2DC;9;>3>@1 <83!A/!;@$0-1 2->'89@;'$-'-1WWW <1-ÂŁ'>!>Ö&#x2014;9;!2-'W Kurier UEK: Republika Kazachstanu NaleĹźy zaczÄ&#x2026;Ä&#x2021; od tego, Ĺźe kaĹźdy dokpostrzegana jest w Polsce wciÄ&#x2026;Ĺź jako kraj torant musi w ramach studiĂłw uzyskaÄ&#x2021; satelita byĹ&#x201A;ego ZwiÄ&#x2026;zku Radzieckiego . odpowiedniÄ&#x2026; liczbÄ&#x2122; kredytĂłw, przyznaTo krzywdzÄ&#x2026;ce dla kraju, ktĂłry nazywa- wanych za uczestnictwo w zajÄ&#x2122;ciach, ny bywa â&#x20AC;&#x17E;MaĹ&#x201A;ymi Chinamiâ&#x20AC;? ze wzglÄ&#x2122;du prowadzonych przez pracownikĂłw dana oszaĹ&#x201A;amiajÄ&#x2026;ca dynamikÄ&#x2122; wzrostu go- nej uczelni oraz zapraszanych przez niÄ&#x2026; spodarczego. Czy podobnie negatywne zagranicznych naukowcĂłw. spojrzenie obejmuje rĂłwnieĹź kazachskie Tych drugich rĂłwnieĹź obowiÄ&#x2026;zujÄ&#x2026; szkolnictwo wyĹźsze? bardzo surowe kryteria â&#x20AC;&#x201C; nie wystarczy sam fakt posiadania zagranicznego Prof. Janusz Teczke: RzeczywiĹ&#x203A;cie, paszportu, trzeba wykazaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; wielowokĂłĹ&#x201A; Kazachstanu narosĹ&#x201A;o wiele mi- ma przejawami dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci naukowej. tĂłw, z gruntu nieprawdziwych opinii, Osoba, ktĂłrej zamiarem jest podjÄ&#x2122;cie wywodzonych z historycznej zaleĹźnoĹ&#x203A;ci nauczania w roli wykĹ&#x201A;adowcy zagraniczod ZSRR. ObejmujÄ&#x2026; one wszystkie ob- nego, winna przedstawiÄ&#x2021; swĂłj dorobek szary dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci tego paĹ&#x201E;stwa, w tym naukowy, ze szczegĂłlnym uwzglÄ&#x2122;dnierĂłwnieĹź edukacjÄ&#x2122;. W powszechnej opi- niem zaangaĹźowania miÄ&#x2122;dzynarodowego. nii uzyskanie wyĹźszego wyksztaĹ&#x201A;cenia ObowiÄ&#x2026;zana jest rĂłwnieĹź wykazaÄ&#x2021; listÄ&#x2122; w Kazachstanie jest o wiele Ĺ&#x201A;atwiejsze liczÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; publikacji. W grÄ&#x2122; wchodzÄ&#x2026; niĹź w krajach zachodnich, wĹ&#x203A;rĂłd nich te, ktĂłre zostaĹ&#x201A;y ujÄ&#x2122;te na LiĹ&#x203A;cie Filaâ&#x20AC;&#x201C; w Polsce. delfijskiej, w bazie SCOPUS i innych, rĂłwnie prestiĹźowych. Pozyskane przez Kurier UEK: A jak to w rzeczywisto- danÄ&#x2026; uczelniÄ&#x2122; dokumenty aplikacyjne Ĺ&#x203A;ci wyglÄ&#x2026;da? wraz z peĹ&#x201A;nÄ&#x2026; dokumentacjÄ&#x2026; przekazywane sÄ&#x2026; do Ministerstwa Edukacji ReJ.T.: W Republice Kazachstanu sto- publiki Kazachstanu celem weryfikacji pieĹ&#x201E; doktora oznacza uzyskanie tytuĹ&#x201A;u i sprawdzenia jakoĹ&#x203A;ci dorobku naukoPhD czyli anglo-amerykaĹ&#x201E;skiego stopnia wego. Pozytywna opinia Ministerstwa naukowego. Procedura, tak pod wzglÄ&#x2122;- otwiera moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; prowadzenia zadem merytorycznym jak i formalnym, jÄ&#x2122;Ä&#x2021; oraz uprawnia do peĹ&#x201A;nienia funkcji jest bardzo skomplikowana. wykĹ&#x201A;adowcy.

ÇŁÓ?

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

Kurier UEK: Na czym polega praca w roli wykĹ&#x201A;adowcy zagranicznego? J.T.: PeĹ&#x201A;niÄ&#x2026;cy tÄ&#x2122; funkcjÄ&#x2122; wykĹ&#x201A;adowca podpisuje z uczelniÄ&#x2026; trzyletni kontrakt, odnawialny pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny tak studentĂłw jak i pozostaĹ&#x201A;ych czĹ&#x201A;onkĂłw spoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;ci akademickiej danej placĂłwki. WykĹ&#x201A;adowca sprawujÄ&#x2026;cy zarazem funkcjÄ&#x2122; promotora zagranicznego obowiÄ&#x2026;zany jest sprawowaÄ&#x2021; opiekÄ&#x2122; merytorycznÄ&#x2026; nad co najwyĹźej trzema doktorantami. Opieka ta polega na konsultacjach pracy doktorskiej, analizie publikacji doktorantĂłw oraz ocenie postÄ&#x2122;pĂłw, czynionych przez nich na Ĺ&#x203A;cieĹźce rozwoju naukowego. Promotor opiekuje siÄ&#x2122; doktorantami rĂłwnieĹź w czasie ich pobytu na uczelniach zagranicznych. Kurier UEK: Jak zatem wyglÄ&#x2026;da proces zdobywania stopnia doktora, uwzglÄ&#x2122;dniajÄ&#x2026;c rolÄ&#x2122; promotora zagranicznego? J.T.: Trzeba zastrzec, Ĺźe do opieki nad doktorantem wyznaczany jest rĂłwnieĹź pracownik naukowy, wywodzÄ&#x2026;cy siÄ&#x2122; z uczelni lub innej instytucji naukowej Republiki Kazachstanu, i jest to promotor lokalny. RolÄ&#x2026; promotora zagranicznego jest dbaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; o europejski standard pisanej pracy.


Na wstępnym etapie pracy doktoranta ocenie podlega tytuł doktoratu. Jest on wynikiem propozycji promotora lokalnego, przedkładanej w uzgodnieniu z promotorem zagranicznym i po zatwierdzeniu przez Radę Wydziału musi uzyskać akceptację Ministerstwa Edukacji. W ten sposób eliminowana jest możliwość ewentualnej zbieżności z już przygotowanymi bądź realizowanymi doktoratami. Kolejną bardzo istotną kwestią jest formalna kwalifikacja doktoranta jako pracownika naukowego, co oznacza konieczność publikacji co najmniej dwóch artykułów doktoranta, które uwzględnione zostały na liście z impact factorem. Należy podkreślić, że artykuły muszą ukazać się drukiem i nie wystarcza tylko deklaracja wydawnictwa o ich przyjęciu do druku. Oprócz tego doktorant musi uczestniczyć z referatem w co najmniej jednej konferencji międzynarodowej oraz co najmniej dwóch konferencjach naukowych na poziomie ogólnokrajowym. Kurier UEK: Załóżmy, ze doktorant spełnia wszystkie warunki formalne. Jak dalej wygląda proces uzyskiwania stopnia doktorskiego? J.T.: Spełnienie wszystkich wymagań uprawnia doktoranta do tzw. obrony wstępnej. Istotne są zarówno warunki formalne, takie jak terminy rygorowi tj. wszystkie wymogi takie jak; liczba kredytów, publikacje z IF i ogólnokrajowe, uczestnictwo w konferencjach, oprawiny i sprawdzony przez program antyplagiatowy doktorat i tzw. short report promotora zagranicznego muszą być dostarczone najpóźniej do końca sierpnia ostatniego roku studiów doktoranckich, które w Republice Kazachstanu trwają trzy lata. Moim obowiązkiem, w tej części przewodu doktorskiego, jest przygotowanie krótkiego raportu (short report) z pozytywną rekomendacją przedłożonej mi pracy doktorskiej. Jeżeli to się nie uda, doktorant nie jest dopuszczany do obrony wstępnej i staje przed koniecznością uzyskania dodatkowych kredytów. Jest to obciążone bardzo wysokimi opłata-

mi – pojedynczy kredyt to koszt kilku tysięcy USD. Jeżeli w trakcie posiedzenia w ramach obrony wstępnej kierownik katedry zatwierdzi spełnienie wszystkich wymagań, jest ona zaliczana i otwiera drogę do obrony zasadniczej. O zaliczeniu wymagań formalnych w ramach obrony wstępnej kierownik katedry informuje radę wydziału. W warunkach kazachskich liczba instytucji naukowych, uprawnionych do przeprowadzenia doktoratu w ramach określonej specjalności, jest ograniczona. Jako konsultant zagraniczny realizuję opiekę naukową trzech doktorantek, z których jedna już obroniła pracę doktorską i uzyskała stopień PhD, kolejna czeka na obronę zasadniczą, a trzecia nie złożyła jeszcze kompletu dokumentów, chociaż praca doktorska została już przygotowana. Kurier UEK: Na czym polega przygotowanie do obrony zasadniczej? J.T.: Jeżeli rada wydziału zaopiniuje dokonania doktoranta pozytywnie, ja – jako zagraniczny promotor – jestem proszony o przygotowanie recenzji doktoratu. Obowiązek recenzji spoczywa również na moim kazachskim koledze, który jest lokalnym promotorem. Recenzja przygotowywana przeze mnie w języku angielskim musi zostać przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego na kazachski. Za recenzję ani ja, ani recenzent wewnętrzny nie otrzymujemy żadnego wynagrodzenia. Podobnie jest np. w Niemczech – jako recenzent, wszelkie koszty związane z tą funkcją ponosiłem sam . Prywatnie uznaję takie rozwiązanie za właściwe, ponieważ nie wiąże pracy recenzenta z gratyfikacją finansową. Na omawianym etapie przewodu doktorskiego wskazywana jest również uczelnia, na której odbędzie się obrona. Dla przykładu, najlepsza kazachska uczelnia, Euroazjatycki Państwowy Uniwersytet im. Gumilyewa, w którym pracuję, nie posiada uprawnień do przeprowadzania doktoratów w specjalności, w której realizowałem opiekę naukową. W związku

z tym faktem, moja doktorantka broniła swoją pracę w Ałma-Acie. W ramach przygotowania do obrony zasadniczej zostają wskazani recenzenci wewnętrzni z rady wydziału, na którym odbywa się obrona. Przewodniczący komisji analizuje następnie przedłożoną dokumentację. Jeśli recenzje wewnętrzne z drugiego uniwersytetu są pozytywne, zostaje ustalony termin obrony. Jest on uzależniony od możliwości rady wydziału, okres pomiędzy złożeniem pełnej dokumentacji a obroną może trwać nawet kilka miesięcy. W przypadku doktorantki, nad którą sprawowałem opiekę naukową okres ten trwał od października do grudnia. Obrona – podobnie jak w Polsce – przyjmuje formę autoreferatu, ocenianego przez ekspertów w adekwatnych do tematu pracy obszarach wiedzy. Po obronie odbywa się tajne głosowanie, wyniki są zazwyczaj dość „ostre”. Moja doktorantka uzyskała wynik 13:1, co sprawiło mi ogromną satysfakcję i było najlepszą oceną spośród doktoratów, które były bronione w tym samym dniu. Dodatkowo ucieszyło mnie podkreślenie wzorowego przygotowania pracy. Po pozytywnym głosowaniu cała dokumentacja jest przekazywana do Ministerstwa Edukacji Republiki Kazachstanu. Tam oceniana jest przez dwie osoby, których opinia przedkładana jest ministrowi edukacji. Ponownie oceniane są wszystkie dokumenty tj. doktorat, publikacje, recenzje, protokoły z obron, itp. Okres, który upływa pomiędzy zatwierdzeniem pracy przez radę wydziału a decyzją ministerstwa może wynosić nawet pół roku. Szczęśliwie w przypadku mojej doktorantki akceptacja ministerstwa ogłoszona została po dwóch miesiącach. Od momentu uzyskania decyzji ministra edukacji doktorant może używać stopnia naukowego PhD. Jak widać zatem, w Kazachstanie – inaczej niż w Polsce – procedura związana z uzyskaniem stopnia doktora jest wysoce złożona. Ponadto większy nacisk kładziony jest na kompleksowe przygotowanie naukowe niż na jedynie na efekt końcowy w postaci pracy doktorskiej.

28Ǐlǒǖmd$A'8>-'$ǏǍǎǑ

ǣǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Na Uniwersytecie w Karagandzie rĂłwnieĹź objÄ&#x2026;Ĺ&#x201A;em opiekÄ&#x2026; trzy osoby, ktĂłre ukoĹ&#x201E;czÄ&#x2026; prace doktorskie w listopadzie, speĹ&#x201A;niĹ&#x201A;y wszystkie wymogi formalne i speĹ&#x201A;niĹ&#x201A;y warunki systemu kredytowego. OtrzymaĹ&#x201A;em rĂłwnieĹź propozycjÄ&#x2122; objÄ&#x2122;cia opiekÄ&#x2026; kolejnego rocznika. Kurier UEK: Czym jeszcze wyróşnia siÄ&#x2122; Kazachstan w obszarze ksztaĹ&#x201A;cenia? J.T.: RzÄ&#x2026;d tej republiki angaĹźuje duĹźe Ĺ&#x203A;rodki finansowe w umoĹźliwienie doktorantom kontaktu z uczelniami zagranicznymi. Transfer wiedzy pomiÄ&#x2122;dzy Kazachstanem i zagranicznymi partnerami jest zatem znacznie wiÄ&#x2122;kszy niĹź ma to miejsce w przypadku Polski. ZwĹ&#x201A;aszcza, z uwagi na zbieĹźnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; jÄ&#x2122;zykowÄ&#x2026;, oĹźywione sÄ&#x2026; kontakty z tureckim Ĺ&#x203A;wiatem akademickim. Jako pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie swojÄ&#x2026; pracÄ&#x2026; staram siÄ&#x2122; pokazaÄ&#x2021; moim kazachskim studentom i wspĂłĹ&#x201A;pracownikom, Ĺźe jesteĹ&#x203A;my nowoczesnÄ&#x2026; uczelniÄ&#x2026;, a wymogi, ktĂłre stawiam moim doktorantom, sÄ&#x2026; wymogami wedĹ&#x201A;ug standardĂłw europejskich. Ponadto na naszej Uczelni przyjmujemy grupy kazachskich doktorantĂłw w ramach staĹźy naukowych. Ta oĹźywiona

wymiana i realizowanie najwyĹźszych rant stabilnego rozwoju gospodarczego. standardĂłw przekĹ&#x201A;ada siÄ&#x2122; na pozytywnÄ&#x2026; Wydaje siÄ&#x2122;, Ĺźe to przykĹ&#x201A;ad skrajnego opinie o Krakowie na forach miÄ&#x2122;dzyna- autorytaryzmu, jednak ten system zarodowych, co z satysfakcjÄ&#x2026; odnotowaĹ&#x201A;em bezpieczaĹ&#x201A; istnienie paĹ&#x201E;stwa o bardzo podczas zakoĹ&#x201E;czonego niedawno MiÄ&#x2122;- krĂłtkiej historii. KlanowoĹ&#x203A;Ä&#x2021; KazachĂłw dzynarodowego Forum Ekonomicznego budzi w Polsce wÄ&#x2026;tpliwoĹ&#x203A;ci wzglÄ&#x2122;dem w Astanie. systemu sprawowania wĹ&#x201A;adzy. Co moĹźe zaskakiwaÄ&#x2021;, bo takich emocji nie Kurier UEK: Kazachstan jawi siÄ&#x2122; za- wzbudza system kastowy w Indiach. tem jako kraj nowoczesny, daleki od po- Istotna w przypadku Kazachstanu, kraju pularnych stereotypĂłw. w wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;ci muzuĹ&#x201A;maĹ&#x201E;skiego, jest dbaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; o bezpieczeĹ&#x201E;stwo paĹ&#x201E;stwa w regioJ.T.: To prawda, to kraj o ogrom- nie, w ktĂłrym znaczÄ&#x2026;cÄ&#x2026; siĹ&#x201A;Ä&#x2026; sÄ&#x2026; wojujÄ&#x2026;ce nym potencjale, ktĂłrym gospodarczo ugrupowania religijne. Wszelki prĂłby zainteresowane sÄ&#x2026; USA, Niemcy, Chi- wprowadzenia islamu wojujÄ&#x2026;cego w tym ny i Rosja. JeĹ&#x203A;li chodzi o ofensywnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; paĹ&#x201E;stwie zostaĹ&#x201A;y natychmiast eliminogospodarczÄ&#x2026; wĹ&#x203A;rĂłd innych krajĂłw tego wane przez wprowadzenie zakazĂłw wiregionu Kazachstan wyróşnia siÄ&#x2122; jako zowych. W Kazachstanie nie ma Ĺźadnej stabilny politycznie i oferujÄ&#x2026;cy ogrom- szkoĹ&#x201A;y religijnej, wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;Ä&#x2021; KazachĂłw ne moĹźliwoĹ&#x203A;ci. rodzi siÄ&#x2122; muzuĹ&#x201A;manami i nie musi tego faktu potwierdzaÄ&#x2021; poprzez uczestnicKurier UEK: Z czego, zdaniem Pana two w procesach edukacyjnych. ReliProfesora, wynika tak prÄ&#x2122;Ĺźny rozwĂłj go- gia nie odgrywa zatem politycznej roli, spodarczy Kazachstanu? co stanowi waĹźny element, stabilizujÄ&#x2026;cy gospodarkÄ&#x2122; tego paĹ&#x201E;stwa. OsobiĹ&#x203A;cie zaJ.T.: Kazachowie to lud koczowniczy, chÄ&#x2122;cam do bliĹźszego zainteresowania siÄ&#x2122; ktĂłry konstruowaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; jako spoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wspĂłĹ&#x201A;czesnym Kazachstanem i zmianÄ&#x2122; hierarchiczna. Tylko w takim systemie, optyki w jego ocenie. w trudnych warunkach klimatycznych, przeĹźycie byĹ&#x201A;o moĹźliwe. Kazachowie akceptujÄ&#x2026; tÄ&#x2122; hierarchicznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; jako gwaKurier UEK: DziÄ&#x2122;kujemy za rozmowÄ&#x2122;.

83(W&8,!#W&8,W$!2<9A'$A0'2!32('8'2$/->9;!2-'

ÇŁÓ&#x2018;

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;


2VLĂ&#x192;JQLĂ&#x2021;FLDLSRUDĂ&#x2014;NLZLQWHJURZDQLXSURFHVÂľZUR]ZRMRZ\FK ĂĽF]\OLSROVNDWUDQVIRUPDFMDZĂ?ZLHWOH EDGDĂ&#x152;LQWHUG\VF\SOLQDUQ\FK 3A13>!A683(W&8,!#W-$,!Ä&#x161;'1 !#8-'ÂŁ'13ৡ2-!0-'1T 0-'83>2-0-'1!;'&8@ 03231--;393>!2'/ 

J

uĹź niedĹ&#x201A;ugo, 12 i 13 czerwca na UEK odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; konferencja naukowa pod hasĹ&#x201A;em â&#x20AC;&#x17E;Gospodarka Polski 1990-2014. OsiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;cia i poraĹźki w integrowaniu procesĂłw rozwojowychâ&#x20AC;?, organizowana przez KatedrÄ&#x2122; Ekonomii Stosowanej. PomysĹ&#x201A;odawcÄ&#x2026; tego przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;cia jest prof. dr hab. MichaĹ&#x201A; Gabriel WoĹşniak. PoniĹźej krĂłtki wywiad, w ktĂłrym profesor naĹ&#x203A;wietla zaĹ&#x201A;oĹźenia programowe konferencji oraz dzieli siÄ&#x2122; kilkoma spostrzeĹźeniami na temat modernizacji polskiej gospodarki. Krzysztof Ä&#x2020;wikliĹ&#x201E;ski: Panie Profesorze, w tym roku minie Ä&#x2021;wierÄ&#x2021; wieku od wyborĂłw czerwcowych. Czy ta rocznica byĹ&#x201A;a inspiracjÄ&#x2026; do zorganizowania konferencji â&#x20AC;&#x17E;Gospodarka Polski 1990-2014. OsiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;cia i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju? MichaĹ&#x201A; Gabriel WoĹşniak: Konferencja bÄ&#x2122;dzie kolejnÄ&#x2026; prĂłbÄ&#x2026; zmierzenia siÄ&#x2122; z problematykÄ&#x2026; zintegrowanego rozwoju. Od kilku lat wraz ze wspĂłĹ&#x201A;pracownikami z Katedry Ekonomii Stosowanej organizujemy róşne przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;cia naukowe, ktĂłrych celem jest realiza-

cja teoriopoznawczych i empirycznych badaĹ&#x201E; nad procesami rozwojowymi w duchu interdyscyplinarnym, holistycznym. OkreĹ&#x203A;lamy to jako podejĹ&#x203A;cie zintegrowane. WokĂłĹ&#x201A; tych przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;Ä&#x2021; tworzy siÄ&#x2122; coraz szersza grupa ekonomistĂłw i przedstawicieli innych dyscyplin, zainteresowanych wspĂłĹ&#x201A;pracÄ&#x2026; naukowÄ&#x2026;. NaleĹźÄ&#x2026; do niej przede wszystkim pracownicy Katedry Teorii Ekonomii i StosunkĂłw MiÄ&#x2122;dzynarodowych Uniwersytetu Rzeszowskiego â&#x20AC;&#x201C; wspĂłĹ&#x201A;organizatorzy tej konferencji, z ktĂłrymi KES od 10 lat organizuje róşne wspĂłlne przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;cia, ale takĹźe przedstawiciele wielu innych oĹ&#x203A;rodkĂłw naukowych. StÄ&#x2026;d teĹź juĹź kilka lat temu powstaĹ&#x201A; pomysĹ&#x201A; zorganizowania konferencji, ktĂłra stanowiĹ&#x201A;aby okazjÄ&#x2122; do spotkania naukowcĂłw zajmujÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; tÄ&#x2026; problematykÄ&#x2026; i wzajemnej wymiany poglÄ&#x2026;dĂłw. PomysĹ&#x201A; ten udaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; urzeczywistniÄ&#x2021; w ubiegĹ&#x201A;ym roku, zatem tegoroczna konferencja bÄ&#x2122;dzie juĹź drugÄ&#x2026; odsĹ&#x201A;onÄ&#x2026; debaty, ktĂłra â&#x20AC;&#x201C; mam nadziejÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; przyjmie formuĹ&#x201A;Ä&#x2122; cyklicznÄ&#x2026;. FormuĹ&#x201A;ujÄ&#x2026;c zaĹ&#x201A;oĹźenia programowe tegorocznej konferencji nie mogliĹ&#x203A;my oczywiĹ&#x203A;cie pominÄ&#x2026;Ä&#x2021; kwestii jubileuszu

zainicjowania polskiej transformacji. StÄ&#x2026;d teĹź zaproponowaliĹ&#x203A;my podejĹ&#x203A;cie retrospektywne, ktĂłre â&#x20AC;&#x201C; wnioskujÄ&#x2026;c po tematach zgĹ&#x201A;oszonych referatĂłw â&#x20AC;&#x201C; bÄ&#x2122;dzie w tej edycji konferencji mocno akcentowane. W trakcie debaty konferencyjnej chcielibyĹ&#x203A;my oceniÄ&#x2021; koszty i korzyĹ&#x203A;ci transformacji dla wszystkich sfer bytu ludzkiego. Mamy tu na myĹ&#x203A;li nie tylko sferÄ&#x2122; ekonomii, technologii, polityki i spoĹ&#x201A;ecznÄ&#x2026;, ale rĂłwnieĹź sferÄ&#x2122; natury i biologii, duchowÄ&#x2026;, kapitaĹ&#x201A;u ludzkiego i konsumpcji. Wymienione wymiary ludzkiej egzystencji skĹ&#x201A;adajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; na oĹ&#x203A;miosferycznÄ&#x2026; matrycÄ&#x2122; analitycznÄ&#x2026;, ktĂłra jest punktem wyjĹ&#x203A;cia w badaniach nad integracjÄ&#x2026; procesĂłw rozwojowych. RozwĂłj zintegrowany to taki, ktĂłry harmonizuje funkcje celĂłw kaĹźdej z tych sfer. Dlatego teĹź sÄ&#x2026;dzÄ&#x2122;, Ĺźe jedynie holistyczna diagnoza procesu transformacji stwarza moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwej oceny efektĂłw i defektĂłw nowego Ĺ&#x201A;adu ekonomicznego, wyĹ&#x201A;aniajÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; z niego szans i zagroĹźeĹ&#x201E; dla dobrostanu osĂłb, rodzin, róşnych grup spoĹ&#x201A;ecznych. K.C.: Jak Pan Profesor, jako osoba od lat zajmujÄ&#x2026;ca siÄ&#x2122; problematykÄ&#x2026; trans-

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

ǣǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

formacji ocenia jej efekty? Dominują osiągnięcia czy porażki? M. G. W.: Taka ocena w dużej mierze zależy od kryteriów, według których jej dokonujemy. Perspektywa zintegrowanego rozwoju jest w tym względzie dość wymagająca. Patrząc na różne wymiary transformacji z osobna możemy z łatwością wskazać wiele osiągnięć naszego kraju z ostatniego ćwierćwiecza, niektóre z nich były nawet spektakularne. Jednakże jeżeli zadamy sobie pytanie, na ile zachodzące przemiany były wzajemnie spójne, zintegrowane, odsłoni się o wiele bardziej krytyczny obraz transformacji. Okaże się wówczas, że nie wykorzystaliśmy w pełni potencjału, jaki aktywowałby się w wyniku synergicznego oddziaływania harmonijnego rozwoju różnych sfer. Należy zauważyć, że od samego początku przemian społeczno-ekonomicznych nie stworzono w Polsce warunków dla zintegrowanego rozwoju. Polska trans-

Ǥǡ

28Ǐlǒǖmd$A'8>-'$ǏǍǎǑ

formacja działa się przede wszystkim a także ignorującymi wielowymiarowość pod wpływem osiągnięć nauk humani- rozwoju jednostek i społeczeństwa. stycznych, w szczególności ekonomicznych, socjologicznych i politologicznych. K.C.: Co można uznać – zdaniem Pana Niestety, osiągnięcia badawcze nauk o za- Profesora – za najbardziej jaskrawe przyrządzaniu, psychologii czy nauk inżynie- kłady dezintegracji procesów rozwojowych? ryjno-technicznych były w gruncie rzeczy ignorowane. Tymczasem rozwinięty M. G. W.: Przykładów takich jest wiele, świat kapitalistyczny dyskontował już choć trudno o ich jednoznaczną gradację. korzyści rewolucji informatyczno-tele- Można tutaj wymienić trudne do przekomunikacyjnej budując gospodarkę zwyciężenia konflikty społeczne, prowapostindustrialną i społeczeństwo pono- dzące do upadku kapitału społecznego woczesne, które potrzebowało nowego i podziału społeczeństwa na dwie Polski: rodzaju kapitału ludzkiego uzdalniającego zwolenników ekskluzywnej modernizatakże do autorefleksyjności, czyli wiedzy cji opartej na rynkowych wartościach psychologicznej i w zakresie zarządzania i orędowników modernizacji inkluzyjw warunkach konkurencji nowego typu nej, stopniowej, odwołującej się do soliopartej na poszukiwaniu synergicznych daryzmu społecznego. Mocne działanie efektów szeroko rozumianych innowa- dezitegrujące można przypisać także cji. Polscy ekonomiści i intelektualiści, nierównościom majątkowym, które ponie wyłączając autorów transformacji, wstały w Polsce między innymi za sprawą myśleli kategoriami właściwymi dla go- patologii prywatyzacji. Doktrynerstwo spodarki przemysłowej, nieadekwatnymi i brak rządów prawa w obszarze stosundo wyzwań, jakie przyniosły kolejne lata, ków własnościowych były wyznacznikami


chaosu prywatyzacyjnego lat 90. ReforK.C.: Czy zdaniem Pana profesora znaczenie. SÄ&#x2026;dzÄ&#x2122;, Ĺźe warunkiem nadania matorzy koncentrowali siÄ&#x2122; na wyzwalaniu istnieje szansa, Ĺźe wyniki debaty konfe- procesom rozwojowym w Polsce spĂłjefektywnoĹ&#x203A;ci mikroekonomicznej, ktĂłrÄ&#x2026; rencyjnej zostanÄ&#x2026; dostrzeĹźone przez osoby nego, zintegrowanego rozwoju jest urutraktowali jako fundamentalny wyznacz- podejmujÄ&#x2026;ce najwaĹźniejsze decyzje w paĹ&#x201E;- chomienie oddolnych mechanizmĂłw nik sprawnoĹ&#x203A;ci systemu ekonomicznego. stwie i bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; miaĹ&#x201A;y realny wpĹ&#x201A;yw na proces wynikajÄ&#x2026;cych z aktywnoĹ&#x203A;ci Ĺ&#x203A;wiadomych, WĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; prywatna zgodnie z popularnÄ&#x2026; reformowania paĹ&#x201E;stwa? zdolnych do refleksji i innowacyjnych w Polsce juĹź pod koniec lat 80 argumenobywateli. StÄ&#x2026;d teĹź postulujÄ&#x2122; potrzebÄ&#x2122; tacjÄ&#x2026; chicagowskiej szkoĹ&#x201A;y praw wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;ci M. G. W.: Niezreformowane paĹ&#x201E;stwo dÄ&#x2026;Ĺźenia do tzw. holistycznej modernizacji miaĹ&#x201A;a zagwarantowaÄ&#x2021; masowe rozwiniÄ&#x2122;cie to niewÄ&#x2026;tpliwie jeden z najwaĹźniejszych refleksyjnej kapitaĹ&#x201A;u ludzkiego. Postulat i racjonalne ukierunkowanie aktywnoĹ&#x203A;ci, problemĂłw polskiej transformacji. Jest ten sformuĹ&#x201A;owaĹ&#x201A;em m.in. w wystÄ&#x2026;pieniu inicjatywy, pomysĹ&#x201A;owoĹ&#x203A;ci i twĂłrczej ener- to kolejny przykĹ&#x201A;ad dezintegracji pro- zamykajÄ&#x2026;cym ubiegĹ&#x201A;orocznÄ&#x2026; konferencjÄ&#x2122;, gii. StÄ&#x2026;d wynikaĹ&#x201A; pospiech prywatyzacyjny, cesĂłw rozwojowych, polegajÄ&#x2026;cy na tym, mam wiÄ&#x2122;c nadziejÄ&#x2122;, Ĺźe wÄ&#x2026;tek ten zostanie ogromna podaĹź ofert prywatyzacyjnych Ĺźe w sferze biznesu dokonaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; daleko podjÄ&#x2122;ty w tegorocznej debacie. i problem z efektywnym zorganizowa- idÄ&#x2026;ca modernizacja, zaĹ&#x203A; w sektorze nieniem prywatyzacji oraz róşnorodnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; rynkowym przebiega ona bardzo opornie. K.C.: Czy w trakcie konferencji uda siÄ&#x2122; zrealizowaÄ&#x2021; postulat interdyscyplinarnego charakteru dyskusji?

Polska transformacja dziaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; przede wszystkim pod wpĹ&#x201A;ywem osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;Ä&#x2021; nauk humanistycznych Ĺ&#x203A;cieĹźek prywatyzacji. NaleĹźy zauwaĹźyÄ&#x2021;, Ĺźe w tym ujÄ&#x2122;ciu celowoĹ&#x203A;Ä&#x2021; spoĹ&#x201A;eczna decyzji alokacyjnych realizowaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; moĹźe jedynie przez mechanizm rynku, czyli ex post i w dodatku z pominiÄ&#x2122;ciem tych potrzeb, ktĂłrych realizacja nie byĹ&#x201A;aby w stanie zapewniÄ&#x2021; satysfakcjonujÄ&#x2026;cych zyskĂłw dla wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;cicieli kapitaĹ&#x201A;Ăłw. JuĹź tylko z tego powodu prywatyzacja bywaĹ&#x201A;a postrzegana jako przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;cie kontrowersyjne z punktu widzenia interesĂłw Ĺ&#x203A;wiata pracy i rodziĹ&#x201A;a rozmaite konflikty na tle podziaĹ&#x201A;u korzyĹ&#x203A;ci. Nie chciaĹ&#x201A;bym oczywiĹ&#x203A;cie, aby czerwcowa debata konferencyjna zmierzaĹ&#x201A;a jedynie do identyfikacji kolejnych zjawisk o charakterze dezintegracyjnym. Nie chodzi bowiem o nakrÄ&#x2122;canie pesymizmu, ale o konstruktywnÄ&#x2026; krytykÄ&#x2122;. Rzecz w tym, aby uczyÄ&#x2021; siÄ&#x2122; na bĹ&#x201A;Ä&#x2122;dach i szukaÄ&#x2021; nietuzinkowych rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E;, innowacyjnych pomysĹ&#x201A;Ăłw na przeĹ&#x201A;amanie impasu, a nawet tendencji regresyjnych w niektĂłrych sferach Ĺźycia PolakĂłw.

M. G. W.: Mam takÄ&#x2026; nadziejÄ&#x2122;. Zaproszenia skierowaliĹ&#x203A;my do przedstawicieli róşnych dyscyplin, a z odzewu jestem umiarkowanie zadowolony. OczywiĹ&#x203A;cie nie jest tak, Ĺźe akcenty zostanÄ&#x2026; rĂłwno rozĹ&#x201A;oĹźone na kaĹźdÄ&#x2026; ze sfer zintegrowanego rozwoju, siĹ&#x201A;Ä&#x2026; rzeczy wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;Ä&#x2021; prelegentĂłw zajmie siÄ&#x2122; analizÄ&#x2026; sfery ekonomii. Niemniej jednak udaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; zainteresowaÄ&#x2021; debatÄ&#x2026; przedstawicieli filozofii, psychologii, prawa, silnÄ&#x2026; reprezentacjÄ&#x2122; bÄ&#x2122;dzie mieÄ&#x2021; takĹźe sfera technologii. To ostatnie cieszy mnie szczegĂłlnie chociaĹźby dlatego, Ĺźe Katedra Ekonomii Stosowanej jako jednostka WydziaĹ&#x201A;u Towaroznawstwa w kaĹźdym przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;ciu stara siÄ&#x2122; Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czyÄ&#x2021; problematykÄ&#x2122; ekonomicznÄ&#x2026; i technicznÄ&#x2026;. Jestem przekonany, Ĺźe referaty dotyczÄ&#x2026;ce innowacji czy odnawialnych ĹşrĂłdeĹ&#x201A; energii skutecznie zachÄ&#x2122;cÄ&#x2026; naszych studentĂłw do uczestnictwa w debacie. Z satysfakcjÄ&#x2026; mogÄ&#x2122; rĂłwnieĹź stwierdziÄ&#x2021;, Ĺźe w tym roku udziaĹ&#x201A; w konferencji zapowiedziaĹ&#x201A;o kilku ekonomistĂłw â&#x20AC;&#x17E;z najwyĹźszej pĂłĹ&#x201A;kiâ&#x20AC;?, na czele z prof. Grzegorzem W. KoĹ&#x201A;odko. Dyskusja zapowiada siÄ&#x2122; wiÄ&#x2122;c niezwykle interesujÄ&#x2026;co.

W tym sensie byĹ&#x201A;oby wskazane, aby wĹ&#x201A;adze publiczne w wiÄ&#x2122;kszym zakresie czerpaĹ&#x201A;y z dorobku intelektualnego polskiej myĹ&#x203A;li ekonomicznej, aktywnie uczestniczÄ&#x2026;c w tego typu debatach. W praktyce zdarza siÄ&#x2122; to rzadko, politycy chÄ&#x2122;tniej uczestniczÄ&#x2026; w wydarzeniach o odpowiedniej oprawie medialnej, niĹź w roboczych, merytorycznych konferencjach. W Ĺźadnej mierze nie oznacza to jednak, Ĺźe takie debaty sÄ&#x2026; nieskuteczne w wymiarze aplikacyjnym. Stymulowanie i integrowanie rozwoju zachodzi na róşnych poziomach. Bardzo istotne sÄ&#x2026; zmiany na poziomie lokalnym, dotyczÄ&#x2026;ce na przykĹ&#x201A;ad funkcjonowania Ĺ&#x203A;rodowiska akademickiego czy postaw studentĂłw. SÄ&#x2026; to procesy na ktĂłre mamy realny wpĹ&#x201A;yw, zaleĹźÄ&#x2026; one K.C.: Zatem ĹźyczÄ&#x2122; owocnych obrad od ludzkiej mentalnoĹ&#x203A;ci, stylu dziaĹ&#x201A;ania i dziÄ&#x2122;kujÄ&#x2122; Panu Profesorowi za rozmowÄ&#x2122;. i kultury organizacyjnej. JeĹźeli te elementy nie ewoluujÄ&#x2026; w dobrym kierunku, 5R]PDZLDĂ&#x160; zmiany instytucjonalne wdraĹźane przez mgr Krzysztof Ä&#x2020;wikliĹ&#x201E;ski, politykĂłw, nawet radykalne przeobraĹźeXF]HVWQLN6WXGLÂľZ'RNWRUDQFNLFK nia ustrojowe bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; miaĹ&#x201A;y ograniczone :\G]LDĂ&#x160;(NRQRPLL8(.

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

ǤǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

.RQIHUHQFMH

ODWPLQĂ&#x2021;Ă&#x160;R Ö&#x2014;&2-!$,Ç&#x2022;fÇ&#x17D;Ç?0>-';2-!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;8W>Ö&#x2014;1<8!$,2!9A'/$A'ÂŁ2-3&#@Ä&#x161;!9-Ăľ<#-ÂŁ'<9A3>! Ç&#x2019;Ç?f;!Ö&#x2014;32('8'2$/!;!;@9;@0Ă&#x2022;>T 03231';8@0Ă&#x2022;>-Ö&#x2014;!;'1!;@0Ă&#x2022;>3ÂŁ90- 3Ä&#x161;<&2-3>'/l mT!Ö&#x2014;A!8!A'1 '1-2!8-<1-1W83('938! #-+2-'>! !>Ä&#x161;3>90-'+3WÖ&#x2014;ŕŚ&#x201D;83&3>-90<2!<0'03231-$A2@$,>Ö&#x2014;3ÂŁ9$';3Ö&#x2014;2!/9;!89A'T 3&#@>!/Ă­$'9-Ăľ$383$A2-'-Ö&#x2014;2-'68A'8>!2-'3&Ö&#x2014;Ç&#x17D;Ç&#x2013;Ç&#x201C;Ç&#x2019;830<T963;0!2-'2!<03>'W

K

onferencja StatystykĂłw, EkonometrykĂłw i MatematykĂłw uczelni ekonomicznych Polski PoĹ&#x201A;udniowej jest forum naukowym umoĹźliwiajÄ&#x2026;cym prezentacjÄ&#x2122; osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;Ä&#x2021; naukowych przede wszystkim mĹ&#x201A;odych pracownikĂłw katedr metod iloĹ&#x203A;ciowych i wymianÄ&#x2122; doĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; z uznanymi autorytetami w dziedzinie statystyki, ekonometrii i matematyki. To spotkanie miaĹ&#x201A;o wyjÄ&#x2026;tkowy, jubileuszowy charakter, poniewaĹź odbyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; juĹź po raz 50. i byĹ&#x201A;o okazjÄ&#x2026; do przypomnienia sylwetek â&#x20AC;&#x17E;OjcĂłw ZaĹ&#x201A;oĹźycieliâ&#x20AC;? Konferencji â&#x20AC;&#x201C; ProfesorĂłw: Zbigniewa PawĹ&#x201A;owskiego, ZdzisĹ&#x201A;awa Hellwiga i Kazimierza ZajÄ&#x2026;ca oraz przeĹ&#x203A;ledzenia drogi, jakÄ&#x2026; rozwijaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; metody iloĹ&#x203A;ciowe w zastosowaniach do analiz spoĹ&#x201A;eczno-ekonomicznych. Tym zagadnieniom byĹ&#x201A;y poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cone dwie pierwsze jubileuszowe sesje, ktĂłre zostaĹ&#x201A;y zwieĹ&#x201E;czone niezwykĹ&#x201A;ymi wspomnieniami uczestnikĂłw. W trakcie kolejnych siedmiu sesji plenarnych wygĹ&#x201A;oszono 24 referaty, a podczas sesji plakatowej zaprezentowano 12 posterĂłw. Obrady podzielone byĹ&#x201A;y na nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;ce obszary tematyczne: problemy matematyki i ekonomii matematycznej, metody statystyczne w badaniach spoĹ&#x201A;eczno-ekonomicznych, problemy modelowania bayesowskiego, metody aktuarialne, zagadnienia optymalizacyjne, teoria i praktyka badaĹ&#x201E; statystycznych, problemy badaĹ&#x201E; ekonometrycznych.

Ǥǣ

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

Prezentowana przez prelegentĂłw problematyka spotkaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; z duĹźym zainteresowaniem uczestnikĂłw konferencji i wywoĹ&#x201A;aĹ&#x201A;a Ĺźywe dyskusje. ByĹ&#x201A;a to zarazem szansa wymiany doĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; oraz wytyczenia potencjalnych obszarĂłw do dalszych badaĹ&#x201E;. WygĹ&#x201A;oszone referaty po otrzymaniu pozytywnych recenzji zostanÄ&#x2026; opublikowane w monografii, ktĂłrej wydanie zostanie sfinansowane przez Narodowy Bank Polski, lub w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. OprĂłcz obrad i dyskusji naukowych nie zabrakĹ&#x201A;o rĂłwnieĹź uroczystej kolacji, ktĂłra pozwoliĹ&#x201A;a na integracjÄ&#x2122; uczestni-

kĂłw, a takĹźe byĹ&#x201A;a okazjÄ&#x2026; do kolejnych wspomnieĹ&#x201E; i przytoczenia zabawnych anegdot. KolacjÄ&#x2122; uĹ&#x203A;wietniĹ&#x201A; rĂłwnieĹź koncert prof. dra hab. Tadeusza Trzaskalika z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, podczas ktĂłrego mogliĹ&#x203A;my wysĹ&#x201A;uchaÄ&#x2021; wybranych utworĂłw Fryderyka Chopina, m.in. sĹ&#x201A;ynnego Poloneza A-dur op. 40 nr 1, melancholijnego Mazurka cis-moll op. 63 nr 3, czy porywajÄ&#x2026;cego i zarazem lirycznego Walca Ges-dur op. 70 nr 1. Ponadto organizatorzy konferencji przygotowali atrakcjÄ&#x2122; kulturalnÄ&#x2026; w postaci zwiedzania Muzeum Uniwersytetu JagielloĹ&#x201E;skiego Collegium Maius, w tym zabytkowych wnÄ&#x2122;trz biblioteki,

83(W&8,!#W;!2-9Ä&#x161;!>!!8;39-'>-$Af2'9;380!2->'89@;';< 03231-$A2'+3>'83$Ä&#x161;!>-<T<$A'9;2-$A0! 6-'8>9A'/32('8'2$/- ->-'ÂŁ<2!9;Ăľ62@$,T(3;W!$-'/!6<9$-ŕĽ&#x2DC;90-


dawnej jadalni, skarbca, pokoi profesorskich, pokoju Kopernika, na Auli JagielloĹ&#x201E;skiej, zawierajÄ&#x2026;cej cenny zbiĂłr obrazĂłw, koĹ&#x201E;czÄ&#x2026;c. W konferencji wziÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o udziaĹ&#x201A; 71 uczestnikĂłw z trzech UniwersytetĂłw Ekonomicznych: w Katowicach, WrocĹ&#x201A;awiu i Krakowie, w tym 11 emerytowanych pracownikĂłw, a takĹźe zaproszeni goĹ&#x203A;cie â&#x20AC;&#x201C; wielokrotni uczestnicy konferencji SEMPP oraz jej sympatycy. Wszyscy uczestnicy otrzymali publikacjÄ&#x2122; zawierajÄ&#x2026;cÄ&#x2026; program i streszczenia referatĂłw zaprezentowanych na konferencji oraz KsiÄ&#x2122;gÄ&#x2122; JubileuszowÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;50 lat w sĹ&#x201A;uĹźbie dla rozwoju polskiej statystyki, ekonometrii i matematykiâ&#x20AC;?, wydanÄ&#x2026; przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocĹ&#x201A;awiu, w ktĂłrej znalazĹ&#x201A; siÄ&#x2122; m.in. wykaz 49 dotychczasowych konferencji wraz z listÄ&#x2026; referatĂłw i ich autorĂłw oraz galeria zdjÄ&#x2122;Ä&#x2021;. Organizatorem konferencji byĹ&#x201A; prof. dr hab. JĂłzef Pociecha, kierownik Katedry Statystyki UEK. W skĹ&#x201A;ad komitetu organizacyjnego weszli takĹźe: mgr Joanna Cyra â&#x20AC;&#x201C; sekretarz, mgr Sabina Augustyn, mgr Mateusz BaryĹ&#x201A;a oraz przedstawicielki pozostaĹ&#x201A;ych oĹ&#x203A;rodkĂłw naukowych â&#x20AC;&#x201C; dr Katarzyna Warzecha (UE Katowice) i mgr Katarzyna CegieĹ&#x201A;ka (UE

WrocĹ&#x201A;aw). Komitet Honorowy tworzyli emerytowani profesorowie, uczestnicy wielu konferencji Polski PoĹ&#x201A;udniowej, a RadÄ&#x2122; ProgramowÄ&#x2026; kierownicy katedr zwiÄ&#x2026;zanych z tÄ&#x2026; konferencjÄ&#x2026;, z trzech UniwersytetĂłw Ekonomicznych. To wyjÄ&#x2026;tkowe jubileuszowe spotkanie zostaĹ&#x201A;o zorganizowane dziÄ&#x2122;ki finansowej pomocy Narodowego Banku Polskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Patronat honorowy nad konferencjÄ&#x2026; sprawowali: JM Rektor Uniwersytetu

-9;+8!;<ÂŁ!$@/2@'0;38!2->'89@;';< 03-

-9;+8!;<ÂŁ!$@/2@'0;38!2->'89@;';< 0323-

-9;+8!;<£!$@/2@-2-9;'8!<0--A03£2-$;>!@৚-

231-$A2'+3>Ö&#x2014;!;3>-$!$,T83(WÖ&#x2014;&8W,!#W'9A0!

1-$A2'+3>'Ö&#x2014;83$Ä&#x161;!>-<T83(WÖ&#x2014;&8W,!#W2&8A'/!

9A'+3T83(W&8,!#W'2@3ÂŁ!890-'/f3#-ŕĽ&#x2DC;90-'/

ࢰ!#-ŕĽ&#x2DC;90-'+3

3963&!83>-$A!

$A'9;2-$@032('8'2$/-T(3;W!$-'/!6<9$-ŕĽ&#x2DC;90-

Ekonomicznego w Krakowie â&#x20AC;&#x201C; Prof. UEK dr hab. inĹź. Andrzej ChochĂłĹ&#x201A;, JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach â&#x20AC;&#x201C; Prof. dr hab. Leszek ĹťabiĹ&#x201E;ski, JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocĹ&#x201A;awiu â&#x20AC;&#x201C; Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz oraz Minister Nauki i Szkolnictwa WyĹźszego â&#x20AC;&#x201C; Prof. dr hab. Lena Kolarska-BobiĹ&#x201E;ska. mgr Joanna Cyra .DWHGUD6WDW\VW\NL8(.

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

ǤǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

,2JÂľOQRSROVNL.RQJUHV 7XWRULQJX Ö&#x2014;&2-!$,Ç&#x17D;Ç&#x201C;fÇ&#x17D;Ç&#x201D;1!/!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;8W>Ö&#x2014;'2;8<132+8'93>@136'82-0AÖ&#x2014;-2-$/!;@>@ 3ÂŁÂŁ'+-<18!ধ9ÂŁ!=-'29'3&#@Ä&#x161;9-Ăľ6-'8>9A@+Ă&#x2022;ÂŁ2363ÂŁ90-32+8'9<;38-2+<T >Ö&#x2014;0;Ă&#x2022;8@1>A-ĂľÄ&#x161;3<&A-!Ä&#x161;Ç&#x17D;Ç&#x2022;Ç?6!9/32!;Ă&#x2022;>;<;38-2+<AÖ&#x2014;$!Ä&#x161;'+308!/<WÖ&#x2014;683+8!1-' 32+8'9<A2!ÂŁ!AÄ&#x161;@9-Ăľ>@9;Ă­6-'2-!'096'8;Ă&#x2022;>AÖ&#x2014;A!08'9<'&<0!$/--Ö&#x2014;;<;38-2+<T >@9;Ă­6-'2-!;<;38Ă&#x2022;>f68!0;@0Ă&#x2022;>38!A68'A'2;!$/!&3#8@$,68!0;@0;<;3890-$,W

S

ystem tutoringu akademickiego szej i ma na celu nowoczesne, interdy- skich i edukacyjnych. WaĹźnym elemenzostaĹ&#x201A; zapoczÄ&#x2026;tkowany na uni- scyplinarne ksztaĹ&#x201A;cenie elit. tem Kongresu byĹ&#x201A;y panele dyskusyjne wersytetach Oxford i CambridKongres byĹ&#x201A; okazjÄ&#x2026; do spotkania Ĺ&#x203A;ro- oraz warsztaty narzÄ&#x2122;dziowe w mniejszych ge, a praktykowany jest na wio- dowisk zaangaĹźowanych w tutoring grupach. GoĹ&#x203A;ciem specjalnym KongredÄ&#x2026;cych uczelniach na Ĺ&#x203A;wiecie. Stanowi w Polsce i do nawiÄ&#x2026;zania ciekawych su byĹ&#x201A; Krzysztof BobiĹ&#x201E;ski, prezes The przeciwieĹ&#x201E;stwo masowej edukacji wyĹź- kontaktĂłw i wymiany doĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; tutor- Oxford and Cambridge Society of Poland.

(3;W-$,!Ä&#x161; -Ă&#x2022;Ä&#x161;03>90-c3ÂŁÂŁ'+-<18!ধ9ÂŁ!=-'29'

ǤǼ

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;


W pierwszym dniu uczestnicy skupili siÄ&#x2122; roli relacji â&#x20AC;&#x17E;mistrz-uczeĹ&#x201E;â&#x20AC;? w ksztaĹ&#x201A;towaniu elit oraz doĹ&#x203A;wiadczeniach wiodÄ&#x2026;cych Ĺ&#x203A;wiatowych uniwersytetĂłw. Prof. UJ dr hab. Arkady Rzegocki, pomysĹ&#x201A;odawca i kierownik Polskiego OĹ&#x203A;rodka Naukowego Uniwersytetu JagielloĹ&#x201E;skiego w Londynie, w swoim wystÄ&#x2026;pieniu dzieliĹ&#x201A; siÄ&#x2122; z uczestnikami kongresu doĹ&#x203A;wiadczeniem w praktyce tutoringu w Polsce i na Ĺ&#x203A;wiecie. Krzysztof Daniewski, prezes Harvard Club of Poland, ktĂłrego fundacja przyznaje stypendia zdolnej mĹ&#x201A;odzieĹźy z caĹ&#x201A;ej Polski, umoĹźliwiajÄ&#x2026;c tym samym podjÄ&#x2122;cie studiĂłw prestiĹźowych amerykaĹ&#x201E;skich uczelniach, w wstÄ&#x2026;pieniu â&#x20AC;&#x17E;Inspiracja do wielkoĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x201C; warto mierzyÄ&#x2021; wysokoâ&#x20AC;? podkreĹ&#x203A;liĹ&#x201A; znaczenie indywidualizacji procesu edukacyjnego jako warunku wychwycenia i rozwijania potencjaĹ&#x201A;u studentĂłw. DuĹźo miejsca w dyskusji poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cono szeroko pojÄ&#x2122;tym zaletom tutoringu i przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci edukacji spersonalizowanej. Tutoring jest metodÄ&#x2026; reprezentujÄ&#x2026;cÄ&#x2026; bardzo waĹźny nurt edukacji, ktĂłry moĹźemy okreĹ&#x203A;liÄ&#x2021; mianem edukacji spersonalizowanej. W tutoringu chodzi o peĹ&#x201A;ny rozwĂłj potencjaĹ&#x201A;u mĹ&#x201A;odego czĹ&#x201A;owieka, chodzi o jego integralny wzrost, gra toczy siÄ&#x2122; o jego wielkoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. JeĹ&#x203A;li coaching i mentoring sÄ&#x2026; metodami z obszaru biznesu, ktĂłre majÄ&#x2026; sprawiÄ&#x2021;, Ĺźe ktoĹ&#x203A; osiÄ&#x2026;gnie wysoki poziom dziaĹ&#x201A;ania, Ĺźe bÄ&#x2122;dzie zbliĹźaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; do perfekcji, do mistrzostwa w tym, co robi, to tutoring jest adekwatnÄ&#x2026; metodÄ&#x2026; w sferze edukacji â&#x20AC;&#x201C; podreĹ&#x203A;laĹ&#x201A; Piotr Czekierda, prezes Collegium Wratislaviense. W drugim dniu Kongresu nie zabrakĹ&#x201A;o spotkaĹ&#x201E; z praktykami oraz osobami, ktĂłre juĹź wdraĹźajÄ&#x2026; tÄ&#x2122; innowacyjnÄ&#x2026; me-

todÄ&#x2122; nauczania w swoich placĂłwkach. wanego na rozwiÄ&#x2026;zaniach. MieliĹ&#x203A;my Swoimi doĹ&#x203A;wiadczeniami na temat moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; rozwinÄ&#x2026;Ä&#x2021; nasz aparat narzÄ&#x2122;tutoringu akademickiego w bloku â&#x20AC;&#x17E;do- dziowy, aby jeszcze lepiej wypeĹ&#x201A;niaÄ&#x2021; role brych praktykâ&#x20AC;? wypowiadali siÄ&#x2122; miÄ&#x2122;dzy tutorĂłw na naszej uczelni. Organizatoinnymi prof. UG dr hab. Anita Lewan- rzy juĹź zapowiadajÄ&#x2026; jego kolejne edycje dowska z Uniwersytetu GdaĹ&#x201E;skiego kongresu. W przyszĹ&#x201A;ym roku spotkamy oraz dr Agnieszka Ĺťur i mgr Jakub siÄ&#x2122; 15-16 maja 2015 roku we WrocĹ&#x201A;awiu. KwaĹ&#x203A;ny z Uniwersytetu Ekonomiczne- Cieszymy siÄ&#x2122; , gdyĹź Kongres Tutoringu go w Krakowie. Reprezentanci naszej to wyjÄ&#x2026;tkowe miejsce spotkania tutorĂłw Uczelni opowiedzieli o wprowadzonym i pasjonatĂłw wysokiej jakoĹ&#x203A;ci edukana Wydziale Ekonomii i StosunkĂłw cji, okazja do wymiany doĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E;, MiÄ&#x2122;dzynarodowych UEK w Krakowie zdobycia nowej wiedzy i ciekawych innowacyjnym projekcie WydziaĹ&#x201A;owej narzÄ&#x2122;dzi oraz inspiracja do dalszych Indywidualnej Ĺ&#x161;cieĹźki Edukacyjnej dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E; w obszarze wartoĹ&#x203A;ciowej edu(WISE), ktĂłry jako pierwszy w Polsce, kacji wyĹźszej. w takiej formule, oferuje studentom WISE opiekÄ&#x2122; tutorskÄ&#x2026; i indywidualny dobĂłr przedmiotĂłw specjalnoĹ&#x203A;ciowych. Cennym punktem kongresu byĹ&#x201A;a duĹźa iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; zajÄ&#x2122;Ä&#x2021; warsztatowych dotydr Agnieszka Ĺťur mgr Jakub KwaĹ&#x203A;ny czÄ&#x2026;cych m.in.: motywacji w tutoringu, narzÄ&#x2122;dzi coachingowych, rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; IT .DWHGUD0LĂ&#x2021;G]\QDURGRZ\FK 6WRVXQNÂľZ*RVSRGDUF]\FK8(. w edukacji oraz podejĹ&#x203A;cia skoncentro-

8A@6312-/1@T৚'Ö&#x2014;2->'89@;'; 03231-$A2@Ö&#x2014;8!03>-'2-'&!>23>Ä&#x161;Ă­$A@Ä&#x161;;<;38-2+&3Ö&#x2014;9>3/'/3('8;@&@&!0;@$A2'/W&Ö&#x2014;23>'+39'1'9;8<830< !0!&'1-$0-'+3Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç?cÇ?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;9;<&'2;31 @&A-!Ä&#x161;< 03231---Ö&#x2014;;39<20Ă&#x2022;>-Ăľ-

&A@2!83&3>@$,A!6836323>!2323>Ă­<2-0!;3>Ă­(381<Ä&#x161;Ăľ9;<&-3>!2-!W '9;;3Ö&#x2014;3('8;!90-'83>!2!&3Ö&#x2014;>@#-;2@$,-Ö&#x2014;!1#-;2@$,9;<&'2;Ă&#x2022;>9;<&-Ă&#x2022;> 9;!$/32!82@$,6-'8>9A'+39;362-!T 0;Ă&#x2022;8A@>Ö&#x2014;;8!0$-';8A'$,9'1'9;8Ă&#x2022;>

(3;W-$,!Ä&#x161; -Ă&#x2022;Ä&#x161;03>90-c3ÂŁÂŁ'+-<18!ধ9ÂŁ!=-'29'

l3&Ö&#x2014;$A>!8;'+3&3Ö&#x2014;9AĂ&#x2022;9;'+39'1'9;8< 9;<&-Ă&#x2022;>m3;8A@1!ÂŁ--2&@>-&<!ÂŁ2Ă­36-'0Ăľ;<;3890Ă­38!A9!1-A&'$@&3>!ÂŁ- 3Ö&#x2014;9>3-16ÂŁ!2-'9;<&-Ă&#x2022;>>@#-'8!/Ă­$ 68A'&1-3;@963ŕŚ&#x201D;8Ă&#x2022;&>9A@9;0-$,&39;Ăľ62@$,2!Ö&#x2014;@&A-!ÂŁ'W

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

Ǥnj


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

0LĂ&#x2021;G]\QDURGRZD.RQIHUHQFMD :\V]HKUDG]NDQD8(. 3;@>'168A'>3&2-1032('8'2$/-6;W^ 2;'82!ধ32!ÂŁ 2;8'68'2'<8,9-6!2& 2;'82!ধ32!ÂŁ-A!ধ323( -819-2-9'+8!&3<2;8-'9Ç&#x2018;\#@Ä&#x161;3639A<0->!2-' 8'+-32!ÂŁ2'/96'$@)0!$/-683$'9Ă&#x2022;><1-Ăľ&A@2!83&3>-'2-!68A'&9-Ăľ#-389;>>Ö&#x2014;2!9A'/ $AĂľŕŚ&#x201D;$- <836@38!A&@90<9/!2!&68A@9AÄ&#x161;@1-6'896'0;@>!1->Ö&#x2014;A!08'9-'#<&3>!2-! ÂŁ'69A@$,8'ÂŁ!$/-963Ä&#x161;'$A23f+3963&!8$A@$,631-Ăľ&A@08!/!1-2!ÂŁ'৚í$@1-&3Ö&#x2014; 8<6@ @9A',8!&A0-'/W

S

potkanie, ktĂłre odbyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; w dniu 3 kwietnia 2014 na naszej uczelni, zostaĹ&#x201A;o zorganizowane w ramach miÄ&#x2122;dzynarodowego projektu badawczego â&#x20AC;&#x17E;Patterns of Business Internationalization in Visegrad Countries â&#x20AC;&#x201C; In Search for Regional Specificsâ&#x20AC;?, kierowanego przez dra hab. Krzysztofa Wacha z Katedry PrzedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci i Innowacji. ZarĂłwno projekt, jak i konferencja realizowana byĹ&#x201A;a przy finansowaniu MiÄ&#x2122;dzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (IVF), a jednostkami bezpoĹ&#x203A;rednio zaangaĹźowanymi w projekt byĹ&#x201A;y: Katedra PrzedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci i Innowacji oraz Centrum PrzedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci Strategicznej i MiÄ&#x2122;dzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Polska), Katedra Handlu MiÄ&#x2122;dzynarodowego na Wydziale StosunkĂłw MiÄ&#x2122;dzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze (Czechy), Katedra Teorii Ekonomii na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Miszkolcu (WÄ&#x2122;gry), Katedra Marketingu na Wydziale Ekonomii i ZarzÄ&#x2026;dzania SĹ&#x201A;owackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze (SĹ&#x201A;owacja), Katedra Nauk Ekonomicznych na Wydziale ZarzÄ&#x2026;dzania i Ekonomii Politechniki GdaĹ&#x201E;skiej (Polska).

ǤÓ?

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

W Konferencji wziÄ&#x2122;li udziaĹ&#x201A; przedstawiciele aĹź 15 krajĂłw europejskich (Algieria, Austria, Chorwacja, Dania, Francja, Ĺ otwa, Norwegia, Rumunia, Hiszpania, Serbia, Ukraina oraz gĹ&#x201A;ownie z krajĂłw wyszehradzkich tj. Czech, Polski, SĹ&#x201A;owacji i WÄ&#x2122;gier). Ĺ Ä&#x2026;cznie na konferencjÄ&#x2122; zarejestrowaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; aĹź 123 uczestnikĂłw, a udziaĹ&#x201A; w niej wziÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o aĹź 92 delegatĂłw. KonferencjÄ&#x2122; otworzyĹ&#x201A; Pan prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, Prorektor UEK ds.

Nauki wspĂłlnie z PaniÄ&#x2026; prof. dr hab. ElenÄ&#x2026; HorskÄ&#x2026;, Prorektorem SUR ds. MiÄ&#x2122;dzynarodowych, a takĹźe z Panem dr hab. JĂłzefem TauĹĄerem, prodziekanem ds. badaĹ&#x201E; i studiĂłw doktoranckich oraz Panem dr hab. Krzysztofem Wachem, przewodniczÄ&#x2026;cym Komitetu Organizacyjnego oraz Rady Naukowej Konferencji, gĹ&#x201A;Ăłwnym inicjatorem konferencji, kierownikiem projektu badawczego i realizatorem caĹ&#x201A;ego przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;cia.

&Ö&#x2014;ÂŁ'>'/V&8Ö&#x2014;,!#W39'(!<ŕŚ&#x2013;'8l8!+!TA'$,@mT&8Ö&#x2014;,!#W8A@9A;3(!$,T683(WÖ&#x2014;&8Ö&#x2014;,!#W ÂŁ'2! 3890Ă&#x2020;l-;8!T Ä&#x161;3>!$/!mT&8Ö&#x2014;,!#W!8'0â&#x20AC;Ť>Ţ&#x203A;â&#x20AC;Ź-0ÂŁ-$0-T&8Ö&#x2014;,!#WT683(WÖ&#x2014; 'ÂŁÂŁ@!9A0-'>-$AT&8Ö&#x2014;,!#WT683(WÖ&#x2014;'!;! ÂŁ-20!T &3$WÖ&#x2014;&8Ö&#x2014;2&8'! <#-0l-9A03ÂŁ$TĂľ+8@mT&8Ö&#x2014;,!#WT683(WÖ&#x2014; !$'0ÂŁ-$,


Sesja plenarna odbywaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; w Starej Auli, a szeĹ&#x203A;Ä&#x2021; sesji roboczych rĂłwnolegle w pawilonie B. Tematami poszczegĂłlnych sesji byĹ&#x201A;y: t Biznes miÄ&#x2122;dzynarodowy i przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;Ä&#x2021; miÄ&#x2122;dzynarodowa. t PrzedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, innowacje i ryzyko w biznesie.Zawody siĹ&#x201A;owe m.in. â&#x20AC;&#x17E;89 kg na 89-lecie Uczelniâ&#x20AC;? t KonkurencyjnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; miÄ&#x2122;dzynarodowa. t B e z p o Ĺ&#x203A; re d n i e i nwe s t yc j e zagraniczne. t ZarzÄ&#x2026;dzanie miÄ&#x2122;dzynarodowe i marketing miÄ&#x2122;dzynarodowy. t Internacjonalizacja gospodarek, rynkĂłw i branĹź. KaĹźdej z naukowych sesji tematycznych towarzyszyĹ&#x201A; szereg prezentacji oraz wzmoĹźona dyskusja naukowa. Wybrane artykuĹ&#x201A;y konferencyjne zostanÄ&#x2026; wydane w trzech monografiach naukowych przez wydawnictwa miÄ&#x2122;dzynarodowe w Hiszpanii, Austrii oraz Chorwacji. Najlepsze artykuĹ&#x201A;y zostanÄ&#x2026; opublikowane w czasopismach miÄ&#x2122;dzynarodowych (m.in. â&#x20AC;&#x17E;Journal of Applied Economicsâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x17E;Entrepreneurial Business and Economics Reviewâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x17E;Studia Negotiaâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;The Juridical Current Journalâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;Theory, Methodology, Practiceâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Developmentâ&#x20AC;? (z ktĂłrych wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;Ä&#x2021; jest idneksowana w liczÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; miÄ&#x2122;dzynarodowych bazach danych). Organizatorzy konferencji oraz partnerzy projektu badawczego sÄ&#x2026; bardzo wdziÄ&#x2122;czni MiÄ&#x2122;dzynarodowemu Funduszowi Wyszehradzkiemu z siedzibÄ&#x2026; w BratysĹ&#x201A;awie za objÄ&#x2122;cie projektu finansowaniem oraz wĹ&#x201A;adzom Uniwersytetu Ekonomicznego za wsparcie organizacyjne oraz wszelkÄ&#x2026; okazanÄ&#x2026; ĹźyczliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. WyraĹźamy nadziejÄ&#x2122;, Ĺźe jeszcze w wiÄ&#x2122;kszym i bardziej globalnym gronie spotkamy siÄ&#x2122; na kolejnej edycji konferencji, na ktĂłrÄ&#x2026; juĹź teraz serdecznie zapraszamy.

.RQIHUHQFMD1DXNRZD

0DUNHWLQJZOHFLX JRVSRGDUNLU\QNRZHM Z3ROVFH .UDNÂľZF]HUZFD !Ä&#x161;3৚'2-!32('8'2$/-

Celem Konferencji jest podjÄ&#x2122;cie pogĹ&#x201A;Ä&#x2122;bionej refleksji nad rolÄ&#x2026; marketingu w procesie transformacji ustrojowej w Polsce, jego kondycji po 25 latach rozwoju gospodarki rynkowej, a takĹźe perspektyw marketingu na tle przemian zachodzÄ&#x2026;cych w gospodarce Ĺ&#x203A;wiatowej. Zakres przedmiotowy Konferencji obejmuje zagadnienia zwiÄ&#x2026;zane z teoriÄ&#x2026; i praktykÄ&#x2026; marketingu w odniesieniu do sfery biznesu, jak rĂłwnieĹź innych form aktywnoĹ&#x203A;ci spoĹ&#x201A;ecznej, w ktĂłrych koncepcja marketingowa jest wykorzystywana dla zwiÄ&#x2122;kszenia efektywnoĹ&#x203A;ci i skutecznej realizacji wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwych im celĂłw. #9A!8@ 683#ÂŁ'13>' 32('8'2$/-

t t

t

Teoria, koncepcje i paradygmaty marketingu Marketing w praktyce przedsiÄ&#x2122;biorstw i organizacji sfer pozabiznesowych Kadry, ksztaĹ&#x201A;cenie i dydaktyka marketingu

8+!2-A!;3832('8'2$/-

Katedra Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 31-;';38+!2-A!$@/2@

Dr Magdalena DoĹ&#x201A;hasz Mgr Krystyna Flis Dr Piotr Hadrian â&#x20AC;&#x201C; PrzewodniczÄ&#x2026;cy Dr Krzysztof Kapera Dr Mariusz Kuziak Dr Marek Rawski 96Ă&#x2022;Ä&#x161;38+!2-A!;3832('8'2$/-

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 96Ă&#x2022;Ä&#x161;38+!2-A!;3832('8'2$/-

Best Western Premier KrakĂłw Hotel ul. Opolska 14a, 31-323 KrakĂłw Tel. +48 12 376 37 00 email: bestwestern@krakowpremier.pl www.krakow.premier.pl

SzczegĂłĹ&#x201A;owy program konferencji znajdziecie PaĹ&#x201E;stwo pod adresem: >>>W1!80Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;W<'0W08!03>W6ÂŁ

mgr Kamil Jach Doktorant WEiSM UEK

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

Ǥǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

6SRWNDQLD]2MFHPĂ?ZLĂ&#x2021;W\P

.DQRQL]DFMDSDSLHĂ&#x2014;D -DQD3DZĂ&#x160;D,, Ö&#x2014;&2-<Ç?Ç&#x201D;0>-';2-!#8W>Ö&#x2014;!;@0!2-'/$-'$२>-Ăľ;@ 8!2$-9A'03+Ä&#x161;39-Ä&#x161;ŕŚ&#x201D;>-Ăľ;@1- 3ŕŚ&#x201D;$-3Ä&#x161;!0!;3ÂŁ-$0-'+3&>Ă&#x2022;$,&3;@$,$A!93>@$,#Ä&#x161;3+39Ä&#x161;!>-32@$,6!6-'৚@T!2! -Ö&#x2014;!2!!>Ä&#x161;! W'$@A/!;!Ö&#x2014;963;0!Ä&#x161;!9-ĂľAÖ&#x2014;+38Ă­$@1!6ÂŁ!<A'168!>-'1-ÂŁ-32! >-'82@$,A+831!&A32@$,2!Ö&#x2014;ÂŁ!$<ŕŚ&#x201D;>W-3;8!-Ö&#x2014;68A@ÂŁ'+Ä&#x161;@$,<ÂŁ-$!$,T>ŕŚ&#x201D;8Ă&#x2022;&0;Ă&#x2022;8@$, #!8&A3>-'ÂŁ<#@Ä&#x161;33ÂŁ!0Ă&#x2022;>W

W

Ĺ&#x203A;rĂłd flag i transparentĂłw z caĹ&#x201A;ego Ĺ&#x203A;wiata widocznych na Placu Ĺ&#x203A;w. Piotra w tym dniu wyraĹşnie dominowaĹ&#x201A;y barwy biaĹ&#x201A;o-czerwone. Na uroczystoĹ&#x203A;Ä&#x2021; kanonizacji dwĂłch papieĹźy przybyĹ&#x201A;o wielu Ĺ&#x203A;wiatowych przywĂłdcĂłw i liczne oficjalne delegacje paĹ&#x201E;stwowe, w tym z Polski. Oficjalnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie reprezentowaĹ&#x201A; Rektor Profesor Andrzej ChochĂłĹ&#x201A;. NiezaleĹźnie (indywidualnie) na uroczystoĹ&#x203A;ci kanonizacyjnej byli takĹźe inni pracownicy naszej Uczelni.

ǤÓ&#x2018;

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

UroczystoĹ&#x203A;Ä&#x2021; przed BazylikÄ&#x2026; Ĺ&#x203A;w. Piotra w dniu 27 kwietnia 2014 r. byĹ&#x201A;a szczegĂłlna z wielu wzglÄ&#x2122;dĂłw. ByĹ&#x201A;a to pierwsza podwĂłjna kanonizacja w XXI wieku i zarazem pierwsza kanonizacja gĹ&#x201A;owy KoĹ&#x203A;cioĹ&#x201A;a od czasu ogĹ&#x201A;oszenia Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;tym Piusa X w 1954 r. ZdarzyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; teĹź pierwszy raz, Ĺźe papieĹź kanonizowaĹ&#x201A; dwĂłch swoich poprzednikĂłw i kiedy to na jednej uroczystoĹ&#x203A;ci obecnych byĹ&#x201A;o dwĂłch papieĹźy â&#x20AC;&#x201C; emerytowany (Benedykt XVI) i obecny. Jan PaweĹ&#x201A; II zostaĹ&#x201A; ogĹ&#x201A;oszony Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;tym w rekordowo krĂłtkim czasie: dziewiÄ&#x2122;Ä&#x2021; lat po Ĺ&#x203A;mierci i trzy lata po beatyfikacji (Jan XXIII pĂłĹ&#x201A; wieku po Ĺ&#x203A;mierci i trzynaĹ&#x203A;cie

lat po beatyfikacji). Dekret w sprawie cudu za wstawiennictwem bĹ&#x201A;. Jana PawĹ&#x201A;a II wydano 5 lipca 2013 r. Cudem tym jest zatwierdzone przez lekarzy i teologĂłw z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych â&#x20AC;&#x201C; niewytĹ&#x201A;umaczalne z punktu widzenia medycznego â&#x20AC;&#x201C; uzdrowienie Floribeth Mory Diaz z Kostaryki cierpiÄ&#x2026;cej na nieoperacyjnego tÄ&#x2122;tniaka mĂłzgu. Kobieta, oglÄ&#x2026;dajÄ&#x2026;c w telewizji beatyfikacjÄ&#x2122; Jana PawĹ&#x201A;a II, zaczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a do niego siÄ&#x2122; Ĺźarliwie modliÄ&#x2021;, po czym doznaĹ&#x201A;a nagĹ&#x201A;ego uzdrowienia. Na potrzeby procesu beatyfikacyjnego, a później kanonizacyjnego, zebrano takĹźe olbrzymiÄ&#x2026; dokumentacjÄ&#x2122; dotyczÄ&#x2026;cÄ&#x2026; Ĺźycia


i heroiczności cnót kandydata na ołtarze. W ramach tego postępowania przed trybunałem kanonicznym w Rzymie (a także dodatkowo powołanym w Krakowie) przesłuchano licznych świadków kolejnych etapów życia Karola Wojtyły. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego (którego gorącym orędownikiem był Jan Paweł II), na uroczystości kanonizacyjnej w Watykanie obecne były dwie kobiety oficjalnie uznane za uzdrowione za wstawiennictwem polskiego papieża. Wcześniej, do beatyfikacji Jana Pawła II wybrany został (spośród ogromnej liczby zgłoszeń o doznanych łaskach) przypadek wyzdrowienia francuskiej zakonnicy Marie Simon-Pierre z zaawansowanej choroby Parkinsona. Wspomniana uprzednio Kostarykanka Mora Diaz niosła do ołtarza – w procesji z darami – relikwiarz zawierający ampułkę z krwią św. Jana Pawła II. Karol Wojtyła – papież Jan Paweł II to pierwszy Polak, który poprzez swoje życie i działalność, w tak znaczący sposób wpłynął na losy świata. Olbrzymia pracowitość, wrodzona charyzma, niezwykłe dary ducha i umysłu oraz prawdziwa dobroć – ujmująca zarówno wierzących jak i niewierzących – najlepiej zaświadczają o wielkości Jego osoby. Ojciec Święty Franciszek podczas Mszy św. kanonizacyjnej określił Jana Pawła II „papieżem rodziny”. Z kolei dzień później, w homilii wygłoszonej w czasie Mszy św.

dziękczynnej, kardynał Angelo Comastri przypomniał inną wielką sprawę, której w szczególny sposób oddany był Jan Paweł II. Ta sprawa to „pasja bronienia życia ludzkiego”. Nie można nie wspomnieć tu Encykliki „Evangelium vitae”, która – jak to ujął kardynał Comastri – jest „namiętnym krzykiem w obronie życia”, a także przejmujących słów Jana Pawła II z Doliny Świątyń w Agrigento: „Bóg raz powiedział: nie zabijaj! Nie może człowiek, żadne zrzeszenie…, nie może zmieniać czy deptać świętego prawa Bożego”. Notatka o ogłoszeniu Jana Pawła II świętym w „Kurierze UEK”, dokumentującym życie naszej społeczności akademickiej, znalazła się nie tylko dlatego, że dotyczy Papieża-Polaka. Przede wszystkim ma przypomnieć, że Jan Paweł II to Najdostojniejszy Gość naszej Uczelni. Czas szybko przemija i ten doniosły fakt należy sukcesywnie uświadamiać kolejnym rocznikom naszych studentów oraz coraz liczniejszej grupie młodszych pracowników. Prawie dokładnie przed piętnastoma laty, w dniu 17 czerwca 1999 r. (podczas VII pielgrzymki papieskiej do Polski), Jan Paweł II odwiedził ówczesną Akademię Ekonomiczną i udzielił apostolskiego błogosławieństwa Rektorowi, Senatowi i całej wspólnocie akademickiej. Wizytę Ojca Świętego w murach naszej Uczelni przypomina pamiątkowa tablica wmurowana we fronton Budynku Głównego UEK.

Nauczanie Papieża-Polaka jest ciągle żywe i poddawane refleksji w środowisku akademickim. Wyrazem tego są m. in. organizowane w listopadzie każdego roku Dni Jana Pawła II. Od początku istnienia, tj. od 2006 r., w ich organizacji aktywnie uczestniczy także Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Zakończeniem tej notatki niech będą słowa Ojca Świętego przekazane Polakom podczas ostatniej Jego pielgrzymki, a dotyczące troski o los i konsekwencje przemian społecznych w naszym kraju: „Obejmuję spojrzeniem duszy całą moją umiłowaną Ojczyznę. Raduję się z osiągnięć, dobrych zamierzeń i twórczych inicjatyw. Z pewnym niepokojem mówiłem o trudnościach i kosztach przemian, które boleśnie obciążają najuboższych i najsłabszych, bezrobotnych, bezdomnych i tych, którym przychodzi żyć w coraz skromniejszych warunkach i w niepewności jutra”. (Kraków-Balice, 19 VIII 2002). Światowe dokonania papieża Jana Pawła II i Jego niezwykłe umiłowanie ojczystego kraju pozwalają nam Polakom być dumnymi z – obecnie już świętego – Wielkiego Rodaka dr Jan Tatar .DWHGUD0DWHPDW\NL8(.

dr Jerzy Wrona .DWHGUD*RVSRGDUNL5HJLRQDOQHM8(. IRWMDNZ\×HM

28Ǐlǒǖmd$A'8>-'$ǏǍǎǑ

ǤǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

6Ă&#x160;XĂ&#x2014;EDSUDZG]LH F]\OLSRVĂ&#x160;XJDP\Ă?OHQLD Ö&#x2014;683('938'1!2'1W!Ä&#x161;'$0-1TŕŚ&#x201D;>-!&0-'1-Ö&#x2014;<$A'9;2-0-'19'1-2!8-Ă&#x2022;> AÖ&#x2014;$@0ÂŁ<^!<0!g8'ÂŁ-+-!g&A-'/'\38+!2-A3>!2@$,>Ö&#x2014;!9;'ÂŁ !2&3ÂŁ(3 83A1!>-!&8Ö&#x2014;<$@2!Ăľ6!W

Lucyna KÄ&#x2122;pa: DziÄ&#x2122;kujÄ&#x2122;, Ĺźe zgodziĹ&#x201A; siÄ&#x2122; J. M. M.: MĂłj udziaĹ&#x201A; w spotkaniach Pan Profesor na wywiad. Na rozmowÄ&#x2122; w Castel Gandolfo byĹ&#x201A; wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwie przypado nauce, religii i dziejach. Mam tu na myĹ&#x203A;li kowy i nie wynikaĹ&#x201A; bynajmniej z jakichĹ&#x203A; zarĂłwno spotkania organizowane w Castel osobistych zasĹ&#x201A;ug czy osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;Ä&#x2021; naukoGandolfo, jak i osobÄ&#x2122; PapieĹźa â&#x20AC;&#x201C; Ĺ&#x161;wiÄ&#x2122;tego, wych. Nie naleĹźaĹ&#x201A;em do grona przyjaciĂłĹ&#x201A; ktĂłry chodziĹ&#x201A; po ziemi, Krakowie i od- ks. Karola WojtyĹ&#x201A;y, z ktĂłrymi odbywaĹ&#x201A; wywiedziĹ&#x201A; naszÄ&#x2026; uczelniÄ&#x2122;. Jest Pan Profesor cieczki gĂłrskie, jeĹşdziĹ&#x201A; na nartach. ZresztÄ&#x2026; Ĺ&#x203A;wiadkiem, bo znaĹ&#x201A; Pan Ojca Ĺ&#x161;wiÄ&#x2122;tego na poczÄ&#x2026;tku lat 50., juĹź do ukoĹ&#x201E;czeniu osobiĹ&#x203A;cie. Za co chciaĹ&#x201A;by mu Pan Profesor studiĂłw, pracowaĹ&#x201A;em daleko od Krakodzisiaj podziÄ&#x2122;kowaÄ&#x2021;? wa. Natomiast tak siÄ&#x2122; zĹ&#x201A;oĹźyĹ&#x201A;o, Ĺźe jednym z uczestnikĂłw tych wypraw turystycznoJan M. MaĹ&#x201A;ecki: Mamy powody -dyskusyjnych, a nastÄ&#x2122;pnie organizatorem do wdziÄ&#x2122;cznoĹ&#x203A;ci Ĺ&#x203A;w. Janowi PawĹ&#x201A;owi II spotkaĹ&#x201E; naukowych z ks. WojtyĹ&#x201A;Ä&#x2026; w Kraza bardzo wiele. MyĹ&#x203A;lÄ&#x2122;, Ĺźe â&#x20AC;&#x201C; ograniczajÄ&#x2026;c kowie byĹ&#x201A; mĂłj przyjaciel jeszcze z czasĂłw siÄ&#x2122; do tematu tej rozmowy â&#x20AC;&#x201C; powinienem wojny, prof. Jerzy Janik (1927â&#x20AC;&#x201C;2012), wtedy podziÄ&#x2122;kowaÄ&#x2021; przede wszystkim za to, Ĺźe zapraszaĹ&#x201A; do siebie grono uczonych z Polski, Ĺźe ich sĹ&#x201A;uchaĹ&#x201A; z uwagÄ&#x2026;, a to, czego siÄ&#x2122; od nich dowiedziaĹ&#x201A; â&#x20AC;&#x201C; jak oĹ&#x203A;mielam siÄ&#x2122; domniemywaÄ&#x2021; â&#x20AC;&#x201C; wykorzystywaĹ&#x201A; czasem we wĹ&#x201A;asnych wypowiedziach i naukach. L.K.: NaleĹźy Pan Profesor do grona naukowcĂłw, ktĂłrzy uczestniczyli w seminariach organizowanych w Castel Gandolfo pod hasĹ&#x201A;em â&#x20AC;&#x17E;Nauka â&#x20AC;&#x201C; religia â&#x20AC;&#x201C; dziejeâ&#x20AC;?. Takich spotkaĹ&#x201E; odbyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; dwanaĹ&#x203A;cie. Pan Profesor uczestniczyĹ&#x201A; w trzech z nich. Spotkania te majÄ&#x2026; dĹ&#x201A;ugÄ&#x2026; historiÄ&#x2122; i siÄ&#x2122;gajÄ&#x2026; lat 50. ubiegĹ&#x201A;ego wieku, kiedy to ks. Karol WojtyĹ&#x201A;a uprawianie turystyki Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czyĹ&#x201A; z dyskusjami w gronie zaprzyjaĹşnionych fizykĂłw. ProszÄ&#x2122; nam przybliĹźyÄ&#x2021; te okolicznoĹ&#x203A;ci i powiedzieÄ&#x2021;, kiedy Pan Profesor znalazĹ&#x201A; siÄ&#x2122; w tym krÄ&#x2122;gu.

ÇĽÇĄ

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

juĹź wybijajÄ&#x2026;cy siÄ&#x2122; badacz z zakresu fizyki jÄ&#x2026;drowej. On to â&#x20AC;&#x201C; po moim powrocie do Krakowa w 1954 r. â&#x20AC;&#x201C; zapraszaĹ&#x201A; mnie czasem na odbywajÄ&#x2026;ce siÄ&#x2122; w jego mieszkaniu spotkania grupy uczonych, przewaĹźnie fizykĂłw (pod koniec takĹźe z udziaĹ&#x201A;em historyka, prof. Henryka Wereszyckiego), z ksiÄ&#x2122;dzem, nastÄ&#x2122;pnie biskupem, arcybiskupem krakowskim, wreszcie kardynaĹ&#x201A;em WojtyĹ&#x201A;Ä&#x2026;. Na spotkaniach tych, odbywanych zupeĹ&#x201A;nie jawnie (prof. Janik dobrze wiedziaĹ&#x201A;, Ĺźe sÄ&#x2026; pilnie obserwowane przez SĹ&#x201A;uĹźbÄ&#x2122; BezpieczeĹ&#x201E;stwa), dyskutowano nad problemami naukowymi, filozoficznymi (m.in. czytywano i komentowano Tomasza

&ÂŁ'>'/09W683(W-$,!Ä&#x161; 'ÂŁÂŁ'8T683(W!2W!Ä&#x161;'$0-T683(W #-+2-'>!$@2!g2@9A0-'>-$AT!9;'ÂŁ !2&3ÂŁ(3 Ç?Ç?Ç?Ç?8WT(3;Wy99'8=!;38'31!23,3;3+8!6,-$'8=-$'


z Akwinu) oraz aktualnymi wydarzeniami. Ostatnie takie spotkanie krakowskie, w ktĂłrym uczestniczyĹ&#x201A;em, miaĹ&#x201A;o miejsce u paĹ&#x201E;stwa JanikĂłw 28 grudnia 1977 r. Po czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci naukowej rozprawiano wtedy o Ĺ&#x203A;mierci StanisĹ&#x201A;awa Pyjasa i powstaniu Studenckiego Komitetu SolidarnoĹ&#x203A;ci. Gdy kardynaĹ&#x201A; WojtyĹ&#x201A;a zostaĹ&#x201A; papieĹźem, utrzymywaĹ&#x201A; nadal kontakt ze swoimi krakowskimi przyjaciĂłĹ&#x201A;mi i w rozmowie z Janikiem zaproponowaĹ&#x201A;, by spotkania krakowskie kontynuowaÄ&#x2021; w czasie wakacji PapieĹźa w jego letniej rezydencji w Castel Gandolfo. Pierwsze takie spotkanie (zwane teraz seminarium) pod ogĂłlnym tytuĹ&#x201A;em â&#x20AC;&#x17E;Nauka â&#x20AC;&#x201C; religia â&#x20AC;&#x201C; dziejeâ&#x20AC;? odbyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; w sierpniu 1980 r. OpowiedziaĹ&#x201A; mi o nim prof. Janik, gdy spotkaĹ&#x201A;em go 1 paĹşdziernika tegoĹź roku. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu zaproponowaĹ&#x201A; mi wtedy udziaĹ&#x201A; w kolejnym seminarium w 1981 r., ktĂłre wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie przygotowywaĹ&#x201A;. Perspektywa goszczenia u samego PapieĹźa, w jego domu, rzecz do niedawna niewyobraĹźalna, jawiĹ&#x201A;a mi siÄ&#x2122; jako nadzwyczajna szansa Ĺźyciowa. ZresztÄ&#x2026; wobec rozgrywajÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie wydarzeĹ&#x201E; politycznych w naszym kraju i niepewnoĹ&#x203A;ci co do tego, jak siÄ&#x2122; one rozwinÄ&#x2026;, nie bardzo wierzyĹ&#x201A;em, Ĺźe uda siÄ&#x2122; wyjechaÄ&#x2021; do siedziby papieskiej we WĹ&#x201A;oszech. RzeczywiĹ&#x203A;cie przygotowane juĹź seminarium w 1981 r. nie odbyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; z powodu stanu zdrowia Jana PawĹ&#x201A;a II po zamachu na jego Ĺźycie. OdbyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; natomiast w roku nastÄ&#x2122;pnym i mogĹ&#x201A;em w nim wziÄ&#x2026;Ä&#x2021; udziaĹ&#x201A;, mimo Ĺźe trwaĹ&#x201A; stan wojenny i zwiÄ&#x2026;zane z nim trudnoĹ&#x203A;ci, choÄ&#x2021;by z uzyskaniem paszportu (przy wyjeĹşdzie, na lotnisku w Warszawie poddano mnie wtedy osobistej rewizji). Potem byĹ&#x201A;em jeszcze w Castel Gandolfo w 1984 i 2003 r. Na X seminarium w 1999 r. posĹ&#x201A;aĹ&#x201A;em tylko referat (przygotowany, jak i poprzednie, wspĂłlnie z prof. Andrzejem Tomczakiem z Torunia), gdyĹź z przyczyn rodzinnych nie mogĹ&#x201A;em opuszczaÄ&#x2021; Krakowa.

$A'9;2-$@ 9'1-2!8-<163&$A!99'9/-2!<03>'/T!9;'ÂŁ !2&3ÂŁ(3Ç?Ç?Ç?Ç?8WT(3;Wy99'8=!;38'31!23,3;3+8!6,-$'8=-$'

J. M. M.: PapieĹź uczestniczyĹ&#x201A; we wszyst- zagadnienia fundamentalne, jak konflikt kich, toczÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; przez kolejne trzy dni, miÄ&#x2122;dzy naukÄ&#x2026; a wiarÄ&#x2026;. Ten ostatni problem spotkaniach, sĹ&#x201A;uchaĹ&#x201A; z uwagÄ&#x2026; referatĂłw byĹ&#x201A; szczegĂłlnie bliski Janowi PawĹ&#x201A;owi II, i dyskusji, sam jednak prawie wcale nie czemu daĹ&#x201A; wyraz w encyklice Fides et razabieraĹ&#x201A; gĹ&#x201A;osu. Natomiast zapraszaĹ&#x201A; nas tio. Uczestnikami wszystkich seminariĂłw zawsze do siebie na obiad lub kolacjÄ&#x2122; w Castel Gandolfo, od samego poczÄ&#x2026;tku, i wtedy toczyĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; swobodne rozmowy byli dwaj uczeni dajÄ&#x2026;cy swojÄ&#x2026; dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; na róşne tematy. badawczÄ&#x2026; odpowiedĹş na pytanie o relacjÄ&#x2122; miÄ&#x2122;dzy naukÄ&#x2026; a wiarÄ&#x2026;: ks. JĂłzef ĹťyciĹ&#x201E;ski L.K.: Seminariami w Castel Gandolfo (późniejszy biskup tarnowski i arcybiskup od strony organizacyjnej zajmowaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; lubelski) oraz ks. prof. MichaĹ&#x201A; Heller. Teprof. Jerzy Janik. Czy to on rĂłwnieĹź decy- matyka historyczna miaĹ&#x201A;a w obradach dowaĹ&#x201A; o doborze uczestnikĂłw i tematyce seminaryjnych charakter raczej marspotkaĹ&#x201E;? Zorganizowane w 2003 r. XII sym- ginalny. Poruszane byĹ&#x201A;y tematy ogĂłlne, pozjum, ostatnie z tych, ktĂłre miaĹ&#x201A;o miejsce metodologiczne, czÄ&#x2122;sto zwiÄ&#x2026;zane jakoĹ&#x203A; w Castel Gandolfo, odbyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; pod hasĹ&#x201A;em z bieĹźÄ&#x2026;cymi wydarzeniami, szczegĂłlnie â&#x20AC;&#x17E;Czas â&#x20AC;&#x201C; WiecznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; â&#x20AC;&#x201C; NieskoĹ&#x201E;czonoĹ&#x203A;Ä&#x2021;â&#x20AC;?. interesujÄ&#x2026;cymi wszystkich. Na przykĹ&#x201A;ad na seminarium w 1982 r. mieliĹ&#x203A;my refeJ. M. M.: WiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;Ä&#x2021; seminariĂłw (nie rat pt. Wydarzenia 1980 roku w Polsce. wszystkie) miaĹ&#x201A;a okreĹ&#x203A;lony ogĂłlny ty- Ich charakterystyka, geneza i miejsce tuĹ&#x201A;, ale prof. Janik nie wymagaĹ&#x201A; od re- w ciÄ&#x2026;gu polskich ruchĂłw rewolucyjnych ferentĂłw, by w doborze tematu swego XVIIIâ&#x20AC;&#x201C;XX wieku (ten referat ze wzglÄ&#x2122;dĂłw wystÄ&#x2026;pienia koniecznie siÄ&#x2122; tego tytuĹ&#x201A;u na cenzurÄ&#x2122; nie mĂłgĹ&#x201A; siÄ&#x2122; wĂłwczas ukazaÄ&#x2021; trzymali. BiorÄ&#x2026;c ogĂłlnie, przedmiotem w publikowanych materiaĹ&#x201A;ach z seminarozwaĹźaĹ&#x201E; seminaryjnych byĹ&#x201A;y najczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciej rium). W 1984 r. mĂłwiliĹ&#x203A;my o wielkich problemy z zakresu filozofii, fizyki, ko- imperiach w dziejach i problemie ich smologii, rzadziej biologii i matematyki, upadku, co oczywiĹ&#x203A;cie Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; z akL.K.: Seminaria odbywaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; pod pa- jednakĹźe waĹźnÄ&#x2026; rolÄ&#x2122; odgrywaĹ&#x201A;o zawsze tualnym pytaniem o trwaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; mocarstwa tronatem PapieĹźa i dla PapieĹźa byĹ&#x201A;y or- ujÄ&#x2122;cie ogĂłlniejsze, podkreĹ&#x203A;lanie korela- sowieckiego (artykuĹ&#x201A; zostaĹ&#x201A; opublikowany, ganizowane. Jak wyglÄ&#x2026;daĹ&#x201A;o uczestnictwo cji miÄ&#x2122;dzy naukami szczegĂłĹ&#x201A;owymi. Nie ale z ingerencjami cenzury). Jana PawĹ&#x201A;a II w tych spotkaniach, czy bez powodu prof. Janik nazywaĹ&#x201A; spotkaUczestnikĂłw seminariĂłw dobieraĹ&#x201A; miaĹ&#x201A; swoje wystÄ&#x2026;pienia, czy braĹ&#x201A; udziaĹ&#x201A; nia seminariami interdyscyplinarnymi. prof. Janik wedĹ&#x201A;ug wĹ&#x201A;asnego uznania, w dyskusjach? Poruszano, co oczywiste w tym gronie, kierujÄ&#x2026;c siÄ&#x2122; specjalnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; i poziomem na-

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

ǼǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

ukowym, ale teĹź Ĺ&#x203A;wiatopoglÄ&#x2026;dem, co nie znaczy, Ĺźe zapraszaĹ&#x201A; tylko gorliwych katolikĂłw. Pewnego rodzaju fenomenem byĹ&#x201A;a obecnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; na seminarium w 1995 r. duchownego prawosĹ&#x201A;awnego z Rosji (znanego fizykom polskim, ktĂłrzy uczestniczyli w pracach miÄ&#x2122;dzynarodowego oĹ&#x203A;rodka badaĹ&#x201E; jÄ&#x2026;drowych w Dubnej pod MoskwÄ&#x2026;). L.K.: Jak przebiegaĹ&#x201A;a kontynuacja seminariĂłw po Ĺ&#x203A;mierci Jana PawĹ&#x201A;a II? J. M. M.: XIII seminarium przygotowane na rok 2005 nie mogĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; juĹź odbyÄ&#x2021; w Castel Gandolfo z powodu Ĺ&#x203A;mierci Jana PawĹ&#x201A;a II. Prof. Janik postanowiĹ&#x201A; jednak zorganizowaÄ&#x2021; je, jak rĂłwnieĹź kontynuowaÄ&#x2021; â&#x20AC;&#x17E;seminaria z Castel Gandolfoâ&#x20AC;? w dotychczasowej formule. Gospodarzem staĹ&#x201A; siÄ&#x2122; odtÄ&#x2026;d arcybiskup JĂłzef ĹťyciĹ&#x201E;ski. DziÄ&#x2122;ki temu w latach 2005, 2007 i 2009 mogĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; odbyÄ&#x2021; seminaria XIII, XIV i XV, tym razem w Lublinie. Niespodziewana Ĺ&#x203A;mierÄ&#x2021; abpa ĹťyciĹ&#x201E;skiego spowodowaĹ&#x201A;a, Ĺźe kolejne, XVI seminarium pt. â&#x20AC;&#x17E;Wiedza, prawda, wolnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;â&#x20AC;? urzÄ&#x2026;dzono w 2011 r. w Krakowie, pod egidÄ&#x2026; Polskiej Akademii UmiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci. NagĹ&#x201A;a Ĺ&#x203A;mierÄ&#x2021; profesora Jerzego Janika w marcu 2012 r. sprawiĹ&#x201A;a, Ĺźe byĹ&#x201A;o to seminarium ostatnie. L.K.: W Castel Gandolfo odbywaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; rĂłwnieĹź spotkania organizowane przez ks. JĂłzefa Tischnera. Jak miaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; te spotkania do seminariĂłw organizowanych przez prof. Janika? J. M. M.: Ks. JĂłzef Tischner i jego wspĂłĹ&#x201A;pracownik Krzysztof Michalski (z czasem dyrektor wiedeĹ&#x201E;skiego Instytutu Nauk o CzĹ&#x201A;owieku) brali udziaĹ&#x201A; w I seminarium â&#x20AC;&#x17E;Nauka-religia-dziejeâ&#x20AC;?. W 1982 r. uzgodnili z prof. Janikiem, Ĺźe ten bÄ&#x2122;dzie urzÄ&#x2026;dzaĹ&#x201A; seminaria co dwa lata, a teĹź co dwa lata na zmianÄ&#x2122; ks. Tischner z Michalskim bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; organizowaÄ&#x2021; spotkania miÄ&#x2122;dzynarodowe, o innym charakterze, a takĹźe innej tematyce. L.K.: Czy widzi Pan profesor jakÄ&#x2026;Ĺ&#x203A; specjalnÄ&#x2026; róşnicÄ&#x2122; pomiÄ&#x2122;dzy seminariami pod patronatem PapieĹźa a innymi seminariami, w ktĂłrych Pan Profesor braĹ&#x201A; i bierze udziaĹ&#x201A;?

ÇĽÇŁ

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

!2!>'Ä&#x161; -Ö&#x2014;<$A'9;2-$@ 9'1-2!8-<12!Ö&#x2014;>96Ă&#x2022;ÂŁ2'/13&ÂŁ-;>-'T0!6ÂŁ-$!>Ö&#x2014;6!Ä&#x161;!$<6!6-'90-1>Ö&#x2014;!9;'ÂŁ !2&3ÂŁ(3T Ç?Ç?Ç?Ç?8WT(3;Wy99'8=!;38'31!23,3;3+8!6,-$'8=-$'

J. M. M.: Tak. Seminaria w Castel Gandolfo byĹ&#x201A;y czymĹ&#x203A; niezwykĹ&#x201A;ym, i to nie tylko przez udziaĹ&#x201A; w nich samego PapieĹźa. Po pierwsze, jako kontynuacja wycieczek i spotkaĹ&#x201E; z czasĂłw krakowskich, miaĹ&#x201A;y charakter rodzinny. Uczestnicy byli na nie zapraszani ze swoimi najbliĹźszymi. I czÄ&#x2122;sto przyjeĹźdĹźali ze wspĂłĹ&#x201A;maĹ&#x201A;Ĺźonkami, z dzieÄ&#x2021;mi, nawet z wnukami. Poza tym obrady toczyĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; w niezwykĹ&#x201A;ym otoczeniu: w piÄ&#x2122;knych, udekorowanych cennymi dzieĹ&#x201A;ami sztuki salach paĹ&#x201A;acu papieskiego, a przy sprzyjajÄ&#x2026;cej pogodzie â&#x20AC;&#x201C; na tarasie, skÄ&#x2026;d rozciÄ&#x2026;ga siÄ&#x2122; wspaniaĹ&#x201A;y widok na otaczajÄ&#x2026;ce gĂłry i leĹźÄ&#x2026;ce w dole stromego zbocza Jezioro AlbaĹ&#x201E;skie. Seminarium poprzedzone byĹ&#x201A;o zazwyczaj mszÄ&#x2026; Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;tÄ&#x2026; odprawianÄ&#x2026; lub koncelebrowanÄ&#x2026; z innymi ksiÄ&#x2122;Ĺźmi przez samego Gospodarza w kaplicy paĹ&#x201A;acu. UrzÄ&#x2026;dzenie jej wnÄ&#x2122;trza, pochodzÄ&#x2026;ce z czasĂłw Piusa XI, byĹ&#x201A;o dla nas szczegĂłlnie wzruszajÄ&#x2026;ce, gdyĹź wykonane â&#x20AC;&#x17E;po polskuâ&#x20AC;?: w oĹ&#x201A;tarzu obraz Matki Boskiej CzÄ&#x2122;stochowskiej, na Ĺ&#x203A;cianach bocznych wielkie malowidĹ&#x201A;a Jana Henryka Rosena przedstawiajÄ&#x2026;ce obronÄ&#x2122; Jasnej GĂłry w 1655 r. i Ĺ&#x203A;mierÄ&#x2021; ks. Skorupki w bitwie warszawskiej 1920 r. L.K.: Jak dziĹ&#x203A; rozumieÄ&#x2021; sĹ&#x201A;owa PapieĹźa, ktĂłre wypowiedziaĹ&#x201A; na zakoĹ&#x201E;czenie XII seminarium: â&#x20AC;&#x17E;Potrzeba nam wielkiej solidarnoĹ&#x203A;ci ducha w krÄ&#x2122;gu tych wszystkich, ktĂłrzy praktykujÄ&#x2026; posĹ&#x201A;ugÄ&#x2122; myĹ&#x203A;leniaâ&#x20AC;?.

J. M. M.: Nie wiem, jak naleĹźy rozumieÄ&#x2021;. Ja sam widzÄ&#x2122; w sĹ&#x201A;owach tych wezwanie do poczucia odpowiedzialnoĹ&#x203A;ci w pracy naukowej i w popularyzowaniu jej wynikĂłw, do niezaleĹźnoĹ&#x203A;ci badaĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x201C; niezaleĹźnoĹ&#x203A;ci zarĂłwno od sponsorĂłw, jak i od osobistych uwarunkowaĹ&#x201E; badaczy: ideologicznych, narodowych itp., wreszcie do zespolenia wysiĹ&#x201A;ku wszystkich â&#x20AC;&#x17E;myĹ&#x203A;lÄ&#x2026;cychâ&#x20AC;? (posĹ&#x201A;ugujÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; rozwaĹźnie rozumem, a nie tylko emocjami) w solidarnym wysiĹ&#x201A;ku dla wspĂłlnego dobra. WyjaĹ&#x203A;niajÄ&#x2026; to dalsze sĹ&#x201A;owa tej wypowiedzi Jana PawĹ&#x201A;a II: â&#x20AC;&#x17E;Chcemy budowaÄ&#x2021; ewangelicznÄ&#x2026; kulturÄ&#x2122; wolnÄ&#x2026; od iluzji i utopii, ktĂłre przyniosĹ&#x201A;y tyle cierpienia w minionym stuleciuâ&#x20AC;?. L.K.: DziÄ&#x2122;kujÄ&#x2122; za rozmowÄ&#x2122;.

3URIHVRU-DQ00DĂ&#x160;HFNL 

KLVWRU\N5HNWRU$NDGHPLL(NRQRPLF]QHM ZODWDFK .LHURZQLN.DWHGU\+LVWRULL*RVSRGDUF]HM L6SRĂ&#x160;HF]QHMZODWDFKĂĽ

Z\ZLDGSU]HSURZDG]LĂ&#x160;D

dr Lucyna KÄ&#x2122;pa .DWHGUD+LVWRULL*RVSRGDUF]HM L6SRĂ&#x160;HF]QHM8(.


2Ă?ZLĂ&#x2021;W\FK RGZLHG]DMĂ&#x192;F\FKXOLFH ZVSRPQLHQLHZL]\W\-DQD3DZĂ&#x160;D,, SU]\XO5DNRZLFNLHMZ.UDNRZLHF]HUZFDU 31!9AAÖ&#x2014;0>-2<63>-'&A-!Ä&#x161;$3ŕŚ&#x201D;>96!2-!Ä&#x161;'+32!Ö&#x2014;;'2;'1!;V ^-'8>9A@190<;0-'11-Ä&#x161;3ŕŚ&#x201D;$-/'9;;362-'2-'\W3Ö&#x2014;;!0-'A1@9Ä&#x161;3>'R-'8>9A' $3Ö&#x2014;83#-1-Ä&#x161;3ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;T;3Ö&#x2014;83A;!6-!W3Ö&#x2014;/'9;68A'$->-'ŕĽ&#x2DC;9;>3A!183৚'2-!W3৚2! A!183A-ŕŁ&#x2014;>Ö&#x2014;93#-'+2-'>TAÄ&#x161;3ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;T$A@A8!2-'2-'-Ö&#x2014;>;'&@;8A'#!;3Ö&#x2014;9;36-ŕŁ&#x2014;W

2

7 kwietnia 2014 r., w Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;to MiĹ&#x201A;osierdzia BoĹźego, dokonaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; kanonizacja Jana PawĹ&#x201A;a II. Niemal 15 lat temu Ăłw papieĹź-pielgrzym odwiedziĹ&#x201A; ĂłwczesnÄ&#x2026; AkademiÄ&#x2122; EkonomicznÄ&#x2026; w Krakowie. WizytÄ&#x2122; tÄ&#x2122; poprze-

dziĹ&#x201A;y trwajÄ&#x2026;ce od jesieni 1998 r. starania AE obok Akademii GĂłrniczo-Hutniczej o audiencjÄ&#x2122; w Watykanie, ktĂłre zaowo- znalazĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; w programie pielgrzymki cowaĹ&#x201A;y w dniu 11 kwietnia 1999 r. piel- papieskiej w Krakowie. grzymkÄ&#x2026; pracownikĂłw AE, ktĂłrzy wraz 15 czerwca 1999 r. w czasie mszy z rektorem â&#x20AC;&#x201C; Tadeuszem GrabiĹ&#x201E;skim, na krakowskich BĹ&#x201A;oniach, w ktĂłrej papieĹź zostali przyjÄ&#x2122;ci przez papieĹźa-Polaka. nie uczestniczyĹ&#x201A; z powodu choroby, de-

312-0!2!!>Ä&#x161;! >!80<;8A'ÂŁ'$0-1>8!03>-'T3#30<ÂŁW!03>-$0-'/TÇ?Ç&#x2013;0>-';2-!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;8WT(3;W!&'<9A -ÂŁ!8

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

ǼǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

legacja Uczelni przekazaĹ&#x201A;a w darze zĹ&#x201A;oty medal z okazji Jubileuszu 75-lecia Uczelni i cztery ornaty. O godz. 10.20 17 czerwca 1999 r. spoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; AE, z rektorem Tadeuszem GrabiĹ&#x201E;skim, zaproszonymi goĹ&#x203A;Ä&#x2021;mi, w tym sÄ&#x2026;siadami z ul. Rakowickiej â&#x20AC;&#x201C; karmelitami, powitaĹ&#x201A;a Jana PawĹ&#x201A;a II przed Budynkiem GĹ&#x201A;Ăłwnym. PapieĹź udzieliĹ&#x201A; zebranym bĹ&#x201A;ogosĹ&#x201A;awieĹ&#x201E;stwa, poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;ciĹ&#x201A; kamieĹ&#x201E; wÄ&#x2122;gielny pod kolejny, nowy budynek dydaktyczny Uczelni i Ĺźartobliwie spuentowaĹ&#x201A; obecnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; poĹ&#x203A;rĂłd zebranych dwĂłch wyraziĹ&#x203A;cie widocznych grup â&#x20AC;&#x201C; Senatu AE â&#x20AC;&#x201C; jednej z czterech najstarszych uczelni ekonomicznych w Polsce (obok powstaĹ&#x201A;ych rĂłwnieĹź w okresie lat 1918 â&#x20AC;&#x201C; 1939 szkĂłĹ&#x201A;: warszawskiej, poznaĹ&#x201E;skiej i lwowskiej) i karmelitĂłw bosych w habitach: â&#x20AC;&#x17E;Zawsze zastanawiaĹ&#x201A;em siÄ&#x2122; nad tym, skÄ&#x2026;d ta koniunkcja. Po jednej stronie [ul. Rakowickiej â&#x20AC;&#x201C; T.F.] karmelici bosi, po drugiej stronie Akademia Ekonomiczna. Ekonomia na bosaka. Ale oni sÄ&#x2026; teĹź trzewiczkowi. Nie caĹ&#x201A;kiem bosiâ&#x20AC;? [Tadeusz Filar, s. 100]. Senat AE uchwaĹ&#x201A;Ä&#x2026; z 20 marca 2000 r. zdecydowaĹ&#x201A; o wmurowaniu w fronton Budynku GĹ&#x201A;Ăłwnego tablicy upamiÄ&#x2122;tniajÄ&#x2026;cej wizytÄ&#x2122; Jana PawĹ&#x201A;a II. StaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; to 17 maja 2000 r. podczas obchodĂłw Jubileuszu 75-lecia powstania Uczelni. Taki kronikarski zapis historyka nie wyczerpuje oczywiĹ&#x203A;cie tego co o tej

-'ÂŁ+8A@10!68!$3>2-0Ă&#x2022;> >Ö&#x2014;8!03>-'<Ö&#x2014;!2!!>Ä&#x161;! TÇ&#x17D;Ç&#x17D;0>-';2-!Ç&#x17D;Ç&#x2013;Ç&#x2013;Ç&#x2013;8WT(3;WA'Ö&#x2014;A#-38Ă&#x2022;>!&'<9A! 8!#-ŕĽ&#x2DC;90-'+3

wizycie Jana PawĹ&#x201A;a II moĹźna powiedzieÄ&#x2021;. Jako uczestnik tego spotkania pamiÄ&#x2122;tam o uczuciu wielkiej radoĹ&#x203A;ci, tym bardziej, Ĺźe dwa lata wczeĹ&#x203A;niej â&#x20AC;&#x201C; w czerwcu 1997 r., mogĹ&#x201A;em przebywaÄ&#x2021; wraz z synem w bezpoĹ&#x203A;redniej bliskoĹ&#x203A;ci Jana PawĹ&#x201A;a II, podczas jego Ăłwczesnej pielgrzymki do Polski, w podworcu Fundacji Ĺ&#x203A;w. WĹ&#x201A;odzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej przy ul Kanoniczej 15 w Krakowie. RadoĹ&#x203A;Ä&#x2021; ta byĹ&#x201A;a udziaĹ&#x201A;em wszystkich zebranych, a spontaniczny dowcipny komentarz Jana PawĹ&#x201A;a II nie-

'0;38 >8!03>-'g683(W&8,!#W!&'<9A 8!#-ŕĽ&#x2DC;90->-;!!2!!>Ä&#x161;! T(3;W8;<83!8-TA'A#-38Ă&#x2022;> !&'<9A! 8!#-ŕĽ&#x2DC;90-'+3

ÇĽÇĽ

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

wÄ&#x2026;tpliwie jÄ&#x2026; wzmocniĹ&#x201A;. Jak pisaĹ&#x201A; w 1942 r., w Rudawie k. Krakowa, Karol Ludwik KoniĹ&#x201E;ski (1891 â&#x20AC;&#x201C; 1943), wielkiej klasy pisarz, publicysta i myĹ&#x203A;liciel, podobnie jak mĹ&#x201A;ody Karol WojtyĹ&#x201A;a â&#x20AC;&#x201C; w tym czasie robotnik w Solvayu w Borku FaĹ&#x201A;Ä&#x2122;ckim, studiujÄ&#x2026;cy uwaĹźnie O naĹ&#x203A;ladowaniu Chrystusa Tomasza ĂĄ Kempis: Humor jest na wskroĹ&#x203A; antymetafizyczny, humor zamyka czĹ&#x201A;owieka w krÄ&#x2122;gu bezpiecznym rzeczywistoĹ&#x203A;ci najbliĹźszej, codziennej; tuziemskiej; humor bagatelizuje tajemnice i groĹşby Ĺ&#x203A;wiata. W pewnym poĹ&#x203A;rednim sensie humor jest metafizyczny. Nadaje wartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; absolutnÄ&#x2026; temu oto, tutejszemu, bezpiecznemu punktowi Ĺ&#x203A;wiata, gdzie jesteĹ&#x203A;my [Karol Ludwik KoniĹ&#x201E;ski, s. 222]. Do tego co staĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; udziaĹ&#x201A;em zebranych 17 czerwca 1999 r. podczas obecnoĹ&#x203A;ci Jana PawĹ&#x201A;a II w tym â&#x20AC;&#x17E;bezpiecznym punkcie Ĺ&#x203A;wiataâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; przy ul. Rakowickiej 27, przyczyniĹ&#x201A; siÄ&#x2122; niewÄ&#x2026;tpliwie fakt stworzenia w tym miejscu dzieĹ&#x201A;a inspirowanego przez miĹ&#x201A;osierdzie â&#x20AC;&#x201C; w 1885 r. w ParyĹźu ksiÄ&#x2026;ĹźÄ&#x2122; Aleksander Lubomirski podpisaĹ&#x201A; akt fundacji na mocy, ktĂłrego przeznaczyĹ&#x201A; 2 mln frankĂłw na utworzenie w Krakowie lub bliskiej okolicy schroniska dla opuszczonych lub zaniedbanych chĹ&#x201A;opcĂłw. Formalnie nazwa zakĹ&#x201A;adu brzmiaĹ&#x201A;a: â&#x20AC;&#x17E;Schronisko fundacji ksiÄ&#x2122;cia Aleksandra Lubomirskiegoâ&#x20AC;?. Do schroniska mieli trafiaÄ&#x2021; chĹ&#x201A;opcy


religii katolickiej z terenu caĹ&#x201A;ej Galicji, ktĂłrzy mieli tu byÄ&#x2021; wychowywani w duchu religijnym i uczeni rzemiosĹ&#x201A;a. W 1888 r. Aleksander Lubomirski dokonaĹ&#x201A; drugiej podobnej darowizny, przeznaczajÄ&#x2026;c 1 mln frankĂłw na â&#x20AC;&#x17E;Dom dla zaniedbanych dziewczÄ&#x2026;t fundacji ksiÄ&#x2122;cia Aleksandra Lubomirskiego na JĂłzefowie w Ĺ agiewnikachâ&#x20AC;?. ProwadzÄ&#x2026;ce od poczÄ&#x2026;tku ten zakĹ&#x201A;ad siostry ze Zgromadzenia Matki BoĹźej MiĹ&#x201A;osierdzia, otrzymaĹ&#x201A;y oprĂłcz niego takĹźe wĹ&#x201A;asny klasztor z duĹźÄ&#x2026; kaplicÄ&#x2026;. Schronisko dla chĹ&#x201A;opcĂłw przy ul. Rakowickiej 27 zostaĹ&#x201A;o uroczyĹ&#x203A;cie otwarte 4 listopada 1893 r., a pierwszych wychowankĂłw przyjÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o w 1895 r. Od 1911 r. formalnie byĹ&#x201A;o prowadzone przez

Zgromadzenie SalezjanĂłw. Kapelanem Schroniska byĹ&#x201A; w latach 1905 â&#x20AC;&#x201C; 1907 mĹ&#x201A;ody salezjanin August Hlond (1881 â&#x20AC;&#x201C; 1948), prymas Polski w latach 1946 â&#x20AC;&#x201C; 1948 [Jacek Purchla, s. 10 â&#x20AC;&#x201C; 11, 13 â&#x20AC;&#x201C; 14, 41 â&#x20AC;&#x201C; 42], pod ktĂłrego przewodnictwem Konferencja Episkopatu Polski we wrzeĹ&#x203A;niu 1946 r. podjÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a starania by zrodzony w klasztorze w Ĺ agiewnikach za sprawÄ&#x2026; siostry Heleny-Faustyny Kowalskiej (1905 â&#x20AC;&#x201C; 1938) i rozwijajÄ&#x2026;cy siÄ&#x2122; wĹ&#x203A;rĂłd wiernych kult MiĹ&#x201A;osierdzia BoĹźego mĂłgĹ&#x201A; byÄ&#x2021; uznany za oficjalny [Ewa K. Czaczkowska, s. 335 â&#x20AC;&#x201C; 336]. W Ĺ&#x201A;agiewnickiej kaplicy modliĹ&#x201A; siÄ&#x2122; w czasie II wojny Ĺ&#x203A;wiatowej robotnik Solvayu Karol WojtyĹ&#x201A;a, ktĂłry juĹź jako papieĹź Jan PaweĹ&#x201A; II beatyfikowaĹ&#x201A; sio-

strÄ&#x2122; FaustynÄ&#x2122; 18 kwietnia 1993 r., a 30 kwietnia 2000 r. ogĹ&#x201A;osiĹ&#x201A; Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;tÄ&#x2026;. Za jego sprawÄ&#x2026; od dnia kanonizacji siostry Faustyny pierwsza niedziela po Wielkanocy staĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;tem MiĹ&#x201A;osierdzia BoĹźego [Ewa K. Czaczkowska, s. 359 â&#x20AC;&#x201C; 361]. Schronisko dla chĹ&#x201A;opcĂłw Fundacji ksiÄ&#x2122;cia Aleksandra Lubomirskiego zostaĹ&#x201A;o formalnie zlikwidowane w 1950 r., tak jak i inne fundacje w Ăłwczesnej Polsce. Przy ul. Rakowickiej 27 w Krakowie znalazĹ&#x201A;a od 1952 r. swÄ&#x2026; gĹ&#x201A;ĂłwnÄ&#x2026; siedzibÄ&#x2122; WyĹźsza SzkoĹ&#x201A;a Ekonomiczna, sukcesorka powstaĹ&#x201A;ego w 1925 r., za sprawÄ&#x2026; dr Arnolda Bollanda (1881 â&#x20AC;&#x201C; 1940) WyĹźszego Studium Handlowego (1925 â&#x20AC;&#x201C; 1938) i Akademii Handlowej (1938 â&#x20AC;&#x201C; 1950). NiewÄ&#x2026;tpliwie, co moĹźna odnieĹ&#x203A;Ä&#x2021; do sĹ&#x201A;Ăłw Jana PawĹ&#x201A;a II o â&#x20AC;&#x17E;ekonomii na bosakaâ&#x20AC;?, Arnold Bolland â&#x20AC;&#x201C; chciaĹ&#x201A;, jak wynika z analizy jego pism, by w stworzonej z jego inicjatywy szkole, noszÄ&#x2026;cej potem w latach 1974 â&#x20AC;&#x201C; 2007 nazwÄ&#x2122; Akademii Ekonomicznej, a nastÄ&#x2122;pnie â&#x20AC;&#x201C; Uniwersytetu Ekonomicznego, uczono takiej ekonomii, ktĂłra bÄ&#x2122;dzie przyczyniaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; do uwolnienia ludzi od przymusu chodzenia boso, kiedy buty â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;trzewikiâ&#x20AC;? bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; im potrzebne w codziennym Ĺźyciu, by chodziÄ&#x2021; po ulicach, ktĂłrymi takĹźe chodzili i bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; chodziÄ&#x2021; Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;ciâ&#x20AC;Ś

dr Tadeusz Filar

Ç&#x17D;mA!$A03>90! >!WT-39;8! !<9;@2!W-3+8!)! ŕŚ&#x201D;>-Ăľ;'/T@&!>2-$;>3 2!0T8!0Ă&#x2022;>Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç?W Ç?m 3?!ħ,'>T,'ÂŁ&8!0'<6'8;T!;<8!ÂŁ2!Ä&#x161;!90!W -!ÂŁ3+-32!<$'-&<$,3>3ŕŚ&#x201D;$-T T!89A!>!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x17D;W Ç?m -ÂŁ!8!&'<9AT #-'+-'1ÂŁ!;TA#-'+-'1&2-X;3>!8A@9A'2-!!#93ÂŁ>'2;Ă&#x2022;>>&A-'/!$,2->'89@;';< 03231-$A2'+3>8!03>-'>ÂŁ!;!$,Ç&#x17D;Ç&#x2013;Ç?Ç&#x2019;gÇ?Ç?Ç&#x17D;Ç?T <2&!$/!2->'89@;';< 03231-$A2'+3>8!03>-'T2->'89@;'; 03231-$A2@>8!03>-'T8!0Ă&#x2022;>Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç?W Ç&#x2018;m32-ŕĽ&#x2DC;90-!83ÂŁ<&>-0T>!+-Ç&#x17D;Ç&#x2013;Ç&#x2018;Ç?gÇ&#x17D;Ç&#x2013;Ç&#x2018;Ç?T&83&A'T3A2!ŕĽ&#x2DC;Ç&#x17D;Ç&#x2013;Ç&#x2022;Ç&#x201D;W Ç&#x2019;m<8$,ÂŁ!!$'0T <2&!$/!09-Ăľ$-!ÂŁ'09!2&8!<#31-890-'+3W9;<ÂŁ'$-'+1!$,<0!&'1-- 03231-$A2'/> 8!03>-'c,'<0'ÂŁ'09!2&'8<#31-890- 3<2&!ধ32W2;,''2;'2!8@3(;,'$!&'1@3( $3231-$9 !2!>'Ä&#x161; -8'0;38 >8!03>-'!&'<9A 8!#-ŕĽ&#x2DC;90-T(3;WÂŁ'09!2&'8ĂŚ3$,1!ŕĽ&#x2DC;$A@0TA'A#-38Ă&#x2022;>!&'<9A!

<-ÂŁ&-2+-28!$3>T@&!>2-$;>3-8<0!82-!'$'9/!T

8!#-ŕĽ&#x2DC;90-'+3

8!0Ă&#x2022;>Ç&#x17D;Ç&#x2013;Ç&#x2013;Ç?W

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

ÇĽÇŚ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

:\GDZQLFWZR8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJRZ.UDNRZLH

1RZRĂ?FL:\GDZQLFWZD 8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJR w Krakowie

683/'0;30Ä&#x161;!&0-VÄ&#x161;!>31-8'>$A<0

ÇĽÓ?

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

oraz poddano szczegĂłĹ&#x201A;owej analizie strukturÄ&#x2122; momentĂłw warunkowych, a takĹźe strukturÄ&#x2122; momentĂłw bezwarunkowych. W tym kontekĹ&#x203A;cie podjÄ&#x2122;to takĹźe badania majÄ&#x2026;ce na celu sformuĹ&#x201A;owanie warunkĂłw koniecznych i wystarczajÄ&#x2026;cych kowariancyjnej oraz Ĺ&#x203A;cisĹ&#x201A;ej stacjonarnoĹ&#x203A;ci analizowanych procesĂłw. RozwaĹźane procesy posĹ&#x201A;uĹźyĹ&#x201A;y do budowy bayesowskich modeli typu AR(1)-MSIAH-SV oraz AR(1)-SV-MS-M. Zdiagnozowano i zaproponowano moĹźliwe rozwiÄ&#x2026;zania problemĂłw zwiÄ&#x2026;zanych z wykorzystaniem tego typu specyfikacji we wnioskowaniu statystycznym. Zagadnienia te obejmujÄ&#x2026;: identyfikowalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; stanĂłw ukrytego Ĺ&#x201A;aĹ&#x201E;cucha Markowa, spĂłjnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; (koherencjÄ&#x2122;) informacji a priori wprowadzanej do danego modelu przeĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznikowego i modeli w nim zagnieĹźdĹźonych, nieograniczonoĹ&#x203A;Ä&#x2021; jÄ&#x2026;dra gÄ&#x2122;stoĹ&#x203A;ci rozkĹ&#x201A;adu a posteriori w modelach klasy AR(1)-MSIAH-SV.

683/'0;30Ä&#x161;!&0-V!8$-2303Ä&#x161;3>90-

nich uprawnieĹ&#x201E; przez osoby Ĺ&#x203A;wiadczÄ&#x2026;ce usĹ&#x201A;ugi rachunkowoĹ&#x203A;ci oraz najnowszych rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; wpĹ&#x201A;ywajÄ&#x2026;cych na ksztaĹ&#x201A;cenie osĂłb wykonujÄ&#x2026;cych zawody ksiÄ&#x2122;gowe, zaproponowanych przez IFAC oraz implementowanych przez Stowarzyszenie KsiÄ&#x2122;gowych w Polsce. W monografii poruszono zagadnienia W badaniach empirycznych przeprowadzozwiÄ&#x2026;zane z outsourcingiem usĹ&#x201A;ug ksiÄ&#x2122;go- nych na prĂłbie klientĂłw i Ĺ&#x203A;wiadczeniodawwych. Celem gĹ&#x201A;Ăłwnym pracy byĹ&#x201A;a wery- cĂłw usĹ&#x201A;ug rachunkowoĹ&#x203A;ci z wojewĂłdztwa fikacja oczekiwaĹ&#x201E; partnerĂłw kontraktĂłw maĹ&#x201A;opolskiego poddano weryfikacji i ocenie dotyczÄ&#x2026;cych obsĹ&#x201A;ugi ksiÄ&#x2122;gowej oraz prĂłba jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wspĂłĹ&#x201A;pracy postrzeganej przez obie oceny jej jakoĹ&#x203A;ci, a takĹźe potencjalnych strony umĂłw. Zaproponowano takĹźe moszans i zagroĹźeĹ&#x201E;. Przedstawiono ewolucjÄ&#x2122; del poprawy jakoĹ&#x203A;ci wspĂłĹ&#x201A;pracy partnerĂłw i wspĂłĹ&#x201A;czesnÄ&#x2026; rolÄ&#x2122; rachunkowoĹ&#x203A;ci w go- outsourcingu tego rodzaju usĹ&#x201A;ug. spodarce opartej na usĹ&#x201A;ugach. OmĂłwiono zagadnienie standaryzacji i harmonizacji miÄ&#x2122;dzynarodowych przepisĂłw dotyczÄ&#x2026;cych ĂŚ<0!9A>-!;03>90- rachunkowoĹ&#x203A;ci. Przedstawiono koncepcjÄ&#x2122; !@'93>90-'13&'ÂŁ' outsourcingu ze szczegĂłlnym uwzglÄ&#x2122;dnie- AÖ&#x2014;68A'Ä&#x161;Ă­$A'2-!1-;@6<!803>! niem usĹ&#x201A;ug ksiÄ&#x2122;gowych i przeprowadzono >Ö&#x2014;!2!ÂŁ-A-'A1-'223ŕŚ&#x201D;$-2!Ö&#x2014;8@20!$, klasyfikacjÄ&#x2122; zadaĹ&#x201E; najczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciej podlegajÄ&#x2026;cych )2!293>@$, wydzieleniu. Dokonano takĹźe prezentacji wymogĂłw w zakresie posiadania odpowiedW pracy podjÄ&#x2122;to prĂłbÄ&#x2122; opracowania i omĂłwienia bayesowskich metod w zakresie estymacji, predykcji i porĂłwnywania modeli zmiennoĹ&#x203A;ci stochastycznej (SV) z przeĹ&#x201A;Ä&#x2026;czeniami typu Markowa oraz ich praktycznego wykorzystania do analizy zmiennoĹ&#x203A;ci cen wybranego instrumentu z polskiego rynku finansowego. GĹ&#x201A;Ăłwnym przedmiotem rozwaĹźaĹ&#x201E; prezentowanych w monografii sÄ&#x2026; dwie klasy modeli zmiennoĹ&#x203A;ci, opartych na przeĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznikowych procesach SV: procesach dopuszczajÄ&#x2026;cych zmiany parametrĂłw rĂłwnania definiujÄ&#x2026;cego logarytm wariancji warunkowej (w skrĂłcie: MSIAH-SV) oraz na procesach z przeĹ&#x201A;Ä&#x2026;czeniami tzw. parametru premii za ryzyko (SV-MS-M). Dla obydwu klas procesĂłw stochastycznych wyprowadzono !;!8A@2!२>-';ÂŁ! <;93<8$-2+<9Ä&#x161;<+09-Ăľ+3>@$, >Ö&#x2014;ŕŚ&#x201D;>-';ÂŁ'3$A'0->!ŕĽ&#x2DC;#-<8 8!$,<203>@$,-Ö&#x2014;-$,0ÂŁ-'2;Ă&#x2022;> 323+8!)'28Ç?Ç?Ç&#x17D;


Ĺźycia spoĹ&#x201A;ecznego, wreszcie sposobu zarzÄ&#x2026;dzania miastem i problemĂłw partycypacji spoĹ&#x201A;ecznej. Miasto od dawna fascynuje przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych, wspĂłĹ&#x201A;pracujÄ&#x2026;cych ze sobÄ&#x2026;, by ukazaÄ&#x2021; wielowymiarowoĹ&#x203A;Ä&#x2021; tego fenomenu. Jedno z pytaĹ&#x201E;, na ktĂłre trudno znaleĹşÄ&#x2021; jednoznacznÄ&#x2026; odpowiedĹş, dotyczy powodĂłw, dla ktĂłrych ludzie od tysiÄ&#x2026;cleci tworzÄ&#x2026; i rozbudowujÄ&#x2026; cywilizacjÄ&#x2122; miejskÄ&#x2026;, mimo Ĺźe od rĂłwnie dawna jÄ&#x2026; krytykujÄ&#x2026;. Monografia jest takĹźe prĂłbÄ&#x2026; odpowiedzi na pytania o to, dlaczego miasto staĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; dominujÄ&#x2026;cym typem Ĺ&#x203A;rodowiska spoĹ&#x201A;ecznego, jakie zmiany naleĹźy w nim przeprowadziÄ&#x2021; i jakie sÄ&#x2026; moĹźliwoĹ&#x203A;ci ich przeprowadzenia. Autorki formuĹ&#x201A;ujÄ&#x2026; szereg postulatĂłw, ktĂłrych speĹ&#x201A;nienie pozwoliĹ&#x201A;oby na powtĂłrzenie dzisiaj pochodzÄ&#x2026;cej sprzed kilkudziesiÄ&#x2122;ciu lat opinii L. Reissmana, Ĺźe: â&#x20AC;&#x17E;Miasto jest prawdopodobnie najwiÄ&#x2122;kszym osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;ciem czĹ&#x201A;owiekaâ&#x20AC;?.

683/'0;30Ä&#x161;!&0-V!8$-2303Ä&#x161;3>90-

Na potrzeby estymacji oraz predykcji w ramach bayesowskich modeli SV z przeĹ&#x201A;Ä&#x2026;czeniami typu Markowa zaadaptowano wybrane metody symulacji Monte Carlo typu Ĺ&#x201A;aĹ&#x201E;cuchĂłw Markowa (MCMC), w tym: prĂłbnik Gibbsa, algorytm Metropolisa i Hastingsa, procedurÄ&#x2122; FFBS oraz schemat prĂłbkowania z permutacjami. Opracowane metody wykorzystano do modelowania dynamiki zmiennoĹ&#x203A;ci oraz analizy premii za ryzyko dla dziennych logarytmicznych stĂłp zwrotu z akcji spĂłĹ&#x201A;ki Agora. Uzyskane wyniki wskazujÄ&#x2026; na wyraĹşnie wiÄ&#x2122;kszÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; w stosunku do podstawowego modelu SV â&#x20AC;&#x201C; moc wyjaĹ&#x203A;niajÄ&#x2026;cÄ&#x2026; niektĂłrych specyfikacji przeĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznikowych oraz umoĹźliwiajÄ&#x2026; wskazanie ĹşrĂłdeĹ&#x201A; tej przewagi.

zasobĂłw finansowych przez konsumenta. Stanowi ono prĂłbÄ&#x2122; rozszerzenia tradycyj22!!8>-ŕĽ&#x2DC;90!T nych ujÄ&#x2122;Ä&#x2021; wartoĹ&#x203A;ci dla klienta ograniczonych +2-'9A0!8A3903f'81!0 do problematyki wyborĂłw i wartoĹ&#x203A;ciowania 3#8A'(<20$/32</Ă­$'1-!9;3W na konkretnym rynku branĹźowym czy dla 32$'6$/'T$'$,@T6'896'0;@>@ danej kategorii produktowej. 83A>3/< W pracy zaprezentowano zastosowania 31-!8-Ö&#x2014;!2!ÂŁ-A!>!8;3ŕŚ&#x201D;$metod wielowymiarowych do pomiaru Prezentowana monografia jest publika- &ÂŁ!0ÂŁ-'2;!>Ö&#x2014;3#9A!8A'39A$AĂľ&A!2-! i analizy wartoĹ&#x203A;ci dla klienta w zakresie cjÄ&#x2026; interdyscyplinarnÄ&#x2026;, Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czÄ&#x2026;cÄ&#x2026; perspektywy -Ö&#x2014;-2>'9;3>!2-!W oszczÄ&#x2122;dzania i inwestowania. Wyboru metod geografii spoĹ&#x201A;ecznej i socjologii. GĹ&#x201A;Ăłwnym 96'0;@1';3&3ÂŁ3+-$A2' dokonano w odniesieniu do nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cych przedmiotem rozwaĹźaĹ&#x201E; jest miasto jako 63&8'&!0$/Ă­&!1!!+!2! obszarĂłw metodologicznych: eksploracyjspoĹ&#x201A;eczno-przestrzenne Ĺ&#x203A;rodowisko czĹ&#x201A;onych metod wielowymiarowych, modelowieka, a gĹ&#x201A;Ăłwnym celem â&#x20AC;&#x201C; zidentyfikowanie W monografii poruszono zagadnienia wania strukturalnego i analizy sieciowej. i opisanie uwarunkowaĹ&#x201E; i barier dobrego zwiÄ&#x2026;zane z pomiarem i analizÄ&#x2026; wartoĹ&#x203A;ci dla W ich ramach wykorzystano metody hiefunkcjonowania tego Ĺ&#x203A;rodowiska. Dobre klienta w obszarze oszczÄ&#x2122;dzania i inwesto- rarchicznej analizy czynnikowej, analizy funkcjonowanie miasta odniesione zostaĹ&#x201A;o wania gospodarstw domowych. Zaprezen- koszykowej, konfirmacyjnej analizy czyndo kilku wybranych aspektĂłw: funkcjonalnej towano ujÄ&#x2122;cie holistyczne dotyczÄ&#x2026;ce warto- nikowej, modele teorii reakcji na pozycjÄ&#x2122; przestrzeni miejskiej, organizacji miejskiego Ĺ&#x203A;ciowania Ĺ&#x203A;rodkĂłw-celĂłw w procesie alokacji (IRT) oraz metody analizy sieci spoĹ&#x201A;ecznych.

683/'0;30Ä&#x161;!&0-V!8$-2303Ä&#x161;3>90-

Nagroda dla Wydawnictwa UEK

W

Ö&#x2014;&2-!$,Ç&#x17D;Ç&#x2013;fÇ?Ç&#x17D;1!8$!#8W3&#@Ä&#x161;@9-Ăľ /<#-ÂŁ'<9A3>'83$Ä&#x161;!>90-'!8f +-9-í৚0-!<03>'/WÖ&#x2014;0320<89-' 2!Ö&#x2014;2!/;8!(2-'/9AĂ­9A!;Ăľ'&@;3890Ă­ 09-í৚0-2!<03>'/@&!>2-$;>32->'89@;';< 03231-$A2'+3>Ö&#x2014;8!03>-'3;8A@1!Ä&#x161;32!+83&Ăľ A!Ö&#x2014;6<#ÂŁ-0!$/Ăľ!2<;@31!ÂŁ'>90-'/T8A@9A;3(! 8!&8@T22@9-'>!ÂŁ90-'/T<8'ÂŁ-<9A!3;'16@ -Ö&#x2014;22@303Ä&#x161;3>90-'/f 3+<;6;Wâ&#x20AC;ŤŢ&#x201A;â&#x20AC;Ź$-'ŕ¤&#x2014;0!1-68A'9AÄ&#x161;3ࢹ$-U!/9;!89A'A#-38@-#ÂĄ-3;'0- Ä&#x161;Ă&#x2022;>2'/2->'89@;';< 03231-$A2'+3>Ö&#x2014;8!03>-'W

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

Ǽǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

%H]SLHF]QD8F]HOQLD

%H]SLHF]HĂ&#x152;VWZRVRELVWH ZRNUHVLHZDNDF\MQ\P <৚>08Ă&#x2022;;$'963Ä&#x161;'$A23ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;!0!&'1-$0!<&!9-Ăľ2!A!9Ä&#x161;<৚32@>!0!$@/2@ >@63$A@2'0T$A!98'ÂŁ!09<-A!#!>@W8A'#!/'&2!06!1-Ăľ;!ŕŁ&#x2014;T৚'>#'A;8390-1 $A!9-'0!2-0<Ä&#x161;@68A'9;Ăľ6$@2-'68Ă&#x2022;৚2</Ă­W

P

oniĹźej przedstawiam kilka dobrych rad jak uchroniÄ&#x2021; siÄ&#x2122; przed napadami i kradzieĹźami, a takĹźe jak chroniÄ&#x2021; swoje mienie, np. samochĂłd. ZacznÄ&#x2122; od podania kilku rad, jak nie staÄ&#x2021; siÄ&#x2122; dobrowolnÄ&#x2026; ofiarÄ&#x2026; przestÄ&#x2122;pstwa. Otóş, wracajÄ&#x2026;c w porze nocnej czy to do miejsca wakacyjnego zakwaterowania, stosujmy siÄ&#x2122; do nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cych wskazĂłwek: t unikajmy samotnego przebywania na przystanku autobusowym czy tramwajowym, t nie wracajmy samotnie do miejsca zamieszkania, t stroĹ&#x201E;my od miejsc nieoĹ&#x203A;wietlonych, uĹ&#x201A;atwiajÄ&#x2026;cych popeĹ&#x201A;nienie czynu zabronionego, t starajmy siÄ&#x2122; nie zwracaÄ&#x2021; na siebie uwagi strojem lub zachowaniem, t unikajmy alkoholu lub podobnie dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;cego Ĺ&#x203A;rodka w sytuacjach, gdy samotnie musimy wracaÄ&#x2021; do miejsca zamieszkania, t przed wyjĹ&#x203A;ciem, szczegĂłlnie o późnej porze, planujmy trasÄ&#x2122;, ktĂłrÄ&#x2026; bÄ&#x2122;dziemy wracaÄ&#x2021;, t nie skracajmy sobie drogi, zwĹ&#x201A;aszcza wieczorami, starajmy siÄ&#x2122; trzymaÄ&#x2021; miejsc uczÄ&#x2122;szczanych i dobrze oĹ&#x203A;wietlonych, t unikajmy korzystania z tzw. â&#x20AC;&#x17E;okazjiâ&#x20AC;?, tj. zgadzaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; na podwiezienie przez nieznajomego. PamiÄ&#x2122;tajmy rĂłwnieĹź, aby: t wychodzÄ&#x2026;c z pokoju, dokĹ&#x201A;adnie pozamykaÄ&#x2021; i sprawdziÄ&#x2021; wszystkie zabezpieczenia drzwi i okien, t zabraÄ&#x2021; ze sobÄ&#x2026; dokumenty, karty kredytowe i pieniÄ&#x2026;dze.

ÇĽÓ&#x2018;

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

Ĺ&#x161;rodki komunikacji typu autobus, pociÄ&#x2026;g czy bus mogÄ&#x2026; rĂłwnieĹź byÄ&#x2021; miejscem dziaĹ&#x201A;ania grup przestÄ&#x2122;pczych. KorzystajÄ&#x2026;c z nich naleĹźy pamiÄ&#x2122;taÄ&#x2021; by: t w zatĹ&#x201A;oczonym autobusie trzymaÄ&#x2021; torebkÄ&#x2122; czy plecak z dokumentami przed sobÄ&#x2026;, zapiÄ&#x2122;ciem do siebie, t zwracaÄ&#x2021; szczegĂłlnÄ&#x2026; uwagÄ&#x2122; na to, co dzieje siÄ&#x2122; z bagaĹźem w trakcie jazdy autobusem, w tĹ&#x201A;oku; t podróşujÄ&#x2026;c autobusem, tramwajem siadaÄ&#x2021; zawsze w grupie osĂłb lub blisko kierowcy. KaĹźdy z nas korzysta z kart bankowych, warto zatem poznaÄ&#x2021; mechanizmy dziaĹ&#x201A;ania tzw. â&#x20AC;&#x17E;przestÄ&#x2122;pcĂłw bankomatowychâ&#x20AC;?. Najprostszym rozwiÄ&#x2026;zaniem jest wykorzystanie czytnika kart magnetycznych i nakĹ&#x201A;adki na klawiaturÄ&#x2122; lub kamery, zainstalowanych na bankomacie. UmoĹźliwia to poznanie przez sprawcĂłw kodu PIN i skopiowanie karty magnetycznej. Przy pomocy â&#x20AC;&#x17E;sklonowanejâ&#x20AC;? w ten sposĂłb karty i znajÄ&#x2026;c numer PIN, sprawcy wypĹ&#x201A;acajÄ&#x2026; w bankomacie pieniÄ&#x2026;dze z konta. JeĹ&#x203A;li zauwaĹźysz przedstawione przerĂłbki, nie korzystaj z bankomatu, a o swoich spostrzeĹźeniach powiadom PolicjÄ&#x2122; (997) ! KopiowaÄ&#x2021; karty mogÄ&#x2026; teĹź nieuczciwi pracownicy obiektĂłw handlowych i usĹ&#x201A;ugowych, gdzie dokonujemy transakcji przy pomocy karty bankowej. WyjeĹźdĹźajÄ&#x2026;c na wakacje do miejscowoĹ&#x203A;ci letniskowych, zadbajmy rĂłwnieĹź o swĂłj pojazd. NaleĹźy go ubezpieczyÄ&#x2021; od kradzieĹźy oraz podjÄ&#x2026;Ä&#x2021; nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;ce dziaĹ&#x201A;ania: 1. parkowaÄ&#x2021; w miejscu bezpiecznym t parking strzeĹźony, t ruchliwy, dobrze oĹ&#x203A;wietlony teren (w pobliĹźu latarni czy posesji

warto sprawdziÄ&#x2021; czy drzwi i okna sÄ&#x2026; zamkniÄ&#x2122;te). 2. stosowaÄ&#x2021; zabezpieczenia t w postaci autoalarmĂłw, t mechaniczne ( blokada skrzyni biegĂłw lub kierownicy), t wĹ&#x201A;asne, widoczne czy ukryte, t specjalne Ĺ&#x203A;ruby do kĂłĹ&#x201A;. Bardzo waĹźnÄ&#x2026; zasadÄ&#x2026; jest, by nie zostawiaÄ&#x2021; w skrytkach samochodĂłw dokumentĂłw pojazdu oraz polisy ubezpieczeniowej. Nie naleĹźy teĹź naklejaÄ&#x2021; na szyby informacji o zastosowanych urzÄ&#x2026;dzeniach zabezpieczajÄ&#x2026;cych. ZdarzajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; teĹź kradzieĹźe pojazdĂłw bÄ&#x2122;dÄ&#x2026;cych w ruchu, dlatego osoba dbajÄ&#x2026;ca o swĂłj pojazd powinna: t w czasie jazdy blokowaÄ&#x2021; drzwi pojazdu ( zdarzajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; kradzieĹźe pojazdĂłw stojÄ&#x2026;cych przed sygnalizatorem Ĺ&#x203A;wietlnym na drodze publicznej), t wysiadajÄ&#x2026;c z pojazdu, chociaĹź na chwilÄ&#x2122; zabraÄ&#x2021; ze sobÄ&#x2026; kluczyki, szczegĂłlnie przed wjazdem do garaĹźu, t nie zabieraÄ&#x2021; nieznanych podróşnych, t nie zatrzymywaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; do kontroli poza obszarem zabudowanym, gdy pojazd t i kontrolujÄ&#x2026;cy nie sÄ&#x2026; wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwie oznakowani (brak mundurĂłw, pojazd nieoznakowany â&#x20AC;&#x201C; po przejechaniu obok takiego punktu kontroli natychmiast powiadomiÄ&#x2021; najbliĹźszÄ&#x2026; komendÄ&#x2122; Policji) MyĹ&#x203A;lÄ&#x2122;, Ĺźe powyĹźsze wskazĂłwki pomogÄ&#x2026; bezpiecznie spÄ&#x2122;dziÄ&#x2021; wakacje w atmosferze wesoĹ&#x201A;ej zabawy, czego wszystkim PaĹ&#x201E;stwu ĹźyczÄ&#x2122;. dr Mariusz Rozwadowski 3HĂ&#x160;QRPRFQLNUHNWRUD8(.GV%H]SLHF]HĂ&#x152;VWZDL2FKURQ\,QIRUPDFML1LHMDZQ\FK


%LXUR3URJUDPÂľZ=DJUDQLF]Q\FK8(.

1RZDVWURQDLQWHUQHWRZD%LXUD 3URJUDPÂľZ=DJUDQLF]Q\FK Ö&#x2014;3&63>-'&A-2!Ö&#x2014;ÂŁ-$A2'683ŕŚ&#x201D;#@9;<&-</Ă­$'/>Ö&#x2014; 1Ä&#x161;3&A-'৚@T-<8383+8!1Ă&#x2022;> !+8!2-$A2@$,A&'$@&3>!Ä&#x161;39-Ăľ2!Ö&#x2014;9;>38A'2-'23>'/9;832@-2;'82';3>'/W!9A' 3#'$2'1-'/9$'>Ö&#x2014;9-'$-T9;>38A32'96'$/!ÂŁ2-'&ÂŁ!9;<&'2;Ă&#x2022;>T/'9;-2;<-$@/2'T 23>3$A'92'-Ö&#x2014;2!>-Ă­A</';>Ă&#x2022;8$A3&3Ö&#x2014;<9;!ÂŁ32'/>$A'ŕŚ&#x201D;2-'/-&'2;@)0!$/-+8!)$A2'/ 1!;'8-!Ä&#x161;Ă&#x2022;>68313$@/23f-2(381!$@/2@$,W

W

tym celu zrealizowane zostaĹ&#x201A;o nowe zaĹ&#x201A;oĹźenie, pĹ&#x201A;ynnie przechodzÄ&#x2026;ce pomiÄ&#x2122;dzy starÄ&#x2026; a nowÄ&#x2026; koncepcjÄ&#x2026; graficznÄ&#x2026;. Opracowana zostaĹ&#x201A;a nowa stylistyka ikon i typografia. ZdecydowaliĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; na uĹźycie wyraĹşnej formy, mocnej kompozycji i duĹźych czcionek. StaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; tak ze wzglÄ&#x2122;du na powszechne obecnie sprawdzanie treĹ&#x203A;ci internetowych na tabletach i smartfonach. Zastosowanie duĹźych i wyrazistych elementĂłw daje moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; przeglÄ&#x2026;dania w sposĂłb czytelny strony www na urzÄ&#x2026;dzeniach mobilnych. InspiracjÄ&#x2026; graficznÄ&#x2026; byĹ&#x201A;y nurty wielkomiejskie, obecne w kulturze masowej i popularne wĹ&#x203A;rĂłd mĹ&#x201A;odzieĹźy, kompozycja wzorowana na obrazach Pieta Mondriana, kolorystyka obrazĂłw Juana Miro, modernistyczny design. Wiemy z wieloletniego doĹ&#x203A;wiadczenia, Ĺźe mĹ&#x201A;odzi ludzie, wchodzÄ&#x2026;c na stronÄ&#x2122; internetowÄ&#x2026;, traktujÄ&#x2026; to dziaĹ&#x201A;anie zadaniowo, szybko zniechÄ&#x2122;cajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; trudnoĹ&#x203A;ciami w odnalezieniu interesujÄ&#x2026;cych ich treĹ&#x203A;ci Ponadto wiemy, iĹź ponad poĹ&#x201A;owa zapamiÄ&#x2122;tywanych treĹ&#x203A;ci zaleĹźy od wizualizacji. Ĺ&#x161;wiadomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; ta byĹ&#x201A;a punktem wyjĹ&#x203A;cia prac nad projektem.

Nasza propozycja szanuje perspekty- dzynarodowy. Strona posiada oczywiĹ&#x203A;cie wÄ&#x2122; klienta i czas, ktĂłry oszczÄ&#x2122;dza dziÄ&#x2122;- wersjÄ&#x2122; angielskÄ&#x2026;, w niedalekiej przyszĹ&#x201A;oki dobrze rozplanowanej treĹ&#x203A;ci witryny. Ĺ&#x203A;ci planujemy takĹźe uruchomienie wersji Mamy nadziejÄ&#x2122;, Ĺźe uruchomienie jej za- rosyjskojÄ&#x2122;zycznej. Nasz nowy adres: bpz.uek.krakow.pl pewni studentom choÄ&#x2021; odrobine komfortu, tak niezbÄ&#x2122;dnego podczas Ĺźmudnych Zapraszamy serdecznie do odwiedzin. formalnoĹ&#x203A;ci, jakich dopeĹ&#x201A;niÄ&#x2021; trzeba podczas aplikacji na studia, kursy i stypendia miÄ&#x2122;dzynarodowe. W tym celu, uwolniliĹ&#x203A;my wszystkie najwaĹźniejsze treĹ&#x203A;ci juĹź z pozycji startowej strony, czyli: t aktualnoĹ&#x203A;ci t krĂłtkÄ&#x2026; notkÄ&#x2122; o Biurze t trĂłjpodziaĹ&#x201A; â&#x20AC;&#x201C; studia w jÄ&#x2122;zyku angielskim, krĂłtkie programy edukacyjne i wymiana miÄ&#x2122;dzynarodowa t bazÄ&#x2122; niezbÄ&#x2122;dnych dokumentĂłw t listÄ&#x2122; uczelni partnerskich Wszystkie informacje zawarte na stronie sÄ&#x2026; podane w sposĂłb uĹźyteczny, zrozumiaĹ&#x201A;y i zwiÄ&#x2122;zĹ&#x201A;y, a rozwiÄ&#x2026;zanie nawigacyjne speĹ&#x201A;niÄ&#x2021; moĹźe oczekiwania najbardziej wymagajÄ&#x2026;cych studentĂłw. Nie ukrywamy, Ĺźe w naszej opinii strony internetowe stanowiÄ&#x2026; wizytĂłwkÄ&#x2122; firmy, sÄ&#x2026; formÄ&#x2026; reklamy i budowania prestiĹźu. W przypadku naszej dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci ma to znaczenie szczegĂłlne, gdyĹź zadania realizowane w Biurze majÄ&#x2026; zasiÄ&#x2122;g miÄ&#x2122;-

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

ǼǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

']LDĂ&#x160;:VSÂľĂ&#x160;SUDF\0LĂ&#x2021;G]\QDURGRZHM8(.

$PHU\NDĂ&#x152;VF\SDUWQHU]\8(. 1!/<#8WT2!96'$/!ÂŁ2'A!6839A'2-'&>Ă&#x2022;$,!1'8@0!ŕĽ&#x2DC;90-$,<$A'ÂŁ2-T 83(W&8,!#W2&8A'/,3$,Ă&#x2022;Ä&#x161;T'0;38 T+3ŕŚ&#x201D;$-Ä&#x161;>!@;3238!A> 8!2& !6-&9W

P

ierwszy etap podróşy to University of Dayton w stanie Ohio. Rektor uczestniczyĹ&#x201A; w szeregu spotkaĹ&#x201E; z przedstawicielami tamtejszej uczelni. Ich owocem sÄ&#x2026; nowe pomysĹ&#x201A;y wspĂłĹ&#x201A;pracy oraz planowana wymiana studentĂłw i wykĹ&#x201A;adowcĂłw. FinaĹ&#x201A;em wizyty byĹ&#x201A;o podpisanie umowy ramowej, majÄ&#x2026;cej stanowiÄ&#x2021; podstawÄ&#x2122; wspĂłĹ&#x201A;pracy obu instytucji. University of Dayton to prywatna uczelnia, plasujÄ&#x2026;ca siÄ&#x2122; bardzo wysoko w amerykaĹ&#x201E;skich rankingach. Mimo szczegĂłlnego katolickiego profilu (uczelnia zostaĹ&#x201A;a zaĹ&#x201A;oĹźona przez zgromadzenie ksiÄ&#x2122;Ĺźy MarianĂłw) uniwersytet jest otwarty na inne kultury i religie. KaĹźdy moĹźe tam znaleĹşÄ&#x2021; miejsce dla siebie. Warto wspomnieÄ&#x2021;, Ĺźe na terenie kampusu oprĂłcz katolickiej kaplicy, gdzie regularnie odprawiane sÄ&#x2026; msze, znajduje

siÄ&#x2122; rĂłwnieĹź miejsce przeznaczone na modlitwÄ&#x2122; dla studentĂłw pochodzÄ&#x2026;cych z innych krÄ&#x2122;gĂłw religijnych. Na uczelni studiuje liczna grupa MuzuĹ&#x201A;manĂłw. Uniwersytet dba o dialog i wymianÄ&#x2122; myĹ&#x203A;li miÄ&#x2122;dzy religiami. University of Dayton posiada miÄ&#x2122;dzynarodowÄ&#x2026; akredytacjÄ&#x2122; AACSB, Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju WyĹźszych SzkĂłĹ&#x201A; Biznesu â&#x20AC;&#x201C; elitarnej organizacji typu non-profit, ktĂłrej gĹ&#x201A;Ăłwnym celem jest poprawa jakoĹ&#x203A;ci edukacji w zakresie nauk ekonomicznych.

Ö&#x2014;>-A@;Ă­<Ö&#x2014;68A@/!$-Ă&#x2022;Ä&#x161; Druga czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; podróşy to wizyta w Grand Rapids w stanie Michigan, gdzie mieĹ&#x203A;ci siÄ&#x2122; jeden z kampusĂłw Grand Valley State University. Wizyta w GVSU miaĹ&#x201A;a charakter kurtuazyjny.

Rektor spotkaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; z PaniÄ&#x2026; Provost Profesor Gayle Davis. GoĹ&#x203A;ciĹ&#x201A; teĹź w rezydencji Profesora Thomasa Haasa Prezydenta GVSU na kolacji, wydanej specjalnie na czeĹ&#x203A;Ä&#x2021; GoĹ&#x203A;cia z UEK. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie wspĂłĹ&#x201A;pracowaĹ&#x201A; z Grand Valley State University juĹź w latach 70-tych, dlatego kontakty miÄ&#x2122;dzy naszymi uczelniami majÄ&#x2026; charakter nie tylko zawodowy. Wielu naszych pracownikĂłw wspĂłĹ&#x201A;pracuje i przyjaĹşni siÄ&#x2122; z Kolegami i KoleĹźankami z GVSU. Na bazie tej wspĂłĹ&#x201A;pracy powstaĹ&#x201A;o wiele projektĂłw oraz prac naukowych. Obie uczelnie przygotowujÄ&#x2026; siÄ&#x2122; do uroczystych obchodĂłw 40-lecia wspĂłĹ&#x201A;pracy, zaplanowanych na maj 2015 r. mgr Anna Drabina ']LDĂ&#x160;:VSÂľĂ&#x160;SUDF\ 0LĂ&#x2021;G]\QDURGRZHM

63;0!2-'>!@;32T3&68!>'/V83(W !8='@ 229T83(W!<ÂŁ3#83>90-T83('9938!;8-$322'ÂŁÂŁ@l83=39;@&A-!Ä&#x161;<68!>&1-2-9;8!$@/2@$,mT83(WW,3$,Ă&#x2022;Ä&#x161;l'0;38 mT83(W32@!ÂŁ-#!T&8!8'2$8-&'

ÇŚÇĄ

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;


=ZL]\WĂ&#x192;Z5RVML &2-!$,Ç&#x17D;Ç&#x2019;fÇ?Ç?1!8$!#W8W&'ÂŁ'+!$/!2->'89@;';< 03231-$A2'+3>8!03>-' 0-'83>!2!68A'A'0;38!2&8A'/!,3$,Ă&#x2022;Ä&#x161;!3&>-'&A-Ä&#x161;!$A3Ä&#x161;3>'839@/90-' <$A'ÂŁ2-''03231-$A2'>390>-'-';'89#<8+<W

C

elem wyjazdu byĹ&#x201A;o rozszerzenie wspĂłĹ&#x201A;pracy z naszymi partnerami w Rosji oraz podpisanie umĂłw o wspĂłĹ&#x201A;pracy z nowymi uczelniami. Wizyta planowana byĹ&#x201A;a od dĹ&#x201A;uĹźszego czasu i pomimo trudnej sytuacji politycznej, jaka jej towarzyszyĹ&#x201A;a, przyniosĹ&#x201A;a bardzo pozytywne rezultaty. Wyjazd rozpoczÄ&#x2122;liĹ&#x203A;my od odwiedzenia naszego wieloletniego partnera â&#x20AC;&#x201C; St. Petersburg State Univeristy of Economics (StPbSUE). Jest to jedna z najlepszych uczelni ekonomicznych w Rosji. ZaĹ&#x201A;oĹźona w 1930 roku (dawny FINEC), w ostatnim czasie powiÄ&#x2122;kszyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; o Saint Petersburg State University of Engineering and Economics oraz Saint Petersburg State University of Service and Economics. Uniwersytet ksztaĹ&#x201A;ci obecnie okoĹ&#x201A;o 57 000 studentĂłw. Podczas naszej wizyty podpisana zostaĹ&#x201A;a umowa o wspĂłĹ&#x201A;pracy na kolejne 5 lat oraz zatwierdzone zostaĹ&#x201A;y róşne formy wspĂłĹ&#x201A;pracy, w tym cieszÄ&#x2026;ce siÄ&#x2122; bardzo duĹźym zainteresowaniem staĹźe naukowo-badawcze oraz semestralna wymiana studentĂłw. NiewÄ&#x2026;tpliwym atutem StPbSUE jest jego poĹ&#x201A;oĹźenie w samym centrum Petersburga, nazywanego kulturalnÄ&#x2026; stolicÄ&#x2026; Rosji. Z malowniczego Petersburga udaliĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; do Moskwy. Jednym z waĹźniejszych punktĂłw programu byĹ&#x201A;o odwiedzenie Plekhanov Russian University of Economics. Uczelnia ta cieszy siÄ&#x2122; bardzo duĹźym prestiĹźem. Prowadzi kilka programĂłw nauczania w jÄ&#x2122;zyku angielskim, czeĹ&#x203A;Ä&#x2021; z nich uzyskaĹ&#x201A;a akredytacjÄ&#x2122; European Council for Business Education (ECBE). ZostaliĹ&#x203A;my tu szczegĂłlnie serdecznie przyjÄ&#x2122;ci przez PaniÄ&#x2026; Prorektor ds. Nauki, Prof. ElenÄ&#x2122; V. ZarovÄ&#x2026;, ktĂłra zorganizowaĹ&#x201A;a kilkugodzinne spotkanie, poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cone rozwojowi

63;0!2-'>39$3>;!;'2-='89-;@3( $3231-$9T;!ধ9ধ$9!2& 2(381!ধ$9T2!A&/Ăľ$-<3&ÂŁ'>'/'0;38 2&8A'/,3$,Ă&#x2022;Ä&#x161;T'0;38!;ÂŁ-!W-0,31-83=!T838'0;38&9W96Ă&#x2022;Ä&#x161;68!$@-Ăľ&A@2!83&3>'/-9;!>-$A2'+3 9A;!Ä&#x161;$'2-!TÂŁ+!8-0,3&03

wspĂłĹ&#x201A;pracy naukowej miÄ&#x2122;dzy naszymi oĹ&#x203A;rodkami. RĂłwnie waĹźnym wydarzeniem byĹ&#x201A;o podpisanie umowy o wspĂłĹ&#x201A;pracy z nowym partnerem UEK w Rosji â&#x20AC;&#x201C; Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics (MESI). PoczÄ&#x2026;tki dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci uczelni siÄ&#x2122;gajÄ&#x2026; 1932 roku. MESI ksztaĹ&#x201A;ci ponad 70 000 studentĂłw na 4 wydziaĹ&#x201A;ach: ZarzÄ&#x2026;dzania, Ekonomii i Statystyki, Technologii Komputerowych oraz Prawa i Nauk Humanistycznych. Znaczna czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; studentĂłw korzysta z platformy e-learningowej. DziaĹ&#x201A; WspĂłĹ&#x201A;pracy MiÄ&#x2122;dzynarodowej UEK negocjuje w tym momencie 2 programy wykonawcze, dziÄ&#x2122;ki ktĂłrym bÄ&#x2122;dzie moĹźna wysyĹ&#x201A;aÄ&#x2021; pracownikĂłw na staĹźe dydaktyczne do MESI, a studentĂłw na wymianÄ&#x2122; semestralnÄ&#x2026;.

Podczas kilkudniowego pobytu w Moskwie, Rektor UEK, Prof. Andrzej ChochĂłĹ&#x201A;, spotkaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; takĹźe z wĹ&#x201A;adzami State University of Management. W trakcie spotkania omĂłwiono bieĹźÄ&#x2026;ce zagadnienia dotyczÄ&#x2026;ce wspĂłĹ&#x201A;pracy oraz moĹźliwoĹ&#x203A;ci jej rozwoju. Od kilku lat wspĂłĹ&#x201A;praca z tÄ&#x2026; uczelniÄ&#x2026; jest trudna i niedostatecznie owocna. Miejmy nadziejÄ&#x2122;, Ĺźe moskiewskie spotkanie pozwoli zmieniÄ&#x2021; obecnÄ&#x2026; sytuacjÄ&#x2122;. Osoby zainteresowane szerszÄ&#x2026; informacjÄ&#x2026; czy podjÄ&#x2122;ciem wspĂłĹ&#x201A;pracy naukowej z uczelniami w Rosji oraz innymi partnerami UEK zza wschodniej granicy mogÄ&#x2026; siÄ&#x2122; kontaktowaÄ&#x2021; z PaniÄ&#x2026; RenatÄ&#x2026; WydmaĹ&#x201E;skÄ&#x2026; z DziaĹ&#x201A;u WspĂłĹ&#x201A;pracy MiÄ&#x2122;dzynarodowej (tel. 293 54 15). mgr Renata WydmaĹ&#x201E;ska ']LDĂ&#x160;:VSÂľĂ&#x160;SUDF\ 0LĂ&#x2021;G]\QDURGRZHM

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

njǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

0DĂ&#x160;RSROVND6]NRĂ&#x160;D$GPLQLVWUDFML3XEOLF]QHM

&]\SRWU]HEQ\MHVWWU]HFLHWDS UHIRUP\VDPRU]Ă&#x192;GRZHM" 3&$A!9&'#!;@/!0!3&#@Ä&#x161;!9-ĂľÇ&#x17D;Ç&#x2018;0>-';2-!2!;'1!;032-'$A2@$,-639;<ÂŁ3>!2@$, A1-!2>9!138AĂ­&A-';'8@;38-!ÂŁ2@168A'&9;!>-32@A39;!Ä&#x161;23>@&30<1'2;62W ^!638;39;!2-'9!138AĂ­&23ŕŚ&#x201D;$-;'8@;38-!ÂŁ2'/>3ÂŁ9$'W!8!9;!/Ă­$'&@9(<20$/'T A!9!&2-$A'&@ÂŁ'1!;@T032-'$A2'&A-!Ä&#x161;!2-!W31 \T 39;!Ä&#x161;68A@+3;3>!2@68A'A 96'$/!ÂŁ-9;Ă&#x2022;>-2!<03>$Ă&#x2022;>A>@৚9A@$,<$A'ÂŁ2->3ÂŁ9$'W

P

rof. Andrzej ChochĂłĹ&#x201A;, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie otwierajÄ&#x2026;c konferencjÄ&#x2122; stwierdziĹ&#x201A;, Ĺźe potrzebna jest modernizacja i niezbÄ&#x2122;dne sÄ&#x2026; zmiany w administracji. Rekomendacje zmian, zaproponowane przez zespĂłĹ&#x201A; kierowany przez prof. Jerzego Hausnera stanowiĹ&#x201A;y podstawÄ&#x2122; do debaty toczonej przez ubiegĹ&#x201A;y rok i zebranej w nowym dokumencie. Po ponad 20 latach funkcjonowania odrodzonego samorzÄ&#x2026;du widoczne sÄ&#x2026; zjawiska negatywne, okreĹ&#x203A;lone w diagnozie naukowej jako dysfunkcje. â&#x20AC;&#x17E;W raporcie uĹźyliĹ&#x203A;my okreĹ&#x203A;lenia DYSFUNKCJE, co oznacza, Ĺźe coĹ&#x203A; funkcjonuje gorzej niĹź funkcjonowaĹ&#x201A;o wczeĹ&#x203A;niej lub mogĹ&#x201A;oby funkcjonowaÄ&#x2021; lepiej niĹź funkcjonuje obecnieâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; stwierdziĹ&#x201A; prof. Jerzy Hausner. MaĹ&#x201A;opolska SzkoĹ&#x201A;a Administracji Publicznej od 2013 roku realizuje wspĂłlnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji projekt â&#x20AC;&#x17E;Systemowe wsparcie procesĂłw zarzÄ&#x2026;dzania w jednostkach samorzÄ&#x2026;du terytorialnegoâ&#x20AC;?. Opublikowanie w 2013 roku pierwszego tomu raportu o stanie samorzÄ&#x2026;dnoĹ&#x203A;ci w Polsce pogĹ&#x201A;Ä&#x2122;biĹ&#x201A;o trwajÄ&#x2026;cÄ&#x2026; od dawna dyskusjÄ&#x2122; o koniecznych zmianach, jakie powinny usprawniÄ&#x2021; funkcjonowanie polskich samorzÄ&#x2026;dĂłw. Od marca do paĹşdziernika 2013 roku odbyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; wiele debat na róşnych poziomach â&#x20AC;&#x201C; regionalnych i ogĂłlnokrajowych. PowstaĹ&#x201A;y w ich wyniku dokument, bÄ&#x2122;dÄ&#x2026;cy odzwierciedle-

ÇŚÇŁ

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

niem prac nad realizacjÄ&#x2026; projektu, poddany debacie na konferencji w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dotyczyĹ&#x201A; wielu obszarĂłw zarzÄ&#x2026;dzania publicznego. GĹ&#x201A;Ăłwna teza toczonej dyskusji brzmiaĹ&#x201A;a: â&#x20AC;&#x17E;SamorzÄ&#x2026;d terytorialny stanowi silny filar Rzeczpospolitej. Ale istniejÄ&#x2026; teĹź zjawiska i procesy, ktĂłre niekorzystnie rzutujÄ&#x2026; na funkcjonowanie jednostek samorzÄ&#x2026;du terytorialnego w naszym paĹ&#x201E;stwie.â&#x20AC;? W opinii uczestnikĂłw dostrzeganie mankamentĂłw obecnego funkcjonowania samorzÄ&#x2026;du terytorialnego w Polsce

683(W'8A@ !<92'8

nie spotkaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; z wolÄ&#x2026; dokonania zmian ograniczajÄ&#x2026;cych negatywne zjawiska. â&#x20AC;&#x17E;WydawaĹ&#x201A;o mi siÄ&#x2122; caĹ&#x201A;kowicie rozsÄ&#x2026;dne, aby Komisja WspĂłlna RzÄ&#x2026;du i SamorzÄ&#x2026;du Terytorialnego staĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; komisjÄ&#x2026; przygotowujÄ&#x2026;cÄ&#x2026; reformÄ&#x2122; samorzÄ&#x2026;du. Tak siÄ&#x2122; nie staĹ&#x201A;o. Nie do koĹ&#x201E;ca rozumiem dlaczego i sÄ&#x2026;dzÄ&#x2122;, Ĺźe mamy z tym powaĹźny problem. Ne chcÄ&#x2122; osobiĹ&#x203A;cie dyskutowaÄ&#x2021; z prezydenckim projektem ustawy zmieniajÄ&#x2026;cej funkcjonowanie samorzÄ&#x2026;du terytorialnego w Polsce. Mam wraĹźenie, Ĺźe prĂłbujemy budowaÄ&#x2021; bajpasy funkcjonowania samorzÄ&#x2026;du zamiast zajÄ&#x2026;Ä&#x2021; siÄ&#x2122; fundamentami


koniecznych zmianâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; stwierdziĹ&#x201A; podczas konferencji prof. Jerzy Hausner. Zmiany zaproponowane w zaprezentowanym po raz pierwszy nowym raporcie dotyczÄ&#x2026; miÄ&#x2122;dzy innymi organizacji terytorialnej paĹ&#x201E;stwa, absorpcji Ĺ&#x203A;rodkĂłw unijnych, finansĂłw samorzÄ&#x2026;dowych i samego ustroju jednostek samorzÄ&#x2026;du terytorialnego w Polsce. Postulaty w zakresie reformy elementĂłw systemu finansĂłw publicznych przedstawiĹ&#x201A; prof. Krzysztof SurĂłwka. Nie wszystkie propozycje zmian przygotowane przez zespĂłĹ&#x201A; prof. J. Hausnera zostaĹ&#x201A;y przyjÄ&#x2122;te z aprobatÄ&#x2026; przez róşne gremia decyzyjne. Jako przykĹ&#x201A;ad regulacji postulowanej przez naukowcĂłw, ale nie przyjÄ&#x2122;tej z akceptacjÄ&#x2026; Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Podsekretarz stanu w tym resorcie Magdalena MĹ&#x201A;ochowska w swoim wystÄ&#x2026;pieniu podaĹ&#x201A;a kwestiÄ&#x2122; obowiÄ&#x2026;zkowego wdroĹźenia budĹźetu partycypacyjnego. â&#x20AC;&#x17E;BudĹźet partycypacyjne ma sens wtedy, gdy bÄ&#x2122;dzie dobrowolnyâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; stwierdziĹ&#x201A;a wiceminister.

:VSÂľĂ&#x160;SUDFĂ&#x2021;]1*2 ĂĽQRZ\SURMHNW0DĂ&#x160;RSROVNLHM6]NRĂ&#x160;\ $GPLQLVWUDFML3XEOLF]QHM

W

lutym 2014 r. MaĹ&#x201A;opolska SzkoĹ&#x201A;a Administracji Publicznej (MSAP UEK) rozpoczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a realizacjÄ&#x2122; nowego projektu systemowego pn. â&#x20AC;&#x17E;Wzmocnienie mechanizmĂłw wspĂłĹ&#x201A;pracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarzÄ&#x2026;dowymi jako realizatorami zadaĹ&#x201E; publicznychâ&#x20AC;?. Jego celem jest opracowanie i upowszechnienie wĹ&#x203A;rĂłd gmin i powiatĂłw oraz organizacji pozarzÄ&#x2026;dowych (NGO) praktycznego podejĹ&#x203A;cia do wdraĹźania róşnych form wspĂłĹ&#x201A;pracy finansowej, takich jak regranting, poĹźyczki, porÄ&#x2122;czenia i gwarancje, inicjatywa lokalna, dotacje inwestycyjne oraz tryb maĹ&#x201A;ych zleceĹ&#x201E;. Cel ten ma zostaÄ&#x2021; osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;ty dziÄ&#x2122;ki realizacji mgr RafaĹ&#x201A; SuĹ&#x201A;kowski przewidzianych w projekcie dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E;, takich jak: 0DĂ&#x160;RSROVND6]NRĂ&#x160;D$GPLQLVWUDFML 1. skatalogowanie i udostÄ&#x2122;pnienie wszystkim zainteresowanym podmiotom â&#x20AC;&#x17E;do3XEOLF]QHM brych praktykâ&#x20AC;? wspĂłĹ&#x201A;pracy finansowej gmin i powiatĂłw z organizacjami pozarzÄ&#x2026;dowymi, 2. przeprowadzenie szkoleĹ&#x201E; dla przedstawicieli gmin, powiatĂłw i NGO nt. kwestii Ö&#x2014;3&2-'9-'2-<&3Ö&#x2014;A1-!2>Ö&#x2014;A!08'9-' prawnych dotyczÄ&#x2026;cych implementacji <9;83/</'&239;'09!138AĂ­&< ww. instrumentĂłw, sposobu ich wdro;'8@;38-!ÂŁ2'+3T0;Ă&#x2022;8'A2!ÂŁ!AÄ&#x161;@ Ĺźenia, monitorowania i oceny stosowa9-Ăľ>Ö&#x2014;23>@18!638$-'2!<03>f $Ă&#x2022;>63Ö&#x2014;68A'683>!&A'2-<&@90<9/--Ö&#x2014;&'#!;T nia, w formie warsztatowej z uwzglÄ&#x2122;dA!6836323>!231W-2W>A13$2-'2-'63A@$/- nieniem przykĹ&#x201A;adĂłw, 8!&@-Ö&#x2014;8!&2@$,>Ö&#x2014;A!8AĂ­&A!2-<T3&'/ŕŚ&#x201D;$-' 3. wsparcie przy wdroĹźeniu wybranych in3&Ö&#x2014;A!9!&@2-'63Ä&#x161;Ă­$A!ÂŁ23ŕŚ&#x201D;$-1!2&!;<8!&2'+3 -Ö&#x2014;639Ä&#x161;!WÖ&#x2014;3#9A!8A'38+!2-A!$/-;'8@;38-!ÂŁ2'/ strumentĂłw w 20 gminach i powiatach, 6!ŕĽ&#x2DC;9;>!A!9<+'83>!231W-2W<;>38A'2-' 4. upowszechnienie wypracowanych roz8'+-32Ă&#x2022;>1';8363ÂŁ-;!ÂŁ2@$,-Ö&#x2014;Ä&#x161;Ă­$A'2-'+1-2 wiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; oraz doĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; z wdroĹźeĹ&#x201E;. 38!A63>-!;Ă&#x2022;>>Ö&#x2014;36!8$-<3Ö&#x2014;&3;!$/Ăľ$'ÂŁ3>Ă­ AÖ&#x2014;#<&৚';<6!ŕĽ&#x2DC;9;>!W Projekt jest realizowany w partnerstwie â&#x20AC;&#x201C; Ö&#x2014;;8<&2@1;'1!$-'6368!>@)2!29Ă&#x2022;> liderem jest Departament PoĹźytku Publiczne9!138AĂ­&Ă&#x2022;>A1-!2@>Ö&#x2014;36-2--!<;38Ă&#x2022;>8!638;< go w Ministerstwie Pracy i Polityki SpoĹ&#x201A;ecznej, 63>-22@&3;@$A@ŕŁ&#x2014;26WÖ&#x2014;>@68!$3>!2!23>'+3 9@9;'1<&3$,3&Ă&#x2022;>031<2!ÂŁ2@$,l1W-2W63f a partnerem (oprĂłcz MSAP UEK) Fundacja 68A'A<8'!ÂŁ2-'2-'<&A-!Ä&#x161;Ă&#x2022;>&3$,3&@AÖ&#x2014;<&A-!Ä&#x161;Ă&#x2022;> Rozwoju Demokracji Lokalnej. -Ö&#x2014; W63ŕŚ&#x201D;8Ă&#x2022;&3ŕŚ&#x201D;1-<639;<ÂŁ!;Ă&#x2022;>6368!>@ Do gĹ&#x201A;Ăłwnych zadaĹ&#x201E; MSAP UEK w proA!8AĂ­&A!2-!2!Ö&#x2014;9A$A'+Ă&#x2022;ÂŁ2Ă­<>!+ĂľA!9Ä&#x161;<+<f /Ă­68363A@$/'>683>!&A'2-!3#ÂŁ-+!;38@/2@$, jekcie naleĹźy m.in.: (381A!8AĂ­&A!2-!9@9;'1!1-;8!29638;3>@1- t przeprowadzenie analizy istniejÄ&#x2026;cych 2!Ö&#x2014;3#9A!8!$,!+ÂŁ31'8!$/--Ö&#x2014;68!>2'<Ä&#x161;!;>-'2-! uregulowaĹ&#x201E; prawno-instytucjonalnych 9;393>!2-6!8;2'89;>!6<#ÂŁ-$A23g68@>!;2'+3W dotyczÄ&#x2026;cych instrumentĂłw wspĂłĹ&#x201A;pracy finansowej samorzÄ&#x2026;du terytorialnego

Raport 2014

W

i organizacji pozarzÄ&#x2026;dowych, z uwzglÄ&#x2122;dnieniem dotychczasowego orzecznictwa oraz interpretacji prawa stosowanych przez MF oraz RIO, t stworzenie internetowej mapy zawierajÄ&#x2026;cej przykĹ&#x201A;ady dobrych praktyk oraz prezentujÄ&#x2026;cej dane dotyczÄ&#x2026;ce wspĂłĹ&#x201A;pracy finansowej i pozafinansowej, t udziaĹ&#x201A; w przeprowadzeniu szkoleĹ&#x201E; w zakresie stosowania róşnych instrumentĂłw wspĂłĹ&#x201A;pracy finansowej gmin, powiatĂłw i NGO, t zapewnienie wparcia i doradztwa dla wybranych gmin i powiatĂłw w zakresie wdroĹźenia instrumentĂłw wspĂłĹ&#x201A;pracy finansowej, t opracowanie materiaĹ&#x201A;Ăłw informacyjnych i przygotowanie podrÄ&#x2122;cznika wdraĹźania wybranych instrumentĂłw wspĂłĹ&#x201A;pracy finansowej, t opracowanie rekomendacji dotyczÄ&#x2026;cych zmian prawno-instytucjonalnych uĹ&#x201A;atwiajÄ&#x2026;cych wdraĹźanie róşnych form wspĂłĹ&#x201A;pracy finansowej, t opracowanie propozycji kompleksowego systemu finansowania dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci organizacji pozarzÄ&#x2026;dowych, t organizacja konferencji upowszechniajÄ&#x2026;cej projekt. Projekt jest realizowany w ramach priorytetu 5.4.1 Programu Operacyjnego KapitaĹ&#x201A; Ludzki i jest wspĂłĹ&#x201A;finansowany przez UniÄ&#x2122; EuropejskÄ&#x2026; ze Ĺ&#x203A;rodkĂłw Europejskiego Funduszu SpoĹ&#x201A;ecznego. ZakoĹ&#x201E;czenie caĹ&#x201A;ego przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;cia zaplanowano na czerwiec 2015 roku. WiÄ&#x2122;cej informacji o projekcie moĹźna znaleĹşÄ&#x2021; na stronie internetowej: www. mechanizmywspolpracy.pl.

mgr Agata Machnik-Pado NRRUG\QDWRUSURMHNWX0DĂ&#x160;RSROVND 6]NRĂ&#x160;D$GPLQLVWUDFML3XEOLF]QHMUEK

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

njǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

)LQDQVRZDQLHEDGDĂ&#x152;QDXNRZ\FK

1RZH]DVDG\ZSURJUDPLH +RU\]RQW 83+8!1 Ç?Ç?Ç?Ç?;3Ö&#x2014;03ÂŁ'/2@83+8!1!13>@lm2-- <836'/90-'/T 0;Ă&#x2022;8@>Ö&#x2014;2!/>-Ăľ09A@19;362-<)2!29</'2!<0Ăľ>Ö&#x2014; <836-'W -2!293>!2-' #!&!ŕĽ&#x2DC;/'9;/'&2!0৚'>!8<203>!2'63A@;@>2Ă­&'$@A/Ă­-Ö&#x2014;2!/ÂŁ'69A@1->@2-0!1- >Ö&#x2014;0320<89!$,+8!2;3>@$,W

F

inansowanie badaĹ&#x201E; w PR wystÄ&#x2122;puje zatem w trybie konkursowym i byĹ&#x201A;o do tej pory bardzo dla polskich naukowcĂłw korzystne, poniewaĹź z tytuĹ&#x201A;u realizacji projektu moĹźna byĹ&#x201A;o otrzymywaÄ&#x2021; stawkÄ&#x2122; godzinowÄ&#x2026; do 300% wyĹźszÄ&#x2026; od tej wynikajÄ&#x2026;cej z wynagrodzenia zasadniczego. Innymi sĹ&#x201A;owy podwyĹźszenie stawki do 300% dopiero powodowaĹ&#x201A;o, Ĺźe polscy badacze mogli posiadaÄ&#x2021; wynagrodzenia z funduszy unijnych porĂłwnywalne ze stawkami badaczy europejskich. Realizacja wynagrodzeĹ&#x201E; w powyĹźszym trybie byĹ&#x201A;a i w dalszym ciÄ&#x2026;gu jest1 sankcjonowana zapisami regulaminĂłw dodatkowego wynagradzania, ktĂłre wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;Ä&#x2021; uczelni wprowadziĹ&#x201A;a do swoich uregulowaĹ&#x201E; prawnych. W obecnym programie ramowym HORYZONT 2020 wspomniana formuĹ&#x201A;a finansowania pracy za projekt zostaĹ&#x201A;a zmieniona. Wynagrodzenia w projektach HORYZONTU 2020 sÄ&#x2026; moĹźliwe do wysokoĹ&#x203A;ci wynagrodzenia zasadniczego (moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wypĹ&#x201A;acania dodatkowego wynagrodzenia ograniczona jest maksymalnie do kwoty 8000 EUR

ÇŚÇĽ

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

rocznie2. Zatem dotychczasowy system wynagradzania stosowany w uczelniach nie bÄ&#x2122;dzie miaĹ&#x201A; zastosowania dla projektĂłw realizowanych w ramach HORYZONTU 2020. Maksymalna wysokoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wynagrodzenia 8000 euro rocznie dla naukowca obejmuje sytuacjÄ&#x2122;, kiedy pracownik poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;ca projektom 100% swojego czasu pracy, jeĹ&#x203A;li mniej, to proporcjonalnie do czasu pracy w projektach. Instytucje nie speĹ&#x201A;niajÄ&#x2026;ce wa-

runku â&#x20AC;&#x17E;non-profitâ&#x20AC;? w ogĂłle nie majÄ&#x2026; moĹźliwoĹ&#x203A;ci wypĹ&#x201A;acania wynagrodzeĹ&#x201E; dodatkowych3. WedĹ&#x201A;ug ekspertĂłw z KPK4 (Krajowy Punkt Kontaktowy) jedynym sposobem podwyĹźszenia wynagrodzenia dla pracownika, czyli stworzenia sytuacji by pracownik mĂłgĹ&#x201A; w projektach zarabiaÄ&#x2021; wiÄ&#x2122;cej, jest podwyĹźszenie jego wynagrodzenia zasadniczego, wtedy stawka wynagrodzeniowa w projekcie

@9;'1A!8AĂ­&A!2-!638Ĥ'ÂŁ'1683/'0;Ă&#x2022;>lA!ÂŁ'$!2@mA<>A+ÂŁĂľ&2-'2-'1>96!8$-!)2!293>'+3^+8!2;-\&ÂŁ! -29;@;<$/->A>-Ă­A0<A-$,<&A-!Ä&#x161;'1>683+8!1-' Ç?Ç?Ç?Ç?


wynikaĹ&#x201A;aby wprost z wynagrodzenia zasadniczego, a nie z dwĂłch stawek godzinowych tj. wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia dodatkowego, jak to miaĹ&#x201A;o miejsce dotychczas. PowyĹźszy proponowany przez KPK system jest jednak doĹ&#x203A;Ä&#x2021; skomplikowany i zapewne dyskusyjny, poniewaĹź odnosi siÄ&#x2122; do sytuacji, gdzie wzrost wynagrodzenia nie moĹźe odnosiÄ&#x2021; siÄ&#x2122; do realizowanego konkretnego projektu (patrz grafika). Nie moĹźe zaistnieÄ&#x2021; bowiem sytuacja, w ktĂłrej z pracownikiem podpisywana jest nowa umowa na czas realizacji projektu, bo choÄ&#x2021; jest to zgodne z polskim prawem, to jednak moĹźliwe do podwaĹźenia przez audyt europejski ze wzglÄ&#x2122;du na warunek â&#x20AC;&#x17E;project dependentâ&#x20AC;?. W najlepszym przypadku nastÄ&#x2026;piĹ&#x201A;oby ograniczenie finansowania do wspomnianego juĹź puĹ&#x201A;apu 8 000 euro/rok i uznanie wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie takiej kwoty jako kwalifikowalnej. Instytucje realizujÄ&#x2026;ce projekty zapewne same zdecydujÄ&#x2026; ktĂłry sposĂłb finansowania przyjÄ&#x2026;Ä&#x2021; podczas realizacji projektu. Natomiast wiedza i decyzje z tym zwiÄ&#x2026;zane powinny byÄ&#x2021; przez uczelnie dyskutowane i ustalone juĹź obecnie. Konkursy w HORYZONCIE 2020 sÄ&#x2026; na bieĹźÄ&#x2026;co ogĹ&#x201A;aszane i zespoĹ&#x201A;y badawcze z Polski sÄ&#x2026; zapraszane w roli partnerĂłw. Na etapie przygotowania wniosku konieczne jest zdeklarowanie kwot wynagrodzeĹ&#x201E;, ktĂłre z reguĹ&#x201A;y stanowiÄ&#x2026; wiodÄ&#x2026;cÄ&#x2026; pozycjÄ&#x2122; kosztowÄ&#x2026; projektu.

*UDQW\1&1GOD QDXNRZFÂľZ A-!Ä&#x161;!<0--2(381</'T৚'Ç&#x201C;1!/!#8W!83&3>''2;8<1!<0-68A'&9;!>-Ä&#x161;3ÂŁ-9;@ 8!20-2+3>'>8!1!$,0320<89Ă&#x2022;>Ç&#x201C;TÇ&#x201C;38!A Ç&#x201C;WŕŚ&#x201D;8Ă&#x2022;& 683/'0;Ă&#x2022;>A!0>!ÂŁ-)03>!2@$,&3)2!293>!2-!A2!ÂŁ!AÄ&#x161;39-Ăľ!৚&A-'>-ĂľŕŁ&#x2014;T0;Ă&#x2022;8' 8'!ÂŁ-A3>!2'#Ăľ&Ă­68A'A68!$3>2-0Ă&#x2022;>2->'89@;';< 03231-$A2'+3>8!03>-' 38!A;8A@683/'0;@63A@90!2'68A'A393#@)A@$A2'W

1.

2. 3.

4.

5.

mgr Tomasz Kusio ']LDĂ&#x160;:VSÂľĂ&#x160;SUDF\0LĂ&#x2021;G]\QDURGRZHM

Ç&#x17D;m-Ă­+ÂŁ'/'9A$A'9Ă­8'!ÂŁ-A3>!2'39;!;2-'683/'0;@Ç&#x201D;T +&A-'9;393>!2'9Ă­Ç?Ç?Ç?ÂŚ9;!>0->@2!+83&A'2-3>'T A+3&2'AA!6-9!1-8'+<ÂŁ!1-23>@1Ç?m>>>W060W+3=W6ÂŁA&2WÇ&#x17D;Ç&#x201C;1!/!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018; Ç?mW-'1!9A03TW8!11'8T>!+-&39@9;'1<>@2!+8!&A!2-!>83+8!1-'!13>@1 38@A32;Ç?Ç?Ç?Ç?T 8!/3>@<20;32;!0;3>@83+8!1Ă&#x2022;>!13>@$,T >>>W060W+3=W6ÂŁT9WÇ? Ç&#x2018;m #-&'1T9WÇ?

wych w pokryzysowym ksztaĹ&#x201A;towaniu stabilnoĹ&#x203A;ci finansowania instytucji kredytowychâ&#x20AC;?

@&A-!Ä&#x161; 03231---Ö&#x2014;;39<20Ă&#x2022;> -Ăľ&A@2!83&3>@$,gÇ&#x2013;Ç?Ç&#x2013;Ç&#x17D;Ç&#x2019;Ç&#x2013;TÇ?Ç?AÄ&#x161;

6.

Prof. dr hab. Jerzy Hausner â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;PodejĹ&#x203A;cie neoweberowskie w zarzÄ&#x2026;dzaniu publicznym â&#x20AC;&#x201C; w kierunku budowy paradygmatuâ&#x20AC;? Dr Beata Buchelt â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;ZarzÄ&#x2026;dzanie kapitaĹ&#x201A;em ludzkim w szpitalachâ&#x20AC;? Dr Marek DÄ&#x2026;browski â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;ZaleĹźnoĹ&#x203A;ci przyczynowe miÄ&#x2122;dzy nominalnymi kursami walutowymi a podstawowymi zamiennymi makroekonomicznymi w europejskich gospodarkach wschodzÄ&#x2026;cych â&#x20AC;&#x201C; podejĹ&#x203A;cie z wykorzystaniem klasy modeli bazujÄ&#x2026;cych na wartoĹ&#x203A;ci bieĹźÄ&#x2026;cejâ&#x20AC;? Dr Remigiusz Gawlik â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Zastosowanie analitycznego procesu hierarchicznego do oceny istotnoĹ&#x203A;ci materialnych i niematerialnych wyznacznikĂłw jakoĹ&#x203A;ci Ĺźycia MĹ&#x201A;odych EuropejczykĂłwâ&#x20AC;? Mgr Iwona Kubica â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Uwarunkowania adaptacji pracowniczej w miÄ&#x2122;dzynarodowym Ĺ&#x203A;rodowisku pracyâ&#x20AC;? Mgr Anita Modrzejewska â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Modelowanie struktury wymiany handlowej miÄ&#x2122;dzy krajami UE z wykorzystaniem analizy sieciowejâ&#x20AC;?

@&A-!Ä&#x161; -2!29Ă&#x2022;>gÇ&#x2019;Ç?Ç?Ç&#x2019;Ç&#x201C;Ç?TÇ?Ç?AÄ&#x161;

1.

Dr Beata Barczak â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Model oceny efektywnoĹ&#x203A;ci sieci biznesowychâ&#x20AC;?

93#@)A@$A2'gÇ?Ç&#x2018;Ç?Ç&#x2019;Ç&#x2019;Ç&#x201C;TÇ?Ç?AÄ&#x161;

1.

Mgr Ĺ ukasz Klimczak (opiekun naukowy: prof. UEK dr hab. Edward Molendowski) â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Procesy liberalizacji handlu zagranicznego a zmiany jego wielkoĹ&#x203A;ci i struktury na przykĹ&#x201A;adzie paĹ&#x201E;stw BaĹ&#x201A;kanĂłw Zachodnichâ&#x20AC;? 2. Mgr Anna Myrda (opiekun naukowy: prof. UEK dr hab. Adam Sagan) â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Struktury poznawczo-motywacyjne w segmentacji zachowaĹ&#x201E; konsumenckich mĹ&#x201A;odzieĹźy w internecieâ&#x20AC;? 3. Mgr Beata Osiewalska (opiekun naukowy: prof. UEK dr hab. Jolanta Kurkiewicz) â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;BezdzietnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i rodzicielstwo par a ich status spoĹ&#x201A;eczno-ekonomiczny w wybranych krajach europejskich â&#x20AC;&#x201C; analiza bayesowskaâ&#x20AC;?

Wszystkim z PaĹ&#x201E;stwa serdecznie gratulujemy. JednoczeĹ&#x203A;nie zachÄ&#x2122;camy pracownikĂłw naukowo-dydaktycznych 1. Prof. dr hab. StanisĹ&#x201A;aw Owsiak â&#x20AC;&#x201C; UEK oraz doktorantĂłw do skĹ&#x201A;adania â&#x20AC;&#x17E;Dyscyplinowanie finansĂłw publicz- wnioskĂłw na kolejne edycje konkursĂłw. nych w warunkach nowego zarzÄ&#x2026;dzania gospodarczego w UEâ&#x20AC;? 2. Dr Katarzyna Kochaniak â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Rola depozytĂłw gospodarstw domo@&A-!Ä&#x161; -2!29Ă&#x2022;>gÇ&#x2019;Ç?Ç?Ç&#x2019;Ç&#x201C;Ç?TÇ?Ç?AÄ&#x161;

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

ÇŚÇŚ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

$NDGHPLFNLH&HQWUXP.DULHU\8(.

6IHU\.DULHU\ ĂĽZSRV]XNLZDQLXSUDF\PDU]HĂ&#x152; 83/'0;63&2!A>Ă­^Ç&#x2018;('8@!8-'8@\T!&8'93>!2@&3>9A@9;0-$,639A<0</Ă­$@$, 68!$@T!A>Ä&#x161;!9A$A!9;<&'2;Ă&#x2022;>2->'89@;';< 03231-$A2'+3>8!03>-'T A+831!&A-Ä&#x161;2-';@ÂŁ0396'$/!ÂŁ-9;Ă&#x2022;> A>-'ÂŁ<$-'9AĂ­$@$,9-ĂľA2!2Ă­63A@$/Ă­)81T!ÂŁ' 68A'&'>9A@9;0-19638'+8323A!-2;'8'93>!2@$,W

W

ramach imprezy wydzielono 4 obszary, zwiÄ&#x2026;zane z rozwojem zawodowym. W kaĹźdej z nich poszukujÄ&#x2026;cy pracy studenci zapoznawali siÄ&#x2122; z innym aspektem procesu rekrutacji. Eksperci sĹ&#x201A;uĹźyli pomocÄ&#x2026; i odpowiadali na pytania dotyczÄ&#x2026;ce m.in. formy dokumentĂłw aplikacyjnych. Poza tym kandydaci otrzymali moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wziÄ&#x2122;cia udziaĹ&#x201A;u w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej i warsztatach, prowadzonych przez ekspertĂłw. Wydarzenie byĹ&#x201A;o znakomitÄ&#x2026; okazjÄ&#x2026; do poznania opinii specjalistĂłw HR. PostanowiliĹ&#x203A;my zapytaÄ&#x2021;, jak oceniajÄ&#x2026; przygotowanie kandydatĂłw, z jakimi pytaniami spotykali siÄ&#x2122; najczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciej, co myĹ&#x203A;lÄ&#x2026; o rynku pracy w kontekĹ&#x203A;cie spotkaĹ&#x201E; w ramach â&#x20AC;&#x17E;4 Sfer Karieryâ&#x20AC;?. PoniĹźej prezentujemy wyniki naszych dociekaĹ&#x201E;.

!+&!ÂŁ'2!383৚@ŕĽ&#x2DC;90!T 16ÂŁ3@'8 8!2&-2+6'$-!ÂŁ-9;T!6+'1-2-

Imprezy takie jak â&#x20AC;&#x17E;4 Sfery Karieryâ&#x20AC;? sÄ&#x2026; bardzo potrzebne â&#x20AC;&#x201C; studenci wykazujÄ&#x2026; ogromne zainteresowanie takimi inicjatywami i powinno byÄ&#x2021; ich wiÄ&#x2122;cej. Podoba mi siÄ&#x2122;, Ĺźe impreza podzielona jest na róşne strefy, w ktĂłrych moĹźna skonsultowaÄ&#x2021; ze specjalistÄ&#x2026; wĹ&#x201A;asne CV czy porozmawiaÄ&#x2021; z rekruterem, by dowiedzieÄ&#x2021; siÄ&#x2122;, jak przebiega rozmowa kwalifikacyjna. Poza tym, dziÄ&#x2122;ki prezentacjom i warsztatom prowadzonym przez przedstawicieli obecnych na imprezie firm, moĹźna dowiedzieÄ&#x2021; siÄ&#x2122; czegoĹ&#x203A; o potencjalnych pracodawcach. Ogromnym plusem jest zatem taka formuĹ&#x201A;a imprezy, ktĂłra pozwala poznaÄ&#x2021; pracodawcĂłw jak i skonsultowaÄ&#x2021; swoje wĹ&#x201A;asne CV, porozmawiaÄ&#x2021; o wĹ&#x201A;asnych planach zawodowych i skonfrontowaÄ&#x2021; je z sytuacjÄ&#x2026; na rynku. NiewÄ&#x2026;tpliwie lepiej by byĹ&#x201A;o, gdyby wyJak oceniacie PaĹ&#x201E;stwo wydarzenie? KtĂł- darzenie zgromadziĹ&#x201A;o wiÄ&#x2122;cej potencjalnych re elementy imprezy wydajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; PaĹ&#x201E;stwu zainteresowanych â&#x20AC;&#x201C; wydaje mi siÄ&#x2122;, Ĺźe moĹźna szczegĂłlnie wartoĹ&#x203A;ciowe? Czego brakowaĹ&#x201A;o? na przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; zadbaÄ&#x2021; o lepszÄ&#x2026; jego promocjÄ&#x2122;. Plusem w przypadku tej edycji jest jej &@;!!2&'8T2-='89-;@'ÂŁ!ধ32'- kameralny klimat â&#x20AC;&#x201C; nie ma tĹ&#x201A;umĂłw, odwie$8<-;'8T;!;';8'';!20 dzajÄ&#x2026;cy po prostu nie sÄ&#x2026; skrÄ&#x2122;powani i chÄ&#x2122;tnie Bardzo spodobaĹ&#x201A; mi siÄ&#x2122; zakres tematyczny korzystajÄ&#x2026; z porad i konsultacji. wydarzenia, wydaje siÄ&#x2122; speĹ&#x201A;niaÄ&#x2021; oczekiwania studentĂłw. Jestem przekonana, Ĺźe takie !$'0@9!0T'2!&৚'8&9W3A>3/< spotkania sÄ&#x2026; bardzo potrzebne zarĂłwno fir- 8!$3>2-0Ă&#x2022;>T <83$ÂŁ'!8 mom jak i kandydatom. Dzielenie siÄ&#x2122; wieWydarzenie zrealizowano w oparciu dzÄ&#x2026; i moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; poznania poszczegĂłlnych o ciekawÄ&#x2026; formuĹ&#x201A;Ä&#x2122;, w ramach ktĂłrej wart pracodawcĂłw pozwala na unikanie bĹ&#x201A;Ä&#x2122;dĂłw odnotowania jest CV Point i moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wew procesie rekrutacji ze szczegĂłlnym naci- ryfikowania swoich dokumentĂłw aplikacyjskiem na przygotowywanie dokumentĂłw nych przez przedstawicieli firm. Koncepcja aplikacyjnych. zeszĹ&#x201A;oroczna zostaĹ&#x201A;a przez organizatorĂłw

ÇŚÓ?

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

zmodyfikowana â&#x20AC;&#x201C; przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;cie realizowane jest tym razem poza Targami Pracy, ponadto rozszerzono jego skalÄ&#x2122;. WidaÄ&#x2021; w tym duĹźy potencjaĹ&#x201A;, poniewaĹź kandydaci chÄ&#x2122;tnie weryfikujÄ&#x2026; swoje dokumenty, chcÄ&#x2026;c aby byĹ&#x201A;y jak najlepsze, Ĺźeby reprezentowaĹ&#x201A;y najwyĹźszy poziom i zagwarantowaĹ&#x201A;y sukces w poszukiwaniach pracy. Na pochwaĹ&#x201A;Ä&#x2122; zasĹ&#x201A;uguje rĂłwnieĹź pomysĹ&#x201A; rozszerzenia formuĹ&#x201A;y spotkania o symulacje wywiadĂłw z pracodawcami, co daje autentyczne poczucie tego, czego naleĹźy siÄ&#x2122; spodziewaÄ&#x2021; na rozmowach rekrutacyjnych. Taka moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; pozwala skonfrontowaÄ&#x2021; wĹ&#x201A;asne wyobraĹźenia z realnymi oczekiwaniami potencjalnego pracodawcy. SÄ&#x2026;dzÄ&#x2122;, Ĺźe wiÄ&#x2122;ksza iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; tego rodzaju spotkaĹ&#x201E; moĹźe stanowiÄ&#x2021; gwarancjÄ&#x2122; sukcesu w rozmowach o pracÄ&#x2122;. Bardzo interesujÄ&#x2026;ca jest rĂłwnieĹź propozycja warsztatĂłw z reprezentantami poszczegĂłlnych wystawcĂłw. Ideaâ&#x20AC;? Czterech Sferâ&#x20AC;? rzeczywiĹ&#x203A;cie wyczerpuje obszar potrzeb istotnych zagadnieĹ&#x201E; dla studentĂłw/absolwentĂłw pod kÄ&#x2026;tem aplikowania do byÄ&#x2021; moĹźe pierwszej swojej pracy. Mam wraĹźenie, Ĺźe zainteresowanie uczestnikĂłw nie byĹ&#x201A;o tak duĹźe, jak naleĹźaĹ&#x201A;oby siÄ&#x2122; spodziewaÄ&#x2021; i frekwencja zdecydowanie mogĹ&#x201A;aby byÄ&#x2021; wyĹźsza. Trzeba jednak wziÄ&#x2026;Ä&#x2021; pod uwagÄ&#x2122; ogromnÄ&#x2026; iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; podobnych spotkaĹ&#x201E; i preferencje uczestnikĂłw, skĹ&#x201A;onnych wybieraÄ&#x2021; imprezy o wiÄ&#x2122;kszej skali i takie, ktĂłre organizowane sÄ&#x2026; we wczeĹ&#x203A;niejszych terminach. Wydaje siÄ&#x2122;, Ĺźe kwestia znalezienia daty w bezpiecznej odlegĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci od innych imprez jest kluczowa, moĹźna wĂłwczas lepiej takie wydarzenie wypromowaÄ&#x2021;. Jestem jednoczeĹ&#x203A;nie przekonany, Ĺźe wyjÄ&#x2026;tkowoĹ&#x203A;Ä&#x2021;


i jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021; pomoĹźe takĹźe budowaÄ&#x2021; markÄ&#x2122; tego przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;cia w przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci.

woĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;, informatyczne dla zainteresowanych obszarem IT.

Czy istnieje ktoĹ&#x203A; taki jak idealny kandydat?

!$'0@9!0T'2!&৚'8&9W3A>3/< 8!$3>2-0Ă&#x2022;>T <83$ÂŁ'!8

&@;!!2&'8T2-='89-;@'£!ধ32'$8<-;'8T;!;';8'';!20

Wszyscy doradcy personalni zgadzajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; co do tego, Ĺźe nie ma kogoĹ&#x203A; takiego, jak kandydat idealny, a istnieje zaĹ&#x203A; idealne dopasowanie kandydata do odpowiedniej pracy. NaczelnÄ&#x2026; ideÄ&#x2026;, w pewnym sensie rĂłwnieĹź swoistÄ&#x2026; sztukÄ&#x2026; poruszania siÄ&#x2122; po rynku pracy jest, z jednej strony idealne poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenie kandydata ze stanowiskiem, ktĂłre zapewnia firma podczas rekrutacji â&#x20AC;&#x201C; z drugiej, idealne zaadaptowanie siÄ&#x2122; samego kandydata na nowym stanowisku. Kompetencje spoĹ&#x201A;eczne to z pewnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; obszary, ktĂłre mogÄ&#x2026; zdecydowaÄ&#x2021; o naszym sukcesie na rynku pracy. Na przykĹ&#x201A;ad, pracodawca szukajÄ&#x2026;cy osoby odpowiedzialnej za budowanie relacji z klientem zwrĂłci uwagÄ&#x2122; na to, jak dana osoba buduje relacje w swoim najbliĹźszym otoczeniu zawodowym i pozazawodowym czy teĹź w jaki sposĂłb siÄ&#x2122; komunikuje. Kluczowe rĂłwnieĹź sÄ&#x2026; obecnie umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci pracy w zespole, radzenia sobie ze stresem, wspĂłĹ&#x201A;pracy i reagowania na zmieniajÄ&#x2026;ce siÄ&#x2122; uwarunkowania biznesowe. Podobnie rzecz ma siÄ&#x2122; z kompetencjami analitycznymi, jak i specjalistycznymi, opartymi o potencjaĹ&#x201A; gromadzonej wiedzy i o konkretne doĹ&#x203A;wiadczenie. Cenione sÄ&#x2026; rĂłwnieĹź umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci jÄ&#x2122;zykowe â&#x20AC;&#x201C; znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; przynajmniej jednego, poza angielskim,

JeĹźeli istnieje, jest z pewnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; osobÄ&#x2026; silnie zmotywowanÄ&#x2026;. KtoĹ&#x203A; taki wie, czego chce, wie dlaczego aplikowaĹ&#x201A; do tej konkretnej firmy, na konkretne stanowisko, wie, w jakim kierunku chce siÄ&#x2122; rozwijaÄ&#x2021;. W przypadku State Street byĹ&#x201A;oby idealnie, gdyby ktoĹ&#x203A; taki byĹ&#x201A; zainteresowany finansami i biegle posĹ&#x201A;ugiwaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; jÄ&#x2122;zykami obcymi, zwĹ&#x201A;aszcza jÄ&#x2122;zykiem angielskim. 8@+-&!31@0!ÂŁ90!T-'83>2-0&9W'08<;!$/-T!6-;!3ÂŁ90!

Zestaw konkretnych cech zaleĹźy od stanowiska pracy, na ktĂłre dana osoba aplikuje. W przypadku firmy Capita trudno o jeden profil idealnego kandydata â&#x20AC;&#x201C; mamy bardzo zróşnicowane zespoĹ&#x201A;y, dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;ce w róşnych branĹźach, charakteryzujÄ&#x2026;ce siÄ&#x2122; odmiennymi poziomami wymaganego doĹ&#x203A;wiadczenia. MoĹźemy jednak sprĂłbowaÄ&#x2021; poszukaÄ&#x2021; wspĂłlnych poĹźÄ&#x2026;danych cech i kompetencji. SÄ&#x2026; nimi na pewno: umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; pracy w zespole, nastawienie na klienta, otwartoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, elastycznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i zaangaĹźowanie. !+&!ÂŁ'2!383৚@ŕĽ&#x2DC;90!T 16ÂŁ3@'8 8!2&-2+6'$-!ÂŁ-9;T!6+'1-2-

jÄ&#x2122;zyka obcego. WaĹźne jest rĂłwnieĹź to, jakie sÄ&#x2026; zainteresowania kandydata, jego pasje. Podczas rekrutacji w naszej firmy istotny jest rĂłwnieĹź fakt, czy osoba interesuje finansami, rynkami czy instrumentami finansowymi. Jak ksztaĹ&#x201A;tuje siÄ&#x2122; obraz Ĺ&#x203A;wiadomoĹ&#x203A;ci rynku pracy wĹ&#x203A;rĂłd potencjalnych kandydatĂłw? Czy mĹ&#x201A;odzi ludzie, ubiegajÄ&#x2026;cy siÄ&#x2122; o pracÄ&#x2122;, wiedzÄ&#x2026;, czego chcÄ&#x2026;? Czy majÄ&#x2026; jasno sprecyzowane cele zawodowe i Ĺ&#x203A;cieĹźki zawodowego rozwoju? &@;!!2&'8T2-='89-;@'ÂŁ!ধ32'$8<-;'8T;!;';8'';!20

Róşnie z tym bywa. Staramy siÄ&#x2122; wyszukiwaÄ&#x2021; kandydatĂłw, ktĂłrzy â&#x20AC;&#x17E;wiedzÄ&#x2026;â&#x20AC;?, czyli takich, ktĂłrzy sÄ&#x2026; zmotywowani do rozwoju w dziedzinie finansĂłw. W procesie â&#x20AC;&#x17E;wyĹ&#x201A;awianiaâ&#x20AC;? takich kandydatĂłw bardzo pomagajÄ&#x2026; nam róşnego rodzaju programy edukacyjne, wĹ&#x203A;rĂłd nich â&#x20AC;&#x17E;Akademia State Streetâ&#x20AC;?. Studenci, ktĂłrzy najlepiej poradzÄ&#x2026; sobie z testem koĹ&#x201E;cowym majÄ&#x2026; zapewniony pĹ&#x201A;atny staĹź w firmie, czÄ&#x2122;sto jednak zdarza siÄ&#x2122;, Ĺźe pozostali uczestnicy, mimo gorszych wynikĂłw w teĹ&#x203A;cie dostajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; na staĹź/do pracy w ramach standardowego procesu rekrutacyjnego. Tacy studenci przychodzÄ&#x2026;c do nas, wiedzÄ&#x2026;, czym siÄ&#x2122; zajmujemy, czego wymagamy, ktĂłry dziaĹ&#x201A; najbardziej im odpowiada pod kÄ&#x2026;tem rozwoju zawodowego, wiedzÄ&#x2026; teĹź, na jakie moĹźliwoĹ&#x203A;ci rozwoju mogÄ&#x2026; liczyÄ&#x2021; oraz z jakimi wyzwaniami wiÄ&#x2026;Ĺźe siÄ&#x2122; praca w State Street.

Mamy wiele róşnych stanowisk i pracujemy dla wielu klientĂłw. Trzeba mieÄ&#x2021; Ĺ&#x203A;wiadomoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, Ĺźe kaĹźdy z nas jest dobry w czymĹ&#x203A; innym. Capgemini daje wiele moĹźliwoĹ&#x203A;ci zawodowego rozwoju. Podstawowym wymaganiem i chyba najpowszechniejszym rysem profilu â&#x20AC;&#x17E;idealnego kandydataâ&#x20AC;? w przypadku naszej firmy byĹ&#x201A;aby znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; jÄ&#x2122;zykĂłw obcych, jako, Ĺźe dziaĹ&#x201A;amy na rynku miÄ&#x2122;dzynarodowym. Im bardziej egzotyczny jÄ&#x2122;zyk, tym lepiej, ostatnio najpopularniejsze sÄ&#x2026; jÄ&#x2122;zyki skandynawskie. JeĹ&#x203A;li chodzi o uniwersalne cechy â&#x20AC;&#x17E;idealnego kandydataâ&#x20AC;?, sÄ&#x2026; nimi na pewno umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; pracy w grupie i organizacji wĹ&#x201A;asnej pracy i chÄ&#x2122;Ä&#x2021; rozwoju. Poza tym â&#x20AC;&#x201C; specjalistyczne atuty, w odniesieniu do konkretnych stanowisk â&#x20AC;&#x201C; kierunkowe wyksztaĹ&#x201A;cenie ekonomiczne dla zainteresowanych finansami i ksiÄ&#x2122;go-

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

njǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

informacji, takich jak np. dane kontaktowe czy opis doĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; zawodowych. Warto Obecnie coraz czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciej spotykamy kandokĹ&#x201A;adnie przeanalizowaÄ&#x2021; ofertÄ&#x2122; pracy, ktĂłdydatĂłw ktĂłrzy sÄ&#x2026; na etapie poszukiwaĹ&#x201E;, &@;!!2&'8T2-='89-;@'ÂŁ!ধ32'- ra interesuje nas pod kÄ&#x2026;tem aplikowania. chcÄ&#x2026; sprawdziÄ&#x2021; siebie w róşnych sytuacjach, $8<-;'8T;!;';8'';!20 Trzeba zadaÄ&#x2021; sobie pytanie, czy to jest fakróşnych rolach, na róşnych stanowiskach, Najpowszechniejszym bĹ&#x201A;Ä&#x2122;dem jest brak tycznie stanowisko, ktĂłre nam odpowiada. szukajÄ&#x2026;c nowych wyzwaĹ&#x201E; i doĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E;. wiedzy o stanowisku, na jakie skĹ&#x201A;adana jest JeĹ&#x203A;li tak, naleĹźy odpowiednio sprofilowaÄ&#x2021; WidaÄ&#x2021; w nich ogromnÄ&#x2026; potrzebÄ&#x2122; ciÄ&#x2026;gĹ&#x201A;ego aplikacja. Kandydaci po prostu nie czytajÄ&#x2026; CV â&#x20AC;&#x201C; tak, aby odzwierciedlaĹ&#x201A;o ono naszÄ&#x2026; opisĂłw stanowiskowych. Zdarza siÄ&#x2122; nawet, wiedzÄ&#x2122; i doĹ&#x203A;wiadczenie w kontekĹ&#x203A;cie stai zróşnicowanego rozwoju. Ĺźe kandydat nie wie, na jakie stanowisko nowiska, o ktĂłre siÄ&#x2122; ubiegamy. Po wysĹ&#x201A;aniu !+&!ÂŁ'2!383৚@ŕĽ&#x2DC;90!T 16ÂŁ3@'8 zaaplikowaĹ&#x201A; i to jest sytuacja dyskwalifi- CV trzeba byÄ&#x2021; przygotowanym do pierw8!2&-2+6'$-!ÂŁ-9;T!6+'1-2kujÄ&#x2026;ca. Kandydaci nie przywiÄ&#x2026;zujÄ&#x2026; wagi szego etapu rekrutacji, ktĂłrym zazwyczaj Wielu studentĂłw jeszcze do koĹ&#x201E;ca nie wie, do dobrego rozpoznania czym zajmuje siÄ&#x2122; jest rozmowa telefoniczna. co chciaĹ&#x201A;oby robiÄ&#x2021; w przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci. Wielu szu- firma, jak wyglÄ&#x2026;da proces rekrutacji i czy ka teĹź czegoĹ&#x203A;, w czym potencjalnie mogliby profil firmy jest zgodny z osobistymi pre!+&!ÂŁ'2!383৚@ŕĽ&#x2DC;90!T 16ÂŁ3@'8 siÄ&#x2122; odnaleĹşÄ&#x2021;. StÄ&#x2026;d, raz jeszcze podkreĹ&#x203A;lam, ferencjami. Ma to odzwierciedlenie w ich 8!2&-2+6'$-!ÂŁ-9;T!6+'1-2bardzo duĹźa rola takich imprez jak â&#x20AC;&#x17E;4 Sfery nastawieniu podczas rekrutacji. To czy ktoĹ&#x203A; NajczÄ&#x2122;stszym bĹ&#x201A;Ä&#x2122;dem w procesie apliKarieryâ&#x20AC;?, ktĂłre pomagajÄ&#x2026; lepiej zorientowaÄ&#x2021; jest zmotywowany i przekonany, Ĺźe chce pod- kowania wydaje siÄ&#x2122; ten dotyczÄ&#x2026;cy wysyĹ&#x201A;asiÄ&#x2122; na rynku pracy, bardziej doprecyzowaÄ&#x2021; jÄ&#x2026;Ä&#x2021; pracÄ&#x2122; w organizacji widaÄ&#x2021; jak na dĹ&#x201A;oni. nia tego samego CV wszÄ&#x2122;dzie, niezaleĹźnie wĹ&#x201A;asnÄ&#x2026; Ĺ&#x203A;cieĹźkÄ&#x2122;. Nasza firma prowadzi caĹ&#x201A;y Wysoka rozpoznawalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; marki State Stre- od firmy i stanowiska. NaleĹźy zwrĂłciÄ&#x2021; uwagÄ&#x2122; szereg szkoleĹ&#x201E; wprowadzajÄ&#x2026;cych dla kaĹźdego et, ogranicza przypadki, gdy aplikujÄ&#x2026; osoby na to, gdzie siÄ&#x2122; je wysyĹ&#x201A;a, poznaÄ&#x2021; specyfikÄ&#x2122; stanowiska, nie wymagamy zatem od kandy- zupeĹ&#x201A;nie nieprzygotowane. Zazwyczaj spo- firmy, wykazaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; wiedzÄ&#x2026; i byÄ&#x2021; na bieĹźÄ&#x2026;co datĂłw wczeĹ&#x203A;niejszego doĹ&#x203A;wiadczenia. CzÄ&#x2122;sto tykam siÄ&#x2122; z brakiem wystarczajÄ&#x2026;cej wiedzy z aktualnymi informacjami. CzÄ&#x2122;sto niestety spotykamy siÄ&#x2122; z sytuacjÄ&#x2026;, w ktĂłrej studenci dotyczÄ&#x2026;cej procesu rekrutacyjnego. DziÄ&#x2122;ki jest tak, Ĺźe studenci nie wiedzÄ&#x2026; nawet, do jaaplikujÄ&#x2026; po prostu â&#x20AC;&#x17E;w ciemnoâ&#x20AC;?. Pomagamy inicjatywom takim jak â&#x20AC;&#x17E;4 sfery karieryâ&#x20AC;? jest kiej firmy aplikujÄ&#x2026;. im doprecyzowaÄ&#x2021; oczekiwania i kierunek, miejsce na dialog z kandydatami i dzielenie ktĂłry mogliby obraÄ&#x2021; w karierze zawodowej. siÄ&#x2122; wiedzÄ&#x2026;. DoceniajÄ&#x2026; to takĹźe sami zainte!$'0@9!0T'2!&৚'8&9W3A>3/< resowani, ktĂłrzy coraz liczniej biorÄ&#x2026; udziaĹ&#x201A; 8!$3>2-0Ă&#x2022;>T <83$ÂŁ'!8 !$'0@9!0T'2!&৚'8&9W3A>3/< w tego typu wydarzeniach. MoĹźna zaobserwowaÄ&#x2021; znaczÄ&#x2026;cy postÄ&#x2122;p, 8!$3>2-0Ă&#x2022;>T <83$ÂŁ'!8 NiektĂłrzy studenci pytali mnie dzisiaj, jeĹ&#x203A;li chodzi o wiedzÄ&#x2122; o procesie rekrutacji, Ĺ&#x161;ledzÄ&#x2122; rynek pracy od blisko 11 lat i mam czy w trakcie rozmowy rekrutacyjnej w Sta- w skali ostatnich kilku lat. Jeszcze stosunkowo wraĹźenie, Ĺźe bardzo duĹźo siÄ&#x2122; na nim zmie- te Street pojawiajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; tak zwane pytania niedawno, trudno byĹ&#x201A;o dostaÄ&#x2021; dedykowany niĹ&#x201A;o. Wydaje siÄ&#x2122;, Ĺźe Polacy bardziej dojrzeli na kreatywnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, np. gdyby nagle pojawiĹ&#x201A; siÄ&#x2122; list motywacyjny â&#x20AC;&#x201C; wszystkie wyglÄ&#x2026;daĹ&#x201A;y tak do swoich oczekiwaĹ&#x201E;. Dawniej sukcesem przed tobÄ&#x2026; krĂłlik, co byĹ&#x203A; zrobiĹ&#x201A;? OczywiĹ&#x203A;cie samo, rĂłwnieĹź to samo CV lÄ&#x2026;dowaĹ&#x201A;o na roĹźbyĹ&#x201A;o juĹź samo znalezienie pracy. Obec- szukamy osĂłb, ktĂłre realizujÄ&#x2026; wĹ&#x201A;asne pasje nych biurkach. Niemniej wciÄ&#x2026;Ĺź pokutujÄ&#x2026; nie mĹ&#x201A;odzi ludzie pragnÄ&#x2026; w pracy, czy teĹź i wspieramy aktywnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; pozazawodowÄ&#x2026; swo- bĹ&#x201A;Ä&#x2122;dy w kilku obszarach. Najistotniejszy, dziÄ&#x2122;ki niej, realizowaÄ&#x2021; siebie. MyĹ&#x203A;lÄ&#x2122;, Ĺźe te ich pracownikĂłw â&#x20AC;&#x201C; np. dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; charyta- dokumentacyjny: od bĹ&#x201A;Ä&#x2122;dĂłw ortograficzoczekiwania sÄ&#x2026; doĹ&#x203A;Ä&#x2021; dobrze sprecyzowa- tywnÄ&#x2026; czy aktywnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; sportowÄ&#x2026;. nych po merytoryczne, czasem zdarzajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; ne, jednak problem tkwi w proporcjach DecydujÄ&#x2026;c siÄ&#x2122; na karierÄ&#x2122; w obszarze dokumenty, opatrzone zdjÄ&#x2122;ciami z wakacji â&#x20AC;&#x201C; oczekiwania poczÄ&#x2026;tkujÄ&#x2026;cych pracowni- finansĂłw warto pamiÄ&#x2122;taÄ&#x2021;, Ĺźe kreatywnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; czy imprezy u przysĹ&#x201A;owiowego wujka. SpokĂłw sÄ&#x2026; czÄ&#x2122;sto wysokie, nie zawsze majÄ&#x2026; nie jest dla branĹźy wartoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; priorytetowÄ&#x2026;. Ĺ&#x203A;rĂłd tych merytorycznych, nagminnym jest przeĹ&#x201A;oĹźenie na adekwatnÄ&#x2026; wiedzÄ&#x2122;, umiejÄ&#x2122;t- PodstawÄ&#x2122; stanowiÄ&#x2026; umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci pracy ze- rĂłwnieĹź adresowanie listu motywacyjnego noĹ&#x203A;ci czy kompetencje. Tutaj kluczem jest spoĹ&#x201A;owej, zdolnoĹ&#x203A;ci analityczne i znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; do zupeĹ&#x201A;nie innego pracodawcy. Poza tym wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwa analiza i rozpoznanie, w ktĂłrym jÄ&#x2122;zykĂłw obcych. zdarza siÄ&#x2122; takĹźe brak przygotowania do rozmiejscu Ĺ&#x203A;cieĹźki wĹ&#x201A;asnego rozwoju siÄ&#x2122; znajmowy z pracodawcÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; na szczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;cie sÄ&#x2026; to niedujemy. Takie podejĹ&#x203A;cie uĹ&#x201A;atwi znalezienie 8@+-&!31@0!ÂŁ90!T-'83>2-0&9W'- liczne przypadki. Nasz proces rekrutacji odpowiadajÄ&#x2026;cego nam stanowiska. Czasem 08<;!$/-T!6-;!3ÂŁ90! jest bardzo zĹ&#x201A;oĹźony, co uĹ&#x201A;atwia weryfikacjÄ&#x2122; warto zaczÄ&#x2026;Ä&#x2021; od, byÄ&#x2021; moĹźe, bardziej prozaJuĹź na poziomie wysyĹ&#x201A;ania CV zdarza wiedzy i umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci kandydata na kilku icznych, Ĺ&#x201A;atwych w naszej percepcji zadaĹ&#x201E;, siÄ&#x2122;, Ĺźe kandydat ma problem z zaĹ&#x201A;Ä&#x2026;czeniem rĂłznych etapach. Straramy siÄ&#x2122; skrupulatnie ale wykonywaÄ&#x2021; je solidnie i sumiennie, aby dokumentu do systemu rekrutacyjnego. analizowaÄ&#x2021; dokumenty i wyniki poszczegĂłlpokazaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; pracodawcy od jak najbardziej Zdarza siÄ&#x2122;, Ĺźe dostajemy takie wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie puste nych etapĂłw eliminujÄ&#x2026;c tym samym przyprofesjonalnej strony. zgĹ&#x201A;oszenia. Ponadto, aplikujÄ&#x2026;cy czasem nie padkowe zgĹ&#x201A;oszenia, wybierajÄ&#x2026;c tym samym, uwzglÄ&#x2122;dniajÄ&#x2026; w dokumentach podstawowych grupy kandydatĂłw, ktĂłrzy rozumiejÄ&#x2026; czym 8@+-&!31@0!ÂŁ90!T-'83>2-0&9W'08<;!$/-T!6-;!3ÂŁ90!

ÇŚÓ&#x2018;

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

Jakiego rodzaju bĹ&#x201A;Ä&#x2122;dy w procesie rekrutacji kandydaci popeĹ&#x201A;niajÄ&#x2026; najczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciej?


siÄ&#x2122; zajmujemy, znajÄ&#x2026; profil naszej firmy, ktĂł- gĹ&#x201A;Ä&#x2122;biania wiedzy i rozwijania posiadanych tualnoĹ&#x203A;ci, odpowiedzialnoĹ&#x203A;ci. Warto dodaÄ&#x2021; rzy przesĹ&#x201A;ali do nas CV Ĺ&#x203A;wiadomie i odpo- umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci; majÄ&#x2026; teĹź ogromnÄ&#x2026; potrzebÄ&#x2122; jak teĹź parÄ&#x2122; sĹ&#x201A;Ăłw o aktywnoĹ&#x203A;ci poza studiami, wiedzialne. Do czwartego, ostatniego etapu najpeĹ&#x201A;niejszego poznania Ĺ&#x203A;rodowiska pracy, zaangaĹźowaniu, ktĂłre nie sprowadza siÄ&#x2122; procesu rekrutacji, tzw. Assessment Center, w jakim potencjalnie przyjdzie im pracowaÄ&#x2021;. do przygotowywania siÄ&#x2122; do sesji â&#x20AC;&#x201C; to zawsze przechodzÄ&#x2026; starannie wybrani kandydaci. Ĺ&#x203A;wiadczy o tym, Ĺźe potrafimy sobie uĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; Proces jest wiÄ&#x2122;c bardzo â&#x20AC;&#x17E;szczelnyâ&#x20AC;? i tylko Jakich rad udzielilibyĹ&#x203A;cie PaĹ&#x201E;stwo stu- i zorganizowaÄ&#x2021; wĹ&#x201A;asny czas i mamy chÄ&#x2122;Ä&#x2021; kandydaci o naprawdÄ&#x2122; wysokich kompe- dentom aplikujÄ&#x2026;cym o pracÄ&#x2122;, zwĹ&#x201A;aszcza tym, ciÄ&#x2026;gĹ&#x201A;ego rozwoju. To element szczegĂłlnie tencjach i motywacji otrzymujÄ&#x2026; oferty pracy. ktĂłrzy dopiero zaczynajÄ&#x2026; jej poszukiwania? ceniony przez pracodawcĂłw. Z jakimi pytaniami mĹ&#x201A;odzi kandydaci zwracajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; do PaĹ&#x201E;stwa najczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciej? Co ich najbardziej interesuje w obszarze strategii i formuĹ&#x201A; rekrutacji?

&@;!!2&'8T2-='89-;@'£!ধ32'$8<-;'8T;!;';8'';!20

!$'0@9!0T'2!&৚'8&9W3A>3/< 8!$3>2-0Ă&#x2022;>T <83$ÂŁ'!8

ZastanĂłwcie siÄ&#x2122; dokĹ&#x201A;adnie, co chcecie robiÄ&#x2021; w przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci. Na jakim stanowisku chcielibyĹ&#x203A;cie pracowaÄ&#x2021; i dlaczego wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie &@;!!2&'8T2-='89-;@'ÂŁ!ধ32'- na nim. Poznajcie moĹźliwie dokĹ&#x201A;adnie firmÄ&#x2122;, $8<-;'8T;!;';8'';!20 do ktĂłrej aplikujecie. PowyĹźsze dziaĹ&#x201A;ania NajczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciej spotykam siÄ&#x2122; z pytaniami sprawiÄ&#x2026;, Ĺźe bÄ&#x2122;dzie to przemyĹ&#x203A;lana kandydotyczÄ&#x2026;cymi moĹźliwoĹ&#x203A;ci rozwoju, awan- datura, ktĂłra przekonuje nie tylko Was, ale su. Kandydaci pytajÄ&#x2026; rĂłwnieĹź o moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; przede wszystkim rekrutera. zmiany dziaĹ&#x201A;u w sytuacji, gdy ich pierwszy wybĂłr z jakichĹ&#x203A; powodĂłw okaĹźe siÄ&#x2122; nie!+&!ÂŁ'2!383৚@ŕĽ&#x2DC;90!T 16ÂŁ3@'8 trafiony. Studenci zainteresowani sÄ&#x2026; takĹźe 8!2&-2+6'$-!ÂŁ-9;T!6+'1-2samym procesem wdraĹźania pracownikĂłw Przede wszystkim, naleĹźy dobrze poznaÄ&#x2021; na nowym stanowisku pracy. firmÄ&#x2122;, do ktĂłrej siÄ&#x2122; aplikuje, czyli wiedzieÄ&#x2021;, dlaczego akurat tam chcemy rozpoczÄ&#x2026;Ä&#x2021; na!+&!ÂŁ'2!383৚@ŕĽ&#x2DC;90!T 16ÂŁ3@'8 szÄ&#x2026; Ĺ&#x203A;cieĹźkÄ&#x2122; zawodowÄ&#x2026;. JednoczeĹ&#x203A;nie warto 8!2&-2+6'$-!ÂŁ-9;T!6+'1-2zadbaÄ&#x2021; o to, by podczas rozmowy kwalifikaObecnie studentĂłw najbardziej intere- cyjnej w jak najpeĹ&#x201A;niejszy i najbardziej wysujÄ&#x2026; staĹźe, co zwiÄ&#x2026;zane jest z moĹźliwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; czerpujÄ&#x2026;cy sposĂłb opowiedzieÄ&#x2021; o przebiegu â&#x20AC;&#x17E;bezpiecznegoâ&#x20AC;? poznania Ĺ&#x203A;rodowiska pracy swojej dotychczasowej kariery zawodowej, firmy , co pozwala Ĺ&#x201A;agodnie wdroĹźyÄ&#x2021; siÄ&#x2122; w jej nawet jeĹ&#x203A;li byĹ&#x201A;y to praktyki i dorywcze zajÄ&#x2122;cia. specyfikÄ&#x2122;. StaĹź pomaga rĂłwnieĹź dowiedzieÄ&#x2021; KaĹźda praca czegoĹ&#x203A; uczy â&#x20AC;&#x201C; trzeba tylko wiesiÄ&#x2122;, co dana firma moĹźe zaoferowaÄ&#x2021; pracow- dzieÄ&#x2021; czego nas to konkretne doĹ&#x203A;wiadczenie nikowi w obszarach, w ktĂłrych chciaĹ&#x201A;by siÄ&#x2122; nauczyĹ&#x201A;o â&#x20AC;&#x201C; umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci rozmowy, punkrozwijaÄ&#x2021;. Spotykamy siÄ&#x2122; czÄ&#x2122;sto z sytuacjÄ&#x2026;, w ktĂłrej studenci deklarujÄ&#x2026; chÄ&#x2122;Ä&#x2021; podjÄ&#x2122;cia pracy jeszcze w trakcie studiĂłw. Takie rozwiÄ&#x2026;zania, pracy w niepeĹ&#x201A;nym wymiarze godzin sa w Capgemini jak najbardziej moĹźliwe.

ByÄ&#x2021; konsekwentnym w swoich decyzjach. JeĹ&#x203A;li podejmujemy decyzjÄ&#x2122; o przystÄ&#x2026;pieniu do rekrutacji, pokaĹźmy nasze zaangaĹźowanie i motywacjÄ&#x2122;. Trzeba byÄ&#x2021; Ĺ&#x203A;wiadomym tego, jak budujemy swĂłj wizerunek i przedstawiamy siebie na kaĹźdym etapie rekrutacji i Ĺźe Ăłw obraz zĹ&#x201A;oĹźony jest z elementĂłw pozyskiwanych przez róşne osoby na poszczegĂłlnych etapach. Warto pozkazaÄ&#x2021;, Ĺźe jesteĹ&#x203A;my konsekwentni, ale i precyzyjni w tym, co robimy i co mĂłwimy. ---------------------------------------------â&#x20AC;&#x17E;4 Sfery Karieryâ&#x20AC;? jak magnes przyciÄ&#x2026;gnÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;y mĹ&#x201A;odych ludzi, pragnÄ&#x2026;cych pozyskaÄ&#x2021; wiedzÄ&#x2122; w zakresie optymalnego przygotowania do procesu rekrutacji. Poznajmy opinie studentek Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ktĂłre wziÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;y udziaĹ&#x201A; w wydarzeniu. Jaka jest Wasza strategia aplikowania? Macie upatrzonych potencjalnych pracodaw-

!$'0@9!0T'2!&৚'8&9W3A>3/< 8!$3>2-0Ă&#x2022;>T <83$ÂŁ'!8

Kandydaci bardzo czÄ&#x2122;sto pytajÄ&#x2026; o relacje, jakie wystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026; w zespoĹ&#x201A;ach, o osoby team leaderĂłw, z kim bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; wspĂłĹ&#x201A;pracowaÄ&#x2021;, jak liczny jest zespĂłĹ&#x201A; i jak wyglÄ&#x2026;da struktura komunikacji. WaĹźna jest rĂłwnieĹź dla nich skala moĹźliwoĹ&#x203A;ci wykorzystywania jÄ&#x2122;zyka obcego â&#x20AC;&#x201C; czy bÄ&#x2122;dzie on uĹźywany gĹ&#x201A;Ăłwnie w korespondencji mailowej czy rĂłwnieĹź, w codziennej komunikacji. Studenci pytajÄ&#x2026; rĂłwnieĹź o moĹźliwoĹ&#x203A;ci rozwoju, co pozwala zaobserwowaÄ&#x2021; autentycznÄ&#x2026; potrzebÄ&#x2122; po-

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

njǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

cĂłw? Dlaczego zainteresowaĹ&#x201A;a Was oferta â&#x20AC;&#x17E;4 Sfer Karieryâ&#x20AC;? ? &@;!-';8!9T Ö&#x2014;830T -2!29' -Ö&#x2014;!$,<203>3ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;T2->'89@;'; 03231-$A2@>Ö&#x2014;8!03>-'

OdwiedziĹ&#x201A;am CV Point firmy Capita. bardzo podoba mi siÄ&#x2122; pomysĹ&#x201A; konsultowania swoich dokumentĂłw ze specjalistami z firm. UzyskaĹ&#x201A;am wiele praktycznych porad, dotyczÄ&#x2026;cych mojego CV. Wiem juĹź, co powinnam w nim poprawiÄ&#x2021; i jakie sÄ&#x2026; jego mocne strony. Mam juĹź pewnÄ&#x2026; wprawÄ&#x2122; w pisaniu dokumentĂłw aplikacyjnych, wiÄ&#x2122;c okazaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122;, Ĺźe popeĹ&#x201A;niam niewiele bĹ&#x201A;Ä&#x2122;dĂłw. Na razie nie mam sprecyzowanego docelowego pracodawcy. CV przygotowujÄ&#x2122; jednak pod konkretne stanowisko, wiÄ&#x2122;c staram siÄ&#x2122; nie zamieszczaÄ&#x2021; w nim rzeczy niepotrzebnych. Chodzi przecieĹź o to, by nie traciÄ&#x2021; czyjegoĹ&#x203A; czasu. Staram siÄ&#x2122; aplikowaÄ&#x2021; do firm, co do ktĂłrych mam wzglÄ&#x2122;dnÄ&#x2026; pewnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, Ĺźe moja kandydatura zostanie rozpatrzona pozytywnie. !Ä&#x161;+38A!;!!ŕŚ&#x201D;ÂŁ!20!T Ö&#x2014;830T -2!29'-Ö&#x2014;!$,<203>3ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;T2->'89@;'; 03231-$A2@>Ö&#x2014;8!03>-'

Nie szukaĹ&#x201A;am konkretnego pracodawcy. Jestem jeszcze na studiach, na tym etapie nie mam sprecyzowanej jednej firmy, w ktĂłrej chciaĹ&#x201A;abym pracowaÄ&#x2021; po otrzymaniu dyplomu. ZaleĹźaĹ&#x201A;o mi bardziej na profesjonalnej ocenie moich dokumentĂłw aplikacyjnych. Staram siÄ&#x2122; zamieĹ&#x203A;ciÄ&#x2021; w CV caĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; mojego dotychczasowego doĹ&#x203A;wiadczenia. SÄ&#x2026; tam wszystkie praktyki i staĹźe, w ktĂłrych braĹ&#x201A;am udziaĹ&#x201A;. Wydaje mi siÄ&#x2122;, Ĺźe pracodawcy zwracajÄ&#x2026; szczegĂłlnÄ&#x2026; uwagÄ&#x2122; na to, czy student jest aktywny zawodowo. WĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie dzisiaj dowiedziaĹ&#x201A;am siÄ&#x2122;, Ĺźe w CV warto zamieszczaÄ&#x2021; rĂłwnieĹź informacje o zainteresowaniach i aktywnoĹ&#x203A;ciach poza studiami, poniewaĹź pracodawcy oceniajÄ&#x2026; dziÄ&#x2122;ki nim determinacjÄ&#x2122; i zaangaĹźowanie kandydata. Co, Waszym zdaniem, jest najtrudniejsze dla kandydatĂłw w procesie rekrutacji? &@;!-';8!9T Ö&#x2014;830T -2!29' -Ö&#x2014;!$,<203>3ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;T2->'89@;'; 03231-$A2@>Ö&#x2014;8!03>-'

Ó?ÇĄ

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

Procesy rekrutacji wyglÄ&#x2026;dajÄ&#x2026; róşnie czy bÄ&#x2122;dziemy nadawaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; do danego stanow róşnych firmach. JeĹźeli aplikowanie wiska. Podczas jednej z rozmĂłw, w ktĂłrych sprowadza siÄ&#x2122; do przesĹ&#x201A;ania dokumentĂłw braĹ&#x201A;am udziaĹ&#x201A;, okazaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122;, Ĺźe nie posiadam i pojedynczej rozmowy telefonicznej, to ta- odpowiednich kwalifikacji â&#x20AC;&#x201C; aplikowaĹ&#x201A;am ka formuĹ&#x201A;a jest wzglÄ&#x2122;dnie prosta. NiektĂłre tam po prostu w nadziei, ze a nuĹź siÄ&#x2122; uda. firmy jednak organizujÄ&#x2026; testy, sprawdzajÄ&#x2026;ce Trzeba jednak przemyĹ&#x203A;leÄ&#x2021; swĂłj wybĂłr i nie poziom umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci analitycznych kandy- traciÄ&#x2021; czasu ani swojego, ani pracodawcy. data. CzÄ&#x2122;sto wyzwanie stanowi rozmowa w obcym jÄ&#x2122;zyku, niepewnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wĹ&#x201A;asnych !Ä&#x161;+38A!;!!ŕŚ&#x201D;ÂŁ!20!T Ö&#x2014;830T -umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci i koniecznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wykorzysta- 2!29'-Ö&#x2014;!$,<203>3ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;T2->'89@;'; 03nia ich w praktyce tworzy dla kandydata 231-$A2@>Ö&#x2014;8!03>-' dodatkowy stres. Assessment Center, czyli BezpoĹ&#x203A;redni kontakt z pracodawcÄ&#x2026; praktyczne zadania, mogÄ&#x2026; rĂłwnieĹź okazaÄ&#x2021; to na pewno stres, zwĹ&#x201A;aszcza w przypadsiÄ&#x2122; ĹşrĂłdĹ&#x201A;em stresu. ku osĂłb, ktĂłre stawiajÄ&#x2026; pierwsze kroki na rynku pracy. Nie bez znaczenia jest !Ä&#x161;+38A!;!!ŕŚ&#x201D;ÂŁ!20!T Ö&#x2014;830T -- teĹź ten powszechny lÄ&#x2122;k, Ĺźe mimo naszego 2!29'-Ö&#x2014;!$,<203>3ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;T2->'89@;'; 03- doĹ&#x203A;wiadczenia i czÄ&#x2122;sto rzadkich, specja231-$A2@>Ö&#x2014;8!03>-' listycznych umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci, nie speĹ&#x201A;nimy NajwiÄ&#x2122;kszy problem z rekrutacjÄ&#x2026; by- oczekiwaĹ&#x201E; pracodawcy. wa taki, Ĺźe procesy rekrutacyjne czÄ&#x2122;sto trwajÄ&#x2026; bardzo dĹ&#x201A;ugo. SkĹ&#x201A;adajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; na nie: ---------------------------------------------rozmowy telefoniczne, spotkania i zadania o wysokim poziomie trudnoĹ&#x203A;ci. Jest Projekt â&#x20AC;&#x17E;4 Sfery Karieryâ&#x20AC;? zrealizowato problemem zwĹ&#x201A;aszcza dla kandydatĂłw ny zostaĹ&#x201A;y przez Akademickie Centrum z praktycznie zerowym doĹ&#x203A;wiadczeniem Kariery UEK i FundacjÄ&#x2122; UEK w dniach zawodowym. Nie moĹźna zapominaÄ&#x2021; o tym, 14 i 15 kwietnia 2014 r. PowstaĹ&#x201A; jako odĹźe studia to tylko teoria. Aktualnie pracu- powiedĹş na rosnÄ&#x2026;ce potrzeby studentĂłw jÄ&#x2122;, wiÄ&#x2122;c przekonaĹ&#x201A;am siÄ&#x2122;, Ĺźe kaĹźda firma i absolwentĂłw Uniwersytetu Ekonomiczto osobne Ĺ&#x203A;rodowisko â&#x20AC;&#x201C; inne programy, nego w Krakowie w zakresie wsparcia ich inne zasady, inna kultura organizacyjna. rozwoju w drodze do kariery. W ramach Za kaĹźdym razem w nowej firmie uczysz projektu stworzona zostaĹ&#x201A;a przestrzeĹ&#x201E;, siÄ&#x2122; praktycznie od samych podstaw. Spe- w ktĂłrej studenci i absolwenci poszukujÄ&#x2026;cyfika pracy powoduje, Ĺźe sama niezbÄ&#x2122;d- cy pracy otrzymali moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; spotkania na wiedza nie wystarczy â&#x20AC;&#x201C; kaĹźda praca ekspertĂłw z wybranych branĹź, chÄ&#x2122;tnych rozpoczyna siÄ&#x2122; cyklem szkoleĹ&#x201E; i to one do podzielenia siÄ&#x2122; swojÄ&#x2026; wiedzÄ&#x2026; i doĹ&#x203A;wiadtak naprawdÄ&#x2122; wprowadzajÄ&#x2026; w Ĺ&#x203A;wiat firmy. czeniem w zakresie rekrutacji i specyfiki Studia to podstawa, ale obecnie pracodaw- pracy w danej branĹźy. Na terenie Pawilonu cy oczekujÄ&#x2026; czegoĹ&#x203A; wiÄ&#x2122;cej. Sportowego UEK powstaĹ&#x201A;y cztery sfery rozwoju, w ktĂłrych moĹźna byĹ&#x201A;o uzyskaÄ&#x2021; Jakiego rodzaju obawy pojawiajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; wskazĂłwki dotyczÄ&#x2026;ce przygotowania dokuprzy pierwszym kontakcie z pracodawcÄ&#x2026;? mentĂłw aplikacyjnych, poznaÄ&#x2021; moĹźliwoĹ&#x203A;ci zatrudnienia na rynku pracy w odniesieniu &@;!-';8!9T Ö&#x2014;830T -2!29' do wĹ&#x201A;asnych kwalifikacji i kompetencji -Ö&#x2014;!$,<203>3ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;T2->'89@;'; 03231- oraz nabyÄ&#x2021; umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zaprezentowania -$A2@>Ö&#x2014;8!03>-' siÄ&#x2122; na rozmowie kwalifikacyjnej. Brak pewnoĹ&#x203A;ci co do tego czy mamy odpowiednie kwalifikacje albo czy nasze doĹ&#x203A;wiadczenie bÄ&#x2122;dzie wystarczajÄ&#x2026;ce. Poza mgr Piotr Czarniecki tym, mam wraĹźenie, niepewnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; co do tego &HQWUXP.DQFHODULL5HNWRUD


']LDĂ&#x160;2EVĂ&#x160;XJL3URMHNWÂľZ8QLMQ\FK8(.

(UDVPXVGODPĂ&#x160;RG\FK SU]HGVLĂ&#x2021;ELRUFÂľZ 83+8!1683>!&A32@/'9;68A'A31-9/Ăľ <836'/90Ă­-Ö&#x2014;&A-!Ä&#x161;!2!Ö&#x2014;;'8'2-'Ç?Ç&#x2022;6!ŕĽ&#x2DC;9;> 2-- <836'/90-'/38!A-'$,;'29;'-2<T38>'+--T!$'&32--T 9ÂŁ!2&--TA!823+Ă&#x2022;8@T <8$/-TÂŁ#!2--T'8#---Ö&#x2014; A8!'ÂŁ!l;A>W!ŕĽ&#x2DC;9;>!$A'9;2-$AĂ­$'mW

P

oczÄ&#x2026;tkujÄ&#x2026;cy przedsiÄ&#x2122;biorcy moktĂłre powaĹźnie myĹ&#x203A;lÄ&#x2026; o zaĹ&#x201A;oĹźeniu gÄ&#x2026; wyjechaÄ&#x2021; na staĹź do przedsiÄ&#x2122;wĹ&#x201A;asnej dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci gospodarczej biorstwa w jednym z wybranych opartej na wykonalnym biznesplaprzez siebie ww. krajĂłw i zdobyÄ&#x2021; nem, a takĹźe o osoby prowadzÄ&#x2026;ce w trakcie pobytu istotne doĹ&#x203A;wiadczenie juĹź dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gospodarczÄ&#x2026;, ale nie w zarzÄ&#x2026;dzaniu biznesem, w takich dziedĹ&#x201A;uĹźej niĹź trzy lata. PrzyszĹ&#x201A;a dziaĹ&#x201A;aldzinach jak: efektywne planowanie, zanoĹ&#x203A;Ä&#x2021; moĹźe byÄ&#x2021; prowadzona w dorzÄ&#x2026;dzanie finansowe i operacyjne, rozwĂłj wolnym sektorze, a wiek poczÄ&#x2026;tkuproduktu, sprzedaĹź i marketing. DoĹ&#x203A;wiadjÄ&#x2026;cego przedsiÄ&#x2122;biorcy nie ma znaczeni przedsiÄ&#x2122;biorcy zyskujÄ&#x2026; natomiast czenia. Musi on jednak posiadaÄ&#x2021; zemoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; skorzystania z umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci zwolenie na pobyt staĹ&#x201A;y w jednym i pomysĹ&#x201A;Ăłw staĹźystĂłw, ktĂłrych goszczÄ&#x2026; z PaĹ&#x201E;stw UczestniczÄ&#x2026;cych, mieÄ&#x2021; u siebie. Obie strony czerpiÄ&#x2026; w ten spokonkretny pomysĹ&#x201A; na firmÄ&#x2122; (biznesĂłb korzyĹ&#x203A;ci z takiej wymiany â&#x20AC;&#x201C; budujÄ&#x2026; splan) oraz byÄ&#x2021; gotowym do prasieÄ&#x2021; swoich kontaktĂłw w Europie, nacy na rzecz firmy przedsiÄ&#x2122;biorcy wiÄ&#x2026;zujÄ&#x2026; nowe relacje handlowe i poznajÄ&#x2026; przyjmujÄ&#x2026;cego i do poniesienia zagraniczne rynki. Po zakoĹ&#x201E;czeniu staĹźu czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci kosztĂłw zwiÄ&#x2026;zanych z pobymogÄ&#x2026; zdecydowaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; na kontynuowanie tem za granicÄ&#x2026;, ktĂłre nie zostanÄ&#x2026; wspĂłĹ&#x201A;pracy w ramach dĹ&#x201A;ugoterminowego objÄ&#x2122;te finansowaniem z programu. partnerstwa biznesowego (np. spĂłĹ&#x201A;ki jo- 2. DoĹ&#x203A;wiadczeni przedsiÄ&#x2122;biorcy ( â&#x20AC;&#x17E;HEâ&#x20AC;? int-venture, podwykonawstwo, stosunki â&#x20AC;&#x201C; Host Entrepreneurs) â&#x20AC;&#x201C; sÄ&#x2026; to wĹ&#x201A;awykonawca-dostawca itp.). Ĺ&#x203A;ciciele bÄ&#x2026;dĹş osoby zarzÄ&#x2026;dzajÄ&#x2026;ce StaĹź moĹźe trwaÄ&#x2021; od jednego do szeĹ&#x203A;ciu mikro, maĹ&#x201A;ym lub Ĺ&#x203A;rednim przedmiesiÄ&#x2122;cy. Koszty pobytu staĹźysty u dosiÄ&#x2122;biorstwem od co najmniej 3 lat, Ĺ&#x203A;wiadczonego przedsiÄ&#x2122;biorcy pokrywa prowadzÄ&#x2026;cy dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; w jednym czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciowo Komisja Europejska â&#x20AC;&#x201C; jest z PaĹ&#x201E;stw UczestniczÄ&#x2026;cych, ktĂłrzy to dotacja na pokrycie kosztĂłw transporsÄ&#x2026; chÄ&#x2122;tni do dzielenia siÄ&#x2122; doĹ&#x203A;wiadtu i zakwaterowania. Wsparcie finansowe czeniem i wiedzÄ&#x2026; z poczÄ&#x2026;tkujÄ&#x2026;cym wynosi od 530 do 1100 Euro miesiÄ&#x2122;cznie, przedsiÄ&#x2122;biorcÄ&#x2026; oraz do peĹ&#x201A;nienia w zaleĹźnoĹ&#x203A;ci do kraju, w ktĂłrym bÄ&#x2122;dzie roli mentora. odbywaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; staĹź.

;313৚'#@ŕŁ&#x2014; <$A'9;2-0-'1S

!0A!$AĂ­ŕŁ&#x2014;<&A-!Ä&#x161; >Ö&#x2014;683+8!1-'S

Program kierowany jest do dwĂłch Program realizowany jest za poĹ&#x203A;redrodzajĂłw osĂłb: nictwem Lokalnych PunktĂłw Kontakto1. PoczÄ&#x2026;tkujÄ&#x2026;cy przedsiÄ&#x2122;biorcy ( â&#x20AC;&#x17E;NEâ&#x20AC;? wych ustanowionych dla kaĹźdego kraju â&#x20AC;&#x201C; New Entrepreneurs) â&#x20AC;&#x201C; sÄ&#x2026; to osoby przez KomisjÄ&#x2122; EuropejskÄ&#x2026;. Ich zadaniem

jest przeprowadzenie przedsiÄ&#x2122;biorcĂłw przez proces rekrutacji i wymiany, udzielanie informacji przy skĹ&#x201A;adaniu wniosku, przyjmowanie i ocena aplikacji oraz pomoc w nawiÄ&#x2026;zywaniu kontaktu z odpowiednim przedsiÄ&#x2122;biorcÄ&#x2026; z innego kraju. PoczÄ&#x2026;tkujÄ&#x2026;cy i doĹ&#x203A;wiadczeni przedsiÄ&#x2122;biorcy powinni zĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; formularz aplikacyjny do udziaĹ&#x201A;u w programie w jÄ&#x2122;zyku angielskim za poĹ&#x203A;rednictwem strony internetowej programu http://www.erasmus-entrepreneurs. eu/ â&#x20AC;&#x201C; w ramach ktĂłrego wybierajÄ&#x2026; swĂłj punkt kontaktowy. Lista wszystkich dostÄ&#x2122;pnych punktĂłw kontaktowych znajduje siÄ&#x2122; na ww. stronie programu. Obecnie w Polsce rolÄ&#x2122; punktĂłw kontaktowych peĹ&#x201A;niÄ&#x2026; cztery instytucje, jednÄ&#x2026; z nich jest Stowarzyszenie â&#x20AC;&#x17E;Edukacja dla PrzedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ciâ&#x20AC;? z Krakowa. NabĂłr do programu prowadzony jest w trybie ciÄ&#x2026;gĹ&#x201A;ym, do 30.10.2015 r. lub do wyczerpania alokacji. WiÄ&#x2122;cej szczegĂłĹ&#x201A;Ăłw na temat programu, zasad rekrutacji oraz uczestnictwa moĹźna uzyskaÄ&#x2021; na stronie internetowej SEdP pod adresem: http: //edp.org.pl/2014/04/rozpoczecie-rekrutacji-do-projektu-erasmus/. Skorzystaj z okazji! Uczestnictwo w programie to nie tylko moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zdobycia nowych umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci przydatnych w późniejszym zarzÄ&#x2026;dzaniu biznesem. To rĂłwnieĹź moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wymiany wiedzy oraz wejĹ&#x203A;cia w kontakty z bardziej doĹ&#x203A;wiadczonymi przedsiÄ&#x2122;biorcami.

mgr Ĺ ukasz DygoĹ&#x201E; ']LDĂ&#x160;2EVĂ&#x160;XJL3URMHNWÂľZ8QLMQ\FK

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

Ó?Ǣ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

%LXURGV2VÂľE1LHSHĂ&#x160;QRVSUDZQ\FK8(.

.UDNRZVNLH'QL,QWHJUDFML Ç&#x2018;&2-TÇ&#x201C;<$A'ÂŁ2-TÇ&#x17D;Ç?ÂŁ!; TÇ&#x17D;Ç&#x2019;ÂŁ!;W8!03>90-'<$A'ÂŁ2-'>@৚9A'63Ö&#x2014;8!A 03ÂŁ'/2@>96Ă&#x2022;ÂŁ2-'&A-!Ä&#x161;!/Ă­2!Ö&#x2014;8A'$A-2;'+8!$/-9;<&'2;Ă&#x2022;>AÖ&#x2014;2-'6'Ä&#x161;23968!>23ŕŚ&#x201D;$-Ă­W 3Ö&#x2014;/<৚9-Ă&#x2022;&1!'&@$/!>@&!8A'2-!W

O

rganizatorami tego przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;cia byĹ&#x201A;y Biura ds. OsĂłb NiepeĹ&#x201A;nosprawnych AGH, PK, UEK, UP, UPJPII, DziaĹ&#x201A; ds. OsĂłb NiepeĹ&#x201A;nosprawnych UJ i Zrzeszenia StudentĂłw NiepeĹ&#x201A;nosprawnych (ZSN). W dniach 8-11 kwietnia miaĹ&#x201A;o miejsce wiele wydarzeĹ&#x201E; zwiÄ&#x2026;zanych z tematykÄ&#x2026; niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ci. Warto na wstÄ&#x2122;pie dodaÄ&#x2021;, Ĺźe VII KDI poprzedziĹ&#x201A; bieg sztafet studentĂłw z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; w ramach 38. Biegu KoĹ&#x203A;ciuszkowskiego 24 marca. Reprezentanci PK, UEK i UP przebiegli trasÄ&#x2122; wokĂłĹ&#x201A; Rynku GĹ&#x201A;Ăłwnego. Z pierwszego miejsca cieszyli siÄ&#x2122; czĹ&#x201A;onkowie ZSN UP. Jednak w tym biegu najwaĹźniejsza byĹ&#x201A;a integracja i dobra zabawa i wszyscy byli wygranymi.

t

mgr inĹź. Halina Nosal â&#x20AC;&#x201C; kierownik Dziekanatu WydziaĹ&#x201A;u Towaroznawstwa UEK t Biblioteka GĹ&#x201A;Ăłwna UEK t mgr inĹź. ElĹźbieta Kluzek â&#x20AC;&#x201C; pracownik sekretariatu Kanclerza UEK Nagrody w konkursie na Najbardziej Przyjaznego WykĹ&#x201A;adowcÄ&#x2122; UEK dla StudentĂłw NiepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; otrzymali mgr Magdalena Ĺ&#x161;liwiĹ&#x201E;ska-Grzegorczyk oraz dr Marcin JÄ&#x2122;drzejczyk. Po konferencji moĹźna byĹ&#x201A;o wziÄ&#x2026;Ä&#x2021; udziaĹ&#x201A; w warsztatach: â&#x20AC;&#x17E;Praktyczne aspekty organizowania wsparcia edukacyjnego dla studentĂłw z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciami â&#x20AC;&#x201C; dylematy, wyzwania przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ciâ&#x20AC;? oraz â&#x20AC;&#x17E;Wsparcie edukacyjne studentĂłw z zaburzeniami psychicznymi â&#x20AC;&#x201C; najwiÄ&#x2122;ksze wyzwanie dla polskich uczelni.â&#x20AC;?

kĂłw konkursu fotograficznego â&#x20AC;&#x17E;Podróşe bez barierâ&#x20AC;?. NastÄ&#x2122;pnie odbyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; debata â&#x20AC;&#x17E;Polska polityka edukacyjna wobec osĂłb niepeĹ&#x201A;nosprawnychâ&#x20AC;? w ramach cyklu Dobre RzÄ&#x2026;dzenie (GAP). Swoje referaty wygĹ&#x201A;osiĹ&#x201A;y prof. zw. dr hab. Iwona Chrzanowska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dr MaĹ&#x201A;gorzata TrojaĹ&#x201E;ska z Instytutu Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, peĹ&#x201A;niÄ&#x2026;ca jednoczeĹ&#x203A;nie funkcjÄ&#x2122; PeĹ&#x201A;nomocnika Rektora UP ds. StudentĂłw z NiepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;.

^ 3#!$A2-'6'Ä&#x161;23968!>23ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;\

W ciÄ&#x2026;gu tegorocznych KDI, Ĺ&#x203A;ladem ubiegĹ&#x201A;orocznej edycji, odbyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; szereg warsztatĂłw @18!A'1 w ramach cyklu â&#x20AC;&#x17E;Zobacz niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;â&#x20AC;? prowadzonych gĹ&#x201A;Ăłwnie przez pracownikĂłw 1-Ăľ&A@2!83&3>3 8A'239-1@9-Ăľ2!Ö&#x2014; BON UEK. t â&#x20AC;&#x17E;Zobacz Obrazâ&#x20AC;?; podczas warsztatu Pierwszy dzieĹ&#x201E; VII KDI miaĹ&#x201A; charakter Drugiego dnia uczestnikĂłw wydarzenia uczestnicy zdobyli podstawowÄ&#x2026; wieoficjalny. W Auli Collegium Novum UJ od- goĹ&#x203A;ciĹ&#x201A; nasz Uniwersytet. Podczas tego dnia dzÄ&#x2122; o niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ci, w szczebyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; uroczyste otwarcie, podczas ktĂłrego odbyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; otwarcie wystawy â&#x20AC;&#x17E;10-lecie dziagĂłlnoĹ&#x203A;ci o niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ci wzrozabrali gĹ&#x201A;os m.in. JM Rektor UJ prof. dr hab. Ĺ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci ZSN UEKâ&#x20AC;? oraz ogĹ&#x201A;oszenie wyniku i zasadach pomocy osobom niewimed. Wojciech Nowak oraz Prorektor UJ ds. dydaktyki prof. dr hab. Andrzej Mania. Podczas konferencji zostaĹ&#x201A;y wrÄ&#x2122;czone Integralia. Jest to coroczna nagroda przyznawana za dziaĹ&#x201A;ania na rzecz studentĂłw niepeĹ&#x201A;nosprawnych. NagrodÄ&#x2122; GĹ&#x201A;ĂłwnÄ&#x2026; Integralia 2014, przyznawanÄ&#x2026; wspĂłlnie przez wszystkie uczelnie, odebraĹ&#x201A; Profesor Willy Aastrup z Aarhus University (Dania), ktĂłry jest znanym w Europie specjalistÄ&#x2026; w zakresie wsparcia edukacyjnego studentĂłw z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciami. ByĹ&#x201A; zaangaĹźowany w tworzenie Biura ds. ON UJ a takĹźe w wspĂłĹ&#x201A;pracuje z UEK w ramach projektu unijnego European Action on Disability within Higher Education (EADHE). Ponadto kaĹźda z uczelni nagrodziĹ&#x201A;a swoich pracownikĂłw. Z ramienia naszej Uczelni Integralia odebrali: &A-'ŕĽ&#x2DC; f&'ÂŁ'+!$/! 2!032('8'2$/-2!T(3;W!;'<9A!$!Ä&#x161;0!

Ó?ÇŁ

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;


t

t

t

t

domym lub niedowidzącym. Ponadto student UEK z niepełnosprawnością wzroku podzielił się z uczestnikami wiedzą i ciekawostkami związanymi ze swoją niepełnosprawnością. „Zobacz Dźwięk”; część wykładu była tłumaczona w języku migowym a na pozostałej części prowadzące, w tym osoba Głucha, zaprezentowały podstawowe informacje nt. kultury Głuchych, Polskiego Języka Migowego i niepełnosprawności słuchu. „Zobacz inne oblicze”; choroba i niepełnosprawność psychiczna. Warsztat ten poruszył tematykę chorób natury psychicznej. Zobacz przestrzeń”, w ramach warsztatu przedstawiono zagadnienia związane z dostosowaniem architektonicznym do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. „Bridging the Disability Barriers: the Polish Context”; warsztat był prowadzony w języku angielskim mając na uwadze obcokrajowców studiujących na krakowskich uczelniach.

!89A;!;@2-';@£03 3֗2-'6'Ě23968!>23ঔ$Ostatniego dnia KDI odbyły się również warsztaty rozwoju osobistego „Zwiększanie motywacji” zorganizowane przez BON UEK oraz Integracyjny kurs pierwszej pomocy „Każdy może uratować życie” organizowany przez BON UPJPII, którego celem było nauczenie podstawowych elementów udzielania pierwszej pomocy osoby z niepełno sprawnościami. Przedsięwzięcie VII Krakowskich Dni Integracji zakończyło się w piątek „Wieczorem Talentów” zorganizowanym przez BON i ZSN AGH. Premierowy wieczór był bardzo udany i mamy nadzieję, że na stałe wejdzie w harmonogram KDI. Dziękujemy przybyłym gościom, referentom, studentom i wszystkim zaangażowanym w tworzenie Krakowskich Dni Integracji. Do zobaczenia za rok!

=DQRUHNVMÃ SU]H]VWXGLD ࢰ@/'1@>֗ঔ>-'$-'T>֗0;Õ8@11'&-!08'</í0<£;9A$A<6Ě'/ -֗A+8!#2'/)+<8@T$Aõ9;3;>-'8&Aí$T৹'֗9;!23>-32!+>!8!2!$/õ 9<0$'9<>֗৹@$-<68@>!;2@1-֗A!>3&3>@1W ֗&8<+-'/9;832@ £<&A-'9!1-&#!/í;'৹$38!A#!8&A-'/3֗9>3/'$-!Ě3W,$í9-õ 63&3#!ࣗ-֗#@ࣗ!;8!0$@/2@1-1W-2W>Ě!ঔ2-'6368A'AA+8!#2í )+<8õW &!8A!9-õ/'&2!0T৹'֗&í৹'2-'&3֗A8A<$A'2-!A#õ&2@$, 0-£3+8!1Õ>68A'8!&A!9-õ>֗90316-£3>!2í-֗+83৷2í$,383#õ /!0í/'9;!2308'09/!W

A

noreksja, z grec. anorexia nervosa, co w bezpośrednim tłumaczeniu można określić jako ‘brak apetytu’, nazywana jest także jadłowstrętem psychicznym. To drugie określenie jest jak najbardziej uzasadnione bowiem choroba ma podłoże mentalne. Polega na celowej utracie wagi przez osobę chorującą, która posiada zaburzony obraz własnego ciała i postrzega siebie jako grubą. Konsekwencjami takiego postępowania są niedożywienie, zaburzenia pracy narządów wewnętrznych a w dalszej kolejności nawet śmierć. Jak podają różne źródła największe niebezpieczeństwo zachorowania występuje głównie u kobiet w wieku 14 – 18 lat. Dostrzegając tą problematykę Biuro ds. ON UEK postanowiło wykorzystać nadarzającą się okazję i zorganizować po raz pierwszy w historii szkolenie poświęcone anoreksji. Odbyło się ono w ramach cyklu szkoleniowego dla studentów UEK: „Zdrowie a choroba psychiczna”, realizowanego przez Międzyuczelniane Centrum Wsparcia Psychologicznego. Szkolenie prowadził dr Hubert Kaszyński; socjolog, pracownik socjalny, od 20 lat związany zawodowo i społecznie z osobami chorującymi psychicznie. Jak zawsze w szkoleniach tego cyklu współprowadzącą była osoba, która sama doświadczyła choroby. Spotkanie miało miejsce 17 marca 2014 r. Zgłosiło się nie około 20 osób zainteresowanych. Ostatecznie udział wzięło kilkanaście osób. Opinie były bardzo pozytywne i już teraz myślimy o włączeniu anoreksji także do cyklu szkoleniowego „Uczelnia wobec studentów chorujących psychicznie”, którego adresatami są pracownicy uczelni.

mgr Ewelina Durlak

mgr Marek Świerad

%LXURGV2VµE1LHSHÊQRVSUDZQ\FK8(.

%LXURGV2VµE1LHSHÊQRVSUDZQ\FK8(.

28Ǐlǒǖmd$A'8>-'$ǏǍǎǑ

ӐǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

&HUW\Ä&#x2020;NDW\LZ\UÂľĂ&#x2014;QLHQLDGOD .DWHGU3U]\MD]Q\FK6WXGHQWRP ]1LHSHĂ&#x160;QRVSUDZQRĂ?FLĂ&#x192; 68A@/'123ŕŚ&#x201D;$-Ă­-2(381</'1@T-৚Ç&#x17D;Ç&#x2019;1!/!#8W3&#@Ä&#x161;@9-Ăľ3#8!&@!6-;<Ä&#x161;@ '&@$/- 9@9;'1<$'8;@)0!$/-^!;'&8!8A@/!A2!93#31A-'6'Ä&#x161;23968!>23ŕŚ&#x201D;$-Ă­\T 63&$A!90;Ă&#x2022;8@$,A39;!Ä&#x161;@68A@A2!2'$'8;@)0!;@->@8Ă&#x2022;৚2-'2-!&ÂŁ!0!;'&8T0;Ă&#x2022;8' >39;!;2-$,&>Ă&#x2022;$,ÂŁ!;!$,63&/ĂľÄ&#x161;@&A-!Ä&#x161;!2-!2!8A'$A>6!8$-!'&<0!$@/2'+3 9;<&'2;Ă&#x2022;>A2-'6'Ä&#x161;23968!>23ŕŚ&#x201D;$-Ă­W

O

uzyskanie certyfikatu na lata 2014-2016 w II edycji ubiegaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; 6 katedr. KapituĹ&#x201A;a na podstawie dostarczonych przez katedry materiaĹ&#x201A;Ăłw przyznaĹ&#x201A;a certyfikat czterem katedrom, ktĂłre uzyskaĹ&#x201A;y wymaganÄ&#x2026; liczbÄ&#x2122; punktĂłw, a dwĂłm, w uznaniu za dotychczas podjÄ&#x2122;te dziaĹ&#x201A;ania, wyróşnienia. Certyfikat â&#x20AC;&#x17E;Katedra Przyjazna Osobom z NiepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;â&#x20AC;? na lata 2014-2016 otrzymaĹ&#x201A;y: 1. Katedra Filozofii 2. Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 3. Katedra Opakowalnictwa TowarĂłw 4. Studium JÄ&#x2122;zykĂłw Obcych Katedra Filozofii, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Studium JÄ&#x2122;zykĂłw Obcych uzyskaĹ&#x201A;y certyfikat juĹź po raz drugi. Wyróşnienie w II edycji certyfikacji na â&#x20AC;&#x17E;KatedrÄ&#x2122; PrzyjaznÄ&#x2026; Osobom z NiepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;â&#x20AC;? zostaĹ&#x201A;o przyznane: 1. Katedrze Ekonomii 2. Katedrze ZarzÄ&#x2026;dzania KapitaĹ&#x201A;em Ludzkim Oficjalne wrÄ&#x2122;czenie certyfikatĂłw i wyróşnieĹ&#x201E; nastÄ&#x2026;pi 28 maja br. w dniu Ĺ&#x161;wiÄ&#x2122;ta Uczelni.

Ó?ÇĽ

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

Podczas oficjalnego wrÄ&#x2122;czenia kaĹźda z jednostek, ktĂłrej zostaĹ&#x201A; przyznany certyfikat, obok dokumentu certyfikujÄ&#x2026;cego, otrzyma teĹź specjalnÄ&#x2026; tabliczkÄ&#x2122;, ktĂłrÄ&#x2026; moĹźna zamocowaÄ&#x2021; na Ĺ&#x203A;cianie obok pokoju Kierownika Katedry/Studium lub Sekretariatu, a ktĂłra informuje o przyznanym certyfikacie. Certyfikaty przyznawane sÄ&#x2026; na dwa lata. Aby mieÄ&#x2021; prawo do dalszego wykorzystywania tabliczki i zaszczytnego tytuĹ&#x201A;u Katedry Przyjaznej Osobom z NiepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; jednostka musi ponownie po upĹ&#x201A;ywie dwĂłch lat zĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; odpowiednie dokumenty, pozwalajÄ&#x2026;ce wznowiÄ&#x2021; procedurÄ&#x2122; certyfikacji. InstancjÄ&#x2026; decydujÄ&#x2026;cÄ&#x2026; o przyznaniu certyfikatu KatPON jest KapituĹ&#x201A;a Konkursu, w skĹ&#x201A;ad ktĂłrej wchodzÄ&#x2026;: Prorektor ds. KsztaĹ&#x201A;cenia i StudentĂłw, po jednym przedstawicielu z kaĹźdej Rady WydziaĹ&#x201A;u, PrzewodniczÄ&#x2026;cy Komisji Senackiej ds. Dydaktyki, PeĹ&#x201A;nomocnik Rektora ds. OsĂłb NiepeĹ&#x201A;nosprawnych, przedstawiciel Biura ds. OsĂłb NiepeĹ&#x201A;nosprawnych, przedstawiciel Zrzeszenia StudentĂłw NiepeĹ&#x201A;nosprawnych. Kadencja czĹ&#x201A;onkĂłw KapituĹ&#x201A;y wchodzÄ&#x2026;cych w skĹ&#x201A;ad organĂłw uczelni trwa 4 lata, natomiast przedstawiciela Zrzeszenia StudentĂłw NiepeĹ&#x201A;nosprawnych 1 rok.

Warto w tym miejscu przypomnieÄ&#x2021;, Ĺźe celem zasadniczym i nadrzÄ&#x2122;dnym projektu certyfikacji KatPON jest wsparcie edukacyjne studentĂłw z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;, zaĹ&#x203A; celami szczegĂłĹ&#x201A;owymi: t zwiÄ&#x2122;kszenie dostÄ&#x2122;pnoĹ&#x203A;ci UEK dla obecnych i potencjalnych studentĂłw z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;, poprzez ograniczanie i eliminacjÄ&#x2122; barier (architektonicznych, organizacyjnych, edukacyjnych oraz mentalnych) wystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cych na Uczelni; t zwiÄ&#x2122;kszenie Ĺ&#x203A;wiadomoĹ&#x203A;ci pracownikĂłw UEK dotyczÄ&#x2026;cej potrzeb i oczekiwaĹ&#x201E; studentĂłw z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;; t utrwalenie spoĹ&#x201A;ecznego wizerunku UEK jako uczelni przyjaznej osobom z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;. SzczegĂłĹ&#x201A;owe informacje o zasadach przyznawania certyfikatĂłw zamieszczone sÄ&#x2026; na stronie internetowej Biura ds. OsĂłb NiepeĹ&#x201A;nosprawnych www.bon.uek.krakow.pl. mgr Marzena Dudek %LXURGV2VÂľE1LHSHĂ&#x160;QRVSUDZQ\FK8(.

Prof. UEK dr hab. Janina Filek 3HĂ&#x160;QRPRFQLN5HNWRUD8(.GV2VÂľE 1LHSHĂ&#x160;QRVSUDZQ\FK


6WXGHQW]G\VOHNVMĂ&#x192; @9ÂŁ'09/!>Ö&#x2014;3ÂŁ9$'/'9;A!+!&2-'2-'19A'8303&@90<;3>!2@1-Ö&#x2014;#<&AĂ­$@1>-'ÂŁ' '13$/-WÖ&#x2014;+Ä&#x161;Ă&#x2022;>2'/1-'8A'&ÂŁ!;'+3T৚'Ö&#x2014;-9;2-'/'#!8&A3$-'20!+8!2-$!631-Ăľ&A@ ;@1T$3Ö&#x2014;13৚'1@T!Ö&#x2014;$A'+32-'13৚'1@2!A>!ŕŁ&#x2014;&@9ÂŁ'09/Ă­W31-Ăľ&A@&@9ÂŁ'09/Ă­ 68!>&A->Ă­T!Ö&#x2014;&@9ÂŁ'09/Ă­<83/32Ă­W31-Ăľ&A@;@1T$A@1/'9;&@9ÂŁ'09/!T!Ö&#x2014;$A@12-'/'9;W

K

iedy mamy do czynienia z faktycznym zaburzeniem, a kiedy ze zwykĹ&#x201A;ym lenistwem i zaniedbaniem? W Polsce dysleksja nie jest na pewno uznawana za niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, jednakĹźe osoby na niÄ&#x2026; cierpiÄ&#x2026;ce majÄ&#x2026; znaczne trudnoĹ&#x203A;ci w studiowaniu. OdwiedzajÄ&#x2026;c Biura ds. OsĂłb NiepeĹ&#x201A;nosprawnych kilku europejskich uczelni (Bolonia, Malmo, Aarhus) i obserwujÄ&#x2026;c ich dziaĹ&#x201A;ania nie daĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; nie zauwaĹźyÄ&#x2021;, Ĺźe dysleksja byĹ&#x201A;a jednym z gĹ&#x201A;Ăłwnych zaburzeĹ&#x201E;, z ktĂłrym zmagajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; studenci korzystajÄ&#x2026;cy z usĹ&#x201A;ug tych Biur. W kaĹźdym z tych miejsc wĹ&#x203A;rĂłd studentĂłw deklarujÄ&#x2026;cych niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; bÄ&#x2026;dĹş jakiekolwiek choroby przewlekĹ&#x201A;e

osoby z dysleksjÄ&#x2026; stanowiĹ&#x201A;y najwiÄ&#x2122;kszy odsetek. Na tych uczelniach student dyslektyczny podobnie jak kaĹźdy inny student z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; jest objÄ&#x2122;ty wsparciem. DostrzegajÄ&#x2026;c tÄ&#x2026; tendencjÄ&#x2122;, rĂłwnieĹź i nasze Biuro postanowiĹ&#x201A;o podjÄ&#x2026;Ä&#x2021; prĂłbÄ&#x2122; rozpoznania problemu na naszej Uczelni. WewnÄ&#x2122;trznym bodĹşcem do tego byĹ&#x201A;o spotkanie z kierownictwem i pracownikami Studium JÄ&#x2122;zykĂłw Obcych UEK, ktĂłre zasygnalizowaĹ&#x201A;o nam, Ĺźe wĹ&#x203A;rĂłd uczÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; jÄ&#x2122;zykĂłw obcych coraz wiÄ&#x2122;cej studentĂłw zgĹ&#x201A;asza dysleksjÄ&#x2122;. A zatem jak pomĂłc studentom dyslektycznym? Jakie mogÄ&#x2026; mieÄ&#x2021; trudnoĹ&#x203A;ci, jakie strategie nauczania przyjÄ&#x2026;Ä&#x2021;, jakiego wsparcia udzieliÄ&#x2021;? Na te i inne pytania poszukaliĹ&#x203A;my odpo-

wiedzi na szkoleniu Student z dysleksjÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; trudnoĹ&#x203A;ci, strategie nauczania, formy pomocy zorganizowanym przez BON UEK w dniu 3 kwietnia br. W szkoleniu uczestniczyĹ&#x201A;o 28 pracownikĂłw naukowo-dydaktycznych, gĹ&#x201A;Ăłwnie lektorĂłw jÄ&#x2122;zykĂłw obcych. Szkolenie poprowadziĹ&#x201A;a mgr Joanna Koczara â&#x20AC;&#x201C; logopeda, neurologopeda kliniczny z kilkuletnim doĹ&#x203A;wiadczeniem w pracy terapeutycznej z dzieÄ&#x2021;mi, mĹ&#x201A;odzieĹźÄ&#x2026; i osobami dorosĹ&#x201A;ymi. ProwadzÄ&#x2026;ca w bardzo ciekawy i przystÄ&#x2122;pny sposĂłb wyjaĹ&#x203A;niĹ&#x201A;a, czym jest dysleksja, z jakimi problemami boryka siÄ&#x2122; osoba majÄ&#x2026;ca dysleksjÄ&#x2122;, jaki to ma wpĹ&#x201A;yw na studiowanie. PrzekazaĹ&#x201A;a rĂłwnieĹź kilka cennych wskazĂłwek, jak uczyÄ&#x2021; i na co zwrĂłciÄ&#x2021; uwagÄ&#x2122;, gdy w grupie, w ktĂłrej prowadzimy zajÄ&#x2122;cia, jest student z dysleksjÄ&#x2026;. Na koniec spotkania wywiÄ&#x2026;zaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; burzliwa dyskusja odnoĹ&#x203A;nie sposobu oceniania takich studentĂłw i wsparcia, jakiego naleĹźy im udzieliÄ&#x2021;. DziÄ&#x2122;ki szkoleniu mogliĹ&#x203A;my bliĹźej poznaÄ&#x2021; problem. ZobaczyliĹ&#x203A;my, co my, pracownicy, moĹźemy zrobiÄ&#x2021;, ale rĂłwnieĹź dowiedzieliĹ&#x203A;my siÄ&#x2122;, Ĺźe wiele leĹźy po stronie studenta. Szkolenie cieszyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; ogromnÄ&#x2026; popularnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; wĹ&#x203A;rĂłd pracownikĂłw, co oznacza, Ĺźe jest to zagadnienie waĹźne i wymagajÄ&#x2026;ce uwagi. Dlatego planowana jest jego kontynuacja w przyszĹ&#x201A;ym roku akademickim jak rĂłwnieĹź wersja szkolenia skierowana do studentĂłw z dysleksjÄ&#x2026;. mgr Marzena Dudek

3&$A!99A03ÂŁ'2-!2;W&@9ÂŁ'09/-T(3;W8$,-><1 

%LXURGV2VÂľE1LHSHĂ&#x160;QRVSUDZQ\FK8(.

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

Ó?ÇŚ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

,GRQèWVSHDN6ZHGLVKĂ° Ă°F]\OLW\G]LHĂ&#x152;SUDFRZQLNÂľZ%218(.Z$DUKXV 33ÂŁ32---!ÂŁ1368A@9A'&Ä&#x161;$A!92!1!ÂŁ3>2-$A'1-!9;3!8,<963Ä&#x161;৚32' >6Ă&#x2022;Ä&#x161;23$2'/!2--W3;<;!/>&2-!$,Ç?fÇ&#x201D;1!8$!#8W68!$3>2-$@ g !8A'2!<&'0-!8'0२>-'8!&3&>-'&A-ÂŁ-3<29'ÂŁ-2+!2&<6638;'2;8'2! 2->'89@;'$-'>!8,<9W-A@;!3&#@Ä&#x161;!9-Ăľ6323>2-'>8!1!$,683+8!1< 8!91<9;!ø8!-2-2+3#-ÂĄ-;@&ÂŁ!68!$3>2-0Ă&#x2022;>!&1-2-9;8!$@/2@$,W

T

o kolejny raz, kiedy wyjeĹźdĹźamy, aby poszerzyÄ&#x2021; horyzonty i nabraÄ&#x2021; nowego, Ĺ&#x203A;wieĹźego spojrzenia na dziaĹ&#x201A;ania zwiÄ&#x2026;zane ze wsparciem studentĂłw niepeĹ&#x201A;nosprawnych na zagranicznych uczelniach wyĹźszych. Wyjazd ten byĹ&#x201A; znaczÄ&#x2026;cy z dwĂłch powodĂłw. ByĹ&#x201A;o to spotkanie z prof. Willyâ&#x20AC;&#x2122;m Aastrupem, ktĂłry jest postaciÄ&#x2026; znanÄ&#x2026; i cenionÄ&#x2026; w Ĺ&#x203A;rodowisku osĂłb i instytucji zwiÄ&#x2026;zanych z tematykÄ&#x2026; niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ci, a zarazem jednym z naszych partnerĂłw w miÄ&#x2122;dzynarodowym projekcie EADHE. Do tej pory znaliĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; jedynie poprzez wideokonferencje, teraz mogliĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; poznaÄ&#x2021; osobiĹ&#x203A;cie. Prof. Willy Aastrup

â&#x20AC;&#x201C; zaĹ&#x201A;oĹźyciel tamtejszego Biura ds. ON towaÄ&#x2021; na waĹźne i trudne tematy. Na Uniâ&#x20AC;&#x201C; przedstawiĹ&#x201A; nam sytuacjÄ&#x2122; studentĂłw wersytecie w Aarhus studiuje okoĹ&#x201A;o 41 000 niepeĹ&#x201A;nosprawnych w Danii i na Uniwer- osĂłb, z czego 1000 to osoby z niepeĹ&#x201A;nosytecie w Aarhus. Warto w tym miejscu sprawnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;. NajwiÄ&#x2122;cej jest dyslektykĂłw wspomnieÄ&#x2021;, Ĺźe prof. Aastrup odebraĹ&#x201A; (ok. 400 osĂłb) i studentĂłw z problemami w tym roku gĹ&#x201A;ĂłwnÄ&#x2026; nagrodÄ&#x2122; Integralia natury psychicznej (takĹźe ok. 400 osĂłb), w ramach VII Krakowskich Dni Integracji nastÄ&#x2122;pnÄ&#x2026; najliczniejszÄ&#x2026; grupÄ&#x2122; stanowiÄ&#x2026; osoby z problemami sĹ&#x201A;uchu i wzroku <ŕĽ&#x2DC;90!683$'&<8! (w sumie ok. 60 osĂłb). Pozostali reprezentujÄ&#x2026; inne rodzaje niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ci. >96!8$-! Student chcÄ&#x2026;c uzyskaÄ&#x2021; wsparcie udaje siÄ&#x2122; do BON, gdzie wraz z konsultantem Codziennie o 9.30 rano spotykaliĹ&#x203A;my omawia swoje potrzeby i rodzaj wsparcia, siÄ&#x2122; w niewielkiej salce, aby sĹ&#x201A;uchaÄ&#x2021; pre- ktĂłry byĹ&#x201A;by dla niego niezbÄ&#x2122;dny. Co ciezentacji prof. Aastrupa, zadawaÄ&#x2021; pytania, kawe kaĹźde podanie studenta o udzielenie wymieniaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; doĹ&#x203A;wiadczeniami i dysku- wsparcia jest wysyĹ&#x201A;ane do wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwej jednostki rzÄ&#x2026;dowej, ktĂłra ocenia zasadnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; tego podania i decyduje o przyznaniu wsparcia, jak rĂłwnieĹź o tym, kto (jaka jednostka) ma tego wsparcia udzieliÄ&#x2021;. Po wydaniu decyzji pozytywnej pomoc ta jest finansowana z budĹźetu paĹ&#x201E;stwa. Taka procedura jest jednak dĹ&#x201A;ugotrwaĹ&#x201A;a i nie jest to wedĹ&#x201A;ug prof. Aastrupa najlepsze rozwiÄ&#x2026;zanie. Warto wyraĹşnie zaznaczyÄ&#x2021;, Ĺźe jest wiele rozbieĹźnoĹ&#x203A;ci pomiÄ&#x2122;dzy polskim a duĹ&#x201E;skim systemem szkolnictwa, chociaĹźby sposĂłb przeprowadzania rekrutacji na studia, sposĂłb zarzÄ&#x2026;dzania uczelniÄ&#x2026; czy udzielania wsparcia studentom niepeĹ&#x201A;nosprawnym. Mimo to wiele moĹźna wynieĹ&#x203A;Ä&#x2021; z takiej wizyty, w tym przekonanie, Ĺźe nasze wsparcie i rodzaje pomocy 96Ă&#x2022;ÂŁ2'A&/Ăľ$-'f&'ÂŁ'+!$/! -83('938-ÂŁÂŁ@!9;8<6T(3;W!8$,-><1 wcale nie sÄ&#x2026; zĹ&#x201A;e, wrÄ&#x2122;cz przeciwnie, mamy

Ó?Ó?

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;


siÄ&#x2122; czym pochwaliÄ&#x2021;, mamy wiele dobrych praktyk do zaoferowania. OprĂłcz codziennych sesji zwiÄ&#x2026;zanych z ksztaĹ&#x201A;ceniem studentĂłw niepeĹ&#x201A;nosprawnych, prof. Aastrup oprowadziĹ&#x201A; nas po kampusie uczelni i po centrum Aarhus. ZwiedziliĹ&#x203A;my wspĂłlnie ciekawe Muzeum WikingĂłw, czego samodzielnie raczej nie udaĹ&#x201A;oby siÄ&#x2122; zrobiÄ&#x2021;, gdyĹź nie kaĹźdy wie, Ĺźe o jego istnieniu.

2;'8!0$/'AÖ&#x2014;<ŕĽ&#x2DC;$A@0!1Wyjazdy Erasmusa to nie tylko wymiana wiedzy i doĹ&#x203A;wiadczenia. To takĹźe poznanie nowych kultury i zwyczajĂłw. StÄ&#x2026;d teĹź po wyczerpujÄ&#x2026;cych sesjach spacerowaliĹ&#x203A;my po mieĹ&#x203A;cie, aby poznaÄ&#x2021; jak najwiÄ&#x2122;cej zakÄ&#x2026;tkĂłw Aarhus. UdaĹ&#x201A;o nam siÄ&#x2122; takĹźe wybraÄ&#x2021; poza Arhus, m.in. do Ebeltoftu â&#x20AC;&#x201C; malowniczego i romantycznego miasteczka na wybrzeĹźu. Druga wyprawa poza Arhus, do poĹ&#x201A;oĹźonego na jeziorami miasta Silkeborg, miaĹ&#x201A;a miejsce dzieĹ&#x201E; przed powrotem. To wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie w Silkeborg zaczepiĹ&#x201A;a mnie grupa DuĹ&#x201E;czykĂłw i zaczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a coĹ&#x203A; mĂłwiÄ&#x2021; w swoim jÄ&#x2122;zyku. OdpowiedziaĹ&#x201A;am im rezolutnie â&#x20AC;&#x17E;Sorry, but I donâ&#x20AC;&#x2122;t speak Swedishâ&#x20AC;? i poszĹ&#x201A;am dalej. Z dala sĹ&#x201A;yszaĹ&#x201A;am ich Ĺ&#x203A;miechy, ale i tak nie domyĹ&#x203A;liĹ&#x201A;am siÄ&#x2122; o co chodzi. Sytuacja powtĂłrzyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; w kolejce w sklepie, kiedy zapytaĹ&#x201A; mnie o coĹ&#x203A; mĹ&#x201A;ody DuĹ&#x201E;czyk. I tu rĂłwnieĹź poĹ&#x203A;piesznie odpowiedziaĹ&#x201A;am â&#x20AC;&#x17E;Sorry, I donâ&#x20AC;&#x2122;t speak Swedishâ&#x20AC;?. A on na to: â&#x20AC;&#x17E;Swedish??!!â&#x20AC;?. I dopiero wtedy do mnie dotarĹ&#x201A;o skÄ&#x2026;d ich zaskoczenie. PrzecieĹź jako, Ĺźe jestem w Danii, a nie w Szwecji, to co najwyĹźej mogĹ&#x201A;abym odpowiedzieÄ&#x2021; â&#x20AC;&#x17E;Sorry, I donâ&#x20AC;&#x2122;t speak Danishâ&#x20AC;?. Uprzejmie go przeprosiĹ&#x201A;am za moje faux pas. ZaczÄ&#x2122;liĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;miaÄ&#x2021;. OczywiĹ&#x203A;cie moi towarzysze podróşy nie omieszkali mi tego bĹ&#x201A;Ä&#x2122;du wypominaÄ&#x2021; przy kaĹźdej nadarzajÄ&#x2026;cej siÄ&#x2122; okazji. Owocny tydzieĹ&#x201E; minÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; bardzo szybko i ani siÄ&#x2122; obejrzeliĹ&#x203A;my, a juĹź byliĹ&#x203A;my z powrotem w Krakowie. Teraz czas na analizÄ&#x2122; tego, czego siÄ&#x2122; dowiedzieliĹ&#x203A;my i prĂłbÄ&#x2122; wprowadzenia nowo poznanych rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; na naszej uczelni. dr Marzena Dudek %LXURGV2VÂľE1LHSHĂ&#x160;QRVSUDZQ\FK8(.

'LQQHULQWKHGDUN A@>@3#8!৚!ÂŁ-ŕŚ&#x201D;$-'93#-'T/!0;3/'9;2-'>-&A-'ŕŁ&#x2014;SA@A!9;!>-!ÂŁ-ŕŚ&#x201D;$-'9-ĂľT/!0393#! 2-'>-&31!8!&A-93#-'>$3&A-'22@$,$A@223ŕŚ&#x201D;$-!$,S$A@A!9;!2!>-!ÂŁ-ŕŚ&#x201D;$-'9-ĂľT/!0;3 /'9;/'ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;>$-'123ŕŚ&#x201D;$-S!0-8'>'ÂŁ!$@/2@'096'8@1'2;68A@+3;3>!Ä&#x161;  >8!1!$,683/'0;< ?$,!2+'#-ÂŁ-;@W

E

xchangeAbility to miÄ&#x2122;dzynarodowy projekt Erasmus Student Network, ktĂłry ma na celu sprawiÄ&#x2021;, by zwiÄ&#x2122;kszyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; liczba studentĂłw z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; uczestniczÄ&#x2026;cych w wymianach zagranicznych. Ponadto czĹ&#x201A;onkowie tej organizacji chcÄ&#x2026; w nietypowy sposĂłb zwrĂłciÄ&#x2021; uwagÄ&#x2122; polskich studentĂłw i ErasmusĂłw na problematykÄ&#x2122; niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ci wĹ&#x203A;rĂłd mĹ&#x201A;odych ludzi. W ramach tego projektu zorganizowano kilka przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;Ä&#x2021;. CzĹ&#x201A;onkowie ESN UEK wziÄ&#x2122;li udziaĹ&#x201A; w szkoleniu nt. niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ci prowadzonym przez pracownikĂłw BON UEK. Podczas cotygodniowych spotkaĹ&#x201E; jÄ&#x2122;zykowych w Klubie pod Jaszczurami studenci mieli okazjÄ&#x2122; sprĂłbowaÄ&#x2021; swoich siĹ&#x201A; w JÄ&#x2122;zyku Migowym. Co wiÄ&#x2122;cej, czĹ&#x201A;onkowie organizacji zbadali, czy uczelnia jest dobrze dostosowana do potrzeb osĂłb z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;. Jednak za najbardziej atrakcyjne wydarzenie moĹźna uznaÄ&#x2021; kolacjÄ&#x2122; w ciemnoĹ&#x203A;ciach.

'&A'2-'3$A!1Potocznie mĂłwi siÄ&#x2122;, Ĺźe to, co Ĺ&#x201A;adnie wyglÄ&#x2026;da na talerzu, rĂłwnieĹź dobrze smakuje. MĂłwi siÄ&#x2122;, Ĺźe jemy oczami. A co siÄ&#x2122; stanie, w przypadku, gdy bÄ&#x2122;dziemy mieÄ&#x2021; zasĹ&#x201A;oniÄ&#x2122;te oczy? Jako, Ĺźe sama braĹ&#x201A;am udziaĹ&#x201A; w projekcie Dinner in the dark mogÄ&#x2122; powiedzieÄ&#x2021;, Ĺźe byĹ&#x201A;o to nie lada wyzwanie. Zacznijmy od poczÄ&#x2026;tku. Razem z pozostaĹ&#x201A;ymi uczestnikami kolacji czekamy w Klubie Grota 2. Dostajemy fartuszki ochronne i opaski na oczy. Gdy juĹź mamy zasĹ&#x201A;oniÄ&#x2122;te oczy organizatorzy, ktĂłrzy wcielili siÄ&#x2122; w rolÄ&#x2122; kelnerĂłw wprowadzajÄ&#x2026; nas do pomieszczenia, gdzie Ĺźaden strumieĹ&#x201E; Ĺ&#x203A;wiatĹ&#x201A;a nie miaĹ&#x201A; wstÄ&#x2122;pu. PomagajÄ&#x2026; nam usiÄ&#x2026;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; przy stolikach i na tym siÄ&#x2122; koĹ&#x201E;czy ich pomoc. Musimy siÄ&#x2122; zorientowaÄ&#x2021;, czy jesteĹ&#x203A;my z kimĹ&#x203A; przy stoliku, gdzie mamy talerz, szklankÄ&#x2122;, gdzie sÄ&#x2026; sztuÄ&#x2021;ce. Gdy juĹź

znajdziemy te wszystkie rzeczy pozostaje problem rozpoznania jedzenia na talerzu. Pomimo tego, Ĺźe kelnerzy opisywali poĹ&#x201A;oĹźenie dania wg wskazĂłwek zegara, kaĹźdy pomagaĹ&#x201A; sobie palcami. Nie Ĺ&#x201A;atwo byĹ&#x201A;o znaleĹşÄ&#x2021; to, co chcemy zjeĹ&#x203A;Ä&#x2021; z talerza. Jeszcze trudniej byĹ&#x201A;o nabiÄ&#x2021; coĹ&#x203A; na widelec. Podczas jedzenia rozmawialiĹ&#x203A;my z osobami siedzÄ&#x2026;cymi przy stolikach. I jak siÄ&#x2122; okazaĹ&#x201A;o, niektĂłre zachowania pojawiaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; pomimo tego, Ĺźe nie trzeba byĹ&#x201A;o ich uĹźywaÄ&#x2021;, np. gestykulacja podczas opisywania czegoĹ&#x203A;, zwrĂłcenie gĹ&#x201A;owy w kierunku mĂłwiÄ&#x2026;cego, czy ciÄ&#x2026;gĹ&#x201A;e potakiwanie gĹ&#x201A;owÄ&#x2026;. Najciekawszym momentem okazaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; wĹ&#x201A;Ä&#x2026;czanie Ĺ&#x203A;wiatĹ&#x201A;a oraz zdejmowanie opasek z oczu. MogliĹ&#x203A;my zobaczyÄ&#x2021;, jaki (nie) porzÄ&#x2026;dek panuje na talerzach i obok nich.

-';@ÂŁ03A!#!>! Za tÄ&#x2026; zabawÄ&#x2026; kryĹ&#x201A; siÄ&#x2122; wartoĹ&#x203A;ciowy przekaz. W ten sposĂłb mogliĹ&#x203A;my wczuÄ&#x2021; siÄ&#x2122; w rolÄ&#x2122; osoby niewidomej i poczuÄ&#x2021; choÄ&#x2021; namiastkÄ&#x2122; tego, jak odbierany jest przez niÄ&#x2026; Ĺ&#x203A;wiat. Kolacja byĹ&#x201A;a organizowana wspĂłlnie z Zrzeszeniem StudentĂłw NiepeĹ&#x201A;nosprawnych i Biurem ds. OsĂłb NiepeĹ&#x201A;nosprawnych, dlatego teĹź podczas kolacji na sali obecny byĹ&#x201A; takĹźe niewidomy student UEK. Jak siÄ&#x2122; okazaĹ&#x201A;o, dla niego to teĹź byĹ&#x201A;o interesujÄ&#x2026;ce doĹ&#x203A;wiadczenie. Posiada on bowiem pewne poczucie Ĺ&#x203A;wiatĹ&#x201A;a, ktĂłre uĹ&#x201A;atwia mu funkcjonowanie. Gdy owe poczucie Ĺ&#x203A;wiatĹ&#x201A;a zostaĹ&#x201A;o mu zabrane, poczuĹ&#x201A; róşnicÄ&#x2122;. Najlepiej jednak zobaczyÄ&#x2021; relacjÄ&#x2122; z tego wydarzenia: ttp://www.youtube.com/ watch?v=lGPeb94pfN8 DziÄ&#x2122;kujemy organizatorom za tak Ĺ&#x203A;wietny projekt. Mamy nadziejÄ&#x2122;, Ĺźe kolacja powtĂłrzy siÄ&#x2122; w przyszĹ&#x201A;ym roku. mgr Ewelina Durlak %LXURGV2VÂľE1LHSHĂ&#x160;QRVSUDZQ\FK8(.

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

Ó?ǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

.UDNRZVND6]NRĂ&#x160;D%L]QHVX8(.

:L]\WDUHSUH]HQWDFML&ODUN8QLYHUVLW\ L6SRĂ&#x160;HF]QHM$NDGHPLL1DXN Z.UDNRZVNLHM6]NROH%L]QHVX8(. Ö&#x2014;ÂŁ<;@1&3Ö&#x2014;8!03>90-'/A03Ä&#x161;@-A2'9< 68A@/'$,!Ä&#x161;!8'68'A'2;!$/! AÖ&#x2014;ÂŁ!802-='89-;@lm38!A63Ä&#x161;'$A2'/0!&'1--!<0 g<$A'ÂŁ2-6!8;2'890-$,A03Ä&#x161;@3&Ö&#x2014;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x17D;830<W

P

rzedstawicielami uczelni amerykaĹ&#x201E;skiej byli prof. Thomas Massey â&#x20AC;&#x201C; Dziekan College of Professional and Continuing Education Clark University, prof. Yigal Neâ&#x20AC;&#x2122;eman â&#x20AC;&#x201C; Koordynator programĂłw

miÄ&#x2122;dzynarodowych prowadzonych alizowanych we wspĂłĹ&#x201A;pracy z Clark UniwspĂłlnie z Clark University â&#x20AC;&#x201C; w tym versity, dr Ĺ ukasz PrysiĹ&#x201E;ski â&#x20AC;&#x201C; Program w Polsce, prof. dr hab. Ĺ ukasz SuĹ&#x201A;kow- Manager Clark University. Na spotkaniu ski â&#x20AC;&#x201C; PeĹ&#x201A;nomocnik Rektora ds. jakoĹ&#x203A;ci omawiane byĹ&#x201A;y zagadnienia zwiÄ&#x2026;zane ksztaĹ&#x201A;cenia SpoĹ&#x201A;ecznej Akademii Nauk z nowootwartym, wspĂłlnym prograi Dyrektor studiĂłw podyplomowych re- mem MBA KSB + Master.

$A'9;2-$@963;0!2-!l3&ÂŁ'>'/mV&8ĂŚ<0!9A8@9-ŕĽ&#x2DC;90-g83+8!1!2!+'8ÂŁ!802-='89-;@T683(W&8,!#WĂŚ<0!9A<Ä&#x161;03>90-g'Ä&#x161;2313$2-0T'0;38!&9W/!03ŕŚ&#x201D;$-09A;!Ä&#x161;$'2-!63Ä&#x161;'$A2'/0!&'1--!<0T683(W &8,!#W-2৚W2&8A'/,3$,Ă&#x2022;Ä&#x161;f'0;382->'89@;';< 03231-$A2'+3>8!03>-'T683(W,31!9!99'@gA-'0!23ÂŁÂŁ'+'3( 83('99-32!ÂŁ!2&32ধ2<-2+ &<$!ধ32ÂŁ!802-='89-;@T683(W-+!ÂŁ'Z'1!2g338&@2!;38683+8!1Ă&#x2022;>1-Ăľ&A@2!83&3>@$,683>!&A32@$,>96Ă&#x2022;ÂŁ2-'AÂŁ!802-='89-;@W ࢎ8Ă&#x2022;&Ä&#x161;3V!8$,-><1 

Ó?Ó&#x2018;

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;


Program MBA KSB + Master jest realizowany we wspĂłĹ&#x201A;pracy z Clark University z Worecester (USA) w specjalnoĹ&#x203A;ciach: MBA in Managerial Communication + Master, MBA in Healthcare Management + Master, MBA in HR Management + Master. Pierwsza edycja innowacyjnych studiĂłw ruszyĹ&#x201A;a w paĹşdzierniku 2013 roku. Studenci, grupa mĹ&#x201A;odych i ambitnych osĂłb z róşnych krajĂłw, w czasie zajÄ&#x2122;Ä&#x2021; rozwijajÄ&#x2026; umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci skutecznego komunikowania siÄ&#x2122; oraz wspĂłĹ&#x201A;dziaĹ&#x201A;ania z innymi. Poprzez zdobywanie wiedzy z dziedziny zarzÄ&#x2026;dzania, udoskonalajÄ&#x2026; umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci menedĹźerskie: zarzÄ&#x2026;dzania zmianÄ&#x2026; w nowoczesnym przedsiÄ&#x2122;biorstwie oraz sprawnego podejmowania decyzji w realizacji projektĂłw. Na spotkaniu prof. Thomas Massey przedstawiaĹ&#x201A; róşnorodne sposoby wymiany studentĂłw i wykĹ&#x201A;adowcĂłw. Wyjazdy umoĹźliwiajÄ&#x2026; poznanie innych kultur, nawiÄ&#x2026;zanie nowych znajomoĹ&#x203A;ci oraz dajÄ&#x2026; dostÄ&#x2122;p do róşnorodnych ĹşrĂłdeĹ&#x201A; wiedzy. WpĹ&#x201A;yw takich wydarzeĹ&#x201E; widaÄ&#x2021; w rozwoju personalnym i zawodowym uczestnikĂłw. WykĹ&#x201A;adowcy uczÄ&#x2026; siÄ&#x2122; nowych metod dzielenia siÄ&#x2122; wiedzÄ&#x2026; i wymieniajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; wzajemnie przemyĹ&#x203A;leniami i doĹ&#x203A;wiadczeniem. Studenci natomiast poznajÄ&#x2026; kulturÄ&#x2122; róşnorodnych narodĂłw oraz tworzÄ&#x2026; nieograniczonÄ&#x2026; sieÄ&#x2021; networkingowÄ&#x2026;, co w rezultacie umoĹźliwia im rozpoczÄ&#x2122;cie kariery w globalnym Ĺ&#x203A;rodowisku biznesowym. Zaproponowane zostaĹ&#x201A;y róşnorodne sposoby efektywnej wymiany miÄ&#x2122;dzynarodowych doĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; oraz wiedzy wykĹ&#x201A;adowcĂłw z Clark Uniwersity, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i praktykĂłw biznesu na rzecz rozwoju i wparcia mĹ&#x201A;odych studentĂłw. Prof. Yigal Neâ&#x20AC;&#x2122;eman przedstawiĹ&#x201A; róşnorodne metody promocji programu wĹ&#x203A;rĂłd potencjalnych kandydatĂłw na studia â&#x20AC;&#x201C; tak te skupiajÄ&#x2026;ce siÄ&#x2122; na lokalnych rynkach jak i te o globalnym zasiÄ&#x2122;gu. OparĹ&#x201A; swoje przemyĹ&#x203A;lenia na doĹ&#x203A;wiadczeniach zebranych z gĹ&#x201A;Ăłwnych oĹ&#x203A;rodkĂłw, z ktĂłrymi wspĂłĹ&#x201A;pracuje Clark University takich jak: Chiny, Izrael, Rosja oraz Polska. Prof. UEK dr hab. inĹź. ChochĂłĹ&#x201A;

â&#x20AC;&#x201C; Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie â&#x20AC;&#x201C; zwrĂłciĹ&#x201A; uwagÄ&#x2122; na rozbudowanÄ&#x2026; wspĂłĹ&#x201A;pracÄ&#x2122; Uniwersytetu Ekonomicznego z róşnorodnymi uczelniami zagranicznymi, w tym z duĹźÄ&#x2026; grupÄ&#x2026; amerykaĹ&#x201E;skich uniwersytetĂłw. PodkreĹ&#x203A;liĹ&#x201A; znaczenie prÄ&#x2122;Ĺźnej wspĂłĹ&#x201A;pracy z Roosevelt University i Heller College of Business RU (USA), w ramach ktĂłrej w ostatnich miesiÄ&#x2026;cach rozpoczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a siÄ&#x2122; juĹź druga edycja wymiany wykĹ&#x201A;adowcĂłw miÄ&#x2122;dzy uczelniami. W czasie kolejnego spotkania dr Piotr BuĹ&#x201A;a â&#x20AC;&#x201C; Dyrektor Krakowskiej SzkoĹ&#x201A;y Biznesu UEK â&#x20AC;&#x201C; podkreĹ&#x203A;laĹ&#x201A; dotychczasowe osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;cia oparte na wzajemnej wspĂłĹ&#x201A;pracy Clark University, SpoĹ&#x201A;ecznej

Akademii Nauk i Krakowskiej SzkoĹ&#x201A;y Biznesu UEK oraz przedstawiĹ&#x201A; pomysĹ&#x201A;y na kolejne projekty juĹź w perspektywie dĹ&#x201A;ugofalowej. Kolejnym etapem wzajemnych spotkaĹ&#x201E; bÄ&#x2122;dzie wizyta reprezentacji z KSB UEK wraz ze studentami aktualnej edycji MBA KSB + Master w Clark University w akredytowanym oddziale Ĺ&#x201A;Ăłdzkim, gdzie bÄ&#x2122;dzie moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; omĂłwienia wspĂłlnych planĂłw na kolejne lata.

mgr Alina TlaĹ&#x201A;ka-Janoszek .RRUG\QDWRU0%$.6%0DVWHU .UDNRZVND6]NRĂ&#x160;D%L]QHVX8(.

NowoĹ&#x203A;Ä&#x2021; â&#x20AC;&#x201C; MBA + Master! Co: nowy Program MBA KSB + Master prowadzony w jÄ&#x2122;zyku angielskim we wspĂłĹ&#x201A;pracy z Clark University (USA) w specjalnoĹ&#x203A;ciach: t.#"JO.BOBHFSJBM$PNNVOJDBUJPO .BTUFS t.#"JO)FBMUIDBSF.BOBHFNFOU .BTUFS t.#"JO)VNBO3FTPVSDFT.BOBHFNFOU .BTUFS Kto: osoba bez doĹ&#x203A;wiadczenia menedĹźerskiego z dyplomem licencjackim lub inĹźynierskim. Kiedy: poczÄ&#x2026;tek Programu â&#x20AC;&#x201C; paĹşdziernik 2014 r. Gdzie: Krakowska SzkoĹ&#x201A;a Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jak: www.ksb.uek.krakow.pl KaĹźdy absolwent otrzyma EZQMPN.BTUFSPG4DJFODFJO1SPGFTTJPOBM$PNNVOJDBUJPO (wydany przez Clark University, USA) oraz EZQMPN.#"XXZCSBOFKTQFDKBMOPÇ´DJ (wydany przez KrakowskÄ&#x2026; SzkoĹ&#x201A;Ä&#x2122; Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Polska).

MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wyjazdu do USA w trakcie studiĂłw! %PEBULPXPPGFSVKFNZponad 80 kierunkĂłw TUVEJĂ&#x2DC;XQPEZQMPNPXZDIEXVTFNFTUSBMOZDI [BSB[QPMJDFODKBDJF

Krakowska SzkoĹ&#x201A;a Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27, 31-510 KrakĂłw

www.ksb.uek.krakow.pl

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

Ó?Ǩ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

5HODFMD];0LĂ&#x2021;G]\QDURGRZHJR .RQJUHVX0%$ ĂĽ3ROVNLHSU]HGVLĂ&#x2021;ELRUVWZDJRWRZHQDĂ?ZLDWRZĂ&#x192; HNVWUDNODVĂ&#x2021;HNRQRPLF]QĂ&#x192; '2'&৚'8&A-9-!/g  W&83&A'&3'09;8!0ÂŁ!9@;8A'#! #@ŕŁ&#x2014;2-'032>'2$/32!ÂŁ2@1WA-9-'/9A@;@;<Ä&#x161;3A2!$A!2-';@ÂŁ03639-!&!2-' 9A'830-'/>-'&A@T63>-2-'2#@ŕŁ&#x2014;9@232-1'1$,!8!0;'8<39AÂŁ-(3>!2'+3/!0&-!1'2;W

W

dniach 16â&#x20AC;&#x201C;18 maja w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK odbyĹ&#x201A; sie X Jubileuszowy Kongres MBA â&#x20AC;&#x201C; spotkanie menedĹźerĂłw z Polski i Ĺ&#x203A;wiata, kadry naukowej, studentĂłw, absolwentĂłw i dyrektorĂłw programĂłw Master of Business Administration. Kongres MBA to szereg paneli tematycznych, zwiedzanie przedsiÄ&#x2122;biorstw, wymiana wiedzy i doĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E;. W dniach 16â&#x20AC;&#x201C;18 maja 2014 w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie spotkali siÄ&#x2122; przedstawiciele Ĺ&#x203A;wiata nauki i biznesu. MiÄ&#x2122;dzynarodowy Kongres MBA, bo tak nazywa siÄ&#x2122; to cykliczne wydarzenie, Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;towaĹ&#x201A;o w tym roku swojÄ&#x2026; okrÄ&#x2026;gĹ&#x201A;Ä&#x2026; dziesiÄ&#x2026;tÄ&#x2026; rocznicÄ&#x2122;. X Kongres MBA, jubileuszowy, wpisuje siÄ&#x2122; w przyszĹ&#x201A;oroczne Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;to 90-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czone z 20-leciem studiĂłw MBA na naszym uniwersytecie â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi Prorektor UEK ds. Nauki prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, ktĂłry powitaĹ&#x201A; uczestnikĂłw jako przedstawiciel wĹ&#x201A;adz uniwersytetu. TowarzyszyĹ&#x201A; mu prof. dr hab. Adam Sagan â&#x20AC;&#x201C; PrzewodniczÄ&#x2026;cy Rady Programowej Krakowskiej SzkoĹ&#x201A;y Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz dr Piotr BuĹ&#x201A;a â&#x20AC;&#x201C; Dyrektor KSB UEK.

ǧǥ

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

WykĹ&#x201A;adu inauguracyjnego â&#x20AC;&#x17E;Taking the US â&#x20AC;&#x201C; Polish Economic Relations to the Next Levelâ&#x20AC;? udzieliĹ&#x201A;a Ellen Germain â&#x20AC;&#x201C; Konsul Generalna USA w Krakowie. Z wykĹ&#x201A;adem tematycznym â&#x20AC;&#x17E;Perspectives from halfway around the worldâ&#x20AC;? wystÄ&#x2026;piĹ&#x201A; prof. dr Geoff Goldman z Uniwersytetu w Johannesburgu, RPA. Pierwszym panelem dyskusyjnym byĹ&#x201A; Panel WschĂłd, w ktĂłrym jako prelegenci udziaĹ&#x201A; wziÄ&#x2122;li: Prezes Marta PĂłĹ&#x201A;torak â&#x20AC;&#x201C; Firma MARMA Polskie Folie S.A., Prezes MaĹ&#x201A;gorzata Podrecka â&#x20AC;&#x201C; Can-Pack, Ivan MykoĹ&#x201A;ajowicz Romaniak â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Sambor ATPâ&#x20AC;&#x201C;14608â&#x20AC;?, Vitalij Maksymenko â&#x20AC;&#x201C; Konsul Ukrainy w Krakowie, Andrzej TombiĹ&#x201E;ski â&#x20AC;&#x201C; Konsul Honorowy Austrii w Krakowie, Prezes ZarzÄ&#x2026;du Re-Bau Sp. z o.o. oraz Geoff Goldman â&#x20AC;&#x201C; University of Johannesburg. Prowadzenie relacji biznesowych z podmiotami w tej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci Ĺ&#x203A;wiata byĹ&#x201A;o zagadnieniem przedstawionym oczami praktykĂłw i dyplomatĂłw, moderowanym przez legendÄ&#x2122; polskiego dziennikarstwa Andrzeja Jonasa â&#x20AC;&#x201C; redaktora Warsaw Voice. Kolejny panel dyskusyjny SEM â&#x20AC;&#x201C; FORUM pt. â&#x20AC;&#x17E;Relacje Uczelnie â&#x20AC;&#x201C; biznes a rozwĂłj kadry menedĹźerskiejâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; byĹ&#x201A; dynamicznÄ&#x2026; dyskusjÄ&#x2026; na temat jakoĹ&#x203A;ci edukacji menedĹźerskiej i, co za tym idzie, jakoĹ&#x203A;ci zarzÄ&#x2026;dzania. Prelegentami panelu byli

Urszula GÄ&#x2026;sior â&#x20AC;&#x201C; EY Academy of Business, WĹ&#x201A;odzimierz KiciĹ&#x201E;ski â&#x20AC;&#x201C; menedĹźer i bankowiec, Piotr PĹ&#x201A;oszajski â&#x20AC;&#x201C; SzkoĹ&#x201A;a GĹ&#x201A;Ăłwna Handlowa, Artur Miernik â&#x20AC;&#x201C; PKO Bank Polski S.A. oraz moderator Andrzej Popadiuk â&#x20AC;&#x201C; GdaĹ&#x201E;ska Fundacja KsztaĹ&#x201A;cenia MenedĹźerĂłw. Gospodarzem sesji byĹ&#x201A;o Stowarzyszenie Edukacji MenedĹźerskiej FORUM.

!/ÂŁ'69A'683+8!1@ W czasie X MiÄ&#x2122;dzynarodowego Kongresu MBA odbyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; ogĹ&#x201A;oszenie wynikĂłw V. edycji ratingu MBA. Rating MBA jest badaniem organizowanym przez Stowarzyszenie Edukacji MenedĹźerskiej FORUM. Programy gospodarza X MiÄ&#x2122;dzynarodowego Kongresu MBA â&#x20AC;&#x201C; Krakowskiej SzkoĹ&#x201A;y Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zostaĹ&#x201A;y sklasyfikowane w dwĂłch najlepszych kategoriach. W klasie mistrzowskiej uplasowaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; Program International MBA prowadzony we wspĂłĹ&#x201A;pracy z St. Gallen Business School ze Szwajcarii. Do klasy profesjonalnej plus zakwalifikowano Program Executive MBA (ze szkoĹ&#x201A;Ä&#x2026; partnerskÄ&#x2026; Stockholm University School of Business ze Szwecji) oraz nowy, uruchomiony w bieĹźÄ&#x2026;cym


roku akademickim Program KSB MBA + Master (Clark University, USA). W tegorocznej edycji udziaĹ&#x201A; wziÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a rekordowa iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; 31 programĂłw, o 2 wiÄ&#x2122;cej niĹź w 4. edycji ratingu. WĹ&#x203A;rĂłd uczestnikĂłw byĹ&#x201A;o aĹź 5 nowych programĂłw. W imieniu Krakowskiej SzkoĹ&#x201A;y Biznesu UEK dyplom odebraĹ&#x201A; Dyrektor dr Piotr BuĹ&#x201A;a.

3#8!68!0;@0!-Ö&#x2014;8A';'ÂŁ2! >-'&A! Drugi dzieĹ&#x201E; Kongresu rozpoczÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; siÄ&#x2122; tradycyjnie wczesnym rankiem warsztatem kulturowym â&#x20AC;&#x17E;Biznes miÄ&#x2122;dzy Bugiem i Amurem â&#x20AC;&#x201C; mentalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; partneraâ&#x20AC;?, ktĂłry poprowadzili prof. dr hab. Joachim Dec z Uniwersytetu JagielloĹ&#x201E;skiego oraz 2!<+<8!$/!32+8'9<Vl3&Ö&#x2014;ÂŁ'>'/m&8Ö&#x2014;-3;8<Ä&#x161;!g@8'0;38 T683(WÖ&#x2014;&8Ö&#x2014;,!#WÂŁ'09@3$A;3>90-g838'0dr Henryk Wojciechowski z Firmy Phar- ;38 &9W!<0-T ÂŁÂŁ'2 '81!-2g329<ÂŁ '2'8!ÂŁ2!>Ö&#x2014;8!03>-'T683(WÖ&#x2014;&8Ö&#x2014; '3ø 3ÂŁ&1!2AÖ&#x2014;2->'89@;'ma CF Sp. z o.o. ProwadzÄ&#x2026;cy w kompak- ;<>Ö&#x2014;3,!22'9#<8+<TW towym wykĹ&#x201A;adzie przedstawili zwyczaje i taktyki rozmĂłw handlowych stosowane cjonalny wykorzystywaÄ&#x2021; fundusze unijne, prelegenci udziaĹ&#x201A; w nim wziÄ&#x2122;li: Roman w takich krajach jak BiaĹ&#x201A;oruĹ&#x203A;, Ukraina korzystaÄ&#x2021; ze wsparcia polskiej diaspory Ciepiela â&#x20AC;&#x201C; WicemarszaĹ&#x201A;ek MaĹ&#x201A;opolski, czy Rosja. Zaskoczeniem dla sĹ&#x201A;uchaczy w rozwoju polskiego biznesu za granicÄ&#x2026; Magdalena Sroka â&#x20AC;&#x201C; Wiceprezydent MiabyĹ&#x201A;a bardzo dobra opinia prelegentĂłw (zaniedbanego ĹşrĂłdĹ&#x201A;a sukcesĂłw w oczach sta Krakowa, Marek Dworak â&#x20AC;&#x201C; inwestor, (praktyk i teoretyk) o robieniu interesĂłw Pani Profesor MÄ&#x2026;czyĹ&#x201E;skiej), tworzÄ&#x2026;c tym doradca, Prezes ZarzÄ&#x2026;du firmy Open na terenie BiaĹ&#x201A;orusi. samym bazÄ&#x2122; do dalszego rozwoju i spoĹźyt- Horizon, Wojciech Przybylski â&#x20AC;&#x201C; Dyrektor NastÄ&#x2122;pnie przyszedĹ&#x201A; czas na Panel kowania potencjaĹ&#x201A;u drzemiÄ&#x2026;cego w opi- w Krakowskim Parku Technologicznym, Makroekonomia, w ktĂłrym udziaĹ&#x201A; wziÄ&#x2122;li nii Pana Ryszarda Petru w sile roboczej dr PaweĹ&#x201A; WÄ&#x2122;grzyn â&#x20AC;&#x201C; Dyrektor EuropejnastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cy specjaliĹ&#x203A;ci: prof. ElĹźbieta MÄ&#x2026;- niepracujÄ&#x2026;cych kobiet, mieszkaĹ&#x201E;cach wsi skiej Akademii Gier, Andrew Hallam czyĹ&#x201E;ska â&#x20AC;&#x201C; Prezes Polskiego Towarzystwa oraz napĹ&#x201A;ywajÄ&#x2026;cych do Polski imigrantĂłw. â&#x20AC;&#x201C; Sekretarz Generalny, Stowarzyszenie Ekonomicznego, dr Ryszard Petru â&#x20AC;&#x201C; PreKolejny panel w drugim dniu kon- ASPIRE, Piotr Wilczek â&#x20AC;&#x201C;Wiceprezydent zes ZarzÄ&#x2026;du Towarzystwa EkonomistĂłw gresu to â&#x20AC;&#x17E;Innowacje â&#x20AC;&#x201C; nowe kierunki EFAPCO, Prezes ZarzÄ&#x2026;du Grupa A05 Polskich, dr Tadeusz Syryjczyk â&#x20AC;&#x201C; minister rozwoju dla MaĹ&#x201A;opolski i Krakowaâ&#x20AC;?. Jako oraz Piotr Pietrzak â&#x20AC;&#x201C; moderator panelu. przemysĹ&#x201A;u w rzÄ&#x2026;dzie Tadeusza Mazowieckiego, Robert Kwiatkowski â&#x20AC;&#x201C; Wicedyrektor DziaĹ&#x201A;u Rozwoju Sieci Biznesowej GieĹ&#x201A;dy PapierĂłw WartoĹ&#x203A;ciowych w Warszawie oraz moderator dr Krzysztof MisioĹ&#x201A;ek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Sesja dotyczyĹ&#x201A;a przede wszystkim zagadnieĹ&#x201E; bezpieczeĹ&#x201E;stwa energetycznego. Prelegenci poruszali kwestie dalszego rozwoju Polski w kategorii dostÄ&#x2122;pnoĹ&#x203A;ci energii i infrastruktury. Z dyskusji wynika, Ĺźe jeĹ&#x203A;li tylko â&#x20AC;&#x201C; zgodnie z wypowiedziÄ&#x2026; Pana Prezesa Moskalewicza â&#x20AC;&#x201C; bÄ&#x2122;dzie nam siÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;chciaĹ&#x201A;o chcieÄ&#x2021;â&#x20AC;?, to mamy szanse utrzymaÄ&#x2021; stabilny wzrost polskiej gospodarki w kolejnych latach â&#x20AC;&#x201C; opiniuje uczestniczka Kongresu Anna !2'ÂŁ 223>!$/'Vl3&Ö&#x2014;ÂŁ'>'/m31!2-'6-'ÂŁ!g-$'1!89A!Ä&#x161;'0!Ä&#x161;363ÂŁ90-T!+&!ÂŁ'2!830!g-$'68'A@Polak, Dyrektor OddziaĹ&#x201A;u Willis Polska &'2;-!9;!8!03>!T!8'0>38!0g8'A'9 !8AĂ­&< -81@6'2 38-A32T3/$-'$,8A@#@ÂŁ90-g@8'0;38 S.A. â&#x20AC;&#x201C; WĂłwczas bÄ&#x2122;dziemy w sposĂłb ra- >Ö&#x2014;8!03>90-1!80<'$,23ÂŁ3+-$A2@1W

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

ǧǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Prezydent Magdalena Sroka oraz Prezes Piotr Wilczek przedstawili w swoich wykĹ&#x201A;adach innowacyjne kierunki rozwoju gospodarczego regionu, w tym szczegĂłlnie: przemysĹ&#x201A; filmowy, przemysĹ&#x201A; gier i przemysĹ&#x201A; spotkaĹ&#x201E;, okreĹ&#x203A;lanych wspĂłlnie jako przemysĹ&#x201A;y kreatywne. Te dziedziny aktywnoĹ&#x203A;ci gospodarczej sÄ&#x2026; typowane na najbardziej preferowane w najbliĹźszej przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci w naszym regionie. Andrew Hallam podkreĹ&#x203A;liĹ&#x201A; kluczowÄ&#x2026; rolÄ&#x2122; i pozycje Krakowa na rynku Ĺ&#x203A;wiatowym w zakresie usĹ&#x201A;ug typu Business Process Services. Bardzo waĹźne jest ciÄ&#x2026;gĹ&#x201A;e podnoszenie sprawnoĹ&#x203A;ci oddziaĹ&#x201A;Ăłw outsourcingowych w Krakowie â&#x20AC;&#x201C; komentuje uczestnik Kongresu Marek Rajca General Manager oraz Plant >@$-ĂľA$@8!ধ2+<83+8!1Ă&#x2022;>Vl3&ÂŁ'>'/m683(W&8,!#WÂŁ'09!2&'8<ÂŁ'/'>-$Ag;3>!8A@9A'2-' &<0!$/- Manager w Silgan White Cap Polska Sp. '2'&৚'890-'/ T683(W-;3ÂŁ&8Ä&#x161;3>90-gA03Ä&#x161;!-A2'9<3ÂŁ-;'$,2-0-!89A!>90-'/T683(W-$,'ÂŁ-#83z o.o. â&#x20AC;&#x201C; tak, aby przewagÄ&#x2122; rynkowÄ&#x2026; uzy- >-$AgA03Ä&#x161;! Ä&#x161;Ă&#x2022;>2! !2&ÂŁ3>!>!89A!>-'T&8-3;8<Ä&#x161;!g8!03>90!A03Ä&#x161;!-A2'9< T2&8A'/36!skiwaĹ&#x201A;y one poprzez wyĹźszÄ&#x2026; niĹź w innych &-<0Tg &!ŕĽ&#x2DC;90! <2&!$/!9A;!Ä&#x161;$'2-!'2'&৚'8Ă&#x2022;>W lokacjach sprawnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; organizacyjnÄ&#x2026;, a nie tylko niĹźsze koszty pracy w porĂłwnaniu Sport podczas Kongresu MBA miaĹ&#x201A; teĹź UEK w kadencji 2002â&#x20AC;&#x201C;2008, prof. dr hab. z innymi krajami Europy Zachodniej. swĂłj wyraz rywalizacyjny. 18 maja 2014 roku Roman NiestrĂłj â&#x20AC;&#x201C; Rektor UEK w kadencji Istotnym punktem programu Kongresu odbyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; VII Turniej Golfa o Puchar Dy- 2008â&#x20AC;&#x201C;2012, Magdalena Petryniak â&#x20AC;&#x201C; KoordybyĹ&#x201A;y study visits â&#x20AC;&#x201C; zwiedzanie czoĹ&#x201A;owych rektora KSB UEK. ZwyciÄ&#x2122;zcÄ&#x2026; zostaĹ&#x201A; Piotr nator Kongresu w edycjach Iâ&#x20AC;&#x201C;VII, dr PrzeprzedsiÄ&#x2122;biorstw w regionie, tj.: Alvernia CejnĂłg reprezentujÄ&#x2026;cy Sobienie KrĂłlew- mysĹ&#x201A;aw DomaĹ&#x201E;ski â&#x20AC;&#x201C; Dyrektor ProgramoStudios, Kopalni Soli w Bochni, ZakĹ&#x201A;adu skie Golf & Country Club. wy Kongresu MBA oraz absolwent MBA Produkcyjnego Orlen Oil w Trzebini oraz Arkadiusz Burnos. Wyróşniony CzĹ&#x201A;onek Grupy Can Pack S.A. !+83&@<#-ÂŁ'<9A3>' Klubu KSB Alumni MBA Jacek Purzycki roztoczyĹ&#x201A; wizjÄ&#x2122; wyzwaĹ&#x201E;, ktĂłre bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; sta638;g#-A2'9$A@6!9/!g   wiane przed organizatorami w kolejnych latach. Pytanie â&#x20AC;&#x17E;Gotowi na EkstraklasÄ&#x2122;?â&#x20AC;?, 6'896'0;@>@&ÂŁ! OdwaĹź siÄ&#x2122; zrobiÄ&#x2021; coĹ&#x203A; wartoĹ&#x203A;ciowego. bÄ&#x2122;dÄ&#x2026;ce analogiÄ&#x2026; do sportu, byĹ&#x201A;o motywem 1'2'&৚'8Ă&#x2022;> MĂłwcy X Kongresu MBA podkreĹ&#x203A;lali wagÄ&#x2122; przewodnim X-tego Kongresu MBA â&#x20AC;&#x201C; koksztaĹ&#x201A;cenia menedĹźerĂłw w kontekĹ&#x203A;cie etyki, mentuje nagrodzony Marek Rajca â&#x20AC;&#x201C; GeneOstatni panel X-tego Kongresu MBA kreowania wartoĹ&#x203A;ci czĹ&#x201A;owieka, cech takich ral Manager oraz Plant Manager w Silgan dotyczyĹ&#x201A; sportu. WraĹźenie robiĹ&#x201A;y wysokie jak odwaga, mÄ&#x2122;stwo i pokora. Na pytanie, White Cap Polska Sp. z o.o. â&#x20AC;&#x201C; Jak najlepsze kwoty transferĂłw sportowych, historia czy programy MBA tworzÄ&#x2026; liderĂłw zawsze polskie firmy mobilizujÄ&#x2026; siebie oraz podnowielkich mistrzowskich klubĂłw, meczĂłw odpowiadam, Ĺźe umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zarzÄ&#x2026;dzania szÄ&#x2026; swojÄ&#x2026; sprawnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; organizacyjnÄ&#x2026; i ducha i imprez. Poruszone zostaĹ&#x201A;y kwestie rela- i bycia przywĂłdcÄ&#x2026; to waĹźne przygotowanie przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci, aby sprostaÄ&#x2021; wysokiej cji sportu i gospodarki, jakie znaczenie menedĹźerskie, ale to nie zapewnia sukcesu globalnej konkurencji. Kongres jest formÄ&#x2026; ma sport w Polsce dla biznesu oraz czy â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi gospodarz Kongresu dr Piotr BuĹ&#x201A;a integracji AbsolwentĂłw MBA z caĹ&#x201A;ej Polski sport to biznes dochodowy. W panelu Dyrektor Krakowskiej SzkoĹ&#x201A;y Biznesu UEK wokĂłĹ&#x201A; Ĺ&#x203A;rodowiska naukowego i praktykĂłw udziaĹ&#x201A; wziÄ&#x2122;li specjaliĹ&#x203A;ci w tym obszarze â&#x20AC;&#x201C; W czasach turbulencji ekonomicznych istot- Ĺźycia gospodarczego. Pomaga odpowiadaÄ&#x2021; â&#x20AC;&#x201C; Jacek Bednarz â&#x20AC;&#x201C; prezes ZarzÄ&#x2026;du WisĹ&#x201A;y na jest sztuka sprawnego funkcjonowania na pytanie jakie sÄ&#x2026; cele polskich przedsiÄ&#x2122;KrakĂłw S.A. , Grzegorz MÄ&#x2026;dry â&#x20AC;&#x201C; mene- w grupie. Lider, ktĂłry potrafi wspĂłĹ&#x201A;dziaĹ&#x201A;aÄ&#x2021; biorstw, jak je realizowaÄ&#x2021; w konkretnych dĹźer Krakow Valley Golf & Country Club â&#x20AC;&#x201C; to jest dzisiaj dobra charakterystyka ab- warunkach ekonomicznych i jak dÄ&#x2026;ĹźyÄ&#x2021; w PaczĂłĹ&#x201A;towicach, Marek Wilczek â&#x20AC;&#x201C; eko- solwenta programu MBA. do tego, Ĺźeby siÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;chciaĹ&#x201A;o chcieÄ&#x2021;â&#x20AC;? zmieniaÄ&#x2021; nomista, Constant Thunnissen â&#x20AC;&#x201C; wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciPodczas wydarzenia wrÄ&#x2122;czono jubile- rzeczywistoĹ&#x203A;Ä&#x2021; firm na jeszcze lepszÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; cytujÄ&#x2026;c ciel Royal KrakĂłw Golf & Country Club uszowe nagrody osobom zaangaĹźowanym jednego z prelegentĂłw X -tego Kongresu w Ochmanowie oraz Robert Hrycaniuk we wspĂłĹ&#x201A;tworzenie idei i wartoĹ&#x203A;ci Kon- Prezesa Moskalewicza. W drodze do eksâ&#x20AC;&#x201C; moderator. Dyskusja zakoĹ&#x201E;czyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; gresu MBA. WĹ&#x203A;rĂłd uhonorowanych byli: traklasy nadal aktualny jest wydĹşwiÄ&#x2122;k pozwiedzaniem stadionu WisĹ&#x201A;y KrakĂłw. prof. dr hab. Ryszard Borowiecki â&#x20AC;&#x201C; Rektor zycji autora Jima Collinsa â&#x20AC;&#x17E;Good to Greatâ&#x20AC;?.

ǧǣ

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;


63Ä&#x161;'$A2! 3&63>-'&A-!ÂŁ23ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014; 32+8'9< MiÄ&#x2122;dzynarodowemu Kongresowi MBA corocznie towarzyszy Aukcja Charytatywna â&#x20AC;&#x17E;CzĹ&#x201A;owiek nie jest samâ&#x20AC;?. Jubileuszowa edycja wsparĹ&#x201A;a â&#x20AC;&#x17E;Stowarzyszenie PiÄ&#x2122;kne AnioĹ&#x201A;yâ&#x20AC;? aukcjÄ&#x2026; dzieĹ&#x201A; sztuki znakomitych artystĂłw, wĹ&#x203A;rĂłd ktĂłrych wymieniÄ&#x2021; moĹźna autorĂłw: Jacka HazukÄ&#x2122;, Edwarda Dwurnika, TeresÄ&#x2122; Wallis-Joniak, BeatÄ&#x2122; WÄ&#x2026;sowskÄ&#x2026;, CzesĹ&#x201A;awa GaĹ&#x201A;uĹźnego. Zebrano kwotÄ&#x2122; w wysokoĹ&#x203A;ci prawie 9 tysiÄ&#x2122;cy zĹ&#x201A;otych, ktĂłra zostanie przeznaczona na remonty pokojĂłw dzieci z rodzin potrzebujÄ&#x2026;cych, beneficjentĂłw Stowarzyszenia. Dzielenie siÄ&#x2122; swoim potencjaĹ&#x201A;em i wraĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; na potrzeby Ĺ&#x203A;wiata zewnÄ&#x2122;trznego to wartoĹ&#x203A;ci kreowane w Ĺ&#x203A;rodowisku kongresowym. Kongres MBA wyróşnia wizerunek unikalnego forum wymiany doĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; miÄ&#x2122;dzy przedstawicielami uczelni, osobami prowadzÄ&#x2026;cymi badania naukowe, jak rĂłwnieĹź reprezentantami Ĺ&#x203A;wiata biznesu â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi

prof. dr hab. Aleksy Pocztowski Prorektor UEK ds. Nauki â&#x20AC;&#x201C; Takie unikalne poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenie pewnej refleksji teoretycznej z doĹ&#x203A;wiadczeniem tworzy swoistÄ&#x2026; wartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; dodanÄ&#x2026; dla wszystkich uczestnikĂłw. W tym sensie tegoroczny kongres speĹ&#x201A;niĹ&#x201A; swoje zadanie. XI MiÄ&#x2122;dzynarodowy Kongres MBA odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; w dniach 15-17 maja 2015 roku w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK. Kongres organizowany jest we wspĂłĹ&#x201A;pracy z Klubem KSB Alumni MBA, dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;cym przy Krakowskiej Szkole Biznesu UEK oraz GrupÄ&#x2026; A-05 Meetings & Events. PrzewodniczÄ&#x2026;cym Komitetu Organizacyjnego Kongresu jest dr Piotr BuĹ&#x201A;a Dyrektor KSB UEK, ZastÄ&#x2122;pcÄ&#x2026; PrzewodniczÄ&#x2026;cego Robert SoĹ&#x201A;ek Prezes Klubu KSB Alumni MBA, Dyrektorem Programowym Kongresu byĹ&#x201A; dr PrzemysĹ&#x201A;aw DomaĹ&#x201E;ski z Infor Support Centre Manager S&T Services Polska Sp. z o.o.

mgr Donata Adler 350HQHGĂ&#x2014;HU .UDNRZVND6]NRĂ&#x160;D%L]QHVX8(.

,32383>!2-AÄ&#x161;3203>-'ÂŁ<#<ÂŁ<12--Ö&#x2014;31-;';<8+!2-A!$@/2'+332+8'9<Vl3&Ö&#x2014;ÂŁ'>'/m3#'8; 3Ä&#x161;'0g8'A'9ÂŁ<#<ÂŁ<12-T!1-ÂŁ'$,3>-$AfA!>-$!T'#!9ধ!2!;@2-!0T22!3ÂŁ!0T3#'8;

Partnerzy Kongresu MBA: UrzÄ&#x2026;d Miasta Krakowa, Bank PKO BP, Brainstorm, Royal KrakĂłw Golf & Country Club w Ochmanowie, European Trade & Investment Association, Can Pack, Kopalnia Soli w Bochni, Kompania Piwowarska, Orlen Oil, Alvernia Studios, Flotman, Koper Law Kancelaria Prawna, Proster. Sponsorzy Kongresu MBA: Krakow 2 Business, Hotel Sheraton KrakĂłw, Uzdrowisko Rabka, PZU S.A., Marma Polskie Folie Sp. z o.o., Jubiler Ĺ odziĹ&#x201E;scy. Patroni medialni X MiÄ&#x2122;dzynarodowego Kongresu MBA: Magazyn Forbes, ThinkTank, Business Manager Magazine, pracuj. pl, The Warsaw Voice, praca.pl, Gazeta Finansowa, MBA Portal, MBA Poland, Gazeta Finansowa Online, Radio KrakĂłw, Kurier UEK, Wydawnictwo Elamed, Magazyn Law Business Quality. WiÄ&#x2122;cej informacji: Krakowska SzkoĹ&#x201A;a Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27, 31-510 KrakĂłw tel. +48 12 293 55 25, +48 12 293 55 68 e-mail: kongres@uek.krakow.pl www.ksb.uek.krakow.pl www.kongresmba.pl www.facebook.com/ KrakowskaSzkolaBiznesuUEK www.facebook.com/ KongresMBA Kontakt dla mediĂłw: Donata Adler, PR MenedĹźer e-mail: kongres@uek.krakow.pl, tel. 604 529 409

8@$!2-<0T&8Ö&#x2014;-3;8<Ä&#x161;!g@8'0;38 W

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

ǧǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

6WRZDU]\V]HQLH(GXNDFM0HQDGร—HUVNLHM)2580 HG\FMD0%$ l>!+!V683+8!1@>0ยฃ!9!$,>03ยฃ'/239$-!ยฃ(!#';@$A2'/m

วงวฅ

28วlว’ว–md$A'8>-'$วววŽว‘


5HSUH]HQWDQFL]8(.L.6%8(. XF]HVWQLNDPL$VWDQD(FRQRPLF )RUXP '68'A'2;!$/!2->'89@;';< 03231-$A2'+3>Ö&#x2014;8!03>-' g683(WÖ&#x2014;&8Ö&#x2014;,!#W&8Ö&#x2014;,W$W!2<9A'$A0'38!A8!03>90-'/A03Ä&#x161;@-A2'9< g&8Ö&#x2014;-3;8<Ä&#x161;!T+3ŕŚ&#x201D;$-Ä&#x161;!03ŕĽ&#x2DC;$'11!/!#8W>Ö&#x2014;9;!2-'l!A!$,9;!2mT#-38Ă­$ $A@22@<&A-!Ä&#x161;>Ö&#x2014;3&#@>!/Ă­$@$,9-Ăľ>Ö&#x2014;;@1$A!9-'&>Ă&#x2022;$,1-Ăľ&A@2!83&3>@$, 032('8'2$/!$,V 9;!2! $3231-$ 38<138!A 38ÂŁ&2ধf8-9-932('8'2$'W

A

stana Economic Forum jest wydarzeniem corocznym, organizowanym od 2008 r. przez Stowarzyszenie Eurasian Economic Club of Scientists Association (EECSA). JuĹź od kilku lat czĹ&#x201A;onkami tego Stowarzyszenia sÄ&#x2026; prof. dr hab. dr h.c. Janusz Teczke oraz dr Piotr BuĹ&#x201A;a. W tym roku wspĂłĹ&#x201A;organizatorem konferencji byĹ&#x201A; rĂłwnieĹź RzÄ&#x2026;d Kazachstanu wraz z L.N. Gumilyov Eurasian National University. MisjÄ&#x2026; Stowarzyszenia (Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czÄ&#x2026;cego ekonomistĂłw i ekspertĂłw ds. rozwoju gospodarczego) jest przyczynianie siÄ&#x2122; do dalszego rozwoju przestrzeni euroazjatyckiej i globalnej spoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;ci. Do zaĹ&#x201A;oĹźonych celĂłw naleĹźÄ&#x2026;: opracowanie zaleceĹ&#x201E; do przezwyciÄ&#x2122;Ĺźenia kryzysu w globalnym systemie gospodarczym, przygotowanie rekomendacji dla rzÄ&#x2026;dĂłw, w celu zmniejszenia skutkĂłw globalnego kryzysu gospodarczego, przyciÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;cie potencjalnych inwestorĂłw i klientĂłw oraz uruchomienie dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E; innowacyjnych. World Anti-Crisis Conference, organizowana w tym roku po raz drugi, jest koĹ&#x201E;cowÄ&#x2026; czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciÄ&#x2026; International Anti-Crisis Project 2014 â&#x20AC;&#x201C; znaczÄ&#x2026;cego, miÄ&#x2122;dzynarodowego projektu prowadzonego z okazji 70-tej rocznicy Porozumienia w Bretton Woods. Jest rĂłwnieĹź kontynuacjÄ&#x2026; osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;Ä&#x2021; pierwszej konferencji, ktĂłrej rezultatem byĹ&#x201A;o przyjÄ&#x2122;cie Astana Declaration oraz

przygotowanie zaĹ&#x201A;oĹźeĹ&#x201E; do World Anti-Crisis Plan dla czĹ&#x201A;onkĂłw ONZ. Planowane jest przygotowanie Concept of the World Anti-Crisis Plan, opartego na zasadach demokracji oraz opracowaniu skutecznych metod w celu przezwyciÄ&#x2122;Ĺźenia kryzysu gospodarczego i zapewnienia dĹ&#x201A;ugoterminowego, zrĂłwnowaĹźonego wzrostu gospodarczego. VII Astana Economic Forum jest to miÄ&#x2122;dzynarodowa, cykliczna konferencja, ktĂłra umoĹźliwia stworzenie ogĂłlnoĹ&#x203A;wiatowej i regionalnej platformy dialogu. W tym roku konferencja miaĹ&#x201A;a miejsce w â&#x20AC;&#x17E;Palace of Independenceâ&#x20AC;? oraz â&#x20AC;&#x17E;Palace of Peace and Accordâ&#x20AC;? znajdujÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; w nowoczesnym centrum konferencyjnym Anstany oraz na L.N. Gumilyov Eurasian National University. Rekomendacje po tej konferencji zawsze sÄ&#x2026; przedstawiane na szczycie G-20. W spotkaniach uczestniczyĹ&#x201A;o okoĹ&#x201A;o 10-ciu tysiÄ&#x2122;cy delegatĂłw z ponad 150-ciu krajĂłw, np.: dyrektorzy generalni firm miÄ&#x2122;dzynarodowych, politycy, dziennikarze, naukowcy i Laureaci Nagrody Nobla. WĹ&#x203A;rĂłd najbardziej znanych polskich reprezentantĂłw moĹźna byĹ&#x201A;o posĹ&#x201A;uchaÄ&#x2021; wypowiedzi takich osĂłb jak: Kazimierz Marcinkiewicz â&#x20AC;&#x201C; Premier Rzeczpospolitej Polskiej (2015â&#x20AC;&#x201C;2016) oraz Prezes Polsko-Kazachskiej Izby Handlowej KZ-EUROPOL, Marcin Kubiak â&#x20AC;&#x201C; Wiceminister Rozwoju Regionalnego Rzeczpospolitej

Polskiej, Krzysztof Herbst â&#x20AC;&#x201C; wspĂłĹ&#x201A;zaĹ&#x201A;oĹźyciel Fundacji Inicjatyw SpoĹ&#x201A;eczno-Ekonomicznych, PaweĹ&#x201A; WyczaĹ&#x201E;ski â&#x20AC;&#x201C; Doradca w Departamencie Systemu Finansowego NBP, Andrzej Dycha â&#x20AC;&#x201C; Wiceminister Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ĺ&#x203A;wiatowej klasy paneliĹ&#x203A;ci: Mukhisa Kituyi â&#x20AC;&#x201C; Sekretarz Generalny UNCTAD, Eric Maskin â&#x20AC;&#x201C; Noblista w dziedzinie ekonomii, Gyan Chandra Acharya â&#x20AC;&#x201C; oficjalny Reprezentant Sekretarza Generalnego ONZ, Martin Sajdik â&#x20AC;&#x201C; Ambasador oraz Reprezentant Parlamentu Austrii w ONZ oraz Prezydent ECOSOC, Tony Blair â&#x20AC;&#x201C; Wicepremier Wielkiej Brytanii (1997â&#x20AC;&#x201C;2007) RĂłwnieĹź swoje wystÄ&#x2026;pienie w ramach panelu: â&#x20AC;&#x17E;INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE INNOVATIONAL ECONOMY OF KAZAKHSTAN: SUSTAINABLE DEVELOPMENT UNDER GLOBALIZATIONâ&#x20AC;? miaĹ&#x201A; prof. dr hab. dr h.c. Janusz Teczke. Do gĹ&#x201A;Ăłwnych zagadnieĹ&#x201E; omawianych w tej sesji naleĹźaĹ&#x201A;y: teoria rozwoju innowacyjnej gospodarki, rola instytucji finansowych w prosperity kraju, konkurencyjnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gospodarki, problemy i perspektywy istniejÄ&#x2026;ce w dziedzinie turystyki z uwzglÄ&#x2122;dnieniem zrĂłwnowaĹźonego rozwoju klastra turystycznego jako elementu â&#x20AC;&#x17E;zielonej gospodarkiâ&#x20AC;?, procesy integracyjne w przestrzeni euroazjatyckiej oraz rola ksiÄ&#x2122;gowoĹ&#x203A;ci i audytu w warunkach obszaru euroazjatyckiego.

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

ǧnj


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Pomiędzy rozlicznymi panelami dyskusyjnymi reprezentanci uniwersytetu spotkali się z Jackiem Kluczowskim – Ambasado-

rem Rzeczpospolitej Polskiej w Kazachsta- obfitowały w dyskusje dotyczące rozwoju nie. W czasie konferencji był on jednym ekonomicznego tak lokalnego jak i na skaz Moderatorów sesji panelowej: „PUBLIC le globalną. Umożliwiły przeżycie refleksji PARTICIPATION IN THE LOCAL BUD- nad zmodernizowanym światem i próbę GET PROCESS” poświęconej udziałowi poznania najbardziej aktualnych zagadnień społeczeństwa w procesie „Revitalization związanych z rozwojem gospodarczym of Monotown”, reformy państwa i samo- państw, bezpieczeństwem żywnościowym rządu w aspekcie zarządzania na szczeblu i ochroną środowiska naturalnego, rozwolokalnym oraz wpływom reprezentantów jem turystyki, usprawnieniem tradycyjz poziomu lokalnego w tworzeniu budżetu. nych i alternatywnych źródeł energii oraz Reprezentacja Uniwersytetu gościła zwiększeniem dostępności do innowacji również w murach uczelni partnerskiej – i środków inwestycyjnych. L.N. Gumilyov Eurasian National University. Również w czasie konferencji miało miejsce spotkanie z Absolwentem UEK dr Piotr Buła Margulan B. Baikmuhanow – Dyrektorem .DWHGUD=DU]ÃG]DQLD0LÇG]\QDURGRZHJR Komitetu ds. Analizy Polityki Zagranicznej :\G]LDÊ(NRQRPLLL6WRVXQNµZ i Prognozowania w Ministerstwie Spraw 0LÇG]\QDURGRZ\FK Zagranicznych Kazachstanu. '\UHNWRU.UDNRZVNLHM6]NRÊ\%L]QHVX Wydarzenia VII Astana Economic Fo8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJR w Krakowie rum oraz II World Anti-Crisis Conference ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EFMD

ǧӐ

28Ǐlǒǖmd$A'8>-'$ǏǍǎǑ


.RQIHUHQFMD0%$()0' '+383$A2!32('8'2$/!A38+!2-A3>!2!68A'A l <836'!2

3<2&!;-32(38!2!+'1'2;'='ÂĄ361'2;m3&#@Ä&#x161;!9-Ăľ>Ö&#x2014;'8ÂŁ-2-'>Ö&#x2014;&2-!$, 3&Ö&#x2014;Ç&#x17D;Ç&#x201D;&3Ö&#x2014;Ç&#x17D;Ç&#x2022;1!8$!W

W

spĂłĹ&#x201A;organizatorem wydarzenia skupiajÄ&#x2026;cego osoby zwiÄ&#x2026;zane ze studiami Master of Business Administration byĹ&#x201A;a ESMT (European School of Management and Technology). W konferencji uczestniczyli zarzÄ&#x2026;dzajÄ&#x2026;cy szkoĹ&#x201A;ami biznesu, jak rĂłwnieĹź wykĹ&#x201A;adowcy, dyrektorzy czy koordynatorzy programĂłw MBA z caĹ&#x201A;ego Ĺ&#x203A;wiata. OprĂłcz EuropejczykĂłw moĹźna byĹ&#x201A;o spotkaÄ&#x2021; osoby pochodzÄ&#x2026;ce z USA, Australii, Chin, Tajlandii, Brazylii, Egiptu czy Tanzanii. PolskÄ&#x2026; edukacjÄ&#x2122; menedĹźerskÄ&#x2026; reprezentowaĹ&#x201A;y instytucje prowadzÄ&#x2026;ce jedne z najlepszych programĂłw MBA w regionie â&#x20AC;&#x201C; oĹ&#x203A;rodki z Warszawy, GdaĹ&#x201E;ska i Krakowa. Przedstawicielem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Krakowskiej SzkoĹ&#x201A;y Biznesu UEK byĹ&#x201A; dr Piotr BuĹ&#x201A;a. KonferencjÄ&#x2122; prowadziĹ&#x201A; prof. Christian Delporte â&#x20AC;&#x201C; Dyrektor Business School Services z FEMD. Prelegentami byli m.in.: prof. Konstantin Korotov â&#x20AC;&#x201C; Dyrektor Center for Leadership Development Research, ESMT z Niemiec, prof. Martin BĂśhm â&#x20AC;&#x201C; Dean of Programmes, IE Business School z Hiszpanii, Deborah Somers â&#x20AC;&#x201C; Dyrektor Graduate Management Admission Council (GMAC) z Wielkiej Brytanii. Podczas sympozjum zaprezentowano wyniki ostatnich badaĹ&#x201E; na temat pro-

blemĂłw z jakimi borykajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; uczestnicy programĂłw MBA. Przedstawiono rekomendacje dla dyrektorĂłw MBA w jaki sposĂłb mogÄ&#x2026; rozwijaÄ&#x2021; swojÄ&#x2026; skutecznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; w kierowaniu grupÄ&#x2026; wymagajÄ&#x2026;cych klientĂłw, jakimi sÄ&#x2026; studenci MBA â&#x20AC;&#x201C; kadra zarzÄ&#x2026;dzajÄ&#x2026;ca wyĹźszego szczebla. OmĂłwiono rĂłwnieĹź trendy w edukacji menedĹźerskiej bazujÄ&#x2026;c na badaniach przeprowadzonych przez GMAC oraz EFMD. Najciekawsza byĹ&#x201A;a jednak sesja poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cona róşnicom w nauczaniu na studiach magisterskich i Master of Business Administration. Dobre studia majÄ&#x2026; trafnie dobrany program, wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwÄ&#x2026; metodologiÄ&#x2122; nauczania i metody oceny oraz odpowiedniÄ&#x2026; jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021; materiaĹ&#x201A;Ăłw dydaktycznych. Poruszane zagadnienia byĹ&#x201A;y niezmiernie waĹźne dla osĂłb, ktĂłre zarzÄ&#x2026;dzajÄ&#x2026; programami MBA i odpowiadajÄ&#x2026; za ich dostosowanie do oczekiwaĹ&#x201E; rynkowych. Konferencja MBA EFMD w Berlinie byĹ&#x201A;a rĂłwnieĹź okazjÄ&#x2026; do nawiÄ&#x2026;zania kontaktĂłw miÄ&#x2122;dzynarodowych pomiÄ&#x2122;dzy KrakowskÄ&#x2026; SzkoĹ&#x201A;Ä&#x2026; Biznesu UEK a istotnymi oĹ&#x203A;rodkami akademickimi z Europy i Ĺ&#x203A;wiata.

EFMD

mgr Monika Bulsza .RRUG\QDWRU3URJUDPX([HFXWLYH0%$ .UDNRZVND6]NRĂ&#x160;D%L]QHVX8(.

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

ǧǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

3DUODPHQW6WXGHQFNL8(.

8G]LDÊ3DUODPHQWX6WXGHQFNLHJR ZRFHQLH]DMÇÅG\GDNW\F]Q\FK !/T63&3#2-'/!09;@$A'क़T/'9;;8!&@$@/2@1$A!9'19;<&'2$0-'/3$'2@ A!/õࣗW@930!T!£'2-'>@1<9A32!(8'0>'2$/!/'9;63&9;!>í6368!>2'+3 (<20$/323>!2-!9@9;'1<3$'2@T;!0>!৹2'/A6<20;<>-&A'2-!/!03ঔ$-09A;!Ě$'2-!W

O

cenianie zajęć przez studentów budzi coraz mniej emocji. Wydaje się, że środowisko nauczycieli akademickich zaakceptowało to narzędzie zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. Pomimo świadomości jego wad, coraz częściej można spotkać się z opiniami, że oceny studentów bywają konstruktywne i szczegółowe, pozwalając nauczycielom poznać mocne i słabe strony ich zajęć. Parlament Studencki od dwóch lat konsekwentnie stara się wspomóc Uniwersytet w procesie ankietyzacji, współpracując z Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia, Prof. Jerzym Kornasiem oraz Biurem Pełnomocnika. W ramach działań wspomagających realizowane są m.in. promocja oceny zajęć, budowanie świadomości i ankietyzacja z udziałem samorządowca.

£!0!;@T6<£6-;@ 0316<;'83>'-֗(!$'#330 W ramach wspierania promocji, nastawionej na przypominanie studentom o tym, że ocena trwa, korzystamy głównie z narzędzi elektronicznych. Kluczową rolę odgrywają media społecznościowe, a dokładniej facebookowy fanpage PSUEK. Za jego pomocą tworzymy wydarzenie oraz regularnie przypominamy postami o trwającej ocenie. Stosowne artykuły są umieszczane również na stronach internetowych Parlamentu

ǧӑ

28Ǐlǒǖmd$A'8>-'$ǏǍǎǑ

i UEK. W miarę możliwości staramy się wzbogacić je atrakcyjnymi grafikami (są to m.in. infografiki, przykładową można zobaczyć obok artykułu). Użytecznym narzędziem są także pulpity reklamowe w laboratoriach komputerowych oraz czytelniach Biblioteki Głównej. Dodatkowo, przy pomocy maili, kierujemy prośbę do starostów o przypomnienie o cenie w ich grupach. W bardzo ograniczonym zakresie używamy środków promocji na Kampusie – są to właściwie tylko plakaty, umieszczane przeważnie w naszych stojakach reklamowych oraz w klubie ZaUEK. Z inicjatywy Biura Pełnomocnika Rektora w kilku lokalizacjach pojawiają się także banery wielkoformatowe.

A03£'2-!-֗3#'$23ঔࣗ 2!֗!20-';!$,

Innym działaniem jest przeprowadzenie ankietyzacji przez przedstawicieli samorządu na losowych zajęciach, w porozumieniu z Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia. Jej procedura nie odbiega od standardowych, z tą różnicą, że ankietyzacja jest poprzedzona krótkim wystąpieniem samorządowca, dotyczącym istoty oceny i jej znaczenia dla naszej edukacji. Inicjatywa spotkała się z różnymi komentarzami, ale w znakomitej większości byliśmy pozytywnie przyjmowani na zajęciach. W trosce o wysoki standard, do udziału w projekcie dopuszczani są jedynie doświadczeni samorządowcy, którzy – w miarę możliwości – wysyłani są na zajęcia, realizowane poza ich macierzystym wydziałem. W poprzednim roku odwiedziliśmy ok. 35 zajęć (w tej liczbie zaplanowano udział w ok. 20).

3>'!20-';@ Kolejnym obszarem działalności jest budowanie świadomości studentów. Zaczynamy już właściwie od samego początku, bo od października, w czasie szkoleń dla studentów I roku, dotyczących praw i obowiązków studenta. Ocena zajęć jest jednym z praw, na które zwracamy szczególną uwagę. W aktualnym roku akademickim przeprowadziliśmy nieobowiązkowe szkolenie z każdą grupą dziekańską i według naszych szacunków wzięło w nich udział ok. 50% studentów. Mamy nadzieję, że kolejny rok przyniesie jeszcze wyższą frekwencję.

Parlament, jako reprezentant środowiska studenckiego, brał także udział w pracach nad tworzeniem nowych ankiet oceny zajęć. Finalny produkt, z którego możemy czuć w pełni usatysfakcjonowani, a którym jest nowa i już wykorzystywana ankieta, to wynik kompromisu pomiędzy oczekiwaniami strony studenckiej a środowiskiem nauczycieli akademickich. Warto podkreślić, że na jej temat mogli – w czasie konsultacji społecznych projektu, zorganizowanych przez Parlament w wakacje ub.


%D]JUDMGRZROL 5HG%XOO'RRGOH$UW 3Ö&#x2014;Ç?fÂŁ';2-'/68A'8>-'63;3$A2-'A>!2'#!A+83Ä&#x161;@ 63>8Ă&#x2022;$-Ä&#x161;@&3Ö&#x2014;3ÂŁ90-R!Ö&#x2014;<$A'ÂŁ2-!$,2!Ö&#x2014;$!Ä&#x161;@1ŕŚ&#x201D;>-'$-' 8<9A@Ä&#x161;0320<89!8;@9;@$A2@'&<ÂŁÂŁ33&ÂŁ'8;W!৚&@ 13৚'A39;!ŕŁ&#x2014;!8;@9;Ă­g>@9;!8$A@0!8;0!6!6-'8<T3Ä&#x161;Ă&#x2022;>'0 -Ö&#x2014;2-'3+8!2-$A32!>@3#8!ৡ2-!W

S

tudenci Uniwersytetu Ekonomicznego mieli okazjÄ&#x2122; oglÄ&#x2026;daÄ&#x2021; zwyciÄ&#x2122;skie prace z pierwszej edycji konkursu w 2011 roku. Podczas wystawy wielu z nich zrobiĹ&#x201A;o swoje Doodle, na ktĂłre moĹźna gĹ&#x201A;osowaÄ&#x2021; za poĹ&#x203A;rednictwem strony internetowej www.redbulldoodleart.com Sztuka nie zna ograniczeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x201C; wielokrotnie w studenckich zeszytach moĹźna znaleĹşÄ&#x2021; bazgroĹ&#x201A;y tworzone podczas dĹ&#x201A;ugich wykĹ&#x201A;adĂłw na uczelni. Red Bull Doodle Art ma na celu ich ukazanie i odkrycie sztuki kryjÄ&#x2026;cej siÄ&#x2122; na ostatnich kartkach studenckich notatek. PomiÄ&#x2122;dzy 2 a 16 czerwca zgĹ&#x201A;oszone prace zostanÄ&#x2026; poddane ocenie internautĂłw, ktĂłrzy wyĹ&#x201A;oniÄ&#x2026; najlepsze wedĹ&#x201A;ug nich 20 bazgroĹ&#x201A;Ăłw. SpoĹ&#x203A;rĂłd tych prac zostanie wyĹ&#x201A;oniony polski zwyciÄ&#x2122;zca â&#x20AC;&#x201C; ostatecznego wyboru dokona jury konkursu w Polsce: dr PrzemysĹ&#x201A;aw Tomaszewski z Akademii Sztuk PiÄ&#x2122;knych w Ĺ odzi oraz Marta SzczepaĹ&#x201E;ska â&#x20AC;&#x201C; zwyciÄ&#x2122;Ĺźczyni Red Bull Sztuka BazgroĹ&#x201A;Ăłw 2011. Najlepszy krajowy artysta otrzyma bilet do Kapsztadu, gdzie w paĹşdzierniku odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; miÄ&#x2122;dzynarodowa wystawa Red Bull Doodle Art jednoczeĹ&#x203A;nie zaliczana do World Capital Design 2014!

roku â&#x20AC;&#x201C; wypowiedzieÄ&#x2021; siÄ&#x2122; takĹźe zwykli studenci. Warto podkreĹ&#x203A;liÄ&#x2021;, Ĺźe konsultacje odbiĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; szerokim echem â&#x20AC;&#x201C; otrzymaliĹ&#x203A;my kilkanaĹ&#x203A;cie uwag. Dawid Knara :LFHSU]HZRGQLF]Ă&#x192;F\GV'\GDNW\NL L-DNRĂ?FL.V]WDĂ&#x160;FHQLD

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

ǧǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

.RÊR1DXNRZH&RQWUROOLQJXL)LQDQVµZ

,,,)HVWLZDO2GSRZLHG]LDOQHJR %L]QHVX &ǎǍ&3ǎǐ1!8$!ǏǍǎǑ2!$A;'8'$,08!03>90-$,<$A'£2-!$,08Õ£3>!Ě '9ধ>!£ &63>-'&A-!£2'+3-A2'9<W3-2;'8&@9$@6£-2!82'>@&!8A'2-'68A@$-í+2õĚ3 8A'9A'9;<&'2;Õ>T2-';@£03A!(!9$@23>!2@$,;'1!;@0íT!£'8Õ>2-'৹£!-0Õ>T 68!+2í$@$,$,3ࣗ;83$,õ68A@#£-৹@ࣗ9-õ&368'A'2;3>!2'/;'1!;@0-W

W

tym roku podczas trwającej cztery dni Konferencji, odbywającej się na czterech największych krakowskich uczelniach: Uniwersytecie Ekonomicznym, Akademii Górniczo – Hutniczej, Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Pedagogicznym zaprezentowano cztery kluczowe obszary społecznej odpowiedzialności biznesu. Przedstawiona przez praktyków świata biznesu tematyka przybliżyła odbiorców do tak istotnych kwestii jak ochrona środowiska, przemysł kreatywny, podejście pracownicze oraz aspekt społeczny, do którego należą działania na rzecz praw człowieka i edukacji. Podczas części odbywającej się 12 marca na Uniwersytecie Ekonomicznym zostało zaprezentowane ujęcie pracownicze. Niewątpliwe dla każdego studenta, który bez względu na to czy w przyszłości pragnie założyć własną działalność gospodarczą, czy pracować u innego podmiotu gospodarczego niezwykle istotna jest kwestia pracownika. To działania pracowników w największym stopniu składają się na sukces przedsiębiorstwa. W związku z tym trzeba odpowiednio zadbać właśnie o ten determinant. Jakie wiec działanie CSR –owe są skierowane na osoby

ӑǡ

28Ǐlǒǖmd$A'8>-'$ǏǍǎǑ

pracujące? Czy oby na pewno prawa człowieka nie są łamane? Jaki stosunek do CSR prezentują studenci? O tym wszystkim dowiedzieli się uczestnicy III odsłony FOB na Uniwersytecie Ekonomicznym podczas prelekcji, szkoleń i trzymającej do ostatniej chwili w niepewności debacie oksfordzkiej. Uroczyste rozpoczęcie Festiwalu nastąpiło o godzinie 9:00 w Sali B pawilonu C. Dokonali go opiekun Koła Naukowego Controllingu i Finansów dr Piotr Litwa, koordynator Konferencji na Uniwersytecie Ekonomicznym Wio-

letta Jabłońska oraz główny koordynator Mateusz Rosół. Audytorium stanowili prelegenci, wykładowcy oraz studenci. Pierwsza prelekcja, prowadzona przez Pana Adama Czarneckiego z Provident Polska, nosiła tytuł: „CSR w obszarze pracowniczym – jak skutecznie zaangażować pracowników w projekty CSR?”. Pan Czarnecki rozpoczął od przedstawienia siebie i swojej firmy. Następnie zaprezentował programy, prowadzone w zgodzie ze społeczną odpowiedzialnością biznesu przez Provident Polska. Należą do nich: Wokół


Nas, Akademia Rodzinnych Finansów czy Zielony Provident. Prelekcja poprowadzona przez przedstawiciela firmy Provident nie była typowym wykładem. Wymagała aktywnego uczestnictwa słuchaczy. Zawdzięczamy to case study, w którym uczestnicy musieli podać bariery programów CSRowych i sposoby radzenia sobie z nimi. Kolejne wystąpienie należało do Pana Tadeusza Joniewicza z Fundacji CentrumCSR.PL. Nawiązywała ona do kwestii która w cywilizowanym świecie nie powinna występować. Pan Joniewicz w interesujący i przystępny sposób opowiedział o łamaniu praw człowieka przy produkcji komputerów i telefonów komórkowych. Podczas prelekcji został wyświetlony filmik o warunkach pracy u jednego z poddostawców DELL’a oraz zdjęcia z kopalni w których siłę roboczą stanowią dzieci. Dowiedzieliśmy się, że u niektórych światowych producentów sprzętu elektronicznego norma pracy wynosi aż 60 godzin tygodniowo. Na koniec została wszczęta dyskusja o uświadamianiu społeczeństwa, zrównoważonym łańcuchu dostaw oraz przymusowym raportowaniu. Ostatnia z prelekcji, poprowdzona przez Panią Karolinę Długosz z Capgemini Polska nawiązywała do problematyki inwestycji w dobre pomysły pracowników. W Capgemini Polska istnieje program „Inwestujemy w dobre pomysły”. Jest to wolontariat, w którym pracownik korporacji dostaje 2000 zł i w ciągu pół roku organizuje projekt w swojej społeczności lokalnej. Słuchacze dowiedzieli się też ze w pracownicy Capgemini od 6 lat wspólnymi siłami tworzą teatr. Podczas Festiwalu odbyły się dwa szkolenie – jedno przeprowadzone przez Panią Agatę Czachórską z IKEA „Przyszły menagerze zachęć pracowników do jazdy na rowerze”, a drugie przez Panie Elżbietę Zwolak i Iwonę Boguszyńską z BiznesTUBE.pl „Zarządzanie relacjami z pracownikami, czy po prostu dobra atmosfera? CSR pracowniczy w małych i średnich przedsiębiorstwach”. Dzięki warsztatom studenci

mogli wczuć się w role przyszłych menagerów oraz bardziej aktywnie zaangażować się w dyskusję o tematyce CSR. Całe wydarzenie uwieńczyła debata oksfordzka „CSR czy warto?”. Strony debaty nie mogły oderwać się od wygłaszania swoich racji i zawziętej dyskusji. Gdyby nie ograniczenia czasowe debata mogłaby trwać do rana. Ukazała ona odmienne spojrzenia na tą samą kwestię. Wbrew pozorom debata wywarła wrażenie na publiczności, która nie rezygnowała z zadawania pytań. Debatę poprowadziła Ambasadorka Ligi Odpowiedzialnego Biznesu Wioleta Gaweł, a szanownym jury zasiadła

Pani dr Joanna Toborek Mazur, główny koordynator konferencji Mateusz Rosół oraz koordynator konferencji na Uniwersytecie Ekonomicznym Wioletta Jabłońska. Ogółem III edycja Festiwalu Odpowiedzialnego Biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym dotarła do grupy 400 studentów. Wywarła niezapomniane wrażenia i emocje, a wiele osób zainteresowała tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu. Sylwia Panas :LFHSUH]HVGV)LQDQVµZ .RÊR1DXNRZH&RQWUROOLQJXL)LQDQVµZ

28Ǐlǒǖmd$A'8>-'$ǏǍǎǑ

ӑǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

.RĂ&#x160;R1DXN3ROLW\F]Q\FKĂŹ+RPR3ROLWLFXVĂŤ

'RNĂ&#x192;G]PLHU]D8NUDLQD" Ö&#x2014;A>-Ă­A0<AÖ&#x2014;#-'৚í$@1->@&!8A'2-!1-2!Ö&#x2014;08!-2-'!;'&8!!<03ÂŁ-;@$A2@$, 38!A !)ÂŁ-3>!2'68A@2-'/3Ä&#x161;3!<03ÂŁ-;@$A2@$,^ 3133ÂŁ-ধ$<9\Ç?Ç&#x201D;1!8$!#8W2!Ö&#x2014;;'8'2-' 0!16<9<2->'89@;';< 03231-$A2'+3>Ö&#x2014;8!03>-'l mA38+!2-A3>!Ä&#x161;@03ÂŁ'/2'/<৚ >@&!8A'2-'AÖ&#x2014;$@0ÂŁ<63;0!ŕĽ&#x2DC;A'Ö&#x2014;9$,3&'1T6;W^30Ă­&A1-'8A!08!-2!S\W

G

oĹ&#x203A;Ä&#x2021;mi spotkania byli Konsul Generalny Republiki Ukrainy w Krakowie Vitalij Maksymenko, ekonomista ukraiĹ&#x201E;ski dr Maryan Manko, pracownik Katedry Ukrainoznawstwa Uniwersytetu JagielloĹ&#x201E;skiego w Krakowie dr RafaĹ&#x201A; KÄ&#x2122;sek oraz pani Justyna JastrzÄ&#x2122;bska â&#x20AC;&#x201C; Guca â&#x20AC;&#x201C; przedstawicielka firmy POLAN Sp. z o.o., wspĂłĹ&#x201A;pracujÄ&#x2026;cej z rynkiem ukraiĹ&#x201E;skim. W imieniu wĹ&#x201A;adz uczelni Prorektor ds. KsztaĹ&#x201A;cenia i StudentĂłw prof. dr hab. Krzysztof SurĂłwka otworzyĹ&#x201A; spotkanie, przywitaĹ&#x201A; zaproszonych goĹ&#x203A;ci oraz wszystkich licznie przybyĹ&#x201A;ych pracownikĂłw naukowych UEK, studentĂłw i UkraiĹ&#x201E;cĂłw mieszkajÄ&#x2026;cych na co dzieĹ&#x201E; w Krakowie. Moderatorem panelu dyskusyjnego byĹ&#x201A; Prodziekan WydziaĹ&#x201A;u Ekonomii i StosunkĂłw MiÄ&#x2122;dzynarodowych prof. UEK dr hab. Robert Jakimowicz. NastÄ&#x2122;pnie Konsul Generalny Vitalij Maksymenko, ktĂłremu jako pierwszemu prof. Jakimowicz oddaĹ&#x201A; gĹ&#x201A;os, podziÄ&#x2122;kowaĹ&#x201A; Polakom za pomoc i opiekÄ&#x2122; medycznÄ&#x2026; udzielonÄ&#x2026; UkraiĹ&#x201E;com poszkodowanym w starciach na Majdanie, wymieniajÄ&#x2026;c po kolei szpitale, do ktĂłrych trafili ranni. PowiedziaĹ&#x201A; rĂłwnieĹź, jak ksztaĹ&#x201A;tuje siÄ&#x2122; obecna sytuacja na Ukrainie, skupiajÄ&#x2026;c siÄ&#x2122; przede wszystkim na PĂłĹ&#x201A;wyspie Krymskim. Później o zabranie gĹ&#x201A;osu poproszony zostaĹ&#x201A; dr Maryan Manko, ktĂłry w swoim krĂłtkim przemĂłwieniu skupiĹ&#x201A; siÄ&#x2122; na obecnej kondycji ekonomicznej Ukrainy. Dr Manko wyraziĹ&#x201A; duĹźe obawy, co do kondycji gospodarki ukraiĹ&#x201E;skiej, stwierdzajÄ&#x2026;c, m.in. iĹź przed jego krajem stojÄ&#x2026; bardzo powaĹźne wyzwania, ktĂłre mimo pomocy ze strony Unii Europejskiej, mogÄ&#x2026; doprowadziÄ&#x2021; w krĂłtkim czasie do powaĹźnego kryzysu. Z kolei dr RafaĹ&#x201A; KÄ&#x2122;sek przedstawiĹ&#x201A; zebranym historiÄ&#x2122; stosunkĂłw Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czÄ&#x2026;cych PolskÄ&#x2122; z UkrainÄ&#x2026; oraz pokrĂłtce przedstawiĹ&#x201A; historiÄ&#x2122; Ukrainy od 24 sierpnia

Ó&#x2018;ÇŁ

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

1991r., kiedy to nasz wschodni sÄ&#x2026;siad ogĹ&#x201A;osiĹ&#x201A; niepodlegĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; w wyniku postÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cego rozpadu ZwiÄ&#x2026;zku Radzieckiego. Na koniec gĹ&#x201A;os zabraĹ&#x201A;a pani Justyna JastrzÄ&#x2122;bska â&#x20AC;&#x201C; Guca, ktĂłra opowiedziaĹ&#x201A;a, jak robi siÄ&#x2122; biznes na rynku ukraiĹ&#x201E;skim i jak ten rynek funkcjonuje, na co istnieje tam zapotrzebowanie oraz mĂłwiĹ&#x201A;a teĹź o sukcesach firmy POLAN Sp. z o.o. na Ukrainie. Po wszystkich wystÄ&#x2026;pieniach publicznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zadawaĹ&#x201A;a liczne pytania, kierowane gĹ&#x201A;Ăłwnie do Konsula Generalnego Vitalija Maksymenko. Nie obyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; takĹźe od pytaĹ&#x201E; kontrowersyjnych, jak np. kwestia postaw dyplomatĂłw ukraiĹ&#x201E;skich w okresie protestĂłw na euro-majdanie. Panel dyskusyjny cieszyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; bardzo duĹźym zainteresowaniem wĹ&#x203A;rĂłd pracownikĂłw i studentĂłw naszej uczelni, a takĹźe UkraiĹ&#x201E;cĂłw. CiekawostkÄ&#x2026; debaty byĹ&#x201A; fakt, iĹź UkraiĹ&#x201E;cy rozmawiali z Konsulem w swoim ojczystym jÄ&#x2122;zyku, dziÄ&#x2122;ki czemu Polacy, czÄ&#x2122;sto po raz pierwszy mogli sĹ&#x201A;yszeÄ&#x2021; ten jÄ&#x2122;zyk publicznie. Ponadto, na spotkaniu pojawiaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; informacje, ktĂłrych nie podajÄ&#x2026; telewizyjne serwisy informacyjne czy prasa, skupiajÄ&#x2026;ce siÄ&#x2122; gĹ&#x201A;Ăłwnie na politycznych skutkach wydarzeĹ&#x201E; na Ukrainie.

Losy Ukrainy Polsce nigdy nie byĹ&#x201A;y obce. To nasz kraj, jako pierwszy na Ĺ&#x203A;wiecie, uznaĹ&#x201A; niepodlegĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; Republiki Ukrainy, co nastÄ&#x2026;piĹ&#x201A;o 2 grudnia 1991r. WspieraliĹ&#x203A;my rĂłwnieĹź PomaraĹ&#x201E;czowÄ&#x2026; RewolucjÄ&#x2122; na Ukrainie w 2004r. i 2005r. Oba paĹ&#x201E;stwa w 2012r. wspĂłlnie zorganizowaĹ&#x201A;y Mistrzostwa Europy w piĹ&#x201A;ce noĹźnej mÄ&#x2122;Ĺźczyzn. Warto dodaÄ&#x2021;, iĹź wedĹ&#x201A;ug badaĹ&#x201E; CBOS przeprowadzonych w czerwcu i lipcu 2013r., aĹź 21% PolakĂłw pozytywnie ocenia wzajemne relacje z UkraiĹ&#x201E;cami. Fakty te Ĺ&#x203A;wiadczÄ&#x2026; o duĹźych zwiÄ&#x2026;zkach Polski i Ukrainy, ktĂłre przekĹ&#x201A;adajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; takĹźe na polityczne wsparcie ze strony naszego kraju dla Kijowa w okresie obecnego gĹ&#x201A;Ä&#x2122;bokiego kryzysu w tym paĹ&#x201E;stwie. Jak jednak bÄ&#x2122;dzie ksztaĹ&#x201A;towaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; polityczna i gospodarcza przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; Ukrainy w duĹźym stopniu bÄ&#x2122;dzie zaleĹźaĹ&#x201A;o od obywateli i elity politycznej Ukrainy oraz rozwoju sytuacji miÄ&#x2122;dzynarodowej wokĂłĹ&#x201A; tego paĹ&#x201E;stwa. Podobne konkluzje padĹ&#x201A;y na zakoĹ&#x201E;czenie debaty â&#x20AC;&#x17E;DokÄ&#x2026;d zmierza Ukrainaâ&#x20AC;?. dr RafaĹ&#x201A; Lisiakiewicz .DWHGUD1DXN3ROLW\F]Q\FK

Justyna Tomala .RĂ&#x160;R1DXN3ROLW\F]Q\FKĂŹ+RPR3ROLWLFXVĂŤ


.RÊR1DXNRZH3U]HGVLÇELRUF]RÐFLL,QQRZDFML

2ĆQDQVRZDQLXVʵZNLOND ðF]\OLMDN]GRE\ÅSLHQLÃG]HQDZÊDVQ\EL]QHV 2!$A2!$Aõঔࣗ68A'&9-õ#-38$Õ>TA>Ě!9A$A!63$Aí;0</í$@$,-A!£-$A!2@$,&39'0;38! 1!Ě@$,-ঔ8'&2-$,68A'&9-õ#-389;>#38@0!9-õA683#£'1'1)2!293>!2-!9>3/'+3 #-A2'9<T!68A'$-'৹2-'/'&23083;2-'-$,631@9Ě@T-&''->-A/'9í-223>!$@/2'- >!8;'A8'!£-A3>!2-!W3A>-íA!2-'19íA'>2õ;8A2'(381@)2!293>!2-!W

P

owstaje pytanie w jaki sposób je pozyskać? Od kogo? Jak zaprezentować swój biznes, aby przekonać inwestora? Na te i wiele innych pytań odpowiedzieli prelegenci podczas konferencji pt. „Metody finansowania zewnętrznego jako determinanta założenia i rozwoju MŚP”, zorganizowanej w dniach 10-11 kwietnia 2014r. przez Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Innowacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Konferencja skierowana była przede wszystkim do przedsiębiorczych studentów, którzy mają pomysły na biznes, ale niestety brakuje im środków na ich zrealizowanie. W wydarzeniu udział wzięło ponad 110 uczestników, w tym przedstawiciele MŚP i instytucji naukowych, specjaliści z sektora finansów, graficy komputerowi, specjaliści ds. sprzedaży i wielu innych. Wśród prelegentów znaleźli się praktycy biznesu, specjaliści z różnych dziedzin, którzy chętnie i z pasją dzielili się swoimi doświadczeniami, rozwiewali wątpliwości i odpowiadali na pytania. Swoją wiedzą podzielili się między innymi: Sebastian Kolisz – dyrektor Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Krakowie, Bartosz Józefowski – specjalista ds. Inkubacji Krakowskiego Parku Technologicznego, Zofia Gródek-Szostak – kierownik Zespołu Polityki Regionalnej w Centrum Transferu i Technologii Politechniki Krakowskiej, Michał Zawada – trener w Akademii Maximus, Przemysław Róziecki – założyciel portalu CrowdAngels.pl, Jacek Woźniak – Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Plano-

wania Strategicznego, Maciej Kapuściński – założyciel firmy GOMOD, Artur Bielaszka – doradca inwestycyjny w Art Capital, Kamil Stanuch – współzałożyciel firmy Sigmapoint, Radosław Froń – przedstawiciel grupy TEAM z Rzeszowa, organizacji wspierającej przedsiębiorców, Mateusz Bryk – założyciel, projektant streetwearowej marki odzieżowej Ciris, Jakub Sobczak – założyciel PolakPotrafi. pl oraz Bartosz Nowak – media Manager w PolakPotrafi.pl Dużym zainteresowaniem cieszyły się szczególnie prelekcje dotyczące crowdfundingu, czyli formy finansowania przedsięwzięć przez społeczność, która wokół nich się tworzy. Projekt jest finansowany przez dużą ilość niewielkich wpłat dokonywanych poprzez osoby nim zainteresowane. Crowdfunding to w Polsce ciągle nowa forma pozyskiwania zewnętrznego finansowania, jednak dzięki dynamicznemu rozwojowi Internetu, coraz więcej firm dostrzega w niej potencjał. Zagadnienie to omówili eksperci z PolakPotrafi.pl oraz CrowdAngels.pl. Uczestnicy konferencji mieli także szansę wziąć udział w szkoleniu, podczas którego mogli się nauczyć w jaki sposób efektywnie przedstawiać swoje pomysły biznesowe, jak prezentować je potencjalnym inwestorom. Szkolenie poprowadził trener Akademii Maximus i członek zarządu krakowskiego klubu Toastmasters – Michał Zawada. Odbyło się również szkolenie z zasad networkingu, które poprowadził Radosław Froń. Wielu wykładom towarzyszyły zagorzałe dyskusje, które nie kończyły się wraz

z prelekcją, ale przenosiły także w kuluary. Jak podkreślali zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy było to bardzo wartościowe spotkanie, platforma wymiany informacji pomiędzy już doświadczonymi specjalistami a ciągle poszukującymi swojej drogi studentami i początkującymi przedsiębiorcami. Wydarzenie było inspirujące dla obydwu stron. Zakończeniem dwudniowego cyklu warsztatów i wykładów był koncert zorganizowany w klubie studenckim ZaUek, który był dla uczestników nie tylko okazją do odpoczynku i wysłuchania utalentowanych młodych ludzi, ale także szansą na wymianę poglądów i nawiązanie nowych, cennych kontaktów. Organizatorzy dziękują rektorowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr hab. inż. Andrzejowi Chochołowi, który objął wydarzenie patronatem honorowym oraz pozostałym partnerom i sponsorom: Korporacji Uek, PolakPotrafi. pl, RMF Maxxx, portalowi Biznes-firma. pl, firmie Wawel, Copylandia i Pokusa. Kwietniowe sympozjum „Metody finansowania zewnętrznego jako determinanta założenia i rozwoju MŚP” to tylko jedno z inspirujących wydarzeń organizowanych przez Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Innowacji. Już wkrótce odbędzie się kolejna konferencja, która przedstawi trzy sfery zarządzania. Mamy nadzieję, że również i to wydarzenie zakończy się sukcesem. Dagmara Golba .RÊR1DXNRZH3U]HGVLÇELRUF]RÐFL L,QQRZDFML8(.

28Ǐlǒǖmd$A'8>-'$ǏǍǎǑ

ӑǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

(UDVPXV6WXGHQW1HWZRUN8(.

&RQRZHJRX(UDVPXVÂľZ"

P

oczÄ&#x2026;tek kwietnia upĹ&#x201A;ynÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; pod znakiem Annual General Meeting, czyli corocznego miÄ&#x2122;dzynarodowego zjazdu reprezentantĂłw wszystkich sekcji Erasmus Student Network, ktĂłry w tym roku byĹ&#x201A; wyjÄ&#x2026;tkowo udany nie tylko dla polskich przedstawicieli, ale takĹźe dla czĹ&#x201A;onkĂłw dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;cych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. PrzewodniczÄ&#x2026;ca ESN UEK â&#x20AC;&#x201C; Aleksandra LisiĹ&#x201E;ska oraz Rzecznik ESN UEK â&#x20AC;&#x201C; PaweĹ&#x201A; Pankowicz wybrali siÄ&#x2122; do Mediolanu gĹ&#x201A;Ăłwnie po to, by wraz z rĂłwieĹ&#x203A;nikami z innych sekcji wybraÄ&#x2021; nowy ZarzÄ&#x2026;d ESN AISBL oraz by bacznie przyjrzeÄ&#x2021; siÄ&#x2122; przedstawianym sprawozdaniom z projektĂłw. WspĂłlnie mogli takĹźe przedyskutowaÄ&#x2021; regulaminowe niedoskonaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci i omĂłwiÄ&#x2021; plany na kolejne parÄ&#x2122; miesiÄ&#x2122;cy. Wynagrodzeniem za wielogodzinne posiedzenia byĹ&#x201A;a Gala ESN STAR Awards, na ktĂłrej oprĂłcz zabawy i integracji przyznano ESNowe Oskary. Wszystkie europejskie sekcje mogĹ&#x201A;y wysyĹ&#x201A;aÄ&#x2021; zgĹ&#x201A;oszenia w nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cych kategoriach: najlepsza sekcja, najlepszy projekt, najlepsza strona internetowa, najlepszy logotyp, najlepsza wspĂłĹ&#x201A;praca miÄ&#x2122;dzysekcyjna i wiele innych. Kluczem do zwyciÄ&#x2122;stwa jest zawsze odpowiednio przygotowana kandydatura z uwzglÄ&#x2122;dnieniem najwaĹźniejszych dokonaĹ&#x201E; na przestrzeni ostatniego roku oraz oczywiĹ&#x203A;cie umiejÄ&#x2122;tne przekonanie jury, Ĺźe to wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie to zgĹ&#x201A;oszenie zasĹ&#x201A;uguje na nagrodÄ&#x2122;. Nie inaczej byĹ&#x201A;o w tym roku. Do Komitetu OceniajÄ&#x2026;cego napĹ&#x201A;ynÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o multum zgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; z caĹ&#x201A;ej Europy, spoĹ&#x203A;rĂłd ktĂłrych wybrano laureatĂłw wspomnianych wczeĹ&#x203A;niej nagrĂłd. Tegoroczne AGM oraz ESN STAR Awards naleĹźaĹ&#x201A;y zdecydowanie do naszego kraju. Polscy przedstawiciele sekcji wrĂłcili z Mediolanu z czterema statuetkami. Wyróşniono nas za najlepszy kraj w sieci, najlepszy logotyp sekcyjny oraz za bezbĹ&#x201A;Ä&#x2122;dnÄ&#x2026; wspĂłĹ&#x201A;pracÄ&#x2122; ze starszymi, wĂłwczas aktywnymi czĹ&#x201A;onkami organizacji â&#x20AC;&#x201C; Alum-

Ó&#x2018;ÇĽ

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

nami. ZliczajÄ&#x2026;c wymienione do tej pory laury, nie da siÄ&#x2122; nie zauwaĹźyÄ&#x2021;, Ĺźe brakuje jednego. Jaka byĹ&#x201A;a zatem czwarta nagroda? Drodzy czytelnicy, mamy zaszczyt poinformowaÄ&#x2021; Was, iĹź Erasmus Student Network dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;cy przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie zostaĹ&#x201A; uznany za NAJLEPSZÄ&#x201E; SEKCJÄ&#x2DC; w Europie! SpoĹ&#x203A;rĂłd dziesiÄ&#x2026;tek sekcji, to wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie ta jedna krakowska moĹźe cieszyÄ&#x2021; siÄ&#x2122; mianem najlepszej. Aleksandra oraz PaweĹ&#x201A; z dumÄ&#x2026; i Ĺ&#x201A;zami w oczach odbierali tak znaczÄ&#x2026;cÄ&#x2026; dla ESN UEK statuetkÄ&#x2122;. CiÄ&#x2122;Ĺźka praca czĹ&#x201A;onkĂłw zostaĹ&#x201A;a doceniona na poziomie miÄ&#x2122;dzynarodowym, a to oznacza, Ĺźe teraz Ĺ&#x203A;wiatĹ&#x201A;a JupiterĂłw skierowane zostaĹ&#x201A;y na sekcjÄ&#x2122; Flaminga. Nie pozostaje nam nic innego, jak winszowaÄ&#x2021; nasze zwyciÄ&#x2122;stwo, a zaraz potem po prostu â&#x20AC;&#x153;wziÄ&#x2026;Ä&#x2021; siÄ&#x2122; do robotyâ&#x20AC;?, by nie zawieĹşÄ&#x2021; ESN AISBL, ESN Polska, a przede wszystkim ErasmusĂłw, ktĂłrzy dzieĹ&#x201E; po dniu dajÄ&#x2026; nam pretekst do stawania siÄ&#x2122; (naj)lepszym.

8!91<9;<&'2;';>380 2!/ÂŁ'69AĂ­9'0$/Ă­ >Ö&#x2014; <836-'>Ö&#x2014;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç?830<R Podczas tegorocznego Annual General Meeting tj. corocznego, najwaĹźniejszego spotkania reprezentantĂłw wszystkich krajĂłw sieci ESN, w trakcie Gali Star Awards organizacja Erasmus Student Network UEK zostaĹ&#x201A;a nagrodzona tytuĹ&#x201A;em STARlight dla najlepszej sekcji w Europie w 2013 roku. CiÄ&#x2122;Ĺźka praca CzĹ&#x201A;onkĂłw ESN UEK zostaĹ&#x201A;a doceniona na poziomie miÄ&#x2122;dzynarodowym i oznacza wyróşnienie na tle 37 krajĂłw, 450 sekcji w caĹ&#x201A;ej sieci. - Jest to nie tylko ogromny zaszczyt, ale przede wszystkim motywacja do dalszej pracy. Jako najlepsza sekcja w ESN bÄ&#x2122;dziemy staraÄ&#x2021; siÄ&#x2122; utrzymaÄ&#x2021; poziom jaki wypracowaliĹ&#x203A;my w Stowarzyszeniu ESN Polska oraz ESN AISBL, rĂłwnoczeĹ&#x203A;nie promujÄ&#x2026;c Uniwersytet Ekonomiczny w

Krakowie - mĂłwi PaweĹ&#x201A; Pankowicz, PR Manager ESN UEK. ESN UEK zostaĹ&#x201A; niedawno wybrany organizatorem ESN Council of National Representatives (CNR), ktĂłry odbedzie siÄ&#x2122; w dniach 5-9 czerwca 2014, miÄ&#x2122;dzy innymi na terenie kampusu UEK. Projekt ten jest organizowany przez ESN UEK we wspĂłĹ&#x201A;pracy ze Stowarzyszeniem ESN Polska i ma miÄ&#x2122;dzynarodowy charakter. Jest to spotkanie ReprezentantĂłw Narodowych wszystkich krajĂłw Erasmus Student Network oraz MiÄ&#x2122;dzynarodowego ZarzÄ&#x2026;du ESN i koordynatorĂłw KomitetĂłw MiÄ&#x2122;dzynarodowych ESN. Wydarzenie to ma na celu omĂłwienie spraw kluczowych dla caĹ&#x201A;ej sieci. - Organizacja tego wydarzenia to ogromny zaszczyt dla naszej sekcji, ale rĂłwnieĹź dla Uczelni, gĹ&#x201A;Ăłwnie ze wzglÄ&#x2122;du na skalÄ&#x2122; i prestiĹź spotkania - dodaje PaweĹ&#x201A; Pankowicz z ESN UEK

!9 8!91<9! MĂłwi siÄ&#x2122;, Ĺźe prawdziwy mÄ&#x2122;Ĺźczyzna powinien w swoim Ĺźyciu zrobiÄ&#x2021; trzy rzeczy, miÄ&#x2122;dzy innymi posadziÄ&#x2021; drzewo. 6 maja Erasmusi, czyli zagraniczni studenci (i studentki!) z czterech krakowskich uczelni (UEK, UJ, AGH, Politechnika) wraz ze studentami z organizacji ESN otrzymali takÄ&#x2026; mozliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. W miejscowoĹ&#x203A;ci Widoma pod Krakowem zasadzili wspĂłlnie ponad 700 sadzonek, w ramach programu â&#x20AC;&#x17E;Erasmus Forestâ&#x20AC;? (Las Erasmusa) Erasmus Student Network to ogĂłlnoeuropejska organizacja studencka, ktĂłrej gĹ&#x201A;Ăłwnym celem jest pomoc studentom z wymian poprzez umoĹźliwianie integracji i poznawania kultury danego kraju. Zadania organizacji realizowane sÄ&#x2026; w ramach róşnych programĂłw. Jednym z nich jest SocialErasmus, ktĂłry angaĹźuje miÄ&#x2122;dzynarodowych studentĂłw w dziaĹ&#x201A;ania spoĹ&#x201A;eczne na rzecz odwiedzanego przez nich kraju, poprzez udziaĹ&#x201A; w róşnorodnych


.RĂ&#x160;R1DXNRZH=DU]Ă&#x192;G]DQLD=DVREDPL/XG]NLPLĂŹ3HUVRQDOQLĂŤ

akcjach charytatywnych, ekologicznych czy kulturalno- edukacyjnych. SzczegĂłlnym projektem programu SocialErasmus jest â&#x20AC;&#x17E;Las Erasmusaâ&#x20AC;?, akcja odnawiania Ĺ&#x203A;cieĹźki lasu dziÄ&#x2122;ki sadzeniu nowych drzew. Jego celem jest propagowanie wĹ&#x203A;rĂłd studentĂłw problematyki ochrony Ĺ&#x203A;rodowiska. To rĂłwnieĹź ciekawa propozycja alternatywnej formy spÄ&#x2122;dzania wolnego czasu. Poprzez tÄ&#x2122; inicjatywÄ&#x2122;, Erasmusi majÄ&#x2026; moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; aktywnego zaangaĹźowania na rzecz kraju goszczÄ&#x2026;cego. Ponadto przyczyniajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; do rozwoju jego naturalnego ekosystemu, a przy okazji poznajÄ&#x2026; ten kraj z nieco innej strony. Na zmÄ&#x2122;czonych fizycznÄ&#x2026; aktywnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; uczestnikĂłw tej fantastycznej akcji czekaĹ&#x201A; przepyszny posiĹ&#x201A;ek. ByĹ&#x201A;y i karkĂłwki na ruszcie, boczki, kieĹ&#x201A;baski, ogĂłreczki â&#x20AC;Ś A na sĹ&#x201A;odko â&#x20AC;&#x201C; krĂłwki! Wszystko to moĹźna byĹ&#x201A;o skonsumowaÄ&#x2021; wĹ&#x203A;rĂłd zieleni i bogactw natury! Lepszej pogody nie moĹźna byĹ&#x201A;o sobie wymarzyÄ&#x2021;. SĹ&#x201A;oĹ&#x201E;ce sprzyjaĹ&#x201A;o leniuchowaniu na trawie w miÄ&#x2122;dzynarodowym towarzystwie. Polska goĹ&#x203A;cinnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; daĹ&#x201A;a o sobie znaÄ&#x2021;! Pracownicy z nadleĹ&#x203A;nictwa obdarowali eko-ErasmusĂłw podarunkami w postaci albumĂłw i zakĹ&#x201A;adek. Ten dzieĹ&#x201E; Erasmusi i ESN-owicze zapamiÄ&#x2122;tajÄ&#x2026; na dĹ&#x201A;ugo!

3<2$-ÂŁ3(!ধ32!ÂŁ '68'9'2;!ধ='92! W dniach 5-9 czerwca na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie spotkajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; Reprezentanci Narodowi wszystkich krajĂłw sieci Erasmus Students Network, przedstawiciele MiÄ&#x2122;dzynarodowego ZarzÄ&#x2026;du ESN oraz koordynatorzy KomitetĂłw MiÄ&#x2122;dzynarodowych ESN. Ponad 100 goĹ&#x203A;ci z caĹ&#x201A;ej Europy, obrady, dyskusje, kluczowe decyzje w sprawach funkcjonowania sieci ESN â&#x20AC;&#x201C; to wszystko juĹź w czerwcu na UEK! Oprac. ZespĂłĹ&#x201A; ESN UEK w skĹ&#x201A;adzie: Joanna Ciesielska Ania Czubernat Aleksandra Telus

)HVWLZDO+5 &2-!$,Ç&#x201D;gÇ&#x17D;Ç?0>-';2-!2!;'8'2-'!16<9< 2->'89@;';< 03231-$A2'+3>8!03>-'3&#@Ä&#x161;!9-Ăľ $A>!8;!'&@$/! '9;->!ÂŁ< 38+!2-A3>!2'+368A'A3Ä&#x161;3 !<03>' !8AĂ­&A!2-! !93#!1-<&A0-1-^'8932!ÂŁ2-\W

W

ydarzenie cieszy siÄ&#x2122; niesĹ&#x201A;abnÄ&#x2026;cym zainteresowaniem juĹź od 2010 roku. Festiwal HR 2014 to najwiÄ&#x2122;ksze tego typu przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;cie w Krakowie i najwiÄ&#x2122;kszy projekt realizowany przez KN ZZL â&#x20AC;&#x17E;Personalniâ&#x20AC;?. Ma on na celu poszerzenie wiedzy studentĂłw z zakresu Human Resources, a jego misjÄ&#x2026; jest wyposaĹźenie przyszĹ&#x201A;ych pracownikĂłw dziaĹ&#x201A;Ăłw HR w narzÄ&#x2122;dzia przydatne w pracy. Jest to moĹźliwe dziÄ&#x2122;ki wsparciu firm bÄ&#x2122;dÄ&#x2026;cych ekspertami w swej dziedzinie. Uczestnikami Festiwalu mogÄ&#x2026; byÄ&#x2021; studenci wszystkich uczelni wyĹźszych, kierunkĂłw zwiÄ&#x2026;zanych z zarzÄ&#x2026;dzaniem, psychologiÄ&#x2026;, socjologiÄ&#x2026; i innych, zainteresowanych tematykÄ&#x2026; zarzÄ&#x2026;dzania zasobami ludzkimi. Uczestnicy w trakcie prelekcji oraz certyfikowanych szkoleĹ&#x201E; majÄ&#x2026; okazjÄ&#x2122; poznawaÄ&#x2021; specyfikÄ&#x2122; pracy w szeroko rozumianym HR przy pomocy specjalistĂłw z branĹźy pracujÄ&#x2026;cych w znanych firmach zlokalizowanych w Krakowie. Tegoroczne wydarzenie miaĹ&#x201A;o szczegĂłlny charakter, ze wzglÄ&#x2122;du na to, Ĺźe Personalni Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;towali w tym roku swoje dziesiÄ&#x2122;ciolecie. Festiwal zostaĹ&#x201A; wzbogacony o treĹ&#x203A;ci zwiÄ&#x2026;zane z coachingiem, a w Konkursie Wiedzy HR gĹ&#x201A;Ăłwnymi nagrodami byĹ&#x201A;y darmowe sesje coachingowe sponsorowane przez firmÄ&#x2122; ZmianaNaDobre. Rangi wydarzeniu nadaĹ&#x201A; fakt, iĹź Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie postanowiĹ&#x201A; objÄ&#x2026;Ä&#x2021; je swoim patronatem honorowym, zwracajÄ&#x2026;c uwagÄ&#x2122; na wartoĹ&#x203A;ci jakie Festiwal HR niesie ze sobÄ&#x2026;. Wsparcie merytoryczne zapewniĹ&#x201A;y firmy: â&#x20AC;&#x201C; AonHewitt, ZmianaNaDobre, StuGo, Alexander Mann Solutions, Manpower, Sedlak&Sedlak, Coachways, Wszechnica Uniwersytetu JagielloĹ&#x201E;skiego, Motywatorium. Z kolei patronat medialny zawdziÄ&#x2122;czamy magazynom i portalom: dlastudenta.pl, uniwersum, krakow.studia.net, praca.pl, manko, hrnews.pl. W imieniu caĹ&#x201A;ego zespoĹ&#x201A;u Personalnych pragniemy podziÄ&#x2122;kowaÄ&#x2021; wszystkim, ktĂłrzy przyczynili siÄ&#x2122; do realizacji tegorocznej edycji Festiwalu. Partnerom, uczestnikom i kaĹźdemu kto swymi dziaĹ&#x201A;aniami wsparĹ&#x201A; nas w tworzeniu tego dzieĹ&#x201A;a. Tym samym chcemy zapewniÄ&#x2021;, Ĺźe na tym nie koniec i juĹź rozpoczynamy pracÄ&#x2122; nad kolejnymi wydarzeniami. Organizator projektu: KoĹ&#x201A;o Naukowe ZarzÄ&#x2026;dzania Zasobami Ludzkimi â&#x20AC;&#x17E;Personalniâ&#x20AC;?. Koordynator projektu: Joanna CiÄ&#x2026;gĹ&#x201A;o. Kierownik logistyczny: Natalia Mindziul. Kierownik promocji: Danuta Mierzwa. Gala podsumowujÄ&#x2026;ca FHR: Renata DĹ&#x201A;ugopolska i Agnieszka Drabik.

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

Ó&#x2018;ÇŚ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

:\ZLDG

6WXGHQFL].RQJRZ.UDNRZLH i na UEK 2!<$'>2->'89@;'$-' 03231-$A2@1T9@;<!$/-9;<&'2;Ă&#x2022;>>3ÂŁ9$'-(8@$' -৚@$-<>8!03>-'A 1-ÂŁ-'<0!9!T9;<&-</Ă­$Ă­ !8AĂ­&A!2-' !93#!1-<&A0-1- 2! Ç?Ç&#x201D;fÂŁ';2-Ă­32+-/0Ă­T83A1!>-!&8!839Ä&#x161;!>->3>!8$A@0W

JarosĹ&#x201A;aw Piwowarczyk: Dlaczego podjÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;aĹ&#x203A; studia w Polsce? Emilie Mukasa: Uczenie siÄ&#x2122; jÄ&#x2122;zyka polskiego i poznawanie nowej dla mnie kultury byĹ&#x201A;y dla mnie kolejnym wyzwaniem w Ĺźyciu. UwaĹźaĹ&#x201A;am, iĹź warto je podjÄ&#x2026;Ä&#x2021;. DziĹ&#x203A; nie ĹźaĹ&#x201A;ujÄ&#x2122;.

na trwajÄ&#x2026;cÄ&#x2026; przez wiele lat dyktaturÄ&#x2122;. ChoÄ&#x2021; nasz kraj jest zasobny, to popadĹ&#x201A; w kryzys i ludzie stali siÄ&#x2122; bardzo biedni. Nie mieli moĹźliwoĹ&#x203A;ci finansowania studiĂłw swoich dzieci. Poza tym, jeĹ&#x203A;li juĹź masz pieniÄ&#x2026;dze, to dla czĹ&#x201A;owieka z Kongo lepiej jest podjÄ&#x2026;Ä&#x2021; studia za granicÄ&#x2026; niĹź u siebie w kraju. Wtedy bowiem uczysz siÄ&#x2122; nowych jÄ&#x2122;zykĂłw, choÄ&#x2021;by i angielskiego, a pracodawcy kongijscy poszukujÄ&#x2026; aktualnie osĂłb z dobrÄ&#x2026; znajomoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; tego jÄ&#x2122;zyka. Do tego inne jÄ&#x2122;zyki, np. polski, oraz wiedza merytoryczna z róşnych przedmiotĂłw. Wydaje mi siÄ&#x2122;, Ĺźe tu w Polsce panuje doĹ&#x203A;Ä&#x2021; krzywdzÄ&#x2026;cy stereotyp, Ĺźe czarny AfrykaĹ&#x201E;czyk to ktoĹ&#x203A; biedny, niezaradny i niedouczony. MĂłwiÄ&#x2122; wam: nie zawsze tak jest!

(jako mieszkaĹ&#x201E;cy byĹ&#x201A;ej kolonii Francji) i nie muszÄ&#x2026; siÄ&#x2122; uczyÄ&#x2021; kolejnego. Poza tym jÄ&#x2122;zyk polski jest dosyÄ&#x2021; trudny... J.P.: Co jeszcze mogĹ&#x201A;oby skĹ&#x201A;oniÄ&#x2021; mĹ&#x201A;odych ludzi ze Ĺ&#x203A;rodkowej Afryki do studiowania w Krakowie?

E.M.: Nie wiem, moĹźe mĂłj przykĹ&#x201A;ad? PrzykĹ&#x201A;ad mojej familii? Ja w ogĂłle bardzo lubiÄ&#x2122; KrakĂłw, uwaĹźam, Ĺźe jest to piÄ&#x2122;kne miasto. Wiem, Ĺźe pogoda moĹźe dawaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; we znaki; nie lubiÄ&#x2122; zimy i Ĺ&#x203A;niegu. ByĹ&#x201A;am we Francji, byĹ&#x201A;am w Belgii i naprawdÄ&#x2122; E.M.: To byĹ&#x201A;o tak: 15 lat temu mowolÄ&#x2122; mieszkaÄ&#x2021;, pracowaÄ&#x2021; i studiowaÄ&#x2021; ja najstarsza siostra, Joelle, ukoĹ&#x201E;czyĹ&#x201A;a w Krakowie. Jest tu dla mnie przestronnie, ĂłwczesnÄ&#x2026; AE w Krakowie. TwierdziĹ&#x201A;a ludzie sÄ&#x2026; bardzo dobrzy i otwarci na innych. Poza tym restauracje na KazimiejuĹź wĂłwczas, iĹź jest to najlepsza dla nas uczelnia w Europie. Po niej absolwentkÄ&#x2026; rzu, Kopalnia Soli w Wieliczce i wiele AE zostaĹ&#x201A;a druga moja siostra â&#x20AC;&#x201C; Josianne. innych atrakcji turystycznych. ByĹ&#x201A;am Z kolei brat mĂłj, Jerry, ukoĹ&#x201E;czyĹ&#x201A; krakowJ.P.: Jak myĹ&#x203A;lisz, czy mĹ&#x201A;odsi od Ciebie na Kopcu PiĹ&#x201A;sudskiego i zachwycaĹ&#x201A;am skÄ&#x2026; AGH i po studiach wrĂłciĹ&#x201A; do Kongo. mieszkaĹ&#x201E;cy Kongo, aktualnie koĹ&#x201E;czÄ&#x2026;cy siÄ&#x2122; wspaniaĹ&#x201A;Ä&#x2026; panoramÄ&#x2026; Waszego miasta. Wszyscy oni tam pracujÄ&#x2026; i prowadzÄ&#x2026; tam liceum, byliby zainteresowani stu- NaprawdÄ&#x2122; jest tu Ĺ&#x201A;adnie. MĂłwiÄ&#x2122; to jako dorosĹ&#x201A;e Ĺźycie. Teraz wiÄ&#x2122;c przyszĹ&#x201A;a pora diowaniem na UEK? ktoĹ&#x203A; z zewnÄ&#x2026;trz, ktoĹ&#x203A;, kto przybyĹ&#x201A; tutaj z innego kontynentu. na mnie i na moje studia. Nie wiem, czy tak jest, czy nie, ale u nas w Kongo ludzie E.M.: NiektĂłrzy tak, a inni nie. CzÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; Trzeba nagĹ&#x201A;aĹ&#x203A;niaÄ&#x2021; w Kongo inforuwaĹźajÄ&#x2026; PolakĂłw za bardzo mÄ&#x2026;drych ludzi. osĂłb jest po prostu leniwa i nie chce siÄ&#x2122; macjÄ&#x2122;, Ĺźe w Krakowie nie ma rasizmu, uczyÄ&#x2021; nowego jÄ&#x2122;zyka, np. angielskiego, Ĺźe nikt tu nie bije ani nie obraĹźa kogoĹ&#x203A; J.P.: Jak wyglÄ&#x2026;da sprawa studiĂłw wyĹź- ktĂłry jest później wymagany, aby dobrze za odmienny kolor skĂłry. szych w Twoim ojczystym kraju? studiowaÄ&#x2021;. Nie mĂłwiÄ&#x2122; tylko o Kongo, mĂłwiÄ&#x2122; teĹź o innych, sÄ&#x2026;siednich kraJ.P.: W Polsce obserwuje siÄ&#x2122; coraz E.M.: Poziom studiĂłw wyĹźszych jach. CzÄ&#x2122;sto Kongijczycy wolÄ&#x2026; studiowaÄ&#x2021; to wyraĹşniej niĹź demograficzny w doraw moim kraju nie jest dobry z uwagi we Francji, znajÄ&#x2026; bowiem jÄ&#x2122;zyk tego kraju stajÄ&#x2026;cym pokoleniu. Inaczej ta sytuacja J.P.: Dlaczego wybraĹ&#x201A;aĹ&#x203A; KrakĂłw i UEK? SkÄ&#x2026;d w ogĂłle w Kongo, w samym Ĺ&#x203A;rodku Afryki, usĹ&#x201A;yszaĹ&#x201A;aĹ&#x203A; o naszym mieĹ&#x203A;cie i uczelni?

Ó&#x2018;Ó?

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;


kształtuje się w krajach afrykańskich. Czy Twoim zdaniem UEK powinien się bardziej promować w krajach Czarnej Afryki (Kongo, Tanzania, Zambia itp.) tak, żeby jeszcze więcej studentów stamtąd u nas studiowało? E.M.: Myślę, że tak. Wiele nauczyłam się już dotąd w Polsce i te pomysły z czasem będą procentować, gdy wrócę do Kongo. Będę też opowiadać, jak wyglądają studia tutaj, polecać je innym. Poza tym chciałam powiedzieć, iż musimy zdecydowanie zmienić nasze państwo – Kongo, i to pod każdym względem: politycznie, gospodarczo, technologicznie, moralnie – po wielu latach rujnującej nas dyktatury. W Polsce trzeba bardziej promować w mediach przyjaźń polsko-afrykańską. Nie tylko sprawy historyczne, ale współczesność oraz przyszłość, pole do działania dla młodych ludzi, następnych pokoleń. Nie chodzi tylko o wolontariat. Uważam, że UEK, samodzielnie albo wraz z innymi uczelniami, mógłby stworzyć film – spot reklamowy o uczelni i Krakowie, prezentowany w mediach afrykańskich. To zachęcałoby do studiów tutaj. Jedna wersja tego spotu mogłaby być po angielsku (np. dla Zambii, RPA i innych krajów), a druga – koniecznie – po francusku. Jest to bowiem podstawowy język Kongo.

E.M.: Chciałabym pozdrowić całą Kongo jest w podobnej sytuacji społeczność Uniwersytetu. Choć nieraz do Polski: jest w centrum kontynentu, było trudno, to jednak dziś nie żałuję jest po dyktaturze (i wojnie z milionami swoich wyborów. Teraz, kończąc już ofiar), ma wszystkie potrzebne do rozstudia, czuję się mocniejsza, pewniejsza woju gospodarczego zasoby, minerały. siebie. Myślę, że mogłabym pracować Chodzi m.in. o kobalt (colto), użylub prowadzić biznes gdziekolwiek, na- wany dziś w prawie każdym telefonie wet w Chinach, na krańcu świata, i nie komórkowym i w innych urządzeniach boję się już tego. Muszę tylko napisać elektronicznych. Trzeba tylko te zasoby dobrą pracę magisterską, dotyczącą rozumnie i uczciwie wykorzystywać. rynku pracy w Kongo, porównań mię- To wszystko jest wyzwaniem dla młodzynarodowych i wątków pokrewnych dego pokolenia. i sfinalizować studia. Ważne jest dla Serdecznie dziękuję za rozmowę! mnie poznanie nowej kultury, wartości oraz tego, co można przenieść do własnej ojczyzny, z korzyścią dla niej.

J.P.: Z jakimi trudnościami, barierami, spotyka się dziś ktoś taki jak Ty, studiując na UEK? E.M.: Zanim zaczęłam studia, uczyłam się języka polskiego tutaj tylko przez kilka miesięcy, za krótko. Z początku na wykładach niewiele rozumiałam. Zdarzyło się też, że w mojej pierwszej grupie studenckiej ludzie nie byli dla mnie zbyt mili. W obecnej grupie jest inaczej, koledzy i koleżanki są mili, otwarci i pomocni. To bardzo ważne dla kogoś takiego jak ja. J.P.: Co chciałabyś jeszcze dodać na koniec?

28Ǐlǒǖmd$A'8>-'$ǏǍǎǑ

ӑǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

=U]HV]HQLH6WXGHQWÂľZ1LHSHĂ&#x160;QRVSUDZQ\FK8(.

6WU]DĂ&#x160;ZG]LHVLĂ&#x192;WNĂ&#x2021; -$;!0>96!2-!ÂŁ'2-'>6Ä&#x161;@>!2!Ö&#x2014;-2;'+8!$/ĂľT/!0963;0!2-'68A@>96Ă&#x2022;ÂŁ2@19;3ÂŁ'W-'ÂŁ- 30!A/Ăľ68A'032!ŕŁ&#x2014;9-Ăľ3Ö&#x2014;;@1>9A@9$@+3ŕŚ&#x201D;$-'T0;Ă&#x2022;8A@Ç&#x201D;1!8$!#8W63/!>-ÂŁ-9-Ăľ>Ö&#x2014;'9;!<8!$/- ^-!Ä&#x161;!Ă&#x2022;৚!\>Ö&#x2014;8!03>-'2!Ö&#x2014;/<#-ÂŁ'<9A3>@1#!ÂŁ<AÖ&#x2014;30!A/-Ç&#x17D;Ç?fÂŁ'$-!63>9;!2-! 8A'9A'2-! ;<&'2;Ă&#x2022;>-'6'Ä&#x161;23968!>2@$,2->'89@;';< 03231-$A2'+3>Ö&#x2014;8!03>-'W3&$A!9 #!ÂŁ<2-'A!#8!0Ä&#x161;3ÂŁ-$A2@$,>@9;Ă­6-'ŕĽ&#x2DC;T1-Ä&#x161;@$,83A1Ă&#x2022;>38!A&3#8'/A!#!>@W

N

a poczÄ&#x2026;tku wszystkich przybyĹ&#x201A;ych goĹ&#x203A;ci oraz czĹ&#x201A;onkĂłw ZSN UEK powitaĹ&#x201A;a jego przewodniczÄ&#x2026;ca Monika Weryszko, ktĂłra wyraziĹ&#x201A;a wdziÄ&#x2122;cznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wszystkim tym, ktĂłrzy pojawili siÄ&#x2122; na naszym balu i zaszczycili swojÄ&#x2026; obecnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;.

ChochĂłĹ&#x201A;, ktĂłrego obecnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; na uroczystoĹ&#x203A;ci byĹ&#x201A;a niewÄ&#x2026;tpliwym wyróşnieniem dla naszej organizacji. Do skĹ&#x201A;adanych gratulacji i ĹźyczeĹ&#x201E; doĹ&#x201A;Ä&#x2026;czyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; takĹźe prof. Janina Filek â&#x20AC;&#x201C; PeĹ&#x201A;nomocniczka Rektora UEK ds. OsĂłb NiepeĹ&#x201A;nosprawnych, gĹ&#x201A;Ăłwna inicjatorka powoĹ&#x201A;ania ZSN UEK, ktĂłra wyraziĹ&#x201A;a nadziejÄ&#x2122;, Ĺźe za kolejnych dziesiÄ&#x2122;Ä&#x2021; lat spo3$৚@$A'ŕĽ&#x2DC;-Ö&#x2014;63&A-Ăľ03>!ŕĽ&#x2DC; tkamy siÄ&#x2122; w rĂłwnie doborowym towarzystwie. Organizatorzy balu nie zapomnieli PiÄ&#x2122;knego jubileuszu i prÄ&#x2122;Ĺźnej dziaĹ&#x201A;alno- rĂłwnieĹź o pracownikach Biura ds. OsĂłb Ĺ&#x203A;ci Zrzeszenia na naszej uczelni gratulowaĹ&#x201A; NiepeĹ&#x201A;nosprawnych UEK oraz o pierwszych JM Rektor UEK prof. dr hab. inĹź. Andrzej dziaĹ&#x201A;aczach Zrzeszenia. Po wystÄ&#x2026;pieniach

?$,!2+'ÂŁ3='f(3;W22!A<#'82!;

Ó&#x2018;Ó&#x2018;

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

wszyscy w jakikolwiek sposĂłb zasĹ&#x201A;uĹźeni dla organizacji otrzymali upominki od zarzÄ&#x2026;du. W nastÄ&#x2122;pnej kolejnoĹ&#x203A;ci uczestnicy wieczoru zasiedli do kolacji, podczas ktĂłrej mogli sprĂłbowaÄ&#x2021; smakowitych potraw. Z okazji jubileuszu pojawiĹ&#x201A; siÄ&#x2122; rĂłwnieĹź okolicznoĹ&#x203A;ciowy tort, ktĂłry nie doĹ&#x203A;Ä&#x2021;, Ĺźe piÄ&#x2122;knie wyglÄ&#x2026;daĹ&#x201A; to rĂłwnie pysznie smakowaĹ&#x201A;.

Ö&#x2014;6'896'0;@>@$A!9< Podczas swojego wystÄ&#x2026;pienia prof. Janina Filek powiedziaĹ&#x201A;a, Ĺźe obserwujÄ&#x2026;c


z perspektywy czasu dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; ZSN jest przekonana, Ĺźe byĹ&#x201A; to strzaĹ&#x201A; w dziesiÄ&#x2026;tkÄ&#x2122;. Uczestnicy balu dziÄ&#x2122;ki przygotowanej prezentacji multimedialnej mogli zapoznaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; z historiÄ&#x2026; organizacji, jej specyfikÄ&#x2026; dziaĹ&#x201A;ania oraz szerokÄ&#x2026; gamÄ&#x2026; podejmowanych przez niÄ&#x2026; projektĂłw i inicjatyw nie tylko na rzecz studentĂłw niepeĹ&#x201A;nosprawnych. Dowodem potwierdzajÄ&#x2026;cym te sĹ&#x201A;owa niech bÄ&#x2122;dzie fakt, Ĺźe podczas balu przeprowadzona zostaĹ&#x201A;a loteria, z ktĂłrej pieniÄ&#x2026;dze przekazano na leczenie maĹ&#x201A;ej Basi. Wszyscy jak jeden mÄ&#x2026;Ĺź przyĹ&#x201A;Ä&#x2026;czyli siÄ&#x2122; do akcji, pokazujÄ&#x2026;c tym samym swoje wielkie serca.

39$-'63&$A!9/<#-ÂŁ'<9A< l(3;W!8$,-><1 m

-'$,৚@/'#!£X

Ostatni dzieĹ&#x201E; naszej wycieczki upĹ&#x201A;ynÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; chwil oraz masÄ&#x2026; wielu niesamowitych nam na zwiedzaniu zamku i spacerze wspomnieĹ&#x201E; musieliĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; rozstaÄ&#x2021; i zoTen wieczĂłr uĹ&#x203A;wietniĹ&#x201A; takĹźe efektow- po parku w Pszczynie. Z kolei nasi pano- stawiÄ&#x2021; to wszystko za nami. ny pokaz fireshow. Jak wiadomo Ĺźaden wie mogli speĹ&#x201A;niÄ&#x2021; swoje marzenia z dziebal nie moĹźe obejĹ&#x203A;Ä&#x2021; siÄ&#x2122; bez taĹ&#x201E;cĂłw. 3&8Ă&#x2022;৚'#'A#!8-'8 Dlatego wszyscy byli i obecni ZSN-owicze ochoczo wybiegli na parkiet, Naszego jubilata uczciliĹ&#x203A;my takĹźe poktĂłry ani na chwilÄ&#x2122; nie zostaĹ&#x201A; pusty. przez otwarcie wystawy przedstawiajÄ&#x2026;cej ChociaĹź uroczystoĹ&#x203A;Ä&#x2021; powoli dobiegaĹ&#x201A;a misje ZSN. Wszyscy oglÄ&#x2026;dajÄ&#x2026;cy mogli koĹ&#x201E;ca wszÄ&#x2122;dzie byĹ&#x201A;o sĹ&#x201A;ychaÄ&#x2021; Ĺ&#x203A;miechy dziÄ&#x2122;ki krĂłtkiej kronice i dokumentom i miĹ&#x201A;e wspomnienia. Na pewno wszypoznaÄ&#x2021; poczÄ&#x2026;tki dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci organizascy moĹźemy powiedzieÄ&#x2021;, Ĺźe byĹ&#x201A; to â&#x20AC;&#x17E;bal cji. Zebrani poznawali rĂłwnieĹź przez co siÄ&#x2122; pamiÄ&#x2122;ta latamiâ&#x20AC;?. zdjÄ&#x2122;cia czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; inicjatyw spoĹ&#x201A;ecznych oraz pozostaĹ&#x201A;e stanowiÄ&#x2026;ce o licznych <#-ÂŁ'<9A3>@3#Ă&#x2022;A wyjazdach, obozach i konferencjach naukowych. Na wystawie swoje miejsce Dobrej zabawy w towarzystwie ZSNznalazĹ&#x201A;y teĹź liczne artykuĹ&#x201A;y oraz trofea -owieczĂłw nigdy za wiele. Z takiego zaosiÄ&#x2026;gnieÄ&#x2021; sportowych. Ĺ&#x201A;oĹźenia wyszedĹ&#x201A; nasz zarzÄ&#x2026;d organizujÄ&#x2026;c Otwarciu wystawy towarzyszyĹ&#x201A;a prezentacja zdjÄ&#x2122;Ä&#x2021; biorÄ&#x2026;cych udziaĹ&#x201A; w kotrzydniowy obĂłz. Wszyscy zapewne Ĺ&#x203A;wietnie siÄ&#x2122; bawili, bo wyjazd zostaĹ&#x201A; lejnej edycji konkursu fotograficznego, tak zaplanowany, aby trafiÄ&#x2021; w gusta kaĹźktĂłrego tematem byĹ&#x201A;y â&#x20AC;&#x17E;Podróşe bez badego uczestnika. Wyprawa miaĹ&#x201A;a swĂłj rierâ&#x20AC;?. Jednym z punktĂłw podczas otwarpoczÄ&#x2026;tek w tyskim browarium, gdzie cia wystawy byĹ&#x201A;o ogĹ&#x201A;oszenie zwyciÄ&#x2122;zcĂłw nie obyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; bez degustacji miejscowetegoĹź konkursu i przyznanie wartoĹ&#x203A;ciogo trunku. NastÄ&#x2122;pnie mieliĹ&#x203A;my okazjÄ&#x2122; wych nagrĂłd. I miejsce w konkursie spotkaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; oko w oko z pszczyĹ&#x201E;skim zajÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a Anna Czubernat z ESN UEK. krĂłlem puszczy, do ktĂłrego spory kawaWyróşnienie w konkursie otrzymaĹ&#x201A;a Ĺ&#x201A;ek musieliĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; pofatygowaÄ&#x2021;. DzieĹ&#x201E; Joanna KwiecieĹ&#x201E; z ZSN UEK. zakoĹ&#x201E;czyliĹ&#x203A;my wspĂłlnym spotkaniem i zabawami w oĹ&#x203A;rodku. NastÄ&#x2122;pnego dnia ruszyliĹ&#x203A;my na zwiedzanie Bielska- BiaĹ&#x201A;ej, szczegĂłlnie w Ĺ&#x203A;lad za bajkowymi posta- ciĹ&#x201E;stwa o byciu straĹźakiem, odwiedzajÄ&#x2026;c ciami: Reksiem oraz Bolkiem i Lolkiem. Muzeum PoĹźarnictwa w MysĹ&#x201A;owicach. Katarzyna Grzybek Po powrocie do oĹ&#x203A;rodka braliĹ&#x203A;my udziaĹ&#x201A; W koĹ&#x201E;cu nadeszĹ&#x201A;a pora na powrĂłt =U]HV]HQLH6WXGHQWÂľZ w warsztatach na temat pracy w grupie. do Krakowa. PeĹ&#x201A;ni radoĹ&#x203A;ci z przeĹźytych 1LHSHĂ&#x160;QRVSUDZQ\FK

Prof. Janina Filek powiedziaĹ&#x201A;a, Ĺźe obserwujÄ&#x2026;c z perspektywy czasu dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; ZSN jest przekonana, Ĺźe byĹ&#x201A; to strzaĹ&#x201A; w dziesiÄ&#x2026;tkÄ&#x2122;

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

Ó&#x2018;Ǩ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

.RĂ&#x160;R1DXNRZH5HZL]ML)LQDQVRZHMĂŹ$XG\WĂŤ

:LHONLWHVW:LHG]\R)LQDQVDFK Ö&#x2014;&2-<Ç&#x201D;0>-';2-!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;830<1-!Ä&#x161;31-'/9$'2!Ö&#x2014;2->'89@;'$-' 03231-$A2@1 >Ö&#x2014;8!03>-'9A$A'+Ă&#x2022;ÂŁ2'>@&!8A'2-'W;<&'2$->9A@9;0-$,0-'8<20Ă&#x2022;>9;<&-Ă&#x2022;>1-'ÂŁ- 13৚£->3ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;>A-Ăľ$-!<&A-!Ä&#x161;<>Ö&#x2014;-'ÂŁ0-1'ŕŚ&#x201D;$-'-'&A@3Ö&#x2014; -2!29!$,T38+!2-A3>!2@1 68A'A3Ä&#x161;3!<03>''>-A/- -2!293>'/^<&@;\W

B

ezpoĹ&#x203A;rednio po TeĹ&#x203A;cie wybrani studenci brali udziaĹ&#x201A; w case study przeprowadzonym przez miÄ&#x2122;dzynarodowÄ&#x2026; firmÄ&#x2122; Mazars oferujÄ&#x2026;cÄ&#x2026; usĹ&#x201A;ugi audytorsko-doradcze. W tym samym czasie niektĂłrzy udali siÄ&#x2122; na szkolenie z zakresu wystÄ&#x2026;pieĹ&#x201E; publicznych i mieli okazjÄ&#x2122; skorzystaÄ&#x2021; z rady eksperta, ktĂłry sĹ&#x201A;uĹźyĹ&#x201A; pomocÄ&#x2026; i z wielkim entuzjazmem opowiadaĹ&#x201A; o tym jak pokonaÄ&#x2021; stres i wywoĹ&#x201A;aÄ&#x2021; prawdziwe owacje wĹ&#x203A;rĂłd publicznoĹ&#x203A;ci. Test sprawdzaĹ&#x201A; wiedzÄ&#x2122; z szeroko rozumianych FinansĂłw, zahaczaĹ&#x201A; o aspekty z obszaru bankowoĹ&#x203A;ci, rachunkowoĹ&#x203A;ci oraz prawa i skĹ&#x201A;adaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; z trzech poziomĂłw trudnoĹ&#x203A;ci. Ostatecznie w konkursie wziÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o udziaĹ&#x201A; okoĹ&#x201A;o 50 osĂłb, a kaĹźdy z uczestnikĂłw oceniaĹ&#x201A; poziom trudnoĹ&#x203A;ci Testu bardzo indywidualnie, w zwiÄ&#x2026;zku z czym zdania na ten temat byĹ&#x201A;y podzielone. W skĹ&#x201A;adzie Komisji NadzorujÄ&#x2026;cej znaleĹşni siÄ&#x2122;: dr Katarzyna Ĺ&#x161;wietla, mgr Tadeusz Kmieciak oraz zeszĹ&#x201A;oroczny zwyciÄ&#x2122;zca Mateusz Furmanik. Organizatorzy Konkursu nie zapomnieli o wspaniaĹ&#x201A;ych nagrodach dla zwyciÄ&#x2122;zcĂłw. Dla najlepszych przewidziano nagrody, m.in. wejĹ&#x203A;ciĂłwki do Pink Bowling Club, zaproszenia na spektakle w Teatrze Barakah, a takĹźe vouchery na kursy w Szkole JÄ&#x2122;zykowej EVEREST. Poza tym, wĹ&#x203A;rĂłd partnerĂłw wydarzenia znaleĹşli siÄ&#x2122;: Wellness Park Wodny, Restauracja A. Gessler oraz Pizzeria Da Grasso. Ponadto, wszyscy uczestnicy otrzymali kupony rabatowe na grÄ&#x2122; w bilard w Klubie Bilardowym PIK, a zwyciÄ&#x2122;zcĂłw obdarowano karne-

Ǩǥ

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

tami na darmowÄ&#x2026; partyjkÄ&#x2122; gry w bilard w tym klubie. W tym roku wyjÄ&#x2026;tkowo pierwsze miejsca byĹ&#x201A;y okupowane przez studentki. Pierwsze zaszczytne miejsce w Konkursie zajÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a Beata Ruszecka, natomiast na drugim miejscu znalazĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; Marta KafliĹ&#x201E;ska. Na trzecim miejscu na podium stanÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a Justyna BÄ&#x2026;k. Osobami wyróşnionymi zostali Kinga Wielgosz oraz Maciej Rychlicki. Wszyscy uczestniczÄ&#x2026;cy w warsztatach, zarĂłwno tych z zakresu audytu, jak i wystÄ&#x2026;pieĹ&#x201E; publicznych, otrzymali stosowne certyfikaty potwierdzajÄ&#x2026;ce ich udziaĹ&#x201A; w szkoleniu. Co wiÄ&#x2122;cej, firma Mazars przewidziaĹ&#x201A;a specjalnÄ&#x2026;, dodatkowÄ&#x2026; nagrodÄ&#x2122; dla wybranego uczestnika â&#x20AC;&#x201C; torbÄ&#x2122; podróşnÄ&#x2026;. Ale jakby tego byĹ&#x201A;o maĹ&#x201A;o, aby naleĹźycie zakoĹ&#x201E;czyÄ&#x2021; dzieĹ&#x201E; peĹ&#x201A;en zmagaĹ&#x201E;, wszy-

-'ÂŁ0-'9;-'&A@3 -2!29!$,

scy biorÄ&#x2026;cy udziaĹ&#x201A; w wydarzeniu zostali zaproszeni przez OrganizatorĂłw na GrÄ&#x2122; MiejskÄ&#x2026;. Studenci wcielili siÄ&#x2122; w role tajnych agentĂłw i Ĺ&#x203A;wietnie siÄ&#x2122; bawiÄ&#x2026;c szukali wyznaczonych na specjalnych mapkach celĂłw. PodsumowujÄ&#x2026;c, byĹ&#x201A; to niewÄ&#x2026;tpliwie dzieĹ&#x201E; peĹ&#x201A;en zaciekĹ&#x201A;ej rywalizacji, ale rĂłwnieĹź niezapomnianych atrakcji, ktĂłre niewÄ&#x2026;tpliwie zostanÄ&#x2026; na dĹ&#x201A;ugo w pamiÄ&#x2122;ci studentĂłw. Wszystkim zwyciÄ&#x2122;zcom serdecznie gratulujemy. Dla wszystkich ciekawskich i tych, ktĂłrym nie udaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; stanÄ&#x2026;Ä&#x2021; na podium â&#x20AC;&#x201C; czekamy ze zniecierpliwieniem na nastÄ&#x2122;pnÄ&#x2026; edycjÄ&#x2122; Konkursu â&#x20AC;&#x201C; prawdopodobnie juĹź za rok! Anna Iwanek .RĂ&#x160;R1DXNRZH5HZL]ML)LQDQVRZHM ĂŹ$XG\WĂŤ


.RĂ&#x160;R1DXNRZH6WXGLÂľZ(XURSHMVNLFKĂŹ81,9(5680ĂŤ]

0LW\(XURPDMGDQX Ă°F]\OLVSRWNDQLH]GU0DU\DQHP0DQNR A-Ăľ0->96!8$-<-Ö&#x2014;6313$@68!$3>2-0Ă&#x2022;>!;'&8@;<&-Ă&#x2022;> <836'/90-$,632!& 9;<9Ä&#x161;<$,!$A@>A-ĂľÄ&#x161;3<&A-!Ä&#x161;>Ö&#x2014;>@0Ä&#x161;!&A-'2;W^ !0;Ă&#x2022;>-Ö&#x2014;-;Ă&#x2022;> <831!/&!2<\ 683>!&A32@168A'A&8Ö&#x2014;!8@!2!!203l<08!-ŕĽ&#x2DC;90-'+3'03231-9;@T0;Ă&#x2022;8@ >96Ă&#x2022;Ä&#x161;68!$</'AÖ&#x2014;0!;'&8Ă­mT!Ö&#x2014;A38+!2-A3>!2@168A'A3Ä&#x161;3!<03>';<&-Ă&#x2022;> <836'/90-$,^ \

J

eĹ&#x203A;li ktoĹ&#x203A; oczekiwaĹ&#x201A; nudnej prelekcji Pan Doktor Maryan Manko pokazaĹ&#x201A; paĹ&#x201E;stwowych. RĂłwnieĹź zobaczyliĹ&#x203A;my o sytuacji na Ukrainie, to na pewno rĂłwnieĹź, w jaki sposĂłb Unia Europej- "wystawny" dom byĹ&#x201A;ej premier Ukrainy siÄ&#x2122; rozczarowaĹ&#x201A;. Prezentacja zawieraĹ&#x201A;a ska przyczyniaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; do osiÄ&#x2026;gania celĂłw - Julii Tymoszenko, ktĂłra w wyniku prociekawe analizy Ĺ&#x203A;rodkĂłw, uĹźywanych UkraiĹ&#x201E;cĂłw. Jednak w najwiÄ&#x2122;kszym stop- testĂłw na Ukrainie zostaĹ&#x201A;a zwolniona z podczas wystÄ&#x2026;pieĹ&#x201E; na Majdanie. ByĹ&#x201A;a to niu duĹźÄ&#x2026; pomoc uzyskali ludzie stojÄ&#x2026;cy aresztu. Niestety, spotkanie okazaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; okazja zobaczenia z innej perspektywy na Majdanie ze strony pojedynczych zbyt krĂłtkie â&#x20AC;&#x201C; nie mieliĹ&#x203A;my okazji zadaÄ&#x2021; tego, co siÄ&#x2122; dziaĹ&#x201A;o za naszÄ&#x2026; wschodniÄ&#x2026; krajĂłw. GĹ&#x201A;Ăłwnie sÄ&#x2026; wdziÄ&#x2122;czni Polakom pytaĹ&#x201E;, ktĂłre po tak ciekawej prezentacji granicÄ&#x2026;. za wsparcie i za przyjmowanie rannych pojawiaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; pewnie w naszych gĹ&#x201A;owach. Prezentacja prelegenta byĹ&#x201A;a peĹ&#x201A;na ludzi w szpitalach. zdjÄ&#x2122;Ä&#x2021;, ktĂłre pokazywaĹ&#x201A;y jak wyglÄ&#x2026;daĹ&#x201A;a Na koniec prowadzÄ&#x2026;cy spotkanie organizacja Majdanu. MoĹźna byĹ&#x201A;o zoba- powiedziaĹ&#x201A; o przepychu, jaki panuje w Karolina Kawa czyÄ&#x2021;, jak UkraiĹ&#x201E;cy przygotowywali siÄ&#x2122; domach byĹ&#x201A;ych najwyĹźszych urzÄ&#x2122;dnikĂłw .16(8QLYHUVXP do starÄ&#x2021; z wĹ&#x201A;adzami, jak znane osoby okazywaĹ&#x201A;y pomoc, jak zorganizowano maĹ&#x201A;Ä&#x2026; bibliotekÄ&#x2122;, jak wspĂłlnie obchodzili Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;ta oraz sylwestra oraz szereg innych dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E;. KilkumiesiÄ&#x2122;czny pobyt ludzi w Kijowie w walce o zmianÄ&#x2122; struktur wĹ&#x201A;adzy Ukrainy nie opieraĹ&#x201A; siÄ&#x2122; teĹź na ciÄ&#x2026;gĹ&#x201A;ym pijaĹ&#x201E;stwie i niehigienicznych warunkach, jak okreĹ&#x203A;laĹ&#x201A;y to niektĂłre media. WedĹ&#x201A;ug Pana Doktora Maryana Manko byĹ&#x201A;o to skupisko obywateli, ktĂłrzy mieli zapewnionÄ&#x2026; ciÄ&#x2026;gĹ&#x201A;Ä&#x2026; opiekÄ&#x2122; medycznÄ&#x2026;, kursy samoobrony oraz ĹźywnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. Nie mieli wsparcia wĹ&#x201A;adz i policji, ale mogli polegaÄ&#x2021; na sobie. Wielu ludzi braĹ&#x201A;o udziaĹ&#x201A; w protestach tylko po to, aby pomĂłc tym, ktĂłrzy chcÄ&#x2026; coĹ&#x203A; zmieniÄ&#x2021; dla swojego kraju. (3;V+2-'9A0!3ŕŁ&#x2014;1-'ÂŁ

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

ǨǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

.ROR377.8(.

5DMG0DMRZ\8QLZHUV\WHWX (NRQRPLF]QHJRZ.UDNRZLH <#-ÂŁ'<9A3>!TÇ&#x2019;Ç?f;!Ö&#x2014;'&@$/!!/&<1-!Ä&#x161;!1-'/9$'>Ö&#x2014;-'9A$A!&!$,631-Ăľ&A@Ç&#x17D;!Ö&#x2014;Ç&#x2018; 1!/! 168'AĂľA38+!2-A3>!Ä&#x161;33Ä&#x161;328Ç&#x201D;68A@ W@8<9A@Ä&#x161;3!৚Ç&#x2013;;8!9 6-'9A@$,A8Ă&#x2022;৚2-$3>!2@$,63&>A+ÂŁĂľ&'1;8<&23ŕŚ&#x201D;$--Ö&#x2014;A&3#@>!2@$,9A$A@;Ă&#x2022;>T 0!৚&@1Ă&#x2022;+Ä&#x161;>@#8!ŕŁ&#x2014;$3ŕŚ&#x201D;&ÂŁ!9-'#-'W'ÂŁ'10!৚&'/AÖ&#x2014;2-$,#@Ä&#x161;3&3;!8$-'63Ö&#x2014;6!8< &2-!$,>Ăľ&8Ă&#x2022;>0-2!Ö&#x2014;)2!Ä&#x161;>Ö&#x2014;';ÂŁ-2-'W

W

tym My, reprezentanci grupy numer 6, jako jedyni rozpoczÄ&#x2122;liĹ&#x203A;my rajd juĹź 28. kwietnia. Z powodu odwoĹ&#x201A;ania bezpoĹ&#x203A;redniego busa dotarliĹ&#x203A;my (z przesiadkami w KroĹ&#x203A;nie i Sanoku) do Leska z ponad godzinnym opóźnieniem. PodbiliĹ&#x203A;my ksiÄ&#x2026;Ĺźeczki GOT w Synagodze i nasza czwĂłrka w upalne poĹ&#x201A;udnie wyruszyĹ&#x201A;a na spotkanie przygody. ZawÄ&#x2122;drowaliĹ&#x203A;my zielonym szlakiem do Jeziora Myczkowskiego, nastÄ&#x2122;pnie udaliĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;wieĹźo powstaĹ&#x201A;ymi Ĺ&#x203A;cieĹźkami regionalnymi na zaporÄ&#x2122; (najwyĹźsza w Polsce, 664 m dĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;ci i 82 m wysokoĹ&#x203A;ci) w Solinie. Kiedy byliĹ&#x203A;my na jej

Ĺ&#x203A;rodku zaczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;y migotaÄ&#x2021; ostrzegawcze zalaÄ&#x2021; wrzÄ&#x2026;tkiem i dodaÄ&#x2021; na przykĹ&#x201A;ad koguty zakazujÄ&#x2026;ce wstÄ&#x2122;pu na niÄ&#x2026; podczas konserwÄ&#x2122;), przepraÄ&#x2021; odzieĹź i popĹ&#x201A;ywaÄ&#x2021; burzy. Z kaĹźdÄ&#x2026; chwilÄ&#x2026; pogoda siÄ&#x2122; pogar- w â&#x20AC;&#x153;umiarkowanie ciepĹ&#x201A;ejâ&#x20AC;? wodzie. Tego szaĹ&#x201A;a, postanowiliĹ&#x203A;my wiÄ&#x2122;c nie chaszczo- dnia rozbiliĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; na sporej, kuszÄ&#x2026;co waÄ&#x2021; po zmroku, tylko rozbiliĹ&#x203A;my namiot zielonej Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;ce na WaĹ&#x201E;ka Dziale. Noc róşna pĹ&#x201A;askim placu tuĹź pod Jaworem (741 niĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; od poprzedniej tym, Ĺźe widaÄ&#x2021; m n.p.m.). byĹ&#x201A;o tysiÄ&#x2026;ce gwiazd na maĹ&#x201A;o zanieczyszNazajutrz nasze obozowisko odwiedziĹ&#x201A; czonym Ĺ&#x203A;wiatĹ&#x201A;ami miast, bezchmurnym, wyraĹşnie uradowany leĹ&#x203A;niczy, nieczÄ&#x2122;sto bieszczadzkim niebie. bowiem pojawiajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; tam amatorzy dziW Ĺ&#x203A;rodÄ&#x2122; mijajÄ&#x2026;c retorty, w ktĂłrych kich Bieszczad i zapomnianych szlakĂłw. wypalaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; wÄ&#x2122;giel drzewny, wspiÄ&#x2122;liĹ&#x203A;my ZeszliĹ&#x203A;my na azymut do TeleĹ&#x203A;nicy i do- siÄ&#x2122; na pasmo Otryt (896 m n.p.m) i przeĹ&#x201A;Ä&#x2026;czajÄ&#x2026;c do niebieskiego szlaku zawÄ&#x2122;dro- czekaliĹ&#x203A;my przelotny deszcz jedzÄ&#x2026;c obiad waliĹ&#x203A;my do Polany. Po drodze zatrzyma- w klimatycznej Chacie Socjologa. Czas goliĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; dĹ&#x201A;uĹźej nad jeziorem by zjeĹ&#x203A;Ä&#x2021; niĹ&#x201A; nieubĹ&#x201A;aganie, zeszliĹ&#x203A;my wiÄ&#x2122;c do Dwerobiad (polecam kuskus, ktĂłry wystarczy nika, odwiedziliĹ&#x203A;my pachnÄ&#x2026;cy starym

$A'9;2-$@!/&<63&$A!9A#-Ă&#x2022;80-Ç?Ç?f+31!/!T;<৚68A'&>@/!A&'1T(3;W-$,!Ä&#x161;;Ăľ62-!0

Ǩǣ

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;


drewnem, zabytkowy kościółek po czym zdobyliśmy Magurę Stuposiańską (1016 m n.p.m.) i w blasku zachodzącego już słońca podziwialiśmy widoki. Zmierzchało się kiedy spotkaliśmy na szlaku niedźwiedzia, który bardziej od nas zaskoczony pierzchnął w las. Zeszliśmy na nocleg do Widełek. Noc była wyjątkowo zimna o czym świadczyły zlodowaciałe napinacze namiotu. Pospiesznie wstaliśmy i zwinęliśmy obóz na wiadomość, że autokary kolejowych Przewozów Regionalnych wiozące resztę rajdowiczów, po pewnych przejściach, przyjadą przed czasem. Już w pełnym składzie (dołączyło aż 8 dziewczyn, które dzielnie zniosły trudy trasy namiotowej!) rozpoczęliśmy Majówkę wkraczając na teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Poprzez Bukowe Berdo (Połoninę Dźwiniacką), zdobyliśmy Krzemień (1355 m n.p.m.) i odbyliśmy podróż „tam i z powrotem” na Halicz (1333 m n.p.m.) skąd rozpościerały się przepiękne widoki na resztę Połoniny Bukowskiej. Następnie zdobyliśmy najwyższy szczyt polskich Bieszczad – Tarnicę (1346 m n.p.m.). Mieliśmy dużo szczęścia bowiem pogoda dopisała nam jak nigdy. Zeszliśmy Szerokim Wierchem do Ustrzyk Górnych. Zasiedliśmy wszyscy razem do ogniska na wspólne śpiewy przy gitarach. W piątek udaliśmy się na Kremenaros (1221 m n.p.m., punkt spotkania granic Polski, Słowacji oraz Ukrainy). Następnie pokonaliśmy Wielką i Małą Rawkę (1307 i 1268 m. n.p.m.). Po postoju przy Bacówce pod Małą Rawką (gdzie nocowała grupa nr 1) zeszliśmy do Przełęczy Wyźniańskiej i wdrapaliśmy się na Połoninę Caryńską by zejść na noc do Brzegów Górnych. Wieczorem bardzo się rozpadało, integrowaliśmy się więc mniejszymi grupkami w namiotach grając w karty i Sabotażystę. Rano zjedliśmy na śniadanie świeże jagodzianki i weszliśmy z powrotem na szlak, który zaprowadził nas w deszczu do Chatki Puchatka, gdzie nocowała grupa Filipa. Zawędrowaliśmy następnie Połoniną Wetlińską na Smerek (1222 m n.p.m.) i tym samym wykonując 100% zaplanowanej trasy, a stamtąd pospieszymy

A'830--'8$,T(3;W-$,!Ě;õ62-!0

już do Wetliny do Domu Wycieczkowego PTTK na finał rajdu. Pewnym pozytywnym zaskoczeniem był moment w którym podczas obiadokolacji głos zabrała specjalna grupa absolwentów i pracowników uczelni, którzy organizowali i uczestniczyli w rajdach majowych kilkadziesiąt lat wcześniej, odśpiewali dla nas piosenkę. Odbyły się także konkurencje grupowe, w tym przeciąganie liny, bieg w workach oraz tradycyjne już prezentacje grup, które w tym roku były bardzo pomysłowe i oryginalne W nocy bawiliśmy się na dyskotece, która skończyła się długo po północy.

Podsumowując, przebyliśmy wspólnie kilkadziesiąt kilometrów pięknymi połoninami, spaliśmy pod namiotami i przy stodołach, nie obyło się bez ogniska, kiełbasek i śpiewów. Trzeba przyznać, że organizatorzy stanęli na wysokości zadania i nie brakowało nam atrakcji, smacznego jedzenia, dużej ilości pozytywnej energii i klimatu Bieszczadzkich Aniołów!

Tomasz Czarnik .RÊR377.8(.

8<6õ28ǒT(3;W22! 8!&'0

28Ǐlǒǖmd$A'8>-'$ǏǍǎǑ

ǨǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

:\GDU]HQLD

)DVKLRQ1LJKW8(. G]LHĂ&#x152;ZNWÂľU\PVSHĂ&#x160;QLĂ&#x160;\VLĂ&#x2021;PDU]HQLD Ç&#x201D;1!/!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;f;!&!;!A39;!2-'A!6!1-Ăľ;!2!68A'A>-'ÂŁ'39Ă&#x2022;#W;'2&A-'ŕĽ&#x2DC;13&! A!+3ŕŚ&#x201D;$-Ä&#x161;!2!2->'89@;'$-' 03231-$A2@1>8!03>-'W

O

rganizatorzy pragnÄ&#x2122;li zaskoczyÄ&#x2021; widzĂłw profesjonalnym podejĹ&#x203A;ciem do tematu i urzÄ&#x2026;dziÄ&#x2021; pokaz mody na miarÄ&#x2122; tych odbywajÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; w ParyĹźu, Londynie czy Mediolanie. Oczekiwania najbardziej wymagajÄ&#x2026;cych goĹ&#x203A;ci zostaĹ&#x201A;y zaspokojone, a to oznacza, Ĺźe twĂłrcy tego zamieszania mogÄ&#x2026; Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;towaÄ&#x2021; wielki sukces Fashion Night 2014. Zacznijmy jednak od poczÄ&#x2026;tku. Od samego rana odbywaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; wymiana odzieĹźy SWAP. Uczestnikom poszukujÄ&#x2026;cym oryginalnych czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci garderoby pomagali blogerzy, ktĂłrzy zaprezentowali wĹ&#x201A;asne stylizacje. WĹ&#x203A;rĂłd atrakcji przygotowanych na SWAP byĹ&#x201A;a rĂłwnieĹź degustacja wyĹ&#x203A;mienitego sushi, dostarczonego przez Kenko Sushi. Niemal rĂłwnolegle z wymianÄ&#x2026; odzieĹźy odbywaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; rĂłwnieĹź targi mody â&#x20AC;&#x201C; Design Day. Wielu wystawcĂłw postanowiĹ&#x201A;o pokazaÄ&#x2021; swoje produkty, a dziÄ&#x2122;ki firmom takim jak Artystyczna Alternatywa czy Come in wszyscy przebywajÄ&#x2026;cy na Design Day mieli okazjÄ&#x2122; usĹ&#x201A;yszeÄ&#x2021; ciekawe prelekcje. O 18:00 przyszedĹ&#x201A; czas na wielki finaĹ&#x201A; â&#x20AC;&#x201C; Pokaz GĹ&#x201A;Ăłwny. Na pierwszy ogieĹ&#x201E; poszĹ&#x201A;y nietuzinkowe kreacje Dominiki Losko. Geometryczne ksztaĹ&#x201A;ty, ktĂłre zawieraĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; na jej projektach przyciÄ&#x2026;gaĹ&#x201A;y spojrzenia kaĹźdego widza. NastÄ&#x2122;pnie na wybiegu pojawiĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; odwaĹźne, lecz klasyczne stroje marki Mirror, a zaraz potem wystÄ&#x2026;piĹ&#x201A;a MaĹ&#x201A;gosia

ǨǼ

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

Salamon prezentujÄ&#x2026;ca kolekcjÄ&#x2122; #kratka, w jednÄ&#x2026; caĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; sprawiajÄ&#x2026;c, Ĺźe kolekcja ktĂłrÄ&#x2026; sama projektantka okreĹ&#x203A;la jako przedstawiona podczas pokazu zapieâ&#x20AC;&#x153;efekt wyobraĹźenia kobiety, ktĂłra mimo raĹ&#x201A;a dech w piersiach. dorosĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci wraca myĹ&#x203A;lami do czasĂłw W opozycji do eleganckiej Metafory szkolnego mundurka.â&#x20AC;? stanÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a firma Ciris. Ich streetwearowy Zaskoczeniem dla widzĂłw byĹ&#x201A; po- styl, powiÄ&#x2026;zany z odmiennym sposobem kaz dwĂłch utalentowanych tancerzy, prezentacji poruszyĹ&#x201A; publicznoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, a inktĂłrzy poprzez swojÄ&#x2026; niepowtarzalnÄ&#x2026; terakcja w postaci rzucania prezentĂłw choreografiÄ&#x2122;, nawiÄ&#x2026;zali do mnogoĹ&#x203A;ci rozgrzaĹ&#x201A;a panujÄ&#x2026;cÄ&#x2026; na sali atmosferÄ&#x2122;. róşnorakich stylĂłw prezentowanych Jeszcze bardziej zawrzaĹ&#x201A;o, gdy na wypodczas tegorocznego Fashion Night. biegu pojawiĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; niebanalne kreacje NastÄ&#x2122;pnie wybiegiem zawĹ&#x201A;adnÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;y Nolzy. Po chwili wĹ&#x203A;rĂłd goĹ&#x203A;ci sĹ&#x201A;ychaÄ&#x2021; ekskluzywne stylizacje, zaprojektowa- byĹ&#x201A;o róşnorakie gĹ&#x201A;osy, bowiem jedni ne przez krakowskÄ&#x2026; markÄ&#x2122; Metafora. byli skĹ&#x201A;onni nosiÄ&#x2021; stroje projektantki Oryginalne fasony, dbaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; o detale, tylko na co dzieĹ&#x201E;, drudzy zaĹ&#x203A; nie wyunikalne dodatki oraz odpowiednio obraĹźali sobie innego zastosowania niĹź dopasowana paleta kolorĂłw Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czyĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; wieczorne wyjĹ&#x203A;cia. Poruszenie wywoĹ&#x201A;aĹ&#x201A;a


.RĂ&#x160;R1DXNRZH7XU\VW\NLL5HNUHDFMLĂŹ,QYHQ7XUĂŤ

$.&-$ UHNUHDFMD 2-!Ç&#x201C;1!/!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;830<2!Ö&#x2014;;'8'2-'!16<9< y<Ö&#x2014;83A63$AĂ­Ä&#x161;9-Ăľ683/'0;^8'08'!$/!g!0;@>2' 83A63$AĂľ$-'<>'2!ÂŁ-Ă&#x2022;>Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;\W8+!2-A!;38'1>@&!8A'2-! #@Ä&#x161;33Ä&#x161;3!<03>'<8@9;@0--Ö&#x2014;'08'!$/- 2='2<8&A-!Ä&#x161;!/Ă­$' 68A@2->'89@;'$-' 03231-$A2@1>Ö&#x2014;8!03>-'W!;832!; ,32383>@2!&>@&!8A'2-'13#/Ă­Ä&#x161;6838'0;38 y<W

C rĂłwnieĹź SheMore, ktĂłra postanowiĹ&#x201A;a daÄ&#x2021; szansÄ&#x2122; najmĹ&#x201A;odszym pasjonatom mody i dlatego w jej pokazie, oprĂłcz profesjonalnych modelek, wziÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;y udziaĹ&#x201A; rĂłwnieĹź dzieci. Na zakoĹ&#x201E;czenie speĹ&#x201A;niĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; jeszcze jedno marzenie. MaĹ&#x201A;o kto wiedziaĹ&#x201A;, Ĺźe jedna z modelek wystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;ca w stylizacji Forum Mody to Ania â&#x20AC;&#x201C; Podopieczna Fundacji Mam Marzenie, ktĂłra od lat pragnÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a poczuÄ&#x2021; siÄ&#x2122; jak jej idolka â&#x20AC;&#x201C; Anja Rubik i chodziÄ&#x2021; po wybiegach na caĹ&#x201A;ym Ĺ&#x203A;wiecie. Forum Mody zamykaĹ&#x201A;o stawkÄ&#x2122;, toteĹź przyszedĹ&#x201A; czas na podziÄ&#x2122;kowania, a wraz z nimi podsumowanie caĹ&#x201A;ego przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;cia. DziesiÄ&#x2026;tki osĂłb zaangaĹźowanych w to wydarzenie stworzyĹ&#x201A;o pokaz mody na najwyĹźszym poziomie. Na szczegĂłlnÄ&#x2026; uwagÄ&#x2122; zasĹ&#x201A;uguje praca koordynatorki â&#x20AC;&#x201C; Mai Zakierskiej, choreografki pokazu Wero WysoczyĹ&#x201E;skiej oraz stylistĂłw z firmy Salon Roman. Nie pozostaje wiÄ&#x2122;c nic innego jak oczekiwaÄ&#x2021; z niecierpliwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; na kolejnÄ&#x2026; i na pewno nie ostatniÄ&#x2026; odsĹ&#x201A;onÄ&#x2122; Fashion Night.

Oprac. ZespĂłĹ&#x201A; ESN UEK w skĹ&#x201A;adzie: Joanna Ciesielska Mateusz KosztyĹ&#x201A;a

elem przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;cia byĹ&#x201A;o rozpropagowanie zdrowego i aktywnego trybu Ĺźycia wĹ&#x203A;rĂłd spoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;ci studenckiej Krakowa. Wydarzenie rozpoczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o siÄ&#x2122; o godz. 16:30 spotkaniem z Bogdanem WentÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; polskim piĹ&#x201A;karzem rÄ&#x2122;cznym, trenerem, byĹ&#x201A;ym selekcjonerem reprezentacji Polski. ByĹ&#x201A;y piĹ&#x201A;karz opowiedziaĹ&#x201A; nam o swoim doĹ&#x203A;wiadczeniu w roli sportowca oraz przekonywaĹ&#x201A;, jak waĹźny jest dla organizmu czĹ&#x201A;owieka zdrowy i aktywny tryb Ĺźycia. OkoĹ&#x201A;o godz. 18:00 ruszyĹ&#x201A;y kolejne atrakcje na Kampusie UEK'u. W holu paw. S moĹźna byĹ&#x201A;o odprÄ&#x2122;ĹźyÄ&#x2021; siÄ&#x2122;, grajÄ&#x2026;c w róşne gry planszowe, poÄ&#x2021;wiczyÄ&#x2021; na ergometrze czy teĹź z róşnymi ciÄ&#x2122;Ĺźarkami. Na boisku asfaltowym w tym samym czasie kaĹźdy chÄ&#x2122;tny student mĂłgĹ&#x201A; zagraÄ&#x2021; w speed badmintona. Na wszystkich chÄ&#x2122;tnych, ktĂłrzy postanowili aktywnie rozpoczÄ&#x2026;Ä&#x2021; Juwenalia 2014, czekaĹ&#x201A;y przeróşne nagrody. Liczne wejĹ&#x203A;ciĂłwki, karnety podczas wydarzenia znalazĹ&#x201A;y swoich wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;cicieli. Ale to nie koniec atrakcji! RĂłwnieĹź o godz. 18:00 cztery druĹźyny stanÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;y do walki o cenne nagrody podczas gry miejskiej. CaĹ&#x201A;a tematyka gry byĹ&#x201A;a zwiÄ&#x2026;zana z rekreacjÄ&#x2026;. Wszyscy uczestnicy wspaniale siÄ&#x2122; bawili, szukajÄ&#x2026;c na Kampusie UEK'u kolejnych wskazĂłwek. OkoĹ&#x201A;o godz. 20:30, gdy juĹź siÄ&#x2122; troszkÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;ciemniĹ&#x201A;o, wszyscy spragnieni pirotechnicznych wraĹźeĹ&#x201E; mogli przenieĹ&#x203A;Ä&#x2021; siÄ&#x2122; na boisko asfaltowe, gdzie miaĹ&#x201A;o miejsce FIRE SHOW w wykonaniu MikoĹ&#x201A;aja Kubowicza â&#x20AC;&#x201C; studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na sam koniec peĹ&#x201A;nej wraĹźeĹ&#x201E; i atrakcji â&#x20AC;&#x17E;AKCJI rekreacjiâ&#x20AC;? chÄ&#x2122;tni uczestnicy mogli rekreacyjne pograÄ&#x2021; w Ĺ&#x203A;wiecÄ&#x2026;cego speed badmintona. Wydarzenie na Kampusie UEK'u zakoĹ&#x201E;czyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; po godznie21-ej, zaĹ&#x203A; potem wszyscy studenci mogli przenieĹ&#x203A;Ä&#x2021; siÄ&#x2122; na AFTERPARTY do RIN music club. WiÄ&#x2122;cej informacji na temat wydarzenia oraz fotorelacja pod tym linkiem: https://www.facebook.com/Akcja.Rekreacja.2014 Kamila Kurzyk .175,QYHQ7XU8(.

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

Ǩnj


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

%RQMRXU3DULV']LHĂ&#x152;)UDQFXVNL 83/'0;z32/3<8!8-9z38+!2-A3>!2@68A'A3Ä&#x161;3!<03>'<8@9;@0--'08'!$/- z 2='2<8zT&A-!Ä&#x161;!/Ă­$'68A@!;'&8A'<8@9;@0-2->'89@;';< 03231-$A2'+3> 8!03>-'T1-!Ä&#x161;1-'/9$'Ç&#x201C;1!/!>,3ÂŁ<6!>-ÂŁ32<&@&!0;@$A23f9638;3>'+3W!;832!; ,32383>@2!&>@&!8A'2-'13#/Ă­Ä&#x161;683(W &8,!#W-2৚W2&8A'/,3$,Ă&#x2022;Ä&#x161;W'ÂŁ'1 >@&!8A'2-!#@Ä&#x161;!68313$/!-13৚£->3ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;A!63A2!2-!9;<&'2;Ă&#x2022;>A0<ÂŁ;<8Ă­T,-9;38-Ă­- +'3+8!)Ă­ 8!2$/-W

N

a uczestnikĂłw Dnia Francuskiego czekaĹ&#x201A;o wiele ciekawych atrakcji m.in. spotkanie z przedstawicielkÄ&#x2026; Biura ProgramĂłw Zagranicznych oraz zastÄ&#x2122;pcÄ&#x2026; Konsula generalnego Francji Alain'em Schneider'em, ktĂłry podzieliĹ&#x201A; siÄ&#x2122; swojÄ&#x2026; wiedzÄ&#x2026; na temat wpĹ&#x201A;ywu kultury i historii na nowoczesnÄ&#x2026; FrancjÄ&#x2122;. Podczas projektu odbyĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; dwa konkursy. Uczestnicy Konkurs Piosenki Francuskiej stanÄ&#x2122;li na wysokoĹ&#x203A;ci zadania i zmierzyli siÄ&#x2122; z repertuarem piosenki musicalowej oraz twĂłrczoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; francuskiej piosenkarki Zaz. Wszystkie wystÄ&#x2122;py wzbudziĹ&#x201A;y wiele emocji wĹ&#x203A;rĂłd publicznoĹ&#x203A;ci. Natomiast prace zgĹ&#x201A;oszone do Konkursu Fotograficznego wszyscy zainteresowani mogli podziwiaÄ&#x2021; w trakcie wydarzenia i oddaÄ&#x2021; gĹ&#x201A;os na najlepsze zdjÄ&#x2122;- 3ÂŁ&'2-ÂŁW(3;W!;8@$/!!$,'ÂŁ cie. FinaliĹ&#x203A;ci obu konkursĂłw mogli liczyÄ&#x2021; na podróş w tÄ&#x2026; i z powrotem do dowolnie na bardzo atrakcyjne nagrody, takie jak bilety wybranego miasta we Francji ufundowa-

ne przez firmÄ&#x2122; INTERCARS, zaproszenia na operÄ&#x2122; do KijĂłw Centrum, zaproszenia do Kinoteatru Wrzos, kawiarni Bonjour Cava oraz naturalne kosmetyki firmy Golden Oil. W trakcie wydarzenia dla uczestnikĂłw zostaĹ&#x201A; specjalnie przygotowany kÄ&#x2026;cik smakoĹ&#x201A;ykĂłw, gdzie kaĹźdy mĂłgĹ&#x201A; skosztowaÄ&#x2021; francuskiego sera i doskonaĹ&#x201A;ego wina w wielu odsĹ&#x201A;onach. Po owocnym dniu peĹ&#x201A;nym wraĹźeĹ&#x201E; organizatorzy wraz z uczestnikami udali siÄ&#x2122; na After Party do RIN music club, gdzie oddali siÄ&#x2122; zabawie w rytm utworĂłw prosto z Francji. WiÄ&#x2122;cej informacji na temat wydarzenia oraz fotorelacja pod linkiem: https://www. facebook.com/parisjuwenalia

Ewelina Wojewodzic '$'6$/!W(3;W!;8@$/!!$,'ÂŁ

ǨÓ?

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

.175,QYHQ7XU8(.


,,,HG\FMDĂŞ,QYHQ7XUQLHMXĂŤ MXĂ&#x2014;]DQDPL 2-!Ç&#x17D;Ç&#x2022;1!8$!3+3&A-2-'Ç&#x17D;Ç?VÇ?Ç?>6!>-ÂŁ32-'9!ÂŁ- 2->'89@;';< 03231-$A2'+3 >8!03>-'83A63$AĂľÄ&#x161;!9-Ăľ '&@$/!-Ăľ&A@<$A'ÂŁ2-!2'+3320<89<-'&A@ <8@9;@$A2'/z 2='2<82-'/zW

K

onkurs zostaĹ&#x201A; zorganizowany przez KoĹ&#x201A;o Naukowe Turystyki i Rekreacji InvenTur dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;ce na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Tematem III edycji konkursu byĹ&#x201A;y igrzyska olimpijskie. Patronat honorowy nad konkursem objÄ&#x2122;li rektorzy UEk, AWF oraz UP. Partnerem konkursu byĹ&#x201A;o Miasto KrakĂłw. W zabawie wziÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o udziaĹ&#x201A; siedem trzyosobowych druĹźyn. Uczestnicy reprezentowali nastÄ&#x2122;pujace uczelnie: UJ, AGH, UP oraz UEk. Konkurs skĹ&#x201A;adaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; z trzech etapĂłw. Etap I to pytania typu prawda/ faĹ&#x201A;sz. Po dwĂłch rundach do etapu II przeszĹ&#x201A;o piÄ&#x2122;Ä&#x2021; druĹźyn. Kolejny etap to pytania otwarte. W czeĹ&#x203A;ci drugiej odpadĹ&#x201A;y kolejne druĹźyny. Do ostatniego, III etapu przeszĹ&#x201A;y dwie druĹźyny. ZwyciÄ&#x2122;zcami tegorocznej edycji zostaĹ&#x201A;a druĹźyna ''Historia UP'' z Uniwersytetu Pedagogicznego, II miejsce zajÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a druĹźyna Fidelio z UEK a miejsce III druĹźyna Niezastraszeni rĂłwnieĹź z UEK.

UczestnikĂłw oceniaĹ&#x201A;o jury w skĹ&#x201A;adzie: dr MaĹ&#x201A;gorzata KozĹ&#x201A;owska z UP, prof. UEK Jadwiga Berbeka oraz dr Roman Kowalski z AWF, zaĹ&#x203A; naszym goĹ&#x203A;ciem byĹ&#x201A;a Prodziekan WydziaĹ&#x201A;u ZarzÄ&#x2026;dzania prof. UEK dr hab. Renata Oczkowska. Na uczestnikĂłw czekaĹ&#x201A;y wspaniaĹ&#x201A;e nagrody m.in.: pobyty w hotelach, kursy wychowawcĂłw kolonijnych, kursy wspinaczkowe, liczne wejĹ&#x203A;ciĂłwki oraz wiele cennych nagrĂłd rzeczowych. RĂłwnieĹź do zabawy zaproszono publicznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; przygotowujÄ&#x2026;c dla niej róşne konkursy oraz nagrodyrzeczowe. Jednak to nie koniec atrakcji! III edycjÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x153;InvenTurniejuâ&#x20AC;? uĹ&#x203A;wietniĹ&#x201A; wystÄ&#x2122;p studenta Uniwersytetu Ekonomicznego MikoĹ&#x201A;aja Kubowicza. ZaprezentowaĹ&#x201A; on pokaz Ĺźonglerki kontaktowej. Wieczorem dla wszystkich uczestnikĂłw, organizatorĂłw oraz innych studentĂłw odbyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; AfterParty w klubie B4. Podczas imprezy rĂłwnieĹź wystÄ&#x2026;piĹ&#x201A; wspomniany

wyĹźej MikoĹ&#x201A;aj Kubowicz, jednak tym razem byĹ&#x201A;o to LightShow. DziÄ&#x2122;ki wspaniaĹ&#x201A;emu pokazowi Ĺ&#x203A;wietlnemu mogliĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; przenieĹ&#x203A;Ä&#x2021; na chwilÄ&#x2122; w Ĺ&#x203A;wiat cieni i kolorĂłw. III edycja â&#x20AC;&#x153;InvenTurniejuâ&#x20AC;? przebiegĹ&#x201A;a pomyĹ&#x203A;lnie. JuĹź teraz zapraszamy wszystkich studentĂłw uczelni krakowskich do udziaĹ&#x201A;u w kolejnych edycjach konkursu. WiÄ&#x2122;cej informacji oraz zdjÄ&#x2122;Ä&#x2021; z III edycji MiÄ&#x2122;dzyuczelnianego Konkursu Wiedzy Turystycznej â&#x20AC;&#x153;InvenTurniejâ&#x20AC;? moĹźecie znaleĹşÄ&#x2021; na naszym profilu na facebook'u: https://www.facebook.com/inventurniej a informacje o kolejnych projektach organizowanych przez KoĹ&#x201A;o Naukowe InvenTur znajdziecie pod tym linkiem: https://www.facebook.com/ InvenTur?fref=ts ??? """"""""

&/'$-'+8<63>'>9A@9;0-$,<$A'9;2-0Ă&#x2022;>T/<8@-683>!&AĂ­$@$,

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

Ǩǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

3RGVXPRZDQLHWHJRURF]QHM G]LDĂ&#x160;DOQRĂ?FL.175,QYHQ7XU 3Ä&#x161;3!<03>'<8@9;@0--'08'!$/-z 2='2<8z&A-!Ä&#x161;!/Ă­$'68A@!;'&8A'<8@9;@0- 2->'89@;';< 03231-$A2'+3>8!03>-'9>3/'683/'0;@0-'8</'68A'&' >9A@9;0-1&39;<&'2;Ă&#x2022;>0-'8<20<<8@9;@0!-'08'!$/!38!A&39;<&'2;Ă&#x2022;> -22@$,0-'8<20Ă&#x2022;>$A'ÂŁ2-W

N

a przestrzeni roku akademickiego 2013/2014 realizowany byĹ&#x201A; projekt TBT â&#x20AC;&#x201C; Tajemnice BranĹźy Turystycznej, majÄ&#x2026;cy na celu pokazanie tajnikĂłw pracy w branĹźy turystycznej od strony praktycznej. W ramach projektu odbyĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; spotkania m.in. z pracownikiem Sheraton KrakĂłw Hotel, rezydentem biura podróşy Rainbow Tours czy kierownikiem salonu sprzedaĹźy biura Alfa Star S.A.. Ponadto zorganizowano liczne wyjĹ&#x203A;cia do krakowskich hoteli m.in. Qubus Hotel czy Andelâ&#x20AC;&#x2122;s Hotel Cracow, ktĂłre umoĹźliwiĹ&#x201A;y uczestnikom zapoznanie siÄ&#x2122; z dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; hotelu oraz zadanie nurtujÄ&#x2026;cych pytaĹ&#x201E;. W marcu wszyscy zainteresowani mieli okazjÄ&#x2122; poznania pracy na lotnisku podczas wycieczki na KrakĂłw Balice Airport. 18 marca odbyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; juĹź trzecia edycja MiÄ&#x2122;dzyuczelnialnego Konkursu Wiedzy Turystycznej â&#x20AC;&#x17E;InvenTurniejâ&#x20AC;?. Tegorocznym tematem konkursu byĹ&#x201A;y Igrzyska Olimpijskie, a laureaci walczyli o ciekawe nagrody. 5 maja przy wspĂłĹ&#x201A;pracy z RadÄ&#x2026; Dzielnicy II GrzegĂłrzki zorganizowano debatÄ&#x2122; pt. â&#x20AC;&#x17E;KorzyĹ&#x203A;ci i zagroĹźenia, jakie niesie za sobÄ&#x2026; organizacja Igrzysk Olimpijskichâ&#x20AC;?. GoĹ&#x203A;ciem debaty byli: pani Wiceprezydent Miasta Krakowa Magdalena Sroka, przedstawiciel Komitetu Konkursowego KrakĂłw 2014, przedsta-

ǨÓ&#x2018;

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

wiciel Inicjatywy KrakĂłw Przeciw Igrzyskom oraz przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego i pracownik Katedry Turystyki, prof. UEK dr hab. Jadwiga Berbeka. W trakcie debaty przedstawione zostaĹ&#x201A;y róşnorodne argumenty i kontrargumenty, dotyczÄ&#x2026;ce organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Krakowie. W pierwszej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci debaty, kaĹźdy z zaproszonych goĹ&#x203A;ci zabraĹ&#x201A; gĹ&#x201A;os i wyraziĹ&#x201A; swoje stanowisko, nastÄ&#x2122;pnie przyszĹ&#x201A;a kolej na pytania publicznoĹ&#x203A;ci. TuĹź przed Juwenaliami UEK 2014, we wtorek (6 maja) miaĹ&#x201A;y miejsce dwa projekty â&#x20AC;&#x201C; DzieĹ&#x201E; Francuski â&#x20AC;&#x201C; Bonjour Paris oraz AKCJA rekreacja aktywne rozpoczÄ&#x2122;cie JuwenaliĂłw. GĹ&#x201A;Ăłwnym celem projektĂłw byĹ&#x201A;o zapoznanie z kulturÄ&#x2026;, historiÄ&#x2026; i geografiÄ&#x2026; Francji oraz

propagowanie zdrowego i aktywnego trybu Ĺźycia wĹ&#x203A;rĂłd studentĂłw. GĹ&#x201A;Ăłwnymi atrakcjami Bonjour Paris byĹ&#x201A;o spotkanie z zastÄ&#x2122;pcÄ&#x2026; Konsula GĹ&#x201A;Ăłwnego Francji, Konkurs Piosenki Francuskiej, Konkurs Fotograficzny oraz degustacja francuskich serĂłw i wina. Natomiast juĹź po godzinie 16 w ramach AKCJI rekreacji odbyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; spotkanie z Bogdanem WentÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; Ĺ&#x203A;wiatowej klasy piĹ&#x201A;karzem piĹ&#x201A;ki rÄ&#x2122;cznej, rozgrywki speed badmintona i Gra Miejska. WiÄ&#x2122;cej informacji na temat dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci KoĹ&#x201A;a na fanpageâ&#x20AC;&#x2122;u: www.facebook. com/InvenTur

Patrycja Wachel .175,QYHQ7XU8(.


.RĂ&#x160;R1DXNRZH5\QNX.DSLWDĂ&#x160;RZHJR,1'(;

$NDGHPLD,QZHVW\F\MQD Ö&#x2014;;@1830<6-'8>9A'963;0!2-'0!&'1-- 2>'9;@$@/2'/3&#@Ä&#x161;39-ĂľÇ?Ç?1!/!W 39;!Ä&#x161;3323A38+!2-A3>!2'68A'A3Ä&#x161;3!<03>'@20<!6-;!Ä&#x161;3>'+3  >'Ö&#x2014;>96Ă&#x2022;Ä&#x161;68!$@AÖ&#x2014;;3>!8A@9A'2-'1 2>'9;38Ă&#x2022;> 2&@>-&<!ÂŁ2@$,W3&/Ăľ;!;'1!;@0!T &3;@$A@Ä&#x161;!639A'8A'2-!>-'&A@9;<&'2;Ă&#x2022;>AÖ&#x2014;A!08'9<!2!ÂŁ-A@;'$,2-$A2'/W32!&;3T A39;!Ä&#x161;@31Ă&#x2022;>-32'6'896'0;@>@8@20<>Ö&#x2014; 63Ä&#x161;3>-'Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;830<WA03ÂŁ'2-' 68A'683>!&A-Ä&#x161;6!2ĂŚ<0!9A3>!0T'096'8; W

W

pierwszej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci spotkania poruszono takie tematy jak zarzÄ&#x2026;dzanie kapitaĹ&#x201A;em, otwieranie pozycji i psychologia inwestowania. Prelegent chÄ&#x2122;tnie dzieliĹ&#x201A; siÄ&#x2122; z uczestnikami wĹ&#x201A;asnym doĹ&#x203A;wiadczeniem na rynku. PojawiaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; rĂłwnieĹź wiele podpowiedzi odnoĹ&#x203A;nie stylu i strategii inwestowania. Ekspert wielokrotnie zaznaczaĹ&#x201A;, Ĺźe w inwestowaniu waĹźne sÄ&#x2026; emocje. W ich opanowaniu istotnÄ&#x2026; rolÄ&#x2122; peĹ&#x201A;ni dziennik inwestycyjny. CaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; spotkania byĹ&#x201A;a prowadzona w przystÄ&#x2122;pny dla studentĂłw sposĂłb, z nutkÄ&#x2026; inwestycyjnego humoru w tle. Studenci uzyskali wiele kluczowych porad odnoĹ&#x203A;nie inwestowania. MoĹźna tutaj wspomnieÄ&#x2021; o dywersyfikacji portfela (3-8 spĂłĹ&#x201A;ek), odpowiednim stosunku zysku do ryzyka, co najmniej 3:1, czy teĹź o ustawianiu zlecenia stop loss na poziomie 2-5%. Po czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci merytorycznej i krĂłtkiej przerwie nadszedĹ&#x201A; czas na czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; praktycznÄ&#x2026;. Pan Ĺ ukasz oprĂłcz przeanalizowania zagranicznych indeksĂłw takich jak S&P 500, DAX, CAC przedstawiĹ&#x201A; rĂłwnieĹź sytuacjÄ&#x2122; polskich indeksĂłw, czyli WIG, WIG 20, WIG 250. Później zostaĹ&#x201A;a omĂłwiona sytuacja ok. 20 polskich spĂłĹ&#x201A;ek wĹ&#x203A;rĂłd ktĂłrych znalazĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; CCC, Komputronik, JastrzÄ&#x2122;bska SpĂłĹ&#x201A;ka WÄ&#x2122;glowa, Belvedere. Podczas analizy studenci mogli zapoznaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; z ocenianiem obecnej sytuacja akcji, ewentualnym kierunkiem ich zmian i elementami jakie na to wskazujÄ&#x2026;. Po zaprezentowaniu wszystkich przygotowanych spĂłĹ&#x201A;ek uczestnicy mogli zgĹ&#x201A;aszaÄ&#x2021; takĹźe wĹ&#x201A;asne

propozycje do analizy. Na Ĺźyczenie uczestnikĂłw poddane analizie zostaĹ&#x201A;y m.in. GPW, Mabion, Integer, a takĹźe pary walutowe EUR/PLN, GBP/PLN, USD/PLN. W podsumowaniu spotkania prowadzÄ&#x2026;cy przypomniaĹ&#x201A; kilka istotnych kwestii dotyczÄ&#x2026;cych tematu inwestowania, a takĹźe stwierdziĹ&#x201A;, Ĺźe najprawdopodobniej hossa na polskiej gieĹ&#x201A;dzie skoĹ&#x201E;czy siÄ&#x2122; w lipcu bieĹźÄ&#x2026;cego roku. Na koniec spotkania zadano sĹ&#x201A;uchaczom kilka pytaĹ&#x201E;, a osoba z najlepszymi odpowiedziami zostaĹ&#x201A;a zaproszona na prywatne spotkanie z prelegentem. Stowarzyszenie InwestorĂłw Indywidualnych przygotowaĹ&#x201A;o dla wszystkich uczestnikĂłw atrakcyjne upominki. Drugie spotkanie Akademii Inwestycyjnej odbyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; 30 maja. Jego tematyka dotyczyĹ&#x201A;a analizy makro i carry tradingu.

Spotkanie ze studentami poprowadzili Sebastian Job i Ĺ ukasz Zembik, prelegenci TMS Brokers. Wszyscy uczestnicy Akademii otrzymali certyfikaty potwierdzajÄ&#x2026;ce uczestnictwo w warsztatach. Zainteresowanie, jakim cieszyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; Akademii Inwestycyjna w tym roku wskazuje na duĹźe zapotrzebowanie na tego typu projekty wĹ&#x203A;rĂłd studentĂłw. ChcÄ&#x2026; oni aktywnie poszerzaÄ&#x2021; swojÄ&#x2026; wiedzÄ&#x2122; biorÄ&#x2026;c udziaĹ&#x201A; w podobnych inicjatywach. KoĹ&#x201A;o Naukowe Rynku KapitaĹ&#x201A;owego INDEX juĹź teraz zaprasza na inne organizowane przez nie wydarzenia w nowym roku akademickim 2014/2015. Dawid Burda Urszula Niemczyk .15.,1'(;

0!&'1-! 2>'9;@$@/2!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;W(3;W!$6'8ࢰ@;03>-$A

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

ǨǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

.RĂ&#x160;R1DXN3ROLW\F]Q\FKĂŹ+RPR3ROLWLFXVĂŤ

5HSXEOLND$UPHQLL ĂĽKLVWRULDLZVSÂľĂ&#x160;F]HVQRĂ?Ă&#x2026; 2-!Ç&#x2022;0>-';2-!#8W2!Ö&#x2014;;'8'2-'0!16<9<2->'89@;';< 03231-$A2'+3 >Ö&#x2014;8!03>-'l m1-!Ä&#x161;31-'/9$'03ÂŁ'/2'>@&!8A'2-'AÖ&#x2014;$@0ÂŁ<63;0!ŕĽ&#x2DC; A'Ö&#x2014;9$,3&'16;W'6<#ÂĄ-0!81'2--e,-9;38-!-Ö&#x2014;>96Ă&#x2022;Ä&#x161;$A'923ࢹ߹

G

oĹ&#x203A;Ä&#x2021;mi spotkania byli prof. Andrzej Pisowicz â&#x20AC;&#x201C; wybitny armenista i iranista, czĹ&#x201A;onek Collegium Invisible, dr Renata KrĂłl â&#x20AC;&#x201C; Mazur â&#x20AC;&#x201C; pracownik Instytutu Nauk Politycznych i StosunkĂłw MiÄ&#x2122;dzynarodowych Uniwersytetu JagielloĹ&#x201E;skiego w Krakowie, specjalizujÄ&#x2026;ca siÄ&#x2122; w tematyce Kaukazu PoĹ&#x201A;udniowego oraz dr Karen Khachatryan â&#x20AC;&#x201C; chemik, pracownik Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, pochodzÄ&#x2026;cy z GĂłrskiego Karabachu. Spotkanie zorganizowaĹ&#x201A;y Katedra Nauk Politycznych UEK (pomysĹ&#x201A;odawczyniÄ&#x2026; seminarium byĹ&#x201A;a dr Karolina Kotulewicz) oraz afiliowane przy niej KoĹ&#x201A;o Nauk Politycznych â&#x20AC;&#x17E;Homo Politicusâ&#x20AC;?. Panel dyskusyjny otworzyĹ&#x201A; i poprowadziĹ&#x201A; prodziekan WydziaĹ&#x201A;u Ekonomii i StosunkĂłw MiÄ&#x2122;dzynarodowych prof. UEK dr hab. Robert Jakimowicz. Prof. Pisowicz, ktĂłremu jako pierwszemu oddano gĹ&#x201A;os, przedstawiĹ&#x201A; pokrĂłtce historiÄ&#x2122; Armenii, a takĹźe tĹ&#x201A;o konfliktu o GĂłrski Karabach. NastÄ&#x2122;pnie dr KrĂłl â&#x20AC;&#x201C; Mazur opowiedziaĹ&#x201A;a o toĹźsamoĹ&#x203A;ci narodowej Ormian. WspomniaĹ&#x201A;a, Ĺźe Ormianie sÄ&#x2026; narodem z toĹźsamoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; pierwotnÄ&#x2026;. OdniosĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; do wartoĹ&#x203A;ci jÄ&#x2122;zykowych, religijnych oraz historii, ktĂłre wpĹ&#x201A;ywajÄ&#x2026; na toĹźsamoĹ&#x203A;Ä&#x2021; Ormian. PrzybliĹźyĹ&#x201A;a obecnym na spotkaniu sĹ&#x201A;uchaczom takĹźe historiÄ&#x2122; Armenii. OpowiedziaĹ&#x201A;a wszystkim zebranym o ludobĂłjstwie

Ǣǥǥ

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

dokonanym na ludnoĹ&#x203A;ci OrmiaĹ&#x201E;skiej, ktĂłrego dopuĹ&#x203A;ciĹ&#x201A; siÄ&#x2122; rzÄ&#x2026;d mĹ&#x201A;odoturecki w 1915r. Na koniec swojej wypowiedzi dr KrĂłl â&#x20AC;&#x201C; Mazur wspomniaĹ&#x201A;a o ormiaĹ&#x201E;skiej diasporze, ktĂłra liczy ok. 10 mln osĂłb, podczas gdy ArmeniÄ&#x2122; zamieszkuje 3,060,631 osĂłb Jako ostatni gĹ&#x201A;os zabraĹ&#x201A; dr Khachatryan, mieszkajÄ&#x2026;cy od 25 lat w Polsce. OpowiedziaĹ&#x201A; nam, jak znalazĹ&#x201A; siÄ&#x2122; w Polsce oraz o swoich wspomnieniach z ojczyzny. OdniĂłsĹ&#x201A; siÄ&#x2122; rĂłwnieĹź do kwestii zwiÄ&#x2026;zanych z diasporÄ&#x2026; ormiaĹ&#x201E;skÄ&#x2026;, a takĹźe obecnÄ&#x2026; sytuacjÄ&#x2026; ekonomicznÄ&#x2026; Armenii. NastÄ&#x2122;pnie, po wszystkich wystÄ&#x2026;pieniach, prelegenci odpowiadali na liczne pytania publicznoĹ&#x203A;ci. Celem spotkania byĹ&#x201A;o przede wszystkim przybliĹźenie pracownikom naukowym i studentom naszej uczelni historii Armenii i sytuacji geopolitycznej w regionie Kaukazu PoĹ&#x201A;udniowego, a takĹźe promocja specjalizacji Studia Wschodnie. To wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie dziÄ&#x2122;ki takim wydarzeniom studenci mogÄ&#x2026; uzyskaÄ&#x2021; informacje, ktĂłrych nie zdobyliby na wykĹ&#x201A;adach czy Ä&#x2021;wiczeniach. Republika Armenii jest bardzo ciekawym paĹ&#x201E;stwem z bogatÄ&#x2026; historiÄ&#x2026; i kulturÄ&#x2026;. JuĹź w 300r. n.e. Wielka Armenia przyjÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a chrzeĹ&#x203A;cijaĹ&#x201E;stwo, stajÄ&#x2026;c siÄ&#x2122; tym samym pierwszym paĹ&#x201E;stwem chrzeĹ&#x203A;cijaĹ&#x201E;skim w historii. Ormianie od zawsze mieli zdolnoĹ&#x203A;ci matematyczne. W czasach ZwiÄ&#x2026;zku Radzieckiego na terenie dzisiejszej Republiki Armenii

znajdowaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; najlepsze politechniki. Ormianie uwielbiajÄ&#x2026; szachy. Co ciekawe, jednym z przedmiotĂłw obowiÄ&#x2026;zkowych w armeĹ&#x201E;skich szkoĹ&#x201A;ach podstawowych jest wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie gra w szachy. PrzeszkodÄ&#x2026; w dalszym rozwoju paĹ&#x201E;stwa mogÄ&#x2026; byÄ&#x2021; problemy z sÄ&#x2026;siadami, takie jak majÄ&#x2026;cy miejsce od 1988r. konflikt o GĂłrski Karabach, zamieszkiwany w 80% przez ludnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; ormiaĹ&#x201E;skÄ&#x2026;, a takĹźe uzaleĹźnienie od Federacji Rosyjskiej. We wrzeĹ&#x203A;niu 2013r. Republika Armenii wyraziĹ&#x201A;a chÄ&#x2122;Ä&#x2021; wstÄ&#x2026;pienia do Unii Celnej, rezygnujÄ&#x2026;c niniejszym z Umowy Stowarzyszeniowej z UniÄ&#x2026; EuropejskÄ&#x2026;. Warto tutaj przypomnieÄ&#x2021;, Ĺźe Armenia byĹ&#x201A;a jednym z paĹ&#x201E;stw uczestnikĂłw Partnerstwa Wschodniego. Kolejnym wyzwaniem dla Republiki Armenii bÄ&#x2122;dzie utrzymanie wzrostu gospodarczego i poprawa kondycji ekonomicznej paĹ&#x201E;stwa. Armenia, ktĂłrej gĹ&#x201A;Ăłwnym podmiotem w strukturze wytwarzania PKB jest rolnictwo, bÄ&#x2122;dÄ&#x2026;c rĂłwnoczeĹ&#x203A;nie w znacznym stopniu uzaleĹźniona gospodarczo od Rosji, bardzo ucierpiaĹ&#x201A;a w czasie ostatniego kryzysu finansowego. W 2009r. spowolnienie gospodarcze Armenii wyniosĹ&#x201A;o 14.9%. WedĹ&#x201A;ug szacunkĂłw w 2012r. wskaĹşnik bezrobocia w Armenii wyniĂłsĹ&#x201A; 17.3%. Pomimo to warto szerzej zainteresowaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; RepublikÄ&#x2026; Armenii.

Justyna Tomala .13ĂŹ+RPR3ROLWLFXVĂŤ


$NDGHPLFNL=ZLĂ&#x192;]HN6SRUWRZ\8(.

)LQDQVHL5DFKXQNRZRĂ?Ă&#x2026; ĂĽ0LVWU]RZLH/LJL(NRQRPLF]Q\FK,JU]\VN Z3LĂ&#x160;FH6LDWNRZHM -+! 03231-$A2@$, +8A@90l m;3Ö&#x2014;23>3ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;>Ö&#x2014;$!Ä&#x161;383$A2'/8@>!ÂŁ-A!$/-9638;3>'/T 38+!2-A3>!2'/68A'A &ÂŁ!9;<&'2;Ă&#x2022;>-Ö&#x2014;68!$3>2-0Ă&#x2022;>2->'89@;';< 03231-$A2'+3>Ö&#x2014;8!03>-'W 03231-$A2' +8A@90!83A+8@>!2'9Ă­Ö&#x2014;>Ö&#x2014;632!&Ç&#x17D;Ç&#x2018; &@9$@6ÂŁ-2!$,TAÖ&#x2014;$A'+3&>-'2!/#!8&A-'/636<ÂŁ!82'T$A@ÂŁ-6-Ä&#x161;0!23৚2!-Ö&#x2014;6-Ä&#x161;0!9-!;03>!T A39;!Ä&#x161;@83A'+8!2'>Ö&#x2014;(381-'ÂŁ-+3>'/W

N

aleĹźy podkreĹ&#x203A;liÄ&#x2021;, Ĺźe kaĹźda z druĹźyn mogĹ&#x201A;a mieÄ&#x2021; w swoim skĹ&#x201A;adzie osoby (studentĂłw i pracownikĂłw) maksymalnie z dwĂłch róşnych kierunkĂłw Uniwersytetu Ekonomicznego, aby pod koniec rywalizacji zdobyÄ&#x2021; jak najwiÄ&#x2122;kszÄ&#x2026; iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; punktĂłw dla swojego kierunku w klasyfikacji koĹ&#x201E;cowej. W grudniu 2013 roku do LEI zgĹ&#x201A;osiĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; 7 druĹźyn mÄ&#x2122;skich, od tamtego czasu zostaĹ&#x201A;o rozegranych szeĹ&#x203A;Ä&#x2021; kolejek ligowych. W miÄ&#x2122;dzyczasie dwie druĹźyny: Turystyki i Rekreacji (TiRowcy) oraz poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czona druĹźyna Informatyki Stosowanej i Analityki Gospodarczej (Reszta Ĺ&#x161;wiata) â&#x20AC;&#x201C; zrezygnowaĹ&#x201A;y z rozgrywek przez niestawienie siÄ&#x2122; w wyznaczonym terminie. 28 marca, podczas V kolejki, odbyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; Mini-turniej, podczas ktĂłrego z rywalizacji o mistrzostwo odpadĹ&#x201A;a druĹźyna IS Ĺ&#x161;wieĹźaki z Informatyki Stosowanej, ktĂłra w klasyfikacji generalnej uplasowaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; na 5 miejscu. Cztery najlepsze druĹźyny: Groteskowi Napinacze (Ekonomia), Looney Tunes (Finanse i RachunkowoĹ&#x203A;Ä&#x2021;), GAP+ (Gospodarka i Administracja Publiczna) oraz Analitycy (Analityka Gospodarcza) kontynuowaĹ&#x201A;y rywalizacjÄ&#x2122;.

5 kwietnia miaĹ&#x201A;o miejsce decydujÄ&#x2026;ce poniekÄ&#x2026;d zaskoczeniem, gdyĹź po konstarcie. KaĹźda z druĹźyn miaĹ&#x201A;a do roze- tuzji jednego z zawodnikĂłw panowie grania dwa mecze â&#x20AC;&#x201C; jeden pĂłĹ&#x201A;finaĹ&#x201A;o- zmuszeni byli graÄ&#x2021; w piÄ&#x2122;Ä&#x2021; osĂłb. Mimo wy i później (w zaleĹźnoĹ&#x203A;ci od wyniku przeciwnoĹ&#x203A;ci losu zwyciÄ&#x2122;Ĺźyli z prowapĂłĹ&#x201A;finaĹ&#x201A;u) mecz o I lub III miejsce dzÄ&#x2026;cÄ&#x2026; do tej pory EkonomiÄ&#x2026;. w lidze. Po pierwszej fazie zwyciÄ&#x2122;skie Mistrzom gratulujemy i z niecierplidruĹźyny z Ekonomii oraz FinansĂłw woĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; czekamy na przyszĹ&#x201A;y rok! Mai RachunkowoĹ&#x203A;ci przeszĹ&#x201A;y do Wielkiego my nadziejÄ&#x2122;, Ĺźe inne kierunki rĂłwnieĹź FinaĹ&#x201A;u, natomiast walkÄ&#x2122; o III miejsce doĹ&#x201A;Ä&#x2026;czÄ&#x2026; do ligi. Zainteresowanych siatkĂłwkÄ&#x2026; infortoczyĹ&#x201A; GAP i Analitycy. FinaĹ&#x201A; finaĹ&#x201A;Ăłw, w odróşnieniu od meczĂłw z caĹ&#x201A;ej ligi, mujemy, Ĺźe podczas Dni Sportu UEK (4 byĹ&#x201A; rozgrywany do 3 wygranych setĂłw. czerwca) odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; otwarty turniej ZwyciÄ&#x2122;zcÄ&#x2026; finaĹ&#x201A;u, a zarazem Mistrzem siatkarski â&#x20AC;&#x201C; zapisy w biurze AZS UEK. LEI w PiĹ&#x201A;ce Siatkowej MÄ&#x2122;Ĺźczyzn zostaĹ&#x201A;a druĹźyna Looney Tunes z FinansĂłw Karolina Zarazka i RachunkowoĹ&#x203A;ci ( trzeba zauwaĹźyÄ&#x2021;, 9FH3UH]HV$=68(. Ĺźe w druĹźynie byĹ&#x201A; rĂłwnieĹź 1 reprezentant MiÄ&#x2122;dzynarodowych StosunkĂłw Gospodarczych). ZwyciÄ&#x2122;stwo to byĹ&#x201A;o

-'/9$'

-'8<2'0

<20;@A!

1

-2!29'-!$,<203>3ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;

400

2

03231-!

350

3

2!ÂŁ-;@0! 3963&!8$A!

300

4

3963&!80!-&1-2-9;8!$/!<#W

250

5

2(381!;@0!;393>!2!

200

6

2(W;39W38!A2!ÂŁ-;@0! 396W

0

7

<8@9;@0!-'08'!$/!

0

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

ǢǥǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

2UJDQL]DFMD$NDGHPLFNLFK 0LVWU]RVWZ3ROVNL"&RWRGODQDV 68Ă&#x2022;$A(!0;<T৚'Ö&#x2014;$3Ö&#x2014;830< 2->'89@;';< 03231-$A2'+3>Ö&#x2014;8!03>-'/'9; /'&2@1AÖ&#x2014;2!/ÂŁ'69A@$,>ŕŚ&#x201D;8Ă&#x2022;&<$A'ÂŁ2-963Ä&#x161;'$A23f68A@83&2-$A@$,T/'9;&3$'2-!2@1 >Ö&#x2014;ŕŚ&#x201D;83&3>-90<!0!&'1-$0-'+39638;<38+!2-A!;38'1>!৚2@$,-168'A9638;3>@$,W Ö&#x2014;;@1830<63&908A@&Ä&#x161;! !8AĂ­&< 68A'0!A!23!৚6-ĂľŕŁ&#x2014;>@&!8A'ŕĽ&#x2DC;8!2+- -9;8A39;>3ÂŁ90->Ö&#x2014;>'89/-!0!&'1-$0-'/W

N

a poczÄ&#x2026;tku lutego w hali Uniwersytetu Ekonomicznego oraz wypoĹźyczonej hali AWF w Krakowie odbyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; pierwszy z piÄ&#x2122;ciu turniejĂłw â&#x20AC;&#x201C; PĂłĹ&#x201A;finaĹ&#x201A; AMP w Futsalu MÄ&#x2122;Ĺźczyzn. PĂłĹ&#x201A;finaĹ&#x201A;y, czyli tzw. â&#x20AC;&#x17E;Strefa Câ&#x20AC;? sÄ&#x2026; jedynÄ&#x2026; szansÄ&#x2026; dla druĹźyn, reprezentujÄ&#x2026;cych uczelnie, do awansu do rundy finaĹ&#x201A;owej. Awans zazwyczaj zdobywajÄ&#x2026; cztery

druĹźyny ze â&#x20AC;&#x17E;strefyâ&#x20AC;?. We wspomnianej imprezie sportowej wziÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o udziaĹ&#x201A; prawie 200 uczestnikĂłw. ByĹ&#x201A;y to zespoĹ&#x201A;y z czterech wojewĂłdztw (maĹ&#x201A;opolskiego, Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;tokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego) â&#x20AC;&#x201C; poziom byĹ&#x201A; bardzo wysoki, zwĹ&#x201A;aszcza, Ĺźe w turnieju braĹ&#x201A; udziaĹ&#x201A; zeszĹ&#x201A;oroczny mistrz, v-ce mistrz i brÄ&#x2026;zowy medalista Akademickich Mistrzostw Polski z 2013 roku..

0!&'1-$0'-9;8A39;>!3ÂŁ90-f9-!;0!8A' >ÂŁ9A;@2-'W(3;WWA!08Ä&#x161;!;

Ǣǥǣ

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

KwiecieĹ&#x201E; staĹ&#x201A; pod znakiem piĹ&#x201A;ki siatkowej mÄ&#x2122;Ĺźczyzn â&#x20AC;&#x201C; w hali Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie miaĹ&#x201A; miejsce PĂłĹ&#x201A;finaĹ&#x201A; AMP, podczas ktĂłrego 12 mÄ&#x2122;skich druĹźyn walczyĹ&#x201A;o o awans do finaĹ&#x201A;Ăłw, odbywajÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; w Olsztynie. Po trzech dniach rywalizacji cztery druĹźyny mogĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; poszczyciÄ&#x2021; zdobyciem awansu â&#x20AC;&#x201C; w tym,


jako jedyna z Krakowa, druĹźyna AZS UEK. Zaskoczeniem byĹ&#x201A; brak awansu druĹźyny Akademii GĂłrniczo-Hutniczej, ktĂłra w 2013 roku zdobyĹ&#x201A;a tytuĹ&#x201A; Akademickiego Mistrza Polski w PiĹ&#x201A;ce Siatkowej. Przegrana z PWSZ Krosno sprawiĹ&#x201A;a, Ĺźe w dalszym etapie rywalizacji panowie z AGH mieli wiele problemĂłw. Weekend majowy byĹ&#x201A; jeszcze bardziej emocjonujÄ&#x2026;cy. Tym razem za sprawÄ&#x2026; ogĂłlnopolskiego FinaĹ&#x201A;u Akademickich Mistrzostw Polski â&#x20AC;&#x201C; w krakowskiej hali pojawiĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; ponad 170 siatkarki z caĹ&#x201A;ej Polski. Siatkarki UEK, gospodarz turnieju, rĂłwnieĹź wziÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;y w nim udziaĹ&#x201A;. ZdobyĹ&#x201A;y one V-ce Uczelni SpoĹ&#x201A;eczno-Przyrodniczych. Atmosfera mistrzostw byĹ&#x201A;a przez wszystkich uczestnikĂłw i kibicĂłw oceniana pozytywnie. NajlepszÄ&#x2026; druĹźynÄ&#x2026; zostaĹ&#x201A;a PWSZ Krosno â&#x20AC;&#x201C;jak widaÄ&#x2021;, KrakĂłw jest dla KroĹ&#x203A;nian szczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;liwym miastem. Kolejna impreza, organizowana pod szyldem Akademickich Mistrzostw Polski w hali Uniwersytetu Ekonomicznego, to kolejna waĹźna pozycja w sportowym Ĺ&#x203A;wiecie â&#x20AC;&#x201C; FinaĹ&#x201A; AMP w PiĹ&#x201A;ce RÄ&#x2122;cznej Kobiet. Tym razem 12 najlepszych druĹźyn z najlepszymi zawodniczkami z caĹ&#x201A;ej Polski walczyĹ&#x201A;o o tytuĹ&#x201A; Mistrza Polski, jak i Mistrza w kaĹźdym z typĂłw uczelni. Na koniec AMP-owskiego maratonu ZarzÄ&#x2026;d KU AZS UEK postanowiĹ&#x201A; zorganizowaÄ&#x2021; turniej pĂłĹ&#x201A;finaĹ&#x201A;owy AMP w PiĹ&#x201A;ce NoĹźnej w Zamiejscowym OĹ&#x203A;rodku Dydaktycznym UEK w DÄ&#x2122;bicy, na dwĂłch duĹźych stadionach Iglopoolu i WisĹ&#x201A;oki. Trzeba podkreĹ&#x203A;liÄ&#x2021; zaangaĹźowanie tamtejszych wĹ&#x201A;adz, gdyĹź PĂłĹ&#x201A;finaĹ&#x201A; AMP jest rĂłwnoczeĹ&#x203A;nie turniejem o Puchar Burmistrza Miasta DÄ&#x2122;bica. ZarzÄ&#x2026;d KU AZS UEK chce podziÄ&#x2122;kowaÄ&#x2021; wszystkim Uczestnikom za trud i pot, wylany na parkietach hali UEK, Kibicom za wierne kibicowanie druĹźynom i Partnerom za niezastÄ&#x2026;pione wsparcie. Obiecujemy nie przestawaÄ&#x2021; bawiÄ&#x2021; siÄ&#x2122;, organizujÄ&#x2026;c AMP!

$QDSRF]Ă&#x192;WHNF]HUZFD

'QL6SRUWX '+383$A2'2-638;<#Ăľ&Ă­/<৚03ÂŁ'/2Ă­'&@$/Ă­9638;3>'/ 8@>!ÂŁ-A!$/-2!Ö&#x2014;2->'89@;'$-' 03231-$A2@1>Ö&#x2014;8!03>-'W ÂŁ!>9A@9;0-$,9;<&'2;Ă&#x2022;>T68!$3>2-0Ă&#x2022;>-Ö&#x2014;9@16!;@0Ă&#x2022;> !9A'/$A'ÂŁ2-9Ă­Ö&#x2014;32'A2!031-;Ă­30!A/Ă­&3Ö&#x2014;83A8<9A!2-! 9>3/'+3$-!Ä&#x161;!T63&$A!9+&@>9A@9;0-'<1@9Ä&#x161;@/<৚ 68A@+3;3></Ă­9-Ăľ&3Ö&#x2014;;8<&Ă&#x2022;>68A@+3;3>!ŕĽ&#x2DC;&3Ö&#x2014;9'9/-W !0-/'9;6ÂŁ!2S Ç?fÇ&#x2019;$A'8>$! â&#x20AC;&#x201C; trzy dni intensywnego eksploatowania obiektĂłw sportowych na terenie kampusu: t Turniej siatkarski t Turniej piĹ&#x201A;karski t Turniej street basket t Turniej tenisa ziemnego t Zawody siĹ&#x201A;owe m.in. â&#x20AC;&#x17E;89 kg na 89-lecie Uczelniâ&#x20AC;? t Zawody w ergometrze t Zawody we wspinaczce sportowej t Inne imprezy towarzyszÄ&#x2026;ce Ç&#x201C;$A'8>$!, chwila relaksu na plaĹźy w Kryspinowie:

t t

SiatkĂłwka plaĹźowa Beach soccer

Ç&#x201D;$A'8>$!, dwie waĹźne imprezy dla biegaczy i kolarzy:

t

X Tour de UEK & I Bieg PrzeĹ&#x201A;ajowy

Tegoroczny Tour de UEK obchodzi jubileuszowÄ&#x2026; edycjÄ&#x2122;, stÄ&#x2026;d decyzja o zorganizowaniu nowej imprezy towarzyszÄ&#x2026;cej â&#x20AC;&#x201C; biegu na trasie przejazdu. PierwszeĹ&#x201E;stwo majÄ&#x2026; biegacze, zaraz po nich na start stanÄ&#x2026; kolarze. Zapisy w dniu zawodĂłw. Ç&#x17D;Ç?$A'8>$!, kulminacyjny moment, w ktĂłrym zostanÄ&#x2026; podsumowane wszystkie osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;cia reprezentantĂłw AZS UEK i uczestnikĂłw Ekonomicznych Igrzysk: t Gala MistrzĂłw Sportu UEK 2013/14

Wszystkie osoby, zainteresowane uczestnictwem w Dniach Sportu zapraszamy na stronÄ&#x2122; azs.uek.krakow.pl, by poznaÄ&#x2021; wiÄ&#x2122;cej szczegĂłĹ&#x201A;Ăłw i zgĹ&#x201A;osiÄ&#x2021; siÄ&#x2122; przez formularz. Trzeba zauwaĹźyÄ&#x2021;, Ĺźe wszystkie konkurencje bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; miaĹ&#x201A;y znaczenie w klasyfikacji Ekonomicznych Igrzysk. JeĹ&#x203A;li masz pomysĹ&#x201A; na zawody, daj nam znaÄ&#x2021; â&#x20AC;&#x201C; jesteĹ&#x203A;my w biurze AZS UEK â&#x20AC;&#x201C; I piÄ&#x2122;tro, paw. S!

Karolina Zarazka

Kamila Kurzyk

9FH3UH]HV$=68(.

.175,QYHQ7XU8(.

28Ç?lÇ&#x2019;Ç&#x2013;md$A'8>-'$Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;

ǢǥǤ


m o t n e ^  } d u ~ u ‰ º St ~ ‰ ª —j’}Á¼

?¤§jºyÀY‰’}–jª¿–›Á’‰º›¬u‰º}–¤Š‘ªuˆ››’

²’W&j§–}’‰u‘jÖÑ &§j‘žº ¯}’WƾÒÓƿÕÓÒÖÖÒÕ ºººW}–¤Š‘ªuˆ››’W¤’

Kurier UEK nr 2 (59), czerwiec 2014  

Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you