Kurier UEK nr 3 (60), listopad 2014

Page 1

CZASOPISMO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

ISSN 1689-7757 Nr 3 (60) listopad 2014


6SLV WUHĂ?FL Äš3>3 >9;Ăľ62' '0;38!

3

WYDARZENIA 83$A@9;! 2<+<8!$/! 30< 0!&'1-$0-'+3 w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 4-7 2!<+<8!$/! 2->'89@;';< -'0< 8 A-'ŕĽ˜ !1-Ăľ$- > 9 83(W !$'0 <8$,ÂŁ! <,32383>!2@ 8A@৚'1 !Äš363ÂŁ9010 ;<&-! ^ !80'ধ2+ - 31<2-0!$/! @203>!z 10 3৚@$A0- &ÂŁ! 68A'&9-Ăľ#-38$A@$, 10 83+8!1 ;!৚3>@ 11 &9Äš32-'$-' ;!#ÂŁ-$@ 6!1-Ăľ$- !A-1-'8A! 3Äš&!9! 11 <ÂŁ;<8! 2! g >@9;!>! !2-2@ 8!<6' i koncert Karrot Kommando Karambol 12 g <;38-2+ 9;<&'2$013 3৚'+2!2-' #3ÂŁ>'2;Ă•> ‰‡ˆ‹ > !;'&8A' !8AĂ­&A!2-! -Ăľ&A@2!83&3>'+3 14 323+8!)! ^ 8!29('8 >-'&A@ - &@(<A/! -223>!$/- /!03 ৡ8Ă•&Äš3 0320<8'2$@/23ŕŚ”$- 68A'&9-Ăľ#-389;> 68A'1@9Äš< 963৚@>$A'+3 > 3ÂŁ9$'z 15 >-Ă­A'0 !<$A@$-'ÂŁ9;>! 3ÂŁ90-'+3 g 8'ÂŁ!$/! A A'#8!2-! 968!>3A&!>$A3f>@#38$A'+3 16 !03ŕĽ˜$A'2-' '&@$/- ^ 0!&'1-- !ÂŁ'2;Ă•>z 17 २>-!;3>@ @&A-'ŕĽ˜ 8A'&9-Ăľ#-38$A3ŕŚ”$> !Äš363ÂŁ9$' 18-19 2- !2! !>Äš! > 20-21 83$A@9;3ŕŚ”ŕŁ— 3&23>-'2-! &30;38!;< 683(W 2;32-'+3 !/('80! 22-23 '0;38 8'A@&'2;'1 24-25 32('8'2$/! ^ 3963&!83>!2-' 68A'9;8A'2-Ă­ 1-!9ধ 8'+-32Ă•> g <>!8<203>!2-! - 0-'8<20-z 26-27 32('8'2$/! !;'&8 -2!29Ă•> ‰‡ˆ‹ 28-29 -Ăľ&A@2!83&3>! 32('8'2$/! ^‰Œ ÂŁ!; 63ÂŁ90-'/

Adres redakcji: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27 31-510 KrakĂłw #<&@2'0 ^ 9-þ৚Ă•>0!\T 630W ÂŽ tel. 12 293 58 34 'f1!-ÂŁV +!A';!|<'0W08!03>W6ÂŁ Redakcja: Piotr Czarniecki 0Äš!& - Äš!1!2-'V !>'Äš Ă•/$-0

;8!29(381!$/- 9@9;'13>'/ g &3032!2-! - >@A>!2-!z 30-31 ^ -'&A!f 3963&!80!f 63Äš'$A'ŕĽ˜9;>3z 32-33 8<+! <836'/90! 32('8'2$/! 2;W 2!ÂŁ-A@ !2@$, 34 <#-ÂŁ'<9A Œ‡fÂŁ'$-! 68!$@ 2!<03>'/ 683(W &!1! ;!#8@Äš@ 35 JEDNOSTKI 8!03>90! A03Äš! -A2'9< 0!&'1-$0-' '2;8<1 !8-'8@ -<83 83+8!1Ă•> !+8!2-$A2@$, A-!Äš #9Äš<+- 83/'0;Ă•> 2-/2@$, -<83 &9W 9Ă•# -'6'Äš23968!>2@$,

36-39 40-41 42-43 44-45 46-47

STUDENCI @1-!2! A 2->'89@;';'1 > 2032-' 48-49 A03Äš! ÂŁ';2-! 39'=3 ‰‡ˆ‹ 50-51 3ÂŁ'/2' 9<0$'9@ ^ 31-2!2;@z 52 3Äš3 !<03>' @20< !6-;!Äš3>'+3 53 3Äš3 !<03>' ;<&'2;Ă•> 2(381!;@053 8A'9A'2-' ;<&'2;Ă•> -'6'Äš23968!>2@$, UEK 54-55 3Äš3 !<03>' !8AĂ­&A!2-! !93#!1- <&A0-1- ^ '8932!ÂŁ2-z 56-57 3Äš3 !<03>' 8A'&9-Ăľ#-38$A3ŕŚ”$- - 223>!$/- 58-59 Erasmus Student Network UEK 60 3Äš3 !<03>' ;<&-Ă•> <836'/90-$, ^ \ 61 3Äš3 !<03>' <8@9;@0- - '08'!$/- ^ 2='2 <8\ 62 3Äš3 !<03>' !8AĂ­&A!2-! !03ŕŚ”$-Ă­ 63-65 0!&'1-$0- >-Ă­A'0 638;3>@ 66-67 g 2->'89@;'; A-'$-Ăľ$@ 68-69

&/Ăľ$-! l/'ŕŚ”ÂŁ- 2-' 63&6-9!23 -2!$A'/mV Piotr Malec Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie !0Äš!&V ‰‡‡‡ '+A'16ÂŁ!8A@ ISSN 1689-7757 '&!0$/! A!9;8A'+! 93#-' 68!>3 &3 908!$!2-! - A1-!2 8'&!0$@/2@$, 2!&9@Äš!2@$, !8;@0<ĚÕ> 38!A A1-!2@ -$, ;@;<ĚÕ>W


A!23>2- !क़9;>3T

N

ajważniejsze święto Uczelni – uroczysta inauguracja roku akademickiego – już za nami. Wydarzenie to miało charakter szczególny – poza oficjalnym rozpoczęciem nauki w Uniwersytecie zainicjowało czas świętowania 90-lecia Uczelni. Wyjątkowy ów jubileusz, którego centralne obchody przewidziano na maj przyszłego roku, uświetni wiele wydarzeń, wśród nich uroczysty Zjazd Absolwentów, międzynarodowe konferencje oraz liczne imprezy kulturalne. Materiały publikowane w niniejszym numerze, do lektury którego gorąco Państwa zachęcam, dowodzą ogromnej aktywności całej społeczności akademickiej naszej Uczelni. Myślę tu nie tylko o wspaniałych osiągnięciach i budzących podziw sukcesach kadry naukowej, których zapis pojawia się na stronach „Kuriera”. Wśród nich poczesne miejsce zajmują inicjatywy pobudzające rozwój nauki w postaci konferencji naukowych, które

niezmiennie stanowią oś wielu ważnych przedsięwzięć, podejmowanych wspólnie z partnerami Uczelni. Niezwykle istotne są również inicjatywy młodych pracownikach nauki, zwłaszcza w obszarze promocji nowych ścieżek nauczania, realizowanych wspólnie z wybitnymi reprezentantami praktyki gospodarczej na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Moje myśli kieruję również w stronę inicjatyw studenckich, aktywności organizacji i kół naukowych, przejawianej w postaci licznych wydarzeń, służących nauce, integracji i promocji marki Uniwersytetu. W nowym roku akademickim życzę Państwu satysfakcji z efektów pracy, której jakość buduje wyjątkową renomę Uczelni o 90-letniej tradycji.

Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół RHNWRU 8QLZHUV\WHWX (NRQRPLF]QHJR w Krakowie

28 ǐ lǓǍm d £-9;36!& ǏǍǎǑ

Ǥ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

8URF]\VWD LQDXJXUDFMD URNX DNDGHPLFNLHJR Z 8QLZHUV\WHFLH (NRQRPLF]Q\P Z .UDNRZLH ;@1 830< 2!9A! $A'┬г2-! 3#$,3&A-ргЧ #├╡&A-' <83$A@ржФ$-' ╟Ц╟Нf┬г'$-' &A-!─Ъ!┬г23ржФ$-W -'8>9A@1 A 6<20;├Х>T >6-9!2@$, > 3#$,3&@ ;'+3 >@/├н;03>'+3 /<#-┬г'<9A<T #@─Ъ! 2!<+<8!$/! 30< 0!&'1-$0-'+3 ╟П╟Н╟О╟Сc╟П╟Н╟О╟ТT 0;├Х8! 3&#@─Ъ! 9-├╡ > 632-'&A-!─Ъ'0T ╟У 6!рз╖&A-'82-0!W

╟е

28 ╟Р l╟У╟Нm d ┬г-9;36!& ╟П╟Н╟О╟С


U

roczystości inauguracyjne rozpoczęła msza święta w Kościele OO Karmelitów Bosych, celebrowana przez Metropolitę Krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza. O godz. 10:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej UEK zainicjowano oficjalne uroczystości inauguracyjne, w których – poza reprezentantami społeczności akademickiej Uczelni – udział wzięli przedstawiciele władz rektorskich bratnich uczelni ekonomicznych, uczelni krakowskich i zagranicznych oraz placówek dyplomatycznych i firm współpracujących z UEK. Tłumnie przybyli również Sympatycy i Przyjaciele Uczelni. W uroczystościach wzięli udział Goście Honorowi, wśród nich m.in. bp pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej, Jan Szkodoń, Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski, Elżbieta Kotarba – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Jerzy Fedorowicz – poseł na Sejm RP, Bogdan Klich – Senator RP. W przemówieniu inauguracyjnym JM Rektor, prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, przypomniał o sile tradycji Uniwersytetu, prezentując najważniejsze wątki jego bogatej historii. Podkreślił również wagę roli wychowawczej Uczelni, szczególnie doniosłą w obliczu deprawacji życia publicznego, apelując o szczególną troskę w kształtowaniu postaw etyczno-moralnych młodzieży. W ramach uroczystych obchodów inauguracji jubileuszowego roku akademickiego po raz pierwszy wręczono nagrody dla wybitnych studentów w konkursie Santander Universidades, realizowanym przez Uczelnię w partnerstwie z Bankiem Zachodnim WBK. Tradycyjnie dokonano immatrykulacji studentów I roku. Wśród wydarzeń nie zabrakło również wręczenia medali i odznaczeń Pracownikom Uczelni oraz wystąpienia Przewodniczącej Parlamentu Studenckiego UEK, p. Joanny Berezy. Uroczystości zakończył wykład inauguracyjny prof. dr hab. Wandy Sułkowskiej, Kierownik Katedry Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń UEK pt. „Ekonomiczny kontekst długowieczności". Wieczorem społeczność akademicka Uczelni oraz liczni goście wzięli udział w koncercie wieńczącym uroczyste obchody inauguracyjne. W koncercie tradycyjnie wystąpił Chór uczelniany „Dominanta" pod batutą Małgorzaty Langer-Król. Gościem specjalnym wieczoru był niezwykle ekspresywny aktor i wokalista, Janusz Radek, który pełnię swojego talentu objawił z towarzyszeniem Zespołu.

28 ǐ lǓǍm d £-9;36!& ǏǍǎǑ

Ǧ


WYDARZENIA

Ӑ

JEDNOSTKI

STUDENCI

28 ǐ lǓǍm d £-9;36!& ǏǍǎǑ


28 ǐ lǓǍm d £-9;36!& ǏǍǎǑ

ǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

: WHOHJUDĆF]Q\P VNU¾FLH

Inauguracja V Roku Akademickiego UniwersytetuTrzeciego Wieku UEK &2-< Ç?Ç– 6!ৡ&A-'82-0! 3&#@Äš! 9-Ăľ <83$A@9;! -2!<+<8!$/! 30< 0!&'1-$0-'+3 2->'89@;';< 8A'$-'+3 -'0< W 8A@#@Äš@$, Äš<$,!$A@ 68A@>-;!ÂŁ-V 838'0;38 &9W 8+!2-A!$/- - 3A>3/< 683(W &8 ,!#W 2&8A'/ 303Äš3>90- 38!A -'83>2-0 83/'0;< 2->'89@;'; 8A'$-'+3 -'0< &8 ,!#W !2<9A

<&!ÂŁ-ŕĽ˜90-W @0Äš!& -2!<+<8!$@/2@ 6;W ^ !8+- > 83A>3/< 1-!9;\ >@+Äš39-Äš 683(W &8 ,!#W 2&8A'/ A8312-0W !6-9@ 68A@/13>!2' #Ăľ&Ă­ &3 >@$A'86!2-! ÂŁ-1-;< >3ÂŁ2@$, 1-'/9$W

Ç’ -9;36!&!

ÇŽÇ– -9;36!&!

Ç?Ç“ -9;36!&!

Ç? 8<&2-!

z Äš3&A- '1'8@$- > 3ÂŁ9$'W -Ăľ&A@ #-'823ŕŚ”$-Ă­ ! !0;@>23ŕŚ”$-Ă­z

z 8Ă•ÂŁ3>' 3ÂŁ90- g 63$A'; 2!/9Äš@22-'/9A@$, ৚32 >Äš!&$Ă•> 3ÂŁ90-T $AW z

'1!; > ;8!0$-' <9;!ÂŁ'ŕĽ˜

z 0$/32!8-!; 3#@>!;'£90- – 9'2-38 2! +-'Ě&A-'z

!;'&8! -2!29Ă•> 8A'&9-Ăľ#-389;>

1+8 !0<# >!ŕŚ”2@

1+8 22! !>ÂŁ-2!

dr Renata Zawistowska

!;'&8! -Ăľ&A@2!83&3>@$, ;3-

!;'&8! 3$/3ÂŁ3+--

prof. dr hab. Zbigniew Dresler

'96Ă•Äš A0Ă•Äš +Ă•ÂŁ2309A;!Äš$Ă­$@$,

9<20Ă•> 3963&!8$A@$,

-9;8A39;>! 638;3>'+3 > 8!03>-'

ÇŽÇ? 8<&2-!

ÇŽÇ” 8<&2-!

ÇŽÇ‘ ;@$A2-!

Ç?ÇŽ ;@$A2-!

z <;'2;@$A23ŕŚ”ŕŁ— - (!Äš9A3>!2-' ৚@>23ŕŚ”$-z

z £#'8;! $,>'-;A'8! ';@0! $A$- &£! ৚@$-!z

z 63Äš'$A2' ;>38A'2-' 8A'$A@>-9;3ŕŚ”$-z

„Kulturowe uwarunkowania #-A2'9< 1-þ&A@2!83&3>'+3\

&8 -2৚W 8A'+38A <>!Äš!

&8 ,!#W 683(W '9A'0 <9!0

1+8 22! !>ÂŁ-2!

&8 ,!#W 683(W 8A@9A;3( !$,

!;'&8! 3>!83A2!>9;>!

!;'&8! -ÂŁ3A3)-

!;'&8! 3$/3ÂŁ3+--

ࢰ@>23ŕŚ”$-

!;'&8! 8A'&9-Ăľ#-38$A3ŕŚ”$- 223>!$/-

Ç?Ç• ;@$A2-!

Ç‘ <;'+3

ÇŽÇŽ <;'+3

ÇŽÇ• <;'+3

z 8@1-2!ÂŁ-9;@0! - /'/ >96Ă•Äš$A'92' 13৚£->3ŕŚ”$-T $AW z

^ 1'8@;<8! g !#@ 68A'$,3&A-ࣗ - 2-+&@ 2-' 68A'/ŕŚ”ŕŁ—W\

z 3A>!৚!2-! >30Ă•Äš ('231'2< 1-Äš3ŕŚ”$-z

^ ,38@ $AÄš3>-'0 <836@ g +'363ÂŁ-;@$A2' A2!$A'2-' <8$/- &ÂŁ! 2-- <836'/90-'/\

&8 ,!#W 3ÂŁ!2;! Ă­9f <#!Äš!

&8 !8'0 '2-3

&8 ,!#W 683(W !2-2! -ÂŁ'0

29;@;<; 096'8;@A Ă­&3>@$, -1W

!;'&8! 3963&!80- - &1-2-9;8!$/-

!;'&8! -ÂŁ3A3)-

683(W &8! !2! ',2! > 8!03>-'

<#ÂŁ-$A2'/

&8 !8;! ÂŁ#8@$, !;'&8! -Ăľ&A@2!83&3>@$, ;39<20Ă•> 3963&!8$A@$,

Ó‘

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘


DzieĹ„ PamiÄ™ci w UEK ǔǒW 83$A2-$Ăľ !8'9A;3>!ŕĽ˜T 68A'683>!&A32@$, 68A'A 2-'1-'$0-'+3 30<6!2;! > ÇŽÇ–Ç?Ç– 830<T 8'68'A'2;!$/! $A'ÂŁ2- ;8!&@$@/2-' 3&>-'&A-Äš! +83#@ A!9Äš<৚32@$, 683('938Ă•> - 68!$3>2-0Ă•> na Cmentarzu Rakowickim.

P

-'8>9A' <83$A@9;' 3#$,3&@ 2-! !1-Ăľ$-T <6!1-Ăľ;2-!/Ă­$'+3 3(-!8@ 32&'8!0;-32 8!0!< 38!A A!9Äš<৚32@$, &ÂŁ! $A'ÂŁ2- A1!8Äš@$, 683('938Ă•> - 68!$3>2-0Ă•>T 68A'683>!&A323 2! 0!&'1-- 03231-$A2'/ > 8!03>-' > Ç?Ç?Ç?Ç? 8W >@$A!/ 3&>-'&A!2-! +83#Ă•> A!9Äš<৚32@$, &ÂŁ! $A'ÂŁ2- 683('938Ă•> - 68!$3>2-0Ă•> >683>!&A-Äš

> ÇŽÇ–Ç•ÇŽ Ă•>$A'92@ 8'0;38 $A'ÂŁ2-T 683(W &8 ,!#W !2 !Äš'$0-W 9!13 63Äš<&2-' 3&#@Äš 9-Ăľ <83$A@9;@ 6'ÂŁ 3ÂŁ'+Äš@$,W 3& ;!#ÂŁ-$Ă­T 2! 0;Ă•8'/ >@8@;3 2!A>-90! >9A@9;0-$, 08!03>90-$, <$A32@$,T !8'9A;3>!2@$, Ç“ ÂŁ-9;36!&! ÇŽÇ–Ç?Ç– 830<T A+831!&A-ÂŁ- 9-Ăľ 68A'&9;!>-$-'ÂŁ' >Äš!&A T २>-!;3>'+3 >-Ă­A0< ࢰ3Äš2-'8A@ 81-- 8!/3>'/T ;3>!8A@-

9A'2-! A!8@$, A'8'+Ă•> &&A-!Äš< 8!0Ă•>T !&@ - @8'0$/- <A'<1 > 8!03>-'T >-Ă­A0< !<$A@$-'ÂŁ9;>! 63ÂŁ90-'+3T ^ 3ÂŁ-&!823ŕŚ”ŕŁ—\ -Ăľ&A@<$A'ÂŁ2-!2'+3 >-Ă­A0< 8!$3>2-0Ă•> !<0-T !8ÂŁ!1'2;< ;<&'2$0-'+3 T 38!A 68!$3>2-0Ă•> $A'ÂŁ2-W !1-þࣗ >@#-;2@$, ÂŁ<&A- 2!<0- <$A$A323 13&ÂŁ-;>Ă­ - $,>-ÂŁ! $-9A@W

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘

Ǩ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

: WHOHJUDĆF]Q\P VNU¾FLH

Złota Odznaka Honorowa za zasługi dla Województwa Małopolskiego dla profesora Jacka Purchli

P

83('938 !$'0 <8$,ÂŁ!T &@8'0;38 -Ăľ&A@2!83&3>'+3 '2;8<1 <ÂŁ;<8@ > 8!03>-'T 0-'83>2-0 !;'&8@ -9;38-- 3963&!8$A'/ - 63Äš'$A2'/ A39;!Äš >@8Ă•৚2-32@ &A2!0Ă­ 32383>Ă­ 3/'>Ă•&A;>! !Äš363ÂŁ90-'+3 g 8A@৚ !Äš363ÂŁ90-W 8A@A2!>!2! /'9; 32! 393#31T 0;Ă•8' !0;@>2-' &A-!Äš!/Ă­ 2! 8A'$A 8'+-32< - 68A@$A@2-!/Ă­ 9-Ăľ &3 83A>-/!2-! 963Äš'$A'ŕĽ˜9;>! 3#@-

>!;'ÂŁ90-'+3W !138AĂ­& 3/'>Ă•&A;>! !Äš363ÂŁ90-'+3 68!+2-' > ;'2 9639Ă•# &3$'2-ࣗ 6!9/Ăľ - A!!2+!৚3>!2-' ÂŁ<&A-T 0;Ă•8A@ 9>3/Ă­ &A-!Äš!ÂŁ23ŕŚ”$-Ă­ <&3>!&2-!/Ă­T -৚ 68!$! /'&239;0- 13৚' 90<;'$A2-' <A<6'Äš2-!ࣗ 9;!8!2-! >Äš!&A 6<#ÂŁ-$A2@$,W 83$A@9;3ŕŚ”ŕŁ— >8Ăľ$A'2-! 2!+83&@ 3&#@Äš! 9-Ăľ ÇŽ 6!ৡ&A-'82-0! > 6'8A' 8!03>90-'/W dr Lucyna KÄ™pa

Ruszyły studia na nowym kierunku „Marketing i Komunikacja rynkowa�

1

Ç‘ 6!ৡ&A-'82-0! Ç?Ç?ÇŽÇ‘T >Ö— 2-<

&<0!$/- !83&3>'/ 3&#@Äš3 9-Ăľ WWWÇŽÇŽÇ? 39Ă•# 2! 9;<&-!$, 963;0!2-' 9;<&'2;Ă•> 6-'8>9A'+3 9;!$/32!82@$, 9;362-!T ÇŽÇ?Ç? 2! 830< 9;<&-Ă•> 9;!$/32!82@$, Ö—-Ö— 9;<&-!$, 9;!$/32!82@$, 9;362-! 9;362-! 23>3 3;>!8;'+3 >Ö—;@1 830< - ÇŽÇ–Ç“ 9;<&'2;Ă•> 2! 9;<&-!$, !0!&'1-$0-1 0-'8<20< ^ !80'ধ2+ -Ö— 31<2-0!$/! @203>!\ 2!Ö— @&A-!ÂŁ' !8AĂ­2-'9;!$/32!82@$, WWW &A!2-! 2!9A'+3 2->'89@;';<W !Ö—963;0!2-< A'#8!ÂŁ- 9-Ăľ ;Äš<12-' A!6839A'2- 9;<&'2$- 38!A +8323 >@0Äš!&3>$Ă•> g 68!$3>2-0Ă•> ;8A'$, 0!;'&8T 0;Ă•8A@ 368!$3>!ÂŁ- 683+8!1 23>'+3 0-'8<20<V !;'&8@ !80'ধ2+<T 2!ÂŁ-A@

PrzedsiÄ™biorczość w cenie – nawet 80 tysiÄ™cy zĹ‚otych na start Äš3&A- ÂŁ<&A-'T 0;Ă•8A@ 1@ŕŚ”ÂŁĂ­ 3Ö—A!Äš3৚'2-< >Äš!92'/ &A-!Äš!ÂŁ23ŕŚ”$- +3963&!8$A'/T /<৚ 2-' 1<9AĂ­ 1!8;>-ࣗ 9-ĂľT 90Ă­& >A-íࣗ 2!Ö—2-Ă­ 6-'2-Ă­&A'W !Äš363ÂŁ90-

<2&<9A 03231-- 63Äš'$A2'/ > 8!03>-' <&A-'ÂŁ- -1 63৚@$A'0 2!Ö—68'('8'2$@/2@$, >!8<20!$, 38!A 63A>3ÂŁ- 96Äš!$!ࣗ /'Ö—>Ö—;'16-' &39;393>!2@1 &3Ö—-2&@>-&<!ÂŁ2@$, 13৚£->3ŕŚ”$-W

Ǣǥ

M

!Äš363ÂŁ90- <2&<9A 03231-- 63Äš'$A2'/ 63>9;!Äš > Ç?Ç?Ç?Ç– 830< A -2-$/!;@>@ 683(W '8A'+3 !<92'8!W '9; 2-'031'8$@/2Ă­ !0!&'1-$0Ă­ 38+!2-A!$/Ă­ #ÂŁ-903 A>-Ă­A!2Ă­ A 2->'89@;';'1 03231-$A2@1 > 8!03>-'W '/ $'ÂŁ'1 /'9; >96-'8!2-' 68A'&9-Ăľ>A-þࣗ 963Äš'$A2@$, 6368A'A <Äš!;>-'2-' &39;Ăľ6< &3 0!6-;!Äš<W 8+!2-A!$/! >96Ă•Äš68!$</' A 63>-!;3>@1- <8AĂľ&!1- 68!$@ 38!A 9!138AĂ­&!1- +1-22@1-T A!-2;'8'93>!2@1- >96-'8!2-'1 &A-!Äš!ÂŁ23ŕŚ”$- +3963&!8$A'/ !#93ÂŁ>'2;Ă•> 63$,3&AĂ­$@$, A -$, ;'8'2Ă•> 38!A ÂŁ30!ÂŁ2@$, 38+!2-A!$/- 63A!8AĂ­&3>@$,W e A-Ăľ0- 2!9A'/ &A-!Äš!ÂĄ23ࢹ$- 63>9;!Äš3 /<ग 632!& Ç”Ç? 1-08368A'&9-Ăľ#-389;>U 3-

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘

@20< -Ö— !&!ŕĽ˜ !80'ধ2+3>@$, 38!A

!2&ÂŁ< -Ö— 29;@;<$/- @203>@$,W ŕŚ”8Ă•& 68A@#@Äš@$, #@ÂŁ- 1W-2W -'83>2-$@ !;'&8V 683(WÖ— !2 W -0;38T 683(WÖ— &!1 !+!2T 683(WÖ— 2&8A'/ A8312-0 38!A #@Äš@ '0;38 683(WÖ— 31!2 -'9;8Ă•/W 63;0!2-' 83A63$AĂ­Äš -'83>2-0 !;'&8@ !80'ধ2+<T 683(WÖ— !2 W -0;38T 0;Ă•8@ 68A@>-;!Äš 9;<&'2;Ă•>T 68A'&9;!>-Äš A!Äš3৚'2-! 23>'+3 0-'8<20< 38!A >8!A AÖ—63&A-Ăľ03>!2-!1- A!Ö—>@#Ă•8 0-'8<20< ৚@$A@Äš >9A@9;0-1 9<0$'9Ă•> 2!Ö—9;<&-!$,W !9;Ăľ62@1 6<20;'1 963;0!2-! #@Äš3 >@9;Ă­6-'2-' ;'+383$A2'/ !#93ÂŁ>'2;0- 96'$/!ÂŁ23ŕŚ”$- !80'ধ2+ -Ăľ&A@2!83&3>@T 0;Ă•8!T A+3&2-' A'Ö—9>3-1 >@09A;!Äš$'2-'1T 68!$</' >Ö— A-!ÂŁ' !80'ধ2+< )81@ ^ 3>@ ;@ÂŁ 83<6\W 9631-2!Äš! 32! $A!9 9;<&-Ă•>T &A-'ÂŁĂ­$ 9-Ăľ 63A@;@>2@1- >8!৚'2-!1- AÖ—;'+3 308'9< -Ö—&!Äš! 9>3-1 1Äš3&9A@1 03ÂŁ'+31 0-ÂŁ0! >90!AĂ•>'0 &3;@$AĂ­$@$, #<&3>!2-! 0!8-'8@

A!>3&3>'/W 3ÂŁ'/2@1 6<20;'1 #@Äš! 68'A'2;!$/! &A-!Äš!ÂŁ23ŕŚ”$- 3Äš! !80'ধ2+3>' ^ \W 8A'&9;!>-$-'ÂŁ' 3Äš! A!68!9A!ÂŁ- &3Ö—!0;@>2'/ >96Ă•Äš68!$@ 9;<&'2;Ă•> 6-'8>9A'+3 830<W !Ö—032-'$ 963;0!2-! +Äš39 A!#8!ÂŁ- 683(WÖ— W -'9;8Ă•/ -Ö—683(WÖ— W A8312-0 1Ă•>-Ă­$ 3Ö—68A@$A@2!$, 63>9;!2-! 0-'8<20< -Ö—A!$,Ăľ$!/Ă­$ 9;<&'2;Ă•> &3Ö—#@$-! ^!0;@>2Ă­ 9;832Ă­ >Ö—;>38A'2-< 0-'8<20<WWW\ Ö—;8!0$-' 963;0!2-! 83AÂŁ393>!23 >ŕŚ”8Ă•& 9;<&'2;Ă•> 2!+83&@ l^6!0-'; 63$AĂ­;03>@ ;<&'2;! Ö—830<\mT >Ö—0;Ă•8@1 A2!ÂŁ!AÄš@ 9-Ăľ 039A<ÂŁ0- -Ö—0<#'$A0- 2->'89@;';< -Ö—-22' 63;8A'#2' 8A'$A@mW 63;0!2-' A!03ŕĽ˜$A@Äš3 9-Ăľ 9Äš3&0-1 63$AĂľ9;<20-'1 g 08Ă•>0Ă­ >Ö—36!03>!2-< >Ö— ŕ Š T 0;Ă•8@ /'9; 03ÂŁ38'1 23>'+3 0-'8<20<W

13+ÂĄ-ࢹ1@ 8Ă•>2-'ग <;>38A@ßą Ç‘Ç? 96Ă•Äš&A-'ÂĄ2-' 93$/!ÂĄ2'S ! 68!$Ăľ A&3#@Äš3 632!& Ç?Ç’Ç? 39Ă•#S A $A'+3 !ग Ç?Ç?Ç? ;3 #@ÂĄ- #'A83#3;2-U 3Äš3>! 23>3 A!;8<&2-32@$, ;3 03#-';@S ! 2!9A! 6313$ A!3>3$3>!Äš! 68A@/Ăľ$-'1 &3 68!$@ ÇŽÇ– 39Ă•# 2-'6'Äš23968!>2@$, g 1Ă•>- !(!Äš <Äš03>90-T 68'A'9 !Äš363ÂŁ90-'+3

<2&<9A< 03231-- 63Äš'$A2'/W 3৚@$A03>! &A-!Äš!ÂŁ23ŕŚ”ŕŁ— 3&#@>! 9-Ăľ > 8!1!$, 683+8!1< ^ -'8>9A@ #-A2'9 g 96!8$-' > 9;!8$-'\ 8'!ÂŁ-A3>!2'+3 3& Ç?Ç?ÇŽÇ? 830< 68A'A -2-9;'89;>3 8!$@ - 3ÂŁ-;@0- 63Äš'$A2'/ 38!A !20 3963&!89;>! 8!/3>'+3W 3+Ă­ >A-íࣗ > 2-1 <&A-!Äš !#93ÂŁ>'2$- 9A0Ă•Äš ŕŚ”8'&2-$, - >@৚9A@$, 2-' 6Ă•ৡ2-'/ 2-৚ > $-Ă­+< Ç‘ ÂŁ!; 3& -$, <03ŕĽ˜$A'2-! 38!A 9;<&'2$- 39;!;2-'+3 830< - 393#@ #'A83#3;2'W

& A'9AÄš'+3 830< > >3/'>Ă•&A;>-' 1!Äš363ÂŁ90-1 ;3 >Äš!ŕŚ”2-' !Äš363ÂŁ90- <2&<9A 03231-- 63Äš'$A2'/ 683>!&A- 6-ÂŁ3;!৚3>@ (<2&<9A 63৚@$A03>@W #'$2-' /'+3 (381<Äš! <ÂŁ'+Äš! -9;3;2'1< 83A9A'8A'2-<W 3 68!>-' Ç•Ç? ;@9W AÄš >A839Äš! >!8;3ŕŚ”ŕŁ— 1!09@1!ÂŁ2'/ 0>3;@ >96!8$-!T ! 038A@9;!ࣗ A 2-'+3 13+Ă­ ;!0৚' 68A'&9-Ăľ#-38$@ A!0Äš!&!/Ă­$@ 9>3/Ă­ )81Ăľ > >3/'>Ă•&A;>-' 63&0!86!$0-1W 3;@$,$A!93>- #'2')$/'2$-

<2&<9A< 68A'A2!$A@ÂŁ- 6-'2-Ă­&A' 1W-2W 2! 3;>!8$-' 9!ÂŁ32< 6-Ăľ023ŕŚ”$- &ÂŁ! 69Ă•>T +!#-2';< 9;31!;3ÂŁ3+-$A2'+3T 1!80';< A ;<8'$0-1- 683&<0;!1- $A@ #-<8! !8$,-;'0;32-$A2'+3W

dr Magdalena Dołhasz

Martyna SĹ‚owik


3>3 83A63$AĂľ;@ 830 !0!&'1-$0- ;3Ö—&ÂŁ! >-'ÂŁ< 9A!29! 2!Ö—A&3#@$-' &3ŕŚ”>-!&$A'2-! A!>3&3>'+3 ;!0 $'2-32'+3 >ŕŚ”8Ă•& 68!$3&!>$Ă•>W @/Ă­;03>Ă­ 13৚£->3ŕŚ”ŕŁ— &!/' 9>3-1 9Äš<$,!$A31 !;'&8! 3963&!80- -Ö— &1-2-9;8!$/- <#ÂŁ-$A2'/ l m Uniwersytetu Ekonomicznego.

U

8<$,!1-! <2-0!ÂŁ2@ 83+8!1 ;!৚3>@ T &A-Ăľ0- 0;Ă•8'1< 1Äš3&A- ÂŁ<&A-' #Ăľ&Ă­ 13+ÂŁ- 3&#@ࣗ 6Äš!;2@ 9;!৚ > 8'2313>!2@$, 08!/3>@$, -Ö—1-Ăľ&A@2!83&3>@$, )81!$,W e 31-Ăľ&A@ 9;<&-!1- -Ö—!0;@>23ࢹ$-Ă­ A!>3&3>Ă­ 1Äš3&@$, ÂĄ<&A- 1<9- 83A63ࢹ$-'8!ßą 9-Ăľ >!$,ÂĄ!8A 13ग¥->3ࢹ$-U Ă•>$A!9 9;<&'2$- 13+Ă­ >@#8!ßą ;ĂľS 0;Ă•8! 2!/#!8&A-'/ -1 3&63>-!&!U '&2@1 A 'ÂĄ'1'2;Ă•> ;'+3 >!$,ÂĄ!8A! 1!Ö—#@ßą 83+8!1 ;!ग3>@ g ;Äš<1!$A@ 683(WÖ— '8A@

!<92'8T 631@9Äš3&!>$! 68A'&9-Ăľ>A-Ăľ$-!W g A-Ăľ0- 2-'1< /<৚ >Ö—;8!0$-' 2!<0- 9;<&'2$- 1!/Ă­ 9A!29Ăľ A>8Ă•$'2-! <>!+- $'2-32@$, 68!$3&!>$Ă•> 2!Ö—9-'#-'

DoĹ›wiadczonego Ĺźaka przyjmÄ™ od zaraz -Ö—9>3/' 68'&@963A@$/'W !>'; /'ŕŚ”ÂŁ- 2-' A39;!2Ă­ A!;8<&2-'2- >Ö—1-'/9$< 3&#@>!2-! 9;!৚<T ;3Ö—A&3#Ăľ&Ă­ 63;8A'#2' &3ŕŚ”>-!&$A'2-' 38!A 8'('8'2$/'T 0;Ă•8' AÖ—6'>23ŕŚ”$-Ă­ &3$'2-Ă­ -22- 68!$3&!>$@ g &3&!/'W >!ÂŁ-)0!$/! 9;<&'2;! &3Ö—683+8!1< 9;!৚3>'+3 3&#@>! 9-Ăľ 2!Ö—63&9;!>-' 08@;'8-Ă•> 1'8@;38@$A2@$, 308'ŕŚ”ÂŁ32@$, >Ö—8!1!$, &!2'+3 0320<89< 9;!৚3>'+3W '&2!0 /'৚'ÂŁ- 08@;'8-! ;' 2-' A39;!2Ă­ <9;!ÂŁ32'T 9;39</' 9-Ăľ 68A'6-9@ 3+Ă•ÂŁ2'T 0;Ă•8' 1Ă•>-Ă­T ৚'Ö—>@#38< 9;<&'2;Ă•> 2!Ö—&!2@ 0320<89 &3032</' 9-Ăľ 2!Ö—63&9;!>-' 1W-2W ŕŚ”8'&2-'/ A'Ö—9;<&-Ă•>T 83A13>@ 0>!ÂŁ-)0!$@/2'/T 63ŕŚ”>-!&$A32'/ 8'031'2&!$/- !0;@>23ŕŚ”$- >Ö— 3ÂŁ'

!<03>@1 ÂŁ<# >Ö—/'&2'/ AÖ—-22@$, -29;@;<$/- ŕŚ”83&3>-90! W e A-Ăľ0- 9;!ग3>- >Ö—/'&2'/ AÖ—&<ग@$, )81 A&3#@Äš'1 12Ă•9;>3 0316';'2$/- 1-Ăľ00-$, -Ö—>-'&A@ 68!0;@$A2'/U 3A>3ÂĄ-Äš3 1-Ö—;3Ö—#'A ;8<&< 3&2!ÂĄ'क߹ 9-Ăľ 2!Ö—8@20< 68!$@ 63Ö—A!03ॴ$A'2-< 9;<&-Ă•> g 1Ă•>- ĂŚ<0!9A !ৡ2-$!T /'&'2 AÖ—!#93ÂŁ>'2;Ă•>T 0;Ă•8@ 9038A@9;!Äš A'Ö—9;!৚<W ;<&'2$- 13+Ă­ 68!0;@03>!ࣗ >Ö—;!0-$, )81!$, /!0 1W-2W !20 3963&!89;>! 8!/3>'+3T T 8!2+'T 3;39W !Ö—9>3/Ă­ 68!$Ăľ 3;8A@1!/Ă­ >@2!+83&A'2-'T 0;Ă•8' 63A>3ÂŁ- -1 6308@ࣗ 039A;@ 63#@;< - <;8A@1!2-! 9-Ăľ >Ö—1-'/9$< 68!$@W Martyna SĹ‚owik

OdsĹ‚oniÄ™cie tablicy pamiÄ™ci Kazimierza GoĹ‚dasa !;8-3;@A1 ;3 2-' 9!13;23ࢹ߹S !ÂĄ' 9083123ࢹ߹

3

6!ৡ&A-'82-0! Ç?Ç?ÇŽÇ‘ 8W 3Ö—+3&AW ÇŽÇ”WÇ?Ç? >Ö—,3ÂŁ< 31< ;<&'2$0-'+3 ^ !)0\ 68A@ <ÂŁW !$Äš!>-$0-'/ Ç– 1-!Äš! 1-'/9$' 63&2-39Äš! <83$A@9;3ŕŚ”ŕŁ— g 683(WÖ—&8Ö—,!#W -2৚WÖ— 2&8A'/ ,3$,Ă•ÄšT '0;38 2->'89@;';< 03231-$A2'+3 >Ö— 8!03>-'T 68A@ >96Ă•Äš<&A-!ÂŁ' &8W ;!2-9Äš!>! -9A;@+- -Ö—6!2- '8'9@ 383;@ 3Äš&!9T >Ö—3#'$23ŕŚ”$- 0-ÂŁ0<&A-'9-Ăľ$-< 39Ă•#T &3032!Äš 3&9Äš32-Ăľ$-! ;!#ÂŁ-$@ >Ö—#8Ă­A-' <6!1-Ăľ;2-!/Ă­$'/ 639;!ࣗ !A-1-'8A! 3Äš&!9! lÇŽÇ–Ç?Ç• g Ç?Ç?Ç?Ç–mT $,!8@A1!;@$A2'+3 0-'83>2-0! ^ !)0!\ >Ö—ÂŁ!;!$, ÇŽÇ–Ç“Ç– g ǎǖǔǖT >@#-;2'+3 68!$3>2-0! $A'ÂŁ2- 2!Ö—68A'9;8A'2- Ç‘Ç”W ÂŁ!;T $AÄš3>-'0! >-'ÂŁ< 6!9/- -Ö—>-'ÂŁ0-'+3 A!!2+!৚3>!2-! >Ö—&A-!Äš!ÂŁ23ŕŚ”ŕŁ— 963Äš'$A2Ă­W !#ÂŁ-$! 63>9;!Äš! AÖ—-296-8!$/- -Ö—AÖ—&!8< 9'8$! &8W ;!2-9Äš!>! -9A;@+-V 1-'9A0!ŕĽ˜$! &!>2'+3 ^ !)0!\T !#93ÂŁ>'2;! $A'ÂŁ2- -Ö—9'2!;38! A'$A@63963ÂŁ-;'/ 3ÂŁ90-'/T !Ö—;!0৚' AÖ—&!8< !2-1!;3890-'+3 A!!2+!৚3>!2-! &8W !&'<9A!

-ÂŁ!8! g 68!$3>2-0! T 38!A AÖ—!8;@9;@$A2'+3 0<29A;< /!0-1 >@0!A!Äš 9-Ăľ 3/$-'$, !;03T !8;@9;!f8A'ৡ#-!8A g !#93ÂŁ>'2; 0!&'1-- A;<0 -Ăľ02@$, >Ö— 8!03>-'W Ö—9>3-1 68A'1Ă•>-'2-< '0;38 2->'89@;';< 03231-$A2'+3 g 683(WÖ— 2&8A'/ ,3$,Ă•Äš 68A'&9;!>-Äš A'#8!2@1 9@ÂŁ>';0Ăľ !A-1-'8A! 3Äš&!9!T A2!2'+3 >-Ăľ09A3ŕŚ”$- AÖ—3#'$2@$, 393#-ŕŚ”$-'T -Ö—63&A-Ăľ03>!Äš ;@1T 0;Ă•8A@ 68A@$A@2-ÂŁ- 9-Ăľ &3Ö—/'/ 63>9;!2-!W >3/' 68A'1Ă•>-'2-' A!03ŕĽ˜$A@Äš g Ěí$AĂ­$ 3#'$2@$, 2!Ö—<83$A@9;3ŕŚ”$- A'Ö—9Äš3>!1- !A-1-'8A! 3Äš&!9!V

^ @Ö—A!ŕŚ” >9A@9$@ 3#'$2- 2!Ö—&A-9-'/9A'/ <83$A@9;3ŕŚ”$- 6368A'A <&A-!Äš >Ö—2-'/ >6-9</'1@ 9-Ăľ >Ö— 63>-'ŕŚ”ŕŁ— 3Ö— !A-1-'8A< 3Äš&!9-' -Ö—3Ö—2!9 9!1@$,T >08!$A!/Ă­$ >Ö— <#-ÂŁ'<9A3>@ Ç–Ç?f;@Ö—830 !0!&'1-$0- 2->'89@;';< 03231-$A2'+3 >Ö— 8!03>-'W !2 !A-1-'8A 3Äš&!9 63>-'&A-!Äš 0-'&@ŕŚ”T ৚'Ö—b !;8-3;@A1 ;3Ö—2-' 9!13;23ŕŚ”ŕŁ—T !ÂŁ' 9083123ŕŚ”ŕŁ—aW @ŕŚ”ÂŁĂľT ৚'Ö—&A-9-!/ g #'$2@ &<$,3>3 >Ö—2!9A@$, 9'8$!$, -Ö—1@ŕŚ”ÂŁ!$,T 0;Ă•8' 0<Ö—2-'1< 0-'8</'1@T 2-' $A</' 9-Ăľ 9!13;2@\W ;!2-9Äš!> -9A;@+! #!8>2-' >96312-!Äš 639;!ࣗ !A-1-'8A! 3Äš&!9! -Ö—>90!A!Äš 2!Ö—!8;@9;@$A2@ -Ö—9@1#3ÂŁ-$A2@ >@1-!8 ;!#ÂŁ-$@T <0!A</Ă­$'/ /'/ #3,!;'8! g 2!Ö—;ÂŁ' <0-'22-$ -Ö— !;<9A! g >Ö—9!1@1 9'8$< -!9;!T 0;Ă•8' ;!0 #!8&A3 03$,!ÄšW !2- '8'9! 383;! 3Äš&!9T ৚32! !2! !A-1-'8A!T >'Ö—>A8<9A!/Ă­$@ 9639Ă•# 63&A-Ăľ03>!Äš! >9A@9;0-1 A!Ö—6!1-þࣗ 3Ö—2-1T #3Ö—<83$A@9;3ŕŚ”ŕŁ— 3&9Äš32-Ăľ$-! ;!#ÂŁ-$@ 6!1-Ăľ$- !A-1-'8A! 3Äš&!9! 9@1#3ÂŁ-$A2-' 96ÂŁ3;Äš! A'Ö—93#Ă­ 0-ÂŁ0! (!0;Ă•> g 63Ö—6-'8>9A'V Ç’f;Ă­Ö—83$A2-$Ăľ /'+3 ŕŚ”1-'8$-T 0;Ă•8! 1-2þĚ! Ç• >8A'ŕŚ”2-! Ç?Ç?ÇŽÇ‘ 8WT 63Ö—&8<+-'V Ç‘Ç‘f;Ă­Ö—83$A2-$Ăľ ;'+3 /!0 83&A-2! 66W 3Äš&!9Ă•> A!1-'9A0!Äš! >Ö—^ !)0<\T 0;Ă•8@ 63Ěí$A@Äš >Ö—/'&23 /'/ ৚@$-' A!>3&3>' -Ö—83&A-22' l '8'9! 383;! 3Äš&!9 ;!0৚' 393#-ŕŚ”$-' 0-'83>!Äš! ^ !)0-'1\ >Ö—ÂŁ!;!$, ÇŽÇ–Ç•Ç? g ÇŽÇ–Ç–Ç?mT !Ö—63Ö—;8A'$-'V ;3T ৚'Ö—Ç– >8A'ŕŚ”2-! Ç?Ç?ÇŽÇ‘ 8W 3#$,3&A-Äš! 32! 9>3/' Ç•Ç?f;' <83&A-2@W Ă•>2-' 9@1#3ÂŁ-$A2@ >@1-!8T A'Ö—>A+ÂŁĂľ&< 2!Ö—,!8$'890Ă­ &A-!Äš!ÂŁ23ŕŚ”ŕŁ— !A-1-'8A! 3Äš&!9!T 63$AĂ­>-

9A@ 3&Ö—^ A!8@$, A'8'+Ă•>\ >Ö—308'9-' &8<+-'/ >3/2@ ŕŚ”>-!;3>'/T 1-!Äš! 3#'$23ŕŚ”ŕŁ— 2!Ö—<83$A@9;3ŕŚ”$- ,!8$'8A@ AÖ—ÇŽÇŽW 8!03>90-'/ 8<৚@2@ !8$'8A@ ^ -0-2+3=-'\T A'Ö—9A03Äš@ 68A@ <ÂŁW ,3$-190-'/T A'Ö—9A;!2&!8'1 ,-9;38@$A2'/ ÇŽÇŽ W W WT AÖ—&8<৚@23>@1 g 6,1W -ÂŁ-6'1 3;31!/$A@0-'1W 3Ö—3&9Äš32-Ăľ$-< ;!#ÂŁ-$@ 9632;!2-$A2-' ^>@#<$,Äš!\ 8!&392@1 !<&'!1<9 -+-;<8 ^9;!8!\ ^ 31-2!2;!\T 0;Ă•8'/ 63>9;!2-! !A-1-'8A 3Äš&!9 #@Äš -296-8!;38'1T 63& 0-'8<20-'1

'28@0! !/'>90-'+3T >Ö—0;Ă•8'/ ŕŚ”6-'> >Ěí$A@ÂŁ- 9-Ăľ >9A@9$@ 3#'$2-W ,>-ÂŁ' ;' <;8>!ÂŁ-Äš@ >96Ă•ÂŁ2' 6!1-Ă­;03>' (3;3+8!)'T !Ö—>Ö—$AĂľŕŚ”$- 2-'3)$/!ÂŁ2'/ #!8>2@1- >96312-'2-!1- 3Ö— !A-1-'8A< 3Äš&!9-' &A-'ÂŁ-ÂŁ- 9-Ăľ AÖ—A'#8!2@1- 1W -2W 683('9383>-' g 2&8A'/ A8312-0 -Ö— !A-1-'8A -'ÂŁ-ŕĽ˜90- g &!>2- >@$,3>!203>-' ^ !)0!\W 36'Äš2-'2-'1 ;'/ <83$A@9;3ŕŚ”$- 9;!2-' 9-Ăľ 68A@+3;3>@>!2!T 63& 8'&!0$/Ă­ &8W !&'<9A! -ÂŁ!8!T 6<#ÂŁ-0!$/! 09-í৚03>! g ;31 >96312-'ŕĽ˜T -ÂŁ<9;83>!2@$, (3;3+8!)!1-T 3Ö— !A-1-'8A< 3Äš&!9-'T 0;Ă•8@$, !<;38!1- 9Ă­Ö—$-T 0;Ă•8A@ +3 A2!ÂŁ- g ;!0 AÖ— $A'ÂŁ2-T /!0 -Ö—AÖ—-22@$, 08!03>90-$, 08Ăľ+Ă•> 963Äš'$A2@$, >Ö—0;Ă•8@$, A!A2!$A@Äš 2 9>Ă•/ ŕŚ”ÂŁ!&W 9-í৚0! ;!Ö—1!Ö—<0!A!ࣗ 9-Ăľ >Ö—Ç?Ç?ÇŽÇ’ 8W 68A'& +ĚÕ>2@1-T 1!/3>@1- 3#$,3&!1- <#-ÂŁ'<9A< Ç–Ç?fÂŁ'$-! 2->'89@;';< 03231-$A2'+3 >Ö— 8!03>-'W

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘

dr Tadeusz Filar

ǢǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

: WHOHJUDĆF]Q\P VNUµFLH

M

<A@$A2@1 >@&!8A'2-'1 6Õ৷2'/ /'9-'2- #õ&A-' A֗03£'- !883; 311!2&3 !8!1#3£W 6'$/!£2-' 2!֗;õ֗30!A/õ A39;!Ě 68A@+3;3>!2@ >96Õ£2@ 683+8!1T 2!֗9$'2-' >@9;í6-í £-$A2- +3ঔ$-'T !֗6<#£-$A23ঔࣗ A!903$A@ࣗ 13+í 9;@£-9;@$A2' A&'8A'2-!W 3&$A!9 032$'8;< >@9;í6-íV £!<8'!; 83A£-$A2@$, 2!+8Õ& 3&֗ 8@&'8@0Õ> 63֗ g !6'£! A'֗ 9- !89A!>!T 2-'1!£৹' £'+'2&!82@ /<৹ A'96ÕĚ A֗ 8!03>! g ࡨ>-';£-0-T $A3Ě3>- 63£9$@ 1<A@$@ (3£03>- > 03£'0;@>-' A֗2!/#!8&A-'/ A2!2@1- >30!£-9;!1- 6<2083$03>- $A@£- W W W WT 68'0<8938 23>3$A'92'/ 3&1-!2@ 8'++!' >֗ 3£9$' g !=!1<((-2 >8!A A֗+3ঔࣗ1- l <2-38 ;8'99 - !9 <;!m 38!A !#£36!=3T 0;Õ8@ 2!>-/!T 2-'$3 ঔ6-'>! -֗30!A/32!£2-' +8! 2!֗+-;!8A' >֗8Õ৹2@$, A'963Ě!$, l63&$A!9 !8!1#3£< A֗ <&A-0!1-mW !0- A'9;!> !8;@9;Õ> -֗-$, &3;@$,$A!93>' 39-í+2-õ$-! +>!8!2;</íT ৹'֗ !883; 311!2&3 !8!1#3£ &39;!8$A@ 6<#£-$A23ঔ$- 2-'A!6312-!2@$, >8!৹'क़ 38!A >@/í;03>í 1<A@0õ 2!֗#!8&A3 >@930-1 63A-31-' !8;@9;@$A2@1 -֗>@032!>$A@1W !Ě3ঔࣗ 032$'8;< #õ&A-' 8'/'9;83>!2! - <&39;õ62-32! 6Õ৷2-'/ >֗ 2;'82'$-' >-&A31 639-!&!/í$@1 #-£';W

Ǣǣ

28 ǐ lǓǍm d £-9;36!& ǏǍǎǑ

j

2->'89@;'; 03231-$A2@ >֗ 8!03>-'T 3£ !>-£32< @&!0;@$A23f 638;3>'+3T <£-$! !03>-$0! ǏǔT ǎǎ £-9;36!&! g Ǐǔ £-9;36!&! ǏǍǎǑT >'82-9!৹ ǎǐ £-9;36!&! 3֗+3&AW ǎǐVǍǍ j !£'8-! 3>3,<$0-' '2;8<1 <£;<8@T !£W !2! !>Ě! ǏǐǏT ǎǍ £-9;36!&! g ǎǍ +8<&2-! ǏǍǎǑT >'82-9!৹ ǎǒ £-9;36!&! 3֗+3&AW ǎǐVǍǍ !֗>@9;!>!$, A39;!2í A!68'A'2;3>!2' 8Õ৹2' &A-'Ě!T >9;õ6 >3£2@W

!883; 311!2&3 !8!1#3£T Ǐǖ £-9;36!&! ǏǍǎǑ 8WT +3&AW ǏǍWǍǍ

!£! -&3>-903>! 2->'89@;';< 03231-$A2'+3 >֗ 8!03>-' -£';@ 13৹2! A!0<6-ࣗ >֗#-<8A' +'2$/- 8;@9;@$A2'/ 68A@ <£W !-

03>-$0-'/ ǎǍ#cǎǍ 38!A A!֗63ঔ8'&2-$;>'1 -$0'; 83 38!A -£';31!;W6£ -õ$'/ -2(381!$/- 3֗#-'৹í$@$, >@&!8A'2-!$, 38+!2-A3>!2@$, 68A'A +'2$/í 8;@9;@$A2í 2!֗9;832-'V >>>W!!+!6W6£

!2-2! 8!<6'T -'ঔ2- 1-Ě392' lǎǖǖǔm f 1!;'8-!Ě@ 68!93>'

J

!֗£-9;36!&3>' &2- +'2$/! 8;@9;@$A2! 68A@+3;3>!Ě! &>-' >@/í;03>' 3('8;@ 0<£;<8!£2'T 2!֗0;Õ8' A֗68A@/'123ঔ$-í A!68!9A!W -'8>9Aí A֗2-$, /'9; 63;8Õ/2! >@9;!>! A֗$@0£< ^ 8A'9;8A'क़ &£! A;<0-\T ;@1 8!A'1 63ঔ>-õ$32! ;>Õ8$A3ঔ$- /'&2'/ A֗>-3&í$@$, 63£90-$, !8;@9;'0 >-'0< g !2-2-' 8!<6'T 2!;31-!9; &8<+í 68363A@$/õ 9;!23>- >@/í;03>' widowisko muzyczne !883; 311!2&3 !8!1#3£T 63&$A!9 0;Õ8'+3 2!֗/'&2'/ 9$'2-' A1-'8A@ 9-õ !৹ 6-õࣗ A'963ĚÕ>W

!0 63&!/' !2'+&3;! !2-2! 8!<6' 2-' 63/!>-Ě! 9-õ 6'>2'+3 &2-! >֗1!+-9;8!$-' 2!֗$'£'#8!$/- 3&A2!$A'2-! >@#-;2@$, 08!03>90-$, !8;@9;Õ>T 632-'>!৹ >֗;@1 9!1@1 $A!9-' 68A'#@>!Ě! >֗ !8303T +&A-' 1W-2W /'৷&A-Ě! 2!֗>-'£#Ěí&!$,W ֗2-' #@Ě3#@ >֗;@1 13৹' 2-$ A!90!0</í$'+3T +&@#@ 2-' ;3T ৹'֗!8;@9;0! 1-!Ě! >;'&@ /<৹ 632!& 39-'1&A-'9-í; £!;W 3&8Õ৹' &3&!>!Ě@ #!8> g -֗13৹2! 8A'$T ৹'֗8Õ>2-'৹ -296-8!$/- g >֗৹@$-< -֗;>Õ8$A3ঔ$- !8;@9;0-T !£#3>-'1 /'/ &A-'Ě! $,!8!0;'8@A</' >-'£3>!89;>3>3ঔࣗ 03163A@$/- AĚ3৹32'/ A֗6Ě@22-' 68A'2-0!/í$@$, 9-õ (381 -֗9@1#3£-W !8>2' &A-'Ě!T 0;Õ8' '1!2</í 9>3#3&2-' A'9;!>-!2@1- 03£38!1-T A!-296-83>!2' 9í֗63'A/íT 1<A@0íT 1!+-í - )£3A3)í #<&&@A1< '2T +&@৹ 3&֗2!/>$A'ঔ2-'/9A@$, £!; 8!<6' (!9$@23>!Ě! A!8Õ>23 9A;<0!T /!0 -֗63+Ěõ#-32' 9;<&-!

)£3A3)$A2' l'A3;'8@0!T 30<£;@A1T !#!Ě!T $A@ &!£'03>9$,3&2-' 8'£-+-'mW ࢰ@$-' !8;@9;0- 2-'83A'8>!£2-' A>-íA!2' /'9; A֗&A-'/!1- 63£90-'/ 63>3/'22'/ !>!2+!8&@W &֗9!1'+3 63$Aí;0< 63/!>-! 9-õ 32! >ঔ8Õ& ;>Õ8$Õ>T 0;Õ8A@ 9;!23>-í A!8A'>-' 23>3$A'923ঔ$- >@>-'8!/í$ >6Ě@> 2!֗£39@ 63>3/'22'+3 ৹@$-! !8;@9;@$A2'+3 >֗ 3£9$'W 83&A32! > 3923>$<T >֗ǎǖǏǎ 830<T 9>3/í '&<0!$/õ !8;@9;@$A2í 83A63$AõĚ! /<৹ >֗>-'0< 9-'&'12!9;< £!; 2!֗ 0!&'1-- A;<0 -õ02@$, >֗ 8!03>-' l9;<&-3>!Ě! 1W-2W 63& 0-'8<20-'1 !>Ě! !&£'A!T 683(W֗ 8@&'8@0! !<;9$,!T 683(W֗ <+'2-<9A! -#-9$,!T 683(W֗ !$Ě!>! !8!2$A'>90-'+3mW £!;!$, ǑǍW >-'0< #8!Ě! $A@22@ <&A-!Ě >֗68!$!$, 03296-8!$@/2'+3 ;'!;8< !&'<9A! !2;38!W 8A'A 08@;@0Õ> <A2!>!2! /'9; A!֗/'&2í A֗2!/$-'0!>9A@$, - 38@+-2!£2-'/9A@$, 63£90-$, !8;@9;'0 63ĚW >-'0<W -'9A0! -֗&A-!Ě! >֗ 8!03>-'T +&A-' A!/1</' 9-õ 1!£!89;>'1T +8!)0í -֗8@9<20-'1W -8@$A2' 3#8!A@ -֗+8!)0- !2-2@ 8!<6'fࡨ>-&'890-'/ #õ&A-' 13৹2! 3#'/8A'ࣗ >֗;8A'$, 1-'/9$!$,V j !£'8-! 0!&'1-- A;<0 -õ02@$, >֗ 8!03>-'T 6£!$ !;'/0- ǎǐT Ǒ £-9;36!&! g ǎǓ £-9;36!&! ǏǍǎǑT >'82-9!৹ Ǔ £-9;36!&! 3֗+3&AW ǎǐVǐǍ

1!;'8-!Ě@ 68!93>'

Przestrzeń dla Sztuki Janiny Kraupe i muzyczny Karambol, czyli jesienna odsłona kultury na UEKu.


Studenci WISE z pomocÄ… dla pierwszorocznych kolegĂłw.

T

!Äš3৚'2-'1 (<20$/32</Ă­$'/ 3&Ö—9'1'9;8< ÂŁ';2-'+3 830< !0!&'1-$0-'+3 Ç?Ç?ÇŽÇ?cÇ?Ç?ÇŽÇ‘ @&A-!Äš3>'/ 2&@>-&<!ÂŁ2'/ २$-'৚0- &<0!$@/2'/ l m /'9; 90<6-'2-' 9-Ăľ 2!Ö—-2&@>-&<!ÂŁ2'/ 36-'$' 2!& 9;<&'2;!1- >Ö—$'ÂŁ< 13৚£->-' 2!/>-Ăľ09A'+3 >@038A@9;!2-! -$, 63;'2$/!Äš<W #/Ăľ$- 683+8!1'1 9;<&'2$- -&Ă­ /'&2!0 &!ÂŁ'/ g &A-!Äš!2-' 83A63$A@2! 683/'0; ^ <;38-2+ 9;<&'2$0-\R 83+8!1 1!Ö—2!Ö—$'ÂŁ< 63&A-'ÂŁ'2-' 9-Ăľ ;@1T $3Ö—9;<&'2$- ;8A'$-'+3 830< >-'&AĂ­ -Ö—63;8!)Ă­T 631!+!/Ă­$ 9;<&'2;31 6-'8>9A'+3 830< /!0 2!/'('0;@>2-'/ >@038A@9;!ࣗ 13৚£->3ŕŚ”$- 3('83>!2' 68A'A 2!9AĂ­ $A'ÂŁ2-Ăľ -Ö—2-' ;@ÂŁ03W

<;38-2+ /'9; (381Ă­ 2!<$A!2-! 1!/Ă­$Ă­ 2!Ö—$'ÂŁ< 83A>Ă•/ $AÄš3>-'0! >Ö—36!8$-< 3Ö—#'A63ŕŚ”8'&2-Ă­ 8'ÂŁ!$/ĂľW 31@9Äš >683>!&A'2-! ;!0-'+3 9@9;'1< 2!<$A!2-! 2!Ö— <8<$,31-32@ A39;!Äš /!03 @&A-!Äš3>! 2&@>-&<!ÂŁ2! २$-'৚0! &<0!$@/2!W '9; 3&63>-'&A-Ă­ 2!Ö—1!93>Ă­ '&<0!$/Ăľ >@৚9AĂ­T 0;Ă•8! A!1@0! 9;<&'2;Ă•> >Ö—ŕŚ”$-ŕŚ”ÂŁ' 308'ŕŚ”ÂŁ32@$, 8!1!$,T 2-' A!>9A' &!/Ă­$ 9A!29Ăľ 2!Ö—,3ÂŁ-9;@$A2@ 83A>Ă•/ 639-!&!2@$, 68'&@963A@$/-W @9;'1 ;'2 3&Ö—ÂŁ!; A 63>3&A'2-'1 (<20$/32</' 2!Ö—2!/ÂŁ'69A@$, A!$,3&2-$, <$A'ÂŁ2-!$,T ;!0-$, /!0 1W -2W 6-32-'8A@ >Ö—/'+3 >&8!৚!2-< g !2+-'ÂŁ90-$, <2->'89@;';!$, ?(38& -Ö— !1#8-&+'W !Ö— 2->'89@;'$-' 03231-$A2@1 > 8!03>-' (<20$/32</' 32 A!1-!9; 96'$/!ÂŁ23ŕŚ”$- l3&Ö—Ç‘W &3Ö—Ç“W 9'1'9;8< 9;<&-Ă•> 6-'8>9A'+3 9;362-!m - /'9; !&8'93>!2@ &3Ö—>@#-;2@$, -Ö—!1#-;2@$, 39Ă•# 09A;!Äš$Ă­$@$, 9-Ăľ 2!Ö— @&A-!ÂŁ' 03231-- -Ö— ;39<20Ă•> -Ăľ&A@2!83&3>@$,W '&2Ă­ AÖ—A!ÂŁ'; 9Ă­Ö—683/'0;@ 9'1'9;8!ÂŁ2'T &A-Ăľ0- 0;Ă•8@1 13৚2! 8'!ÂŁ-A3>!ࣗ 9>3/' >Äš!92' <1-'/Ăľ;23ŕŚ”$- -Ö—A!-2;'8'93>!2-! 63>-Ă­A!2' 26WÖ—8'৚@9'8-Ă­ -Ö—132;!৚'1 )ÂŁ1Ă•>T 6<#ÂŁ-$@9;@0Ă­ $A@ 23>@1- ;'$,23ÂŁ3+-!1-W Ö—A-13>@1 9'1'9;8A' 9;<&'2$- 3#/Ăľ$- 683+8!1'1

>$-'ÂŁĂ­ 9-Ăľ >Ö—83ÂŁĂľ 63&3#2Ă­ &3Ö—83ÂŁ- 9>3-$, 36-'0<2Ă•> -Ö—#Ăľ&Ă­ 683>!&A-ࣗ ;<;38-!ÂŁ' &ÂŁ! 9;<&'2;Ă•> Ö—830< @&A-!Äš<T <&A-'ÂŁ!ࣗ 6313$@T 8!& $A@ 2!>'; 038'6';@$/- 1Äš3&9A@1 03ÂŁ'+31 83A63$A@2!/Ă­$@1 9;<&-! 2!Ö— @&A-!ÂŁ' 03231-- -Ö— ;39<20Ă•> -Ăľ&A@2!83&3>@$,W !9A' >96Ă•ÂŁ2' 963;0!2-! 1!/Ă­ 2!Ö—$'ÂŁ< >96-'8!2-' 6'Äš2-'/9A'+3 -Ö—!0;@>2-'/9A'+3 <$A'9;2-$;>! 9;<&'2;Ă•> >Ö—963Äš'$A23ŕŚ”$- !0!&'1-$0-'/ /<৚ 3&Ö—-$, 6-'8>9A@$, $,>-ÂŁ 2!Ö— $A'ÂŁ2-W ,$'1@T !#@ ;' 963;0!2-! 68A@$A@2-Äš@ 9-Ăľ &3Ö—2!9A'+3 >96Ă•ÂŁ2'+3 83A>3/< 393#-9;'+3 38!A 36;@1!ÂŁ2'+3 >@038A@9;!2-! 13৚£->3ŕŚ”$- 3('83>!2@$, 68A'A 38!A 1-!9;3 8!0Ă•>W <;38-!ÂŁ' #Ăľ&Ă­ 3&#@>!ࣗ 9-Ăľ $3;@+3&2-3>3T !Ö—>Ö—$A!9-' 0!৚&'+3 &><+3&A-22'+3 &@৚<8< A!-2;'8'93>!2- 9;<&'2$- 6-'8>9A'+3 830< &39;!2Ă­ 13৚£->3ŕŚ”ŕŁ— A!6@;!2-! 9;<&'2;Ă•> 3Ö—&3>3ÂŁ2Ă­ 2<8;</Ă­$Ă­ -$, 0>'9ধõT A!8Ă•>23 A>-Ă­A!2Ă­ #'A63ŕŚ”8'&2-3 A'Ö—9;<&-3>!2-'1 l3$A'0->!2-! >@0Äš!&3>$Ă•>T A!8AĂ­&A!2-' $A!9'1T 6313$ 2!<03>! $A@ 38+!2-A!$/' 9;<&'2$0-'m 38!A &3;@$AĂ­$Ă­ -22@$, 3#9A!8Ă•> l83A>Ă•/ 393#-9;@T A!>3&3>@T 6313$ > A2!ÂŁ'A-'2-< 1-'/9$! 68!$@ ÂŁ<# 68!0;@0-T 38-'2;!$/! >Ö— 8!03>-'mW 3&!;03>3 <8<$,31-32@ A39;!2-' 96'$/!ÂŁ-

2@ 0<89 2!Ö—6ÂŁ!Ĥ381-' 'fÂŁ'!82-2+3>'/ $A'ÂŁ2-T +&A-' ;8!)!ࣗ #Ăľ&Ă­ 2!/$AĂľŕŚ”$-'/ A!&!>!2' 6@;!2-!T 2-'>@1!+!/Ă­$' #'A63ŕŚ”8'&2-'+3 032;!0;<W 83/'0; !&8'93>!2@ /'9; &3Ö—9;<&'2;Ă•> 6-'8>9A'+3 830<T /'&2!0 2-' A!631-2!1@ 3Ö—-$, 9;!89A@$, 03ÂŁ'+!$,W 3Ö—032;!0;< -Ö—'>'2;<!ÂŁ2'/ >96Ă•Äš68!$@ A!68!9A!1@ >9A@9;0-$, 38-'2;</Ă­$@$, 9-Ăľ > ;'1!;@$' 1-083f -Ö—1!083'03231-- 38!A 1!;'1!;@0-T +&@৚ >Ö—A!1-!2 A!Ö—>3ÂŁ<2;!8@9;@$A2' <&A-'ÂŁ!2-' 6313$@ >Ö—0>'9ধ!$, A>-Ă­A!2@$, AÖ—;@1- 68A'&1-3;!1- 68A'>-&A-!2! /'9;T 368Ă•$A 393#-9;'/ 9!;@9(!0$/-T 2!+83&! >Ö—639;!$- 6<20;Ă•> &3Ö—9;@6'2&-<1 2!<03>'+3 38!A >@/!A&Ă•> A!+8!2-$A2@$,W -$A@1@T ৚'Ö—683/'0; 963;0! 9-Ăľ AÖ—&<৚@1 A!-2;'8'93>!2-'1T 632-'>!৚ 13৚' 32 631Ă•$ > ÂŁ'69A@1 - '('0;@>2-'/9A@1 963৚@;03>!2-< 308'9< 9;<&-Ă•>W !0-' $3;@+3&2-3>' 963;0!2-! 13+Ă­ 6390<;03>!ࣗ 23>@1- A2!/313ŕŚ”$-!1- 38!A 68A@$A@2-ࣗ 9-Ăľ &3Ö—3&08@$-! >Äš!92@$, 68'&@963A@$/- -Ö—83A>3/< <1-'/Ăľ;23ŕŚ”$-T 0;Ă•8' >Ö—68A@9AÄš3ŕŚ”$- 13+Ă­ 9;!ࣗ 9-Ăľ 0ÂŁ<$A'1 &3Ö—3&2-'9-'2-! 9<0$'9<W !;'1 A!68!9A!1@R Witold KozĹ‚owski student WISE

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘

ǢǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

: WHOHJUDĆF]Q\P VNU¾FLH

Poşegnanie Absolwentów 2014 w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego

D

2-! Ç?Ç• $A'8>$! Ç?Ç?ÇŽÇ‘ 830< 2!Ö—;'8'2-' 2->'89@;';< 03231-$A2'+3 >Ö— 8!03>-' 63Ö—8!A 03ÂŁ'/2@ 1-!Äš3 1-'/9$' <83$A@9;' ^ 3৚'+2!2-' #93ÂŁ>'2;Ă•>\ A38+!2-A3>!2' 68A'A !;'&8Ăľ !8AĂ­&A!2-! -Ăľ&A@2!83&3>'+3W A-þ£- >Ö—2-1 <&A-!Äš 9;<&'2$- 39;!;2-$, ÂŁ!; 9;<&-Ă•> Ö—iÖ— 9;362-! 96'$/!ÂŁ23ŕŚ”$- 3+-9;@0! -Ăľ&A@2!83&3>! -Ö— !8AĂ­&A!2-' -Ăľ&A@2!83&3>' 683>!&A32' 68A'A !;'&8Ăľ !8AĂ­&A!2-! -Ăľ&A@2!83&3>'+3W 3A! 9;<&'2;!1- <&A-!Äš >Ö—<83$A@9;3ŕŚ”$- >A-þ£-V A-'0!2 @&A-!Äš< 03231-- iÖ— ;39<20Ă•> -Ăľ&A@2!83&3>@$, 683(WÖ— &8Ö—,!#W 3#'8; !0-13>-$AT @8'0;38 '2;8<1 !2$'ÂŁ!8-- '0;38! &8Ö—,!#W !2<9A <&!ÂŁ-ŕĽ˜90-T 0!&8! 2!<03>! -Ö—68!$3>2-$@ !&1-2-9;8!$@/2- !;'&8@ !8AĂ­&A!2-! -Ăľ&A@2!83&3>'+3 2->'89@;';< 03231-$A2'+3T !Ö—;!0৚' 68A'&9;!>-$-'ÂŁ' 9;<&'2$0-'+3 9;3>!8A@9A'2-! & '8-;<1W 83$A@9;3ŕŚ”ŕŁ— 63683>!&A-ÂŁ- 9@16!;@$A2- -Ö—$,!8@A1!;@$A2- 9;<&'2$- AÖ— T -Ö— 830<V !<ÂŁ-2!T ĂŚ<0!9A 38!A '#!9;-!2W Ö—>-&3>2-T >96!8$-! ;'+383$A2@1 !#93ÂŁ>'2;31 <&A-'ÂŁ!Äš@ 83&A-2@T A2!/31- 38!A 68A@/!$-'ÂŁ'W !Ö—63$AĂ­;0< >@&!8A'2-! >9A@9;0-$, 3#'$-

ǢǼ

2@$, 68A@>-;!Äš $,Ă•8 31-2!2;! 3&ŕŚ”6-'></Ă­$ <83$A@ŕŚ”$-' ^ !<&'!1<9 +-;<8\W !9;Ăľ62-' 83A63$AþĚ3 9-Ăľ 3(-$/!ÂŁ2' >8Ăľ$A!2-' ÂŁ-9;Ă•> +8!;<ÂŁ!$@/2@$, 38!A ^ 9-Ă­+ #93ÂŁ>'2;Ă•>\W 9A@9$@ 3#'$2- 9;<&'2$- >@1-'2-!ÂŁ- <ŕŚ”$-90 &Äš32- AÖ— 83('938'1 !2<9A'1 '$A0'T 0-'83>2-0-'1 !;'&8@ !8AĂ­&A!2-! -Ăľ&A@2!83&3>'+3 38!A 9>@1- 8313;38!1-W 3Ö—3;8A@1!2-< <631-20Ă•> 9;<&'2$- <9;!>-!ÂŁ- 9-Ăľ &3Ö—+8<63>@$, A&/þࣗT 2!Ö—0;Ă•8@$, &<12-' 68'A'2;3>!ÂŁ- 9-Ăľ >Ö—'ÂŁ'+!2$0-$, ;3+!$, 38!A #-8';!$,T >@63৚@$A32@$, &A-Ăľ0- <68A'/13ŕŚ”$- >Äš!&A <$A'ÂŁ2- T 2->'89@;';< 3ÂŁ2-$A'+3T !Ö—;!0৚' 8!03>90-'/ A03Äš@ -A2'9<W -2-32@ 830 #@Äš 9A$A'+Ă•ÂŁ2@1 >Ö—৚@$-< !;'&8@T A1!8Äš #3>-'1 683(WÖ—&8Ö—,!#W &8Ö—,W$W '8A@ 8A$-'2-'$0-T '2;38T AÄš3>-'0 -'ÂŁ0-'+3 1@9Äš< -Ö— -'ÂŁ0-'+3 '8$!W @Äš >@#-;2@1 2!<03>$'1T ;>Ă•8$Ă­ &@9$@6ÂŁ-2@ 2!<03>'/ 38+!2-A!$/! -Ö—A!8AĂ­&A!2-'W '+3 6!1-Ăľ$- A39;!Äš 63ŕŚ”>-Ăľ$32@ 08Ă•;0- (-ÂŁ1 363>-!&!/Ă­$@ 3Ö—৚@$-< 68@>!;2@1 -Ö—A!>3&3>@1T 0;Ă•8@ 68A@6312-!ÄšT /!0 >96!2-!Ěí -Ö—$-'6Ěí 393#Ă­ #@Äš 83('938W 6'$/!ÂŁ2' <631-20- A!>Ăľ&83>!Äš@ &3Ö—39Ă•# 2!/#!8&A-'/ A!!2+!-

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘

৚3>!2@$, >Ö—৚@$-' !;'&8@T &A-Ăľ0- 0;Ă•8@1 A!8Ă•>23 9;3>!8A@9A'2-' & '8-;<1T /!0 -Ö— g 63Äš'$A2! &63>-'&A-!ÂŁ23ŕŚ”ŕŁ— ;<&'2;Ă•> 68þ৚2-' &A-!Äš!/Ă­W A-Ăľ0- 2-1 !;'&8! 68A@#8!Äš! ;!0Ă­T !Ö—2-' -22Ă­ (381Ăľ 3('8</Ă­$ AÖ—830< 2!Ö—830 $38!A >-Ăľ$'/ -2-$/!;@>T 639A'8A!/Ă­$ 9>3/Ă­ &A-!Äš!ÂŁ23ŕŚ”ŕŁ— 38!A 3;>-'8!/Ă­$ 9-Ăľ 2!Ö—23>' 13৚£->3ŕŚ”$-W 3Ö—3(-$/!ÂŁ2'/ $AĂľŕŚ”$- <83$A@9;3ŕŚ”$- &3Ö—+Äš39< l&39Äš3>2-' -Ö—>Ö—68A'23ŕŚ”2-m &39AÂŁ- !#93ÂŁ>'2$- 68'A'2;</Ă­$ (-ÂŁ1-0- <0!A</Ă­$' &8<+-' ৚@$-' 9;<&'2;Ă•>T 68@>!;2' 8'ÂŁ!$/' -Ö—A2!/313ŕŚ”$- /!0-' 2!>-Ă­A!Äš@ 9-Ăľ 631-Ăľ&A@ 2-1- >Ö—$A!9-' ;8>!2-! 9;<&-Ă•>W 3& 032-'$ 1-!Äš 1-'/9$' !8;@9;@$A2@ >@9;Ăľ6 !#93ÂŁ>'2;Ă•>V $A!8</Ă­$'/ +8Ă­ 2!Ö—9!093(32-' !9- -'ÂŁ3903 38!A >30!ÂŁ-9;@ 8A'+38A! 39-38!T 0;Ă•8@ A!$,>@$-Äš A'#8!2@$, 9>@1 +Äš39'1 -Ö—+8Ă­ 2!Ö—+-;!8A'W #@&>! >@9;Ăľ6@ A!03ŕĽ˜$A@Äš@ 9-Ăľ +38Ă­$@1- 3>!$/!1- 6<#ÂŁ-$A23ŕŚ”$-W !9;Ăľ62-' 63Ö—;8!&@$@/2'/ 9'9/- A&/Ăľ$-3>'/ 2!Ö—9$,3&!$, 68A'& <&@20-'1 ĚÕ>2@1T >9A@9$@ 3#'$2- 963;0!ÂŁ- 9-Ăľ 2!Ö—63$AĂľ9;<20<T 63&$A!9 0;Ă•8'+3 >@1-'2-!ÂŁ- 9-Ăľ >96312-'2-!1- 38!A 39;!;2-1- >8!৚'2-!1-W @1 9!1@1 !#93ÂŁ>'2$- A!03ŕĽ˜$A@ÂŁ- /'&'2 -Ö—83A63$Aþ£- 03ÂŁ'/2@T 23>@ ';!6 >Ö—9>3-1 ৚@$-<W

Ö—;@1 1-'/9$< !;'&8! 68!+2-' 63&A-Ăľ03>!ࣗ >9A@9;0-1 963293831T 0;Ă•8A@ <&A-'ÂŁ-ÂŁ- 9>'+3 >96!8$-! -Ö—6313$@ >Ö—38+!2-A!$/- <83$A@9;3ŕŚ”$- ^ 3৚'+2!2-! #93ÂŁ>'2;Ă•> Ç?Ç?ÇŽÇ‘\V <836! 3&&A-!Äš 3ÂŁ90!T &8<0!82- T ,<8;3>2- ^ !,<8;\ AÖ— !9Äš!T ŕŚ”83&03>- 638;< -Ö— '08'!$/- ^ 3ÂŁ2!\T !8-<9A3>- 8A@#3>90-'1< AÖ— f 83<6T 96Ă•Äš$' 303Äš3>9$@ AÖ— A@&Äš3>$!T ?$ÂŁ<9-=' 8!29('8 <9T 8!03>90-'/ A03ÂŁ' -A2'9<T & '8-;<1 38!A A-!Äš3>- 8313$/- 2!9A'+3 2->'89@;';<W A-Ăľ0</'1@ >9A@9;0-1 A!Ö—<&A-!Äš >Ö—<83$A@9;3ŕŚ”$- 38!A 6313$ >Ö—/'/ A38+!2-A3>!2-<W !1@ 2!&A-'/ĂľT ৚'Ö—$,3ࣗ AÖ—$AĂľŕŚ”$-Ă­ !#93ÂŁ>'2;Ă•> 963;0!1@ 9-Ăľ 2!Ö—9;<&-!$, -Ö— 9;362-!W ࢰ@$AĂ­$ >9A@9;0-'+3 2!/ÂŁ'69A'+3 2!Ö—^23>'/ &83&A' ৚@$-!\T 1!1@ 2!&A-'/ĂľT ৚'Ö—68A@+3&! AÖ— 2->'89@;';'1 03231-$A2@1 2!Ö—&Äš<+3 63A39;!2-' >Ö—6!1-Ăľ$- >9A@9;0-$, !#93ÂŁ>'2;Ă•>T 0;Ă•8@ 36<9A$A!/Ă­ /<৚ 1<8@ <$A'ÂŁ2-W

Sonia Kłosowska Absolwentka studiów II stopnia Specjalności Zarządzanie Międzynarodowe


„Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji, jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spoşywczego w Polsce�

P

8A'1@9Äš 963৚@>$A@ /'9; /'&2@1

AÖ—2!/>!৚2-'/9A@$, >Ö—+3963&!8 323+8!)! 6;W ^ 8!29('8 >-'&A@ $' A'Ö—>A+ÂŁĂľ&< 2!Ö—;3T ৚'Ö—9;!23>- - &@(<A/! -223>!$/-T /!03 ৡ8Ă•&Äš3 3Ö—>@৚@>-'2-< 2!9A'+3 2!83&<T 0320<8'2$@/23ŕŚ”$- 68A'&9-Ăľ#-389;> !Ö—2!Ö—8@20!$, 1-Ăľ&A@2!83&3>@$, /'9; ÂŁ-68A'1@9Äš< 963৚@>$A'+3 $AĂ­$@1 9-Ăľ '09638;'8'1 2!63/Ă•> -Ö—৚@>23ŕŚ”$-W 8A'&9-Ăľ#-389;>! 83ÂŁ23f963৚@>> 3ÂŁ9$'\ /'9; '('0;'1 68!$ $A' 639A<0</Ă­ >$-í৚ 23>@$, 83A>-Ă­A!ŕĽ˜ #!&!>$A@$,T 0;Ă•8' A8'!ÂŁ-A3>!2' >Ö—3#9A!8A' 683>!&A32'/T &Äš<+3(!ÂŁ3>'/ A39;!Äš@ > 8!1!$, +8!2;< 63ÂŁ-;@0- 9;8!;'+-$A2'/ 38!A #!&!>$A3f83A>3/3>'/ &ÂŁ! A!6'>2-'2-! 683('9/368A@A2!2'+3 68A'A !83&3>' 2!ÂŁ-A!$/- A!8AĂ­&A!2-!T 0;Ă•8' >Ö—68A@9AÄš3ŕŚ”$- Centrum Nauki. 1!Ö—A!3>3$3>!ࣗ >@930-1 63A@$/323>!2-'1 )81@ 2!Ö—!8'2-' 1-Ăľ&A@2!83&3>'/T !Ö—>Ö—08!/< A!6'>2-ࣗ /'/ >@930Ă­ '('0;@>23ŕŚ”ŕŁ— (<20$/323>!2-!W #'$2-' 68A'&9-Ăľ#-389;>! 68A'1@9Äš< 83ÂŁ23f963৚@>$A'+3 68Ă•#</Ă­ 9A<0!ࣗ 9>3-$, 13৚£->3ŕŚ”$- '09638;3>@$,T 63A@90->!ࣗ 23>@$, 93/<9A2-0Ă•> ,!2&ÂŁ3>@$,T ;>38A@ࣗ 032$'6$/' '('0;@>2@$, -2>'9;@$/- A!+8!2-$A2@$, 38!A >A1!$2-!ࣗ 639-!&!2@ 0!6-;!Äš ÂŁ<&A0-W 83#ÂŁ'1!;@0! 09-í৚0- 9683>!&A! 9-Ăľ &3Ö—68Ă•#@ 3&63>-'&A- 2!Ö—6@;!2-'V >Ö—/!0-1 9;362-< A!8AĂ­&A!2-' >-'&AĂ­ -Ö—&@(<A/! -223>!$/- >6Äš@2þĚ@ 2!Ö—63&239A'2-' 63A-31< 0320<8'2$@/23ŕŚ”$- 68A'&9-Ăľ#-389;> 68A'1@9Äš< 963৚@>$A'+3 >Ö— 3ÂŁ9$'W Ö—&30;8@2-' 2!<0 '03231-$A2@$, 63&08'ŕŚ”ÂŁ! 9-Ăľ 8392Ă­$' A2!$A'2-' -2(381!$/- -Ö—>-'&A@ &ÂŁ! 83A>3/< $@>-ÂŁ-A!$@/2'+3W -'&A! 1!Ö—68A@$A@2-ࣗ 9-Ăľ &3Ö—83A>3/< 963Äš'$A'ŕĽ˜9;>T -$, +3963&!8'0 -Ö—(<20$/32</Ă­$@$, >Ö—2-$, 68A'&9-Ăľ#-389;>T !Ö—A!93#@ >-'&A@ 63Ěí$A32' AÖ—08'!;@>23ŕŚ”$-Ă­T 968!>2@1- 683$'9!1- -223>!$@/2@1- -Ö—;A>W 0<ÂŁ;<8Ă­ -223>!$@/2Ă­ 968A@/!/Ă­ >@1-'82'1< >A839;3>- -$, 0320<8'2$@/23ŕŚ”$-W 83$'931 -223>!$@/2@1 >Ö— 3ÂŁ9$' #8!0</' &@2!1-0-T !Ö—2!/$AĂľŕŚ”$-'/ >@1-'2-!2' #!8-'8@ >&8!৚!2-! 683$'9Ă•> -223>!$@/2@$, 1!/Ă­ 63&Äš3৚' )2!293>'T ;!0-' /!0V 2-'&3-2>'9;3>!2-' 9('8@ #!&!>$A3f83A>3/3>'/ -Ö—#8!0 90<;'$A2@$, 1'$,!2-A1Ă•> ;8!29('8< '('0;Ă•> #!&!ŕĽ˜ &3Ö—+3963&!80-W 8A'&9-Ăľ#-389;>! 9!13-9;2-' ,!1</Ă­ 683$'9@ -223>!$@/2'T $A'+3 $AĂľ9;@1 63>3&'1 /'9; ৡ£' 90329;8<3>!2@ 9@9;'1 -$, 38+!2-A!$/-W -'ÂŁ< '03231-9;Ă•> 63&08'ŕŚ”ÂŁ!T ৚'Ö—9Äš!#3ŕŚ”ŕŁ— 2!9A'/ +3963&!80- ;0>- 2-' >Ö—68A@$A@2!$, 2!;<8@ 1!;'8-!ÂŁ2'/T !ÂŁ' >Ö—9('8A' ŕŚ”>-!&313ŕŚ”$-W !>'; >Ö—3#'$2@$, $A!9!$, -223>!$@/23ŕŚ”ŕŁ— 2-' /'9; 639;8A'+!2! 63>9A'$,2-'T /!03 9639Ă•# 2!Ö—39-Ă­+2-Ăľ$-' 9<0$'9<T 9A$A'+Ă•ÂŁ2-' 68A'A 68A'&9-Ăľ#-38$Ă•> 1!Äš@$, -Ö—ŕŚ”8'&2-$, )81T !Ö—63;'2$/!Äš -2;'ÂŁ'0;<!ÂŁ2@ 68!-

$3>2-0Ă•> 38!A -$, 08'!;@>23ŕŚ”ŕŁ— 9Ă­Ö—$AĂľ9;3 2-'&3$'2-!2'W 'ÂŁ 68!$@ >@;@$A@Äš 032$'6$/Ăľ -Ö—36'8!$/32!ÂŁ-A!$/Ăľ 68A'683>!&A32@$, #!&!ŕĽ˜ >Ö—0-'8<20< -&'2;@)0!$/- A!ÂŁ'৚23ŕŚ”$- 631-Ăľ&A@ 2!0Äš!&!1- 2!Ö—A!8AĂ­&A!2-' >-'&AĂ­ -Ö—&@(<A/Ă­ -223>!$/-T !Ö—>A839;'1 63A-31< 0320<8'2$@/23ŕŚ”$- 68A'&9-Ăľ#-389;> 68A'1@9Äš< 963৚@>$A'+3 >Ö— 3ÂŁ9$'W !&!2-' ;@$, A!ÂŁ'৚23ŕŚ”$- >@2-0! 8Ă•>2-'৚ AÖ—(!0;<T ৚'Ö—>Ö—308'9-' 63!0$'9@/2@1 3#9'8></'1@ 9;!Äš@ 83A>Ă•/ 68A'&9-Ăľ#-389;> 68A'1@9Äš< 963৚@>$A'+3T !Ö—-$, &30!6-;!ÂŁ-A3>!2-' 683>!&A- &3Ö—>@68!$3>!2-! 68A'A 2-' $38!A >@৚9A'/ 63A@$/- 2!Ö—8@20< ÂŁ30!ÂŁ2@1T 08!/3>@1 -Ö—1-Ăľ&A@2!83&3>@1W 8A'683>!&A32' #!&!2-! >Ö—3#9A!8A' A!8AĂ­&A!2-! >-'&AĂ­T >Ö—#!&!2@$, 68A'&9-Ăľ#-389;>!$, 68A'1@9Äš< 963৚@>$A'+3T 63A>3ÂŁ-Äš@ 1-Ăľ&A@ -22@1- 2!Ö—90329;8<3>!2-' >2-390Ă•> &3;@$AĂ­$@$,Vৡ8Ă•&'Äš >-'&A@ >@038A@9;@>!2@$, 68A'A 68A'&9-Ăľ#-389;>! 38!A -$, 68A@&!;23ŕŚ”$-T j $,!8!0;'8< &A-!Äš!ŕĽ˜ >9631!+!/Ă­$@$, 63A@90->!2-' -Ö—68A'0!A@>!2-' >-'&A@ 8'!ÂŁ-A3>!2@$, 68A'A #!&!2' 68A'&9-Ăľ#-389;>!T j 83&A!/Ă•> &A-!Äš!ŕĽ˜ 63&'/13>!2@$, >Ö—A>-Ă­A0< AÖ—A!8AĂ­&A!2-'1 >-'&AĂ­ 38!A 2!0Äš!&Ă•> 2!Ö—;'2 $'ÂŁ 68A'A2!$A32@$,T j >6Äš@>< A!8AĂ­&A!2-! >-'&AĂ­ 2!Ö—>@2-0- '03231-$A2'T >!8;3ŕŚ”ŕŁ— 968A'&!৚@ -Ö—3#83;< 38!A >-'ÂŁ03ŕŚ”ŕŁ— 8@20Ă•> A#@;< 68A'&9-Ăľ#-389;>W !&!2-! &3;@$AĂ­$' A!+!&2-'ŕĽ˜ &@(<A/- -223>!$/- >Ö—68A'&9-Ăľ#-389;>!$, 68A'1@9Äš< 963৚@>$A'+3 30!A!Äš@ 9-Ăľ #!8&A-'/ 90316ÂŁ-03>!2'T !ÂŁ' 8Ă•>2-'৚ <13৚£->-Äš@ 308'ŕŚ”ÂŁ'2-' -$, A2!$A'2-! >Ö—#-'৚í$@1 (<20$/323>!2-< 68A'&9-Ăľ#-389;> 38!A A'9;!>-'2-' 0-ÂŁ0< -2;'8'9</Ă­$@$, 0320ÂŁ<A/- -Ö—>2-390Ă•> &3;@$AĂ­$@$, 1-Ăľ&A@ -22@1-V j 83&A!/Ă•> -223>!$/- >&8!৚!2@$, 68A'A 68A'&9-Ăľ#-389;>! 68A'1@9Äš@ 963৚@>$A'+3 38!A 2!0Äš!&Ă•> 2!Ö—2-' 68A'A2!$A!2@$,T j 8'!ÂŁ-A3>!2@$, 68!$ #!&!>$A3f83A>3/3>@$, -Ö—2!0Äš!&Ă•> 2!Ö—2-' 68A'A2!$A!2@$,T j '('0;Ă•> >&8!৚!2@$, -223>!$/-T >Ö—9A$A'+Ă•ÂŁ23ŕŚ”$- >Ö—3&2-'9-'2-< &3Ö—A@90< -Ö—>!8;3ŕŚ”$- )81@W

8A'683>!&A32' #!&!2-! 630!A!Äš@T ৚'Ö—2!Ö—(<20$/323>!2-' 68A'&9-Ăľ#-389;> 68A'1@9Äš< 963৚@>$A'+3 >Ö—&<৚@1 9;362-< 3&&A-!Äš</' 2!9-ÂŁ!/Ă­$! 9-Ăľ 0320<8'2$/! 2!Ö—8@20<T $AÄš32039;>3 3ÂŁ90- >Ö— 2-- <836'/90-'/T !Ö—;!0৚' &<৚! 68'9/! 2!Ö—>&8!৚!2-' -223>!$/-W ŕŚ”8Ă•& 683$'9Ă•> A!$,3&AĂ­$@$, >Ö—#ÂŁ-৚9A@1 3;3$A'2-< 68A'&9-Ăľ#-389;>!T >6Äš@>!/Ă­$@$, 2!Ö—(<20$/323>!2-' #!&!2@$, A!0Äš!&Ă•>T >@1-'2-ࣗ 2!ÂŁ'৚@ 8@>!ÂŁ-A!$/Ăľ 1-Ăľ&A@ 68A'&9-Ăľ#-389;>!1-T !Ö—;!0৚' 9-Ěþ 68A';!8+3>Ă­ 2!#@>$Ă•> -Ö—&39;!>$Ă•> ;@$, )81W Ö—68A'683>!&A32@$, #!&!ŕĽ˜ >@2-0!T ৚'Ö—68A'&9-Ăľ#-389;>! <6!;8</Ă­ 9>3-$, 2!/>-Ăľ09A@$, >@A>!ŕĽ˜T 68A'&' >9A@9;0-1 >Ö—>'/ŕŚ”$-< 2!Ö—23>' 8@20- A#@;< A'Ö—9>3-1- 683&<0;!1-T 6368!>-' /!03ŕŚ”$- 683&<0;Ă•> 38!A 8'&<0$/- 039A;Ă•>W Ă•>23$A'ŕŚ”2-' 68A'>!+! 0320<8'2$@/2! #<&3>!2! /'9; >Ö—36!8$-< 3Ö—3('83>!2@ 683&<0; 38!A 1!80ĂľW !8;3 A!<>!৚@ࣗT ৚'Ö—1-13T -৚ 2!$-90 2!Ö—>&8!৚!2-' -223>!$/- >90!A@>!2@ #@Äš /!03 /'&'2 AÖ—683$'9Ă•> 9-ÂŁ2-'/ 3&&A-!Äš</Ă­$@$, 2!Ö—68A'&9-Ăľ#-389;>!T -223>!$@/23ŕŚ”ŕŁ— 639;8A'+!2! /'9; /!03 12-'/ >!৚2' ৡ8Ă•&Äš3 68A'>!+ #!&!2@$, A!0Äš!&Ă•> 2!& 0320<8'2$/Ă­W Ö—8'$'2A/- 683(WÖ—&8W ,!#W 2&8A'/! A@৚'>90-'+3V 9-íग0! U -8ÂĄ'/! -Ö— U ߊ1-/- /'9; &A-'Äš'1 38@+-2!ÂĄ2@1S 63>9;!Äš@1 2!Ö—9;@ÂĄ< &>Ă•$, &@9$@6ÂĄ-2 2!<03>@$,ÂŞ '03231-- -Ö—2!<0 3Ö—A!8AĂ­&A!2-<U '9; ;3Ö—68A'&9-Ăľ>A-Ăľ$-' <&!2'S 3Ö—&<ग@$, >!ÂĄ38!$, 63A2!>$A@$, -Ö—!6ÂĄ-0!$@/2@$,U 1-'/Ăľ;2-' Ěí$A@ !96'0;@ ;'38';@$A2' -Ö—68!0;@$A2' A!8AĂ­&A!2-! >-'&AĂ­ -Ö—&@(<A/- -223>!$/-S >Ö—032;'0ࢹ$-' >6Äš@>< ;@$, $A@22-0Ă•> 2!Ö—68A'&9-Ăľ#-38$A3ࢹ߹ )81 68A'1@9Äš< 963ग@>$A'+3 >Ö— 3ÂĄ9$'U !89;>! 63/Ăľ$-3>! -Ö—!2!ÂĄ-A! A39;!Äš@ A!68'A'2;3>!2' 683('9/32!ÂĄ2-'S A!ࢹ >!ÂĄ38@ ;'38-363A2!>$A' 68!$@ 63&239- &3#8A' >@9'ÂĄ'0$/323>!2' 9;<&-<1 ÂĄ-;'8!;<83>'U 8'ࢹ$- 1323+8!)- 9;!23>-Ă­ ;'ग 68!0;@$A2@ 6<20; 3&2-'9-'2-! &ÂĄ! >-'ÂĄ< 8Õग2383&2@$, !2!ÂĄ-AS $3Ö—/'9; 2-'>Ă­;6ÂĄ->-' 63A@;@>2@1 >@8Õग2-0-'1 8'$'2A3>!2'/ 09-íग0- 2!Ö—08!/3>@1 8@20< >@&!>2-$A@1U !68'A'2;3>!2' >@2-0- #!&!ॴ <A!9!&2-!/Ă­ 8'031'2&!$/Ăľ ;'/ 1323+8!)- A!8Ă•>23 9;<&'2;31S /!0 ;'ग 2!<03>$31 -Ö—68!0;@031 A!/1</Ă­$@1 9-Ăľ 683#ÂĄ'1!1- A!8AĂ­&A!2-! >-'&AĂ­ -Ö—&@(<A/- -223>!$/-S /!03 क8Ă•&Äš! 0320<8'2$@/23ࢹ$- )81 2-' ;@ÂĄ03 68A'1@9Äš< 963ग@>$A'+3U dr Dariusz Ĺťmija Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘

Ǣnj


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

: WHOHJUDĆF]Q\P VNU¾FLH

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze ZwiÄ…zku Nauczycielstwa Polskiego PracownikĂłw UEK >-Ă­A'0 !<$A@$-'ÂŁ9;>! 3ÂŁ90-'+3 (<20$/32</' #ÂŁ-903 ÇŽÇŽÇ? ÂŁ!;T >Ö—;@1 63& 3#'$2Ă­ 2!A>Ă­ g 3&Ö—ÇŽÇ–Ç?Ç? 830<W Ö—ÇŽÇ–Ç•Ç? 830< >@3&8Ăľ#2-Äš@ 9-Ăľ &>! !<;3231-$A2' A>-Ă­A0- $AÄš3203>90-'V ^ ŕŚ”>-!;!\ g A8A'9A!/Ă­$@ 68!$3>2-0Ă•> 3ŕŚ”>-!;@ -Ö—>@$,3>!2-!T 38!A ^ !<0!\ g 68!$3>2-0Ă•> 9A0Ă•Äš >@৚9A@$, -Ö—-29;@;<;Ă•> 2!<03>@$,W &Ö—Ç?Ç?Ç?Ç’ 830< 3#@&>! !<;3231-$A2' A>-Ă­A0- A39;!Äš@ >Ěí$A32' >Ö—9;8<0;<8Ăľ $'2;8!ÂŁ2Ă­ W !8;3 &3&!ࣗT ৚'Ö— >Ö—2!9A'/ ÂŁ1! !;'8 63>9;!Äš AÖ—-2-$/!;@>@ 683(WÖ—&8Ö— -'$A@9Äš!>! @932@T !Ö—3#'$2-' 1!Ö—/<৚ #ÂŁ-903 Ç”Ç?fÂŁ';2-' ;8!&@$/' &A-!Äš!ÂŁ23ŕŚ”$-W

D

A-!Äš!ÂŁ23ŕŚ”ŕŁ— 308'ŕŚ”ÂŁ!/Ă­ 329;@;<$/! T 1-Ăľ&A@2!83&3>' <13>@ A!>!8;' 68A'A 38!A 3#3>-Ă­A</Ă­$' 68A'6-9@ 68!>! - ;!;<; >-Ă­A0<W 3 A!9!&2-$A@$, $'ÂŁĂ•> 2!ÂŁ'৚íV 6368!>! >!8<20Ă•> 68!$@ - ৚@$-! >9A@9;0-$, 68!$3>2-0Ă•> $A'ÂŁ2-T A' 9A$A'+Ă•ÂŁ2@$, <>A+ÂŁĂľ&2-'2-'1 $AÄš320Ă•> U 3#832! 68!> 68!$3>2-$A@$, 38!A A>-Ă­A03>@$,U 8'68'A'2;3>!2-' -2;'8'9Ă•> 68!$3>2-$A@$, > 031-9/!$, 2!<03>@$, 38!A >3#'$ >Äš!&A $A'ÂŁ2-U >@&!>!2-' 36-2--U 683>!&A'2-' &A-!Äš!ÂŁ23ŕŚ”$- 3ŕŚ”>-!;3>'/T 0<ÂŁ;<8!ÂŁ2'/ - 8'08'!$@/2'/U 6313$ 1!;'8-!ÂŁ2! &ÂŁ! $AÄš320Ă•> - -$, 83&A-2W &2-< Ç?Ç• 1!/! Ç?Ç?ÇŽÇ‘ 830< 3&#@Äš3 9-Ăľ '#8!2-' 68!>3A&!>$A3f @#38$A' >-Ă­A0< !<$A@$-'ÂŁ9;>! 3ÂŁ90-'+3 8!$3>2-0Ă•> 2->'89@;';< 03231-$A2'+3 > 8!03>-'W '#8!2-< 68A'>3&2-$A@Äš 683(W &8 ,!#W '8A@ 382!ŕŚ”W 9;Ăľ6</Ă­$@ 8'A'9 g &8 !2<9A !+!2-'>-$A g 68A'&9;!>-Äš 968!>3A&!2-' &3;@$AĂ­$' &A-!Äš!ÂŁ23ŕŚ”$- >-Ă­A0< > ÂŁ!;!$, Ç?Ç?ÇŽÇ?fÇ?Ç?ÇŽÇ‘W !9;Ăľ62-'T > ;8!0$-' A'#8!2-! <&A-'ÂŁ323 !#93ÂŁ<;38-<1 <9;Ăľ6</Ă­$'1< !8AĂ­&3>- > 90Äš!&A-'V Prezes: g &8 !2<9A !+!2-'>-$A Wiceprezes: g &8 8A@9A;3( -9-3Äš'0

AÄš3203>-' !8AĂ­&<: g 22! 2>'-ÂŁ'8 g 683(W &8 ,!#W ;!2-9Äš!> 'ÂŁ2-!0 g &8 !8-! A'$,3>90!f -9A0! g 8!৚@2! A-'&A-$ g !8#!8! 38!>90! g &8 3+&!2 3+3&! g '!;! A$A@6$A@0 g &8 ,!#W 3#'8; Äš3&!8$A@0 3&A-Ăľ03>!23 8Ă•>2-'৚ $AÄš32031 31-9/- '>-A@/2'/ > 90Äš!&A-'V 1+8 2+'ÂŁ! '$,3>-$A3>!f 8!#U &8 !8-! Äš320!U &8 !$Äš!> !/&!T ! ;!0৚' $AÄš32031 Ă­&< 3ÂŁ'৚'ŕĽ˜90-'+3 > 90Äš!&A-'V 683(W &8 ,!#W !A-1-'8A Ă•80!U 683(W &8 ,!#W '8A@ 382!ŕŚ”U 683(W &8 ,!#W !2 A6!0W ;8!0$-' 3#8!& 68A'683>!&A323 +Äš393>!2-' - &3032!23 >@#38< 23>@$, >Äš!&A >-Ă­A0<W 90Äš!& 23>'+3 A!8AĂ­&< >-Ă­A0< >'9AÂŁ-V 683(W &8 ,!#W ;!2-9Äš!> 'ÂŁ2-!0 g &8 !8-! A'$,3>90!f -9A0! g 1+8 2+'ÂŁ! '$,3>-$A3=!f 8!# g &8 8A@9A;3( -9-3Äš'0 g 1+8 '8'9! 3>83ৡ2-0 g &8 !2<9A !+!2-'>-$A g &8 3+&!2 3+3&! g '!;! A$A@6$A@0 g &8 ,!#W 3#'8; Äš3&!8$A@0 g &8 2&8A'/ @+<Äš! 8'A'9'1 2! Ç‘fÂŁ';2-Ă­ 0!&'2$/Ăľ Ç?Ç?ÇŽÇ‘f

Ç?Ç?ÇŽÇ• A39;!Äš >@#8!2@ 6323>2-' &8 !2<9A !+!2-'>-$AT 2!;31-!9; >-$'68'A'9'1 g &8 8A@9A;3( -9-3Äš'0W 90Äš!& 23>'/ 31-9/- '>-A@/2'/ >'9AÂŁ-V g &8 !8-! Äš320! g 68A'>3&2-$AĂ­$! g ÂŁ-$W +2-'9A0! !$A38 g &8 3ÂŁ!2;! -8'0 03ÂŁ'- 90Äš!& 23>'+3 Ă­&< 3ÂŁ'৚'ŕĽ˜90-'+3 /'9; 2!9;Ăľ6</Ă­$@V g 683(W &8 ,!#W '8A@ 382!ŕŚ” g 68A'>3&2-$AĂ­$@ g 1+8 -2৚W !;!8A@2! '0-'ÂŁ! g &8 !>'Äš !138! 68Ă•$A >@#38< >Äš!&A > ;8!0$-' A'#8!2-! A>8Ă•$323 <>!+Ăľ 2! 683#ÂŁ'1@T 0;Ă•8' A+Äš!9A!/Ă­ $AÄš3203>-' >-Ă­A0<W 1Ă•>-323 0>'9ধõ 39;!;2-$, - 6ÂŁ!23>!2@$, 63&>@৚'0 >@2!+83&A'ŕĽ˜ > 9A03ÂŁ2-$;>-' >@৚9A@1T 9;8<0;<8Ăľ &'13+8!)$A2Ă­ - A!>3&3>Ă­ $AÄš320Ă•> >-Ă­A0<T ! ;!0৚' 038A@ŕŚ”$-T /!0-' &!/' $AÄš32039;>3 > 8!$3>2-0Ă•> W $A'9;2-$@ A'#8!2-! 68'A'2;3>!ÂŁ- >Äš!92' 36-2-' - A+Äš!9A!ÂŁ- 68363A@$/' A1-!2T 0;Ă•8' 63>-22@ #@ࣗ <>A+ÂŁĂľ&2-32' 68A'A !8AĂ­& >@#8!2@ 2! 23>Ă­ 0!&'2$/ĂľW Dr hab. Robert W. WĹ‚odarczyk CzĹ‚onek ZarzÄ…du ZNP PracownikĂłw UEK

!8AĂ­& >-Ă­A0< !<$A@$-'ÂŁ9;>! 3ÂŁ90-'+3 8!$3>2-0Ă•> 2->'89@;';< 03231-$A2'+3 >Ö— 8!03>-'W -'&AĂ­ 3&Ö—ÂŁ'>'/V '!;! A$A@6$A@0T '8'9! 3>83ৡ2-0T !8-! A'$,3>90!f -9A0!T 2+'ÂŁ! '$,3>-$A3=!f 8!#W ;3/Ă­ 3&Ö—ÂŁ'>'/V 2&8A'/ @+<Äš!T 3+&!2 3+3&!T !2<9A !+!2-'>-$AT 8A@9A;3( -9-3Äš'0T 3#'8; Äš3&!8$A@0T ;!2-9Äš!> 'ÂŁ2-!0

ǢÓ?

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘


Zakończenie IV edycji programu „Akademia Talentów� wg Raiffeisen Polbank

K

2-! ÇŽÇ? $A'8>$! #8W &3#-'+Äš! 03ŕĽ˜$! /<৚ 03ÂŁ'/2!T $A>!8;! '&@$/! ^ 0!&'1-- !ÂŁ'2;Ă•>\ g >96Ă•ÂŁ2'+3 683+8!1< 2->'89@;';< 03231-$A2'+3 >Ö— 8!03>-' 38!A #!20< !-ø'-9'2 3ÂŁ#!20T 68A'A2!$A32'+3 &ÂŁ! 9;<&'2;Ă•> 2!9A'/ $A'ÂŁ2-W !89A;!;@T 0;Ă•8' 3&#@>!Äš@ 9-Ăľ >Ö—8!1!$, 683+8!1<T 1-!Äš@ $,!8!0;'8 >@0Äš!&Ă•> 38!A $!9' 9;<&-'9T 683>!&A32@$, 68A'A 96'$/!ÂŁ-9;Ă•> #!20<W 96Ă•Äš38+!2-A!;38'1 A'Ö—9;832@ $A'ÂŁ2- #@Äš! !;'&8! 03231-0- -Ö— 8+!2-A!$/- 8A'&9-Ăľ#-389;>W

!৚&! '&@$/! ^ 0!&'1-- !ÂŁ'2;Ă•>\T >Ö—3&8Ă•৚2-'2-< 3&Ö—-22@$, -2-$/!;@> 3Ö—63&3#2@1 $,!8!0;'8A'T ;8>! $!Äš@ 830 !0!&'1-$0-W ÂŁ!;'+3 ;'৚ 63$AĂ­;'0 '&@$/- 1-!Äš 1-'/9$' >Ö—6!ৡ&A-'82-0< Ç?Ç?ÇŽÇ? 830<T 0-'&@ ;3Ö—38+!2-A!;38A@ 83A63$Aþ£- !0$/Ăľ -2(381!$@/2Ă­ >ŕŚ”8Ă•& 9;<&'2;Ă•> >9A@9;0-$, >@&A-!ĚÕ> T !Ö—2!9;Ăľ62-' 68!$3>2-$@ &A-!Äš< A!93#Ă•> ÂŁ<&A0-$, #!20< 68A'683>!&A-ÂŁ- 8'08<;!$/Ăľ >ŕŚ”8Ă•& >9A@9;0-$, $,Ăľ;2@$, 9;<&'2;Ă•>W ,þࣗ 68A@9;Ă­6-'2-! &3Ö—683+8!1< >@8!A-Äš3 >Ö—;'/ '&@$/- Ç?Ç?Ç• 0!2&@&!;Ă•>W 3&3#2-'T /!0 >Ö—ÂŁ!;!$, 6368A'&2-$,T >Ö—;30< 83A1Ă•> 0>!ÂŁ-)0!$@/2@$, A39;!Äš! >@Äš32-32! +8<6! Ç?Ç? 9;<&'2;Ă•> g <$A'9;2-0Ă•> 683+8!1<W ;<&'2$- <$A'9;2-$A@ÂŁ- >Ö—$@0ÂŁ< 3ŕŚ”1-< 963;0!ŕĽ˜ 3Ö—2!9;Ăľ6</Ă­$'/ ;'1!;@$'V ÇŽW ;!2&!8& #9Äš<+- ÂŁ-'2;! Ç?W 3/! '1'8@;<8! g $A@ /<৚ 1<9AĂľ 3Ö—2-'/ 1@ŕŚ”ÂŁ'ࣗS Ç?W A@ 0!৚&@ 08'&@; ;8A'#! 96Äš!$-ࣗS Ç‘W 8'!9<8@{ !9, !2!+'1'2; >Ö—68A'&9-Ăľ#-389;>-' Ç’W

!0;38-2+ g #'A6-'$A'ŕĽ˜9;>3 )2!293>' )81@ Ç“W 96Ă•Äš$A'92@ #!203>-'$V 968A'&!>$!T >-2&@0!;38 $A@ !2!ÂŁ-;@0S Ç”W '08<;!$/! #'A ;!/'12-$ Ç•W 3&9<13>!2-' '&@$/- 683+8!1< !89A;!;@ 1-!Äš@ 2!Ö—$'ÂŁ< A!63A2!2-' 9;<&'2;Ă•> AÖ—683#ÂŁ'1!1- >96Ă•Äš$A'92'/ #!203>3ŕŚ”$- 38!A ;!/2-0!1- 9A;<0- #!203>'/W $, 9A$A'+Ă•ÂŁ2Ă­ >!8;3ŕŚ”$-Ă­ #@Äš3 <1-'/Ăľ;2' 63Ěí$A'2-' 68A'0!A@>!2'/ >-'&A@ ;'38';@$A2'/ AÖ—8'!ÂŁ-!1-

৚@$-! +3963&!8$A'+3 - <1-'/Ăľ;23ŕŚ”$-!1- 68!0;@$A2@1- g 3Ö—$3Ö—A!&#!ÂŁ- 683>!&AĂ­$@ A!/Ăľ$-!W Ă•৚2383&2! ;'1!;@0! 639A$A'+Ă•ÂŁ2@$, 963;0!ŕĽ˜ 968!>-Äš!T ৚'Ö—<$A'9;2-$AĂ­$@ >Ö—683+8!1-' 9;<&'2$- 1-'ÂŁ- 13৚£->3ŕŚ”ŕŁ— ,3ÂŁ-9;@$A2'+3 963/8A'2-! 2!Ö—A!+!&2-'2-! A>-Ă­A!2' AÖ—#!20-'1 g AÖ—6<20;< >-&A'2-! /'+3 0ÂŁ-'2;Ă•>T 68!$3>2-0Ă•>T /!0 8Ă•>2-'৚ 683#ÂŁ'1Ă•> #!20<T /!03 68A'&9-Ăľ#-389;>! (<20$/32</Ă­$'+3 >Ö—+3963&!8$'W @930-' >!ÂŁ38@ !6ÂŁ-0!$@/2' 68A'0!A@>!2@$, ;8'ŕŚ”$- 63&08'ŕŚ”ÂŁ!Äš@ 8Ă•>2-'৚ A!&!2-! 1-Ăľ&A@>!89A;!;3>'T 0;Ă•8' 9!13&A-'ÂŁ2-' 83A>-Ă­A@>!ÂŁ- <$A'9;2-$@ 683+8!1<W Ö—;'2 9639Ă•# 13+ÂŁ- 9-Ăľ 32- A!63A2!ࣗ >Ö—68!0;@$' AÖ—$3&A-'223ŕŚ”$-Ă­ 683>!&A32'/ &A-!Äš!ÂŁ23ŕŚ”$- #!203>'/ g $AĂľ9;3 2-'A2!2'/ 63;'2$/!ÂŁ2'1< 0ÂŁ-'2;3>-W 3&!;03>3 >Ö—8!1!$, >!89A;!;Ă•> A!-2;'8'93>!2- 9;<&'2$- A39;!ÂŁ- A!6839A'2- 2!Ö—;'9;3>Ă­ 83A13>Ăľ 0>!ÂŁ-)0!$@/2Ă­ 68A'683>!&A32Ă­ 68A'A 68!$3>2-0Ă•> #!20< A!/1</Ă­$@$, 9-Ăľ 8'08<;!$/Ă­ >Ö—#!20< 2!Ö—$3Ö—&A-'ŕĽ˜W !৚&@ 3;8A@1!Äš 3&63>-'&ৡ A>83;2Ă­T 0;Ă•8! <13৚£->- 6368!>-'2-' '>'2;<!ÂŁ2@$, #Ěþ&Ă•>T !Ö—;!0৚' 39>3/'2-' 9-Ăľ A'Ö—9;8'9'1 68A'& 03ÂŁ'/2@1- 963;0!2-!1- 2!Ö—8@20< 68!$@W !03ŕĽ˜$A'2-' $A>!8;'/ '&@$/- 683+8!1< ;3Ö—131'2; 63&9<13>!2-! -Ö—>8Ăľ$A'2-! 9;393>2@$, $'8;@)0!;Ă•> /'+3 <$A'9;2-031W ÂŁ!;'+3 ;'৚ ÇŽÇ? $A'8>$! 1-!Äš3 1-'/9$' 39;!;2-' >96Ă•ÂŁ2' 963;0!2-'T >Ö—0;Ă•8@1 AÖ—<$A'9;2-0!1- 683+8!1< 963;0!ÂŁ- 9-ĂľV 683(WÖ— !>'Äš <ÂŁ! g A-'0!2 @&A-!Äš< !8AĂ­&A!2-! T 683(WÖ— @9A!8& 383>-'$0- g 631@9Äš3&!>$! ^ 0!&'1-- !ÂŁ'2;Ă•>\T 8A@9A;3( Ă•/$-0 g @8'0;38 '2;8<1 38638!$@/2'+3 !-ø'-9'2 3ÂŁ#!20T !2<9A 3ৡ1-0 -Ö— -$,!Äš

!1-'ÂŁ'$ g @8'0;38A@ '2;8<1 !203>3ŕŚ”$- ';!ÂŁ-$A2'/ !-ø'-9'2 3ÂŁ#!20T 31!9A A0!8!&'0 -Ö— 8A@9A;3( &A-0 @8'0;38A@ '2;8<1 -A2'93>'+3 !-ø'-9'2 3ÂŁ#!20 38!A 0338&@2!;38 683+8!1< ^ 0!&'1-! !ÂŁ'2;Ă•>\ g &8Ö— 31!9A 3/'0W Ö—$A!9-' ;'+3 963;0!2-! >8Ăľ$A323 9;393>2' $'8;@)0!;@ >9A@9;0-1 ;@1T 0;Ă•8A@ &3;8>!ÂŁ- &3Ö—03ŕĽ˜$! 683+8!1<W ;@1 1-'/9$< /'9A$A' 8!A 9'8&'$A2-' -1 +8!;<ÂŁ</'1@R !8;3 >96312-'ࣗT -৚ #@ÂŁ- ;3Ö—9;<&'2$- 8Ă•৚2@$, 96'$/!ÂŁ23ŕŚ”$-T 2-' A!>9A' A>-Ă­A!2@$, AÖ—#!203>3ŕŚ”$-Ă­T $,3ࣗ ৚@>3 2-Ă­ A!-2;'8'93>!2-T $3Ö—63;>-'8&A!/Ă­ 683>!&AĂ­$@ A!/Ăľ$-!W -'9A@1@ 9-ĂľT ৚'Ö—^ 0!&'1-! !ÂŁ'2;Ă•>\ A2Ă•> >@>3Äš!Äš! ;@ÂŁ' '2;<A/!A1< -Ö—A'#8!Äš! ;!0 >-'ÂŁ' 63A@;@>2@$, 36-2--W -' 13+Äš3 9-Ăľ 8Ă•>2-'৚ 3#@ࣗ #'A 63&A-Ăľ03>!ŕĽ˜ &ÂŁ! >9A@9;0-$, 68!$3>2-0Ă•> !-ø'-9'2 3ÂŁ#!20T 0;Ă•8A@ #8!ÂŁ- <&A-!Äš >Ö—8'!ÂŁ-A!$/- 683+8!1<T AÄš3৚32@$, 2!Ö—8Ăľ$' -$, 68A'&9;!>-$-'ÂŁ-W @ÂŁ- ;3Ö—63A! 3#'$2@1- 2!Ö—963;0!2-<V 8!৚@2! 3Äš;@0T !#8-'ÂŁ ,Ěí&T !0<# 3A-3ÄšT !>-& !$,3>-$AT 32-0! !Äš0! 8!03>90!T A!#'ÂŁ! ;!2!9A'0T '!;! Ă•/;3>-$AT 2&8A'/ !ÂŁ-;A!W A$A'+Ă•ÂŁ2' 63&A-Ăľ03>!2-! 90-'83>!23 &3Ö— !2! -$,!Äš! !1-'ÂŁ$!T 0;Ă•8@ /!03 36-'0<2 1'8@;38@$A2@ 683+8!1< <$A'9;2-$A@Äš >Ö—68A@+3;3>!2-< 0!৚&'+3 A'Ö—963;0!ŕĽ˜ 38!A !2- -3ÂŁ'ħ@ Äš31-ŕĽ˜90-'/T >96-'8!/Ă­$'/ 683+8!1 3&Ö—9;832@ 38+!2-A!$@/2'/W Ö—$A!9-' 963;0!2-! !2 -$,!Äš !1-'ÂŁ'$ &3032!Äš 63&9<13>!2-! A!03ŕĽ˜$A32'/ $A>!8;'/ '&@$/-T 68A'&9;!>-!/Ă­$ 96'$/!ÂŁ2-' 68A@+3;3>!2Ă­ 68'A'2;!$/Ăľ 1<£ধ1'&-!ÂŁ2Ă­ #Ăľ&Ă­$Ă­ 9>3-9;@1 0!ÂŁ'/&39036'1 >9A@9;0-$, 68A'683>!&A32@$, >!89A;!;Ă•>W !63A2!Äš 8Ă•>2-'৚ >9A@9;0-$, A'#8!2@$, AÖ—>@2-0!1- !20-';@ 68A'683>!&A32'/ >ŕŚ”8Ă•& <$A'9;2-0Ă•> >!89A;!;Ă•>T 0;Ă•8! 1-!Äš! 2!Ö—$'ÂŁ< A'#8!2-' 36-2-- &3;@$AĂ­$@$, 683+8!1<W !1@ 2!&A-'/ĂľT ৚'Ö—>9A@9;0-' A'#8!2' >Ö—;'2 9639Ă•# +Äš39@ 30!৚í 9-Ăľ >96!8$-'1 &ÂŁ! 38+!2-A!;38Ă•> >Ö—68A@9AÄš3ŕŚ”$-W ࢰ@>-1@ 8Ă•>2-'৚ 2!&A-'/ĂľT ৚'Ö—63&'/1Ă­ 32- AÖ—2-' 12-'/9A@1 A!6!Äš'1 ;8<& 68A@+3;3>!2-! 03ÂŁ'/2'/ '&@$/-T 0;Ă•8'/ 83A63$AĂľ$-' /'9; 6ÂŁ!23>!2' >Ö—6!ৡ&A-'82-0< #8W !68!9A!1@ A!-2;'8'93>!2@$, 9;<&'2;Ă•> &3Ö—A+Äš!9A!2-! 9-Ăľ &3Ö—683+8!1<W A$A'+Ă•Äš@ A2!/&</Ă­ 9-Ăľ 2!Ö—9;832-' >>>W <'0W08!03>W6ÂŁ >Ö—A!0Äš!&$' ^ 0!&'1-' -A2'93>'\W dr Tomasz Rojek koordynator programu, Katedra Ekonomiki i Organizacji PrzedsiÄ™biorstw

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘

Ǣǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

: WHOHJUDĆF]Q\P VNUµFLH

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce

J

';0- 6!क़9;>T ;@9-í$' 6!8;2'8Õ>T miliony uczestników. !0৹' >֗ !Ě363£9$' 03£'/2! '&@$/! ࡨ>-!;3>'+3 @+3&2-! 8A'&9-õ#-38$A3ঔ$-R <৹ ǎǔfǏǐ £-9;36!&! ǏǍǎǑ >֗0-£0<2!9;< 1-!9;!$, -֗1-!9;'$A0!$, !Ě363£90-R 68!>&৷T $3֗$-'0!>'+3 &A-'/' 9-õ >֗ >3-1 1-'ঔ$-'W

'9;'ঔ 68A'&9-õ#-38$A@T 9A<0!9A -296-8!$/- -֗631@9Ě< 2!֗9>Õ/ #-A2'9T $,$'9A A!Ě3৹@ࣗ >Ě!92í &A-!Ě!£23ঔࣗ +3963&!8$AíS !9A! 3('8;! /'9; &£! -'#-'R '৷ <&A-!Ě >֗£-$A2@$, >!89A;!;!$,T 9A03£'2-!$,T 9'1-2!8-!$, -֗63A2!/ £<&A-T 0;Õ8A@ A֗9<0$'9'1 683>!&Aí 9>3/' )81@W 3֗68A'&9-õ#-38$A3ঔࣗ 1!֗>-'£' ;>!8A@R £3#!£2! -2-$/!;@>!

-9;38-! 38+!2-A!$/- ࡨ>-!;3>'+3 @+3&2-! 8A'&9-õ#-38$A3ঔ$- 9-õ+! ǏǍǍǔ 830<W '+3 631@9Ě3&!>$!1- #@£- 68'1-'8 -'£0-'/ 8@;!2-- 38&32 83>2 -֗#8@;@/90! 8Aí&3>3f#-A2'93>! 38+!2-A!$/! !0' 3<8 !80 38!A 68'A'9 !1'8@0!क़90-'/ <2&!$/- !<ø1!2! g !8£ $,8!11W !֗63$Aí;0< >֗68A'&9-õ>A-õ$-' A!!2+!৹3>!Ě3 9-õ >֗ǐǔ 6!क़9;>W A-ঔ /'9; -$, 30W֗ǎǒǍW '2 8<$, 963Ě'$A2@ 3֗A!9-õ+< +£3#!£2@1 1!֗2!֗$'£< <;>38A'2-' ঔ83&3>-90!T 0;Õ8' !0;@>2-' >96-'8! 68A'&9-õ#-38$A' 639;!>@ -֗08'!;@>2' -2-$/!;@>@ 1Ě3&@$, £<&A-W 3£90! 8Õ>2-'৹ !0;@>2-' !2+!৹</' 9-õ >'֗>96ÕĚ38+!2-A!$/õ ;'/ -2-$/!;@>@W 338&@2!;38'1 3+Õ£2363£90-1 /'9;

<2&!$/! ࡨ>-!;3>'+3 @+3&2-! 8A'&9-õ#-38$A3ঔ$- l63>9;!Ě! 2!֗#!A-' (<20$/32</í$'+3 >$A'ঔ2-'/ 38<1 Ě3&@$, '>-!;!2mW X 8Õ>2-'৹ >֗ !Ě363£9$' &֗ǏǍǎǍ 830< 3/'>Õ&A;>3 !Ě363£90-' /'9; 3)$/!£2@1 6!8;2'8'1 ࡨ>-!;3>'+3 @+3&2-! 8A'&9-õ#-38$A3ঔ$-T !֗ 8Aí& !89A!Ě03>90- 3/'>Õ&A;>! !Ě363£90-'+3 6'Ě2- (<20$/õ 0338&@2!;38! $!Ě3ঔ$- -2-$/!;@>@ >֗ '+-32-'W <৹ 6-'8>9A! '&@$/! ࡨ >֗ !Ě363£9$' A39;!Ě! A!<>!৹32! g A!֗/'/ 8'!£-A!$/õ 3/'>Õ&A;>3 !Ě363£90-' A39;!Ě3 <,32383>!2' ֗2!+83&í >֗0320<89-' 2!֗2!/£'69Aí -2-$/!;@>õ ¡3#!¡ 2;8'68'2'<89,-6 ''0 l m >֗ 3£9$'W Õ>$A!9 >֗8'!£-A!$/õ 68A'&9-õ>A-õ$-! A!!2+!৹3>!2@$, #@Ě3 ǎǏ -29;@;<$/- A֗ !Ě363£90-T !֗>֗>@&!8A'2-!$, 38+!2-A3>!2@$, >֗8!1!$, -2-$/!;@>@T 0;Õ8' 3&#@Ě@ 9-õ >֗ 8!03>-'T >A-õĚ3 <&A-!Ě 30W֗Ǐ ǓǍǍ 39Õ#W ֗830< <#-'+Ě@1 >'֗>96ÕĚ38+!2-A!$/õ ࡨ>-!;3>'+3 @+3&2-! 8A'&9-õ#-38$A3ঔ$- >֗ !Ě363£9$' A!!2+!৹3>!2@$, #@Ě3 Ǒǒ -29;@;<$/- 6!8;2'890-$,T !֗>@&!8A'2-! 3&#@>!Ě@ 9-õ >֗0-£0<2!9;< 1-!9;!$, -֗1-'/9$3>3ঔ$-!$, >֗8'+-32-'W &֗63$Aí;0< /'+3 8'!£-A!$/- >֗ !Ě363£9$' A֗>@&!8A'क़

Ǣӑ

28 ǐ lǓǍm d £-9;36!& ǏǍǎǑ

>֗8!1!$, ;@+3&2-! 68A'&9-õ#-38$A3ঔ$- 9038A@9;!Ě3 30 Ǐǐ ;@9-í$' 39Õ#W ࡨ>-!;3>@ @&A-'क़ 8A'&9-õ#-38$A3ঔ$- >֗ !Ě363£9$' ǏǍǎǑ Õ>2-'৹ >֗;@1 830< 2!֗<$A'9;2-0Õ> ࡨ>-!;3>'+3 @+3&2-! 8A'&9-õ#-38$A3ঔ$- >֗ !Ě363£9$' $A'0! >-'£' $-'0!>@$, >@&!8A'क़T >֗;@1 1W-2W 9A03£'2-!T >!89A;!;@T 9'1-2!8-!T 963;0!2-! A֗68A'&9-õ#-38$!1-T 0320<89@T 032('8'2$/'T -2&@>-&<!£2' 0329<£;!$/' $A@ !£! Ě3&'+3 -A2'9<W ֗>9A@9;03 ;3֗63& ,!9Ě'1 ^ 3֗68A'&9-õ#-38$A3ঔࣗ 1!֗>-'£' ;>!8A@\W ֗68A@+3;3>!2-< -֗8'!£-A!$/- 683+8!1< #-'8A' <&A-!Ě 632!& ǑǍ -29;@;<$/- 6!8;2'890-$,T !֗>@&!8A'2-! 3&#@>!Ě@ #õ&í >֗ǎǕ 1-!9;!$, -֗1-!9;'$A0!$, >֗ !Ě363£9$' l 8!0Õ>T !82Õ>T 3>@ í$AT 2&8@$,Õ>T 3$,2-!T 8A'903T í#83>! !823>90!T 3#$A@$'T 38£-$'T 8@#Õ>T -1!23>!T æõ;3>'T @ঔ£'2-$'T 3>@ !8+T ঔ>-õ$-1T ;!8@ í$AT !&3>-$'T !036!2'mW ('8;! 683+8!13>! ࡨ>-!;3>'+3 @+3&2-! 8A'&9-õ#-38$A3ঔ$- >֗ !Ě363£9$' ǏǍǎǑ A!>-'8! #3+!;@ >!$,£!8A 8Õ৹2383&2@$, &A-!Ě!क़W 8Aí& !89A!Ě03>90- 3/'>Õ&A;>! !Ě363£90-'+3 A!68!9A! 2!֗ !£õ Ě3&'+3 -A2'9<T 0;Õ8! 3&#õ&A-' 9-õ ǎǔ £-9;36!&! 3֗+3&AW ǎǕV ǍǍ >֗ <A'<1 A;<0- -֗ '$,2-0- !63क़90-'/ !2++,! >֗ 8!03>-'W @&!8A'2-' -2!<+<8</' ࡨ>-!;3>@ @&A-'क़ 8A'&9-õ#-38$A3ঔ$- >֗ !Ě363£9$'W '&2@1 A֗6<20;Õ> 683+8!1< #õ&A-' >@9;í6-'2-' !<;3890-' ^ õ0 68A'& 638!৹0í $A@ 9;8!$, 68A'& 9<0$'9'1 g $3֗3+8!2-$A! 2!9Aí 68A'&9-õ#-38$A3ঔࣗS\W !2 !>'Ě 3;@£ 363>-' <$A'9;2-031 >@&!8A'2-!T $3֗;!0 2!68!>&õ &';'81-2</' 39-í+2-õ$-' 9<0$'9< 2-' ;@£03 >֗#-A2'9-'T !£' ;'৹ >֗৹@$-<T $3֗2!9 3+8!2-$A!T &£!$A'+3 #3-1@ 9-õ 63&/õ$-! >@A>!2-!T /!0-1 /'9; 683>!&A'2-' >Ě!92'/ )81@W ֗;8!0$-' 6!2'£< &@90<9@/2'+3 ^ A@ 68A'&9-õ#-38$í ;8A'#! 9-õ <83&A-ࣗS\ $,$'1@ A2!£'৷ࣗ 3&63>-'&A- 2!֗6@;!2-!V A@ >@9;!8$A@ 9!1 631@9Ě 2!֗#-A2'9ST A@ 68A'&9-õ#-38$A3ঔ$- -֗#@$-! 68A'&9-õ#-38$A@1 13৹2! 9-õ 2!<$A@ࣗS l '/'9;8!$/! 2!֗>@&!8A'2-' 2!֗9;832-' >>>W;@&A-'268A'&9-'#-38$A39$-W1!£363£90!W6£mW 3֗9038A@9;!2-! A'֗9>3/'/ 3('8;@ A!68!9A!/í 2!/>-õ09A' 08!03>90-' <$A'£2-' g 2->'89@;'; !+-'££3क़90- A!68!9A! 1W-2W 2!֗9A03£'2-' ^ &֗&A-9-!/ A!$A@2!1 g 9A;<0! >@A2!$A!2-! -֗8'!£-A!$/- $'£Õ>\U 0!&'1-! Õ82-$A3f <;2-$A!

38+!2-A</' 9A03£'2-' &3;@$Aí$' 68!> !<;3890-$, >֗<13>!$, U 2->'89@;'; 03231-$A2@ 3('8</' 1W-2W 963;0!2-' 6;W ^ǎǍ 638!& /!0 83A1!>-!ࣗ A֗-2>'9;38'1\U 2->'89@;'; '&!+3+-$A2@ >֗ 8!03>-' 630!৹' /!0 #<&3>!ࣗ -֗68A@+3;3>!ࣗ 9-õ &3֗83A13>@ 8'08<;!$@/2'/U 3£-;'$,2-0! 8!03>90! 38+!2-A</' 1W-2W 963;0!2-! &£! 9;<&'2;Õ> 3֗^#-A2'9-' 68A@ 0!>-'\T !֗ @৹9A! A03Ě! <836'/90! -1W 9W ÕA'(! -9$,2'8! >֗ 8!03>-' A!68!9A! 2!֗963;0!2-' >!89A;!;3>' ^ '$'6;! 2!֗9<0$'9 g $>!2-!$;>3 $A@ #<&3>!2-' 8'£!$/-S\W -$A2' -29;@;<$/' >96-'8!/í$' 68A'&9-õ#-38$A3ঔࣗ >֗ !Ě363£9$' 38+!2-A</í 9A'8'+ $-'0!>@$, >@&!8A'क़V j 0!&'1-$0-' 20<#!;38@ 8A'&9-õ#-38$A3ঔ$- >֗ 8!03>-' 3('8</í 1W-2W 9A03£'2-' -296-8</í$' &3֗&A-!Ě!2-! ^ £!$A'+3 >Ě!92! )81!T !֗2-' ';!;S\U j !֗>!89A;!;@ ^ $A@ 6W A֗3W3W g 0;Õ8í (381õ >@#8!ࣗS\ A!68!9A! -A2'9 6W A֗3W3WU j !֗6@;!2-' ^ !0 2-' A+<#-ࣗ 9-õ 2!֗8@20< 68!$@Sz 968Õ#</í 3&63>-'&A-'ࣗ ;8'2'8A@ 63&$A!9 >!89A;!;Õ> A38+!2-A3>!2@$, 68A'A '2;8<1 9A;!Ě$'2-! 9;!>-$A2'+3 -1W !2! !;'/0- >֗ 8!03>-'U j

!Ě363£90- 29;@;<; !138Aí&< '8@;38-!£2'+3 -֗ &1-2-9;8!$/- A!68!9A! 1W-2W 2!֗&'#!;õ &£! <$A2-Õ> 9A0ÕĚ 632!&+-12!A/!£2@$, ^ 8A'&9-õ#-38$A3ঔࣗ 63& 68í&\ g $3֗+>!8!2;</' 9<0$'9 >Ě!92'+3 #-A2'9< -֗/!0 A2!£'৷ࣗ 3&63>-'&৷ 2!֗6@;!2-' ^90í& 1!1 >-'&A-'ࣗT ৹'֗1Õ/ 631@9Ě 2!֗)81õT ;3֗&3#8@ 631@9ĚS\U j ֗;8!0$-' 032('8'2$/- 223=!;389Z <11-; 38+!2-A3>!2'/ 68A'A <2&!$/õ ,!2+' '!&'89 638<9A32' A39;!2í ;'1!;@ A>-íA!2' A֗-223>!$/!1- >֗A!08'9-' #-A2'9< -֗;'$,23£3+--U j @1$A!9'1 <2&<9A !£í৹03>@ 6W A֗3W3W 38+!2-A</' 032('8'2$/õ >+ (381<Ě@ 6'2 6!$' '$,23£3+@T 6;W ^ 3<2&'89 2';>380 g 3&08@/ 9-Ěõ >֗+8<6-'\T 0;Õ8! 90-'83>!2! /'9; &3֗A!Ě3৹@$-'£-T 68!$3>2-0Õ> -223>!$@/2@$, 96ÕĚ'0 38!A 38+!2-A!$/-


j

j

j

j

j

j

6<#ÂŁ-$A2@$, -Ö—68@>!;2@$, >96-'8!/Ă­$@$, -$, 83A>Ă•/U !Ö—>!89A;!;@ -29;8<0;!৚3>' &ÂŁ! 39Ă•# <#-'+!/Ă­$@$, 9-Ăľ 3Ö—ŕŚ”83&0- 2!Ö—63&/Ăľ$-' &A-!Äš!ÂŁ23ŕŚ”$- +3963&!8$A'/ #Ăľ&A-' 13৚2! >@#8!ࣗ 9-Ăľ &3Ö— 83&A0-'+3 8AĂľ&< 8!$@ >Ö— 8!03>-'U 329<ÂŁ;!$/' &ÂŁ! 68A'&9-Ăľ#-38$Ă•> 683>!&AĂ­$@$, #Ă­&ৡ 83A63$A@2!/Ă­$@$, &A-!Äš!ÂŁ23ŕŚ”ŕŁ— +3963&!8$AĂ­ 3('8</' A#! 8A'1@9Äš3>3f !2&ÂŁ3>! >Ö— 8!03>-'U 9A@9;0-$, A!-2'8'93>!2@$, 963/8A'2-'1 2!Ö—683>!&A'2-' #-A2'9< ^3&Ö—0<$,2-\ A!68!9A! 32+8'+!$/! <6-'$0! 8A'9A'2-' !2&ÂŁ< -Ö— 9Äš<+ AÖ—9-'&A-#Ă­ >Ö— 3>@1 Ă­$A<T 0;Ă•8! 38+!2-A</' 963;0!2-' AÖ—68A'&9-Ăľ#-38$Ă­ l>Ö—/'+3 9-'&A-#-'mT !2'1 '8A@ 832! g >Äš!ŕŚ”$-$-'ÂŁ'1 )81@ +!9;83231-$A23f,!2&ÂŁ3>'/ ^ 832!\ 96W/W -1!23>!U 8!03>90- !80 '$,23ÂŁ3+-$A2@ 6W AÖ—3W3W 3('8</' 1W-2W >@0Äš!& ^ !৚&@ 13৚' #@ࣗ 1-ÂŁ-32'8'1 -Ö—>@2!ÂŁ!A$Ă­\U !Äš363ÂŁ90! +'2$/! 3A>3/< '+-32!ÂŁ2'+3 W W A!68!9A! 2!Ö—>!89A;!;@ 62W ^ &Ö—631@9Äš< &3Ö—683/'0;< g $A@ÂŁ- /!0 >2-3903>!ࣗ 3Ö—>96!8$-'\U !89A;!; +8@ 9@1<ÂŁ!$@/2'/ ,Äš3690! 03231-! 63Äš'$A2! 38+!2-A</' !Äš363ÂŁ90- 29;@;<; <ÂŁ;<8@T !Ö—;!0৚' 38!&-

j

j

j

j

j

j

2-! 9@$,3ÂŁ3+-$A23f '&!+3+-$A2! 8 Ç? >Ö— 8!03>-' 38!A 3>!8A@9;>3 -Äš3ŕŚ”2-0Ă•> 2&8@$,3>!T +&A-' 3&#Ăľ&A-' 9-Ăľ 1-Ăľ&A@9A03ÂŁ2@ ;<82-'/ ;'/ +8@ '03231-$A2'/U 3Ö— -'/90-'/ -#ÂŁ-3;'0- <#ÂŁ-$A2! -1W <ÂŁ-<9A! Äš3>!$0-'+3 >Ö— !823>-' A!68!9A!1@ 2!Ö— A-'ŕĽ˜ 2(381!$/- !>3&3>'/ ^ 8A'&9-Ăľ#-38$A3ŕŚ”ŕŁ— g $A@ÂŁ- $3S\U @0Äš!& ^ 9A@9;03 $3Ö—$,$-'ÂŁ-#@ŕŚ”$-' >-'&A-'ࣗ 3Ö—683>!&A'2-< >Äš!92'+3 #-A2'9<T !ÂŁ' 2-' >-'$-' 3Ö—$3Ö—A!6@;!ࣗ\ 1!Ö—>Ö—9>'/ 3('8$-' !Ö— ÂŁ<9 A03ÂŁ'2-! 3A>Ă•/ 38!&A;>3U 3>39Ă­&'$0- 20<#!;38 8A'&9-Ăľ#-38$A3ŕŚ”$- A!68!9A! 2!Ö—9'1-2!8-<1 ^ '>2Ăľ;8A2' ৡ8Ă•&Äš! )2!293>!2-! &A-!Äš!ÂŁ23ŕŚ”$- +3963&!8$A'/\T ! !ŕĽ˜9;>3>! @৚9A! A03Äš! !>3&3>! >Ö— 3>@1 Ă­$A< 2!Ö—>!89A;!;@ ^ ;8!;'+-! 6ÂŁ!23>!2-! g $A@ÂŁ- /!0 90<;'$A2-' A!6ÂŁ!23>!ࣗ 0!8-'8Ăľ A!>3&3>Ă­\U A03Äš! Ă•890! g -'6<#ÂŁ-$A2! ÂŁ!$Ă•>0! 9A;!Äš$'2-! 9;!>-$A2'+3 38+!2-A</' >!89A;!;@ ^ ÂŁ! 9'2-38! g /!0 A#<&3>!ࣗ -Ö—<;8A@1!ࣗ 968!>23ŕŚ”ŕŁ— 69@$,3)A@$A2Ă­ 2-'A#Ăľ&2Ă­ >Ö—&Äš<+-1 ৚@$-< A!>3&3>@1 -Ö—83&A-22@1\U 3#-ÂŁ2@ 6<20; 0329<ÂŁ;!$@/2@ ^ 8A'&9-Ăľ#-38$A3ŕŚ”ŕŁ— 3#-';\ &39;Ăľ62@ #Ăľ&A-' >Ö— 3/'-

>Ă•&A0-'/ -#ÂŁ-3;'$' <#ÂŁ-$A2'/ >Ö— 8!03>-'U j '96Ă•Äš A0Ă•Äš 28 Ç? -1W 9W 83(WÖ— Ă•A'(! -9$,2'8! >Ö— !&3>-$!$, A!68!9A! 1W-2W 2!Ö—>!89A;!;@ ^ @2'0 )2!293>@ >Ö—!96'0$-' 683>!&A'2-! &A-!Äš!ÂŁ23ŕŚ”$- +3963&!8$A'/\U ! j Ă­&'$0- 8AĂ­& 8!$@ >Ö— 3>@1 Ă­$A< 2!Ö—9A03ÂŁ'2-' 62W ^ '0$/! AÖ—68A'&9-Ăľ#-38$A3ŕŚ”$-\ 90-'83>!2' &3Ö—<$A2-Ă•> 9A0Ă•Äš 632!&+-12!A/!ÂŁ2@$,W 3+!;Ă­ 3('8;Ăľ 1!/Ă­ 8Ă•>2-'৚ 63>-!;3>' <8AĂľ&@ 68!$@ >Ö— 3$,2-T 8A'90<T @ŕŚ”ÂŁ'2-$!$,T ŕŚ”>-Ăľ$-1-<T !823>-'T !&3>-$!$, $A@ 3>-!;3>@ 8AĂ­& 8!$@ &ÂŁ! 3>-!;< 3>39Ă­&'$0-'+3W Ö—683+8!1-' 3('83>!2@1 68A'A ;' -29;@;<$/' A2!ÂŁ'ৡࣗ 13৚2! 1W-2W #!&!2-' 68'&@963A@$/- A!>3&3>@$, -Ö—>!89A;!;@ ^ A@ /'9;'1 68A'&9-Ăľ#-38$A@ g #-ÂŁ!29 <1-'/Ăľ;23ŕŚ”$- -Ö—68'&@963A@$/- A!>3&3>@$,\T -2&@>-&<!ÂŁ2' 0329<ÂŁ;!$/' &ÂŁ! 39Ă•# A!-2;'8'93>!2@$, 683>!&A'2-'1 >Äš!92'/ &A-!Äš!ÂŁ23ŕŚ”$- +3963&!8$A'/T >!89A;!;@ ^ 3A13>! 0>!ÂŁ-)0!$@/2! #'A ;!/'12-$\ $A@ ^ Ă•/ 63;'2$/!Äš ;3Ö—1Ă•/ 0!6-;!Äš\W Ă•>2-'৚ /'&239;0- 38+!2-A!$@/2' 3/'>Ă•&A;>! !Äš363ÂŁ90-'+3 A!68!9A!/Ă­ 2!Ö—ÂŁ-$A2' 963;0!2-!T >!89A;!;@ -Ö—0329<ÂŁ;!$/'W '+-32!ÂŁ2@ ŕŚ”83&'0 313$@ 63Äš'$A2'/ 38+!2-A</' 1W-2W >!89A;!; ^ 683>!&A'2-' &3Ö—A!+!&2-'ŕĽ˜ 3# $3!$,-2+<T /!03 2!8AĂľ&A-! !0;@>-A!$/- 963Äš'$A23fA!>3&3>'/\W '2;8<1 2(381!$@/2' 3('8</' 1W-2W 963;0!2-' -2(381!$@/2' AÖ—'ÂŁ'1'2;!1- >!89A;!;Ă•> ^ @9;!8;</ 68A'&9-Ăľ#-38-

$A3 g 631@ŕŚ”ÂŁ -Ö—A!6ÂŁ!2</R\T !Äš363ÂŁ90-' '2;8<1 8A'&9-Ăľ#-38$A3ŕŚ”$- 9A03ÂŁ'2-' 6;W ^ 96!8$-' 68A'&9-Ăľ#-38$A3ŕŚ”$- AÖ— '+-32!ÂŁ2'+3 83+8!1< 6'8!$@/2'+3 3/'>Ă•&A;>! !Äš363ÂŁ90-'+3 >Ö—6'896'0;@>-' )2!293>'/ Ç?Ç?ÇŽÇ‘fÇ?Ç?Ç?Ç?\T !Ö— 3/'>Ă•&A0- 8AĂ­& 8!$@ >Ö— 8!03>-' l '2;8! 2(381!$/- -Ö— ÂŁ!23>!2-! !8-'8@ !>3&3>'/ >Ö— 8!03>-'T !823>-'T 3>@1 Ă­$A<m A!68!9A! 1W-2W 2!Ö—>!89A;!;@ &3;@$AĂ­$' 683>!&A'2-! >Äš!92'/ )81@T -2&@>-&<!ÂŁ2' 0329<ÂŁ;!$/' &3;@$AĂ­$' 68'&@963A@$/- A!>3&3>@$, $A@ 963;0!2-' ^ A@ 2!&!/Ăľ 9-Ăľ 2!Ö—68A'&9-Ăľ#-38$ĂľS\W 3Ö—;@ÂŁ03 2-'0;Ă•8' AÖ—68363A@$/-T 0;Ă•8' &39;Ăľ62' 9Ă­Ö—>Ö—8!1!$, 9A'830-'/ 3('8;@ 8'!ÂŁ-A3>!2'/ 68A'A -29;@;<$/' 6!8;2'890-' २>-!;3>'+3 @+3&2-! 8A'&9-Ăľ#-38$A3ŕŚ”$- >Ö— !Äš363ÂŁ9$'W 9;Ăľ6 2!Ö—>9A@9;0-' >@&!8A'2-! /'9; #'A6Äš!;2@T 13৚' /'&2!0 >@1!+!ࣗ >$A'ŕŚ”2-'/9A'/ 8'/'9;8!$/-W Ăľ&A-' 32! 683>!&A32! #Ăľ&A-' 68A'A -29;@;<$/' 38+!2-A</Ă­$' &!2' >@&!8A'2-'W A$A'+Ă•Äš3>@ 683+8!1 38!A -2(381!$/' 2!Ö—;'1!; 8'/'9;8!$/- -Ö—68A'#-'+< >@&!8A'2-! 2!Ö—9;832-' -2;'82';3>'/ www. ;@&A-'268A'&9-'#-38$A39$-W1!ÂŁ363ÂŁ90!W pl 38!A 2!Ö—9;832!$, -2;'82';3>@$, -29;@;<$/- 6!8;2'890-$,W 3Ěí$A &3Ö—2!9R >>>W(!$'#330W$31c9>-!;3>@;@dzienprzedsiebiorczosciwmalopolsce '8&'$A2-' A!68!9A!1@R

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – koordynator oraz Partnerzy

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘

ǢǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

„Nadzieja jest matką mądrych”

U

2- !2! !>Ě! ;3 $383$A2' >@&!8A'2-'T 0;Õ8' 1! 1-'/9$' > 1<8!$, 08!03>90-$, <$A'£2- - 68A'/!>-! 9-õ > >-'£< -2-$/!;@>!$, 3 $,!8!0;'8A' 2!<03>3f!8;@9;@$A2@1 ! /'+3 $'£'1 /'9; 9A'8303 83A<1-!2' A!$,3>!2-' - 83A>-/!2-' &A-'&A-$;>! ࡨ>-õ;'+3 !2! !>Ě! II. !9Ě'1 ;'+383$A2@$, 2- !2! !>Ě! #@Ě! ^2!&A-'/!\W

ǣǡ

2->'89@;'; 03231-$A2@ > 8!03>-' ;!0৹' !0;@>2-' <$A'9;2-$A@Ě > ;@1 >@&!8A'2-< 38+!2-A</í$ > 393#-' !2! &8 !2! !;!8! A !;'&8@ !;'1!;@0- 38!A &8 2+- -A&8!0 A !;'&8@

-£3A3)- 6!2'£ &@90<9@/2@ Ǒ £-9;36!&! #8T > 0;Õ8@1 A!6839A'2- +3ঔ$-' A!9;!2!>-!£- 9-õ 2!& 63/õ$-'1 2!&A-'- 2! +8<2$-' '03231--W !&!2-' 2-' #@Ě3 Ě!;>' ;@1 #!8&A-'/T -৹ 9!13 63/õ$-' 2!&A-'- /'9; >-'£3!96'0;3>' - > +8<2$-' 8A'$A@ 2-' &3 03क़$! 68'$@A3>!£2'W 3/õ$-' ;3 #3>-'1 2-' ;@£03 /!>- 9-õ /!03 $3ঔ ;8!29$'2&</í$'+3 £30!£23ঔࣗT !£' 8Õ>2-'৹ /!03 $3ঔ 2!&!/í$'+3 +Ěõ#9A@ 9'29 >9A@9;0-'1<T $3 A>-íA!2' A #@;3>!2-'1 $AĚ3>-'0!W '2'0! > @ঔ£!$, 1Õ>-V ^0;3 2-' 13৹' 1-'ࣗ 2!&A-'- 2! 2-$T 2-'$, 2! 2-$ 2-' ;8!$- 2!&A-'-\W !&A-'/! A #'A2!&A-'/í (!0;@$A2-' >08!$A!/í > £<&A0-' ৹@$-'T !£' 2!&A-'/! $-í৹@ 0< ;>38A'2-<T #'A2!&A-'/! A!ঔ 8!$A'/ 0< 6!9@>23ঔ$-W '&2- >-&Aí > 2!&A-'- 69@$,3£3+-$A2í 63&9;!>õ 39-í+!2-! 9!138'!£-A!$/-T 68A'Ě!1@>!2-! ;8<&23ঔ$-T 68A'08!$A!2-! 9-'#-' 0< 83A>3/3>- >Ě!92'+3 !T -22- > 2!&A-'- <6!;8</í 9A$Aõঔ$-' £<# 63A@;@>2í 9-Ěõ !0;@>-A</í$í &A-!Ě!2-' $AĚ3>-'0!T /'9A$A' -22- 2!&A-'/õ >-í৹í A 3$A'0->!2-'1 308'ঔ£32'+3 '('0;< l26WT 9<0$'9< '03231-$A2'+3mW !;31-!9; 9í 8Õ>2-'৹ ;!$@T 0;Õ8A@ A 2!&A-'/õ Ěí$Aí A 39;!;'$A2@1 9'29'1 <A!9!&2-!/í$@1 2-' ;@£03 >@9-Ě0- $AĚ3>-'0! !£' - /'+3 9!1'+3W A2!$A! ;3T ৹' 2!&A-'/! 2-' /'9; A!102-õ;! > +8!2-$!$, ঔ>-!;!T £'$A >@$,3&A- 63A! 3#8õ# A-'1-W 3';@$03 8A'$A </1</' -9$,2'8 1Õ>-í$T ৹' 2!&A-'/! 683>!&A- $AĚ3>-'0! &3 ^08!/3#8!AÕ>T 0;Õ8@$, !2- 303 2-' >-&A-!Ě3 !2- <$,3 2-' 9Ě@9A!Ě3\W !0 83A<1-!2! 2!&A-'/! /!>- 9-õ >Õ>$A!9 2-' ;@£03 /!03 (!9$@2</í$! 6'896'0;@>! A#!>-'2-!T !£' - /'&2! A #!8&A-'/ 39!&A32@$, > ;< - ;'8!A 9-Ě #<&</í$@$, >-!8õ - 9A$Aõঔ$-' 0!৹&'+3 $AĚ3>-'0!W @;<Ě 6!2'£<V ^ -õ&A@ 2!&A-'/í ! 3$A'0->!2-!1- > +3963&!8$'\T > 0;Õ8@1 <&A-!Ě >A-õ£-U 09W 8 <$/!2 -'£!9 A 2->'89@;';< !6-'90-'+3 > 8!03>-'T &8 '8A@ 3Ě3&A-'/T $3!$, - &38!&$! #-A2'93>@T &8 !8'0 í#83>90- A !;'&8@ !083'03231-- 38!A !8'0 <#'8T !2!£-;@0 8@20Õ> )2!293>@$,T A39;!Ě 83A6!;8A32@ 68A'A <$A'9;2-0Õ> 63& 8Õ৹2@1 0í;'1T 683#£'1!;@A</í$ ;@1 9!1@1 A!8Õ>23 0>'9ধõ 2!&A-'-T /!0 - 3$A'0->!क़W 0!-

28 ǐ lǓǍm d £-9;36!& ǏǍǎǑ

A!Ě3 9-õ #3>-'1T -৹ &@9;@20$/! 1-õ&A@ ;@1- 63/õ$-!1- 2-' /'9; ;!0 39;8!T /!0 #@ 9-õ 13+Ě3 A&!>!ࣗT ! 2!>'; 2-'0-'&@ 3#! 63/õ$-! > '03231-- 9í A!1-'22-' 9;393>!2'W ঔ8Õ& 6£<8!£-A1< 63+£í&Õ> &@90<;!2;Õ> >@3&8õ#2-Ě@ 9-õ 1W -2W ;!0-' 683#£'1@ /!0V (<20$/323>!2-' A!8Õ>23 8!$/32!£2@$, /!0 - 63A!8!$/32!£2@$, 3$A'0->!क़ > +3963&!8$' ! 09A;!Ě;3>!2-' 9-õ +3963&!80- ঔ>-!;3>'/T A!038A'2-!2-' 2!&A-'- > &3#8!$, 1!;'8-!£2@$, !£#3 > 3+<T A>-íA'0 69@$,3£3+-- A '03231-íT 8'!£-A3>!2-' >!8;3ঔ$- 138!£2@$, > 68A'9;8A'2- +3963&!8$A'/T ! 632-'>!৹ 0!৹&@ A 6!2'£-9;Õ> 8'68'A'2;3>!Ě 2-'$3 ^-22@ ঔ>-!;\ - 36'83>!Ě -22@1 A'9;!>'1 63/õ$-3>@1T &39AĚ3 &3 $-'0!>@$, 9639;8A'৹'क़ 2!;<8@ 69@$,3£3+-$A2'/T '03231-$A2'/T ;'3£3+-$A2'/T !2;8363£3+-$A2'/ 38!A A A!08'9< ';@0- A!8Aí&A!2-!W !8'0 <#'8 /!03 68A'&9;!>-$-'£ 8@20Õ> )2!29Õ> - #-A2'9<T 68!0;@0T !2!£-;@0T 96'0<£!2; - &38!&$!T >@8!A-Ě 68A'032!2-' 3 >@8!৷2@1 >6Ě@>-' 69@$,3£3+-- 2! 63&'/13>!2-' &'$@A/- 3 $,!8!0;'8A' '03231-$A2@1W !08'ঔ£-Ě 68A@ ;@1 032;'09; (<20$/323>!2-! 8@20Õ> )2!293>@$, 2! ঔ>-'$-' A <>A+£õ&2-'2-'1 9-£2'+3 $A@22-0! 69@$,3£3+-$A2'+3T 0;Õ8@ 13$23 >6Ě@>! 2! &!2' 3$A'0->!2-!c 2!&A-'/' -2>'9;38Õ>W '&Ě<+ <#'8! '03231-!T /!003£>-'0 2-' /'9; 2!<0í ঔ$-9ĚíT 1-13 83A1!-;@$, A!>-83>!क़ - ^638!৹'0\ l68A'/!>-!/í$@$, 9-õ 26W 08@A@9'1 '03231-$A2@1 ǏǍǍǕ 8Wm >$-í৹ &A-!Ě!T !£' 63 08@A@9-' '03231-$A2@1 A!<>!৹323T ৹' A2!$A2-' >-õ$'/ > $!Ě@1 3#9A!8A' 683$'9Õ> +3963&!8$A@$, A!£'৹@ 3& 69@$,3£3+--T ! ঔ$-ঔ£'/ 3& 2!9;83/Õ>T 3&$A<ࣗ - 3$A'0->!क़W >8Õ$323 ;'৹ <>!+õ 2! >í;'0 ';@$A2@T 0;Õ8@ 9-õ+! $Aõ9;3 9A;<$A2'+3 83A#<&A!2-! 2!&A-'-T A>-íA!2@$, A £303>!2-'1 ঔ83&0Õ> > ;!0-' $A@ -22' -2>'9;@$/'W !&A-'/! > </õ$-< 68!0;@0! &A-!Ě!/í$'+3 > 3#9A!8A' )2!29Õ> 83A<1-!2! #@Ě!#@ 8!$A'/ /!03 83&A!/ >-!8@ > ;3T ৹' 68A'>-&@>!2-!T 8!$,<20- - 96'0<£!$/' 8A'$A@>-ঔ$-' <&!&Aí 9-õW !৹2-'/9A' &£! 2-'+3 A 6<20;< >-&A'2-! -2>'9;38! #@Ě3#@ 68A@+£í&!2-' 9-õ 2!/6-'8> >90!৷2-031 36;@1-A1< - 032-<20;<8@T #3 >90!৷2-0- ;' > &<৹'/ 1-'8A' &';'81-2</í &'$@A/' -2>'9;38! - 30!A</' 9-õ T ৹' 68A'0Ě!&!/í 9-õ 32' 6Õ৷2-'/ 2! ;>!8&' &!2' &3;@$Aí$' +3963&!80-W 2-39'0 <#'8! >@8!A-Ě 9-õ > 36-2--T -৹ ;3 $3 1@ঔ£-1@ 3 68A@9AĚ3ঔ$- 1! +--

+!2;@$A2@ >6Ě@> 2! ;3 $3 9-õ &A-9-!/ &A-'/' > +3963&!8$'W 9-í&A &8 <$/!2 -'£!9 83A8Õ৹2-Ě &>! 96393#@ 83A<1-'2-! 2!&A-'-W 3৹2! #3>-'1 !£#3 630Ě!&!ࣗ 2!&A-'/õ > $A@1ঔT !£' ;'৹ 13৹2! /í 630Ě!&!ࣗ > -1ঔW 30Ě!&!/í$ 2!&A-'/õ > $A@1ঔT 30!A</' 9-õT ৹' 2!+831!&A32' > $A!9-' 1!;'8-!£2' &3#8! 6!8!&309!£2-' ;8!$í 2! >!8;3ঔ$- - 2-' &!/í $AĚ3>-'03>- 63$A<$-! 96'Ě2-'2-!W 8A@631-2! /'&239;$' 3 ;@1 $,3ࣗ#@ /'/ 903क़$A323ঔࣗW !;31-!9; 2!&A-'/! 630Ě!&!2! > -1ঔ l> &8<+-1 $AĚ3>-'0<T !£' 2!/6-'8> > 3+<m > +8<2$-' 8A'$A@ /'9; 63&9;!>3>!W !&!/' 32! ৹@$-< 9'29 - +Ěõ#9A@ >@1-!8T !£' - 39;!;'$A2-' <A!9!&2-'2-' £<&A0-$, >@9-Ě0Õ>T ;8390T 68!+2-'क़W !0 83A<1-!2! 2!&A-'/! 3&9@Ě! 8Õ>2-'৹ &3 8'*'09/- 3 '03231--T +&A-' ,-9;38@$A2-' 8A'$A #-38í$ < 9!1'+3 63$Aí;0< 2-' ;@£03 #@Ě! A>-íA!2! A )£3A3)íT ,!2&£'1T 1!;'1!;@0íT !£' 68A'&' >9A@9;0-1 A >-!8íW 9W &8 -'£!9 > 9>3/'/ >@63>-'&A- 3&>3Ě!Ě 9-õ &3 !2!£-A 68A'683>!&A32@$, 68A'A 31Æখ! '&£Æࣙ0! > +Ě3ঔ2'/ 09-í৹$' ^ 03231-! &3#8! - AĚ!\T > 0;Õ8'/ !<;38 A!>!8Ě 63&9;!>3>í -2;<-$/õ 3 1-'/9$< '03231-- - A!&!2-< >96ÕĚ$A'92'+3 $AĚ3>-'0! > ঔ>-'$-'W 03231-! >-'8Aí$! > 2-'>-&A-!£2í 8õ0õ 8@20< 3#!>-!/í$ 9-õ 032;!0;< A 1';!)A@0íT ';@0í - 8'£-+-í 636!&! > 08@A@9@ 3 8Õ৹2'/ 96'$@)$'W '&£Æࣙ'0 >@0!A</'T ৹' 63;8A'#@ $AĚ3>-'0! 8392í >8!A A 639-!&!2-'1 ! -$, 2-'A!96303/'2-' A 03£'- 83&A- $38!A >-õ09Aí $,$->3ঔࣗW 8A'032</' 68A@ ;@1T -৹ #'A ';@0- '03231-! 2-' 1! 68A@9AĚ3ঔ$-T ! A!;'1 - 6'896'0;@>! 2!&A-'- 30!A</' 9-õ #@ࣗ 63>-íA!2! A !09/3£3+-íT !2;8363£3+-í - ';@0íW 9W &8 -'£!9 68A@#£-৹@Ě ;!0৹' 639;!ࣗ !83£! 3/;@Ě@T A 0;Õ8@1 393#-ঔ$-' 9-õ A';02íĚ /<৹ 2! 63$Aí;0< 68A@#@$-! &3 9'1-2!8-<1W 9W -'£!9 A!A2!$A@ĚT ৹' /!0#@ 68A'A 3/;@Ěõ ^68A'$,3&A-Ě!\ 2!&A-'/! 9!1'+3 3+!W 3/;@Ě! 9>3-1 ৹@$-'1 &!>!Ě 2!&A-'/õ - #<&A-Ě /í > £<&A-!$,T !£' 2-' 2! A!9!&A-' 630Ě!&!2-! > 2-1 2!&A-'-T £'$A 630!A@>!ĚT ৹' 2!&A-'/õ 2!£'৹@ 630Ě!&!ࣗ > @1T 0;Õ8@ /'9; /'&@2í 2!&A-'/íW 8 !8'0 í#83>90- &3032!Ě 68A'+£í&< 2!/>!৹2-'/9A@$, 9;!23>-90 1!083'03231-$A2@$, >90!A</í$ 2! 03208';2' 2!&A-'/' /!0-' 630Ě!&!23 > '03231-- - 63£-;@$'W 3&!Ě 0-£0! #!8&A3 >!৹2@$, 68A@0Ě!&Õ>T 1W-2W '@2'9Z!T 3#-2!T £!2$,!8&!W 8W í#83>90- 68A@6312-!Ě 3֗;@1T $3֗A>!2'


#@Äš3 AÄš3;@1 >-'0-'1 1!083'03231-- - 3 >-'ÂŁ0-$, 9<0$'9!$, > A!08'9-' 63ÂŁ-;@0- +3963&!8$A'/T +&A-' #<&3>!23 >-'ÂŁ0-' 13&'ÂŁ' 1!083'03231';8@$A2' l26W ÂŁ-2' $A@ 3&-+ÂŁ-!2-m > 2!&A-'- 2! 368!$3>!2-' ÂŁ'69A'/ 63ÂŁ-;@0- +3963&!8$A'/W -'8A323T ৚' &A-Ăľ0- 13&'ÂŁ31 <&! 9-Ăľ 968!>3>!ࣗ 032;83ÂŁĂľ 2!& +3963&!80Ă­T !ÂŁ' > ÂŁ!;!$, Ç”Ç? &39AÄš3 &3 08@A@9Ă•> 2!Ä‘3>@$,T 3& 9;832@ ;'38';@$A2'/ 63/!>-Äš@ 9-Ăľ A!8A<;@ 63& A!8A<;'1 '03231-- '@2'Z9! l9Äš@22! 08@;@0! <0!9!T 0;Ă•8! 0>'9ধ323>!Äš! A!9!&23ŕŚ”ŕŁ— #<&3>!2-! &<৚@$, 13&'ÂŁ- 1!083'03231';8@$A2@$,m T 9;>-'8&A323T ৚' > ;!0-$, 13&'ÂŁ!$, 2-' <>A+ÂŁĂľ&2-!23 > 9639Ă•# >Äš!ŕŚ”$->@ 3$A'0->!ŕĽ˜ #<&3>!2@$, 68A'A 63&1-3;@ +3963&!8$A' - > A>-Ă­A0< A ;@1 ;' 13&'ÂŁ' 2-' 13+Äš@ &3#8A' ;Äš<1!$A@ࣗ 8A'$A@>-9;3ŕŚ”$-W ! #!A-' 2-'63>3&A'ŕĽ˜ A ÂŁ!; Ç”Ç? &39AÄš3 &3 68A'#<&3>@ 1!083'03231--T $3 2!A>!23 23>Ă­ 9@2;'AĂ­ 2'30ÂŁ!9@$A2Ă­T <A+3&2-323 8!1@ !2!ÂŁ-;@$A2'T 9639Ă•# !2!ÂŁ-A3>!2-! #!&!2-! +3963&!80- - 63>9;!Äš! 23>! 0ÂŁ!9! 13&'ÂŁ- &@2!1-$A2'/ 9;3$,!9;@$A2'/ 8Ă•>23>!+- 3+Ă•ÂŁ2'/W A-ŕŚ” ŕŚ”83&3>-903 '03231-9;Ă•> &A-'ÂŁ- 9-Ăľ 2! ;@$,T 0;Ă•8A@ <>!৚!/Ă­T ৚' 2!ÂŁ'৚@ &3032!ࣗ ;@ÂŁ03 038'0; > 13&'ÂŁ!$,

0;Ă•8@1- 9-Ăľ &3;Ă­& '03231-! 639Äš<+->!Äš! !ÂŁ' 9638! $AĂľŕŚ”ŕŁ— !2!ÂŁ-;@0Ă•> -&A-' > 9;832Ăľ '03231-- #',!>-38!ÂŁ2'/T 0;Ă•8! 1Ă•>- 3 ;@1T ৚' 2!ÂŁ'৚@ #8!ࣗ 63& <>!+Ăľ 13;@>!$/' 8Ă•>2-'৚ 63A!'03231-$A2' > 63&'/13>!2-< &'$@A/- +3963&!8$A@$,W 8A@0Äš!&3>3 A!(<20$/323>!Äš! ,-63'A! !2-1!ÂŁ 96-8-;9 g $,3&A-Äš3 > 2-'/ 3 6'>2Ă­ $,þࣗ &A-!Äš!2-! $AÄš3>-'0!T 0;Ă•8@ 1<9- 9-Ăľ > /!0-ŕŚ” 9639Ă•# 8'!ÂŁ-A3>!ࣗW 0'8ÂŁ3( - ,-ÂŁÂŁ'8 >@8Ă•৚2-ÂŁ- !96'0;@ 3>@$, !2-1!ÂŁ 96-8-;9V A!<(!2-' - 2!9;83/'T 63$A<$-' 968!>-'&ÂŁ->3ŕŚ”$- - <$A$->3ŕŚ”$-T -ÂŁ<A/! 6-'2-Ă­&A! - -22'W ÂŁ!;'+3 2-'032-'$A2-' 68A'A 68@A1!; '03231-$A2@$, 13;@>Ă•> - 8!$/32!ÂŁ2@$, 83A>-Ă­A!ŕĽ˜ ÂŁ'$A 8Ă•>2-'৚ 63& >6Äš@>'1 -22@$, $A@22-0Ă•> 63&'/1</' 9-Ăľ &A-!Äš!2-! '03231-$A2'W '&Äš<+ &8 Ă­#83>90-'+3 6!;8A'2-' /'&@2-' 2! >90!ৡ2-0- #-'৚í$'/ ÂŁ<# 68A@9AÄš'/ <(23ŕŚ”$- 0329<1'2$0-'/ /'9; 632-'0Ă­& &83+Ă­ 2! 908Ă•;@T #3>-'1 '03231-Ăľ 68A'&' >9A@9;0-1 -2;'8'9</' ;3T /!0 3$A'0->!2-! 9Ă­ #<&3>!2' - A $A'+3 32' >@2-0!/Ă­W 8 '8A@ 3Äš3&A-'/ 3 2!&A-'- 63>-'&A-!Äš A 6'896'0;@>@ &38!&$@ #-A2'93>'+3 - $3!$,!W 3&A-'ÂŁ-Äš 9-Ăľ >Äš!92@1 &3ŕŚ”>-!&$A'2-'1 &!/Ă­$ 68A@0Äš!& 963;@0!2-! 9-Ăľ A 68A'&9-Ăľ#-38$!1-

- 1'2!&৚'8!1-T 0;Ă•8A@ 2!/$AĂľŕŚ”$-'/ 1!/Ă­ /<৚ 968'$@A3>!2@ 6ÂŁ!2 #-A2'93>@ - >-'&AĂ­T $3 $,$Ă­ 39-Ă­+2íࣗW 68!$@ ;8'2'8! #-A2'9< 13৚2! >@3&8Ăľ#2-ࣗ ;8A@9;362-3>@ $,!8!0;'8 6@;!ŕĽ˜T 0;Ă•8@ 63/!>-! 9-Ăľ 2! ;8A'$, ';!6!$, ;3>!8A@9A'2-! 68A'&9-Ăľ#-38$@ > 8'!ÂŁ-A!$/- /'+3 A!&!ŕĽ˜W 8 3Äš3&A-'/ 63>3Äš!Äš 9-Ăľ 2! 68A@0Äš!& 96393#< A!8AĂ­&A!2-! > -'ÂŁ0-' 8@;!2--W ! 63A-31-' '?'$<ধ=' 0!৚&@ A 1'2!&৚'8Ă•> /'9; 9!1T 1! 63&'/13>!ࣗ 3&63>-'&A-!ÂŁ2' &A-!Äš!2-! - &'$@A/'T 63;8A'#</' >-Ăľ$ 03+3ŕŚ” 0;3 1< 6313৚' > A!8AĂ­&A!2-< $A!9'1T 13;@>3>!2-< 68!$3>2-0Ă•> -;6W A!ÂŁ'৚23ŕŚ”$- 3& 9;362-! A!!>!293>!2-! 8'ÂŁ!$/-V $3!$,f$3!$,3>!2@ $,!8!0;'8 6@;!ŕĽ˜ 9;!/' 9-Ăľ $38!A +Ěþ#9A@W !03 6-'8>9A' 6!&! 6@;!2-'V ^ A@ >-'8A@9A > ;3 68A'&9-Ăľ>A-Ăľ$-'S\ T /!03 2!9;Ăľ62' l63 &Äš<৚9A@1 $A!9-' >96Ă•Äš68!$@m 6!&! 6@;!2-' ^ !0-' 9Ă­ ;>3/' 8'ÂŁ!$/' > 83&A-2-'S\T 2!;31-!9; /!03 39;!;2-'V ^ &A-' /'9; A!$A'6-32! ;>3/! 2!&A-'/!\S >Äš!9A$A! 39;!;2-' 6@;!2-' >'&ÂŁ' 3Äš3&A-'/! A1-'2-! 36;@0Ăľ 68!$@ 1'2!&৚'8!W -' $,3&A- > 2-1 #3>-'1 3 38-'2;!$/Ăľ 8'ÂŁ-+-/2Ă­T !ÂŁ' 3 68A'&' >9A@9;0-1 3 <2->'89!ÂŁ2' >!8;3ŕŚ”$-T 0;Ă•8' 2! ;@1 9;!23>-90< 1<9AĂ­ #@ࣗ <8A'$A@>-9;2-!2'W 8W

3Äš3&A-'/ 9Ă­&A-T ৚' 0!৚&@ 0;3 #-'8A' 2! 9-'#-' 3&63>-'&A-!ÂŁ23ŕŚ”ŕŁ—T 1<9- 3&63>-'&A-'ࣗ 93#-' 2! ;3 ;8A'$-' 6@;!2-'T 323 /'9; 63&9;!>3>' - >@A2!$A! 3#9A!8 >Äš!ŕŚ”$->'+3 &A-!Äš!2-! > A!8AĂ­&A!2-< 68A'&9-Ăľ#-389;>'1W 63>@৚9A@$, $A;'8'$, </þࣗ ;8<&23 /'9; 3 /!0-'ŕŚ” 63&9<13>!2-'W 8'ÂŁ'+'2$- A 8!$/- 3+8!2-$A32'+3 $A!9< 2! >@63>-'&ৡ &3;02þ£- /'&@2-' 6'>2@$, 683#ÂŁ'1Ă•>T !ÂŁ' 683#ÂŁ'1@ ;' <0!A!Äš@ A!8Ă•>23 #3+!$;>3 A2!$A'2-3>' 9!1'+3 63/Ăľ$-! 2!&A-'-T /!0 - 032-'$A23ŕŚ”ŕŁ— 9A'89A'/ - 63+Ěþ#-32'/ 8'*'09/- 2!& 2-1- A!8Ă•>23 3& 9;832@ 9!1'/ '03231--T /!0 - -22@$, &A-'&A-2W ÂŁ!;'+3 $,@#! >3ÂŁ23 3&>8Ă•$-ࣗ (<20$/32</Ă­$' > 3#-'+< 963Äš'$A2@1 63;3$A2' >@8!৚'2-' T /!03#@ ^2!&A-'/! #@Äš! 1!;0Ă­ +Äš<6-$,\T #3>-'1 A!8Ă•>23 1Ă­&83ŕŚ”ŕŁ— T /!0 - 2!&A-'/! 3;>-'8!/Ă­ 6'896'0;@>Ăľ &A-!Äš!2-!T A!68!9A!/Ă­ &3 ;>Ă•8$A3ŕŚ”$-T &3 63+Ěþ#-!2-! >-'&A@ - 2-' 9Ă­ lA! 2@&'8'1m -ÂŁ<A/Ă­T 2!->23ŕŚ”$-Ă­ - <;36-Ă­ ÂŁ'$A 038A@9;!2-'1 A >9A@9;0-$, &39;Ăľ62@$, A!93#Ă•> &3ŕŚ”>-!&$A'2-! ;< - ;'8!AW

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘

Dr Inga Mizdrak Katedra Filozofii

ǣǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

8URF]\VWRĂ?Ă… RGQRZLHQLD doktoratu profesora $QWRQLHJR )DMIHUND 3 68A'9AÄš3 Ç’Ç? ÂŁ!;!$, 3& <A@90!2-< &30;38!;< 68A'A &8 2;32-'+3 !/('80! > > 8!03>-'T > &2-< Ç?Ç? $A'8>$! Ç?Ç?ÇŽÇ‘ 830<T 3&#@Äš! 9-Ăľ g 2! >2-39'0 !&@ @&A-!Äš< 03231-- - ;39<20Ă•> -Ăľ&A@2!83&3>@$, g <83$A@9;3ŕŚ”ŕŁ— 3&23>-'2-! &30;38!;< !2! 83('938!T 2! 63&9;!>-' $,>!Äš@ '2!;< 2->'89@;';< 03231-$A2'+3 > 8!03>-' 8 Ç?cÇ?Ç?ÇŽÇ‘W

U

chwała ta zatwierdziła równieş Uroczystość odnowienia doktoratu Pa- tu otworzył Jego Magnificencja Rektor Prof. sentencję honorowego dyplomu na Profesora Antoniego Fajferka rozpoczął nadzw. UEK dr hab. Andrzej Chochół oraz o następującej treści: „Za zasługi chór uczelniany „Dominanta� odśpiewanie Dziekan Wydziału Ekonomii ii Stosunków organizacyjne dla rozwoju Uni- Gaudeamus Igitur. Międzynarodowych Prof. nadzw. UEK dr wersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej i hab. Kazimierz Zieliński. istotny wkład w powstanie krakowskiej szkoły Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Promotorem honorowego przewodu regionalistyki�. Krakowie uroczystość odnowienia doktora- doktorskiego prof. dr hab. Antoniego Fajfer-

ÇŁÇŁ

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘


ka był prof. dr hab. Zygmunt Szymla, który zarazem jest pierwszym doktorem Jubilata. Funkcje recenzentów sylwetki naukowej i dorobku naukowego Jubilata pełnili : prof. dr hab. Jerzy Hausner oraz prof. dr hab. Zbigniew Zioło. Dziekan Prof. Kazimierz Zieliński w swoim wystąpieniu stwierdził, że odnowienie doktoratu Profesora Antoniego Fajferka to wyraz uznania całej społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego, a w szczególności Wydziału Ekonomii, na którym ten stopień dostał i pracował naukowo. Dokonania Profesora Antoniego Fajferka są wielokierunkowe i tkwią w murach krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, które powstały za Jego rektorowania , a także w postawach i postepowaniu wielu pracowników naukowych i studentów, z którymi Profesor pracował i kształcił. I chociaż upływ czasu kruszy mury i pokrywa patyną wytwory ludzkiej myśli to stają się one pożywką, na której powstaje nowe życie i wyrastają nowe myśli i idee. W takim rozumieniu dorobek Profesora Antoniego Fajferka jest trwały i taki będzie w przyszłości. W swojej laudacji doktorskiej prof. Zygmunt Szymla podkreślił wysoką pozycję naukową Profesora Antoniego Fajferka w gronie wybitnych polskich regionalistów. Profesor Antoni Fajferek jest twórcą krakowskiej szkoły regionalistów, z której wywodzi się liczne grono profesorów: Zygmunt Szymla, Anna Harańczyk, Tadeusz Kudłacz, Zbigniew Zioło, Andrzej Prusek, Irena Pietrzyk, Kazimierz Zieliński. Profesor był również promotorem 20 prac doktorskich, opiekunem i recenzentem 19 rozpraw habilitacyjnych, recenzentem 16 wniosków o nadania tytułu profesora oraz promotorem i recenzentem 2 doktoratów honoris causa. W 1981 roku Profesor Antoni Fajferek otrzymał tytuł doktora honoris causa Grand Valley State University w USA , z która nasza uczelnia ma najdłuższą współpracę naukową, a nawiązanie tych relacji jest zasługą Pana Profesora. Osiągnięciom naukowym i dydaktycznym Profesora towarzyszyła bardzo szeroka działalność organizacyjna na naszej uczelni. W latach 1968-1972 Profesor Antoni Fajferek pełnił kolejno funkcje dziekana Wydziału Produkcji i Obrotu Towarowego, prorektora ds. nauki WSE w Krakowie, a następnie

prze trzy kolejne kadencje, w latach 1972 – 1981, rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. To podczas Jego kadencji nastąpił dynamiczny rozwój uczelni, zarówno w zakresie bazy dydaktycznej , jak i liczby studiującej młodzieży. Jednocześnie był zawsze niezwykle skromnym i życzliwym człowiekiem, całkowicie oddanym naszej Alma Mater. Zawsze działał w myśl sentencji: ”Dobry mistrz swoim uczniom nie podcina skrzydeł, wie gdzie dodać ostróg, a gdzie użyć wędzideł”. Prof. Jerzy Hausner w swojej opinii o Profesorze Antonim Fajferku podkreśla, że jest On jedną ze wspaniałych postaci w naszej Alma Mater, z którą jest związany od ponad 60 lat. Stwierdza, że swoimi pracami naukowymi i aplikacyjnymi oraz działaniami położył podwaliny pod krakowska szkołę regionalistów. Wyróżniała się ona aplikacyjną orientacją i silnym powiązaniem z praktyczną działalnością na rzecz rozwoju regionów oraz praktyczne wykorzystanie metod ilościowych. Uznanie autorytetu Profesora Antoniego Fajferka potwierdza także jego wysoka pozycja we władzach regionalnych i centralnych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz członkostwo w Komitecie przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Profesor Antoni Fajferek jako nauczyciel, badacz, organizator i człowiek wniósł znaczący wkład w rozwój naszego Uniwersytetu Ekonomicznego, który stał się naszym dziedzictwem. Korzystamy w niego systematycznie. Odnowienie doktoratu jest znakomitą okazją, aby wyrazić nasze uznanie i wdzięczność dla Profesora. Samą możliwość sformułowania tej opinii poczytuję sobie za zaszczyt. Profesor Zbigniew Zioło w swojej recenzji dorobku naukowego i organizacyjnego Profesora Antoniego Fajferka zwrócił uwagę na fakt, że był On nie tylko wybitnym uczonym, nauczycielem akademickim ale także znakomitym organizatorem życia naukowego w swojej uczelni i całym środowisku naukowym Krakowa i Polski. Jest On postacią cenioną także w skali międzynarodowej czego wyrazem były dwukrotnie organizowane w Krakowie światowe kongresy Regional Science Association. Profesor Antonii Fajferek słusznie przyjmował zasadę, że problemy naukowe po-

winny przyczyniać się do wypracowania koncepcji teoretycznych, które należy weryfikować w badaniach empirycznych, by mogły mieć charakter aplikacyjny i stanowić podstawę do podejmowania racjonalnych decyzji społeczno-gospodarczych. Profesor Antoni Fajferek znacznie rozwinął metodologię wielomiernikowych analiz regionalnych, modelowanie rozwoju regionalnego, w tym model Mosesa analizujący przepływy międzygałęziowe i międzyregionalne. Na uwagę zasługuje także rozwinięcie i wykorzystanie miar koncentracji przestrzennej i metod taksonomicznych do badań regionalnych. Zasługi Pana Profesora Antoniego Fajferka w zakresie rozwoju kadry naukowej, kierowaniu naszą uczelnią w trudnym okresie, a także dla rozwoju regionu małopolskiego i Krakowa podkreślali w swoich wypowiedziach zaproszeni goście , profesorowie, wychowankowie i przyjaciele. W uroczystości odnowienia doktoratu Profesora Antoniego Fajferka wzięli udział byli rektorzy naszej uczelni, tj. profesorowie: Jan Małecki, Tadeusz Grabiński i Ryszard Borowiecki, którzy w swoich wystąpieniach podkreślili zarówno Jego wysoki autorytet naukowy jak również ogromny wkład w rozwój Akademii Ekonomicznej w Krakowie, z dziedzictwa którego do tej pory korzystamy. W tej doniosłej uroczystości uczestniczyli również licznie profesorowie i kadra naukowa naszej uczelni, a także znaczne grono wychowanków Pana Profesora, jego przyjaciele oraz rodzina. Po krótkim, nacechowanym serdecznością i wrodzona skromnością, wystąpieniu okolicznościowym Pana Profesora Antoniego Fajferka nastąpiło zakończenie części oficjalnej uroczystości odnowienia Jego doktoratu. Uroczystość oficjalną zakończył chór Dominanta odśpiewaniem Gaude mater Polonia. W drugiej, nieoficjalnej, części uroczystości jej uczestnicy złożyli Panu Profesorowi Antoniemu Fajferkowi osobiście gratulacje i podziękowania za życzliwość i ogromny wkład pracy w rozwój uczelni oraz życzyli Mu wielu lat zdrowia i wszelkiej pomyślności. prof. dr hab. Andrzej Prusek

28 ǐ lǓǍm d £-9;36!& ǏǍǎǑ

ǣǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Rektor UEK 3UH]\GHQWHP ,*:7 &2-!$, ÇŽÇ’ f ÇŽÇ– >8A'ŕŚ”2-! Ç?Ç?ÇŽÇ‘ 830< 2! 2->'89@;'$-' 03231-$A2@1 > 8!03>-' 3&#@Äš! 9-Ăľ -Ăľ&A@2!83&3>! 32('8'2$/! f ÇŽÇ– @163A/<1 l 2;'82!ধ32!ÂŁ' '9'ÂŁÂŁ9$,!Ä‘ (Ăœ8 !8'2>-99'29$,!Ä‘ <2& '$,23ÂŁ3+-'m 6;W z 3113&-;@ $-'2$' -2 '9'!8$, !2& 8!$ধ$' f <88'2; $,-'='1'2;9 !2& <;<8' ,!ÂŁÂŁ'2+'9z.

S

ympozjum IGWT jest największą i najstarszą konferencją z dziedziny nauk towaroznawczych , odbywającą się cyklicznie od 1978 roku w kolejnych wiodących ośrodkach naukowych. Organizację Sympozjum w 2014 roku powierzono Polskiemu Towarzystwu Towaroznawczemu, które jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Towaroznawczych i Technologii (IGWT) od 1979 roku. Towarzystwo podjęło się zorganizowania tego naukowego i organizacyjnego przedsięwzięcia wraz z Uniwersytetem Ekonomicznemu w Krakowie. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego i Naukowego Sympozjum został JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK dr hab. inş. Andrzej Chochół, natomiast sekretarzem – prof. UEK dr hab. inş. Renata Salerno-Kochan, obecny Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego. W pracach Komitetu Organizacyjnego i Naukowego Sympozjum uczestniczyli pracownicy Wydziału Towaroznawstwa UEK. Szczególne zaangaşowanie w przygotowanie konferencji wykazali: dr inş. Mariusz Giemza, dr inş. Agnieszka Kawecka, dr Tomasz Lech, dr inş. Małgorzata Miśniakiewicz, dr inş. Jerzy Szakiel, mgr inş. Anna Gacek oraz mgr inş. Magdalena Wojnarowska. Z ramienia Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego organizację

ÇŁÇĽ

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘

konferencji wspierali sekretarz Zarządu Głównego mgr inş. Michał Halagarda oraz skarbnik dr inş. Artur Wolak. Komitet Organizacyjny wspomagały równieş studentki Koła Naukowego Zarządzania Jakością WT UEK. Sympozjum zostało objęte Honorowym Patronatem przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowę. Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, jako współorganizator Sympozjum, otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyşszego na działalność upowszechniającą naukę. Otwarcie konferencji miało miejsce w zabytkowej Sali Posiedzeń Rady Mia-

sta Krakowa, w PaĹ‚acu Wielopolskich w Krakowie. Uroczystość zaszczyciĹ‚ swojÄ… obecnoĹ›ciÄ… Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, ktĂłry przywitaĹ‚ uczestnikĂłw konferencji ĹźyczÄ…c owocnych obrad i udanego, peĹ‚nego niezapomnianych wraĹźeĹ„ pobytu w Krakowie. Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK dr hab. inĹź. Andrzej Chochół dokonaĹ‚ uroczystego otwarcia konferencji. W Sympozjum udziaĹ‚ wzięło ponad 180 uczestnikĂłw z 15 krajĂłw, w tym z Armenii, Austrii, BuĹ‚garii, Chin, Izraela, Japonii, Korei, Niemiec, Polski, Rumunii, Rosji, SĹ‚owacji, SĹ‚owenii, Ukrainy i WĹ‚och.Â


W ciągu 5 dni obrad konferencyjnych odbyły się cztery sesje plenarne, pięć sesji panelowych oraz sześć sesji posterowych. Naukowcy z całego świata zaprezentowali łącznie 37 referatów oraz przedstawili 117 posterów, dotyczących zagadnień, związanych z osiągnięciami i w yzwaniami towaroznawstwa w dobie globalizacji, innowacjami w rozwoju produktów, ochroną i satysfakcją konsumentów, aspektami ekonomicznymi, środowiskowymi i marketingowymi w towaroznawstwie, systemami zarządzania jakością, bezpieczeństwem, środowiskiem, energią, wiedzą i ryzykiem, opakowaniami i logistyką, jakością produktów żywnościowych i nieżywnościowych oraz bezpieczeństwem i autentycznością produktów. Naukowe osiągnięcia uczestników W ramach Sympozjum zorganizo- Sympozjum zostały opublikowane w forwano posiedzenie Komisji ds. Towa- mie streszczeń oraz 8 tematycznych moroznawstwa Polskiej Akademii Na- nografii tworzących serię pt. „COMMOuk pt. „Towaroznawstwo 2.0 i pro- DITY SCIENCE IN RESEARCH AND blemy zrównoważonego rozwoju dla PRACTICE”: 1. ACHIEVEMENTS AND CHALpoprawy jakości życia” pod przewodnictwem prof. dra hab. Romualda ZalewskieLENGES OF COMMODITY SCIENCE IN THE AGE OF go oraz sesję plenarną, w ramach konfeGLOBALIZATION pod red. rencji towarzyszącej Wydziału Ekonomii Andrzeja Chochóła i Jerzego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego Szakiela 2. CONSUMER PROTECTION w Radomiu pt. „Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach AND SATISFACTION pod red. Andrzeja Chochóła gospodarki opartej na wiedzy”, pod prze3. INNOVATIONS IN PRODUCT wodnictwem prof. dra hab. inż. Jerzego Żuchowskiego i prof. dra hab. Andrzeja DEVELOPMENT AND PACKAKorzeniowskiego. GING pod red. Agnieszki CholePodczas Sympozjum odbyło się także wy-Wójcik i Agnieszki Kaweckiej Walne Zgromadzenie reprezentantów na4. FOOD PRODUCTS’ QUALITY rodowych towarzystw naukowych zrzeszopod red. Małgorzaty Miśniakiewicz i Stanisława Popka nych w IGWT , podczas którego wybrano 5. FUTURE TRENDS AND CHALnowe władze. Prezydentem International Society of Commodity Science and LENGES IN THE FOOD SECTechnology – Internationale Gesellschaft TOR pod red. Małgorzaty Mifur Warenwissenschaften und Technolośniakiewicz i Stanisława Popka 6. NON-FOOD PRODUCTS’ QUgie (IGWT) z sekretariatem w Wiedniu został wybrany JM Rektor Uniwersytetu ALITY & INNOVATIONS pod Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK red. Renaty Salerno-Kochan 7. TOWARDS QUALITY – MAdr hab. inż. Andrzej Chochół, który pełnił wcześniej funkcję wiceprezydenta IGWT. NAGEMENT SYSTEMS AND Sekretarzem Generalnym IGWT została SOLUTIONS pod red. Tadeusza prof. UEK dr hab. inż. Renata SalernoSikory i Joanny Dziadkowiec 8. TOWARDS SUSTAINABLE DE-Kochan. Do Zarządu IGWT na kolejną kadencję wybrano również prof. dr. hab. VELOPMENT pod red. Wacława Władysława Kędziora. Adamczyka

Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję nie tylko do wymiany doświadczeń i osiągnięć naukowych, ale również mogli poznać polską tradycję i kulturę, a także zabytki Krakowa i okolic. Zorganizowano zwiedzanie Zamku Królewskiego na Wawelu, Podziemi Rynku, Kopalni Soli Wieliczka, Fabryki Schindlera oraz wieczorną przejażdżkę po Starym Mieście. Goście zasmakowali również w polskiej kuchni w trakcie kolacji zorganizowanej w Komorze Warszawa Kopani Soli Wieliczka, w najstarszej krakowskiej restauracji – Wierzynek, a także tradycyjnej polskiej biesiady w podkrakowskiej restauracji „Skansen Smaków” w Kryspinowie. Uczestnicy Sympozjum mieli także okazję do zwiedzenia nowoczesnych linii produkcyjnych firmy Fiat Auto Poland S.A. oraz Kompani Piwowarskiej w Tychach. Sympozjum zostało bardzo wysoko ocenione przez uczestników. Świadczą o tym liczne gratulacje i podziękowania przekazane na ręce Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego i Naukowego JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK dr hab. inż. Andrzeja Chochóła oraz Sekretarza Komitetu Organizacyjnego Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego prof. UEK dr hab. inż. Renaty Salerno-Kochan.

mgr inż. Michał Halagarda Katedra Towaroznawstwa Żywności

28 ǐ lǓǍm d £-9;36!& ǏǍǎǑ

ǣǦ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

*RVSRGDURZDQLH SU]HVWU]HQLĂƒ PLDVW L UHJLRQÂľZ '*'09/! 2!& 032&@$/Ă­ - 6'896'0;@>!1- &!ÂŁ9A'+3 6ÂŁ!23>!2-! >Ö— 3ÂŁ9$' 38!A 83A>3/'1 68A'9;8A'22@1 1-!9; - 8'+-32Ă•> ;3Ö—63&9;!>3>@ A!08'9 ;'1!;@$A2@ 3+Ă•ÂŁ2363ÂŁ90-'/ 032('8'2$/- 2!<03>'/ A38+!2-A3>!2'/ 2!Ö—2!9A'/ <$A'ÂŁ2- >Ö—&2-!$, ÇŽÇ“ -Ö—ÇŽÇ” 6!ৡ&A-'82-0! #-'৚í$'+3 830<W

K

onferencjÄ™ pod nazwÄ… „Gospodarowanie przestrzeniÄ… miast i regionĂłw – uwarunkowania i kierunki" zorganizowaĹ‚a Katedra Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wspĂłlnie z Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, przy współpracy z Instytutem Rozwoju Miast w Krakowie. Patronat honorowy nad konferencjÄ… objÄ…Ĺ‚ Marek Sowa – MarszaĹ‚ek WojewĂłdztwa MaĹ‚opolskiego. Uroczystego otwarcia konferencji (ktĂłrej obrady toczyĹ‚y siÄ™ gĹ‚Ăłwnie w salach wykĹ‚adowych Pawilonu Sportowo-Dydaktycznego) dokonaĹ‚ Prorektor ds. KsztaĹ‚cenia i StudentĂłw UEK prof. dr hab. Krzysztof SurĂłwka. Serdecznie powitaĹ‚ goĹ›ci w murach uczelni podkreĹ›lajÄ…c, Ĺźe naleĹźy cenić tego typu spotkania teoretykĂłw z praktykami. ZaznaczyĹ‚ teĹź, Ĺźe konferencja udanie wpisuje siÄ™ w program uroczystoĹ›ci jubileuszu 90-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego. Przy stole prezydialnym konferencji zasiedli mgr inĹź. arch. ElĹźbieta Koterba – ZastÄ™pca Prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa, mgr Agnieszka Dawydzik – Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityki Rozwoju Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, prof. dr hab. Tadeusz Markowski – PrzewodniczÄ…cy KPZK PAN, dr Wojciech Jarczewski – Kierownik Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie. RolÄ™ gospodarza

ÇŁÓ?

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘

pełnił prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – Kierownik Katedry Gospodarki Regionalnej UEK. W konferencji wzięło udział prawie 100 osób, z tego 78 naukowców i praktyków spoza UEK. Ekonomiści, planiści, architekci, urbaniści i geografowie przyjechali do Krakowa z 24 krajowych uczelni i placówek naukowych. Miło nam było gościć teş dwie osoby (dr Jeana Michela Roux i dr Kamilę Tabakę-Simon) z Instytutu Urbanistyki Uniwersytetu Pierre Mendes-France w Grenoble. Konferencja umoşliwiła w pewnym stopniu ocenę dokonań w sferze gospodarki przestrzennej dla okresu planistycznego 2007-2013. Dyskusja

83('938 <&Äš!$A >-;! <$A'9;2-0Ă•> 032('8'2$/-

na sesji plenarnej, panelowej i podczas obrad w sekcjach, a takşe nawet podczas przerw kawowych, dotyczyła takşe nowych, pojawiających się wyzwań, wynikających z perspektywy lat 2014-2020. Konferencja przebiegała na trzech płaszczyznach: 1. naukowej – jej celem był przegląd głównych problemów gospodarki przestrzennej w aspekcie prawnym, ekonomicznym oraz społecznym; 2. dydaktycznej – dotyczącej aktualnych i perspektywicznych problemów kształcenia kadr dla potrzeb gospodarki przestrzennej;


3.

praktycznej – poświęconej prezentacji i wystawie planów przestrzennych, w której udział wzięli praktycy z największych miast Małopolski: Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza, Oświęcimia, Chrzanowa, Nowego Targu. Za bardzo ciekawą część konferencji uznano omówienie problematyki planowania przestrzennego i prezentację przykładowych planów miejscowych przez przedstawicieli Krakowa (mgr inş. arch. E. Koterba), Tarnowa (mgr inş. arch. J. Pawlus, mgr inş. arch. J. Czernik), Nowego Sącza (mgr inş. J. Buchata, mgr inş. arch. M. Trzupek), Chrzanowa (mgr inş. arch. M. Kanik), Nowego Targu (mgr inş. W. Watycha). Oświęcim przedstawił tylko prezentację posterową. Bardzo interesująca była część panelowa, podczas której moderator, prof. dr hab. T. Markowski omówił „Model zintegrowanego planowania rozwoju – propozycje KPZK PAN�. Dość szeroko na ten temat wypowiedzieli się paneliści: mgr Agnieszka Dawydzik, prof. dr hab. inş. arch. Aleksander BÜhm, prof. UAM dr hab. Paweł Churski, prof. dr hab. Wanda Maria Gaczek, prof. dr hab. inş. arch. Zygmunt Ziobrowski, mgr Jacek Woźniak. W dyskusji wzięli teş udział Profesorowie – Florian Kuźnik, Zbigniew Zioło, Bolesław Domański, Tomasz Zaborowski, Krystian Heffner, Andrzej Klasik. W sekcjach zatytułowanych: 1) Rozwój społeczno-gospodarczy – wymiar terytorialny, 2) Rozwój społeczno-gospodarczy – wymiar planistyczny (poziom lokalny), 3) Rozwój społeczno-gospodarczy – wymiar instrumentalny. Doświadczenia Krakowa i otoczenia, 4) Gospodarowanie przestrzenią na poziomie lokalnym, 5) Gospodarowanie przestrzenią miasta w świetle doświadczeń międzynarodowych, 6) Społeczny wymiar gospodarowania przestrzenią, 7) Zarządzanie gruntami i przestrzenią w miastach w Polsce, 8) Gospodarowanie przestrzenia na poziomie regionalnym, 9) Wybrane problemy gospodarki przestrzennej, 10) Dydaktyczne aspekty gospodarki przestrzennej, wygłoszono

;>!8$-' 032('8'2$/- 68A'A 838'0;38!T 83('938! 8A@9A;3(! <8Ă•>0Ăľ

– w pierwszym i drugim dniu konferencji – prawie 50 referatów. Organizatorzy przewidzieli teş czas na dyskusję, która przy niektórych poruszanych problemach okazała się bardzo gorącą. Gospodarze gości podjęli obiadem w stołówce uczelnianej, a na uroczystą kolację zaprosili do restauracji „Wesele� przy Rynku Głównym. Choć moşe nieskromnie to pisać, ale w opinii uczestników konferencji jej organizację uznano za perfekcyjną. W organizacji konferencji uczestniczyli wszyscy pracownicy Katedry Gospodarki Regionalnej. Za Komitet

Organizacyjny odpowiedzialni byli: prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz (przewodniczący) i dr Piotr Latyński (sekretarz). Naleşy teş docenić znaczną pomoc studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna. Po zakończeniu konferencji odbyło się zebranie Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów „Gospodarka Przestrzenna�. Podjęto na nim kilka waşnych inicjatyw dotyczących przedmiotowego kierunku studiów.

Jerzy Wrona, Piotr Lityński

!2- 1+8 W !>@&A-0 g &@8'0;38 &'6!8;!1'2;< A -2-9;'89;>! 2(8!9;8<0;<8@ - 3A>3/<

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘

ǣǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

.RQIHUHQFMD .DWHGU )LQDQVÂľZ &2-!$, Ç?Ç?fÇ?Ç‘ >8A'ŕŚ”2-! Ç?Ç?ÇŽÇ‘ 8W > ,3;'ÂŁ< A!82@ 3;30 '938;{ 6! > 8@2-$@f &83/< 3&#@Äš! 9-Ăľ 32('8'2$/! !;'&8 -2!29Ă•>T 63& ,!9Äš'1 68A'>3&2-1 !<0! )2!29Ă•> &ÂĄ! 83A>3/< +3963&!8$A'+3 - 963Äš'$A2'+3W 32('8'2$/! !;'&8

-2!29Ă•> 9;!23>- 3& ÂŁ!; 6ÂŁ!Ĥ381Ăľ 963;0!ŕĽ˜ - >@1-!2@ 1@ŕŚ”ÂŁ- 68!$3>2-0Ă•> 0!;'&8 )2!293>@$, A $!Äš'/ 3ÂŁ90-W

W

tym roku zaszczyt zorganizowania Konferencji przypadł Wydziałowi Finansów naszego Uniwersytetu. Przewodniczącym Rady Programowej był prof. dr hab. Stanisław Owsiak, Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył natomiast prof. dr hab. Jan Czekaj. Tegoroczna organizacja Konferencji Katedr Finansów była realizowana wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim w ramach projektu edukacji ekonomicznej. Honorowy patronat nad Konferencją objęli: JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK dr hab. inş. Andrzej Chochół, Burmistrz Krynicy-Zdroju dr Dariusz Reśko, Narodowy Bank Polski oraz Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Konferencja Katedr Finansów 2014 została wpisana w obchody jubileuszu 90-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Partnerem Głównym Konferencji była firma tradingowa OSTC Poland. Partnerami byli równieş: Centrum Informacji Gospodarczej, Comarch ERP, IFS Poland, Krakowska Szkoła Biznesu, Sage, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Związek Banków Polskich, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Krakowski Holding Komunalny wraz ze spółkami zaleşnymi (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Miejskie Przedsiębiorstwo

ÇŁÓ‘

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘

Komunikacyjne w Krakowie), Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław�. Partnerami Medialnymi Konferencji byli: Portal aleBank.pl, Miesięcznik Finansowy BANK, Portal ObserwatorFinansowy.pl, Dziennik Parkiet, Polska Agencja Prasowa, Dziennik Rzeczpospolita, Radio RMF MAXXX. W Konferencji wzięło udział prawie 250 osób, wśród których znaleźli się pracownicy naukowi reprezentujący katedry finansowe z najwaşniejszych ośrodków naukowych w Polsce, a takşe przedstawiciele instytucji związanych z sektorem finansowym oraz instytucji sektora publicznego. Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK

dr hab. inş. Andrzej Chochół. Głos zabrali równieş Dziekan Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr hab. Bogumiła Szopa oraz Burmistrz Krynicy-Zdroju dr Dariusz Reśko. Otwarcie zakończył prof. dr hab. Stanisław Owsiak przedstawiając plan obrad oraz prezentując monografię pt. Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego wydaną wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Po otwarciu Konferencji rozpoczęła się pierwsza sesja plenarna pt. Rola finansów w polityce makroekonomicznej państwa – Polityka pienięşna. Se-

83$A@9;' 3;>!8$-' 32('8'2$/- !;'&8 -2!29Ă•> Ç?Ç?ÇŽÇ‘ 68A'A '0;38! 2->'89@;';< 03231-$A2'+3 > 8!03>-' 683(W &8W ,!#W 2&8A'/! ,3$,Ă•Äš!


sji przewodniczył prof. dr hab. Sławomir Bukowski, a jej uczestnikami byli: prof. dr hab. Andrzej Sławiński, prof. dr hab. Jan Czekaj, prof. dr hab. Jacek Karwowski, prof. dr hab. Irena Pyka oraz Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. W sesji drugiej zatytułowanej Rola finansów w polityce makroekonomicznej państwa – Polityka fiskalna i moderowanej przez prof. dr. hab. Bogusława Pietrzaka zaprezentowane zostały referaty prof. dr. hab. Jerzego ŝyşyńskiego, prof. dr. hab. Stanisława Owsiaka, prof. dr. hab. Andrzeja Sopoćko oraz dr hab. Graşyny Ancyparowicz. W ramach pierwszego dnia obrad odbyło się równieş spotkanie z OSTC Poland oraz sesja Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Pierwszy dzień obrad zakończyła uroczysta kolacja. Drugi dzień Konferencji rozpoczął się od spotkań samodzielnych pracowników nauki oraz członków Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości. Równolegle odbyła się równieş sesja plakatowa, w tracie której zaprezentowane zostały 24 postery. Następnie przeprowadzono cztery sesje plenarne. Pierwsza z nich pt. Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce – Efektywność rynków finansowych, moderowana była przez prof. dr. hab. Jerzego Nowakowskiego, a jej uczestnikami byli: prof. dr hab. Jan Krzysztof Solarz, prof. SGH dr hab. Adam Szyszka, dr Marcin Czupryna oraz dr Ian Firla. Druga sesja plenarna została zatytułowana Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce – Banki i instytucje pozabankowe w finansowaniu gospodarki. Sesję poprowadziła prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, a prelegentami byli: prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, prof. dr hab. Jerzy Węcławski, prof. dr hab. Marian ŝukowski oraz prof. UEK dr hab. Ewa Miklaszewska. W trakcie trzeciej sesji plenarnej pt. Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce – Mechanizmy ograniczania ryzyka w gospodarce zaprezentowane zostały referaty prof. dr. hab. Krzysztofa Jajugi, prof. dr. hab. Andrzeja

8'A'2;!$/! 68A'A 683(W &8W ,!#W ;!2-9Äš!>! >9-!0! g 8A'>3&2-$AĂ­$'+3 !&@ 83+8!13>'/ 32('8'2$/- 1323+8!)- 032('8'2$@/2'/ 6;W -2!29' > 83A>3/< +3963&!8$A@1 - 963Äš'$A2@1

Malawskiego, prof. dr hab. Wandy Suł- blikacje zgłoszonych artykułów w Arkowskiej oraz prof. dr. hab. Stanisława gumenta Oeconomica Cracoviensia, Kasiewicza. Przewodniczącą sesji była Zeszytach Naukowych Uniwersytetu prof. UŠdr hab. Monika Marcinkowska. Ekonomicznego w Krakowie oraz trzech Moderatorem ostatniej sesji zatytu- monografiach. łowanej Finansowe determinanty rozwoju przedsiębiorstw był prof. dr hab. Komitet Organizacyjny Konferencji Katedr Finansów 2014 Adam Kopiński. Uczestnicy obrad mieli moşliwość zapoznania się z referatami prof. dr hab. Aleksandry Duliniec, prof. dr hab. Teresy Famulskiej, prof. UEP dr. hab. Jacka Mizerki, prof. UEK dr. hab. Zbigniewa Dreslera, oraz dr. Krzysztofa Biernackiego. Organizacja konferencji dofinansowana ze Bezpośrednim rezultatem Konfeśrodków Narodowego Banku Polskiego rencji Katedr Finansów 2014 będą puw ramach programu edukacji ekonomicznej

;!23>-903 !8;2'8! ĚÕ>2'+3 32('8'2$/- )81@ 3£!2&

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘

ǣǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

ì SROVNLHM WUDQVIRUPDFML V\VWHPRZHM å GRNRQDQLD L Z\]ZDQLDë

W

dniach 2-3 czerwca br. w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „25 lat polskiej transformacji systemowej – dokonania i wyzwania”. Organizatorami konferencji były Katedra Nauk Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej. Patronat honorowy nad nią objął prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa, a udziałem w Komitecie Honorowym zaszczycili m.in. JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych – prof. UEK dr hab. Kazimierz Zieliński oraz senator RP – Bogdan Klich. Komitetem Organizacyjnym Konferencji kierował dr Łukasz Danel z Katedry Nauk Politycznych UEK. Rok 1989 uznawany jest w najnowszej historii Polski za moment przełomowy we współczesnych dziejach państwa i społeczeństwa polskiego. Zapoczątkowana wówczas transformacja ustrojowa oraz procesy demokratyzacyjne odcisnęły swoje piętno nie tylko na kształcie polskiego systemu politycznego, ale miały również olbrzymi wpływ na przebieg i charakter przemian społeczno-ekonomicznych. Wpływ ten jest zresztą do dziś mocno odczuwalny, a oceny samych przemian – bardzo zróżnicowane.

Ǥǡ

28 ǐ lǓǍm d £-9;36!& ǏǍǎǑ

Na dzień 5 kwietnia 2014 roku przypadła 25 rocznica podpisania porozumień „Okrągłego Stołu”, a 4 czerwca tego roku – pierwszych, częściowo demokratycznych wyborów parlamentarnych. W 2014 roku przypada także 10 rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz 15 rocznica akcesji do NATO. Z powyższymi rocznicami zbiegło się również 45-lecie działalności Katedry Nauk Politycznych UEK, co stworzyło doskonałą okazję aby Jubileusz ten uczcić wydarzeniem o randze międzynarodowej konferencji naukowej i w towarzystwie uczonych z różnych ośrodków akademickich – i to zarówno polskich jak i zagranicznych. Uczestników i gości konferencji powitał prof. dr hab. Jerzy Kornaś – Kierownik Katedry Nauk Politycznych UEK i Przewodniczący Rady Naukowej

Konferencji, uroczystego zaś otwarcia konferencji dokonał JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół. W imieniu Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych głos zabrała Wiceprezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Politycznych (IPSA) – prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas. Obrady plenarne konferencji obfitowały w niezmiernie ciekawe wystąpienia dotyczące różnych wymiarów polskiej transformacji systemowej. Pierwszą część obrad plenarnych prowadził prof. dr hab. Jerzy Kornaś, drugą część z kolei – prof. dr hab. Andrzej Antoszewski z Uniwersytetu Wrocławskiego. W swym wystąpieniu prof. David Ost (Hobart and William Smith Colleges), autor słynnej „Klęski Solidarności”, starał się zanalizować na ile decyzje


podejmowane w tym okresie, zwłaszcza w odniesieniu do transformacji ekonomicznej, były słuszne, a na ile źle wpłynęły na rozwój społeczno-gospodarczy w Polsce. Prof. Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) nakreślił w jakim miejscu po tych 25 latach znajduje się Polska na tle innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. O problemach polskiego kapitalizmu w perspektywie ekonomii politycznej i socjologii ekonomicznej traktował z kolei referat prof. Juliusza Gardawskiego (Szkoła Główna Handlowa). Prof. Andrzej Chodubski (Uniwersytet Gdański) zajął się problematyką wartości kulturowo-cywilizacyjnych w kontekście polskiej transformacji systemowej, natomiast prof. Danuta Waniek (Krakowska Akademia) – rolą i znaczeniem kościoła w polskiej transformacji. Nie zabrakło także wystąpień poświęconych polityce historycznej w procesie przemian społeczno-politycznych w Polsce oraz zagadnieniu „niedokończonej tożsamości narodowej”. Przedstawili je odpowiednio prof. Edward Olszewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) oraz prof. Jacek Wódź (Uniwersytet Śląski). O wpływie standardów międzynarodowych na polską transformację systemową mówił prof. Jerzy Jaskiernia (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), a o współpracy polsko-niemieckiej w Unii Europejskiej w XXI wieku – prof. Erhard Cziomer (Krakowska Akademia). Goście zagraniczni konferencji starali się ukazać określone zagadnienia dotyczące polskiej transformacji systemowej w kontekście międzynarodowym. Prof. Lyubov Shishelina (Russian Academy of Sciences in Moscow) przedstawiła rosyjskie spojrzenie na rolę Polski w światowej i europejskiej polityce, prof. Robert Pyper (University of the West of Scotland) analizował polską administrację publiczną, zarządzanie publiczne i reformę usług publicznych, natomiast prof. Jose Manuel Saiz-Alvarez (Nebrija University in Madrid) zaprezentował swoje refleksje na temat polskich przewag konkurencyjnych oraz wykorzystywania w handlu i produkcji niektórych praktyk i procesów.

Istotny wkład merytoryczny do Konferencji wniosły także obrady panelowe, które zostały podzielone na 6 sekcji tematycznych podczas których przedstawiciele polskich i zagranicznych ośrodków naukowych mogli zaprezentować swoje referaty, a także przeprowadzić nad nimi dyskusję i pogłębioną refleksję naukową. Sekcje te dotyczyły takich obszarów jak: teoria i praktyka współczesnego państwa (prowadzenie: prof. dr hab. Edward Olszewski), transformacja państwa i systemu politycznego (prowadzenie: prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia), transformacja społeczno-gospodarcza (prowadzenie: prof. dr hab. Juliusz Gardawski), polityka polska w stosunkach międzynarodowych (prowadzenie: prof. dr hab. Erhard Cziomer), przemiany państwa polskiego i jego instytucji (prowadzenie: prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek) oraz transformacja w kontekście uwarunkowań i porównań zewnętrznych (prowadzenie: prof. UEK dr hab. Robert Jakimowicz). Gościem specjalnym Konferencji był Aleksander Kwaśniewski – Prezydent RP w latach 1995-2005, który podzielił się z zebranymi swoimi refleksjami na temat bilansu polskiej transformacji, a także najważniejszych wyzwań, stojących dziś przed Polską. Uroczysta kolacja związana z Jubileuszem 45-lecia Katedry Nauk Politycznych odbyła się w Centrum Konferencyjnym Radocza Park Active & SPA

w Radoczy k/Wadowic. Wzięli w niej udział m.in. JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół oraz Kanclerz UEK – mgr Mirosław Chechelski. Pokłosiem Konferencji będzie dwutomowa publikacja zbiorowa zawierająca referaty wygłoszone podczas obrad. Pierwszy tom ukazał się jeszcze przed Konferencją, drugi będzie gotowy na jesień br. Konferencja nie mogłaby się odbyć bez wsparcia naszych partnerów i sponsorów. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania następującym osobom i podmiotom: Agencja Mienia Wojskowego, Waldemar Szymczyk: Zakład Transportowo-Sprzętowo-Budowlany SZYMBUD, Leszek Ruchwa: ARTEFE S.A., Tadeusz Wrześniak: Huta Szkła Gospodarczego WRZEŚNIAK GLASSWORKS, Sławomir Baran: SŁAWPOL Sp. z o.o., Adam Lichorobiec: SAMSON Sp. z o.o., Artur Sykuła: Firma ARTLON, Marek Sobiepański i Dariusz Trocha: Studio Graficzne SOBIEPAŃSKI-TROCHA, Mirosław Ruchwa: DIVERSITY Sp. z o.o., Marcin Sobiepański: Firma TANTAL. Cały projekt został zrealizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

dr Łukasz Danel Katedra Nauk Politycznych

28 ǐ lǓǍm d £-9;36!& ǏǍǎǑ

ǤǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

:LHG]D ĂĽ *RVSRGDUND ĂĽ 6SRĂŠHF]HĂŒVWZR 9, 0LÇG]\QDURGRZD .RQIHUHQFMD 1DXNRZD :\G]LDĂŠX =DU]ĂƒG]DQLD 8QLZHUV\WHWX (NRQRPLF]QHJR Z .UDNRZLH Ö—&2-!$, Ç‘fÇ“ $A'8>$! Ç?Ç?ÇŽÇ‘ 830< >Ö—2!9A'/ $A'ÂŁ2- 3&#@Äš! 9-Ăľ /<৚ 03ÂŁ'/2! W -Ăľ&A@2!83&3>! 32('8'2$/! !<03>! @&A-!Äš< !8AĂ­&A!2-! T 3#8!&</Ă­$! 63& ,!9Äš'1 68A'>3&2-1 ^ -'&A! g 3963&!80! g 63Äš'$A'ŕĽ˜9;>3\.

Z

amysłem tegorocznej konferencji było wieloaspektowe spojrzenie na pozytywne i negatywne skutki, jakie współczesne procesy gospodarcze wywierają na funkcjonowanie przedsiębiorstw i gospodarek, jak równieş na umiejętność wykorzystania instrumentów zarządzania w celu zwiększenia ich zdolności konkurowania na rynku globalnym. W konferencji uczestniczyło szerokie grono uczestników reprezentujących wszystkie wiodące krajowe ośrodki naukowe, jak równieş przedstawiciele zagranicznych ośrodków naukowych. W dniach 4-6 czerwca 2014 roku Uczelnia nasza po raz kolejny gościła uczestników VI. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wydziału Zarządzania UEK, obradującej pod hasłem przewodnim „Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo�. Współczesne przemiany rynków, produktów, technologii, regulacji prawnych czy teş kultury organizacyjnej, jak równieş szereg innych uwarunkowań stale ewoluującego makroi mikrootoczenia, wymuszają obecnie odmienne podejście do problemu zarządzania państwami i organizacjami, formułowania ich celów i strategii działania. Procesy ustawicznie dokonywanych zmian tworzą w ten sposób nowe wyzwanie dla skuteczności zarządzania w zmieniających się warunkach działalności. Umiejętność funkcjonowania i konkurowania na globalnym

Ǥǣ

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘

rynku warunkuje obecnie w znaczącym stopniu moşliwość przetrwania i rozwoju współczesnych podmiotów gospodarczych. Rodzi to potrzebę podejmowania przedsięwzięć dostosowawczych ukierunkowanych na sprostanie nowym wyzwaniom globalnego rynku. Zapoczątkowane jeszcze w minionym stuleciu procesy globalizacji i integracji społeczno-gospodarczej wyeksponowały rosnące znaczenie zasobów niematerialnych, jako kluczowych determinantów funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw oraz czynnika umoşliwiającego wzrost ich konkurencyjności na globalnym rynku. Rozwój zakresu i sposobu wykorzystania tych zasobów wywarł istotny wpływ na cały system zarządzania przedsiębiorstwem, a w jego obrębie na takie obszary, jak: finanse, marketing, produkcja, logistyka, zasoby ludzkie oraz badania i rozwój. Stało się to równocześnie przesłanką doskonalenia instrumentów wykorzystywanych w poszczególnych dziedzinach zarządzania – w tym takşe instrumentów opartych na wykorzystaniu narzędzi informatycznych i metod ilościowych. Szybki rozwój technik i technologii informatycznych, związany m.in. z powstaniem i upowszechnieniem Internetu, stał się istotnym czynnikiem stymulującym zachodzące przeobraşenia. Intelektualizacja działalności gospodarczej stworzyła zarazem nowe moşliwości w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw

– w tym powstanie i rozwój sfery e-biznesu. Procesy intelektualizacji działalności odnoszą się do wszystkich obszarów zarządzania przedsiębiorstwem. Jednak w sposób szczególny dostrzega się ich wpływ na sferę zarządzania zasobami ludzkimi i jej ewolucję w kierunku zarządzania kapitałem ludzkim, jako unikalnym składnikiem zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę wspomniane powyşej uwarunkowania, zamysłem tegorocznej konferencji było wieloaspektowe spojrzenie na pozytywne i negatywne skutki, jakie współczesne procesy gospodarcze wywierają na funkcjonowanie przedsiębiorstw i gospodarek, jak równieş na umiejętność wykorzystania instrumentów zarządzania w celu zwiększenia ich zdolności konkurowania na rynku globalnym. Ambicją szerokiego grona uczestników było zmierzenie się z wyzwaniami wynikającymi z obecnej rzeczywistości gospodarczej, zarówno w zakresie przewidywania zagroşeń, kompleksowej diagnozy sytuacji, jak równieş zdefiniowania optymalnych rozwiązań w sferze zarządzania, formułowania i implementacji strategii oraz analizy uzyskanych efektów. Ponadto, konferencja z uwagi na swój międzynarodowy i pragmatyczny charakter, zapewniła moşliwość skonfrontowania doświadczeń polskich z doświadczeniami przedstawicieli innych krajów, w obszarze nauki oraz praktyki gospodarczej.


Głównymi obszary tematycznymi konferencji były: t Teoretyczne i aplikacyjne problemy zarządzania, t Współczesne koncepcje w zarządzaniu przedsiębiorstwem, t Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku globalnym, t Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji, t Z a r z ą d z a n i e i n f o r m a c j ą w przedsiębiorstwie, t Zarządzanie transferem wiedzy w gospodarce, t Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu, t Zarządzanie przedsięwzięciami e-biznesu, t Metody i narzędzia ilościowe w zarządzaniu, t Rachunkowość w zarządzaniu organizacjami, t Marketingowe aspekty zarządzania przedsiębiorstwem, t Zarządzanie w sektorze turystycznym i rekreacyjnym. Honorowy patronat nad obradami objęli: Jego Magnificencja Rektor UEK – prof. UEK dr hab. Andrzej Chochół, Wojewoda Małopolski – Jerzy Miler, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Roman Ciepiela, Prezydent Miasta Krakowa – prof. dr hab. Jacek Majchrowski. W konferencji uczestniczyło szerokie grono uczestników reprezentujących wszystkie wiodące krajowe ośrodki naukowe, przedstawiciele zagranicznych ośrodków naukowych z Czech, Francji, Kanady, Litwy, Niemiec, Rosji, Serbii, Słowacji, Ukrainy oraz Włoch, jak również liczni pracownicy UEK. Uczestników konferencji powitał jej gospodarz Dziekan Wydziału Zarządzania UEK prof. UEK dr hab. Paweł Lula. Otwarcia konferencji dokonał Prorektor ds. Nauki – prof. dr hab. Aleksy Pocztowski. Obrady konferencyjne podzielono na następujące sesje tematyczne obrad plenarnych i obrad panelowych: 1. Global and Regional Challenges of the Contemporary Economy – 2 sesje obrad plenarnych, którym przewodniczyli: prof. Zora Arsovski z Uniwersytetu w Kragu-

jevacu (Serbia) i prof. Jan Duraj z Uniwerytetu Łódzkiego. 2. Challenges of the Contemporary Management – sesja obrad plenarnych pod przewodnictwem prof. Eleny Tkachenko z St. Petersburg State University of Economics and Finance (Rosja). 3. Management Concepts and Methods – 3 sesje obrad panelowych, którym przewodniczyli: prof. Czesław Mesjasz, prof. Andrzej Szromnik oraz prof. Agnieszka Żbikowska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 4. Selected Problems of Management – panel obrad studenckich pod przewodnictwem prof. Renaty Oczkowskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 5. Challenges of the 21st Century Economy – sesja panelowa pod przewodnictwem prof. Jana Ministra – z Uniwersytetu w Ostrawie. 6. Challenges of the 21st Century Economy – sesja panelowa pod przewodnictwem prof. Anny Maliny – z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 7. IT Tools in Organizations – sesja sesja panelowa, której przewodniczył dr hab. Daniel Kosiorowski. 8. Quantitative Methods in Economics and Management – sesja panelowa pod przewodnictwem prof. Pawła Luli – z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Formuła tegorocznej konferencji, podobnie, jak w roku ubiegłym zawierała sesję obrad studenckich. W jej ramach prezentowane były wyniki badań przygotowywanych w ramach kół naukowych przez studentów reprezentujących Uniwersytet Bankowości Narodowego Banku Ukrainy (Ukraina), Uniwersytet w Kragujevacu (Serbia), Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Konferencja odbyła się dzięki zaangażowaniu szerokiego kręgu osób. Merytoryczny nadzór nad koncepcją i programem konferencji sprawował Dziekan Wydziału Zarządzania UEK – prof. Paweł Lula, przy współudziale prof. Andrzeja Jaki. Komitetem organizacyjnym konferencji kierował

dr Tomasz Rojek z Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UEK, zaś obsługę informatyczną i organizacyjną konferencji zapewniły – mgr Katarzyna Wójcik z Katedry Systemów Obliczeniowych oraz mgr Karolina Orzeł z Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych. W pracach związanych z przebiegiem konferencji czynnie uczestniczyły również pracowniczki Dziekanatu Wydziału Zarządzania UEK – pani lic. Maria Klucznik i pani mgr inż. Dorota Siudak, pod przewodnictwem Pani Kierownik – mgr Katarzyny Bień. Obsługę finansową konferencji zabezpieczyła Fundacja UEK. Wsparcia rzeczowego i finansowego udzieliły władze rektorskie UEK. Rezultatem tegorocznej konferencji będą publikacje książkowe, które ukażą się do końca bieżącego roku. Uroczysta kolacja związana z Jubileuszem 45-lecia Katedry Nauk Politycznych odbyła się w Centrum Konferencyjnym Radocza Park Active & SPA w Radoczy k/Wadowic. Wzięli w niej udział m.in. JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół oraz Kanclerz UEK – mgr Mirosław Chechelski. Pokłosiem Konferencji będzie dwutomowa publikacja zbiorowa zawierająca referaty wygłoszone podczas obrad. Pierwszy tom ukazał się jeszcze przed Konferencją, drugi będzie gotowy na jesień br. Konferencja nie mogłaby się odbyć bez wsparcia naszych partnerów i sponsorów. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania następującym osobom i podmiotom: Agencja Mienia Wojskowego, Waldemar Szymczyk: Zakład Transportowo-Sprzętowo-Budowlany SZYMBUD, Leszek Ruchwa: ARTEFE S.A., Tadeusz Wrześniak: Huta Szkła Gospodarczego WRZEŚNIAK GLASSWORKS, Sławomir Baran: SŁAWPOL Sp. z o.o., Adam Lichorobiec: SAMSON Sp. z o.o., Artur Sykuła: Firma ARTLON, Marek Sobiepański i Dariusz Trocha: Studio Graficzne SOBIEPAŃSKI-TROCHA, Mirosław Ruchwa: DIVERSITY Sp. z o.o., Marcin Sobiepański: Firma TANTAL. Cały projekt został zrealizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Prof. UEK dr hab Andrzej Jaki dr Tomasz Rojek Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

28 ǐ lǓǍm d £-9;36!& ǏǍǎǑ

ǤǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

'UXJD HXURSHMVND NRQIHUHQFMD QD WHPDW DQDOL]\ GDQ\FK Ö—&2-!$, Ç?fÇ‘ ÂŁ-6$! Ç?Ç?ÇŽÇ‘ 8W >Ö— 8'1-' l>Ö— -'1$A'$,m 3&#@Äš! 9-Ăľ 8<+! <836'/90! 32('8'2$/! 2;W 2!ÂŁ-A@ !2@$,T #Ăľ&Ă­$! >96Ă•ÂŁ2Ă­ 032('8'2$/Ă­ 0ÂŁ-0< 38+!2-A!$/- 2!ÂŁ'৚í$@$, &3Ö— -Ăľ&A@2!83&3>'/ '&'8!$/- 3>!8A@9;> ÂŁ!9@)0!$@/2@$, l Ó´ 2;'82!ࣅ32!ÂĄ '&'8!ࣅ32 3( ÂĄ!99-)$!ࣅ32 3$-'ࣅ'9mT >Ö—;@1 8Ă•>2-'৚ '0$/- ÂŁ!9@)0!$/- -Ö— 2!ÂŁ-A@ !2@$, 3ÂŁ90-'+3 3>!8A@9;>! ;!;@9;@$A2'+3W 30!ÂŁ2@1 38+!2-A!;38'1 ;'/ 032('8'2$/- #@Äš 83('938 &!ÂŁ#'8; -ÂŁ,'ÂŁ1 AÖ— 2->'89@;';< !$3#9 >Ö— 8'1-'W

E

uropejska Konferencja nt. Analizy Danych (ECDA − European Conference on Data Analysis) jest miÄ™dzynarodowym forum umoĹźliwiajÄ…cym prezentacjÄ™ osiÄ…gnięć naukowych pracownikĂłw oĹ›rodkĂłw naukowo-dydaktycznych paĹ„stw poĹ‚oĹźonych gĹ‚Ăłwnie na terytorium Europy. Uczestnikami tej konferencji sÄ… takĹźe osoby prowadzÄ…ce dziaĹ‚alność naukowÄ… na uczelniach spoza Europy, przykĹ‚adowo z Ameryki Północnej, czy chociaĹźby z Azji. Na Drugiej Europejskiej Konferencji nt. Analizy Danych prelegenci reprezentowali nie tylko oĹ›rodki z Belgii, Czech, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga, Niemiec, Polski, Portugalii, SĹ‚owacji, Wielkiej Brytanii, WĹ‚och, lecz rĂłwnieĹź z takich pozaeuropejskich krajĂłw jak np.: Chiny, Izrael, Japonia, Stany Zjednoczone. Tematyka konferencji koncentrowaĹ‚a siÄ™ wokół zarĂłwno teoretycznych jak i praktycznych aspektĂłw zwiÄ…zanych z analizÄ… danych. WygĹ‚aszane referaty zostaĹ‚y podzielone na bloki tematyczne, ktĂłre obejmowaĹ‚y miÄ™dzy innymi nastÄ™pujÄ…ce zagadnienia: analiza danych w finansach, marketingu, muzykologii, naukach spoĹ‚ecznych i innych dziedzinach, analiza skupieĹ„, wizualizacja danych wielowymiarowych, metody uczenia maszynowego.

ǤǼ

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘

Obrady podzielono na 42 sesje, z czego 10 to sesje plenarne lub półplenarne, w trakcie ktĂłrych moĹźna byĹ‚o wysĹ‚uchać wykĹ‚adĂłw zorganizowanych na specjalne zaproszenie, natomiast pozostaĹ‚Ä… część stanowiĹ‚y sesje panelowe. W ramach jednej z sesji półplenarnych, referat pt. „Latent Variables and Marketing Theory − the Paradigm Shift wygĹ‚osiĹ‚ prof. UEK dr hab. Adam Sagan, Kierownik Katedry Analizy Rynku i BadaĹ„ Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. SpoĹ›rĂłd 32 sesji panelowych 6 zostaĹ‚o zorganizowanych na zaproszenie. JednÄ… z nich byĹ‚a sesja pt. „Predictions with classification models zorganizowana przez prof. dr. hab. JĂłzefa PociechÄ™, Kierownika Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i zarazem PrzewodniczÄ…cego Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Uczestnicy z Polski reprezentowali na konferencji ECDA2014 Ĺ‚Ä…cznie 8 oĹ›rodkĂłw naukowo-dydaktycznych. ByĹ‚y to: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny we WrocĹ‚awiu, Uniwersytet Ĺ Ăłdzki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Uniwersytet

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński. Warto wspomnieć, şe na konferencji wygłoszono 5 referatów, których autorami lub współautorami byli pracownicy dwóch katedr Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Katedry Statystyki lub Katedry Analizy Rynku i Badań Marketingowych), a mianowicie: prof. dr hab. Józef Pociecha, prof. UEK dr hab. Barbara Pawełek, prof. UEK dr hab. Adam Sagan, prof. UEK dr hab. Andrzej Sokołowski, dr Mariusz Šapczyński, mgr Mateusz Baryła. Udział w konferencjach międzynarodowych, takich jak np. Europejska Konferencja nt. Analizy Danych, daje nie tylko okazję do zapoznania się z aktualnymi problemami podejmowanymi w badaniach naukowych przez pracowników zagranicznych uczelni, lecz stwarza takşe moşliwość nawiązania blişszych kontaktów z naukowcami spoza naszego kraju. W przyszłym roku, w dniach 2-4 września 2015 r. w Colchester (Anglia), odbędzie się juş Trzecia Europejska Konferencja nt. Analizy Danych, której organizatorem będzie Profesor Berthold Lausen z Uniwersytetu Essex. mgr Mateusz Baryła Katedra Statystyki


.RQIHUHQFMD ] RND]ML MXELOHXV]X 3URIHVRUD $GDPD 6WDEU\ĂŠ\ Ö—0!ÂŁ'2&!8A< !0!&'1-$0-1 >8A'9-'ŕĽ˜ /'9; 1-'9-Ă­$'1 9A$A'+Ă•ÂŁ2@1W -1 83A63$A2-' 9-Ăľ 03ÂŁ'/2@ 830 68!$@ 2!<03>'/ -Ö—&@&!0;@$A2'/T 68!$3>2-$@ <2->'89@;';< 1!/Ă­ 13৚£->3ŕŚ”ŕŁ— 63&A-'ÂŁ'2-! 9-Ăľ >@2-0!1- 9>3-$, #!&!ŕĽ˜ 2!Ö—;8!&@$@/2-' 38+!2-A3>!2@$, >Ö—;@1 $A!9-' 032('8'2$/!$, 2!<03>@$,W '&2! AÖ—2-$, 1-!Äš! >Ö—;@1 830< $,!8!0;'8 >@/Ă­;03>@ g >-Ă­A!Äš! 9-Ăľ #3>-'1 AÖ—/<#-ÂŁ'<9A'1 Ç’Ç?fÂŁ'$-! 68!$@ 2!<03>'/ 683(WÖ—&8Ö—,!#W &!1! ;!#8@Äš@W

U

czestnicy konferencji zatytułowanej „Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym� mieli okazję do wymiany poglądów w ramach trzydniowych obrad, odbywających się między 16 i 18 września w Zakopanem. Przedstawiciele licznych ośrodków naukowych w Polsce skupili się tym razem na problematyce związanej m.in. z zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem wiedzą i innowacjami, uwarunkowaniami rozwoju organizacji, zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz projektowaniem systemów organizacyjnych. W ramach konferencji – organizowanej juş po raz ósmy przez Katedrę Procesu Zarządzania – odbyły się dwie sesje plenarne i pięć sesji tematycznych. Na jednej z nich, uroczystej sesji plenarnej uświetniającej jubileusz 50-lecia pracy naukowej Profesora Adama Stabryły, twórcy i wieloletniego kierownika Katedry, uczestniczyło wiele znakomitości ze środowiska naukowego. Władze Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie reprezentowali: prorektor ds. nauki prof. dr hab. Aleksy Pocz-

towski, dziekan Wydziału Zarządzania prof. UEK dr hab. Paweł Lula oraz prodziekan prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła. Wspomnienia i inspiracje związane z działalnością naukową dostojnego Jubilata prezentowali kolejno profesorowie: Zofia Mikołajczyk (Uniwersytet Šódzki), Bogdan Nogalski (Uniwersytet Gdański), Jan Jeşak (Uniwersytet Šódzki), Kazimierz Perechuda (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Maria Romanowska (Szkoła Główna Handlowa), Jerzy Rokita (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Ryszard Rutka (Uniwersytet Gdański), Jan Skalik (Uniwersytet Zielonogórski) oraz Henryk Bieniok (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). Upamiętnieniem znaczącego wkładu Profesora Stabryły w rozwój nauk o zarządzaniu w Polsce jest wydana specjalnie z okazji jubileuszu księga, zawierająca opracowania jego przyjaciół i uczniów. Prócz şyczeń, podziękowań i gratulacji składanych przez wszystkich uczestników konferencji Profesor, znany z wyjątkowego zamiłowania do gór, otrzymał od pracowników swojej Katedry insygnia tatrzańskiej władzy – kołpak i serdak.

Autorzy tekstów zawartych w księdze pamiątkowej zwracają uwagę nie tylko na wybitne dokonania Jubilata na polu nauki, ale takşe na jego niespotykaną skromność („Tylko góry są wielkie!� – zwykł mawiać nasz Profesor), şyczliwość wobec drugiego człowieka i otwartość. Na bezinteresowność, pracowitość, ale takşe surowość, za którą skrywa duşe poczucie humoru i pogodne usposobienie. Znakomite podsumowanie wrześniowej uroczystości odnajdziemy w słowach Pani Profesor Zofii Mikołajczyk, autorki tekstu otwierającego jubileuszową księgę: „Jego dzieła i ciągłe podejmowanie nowych i waşnych tematów w kreowaniu polskiej nauki stały się równieş (chyba przez Niego nieuświadomioną sobie) strategią osiągnięcia własnego sukcesu naukowego. Profesorze: ad multos annos�.

Paweł Cabała, Katarzyna Szaflarska Katedra Procesu Zarządzania

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘

Ǥnj


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

.UDNRZVND 6]NRĂŠD %L]QHVX 8(.

:\MD]G V]NROHQLRZR LQWHJUDF\MQ\ VWXGHQWÂľZ 0%$ .6% 0DVWHU GR ÉRG]L &2-!$, 3& Ç?Ç– $A'8>$! &3 Ç‘ ÂŁ-6$! Ç?Ç?ÇŽÇ‘ 830< 9;<&'2$- 0-'8<20< ÓŤ !9;'8 3&>-'&A-ÂŁ- 63Äš'$A2Ă­ 0!&'1-Ăľ !<0 l m > ĂŚ3&A-T 9A03Ěþ 6!8;2'890Ă­ 8!03>90-'/ A03Äš@ -A2'9< T #Ăľ&Ă­$Ă­ > ŕŚ”$-9Äš'/ >96Ă•Äš68!$@ A ÂŁ!80 2-='89-;@ l mW @Äš ;3 >@/!A& 9A$A'+Ă•ÂŁ2@T A' >A+ÂŁĂľ&< 2! ;3 ৚' #@Äš! ;3 6-'8>9A! '&@$/! 683+8!1< - &!Äš 32 13৚£->3ŕŚ”ŕŁ— -2;'+8!$/- A!8Ă•>23 1-Ăľ&A@ 9Äš<$,!$A!1- /!0 - 38+!2-A!;38!1-W

P

obyt w Ĺ odzi rozpoczÄ…Ĺ‚ siÄ™ leniowych. NiewÄ…tpliwÄ… korzyĹ›ciÄ… towarzyszyli studenci z oddziaĹ‚u SAN krĂłtkim zwiedzaniem uczelni wyjazdu byĹ‚ fakt, Ĺźe zajÄ™cia odbywa- w Londynie oraz studenci z Clark Unioraz spotkaniem z pozostaĹ‚y- Ĺ‚y siÄ™ w miÄ™dzynarodowych grupach. versity pochodzÄ…cy z czterech róşnych mi uczestnikami zajęć szko- SĹ‚uchaczom KSB UEK na wykĹ‚adach kontynentĂłw.

;<&'2$- A 8!03>!T 32&@2< - ÂŁ!80 2-='8-9;@ 68A'& 63Äš'$A2Ă­ 0!&'1-Ă­ !<0

ǤÓ?

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘


W czasie wyjazdu sĹ‚uchacze uczestniczyli w wykĹ‚adach Project Management i Enterprise Risk Management. ZajÄ™cia poprowadziĹ‚ prof. Germinal Isern z Clark University, specjalizujÄ…cy siÄ™ w takich zagadnieniach naukowych jak: bezpieczeĹ„stwo w sieci, informatyka Ĺ›ledcza oraz sieci komputerowe i systemy operacyjne. Na wykĹ‚adach studenci mieli moĹźliwość zapoznania siÄ™ z zagadnieniami dotyczÄ…cymi teorii zarzÄ…dzania ryzykiem czy metodami identyfikacji, oceny i planowania reakcji na ryzyko projektowe. Po wykĹ‚adach, podczas mniej oficjalnej części wyjazdu, sĹ‚uchacze mieli okazjÄ™ bliĹźszego poznania siÄ™ i wymiany doĹ›wiadczeĹ„. Integracyjne spotkanie wszystkich studentĂłw odbyĹ‚o siÄ™ na te- ;<&'2$- ÓŤ !9;'8 38!A >@0Äš!&3>$! g 683(W '81-2!ÂŁ 9'82 renie OFF Piotrkowska, bÄ™dÄ…cej jednym poznać siÄ™ z dziaĹ‚alnoĹ›ciÄ… Technoparku, Wyjazd do Ĺ odzi zostaĹ‚ bardzo poz najwaĹźniejszych punktĂłw na kultu- obejmujÄ…cÄ… pomoc mĹ‚odym firmom zytywnie oceniony przez uczestnikĂłw. ralnej mapie Ĺ odzi. Podczas wizyty w ramach inkubatora technologicznego SzczegĂłlnie dobrze oceniono wysoki w Ĺ‚Ăłdzkiej Manufakturze uczestnicy czy wykonywanie badaĹ„ w BioNano- poziom wykĹ‚adĂłw oraz Ĺ›wietnÄ… orgamieli okazjÄ™ odwiedzenia muzeum ms², Parku. Obejrzeli rĂłwnieĹź pracowniÄ™ nizacjÄ™ wyjazdu. bÄ™dÄ…cego miejscem eksperymentalnej umoĹźliwiajÄ…cÄ… konstruowanie i wypracy z kolekcjÄ… sztuki XX i XXI wieku. twarzanie implantĂłw medycznych. Dla SĹ‚uchacze KSB odwiedzili rĂłwnieĹź studentĂłw, ktĂłrzy pracujÄ… w mĹ‚odych Technopark Ĺ ĂłdĹş – Ĺ Ăłdzki Regionalny firmach lub rozwaĹźajÄ… zaĹ‚oĹźenie wĹ‚amgr Alina TlaĹ‚ka-Janoszek Park Naukowo-Technologiczny. W cza- snego biznesu, byĹ‚o to bardzo ciekawe .RRUG\QDWRU 0%$ .6% 0DVWHU .UDNRZVND 6]NRĂŠD %L]QHVX 8(. sie prezentacji i zwiedzania mogli za- doĹ›wiadczenie.

-A@;! > '$,236!80< ĂŚĂ•&ৡ

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘

Ǥǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

.UDNRZVND 6]NRĂŠD %L]QHVX 8(.

5HODFMD ] ; 0LÇG]\QDURGRZHJR :\MD]G V]NROHQLRZ\ GR 6]WRNKROPX VWXGHQWÂľZ ;,; HG\FML 3URJUDPX ([HFXWLYH 0%$ ĂĽ 6WXG\ 7ULS 6WRFNKROP ĂĽ ZU]HĂ?QLD URNX @/!A& &3 A>'$/- 83A63$AĂ­Äš 9-Ăľ >$A'92@1 8!20-'1 2! ÂŁ3;2-90< > !ÂŁ-$!$,W 8A'& Ç’VÇ?Ç? 8!23 9;!>-ÂŁ- 9-Ăľ >9A@9$@ 63&'09$@;3>!2- <$A'9;2-$@W ! 1-'/9$' +8<6! &3;!8Äš! 6ÂŁ!23>3 - A 1!89A< 68A@9;Ă­6-Äš! &3 83A63A2!2-! ;'8'2<W

H

otel ulokowany w dzielnicy SÜdermalm tuş przy stacji metra stanowił doskonałą bazę do zwiedzania miasta. Drugiego i trzeciego dnia odbyły się zajęcia oraz spotkania z praktykami biznesu na terenie Uniwersytetu Sztokholmskiego. Uczestnicy XIX edycji Executive MBA zapoznali się z teoretycznymi aspektami pisania „case study�, zasadami współpracy z szwedzkimi promotorami oraz mieli moşliwość porozmawiać z Ulf LÜwenhav (specjalistą z dziedziny analizy finansowej i corporate governance). W wolnym czasie zapewnione było zwiedzanie Sztokholmu z polskim przewodnikiem w tym m.in. Muzeum Vasa oraz integracyjna kolacja z wykładowcami. Była to świetna okazja do networkingu rozpoczętego na roku pierwszym. Czwartego dnia, po bardzo udanym i intensywnym czasie spędzonym w stolicy Szwecji, nadszedł czas powrotu do Polski. Część uczestników optowała

ǤÓ‘

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘

za przedłuşeniem wyjazdu o kolejnych kilka dni. Niestety obowiązki wzywały do ojczyzny.

z dna morskiego XVII wiecznym okrętem. Prawdziwa gratka dla kaşdego şeglarza.�

„Wyjazd do Sztokholmu był świetną okazją aby zapoznać się z szwedzką kulturą, sposobami organizacji pracy i mentalnością. W trakcie zajęć mogliśmy lepiej zrozumieć sposoby zarządzania finansami i korporacją (bardzo interesujące spotkanie z analitykiem finansowym Ulfem LÜwenhav) oraz zdobyć wiedzę niezbędną do napisania pracy końcowej. W wolnym czasie kontynuowaliśmy rozpoczęte na roku pierwszym działania networkingu.�

Michał Plaskura, Kierownik Produk-

Ĺ ukasz Niedzwiedzki, ZLFH SUH]HV ]DU]ĂƒGX 0.1 ,QWHUDFWLYH 6ROXWLRQV *URXS 6S ] o.o. „CaĹ‚y wyjazd byĹ‚ bardzo dobrze przygotowany. OprĂłcz części merytorycznej mieliĹ›my teĹź okazjÄ™ zwiedzić miasto i m.in. Muzeum Vasa z wydobytym

FML 5HWWLJ +HDWLQJ 6S ] o.o.

Kluczowym punktem wyjazdu był wykład Ulfa LÜwenhav, który nakreślił w przejrzysty sposób mechanizmy działania szwedzkich korporacji oraz rynku finansowego. Było to ciekawe doświadczenie poniewaş pracując w szwedzkiej firmie na co dzień mam okazję obserwować w praktyce duşo wspomnianych mechanizmów.� Wojciech Salik, .LHURZQLN 2GG]LDÊX 9LD&RQ 3ROVND 6S ] o.o.

Ĺ ukasz Niedzwiedzki 6WXGHQW ;,; HG\FML 3URJUDP ([HFXWLYH 0%$


,QWHOLJHQFMD HPRFMRQDOQD Z PLHMVFX SUDF\ ĂĽ Z\NĂŠDG SURIHVRUD ] &ODUN 8QLYHUVLW\ Z :RUFHVWHU 86$ 8!03>90! A03Äš! -A2'9< 2->'89@;';< 03231-$A2'+3 > 8!03>-' 68A@ >96Ă•Äš68!$@ A ÂŁ!80 2-='89-;@ A 38$'9;'8 l m Ç” 6!ৡ&A-'82-0! #8W A38+!2-A3>!Äš! >@0Äš!& 3;>!8;@ &ÂŁ! 9;<&'2;Ă•>W !/Ăľ$-! 63& ;@;<Äš'1 ^ 2;'ÂŁ-+'2$/! '13$/32!ÂŁ2! > 1-'/9$< 68!$@\ 683>!&A-Äš 683('938 '8!ÂŁ& W '>-9 A ÂŁ!80 2-='89-;@W

W

ykładowca podkreślił wa- do osób rozpoczynających swoją karierę, gę inteligencji emocjo- którzy po ukończeniu studiów wyşszych nalnej w miejscu pracy pragną rozszerzać swoje kwalifikacje oraz znaczenie niestan- oraz zdobywać umiejętności menedardowego myślenia w celu rozwinięcia dşerskie. Absolwenci tego programu międzynarodowej kariery. Jako najwaş- otrzymają prestişowy dyplom Master niejsze cechy, potrzebne pracownikowi of Science in Professional Communido osiągnięcia sukcesu zawodowego, cation wydany przez Clark University wskazane zostały: wytrzymałość, mo- oraz certyfikat MBA wydany przez tywacja, umiejętność pracy w grupie, Krakowską Szkolę Biznesu UEK. inteligencja emocjonalna oraz zdolności Więcej informacji na temat prokomunikacyjne. Inteligencja emocjo- gramu moşna uzyskać na stronie innalna oznacza zdolność rozpoznawania ternetowej: ksb.uek.krakow.pl. Osoby własnych emocji oraz emocji innych zainteresowane mogą równieş dzwonić osób a takşe odpowiedniego reagowania na stany emocjonalne innych. Badania wskazują, şe osoby o wysokim wskaźniku tej cechy charakteryzują się lepszym zdrowiem psychicznym, dobrymi wynikami w pracy oraz większymi zdolnościami przywódczymi. Dzięki nawiązaniu bezpośredniego kontaktu ze słuchaczami i prowadzeniu oşywionej dyskusji wykładowcy udało się przekazać wiele praktycznych informacji z zakresu komunikacji oraz radzenia sobie z emocjami. Po wykładzie odbyła się krótka prezentacja programu MBA KSB + Master, realizowanego przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK oraz Clark University. MBA KSB + Master to nowatorski, międzynarodowy program, skierowany 83('938 '8!£& W '>-9 A £!80 2-='89-;@

pod numer telefonu: 12 293 7553 oraz pisać na adres: cmba@uek.krakow.pl. Od czasu podpisania porozumienia o współpracy miÄ™dzy KrakowskÄ… SzkoĹ‚Ä… Biznesu UEK a Clark University poczÄ…tkiem 2012 roku, obie instytucje z roku na rok realizujÄ… coraz wiÄ™cej wspĂłlnych projektĂłw.

Monika Duda .UDNRZVND 6]NRĂŠD %L]QHVX 8QLZHUV\WHWX (NRQRPLF]QHJR Z .UDNRZLH

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘

ǤǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

$NDGHPLFNLH &HQWUXP .DULHU\ 8(.

7DUJL 3UDF\ 8(. ĂĽ QDMZLÇNV]H XF]HOQLDQH WDUJL SUDF\ Z .UDNRZLH <৚ 63 8!A /'&'2!9;@ ,!ÂŁ! !>-ÂŁ32< 638;3>3f @&!0;@$A2'+3 2->'89@;';< 03231-$A2'+3 > 8!03>-' A+831!&A-Äš! 68!$3&!>$Ă•> - 639A<0</Ă­$@$, 68!$@ > 8!1!$, !8+Ă•> 8!$@T 38+!2-A3>!2@$, 68A'A 0!&'1-$0-' '2;8<1 !8-'8@ UEK. <0$'9 (8'0>'2$@/2@T 8'038&3>! ÂŁ-$A#! >@9;!>$Ă•> 38!A 23>!T !;8!0$@/2! (381<Äš! >@&!8A'2-! <13$2-Äš@ 63A@$/Ăľ !8+Ă•> 8!$@ /!03 2!/ÂŁ'69A'/ ;'+3 83&A!/< -168'A@ > 8!03>-'W

R

ynek pracy nie jest specjalnie przyjazny studentom i świeşo upieczonym absolwentom uczelni. Jak wynika z badań, prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, najwyşszy poziom bezrobocia w tej grupie odnotowano w 2012 roku. Inne badania, prowadzone w 2013 r. dowodzą, şe wśród bezrobotnych absolwentów kierunków ekono-

ÇĽÇĄ

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘

micznych najwięcej jest tych, którzy poszukują pracy w obszarze administracji i zarządzania. – Organizowane przez Akademickie Centrum Kariery UEK Targi są miejscem, w którym staramy się zmienić ten stan rzeczy – mówi Maja Timler-Świech, Kierownik ACK UEK. – Obserwując rosnące rzesze bezrobotnych, nie tylko absolwentów naszej uczelni, stwarzamy przestrzeń, w której

mogą oni poznać potencjalnych pracodawców, oferowane przez nich stanowiska czy – w przypadku osób studiujących – oferty praktyk i staşy – wylicza organizatorka. – Oferujemy równieş odwiedzającym Targi moşliwość skonsultowania dokumentów aplikacyjnych ze specjalistami HR, zatrudnionymi w firmach, które uczestniczą w wydarzeniu – dodaje.


CV Point, bo taką nazwę nosi podjęta już w ubiegłorocznej edycji Targów inicjatywa, to wydzielone w ramach przestrzeni Targów miejsce, w którym każdy z odwiedzających miał możliwość sprawdzenia poprawności swojego CV. Grupę konsultantów tworzyło 26 specjalistów – pracowników działów HR firm, reprezentowanych na Targach. – Co przykuło moją uwagę, to fakt znakomitego przygotowania kandydatów pod kątem poprawności składanych do nas podczas eventu dokumentów aplikacyjnych – mówi Edyta Sander, reprezentująca głównego sponsora imprezy, State Street Bank. Dodaje, że widzi w tym zasługę CV Point i jego lokalizacji – zanim odwiedzający Targi zeszli na poziom hali wystawienniczej, mieli okazję zaglądnąć do konsultantów piętro wyżej. – Najczęściej wystarczyły niewielkie poprawki i dokumenty aplikujących były całkiem dobrze przygotowane do wręczenia pracodawcom – przyznaje Magdalena Dorożyńska z C apgemini Polska, jedna z konsu lt ante k C V Poi nt Targów Pracy. – Widać ogromny postęp w stosunku do CV, które trafiały w moje ręce jeszcze dwa lata temu. W mojej ocenie, dzięki zainteresowaniu rynkiem pracy i takim jak CV Point inicjatywom studenci są obecnie dużo lepiej przygotowani do wyzwań zawodowych – dodaje. W Targach uczestniczyło 58 wystawców, co stanowi rekordową liczbę w historii wydarzenia. Wśród reprezentowanych firm znalazły się przedsiębiorstwa z branży rachunkowości i finansów, konsultingu, doradztwa personalnego, IT. Organizację eventu uczestnicy ocenili bardzo wysoko. – To jedne z lepszych, jeśli nie najlepsze targi pracy w Krakowie – mówi Bartosz Wieczorek, Senior Recruiter w firmie RWE. – W mojej opinii to świetnie zorganizowana impre-

za – wtóruje Iza Kaczyńska, menedżer Działu Personalnego DELPHI, odział Kraków. – Sam fakt, że znaleźliśmy się w gronie sponsorów strategicznych tego wydarzenia świadczy o naszej wysokiej jego ocenie – podkreśla. Potencjalni pracodawcy nie kryją szczególnego zainteresowania grupą, która najliczniej odwiedza imprezę – studentów i absolwentów kierunków ekonomicznych i zarządzania. – Na Targach Pracy UEK zawsze występuję największa pula talentów spośród tych, których poszukujemy – mówi Joanna Świda z Działu HR firmy Brown Brothers Harrimann. – Stale się rozrastamy, zatrudniając obecnie 600 osób planujemy zatrudnić 1000 w ciągu najbliższych dwóch lat, zatem Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest miejscem, w którym mamy największe szanse pozyskać interesujących nas kandydatów – tłumaczy Świda. Obecność na Targach Pracy UEK to również ważny element budowania świadomości marki wśród potencjalnych kandydatów. – Nasze stoisko odwiedzają osoby, które często po raz pierwszy dowiedziały się o nas właśnie na Targach – mówi Katarzyna Ciepichał z Działu Rekrutacji EuroClear Bank. – W Krakowie jesteśmy dopiero od dwóch lat, więc szczególnie dbamy o wykorzystywanie okazji do zwiększenia rozpoznawalności firmy, która nie posiada dedykowanego produktu, działając na papierach wartościowych wśród klientów, którymi są duże instytucje finansowe – tłumaczy. Podobnego zdania jest Iza Kaczyńska, dodaje jednak, że Targi są w coraz większym stopniu bezpośrednim źródłem pozyskiwania kandydatów, którzy później uczestniczą w programach stażowych lub otrzymują oferty pracy.

Odwiedzający Targi, poza coraz lepiej przygotowanymi dokumentami mają – zdaniem uczestników wydarzenia – coraz większą wiedzę o rynku pracy i samych pracodawcach. – Studenci przychodzą do nas z konkretnymi pytaniami, często bardzo szczegółowymi, dotyczącymi np. obowiązków na konkretnych stanowiskach, możliwości rozwoju zawodowego w firmie czy czasu trwania stażu – mówi Bartosz Wieczorekx. Studenci, którzy tłumnie przybyli do Pawilonu Sportowo-Dydaktycznego UEK, mogli poznać nie tylko oferty staży i pracy, ale i pozyskać materiały informacyjne, przygotowane przez uczestniczące w wydarzeniu firmy. Chętni mogli wziąć udział w prezentacjach – przedstawiciele 12 firm szczegółowo omawiali zagadnienia, związane z prowadzoną przez nie działalnością i wprowadzali w zawiłości specyfiki rozwoju kariery w macierzystych przedsiębiorstwach. Ponadto, dla poszukujących pracy matek zorganizowano specjalne miejsce – Salę Zabaw Kids Play – w którym mamy mogły zostawić swoje pociechy pod czujnym okiem animatorek i w spokoju odwiedzać Targi. W powszechnej opinii uczestników Targi Pracy UEK to wydarzenie rozpoznawalne i ważne dla osób aktywnie poszukujących pracy. Z roku na rok przybywa nie tylko wystawców i odwiedzających, ale i nowych inicjatyw, towarzyszących głównej imprezie wystawienniczej. Kolejna odsłona za rok, tymczasem szczegóły edycji 2014 wraz z materiałami informacyjnymi można poznać, odwiedzając stronę Akademickiego Centrum Kariery UEK www.kariery.uek.krakow.pl . Piotr Czarniecki &HQWUXP .DQFHODULL 5HNWRUD

28 ǐ lǓǍm d £-9;36!& ǏǍǎǑ

ǥǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

%LXUR 3URJUDPÂľZ =DJUDQLF]Q\FK 8(.

'ZLH GHNDG\ VXNFHVÂľZ ÇŽÇ? $A'8>$! 3&#@Äš! 9-Ăľ <83$A@9;3ŕŚ”ŕŁ— /<#-ÂŁ'<9A< &><&A-'9;3ÂŁ'$-! -<8! 83+8!1Ă•> !+8!2-$A2@$,W <#-ÂŁ'<9A /'9; &ÂŁ! 2!9 30!A/Ă­ &3 >96312-'ŕĽ˜T 0;Ă•8' $,3ࣗ 1-2-32' 63A39;!/Ă­ > 6!1-Ăľ$-W A!9 /' 638AĂ­&0</'T $A!9'1 &3&!/' #ÂŁ!90<T A1-'2-! 9;39<2'0 &3 ;'+3T $3 #@Äš3 - 2!6!>! 36;@1-A1'1 2! 68A@9AÄš3ŕŚ”ŕŁ—.

13

czerwca odbyła się uroczystość jubileuszu dwudziestolecia Biura Programów Zagranicznych. Dziękujemy bardzo wszystkim obecnym na spotkaniu. Szczególnie zaszczyciła nas obecność J.M. Rektora prof. UEK dr hab. inş. Andrzeja Chochóła, naszego bezpośredniego przełoşonego – Prorektora ds. Kształcenia i Studentów prof. dr hab. Krzysztofa Surówki, Prorektora ds. Nauki prof. dr hab. Aleksego Pocztowskiego, Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju prof. UEK dr hab. Andrzeja Sokołowskiego. Wielką przyjemność sprawiła nam równieş obecność byłego Rektora UEK prof. dr hab. Ryszarda Borowieckiego oraz naszych byłych, bezpośrednich przełoşonych: prof. UEK dr hab. Jana Targalskiego, prof. dr hab. Janusza Teczke, prof. dr hab. Andrzeja Malawskiego oraz obecnego Kwestora Uczelni mgr Józefa Andrzeja Laskowskiego. Dziękujemy takşe wszystkim, którzy współpracowali z BPZ, a którzy nie mogli być obecni. W imieniu własnym i pracowników Biura, chciałam raz jeszcze wyrazić szacunek osobom, które budowały z nami historię naszej jednostki. Jubileusz jest dla nas okazją do wspomnień, które choć minione pozostają w pamięci. Czas je porządkuje, czasem dodaje blasku, zmienia stosunek do tego, co było i napawa optymizmem na przyszłość.

ÇĽÇŁ

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘

Minęły dwie dekady od chwili – kiedy nami Uczelnia. Wsparcie, które Uniwerw 1994 roku – prof. dr hab. Jerzy Miku- sytet otrzymał od Państwa – to merytołowski Pomorski, ówczesny Rektor, po- ryczne, ale takşe to mentalne – dodało wołał do şycia pierwszą w UEK komórkę nam siły i dało instrumenty do trudnej, uczelnianą wyspecjalizowaną w budo- satysfakcjonującej pracy. Za tę bezcenwaniu struktur i powiązań uczelnianej ną pomoc wszystkim jestem wdzięczna. polityki zagranicznej. W tym czasie Cały nasz dotychczasowy dorobek, wszyscy Państwo, zarówno pracowni- przeszłość tego miejsca, nieustannie prócy, jak i współpracownicy zasłuşyliście bujemy traktować jako próbę spojrzenia na miano Przyjaciół BPZ. Jesteście bez- na nasze zadania słuşbowe z zupełnie sprzecznie współtwórcami historii tego nowej, szerszej perspektywy. Dzięki miejsca. Sukces był moşliwy dzięki po- temu od lat udaje nam się realizować mocy ze strony ludzi şyczliwych, nierzad- ciekawe cele, traktować zadania twórko oddanych celom jakie stawiała przed czo, dodając do nich szczyptę nowych

@9;Ă­6-'2-' 838'0;38! &9W !<0- T 683(W ÂŁ'09'+3 3$A;3>90-'+3


1RZH LQLFMDW\Z\ %3= ĂĽ NXUV\ MÇ]\NRZH GOD REFRNUDMRZFÂľZ -<83 83+8!1Ă•> !+8!2-$A2@$,T A' >A+ÂŁĂľ&< 2! A!08'9 9>3-$, 3#3>-Ă­A0Ă•>T >2-0ÂŁ->-' 3#9'8></' A1-!2@ 2! 8@20< '&<0!$@/2@1 > 3ÂŁ9$'W ĂŚ!;>3 A!<>!৚@ࣗT -৚ <1-Ăľ&A@2!83&3>-'2-' $A'ÂŁ2-T <>A+ÂŁĂľ&2-!/Ă­$' 8'ÂŁ!$/' A 8@20-'1 - 8'!ÂŁ-!1- 963Äš'$A2@1-T 13৚' 3&#@>!ࣗ 9-Ăľ 2-' ;@ÂŁ03 > ŕŚ”$-9Äš'/ >96Ă•Äš68!$@ A -29;@;<$/!1- A!+8!2-$A2@1-T !ÂŁ' ;!0৚' ;<T 2! 1-'/9$<W

83(W 8A@9A;3( <8Ă•>0!

rozwiązań, pomysłów i sposobów ich realizacji. Od lat łączymy tradycyjne administrowanie zadaniami z kreatywnością i spełnianiem zgodnych z duchem czasu potrzeb naszej Uczelni. Poparciem dla naszych starań jest przyjazna atmosfera tego miejsca. Najwięcej satysfakcji daje nam jednak fakt, iş przyszłość zawodowa i rozwój osobowości naszych studentów w wielkim stopniu zaleşą takşe od nas i są pochodną siły i dynamiki rozwoju UEK na niwie międzynarodowej. Agnieszka Nowak .LHURZQLN %3=

+2-'9A0! 3>!0T -'83>2-0

O

d wielu lat obserwujemy wzrost liczby cudzoziemców w Polsce. Zarówno studentów, jak i osób aktywnych zawodowo, które wiąşą choćby nieodległą przyszłość z naszym krajem i pragną pokonać barierę językową. Stworzone niedawno nowe programy językowe, koordynowane przez BPZ, zapewniają potrzebne wsparcie językowe. Dwa z programów: „Kurs przygotowawczy języka polskiego� i „Kurs przygotowawczy języka angielskiego�, skierowane są, przede wszystkim, do potencjalnych studentów UEK dla których język polski i język angielski nie są językami ojczystymi. Znaczną grupę naszych klientów stanowią takşe osoby pracujące i niebędące studentami. Duşym zainteresowaniem cieszą się szkolenia językowe dla uchodźców i osób zagroşonych wykluczeniem społecznym. Biuro współpracuje czynnie z Polska Akcją Humanitarną. Jedynym z naszych tzw. „celów miękkich� jest próba pomocy w bezstresowym zaadoptowaniu się do şycia w Polsce. Tej grupie osób proponujemy program Polsh Path – 120 godzin przyjemnych zajęć z języka polskiego w ciągu roku akademickiego. W obliczu problemów związanych z nişem demograficznym w kraju i malejącą liczbą studentów polskich, şywiej reagujemy na fakt zwiększenia się ilości imigrantów w Polsce. Dla naszej Uczelni, podobnie jak dla innych szkół i wielu instytucji, są oni codziennością. Od zeszłego roku akademickiego – nie bez trudu – tworzymy ścieşki wzajemnego kontaktu i proponujemy coś zupełnie podstawowego – ułatwienia w adaptacji do realiów Uczelni i şycia codziennego. Wszystkich zainteresowanych naszymi działaniami w tym względzie odsyłamy na stronę internetową BPZ. W zakładce „Krótkie programy edukacyjne� znajdziecie Państwo wszystkie szczegóły dotyczące tej części naszej działalności. www.bpz.uek.krakow.pl

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘

ǼǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

']LDĂŠ 2EVĂŠXJL 3URMHNWÂľZ 8QLMQ\FK 8(.

8(. UHDOL]XMH SURMHNW\ ĆQDQVRZDQH ] IXQGXV]\ QRUZHVNLFK 83/'0;@ ^ -Ăľ&A@2!83&3>! 9-'ࣗ >96-'8!2-! #!&!ŕĽ˜ - ;8!29('8< >-'&A@T /!03 6Äš!9A$A@A2! >96Ă•Äš68!$@ <$A'ÂŁ2- 63ÂŁ90-$, - 238>'90-$,\ oraz ^ &<0!$/! &ÂŁ! 83A>3/< #!&!ŕĽ˜ - -223>!$/-\ 9Ă­ A2!$AĂ­$@1- 683/'0;!1-T > 0;Ă•8@$, 6'Äš2- (<20$/Ăľ -&'8!W

P

rojekty przygotowane zostały z wykorzystaniem doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji projektu „Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań�. W pracach nad projektami uwzględniono potrzeby związane z kierunkami dalszego rozwoju współpracy Uczelni, zaangaşowanych w realizację powyşszego projektu. Po pierwsze, uczelnie powinny skoncentrować uwagę na przygotowywaniu administratorów projektów badawczych a po drugie, powinny rozwijać kontakty z liczącymi się, międzynarodowymi ośrodkami badawczymi. Zgodnie z wytycznymi, projekt „Międzynarodowa sieć wspierania badań i transferu wiedzy, jako płaszczyzna współpracy uczelni polskich i norweskich1� koncentruje się na tworzeniu płaszczyzny współpracy badawczej uczelni polskich i norweskich, natomiast projekt „Edukacja dla rozwoju badań i innowacji2� zmierza do uruchomienia na polskich uczelniach specjalności Zarządzanie projektami badawczymi, z wykorzystaniem doświadczeń uczelni norweskich. O zaangaşowaniu ze strony Partnera norweskiego, uczestniczącego w projekcie „Edukacja dla rozwoju badań i innowacji�,

ÇĽÇĽ

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘

najlepiej świadczy nieoficjalna wizyta przedstawicieli Uniwersytetu w Stavanger w Krakowie, we wrześniu br., na UEK. Z inicjatywą spotkania wyszła strona norweska, uznając, şe bezpośrednie kontakt z osobami odpowiedzialnych za realizację projektu jest kluczem do sukcesu. Ze strony UEK w spotkaniu uczestniczył prof. A.Sokołowski, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju a zarazem Przewodniczący Komitetu Sterującego Projektu oraz członkowie Biura Projektu. Oşywiona dyskusja, jaka rozwinęła się na spotkaniu, pozwoliła określić oczekiwania obu stron. Warto podkreślić, şe stanowiska te okazały się całkowicie zbieşne. Projekt staje się okazją do nawiązania ścisłej współpracy pomiędzy polskimi i norweskimi uczelniami. Jak podkreślali Partnerzy norwescy, realizacji projektu powinna towarzyszyć szeroka wymiana pracowników i studentów a wartością dodatkową Projektu powinno stać się przygotowanie znaczących projektów badawczych, o których finansowanie będzie moşna ubiegać się w ramach np. Programu „Horizon 2020�. Głównym celem projektu „Edukacja dla rozwoju badań i innowacji� jest uruchomienie na polskich Uczelniach partnerskich specjalności „Zarządzanie

projektami badawczymi�. Związane z tym działania koncentrują się na opracowaniu właściwego programu nauczania, który będzie do zaakceptowania przez wszystkich Partnerów oraz na przygotowaniu niezbędnych materiałów dydaktycznych. Wspólną częścią budowanego programu studiów, planowanych do uruchomienia na Uczelniach partnerskich, będą wykłady specjalistyczne, w wymiarze ok. 400 godz. Podejście takie, ze względu na specyfikę studiów, pozwoli na kadrowe wspieranie się Uczelni. W ramach prac nad programem studiów przyjęto równieş istotne załoşenie a mianowicie, şe studenci – w ramach praktycznego podejścia do procesu nauczania – od początku studiów zostaną włączani do prac w zespołach, zarówno przygotowujących jak teş realizujących projekty badawcze i rozwojowe, podejmowane przez macierzyste uczelnie. Drugim zadaniem, planowanym do realizacji w obu Projektach, będzie wypracowanie właściwej płaszczyzny współpracy uczelni polskich oraz współpracy z uczelniami norweskimi. Dotyczy to ustalenia wspólnych obszarów badawczych i zasad współpracy przy realizacji projektów. Istotnym elementem Projektu będzie równieş opracowanie zasad wspierania badaczy


i zespołów badawczych przez instytucje naukowe poprzez utworzenie Biura Wspierania Badań. Równolegle prowadzone będą prace nad strategią i planem działania w odniesieniu do podejmowania prac nad wspólnymi – interdyscyplinarnymi, międzyuczelnianymi i międzynarodowymi – projektami badawczymi i rozwojowymi, z udziałem partnerów norweskich – Uniwersytetu w Bergen i Uniwersytetu w Stavanger. Na spotkaniu koordynatorów projektu, z udziałem przedstawiciela Uniwersytetu w Stavanger, rozstrzygnięty został istotny problem, związany z podręcznikami do zajęć. Istota przedsięwzięcia – związana z nauczaniem problematyki zarządzania projektami badawczymi, a takşe wynikająca ze struktury partnerstwa (uczelnie techniczne i ekonomiczne) – powoduje konieczność przygotowania uniwersalnego podręcznika, do wykorzystania przez wszystkich Partnerów. Przyjęto, şe podręcznik ten zostanie oparty na materiałach dydaktycznych, przygotowanych przez wykładowców, w ramach poszczególnych modułów programu nauczania oraz, şe będzie on miał charakter encyklopedycznego przeglądu problematyki zarządzania projektami, z którego studenci i absolwenci specjalności za-

rządzanie projektami badawczymi będą mogli korzystać w trakcie studiów, jak teş w trakcie przygotowań np. do testu na certyfikowanego „Project Managera�, w ramach certyfikacji IPMA. Liczymy równieş na znaczące zaangaşowanie się przedstawicieli ze strony Partnera norweskiego, w prace nad podręcznikiem. Planowane jest wydanie drukiem podręcznika w wersji polsko- i angielsko-języcznej. Istotnym przedsięwzięciem w Projekcie będzie panel dyskusyjny, na którym zamierzamy zaprezentować działania podjęte przez Uczelnie partnerskie, związane z przygotowaniem profesjonalnych kadr na potrzeby instytucji naukowych a mianowicie tak potrzebnych administratorów projektów badawczych. Planujemy, şe panel dyskusyjny zostanie zorganizowany w Warszawie, przez IPPT PAN – Krajowy Punkt Kontaktowy Projektów Badawczych UE, Partnera w Projekcie. Do udziału w panelu zaproszeni zostaną potencjalni pracodawcy absolwentów specjalności zarządzanie projektami badawczymi, a zatem przedstawiciele instytucji naukowych i przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytucji proinnowacyjnych i finansujących badania np. NCN, NCBiR, MNiSW, FRSE, PKA.

SNĂŠDG .RQVRUFMXP ^ -Ăľ&A@2!83&3>! 9-'ࣗ >96-'8!2-! #!&!ŕĽ˜ - ;8!29('8< >-'&A@T /!03 6Äš!9A$A@A2! >96Ă•Äš68!$@ <$A'ÂŁ2- 63ÂŁ90-$, - 238>'90-$,\

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8QLZHUV\WHW (NRQRPLF]Q\ Z .UDNRZLH /LGHU 3ROLWHFKQLND &]ÇVWRFKRZVND 8QLZHUV\WHW (NRQRPLF]Q\ Z .DWRZLFDFK 3ROLWHFKQLND :URFĂŠDZVND $NDGHPLD /HRQD .RĂ•PLĂŒVNLHJR Z :DUV]DZLH ,QVW\WXW 3RGVWDZRZ\FK 3UREOHPÂľZ 7HFKQLNL 3$1 .UDMRZ\ 3XQNW .RQWDNWRZ\ 3URMHNWÂľZ %DGDZF]\FK 8( 6WRZDU]\V]HQLH ĂŹ(GXNDFMD GOD 3U]HGVLÇELRUF]RĂ?FLĂŤ 8QLYHUVLW\ RI %HUJHQ

Relacje z Partnerami norweskimi zostaną pogłębione w trakcie wizyt studyjnych, z których pierwsza będzie miała miejsce w październiku br., na Uniwersytecie w Bergen oraz w listopadzie br., na Uniwersytecie w Stavanger. Istotnym wkładem do budowy relacji z Uniwersytetem w Stavanger będzie planowana – w marcu 2015 – wizyta studyjna przedstawicieli Władz uczelni polskich uczestniczących w Projekcie. Będzie to okazja do zapoznania się modelem kształcenia i rozwijania badań na Uniwersytecie w Stavanger czy szerzej, w Norwegii. Rezultaty Projektu zostaną udostępnione polskim uczelniom na Konferencji, którą planujemy zorganizować we wrześniu 2015 r. Poprzedzą ją Konferencje organizowane w ramach projektu „Międzynarodowa sieć wspierania badań i transferu wiedzy, jako płaszczyzna współpracy uczelni polskich i norweskich�, planowane w lutym i maju 2015 r. Osoby zainteresowane udziałem w projektach proszone są o kontakt z Działem Obsługi Projektów Unijnych (BGł, po. 301) lub z mgr Martą Myszkal: mmyszkal@edp.org.pl dr Lesław Piecuch ']LDÊ 2EVÊXJL 3URMHNW¾Z 8QLMQ\FK

6NĂŠDG .RQVRUFMXP ^ &<0!$/! &ÂŁ! 83A>3/< #!&!ŕĽ˜ - -223>!$/-\

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

8QLZHUV\WHW (NRQRPLF]Q\ Z .UDNRZLH /LGHU 3ROLWHFKQLND &]ÇVWRFKRZVND 8QLZHUV\WHW (NRQRPLF]Q\ Z .DWRZLFDFK 3ROLWHFKQLND ɾG]ND 8QLZHUV\WHW 6]F]HFLĂŒVNL ,QVW\WXW 3RGVWDZRZ\FK 3UREOHPÂľZ 7HFKQLNL 3$1 6WRZDU]\V]HQLH ĂŹ(GXNDFMD GOD 3U]HGVLÇELRUF]RĂ?FLĂŤ 8QLYHUVLW\ RI 6WDYDQJHU

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘

ÇĽÇŚ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

%LXUR GV 2VÂľE 1LHSHĂŠQRVSUDZQ\FK 8(.

%21 8(. QD NRQIHUHQFMDFK Z /LSVNX 3&$A!9 /'&2'+3 >@/!A&< A!+8!2-$A2'+3 68!$3>2-$@ >A-þ£- <&A-!Äš > &>Ă•$, 032('8'2$/!$, A>-Ă­A!2@$, A ;'1!;@0Ă­ 2-'6'Äš23968!>23ŕŚ”$-W -'8>9A! A 2-$, 1-!Äš! 1-'/9$' Ç?ÇŽ >8A'ŕŚ”2-! #8W @Äš! ;3 032('8'2$/! 63&9<13></Ă­$! >@2-0- 1-Ăľ&A@2!83&3>'+3 683/'0;< T &3 0;Ă•8'+3 2!9A! $A'ÂŁ2-! 68A@9;Ă­6-Äš! > 9-'862-< Ç?Ç?ÇŽÇ? 830<W 8<+! 032('8'2$/! 63& ;@;<Äš'1V 2$ÂŁ<9-=' -+,'8 &<$!ধ32 g !ধ32!ÂŁ !2& 2;'82!ধ32!ÂŁ '896'$ধ='9 3&#@Äš! 9-Ăľ > ;'81-2-' Ç?Ç?fÇ?Ç? >8A'ŕŚ”2-! #8W ! 3#-' 032('8'2$/- 68A'&9;!>-$-'ÂŁ' g !8A'2! <&'0 - !8'0 २>-'8!& g <&!ÂŁ- 9-Ăľ &3 -690!W f <836'!2 $ধ32 32 -9!#-ÂŁ-;@ >-;,-2 -+,'8 &<$!ধ32 EADHE (ang. European Action on Disability within Higher-Education) to projekt wsparcia osĂłb niepeĹ‚nosprawnych w szkolnictwie wyĹźszym. GĹ‚Ăłwnym koordynatorem projektu byĹ‚ Uniwersytet BoloĹ„ski, a partnerami uniwersytety z Arhus, Coimbry, Gandawy, Goteborgu i Lipska. Ponad rok partnerem stowarzyszonym projektu byĹ‚a takĹźe nasza Uczelnia reprezentowana przez Biuro ds. ON. Projekt realizowany byĹ‚ przez 2 lata. Teraz przyszedĹ‚ czas na podsumowanie jego wynikĂłw i osiÄ…gnięć. Wyjazd rozpoczÄ…Ĺ‚ siÄ™ oficjalnym spotkaniem wszystkich partnerĂłw projektu, w ktĂłrym uczestniczyĹ‚a rĂłwnieĹź przedstawicielka Komisji Europejskiej, a dokĹ‚adnie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. Na drugi dzieĹ„ odbyĹ‚a siÄ™ konferencja, na ktĂłrej partnerzy projektu przedstawili przybyĹ‚ym goĹ›ciom cele projektu, wyniki badaĹ„, najwaĹźniejsze narzÄ™dzia wypracowane w ramach projektu, czyli bazÄ™ dobrych praktyk oraz bazÄ™ potrzeb studentĂłw z niepeĹ‚nosprawnoĹ›ciÄ… jak rĂłwnieĹź plany i perspektywy po zakoĹ„czeniu trwania projektu. Celem projektu EADHE byĹ‚o stworzenie mapy dobrych praktyk i dziaĹ‚aĹ„ podejmo-

ÇĽÓ?

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘

wanych w celu wyrównania szans osób niepełnosprawnych w dostępie do szkolnictwa wyşszego oraz implementację najlepszych praktyk. Mapa dobrych praktyk dostępna jest na stronie internetowej projektu (http:// www.eadhe.eu/). Kaşda osoba bądź instytucja moşe z tej bazy korzystać, wprowadzać wypracowane przez partnerów projektu dobre praktyki oraz dzielić się swoimi wnioskami, uwagami i komentarzami. Wśród dobrych praktyk, wspólnych dla wszystkich partnerów, naleşy wymienić: t działania jednostek odpowiedzialnych za wsparcie studentów z niepełno sprawnościami na uczelniach, t zindywidualizowane wsparcie dla kaşdego studenta z niepełnosprawnością, t mentoring studencki (wsparcie edukacyjne ze strony innych studentów), t współpracę z innymi jednostkami i organizacjami działającymi na i poza uczelnią, t warsztaty i szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych. Poza wspomnianą wyşej mapą dobrych praktyk opracowana została takşe mapa potrzeb i wyzwań w zakresie wsparcia studentów z niepełnosprawnością na poszczególnych uczelniach wchodzących w skład projektu. Za wspólne wyzwania partnerzy uznali:

t

zwiÄ™kszanie Ĺ›wiadomoĹ›ci spoĹ‚ecznoĹ›ci akademickiej na temat niepeĹ‚nosprawnoĹ›ci, t zwiÄ™kszenie Ĺ›wiadomoĹ›ci spoĹ‚ecznoĹ›ci akademickiej na temat istnienia i dziaĹ‚ania jednostek odpowiedzialnych za wsparcie, t udoskonalenie komunikacji pomiÄ™dzy studentami, wykĹ‚adowcami i pracownikami Biur ds. ON, t wsparcie w trakcie przechodzenia ze szkoĹ‚y Ĺ›redniej na uczelniÄ™ wyĹźszÄ…, t ulepszenie dostÄ™pu do materiaĹ‚Ăłw i ksiÄ…Ĺźek w formie elektronicznej oraz umoĹźliwienie nagrywania zajęć, t zwiÄ™kszenie miÄ™dzynarodowej mobilnoĹ›ci studentĂłw z niepeĹ‚nosprawnoĹ›ciÄ…, t wsparcie w trakcie przechodzenia z edukacji na poziomie wyĹźszym na rynek pracy, t zaangaĹźowanie w formuĹ‚owanie polityki wsparcia osĂłb z niepeĹ‚no sprawnoĹ›ciami na róşnych pĹ‚aszczyznach Projekt umoĹźliwiĹ‚ współpracÄ™ oraz wymianÄ™ informacji, wiedzy i dobrych praktyk miÄ™dzy instytucjami szkolnictwa wyĹźszego z róşnych krajĂłw Europy. Wierzymy, Ĺźe w dĹ‚uĹźszej perspektywie czasu przyczyni siÄ™ on do poprawy warunkĂłw studiowania osĂłb z niepeĹ‚nosprawnoĹ›ciÄ… na innych uczelniach europejskich i nie tylko. Warto bowiem dodać, Ĺźe do projektu doĹ‚Ä…czyĹ‚y


dwie uczelnie pozaeuropejskie z Brazylii oraz Indii. Mamy takşe nadzieję, şe projekt przyczyni się do wzrostu międzynarodowej mobilności studentów z niepełnosprawnością. Więcej informacji o projekcie moşna znaleźć na anglojęzycznej stronie: http:// www.eadhe.eu/ oraz na Facebook’u pod nazwą EADHE

@9;Ă­6-'2-' &8 -2&@ !2' l 2->'89@;'; > Ă˜;'#38+<m 38!A 1+8 !8A'2@ <&'0 l mT (3;WV !8'0 २>-'8!&

($'+( $JUHHPHQW QXPEHU b b 3URMHFW QXPEHU //3 ,7 (5$6086 (6,1

2$ÂŁ<9-=' -+,'8 &<$!ধ32W !ধ32!ÂŁ !2& 2;'82!ধ32!ÂŁ '896'$ধ='9 DzieĹ„ po zakoĹ„czeniu konferencji projektu EADHE rozpoczęła siÄ™ kolejna konferencja, w ktĂłrej przedstawiciele BON UEK – Marzena Dudek i Marek Ĺšwierad takĹźe wziÄ™li aktywny udziaĹ‚. Konferencja odbyĹ‚a siÄ™ w terminie 22-23 wrzeĹ›nia, rĂłwnieĹź na Uniwersytecie Lipskim, pod nazwÄ… Inclusive Higher Education. National and International Perspectives. KaĹźdy dzieĹ„ rozpoczynaĹ‚ siÄ™ wystÄ…pieniem gĹ‚Ăłwnego mĂłwcy. Jednym z nich byĹ‚ prof. Tony Booth z Uniwersytetu w Cambridge, ktĂłry daĹ‚ rewelacyjny wykĹ‚ad na temat tego, jak przekĹ‚uć teoriÄ™ w praktykÄ™ w kwestii edukacji wĹ‚Ä…czajÄ…cej w szkolnictwie wyĹźszym. NastÄ™pnie, po krĂłtkiej przerwie,

rozpoczynały się sesje panelowe. Sesji było aş cztery, a w kaşdej trzy prezentacje. Panel 3 otworzyli swoim wystąpieniem przedstawiciele BON UEK. Zostali oni zaproszeni do wygłoszenia prezentacji przez organizatorów konferencji. Wystąpienie dotyczyło działań podejmowanych i realizowanych na rzecz studentów z niepełnosprawnością na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Prezentacja pod tytułem: Bridging the disabilities barriers – Cracow University of Economics Approach to Students with Disabilities została wygłoszona w języku angielskim. Wystąpienie cieszyło się duşą popularnością. Publiczność z zaintereso-

waniem wysłuchała z jakimi wyzwaniami spotykamy się na UEK i jakie rozwiązania proponujemy naszym studentom. Na koniec wystąpienia był czas na pytania i dyskusję. Warto dodać, iş dostaliśmy bardzo pozytywny feedback od naszych słuchaczy, którzy, takşe po prezentacji, podchodzili do nas gratulując wystąpienia. Cieszymy się, şe działania Biura i całej Uczelni zostały zauwaşone i docenione w Europie. mgr Ewelina Durlak mgr Marek Świerad %LXUR GV 2V¾E 1LHSHÊQRVSUDZQ\FK 8(.

ĚÕ>2@ 1Ă•>$! f 683(W 32@ 33;, l 2->'89@;'; > !1#8-&+'mT (3;WV !8'0 २>-'8!&

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘

Ǽǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

9LYD 0DUFKH UHODFMD ] Z\PLDQ\ PLÇG]\QDURGRZHM ] 8QLZHUV\WHWHP ] $QNRQ\ -'9!13>-;' >-&30-T 23>' A2!/313ঔ$-T >@/í;03>' ঔ83&3>-903 +3963&!8$A' g 8'+-32 !8$,' 9;!Ě 9-õ 9Ě!>2@ /!03 !8$,';@6 &@9;8@0;< 68A'1@9Ě3>'+3 X ;@1T ৹' 9;<&-! ;3 2-' ;@£03 09-í৹0-T >@0Ě!&@ - '+A!1-2@T !£' 8Õ>2-'৹ 63A2!>!2-' ঔ>-!;! - £<&A-T 63&8Õ৹' - A&3#@>!2-' &3ঔ>-!&$A'2-! 68A'032!£-ঔ1@ 9-õ 63&$A!9 >-A@;@ 9;<&@/2'/ >' >Ě390-'/ 2032-' A 8'+-32< !8$,'W

N

ajpierw w ostatnim tygodniu sierpnia grupa kilkunastu studentów z Universita Politecnica delle Marche (UPdM) z Ankony przyjechała do Krakowa w ramach już 4. edycji wymiany międzynarodowej, organizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich UEK oraz UPdM . W ramach pobytu

@/ঔ$-' 2! >A+Õ8A' A £!;!82-í

ǥӑ

28 ǐ lǓǍm d £-9;36!& ǏǍǎǑ

włoscy studenci wraz z grupą polskich studentów, studiujących w ramach specjalności „Polityka i komunikacja międzynarodowa”, mieli okazję podziwiać zabytki Krakowa i kosztować jego smaki. Ponadto wspólnie wzięliśmy udział w wizycie studyjnej w siedzibie firmy ES System K, która produkuje urządzenia chłodnicze m.in. na rynek włoski

i oferuje możliwości praktyk dla studentów z obydwu krajów. Po wizycie włoskich studentów w Krakowie, przyszła kolej na rewizytę. Jak na studentów stosunków międzynarodowych przystało, bardzo chętnie skorzystaliśmy z tej możliwości. 4 września, podekscytowani i pełni energii, wyruszyliśmy z wrocławskie-


go lotniska do Włoch. Późnym wieczorem, po całym dniu podróży, dotarliśmy do celu naszej podróży − malowniczej, położonej nad Adriatykiem Ankony, stolicy małego, ale wyjątkowego z perspektywy zarówno historycznej, jak i gospodarczej regionu Marche. Pierwszy dzień pobytu rozpoczęliśmy od spotkania z grupą włoskich studentów, których gościliśmy w Krakowie. Wspólnie zwiedziliśmy miasto, a także udaliśmy się do starej latarni morskiej, skąd rozciągał się piękny widok na port i morze. Mieliśmy okazję zobaczyć także najsłynniejszy zabytek w Ankonie – Łuk triumfalny Trajana z II wieku. Poza wrażeniami turystycznymi, pierwszy dzień obfitował w dyskusje o charakterystyce gospodarki regionu Marche. Funkcjonuje tam wiele niewielkich firm rodzinnych, które produkują swoje wyroby £!৹! > '2-+!£-- dla największych światowych marek. Dowiedzieliśmy się, że słynne na całym świecie buty mieszkaliśmy. Każdy z nas mógł poczuć czy garnitury powstają właśnie w małych specyfikę tego miejsca. Wyjazd do Włoch był dla nas nie tylzakładach odzieżowych, zlokalizowanych właśnie w regionie Marche. ko okazją do zobaczenia pięknych miejsc, Poza zwiedzaniem Ankony i poznawa- ale też do poznania wielu ciekawych ludzi. niem specyfiki regionu Marche, udało się Grupa studentów z Ankony, którzy odwienam także odwiedzić inne miejsca. Ogromne dzili Kraków w sierpniu, towarzyszyła nam wrażenie zrobiła na nas wycieczka do San podczas zwiedzania. Wspólne spędzanie Marino. Spacerując wąskimi uliczkami poło- czasu umożliwiło nam zawarcie nowych żonego na wzgórzu miasteczka, oglądaliśmy znajomości i integrację. średniowieczne fortyfikacje, place i zamki. Wymiana międzynarodowa dała nam Po całodziennym zwiedzaniu podziwiali- możliwość poznania nie tylko nowej kultuśmy zachód słońca i wieczorny krajobraz ry, ale także specyfiki życia gospodarczego miast otaczających San Marino. Zwiedzili- tego regionu „od podszewki”. Studiowanie śmy również położone nieopodal Ankony to w końcu nie tylko nauka pojęć i czytanie Loreto, a w nim bazylikę Santa Casa, której głównym punktem jest Domek Maryi. Według tradycji, jest to część domu z Nazaretu, w którym mieszkała Maryja. Jak wiadomo, Włochy słyną z pysznych, śródziemnomorskich potraw. Każdego dnia próbowaliśmy różnego rodzaju makaronów, wielu typów pizzy oraz innych przysmaków. Siedząc we włoskiej restauracji i rozkoszując się smakiem tamtejszych potraw, można było poczuć klimat rodem z filmów Nanni Morettiego. Włoskie miasta i ulice tętnią życiem, zwłaszcza wieczorami. Muzyka, śpiewy i wspólne spożywanie posiłków to nieodłączny element spędzania czasu we Włoszech. Dlatego też nie mogło zabraknąć wspólnych wieczorów przy lampce wina i kolacji na tarasie studenckiego dormitorium, w którym -&30 2! 638; > 2032-'

fachowej literatury. To także poznawanie świata, nowych kultur, podróżowanie i rozwijanie swoich zainteresowań. Pobyt we Włoszech minął bardzo szybko. Ze smutkiem wracaliśmy do Polski z tego gorącego, pięknego kraju. Pozostały wspomnienia wspólnie spędzonych chwil i zdjęcia, na widok których uśmiechy same malują się na ustach. Jedno jest pewne: gdyby ktoś zapytał nas dzisiaj, czy pojechalibyśmy tam jeszcze raz, każdy bez wahania odpowiedziałby – tak. Karolina Leś, Marcelina Poznańska studentki III roku 6WRVXQNµZ 0LÇG]\QDURGRZ\FK

28 ǐ lǓǍm d £-9;36!& ǏǍǎǑ

ǥǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

6]NRĂŠD /HWQLD /RVHYR &2-!$, Ç?Ç”WÇ?Ç”fÇŽÇŽWÇ?Ç”WÇŽÇ‘ > 39'=-' 03Äš3 !20; ';'89#<8+! 3&#@Äš! 9-Ăľ 9A03Äš! ÂŁ';2-! 63& 2!A>Ă­ ^ +8!2-$A32' 6!8;2'89;>3V 6'896'0;@>@ 9;39<20Ă•> - 39/-\T A38+!2-A3>!2! 68A'A '2;8<1 -Ăľ&A@2!83&3>'/ - '+-32!ÂŁ2'/ 3ÂŁ-;@0- l ,' '2;8' 3( 2;'82!ধ32!ÂŁ !2& '+-32!ÂŁ 3ÂŁ-$@ g mW

M

imo napiętej sytuacji politycznej tu Warszawskiego pod kierunkiem dwóch współpraca CIRP z władzami pracowników naukowych – dr Rafała Lisiaokręgu leningradzkiego, Instytu- kiewicza z Uniwersytetu Ekonomicznego tem Polskim, Stowarzyszeniem w Krakowie i dr Jarosława Ćwiek-Karpowicza „Rosyjsko-Bałtyckie Media-Centrum�, Cen- z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy przytrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozu- gotowali przemówienia o tematyce związanej mienia, Ambasadą Polski w Rosji i Ambasadą z profilem szkoły letniej. Danii w Rosji umoşliwiła organizację tego Uczestnicy szkoły zakwaterowani byli wydarzenia. Szkoła letnia była przeznaczo- w jednym z ośrodków wypoczynkowych na dla studentów starszych lat i młodych w miejscowości Losevo. Pokoje były ładne, pracowników naukowych o specjalizacjach zadbane, z duşymi balkonami. Cały komspołeczno-politycznych i ekonomicznych pleks umiejscowiony był w zacisznej i spokojz Rosji, krajów WNP, krajów bałtyckich, Pol- nej okolicy, z mnóstwem zieleni i plaşą nad ski i Niemiec. Wśród studentów dominowali rzeką. Jedynym minusem były dość skromne Rosjanie. Ze strony polskiej w szkole letniej porcje posiłków, jednak sklep znajdujący się uczestniczyła dziewięcioosobowa grupa nieopodal zaspokajał potrzeby uczestników. studentów i doktorantów z Uniwersytetu Szkoła letnia była podzielona na część Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersyte- oficjalną i nieoficjalną. Część oficjalna mia-

ÇŚÇĄ

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘

ła formę wykładów. Oprócz wspomnianych wcześniej wykładowców UEK-u i UW przed uczestnikami występowali między innymi: Oleg Kazakowcew (członek Rady Federacji), Jarosław Ksiąşek (zastępca Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Rosji), Lenni Hansen (attachÊ wojskowy, Ambasada Danii, Moskwa), Jewgienij Koşokin (rektor, Akademia Pracy i Stosunków Społecznych, Moskwa), Guna Snore (pracownik, oddział dyplomacji społecznej NATO, Bruksela), Siergiej Pałagin (dyrektor, Centrum Badań ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Mińsk), Vygaudas Uťackas (głowa Przedstawicielstwa UE w Rosji), Swietłana Glinkina (wicedyrektor, Instytut Gospodarki RAN), Siergiej Pikin (dyrektor, Fundusz Rozwoju Energetyki, Moskwa), Leoniella Leniesz (pra-


cownik naukowy, Narodowa Instytucja Nauk Politycznych i Państwowego Zarządzania, Bukareszt) i inni. Bardzo ciekawy był między innymi wykład Swietłany Glinkiny dotyczący sytuacji na Ukrainie, który opierał się na tezie, że obecny konflikt to kolejny etap wielowiekowego sporu geopolitycznego między Rosją a Zachodem (głownie USA). Obecnie jednak świat przestaje być dwubiegunowy, pojawiają się nowi uczestnicy, m.in. Chiny, w „objęcia” których, z powodu konfliktu na linii FR – USA jest niejako popychana Rosja. Według S. Glinkiny obecny spór to przede wszystkim spór o wartości i o strefę wpływów, w której w przyszłości znajdzie się Ukraina. Wartości, których wyznawanie odróżnia Rosję od Zachodu, nie zostały jednak jasno sprecyzowane, chociaż teza ta przewijała się w wielu przemówieniach. Pytanie to doprowadziło do wieczornej dyskusji pomiędzy polskimi i rosyjskimi studentami, który w efekcie doszli do wniosku, że jest to tylko figura retoryczna, używana przez spikerów bez głębszego jej zrozumienia, zaś przyczyn obecnego konfliktu należy szukać raczej w aspekcie politycznym i gospodarczym, nie zaś światopoglądowym. Po każdym bloku wykładów był czas na zadawanie pytań do spikerów. Nie raz pytania doprowadzały do zaciętych dyskusji, spowodowanych różnicą polskich i rosyjskich poglądów, np. w kwestii sytuacji na Ukrainie. Szczególnie duży rozdźwięk, szczególnie wśród polskich uczestników, miał wykład Jewgienija Kożokina, który podkreślał rozwój nacjonalizmu na Ukrainie, który (w jego opinii) zagraża ludności rosyjskojęzycznej, protesty zaś sterowane są z zagranicy, przede wszystkim przez Stany Zjednoczone. Propagandowy charakter wypowiedzi J. Kożokina podkreślały jeszcze zdjęcia z kijowskiego Majdanu, na których widniały banderowskie symbole. Wykład ten doprowadził do zażartej i pełnej emocji dyskusji spikera z Konstantym Chodkowskim z Uniwersytetu Warszawskiego, który brał udział w protestach na Majdanie w charakterze korespondenta. Popołudniami uczestnicy szkoły letniej brali udział w cyklu warsztatów dotyczących negocjacji, mających formę debat oksfordzkich, organizowanych przez Studenckie Koło Dyskusyjne. Część nieoficjalna szkoły letniej to zaś przede wszystkim wieczorne spotkania przy grillu, podczas których uczestnicy mieli

możliwość bezpośredniej rozmowy ze spi- aktywnych spośród uczestników, którzy kerami na interesujące ich tematy. Sporym zostaną zaproszeni na kolejną edycje Szkoły. zaskoczeniem był nieformalny charakter Ciężko wypowiadać się w imieniu Rosjan, tych spotkań. Rozmowy przebiegały w swo- jednakże polscy studenci bez wątpienia bodnej atmosferze, czemu sprzyjał typowy wrócili ze szkoły bardzo zadowoleni. Był dla Rosjan i Polaków sposób biesiadowania to intensywny tydzień wypełniony po brzegi Oprócz tego uczestnicy intensywnie nawią- ciekawymi zajęciami, wykładami i dyskuzywali kontakty między sobą, dyskusje zaś sjami. Szkoła letnia dała nam także szanse niejednokrotnie kończyły się nad ranem, poznania cudzego punktu widzenia oraz czemu sprzyjała wspaniała pogoda i białe umożliwiła zobaczenie kawałka najwięknoce. Część uczestników wzajemne kontakty szego kraju świata. Jeżeli będzie to możliwe, przedłużyła ponad okres trwania szkoły let- z chęcią wybierzemy się na kolejną edycję niej. Około dziesięciosobowa grupa polskich szkoły letniej bądź zimowej. i rosyjskich studentów spędziła wspólnie weekend w Sankt Petersburgu. Szkoła letnia zakończyła się rozdaniem Monika Kuzera, Marta Borecka certyfikatów i wyłonieniem najbardziej Studentki IV roku MSG UEK

28 ǐ lǓǍm d £-9;36!& ǏǍǎǑ

ǦǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

0X]\ND WR QDV]D SDVMD ĂĽ &KÂľU ĂŹ'RPLQDQWDĂŤ 1-'/9$' > 9>3/'/ 0!;'+38-- >-'03>'/ - GRAND PRIX 63&$A!9 -Ăľ&A@2!83&3>'+3 '9ধ>!ÂŁ< ,Ă•8!ÂŁ2'+3 ^ !-2#3>\ w !20; ';'89#<8+< > 39/-R 1-'/9$' > 0!;'+38-- $,Ă•8Ă•> 1Äš3&A-'৚3>@$, - !0!&'1-$0-$, 2! !Äš363ÂŁ90-1 320<89-' ,Ă•8Ă•> ^ Äš3;Ă­ ;8<2Ăľ\ w -'63Äš31-$!$,R 1-'/9$' 63&$A!9 -Ăľ&A@2!83&3>@$, 63;0!ŕĽ˜ ,Ă•8!ÂŁ2@$, ^ & ÂŁ38-!1 '-\ w -ŕĽ˜$A3>-'R 3 9<0$'9@ ^ 31-2!2;@\ ;@ÂŁ03 3& 63$AĂ­;0< Ç?Ç?ÇŽÇ‘ 830<W

C

hór „Dominanta� wpisuje się w historię Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie juş od 1970 roku, a ostatnio razem z naszą Alma Mater uczciliśmy Inaugurację 90. roku akademickiego, towarzysząc zarówno podczas porannych, jak i wieczornych uroczystości. Podczas wieczornego koncertu w Operze Krakowskiej „Dominanta� pod batutą Małgorzaty Langer-Król wprowadziła słuchaczy w magiczny świat muzyki utworem norweskiego kompozytora Ola Gljeilo – Nothern lights, który został uświetniony doskonałym akompa-

niamentem Marka Pawełka. Następnie chór wykonał Sobótkowe śpiewki, potem męska część „Dominanty� wykonała cover piosenki Crazy little thing called love zespołu Queen (solo – Grzegorz Preizner), a na zakończenie wspólnie z akompaniatorem utwór z repertuaru Kabaretu Starszych Panów – No i jak tu nie jechać, ustępując miejsca na scenie świetnemu artyście – Januszowi Radkowi. Juş 25 października „Dominanta� zaprezentuje się na konkursie „Ars Liturgica� w Gnieźnie, a następnego dnia na koncercie w Cieszkowie, ale na tym nie kończą się nasze plany. W listopa-

dzie będzie moşna posłuchać naszego śpiewu podczas uroczystości i koncertów odbywających się na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Nowy rok akademicki to szansa do rozwijania swoich zainteresowań zarówno naukowych, jak i tych muzycznych. Wśród części studentów rozniosła się juş wieść o naborze do naszego chóru, dzięki czemu „Dominanta� liczy juş 70 osób i ciągle ma nadzieję na powiększenie liczby chórzystów o piękne głosy. W związku z tym zapraszamy Was na przesłuchania, na które moşecie umawiać się drogą mailową (dominanta.uek@gmail.com), szczególnie mile widziane osoby z wykształceniem wokalnym lub doświadczeniem chóralnym. W roku akademickim 2014/15 w skład nowego Zarządu Chóru weszli: Paweł Lizak (prezes chóru – tenor), Anna Koszewska (wiceprezes chóru – sopran), Urszula Płaziak (skarbnik – alt), Piotr Baryła (członek ds. promocji – tenor) oraz Wojciech Kafliński (sekretarz – tenor). Mamy nadzieję, şe będą efektywnie kontynuować pracę poprzedników oraz godnie reprezentować chór.

Anna Koszewska, Piotr BaryĹ‚a 31-2!2;! 63&$A!9 <83$A@9;'/ !ÂŁ- 2!<+<8!$/- 30< <#-ÂŁ'<9A3>'+3T 6'8! 8!03>90! Ç?Ç?ÇŽÇ‘

ÇŚÇŁ

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘

Dominanta


.RQNXUV ,1'(; WKH

6WXGHQFNL )HVWLZDO

,QYHVWPHQW &KDOOHQJH

,QIRUPDW\F]Q\

3Äš3 !<03>' @20< !6-;!Äš3>'+3 A38+!2-A3>!Äš3 > 1-2-32@1 830< 2!/>-Ăľ09A@ 0320<89 +-'Äš&3>@ 90-'83>!2@ &3 9;<&'2;Ă•> > $!Äš'/ 3ÂŁ9$'W @&!8A'2-' 3&#-Äš3 9-Ăľ 9A'830-1 '$,'1 >ŕŚ”8Ă•& 9;<&'2;Ă•>T 0;Ă•8@1 &!2' #@Äš3 8@>!ÂŁ-A3>!ࣗ 3 ;@;<Äš 2!/ÂŁ'69A'+3 -2>'9;38!W !/ÂŁ'69A! ÇŽÇ?f;0! 9;<&'2;Ă•> A!6839A32! A39;!Äš! 2! <83$A@9;Ă­ !ÂŁĂľ -2!Äš3>Ă­ 2! !ÂŁĂľ 3;3>!ŕĽ˜ > !89A!>-'T +&A-' A39;!Äš@ -1 >8Ăľ$A32' nagrody.

-Ăľ&A@ ÇŽÇ?W ! ÇŽÇ‘W 1!8$!W > !ÂŁ- 638;3>3f -&3>-903>'/ 2->'89@;';< 03231-$A2'+3 3&#Ăľ&A-' 9-Ăľ ÇŽÇŽW '&@$/! ;<&'2$0-'+3 '9ধ>!ÂŁ< 2(381!;@$A2'+3 – 1-Ăľ&A@2!83&3>'/ 032('8'2$/- 38+!2-A3>!2'/ A -2-$/!;@>@ 0Ă•Äš 2!<03>@$, $A;'8'$, 2!/>-Ăľ09A@$, 08!03>90-$, <$A'ÂŁ2-W

I

NDEX the Investment Challenge powstał z myślą o moşliwości wykorzystania przez studentów teoretycznej wiedzy odnośnie inwestowania na giełdzie. Celem konkursu było promowanie polskiego rynku kapitałowego oraz aktywnego sposobu lokowania środków. Był on równieş szansą na zdobycie doświadczenia oraz cennych nagród zarówno przez uczestników stawiających na Giełdzie swoje pierwsze kroki jak i dla bardziej doświadczonych młodych inwestorów. Uczestnikom konkursu została udostępniona platforma inwestycyjna, za pośrednictwem której mieli moşliwość inwestowania wirtualnych pieniędzy w akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. IIC poprzedzony został 12 miesiącami przygotowań na których czele stali Adam Przepolski oraz Michał Šuszczyna ( KNRK INDEX). Zaczynając od białej kartki i mając w głowie tylko wizję projektu, po wytęşonej pracy i codziennych negocjacjach, do współpracy udało się przekonać m.in. Ministerstwo Finansów, GPW w Warszawie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne czy teş Grupę PZU a partnerem technicznym był Dom Maklerski BOŚ. Przez 3 tygodnie trwania konkursu w rywalizacji wzięło udział 628 studentów z ponad 30 uczelni wyşszych z Naszego kraju. INDEX the Investment Challenge zwieńczyła uroczysta Gala Finałowa, która odbyła się 04.07.2014 na Sali Notowań GPW w Warszawie, gdzie młodzi inwestorzy, którzy uzyskali najwyşsze stopy zwrotu otrzymali atrakcyjne nagrody z rąk m.in. Beaty Jarosz vice-prezes GPW czy Artura Polloka vice-prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Obecnie trwają przygotowania do II edycji INDEX the Investment Challenge, którymi kierują Katarzyna Kowalska, Daniel Dziula oraz Damian Jarząbek (KNRK INDEX). Poprzeczka w minionym roku została zawieszona niezwykle wysoko, lecz to tylko motywuje do jeszcze cięşszej pracy. Juş dziś Pragniemy zaprosić wszystkich studentów do udziału w konkursie inwestycyjnym, którego druga odsłona planowana jest na wiosnę 2015 roku. Do zobaczenia na Sali Notowań GPW! Zapraszamy do śledzenia Nas na facebooku.

W tym roku za festiwal odpowiada Koło Naukowe Informatyki z naszego Uniwersytetu. Jest to jedyne takie wydarzenie non-profit umoşliwiające dzielenie się wiedzą i doświadczeniem między autorytetami z branşy IT, studentami i amatorami nowych technologii. Festiwal co roku oferuje bezpłatne warsztaty i wykłady prowadzone przez profesjonalistów, wśród których moşna znaleźć cieszących się światową sławą twórców języków programowania, autorów popularnych ksiąşek informatycznych oraz innowacyjnych wynalazców. W ubiegłych edycjach mieliśmy okazję gościć m.in. Stephena Wolframa, Richarda Stallmana, Hakona Wium Lie, Kevina Warwicka i Bruce’a Lawsona. Tematyka kaşdej edycji odpowiada aktualnym trendom oraz potrzebom i zainteresowaniom uczestników. Na Festiwalu odbyły się dotychczas wykłady na takie tematy, jak bezpieczeństwo systemów informatycznych, inşynieria oprogramowania, sieci komputerowe, sztuczna inteligencja, oprogramowanie open source, aplikacje webowe, platformy mobilne – kaşda osoba zainteresowana informatyką mogła znaleźć coś dla siebie. Rosnąca z roku na rok popularność SFI (od 300 do ponad 5000 uczestników) pokazuje, şe jesteśmy dumni z polskiej „Doliny Krzemowej� jaką w ostatnich latach stał się Kraków i chcemy budować społeczność pasjonatów IT. Festiwal jest doskonałą okazją do nawiązania kontaktów i przyjrzenia się branşy. Dla studentów dodatkowo stanowi okazję do poznania „prawdziwej�, nie tylko akademickiej, wiedzy informatycznej i zdobycia praktycznych umiejętności, które mogą przećwiczyć na warsztatach pod okiem doświadczonych mentorów. Udział w SFI inspiruje i poszerza horyzonty, co procentuje w aktualnej lub przyszłej karierze zawodowej. Warto jednak pamiętać, şe Festiwal to nie tylko nauka i inwestycja w przyszłość – w jego ramach odbywają się liczne imprezy, atrakcyjne konkursy z nagrodami i zabawy w duchu grywalizacji. Organizatorzy są stale otwarci na sugestie i chęć pomocy – Festiwal został stworzony przez studentów dla studentów, więc kaşdy student moşe go rozwijać i współtworzyć. Gorąco zachęcamy do śledzenia strony głównej SFI http://sfi.org. pl/ – wkrótce pojawią się informacje o tegorocznych prelegentach! Do zobaczenia na Festiwalu!

Daniel Dziula

Bartłomiej Balsamski

.ROR 1DXNRZH 5\QNX .DSLWDĂŠRZHJR ,1'(;

.ROR 1DXNRZH 6WXGHQWÂľZ ,QIRUPDW\NL

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘

njǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

=U]HV]HQLH 6WXGHQWÂľZ 1LHSHĂŠQRVSUDZQ\FK 8(.

8(. Z GURG]H F]\OLĂ° VSRWNDQLH Z .DOLV]X &2-!$, 3& Ç?Ç“ g Ç?Ç• >8A'ŕŚ”2-! #8W > !ÂŁ-9A< 3&#@Äš3 9-Ăľ 963;0!2-' 3 $,!8!0;'8A' 032('8'2$@/23f-2;'+8!$@/2@1 &3;W 39Ă•# A 2-'6'Äš23968!>23ŕŚ”$-!1-T 38+!2-A3>!2' 68A'AV 8A'9A'2-' ;<&'2;Ă•> -'6'Äš23968!>2@$, 2->'89@;';< 03231-$A2'+3 > 8!03>-'T 38!A 2->'89@;';< -1W &!1! -$0-'>-$A! > 3A2!2-< ^ & 9;8!\W

W

dniu przyjazdu odbył się wie- jakie niesie ze sobą uprawianie sportu przez czorek integracyjny. Prócz osoby niepełnosprawne. Następnie odbyły się w/w uczelni w konferencjach dwie wideokonferencje z niepełnosprawnybrali udział studenci m.in. mi sportowcami. Były to jedne z ciekawszych Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Šódz- części naszego spotkania. Pierwszym z gości, kiego. Następnego dnia odbyła się prezentacja który przedstawił nam swoją historię był: Dai dyskusja nt. sportu ON. Przedstawione zo- riusz Stychalski – pełen determinacji i dystansu stały m.in. metody jego finansowania, historia, do siebie ultramaratończyk z Podlasia, który statystyki dot. paraolimpiad, obraz niepełno- stał się niepełnosprawny w wyniku wypadku, sprawnych sportowców w mediach. Dyskusja a pomimo dysfunkcji wzroku, gorszej konobfitowała w wymianę poglądów i informacji dycji jednej ręki i nogi, a przy tym doskwieo moşliwościach, kosztach i trudnościach, rającej mu samotności – pokochał bieganie.

8A'&9;!>-$-'ÂŁ' > !ÂŁ-9A< f (3;W 3!22! >-'$-'ŕĽ˜T

ÇŚÇĽ

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘

Wszystkiego uczyĹ‚ siÄ™ sam, nie miaĹ‚ profesjonalnego trenera. Dieta, ilość i intensywność treningĂłw juĹź wtedy byĹ‚y na poziomie wyczynowca. Pierwsze zmagania sportowe podjÄ…Ĺ‚ w 2000 roku, a dwa lata później przekwalifikowaĹ‚ siÄ™, na ultramaratony. W roku 2009 Dariusz wziÄ…Ĺ‚ udziaĹ‚ w Spartathlonie (dystans z Aten do Sparty-246 kilometrĂłw), ktĂłry przebiegĹ‚ w czasie 34 godzin i 35 minut. Trzy lata później biegacz speĹ‚niĹ‚ swoje najwiÄ™ksze marzenie – wystartowaĹ‚ w biegu w Dolinie Ĺšmierci, znajdujÄ…c wczeĹ›niej spon-


sorów, gdyş jego dochody uniemoşliwiały mu wyjazdy. Taki wyścig odbywa się w ekstremalnie trudnych warunkach, w iście piekielnym skwarze. Po 70 km nasz bohater był na skraju wyczerpania, nabawił się udaru, jednak nie poddał się i po kilkugodzinnej przerwie wrócił do rywalizacji. W czasie biegu towarzyszyła mu oczywiście ekipa wspierająca. Darek nie dobiegł do następnego punktu kontrolnego w wyznaczonym czasie i musiał zakończyć swoje zmagania. Następnie mieliśmy okazję poznać Przemysława Buglę – miłośnika pływania, wiceprzewodniczącego ZSN UEK. Przemek zaczął uczyć się pływać w szkole podstawowej, pomimo tego, şe przedtem bał się wody. Naleşy do Stowarzyszenia „Nie widzę Przeszkód�. Brał udział w Mistrzostwach Polski Juniorów razem z osobami pełnosprawnymi. Teraz uczestniczy w zawodach dla niepełnosprawnych (np. w 2012 i 2014 roku – MP). Przemek oczywiście systematycznie trenuje i rozwija swoją pasję. Kolejnym punktem naszego spotkania było: zwiedzanie Kalisza wraz z przewodnikiem. Mieliśmy okazję widzieć m.in. pomnik Marii Konopnickiej, Opatówek – słynący z produkcji sukna, Budynek Biblioteki im. A. Asnyka, Bazylikę i Plac św. Józefa oraz kaliski rynek. Kaşde z tych miejsc posiada ciekawą historię, wartość zabytkową lub sakralną. W programie przewidziano takşe quest – grę miejską dotyczącą historii Kalisza. W niedzielę odbyła się prezentacja i dyskusja pt. „Niecodzienne absurdy – codzienność osób niepełnosprawnych� dot. trudności, na które natrafiają ON. Były to sytuacje z pozoru błahe, aczkolwiek problematyczne, czasem budzące kontrowersje, np.: niewpuszczenie psa przewodnika na basen, niedostosowanie widowni dla wózka, kłopot z udogodnieniami przy podpisywaniu dokumentów przez osoby niewidome. Następnie Politechnika Poznańska opowiedziała nam o swoim stowarzyszeniu „Nieprzeciętni�. Była teş dyskusja o tym jak mogą promować się organizacje studenckie zajmujące się problemem niepełnosprawności. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali dyplomy uczestnictwa. Konferencja pozwoliła na wymianę doświadczeń, poglądów, które mogą przynieść poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych – jeşeli będziemy podejmować, jako studenci działania słuşące temu celowi.

=DVWDQDZLDV] VLÇ QDG G]LDĂŠDOQRĂ?FLĂƒ Z RUJDQL]DFML" 3RPRĂ—HP\ FL SRGMĂƒĂ… ZĂŠDĂ?FLZĂƒ GHF\]MÇ 8A'9A'2-' ;<&'2;Ă•> -'6'Äš23968!>2@$, 2! 2!9A'/ $A'ÂŁ2- 63>9;!Äš3 > Ç?Ç?Ç?Ç‘8W !9A@1 +ĚÕ>2@1 A!&!2-'1 /'9; 6313$ >9A@9;0-1 9;<&'2;31 2-'6'Äš23968!>2@1 > 83A>-Ă­A@>!2-< -$, 683#ÂŁ'1Ă•>W !ÂŁ'৚@ 2!1 8Ă•>2-'৚ 2! -2;'+8!$/- ŕŚ”83&3>-90 9;<&'2$0-$, A 393#!1- 2-'6'Äš23968!>2@1-W

W

iÄ™kszość naszych przedsiÄ™jestem sama. DodaĹ‚o duĹźo odwagi wzięć ma charakter cykliczny. i siĹ‚y do dziaĹ‚ania.â€? – Monika TrÄ™tko Organizujemy m.in. WigiliÄ™, t „UmiejÄ™tność pracy w grupie jest nieKrakowskie Dni Integracji, zbÄ™dnym elementem w przyszĹ‚ej kaPiknik Lotniczy, imprezy andrzejkowe, ZSNorierze zawodowej kaĹźdego czĹ‚owieka. we Wieczory Filmowe, wyjĹ›cia do teatrĂłw, Trzeba zbierać cenne doĹ›wiadczenie Sylwester. Co wiÄ™cej, integracjÄ™ opieramy w trakcie studiĂłw. A nasza organirĂłwnieĹź na róşnorakich wycieczkach/obozach zacja pozwala siÄ™ w peĹ‚ni rozwijać.â€? (do tej pory odwiedziliĹ›my m.in. GdaĹ„sk, Wi– PrzemysĹ‚aw Bugla, ZastÄ™pca PrzewodniczÄ…cej ZSN UEK sĹ‚Ä™, Ĺťywiec, Szczyrk). Nasi czĹ‚onkowie wyjeĹźt „Ja, jako osoba peĹ‚nosprawna jestem dĹźajÄ… rĂłwnieĹź na konferencje, seminaria dot. tematyki niepeĹ‚nosprawnoĹ›ci, biorÄ… rĂłwnieĹź dumna, Ĺźe dziaĹ‚am w ZSNie, Ĺźe ludzie udziaĹ‚ w róşnych kursach/warsztatach na teobdarzyli mnie zaufaniem i przez renie Krakowa. RĂłwnie waĹźnym elementem rok mogĹ‚am peĹ‚nić funkcjÄ™ wice, naszej dziaĹ‚alnoĹ›ci jest współorganizowanie a przez kolejny rok funkcjÄ™ przeod kilku lat OgĂłlnopolskich SpotkaĹ„ StudenwodniczÄ…cej – bezcenne uczucie. tĂłw NiepeĹ‚nosprawnych. SwĂłj wkĹ‚ad mamy OdkÄ…d dziaĹ‚am w ZSN, zmieniĹ‚am rĂłwnieĹź w tworzenie „Krakowskiego SemeswĂłj poglÄ…d na Ĺ›wiat i na swoje Ĺźycie.â€? stralnika StudentĂłw NiepeĹ‚nosprawnychâ€?. – Monika Weryszko, byĹ‚a przewodWe wszystkich dziaĹ‚aniach wspiera nas Biuro niczÄ…ca ZSN UEK t „Dla nas priorytetem jest: jakÄ… osods. OsĂłb NiepeĹ‚nosprawnych UEK. t ZSN to miejsce spotkaĹ„, wymiany, bÄ… jesteĹ› i jak moĹźna twojÄ… wiedzÄ™ rozwoju i nauki, wspĂłlnego dÄ…Ĺźei potencjaĹ‚ wykorzystać w naszej nia do przodu, motywowania siÄ™, organizacji.â€? – Martin Jung, byĹ‚y wiary w tych, ktĂłrzy naprawdÄ™ chcÄ… sekretarz ZSN UEK wygrywać. Najlepszym potwierdzeWiÄ™cej informacji na nasz temat znajdziesz niem korzyĹ›ci pĹ‚ynÄ…cych z udziela- na naszej stronie internetowej http://zsn.uek. nia siÄ™ w Zrzeszeniu sÄ… pozytywne krakow.pl. Zapraszamy rĂłwnieĹź na nasz prodoĹ›wiadczenia obecnych czĹ‚onkĂłw: fil na Facebooku. Na wszelkie Wasze pytania „Doceniam kontakt z innymi, wza- odpowiemy rĂłwnieĹź drogÄ… mailowÄ… (zsn@ jemne poznawanie siÄ™, nowe do- zsn.uek.krakow.pl). Ĺ›wiadczeniaâ€? – Krzysztof ImioĹ‚ek Monika Weryszko t „WstÄ…pienie do ZSN daĹ‚o mi wiarÄ™ Krzysztof ImioĹ‚ek =U]HV]HQLH 6WXGHQWÂľZ F]ĂŠRQHN =61 8(. w siebie. Ĺšwiadomość tego, Ĺźe nie 1LHSHĂŠQRVSUDZQ\FK 8(.

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘

ÇŚÇŚ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

.RĂŠR 1DXNRZH =DU]ĂƒG]DQLD =DVREDPL /XG]NLPL ĂŹ3HUVRQDOQLĂŤ

6SHUVRQDOL]XM VZRMĂƒ NDULHUÇ 39A<0</'$-' 68A'6-9< 2! 9<0$'9 ! 2! 0!৚&'/ 9;832-' > +33+ÂŁ3>90-'/ >@9A<0->!8$' A2!/&</'$-' 968A'$A2' -2(381!$/'S -$ &A->2'+3W 8!>&A->@ 68A'6-9 2! >3/' 393#-9;' A!&3>3ÂŁ'2-' A 68!$@T ৚@$-! 2-' -9;2-'/'W !8;3 /'&2!0 63A2!>!ࣗ 9>3/' A&3ÂŁ23ŕŚ”$- - 3&08@>!ࣗ 9!1'+3 9-'#-'W 3 $3S ࢰ'#@ 6Ă•ৡ2-'/ 2-' 2!8A'0!ࣗ - 1Ă•$ 63>-'&A-'ࣗ 93#-'T ৚' 83#-9A ;3 $3 ÂŁ<#-9AW

K

iedy rozpocząć poszukiwania „tego czegoĹ›â€?? Najlepiej od podstawĂłwki. BiorÄ…c jednak pod uwagÄ™, Ĺźe wtedy nie jesteĹ›my zbytnio Ĺ›wiadomi jakie umiejÄ™tnoĹ›ci mogÄ… nam siÄ™ przydać w dorosĹ‚ym Ĺźyciu, jesteĹ›my zmuszeni odĹ‚oĹźyć to trochÄ™ w czasie. Tutaj waĹźnÄ… kwestiÄ… staje siÄ™ wykorzystanie swoich pasji z dzieciĹ„stwa w późniejszych, bardziej odpowiedzialnych etapach swojego Ĺźycia. Odpowiedzialność ta, tak naprawdÄ™ rozpoczyna siÄ™ wtedy kiedy podejmujemy decyzje majÄ…ce wpĹ‚yw na naszÄ… przyszĹ‚ość. WĹ›rĂłd nich moĹźemy wymienić wybĂłr kierunku i miejsca studiĂłw, decyzje o wyjazdach zagranicznych, udziale przeróşnych inicjatywach. Po dodaniu do siebie tych elementĂłw uzyskujemy wynik w postaci naszej kariery. Dla niektĂłrych decyzje te sÄ… bardzo oczywiste. Dla reszty, niekoniecznie. Nie musicie jednak polegać w tym wszystkim tylko na sobie. Zawsze moĹźecie przecieĹź liczyć na rady swoich znajomych i rodzicĂłw. I NIE TYLKO. MoĹźecie jeszcze skorzystać z wielu innych instytucji wspierajÄ…cych rozwĂłj kariery! JednÄ… z takich organizacji jest KoĹ‚o Naukowe ZarzÄ…dzania Zasobami Ludzkimi „Personalniâ€? dziaĹ‚ajÄ…ce przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Dlaczego o nich piszemy? Bo tworzÄ… go osoby nastawione na rozwĂłj swĂłj i innych. MogÄ… oni być jednoczeĹ›nie inspiracjÄ… dla wielu mĹ‚odych ludzi. Warto wiÄ™c dokĹ‚adniej przyjrzeć siÄ™ ich dziaĹ‚alnoĹ›ci.

jak i innych uczelni. Początkowo, przybrało to postać konkursów, potem, zostało wzbogacone o organizowanie cyklów wykładów, szkoleń i warsztatów udzielanych dla studentów przez przedstawicieli firm zlokalizowanych w Krakowie. Dlaczego uznano to za waşny element działalności organizacji? Z uwagi na to, şe Kraków jest miejscem charakteryzującym się duşą dostępnością miejsc pracy, istnieje stała potrzeba przygotowywania młodych ludzi do wchodzenia na rynek pracy oraz dostarczania im informacji, które mogą mieć istotny wpływ na ich losy. Kaşdy nasz projekt ma na celu przyblişenie studentom wiadomości, które choć w pewnym stopniu mogą być przydatne w ich dalszym şyciu-stwierdza aktualna prezes koła – Wioletta Majewska. Szczególnym aspektem jest równieş rozwój ich członków. Wymiana doświadczeń, informacji o rynku pracy, etapach przygotowywanych projektów są głównymi punktami cyklicznych spotkań uczestników. Zespół tworzą osoby zainteresowane

!8-'8! A 03Ě'1 9-þ ;3$A@ Idea powstania koła „Personalnych� zrodziła się w roku 2004. Jaki był zamysł? Stworzyć organizację tworzącą swego rodzaju most między pracodawcami poszukującymi młodych talentów a studentami zarówno Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

ÇŚÓ?

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘

83$A@9;! !ÂŁ! &A-'9-Ăľ$-3ÂŁ'$-! &A-!Äš!ÂŁ23ŕŚ”$- 3Äš!

tematami: zarządzania zasobami ludzkimi, pozyskiwania talentów, szkoleń pracowniczych, budowania personal brandingu i szeregiem innych zagadnień związanych z rozwojem osobistym. Organizacja działa przy katedrze Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Opiekunem grupy jest zaś dr Jacek Kopeć. Na przestrzeni dziesięciu lat „Personalni� mieli okazję brać udział w wielu projektach. Wśród nich moşna wymienić m.in. Konkurs Wiedzy Ekonomicznej, Festiwal Nauki w Krakowie, Karierosferę, Festiwal BOSS. Jednym z waşniejszych projektów jest równieş Festiwal HR. Jest to cykliczne juş wydarzenie organizowane przez koło we współpracy z firmami działającymi w obszarze Human Resources bądź posiadającymi takie oddziały. Warto dodać, şe organizacja rozszerzyła ostatnio swoje pole zainteresowań o coaching. Dzięki temu, moşliwe było poszerzenie wachlarza szkoleń podczas ostaniej edycji festiwalu.


'9ধ>!ÂŁ $A@ÂŁ- 0!8-'8! /'9A$A' #ÂŁ-৚'/ 2!9R Festiwal HR – od 2011 roku projekt ten realizowany jest od corocznie przez KN ZZL „Personalniâ€?. GĹ‚Ăłwnym celem tego przedsiÄ™wziÄ™cia jest przybliĹźenie studentom zagadnieĹ„ zwiÄ…zanych z procesem rekrutacji, dotyczÄ…cych dokumentĂłw aplikacyjnych, sposobach rekrutowania. Dodatkowo, moĹźna zgĹ‚Ä™bić informacje na temat szkoleĹ„ pracowniczych, motywowania pracownikĂłw i moĹźliwoĹ›ci zawodowych. Co roku festiwal cieszy siÄ™ duĹźym zainteresowaniem uczestnikĂłw na warsztatach i wykĹ‚adach. Warto zauwaĹźyć, Ĺźe sÄ… to studenci nie tylko Uniwersytetu Ekonomicznego. Otwarty charakter spotkaĹ„ pozwala bowiem na uczestnictwo kaĹźdej osobie, bez wzglÄ™du na wiek czy przynaleĹźność do uczelni. ChÄ™tnie uczestniczÄ… w nim osoby zarĂłwno zainteresowane tematykÄ… HR jak i osoby pragnÄ…ce zdobyć wiedzÄ™ na temat wybranych obszarĂłw. Festiwal HR oferuje takĹźe moĹźliwość sprawdzenia swojej wiedzy dotyczÄ…cej dziedziny zasobĂłw ludzkich dziÄ™ki przygotowywanemu konkursowi. Laureaci otrzymujÄ… symboliczne nagrody oraz dyplomy. Konkurs pozwala nie tylko zaangaĹźować uczestnikĂłw w oferowane szkolenia. Daje takĹźe studentom informacjÄ™ czy posiadajÄ… oni wystarczajÄ…cÄ… juĹź wiedzÄ™ czy moĹźe warto byĹ‚oby jÄ… jeszcze zgĹ‚Ä™bić.

3 3 ^ '8932!ÂŁ2@$,\ 9Ă­&AĂ­ /'+3 $AÄš3203>-'S 3!9-! 3RGF]DV VWXGLÂľZ MXĂ— ZLHORNURWQLH SU]HNRQ\ZDĂŠDP VLÇ Ă—H UR]ZÂľM RVRELVW\ UÂľZQD VLÇ G]LDĂŠDQLX 7DNĂƒ RND]MÇ GR G]LDĂŠDQLD ] SHZQRĂ?FLĂƒ VWZDU]D .RĂŠR 1DXNRZH ==/ ĂŹ3HUVRQDOQLĂŤ 7R GOD PQLH SU]HGH ZV]\VWNLP Ă?URGRZLVNR OXG]L NWÂľU]\ F]HUSLĂƒ VDW\VIDNFMÇ ]H ZVS¾ÊSUDF\ L ] PRĂ—OLZRĂ?FL SRV]HU]DQLD VZRMHM ZLHG]\ ']LÇNL ĂŹ3HUVRQDOQ\PĂŤ SU]HNRQDĂŠDP VLÇ Ă—H QDXND PRĂ—H VSUDZLDĂ… IUDMGÇ D MHV]F]H ZLÇNV]Ăƒ IUDMGĂƒ MHVW XF]\Ă… VLÇ ZVSÂľOQLH 6ZRMH ]DLQWHUHVRZDQLD UR]ZLQÇÊDP V]F]HJÂľOQLH G]LÇNL SURMHNWRZL )HVWLZDO +5 NWÂľU\ PLDĂŠDP SU]\MHPQRĂ?Ă… NRRUG\QRZDĂ… 3U]\ RUJDQL]DFML )HVWLZDOX SURZDG]LĂŠDP ZĂŠDVQ\ ]HVS¾Ê L XF]\ĂŠDP VLÇ ]DU]ĂƒG]DĂ… OXGĂ•PL RUD] ]DVREDPL Z SUDNW\FH Z\NRU]\VW\ZDĂŠDP QDU]ÇG]LD GR SODQRZDQLD

Przedsięwzięcie nie mogłoby się jednak posiadać chęć do współpracy, dzielenia się odbyć, gdyby nie otwartość firm na współ- wiedzą, szczególnie dotyczącą obszaru HR. pracę z organizacją. W ciągu czterech lat Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Nie istnienia Festiwalu HR, organizacja miała oznacza to jednak, şe działania członków okazję pracować firmami takimi jak: AON na tym się kończą. Po przeprowadzeniu Hewitt, Alexander Mann Solutions, Adec- rekrutacji, są oni przydzielani do poszczeco, Manpower, Capgemini, StuGO. Osoby gólnych sekcji oraz projektów. Na spotkaprowadzące szkolenia i warsztaty w ramach niach przekazują najwaşniejsze informacje, wydarzenia dbają zarówno o zachowanie aby potem móc rozpocząć swoje działania merytoryki zajęć jak i przygotowanie ma- i pochwalić się osiągniętymi wynikami. teriałów pozwalających na lepsze zrozuCo jeśli pojawiają się problemy? Odmienie niektórych zagadnień. Wszystko powiedzią na to pytanie jest współpraca! to przełoşyło się to na stworzenie renomy Pomimo przypisanych ról, zawsze moşna festiwalu i pozwoliło na przyznanie mu mia- znaleźć w organizacji kogoś „kto wie więcej� na sztandarowego projektu „Personalnych�. i zawsze pomoşe. Pomocne moşe się takşe okazać skorzystanie z platform wymiany !0 >@+£í&! 68!$! informacji, z wykorzystywanych przez koło. Dzięki nim, zawsze moşna odnaleźć > 03£' 2!<03>@1 rozwiązanie na dany problem. Spotka^ '8932!£2-\S nia koła wzbogacone są ponadto o część szkoleniową. Uczestnicy mają szansę brać Początkiem kaşdego, nowego roku udział w szkoleniach wewnętrznych, proakademickiego członkowie koła zbierają wadzonych zarówno przez członków koła na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego jak i przedstawicieli firm. Na koniec roku się w celu podsumowania wyników swo- zbierane są informacje o efektach działaljej dotychczasowej działalności, przedsta- ności, wysuwane są propozycje nowych wienia nowych informacji oraz propozycji projektów, usprawnień, tak aby mogły współpracy. Dodatkowo, pojawia się wtedy one być wdraşane w następnych latach moşliwość dołączenia do organizacji. Jest i przyblişać organizację do jeszcze więkto moşliwe dzięki wypełnieniu formularza szej doskonałości. rekrutacyjnego, udostępnionego na stronie koła. Jakie cechy powinien mieć przeciętMagdalena Nawieśniak ny „Personalny�? Przede wszystkim musi Personalni UEK

SURMHNWÂľZ SR]QDĂŠDP WDNĂ—H ZLHOX SUDNW\NÂľZ +5 FR GDĂŠR PL PRĂ—OLZRĂ?Ă… XF]HVWQLF]HQLD Z LQVSLUXMĂƒF\FK UR]PRZDFK L ]GRE\FLD FLHNDZ\FK NRQWDNWÂľZ Z EUDQĂ—\ 3ROHFDP ZV]\VWNLP VWXGHQWRP SRGHMPRZDQLH GRGDWNRZ\FK DNW\ZQRĂ?FL SRQLHZDĂ— G]LÇNL QLP PRĂ—HP\ UR]ZLMDĂ… VLÇ MHV]F]H V]\EFLHM L VNXWHF]QLHM QLĂ— W\ONR SU]\JRWRZXMĂƒF VLÇ QD NRORNZLD Kinga 'R .RĂŠD 1DXNRZHJR ==/ ĂŹ3HUVRQDOQLĂŤ WUDILĂŠDP QD GUXJLP URNX VWXGLÂľZ ]DFKÇFRQD SU]H] NROHĂ—DQNL ] JUXS\ NWÂľUH MXĂ— ZF]HĂ?QLHM ]DF]ÇÊ\ VZRMĂƒ SU]\JRGÇ ] 3HUVRQDOQ\PL 0RMD URF]QD G]LDĂŠDOQRĂ?Ă… Z .ROH 1DXNRZ\P RSUÂľF] QLHXVWDQQHJR ]GRE\ZDQLD ZLHG]\ ]ZLĂƒ]DQHM ] ]DU]ĂƒG]DQLHP ]DVREDPL OXG]NLPL SRPRJĂŠD PL WDNĂ—H QDXF]\Ă… VLÇ Ă?ZLHWQHM RUJDQL]DFML L SUDF\ SRG SUHVMĂƒ F]DVX 5R]ZLQÇÊDP UÂľZQLHĂ— VZRMH XPLHMÇWQRĂ?FL SUDF\ Z JUXSLH 3R]ZDOD PL WR REHFQLH QD HIHNW\ZQH G]LDĂŠDQLH =\VNDĂŠDP UÂľZQLHĂ— QRZ\FK IDQWDVW\F]Q\FK ]QDMRP\FK ZUD] ] NWÂľU\PL ZVSÂľOQLH RUJDQL]XMHP\ SU]HU¾×QH VSRWNDQLD

SRGF]DV NWÂľU\FK VWXGHQFL PRJĂƒ ]GRE\Ă… ZLHOH XPLHMÇWQRĂ?FL RUD] SRV]HU]\Ă… ZLHG]Ç ] ]DNUHVX +5 7R ZĂŠDĂ?QLH Z .ROH 1DXNRZ\P GDQH PL E\ĂŠR VSRWNDĂ… VLÇ WZDU]Ăƒ GR WZDU]\ ] SU]HGVWDZLFLHODPL SRZV]HFKQLH ]QDQ\FK ILUP ] EUDQĂ—\ +5 RUD] QDZLĂƒ]DQLH V]HUHJX NRQWDNWÂľZ ']LDĂŠDOQRĂ?Ă… Z .ROH 1DXNRZ\P WR UÂľZQLHĂ— Ă?ZLHWQD PRĂ—OLZRĂ?Ă… GR SR]QDQLD VLHELH ĂĽ VZRLFK PRFQ\FK L VĂŠDE\FK VWURQ =DFKÇFDP ZV]\VWNLFK NWÂľU\ ]QDMGXMĂƒ VLÇ QD SRF]ĂƒWNX VZRMHM GURJL ]DZRGRZHM E\ VSUÂľERZDOL VZ\FK VLĂŠ Z NRĂŠDFK QDXNRZ\FK ER MHVW WR GOD QLFK Ă?ZLHWQD V]DQVD QD UR]ZÂľM NWÂľUD QD SHZQR ]DSURFHQWXMH Z SU]\V]ĂŠRĂ?FL Daria 3HUVRQDOQL WR SU]HGH ZV]\VWNLP JUXSD EDUG]R ]JUDQ\FK L RWZDUW\FK QD Ă?ZLDW VWXGHQWÂľZ 3U]H] RVWDWQLH ODWD SR]QDĂŠDP ZLHOX ZVSDQLDĂŠ\FK OXG]L SR]QDĂŠDP ]DU]ĂƒG]DQLH SURMHNWDPL RG VWURQ\ SUDNW\F]QHM QDZLĂƒ]DĂŠDP NRQWDNW\ EL]QHVRZH NWÂľUH E\ĂŠ\ GOD PQLH NOXF]HP GR SLHUZV]\FK NURNÂľZ Z +5 -HGQ\P VĂŠRZHP ĂĽ 32/(&$0

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘

njǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

.RÊR 1DXNRZH 3U]HGVLÇELRUF]R�FL L ,QQRZDFML 8(.

ĂŹ%R SU]HGVLÇELRUF]RĂ?Ă… PD ZLHOH WZDU]\ĂŤ NROHMQD HG\FMÇ Ă?ZLDWRZHJR 7\JRGQLD 3U]HGVLÇELRUF]RĂ?FL !0-' ,!9Äš3 239- ;'+383$A2@ २ W 3 ;3 A! 68A'&9-Ăľ>A-Ăľ$-'S ÂŁ!$A'+3 >!8;3 9-Ăľ 2-1 A!-2;'8'93>!ࣗS !0-' 2-'963&A-!20- 68A@+3;3>!ÂŁ- 38+!2-A!;38A@ > ;@1 830<S !8;3 A>8Ă•$-ࣗ <>!+Ăľ 2! ;3 >@&!8A'2-'W

P

rzedsiÄ™biorcza postawa jest współczeĹ›nie niezwykle poszukiwana na rynku pracy. Osoby zaradne, traktujÄ…ce problemy nie jako przeszkodÄ™ a wyzwanie sÄ… cennymi pracownikami. Ponadto przedsiÄ™biorczość oznacza umiejÄ™tność efektywnego dziaĹ‚ania w biznesie oraz posiadanie wiedzy na temat zarzÄ…dzania czy z zakresu prawa. WaĹźnym elementem dobrego biznesmena jest zdolność umiejÄ™tnej komunikacji. Temat przedsiÄ™biorczoĹ›ci przybliĹźa ogĂłlnoĹ›wiatowe wydarzenie organizowane jak co roku w listopadzie. Ĺšwiatowy TydzieĹ„ PrzedsiÄ™biorczoĹ›ci to inicjatywa majÄ…ca na celu rozbudzenie aktywnej postawy do Ĺźycia, rozwoju kreatywnoĹ›ci oraz speĹ‚niania biznesowych pomysĹ‚Ăłw. To wydarzenie promujÄ…ce innowacyjność, twĂłrcze podejĹ›cie do Ĺźycia a takĹźe bojowe nastawienie niezbÄ™dne do realizacji planĂłw. IdeÄ™ przedsiÄ™wziÄ™cia zapoczÄ…tkowaĹ‚ premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown i Carl Schramm – prezes amerykaĹ„skiej Fundacji Kauffmana. Pierwsza edycja miaĹ‚a miejsce w 2008 roku. Obecnie w projekcie zaangaĹźowane jest 143 kraje, w tym Polska. Trzeba zaznaczyć, Ĺźe nasz kraj wyróşnia siÄ™ ogromnÄ… iloĹ›ciÄ… organizowanych z tej okazji wydarzeĹ„.

ÇŚÓ‘

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to wydarzenie niecodzienne. Miejsce spotkania poszukujących swej ścieşki kariery i tych, którzy podpowiadają jak ją odnaleźć. Tak mówi o nim Olga Kozierowska, załoşycielka „Sukces Pisany Szminką� i „Grow Up Start Up�:� ŚTP to inicjatywa dla tych, którzy mają marzenia, ale nie do końca wiedzą jak je zrealizować. To miejsce, gdzie znajdą wiedzę i inspiracje do tego by sięgać wyşej i wyşej�.

Święto wszystkich przedsiębiorczych i dąşących z zapałem do celu ludzi odbędzie w tym roku w dniach od 17 do 23 listopada. W tym czasie wszelkie instytucje, firmy oraz organizacje a wśród nich Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Innowacji działające na naszej uczelni proponują udział w warsztatach, szkoleniach i debatach o tematyce rozwojowej. To niezwykła moşliwość do spotkania osób, które osiągnęły sukces i chcą się podzielić

+8312Ă­ 6<#ÂŁ-0Ăľ A+831!&A-Äš 2! 9>3-1 >@9;Ă­6-'2-< !1-!2 '&1'8T ;>Ă•8$! #ÂŁ3+< 83A>3/3>-'$W6ÂŁT (3; f &8-!2


swoimi doĹ›wiadczeniami. To okazja do zainspirowania siÄ™ dokonaniami ludzi, ktĂłrych wysiĹ‚ki i dziaĹ‚ania doprowadziĹ‚y ich na szczyt. O wartoĹ›ci tych wydarzeĹ„ i spotkaĹ„ przekonali siÄ™ juĹź uczestnicy poprzednich edycji. DuĹźa dawka inspiracji niejednokrotnie dodaĹ‚a siĹ‚ do dziaĹ‚ania. WystÄ…pienia prelegentĂłw gromadziĹ‚y na salach wykĹ‚adowych naszej uczelni rzesze studentĂłw i przedsiÄ™biorcĂłw. ZarĂłwno zainteresowanych biznesem, otwarciem swojej dziaĹ‚alnoĹ›ci jak i osĂłb poszukujÄ…cych swojej drogi w Ĺ›wiecie przedsiÄ™biorczym, osĂłb pragnÄ…cych siÄ™ rozwijać. KoĹ‚o Naukowe PrzedsiÄ™biorczoĹ›ci i Innowacji jak co roku zaprasza wszystkie ambitne, kreatywne i aktywne osoby do wziÄ™cia udziaĹ‚u w wydarzeniach przygotowanych na tegorocznÄ… edycjÄ™ Ĺšwiatowego Tygodnia PrzedsiÄ™biorczoĹ›ci. SwojÄ… obecnoĹ›ciÄ… w murach naszej uczelni po raz kolejny zaszczyci RafaĹ‚ Brzoska zaĹ‚oĹźyciel i prezes zarzÄ…du Grupy Integer.pl., patron wspomnianego koĹ‚a. Podczas wystÄ…pienia opowie o nowatorskich dziaĹ‚aniach i konsekwencji w dziaĹ‚aniu, o tym jak stworzyć markÄ™ na Ĺ›wiatowym poziomie: Made In Poland. Z zakresu zarzÄ…dzania zasobami ludzkimi odbÄ™dzie siÄ™ szkolenie prowadzone przez MichaĹ‚a ZawadÄ™, ktĂłry podpowie jak motywować ludzi i stać siÄ™ charyzmatycznym liderem. Dla wszystkich zastanawiajÄ…cych siÄ™ jak zdobyć wymarzonÄ… pracÄ™ obecność na wystÄ…pieniu RafaĹ‚a DÄ…browskiego bÄ™dzie obowiÄ…zkowa. Nasz gość opowie miÄ™dzy innymi o tym na co zwracajÄ… uwagÄ™ pracodawcy podczas rekrutacji. Nie zabraknie ks. Jacka Stryczka, ktĂłry tym razem podejmie rozwaĹźania na temat: Student Idealista czy moĹźe być kiedyĹ› bogaty? Podczas tygodniowego wydarzenia odbÄ™dÄ… siÄ™ rĂłwnieĹź warsztaty prowadzone przez firmÄ™ Capgemini. Wymienione tematy spotkaĹ„ to jedynie część tego co przygotowali organizatorzy. Zgodnie z zamysĹ‚em to co charakteryzuje ĹšTP to jego róşnorodność. Jak trafnie stwierdza Jonathan Ortmans – President Global Entrepreneurship

'#!9ধ!2 3ÂŁ-9A A 0!&'1-$0-$, 20<#!;38Ă•> 8A'&9-Ăľ#-38$A3ŕŚ”$- 63&$A!9 >@9;Ă­6-'2-! > ;!1;@1 830<T (3; f &8-!2

Week: „Róşnorodność wydarzeĹ„ odbywajÄ…cych siÄ™ w ramach Ĺšwiatowego Tygodnia PrzedsiÄ™biorczoĹ›ci sprawia, Ĺźe kaĹźdy znajdzie coĹ› dla siebie: szkolenie, konferencjÄ™, konkurs, debatÄ™!â€? KaĹźdy ma moĹźliwość wyboru z szerokiej gamy proponowanych tematĂłw tego co najbardziej jest mu bliskie. WiÄ™cej informacji na temat wydarzenia naleĹźy szukać na stronie koĹ‚a www.knpi.uek.krakow.pl oraz na fanpag’u na facebook’u. ZachÄ™camy do wy-

pełnienia formularza zgłoszeniowego w celu zapisania się na poszczególne wystąpienia naszych gości. Ilość miejsc jest ograniczona. Warto zapisać się zanim ubiegną Cię inni.

Agnieszka Talarek 9LFH 3UH]HV GV 0DUNHWLQJX .RÊR 1DXNRZH3U]HGVLÇELRUF]R�FL i ,QQRZDFML

!0 #@ࣗ 6'>2@1 9-'#-' 363>-!&!Ě > <#-'+Ě@1 830< -$,!Ě !>!&!T (3;W &8-!2

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘

njǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Erasmus Student Network UEK

Erasmus Student Network A@ 9Äš@9A'ÂŁ-ŕŚ”$-' /<৚ 3 3+Ă•ÂŁ23'<836'/90-'/ 38+!2-A!$/- >96-'8!/Ă­$'/ 1-Ăľ&A@2!83&3>' >@1-!2@ A!+8!2-$A2' 9;<&'2;Ă•>S A@ >-'$-'T /!0 3+8312' 13৚£->3ŕŚ”$- &!/' #@$-' /'/ $AĂľŕŚ”$-Ă­S 'ŕŚ”ÂŁ- 2-' g 032-'$A2-' 68A'$A@;!/$-' ;'2 !8;@0<Äš - 09A;!Äš;</$-' 9>3/Ă­ 68A@9AÄš3ŕŚ”ŕŁ— 8!A'1 A 2!1-R

E

rasmus Student Network to organizacja studencka wspierająca mobilność studentów. Nasza uczelniana sekcja, składająca się z licznych grup roboczych, pomaga studentom zagranicznym zaklimatyzować się zarówno w mieście jak i na Uczelni. Końcem września zorganizowaliśmy dwa wydarzenia: Orientation Week oraz Integration Camp, podczas których studenci z wymiany mieli szansę poznać zarówno nas jak i siebie nawzajem. W wolnym czasie grupa robocza TRAVEL organizuje dla nich wycieczki po całej Polsce. W ostatnich dniach miały miejsce wyjazdy do Auschwitz oraz do Wieliczki (obie cieszyły się duşą popularnością). W planach mamy kolejna wycieczkę do Auschwitz i wypad do Warszawy. 17 października grupa robocza KULTURA oprowadzała naszych zagranicznych studentów po klimatycznych, starych synagogach Kazimierza. Wielkimi krokami zblişa się Social Week – czyli tydzień podczas którego na zwiększone obroty będzie musiała przełączyć się grupa robocza SOCIAL. Planujemy wizytę w hospicjum dziecięcym, Flashmob w tramwaju, odwiedzenie gimnazjum, gdzie wraz z naszymi przyjaciółmi z zagranicy chcemy zorganizowa liczne gry dla dzieciaków oraz wiele, wiele innych. Na uwagę zasługuje grupa robocza SPORT, na której koncie jest bardzo udane wyjście do pubu na mecz Polska-Niemcy, gdzie razem z naszymi zagranicznymi studentami kibicowaliśmy jednej z dwóch druşyn (zaleşnie od narodowości) oraz piątko-

Ó?ÇĄ

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘

we, wielokulturowe rozgrywki sportowe. nych organizowaliĹ›my MiÄ™dzynarodowy W kaĹźdy poniedziaĹ‚ek grupa robocza DzieĹ„ Otwarty. Podczas tego szczegĂłlTANDEM przygotowuje tematyczne nego dnia wszyscy studenci Uniwersywieczory jÄ™zykowe, podczas ktĂłrych tetu Ekonomicznego mieli okazjÄ™ doprzy dobrej muzyce prowadzimy dĹ‚u- wiedzieć siÄ™ jak wyjechać na wymianÄ™, gie konwersacje, szlifujÄ…c jÄ™zyki obce. gdzie pojechać oraz uzyskali wszelkie Grupa robocza PARTY organizuje dla potrzebne informacje zwiÄ…zane z renaszych zagranicznych studentĂłw im- krutacjÄ… do programu Erasmus+ oraz prezy, by po caĹ‚ym tygodniu nauki mo- innych programĂłw wymian. DzieĹ„ późgli siÄ™ zrelaksować i miĹ‚o spÄ™dzić czas niej, na Paradzie Flag, wĹ›rĂłd mnĂłstwa ze znajomymi. Warto takĹźe wspomnieć kolorĂłw i jÄ™zykĂłw, Ĺ›wiÄ™towaliĹ›my 25. o grupie roboczej TOUR DE KRAKĂ“W, urodziny ESN-u. 29 paĹşdziernika zorktĂłra w miniony weekend zajmowaĹ‚a ganizowane zostaĹ‚o spotkanie, na ktĂłsiÄ™ oprowadzaniem po Krakowie stu- rym przedstawiona zostaĹ‚a praca naszej dentĂłw zagranicznych studiujÄ…cych sekcji oraz rekrutacja do naszej sekcji. w Poznaniu, zajÄ™li siÄ™ oni takĹźe ich zakwaterowaniem w hotelu. 22 paĹşdziernika 2014 roku we współMateusz KosztyĹ‚a pracy z Biurem ProgramĂłw Zagranicz35 0DQDJHU (61 8(.

8<6! 83#3$A! 3<8 &' 8!0Ă•>


.RĂŠR 1DXNRZH 6WXGLÂľZ (XURSHMVNLFK ĂŹ81,9(5680ĂŤ

81,9(5680XM VLÇ ] QDPL ĂĽ NRĂŠR GOD OXG]L ] SDVMĂƒ ࢰ@$-' <$A'ÂŁ2-!2' 63>3ÂŁ- 9-Ăľ 83A08Ăľ$!T ! 3Äš3 !<03>' ;<&-Ă•> <836'/90-$, 2-' $A'0! 2! 83A>Ă•/ >@6!&0Ă•>T !ÂŁ' 8<9A! A 036@;!R !ৡ&A-'82-0 83A63$Aþ£-ŕŚ”1@ A&83>3T 2->'ÂŁ</Ă­$ 90<;0- '1#!8+3 - ;!ŕĽ˜$AĂ­$ ;<8'$0-' ;!ŕĽ˜$' ÂŁ<&3>'W 3 ;!0 >Äš!ŕŚ”$->-' 83#-ÂŁ-ŕŚ”1@T $3 /'9A$A' 68A'& 2!1- > 23>@1 830< !0!&'1-$0-1 - &ÂŁ!$A'+3 >!8;3 &3 2!9 &3Ěí$A@ࣗS ;@1 > ;'0ŕŚ”$-'W

P

aździernik tradycyjnie juş rozpoczęliśmy od Targów Kół Naukowych, na których mogliście nas rozpoznać po tym, şe oprócz opowiadania o naszej działalności, postanowiliśmy wspierać polską gospodarkę – jak przystało na studentów Uniwersytetu Ekonomicznego. Niekonwencjonalnie jak na targi kół, ale idąc za modnym ostatnio trendem postanowiliśmy „na złość Putinowi� rozdawać chętnym studentom jabłka. Okazało się, şe nie wszyscy są fanami zdrowego odşywiania, ale – co nas cieszy – sporo osób było zainteresowanych naszą ofertą.

!+-$A2! <8$/! w Krakowie Kolejne październikowe wydarzenie to wieczór turecki, który odbył się 21 października w zaUEKu i którego koordynacją zajęła się Agnieszka Magiera – prawdziwa pasjonatka Turcji i od niedawna członek naszego koła. Podczas wieczorku mieliśmy okazję poznać kulturę turecką, nasi prelegenci (zarówno Polacy mieszkający w Turcji jak i prawdziwi Turcy şyjący w Krakowie) obalili mity dotyczące tego kraju i podzielili się recepturą na to, jak cieszyć się Turcją. Frekwencja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania! Po prelekcjach przyszedł czas na krótką przerwę, podczas której goście mogli

sprĂłbować prawdziwej tureckiej herbaty, a później tancerka ze szkoĹ‚y „Tureckie Klimatyâ€? daĹ‚a nam pokaz tureckich taĹ„cĂłw ludowych, a pod koniec wieczoru – podczas części warsztatowej – uczyĹ‚a chÄ™tnych taĹ„czyć. Wydarzenie wypadĹ‚o Ĺ›wietnie i juĹź planujemy jego ciÄ…g dalszy – na listopad pani prezes, Kasia Hronowska, juĹź zapowiedziaĹ‚a wieczĂłr wĹ‚oski. My juĹź nie moĹźemy siÄ™ doczekać!

3 /'9A$A' > £-9;36!&A-'S A co jeszcze koło ma w planach w tym roku akademickim? Juş w listopadzie czekają nas dwa duşe wydarzenia. Pierwszym jest kolejna krakowska edycja Festiwalu HumanDoc, która odbywać się będzie w pierwszy weekend listopada. Podczas festiwalu wyświetlane są filmy dokumentalne dotykające problemów zwykłych ludzi, a kaşdy seans wzbogacony jest dyskusją z zaproszonymi ekspertami. To juş trzecia edycja i biorąc pod uwagę tendencję zwyşkową – w tym roku frekwencja będzie bardzo wysoka, zwłaszcza şe postanowiliśmy wyjść z Festiwalem poza uczelnię – seanse będą odbywać się w kinach Agrafka i Kika. Kolejnym wydarzeniem zaplanowanym na listopad jest kolejne spotkanie z cyklu „Europejczyku otwórz oczy�, które będzie miało miejsce 17 listopada w Klubie Grota II. „Europejczyk� to nasze najstarsze wy-

darzenie – w jego ramach gościliśmy juş Katarzynę Kobylarczyk, Paulinę Wilk, Jacka Hugo – Badera czy Jerzego Haszczyńskiego. Tym razem naszym gościem będzie autor ksiąşki „Abchazja�, Wojciech Górecki, który opowie nam o tej części świata i o jej niezwykle skomplikowanej sytuacji geopolitycznej. Spotkaniu jak poprzednio towarzyszył będzie konkurs, gdzie do wygrania będą ksiąşki autora. Więcej informacji na ten temat juş niedługo.

! ;@1 2-' 032-'$R Inne wydarzenia, które planujemy na ten rok akademicki to m.in. wyjazd do Banku Centralnego, o którym wspominaliśmy juş rok temu podczas relacji z wizyty w Sejmie, kolejna edycja warsztatów savoir vivre, reaktywacja wieczorów filmowych na terenie kampusu, ciąg dalszy Spotkan z dyplomacją i wiele innych. Wszystkie informacje znajdziecie na naszym facebooku: facebook.com/knse.universum. Wszystkich chętnych zapraszamy teş na spotkania – widujemy się we wtorki o 11:20 i w środy o 18 w Sali 273, pawilon B – podczas spotkań zajmujemy się sprawami organizacyjnymi, ale teş rozmawiamy na tematy waşne i waşniejsze. Przyjdź i zUNIVERSUMuj się z nami! Katarzyna Kraszewska .16( 8QLYHUVXP

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘

Ó?Ǣ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

.RĂŠR 1DXNRZH 7XU\VW\NL L 5HNUHDFML ,QYHQW7XU

.RQIHUHQFMD QD PLDUÇ SRNROHQLD ç<è 8+!2-A3>!2-' 032('8'2$/- ;3 > ;@1 131'2$-' /'&2! A #!8&A-'/ &3$,3&3>@$, &A-'&A-2 63>-Ă­A!2@$, A ;<8@9;@0Ă­ #-A2'93>Ă­W '&2!0৚' 68A@+3;3>!2-' ;!0-'+3 963;0!2-! 2-'9-' A' 93#Ă­ 3+831 68!$@ - A!!2+!৚3>!2-!W !0 >-'ÂŁ' 2!ÂŁ'৚@ A83#-ࣗT #@ 9;>38A@ࣗ -&'!ÂŁ2-' &36!93>!2Ă­ 032('8'2$/Ăľ &3 3&#-38$Ă•> <ŕŚ”>-!&31-Äš 2!1 3# !=-&932 2! 9>3-1 >@0Äš!&A-' ^ 32('8'2$'9 (38 +'2'8!ধ32 \T 0;Ă•8@ 1-!Äš 1-'/9$' ÇŽÇ“ 6!ৡ&A-'82-0! 2! f<W

W

ramach przygotowaĹ„ dalekiej przyszĹ‚oĹ›ci w Ĺ›wiat biznesu. do uruchomienia nowej Davidson przedstawiĹ‚ peĹ‚nÄ… charaktespecjalnoĹ›ci na kierun- rystykÄ™ mĹ‚odych ludzi, dostrzegĹ‚ nasze ku Turystyka i Rekreacja zalety ale rĂłwnieĹź obnaĹźyĹ‚ wady jakimi – Organizowanie kongresĂłw i wydarzeĹ„ siÄ™ cechujemy. Taka analiza pozwala firmowych, w murach UEK-u zagoĹ›ciĹ‚ okreĹ›lić istotne skĹ‚adniki konferencji Rob Davidson – wieloletni wykĹ‚adow- dopasowanej – zdaniem Davidsona – ca tematyki Events Management, by- do specyficznego pokolenia Y, bardzo Ĺ‚y Senior Lecture na Uniwersytecie zindywidualizowanego i technologiczw Greenwich (UK) a obecny Managing nie wdroĹźonego. Director of MICE Knowledge. CaĹ‚e spotkanie utrzymane w barGĹ‚Ăłwnym tematem jego wykĹ‚adu dzo przyjaznej atmosferze uĹ›wiadobyĹ‚o „pokolenie Yâ€?, do ktĂłrego nale- miĹ‚o obecnym jakie elementy muszÄ… Ĺźymy my – studenci wchodzÄ…cy w nie- być brane pod uwagÄ™ przy przygoto-

3# !=-&932 > ;3>!8A@9;>-' A'963Äš< 3Äš! !<03>'+3 2='2; 3<8

Ó?ÇŁ

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘

wywaniu kongresu lub konferencji przez dobrego organizatora tego typu wydarzeń. A sam Rob Davidson nie mógł ukryć zadowolenia z faktu tak licznego przybycia studentów na jego wykład (prowadzonego w języku angielskim). Mamy nadzieję, şe to pierwsze spotkanie będzie prowadzić do następnych równie ciekawych wykładów z tej dziedziny.

Ewelina Wojewodzic .175 ,QYHQ7XU


.RĂŠR 1DXNRZH =DU]ĂƒG]DQLD -DNRĂ?FLĂƒ UEK

Z\GDU]HQLH QDMZ\Ă—V]HM MDNRĂ?FL F]\OL 6HVMD 1DXNRZD ĂŹ:\]ZDQLD =DU]ĂƒG]DQLD -DNRĂ?FLĂƒĂŤ &2-!$, Ç?Ç?fÇ?Ç? 1!/! 2! $A'ÂŁ2- 03231-$A2'/ > 8!03>-' 3&#Ăľ&A-' 9-Ăľ '9/! !<03>! A $@0ÂŁ< ^ @A>!2-! !8AĂ­&A!2-! !03ŕŚ”$-Ă­\ organizowana corocznie 68A'A 3Äš3 !<03>' !8AĂ­&A!2-! !03ŕŚ”$-Ă­W 32('8'2$/! 1! 2! $'ÂŁ< 639A'8A!2-' >-'&A@ A A!08'9< A!8AĂ­&A!2-! /!03ŕŚ”$-Ă­W

T

ematyka sesji naukowej będzie obejmować m.in.: audyt, branşowe systemy zarządzania jakością, systemowe zarządzanie jakością według norm ISO 9001, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, zarządzanie bezpieczeństwem şywności, lean management, TQM, normalizację, akredytację oraz certyfikację. Podczas konferencji swoje przemówienia wygłoszą: przedstawiciele świata biznesu, naukowcy oraz studenci. Dzięki temu uczestnicy mogą zdobyć wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną, a studenci postawić swoje pierwsze kroki na mównicy. W czasie przerw kawowych uczestnicy będą mieli moşliwość dyskusji z autorami prezentacji. W wydarzeniu udział weźmie około 100 osób, z czego połowa to goście zaproszeni spoza Uniwersytetu Ekonomicznego. Zostaną wygłoszone 34 przemównia. Na konferencji będzie obecna m.in. pani prof. dr hab. Zofia Zymonik, a swoje artykuły opublikują pani prof. dr hab. Elşbieta Skrzypek wraz z dr Adamem Skrzypkiem. Co roku powstaje obszerna publikacja materiałów konferencyjnych pod redakcją dr inş. Marka Salerno-Kochana. Pojawią się prelegenci reprezentujący przedsiębiorstwa takie jak: PRU MEGA-REM Sp. z o.o., MAGO S.A., Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych czy Ceramika Paradyş. Juş teraz dziękujemy naszym sponsorom bez których nasze wydarzenie nie mogłoby się odbyć: Sponsorowom Głównym: UBS i CK Browar, a takşe Urzędowi Miasta Krakowa, Krakow to business, Gminie Zabierzów, PSUEK, Auto Special sp. z o.o., LUQAM Quality Service Group, Rozlewni Wód Mineralnych Cechini Muszyna, DecoMorreno i Grupie Maspex Wadowice, która zapewni Gościom naszej Konferencji napoje Tymbark.

Koło to nie tylko organizacja WZJ. Na cotygodniowych spotkaniach członkowie koła dzielą się wiedzą z zakresu jakości omawiając przygotowane prezentacje. Ponadto studenci często biorą udział w konferencjach, przeprowadzają badania naukowe oraz publikują artykuły. W związku z tym, przy współpracy z Katedrą Zarządzania Jakością, zorganizowano szkolenie z FMEA. (Analiza przyczyn i skutków błędów to narzędzie powszechnie stosowane w przemyśle motoryzacyjnym do przewidywania potencjalnych usterek w projekcie czy wyrobie i zapobiegania ich powstawaniu w fazie przedprodukcyjnej). Kurs poprowadził absolwent Towaroznawstwa i były członek Koła Wojciech Jędrzejewski. Szkolenie miało charakter praktycznych warsztatów i zostanie potwierdzone certyfikatem wydanym przez Katedrę Zarządzania Jakością. Juş planujemy kolejne szkolenia i spotkania z praktykami, na które serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

RĂłwnieĹź podczas Dnia Otwartego UEK nasze koĹ‚o miaĹ‚o swoje stanowisko. CzĹ‚onkowie przedstawili prezentacjÄ™ na temat poka-yoke – metody zapobiegania bĹ‚Ä™dom pochodzÄ…cym z pomyĹ‚ek. ChÄ™tni mogli wziąć udziaĹ‚ w teĹ›cie o zagadkowej nazwie „Czy jesteĹ› idiotoodporny?â€?, ktĂłry polegaĹ‚ na uĹ‚oĹźeniu klockĂłw w szeĹ›cian, co jak siÄ™ okazaĹ‚o, wcale nie byĹ‚o rzeczÄ… prostÄ…. Stoisko cieszyĹ‚o siÄ™ duĹźym zainteresowaniem ze strony przyszĹ‚ych studentĂłw WydziaĹ‚u Towaroznawstwa. Mamy nadziejÄ™, Ĺźe w przyszĹ‚oĹ›ci zagoszczÄ… oni takĹźe na spotkaniach naszej organizacji. KoĹ‚o Naukowe ZarzÄ…dzania JakoĹ›ciÄ… zaprasza na zebrania, ktĂłre odbywajÄ… siÄ™ we wtorki o 18:10 w pawilonie U, w sali K. Ponadto zachÄ™camy do odwiedzenia naszej strony internetowej http://knzj.uek.krakow.pl/news. php i fanpage’a na facebook’u. inĹź. Alan Woyke .RĂŠR 1DXNRZH =DU]ĂƒG]DQLD -DNRĂ?FLĂƒ

! A&/Ăľ$-< 3& ÂŁ'>'/V 3/$-'$, Ăľ&8A'/'>90-T A@132 A$A<8'0T ÂŁ'09!2&8! <$T +2-'9A0! 839;!T 383;! 8Ă•AT !8$'ÂŁ-2! !8132T !;8@0 !&3>90-T 2+'ÂŁ-0! 3ÂŁ!0 - !<ÂŁ-2! 3Äš3&A-'/$A@0T (3;W !83ÂŁ-2! 2;39

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘

Ó?Ǥ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

.RĂŠR 1DXNRZH =DU]ĂƒG]DQLD -DNRĂ?FLĂƒ UEK

7RZDUR]QDZVWZR NOXF]HP GR MDNRĂ?FL -'#-'90- 08'1 $A'03ÂŁ!&3>@ 3 91!0< #!2!23>@1T A!6!$,< $@;8@23>@1T A 6-Ăľ$-3ÂŁ';2-1 308'9'1 68A@&!;23ŕŚ”$- &3 963৚@$-! Xg $A@ÂŁ- /!0 1Äš3&A- !&'6$- ;3>!83A2!>9;>! #!>-ÂŁ- 9-Ăľ 2! !Äš363ÂŁ90-'/ 3$@ !<03>$Ă•> 63683>!&A32'/ 68A'A 9;<&'2;Ă•> A 3Äš! !<03>'+3 !8AĂ­&A!2-! !03ŕŚ”$-Ă­ &A-!Äš!/Ă­$'+3 68A@ !;'&8A' !8AĂ­&A!2-! !03ŕŚ”$-Ă­W

N

oc doświadczeń i wykładów rozpoczęła się wczesnym wieczorem, a zakończyła tuş przed północą. Zorganizowaliśmy wiele pokazów, eksperymentów i konkursów. Pierwszym panelem tematycznym rozpoczynającym MNN był panel poświęcony mikrobiologii. Po wprowadzeniu teoretycznym w fascynujący świat bakterii i grzybów, uczestnicy dowiedzieli się jak wykonać preparat z bakteriami lub grzybami. Następnie omówiono jak obsługiwać mikroskop, a następnie zaprezentowano jak powszechnie znane droşdşe kuchenne mnoşą się i rozwijają. Kolejny panel dotyczył nowoczesnych technologii w produkcji şywności. W kontekście nano- i biotechnologii wykonano analizę otaczającego nas świata. Następnie przeprowadzono dyskusję dotyczącą szans i zagroşeń, aby móc odpowiedzieć na pytanie, czy nano- i biotechnologia powinna fascynować czy przeraşać? Na koniec tej części pokazu zaprezentowano przegląd stosowanych technologii przez producentów şywności na całym świecie. Następnym w kolejności był panel o sterowaniu şywnością. Podczas tej prelekcji członkowie KNZJ

Ó?ÇĽ

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘

przedstawili składniki jakie zawiera współczesna şywność oraz przeprowadzili krótki warsztat na temat tego jak odczytywać informacje zwarte na etykiecie produktu. Miała tu miejsce charakterystyka poszczególnych grup substancji dodatkowych w şywności. Od barwników, przez konserwanty, przeciwutleniacze, regulatory kwasowości, emulgatory, zagęstniki, środki şelujące po wzmacniacze smaku i substancje słodzące. Poprowa-

dzony warsztat z zakresu poprawnej analizy etykiety produktu zakoĹ„czyĹ‚ siÄ™ rozszyfrowywaniem skrĂłtĂłw z literÄ… E na poczÄ…tku. Na przykĹ‚ad „E 100â€? jest to kurkumina czyli naturalny şóĹ‚ty barwnik z kurkumy, uĹźywany w przyprawie curry, margarynach oraz daniach gotowych z ryĹźu. Uczestnicy dowiedzieli siÄ™ takĹźe kilku ciekawych rzeczy. Mianowicie, obecnie istnieje jeden produkt skĹ‚adajÄ…cy siÄ™ wyĹ‚Ä…cznie z substancji dodatkowych, jest to‌


bezcukrowa miętowa guma do żucia. Po drugie nie można kupić czarnych oliwek w słoiku, ponieważ są zbyt dojrzałe żeby je podać procesowi konserwacji. Dlatego barwi się niedojrzałe zielone oliwki odpowiednim barwnikiem – mleczanem żelaza („E 585”). Natomiast gdyby popularna Cola i jej odpowiedniki nie posiadały w swoim składzie smakowitego barwnika „E 150” czyli karmelu amoniakalnego, to w efekcie wszystkie napoje tego typu byłyby… zielone. Cały panel podsumowano zabawą polegającą na stworzeniu innowacyjnego produktu, którego nie ma w chwili obecnej na rynku i który zawiera w swoim składzie jak najwięcej substancji dodatkowych. Po zaciekłej rywalizacji zwyciężył niebieski krem czekoladowy o smaku bananowym, zapachu cytrynowym, z pięcioletnim okresem przydatności do spożycia. Niemniej jednak gratulujemy wszystkim młodym naukowcom doskonałych pomysłów na swoje własne produkty. Pozostałe, równie interesujące panele jakie zaprezentowaliśmy podczas MNN to panel „Kolor żywności” – czyli zajęcia ukazujące przyczyny posiadania przez produkty konkretnych kolorów, „Symulacje Lean we współczesnych miejscach pracy” oraz konkursy i zabawy z nagrodami rzeczowymi z emblematem Koła Naukowego Zarządzania Jakością. Dziękujemy wszystkim obecnym na MNN za tak liczne przybycie, jednocześnie obiecujemy, że w przyszłym roku będą miały miejsce równie ciekawe warsztaty i pokazy. Już dziś serdecznie na nie zapraszamy! A teraz kilka słów na temat samej działalności naszego koła naukowego. Koło Naukowe Zarządzania Jakością działa na Wydziale Towaroznawstwa przy Katedrze Zarządzania Jakością nieprzerwanie od 2002 roku. Jesteśmy jednym z największych kół naukowych działających na Uniwersytecie Ekonomicznym. Skupiamy wielu członków i pasjonatów jakości, którzy dzięki członkowstwu mogą zdobywać wiedzę nie tylko w teorii, ale i w praktyce. Możemy poszczycić się wieloma sukcesami, które osiągamy dzięki

jasno określonym celom jak pogłębianie kości, przygotowujemy spotkania i wykławiedzy z zakresu zarządzania jakością, dy ze specjalistami w dziedzinie jakości. praktycznego wykorzystania nabytej wieWszystkich zainteresowanych dziadzy, prowadzenia prac badawczych, pro- łalnością w kole zapraszamy na spotkamowania naszej Uczelni oraz kontakt nia, w środy o godzinie 18:00 do buz organizacjami działającymi w zakresie dynku Ustronie, sala N. Zapraszamy zainteresowań KNZJ. W kwietniu planu- na naszą stronę internetową: www. jemy kolejną organizację Sesji Naukowej knzj.uek.krakow.pl oraz na nasz profil z cyklu „Wyzwania Zarządzania Jakością” na Facebook’u. Niech JAKOŚĆ będzie oraz organizacji zbliżającego się wielkimi z Wami! krokami Światowego Dnia Jakości czyli Q-Day, który odbędzie się 27 listopada Rafał Chwastek br. na naszej uczelni. Przeprowadzamy .RÊR 1DXNRZH =DU]ÃG]DQLD -DNRÐFLÃ również szkolenia z zakresu narzędzi ja-

28 ǐ lǓǍm d £-9;36!& ǏǍǎǑ

ӐǦ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

$NDGHPLFNL =ZLÃ]HN 6SRUWRZ\ 8(.

$NDGHPLFNLH 0LVWU]RVWZD 3ROVNL 8QLZHUV\WHW (NRQRPLF]Q\ Z .UDNRZLH ]RVWDÊ 9 FH 0LVWU]HP $03 Z 7\SLH 8F]HOQL 6SRÊHF]QR 3U]\URGQLF]\FK ǎǍ 6!৷&A-'82-0! ǏǍǎǑ 830< 3&#@Ě! 9-õ 3+Õ£2363£90! !£! -9;8AÕ> 638;< 0!&'1-$0-'+3 63&9<13></í$! $!Ě@ 830 9638;3>@$, A1!+!क़ !0!&'1-$0-$,T > 0;Õ8@$, #8!Ě@ <&A-!Ě >9A@9;0-' 63£90-' <$A'£2-'W

S

tudenci będący członkami Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Ekonomicznego wywalczyli ogółem II miejsce Akademickich Mistrzostw Polski w klasyfikacji wg typów uczelni społeczno-przyrodniczych (w klasyfikacji generalnej nasza uczelnia uplasowała się na 17. miejscu wyprzedzając przy tym m.in. Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie). Podczas Gali Klub AZS UEK był reprezentowany przez Prezesa Bartosza Wanata, na którego ręce została przekazana nagroda od Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego. Podczas Akademickich Mistrzostw Polski i Akademickich Mistrzostw Małopolski wielu studentów zdobyło bardzo dobre wyniki indywidualne, m.in. V-ce Mistrz Snowboardzistów AMP– Andrzej Gąsienica-Daniel, Złoto AMP w Typie USP w Slalomie Gigancie (7. w klas. generalnej) – Anna Wójciak, Srebro AMP w Typie USP w Biegu na 400 m. – Sonia Zaborowska, czy też podwójny złoty medalista AMP w Typie USP w Narciarstwie(5. Miejsce – Slalom i 8.Miejsce – Slalom gigant) – Robert Kubala. Najlepsze osiągnięcia w roku akademickim 2013/14 zdobyte przez studentów UEK w klasyfikacji drużynowej: t Złoto AMP w Typie Uczelni Społeczno-Przyrodniczych (USP) oraz V-ce

t t

t t t t

Mistrzostwo Małopolski w Piłce Siatkowej Mężczyzn Złoto AMP w Typie USP w Siatkówce Plażowej Mężczyzn Złoto AMP w Typie USP oraz V-ce Mistrzostwo Małopolski w Kolarstwie Górskim Mężczyzn Srebro AMP w Typie USP w Piłce Siatkowej Kobiet Złoto AMP w Typie USP w Biegach Przełajowych Złoto AMP w Typie USP w Tenisie Ziemnym Kobiet Złoto AMP w Typie USP oraz III Miejsce AMM w Narciarstwie Kobiet i Mężczyzn

'&!£' 0!&'1-$0-$, -9;8A39;> 3£90-

ӐӐ

28 ǐ lǓǍm d £-9;36!& ǏǍǎǑ

t

Srebro AMP w Typie USP oraz Mistrz Małopolski w Tenisie Stołowym Mężczyzn t Srebro AMP w Typie USP w Wspinaczce Sportowej Mężczyzn t Brąz AMP w Typie USP w Snowboardzie t Mistrz Małopolski w Tenisie Ziemnym Mężczyzn Jako Zarząd KU AZS UEK chcielibyśmy podziękować wszystkim reprezentantom za zapał i zaangażowanie oraz gratulujemy wszystkim wspólnie wypracowanego osiągnięcia! Karolina Zarazka 9 FH 3UH]HV $=6 8(.


3RV]XNLZDQL VWXGHQFL GR

6WXGHQFL 8(. GR ODW

QRZ\FK VHNFML $=6 EU\GĂ—

ZDOF]Ăƒ R 0ĂŠRG]LHĂ—R-

VSRUWRZ\ GDUW\ NDUDWH

ZH 0LVWU]RVWZR 3ROVNL

WUDG\F\MQH FKHHUOHDGHUV

Z )XWVDOX

ĂĽ VSUÂľEXM VZRLFK VLĂŠ ÂŁ<# $A'ÂŁ2-!2@ 1! > 9>3/'/ 3('8$-' >-'ÂŁ' ;8!&@$@/2@$, &@9$@6ÂŁ-2T ;!0-$, /!0 9-!;0Ă•>0!T 039A@0Ă•>0!T 6-Äš0! 23৚2! $A@ 6Äš@>!2-'W '&2!0 2! 63;8A'#@ 83A>3/< - 639A'8A'2-! A!-2;'8'93>!ŕĽ˜ <9638;3>-32@$, 9;<&'2;Ă•> ;>38A@1@ 8Ă•>2-'৚ 12-'/ 032>'2$/32!ÂŁ2' 9'0$/' g >96-2!$A0- 9638;3>'/T '8+31';8< >-3ŕŚ”ÂŁ!890-'+3 $A@ ;'৚ 9A!$,Ă•>W

T

akowe sekcje juş istnieją, dlatego teraz postanowiliśmy sprostać wymaganiom jeszcze bardziej i chcemy dla studentów UEK stworzyć szansę trenowania z ludźmi o wspólnej sportowej pasji. Jeşeli znajdą się osoby, które byłby chętne wspólnie trenować darta (rzutki) pod okiem specjalisty – jesteśmy na to gotowi! Dzięki współpracy z klubem Sportbar i jego właścicielem Przemysławem Bobrowskim – jednym z czołowych darterów w Polsce ostatnich lat moşemy Wam zapewnić treningu pod okiem specjalisty. W razie zwiększenia zainteresowania brydşem, karate czy sekcją cheerleaderek równieş mamy szansę rozpocząć treningi tych sekcji, więc czekamy na odzew ze strony studentów. Przypominamy równocześnie, şe co roku studenci wszystkich uczelni mają szansę spróbować swoich sił wśród akademickiej społeczności sportowej podczas Akademickich Mistrzostw Polski. Tzw. „ampy� są corocznym ogólnopolskim cyklem rywalizacji między uczelniami. Dla większości dyscyplin są to dwuetapowe rozgrywki w postaci półfinału (podział uczestników wg województw), w którym moşna wywalczyć awans do Finału Akademickich Mistrzostw Polski. Jednak są takie dyscypliny indywidualne, do których moşna zgłaszać reprezentację bezpośrednio do finału. Jeşeli jesteś zainteresowany brydşem sportowym, karate tradycyjnym, aerobikiem sportowym, jeździectwem, judo czy teş szachami – zerknij na stronę www.ampy.pl, przeczytaj regulamin danej dyscypliny i jeşeli uwaşasz, şe sprostasz wymaganiom – zgłoś się do nas! Biuro AZS UEK mieści się w pokoju nr 6 na I piętrze w pawilonie Sportowo-dydaktycznym. Zapraszamy!

8!A A 83A63$A@2!/Ă­$@1 9-Ăľ 830-'1 !0!&'1-$0-1T 2! 2!9A'/ <$A'ÂŁ2- 8<9A!/Ă­ 8Ă•>2-'৚ 23>' 9'0$/' - 68A'&9-Ăľ>A-Ăľ$-! 9638;3>'W A;!2&!83>@1 683/'0;'1 /'9A$A' > Ç?Ç?ÇŽÇ‘ 830< &ÂŁ! ÂŁ<#< $A'ÂŁ2-!2'+3 #Ăľ&A-' 9;!8; > Äš3&A-'৚3>@$, -9;8A39;>!$, 3ÂŁ90- fÇ?Ç? > <;9!ÂŁ< þ৚$A@A2.

W

poĹ‚owie paĹşdziernika odbyĹ‚ siÄ™ pierwszy trening, a zarazem byĹ‚ to nabĂłr do tej sekcji. Punkt godzina 18:00, w hali Uniwersytetu Ekonomicznego zjawiĹ‚o siÄ™ ponad pięćdziesiÄ™ciu kandydatĂłw. Mimo wielkiego zapaĹ‚u kaĹźdego z nich naleĹźaĹ‚o wybrać tych najlepszych. W drodze wieloetapowego procesu selekcji trener Daniel Bukalski wraz ze swoim sztabem szkoleniowym wyĹ‚oniĹ‚ „dwunastu wspaniaĹ‚ychâ€?. Zespół w pocie czoĹ‚a przygotowuje siÄ™ do turnieju eliminacyjnego, ktĂłry odbÄ™dzie siÄ™ 11 listopada w Wieliczce. W drodze do awansu AZS UEK na przeszkodzie stanÄ… znane w półświatku futsalowym druĹźyny takie jak WisĹ‚a Krakbet KrakĂłw, Solne Miasto Wieliczka, czy teĹź Nbit Gliwice. W nagrodÄ™ za awans dwie najlepsze druĹźyny pojadÄ… reprezentować nasz region w turnieju finaĹ‚owym organizowanym w poĹ‚owie grudnia w UnisĹ‚awiu. Karol WesoĹ‚owski &]ĂŠRQHN =DU]ĂƒGX .8 $=6 8(.

Karolina Zarazka 9 FH 3UH]HV $=6 8(.

f &8<৚@2! <;9!ÂŁ< fÇ?Ç?

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘

Ó?ǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

Nr 14

STUDENCI

,QDXJXUDFMD 5RNX $NDGHPLFNLHJR 8QLZHUV\WHWX ']LHFLÇFHJR 8(. /'9-'22' 68A'&63Äš<&2-' ÇŽÇ• 6!ৡ&A-'82-0! Ç?Ç?ÇŽÇ‘ 8W Ç–Ç? 1!Äš@$, 9;<&'2;Ă•> 2->'89@;';< A-'$-Ăľ$'+3 A!-2!<+<83>!Äš3 9>Ă•/ 830 !0!&'1-$0-R

B

yła to juş czwarta inauguracja Uniwersytetu Dziecięcego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uroczystość odbyła się w Starej Auli w Budynku Głównym UEK. Spotkanie rozpoczął Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju UEK prof. UEK dr hab. Andrzej Sokołowski, ubrany w tradycyjny uroczysty strój. Pan Rektor

powitał studentów w murach wielopokoleniowej uczelni i zaprosił przybyłych gości do wysłuchania nagrania pieśni Gaudeamus Igitur w wykonaniu chóru uniwersyteckiego „Dominanta�. Następnie głos zabrała Pani prof. dr hab. Anna Karwińska Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersytetu Dziecięcego, która przedstawiła program i organizatorów

„najwaĹźniejszego uniwersytetuâ€?. Po krĂłtkiej części oficjalnej dzieci wysĹ‚uchaĹ‚y wykĹ‚adu inauguracyjnego dr Dominiki SuĹ‚kowskiej zatytuĹ‚owanego „Kalejdoskop czyli czym jest bioróşnorodnośćâ€?. Nowo upieczeni Ĺźacy opuszczali kampus UEK z uĹ›miechem na ustach i z indeksem w kieszeni.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W I SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO 2014/15 UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO UEK: WykĹ‚ady: 15 listopada „ŚwiÄ™ta i zwyczaje chiĹ„skieâ€? – dr Joanna WardÄ™ga 29 listopada „Jak ludzie zmieniali handel i pieniÄ…dze w ciÄ…gu wiekĂłw?â€? – dr Renata Zawistowska 13 grudnia „Do czego potrzebne nam sÄ… emocje?â€? – mgr Katarzyna Sanak-Kosmowska 17 stycznia „Dlaczego wĹ›rĂłd przyjaciół psy zajÄ…ca zjadĹ‚y?â€? -dr hab. prof. UEK Janina Filek 7 lutego „Czy sÄ… rĂłwni i rĂłwniejsi?â€? – dr Marek Benio Warsztaty: „Ślady kryminalistyczneâ€? – dr hab. Jolanta WÄ…s-GubaĹ‚a „Róşnorodność przyrody, róşnorodność kulturowa‌ – czy to dobrze, czy Ĺşle?â€? – prof. dr hab. Anna KarwiĹ„ska „WartoĹ›ciowy baĹ‚agan w moim pokoju czyli co powstaje z zabawekâ€?, – dr Dominika SuĹ‚kowska „Gra w emocje – czy wszyscy okazujÄ… emocje w ten sam sposĂłb?â€? – mgr Katarzyna Sanak-Ksomowska „Skuteczna komunikacjaâ€? – mgr Lucyna Wilinkiewicz-GĂłrniak „Panda i przyjaciele w podróşy po Chinachâ€? – lektorzy z Instytutu Konfucjusza „W Ĺ›wiecie barw chiĹ„skiej operyâ€? – lektorzy z Instytutu Konfucjusza Tenis ziemny – mgr Jerzy Drej, mgr Artur Pagacz * Tematy i terminy warsztatĂłw do wyboru

Ó?Ó‘

28 Ç? lÇ“Ç?m d ÂŁ-9;36!& Ç?Ç?ÇŽÇ‘


rys. ANNA PODCZASZY

Anna Karwińska ROZMOWY Z PUSZKIEM

O PODRÓŻACH – Pojechałbym gdzieś daleko… -powiedział tęsknie Druciak przyglądając się kolorowemu plakatowi na ścianie sąsiedniego budynku – eee tam – Niciak oderwał się od ekranu- po co gdzieś jeździć? W Internecie masz wszystko czego dusza zapragnie. I w sekundzie możesz być gdzie indziej, a potem jeszcze gdzie indziej… i możesz sobie przy okazji wygodnie leżeć. – No nie!- zawołała oburzona Wełniczkaprzecież podróże to najlepsza rzecz na świecie… Ale takie na prawdziwo a nie na niby! – Tyle jest tych biur turystycznych- zamyślił się Druciak- może czegoś poszukamy, jakieś ciepłe kraje… Poprosimy Alicję, namówi mamę i nas zabiorą. O wakacjach już zapomniałem, a tu tak szaro i zimno. Pojechalibyśmy o do takiego „raju dla turystów”- przeczytał napis na plakacie- Będzie super! – Ale ja wolałabym być podróżnikiem a nie turystą! – zaprotestowała Irati – Podróże w nieznane, dookoła świata…- dodała rozmarzonym głosem – A cóż to za różnica turysta czy podróżnik? To chyba to samo?- zdziwił się Puszek wyglądając z pudełka w którym jak zwykle odbywał popołudniową drzemkę. – Zupełnie nie to samo!- sprzeciwiła się zdecydowanie Zakładka.- turysta OGLĄDA , a podróżnik POZNAJE. Turysta odwiedza miejsca TURYSTYCZNE, a podróżnik chce ZROZUMIEĆ ŚWIAT, PRZEŻYĆ, DOŚWIADCZYĆ… – Ty to zawsze wyciągasz takie dziwne słowapowiedział z niechęcią Niciak- pewnie znowu z jakiejś książki. Doświadczyć! Poznać! O co ci chodzi? Ma być wesoło i miło i już! – A ja się zgadzam z Zakładką- powiedział Puszek niepewnie. – Wcześniej o tym nie myślałem, ale teraz wydaje mi się , że ona ma rację. Prawda?- zwrócił się do mnie

Oderwałam się od komputera – Ja bym się też zgodziła z Zakładką. Turysta KONSUMUJE, a podróżnik TWORZY… – Turysta zjada świat?- przerwała zdumiona Wełniczka- ale jak? I po co? – a podróżnik tworzy? Przecież świat istnieje!- prychnął Niciak – Nie dosłownie- zaczęłam wyjaśniać- turysta oczywiście nie zjada świata, ale dla turystów tworzone są miejsca, wydarzenia, imprezy, tak żeby ich przyciągać, skłonić do wydawania pieniędzy. W tym sensie konsumuje. I im więcej wydaje pieniędzy tym lepiej dla przemysłu turystycznego… – a przemysł podróżniczy?- zapytała poważnie Irati – też istnieje? -Nie skąd!- krzyknęła Zakładka. – podróże to tak jak tworzenie wiersza, malowanie, muzyka… Czasem dla siebie, czasem dla innych, ale nie dla wszystkich. – Wy zawsze wszystko komplikujecie- obraził się Druciak- a ja tylko chciałem gdzieś wyjechać. Albo żeby Alicja zabrała nas na wycieczkę. Nad ciepłe morze na przykład… Tylko żeby było dużo rowerów wodnych, skuterów i żeby były jakieś rozrywki. Pamiętacie jak byliśmy z Ciocią Alicji w tych górach, jak to się nazywało? O wiem! Bieszady czy jakoś tak… Straszne nudy! Tylko rośliny i rośliny i drzewa. I te góry takie raczej niewielkie. Nawet wesołego miasteczka nie było!

-A mnie się te Bieszczady bardzo podobały – powiedział z naciskiem Puszek. Najbardziej te kolory. I jak rano biegałem z Alicja to widziałem przepiękne mgły. Zupełnie jak z bajki! -Też coś- zaśmiał się Niciak- mgły! No rzeczywiście do zachwytu! A co komu z mgły? Nawet złapać się jej nie da! -No właśnie –powiedział tajemniczo Puszek. – To jest najciekawsze, że mgła jest, a wcale nie daje się dotknąć… – Bardzo to poetyckie mój drogi. A co byś powiedział na podróż do lasu?- zapytałam – Bo właśnie umówiłam się z Alicją, że będziemy szukać zaczarowanych kwiatów. – Nie ma żadnych zaczarowanych kwiatów –westchnął Puszek – chociaż może szkoda… zresztą o tej porze roku kwiatów w ogóle jest mało. Chyba, że je sobie wymyślicie – Ale co komu z wymyślonych kwiatów! A może będziecie je robić z liści i kasztanów?– wtrącił się Druciak kpiąco – W najgorszym razie tak zrobimyuśmiechnęła się Alicja wchodząc do pokoju.Ale my udajemy się w podróż do zaczarowanego lasu, więc na pewno jakieś zaczarowane kwiaty tam będą.

Jak ci się wydaje, czy rzeczywiście Podróżnik i Turysta poznają świat inaczej? A Ty sam/a? Wolisz być Turystą czy Podróżnikiem? A dokąd pojechałbyś/pojechałabyś najchętniej? Dlaczego właśnie tam? Czy jest jakieś miejsce, które już widziałeś/widziałaś, i chciałbyś./ chciałabyś tam wrócić? Gdzie to jest?

Więcej rozmów z Puszkiem można znaleźć w książkach Anny Karwińskiej: „Rozmowy z Puszkiem o wyobraźni, przyjaźni i rozumieniu innych”, wyd. WAM, Kraków 2010 oraz „Puszek, Druciak, Zakładka i inne isty”, wyd. NCK, Warszawa 2013

28 ǐ lǓǍm d £-9;36!& ǏǍǎǑ

ӐǨMillions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.