Page 1


SŁOWO REKTORA

Spis treści

Adres redakcji: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków budynek „Księżówka”, pok. K9 tel. 12 293 58 34 e-mail: gazeta@uek.krakow.pl Redakcja: Małgorzata Strakowska-Szczurek Łukasz Salwarowski Skład graficzny: Piotr Góral Okładka: Anna Olejczuk-Ficek Zdjęcia: Rafał Cygan Druk: Drukarnia Leyko Sp. z o.o. ul. Romanowicza 11 30-702 Kraków ISSN 1689-7757 Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Nakład: 3500 egzemplarzy Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i zmian redakcyjnych nadsyłanych artykułów oraz zmiany ich tytułów.

Inauguracja 86. roku akademickiego Ekonomia niejedno ma imię Międzynarodowy Dzień Otwarty Targi Pracy – skuteczny start do kariery Dzień Otwarty Kto odwiedził Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w Dniu Otwartym Ekonomia w czasach kryzysu jest pasjonująca Nowy rok akademicki w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym UEK w Dębicy Inauguracja kierunku Socjologia Inauguracja w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK Pierwszy rok Informatyki stosowanej Spotkanie podsumowujące jubileusz 85-lecia UEK Minister Skarbu Państwa na UEK Wolność gwarancją rozwoju gospodarczego W hołdzie tym, którzy odeszli… Uniwersytet Trzeciego Wieku UEK rozpoczęty! Co wiemy o naszych kandydatach?        Perspektywy po dyplomie          Profesor Ryszard Borowiecki Doktorem Honoris Causa Tarnopolskiego Instytutu Technologii Społecznych i Informacyjnych                Nagrody i wyróżnienia 70. urodziny oraz 45-lecie pracy Profesor Zofii Dach Niezwykła uroczystość Profesora Trzcienieckiego 30 lat Solidarności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 70-lecie urodzin Profesora Zygmunta Szymli Polityka regionalna w Polsce w świetle wyzwań XXI wieku Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej – konferencja naukowa na jubileusz 70-lecia urodzin Profesora Stanisława Lisa Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce Zarządzanie jakością – doskonalenie organizacji Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w Nantes Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce Promocje absolwentów GAP Nowy rok – nowe akademie Bezpieczniej i piękniej Międzynarodowa Szkoła Letnia Przegorzały 2010 Letnie spotkania w UEK Współpraca międzynarodowa Wsparcie psychologiczne studentów Absolwenci z k(l)asą: Konrad Hernik Kraków na Bałkanach Katedra jakości Biblioteka w nowym roku akademickim Nowości Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Prof. Mieczysław Mysona i jego tablica pamiątkowa XVIII Zjazd Redaktorów Gazet Akademickich Ekonomię traktuję jak hobby PS UEK – bo studia to nie wszystko! To była świetna przygoda! Koła na targach Na przekór z Kasią Rogowiec Zjazd absolwentów Autokarowa pielgrzymka do Lichenia ZAPOWIEDZI REKLAMY Studenci AZS UEK w sportowej czołówce Polski Walka bliska ideału Eliteski rewelacją I ligi siatkówki kobiet!

Szanowni Państwo, 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11 11 12 14 16 18 19 20 22 24 25 26 27 28 29 30 32 34 36 38 38 39 40 41 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 56 58 59 62 60 61 62 62 64 66 71 71 72

za nami pierwszy miesiąc nowego roku akademickiego. W dniu jego uroczystej inauguracji oficjalnie zamknęliśmy obchody jubileuszu 85-lecia naszej uczelni. Podczas uroczystej gali w Operze Krakowskiej i spotkań osobistych miałem okazję podziękować większości z Państwa, osób zaangażowanych w przygotowania i przebieg wydarzeń jubileuszowych. Jeśli kogoś w tych podziękowaniach pominąłem – proszę teraz przyjąć wyrazy wdzięczności, moje i członków Rady Patronackiej i Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu. W mojej ocenie, po podsumowaniu minionego roku, możemy czuć zadowolenie z dobrze spełnionego obowiązku. Udało się nam zrealizować większość z zaplanowanych przedsięwzięć, a z tych, których nie udało się sfinalizować, wyciągnęliśmy wnioski. Naszymi doświadczeniami chętnie podzielimy się z organizatorami kolejnych rocznic naszej uczelni. Zainteresowanych szczegółami odsyłam do lektury raportu z jubileuszu. Jego pełna treść dostępna jest na stronie internetowej jubileuszu. Nowy rok akademicki zaczęliśmy bardzo dynamicznie. Jak wiele wydarzyło się w tym krótkim okresie, znakomicie widać na kolejnych stronach oddawanego w Państwa ręce wydania „Kuriera”. Znajdą w nim Państwo relacje z sukcesem zakończonych wydarzeń, by wymienić tylko: uroczystą inaugurację, Międzynarodowy Dzień Otwarty, Targi Pracy, Dzień Otwarty, spotkanie z ministrem Aleksandrem Gradem, wykład Romana Kluski zorganizowany w ramach Dni Jana Pawła II czy Dzień Pamięci. W bieżącym wydaniu „Kuriera” znajdą Państwo także teksty związane ze zbiegającymi się z  jubileuszem uczelni rocznicami urodzin i  pracy naukowej Profesorów naszej uczelni, informacje o naukowych, zawodowych i sportowych sukcesach naszych pracowników i studentów, wywiady… Zachęcam do lektury! Drodzy Czytelnicy „Kuriera”, nowy rok akademicki przypada na okres dynamicznych zmian: wprowadzonych 1 października zmian legislacyjnych dotyczących polskiej nauki oraz zmian w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Proszę, pamiętajmy, że pozycję naszej uczelni swoją codzienną pracą budujemy wspólnie, pracownicy i studenci. W tym refleksyjnym listopadowym nastroju życzę wszystkim, by ten rok był pomyślny, pełen sukcesów i satys-

Roman Niestrój Rektor UEK

fakcji z wykonywanej pracy.

3


WYDARZENIA

Inauguracja 86. roku akademickiego

WYDARZENIA Otwarcia uroczystości dokonał prof. Roman Niestrój – Rektor UEK. W jego przemówieniu nie zabrakło refleksji na temat minionego roku. Odnosząc się do zbiegającej się z jubileuszem uczelni 20. rocznicy funkcjonowania w radykalnie zmienionych warunkach ustrojowych, Rektor powiedział: „Konfrontując dzisiejszy obraz Uczelni z tym sprzed lat dwudziestu, bez fałszywej skromności musimy przyznać, że nie zmarnowaliśmy szans, jakie przyniosła nam demokracja i gospodarka rynkowa”. Przypominając niektóre z prestiżowych wydarzeń i przedsięwzięć, którymi podkreśliliśmy wyjątkowość roku jubileuszowego, Rektor złożył podziękowania organizatorom – „za trud wniesiony w  ich przygotowanie i  realizację”, uczestnikom – „za żywe świadectwo przynależności do społeczności naszej Uczelni i wyraz zainteresowania jej sprawami” oraz „sponsorom, darczyńcom, partnerom i patronom, dzięki którym mogliśmy zrealizować wiele przedsięwzięć i nadać im piękną oprawę”. Rektor wyraził zadowolenie z wyników tegorocznej rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia: „Mimo postępującego od kilku lat systematycznego spadku liczby maturzystów udaje nam się utrzymywać liczbę kandydatów na wyrównanym poziomie przekraczającym 7000 osób”. Niż demograficzny daje o sobie znać przede wszystkim w rekrutacji na studia niestacjonarne – mówił Rektor – dlatego „należy się liczyć ze spadająca liczbą kandydatów na studia. Obliguje to, a zarazem stwarza warunki do wzmożenia wysiłków w kierunku poprawy jakości kształcenia, m.in. przez zmniejszenie obciążeń pracowników naukowo-dydaktycznych, a  także przez stałe modernizowanie oferty dydaktycznej”. Ponieważ utrzymanie wymaganego poziomu kształcenia nie jest możliwe bez odpowiedniego zaangażowania kadry w  działalność naukową, Rektor zaapelował o zdynamizowanie prac gwarantujących utrzymanie właściwego tempa awansu kadr naukowych. Rektor wspomniał także o podjętych w ubiegłym roku krokach w kierunku rozwoju bazy materialnej Uczelni: „przy znacznym wsparciu ze strony funduszy europejskich podjęliśmy budowę pawilonu dydaktycznego G, finalizujemy także modernizację zaplecza technicznego uczelni, piwnicę Księżówki zaadaptowano na klub pracow-

Ekonomia niejedno ma imię

Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty wręcza odznaczonym Medale Komisji Edukacji Narodowej. niczy, w trakcie realizacji jest nowy klub studencki. Poszerzono place parkingowe przez udostępnienie drugiego wjazdu na kampus od ul. Beliny Prażmowskiego”. Jak podkreślił prof. R. Niestrój, nowy rok akademicki rozpoczynamy „w warunkach pogłębiającego się niżu demograficznego, nasilającej się konkurencji i zaawansowanych już projektów zmian w nowelizowanej ustawie o szkolnictwie wyższym”. Rektor apelował więc o inicjatywę i ostrożność w podejmowaniu decyzji w trudnym okresie, „by zachować nie tylko stabilność Uczelni, ale i jej rozwój”. Tradycyjnie inauguracja była okazją do immatrykulacji studentów I roku. Symbolicznie na nowych członków akademickiej społeczności „pasowano” po 5 studentów z każdego wydziału. Jak co roku inauguracji roku akademickiego towarzyszyło wręczenie zasłużonym pracownikom uczelni Medali za Długoletnią Służbę oraz Medali Komisji Edukacji Narodowej. Inauguracja była też okazją do złożenia gratulacji za osiągnięcia naukowe. Otrzymał je zespół w składzie: prof. dr hab. Adam Stabryła, dr hab. Czesław Mesjasz, prof.

4 października br. cała społeczność akademicka naszej uczelni zainaugurowała 86. rok akademicki. Była to uroczystość wyjątkowa – oficjalnie zamykająca obchody jubileuszu 85-lecia uczelni. Rangę wydarzenia podkreśliła obecność przybyłych na inaugurację gości: przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, senatorów i posłów RP, przedstawicieli duchowieństwa, wojska i policji, rektorów i prorektorów bratnich uczelni ekonomicznych, uczelni krakowskich i zagranicznych, placówek dyplomatycznych, zaprzyjaźnionych z uczelnią prezesów i dyrektorów firm, banków i instytucji, członków jury, uczestników i laureata konkursu o Nagrodę im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Tradycyjnie nowy rok akademicki rozpoczął się uroczystą mszą świętą w intencji społeczności akademickiej UEK, odprawioną w kościele Ojców Karmelitów Bosych przy ul. Rakowickiej 18.

4

Stanisław Kracik – Wojewoda Małopolski wręcza pracownikom UEK Medale za Długoletnią Służbę.

Rektor UEK uroczyście pasował na studentów UEK przedstawicieli pierwszego roku.

Sylwia Wiśniewska oraz dr hab. Renata Oczkowska, prof. UEK odbierają gratulacje za sukces w konkursie „Primus Inter Pares”.

Krystyna Bereta – dyrektor ds. zarządzania relacjami w I Małopolskim Centrum Korporacyjnym Banku Pekao SA wręcza stypendia sfinansowane przez Fundację Bankową im. Mariana Kantona.

Zwieńczeniem roku jubileuszu 85-lecia naszego Uniwersytetu był zorganizowany w dniu inauguracji „Galicyjski wieczór w operze”, wyreżyserowany przez Lidię Jazgar, uświetniony wspaniałymi występami zespołu Galicja, Andrzeja Sikorowskiego i  artystów Piwnicy pod Baranami. W  wyjątkowej atmosferze, w  gmachu Opery Krakowskiej, pracownicy Uniwersytetu, goście, partnerzy i sponsorzy uczelni mogli doświadczyć, że ekonomia niejedno ma imię. Spotkanie było okazją do przekazania oficjalnych podziękowań wszystkim firmom i instytucjom, które w minionym roku udzieliły wsparcia uczelni. Symbolicznym wyrazem wdzięczności była zaprojektowana przez Ewę Wójcik Konstantinovską statuetka, którą prof. Roman Niestrój – Rektor UEK wręczył przedstawicielom firm: POLINDUS Sp. z o.o., Enion SA, Enion Energia, Kopalnia Soli „Wieliczka”, Karpacka Spółka Gazownicza, Alma Market SA, Poszukiwanie Nafty i Gazu, Kryniczanka, Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków Balice, Przewozy Regionalne, PZU Życie SA, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Maestro” S.C., Krakowski Kredens, Sobiesław Zasada SA, ZPC SKAWA SA, RMF MAXXX, „Rzeczpospolita”, Wydawnictwo Jagiellonia SA, Tauron Polska Energia, Fundacja Książąt Lubomirskich, Korporacja Gospodarcza „Efekt” SA.

UEK, dr hab. Halina Piekarz, prof. UEK, dr Małgorzata Tyrańska, dr Jolanta WalasTrębacz, dr Sławomir Wawak, dr Krzysztof Woźniak, dr Paweł Cabała, dr Katarzyna Bartusik, prof. dr hab. Leszek Kozioł, uhonorowany Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za książkę pt. „Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy”. W scenariusz rozpoczęcia nowego roku akademickiego na stałe wpisane zostało wręczenie Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, przyznawanej przez naszą uczelnię corocznie wybitnym polskim dziennikarzom za najlepsze publikacje o tematyce ekonomicznej. Laureatem tegorocznej, XV edycji konkursu został Wawrzyniec Smoczyński z „Polityki”. Nagrodę wręczyła dr Julita Maciejewicz-Ryś – wnuczka Eugeniusza Kwiatkowskiego, patrona Nagrody (więcej: s. 10). Gratulacje odebrała także Sylwia Wiśniewska – laureatka 40. edycji konkursu na najlepszego studenta „Primus Inter Pares” – oraz dr hab. Renata Oczkowska, prof. UEK, która była promotorem jej pracy magisterskiej. Rozpoczęcie nowego roku akademickiego stało się okazją do oficjalnego wręczenia 12 studentom naszej uczelni stypendiów sfinansowanych przez Fundację Bankową im. Mariana Kantona. Występujący w imieniu braci studenckiej przewodniczący Parlamentu Studenckiego UEK, Dariusz Perkowski, zachęcał studentów najmłodszych lat nie tylko do nauki, ale też dynamicznej aktywności w  organizacjach studenckich i  kołach naukowych. Pierwszy w nowym roku akademickim wykład wygłosiła prof. Anna Karwińska, kierownik Katedry Socjologii UEK. Profesor w swym wykładzie podjęła próbę odpowiedzi na przewrotnie postawione pytanie „Jak możliwe jest społeczeństwo”.

5


WYDARZENIA

WYDARZENIA

Międzynarodowy Dzień Otwarty W jakich krajach studenci naszej uczelni mogą odbyć stypendia, staże oraz praktyki zagraniczne? O co należy zadbać w czasie nauki, by zwiększyć swoje szanse na wyjazd? Wreszcie: dlaczego warto wyjechać? Odpowiedzi na powyższe pytania mogli poznać uczestnicy Międzynarodowego Dnia Otwartego, zorganizowanego 20 października br. już po raz piąty na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z inicjatywy Biura Programów Zagranicznych. Idea przedsięwzięcia zrodziła się z potrzeby informowania o międzynarodowej polityce Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Bezcennymi doświadczeniami dzielili się z  zainteresowanymi przedstawiciele Biura Programów Zagranicznych, Działu Współpracy Międzynarodowej, organizacji studenckich i  kół naukowych o  działalności międzynarodowej (Erasmus Student Network, AIESEC) oraz studenci zagraniczni programu Erasmus, wypowiadający swoje opinie na temat macierzystych uczelni i krajów, z których pochodzą. Podczas oficjalnego otwarcia MDO prof. dr hab. Andrzej Malawski – Prorektor ds. Badań Naukowych UEK zauważył, iż potrzeba umiędzynarodowienia to jedno z  podstawowych wyzwań, jakie formułuje Unia Europejska, tworząc jednolitą przestrzeń edukacyjną w krajach członkowskich. Ważne jest bowiem, aby młodzież z  różnych rejonów Europy realizowała zbliżone programy i podążała jednocześnie w zgodzie z tradycyjnymi europejskimi wartościami. Szeroka oferta wyjazdów zagranicznych UEK skierowana jest do studentów wszystkich rodzajów studiów: stacjonarnych, niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia. Z oferty programu Erasmus corocznie korzysta około 200 studentów naszej uczelni. Prof. Malawski zachęcał do wyjazdów w ramach stypendiów zawieranych z uczelniami partnerskimi na podstawie umów bilateralnych, zakładających semestralne pobyty za granicą. W tym przypadku oferta jest szersza, gdyż wy-

6

kracza poza kraje UE (dotyczy np. krajów Dalekiego Wschodu i Ameryki). Ze względu na niezaprzeczalne korzyści ogromną popularnością cieszą się również programy zapewniające podwójne dyplomy. W swoim wystąpieniu prof. Andrzej Malawski zaznaczył, że decyzja o wyjeździe wiąże się z szansą konfrontacji własnych możliwości w  konkurencyjnym środowisku akademickim. Oczywistym profitem jest nie tylko doskonalenie języka obcego, ale też inwestycja we własny kapitał intelektualny i ludzki. – Międzynarodowy Dzień Otwarty Uczelni organizuje cyklicznie organizacja Erasmus Student Network przy wsparciu Biura Programów Zagranicznych, Sekcji Promocji i ACK – mówi Małgorzata Trojanowska z BPZ. – Impreza spełnia funkcje promocyjne, zachęcając studentów do zapoznania się z ofertą wyjazdową i pomagając w podjęciu decyzji o rozpoczęciu studiów w jednej z wielu uczelni partnerskich. W  czasie trwania imprezy można zadawać szczegółowe pytania na temat wyjazdów i realiów z nimi związanych. MDO, bawiąc i  ucząc, daje wyobrażenie o  rozmiarach współpracy zagranicznej naszej uczelni, inspirując jednocześnie do sprawdzenia się poza granicami kraju. W tym roku akademickim odbyła się już 5. edycja imprezy. W  jej trakcie zostały zaprezentowane: oferta Biura Programów Zagranicznych i Działu Współpracy Międzynarodowej, czyli możliwości wyjazdów za granicę z programu Erasmus, na stypendia rządowe oraz do uczelni, które podpisały bezpośrednie umowy o  wymianie studen-

tów z UEK; program English Track, stwarzający możliwość semestralnego lub całorocznego studiowania w języku angielskim na UEK oraz studia stacjonarne w  języku angielskim. Dostępna była również oferta Działu Współpracy Międzynarodowej (między innymi studia w Stanach Zjednoczonych i krajach Europy Wschodniej) oraz Akademickiego Centrum Karier (praktyki zagraniczne). Organizatorzy zadbali, aby całości programu towarzyszyły liczne atrakcje: pokaz mody europejskiej i tańca You Can Dance, koncert Hit UEK, wystawa zdjęć byłych stypendystów, zrobionych w różnych częściach świata i będących dowodem fascynacji poznawaniem nowych miejsc i ludzi. Mgr Agnieszka Kądziołka-Zaręba, starszy wykładowca języka niemieckiego, namawiała do skorzystania z  oferty certyfikatów językowych, jakie oferuje Studium Języków Obcych UEK. Według niej, certyfikaty językowe zwiększają konkurencyjność na rynku pracy i zapewniają lepszy start zawodowy, ze względu na elementy języka biznesowego, komunikacji w  firmie. – Polecamy wszystkim studentom, którzy kończą języki w  ramach obowiązkowych zajęć, aby podjęli takie działanie. Jest to ważne przede

wszystkim w pierwszej selekcji aplikacji. Z morza CV wyławiane są osoby legitymujące się certyfikatem – zapewniała. Języki obce są niezwykle istotnym elementem funkcjonowania w dzisiejszym świecie. – Musimy przełamać bariery językowe. Mamy wiele kompleksów językowych i  to zupełnie niesłusznie. To na pewno kwestia czasu, aby się ich pozbyć. Najlepszym na to sposobem jest kontakt z ludźmi – dodała na koniec Agnieszka Kądziołka-Zaręba. Organizatorzy MDO potwierdzają, że frekwencja na tegorocznym MDO jest dowodem dużego zainteresowania studentów naszej uczelni wyjazdami zagranicznymi. Jest to o tyle ważne, że wkrótce rozpoczyna się rekrutacja na wyjazdy, a takie międzynarodowe spotkanie wiele wnosi do świadomości studentów. Największą popularnością cieszą się z  reguły Hiszpania, Francja oraz Niemcy. Kolejna odsłona Międzynarodowego Dnia Otwartego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie już za rok! Warto zainwestować w siebie i zdecydować się na wyjazd.

Targi Pracy – skuteczny start do kariery Jednym z priorytetowych elementów działalności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest umożliwienie studentom łatwego startu w kierunku satysfakcjonującej kariery zawodowej. Celowi temu służyć mają m.in. Targi Pracy, organizowane od siedmiu lat przez Akademickie Centrum Kariery UEK. Jak bardzo są potrzebne, potwierdza tegoroczna frekwencja – około 7000 młodych ludzi poszukujących pracy, praktyk bądź staży.

Podczas oficjalnego otwarcia imprezy prof. Andrzej Chochół, Prorektor ds. Studenckich UEK, podkreślił, iż nasz Uniwersytet pragnie dbać o przyszłość swoich studentów, przede wszystkim tych, którzy są już na finiszu studiów i  muszą podjąć decyzję o wyborze ścieżki kariery. Pomocni w dokonaniu tego wyboru byli nie tylko przedstawiciele blisko pięćdziesięciu wystawców zgromadzonych 21 października w hali widowiskowej Uniwersytetu, ale i prezentacje prowadzone przez firmy. Przedstawiciel sponsora głównego Targów, wiceprezes State Street, Marcin Tchórzewski, opowiedział o  głównych wymaganiach w  stosunku do kandydatów oraz o charakterze pracy w  tej firmie. Poszukiwani są studenci i  absolwenci ostatnich lat studiów, dowolnego kierunku, niekoniecznie związanego z finansami i rachunkowością, „na pewno jednak takie doświadczenie pomaga, ponieważ cenimy zdolności analityczne, które są wymagane na stanowisko księgowego ds. funduszy, lub osoby odpowiadającej za pracę z instrumentami pochodnymi czy wyceną funduszy”. Ze względu na globalizm firmy State Street podstawą podjęcia w niej pracy jest swobodna komunikacja w  języku angielskim, zarówno werbalna, jak i  pisemna. Dużym atutem staje się umożliwienie pracy studentom dziennym, np. na pół etatu. Firma kładzie strate-

gicznie duży nacisk na ścieżkę kariery, stara się rozwijać swoich pracowników wewnętrznie, „warto zauważyć, iż zdecydowana większość aktualnych pracowników na stanowiskach kierowniczych, rozpoczęła pracę trzy lata temu jako absolwenci, bądź studenci ostatnich lat studiów”. Katarzyna Cylinc-Nawałka z Centrum Informacji i  Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w  Krakowie wyraziła zadowolenie z  poziomu zainteresowania studentów poradnictwem zawodowym, którym zajmuje się Centrum. – Można skorzystać z warsztatów na temat poszukiwania pracy, umiejętności swobodnego poruszania po rynku pracy, a także z indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, w  trakcie których wykonujemy testy predyspozycji zawodowych i układamy plan przyszłej drogi zawodowej – wymieniła tylko niektóre z możliwości, które oferuje Centrum osobom nieposiadającym sprecyzowanych planów na zawodową przyszłość. Zdecydowanie największą popularnością, objawiającą się długimi kolejkami, cieszył się Punkt Konsultacji CV. Monika Lech, dyrektor Pionu Wortali Tematycznych w Onet.pl zapewniła, że dla tej firmy nie istnieje uniwersalne pojęcie „kandydata idealnego”. Taka osoba musi przede wszystkim umieć pracować z ludźmi, być otwarta, ciekawa świata i nie może być arogancka (zgodnie z za-

Wysoka frekwencja potwierdziła potrzebę organizowania Targów Pracy UEK.

sadą „Zero tolerancji dla arogancji”). O studentach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie powiedziała: „cechuje ich ogromna dbałość o szczegóły i szacunek dla pracy, którą wykonują. Ponadto wiem, iż Uniwersytet nigdy nie wypuszcza z dyplomem licencjata czy magistra ludzi, którzy tego dyplomu mieć nie powinni. To jest dobra uczelnia i studenci powinni być dumni z tego, że na niej studiują”. Na zakończenie dodała bardzo ważną refleksję, o  której powinien pamiętać każdy student, mianowicie: „dyplom nie otworzy wszystkich drzwi, ale pozwoli przekroczyć wiele progów”. Opinie uczestników Targów Pracy były stosunkowo zbliżone. Studenci doceniają możliwość złożenia swoich aplikacji bezpośrednio u potencjalnych pracodawców, uważają targi za dobre miejsce do „przełamania pierwszych lodów” między kandydatem a pracodawcą, przedsięwzięcie zwiększające ich szansę na znalezienie wymarzonej pracy, praktyk bądź stażu. W opinii organizatora, Akademickiego Centrum Kariery, październikowe Targi Pracy UEK spełniły swoją rolę, którą jest uświadamianie studentom, iż nauka i praca idą ze sobą w parze, a każdy ich trud włożony w edukację ułatwi im start w zawodowym życiu.

Program targów urozmaiciły prezentacje firm.

7


WYDARZENIA

WYDARZENIA

Uczestnicy Dnia Otwartego mogli wysłuchać chóru„Dominanta”.

Wyjątkowym gość Dnia Otwartego – Katarzyna Rogowiec, absolwentka naszej Uczelni, trzykrotna medalistka na Igrzyskach Paraolimpijskich w Turynie i w Vancouver.

Dzień Otwarty Występy półfinalistki programu „Mam Talent”, pokaz tańca, projekcja filmu o uczelni, spotkanie z Katarzyną Rogowiec, prezentacje organizacji studenckich, koncert chóru „Dominanta” – to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych dla uczestników Dnia Otwartego UEK, który odbył się 22 października 2010 r. Dzięki temu przedsięwzięciu przyszli kandydaci na studia mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się z uczelnią. Mogli zwiedzić kampus UEK, sale dydaktyczne, bibliotekę, poznać zasady rekrutacji, atuty poszczególnych kierunków i specjalności. Rozmowy z pracownikami i studentami uczelni, członkami organizacji studenckich i  kół naukowych pozwoliły wszystkim zainteresowanym poznać warunki, przebieg i rodzaje studiów, ofertę praktyk, staży i  studiów zagranicznych, perspektywy absolwentów UEK. Znakomita większość kandydatów odwiedzająca tego dnia halę widowiskową uczelni pytała przede wszystkim o wymagania rekrutacyjne, przedmioty, które trzeba zdawać na maturze, aby dostać się

8

na tę uczelnię. Zainteresowanie budziły też dodatkowe możliwości studiujących na naszym Uniwersytecie: udział w sekcjach sportowych, organizacjach studenckich i kołach naukowych. Nauczycielka z Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 w  Krakowie, dla którego Uniwersytet Ekonomiczny w  Krakowie jest placówką partnerską, na Dni Otwarte zabrała przyszłych maturzystów. Według niej zdecydowana większość uczniów tej szkoły wybiera się właśnie na naszą uczelnię. Jakie są największe zalety udziału w  Dniu Otwartym? Według przedstawicielki grona pedagogicznego jest to nade wszystko spotkanie z młodymi ludźmi, którzy już studiują: „dla młodzieży są oni najbardziej wiarygodnymi informatorami, od których można dowiedzieć się,

Uroczystego otwarcia Dnia Otwartego dokonał prof. Andrzej Chochół – – prorektor ds. studenckich.

które kierunki są najbardziej atrakcyjne z punktu widzenia studentów oraz poznać opinie na temat stypendiów, praktyk zagranicznych”. Kontynuując swoją wypowiedź, nauczycielka dodała, że sama jest absolwentką naszej uczelni i  doskonale zdaje sobie sprawę, że „jest ona jedyną dobrą uczelnią ekonomiczną z tradycjami”. Wśród proponowanych na Dniu Otwartym kierunków znalazły się trzy nowe: Socjologia, Analityka gospodarcza i  Informatyka stosowana. Który z  proponowanych kierunków wzbudza największe zainteresowanie naszych potencjalnych studentów? Odpowiedź na to pytanie ilustruje poniższy wykres. Które z krakowskich Uczelni wybierają jako alternatywne? Skąd dowiedzieli się o Dniu Otwartym i czego po nim oczekiwali? Wiedzą na ten temat, zaczerpniętą z badań ankietowych przeprowadzonych wśród maturzystów, dzielimy się na stronach 20–21. Zachęcamy do lektury!

Nie brakowało pytających o zasady rekrutacji.

Pokaz zespołu tanecznego Kat Vision z AZS UEK urozmaicał czas zwiedzającym.

Preferowany kierunek studiów, na jakim chciałbyś studiować?

Więcej: s. 20-21

9


WYWIAD

WYDARZENIA

4 października, w dniu inauguracji 86. roku akademickiego, odbyło się uroczyste wręczenie tegorocznej Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, przyznawanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie od 1995 r. w trosce o stan informacji i poziom publicystyki ekonomicznej w mediach. Laureatem XV edycji konkursu został Wawrzyniec Smoczyński z „Polityki”, nominowany do nagrody za artykuł „Czas zapłaty. Zadłużony świat”, w którym w prosty i zrozumiały sposób przedstawił problem zadłużenia wielu państw. Symboliczną statuetkę wręczyła zwycięzcy dr Julita Maciejewicz-Ryś, wnuczka Eugeniusza Kwiatkowskiego, a czek o wartości 15 tys. zł przekazał laureatowi przedstawiciel Deutsche Banku, mecenasa nagrody. Dr Julita Maciejewicz-Ryś, wnuczka Eugeniusza Kwiatkowskiego, wręcza symboliczną statuetkę Wawrzyńcowi Smoczyńskiemu, tegorocznemu laureatowi Nagrody im. E. Kwiatkowskiego

Ekonomia w czasach kryzysu jest pasjonująca – rozmowa z Wawrzyńcem Smoczyńskim z dziennika „Polityka”, laureatem XV edycji Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Stefan Bratkowski, poproszony o komentarz nt. wyboru Eugeniusza Kwiatkowskiego na patrona nagrody dla dziennikarzy, powiedział: „Dzisiaj takich ludzi już nie ma, a  byłoby dobrze, żeby byli – fachowi, kompetentni, z  pełną znajomością gospodarki światowej i  wyobraźnią wybiegającą poza opłotki doraźności”. Do tegorocznej edycji konkursu nominowano 32 osoby. Wygrał Pan. Jakie cechy patrona nagrody ma laureat jej XV edycji? Nie mnie to oceniać. Nie traktuję dziennikarstwa jako misji, staram się po prostu dobrze wykonywać swój zawód, czyli pisać ciekawe teksty na ważne tematy. Dziennikarstwo ma Pan zapisane w  genach... Dziadek [Jerzy Turowicz, wieloletni redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego” – przyp. red.] był dla Pana mistrzem? To on „pomógł” Panu w  wyborze ścieżki zawodowej czy o Pana dziennikarstwie przesądziło zupełnie coś innego? To czysty przypadek, że dziś pracuję w tym samym zawodzie. Do dziennikar-

10

stwa trafiłem kilka lat po śmierci dziadka, zajmuję się też zupełnie inną tematyką niż on, za jego życia chciałem być jeszcze egiptologiem. Wskazywanie ścieżki zawodowej byłoby zresztą sprzeczne z jego naturą, był skrępowany, gdy ktokolwiek nazywał go swoim mistrzem. Unikał też ludzi powołujących się na swój rodowód. To nas niewątpliwie łączy. Odbierając Nagrodę, wspomniał Pan, że makroekonomią zajmuje się Pan dopiero od 4 lat. To przemyślany wybór – w  odpowiedzi na zawirowania w gospodarce światowej – czy zrządzenie losu? Gdy wybuchł kryzys gospodarczy, podstawy makroekonomii stały się niezbędne do zrozumienia dynamiki politycznej. Nie sposób pisać dzisiaj o szczycie G20, nie wiedząc, czym jest deficyt handlowy, ani komentować polityki europejskiej bez rudymentarnej wiedzy o  tym, jak działa unia walutowa. Musiałem więc nadrobić luki w wykształceniu. Zadziałała też ciekawość: ekonomia w czasach kryzysu jest pasjonująca.

Jury, wybierając Pana na zwycięzcę konkursu, podkreśliło, że w nominowanym do nagrody artykule, pisząc w sposób prosty i zrozumiały, pokazuje Pan, jak z tym problemem radzi sobie świat. Łatwo jest pisać o trudnych zagadnieniach? Łatwo, jeśli ma się z góry wyrobiony pogląd i pisze wyłącznie dla specjalistów. Znacznie trudniej, gdy chce się zrozumieć mechanikę procesów ekonomicznych, a  później wyłożyć ją czytelnikom w  zrozumiały sposób. Ale to właśnie lubię w dziennikarstwie najbardziej: każdy nowy temat to wyzwanie, najpierw intelektualne, potem dydaktyczne. O sile mediów w kreowaniu rzeczywistości nie trzeba nikogo przekonywać. Czy manipulacja wpisana jest w  zawód każdego dziennikarza? Inaczej mówiąc: na czym polega prawdziwe, rzetelne dziennikarstwo? Dziennikarstwo nie jest od tego, by kształtować rzeczywistość, ale by ją opisywać. W ten sposób pomagamy ludziom zrozumieć wydarzenia i podejmować racjonalne wybory. Z  drugiej strony nie wierzę w siłę jawnej manipulacji dziennikarskiej – to szybko wychodzi na jaw, odbiorcy mediów są o wiele inteligentniejsi niż się powszechnie zakłada. Według mnie groźniejsze jest zacieranie granicy między faktami a poglądami – ludzie coraz częściej szukają w mediach potwierdzenia własnych, czarno-białych przekonań, a  nie prawdy, która bywa bardziej złożona, szara. Dziennikarze wychodzą temu naprzeciw, stając się publicystami. Pytanie, które nie mogło nie paść – na co przeznaczy Pan nagrodę? Na pewno na wsparcie popytu wewnętrznego. Ale nie wiem jeszcze, w którym sektorze. Mecenasem i fundatorem Nagrody jest:

Nowy rok akademicki w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym UEK w Dębicy W środę, 13 października br. władze, pracownicy i studenci UEK oraz zaproszeni goście oficjalnie zainaugurowali nowy rok akademicki w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym UEK w Dębicy. Po mszy świętej, którą za pomyślność uczelnianej społeczności w nowym roku akademickim odprawił ksiądz prałat Józef Wątroba immatrykulowano 20 najlepszych studentów, przyjętych na studia stacjonarne w Dębicy na kierunki Ekonomia oraz Administracja. Dyplomami podziękowano także absolwentom kończącym I i II stopień studiów stacjonarnych na kierunkach: Administracja, Ekonomia, Zarządzanie oraz Finanse i rachunkowość. Zebrani goście mieli także okazję wysłuchać

Pierwszy rok Informatyki stosowanej Spotkaniem informacyjnym, zorganizowanym 1 października br. zainaugurowali pierwszy rok studenci Informatyki stosowanej, nowego kierunku w ofercie edukacyjnej UEK. Studia w trybie stacjonarnym rozpoczęło 130 osób, a studia w trybie niestacjonarnym 212 osób. Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zarówno studia stacjonarne, jak i niestacjonarne są bezpłatne. Unij-

Przy mównicy prof. Anna Karwińska, kierownik Katedry Socjologii

wykładu inauguracyjnego prof. Andrzeja Szromnika „Regiony wiedzy – strategie, czynniki i kształtowania”. W części artystycznej chór „Dominanta” wykonał m.in. psalm„Nieście Chwałę”, melodię ludową „Oj nasi jadą”, muzykę gospel „A’int that a good news” oraz utwór Franka Sinatry „My way”. na dotacja pozwoli również na wynagradzanie studentów w ramach płatnych staży, bezpłatny dostęp do specjalistycznych programów dla wszystkich studentów oraz szereg udogodnień dla studentów niepełnosprawnych. W  dniu inauguracji kierunku oprócz władz uczelni oraz Wydziału Zarządzania i wykładowców pojawili się przedstawiciele partnera projektu (Stowarzyszenia „Edukacja dla Przedsiębiorczości”) oraz jako przyszli pracodawcy – reprezentanci firm działających w sektorze IT – Sabre, Comarch i Blubox. Ich obecność była szczególnie istotna, jako że zaprezentowali z jednej strony możliwości zawodowe otwierające się przed absolwentami tego unikatowego kierunku studiów, a z drugiej oczekiwania zawodowe stawiane przez niezwykle dynamiczny w tej branży rynek pracy. Więcej: www.informatyka.uek.krakow.pl.

Inauguracja kierunku Socjologia 18 października odbyła się inauguracja kierunku Socjologia, będącego jedną z trzech nowych propozycji Uniwersytetu, obok Analityki gospodarczej i Informatyki stosowanej. Podczas spotkania prof. Anna Karwińska, kierownik Katedry Socjologii UEK, wyraziła nadzieje związane z nowym profilem kształcenia. Profesor Andrzej Chochół – prorektor ds. studenckich, zwrócił uwagę na długoletni kontakt studentów uczelni z socjologią dzięki realizowanym wykładom z tej dziedziny: „ Kontakt z socjologią nie jest nam obcy. Zajęcia z tego przedmiotu prowadzimy od wielu lat. Teraz uznaliśmy, że jesteśmy na tyle przygotowani, że możemy prowadzić pełny program na tym kierunku studiów”. Podczas spotkania prof. Kazimierz Zieliński – dziekanWydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, przekazał studentom informacje na temat ich praw i obowiązków, a prof. Jerzy Mikułowski Pomorski wygłosił wykład inauguracyjny „Ludzie tworzą miasto. Kampus uniwersytecki jako społeczny model”. Dla studentów kierunku Socjologia przygotowano dwie specjalności do wyboru: Studia miejskie oraz Socjologia problemów społecznych.

Inauguracja w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK W uroczystości wzięły udział m.in. władze uczelni, Rada Programowa, dziekani wydziałów,

opiekunowie studiów podyplomowych, wykładowcy, słuchacze, absolwenci programów MBA. Na inaugurację przybyli także przedstawiciele zagranicznych szkół partnerskich: Nicolaus Storz PhD. – dyrektor St. Gallen Business School oraz Johan Lembke PhD. ze szwedzkiego Stockholm University School of Business. Podczas uroczystości dr hab. Adam Sagan, prof. UEK, przewodniczący Rady Programowej KSB UEK wygłosił wykład pt. „Marketing relacji – ewolucja podejść”. Drugie wystąpienie należało do Johana Lembke PhD, który w języku angielskim mówił o internacjonalizacji.

Ważnym wydarzeniem było wręczenie dyplomów absolwentom III edycji programu International MBA oraz XIII edycji programu Executive MBA. Specjalne wyróżnienia otrzymali absolwenci z najwyższymi średnimi ocen: Jarosław Frontczak oraz Tomasz Stępniowski. Poczęstunek oraz spotkanie Klubu KSBalumniMBA zakończyły inaugurację.

11


WYDARZENIA

WYDARZENIA

Spotkanie podsumowujące jubileusz 85-lecia UEK W dniu 29 września br. – na kilka dni przed oficjalnym zakończeniem obchodów jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, odbyło się spotkanie z członkami Rady Programowej, Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu oraz z osobami szczególnie zaangażowanymi w przygotowanie i przebieg uroczystości jubileuszowych. Prof. dr hab. Roman Niestrój, rektor UEK, podziękował wszystkim obecnym „za wszelkie starania, trud i poświęcony czas, dzięki którym w wyjątkowy sposób mogliśmy uczcić 85. rok działalności naszego Uniwersytetu”.

Specjalnie przygotowane statuetki (wykonane z brązu), autorstwa Ewy Wójcik-Konstantinowskiej oraz pisemne podziękowania wręczone przez rektora UEK otrzymali: prof. dr hab. Anna Czubała, przewodnicząca Rady Programowej Jubileuszu, dr Tomasz Maślanka, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu i  dr Zbigniew Paszek, profesor Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, pełniący funkcję konsultanta jubileuszu. Pisemne podziękowania zostały także wręczone członkom Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego. Dr Zbigniew Paszek (przewodniczący jubileuszu 75-lecia Akademii Ekonomicznej w  Krakowie) przekazał na ręce rektora UEK tekst opracowania, autorstwa Tomasza Maślanki, Łukasza Salwarowskiego i Miłosza Mleczka, będącego sprawozdaniem z wykonanej niemal czternastomiesięcznej pracy. Sprawozdanie to zostało zamieszczone w Internecie. W trakcie spotkania odbyła się dyskusja, będąca podsumowaniem przede wszystkim centralnych uroczystości jubileuszowych. Prof. dr hab. Zbigniew Dresler wspomniał między innymi o  trzech znaczących zdarzeniach, a mianowicie o wmurowaniu kamienia węgielnego pod budowę nowego budynku – pawilonu G, reaktywowaniu Klubu Pracownika pod nazwą „Grota 2”, który swoją nazwą i charakterem nawiązuje do wcześniej istniejącego Klubu Studenckiego „Grota”, oraz o  rozpoczęciu prac nad otwarciem w pawilonie E nowego Klubu Studenckiego. Profesor Zbigniew Dresler przypomniał także, że obecny na spotkaniu dr Zbigniew Paszek zobowiązał się do opracowania koncepcji jubileuszu 100-lecia UEK. Dr Zbigniew Paszek złożył podziękowania – rektorowi za otrzymaną statuet-

12

Prof. dr hab. Roman Niestrój, rektor UEK wręcza statuetkę jubileuszową dr. Zbigniewowi Paszkowi, profesorowi Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, pełniącemu funkcję konsultanta jubileuszu.

Dr Tomasz Maślanka, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu, odbiera statuetkę jubileuszową z rąk prof. dr. hab. Romana Niestroja, rektora UEK.

kę, a wszystkim osobom zaproszonym przez niego do udziału w pracach Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu – za to,

że propozycję tę przyjęły bez wahania. Podkreślił także, że jubileusz był zorganizowany skromnie, ale jednocześnie do-

stosowany został do warunków i możliwości Uniwersytetu. Prof. dr hab. Ignacy Duda zwrócił uwagę na korzyści wynikające z organizowania tego typu uroczystości, pożyteczne nie tylko dla danej szkoły wyższej, ale także dla szerokiego grona społeczności akademickiej Krakowa. W  trakcie swojej wypowiedzi pozytywnie ocenił przebieg jubileuszu i  wyraźnie podkreślił, że między innymi dzięki organizowanym konferencjom wiele osób w  większym niż dotychczas stopniu mogło wyrobić sobie pogląd na temat swoich osiągnięć w  działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej. Mgr Anna Sokołowska-Gogut zwróciła uwagę na liczne wydawnictwa związane z  jubileuszem. Przykładem jednego z nich jest opracowanie pt. „Ścieżkami przeszłości. Najcenniejsze zbiory Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”. Dr Piotr Hadrian, kontynuując wątek wydawnictw jubileuszowych, przypomniał opracowanie, prezentujące przemówienia inauguracyjne rektorów naszej Alma Mater, publikację, poświęconą historii kampusu pt. „Kampus UEK” pod redakcją Jacka Purchli oraz „UEK. Retrospekcja – pracownicy” autorstwa Tadeusza Grabińskiego. Mgr Łukasz Salwarowski powiedział, że jubileusz był idealnym pretekstem medialnym i  doskonałą okazją do promocji Uniwersytetu, przypomnienia naszemu otoczeniu marketingowemu o tym, że jesteśmy prestiżową szkołą wyższą o bogatej tradycji i historii. Rok jubileuszowy był przełomem w  naszej współpracy z mediami i z biznesem. Zorganizowanie 144 wydarzeń, w  tym konferencji naukowych, wykładów, wystaw i spotkań z  niekwestionowanymi autorytetami w dziedzinie ekonomii i gospodarki, było okazją do zaznaczenia naszego Uniwersytetu na mapie szkolnictwa wyższego. Znalazło to wyraz w  rekordowej liczbie artykułów i wzmianek o Uczelni, opublikowanych w mediach. Powodzeniem zakończyły się działania w  pozyskaniu partnerów i  sponsorów. Przychody pieniężne i świadczenia barterowe pozwoliły na pokrycie kosztów, wynikających z organizacji jubileuszu. Mgr Łukasz Salwarowski podziękował za to wszystkim pracownikom Sekcji Promocji. Treść raport z jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie można w  całości przeczytać na stronie internetowej jubileuszu. 

Prof. dr hab. Roman Niestrój, rektor UEK, dziękuje mgr. Łukaszowi Salwarowskiemu, dyrektorowi Kancelarii Rektora.

Prof. Zbigniew Dresler biorący udział w dyskusji podsumowującej centralne uroczystości jubileuszowe.

Uczestnicy spotkania wznoszą toast za osiągnięcia zamierzonych celów, związanych z jubileuszem.

13


WYDARZENIA

WYDARZENIA

Minister Skarbu Państwa na UEK 25 października br. naszą uczelnię odwiedził Aleksander Grand, ostatnio najbardziej zapracowany członek Rady Ministrów. Wizyta związana była z panelem dyskusyjnym „Akcjonariat Obywatelski: giełda dla każdego”, którego aktywnymi uczestnikami byli prof. Jan Czekaj – kierownik Katedry Rynków Finansowych UEK i dr Piotr Dardziński – adiunkt na Uniwersytecie Jagiellońskim. Moderatorem spotkania był red. Grzegorz Cydejko – prezes warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Panel dyskusyjny „Akcjonariat Obywatelski: giełda dla każdego” został otwarty przez prof. dr. hab. Romana Niestroja – rektora UEK

Spotkanie rozpoczęło się wykładem wprowadzającym, wygłoszonym przez mgr. Remigiusza Lipca z Katedry Rynków Finansowych UEK, obejmującym

charakterystykę i istotę działania giełdy, jak również organizacje rynku kapitałowego oraz ryzyka inwestycji dla inwestorów indywidualnych. We wprowadzeniu znalazła się również analiza dostępnych instrumentów i ich wykorzystanie w budowanie strategii inwestycyjnych. Zwrócił przy tym szczególną uwagę na stosunkowo młode instrumenty, jak produkty strukturyzowane czy ETF-y. Na koniec wymienił złote zasady inwestowania, do których zaliczył dokładne planowanie swoich inwestycji (oraz konsekwentne trzymanie się ustalonego planu), obserwowanie i  szanowanie rynku (respekt dla sił rynkowych) oraz ograniczanie ryzyka poprzez dywersyfikację portfela. Panel dyskusyjny „Akcjonariat Obywatelski: giełda dla każdego” został otwarty przez prof. dr. hab. Romana Niestroja – rektora UEK. Jako pierwszy zabrał głos minister Aleksander Grad, twórca idei Akcjonariatu Obywatelskiego, który zdefiniował najważniejsze cele zapoczątkowanego niespełna 3 lata temu projektu: • zwiększenie obszaru własności prywatnej, a co za tym idzie – modernizację gospodarki poprzez dopływ kapitału i nowych technologii,

Minister Aleksander Grad, twórca idei Akcjonariatu Obywatelskiego, zdefiniował najważniejsze cele zapoczątkowanego niespełna 3 lata temu projektu.

14

• wzmocnienie siły rynku kapitałowego w Polsce, którego rezultatem ma być stworzenie w Warszawie centrum finansowego Europy Środkowo-Wschodniej (stąd duże oferty publiczne, podnoszące kapitalizację giełdy oraz zwiększające płynność), • zwiększenie przyzwolenia społecznego dla procesów prywatyzacji, zbudowanie w obywatelach poszanowania dla własności (stąd rozbudowane programy edukacyjne, seminaria, debaty). Minister Grad podkreślił również rolę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i jej pozycję na arenie międzynarodowej. W  chwili obecnej GPW zdecydowanie wyprzedziła giełdy w  Atenach, Pradze czy Budapeszcie. Oferta publiczna warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych będzie największą ofertą prywatyzacyjną ostatnich lat. 30% całej puli zostanie przyznane inwestorom indywidualnym. Zebrani słuchacze dowiedzieli się również o  prywatyzacyjnych planach Ministerstwa Skarbu Państwa na najbliższe 2 lata. Ministerstwo zamierza sprywatyzować między innymi BGŻ, spółki sektora nieruchomości oraz dwie duże spółki zajmujące się wydobyciem węgla. Stąd też idea Akcjonariatu Obywatelskiego – aby nauczyć ludzi inwestowania, przyzwyczaić

Wysoka frekwencja dowiodła, jak wielu jest zainteresowanych "giełdą dla każdego"

ich do tego, zaangażować w rozwój rynku kapitałowego, pokazać zalety uczestniczenia w tego typu procesach. Podczas debaty Grzegorz Cydejko włączył licznik wskazujący czas pozostały do końca zapisów na akcje GPW. Kolejnym interaktywnym etapem debaty było wystąpienie Ludwika Sobolewskiego, nagrane w Londynie specjalnie na spotkanie zorganizowane na UEK. (w  trakcie debaty prezes Sobolewski znajdował się w  samolocie do Nowego Jorku, gdzie rozpoczynał road show GPW). Prezes Sobolewski podkreślił rolę Akcjonariatu Obywatelskiego oraz tego typu spotkań w  budowaniu świadomości obywateli, ich współuczestniczeniu oraz współodpowiedzialności za podnoszenie „światowości” polskiego rynku kapitałowego. Zwrócił uwagę na kolejną dobrą okazję ku temu (po ofertach PZU oraz TPE) właśnie poprzez wzięcie udziału w ofercie WGPW oraz podkreślił duże znaczenie giełdy warszawskiej dla funkcjonowania gospodarki oraz kapitalizmu w Polsce. Przypomniał także słowa ministra Grada, iż będzie to najważniejsza prywatyzacja okresu transformacji w Polsce, a polski rynek może kapitałowy ma dużą szansę stania się pomostem do innych gospodarek. Profesor Jan Czekaj, zapytany przez Grzegorza Cydejkę o to, w jakim punkcie historii znajduje się obecnie polski rynek kapitałowy oraz czy rzeczywiście jest to punkt kulminacyjny, przypomniał pokrótce początki ustawodawstwa dotyczącego rynku kapitałowego w  Polsce, podkreślając kluczowość precyzyjnych

Dr Piotr Dardziński omówił społeczny aspekt Akcjonariatu Obywatelskiego.

Spotkanie zakończyło się pytaniami od publiczności.

i zrozumiałych regulacji dla stabilności działania rynku kapitałowego. Podkreślił także wpływ bardzo niskiej rotacji na fotelu prezesa GPW na stabilność rozwoju. Do tej pory miała miejsce tylko jedna zmiana na stanowisku prezesa GPW (Ludwik Sobolewski zastąpił w 2006 r. Wiesława Rozłuckiego, który pełnił tę funkcję od początku istnienia Giełdy, a  więc od 1991 roku), co również miało pozytywny wpływ na stabilny rozwój. Profesor Czekaj zaznaczył również istotną rolę funduszy emerytalnych, które – jako inwestorzy długoterminowi, dysponujący dużymi zasobami – znacząco wpłynęły na stabilizowanie rynku kapitałowego w  Polsce. Reasumując swoją wypowiedź Profesor ocenił, że rynek posiada cechy dojrzałości oraz charakteryzuje się prawidłowymi rozwiązaniami instytucjonalnymi i informatycznymi. Jako ostatni wystąpił dr Piotr Dardziński, który został zapytany przez moderatora o to, czy Polacy potrafią już czerpać przyjemność z bycia inwestorami. Dr Dardziński przedstawił społeczny aspekt Akcjonariatu Obywatelskiego. Stwierdził, iż taka forma cieszy się największym zaufaniem Polaków, poprzez zwiększanie dostępności uczestnictwa w grze rynkowej w  sposób zrozumiały dla różnych grup społecznych (oraz nieeliminujący żadnej z tych grup – nie ma tutaj wykluczenia, jakiegoś rodzaju elitaryzmu). Podkreślił on, iż Polacy w znacznej większości akceptują Akcjonariat Obywatelski jako element społecznej gospodarki rynkowej, jako zrozumiały instrument procesów ekonomicznych związanych z prywatyzacją, dostarczany przez państwo. Spotkanie zakończyło się pytaniami od publiczności, które sprowokowały

dyskusję na temat kontrowersji wokół procesów prywatyzacji oraz błędów popełnionych na tym polu w okresie ostatnich 20 lat. W jej przebieg aktywnie włączyli się studenci oraz naukowcy obecni na spotkaniu. Pytano, czy proces prywatyzacji ma sens, mając na uwadze jego wpływ na powiększanie się długu publicznego. Pytania słuchaczy dotyczyły także prywatyzacji polskich stoczni oraz wpływu i  oddziaływań Ministerstwa Skarbu Państwa na Telewizję Polską. Poddano w wątpliwość jej niezależność i  wiarygodność, pozostające w sprzeczności z jej podstawowym celem – misją informacyjną. W trakcie konferencji pojawiły się pytania o  formę i  zasadność prywatyzacji niektórych przedsiębiorstw. Zastanawiano się m.in., dlaczego niektóre prywatyzacje przeprowadzane są za pośrednictwem giełdy, a inne z udziałem inwestora branżowego. Padły także pytania dotyczące sposobu wykorzystania środków pozyskanych z  prywatyzacji. Na koniec podjęto próbę określenia, w jakim stopniu sektory strategiczne powinny pozostać pod kontrolą skarbu państwa. Spotkanie „Akcjonariat Obywatelski: giełda dla każdego” to kolejna tego typu inicjatywa, którą Ministerstwo Skarbu Państwa współorganizuje z  Uniwersytetem Ekonomicznym w  Krakowie. Kwietniowa edycja dotycząca prywatyzacji PZU została w ostatnim momencie odwołana z powodu smoleńskiej katastrofy. Oprac. Koło Naukowe Rynku Kapitałowego INDEX

15


WYDARZENIA

WARTO WYDARZENIA WIEDZIEĆ

Wolność gwarancją rozwoju gospodarczego

„Jestem dzisiaj szczęśliwym człowiekiem, którego nie zżera ograniczenie wolności. Potrafię cieszyć się każdego dnia, ponieważ Reż yser mnie kocha i daje wspaniałe życie, bez względu na to, ile jest w nim cierpienia” – mówił Roman Kluska, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie i znany przedsiębiorca podczas wykładu „Wolność gwarancją rozwoju gospodarczego”. Zanim twórca i były prezes spółki Optimus SA, współtwórca największego polskiego portalu internetowego Onet.pl, dojrzał do takiej myśli, pokonał wiele doświadczeń. Jakich? Opowiedział uczestnikom spotkania zorganizowanego na naszej uczelni 4 listopada w ramach V edycji Dni Jana Pawła II. – Już po raz piąty środowisko akademickie Krakowa składa hołd myśli, pamięci, posłudze Jana Pawła II, organizując dni papieskie. Na naszej uczelni gościliśmy w  ubiegłych latach znakomite osobowości. Dzisiaj do tego grona dołącza p. Roman Kluska. Jest on ikoną polskiej przedsiębiorczości, symbolem zmagań o wolność gospodarczą w latach transformacji ustrojowej w Polsce. To osoba, której, jak mało komu, znane są i jasne, i ciem-

16

ne strony tego procesu. Jest człowiekiem najwłaściwszym, by podzielić się z nami refleksją na temat: Wolność gwarancją rozwoju gospodarczego – powitał gościa i zebranych prof. Andrzej Malawski, prorektor ds. badań naukowych UEK. Jestem szczęściarzem Takie słowa padły na początku wystąpienia Kluski. Oznajmił on, iż nie należy traktować tego

spotkania jako typowego wykładu, lecz próbę przybliżenia kilkunastu zdarzeń, które w znaczący sposób wpłynęły na jego życie. „Dane mi było po równo wykorzystać trzy okresy w ramach transformacji ustrojowej” – zaznaczył. Początki działalności gospodarczej wspomina jako trudne: „Niemal każdy obywatel musiał wówczas brać sprawy w  swoje ręce. Obowiązywała zasada: co nie jest zakazane – jest dozwolone”. Być może mało kto zdaje sobie sprawę, iż swoją firmę założył z kapitałem 15 dolarów, a składanie sprzętu komputerowego odbywało się w  warunkach chałupniczych. Wszyscy jednak doskonale wiedzą, że OPTIMUS szybko stał się liderem rynkowym. Roman Kluska zdradził tajemnice związane z tym swoistym cudem gospodarczym: „Brak początkowej wiedzy zastąpił zapał. Ciężka praca intelektu i fizyczna – tylko tak można było osiągnąć sukces. I tylko wtedy to możliwe, gdy zarówno szef, jak i pracownicy dają z siebie wszystko”. Załoga i kierownictwo dzielili się wzajemnie sukcesami i napotykanymi trudnościami, razem osiągając błyskawiczny rozwój firmy. Według Kluski, „wspaniali pracownicy, odpowiadający za wspólny interes” to skarb i  gwarant udanej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca zdecydowanie podkreślił, że OPTIMUS to nie tylko komputery. To także najpopularniejszy portal internetowy – Onet.pl, oraz kasy fiskalne, które opanowały zarówno polski rynek, jak i wzięły górę nad zagranicznymi konkurentami. Roman Kluska dodał, iż okres wolnego rynku nie trwał zbyt długo – niecałe pięć lat: „przyszedł czas, kiedy o sukcesie firmy zaczęły decydować relacje z władzą”. Problem zobrazował, przytaczając ustawę o VAT – programy komputerowe powinny być opodatkowane kwotą 22%, natomiast programy komputerowe o  charakterze edukacyjnym – 7%. Kwestię tę można było interpretować na dwa sposoby – decyzję podejmowały lokalne urzędy. Dochodziło do absurdu, gdy na sklepowej półce pojawiały się tego samego typu programy komputerowe, wyprodukowane przez inne firmy i  opodatkowane różniącymi się stawkami podatku VAT, gdyż decyzje urzędów były odmienne. Roman Kluska z  przykrością stwierdził, iż „firmy, które mają 22% podatku są z góry skazane na porażkę”. Rozpoczął się okres, gdy wolny rynek był coraz bardziej ograniczony: „ciężka praca zastępowana była relacjami z lokalną władzą, przestała być ważna nawet jakość produktu. Od władzy zaczynało zależeć niemal wszystko, wchodziły kolejne ograniczenia – cały biznes musiał się przeorientować. Stąd było bardzo blisko do korupcji”. Prawo niszczy obywatela Były prezes OPTIMUSA podzielił się z audytorium obrazowymi przykładami. W okresie wolnego rynku był w  stanie, w  ciągu zaledwie dwóch tygodni, zdobyć pozwolenie na budowę

firmowej fabryki. Obecnie natomiast, jako rolnik, zostaje zmuszony odwiedzić 17 instytucji, czekać 18 miesięcy na otrzymanie zezwolenia na postawienie obory dla owiec. Wnioski nasuwają się same, a Roman Kluska skomentował to krótko: „prawo niszczy obywatela”. Chcąc podzielić się swoim sukcesem, Kluska postanowił nowocześnie wyposażyć przychodnię w  niewielkiej górskiej wiosce Łabowa. Wkrótce potem otrzymał nakaz od Urzędu Skarbowego, by zapłacić 40% podatku od darowizn: „zostałem bardzo szybko wychowany, żeby nie pomagać służbie zdrowia, bo to boli. Nic bym nie powiedział, gdyby wspomniane 40% podatku zostało przekazane kolejnej przychodni, jednak to trafiło do kieszeni tych, którzy ograniczają wolność gospodarczą”. Po raz kolejny przekonał się, że „prawo sprzeczne z sumieniem, z naszą etyką, po prostu niszczy”. Kluska pragnął to podsumować podkreślając, że wielki umysł Jana Pawła II w bardzo twardych słowach odniósł się do takiego sposobu tworzenia prawa: „Jeżeli będziecie bez żadnego ograniczenia tworzyć prawo, wchodząc w rolę Pana Boga, to niedługo pod piękną nazwą demokracja będziecie mieli kolejny system totalitarny”. W  książce „Pamięć i  tożsamość” nasz rodak aż cztery razy przestrzegał przed niepohamowanym zniewoleniem obywatela przez akty prawne, gdyż kolejna uchwalona ustawa jest de facto kolejnym ograniczeniem wolności człowieka. Myślałem, że umiłowałem wolność Kolejne lata w opowieści Romana Kluski to coraz silniejsze ograniczanie wolności: gospodarczej i  mediów, nawet Internetu. Według przedsiębiorcy, w takich warunkach, związanych też z  kwitnącą korupcją, nie było możliwości prowadzenia uczciwego biznesu. Z tego względu, w roku 2000, Roman Kluska zakończył przygodę z OPTIMUSEM, angażując się w coś zupeł-

nie innego – hodowlę owiec, produkcję zdrowej żywności, wydawnictwo promujące książki o charakterze religijnym. „Myślałem, że umiłowałem wolność” – wspomina. Jednak cieszyć się nią nie mógł zbyt długo, bowiem w  2002 r. został bezpodstawnie aresztowany, skuty w  kajdanki, jako bardzo niebezpieczny przestępca, „tak groźny, że całość sprawy została utajniona i  nie mogłem nawet dowiedzieć się, co złego zrobiłem”. Jak się potem okazało, był to zarzut wyłudzenia przez jego firmę 30 mln zł podatku VAT przy eksporcie komputerów dla szkół, „rozpoczęła się półtoraroczna walka z niezidentyfikowanym przeciwnikiem”. „Na bazie polskiego prawa nie można było postawić żadnych zarzutów, stawka podatku wynosiła 0 i  każdej firmie wolno wyeksportować komputery za granicę” – powiedział Kluska, który konsultował się w  tej sprawie ze specjalistami w dziedzinie prawa gospodarczego. Szczęście dotyka osób do tego przygotowanych Już w dniu aresztowania mieszkanie Romana Kluski odwiedził przedstawiciel „prześladowców”, posiadający wpływy w  administracji publicznej, proponujący spełnienie pewnych warunków w  zamian za całkowite zakończenie sprawy. Wielkość krzywdy była nie do opisania. „Świadomość życia w  wolności prysła jak bańka mydlana. Pewnie popadłbym w beznadzieję, gdybym wcześniej nie dokonał bardzo istotnej inwestycji w siebie. Już parę lat wcześniej zadałem sobie pytanie: czy Bóg istnieje? Doszedłem do tego, że istnieje i jest Miłością – kocha mnie bezwarunkowo, obdarzył wolnością i chce, bym na bazie tej wolności odpowiedział mu zaufaniem. Półtora roku minęło, bym zamienił wolność prostą, człowieka biznesu, na wolność wyższą, prawdziwą – gdy musiałem uznać moją małość, wielkość Boga i Jego ogromną miłość do mnie. Nowy Roman Kluska

powiedział: Panie, jeżeli chcesz, to mogę do końca życia być przestępcą – Ty wiesz, co jest dla mnie najlepsze. Po półtora roku wycofano wszelkie zarzuty i stałem się człowiekiem wolnym. W tej nowej wolności można przejść przez najtrudniejsze momenty w życiu” – opowiadał Roman Kluska. Zakończył on swoje wystąpienie słowami: „Jestem dzisiaj szczęśliwym człowiekiem, którego nie zżera ograniczenie wolności. Potrafię cieszyć się każdego dnia, ponieważ Reżyser mnie kocha i  daje wspaniałe życie, bez względu na to, ile jest w nim cierpienia”. Takich doświadczeń życzył wszystkim zebranym. Jeden z  uczestników spotkania pragnął w  panelu dyskusyjnym dodać od siebie następującą refleksję: „Mamy przed sobą ucieleśnienie wolności, której spełnieniem jest miłość”. Prof. Andrzej Malawski zaznaczył, że mogliśmy gościć „szczęściarza”, jednak nie można zapomnieć, że „szczęście dotyka osób do tego przygotowanych”. Dziękując za spotkanie stwierdził, że zgodnie z wolą Romana Kluski nie padły żadne wnioski, „to może naruszałoby naszą wolność, ale to jednocześnie zadanie domowe dla nas wszystkich”.

Joanna Trociuk

Dni Jana Pawła II, które w tym roku odbyły się w  dniach 3–5 listopada, to inicjatywa o charakterze naukowo-kulturalnym, organizowana cyklicznie przez Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Każdej edycji przyświeca konkretne hasło, bezpośrednio czerpiące z  nauki Jana Pawła II. W  ramach poprzednich edycji Dni Jana Pawła II rozważano następujące tematy: „Wielowymiarowość prawdy”, „Dobro”, „Piękno”, „Wiara i nauka”. W tegorocznej, piątej już edycji, rozważano zagadnienia „Wolności”. Trud organizacyjny Dni Jana Pawła II 2010 spoczął tym razem na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Uniwersytet Ekonomiczny w  Krakowie odpowiadał za przygotowanie edycji w roku 2007. Podstawowym założeniem tego wyjątkowego, wielowymiarowego i  wielowątkowego przedsięwzięcia jest popularyzacja nauki, dziedzictwa Jana Pawła II oraz inspiracja do badań naukowych. W ramy programu imprezy wpisują się co roku: tematyczne sesje naukowe, dyskusje, wykłady, wystawy, koncerty, spektakle teatralne, a także określone wydarzenia uczelniane.

17


WYDARZENIA

WARTO WYDARZENIA WIEDZIEĆ

W hołdzie tym, którzy odeszli... Jak co roku na początku listopada przedstawiciele społeczności akademickiej naszej uczelni spotkali się, by uczcić pamięć o nieżyjących już profesorach naszej uczelni, aresztowanych w 1939 roku przez okupanta niemieckiego, oraz o tych, którzy niejednokrotnie całe swoje życie poświęcili naszej uczelni. Reprezentanci władz rektorskich, dziekańskich, pracowników obecnych i emerytowanych oraz studentów Uniwersytetu zapalili znicze i złożyli wieńce na mogiłach profesorów, leżących na sąsiadującym z  kampusem cmentarzu Rakowickim, m.in. prof. Stefana Schmidta, Albina Żabińskiego, Zbigniewa Żabińskiego, Jerzego Fiericha, Stanisława Bieńkowskiego, Władysława Biedy, Zygmunta Sarny, Jerzego Altkorna, Janiny Bieniarzówny, Romana Domaszewicza, Arnolda Bollanda, Stefana Maksymiliana Bollanda, Emila Luchtera, Anny Topińskiej-Luchter, Mieczysława Mysony, Wiktora Bonieckiego oraz Kazimierza Gołdasa. Symboliczny znicz zapalono również na mogile Eugeniusza Kwiatkowskiego, patrona organizowanego przez naszą uczelnię konkursu dla dziennikarzy ekonomicznych. Centralne uroczystości, odbywające się przed tablicą upamiętniającą „Sonderaktion Krakau” w Budynku Głównym, przebiegły według ustalonego tradycją porządku, na który składają się: wykonanie hejnału mariackiego, przemówienie władz rektorskich, modlitwa kapłana, minuta ciszy dla uczczenia pamięci zmarłych profesorów, złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową przez delegacje, m.in. władz uczelni,

2. Korpusu Zmechanizowanego, Światowego Związku Żołnierzy AK oraz fundacji, rady i dyrekcji Muzeum AK w Krakowie, Stowarzyszenia Szarych Szeregów, NSZZ „Solidarność”, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Parlamentu Studenckiego i  Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Niech refleksją nad Dniem Pamięci będą słowa prof. Romana Niestroja – rektora UEK, wypowiedziane podczas uroczystości:

Stajemy w tym miejscu, aby ogarnąć modlitwą ofiary totalitaryzmu, ich los, aby uczyć się powagi spraw i wspólnej odpowiedzialności za życie braci. Modlitwą, która jest wyrazem prostej miłości chcemy odpowiedzieć na to, co zrodziła nienawiść i pogarda dla człowieka, jednego narodu dla drugiego. Modlitwą chcemy ogarnąć tych, których ta nienawiść najbardziej dotknęła. Prosimy Boga o wieczne życie dla nich. o. dr Marian Zawada

Jak co roku, w pierwszych dniach listopada wracamy pamięcią do tych, którzy już odeszli: składamy kwiaty na grobach profesorów i spotykamy się tutaj, aby wrócić pamięcią do tragicznych wydarzeń, które zapisały się w historii pod nazwą „Sonderation Krakau”, haniebnej akcji niemieckich władz okupacyjnych przeprowadzonej w 1939 roku przeciwko profesorom krakowskich uczelni. Wśród przybyłych na zaproszenie władz niemieckich do gmachu Collegium Novum i podstępnie aresztowanych 183 osób byli także pracownicy naukowi naszej uczelni – ówczesnej Akademii Handlowej oraz wykładający na naszej uczelni pracownicy Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczej. Ich nazwiska widnieją na tej tablicy, wmurowanej tu dla uczczenia ich pamięci niemal ćwierć wieku temu. Wyryte na tablicy nazwiska są wymownym symbolem zdeptanej ludzkiej godności w przebiegu barbarzyńskiej próby zniszczenia polskiej elity naukowej. Niech nasza dzisiejsza tu obecność będzie hołdem dla profesorów: Arnolda Bollanda, Zygmunta Sarny, Albina Żabińskiego, Walentego Winida oraz wszystkich aresztowanych wówczas profesorów i  wykładowców. Niech dzisiejszy apel będzie dowodem naszej niesłabnącej wdzięczności i pamięci o nich. Cześć ich pamięci!

Uniwersytet Trzeciego Wieku UEK rozpoczęty! Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie z początkiem nowego roku akademickiego rozpoczął działalność na rzecz aktywnych, pragnących poszerzać swoją wiedzę seniorów z Krakowa, Małopolski i województw ościennych.

18

O. dr Marian Zawada odmawia modlitwę za zmarłych

„Ave verum corpus” w wykonaniu chóru „Dominanta”

„Il silenzio” wykonaniu hejnalisty

Prof. Roman Niestrój złożył wiązanki na mogiłach kilkunastu zmarłych Profesorów uczelni

Po cyklu pilotażowych wykładów w ubiegłym roku akademickim i przeprowadzeniu rekrutacji we wrześniu tego roku 6 października oficjalnie zainaugurowano pierwszy w 85-letniej historii uczelni Uniwersytet Trzeciego Wieku. W poczet słuchaczy Uniwersytetu przyjęto 106 osób w wieku od 55 do 82 lat, które przez cały rok akademicki co tydzień spotykać się będą na wykładach nt. najistotniejszych zagadnień ekonomicznych, prowadzonych przez profesorów uczelni i zaproszonych ekspertów. Dla słuchaczy pragnących odświeżyć swoją znajomość języka obcego Uniwersytet przygotował zajęcia konwersatoryjne z angielskiego i niemieckiego, a z myślą o podniesieniu ich sprawności fizycznej zaplanowano zajęcia ruchowe dla seniorów, m.in. gimnastykę Pilatesa, basen i kilkugodzinne wycieczki po Krakowie. Patronat honorowy nad Uniwersytetem Trzeciego Wieku UEK objął Marek Nawara – Marszałek Województwa Małopolskiego, a głównym partnerem projektu jest firma ArcelorMittal.

Wykład inaugurujący Uniwersytet Trzeciego Wieku UEK pt. „Czy wiedza prowadzi do dobrobytu, czy na odwrót?” wygłosił prof. dr hab. Tadeusz Grabiński z Katedry Finansów UEK, były rektor uczelni.

19


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Co wiemy o naszych kandydatach na studia? Skąd studenci czerpią informację o Dniu Otwartym naszej uczelni? Jakie inne uczelnie biorą pod uwagę przy wyborze studiów? Czy wiedzą, na jakich kierunkach chcieliby studiować? Na te i inne pytania ankiety przeprowadzonej przez Sekcję Promocji UEK odpowiadali uczestnicy tegorocznego Dnia Otwartego UEK. W ankiecie wzięło udział ponad 700 respondentów. 67% ankietowanych stanowiły kobiety. Prawie 90% badanych to uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, pozostała część to studenci uczelni wyższych. W grupie badanych dominowali 18-latkowie, natomiast najmniej liczna grupa to osoby po 23.

Preferowana uczelnia, na której chciałbyś studiować?

Wiek badanych

Województwa, z których pochodzą kandydaci na studia na UEK

Profil szkoły, do której uczęszczają kandydaci na UEK

roku życia. Duża część ankietowanych uczęszcza do liceum ogólnokształcącego – 59%, natomiast jedynie 0,4% jest uczniem liceum profilowanego. Zgodnie z przewidywaniami najwięcej uczestników Dnia Otwartego przyjechało z  województwa małopolskiego. UEK cieszy się dużym zainteresowa-

DO w badaniach „KolMark”

Skąd dowiedziałeś się o Dniu Otwartym? Płeć respondentów

20

niem również w województwie śląskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Najczęstszą odpowiedzią na pytanie dotyczące „uczelni, jaką bierzesz pod uwagę przy wyborze studiów” był Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – wskazało go 51% respondentów. Na kolejnych miejscach znalazła się, podobnie jak w poprzednim roku, Akademia Górniczo-Hutnicza w  Krakowie (16,4%) oraz Uniwersytet Jagielloński (13,7%). Duży odsetek kandydatów na studia był niezdecydowany co do wyboru kierunku kształcenia (24,4%). Wśród kandydatów z wybranym profilem kształcenia największą popularność zdobyły kierunki: Finanse i rachunkowość (24,1%), Zarządzanie (13,1%) oraz Ekonomia (11,4%). Informacji na temat Dnia Otwartego UEK kandydaci najczęściej uzyskiwali w  swojej szkole (36,8%). Kolejnym źródłem wiadomości okazał się internet (17,8%) oraz znajomi (16,5%). Szczegółowe wyniki badania przedstawiają poniższe wykresy.

Kto odwiedził Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w  Dniu Otwartym? Odpowiedzi na tak postawione pytanie spróbowali udzielić członkowie Koła Naukowego „KolMark”, działającego przy Katedrze Marketingu UEK. Reprezentując podczas Dnia Otwartego Wydział Zarządzania, nie tylko zachęcali licealistów do studiowania na specjalnościach Marketing i Marketing międzynarodowy, ale także przeprowadzili badania ankietowe, których celem było określenie poziomu wiedzy uczniów na temat pojęcia marketing oraz identyfikacja profilu demograficznego odwiedzających. Jaki jest wynik badania? W czasie imprezy stoisko Katedry Marketingu odwiedziły aż 92 osoby, z których większość stanowiły kobiety – prawie 70%, tylko co trzeci odwiedzający był mężczyzną. Średni wiek ankietowanych wyniósł 18 lat, jednak były także osoby starsze: 22% osób miało powyżej 19, a 7% – 20 i więcej lat. Odwiedzających stoisko zapytano również o  miejsce zamieszkania oraz typ szkoły i profil klasy maturalnej. Największa liczba ankietowanych pochodziła z Krakowa (40%), na drugim miej-

scu uplasowała się Limanowa (7,5%) oraz Ostrowiec Świętokrzyski (5,4%). Odwiedzili nas również licealiści z Buska Zdroju, Gorlic, Knurowa na Śląsku oraz Tarnobrzega, a nawet z Lublina. Najwięcej ankietowanych uczy się w liceach ogólnokształcących – 63%, co czwarty jest uczeniem technikum ekonomicznego bądź gastronomiczno-hotelarskiego. Większość respondentów uczęszcza do klas o profilach matematycznym oraz ekonomicznym (odpowiednio 30,4% i 29,3%), w klasach o profilu biologicznochemicznym uczy się 14%, a w klasach o profilu humanistycznym – około 9% badanych. Przedstawiciele Katedry Marketingu sprawdzili także, jak uczniowie rozumieją pojęcie marketingu. Okazało się że wszyscy, którzy odwiedzili stoisko katedry, spotkali się z tym terminem, a kojarzy im się on najczęściej ze sprzedażą, reklamą i handlem. Podsumowując, profil demograficzny typowego respondenta, który uczestniczył w badaniu ankietowym, można opisać następująco: licealistka w  wieku 18 lat, pochodząca z Krakowa, ucząca się w klasie o profilu matematycznym. Badania ankietowe i  raport opracowali członkowie Koła Naukowego „KolMark” pod kierunkiem dr Magdaleny Dołhasz.

21


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Od lewej: prof. dr hab. Jerzy Malec – rektor Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego i prof. dr hab. Roman Niestrój – rektor UEK.

Perspektywy po dyplomie Tuż przed inauguracją nowego roku akademickiego, 29 września na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbył się Salon Perspektyw „Studia po dyplomie”. Jednym z jego elementów była konferencja programowa „Kształcenie dla potrzeb regionu. Studia po dyplomie – potrzeba rynku, czy sposób na zarabianie pieniędzy”. Próbę znalezienia odpowiedzi na to pytanie podjęli m.in. prof. dr hab. Roman Niestrój – rektor UEK oraz prof. dr hab. Jerzy Malec – rektor Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego. Krakowskie targi „Studia po dyplomie” były już drugim takim wydarzeniem – pierwsze odbyło się w czerwcu w Warszawie. Tym razem przedstawiciele świata nauki i biznesu zawitali do Krakowa, by podczas debaty prowadzonej przez prezesa Fundacji Edukacyjnej Perspektywy Waldemara Siwińskiego rozmawiać o  znaczeniu studiów podyplomowych, doktoranckich i  MBA. Rozpoczynając konferencję prof. Roman Niestrój zaznaczył, że „obecnie rynek usług edukacyjnych w Polsce rozwija się, co jest pochodną procesu bolońskiego, czyli trójstopniowego etapu studiów wyższych, a także reformy systemu edukacji”. Z  kolei prof. Jerzy Malec zauważył, że „w  dobie szybkiego rozwoju nowych technologii, zasób wiedzy szybko się dezaktualizuje, co powoduje, że ciągłe dokształcanie stało się potrzebą niemal każdej profesji”. Znaczenie studiów podyplomowych z  perspektywy rozwoju zawodowego omówiła Małgorzata Dudziak z  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w  Krakowie. „Współczesna, oparta na wiedzy gospodarka, wiąże się z rosnącym znaczeniem różnych form kształcenia w ciągu całego

22

życia, co staje się czynnikiem decydującym o konkurencyjności pracowników”. Ponadto obserwujemy umiędzynarodowienie rynków pracy i produktów powodujące zacieranie się granic. Dochodzi

również do zatarcia granicy między pracą a edukacją, bowiem wiedzę zdobywa się także w  miejscu pracy. Jak dodała Małgorzata Dudziak, „Małopolska jest dosyć specyficznym regionem, gdzie tylko 7% wszystkich podmiotów gospodarczych generuje miejsca pracy, a pozostałe 93% to mikroprzedsiębiorstwa i samozatrudnieni”. Okazuje się, że za najbardziej pożądane kompetencje pracodawcy uważają przede wszystkim umiejętność przekwalifikowania się i mobilność oraz znajomość nowych technologii i języków obcych. Warto tutaj zaznaczyć, że liczą się przede wszystkim umiejętności praktyczne, a  nie posiadane certyfikaty. Badania przeprowadzone przez WUP wykazały, że aż 73% pracodawców jest niezadowolonych z  kompetencji posiadanych przez kandydatów do pracy. Wyższe wykształcenie pozostaje już tylko warunkiem formalnym. O konkurencyjności na rynku decyduje przede wszystkim umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce i umiejętność uczenia się. Monika Domańska z  Ośrodka Monitorowania Kadry Zawodowej AGH poruszyła kwestię badania przez uczelnie losów swoich absolwentów. Reforma ustawy o  szkolnictwie wyższym wprowadzi taki obowiązek w  formie jednozdaniowego zapisu. Podobnie jest np. we Włoszech czy w Wielkiej Brytanii, gdzie uczelnie otrzymujące od państwa dotacje są zobowiązane do dostarczenia informacji o  losach 80% swoich absolwentów 6 miesięcy po ukończeniu przez nich na-

Monika Domańska z Ośrodka Monitorowania Kadry Zawodowej AGH poruszyła kwestię badania przez uczelnie losów swoich absolwentów.

uki. Ma to służyć zwiększeniu efektywności kształcenia na studiach wyższych. W praktyce nie będzie to jednak takie proste. Ustawa o  ochronie danych osobowych sprawia, że absolwenci nie będą mieli obowiązku informowania swoich uczelni o tym, czym się zajmują po zdobyciu dyplomu. Dylematem pozostaje także, kto jest obecnie najważniejszy na studiach. Kiedyś odpowiedź była oczywista – był nim nauczyciel, mistrz. W  dzisiejszych czasach wiele się zmieniło. Czy najistotniejszy jest student? A może pracodawca? Podsumowując pierwszą część konferencji, prof. Niestrój stwierdził, że „uczelnia nigdy nie będzie do końca w stanie przewidzieć, jakie będzie zapotrzebowanie na rynku pracy za kilka lat”. Z  tego powodu szkoły wyższe powinno się oceniać pod kątem przygotowania absolwentów, zwłaszcza ich zdolność adaptacji do nowych warunków. Wiceprezes Małopolskiego Związku Pracodawców Andrzej Barański wspomniał zaś o  wielkiej teoretyczności polskiego systemu edukacji. Jego zdaniem studia często są jak nauka książki telefonicznej na pamięć – ogromny wysiłek, jednak zupełnie niepotrzebny. Wyraził także przekonanie, że w przyszłości dużą rolę odgrywać będą szybkie kursy – trwające maksymalnie kilka tygodni, bo dorosły pracownik nie będzie mógł sobie pozwolić na długą przerwę w pracy. O studiach MBA wypowiedział się dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK dr Piotr Buła. Zauważył, jak bardzo zmieniły się oczekiwania pracodawców – kiedyś liczyło się samo ukończenie studiów oraz pobyt za granicą i znajomość języka obcego. Obecnie te umiejętności są normą,

Małgorzata Dudziak z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie omówiła znaczenie studiów podyplomowych z perspektywy rozwoju zawodowego.

którą spełnia niemal każdy kandydat. Dr Buła podkreślił, że „uczelnie, zwłaszcza te biznesowe, muszą na wzór amerykański zatrudniać praktyków, bo trudno uczyć biznesu, nie mając w swojej kadrze kogoś z tego świata”. Dr Kazimierz Sedlak z  firmy doradztwa personalnego Sedlak&Sedlak omówił wpływ wykształcenia na wysokość zarobków. Według przeprowadzonych badań mediana (wartość środkowa) zarobków osoby z  wyższym wykształceniem wynosi 4000 zł. Studia podyplomowe i doktoranckie zwiększają tę wartość do 4400 zł. Z kolei dla osób z dyplomem ukończenia studiów MBA mediana zarobków wynosi aż 10500 zł. Trzeba jednak zaznaczyć, że na studia MBA decydu-

Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.

ją się z reguły osoby już bardzo dobrze zarabiające. Rozbieżności między zarobkami osób z  różnym wykształceniem zwiększają się wraz z  upływem czasu – zarobki osób bez wyższego wykształcenia pozostają z reguły na tym samym poziomie przez cały okres kariery zawodowej, podczas gdy lepiej wykształceni wraz z upływem lat mogą liczyć na podwyżkę. Obecnie w Polsce jest ok. 32,5 tys. doktorantów, jednak bardzo niewielu z nich zasili kadrowo uczelnie. Gdzie znajdą zatrudnienie pozostali? Odpowiedź na to pytanie próbował znaleźć wiceprzewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów Jacek Lewicki. Pracownik z  tytułem doktora to również większy prestiż dla firmy. Ciężko jest jednak przewidzieć, w  jakich sektorach gospodarki będzie zapotrzebowanie na takie osoby. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na to, co najbardziej cenią sobie pracodawcy i te umiejętności rozwijać. Różne są możliwości wykorzystania studiów podyplomowych – często traktuje się po prostu jako rozwój własnego hobby i posiadania profesjonalnej wiedzy w  danej dziedzinie. Wygląda także na to, że uzyskanie dyplomu magistra nie będzie już kończyło naszej edukacji – uczyć się, doskonalić i  rozwijać swoje umiejętności powinniśmy przez całe życie. „Studia po dyplomie mogą realnie odpowiadać na potrzeby rynku pracy, a  zarazem dawać przyzwoity zarobek prowadzącym je uczelniom” – podsumował debatę prof. Malec. Paweł Kubik

23


NAGRODY

NAGRODY

Profesor Ryszard Borowiecki Doktorem Honoris Causa Tarnopolskiego Instytutu Technologii Społecznych i Informacyjnych W dniu 1 września 2010 r. prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, rektor UEK w latach 2002–2008, został uhonorowany godnością Doktora Honoris Causa Tarnopolskiego Instytutu Technologii Społecznych i Informacyjnych – TISIT (Ukraina). Uroczysta promocja odbyła się w trakcie inauguracji roku akademickiego 2010/2011 ukraińskiej uczelni. Przewodniczący uroczystości, rektor TISIT prof. Yaroslav Bakushevych, podkreślił przede wszystkim wkład prof. Ryszarda Borowieckiego w  rozwój współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w  Krakowie a Tarnopolskim Instytutem Technologii Społecznych i  Informacyjnych. Honorowy doktorant zarówno jako rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jak i kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UEK, w sposób znaczący przyczynił się do rozwoju kontaktów naukowych i  dydaktycznych pomiędzy obydwoma uczeniami. Najwyższa honorowa godność akademicka, jaką tarnopolska uczelnia obdarzyła prof. Borowieckiego stanowi zarazem wyraz uznania dla jego dokonań w  sferze nauki, dydaktyki oraz praktyki gospodarczej. Honorowy doktorat TISIT jest trzecią tego rodzaju godnością przyznaną prof. Ryszardowi Borowieckiemu. W 2007 r. został uhonorowany doktoratem przez Uniwersytet w Mesynie (Włochy),a rok później przez Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii (Ukraina). Po krótkim podziękowaniu za otrzymaną godność, skierowanym do władz oraz całej społeczności akademickiej TISIT, prof. Ryszard Borowiecki wygłosił okolicznościowy wykład nt. „Zarządzania przedsiębiorstwami w warunkach dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej”. Wykład ten stanowił zarazem inauguracyjny wykład roku akademickiego 2010/2011, który w dniu 1 września br. zainaugurowała ukraińska uczelnia. Tarnopolski Instytut Technologii Społecznych i  Informacyjnych (TISIT) jest pierwszą polsko-ukraińską niepubliczną uczelnią wyż-

24

Srebrne Pasmo dla „Dominanty”

Mgr Grzegorz Habczyk, autor pracy magisterskiej pt. „Problematyka motywacji w organizacjach działających w oparciu o system Multi Level Marketingu”, zdobył I nagrodę w wysokości 7000 zł w konkursie na najlepszą pracę magisterską dotyczącą sprzedaży bezpośredniej. Promotorem pracy była dr hab. Alicja Miś, prof. UEK z Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim.

Uczelniany chór „Dominanta” w dniach 6–11 października br. w  renomowanym Międzynarodowym Konkursie Chórów w Rimini zdobył Srebrne Pasmo w kategorii chórów mieszanych. W  konkursie uczestniczyło wiele znakomitych chórów z  całego świata, a  jego poziom artystyczny był bardzo wysoki. Oprócz włoskich chórów można było usłyszeć chóry z Finlandii, Rosji, Estonii, Litwy, Czech, Irlandii, Ukrainy czy Wysp Normańskich. Oprócz występu konkursowego chór koncertował również w rimińskim teatrze Novelli. „Dominanta” bogatym repertuarem, świetnym wykonaniem oraz nienaganną prezencją wzbudziła ogromny zachwyt publiczności, a szczególny aplauz zyskał utwór My way Franka Sinatry z solową partią Pawła Rzeźnika. Kolejny konkursowy sukces Dominanty na arenie międzynarodowej jest powodem do dumy i chlubą dla uczelni. Świadczy również o wysokim poziomie artystycznym naszego chóru i dobrze rokuje na przyszłość. Gratulujemy!

szą. Został utworzony w 2001 r. z inicjatywy ukraińskich i polskich pracowników naukowych na czele z prof. Yaroslavem Bakushevychem, pełniącym od początku funkcję rektora TISIT. Obecnie uczelnia kształci studentów w  zakresie ekonomii międzynarodowej, ekonomii menedżerskiej, marketingu oraz socjologii – pracy socjalnej. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Międzynarodowej współpracuje w  zakresie działalności naukowej i  dydaktycznej z  wieloma uczelniami zagranicznymi – w  tym z  uczelniami polskimi: Wyższą Szkołą Zarządzania w Rzeszowie, Wyższą Szkołą Nauk Społecznych w Poznaniu, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w  Jarosławiu, a od 2005 r. także z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. dr Andrzej Jaki Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UEK

Nagrodzony za najlepszą pracę magisterską dotyczącą sprzedaży bezpośredniej

Wyróżniona stypendium miasta Krakowa Anna Mazurczak, studentka studiów doktoranckich na Wydziale Finansów, otrzymała Stypendium Naukowe Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych, których działalność naukowa i artystyczna może przyczynić się do rozwoju Krakowa lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki. Stypendia naukowe Miasta Krakowa są wyróżnieniem przyznawanym corocznie studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich pobierającym naukę w publicznych i niepublicznych szkołach wyższych i innych ośrodkach naukowo-badawczych w mieście Krakowie. Anna Mazurczak znalazła się na liście 50 laureatów stypendium naukowego „w uznaniu szczególnej pracy, której owocem są wybitne wyniki”. Gratulujemy!

Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej. Konkurs

Nagrodzony mgr Grzegorz Habczyk (pierwszy po prawej)

jest organizowany co roku, od roku 2005, z myślą o zwiększeniu zainteresowania sprzedażą bezpośrednią wśród młodego środowiska akademickiego. Nadsyłane prace mogą traktować o branży jako takiej, o poszczególnych firmach lub grupach przedsiębiorstw, sprzedawcach, perspektywach rynkowych, skutkach społeczno-ekonomicznych sprzedaży bezpośredniej czy jej znaczeniu dla rynku pracy, itp. Wręczenie nagród odbyło się w Warszawie w dniu 13.05.2010 r., podczas seminarium organizowanego przez Brian Tracy International oraz Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej. Gratulujemy!

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dr Kingi Nawalany Dr Kinga Nawalany z Katedry Chemii Ogólnej została wyróżniona stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. W tegorocznej edycji konkursu o stypendia ubiegało się aż 296 naukowców, którzy nie ukończyli 35 lat, ale już odnoszą sukcesy naukowe dostrzegane i doceniane w Polsce i za granicą. Dr Kinga Nawalany znalazła się w grupie 85 najwybitniejszych młodych naukowców, którym przyznano stypendia. Liczba stypendystów wzrosła od ubiegłego roku aż czterokrotnie, a w porównaniu z 2009 r. rząd aż trzykrotnie zwiększył wydatki na pomoc stypendialną dla utalentowanych młodych badaczy. Stypendia ministra nauki dla młodych uczonych są przyznawane od pięciu lat. Wnioski kandydatów podlegają ocenie w pięciu kategoriach: nauki ścisłe, medyczne, przyrodnicze, techniczne oraz humanistyczne i społeczne.  Laureaci przez okres od jednego do trzech lat otrzymywać będą miesięczne stypendium w wysokości 3 830 zł. Gratulujemy!

Prof. Jacek Purchla w Komisji Selekcyjnej konkursu o tytuł„Europejskiej Stolicy Kultury 2016” Prof. Jacek Purchla, kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 8 października 2010 r. otrzymał nominację do udziału w Komisji Selekcyjnej konkursu o tytuł „Europejskiej Stolicy Kultury 2016”. W skład komisji weszło 7 przedstawicieli instytucji europejskich oraz 6 polskich ekspertów. Obrady Komisji Selekcyjnej odbyły się 12–13 października. Spośród 11 miast, które przystąpiły do konkursu (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań, Toruń, Szczecin, Warszawa oraz Wrocław), do drugiego etapu Komisja wybrała: Gdańsk, Katowice, Lublin, Warszawę i Wrocław. Ostateczna decyzja Rady Unii Europejskiej w sprawie wyboru Europejskiej Stolicy Kultury 2016 zostanie ogłoszona w II kwartale 2012 roku.

Dr Piotr Buła Ambasadorem Kongresów Polskich Dr Piotr Buła, dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK, został wybrany na jednego z 17 nowych Ambasadorów Kongresów Polskich – osób, które w swych międzynarodowych środowiskach rozpowszechniają wiedzę o atutach naszego kraju, przyczyniając się do pozyskiwania nowych kongresów i konferencji. Wyłonienie grona Ambasadorów odbyło się podczas posiedzenia Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 30.09.2010 r., w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej. Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest realizowany wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz organizację pozarządową – Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce. Służy on promowaniu Polski, jako miejsca organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji. Celem Programu Ambasadorów Kongresów Polskich jest pozyskiwanie kongresów do Polski oraz udzielanie efektywnej pomocy w przyciąganiu takich imprez do naszego kraju przez Polaków działających w strukturach organizacji międzynarodowych, np. naukowców i profesjonalistów różnych branż. Do tej pory tytuł Ambasadora Kongresów Polskich otrzymało blisko 100 osób. Gratulujemy! Honorowy Patronat nad Programem Ambasadorów Kongresów Polskich objął Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Michał Kleiber. Więcej: www.poland-convention.pl

Dr Anna Strada-Prusak wyróżniona przez Fundację Pro Scientia et Vita Dr Anna Strada-Prusak z Katedry Zarządzania Jakością została uhonorowania wyróżnieniem Fundacji Pro Scientia et Vita Wydziału V PAN „Dla Młodych, Aktywnych Naukowców za rok 2010”. Zarząd Fundacji i pozostali członkowie Komisji Nagród Fundacji Pro Scientia et Vita dostrzegli i nagrodzili jej potencjał, wyrażający się w dorobku badawczym oraz wysokiej aktywności w środowisku naukowym. Do Fundacji w 2010 roku wpłynęło 12 wniosków o Nagrody Fundacji. Komisja po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym kandydatów, opiniami recenzentów, osiągnięciami i aktualnymi zainteresowaniami przyznała 3 nagrody oraz 3 wyróżnienia. Dr Strada-Prusak znalazła się w szczęśliwej szóstce. Uroczyste wręczenie Dyplomów i Nagród odbędzie się w dniu 6 grudnia 2010 r. Gratulujemy!

25


JUBILEUSZE

WARTO JUBILEUSZE WIEDZIEĆ

Niezwykła uroczystość Profesora Trzcienieckiego

70. urodziny oraz 45-lecie pracy Profesor Zofii Dach W dniu 27 września 2010 r. wraz ze wspólnotą Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie obchodziliśmy jubileusz 70-lecia urodzin oraz 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr hab. Zofii Dach, pełniącej funkcję kierownika Katedry Mikroekonomii od momentu jej powstania w 1992 roku do roku 2010. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz rektorskich i dziekańskich uczelni, licznie zebrani profesorowie, adiunkci, asystenci i pracownicy administracyjni oraz pokaźne grono gości z innych uczelni, z którymi Profesor współpracuje i przyjaźni się od wielu lat. Wśród nich obecni byli: prof. Bożena Klimczak z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. Elżbieta Skrzypek z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, prof. Teresa Kamińska z  Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Stanisław Swadźba, prof. Urszula Zagóra-Jonszta oraz prof. Imgard Maria Smandek z  Uniwersytetu Ekonomicznego w  Katowicach, prof. Mirosław Bochenek z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w  Toruniu i  wielu innych. Wielu spośród zebranych gości to studenci i wychowankowie naukowi Jubilatki. Całą uroczystość prowadziła obecna kierownik Katedry Mikroekonomii, dr hab. Krystyna Przybylska, prof. UEK. Jak sama przyznała, bardzo miło wspomina swoje zajęcia z  ekonomii politycznej kapitalizmu, prowadzone przed wielu laty przez Jubilatkę. Zapamiętała ją jako nauczyciela wymagającego, lecz bardzo życzliwego wobec studentów i  oddanego swojej pracy. Prof. Przybylska przedstawiła zebranym przebieg kariery zawodowej swojej poprzedniczki oraz bogaty dorobek naukowy i dydaktyczny – ponad 160

publikacji naukowych, kilkunastu wypromowanych doktorów i kilkaset prac magisterskich przygotowanych pod jej kierunkiem. Profesor piastowała wiele funkcji organizacyjnych na uczelni, m.in. prodziekana i dziekana Wydziału Ekonomiki Produkcji. Ogromne zainteresowanie wzbudził pokaz zdjęć z  archiwum Jubilatki, ilustrujących zarówno jej karierę zawodową, jak i życie prywatne. W trakcie uroczystości wieloletnią współpracę z  prof. Zofią Dach wspominali także przedstawiciele władz Uczelni: prof. Roman Niestrój – rektor UEK, prof. Kazimierz Zieliński – dziekan Wydziału Ekonomii i  Stosunków Międzynarodowych oraz prof. Krzysztof Surówka – dziekan Wydziału Finansów. Życzliwe słowa skierowali również do Jubilatki goście, którzy przybyli z innych ośrodków akademickich z całego kraju. W swoich wystąpieniach wspominali lata owocnej współpracy z Jubilatką. Dla kilku z nich była Ona nie tylko nauczycielem, ale i Mistrzem. Wyrazy szacunku i  uznania dla Jubilatki można było także usłyszeć z odczytanych listów, nadesłanych przez jej wieloletnich przyjaciół i współpracowników. W imieniu Katedry Mikroekonomii słowa podziękowania skierował do Pani profesor dr Artur Pollok. W  wystąpieniach uczonych i  przyjaciół Profesor Zofii Dach dominował podziw dla jej dorobku naukowego, a  także dla ogromnej pracowitości i  zaangażowania w  życie społeczności Uniwersytetu. Osoby zebrane na sali miały okazję nie tylko poznać bogate dokonania Jubilatki, ale i  przekonać się, jak wielkim szacunkiem i  sympatią jest obdarzana w środowisku naukowym.

90-lecie urodzin 10 maja prof. dr hab. Jerzy Trzcieniecki, dr h.c. obchodził 90-lecie swoich urodzin, warto jednak dodać, że w tym roku przypada również 50-lecie obrony jego doktoratu. Profesor jest osobą niezwykłą, w dalszym ciągu jest aktywny zawodowo oraz korzysta z najnowszych zdobyczy technologii.

Na koniec głos zabrała Jubilatka. Wyraźnie wzruszona nawiązała w wystąpieniu do początków swojej kariery naukowo-badawczej, które sięgają momentu rozpoczęcia przez nią studiów w  Wyższej Szkole Ekonomicznej w  Krakowie oraz do ludzi, których spotkała w trakcie swojej działalności. Szczególnie ciepłe słowa skierowała do swojego męża, Pana Antoniego, który od kilkudziesięciu lat towarzyszy jej niestrudzenie i bez którego, jak sama powiedziała, nie mogłaby tyle osiągnąć. Tort, toast na cześć Jubilatki, tradycyjne „Sto lat”, życzenia dla Pani Profesor oraz poczęstunek i koncert skrzypcowy zakończyły jubileuszowe spotkanie. Prof. Zofia Dach – mimo przekazania opieki nad Katedrą Mikroekonomii prof. Krystynie Przybylskiej – nie pożegnała się z macierzystą uczelnią. W  październiku br. objęła bowiem stanowisko kierownika zaprzyjaźnionej Katedry Teorii Ekonomii. I choć tyle się zmieniło, jedno pozostało takie samo: serdeczny uśmiech, życzliwe i krzepiące słowo, niestrudzona postawa naukowca i  wychowawcy kolejnych pokoleń studentów i doktorantów. Jesteśmy przekonani, że uroczystość podsumowująca 70 lat życia i  45 lat kariery naukowej w  równej mierze była wzruszającym końcem jednego etapu życia prof. Zofii Dach, ale zarazem początkiem kolejnego. Szanownej Jubilatce jeszcze raz pragniemy podziękować za trud i wysiłek, który włożyła w  pracę na rzecz uczelni i  katedry. Z  całego serca życzymy zdrowia, radości i  satysfakcji z dobrzej wykonanej pracy! Adrian Solek i Paweł Drobny – wychowankowie naukowi

26

Od początku… Profesor Trzcieniecki urodził się w 1920 r. w  Czortkowie (obecnie terytorium Ukrainy), do egzaminu maturalnego przystąpił w Stryju. W 1939 r. walczył jako artylerzysta nad Pilicą, gdzie został ranny. Jego męstwo odznaczono Medalem Zwycięstwa Wolności oraz Odznaką Grunwaldzką. W latach wojny prowadził działalność konspiracyjną. Po zatrzymaniu jego kolegów został zmuszony do ucieczki w rodzinne strony. Po wojnie, w 1947 r. trafił do Akademii Handlowej w Krakowie, gdzie następnie został asystentem Profesora Bieńkowskiego. Od  początku pracy naukowej był żywo zainteresowany nauką o zarządzaniu. 1960 r. obronił pracę doktorską pod tytułem „Zagadnienia metodyki normowania długości cyklu produkcyjnego w warunkach produkcji jednostkowej i małoseryjnej”. Cztery lata później uzyskał habilitację. Wytężona praca zaowocowała kolejnymi awansami w karierze Profesora. Pełnił on m.in. funkcję prodziekana Wydziału Przemysłu, kierownika Katedry Teorii Organizacji i Zarządza-

nia oraz dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania. W roku 1976 r. Jerzy Trzcieniecki otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. W 2005 r. Profesor został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wracając do dnia dzisiejszego… 10 maja odbyła się uroczystość urodzin Profesora Trzcienieckiego. Przyjechali na nią najznamienitsi pracownicy nauki z  ośrodków z  całej Polski. Było w  śród nich wielu wychowanków Profesora. Łącznie przybyło około 120 gości. Obchody prowadził dziekan Wydziału Ekonomii i  Stosunków Międzynarodowych prof. dr hab. Kazimierz Zieliński. Z  mównicy swoje wyrazy uznania i  wdzięczności przekazali m.in. prof. dr hab. Roman Niestrój – rektor UEK, prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski – rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w  Katowicach, prof. dr hab. Adam Stabryła, prof. dr hab. Janusz Teczke. Gratulacje w imieniu Komitetu Nauk Orga-

Prof. dr hab. Jerzy Trzcieniecki z prof. Januszem Teczke.

nizacji i Zarządzania PAN przekazał prof. dr hab. Bogdan Nogalski, a w imieniu Towarzystwa Naukowego Organizacji i  Kierownictwa prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki. Podniosłą chwilą było przekazanie przez dr. Stanisława Bisztygę – Senatora RP gratulacji w imieniu władz Rzeczypospolitej Polskiej oraz wręczenie Profesorowi Trzcienieckiemu Medalu Senatu. Ci, którzy nie mogli znaleźć się na uroczystości, również chcieli zaznaczyć swoje wyrazy uznania i sympatii. Do Katedry Zarządzania Międzynarodowego cały czas spłynęło wiele listów gratulacyjnych z uczelni krajowych i zagranicznych oraz od przedstawicieli nauki i samorządów. Profesor Jerzy Trzcieniecki miał okazję pracować w  wielu miejscach i  angażować się w  wiele inicjatyw. Z  wszystkimi, których poznał, dzielił się swoją ogromną wiedzą, pasją, a  przede wszystkim pogodą ducha oraz poczuciem humoru. Panie Profesorze! Dziękujemy za dotychczasowe lata Pana pracy oraz prosimy o więcej! Piotr Sedlak

27


JUBILEUSZE

JUBILEUSZE

30 lat Solidarności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie „Przyjaźnie solidarni” to przewodnia myśl jubileuszu 30-lecia narodzin „Solidarności” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, obchodzonego uroczyście 25 września 2010 r. Obchody rozpoczęliśmy odwiedzeniem grobów zmarłych członków naszej organizacji, szczególnie oddanych idei „Solidarności”. Zawsze pamiętamy o założycielach i prowadzących nasz Związek, prof. Janinie Bieniarzównie, profesorze Januszu Maciaszku i  doktorze Andrzeju Sikorskim. Naszą wdzięczność wyraziliśmy przez złożenie kwiatów i modlitwę. W czerwcu 2010 r. odszedł od nas wieloletni wiceprzewodniczący, dr Piotr Małecki, pracownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Pochyliliśmy się również nad jego mogiłą. Z okazji jubileuszu w kościele o. Karmelitów Bosych odbyła się okolicznościowa msza święta, której przewodniczył o. Rafał Myszkowski – przeor sąsiadującego z uczelnią klasztoru. „Solidarność to ruch społeczny, który stworzył dzieło, a ono rozpoczęło proces transformacji ustrojowej i gospodarczej” – powiedział w homilii, jednocześnie składając wyrazy uznania za dotychczasową działalność uniwersyteckiej „Solidarności” i życząc jej kolejnych, równie pięknych jubileuszy. Uczestnicy jubileuszu spotkali się w niepowtarzalnym wnętrzu Starej Auli im. prof. Arnolda Bollanda, w nastroju „Przyjaźnie solidarni”. Zaproszenie przyjęli: legenda „Solidarności” roku 1980 – Mieczysław Gil, były prezydent miasta Krakowa – Józef Lasota, uczestnik zebrania założycielskiego „Solidarności” we wrześniu 1980 roku oraz skarbnik miasta Krakowa – dr Lesław Fijał (drugi na liście Komitetu Założycielskiego uczelnianej „Solidarności”), Jacek Olbrycht i Janusz Kot – byli przewodniczący Komisji Uczelnianej, dzisiaj pełniący funkcje publiczne, oraz Jerzy Jaworski – wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Solidarności Małopolskiej.

28

Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele władz Uniwersytetu – prof. Roman Niestrój, rektor UEK oraz prof. Zbigniew Dresler. „Przyjaźnie solidarni” – taka była przewodnia myśl uroczystości i taki też duch jej towarzyszył, co wyraźnie podkreślała w swoim wystąpieniu Przewodnicząca. Dzisiaj nikt nie kwestionuje wielkiej roli masowego ruchu społecznego i buntu narodu polskiego w drugiej połowie XX wieku. Ruch „Solidarności” był nie tylko symbolem dążenia do wolności, ale również elementem procesów historycznych. Ksiądz prof. Józef Tischner w 1980 r. na Wawelu wskazywał na szerokie rozumienie słowa „Solidarność”, podkreślając, że „Solidarność”„wiąże ze sobą ludzi”, a my dzisiaj dopowiadamy: jest przyjazna, przyjacielska! Termin „Solidarność” już od połowy XIX wieku zaczynał być używany do określenia interesów wspólnych, a później też Jan Paweł II określił, że „Solidarność” to łączenie ludzi i idei, i stąd Jego słynne zawołanie „ nie ma wolności bez Solidarności”. Wiele wniosły do ruchu „Solidarności” środowiska inteligenckie, naukowe, artystyczne, tworząc swoistą wspólnotę słowa, kultury i  ekonomii. Europa i  świat musiały zauważyć i  zainteresować się „Solidarnością”, i w ciągu 30 lat jej istnienia Polska stała się członkiem Unii Europejskiej i członkiem struktur NATO. To Polacy przywrócili świetność słowu „Solidarność”, rozumianemu jako wspólnota działania w imię wspólnych interesów. Solidarność jest potrzebna także dzisiaj, gdy w  imieniu całej wspólnoty należy myśleć o  gospodarce, przezwyciężaniu kryzysów i walce z terroryzmem. Bądźmy zatem przyjaźnie solidarni w relacjach prywatnych i tam, gdzie wymagają tego interes i dobro Ojczyzny.

W epoce wolności pamiętajmy, że wszystko, co nasz naród osiągnął, jest efektem działania w imię jedności i solidarności. Zgoda buduje, a wolność w podejmowaniu decyzji w ramach demokratycznego państwa stwarza szansę rozwoju dla nas, ale przede wszystkim dla przyszłych pokoleń, dla których hasło „Przyjaźnie solidarni” będzie drogowskazem wszelkich konstruktywnych działań. Wystąpienie Przewodniczącej zainspirowało uczestników do dyskusji i refleksji. Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu, Jerzy Jaworski, wręczył Przewodniczącej medal wydany z okazji 30 lat „Solidarności”, wyrażający uznanie za zasługi naszej uczelnianej „Solidarności” na rzecz „Solidarności” Regionu Małopolskiego. Mieczysław Gil wspominał sprzed 30 lat spotkanie robotników z inteligencją i światem nauki, wskazując na porozumienie i  wzajemną budowę zaufania tych środowisk.„Jakie to było ważne i piękne”– powiedział. Bo to była ta idea! Solidarność pomiędzy ludźmi, wbrew propagowanej w poprzednim ustroju walki klas. Józef Lasota przypomniał, że we wrześniu 1980 r. po raz pierwszy wystąpił publicznie przed poważnym audytorium. Byli nim pracownicy Akademii Ekonomicznej w Krakowie, którzy zebrali się w Nowej Auli im. prof. Albina Żabińskiego, aby poprzeć Gdańsk i włączyć się w ruch „Solidarności”. O  początkach „Solidarności”, w  atmosferze refleksyjno-wspomnieniowej mówili także rektorzy, byli przewodniczący naszej uczelnianej Komisji, jak również pozostali uczestnicy jubileuszu, tworząc nastrój rodzinny i przyjacielski. W takiej też aurze doznaliśmy uczty dla ducha wyrażonej w wierszach i pieśniach o tematyce patriotycznej i  solidarnościowej, a  zrealizowanej przez zespół Krakowskie Przedmieście w  programie „Zwyczajne patrzenie”. Wiele myśli, wiele wspomnień i nostalgii za latami 1980 i  1981 wypełniło przyjacielskie spotkanie przy herbacie w Sali Senackiej. Jolanta Juza – przewodnicząca Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność”

70-lecie urodzin Profesora Zygmunta Szymli W dniu 24 czerwca 2010 r. w UEK odbył się jubileusz 70-lecia urodzin Profesora Zygmunta Szymli. Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk ekonomicznych Zygmunt Szymla należy do znanych regionalistów w  Polsce. Urodził się 26 czerwca 1940 r. w  Bochni. Po ukończeniu szkoły podstawowej, a następnie średniej w Bochni, w 1958 r. rozpoczął naukę w  Wyższej Szkole Ekonomicznej w  Krakowie na Wydziale Ogólnoekonomicznym. Studia ukończył w 1963 r. i w tym samym roku został przyjęty na staż asystencki w Katedrze Planowania i Polityki Ekonomicznej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. W swej macierzystej uczelni przeszedł wszystkie szczeble awansu, od asystenta do profesora zwyczajnego. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1970 r. za pracę pt. „Problemy i metody oceny uprzemysłowienia regionów”, a  stopień doktora habilitacyjnego nauk ekonomicznych w 1978 r. za pracę pt. „Problemy rozwoju przestrzennych struktur przemysłowych”. W 1991 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w  Instytucie Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej Akademii Ekonomicznej w  Krakowie. W  1995 r. uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Dorobek naukowy Profesora Zygmunta Szymli obejmuje około stu publikacji: 6 opracowań zwartych, 82 artykuły, 9 skryptów oraz 32 opracowania w  ramach tematów badawczych. Za prace naukowe otrzymał dwukrotnie nagrodę Ministra Oświaty i  Szkolnictwa Wyższego, a także liczne nagrody rektora macierzystej uczelni. Profesor Zygmunt Szymla w  początkowym okresie swojej kariery naukowej zajmował się głównie regionalnymi aspektami prze-

mysłu. W późniejszym okresie Profesor skoncentrował się na bardziej ogólnych kwestiach gospodarki regionalnej i lokalnej. Liczne osiągnięcia naukowo-badawcze w  tej dziedzinie w  zauważalnym stopniu przyczyniają się do wzbogacenia koncepcji rozwoju regionalnego, w  szczególności koncepcji naświetlających terytorialne aspekty rozwoju kraju w warunkach transformującej się gospodarki. Specjalne miejsce wśród prowadzonych przez Profesora prac mają opracowania i ekspertyzy wykonane dla Centralnego Urzędu Planowania, a następnie Rządowego Centrum Studiów Strategicznych. Wyróżnienia wymagają prace Profesora Zygmunta Szymli wiążące się z  gospodarką przestrzenną. Szczególne ich znaczenie wynika z nowatorstwa, w warunkach polskich, podejmowanego przedmiotu badań. Wiele prac naukowych Profesora wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu praktyki na badania nad gospodarką przestrzenną i przyczynia się do popularyzowania światowych osiągnięć w  przedmiotowym zakresie. Profesor należy do pomysłodawców kierunku Gospodarka przestrzenna. Dzięki zaangażowaniu Profesora kierunek ten został uruchomiony w  1996 r. w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Osiągnięciom naukowym Jubilata towarzyszyła szeroka działalność dydaktyczno-wychowawcza i organizacyjna. Był m.in. opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Polityków Gospodarczych oraz opiekunem Domu Studenckiego „Fafik”. Sprawował również funkcje kierownicze, m.in. w 1989 r. – zastępcy dyrektora Instytutu Planowania i  Ekonomiki Regionu, w 1992 r. – kierownika Zakładu Ekonomiki Regionu w  Katedrze Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej AE w Krako-

wie, od 1993 r. – kierownika Katedry Gospodarki Regionalnej. Liczącym się w skali uczelni osiągnięciem organizacyjnym Profesora były pełnione przez niego funkcje prodziekana na Wydziale Ekonomiki Produkcji (1978–1981) i prorektora ds. nauczania (1981–1987). W  latach 1995–2005 Profesor był kierownikiem Studium Doktoranckiego, a  w  latach 1981–2001 członkiem Senatu Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Profesor Zygmunt Szymla jest wieloletnim wykładowcą i wychowawcą kilku pokoleń absolwentów naszej uczelni. Pod kierunkiem Profesora powstało ponad 900 prac dyplomowych. Był promotorem 7 prac doktorskich oraz recenzentem 12 rozpraw doktorskich i  3 recenzji habilitacyjnych, a  także 2 wniosków o nadanie tytułu profesora. Swoje doświadczenia naukowo-dydaktyczne doskonalił w  czasie kilku staży zagranicznych, m.in. w uniwersytetach w Pittsburghu, Tilburgu, Sarajewie oraz w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Pradze i Bratysławie. Równolegle z działalnością naukowo-dydaktyczną rozwijał współpracę z praktyką gospodarczą, m.in. Centralnym Urzędem Planowania, a później Rządowym Centrum Studiów Strategicznych. W latach 1987–2003 pracował w terenowej jednostce tych Instytucji – Biurze Planowania Przestrzennego w Krakowie. Profesor działał i działa nadal w organizacjach naukowych i  społecznych, m.in. w  Polskim Towarzystwie Ekonomicznym, Komisji Nauk Ekonomicznych PAN, Oddział w  Krakowie. Był sekretarzem naukowym Folia Oeconomica Cracoviensia PAN w Krakowie w latach 1992–1994. Wyrazem uznania dla całokształtu działalności Profesora są przyznane mu liczne nagrody ministra i rektora uczelni oraz odznaczenia państwowe, w  tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej. Obraz Jubilata nie byłby pełny, gdyby zabrakło w  nim opisu cech jego osobowości. Profesor Szymla reprezentuje osobowość badacza o  szerokich zainteresowaniach. Jego obowiązkowość, aktywność i  skuteczność w  działaniu sprawiły, że osiągnął tak wiele. Profesor Zygmunt Szymla jest osobą powszechnie znaną i  lubianą. Cechuje go duża życzliwość wobec studentów i otoczenia oraz optymizm życiowy. Życzymy Profesorowi wiele zdrowia i sił do dalszej pracy naukowej i dydaktycznej. Ad multos annos Panie Profesorze! prof. dr hab. Anna Harańczyk, prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz

29


KONFERENCJE

KONFERENCJE 3. Jaką rolę w kształtowaniu przestrzeni publicznej i w grze o rozwój miasta odgrywają władze publiczne i  inwestorzy prywatni? 4. Jakimi instrumentami można kształtować i chronić przestrzeń publiczną?

Polityka regionalna w Polsce w świetle wyzwań XXI wieku Czy funkcjonujący obecnie system instytucjonalny polityki regionalnej Polski przyczynia się do prowadzenia efektywnej, wynikającej z realnych potrzeb polityki rozwoju w Polsce, a jednocześnie pozwala na wykorzystanie szansy, jaką daje członkostwo w strukturach unijnych? Tak ogólnie sformułowanemu problemowi podporządkowane były wystąpienia gości konferencji oraz dyskusje panelowe konferencji „Polityka regionalna w Polsce w świetle wyzwań XXI wieku”, zorganizowanej na naszej uczelni w dniach 24–25 czerwca br. przez Katedrę Gospodarki Regionalnej UEK oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Konferencja dedykowana została obchodzącemu Jubileusz 70-lecia prof. dr. hab. Zygmuntowi Szymli. Myślą przewodnią konferencji była efektywność prowadzonej przez ostatnie trzy lata polityki regionalnej Polski. W  tym roku mija połowa okresu realizacji unijnej polityki spójności, a co za tym idzie – szeregu krajowych programów rozwojowych w  tym: Narodowych Strategicznych Ram odniesienia oraz operacjonalizujących je sektorowych i regionalnych programów rozwoju. W pierwszym dniu konferencji odbyło się spotkanie okolicznościowe, w  którym udział wzięli przyjaciele, współpracownicy i uczniowie Jubilata. W tym dniu miało miejsce m.in. wystąpienie prof. dr. hab. Romana Niestroja –

30

rektora UEK, wystąpienie przewodniczącego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN – prof. dr. hab. Tadeusza Markowskiego, dziekana Wydziału Finansów – prof. dr. hab. Krzysztofa Surówki, przedstawiciela wychowanków Jubilata – mgr. Jerzego Nizioła, a także samego Jubilata. Liczba wygłoszonych 25 czerwca referatów została ograniczona na rzecz dyskusji panelowych, które pozwoliły na sformułowanie istotnych wniosków i rekomendacji dla podmiotów publicznych kreujących politykę przestrzenną i regionalną w Polsce. Pozostałe referaty dotyczące tematu konferencji oraz wnioski i  rekomendacje z  dyskusji panelowych zostaną opublikowane w  najbliższym wydaniu Biuletynu Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Wprowadzającymi do dyskusji wystąpieniami były: Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych. Kwestie wybrane prof. dr. hab. Stanisława Korenika, Wspieranie regionów rozwijających się jako ważny instrument Europejskiej Polityki Spójności i przezwyciężania kryzysu ekonomicznego prof. dr. hab. Andrzeja Pru-

ska, Badanie pozycji konkurencyjnej na przykładzie województwa małopolskiego w latach 1999–2007 w  oparciu o  analizę składników zmiany dr. Dariusza Woźniaka. Pierwsza sesja panelowa, moderowana przez prof. dr. hab. Tadeusza Markowskiego (Uniwersytet Łódzki), toczyła się wokół tematu Przestrzeni publicznej w rozwoju miast i regionów. Gośćmi zaproszonymi do dyskusji byli: prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm (UEK), prof. dr hab. Wanda Maria Gaczek (Uniwersytet Ekonomiczny w  Poznaniu), prof. dr hab. Anna Harańczyk (UEK), prof. dr hab. Florian Kuźnik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), prof. dr hab. Zbigniew Zioło (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie). Temat dyskusji został podporządkowany czterem głównym problemom: 1. Jakie cechy przestrzeni publicznej decydują o współczesnym rozwoju miast? 2. Przestrzeń publiczna jako wyraz interesu zbiorowego – dylematy ochrony własności prywatnej i publicznej.

Poniższy tekst zwiera ogólne, najistotniejsze konkluzje jakie sformułowano w toku dyskusji. Dobrze zaprojektowana przestrzeń wpływa na rozwój jednostki. Związek ten zachodzi, jeżeli: przestrzeń jest dostępna dla użytku publicznego, ogniskuje aktywność w  mieście (gminie, regionie), wyróżnia się atrakcyjnością estetyczną i  kompozycyjną, stanowi wyznacznik tożsamości miasta lub regionu, jest jego swoistym symbolem, stanowi węzeł sieci powiązań strukturalnych. Ponadto przestrzeń powinna być nośnikiem dóbr publicznych, dając dostęp do wielu produktów publicznych generowanych przez miasto (określoną jednostkę terytorialną). Przestrzeń publiczna powinna charakteryzować się łatwą, ale podlegającą selekcji dostępnością, wynikającą z  ograniczonego charakteru znajdujących się w  niej dóbr publicznych, czego gwarantem powinna być własność publiczna tej przestrzeni. Należy podkreślić, że o publicznym charakterze przestrzeni decyduje zbiorowy sposób jej użytkowania, a więc strona konsumpcji, a nie tylko forma własności. Uchwalane w  ostatnich latach ustawy pokazują postępującą liberalizację zapisów nawiązujących do przestrzeni publicznej. W tej sytuacji, w imię uwzględnienia interesu publicznego, powinno dążyć się do powstrzymywania działań korzystnych tylko i wyłącznie dla pojedynczych podmiotów. W  obliczu narastającego chaosu przestrzennego wielu miast i ekspansji obszarów podmiejskich odpowiednie kształtowanie przestrzeni publicznej, która jest zasobem strategicznym wymaga, poza uporządkowanym systemem prawnym oraz zaangażowaniem środków finansowych, sprawnie działających instytucji publicznych, a  zwłaszcza świadomej władzy publicznej, potrafiącej wyważać sprzeczne interesy inwestorów, jednostek oraz grup społecznych. W  celu efektywnego gospodarowania przestrzenią publiczną konieczne jest wykorzystanie nowych w  polskich warunkach instrumentów, uzupełniających ustawowo określone dokumenty i procedury planistyczne. Instrumenty te można określić jako nieobligatoryjne, które obejmują zarówno rozmaite przedsięwzięcia realizacyjne (podejmowane przez podmioty publiczne, prywatne, a także spółki publiczno-prywatne), jak i opracowania planistyczne o charakterze pozaustawowym.

Temat drugiej sesji panelowej, moderowanej przez prof. dr. hab. Jacka Szlachtę (SGH), brzmiał Osiągnięcia i słabości polskiej polityki rozwoju regionalnego – ocena stanu i rekomendacje dla polityki i badań naukowych. Osobami zaproszonymi do dyskusji byli: prof. dr hab. Jerzy Hausner (UEK), prof. dr hab. Andrzej Klasik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), prof. dr hab. Irena Pietrzyk (UEK) oraz prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki (SGH). Celem dyskusji było znalezienie odpowiedzi na cztery pytania: 1. Jak oceniamy konsekwencje podporządkowania polityki rozwoju regionalnego Polski europejskiej polityce spójności? 2. Czy reforma terytorialna z 1998 r. spełniła swoje zadania, czy też jej rozwiązania wymagają obecnie istotnej modyfikacji? 3. Jakie powinny być zmiany w polityce rozwoju regionalnego, wynikające z wprowadzenia do praktyki nurtów teoretycznych ekonomii miejsc i ekonomii przepływów? 4. Jakie są najpoważniejsze deficyty w  sferze zorientowanych na politykę rozwoju regionalnego badań naukowych? Podporządkowanie polityki regionalnej Polski europejskiej polityce spójności sprowadza się do przyjęcia i prowadzenia działań respektujących unijne zasady oraz priorytety wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych. Należy jednak zastanowić się, czy w  Polsce oprócz z  góry przyjętych, „podyktowanych” przez Unię Europejską zasad prowadzenia polityki rozwoju, wypracowano własną myśl strategiczną, warunkowaną przede wszystkim przez wewnętrzne potrzeby i  uwarunkowania. Wydaje się, że cały dotychczasowy wysiłek polskiej polityki regionalnej skierowany był na techniczną absorpcję europejskich środków finansowych. Brak konsekwencji w  dążeniu do jasno sformułowanych celów i  postępowanie w  myśl wcześniej przyjętej trajektorii rozwoju sprawia, że środki nie są wydatkowane efektywnie. Dodatkowo, wiele podejmowanych w  ramach realizacji polityki spójności działań nie wynika z  faktycznych potrzeb konkretnego obszaru, ale z prowadzonej gry politycznej władz. Ponadto w Polsce brakuje koniecznych rozwiązań instytucjonalnych np. w  sferze finansów publicznych, zarządzania w sektorze publicznym, które umożliwiałyby uruchomienie mechanizmów pozwalających na efektywne wykorzystanie funduszy strukturalnych. W świetle powyższych spostrzeżeń można sądzić, że w  dniu dzisiejszym pol-

ska polityka regionalna jest ukierunkowana przede wszystkim na techniczną absorpcję dostępnych w ramach polityki spójności środków, które powinny stanowić jedynie dodatkową możliwość finansowania własnej polityki rozwoju. Reforma administracji terytorialnej kraju częściowo spełniła pokładane w niej oczekiwania. Trudno jest w  chwili obecnej mówić o  wprowadzaniu zmian do samego modelu podziału administracyjnego, tym bardziej że dla efektywnego funkcjonowania sektora publicznego ważniejsza jest jakość instytucji publicznych. Dlatego w celu poprawy tego modelu w jego najsłabszych punktach wysunięto szereg postulatów, m.in.: wspieranie współpracy między gminami w  celu zwiększenia ich możliwości finansowych i  administracyjnych oraz maksymalizacji efektów interwencji publicznej, wykreowanie narzędzi i  mechanizmów współdziałania różnych szczebli administracji terytorialnej kraju, jednocześnie niełamiących zasad samodzielności poszczególnych jednostek samorządowych, rozwiązanie problemów zarządzania obszarami metropolitalnymi, ograniczenie liczby powiatów np. poprzez połączenie, dzięki odpowiednim zachętom, powiatów grodzkich oraz powiatów ziemskich, zrewidowanie relacji między wojewodą a marszałkiem województwa. Jedną z  koniecznych zmian w  polityce rozwoju regionalnego jest inne niż dotychczas pojmowanie przestrzeni oraz komunikacji. W dalszym ciągu myślimy o przestrzeni jako przestrzeni fizycznej, a  nie przestrzeni komunikacji. Dotychczasowe jej rozumienie sprowadzało się do wymiaru fizycznego wyrażanego np. przestrzenią miasta. Rozwój cywilizacji informacyjnej powoduje, że przestrzeń musi być rozumiana inaczej – jako przestrzeń nieograniczona, otwarta, włączająca, modalna – oddziaływanie na nią musi się odbywać na zasadzie interakcji między kilkoma jej istotnymi, autonomicznymi podmiotami. W  kontekście tak rozumianej przestrzeni istotną rolę odgrywa problem komunikowania się w  niej. Tutaj także konieczne jest inne rozumienie komunikacji, nie tylko jako komunikacji fizycznej – transportu, ale także jako komunikacji treści. W  celu znalezienia odpowiednich mechanizmów i  środków przepływu informacji potrzebne jest instytucjonalne eksperymentowanie. Wydaje się, że poszukiwanie hybrydowych rozwiązań dla współdziałania różnych jednostek administracji terytorialnej kraju może z  czasem przynieść pozytywne rezultaty. mgr Patrycja Brańka

31


KONFERENCJE

KONFERENCJE

Prof. dr hab. Stanisław Lis w dniu jubileuszu 70-lecia urodzin

Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej – konferencja naukowa na jubileusz 70-lecia urodzin Profesora Stanisława Lisa Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju w dniach 23– 24 września 2010 r. zorganizowała międzynarodową konferencję wpisującą się w obchody jubileuszu 70-lecia urodzin prof. dr. hab. Stanisława Lisa, dr. h.c. Tematem obrad były Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej. Jubilata i Dostojnych Gości powitał prof. dr hab. Andrzej Prusek. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. Roman Niestrój, rektor UEK, który przywołał bogaty dorobek naukowy Jubilata, złożył gratulacje i  podziękował Jubilatowi w  imieniu władz Uniwersytetu za długoletnią i owocną pracę. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., który w  swoim adresie podkreślił wagę trwającej od 1972 r. współpracy pomiędzy bratnimi uniwersytetami i  zaprzyjaźnionymi katedrami, a następnie w uznaniu zasług położonych na polu tej współpracy wręczył prof. S. Lisowi złoty medal swojej uczelni. Do zasług Profesora nawiązał dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych prof. dr hab. Kazimierz Zieliński, który złożył Jubilatowi gratulacje i  podziękowania w  imieniu społeczności macierzystego Wydziału. Do życzeń i  gratulacji przyłączył się dziekan Wydziału Gospodarki Narodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w  Bratysławie prof. Ing. Jan Lisý, PhD., który podnosząc zasługi Jubilata w roz-

32

wijaniu współpracy pomiędzy zaprzyjaźnionymi Uniwersytetami, uhonorował go medalem Wydziału. Sylwetkę oraz działalność naukową i społeczną Jubilata przedstawił prof. dr hab. Andrzej Prusek. Życzenia i gratulacje złożyli Jubilatowi także współpracownicy Profesora i goście z wielu ośrodków akademickich, m.in. z: Niemiec i Słowacji, Perugii we Włoszech, Poznania, Wrocławia, Szczecina, Katowic, Torunia, Białegostoku, Opola, Warszawy, Lublina, Kielc, Radomia i Brzeska. Byli w tym gronie także liczni przedstawiciele uczelni krakowskich. W uroczystości jubileuszowej wzięli również udział przedstawiciele władz lokalnych, m.in. burmistrz Brzeska mgr Grzegorz Wawryk, który wręczył Jubilatowi medal 625-lecia miasta oraz burmistrz Starego Sącza mgr Marian Cycoń, który wręczył Jubilatowi złotą odznakę miasta. Podczas uroczystości odczytane zostały również nadesłane listy gratulacyjne, m.in. od Zarządu Krajowego PTE. Po zakończeniu wystąpień uroczystościowych Jubilat złożył podziękowania wszyst-

kim przybyłym gościom i pracownikom rodzimej Alma Mater, a następnie wygłosił wykład okolicznościowy pt. Kontrowersje wokół współczesnej teorii ekonomii, który został przyjęty z  dużym zainteresowaniem i  uznaniem obecnych na sali. W wykładzie tym prof. dr hab. Stanisław Lis powiedział m.in.: „Radykalne zmiany systemu gospodarczego i  sposobu działania państwa i  rynku wpłynęły na ewolucję myśli ekonomicznej, gdyż ekonomia w Polsce rozwijała się bardzo powoli i często była z dala od realnych procesów ekonomicznych i  od głównych nurtów ekonomii światowej. Wraz z  rozwojem gospodarki rynkowej gwałtownie wzrosło społeczne zapotrzebowanie na rzetelną wiedzę ekonomiczną, która pozwoliłaby nie tylko wyjaśnić i  zrozumieć otaczającą nas dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość gospodarczą, ale także określić zasady i cele gospodarowania, bowiem jak wskazał August Comte: »Należy wiedzieć, aby przewidzieć, aby móc«. (...) Należy przede wszystkim zwrócić uwagę, że współczesna filozofia nauki zakwestionowała ideał wiedzy oczywistej, opartej na niepodważalnym świadectwie danych empirycznych, obserwacji i indukcji – możliwości, które utrzymywały się przez długie stulecia w prowadzonych badaniach naukowych jako wzorzec. Odrzucono – za Karlem Poperem – odwieczny mit wiedzy pewnej i prawdy absolutnej. Za podstawową metodę badawczą nauki przyjmuje się obecnie dedukcję, a więc stawianie hipotez, które umożliwiają rozwiązywanie nurtujących społeczeństwo problemów. Hipotezy badawcze należy jednakże poddawać krytyce, w tym próbom naukowej falsyfikacji, w  celu wyeliminowania fałszu. Współczesna krytyka ekonomii płynie także od przedstawicieli innych nauk humanistycznych, a  zwłaszcza „przeciętnych” obywateli i  dotyka istoty ekonomii jako nauki. Coraz częściej twierdzi się, że jest ona mało użyteczna – dotyczy to zresztą wszystkich uprawianych nauk humanistycznych – w zakresie prawidłowej i  obiektywnej diagnozy procesów gospodarczych, a dostarczane przez nią opisy czy też interpretacje sfery realnej są błędne lub mijają się często z faktycznym lub spodziewanym stanem gospodarki. Stąd też sformułowane przez ekonomię wypowiedzi społeczeństwo często nie rozumie. Krytyce poddawane są także fundamenty metodologiczne ekonomii. Niektórzy formułują zarzuty, że ekonomia jest nadmiernie teoretyczna (zbyt abstrakcyjna), inni zaś odwrotnie – że nadmiernie empiryczna. Krytykuje się w tym kontekście »odejście« ekonomii od metodologii badań właściwej naukom humanistycz-

nym i nadanie priorytetu modelom matematycznym. Pojawiają się także, m. in. w Polsce zarzuty o powrocie ekonomii dworskiej. (...) Nie da się bowiem stworzyć prawdziwej ekonomii abstrahującej od nieprzewidywalności ludzkich reakcji na sygnały, informacje, polecenia, bodźce. Nie jesteśmy w  stanie stworzyć niepodważalnej teorii ani prognozy rynku. Musimy stale pamiętać, że ekonomia jest nauką społeczną – a w naukach społecznych nigdy nie ma pewności. Nauka musi być więc użyteczna dla obywateli – populo utilis. Ekonomiści nurtu klasycznego – w  odróżnieniu od keynesistów – uważają, że za wyjątkiem chwilowych odchyleń, rynki są cały czas w równowadze. Powstaje zatem pytanie, dlaczego występują długookresowe odchylenia od stanu równowagi, załamania, a  nawet kryzysy gospodarcze? Nie mogąc tych zmian wytłumaczyć, zakładają a  priori racjonalność, którą kierują się podmioty gospodarcze. Badania współczesnej makroekonomii wykazują natomiast, że racjonalność podmiotów jest ograniczona i coraz częściej cechują się one skłonnością do ulegania pokusom i hazardowi. Teoria racjonalnych oczekiwań – jak się sądzi – zbankrutowała, trzeba zatem szukać nowych paradygmatów. Należy zatem odrzucić koncepcję homooeconomicus i  przywrócić należne znaczenia i pozycje człowieka w  procesie gospodarowania, ze wszystkimi wadami i zaletami. Ponad wszystkimi teoriami, modelami – jest człowiek – homo socialis – który subiektywnie dokonuje ryzyka w procesie podejmowania decyzji, liczy się bowiem jego doświadczenie, talent, intuicja i  inwencja (albo inaczej: iskra boża). Teoria ekonomii musi zatem przywrócić należną rolę i  miejsce człowieka w  procesach ekonomicznych. Jak bowiem wytłumaczyć – pyta Douglas North, twórca nurtu instytucjonalnego – trwałe ubóstwo w obliczu obfitości? Inne ważne pytanie: dlaczego w standardowych modelach ekonomicznych instytucje i regulacje są pomijane? Obecnie coraz większe znaczenie przypisuje się ekonomii behawioralnej stanowiące połączenie psychologii, medycyny oraz ekonomii. Odrzuca ona paradygmat ekonomii neoklasycznej mówiącej, że podmioty gospodarcze są dobrze poinformowane, a  ich preferencje uporządkowane i  stabilne. Ekonomiści tego nurtu wykazują, że gospodarką w  coraz większym stopniu rządzą emocje, wrażenia i owcze pędy, a w coraz mniejszym tzw. przesłanki racjonalne, które liberałowie nazywają fundamentami i  wykorzystują w swoich idealistycznych modelach funkcjonowania gospodarki. Ludzie są często – nie-

stety – chciwi (co potwierdza historia), impulsywni, krótkowzroczni, nieufni, zazdrośni, itp. Zatem główną przyczynę wahań cyklicznych widzi się w psychice ludzi. Niedoskonałości rynku to w  dużym stopniu objaw działania czynnika psychologicznego, który skłania nas do nieracjonalnych zachowań i  decyzji rynkowych. (...) Jednakże musimy zgodzić się z  potrzebą głębokiej zmiany metodologii, przedmiotu i obszaru badań. Tradycyjny paradygmat ekonomii nie wystarcza już do formułowania prognoz rozwoju społeczno-gospodarczego i  rodzi potrzebę konstrukcji nowego wzorca ekonomii. Jeżeli w procesie falsyfikacji okaże się, że teoria nie przystaje do rzeczywistości, to oznacza, że teoria »przeżyła się«, a  nie rzeczywistość, i należy poszukiwać nowych rozwiązań teoretycznych czy też wręcz występuje konieczność powstania nowej nauki. Należy więc odejść od głównego nurtu, który cechuje się nadmiernym formalizmem niewłaściwym do zrozumienia społecznych aspektów gospodarki. (…) Dokonany współcześnie „przewrót” o  charakterze metodologicznym przyniósł nowe spojrzenie na wiele praw ekonomicznych, które traktuje się jednakże obecnie jako pewne prawidłowości, a  dotychczasowe hipotezy naukowe uznaje się za neutralności, a  nie za zależności. Powstaje ekonomia złożoności, która zakłada szerokie spektrum badawcze oraz analizę procesów gospodarczych w oparciu nie tylko o metodologię właściwą ekonomii. Krótko mówiąc, należy analizować życie gospodarcze w całej jego złożoności. Przyjmuje się coraz powszechniej, że gospodarka jest skomplikowanym – i dodajmy – stale zmieniającym się w czasie i przestrzeni – systemem adaptacyjnym. Stąd też konieczność poszukiwania i  aplikacji nowych narzędzi, metod i  technik badawczych oraz »właściwych« teorii służących wyjaśnianiu złożoności życia gospodarczego. Modele ekonomiczne muszą być wciąż weryfikowane dzięki coraz to nowszym obserwacjom lub głębszej refleksji nad faktami już znanymi. Nie mniej ważna jest własna myśl i ocena. W dalszym ciągu należy kontynuować poszukiwania jednej ogólnej syntezy ekonomicznej scalającej poszczególne kierunki badań, która pozwoli wyjaśnić szerokie spektrum złożoności i współzależności gospodarczych. Często bowiem ekonomiści koncentrują się na bardzo wąskim odcinku badań, pracują w izolacji; nie ma zatem przepływu informacji i wiedzy. Niektórych z nich cechuje – niestety – szlachetne ubóstwo myśli twórczej.

Konkludując, należy stanowczo stwierdzić, że żadna nauka, żadna wiedza nigdy nie zostaje ustanowiona raz na zawsze. Wraz z postępem nauki przyszłość nie staje się bardziej przejrzysta, a  jedynie rośnie liczba niewiadomych. Przewidywanie procesów ekonomicznych na średni i długi okres jest – raczej – niemożliwe. Nawet nieoczekiwany rozwój wiedzy i nowe technologie nie umożliwią w pełni zajrzeć nam w przyszłość. Należy też pamiętać, że mądrość to wiedza, ale też zastosowanie tej wiedzy dla rozwiązywania podstawowych problemów człowieka i społeczeństwa. Długa jest także – jak stwierdził Gotfrid Leibnitz – droga od rozumu do ludzkich serc.

Mimo podniesionych uwag makroekonomia jest wciąż powszechnie uznawana za królową nauk ekonomicznych, której znajomość jest warunkiem sine qua non poznawania i studiowania stale zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej współczesnego świata. Studiując makroekonomię, zawiłą i bardzo trudną, a jakże potrzebną i użyteczną dziedzinę nauk ekonomicznych pamiętajmy zawsze o  przesłaniu Kartezjusza: Cogito ergo sum – myślę to jestem, dodajmy – myślę to rozumiem!”. Konferencja, gromadząc wielu uznanych przedstawicieli nauk ekonomicznych z kraju i  zagranicy, była miejscem wymiany poglądów i  prezentacji stanowisk w  kluczowych dla nauk ekonomicznych kwestiach dotyczących przemian gospodarczych w dobie globalizacji, światowych kryzysów gospodarczych i  finansowych, ubóstwa, nierównego podziału zasobów i  innych, o  istotnym znaczeniu dla gospodarek narodowych i  międzynarodowych stosunków gospodarczych. Teksty referatów wygłoszonych na konferencji zostały opublikowane w książce pt. Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej, wydanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. dr Danuta Kabat-Rudnicka – Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju

33


KONFERENCJE

KONFERENCJE

Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce Katedra Rachunkowości Finansowej UEK w dniach 22–24 września 2010 r. zorganizowała w Zakopanem Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości. Tematem tegorocznej konferencji były „Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce”. Na konferencji obecnych było ponad 160 osób reprezentujących katedry rachunkowości z całej Polski, osoby związane ze środowiskiem księgowych, finansów oraz przedstawiciele organizacji zawodowych, m.in. prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, prof. dr hab. Zbigniew Messner oraz prezes Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Adam Rojek. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. Andrzej Malawski, Prorektor ds. Badań Naukowych UEK. Konferencja została podzielona na następujące sesje tematyczne: perspektywy rozwoju rachunkowości, sprawozdawczość finansowa, analiza finansowa i rachunek kosztów, rewizja finansowa oraz dydaktyka. Sesja inauguracyjna (21 września) prowadzona przez prof. dr. hab. Zbigniewa Messnera dotyczyła perspektyw rozwoju rachunkowości. W wystąpieniu prof. dr hab. Stanisławy Surdykowskiej (Katedra Rachunkowości Międzynarodowej, UJ)„Perspektywy rozwoju rachunkowości międzynarodowej” zostały zaprezentowane aktualne problemy i kierunki rozwoju rachunkowości międzynarodowej, skomplikowane relacje pomiędzy IASB i FASB, dylematy w zakresie stanowienia standardów międzynarodowych (zasady ogólne czy też przepisy szczegółowe), problemy w zakresie wyceny księgowej, a wszystko na tle światowego kryzysu gospodarczego. Prof. dr hab. Edward Nowak (Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) w wystąpieniu „Problemy rozwoju strategicznej rachunkowości zarządczej” zwrócił uwagę na niedostatki stosowania systemów rachunkowości zarządczej, a także pożądane kierunki jej rozwoju. Do tych ostatnich zaliczono m.in.: nacisk na osiąganie długoterminowych celów przedsiębiorstwa, wspomaganie procesów zarządzania strategicznego, wykorzystanie w większym zakresie wskaźników o charakterze niefinansowym, kreowanie wartości dodanej dla klienta w relacji do konkurentów, a także ocenę działań jednostki z punktu widzenia kreowania wartości. Prof. dr hab. Anna Szychta (Katedra Rachunkowości, Uniwersytet Łódzki) w wystąpieniu „Współczesne kierunki zastosowań teorii rachunkowości finansowej w świetle zarysu jej rozwoju” zaprezentowała istotę i odmiany teorii rachunkowości, zarys rozwoju teorii rachunkowości do końca XX wieku, współczesne wyzwania i problemy teorii rachunkowości finansowej oraz krytyczne oceny rachunkowości jako nauki. Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem, a wywołana dyskusja stanowiła wstęp do kolejnej sesji tematycznej – sprawozdawczość finansowa. Sesję, pod przewodnictwem prof. dr. hab. Mirosława Krajewskiego, rozpoczął prof. dr hab. Zbigniew Luty (Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) wystąpieniem „Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej”. Prelegent starał się odpowiedzieć na pytanie, dokąd zmierza sprawozdawczość finansowa oraz zaprezentować najbardziej prawdopodobne zmiany, do których zaliczono m.in. opracowywanie sprawozdań finansowych na specjalne zamówienie, przygotowanie sprawozdań celowych i dedykowanych, przesuwanie informacji z raportów wewnętrznych do zewnętrznego sprawozdania finansowego. Prof. dr hab. Jerzy Gierusz (Katedra Rachunkowości, Uniwersytet Gdański) dokonał krytycznej oceny przygotowanego przez IASB i FASB projektu sprawozdania finansowego. Prof. dr hab. Mieczysław Dobija (Katedra Rachunkowości, UEK) w referacie „Rachunkowość pracy jako podstawa gospodarki towarowo-pieniężnej” nakreślił definicję rachunkowości jako nauki i zwrócił uwagę na dualizm w rejestracji pracy, który swoimi korzeniami sięga 4000 r. p.n.e. Przedstawiono także zarys podstawowej triady w ekonomii: kapitał – praca – pieniądz. Praca została określona jako transfer kapitału do produktów, objaśniono proces poprawnej organizacji go-

34

Od lewej: prof. dr hab. Zbigniew Messner – prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, prof. dr hab. Andrzej Malawski – prorektor ds. badań naukowych UEK, prof. dr hab. Bronisław Micherda – kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej.

spodarki towarowo-pieniężnej i zaprezentowano wskaźnik produktywności pracy Q. Wskaźnik produktywności pracy Q został obliczony dla wybranych państw świata i powinien być traktowany jako zasadnicza zmienna makroekonomiczna, możliwa również do wykorzystania w warunkach polskich. Ostatnim referatem w pierwszej sesji był „Bilans – propozycje nowej formuły sprawozdawczej” prof. dr hab. Ewy Walińskiej (Katedra Rachunkowości, Uniwersytet Łódzki). W kolejnej sesji dotyczącej sprawozdawczości finansowej (23 września), której przewodniczył prof. dr hab. Radosław Ignatowski, zaprezentowane zostały wyniki badań zespołu pod kierownictwem prof. Gertrudy Krystyny Świderskiej dotyczące wpływu zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony interesu inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych. Dr Danuta Krzywda (Katedra Rachunkowości Finansowej, UEK) dokonała krytycznej oceny sposobu prezentacji i  zakresu ujawniania aktywów pieniężnych w sprawozdaniu finansowym. W wystąpieniu zwrócono uwagę na fakt, że zmiana stanu środków pieniężnych prezentowana w bilansie nie jest zgodna z informacją prezentowaną w rachunku przepływów pieniężnych. W trakcie wystąpienia dr Danuta Krzywda słusznie zaprotestowała przeciwko swobodnemu przesuwaniu do informacji dodatkowej odniesień i wyjaśnień wynikających z niedoskonałości systemu sprawozdawczości finansowej oraz do nadmiernego rozrostu tejże części sprawozdania finansowego. Stwierdzono, że użytkownik obecnie oczekuje spójnej, logicznej i przejrzystej informacji, aby nie było konieczności poszukiwania tychże informacji w  gąszczu innych, mniej istotnych. Zaakcentowano również potrzebę większej spójności poszczególnych części sprawozdania finansowego. Ostatnim prelegentem w ramach sesji dotyczącej sprawozdawczości finansowej był mgr Michał Wiatr (Katedra Rachunkowości, Uniwersytet Łódzki). Przedstawił artykuł dyskusyjny nt. „Wybranych aspektów odwzorowania zasady „true and fair view” w bilansie XXI wieku”. Tematem kolejnej sesji była analiza finansowa i rachunek kosztów. Sesję poprowadził prof. dr hab. Andrzej Kardasz. Pierwszym prelegentem była prof. dr hab. Irena Sobańska (Katedra Rachunkowości, Uniwersytet Łódzki), która przedstawiła

referat nt. „Aspekty rozwoju rachunku kosztów w praktyce”. Prof. dr hab. Wanda Skoczylas (Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński) przedstawiła referat nt.„Perspektyw rozwoju analizy finansowej organizacji”. Kolejnym prelegentem była Pani prof. dr hab. Halina Buk (Katedra Rachunkowości, Akademia Ekonomiczna w Katowicach), która przedstawiła referat nt.„Rola benchmarkingu w analizie działalności przedsiębiorstwa”. Pani Profesor zwróciła uwagę na bardzo dużą przydatność sektorowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw energetycznych, które dostarczają bardzo dokładne informacje o czynnikach rentowności, strukturze kosztów stałych, zmiennych, jakości świadczonych usług itp. W piątek 24 września odbyła się piąta sesja dotycząca rewizji finansowej. Sesję poprowadził prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz. Pierwszym referentem był prof. dr hab. Kazimierz Sawicki (Instytut Rachunkowości, Uniwersytet Szczeciński), który wygłosił referat pt. „Komisja nadzoru publicznego i komitety audytu nowymi organami zapewnienia jakości zbadanych sprawozdań finansowych”. Kolejnym prelegentem był prof. dr hab. Artur Hołda (Katedra Rachunkowości, UEK), który przedstawił referat pt. „Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przez upadłością”. Profesor zwrócił uwagę na przyczyny zakończenia działalności gospodarczej, a także powody ogłoszenia upadłości. Wśród najważniejszych przyczyn upadłości należy wyróżnić: błędy w zarządzaniu, kłopoty z pozyskaniem kapitału, silną konkurencję, zmienność popytu i przepisów prawa. Symptomy o charakterze finansowym mogą być mierzone za pomocą takich technik, jak: klasyczna analiza wskaźnikowa, proste mierniki syntetyczne, analiza dyskryminacyjna, systemy ekspertowe (w tym systemy z logiką rozmytą), regresja logitowa, algorytmy genetyczne, sieci neuronowe. Podkreślono, że ujawnienia dotyczące ryzyka upadłości mają fundamentalne znaczenie dla oceny zasadności założenia o kontynuacji działalności. Mgr Gabriela Balion (Katedra Zarządzania, Wyższa Szkoła Ochrony Pracy w Katowicach) przygotowała referat pt. „Pranie brudnych pieniędzy jako przedmiot badania biegłego rewidenta”. Kolejna sesja miała miejsce również 24 września i dotyczyła zagadnień związanych z  dydaktyką. Pierwszym prelegentem była prof. dr hab. Kazimiera Winiarska (Instytut Rachunkowości, Uniwersytet Szczeciński), która wygłosiła referat pt. „Ocena treści kształcenia na kierunku Finanse i rachunkowość w  wybranych uczelniach w  Polsce”. W  ramach sesji dydaktyka referat wygłosiła również prof. dr hab. Teresa Martyniuk (Katedra Rachunkowości, Uniwersytet Gdański) pt. „Sylwetka absolwenta studiów wyższych z zakresu rachunkowości”. W ramach konferencji na poszczególnych sesjach miały miejsce również wystąpienia przedstawicieli praktyki gospodarczej. W sesji dotyczącej sprawozdawczości finansowej mgr Renata Włuka (IFS Poland) przedstawiła perspektywy rozwoju systemów informatycznych w zakresie raportowania informacji finansowo-księgowej. W sesji dotyczącej analizy finansowej i rachunku kosztów mgr Bogdan Zatorski (SAGE Polska) zaprezentował możliwości automatyzacji analiz finansowych w systemach SAGE. Natomiast w sesji dotyczącej rewizji finansowej mgr inż. Szymon Mikłusiak oraz mgr Tomasz Rutkowski (Comarch SA) zaprezentowali nowoczesne narzędzia informatyczne w zakresie controllingu i finansów. W trakcie konferencji powstał również poemat o Zjeździe Katedr Rachunkowości autorstwa Profesora Jana Balińskiego Doroczne spotkanie I znów mamy wielki Zjazd Katedr Rachunkowości pełnych blasku Gwiazd – wybitnych Profesorów i kadry młodzieży dodającej do wiedzy już dziś swój wkład świeży i do praktyki, aby dobre perspektywy i rozwój naszych dziedzin był w przyszłości żywy Uroczysty blask Nasz Zjazd fakt bardzo ważny wzbogaca, docenia,

bo jest w Jubileuszu pięknego promieniach – 85-lecia Krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego! Ileż planów, osiągnięć, zasłużonych osób! Wszelkich sukcesów tutaj wymienić nie sposób! Pozostają jedynie rozległe wspomnienia i serdeczne, najlepsze od nas tu Życzenia! Konferencja W programie obrad licznych mamy sześć sekcji tematycznych! Jest pełno pracy w problemów ogromie, lecz na wysokim tatrzańskim poziomie! A w interakcji jest też moc atrakcji! Jednakże wskutek wieku starczego nie będę się pchał na szczyt Kasprowego! Podziękowanie Dzięki serdeczne miłym gospodarzom Za tyle trudów zjazdowych, które owocnym planem nam darzą wśród też atrakcji tylu, ciągle nowych Dzięki też Gościom ze Stowarzyszenia, z KIBR-u, praktyki, COSZ-u z firm szkolenia! Za publikacje tak liczne Zjazdowe, Które wzbogacą wiedzą naszą głowę! I za wspaniałą, tak szczerą gościnność, wspólnych chwil tutaj łączącą rodzinność. Wciąż pozostaną nam niezapomniane dni tego Zjazdu w pięknym Zakopanem! Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości wrzesień 2010 Jan Baliński Tegoroczny zjazd zbiegł się w czasie z 85-letnią rocznicą założenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – gospodarza konferencji. Organizatorzy Zjazdu Katedr Rachunkowości chcieli podziękować wszystkim gościom za przybycie do Zakopanego i aktywne uczestnictwo w konferencji i równocześnie wyrażają nadzieję, że zarówno część merytoryczna, turystyczna, jak również artystyczna w postaci koncertu – niespodzianki Beaty Rybotyckiej sprostały Państwa oczekiwaniom. Konferencję wsparli finansowo Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, SAGE Polska, IFS Polska, Comarch SA oraz Krakowska Szkoła Biznesu UEK, za co organizatorzy składają serdeczne podziękowania. Następny Zjazd Katedr Rachunkowości zostanie zorganizowany przez Katedrę Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego. prof. dr hab. Bronisław Micherda, dr Konrad Grabiński, dr Marcin Kędzior – Komitet Organizacyjny Konferencji

35


KONFERENCJE

KONFERENCJE

Zarządzanie jakością – doskonalenie organizacji Doskonalenie organizacji to obecnie wyzwanie dla wszystkich przedsiębiorstw, które chcą utrzymać się na rynku, zatrzymać dotychczasowych i zdobywać nowych klientów, a także odnosić sukcesy. Stało się ono ważnym elementem funkcjonowania wdrożonych systemów, priorytetem wielu organizacji, a dla pracowników Katedry Zarządzania Jakością UEK – inspiracją do zorganizowania konferencji naukowej z cyklu „Jakość w gospodarce rynkowej”. Celem VII Konferencji Naukowej „Zarządzanie jakością – doskonalenie organizacji”, która odbyła się w dniach 17 i 18 czerwca br., było dokonanie przeglądu stanu wiedzy i  doświadczeń praktycznych na temat systemów zarządzania jakością i ich doskonalenia. Podczas pięciu sesji plenarnych w 23 referatach zwrócono również uwagę na doskonalenie organizacji usługowych, doskonalenie jakości w sektorze żywnościowym oraz doskonalenie w zarządzaniu środowiskowym. W konferencji wzięli udział wybitni specjaliści z  zakresu zarządzania jakością, przedstawiciele z niemal wszystkich ośrodków naukowych w Polsce, a także przedstawiciele praktyki. 94 nadesłane na konferencję artykuły zostały opublikowane w monografii pt.„Zarządzanie jakością – doskonalenie organizacji” pod red. Tadeusza Sikory. Organizacje decydują się na wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami norm ISO serii 9000, traktując je jako wskazówki do budowy sprawnie i efektywnie funkcjonującego systemu. W normach tych zawarte są niezbędne wymagania, które należy spełnić w  celu opracowania i wdrożenia wiarygodnego systemu. Zawierają także podstawy i terminologię pomagającą w interpretacji tych wymagań oraz wytycz-

36

ne dotyczące konieczności doskonalenia systemu, a przez to rozwój całej organizacji. Doskonałość i  doskonalenie w  zarządzaniu przedsiębiorstwem były i są przedmiotem zainteresowań wielu badaczy i  praktyków. Opracowywane przez nich modele lub kryteria stawały się przyczyną do dyskusji na temat doskonałości w zarządzaniu. Własny model postrzegania wizji doskonałości w zarządzaniu przedsiębiorstwem (wizja DZP) zaprezentował prof. dr hab. Adam Hamrol, rektor Politechniki Poznańskiej. Prof. dr hab. Krystyna Lisiecka z  Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach włączyła się do dyskusji o  aspektach etycznych procesu certyfikacji w  kontekście zrównoważonego rozwoju. Poruszyła problematykę dylematów etycznych w procesie certyfikacji, a także wskazała kierunki działań doskonalących, które miałyby na celu wzmocnić wiarygodność certyfikatu wydawanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Na rolę przywództwa jako ważnego elementu każdej organizacji zwróciła uwagę prezes Klubu Polskie Forum ISO 9000 dr inż. Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas. Znaczenie przywództwa jest ważnym aspektem m.in. w normie ISO 9001, wśród kryteriów Polskiej Nagrody Jakości (PNJ),

a także w konkursie adresowanym do przywódców „Znakomity Przywódca”. Ważnym aspektem w  zarządzaniu przedsiębiorstem są również ubezpieczenia, na które zwrócił uwagę menedżer ds. ubezpieczeń życiowych Sławomir Tryfon, przedstawiciel Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. Kolejne referaty poświęcone były doskonaleniu w  administracji i  szkolnictwie wyższym. W celu poprawy funkcjonowania urzędów administacji państwowej wszystkich szczebli, oprócz wdrażania i  doskonalenia systemu zarządzania jakością zgodnego z  wymaganiami normy ISO 9001 stosowany jest również model CAF (The Common Assessment Framework), który został zaprezentowany przez dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA, dr. inż. Wojciecha Henrykowskiego. Stosując model CAF, osiągnięcie sukcesu zależy od przywódców (liderów), strategii, planowania, ludzi, zasobów i procesów. O celach strategicznego rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 2010–2020, diagnozie stanu zarządzania strategicznego w szkolnictwie wyższym, strategiach doskonalenia uczelni, a także strategii zarządzania rozwojem wydziału jako podstawowej jednostki organizacyjnej współczesnej uczelni mówił prof. dr hab. Tadeusz Wawak z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dr Marta Tutko z  Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprezentowała wyniki badań, przeprowadzonych w szkołach wyższych w  województwie małopolskim, w  zakresie wdrażania standardów dotyczących wewnętrznego zapewnienia jakości kształcenia (zalecane przez Autorów Raportu z  Bergen). Przedstawiła także zapewnienie jakości kształcenia jako jeden z celów Procesu Bolońskiego, a jego ostatecznym celem jest utworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EOSW). Problem transferu wiedzy z  ośrodków naukowych do gospodarki z udziałem parków technologicznych i klastrów z uwzględnieniem procesów innowacyjnych przedstawił prof. dr hab. Tadeusz Trziszka z  Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wiedza i zarządzanie wiedzą oraz zarządzanie procesami innowacyjnymi są kluczem do rozwoju gospodarczego i  konkurencyjności na rynkach światowych. Pomocny w rozwiązywaniu wielu problemów, które przy tradycyjnym podejściu są uważane za nierozwiązywalne, jest TRIZ (Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań) – najnowsze narzędzie podnoszenia kreatywności, które scharakteryzowała dr inż. Anna Boratyńska-Sala z Politechniki Krakowskiej. O potrzebie krzewienia wiedzy projakościowej już od najmłodszych lat wśród uczniów, nauczycieli i  dyrektorów wszystkich typów szkół, a także o wybranych formach i zakresie edukacyjnego oddziaływania na nich Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i  Kształcenia Praktycznego mówiła mgr inż. Alicja Oleska. Waż-

ne jest także zbudowanie poczucia odpowiedzialności za swoją szkołę i identyfikowania się z  nią w różnych sytuacjach, nie tylko edukacyjnych. Mgr inż. Dominika Socha z Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosiła referat mówiący o opinii studentówuczniów szkół wyższych na temat prowadzonych procesów dydaktycznych i  obsługi administracyjnej uczelni, która wpływa na decyzję o wyborze studiów przez potencjalnego studenta. Dr inż. Radosław Wolniak z Politechniki Śląskiej przedstawił zależności występujące między wybranymi koncepcjami przywódczymi a  doskonaleniem zarządzania jakością. Na podstawie wyników własnych badań dotyczących stosunku polskich organizacji do koncepcji przywództwa stwierdził, że przywództwo jest istotnym czynnikiem wpływającym na realizację strategii projakościowej. Ważnym czynnikiem warunkującym skuteczne i  efektywne zarządzanie organizacją jest człowiek, wraz z  kwalifikacjami i  przygotowaniem zawodowym, zauważył dr inż. Adam Górny z Politechniki Poznańskiej. Po zakończeniu pierwszego dnia obrad uczestnicy konferencji mieli czas na spacer uliczkami Starego Krakowa. Dyskusje rozpoczęte w trakcie obrad kontynuowane były wieczorem w restauracji „Hawełka”. Procesy doskonalenia i zarządzania mają służyć poprawie jakości i konkurencyjności organizacji. Wiedza, doświadczenie i kompetencje menedżerów odgrywają znaczącą rolę w  procesie doskonalenia każdej organizacji oraz jej wszystkich procesów. Firmy, które chcą pozostać na rynku i być konkurencyjne, muszą ciągle doskonalić jakość, a także redukować koszty. W społeczeństwie wiedzy przedsiębiorstwa poszukują sposobów doskonalenia organizacji poprzez orientację na klienta, wysoką jakość oferowanych produktów i świadczonych usług oraz odpowiednią pozycję kosztową. O jakości i doskonaleniu organizacji mówiła w drugi dzień konferencji prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jednym z  priorytetów nowoczesnych organizacji jest zapewnienie ciągłości jej funkcjonowania, uważa mgr inż. Jakub Syta z  Politechniki Warszawskiej. Planowanie ciągłości funkcjonowania organizacji ma dostarczyć pracownikom wiedzę potrzebną do przetrwania rozmaitego typu incydentów niezależnie od ich przyczyn. Kluczową rolę w zapewnieniu ciągłości funkcjonowania organizacji odgrywa zarząd, który poprzez podejmowanie właściwych decyzji ułatwia przygotowanie się na sytuację kryzysową. Istotę i  mechanizm ciągłego doskonalenia systemów zarządzania przedstawił dr Tomasz Brzozowski z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wskazał również praktyczne aspekty doskonalenia systemów zarządzania jakością, a w szczególności w jaki sposób wdrożenie syste-

mu zarządzania jakością i systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wpłynęło na usprawnienie działalności firmy informatycznej w  obszarach uznanych za „wąskie gardła”. Dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska z Uniwersytetu Gdańskiego przedstawiła wykorzystanie koncepcji Kaizen w zwiększaniu produktywności przedsiębiorstwa poprzez eliminację strat oraz zastosowanie narzędzi szczupłego wytwarzania. Przedstawiła także przykłady przedsiębiorstw wdrażających omawianą koncepcję na polskim rynku oraz efekty ich działalności prowadzące do wzrostu produktywności. Następnie dr inż. Marzena Góralczyk z Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprezentowała wyniki badań prowadzonych wśród konsumentów, ukazujące znaczenie ich zachowań projakościowych w odniesieniu do wybranej grupy artykułów spożywczych – wyrobów mięsnych. Przedstawiła także ich wpływ na poszukiwanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Stwierdziła, że wiedza o zachowaniach konsumentów jest bardzo ważna, gdyż dzięki niej przedsiębiorstwo może podjąć wiele działań marketingowych. Wyniki badań wskazujące, w jakiej mierze firmy będące aktywne na rynku polskim wdrażają działania z  zakresu koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR), która jest koncepcją stanowiącą implementację polityki zrównoważonego rozwoju z  uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, środowiskowych oraz społecznych, przedstawił prof. dr hab. Maciej Urbaniak z Uniwersytetu Łódzkiego. Prof. dr hab. Józef Gawlik z Politechniki Krakowskiej zwrócił uwagę, że wiele wyrobów cechuje się znacznie wyższą użytecznością, niezawodnością i jakością niż ich poprzednie generacje. Profesor omówił także kryteria doboru przyrządów pomiarowych, a także zobrazował swoją wypowiedź przykładami. Znaczenie identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka biznesowego, w  nawiązaniu do wymagań norm ze szczególnym uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001:2008 i  wytycznych normy ISO 9004:2009 omówił dr inż. Antoni Kleniewski z SGS Polska Sp. z o.o. Przedstawił także przykłady praktycznych rozwiązań dla fazy projektowania i wdrażania systemu z uwzględnienim uwarunkowań organizacyjnych, ich zmian i  związanego z nimi ryzyka. Mgr Dominik Zimon z Politechniki Rzeszowskiej zaprezentował wyniki badań, których głównym celem była próba ustalenia faktycznego wpływu wdrożenia systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 na wzrost satysfakcji klienta oraz usprawnienie współpracy z dostawcami. Stwierdził, że rozpoznanie gustów i preferencji klienta oraz zaspokajanie ich jest „kluczem do osiągnięcia trwałego sukcesu rynkowego” każdej organizacji.

Prof. dr hab. Tadeusz Sikora w podsumowującym konferencję stwierdził, że kultura organizacyjna jest ściśle powiązana z zarządzaniem jakością – właściwie ukształtowana stwarza możliwości doskonalenia organizacji, jest nastawiona bowiem na rozwój ludzi, na satysfakcję z dobrze wykonanej pracy, zgodnej z procedurami, ukierunkowanej na współudział pracowników w tworzeniu doskonalszej organizacji. W  dyskusji podsumowującej konferencję jeszcze raz podkreślono znaczenie procesu doskonalenia organizacji, który prowadzi do poprawy jej funkcjonowania, poprawy współpracy z dostawcami i klientami, a w konsekwencji do sukcesu. Konferencja została podsumowana i  zamknięta przez przewodniczącego konferencji prof. dr. hab. Tadeusza Sikorę, który podziękował wszystkim za przybycie, a referentom za podzielenie się z  uczestnikami własnymi przemyśleniani dotyczącymi w szerokim zakresie procesu doskonalenia oraz sponsorom za wsparcie. Wyraził nadzieję, że konferencja była podstawą do przemyśleń i wielu dyskusji naukowych, które znają swój oddźwięk w praktyce gospodarczej. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Rektor UEK, a organizację wspomogli sponsorzy: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, Coca Cola Poland, Maspex Wadowice Sp. z  o.o. oraz Bahlsen Sweet Sp. z o.o. dr inż. Urszula Balon Wszystkie prezentowane na konferencji referaty i komunikaty naukowe zostały wydrukowane w formie monografii i są do nabycia po nawiązaniu kontaktu z  Katedrą Zarządzania Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie, ul. Rakowicka 21, 31-510 Kraków, e-mail: zj@uek. krakow.pl

37


KONFERENCJE

WYDARZENIA

Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce

Na zdjęciu od lewej: Grzegorz Ostrzałek – prezes Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA, prof. dr hab. Kazimierz Górka – Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej UEK, Katarzyna Cięcia – doktorantka Wydziału Finansów UEK, prof. dr hab. Józefa Famielec – kierownik Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej UEK

W ramach obchodów jubileuszu 85-lecia naszej uczelni, w dniach 16– 18 września 2010 r., odbyła się konferencja Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce, zorganizowana przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej. Uczestnikami konferencji poza pracownikami UEK byli także pracownicy naukowi z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, jak również Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Konferencję zaszczycili także Henryk Kultys,

prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie oraz Grzegorz Ostrzołek, prezes Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA. Otwarcia konferencji dokonali prof. dr hab. Andrzej Malawski – prorektor ds. badań naukowych oraz dr hab. Krzysztof Surówka, prof. UEK – dziekan Wydziału Finansów.

Debata konferencyjna dotyczyła kształtowania się i ewolucji polityki ekologicznej w Polsce i w Unii Europejskiej, rozwoju odnawialnych źródeł energii, realizacji polityki ekologicznej państwa, dyrektyw UE, źródeł finansowania ochrony środowiska w Polsce oraz kontrowersji wokół funduszy ekologicznych, funkcjonowania ekonomicznych instrumentów ochrony środowiska. Odmienne poglądy i doświadczenia uczestników konferencji pokazują, że polityka ekologiczna Polski i Unii Europejskiej, pomimo że pożądana, jest kontrowersyjna. Konferencja dowodzi także, że polityka ekologiczna stanowi nie tylko cel strategiczny i narzędzie zarządzania rozwojem zrównoważonym, ale również jest przedmiotem badań wielu ośrodków naukowych w Polsce. Referaty konferencyjne zostały opracowane w monografii naukowej pt. Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce, opracowanej pod redakcją Józefy Famielec oraz Małgorzaty Kożuch, opublikowanej we współpracy z Fundacją UEK.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w Nantes Przedstawiciele działu Współpracy Międzynarodowej i Biura Programów Zagranicznych w dniach 15-18 września 2010 r. reprezentowali naszą Uczelnię na 22. dorocznej konferencji EAIE (European Association for International Education) i towarzyszących jej targach edukacyjnych w Nantes (Francja). Celem wyjazdu była promocja oferty edukacyjnej naszego Uniwersytetu oraz ośmiu krakowskich uczelni realizujących wspólnie z miastem projekt „Study in Krakow”, którego misją jest także kreowanie wizerunku Krakowa jako ośrodka gospodarczego o silnym potencjale akademickim. Poza reprezentantami naszej Uczelni na jedynym w tym roku polskim stoisku obecne były tak-

38

pomiędzy Gminą Miejską Kraków i 10 uczelniami krakowskimi. EAIE to jedyne wydarzenie w  Europie o  tak szerokim międzynarodowym zasięgu, skupiające co roku w  innym europejskim mieście wystawców z całego świata. Stoisko „Study in Krakow” cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Skala przedsięwzięcia (3600 uczestników z 83 krajów i 177 stoisk na targach) zapewniła udaną promocję biorących udział w projekcie uczelni oraz samego Krakowa. że trzy inne krakowskie uczelnie (Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza), będące także sygnatariuszami porozumienia zawartego 15 stycznia 2008 r. 

Więcej: www.studyinkrakow.edu.pl

Promocje absolwentów GAP „Nie płacz, że coś się skończyło, tylko uśmiechaj się, że ci się to przytrafiło” – te słowa Gabriela García Márqueza towarzyszyły tegorocznej XIV Promocji absolwentów specjalności Gospodarka i administracja publiczna, która odbyła się 25 września br. W kilkunastoletniej tradycji organizowania tych uroczystości, ta była bardzo szczególna, ponieważ żegnaliśmy ostatnią już grupę studentów, którzy studiowali na GAP-ie jako specjalności. Skończył się zatem okres, w którym GAP był „kameralny”. Obecnie GAP jest samodzielnym kierunkiem dwustopniowych studiów, czego symbolem było uczestnictwo w  tegorocznej promocji grupy najlepszych absolwentów studiów licencjackich. Wielu z nich kontynuuje studia magisterskie na GAP-ie. Będziemy mogli zatem pracować z nimi znacznie dłużej – aż pięć lat. Prof. Jerzy Hausner, otwierając uroczystość, powiedział do absolwentów: Korzystajcie z  tego, czego nauczyliście się na GAP-ie umiejętnie i skutecznie. Mocno w Was wierzymy. Będziemy za Wami tęsknili i czekali na dobre wieści o Waszych sukcesach zawodowych i rodzinnych. Za jakiś czas przyślijcie do nas, na GAP, Wasze dzieci. I stale pamiętajcie o Waszym Uniwersytecie, który przez te lata współtworzyliście. Wracajcie do nas na studia podyplomowe i doktoranckie, na nasze liczne konferencje, ale także rajdy i  bale, wracajcie do nas w każdej potrzebie. W  trakcie oficjalnej części spotkania najlepsi absolwenci z  poszczególnych seminariów przedstawili swoje prace magisterskie. Mgr Renata Kwolek z  seminarium dr. Marka

Benio prezentowała pracę na temat „Aktywność ekonomiczna kobiet na obszarach wiejskich na przykładzie gminy Korczyna”, a mgr Michał Bachowski z  seminarium dr. Łukasza Mamicy przedstawił tezy pracy „Formy współpracy projektantów wzornictwa przemysłowego z  przedsiębiorstwami a  zarządzanie wzornictwem”. Ostatnią zaprezentowaną pracą była praca mgr Agaty Mularczyk „Analiza efektywności kredytu technologicznego oferowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego jako narzędzia polityki proinnowacyjnej państwa”, napisana pod kierunkiem prof. Jerzego Hausnera w ramach seminarium profilowanego prowadzonego wspólnie z  Bankiem Gospodarstwa Krajowego, sponsorem uroczystości promocyjnej. Najbardziej podniosłym momentem spotkania było wręczenie absolwentom dyplomów ukończenia studiów, dokonane przez rektora prof. dr. hab. Romana Niestroja oraz dziekana Wydziału Ekonomii i  Stosunków Międzynarodowych prof. dr. hab. Kazimierza Zielińskiego. Rektor, gratulując absolwentom specjalności uzyskania tytułu magistra, a studentom studiów licencjackich – ukończenia pierwszego etapu studiów, zaprosił do udziału w życiu uczelni, szczególnie w spotkaniach absolwentów, a  także w  studiach podyplomowych i doktoranckich.

Jerzy Gibadło, występując w imieniu tegorocznych absolwentów studiów licencjackich, mówił, że czuje się trochę jak na ceremonii wręczenia Oscarów, ponieważ mimo podniosłej atmosfery wszyscy zgromadzili się, aby świętować i cieszyć się z dobrych rezultatów trzech lat wspólnej pracy. Jerzy Gibadło dziękował także władzom uczelni i pracownikom katedry GAP. Szczególne wyrazy wdzięczności skierował do „charakteryzatorów”, czyli rodziców, partnerów, przyjaciół, którzy przyczynili się to tego, że mogą z dumą dołączyć do grona absolwentów GAP. Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Tomasz Mirończuk, nawiązując do prezentacji mgr Agaty Mularczyk, powiedział, że inwestowanie w GAP to kredyt technologiczny z pewną gwarancją zwrotu w  postaci dobrze wykształconych absolwentów. Aż 3 tegorocznych absolwentów podjęło pracę w tym banku. Na zakończenie części oficjalnej tegoroczny fundator dr Leszek Ruchwa wręczył nagrodę im. profesora Jerzego Indraszkiewicza, nieżyjącego profesora naszej uczelni. W tym roku nagrodę dostała zawsze uśmiechnięta i  serdeczna mgr Magdalena Albrycht, osoba wrażliwa na problemy społeczne, bardzo aktywna wolontariuszka, m.in. Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Polskiej Zielonej Sieci.

Po części oficjalnej spotkania odbył się mecz piłki nożnej, rozegrany pomiędzy Kadrą GAP a sponsorem Promocji Absolwentów – drużyną Banku Gospodarstwa Krajowego. Ku naszemu zadowoleniu, drużyna GAP wygrała 10:0. Czternasty rocznik żegnany w  ramach Promocji absolwentów był mocnym akcentem kończącym 15. rok działalności Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej. I mimo wzruszenia i  dumy, jaka towarzyszy co roku tej uroczystości, cieszymy się, że mogliśmy przez wszystkie te lata kształcić studentów na specjalności GAP. W kolejnych 15 i, mamy nadzieję, więcej lat funkcjonowania wkraczamy już jako jednostka kształcąca studentów wyłącznie w formie studiów I i II stopnia. Pracownicy Katedry GAP

39


WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM

WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM

Nowy rok – nowe akademie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie przykłada szczególną wagę do utrzymywania żywej współpracy z praktyką gospodarczą. Naszym zadaniem nie jest bowiem wypuszczanie na rynek nieprzygotowanych do pracy absolwentów, lecz pełnowartościowych, doświadczonych i gotowych do pracy specjalistów. Potwierdzeniem na realizację tej idei jest stale wzrastająca liczba nowych projektów, współrealizowanych z markowymi firmami. Okazję zweryfikowania wiedzy z praktyką i  zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych nasi studenci zyskują dzięki udziałowi w  tzw. akademiach firmowych, czyli programach szkoleniowych, prowadzonych wspólnie przez UEK i firmy partnerskie. Program „akademii”, opracowywany wspólnie przez ekspertów z  poszczególnych firm i wybrane katedry bądź koła naukowe, zawiera cykl szkoleń, prezentacji i  warsztatów skonstruowanych tak, by uczestnicy projektu zdobyli jak najwięcej użytecznych umiejętności i poznali praktyczne aspekty pracy w konkretnym zawodzie. Dlatego też część zajęć „akademii” skupia się na studium przypadku odzwierciedlającym rzeczywiste warunki i  problemy, z którymi pracownicy firm muszą radzić sobie na co dzień. Co ważne, zajęcia nie odbywają się

tylko na uczelni, lecz także w siedzibach partnerskich firm. Firmy współtworzące z uczelnią „akademie” delegują do współpracy pracowników działów, których zakres działania odpowiada profilowi kształcenia UEK (rachunkowość, audyt, księgowość, sprzedaż, konsulting, technologie informatyczne, outsourcing, logistyka i marketing). W  każdej „akademii” przeciętnie bierze udział około 30 osób, wyselekcjonowanych w procesie rekrutacji prowadzonej przez firmy. Uczestnicy projektu, po przejściu wszystkich etapów szkolenia, zdobywają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w programie, a najlepsi otrzymują propozycje praktyk, staży bądź pracy. Dowodem skuteczności i potrzeby tego typu przedsięwzięć jest fakt, iż w ubiegłym roku

akademickim zwiększyliśmy liczbę „akademii” o około 300%. Do współpracujących już wcześniej z uczelnią firm: Capgemini, Shell i Deloitte, dołączyły projekty takich podmiotów, jak: Accenture, KPMG, Alior Bank, X-Trade Brokers, A.T. Kearney oraz Mars. Chęć współpracy z naszym Uniwersytetem na płaszczyźnie praktycznej, przy wykorzystaniu wiedzy i  umiejętności swoich pracowników, wyraziło dodatkowo kilkanaście kolejnych, liczących się na rynku firm, m.in.: Bank BPH, Polskie Linie Lotnicze LOT, Tauron, ING, Google, Interia, Apple, Motorola, InPost.

mi kierunku Turystyka i rekreacja) o  akademię w  wersji tradycyjnej, tzn. warsztaty i  wykłady dla wyselekcjonowanej grupy studentów wszystkich kierunków. Planowane jest też przeprowadzenie konkursu na najlepszą pracę magisterską o  tematyce turystycznej, w  którym nagrodę dla zwycięzcy (5000 PLN) ufunduje Kopalnia Soli. Ten rok akademicki to również realizacja kolejnego etapu projektu Akademii BZ WBK. Dwa warsztaty odbyły się w czerwcu, a kolejne 5 planowanych jest na najbliższe miesiące. 25 studentów wyłonionych w drodze rekrutacji w  najbliższym miesiącu będzie miało szansę dowiedzieć się, jak wygląda praktyczna strona bankowości, m.in. według głównego ekonomisty BZ WBK – Macieja Relugi. Ciekawie zapowiada się również projekt Akademii Bahlsen, której program, opracowy-

W tym roku akademickim Uniwersytet będzie kontynuował współdziałanie z  Kopalnią Soli w Wieliczce. Jesteśmy na etapie rozszerzania dotychczasowej współpracy (ze studenta-

Akademia Zarządzania z Alior Bankiem

Akademia XTB

Akademia Analizy Technicznej

– Jako Uniwersytet dbamy o wszechstronny rozwój naszych studentów i ich kształcenie odpowiadające aktualnym potrzebom rynku. Nie byłoby to możliwe bez stałej współpracy ze środowiskiem zewnętrznym – firmami i instytucjami współtworzącymi ten rynek. Szczególną grupą wśród nich są firmy, w których radach nadzorczych i zarządach zasiadają nasi absolwenci. Tak jest właśnie z firmą Bahlsen, Kopalnią Soli w Wieliczce czy BZ WBK – mówi Łukasz Salwarowski, dyrektor Kancelarii Rektora UEK. – Wartością oczywistą wynikającą z udziału naszych studentów w projekcie współtworzonym z tymi firmami jest zdobywanie wiedzy i doświadczenia od ekspertów, poznawanie realiów pracy w firmie, rozwiązywania rzeczywistych zadań i  problemów. Tego typu doświadczenie pozwala naszym studentom na świadomą decyzję o wyborze przyszłej drogi zawodowej. Certyfikat oraz wiedza zdobyta podczas „akademii” to niewątpliwie atut podczas poszukiwania pracy. Wartością dodaną współpracy jest wyraźny sygnał dla naszych studentów i przyszłych kandydatów, że UEK kształci liderów biznesu, gdyż w zarządach wielu z tych firm zasiadają nasi absolwenci. wany wspólnie przez ekspertów z firmy i Katedrę Zarządzania Międzynarodowego, zawierać będzie cykl szkoleń, prezentacji i  warsztatów skonstruowanych tak, by uczestnicy projektu zdobyli jak najwięcej użytecznych umiejętności i poznali praktyczne aspekty pracy w konkretnym zawodzie. Część zajęć Akademii skupiać się będzie na studium przypadku odzwierciedlającym rzeczywiste warunki i  problemy, z którymi pracownicy firm muszą radzić sobie na co dzień. W Akademii weźmie udział około 30–40 osób, wyselekcjonowanych w  procesie rekrutacji prowadzonej przez UEK i Bahlsen. Uczestnicy projektu, po przejściu wszystkich etapów szkolenia, zdobędą certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w  programie, a  najlepsi otrzymają dodatkowe nagrody ufundowane przez firmę. Planowany termin rozpoczęcia Akademii to najbliższy miesiąc, a wykład inauguracyjny swoją obecnością uświetnić mają także goście z niemieckiego zarządu firmy.

Bezpieczniej i piękniej Podczas przerwy wakacyjnej na terenie naszego kampusu zaszło wiele zmian, wynikających z realizacji kilku nowych inwestycji oraz prac remontowych. Jedną z nowych inwestycji w tym okresie była rozbudowa i modernizacja dotychczas istniejącego monitoringu telewizji przemysłowej na terenie kampusu, jak również w obiektach UEK. Zakup nowych kamer, rejestratorów wraz z oprogramowaniem systemowym oraz montaż tych urządzeń w kolejnych budynkach UEK poprawiły bezpieczeństwo studentów, pracowników, ich mienia oraz majątku Uniwersytetu.

Akademia KPMG

40

Kompleksowo w nowe i nowoczesne urządzenia został wyposażony pawilon dydaktyczno-sportowy, budynek Biblioteki Głównej oraz pawilon H. Trwająca od kilku lat rozbudowa monitoringu, mająca na celu obajęcie swoim zasięgiem całego kampusu wraz z budynkami, powoli zbliża się do końca. Zrealizowanie w tym roku tak dużego zakresu prac było możliwe dzięki przekazaniu środków w ramach umów prewencyj-

Koło Naukowe INDEX, kontynuując współpracę z PricewaterhouseCoopers, z  początkiem listopada uruchomiło Akademię Analizy Fundamentalnej. Na pierwszych dwóch wykładach cyklu studenci zdobędą wiedzę nt. otoczenia makroekonomicznego i analizy sektorowej. Kolejne dwa spotkania, prowadzone przez ekspertów PricewaterhouseCoopers, będą natomiast okazją do zobaczenia, w  jaki sposób wycenia się spółkę.

Wspólny program z firmą Bahlsen, reklamowany w biuletynie firmowym Bahlsena

nych, podpisanych z PZU S.A. w lutym br. oraz z PZU Życie S.A. w marcu 2010 r. PZU S.A. i PZU Życie S.A. przekazały kwoty w wysokości 30 000 zł oraz 27 000 zł w zadeklarowanym terminie, zobowiązując naszą uczelnię do rozdysponowania przekazanych środków na cele poprawiające bezpieczeństwo na naszym kampusie. Dzięki środkom przekazanym przez PZU Życie S.A. możliwy był zakup defibrylatora (grupa pracowników UEK ukończyła kurs ratowników przedmedycznych). Za pomoc w realizacji opisanych powyżej zamierzeń oraz współpracę z naszą uczelnią chciałbym gorąco podziękować firmie PZU S.A. oraz PZU Życie S.A. Paweł Suwała

Kobiecy Akcent „Accenture”

41


MEDIA

WARTO WIEDZIEĆ MEDIA

Rok jubileuszowy rekordowy w mediach! Zakończył się 85. rok funkcjonowania naszej uczelni. Dzięki nawiązaniu stałej współpracy z najbardziej popularnymi lokalnymi oraz ogólnopolskimi mediami udało nam się osiągnąć rekordową w ostatnich latach liczbę publikacji nt. naszej uczelni. Jest to także zasługa ogromnej ilości imprez, które realizowane były w roku jubileuszowym, poszerzenia i cyklicznego aktualizowania bazy dziennikarzy oraz zwiększenia, do 21, liczby patronów medialnych jubileuszu uczelni.

Siła mediów elektronicznych,

W roku jubileuszowym mówiono i  pisano o  nas około 1371 razy, tj. o 73,3% więcej niż w poprzednim roku akademickim (patrz: wykres). Wśród największych i  najlepszych Polskich uczelni obecnych na Facebooku UEK zajmuje wysokie 5. miejsce (3481 fanów). Oto czołówka takiego nieoficjalnego zestawienia: Uczelnia

czyli świat na Facebooku Opierając się na najnowszych wynikach badań NetTrack (czerwiec–sierpień 2010) liczba Polaków aktywnych w sieci wzrosła do 52,8% w  porównaniu z  52% w  badaniu realizowanym od lutego do kwietnia br1. To rekordowe wyniki. Ponad 70% badanych korzysta z internetu codziennie lub prawie codziennie. W parze z tak ogromną popularnością internetu idzie równie duże zainteresowanie portalami społecznościowymi – nowym, coraz skuteczniejszym kanałem komunikacji. Poza wyszukiwarkami i serwisami informacyjnymi to najpopularniejsze polskie witryny. Według najświeższych statystyk liczba użytkowników Naszej Klasy wynosi obecnie nieco ponad 12 mln osób (utrzymuje się na tym poziomie od kwietnia br.). Tymczasem w czasie ostatnich 8 miesięcy zasięg najszybciej rozwijającego się serwisu społecznościowego świata – Facebooka, zwiększył się o  100%2. W  tej chwili korzysta z niego ponad 8 mln Polaków i jak mówią specjaliści – to dopiero początek. Na Facebooku swoje strony mają już nie tylko najpopularniejsze w Polsce osoby (z kręgów kultury, polityki, nauki czy mediów) ale także największe polskie przedsiębiorstwa, instytucje, a od niedawna także uczelnie wyższe. Każda z nich prześciga się w pomysłach powiększających grono Facebookowych fanów. Specjaliści z Danio stworzyli dla przykładu prawdziwą armię sprzymierzeńców, walczących z symbolicznym głodem („Mały Głód” ma prawie 200 tys. fanów), Kubę Wojewódzkiego lubi 185 tys. osób, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy - prawie 150 tys. a Prezydenta RP – ponad 14 tys. Nawet miasto Kraków ma już 4200 fanów. Bez względu na branżę, rodzaj czy charakter – na Facebooku pojawiają się fani ludzi, produktów, firm, ludzkich zachowań, nawet tych zupełnie abstrakcyjnych. Od początku br. także i uczelnie wyższe korzystają z tego nowoczesnego narzędzia. Celowo nazwałem go narzędziem, gdyż oprócz gwarantowanej funkcji rozrywkowej, Facebook wykorzystywany jest w zależności od kreatywności użytkowników m.in. do reklamy eventów, rekrutacji czy prowadzenia badań społecznych oraz naukowych.

42

Liczba fanów na dzień 04.11.2010

Politechnika Śląska

4999

Uniwersytet Łódzki

4813

AGH

3640

UJ

3506

UEK

3481

UAM

3141

UW

2983

SGH

2703

Uniwersytet Śląski w Katowicach

2720

Politechnika Warszawska

2587

UE Poznań

1970

Politechnika Łódzka

1949

UMCS

1375

UE Katowice

1419

Badania wskazują, iż to właśnie w tym kanale komunikacji należy wypatrywać największych możliwości w  przyszłości. Dzięki obliczeniom przeprowadzonym przez NetTrack dowiadujemy się, iż wśród aktywnych użytkowników internetu jest 39% osób w  wieku 25–39, a drugą w kolejności grupę (29%) stanowią osoby w wieku 15–24 – to kandydaci na studia oraz sami studenci3. Facebook staje się więc idealnym narzędziem do komunikacji z osobami będącymi grupą docelową uczelni wyższych, tym bardziej kiedy prognozy przewidują wyprzedzenie przez niego popularności Naszej Klasy (12 mln użytkowników) już na początku nowego roku. Zachęcam zatem do korzystania przez Państwa z tego nieobliczalnego medium i  wykorzystywaniu jego możliwości, na początek na pewno przy okazji promocji wydarzeń uczelnianych.

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/52-8-proc-polakow-korzysta-z-internetu http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/czy-polski-facebook-dogoni-nk-pl 3 http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/52-8-proc-polakow-korzysta-z-internetu 1 2

43


WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Międzynarodowa Szkoła Letnia Przegorzały 2010

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Si-

Coroczne spotkania naukowe z cyklu „The Challenge of Innovative Public Governance and Performance – How Can Public Managers Contribute?” w Przegorzałach są stałym punktem w kalendarzu przedsięwzięć współorganizowanych przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej UEK. W tym roku już po raz jedenasty Copenhagen Business School oraz MSAP UEK zaprosiły studentów z sześciu krajów do wspólnej nauki. Przyszli i  obecni menedżerowie sektora publicznego z Danii, Holandii, Norwegii, Polski, Republiki Południowej Afryki i  Wielkiej Brytanii w dniach 15–20 sierpnia br. poszerzali swoją wiedzę oraz nabywali nowe umiejętności z zakresu zarządzania. Nadrzędnym zadaniem tegorocznych uczestników Szkoły Letniej było udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 1. Jakie są obecnie główne wyzwania dla zarządzania publicznego? Jakie elementy je determinują? 2. Jakie są współcześnie najistotniejsze źródła oraz typy innowacyjności i  efektywności w  sektorze publicznym? Jakie są różnice i  podobieństwa między nimi w  krajach reprezentowanych przez studentów Szkoły Letniej? 3. Jak menedżerowie publiczni mogą przyczyniać się do sprostania dzisiejszym wyzwaniom? Jak można kreować i  podtrzymywać innowacyjność i  efektywność? Czy istnieją jakiekolwiek zrównoważone rozwiązania albo kierunki działań, które są godne polecenia? Czy można dostrzec podobne działania albo znaczące różnice pomiędzy państwami? Formuła Szkoły Letniej łączy w sobie przekazywanie wiedzy w różnych formach: wykładów, dyskusji, pracy w  międzynarodowych grupach, występów i prezentacji. Podczas codziennych wykładów Johan Burger z  Stellenbosch University (RPA), Carsten Greve reprezentujący Copenhagen Business School (Dania), Łukasz Mamica – pracownik MSAP UEK (Polska), Janet Newman z The Open University Milton Keynes (Wielka Brytania), Mike Rowe z University of Liverpool (Wielka Brytania), Dorote Slskov-Iversen z Copenhagen Business School (Dania), Jan Ole

44

milä, który przyjechał z Høgskolen i  NordTrøndelag (Norwegia), Michael Synnott z Warwick Business School oraz Frans-Bauke van der Meer pracujący w Erasmus University (Holandia) przybliżali słuchaczom zagadnienia związane z wyzwaniami współczesnej administracji publicznej. Każde z wystąpień nawiązywało do uwag i spostrzeżeń Janet Newman, autorki książki „Public Politics and Power”, która wyznaczała merytoryczny kurs programu Międzynarodowej Szkoły Letniej. Szczególne zainteresowanie wśród publiczności wzbudziła multimedialna prezentacja Johana Burgera – ukazująca historię i realia życia w Południowej Afryce, jak również zależności panujące między biednymi i bogatymi. Autorem jednego z  najbardziej kontrowersyjnych wystąpień okazał się doktor Mike Rowe z University of Liverpool, który o  odpowiedzialności leżącej po stronie urzędników publicznych opowiadał w sposób bardzo swobodny, zabawny, zachęcający do interakcji.

Czas spędzany w międzynarodowym towarzystwie sprzyjał nowym znajomościom, poznawaniu specyfiki życia w  innych, nieraz bardzo odległych krajach. Znakomita większość uczestników Szkoły Letniej rozkoszowała się pięknem Krakowa podczas wieczornych spacerów po zakątkach miasta. Organizatorzy przygotowali dwie wycieczki: do kopalni Soli w Wieliczce oraz do Auschwitz-Birkenau. Najradośniejszy okazał się czwartkowy wieczór, kiedy uczestnicy w narodowych grupach prezentowali swoje ojczyzny. Jedni tańczyli, śpiewali i częstowali rodzimymi specjałami, przygotowali konkursy. W  piątek rano, dziewięć międzynarodowych grup przedstawiło odpowiedzi na postawione przez organizatorów pytania oraz pomysły na rozwiązanie palących problemów administracji publicznej. Każde wystąpienie było świadectwem, że studenci przemyśleli i dobrze zrozumieli materiał z wykładów. Ich trud został nagrodzony brawami oraz gratulacjami podczas oficjalnego wręczenia certyfikatów potwierdzających udział w letnich zajęciach. Jedenastą edycję Międzynarodowej Szkoły Letniej w  Przegorzałach z  całą pewnością należy uznać za udaną. Potwierdził to wysoki poziom merytoryczny przygotowanych przez studentów prezentacji, w aspekcie turystyczno-krajoznawczym – licznie wyrażane chęci powrotu do Polski, a w wymiarze kontaktów międzyludzkich – radośnie rozbrzmiewające zaproszenia do odwiedzenia nowo poznanych kolegów w ich ojczyznach. Natalia Stańczyk – uczestniczka Międzynarodowej Szkoły Letniej

Letnie spotkania w UEK W dniach od 11 do 14 maja tego roku nasz Uniwersytet gościł studentów ze stanu Georgia w USA. Tamtejsza uczelnia wyższa, Kennesaw State University, realizuje projekt, którego integralną częścią jest podróż po Europie Środkowo-Wschodniej. Podróże naukowe mają zobrazować ślady w krajobrazie i mentalności ludzkiej pozostawione przez system komunistyczny w tej części świata. W  UEK Amerykanie uczestniczyli w  zajęciach związanych z  polskimi realiami charakterystycznymi dla okresu w trakcie i po transformacji. Wykłady poprowadzili: prof. Anna Karwińska (Contemporary Polish Society in Transition), dr David Clowes (Growth and Labour Market), prof. Ewa Miklaszewska (Banking System in Poland), dr Michał Głuszak (Housing/Real Estate Market in Poland). W zajęciach uczestniczyła także grupa studentów naszej Uczelni. Czas niestety ograniczył tematykę i spektrum zajęć, gdyś gościliśmy amerykańskich studentów tylko 4 dni. Opiekę nad grupą ze strony ich macierzystej uczelni sprawowali: prof. Vivian Kirby i dr Luc Noiset, którzy są pracownikami Department of Economics, Finance & Quantitative Analysis Uniwersytetu Stanowego z Georgii. Wsparcie organizacyjne podczas pobytu w Krakowie zapewniło Biuro Programów Zagranicznych UEK. Grupa gości oprócz zajęć odwiedziła centra badawcze i naukowe oraz zwiedzała Kraków i najbliższe okolice miasta. Prof. Kirby jest pracownikiem Department of Economics, Finance & Quantitative Analysis Kennesaw State University i  prowadzi zajęcia z  zakresu Global Economics, Economic Development, Principles of Macroeconomics and Microeconomics. Prof. Kirby prowadzi także ko-

mercyjne badania rynku i opracowuje strategie dla klientów z branży elektronicznej, spożywczej, transportu lotniczego, telekomunikacji i przemysłu ciężkiego. Projekty, którymi kierowała prof. Kirby, dotyczyły strategii wprowadzania na rynek chiński i południowoazjatycki małych i średnich przedsiębiorstw z regionu Nowej Anglii, strategii marketingowych dla firm komunikacyjnych, strategii międzynarodowych programów opieki medycznej, etc. Dr Luc Noiset jest pracownikiem Department of Economics, Finance & Quantitative Analysis Kennesaw State University i prowadzi zajęcia i badania naukowe z zakresu Tax Theory oraz Public Sector Economics. W lipcu tego roku Biuro Programów Zagranicznych monitorowało także przebieg dwóch szkół letnich: szkoły letniej języka niemieckiego i  Erasmus Intensive Programme: The European Dimension of International Entrepreneurship. Szkoła Letnia Języka Niemieckiego jest inicjatywą edukacyjną o  wymiarze integracyjnym. Finansowana jest ze źródeł rządu austriackiego. Stroną logistyczną przedsięwzięcia zajmuje się Biuro Programów Zagranicznych. Studenci z Austrii i całej Polski spędzili w Krakowie trzy tygodnie (w tym roku od 11 do 31 lipca), podczas których uczestniczyli w zajęciach językowych wzbogaconych o te-

matykę związaną z biznesem, polityką i kulturą. Co roku nasi goście zwiedzają region Małopolski i uczestniczą w różnorodnych zajęciach grupowych.  Priorytetem projektu są kursy niemieckiego dla młodzieży polskiej i języka polskiego dla studentów z Austrii. Zajęcia odbywają się na naszej Uczelni. Inicjatywa jest idealną sposobnością do nauki niemieckiego i polskiego, w  czasie wolnym zapewnia wiele atrakcji. Wszyscy uczestnicy kursów mieszkają ze swoimi rówieśnikami. Szkoła Letnia w przyjaznej, otwartej atmosferze oferuje możliwość wnikliwej analizy i dyskusji na takie tematy, jak: wspólna przeszłość, historia najnowsza, polityka, kultura, społeczeństwo oraz ekonomia. W tym roku z projektu skorzystało 24 studentów z Polski i Austrii. Szkoła Erasmus Intensive Programme:  The European Dimension of International Entrepreneurship jest organizowana przy współpracy z  trzema uczelniami partnerskimi: Fachhochschule Frankfurt am Main i Hochschule Heilbronn z Niemiec oraz Universitatae Petru Maior z Rumunii. W  projekcie wzięło udział 10 studentów z Niemiec, 10 studentów z Rumunii oraz 10 studentów z UEK. Zajęcia prowadzone były wspólnie z wykładowcami z uczelni partnerskich. Założeniem projektu jest przekazanie studentom ze szkół partnerskich wiedzy na temat warunków zakładania firm na czterech różnych rynkach Unii Europejskiej. Podczas zajęć  studenci poznają specyfikę otoczenia biznesu w różnych krajach Europy oraz założenia europejskiej polityki ochrony środowiska w kontekście firmy. Pozyskaną na zajęciach wiedzę uczestnicy projektu wykorzystają w praktyce podczas przygotowywania analizy rynku dla konkretnego przedsiębiorstwa. Celem projektu jest uświadomienie studentom relacji biznesowych i barier pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami wspomagającymi rozwój biznesu, a  także przybliżenie regulacji prawnych dotyczących zakładania własnej działalności gospodarczej, w tym także wymagań rynkowych. W trakcie realizacji programu studenci będą pracować w zespołach międzynarodowych. Ma to na celu uświadomienie im roli, jaką odgrywają różnice kulturowe w prowadzenia biznesu wykraczającego poza granice konkretnego kraju. Projekt skierowany jest do studentów ostatnich lat studiów licencjackich oraz magisterskich z  zakresu biznesu, zainteresowanych przedsiębiorczością oraz rozważających w przyszłości otwarcie własnej firmy na rynku Unii Europejskiej. Studenci, którzy kończą kurs intensywny, otrzymują certyfikat oraz 6 ECTS. Oprac. BPZ

45


WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WARTO WIEDZIEĆ

Study trip słuchaczy studiów Executive MBA Integracja słuchaczy programu MBA oraz wymiana doświadczeń z pracownikami i studentami szkoły partnerskiej – Stockholm University School of Business, będącej częścią największego uniwersytetu w Szwecji – Stockholm University, były celem kolejnego wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego studentów XV edycji programu Executive MBA, który odbył się w dniach 9–12 września 2010 r. Poza zajęciami studenci mieli okazję zobaczyć wiele ciekawych miejsc oraz poznać zwyczaje panujące w krajach skandynawskich. Wspólne pobyty integrują Byłam ciekawa wspólnego wyjazdu do Sztokholmu. Zaczął się w czwartek spotkaniem na lotnisku w Balicach, mimo tak wczesnej pory (była to godzina 5 rano) nastroje były entuzjastyczne. Podróż samolotem z międzylądowaniem w Warszawie minęła szybko. Około godziny 10 rano pojawiliśmy się w oczekiwanym Sztokholmie. Dla większości z nas był to pierwszy pobyt w Szwecji. Zamieszkaliśmy w hotelu Oden, niedaleko centrum miasta. Jeszcze tego samego dnia udaliśmy się do Szkoły Biznesu, gdzie zostaliśmy powitani przez Dyrektora Programu MBA, prof. Darka Haftora, który urodził się w Polsce. Po południu mieliśmy okazję odwiedzić i poznać

Seminars with Professionals – wiedza, kompetencje i doświadczenie w jednym Trudna sytuacja na rynku pracy, nękające cyklicznie świat kryzysy ekonomiczne, wzrost kosztów pracy, duża zmienność zapotrzebowania na konkretne zawody stawia studenta każdej uczelni przed koniecznością perfekcyjnego przygotowania się do przyszłej pracy. Nowoczesna i dbająca o swoich uczniów uczelnia powinna stawiać sobie za cel wskazanie profesji i specjalizacji, które w ciągu najbliższych kilku lat będą cieszyły się największym zainteresowaniem polskich i zagranicznych pracodawców. Nie zawsze przebiega to perfekcyjnie. Z myślą o ułatwieniu młodym ludziom star-

46

funkcjonowanie biblioteki uniwersytetu sztokholmskiego. Biblioteka zrobiła na nas ogromne wrażenie. Otrzymaliśmy również internetowy dostęp do jej bogatych zasobów, co na pewno będzie bardzo pomocne przy pisaniu naszej pracy dyplomowej. Ostatnim etapem zajęć była wizyta w firmie Ericsson. Powitał nas sympatyczny przewodnik, który przedstawił nam funkcjonowanie najnowszych produktów związanych nie tylko z telefonią. Następny dzień, równie intensywny, rozpoczęliśmy od niezwykle ciekawej wizyty w fabryce samochodów ciężarowych Scania. Przewodnik zapoznał nas z całą linią produkcyjną samochodów ciężarowych. Mieliśmy okazję zobaczyć, jak wygląda produkcja od pierwszych elementów po samochód gotowy do jazdy testowej. Z fabryki Scanii udaliśmy się na uniwersytet, gdzie zajęcia z Project Management poprowadził prof. Thomas Bay. Dowiedzieliśmy się na nich, jak zarządzać projektami, na jakie problemy możemy się natknąć i jak je rozwiązywać. Wieczorem czekała nas uroczysta kolacja z władzami Stockholm University School of Business, podczas której mogliśmy wysłuchać prezentacji o historii miasta, łączącej się również z historią Polski. Trzeci dzień został zaplanowany równie intensywnie jak dwa poprzednie. Rozpoczęliśmy od kontynuacji zajęć z Project Management. Po południu mieliśmy do-

tu w dorosłe życie zawodowe Biuro Programów Zagranicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie podjęło próbę zetknięcia uczących się jeszcze studentów z realiami panującymi na rynku. Seminars with Professionals to nowy cykl zajęć prowadzonych w całości w języku angielskim, skierowany przede wszystkim do studentów zarówno polskich, jak i zagranicznych, ale także wszystkich tych, którzy chcieliby poszerzać swoje doświadczenie zawodowe. Kursy obejmują zagadnienia z zakresu ekonomii, zarządzania oraz polityki międzynarodowej. Projekt oferuje zajęcia z ludźmi posiadającymi talent dydaktyczny, którzy jednak na co dzień prowadzą życie zawodowe niezwiązane ze szkolnictwem. Prowadzący kursy to wybitni praktycy biznesu, ludzie posiadający bogate doświadczenie i sukcesy, pełniący odpowiedzialne funkcje w międzynarodowych firmach lub prowadzący własne przedsiębiorstwa. Ukończenie wybranego seminarium honorowane jest otrzymaniem certyfikatu, dzięki któremu kurs można wpisać do suplementu dyplomu, wzbogacić nim swoje CV oraz otrzymać dodatkowe punkty ECTS.

Studenci XV edycji Programu Executive MBA oraz pracownicy KSB UEK przed Stockholm University School of Business datkowe zajęcia z prof. Hansem Rämö z przedmiotu Corporate Social Responsibility. Po zajęciach na uniwersytecie mieliśmy wreszcie okazję zwiedzić miasto z przewodnikiem. Odwiedziliśmy niezwykle imponujące muzeum Vasa. Przewodnik przybliżył nam szczególnie interesujące aspekty historii Szwecji, a także ciekawe rozwiązania architektoniczne charakterystyczne dla Sztokholmu. Ostatnim dzień w Sztokholmie poświęcony na odpoczynek i zwiedzanie miasta minął szybko. Na szczęście pozostały zdjęcia i wspomnienia ze wspólnego wyjazdu integracyjnego. Czekamy na kolejne tak udane wyjazdy studyjne. Ewa Michałeczko Studentka XV edycji Programu Executive MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK

Kursy przeznaczone są dla tych osób, które chcą zaplanować swoją przyszłość oraz zdobyć doświadczenie już w trakcie nauki. Zajęcia z praktykami mają nowoczesną, modułową formę. Zostały skonstruowane w sposób uniemożliwiający ich zrutynizowanie. Program jest na bieżąco modyfikowany w zależności od potrzeb uczestników oraz bieżącej sytuacji na rynku pracy. Uczestnicy Seminars with Professionals zdobywają umiejętności praktyczne i uczą się współpracy z ludźmi z różnych środowisk i krajów. Zajęcia świetnie doskonalą tzw. umiejętności miękkie: pracy w zespole, rozpoznawania atutów współpracowników, radzenia sobie ze stresem, kreatywności. Pozwalają na poznanie branż, w których można starać się o pracę, oraz uczą orientacji biznesowej. Więcej informacji na temat programu Seminars with Professionals oraz o prowadzonych aktualnie kursach można uzyskać na stronie internetowej: bpz.ae.krakow.pl/seminars_with_professionals_4.html lub mailowo: swpinfo@uek.krakow.pl Oprac. BPZ

Wsparcie psychologiczne studentów Wśród istotnych problemów szkolnictwa wyższego najczęściej wskazuje się wyzwania związane m.in. ze znaczną komercjalizacją studiów wyższych, rosnącą konkurencją na rynku usług edukacyjnych, a także dostrzeganą nierównością dostępu do edukacji na poziomie wyższym. Z analiz bieżących dyskusji wynika, iż coraz częściej wymienianym i docenianym obszarem działań uczelni jest również troska o profilaktykę zdrowotną wśród studiującej młodzieży. Kolejne ośrodki akademickie (Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Jagielloński) tworzą programy wsparcia psychologicznego dla studentów, przekonując, iż to właśnie zadawalająca kondycja zdrowotna studentów, fizyczna i psychiczna, jest ważnym gwarantem efektywnego korzystania z procesu dydaktycznego, a także stanowi istotny czynnik pomyślnego realizowania przyszłych zadań zawodowych, osobistych i satysfakcji z życia. Doceniając wagę problemu, nasza uczelnia od wielu lat zapewnia studiującym możliwość dogodnego korzystania z opieki zdrowotnej w przychodni usytuowanej w pomieszczeniach uczelni. W trosce o profilaktykę i  umacnianie zdrowia psychicznego studiujących, od maja bieżącego roku oferta opieki zdrowotnej obejmuje również możliwość korzystania z pomocy psychologicznej w  formie stałych dyżurów psychologa, mgr Marii Augustyniak. Istotną przesłanką wsparcia psychologicznego studentów są wyniki badań nad stylem życia i zachowaniami zdrowotnymi studentów UEK, przeprowadzone w latach 2008–2009 przez Katedrę Psychologii i Dydaktyki. Dane uzyskane w  badaniach, wzbogacone informacjami pochodzącymi od lekarzy uczelnianej służby zdrowia, wskazują na niezbyt zadawalającą kondycję zdrowotną studiującej młodzieży, w tym niewystarczająco satysfakcjonujący poziom kondycji psychicznej u znaczącego odsetka studentów. Odnotowywany przez lekarzy w ciągu ostatnich lat wzrost interwencji spowodowanych zdiagnozowaniem występowania u  studiu-

jących nerwic, przypadków depresji i chorób o podłożu psychosomatycznym wzbudza uzasadniony niepokój i skłania do poszukiwania rozwiązań w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego. Warto podkreślić, że uruchomienie dyżuru psychologicznego, jako jednego z możliwych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, stanowi kontynuację działającej na uczelni do 2002 r. poradni psychologicznej prowadzonej przez psychologa i  nauczyciela akademickiego ówczesnego Studium Psychologii i Pedagogiki AE. Jak wspomina poradniany psycholog, dr Krystyna Piotrowska, cieszyła się ona dużym zaufaniem odwiedzających ją studentów i na trwale wpisała się w  wizerunek uczelni przyjaznej młodym ludziom, również w ich problemach i trudnościach. Nie można zapomnieć, iż wczesna dorosłość – przypadająca na okres studiowania – to okres w życiu człowieka, w który wpisana jest konieczność radzenia sobie z wieloma nowymi, rozwojowo ważnymi i często osobiście trudnymi zadaniami. Od pomyślności w  ich rozwiązywaniu zależy nie tylko możliwość dalszego niezakłóconego rozwoju, ale i osobiste odczucie satysfakcji z jakości życia. Nie dla wszystkich młodych ludzi jest to okres życiowo łatwy. Rozpoczynający studia nierzadko boleśnie przeżywają rozłąkę z  domem rodzinnym, mają trudności w odnalezieniu się w nowym środowisku, borykają się z  koniecznością przystosowania się do nowych dla nich wymogów procesu studiowania. Wielu studentom, nie tylko pierwszych lat studiów, dotkliwie dokucza stres egzaminacyjny i brak umiejętno-

ści stosowania skutecznych strategii redukowania napięcia psychicznego, towarzyszącego różnego rodzaju sytuacjom. Nierzadko źródłem frustracji staje się moment kończenia studiów, wyboru właściwej dla siebie ścieżki rozwoju zawodowego, trudności związane ze znalezieniem pracy. Wskazane wyżej przykłady stanowią jedynie stosunkowo nieliczną grupę trudności i problemów, z jakimi mogą się zetknąć studiujący, a wobec których niełatwo być zdanym wyłącznie na własne siły. Zwłaszcza wtedy, gdy zawodzą wypróbowane wcześniej, a nie zawsze korzystne psychologicznie, sposoby radzenia sobie. Psycholog jest osobą, która z racji swego wyboru, wykształcenia i  przygotowania służy innym ludziom pomocą w  rozwiązywaniu ich trudności i  problemów. Praktyka psychologiczna to profesjonalne wsparcie zbudowane na wiedzy psychologicznej, doświadczeniu i dogłębnej analizie trudności osoby, która o pomoc zabiega. Czy warto zaufać psychologowi? W przezwyciężeniu naturalnych obaw co do podjęcia kontaktu psychologicznego może pomóc świadomość faktu, iż psycholog to zawód niewątpliwie szczególny, wymagający od wykonujących go wyjątkowych dyspozycji etycznych. Dla psychologów zasady etyki zawodowej mają szczególne znaczenie, a wartością podstawową jest dobro osoby oczekującej pomocy. Podejmując czynności zawodowe, psycholog zobowiązany jest do poszanowania godności, podmiotowości i  autonomii człowieka. Spoczywa na nim obowiązek dyskrecji, przestrzegania tajemnicy zawodowej (poufności informacji) i respektowania prawa człowieka do decydowania o własnym losie. Dbałość o dobrą kondycję psychiczną w dobie coraz bardziej różnorodnych i  złożonych wymagań, wobec których staje współczesny młody człowiek, wydaje się być nieodzownym elementem skutecznego i satysfakcjonującego funkcjonowania. Staje się też osobistym zadaniem każdego z  nas. W  obszarze trudności, jakie w tym obszarze mogą się pojawić, może pomóc kompetencja i profesjonalizm psychologa. Życząc wszystkim studentom naszej uczelni pomyślnego nowego roku akademickiego, z pełną odpowiedzialnością polecam uczelnianą inicjatywę wsparcia psychologicznego. mgr Małgorzata Hetka Katedra Psychologii i Dydaktyki UEK BEZPŁATNE KONSULTACJE z PSYCHOLOGIEM dla STUDENTÓW UEK Kampus UEK, pawilon D, pok. 21 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA, PIĄTEK

13.00-15.00 12.00-14.00 10.00-12.00

Zapisy: maugusty@uek.krakow.pl tel. 12 293 51 18

47


ABSOLEWNCI Z K(L)ASĄ

Kwestionariusz osobowy

Konrada Hernika A

kademia Ekonomiczna w Krakowie w  czasach mojego studiowania była... fantastycznym miejscem spotkania wielu interesujących ludzi, z różnych stron kraju i świata i z różnych kręgów kulturowych. Zachłysnąłem się nowym środowiskiem, co nie do końca pozytywnie przekładało się na początkowe efekty nauki. AE była też wtedy miejscem, gdzie następował przełom w edukacji ekonomicznej. Do lamusa odeszła już ekonomia socjalistyczna, a do nowej ekonomii nie było jeszcze książek. Ekscytujące było uczenie się z artykułów prasowych i „wydobywanie” nowej wiedzy z różnych niekonwencjonalnych źródeł. Internetu jeszcze niestety nie było.

G

dybym teraz zaczynał studia... powtórzyłbym tę samą drogę. Bardziej zaangażowałbym się w działalność w organizacjach studenckich i większy nacisk postawiłbym na języki obce. Starałbym się też poszukać doświadczeń naukowych za granicą.

D

roga z Uczelni do tego, kim teraz jestem, wiodła przez... duże zaangażowanie i szukanie doświadczeń wszędzie, gdzie to było możliwe. Studiowanie równolegle na dwóch kierunkach i równoczesną pracę w dwóch firmach. Zarywanie wieczorów, weekendów i wakacji. Dopiero po urodzeniu się syna w 1999 r. trochę odpuściłem rezygnując z pracy na AE. Zdobyte doświadczenia pozwoliły już jednak na dalszy rozwój zawodowy.

P

ierwsze zarobione pieniądze wydałem na... na codzienne utrzymanie, po prostu, a potem na uniezależnienie się od pomocy z domu. Głównie ze względów finansowych i ambicjonalnych podjąłem pracę zawodową już w połowie studiów. Ciesząc się samodzielnością i pozyskiwanymi doświadczeniami musiałem porzucić jednak miłe studenckie imprezowanie.

WYWIAD

M

oim największym sukcesem jest... szczęśliwa rodzina i spełnienie praktycznie wszystkich zamierzeń zawodowych, o których bardzo nieśmiało myślałem na studiach. Uzdrowienie i doprowadzenie do dynamicznego rozwoju Armatury w gronie zaangażowanych współpracowników daje mi poczucie pewnego spełnienia zawodowego.

P

oczułem się przegrany, gdy... Ilekroć musiałem zakończyć współpracę z mądrymi ludźmi, którzy z jakichś względów nie spełnili jednak pokładanych oczekiwań.

W

życiu najważniejsze jest... znalezienie właściwych proporcji pomiędzy odpowiedzialnością i zaangażowaniem a relacjami rodzinnymi i towarzyskimi oraz zachowanie odpowiedniego dystansu w obliczu zarówno sukcesów, jak i porażek.

N

ie należy się przejmować, gdy... dościgną nas niepowodzenia zawodowe. Często porażki uczą nas pokory i dystansu do samych siebie. Przejmować się należy wyłącznie wyciągając wnioski, żeby nie popełnić pewnych błędów w przyszłości.

G

dybym nie był, kim jestem, byłbym... architektem. Taki miałem pierwotny zamysł na drogę zawodową. Pasję architektoniczną udało mi się jednak wykorzystać przy projektowaniu własnego domu i jego otoczenia.

S

tudentom UEK radziłbym... poszukiwanie jak najwcześniej doświadczeń praktycznych, gdzie tylko możliwe. Bagaż doświadczeń, po uzyskaniu dyplomu, otworzy zupełnie inne horyzonty zawodowe.

Ż

ycie polega na... trzymaniu się swoich zasad w jak najlepszym funkcjonowaniu w otaczających nas środowiskach, staraniu się, by być dobrym człowiekiem – jako członek rodziny, sąsiad, współpracownik, obywatel, a nawet jako szef i ekonomista.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, na której ukończył kierunki: Organizacja i zarządzanie (1995) oraz Zarządzanie i marketing (1997). W latach 1996–1999 pracował na uczelni jako asystent w Zakładzie Finansów Przedsiębiorstw w Katedrze Finansów, gdzie w 2000 r. otworzył przewód doktorski. Pierwsze doświadczenia kierownicze zdobywał w 1993 r. jako przewodniczący Rady Samorządu Mieszkańców Domu Studenckiego Merkury. W tym samym roku rozpoczął pracę zawodową prowadząc salę komputerową dla studentów w ramach Adept SA oraz jako analityk w Agencji Informacyjnej Penetrator Sp. z o.o., a następnie w Domu Maklerskim Penetrator SA jako specjalista ds. finansów przedsiębiorstw i  analityk papierów wartościowych. W  latach 1997–1998 był kierownikiem Zespołu Zarządzania Portfelem Banku w Departamencie Inwestycji Kapitałowych w Banku Przemysłowo-Handlowym SA, w latach 1998–2000 – dyrektorem finansowym w Instal Kraków SA, od 2000 r. – dyrektorem zarządzającym Wydawnictwa Jagiellonia SA, w latach 2001–2004 – dyrektorem ekonomiczno-finansowym w Excellent SA i Excellent Profile SJ. Od 2004 r. związany z Armaturą Kraków SA, początkowo na stanowisku członka Zarządu, następnie jako p.o. prezesa Zarządu, a od 2005 r. – prezesa Zarządu. Aktualnie pełni także funkcję prezesa Zarządu spółek z Grupy kapitałowej Armatura: Armatoora SA oraz Armagor Sp. z o.o. W okresie 2004–2005 sprawował także obowiązki Vice President & Treasurer w spółce zależnej KFA USA Inc. z siedzibą w Elgin, Illinois, USA. Zasiadał w Radach Nadzorczych: Polnord SA, Bankowe Towarzystwo Leasingowe SA, Energopol Południe SA, Maryland Sp. z o.o. oraz Krakchemia SA. Od 2009 r. jest członkiem Rady Loży Małopolskiej Business Centre Club oraz członkiem Rady Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, przewodniczącym Sekcji Przemysłu. W 2010 r. przystąpił do Korporacji Absolwentów UEK, a także do programu Youth Business Poland w charakterze Mentora. W 2010 r. został wyróżniony Złotą statuetką Lidera Polskiego Biznesu w konkursie organizowanym przez Business Centre Club, zwyciężył w konkursie Laury Magellana 2009 w kategorii Menedżer Roku, a także został uhonorowany przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie nagrodą Krakowskiego Dukata, w kategorii Menedżer firmy. Pod kierownictwem Konrada Hernika od 2004 r. Armatura Kraków SA przeistoczyła się z firmy zagrożonej upadłością, w dynamicznie rozwijającą się grupę kapitałową. Spółka przeszła głęboką restrukturyzację, znacznie zwiększyła ofertę produktów wspieraną intensywnym marketingiem, upłynniła niewykorzystane aktywa, inwestując kapitał w projekty rozwojowe. W tym okresie przychody firmy zwiększyły się ponad dwukrotnie, a wartość zysków i kapitału własnego ponad pięciokrotnie.

Konrad Hernik

Patronem cyklu jest Korporacja Absolwentów UEK www.kuek.pl

48

Kraków na Bałkanach Z dr. Zbigniewem Paszkiem, założycielem i dyrektorem Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania AE w Krakowie (1991–2004), związanym z naszą uczelnią ponad 40 lat, inicjatorem kontaktów polsko-serbskich w AE, obecnie profesorem Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, współautorem pierwszego w Polsce przewodnika, wydanego w języku serbskim, rozmawia Łukasz Salwarowski. Kiedy pojawił się pomysł napisania przewodnika o  Krakowie i  dlaczego właśnie z  profesorem Predragiem Jovanovićiem Gavrilovićiem? Z  moim współautorem przyjaźnimy się od roku 1964. Wiele lat temu postanowiliśmy napisać coś wspólnego, ale nie z zakresu naszych zawodowych zainteresowań. Ja zajmuję się statystyką, mój przyjaciel jest specjalistą w dziedzinie finansów międzynarodowych. Byliśmy przekonani, że wydanie przewodnika o Krakowie, w przeciwieństwie do wydanych wcześniej opracowań, będzie dla nas nowym wyzwaniem, ryzykownym, ale być może satysfakcjonującym. Udało się to osiągnąć? Odbiorcami przewodnika są przede wszystkim obywatele byłej Jugosławii,

a więc Serbii, Chorwacji, Słowenii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny oraz Macedonii. Okazuje się, że nie mamy się czego wstydzić. Przyjęte przez nas założenie, że ma to być opracowanie przygotowane w niekonwencjonalny sposób, sprawdziło się. Liczne recenzje i opinie są tego wyraźnym potwierdzeniem. Wypada mi zaznaczyć, że bez udziału mojego współautora Predraga Jovanovićia Gavrilovićia przewodnik ten nie osiągnąłby tak wysokiego poziomu merytorycznego i  edytorskiego. Dużą pomoc otrzymaliśmy od profesora Miroslava Milojevića, dyrektora Instytutu Ekonomiki i Finansów w Belgradzie, który jest świetnym organizatorem, podejmującym zawsze szybkie i  trafne decyzje. Znaczącą pomoc uzyskaliśmy od profesora Klemensa Budzowskiego, kanclerza Kra-

kowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wypada nam podkreślić profesjonalizm i zaangażowanie we wspólnej pracy redaktor Dragany Jevtić oraz mgr Vesny Milovanović, absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie. Czy współpraca z  osobą o  innej mentalności jest łatwa? Sądzę, że nie należy do łatwych. Szczególnie wtedy, gdy pracują ze sobą osoby, które mają za sobą dorobek wydawniczy i  przyzwyczajenia, z  którymi nie jest łatwo się rozstać. W naszym przypadku pokonaliśmy trudne chwile i teraz po wielu latach ciężkiej pracy nasze rodziny mogą być zadowolone. Czy udało się spełnić wszystkie zamierzenia autorów? Pozostało jeszcze wiele pomysłów, które mogły być w  interesujący sposób zrealizowane. Mam nadzieję, że w kolejnym wydaniu tego przewodnika uda nam się dokonać pewnych uzupełnień. Dziękuję za rozmowę.

Dr Zbigniew Paszek z naszą uczelnią był związany ponad 40 lat: najpierw jako pracownik nauki w Katedrze Chemii Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie (1963–1974), później doktor w Zakładzie Statystycznych Metod Kontroli Jakości Katedry Statystyki AE w Krakowie (1973–1995) oraz założyciel i dyrektor Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania AE w Krakowie (1991–2004). Był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 75-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz konsultantem Jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dr Zbigniew Paszek od blisko 50 lat współpracuje z krajami byłej Jugosławii, jest inicjatorem wielu umów międzynarodowych, w tym także dla AE w Krakowie. W ramach tej działalności uruchomił wspólnie z brytyjskim Uniwersytetem w Teesside, pierwsze w Akademii Ekonomicznej w Krakowie studia MBA i MBA(PA). Przygoda dr. Zbigniewa Paszka z Serbią rozpoczęła się w 1962 r., kiedy będąc asystentem w Katedrze Chemii WSE w Krakowie (obecnie UEK) – w ramach AIESEC – wyjechał na dwumiesięczny staż pracy do Zakładów Farmaceutyczno-Chemicznych „Galenika” w Belgradzie.

49


KATEDRALNY SHOW

KATEDRALNY SHOW Włosi, Hiszpanie i Polacy), której pokłosiem była wydana monografia w języku angielskim. W ubiegłym roku Katedra została zaproszona do międzynarodowego konsorcjum europejskich ośrodków naukowych. W wyniku podjętej współpracy został złożony projekt nt. “Determinant of food choice and eating habits” (Badanie czynników wpływających na wybór żywności oraz zwyczaje żywieniowe), nr konkursu: FP7-KBBE-2010-4 (Program Ramowy 7). Katedra stwarza bardzo dobre warunki do pracy naukowej studentów. W dniu 3 grudnia 2002 r. zainaugurowano działalność Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Jakością, którego opiekunem został dr inż.

Marek Salerno-Kochan, a mentorem prof. Tadeusz Sikora. Utworzenie koła było odpowiedzią na oczekiwania studentów. Koło liczy ponad 50 członków, którzy z pasją i  zaangażowaniem starają się realizować wyznaczone plany i  cele. Jako największe osiągnięcie koła należy uznać organizowanie corocznie Ogólnopolskiej Sesji Naukowej z cyklu „Wyzwania Zarządzania Jakością”. W tym roku w dniach 29–30 maja odbyła się VII sesja. Pragnąc się doskonalić i rozwijać, członkowie Koła Naukowego Zarządzania Jakością podjęli się ambitnego i trudnego zadania, jakim jest wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN -EN ISO 9001:2009. Wynikiem tej pracy jest system za-

rządzania jakością funkcjonujący w Kole Naukowym od roku akademickiego 2008/2009. Kolejnym krokiem będzie certyfikacja systemu. Jest to pierwsze takie przedsięwzięcie w skali kraju w kole naukowym i chyba jest to pierwsza komórka działająca na UEK z wdrożonym systemem zarządzania jakością. Trudno wymienić wszystkie osiągnięcia pracowników Katedry, mając ograniczoną objętość tekstu. Wszystkich zainteresowanych naszą problematyką zapraszamy do Katedry i na jej stronę internetową. Prof. Tadeusz Sikora

Uczelnie bardziej dostępne Katedra Zarządzania Jakością. Od lewej kolejno: dr inż. Anna Gręda, dr inż. Paweł Nowicki, dr inż. Urszula Balon, Danuta Skowiniak, prof. dr hab. Tadeusz Sikora, dr inż. Piotr Kafel, dr Joanna Dziadkowiec, dr inż. Mariusz Giemza, dr Anna Prusak, dr inż. Marek Salerno-Kochan.

Katedra jakości Początki i rozwój Katedry W 1972 r. został powołany Zakład Towaroznawstwa Ogólnego w  Instytucie Towaroznawstwa. Inicjatorem powołania nowego Zakładu i jego pierwszym kierownikiem został doc. dr Mieczysław Skrzypek, który kierował Zakładem do czasu przejścia na emeryturę w 1991 r. Tematyka naukowa i  dydaktyczna Zakładu obejmowała zagadnienia prowadzone wcześniej w innych Zakładach Instytutu. Były to zagadnienia dotyczące między innymi: propedeutyki towaroznawstwa, sterowania jakością, a także opakowalnictwo towarów. W latach 1971– 1981 przy Zakładzie działały Podyplomowe Studia Sterowania i Ochrony Jakości Towarów. W 1981 r. została wydzielona z Zakładu tematyka opakowalnictwa, w  związku z  powołaniem Zakładu Opakowalnictwa Towarów. W  1991 r. kierownikiem Zakładu został doc. dr hab. Tadeusz Wawak, który jednocześnie pełnił funkcję kierownika Zakładu Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1992 r. została zmieniona nazwa Zakładu na Samodzielny Zakład Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością. Doc. dr hab. Tadeusz Wawak pełnił funkcję kierownika do 1993 r. W  tym okresie (krótko, ale aktywnie) działało Studenckie Koło Naukowe „Menedżer Jakości”. W latach 1993–1995 pełniącym obowiązki kierownika Zakładu była dr Łucja Karpiel. Od 1.09.1995 r. na stanowisko kierownika został powołany dr hab. Tadeusz Sikora, który pełni tę funkcję do chwili obecnej. Od tego momentu rozpoczęło się

50

ewolucyjne budowanie nowoczesnej jednostki naukowo-dydaktycznej w zakresie zarządzania jakością. W sferze organizacyjnej w 1997 r. na bazie dotychczasowego Samodzielnego Zakładu powołana została Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością, która w 2005 r. zmieniła nazwę na Katedrę Zarządzania Jakością. W  tym okresie rozpoczął się proces tworzenia zespołu pracowników i  bazy materialnej. W 1998 r. dzięki życzliwości ówczesnego rektora Uczelni, prof. Tadeusza Grabińskiego, Katedra uzyskała pomieszczenia w pawilonie „Ustronie”. Lokalizacja Katedry na kampusie Uczelni, w jednym miejscu, umocniła jej rolę jako jednostki uczelnianej. Systematycznie też poprawiało się jej wyposażenie materialne. W 1995 r. w ówczesnym Samodzielnym Zakładzie Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością pracował 1 starszy wykładowca, 1 adiunkt i 2 asystentów oraz 1 pracownik administracyjny. Katedra dzisiaj W Katedrze zatrudniony jest 1 profesor zwyczajny, 1 starszy wykładowca, 5 adiunktów, 2 asystentów (w tym jeden ze stopniem doktora) i jeden pracownik administracyjny. Pracownicy Katedry prowadzą głównie zajęcia na kierunku Towaroznawstwo, przede wszystkim na specjalności Zarządzanie jakością wyrobów, ale również na innych wydziałach naszej Uczelni. Od 2002 r. przy Katedrze funkcjonuje Studium Podyplomowe „Systemowe Zarządzanie Jakością”, w tym

roku jest ósma edycja. W ramach współpracy z Polskim Centrum Badań i  Certyfikacji (umowa między UEK i PCBC) studenci studiów stacjonarnych i Studium Podyplomowego mogą uzyskiwać certyfikaty Asystenta i Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością. Katedra jest od 1992 r. członkiem rzeczywistym Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 (nr członkowski 339), którego wiceprezesem od 2008 r. jest prof. Tadeusz Sikora. Prof. Tadeusz Sikora jest m.in. członkiem Komitetu Nauk o Żywności PAN (od 1999 r.), w latach 2000–2006 był prezesem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (PTTŻ), jest członkiem honorowym PTTŻ, w  latach 2002–2009 był członkiem Rady Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, od 1994 r. jest redaktorem naczelnym czasopisma „ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość”, w 2008 r. został laureatem Małopolskiej Nagrody Jakości. Katedra znana jest w kraju jako ośrodek zajmujący się problematyką zarządzania jakością, mający określony dorobek w tym zakresie. Od 1998 r., co dwa lata, Katedra organizuje konferencje naukowe z  cyklu: „Jakość w  gospodarce rynkowej”. Dotychczas odbyło się siedem konferencji, ostatnia w dniach 17–18 czerwca, w ramach obchodów 85-lecia UEK (więcej: s. 36-37). Pracownicy Katedry nawiązują współpracę międzynarodową, m.in. w latach 2005–2006 był to udział w Programie Erasmus Intensive Programme in Agri-Business Management with in Food Industry Enterprises pt.: „The Food Industry in Europe. Tradition and Innovation”. W 2006 r. w ramach tego programu Katedra była organizatorem Międzynarodowej Szkoły Letniej w obiektach uczelni (uczestniczyli w niej Grecy, Niemcy,

Zwiększanie dostępności uczelni wyższych dla osób niepełnosprawnych było tematem przewodnim szkolenia zorganizowanego 18 czerwca br. dla pracowników naukowo-dydaktycznych UEK. Było to czwarte spotkanie w ramach programu Uczelnia przyjazna studentom niepełnosprawnym, realizowanego przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK. Szkolenie przeprowadzili wykwalifikowani trenerzy Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, posiadający duże doświadczenie w pracy

z osobami niepełnosprawnymi: dr Anna Żebrak, Justyna Kucińska oraz mgr Marcin Piwowoński.

Celem szkolenia było zapoznanie pracowników uczelni z sytuacją studentów niepełnosprawnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy, które utrudniają osobom z dysfunkcjami pełne korzystanie z procesu edukacyjnego na poziomie szkolnictwa wyższego. Program szkolenia obejmował prezentację środków zwiększających dostępność informacji publicznej dla osób o specyficznych potrzebach: m.in. opracowania ułatwiające dostęp do informacji, oprzyrządowanie wspomagające korzystanie z urządzeń komputerowych, różne techniki przekazu informacji. Przedstawione zostały również różnorodne formy

Specjaliści z Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego w prosty, jasny i komunikatywny, często nawet dowcipny sposób przekazali wiedzę dotyczącą problemów osób niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących i niewidomych oraz niedosłyszących i głuchych. Zwracali przy tym uwagę na ich funkcjonowanie zarówno w życiu codziennym, jak i w środowisku uczelni wyższych, wskazując, czy też wręcz podpowiadając, jak należy postępować wobec osób niepełnosprawnych. Istotnym elementem szkolenia było też praktyczne zaznajomienie uczestników ze sprzętem pomocnym dla osób, w tym zwłaszcza studentów niepełnosprawnych. Trafionym pomysłem był udział w szkoleniu osoby niepełnosprawnej – niewidomej p. Justyny, która wskazała na problemy, z którymi na co dzień się boryka. Pani Justyna wymieniła także najczęstsze błędy popełniane wobec osób niewidomych, jak też zegzemplifikowała właściwy sposób postępowania z nimi. Prowadzący szkolenie, jak też uczestnicząca w nim pani Justyna w skuteczny sposób potrafili przekonać, że osoby niepełnosprawne mogą z pomocą innych osób – w tym pracowników naukowo-dydaktycznych – studiować na uczelniach wyższych. dr Joanna Dzwończyk, Katedra Nauk Politycznych

wsparcia pozatechnologicznego, które umożliwiają pracownikom prowadzącym zajęcia adekwatne ustosunkowanie się do trudności zgłaszanych przez osoby niepełnosprawne. Integralną część szkolenia stanowiła dyskusja nt. praktycznych rozwiązań problemów pojawiających się w codziennej pracy ze studentami niepełnosprawnymi. Dziękujemy wszystkim pracownikom UEK, którzy przyjęli zaproszenie Biura ds. ON i uczestniczyli w szkoleniu. Tych zaś z Państwa, którzy nie wzięli udziału w tym spotkaniu, serdecznie zapraszamy na kolejną edycję. Maria Augustyniak Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK

Szkolenie, w którym miałem przyjemność uczestniczyć, oceniam jako bardzo udane. Byłem pod wrażeniem poziomu merytorycznego osób prowadzących szkolenie. Znajomość problematyki, zagadnień prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych, ciekawe wyniki badań empirycznych pochodzących z różnych źródeł instytucjonalnych złożyły się na bardzo ciekawą prezentację uwarunkowań prawno-ekonomicznych związanych z sytuacją osób niepełnosprawnych w Polsce. Bardzo interesujące i przydatne były też elementy warsztatowe, w trakcie których dyskutowane były konkretne przypadki sytuacji problemowych dotykających studentów niepełnosprawnych. Niewątpliwie największą wartością szkolenia była możliwość wysłuchania i dyskusji z osobami niepełnosprawnymi – prezentowały one swoje osobiste doświadczenia, wskazywały na bariery (o charakterze społecznym, ekonomicznym, architektonicznym etc.), z  którymi się stykają, podpowiadały, w  jaki sposób można łatwo wspomóc osoby niepełnosprawne w  ich życiu zawodowym, edukacyjnym czy też w sprawach codziennych. Uważam, że tego typu spotkania są bardzo istotne dla nauczycieli akademickich, ponieważ pomagają przełamywać pewne obawy, mentalne bariery, które w nas są – chociaż się do nich najczęściej nie przyznajemy. Maciej Frączek, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej

51


BIBLIOTECZNY HELPDESK

WYDAWNICTWO UEK

52

Anna Osiewalska – dyrektor Biblioteki Głównej UEK

Tworzenie się i rozpad małżeństw, rozrodczość, umieralność oraz ruchy wędrówkowe są przedmiotem zainteresowania przedstawicieli różnych nauk. Demografowie traktują te zjawiska jako procesy masowe i dążą do zbadania ich przebiegu w ujęciu ilościowym, mając na względzie również jakościowy aspekt rzeczywistości. Celem podejmowanych badań jest poznawanie praw i prawidłowości rządzących rozwojem populacji ludzkich. Zdobyta wiedza stwarza możliwość przewidywania i  świadomego kształtowania procesów demograficznych. Chcąc zrealizować swe zamierzenia, demografowie zwracają uwagę zarówno na jakość informacji, na których opierają swoje dociekania, jak i na metody badań prowadzących do zweryfikowania postawionych hipotez badawczych.

W podręczniku, przygotowanym przez zespół autorów reprezentujących cztery ośrodki naukowe: Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, skoncentrowano się przede wszystkim na metodach stosowanych w  analizie demograficznej. Spośród obszernego zbioru ujęć, procedur i  technik wykorzystywanych w  tym zakresie wybrano te, których znajomość jest niezbędna do zrozumienia istoty badań demograficznych oraz stosowania metod odnoszących się do ogółu zjawisk spełniających postulat masowości i  mierzal-

szono problem bayesowskiej analizy opcji europejskich w modelach ze stałą oraz stochastyczną stopą procentową. Omówiono podejście bayesowskie do prognozowania zdyskontowanej wypłaty opcji europejskiej. Zaproponowano bayesowski model ekonometryczny do opisu zmienności logarytmicznych stóp zmian instrumentu podstawowego i  przyrostów krótkookresowej stopy procentowej, w  którym warunkowa wartość oczekiwana zdyskontowanej wypłaty, przy pewnych założeniach, sprowadza się do ceny opcji podanej przez K.I. Amina i V.K. Nga. Należy podkreślić, że prezentowane w monografii rezultaty badań mogą być wykorzystane w  wielu innych zastosowaniach, np. do budowy strategii zabezpieczających przed ryzykiem, w obliczaniu wartości narażonej na ryzyko (wartości zagrożonej, Value at Risk) czy oczekiwanego niedoboru (Expected Shortfall). wczuk

podstawie prezentowanych wyników można stwierdzić, że prace nad doskonaleniem modeli ze zmiennymi korelacjami warunkowymi są ważne i mają wymiar praktyczny. W monografii przedstawiono zagadnienie egzogeniczności w  modelach ze zmiennymi nieobserwowanymi. Podano definicje słabej i silnej egzogeniczności w  ujęciu zarówno klasycznym, jak i bayesowskim. Uogólniono definicję słabej oraz silnej egzogeniczności na przypadek, w  którym konieczne jest wnioskowanie o parametrach modelu i zmiennych ukrytych. Przedstawiono także wektorowe modele korekty błędu (Vector Error Correction Models, VEC) z zakłóceniami losowymi tworzącymi wielowymiarowy proces SV oraz wyprowadzono warunki wystarczające egzogeniczności. W pracy zaprezentowano również sposób budowy optymalnego portfela inwestycyjnego. Wykorzystanie podejścia bayesowskiego pozwoliło uzyskać rozkłady a posteriori składu portfela o minimalnym ryzyku oraz o minimalnym ryzyku i z góry zadaną stopą zwrotu. Przedstawiony przykład empiryczny potwierdza przydatność modeli MSV ze zmiennymi korelacjami warunkowymi w konstrukcji optymalnego portfela inwestycyjnego. Wycena instrumentów pochodnych jest zasadniczym zagadnieniem w  konstrukcji strategii zabezpieczających. Dlatego też w  monografii poru-

i: Sławomir Le

przypomnijmy, że ze zdalnego dostępu skorzystać może każdy pracownik i student UEK, pod warunkiem posiadania aktywnego konta w  Bibliotece i  niezalegania z opłatami bibliotecznymi na kwotę większą niż 10 zł. Przypomnijmy też, że te same warunki progowe + rejestracja w strefie WiFi Biblioteki pozwalają czytelnikom na pełny dostęp do zdalnych zasobów w  Bibliotece z własnych laptopów. Zachęcamy zatem do częstych odwiedzin Biblioteki. Mamy nadzieję, że wyremontowana w czasie tych wakacji część pomieszczeń Czytelni Głównej z  zasobem Zeszytów Naukowych pomieści więcej czytelników oraz poczytnych tytułów tej kolekcji. Spodobają się też zapewne kserografy z funkcją skanowania do pliku, w które zostały zaopatrzone wszystkie czytelnie Biblioteki. Wakacyjna przerwa wykorzystana

Dynamiczny rozwój polskiego rynku finansowego powoduje, że niezbędne staje się tworzenie nowych narzędzi analizy zjawisk finansowych. Wzrost zainteresowania procesami wariancji stochastycznej i ich wykorzystaniem do modelowania finansowych szeregów czasowych skłonił autorkę do podjęcia próby zaprezentowania w monografii podejścia bayesowskiego i wykorzystania go w modelowaniu łącznej zmienności danych finansowych. Brak opracowań w języku polskim, przy rosnącej liczbie publikacji zachodnich, wskazuje na potrzebę poszerzenia zakresu badań oraz wykorzystania ich do modelowania danych z polskiego rynku finansowego. Głównym celem monografii jest omówienie i opracowanie łącznego modelowania zmienności finansowych szeregów czasowych za pomocą wielowymiarowych procesów wariancji stochastycznej (Multivariate Stochastic Volatility, Multivariate SV, MSV). Zaprezentowano wybrane specyfikacje procesów MSV oraz opracowano metody numeryczne stosowane w bayesowskim schemacie wnioskowania statystycznego w kontekście rozważanych modeli. Przedstawiony w rozdziale drugim układ pełnych rozkładów warunkowych może być przydatny dla Czytelnika w praktycznym wykorzystaniu tych modeli. Jest to pierwsza praca, w której przeprowadzono porównanie zdolności prognostycznych modeli MSV dla tak dużej liczby różnych specyfikacji macierzy warunkowych kowariancji wektorowego procesu SV, w kontekście budowy portfela walutowego, analizy i  wyceny opcji europejskich. Na

Anna Pajor, Wielowymiarowe procesy wariancji stochastycznej w ekonometrii finansowej. Ujęcie bayesowskie, Zeszyty Naukowe, Seria Specjalna: Monografie, nr 195, s. 348, ISBN 978-83-7252-487-4

Projekt okładk

Zapraszamy do korzystania z bogatych, budowanych od 85 lat zbiorów, uzupełnionych elektronicznymi archiwami najważniejszych wydawców naukowych (Elsevier, Springer), archiwami wydawców specjalistycznych (Emerald, OECD), bazami agregującymi czasopisma różnych wydawców (JSTORE, EBSCO, ABI/INFORM COMPLETE – ProQuest, EMIS), serwisami książkowymi ebrary, ibuk.pl czytelnia on-line, indeksem cytowań Web of Knowledge, bazami faktograficznymi (Bankscope, CEIC, GMID) oraz innymi, cennymi źródłami. Utrzymując bardzo wysoki poziom atrakcyjności zasobów dołożyliśmy w  ubiegłym roku akademickim wiele starań, by zwiększyć poziom usług świadczonych w naszej siedzibie i z wykorzystaniem zdalnego dostępu. Obserwując rosnące zainteresowanie tą drugą opcją,

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

ności. Uwzględniono także problemy, które pojawiają się w związku z interpretacją wyników dotyczących opisu i  wyjaśnienia obszaru rzeczywistości stanowiącej przedmiot demografii.

i: Marcin Soko łowski

Nowy rok akademicki w Bibliotece Głównej rozpoczęliśmy zapraszając studentów I roku. Bogatą ofertę Biblioteki przedstawiliśmy na łamach specjalnego wydania „Kuriera UEK” oraz na spotkaniach informacyjnych, zorganizowanych w piątek 1 października. Teraz chcielibyśmy zwrócić się z zaproszeniem do reszty naszej społeczności akademickiej.

Nowości Wydawnictwa

Projekt okładk

Biblioteka w nowym roku akademickim

została także na migrację naszego systemu bibliotecznego do nowej wersji Virtua 2010. Operację tę wykonała jak zawsze firma VTLS, producent oprogramowania, ale jej przebieg monitorowali pracownicy Biblioteki. Mówiąc o katalogu komputerowym Biblioteki dodajmy, że ten rok akademicki jest pierwszym, w którym od początku katalogi wszystkich naszych książek są dostępne on-line, dzięki udostępnionej w marcu tego roku możliwości wertowania zdigitalizowanych kart katalogów klamrowego oraz kartkowego. Komfort takiego wyszukiwania książek nie jest wysoki, ale wyższy niż poprzednio, bo nie wymagający fizycznej obecności w  Bibliotece. Zmodernizowanym katalogom towarzyszyć będą w tym roku nowsze, bardziej przyjazne interfejsy oraz znacznie uzupełniona zawartość baz własnych Biblioteki. Tu szczególną uwagę chcemy zwrócić na bazę DOROBEK, a także BazEkon – utworzoną w czerwcu tego roku wspólną platformę baz GOSPODARKA i NAUKI SPOŁECZNE. Zapraszamy także do naszej Sali Wystawowej, o nowoczesnym wyposażeniu. W Sali eksponowana jest obecnie wystawa promująca rok 2010 jako Europejski Rok Walki z  Ubóstwem i  Wykluczeniem Społecznym. Wystawa ta funkcjonuje od września jako impreza towarzysząca po raz pierwszy zorganizowanemu w naszej siedzibie dorocznemu spotkaniu polskich Centrów Dokumentacji Europejskiej (przypomnijmy, że nasze CDE jest jednym z najdłużej działających w Polsce). Choć nasi użytkownicy nie zobaczą oddanych we wrześniu tego roku nowych, przesuwnych regałów posadowionych w naszych magazynach, ucieszyć ich powinna wiadomość, że zapewnią one lepsze warunki przechowywania najstarszym czasopismom Biblioteki. Zbiory te staną się może bardziej znane, gdy ukaże się przygotowywany przez Bibliotekę z okazji niedawnego roku jubileuszowego album prezentujący najciekawsze dokumenty tej kolekcji. Powoli zaczną się też one pojawiać w zdigitalizowanej postaci w naszej Bibliotece Cyfrowej (wejście ze strony startowej Biblioteki http:// kangur.uek.krakow.pl). Mamy nadzieję, że październikowe obchody Tygodnia Open Access (18–24 X 2010) spopularyzowały ideę otwartych zasobów wiedzy wśród pracowników naukowych naszej Uczelni, których pragniemy zachęcić do zamieszczania w tejże Bibliotece Cyfrowej własnych utworów. Przypomnijmy, że od lutego zamieszczane są tam są pełne teksty doktoratów obronionych na UEK.

Ewa Frątczak, Irena E. Kotowska, Jolanta Kurkiewicz, Ireneusz Kuropka, Jan Paradysz, Procesy demograficzne i metody ich analizy, pod redakcją Jolanty Kurkiewicz, s. 386, ISBN 978-83-7252-494-2

53


WSPOMNIENIE

WSPOMNIENIE

Prof. Mieczysław Mysona i jego tablica pamiątkowa W dniu 26 maja 2010 r. podczas centralnych obchodów jubileuszowych 85-lecia naszego Uniwersytetu miała miejsce miła, nie tylko dla towaroznawców, uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci prof. dr. hab. Mieczysława Mysony, dr. h.c., byłego pracownika i rektora tej uczelni. Tablica ta wmurowana została w sali wykładowej C w pawilonie C, przy ul. Rakowickiej 27. Uroczystego odsłonięcia dokonał prof. dr hab. Roman Niestrój, rektor UEK wraz z  córką Profesora, w obecności członków rodziny Profesora, wielu pracowników UEK, wychowanków Profesora i studentów. Nadanie patronatu jednej z sal wykładowych w  budynku przy ul. Rakowickiej 27 jest wyrazem pamięci i uhonorowania wielkich zasług Profesora M. Mysony, Jego wieloletniej i twórczej pracy dla dobra tej uczelni i nauki polskiej. Podczas tej uroczystości dziekan Wydziału Towaroznawstwa UEK, prof. dr hab. Władysław Kędzior w  krótkim wystąpieniu przypomniał zebranym sylwetkę Profesora, Jego działalność i osiągnięcia, które może dla wielu obecnych, tak pracowników, jak i studentów UEK są mało znane. Dlatego też wydaje się, iż warto przybliżyć obecnym sylwetkę Profesora M. Mysony, Jego życie i działalność. Prof. M. Mysona urodził się 25 grudnia 1905 r. we wsi Borowa w powiecie mieleckim. W 1925 r. w Mielcu uzyskał świadectwo dojrzałości i w tym samym roku rozpoczął studia chemiczne na UJ, które ukończył w 1930 r. Już jako absolwent UJ podjął studia w zakresie towaroznawstwa w ówczesnym Wyższym Studium Handlowym. W tym samym czasie został zatrudniony jako asystent u prof. dr. Arnolda Bollanda, w  Zakładzie Towaroznawstwa ówczesnego Instytutu Towaroznawczego funkcjonującego w  ramach Wyższego Studium Handlowego. Jak wiadomo, Instytut Towaroznawczy powołany został w 1924 roku, a jego organizatorem i  dyrektorem był prof. dr Arnold Bolland. Celem tego Instytutu było kształcenie specjalistów towaroznawców oraz nauczycieli towaroznawstwa dla potrzeb średniego szkolnictwa zawodowego (handlowego). Prof. dr Arnold Bol-

54

land był wyjątkową postacią w tamtych czasach. Był profesorem Politechniki Lwowskiej i UJ, a równocześnie rektorem WSH i  późniejszej Akademii Handlowej (1938–1940) jako uczelni prywatnej. Stał się zasłużoną, niemal legendarną postacią nie tylko jako założyciel WSH i późniejszej znanej Akademii Handlowej w Krakowie, ale też jako twórca nauk towaroznawczych w Polsce, które w tym czasie przeżywały swój rozkwit w wielu krajach świata, jak np. we Włoszech, Austrii, Niemczech, Belgii, Rosji czy Japonii. Prowadził ożywioną działalność naukową, dydaktyczną i  organizacyjną. Doprowadził do wybudowania od podstaw pomieszczeń dla uczelni przy ul. Sienkiewicza 4 (1927), a następnie przy ul. Sienkiewicza 5 (1931). W pomieszczeniach tych budynków mieściły się (i  mieszczą dotąd!) pracownie i laboratoria towaroznawcze. To nad bramą wejściową do budynku przy ul. Sienkiewicza 5 znajduje się do dzisiaj napis „Rerum cognoscere, causas et valorem” (poznać rzeczy, przyczyny i wartości). Hasło to wyraża istotę studiów towaroznawczych i zostało przyjęte przez byłą AE jako myśl przewodnia dla całej uczelni. II wojna światowa i  lata okupacji przerwały ten postęp i rozmach w działaniu, jakie cechowały prof. A. Bollanda, którego asystentem był prof. M. Mysona – jak się później okazało – godny następca i kontynuator rozpoczętego dzieła. Po wojnie w 1945 r. prof. M. Mysona wrócił do pracy na stanowisku adiunkta w  Zakładzie Towaroznawstwa AH. Wykazywał się wyjątkowym zaangażowaniem naukowym i  organizacyjnym, stąd powierzano Mu coraz to poważniejsze funkcje. W  latach 1948–1970 był kierownikiem Zakładu, a  następnie Katedry Towaroznawstwa (najstarszej katedry UEK), dyrektorem Instytutu Towaroznawstwa działającego w ramach Akademii Ekonomicznej (1969–1976). Równocześnie pełnił funkcje dziekana Wydziału Handlu, dwukrotnie był prorektorem ds. nauczania oraz rektorem Wyższej Szkoły Ekonomicznej (1952–1956). Na szczególną uwagę zasługują Jego starania i  wysiłki związane z  adaptacją pomieszczeń przejętych w 1952 r. (w tych

Prof. Mieczysław Mysona w dniu nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 15 maja 1975 r. latach był rektorem WSE) dla potrzeb dydaktycznych i administracyjnych uczelni, po byłym schronisku dla chłopców Fundacji księcia Aleksandra Lubomirskiego przy ul. Rakowickiej 27. Ten zabytkowy budynek został przystosowany do nowych potrzeb i  rozbudowany z  zachowaniem swojego historycznego wyglądu. Budynki uczelni przy ul. Sienkiewicza 4 i 5 zostały przy uczelni ze szczególnym przeznaczeniem dla potrzeb Wydziału Towaroznawstwa. Po przejęciu pomieszczeń przy ul. Rakowickiej 27 i ich przebudowie nastąpił przyspieszony rozwój uczelni. Powstają: Wydział Przemysłu, Wydział Handlu oraz Wydział Finansów, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Biblioteka Główna i  Pozawydziałowe: Studium Wychowania Fizycznego i Studium Wojskowe. W następnych latach struktura uczelni ulegała dalszym zmianom. W  1954 roku powstaje Wydział Towaroznawstwa, a jego absolwenci otrzymują dyplom magistra towaroznawstwa. W 1969 r. wszystkie wydziały zostały połączone w jeden Wydział Produkcji i Obrotu Towarowego, dzięki czemu uczelnia uzyskała po raz pierwszy pełnię praw akademickich. Również dzięki Jego staraniom w 1957 r. podjęto wydawanie Zeszytów Naukowych w  dwóch seriach. Mówiąc o tych osiągnięciach, należy pamiętać, jakie wówczas panowały uwarunkowania polityczne. Prof. M. Mysona sprawował swoje funkcje jako osoba bezpartyjna, co w ówczesnej rzeczywistości należało do wyjątków. Popierał obiekty-

wizm i zwalczał upolitycznianie nauki i studiów. Mimo to był przez wszystkich powszechnie poważany i  cieszył się dużym uznaniem oraz autorytetem. W  1963 r. powołał do życia Polskie Towarzystwo Towaroznawcze (PTT) z siedzibą w Krakowie. Było to trzecie wśród tego typu towarzystw w świecie – pierwsze było w  Japonii (1935), drugie w  Austrii (1959). Był jego pierwszym prezesem (1963 –1979). PTT od 1966 r. wydaje pismo pt. „Towaroznawstwo. Problemy Jakości”, jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Towaroznawstwa i Technologii (IGWT) z siedzibą w Wiedniu, które wydaje pismo „Forum Ware” oraz organizuje kolejno, co dwa lata, sympozja naukowe w  różnych krajach świata (ostatnie np. miały miejsce w Japonii, Korei Południowej, Chinach i na Ukrainie). Prof. M. Mysona położył również duże zasługi dla rozwoju bazy i  kadry naukowej. Doprowadził do poważnego rozwoju organizacyjnego kierunku Towaroznawstwo. W 1950 r. w Katedrze Towaroznawstwa pracowało 15 osób, w 1969 r. już 51 osób w 6 katedrach, a w 1975 r. aż 101 osób, w tym 69 pracowników naukowo-dydaktycznych w 7 katedrach. Jako pracownik nauki Mieczysław Mysona był twórcą nowoczesnego podejścia do towaroznawstwa. Pracował m.in. nad teoretycznymi podstawami tej dyscypliny naukowej. Na podstawie wszechstronnych badań naukowych stworzył syntezę wiedzy towaroznawczej w  zakresie artykułów przemysłowych. Opublikował około 130 prac w  różnych

wydawnictwach i czasopismach, w kraju i  za granicą. Na równi z  prof. A. Bollandem uznawany jest za współtwórcę towaroznawstwa jako gałęzi wiedzy. Dzięki tym osiągnięciom i  staraniom doszło w  1972 r. do wydzielenia towaroznawstwa jako odrębnej dziedziny nauki z  możliwością nadawania stopni i  tytułów naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz profesora nauk towaroznawczych przez Radę Naukową Instytutu Towaroznawstwa i przez Radę Wydziału Ekonomiki Obrotu ówczesnej WSE. Pod Jego kierunkiem realizowano pierwsze prace doktorskie i habilitacyjne z zakresu towaroznawstwa, co między innymi przyczyniło się do poważnego rozwoju tej dyscypliny naukowej w kilku ośrodkach naukowych w Polsce, jak np. w Poznaniu, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu i Katowicach. Był promotorem 20 prac doktorskich i  opiekunem naukowym dziewięciu habilitacji. Wielu z  nich, obecnie już profesorów towaroznawstwa, kontynuuje i rozwija wskazywane przez Niego kierunki badań. Profesor był inicjatorem i organizatorem licznych zjazdów i  konferencji naukowych; rozwijał współpracę z różnymi ośrodkami towaroznawczymi za granicą i to nie tylko z krajami RWPG, ale też z Austrią Włochami, Belgią i in. To dzięki Jego wysiłkom doszło do znacznego rozwoju Katedry i  Instytutu, a  ośrodek krakowski stał się wiodącym ośrodkiem towaroznawczym w Polsce. Profesor Mysona był wspaniałym dydaktykiem. Z  tego zakresu miał bowiem

szczególnie bogaty dorobek. Był autorem i współautorem licznych skryptów i podręczników, które przez wiele lat stanowiły cenną i niezastąpioną pomoc dydaktyczną dla studentów. Do szczególnie wartościowych publikacji dydaktycznych zaliczyć należy między innymi 6-tomowe wydanie „Towaroznawstwo artykułów przemysłowych” z 1952 r. oraz 2-tomowe, obszerne opracowanie pt. „Metody badania artykułów przemysłowych”, które doczekało się kilku wznowień. Syntezą tego dorobku było wydanie pod Jego redakcją (pierwszego w  Polsce) podręcznika akademickiego pt. „Towaroznawstwo artykułów przemysłowych” (PWE, Warszawa 1968, o  objętości około 1000 stron). Pod Jego kierunkiem wykonano ponad 500 prac magisterskich i  150 prac inżynierskich. Był inicjatorem i współautorem wielu planów i programów nauczania towaroznawstwa. To wg Jego nowego planu studiów, wprowadzonego od 1974/1975, absolwentom kierunku Towaroznawstwo nadawany jest tytuł mgr. inż. towaroznawstwa. Uczestniczył w  różnych zespołach i komisjach programowych, między innymi w  Zespole Dydaktyczno-Wychowawczym Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Jego wysiłki i zasługi dla nauk towaroznawczych w  Polsce oraz macierzystej uczelni były zauważane i  docenione. W 1975 r. przyznano Mu jako pierwszemu w  Uczelni tytuł doktora honoris causa Akademii Ekonomicznej w  Krakowie. W 2005 r., w setną rocznicę urodzin, wmurowano tablicę pamiątkową na budynku, w którym mieszkał przez ponad 40 lat, tj. przy ul. Michałowskiego 2 w  Krakowie. Wśród wielu różnych odznaczeń wymienić należy Order Sztandaru Pracy II klasy, Krzyż Oficerski i Kawalerski OOP, Zasłużony Nauczyciel PRL, Medal MEN oraz odznaczenia resortowe i liczne odznaki honorowe różnych organizacji i towarzystw naukowych. Biorąc pod uwagę wymienione tylko niektóre wyróżniające się osiągnięcia i zasługi prof. zw. dr. hab. Mieczysława Mysony, tak dla nauk towaroznawczych, jak i dla dobra oraz rozwoju uczelni w ciągu prawie 50 lat nieprzerwanej, zaangażowanej i  owocnej pracy, zasadnym było, aby z  okazji 85-lecia UEK nadać jednej z  sal dydaktycznych Uniwersytetu imię Profesora. Jest to wyrazem pamięci i uznania dla Jego zasług. Opracował: Ignacy Duda

55


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ nia i dyskusje stricte merytoryczne, ale również wiele atrakcji o charakterze rozrywkowo-turystycznym, m.in. wejście na pokład i zwiedzenie statku szkolnego „Dar Młodzieży” oraz rejs do Helu na pokładzie ORP „Arctowski” i zapoznanie się z  pracą i  osiągnięciami Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. W  przyszłym roku XIX Zjazd Redaktorów Gazet Akademickich obędzie się w  Opolu. Organizację jubileuszowego XX Zjazdu Redaktorów Gazet Akademickich w  2012 r. zadeklarowała nasza uczelnia.

Wymiana poglądów i żywe dyskusje o tym, jak robić gazetę uczelnianą w dobie Internetu oraz jaką rolę spełniają media w  prewencji chorób cywilizacyjnych to meritum spotkania 62 reprezentantów działów promocji, redakcji 46 pism, instytucji akademickich i naukowych, zebranych w dniach 2–4 września br. w Gdańsku, na XVIII Zjeździe Redaktorów Gazet Akademickich.

Była to już osiemnasta odsłona corocznego spotkania. Tym razem gospodarzem Zjazdu był Gdański Uniwersytet Medyczny, a okazją do organizacji przedsięwzięcia właśnie tam stał się zbliżający jubileusz 20-lecia nieustannej działalności miesięcznika Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego „Gazeta AMG”. Organizatorzy zapewniają o  osiągnięciu najliczniejszego audytorium w  historii. Po raz pierwszy uczestniczył w  nim również Uniwersytet Ekonomiczny w  Krakowie, reprezentowany przez Łukasza Salwarowskiego – dyrektora Kancelarii Rekto-

Okładka kwartalnika „Aspiracje”, zdobywcy nagrody specjalnej

56

ra i szefa promocji UEK, redaktora „Kuriera UEK”. Motywem przewodnim spotkania był problem nowych wyzwań, jakie stawia przed redaktorami czasopism uczelnianych, rozpowszechnienie komunikacji przez Internet. Oczywiście jest to problem powszechny i  na tyle szeroki, że nie dotyczy wyłącznie gazet akademickich. Uczestnicy rozważali też rolę mediów online oraz wykorzystanie pokolenia sieci do tworzenia gazety akademickiej.

Kwartalnik Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy „format utp”, wyróżniony w konkursie okładek pism akademickich

Uczestnicy tegorocznego, XVIII Zjazdu Redaktorów Gazet Akademickich.

Historia zjazdów ma swój początek właśnie w Gdańsku, we wrześniu 1993 r. O historii Zjazdu Redaktorów Gazet Akademickich, założeniach i rosnącej jego popularności rozmawiamy z organizatorem tegorocznego spotkania prof. Wiesławem Makarewiczem, redaktorem naczelnym „Gazety AMG”, oraz dr. Tadeuszem Zaleskim z Uniwersytetu Gdańskiego, uczestnikiem niemal wszystkich poprzednich zjazdów.

„Przegląd Uniwersytecki” Uniwersytetu Szczecińskiego – laureat nagrody głównej

W ramach Zjazdu odbył się konkurs na najciekawszą okładkę pisma akademickiego, na który nadesłano 25 zgłoszeń. Jury w składzie: Wiesław Makarewicz, Tomasz Bogusławski, Alina Kiertys, wyłoniło z puli prac konkursowych najlepsze propozycje. Nagrodę specjalną przyznano kwartalnikowi warszawskich szkół artystycznych „Aspiracje” (numer zima –wiosna 2009–2010, projekt okładki: Marcin Władyka) „jako publikacji z natury rzeczy artystycznie wyjątkowej i  na akademickim rynku wydawniczym unikatowej”. Główna nagroda trafiła do redakcji pisma „Przegląd Uniwersytecki” Uniwersytetu Szczecińskiego (numer 7–9, 2009, projekt okładki: Piotr Depta). Wyróżnieniem nagrodzono kwartalnik Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy „format utp” . Organizatorzy XVIII Zjazdu w  Gdańsku zapewnili gościom nie tylko spotka-

Po co i dlaczego warto organizować takie zjazdy? Prof. W. Makarewicz: Nie ulega wątpliwości, że warto, o czym dobitnie świadczy wyjątkowo liczna frekwencja na tegorocznym XVIII Zjeździe. To zabrzmi może banalnie, ale jedną z  najważniejszych korzyści jest wymiana doświadczeń. Ma to miejsce zarówno w formie wystąpień, debat i dyskusji niejako zaprogramowanych przez organizatorów, jak i w trakcie kuluarowych rozmów czy też nieformalnych kontaktów. Te cenne doświadczenia i opinie podlegające wymianie mogą być bardzo różnorodne – od spraw warsztatowych związanych z przygotowaniem gazet poprzez sposoby umocowania redakcji w strukturach uczelni, relacje z władzami uczelni aż po kwestie finansowe. Możliwość konfrontacji poglądów i opinii z innymi ma szczególne znaczenie teraz, kiedy sytuacja szkolnictwa wyższego podlega niezwykle dynamicznym zmianom i równie szybko zmieniają się zadania i rola uczelnianych ośrodków promocji, w tym także wydawanych przez uczelnie gazet. Zjazdy są także dobrą sposobnością bliższego zapoznania się z określonym środowiskiem akademickim. Wreszcie niezaprzeczalną wartością są nawiązywane lub odnawiane kontakty osobiste, takie face to face, co znacznie zmienia na korzyść wzajemnie relacje i toruje drogę różnym innym formom kontaktów czy też ewentualnej współpracy. Dlaczego zdecydował się Pan na organizację tegorocznego zjazdu? Prof. W. Makarewicz: Głównym bodźcem do zgłoszenia oferty organizacji tegorocznego Zjazdu było zbliżające się 20-lecie redagowanej przeze mnie od 5 lat „Gazety AMG”, czyli miesięcznika Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. To była dobra okazja pokazania naszej gazety szerszemu gronu ludzi z różnych środowisk akademickich. Przed laty Uniwersytet Gdański zapoczątkował tę formę spotkań redaktorów gazet akademickich. Potem przez następne 16 lat Zjazd był goszczony przy kolejne środowiska akademickie w Polsce. W ubiegłym roku po raz pierwszy wystąpiła sytuacja powtórnego spotkania się w Poznaniu, a gospodarzem był Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydawało się więc, że niejako nadeszła pora powrotu do „korzeni” i można zaprosić redaktorów ponownie do Gdańska. Uznaliśmy, że dzięki usytuowaniu nad morzem posiadamy wystarczająco wiele walorów akademickich i turystycznych, aby spotkanie było atrakcyjne i przyciągnęło znaczną liczbę uczestników. Mam nadzieję, że udało się nam sprostać ich oczekiwaniom.

Jak zjazd się zmienia z roku na rok? Dr T. Zaleski: Zaczęło się – jak Państwo wiedzą – we wrześniu 1993 roku zaproszeniem do Gdańska przedstawicieli periodyków akademickich, których wówczas nie było jeszcze tak wiele. Okazją była uroczystość wręczenia ówczesnemu prezydentowi Niemiec dr. Richardowi von Weizsaeckerowi oraz urzędującemu prezydentowi Francji François Mitterrandowi godności doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Obaj prezydenci mieli odebrać tytuły w obecności prezydenta Polski Lecha Wałęsy (również doctor h.c. UG). Następnego dnia odbyło się w Sopocie spotkanie z JM Rektorem Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Zbigniewem Grzonką i nieformalne warsztaty, podczas których okazało się, że kłopoty mamy podobne. Zanim goście się rozjechali, śp. dr Jan Bełkot (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) zaprosił wszystkich na wrzesień 1994 r. do Torunia. I tak to się zaczęło... Spotkanie w Toruniu miało już swój program merytoryczny, odbyło się również ważne spotkanie z dr. Janem Krzysztofem Frąckowiakiem, sekretarzem Komitetu Badań Naukowych. Gospodarze kolejnych corocznych spotkań (przypomnijmy je: Wrocław (1995), Lublin (1996), Opole (1997), Katowice (1998), Częstochowa (1999), Poznań (2000), Kraków (2001), Płock (2002), Zamość (2003), Szczecin (2004), Słupsk (2005), Bydgoszcz (2006), Białystok (2007), Warszawa (2008), Poznań (2009) i w tym roku ponownie Gdańsk) uważnie przyglądali się poprzednim spotkaniom i wyciągali konstruktywne wnioski. Programy były coraz ciekawsze, omawialiśmy wszelkie aspekty naszej pracy i… z roku na rok również nasze periodyki były coraz lepsze tak merytorycznie, jak i graficznie. Ciekawym – jak sądzę – doświadczeniem byłoby zestawienie tytułów prasy akademickiej z lat 1993–1995 z tymi, które są obecnie wydawane. I jeszcze jeden, bezcenny efekt! Poznaliśmy się i polubili – to jest duże grono naprawdę fantastycznych, bardzo oddanych swojej pracy pasjonatów. Teraz czekamy na spotkanie w Opolu w przyszłym roku i jubileuszowe XX spotkanie w Krakowie w 2012…

57


NASZE PASJE

STUDENCI

W cyklu poświęconym pozazawodowym zainteresowaniom członków społeczności akademickiej naszej uczelni opublikowaliśmy już wiele dowodów na to, że ekonomiści są ludźmi wszechstronnie uzdolnionymi. Okazuje się, że pasje, często chowane do szuflady, mogą być – przy odrobinie szczęścia i własnej inwencji – biletem do show-biznesu.

Ekonomię traktuję jak hobby Rozmowa z Katarzyną Sochacką, studentką II roku Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, uczestniczką programu „Mam Talent”. Kiedy zaczęła się Twoja przygoda ze śpiewem? Muzyka towarzyszy mi od zawsze. Mam bardzo rozśpiewaną rodzinę. Tata grał na gitarze i trąbce. Mama zawsze śpiewała, tworzy też zespół ludowy, do którego należę wraz z rodzeństwem. W gimnazjum moja nauczycielka muzyki powiedziała: „Masz fajny głos, przyjdź do chóru”. Nawet nie zauważyłam, kiedy te zajęcia pozaszkolne stały się moja pasją, i kiedy zrozumiałam, że to jest to, co naprawdę kocham i co w życiu chciałabym robić.

Skąd decyzja o udziale w programie „Mam Talent” ? Decyzja wyszła bardzo spontanicznie. Moi przyjaciele zorganizowali wyjazd za mnie, nie pozostawiając mi wyjścia. Choć miałam wątpliwości, czy jestem już gotowa i czy to właściwy moment – rozpoczęłam tę przygodę. Trwa do dzisiaj. Tłum ludzi, obecność kamer i celebryci, którzy Cię oceniali. Czy miałaś tremę wychodząc na scenę ? Kamery, światła, jury – trema była ogromna ale z drugiej strony, miałam świadomość, że po to tam przyszłam, żeby coś pokazać. To były takie piękne dwie minuty mojego życia… Musiałam zdobyć się na odwagę. W jakim repertuarze muzycznym czujesz się najlepiej? Kiedyś obracałam się w klimatach stricte rockowych, po pójściu do szkoły jazzowej poznałam trochę jazzu. Szukam czegoś pośredniego, idealnego dla mojej duszy. Generalnie jest to mieszanka przeróżnych klimatów: soul, r&b, rock, jazz, funk. Jurorzy programu uchodzą za niezwykle surowych. Po Twoim występie byli 3 razy na „tak” i obsypali Cię komplementami. Kuba Wojewódzki nazwał Cię „perłą tego programu”? Co wtedy czułaś? Nie mogłam w to uwierzyć. Wszystkie komentarze były pozytywne i  dodawały sił i  nadziei na przyszłość. To był przełom w moim życiu, spełnienie marzeń. Łzy popłynęły mi po policzkach ze szczęścia.

Katarzyna Sochacka, lat 20, studentka II roku Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pochodzi z Pradeł, miejscowości w gminie Kroczyce, w powiecie zawierciańskim. Do jej zainteresowań należą muzyka, śpiew, książki, teatr oraz ekonomia.

58

Twój występ w programie „Mam Talent” obejrzało mnóstwo ludzi – na portalu YouTube ma kilkadziesiąt tysięcy odsłon. 22 października wystąpiłaś także podczas Dnia Otwartego UEK. Czy odczuwasz pierwsze oznaki popularności? W tak małych miejscowościach jak ta, z której pochodzę, ludzie bardzo pozytywnie reagują, podchodzą do mnie, gratulują. Po przyjeździe do Krakowa okazało się, że i tu zdarzają się ludzie, którzy

mnie rozpoznają. Wielkim ale i bardzo miłym zaskoczeniem było też dla mnie zaproszenie na Dni Otwarte. To taki wyraz akceptacji uczelni na mój udział w  Mam Talent. Bardzo za to dziękuję. Przy okazji mogłam się pokazać z troszkę innej strony, nie tylko tej lirycznej. Bardzo przyjemnie będę wspominać ten dzień. Żałuje tylko, że nie mogłam zostać dłużej. Czy śpiewanie traktujesz jako alternatywę dla Ekonomii? Ciężkie pytanie (śmiech). Nie – nie traktuję śpiewania jako alternatywy, bo natury człowieka się nie oszuka. Muzyka będzie we mnie zawsze. Nawet jeśli kiedyś zostanę np. księgową, to będę myśleć o śpiewaniu. Mam nadzieję, że w życiu mi się powiedzie i spełnią się moje marzenia związane z muzyką. A Ekonomię staram się póki co poznawać. Co z tego wyniknie? Czas pokaże. Dlaczego wybrałaś akurat ten kierunek studiów? Dlaczego Ekonomia? Hmm… (śmiech). Nie wiem! Nie mam pojęcia! Zawsze lubiłam matematykę, historię, geografię. W tej ekonomii są po części elementy wszystkich tych dziedzin. Może dlatego. Czy śpiewanie nie koliduje z  zajęciami na uczelni? To zależy. Staram się godzić i to, i to. Póki co ,nie miałam większych problemów. Czasami koleżanki śmieją się, że podśpiewuję sobie na wykładach. Prawdą jest jednak to, że teraz mam dużo więcej zajęć niż w zeszłym roku i może być dużo trudniej. Co najbardziej podoba Ci się na uczelni, a co byś zmieniła? Na uczelni jest bardzo przyjemnie! Poznaję wspaniałych ludzi, cieszy mnie to, że wszystko jest w jednym miejscu. Atmosfera jest taka, jaka powinna być – studencka. Nie mam żadnych zarzutów co do uczelni. Wszystko mi się tutaj podoba. Dziękuje za rozmowę. Rozmawiał: Wojtek Hudy

To była świetna przygoda! Rozmowa z Grzegorzem Kosiorem, studentem II roku Stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, uczestnikiem programu „Szansa na Sukces”. Od kiedy śpiew jest obecny w Twoim życiu? Nie będę oryginalny, jeśli powiem, że od zawsze. W trzeciej klasie liceum postanowiłem intensywniej niż dotychczas doskonalić umiejętności wokalne i grę na gitarze. Dlaczego zdecydowałeś się wystąpić w „Szansie na Sukces”? Chciałem przeżyć ciekawą przygodę, a „Szansę na Sukces” uważam za najlepszy tego typu program. I  była to świetna przygoda! Zwłaszcza konfrontacja „na żywo” z błyskotliwością p. Wojciecha Manna. Czy piosenka, którą wylosowałeś [„Z  ciszą pośród 4 ścian” zespołu Łzy – przyp. red.], była dla Ciebie trudnym wyzwaniem? Ucieszyłem się z  wylosowanej piosenki, bo w moim odczuciu była ona jedną z ciekawszych. Telewizja to pierwszy krok do popularności. Czy udział w  programie sprawił, że stałeś się bardziej rozpoznawalny wśród kolegów i koleżanek z Uczelni ?

Czasem się zdarza, że ktoś o tym wspomni… To miłe, ale podchodzę do tego z dystansem. Udział w programie i jego konsekwencje traktuję jako przygodę. Wraz z  Marcinem Grajcarem nagrałeś „Hit UEK”. Czy to pierwsze próby wiązania przyszłości z muzyką? „Hit UEK” był też fajną przygodą – dużo śmiechu i radochy. Na pewno chciałbym związać swoją przyszłość z muzyką, ale zdaje sobie sprawę, że nie jest to takie proste. Wszystko zależy od tego, jak się potoczy życie. A  studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie? Dlaczego zdecydowałeś się na Stosunki międzynarodowe, raczej odległe od myzykowania? O studiach na tej Uczelni zadecydowała głównie jej renoma. Stosunki międzynarodowe to pewien kompromis – to coś, co interesuje mnie w  gronie nauk mniej artystycznych. Ciekawią mnie kontakty międzypaństwowe, dyplomatyczne czy też ekonomiczne.

PS UEK – bo studia to nie wszystko! Samorząd Studencki? Znajdziesz go na każdej uczelni, także na UEK. Początki jego dynamicznego rozwoju na naszej uczelni sięgają jednak lat współczesnych, kiedy to powstał RUSS (Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego). Przemiana w Parlament Studencki nastąpiła w roku 2006. Wiązało się to z dużym wysiłkiem, aby dostosować jego działalność do rosnącej liczby studentów oraz zwiększającego się prestiżu uczelni. Dzięki oddaniu wielu młodych ludzi, z przewodniczącymi dotychczasowych kadencji, Pauliną Trajgis, Karoliną Janik, Pawłem Godkiem i Dariuszem Perkowskim na czele, udało się zaprojektować organizację zarządzaną przez studentów i działającą na rzecz studentów, a przede wszystkim wykraczającą poza swoje ustawowe obowiązki. Członkowie Parlamentu uczestniczą w najważniejszych organach uczelni, takich m.in. jak: Senat, rady wydziałów, komisje stypendialne, komisja kwalifikacyjna ds. wyjazdów zagranicznych studentów, oraz organizują takie wydarzenia, jak: Juwenalia UEK, Mosty Ekonomiczne, Bieg UEK, kolejne edycje happeningu „Bezpieczna Uczelnia”, obóz ŚwieŻaka i wiele, wiele innych… Jak podkreślają studenci mocno związani z Parlamentem, członkostwo w  tym zespole pozwala nabyć zasób doświadczenia niezbędnego w przyszłej pracy zawodowej. Ten poligon umożliwia sprawdzenie się

Grzegorz Kosior Lat 20, student II roku Stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pochodzi z Pogorzelisk k. Polkowic. Interesuje się fantastyką, sportem oraz muzyką. Żegluje i jeździ na nartach. Zafascynowany krajami nordyckimi, zwłaszcza Norwegią. Co najbardziej podoba Ci się na Uczelni? Co byś zmienił? Najbardziej podobają mi się ludzie, jestem bardzo mile zaskoczony ich otwartością. Dobrze z nimi się rozumiem, fajnie razem spędzać czas. A co bym zmienił? Zajęcia w  piątek (śmiech)! Można by je przełożyć na inny dzień… Dziękuje za rozmowę. Rozmawiał: Wojtek Hudy

Parlament Studencki różni się od pozostałych organizacji funkcjonujących na naszej uczelni tym, że jego istnienie, jako organu uchwałodawczego Samorządu Studenckiego, jest ustawowo zagwarantowane oraz jest on jedynym reprezentantem ogółu studentów naszej uczelni, także Ciebie! Nie daj za siebie zdecydować innym – skorzystaj z biernego lub czynnego prawa wyborczego. Przyjdź na wybory do Parlamentu Studenckiego 7 grudnia 2010 r., w godz. 9.00–18.30, hol w pawilonie C. Więcej: www.psuek.pl. Wolontariat

w trudnych sytuacjach, udoskonalenie swoich zdolności w  zakresie realizacji dużych projektów i  zarządzania czasem, a wszystko to w przyjaznej, swobodnej atmosferze. Jest to niewątpliwie niepowtarzalne przeżycie, godne polecenia każdemu z młodych żaków. Teraz przed Wami szansa, by dołączyć do grona parlamentarzystów i  realizować się na gruncie samorządowym oraz starać o  to, żeby ułatwiać studentom codzienne życie na uczelni, walczyć o  zmiany, które z pewnością będą korzystne dla środowiska studenckiego, jak i o rozwój naszej uczelni – co jest obowiązkiem każdego studenta.

Jeśli nie interesuje Cię działalność samorządowa, a chcesz współorganizować z nami projekty, takie jak m.in. Juwenalia, Mosty Ekonomiczne, Bezpieczna Uczelnia, zgłoś się do wolontariatu PSUEK! Wystarczy przyjść do naszego biura – pawilon dydaktyczno-sportowy, II piętro, pokoje 226 i 227. Zapraszamy!

Oprac. Agnieszka Sadowska – rzecznik PSUEK Mikołaj Haich – były parlamentarzysta

59


STUDENCI

WARTO WIEDZIEĆ

Na przekór z Kasią Rogowiec

Czy wiesz, jak wygląda przebieg procesu rekrutacyjnego? Jak prawidłowo prezentować firmę? Dlaczego warto być aktywnym oraz co zrobić, by po prostu zacząć działać? Jeśli byłeś na tegorocznych Targach Kół Naukowych z pewnością znasz odpowiedzi na te pytania. Jeśli nie – koniecznie przeczytaj ten tekst.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to synonim stale tętniącego życia studenckiego. Poza ofertą dydaktyczną oferuje wiele możliwości rozwoju. Kto z nas nie chce zdobyć praktycznych umiejętności jeszcze podczas studiów? Kto nie lubi pracować w grupie otwartych, energicznych ludzi? Jedną z najbardziej skutecznych metod na rozwinięcie swoich umiejętności i zdobycie wiedzy jest działalność w kole naukowym. Na naszej uczelni jest ich naprawdę sporo. Na każdym wydziale minimum kilka, jeśli nie kilkanaście kół, w których studenci znajdą coś ciekawego, odpowiadającego własnym zainteresowaniom. Czy mogłoby się zatem objeść bez wydarzenia umożliwiającego zapoznanie się z ofertą tych organizacji? Absolutnie nie! Targi Kół Naukowych odbywają się na naszej uczelni na początku każdego roku akademickiego. Ich celem jest dotarcie do jak największej liczby studentów z informacją o istnieniu kół i zachętą do członkostwa w wybranym z nich. Na tegorocznych targach 27 października zaprezentowało się 27 kół. Każde z nich przygotowało coś specjalnego, ściśle związanego ze profilem swojej działalności. Koło Marketingu KolMark zorganizowało konkurs, w którym trzeba było odgadnąć, jaką firmę bądź produkt promuje pokazana reklama. Koło Gospodarki i Administracji Publicznej rozdawało ulotki w formie biletu lotniczego na ich spotkania, a Azjatyckie Koło Naukowe przygotowało wystawę oryginalnych azjatyckich przedmiotów. Nie mogło również zabraknąć Koła Naukowego Studiów Europejskich, które w tym roku było głównym organizatorem targów. Gościnnie zaprezentowało się Studenckie Forum Business Center Club – organizacja skupiająca ambitne osoby nastawione na pozyskiwanie wiedzy, nabywanie nowych umiejętności i kwalifikacji, niezbędnych do skutecznego działania w sferze biz-

nesu. Na scenie wystąpił przedstawiciel SFBCC, Karol Czapik, który przekonująco opowiadał o korzyściach płynących z działalności w różnych organizacjach studenckich oraz zachęcał do czynnego włączenia się w życie studenckie uczelni. Na stoisku Działu Współpracy Międzynarodowej oraz Biura Programów Zagranicznych wolontariusze udzielali wszelkich informacji na temat wyjazdów zagranicznych w ramach wymian międzyuczelnianych. Przywilejem członków kół naukowych jest możliwość otrzymania dodatkowych punktów, zwiększających szanse na wyjazd zagraniczny. Organizatorzy targów zadbali o atrakcje. Każdy, kto spróbował powalczyć o nagrodę, wyszedł z książkami ufundowanymi przez wydawnictwa PWN, PWE oraz Galerię Książki lub z kosmetykami firmy AVON oraz gadżetami z logo UEK: koszulkami, smyczami, długopisami, etc. Dużym sukcesem był event z  zakresu HR, przygotowany przez Koło Naukowe „Personalni”, a zwłaszcza prelekcja z autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej poprowadzona przez specjalistę ds. rekrutacji, Karolinę Osowską z firmy Adecco Poland PP. Celem spotkania było przybliżenie tematyki HR, głównie w takich aspektach jak: przebieg procesu rekrutacji, trudności, jakie napotykają kandydaci oraz elementy, na które powinni zwracać uwagę. Pani Osowska szczególną uwagę zwróciła na unikanie utartych schematów podczas uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. Prelegentka scharakteryzowała typowe błędy, których dopuszczają się kandydaci o pracę: mijanie się wymagań z kwalifikacjami kandydatów oraz nadmierne ubarwianie CV. Na najwytrwalszych uczestników targów czekała dodatkowa atrakcja – impreza w klubie Cień. Targi Kół Naukowych 2010 cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ambitnych studentów, słusznie przekonanych o tym, że koła naukowe to możliwość zdobycia dużej dawki wiedzy, połączona z organizacją ambitnych projektów, takich jak: konferencje, szkolenia, sympozja. Życzymy sobie, aby zapał, który zrodził się w wielu osobach podczas tego dnia, trwał co najmniej rok, kiedy to spotkamy się na kolejnych Targach Kół Naukowych. Już teraz serdecznie zapraszamy! Oprac. Paulina Wójtowicz, Agnieszka Rosłan – koordynator Targów Kół Naukowych 2010, prezes Koła Naukowego Studiów Europejskich, Michał Bardo – prezes Koła Naukowego „Personalni”

60

Kasia Rogowiec, absolwentka naszej uczelni, trzykrotna medalistka na Igrzyskach Paraolimpijskich w Turynie i w Vancouver, a obecnie także pracownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UEK jest bohaterką filmu pt. „Na przekór” w reżyserii Magdaleny Boniowskiej, Anny Petelenz i Violetty Szybowskiej.

fot. Łukasz Kraczka

Koła na targach

Kasia Rogowiec jako trzyletnie dziecko uległa wypadkowi i straciła obie ręce. Premierowemu pokazowi filmu 21 września br. w  Centrum Medialnym Wydawnictwa WAM towarzyszyła dyskusja, w której oprócz samej sportsmenki wzięła także udział dr hab. Janina Filek, prof. UEK, pełniąca funkcję Pełnomocnika Rektora UEK ds. Osób Niepełnosprawnych. Film ukazuje Kasię w jej codziennym życiu, przedstawia jak świetnie radzi sobie z pozornie prostymi (z punktu widzenia osoby w pełni sprawnej) czynnościami, takimi jak wiązanie buta, nawlekanie nitki na igłę, używanie tuszu do rzęs czy prowadzenie samochodu. Poruszony został także wątek sportowy. O  bohaterce filmu wypowiadali się członkowie jej rodziny i przyjaciele. Nasza mistrzyni paraolimpijska naprawdę świetnie radzi sobie w  życiu, czasami jednak potrzebuje pomocy. Właśnie kwestia pomocy osobom niepełnosprawnym stanowiła jeden z głównych wątków dyskusji. Według zaproszonych gości problemem nie jest to, że polskie społeczeństwo nie jest czułe na trudności, z którymi borykają się osoby niepełnosprawne. Często problem tkwi w osobach niepełnosprawnych, które nie chcą tej pomocy i o nią nie proszą. Chcą bowiem za wszelką cenę pokazać,

iż są samodzielne i samowystarczalne. Tak było również z bohaterką filmu. Kasia przyznała się do tego, że niejednokrotnie nie przyjmowała pomocy, chcąc udowodnić, że sama umie o  siebie zadbać. Podstawową sprawą bowiem – jak zgodnie stwierdziły obie zaproszone do rozmowy panie – okazuje się zaakceptowanie przez osobę niepełnosprawną faktu swej niepełnosprawności. Wtedy dopiero przełamuje ona opory, stając się otwarta na pomoc innych ludzi i  nie odbiera ich dobrych chęci jako aktu nadopiekuńczości. Goście uczestniczący w  rozmowie wyrazili również swoje opinie na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w  naszym kraju, odnotowując wyraźny progres. Posuwamy się do przodu dość powoli, ale cały czas rzeczywistość otaczająca niepełnosprawnych polepsza się. To zdecydowanie cieszy. Profesor Janina Filek podkreśliła fakt naprawdę dobrego przystosowania krakowskich uczelni do możliwości przyjęcia na studia osób niepełnosprawnych. W  przypadku Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie mamy nie tylko udogodnienia architektoniczne (miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, windy, podjazdy, odpowiednie toalety), ale również np. możliwość konsultacji z  psychologiem.

Na większości krakowskich uczelni działają Biura ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych. Niepełnosprawni mogą także uzyskać dodatkowe stypendia. Prof. Filek zauważa jednak, że pomimo tych wszystkich dostosowań udział studentów niepełnosprawnych w ogólnej liczbie studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest zbyt mały i obawia się, że problem może tkwić gdzie indziej, np. w ciągle nienajlepszym przystosowaniu szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich do edukacji osób niepełnosprawnych. Stąd też tak ważna jest nieustająca dyskusja na temat pomocy osobom niepełnosprawnym, ciągła edukacja społeczeństwa, którego niepełnosprawni także są członkami i dlatego nie można ich problemów marginalizować. Oby zatem jak najwięcej filmów takich, jak właśnie ten o  Kasi Rogowiec, zostało nakręconych. Są one bowiem najlepszym przykładem na to, że nie zapominamy w naszym kraju o niepełnosprawnych. Marek Świerad Przewodniczący Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych

61


PO GODZINACH

PO GODZINACH

Zjazd absolwentów Trzy Korony w Pieninach należą do kanonu turystycznego szczytów, które trzeba koniecznie odwiedzić. Dlatego też pod wezwaniem Trzech Koron odbyło się tegoroczne spotkanie grupy absolwentów naszej uczelni z lat 1970–1980, związanych niegdyś z Klubem Uczelnianym AZS, a obecnie – od 10 lat – spotykających się corocznie na memoriale im. Wacława Obuchowicza, ich nauczyciela i trenera. Więzi z tamtych lat zaowocowały corocznymi spotkaniami. Tegoroczne odbyło się w  dniach 1–3 października w  ośrodku wczasowym Trzy Korony w  Krościenku nad Dunajcem. „Degustowaliśmy smakowite domowe potrawy i wypieki będące dziełem personelu Ośrodka oraz swojskie napitki będące skarbem regionu. Piątkowe spotkanie kolacyjne zostało nieco zmącone słabą postawa naszych siatkarzy podczas odbywających się mistrzostw świata (porażka z  Serbią i Brazylią)” – napisali we wspomnieniach uczestnicy zjazdu.

W sobotni poranek grupa zmobilizowała się do wianie panoramy Szczawnicy spod zdobycia żółtym szlakiem Trzech Koron. „Życie turysty stóp wielkiego krzyża, wieczorne absolwenta jest ciężkie, ale po kilku odpoczynkach ognisko i lekcje salsy„udzielane naw celu zgromadzenia pozytywnej energii, grupa osią- szym dziewczynom przez Jurka gnęła zamierzony cel” – wspominają absolwenci. – posiada szkołę tańca gdzieś Absolwenci z rozrzewnieniem wspominają konser- w Europie…”. wowane rydze, zwiedzanie rynku, nowego mo- Uczestnicy zjazdu jubileuszowego wydali na tę okazję stu na Dunajcu, poranny specjalny „Jubileuszowy przewodnik po miejscach spacer na Bereśnik, podzi- spotkań grupy” .

według projektu Barbary Bieleckiej robi ogromne wrażenie. Na szczyt 141-metrowej wieży można wjechać windą, skąd rozpościera się wspaniały widok pogranicza Wielkopolski i Kujaw. Cały kompleks świątyni, w myśl założeń przypominający falujący, złoty łan zboża, oddano do użytku wiernych w 2004 r., 12 czerwca tegoż roku nastąpiło uroczyste konsekrowanie bazyliki. Inicjatorem budowy kompleksu był ks. Eugeniusz Makulski, który został też pierwszym kustoszem i proboszczem parafii. Wnętrza bazyliki w  kolorze złotawobursztynowym, kolumny i portyki nawiązujące do stylów greckiego bądź rzymskiego sprawiają, iż pielgrzym lub tylko zwykły przechodzień wkracza tu w  niezwykły, wręcz mistyczny świat.

Uczestnicy pielgrzymki na tle Sanktuarium

Z pewnością Trzy Korony można zaliczyć do najładniejszych miejsc nie tylko w samych Pieninach, ale i w całej Polsce.

Absolwenci naszej Uczelni z lat 1970–1980, związani niegdyś z Klubem Uczelnianym AZS.

Niemniej zadziwiająco piękne są organy licheńskie. Największe w Polsce i trzecie pod względem wielkości w Europie. Wśród kilku okazałych dzwonnic ta przy samej bazylice nosi olbrzymi dzwon „Maryja Bogurodzica”, ważący blisko 15 ton. Warto też przypomnieć, iż bazylika posiada tyle okien, ile jest dni w roku (365), i tyle drzwi, ile rok ma tygodni (52). Do wnętrza świątyni prowadzą 33 schody, symbolizujące liczbę lat ziemskich Chrystusa. Niedaleko kościoła usytuowana jest 25-metrowej wysokości kamienna piramida nawiązująca do biblijnej Golgoty. Zbudowana z kamieni i głazów narzutowych – niektóre z nich przywieziono z Ziemi Świętej – zawiera groty, w  których umieszczono kaplice i  stacje Drogi Krzyżowej.

To tylko niektóre szczegóły wizerunku sakralnego zespołu. Tak naprawdę opisać tego nie sposób. Trzeba samemu przyjechać i zobaczyć.

Szczyt Golgoty, zbudowanej m.in. z głazów pochodzących z Ziemi Świętej przedstawia dwie postacie: Maryję i św. Jana stojących u podnóża Chrystusowego Krzyża

Niemy świadek cudownych wydarzeń w Lesie Grąblińskim - stary wiatrak typu koźlak usytuowany w pobliżu

Tron Papieski, na którym zasiadał papież Jan Paweł II podczas czerwcowej wizyty w 1999 r. w budującym się jeszcze Sanktuarium należy do wyjątkowych pamiątek licheńskiej bazyliki

Wycieczka korespondowała z jubileuszem 85 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie – dlatego nie zapomniano o zamówieniu mszy św. za wszystkich pracowników UEK i ich rodziny. Pomysłodawcą i organizatorem tej pielgrzymkowej wyprawy była mgr inż. Małgorzata Tylman. Sprawnie i bez kłopotów przywiózł nas do Krakowa uczelnianym autokarem pan Janusz Duliński. Roman Garbacik

Autokarowa pielgrzymka do Lichenia Pogoda dopisała znakomicie, humory także. Ba, nawet nie starczyło miejsc w autokarze uczelnianym dla wszystkich chętnych. Mowa oczywiście o dwudniowej pielgrzymce do Licheńskiego Sanktuarium, która odbyła się w dniach 26–27 czerwca br. dla pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i ich rodzin. Celem wyprawy była przede wszystkim Bazylika Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski. Nie mniej fascynujące i skłaniające do refleksji i modlitwy było całe otoczenie świątyni, tzn. starsze sanktuarium pw. św. Doroty oraz liczne pomniki. Całość tonąca w przepięknych ogrodach, położonych nad jeziorem. Warto przypomnieć, że osadnictwo na terenie Lichenia sięga epoki kamiennej, w czasach rzymskich tędy wiódł szlak bursztynowy. W wyniku zniszczeń w czasie potopu szwedzkiego, a co za tym idzie zahamowania rozwoju Licheń mający prawa miejskie od połowy XV w., utracił je w roku 1655.

62

Dzieje sanktuarium nierozerwalnie łączą się z osobą Tomasza Kłossowskiego, kowala z  Izabelina, który w pobliskim lesie zawiesił niewielki obraz Matki Bożej. Obrazek ten , namalowany na modrzewiowej desce wykonany został pod koniec XVIII w. przez nieznanego malarza. Przedstawiał popiersie Najświętszej Maryi Panny z  białym orłem w  koronie. A  pamiętajmy – to czas zaborów. Około 1850 r. Mikołaj Sikatka, miejscowy pasterz, wielokrotnie przed tym wizerunkiem miał objawienia maryjne. Liczne świadectwa cudownych uzdrowień po zapowiedzianej przez Matkę Bożą epidemii cholery, która zdziesiątkowała okolicę, zaowocowa-

ło uroczystym przeniesieniem obrazu do kościoła w Licheniu, 29 września 1852 r. Rok 1949 to objęcie parafii licheńskiej przez Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP, zakonu założonego jeszcze w 1673 r. przez Stanisława Papczyńskiego. W  Święto Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia 1967 r. prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński dokonał aktu koronacji obrazu Matki Bożej Licheńskiej – koroną przysłaną przez papieża Pawła VI. Bazylika NMP Licheńskiej (budowa trwała lat 10) to budowla architektonicznie nawiązująca do bazyliki św. Piotra w Rzymie. Sama okazała kopuła, zbudowana

63


ZAPOWIEDZI

Taneczne wydarzenie w regionie Stowarzyszenie Szkoła Tańca As-Sport już po raz 13. w dniach 27–28 listopada br. organizuje Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego As, od pięciu lat rozgrywany w ramach Grand Prix Polski, po raz czwarty rozgrywany w hali sportowej naszej uczelni, będącej współorganizatorem imprezy. Turniej, rozgrywany od 1995 r., co roku turniej przebiega pod innym hasłem przewodnim, do którego dopasowany jest wystrój (dekoracja robiona przy współpracy z Operą Krakowską i Teatrem im. Juliusza Słowackiego). Do tej pory inspiracją były m.in. piosenka The Wall zespołu Pink Floyd, Thriller Michaela Jacksona, Ogniem i mieczem. Tegoroczne hasło jest jak zawsze niespodzianką. Impreza jest jedną z największych wydarzeń tego typu w Polsce. Biorą w niej udział najlepsze polskie pary, na trybunach zasiadają osobistości ze świata polityki i biznesu. W tym roku rozegrane zostaną także Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego – najważniejsze taneczne wydarzenie w regionie. Serdecznie zapraszamy!

ZAPOWIEDZI

Akademia Wiedzy Praktycznej Mars Interesujesz się marketingiem, finansami, HR-em, logistyką, inżynierią lub sprzedażą? Chcesz dowiedzieć się, jak można odnieść sukces na polskim rynku? Przyjdź na szkolenia organizowane już wkrótce na naszej uczelni przez firmę MARS we współpracy z Międzynarodową Organizacją Studencką AIESEC! Szkolenia, w ramach Akademii Wiedzy Praktycznej Mars, poprowadzą eksperci jednej z największych firm z branży FMCG (Fast Moving Consumer Goods) na świecie! 24 listopada na studentów wszystkich lat i kierunków studiów czeka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie szkolenie z logistyki (pawilon C, sala A, godz. 15.10–16.30) oraz warsztat na temat CSR (Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 7, sala nr 1.0.2, godz. 17.15–18.45). Więcej na www.marskariera.pl. Jakie są korzyści z uczestnictwa w szkoleniach? Uczestnicy każdego z nich otrzymują niezwykłą szansę poznania profesjonalnych menedżerów i zmierzenia się z prawdziwymi, biznesowymi case’ami z danego obszaru tematycznego, zakończoną otrzymaniem imiennego certyfikatu, potwierdzającego udział w szkoleniu. Zapisy na szkolenia ruszyły 1 listopada na stronie www.marskariera.pl. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zapisów!

Akcję wspierają:

Damian Słuja – ambasador Mars Polska w Krakowie, członek Międzynarodowej Organizacji AIESEC w Krakowie

Studium Pedagogiczne ogłasza nabór na I rok

O przyjęcie mogą się ubiegać studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy pragną nabyć przygotowanie pedagogiczne przydatne w wykonywaniu zawodu nauczyciela przedmiotów ekonomicznych oraz w prowadzeniu kursów i szkoleń. Podstawowe kryteria determinujące przyjęcie do Studium to: - ukończone studia pierwszego stopnia o profilu ekonomicznym, - pierwszy rok każdego kierunku i formy studiów drugiego stopnia, - dobre wyniki z ostatniego roku akademickiego poprzedzającego rozpoczęcie nauki w Studium. Zapisy do Studium Pedagogicznego odbywają się w sekretariacie Katedry Psychologii i Dydaktyki UEK: (ul. Rakowicka 27, pawilon A, pokój 411, tel. 12 293 52 95) Więcej: www.studped.uek.krakow.pl/

kierownik Studium Pedagogicznego dr Joanna Krzyżak

Weż udział w internetowej rewolucji 23 listopada 2010 r. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie pawilon dydaktyczno-sportowy godz. 10–18 Internetowa Rewolucja to akcja mająca na celu zachęcenie polskich przedsiębiorców do aktywnej obecności w internecie. Organizatorami akcji są Google, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan i home.pl, patronat objęło Ministerstwo Gospodarki. W ramach Internetowej Rewolucji każda mała i średnia firma w Polsce może za darmo zarejestrować adres internetowy (domenę), stworzyć pierwszą stronę internetową, umieścić wizytówkę na internetowych mapach, wypróbować kampanię reklamową w sieci oraz dowiedzieć się więcej o  obecności online i  efektywnym wykorzystaniu internetu w swojej działalności. Dzięki darmowemu pakietowi startowemu, wszystkie małe i średnie firmy w Polsce mogą zaistnieć w Internecie, nic nie ryzykując i nic nie płacąc.

Patroni medialni:

Patroni Honorowi:

Sponsor:

Więcej: www.DniRewolucji.pl . Wstęp wolny po wcześniejszej rejestracji: www.DniRewolucji.pl

64

65


REKLAMA

REKLAMA

www.krakowpost.com

Krakow’s leading English language Newspaper

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr hab. Roman Niestrój oraz

Kierownik Akademickiego Centrum Kariery Maja Timler-Świech mają zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję

„ABSOLWENT NA RYNKU PRACY, A PRACODAWCA Z WYBORU” Konferencja odbędzie się 17 listopada 2010 r. o godz. 10.30 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, Kraków, pawilon dydaktyczno-sportowy, sala nr 7 Konferencja realizowana jest w ramach projektu „Diagnoza i rozwój kompetencji wyznacznikiem sukcesu na rynku pracy” koordynowanego przez Akademickie Centrum Kariery UEK. Szczegóły oraz zgłoszenia: www.kariery@uek.krakow.pl

66

67


REKLAMA

REKLAMA

6gXZadgB^iiVaEdaVcY id### lupdânw¼ud}plhql d reolf}hsrovnlhjr kxwqlfwzd

gsrzlhg}ldoq| f} rqhnorndoq|fk vsr hf}qrfl

gprphqwxsu}hm˜fldzĂ‹Ă“Ă“Ă? urnxxsdgdmÂŒf|fkrovnlfkxw wdolâ}dlqzhvwrzdolÂŤp|zprĂą ghuql}dfm˜vhnwrudkxwqlf}hjr zrovfhqlhpdoĂ?ploldug|} rw|fkĂ? }lÂŤvnxsldp|rnĂ?Ă?Ă“surfĂ?srĂą whqfmd xsurgxnf|mqhjrsrovnlhjr su}hp|v xkxwqlf}hjrĂ? dp| f}|pvl˜srfkzdolÂ?Ă? rnvrzqld ufhoru lwwdorodqgzg}lhv}rĂą zlfdfkmhvwqdmzl˜nv}|pwhjrw|sx }dn dghpzxurslhĂ?nrohlqdv}d zdofrzqldjruÂŒfd}orndol}rzdqd z udnrzlhwrqdmedug}lhm}ddzdqĂą vrzdqdwhfkqrorjlf}qlhzdofrzqld zxurslhlqdmzl˜nv}dlqzhvw|fmd zhxurshmvnlpjruÂŒfrzdofrzqlfĂą wzlhzflÂŒjxrvwdwqlfkĂ‹Ă“odwĂ?

rufhoru lwwdorodqgqdoh¸| Ă?kxwzsl˜flxpldvwdfkĂ?ÂŒwr}dĂą n dg|}zlhorohwqlÂŒwudg|fmÂŒĂ˘zslĂą vdqhqdvwd hznudmreud}lklvwrul˜ GoÂŒvndâdj ˜eldl udnrzdĂ?edp| rqdv}huhodfmh}plhv}ndÂĄfdpl ÂŒeurz|ÂĽuqlf}hmâ udnrzdâ rvqrzfdâkru}rzdf}|GzlÂ˜Ăą wrfk rzlfĂ? xfkdp|lfksrwu}he lvwdudp|vl˜qdqlhrgsrzldgdÂ?Ă? vslhudp|orndoqhv}nr |lv}slwdĂą ohâ}elhudp|hohnwurÂŤplhflâzvs¼ ù rujdql}xmhp|nrqfhuw|lihvwlzdohĂ? udpdfksu}hsurzdg}rqhmsu}h} qdvlhorqhmhzroxfmlsrvdg}lolÂŤp| ĂŒĂŽĂ“w|vl˜f|gu}hzĂ?

qdf}ÂŒf|sudfrgdzfd uxsdufhoru lwwdozvzrlfk }dn dgdfk}orndol}rzdq|fk zĂ?Ă“nudmdfk}dwuxgqldqlhpdo Ă‹Ă‘Ă“w|vl˜f|sudfrzqlnÂĽzĂ? gg}ld srovnlâzud}}hvs¼ ndpl }doh¸q|plâgdmhsudf˜srqdgĂŠĂŽ w|vlÂŒfrprvÂĽeĂ?rolf}edsruÂĽzq|Ăą zdoqd}oxgqrÂŤflÂŒpd hjrpldvwdè

68

lupdânwÂĽuhmsurgxnw| }qdmgxmÂŒvl˜zzrlp vdprfkrg}lhâgrpxâ qdzrlpvwrohĂĄ gĂ‹Ă“Ă“Ă?urnxz|surgxnrzdolÂŤp| srqdgĂŒĂ“poqwrqvwdolânwÂĽud }qdod} d}dvwrvrzdqlhzsu}hp|Ăą ÂŤohprwru|}df|mq|pâvhnwrudfkĂž jÂĽuqlf}|plexgrzodq|pâwudqvĂą sruflhnrohmrz|plsurgxnfml vsu}˜wxĂ?

}qdf}dwrâ¸hpdp|vzÂĽmpd | zn dgzzrmhmsudofhâorgÂĽzfhâ vdprfkrg}lhĂŁpr¸olzhâ¸hqdv}d vwdo}qdmgxmhvl˜qdzhwzzrlfk v}wxÂ?fdfkè

kfhv}zlhg}lhÂ?zl˜fhmĂŞ gzlhgœÞ zzzĂ?dufhoruplwwdoĂ?frpĂ°srodqg zzzĂ?}dlqvwdoxmvlhĂ?so

%PÂ’ÄŻD[EP

Business Process Outsourcing X,SBLPXJFMVC,BUPXJDBDI

t;OBT[CBSE[PEPCS[FDPOBKNOJFKKFEFO[XZNJFOJPOZDI KÄş[ZLĂ˜XPCDZDIangielski, niemiecki, francuski, wĹ‚oski, hiszpaĹ„ski, holenderski, flamandzki t0CTÂ’VHVKFT[BQMJLBDKF.40GmDF t+FTUFĹ”[BJOUFSFTPXBOZQSBDÄŻXPCT[BS[FmOBOTĂ˜X  LTJÄşHPXPĹ”DJ PQFSBDKJCBOLPXZDI PCTÂ’VHJLMJFOUB  NBSLFUJOHVMVC[BS[ÄŻE[BOJBEPTUBXBNJ  %PĹ”XJBED[FOJF[BXPEPXFOJFKFTUXZNBHBOF PGFSVKFNZ JOUFOTZXOFT[LPMFOJBVNPŤMJXJBKÄŻDFXZLPOZXBOJF QPXJFS[POZDIPCPXJÄŻ[LĂ˜X

duv}dzd

dn dg| rnvrzqlf}h g}lhv}rzlfh sroh dwrzlfh

gg}ld z Gzl˜wrfk rzlfdfk

gg}ld z ÂŒeurzlhÂĽuqlf}hm

udnÂĽz

Global Citizen by day. After hours? Up to you.

gg}ld z udnrzlh gg}ld zrvqrzfx xwd u¼ohzvnd dofrzqldodfk uxe|fkçdwru|ü

8ZQFÂ’OJKGPSNVMBS[OB www.pl.capgemini.com/careers

TOGETHER. FREE YOUR ENERGIES

Join a diverse team of talented individuals 69


REKLAMA

SPORT

Walka bliska ideału Z Tomaszem Klockiem – trenerem Elitesek Skawa AZS UEK, rozmawia Piotr Majewski, rzecznik Klubu Uczelnianego AZS UEK. Naszą rozmowę chciałbym zacząć od gratulacji za pokonanie faworyta z Murowanej Gośliny. Co Pana zdaniem zadecydowało o tym sukcesie? Gratulacje przede wszystkim należą się dziewczynom. Styl, w jakim zagrały, napawa optymizmem, głównie dlatego, że doskonale poradziły sobie z emocjami, które we wcześniejszych meczach przeszkadzały im rozwinąć skrzydła. Czy była przed tym meczem jakaś dodatkowa mobilizacja? Na przykład żądza rewanżu za porażkę na turnieju finałowym II ligi? Poprzedni sezon (w  II lidze) nie przyzwyczaił Elitesek do porażek, a ostatnie przegrane pojedynki ligowe, szczególnie te pięciosetowe, podrażniły ich sportową ambicję. Myślę, że każdy przeciwnik w tym dniu musiałby zagrać bezbłędnie, aby odebrać nam zwycięstwo. Przed sezonem do drużyny dołączyły trzy nowe zawodniczki. Czy może trener przybliżyć ich sylwetki? Szczegółowe informacje znajdują się w  profilach dziewcząt na stronie internetowej naszej drużyny [http://azsskawauek.pl – przyp. red.]. Najbardziej doświadczona z  całej trójki jest Marzena Wilczyńska, która z meczu na mecz odzyskuje swoją ekstraklasową formę w przyjęciu zagrywki i ataku. Na pozycji rozegrania coraz lepiej porozumiewa się z ataku-

jącymi Justyna Łunkiewicz – siatkarka, która osiągnęła już znaczące sukcesy na parkietach ekstraklasy, I ligi i w rywalizacji młodzieżowej. Funkcję libero doskonale wzmacnia Lucyna Reptak i choć dotychczas zbierała doświadczenia tylko w  II lidze, to udowadnia, że w I lidze żadna zagrywka i żaden atak jej nie straszne.

Czego powinniśmy życzyć naszym dziewczynom? Radości z gry w takich okolicznościach jak po ostatnim ligowym zwycięstwie. Dziękuję za rozmowę.

Sukcesy Elitesek są licznie komentowane w mediach

Wygraliście także mecz ze Skrą Bełchatów w Pucharze Polski i tym samym awansowaliście do kolejnej rundy. Jakie cele stawiacie sobie w tych rozgrywkach? Do Pucharu Polski podchodzimy bardzo ambitnie, chcielibyśmy dotrzeć do VI etapu, w którym do Krakowa przyjedzie zespół z ekstraklasy. Czy w  meczu z  Murowaną Gośliną Eliteski grały już swoją najlepszą siatkówkę? Atmosfera walki i zaangażowania, jaką dziewczyny stworzyły na boisku, była bliska ideału, jednak każdy, kto był na meczu, na pewno zauważył, że niektóre elementy tzw. siatkarskiego rzemiosła wymagają jeszcze solidnej korekty. Listopad będzie ciężkim miesiącem – 3 mecze wyjazdowe i tylko 1 we własnej hali. Jakie są prognozy trenera? Mamy ochotę, aby do końca pierwszej rundy wygrać z drużynami, które w tej chwili są za nami w  tabeli i  w  sumie uzbierać co najmniej 17 pkt. W perspektywie rundy rewanżowej pozwoli nam to mieć niemal pewność utrzymania I-ligowego bytu oraz tak ustawić plan szkoleniowy, aby w fazie play-off zaskoczyć nawet najbardziej murowanych faworytów.

Studenci AZS UEK w sportowej czołówce Polski

fot. B. Roczniak

Trwa wspaniała passa sukcesów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w rozgrywkach Akademickich Mistrzostw Polski. Po raz szósty z rzędu nasza uczelnia zdobyła medal w klasyfikacji generalnej typów uczelni – tym razem srebrny. To ogromny sukces – nie ma uczelni, która tak długo jak my pozostawała na szczycie.

70

Centralna Inauguracja Sportowego Roku Akademickiego i Gala Sportu, na której wręczane są medale klasyfikacji generalnej AMP odbyła się w dniach 28–29 października w Warszawie. Rywalizacja w tym roku była bardzo zacięta. Do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy znajdziemy na drugim czy trzecim stopniu podium. Dzięki dobremu występowi naszych żeglarzy we wrześniu udało się rzutem na taśmę zdobyć srebrny medal. Jest on udziałem wszystkich studentek i studentów, którzy reprezentowali uczelnię. Dzięki ich wytrwałości i systematycznej pracy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie staje się marką znaną nie tylko z wysokiej jakości kształcenia, ale także wspierania rozwoju sportowych pasji swoich studentów. Dziękujemy!

71


fot. Maciej Samsonowicz

Eliteski rewelacją I ligi siatkówki kobiet! W bardzo dobrym stylu rozpoczęły swój debiutancki sezon na pierwszoligowych parkietach reprezentantki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Eliteski Skawa AZS UEK tylko w jednym z pięciu spotkań nie zdobyły punktów do ligowej tabeli, a grały z silnymi zespołami.

Dobrą passę Eliteski rozpoczęły od spotkania w swojej hali z Chemikiem Police – 4. ekipą poprzedniego sezonu, która teraz zajmuje drugie miejsce w lidze! Kapitalne, pełne emocji widowisko, którego ostatnie piłki kibice oglądali na stojąco, zakończyło się minimalną porażką naszej drużyny (2:3). Z meczu z Pszczyną – kolejną silną drużyną, która w swojej hali rok temu przegrała tylko raz, przywieźliśmy punkt, po przegranym tie-breaku (a  wygrana była bardzo blisko!). W  meczu m-ce

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

z kolejnym beniaminkiem, Spartą Warszawa, nasze siatkarki były faworytkami i  znakomicie wywiązały się z tej roli, wygrywając 3:1. Z kolejnym przeciwnikiem – Silesią Volley, klubem powstałym z połączenia Sokoła Chorzów i MOSiR-u Mysłowice – przegraliśmy po wyrównanej walce. To było jedyne spotkanie, w  którym nie zdobyliśmy punktów. O  Uniwersytecie Ekonomicznym w  Krakowie zrobiło się głośno w  całej siatkarskiej Polsce po Mecze

Punkty

Sety

PTPS Piła Silesia Volley I Chorzów / Mysłowice AZS WSBiP KSZO Ostrowiec Świętokrzyski PSPS Chemik Police KS Piecobiogaz Murowana Goślina

6 6 6 6 6

15 13 12 12 11

17:6 14:8 14:8 16:10 14:8

Eliteski Skawa AZS Uniwersytet Ekonomiczny Kraków PLKS Pszczyna SMS PZPS Sosnowiec Gedania Żukowo AZS Politechniki Śląskiej Gliwice MUKS Sparta Warszawa

6

11

14:11

7 6 5 7 7

11 6 5 5 1

12:12 7:14 6:12 7:17 6:21

Drużyna

tym, jak naszpikowana znanymi siatkarkami, które mają za sobą sukcesy w ekstraklasie, ekipa KS Piecobiogaz Murowana Goślina doznała sromotnej porażki. To był wielki dzień Elitesek. Rywalki mogły

tylko bezradnie rozkładać ręce. Wygrana 3:1 dała nam kolejne trzy oczka w ligowej tabeli. Po pięknej grze z zespołem AZS Politechniki Śląskiej Gliwice i wygranej 3:0 nasza drużyna zajmuje 6. miejsce w ligowej tabeli. Stawka jest niezwykle wyrównana. W meczu z Sosnowcem nasz zespół powinien zdobyć kolejne punkty. Więcej: www.azsskawauek.pl

Zapraszamy na mecze w naszej hali: 24 listopada, godz. 19.00, Eliteski Skawa UEK – PLKS Pszczyna (V runda Pucharu Polski) 19 grudnia, Eliteski Skawa UEK – PLKS Pszczyna (I liga siatkówki kobiet) mecz wyjazdowy (autokarem UEK): 27 listopada, godz. 17.00, AZS WSBiP KSZO Ostrowiec Świętokrzyski – Eliteski Skawa AZS UEK

Kurier UEK nr 6 (38), listopad 2010  
Kurier UEK nr 6 (38), listopad 2010  

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Advertisement