__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

CZASOPISMO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

,6611U PDU]HFtNZLHFLHÄ¡

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ


;XQ[\ZMฤฌKQ 6ฤŸRZR5HNWRUD8(.

3

%DO%ฤŸรทNLWQ\

5

:LHF]รU.ROรทG 1DXF]\รฅVLรทVWDUWXSX

9 11

2WZรU]RF]\QDEฤŸรทNLWQรฃUHZROXFMรท 3RVLHG]HQLH5DG\'\UHNWRUรZ0DUNHWLQJX 'HEDWDRSDUWDQDNVLรฃล‘FHe.UDNรZt0HWURSROLDr ;;,,,.RQIHUHQFMD.DWHGU\+DQGOX=DJUDQLF]QHJR -XELOHXV]LILOR]RILDGLDORJX 0RMHล‘\FLHZSREOLล‘X0LVWU]รZ 6SRWNDQLH]3UDNW\NLHP+5 0LรทG]\QDURGRZD.RQIHUHQFMDSW ;;,93ROVNR6ฤŸRZDFNR8NUDLฤกVNLH6HPLQDULXP1DXNRZH &]DVRSLVPR(%(5ZED]LH6&2386

13 15 16 18 20 22 25

3URMHNW,QNXEDWRU,QQRZDF\MQRฤณFL

30

3URMHNWHNRORJLF]Q\HNR8(.SRGKDVฤŸHPe1LHPDUQXMr 7HOHZVSรฤŸSUDFD]HVWXGHQWDPL],QGLL 6XNFHV\8(.SRGF]DV$NDGHPLFNLFK0LVWU]RVWZ0DฤŸRSROVNL 3U]HZRGQLF]รฃFD6DPRU]รฃGX'RNWRUDQWรZZ\EUDQDQDSU]HZRGQLF]รฃFรฃ.5' ,,1DXNRZH'HELXW\6WXGHQFNLH .U]\ล‘+RQRURZ\GODSURI3XUFKOL .DW321t

33 34 35 36 36 37 37

&]\'RPLQDQWDMHVWSU]HGVLรทELRUF]D" .6%8(.F]ฤŸRQNLHP$63,5( &]ฤŸRQNRVWZR.6%8(.Z&((0$1 6WDล‘VWXGHQWNL8(.Z3DUODPHQFLH(XURSHMVNLPZ%UXNVHOL 1RZHZ\]ZDQLDQRZ\NLHUXQHNVWXGLรZQRZDQD]ZD:\G]LDฤŸX 6WXGHQFL=DJUDQLF]QLZ3ROVFH %RRPQDSU]HGVLรทELRUF]RฤณรฅPLรทG]\QDURGRZรฃ 6XNFHV\&HQWUXP-รท]\NRZHJR ($48$/6GOD&HQWUXP-รท]\NRZHJR8(. %ORJ(UDVPXVt]DF]QLM]QDPLVZRMรฃSU]\JRGรท

38 40 41 42 45 46 48 50 52 55

:]URVWJRVSRGDUF]\ZNRQWHNฤณFLHQLHUรZQRฤณFLVSRฤŸHF]Q\FKLHNRQRPLF]Q\FK 6]NROHQLHRUJDQL]RZDQHSU]H].RฤŸR1DXNRZH3HUVRQDOQL .RฤŸRQDXNRZH3U]HGVLรทELRUF]RฤณFLL,QQRZDFML

56 57 58

5R]PRZ\]3XV]NLHP

60

26 28


;bIVW_VQ8Iฤก[\_W +ba\MTVQKaยถ3]ZQMZI=-3ยช WLLIRMUa_8Iฤก[\_IZฤ”KM_QW[MVVaV]UMZVI[bMOW+bI[WXQ[UIS\{ZabW[\IรฐXWฤฌ_Qฤ”KWVaS_M[\QWUb_QฤŠbIVaUb[bMZWSWXWRฤ”\ฤŠXZbML[Qฤ”JQWZKbWฤฌKQฤŠBVIRL]RฤŠ[Qฤ”_VQUbIZ{_VWQVNWZUIKRMLW\aKbฤŠKM_aLIZbMฤกRISQM UQIรฐaUQMR[KMVIVI[bMR=KbMTVQ_W[\I\VQUKbI[QMRISQIZ\aS]รฐaWJMRU]RฤŠKM\MUI\aSฤ”\MOWV]UMZ]BIKPฤ”KIU Z{_VQMฤต8Iฤก[\_ILWbWJIKbMVQINW\WZMTIKRQb ?QMKbWZ]3WTฤ”LWZIb*IT]*รฐฤ”SQ\VMOW=-3 BWSIbRQbJTQฤตIRฤŠKaKP[Qฤ”ฤซ_QฤŠ\?QMTSQMR6WKaXZW[bฤ”XZbaRฤŠฤŒVIR[MZLMKbVQMR[bMฤตaKbMVQIbLZW_QI WZIb_[bMTSQMRXWUaฤฌTVWฤฌKQ6QMKPXZbaZWLIJ]LbฤŠKI[Qฤ”LWฤตaKQIXWbQUW_aUฤฌVQM[\IVQM[Qฤ”ฤŽZ{LรฐMU QV[XQZIKRQLW_QMT]\_{ZKbaKPLbQIรฐIฤกIKbI[ฤซ_QฤŠ\Jฤ”LbQMWSIbRฤŠLWWLXWKbaVS]WZIbZILW[VaKP [XW\SIฤก_OZWVQM6IRJTQฤต[baKP

SURI8(.GUKDELQล‘$1'5=(-&+2&+ยฐฤž 5HNWRU8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJRZ.UDNRZLH

$GUHVUHGDNFML

5HGDNFMD3DZHฤŸ.R]DNLHZLF]

8QLZHUV\WHW(NRQRPLF]Q\Z.UDNRZLH

6NฤŸDGLฤŸDPDQLH3DZHฤŸ:รMFLN

L]PLDQUHGDNF\MQ\FKQDGV\ฤŸDQ\FKDUW\NXฤŸรZ

XO5DNRZLFND

=GMรทFLD MHฤณOLQLHSRGSLVDQRLQDF]HM 3LRWU0DOHF

RUD]]PLDQ\LFKW\WXฤŸรZ

.UDNรZ

:\GDZFD8QLZHUV\WHW(NRQRPLF]Q\Z.UDNRZLH

EXG\QHNe.VLรทล‘รZNDrSRN.

'UXN'UXNDUQLD2IIVHWRZD,QWURPD[

WHO

1DNฤŸDGHJ]HPSODU]\

HPDLOJD]HWD#XHNNUDNRZSO

ISSN 1689-7757

5HGDNFMD]DVWU]HJDVRELHSUDZRGRVNUDFDQLD

3


4

wspomnienie


wspomnienie

*IT*รฐฤ”SQ\Va Fotorelacja

OXWHJRURNXRGE\ฤŸVLรทNDUQDZDฤŸRZ\%DO%ฤŸรทNLWQ\8QLZHUV\WHWX (NRQRPLF]QHJRZ.UDNRZLH]RUJDQL]RZDQ\SU]H]:ฤŸDG]H8F]HOQL 6WRZDU]\V]HQLH$EVROZHQWรZ8(.RUD])XQGDFMรท8(. <WVQMb_aSรฐM[XW\SIVQMVI_QฤŠb]RMLWbIJI_SIZVI_IรฐW_aKPWZOIVQbW_IVaKPXZbMb[XWรฐMKbVWฤฌKQ ISILMUQKSQM3ZISW_IRM[bKbM_WSZM[QMUQฤ”Lba_WRVQI8ZbMbLbQM[Qฤ”KQWTMKQI_aLIZbMVQM\WbUQMVQIรฐW [Qฤ”ITM\ZILaKRIRMOWWZOIVQbIKRQXZbM\Z_IรฐI7LSQTS]TI\LbQฤ”SQPWRVWฤฌKQ_QMT]W[{JQQV[\a\]KRQUIWVW VQM\aTSWKPIZIS\MZ\W_IZba[SQITM\ISฤตMKPIZa\I\a_VaยงLWKP{LbXZW_ILbWVMRXWLKbI[*IT]I]SKRQ XZbMbVIKbWVaRM[\VIย†VIV[W_IVQM;\aXMVLQ]UQU3[Qฤ”KQI)TMS[IVLZI4]JWUQZ[SQMOWยงXZWOZIU] _[XIZKQIย†VIV[W_MOWLTIVQMbIUWฤตVaKP[\]LMV\{_=-3_[bKbMO{TVWฤฌKQ[QMZW\QUQM[bSIฤกK{_JaรฐaKP 3ZM[{_?[KPWLVQKPXWT[SQMOWXWKPWLbMVQI4QKa\W_IVM_\aUZWS]WJZIba\WLbQMรฐIIZ\a[\{_ยงXZWNM[WZ{_ LWS\WZIV\{_[\]LMV\{_WZIbIJ[WT_MV\{_bIXZbaRIฤŽVQWVMRbVI[baU=VQ_MZ[a\M\MU)SILMUQQ;b\]S 8Qฤ”SVaKP_3ZISW_QM7XZI_ฤ”U]baKbVฤŠbIJI_abIXM_VQรฐ*WJI2Ibb*IVL 5


6

wspomnienie


7

wspomnienie


8

wspomnienie


wspomnienie

 ?QMKb{Z3WTฤ”L Fotorelacja

VW\F]QLDURNXZ6WDUHM$XOL8(.RGE\ฤŸVLรทMXล‘ :LHF]รU.ROรทG ?\aUZWS]_UIOQฤ”XQMฤฌVQQXQW[MVMSJWฤตWVIZWLbMVQW_aKP_XZW_ILbQTQVI["5IOLITMVI8QTIZb *WJZW_[SI2IS]J7KbSW_[SQ5IZKQV/ZbaUW_QKbล€]SI[b4MKPWZIb+P{Z=VQ_MZ[a\M\] -SWVWUQKbVMOW_3ZISW_QMยถ,WUQVIV\IยชSQMZW_IVIXZbMb5IรฐOWZbI\ฤ”4IVOMZ3Z{T 7ZOIVQbI\WZIUQ ?QMKbWZ]3WTฤ”LJaTQ":MS\WZ=-36;BBยถ;WTQLIZVWฤฌฤŒยช5Qฤ”Lba]KbMTVQIVa B_QฤŠbMSBI_WLW_a8ZIKW_VQS{_6I]SQB_QฤŠbMS6I]KbaKQMT[\_I8WT[SQMOW=-3

9


10

wspomnienie


dialog

6I]KbaฤŒ[Qฤ” start-upu 2EHFQLHFRUD]EDUG]LHMSRSXODUQรฃIRUPรฃSURZDG]HQLDEรฃGลWHล‘ Z\NUHRZDQLDZฤŸDVQHJREL]QHVXVWDMรฃVLรทVWDUWXS\+W_Qฤ”KMR[ฤŠ

WVMZbMKba_QฤฌKQMQ[\W\VaUMTMUMV\MUOW[XWLIZSQS\{ZaVQM_ฤŠ\XTQ_QMLMKaL]RM W[\WXVQ]RMRQVVW_IKaRVWฤฌKQ

S

WรฃGWHล‘GXล‘H]DLQWHUHVRZDQLHZฤŸDG]Uรล‘Q\FKV]F]HEOL WHU\WRULDOQ\FKVWDUWXSDPL RUD]PRล‘OLZRฤณFLDPLZVSLHUDQLDLFKUR]ZRMX

0Rล‘QDSRZLHG]LHรฅล‘HVWDUWXS\Vรฃ SHZQรฃIRUPรฃHNVSHU\PHQWXV]F]HJรOQLHGODW\FKSU]HGVLรทELRUFรZNWรU]\PDMรฃLQWHUHVXMรฃF\SRP\VฤŸOHF] QLHSRVLDGDMรฃDQLGRฤณZLDGF]HQLD ZSURZDG]HQLXEL]QHVXDQLIXQGXV]\SR]ZDODMรฃF\FKQDXWZRU]HQLH ILUP\6WHYH%ODQN]GHILQLRZDฤŸMHMDNR RUJDQL]DFMHNWรUHSRV]XNXMรฃUHQWRZQHJRVNDORZDQHJRLSRZWDU]DOQHJR PRGHOXEL]QHVRZHJR&RLVWRWQH VWDUWXS\G]LDฤŸDMรฃZZDUXQNDFK Z\VRNLHMQLHSHZQRฤณFLFRSRGNUHฤณOD ZVZRMHMGHILQLFML(ULF5LHV2]QDF]D WRLล‘LFKSUDFDRSLHUDVLรทZJฤŸรZQHM PLHU]HQDSU]\SXV]F]HQLDFKF]\WHล‘ VZRLVW\PSUDZGRSRGRELHฤกVWZLHล‘H NRQNUHWQ\SURGXNWEรฃGลXVฤŸXJD]QDMG]LHSRWHQFMDOQ\FKQDE\ZFรZDQDVWรทSQLHXGDVLรทUR]ZLQรฃรฅG]LDฤŸDOQRฤณรฅ QDZLรทNV]รฃVNDOHE\รฅPRล‘HQDZHW JOREDOQรฃ:W\PZ\SDGNXUDF]HMQLH LVWQLHMรฃล‘DGQHJZDUDQFMHSRZRG]HQLD7RUรZQLHล‘Uรล‘QLVWDUWXS\RG WUDG\F\MQHMG]LDฤŸDOQRฤณFLNWรUDRSDUWD MHVWSU]HGHZV]\VWNLPQDSURIHVMRQDOQLHSU]HSURZDG]DQ\FKDQDOL]DFK F]\EDGDQLDFKU\QNX &]\ZLรทFPRล‘QDQDXF]\รฅVLรทSURZDG]HQLDWHJRW\SXG]LDฤŸDOQRฤณFLZWDNL VSRVรEMDNXF]\VLรทWUDG\F\MQHM SU]HGVLรทELRUF]RฤณFLRSDQRZXMรฃF ]DJDGQLHQLDGRW\F]รฃFHSRGVWDZ HNRQRPLL]DU]รฃG]DQLDWZRU]HQLD EL]QHVSODQรZ"

:SHZQ\P]DNUHVLHWDNFKRFLDล‘ ZLHG]D]DUรZQRWDNDMDNรฃPRล‘QD ]GRE\รฅQDXQLZHUV\WHFLHMDNLZ\QLNDMรฃFD]GRฤณZLDGF]HQLDEL]QHVRZHJRQLHVWDQRZLNOXF]RZHJRZDUXQNXGR]DฤŸRล‘HQLDVWDUWXSX:\PDJD RQRSU]HGHZV]\VWNLPSRP\VฤŸXQD LQQRZDF\MQ\EL]QHV :3ROVFHZLรทNV]RฤณรฅVSRฤณUรGSRQDGW\VVWDUWXSรZ]ZLรฃ]DQD MHVW]SURGXNFMรฃUรล‘QHJRURG]DMX RSURJUDPRZDQLD:VND]XMHWRQD SRฤŸรฃF]HQLHSRP\VฤŸRZRฤณFL]ZLHG]รฃ ]]DNUHVXSURJUDPRZDQLDMDNR NOXF]RZรฃNRPELQDFMรทSRWU]HEQรฃGR ]DฤŸRล‘HQLDWHJRW\SXILUP\ ILUP\ =GUXJLHMVWURQ\MHGQDNZLHOHVWDUWQDNZLHOHVWDUWXSรZXSDGDMXล‘QDSRF]รฃWNXVZRSRF]รฃWNXVZRMHMG]LDฤŸDOQRฤณFLDF]DVHPQDZHW DVHPQDZHW NLHG\LFKVXNFHVMHVWMXล‘QLHPDO WMXล‘QLHPDO SHZQ\ZฤŸDฤณQLHGODWHJRล‘HLFK HJRล‘HLFK WZรUF\QLHSRVLDGDOLZ\VWDUF]DMรฃFHM Z\VWDUF]DMรฃFHM ZLHG]\R]DU]รฃG]DQLXSU]HGVLรทELRULXSU]HGVLรทELRUVWZHPPDUNHWLQJXSR]\VNLZDQLX SR]\VNLZDQLX LQZHVWRUรZLRGSRZLHGQLPZ\GDWLHGQLPZ\GDWNRZDQLXSRVLDGDQ\FK]DVREรZ FK]DVREรZ

LQQ\PLZLHG]รทLQDU]รทG]LD]]DNUHVX PHWRGEXGRZDQLDVWDUWXSXPDUNHWLQJXLQWHUQHWRZHJRVSU]HGDล‘\ DVSHNWรZSUDZQ\FKSURZDG]HQLD G]LDฤŸDOQRฤณFLLWG 0Rล‘QDRF]\ZLฤณFLHSRZWรU]\รฅGURJรทMDNรฃSU]HV]ฤŸRZLHOXPHQWRUรZ NWรU]\XF]รฃLQQ\FKMDNGRSURZDG]Lรฅ VWDUWXSGRPLรทG]\QDURGRZHJR VXNFHVXSRQLHฤณรฅNLONDSRUDล‘HN L]DNฤŸDGDรฅNROHMQHILUP\XF]รฃF VLรทQDZฤŸDVQ\FKEฤŸรทGDFK:LHG]D VWDQRZLMHGQDNGURJรทQDVNUรW\GR VXNFHVXMDNLNDล‘G\QLHW\ONRVWDUWXSRZLHFVWDUDVLรทRVLรฃJQรฃรฅ 3LHUZV]HDQDOL]\X]\VNDQ\FKZ\QLNรZMHGQR]QDF]QLHVXJHUXMรฃล‘H SU]\QDMPQLHMF]รทฤณรฅ VSRฤŸHF]QRฤณFL. GU-RODQWD0DURฤก GU -RODQWD0DURฤก

:DUWRZLรทF]DNฤŸDGDMรฃFVWDUWXS รฃFVWDUWXS SRVLDGDรฅZLHG]รทRSURZDG]HQLX SURZDG]HQLX SU]HGVLรทELRUVWZDOXEWHล‘QDVWDZLรฅ EWHล‘QDVWDZLรฅ VLรทQDMHMSR]\VNDQLHQDSU]\NฤŸDG HQDSU]\NฤŸDG RGDQLRฤŸDEL]QHVXDOERZUDPDFK OERZ UDPDFK DNFHOHUDWRUD$QLRฤŸEL]QHVXWR EL]QHVX WR SU\ZDWQ\LQZHVWRUNWรU\LQZHVWXMH NWรU\LQZHVWXMH ]DUรZQRSLHQLรฃG]HMDNLSRVLDGDQH MDN L SRVLDGDQH GRฤณZLDGF]HQLHZSU]HGVLรทZ]LรทFLD ]HGVLรทZ]LรทFLD EรทGรฃFHZEDUG]RZF]HVQ\FKIDF]HVQ\FKID]DFKUR]ZRMXZ]DPLDQ]DSDNLHW\ PLDQ]DSDNLHW\ XG]LDฤŸรZ1DWRPLDVWSURJUDP\ WSURJUDP\ DNFHOHUDF\MQH]DSHZQLDMรฃPLรทG]\ ZQLDMรฃPLรทG]\ 11


12

wydarzenia


wydarzenia

7\_{ZbWKbaVI EฤŸรทNLWQรฃUHZROXFMรท -HฤณOLMHV]F]HRQLHMQLHVฤŸ\V]DฤŸHฤณF]DVQDGURELรฅ]DOHJฤŸRฤณFL bo 7XMV-aM[-KWVWUaWRG]LฤณSUDZG]LZ\PXVWNQRZ

D

UXJDHG\FMDNRQJUHVX eRWZDUW\FKRF]XrRGE\ฤŸD VLรทLOLVWRSDGD URNXZ,&(.UDNรZJURPDG]รฃFW\FKNWรU]\UR]XPLHMรฃล‘HQDGV]HGฤŸF]DVQDIXQGDPHQWDOQรฃ]PLDQรท ZQDV]\PP\ฤณOHQLXRHNRQRPLLtล‘H SU]\V]ฤŸDSRUDQDJRVSRGDUNรทRSDUWรฃ QDZDUWRฤณFLDFKVSRฤŸHF]Q\FK 7RSUDZGRSRGREQLHMHG\Q\SROVNL NRQJUHVHNRQRPLF]Q\ฤŸรฃF]รฃF\ZVRELH MHGQRF]HฤณQLHFRฤณ]ELHQQDOHV]WXNL IHVWLZDOXNRQIHUHQFMLQDXNRZHMLVSRฤŸHF]QHMGHEDW\2((6WRZLHONLHZ\GDU]HQLHLQWHOHNWXDOQHtIX]MDLGHLW\JLHO SRP\VฤŸรZLSUDZG]LZDZVSรฤŸF]HVQD DJRUD7RWDNล‘HZLHONLHSU]HGVLรทZ]LรทFLHORJLVW\F]QHER2((6]JURPDG]LฤŸSRQDGSUHOHJHQWรZLSUDZLH W\VLรฃFHXF]HVWQLNรZ]FDฤŸHJRฤณZLDWD D %\ฤŸ\ZฤณUรGQLFKGRVNRQDOH]QDQH SRVWDFLt5REHUW%LHGURฤก(Oล‘ELHWD %LHฤกNRZVNDF]\-HU]\2ZVLDN 3U]H]GZDGQLG\VNXWRZDOL]H VREรฃZ\ELWQLSU]HGVLรทELRUF\ QDXNRZF\SROLW\F\DUW\ฤณFLG]LDฤŸDF]HVSRฤŸHF]QLLSU]HGVWDZLFLHOH ZLHOXLQQ\FKฤณURGRZLVN-DNRล‘H 2((6PDE\รฅลUรGฤŸHPQRZHMHQHUJLL ZP\ฤณOHQLXRHNRQRPLLRUJDQL]DWRU]\ ]DGEDOLRฤณZLHล‘รฃLG\QDPLF]QรฃIRUPXฤŸรท,WDNQDSU]\NฤŸDGXF]HVWQLF\EUDOL XG]LDฤŸZVODPEDWWOHV SRMHG\QNDFKLQWHOHNWXDOQ\FKZ]RURZDQ\FKQDSRW\F]NDFKUDSHUรZ F]\Z4 $VHVVLRQV tVHVMDFKSRGF]DVNWรU\FKPRล‘QD E\ฤŸR]ZHU\ILNRZDรฅZLHG]รทPรZFรZ L]JฤŸรทELรฅSRUXV]DQHSU]H]QLFKWHPDW\ %RRWRFKRG]LZ2((6tRVWDUFLH SHUVSHNW\ZWZรUF]\IHUPHQWLVZRERGQรฃRWZDUWรฃG\VNXVMรท:LGDรฅZ\UDลQLHล‘HIRUPXฤŸDNRQJUHVXRG]ZLHUFLHGODMHJRILOR]RILรท

$MDNWRVLรท]DF]รทฤŸR"2Wรล‘SHZQHJR GQLDVSRWNDOLVLรทSURIHVRUHNRQRPLL -HU]\+DXVQHULG\UHNWRUNUHDW\ZQ\ 0DWHXV]=P\ฤณORQ\:\FKRG]รฃFRG VZRLFKZLHOROHWQLFKGRฤณZLDGF]Hฤก ]DZRGRZ\FKSDQRZLHGRV]OLGR ZQLRVNXล‘HNRQLHF]QDMHVWIXQGDPHQWDOQD]PLDQDQDV]HJRP\ฤณOHQLD RHNRQRPLL:V]\VF\F]XMHP\ล‘H FRฤณVLรทNRฤกF]\7UDG\F\MQHVXURZFH SRZROLVLรทZ\F]HUSXMรฃGRFKRG]L GRNDWDVWURIHNRORJLF]Q\FKL]PLDQ NOLPDWXDUR]ZDUVWZLHQLHHNRQRPLF]QHL]GHU]HQLDNXOWXUVSU]\MDMรฃ QLHSRNRMRPVSRฤŸHF]Q\P'DZQLHM SRZLHG]LHOLE\ฤณP\e3RWU]HEDZLรทFHMZฤŸDG]\NDSLWDฤŸXWHFKQRORJLL SURGXNFMLLNRQVXPSFMLr']LฤณWR MXล‘QLHZ\VWDUF]De3RWU]HEXMHP\

QRZHJRSRGHMฤณFLDQRZHMฤณFLHล‘NLNWรUDSR]ZROLQDP]DFKRZDรฅ ฤณZLDWZQLH]QLV]F]RQ\PVWDQLH LUR]ZLMDรฅJRrtSLV]HSURIHVRU +DXVQHUZHZVWรทSLHGR2SHQ(\HV %RRN7DNLPUR]ZLรฃ]DQLHPMHVW (.2120,$27:$57<&+2&=8 1DFRSRZLQQLฤณP\MHRWZRU]\รฅ" 3U]HGHZV]\VWNLPQDIDNWล‘H ZVSRฤŸHF]HฤกVWZDFKQRZHMJHQHUDFML ]\VNMHVWRVLรฃJDOQ\W\ONRZฤณFLVฤŸ\P SRZLรฃ]DQLX]NXOWXUรฃUR]ZRMHP

LQQRZDF\MQRฤณFLรฃXF]FLZRฤณFLรฃL]DXIDQLHP(.2120,$27:$57<&+ 2&=8WREL]QHVNWรU\QLHDEVWUDKXMH RGZDUWRฤณFLOHF]F]\QL]QLFKIXQGDPHQWVZRMHJRUR]ZRMX7R]QDF]QLH ZLรทFHMQLล‘&65ERWXZDUWRฤณFLQLH VรฃGRGDWNLHPF]\R]GREQLNLHPtVรฃ SRGVWDZรฃ]DUรZQRZ\ERUรZNRQVXPHQFNLFKMDNLG]LDฤŸDฤกEL]QHVRZ\FK7RMXล‘QDZHWQLH]PLDQDtWR eEฤŸรทNLWQDUHZROXFMDrXWU]\PDQD Zล‘\ZHMNRORU\VW\FHNRQJUHVXLUR]SU]HVWU]HQLDMรฃFDVLรทEฤŸ\VNDZLF]QLH G]LรทNLPRล‘OLZRฤณFLRPMDNLHGDMH QDPLQWHUQHW2SHQ(\HV(FRQRP\ WRUXFKLQWHOHNWXDOQ\NWรU\VWDZLD F]RฤŸDQDMZLรทNV]\PSUREOHPRPVSRฤŸHF]Q\PZVSรฤŸF]HVQHJRฤณZLDWD&R URELรฃMHJRSU]HGVWDZLFLHOH"']LDฤŸDMรฃ DOHWHล‘VฤŸXFKDMรฃtRWZLHUDMรฃVLรทQD OOXG]L]Uรล‘Q\FKฤณURGRZLVNDJUHJXMรฃF LLFKZLHG]รทP\ฤณOLRUD]GRฤณZLDGF]HQLD:ฤŸDฤณQLHSRWRMHVW2((6 8ELHJฤŸRURF]QDHG\FMDNRQJUHVX NRQFHQWURZDฤŸDVLรทZRNรฤŸSLรทFLX EORNรZWHPDW\F]Q\FK:UDPDFK F]รทฤณFL]DW\WXฤŸRZDQHMe),50$ ,'($rG\VNXWRZDOLฤณP\RSU]HGVLรทELRUVWZDFKZ]EXG]DMรฃF\FK]DXIDQLH E RGSRZLHG]LDOQ\FKVSRฤŸHF]QLHLDVSLUXMรฃF\FKGRWHJRE\Z\WZDU]Dรฅ SUDZG]LZHZDUWRฤณFL7RILUP\NWรUH GEDMรฃE\SUDFRZQLNPLDฤŸSRF]XFLH VHQVXWHJRFRUREL:UDPDFKEORNX e0$5.$.8/785$rVNRQFHQWURZDOLฤณP\VLรทQDNZHVWLDFK]ZLรฃ]DQ\FK]HVSUDZLHGOLZ\PKDQGOHP 3RND]DOLฤณP\ล‘HIDLUWUDGHWRMXล‘QLH W\ONRV\PEROXPLHV]F]DQ\QDRSDNRZDQLDFKDOHRJURPQ\VSRฤŸHF]Q\ UXFKPDMรฃF\UHDOQ\ZSฤŸ\ZQDUHODFMH PLรทG]\ILUPDPLGRVWDZFDPLLNOLHQWDPL%ORNe0,$672,'($rGRW\F]\ฤŸ 13


wydarzenia

SU]HVWU]HQLSXEOLF]QHMLURVQรฃFHM SRWU]HE\]ZUรFHQLDMHMOXG]LRP 3RVWXORZDQ\PLGHDฤŸHPMHVWWXWDM RWZDUW\LSU]\MD]Q\LQWHOLJHQWQLH ]DU]รฃG]DQ\RUJDQL]PPLHMVNLNWรU\UR]ZLMDVLรท]SRV]DQRZDQLHP ฤณURGRZLVNDQDWXUDOQHJRDMHGQRF]HฤณQLHMHVWVDPRZ\VWDUF]DOQ\ :F]รทฤณFL]DW\WXฤŸRZDQHMeฤž$' 0,รถ'=<1$52'2:<rVNRQFHQWURZDOLฤณP\XZDJรทQDJOREDOQ\FKXZDUXQNRZDQLDFKNV]WDฤŸWXMรฃF\FKQDV] ฤณZLDW'HEDWRZDOLฤณP\RRGSRZLHG]LDOQRฤณFLSRQDGJUDQLFDPLLZVSรฤŸF]HVQHMU]HF]\ZLVWRฤณFLXMPRZDQHM MDNRZLHONLRELHJ]DPNQLรทW\Z\SHฤŸQLRQ\ฤŸDฤกFXFKDPLSRZLรฃ]Dฤก 1RZ\EORNe&=ฤž2:,(.t35$&$r SRฤณZLรทFLOLฤณP\SU]\V]ฤŸRฤณFLU\QNX SUDF\tUR]ZRMRZLQRZ\FKIRUP ]DWUXGQLHQLD QSJLJHFRQRP\ RUD] NRQLHF]QRฤณFLSU]HGHILQLRZDQLDUROL SUDFRZQLNDZREOLF]XSRVWรทSXWHFKQRORJLF]QHJR:ฤณUรGSUHOHJHQWรZ ]QDOHลOLVLรทPLQ'DULR6RWR$EULO 'HV%URZQH.DWDU]\QD 'XONR*DV]\QD%UXQR0DULRQ 6WHOOD1DNDZXNL/XNZDJR*LO 3HรŽDORVD-DQH]3RWRรซQLN 7DNDKDUX7H]XNDL0DUFGH:LW 2((6WRWDNล‘HZ\GDU]HQLDDUW\VW\F]QH 1LFG]LZQHJRtPรZLP\WX ZV]DNRHNRQRPLLZฤณFLVฤŸ\PSRZLรฃ]DQLX]NXOWXUรฃ :W\PURNXPRล‘QD E\ฤŸRREHMU]HรฅSU]HGVWDZLDMรฃFรฃQRZH PHGLDZ\VWDZรท1HW$UW]REDF]\รฅ LXVฤŸ\V]Hรฅ VSHNWDNO&KRSLQEH]IRUWHSLDQXRUD]SRG]LZLDรฅSRฤณZLรทFRQH WZรUF]RฤณFL=G]LVฤŸDZD%HNVLฤกVNLHJR ZLGRZLVNRWDQHF]QH.U\SWRQLP 2((6EDUG]RV]\ENRQDVWDฤŸHZSLVDฤŸ VLรทZSDQRUDPรทฤณURGNRZRHXURSHMVNLFKNRQJUHVรZ3U]HGQDPLWU]HFLD HG\FMDtLOLVWRSDGDSRQRZQLHVSRWNDP\VLรทZ,&(.UDNรZ -Xล‘G]LฤณSU]HGVWDZLDP\UDPRZ\ ]HVWDZ]DJDGQLHฤกEXGXMรฃF\FKWHJRURF]Q\SURJUDP ,),50$,'($ โ€ข UDFKXQHNZ\QLNXUDFKXQHN ZDUWRฤณFL โ€ข 8QLZHUV\WHW,GHDMDNRIXQGDPHQWHNRQRPLLZDUWRฤณFL ,,0,$672,'($ โ€ข NXOWXUDMDNRSRGVWDZRZ\PHFKDQL]PUR]ZRMXPLDVWD โ€ข 0LDVWRt:RGDt-DNRฤณรฅล‘\FLD

14

,,,0$5.$.8/785$ โ€ข PDUNHWLQJLSRVWSUDZGD โ€ข ฤŸDฤกFXFKWZRU]HQLDZDUWRฤณFLRG JRVSRGDURZDQLDOLQHDUQHJRGR F\UNXODUQHJR ,9&=ฤž2:,(.t35$&$ s KLJKJURZWKORZLPSDFWโ€“ ZDUWRฤณFLVXEVW\WXF\MQHF]\ NRPSOHPHQWDUQH"

s

โ€ข

โ€ข

9ฤž$'0,รถ'=<1$52'2:< 7\PNWรU]\QLHPRJรฃVLรทGRF]HNDรฅNROHMQHMHG\FMLSROHFDP\F\NOVSRWNDฤก2SHQ(\HV (FRQRP\RQ7RXU']LรทNLQLP NRQJUHVWUZDWDNQDSUDZGรทFDฤŸ\URN GRFLHUDMรฃFGRZLHOX]DNรฃWNรZ3ROVNL LPDP\QDG]LHMรทSRUD]SLHUZV]\ WDNล‘H(XURS\3RQLล‘HMSUH]HQWXMHP\ ZVWรทSQรฃOLVWรทZ\GDU]HฤกGRNWรUHM ZFLรฃล‘GRFKRG]รฃQRZHSR]\FMH โ€ข 6HPLQDULXP:DUWRฤณFLQLHPDWHULDOQHZUR]ZRMXILUP\6]F]HFLQ 8QLZHUV\WHW6]F]HFLฤกVNLPDMD 2018 โ€ข 7KH(XURSHDQ&XOWXUDO &KDOOHQJH7RZDUGVDQG (FRQRP\RI9DOXHV$PVWHUGDP +RWHO$UHQDPDMD โ€ข 6HVMD3U]\V]ฤŸRฤณรฅPRWRU\]DFML ZUDPDFK6\PSR]MXP]F\NOX:VSรฤŸF]HVQD*RVSRGDUND L$GPLQLVWUDFMD3XEOLF]QD XG]LDฤŸ W\ONR]]DSURV]HQLDPL 5\WUR PDMD โ€ข .RQIHUHQFMD3UDZRGRPLDVWD ฤžรGล8QLZHUV\WHWฤžรG]NL PDMD

โ€ข

โ€ข

,6HPLQDULXPฤฒZLHUDGRZVNLH 8QLZHUV\WHW,GHD Z\GDU]HQLH]DPNQLรทWH ฤฒZLHUDGรZ=GUรM+RWHO 6XGHWLDPDMD 6HPLQDULXP&\UNXODUQH]DPรZLHQLDSXEOLF]QHMDNR LQVWUXPHQWPLHMVNLHMSROLW\NL UR]ZRMRZHM.UDNรZ8QLZHUV\WHW (NRQRPLF]Q\F]HUZFD 6HPLQDULXP)LUPD,GHD (PHUJHQFMDL]DU]รฃG]DQLH :DUV]DZD8QLZHUV\WHW +XPDQLVW\F]QRVSRฤŸHF]Q\6:36 12 czerwca 2018 .RQIHUHQFMD(NRQRPLDZDUWRฤณFLtZ\FHQDQLHXFKZ\WQHJR%\GJRV]F]&HQWUXP .RQJUHVRZH2SHU\1RYD ZU]HฤณQLD .RQIHUHQFMD.LHUXQNLUR]ZRMX PDฤŸ\FKPLDVWLREV]DUรZZLHMVNLFKZNRQWHNฤณFLHNV]WDฤŸWRZDQLD JRVSRGDUNLRNUรทล‘QHM2OV]W\Q 8QLZHUV\WHW:DUPLฤกVNR 0D]XUVNLSDลG]LHUQLND

:QLRVHN"2((6RZ\SRFLรฃJUR]SรทG]LฤŸVLรทQDGREUHLQLH]DPLHU]D ]ZDOQLDรฅ:URNX]QรZEรทG]LH LQVSLURZDฤŸฤŸรฃF]\ฤŸ]DFKรทFDฤŸGRG\VNXVML2UJDQL]DWRU]\]SHZQRฤณFLรฃ ]DGEDMรฃRWRE\NROHMQDHG\FMDGDฤŸD XF]HVWQLNRPWRF]HJRPDMรฃSUDZR RF]HNLZDรฅSRGREU\PNRQJUHVLHt HNVF\WXMรฃFรฃSU]\JRGรทLQWHOHNWXDOQรฃ LSUDZG]LZ\WZรUF]\QDP\VฤŸQDG QDV]รฃU]HF]\ZLVWRฤณFLรฃ=DWHPf 2SHQ\RXUH\HV 0DWHULDฤŸ\RUJDQL]DWRUD


wydarzenia

.ROHMQHSRVLHG]HQLH :ILa,aZMS\WZ{_5IZSM\QVO] :ILI,aZMS\WZ{_5IZSM\QVO]N]VSKRWV]RMXZbaSQMZ]VS]5IZSM\QVOQSWU]VQSIKRI ZaVSW_IVI?aLbQITMBIZbฤŠLbIVQI,Z]OQMR]ฤต[XW\SIVQMRMRKbรฐWVS{_WLJaรฐW[Qฤ” [\aKbVQIJZXWLPI[รฐMU"$EVROZHQWNLHUXQNX0DUNHWLQJLNRPXQLNDFMD U\QNRZDDZ\]ZDQLDSURIHVMRQDOL]PX]DZRGX

W

VSRWNDQLXNWรUHPLDฤŸR PLHMVFHZ6DOL0X]HXP Z*PDFKX*ฤŸรZQ\P 8(.XG]LDฤŸZ]LรทOLSURI GUKDE%0LNXฤŸD']LHNDQt:\G]LDฤŸ\ =DU]รฃG]DQLD8(.SURIGUKDE-: :LNWRUt.LHURZQLN.DWHGU\0DUNHWLQJX SURIGUKDE51LHVWUรMSURIGUKDE $6DJDQt.LHURZQLN.DWHGU\$QDOL]\ 5\QNXL%DGDฤก0DUNHWLQJRZ\FKSURI GUKDE$6]URPQLNt.LHURZQLN .DWHGU\+DQGOXL,QVW\WXFML5\QNRZ\FK SURI8(.GUKDE$ลELNRZVNDRUD]GU 0'RฤŸKDV]tPHQHGล‘HUGVRUJDQL]DFML 5DG\GU.6DQDN.RVPRZVNDtVHNUHWDU]5DG\DWDNล‘HF]ฤŸRQNRZLH5DG\ '\UHNWRUรZ0DUNHWLQJX

6NฤŸDG5DG\'\UHNWRUรZ0DUNHWLQJX NLHUXQNX0L.5 1. *U]HJRU]%ฤŸDล‘HZLF]%HQKDXHU VS]RR.UDNรZ3UH]HV =DU]รฃGX 2. 0DJGDOHQD&HGUR &]XEDM2.123/$676S ]RR2FKPDQรZ'\UHNWRU 0DUNHWLQJX 3. $JQLHV]ND.XU]HPVNDt305 &RQVXOWLQJ 5HVHDUFK VS]RR.UDNรZ*ฤŸรZQ\ .RQVXOWDQW 4. -DNXE2JLฤกVNL/277(:HGHO 6$:DUV]DZD6HQLRU%UDQG 0DQDJHU 5. 0DJGDOHQD7RNDUF]\N &\UDQ1RZ\6W\O*URXS.UDNรZ '\UHNWRU0DUNHWLQJX

โ€ข

โ€ข

โ€ข

โ€ข โ€ข

*G]LHSUDFXMรฃDEVROZHQFLNLHUXQNX0DUNHWLQJLNRPXQLNDFMD U\QNRZD"3UH]HQWDFMDZ\QLNรZ EDGDฤกGU0DJGDOHQD'RฤŸKDV] .RQFHSFMDEDGDฤกORVรZDEVROZHQWรZNLHUXQNX0DUNHWLQJ LNRPXQLNDFMDU\QNRZDSURIGU KDE$JQLHV]NDลELNRZVND .RQFHSFMDZGURล‘HQLRZ\FKSUDF G\SORPRZ\FKGU.DWDU]\QD 6DQDN.RVPRZVND '\VNXVMDZQLRVNLLSURSR]\FMH 3RGVXPRZDQLHG\VNXVMLt .LHURZQLN.DWHGU\0DUNHWLQJX SURIGUKDE-DQ::LNWRU

3RZRฤŸDQDZURNX5DGD '\UHNWRUรZ0DUNHWLQJXPDLVWRWQH ]QDF]HQLHGODQDZLรฃ]DQLDฤณFLVฤŸ\FK LU]HF]\ZLVW\FKNRQWDNWรZPLรทG]\

G\GDNW\NรฃDSUDNW\NรฃZREV]DU]HGRMDNLHJRSU]\JRWRZXMรฃ DEVROZHQWรZVWXGLDQDNLHUXQNX 0DUNHWLQJLNRPXQLNDFMDU\QNRZD7\WXฤŸHPSU]HZRGQLPWHJRURF]QHJRVSRWNDQLDE\ฤŸR]DJDGQLHQLH e$EVROZHQWNLHUXQNX0L.5DZ\]ZDQLDSURIHVMRQDOL]PX]DZRGXr 2EHFQLQDVSRWNDQLXSU]HGVWDZLFLHOHฤณURGRZLVNDEL]QHVXZ\UD]LOL SR]\W\ZQรฃRSLQLรทRDEVROZHQWDFK 8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJR &]ฤŸRQNRZLH5DG\]X]QDQLHPSU]\MรทOLLQIRUPDFMHR]ELHUDQLXGDQ\FK RPLHMVFDFKSUDF\MDNUรZQLHล‘ REDGDQLDFKORVรZDEVROZHQWรZ.LHUXQNX GU0DJGDOHQD'RฤŸKDV] GU.DWDU]\QD6DQDN.RVPRZVND

6SUDZR]GDQLH]SRVLHG]HQLD5'0]DPLHV]F]RQHMHVWQDVWURQLH .LHUXQNX0L.5 ZZZ PDUNHWLQJXHNNUDNRZSO 

3URJUDPSRVLHG]HQLD โ€ข 3RZLWDQLH โ€ข :\VWรฃSLHQLH']LHNDQD:\G]LDฤŸX =DU]รฃG]DQLD8(.SURIGUKDE %RJXV]D0LNXฤŸ\ 15


wydarzenia

.UDNÐZ – Metropolia 'HEDWDSRğãF]RQD]SURPRFMãNVLãőNL3ZIS{_5M\ZWXWTQI <11,aTMUI\aZWb_WR]SRGUHGDNFMãSURI-DFND3XUFKOL

K

aWHGUD+LVWRULL*RVSRGDUF]HM L6SRğHF]QHM8QLZHUV\WHWX (NRQRPLF]QHJRZ.UDNRZLH RGURNXUHDOL]XMHWHPDW EDGDZF]\SW.UDNÐZt0HWURSROLD QDZLã]XMãFW\PVDP\PGRWUDG\FML .DWHGU\MDNRRijURGNDEDGDġQDG KLVWRULãLZVSÐğF]HVQRijFLã.UDNRZD 2JURPQH]DVğXJLQDW\PSROXSRğRő\OL E\OLNLHURZQLF\.DWHGU\SURIHVRURZLH -DQLQD%LHQLDU]ÐZQDL-DQ00DğHFNL UHGDNWRU]\LZVSÐğDXWRU]\GZÐFK WRPÐZ']LHMÐZ.UDNRZDDZSU]\SDGNXSURI0DğHFNLHJRWRUÐZQLHő ZVSÐğUHGDNFMDLZVSÐğDXWRUVWZR

16

WRPXF]ZDUWHJRRUD]ZVSÐğUHGDNFMD V]HijFLRWRPRZHJRG]LijZ\GDZQLFWZD V\QWH]\G]LHMÐZ.UDNRZD :\GDQ\ZRVWDWQLPNZDUWDOH URNXWRPGUXJLWU]\WRPRZHMVHULL .UDNÐZ0HWURSROLDSW.UDNÐZt 0HWURSROLD7,,'\OHPDW\UR]ZRMX SRGUHGDNFMãSURI-DFND3XUFKOLVWDğ VL÷SUHWHNVWHPGRGHEDW\QDWHPDW PHWURSROLWDOQRijFL.UDNRZD'HEDWD RGE\ğDVL÷Z0X]HXP+LVWRU\F]Q\P 0LDVWD.UDNRZDZGQLXVW\F]QLDURNX]XG]LDğHPSURIGU KDE-HU]HJR+DXVQHUDDUFKLWHNWD

-DQXV]D6HSLRğDLGUKDEĞXNDV]D 76URNLSURI83DXWRUÐZZ\GDZF\L]JURPDG]RQHMSXEOLF]QRijFL 6SRWNDQLHSRSURZDG]Lğ0LFKDğ 1LH]DELWRZVNLG\UHNWRU0+0. :MHJRRSLQLLSUH]HQWRZDQDNVLãőND QLHMHVWNVLãőNãKLVWRU\F]QãDOH NVLãőNãPLDVWRWZÐUF]ãtUHIOHNVMã QDGPLDVWHPZF]RUDMLG]LijtVWãG GHEDWDVWDğDVL÷RND]MãGRUR]ZDőDġ LVWDZLDQLDS\WDġRPHWURSROLWDOQRijå .UDNRZD -DNRSLHUZV]\]DEUDğJğRVVHQDWRU -DQXV]6HSLRğtKLVWRU\NV]WXNL


]D]QDF]DMรฃFMDNZLHOHG]LHVLรทFLROHFLMHVWGRQDGURELHQLD =DSURV]RQ\GRGHEDW\SURIHVRU -HU]\+DXVQHUZ\UDล‘DMรฃFVZRMรฃ RSLQLรทRNVLรฃล‘FH]DXZDล‘\ฤŸล‘H SREXG]DRQDGRUHIOHNVMLGRMDNLHJRVWRSQLDSU]HVWU]HฤกLIXQNFMH PHWURSROLWDOQHNV]WDฤŸWRZDQHE\ฤŸ\ ZZ\QLNXSODQRZDQHJR]DSURJUDPRZDQHJRG]LDฤŸDQLDSU]H]ZฤŸDG]H LGHF\GHQWรZDGRMDNLHJRVWRSQLD ZZ\QLNXSURFHVรZVSRQWDQLF]Q\FKLRGGROQ\FK3RVWDZLฤŸWHล‘ S\WDQLHtGODNRJRIXQNFMHPHWURSROLWDOQHtLRGSRZLHG]LDฤŸล‘HPXV]รฃRQHVฤŸXล‘\รฅZ\NRU]\VWDQLXSRWHQFMDฤŸXWZรUF]HJRPLHV]NDฤกFรZ ZSU]HFLZQ\PUD]LHQDZHWMDNWH IXQNFMHVLรทZ\NV]WDฤŸFรฃQLHGDVLรท LFKXWU]\PDรฅ:VND]DฤŸUรZQLHล‘QD

UROรทZฤŸDG]PLHMVNLFKNWรUDSRZLQQDSROHJDรฅQDWZRU]HQLXZDUXQNรZ GODUR]ZLMDQLDSU]HGVLรทELRUF]RฤณFL 3URI-DFHN3XUFKOD]DELHUDMรฃF JฤŸRVMDNRUHGDNWRUWRPXSRNUHฤณOLฤŸ Uรล‘QRURGQRฤณรฅNLHUXQNรZLLQWHUG\VF\SOLQDUQRฤณรฅEDGDฤกSURZDG]RQ\FKSU]H]]HVSรฤŸ.DWHGU\ +LVWRULL*RVSRGDUF]HML6SRฤŸHF]QHM 3R]ZDODWRQDVSRMU]HQLH]DUรZQR QDSURZLQFMRQDOQRฤณรฅ.UDNRZDMDN LQDMHJRPHWURSROLWDOQRฤณรฅ:\UD]LฤŸ WHล‘UDGRฤณรฅล‘HSXEOLNDFMDVWDฤŸDVLรท F]รทฤณFLรฃGHEDW\RPLHฤณFLHRUD]]DSRZLHG]LDฤŸZ\GDQLHWU]HFLHJRWRPX SRฤณZLรทFRQHJR.UDNRZRZL

wydarzenia

DUFKLWHNWXUEDQLVWDLE\ฤŸ\PDUV]DฤŸHN0DฤŸRSROVNL=DSURSRQRZDฤŸ VSRMU]HQLHQD]DPLHV]F]RQH ZNVLรฃล‘FHWHPDW\F]QHUR]G]LDฤŸ\ MDNRQDSUHWHNVWGRUHIOHNVMLQDG ]DU]รฃG]DQLHPZLHONLPPLDVWHP MDNRMHGQROLWรฃVWUXNWXUรฃ=DU\VRZDฤŸ OLVWรทNOXF]RZ\FKG\OHPDWรZSRGQLHVLRQ\FKSU]H]DXWRUรZWRPX SU]HGNWรU\PLVWDMH.UDNรZMDNR PHWURSROLD1DMZDล‘QLHMV]H]QLFK WRG]LHOQLFHPRล‘OLZRฤณรฅPRGHORZDQLDSURILOLIXQNFMRQDOQ\FK G]LHOQLFSRSU]H]]PLDQรทIXQNFML .UDNรZMDNRRฤณURGHNG\VSR]\FML ILQDQVRZHM.UDNรZDRWRF]HQLH $QDOL]XMรฃFPLHMVFH.UDNRZDZVLHFL REV]DUรZPHWURSROLWDOQ\FK]ZUรFLฤŸ XZDJรทQDVฤŸDERฤณรฅIXQNFMLPHWURSROLWDOQ\FK.UDNRZDZVWRVXQNXGR LVWQLHMรฃFHJRSRWHQFMDฤŸXPLDVWD

GU/XF\QD.รทSD .DWHGUD+LVWRULL*RVSRGDUF]HML6SRฤŸHF]QHM

'\UHNWRU,QVW\WXWX+LVWRULL L$UFKLZLVW\NL8QLZHUV\WHWX 3HGDJRJLF]QHJRGUKDEฤžXNDV] 76URNDSURI83D]DUD]HPUHFHQ]HQWWRPXSRGNUHฤณOLฤŸล‘HNVLรฃล‘ND WRRU\JLQDOQHVWXGLXPRSDUWHQD PDWHULDฤŸDFKลUรGฤŸRZ\FK-HM]DZDUWRฤณรฅMHVWLQWHUHVXMรฃFDPLรทG]\LQQ\PL]HZ]JOรทGXQDW\SXSUDZLDQLD QDXNLJG]LHZLHG]DKLVWRU\F]QD SU]HQLHVLRQDMHVWQDZVSรฤŸF]HVQH UHDOLDKLVWRULDSHฤŸQLIXQNFMรทSRPRFQLF]รฃZUR]ZLรฃ]\ZDQLXZVSรฤŸF]HVQ\FKSUREOHPรZ-DNRKLVWRU\NSU]\WRF]\ฤŸGDW\RFKDUDNWHU]H SU]HฤŸRPRZ\PZQDUDVWDQLXIXQNFML PHWURSROLWDOQ\FKZ.UDNRZLH DWDNล‘HQDZLรฃ]XMรฃFGRZVSรฤŸF]HVQRฤณFLLRF]HNLZDฤกPLHV]NDฤกFรZ NWรUH]QDF]QLHSU]HUDVWDMรฃPRล‘OLZRฤณFLZฤŸRGDU]\PLDVWDRGQRVLVLรท ]H]UR]XPLHQLHPGRW\FKRVWDWQLFK

BZMKMVbRQ\ZbMKQMOW\WU]3ZIS{_5M\ZWXWTQI"

K

VLรฃล‘NDVWDQRZLLQWHUHVXMรฃF\ ]ELรUQRZRF]HVQ\FKLLQWHUG\VF\SOLQDUQ\FKVWXGLรZ:NDล‘G\P]QLFKSRGMรทWD]RVWDฤŸD RGUรทEQDWHPDW\ND]]DNUHVXKLVWRULL G]LHG]LFWZDNXOWXURZHJRNZHVWLL VSRฤŸHF]Q\FKLVDPRU]รฃGRZ\FKRUD] LQQ\FKG]LHG]LQ0RW\ZHPVSDMDMรฃF\PFDฤŸRฤณรฅVรฃPHWURSROLWDOQHIXQNFMH LDPELFMH.UDNRZDZHSRNDFKGDZQ\FKLZVSรฤŸF]HฤณQLH5]HF]QLHW\ONR ZW\Pล‘HDXWRUNLLDXWRU]\GRVWDUF]\OL QDPVSRUรฃGDZNรทQRZHMZLHG]\QD

WHPDW.UDNRZD'RQLRVฤŸรฃVSUDZรฃ MHVWWRล‘H]ZLHฤกF]RQDSU]H]WรทNVLรฃล‘NรทWU]\WRPRZDVHULDWZRU]\QRZรฃ MDNRฤณรฅZSROVNLHMQDXFHLPRล‘HP\ ]GHILQLRZDรฅMรฃMDNRXUEDQRORJLF]Qรฃ 7RZSLVXMHWHQWU\SW\NZQDMQRZV]H ฤณZLDWRZHWUHQG\EDGDQLDPLDVW ]Z\NRU]\VWDQLHPQDU]รทG]LSURSRQRZDQ\FKSU]H]Uรล‘QHG\VF\SOLQ\ QDXNRZH 3URIHVRU ฤžXNDV]76URND

.UDNรZ0HWURSROLD 7,,'\OHPDW\UR]ZRMX UHG-DFHN3XUFKOD .VLรทJDUQLD$NDGHPLFND .UDNรZ

17


wydarzenia

XXIII Konferencja .DWHGU\+DQGOX=DJUDQLF]QHJR 2]JQTM][b8ZWNb_LZPIJ;\IVQ[รฐI_I?aLaU][I :GQLXOLVWRSDGDURNXRGE\ฤŸDVLรท;;,,,2JรOQRSROVND .RQIHUHQFMD1DXNRZD]RUJDQL]RZDQDSU]H].DWHGUรท+DQGOX =DJUDQLF]QHJRQDWHPDW0IVLMTbIOZIVQKbVaQXZbML[Qฤ”JQWZKbWฤฌฤŒ

UQฤ”LbaVIZWLW_I_M_[X{รฐKbM[VMROW[XWLIZKM

I

QWHJUDOQรฃF]รทฤณรฅ.RQIHUHQFMLVWDQRZLฤŸ\REFKRG\-XELOHXV]X3URI]ZGU KDE6WDQLVฤŸDZD:\G\PXVDZLHOROHWQLHJRNLHURZQLND.DWHGU\+DQGOX =DJUDQLF]QHJR3URIHVRU:\G\PXV ฤณZLรทWRZDฤŸOHFLHSUDF\QDXNRZRG\GDNW\F]QHMOHFLHX]\VNDQLD W\WXฤŸXQDXNRZHJRSURIHVRUDRUD] XURG]LQ\.RQIHUHQFMDVSRWNDฤŸD VLรท] RJURPQ\P]DLQWHUHVRZDQLHP ฤณURGRZLVNDQDXNRZHJRR F]\P ฤณZLDGF]\XG]LDฤŸZ QLHMSRQDG VDPRG]LHOQ\FKL EOLVNRSRPRFQLF]\FKSUDFRZQLNรZQDXNLUHSUH]HQWXMรฃF\FKQLHPDOZV]\VWNLHSROVNLH

18

RฤณURGNL]DMPXMรฃFHVLรทSUREOHPDW\Nรฃ ZVSรฤŸSUDF\JRVSRGDUF]HM] ]DJUDQLFรฃ 'RGDWNRZRZ NRQIHUHQF\MQHM6HVML -XELOHXV]RZHM3URIHVRUD:\G\PXVD XG]LDฤŸZ]LรทฤŸREOLVNRRVรEZ W\P SRQDGVDPRG]LHOQ\FKSUDFRZQLNรZQDXNLD ZฤณUรGQLFKQLHPDOFDฤŸH .ROHJLXP5HNWRUVNLH8QLZHUV\WHWX (NRQRPLF]QHJRZ .UDNRZLHฤžรฃF]QLH w 6HVML-XELOHXV]RZHMXG]LDฤŸZ]LรทฤŸR EOLVNRRVรE

=DJUDQLF]QHJRSURI8(.GUKDE .U]\V]WRID:DFKD/DXGDFMHZ\JฤŸRVLOLSURIGUKDE6ฤŸDZRPLU,%XNRZVNL 8QLZHUV\WHW7HFKQRORJLF]QR +XPDQLVW\F]Q\Z5DGRPLX RUD] SURIGUKDE.D]LPLHU]=LHOLฤกVNL 8QLZHUV\WHW(NRQRPLF]Q\ Z.UDNRZLH 6\OZHWNรท3URIHVRUD :\G\PXVDSU]\EOLล‘\ฤŸGU:RMFLHFK =\VNSUH]HQWXMรฃFV]HUHJ]GMรทรฅ LZVSRPQLHฤก]ล‘\FLD3URIHVRUD

3LHUZV]รฃF]รทฤณรฅ.RQIHUHQFMLVWDQRZLฤŸD 6HVMD-XELOHXV]RZDSURZDG]RQD SU]H]NLHURZQLND.DWHGU\+DQGOX

1DUรทFH3URIHVRUD:\G\PXVD]ฤŸRล‘RQREOLVNROLVWรZJUDWXODF\MQ\FK ZW\PRG3UH]\GHQWD0LDVWD.UDNRZD


1D]DNRฤกF]HQLH6HVML-XELOHXV]RZHM 3URIHVRU:\G\PXVZ\JฤŸRVLฤŸZ\NฤŸDG ]DW\WXฤŸRZDQ\=Uรล‘QLFRZDQLHUR]ZRMX VSRฤŸHF]QHJRLJRVSRGDUF]HJRNUDMรZ 8QLL(XURSHMVNLHMZฤณZLHWOHPHWRG WDNVRQRPLLUHODW\ZQHM 8F]HVWQLNRP.RQIHUHQFMLZUรทF]RQR .VLรทJรท-XELOHXV]RZรฃGHG\NRZDQรฃ3URIHVRURZL6WDQLVฤŸDZRZL :\G\PXVRZL]ฤŸRล‘RQรฃ]UR]G]LDฤŸรZ :ฤณUรGLFKDXWRUรZ]QDOD]ฤŸDVLรทOLF]QD JUXSDVDPRG]LHOQ\FKSUDFRZQLNรZ QDXNL]8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJR Z.UDNRZLH -.DF]PDUHN( 0ROHQGRZVNL06DODPDJD.:DFK 6:\G\PXV MDNL]LQQ\FKRฤณURGNรZ QDXNRZ\FKZ3ROVFH (&]DUQ\6, %XNRZVNL$&LHฤณOLN0*RU\QLD %-DQNRZVND+1DNRQLHF]QD .LVLHO63DQJV\.DQLD,3DZODV- 5\PDUF]\N76SRUHN.6WDU]\N0 ลPXGD 

'DOV]DF]รทฤณรฅREUDGNRQIHUHQF\MQ\FKWRF]\ฤŸDVLรทZUDPDFKVLHGPLX WHPDW\F]Q\FKVHVMLSDQHORZ\FK 6HVMLSRฤณZLรทFRQHM+DQGORZLPLรทG]\QDURGRZHPXSU]HZRGQLF]\ฤŸSURIGU KDE0DULDQ*RU\QLD 8QLZHUV\WHW (NRQRPLF]Q\Z3R]QDQLX 3DQHORZL ]DW\WXฤŸRZDQHPX*RVSRGDUND ฤณZLDWRZDSU]HZRGQLF]\ฤŸDSURIGU KDE0DU]HQQD$:HUHVD 6]NRฤŸD *ฤŸรZQD+DQGORZDZ:DUV]DZLH 3RGSU]HZRGQLFWZHPSURI86GU KDE+DOLQ\1DNRQLHF]QHM.LVLHO 8QLZHUV\WHW6]F]HFLฤกVNL WRF]\ฤŸ\ VLรทREUDG\ZUDPDFKVHVML,QWHJUDFMD HXURSHMVNDQDWRPLDVWSURI8ฤžD GUKDE:RMFLHFK%LHฤกNRZVNL 8F]HOQLDฤžD]DUVNLHJR SU]HZRGQLF]\ฤŸSDQHORZLSRฤณZLรทFRQHPX .RQNXUHQF\MQRฤณFLPLรทG]\QDURGRZHM. 2EUDGRPVHVML%L]QHVPLรทG]\QDURGRZ\SU]HZRGQLF]\ฤŸSURIGU KDE-HU]\6FKURHGHU 8QLZHUV\WHW (NRQRPLF]Q\Z3R]QDQLX 3RG SU]HZRGQLFWZHPSURI8*'RURW\ 6LPSVRQ 8QLZHUV\WHW*GDฤกVNL SURZDG]RQRREUDG\ZUDPDFKVHVML ,QWHUQDFMRQDOL]DFMDSU]HGVLรทELRUVWZ DSDQHORZL3U]HGVLรทELRUF]RฤณรฅPLรทG]\QDURGRZDSU]HZRGQLF]\ฤŸDSURI 8*GUKDE$QQD01LNRGHPVND :RฤŸRZLN 8QLZHUV\WHW*GDฤกVNL =XZDJLQDGXล‘รฃOLF]EรทXF]HVWQLNรZ LQDSLรทW\SURJUDP.RQIHUHQFMLQLH ZV]\VF\PRJOL]DSUH]HQWRZDรฅVZRMH UHIHUDW\:\FKRG]รฃFQDSU]HFLZLFK RF]HNLZDQLRP]RUJDQL]RZDQRVHVMรท SRVWHURZรฃNWรUDREMรทฤŸDEOLVNR XF]HVWQLNรZ.RQIHUHQFMLZW\PPLQ SURIGUKDE6ฤŸDZRPLU,%XNRZVNL 8QLZHUV\WHW7HFKQRORJLF]QR +XPDQLVW\F]Q\Z5DGRPLX SURI GUKDE(Oล‘ELHWD&]DUQ\ 6]NRฤŸD *ฤŸรZQD+DQGORZDZ:DUV]DZLH 

.RQIHUHQFMรท]DNRฤกF]\ฤŸDXURF]\VWD NRODFMDNWรUDRGE\ฤŸDVLรทZUHVWDXUDFML+DZHฤŸNDQD5\QNX*ฤŸรZQ\P Z.UDNRZLH 1DZ\GDU]HQLHWR]JฤŸRV]RQREOLVNR UHIHUDWรZFRPRล‘QDSRF]\W\ZDรฅ]DVXNFHVRUJDQL]DF\MQ\ &]รทฤณรฅDUW\NXฤŸรZRSXEOLNRZDQR Z.VLรทG]H-XELOHXV]RZHMSR]RVWDฤŸHSRGGDQH]RVWDQรฃSURFHVRZL UHFHQ]\MQHPXLRSXEOLNRZDQH ZF]DVRSLฤณPLHe3U]HGVLรทELRUF]Rฤณรฅ L=DU]รฃG]DQLHrNZDUWDOQLNXDQJORMรท]\F]Q\Pe(QWUHSUHQHXULDO %XVLQHVVDQG(FRQRPLFV5HYLHZr OXEMDNRUR]G]LDฤŸZPRQRJUDILLZ\GDZDQHMZVHULLe3U]HGVLรทELRUF]Rฤณรฅ 0LรทG]\QDURGRZDrNWรUDSRZVWDMH SU]\ZVSรฤŸXG]LDOHSUDFRZQLNรZ .DWHGU\+DQGOX=DJUDQLF]QHJR

wydarzenia

SURIGUKDE-DFND0DMFKURZVNLHJR 5HNWRUรZ8QLZHUV\WHWX (NRQRPLF]QHJRZ.UDNRZLH 8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJR ZH:URFฤŸDZLX:\ล‘V]HM6]NRฤŸ\ =DU]รฃG]DQLDL%DQNRZRฤณFL Z.UDNRZLH*รUQRฤณOรฃVNLHM:\ล‘V]HM 6]NRฤŸ\+DQGORZHM8QLZHUV\WHWX 5]HV]RZVNLHJR8QLZHUV\WHWX 7HFKQRORJRF]QR+XPDQLVW\F]QHJR Z5DGRPLX$GUHV\JUDWXODF\MQH ]ฤŸRล‘\OLUรZQLHล‘G]LHNDQLZ\G]LDฤŸรZ8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJR Z.UDNRZLH6]NRฤŸ\*ฤŸรZQHM +DQGORZHMZ:DUV]DZLH8QLZHUV\WHWX 0LNRฤŸDMD.RSHUQLNDZ7RUXQLX 8QLZHUV\WHWX=LHORQRJรUVNLHJR 8QLZHUV\WHWX*GDฤกVNLHJR 8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJR Z3R]QDQLX8QLZHUV\WHWX 6]F]HFLฤกVNLHJRRUD]NLHURZQLF\NDWHGU

-DN]JRGQLHSRGNUHฤณODMรฃXF]HVWQLF\ .RQIHUHQFMD]RUJDQL]RZDQD]RVWDฤŸD QDZ\VRNLPSR]LRPLHSU]\F]\QLDMรฃF VLรทGRZ\PLDQ\P\ฤณOLDOHUรZQLHล‘LQWHJUDFMLฤณURGRZLVNDDNDGHPLFNLHJR 6XNFHVSU]HGVLรทZ]LรทFLDE\ฤŸPRล‘OLZ\ G]LรทNLZ\VLฤŸNRPL]DDQJDล‘RZDQLX .RPLWHWX2UJDQL]DF\MQHJRZVNฤŸDG NWรUHJRZFKRG]LOLSURI8(.GUKDE .U]\V]WRI:DFKt.LHURZQLN.DWHGU\ +DQGOX=DJUDQLF]QHJRGU0DUHN 0DFLHMHZVNLt3U]HZRGQLF]รฃF\ .RPLWHWX2UJDQL]DF\MQHJR .RQIHUHQFMLGU$JQLHV]ND *ฤŸRGRZVNDGU$JQLHV]ND +DMGXNLHZLF]LGU%Rล‘HQD3HUD ZVSLHUDQLSU]H]SUDFRZQLNรZ .DWHGU\+DQGOX=DJUDQLF]QHJRRUD] VWXGHQWรZ.RฤŸD1DXNRZHJR+DQGOX =DJUDQLF]QHJR GU0DUHN0DFLHMHZVNL .DWHGUD+DQGOX=DJUDQLF]QHJR8(.

:SURJUDPLH.RQIHUHQFMLSU]HZLG]LDQRVHVMรทSOHQDUQรฃ3U]HZRGQLF]\ฤŸD MHMSURIGUKDE(Oล‘ELHWD.DZHFND :\U]\NRZVND 6]NRฤŸD*ฤŸรZQD +DQGORZDZ:DUV]DZLH DZฤณUรG SUHOHJHQWรZ]QDOHลOLVLรทSURIGU KDE%RJXVฤŸDZD'UHOLFK6NXOVND 8QLZHUV\WHW(NRQRPLF]Q\ZH :URFฤŸDZLX SURIGUKDE0DULDQ *RU\QLDSURI8(3GUKDE%DUEDUD -DQNRZVND 8QLZHUV\WHW(NRQRPLF]Q\ Z3R]QDQLX SURIGUKDE-DQ 5\PDUF]\N :\ล‘V]D6]NRฤŸD%DQNRZD Z3R]QDQLX RUD]SURIGUKDE 0DU]HQQD$:HUHVD 6]NRฤŸD*ฤŸรZQD +DQGORZDZ:DUV]DZLH 19


wydarzenia

2]JQTM][b LILOR]RILDGLDORJX 'QLDOLVWRSDGDURNXZ6DOL6HQDFNLHM8(.RGE\ฤŸRVLรท 6\PSR]MXP]DW\WXฤŸRZDQH,QITWORISWXWL[\I_I[XWรฐMKbVWOW[XWLIZKbaKP WLVQM[QMฤก2UJDQL]DWRUHPVSRWNDQLDE\ฤŸD.DWHGUD)LOR]RILL8(.RUD] 3ROVNLH7RZDU]\VWZR)LOR]RILF]QH 2GG]LDฤŸZ.UDNRZLH 

S

\PSR]MXPUR]SRF]รฃฤŸ -XELOHXV]OHFLDXURG]LQSURI $GDPD:รทJU]HFNLHJRRUD] GU/HRSROGD=JRG\tGฤŸXJROHWQLFKSUDFRZQLNรZQDV]HM8F]HOQL 8URF]\VWRฤณรฅUR]SRF]รทฤŸDZ\SRZLHGล SURIGUKDE-XVW\Q\0LNODV]HZVNLHM 37).UDNรZ RUD].LHURZQLND.DWHGU\ )LOR]RILL8(.SURI8(.GUKDE/HV]ND .XVDND1DVWรทSQLHZ\VWรฃSLฤŸ3URUHNWRU 8(.SURI$OHNV\3RF]WRZVNLNWรU\ ZLPLHQLX:ฤŸDG]]ฤŸRล‘\ฤŸJUDWXODFMH LZUรทF]\ฤŸ-XELODWRPSDPLรฃWNRZH PHGDOH*ฤŸRV]DEUDOLUรZQLHล‘SU]HGVWDZLFLHOH,QVW\WXWX7LVFKQHUD=NROHL

20

GU-HU]\%XNRZVNLMDNRSU]HGVWDZLFLHO6ROLGDUQRฤณFL8(.SRGNUHฤณOLฤŸล‘H /HRSROG=JRGDE\ฤŸMHGQ\P]]DฤŸRล‘\FLHOL6ROLGDUQRฤณFLQDQDV]HM8F]HOQL 0รZLรฃFRUROLQDXF]\FLHODDNDGHPLFNLHJRGU-HU]\%XNRZVNLQDZLรฃ]DฤŸ GRLGHLRSLHNXQDVSROHJOLZHJRRSLVDQHMSU]H]7DGHXV]D.RWDUELฤกVNLHJR L]QDNRPLFLHSDVXMรฃFHMGRSRVWDZ\ GU/HRSROGD=JRG\ZREHFVWXGHQWรZFKURQLHQLDLFKSU]HGQLHEH]SLHF]HฤกVWZDPLMDNLHQLHVLHฤณZLDWRUD] XF]HQLHPLFKZฤŸDฤณFLZ\FKSRVWDZ L]DFKRZDฤกZWUXGQ\FKV\WXDFMDFK ล‘\FLRZ\FK1DVWรทSQLHJฤŸRV]DEUDฤŸ

-XELODW-HJRZ\SRZLHGลVSRWNDฤŸDVLรท ]HV]F]HJรOQ\PUH]RQDQVHPLZ\ZRฤŸDฤŸDSRUXV]HQLH]HEUDQ\FK6WDฤŸRVLรทWDN ]HZ]JOรทGXQDV]F]HJรOQ\RVRELVW\ DMHGQRF]HฤณQLHJฤŸรทERNRILOR]RILF]Q\ WRQZ\SRZLHG]L/HRSROG=JRGDPรZLฤŸ RGLDORJXSRMHGQDQLXZ\PLDQLHP\ฤณOL LZVSรฤŸE\FLX]LQQ\PLOXGลPL2GQLรVฤŸ VLรทSU]\W\PGRVZRMHMRVRELVWHMRUD] LQWHOHNWXDOQHMELRJUDILLZSRUXV]DMรฃF\ VSRVรEฤŸรฃF]รฃFGRฤณZLDGF]HQLHE\FLD ILOR]RIHP]E\FLHPPรทล‘HPRMFHP G]LDGNLHPSU]\MDFLHOHPF]\VรฃVLDGHP3RZ\SRZLHG]LGU=JRG\UR]SRF]รทฤŸDVLรทGUXJDF]รทฤณรฅV\PSR]MXP


&]รทฤณรฅQDXNRZรฃUR]SRF]รฃฤŸUHIHUDWSURI GUKDE-DFND)LOND 8- ]DW\WXฤŸRZDQ\ 'LD/RJRV3URI)LOHN]ZUรFLฤŸXZDJรท ล‘HILOR]RILDGLDORJXZ\]QDF]DUDG\NDOQLHQRZ\SDUDG\JPDWP\ฤณOHQLDEXU]รฃF\QDV]HSRWRF]QHLQWXLFMHRGQRฤณQLHWHJRF]\PZLVWRFLHMHVWGLDORJ 3URIHVRUSRVWDZLฤŸWH]\NWรUHPRJฤŸ\ EXG]Lรฅ]G]LZLHQLHeZLรทNV]RฤณรฅUR]PรZQLHMHVWGLDORJLHPreQDMล‘DUOLZV]H PรZLHQLHQLHMHVWUR]PRZรฃreSUDZG]LZ\GLDORJQLHMHVWRGSRZLHG]LรฃQD]DSRWU]HERZDQLDVSRฤŸHF]QHr:ILOR]RILL GLDORJXFKRG]LGHIDFWRRVSHF\ILF]Q\ URG]DMGLDORJXลUรGฤŸRZHJRSLHUZRWQHJRNWรU\]RVWDฤŸRNUHฤณORQ\PLDQHP eORJRVXGXDOQHJRr 'U,QJD0L]GUDN 8(. SU]HGVWDZLฤŸD UHIHUDW]DW\WXฤŸRZDQ\0LรทG]\PRQRORJLHPDGLDORJLHPZล‘\FLXVSRฤŸHF]Q\P. 3RGF]DVZ\VWรฃSLHQLDVWDUDฤŸDVLรท RGSRZLHG]LHรฅQDS\WDQLHQDF]\P SROHJDGLDORJSUDZG]LZ\RUD]ล‘\FLH SURZDG]RQHQDVSRVรEGLDORJLF]Q\. 3UHOHJHQWND]ZUรFLฤŸDXZDJรทQDV]HUHJSDUDGRNVรZZNWรUHXZLNฤŸDQD MHVWUHIOHNVMDGRW\F]รฃFDIHQRPHQX eGLDORJXr3U]\NฤŸDGRZRPRQRORJPRล‘H E\รฅF]\PฤณSR]\W\ZQ\PDGLDORJ QLHNRQLHF]QLHtPRล‘HERZLHPVฤŸXล‘\รฅ FHORPLQVWUXPHQWDOQ\P:F]DVLH Z\SRZLHG]LZ\EU]PLDฤŸDUรZQLHล‘WH]D R]Uรล‘QLFRZDQLXLQLHPRล‘QRฤณFLSURVW\FKNODV\ILNDFMLZUDPDFKV]HURNR UR]XPLDQHMWUDG\FMLILOR]RILLGLDORJX %XEHU/HYLQDV7LVFKQHU 

SDUDG\JPDWXHNRQRPLLtRSDUWHJR QDXล‘\WHF]QRฤณFLLVNXWHF]QRฤณFLtQD Z]RU]HFQRZ\NWรUHJRZ\Uรล‘QLNLHP E\ฤŸE\F]ฤŸRZLHNPDMรฃF\PRล‘OLZRฤณรฅ eSHฤŸQLHMV]HJRE\FLDVREรฃr .ROHMQDZ\SRZLHGลSURI8(.GUKDE $QGU]HMD6ฤŸDERQLD 8(. 3XฤŸDSNL G\VNXUVXSRODU\]DF\MQHJRZVIHU]H SXEOLF]QHMGRW\F]\ฤŸDGLDORJXSRVWU]HJDQHJR]SHUVSHNW\Z\VRFMRORJLF]QHM 3UHOHJHQWRGQLรVฤŸVLรทGRVWDQXGHEDW\ SXEOLF]QHMZ3ROVFHNWรUรฃtMHJR ]GDQLHPtFKDUDNWHU\]XMHUHWRU\ND ZURJRฤณFLSRG]LDฤŸ\LGHRORJLF]QH LฤณZLDWRSRJOรฃGRZH:F]DVLHUHIHUDWX ]RVWDฤŸ\SU]HGVWDZLRQHFHFK\G\VNXUVXSRODU\]DF\MQHJRLQWHUSUHWRZDQLH IDNWรZZVSRVรEVNUDMQ\F]\SU]\SLV\ZDQLHUR]PรZF\]ฤŸ\FKLQWHQFML '\VNXUVRZLWHJRW\SX]RVWDฤŸRSU]HGVWDZLRQ\FKG]LHVLรทรฅUHJXฤŸG\VNXVML NU\W\F]QHM:RSLQLLSURI6ฤŸDERQLDLFK DSOLNDFMDPRJฤŸDE\PLHรฅUHDOQ\ZSฤŸ\Z QDSRGQLHVLHQLHGHEDW\SXEOLF]QHM Z3ROVFHQDZ\ล‘V]\SR]LRP :NROHMQHMF]รทฤณFL6\PSR]MXPNVSURI GUKDE:ฤŸDG\VฤŸDZ=X]LDN 83-3,, 0HWDQDUUDFMDEXFKDOWHUรZtRQRZHM UHOLJLLฤณZLDWDSRQRZRF]HVQHJRLPRล‘OLZRฤณFLDFKMHMSU]H]Z\FLรทล‘HQLDSU]HGVWDZLฤŸGLDJQR]รทGRW\F]รฃFรฃDNWXDOQHM U]HF]\ZLVWRฤณFLVSRฤŸHF]QHMZNWรUHM GRPLQXMHUDFMRQDOQRฤณรฅLQVWUXPHQWDOQD =GDQLHPSURI=X]LDNDZSU]HVWU]HQL SXEOLF]QHMMHVWFRUD]PQLHMPLHMVFDQD U]HF]\ZLVW\GLDORJFRVSRZRGRZDQHMHVWGRPLQDFMรฃSRVWPRGHUQL]PX

SURZDG]รฃFHJRGReZ\MDฤŸRZLHQLD DNVMRORJLF]QHJRr:RSLQLL3UHOHJHQWD SRVWDZLHQLHZFHQWUXPZDUWRฤณFL QLHXW\OLWDUQHMtWR]QDF]\F]ฤŸRZLHNDt ]QLRVฤŸRE\SU\PDWQHJDW\ZQ\FKZDUWRฤณFLXSU]HGPLRWDZLDMรฃF\FK

wydarzenia

NWรUDSRVLDGDฤŸDFKDUDNWHUQDXNRZ\ :MHMUDPDFKSUDFRZQLF\NUDNRZVNLFK XF]HOQLSU]HGVWDZLOLUHIHUDW\QDWHPDW MHGQHJR]QDMZDล‘QLHMV]\FKLQDMEDUG]LHMZSฤŸ\ZRZ\FKQXUWรZILOR]RILF]Q\FK;;ZLHNXtILOR]RILLGLDORJX

&]รทฤณรฅQDXNRZรฃ]DNRฤกF]\ฤŸUHIHUDW &65MDNRQRZDIRUPDGLDORJXZREV]DU]HG]LDฤŸDฤกJRVSRGDUF]\FKZ\JฤŸRV]RQ\SU]H]SURIGUKDE-DQLQรท)LOHN 8(. 7HRULD&65]RVWDฤŸD]DSUH]HQWRZDQDMDNRQRZDLSR]\W\ZQDIRUPD GLDORJXQDWRPLDVWGRW\FKF]DVRZH IRUP\]DU]รฃG]DQLDtPDMรฃFHQDFHOX ]\VNt]RVWDฤŸ\RNUHฤณORQHPLDQHPe]DU]รฃG]DQLDPRQRORJLF]QHJRr=GDQLHP 3UHOHJHQWNL&65tMDNRSU]HฤŸDPDQLH NRPXQLNDFMLRSDUWHMQDPRQRORJX tMHVWSXQNWHP]ZURWQ\PZUDPDFK JRVSRGDUNL6LฤŸDWHMLGHLSROHJDQD Z]PRFQLHQLXJRGQRฤณFLSUDFRZQLNรZ HOLPLQDFMLQLHVSUDZLHGOLZRฤณFLRUD] QLHXF]FLZRฤณFLZEL]QHVLH 3RVHULLUHIHUDWรZRGE\ฤŸDVLรทJRUรฃFD G\VNXVMDNWรUDGRW\F]\ฤŸDUHWRU\F]QLHQRฤณQ\FKLSDOรฃF\FKNZHVWLL =DPNQLรทFLDRUD]SRGVXPRZDQLD V\PSR]MXPSRGMรทฤŸDVLรทGU.DWDU]\QD *XF]DOVND 8(. NWรUDGRNRQDฤŸD UHNDSLWXODFMLZV]\VWNLFK]DSUH]HQWRZDQ\FKZ\VWรฃSLHฤก]ZUDFDMรฃFXZDJรท QDVLฤŸรทILOR]RILLGLDORJXMDNRQDU]รทG]LD NU\W\F]QHJR GU.DWDU]\QD*XF]DOVND .DWHGUD)LOR]RILL

'U3DZHฤŸ'UREQ\ 8(. ]DSUH]HQWRZDฤŸUHIHUDW(NRQRPLDSHUVRQDOLVW\F]QDMDNRSRGVWDZD]UR]XPLHQLD GLDORJLF]QHJRZ\PLDUXZ\PLDQ\ SRGGDMรฃFZQLPSRGG\VNXVMรทWH]รท VWZLHUG]DMรฃFรฃล‘HHW\F]Q\VHQVHNRQRPLLMDNRQDXNL]RVWDฤŸ]DJXELRQ\ :HNRQRPLLGRPLQXMรฃZVSรฤŸF]HฤณQLH UHODFMHZUDPDFKNWรU\FKF]ฤŸRZLHN MHVWWUDNWRZDQ\MDNRฤณURGHNGRFHOX WR]QDF]\MHVWXล‘\ZDQ\LWUDNWRZDQ\ MDNRU]HF]7\PF]DVHPZILOR]RILL GLDORJXF]ฤŸRZLHNWUDNWRZDQ\MHVWMDNR RVRED=GDQLHP3UHOHJHQWDUHODFMH EL]QHVRZHVรฃGHIDFWRVWDUFLHPPRQRORJรZ=WHJRWHล‘SRZRGXNRQLHF]QDMHVW]PLDQDGRW\FKF]DVRZHJR 21


wydarzenia

5WRMฤตaKQM ZSREOLล‘X0LVWU]รZ

K

LHG\GRZLHG]LDฤŸHPVLรทRMXELOHXV]XLRW\Pล‘HPDPZ\VWรฃSLรฅ ]DS\WDฤŸHPVLHELHFRSRZLHG]LHรฅRSLHUZV]\P]MXELODWรZ tSURIGUKDE$GDPLH:รทJU]HFNLP DFRRVRELH"&DฤŸDU]HF]ZW\PDE\ tVWRVRZQLHGRWHPDWXLRNROLF]QRฤณFL Z\VWรฃSLHQLDtSRZLHG]LHรฅWRF]HJR QLHPRล‘QDQLHSRZLHG]LHรฅ0รZLฤŸHP QLHZรฃWSOLZLH]DGฤŸXJRDOHRGQLRVฤŸHP ZUDล‘HQLHล‘HVฤŸXFKDF]HPLZ\EDF]\OL $OHMDN]DSLVDรฅVZRERGQรฃLZฤŸDVQรฃ Z\SRZLHGลQDWU]HFKVWURQDFKGR SXEOLNDFML" $QLWRPRMDZLQDDQL]DVฤŸXJDล‘H VNRฤกF]\ฤŸHPRVLHPG]LHVLรฃWODW7R VDPRPรJฤŸE\SRZLHG]LHรฅSURI :รทJU]HFNL$OHGRฤณZLDGF]RQ\FKRUREรฃZVDPRWQRฤณFLNWรUรฃVRELH FHQLSRGGDMHVSUDZG]HQLXUH]XOWDW\

22

VZRLFKSUDFSU]HP\ฤณOHฤกSRV]XNLZDฤกSXEOLNDFML3URVLฤŸMHG\QLHDE\ RUJDQL]DWRURPXURF]\VWRฤณFLSU]HND]DรฅZ\UD]\JฤŸรทERNLHMZG]LรทF]QRฤณFL ]DSDPLรทรฅLGRZRG\X]QDQLDDWDNล‘H DE\ZV]\VWNLFK3DฤกVWZDtELRUรฃF\FK XG]LDฤŸZV\PSR]MXPSRฤณZLรทFRQ\P WUXGQHMV]WXFHGLDORJXtEDUG]RVHUGHF]QLHSR]GURZLรฅ &]\PXV]รท]DSHZQLDรฅล‘H$GDP :รทJU]HFNLPรMSU]\MDFLHOWDNล‘H LGODPQLHMHVWSURIHVRUHP"6WRSLHฤก QDXNRZ\VWDQRZLW\ONRSRWZLHUG]HQLH MHJRGRNRQDฤกMDNRP\ฤณOLFLHODXF]QLD SURI5RPDQD,QJDUGHQDQDXF]\FLHOD DNDGHPLFNLHJRDXWRUDZLHOXSUDF WฤŸXPDF]Hฤก]ZฤŸDV]F]D]]DNUHVXIHQRPHQRORJLLDOHWDNล‘HZLHOROHWQLHJR NLHURZQLND.DWHGU\)LOR]RILL.UรWNR PรZLรฃFSURI:รทJU]HFNLVSHฤŸQLฤŸVLรท

ZW\FK]DNUHVDFK]QDNRPLFLHF]HJRQLHPRJรทSRZLHG]LHรฅRVRELH LWRQLHQDVNXWHNIDฤŸV]\ZLHSRMรทWHM VNURPQRฤณFL %\ฤŸMHV]F]HF]DVVWDQXZRMHQQHJRNLHG\XURG]LฤŸRQDPVLรทGUXJLH G]LHFNR.VLรฃG]SURI-ร]HI7LVFKQHU NWรU\QD]\ZDฤŸPQLHSU]\MDFLHOHP]DS\WDQ\ZG\VNXVMLRPRMHGRNRQDQLD RGSRZLHG]LDฤŸeUH]XOWDW\SRF]\QDฤก /HRSROGDVรฃNU]\F]รฃFHr-DNLฤณF]DV WHPXPRMDGZXQDVWROHWQLDZQXF]ND$QLDZLG]รฃFZP\FKUรทNDFK NVLรฃล‘Nรทe0LฤŸRฤณรฅLQLFRฤณรฅrNWรUDMHVW VSLVDQรฃREV]HUQรฃUR]PRZรฃ$QQ\ .RVWU]HZVNLHM%HGQDUNLHZLF]]SURI :ฤŸDG\VฤŸDZHP6WUรล‘HZVNLP]DS\WDฤŸD e']LDGNXDW\QDSLVDฤŸHฤณMDNรฃฤณGREUรฃ NVLรฃล‘Nรท"1LHFKRG]LRDUW\NXฤŸ\S\WDPRNVLรฃล‘Nรทr2GSRZLHG]LDฤŸHPล‘H


'ODF]HJRR W\PPรZLฤŸHPL GODF]HJR 'ODF]HJRRW\PPรZLฤŸHPLGODF]HJR R W\PSLV]รท"3RUD]SLHUZV]\WDN RW\PSLV]รท"3RUD]SLHUZV]\WDN JฤŸรทERNRGRฤณZLDGF]\ฤŸHPG\VNRPIRUWXNWรUHPXQDLPLรทEUDNZฤŸDVQHM SRZDล‘QHMSXEOLNDFMLNWรUรฃ]UDGRฤณFLรฃ SRZDล‘QHMSXEOLNDFMLNWรUรฃ ] UDGRฤณFLรฃ LSHฤŸQ\PSU]HNRQDQLHPPรJฤŸE\P L SHฤŸQ\PSU]HNRQDQLHPPรJฤŸE\P SRGSLVDรฅDGRF]HJRtMDNRQDXF]\SRGSLVDรฅD GRF]HJRtMDNRQDXF]\FLHODNDGHPLFNLtE\ฤŸHP]RERZLรฃ]DQ\2ND]DฤŸRVLรทล‘HSU]\QDMPQLHMGOD PRMHMZQXF]NLMHVWWRZDล‘QH=GUXPRMHMZQXF]NLMHVWWRZDล‘QH= GUXJLHM]DฤณVWURQ\W\OHMHVWNVLรฃล‘HNNWรU\FKQLNWQLHF]\WD QDZHWFLNWรU]\ MHUHFHQ]XMรฃ $OHPรZLรฃFSRZDล‘QLH W\PZLรทNV]DMHVWPRMDZG]LรทF]QRฤณรฅ ล‘H8F]HOQLDSRWUDILฤŸDeSU]HFKRZDรฅr PQLHGRF]DVXHPHU\WXU\0\ฤณOรทล‘H LQQ\P]RERZLรฃ]DQLRP]ZฤŸDV]F]D Z]DNUHVLHG\GDNW\NLXPLDฤŸHP Z ]DNUHVLHG\GDNW\NLXPLDฤŸHP VSURVWDรฅ1DEUDNSURSR]\FML]DMรทรฅ Z.UDNRZLHLSR]D.UDNRZHPQLJG\ Z .UDNRZLHL SR]D.UDNRZHPQLJG\ QLHQDU]HNDฤŸHP 0RMD]QDMRPRฤณรฅLSU]\MDลฤก 0RMD]QDMRPRฤณรฅL SU]\MDลฤก ]]$GDPHP:รทJU]HFNLPWUZDRG $GDPHP:รทJU]HFNLPWUZDRG URNXWMRGSLHUZV]HJRURNX PRLFKVWXGLรZ$GDPPLDฤŸMXล‘ZWHG\XNRฤกF]RQHGZDODWDFKHPLLLURN G\XNRฤกF]RQHGZDODWDFKHPLLL URN ILOR]RILL-DPLDฤŸHP]DVREรฃPLรทG]\ LQQ\PLWU]\ODWDSUDF\QDVWDQRZLVNX LQQ\PLWU]\ODWD SUDF\QDVWDQRZLVNX DV\VWHQWD3.3Z.รทG]LHU]\QLH DV\VWHQWD3.3Z .รทG]LHU]\QLH .RลOX7DNDE\ฤŸDURG]LQQDSRWU]HED .RลOX7DNDE\ฤŸDURG]LQQDSRWU]HED :.รทG]LHU]\QLHL.RลOX E\ฤŸ\ : .รทG]LHU]\QLH L .RลOX E\ฤŸ\ WRZWHG\GZDRGUรทEQH PLDVWD FKRG]LฤŸHP PLDVWD FKRG]LฤŸHP GRV]NรฤŸPDWXUรท ]GDฤŸHPZ2SROX ]GDฤŸHPZ 2SROX $OHXURG]LฤŸHPVLรท $OHXURG]LฤŸHPVLรท GZDODWDSU]HG Z\EXFKHPZRMQ\QDMHGQ\P ]]RVLHGOLJรUQLRVLHGOLJรUQLF]\FKZG]LVLHMF]\FKZ G]LVLHMV]\P6RVQRZFX 7DPSU]Hล‘\ฤŸHP 7DPSU]Hล‘\ฤŸHP ZF]HVQHG]LHFLฤกVWZR ZF]HVQHG]LHFLฤกVWZR LF]DVRNXSDFML L F]DVRNXSDFML %\ฤŸWRF]DVFRG]LHQQ\FK %\ฤŸWRF]DVFRG]LHQQ\FK ]DJURล‘HฤกRMFDZ\ZLHลOL VรฃVLHG]LJLQรทOLDMDPRJฤŸHP VรฃVLHG]LJLQรทOLD MDPRJฤŸHP SRZLHG]LHรฅLG]LVLDMWRSRWDSRZLHG]LHรฅL G]LVLDMWRSRWDU]DPล‘HPLDฤŸHPV]F]รทฤณOLZH G]LHFLฤกVWZR%RPLDฤŸHPPDWNรท Z\MรฃWNRZHMG]LHOQRฤณFLLRMFDNWรU\ Z\MรฃWNRZHMG]LHOQRฤณFLL RMFDNWรU\ NRFKDฤŸPRMรฃPDWNรท0LDฤŸHPZWHG\ NRFKDฤŸPRMรฃPDWNรท0LDฤŸHPZWHG\ MHV]F]HRWU]\ODWDPฤŸRGV]HJR MHV]F]HR WU]\ODWDPฤŸRGV]HJR EUDWDLP\ฤณP\ZV]\VF\ EUDWDL P\ฤณP\ZV]\VF\ EDUG]RVLรทNRFKDOL

:e1RWDWQLNDFKr$OEHUWD&DPXVDGR NWรU\FKFLรฃJOHSRZUDFDPPRล‘HP\ \ รฃJ S \ SU]HF]\WDรฅe&DฤŸHล‘\FLHVNLHURZDQH NXSLHQLรฃG]RPWRฤณPLHUรฅ2GURG]HQLH NX SLHQLรฃG]RPWRฤณPLHUรฅ2GURG]HQLH MHVWZEH]LQWHUHVRZQRฤณFLr3URV]รท]DMHVWZ EH]LQWHUHVRZQRฤณFLr3URV]รท]DXZDล‘\รฅDXWRUQLHPรZLล‘HQLHQDOHล‘\ XZDล‘\รฅDXWRUQLHPรZLล‘HQLHQDOHล‘\ GEDรฅRSLHQLรฃG]HDOHRFDฤŸ\Pล‘\FLX GEDรฅ R SLHQLรฃG]HDOHR FDฤŸ\Pล‘\FLX ,,PRJรท]DSHZQLรฅล‘HRGWHMVWURQ\t PRJรท]DSHZQLรฅล‘HRGWHMVWURQ\t ล‘\FLDZ]LรทWHJRZFDฤŸRฤณFLtF]XMรทVLรท ล‘\FLDZ]LรทWHJRZ FDฤŸRฤณFLtF]XMรทVLรท VSHฤŸQLRQ\7RSRF]XFLHVSHฤŸQLHQLD VSHฤŸQLRQ\7RSRF]XFLHVSHฤŸQLHQLD ]DZG]LรทF]DPPRMHMล‘RQLH$QQLH URG]LQLHQDV]\P G]LHFLRP LZQXNRP L ZQXNRP $SUDZGรฃ $ SUDZGรฃ MHVWล‘H QLHE\ฤŸR ฤŸDWZR %\ฤŸWDNL F]DV F]DV NLHG\

V]HGฤŸHP]DWUXPQรฃPRMHMSLHUZV]HM ล‘RQ\'DQXW\0LDฤŸDGZDG]LHฤณFLD \ \ G]LHZLรทรฅODWNLHG\]PDUฤŸD$OHRGFKRG]รฃFSR]RVWDZLฤŸDPLZGDU]H FKRG]รฃFSR]RVWDZLฤŸDPL Z GDU]H -RUGDQรZRNROLF]QHSRODLODV\ZL-RUGDQรZRNROLF]QHSRODL ODV\ZLGRNQD%DELรฃ*รUรทVLRVWU\GDOV]\FK NUHZQ\FKVรฃVLDGรZ'RSUDZG\ NUHZQ\FKVรฃVLDGรZ'RSUDZG\ F]XMรทVLรทG]LHG]LFHPWHMSLรทNQHM]LHPL,FDฤŸDPRMDURG]LQDtVHUGHF]QLH PL, FDฤŸDPRMDURG]LQDtVHUGHF]QLH SU]\MPRZDQDtGREU]HVLรทWDPF]XMH

wydarzenia

QLHQDSLVDฤŸHP0RMDZQXF]NDRQLF ZLรทFHMQLH]DS\WDฤŸDf รทFHM H DS\WD D

-DNWRVLรทVWDฤŸRล‘HSRMDZLฤŸHPVLรท Z.UDNRZLH"0RJรฃFMXล‘SRGMรฃรฅVWXZ .UDNRZLH"0RJรฃFMXล‘SRGMรฃรฅVWXGLD PฤŸRGV]\EUDWSRV]HGฤŸGRSUDF\ GLD PฤŸRGV]\EUDWSRV]HGฤŸGRSUDF\

SRP\ฤณODฤŸHPRSUDZLHLZ\EUDฤŸHP SRP\ฤณODฤŸHPR SUDZLHL Z\EUDฤŸHP .UDNรZ$OHNLHG\GRZLHG]LDฤŸHP .UDNรZ$OHNLHG\GRZLHG]LDฤŸHP VLรทล‘HRGURNXMHVWILOR]RILD DWDNล‘HNWRSURZDG]L]DMรทFLD D WDNล‘HNWRSURZDG]L]DMรทFLD ]DSLVDฤŸHPVLรทQDQLรฃ=DZDล‘\ฤŸQD WHMGHF\]MLRMFLHFMHGQHJR]PRLFK WHMGHF\]MLRMFLHFMHGQHJR ] PRLFK V]NROQ\FKNROHJรZ %\ฤŸ]DVWรทSFรฃ]DZLDGRZF\VWDFML .รทG]LHU]\Q .รทG]LHU]\Q NLHG\WDP NLHG\WDP SUDFRZDฤŸHP SUDFRZDฤŸHP ,PSRQRZDฤŸPL SRVWDZรฃSDSRVWDZรฃ SDQRZDQLHPQDG QRZDQLHP QDG VREรฃSHฤŸQ\P ]UR]XPLHQLD ]UR]XPLHQLD VWRVXQNLHPGR SRGZฤŸDGQ\FK :LHG]LDฤŸHPล‘H SU]HGZRMQรฃVWXGLRZDฤŸILOR]RILรท :NRPLVMLHJ]DPLQD: NRPLVMLHJ]DPLQDF\MQHME\ฤŸ\SURI,]\GRUD F\MQHME\ฤŸ\SURI,]\GRUD 'รฃPEVNDLSURI'DQLHOD 'รฃPEVNDL SURI'DQLHOD *URPVND WฤŸXPDF] e(W\NL1LNRPDFKHMVNLHMr e(W\NL1LNRPDFKHMVNLHMr $U\VWRWHOHVD 3URI ,QJDUGHQDSR]QDฤŸHPMXล‘ SRGF]DVZ\NฤŸDGรZ3U]\ RND]MLQDGPLHQLรทล‘HIHQRPHQRORJLF]Q\RSLVWHJR PHQRORJLF]Q\RSLVWHJR FRLVWRWQHQDMEDUG]LHM FRLVWRWQHQDMEDUG]LHM PLVLรทVSUDZG]D PLVLรทVSUDZG]D ZSRH]MLZPDZ SRH]MLZ PDODUVWZLHLZOLWHODUVWZLH L Z OLWHUDWXU]HSLรทNQHM 3RVWXODW EH]]DฤŸRล‘HQLRZRฤณFLZILOR]RILL ZRฤณFLZ ILOR]RILL QLHQDW\P]Dฤณ SROHJDล‘HVLรท QLHF]\QLล‘DGQ\FK]DฤŸRล‘Hฤก Q\FK]DฤŸRล‘Hฤก DOHQDW\P DOHQDW\P ล‘HNDล‘GH ]DฤŸRล‘HQLH ]DฤŸRล‘HQLH 23


wydarzenia 24

XG]LDฤŸZVHPLQDULXP'RSRZLHPMHV]F]Hล‘HVWXGLRZDฤŸHPWDNล‘HSHGDJRJLNรทJG]LHPLDฤŸHPLQWHUHVXMรฃFH]DMรทFLD QLHW\ONR]KLVWRULLZ\FKRZDQLDDOHWDNล‘H]UR]PDLW\FKG]LHG]LQSV\FKRORJLL

ZVDPRU]รฃG]LH.UDNRZDL0DฤŸRSROVNL DWDNล‘HRZVSรฤŸSUDF\]IXQGDFMDPL QRQSURILWLOLF]Q\PLVWRZDU]\V]HQLDPL 6รฃWRVSUDZ\QDRJรฤŸ]QDQH&]DV WHNVW]DNRฤกF]\รฅ

3RGNLHUXQNLHP3DQL3URIHVRUQDSLVDฤŸHPSUDFรทPDJLVWHUVNรฃQD WHPDWILOR]RILLSUDNW\F]QHM7DGHXV]D .RWDUELฤกVNLHJR=DJDGQLHQLDNWรU\PL ]DMPRZDฤŸVLรท,QJDUGHQZ\GDZDฤŸ\PL VLรทEDUG]LHMRGOHJฤŸHRGล‘\FLDMDZLฤŸ\PL VLรทMDNROXNVXV$OHNLHG\QDSLVDฤŸHP DUW\NXฤŸe:DUWRฤณรฅLF]\QrSRฤณZLรทFRQ\ ILOR]RILL5RPDQD,QJDUGHQD$GDP :รทJU]HFNLWUDIQLH]DXZDล‘\ฤŸe/HSLHM ]DF]\QDรฅRG.RWDUELฤกVNLHJRLNRฤกF]\รฅ QD,QJDUGHQLHDQLล‘HOLRGZURWQLHr

3RVWXGLDFKSRPรJฤŸPL$GDP :รทJU]HFNLSROHFDMรฃFPQLHVZHPX SU]HฤŸRล‘RQHPXtSURI/HV]NRZL .DVSU]\NRZL1DMSLHUZSURZDG]LฤŸHPรฅZLF]HQLDGRMHJRZ\NฤŸDGรZ ZNUDNRZVNLHM:\ล‘V]HM6]NROH 3HGDJRJLF]QHMDE\]F]DVHPRGQDOHลรฅVLรทZPXUDFKQDV]HM8F]HOQL1D :63E\ฤŸ\RF]HNLZDQLDNWรU\PQLH FKFLDฤŸHPVSURVWDรฅ3URI.DVSU]\N NLHURZQLN.DWHGU\)LOR]RILLL6RFMRORJLL RWZRU]\ฤŸQDGQDPLSDUDVRORFKURQQ\ FRSR]ZROLฤŸRSURZDG]Lรฅ]DMรทFLDZHGฤŸXJZฤŸDVQHJRX]QDQLD0LHOLฤณP\WHล‘ VZRERGรทZZ\ERU]HNLHUXQNXEDGDฤก LSUDF\QDGVREรฃ'RGDPล‘HSRGMHJR NLHUXQNLHPQDSLVDฤŸHPSUDFรทGRNWRUVNรฃSWe+HUEHUW6SHQFHUL]PLHU]FK DQJLHOVNLHJRXW\OLWDU\]PXrPDฤŸRRGNU\ZF]รฃDOHMDNรฃฤณWU]HEDE\ฤŸRQDSLVDรฅ

$OEHUW6FKZHLW]HUMDNล‘HWUDIQLHQDSLVDฤŸe%H]P\ฤณOQRฤณรฅVSUDZLD]H]E\W PDฤŸRMHVWPLHMVFDZQDV]\Pล‘\FLXGOD XF]XFLDZG]LรทF]QRฤณFL3U]HFLZVWDZLDM VLรทWHMEH]P\ฤณOQRฤณFL1DXF]VLรทZQDWXUDOQ\VSRVรERGF]XZDรฅLZ\SRZLDGDรฅZG]LรทF]QRฤณรฅ=D]QDV]ZWHG\ V]F]รทฤณFLDLLQQLJRG]LรทNLWRELH]D]QDMรฃr1LHFKDMZ\UD]HPPRMHMJฤŸรทERNLHM ZG]LรทF]QRฤณFLEรทG]LHVฤŸRZReG]LรทNXMรทr :LPLHQLXSURI$GDPD:รทJU]HFNLHJR LZHZฤŸDVQ\PLPLHQLXFDฤŸHMZVSรOQRFLHDNDGHPLFNLHMLLQQ\PEOLVNLPQDP RVRERPEDUG]RVHUGHF]QLHG]LรทNXMรท

0รZLรฃFRPLVWU]DFK]RNUHVXVWXGLรZPXV]รทZ\PLHQLรฅSURI3DZฤŸD 5\ELFNLHJR&KRG]LฤŸHP]DXURF]RQ\ QDMHJRZ\NฤŸDG\]VRFMRORJLLEUDฤŸHP

2SRF]\QDQLDFKZRNUHVDFKSLHUZV]HM e6ROLGDUQRฤณFLrVWDQXZRMHQQHJRLNRPLWHWรZRE\ZDWHOVNLFKQLHEรทGรทSLVDฤŸ 1LHEรทGรทWHล‘RSRZLDGDฤŸRSUDFDFK

PRล‘HE\รฅSRGGDQHNU\W\FHE\OH ZLPLรทSUDZG\ 5RPDQ,QJDUGHQIDVF\QRZDฤŸMXล‘VDP\PVSRVREHPSURZDG]HQLD]DMรทรฅ $OHPQLHRGSLHUZV]HJRVSRWNDQLD E\ฤŸDEOLล‘V]DSURI,]\GRUD'รฃPEVND ,PSRQRZDฤŸDSRVWDZรฃFKDUDNWHUHP U]HWHOQRฤณFLรฃDOHWDNล‘HZV]HFKVWURQQRฤณFLรฃZSRGFKRG]HQLXGRRPDZLDQ\FK]DJDGQLHฤกNLHG\WR]SHZQ\P WUXGHPZ\GRE\ZDฤŸD]VLHELHQLH]EรทGQHVฤŸRZD

/HRSROG=JRGD

2G5HGDNFML SURIGUKDE$GDP :รทJU]HFNL]PDUฤŸ OXWHJRURNX


wydarzenia

3RV]XNLZDQLHSUDF\ ]ZLHฤกF]RQHVXNFHVHPt ;XW\SIVQMb8ZIS\aSQMU0: .ROHMQHZ\GDU]HQLH]F\NOXe6SRWNDQLH]SUDNW\NDPL+5rSRG SDWURQDWHP.DWHGU\=DU]รฃG]DQLD=DVREDPL3UDF\MXล‘]DQDPL

OZ]LVQIZWS][\]LMVKQ[XMKRITVWฤฌKQBIZbฤŠLbIVQMBI[WJIUQ4]LbSQUQVISQMZ]VS] BIZbฤŠLbIVQM]KbM[\VQKbaTQ__IZ[b\I\IKPXZW_ILbWVaKPXZbMbLWฤฌ_QILKbWVMOWZMSZ]\MZI 2WIVVฤ”?WรฐKbIฤก[SฤŠ0:4MILbย†ZUa3WV\IS\QW

C

KRรฅU\QHNSUDF\XZDล‘DQ\MHVWREHFQLH]DU\QHN SUDFRZQLNDQLHR]QDF]D WRZFDOHล‘HNDล‘G\NDQG\GDWRWU]\PDSUDFรทXZ\PDU]RQHJR SUDFRGDZF\:ฤŸDฤณFLZLHSU]HSURZDG]RQ\SURFHVUHNUXWDFMLLVHOHNFML VNXWHF]QLHZHU\ILNXMHNRPSHWHQFMH NDQG\GDWรZ5HNUXWHU]\]ZUDFDMรฃ XZDJรทล‘HVWXGHQFLRUD]ฤณZLHล‘RXSLHF]HQLDEVROZHQFLSRV]XNXMรฃF\SUDF\ PLHZDMรฃWUXGQRฤณFLZSU]\JRWRZDQLX RGSRZLHGQLHJR&9NV]WDฤŸWRZDQLX VZRMHJRZL]HUXQNXZEL]QHVRZ\FK PHGLDFKVSRฤŸHF]QRฤณFLRZ\FKRUD] ]DSUH]HQWRZDQLXVLรทSRGF]DVUR]PRZ\NZDOLILNDF\MQHM

RJUDQLF]RQHJRQDRJรฤŸGRฤณZLDGF]HQLD]DZRGRZHJRVWXGHQWรZ -RDQQD:RฤŸF]DฤกVNDSRGNUHฤณODฤŸD WDNล‘HUROรทEL]QHVRZ\FKPHGLรZ VSRฤŸHF]QRฤณFLRZ\FKZSRV]XNLZDQLX NDQG\GDWรZSU]H]UHNUXWHUรZLG]LHOLฤŸDVLรทSUDNW\F]Q\PLZVND]รZNDPL ZMDNLVSRVรENV]WDฤŸWRZDรฅVZรM ZL]HUXQHNZPHGLDFKVSRฤŸHF]QRฤณFLRZ\FK=ZLHฤกF]HQLHPVSRWNDQLD E\ฤŸRRPรZLHQLHNZHVWLL]ZLรฃ]DQ\FK ]]DFKRZDQLDPLSRGF]DVUR]PRZ\ NZDOLILNDF\MQHMRUD]SU]\JRWRZDQLH VLรทGRS\WDฤกMDNLHPRJรฃVWDZLDรฅ UHNUXWHU]\6WXGHQFLPLHOLWDNล‘H

PRล‘OLZRฤณรฅRPรZLHQLDVZRMHJR&9 ]SURZDG]รฃFรฃVSRWNDQLHUHNUXWHUNรฃ :\GDU]HQLHE\ฤŸRGODVWXGHQWรZ LQVSLUXMรฃF\PGRฤณZLDGF]HQLHP=XVW SUDNW\NDXVฤŸ\V]HOLRGSRZLHG]LQD QXUWXMรฃFHLFKS\WDQLDGRW\F]รฃFH DNW\ZQHJRLVNXWHF]QHJRSRV]XNLZDQLDSUDF\-DNSRGNUHฤณODOLVWXGHQFLVSRWNDQLD]SUDNW\NDPLWRGREU\ VSRVรEQDUR]ZรMFHQQ\FKQDU\QNX SUDF\NRPSHWHQFML GUAnna Dolot .DWHGUD=DU]รฃG]DQLD=DVREDPL3UDF\

6WXGHQFLVSHFMDOQRฤณFL =DU]รฃG]DQLH=DVREDPL /XG]NLPLSRGF]DV VSRWNDQLD]3UDNW\NLHP +53DQLรฃ-RDQQรฃ :RฤŸF]DฤกVNรฃ

SWXGHQFLVSHFMDOQRฤณFL=DU]รฃG]DQLH =DVREDPL/XG]NLPLQDVWXGLDFK OLFHQFMDFNLFKPLHOLPRล‘OLZRฤณรฅZ]LรทFLDXG]LDฤŸXZZDUV]WDFLHGRW\F]รฃF\PSRV]XNLZDQLDSUDF\6SRWNDQLH UR]SRF]รทฤŸRVLรทRGSUDNW\F]Q\FK ZVND]รZHNGRW\F]รฃF\FKZ\ERUX ฤณFLHล‘NLNDULHU\3URZDG]รฃFDVSRWNDQLH-RDQQD:RฤŸF]DฤกVNDRSRZLDGDฤŸD QLHW\ONRRVSHF\ILFHSUDF\UHNUXWHUDDOHWDNล‘HR]DZRGDFKW\SRZR ]ZLรฃ]DQ\FK]REV]DUHP+5SUH]HQWXMรฃFV]HURNLZDFKODU]PRล‘OLZRฤณFL X]\VNDQLDSUDF\SRVSHFMDOQRฤณFL =DU]รฃG]DQLH=DVREDPL/XG]NLPL W GDOV]HMF]รทฤณFLZDUV]WDWXZVND]DฤŸD NOXF]RZHDVSHNW\SU]\JRWRZDQLD SURIHVMRQDOQHJR&9]HV]F]HJรOQ\PXNLHUXQNRZDQLHPQDVSHF\ILNรท 25


wydarzenia

;]SKM[5Qฤ”LbaVIZWLW_MR3WVNMZMVKRQ6I]SW_MRX\" @@1>8WT[SWยง;รฐW_IKSWยง=SZIQฤก[SQM 6HPLQDULXP1DXNRZH :GQLDFKSDลG]LHUQLNDEUZ'REF]\FDFKRGE\ฤŸRVLรท ;;,93ROVNR6ฤŸRZDFNR8NUDLฤกVNLH6HPLQDULXP1DXNRZH ]DW\WXฤŸRZDQHZW\PURNX5M\PWL[QV;WKQW-KWVWUQK:M[MIZKPยง

<PMWZaIVL)XXTQKI\QWV[

K

RQIHUHQFMDRUJDQL]RZDQD QDSU]HPLDQZ3ROVFHQD 6ฤŸRZDFMLL8NUDLQLHVWDQRZL FRURF]QรฃRND]MรทGRVSRWNDQLDLZ\PLDQ\SRJOรฃGรZSUDFRZQLNรZQDXNRZ\FK].LMRZVNLHJR 1DURGRZHJR8QLZHUV\WHWX (NRQRPLF]QHJRLP9DG\PD +HWPDQD/ZRZVNLHJR8QLZHUV\WHWX +DQGOXL(NRQRPLL/ZRZVNLHJR 3DฤกVWZRZHJR8QLZHUV\WHWX6SUDZ :HZQรทWU]Q\FKRUD]8QLZHUV\WHWX (NRQRPLF]QHJRZ%UDW\VฤŸDZLH L8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJR

26

Z.UDNRZLH3RSU]HGQLH6HPLQDULXP RGE\ฤŸRVLรทZGQLDFKSDลG]LHUQLNDUZ.LMRZLHSRGKDVฤŸHP 7KHUROHRI6WDWLVWLFVLQWKH0RGHUQ (FRQRP\0RGHO'HYHORSPHQW +RQRURZ\SDWURQDWQDGWHJRURF]Q\P6HPLQDULXPREMรฃฤŸ-05HNWRU 8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJR Z.UDNRZLHSURI8(.GUKDELQล‘ $QGU]HM&KRFKรฤŸ2UJDQL]DWRUHP NRQIHUHQFMLSRVWURQLHSROVNLHME\ฤŸD .DWHGUD6WDW\VW\NL8QLZHUV\WHWX (NRQRPLF]QHJRZ.UDNRZLH

3U]HZRGQLF]รฃF\P.RPLWHWX 2UJDQL]DF\MQHJRE\ฤŸSURI8(.GU KDE3DZHฤŸ8OPDQDKRQRURZ\P SU]HZRGQLF]รฃF\PSURIGUKDE -ร]HI3RFLHFKD:VNฤŸDGNRPLWHWX RUJDQL]DF\MQHJRZHV]OLWDNล‘HGU $JQLHV]ND:DฤŸรทJDtVHNUHWDU]RUD] GU0DฤŸJRU]DWDรคZLHN 8URF]\VWHJRRWZDUFLD6HPLQDULXP GRNRQDฤŸ']LHNDQ:\G]LDฤŸX =DU]รฃG]DQLDSURI8(.GUKDE %RJXV]0LNXฤŸD1DSLHUZV]\G]LHฤก REUDG]DSODQRZDQRWU]\REV]HUQH


VHVMHWHPDW\F]QHGRW\F]รฃFHZVSรฤŸF]HVQ\FKSUREOHPรZDQDOL]VWDW\VW\F]Q\FKRUD]GZLHVHVMHGRW\F]รฃFH VWDW\VW\NLVSRฤŸHF]QHM3RGF]DVW\FK VHVMLSRGMรทWRDNWXDOQHWHPDW\GRW\F]รฃFHPLQQDMQRZV]\FKWUHQGรZ ZEDGDQLDFKVWDW\VW\F]Q\FKDQDOL]\JOREDOQ\FKWUHQGรZZUR]ZRMX V]NROQLFWZDZ\ล‘V]HJRRUD]MDNRฤณFL ล‘\FLDVWDUV]\FKOXG]LZ3ROVFHLQD 6ฤŸRZDFML .ROHMQ\G]LHฤกREUDGSRฤณZLรทFRQR ZFDฤŸRฤณFLPHWRGRPVWDW\VW\F]Q\PZEDGDQLDFKHNRQRPLF]Q\FK 3U]HGPLRWHPG\VNXVMLE\ฤŸ\PLQ

GHWHUPLQDQW\NRQNXUHQF\MQRฤณFLNUDMรZHXURSHMVNLFK=DSUH]HQWRZDQR WDNล‘HFLHNDZHUHIHUDW\GRW\F]รฃFH PRGHORZDQLDG\QDPLF]Q\FKUHODFML SRPLรทG]\EH]SRฤณUHGQLPLLQZHVW\FMDPL]DJUDQLF]Q\PLDKDQGOHP ZHZQรฃWU]JDฤŸรท]LRZ\PZ3ROVFHRFHQ\VWDELOQRฤณFLILVNDOQHMQD8NUDLQLH DWDNล‘HRFHQ\U\]\NDV\VWHPRZHJR ZVHNWRU]HXEH]SLHF]Hฤก 2VWDWQLG]LHฤกREUDGSRฤณZLรทFRQR PHWRGRPDQDOL]VSRฤŸHF]QRJRVSRGDUF]\FK=DSUH]HQWRZDQRPLQ UHIHUDW\GRW\F]รฃFHWHVWRZDQLDHJ]RJHQLF]QRฤณFL]PLHQQ\FKZKDQGOX

3R]DG\VNXVMรฃQDWHPDWSUH]HQWRZDQ\FKUHIHUDWรZXF]HVWQLF\ 6HPLQDULXPPLHOLRND]MรทGR OHSV]HJRSR]QDQLDVLรทLLQWHJUDFML2UJDQL]DWRU]\.RQIHUHQFML SU]\JRWRZDOLDWUDNFMรทWXU\VW\F]Qรฃ ZSRVWDFL]ZLHG]DQLD.RSDOQL6ROL Z%RFKQL8F]HVWQLF\Z\FLHF]NL ]]DLQWHUHVRZDQLHP]ZLHG]DOL WUDVรท]SRG]LHPQรฃHNVSR]\FMรฃ PXOWLPHGLDOQรฃZF]DVLHNWรUHMPLHOL RND]MรทGR]DSR]QDQLDVLรท]GDZQ\PLPHWRGDPLZ\GRE\ZDQLDVROL =DJUDQLF]Q\FKJRฤณFL]DFKZ\FLฤŸODELU\QWVXURZ\FKDOHWFKQรฃF\FKDXWHQW\]PHPZ\URELVN3RZ\FLHF]FH RGE\ฤŸDVLรทXURF]\VWDNRODFMDNWรUD E\ฤŸDRND]MรฃGRฤณZLรทWRZDQLDMXELOHXV]XXURG]LQ3URIHVRUD-ร]HID 3RFLHFK\tMHGQHJR]LQLFMDWRUรZ RUD]ZLHOROHWQLHJRRUJDQL]DWRUD 3ROVNR6ฤŸRZDFNR8NUDLฤกVNLFK 6HPLQDULรZ1DXNRZ\FK

wydarzenia

]DJUDQLF]Q\PZSฤŸ\ZXVWRVRZDQLD RGQDZLDOQ\FKลUรGHฤŸHQHUJLLQDฤณURGRZLVNRQDWXUDOQHF]\SUREOHPรZ PQLHMV]RฤณFLURPVNLHMQD6ฤŸRZDFML

GU0DฤŸJRU]DWDรคZLHN .DWHGUD6WDW\VW\NL8(. IRWGU$JQLHV]ND:DฤŸรทJD

27


wydarzenia

&]DVRSLVPR(%(5 ZED]LH6&2386 ,WรฐฤŠKbaTQฤฌUaLWTQOQM]ZWXMR[SWฤฌ_QI\W_aKP KbI[WXQ[U ,MKabRฤŠ6QMbITMฤตVMR:ILa-S[XMZ\{_+WV\MV\;MTMK\QWV)L^Q[WZa*WIZL+;)* KbI[WXQ[UWbW[\IรฐW_รฐฤŠKbWVMLWUHQRPRZDQHMED]\QDXNRZHM6&2386 XZW_ILbWVMRXZbMb_aLI_VQK\_W-4;->1-:2M[\\WVIR_Qฤ”S[bIQV\MZLa[KaXTQVIZVI JIbIIJ[\ZIS\{_QKa\W_IฤกQVLMS[]RฤŠKIVIRTMX[bMKbI[WXQ[UI_aLI_IVMVIKIรฐaUฤฌ_QMKQM

W

ฤŸรฃF]HQLHWDNPฤŸRGHJR F]DVRSLVPDMDN(%(5 GRED]\6FRSXVWR SUDZG]LZ\VXNFHVW\P EDUG]LHMล‘HZ3ROVFH]DOHGZLH F]DVRSLVPPRล‘HVLรทW\PSRV]F]\FLรฅVSRฤณUรGZV]\VWNLFKF]DVRSLVP SXQNWRZDQ\FK

28

-DNVLรท]DF]รทฤŸDG]LDฤŸDOQRฤณรฅ (%(5X" (%(5Z\GDZDQ\MHVWRGURNX MDNRDQJORMรท]\F]Q\PXOWLG\VF\SOLQDUQ\LZLHORNRQWHNVWRZ\NZDUWDOQLN &]DVRSLVPRSRZVWDฤŸR]LQLFMDW\Z\ SURI8(.GUKDE.U]\V]WRID:DFKD

tREHFQHJR.LHURZQLND.DWHGU\ +DQGOX=DJUDQLF]QHJR]DฤŸRล‘\FLHOD L5HGDNWRUD1DF]HOQHJRF]DVRSLVPD:VNฤŸDG0LรทG]\QDURGRZHM 5DG\1DXNRZHMZFKRG]รฃZ\ELWQL SU]HGVWDZLFLHOHฤณZLDWDQDXNL]Dฤณ 5HGDNFMDOLF]รฃFDRVรEWRSU]HGH ZV]\VWNLPSUDFRZQLF\QDV]HM$OPD


&RWDNQDSUDZGรทR]QDF]D LQGHNVDFMDZ6FRSXVLH" %D]D6FRSXV]RVWDฤŸDXUXFKRPLRQD w URNX-HMEDUG]RG\QDPLF]Q\ UR]ZรMZNROHMQ\FKODWDFKV]\ENR XSODVRZDฤŸMรฃZF]RฤŸรZFHPLรทG]\QDURGRZHJRRELHJXZLHG]\QDXNRZHM

7RZฤŸDฤณQLH]WHMED]\NRU]\VWDMรฃ QDMEDUG]LHMSUHVWLล‘RZHRUJDQL]DFMHILQDQVXMรฃFHEDGDQLDQDXNRZH RUD]DJHQFMHU]รฃGRZHSU]\]QDMรฃF IXQGXV]HGODQDMOHSV]\FKZQLRVNRGDZFรZWDNLHMDN1DWLRQDO6FLHQFH )XQGDWLRQRUD](XURSHDQ5HVHDUFK &RXQFLO:ZLHOXNUDMDFK6FRSXV VWDฤŸVLรทZ\]QDF]QLNLHPRFHQ\MHGQRVWHNQDXNRZ\FK $XVWUDOLD:LHOND %U\WDQLD3RUWXJDOLD RUD]SRUรZQDฤก RฤณURGNรZDNDGHPLFNLFK 46:RUOG 8QLYHUVLW\5DQNLQJV7KH7LPHV +LJKHU(GXFDWLRQ:RUOG8QLYHUVLW\ 5DQNLQJV %D]D6FRSXVMHVWQDMF]รทฤณFLHMZ\NRU]\VW\ZDQ\PลUรGฤŸHPLQIRUPDFML QDXNRZHMQLHW\ONRSU]H]QDXNRZFรZ SROVNLFK'ODF]DVRSLVPD(%(5RUD] DXWRUรZZQLPSXEOLNXMรฃF\FKR]QDF]DWRล‘HFRG]LHQQLHLFKDUW\NXฤŸ\Vรฃ ZLGRF]QHGODPLOLRQรZXล‘\WNRZQLNรZ6FRSXVDNWรU]\MHF]\WDMรฃF\WXMรฃLSRSXODU\]XMรฃZGDOV]\FKEDGDQLD UDSRUWDFKLSXEOLNDFMDFK

6FRSXVSRGGDZDQHVรฃV]F]HJรฤŸRZHMDQDOL]LHSRGZ]JOรทGHPMDNRฤณFL 1LH]DOHล‘QLHNVSHUFLF]XZDMรฃQDG U]HWHOQRฤณFLรฃPDWHULDฤŸรZXPLHV]F]DQ\FKZ6FRSXVLH3RVLDGDMรฃ RQLGRJฤŸรทEQรฃZLHG]รทPHU\WRU\F]QรฃRUD]RGSRZLHGQLHQDU]รทG]LD GRVHOHNFMLลUรGHฤŸVSHฤŸQLDMรฃF\FK QDMZ\ล‘V]HVWDQGDUG\PLรทG]\QDURGRZHJRฤณURGRZLVNDEDGDZF]HJR 3R]\W\ZQรฃZHU\ILNDFMรทSU]HFKRG]L ]DOHGZLHt]JฤŸDV]DQ\FK F]DVRSLVP5รZQLHล‘L(%(5PXVLDฤŸ Z\ND]DรฅVLรทVSHฤŸQLHQLHPV]HUHJX NU\WHULรZGRW\F]รฃF\FKWDNLFKREV]DUรZMDNSROLW\NDF]DVRSLVPD MHJR]DZDUWRฤณรฅF\WRZDOQRฤณรฅUHJXODUQRฤณรฅZ\GDZQLF]DLSXQNWXDOQRฤณรฅ GRVWรทSQRฤณรฅ3URFHVZHU\ILNDFML WUZDฤŸPLHVLรทF\ F]HUZFD tVW\F]QLD ]QLHXNU\ZDQรฃ VDW\VIDNFMรฃLQIRUPXMHP\RMHJR SR]\W\ZQ\P]DNRฤกF]HQLX-HVWWR VZRLVWDQRELOLWDFMDDOHLPRELOL]DFMD GRGDOV]HMSUDF\LGRVNRQDOHQLD tSRSU]HF]NรทSRGQRVLP\MHV]F]H Z\ล‘HMf

1LHE\ฤŸRMHGQDNWDNฤŸDWZRf &]DVRSLVPDNWรUH]DNZDOLILNRZDฤŸ\VLรทGRLQGHNVRZDQLDZED]LH

GU$JQLHV]ND*ฤŸRGRZVND .DWHGUD+DQGOX=DJUDQLF]QHJR 6HNUHWDU]1DXNRZ\F]DVRSLVPD(%(5

wydarzenia

0DWHU2GSRF]รฃWNXSRSU]HF]ND (%(5XSRVWDZLRQDMHVWZ\VRNRt FHOHPF]DVRSLVPDMHVWRGNU\ZDQLH LUR]SRZV]HFKQLDQLHQDMQRZV]\FK Z\QLNรZEDGDฤกQDXNRZFรZ]NUDMX L]DJUDQLF\VWDZLDMรฃFSU]HGHZV]\VWNLPQDMDNRฤณรฅQDGV\ฤŸDQ\FKWHNVWรZ RUD]U]HWHOQHLVNUXSXODWQHSURFHGXU\ UHFHQ]RZDQLDDUW\NXฤŸรZLZ\GDZDQLD NROHMQ\FKQXPHUรZ(%(5:FLรฃJX ODWXND]DฤŸRVLรทLFK]DZLHUDMรฃF\FK SRQDGDUW\NXฤŸรZ]F]HJRSRQDGSRฤŸRZDDXWRUVWZDQDXNRZFรZ ]DJUDQLF]Q\FK6NXWHF]QDVWUDWHJLDGHWHUPLQDFMDLFLรทล‘NDSUDFD 5HGDNWRUD1DF]HOQHJRF]ฤŸRQNรZ ]HVSRฤŸXUHGDNF\MQHJRUHFHQ]HQWรZ LUHGDNWRUรZQXPHUXQDGMDNRฤณFLรฃ LUR]ZRMHPF]DVRSLVPD]DRZRFRZDฤŸDSR]\W\ZQรฃZHU\ILNDFMรฃLU]HF]\ZLVW\P]DLVWQLHQLHPF]DVRSLVPD ZฤณZLDWRZHMSU]HVWU]HQLQDXNRZHM

&]รทฤณรฅ.RPLWHWX 5HGDNF\MQHJR(%(5 *รUQ\U]รฃGRGOHZHMSURI 8(.GUKDE-DFHN.OLFK GUKDE0DUHN6]DUXFNL GU-DQ%U]R]RZVNLSURI 8(.GUKDE0DUHN รคZLNOLFNLGU5HPLJLXV] *DZOLNGU%DUWฤŸRPLHM 0DURQD 'ROQ\U]รฃGRGOHZHMGU $JQLHV]ND*ฤŸRGRZVND SURI8(.GUKDE .U]\V]WRI:DFKGU 0LFKDฤŸ*ฤŸXV]DNGU 0DฤŸJRU]DWD.RVDฤŸDGU $JQLHV]NDลXU

29


UEK - partner w biznesie

3URMHNW ,QNXEDWRU ,QQRZDF\MQRฤณFL =-3ยงXIZ\VMZ_JQbVM[QM

6]DQRZQL3DฤกVWZR

_\aUV]UMZbMยถ3]ZQMZI=-3ยชXZbML[\I_QUaXWL[]UW_IVQMXZWRMS\]S\{ZaJaรฐ ZMITQbW_IVaWLUIRILWOZ]LVQIZXZbMb3I\MLZฤ”BIKPW_Iฤก7ZOIVQbIKaRVaKP WZIb3WรฐW6I]SW_Mยถ1,-)ยชN]VSKRWV]RฤŠKM_ZIUIKP3I\MLZa8ZWRMS\\MV ]ba[SIรฐOZIV\_ZIUIKPW\_IZ\MOWSWVS]Z[]WNMZ\VIZMITQbIKRฤ”bILIฤกX]JTQKbVaKP ?WRM_{Lb\_I5IรฐWXWT[SQMOW_WJ[bIZbMML]SIKRQ_Z,bQฤ”SQLWLI\SW_MU] _[XIZKQ]ย†VIV[W_MU]b8ZWRMS\]1VS]JI\WZ1VVW_IKaRVWฤฌKQ]LIรฐW[Qฤ”bZMITQbW_IฤŒ _[ba[\SQMbIXTIVW_IVMLbQIรฐIVQI

P

URMHNWPLDฤŸQDFHOXPLQ SRGQLHVLHQLHฤณZLDGRPRฤณFL QWPRล‘OLZRฤณFLNRPHUFMDOL]DFMLWHFKQRORJLLSRZVWDฤŸHMQD XF]HOQLSRSU]H]]DNฤŸDGDQLHLQQRZDF\MQ\FKRUJDQL]DFMLW\SXVWDUWXSZVSDUFLHSU]HGVLรทELRUF]RฤณFL DNDGHPLFNLHMSURPRZDQLHSRVWDZ SU]HGVLรทELRUF]\FKRUD]]DFKรทFDQLH ']LDฤŸ1DXNLL7UDQVIHUX GRNRQW\QXRZDQLDGDOV]\FKEDGDฤก :LHG]\ ZREV]DU]HSU]HGVLรทELRUF]RฤณFL %XG\QHNJฤŸรZQ\,SLรทWUR LQQRZDF\MQHMLNRPHUFMDOL]DFML SRN VWRQD ZZZGQWZXHNNUDNRZSO WHO 12-293 59 08 โ€ข HPDLO WUDQVIHUZLHG]\#XHN NUDNRZSO

30

:UDPDFKSURMHNWXXGDฤŸRVLรท]UHDOL]RZDรฅQDVWรทSXMรฃFHG]LDฤŸDQLD 3U]HSURZDG]RQRF\NO ZDUV]WDWรZLV]NROHฤกGOD VWXGHQWรZ]DVSHNWรZ GRWNRPHUFMDOL]DFMLEDGDฤก

QDXNRZ\FKLDNW\ZQRฤณFL Z]DNUHVLHSU]HGVLรทELRUF]RฤณFL DNDGHPLFNLHMW\SXVSLQRII RXW]DNฤŸDGDQLDLSURZDG]HQLD G]LDฤŸDOQRฤณFLJRVSRGDUF]HM NRPHUFMDOL]RZDQLDLQQRZDF\MQ\FKSRP\VฤŸรZEL]QHVRZ\FK ]DU]รฃG]DQLDSURMHNWDPLRUD] DVSHNWรZPLรทNNLFK]DU]รฃG]DQLD NRPXQLNDW\ZQRฤณรฅ DVHUW\ZQRฤณรฅZVSรฤŸSUDFD PLรทG]\OXG]NDUR]ZLรฃ]\ZDQLH NRQIOLNWรZQHJRFMDFMHEL]QHVRZHHW\NLHWDPHQHGล‘HUD LWS =DMรทFLDRSUรF]SUDFRZQLNรZ8(.SURZDG]LOLWDNล‘H WUHQHU]\EL]QHVRZLLZฤŸDฤณFLFLHOHLQQRZDF\MQ\FKILUP]NWรU\PLZVSรฤŸSUDFXMH8F]HOQLD :]DMรทFLDFKฤŸรฃF]QLHZ]LรทฤŸR

XG]LDฤŸRVรEtVWXGHQWรZ ]NUDNRZVNLFKXF]HOQL โ€ข

=RUJDQL]RZDQRLQG\ZLGXDOQH GRUDG]WZREL]QHVRZHXNLHUXQNRZDQHQDSRPRFZV]\VWNLPW\PNWรU]\FKFLHOLSRGMรฃรฅ VLรท]DฤŸRล‘HQLDLSURZDG]HQLD VZRMHMILUP\=UHDOL]RZDQR ฤŸรฃF]QLHLQG\ZLGXDOQ\FK VSRWNDฤก]]DLQWHUHVRZDQ\PL RVREDPLDNLONRUR]QLFKFKFH ZW\PURNX]DฤŸRล‘\รฅLUR]ZLQรฃรฅ VZรMZฤŸDVQ\EL]QHV

โ€ข

:\GDQRSXEOLNDFMรท UHFHQ]RZDQรฃZLHORUR]G]LDฤŸRZรฃPRQRJUDILรทQDXNRZรฃ ]DZLHUDMรฃFรฃ WHNVW\]DVSHNWรZV]HURNR SRMรทWHMNRPHUFMDOL]DFMLEDGDฤก


.RQIHUHQFMDX]\VNDฤŸDUDQJรท Z\GDU]HQLDRJรOQRXF]HOQLDQHJRLE\ฤŸDXURF]\ฤณFLH RWZDUWDSU]H]SU]HGVWDZLFLHOD 8(.:ฤŸDG]HXF]HOQLUHSUH]HQWRZDฤŸ']LHNDQ:\G]LDฤŸX =DU]รฃG]DQLDt3DQ3URI8(. GUKDE%RJXV]0LNXฤŸDNWรU\ UR]SRF]รฃฤŸREUDG\

QDXNRZ\FKSU]HGVLรทELRUF]RฤณFLDNDGHPLFNLHMLQLFMDW\Z SURSU]HGVLรทELRUF]\FKRUD] ลUรGHฤŸSU]HZDJNRQNXUHQF\MQ\FKSU]HGVLรทELRUVWZLRUJDQL]DFMLZJRVSRGDUFHRSDUWHMQD ZLHG]\0RQRJUDILDQDXNRZD SW3U]HGVLรทELRUF]RฤณรฅDลUรGฤŸDSU]HZDJLZJRVSRGDUFHRSDUWHMQDZLHG]\SRGUHGDNFMรฃ QDXNRZรฃGU0DUND0DNRZFD RUD]GU$QQ\3LHWUXV]NL2UW\O ]DZLHUDฤŸรฃF]QLH]UHFHQ]RZDQ\FKWHNVWรZ โ€ข

=RUJDQL]RZDQRSRGVXPRZXMรฃFรฃNRQIHUHQFMรทQDXNRZรฃ ZWUDNFLHNWรUHM]RVWDฤŸ\]DSUH]HQWRZDQHZ\QLNLSURMHNWX RUD]SU]HGVWDZLRQHDUW\NXฤŸ\ RSXEOLNRZDQHZNVLรฃล‘FH .RQIHUHQFMDSWe=DFKRZDQLD LQQRZDF\MQHMNOXF]HPNRQNXUHQF\MQHJRUR]ZRMXEL]QHVXr RGE\ฤŸDVLรทZGQLXJUXGQLD Z.DPSXVLH8(.&LHV]\ฤŸD VLรทRQDEDUG]RGXล‘\P]DLQWHUHVRZDQLHPRVรEQLHW\ONR ].UDNRZDDOHWDNล‘H]LQQ\FK RฤณURGNรZQDXNRZ\FK]FDฤŸHM 3ROVNL 8QLZHUV\WHW*GDฤกVNL 8QLZHUV\WHW:URFฤŸDZVNL &HQWUDOQ\,QVW\WXW2FKURQ\ 3UDF\Z:DUV]DZLH6*+ Z:DUV]DZLH8QLZHUV\WHW 0DULL&XULH6NฤŸRGRZVNLHM Z/XEOLQLH8QLZHUV\WHW 5]HV]RZVNL8QLZHUV\WHW -DJLHOORฤกVNL$NDGHPLD *รUQLF]R+XWQLF]D 3ROLWHFKQLND.UDNRZVND

:WUDNFLHNRQIHUHQFMLSU]HGVWDZLRQRNLONDRSXEOLNRZDQ\FKWHNVWรZZPRQRJUDILL =RUJDQL]RZDQRVSHFMDOQรฃ VHVMรทSRVWHURZรฃZWUDNFLH NWรUHMSU]HGVWDZLRQHE\ฤŸ\ SURMHNW\XNLHUXQNRZDQHPLQ QDNRPHUFMDOL]DFMรทLZVSรฤŸSUDFรทNRQNUHWQ\FKILUPLLQVW\WXFML]RฤณURGNDPLQDXNRZ\PL Z3ROVFH 3RF]รทฤณFLQDXNRZHMPLDฤŸ\ PLHMVFHEDUG]RFLHNDZHLLQVSLUXMรฃFHZ\VWรฃSLHQLDSU]HGVWDZLFLHOL]DSURV]RQ\FKILUP *RRJOH,UHODQG/WG9DOHR )DNUR$VWRU)RUQD[6S ]RR3UH]HQWDFMHRPDZLDฤŸ\ ]DJDGQLHQLDGRW\F]รฃFHPLQ LQQRZDFMLWHQGHQFMLLWUHQGรZ QDU\QNXSUDF\,7LMHJRZSฤŸ\ZXQDF]ฤŸRZLHND3U]HP\VฤŸX

DXWRPDW\]DFMLLF\IU\]DFML JRVSRGDUNLV]WXF]QHMLQWHOLJHQFMLRF]HNLZDฤกEL]QHVX LSU]HP\VฤŸXZNRQWHNฤณFLH SRV]XNLZDQ\FKNZDOLILNDFML LNRPSHWHQFMLSU]\V]ฤŸ\FKSUDFRZQLNรZ%DUG]RZDล‘QHMHVW WRล‘H]DSURV]HQLUHSUH]HQWDFMLZV]\VWNLFKILUPtZVND]\ZDOLQDGXล‘H]QDF]HQLH LUDQJรทZVSรฤŸSUDF\]XF]HOQLDPLRUD]MDNZ\JOรฃGDWDND ZVSรฤŸSUDFDZLFKSRGPLRWDFK 3RWZLHUG]DWRW\ONR]DVDGQRฤณรฅSURPRZDQLDRWZDUWRฤณFL L]DFKรทFDQLDGRZVSรฤŸSUDF\ QLHW\ONRSUDNW\NรZJRVSRGDUF]\FKNWรU]\GRVWU]HJDMรฃ MXล‘EDUG]RF]รทVWRNRU]\ฤณFL ]HZVSรฤŸSUDF\]RฤณURGNDPL QDXNRZ\PLDOHWDNล‘HSUDFRZQLNรZQDXNRZ\FKNWรU]\Vรฃ ฤณZLDGRPLSRWU]HE\UHDOL]DFML ZVSรOQ\FKSURMHNWรZLLQLFMDW\ZDOHQLHNRQLHF]QLH]DZV]H Z\ND]XMรฃWDNรฃZROรท

UEK - partner w biznesie

.UDNRZVND$NDGHPLD :]LรทฤŸR ZQLHMXG]LDฤŸEOLVNRRVรE ZW\PEOLVNRSUDFRZQLNรZ QDXNRZ\FKLSU]HGVWDZLFLHOLILUPLLQVW\WXFML

,QLFMDW\Z\WHJRW\SXVรฃEDUG]R SRWU]HEQHV]F]HJรOQLHQDXF]HOQLDFKJG]LHZLHOHPฤŸRG\FKRVรE NWรU]\]GRE\ZDMรฃZLHG]รทWHRUHW\F]QรฃSRZLQQRPLHรฅEH]SRฤณUHGQLNRQWDNW]SUDNW\NรฃJRVSRGDUF]รฃJG]LHPRล‘OLZHEรทG]LHMHM VNRQIURQWRZDQLHLX]P\VฤŸRZLHQLH VRELHMDNEDUG]RMHVWSRWU]HEQD 2VRE\WDNLHPDMรฃMXล‘ZWUDNFLH VWXGLรZZLHOHG\OHPDWรZFR]URELรฅtMDNรฃZ\EUDรฅGURJรทtSUDF\

31


UEK - partner w biznesie 32

QDMHPQHMฤณZLDGF]รฃFXVฤŸXJLGOD MHGQHJROXENLONXSRGPLRWรZF]\ PRล‘HMHGQDN]DU\]\NRZDรฅL]DฤŸRล‘\รฅZฤŸDVQรฃG]LDฤŸDOQRฤณรฅILUPรท 0ฤŸRG]LOXG]LHEDUG]RF]รทVWRQLH PDMรฃฤณZLDGRPRฤณFLLล‘WZRU]RQH ZUDPDFK]DMรทรฅDNDGHPLFNLFK SURMHNW\PRJรฃSU]HUDG]DรฅVLรท ZLQQRZDF\MQHSU]HGVLรทELRUVWZD 2VRE\WDNLHPDMรฃQLHMHGQRNURWQLH MXล‘QDHWDSLHVWXGLRZDQLDEDUG]R UR]ZLQLรทWHSRP\VฤŸ\F]DVHPQDZHWSU]HฤŸRPRZHNRQFHSFMHLUR]ZLรฃ]DQLDDOHEUDNXMHLPRGZDJL OXESRSURVWXRGSRZLHGQLHJRSRNLHURZDQLDLFKLZVND]DQLDFRSR NROHLQDOHล‘\]UHDOL]RZDรฅ1LHVWHW\ PHFKDQL]P\ฤŸรฃF]รฃFHXF]HOQLH Z\ล‘V]H]EL]QHVHPQLHVรฃZGDOV]\PFLรฃJXGREU]HUR]ZLQLรทWH Z3ROVFH:VND]DQLHPฤŸRG\P RVRERPDOWHUQDW\ZQHMฤณFLHล‘NL UR]ZRMX]DZRGRZHJRLVNฤŸRQLHQLH LFKGRV]XNDQLDLQIRUPDFMLZW\P

]DNUHVLHtPRล‘HGRSURZDG]Lรฅ GRXVSUDZQLHQLDPHFKDQL]PX WUDQVIHUXWHFKQRORJLLGRVIHU\ JRVSRGDUF]HM :W\PGXFKXE\ฤŸSU]\JRWRZDQ\ SURMHNWNWรU\XGDฤŸRVLรท]UHDOL]RZDรฅSU]\GXล‘HMSRPRF\L]DDQJDล‘RZDQLXVWXGHQWรZ].RฤŸD 1DXNRZHJRe,GHDrRUD]NLONXQDVWXRVรEZVSรฤŸSUDFXMรฃF\FK]D FREDUG]RVHUGHF]QLHZV]\VWNLP G]LรทNXMHP\ 'Xล‘H]DLQWHUHVRZDQLHSRV]F]HJรOQ\PLG]LDฤŸDQLDPLNWรUHE\ฤŸ\UHDOL]RZDQHZUDPDFKSURMHNWXRUD] VXJHVWLHRVรEELRUรฃF\FKZQLFK XG]LDฤŸE\MHNRQW\QXRZDรฅLQDZHW UR]V]HU]\รฅLFKSLHUZRWQLH]DSODQRZDQHUDP\VNฤŸDQLDMรฃRUJDQL]DWRUรZGRUHDOL]DFMLQLH]QDF]QLH]PRG\ILNRZDQ\FKG]LDฤŸDฤก WDNล‘HLZW\PURNX2ZV]\VWNLP

EรทG]LHP\VWDUDรฅVLรทQDELHล‘รฃFR 3DฤกVWZDLQIRUPRZDรฅLSRWHP]DFKรทFDรฅGRXG]LDฤŸXLZVSรฤŸSUDF\ :V]\VWNLFKNWรU]\PDMรฃMDNLHฤณ VZRMHXZDJLOXESU]HP\ฤณOHQLD FKFLHOLE\SRPรFOXEZฤŸรฃF]\รฅVLรท ZMDNLฤณVSRVรEZRUJDQL]DFMรท NRQNUHWQ\FKLQLFMDW\ZOXEVXJHUXMรฃNRQNUHWQH]PLDQ\tVHUGHF]QLH ]DSUDV]DP\ GU0DUHN0DNRZLHF $GLXQNW.DWHGUD=DFKRZDฤก 2UJDQL]DF\MQ\FK:\G]LDฤŸRZ\.RRUG\QDWRU GV7UDQVIHUX:LHG]\.RRUG\QDWRU 3URMHNWXe3U]HGVLรทELRUF]\VWXGHQWr PJU0RQLND+DPHUVND .RRUG\QDWRUSURMHNWX,QNXEDWRU ,QQRZDF\MQRฤณFL']LDฤŸ1DXNLL7UDQVIHUX :LHG]\ -RDQQD+R\GD VWXGHQWND3UH]HV.RฤŸD1DXNRZHJR e,'($rG]LDฤŸDMรฃFHJRSU]\.DWHGU]H =DFKRZDฤก2UJDQL]DF\MQ\FK


1

W

W\PURNX]PLHQLRQD]RVWDฤŸDGRW\FKF]DVRZDIRUPXฤŸD 7\JRGQLD(NRORJLL8(.LSURZDG]RQHEรทGรฃF\NOLF]QHZ\GDU]HQLD ]ZLรฃ]DQH]V]HURNRSRMรทWรฃHNRWHPDW\NรฃSRGKDVฤŸHPโ€žNIE M$518-r. :UDPDFKSURMHNWXHNRORJLF]QHJRMXล‘ ZVW\F]QLXRGE\ฤŸDVLรทSLHUZV]D]ELรUNDPDNXODWXU\$NFMDWDEรทG]LHRGE\ZDฤŸDVLรทZUรZQ\FKRGVWรทSDFKF]DVX ZRVWDWQLHSLรฃWNLNDล‘GHJRPLHVLรฃFD &HOHPMHVW]ZUรFHQLHXZDJLSUDFRZQLNรZLVWXGHQWรZ8(.QDSUREOHP VHOHNW\ZQHM]ELรUNLRGSDGรZ

w skrรณcie

hsalf

7HJRURF]Q\SURMHNW HNRORJLF]Q\HNR8(. SRGKDVฤŸHP e1LHPDUQXMr

e1LHPDUQXMZRG\r(IHNWHPWHJRSURMHNWXPDE\รฅZ\SUDFRZDQLHG]LDฤŸDฤก RJUDQLF]DMรฃF\FKPDUQRWUDZLHQLHZRG\ ZPXUDFKQDV]HM$OPD0DWHU :UDPDFKSURMHNWXe1LHPDUQXMล‘\ZQRฤณFLrUรZQLHล‘F]HNDMรฃFLHNDZHZDUV]WDW\NWรUHSRSURZDG]RQH]RVWDQรฃ ZHZVSรฤŸSUDF\]EORJHUDPLNXOLQDUQ\PLRUD]SU]HGVWDZLFLHODPLRUJDQL]DFML ]DMPXMรฃF\FKVLรทRJUDQLF]DQLHPPDUQRWUDZLHQLDล‘\ZQRฤณFL :UDPDFKGZรFKNROHMQ\FKSURMHNWรZ EรทG]LHPRล‘QDGRZLHG]LHรฅVLรทMDNQLH PDUQRZDรฅHQHUJLLRUD]ZMDNLVSRVรE UR]VรฃGQLHJRVSRGDURZDรฅVZRLPL ILQDQVDPL .RQIHUHQFMDe*RVSRGDUNDrWR NROHMQ\HOHPHQWSURMHNWXHNRORJLF]QHJR2GEรทG]LHVLรทRQD PDMD URNXLEรทG]LHPLDฤŸDQDFHOX ]JฤŸรทELHQLZLHG]\QDWHPDW&]ZDUWHM 5HZROXFML3U]HP\VฤŸRZHMZZ\EUDQ\FK MHMG]LHG]LQDFK3U]HP\VฤŸ(NRORJLD 2UJDQL]DFMD=DVRE\2UJDQL]DWRUDPL Vรฃ.RฤŸR1DXNRZH3URFHVX =DU]รฃG]DQLD6WXGHQFNLH.RฤŸR 1DXNRZH(NRORJLD:\UREรZ.RฤŸR 1DXNRZH&KHPLF]QR7RZDUR]QDZF]H .RฤŸR1DXNRZH%LR&UDIWRUD]RF]\ZLฤณFLH628(.6]F]HJรฤŸ\PRล‘QD ]QDOHลรฅQDVWURQLHLQWHUQHWRZHMNRQIHUHQFMLRUD]QDIDFHERRNX

3RGREQLHMDNZURNXXELHJฤŸ\PRJฤŸRV]RQ\]RVWDQLHUรZQLHล‘NRQNXUVQD HNRLQQRZDFMHG]LรทNLF]HPXPRล‘OLZH EรทG]LHZ\SUDFRZDQLHNROHMQ\FKHNRORJLF]Q\FKUR]ZLรฃ]DฤกGOD8(.X =HZ]JOรทGXQDGXล‘H]DLQWHUHVRZDQLH ]HV]ฤŸRURF]QรฃDNFMรฃe'UXJLHล‘\FLHU]HF]\rZW\PURNX]RVWDฤŸDSRGMรทWDGHF\]MDRMHMNRQW\QXDFML

PLN

6]F]HJรฤŸ\ZV]\VWNLFKDNFML628(. PRล‘QD]QDOHลรฅQDQDV]HMVWURQLHLQWHUQHWRZHMVRXHNNUDNRZSO 6HUGHF]QLH]DSUDV]DP\ GULQล‘(ZD3\U]\ฤกVND =HVSรฤŸGV6SRฤŸHF]QHM2GSRZLHG]LDOQRฤณFL8(.

33


w skrรณcie

flash

2

7HOHZVSรฤŸSUDFD]H VWXGHQWDPL],QGLL

]8F]HOQLSDUWQHUVNLHM*ฤŸรZQ\P FHOHPSURMHNWXE\ฤŸRSRJฤŸรทELHQLH ฤณZLDGRPRฤณFLSUREOHPรZNRPXQLNDFMLPLรทG]\NXOWXURZHMLLFK ZSฤŸ\ZXQDSUDFรท]HVSRฤŸRZรฃ 8F]HVWQLF\]RVWDOLSRG]LHOHQL QD]HVSRฤŸ\ZVNฤŸDGNWรU\FK ZFKRG]LOLVWXGHQFL]REXNUDMรZ :SLHUZV]\PHWDSLH]DGDQLHP ]HVSRฤŸรZE\ฤŸRQDZLรฃ]DQLHNRQWDNWXLZ]DMHPQHSR]QDQLHVLรท :GUXJLPNDล‘G\]]HVSRฤŸรZ SUDFRZDฤŸQDGSODNDWHPQDZ\EUDQ\WHPDW QSSURILOGREUHJR PHQHGล‘HUDJOREDOQ\EL]QHVMDNR Z\]ZDQLHGODZVSรฤŸF]HVQHJR PHQHGล‘HUDSU]HGVLรทELRUF]Rฤณรฅ &HOHPWHJRHWDSXE\ฤŸDDQDOL]D NRQNUHWQHJRSUREOHPX]]DNUHVX ]DU]รฃG]DQLD]SHUVSHNW\Z\Uรล‘Q\FKNXOWXU

W

UDPDFKG]LDฤŸDOQRฤณFLG\GDNW\F]QHM.DWHGU\3URFHVX=DU]รฃG]DQLD :\G]LDฤŸ=DU]รฃG]DQLD ZGQLDFKRG OLVWRSDGDGRVW\F]QLD ]DUHDOL]RZDQRSURMHNWWHOHZVSรฤŸSUDF\]HVWXGHQWDPL)25(6FKRRO

34

RI0DQDJHPHQW]1HZ'HOKL ,QGLH ]DW\WXฤŸRZDQ\)25(t8(. 7HOHFROODERUDWLRQ :]LรทฤŸRZQLPXG]LDฤŸVWXGHQWรZSLHUZV]HJRURNX:\G]LDฤŸX =DU]รฃG]DQLDRUD]VWXGHQWรZ

'ODVWXGHQWรZ8(.XG]LDฤŸZSURMHNFLHE\ฤŸRND]MรฃGRQDZLรฃ]DQLD PLรทG]\QDURGRZ\FK]QDMRPRฤณFL ]GRE\FLDGRฤณZLDGF]HQLDZSUDF\ ZZLHORNXOWXURZ\PฤณURGRZLVNX RUD]SUDNW\F]QHJRZ\NRU]\VWDQLD]QDMRPRฤณFLMรท]\NDDQJLHOVNLHJR3RGF]DVJG\F]รทฤณรฅ VWXGHQWรZFKรทWQLHZ\PLHQLDฤŸDVLรท ]GMรทFLDPLLFLHV]\ฤŸDFRG]LHQQ\P NRQWDNWHP]NROHล‘DQNDPLLNROHJDPL],QGLLGODZLHOXSURMHNW E\ฤŸSUDZG]LZ\PZ\]ZDQLHP]H Z]JOรทGXQDWUXGQRฤณFLNRPXQLNDF\MQH:\QLNDฤŸ\RQH]GXล‘HMUรล‘QLF\F]DVXDWDNล‘HUR]ELHล‘QRฤณFL ZRUJDQL]DFMLURNXDNDGHPLFNLHJR QDREX8F]HOQLDFK PJU0DฤŸJRU]DWD0DUFKHZND .DWHGUD3URFHVX=DU]รฃG]DQLD


w skrรณcie

hsalf

3

ฤฒZLHWQH UR]SRF]รทFLH VH]RQX]LPRZHJR

N

DVLUHSUH]HQWDQFL VSRUWรZ]LPRZ\FK 0DJGDOHQD1LHZLDGRPDZQDUFLDUVWZLH DOSHMVNLPL'DZLG:DO ZVQRZERDUG]LHQD$NDGHPLFNLFK0LVWU]RVWZDFK 0DฤŸRSROVNLSRND]DOL NODVรท

:EDUG]RWUXGQ\FK ZDUXQNDFK0DJGD ZJLJDQFLH]DMรทฤŸD,, PLHMVFHDZVODORPLH G\VF\SOLQLHZ\PDJDMรฃFHM ZLรทNV]\FKXPLHMรทWQRฤณFL WHFKQLF]Q\FK,PLHMVFH

1DWRPLDVW'DZLGZRE\GZXNRQNXUHQFMDFKQLH GDฤŸV]DQVU\ZDORP]DMPXMรฃFQDMZ\ล‘V]HSRGLXP 'UXล‘\QRZRZQDUFLDUVWZLH8(.]DMรฃฤŸ,,,PLHMVFHDQDV]\PVWXGHQWRP ZVQRZERDUG]LHXGDฤŸR VLรท]GRE\รฅ,,PLHMVFHGR SLHUZV]HM3ROLWHFKQLNL .UDNRZVNLHM]DEUDNฤŸR SNWQD -HU]\'UHM 6WXGLXP:\FKRZDQLD )L]\F]QHJRL6SRUWX8(.

35


w skrรณcie

4

flash

0JU0DฤŸJRU]DWD:HVRฤŸRZVNDZ\EUDQD QD3U]HZRGQLF]รฃFรฃ.RPLVML5HZL]\MQHM .UDMRZHM5HSUH]HQWDFML'RNWRUDQWรZ

W

GQLDFKJUXGQLDURNX Z:DUV]DZLHRGE\ฤŸVLรท=MD]G 'HOHJDWรZ.UDMRZHM5HSUH]HQWDFML'RNWRUDQWรZ .5' NWรUHJR FHOHPE\ฤŸRXG]LHOHQLHDEVROXWRULXP XVWรทSXMรฃF\PZฤŸDG]RP.5'DWDNล‘H Z\EUDQLHQRZ\FKZฤŸDG]QDNDGHQFMรท ZURNX:ฤณUรGQRZRZ\EUDQ\FK F]ฤŸRQNรZ.RPLVML5HZL]\MQHM]QDOD]ฤŸDVLรท3U]HZRGQLF]รฃFD6DPRU]รฃGX 'RNWRUDQWรZ8(.PJU0DฤŸJRU]DWD :HVRฤŸRZVNDNWรUDQDSLHUZV]\P SRVLHG]HQLX.RPLVML5HZL]\MQHMZGQLX VW\F]QLDEU]RVWDฤŸDZ\EUDQDQD 3U]HZRGQLF]รฃFรฃWHJRRUJDQX'R ]DGDฤก.RPLVML5HZL]\MQHMQDOHล‘\NRQWURORZDQLHG]LDฤŸDOQRฤณFL=DU]รฃGX.5' ZV]F]HJรOQRฤณFLZ]DNUHVLHSUDZLGฤŸRZHMUHDOL]DFML]DGDฤกLZ\ZLรฃ]\ZDQLD VLรท]SRZLHU]RQ\FKRERZLรฃ]NรZ DWDNล‘HSRGMรทW\FKXFKZDฤŸRUD]JRVSRGDUNLILQDQVRZHM

5

,,1DXNRZH'HELXW\ 6WXGHQFNLH

D

QLDOLVWRSDGDURNXRGE\ฤŸD VLรทMXล‘GUXJDHG\FMD1DXNRZ\FK 'HELXWรZ6WXGHQFNLFKZUDPDFK ;;,,,.RQIHUHQFML1DXNRZHM.DWHGU\ +DQGOX=DJUDQLF]QHJR

:W\PURNXZ]LรทฤŸDZQLHMXG]LDฤŸQDMOHSV]DWNDVWXGHQWรZVWXGLรZPDJLVWHUVNLFKNLHUXQNX0LรทG]\QDURGRZH 6WRVXQNL*RVSRGDUF]HZ\ฤŸRQLRQ\FK 36

QDSRGVWDZLHZF]HฤณQLHMREURQLRQ\FK QDMOHSV]\FKSUDFOLFHQFMDFNLFKQDVSHFMDOQRฤณFL+DQGHO=DJUDQLF]Q\ 3R]LRPSUH]HQWRZDQ\FKUHIHUDWรZZW\PURNXE\ฤŸEDUG]RZ\VRNL DVSRU]รฃG]RQHQDLFKSRGVWDZLH DUW\NXฤŸ\QDXNRZH]RVWDQรฃRSXEOLNRZDQHZe3U]HGVLรทELRUF]RฤณFL 0LรทG]\QDURGRZHMrF]DVRSLฤณPLH

.UDMRZD5HSUH]HQWDFMD'RNWRUDQWรZ MHVWRJรOQRSROVNLPSU]HGVWDZLFLHOHP LZ\UD]LFLHOHPZROLฤณURGRZLVNDGRNWRUDQWรZ.5'PDSUDZRGRZ\UDล‘DQLD RSLQLLLSU]HGVWDZLDQLDZQLRVNรZ ZVSUDZDFKGRW\F]รฃF\FKRJรฤŸXGRNWRUDQWรZZW\PGRRSLQLRZDQLDDNWรZ QRUPDW\ZQ\FKGRW\F]รฃF\FKGRNWRUDQWรZ'R]DGDฤกVWDWXWRZ\FK.5'QDOHล‘\ PLQUHSUH]HQWRZDQLHLQWHUHVรZRUD] REURQDSUDZGRNWRUDQWรZRSLQLRZDQLHSURMHNWรZDNWรZQRUPDW\ZQ\FK GRW\F]รฃF\FKGRNWRUDQWรZUR]ZLMDQLH VDPRU]รฃGQRฤณFLGRNWRUDQFNLHMF]\ ZVSรฤŸSUDFD]RฤณURGNDPLZVSLHUDMรฃF\PL G]LDฤŸDOQRฤณรฅQDXNRZรฃGRNWRUDQWรZ 6DPRU]รฃG'RNWRUDQWรZ8(. )RW2OJD*DMGD RGOHZHMRGJรU\PJULQล‘ :RMFLHFK6DMGDNPJU0DฤŸJRU]DWD:HVRฤŸRZVND PJULQล‘=ELJQLHZ.XELDWRZVNLRGGRฤŸXPJU,JRU .LODQRZVNLPJULQล‘0LFKDฤŸ*DMGD

QDXNRZ\PZ\GDZDQ\PSU]H]&HQWUXP 3U]HGVLรทELRUF]RฤณFL6WUDWHJLF]QHM L0LรทG]\QDURGRZHM8(.ZฤณFLVฤŸHMZVSรฤŸSUDF\].DWHGUรฃ+DQGOX=DJUDQLF]QHJR 7HPDW\ND]DLQWHUHVRZDฤกQDXNRZ\FK QDV]\FKVWXGHQWรZMHVWEDUG]RV]HURND:W\PURNXSUH]HQWRZDQRUHIHUDW\ SRฤณZLรทFRQHPLQZSฤŸ\ZRZLLJU]\VN ROLPSLMVNLFKZ5LRGH-DQHLURQDUR]ZรM JRVSRGDUF]\%UD]\OLLNRQVHNZHQFMRP QLHUรZQRฤณFLPDMรฃWNRZ\FKEHKDZLRUDOQ\PDVSHNWRPNU\]\VXILQDQVRZHJR F]\WHล‘ZSฤŸ\ZRZLLQZHVW\FML]DJUDQLF]Q\FKQDUR]ZรMJRVSRGDUF]\8NUDLQ\ 'RVWU]HJDMรฃFSRWHQFMDฤŸQDXNRZ\QDV]\FKVWXGHQWรZSODQXMHP\Z URNXNROHMQรฃ,,,HG\FMรทWHJR:\GDU]HQLD GU$GDP0LFKDOLN .DWHGUD+DQGOX=DJUDQLF]QHJR


6

w skrรณcie

hsalf P

URIHVRU-DFHN3XUFKODNLHURZQLN .DWHGU\+LVWRULL*RVSRGDUF]HM L6SRฤŸHF]QHMRGHEUDฤŸZGQLX JUXGQLDURNXยณVWHUUHLFKLVFKHV (KUHQNUHX]Iร™U:LVVHQVFKDIWXQG .XQVW,.ODVVHt.U]\ล‘+RQRURZ\]D 1DXNรทL6]WXNรท,.ODV\tSU]\]QDZDQ\ SU]H]SUH]\GHQWD5HSXEOLNL$XVWULL]D Z\ELWQHRVLรฃJQLรทFLDZG]LHG]LQLHQDXNLLV]WXNL

.U]\ล‘+RQRURZ\ GODSURI3XUFKOL

:UรทF]DMรฃF\WRZ\VRNLHRG]QDF]HQLH SDฤกVWZRZHtGU(UKDUG%XVHNE\ฤŸ\ZLFHNDQFOHU]$XVWULLRUD]DPEDVDGRUGU (PLO%UL[tSU]\SRPQLHOLOLF]QH]DVฤŸXJL SURI3XUFKOLZ]DNUHVLHZVSรฤŸSUDF\ SROVNRDXVWULDFNLHMZW\PF]WHUROHWQL SURMHNWEDGDZF]\0LW*DOLFML]DNRฤกF]RQ\Z\VWDZรฃSRND]\ZDQรฃZ*DOHULL0&.L:LHQ0XVHXP-HGQ\P ]SLHUZV]\FKNDZDOHUรZWHJRRUGHUX XVWDQRZLRQHJRSU]H]FHVDU]D)UDQFLV]ND-ร]HID,E\ฤŸ-DQ0DWHMNR )RW30D]XU0&.

7

.DW321

Z

SU]\MHPQRฤณFLรฃSUDJQLHP\SRLQIRUPRZDรฅRUR]SRF]รทFLX,9HG\FML FHUW\ILNDFML.DWHGU\3U]\MD]QHM2VRERP]1LHSHฤŸQRVSUDZQRฤณFLรฃ .DW321 

.DW321-HVWWRLQQRZDF\MQ\ZVNDOL NUDMXSURMHNWFHUW\ILNDFMLNDWHGUSU]\MD]Q\FKRVRERP]QLHSHฤŸQRVSUDZQRฤณFLรฃ -HVWWRQDU]รทG]LHZVSLHUDMรฃFHSURFHV HGXNDF\MQ\VWXGHQWรZ]QLHSHฤŸQRVSUDZQRฤณFLรฃQD8(.:SURZDG]HQLH V\VWHPX]QDF]รฃFRZSฤŸ\QรทฤŸRQD]ZLรทNV]HQLHฤณZLDGRPRฤณFLSUDFRZQLNรZ

QDXNRZ\FKGRW\F]รฃFHMSRWU]HE LRF]HNLZDฤกVWXGHQWรZ]QLHSHฤŸQRVSUDZQRฤณFLรฃ:WHMHG\FMLGRFHUW\ILNDFML PRJรฃSU]\VWรฃSLรฅUรZQLHล‘MHGQRVWNL RJรOQRXF]HOQLDQH ,QIRUPDFMHGRW\F]รฃFH.DW321]QDMGXMรฃ VLรทQDVWURQLH ZZZERQXHNNUDNRZSONDWSRQ .DWHGU\EรฃGลMHGQRVWNLNWรUHEรทGรฃ SU]\VWรทSRZDรฅGRFHUW\ILNDFMLSR UD]SLHUZV]\PRJรฃGRNRQDรฅRFHQ\

ZV]\VWNLFKGRW\FKF]DVRZ\FKG]LDฤŸDฤก .DWHGU\MHGQRVWNLNWรUHRWU]\PDฤŸ\FHUW\ILNDWZSU]\SDGNXSRQRZQHJR]JฤŸRV]HQLDRFHQLDMรฃVLรท]DRNUHVRGRWU]\PDQLDRVWDWQLHJRFHUW\ILNDWX]DWHP RNUHVVSUDZR]GDZF]\RGU GR 1D3DฤกVWZD]JฤŸRV]HQLDF]HNDP\GR NZLHWQLDU=DFKรทFDP\JRUรฃFRGR XG]LDฤŸX %218(.

37


jednostki

Czy 'RPLQDQWD jest XZbML[QĔJQWZKbI' 6IXM_VWJIZLbW[QĔ[\IZI:OLVWRSDG]LHURNX&KÐU'RPLQDQWD8(. SLHUZV]\UD]ZKLVWRULLSROHFLDğQDNRQNXUVVDPRORWHP+P{ZbaĬKQ_ZIb bLaZaOMV\SĊ5IðOWZbI\Ċ4IVOMZ3Z{TXW[\IVW_QTQ]LIČ[QĔVI5IT\Ĕ

38


NWรU\FKMHVW]DZV]HPDฤŸRWUDQVSRUWX]QDOH]LHQLDVSRQVRUรZ DSU]HGHZV]\VWNLPRJURPXSUDF\QDGPDWHULDฤŸHPPX]\F]Q\P 3RJRG]HQLHW\FKZV]\VWNLFKZ\GDU]HฤกLSU]\JRWRZDฤก]RERZLรฃ]NDPL QD8F]HOQL]VHVMรฃMHVWGODZLHOX VWXGHQWรZEDUG]RWUXGQHLZ\PDJD RGQLFKZLHONLHJRSRฤณZLรทFHQLD

jednostki

Z

WHUHQLHQDV]HJRNUDMX%\ฤŸ\WRPLQ Z\VWรทSSRGF]DV$SHOX3ROHJฤŸ\FK Z'QLX3DPLรทFLNRQFHUWฤฒZLรทW\ -DQ3DZHฤŸ,,tSDSLHล‘SRHWDDUW\VWDZ%D]\OLFH%Rล‘HJR&LDฤŸD Z.UDNRZLHUHMHVWURZDQ\SU]H] 7HOHZL]Mรท7UZDPNRQFHUWSRGF]DV XURF]\VWHJRVSRWNDQLDฤณZLรฃWHF]QHJRSUDFRZQLNรZ7$8521 3ROVND(QHUJLDZVLHG]LELH12635 Z.DWRZLFDFKNRQFHUW\SRGF]DV VSRWNDฤกRSฤŸDWNRZ\FKGODSUDFRZQLNรZQDV]HM8F]HOQLRUD]GOD 0%$XG]LDฤŸFKรUXZNRQFHUFLH &LHV]\P\VLรทล‘HWUXGZฤŸRล‘RQ\ ZRUJDQL]DFMรทWHJRZ\MD]GXRSฤŸDFLฤŸ ฤฒSLHZDM]QDPLZ,&(.UDNรZZUD] ]LQQ\PLFKรUDPLL6LQIRQLHWWรฃ VLรท:ฤณUรGRฤณPLXSROVNLFKFKร&UDFRYLรฃNRQFHUWZNRฤณFLHOHฤณZ UรZGRVWDOLฤณP\QDMZ\ล‘V]HQRW\ DZREXNDWHJRULDFKNRQNXUVRZ\FK %HQHG\NWDZ7\FKDFKtMDNRODXUHDWD*UDQG3UL[]HV]ฤŸRURF]Q\FK ZNWรU\FKZ\VWรฃSLOLฤณP\RWU]\PDOL7\VNLFK:LHF]RUรZ.ROรทGRZ\FK ฤณP\GUXJLHPLHMVFH3R]DZ\VWรทNRQFHUWSRGF]DV7UDG\F\MQHJR SDPLNRQNXUVRZ\PLXGDฤŸRQDP :LHF]RUX.ROรทG8(.3RQDGWR VLรทZ\VWรฃSLรฅZZLHOX]DE\WNRZ\FK 'RPLQDQWDZ\VWรฃSLฤŸDSRGF]DV9 NRฤณFLRฤŸDFKL]REDF]\รฅZ\VSรท'OD 5]HV]RZVNLHJR.RQNXUVX.ROรทG 'RPLQDQWRZLF]รZEรทG]LHWRNROHML3DVWRUDฤŸHNJG]LHRWU]\PDฤŸDEDUQDQLH]DSRPQLDQDSU]\JRGDSRฤŸรฃG]RZ\VRNรฃSXQNWDFMรท SXQNWรZ F]RQD]RJURPQรฃVDW\VIDNFMรฃ QD LRWU]\PDฤŸD=ฤŸRWH3DVPR 3RXGDQ\FKZRMDล‘DFKQD 0LรทG]\QDURGRZ\.RQNXUV&KรUDOQ\ .Dล‘G\Z\MD]GFKรUXZ\PDJD RGSRZLHGQLHJRSU]\JRWRZDQLD QD0DOFLH'RPLQDQWDZ\VWรฃSLRUJDQL]DFMLฤณURGNรZILQDQVRZ\FK ฤŸDSRGF]DVZLHOXNRQFHUWรZQD RUJDQL]RZDQLHWDNGDOHNLHJR Z\MD]GXGODRVรEE\ฤŸRQLH ODGDZ\]ZDQLHPLGRZLRGฤŸR ล‘H]DU]รฃG'RPLQDQW\MHVW QLH]Z\NOHSU]HGVLรทELRUF]\.Dล‘G\ Z\MD]GZLรฃล‘HVLรทPLQ]RUJDQL]DFMรฃWUDQVSRUWXZUD]]VWURMDPLFKรUDOQ\PLLWHF]NDPLQXWRZ\PL FR ZSU]\SDGNXORWรZQLHMHVWฤŸDWZH SRE\WXZ\ล‘\ZLHQLDWUDQVIHUXFKรU]\VWรZQDPLHMVFXXEH]SLHF]HQLD ZLHOXZVSรOQ\FKSUรELWS

:SODQDFK'RPLQDQW\ZQDMEOLล‘V]\PVHPHVWU]HMHVWZ\MD]G QDNRQNXUVZ3ROVFHRUD]QD 0LรทG]\QDURGRZ\)HVWLZDO &KรUDOQ\GR&]DUQRJรU\&]\ WREรทG]LHEDUG]RGURJLZ\MD]G" =DU]รฃGFKรUXZUD]]G\U\JHQWNรฃ ]DZV]HVWDUDMรฃVLรทRUJDQL]RZDรฅ Z\MD]GXZPRล‘OLZLHHNRQRPLF]Q\ VSRVรEDQJDล‘XMรฃFGRWHJRPLQ ฤณURGNLZฤŸDVQHFKรU]\VWรZฤณURGNL SR]\VNDQHRGVSRQVRUรZL]DURELRQHSRGF]DVZ\VWรทSรZ 0DP\QDG]LHMรทล‘HG]LรทNLGHWHUPLQDFMLZLHOXSU]HGVLรทELRUF]\FKRVรE ]ZLรฃ]DQ\FK]'RPLQDQWรฃXGDQDP VLรท]UHDOL]RZDรฅQDV]HSODQ\ &KรU8(.e'RPLQDQWDr IRW=ELJQLHZ*DMOHZLF]

39


jednostki

3ZISW_[SI;bSWรฐI*QbVM[]=-3 F]ฤŸRQNLHP$63,5( ?LVQ]TQ[\WXILIZWS].UDNRZVND6]NRฤŸD%L]QHVX 8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJRZ.UDNRZLHbW[\IรฐIXZbaRฤ”\ILW OZWVIKbรฐWVS{_[\W_IZba[bWVaKPWZOIVQbIKRQ);81:-)[[WKQI\QWVWN1<*][QVM[[ 8ZWKM[[;MZ^QKM[+WUXIVQM[S\{ZIbZbM[bIย†ZUab[MS\WZI1<QbI_IV[W_IVaKP][รฐ]O JQbVM[W_aKP#*][QVM[[8ZWKM[[7]\[W]ZKQVO*87

A

S3,5(MHVWMHGQ\P]ZLRGรฃF\FKVWRZDU]\V]HฤกEL]QHVRZ\FKZ(XURSLHฤฒURGNRZR :VFKRGQLHMLVNXSLDSRQDG SRGPLRWรZJฤŸรZQLHILUPR]DVLรทJXPLรทG]\QDURGRZ\PWDNLFKMDNQS $%%$21&DSLWD&LVFR(OHFWUROX[ *RRJOH+6%&,%0,QWHUQDWLRQDO 3DSHU0RWRUROD6ROXWLRQV6DEUH 6WDWH6WUHHWLZLHOHLQQ\FK &HOHPVWRZDU]\V]HQLD$63,5(MHVW Z]PDFQLDQLHPRGHOXEL]QHVRZHJR ZSRZLรฃ]DQ\FKEUDQล‘DFKSRPRF MHJRF]ฤŸRQNRPZ]ZLรทNV]HQLXLFK

40

SU]HZDJLNRQNXUHQF\MQHMSRSU]H] LGHQW\ILNDFMรทZVSรOQ\FKDVSLUDFML XฤŸDWZLHQLHWZRU]HQLDVLHFLNRQWDNWรZ LZ\PLDQ\LQIRUPDFMLRUD]XPRล‘OLZLHQLHRGSRZLHGQLHMLXNLHUXQNRZDQHM ZVSรฤŸSUDF\]NOXF]RZ\PLLQWHUHVDULXV]DPLZPLDVWDFKJG]LHG]LDฤŸDMรฃ c]ฤŸRQNRZLH :VHNWRU]HRXWVRXUFLQJXZ.UDNRZLH SUDFXMHEOLVNRW\VLรทF\RVรEW\P VDP\PMHVWWRQDMZDล‘QLHMV]\RฤณURGHNXVฤŸXJEL]QHVRZ\FKZ(XURSLH ฤฒURGNRZR:VFKRGQLHMLรVP\QD ฤณZLHFLHZJJOREDOQHJRUDQNLQJX

7KRORQV6HUYLFHV*OREDOL]DWLRQ ,QGH[:VSรฤŸSUDFD.UDNRZVNLHM 6]NRฤŸ\%L]QHVX8QLZHUV\WHWX (NRQRPLF]QHJRZ.UDNRZLH]RUJDQL]DFMรฃ$63,5(WRNROHMQ\HWDS ]DFLHฤณQLHQLDUHODFML]G\QDPLF]QLH UR]ZLMDMรฃF\PVLรทPLรทG]\QDURGRZ\P ฤณURGRZLVNLHPEL]QHVRZ\PNWรUD SR]ZDODQDVWZRU]HQLHRIHUW\G\GDNW\F]QHMQDQDMZ\ล‘V]\PSR]LRPLH GRSDVRZDQHMGRDNWXDOQ\FKSRWU]HE U\QNX PJU=RILD5XVQDN .RRUG\QDWRU3URMHNWX .UDNRZVND6]NRฤŸD%L]QHVX8(.


wydarzenia

3ZISW_[SI;bSWรฐI*QbVM[]=-3 SU]\MรทWDZSRF]HW VWRZDU]\V]HQLD&((0$1 BZILWฤฌKQฤŠQVNWZU]RMUaฤตM[\aKbVQI ZWS].UDNRZVND6]NRฤŸD %L]QHVX8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJRZ.UDNRZLHbW[\IรฐI KbรฐWVSQMU+--5)6ยง5Qฤ”LbaVIZWLW_MOW;\W_IZba[bMVQIVI:bMKb:Wb_WR] BIZbฤŠLbIVQI_,aVIUQKbVaKP;XWรฐMKbMฤก[\_IKP

C

((0$1SRZVWDฤŸZURNX ]P\ฤณOรฃRUR]ZRMXSURFHVรZ ]DU]รฃG]DQLDZJRVSRGDUNDFK SDฤกVWZ(XURS\ฤฒURGNRZHM L:VFKRGQLHM2EHFQLHMHVWWRJOREDOQDVLHรฅLQVW\WXFML]DLQWHUHVRZDQ\FK UR]ZRMHPHGXNDFMLZ]DNUHVLH]DU]รฃG]DQLDOLF]รฃFDSRQDGF]ฤŸRQNรZ ]NUDMรZ(XURS\$PHU\NL3รฤŸQRFQHM $PHU\NLฤžDFLฤกVNLHM$IU\NLL$]ML C((0$1VSU]\MDSRSUDZLHMDNRฤณFL SURFHVรZ]DU]รฃG]DQLDLSURFHVรZ ]PLDQSRSU]H]UR]ZรMHGXNDFMLEDGDฤกGRUDG]WZDLQIRUPDFMLZVSDUFLD VLHFLRZHJRLLQQ\FKSRZLรฃ]DQ\FK XVฤŸXJGODLQVW\WXFML]RULHQWRZDQ\FK QDUR]ZรMZG]LHG]LQLH]DU]รฃG]DQLD LNRUSRUDFMLG]LDฤŸDMรฃF\FKZG\QDPLF]QLH]PLHQLDMรฃF\PVLรทRWRF]HQLX-HJR KROLVW\F]QHSRGHMฤณFLHGR]MDZLVND ]PLDQLSU]\ZรG]WZDRSDUWHMHVWQD LQQRZDF\MQRฤณFLNUHDW\ZQRฤณFLLSRV]DQRZDQLXGODZDUWRฤณFLNXOWXURZ\FK $NW\ZQRฤณรฅVWRZDU]\V]HQLD&((0$1 SU]HMDZLDVLรทPLQSRSU]H]RUJDQL]RZDQLHVHPLQDULรZSURJUDPรZEDGDZF]\FKZDUV]WDWรZPLรทG]\QDURGRZ\FKNRQIHUHQFMLLWSGRW\F]รฃF\FK SURJUDPรZLLQVW\WXFMLHGXNDF\MQ\FK

&]ฤŸRQNRVWZR.6%8(.Z&((0$1 WRNROHMQHSR()0' (XURSHDQ )RXQGDWLRQIRU0DQDJHPHQW 'HYHORSPHQW HXURSHMVNLHF]ฤŸRQNRVWZR6]NRฤŸ\ZHOLWDUQ\PJURQLHLQVW\WXFML]DJUDQLF]Q\FKWDNLFKMDN&%6 t&RORJQH%XVLQHVV6FKRRO 1LHPF\ 0,%6FKRRORI0DQDJHPHQW :ฤŸRFK\ %,1RUZHJLDQ%XVLQHVV 6FKRRO 1RUZHJLD &RUYLQXV 8QLYHUVLW\RI%XGDSHVWt&RUYLQXV %XVLQHVV6FKRRO :รทJU\ 6FKRRO

RI%XVLQHVVDQG(FRQRPLFVt 0DDVWULFK8QLYHUVLW\ +RODQGLD (6,&%XVLQHVV 0DUNHWLQJ6FKRRO +LV]SDQLD 6%6t6ZLVV%XVLQHVV 6FKRRO 6]ZDMFDULD 6DOIRUG %XVLQHVV6FKRRO :LHOND%U\WDQLD *RUGRQ,QVWLWXWHRI%XVLQHVV 6FLHQFHt8QLYHUVLW\RI3UHWRULD 8QLYHUVLW\RI6WHOOHQERVK%XVLQHVV 6FKRRO $IU\ND3RฤŸXGQLRZD ,6((t ,QVWLWXWR6XSHULRUGH$GPLQLVWUDFDR H(FRQRPLD %UD]\OLD RUD]LQVW\WXFML]3ROVNLPLQ$NDGHPLD /HRQD.RลPLฤกVNLHJR6]NRฤŸD *ฤŸรZQD+DQGORZDZ:DUV]DZLH 8QLZHUV\WHW(NRQRPLF]Q\ Z3R]QDQLX8QLZHUV\WHW:DUV]DZVNL t:\G]LDฤŸ=DU]รฃG]DQLD8QLZHUV\WHW (NRQRPLF]Q\ZH:URFฤŸDZLX 3ROLWHFKQLND*GDฤกVNDt:\G]LDฤŸ =DU]รฃG]DQLDL(NRQRPLL'RWHJR JURQDGRฤŸรฃF]\ฤŸUรZQLHล‘8QLZHUV\WHW (NRQRPLF]Q\Z.UDNRZLH .UDNRZVND6]NRฤŸD%L]QHVX8(.WR Z\VSHFMDOL]RZDQDMHGQRVWNDG\GDNW\F]QDLVWQLHMรฃFDQDU\QNXXVฤŸXJHGXNDF\MQ\FKRGURNXRIHUXMรฃFD SRQDGNLHUXQNรZVWXGLรZSRG\SORPRZ\FKVWXGLD0%$VWXGLDSRG\SORPRZHW\SX0%$PHQHGล‘HUVNLH VWXGLDGHG\NRZDQHGODILUPRUD]NXUV\LV]NROHQLD:UDPDFKVWXGLรZSRG\SORPRZ\FK6]NRฤŸDNV]WDฤŸFLSRQDG VWXGHQWรZURF]QLHD]MHMRIHUW\ VNRU]\VWDฤŸRGRWHMSRU\SRQDG RVรE:QDV]HMG]LDฤŸDOQRฤณFLVWDZLDP\ QDV]HURNรฃZVSรฤŸSUDFรท]RWRF]HQLHP EL]QHVRZ\PGODWHJRNRRSHUDFMD.UDNRZVNLHM6]NRฤŸ\%L]QHVX8(. ]&((0$1GDPRล‘OLZRฤณรฅF]HUSDQLD ]GRฤณZLDGF]HฤกRUD]NRU]\VWDQLD ]XVฤŸXJWHMUR]OHJฤŸHMJOREDOQHMVLHFL

3R]ZROLWRQDGRVWDUF]DQLHZLHG]\ GRVWRVRZDQHMGRSRWU]HERWRF]HQLD ZSHUVSHNW\ZLHGฤŸXJRIDORZHMXPRล‘OLZLFLรฃJฤŸHSRGQRV]HQLHNZDOLILNDFML XPLHMรทWQRฤณFLDW\PVDP\PRVLรฃJQLรทFLHFHOรZRVRELVW\FKL]DZRGRZ\FK VWXGHQWรZRUD]FHOรZEL]QHVRZ\FK SRGPLRWรZU\QNX :SHUVSHNW\ZLHIXQNFMRQRZDQLD .UDNRZVNLHM6]NRฤŸ\%L]QHVX8(. F]ฤŸRQNRVWZRZVWRZDU]\V]HQLX &((0$1XPRล‘OLZLSU]HGHZV]\VWNLPSRGGDQLHVLรทPLรทG]\QDURGRZHM DNUHG\WDFMLLQVW\WXFMRQDOQHMVWRZDU]\V]HQLDt,4$ ,QWHUQDWLRQDO4XDOLW\ $FFUHGLWDWLRQ NWรUDSRWZLHUG]D QDMZ\ล‘V]รฃMDNRฤณรฅSURZDG]RQ\FK SURJUDPรZ8PLHMรทWQHZ\NRU]\VWDQLHDWXWXMDNLPMHVWDNUHG\WDFMD RWZLHUDGRGDWNRZRGU]ZLQDDUHQLH PLรทG]\QDURGRZHMLVSU]\MD]ZLรทNV]DQLXXPLรทG]\QDURGRZLHQLDQDV]HM 8F]HOQLFRZREHFQ\PF]DVLHVWDQRZLQLH]Z\NOHLVWRWQ\F]\QQLNUR]ZRMX %XGRZDQLHNXOWXU\LQWHUQDFMRQDOL]DFML XF]HOQLZ\ล‘V]\FKMHVWUรZQLHล‘ZDล‘Q\PHOHPHQWHPSROLW\NL0LQLVWHUVWZD 1DXNLL6]NROQLFWZD:\ล‘V]HJRNWรUH VWDZLDQDXPLรทG]\QDURGRZLHQLH SROVNLHMQDXNL.UDNRZVND6]NRฤŸD %L]QHVX8(.SRSU]H]UR]V]HU]DQLH ZVSรฤŸSUDF\]PLรทG]\QDURGRZ\PL RUJDQL]DFMDPLNRQVHNZHQWQLHUHDOL]XMHFHOHNWรUH]RVWDฤŸ\Z\]QDF]RQH ZVWUDWHJLL6]NRฤŸ\QDQDMEOLล‘V]HODWD RUD]ฤณZLDGRPLHZ]PDFQLDMDNRฤณรฅ LHIHNW\ZQRฤณFLNV]WDฤŸFHQLD SURI8(.GUKDE3LRWU%XฤŸD '\UHNWRU.UDNRZVNLHM6]NRฤŸ\%L]QHVX8(. 3URI8(.Z.DWHGU]H=DU]รฃG]DQLD 0LรทG]\QDURGRZHJR

41


jednostki

6WDล‘Z3DUODPHQFLH (XURSHMVNLPZ%UXNVHOL LTIVIRTMX[bMR[\]LMV\SQSQMZ]VS] M]ZWXMQ[\aSI :XELHJฤŸ\PURNXDNDGHPLFNLPQDMOHSV]DVWXGHQWNDNLHUXQNX (XURSHLVW\NDbW[\IรฐI]PWVWZW_IVI[\aXMVLQ]UQUQM[Qฤ”KbVaU[\IฤตMU Z3DUODPHQFLH(XURSHMVNLP

K

aWHGUD(XURSHMVNLHM,QWHJUDFML *RVSRGDUF]HMNLONDODWWHPXQDZLรฃ]DฤŸDNRQWDNW\ ](XURGHSXWRZDQ\P3DQHP &]HVฤŸDZHP6LHNLHUVNLP']LรทNLMHJR ล‘\F]OLZRฤณFLL]DDQJDล‘RZDQLXMXล‘SR UD]GUXJLDEVROZHQW(XURSHLVW\NLNWรU\RVLรฃJQLHQDMZ\ล‘V]HZ\QLNLZQDXFH ZWRNXFDฤŸ\FKVWXGLรZPDPRล‘OLZRฤณรฅ SR]QDQLDSUDF\LQVW\WXFMLXQLMQ\FK QDZLรฃ]DQLDFLHNDZ\FKNRQWDNWรZ

42

L]GRE\FLDOLF]Q\FKXPLHMรทWQRฤณFLSUDNW\F]Q\FK]W\P]ZLรฃ]DQ\FK 3UH]HQWDFMDV]DQVLPRล‘OLZRฤณFL MDNLHGDMH]MHGQRF]RQD(XURSDWR QDGDOMHGQR]QDMZDล‘QLHMV]\FK]DGDฤก.DWHGU\(XURSHMVNLHM,QWHJUDFML *RVSRGDUF]HM6WDUDP\VLรท]DFKรทFDรฅQDV]\FKVWXGHQWรZGRZ\PLDQPLรทG]\QDURGRZ\FKL VWDล‘\ EDGDZF]\FK

3RQLล‘HMSU]HGVWDZLDP\UHODFMรท ]HVWDล‘XDXWRUVWZD3DQLPJU .DWDU]\Q\=LHOLฤกVNLHMNWรUDE\ฤŸรฃ QDMOHSV]รฃDEVROZHQWNรฃ(XURSHLVW\NL w URNXDNDGHPLFNLP &]HNDP\QDMHMQDVWรทSFรZ 3UDFRZQLF\ .DWHGU\(XURSHMVNLHM,QWHJUDFML *RVSRGDUF]HM8(.


-HฤณOLGRWHMSRU\VWDล‘Z3DUODPHQFLH (XURSHMVNLPZ%UXNVHOLVWDQRZLฤŸW\ONRRGOHJฤŸHPDU]HQLHSRUDWR]PLHQLรฅ:U]HF]\ZLVWRฤณFLWHJRW\SX PRล‘OLZRฤณรฅ]QDMGXMHVLรทZ]DVLรทJX ZDV]HMUรทNLRF]\PVDPDPLDฤŸDP RND]MรทVLรทSU]HNRQDรฅ -DNRDEVROZHQWNDVWXGLรZ,L,, VWRSQLDQDNLHUXQNX(XURSHLVW\ND QD:\G]LDOH(NRQRPLLL6WRVXQNรZ 0LรทG]\QDURGRZ\FK8(.ZLHORNURWQLHVฤŸ\V]DฤŸDPRWHJRW\SXVWDล‘DFKGODVWXGHQWรZLDEVROZHQWรZ V]NรฤŸZ\ล‘V]\FK1LJG\MHGQDNQLH ]GHF\GRZDฤŸDPVLรทZ]LรฃรฅXG]LDฤŸX ZQLH]Z\NOHGฤŸXJLPLWUXGQ\PSURFHVLHUHNUXWDFMLZNWรU\P]25 000 NDQG\GDWรZZ\EUDQ\FK]RVWDMH ]DOHGZLH%รทGรฃFZรZF]DV EฤŸรทGQLHSU]HNRQDQรฃRLVWQLHQLXW]Z VWHUHRW\SXVWDล‘\VW\3DUODPHQWX (XURSHMVNLHJRrQLH]GDZDฤŸDP VRELHVSUDZ\ล‘HGR%UXNVHOL 6WUDVEXUJDL/XNVHPEXUJDSURZDG]รฃUรZQLHล‘LQQHGURJLQLHMHGQRNURWQLHNUรWV]HLPQLHMZ\ERLVWH

2Wรล‘RSUรF]ZVSRPQLDQHJR ZF]HฤณQLHMVWDล‘XZVWUXNWXUDFK DGPLQLVWUDF\MQ\FK3DUODPHQWX (XURSHMVNLHJR WUZDPLHVLรทF\ LVWQLHMรฃMHV]F]HGZLHLQQHPRล‘OLZRฤณFLtVWDล‘ZJUXSLHSROLW\F]QHM OXEPLHVLรทF\ RUD]VWDล‘ZELXU]H SRVHOVNLP ]D]Z\F]DMPLHVLรฃF :PRLPSU]\SDGNXPLHVLรทF]Q\ VWDล‘ZELXU]HSRVHOVNLP&]HVฤŸDZD 6LHNLHUVNLHJRZ3DUODPHQFLH (XURSHMVNLPZ%UXNVHOLVWDQRZLฤŸ QLH]Z\NOHPLฤŸรฃQLHVSRG]LDQNรท RNWรUHMGRZLHG]LDฤŸDPVLรท]XVW .LHURZQLN.DWHGU\(XURSHMVNLHM ,QWHJUDFML*RVSRGDUF]HM3DQL SURIGUKDE+HOHQ\7HQGHU\ :ฤŸDV]F]XNZGQLXREURQ\SUDF\ PDJLVWHUVNLHM 6W\SHQGLXPLVWDล‘SR]ZROLฤŸPLQD SRV]HU]HQLHZLHG]\QDE\WHMZWUDNFLHVWXGLรZRDVSHNWSUDNW\F]QHJR MHM]DVWRVRZDQLD'U&]HVฤŸDZ $GDP6LHNLHUVNLXNWรUHJRPLDฤŸDP SU]\MHPQRฤณรฅRGE\ZDรฅVWDล‘WRE\ฤŸ\ SRVHฤŸQD6HMP]UDPLHQLD3ROVNLHJR 6WURQQLFD/XGRZHJRZLFHPLQLVWHU UROQLFWZDZODWDFK RUD]GHSXWRZDQ\GR3DUODPHQWX (XURSHMVNLHJR9 ZURNX 9,

9,,L9,,,NDGHQFML2GURNX SHฤŸQLIXQNFMรทSU]HZRGQLF]รฃFHJR .RPLVML5ROQLFWZDL5R]ZRMX:VL Z3DUODPHQFLH(XURSHMVNLP 6WDล‘\VWRPSRZLHU]DVLรทUรล‘QH ]DGDQLD:SU]\SDGNXVWDล‘\ZELXUDFKSRVHOVNLFKZGXล‘HMPLHU]H ]DOHล‘รฃRQHRG]DLQWHUHVRZDฤกGHSXWRZDQHJRVSUDZRZDQHMSU]H] QLHJRIXQNFMLRUD]SU]\QDOHล‘QRฤณFL GRNRPLVMLLIUDNFML6FKHPDWRERZLรฃ]NรZZ\]QDF]DSU]HGHZV]\VWNLPNDOHQGDU]SUDF3DUODPHQWX'R NDล‘GHJRW\JRGQLDGDQHJRPLHVLรฃFDSU]\SLVDQ\MHVWMHGHQ]F]WHUHFK NRORUรZ=DQDMZDล‘QLHMV]\QDOHล‘\ X]QDรฅF]HUZRQ\W\G]LHฤกSRQLHZDล‘ RGE\ZDMรฃVLรทZQLPVHVMHSOHQDUQH5รล‘RZ\R]QDF]DSRVLHG]HQLD NRPLVMLSDUODPHQWDUQ\FKQDWRPLDVWQLHELHVNLSRVLHG]HQLDJUXS SROLW\F]Q\FK:]LHORQ\PW\JRGQLX SRVฤŸRZLHSRGHMPXMรฃ]HZQรทWU]QH G]LDฤŸDQLDSDUODPHQWDUQHWMGHOHJDFMH3DUODPHQWX(XURSHMVNLHJRRUD] VSRWNDQLD]HOHNWRUDWHPZRNUรทJDFKZ\ERUF]\FK:ฤณUรG]DGDฤก MDNLHZ\NRQXMรฃVWDล‘\ฤณFLZ\PLHQLรฅ PRล‘QD]DWHPVSRU]รฃG]DQLHVSUDZR]GDฤก]SRVLHG]HฤกSOHQDUQ\FK XF]HVWQLFWZRLRSUDFRZ\ZDQLH

jednostki

'URG]\6WXGHQFL (XURSHLVW\NLQD 8QLZHUV\WHFLH (NRQRPLF]Q\PZ.UDNRZLH

43


jednostki

QRWDWHN]SRVLHG]HฤกNRPLVMLSDUODPHQWDUQ\FKJUXSURERF]\FKIUDNFML RUD]NRQIHUHQFMLZ\NRQ\ZDQLH GUREQ\FKWฤŸXPDF]HฤกSLVHPQ\FK UHGDJRZDQLHV]HUV]\FKRSUDFRZDฤกQDZ\EUDQ\WHPDWDWDNล‘H ]GRE\ZDQLHLQIRUPDFMLRUD]SRPRF ZVSUDZDFK]ZLรฃ]DQ\FK]SUDFรฃ ELXUD PLQZSURZDG]DQLHJRฤณFL LRSURZDG]DQLHZ\FLHF]HN &]DVSUDF\DV\VWHQWรZSRVฤŸรZ ZW\PUรZQLHล‘VWDล‘\VWรZ MHVW ]UHJXฤŸ\QLHQRUPRZDQ\DWU\E G]LDฤŸDQLDVWULFWH]DGDQLRZ\ =DXZDล‘DOQHMHVWWRSU]HGHZV]\VWNLPZW\JRGQLDFKF]HUZRQ\P i Uรล‘RZ\PNLHG\WRQDRJรฤŸZELXU]HVSรทG]DVLรทSRQDGJRG]LQ 3DUODPHQWDUQHNRU\WDU]H]UHJXฤŸ\ SXVWRV]HMรฃZSLรฃWNLSRQLHZDล‘ ZV]HONLHZDล‘QHVSRWNDQLDLSRVLHG]HQLDRGE\ZDMรฃVLรทRGZWRUNXGR F]ZDUWNX1LHUHJXODUQHJRG]LQ\ SUDF\XOHJDMรฃZรZF]DV]DZรทล‘HQLXDZSU]\SDGNXEUDNXSLOQ\FK VSUDZELXURSRVHOVNLHNRฤกF]\VZรฃ SUDFรทQDZHWZHZF]HVQ\FKJRG]LQDFKSRSRฤŸXGQLRZ\FK:LรทNV]Rฤณรฅ ]DGDฤกZ\NRQ\ZDQDMHVWZF]WHUHFK ฤณFLDQDFKJDELQHWX%\รฅPRล‘HGODWHJRZฤณUรGSUDFRZQLNรZGRPLQXMรฃ VW\OHFDVXDORUD]VPDUWFDVXDO NWรUHHZROXXMรฃZEDUG]LHMIRUPDOQ\ ZSU]\SDGNXSRVLHG]HฤกNRQIHUHQFMLZ\VWDZEDQNLHWรZLNRNWDMOL =DVDGQLF]RNRQWDNW]PLรทG]\QDURGRZ\PWRZDU]\VWZHPRJUDQLF]D VLรทZLรทFGRWHJRURG]DMXVSRWNDฤก .LHG\SRUD]SLHUZV]\SRMDZLฤŸDP VLรทQDUXH:LHUW]SRF]XฤŸDP MHGQRF]HฤณQLHGXPรทVWUDFKMDN LFLHNDZRฤณรฅWHJRFRPQLHVSRWND ZFLรฃJXQDMEOLล‘V]HJRPLHVLรฃFD 0XV]รทSU]\]QDรฅล‘HSRF]รฃWNL E\ฤŸ\GODPQLHWUXGQHJฤŸรZQLHSRG NรฃWHPRUJDQL]DF\MQ\P0XVLDฤŸDP SU]\Z\NQรฃรฅGRFRG]LHQQ\FK NLONXHWDSRZ\FKNRQWUROLEH]SLHF]HฤกVWZDLV]\ENRQDXF]\รฅVLรท SODQXNRPSOHNVXEXG\QNรZล‘HE\ QDM]Z\F]DMQLHMZฤณZLHFLHQLH]JXELรฅVLรทQDMHGQ\P]W\VLรฃFDSDUODPHQWDUQ\FKNRU\WDU]\ล\FLH]D PXUDPL3DUODPHQWX(XURSHMVNLHJR WRF]\VLรทERZLHPEDUG]RV]\ENR DVDPSRU]รฃGHNGQLDZLHORNURWQLH XOHJD]PLDQRP :EUHZSR]RURPV]\ENRZFLรฃJQรทฤŸDPVLรทZZLUSDUODPHQWDUQ\FK

44

RERZLรฃ]NรZ2SUรF]XF]HVWQLFWZDZSRVLHG]HQLDFK.RPLVML 5ROQLFWZDL5R]ZRMX:VL.RPLVML 2FKURQ\ฤฒURGRZLVND1DWXUDOQHJR =GURZLD3XEOLF]QHJR L%H]SLHF]HฤกVWZDล\ZQRฤณFL .RPLVML5R]ZRMX5HJLRQDOQHJR .RPLVML.RQWUROL%XGล‘HWRZHMRUD] JUXSURERF]\FK(XURSHMVNLHM 3DUWLL/XGRZHMGXล‘RF]DVXVSรทG]DฤŸDPQDNRQIHUHQFMDFKLZ\VWDZDFK0LDฤŸDPRND]MรทE\รฅฤณZLDGNLHPWDNZDล‘Q\FKZ\GDU]HฤกMDN GHEDWDRSROVNLHMSUDZRU]รฃGQRฤณFL G\VNXVMDQDWHPDW]DND]XVWRVRZDQLDJOLIRVDWXF]\PDQLIHVWDFMD .DWDORฤกF]\NรZ:VDODFKSRVLHG]HฤกQDNRU\WDU]DFKLZZLQGDFK FRG]LHQQLHVSRW\NDฤŸDPRVRE\ ]SLHUZV]\FKVWURQJD]HW 3RGF]DVVWDล‘X]DVNRF]\ฤŸ PQLHSU]HGHZV]\VWNLPIDNWLล‘ 3DUODPHQW(XURSHMVNLVWDQRZL DXWRQRPLF]Q\ฤณZLDWZNWรU\P ]QDOHลรฅPRล‘QDZV]\VWNRFR QLH]EรทGQHQDFRG]LHฤก2SUรF] VWRฤŸรZNLRUD]OLF]Q\FKNDZLDUQL QDSLรทWU]HVNRQVWUXRZDQ\PQLF]\PMHGQD]XOLFPLDVWD]QDMGXMรฃ VLรทFHQWUXPLQIRUPDFMLR%UXNVHOL EDQNLNLRVNLSRF]WDELXUR SRGUรล‘\VXSHUPDUNHWFHQWUXP VSRUWRZHDQDZHWIU\]MHU,VWQLHMH ]DWHP]DJURล‘HQLHล‘HNRQWDNW]H ฤณZLDWHP]HZQรทWU]Q\P]RVWDQLH ]QDF]QLHRJUDQLF]RQ\2EDZD SU]HGQDGPLHUQรฃL]RODFMรฃRGQRVL VLรทWDNล‘HGRVWDล‘\VWรZNWรU]\ ZRGSRZLHG]LQDWHQSUREOHP VWZRU]\OLVWRZDU]\V]HQLH(36$ PDMรฃFHQDFHOXZLรทNV]รฃLQWHJUDFMรท]HฤณZLDWHPVWXGHQFNLP 6\PEROHPVSRWNDฤกฤณURGRZLVN ZHZQรฃWU]SDUODPHQWDUQHJRLEUXNVHOVNLHJRMHVW3ODF/XNVHPEXUVNL

NWรU\]DF]\QDWรทWQLรฅล‘\FLHP ZF]ZDUWNRZHZLHF]RU\ &]DVVSรทG]RQ\Z%UXNVHOLSU]H]QDF]\ฤŸDPUรZQLHล‘QDLQWHQV\ZQH ]ZLHG]DQLHNWรUHUR]SRF]รทฤŸDP RG']LHOQLF\(XURSHMVNLHMJG]LH ]ORNDOL]RZDQDMHVWZLรทNV]Rฤณรฅ LQVW\WXFML8QLL(XURSHMVNLHM PLQ 3DUODPHQW(XURSHMVNL.RPLVMD (XURSHMVND5DGD(XURSHMVND L5DGD8QLL(XURSHMVNLHM ZUD] z SROVNLPDNFHQWHPt3ODFHP 6ROLGDUQRฤณFL2ERZLรฃ]NRZ\P SXQNWHPSRE\WXE\ฤŸRUรZQLHล‘]REDF]HQLHWDNLFKPLHMVF MDN:LHONL3ODF3DVDล‘ฤณZ +XEHUWD3DฤŸDF.UรOHZVNL3DUN 3LรทรฅG]LHVLรทFLROHFLD0DQQHNHQ 3LV.DWHGUDฤณZ0LFKDฤŸDLฤณZ *XGXOL.RฤณFLรฤŸ1RWUH'DPH GX6DEORQRUD]ZL]\WDZNLONX PX]HDFKWM3DUODPQHWDULXP 'RPX+LVWRULL(XURSHMVNLHM .UรOHZVNLFK0X]HDFK6]WXN 3LรทNQ\FK.UรOHZVNLP0X]HXP 6LฤŸ=EURMQ\FKL+LVWRULL0LOLWDUQHM 0X]HXP,QVWUXPHQWรZ 0X]\F]Q\FKRUD]0X]HXP 0RWRU\]DFML 6WDล‘ZELXU]HSRVฤŸD&]HVฤŸDZD 6LHNLHUVNLHJRZ%UXNVHOLSR]ZROLฤŸ PLX]XSHฤŸQLรฅRXQLNDOQHXPLHMรทWQRฤณFLZLHG]รทQDE\WรฃZWUDNFLH VWXGLรZ3R]QDQLHHXURSHMVNLHJR FHQWUXPล‘\FLDSROLW\F]QHJRE\ฤŸR QLH]Z\NฤŸรฃQDXNรฃLSU]\JRGรฃG]LรทNLNWรU\P]GRE\ฤŸDPEH]FHQQH GRฤณZLDGF]HQLD 3R]GUDZLDPLล‘\F]รทSRZRG]HQLD .DWDU]\QD=LHOLฤกVND $EVROZHQWNDNLHUXQNX(XURSHLVW\ND IRW]GMรทFLDDXWRUNL


jednostki

1RZHZ\]ZDQLD QRZ\NLHUXQHNVWXGLรZ VW_IVIb_I?aLbQIรฐ]ยก ฤดaRMUaWJMKVQM_\]ZJ]TMV\VaKPLaVIUQKbVQMbUQMVQIRฤŠKaKP[Qฤ”ZMITQIKPZaVSW_aKP _S\{ZaKPWZOIVQbIKRMU][bฤŠ[baJSWZMIOW_IฤŒILIX\]RฤŠK[Qฤ”LW_aUIOIฤกSTQMV\{_ 8ZDJDWDGRW\F]\UรZQLHล‘V]NรฤŸZ\ล‘V]\FKNWรU\FKRIHUWDSRZLQQD VSHฤŸQLDรฅRF]HNLZDQLD]Uรล‘QLFRZDQ\FKJUXSLQWHUHVDULXV]\

P

ROVNLHXF]HOQLHQLH]DZV]H ]GDMรฃVLรทE\รฅฤณZLDGRPHSU]HREUDล‘HฤกGRNRQXMรฃF\FKVLรทZ LFKRWRF]HQLXRUD]Z\]ZDฤก MDNLH]W\PVLรทZLรฃล‘รฃ$MDN]DZDล‘\ฤŸ -DFN:HOFKtVNXWHF]Q\LVฤŸ\QQ\ PHQHGล‘HUVWRVXMรฃF\QLHNRQZHQFMRQDOQHSRGHMฤณFLDGR]DU]รฃG]DQLD tNLHG\WHPSR]PLDQ]DFKRG]รฃF\FK QD]HZQรฃWU]ILUP\MHVWZLรทNV]HQLล‘ WHPSR]PLDQZHZQรฃWU]]EOLล‘DVLรทMHM NRQLHF

3U]HMDZHPGRVWRVRZ\ZDQLDVLรทGR RF]HNLZDฤกDEVROZHQWรZV]NรฤŸฤณUHGQLFKVWXGHQWรZRUD]SUDFRGDZFรZMHVWRSUDFRZDQ\QD:\G]LDOH 7RZDUR]QDZVWZDL=DU]รฃG]DQLD 3URGXNWHPQRZ\NLHUXQHNVWXGLรZ RQD]ZLH,QQRZDF\MQRฤณรฅSURGXNWXtREHMPXMรฃF\VWXGLDVWDFMRQDUQH LQLHVWDFMRQDUQH]DUรZQR,MDNL,, VWRSQLD3URJUDPNLHUXQNXXPRล‘OLZLDQDE\FLHZLHG]\LXPLHMรทWQRฤณFL PLQ]]DNUHVXRSUDFRZ\ZDQLD LZSURZDG]DQLDQRZ\FKSURGXNWรZSR]QDQLDZV]\VWNLFKHWDSรZ SRZVWDZDQLDZ\UREรZOXEXVฤŸXJ tRGEDGDฤกZฤŸDฤณFLZ\FKSU]H]SODQRZDQLHUR]ZรMLZGURล‘HQLHGR NRQWUROLILQDOQHMSU]\JRWRZ\ZDQLH LWHVWRZDQLHSURGXNWรZLSURFHVรZ QSWZRU]HQLHSURWRW\SรZ QDSRWU]HE\WHVWรZ :SODQDFK NLHUXQNX]QDOD]ฤŸ\VLรทPLQWDNLH SU]HGPLRW\MDNLQQRZDFMHWHFKQRORJLF]QHLQQRZDFMHZVHNWRU]H XVฤŸXJNRPHUFMDOL]DFMDSURGXNWX ]DU]รฃG]DQLHSURGXNWHP VWXGLDLQล‘\QLHUVNLH LQQRZDFMHPDWHULDฤŸRZH

LWHFKQRORJLF]QHSURGXNWรZQLHล‘\ZQRฤณFLRZ\FKPHWRG\WZรUF]HJR UR]ZLรฃ]\ZDQLDSUREOHPรZZ\NRU]\VWDQLHPHWRGVHQVRU\F]Q\FKZ SURMHNWRZDQLXSURGXNWรZLQQRZDF\MQ\FK,QQRZDF\MQRฤณรฅSURGXNWX MHVWWU]HFLPNLHUXQNLHPQD:\G]LDOH 7RZDUR]QDZVWZDL=DU]รฃG]DQLD 3URGXNWHPVWDQRZLรฃF\PX]XSHฤŸQLHQLHGZรFKSR]RVWDฤŸ\FK-HJR SUREOHPDW\NDRGQRVLVLรทERZLHP ZGXล‘HMPLHU]HGRID]\SU]HGSURGXNF\MQHM=NROHLGUXJLNLHUXQHN t=DU]รฃG]DQLHLLQล‘\QLHULDSURGXNFML tREHMPXMHSURFHV\Z\WZรUF]HL ฤณZLDGF]HQLDXVฤŸXJ]DฤณWU]HFLt 7RZDUR]QDZVWZRtEDGDQLDSURGXNWรZMXล‘GRVWDUF]RQ\FKQDU\QHN 1DE\WDZLHG]DRUD]XPLHMรทWQRฤณFL SR]ZROรฃDEVROZHQWRPNLHUXQNX ,QQRZDF\MQRฤณรฅSURGXNWXQDPRQLWRURZDQLHSDUDPHWUรZMDNRฤณFLRZ\FKZ\WZRU]RQ\FKZ\UREรZ SURFHVรZ RSLQLRZDQLHLDNW\ZQH XF]HVWQLFWZRZQRZ\FKSURMHNWDFK ZGUDล‘DQ\FKZSU]HGVLรทELRUVWZDFK SURZDG]HQLHSURMHNWรZ]ZLรฃ]DQ\FK]X]\VNLZDQLHPRV]F]รทGQRฤณFLRSUDFRZ\ZDQLHLZGUDล‘DQLH QRZRF]HVQ\FKV\VWHPรZRFHQ\ Z\UREรZLXVฤŸXJDNW\ZQรฃZ\PLDQรทLQIRUPDFML]Uรล‘Q\PLG]LDฤŸDPL SU]HGVLรทELRUVWZD ]G]LDฤŸHPSURGXNF\MQ\PG]LDฤŸHPGVMDNRฤณFL G]LDฤŸHPPDUNHWLQJX $EVROZHQFL EรทGรฃWDNล‘HPRJOLZVSรฤŸSUDFRZDรฅ ]XU]รทGDPL QSXU]รทGDPLFHOQ\PL SDWHQWRZ\P RUD]LQQ\PLRUJDQL]DFMDPL PLQL]EDPLJRVSRGDUF]\PL 

SU]HSURZDG]DรฅDXG\W\ZHZQรทWU]QHRUD]SU]\JRWRZ\ZDรฅUDSRUW\L SUH]HQWDFMHGOD]DU]รฃGรZRUD]QD SRWU]HE\]HZQรทWU]QH =PLDQDSRGHMฤณFLDGRNV]WDฤŸFHQLD VWXGHQWรZ]QDOD]ฤŸDRG]ZLHUFLHGOHQLHZQD]ZLHMHGQRVWNL JG\ล‘SDลG]LHUQLNDU :\G]LDฤŸ7RZDUR]QDZVWZDVWDฤŸ VLรท:\G]LDฤŸHP7RZDUR]QDZVWZD L=DU]รฃG]DQLD3URGXNWHP 5R]V]HU]HQLHQD]Z\SRGNUHฤณOD SU]HPLDQรทGRNRQXMรฃFรฃVLรทZSURFHVLHG\GDNW\F]Q\PDOHUรZQLHล‘ ZEDGDQLDFKQDXNRZ\FKSUDFRZQLNรZZ\G]LDฤŸXNWรU\ZFRUD] ZLรทNV]\P]DNUHVLHRVDG]DVLรทZ REV]DU]HQDXNR]DU]รฃG]DQLX (ZROXXMHSRGHMฤณFLHPฤŸRG\FKRVรE GRVWXGLRZDQLD]PLHQLDMรฃVLรทRF]HNLZDQLDSUDFRGDZFรZSRMDZLDVLรท QRZHRWRF]HQLHSUDZQHIXQNFMRQRZDQLDXF]HOQL(UQHVW&:LOVRQ SRZLHG]LDฤŸNLHG\ฤณF]DV]PLDQ\WR F]DVOรทNXOXEQRZ\FKPRล‘OLZRฤณFL WZRMDSRVWDZD]DGHF\GXMHNWรUD] W\FKU]HF]\EรทG]LHWZRLPXG]LDฤŸHP 'HF\]MHSRGMรทWHZRVWDWQLPF]DVLH QD:\G]LDOH7RZDUR]QDZVWZDL =DU]รฃG]DQLD3URGXNWHPZ\QLNDMรฃ] XSDWU\ZDQLDZ]DFKRG]รฃF\FK]PLDQDFKQRZ\FKPRล‘OLZRฤณFLLSU]\MรทFLD VWUDWHJLLXNLHUXQNRZDQHMQDUR]ZรM VSHFMDOL]DFMLVSHฤŸQLDMรฃFHMELHล‘รฃFH ]DSRWU]HERZDQLDU\QNX GU0DUFLQ*รทEDURZVNL .DWHGUD=DU]รฃG]DQLD3URFHVRZHJR8(.

45


jednostki

;\]LMVKQBIOZIVQKbVQ Z3ROVFH ?LVQIKPWL LW[\aKbVQIJQMฤตฤŠKMOWZWS]VI8WTQ\MKPVQKMฤซTฤŠ[SQMR_/TQ_QKIKP WLJaรฐI[Qฤ”SWVNMZMVKRI6WXGHQFL=DJUDQLF]QLZ3ROVFH<W_IZba[baรฐaRMR WJZILa3:);8WZIb1:7H[.WZ]U

Z 46

aUรZQRRUJDQL]DFMD .RQIHUHQFMLMDNLSRZRฤŸDQLH VLHFL6WXG\LQ3RODQGMHVWLQLFMDW\Zรฃ)XQGDFMLe3HUVSHNW\Z\r 8(.PDZLHOROHWQLรฃKLVWRULรทF]ฤŸRQNRVWZDZ6WXG\LQ3RODQGDRGODW DNW\ZQLHG]LDฤŸDZ5DG]LHVLHFL,52CV )RUXP

UHSUH]HQWXMรฃF\XF]HOQLHSROVNLHL]DJUDQLF]QHSU]HGVWDZLFLHOH01L6: 1$:<)56(DPEDVDGRU]\DNUHG\WRZDQLZ3ROVFHSUH]\GHQFLPLDVW SUH]HVLILUPฤณOรฃVNLFKRUD]RVRE\NOXF]RZHLDNW\ZQHQDXF]HOQLDFKNUDMRZ\FKG\VNXWRZDOLRZ\]ZDQLDFK MDNLHQLHVLHLQWHUQDFMRQDOL]DFMD

W W\PURNXNRQIHUHQFMรทSU]\JRWRZDQRZHZVSรฤŸSUDF\]PLDVWHP *OLZLFHSDWURQDWKRQRURZ\REMรฃฤŸ-DURVฤŸDZ*RZLQ:LFHSUH]HV 5DG\0LQLVWUรZ0LQLVWHU1DXNL L6]NROQLFWZD:\ล‘V]HJR:FLรฃJX GZรFKGQLUHNWRU]\LSURUHNWRU]\

:GRELHLVWRWQ\FKUHIRUPV]NROQLFWZDZ\ล‘V]HJRZ3ROVFHSRUXV]DQR NZHVWLHGRW\F]รฃFHPRล‘OLZRฤณFLUR]ZRMXXF]HOQLSUH]HQWRZDQRGREUH SUDNW\NLRUD]SRGNUHฤณODQRZDJรท ]ฤŸRล‘RQRฤณFLSURFHVรZXPLรทG]\QDURGDZLDQLDXF]HOQLSROVNLFK

'RQDMFLHNDZV]\FKSDQHOLQDOHล‘DฤŸ\ :VSรฤŸSUDFDQDXNDEL]QHVVDPRU]รฃG V]DQVรฃQDSR]\VNDQLHX]GROQLRQ\FK VWXGHQWรZ]DJUDQLF]Q\FK :UDPDFKWHJRSDQHOXSRUXV]RQR ZLHOHNZHVWLLNWรU\FKZDล‘NRฤณรฅQDOHล‘DฤŸRE\]DXZDล‘\รฅSU]\SODQRZDQLX VWUDWHJLLLQWHUQDFMRQDOL]DFMLQDV]HM 8F]HOQL$WRZ\NRU]\VWDQLHPDUNL LDWPRVIHU\PLDVWDMDNRDWXWX]DVDGQRฤณรฅSRZRฤŸDQLDQD8F]HOQLW]Z eRVรENOXF]RZ\FKrNWรUHPRJฤŸ\E\ Z\]QDF]DรฅNLHUXQNLUR]ZRMXLEXGRZDรฅVWUDWHJLรทSROLW\NL]DJUDQLF]QHM


8PLรทG]\QDURGRZLHQLHEDGDฤกQDXNRZ\FKtMDNWRURELรฅZ3ROVFH" ฤžXNDV]:RMG\JDG\UHNWRU1DURGRZHM $JHQFML:\PLDQ\$NDGHPLFNLHM 1$:$SU]HGVWDZLฤŸSUH]HQWDFMรทGRW\F]รฃFรฃPRELOQRฤณFLDNDGHPLNรZMDNR ZDUXQHNNRQLHF]Q\XPLรทG]\QDURGRZLHQLDSROVNLFKEDGDฤกQDXNRZ\FK 6HGQRZ\SRZLHG]LG\UHNWRUD:RMG\JL ]DZLHUDฤŸRLQIRUPDFMรทQDWHPDWNRQLHF]QRฤณFLLPRล‘OLZRฤณFLZ\NRU]\VWDQLDฤณURGNรZILQDQVRZ\FK]JURPDG]RQ\FKSU]H]1$:$ .ROHMQรฃVฤŸDERZ\NRU]\VW\ZDQรฃZNUDMXV]DQVรฃQDILQDVRZDQLHG]LDฤŸDฤกQD SROXPLรทG]\QDURGRZ\FKEDGDฤกQDXNRZ\FKMHVWSURJUDP+RU\]RQW 'ODSU]\NฤŸDGXVSRฤณUรGW\VLรทF\ ZQLRVNรZVNฤŸDGDQ\FKZVNDOL(XURS\ ZQLRVNรZVNฤŸDGDMรฃ:รทJU]\3RODF\ W\ONR6\WXDFMDWHMHVWQLHNRU]\VWQD GODSROVNLHMQDXNLJG\ล‘SURJUDP MHVWNRQNXUHQF\MQ\LW\ONRZQLRVNรZPRล‘HOLF]\รฅQDGRILQDVRZDQLH 6NฤŸDGDQLHPDฤŸHMLORฤณFLZQLRVNรZ PLQLPDOL]XMHW\PVDP\PV]DQVH QDVXNFHV2EHFQ\PSULRU\WHWHP SURJUDPX+RU\]RQWMHVWWHPDW SU]HฤŸRPRZ\FKLQQRZDFMLZPDฤŸ\FK LฤณUHGQLFKSU]HGVLรทELRUVWZDFK

3RGNUHฤณORQRWDNล‘HZDJรทXF]HVWQLFWZDZVLHFLDFKPLรทG]\QDURGRZ\FK IXQNFMRQXMรฃF\FKZฤณURGRZLVNXDNDGHPLFNLPNWรUHSRZLQQRZVSLHUDรฅ OLGHUรZQDXNRZ\FKSRVLDGDMรฃF\FK GRฤณZLDGF]HQLHZUHDOL]RZDQLX SURMHNWรZ 8F]HOQLDQHVWUDWHJLHLQWHUQDFMRQDOL]DFMLtWHRULDLSUDNW\ND 3ULRU\WHWHPZEUDQล‘\V]NROQLFWZD Z\ล‘V]HJRQDฤณZLHFLHVรฃREHFQLH SRGZรMQHG\SORP\LVWXGLDGXDOQH 3ROVNLHฤณURGRZLVNRDNDGHPLFNLH SRZLQQRGRฤŸRล‘\รฅZV]HONLFKVWDUDฤก DE\]V\QFKURQL]RZDรฅU\QHNSROVNL ]WUHQGDPLRERZLรฃ]XMรฃF\PLQDHGXNDF\MQ\PU\QNXJOREDOQ\P$QDOL]D VฤŸDE\FKVWURQURG]LPHJRฤณURGRZLVND HGXNDF\MQHJRGRZRG]LEUDNXDQDOL]\ PHWRGRORJLLUDQNLQJรZGRMU]DฤŸ\FK VWUDWHJLLG]LDฤŸDฤกQDU]HF]XPLรทG]\QDUDGDZLDQLD]HVSRฤŸรZEDGDZF]RG\GDNW\F]Q\FKGREU]HSU]\JRWRZDQHM DGPLQLVWUDFMLL]DDQJDล‘RZDQLDPฤŸRG]LHล‘\VWXGLXMรฃFHM:QLRVNL]HEUDQH QD]DNRฤกF]HQLHSDQHOXQLHQDSDZDMรฃ RSW\PL]PHPtEH]REHFQRฤณFLZUDQNLQJDFKPLรทG]\QDURGRZ\FKEH] DNUHG\WDFML]DJUDQLF]Q\FKSROVNLH XF]HOQLHPDMรฃV]DQVรทZ\ฤŸรฃF]QLH QDWU]HFLROLJRZ\FKNDQG\GDWรZQD VWXGLD :DUWHSRGNUHฤณOHQLDE\ฤŸREDUG]RSU]\MHPQHLE\รฅPRล‘H

RZRFQHVSRWNDQLH]0DUJXฤŸDQHP %DLPXFKDQHPDPEDVDGRUHP .D]DFKVWDQXZ3ROVFHDEVROZHQWHP8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJR Z.UDNRZLHNWรU\SU]HGVWDZLฤŸ SHUVSHNW\Z\UR]ZRMXSROVNRND]DFKVWDฤกVNLHMZVSรฤŸSUDF\QDXNRZHMLG\GDNW\F]QHM1RZHNLHUXQNL UR]ZRMXZVSรฤŸSUDF\]DJUDQLF]QHM Z\GDMรฃVLรทE\รฅEDUG]RRELHFXMรฃFH LVWUDWHJLF]QHZF]DVDFK]PLDQ LQRZ\FKZ\]ZDฤก

jednostki

8(.=DNUHVNRPSHWHQFMLW\FKRVรE REHMPRZDฤŸE\OREE\LQJZVSรฤŸSUDFรท ]ZฤŸRGDU]DPLPLDVWDRUD]ฤณURGRZLVNLHPEL]QHVRZ\P5HJLRQX

&LHV]\QDVUรZQLHล‘IDNWLล‘ 3U]HZRGQLF]รฃFD,52CV)RUXP /LOLDQD/DWRMHVWRGGZรFKODW]DSUDV]DQDGRMHGQHJR]SDQHOLG\VNXV\MQ\FKGRW\F]รฃF\FKVWXGHQWรZ SU]\MHล‘Gล‘DMรฃF\FKGRQDV]]DJUDQLF\:W\PURNXWHPDWHPZLRGรฃF\P MHMZ\VWรฃSLHQLDE\ฤŸ\NZHVWLH]GURZLD LEH]SLHF]HฤกVWZDVWXGHQWรZ .OXF]HPGRPLรทG]\QDURGRZHJR VXNFHVX8F]HOQLMHVWFLรฃJฤŸHDQDOL]RZDQLDZDUXQNรZMHMIXQNFMRQRZDQLD ]HZ]JOรทGXQDEUDNMHGQHMUHFHSW\ QDVNXWHF]QรฃLQWHUQDFMRQDOL]DFMH ฤณURGRZLVND3RWU]HEQHVรฃQDPSUDFHQDGQRZRF]HVQ\PLSURJUDPDPL QDXF]DQLDVNXWHF]QDLQRZRF]HVQD SURPRFMD]DJUDQLF]QDLQQRZDF\MQH EDGDQLDQDXNRZH 6\OZLD5XWNRZVND 0DฤŸJRU]DWD7URMDQRZVND %LXUR3URJUDPรZ=DJUDQLF]Q\FK

47


jednostki

*WWUVIXZbML[Qฤ”JQWZKbWฤฌฤŒ PLรทG]\QDURGRZรฃ *ILIVQIVILXZbML[Qฤ”JQWZKbWฤฌKQฤŠUQฤ”LbaVIZWLW_ฤŠXZbMฤตa_IRฤŠ_ฤฌ_QI\W_MRTQ\MZI\]ZbM XZbMLUQW\][_{RLaVIUQKbVaZWbS_Q\IVIXWT[SQMRUIXQMJILI_KbMR_aZ{ฤตVQI[Qฤ”_\aU bISZM[QM_[XW[{JRMLVWbVIKbVa.DWHGUD+DQGOX=DJUDQLF]QHJR8(. oraz &HQWUXP3U]HGVLรทELRUF]RฤณFL6WUDWHJLF]QHML0LรทG]\QDURGRZHM8(.

U

QLZHUV\WHW(NRQRPLF]Q\ Z.UDNRZLHZRVWDWQLFKODWDFKVWDฤŸVLรทMHGQ\P]GZรFK JฤŸรZQ\FKNUDMRZ\FKRฤณURGNรZVSHFMDOL]XMรฃF\FKVLรทZ]DNUHVLH SU]HGVLรทELRUF]RฤณFLPLรทG]\QDURGRZHM 2EHFQLHEDGDQLDZW\P]DNUHVLH SU]Hล‘\ZDMรฃVZรMUR]NZLWZฤณZLDWRZHM OLWHUDWXU]HSU]HGPLRWXtGRW\F]รฃRQH SU]HGVLรทELRUF]HJRSURFHVXLQWHUQDFMRQDOL]DFMLSU]HGVLรทELRUVWZDDDNFHQW NฤŸDG]LHVLรทQDWU]\F]\QQLNLNWรU\PLVรฃ RWRF]HQLHLQWHUQDFMRQDOL]DFMLSU]HGVLรทELRUFDMDNRDJHQWLQWHUQDFMRQDOL]DFML RUD]SU]HGVLรทELRUVWZRRUD]MHJR SU]HGVLรทELRUF]H]DVRE\LNRPSHWHQFMH ZSURFHVLHXPLรทG]\QDURGRZLHQLD

&HQWUXPMDNRVW\PXODWRU )XQNFMRQXMรฃFHQDQDV]HM8F]HOQL &HQWUXP3U]HGVLรทELRUF]RฤณFL 6WUDWHJLF]QHML0LรทG]\QDURGRZHM &36L0 ]RVWDฤŸRSRZRฤŸDQHGHF\]Mรฃ -HJR0DJQLILFHQFML5HNWRUD3URI 8(.GUKDELQล‘$QGU]HMD&KRFKRฤŸD ZURNXMDNRFHQWUXPEDGDZF]H G]LDฤŸDMรฃFHQD:\G]LDOH(NRQRPLL L6WRVXQNรZ0LรทG]\QDURGRZ\FK 8(..LHURZQLNLHP&HQWUXP]RVWDฤŸ SURI8(.GUKDE.U]\V]WRI:DFK 2EHFQLH&HQWUXPG]LDฤŸDSU]\ .DWHGU]H+DQGOX=DJUDQLF]QHJRSR]RVWDMรฃF]QLรฃZฤณFLVฤŸHMV\PELR]LH RUJDQL]DF\MQLHLILQDQVRZRUR]OLF]DQH

SU]H].DWHGUรท+= &HQWUXPQDMOHSLHM RSLVXMHQDV]DGHZL]D=SDVMรฃUR]ZLMDP\EDGDQLDQDGSU]HGVLรทELRUF]RฤณFLรฃPLรทG]\QDURGRZรฃGรฃล‘รฃFGR SR]\FMLOLGHUD 7RZฤŸDฤณQLH&HQWUXP36L0MXล‘ ZNZLHWQLXURNX]RUJDQL]RZDฤŸR SLHUZV]รฃZ3ROVFHNRQIHUHQFMรทQDXNRZรฃQWSU]HGVLรทELRUF]RฤณFLPLรทG]\QDURGRZHM V]HU]HMKWWSFRQIHUHQFHXHNNUDNRZSO DGRSLHUR ODWDSรลQLHMWDWHPDW\ND]RVWDฤŸD SRGMรทWDSU]H]LQQHRฤณURGNLPLQ NRQIHUHQFMDQD6*+ZOXW\P URNX%DGDQLDQDGSU]HGVLรทELRUF]RฤณFLรฃPLรทG]\QDURGRZรฃVรฃREHFQLH GRฤณรฅLQWHQV\ZQLHSURZDG]RQHWDNล‘H Z.DWHGU]H+DQGOX=DJUDQLF]QHJR :URNX.DWHGUD]RUJDQL]RZDฤŸD NRQIHUHQFMรทSW+DQGHO]DJUDQLF]Q\ LSU]HGVLรทELRUF]RฤณรฅPLรทG]\QDURGRZDZHZVSรฤŸF]HVQHMJRVSRGDUFH. 2EHFQLHZ.DWHGU]HSU]\JRWRZ\ZDQHVรฃGZDGRNWRUDW\]]DNUHVX SU]HGVLรทELRUF]RฤณFLPLรทG]\QDURGRZHM PJU9LMD\1DUD\DQDQPJU ,NHQHIXQD$OOHQ DQDKRU\]RQFLHSRMDZLDMรฃVLรทMXล‘WU]\NROHMQH]WHJR]DNUHVX PJU5DIDฤŸ%RฤŸR]PJU.U\VWLDQ %LJRVPJU&KULVWRSK6LHEHUW 6WDZLDP\QDZVSรฤŸSUDFรท PLรทG]\QDURGRZรฃ 1DVLSUDFRZQLF\Z\GDOLMXล‘NLONDPRQRJUDILLQDXNRZ\FKSRฤณZLรทFRQ\FK SUREOHPDW\FHSU]HGVLรทELRUF]RฤณFL PLรทG]\QDURGRZHMRSXEOLNRZDQ\FK ]DUรZQRZNUDMXMDNL]DJUDQLFรฃ

48


3URMHNW\EDGDZF]HQDSรทG]DMรฃQDV]รฃSR]\FMรท &HQWUXPZRVWDWQLFKODWDFKUHDOL]RZDฤŸRSRGNLHURZQLFWZHPSURI:DFKD WU]\SURMHNW\]ZLรฃ]DQH]WHPDW\Nรฃ SU]HGVLรทELRUF]RฤณFLPLรทG]\QDURGRZHM ILQDQVRZDQHSU]H]0LรทG]\QDURGRZ\ )XQGXV]:\V]HKUDG]NLRUD]SU]H] 1DURGRZH&HQWUXP1DXNL 3URMHNW\ WHE\ฤŸ\]DW\WXฤŸRZDQH โ€ข

โ€ข

:]RUFHLQWHUQDFMRQDOL]DFML SU]HGVLรทELRUVWZ]NUDMรZ Z\V]HKUDG]NLFKtZSRV]XNLZDQLXUHJLRQDOQHMVSHF\ILNL  =DFKRZDQLDSROVNLFKSU]HGVLรทELRUVWZZSURFHVLHLQWHUQDFMRQDOL]DFMLSU]HGVLรทELRUVWZ ]SHUVSHNW\Z\V]NRฤŸ\SU]HGVLรทELRUF]RฤณFLPLรทG]\QDURGRZHM 

โ€ข

DWDNล‘HZVSรOQLH]3ROLWHFKQLNรฃ *GDฤกVNรฃt,QWHUQDFMRQDOL]DFMD PDฤŸ\FKLฤณUHGQLFKSU]HGVLรทELRUVWZ]EUDQล‘\KLJKWHFKr (2013-2018).

%DGDQLDWHVรฃSRGHMPRZDQHJฤŸรZQLHSU]H]GZLHMHGQRVWNLEDGDZF]H .DWHGUรท+DQGOX=DJUDQLF]QHJR RUD]&HQWUXP3U]HGVLรทELRUF]RฤณFL 6WUDWHJLF]QHML0LรทG]\QDURGRZHM :UDPDFKSURMHNWรZZ\GDQHMXล‘]RVWDฤŸ\LMHV]F]H]RVWDQรฃZQDMEOLล‘V]\P URNXPRQRJUDILH]]DNUHVXSU]HGVLรทELRUF]RฤณFLPLรทG]\QDURGRZHM

GRWรฃGRGE\ฤŸ\VLรทMHWU]\HG\FMH V]HU]HMKWWSHGSXHNNUDNRZSO โ€ข

('3QW.V]WDฤŸWRZDQLH SRVWDZSU]HGVLรทELRUF]\FK ZV]NROQLFWZLHZ\ล‘V]\P

โ€ข

('3QW3U]HGVLรทELRUF]\ XQLZHUV\WHWZREHFZ\]ZDฤก JOREDOL]DFMLLHXURSHL]DFML

โ€ข

('3QW(GXNDFMDGOD SU]HGVLรทELRUF]RฤณFLZREHF ZVSรฤŸF]HVQ\FKZ\]ZDฤก F\ZLOL]DF\MQ\FK

&36L0UHDOL]XMHWDNล‘HSURMHNW\LEDGDQLD]LQQ\FKREV]DUรZQS0DFUR DQG0LFURHFRQRPLF'LPHQVLRVQV RI(XURSHDQL]DWLRQ  F]\.QRZOHGJH$OOLDQFHWRHQDEOH D(XURSHDQZLGHH[SORLWDWLRQRIWKH SRWHQWLDORI022&VIRUWKHZRUOGRI EXVLQHVV %L]022& DWDNล‘H3RWHQWLDOVDQG2EVWDEOHVRI 6RFLDO6XSHUPDUNHWV'HYHORSPHQW LQ&HQWUDODQG(DVWHUQ(XURSH +5== 2015-2018).

3RQDGWR&HQWUXPE\ฤŸRLQLFMDWRUHP i RUJDQL]DWRUHP,2JรOQRSROVNLHJR =MD]GX.DWHGU3U]HGVLรทELRUF]RฤณFL RUD],QQRZDFML NZLHWQLD URNX DWDNล‘HGZรFKNRQIHUHQFML PLรทG]\QDURGRZ\FKQDZ\MรฃWNRZR GXล‘DVNDOรทWM$GYDQFLQJ5HVHDUFK LQ(QWUHSUHQHXUVKLSLQ*OREDO &RQWH[W NZLHWQLD RUD] QW,QWHUQDWLRQDO(QWUHSUHQHXUVKLS DQG,QWHUQDWLRQDOL]DWLRQRI)LUPVLQ 9LVHJUDG&RXQWULHV NZLHWQLD 

:\GDMHP\Dล‘GZD F]DVRSLVPD

0LHU]\P\GDOHMLZ\ล‘HMf

-DNR&HQWUXPL.DWHGUDtFRVDPR ZVRELHMHVWHZHQHPHQWHPQLH W\ONRZVNDOLQDV]HM8F]HOQLtZ\GDMHP\GZDF]DVRSLVPDQDXNRZH VSHFMDOL]XMรฃFHVLรทZ]DJDGQLHQLDFK SU]HGVLรทELRUF]RฤณFL]ZฤŸDV]F]D SU]HGVLรทELRUF]RฤณFLZZ\PLDU]H PLรทG]\QDURGRZ\PLSRฤณZLรทFRQ\P SUREOHPRPEL]QHVXPLรทG]\QDURGRZHJR6รฃWR RG DQJORMรท]\F]Q\ NZDUWDOQLNe(QWUHSUHQHXULDO%XVLQHVV DQG(FRQRPLFV5HYLHZr(%(5 ZLรทFHMLQIRUPDFMLQDZZZHEHUXHN NUDNRZSO RUD] RG GZXMรท]\F]Q\SรฤŸURF]QLNe3U]HGVLรทELRUF]Rฤณรฅ 0LรทG]\QDURGRZDr30 ZLรทFHMLQIRUPDFMLQDZZZSPXHNNUDNRZSO 

jednostki

Z+LV]SDQLLZ$XVWULLZ&KRUZDFML QD:รทJU]HFK :REV]DU]HSU]HGVLรทELRUF]RฤณFLPLรทG]\QDURGRZHMUR]ZLMDQDMHVWZVSรฤŸSUDFD]RฤณURGNDPL ]DJUDQLF]Q\PL:VSรฤŸSUDFXMHP\ ]WDNLPLXF]HOQLDPLMDN3O\PRXWK 8QLYHUVLW\ 8. 8QLYHUVLGDG 3ROLWร†FQLFDGH&DUWDJHQD +LV]SDQLD 8QLYHUVLWยฝ3ROLWHFQLFDGHOOH0DUFKH :ฤŸRFK\ 9LHQQD8QLYHUVLW\ RI(FRQRPLFVDQG%XVLQHVV $XVWULD 8QLYHUVLW\RI+DLID ,]UDHO 3RGHMPRZDQHVรฃOLF]QHG]LDฤŸDQLD QDU]HF]GDOV]HJRUR]ZRMXLWZRU]HQLDVLHFLRฤณURGNรZ]DJUDQLF]Q\FK ]DMPXMรฃF\FKVLรทWรฃSUREOHPDW\Nรฃ ZZLRGรฃF\FKNUDMDFKUR]ZLMDMรฃF\FK VLรท:NUรWFHJRฤณFLรฅEรทG]LHP\XQDV QD8F]HOQLPDWNรทSU]HGVLรทELRUF]RฤณFL PLรทG]\QDURGRZHMSURI3DWULFLD3 0F'RXJDOO&RYLQ ,QGLDQD8QLYHUVLW\ 86$ NWรUDMHVWMHGQรฃ]NLONXQDMEDUG]LHMZSฤŸ\ZRZ\FKEDGDF]\ZREV]DU]HEL]QHVXPLรทG]\QDURGRZHJR LQLHNZHVWLRQRZDQ\PJXUXEDGDฤก QDGSU]HGVLรทELRUF]RฤณFLรฃPLรทG]\QDURGRZรฃ:SU]\V]ฤŸ\PURNXQD PLHVLรทF]Q\VWDล‘EDGDZF]\QDV]รฃ .DWHGUรทRGZLHG]LSURI-DPHV1HEXV 6XIIRON8QLYHUVLW\86$ %H]NRQWDNWรZPLรทG]\QDURGRZ\PD]ZฤŸDV]F]D ]ฤณZLDWRZ\PLOLGHUDPLEDGDฤกQLH PRล‘QDPรZLรฅRUR]ZRMXEDGDฤกQD MDNLHMNROZLHNSROVNLHMXF]HOQLGODWHJRWHล‘ZVSรฤŸSUDFD]]DJUDQLF]Q\PL RฤณURGNDPLMHVWGODQDVWDNLVWRWQD LFKFHP\MรฃSLHOรทJQRZDรฅ

1DV]HSODQ\QDSU]\V]ฤŸRฤณรฅVรฃGRฤณรฅ DPELWQHFKFHP\UR]ZLMDรฅZVSรฤŸSUDFรทEDGDZF]รฃ]ZฤŸDV]F]DZZ\PLDU]H PLรทG]\QDURGRZ\PLQDGDOVNXSLDรฅ ZRNรฤŸVLHELHQDMOHSV]\FKEDGDF]\ ]SU]HGVLรทELRUF]RฤณFLPLรทG]\QDURGRZHMWDNDE\8(.XWU]\PDฤŸVZRMรฃ SR]\FMรทZLRGรฃFHJRZ3ROVFHRฤณURGNDEDGDฤกQDGSU]HGVLรทELRUF]RฤณFLรฃ PLรทG]\QDURGRZรฃ. PJU.U\VWLDQ%LJRV &HQWUXP3U]HGVLรทELRUF]RฤณFL6WUDWHJLF]QHM L0LรทG]\QDURGRZHMRUD].DWHGUD+DGOX =DJUDQLF]QHJR

3URPXMHP\HGXNDFMรทGOD SU]HGVLรทELRUF]RฤณFL -HGQ\P]QDV]\FKFHOรZ]DSLVDQ\FKSU]\]DฤŸRล‘HQLX&36L0MHVW SURPRFMDSU]HGVLรทELRUF]RฤณFLRUD] SURSDJRZDQLHSRVWDZSU]HGVLรทELRUF]\FKZฤณUรGVSRฤŸHF]QRฤณFL DNDGHPLFNLHMRUD]ORNDOQHM6WรฃG RGURNXZVSรฤŸRUJDQL]XMHP\ NRQIHUHQFMรท]F\NOXe(GXNDFMDGOD 3U]HGVLรทELRUF]RฤณFLr ('3 -DN 49


jednostki

.ROHMQ\VXNFHV &HQWUXP-รท]\NRZHJR 8WT[SWIUMZaSIฤก[SQXZWRMS\"-KWVWUQK[ยง 1UUMZ[QWV-`XMZQMVKMQV)XXTQML-KWVWUQK[IVL8WTQKaยง \ZbMKQIMLaKRI 8WZIb\ZbMKQ&HQWUXP-รท]\NRZH8(.]KbM[\VQKbaรฐW_XZWRMSKQMXWTMOIRฤŠKaUVI _[X{รฐXZIKab'DUWPRXWK&ROOHJH86$_ZIUIKPS\{ZMR[\]LMVKQIUMZaSIฤก[Ka XZW_ILbQTQJILIVQILW\aKbฤŠKMXWT[SQMROW[XWLIZSQ

P

URMHNW(FRQRPLFV]RVWDฤŸ VWZRU]RQ\SU]H]GU(OLVDEHWK 6&XUWLV]'DUWPRXWK &ROOHJH]SUHVWLล‘RZHJR SU\ZDWQHJRXQLZHUV\WHWX]JUXS\,Y\ /HDJXHZ86$-HJRLGHรฃE\ฤŸRSRฤŸรฃF]HQLHZLHG]\WHRUHW\F]QHM]SUDNW\F]Q\PGRฤณZLDGF]HQLHPSRGF]DV GZXW\JRGQLRZHJRSRE\WXZ3ROVFH

3U]\DNFHSWDFML5HNWRUD8(.GR SURMHNWXSU]\VWรฃSLฤŸR&HQWUXP -รท]\NRZHDGRXG]LDฤŸX]RVWDOL ]DSURV]HQLVWXGHQFLXF]HVWQLF]รฃF\Z]DMรทFLDFKMรท]\NRZ\FK PJU-RODQW\5HJXFNLHM3DZOLQ\L 0DฤŸJRU]DW\+HOG3RGREQLHMDN ZODWDFKSRSU]HGQLFKQDVLVWXGHQFL]DSR]QDZDOLVLรท]W\PLVDP\PL PDWHULDฤŸDPLลUรGฤŸRZ\PLFRLFK DPHU\NDฤกVF\NROHG]\RUD]PLHOL PRล‘OLZRฤณรฅZ\PLDQ\SRJOรฃGรZ ZVSHFMDOQLH]DฤŸRล‘RQHMJUXSLH QD)DFHERRNX'\VNXVMHWRF]\ฤŸ\ VLรทZRNรฤŸWHPDWรZ3RODQGDQG WKH(XURSHDQ8QLRQ6XFFHVVHV DQG&KDOOHQJHVLQ3RODQG$Q (FRQRPLF$QDO\VLVRIWKH3L6LWV ULVHDQGLWV3ROLFLHV/DERU0DUNHW DQG0LJUDWLRQLQ3RODQG/DERU 0LVPDWFKLQ3RVW7UDQVLWLRQ3RODQG 5RODVWXGHQWรZQDV]HJRXQLZHUV\WHWXSROHJDฤŸDQDSRPRF\Z]ELHUDQLXLQIRUPDFMLNRQWDNWRZDQLXVLรท ]Uรล‘Q\PLLQVW\WXFMDPLZQDV]\P 50

NUDMXRUD]G]LHOHQLXVLรทVZRLPL RSLQLDPL :GQLDFKRGGRJUXGQLD V]HVQDVWXVWXGHQWรZSRGRSLHNรฃGU (OLVDEHWK6&XUWLVRGZLHG]LฤŸRQDV]รฃ8F]HOQLรท3RGF]DVSRE\WXJUXS\Z.UDNRZLHXF]HVWQLF\PLHOLPRล‘OLZRฤณรฅRGE\FLDVSRWNDฤกIRUPDOQ\FK LQLHIRUPDOQ\FK]QDV]\PLVWXGHQWDPLRUD]LQWHUHVDULXV]DPL]HZQรทWU]Q\PL'RGDWNRZรฃZDUWRฤณFLรฃSURMHNWX E\ฤŸDZVSรฤŸSUDFD]SDQLรฃ0DฤŸJRU]DWรฃ 1RZLFNรฃ]6*+Z:DUV]DZLH ']LรทNLXSU]HMPRฤณFLPJU0DฤŸJRU]DW\ 3RFLHMRUD]SUDFRZQLNรZ]MHMJUXS\ Mรท]\NRZHMVWXGHQFLDPHU\NDฤกVF\ PRJOLUรZQLHล‘X]\VNDรฅSRPRFRG SUDFRZQLNรZQDXNRZRG\GDNW\F]Q\FKQDV]HM8F]HOQLSRGF]DV]ELHUDQLDPDWHULDฤŸรZGRVZRLFKSURMHNWรZ ]DFRVHUGHF]QLHG]LรทNXMHP\ :GQLXSU]\MD]GXJUXGQLDVWXGHQFLJUXS\7U$% OHNWRUDW Mรท]\NDDQJLHOVNLHJRGODWXU\VW\NL SURZDG]RQHMSU]H]PJU-RODQWรท 5HJXFNรฃ3DZOLQรท XGDOLVLรทQD ZVSรOQ\VSDFHUSR.UDNRZLHSRฤŸรฃF]RQ\]TXL]HPQDWHPDWKLVWRULL QDV]HJRPLDVWD5H]XOWDW\E\ฤŸ\ LPSRQXMรฃFHSRQLHZDล‘VWXGHQFL ]'DUWPRXWKZ\ND]DOLVLรท]QDF]QรฃZLHG]รฃ1DVLVWXGHQFLPRJOL

ZEDUG]RSUDNW\F]Q\VSRVรEVSUDZG]LรฅVLรทZUROLSU]HZRGQLNDSR .UDNRZLHRUD]SU]HWHVWRZDรฅVZRMH XPLHMรทWQRฤณFLMรท]\NRZH:QDVWรทSQ\PGQLX$PHU\NDQLHEUDOLXG]LDฤŸ Z]ZLHG]HQLXQDV]HJR8QLZHUV\WHWX ZDV\ฤณFLHLSRGSU]HZRGQLFWZHP VWXGHQWรZ7XU\VW\NLL5HNUHDFML ]JUXS\7U$%WHMVDPHMOHNWRUNL 1DVWรทSQHJRGQLDRGE\ฤŸ\VLรทUรZQLHล‘G\VNXVMHSDQHORZHZV]\VWNLFK XF]HVWQLNรZSURMHNWX]HVWURQ\ DPHU\NDฤกVNLHMLSROVNLHM VWXGHQFL GUXJLHJRURNXOHNWRUDWรZSURZDG]RQ\FKSU]H]PJU0DฤŸJRU]DWรท+HOG *L$%LPJU-RODQWรท5HJXFNรฃ 3DZOLQรท(N$% SRGF]DV NWรU\FKVWXGHQFLREXXQLZHUV\WHWรZ Z\PLHQLOLVLรทRSLQLDPLQDWHPDW\ SURMHNWRZH2SUรF]WHJRXPDZLDOL VLรทQDOLF]QHVSRWNDQLDLZ\ZLDG\ QLHIRUPDOQH']LรทNL]DDQJDล‘RZDQLX %LXUD.DULHU8(.DV]F]HJรOQLH SDQL0RQLNL:HU\V]NRVWXGHQFL ]'DUWPRXWKPRJOLGRZLHG]LHรฅ VLรทZMDNLVSRVรEQDV]D8F]HOQLD ZVSLHUDVZRLFKVWXGHQWรZLDEVROZHQWรZZLFKVWDUDQLDFKRZHMฤณFLH QDU\QHNSUDF\7DNล‘HOHNWRU]\ Mรท]\NDDQJLHOVNLHJR&-SRPRJOL VWXGHQWRP]'DUWPRXWKZ\SHฤŸQLDMรฃFGODQLFKDQNLHW\RUD]V]XNDMรฃF NRQWDNWรZ]LQWHUHVDULXV]DPL ]HZQรทWU]Q\PL


'RGDWNRZรฃNRU]\ฤณFLรฃGODVWXGHQWรZLSUDFRZQLNรZQDV]HJR 8QLZHUV\WHWXW\FKXF]HVWQLF]รฃF\FK RUD]QLHXF]HVWQLF]รฃF\FKZSURMHNFLHE\ฤŸZ\NฤŸDGGU(OLVDEHWK6&XUWLV SW7KH/DERXU0DUNHW,PSRUWDQFH 6WUHQJWKDQG3ROLF\NWรU\RGE\ฤŸVLรท ZJUXGQLD6ฤŸXFKDF]H]DFKรทFDQL SU]H]SURZDG]รฃFรฃZ\NฤŸDG]DGDZDOL OLF]QHS\WDQLDฤณZLDGF]รฃFHR]DLQWHUHVRZDQLXWHPDWHP8F]HVWQLF\ E\OLSRGGXล‘\PZUDล‘HQLHP]DUรZQR FKDU\]P\SUHOHJHQWNLMDNUรZQLHล‘ VSRVREXSURZDG]HQLDZ\NฤŸDGX 1DVWรทSQHJRGQLDRGE\ฤŸRVLรทNXOPLQDF\MQHVSRWNDQLHGODXF]HVWQLNรZ ]RE\GZXXQLZHUV\WHWรZQDNWรU\P ]RVWDฤŸ\]DSUH]HQWRZDQHUH]XOWDW\ EDGDฤกVWXGHQWรZ]'DUWPRXWK Z3ROVFH1DVLVWXGHQFLPLHOLPRล‘OLZRฤณรฅQLHW\ONRREVHUZRZDรฅSUH]HQWDFMHVZRLFKNROHJรZDOHWDNล‘H ]DGDZDรฅLVWRWQHS\WDQLDLXF]HVWQLF]\รฅZG\VNXVML

VWXGHQWVZDVDJUHDWVXFFHVV f ZLWKP\VWXGHQWVFRPPHQWLQJWKDW RQHRIWKHNH\UHDVRQVIRUWKHVXFFHVVZDVWKHLURSSRUWXQLW\WRLQWHUDFWDQGOHDUQIURPZLWKXQLYHUVLW\ VWXGHQWVLQ3RODQGr

LZF]HฤณQLHMV]HMDQDOL]\FRPDP SRZLHG]LHรฅ8ฤณZLDGRPLฤŸPLUรZQLHล‘MDNEDUG]RZDล‘QDMHVW]QDMRPRฤณรฅMรท]\NDREFHJRZG]LVLHMV]\FK F]DVDFKrVWXGHQWND*RVSRGDUNL SU]HVWU]HQQHM

:DUWRSRGNUHฤณOLรฅล‘HVWXGHQFL8(. XF]HVWQLF]รฃF\ZSURMHNFLHRWU]\PDOL RGGU(OLVDEHWK&XUWLVVSHFMDOQH G\SORP\&HUWLILFDWHRI$FKLHYHPHQW NWรU\SRWZLHUG]DฤŸล‘HGDQ\VWXGHQWeKDVVXFFHVVIXOO\FRPSOHWHG WKH(FRQRPLFV,PPHUVLRQ ([SHULHQFHLQFRRSHUDWLRQZLWK 'DUWPRXWK&ROOHJHr

e-Xล‘GUXJLURNXF]HVWQLF]\ฤŸHP ZSU]\JRWRZDQ\FKSU]H]QLFK SUH]HQWDFMDFK=DNDล‘G\PUD]HP E\ฤŸHPPLOH]DVNRF]RQ\QLHGRฤณรฅล‘H WHPDW\E\ฤŸ\LQWHUHVXMรฃFHWRMHV]F]H RPรZLRQHSU]\VZDMDOQ\PGODPQLH Mรท]\NLHP1DXZDJรท]DVฤŸXJXMHWHล‘ Z\NฤŸDG(OLVDEHWK&XUWLVSU]\MHPQ\ GREU]HSU]HSURZDG]RQ\frtVWXGHQW(NRQRPLL

6WXGHQFL]DUรZQRSROVF\MDNLDPHU\NDฤกVF\Z\UDล‘DOLHQWX]MDVW\F]QH ZUรทF]RSLQLHRSURMHNFLH3R]ZROLP\ VRELH]DF\WRZDรฅNLONDZ\SRZLHG]L e8G]LDฤŸZSURMHNFLHSRV]HU]\ฤŸ ]DNUHVPRMHMZLHG]\R6WDQDFK =MHGQRF]RQ\FKLLFKIXQNFMRQRZDQLX=REDF]\ฤŸDPล‘HSRPLPRZLHOX SRGRELHฤกVWZJRVSRGDUNDU\QNRZD QDV]\FKSDฤกVWZEDUG]RVLรทUรล‘QL 0LDฤŸDPPRล‘OLZRฤณรฅXG]LDฤŸXZZLHOX SUH]HQWDFMDFKSU]HGVWDZLRQ\FK SU]H]VWXGHQWรZNWรU]\QDVRGZLHG]LOLrVWXGHQWND*RVSRGDUNL SU]HVWU]HQQHM e8G]LDฤŸZSURMHNFLHE\ฤŸGODPQLH FLHNDZ\PGRฤณZLDGF]HQLHP&RGDฤŸ PLSURMHNW"0\ฤณOรทล‘HQDMEDUG]LHM WDNรฃฤณPLDฤŸRฤณรฅZPรZLHQLXZREF\PMรท]\NXEH]SU]\JRWRZDQLD

jednostki

'U&XUWLVXF]HVWQLF]\ฤŸDUรZQLHล‘ Z]DMรทFLDFK]Mรท]\NDDQJLHOVNLHJR GZรFKJUXSPJU-RODQW\5HJXFNLHM 3DZOLQ\ZNWรU\FKRGJU\ZDฤŸDUROรท HNVSHUWDZG]LHG]LQLHILQDQVRZDQLD VWDUWXSรZ ZJUXSLHMรท]\NDDQJLHOVNLHJRGUXJLHJRURNXSR]LRP% NLHUXQHN(NRQRPLD RUD]JUXSLH *RVSRGDUNLSU]HVWU]HQQHMPJU 0DฤŸJRU]DW\+HOG DQDJUXSLHGUXJLHJRURNXWXU\VW\NL%RPDZLDฤŸD ]HVWXGHQWDPLMDNLHF]\QQLNLWU]HED XZ]JOรทGQLรฅSU]\RUJDQL]DFMLZ\GDU]HQLDQDSU]\NฤŸDG]LHSODQRZDQLD SRE\WXVZRLFKVWXGHQWรZZ3ROVFH RUD]VSUDZG]DฤŸDF]\MHMSURMHNWE\ฤŸ SU]\JRWRZDQ\]JRGQLH]]DVDGDPL SODQRZDQLD60$57

e%\ฤŸDP]DVNRF]RQDMDNZLHOHVWXGHQFL]'DUWPRXWKZLHG]รฃR3ROVFH RV\WXDFMLHNRQRPLF]QHMLSROLW\F]QHMLMDNRELHNW\ZQLHSRWUDILรฃSU]HGVWDZLรฅZ\QLNLVZRLFKEDGDฤกrtVWXGHQWND7XU\VW\NL 3RGVXPRZXMรฃFE\ฤŸWREDUG]R RZRFQ\SURMHNW]DUรZQRGODVWXGHQWรZMDNLGODQDVRUJDQL]DWRUรZ LQDXF]\FLHOLMรท]\NDDQJLHOVNLHJR =ZLHONLPHQWX]MD]PHPRF]HNXMHP\ Z]QRZLHQLDWHJRSURMHNWXNWรU\ SU]\QRVLZLHORUDNLHNRU]\ฤณFLREX VWURQRP. -RODQWD5HJXFND3DZOLQD 0DฤŸJRU]DWD+HOG &HQWUXP-รท]\NRZH8(. )RW-RODQWD5HJXFND3DZOLQD 0DJGDOHQD:DZRF]Q\

'\VNXVMDSRGF]DVVSRWNDQLDQDWHUHQLH8(.

3URMHNWZFDฤŸRฤณFL]RVWDฤŸRFHQLRQ\ SU]H]XF]HVWQLNรZEDUG]RSR]\W\ZQLHฤฒZLDGF]รฃRW\POLF]QHRSLQLH ]HVWURQ\DPHU\NDฤกVNLHMLSROVNLHM :DUWR]DF\WRZDรฅWXVฤŸRZDGU&XUWLV q,DPZULWLQJILUVWWRH[SUHVVP\ DSSUHFLDWLRQWR\RXUXQLYHUVLW\IRU VXSSRUWLQJRXUDFDGHPLFFROODERUDWLRQ f 0\VWXGHQWVDQGDVHOHFW JURXSRI&8(VWXGHQWV XQGHUWKH LQGLVSHQVDEOHJXLGDQFHRI-RODQWD 5HJXFND3DZOLQDDQG0DฤŸJRU]DWD +HOG LQWHUDFWHGGXULQJRXUYLVLWDQG WRJHWKHUZRUNHGWRILQLVKUHVHDUFK SURMHFWVWKDWZHKDGVWDUWHGLQWKH IDOOWHUP7KLVSURJUDPFROODERUDWLRQEHWZHHQ'DUWPRXWKDQG&8( 51


jednostki

6NRNZQRZรฃMDNRฤณรฅ NV]WDฤŸFHQLD 5Qฤ”LbaVIZWLW_I)SZMLa\IKRI2ฤ”baSW_I-)9=)4;LTI +MV\Z]U2ฤ”baSW_MOW=-3 3U]HฤŸRPURNX]DSLV]HVLรท]ฤŸRW\PL]JฤŸRVNDPLZKLVWRULL &HQWUXP-รท]\NRZHJR8(."VI[b=VQ_MZ[a\M\RISWXQMZ_[ba]VQ_MZ[a\M\

MSWVWUQKbVa_8WT[KM]ba[SIรฐUQฤ”LbaVIZWLW_ฤŠISZMLa\IKRฤ”Rฤ”baSW_ฤŠLTI_[ba[\SQKP S]Z[{_XZW_ILbWVaKPXZbMb+MV\Z]U2ฤ”baSW_M

T

\PVDP\PZSLVDฤŸVLรทRQMHGQRF]HฤณQLHZV]HURNRUR]XPLDQ\SURJUDPXPLรทG]\QDURGRZLHQLDV]NROQLFWZDZ\ล‘V]HJR NWรU\VWDฤŸVLรทMHGQรฃ]Z\W\F]Q\FK UHIRUP\V]NROQLFWZDZ\ล‘V]HJRLMDNR WDNLFLHV]\VLรทV]F]HJรOQ\PSRSDUFLHP:ฤŸDG]5HNWRUVNLFK &RWRMHVW(DTXDOVLGODF]HJRZDUWRE\ฤŸRVWDUDรฅVLรท RDNUHG\WDFMรท"

(DTXDOV (YDOXDWLRQDQG $FFUHGLWDWLRQRI4XDOLW\/DQJXDJH 6HUYLFHV WRPLรทG]\QDURGRZDRUJDQL]DFMD]U]HV]DMรฃFDLQVW\WXFMH]DMPXMรฃFHVLรทHGXNDFMรฃMรท]\NRZรฃQD ZV]\VWNLFKHWDSDFKNV]WDฤŸFHQLD-HM FHOHPMHVWSURPRZDQLHRUD]JZDUDQWRZDQLHZ\VRNLHMMDNRฤณFLQDXF]DQLDMรท]\NรZREF\FK(DTXDOV G]LDฤŸDSRGDXVSLFMDPL5DG\(XURS\ MDNRRUJDQL]DFMDSR]DU]รฃGRZD RUD]SRVLDGDVWDWXVXF]HVWQLF]รฃF\ WHJR2UJDQX-HVWNRQVXOWDQWHP .RPLVML(XURSHMVNLHMZVSUDZDFK HGXNDFMLMรท]\NRZHMZVSรฤŸSUDFXMH ](XURSHMVNLP&HQWUXP-รท]\NรZ 1RZRล‘\WQ\FK5DG\(XURS\ (&0/ *UD] 6WRZDU]\V]HQLHP$/7( $VVRFLDWLRQRI/DQJXDJH7HVWHUV 52

LQ(XURSH DWDNล‘HMHVWZVSรฤŸSUDFRZQLNLHPGZรFKNRPLWHWรZ 0LรทG]\QDURGRZHM2UJDQL]DFML 1RUPDOL]DF\MQHM ,62 (DTXDOV (XURSHMVNLH6WRZDU]\V]HQLHQD 5]HF]-DNRฤณFL8VฤŸXJ-รท]\NRZ\FK WZRU]\SROLW\NรทMรท]\NRZรฃZ(XURSLH RUD]Z\]QDF]DVWDQGDUG\MDNRฤณFL ZQDXF]DQLXLXF]HQLXVLรทMรท]\NรZ REF\FKQDGDMรฃFLQVW\WXFMRP]DMPXMรฃF\PVLรทSRJฤŸรทELDQLHP]QDMRPRฤณFLMรท]\ND]DV]F]\WQ\FHUW\ILNDW MDNRฤณFL3RQDGWRSODVXMHQDVZHOLWDUQHMOLG]HLQVW\WXFMLGODNWรU\FK QDXF]DQLHMรท]\NรZREF\FKVWDQRZL ZDล‘QรฃNZHVWLรท GODSU]\NฤŸDGXZ\PLHฤกP\F]ฤŸRQNรZVWRZDU]\V]RQ\FK LZVSLHUDMรฃF\FK(DTXDOVWDNLFKMDN %ULWLVK&RXQFLO*RHWKH,QVWLWXWH +4,QVWLWXWR&HUYDQWHVF]\2[IRUG 8QLYHVULW\3UHVV 2UJDQL]DFMD (DTXDOVSRVLDGDF]ฤŸRQNรZ ZNUDMDFK 3U]H]WUXG\GRJZLD]G .LHG\GZDODWDWHPX]LQLFMDW\Z\ .LHURZQLN&HQWUXP-รท]\NRZHJR 3DQL/LGLL=LHOLฤกVNLHM]GHF\GRZDOLฤณP\VLรทSRGMรฃรฅWUXGX]\VNDQLD DNUHG\WDFMLZLHG]LHOLฤณP\ล‘HF]HND QDVQLHฤŸDWZH]DGDQLH%\OLฤณP\

MHGQDNฤณZLDGRPLล‘HZ\VLฤŸHNWHQ VLรทRSฤŸDFLLX]\VNDQDDNUHG\WDFMD QLHW\ONRSRGQLHVLHSUHVWLล‘QDV]HM MHGQRVWNLDOHWDNล‘HDPRล‘HSU]HGH ZV]\VWNLPSR]ZROLQDPSRGQLHฤณรฅ MDNRฤณรฅNV]WDฤŸFHQLD:V]\VWNRWRQLH E\ฤŸRE\PRล‘OLZHEH]ZVSDUFLDFDฤŸHJRSURFHVXDNUHG\WDF\MQHJR]H VWURQ\:ฤŸDG]QDV]HM8F]HOQLNWรUH RND]DฤŸ\QDP]DXIDQLHLSRSLHUDฤŸ\ QDVSRGF]DVFDฤŸHJRSURFHVX 6]F]รทฤณOLZLHQLH]DF]\QDOLฤณP\RG ]HUD:\QLNLFRURF]Q\FKDQNLHW VWXGHQFNLFKGDZDฤŸ\QDPSRF]XFLHล‘HGREU]HZ\NRQXMHP\VZRMรฃ SUDFรท)XQNFMRQXMรฃF\RGNLONXODW V\VWHP$SROORXVSUDZQLฤŸSUDFรท DGPLQLVWUDFMLQDV]DVWURQDLQWHUQHWRZDMDNUรZQLHล‘NXUV\RWZDUWH GODSRV]F]HJรOQ\FK]HVSRฤŸรZ QDSODWIRUPLH0RRGOH]DZLHUDฤŸ\ZLHOHSU]\GDWQ\FKLQIRUPDFML DZSURZDG]HQLHHJ]DPLQXVWDQGDU\]RZDQHJR]LQLFMDW\Z\รZF]HVQHM=DVWรทSF\.LHURZQLND6-2 SDQL%Rล‘HQ\/DVRฤก]DSHZQLDฤŸR RELHNW\ZL]PRFHQ\LXWU]\P\ZDQLH]EOLล‘RQ\FKVWDQGDUGรZSU]H] ZV]\VWNLFKSURZDG]รฃF\FK]DMรทFLD 1LHE\OLฤณP\WDNล‘HGRNRฤกFDSLRQLHUDPLt&HQWUXP-รท]\NRZH8-


.RU]\VWDMรฃF]GRฤณZLDGF]Hฤก .ROHJรZ]QDMVWDUV]HMSROVNLHM XF]HOQLSRVWDQRZLOLฤณP\SRGMรฃรฅ SRGREQHG]LDฤŸDQLDNRU]\VWDMรฃF ]XVฤŸXJWHMVDPHMRUJDQL]DFML,FK SU]HELHJVSURZDG]LฤŸVLรทGRWU]HFK HWDSรZ :SLHUZV]\PSU]HND]DQHSU]H] ($48$/6PDWHULDฤŸ\RUD]ZL]\WD GRUDGF]DSR]ZROLฤŸ\QDP]RULHQWRZDรฅVLรทZMDNLFKREV]DUDFKNRQLHF]QHEรทGรฃ]PLDQ\'UXJLPHWDSHPDNUHG\WDFMLE\ฤŸSLHUZV]\DXG\W LQVW\WXFMRQDOQ\NWรU\PLDฤŸPLHMVFH ZPDUFXURNX .ROHMQDZL]\WDDNUHG\WDF\MQDRGE\ฤŸDVLรทZJUXGQLX,QVSHNWRU]\ ($48$/6GRNRQDOLREVHUZDFML ]DMรทรฅSURZDG]RQ\FKSU]H] QDXF]\FLHOL1LHNWรU]\OHNWRU]\E\OL RFHQLDQLGZDUD]\ 2UJDQL]DFMDVSUDZG]DฤŸDMDNRฤณรฅ ZQDVWรทSXMรฃF\FKGZXQDVWXNDWHJRULDFK]DU]รฃG]DQLHLDGPLQLVWUDFMD XF]HQLHLQDXF]DQLHSURJUDPQDXF]DQLDLV\VWHP\ZVSRPDJDMรฃFH RFHQDLFHUW\ILNDFMD]DVRE\DNDGHPLFNLHฤณURGRZLVNRQDXF]DQLD REVฤŸXJDNOLHQWD]DSHZQLHQLHMDNRฤณFLNV]WDฤŸFHQLDSUDFRZQLF\UR]ZรM ]DZRGRZ\ZDUXQNL]DWUXGQLHQLD RUD]NRPXQLNDFMD]HZQรทWU]QD LZHZQรทWU]QD1DW\PHWDSLHDล‘ ZSLรทFLXNU\WHULDFKSU]HZ\ล‘V]DOLฤณP\QDZHWVWDQGDUG\Z\PDJDQH SU]H]($48$/6FRR]QDF]DXWU]\P\ZDQLHVSรMQHJRQDMZ\ล‘V]HJR SR]LRPX-HG\QLHMHGHQeXF]HQLH LQDXF]DQLHr]RVWDฤŸRR]QDF]RQH MDNRZ\PDJDMรฃFHSRSUDZ\LZ\]QDF]RQRQDPF]DVPLHVLรทF\ 7U]HFLHWDStGUXJLDXG\WLQVW\WXFMRQDOQ\]DNRฤกF]\ฤŸVLรทSU]\]QDQLHP QDPDNUHG\WDFML($48$/6QD RNUHVODW 1DOHล‘\NRQLHF]QLHSRGNUHฤณOLรฅล‘H VXNFHVQDV]MHVWZ\QLNLHPZVSรฤŸSUDF\ZV]\VWNLFKOHNWRUรZ]DWUXGQLRQ\FKZ&HQWUXP-รท]\NRZ\P NWรU]\]GRE\OLVLรทQDNRORVDOQ\VROLGDUQ\Z\VLฤŸHN0RZDWXR]HVSROH ]DDQJDล‘RZDQ\PEH]SRฤณUHGQLR

ZSUDFH]ZLรฃ]DQH]X]\VNDQLHP DNUHG\WDFMLNWรUHREHMPRZDฤŸ\PLQ X]XSHฤŸQLHQLHQLH]EรทGQHMGRNXPHQWDFMLZSURZDG]HQLHOLF]Q\FK]PLDQ QDVWURQLH,QWHUQHWRZHM&-XฤณFLฤณOHQLHVIRUPXฤŸRZDฤกRGQRV]รฃF\FK VLรทGRSURFHGXUDGPLQLVWUDF\MQ\FK :]ZLรฃ]NX]W\PQDSU]\NฤŸDGZLHOX SUDFRZQLNรZQDV]HJR&HQWUXP SU]HV]ฤŸRV]NROHQLDL]GRE\ฤŸRFHUW\ILNDW\Z]DNUHVLHXG]LHODQLDSLHUZV]HMSRPRF\ :SURZDG]LOLฤณP\QRZHURG]DMH V]NROHฤกZHZQรทWU]Q\FKNWรUHSURZDG]รฃQDVLOHNWRU]\G]LHOรฃFVLรท VZRLPGRฤณZLDGF]HQLHPPHWRG\F]Q\PQRZ\PLWUHQGDPLZQDXF]DQLXMรท]\NรZREF\FK]DVWRVRZDQLD QRZRF]HVQ\FKWHFKQRORJLLF]\ LQQRZDF\MQ\PLWHFKQLNDPLSUDF\QD OHNWRUDFLH 8GDฤŸRQDPVLรทWHล‘]RUJDQL]RZDรฅ ZHZVSรฤŸSUDF\]Z\GDZQLFWZDPL V]F]HJรOQLHZDUWRฤณFLRZHV]NROHQLD ]G]LHG]LQ\ZSURZDG]DQLDQRZRF]HVQ\FKWHFKQRORJLLQD]DMรทFLDFK Mรท]\NRZ\FKVWDQGDU\]DFMLWHVWรZ LHJ]DPLQรZEXGRZDQLDDXWRQRPLL VWXGHQWDZSURFHVLHNV]WDฤŸFHQLD ']LรทNLล‘\F]OLZRฤณFL:ฤŸDG]8F]HOQL XGDฤŸRVLรท]PLHQLรฅXU]รฃG]HQLHNLONX VDOZ\NฤŸDGRZ\FKQDWU]HFLPSLรทWU]H EXG\QNX)LQDQVรZL3UDZDGRVWRVRZXMรฃFMHW\PVDP\PGRSRWU]HE SURZDG]HQLD]DMรทรฅ]Mรท]\NรZREF\FKRUD]G]LรทNLZVSรฤŸSUDF\]Z\GDZQLFWZDPLZ\SRVDล‘\รฅQDV]HVDOHG\GDNW\F]QHZWDEOLFHIOLSFKDUW RUD]VWZRU]\รฅPLรทG]\]HVSRฤŸRZรฃ ELEOLRWHF]NรทPHWRG\F]Qรฃ 1DV]DSUDFDSROHJDQDSU]HND]\ZDQLXZLHG]\LGRฤณZLDGF]HQLD VWXGHQWRPQDV]HM8F]HOQL7R]P\ฤณOรฃRQLFKSU]H]GZDODWDVWDUDOLฤณP\ VLรทXOHSV]\รฅVWRVRZDQHSU]H]QDV PHWRG\NRU]\VWDMรฃF]UDGXG]LHORQ\FKQDPSU]H],QVSHNWRUรZ 8G]LDฤŸZSURZDG]RQ\FKSU]H]QDV]\FK3UDFRZQLNรZV]NROHQLDFK KRVSLWDFMHNROHล‘HฤกVNLHNUรWNLH KRVSLWDFMHW\SXoGURSLQpG]LHOHQLH VLรทGRฤณZLDGF]HQLDPLLZ\PLDQD PDWHULDฤŸรZSR]ZROLฤŸ\QDPGRVWRVRZDรฅQDV]H]DMรทFLDGRDNWXDOQ\FK WUHQGรZZQDXF]DQLXMรท]\NรZ REF\FKZLรทNV]HJRQDNLHURZDQLD QDXF]รฃFHJRVLรท]MHGQRF]HVQ\P

SU]HVXQLรทFLHPDNFHQWXQDDNW\ZL]DFMรทLVDPRG]LHOQRฤณรฅ .WRVNRU]\VWDQDWHMDNUHG\WDFML" :V]\VF\8F]HOQLDQDXF]\FLHOH SUDFXMรฃF\Z&-RUD]VWXGHQFL XF]รทV]F]DMรฃF\QDQDV]H]DMรทFLD

jednostki

X]\VNDฤŸRDNUHG\WDFMรท($48$/6 MDNRSLHUZV]HZ3ROVFH:]HV]ฤŸ\P URNXDNUHG\WDFMรท($48$/6X]\VNDฤŸDSLHUZV]DXF]HOQLDWHFKQLF]QD Z3ROVFHt3ROLWHFKQLNDฤžรG]ND

.RU]\ฤณFLGOD&HQWUXP -รท]\NRZHJR8(. -DNLHNRU]\ฤณFLF]HUSDรฅEรทG]LHP\ ]X]\VNDQHMDNUHG\WDFML"&]DV SU]\QLHVLHRGSRZLHGลQDWRS\WDQLH1LHNWรUHHIHNW\RGF]XMHP\ GRSLHURZGDOV]HMSHUVSHNW\ZLH LQQHRNDล‘รฃVLรทQLHGRNRฤกFDZ\PLHUQH:L]\WDDNUHG\WDF\MQD ]PXVLฤŸDQDVMHGQDNGRUHIOHNVMLQDG VWRVRZDQ\PLSU]H]QDVPHWRGDPL SUDF\RUD]GR]UHGHILQLRZDQLD UHODFMLVWXGHQWQDXF]\FLHO:HIHNFLHQDV]H]DMรทFLDVWDฤŸ\VLรทEDUG]LHM SU]HP\ฤณODQHLSRGSRU]รฃGNRZDQH QDF]HOQHMLGHLMDNรฃMHVW]ZLรทNV]HQLH DXWRQRPLLVWXGHQWDZSURFHVLH QDXF]DQLD]DSHZQLHQLHLQG\ZLGXDOL]DFMLWHJRSURFHVXHODVW\F]QHJR SODQRZDQLDOHNFMLRUD]VWDZLDQLH QDVDPRG]LHOQRฤณรฅVWXGHQWD'OD QLHNWรU\FKVWDฤŸDVLรทERGลFHPGR VWRVRZDQLDQDV]HURNรฃVNDOรทZฤŸDVQ\FKPDWHULDฤŸรZDXWRUVNLFK.UรWNLH KRVSLWDFMHW\SXoGURSLQp]DVXJHURZDQHSU]H]LQVSHNWRUรZSR]ZROLฤŸ\ QDP]DSR]QDรฅVLรท]PHWRGDPL SUDF\VWRVRZDQ\PLSU]H]LQQ\FK OHNWRUรZDSURZDG]RQHZLFKQDVWรทSVWZLHV]NROHQLDVWDฤŸ\VLรทRND]Mรฃ GRSRGQLHVLHQLDQDV]\FKNZDOLILNDFML1LHEDJDWHOQ\MHVWWDNล‘HF]\QQLN VRFMRORJLF]Q\SUDFDQDGDNUHG\WDFMรฃVWDฤŸDVLรทF]\QQLNLHPPRELOL]XMรฃF\PGRZVSรOQHJRG]LDฤŸDQLDRUD] ]DFLHฤณQLฤŸDSRF]XFLHVROLGDUQRฤณFL ]DZRGRZHM'DฤŸDQDPPRล‘OLZRฤณรฅ VNRQIURQWRZDQLDQDV]\FKG]LDฤŸDฤก ]Z\PRJDPLPLรทG]\QDURGRZ\PL8]\VNDQLHDNUHG\WDFMLGDฤŸR QDPฤณZLDGRPRฤณรฅSU]\QDOHล‘HQLD GRV]HUV]HJRJURQDQDXF]\FLHOL G]LDฤŸDMรฃF\FKQDUรล‘Q\FKSRODFK LZUรล‘Q\FKNUDMDFKDOHNLHUXMรฃF\FK VLรทW\PVDP\PV\VWHPHPZDUWRฤณFL ZNWรU\PQDF]HOQรฃSR]\FMรท]DMPXMH VWXGHQW .RU]\ฤณFLGODVWXGHQWรZ 1LHEH]]QDF]HQLDVรฃWHล‘NRU]\ฤณFL MDNLH]DNUHG\WDFMLPRJรฃZ\QLNDรฅ GODVWXGHQWรZXF]รทV]F]DMรฃF\FKQD 53


jednostki

OHNWRUDW\Z&HQWUXP-รท]\NRZ\P 8(.G]LรทNL]DVWRVRZDQLXQRZ\FK PHWRGL]PLDQLHUHODFMLVWXGHQWQDXF]\FLHO1DV]H]DDQJDล‘RZDQLH ZSURFHVDNUHG\WDF\MQ\RUD]UHIOHNVMDQDGSURFHVHPNV]WDฤŸFHQLD SRPRJฤŸ\]ZLรทNV]\รฅ]DUรZQR VDPRฤณZLDGRPRฤณรฅVWXGHQWรZMDN LSRF]XFLHFHORZRฤณFLZฤŸDVQHMQDXNL DZNRQVHNZHQFMLUรZQLHล‘]DDQJDล‘RZDQLHZSURFHVXF]HQLDVLรท UR]XPLHMรฃFOHSLHMFHOHQDXF]DQLD LRUD]MDNLHHIHNW\NV]WDฤŸFHQLDRVLรฃJDMรฃG]LรทNLZSURZDG]RQ\PNZHVWLRQDULXV]RPVDPRRFHQ\ VHOIDVVVHVVPHQWIRUPV RUD]EDUG]LHM F]\WHOQ\PV\ODEXVRP=UR]XPLHOL WHล‘ล‘HQLHXF]\P\oSRGUรทF]QLNDp DOHNRQNUHWQ\FKXPLHMรทWQRฤณFLMรท]\NRZ\FKZEL]QHVLHSRWU]HEQ\FK ZFLรฃJOH]PLHQLDMรฃF\PVLรทฤณURGRZLVNXSUDF\:DQNLHWDFKFRUD] F]รทฤณFLHMVWXGHQFLSRGNUHฤณODMรฃ SURIHVMRQDOL]PSURZDG]รฃF\FKRUD] VWRVRZDQLHFLHNDZ\FKLQRZRF]HVQ\FKIRUPSUDF\DQJDล‘XMรฃF\FK ZV]\VWNLFKVWXGHQWรZ .RU]\ฤณFLGOD8F]HOQL 2ELHNW\ZQHฤณZLDGHFWZDZ\VRNLHM MDNRฤณFLSU]\]QDZDQHSODFรZNRP

54

ZIRUPLHFHUW\ILNDWรZDNUHG\WDFML EรฃGลUHNRPHQGDFMLSU]H]QLH]DOHล‘QHRUJDQL]DFMHZ\VSHFMDOL]RZDQH ZRFHQLHHIHNW\ZQRฤณFLHGXNDFML Mรท]\NRZHMWRFHQQHGURJRZVND]\ SRPDJDMรฃFHDEVROZHQWRPV]NรฤŸ ฤณUHGQLFKZGRNRQDQLXZฤŸDฤณFLZHJR Z\ERUXXF]HOQL &HUW\ILNDWR]QDF]DQLHW\ONRSUHVWLล‘ GOD8QLZHUV\WHWXDOHWDNล‘H]ZLรทNV]D DWUDNF\MQRฤณรฅ8F]HOQLSU]H]JZDUDQFMรทMDNRฤณFLRIHURZDQ\FKNXUVรZ $NUHG\WDFMD($48$/6R]QDF]D SRQDGWRPRล‘OLZRฤณรฅ]DEUDQLDJฤŸRVX QDIRUXPSROVNLPLPLรทG]\QDURGRZ\PZG\VNXVMLQWNV]WDฤŸWXHGXNDFML Mรท]\NRZHMtWHPDWXQLHZรฃWSOLZLH Z\PDJDMรฃFHJRG]LฤณQDP\VฤŸX :SU]\SDGNXDNUHG\WDFMLNUDMRZ\FKNDล‘G\Z\G]LDฤŸQDNWรU\P RGE\ZDVLรทWDNDDNUHG\WDFMDPRล‘H SU]HGVWDZLรฅZVZRLPVSUDZR]GDQLXLล‘]DMรทFLDMรท]\NRZHQDXF]HOQL VรฃDNUHG\WRZDQHSU]H]($48$/6 2]QDF]DWRLล‘&-]RVWDฤŸRSU]H] WHLQVW\WXFMHGRNฤŸDGQLH]EDGDQH ZWUDNFLHNLONXGQLRZ\FKQLH]Z\NOH V]F]HJรฤŸRZ\FKDXG\WรZGRNRQDQ\FKSU]H]X]QDQ\FKL]QDQ\FK ZฤณURGRZLVNXHGXNDFMLMรท]\NRZHM

3ROVNLL(XURS\GRฤณZLDGF]RQ\FK PHWRG\NรZLOLQJZLVWรZ $NUHG\WDFMDMHVWSURFHVHPNWรU\ QLHNRฤกF]\VLรทZUD]]MHMX]\VNDQLHP3RVWDZLOLฤณP\WDNQDSUDZGรทSLHUZV]\NURNQDGURG]HGR XWU]\PDQLDLSRGQRV]HQLDMDNRฤณFL NV]WDฤŸFHQLD7HUD]PXVLP\WHQRUP\ XWU]\PDรฅLGDOHMUR]ZLMDรฅQDV]รฃ MHGQRVWNรท :LDGRPRล‘H.72672,:0,(-&8 &2)$6,รถ:LHOX]QDVPDฤณZLDGRPRฤณรฅล‘HGRNRQDOLฤณP\]QDF]รฃFHJR NURNXQDSU]รG=SHZQRฤณFLรฃEรทG]LHP\PรZLOLP\ฤณOรฃFRQDV]HMSUDF\RRNUHVLHSU]HGLSRDNUHG\WDFML 7DNMDNSRZLHG]LDฤŸMHGHQ]LQVSHNWRUรZ($48$/6ZL]\WXMรฃF\FKQDV]H &HQWUXPDNUHG\WDFMDWRePRล‘OLZRฤณรฅ SU]HMU]HQLDVLรทZOXVWU]HVSRMU]HQLD QDVLHELHLVZRMรฃSUDFรทRF]DPL NRJRฤณLQQHJRr'RฤณZLDGF]HQLHWDNLH MHVW]DZV]HSU]\GDWQHDZQDV]\P SU]\SDGNX]DRZRFRZDฤŸRRQRGRGDWNRZRSRWZLHUG]HQLHPZ\VRNLHJRSR]LRPXQDV]HMSUDF\. /HNWRU]\&-&]ฤŸRQNRZLH]HVSRฤŸX GVX]\VNDQLDDNUHG\WDFML($48$/6


studenci

%ORJ(UDVPXVt bIKbVQRbVIUQ[_WRฤŠXZbaOWLฤ” &]\PMHVWSU]HGVLรทELRUF]Rฤณรฅ"

2ISU{_QLMย†VQKRI\WXZbMLM_[ba[\SQUbLWTVWฤฌฤŒLWXWLMRUW_IVQIZabaSI Q]UQMRฤ”\VWฤฌฤŒ_aSWZba[\a_IVQIVILIZbIRฤŠKaKP[Qฤ”WSIbRQ

C

RR]QDF]DZSUDNW\FH" =SHZQRฤณFLรฃQLNWQLH ZLHWHJROHSLHMRGVWXGHQWรZ8QLZHUV\WHWX (NRQRPLF]QHJR-HGQรฃ]LQWHUHVXMรฃF\FKPRล‘OLZRฤณFL]NWรU\FKPRล‘QD VNRU]\VWDรฅSRGF]DVVWXGLรZVรฃ SURJUDP\Z\PLDQ]DJUDQLF]Q\FK :V]\VWNLPNWรU]\FKFLHOLE\Z]Lรฃรฅ ZQLFKXG]LDฤŸSRPRFรฃSU]\FKRG]L(618(.]HVZRLP%ORJLHP (UDVPXV

PURJUDP(UDVPXVGDMHVWXGHQWRPPRล‘OLZRฤณรฅSR]QDZDQLDฤณZLDWD SRV]HU]DQLDKRU\]RQWรZLQDZLรฃ]\ZDQLDQRZ\FK]QDMRPRฤณFL7R MHGQDNQLHZV]\VWNR=DJUDQLF]QH GRฤณZLDGF]HQLHSU]\JRWRZXMH PฤŸRG\FKOXG]LGROHSV]HJRZHMฤณFLDQDZ\PDJDMรฃF\U\QHNSUDF\ NV]WDฤŸFรฃFZQLFKXPLHMรทWQRฤณFL PLรทNNLHRUD]UR]ZLMDMรฃF]GROQRฤณFL NRPXQLNDF\MQH 8QLZHUV\WHW(NRQRPLF]Q\ Z.UDNRZLHZVSรฤŸSUDFXMHREHFQLH ]SRQDGLQVW\WXFMDPL]DJUDQLF]Q\PLRUD]RIHUXMHUรล‘Q\FK SURJUDPรZVW\SHQGLDOQ\FKZW\P XPRZ\ZLHORVWURQQH(UDVPXV F]\SURJUDP&((386-HGQDN SRPLPRRJURPXPRล‘OLZRฤณFLMDNLH 8(.GDMHVZRLPVWXGHQWRPQLHZLHOX]QLFKGHF\GXMHVLรทQDZ\MD]G 1DMF]รทฤณFLHMMHVWWRVSRZRGRZDQH REDZDPLSU]H]IRUPDOQRฤณFLDPL ]ZLรฃ]DQ\PL]Z\PLDQรฃ]DOLF]HQLD RGSRZLHGQLFKSU]HGPLRWรZF]\ QLH]GHF\GRZDQLDZVSUDZLHZ\ERUXRGSRZLHGQLHJRNUDMXLXF]HOQL=SRPRFรฃSU]\FKRG]L%ORJ (UDVPXV7ZรUF\SURMHNWXFKFLHOL

SRPรFW\PNWรU]\QLHPRJรฃ]GHF\GRZDรฅVLรทQDNRQNUHWQHPLHMVFD EรฃGลQLHZLHG]รฃMDNVLรทSU]\JRWRZDรฅGRZ\MD]GX 6WURQDEORJHUDVPXVSO]RVWDฤŸD ]DฤŸRล‘RQD]LQLFMDW\ZQ\ORNDOQHM VHNFMLPLรทG]\QDURGRZHMRUJDQL]DFMLVWXGHQFNLHM(UDVPXV6WXGHQW 1HWZRUNG]LDฤŸDMรฃFHMSU]\QDV]HM 8F]HOQL-HGQ\PL]JฤŸรZQ\FKFHOรZ(618(.MHVWSRPRFVWXGHQWRPSU]\MHล‘G]DMรฃF\PQDZ\PLDQรท GR.UDNRZDRUD]SURPRZDQLH PRELOQRฤณFLZฤณUรGVSRฤŸHF]QRฤณFL DNDGHPLFNLHM3LHUZV]\ZSLVQD %ORJX(UDVPXV]RVWDฤŸRSXEOLNRZDQ\GRNฤŸDGQLHVW\F]QLD URNXLRGWHJRF]DVXV\VWHPDW\F]QLHGRGDZDQHVรฃWDPNROHMQHUHODFMH]Z\PLDQLSUDNW\N]DJUDQLF]Q\FK1DVWURQLHPRล‘QD]QDOHลรฅ REHFQLHSRQDGZSLVรZ]RN Uรล‘Q\FKPLDVWSRฤŸRล‘RQ\FKQD NRQW\QHQWDFK2SLVXMรฃRQHZUDล‘HQLDLGRฤณZLDGF]HQLDVWXGHQWรZ NWรU]\PLHOLRND]MรทVSรทG]LรฅNLOND PLHVLรทF\ZUรล‘Q\FK]DNรฃWNDFK ฤณZLDWD %ORJ(UDVPXVSRPDJDQLHW\ONR RVRERPNWรUHFKFรฃZ\MHFKDรฅQD F]รทฤณFLRZHVWXGLD]DJUDQLF]QHDOH WDNล‘HW\PNWรU\FKLQWHUHVXMHPRล‘OLZRฤณรฅRGE\FLDSUDNW\N]DZRGRZ\FK ZLQQ\PNUDMX1DVWURQLHPRล‘QD ]QDOHลรฅSU]\GDWQHLQIRUPDFMHRGQRฤณQLHSU]\JRWRZDฤกGRZ\MD]GX UHODFMHVWXGHQWรZNWรU]\Z\PLDQรท PDMรฃMXล‘]DVREรฃDSRQDGWRLQIRUPDFMHGODRVรEQLHSHฤŸQRVSUDZQ\FKNWรUHVรฃ]DLQWHUHVRZDQH PRELOQRฤณFLรฃ

&]\WHOQLF\RGZLHG]DMรฃF\ZLWU\Qรท PRJรฃSR]QDรฅ]DOHW\LZDG\VWXGLRZDQLDQDGDQHMXF]HOQLFLHNDZRVWNL QDWHPDWPLDVWDRUD]SUDNW\F]QH LQIRUPDFMHGRW\F]รฃFHZ\PLDQ\ WDNE\SRGRWDUFLXQDPLHMVFHMDN QDMPQLHMU]HF]\E\ฤŸRGODQLFK]DVNRF]HQLHP:LรทNV]RฤณรฅZSLVรZQD %ORJXGRW\F]\NUDMรZHXURSHMVNLFK MHGQDN&LNWรU]\Vรฃ]DLQWHUHVRZDQL RGOHJOHMV]\PLNLHUXQNDPLUรZQLHล‘ ]QDMGรฃSU]\GDWQHGODVLHELHZLDGRPRฤณFL$XVWUDOLD-DSRQLDF]\3HUX WRW\ONRQLHNWรUH]EDUG]LHMHJ]RW\F]Q\FKPLHMVFRNWรU\FKPRล‘QD WDPSU]HF]\WDรฅ']LรทNLUHODFMRP RVรENWรUHZ\PLDQ\]DJUDQLF]QH SU]Hล‘\ฤŸ\QDZฤŸDVQHMVNรU]HrZ\EรURGSRZLHGQLHMXF]HOQLNUDMX F]\WHล‘NLHUXQNXSRZLQLHQVWDรฅVLรท ]QDF]QLHฤŸDWZLHMV]\ -HฤณOLFKFHFLHXGDรฅVLรทQDZ\PLDQรท DOHQLHZLHFLHMDNLHPLHMVFHEรทG]LH GOD:DVRGSRZLHGQLHDOERPDU]\FLHRSR]QDZDQLXQRZ\FKNXOWXU LFKFHFLH]DF]HUSQรฃรฅWURFKรทLQVSLUDFML%ORJ(UDVPXVMHVWPLHMVFHP GOD:DV6HUGHF]QLH]DSUDV]DP\ QDZZZEORJHUDVPXVSO 'RPLQLND'REURZROVND (618(.

55


studenci

:]URVWJRVSRGDUF]\ _SWV\MSฤฌKQMVQMZ{_VWฤฌKQ [XWรฐMKbVaKPQMSWVWUQKbVaKP ?ZIbbZW[VฤŠKaUXWbQWUMUZWb_WR]OW[XWLIZKbMOWฤฌ_QI\IFRUD]GRWNOLZLHM Z]UDVWDMรฃG\VSURSRUFMHHNRQRPLF]QHUQฤ”LbaRMLVW[\SIUQ_[XWรฐMKbMฤก[\_QM

J

HฤณOLZLHU]\รฅVWDW\VW\NRPRฤณPLX QDMERJDWV]\FKฤณZLDWD]JURPDG]LฤŸRQDWHQF]DVSRQDG POGGRODUรZF]\OLW\OHLOHZVXPLHPOGPQLHM]DPRล‘Q\FKOXG]L =DOHGZLHURNZF]HฤณQLHMUรZQRZDUWRฤณรฅ PDMรฃWNXSRฤŸRZ\OXGQRฤณFLSRVLDGDฤŸR qDล‘rPLOLDUGHUรZFRGRELWQLHSRND]XMHล‘H]PLDQ\GRNRQXMรฃVLรทQDQDV]\FKRF]DFK']LHMHVLรทWRSRGF]DV JG\ZNUDMDFKQDMELHGQLHMV]\FKQLHZLGDรฅล‘DGQHJRVSHNWDNXODUQHJRSRVWรทSX&RVHNXQGQDSODQHFLH]JฤŸRGX XPLHUDG]LHFNRDPLOLDUGRZLOXG]L NWรU\PGDQHMHVWMHV]F]HHJ]\VWRZDรฅ QDล‘\FLHPXVLZ\VWDUF]\รฅGRODUG]LHQQLH5]HF]\ZLVWRฤณรฅZVSรฤŸF]HVQHJR ฤณZLDWDWRUR]ZLMDMรฃFHVLรทNUDMHWRQรฃFH ZNRUXSFMLQDNWรUHMWUDFรฃOZLรฃF]รทฤณรฅ GRFKRGXRUD]SDฤกVWZDSR]RUQLHGHPRNUDW\F]QHNWรUHU]รฃG\OXGXGDZQR ]DPLHQLฤŸ\QDU]รฃG\SLHQLรฃG]D2G SRF]รฃWNXERZLHPDGDSWRZDQLMHVWHฤณP\GRNRQVXPSF\MQHJRVW\OXล‘\FLD XF]\P\VLรทMDN]DURELรฅQDMZLรทFHMRUD] MDNQDMZLรทFHMZ\GDรฅ.DSLWDOLVW\F]Q\ PRGHOIXQNFMRQRZDQLDJRVSRGDUHN VDPZVRELHQLHMHVW]ฤŸ\ZLHP\SU]HFLHล‘ล‘HqNWRVLรทQLHUR]ZLMDWHQVLรท FRIDr-HGQDNล‘HZSURVWSURSRUFMRQDOQLHGRGRFKRGรZURฤณQLH]QLHF]XOLFD VSRฤŸHF]QDQDOXG]NรฃNU]\ZGรทF]\QD VWDQฤณURGRZLVNDQDWXUDOQHJR:eZ\ฤณFLJXV]F]XUรZrQLHRJOรฃGDP\VLรท]D VLHELHQLHSRGDMHP\UรทNLXSDGฤŸ\P DQLQLHGRVWU]HJDP\ล‘HELHJQLHP\ SRJU]รฃVNLPJUXQFLH.LHG\ฤณE\รฅ PRล‘HREXG]LP\VLรทZฤณZLHFLHQD Z]รU,QGLLSRG]LHORQ\PQDNDVW\ ZNWรU\PMDN]DDQW\F]Q\FKF]DVรZ

56

W\ONRQDMERJDWVLEรทGรฃPLHOLGRVWรทSGR SRGVWDZRZ\FKLQVW\WXFMLMDNVฤŸXล‘ED ]GURZLDF]\V]NRฤŸ\5HV]FLH]DEUDNQLH ZDOXW\E\SU]HNRQDรฅOXG]NRฤณรฅGR GDQLDLPV]DQV\QDJRGQHล‘\FLH7HQ SHV\PLVW\F]Q\VFHQDULXV]SRND]XMH ล‘HQLH]UรZQRZDล‘RQ\UR]ZรMJRVSRGDUF]\PRล‘HSURZDG]LรฅGR]DFRIDQLD VSRฤŸHF]QHJR'ODWHJRQLHVฤŸ\FKDQLH ZDล‘QHMHVWZ\UรZQ\ZDQLHV]DQV 0DWR]QDF]HQLHQLHW\ONRQDSฤŸDV]F]\ลQLHHNRQRPLF]QHM7DNล‘HQLHSHฤŸQRVSUDZQLF]รทVWR]QDMGXMรฃVLรทQD PDUJLQHVLHVSRฤŸHF]Q\P2VRE\WH QLHMHGQRNURWQLHQLHPDMรฃPRล‘OLZRฤณFL VDPRG]LHOQHJRIXQNFMRQRZDQLDLLFK ZVSรฤŸXF]HVWQLF]HQLHZ]ELRURZRฤณFL MHVWZZLรทNV]\POXEPQLHMV]\PVWRSQLXXWUXGQLRQH:DUWRZLรทF]ZUรFLรฅ V]F]HJรOQรฃXZDJรทQDPRล‘OLZRฤณFL LQWHJUDFMLLXG]LDฤŸXZLQLFMDW\ZDFK VSRฤŸHF]Q\FKRVรEQLHSHฤŸQRVSUDZQ\FK3RGVWDZRZ\PNURNLHPMHVW ]QLHVLHQLHEDULHUDUFKLWHNWRQLF]Q\FK 3RGHVW\ZPLHMVFDFKXล‘\WHF]QRฤณFL SXEOLF]QHMREQLล‘RQHNUDZรทล‘QLNL QDSU]HMฤณFLDFKGODSLHV]\FKF]\ V]HURNLHPLHMVFDSDUNLQJRZHXPRล‘OLZLDMรฃFHVZRERGQHRSXV]F]HQLH VDPRFKRGXZSU]\SDGNX]DEXU]HQLDXNฤŸDGXUXFKXWRDEVROXWQD NRQLHF]QRฤณรฅMHฤณOLPรZLP\RDNW\ZL]DFMLRVรE]QLHSHฤŸQRVSUDZQRฤณFLรฃ 1LHVWHW\SURFHVLQWHJUDFMLMHVW]GHF\GRZDQLHEDUG]LHM]DDZDQVRZDQ\ LNRQLHF]QHMHVWGRNRQDQLHZLHOX LQQ\FKLVWRWQ\FKSU]HGVLรทZ]Lรทรฅ .OXF]RZHMHVWSU]\JRWRZDQLHฤณURGRZLVNDLXNV]WDฤŸWRZDQLHRGSRZLHGQLFK

SRVWDZZ]JOรทGHPQLHSHฤŸQRVSUDZQ\FKSRSU]H]QSZ\FKRZ\ZDQLH PฤŸRG\FKOXG]LZWDNLVSRVรEDE\ UR]XPLDฤŸ\LWROHURZDฤŸ\LFKRGPLHQQRฤณรฅ1LHZฤŸDฤณFLZDHGXNDFMDPRล‘H SURZDG]LรฅGRSRZV]HFKQHJR]MDZLVNDZ\NOXF]HQLDVSRฤŸHF]QHJRRVรE QLHSHฤŸQRVSUDZQ\FKLG\VNU\PLQDFML7DGRฤณZLDGF]DQDMHVWZZLHOX SU]\SDGNDFKWMRGWUรฃFHQLHSU]H] SUDFRGDZFรทSU]H]F]ฤŸRQNรZJUXS VSRฤŸHF]Q\FKEรฃGลSU]H]SDUWQHUD ล‘\FLRZHJR1LHVWHW\ZSROVNLPVSRฤŸHF]HฤกVWZLH]DXZDล‘DOQ\MHVWQLVNL SR]LRPRULHQWDFMLZSRZ\ล‘V]\PWHPDFLHRUD]QLHSRSUDZQ\VSRVรEP\ฤณOHQLDLRFHQ\V\WXDFMLล‘\FLRZHMRVรE ]SUREOHPDPL]GURZRWQ\PL:HGฤŸXJ EDGDฤกSU]HSURZDG]RQ\FKSU]H] 3DฤกVWZRZ\)XQGXV]5HKDELOLWDFML 2VรEQLHSHฤŸQRVSUDZQ\FKGRW\F]รฃF\FKSRVWU]HJDQLDRVรEQLHSHฤŸQRVSUDZQ\FKZฤณUรGRGVHWNDSRSXODFML LVWQLHMHSRJOรฃGLล‘QLHSHฤŸQRVSUDZQRฤณรฅWReNDUD]DJU]HFK\r -HฤณOLVWDZLDP\QDUR]ZรMJRVSRGDUF]\F]\ฤกP\WR]NRU]\ฤณFLรฃGODNDล‘GHJRF]ฤŸRZLHND]SRV]DQRZDQLHP MHJRSUDZLJRGQRฤณFL3DPLรทWDMP\ล‘H ZV]\VF\MHVWHฤณP\WDF\VDPL 7RP\VWRLP\]DVWHUDPLRNUรทWX ]ZDQHJReSU]\V]ฤŸRฤณFLรฃrZUHMVLHSR GREURE\W3RVWDUDMP\VLรทE\QLNWQLH Z\SDGฤŸ]DEXUWรท -HU]\-DEFRฤก 'RPLQLN:RลQLF]ND =U]HV]HQLH6WXGHQWรZ1LHSHฤŸQRVSUDZQ\FK8(.


studenci

6NXWHF]QHSUH]HQWDFMH -SWTMRVM[bSWTMVQMXWฤฌ_Qฤ”KWVM_a[\ฤŠXQMVQWUX]JTQKbVaU

WZOIVQbW_IVMXZbMb3WรฐW6I]SW_M8MZ[WVITVQ ?Qฤ”S[bWฤฌฤŒW[{JVI[IUฤŠUaฤฌT_a[\ฤŠXQMVQMX]JTQKbVMยชKb]RMVQMKPฤ”ฤŒQVQMXWS{R ยง[MZKMbIKbaVIVIU[baJKQMRJQฤŒZWJQUa[Qฤ”KbMZ_WVQ-HVWWRSRZV]HFKQLH Z\VWรทSXMรฃFH]MDZLVNR

P

U]HPDZLDMรฃFSU]HGSXEOLF]QRฤณFLรฃRGF]XZDP\SHZLHQ G\VNRPIRUW]ZLรฃ]DQ\]HVWUHVHP2EDZLDP\VLรทRWRMDNLH ]URELP\ZUDล‘HQLHQDJUXSLHRGELRUFรZF]\]DFLHNDZLP\LFKVZRMรฃRVREรฃLW\PFRPDP\LPGRSU]HND]DQLD&]\QDSUDZGรทWU]HEDVLรทXURG]Lรฅ GREU\PPรZFรฃ"1DV]\P]GDQLHP 1LHNRQLHF]QLH3U]HPDZLDQLHWR W\ONRLZ\ฤŸรฃF]QLHXPLHMรทWQRฤณรฅNWรUHM PRล‘QDVLรทQDXF]\รฅSRSU]H]V\VWHPDW\F]QรฃSUDFรท :GQLXJUXGQLDUQD 8QLZHUV\WHFLH(NRQRPLF]Q\P RGE\ฤŸRVLรทV]NROHQLH]RUJDQL]RZDQHSU]H].RฤŸR1DXNRZH =DU]รฃG]DQLD=DVREDPL/XG]NLPL 3HUVRQDOQLG]LDฤŸDMรฃFHSU]\.DWHGU]H =DU]รฃG]DQLD=DVREDPLSUDF\NWรUH SRSURZDG]LฤŸSURIHVMRQDOQ\LGRฤณZLDGF]RQ\PรZFDWUHQHUSHUVRQDOQ\t3DQ)LOLS:HUVWOHU7HPDW\ND V]NROHQLDREHMPRZDฤŸDV]HURNR UR]XPLDQHZ\VWรฃSLHQLDSXEOLF]QH DWDNล‘HGRGDWNRZHMHJRHOHPHQW\ WDNLHMDNQDSU]\NฤŸDGSUH]HQWDFMH PXOWLPHGLDOQH 'ODOLF]Q\FKXF]HVWQLNรZV]NROHQLD E\ฤŸWR]GHF\GRZDQLHZDUWRฤณFLRZ\ F]DV.Dล‘G\ERZLHPMXล‘ZLHMDN UDG]LรฅVRELH]HVWUHVHPSRGF]DV SU]HPรZLHฤกSXEOLF]Q\FKDWDNล‘H FR]URELรฅDE\GREU]HZ\SDฤณรฅSU]H] SXEOLF]QRฤณFLรฃ0HQWRUV]F]HJรOQรฃXZDJรท]ZUรFLฤŸQDPRZรทFLDฤŸD 5R]ZLQรฃฤŸWDNล‘HNZHVWLรท]ZLรฃ]DQรฃ ]HVSRVREDPLRGG]LDฤŸ\ZDQLDQD VฤŸXFKDF]\PRGHOHPDXWRU\WHWXPรZF\V]WXNรฃLPSURZL]DFML

Z\ZLHUDQLHPZSฤŸ\ZXQDHPRFMH RGELRUFรZ 2WRNLONDZQLRVNรZ]HV]NROHQLD 1. %รฃGล]RULHQWRZDQ\QDSXEOLF]QRฤณรฅtSR]QDMVZRMรฃJUXSรท GRFHORZรฃ 2. =DGEDMRIRUPรทSUH]HQWDFMLt QLH]DSRPQLMREDUG]RLVWRWQHM PRZLHFLDฤŸD 3. =ZUรรฅXZDJรทQDJHVW\NXODFMH tXล‘\WDZQLHZฤŸDฤณFLZ\VSRVรE ZSฤŸ\ZDQHJDW\ZQLHQDWZRMรฃ SUH]HQWDFMรท 4. 6WZรU]SUH]HQWDFMHPXOWLPHGLDOQรฃtSUDZLGฤŸRZRSU]\JRWRZDQDVWDMHVLรทLVWRWQ\PHOHPHQWHPSU]HPรZLHQLD 5. =DVWRVXMVWUDWHJLรท$PD]RQD SRGF]DVSU]HPรZLHฤก SXEOLF]Q\FK 8F]HVWQLF\RWU]\PDOLWDNล‘HVROLGQรฃGDZNรทSUDNW\F]QHMZLHG]\ LSR]\W\ZQHMHQHUJLLรคZLF]HQLH ZNWรU\PNDล‘G\EUDฤŸXG]LDฤŸSROHJDฤŸRQDZ\JฤŸRV]HQLXSU]HPรZLHQLD

ZNLONXRVRERZ\FKJUXSDFK =DGDQLHPXF]HVWQLNDE\ฤŸRNUรWNLH SU]HGVWDZLHQLHZฤŸDVQHMRVRE\ XZ]JOรทGQLDMรฃFKREE\L]DLQWHUHVRZDQLD&]DVSU]H]QDF]RQ\GOD MHGQHMRVRE\WRW\ONRMHGQDPLQXWD รคZLF]HQLHWRSRND]DฤŸRQDPล‘H IXQGDPHQWHPSU]HPรZLHฤกSXEOLF]Q\FKMHVWRGSRZLHGQLHSU]\JRWRZDQLHRUD]SU]HDQDOL]RZDQLH QDMZDล‘QLHMV]\FKLQIRUPDFMLMDNLH FKFHP\ZQLPSU]HND]Dรฅ ']LรทNL3UHOHJHQWRZLX]\VNDOLฤณP\ LQIRUPDFMHMDNLFKEฤŸรทGรZQLHSRSHฤŸQLDรฅSRGF]DVZ\VWรฃSLHฤกMDNLFK ]DFKRZDฤกXQLNDรฅtDMDNLHVWRVRZDรฅ 0DP\QDG]LHMรทล‘HMXล‘WHUD]NDล‘G\ ]XF]HVWQLNรZPRล‘HEH]REDZZ\Mฤณรฅ QDVFHQรทLSU]HPDZLDรฅGRSXEOLF]QRฤณFLt]DUรZQRGRWHMPQLHMV]HMMDN LWHMZLรทNV]HMVWRVXMรฃFFHQQHZVND]รZNLSR]QDQHSRGF]DVV]NROHQLD 6\OZLD3URNRS .1==/3HUVRQDOQL

&]ฤŸRQNRZLH.RฤŸDZUD] ]SUHOHJHQWHP)LOLSHP :HUVWOHUHPRUD]RSLHNXQHP.RฤŸDtGUKDE -DFNLHP.RSHรฅ )RW2VNDU2PLRWHN

57


studenci

3WรฐW6I]SW_M 3U]HGVLรทELRUF]RฤณFL L,QQRZDFML .RฤŸR1DXNRZH3U]HGVLรทELRUF]RฤณFLL,QQRZDFMLRM[\\WWZOIVQbIKRI

[\]LMVKSIbZbM[bIRฤŠKIUรฐWLaKPXZbML[Qฤ”JQWZKbaKPT]LbQ

J

Xล‘RGODWDNW\ZQLHG]LDฤŸDP\QD8QLZHUV\WHFLH (NRQRPLF]Q\PZGUDล‘DMรฃF SURMHNW\PDMรฃFHQDFHOX SURPRZDQLHLQQRZDF\MQRฤณFLZฤณUรG VSRฤŸHF]QRฤณFLDNDGHPLFNLHM.RฤŸR MHVWLQLFMDWRUHPZ\GDU]HฤกWDNLFK MDN

ฤฒZLDWRZ\7\G]LHฤก 3U]HGVLรทELRUF]RฤณFL โ€“ =JRGQLH]]DP\VฤŸHPRUJDQL]DWRUรZFDฤŸHZ\GDU]HQLHFKDUDNWHU\]XMHUรล‘QRURGQRฤณรฅROEU]\PLD

VNDODLLQLFMDW\ZDRWZDUWD 8F]HVWQLF\ฤฒ73PRJรฃ]QDOHลรฅQLH W\ONRLQVSLUDFMHLFKรทรฅGRG]LDฤŸDQLDDOHUรZQLHล‘G]LรทNLSUHOHJHQWRPGRZLHG]LHรฅMDN]URELรฅSLHUZV]\NURNNXVWZRU]HQLXZฤŸDVQHJR EL]QHVX .RELHFD6WURQD%L]QHVXt =DSURV]RQHSUHOHJHQWNLG]LรทNL QDE\WHMZLHG]\LGRฤณZLDGF]HQLX SRND]XMรฃMDNVNXWHF]QLHZSURZDG]LรฅZล‘\FLHVZRMHSRP\VฤŸ\ RUD]]DLQVSLURZDรฅGRRGZDล‘QHJR

G]LDฤŸDQLD:\GDU]HQLHGHG\NRZDQHMHVWJฤŸรZQLHNRELHWRPZLG]รฃF\PVLHELHZUROLEXVLQHVVZRPDQ FKRรฅSDQRZLHUรZQLHล‘VรฃPLOH ZLG]LDQL :\VWDUWXM] %L]QHVHP โ€“ MDNWDOHQWSU]HNXรฅZEL]QHVWR Z\GDU]HQLHNWรUHPD]DLQVSLURZDรฅPฤŸRG\FKOXG]LGRWZRU]HQLD ZฤŸDVQ\FKNUHDW\ZQ\FKSU]HGVLรทELRUVWZ*RฤณรฅPLVSRWNDQLDE\OL PLรทG]\LQQ\PLฤžXNDV].DOLFLฤกVNL ]QRWMXVWVKRSRUD]0RQLND 6LHQNLHZLF]](PSLULD ,QVSLUDFMH,QQRZDFMH %LVQHV โ€“ F\NOVSRWNDฤกZUDPDFKSURMHNWX SURPXMรฃFHJRG]LDฤŸDOQRฤณรฅPฤŸRG\FK SU]HGVLรทELRUFรZ:VSรฤŸSUDFXMHP\ ]HVWDUWXSDPLLNUHDW\ZQ\PLOXGลPLNWรU]\PDMรฃSRP\VฤŸQDEL]QHV LFKFรฃVLHQLP]QDPLSRG]LHOLรฅ )HVWLZDO%266 โ€“ Z\GDU]HQLHZNWรU\PฤŸรฃF]\VLรท ฤณZLDWEL]QHVXLXF]HOQL3U]H]FDฤŸ\ W\G]LHฤก]DSUDV]DP\GRDXOLZ\NฤŸDGRZ\FKEL]QHVPHQรZNWรU]\ RSRZLDGDMรฃRVZRLFKGRฤณZLDGF]HQLDFK]ZLรฃ]DQ\FK]SU]HGVLรทELRUF]RฤณFLรฃ]DU]รฃG]DQLHP LPDUNHWLQJLHP .RฤŸR1DXNRZH3U]HGVLรทELRUF]RฤณFL L,QQRZDFML

58


Słuchaj RMF MAXXX

Zrób sobie przerwę na kolorowankę!

w swoim telefonie


kurierek

$QQD.DUZLฤกVND

:LรทFHMUR]PรZ ]3XV]NLHPPRล‘QD ]QDOHลรฅZNVLรฃล‘FH $QQ\.DUZLฤกVNLHM e5R]PRZ\]3XV]NLHP RZ\REUDลQLSU]\MDลQL LUR]XPLHQLXLQQ\FKr Z\G:$0.UDNรZ RUD]e3XV]HN 'UXFLDN=DNฤŸDGND LLQQH,VW\rZ\G1&. :DUV]DZD U\V$QQD3RGF]DV]\

60

:WbUW_ab8][bSQMU

2SU]HGVLรทELRUF]RฤณFL

tSRZLHG]LDฤŸDPNUรWNR โ€“ .WRZ\P\ฤณODWDNLHVฤŸRZD"t]ฤŸRฤณFLฤŸ t1RWRFR]WรฃSU]HGVLรทELRUF]RฤณFLรฃ" VLรท1LFLDNSU]\VฤŸXFKXMรฃF\VLรทG\VNXVMLUDGLRZHMt$ล‘WU]HV]F]\Z]รทEDFK 1LHFKRG]LRXURGรทtSRZLHG]LDฤŸ ]SRJDUGรฃ1LFLDNt-DN]URELรฅVRELH 35=('6,รถ%,25&=2ฤฒรค1LHPRล‘QD WHfNRPSHWHQFMH",ZฤŸDฤณFLZLHMDNLH" SURฤณFLHM" &RPDPXPLHรฅ"$OERFRZLHG]LHรฅ" t0Rล‘QDt]DฤณPLDฤŸDVLรทQLH]DZRGt2GWHJRPRล‘QD]DF]รฃรฅtSRZLHQD=DNฤŸDGNDEXV]XMรฃFDMDN]Z\NOH G]LDฤŸDPRVWURล‘QLHt&KRFLDล‘PRล‘H PLรทG]\VWURQDPLUรล‘Q\FKNVLรฃล‘HN QDMSLHUZVSUรEXMP\SRZLHG]LHรฅ t:\ELHUDMU]XWNRฤณรฅSRP\VฤŸRZRฤณรฅLQRW\PMDNLHFHFK\PDRVRED QRZDF\MQRฤณรฅ]DUDGQRฤณรฅLQLFMDW\ZDf SU]HGVLรทELRUF]D t7Hล‘QLHSURVWHt]U]รทG]LฤŸ1LFLDNt 6]HฤณรฅSDURF]XZSDWU\ZDฤŸRVLรทZH $OHSU]\QDMPQLHMฤŸDWZLHMVLรทZ\PDZLD PQLHEDGDZF]R t$ZฤŸDฤณFLZLHSRFRFLWDSU]HGt3U]HGHZV]\VWNLPWDNรฃFHFKรฃMHVW VLรทELRUF]Rฤณรฅ"t]DFLHNDZLฤŸDVLรท Gรฃล‘HQLHGRVXNFHVXf :HฤŸQLF]ND t7DNMDNMDt]DZRฤŸDฤŸ1LFLDN t$ERZWHMDXG\FMLtPDFKQรฃฤŸUรทNรฃ tfVDPRG]LHOQRฤณรฅXPLHMรทWQRฤณรฅ ZVWURQรทUDGLD1LFLDNtSRZLHG]LHOL SRGHMPRZDQLDZฤŸDVQ\FKGHF\]MLt ล‘HWRNOXF]RZDNRPSHWHQFMDF]\OL FLรฃJQรทฤŸDPGDOHM FRฤณZDล‘QHJRFRSRZLQLHQHPPLHรฅ MHฤณOLFKFรทPLHรฅRVLรฃJQLรทFLD$MDE\P t7RFK\EDNDล‘G\PDtSRZLHG]LDฤŸ 'UXFLDNOHNFHZDล‘รฃFRt-DNNWRฤณSRFKFLDฤŸ&K\ED"tGRGDฤŸSRQDP\ฤณOH GHMPXMHGHF\]MHWRRQHVรฃeZฤŸDVQHr t7RWDNMDN]WDOHQWHP"tGRS\W\ZDฤŸ VLรท3XV]HNZ\VNDNXMรฃF]XOXELRQHJR t$ZFDOHQLHt]DZRฤŸDฤŸD=DNฤŸDGNDt %RPRล‘HV]NRJRฤณQDฤณODGRZDรฅ SXGHฤŸNDt3DPLรทWDFLH"0รZLฤŸDฤณโ€“ t$OERSRVWรฃSLรฅMDNFLNDล‘HNWRฤณVLO]ZUรFLฤŸVLรทGRPQLHtล‘HWDOHQWWR QLHMV]\tGRGDฤŸD:HฤŸQLF]ND Z\MรฃWNRZH]GROQRฤณFL t7RVLรทQD]\ZDeZHZQรฃWU]VWHURZt$OHPรZLฤŸDฤณWHล‘ล‘HVDPWDOHQWQLH QRฤณรฅrtGRGDฤŸDPV]\ENRZLG]รฃFล‘H Z\VWDUF]\tZWUรฃFLฤŸVLรท'UXFLDNt,ล‘H 'UXFLDNF]HUZLHQLHMH]H]ฤŸRฤณFLt7R WU]HEDJRUR]ZLMDรฅWR]QDF]\XF]\รฅ ]QDF]\ล‘HRVREDSU]HGVLรทELRUF]D VLรท7\WDN]DZV]HtGRGDฤŸRVNDUล‘\PDVZRMHZฤŸDVQH]GDQLHQLHXOHJD FLHOVNR ฤŸDWZRZSฤŸ\ZRPLQQ\FK1RFK\EDล‘H 2GVXQรทฤŸDPODSWRSt0XV]รท ]RVWDQLHSU]HNRQDQD$OHDUJXPHQWDZDV]PDUWZLรฅZWDNLPUD]LH PLDQLHVLฤŸรฃ 3U]HGVLรทELRUF]RฤณรฅMDNRNRPSHt1LNWPQLHVLฤŸรฃQLHSU]HNRQDtEXUNWHQFMDF]\MDNRSRVWDZDWHล‘QLH QรฃฤŸ1LFLDN ELHU]HVLรท]QLNรฃG3RGREQLHMDN t$QLPQLHtGRGDฤŸ'UXFLDNtQR WDOHQW\2F]\ZLฤณFLHWURFKรทFHFK FK\EDล‘HE\PLDฤŸSLVWROHWt$OHWRE\ SU]HGVLรทELRUF]\FKPRล‘HP\PLHรฅRG E\ฤŸRQLHXF]FLZHf XURG]HQLD$OHWRGRSLHURSRF]รฃWHN ,QDSHZQRWU]HEDVLรทXF]\รฅรฅZLF]\รฅ t:HลSU]HVWDฤกt]H]ฤŸRฤณFLฤŸDVLรท =DNฤŸDGNDt0\WXSRZDล‘QLHDW\VLรท HNVSHU\PHQWRZDรฅU\]\NRZDรฅf Z\JฤŸXSLDV] t&]\QLHPRล‘QDPLHรฅF]HJRฤณ]D GDUPR"t]DS\WDฤŸD:HฤŸQLF]NDt7DN t,MHV]F]HSRWUDILSRUDG]LรฅVRELH ]WUXGQ\PLSUREOHPDPL3RWUDILSU]Hล‘HE\E\ฤŸRLMXล‘%H]XF]HQLDVLรทรฅZLZLG\ZDรฅVNXWNLVZRLFKG]LDฤŸDฤก6WDUD F]HQLDLWDNGDOHM VLรท]QDOHลรฅQDMOHSV]HUR]ZLรฃ]DQLD t2EDZLDPVLรทล‘HWDNFDฤŸNLHP]D 'รฃล‘\GR]PLDQDZฤŸDฤณFLZLHGRXOHSGDUPRE\ฤŸRE\WUXGQR1DZHWQDG V]DQLDtSRZLHG]LDฤŸDPVSRJOรฃGDMรฃF XURGรฃWU]HEDWURFKรทSRSUDFRZDรฅ

QDQLFKQLHSHZQLHt&]DVDPLWH QDV]HG\VNXVMHVรฃEDUG]RVNRPSOLNRZDQHtSRP\ฤณODฤŸDP t1RLGODWHJRPXVLVLรทXF]\รฅtSRZLHG]LDฤŸ\FKรUHP:HฤŸQLF]NDL,UDWL 3XV]HNSRSDWU]\ฤŸQDPQLH]GH]RULHQWRZDQ\t$OH]DUD]fMDNPRล‘QD VLรทQDXF]\รฅSU]HZLG\ZDQLD"$OER Gรฃล‘HQLDGRXOHSV]DQLD"$OERSRP\VฤŸRZRฤณFL"=NVLรฃล‘HN" t1LHW\ONR]NVLรฃล‘HN=GRฤณZLDGF]HQLDSUรERZDQLDHNVSHU\PHQWRZDQLDUR]PรZ]LQQ\PLf-HVWVSRUR PRล‘OLZRฤณFL3R]DW\PSRWU]HEQHVรฃ WHล‘LQQHZDUXQNLf t1DSU]\NฤŸDG"t]DS\WDฤŸ1LFLDN t1DSU]\NฤŸDGGREUDHGXNDFMD 0Rล‘OLZRฤณรฅNRU]\VWDQLD]GRฤณZLDGF]HฤกLQQ\FKOXG]L7Hล‘]GDOHNLFK NUDMรZ1RZHWHFKQRORJLH'REUH SUDZRXฤŸDWZLDMรฃFHG]LDฤŸDQLHf t1RLล‘HE\QLNWQLHPรZLฤŸe,WDNFLVLรท QLHXGDrft]DXZDล‘\ฤŸ'UXFLDNtER ZWHG\WRMXล‘QDSHZQRRGHFKFHVLรท ZV]\VWNLHJR t7RVLรทQD]\ZDeZVSLHUDMรฃFHRWRF]HQLHrtZ\PรฃGU]\ฤŸDVLรท=DNฤŸDGND t1RLZWHG\VLรทXGDMHPLHรฅWรทf SU]HGVLรทELRUF]Rฤณรฅ"t]DS\WDฤŸ1LFLDN t7\ONRF]\WRVLรทRSฤŸDFD"7\OHVWDUDฤกf t7RMXล‘PXVLV]VDP]GHF\GRZDรฅF]\ FLVLรทRSฤŸDFD$OHMHล‘HOLQDSUDZGรท FKFHV]PLHรฅRVLรฃJQLรทFLDWRFK\ED MHGQDNZDUWRVSUรERZDรฅ t$P\EรทG]LHP\GODFLHELHW\PeRWRF]HQLHPZVSLHUDMรฃF\PrtRELHFDฤŸD :HฤŸQLF]NDt:V]\VF\  -DNP\ฤณOLV]F]\MHVWHฤณRVREรฃSU]HGVLรทELRUF]รฃWR]QDF]\SRP\VฤŸRZรฃ V]XNDMรฃFรฃQRZ\FKUR]ZLรฃ]Dฤก"&]\ PDV]VZRMH]GDQLHZUรล‘Q\FKVSUDZDFKLSRWUDILV]MHX]DVDGQLรฅ"$FR URELV]NLHG\FRฤณFLVLรทQLHXGDMH" 5H]\JQXMHV]F]\SUรEXMHV]]QRZX PRล‘HMDNLPฤณLQQ\PVSRVREHP"


Profile for Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kurier UEK nr 1 (76), marzec - kwiecień 2018  

Czasopismu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Kurier UEK nr 1 (76), marzec - kwiecień 2018  

Czasopismu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded