Kurier UEK nr 1 (71), marzec 2017

Page 1

I S S N 1 6 8 9 - 7 7 5 7 Nr 1 ( 7 1 ) m a r ze c 2 0 1 7

CZASOPISMO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

-Ѵ j<hb|m & ŵųŴź v|uĺ ŶŻ

UEK gospodarzem ovb;7 ;mb- u; 7b l ! " v|uĺ ŷŷ

;m-Ѵb- ŵųŴź v|uĺ Źų


"rbv |u;ŕŚ‹1bÄš 3

)v|<r WYDARZENIA ;f hoŃ´<7-ġ hoŃ´<7-Ä´ ";lbm-ub†l l;|o7oŃ´o]b1ÂŒm; 7Ń´- 7oh|ou-m|༕‰ !;Ń´-1f- ÂŒ vÂŒŕĽ•v|;f ;7‹1fb ‰‹lb-m‹ lb<7Œ‹m-uo7o‰;f Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego $uÂŒ;1b- bm-†]†u-1f- hb;u†mh† -uh;াm] b hol†mbh-1f- u‹mho‰"j†৾0- 1‹‰bŃ´m- ‰ oŃ´v1; -h ÂŒ-uÂŒ.7ÂŒ-ࣀ Cul. vÂŒhoŃ´;mbo‰. b<7Œ‹m-uo7o‰- hom=;u;m1f- ‰ u-]†f;ˆ1† 1Œ‹ ÂŒov|-j‹ o|‰-u|; & ÂŒ 7ov|<r;l 7o 7†uo-l &mb‰;uv‹|;| Ĺ 7o ruÂŒ;lÂ‹ŕŚ‹Ń´;mb-Äż Ć–Ć?Äş †uo7ÂŒbm‹ ruo=Äş -m- Äş -j;1hb;]o ) h-7;lbb !-1_†mho‰oŕŚ‹1b Ń´- -mbm- -‰Ѵ-h bÂŒm;v b m-†h- m- ‰‹1b.]mb<1b; u<hb ŕĽ•ÂŒ] Ĺ?0;ÂŒĹ‘ |-f;lmb1 &uo1Œ‹v|; ‰u<1ÂŒ;mb; 7‹rŃ´ol༕‰ l-]bv|;uvhb1_ ovb;7ÂŒ;mb; -rb|†j‹ omh†uv† "roj;1ÂŒmoĹŠ;homolb1ÂŒm; -vr;h|‹ =†mh1fomo‰-mb- o0vÂŒ-u༕‰ 1_uombom‹1_ -Ń´ j<hb|m‹ & Ć‘Ć?Ć?Ć• ,-uÂŒ.7ÂŒ-mb; ruof;h|-lb bmmo‰-1‹fm‹lb Ć?Ɣĺ -Ń´ & ]ovro7-uÂŒ;l ovb;7ÂŒ;mb- u;Œ‹7b†l ! " )vŒ‹v|ho 1o 7o0u; hb;7Â‹ŕŚ‹ vb< ho༉1Œ‹

JEDNOSTKI 4 6 8 10 12 14 15 16 18 21 22 24 26 28 30 32 34 36 37 38 41 42 44 46

)‹7ÂŒb-j ,-uÂŒ.7ÂŒ-mb- & , ৾‹1b- olbm-m|‹ oŃ´;fm- ;7‹1f- o0oΠ "|Äş -Ń´Ń´;m "|†7‹ $ubr vÂŒ|-j1;mb; lb<7Œ‹m-uo7o‰; "|†7;m1b & ‰‹0u-Ń´b m-fŃ´;rvÂŒ. ru-h|‹h< "!

50 52 53 55 56 58

JUWENALIA

60

STUDENCI o hѲ†1ÂŒ;l 7o v†h1;v† v.Äš ovro7-uh- ruÂŒ;v|uÂŒ;mm- Ř‘ bm৾‹mb;ub- ruŒ‹vÂŒjoŕŚ‹1b uof;h| ruol†f.1‹ b7;< ruÂŒ;7vb<0bou1ÂŒoŕŚ‹1b b v|-u|†r༕‰ Economics 70 homolb- vroj;1ÂŒmb; ÂŒ--m]-৾o‰-m ," & Ѵ†0b rol-]-ࣀĴ vb.]mb<1b- v|†7;m|༕‰ vr;1f-Ń´moŕŚ‹1b ,-uÂŒ.7ÂŒ-mb; ruof;h|-lb KURIEREK UEK

Adres redakcji: &mb‰;uv‹|;| homolb1ÂŒm‹ ‰ u-ho‰b; †Ѵĺ !-ho‰b1h- Ć‘Ć• Ć’Ć?ĹŠĆ”Ć?Ć? u-h༕‰ 0†7‹m;h Ĺ vb<৾༕‰h-Ŀġ rohÄş Ć– tel. 12 293 58 38 ;ĹŠl-bŃ´Äš ]-ÂŒ;|-Š†;hÄşhu-ho‰ĺrŃ´ Redakcja: -‰;j oÂŒ-hb;‰b1ÂŒ "hj-7 b j-l-mb;Äš -‰;j )༕f1bh

70 72 74 76 76 78

WSPOMNIENIA )vrolmb;mb; o uo=;vouÂŒ; Ń´;vv-m7uo m-v|-vb )vrolmb;mb; o uo=;vouÂŒ; m7uÂŒ;f† )o৳mb-h† )vrolmb;mb; o uo=;vouÂŒ; -ÂŒblb;uΠ &u0-mb;

ZAPROSZENIA om=;u;m1; -1†Ѵ|‹ o= -m-];l;m| b;u†1_oloࢨ1b b bm‰;v|‹1f;ĸĸĸ ÂŒb;༉ -uh;াm]† Ć‘Ć?Ć?Ć•

68 69

48 48 49

,7f<1b- Ĺ?f;ŕŚ‹Ń´b mb; ro7rbv-mo bm-1ÂŒ;fĹ‘Äš bo|u -Ń´;1 Wydawca: &mb‰;uv‹|;| homolb1ÂŒm‹ ‰ u-ho‰b; Druk: u†h-umb- @v;|o‰- m|uol-Š -hj-7Äš Ć?Ć?Ć?Ć? ;]ÂŒ;lrŃ´-uŒ‹ "" Ć?ѾќĆ–ŊƕƕƔƕ !;7-h1f- ÂŒ-v|uÂŒ;]- vo0b; ru-‰o 7o vhu-1-mb- b ÂŒlb-m u;7-h1‹fm‹1_ m-7v‹j-m‹1_ -u|‹h†j༕‰ ou-ÂŒ ÂŒlb-m‹ b1_ |‹|†j༕‰ĺ

80 83 85


" -mo mb -ॉv| oķ v;u7;1 mb; -ru-v -l 7o Ѵ;h| u hoѴ;fm;]o m l;u m-v ;]o 1 -vorbvl- ŋ ub;u- & ķ v|-mo b.1;]o -rbv b;Ѵ 1b;h- 1_ 7-u ;ॉ ৵ 1b- vroj;1 moঋ1b -h-7;lb1hb;f &mb ;uv |;| homolb1 m;]o u-ho b;ĺ b;v < vb< uॕ৵mouo7moঋ1b bmb1f-| ro7;flo -m 1_ ru ; m-v 1_ ru-1o mbhॕ ķ 7oh|ou-m|ॕ ou- v| 7;m|ॕ ĺ )ঋuॕ7 Ѵb1 m 1_ 7-u ;ॉ o 1_-u-h|;u ; m- ho oŊ;7 h-1 fm lķ |-hb1_ f-h hom=;u;m1f;ķ v lro f-ķ f- 7 v| 7 fm;ķ m-f7 f. vb< uॕ mb;৵ lĺbmĺ )b;1 ॕu oѴ<7 ou- -Ѵ j<hb|m ĺ

b; lmb;f bm|;u;v f.1o -ro b-7-f. vb< hoѴ;fm; lb;vb.1; m-v l &mb ;uv |;1b;ķ o 1 l ঋ b-71 . - -u|; mbmb;fv l 7-mb ub;u- & -ruov ;mb- m- vro|h-mb-ķ hj-7 b hom=;u;m1f; ou- 1 ;hb -m; ru ; v v|hb1_ v| 7;m|ॕ ;m-Ѵb-ĺ ࢓ 1 < ru f;lm;f Ѵ;h| u puo=ĺա& 7uա_-0ĺ bm৵ĺ Andrzej Chochół !;h|ou &mb ;uv |;| homolb1 m;]o ա u-ho b;

mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź

Ɗ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

o u-ÂŒ hoŃ´;fm‹ ‰‹f.|ho‰- -†u- ŕŚ‹Â‰b.| o৾;]o -uo7ÂŒ;mb- ÂŒ-]oŕŚ‹1bj- ‰ l†u-1_ &mb‰;uv‹|;|† homolb1ÂŒm;]o ‰ u-ho‰b; ŴŸ v|‹1ÂŒmb- žųŴź uĺġ ro71ÂŒ-v žźĺ )vr༕Ѵm;]o oŃ´<7o‰-mb- ÂŒ ‰b-ÂŒ7-lbÄş $;]o ‰b;1ÂŒou†ġ ÂŒ]o7mb; ÂŒ ‰b;Ń´oŃ´;|mb. |u-7‹1f.ġ ru-1o‰mb1‹ġ 7oh|ou-m1b ou-ÂŒ v|†7;m1bġ - |-h৾; ruŒ‹f-1b;Ń´; m-vÂŒ;f &1ÂŒ;Ń´mbġ vro|h-Ń´b vb<ġ 0‹ ‰vr༕Ѵmb; ÂŒ-ŕŚ‹rb;‰-ࣀ m-frb<hmb;fvÂŒ; roŃ´vhb; hoŃ´<7‹ b r-v|ou-jhbÄş

W

imieniu WĹ‚adz Uczelni, Ĺ›piew pieĹ›ni boĹźonarodzeniowych zainicjoprzybyĹ‚ych goĹ›ci przywi- waĹ‚ chĂłr UEK Dominanta pod batutÄ… Pani taĹ‚ JM prof. UEK dr hab. MaĹ‚gorzaty Langer-KrĂłl. inĹź. Andrzej Chochół, ktĂłry W przepiÄ™knej scenerii przygotowanej nawiÄ…zujÄ…c do tradycji Ĺ›wiÄ…tecznych Uni- specjalnie na tÄ™ okazjÄ™ w hali sportowo-wiwersytetu, zwrĂłciĹ‚ uwagÄ™ na szczegĂłlny, dowiskowej UEK, wyjÄ…tkowy program Ĺ›wiÄ…rodzinny charakter wspĂłlnego kolÄ™dowa- teczny, opracowany przez MikoĹ‚aja BlajdÄ™, nia. Po uroczystym rozpoczÄ™ciu spotkania pt. PastoraĹ‚ki z gwiazdami, zaprezentowali

Ć‹

mu Ĺ´ Ĺ?źŴĹ‘ Ň l-uÂŒ;1 žųŴź

artyści scen polskich: Przemysław Branny, Dariusz Kordek, Šukasz Lech, Magdalena Piotrowska oraz Anna Sokołowska. Na zakończenie wspaniałego programu wykonanego przez znakomitych muzyków, do wspólnego śpiewu przy akompaniamencie fortepianu, zaproszeni zostali wszyscy uczestnicy spotkania.


mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź

ƌ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Seminarium metodologiczne 7Ѵ- 7oh|ou-m|ॕ ; ঋ b-|o ;f vj- m- ho 1-lb , bmb1f-| -|;7u u ;7vb<0bou1 oঋ1b b mmo -1fb ou- ;m|u l u ;7vb<0bou1 oঋ1b "|u-|;]b1 m;f b b<7 m-uo7o ;f & 7mb Ż h b;|mb- 0b;]j;]o uoh m- h-lr vb; m-v ;f &1 ;Ѵmb o70 jo vb< v;lbm-ub l 7Ѵ- 7oh|ou-m|ॕ 7 b-j;l |u ;1_ 0b|m 1_ m- ho 1ॕ |u ;1_ v|uom ঋ b-|-ĺ "ro|h-mb; 1b;v jo vb< o]uolm l -bm|;u;vo -mb;l ঋuॕ7 ljo7 1_ ru-1o mbhॕ m- hb ou- 7oh|ou-m|ॕ m-v ;]o ) 7 b-j b &1 ;Ѵmbķ - v-Ѵ- 0 j- r;jmbom- ro 0u ;]bĺ

P

rof. Garry Bruton z Texas Chri- funkcję redaktora Strategic Entrepre- Journal of Business Venturing, Journal of stian University, USA jest byłym neurship Journal. Jest autorem ponad 100 International Business Studies, Journal redaktorem naczelnym Journal of artykułów w wiodących czasopismach of Management Studies, and EntrepreManagement Studies oraz byłym naukowych jak Academy of Manage- neurship Theory & Practice w obszarze redaktorem naczelnym Academy of Ma- ment Journal, Academy of Management przedsiębiorczości międzynarodowej nagement Perspectives. Obecnie pełni Review, Strategic Management Journal, i zarządzania strategicznego.

ҙ

mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź


Naszym drugim szacownym gość był Prof. Jonathan Levie z Strathclyde University, Glagow. Profesor jest członkiem rady Global Entrepreneurship Research Association (GERA), UK’s Enterprise Research Centre oraz ekspertem EC DG panelu przedsiębiorczości i wykluczenia społecznego. Ponadto jest autorem artykułów naukowych z obszaru przedsiębiorczości międzynarodowej i porównawczej w takich czasopismach naukowych jak Journal of Management Studies, Research Policy, Entrepreneurship Theory & Practice, Small Business Economics and Family Business Review. Trzecim gościem był Prof. Aviv Shoham z Haifa Uniwersity w Izraelu. Jego bogaty dorobek obejmuje publikacje w takich czasopismach naukowych jak: The Journal of the Academy of Marketing Science, Management International Review, The Journal of International Marketing, International Marketing Review, Journal of Business Research, The Journal of Advertising Research, International Business Review, The Journal of Applied Social Psychology, The European Journal of Marketing, European Journal of Management i Journal

of Global Marketing. Obszar badań na- o skutecznym publikowaniu swoich ukowych Prof. Shohama to marketing opracowań w jak najlepszych czasomiędzynarodowy, zarządzanie strate- pismach akademickich. Goście radzili, giczne oraz zachowania konsumenckie. aby zawsze mierzyć wysoko, dokładnie Program seminarium podzielony analizować informacje zwrotne od recenzentów. Podkreślali jak ważne jest był na trzy części: 1. określenie celu, dobór źródeł przygotowywanie artykułu pod profil i analiza literatury, konkretnego czasopisma. Radzili jak 2. metody badawcze, analiza i pre- prowadzić komunikację z redaktorem zentacja wyników badań, prowadzącym, aby zwiększyć swoje szanse na publikację. 3. strategie publikacji. 68 uczestników seminarium miało Jako organizatorzy warsztatów meokazję poznać doświadczenia czoło- todologicznych dla doktorantów mamy wych akademików na świecie i posłu- nadzieję, że seminarium przełoży się chać ich bardzo praktycznych porad. na zwiększenie motywacji, wzrost saNasi goście dużo mówili o odwadze tysfakcji doktorantów oraz ich rozwój stawiania ważnych i trudnych pytań naukowy. Poznanie pasjonatów nauki badawczych, o sięganiu do dyscyplin i badań naukowych w dziedzinie przedpokrewnych, o posiłkowaniu się me- siębiorczości i zarządzania to szansa todami i narzędziami w sposób mą- na uczenie się od najlepszych. Kontakt dry i uzasadniony. Podkreślali wagę z charyzmatycznymi i bezpośrednimi osobistego zaangażowania w temat profesorami o topowym dorobku doi w zbieranie danych. Spotkanie to było starcza inspiracji do dalszej pracy i pookazją do zdobycia pogłębionej wiedzy maga zbudować plan dalszego rozwoju o metodach i zaawansowanych narzę- naukowego, czego wszystkim młodym dziach badawczych oraz do wymiany naukowcom serdecznie życzymy. doświadczeń, wątpliwości i zmagań z innymi studentami studiów doktodr Agnieszka Żur, -|;7u- u ;7vb<0bou1 oঋ1b ranckich. Być może najcenniejszym punktem programu była prezentacja b mmo -1fb

mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź

ƍ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

!;Ѵ-1f- v ॕv|;f ;7 1fb lb-m lb<7 m-uo7o ;f &mb ;uvb|- oѴb|;1mb1- 7;ѴѴ; -u1_; Ő& ( ő mhomb; ) 0b;]j l uoh f ৵ ro u- v ॕv| ov|-j u;-Ѵb o -m ruof;h| lb-m lb<7 m-uo7o ;f v| 7;m|ॕ &mb ;uvb|- oѴb|;1mb1- 7;ѴѴ; -u1_; Ő& ( ő mhomb;ĺ uof;h| |;m o0;fl f; | ]o7mbo ro0 | v| 7;m|ॕ jovhb1_ u-ho b; ou- f- 7 7o mhom v| 7;m|ॕ & Ŋ ; vr;1f-Ѵmoঋ1b oѴb| h- b hol mbh-1f- lb<7 m-uo7o -ĺ

W

drugim tygodniu lip- nich przez Katedrę Studiów Europej- UNIVPM byli pod wrażeniem rozmachu, ca grupa czternastu skich, pod kierownictwem prof. UEK z jakim rozwija się nasza Uczelnia. Mieli studentów z UNIVPM dr hab. Aleksandra Surdeja. oni możliwość podziwiania reprezentacyjoraz opiekunowie, Prof. Goście z Ankony rozpoczęli pobyt od nych sal w Budynku Głównym, czyli Sali Marco Cucculelli i dr Valentina Peruzzi, zaznajomienia się z historią oraz funkcjo- Senackiej oraz Starej Auli. Poznali historię przyjechali do Krakowa z wizytą studyj- nowaniem naszej Uczelni – w pierwszym powstawania campusu, możliwości stuną. W ramach wymiany włoscy studenci dniu pobytu odbyła się wycieczka z prze- diowania na UEK-u oraz odwiedzili najrealizowali program przygotowany dla wodnikiem po campusie UEK-u. Studenci ważniejsze budynki i miejsca na Uczelni.

Қ

mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź


W ramach programu odbyły się również zajęcia dydaktyczne, obejmujące zagadnienia związane z obecną sytuacją społeczno-gospodarczą Polski, jak również analizujące zmiany w polskiej gospodarce na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, związane z okresem transformacji. Włoscy studenci z dużym zaangażowaniem dyskutowali na te tematy oraz wyrażali zainteresowanie stanowiskiem Polski w sprawach takich jak np. Brexit czy kryzys imigracyjny. Jednym z najciekawszych elementów wizyty studyjnej było zwiedzanie firmy Grupa Nowy Styl, europejskiego lidera w zakresie kompleksowych rozwiązań meblowych dla przestrzeni biurowych oraz miejsc użyteczności publicznej. Grupa Nowy Styl zajmuje się wyposażaniem biurowców, centrów konferencyjnych, kin, stadionów, obiektów muzycznych, sportowych i wielofunkcyjnych. Wśród realizacji firmy można wymienić m.in. wielkie międzynarodowe korporacje, instytucje kulturalne takie jak NOSPR czy Opera w Monachium oraz stadiony w Polsce i Francji, na których odbyły się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w 2012 r. i 2016 r. Po niezwykle ciekawej prezentacji, dotyczącej działalności

firmy, a szczególnie jej aktywności na rynkach międzynarodowych, studenci mieli możliwość zapoznania się z produktami Grupy Nowy Styl, zwiedzając firmowy „showroom”. Drugim etapem wymiany międzynarodowej z Universita Politecnica delle Marche był wyjazd studentów z UEK-u, studiujących Stosunki Międzynarodowe na specjalności Polityka i komunikacja międzynarodowa na tygodniowy wyjazd studyjny do Ankony. Odbył się on w pierwszym tygodniu września. Grupa siedmiu studentek, pod opieką mgr Hanny Kelm, spędziła ten czas w regionie Marche, będącym przykładem dystryktu przemysłowego o niezwykle ciekawej historii oraz rozwiniętym i zróżnicowanym przemyśle. Oprócz zwiedzania regionu, odbyła się również wizyta na campusie UNIVPM, który jest malowniczo usytuowany w niegdysiejszym forcie. Studenci mieli okazję zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania włoskiej uczelni, a szczególnie Wydziału Ekonomii. Specjalnie dla studentów z Polski odbył się ciekawy wykład dotyczący gospodarki regionu Marche oraz rozwoju turystyki w tym obszarze Włoch. Wykład poprowadził dr Gianluca Goffi, ekonomista analityk

z Wydziału Przemysłu, Pracy, Turystyki i Kultury Regionu Marche. Niezwykle interesującym elementem wizyty polskich studentów w Ankonie była wizyta studyjna w firmie Ferretti Group. Firma ta została założona w 1968 r. i jest światowym liderem w zakresie projektowania, budowy i sprzedaży jachtów motorowych i statków wycieczkowych, z unikalnym portfolio prestiżowych i ekskluzywnych marek, takich jak: Ferretti Yachts, Riva, Pershing, Itama, Mochi Craft, CRN i Custom Line. Wymiana z Universita Politecnica delle Marche w Ankonie jest dla studentów z Polski i z Włoch szansą na wzajemne poznanie realiów gospodarczych, funkcjonowania uczelni, poznanie nowej kultury, zobaczenie pięknych miejsc oraz zawarcie nowych znajomości. W najbliższej przyszłości planowane jest pogłębienie współpracy naszej Uczelni z UNIVPM w Ankonie, w tym kontynuowanie wyjazdów studyjnych.

mgr Hanna Kelm, v v|;m| -|;7u ; "| 7bॕ uor;fvhb1_

mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź

Ǝ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

]༕ѴmoroŃ´vh- om=;u;m1f- -†ho‰- )vrॹj1ÂŒ;vm; om1;r1f; ,-uÂŒ.7ÂŒ-mb †0Ѳb1ÂŒm;]o r|Äş )‹Œ‰-mb- lo7;umbÂŒ-1‹fm; v;h|ou- r†0Ѳb1ÂŒm;]o ) 7mb-1_ ŴŜŊŴŸ r-৳7ÂŒb;umbh- žųŴŚ uÄş ‰ o01Œ‹1-1_ o70‹jo vb< ‰‹f.|ho‰; ‰‹7-uÂŒ;mb;Äš ]༕ѴmoroŃ´vh- om=;u;m1f- -†ho‰- )vrॹj1ÂŒ;vm; om1;r1f; ,-uÂŒ.7ÂŒ-mb- †0Ѳb1ÂŒm;]oÄş -vj;l ruÂŒ;‰o7mbl |;f ;7‹1fb 0‹j‹ Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego.

O

wyjÄ…tkowoĹ›ci tej konferencji Ĺ›wiadczÄ… dwa gĹ‚Ăłwne powody. Pierwszym z nich jest skĹ‚ad organizatorĂłw. Stanowili go przedstawiciele trzech katedr, dwĂłch z WydziaĹ‚u ZarzÄ…dzania: Katedry Metod Organizacji i ZarzÄ…dzania oraz Katedry ZachowaĹ„ Organizatorskich oraz jednej z WydziaĹ‚u GAP: Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej we współpracy z FundacjÄ… Gospodarki i Administracji Publicznej. PrzedsiÄ™wziÄ™cie miaĹ‚o charakter miÄ™dzywydziaĹ‚owy, Ĺ‚Ä…czÄ…cy zainteresowania badawcze realizowane w dwĂłch jednostkach Uniwersytetu Ekonomicznego. Drugim powodem oryginalnoĹ›ci konferencji byĹ‚a podjÄ™ta tematyka. Podstawowym zagadnieniem, wokół ktĂłrego toczyĹ‚y siÄ™ debaty byĹ‚y koncepcje zarzÄ…dzania publicznego. Na krajowej mapie konferencji i seminariĂłw nie byĹ‚o do tej pory wydarzenia wprost dedykowanego tej kwestii. O zapotrzebowaniu na konferencjÄ™ o takiej tematyce Ĺ›wiadczy liczba uczestnikĂłw: w wydarzeniu wzięło udziaĹ‚ Ĺ‚Ä…cznie 70 osĂłb reprezentujÄ…cych róşne oĹ›rodki naukowe (gĹ‚Ăłwnie wydziaĹ‚y zarzÄ…dzania uniwersytetĂłw ekonomicznych i politechnik) z róşnych miast Polski (m.in. BiaĹ‚ystok, CzÄ™stochowa, GdaĹ„sk, Kielce, KrakĂłw, Ĺ ĂłdĹş, PoznaĹ„, Siedlce, Warszawa,

ĆˆĆ‡

mu Ĺ´ Ĺ?źŴĹ‘ Ň l-uÂŒ;1 žųŴź

WrocĹ‚aw). SwojÄ… reprezentacjÄ™ miaĹ‚y takĹźe badawczych dostosowanych do potrzeb organizacje pozarzÄ…dowe oraz instytucje organizacji dziaĹ‚ajÄ…cych w sferze publicznej. publiczne. Organizatorzy okreĹ›lili nastÄ™pujÄ…ce GĹ‚ĂłwnÄ…, merytorycznÄ… osiÄ… Konferencji gĹ‚Ăłwne bloki tematyczne: byĹ‚y problemy wystÄ™pujÄ…ce w organizacjach 1. Paradygmaty zarzÄ…dzania publicznych. Organizatorzy postawili sobie publicznego. za cel prezentacjÄ™ najnowszych trendĂłw, 2. Instrumenty zarzÄ…dzania koncepcji, modelĂłw opisujÄ…cych i wyjapublicznego. Ĺ›niajÄ…cych róşne aspekty tego zagadnienia. 3. Obszary rozwoju organizacji ZaĹ‚oĹźono, Ĺźe proponowana tematyka oraz publicznych. sposĂłb jej prezentacji przyczyni siÄ™ do roz4. Procesy, struktury i systemy zarzÄ…dzania organizacji woju praktycznego wymiaru zarzÄ…dzania publicznych. publicznego i wzbogaci wiedzÄ™ uczestnikĂłw o funkcjonowaniu i doskonaleniu organi5. PrzywĂłdztwo w organizacjach zacji sektora publicznego. WaĹźnym elemenpublicznych. tem merytorycznym byĹ‚y sesje panelowe, 6. PrzedsiÄ™biorczość publiczna. na ktĂłrych zostaĹ‚y zaprezentowane aspekty 7. Sprawność funkcjonowania organizacji publicznych. metodologiczne omawianych zagadnieĹ„. 8. Innowacje w sektorze AnalizujÄ…c wystÄ…pienia na sesjach plenarnych i tematycznych moĹźna stwierdzić, iĹź publicznym. cel ten zostaĹ‚ osiÄ…gniÄ™ty. 9. Technologia informatyczna OprĂłcz celu naukowego przedstawionew sektorze publicznym. go powyĹźej, zamierzeniem organizatorĂłw 10. Relacje z interesariuszami. byĹ‚o, aby ta konferencja staĹ‚a siÄ™ forum 11. Współpraca miÄ™dzysektorowa. wymiany wiedzy i doĹ›wiadczeĹ„ miÄ™dzy 12. Ekonomia spoĹ‚eczna i przedsiÄ™biorczość spoĹ‚eczna. osobami zajmujÄ…cymi siÄ™ teoretycznymi KonferencjÄ™ rozpoczÄ…Ĺ‚ prof. dr hab. Jai praktycznymi zagadnieniami zwiÄ…zanymi z zarzÄ…dzaniem publicznym. Zamierze- nusz Czekaj, Prorektor ds. Organizacji i Rozniem byĹ‚o powiÄ…zanie nauki z praktykÄ… woju UEK, nastÄ™pnie wystÄ…pili prof. UEK pozwalajÄ…ce na wykorzystanie potencjal- dr hab. Bogusz MikuĹ‚a, Dziekan WydziaĹ‚u nych moĹźliwoĹ›ci w kreowaniu projektĂłw ZarzÄ…dzania i prof. UEK dr hab. StanisĹ‚aw


Mazur, Dziekan WydziaĹ‚u Gospodarki i Administracji Publicznej. Na otwierajÄ…cej obrady sesji plenarnej wystÄ…piĹ‚o czterech prelegentĂłw. Jako pierwszy referat wygĹ‚osiĹ‚ prof. dr hab. Jerzy Hausner (UEK). Tematem jego wystÄ…pienia byĹ‚o Miasto-Idea, co nawiÄ…zywaĹ‚o do gĹ‚oszonej przez Pana Profesora szerszej koncepcji ekonomii wartoĹ›ci, ktĂłrej dedykowano pierwszy MiÄ™dzynarodowy Kongres Open Eyes Economy Summit, ktĂłry odbyĹ‚ siÄ™ w Krakowie w listopadzie 2016 r. NastÄ™pnym prelegentem byĹ‚ prof. dr hab. Tadeusz Markowski z UĹ prezentujÄ…cy zagadnienia rozwoju funkcjonalnego i planowania zintegrowanego. Pan Profesor dowodziĹ‚, Ĺźe jako kraj, bez zintegrowania procedur planistycznych i decyzyjnych z procesami gospodarczymi i spoĹ‚ecznymi, nie osiÄ…gniemy poprawy Ĺ‚adu przestrzennego. Trzecim prelegentem byĹ‚ prof. UMCS dr hab. Jan Chadam, Prezes ZarzÄ…du spółki Polska LNG S.A, ktĂłry w swoim wystÄ…pieniu przedstawiĹ‚ zagadnienie kapitaĹ‚u intelektualnego w kontekĹ›cie wartoĹ›ci przedsiÄ™biorstwa. Prof. Chadam argumentowaĹ‚, Ĺźe brak umiejÄ™tnoĹ›ci budowania, a w szczegĂłlnoĹ›ci wykorzystywania kapitaĹ‚u intelektualnego oraz niski poziom zaufania bÄ™dzie podstawowym ograniczeniem wychodzenia z puĹ‚apki Ĺ›redniego dochodu. Ostatnie wystÄ…pienie w sesji plenarnej dotyczyĹ‚o praktycznych problemĂłw zarzÄ…dzania przedsiÄ™biorstwem komunalnym w obliczu zmieniajÄ…cych siÄ™ przepisĂłw prawnych. Pan Piotr ZiÄ™tara, Wiceprezes ZarzÄ…du, Dyrektor ZarzÄ…dzajÄ…cy Miejskiego PrzedsiÄ™biorstwa WodociÄ…gĂłw i Kanalizacji w Krakowie, w swojej prezentacji zademonstrowaĹ‚ jak zĹ‚oĹźonym zagadnieniem jest opracowanie budĹźetu i kalkulacja cen usĹ‚ug w zaleĹźnoĹ›ci od zmian czynnikĂłw zewnÄ™trznych. Po sesji plenarnej odbywaĹ‚y siÄ™ sesje tematyczne. KaĹźdy z uczestnikĂłw konferencji otrzymaĹ‚ moĹźliwość wystÄ…pienia, dlatego obrady podzielono na rĂłwnolegĹ‚e moderowane sesje, w trakcie ktĂłrych prezentowano i omawiano zaĹ‚oĹźenia referatĂłw. OprĂłcz części merytorycznej zapewniono teĹź tzw. „część rekreacyjnÄ…â€?, ktĂłrÄ… stanowiĹ‚o zwiedzanie zapory na Jeziorze Dobczyckim, rejs statkiem po tym akwenie i zwiedzanie ZakĹ‚adu Uzdatniania Wody

7 Ń´;‰;fÄš ruo=Äş 7u _-0Äş -m†vÂŒ ÂŒ;h-fġ uou;h|ou 7vÄş u]-mbÂŒ-1fb b !oŒ‰of† & ġ ruo=Äş & 7u _-0Äş o]†vÂŒ bh†j-ġ ÂŒb;h-m )‹7ÂŒb-j† ,-uÂŒ.7ÂŒ-mb-ĸ ruo=Äş & 7u _-0Äş "|-mbvj-‰ -Πuġ ÂŒb;h-m )‹7ÂŒb-j† ovro7-uhb b 7lbmbv|u-1fb †0Ń´b1ÂŒm;fĸ ruo=Äş & 7u _-0Äş -u;h ‍‰ݍ‏bhŃ´b1hbġ uÂŒ;‰o7mb1ÂŒ.1‹ olb|;|† u]-mbÂŒ-1‹fm;]oÄş o|Äş m;|- ࢓†u;h

Raba. MoĹźna byĹ‚o przekonać siÄ™ jak w praktyce realizowane sÄ… niektĂłre z idei przedstawianych podczas konferencji. Warto teĹź wspomnieć o warsztatach metodologicznych pt. Jakość danych i jakość badaĹ„ w zarzÄ…dzaniu publicznym zorganizowanych w dniu poprzedzajÄ…cym konferencjÄ™. Podczas warsztatĂłw prowadzonych przez dr AnnÄ™ PawlinÄ™ i moderowanych przez prof. UEK dr hab. Marka Ćwiklickiego poruszono fundamentalnÄ… kwestiÄ™ jakÄ… jest jakość danych rozpatrywane z punktu widzenia planowania badaĹ„. ProwadzÄ…cy oraz uczestnicy warsztatĂłw prĂłbowali znaleźć odpowiedzi na pytania: jak speĹ‚nić klasyczne kryteria empirycznych nauk spoĹ‚ecznych, tj. rzetelność, trafność i obiektywizm w badaniach nad zarzÄ…dzaniem publicznym? Jest to istotne zwĹ‚aszcza w kontekĹ›cie stwierdzenia, Ĺźe praktycy, szacujÄ…c jakość wynikĂłw i procedur badawczych, przyjmujÄ… inne standardy i kryteria niĹź badacze; oraz jak zapewniać jakość badaĹ„ jakoĹ›ciowych, ktĂłre w naukach o zarzÄ…dzaniu wykazujÄ… zmienny i emergentny charakter? Jednym z istotnych punktĂłw konferencji byĹ‚ takĹźe konkurs na najlepszy referat naukowy (original paper) oparty na wynikach badaĹ„ empirycznych i przeglÄ…dowy (review paper). W pierwszej kategorii najwiÄ™cej gĹ‚osĂłw KapituĹ‚y Konkursu uzyskaĹ‚ tekst opracowany przez mgr Wojciecha Kowalika (AGH, KrakĂłw) pt. Partycypacja w zarzÄ…dzaniu organizacjami publicznymi na przykĹ‚adzie gminnych instytucji kultury.

W drugiej kategorii nagrodÄ™ otrzymaĹ‚ duet autorski dr inĹź. Dominika BÄ…k-Grabowska i prof. dr hab. Jan Lichtarski (UE we WrocĹ‚awiu) za tekst pt. ZarzÄ…dzanie publiczne – rozwaĹźania o granicach. Nagrody ufundowane przez KsiÄ™garniÄ™ ABI-IPS i Polskie Wydawnictwo Naukowe zostaĹ‚y wrÄ™czone podczas uroczystej kolacji pierwszego dnia konferencji. Wszystkie referaty zgĹ‚oszone na konferencjÄ™ poddane zostaĹ‚y podwĂłjnej Ĺ›lepej recenzji. Na bazie przygotowanych referatĂłw konferencyjnych opracowano artykuĹ‚y lub rozdziaĹ‚y w monografii. Wybrane teksty ukaşą siÄ™ w ZarzÄ…dzaniu Publicznym nr 2/2017, w Zeszycie Naukowym Uniwersytetu Ekonomicznym w Krakowie nr 12/2016 (w druku) oraz w monografii pt. Współczesne koncepcje zarzÄ…dzania publicznego. Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego pod redakcjÄ… Marka Ćwiklickiego, Marka JabĹ‚oĹ„skiego i StanisĹ‚awa Mazura. KsiÄ…Ĺźka jest dostÄ™pna w wersji elektronicznej za darmo na stronie internetowej konferencji: koncepcje.uek.krakow. pl jak rĂłwnieĹź na stronie Fundacji GAP. Patronat honorowy nad KonferencjÄ… objÄ…Ĺ‚ Pan Jacek Krupa – MarszaĹ‚ek WojewĂłdztwa MaĹ‚opolskiego. 7u _-0Äş Marek Ćwiklicki, prof. nadzw. UEK ,-hj-7 ,-uÂŒ.7ÂŒ-mb u]-mbÂŒ-1f-lb †0Ń´b1ÂŒm‹lb )‹7ÂŒb-j ovro7-uhb b 7lbmbv|u-1fb †0Ń´b1ÂŒm;f &

mu Ĺ´ Ĺ?źŴĹ‘ Ň l-uÂŒ;1 žųŴź

ĆˆĆˆ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

$u ;1b- bm- ] u-1f- hb;u mh -uh;ঞm] b hol mbh-1fu mho ŴŶ r-৳7 b;umbh- ŵųŴŹ uĺķ o70 jo vb< vro|h-mb; v| 7;m|ॕ rb;u v ;]o uoh v| 7bॕ v|-1fom-um 1_ b v|ormb- hb;u mh -uh;ࢼm] b hol mbh-1f- u mho - Ő b !ő m- ) 7 b-Ѵ; ,-u .7 -mb- m-v ;]o &mb ;uv |;| ĺ jo |o f ৵ |u ;1b; ŋ u-l-1_ 1 hѴb1 m;f bm- ] u-1fbķ rbv-m;f lbvf< hb;u mh Ŋ vro|h-mb; ; v| 7;m|-lbķ h|ॕu uo ro1 <Ѵb v of; v| 7b- uoh ŵųŴŹĺ

O

godzinie 13.00 do sali D pawilonu C licznie przyszli zaproszeni studenci oraz grono wykładowców – pracownicy trzech katedr obsługujących kierunek: Katedry Marketingu, Analizy Rynku i Badań Marketingowych oraz Handlu i Instytucji Rynkowych Wśród przybyłych byli m.in.

ƈƉ

mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź

prof. J.W. Wiktor, prof. UEK dr hab. A. Żbi- Wiktor, który przywitał studentów, przedkowska, prof. dr hab. W. Szczepankiewicz, stawił kadrę pracowników oraz założenia dr S. Brańka, dr G. Plichta, dr J. Mirek, dr – misję i ogólną charakterystykę kierunku, M. Dołhasz, dr H. Wojnarowska, dr K. podziękował za wybór kierunku i życzył Kapera, dr M. Rawski, dr P. Hadrian, dr T. sukcesów na studiach. Podkreślił, że już Smoleń, dr J. Plichta, dr I. Manczyk, mgr K. w drugim roku swego istnienia – marcu Sanak-Kosmowska. Spotkanie rozpoczął br. MiKR otrzymał prestiżowe wyróżnieKierownik Katedry Marketingu prof. Jan W. nia Studia z Przyszłością oraz certyfikat


Lider jakoĹ›ci ksztaĹ‚cenia. NastÄ™pnie gĹ‚os zabrali przedstawiciele katedr przedstawiajÄ…c poszczegĂłlne specjalnoĹ›ci kierunku, zarĂłwno na I, jak i II stopniu studiĂłw. Wszyscy zachÄ™cali studentĂłw do bycia aktywnÄ… stronÄ… w tworzeniu kierunku... – do aktywnoĹ›ci, do harmonijnego i kreatywnego Ĺ‚Ä…czenia obowiÄ…zkĂłw studiowania z szerokÄ… aktywnoĹ›ciÄ… i zaangaĹźowaniem spoĹ‚ecznym. Owa harmonia jest bowiem na staĹ‚e wpisana w zaĹ‚oĹźenia MiKR i stanowi znaczÄ…cy element toĹźsamoĹ›ci sylwetki jego absolwenta. Ofert w tym drugim nurcie na Wydziale i na Uczelni bowiem nie brakuje. Kolejnym punktem byĹ‚a prezentacja dziaĹ‚alnoĹ›ci KoĹ‚a Naukowego Marketingu – KolMark, PrzewodniczÄ…ca KoĹ‚a, Patrycja ChruĹ›cik, zaprosiĹ‚a do akNa koniec spotkania dr Magdalena tywnej współpracy studentĂłw pierwszego DoĹ‚hasz – opiekun KoĹ‚a Naukowego roku. GĹ‚os rĂłwnieĹź zabraĹ‚a mgr Katarzyna Marketingu KolMar, prowadzÄ…ca zaraSanak-Kosmowska – opiekun kierunku, za- zem spotkanie, podziÄ™kowaĹ‚a studenpewniajÄ…c o wszechstronnej pomocy w roz- tom za obecność i şyczliwe przyjÄ™cie wiÄ…zywaniu problemĂłw organizacyjnych naszego zaproszenia. „Finalnym punki spoĹ‚ecznych, jakie mogÄ… wystÄ…pić w toku temâ€? spotkania inauguracyjnego byĹ‚o – nauki. Wynikać one mogÄ… z tego powodu, zgodnie z zasadami event marketingu iĹź studenci I roku stawiajÄ… w Uczelni swoje – losowanie wĹ›rĂłd uczestnikĂłw trzech pierwsze kroki – na I stopniu podejmujÄ… nagrĂłd gĹ‚Ăłwnych: pakietu poczÄ…tkowenaukÄ™ absolwenci róşnych szkół Ĺ›rednich, go studenta I roku MiKR UEK. Pakiet a na stopniu II – róşnych uczelni w Polsce ten tworzyĹ‚ atrakcyjny zestaw koszulek i za granicÄ… (Ukraina, SĹ‚owacja, Rosja). i kubkĂłw naszego Uniwersytetu i â€Ś.

„innych, rĂłwnie potrzebnych do studiowania rzeczy ...â€?. Organizatorzy inauguracji zadbali ponadto, aby wszyscy uczestnicy otrzymali „sĹ‚odki poczÄ™stunekâ€? – galaretki w pomaraĹ„czowym kolorze, ktĂłry jest kolorem kierunku Marketing i komunikacja rynkowa. dr Magdalena DoĹ‚hasz, u]-mbÂŒ-|ou vro|h-mb uoh† hb;u†mh† b ! hom|-h| l-bŃ´o‰‹Ě 7oŃ´_-vÂŒlŠ†;hÄş hu-ho‰ĺrŃ´

mu Ĺ´ Ĺ?źŴĹ‘ Ň l-uÂŒ;1 žųŴź

ĆˆĆŠ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

"j ৵0- 1 bѴm- oѴv1; ŋ ŵų Ѵ-| 7oঋ b-71 ;ॉ b r;uvr;h| lb-m ŵŸ r-৳7 b;umbh- ŵųŴŹ uĺ m- &mb ;uv |;1b; )-uv - vhbl o70 jo vb< b<7 m-uo7o ; " lro f l - ho ; "j ओ0- 1 bѲm- oѲv1; ʼn ųű Ѳ-| 7oࢨ b-71 ;ࡥ b r;uvr;h| lb-mĸ

S

ympozjum zorganizowane zostało przez Katedrę Prawa Publicznego (KPP) i Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Całość spotkania w imieniu UEK otworzył Pan Dziekan prof. dr

ƈƋ

mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź

hab. Stanisław Mazur, natomiast re- zaowocowało udziałem w nim ponad feraty zaprezentowali m.in. następu- 120 osób, specjalistów z kraju i zagrający pracownicy KPP: dr Małgorzata nicy. Sympozjum to stanowiło również Mędrala i dr Wojciech Fill. Sprawy wspaniałą okazję do promocji naszeorganizacyjne ze strony naszego Uni- go Uniwersytetu i jego pracowników. wersytetu koordynowała dr Magdalena Małecka-Łyszczek. Sympozjum spotkało się z szerokim zainteresowaniem dr Magdalena Małecka-Łyszczek , -|;7u- u- - 0Ѵb1 m;]o pośród naukowców, jak i praktyków, co


-h ÂŒ-uÂŒ.7ÂŒ-ࣀ Cul. vÂŒhoŃ´;mbo‰. Ĺ‹ "ro|h-mb; ÂŒ u-h|‹hb;l ! Ĺť ]u†7mb- žųŴŚ uÄş v|†7;m1b ÂŒ; vr;1f-Ń´moŕŚ‹1b ,-uÂŒ.7ÂŒ-mb; ,-vo0-lb †7ÂŒhblb m- hb;u†mh† ,-uÂŒ.7ÂŒ-mb;ġ vro|h-Ń´b vb< ÂŒ ‹u;h|ou;l ;u‹|ou‹1ÂŒm‹l Cul‹ ! " ġ -u|ovÂŒ;l "o1ÂŒŕĽ•Â‰h.Äş ‹jo |o rb;u‰vÂŒ; ‰‹7-uÂŒ;mb; ÂŒ 1‹hѴ† Spotkania ÂŒ u-h|‹h-lb ! ro7 r-|uom-|;l -|;7u‹ ,-uÂŒ.7ÂŒ-mb- ,-vo0-lb u-1‹ĺ

B

ERNDSON dziaĹ‚a na rynku od ponad 13 lat. Specjalizuje siÄ™ w tzw. szkoleniach miÄ™kkich m.in. z zakresu: zarzÄ…dzania, umiejÄ™tnoĹ›ci osobistych, sprzedaĹźy i obsĹ‚ugi klienta, HR. Szkolenia prowadzone sÄ… zarĂłwno w formule otwartej, jak i zamkniÄ™tej, czyli dla konkretnej firmy, z ukierunkowaniem na jej wewnÄ™trzne potrzeby. Firma przez 5 lat z rzÄ™du otrzymywaĹ‚a ZĹ‚oty Laur Klienta w kategorii Szkolenia Biznesowe. Zainicjowane spotkanie byĹ‚o dla studentĂłw interesujÄ…cym i inspirujÄ…cym doĹ›wiadczeniem. Z ust praktyka usĹ‚ysze-

li odpowiedzi na nurtujÄ…ce ich pytania i problemy zawodowe. Dowiedzieli siÄ™ wielu przydatnych i ciekawych informacji na temat zarzÄ…dzania firmÄ… szkoleniowÄ…, współpracy z trenerami biznesu, pozyskiwania klientĂłw, zmianach na rynku szkoleniowym i trendach w zakresie realizowanych projektĂłw rozwojowych. UsĹ‚yszeli takĹźe o zarzÄ…dzaniu podlegĹ‚ym zespoĹ‚em, wyznaczaniu pracownikom celĂłw i zadaĹ„, ich motywowaniu oraz rozwoju. Gość spotkania dzieliĹ‚ siÄ™ takĹźe swoimi doĹ›wiadczeniami w obszarach: zarzÄ…dzania w sytuacjach kryzysowych oraz w sytuacji

zmiany. OpisywaĹ‚ rĂłwnieĹź oczekiwania firm wobec kandydatĂłw do pracy. Jak podkreĹ›lali studenci, spotkania z praktykami to Ĺ›wietny sposĂłb na naukÄ™ poza zajÄ™ciami, a takĹźe pokazanie wszechstronnych moĹźliwoĹ›ci zawodowych poza murami Uczelni. Studenci z niecierpliwoĹ›ciÄ… oczekujÄ… na kolejne tak inspirujÄ…ce inicjatywy. mgr Anna Dolot, -|;7u- ,-uÂŒ.7ÂŒ-mb- ,-vo0-lb u-1‹ Kaja StasiĹ„ska, uohġ ,-uÂŒ.7ÂŒ-mb; ,-vo0-lb †7ÂŒhblb

"ro|h-mb; ÂŒ u-h|‹hb;l ! ÂŒou]-mbÂŒo‰-m; 7Ń´- v|†7;m|༕‰ ,,

mu Ĺ´ Ĺ?źŴĹ‘ Ň l-uÂŒ;1 žųŴź

ĆˆĆŒ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

b<7 m-uo7o - hom=;u;m1f- u-] f; 1

om|;lrou-u vv ;v om 1omolb1vĶ vbm;vv -m7 -m-];l;m| ) |;ulbmb; żŊŴų Ѵbv|or-7- 0uĺ o70 j- vb< lb<7 m-uo7o - hom=;u;m1f- m- ho -ķ ou]-mb o -m- ru ; &mb ;uv |;| u-] f; 1 Ő";u0b-őķ -| | jo -m- m|;um-ࢼom-Ѳ "1b;mࢼC1 om=;u;m1; om om|;lrou-u vv ;v om 1omolb1vĶ vbm;vv and Management.

B

yła to już czwarta z cyklu kon- (Serbia), oraz Uniwersytetu w Mesynie ferencji międzynarodowych, a (Włochy). Sympozjum jest corocznie jednocześnie czternaste sympo- organizowane przez jedną z uczelni zjum, realizowane przez czte- partnerskich. rostronne konsorcjum uczelniane, w Z ramienia Uniwersytetu Ekonomiczskład którego wchodzą: Uniwersytet nego w Krakowie udział wzięli: Ekonomiczny w Krakowie, Kijowski 1. prof. UEK dr hab. Bogusz Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny Mikuła – Dziekan Wydziału (Ukraina), Uniwersytet w Kragujevcu Zarządzania,

ƈҙ

mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź

2.

3.

4.

prof. dr hab. Renata Oczkowska – Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Pracy, prof. UEK dr hab. Paweł Lula – Kierownik Katedry Systemów Obliczeniowych, dr Anna Pietruszka-Ortyl – Katedra Zachowań Organizacyjnych,


5.

dr Tomasz Kusio – Katedra Zarządzania Zasobami Pracy, 6. dr Tomasz Rojek – Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 7. mgr Karolina Orzeł – Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych, 8. mgr Katarzyna Wójcik – Katedra Systemów Obliczeniowych. Konferencja została otwarta przez prof. Petara Veselinovica, Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Kragujevcu, następnie słowo powitania wystosowała również Przewodnicząca Komitetu Programowego Konferencji, dr Vesna Stojanovic-Aleksic. W części plenarnej wystąpiło trzech keynote speakerów: prof. Matjaž Mulej z University of Maribor, z wystąpieniem zatytułowanym Application of CoRT for education of socially responsible values - a case of knowledge-cum-values management, dr Anna Duginets (Kyev National University of Trade and Economics, Ukraina) z wystąpieniem zatytułowanym Essence of international production networks: institutional analysis oraz dr Daniela Rupo z University of Messina, prezen-

tując temat The strategic link between 2. Globalization and intellectual capital and open innovation: Regionalization; a conceptual framework. 3. Applied Informatics and Quantitative Methods in EconoW dalszej części obrad, prowadzomics and Management; and nych w języku angielskim, prezentowano wyniki badań naukowców zarówno z 4. Accounting and Business uczelni wchodzących w skład konsorFinance. cjum czterostronnego, jak również naEfektem publikacyjnym konferencji ukowców z innych uczelni europejskich. będzie monografia w języku angielskim, Zakres tematyczny wystąpień został wydana przez Uniwersytet w Kragujevcu.. podzielony na cztery bloki tematyczne, zatytułowane: dr Tomasz Kusio, -|;7u- ,-u .7 -mb1. Key Issues in Management ,-vo0-lb u-1 and Marketing;

mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź

ƈƍ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

1Œ‹ ÂŒov|-j‹ o|‰-u|;Äş uŒ‹]o|†f vb< m- 7u†]. vÂŒ-mv<Äş ) 7mb-1_ ŴŚŊŴź Ń´bv|or-7- žųŴŚ uoh† ‰ ;m|u†l u-h༕‰ o70‹j vb< rb;u‰vŒ‹ hom]u;v roŕŚ‹Â‰b<1om‹ ;homolbb ‰-u|oŕŚ‹1b r;m ‹;v 1omol‹ "†llb|Äş mb1f-|ou-lb ou-ÂŒ |‰༕u1-lb |;]o ruÂŒ;7vb<‰Œb<1b- 0‹Ѵb ruo=Äş ;uŒ‹ -†vm;u ou-ÂŒ -|;†vÂŒ ,lÂ‹ŕŚ‹Ń´om‹ĺ o71ÂŒ-v 7‰༕1_ 7mb ÂŒou]-mbÂŒo‰-mo ohÄş Ÿų ‰‹v|.rb;༉ġ ‰ h|༕u‹1_ ‰Œb<jo †7ÂŒb-j źų ru;Ń´;];m|༕‰ ÂŒ 1-j;]o ŕŚ‹Â‰b-|-Äş )ŕŚ‹u༕7 mb1_ġ oru༕1ÂŒ ou]-mbÂŒ-|ou༕‰ 0‹ѴbÄš ruo=Äş 7u _-0Äş 7-l -mb;Ń´ !o ;Ń´7ġ -m†|- †0m;uġ mm- -Ń´-1boġ u;lb;u )jo7ÂŒblb;uÂŒ blovÂŒ;‰b1ÂŒ ou-ÂŒ ruÂŒ;7v|-‰b1b;Ń´; m-f‰b<hvŒ‹1_ ŕŚ‹Â‰b-|o‰‹1_ CulÄş b;h-‰. b ÂŒ-vh-h†f.1. uoŃ´< o7;]u-j‹ ‰ mbl ovo0‹ ÂŒ--m]-৾o‰-m; ‰ |ÂŒÂ‰Äş v|-u|Ŋ†r‹ĺ

I

dea kongresu powstaĹ‚a w oparciu tura. Autorzy tej koncepcji pokazujÄ…, o wieloletnie doĹ›wiadczenia, zawojak bardzo zbieĹźne sÄ… te pojÄ™cia i jak dowÄ… i naukowÄ… pracÄ™ jego twĂłrcĂłw wzajemnie na siebie oddziaĹ‚ujÄ…. Maroraz ich współpracownikĂłw. Jej ĹşrĂłki takie jak IKEA, COCA-COLA, czy dĹ‚em zaĹ› jest rosnÄ…ce niezadowolenie LEVI’S gromadzÄ… wokół siebie identyz obecnego stanu gospodarki, kultury, fikujÄ…ce siÄ™ z nimi spoĹ‚ecznoĹ›ci, stajÄ… spoĹ‚eczeĹ„stwa oraz ich wzajemnych siÄ™ ich emblematami, a w koĹ„cu trakrelacji. DziÄ™ki wielu godzinom semitowane sÄ… jako swoiste dzieĹ‚a sztuki. nariĂłw, badaniu case studies z róşnych W przypadku Andy Warhola staĹ‚o siÄ™ części Ĺ›wiata oraz namysĹ‚owi teoretycztak nawet dosĹ‚ownie. Kultura z kolei nemu autorzy stworzyli podstawÄ™ teorii staje siÄ™ markÄ… – obrazy sygnowane ekonomii wartoĹ›ci, ktĂłra ma zastÄ…pić przez Wilhelma Sasnala warte sÄ… fortunÄ™, wyczerpujÄ…cÄ… siÄ™, aktualnÄ… FORMUĹ Ä˜, artyĹ›ci stajÄ… siÄ™ twarzami marek i wyokreĹ›lanÄ… przez czynniki takie jak kapichodzÄ…c z istotowych wartoĹ›ci kultury, taĹ‚, produkcja oraz konsument zapewtakich jak piÄ™kno, czĹ‚owieczeĹ„stwo, czy niajÄ…cy zysk. Hausner i ZmyĹ›lony postuprawda wĹ‚Ä…czajÄ… siÄ™ w przepĹ‚yw kapitaĹ‚u, lujÄ… oparcie gospodarki oraz jej relacji przenoszÄ…c zyski. A co dopiero, kiedy z czĹ‚owiekiem i szeroko pojÄ™tÄ… kulturÄ… opierajÄ… oraz zgodnie z nimi dziaĹ‚ajÄ…. sÄ… to muzycy rockowi czy popowi z ich na prawdziwych i trwaĹ‚ych wartoĹ›ciach, Efektem takiego postÄ™powania, jak po- twarzami na koszulkach, w wydawnictakich jak zaufanie, troska o dobrostan kazujÄ… przedstawione podczas OEES twach czy reklamach? czĹ‚owieka oraz jego Ĺ›rodowisko. Auto- analizy, sÄ… realne i dĹ‚ugofalowe zyski. MIASTO-IDEA to miasto, w ktĂłrzy tej koncepcji twierdzÄ…, Ĺźe przyszĹ‚ość Kolejnym, istotnym dla zrozumienia, rym kaĹźdy chciaĹ‚by mieszkać – miasto naleĹźy do tzw. FIRM-IDEI, czyli takich, czym jest OEES jest relacja, czy wrÄ™cz z czystym powietrzem, dobrÄ… i taniÄ… ktĂłre swĂłj biznes na owych wartoĹ›ciach rĂłwność zawarta w pojÄ™ciu Marka-Kul- komunikacjÄ…. To miejsce, gdzie byĹ‚by

ĆˆŇš

mu Ĺ´ Ĺ?źŴĹ‘ Ň l-uÂŒ;1 žųŴź


powszechny dostęp do kultury, wszelkich udogodnień, gdzie nie brakowałoby przedszkoli czy miejsc parkingowych. Choć wizja ta początkowo może wydawać się trudna do zrealizowania, podczas OEES okazuje się, że wcale tak nie jest i są miejsca na świecie, które do takiego celu już skutecznie dążą, zmieniając krok po kroku kolejne elementy rzeczywistości. Nierzadko pomagają w tym nie tylko instytucje pożytku publicznego, ale przede wszystkim firmy, którym zależy na ich mieszkańcach, ponieważ to oni są ich pracownikami. Główne tematy kongresu oscylowały wokół pojęć takich jak wspomniana FIRMA-IDEA, MIASTO-IDEA oraz MARKA-KULTURA. Szeroko dyskutowano o roli wartości w życiu gospodarczym, politycznym oraz społecznym, a także o potrzebie zmian w podejściu do tych dziedzin. Koncepcja Otwartych Oczu pozwoliła zobaczyć w ich kontekście wiele aktualnych wydarzeń i problemów, takich jak dysproporcje gospodarcze między różnymi krajami, wyzysk pracowników w krajach najuboższych czy w końcu problem rosnącej imigracji. To jednak nie wszystko, ponieważ OEES trwa tak naprawdę cały rok i obej-

muje nie tylko Kraków i Polskę, ale rozszerza się na kolejne miasta, by trafić również do innych krajów. Oprócz samego kongresu organizowane są tematyczne spotkania i seminaria. Już teraz chcielibyśmy zaprosić Was do udziału w kolejnym kongresie, który odbędzie się w dniach 14 i 15 listopada 2017 roku – tradycyjnie już – w ICE Kraków. Podobnie jak w zeszłym roku będziemy otwierać oczy na aktualne problemy ekonomiczne i społeczne, korzystając z wypracowanych podczas

seminariów oraz uzyskanych od praktyków z całego świata studiów przypadków oraz płynących z nich wniosków. Ramowy program drugiego kongresu będzie rozwijany wokół następujących punktów: 1. FIRMA-IDEA • Finanse relacyjne • Zarządzanie aktywami niematerialnymi 2. MIASTO-IDEA • Prawo do miasta • Miejska gospodarka okrężna

mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź

ƈƎ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

3. • • 4.

MARKA-KULTURA Społeczeństwo post-prawdy Fair-trade, Fair-game ŁAD MIĘDZYNARODOWY W tym bloku przewidujemy serię wystąpień tych osób, których działalność publiczna ma istotny wpływ na kształtowanie ładu międzynarodowego. Dodatkowo w każdym z przedstawionych bloków odbędzie się sesja inspiracyjna, potyczka intelektualna w stylu slam battle i sesja Q&A. Unikatowa formuła kongresu stwarza również okazję do przeprowadzenia nieformalnych dyskusji z prelegentami oraz innymi uczestnikami w specjalnie do tego zaaranżowanych mini meeting points. Wydarzenie uświetnią ponadto przygotowane na tę okazję lub zaimplementowane wydarzenia kulturalne, występy oryginalnych twórców oraz tematyczne wystawy. Warto mieć oczy szeroko otwarte i zobaczyć, co dzieje się w świecie MIAST I FIRM IDEI.

Dagmara Bednarczyk OEES Organizing ollb ;; ;l0;u

ƉƇ

mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź


UEK w gronie instytucji naukowych 7ov|<r;l 7o 7 uo-l ) ]u 7mb ŵųŴŹ uoh &mb ;uv |;| homolb1 m u-ho b; 7oj.1 j 7o ]uom- lb<7 m-uo7o 1_ bmv| | 1fb m- ho 1_ b -h-7;lb1hb1_ķ lo৵Ѵb b-f.1 7ov|<r 7o vb;1b holr |;uo 1_ bmv| | 1fb v|o -u v om 1_ v v|hbl ru-1o mbhol b v| 7;m|ol & ĺ

E

duroam (ang. Education Roaming) to ogólnoświatowy system dostępu do sieci komputerowej dla społeczności naukowo-akademickiej. Umożliwia on użytkownikowi należącemu do jednej instytucji uzyskać dostęp do sieci komputerowej podczas wizyty w innej instytucji. Obecnie Eduroam dostępny jest w 80 krajach, łącznie w kilku tysiącach instytucji, w tym w 120 czołowych instytucjach naukowych i akademickich w Polsce. Inspirację dla powstania Eduroam na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie stanowiły, współorganizowane przez Katedrę Informatyki oraz Katedrę Systemów Obliczeniowych UEK, dwie konferencje międzynarodowe. Pierwsza z nich to organizowana cyklicznie międzynarodowa konferencja Wydziału Zarządzania UEK, która odbyła się w dniach 1-3 czerwca 2016. Druga to „13th European Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS) Krakow, Poland” – konferencja, której kolejne edycje odbywają się każdorazowo w innym kraju. W dniach 23 i 24 czerwca 2016 roku Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie przypadł zaszczyt pełnienia funkcji gospodarza tej konferencji. Konieczność zapewnienia licznym zagranicznym gościom dostępu do sieci komputerowej uczelni spowodowała, iż już na początku roku 2016 rozpoczęły się prace mające na celu dołączenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie do

ogólnoświatowego systemu Eduroam. Prace te, prowadzone przez Centrum Informatyki UEK, pod kierunkiem zastępcy dyrektora ds. rozwoju, mgr. Grzegorza Joba, sprawiły, iż na przełomie maja i czerwca 2016 roku Eduroam stał się dostępny dla wszystkich pracowników UEK oraz gości, w szczególności uczestników wspomnianych konferencji naukowych. Dzięki kontynuacji prac, z końcem roku 2016 do sieci zostali włączeni wszyscy studenci. Obecnie każdy pracownik i student UEK posiada możliwość uzyskania dostępu do sieci komputerowej na terenie dowolnej instytucji stowarzyszonej w kraju i za granicą jedynie przy wykorzystaniu identyfikatora użytkownika i hasła z macierzystej uczelni, bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian na

swoim komputerze, tablecie, czy smartfonie. Opis konfiguracji komputera dla dostępu do Eduroam dostępny jest pod adresem: wifi.uek.krakow.pl Dołączenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie do elitarnego grona instytucji naukowych, w których dostępny jest Eduroam, wpisuje się w politykę władz uczelni, której celem jest promowanie wymiany międzynarodowej, zwiększanie mobilności pracowników i studentów, a także działania zmierzające do zacieśniania współpracy z czołowymi jednostkami naukowo-akademickimi na świecie oraz wzmacnianie swojej pozycji wśród światowych i europejskich instytucji naukowych. dr Janusz Stal, -|;7u- m=oul-| hb &

mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź

Ɖƈ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

&mb ;uv |;| Ł7o ru ;l ঋѴ;mb-Ŀ " 0b;h| m; ro7v lo -mb; Ŷĺ om]u;v !o of 7 h-1fb ŐŵŶŊŵŷ Ѵbv|or-7- ŵųŴŹő bm<jo 7o0u 1_ hbѴh- lb;vb<1 o7 7mb-ķ h|ॕu l om]u;v !o of 7 h-1fb ŵųŴŹķ 1 hѴb1 m; vro|h-mb; Ѵ 7 b o| -u| 1_ b ৵.7m 1_ 7 vh vfb o ruo0Ѵ;l-1_ roѴvhb;]o v hoѴmb1| - ৵v ;]oķ ]oঋ1bj m- &mb ;uv |;1b; homolb1 m l u-ho b;ĺ

J

ego organizatorzy, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz UEK, postawili sobie ambitny cel – dowiedzieć się, jak najlepiej radzić sobie na uczelni z coraz mniej oczywistymi różnicami międzypokoleniowymi i jak my, nauczyciele, możemy wykorzystać je dla lepszej współpracy z młodzieżą. Zastanawialiśmy się także nad szansą stworzenia przez uniwersytet, biznes i miasto rozsądnych przestrzeni współdziałania. Kongres trwał aż (i tylko) dwa dni. W pierwszym odbyły się dwie tury warsztatów o wszystko mówiących tytułach: 1. My, akademicy a pokolenie Y i Z (który poprowadził M. Lucjan Paszkiewicz, dyrektor zarządzający Capful Polska), 2. Wykładowca = inżynier sytuacji (dr Andrzej Wodecki, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), 3. Zagrajmy w to razem! Dydaktyczny wymiar gier planszowych (dr Sebastian Wacięga, Małopolski Instytut Kultury), 4. Tutoring akademicki: jak to możliwe? Organizacja. Problemy. Potencjał (Marcin Szala, dyrektor programowy Collegium Wratislaviense) Uczestnicy warsztatów mieli szansę zrozumieć, jak funkcjonują pokolenia Y i Z – nie

ƉƉ

mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź

obyło się bez burzliwych dyskusji na temat tego, co nam w nich imponuje, a co irytuje. Dowiedzieli się również, jak zarządzać sytuacjami dydaktycznymi i jak wykorzystać na zajęciach tematyczne gry planszowe. Ci, którzy wzięli udział w warsztacie Collegium Wratislaviense uświadomili sobie, jak może zmieć się uczelnia, w której ze studentami pracują tutorzy. Ten dzień zakończyliśmy sympatyczną kolacją w niewielkim gronie w jednej z krakowskich restauracji. Drugi zainaugurowały dwa znaczące wykłady – prof. Michała Kleibera, wiceprezesa Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk, b. ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz prof. Joanny Hańderek, filozofki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. M. Kleiber nakreślił autorską wizją celów współczesnego uniwersytetu. W jego opinii polskie uczelnie powinny tak szybko, jak tylko to możliwe, stać się otwartymi centrami intelektualnymi, pozostawać w kontakcie z gospodarką, nie unikać wyzwań wynikających ze zmian technologicznych (choć te ostatnie bywają, w opinii profesora, kontrowersyjne, co wywołało natychmiastową reakcję uczestników Kongresu w jednym z wątków na facebooku). Prof. J. Hańderek pogłębiła analizę prof. M. Kleibera, sięgając do sensu istnienia uniwersytetu – w porywającym wykładzie przekonywała, że ma być on miejscem tworzenia się znaczących

relacji pomiędzy studentem, uczącym się życia i myślenia a nauczycielem, którego zadaniem jest wsparcie go w jego indywidualnych poszukiwaniach. Odpowiedzialność tego ostatniego polega zatem zarówno na kształtowaniu kultury myślenia racjonalnego, jak i obalaniu mitów, uprzedzeń i stereotypów. Doszły nas słuchy, że oba wystąpienia mocno zapadły słuchaczom w pamięć. W południe każda z sesji równoległych kusiła intersującym tematem: 1. Pokolenie sieci na uczelni, 2. Biznes jako interesariusz uczelni, 3. Symbioza uczelni z miastami. Przyznać jednak trzeba, że najciekawsza i najbardziej popularna okazała się rozmowa na temat współistnienia na uniwersytecie wielu pokoleń – Baby Boomers, X, Y i Z. W tej sesji emocjonujące wystąpienia wygłosili Agnieszka Sitarska-Piwko (eRozwój/ mBank), pt. Poko(LENIE). Krótki przewodnik po generacjach Y i Z oraz dr Tomasz Kopczewski, ekonomista z Uniwersytetu Warszawskiego – Sieć jako inteligencja zbiorowa. Czy pokolenie Y wykorzysta tę szansę?. W kontrapunkcie wystąpił Dr Błażej Sajduk, prorektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera oraz pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, pytając, jak w murach uczelni będzie się miała generacja Z. Znaczącym dopowiedzeniem poprzedników okazał się głos dr Agaty Krasowskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego, która postawiła sobie za zadanie przedstawić wstępne wyniki swo-


ich badań nad prekaryjnością absolwentów szkół wyższych. Dzięki sesji „biznesowej” uczestnicy Kongresu mogli dowiedzieć się, po co, kiedy i jak badać kompetencje studentów – swoim doświadczeniem podzielili się Barbara Matyaszek-Szarek, prezes firmy Heuresis oraz Maciej Głogowski z Orange Hill. Prof. Kesra Nermend z Uniwersytetu Szczecińskiego pokazał, jak realizować ze studentami projekty wdrożeniowe i partycypacyjne, także w ramach prac dyplomowych. Natomiast prof. Jan Fazlagić (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) przekonywał, dlaczego współpraca uczelni z biznesem jest dziś zarówno koniecznością, jak i szansą. Nieliczni uczestnicy Kongresu, którzy wybrali „niszową” debatę na temat współdziałania szkół wyższych z miastami, mieli okazję posłuchać prof. Marka Bryxa ze Szkoły Głównej Handlowej (Kampus SGH jako przestrzeń publiczna), dr Mariusza Sagana z Urzędu Miasta Lublin (Lublin jako przykład współpracy miasto-uczelnie) oraz Piotra Szymańskiego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (Czy i jak uczelnie mogą wspierać centra popularyzacji nauki?). Kulminacyjnym punktem programu Kongresu był cieszący się dużym zainteresowaniem uczestników konkurs w ramach sesji Famelab. Czterominutowe prezentacje dotyczyły autorskich rozwiązań, pomysłów i projektów badawczych w obszarze edukacji. Najlepszym prezentacjom przyznano 3 nagrody publiczności! Pierwsza (po raz kolejny) przypadła przedstawicielom UEK – za prezentację pt. Lepiej pić kawę

niż nie, czyli o tym, jak przemyślnie współdzielić wiedzę o e-learningu, którą wspólnie przygotowali Ania Stanisławska-Mischke i Przemysław Stencel. Dwie kolejne, ufundowane przez Rektora UEK, trafiły w ręce dr Anity Zarzyckiej z Uczelni Łazarskiego za prezentację pt. Kompetencje miękkie w centrum uwagi oraz Grzegorza Karpiuka reprezentującego Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie za Graj w zarządzanie projektem. Swoistym podsumowaniem Kongresu były popołudniowe Stoliki refleksji. W ramach swobodnych dyskusji uczestnicy zastanawiali się, na czym polega innowacyjna dydaktyka oraz jak może wyglądać uczelnia „po godzinach pracy”: 1. Dr Łukasz Danel (UEK) wspólnie z Krzysztofem Słaboniem z Collegium Wratislaviense poprowadzili dla najliczniejszej grupy zainteresowanych rozmowę nt. Tutoring akademicki: kim jest tutor, kim tuti? 2. Dr Sebastian Wacięga (MIK) ponownie przekonywał, że warto grać w gry ze studentami, bo to rozwija ich myślenie o świecie ekonomii. 3. Waldemar Zbytek (Instytut Bankowości) podzielił się doświadczeniem, jak skutecznie podnosić poziom wiedzy ekonomicznej młodego pokolenia. 4. Izabela Rudzka i Tadeusz Brach ze Szkoły Głównej Handlowej pytali Czy uczelnia to przestrzeń kreatywna? Listopadowy wieczór zastał już tylko organizatorów, żegnanych serdecznie przez uczestników wydarzenia. Każdy z nich wy-

jechał z naszego miasta z co najmniej jednym krakowskim obwarzankiem, pięknie zapakowanym przez Kavke Cafe, jednego z ajentów UEK, który chętnie włączył się w organizację wydarzenia. Być może także z ciekawą książką – podczas przerw kawowych bardzo wielu odwiedzało stoiska wydawnicze – Wydawnictwa UEK, Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Copernicus Center Press oraz Centrum Informacji Gospodarczej (i Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem). Dzięki nim mogliśmy podziękować prelegentom, prowadzącym warsztaty oraz moderatorom Stolików refleksji specjalnie przygotowanymi zestawami wartościowych książek. Dla gości Kongresu przez cały drugi dzień imprezy dostępni byli przedstawiciele firm Heuresis i Orange Hill, gotowi dzielić się swoim doświadczeniem w zakresie pomiaru kompetencji dorosłych. Innymi słowy – każdy, nawet najmniejszy, szczegół 3. Kongresu Rozwoju Edukacji miał w naszym zamyśle złożyć się na interesującą dla wszystkich całość. Czy tak się stało – nie nam oceniać. Z pewnością jednak żałować mogą ci, którzy nie zdołali dotrzeć do Krakowa na czas. Bo choć, jak każdego roku, zbyt mało było czasu na dyskusje i spontaniczne rozmowy w kuluarach, to jednak podobno warto było przyjechać na tegoroczny krakowski Kongres. P.S. Nagrania oraz prezentacje z wszystkich wykładów, dyskusji i warsztatów dostępne są (na otwartej licencji) na stronie Kongresu www.kre.edu.pl. Anna K. Stanisławska-Mischke, Centrum e-Learningu UEK

mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź

ƉƊ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

şųĺ †uo7ÂŒbm‹ ruo=Äş -m- Äş -j;1hb;]o

Z

asĹ‚uĹźonemu dla nauki polskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Jubilatowi Ĺźyczenia w imieniu spoĹ‚ecznoĹ›ci akademickiej zĹ‚oĹźyli przedstawiciele wĹ‚adz Uczelni – rektor prof. UEK Andrzej Chochół i prorektor ds. nauki prof. Aleksy Pocztowski oraz przedstawiciele Katedry Historii Gospodarczej i SpoĹ‚ecznej – kierownik prof. Jacek Purchla i prof. UEK Krzysztof BroĹ„ski. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK An-

drzej Chochół wrÄ™czyĹ‚ Jubilatowi miniaturÄ™ Ĺ‚aĹ„cucha rektorskiego, a prof. Jacek Purchla, kierownik Katedry Historii Gospodarczej i SpoĹ‚ecznej, ofiarowaĹ‚ publikacjÄ™ Bibliografia prac Profesora Jana M. MaĹ‚eckiego wydana na 90. urodziny. Na uroczystoĹ›ci obecni byli takĹźe bliscy Pana Profesora, syn Piotr z şonÄ… MirosĹ‚awÄ…. 7u bm৾ĺ Lucyna KÄ™pa, -|;7u- bv|oubb ovro7-u1ÂŒ;f b "roj;1ÂŒm;f

b0Ѳbo]u-C- ru-1 uo=;vou- -m- ĸ -j;1hb;]o ‰‹7-m- m- Ć–Ć?Äş &uo7ÂŒbm‹ġ u;7Äş Äş †u1_Ń´-ġ vb<]-umb- h-7;lb1h-ġ u-h༕‰ Ć‘Ć?Ć?Ńľ

) 7mb† Ĺť ]u†7mb- žųŴŚ uoh† ruo=Äş -m Äş -j;1hbġ u;h|ou h-7;lbb homolb1ÂŒm;f ‰ u-ho‰b; ‰ Ń´-|-1_ ŴşŝŴĹŠŴşŝšġ ‰b;Ń´oŃ´;|mb hb;uo‰mbh -|;7u‹ bv|oubb ovro7-u1ÂŒ;fġ o01_o7ÂŒbj şųĺ †uo7ÂŒbm‹ĺ

- ÂŒ7f<1b† o7 Ń´;‰;fÄš ruo=Äş 7u _-0Äş Ń´;hv‹ o1ÂŒ|o‰vhbġ ruo=Äş & 7u _-0Äş bm৾ĺ m7uÂŒ;f _o1_༕jġ ruo=Äş 7u _-0Äş -m Äş -j;1hbġ buovj-‰- -j;1h-ġ ruo=Äş & 7u _-0Äş bo|u -j;1hbġ ruo=Äş 7u _-0Äş -1;h †u1_Ń´-ġ ruo=Äş & 7u _-0Äş uŒ‹vÂŒ|o= uo༉vhbÄş

ƉƋ

mu Ĺ´ Ĺ?źŴĹ‘ Ň l-uÂŒ;1 žųŴź


Gdy w roku 2000, w trakcie jubileuszu swego 75-lecia, ówczesna Akademia Ekonomiczna w Krakowie postanowiła nadać Profesorowi Janowi M. Małeckiemu godność doktora honoris causa, profesor Henryk Samsonowicz – jeden z recenzentów doktoratu honoro-

wego – napisał w konkluzji swej opinii, iż nie ulega wątpliwości, „że profesor Jan Małecki jest jednym z najwybitniejszych uczonych w gronie historyków polskich, dobrze zasłużonym dla swych uczniów, dla kolegów, zasłużonym dla swego miasta, swego kraju, swego za-

wodu”. Trzeba też koniecznie dodać, że Profesor Małecki – członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności – jest osobą, która w historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zajmuje szczególne miejsce – jest pierwszym rektorem Uczelni pochodzącym z wyboru1.

u ;lॕ b;mb; uo=;vou- -m- ĺ -j;1hb;]o m- uo1 v| l rovb;7 ;mb ";m-| &mb ;uv |;| -]b;ѴѴoॉvhb;]oķ Ŵų v| 1 mb- ŵųŴŶ uĺķ oh- fb o7mo b;mb- 7oh|ou-| ŵ. (…) Szanowni Państwo! Odnowienie doktoratu skłania mnie do zastanowienia się nad swoim postępowaniem w ciągu całego długiego życia, szczególnie zaś – nad wypełnieniem przysięgi doktorskiej złożonej przed pięćdziesięcioma laty. Nie moją sprawą jest ocenić, czy istotnie swoim „życiem i obyczajami” nie przyniosłem uszczerbku godności doktora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz czy z należytą starannością uprawiałem naukę, i to nie „z chęci brudnego zysku i nie dla zyskania próżnej chwały”. Wypada mi uwierzyć w to, co uprzejmie wyraził w laudacji mój dzisiejszy promotor. Dziękuję mu za te miłe słowa, chociaż muszę przyznać, że w zawartych tam pochwałach jest bardzo dużo przesady. Ze swej strony chciałbym podzielić się dwiema refleksjami, które się mi dziś nasuwają. Najpierw ta, że tzw. kariera naukowa zależy w dużej mierze od różnych okoliczności zewnętrznych. To, że stoję tu przed Państwem, w starej auli czcigodnej Akademii Krakowskiej, wobec portretów tylu znakomitych tejże Akademii profesorów i protektorów, sam zawdzięczam splotowi wielu okoliczności, który nazwać można – jak kto woli – zbiegiem przypadków, szczęśliwym zrządzeniem losu albo łaską Bożą. I tak nie bez znaczenia był dla mnie fakt, że moi rodzice, gdy byłem jeszcze dzieckiem, zdecydowali się zamieszkać w Krakowie, by mi zapewnić w przyszłości dobre wykształcenie; – że ukończyłem tu znakomitą szkołę powszechną, w której wysoki poziom nauczania rekompensował, przynajmniej po części, późniejszy brak regularnego wykształcenia na poziomie średnim (jak myślę, potwierdziłby tę opinię obecny tu Ksiądz Kardynał);

– że lata okupacji hitlerowskiej przeżyłem względnie spokojnie, unikając szczęśliwie wielu niebezpieczeństw i tragicznych losów będących udziałem tylu moich rówieśników, a nadto mogłem korzystać z tajnego nauczania; – że maturę zdawałem i odbywałem studia na Wydziale Humanistycznym UJ wedle programu wypracowanego przed wojną i miałem jeszcze wielu znakomitych profesorów i nauczycieli wywodzących się z tamtego czasu; – w Wyższej Szkole Ekonomicznej trafiłem do Katedry Historii Gospodarczej, którą kierował Stanisław Hoszowski, znakomity uczony z Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, uczeń i kontynuator dzieła Franciszka Bujaka; – niezwykła sytuacja w 1980 r. sprawiła, że wybrano mnie na stanowisko rektora Akademii Ekonomicznej, a potem w okresie stanu wojennego mogłem je pełnić bez wstrząsów dzięki roztropności i życzliwej pomocy zarówno moich współpracowników w zarządzaniu Uczelnią, jak i przedstawicieli organizacji młodzieżowych. Druga refleksja jest taka, że praca badawcza stanowi już sama w sobie nagrodę za jej wykonywanie. Tak przynajmniej to odczuwam w odniesieniu do własnej działalności naukowej – cokolwiek by ona była warta. Dane mi było przecież uprawiać zawód, który mnie pociągał od wczesnej młodości, a polegający na odsłanianiu przeszłości na podstawie oryginalnych źródeł (już sam dostęp do nich robił na młodym badaczu ogromne wrażenie). Wypełnianie takich zadań dawało wiele satysfakcji. A jeśli udało się przy tym dokonać jakiegoś, maleńkiego chociażby odkrycia (bo żadnych wielkich nie mam przecież w swoim dorobku) albo

wyprostować jakąś błędną opinię – ileż to przynosiło radości! To jest właśnie ten wielki przywilej dany tym, którzy mogą wykonywać zawód (żeby nie rzec: powołanie) uczonego, pracując (prawda, że czasem z wielkim trudem i poświęceniem) nad tym, co lubią, więcej – co jest ich życiową pasją. Użyłem tu świadomie dziś już zapominanego i trochę archaicznie brzmiącego słowa „uczony”, a nie stosowanego powszechnie „pracownik naukowy” albo (jeszcze gorzej) „naukowiec”, co sugeruje po prostu zajęcie zarobkowe takie jak każde inne. Ja miałem to szczęście, że robiłem to, co lubię, że mogłem zaspokajać swoje zainteresowania: badać to, co mnie najbardziej w danym momencie ciekawiło, choćby to były bardzo szczegółowe, mało istotne sprawy, a co owocowało czasem publikacją zaledwie drobniutkich przyczynków. (…) Chciałbym, aby te moje osobiste refleksje przyjęli Państwo jako pochwałę tych sfer działalności, które towarzyszyć mogą najpoważniejszym nawet badaniom naukowym: dydaktyki, popularyzacji wiedzy oraz uprawianej nie po amatorsku, lecz fachowo historii regionalnej i lokalnej. Spoglądając u schyłku życia na swoją przeszłość, pragnę wierzyć, że udało mi się, zarówno w pracy badawczej historyka, jak i w przekazywaniu jej wyników, zachować godną uczonego bezstronność i rzetelność. Ufam, że tym samym dotrzymałem obietnicy zawartej w przysiędze doktorskiej: usilnego starania o to, „aby krzewiła się prawda”. Zostałem za to sowicie nagrodzony nie tylko własną satysfakcją, o której mówiłem, ale i wielkimi zaszczytami (może nie w pełni zasłużonymi), w tym powołaniem na członka Polskiej Akademii Umiejętności, co sobie szczególnie wysoko cenię, a także tą dzisiejszą, tak bardzo miłą uroczystością.

Ɛ

u1_Ѵ- ĺĹ - 7-1f- ]jov om- m- uo1 v|oঋ1b o7mo b;mb- 7oh|ou-| uo=;vou- -m- ĺ -j;1hb;]o &mb ;uv |;1b; -]b;ѴѴoॉvhblķ ƐƏ v| 1 mb- ƑƏƐƒ uoh Œ Ĺœ b0Ѵbo]u-C- ru-1 uo=;vou- -m- ĺ -j;1hb;]o 7-m- m- ƖƏĺ uo7 bm ķ u-hॕ ƑƏƐѵķ vĺ ƖŊƐƒ u-]l;m| ru ;lॕ b;mb- ]jov om;]o m- uo1 v| l rovb;7 ;mb ";m-| &mb ;uv |;| -]b;ѴѴoॉvhb;]oķ ƐƏ v| 1 mb- ƑƏƐƒ uoh ĺķ oh- fb o7mo b;mb- 7oh|ou-| Œ Ĺœ b0Ѵbo]u-C- ru-1 uo=;vou -m- ĺ -j;1hb;]o 7-m- m- ƖƏĺ uo7 bm ķ u-hॕ ƑƏƐѵķ vĺ ƐƓŊƐƖ

Ƒ

mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź

Ɖƌ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

) h-7;lbb !-1_†mho‰oŕŚ‹1b Ĺ´Ĺ´ v|‹1ÂŒmb- žųŴź uÄş ÂŒ-ho༉1Œ‹j- vb< 7‰†m-v|- ;7‹1f- h-7;lbb !-1_†mho‰oŕŚ‹1b ĹŠ 1ouo1ÂŒmb; ou]-mbÂŒo‰-m;]o 1‹hѴ† ‰‹hj-7༕‰ b 1-v; v|†7b;v roŕŚ‹Â‰b<1om‹1_ |;l-|‹1; u-1_†mho‰oŕŚ‹1b b -†7‹|†ġ ruo‰-7ÂŒom‹1_ ruÂŒ;ÂŒ vr;1f-Ń´bv|༕‰ Cul‹ ;Ń´ob‚;Äş

D

wa lata temu Akademia Ĺ›wiÄ™towaĹ‚a swojÄ… dziesiÄ…tÄ…, jubileuszowÄ… edycjÄ™, co staĹ‚o siÄ™ okazjÄ… do wspomnieĹ„ i podsumowaĹ„. Przypomnijmy zatem, iĹź Akademia RachunkowoĹ›ci jest pierwszym tego typu programem edukacyjnym powstaĹ‚ym dziÄ™ki współpracy Uczelni z firmÄ… zewnÄ™trznÄ… oraz pierwszÄ… „akademiÄ…â€? organizowanÄ… przez Deloitte w Polsce. PilotaĹźowy program warsztatĂłw wystartowaĹ‚ w 2006 roku. FormuĹ‚a oraz program Akademii RachunkowoĹ›ci zostaĹ‚y od zera przygotowane przez pracownikĂłw Deloitte Audyt w Krakowie i Katedry Ekonomiki i Organizacji PrzedsiÄ™biorstw. Idea programu okazaĹ‚a siÄ™ strzaĹ‚em w dziesiÄ…tkÄ™ zarĂłwno dla firmy Deloitte, ktĂłra z powodzeniem „przeszczepiĹ‚aâ€? AkademiÄ™ na inne uczelnie w Polsce, jak i dla Katedry Ekonomiki i Organizacji PrzedsiÄ™biorstw, ktĂłra w nieco zmienionej formule zaczęła organizować je takĹźe z innymi zaprzyjaĹşnionymi firmami (Capgemini, Shell, Raiffeisen Bank) a takĹźe staĹ‚a siÄ™ wzorem dla wszystkich firm zainteresowanych podobnÄ… współpracÄ… z UczelniÄ…. TÄ… przetartÄ… juĹź Ĺ›cieĹźkÄ… zaczęło w kolejnych latach podÄ…Ĺźać wiele polskich i zagranicznych firm, czego owocem jest obecnie współpraca z UczelniÄ… kilkudziesiÄ™ciu podmiotĂłw majÄ…cych swoje „akademieâ€?. Pomimo upĹ‚ywu lat i dzisiejszej powszechnoĹ›ci tego typu formy współpracy wydaje siÄ™, Ĺźe Akademia RachunkowoĹ›ci Deloitte pozostaje

Ɖҙ

mu Ĺ´ Ĺ?źŴĹ‘ Ň l-uÂŒ;1 žųŴź

7 Ń´;‰;fÄš ruo=Äş & 7u _-0Äş m7uÂŒ;f -hb Ĺ‹ b;uo‰mbh -|;7u‹ homolbhb b u]-mbÂŒ-1fb uÂŒ;7vb<0bouv|‰ġ ruo=Äş & 7u _-0Äş o]†vÂŒ bh†j- Ĺ‹ ÂŒb;h-m )‹7ÂŒb-j† ,-uÂŒ.7ÂŒ-mb-ġ u‹v|‹m- -Ń´h-ĹŠ 1_-v Ĺ‹ ‹u;h|ou hu-ho‰vhb;]o 0b†u- ;Ń´ob‚; †7‹| ou-ÂŒ $ol-vÂŒ ouo1hb Ĺ‹ v|-uvŒ‹ l;m;7৾;u ‰ 7ÂŒb-Ń´; -†7‹|†ĺ

najbardziej prestiĹźowym i przynoszÄ…cym studentom najwiÄ™ksze korzyĹ›ci programem edukacyjnym organizowanym na naszym Uniwersytecie. PrestiĹź programu wynika jednak nie tylko z zawartoĹ›ci merytorycznej prezentowanych treĹ›ci oraz zaangaĹźowania w warsztaty specjalistĂłw czÄ™sto z najwyĹźszej półki, ale takĹźe z formuĹ‚y doboru uczestnikĂłw. Przypomnijmy, Ĺźe spoĹ›rĂłd zapisanych – zwykle kilkuset chÄ™tnych do wziÄ™cia udziaĹ‚u w Akademii – w procesie rekrutacji opartym na testach z umiejÄ™tnoĹ›ci werbalnych, matematycznych oraz z jÄ™zyka angielskiego wybieranych jest okoĹ‚o 50 najlepszych. W ciÄ…gu 11-u poprzednich edycji w testach rekrutacyjnych uczestniczyĹ‚o ponad trzy tysiÄ…ce studentĂłw. Certyfikatami

ukoĹ„czenia Akademii moĹźe siÄ™ obecnie pochwalić okoĹ‚o 450 osĂłb. Corocznie spoĹ›rĂłd uczestnikĂłw Akademii wybieranych jest kilkoro najlepszych, ktĂłrzy otrzymujÄ… propozycjÄ™ pĹ‚atnych praktyk w Deloitte. W tym miejscu warto dodać, iĹź obecna kadra krakowskiego biura Deloitte Audyt liczy 35 osĂłb, spoĹ›rĂłd ktĂłrych aĹź 21 (60%) to absolwenci poprzednich Akademii RachunkowoĹ›ci. Tegoroczna Akademia, jak zwykle, rozpoczęła siÄ™ prowadzonymi od paĹşdziernika zapisami. W tym roku do wziÄ™cia udziaĹ‚u w warsztatach zapisaĹ‚o siÄ™ ponad 400 osĂłb. Wyniki testĂłw posĹ‚uĹźyĹ‚y do wyboru grupy 53 najlepszych. Ta grupa przez nastÄ™pne trzy miesiÄ…ce uczestniczyĹ‚a w cyklu czterech trzygodzinnych spotkaĹ„


poĹ›wiÄ™conych zagadnieniom rachunkowoĹ›ci i audytu. Z omawianych tematĂłw zajęć moĹźna wymienić: Podstawy audytu, Badanie aktywĂłw z perspektywy zapasĂłw i naleĹźnoĹ›ci czy teĹź Rezerwy i przychody – wyzwanie audytora. W tego typu warsztatach studenci szczegĂłlnie ceniÄ… sobie szkolenie umiejÄ™tnoĹ›ci praktycznych, Ĺ‚Ä…czenie poznanych teorii z rzeczywistoĹ›ciÄ… gospodarczÄ… i realiami pracy audytora. Na brak przykĹ‚adĂłw praktycznych sĹ‚uchacze nie mogli narzekać – dla „nienasyconychâ€? audytorzy zawsze zostawiali case’a jako pracÄ™ domowÄ…. DodatkowÄ… zaletÄ… tej formy szkoleĹ„ byĹ‚a niewÄ…tpliwie moĹźliwość obcowania i nieformalnych rozmĂłw z osobami na co dzieĹ„ pracujÄ…cymi w firmie audytorskiej. Pracownicy Deloitte dzielili siÄ™ wiÄ™c swojÄ… wiedzÄ…, ciekawymi przypadkami oraz swoimi refleksjami dotyczÄ…cymi blaskĂłw i cieni pracy audytora. Po trzech miesiÄ…cach owocnej pracy nadszedĹ‚ czas na podsumowanie i uroczyste wrÄ™czenie certyfikatĂłw ukoĹ„czenia Akademii RachunkowoĹ›ci Deloitte. Ze strony Uniwersytetu w uroczystoĹ›ci wrÄ™czenia certyfikatĂłw udziaĹ‚ wziÄ™li: Dziekan WydziaĹ‚u ZarzÄ…dzania prof. UEK dr hab. Bogusz MikuĹ‚a, prof. UEK dr hab. Andrzej Jaki – Kierownik Kate-

dry Ekonomiki i Organizacji PrzedsiÄ™biorstw – współorganizator warsztatĂłw oraz koordynator Akademii – dr Wojciech Szymla. FirmÄ™ Deloitte reprezentowali natomiast Krystyna Palka-Ichas – Dyrektor krakowskiego biura Deloitte Audyt oraz Tomasz Dorocki – starszy menedĹźer w dziale audytu. Warto tu zaznaczyć, Ĺźe Pani Dyrektor – wtedy jako prowadzÄ…ca warsztaty – inaugurowaĹ‚a takĹźe pierwszÄ… AkademiÄ™ RachunkowoĹ›ci w 2006 roku, a w grupie absolwentĂłw pilotaĹźowej edycji byĹ‚ wyĹźej wymieniony Tomasz Dorocki – wtedy nasz student, ktĂłry wĹ‚aĹ›nie dziÄ™ki tym warsztatom rozpoczÄ…Ĺ‚ współpracÄ™ z firmÄ… Deloitte, gdzie pracuje juĹź od dziesiÄ™ciu lat. W tym roku spoĹ›rĂłd 53 uczestnikĂłw Akademii certyfikaty otrzymaĹ‚o 52 studentĂłw. Osoby te, oprĂłcz cennego wpisu do CV, z warsztatĂłw wychodzÄ… bogatsi tak o wiedzÄ™ praktycznÄ…, jak i o doĹ›wiadczenia pozwalajÄ…ce ocenić, czy praca w audycie jest dla nich dobrym wyborem. Zgodnie z nieco odĹ›wieĹźonÄ… formÄ… Akademii grupa 3 najlepszych uczestnikĂłw spotkaĹ‚a siÄ™ w Warszawie z zespoĹ‚ami zwyciÄ™zcĂłw z innych miast (w sumie 8 grup 3 osobowych z Krakowa Katowic, WrocĹ‚awia, Ĺ odzi, GdaĹ„ska, Warszawy, Poznania i Szczecina), aby wziąć udziaĹ‚ w finale.

Rezultatem Akademii sÄ… 4 zaproszenia na pĹ‚atne praktyki w Deloitte Audyt (3 osoby pracujÄ… juĹź od 10 lutego), 20 zaproszeĹ„ na bezpoĹ›redniÄ… rozmowÄ™ w sprawie staĹźu i 24 zaproszenia na Assesment Center. Po części oficjalnej odbyĹ‚ siÄ™ ostatni warsztat prowadzony przez specjalistkÄ™ ds. zasobĂłw ludzkich i rekrutacji w Deloitte, ktĂłra na licznych przykĹ‚adach i scenkach omĂłwiĹ‚a m.in. kwestie zwiÄ…zane z tym jak dobrze wypaść podczas rozmowy kwalifikacyjnej – co robić a czego siÄ™ wystrzegać, jakie elementy powinno zawierać dobre CV i list motywacyjny a jakich treĹ›ci powinniĹ›my unikać, a wreszcie z tym czego powinniĹ›my wymagać od potencjalnego pracodawcy i o co nie powinien nas pytać w procesie rekrutacji. JuĹź teraz Katedra Ekonomiki i Organizacji PrzedsiÄ™biorstw i Deloitte Audyt zapraszajÄ… wszystkich zainteresowanych do wziÄ™cia udziaĹ‚u w kolejnej edycji, na ktĂłrÄ… zapisy rozpocznÄ… siÄ™ w paĹşdzierniku.

dr Wojciech Szymla, hoou7‹m-|ou ruo]u-l† h-7;lbb !-1_†mho‰oŕŚ‹1b -|;7u- homolbhb b u]-mbÂŒ-1fb uÂŒ;7vb<0bouv|‰

mu Ĺ´ Ĺ?źŴĹ‘ Ň l-uÂŒ;1 žųŴź

ƉĆ?


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

-mb Ń´- -mbm- -‰Ѵ-h f;v| -0voѴ‰;m|h. m-vÂŒ;]o &mb‰;uv‹|;|† ou-ÂŒ 0‹j‹l ru-1o‰mbhb;l & Äş |‹lġ f-h 7†vÂŒ- -u|‹v|‹1ÂŒm- o7m-f7†f; vb< Â‰ŕŚ‹u༕7 ;homolbv|༕‰ oro‰b;7ÂŒb-j- m-l ro71ÂŒ-v ‰;umbv-৾† ‰‹v|-‰‹ f;f ru-1ġ h|༕u‹ o70‹j vb< ‰ "-Ń´b )‹v|-‰o‰;f &mb‰;uv‹|;|† homolb1ÂŒm;]o ‰ u-ho‰b;ġ Ĺ´Ĺş v|‹1ÂŒmb- žųŴź uÄş

C

hoć zawsze czuĹ‚am siÄ™ bardziej artystÄ… niĹź ekonomistÄ…, to jednak praca na Uniwersytecie Ekonomicznym nigdy nie sprawiaĹ‚a mi wiÄ™kszych trudnoĹ›ci. WrÄ™cz przeciwnie. Moje uzdolnienia artystyczne czÄ™sto miaĹ‚am okazjÄ™ wykorzystać na rzecz Uczelni – rÄ™czne wypisywanie dyplomĂłw, czy organizacja wystaw na UEK, to tylko niektĂłre z zadaĹ„, ktĂłre pozwalaĹ‚y mi czuć siÄ™ artystÄ… wĹ›rĂłd ekonomistĂłw – opowiada pani Ola Janina Pawlak. Na wspomnianej wystawie malarstwa miÄ™liĹ›my okazjÄ™ zobaczyć kilkanaĹ›cie obrazĂłw podejmujÄ…cych róşnÄ… tematykÄ™. Zawsze poszukujÄ™ nowych rozwiÄ…zaĹ„ i technik, wszÄ™dzie, gdzie tylko jest to moĹźliwe –

ƉҚ

mu Ĺ´ Ĺ?źŴĹ‘ Ň l-uÂŒ;1 žųŴź

podkreĹ›la artystka. Jak czytamy w katalogu towarzyszÄ…cym otwarciu wystawy: w jej pracach moĹźna odnaleźć duĹźy niepokĂłj, wyraĹźony przede wszystkim motywami fauny i flory, ale takĹźe inspiracjÄ™ kulturÄ… i obyczajami doĹ›wiadczonymi podczas pobytu w Indiach, Nepalu i Tybecie. Za pomocÄ… róşnych technik plastycznych, poczÄ…wszy od malarstwa sztalugowego, poprzez pastele, szkice, a nawet malarstwo z wykorzystaniem rekwizytĂłw, artystka nieustanie poszerza swoje horyzonty i nie boi siÄ™ eksperymentĂłw. (‌) Malarstwo Oli Janiny Pawlak ma jednÄ… istotnÄ… cechÄ™: to malarstwo, w ktĂłrym poszukuje Ĺźycia, Ĺ›wiatĹ‚a, nadziei i umykajÄ…cego czasu.

– WystawÄ™ na UEK uwaĹźam za wielki sukces. Bardzo mnie zainspirowaĹ‚a, szczegĂłlnie ludzie z ktĂłrymi miaĹ‚am okazjÄ™ rozmawiać podczas ekspozycji. Wiem, Ĺźe bÄ™dÄ™ malowaĹ‚a dalej. – dodaĹ‚a z uĹ›miechem Pani Ola. WystawÄ™ prac Pani Oli Janiny Pawlak moĹźna byĹ‚o zobaczyć od 17 stycznia do 3 marca 2017 roku w Sali Wystawowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. ByĹ‚a to juĹź kolejna wystawa Pani Pawlak w murach naszej Uczelni. MajÄ…c na uwadze – co podkreĹ›la sama Artystka – inspiracyjny charakter tego wydarzenia z niecierpliwoĹ›ciÄ… czekamy na kolejne odsĹ‚ony talentu naszej absolwentki i byĹ‚ego pracownika Uczelni zarazem.


mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź

ƉƎ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

bÂŒm;v b m-†hm- ‰‹1b.]mb<1b; u<hb v|-u|Ŋ†r-1_ b vÂŒhoŃ´mb1|‰b; ‰‹৾vŒ‹l 7‹vh†|o‰-Ń´b †1ÂŒ;v|mb1‹ ššĺ "‹lroÂŒf†l -†ho‰;]o ġ h|༕u; ‰ 7mb-1_ žųĹŠžž v|‹1ÂŒmb- žųŴź uÄş o70‹jo vb< ‰ "ÂŒ1Œ‹uh†ĺ "‹lroÂŒf†l ÂŒov|-jo ‰vr༕jou]-mbÂŒo‰-m; ruÂŒ;ÂŒ )‹7ÂŒb-j ovro7-uhb b 7lbmbv|u-1fb †0Ń´b1ÂŒm;f ou-ÂŒ †m7-1f< ovro7-uhb b 7lbmbv|u-1fb †0Ń´b1ÂŒm;fġ - ]j༕‰m‹lb †1ÂŒ;v|mbh-lb 0‹Ѵb v|†7;m1b )‹7ÂŒb-j† Äş

T

radycyjnie, sympozjum rozpoczęło siÄ™ Pierwszego dnia obrad, o sukcesach od debaty online o sytuacji i perspek- i poraĹźkach polskich start-upĂłw dyskutywach gospodarki Polski, w ktĂłrej towali m.in. przedstawiciele polskich udziaĹ‚ wziÄ™li m.in.: dr Janusz Janko- start-upĂłw: BartĹ‚omiej Gola (SpeedUp wiak – GĹ‚Ăłwny Ekonomista Polskiej Rady Group), Artur KurasiĹ„ski (AK74). Biznesu, Jerzy KwieciĹ„ski – Sekretarz Stanu W drugiej części dnia uczestnicy w Ministerstwie Rozwoju oraz prof. dr hab. rozwaĹźali czego Polska potrzebuje od Andrzej SĹ‚awiĹ„ski – Dyrektor Instytutu Eko- start-upĂłw – w tytuĹ‚owym panelu wynomicznego Narodowego Banku Polskiego. stÄ…pili m.in.: MaĹ‚gorzata SzczepaĹ„ska,

ƊƇ

mu Ĺ´ Ĺ?źŴĹ‘ Ň l-uÂŒ;1 žųŴź

Dyrektor Departamentu Innowacji Ministerstwa Rozwoju Eliza Kruczkowska z Polskiego Funduszu Rozwoju. NajwiÄ™kszym zaskoczeniem dla wszystkich byĹ‚o wystÄ…pienie GoĹ›cia Niespodzianki, ktĂłrym okazaĹ‚a siÄ™ być Dorota Rabczewska. RozmowÄ™ ze znanÄ… piosenkarkÄ… poprowadziĹ‚ Krzysztof Materna.


DzieĹ„ pierwszy zwieĹ„czyĹ‚a biesiada regionalna oraz tradycyjne GAP-owskie Ĺšpiewogranie z goĹ›cinnym udziaĹ‚em Jana Borysewicza i Janusza Panasewicza. Obrady drugiego dnia rozpoczęły siÄ™ wystÄ…pieniem dra JarosĹ‚awa Gowina – Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa WyĹźszego, ktĂłry przedstawiĹ‚ zaĹ‚oĹźenia reformy szkolnictwa wyĹźszego w Polsce. Premier Gowin wspominaĹ‚ o podniesieniu jakoĹ›ci ksztaĹ‚cenia i badaĹ„ naukowych, powstaniu nowego typu uczelni o charakterze badawczym, zwiÄ™kszeniu autonomii uczelni, nowym modelu zarzÄ…dzania nimi, a takĹźe nowym sposobie ich finansowania. DopeĹ‚nieniem tego dnia byĹ‚y dyskusje z udziaĹ‚em przedstawicieli uczelni wyĹźszych i biznesu na temat roli szkolnictwa w ksztaĹ‚ceniu kadr oraz współpracy uczelni wyĹźszych z biznesem na rzecz rozwoju. W tej ostatniej udziaĹ‚ wziÄ…Ĺ‚ m.in. Rektor naszej Uczelni –prof. UEK dr hab. inĹź. Andrzej Chochół. PopoĹ‚udniu nastÄ…piĹ‚o wrÄ™czenie nagrĂłd na najlepszy artykuĹ‚ naukowy w Konkursie Sympozjalnym w ramach Programu staĹźowego GAP. ZwycięşczyniÄ… zostaĹ‚a studentka III roku kierunku GAP – Natalia LeĹ›niak. Oczekiwanym punktem programu byĹ‚ rĂłwnieĹź wykĹ‚ad

mistrzowski, ktĂłry tym razem wygĹ‚osiĹ‚a prof. dr hab. Ewa Chojecka opowiadajÄ…c o wielkiej industrii – micie zaĹ‚oĹźycielskim GĂłrnego ĹšlÄ…ska. Tradycyjnie, sympozjalne obrady urozmaiciĹ‚ bogaty program kulturalny. Fenomenem okazaĹ‚ siÄ™ spektakl dzieciÄ™cy pt. Jak Georgina i Alaja pokonaĹ‚y smoka?, ktĂłry zostaĹ‚ wyprodukowany przez AgencjÄ™ ArtystycznÄ… GAP w oparciu o bajkÄ™ napisanÄ… przez prof. dr hab. AnnÄ™ KarwiĹ„skÄ…. Uczestnicy mieli rĂłwnieĹź okazjÄ™ wysĹ‚uchania koncertu MĂłw spokojniej, w ktĂłrym

wiersze Adama Zagajewskiego wykonali: WĹ‚odek Pawlik, Natalia Wilk, Marek BaĹ‚ata, Ĺ ukasz JemioĹ‚a i zespół Weezdob Collective. Wszystkim uczestnikom dziÄ™kujemy za wspĂłlnie spÄ™dzony czas i owocne dyskusje. NastÄ™pne – 45. Sympozjum z cyklu Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna odbÄ™dzie siÄ™ w dn. 19-21 maja 2017 r. w Zakopanem. mgr Agnieszka Silenko, )‹7ÂŒb-j ovro7-uhb b 7lbmbv|u-1fb †0Ń´b1ÂŒm;f

mu Ĺ´ Ĺ?źŴĹ‘ Ň l-uÂŒ;1 žųŴź

ĆŠĆˆ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

-h 0-u7 o lॕ ] Ѵ 7 hb uॕ৵mb vb< o7 lॕ ]ॕ bmm 1_ ou]-mb lॕ ĵ o 1 ;]o |-h m-ru- 7< vj ৵ 1 jo b;ho bĵ lo৵; -ruo -7 bࣀ ]o m- l-mo 1;ĵ

O

dpowiedzi na te, oraz wiele innych pytań, poznali uczestnicy wykładu rektorskiego prof. dra hab. Jerzego Vetulaniego, zatytułowanego Dlaczego myślimy – jak mózg prowadzi nas na manowce, który odbył się 24 stycznia 2017 r. w Starej Auli UEK. Mózg jest jednym z najbardziej tajemniczych organów. Choć badania nad jego budową oraz sposobem funkcjonowania trwają od dziesięcioleci, wciąż wiele pytań w tym zakresie pozostaje bez odpowiedzi. Jednym z najbardziej znanych polskich naukowców zajmujących się tematyką związaną z tym obszarem nauki jest prof. dr hab. Jerzy Adam Gracjan Vetulani –psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik, profesora nauk przyrodniczych.

ƊƉ

mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź

Podczas gościnnego wykładu na UEK prof. Vetulani zapoznał słuchaczy z różnicami w budowie mózgu różnych organizmów, wyjaśnił w jaki sposób organ ten rozwijał się u człowieka na przestrzeni wieków, a także jaki wpływ miały te zmiany na rozwój i sposób życia ludzi danej epoki. Bardzo ciekawym wątkiem poruszanym podczas wykładu była także kwestia roli mózgu w budowaniu wzajemnych relacji pomiędzy ludźmi. Według prof. Vetulaniego człowiek, jako istota żyjąca we wspólnocie, musi posługiwać się dwiema zasadniczymi metodami komunikacji społecznej: zrozumienie emocji innych ludzi oraz wczuwanie się w tok ich rozumowania (myślenia). Rozpoznanie emocji innych ludzi możliwe jest dzięki neuronom lustrzanym – wyjaśnia Profesor. Dzięki nim

pewne zachowania są imitowane i szybko rozpowszechniają się w grupie – dodaje. Z kolei zrozumienie toku myślenia wyjaśnia teoria umysłu. Jej posiadanie oznacza przypisywanie innych stanów umysłowych analogicznych do własnych w celu przewidywania zachowania innych osób. Ostatnią częścią wykładu była próba odpowiedzi na pytanie, czy nasz mózg nas nie oszukuje? Jak twierdzi prof. Vetulani poruszamy się doskonale w świecie, ponieważ go poznajemy zmysłami i interpretujemy rozumem. Czy jednak poznajemy w ten sposób całą prawdę? Przytoczone przez Pana Profesora przykłady udowadniały, że nie rzadko mamy okazję paść ofiarą naszego umysłu, któremu zdarza się czasem niewłaściwie interpretować otaczającą nas rzeczywistość.


mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź

ƊƊ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

&uo1 v|; u<1 ;mb; 7 rѴolॕ l-]bv|;uvhb1_ rb;u v l 0voѴ ;m|ol b;u mh -uh;ঞm] b ol mbh-1f! mho - m- ) 7 b-Ѵ; ,-u .7 -mb- & ŵŻ v| 1 mb- ŵųŴź uĺ lb-j- lb;fv1; f.|ho - uo1 v|oঋࣀ u<1 ;mb- 7 rѴolॕ l-]bv|;uvhb1_ rb;u v l _bv|oubb &mb ;uv |;| homolb1 m;]o u-ho b;ķ 0voѴ ;m|ol b;u mh -uh;ঞm] b ol mbh-1f- ! mho -ķ h|ॕu v of; v| 7bm- ) 7 b-Ѵ; ,-u .7 -mb- m-v ;]o &mb ;uv |;| -hoॉ1 Ѵb f;vb;mb ŵųŴŹ uĺ

U

roczystość, która odbyła się w Starej Auli Gmachu im. ks. A. Lubomirskiego, a następnie w Sali Senackiej, zaszczycili swoją obecnością prof. dr hab. Janina Filek – Prorektor ds. Komunikacji i Współpracy, prof. dr hab. Bogusz Mikuła – Dziekan Wydziału Zarządzania, prof. dr hab. Jan W. Wiktor – Kierownik Katedry Marketingu, prof. dr hab. Roman Niestrój, promotorzy prac magisterskich: prof. UEK dr hab. Jadwiga Stobiecka, prof. UEK dr hab. Adam Figiel, prof. UEK dr hab. Jerzy Marzec, prof. UEK dr hab. Agnieszka Żbikowska, przewodniczący Studenckiej Rady Wydziału Zarządzania – Przemysław Ogórek, Absolwenci wraz z osobami towarzyszącymi, rodzicami oraz pracownicy Katedry Marketingu. Wspólne wysłuchanie Gaudeamus Igitur poprzedziło uroczyste powitanie zebranych Gości – uczestników uroczystości – przez Dziekana Wydziału Zarządzania, prof. dr. hab. Bogusza Mikułę. To ważne wydarzenie w życiu Wydziału – podkreślił Pan Dziekan – wydarzenie, które wieńczy dwuletni wysiłek, pracę

ƊƋ

mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź

i zaangażowanie w proces studiowania. Wystąpienie skierowane do Absolwentów wygłosiła Pani Rektor – prof. dr hab. Janina Filek. W ciepłych słowach pogratulowała im osiągniętego sukcesu i wyraziła nadzieję na dalsze związki Absolwentów ze swoją Alma Mater. W swym przemówieniu do Absolwentów opuszczających mury Uniwersytetu, prof. dr hab. Jan W. Wiktor nawiązał do misji Uczelni, pozycji Wydziału Zarządzania i profilu Kierunku MiKR. Stwierdził m.in., że Kierunek w I Ogólnopolskim Programie Fundacji Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w roku 2016 uzyskał znaczący certyfikat Studia z przyszłością oraz zaszczytne wyróżnienie Lider jakości kształcenia. Tak właśnie – dla przyszłości, dla ścieżki kariery na trudnym i niezwykle wymagającym i otwartym, w wymiarze międzynarodowym, rynku pracy – profilujemy program studiów na Kierunku i chcemy poprzez wkład w rzeczywistą jakość kształcenia dać Studentom-Absolwentom Kierunku swoistą przepustkę do życia zawodowego, osobistego i harmonijnego rozwoju.

Prof. dr hab. R. Niestrój wygłosił interesujący i… ostatni – dla Absolwentów wykład poświęcony zagadnieniom rynku, jego wolności, sporów między liberalizmem a etatyzmem. Ujmującym i wzruszającym elementem uroczystości, po wręczeniu dyplomów, były wystąpienia najlepszych na Kierunku MiKR studentów: mgr Kingi Dudek oraz mgr Rafała Wojciechowicza. Wspólne zdjęcia, slajdy z wyjazdowych zajęć edukacyjnych, lampka czerwonego wina, ostatnie rozmowy – jak ostatni studencki rajd – stanowiły ważną, choć nieformalną cześć uroczystej graduacji. Mamy głęboką nadzieję, że wydarzenie pozostanie w pamięci naszych Absolwentów – ambasadorów marki – marki, jaką stanowi Kierunek MiKR, Wydział Zarządzania i Uniwersytet na długo, a ten uroczysty sposób pożegnania – wręczenia dyplomu magisterskiego był powodem radości i satysfakcji, także dla pracowników naukowo-dydaktycznych. dr Halina Wojnarowska, -|;7u- -uh;ঞm]


mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź

Ɗƌ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

ovb;7 ;mb; -rb| j omh uv m- -fѴ;rv ;]o 0voѴ ;m|- "| 7bॕ "|-1fom-um 1_ & Ѵ-|-1_ -h-7;lb1hb1_ ŵųŴŸŊŵųŴż ŵŶ Ѵ |;]o ŵųŴź uoh o70 jo vb< rovb;7 ;mb; -rb| j omh uvo ;f m- -fѴ;rv ;]o 0voѴ ;m|- "| 7bॕ "|-1fom-um 1_ & Ѵ-|-1_ -h-7;lb1hb1_ ŵųŴŸԳŵųŴżķ ro71 -v h|ॕu;f jombomo Ѵ- u;-|- rb;u v ;f m-]uo7 1 .v|ho ;fĺ -fѴ;rv ;]o "| 7;m|- uoh -h-7;lb1hb ŵųŴŸņŵųŴŹ ro m-l l-f ķ ro71 -v |;]ouo1 m;]o ࡆ b<|- &1 ;Ѵmbĺ

K

onkurs na Najlepszego Absolwenta Studiów Stacjonarnych UEK 2015‒2019 rozpoczął się w roku akademickim 2015/2016. Do udziału w nim zaproszeni zostali studenci II roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz II roku jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich wszyst-

Ɗҙ

mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź

kich wydziałów Uczelni. Utworzona Studenta oraz nagroda cząstkowa w wyw ten sposób grupa bierze udział w ry- sokości 2 000 zł brutto, natomiast po walizacji podczas kolejnych lat studiów. zakończeniu całego Konkursu Komisja Nagrody w I edycji konkursu ufundowa- Konkursowa przyzna nagrodę główną ne zostały przez firmę PHIE InterMed dla Najlepszego Absolwenta Studiów Eugeniusz Grolewski. Po zakończeniu Stacjonarnych Uniwersytetu Ekonokażdego roku akademickiego przyzna- micznego w Krakowie w wysokości wane jest wyróżnienie dla Najlepszego 10 000 zł brutto.


"roj;1ÂŒmoĹŠ;homolb1ÂŒm; -vr;h|‹ =†mh1fomo‰-mbo0vÂŒ-u༕‰ 1_uombom‹1_ Œ‹ lo৾Ѵb‰; f;v| j.1ÂŒ;mb; o1_uom‹ ruŒ‹uo7‹ ÂŒ uoŒ‰of;l ]ovro7-u1Œ‹lÄľ -h- f;v| ‰-u|oŕŚ‹ŕŁ€ ;homolb1ÂŒm- o0vÂŒ-u༕‰ 1;mm‹1_ ruŒ‹uo7mb1ÂŒoÄľ -hb ‰rj‹‰ ‰‹‰b;u-f. o0vÂŒ-u‹ 1_uombom; m- uoÂŒÂ‰ŕĽ•f Ń´oh-Ń´m‹ľ Ń´; rb;mb<7Œ‹ ‰‹7-f. |†uÂ‹ŕŚ‹1b o7‰b;7ÂŒ-f.1‹ r-uhb m-uo7o‰;Äľ -h o0vÂŒ-u‹ 1_uombom; v. rov|uÂŒ;]-m; ruÂŒ;ÂŒ lb;fv1o‰; ‰j-7ÂŒ; b lb;vÂŒh-༉1༕‰ľ

o|Äş -u1bm ";l1Πh

B

adania zmierzajÄ…ce do odpowiedzi na te i podobne pytania sÄ… w Polsce stosunkowo rzadko podejmowane, co wydaje siÄ™ zaskakujÄ…ce, gdyĹź tereny objÄ™te ochronÄ… prawnÄ… zajmujÄ… aĹź 32% powierzchni kraju. W publicznej dyskusji toczÄ…cej siÄ™ wokół problematyki spoĹ‚eczno-ekonomicznych aspektĂłw funkcjonowania obszarĂłw chronionych dominuje spojrzenie na te tereny przez pryzmat ograniczeĹ„ swobody gospodarowania i dostÄ™pu do zasobĂłw przyrodniczych, wydĹ‚uĹźonych procedur administracyjnych oraz pojawiajÄ…cych siÄ™ konfliktĂłw spoĹ‚ecznych. Niemal w ogĂłle nie dostrzega siÄ™ pozytywnych skutkĂłw gospodarczych zwiÄ…zanych z ich obecnoĹ›ciÄ…. W dniu 27 lutego br. w siedzibie naszego Uniwersytetu spotkali siÄ™ przedstawiciele Ĺ›rodowisk naukowych, administracji obszarĂłw chronionych (w tym: dyrekcji parkĂłw narodowych BabiogĂłrskiego, Ojcowskiego i TatrzaĹ„skiego oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Ĺšrodowiska w Krakowie), a takĹźe osoby zajmujÄ…ce siÄ™ planowaniem przestrzennym w gminach. Seminarium zorganizowane zostaĹ‚o przez KatedrÄ™ Gospodarki Regionalnej UEK we współpracy z Instytutem Rozwoju Miast. Spotkanie poĹ›wiÄ™cono dyskusji dotyczÄ…cej problematyki badawczej zwiÄ…zanej

z wycenÄ… wartoĹ›ci terenĂłw przyrodniczo cennych, wpĹ‚ywem obszarĂłw objÄ™tych ochronÄ… prawnÄ… na gospodarkÄ™ lokalnÄ…, a takĹźe postrzeganiem terenĂłw chronionych przez wĹ‚adze samorzÄ…dowe i mieszkaĹ„cĂłw. Wymiana poglÄ…dĂłw ukazaĹ‚a potrzebÄ™ dalszego rozwoju badaĹ„ w tych dziedzinach, a takĹźe konieczność rozpowszechniania wynikĂłw nie tylko w Ĺ›rodowiskach naukowych, ale rĂłwnieĹź wĹ›rĂłd lokalnych spoĹ‚ecznoĹ›ci i decydentĂłw. Dobre rozpoznanie omawianych zagadnieĹ„ ma istotne znaczenie z punktu widzenia ksztaĹ‚towania polityki przestrzen-

nej na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Ponadto ukazywanie pozytywnej roli ochrony dziedzictwa przyrodniczego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym prowadzi do wzrostu spoĹ‚ecznej aprobaty dla ochrony przyrody i jest waĹźne w aspekcie budowy dobrych relacji miedzy administracjÄ… obszarĂłw chronionych a spoĹ‚ecznoĹ›ciami oraz wĹ‚adzami lokalnymi. dr Bernadetta ZawiliĹ„ska, ,-hj-7 ;o]u-Cb homolb1ÂŒm;f -|;7u- ovro7-uhb !;]bom-Ń´m;f &

mu Ĺ´ Ĺ?źŴĹ‘ Ň l-uÂŒ;1 žųŴź

ĆŠĆ?


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

,]o7mb; ÂŒ 0Ń´bvho r༕j‰b;1ÂŒm. |u-7‹1f.ġ ‰ ov|-|mb. vo0o|< h-um-‰-j†ġ ‰ rb<hm;f v1;m;ubb !;v|-†u-1fb o|;Ѵ† o7 !༕৾.ġ o70‹j vb< -Ń´ j<hb|m‹ &mb‰;uv‹|;|† homolb1ÂŒm;]o ‰ u-ho‰b; ÂŒou]-mbÂŒo‰-m‹ ruÂŒ;ÂŒ )j-7ÂŒ; &1ÂŒ;Ń´mbġ "|o‰-uŒ‹vÂŒ;mb; 0voѴ‰;m|༕‰ & ou-ÂŒ †m7-1f< & Äş

T

o niezwykĹ‚e spotkanie, zainaugurowane przez Ĺ›rodowisko akademickie Uniwersytetu w latach miÄ™dzywojennych, na staĹ‚e wpisaĹ‚o siÄ™ na listÄ™ najwaĹźniejszych wydarzeĹ„ naszej Uczelni. WĹ›rĂłd znakomitych GoĹ›ci Balu znajdowali siÄ™ m.in.: Bogdan Klich – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Waldemar Pawlak – Prezes Rady MinistrĂłw w latach 1993–1995, dr Katarzyna KrĂłl – ZastÄ™pca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu, WiesĹ‚aw HaĹ‚ucha – Konsul Honorowy Kazachstanu w Krakowie, Agnieszka KamiĹ„ska – Konsul Honorowy Republiki Malty w Krakowie, Andrzej TombiĹ„ski – Konsul Honorowy Republiki Austrii w Krakowie, JM prof. dr hab. inĹź. WĹ‚odzimierz Sady – Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, JM prof. dr hab. StanisĹ‚aw Tabisz – Rektor Akademii Sztuk PiÄ™knych w Krakowie, prof. dr hab. Joanna Zarzecka – Dyrektor Instytutu Stomatologii UJ Collegium Medicum, dr n. med. Anna Prokop-Staszecka – Dyrektor Krakowskiego Szpitala

ĆŠŇš

mu Ĺ´ Ĺ?źŴĹ‘ Ň l-uÂŒ;1 žųŴź

Specjalistycznego im. Jana PawĹ‚a II, Ewa Bielecka – Prezes ZarzÄ…du Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju, Zbigniew Putaj – Wiceprezes ZarzÄ…du Miejskiej Infrastruktury Sp. z o.o. oraz przedstawiciele wĹ‚adz Uczelni, dziekanĂłw, profesorĂłw, dyrektorĂłw i kierownikĂłw jednostek organizacyjnych, aktualnych i byĹ‚ych pracownikĂłw, doktorantĂłw, studentĂłw i absolwentĂłw naszej Alma Mater. Tradycja Balu BĹ‚Ä™kitnego nawiÄ…zuje do zabaw karnawaĹ‚owych, organizowanych przez spoĹ‚ecznoĹ›ci akademickie Krakowa jeszcze w okresie miÄ™dzywojnia. Przez dziesiÄ™ciolecia wydarzenie to zmieniaĹ‚o siÄ™, ale tradycja jego organizacji przetrwaĹ‚a. Od kilku lat, dziÄ™ki hojnoĹ›ci wielu osĂłb i instytucji, ma ono nie tylko charakter towarzyski, ale takĹźe charytatywny – dochĂłd z prowadzonej podczas Balu aukcji przeznaczony jest na finansowanie Stypendium im. KsiÄ™cia Aleksandra Lubomirskiego – programu wsparcia finansowego dla niezamoĹźnych studentĂłw UEK, w szczegĂłlnoĹ›ci sierot i mieszkaĹ„cĂłw byĹ‚ych Kre-

sĂłw Wschodnich polskiego pochodzenia. Licytowane w tym roku obrazy to dzieĹ‚a artystĂłw – profesorĂłw, doktorantĂłw, studentĂłw oraz absolwentĂłw zaprzyjaĹşnionej z naszym Uniwersytetem Akademii Sztuk PiÄ™knych w Krakowie. OprawÄ™ muzycznÄ… zabawy zapewniĹ‚ owacyjnie przyjÄ™ty przez wszystkich goĹ›ci Boba Jazz Band. OrganizacjÄ™ tegorocznej edycji Balu wsparli: Pan SobiesĹ‚aw Zasada – PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej SobiesĹ‚aw Zasada S.A, WiesĹ‚aw HaĹ‚ucha – Prezes ZarzÄ…du „Alwerniaâ€? S.A., mec. SĹ‚awomir Koper – wĹ‚aĹ›ciciel Kancelarii Prawnej Koper i WspĂłlnicy, Jego Magnificencja prof. dr hab. StanisĹ‚aw Tabisz – Rektor Akademii Sztuk PiÄ™knych w Krakowie oraz Izabela Baszak-WolaĹ„ska – Prezes ZarzÄ…du KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. Bal BĹ‚Ä™kitny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2017 byĹ‚ takĹźe okazjÄ… do ogĹ‚oszenia laureatĂłw BĹ‚Ä™kitnych LaurĂłw. W tym roku wyróşnienie to otrzymali dr Franciszek Gaik oraz Pan PrzewodniczÄ…cy SobiesĹ‚aw Zasada.


mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź

ƊƎ


WYDARZENIA

ƋƇ

JEDNOSTKI

STUDENCI

mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź


,-u .7 -mb; ruof;h|-lb bmmo -1 fm lb v;l;v|u-Ѵm; v| 7b- ro7 rѴolo ; &lb;f<|m; hou v|-mb; b;7 -hu;v -u .7 -mb- ruof;h|-lb b bmmo -1fb v|-mo b ro7v|- o -u m;h uo of vrॕj1 ;vm 1_ ou]-mb -1fb ]ovro7-u1 1_ ou- bmv| | 1fb v;h|ou- r 0Ѵb1 m;]oĺ

C

elem studiów jest dostarczenie Zachęcamy wszystkich, którzy zamie- cowników zespołów oraz przedsiębiorców. uczestnikom unikatowej wiedzy rzają zdobyć praktyczne umiejętności Słuchaczem studiów może zostać absolwent łączącej najlepsze praktyki zarzą- i uzyskać uznany na świecie certyfikat studiów wyższych dowolnego profilu, od dzania projektami oraz zarządza- potwierdzający kompetencje w zakresie kandydatów nie wymagamy doświadczenia nia innowacjami. Uczestnictwo w studiach zarządzania projektami. w prowadzeniu projektów. jest niepowtarzalną szansą na zdobycie Studia adresujemy w szczególności do umiejętności przydatnych w sprawnym pracowników instytucji sektora publicznego dr _-0ĺ Małgorzata Tyrańska, dr Mariusz Sołtysik, organizowaniu i efektywnym kierowaniu i jednostek badawczych odpowiedzialnych -|;7u- uo1;v ,-u .7 -mbprojektami innowacyjnymi, w tym umoż- za administrowanie projektami, w tym za liwia doskonalenie kompetencji niezbęd- przygotowanie i monitorowanie projektów " 1 ;]ॕj bm=oul-1fb 7ov|<rm; v. nych do ubiegania się o certyfikat IPMA unijnych. Zachęcamy również do studiona poziomie D – Certified Project Ma- wania osoby zatrudnione w firmach kom- v|uomb; bm|;um;|o ;f v| 7bॕ nagement Associate (Partnerem Studiów mercyjnych, kierowników projektów, prapodyplomowe.uek.krakow.pl jest Rada Programowa IPMA).

7u;v-1b v| 7bॕ Studia są skierowane do osób, które chcą posiadać aktualną wiedzę w zakresie zarządzania projektami oraz lepiej rozumieć złożone procesy zarządzania innowacjami. Zapraszamy wszystkie osoby, które pragną w swej pracy zawodowej skutecznie wykorzystywać sprawdzone metody zarządzania projektami, techniki kreatywnego myślenia i design thinking, dostrzegają potrzebę ciągłego doskonalenia swoich umiejętności, a także są otwarte na nowe idee i poznawanie ciekawych ludzi.

mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź

Ƌƈ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

-]b1 m ࡆ b-| bvm; - ŴŸĺ Bal GAP

;7;m m-f b<hv 1_ ruo7 1;m|ॕ ru ;l vj uo u ho ;]o m- ঋ b;1b;ķ Ѵ- u;-| u;hou7o ;f Ѵb1 0 molbm-1fb 7o vh-u- ou- | ॕu1- r-uh -0- ķ o h|ॕu l l-u h-৵7; 7 b;1hoĺ )-Ѵ| bvm; ŋ Ѵ;];m7- -mbl-1fb b CѴl ķ l ঋѴbj ঋ b-|ķ h|ॕu o৵ j vo0o|<ķ ŵŸ Ѵ |;]oķ ro71 -v |u-7 1 fm;]o h-um- -jo ;]o -Ѵ ĺ

, 1b< 1 homh uv m- m-fѴ;rv ; ru ;0u-mb;ro71 -v h-u-oh;ĸ ƐƔĺ -Ѵ ĸ =o|ĺ h-v orb;Ѵ-u1 h

ƋƉ

mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź


B

yĹ‚ czĹ‚owiekiem, ktĂłrego stale moĹźna podziwiać za niebywaĹ‚Ä… kreatywność i wynalezienie sposobu na intratny biznes. Ponadczasowe i bĹ‚yskotliwe bajki stworzone w jego wytwĂłrni nawet w dorosĹ‚ym Ĺźyciu stale zachwycajÄ…, wywoĹ‚ujÄ… sentymentalny uĹ›miech, czy przyznajmy sami — nawet lekkÄ… ekscytacjÄ™, bo kto z nas nie pĹ‚akaĹ‚ na KrĂłlu Lwie? (PrzyznajÄ™! Ĺ zy pĹ‚ynęły mi strumieniami). KtĂłra z nas nie Ĺ›piewaĹ‚a wraz z Pocahontas, czy kto nie zaĹ›miewaĹ‚ siÄ™ wkraczajÄ…c dumnie wraz z Herkulesem do greckiego panteonu bogĂłw? Im dalej brniemy w Stumilowym Lesie, w Krainie Lodu, czy przez pokĂłj Andyego, tym wiÄ™cej postaci i bajek przywoĹ‚amy. Dlatego moĹźna byĹ‚o z zachwytem podziwiać pojawiajÄ…ce siÄ™ na balu postacie — Cruelle de Mon z dalmatyĹ„czykami, Sknerusa, księşniczki i zĹ‚e krĂłlowe, Kapeluszniki, Myszki Miki i Kaczory Donaldy. Jak co roku na uczestnikĂłw czekaĹ‚a moc atrakcji w postaci karaoke Ĺšpiewaj z Disneyem, turnieju cytatĂłw Co powiedziaĹ‚ Disney?, czy konkursu na najlepsze przebranie –Nowe szaty cesarza, a ponadto PlÄ…sy Puchatka i Brykanie Tygryska, czyli zabawa w stylu Hakuna Matata do biaĹ‚ego rana. DziÄ™ki wstawiennictwu Dionizosa nie zabrakĹ‚o ambrozji, Magiczne ZwierciadĹ‚o przepowiedziaĹ‚o juĹź zawczasu, Ĺźe imprezÄ™

Ć?Ɣĺ -Ń´ ĸ =o|Äş †h-vÂŒ orb;Ń´-u1Œ‹h

poprowadzi nie kto inny, jak sam Tomek przedsiÄ™wziÄ™cia realizowane przez AgencjÄ™ Mars przy akompaniamencie dzwonĂłw ArtystycznÄ… GAP, kierowane sÄ… nie tylko do Quasimoda, ktĂłrymi zadyrygowaĹ‚ DJONE. studentĂłw, ale takĹźe do wszystkich pracowBale GAP odbywajÄ… siÄ™ co roku w okre- nikĂłw. Polecamy Ĺźyczliwej uwadze wszystsie karnawaĹ‚owym i nawiÄ…zujÄ… do tradycji kie wydarzenia, zapraszamy do współpracy, balĂłw przebieranych. Tematyka przewod- a po wiÄ™cej informacji odsyĹ‚amy: na stronÄ™ nia zmienia siÄ™ z kaĹźdÄ… edycjÄ…, zatem do www.aagap.pl, profil AA:GAP na Facebotej pory odbyĹ‚y siÄ™ m.in. GAP’n roll – mu- oku, oraz do kanaĹ‚u Strefy GAP w serwisie zyczny flow, O bogowie! – StaroĹźytny Rzym internetowym Youtube, gdzie moĹźna obeji Grecja, czy sportowa Wioska Olimpijska. rzeć reportaĹź z 15. Balu GAP zrealizowany Tego typu wydarzenia to nie tylko dobra przez TelewizjÄ™ GAP.. zabawa, powĂłd, by pobudzić kreatywność uczestnikĂłw, ale teĹź okazja do integracji Ĺ›roAgnieszka Lakner, ];m1f- u|‹v|‹1ÂŒm- dowiska wydziaĹ‚u. Podobnie jak wszystkie

Ć?Ɣĺ -Ń´ ĸ =o|Äş †h-vÂŒ orb;Ń´-u1Œ‹h

mu Ĺ´ Ĺ?źŴĹ‘ Ň l-uÂŒ;1 žųŴź

Ć‹ĆŠ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

ųŚ Ѳ†|;]o ųŹŲŸ uoh† m-vÂŒ &mb‰;uv‹|;| ]oࢨ1bj ruÂŒ;7v|-‰b1b;Ѳb bmbv|;uv|‰- -†hb b "ÂŒhoѲmb1|‰- )‹ओvÂŒ;]oÄś uoh†u-|oubb ;m;u-Ѳm;f ! ou-ÂŒ !;h|ouॹ‰ roѲvhb1_ †1ÂŒ;Ѳmb ʼn 1ÂŒjomhॹ‰ u;Œ‹7b†l om=;u;m1fb !;h|ouॹ‰ h-7;lb1hb1_ "ÂŒhॹj oѲvhb1_ ĹŽ ! " Ĺ?ĸ

W

posiedzeniu Prezydium KRASP udział wzięli dr Jarosław Gowin – Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyşszego, dr hab. Teresa Czerwińska – Podsekretarz Stanu w MNiSW, prof. dr. hab. Leszek Bosek – Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rektorzy polskich uczelni – członkowie Prezydium pod kierownictwem prof. dr. hab. Jana Szmidta – Przewodniczącego KRASP. Podczas spotkania

Ć‹Ć‹

mu Ĺ´ Ĺ?źŴĹ‘ Ň l-uÂŒ;1 žųŴź

poruszano m.in. kwestie dotyczące przy- ni akademickich właściwym w zakresie gotowywanej reformy szkolnictwa wyş- szkolnictwa wyşszego i nauki. Konferenszego oraz bieşących spraw związanych z cja podejmuje działania prowadzące do działalnością Konferencji. stworzenia efektywnego i zintegrowanego Konferencja Rektorów Akademickich systemu edukacji narodowej oraz działa Szkół Polskich (KRASP) została powo- na rzecz rozwoju szkolnictwa wyşszego, łana 7 czerwca 1997 r. przez rektorów 73 nauki i kultury. szkół wyşszych. Obecnie tworzą ją rektoDo Prezydium KRASP naleşy 27 rekrzy 107 szkół wyşszych, w tym 11 uczelni torów, w tym JM prof. UEK dr hab. inş. niepublicznych. Ponadto, 10 szkół ma Andrzej Chochół – Rektor UEK, przestatus uczelni stowarzyszonych. KRASP wodniczący Konferencji Rektorów Uczelni jest przedstawicielskim organem uczel- Ekonomicznych.


mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź

Ƌƌ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

)vŒ‹v|ho 1o 7o0u; hb;7Â‹ŕŚ‹ vb< ho༉1Œ‹ Ĺ‹ ÂŒ0Ń´b৾- vb< homb;1 u;-Ń´bÂŒ-1fb ruof;h|† 0-7-‰1ÂŒ;]o źĺ ruo]u-l† u-lo‰;]o pn. "|-|;]b1 $u-mvb࢟omv o= +o†|_ -0o†u bm †uor; ĹŽ"$+ Ĺ? 7 Ĺ´ l-u1- žųŴš uÄş ruÂŒ;7v|-‰b1b;Ń´; h-7u‹ m-†ho‰;f &mb‰;uv‹|;|† homolb1ÂŒm;]o ‰ u-ho‰b; 0bou. †7ÂŒb-j ‰ ruof;h1b; 0-7-‰1Œ‹l "$+ ġ h|༕u;]o m-7uÂŒ<7m‹l 1;Ń´;l f;v| ruÂŒ;ruo‰-7ÂŒ;mb; -m-Ń´bŒ‹ rou༕‰m-‰1ÂŒ;f 0;ÂŒuo0o1b- Ѵ†7ÂŒb ljo7‹1_ ‰ r-༉v|‰-1_ &mbb †uor;fvhb;f ÂŒ †‰Œ]Ń´<7mb;mb;l h‰;vাb u༕৾mb1 ‰‹mbh-f.1‹1_ ÂŒ rj1bġ ro1_o7ÂŒ;mb- ;|mb1ÂŒm;]o b hŃ´-vo‰;]oġ - |-h৾; _bv|ou‹1ÂŒm‹1_ †‰-u†mho‰-༉ bmv|‹|†1fom-Ń´m‹1_ hvÂŒ|-j|†f.1‹1_ roŃ´b|‹hb r†0Ń´b1ÂŒm;Äş

W

yznaczony cel nadrzÄ™dny DziaĹ‚alność zespoĹ‚Ăłw projektowych projektu zostaĹ‚ zoperacjona- przypisanych do poszczegĂłlnych pakietĂłw lizowany poprzez 10 celĂłw badawczych obejmuje badania naukowe, szczegółowych, ktĂłre sÄ… re- upowszechnianie wypracowanych wynikĂłw, alizowane poprzez 12 pakietĂłw badawczych oraz koordynacjÄ™ i zarzÄ…dzanie projektem. (work packages -WP). Zaprojektowano 3 horyzontalne pakiety

Ć‹Ň™

mu Ĺ´ Ĺ?źŴĹ‘ Ň l-uÂŒ;1 žųŴź

badawcze odnoszące się do efektów oraz wykorzystania doświadczeń innych (policy learning). Pozostałe 6 pakietów badawczych koncentruje się na zagadnieniach szczególnych, tj. kwestia niedopasowania rynku pracy oraz edukacji, umiejętności


i mobilności; wpływu rodziny i barier kulturowych na zatrudnienie; oraz samozatrudnienia i jego konsekwencji, a także elastycznego bezpieczeństwa (flexicurity). Przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie są członkami zespołów realizujących zadania przypisane do 2 pakietów badawczych, tj. pakietu nr 3 oraz 7. W pakiecie badawczym numer 3 pn. Rezultaty polityk publicznych i metodologie oceny (Policy Performance and Evaluation Methodologies) z ramienia Uczelni udział wzięły prof. dr hab. Bogumiła Szopa oraz dr Ewa Ślęzak. Podstawowym zadaniem badawczym była analiza rozwiązań instytucjonalnych struktury rynków pracy – ocena ich wpływu na ludzi młodych w Polsce. Analizie poddano również rozwiązania polityk publicznych zaproponowanych i realizowanych w trakcie i po zakończeniu kryzysu gospodarczego. W pakiecie badawczym o numerze 7 pn. Nowe przedsiębiorstwa i samozatrudnienie ludzi młodych (Business Start-ups & Youth Self Employment) z ramienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie brali udział prof. dr hab. A. Pocztowski, dr Beata Bu-

chelt oraz dr Urban Pauli. Podstawowymi zadaniami o charakterze badawczym realizowanymi przez wskazany zespół była metaanaliza literatury przedmiotu w zakresie samozatrudnienia, analiza stanu i struktury samozatrudnienia w Polsce oraz mapowanie wzorców samozatrudnienia na podstawie wywiadów przeprowadzonych z samozatrudnionymi. Wymiernym efektem prowadzonych badań w obu pakietach badawczych stało się opracowanie zestawu wniosków dla polityk publicznych i rekomendacje dotyczące sytuacji ludzi młodych na rynku pracy oraz ułatwiania działalności samozatrudnionych na rynku pracy. W prezentacji charakterystyki projektu STYLE oraz udziału badaczy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie warto jest podkreślić fakt, iż przedstawiciele naszej Uczelni nie tylko bardzo aktywnie włączali się w zadania badawcze, ale też te o charakterze organizacyjnym. W dniach 30 i 31 stycznia na terenie kampusu UEK zorganizowana została międzynarodowa konferencja przede wszystkim dla przedstawicieli konsorcjum STYLE, ale również

dla czołowych przedstawicieli uczelni europejskich mająca na celu dyskusję rezultatów przeprowadzonych w ramach projektu STYLE badań. W dwudniowej dyskusji nad rekomendacjami dla polityk publicznych dotyczących europejskiego rynku pracy brało udział przeszło sześćdziesięciu przedstawicieli świata nauki reprezentujących m.in. takie instytucje jak: University of Brighton, Institute for Employment Studies (Wielka Brytania), Institute for the Study of Labor (Niemcy), Centre for European Policy Studies (Belgia), Swedish Institute for Social Research, Economic and Social Research Institute (Irlandia), Copenhagen Business School oraz Cambridge Journal of Economics. Uczestnicy konferencji oceniając dotychczasowe działania wyraźnie deklarowali chęć podejmowania dalszej współpracy w ramach wspólnych projektów badawczych w postaci międzynarodowych projektów badawczych.. Beata Buchelt, -|-7u- ,-u .7 -mb -rb|-j;l 7 hbl

mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź

Ƌƍ


ZAPOWIEDZI

om=;u;m1; -1 Ѳ| o= -m-];l;m|

S

erdecznie zapraszamy na trze2. dr Łukasz Lenart (UEK w Kracie krakowskie seminarium nakowie) Bootstrap methods in ukowe nt zastosowań statystyki business cycle analysis, odpornej i nieparametrycznej w 3. dr Małgorzata Snarska (UEK ekonomii, które odbędzie się 31 maja w Krakowie) Wybrane zastoso2017 na terenie UEK w ramach mięwania macierzowych procesów dzynarodowej konferencji Wydziału stochastycznych w ekonomii i Zarządzania UEK CFM 2017. finansach. Do wzięcia udziału w seminarium W tym roku materiały konferencyjne szczególnie zapraszamy doktorantów (tzw. proceedings) z seminarium zoi studentów SUM. staną wysłane do ewaluacji w celu ich Wykłady zaproszone w tym roku zamieszczenia w bazie publikacji naukowygłoszą: wych Web of Science™ Core Collection Komitet Naukowy Seminarium: 1. dr hab. Waldemar Wołyński (UAM w Poznaniu) Analiza ko1. prof. dr hab. Józef Pociecha relacji dla danych funkcjonalnych, (przewodniczący)

2. 3. 4. 5.

prof. UEK dr hab. Paweł Lula prof. UEK dr hab. Mateusz Pipień prof. UEK dr hab. Daniel Kosiorowski (sekretarz) dr hab. Sławomir Śmiech

Komitet Organizacyjny Seminarium: 1. prof. UEK Daniel Kosiorowski (przewodniczący) 2. prof. UEK Mateusz Pipień 3. dr Jerzy Rydlewski 4. dr Dominik Mielczarek 5. mgr Przemysław Jaśko (sekretarz) www.cfm.uek.krakow.pl

b;u 1_oloࢨ1b b bm ;v| 1f;ĸĸĸ

K

atedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z Fundacją Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zapraszają do udziału w konferencji naukowej: Nieruchomości i inwestycje. aspekty lokalne i globalne, która odbędzie się 20-22 września 2017 w Wieliczce (Turówka Hotel & SPA). Organizowana Konferencja ma na celu wymianę wiedzy, idei badawczych, wyników badań wśród naukowców zajmujących się problematyką nieruchomości, inwestycji, finansów i rozwoju lokalnego. Ważnym celem będzie wymiana doświadczeń i postulatów w zakresie kształcenia, obejmującego problematykę nieruchomości i inwestycji oraz dyskusja poświęcona możliwościom podniesienia jakości kształcenia i kierunkom działań do tego prowadzących. W trakcie Konferencji zorganizowana zostanie dyskusja z przedstawicielami biz-

ƋҚ

mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź

nesu o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w zakresie nieruchomości i inwestowania. Abstrakty referatów w wersji rozszerzonej będą dostępne jako „książka abstraktów”, w systemie wolnego dostępu. Pozytywnie zrecenzowane artykuły naukowe (w języku polskim i angielskim), zostaną opublikowane w czasopismach naukowych. Tematyka naukowa i dydaktyczna: globalne i lokalne problemy ryn• ków nieruchomości, • finansowanie, ryzyko, opłacalność inwestycji w nieruchomości, • bezpośrednie inwestycje zagraniczne, • odpowiedzialność inwestorów na rynkach nieruchomości, • zrównoważony rozwój w sferze inwestowania i gospodarowania nieruchomościami,

• • • • •

• •

zarządzanie nieruchomościami i facility management, nieruchomości korporacyjne i instytucjonalne, badanie i analiza rynku nieruchomości, rynek nieruchomości a wyzwania rozwoju miast, metodologiczne i praktyczne problemy wyceny nieruchomości, marketing i komunikacja na rynku nieruchomości, koncepcje i praktyki nauczania w obszarze nieruchomości i inwestycji na studiach wyższych, pożądane efekty kształcenia akademickiego w obszarze nieruchomości i inwestycji.

Rejestracja elektroniczna do 31.03.2017 r. www.ni2017.uek.krakow.pl


b;ॉ -uh;ঞm] ŵųŴź ৵ ro u- vbॕ7l ojo - ho ; -uh;ঞm] oѴ -uh ou]-mb f; f;7mo m-f0-u7 b;f m-m 1_ 7-u ;ॉ m- &mb ;uv |;1b; homolb1 m l u-ho b; ŋ b;ॉ -uh;ঞm] ķ h|ॕu o70<7 b; vb< Ÿ h b;|mb- ŵųŴź uoh ĺ

W

poprzednich edycjach gościliśmy wielu znanych ekspertów, którzy na co dzień działają profesjonalnie w branży marketingu – byli to min. Jacek Szlak (Marketing Przy Kawie), Anna Ganew (HarmoniquePR), Agata Szkarłat (Sales MANAGO/ Benhauer), Mikołaj Winkiel (Brand24) oraz przedstawiciele takich firm jak Unilever, Bytom czy Armatura. Także w tym roku studenci naszej uczelni oraz

osoby zainteresowane tematyką wyda- kto zarządza lub będzie w przyszłości rzenia będą miały okazję uczestniczyć zarządzał firmą. Zapraszamy zatem w wielu ciekawych prelekcjach. Zapro- wszystkie zainteresowane osoby do szeni przez nas eksperci opowiedzą na uczestnictwa w tym wydarzeniu, wszelprzykładach swojej działalności o tym kie informacje pojawią się na stronie jak w warunkach dużej konkurencji naszego koła na Facebooku (facebook. przyciągnąć uwagę klientów wykorzy- com/KolMark). Do zobaczenia podczas stując różnego rodzaju narzędzia oraz Dnia Marketingu!. jakie są najnowsze trendy w marketingu. Wiedza ta na pewno przyda się nie tylko osobom zainteresowanym samym marketingiem ale również każdemu,

mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź

ƋƎ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

)‹7ÂŒb-j ,-uÂŒ.7ÂŒ-mb- & ro žŸ Ń´-|-1_ 7ÂŒb-j-Ń´moŕŚ‹1b )‹7ÂŒb-j ,-uÂŒ.7ÂŒ-mb- &mb‰;uv‹|;|† homolb1ÂŒm;]o ‰ u-ho‰b; ro‰v|-j žų l-f- Ŵşşž uĺġ f-ho hom|‹m†-|ou b vr-7ho0b;u1- 7ouo0h† m-†ho‰;]oġ 7‹7-h|‹1ÂŒm;]o b ou]-mbÂŒ-1‹fm;]o ‰1ÂŒ;ŕŚ‹mb;f bv|mb;f.1‹1_ f;7mov|;h †1ÂŒ;Ń´mbġ ‰ |‹l ‰ vÂŒ1ÂŒ;]༕ѴmoŕŚ‹1bÄš )‹7ÂŒb-j† -m7Ѵ† Ĺ?=†mh1fom†f.1;]o ‰ Ń´-|-1_ ŴşŸųĹŠŴşŚųĹ‘ġ )‹7ÂŒb-j† uo7†h1fb b 0uo|† $o‰-uo‰;]o Ĺ?ŴşŚųĹŠŴşŚŝĹ‘ b v‰;]o 0;ÂŒroŕŚ‹u;7mb;]o roruÂŒ;7mbh- Ĺ‹ )‹7ÂŒb-j† homolbhb 0uo|† Ĺ?ŴşŚŝĹŠŴşşžĹ‘Äş

O

becnie jest to najwiÄ™kszy wydziaĹ‚ UEK, ktĂłry moĹźe siÄ™ pochwalić swoistÄ… triadÄ… wartoĹ›ci – szerokim zakresem prac naukowo-badawczych, bogatÄ… ofertÄ… dydaktycznÄ… oraz intensywnÄ… współpracÄ… z praktykÄ… gospodarczÄ…. WydziaĹ‚ ZarzÄ…dzania UEK posiada peĹ‚ne prawa akademickie, tj. uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora w zakresie trzech dyscyplin: nauk o zarzÄ…dzaniu, ekonomii i finansĂłw, oraz do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego w dwĂłch dyscyplinach: nauk o zarzÄ…dzaniu i ekonomii. W parametryzacji jednostek naukowych Komitet Ewaluacji (KEJN) przyznaĹ‚ WydziaĹ‚owi kategoriÄ™ „Aâ€?. DziaĹ‚alność naukowo-badawcza, realizowana w 14 katedrach, dotyczy najwaĹźniejszych problemĂłw funkcjonowania polskiej, europejskiej i Ĺ›wiatowej gospodarki. Koncentruje siÄ™ ona zwĹ‚aszcza wokół zagadnieĹ„ zwiÄ…zanych z: metodami i procesem zarzÄ…dzania, zachowaniami organizacyjnymi, zarzÄ…dzaniem zasobami pracy, ekonomikÄ… i organizacjÄ… przedsiÄ™biorstw, marketingiem, rachunkowoĹ›ciÄ… i controllingiem, handlem i instytucjami rynkowymi, turystykÄ… i rekreacjÄ…, analizÄ… rynku i badaniami marketingowymi, statystykÄ…, ekonometriÄ… i badaniami operacyjnymi oraz informatykÄ… i systemami obliczeniowymi. Kadra naukowo-dydaktyczna WydziaĹ‚u liczy: 20 profesorĂłw tytularnych (w tym jeden wizytujÄ…cy), 31

ĆŒĆ‡

mu Ĺ´ Ĺ?źŴĹ‘ Ň l-uÂŒ;1 žųŴź

doktorĂłw habilitowanych zatrudnionych na stanowiskach profesora UEK (w tym jeden wizytujÄ…cy), 17 doktorĂłw habilitowanych zatrudnionych na stanowiskach adiunkta, 76 doktorĂłw zatrudnionych na stanowiskach adiunkta, 23 doktorĂłw zatrudnionych na stanowiskach starszego wykĹ‚adowcy oraz 12 asystentĂłw. ZespoĹ‚y badawcze zĹ‚oĹźone z pracownikĂłw WydziaĹ‚u z powodzeniem uczestniczÄ… w konkursach o granty na badania naukowe, organizowane przez instytucje krajowe i zagraniczne, w tym NCN i KBN. Znaczna część kadry posiada teĹź praktyczne doĹ›wiadczenie w kierowaniu i zarzÄ…dzaniu podmiotami gospodarczymi, peĹ‚ni waĹźne funkcje w radach nadzorczych spółek oraz w ciaĹ‚ach doradczych administracji centralnej i lokalnej. WydziaĹ‚ współpracuje z kilkoma oĹ›rodkami akademickimi z zagranicy, w tym przede wszystkim z partnerami z Europy (m.in. z Niemiec, Ukrainy, Serbii, WĹ‚och, Republiki Czeskiej i SĹ‚owacji). Kooperacja ta obejmuje zarĂłwno dziaĹ‚alność naukowo-badawczÄ…, w ktĂłrÄ… wĹ‚Ä…czeni sÄ… pracownicy, jak i dziaĹ‚alność dydaktycznÄ…, z ktĂłrej korzystajÄ… studenci WydziaĹ‚u. Rokrocznie kilkudziesiÄ™ciu z nich wyjeĹźdĹźa w ramach programĂłw Erasmus i CEEPUS na partnerskie uczelnie zagraniczne. Ponadto, od 2009 r. na przeĹ‚omie maja i czerwca organizowana jest MiÄ™dzynarodowa Konferencja Naukowa WydziaĹ‚u ZarzÄ…dzania UEK pt. Wiedza – Gospodarka – SpoĹ‚eczeĹ„stwo. Jej celem jest prezentacja dokonaĹ„ naukowych pra-

cownikĂłw oraz krajowych i zagranicznych partnerĂłw WydziaĹ‚u, a takĹźe pogĹ‚Ä™bianie istniejÄ…cych i tworzenie nowych form współpracy. Program obrad obejmuje rĂłwnieĹź sesje panelowe przeznaczone dla spoĹ‚ecznoĹ›ci studentĂłw i doktorantĂłw uczelni krajowych i zagranicznych. W dotychczasowych edycjach konferencji uczestniczyli przedstawiciele oĹ›rodkĂłw naukowych z takich paĹ„stw, jak m.in.: Austria, Czechy, Dania, Hiszpania, Kanada, Niemcy, Indie, Izrael, Kazachstan, Liban, Libia, Litwa, Rosja, Serbia, SĹ‚owacja, Turcja, Ukraina, WÄ™gry, Wielka Brytania, WĹ‚ochy, USA i oczywiĹ›cie Polska. Z uwagi na swĂłj miÄ™dzynarodowy i pragmatyczny charakter, to coroczne forum pozwala na wymianÄ™ wiedzy, myĹ›li i poglÄ…dĂłw, dajÄ…c moĹźliwość skonfrontowania doĹ›wiadczeĹ„ Polski i innych krajĂłw, tak w obszarze nauki, jak i praktyki gospodarczej. DziaĹ‚alność dydaktyczna WydziaĹ‚u ZarzÄ…dzania UEK skupiona jest na prowadzeniu 7 kierunkĂłw studiĂłw licencjackich (w tym jednego w jÄ™zyku angielskim) w 21 specjalnoĹ›ciach oraz 6 kierunkĂłw studiĂłw magisterskich w 23 specjalnoĹ›ciach. Ĺ Ä…cznie na Wydziale ksztaĹ‚ci siÄ™ ok. 7 tys. studentĂłw (w tym ok. 80 na studiach doktoranckich). Programy nauczania sÄ… tak konstruowane, aby absolwenci Ĺ‚Ä…czyli ogĂłlnÄ… wiedzÄ™ z róşnych dyscyplin ekonomicznych z dobrÄ… znajomoĹ›ciÄ… wybranej przez siebie specjalnoĹ›ci. ZajÄ™cia dydaktyczne prowadzone sÄ… z wykorzystaniem najnowszych metod


i technik audiowizualnych. Prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne, studia przypadków, materiały firmowe to tylko przykłady konsekwentnie wykorzystywanych pomocy w trakcie wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów. Bardzo ważnym uzupełnieniem procesów dydaktycznych są praktyki zawodowe w firmach i instytucjach związanych z gospodarką, a także wyjścia do przedsiębiorstw oraz spotkania z ludźmi wielkiego biznesu. Zapewnia to synergię zdobywanej wiedzy teoretycznej z umiejętnościami zawodowymi. W ten sposób studia na Wydziale Zarządzania pomagają w nabyciu kwalifikacji menedżerskich, kształtują umiejętności przydatne do zajmowania eksponowanych stanowisk w przedsiębiorstwach, koncernach krajowych i międzynarodowych oraz organach administracji unijnej, państwowej i samorządowej, jak też pomagają w podjęciu i samodzielnym prowadzeniu działalności gospodarczej. Dają one również szerokie możliwości rozwoju oraz przygotowują do pełnienia ról liderów biznesu i kreatorów rzeczywistości gospodarczej. Na Wydziale prowadzone są ponadto dwa kierunki studiów doktoranckich – Zarządzanie oraz Metody matematyczno-statystyczne w analizach gospodarczych. Ich absolwenci są cenionymi i poszukiwanymi specjalistami na lokalnych, krajowych i międzynarodowych rynkach pracy. Nie sposób pominąć też faktu, że od 2016 r. kierunek Rachunkowość i controlling jest akredytowany przez ACCA (Association of Chartered Certified Accountants – Stowarzyszenie Akredytowanych Biegłych Księgowych), tj. międzynarodową organizację zrzeszającą ponad 188 tys. specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości w 181 krajach. Dzięki akredytacji studenci mają możliwość rozpoczęcia międzynarodowej kwalifikacji jeszcze w trakcie studiów i uzyskują prawo do ubiegania się o zwolnienie z 5 egzaminów ACCA z poziomu Fundamentals. Czynione są starania, aby w perspektywie najbliższych lat akredytowane zostały też przedmioty składające się na pozostałe 4 moduły Fundamentals. Z kolei, program specjalności Zarządzanie projektami na kierunku Zarządzanie został tak opracowany, aby jak najlepiej przygotować studentów do organizowanych w ramach Wydziału sesji egzaminacyjnych International Project Management Association (IPMA), tj.

międzynarodowej federalnej organizacji non-profit, zrzeszającej stowarzyszenia narodowe z dziedziny zarządzania projektami z 55 krajów na całym świecie. Po zdaniu egzaminów studenci otrzymują Certyfikaty IPMA-Student oraz IPMA Level D, stanowiące nie tylko podsumowanie akademickiej edukacji w zakresie zarządzania projektami, ale również obiektywne i rozpoznawalne przez pracodawców świadectwo posiadanych w tym względzie kwalifikacji. Zwiększa to zatem ich szanse zdobycia pracy wkrótce po zakończeniu studiów. Warto też dodać, że studenci studiów stacjonarnych kierunku Informatyka stosowana mają możliwość uczestnictwa w warsztatach Business Intelligence w praktyce zarządzania z wykorzystaniem Comarch Business Intelligence, realizowanych przy współpracy z firmą Comarch, po ukończeniu których uzyskują specjalny certyfikat wydawany przez Comarch S.A. Pozycję Wydziału Zarządzania UEK budują ponadto związki z praktyką gospodarczą. Przejawiają się one m.in. w konsultingu oraz przygotowywaniu ekspertyz, opinii, analiz i studiów, zlecanych przez podmioty biznesu, jednostki administracji państwowej, instytucje wymiaru sprawiedliwości itp. W ten sposób, jak też przez szeroką ofertę studiów podyplomowych, osiągnięcia naukowe kadry Wydziału transferowane są do praktyki. Nieprzerwanie od 2006 r. na Wydziale ma miejsce Akademia Deloitte, poświęcona rachunkowości i audytowi. Jest to pierwsza, pionierska Akademia Biznesowa w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Co roku bierze w niej udział ok. 45 studentów, wybranych spośród ok. 500 zgłaszających się z całej Uczelni. Najlepsze trzy osoby mają zagwarantowany płatny staż w Deloitte Audyt. Rokrocznie od 2012 r. studenci UEK (w tym zwłaszcza kierunku Informatyka stosowana oraz specjalności Zarządzanie projektami i Zarządzania firmą na kierunku Zarządzanie) mogą też zawalczyć o płatny staż wakacyjny w ramach Akademii Kompetencji Comarch, która daje możliwość poznania najnowszych praktyk w rozwoju, projektowaniu i wdrażaniu systemów wspierających zarządzanie i prowadzenie biznesu. W 2015 r. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw przy współpracy z Firmą RWE GBS Polska Sp. z o.o. zorganizowała Akademię RWE, której najlepsi absolwenci

wzięli udział w letnim programie stażowym, natomiast Katedra Marketingu w partnerstwie z Lajkonik House of Bakery Sp. z o.o. – Akademię Biznesową pt. Niespotykane połączenie pysznego z wyśmienitym! czyli jak promować firmę Lajkonik. Piekarnia i kawiarnia?, której najlepsi uczestnicy odbyli staż w spółce. To tylko nieliczne przykłady Akademii Biznesowych realizowanych przy współudziale pracowników i studentów – członków 10 wydziałowych Kół Naukowych. Wydział Zarządzania UEK stale się rozwija i dopasowuje do potrzeb rynkowych, aktualizując programy nauczania oraz poszerzając ofertę dydaktyczną o nowe kierunki studiów. W ramach tych ostatnich od października 2017 r. zostaną uruchomione: kierunek Innowacje w biznesie (na studiach licencjackich i magisterskich) oraz w języku angielskim kierunek Modern Business Management (na studiach I stopnia) i kierunek Quantitative Methods in Contemporary Management (na studiach II stopnia). W tym samym roku rozpoczną się także zajęcia na nowej specjalności o nazwie Rachunkowość według MSR i MSSF w ramach studiów II stopnia, której wybór, w połączeniu z ukończeniem pierwszego stopnia studiów na kierunku Rachunkowość i controlling, da absolwentom możliwość ubiegania się o zaliczenie modułów ACCA jak dla kierunku oraz dodatkowo F7 i F8. Ponadto, obecnie trwają prace nad powołaniem Konwentu Przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego UEK przy Wydziale Zarządzania, w którego skład wejdą właściciele, dyrektorzy, prezesi i menedżerowie znaczących firm polskich oraz przedstawicielstw międzynarodowych koncernów w Polsce. Zadaniem Konwentu będzie integracji nauczania z biznesem oraz pomoc w jak najlepszym dostosowaniu ofert edukacyjnych Wydziału do potrzeb rynku pracy. Zintensyfikowane działania w obszarze programów nauczania, zacieśnianie relacji z praktyką gospodarczą oraz reagowanie na zmiany płynące z otoczenia stanowią o ugruntowanej pozycji Wydziału Zarządzania UEK i są gwarancją najwyższej jakości kształcenia akademickiego.. ruo=ĺ & 7u _-0ĺ Renata Seweryn, uo7 b;h-m ) 7 b-j ,-u .7 -mb- &

mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź

ƌƈ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

, ৵ 1b- olbm-m| ) rb;u v l v;l;v|u ; uoh -h-7;lb1hb;]o ŵųŴŹņŵųŴź m-v 1_ॕu b.j 7 b-j b;Ѵ 7-u ;mb-1_ b 7.৵ j f ৵ ovb.]m.ࣀ rb;u v ; v h1;v ĺ

P

oza licznymi występami uświetniającymi uroczystości na naszej Alma Mater, Dominanta występowała podczas wielu zewnętrznych koncertów. Po Inauguracji roku, 22 listopada, w święto św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej, mieliśmy okazję zaśpiewać nowe kompozycje p. Michała Kościelnego na Jasnej Górze. Dwa tygodnie później – 7 grudnia, wyjechaliśmy na V Międzynarodowy Festiwal Ohrid in December, który odbywał się w Macedonii. Oprócz licznych koncertów (zaśpiewaliśmy m.in. podczas głównych obchodów święta św. Klemensa – patrona miasta), mieliśmy okazję zapoznać się z lokalną kulturą oraz podziwiać piękne zabytki i krajobrazy. 16 grudnia kilkunastu przedstawicieli naszego chóru uświetniło muzycznie uroczyste przedświąteczne spotkanie opłatkowe Środowisk Kombatanckich oraz Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych, organizowane przez Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa-Nila w Krakowie. 7 stycznia wzięliśmy udział w konkursie chórów XXVI Tyskich Wieczorów Kolędowych, na którym zdobyliśmy nagrodę główną: Grand Prix całego konkursu. Zaprezentowaliśmy trzy polskie utwory: Popatrzcie na gwiazdę H.J. Botora, Mizerną Cichą G. Miśkiewicza oraz Juhasko Kolyndę J. Pasierba-Orlanda. Tydzień później wystąpiliśmy na koncercie laureatów w kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Tychach. O naszym sukcesie można było przeczytać w wielu gazetach. Pisząc o świątecznych wydarzeniach nie możemy zapomnieć o 21. Wieczorze Kolęd organizowanym przez naszą Uczelnię, na którym wystąpili także: Przemysław Branny, Da-

ƌƉ

mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź

nii Podkarpackiej im. A. Malawskiego z Katy Carr, brytyjską wokalistką polskiego pochodzenia. Wpisując się w temat Kuriera już teraz zapraszamy na koncert charytatywny w czerwcu, podczas którego będzie zorganizowana zbiórka na chore dzieci naszych byłych chórzystów. Zapraszamy do śledzenia naszego Fanpage'a na Facebook'u. W nowym semestrze zapraszamy do współpracy szczególnie głosy męskie (głosy żeńskie tylko z doświadczeniem riusz Kordek, Łukasz Lech, Anna So- chóralnym). W bieżącym roku planukołowska oraz Magdalena Piotrowska. jemy wyjazdy na międzynarodowe fe26.02.2017 r. w Auditorium Maximum stiwale zagraniczne oraz udział w wiewystąpiliśmy z chórami z UJ i UPJPII lu ciekawych koncertach. Możliwość na koncertach galowych podczas Festi- wstąpienia do chóru tylko po deklaracji walu Żołnierzy Wyklętych w Krakowie. uczestniczenia w próbach wspólnych Natomiast 28.02.2017 r. wystąpiliśmy na we wtorki i czwartki 18.30–20.30 oraz dwóch koncertach w Kielcach, podczas w uroczystościach uczelnianych. których słuchał nas m.in. słynny raper Leroy. Wszystkie koncerty były transmi)b<1;f bm=oul-1fbĹ r- bѴom ķ rohĺ ųŴ ;Ŋl-bѴĹ 7olbm-m|-ĺ ;hŠ]l-bѴĺ1ol towane na żywo a relacje z nich można Zapraszamy na nasz fanpagena było zobaczyć w Telewizji Regionalnej. 04.03.2017 r. wystąpiliśmy w Filharmo -1;0oohŝ Ĺ olbm-m|- _obu „Dominanta” jest chórem uniwersyteckim, składa się w większości ze studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pierwszym, długoletnim dyrygentem był śp. Zbigniew Ciuraba. Od 2008 r. chór prowadzi Małgorzata Langer–Król. Zespół reprezentuje uczelnię podczas wielu koncertów, wydarzeń, festiwali i konkursów, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

om1;u| ]-Ѵo ; _oj7 b; ࢓ojmb;u ol ) hѴ<| lĸ =o|ĺ m7u ;f -Ѵbmo vhb


oŃ´;fm- ;7‹1f- o0oΠ ) 7j†]b mb;ro7Ń´;]joŕŚ‹1bo‰‹ ‰;;h;m7 Ń´bv|or-7- mb; l- m†7‹ĺ -h 1o uoh† o70‹j vb< ‰ |‹l 1ÂŒ-vb; o0ŕĽ•ÂŒ vÂŒhoŃ´;mbo‰oĹŠ-7-r|-1‹fm‹ 7Ń´- v|†7;m|༕‰ ÂŒ mb;r;jmovru-‰moŕŚ‹1b.Äş

S

zczyrk to malownicze miasteczko turystyczne znajdujÄ…ce siÄ™ w Beskidzie ĹšlÄ…skim, u podnóşy dwĂłch szczytĂłw: Klimczoka i Skrzycznego. LeĹźy na poĹ‚udnie od Bielska-BiaĹ‚ej w dolinie rzeki Ĺťylicy, na ŝywiecczyĹşnie. Lokalizacja ta gwarantuje, iĹź kaĹźdy przyjeĹźdĹźajÄ…cy znajdzie coĹ› dla siebie. To tutaj znajduje siÄ™ najwiÄ™cej w Polsce tras narciarskich i rowerowych (w obu przypadkach ok. 60 km), a takĹźe to wĹ‚aĹ›nie tutaj panujÄ… najlepsze warunki do uprawiania saneczkarstwa czy lotniarstwa. NiezwykĹ‚e krajobrazy, doskonale rozwiniÄ™ta baza gastronomiczna i atmosfera wiecznych wakacji sprawia, Ĺźe kaĹźdego roku przybywajÄ… tutaj turyĹ›ci z caĹ‚ej Polski i zagranicy. W tej piÄ™knej okolicy studenci krakowskich uczelni mieli okazjÄ™ odpocząć od trudĂłw Ĺźycia codziennego, a takĹźe naĹ‚adować akumulatory na nadchodzÄ…cy czas. Mieli takĹźe okazjÄ™ poznać studentĂłw borykajÄ…cych siÄ™ z innymi niepeĹ‚nosprawnoĹ›ciami.

)‹v|.rb;mb; ru-1o‰mbh- & ĸ =o|Äş u1_b‰†l &

miaĹ‚ na celu przybliĹźenie studentom waĹź- poznać imiona wszystkich uczestnikĂłw. nych i kluczowych kwestii dotyczÄ…cych ich Ĺťadna niepeĹ‚nosprawność nie stanęła na praw i obowiÄ…zkĂłw jako studenta z nie- przeszkodzie, aby studenci poznali siebie peĹ‚nosprawnoĹ›ciÄ…. Podczas wygĹ‚aszanych nawzajem. PiÄ…tek do poĹ‚udnia to czas wolny prezentacji byĹ‚y przekazywane informacje spÄ™dzony na spacerach oraz w siĹ‚owni. Ani dotyczÄ…ce wsparcia, jakie oferujÄ… Biura jedna chwila nie byĹ‚a zmarnowana, kaĹźdy ds. OsĂłb NiepeĹ‚nosprawnych, bieşące student wykorzystaĹ‚ jÄ… na miarÄ™ swoich b; rb;u‰vŒ‹ b mb; ov|-|mb wydarzenia i plany na przyszĹ‚ość. Wiele moĹźliwoĹ›ci. Pozytywna atmosfera sprzyjaĹ‚a rozmĂłw toczyĹ‚o siÄ™ w kuluarach, gĹ‚Ăłwnie wspĂłlnym rozmowom i dyskusjom na ObĂłz po raz kolejny odbyĹ‚ siÄ™ w OĹ›rod- za sprawÄ… prezentacji ZrzeszeĹ„ StudentĂłw tematy zwiÄ…zane z niepeĹ‚nosprawnoĹ›ciami, ku Orle Gniazdo w Szczyrku, doskonale NiepeĹ‚nosprawnych AGH oraz UEK. Kto ale takĹźe zwyczajne tematy zwyczajnych stunadajÄ…cym siÄ™ na organizacjÄ™ pobytĂłw wie, moĹźe dziÄ™ki temu Zrzeszenie pozyska dentĂłw. PopoĹ‚udniu mieliĹ›my okazje bliĹźej grupowych bÄ…dĹş indywidualnych. Szero- nowych czĹ‚onkĂłw, ktĂłrzy bÄ™dÄ… siÄ™ angaĹźo- poznać ZSN UEK i ZSN AGH. Studenci kie zaplecze konferencyjne i rekreacyjne wać w şycie studenckie. opowiadali o swoich Zrzeszeniach, o tym zapewnia komfort uĹźytkowania wszystczym siÄ™ zajmujÄ…, a takĹźe jakie projekty kim goĹ›ciom. Budynek jest caĹ‚kowicie †৾o vb< 7ÂŒb-jo zrealizujÄ…, bÄ…dĹş zrealizowali, a jakie sÄ… w pladostosowany dla osĂłb poruszajÄ…cych siÄ™ na nach. Pracownik BON UEK przedstawiĹ‚ wĂłzkach. Atrakcyjna lokalizacja oĹ›rodka Plan obozu byĹ‚ urozmaicony, nie za- pracÄ™ biura, moĹźliwoĹ›ci wsparcia oraz zarys gwarantuje piÄ™kne widoki na okoliczne brakĹ‚o jednak czasu na odpoczynek czy historyczny powstania miÄ™dzyuczelnianego szczyty, a kuchnia serwuje wyborne jedzenie, integracjÄ™. Jako atrakcjÄ™-niespodziankÄ™, „Porozumieniaâ€?. KorzystajÄ…c z obecnoĹ›ci dopasowane do kaĹźdego goĹ›cia. organizatorzy zapewnili grupie zwiedzanie tĹ‚umacza jÄ™zyka migowego na obozie udaĹ‚o Wyjazd szkoleniowo-adaptacyjny juĹź na Muzeum Browaru w ŝywcu. Na miejscu siÄ™ zorganizować mini kurs Polskiego JÄ™zyka staĹ‚e wpisaĹ‚ siÄ™ w kalendarium wydarzeĹ„ pierwszymi zajÄ™ciami, jakie siÄ™ odbyĹ‚y, byĹ‚ Migowego (PJM). MieliĹ›my to szczęście, studenckich – przede wszystkim z uwagi ,,wieczorek zapoznawczyâ€?. Gry i zabawy iĹź w obozie uczestniczyli studenci z niena dogodny czas, miejsce i atrakcyjny pro- miaĹ‚y na celu zintegrować grupÄ™, rozluĹşnić peĹ‚nosprawnoĹ›ciÄ… sĹ‚uchu, dziÄ™ki temu gram – jak podkreĹ›lali uczestnicy. Wyjazd atmosferÄ™, a przede wszystkim dać szansÄ™ pozostali studenci mogli wykorzystywać

mu Ĺ´ Ĺ?źŴĹ‘ Ň l-uÂŒ;1 žųŴź

ĆŒĆŠ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

– naprawdÄ™ warto. Nudy na wyjeĹşdzie nie zastanÄ…, poniewaĹź Pani Ewa i Pan Mateusz dbali o plan dnia, aby byĹ‚ czas na zabawÄ™, odpoczynek oraz poszerzanie swojej wiedzy w dziedzinie naszych praw, ulg i nawet obowiÄ…zkĂłw. Marek Rusiniak - student AGH.

)vr༕Ѵm; ÂŒ7f<1b; †1ÂŒ;v|mbh༕‰ o0oΠĸ =o|Äş u1_b‰†l &

poznane znaki w praktyce, przy okazji codziennego kontaktu. KaĹźdy nauczyĹ‚ siÄ™ podstawowych znakĂłw uĹ‚atwiajÄ…cych codzienne porozumiewanie siÄ™ z GĹ‚uchymi oraz alfabet PJM. Jednym z punktĂłw mini kursu PJM byĹ‚o przydzielenie kaĹźdej osobie sĹ‚yszÄ…cej swojego przydomka, czyli znaku, ktĂłrego uĹźywamy okreĹ›lajÄ…c dana osobÄ™, bez potrzeby literowania caĹ‚ego imienia. PiÄ…tkowy wieczĂłr upĹ‚ynÄ…Ĺ‚ pod wpĹ‚ywem wielkich emocji, poniewaĹź mieliĹ›my okazjÄ™ oglÄ…dajÄ…c zwyciÄ™ski mecz Polski z RumuniÄ…. Sobota to dzieĹ„ peĹ‚en warsztatĂłw. W tym dniu psycholog Karolina Probosz prowadziĹ‚a warsztaty dotyczÄ…ce rozwoju osobistego. Zapytana o to jakby podsumowaĹ‚a warsztaty powiedziaĹ‚a jedno: do komunikacji nie sÄ… potrzebne zmysĹ‚y, a ciekawość. MogliĹ›my to zaobserwować, kiedy studenci sami przeĹ‚amywali pewne bariery, nie bÄ™dÄ…c przez nikogo namawianym. MieliĹ›my niepowtarzalnÄ… szansÄ™ być Ĺ›wiadkami krĂłtkiej rozmowy osoby gĹ‚uchej i niesĹ‚yszÄ…cej z osobÄ… niedowidzÄ…cÄ…. Mimo intensywnych warsztatĂłw i w ten dzieĹ„ studenci mieli okazjÄ™ odpocząć. W oĹ›rodku dostÄ™pne jest zaplecze rehabilitacyjne oraz zabiegowe dla wszystkich goĹ›ci. Uczestnicy obozu mieli okazjÄ™ skorzystać z siĹ‚owni, jacuzzi czy masaĹźu.

-ub;u‹ġ |o mb; 7Ń´- m-vÄ´ Nowym elementem obozu, poza mini kursem PJM, byĹ‚y takĹźe warsztaty taneczne. Ze wzglÄ™du na krĂłtki czas obozu uczestnicy mieli moĹźliwość poznania tylko niektĂłrych elementĂłw dwĂłch taĹ„cĂłw narodowych:

ĆŒĆ‹

mu Ĺ´ Ĺ?źŴĹ‘ Ň l-uÂŒ;1 žųŴź

Poloneza i Krakowiaka. Fenomenem grupy rĂłwnieĹź byĹ‚ fakt, iĹź wiÄ™kszość uczestnikĂłw to męşczyĹşni, ale i z tym jakoĹ› sobie poradziliĹ›my. Pokazywanie krokĂłw osobom gĹ‚uchym czy niedowidzÄ…cym byĹ‚o ciekawym doĹ›wiadczeniem dla prowadzÄ…cej warsztaty. SÄ…dzÄ…c po minach studentĂłw moĹźna stwierdzić, iĹź warsztaty byĹ‚y udane.

f-h o o0oÂŒb; l༕‰bŃ´b v-lb v|†7;m1bÄľ

Tegoroczny obĂłz w Szczyrku byĹ‚ dĹ‚uĹźszy niĹź zwykle, ale nikt siÄ™ tam nie nudziĹ‚, wrÄ™cz przeciwnie – myĹ›lÄ™, Ĺźe wszyscy Ĺ›wietnie siÄ™ bawili. DziÄ™ki kameralnemu gronu uczestnicy mieli okazje lepiej siÄ™ poznać i zapamiÄ™tać swoje imiona (‌). Dość nietypowym elementem tego wyjazdu byĹ‚a nauka podstaw jÄ™zyka migowego, ale takĹźe byĹ‚o to bardzo potrzebne, a dla mnie ciekawe i wartoĹ›ciowe, gdyĹź duşą część obozowiczĂłw stanowili GĹ‚usi. Niezwykle miĹ‚e byĹ‚o to, Ĺźe mimo to, Ĺźe uczestnikami byli GĹ‚usi i sĹ‚abowidzÄ…cy to umieliĹ›my siÄ™ porozumieć i mimo barier komunikacyjnych spÄ™dzaliĹ›my razem czas na zabawie, np. grajÄ…c w kalambury. W sobotÄ™ odbyĹ‚y siÄ™ tradycyjnie warsztaty psychologiczne, tym razem o komunikacji. Niestety z powodu brzydkiej pogody nie odbyĹ‚o siÄ™ wieczorne ognisko. Zamiast tego spÄ™dziliĹ›my czas na powtarzaniu znakĂłw z jÄ™zyka migowego i zabawach (‌). Dla mnie najfajniejsze w tym obozie byĹ‚o to, Ĺźe mimo utrudnionej komunikacji nikt siÄ™ nie zamknÄ…Ĺ‚ na nowo poznane osoby i wszyscy znaleĹşliĹ›my takie gry i zabawy oraz sposĂłb komunikacji, Ĺźeby mĂłc spÄ™dzać razem czas. Katarzyna Migacz - czĹ‚onek ZSN UEK.

Pobyt w Hotelu Orle Gniazdo zaliczam do udanych. MogĹ‚em cieszyć siÄ™ spokojem, odpocząć od zgieĹ‚ku krakowskich ulic oraz szybkiego rytmu Ĺźycia. Te cztery dni daĹ‚y mi moĹźliwość wyciszenia siÄ™, przemyĹ›leĹ„, ale przede wszystkim poznania nowych wspaniaĹ‚ych ludzi. NiektĂłre osoby widywaĹ‚em wczeĹ›niej, ale nie miaĹ‚em moĹźliwoĹ›ci z nimi $o 1o 7o0u;ġ mb;v|;|‹ġ porozmawiać, a dziÄ™ki zajÄ™ciom z paniÄ… vŒ‹0ho vb< ho༉1Œ‹ MarzenÄ… z jÄ™zyka migowego kontakt z nimi staĹ‚ siÄ™ Ĺ‚atwiejszy. OsobiĹ›cie nie ubolewam Tak rĂłwnieĹź byĹ‚o i tym razem. Po trzech, nad swoim losem, staram siÄ™ mimo ograni- Ĺ›wietnie spÄ™dzonych, dniach, miĹ‚ej atmosczeĹ„ czerpać z şycia ile mogÄ™, ale niektĂłrych ferze, piÄ™knej aurze, zimowej pogodzie, czynnoĹ›ci nie wykonuje z strachu przed roz- nadszedĹ‚ czas wyjazdu. Niedziela byĹ‚a czarowaniem, Ĺźe kiedyĹ› byĹ‚o inaczej a teraz czasem na pakowanie, wspĂłlne rozmowy jest gorzej. MoĹźna powiedzieć, Ĺźe zrobiĹ‚em oraz ostatnie spacery. PowrĂłt do Krakowa krok w stronÄ™ zĹ‚amania barier i ograniczeĹ„, minÄ…Ĺ‚ bezproblemowo i sprawnie. Kiedy ktĂłre tak naprawdÄ™ siedzÄ… w mojej gĹ‚owie. juĹź autobus dojechaĹ‚ na kampus UEK do Tym krokiem byĹ‚a prĂłba zagrania w tenisa uczestnikĂłw obozu dotarĹ‚ fakt, iĹź to juĹź stoĹ‚owego. Pierwszego dnia poszĹ‚o mi lepiej koniec i jesteĹ›my w domu. niĹź przypuszczaĹ‚em. Gdyby nasz wyjazd Pozytywne wspomnienia z pewnoĹ›ciÄ… trwaĹ‚ dĹ‚uĹźej, pewnie cięşko byĹ‚oby mnie jednak zostanÄ… na dĹ‚ugo w pamiÄ™ci wszystodciÄ…gnąć od stoĹ‚u do tenisa. kich uczestnikĂłw! ChciaĹ‚bym zachÄ™cić wszystkich zastanaEwa Krzywda, wiajÄ…cych siÄ™ nad wyjazdem na kolejny taki Mateusz MacaĹ‚ka, BON UEK obĂłz, aby siÄ™ nie zastanawiali, tylko jechali


St. Gallen Study Trip ) 7mb-1_ žş l-f- Ĺ‹ Ĺ´ 1ÂŒ;u‰1- žųŴŚ uÄş vj†1_-1ÂŒ; Ĺ´Ĺł ;7‹1fb v|†7b༕‰ m|;um-াom-Ń´ †1ÂŒ;v|mb1ÂŒÂ‹Ń´b ‰ "|†7‹ $ubr 7o "Œ‰-f1-ubbÄş )‹f-ÂŒ7 f;v| bm|;]u-Ń´m. 1ÂŒ<ŕŚ‹1b. ruo]u-l† v|†7b༕‰ġ ou]-mbÂŒo‰-m‹ ‰; ‰vr༕jru-1‹ ÂŒ "|Äş -Ń´Ń´;m †vbm;vv "1_ooŃ´ Ĺ‹ vÂŒhoj. r-u|m;uvh. u-ho‰vhb;f "ÂŒhoj‹ bÂŒm;v† & Äş o71ÂŒ-v h-৾7;f |-hb;f ‰bŒ‹|‹ v|†7;m1b l-f. oh-ÂŒf< Œ‰b;7ÂŒbࣀ vŒ‰-f1-uvhb; Cul‹ġ - |-h৾; †1ÂŒ;v|mb1ÂŒÂ‹ŕŁ€ ‰ ‰‹hj-7-1_ b ÂŒ-f<1b-1_Äş

T

egoroczny wyjazd rozpoczÄ…Ĺ‚ siÄ™ od wizyty w firmie Papyrus Schweiz AG – zajmujÄ…cej siÄ™ magazynowaniem i dystrybucjÄ… papieru drukarskiego oraz opakowaĹ„. Studenci mogli zapoznać siÄ™ ze specyfikÄ… firmy i systemem pracy, by potem w grupach rozwiÄ…zać case study, dotyczÄ…ce przyszĹ‚ych wyzwaĹ„ w branĹźy papierniczej. NastÄ™pnie studenci odwiedzili Chronometry Beyer–Patek Philippe, gdzie mieli moĹźliwość poznania niezwykle ciekawej kolekcji muzeum zegarĂłw oraz uczestniczenia w wykĹ‚adzie Swiss Watch Industry: The Sales Perspectives. Na zakoĹ„czenie pierwszego dnia uczestnicy Study Trip mogli posmakować szwajcarskiej kuchni podczas kolacji przy tradycyjnym cheese fondue. Kolejny dzieĹ„ rozpoczÄ…Ĺ‚ siÄ™ wizytÄ… w Credit Suisse AG, gdzie dr Rene Buholzer poprowadziĹ‚ wykĹ‚ad pod tytuĹ‚em: Public Policy – Challenges of a Swiss Bank with global operations. Po wizycie w banku studenci udali siÄ™ do urokliwej miejscowoĹ›ci St. Gallen, gdzie, na tamtejszym Uniwersytecie, uczestniczyli w wykĹ‚adach na temat logistyki oraz Digital Business Transformation, prowadzonych przez specjalistĂłw z tej uznanej w Ĺ›wiecie uczelni.

MiĹ‚ym zakoĹ„czeniem dnia, obfitujÄ…cego w praktycznÄ… wiedzÄ™ z zakresu prowadzenia biznesu w Szwajcarii oraz wyzwaĹ„ przed nim stojÄ…cych, byĹ‚a wizyta w Schwander AG poĹ‚Ä…czona z degustacjÄ… win. Ostatniego dnia pobytu uczestnicy wyjazdu odwiedzili Baxter Healthcare SA, miÄ™dzynarodowÄ… firmÄ™ medycznÄ…, zajmujÄ…cÄ… siÄ™ produkcjÄ… lekĂłw takich jak pĹ‚yny infuzyjne, pĹ‚yny dializacyjne, czy leki stosowane w leczeniu hemofilii. Po wysĹ‚uchaniu wprowadzenia studenci pracowali nad case study dotyczÄ…cymi

wyzwaĹ„ i zagadnieĹ„ strategicznych dotyczÄ…cych branĹźy medycznej. Pomimo bardzo intensywnego planu caĹ‚ego pobytu, studenci znaleĹşli czas rĂłwnieĹź na zwiedzanie Zurychu oraz na wzajemnÄ… integracjÄ™, co jest nie mniej istotne od wiedzy i doĹ›wiadczeĹ„ zdobywanych na studiach.

mgr Joanna Klimek, uof;1| oou7bm-|ou u-ho‰vh- "Œhoj- bŒm;v† &

mu Ĺ´ Ĺ?źŴĹ‘ Ň l-uÂŒ;1 žųŴź

ĆŒĆŒ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

vÂŒ|-j1;mb; lb<7Œ‹m-uo7o‰; Ĺ‹ o=;u|- & ‰ hu-f-1_ roÂŒ- †mbfm‹1_ o0bŃ´moŕŚ‹ŕŁ€ v|†7;m|༕‰ ou-ÂŒ ru-1o‰mbh༕‰ †mb‰;uv‹|;|༕‰ 0‹j- f;7m‹l ÂŒ rubou‹|;|༕‰ uo1;v† oŃ´o༉vhb;]o b v|-mo‰b f;7;m ÂŒ ro7v|-‰o‰‹1_ ;Ń´;l;m|༕‰ †uor;fvhb;]o 0vÂŒ-u† "ÂŒhoŃ´mb1|‰- )‹৾vÂŒ;]oÄş

W

 celu wspierania mobilnoĹ›ci stworzonych zostaĹ‚o wiele programĂłw częściowo lub w caĹ‚oĹ›ci finansowanych przez KomisjÄ™ EuropejskÄ…. Dotychczas udaĹ‚o siÄ™ w znacznym stopniu rozwinąć mobilność studentĂłw – wspieranÄ… przez europejskie programy. KsztaĹ‚cenie bez granic, a co za tym idzie umiÄ™dzynarodowienie, jest rĂłwnieĹź jednym z priorytetĂłw rozwoju szkolnictwa wyĹźszego w Polsce. Nasza Uczelnia w peĹ‚ni korzysta z funduszy unijnych

ĆŒŇ™

mu Ĺ´ Ĺ?źŴĹ‘ Ň l-uÂŒ;1 žųŴź

w programach wymiany studentĂłw. SÄ… Jest to oferta dla ludzi Ĺ›miaĹ‚ych, zmoto wymiany semestralne, podwĂłjne dy- tywowanych, a przede wszystkim dla osĂłb, plomy, praktyki. ktĂłre potrafiÄ… uzbierać na wyjazd funUEK posiada rĂłwnieĹź bardzo atrakcyjnÄ… dusze oraz posiadajÄ… waĹźne certyfikaty i szerokÄ… ofertÄ™ programĂłw wymiany do z odpowiedniÄ… iloĹ›ciÄ… punktĂłw: IELTS, krajĂłw poza unijnych na wszystkich nie- Cambridge lub TOEFL. Niestety po otrzymal kontynentach Ĺ›wiata. Współpracujemy maniu wizy studenckiej raczej nie moĹźna z 3 uczelniami w USA, jednÄ… w Kanadzie, podejmować pracy w tych krajach. JedynÄ… 3 w Meksyku, 1 w Wenezueli, 1 w Peru, 4 formÄ… stypendium jest dla naszych stuw Chinach, jednÄ… w Australii, 3 w Korei dentĂłw zwolnienie z czesnego, co stanowi PoĹ‚udniowej, 2 na Tajwanie, 2 w Kazach- najwiÄ™kszÄ… kwotÄ™ w tego typu wymianach. stanie, 1 w Gruzji, 3 w Rosji, 4 w Ukrainie, Jest to kwota od kilku do kilkudziesiÄ™ciu 2 w Japonii. tysiÄ™cy dolarĂłw, ktĂłrej student UEK nie


wnosi za studiowanie w naszych partner- i Azji trzeba bezwzglÄ™dnie dotrzymywać skich uczelniach. terminĂłw. KaĹźdy student po wymianie poCo jest atrakcyjnego w wyjeĹşdzie na twierdza bardzo dobrÄ… atmosferÄ™ na uczelni studia na drugi koniec Ĺ›wiata? KaĹźdy naj- oraz fenomenalne biblioteki. W Australii pierw odpowie, ze egzotyka miejsca studio- i Kanadzie naleĹźy siÄ™ przygotować na barwania, co na pewno przyciÄ…ga studentĂłw dzo wysokie koszty Ĺźycia. W uczelniach do tego typu wymiany. Niemniej gĹ‚Ăłwny amerykaĹ„skich jest doskonaĹ‚a infrastrukatutem pozostaje poznanie nowej kultury, tura sportowa. W Ameryce PoĹ‚udniowej zdecydowanie róşniÄ…ce siÄ™ od polskiego bardzo popularne sÄ… kursy taĹ„cĂłw latynoskich i gotowania w ramach zajęć na uczelni. podejĹ›cie do studiowania. W USA studentĂłw zaskakujÄ… stosunki WiÄ™kszość studentĂłw potwierdza znaczz wykĹ‚adowcami, ktĂłrzy traktujÄ… studenta ny szok kulturowy mimo, iĹź przed wyjazjako naukowca i towarzysza debaty. Na dem czytajÄ… na temat kraju do ktĂłrego siÄ™ pewno w Ameryce Północnej, w Australii wybierajÄ…. Na pewno w trakcie pobytu

zmienia siÄ™ gust kulinarny. StypendyĹ›ci czÄ™sto sÄ… zaskoczeni faktem, iĹź moĹźna poznać tylu miĹ‚ych ludzi. MoĹźna mieć nadziejÄ™, iĹź dla kolejnych kandydatĂłw na „wymiany zamorskieâ€? semestr w uczelni partnerskiej stanie siÄ™ opĹ‚acalnÄ… inwestycjÄ… i niebanalnym wyzwaniem intelektualnym. Sylwia Rutkowska, ÂŒĹŠ1- hb;uo‰mbh- b†u- uo]u-l༕‰ ,-]u-mb1ÂŒm‹1_ġ hoou7‹m-|ou ‰‹lb-m‹ 7o hu-f༕‰ roÂŒ- †mbfm‹1_

W

‹f-ÂŒ7 m- v|†7b- 7o "|-m༕‰ ,f;7mo1ÂŒom‹1_ f;v| 7Ń´- lmb; 0-u7ÂŒo 1b;h-‰‹l 7oŕŚ‹Â‰b-71ÂŒ;mb;lġ mb; |‹Ѵho ÂŒ ro‰o7† lo৾Ѵb‰oŕŚ‹1b †Œ†r;jmb;mb- ‰b;7Œ‹ ÂŒ7o0‹|;f m- & †ġ -Ń´; |-h৾; 7ÂŒb<hb Ѵ†7ÂŒbolġ h|༕u‹1_ |†|-f roÂŒm-f<Äş ;v|;l ruÂŒ;hom-m-ġ ৾; ro0‹| m- u-m7 (-Ń´Ń´;‹ "|-|; &mbˆ;uvb|‹ f;v| bm‰;v|‹1f.ġ h|༕u- 7o0uÂŒ; ÂŒ-ruo1;m|†f; ‰ ruŒ‹vÂŒjoŕŚ‹1bÄş bloġ ৾; ruo]u-l -v|;uv o= †0Ń´b1 7lbmbv|u-াom Ĺ? Ĺ‘ o=;uo‰-m‹ m- u-m7 (-Ń´Ń´;‹ "|-|; &mbˆ;uvb|‹ f;v| vhb;uo‰-m‹ m- -7lbmbv|u-1f< r†0Ń´b1ÂŒm. ‰ &" ġ h†uv‹ o=;uo‰-m; m- |‹l hb;u†mh† roŒ‰-Ń´-f. mb; |‹Ѵho ÂŒuoΠlb;ࣀ 7ÂŒb-j-mb; -l;u‹h-༉vhb;]o uÂŒ.7†ĺ ÂŒb<hb †1ÂŒ;v|mb1|‰b; ‰ ÂŒ-f<1b-1_ġ l-l lo৾Ѵb‰oŕŚ‹ŕŁ€ roÂŒm-mb- _bv|oubb CŃ´-m|uorbbġ roru-‰bࣀ v‰of; †lb;f<|moŕŚ‹1b ÂŒ ÂŒ-uÂŒ.7ÂŒ-mb- 1Œ‹ -m-Ń´bŒ‹ u-rou|༕‰ Cm-mvo‰‹1_ġ ÂŒ ohu;ŕŚ‹Ń´-mb- v|u-|;]bb ‰ ou]-mbÂŒ-1f-1_ 1Œ‹ |;৾ ÂŒ rbv-mb- ruoroŒ‹1fb ]u-m|o‰‹1_Äş "|†7b- ‰ "|-m-1_ ,f;7mo1ÂŒom‹1_ ‰b.৾. vb< ÂŒ ru-1.Äş ,‰j-vÂŒ1ÂŒ- m- roÂŒbolb; ]u-7†-|; |uÂŒ;0- vb< ‰‹h-ÂŒ-ࣀ †lb;f<|moŕŚ‹1b. ‰‹vΠhb‰-mb- l-|;ub-j༕‰ġ b1_ -m-Ń´bŒ‹ġ v‹m|;Œ‹ b ‰‹1b.]-mb- ‰j-vm‹1_ ‰mbovh༕‰ĺ o7-|ho‰oġ v|†7;m1b ÂŒ & † ruŒ‹f;৾7৾-f.1‹ m- v|†7b- m- ("& l-f. lo৾Ѵb‰oŕŚ‹ŕŁ€ ru-1‹ m- †1ÂŒ;Ń´mbġ 7ÂŒb<hb h|༕u;f ÂŒ7o0‹‰- vb< 7oŕŚ‹Â‰b-71ÂŒ;mb; mrÄş ‰ rbv-mb† -u|‹h†j༕‰ m-†ho‰‹1_Äş o0‹| ‰ &" |o f;7m-h mb; |‹Ѵho ;]ÂŒ-lbm‹ġ ;v;f; 1Œ‹ ru;ÂŒ;m|-1f;ġ -Ń´; |;৾ lo৾Ѵb‰oŕŚ‹ŕŁ€ vro|h-mb- Ѵ†7ÂŒb ÂŒ u༕৾m‹1_ ÂŒ-h.|h༕‰ ŕŚ‹Â‰b-|-Äş - †1ÂŒ;Ń´mb mb; |‹Ѵho 7ÂŒb-j- b†uo 7Ń´- "|†7;m|༕‰ ,-]u-mb1ÂŒm‹1_ Ĺ?‰ |‹l uoh† f;v| ohojo šųų v|†7;m|༕‰ ÂŒ 1-j;]o ŕŚ‹Â‰b-|-Ĺ‘ġ -Ń´; |-h৾; f;v| ‰b;Ń´; ou]-mbÂŒ-1fb v|†7;m1hb1_ġ ‰ h|༕u; lo৾m- vb< ÂŒ--m]-৾o‰-ࣀĺ ru༕1ÂŒ |;]o lo৾m- rovΠh-ࣀ ‰oŃ´om|-ub-|† ‰ bmv|‹|†1f-1_ lb;fvhb1_ 1Œ‹ ou]-mbÂŒ-1f-1_ roÂŒ-uÂŒ.7o‰‹1_ġ h|༕u‹1_ ‰ u-m7 !-rb7v f;v| 0-u7ÂŒo 7†৾oÄş b; †hu‹‰-lġ ৾; 7Ń´- lmb; -|†|;l |;৾ v. ‰;;h;m7‹ 1Œ‹ 7mb ‰oŃ´m; ‰ |u-h1b; v;l;v|u†ġ ro71ÂŒ-v h|༕u‹1_ lo]< roŒ‰b;7ÂŒ-ࣀ mb; |‹Ѵho b1_b]-mġ -Ń´; |;৾ bmm; ÂŒ-h.|hb "|-m༕‰ ,f;7mo1ÂŒom‹1_Äş -j]ouÂŒ-|- "hou†r- – -0voѴ‰;m|h- & žųŴšĹ†ŴŸ

J

†৾ b7.1 m- v|†7b- lb-j;l ÂŒ-lb-u ‰‹f;1_-ࣀ m- v;l;v|u 7o ÂŒ-]u-mb1ÂŒm;f †1ÂŒ;Ń´mbÄş _1b-j;l roŃ´;1b;ࣀ ]7ÂŒb;ŕŚ‹ 7-Ń´;ho b v|‰b;u7ÂŒbj;lġ ৾; vhouo f;v| |-h- lo৾Ѵb‰oŕŚ‹ŕŁ€ |o ‰-u|o vru༕0o‰-ࣀ ‰‹0u-ࣀ vb< m- bmm‹ hom|‹m;m|ġ 7o om] om]†ġ 7o bm]m-m &mbˆ;uvb|‹ĺ bloġ ৾; m- v-l‹l ro1ÂŒ.|h† mb; ‰b;7ÂŒb-j;l 1Œ‹ †7- lb vb< vr;jmbࣀ ‰vŒ‹v|hb; ‰-u†mhb †7ÂŒb-j† ‰ ruo]u-lb;ġ l†vb-j;l vru༕0o‰-ࣀĺ uŒ‹]o|o‰-mb- ÂŒ-f<j‹ lb hbŃ´h- lb;vb<1‹ b o0;flo‰-j‹ ]j༕‰mb; holrŃ´;|o‰-mb; 7oh†l;m|༕‰ ou-ÂŒ ÂŒ0b;u-mb; ŕŚ‹uo7h༕‰ Cm-mvo‰‹1_Äş 7‹ |‹Ѵho lb-j;l f-hb;ŕŚ‹ r‹|-mb-ġ - lb-j;l b1_ 7†৾oġ Œ‰u-1-j;l vb< ÂŒ ruoŕŚ‹0. o rolo1 7o b†u- uo]u-l༕‰ ,-]u-mb1ÂŒm‹1_ b 7ÂŒb<hb |;l† ‰vŒ‹v|ho ruÂŒ;0b;]jo ]j-7hoÄş uÂŒÂ‹Ń´;1b-j;l 7o om] om]† Ĺ´Ĺł v|‹1ÂŒmb-Äş &1ÂŒ;Ń´mb- ÂŒou]-mbÂŒo‰-j- lb |u-mvrou| ÂŒ Ń´o|mbvh-ġ ÂŒov|-j;l 1b;rjo ruŒ‹f<|‹ b ÂŒ-h‰-|;uo‰-m‹ ‰ 0-u7ÂŒo 7o0uÂŒ; ‰‹rov-৾om‹l b mo‰o1ÂŒ;vm‹l -h-7;lbh†ĺ bm]m-m v|-j vb< lobl mo‰‹l 7ol;l m- ŴŜŴ 7mbÄş &1ÂŒ< vb< b 0-‰b< ÂŒ; v|†7;m|-lb ÂŒ hbŃ´h†m-v|† u༕৾m‹1_ r-༉v|‰ †uor‹ġ ÂŒfb b o0† l;u‹hÄş ,-‰b;u-mb; |-h ‰b;Ѵ† lb<7Œ‹m-uo7o‰‹1_ ÂŒm-foloŕŚ‹1b |o f;7m- ÂŒ rb<hmb;fvŒ‹1_ 1ÂŒ<ŕŚ‹1b |;]o ruo]u-l†ġ mb; ‰vrolbm-f.1 o ‰‹1b;1ÂŒh-1_ b ÂŒ-f<1b-1_ ou]-mbÂŒo‰-m‹1_ przez Lingnan. & †lo৾Ѵb‰bj lb †7ÂŒb-j ‰ ruo]u-lb;ġ h|༕u‹ l- ÂŒm-1ÂŒ.1‹ ‰rj‹‰ m- lof. ruŒ‹vÂŒjoŕŚ‹ŕŁ€ 7Ń´-|;]oġ ৾; ৾‹1b; ‰ lb<7Œ‹m-uo7o‰;f l;|uoroŃ´bb |-hb;f f-h om] om] ÂŒ7;1‹7o‰-mb; rovÂŒ;uÂŒ- _ou‹Œom|‹ b †1Œ‹ bmm;]o vrofuÂŒ;mb- m- ŕŚ‹Â‰b-|Äş ;ÂŒ ‰.|rb;mb- ġ f;v|;l ÂŒ-7o‰oŃ´om‹ĺ oÂŒ7u-‰b-l ÂŒ ÂŒ-l]Ń´om;]o om] om]† b1_-j <7ÂŒbl.৾ – v|†7;m| Ĺľ uoh† )‹7ÂŒb-j† homolbb b "|ov†mh༕‰ b<7Œ‹m-uo7o‰‹1_ i o0;1mb; m- ‰‹lb-mb; ‰ bm]m-m &mbˆ;uvb|‹ _bm‹

mu Ĺ´ Ĺ?źŴĹ‘ Ň l-uÂŒ;1 žųŴź

ĆŒĆ?


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

"| 7;m1b & 0u-Ѵb m-fѴ;rv . ru-h| h< "! -h b7;- o7ro b;7 b-Ѵm;]o 0b m;v ru ;h - vb< m- 7 b-j-mb-ĵ o mb;vb; - vo0. "! oruॕ1 _-v;j b 1 u ;1 bঋ1b; lb;mb- m-v ; o|o1 ;mb;ĵ "| 7;m1b & lo]Ѵb ro m-ࣀ ru-h| 1 m lb-u 7 b-j-ॉ ro7;flo -m 1_ ru ; m-m; bl Cul ķ 0bou.1 7 b-j omh uvb; & m- m-fѲ;rv . o0u. u-h| h< "!ĸ

K

onkurs organizowany przez Akademickie Centrum Kariery wraz z Fundacją UEK w ramach wydarzenia 4 sfery kariery, skierowany był do firm, które w ciągu ostatnich dwóch lat zrealizowały Dobrą Praktykę CSR. Jego celem było promowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu i budowanie wśród studentów świadomości na temat korzyści płynących z podejmowania długofalowych i wymiernych inwestycji społecznych. Prace konkursowe można było oglądać na terenie kampusu UEK i na stronie Akademickiego Centrum Kariery www.kariery.uek.krakow.pl. W konkursie wzięło udział 18 firm, które zgłosiły projekty o tematyce zdrowotnej, ekologicznej, bezpieczeństwa czy przedsiębiorczości. Wiele z nich koncentrowało się na wsparciu edukacyjnym

W Komh uvb; pu hj-7 o0u 1_ u-h| h "! -ru; ;m|o -j =bul Ĺ

ƌҚ

mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź

oraz opiekuńczo-społecznym skierowanym głównie do dzieci i młodzieży. Zgłoszone projekty miały zarówno zasięg ogólnopolski, jak i lokalny. Najciekawsze wyróżniały się innowacyjnymi rozwiązaniami odpowiadającymi na konkretne problemy społeczne. W trakcie głosowania on-line, studenci UEK wybrali najciekawszą według nich Dobrą Praktykę CSR, uzasadniając swoją decyzję. Zwycięzcą konkursu została firma Luxoft Poland ze swoim projektem „Professor Grandchild / Profesor Wnuczek”. W ramach jego trzech dotychczasowych edycji uczniowie gimnazjów prowadzili zajęcia, w trakcie których uczyli seniorów m.in. obsługi komputera i korzystania z sieci. Celem projektu była walka z cyfrowym wykluczeniem, które staje się coraz większym wyzwaniem we współczesnym

społeczeństwie. Z akcji skorzystało dotychczas 500 seniorów, wspieranych przez 400 gimnazjalistów. Zajęcia były organizowane w 17 szkołach w różnych częściach Polski. Każdy przedstawiony w konkursie pomysł zasługuje na wyróżnienie za chęć niesienia pomocy wybranym grupom społecznym, wartości edukacyjne, czy działanie na rzecz środowiska. Mamy nadzieję, że promowanie idei CSR przyczyni się do wzrostu świadomości wśród młodych ludzi i uwrażliwi ich na potrzebę wdrażania dobrych praktyk zintegrowanych z codziennym funkcjonowaniem organizacji, których stają się częścią jako pracownicy, by sami także mogli je stosować w relacjach z otoczeniem. Adriana Szostak, ACK UEKWYDARZENIA

ҙƇ

JEDNOSTKI

STUDENCI

mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź


+o†u _ob1;ġ -h; obv;Ä´ _‹0- mb; vrov༕0 o7m-Ń´;৳ࣀ m- f-hb;fhoѴ‰b;h †1ÂŒ;Ń´mb ‰ oŃ´v1; v|†7;m|-ġ h|༕u‹ mb; hof-uŒ‹j0‹ |;f m-ÂŒÂ‰Â‹Äş -Œ‰‹ m-f‰b<hvÂŒ;]o v|†7;m1hb;]o ŕŚ‹Â‰b<|- ‰ uoh†ĺ †‰;m-Ń´b- |o 1ÂŒ-vġ ]7‹ ÂŒ-rolbm-l‹ o m-†1; b 7-f;l‹ vb< rou‰-ࣀ ‰ ‰bu ;Ń´;h|u‹Œ†f.1;f ÂŒ-0-‰‹ĺ

N

ikt nie ma wÄ…tpliwoĹ›ci, Ĺźe najlepsze Juwenalia odbywajÄ… siÄ™ na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W ten dzieĹ„ studenci przejmujÄ… nasz Kampus i wypeĹ‚niajÄ… go atmosferÄ… godnÄ… najlepszego juwenaliowego koncertu w kraju. Na tegorocznÄ… edycjÄ™ JuwenaliĂłw UEK 2017 skĹ‚ada siÄ™ Koncert GĹ‚Ăłwny i aĹź siedem oryginalnych projektĂłw Juwenaliowych! To wĹ‚aĹ›nie róşnorodna tematyka wydarzeĹ„, gĹ‚oĹ›ne nazwiska gwiazd, widok tysiÄ™cy ludzi na naszych imprezach sprawia, Ĺźe tych dni nie moĹźemy siÄ™ wrÄ™cz doczekać. Od 27 kwietnia do 18 maja niepodzielnie na UEK-u rzÄ…dzić bÄ™dÄ… studenci! Organizatorzy tego wielkiego przedsiÄ™wziÄ™cia to przedstawiciele Parlamentu Studenckiego UEK, NiezaleĹźnego Zrzeszenia StudentĂłw UEK oraz Erasmus Student Network UEK. MĹ‚odzi, energiczni ludzie poĹ‚Ä…czeni pasjÄ… do tworzenia ogromnych event’ów. Ĺ Ä…cznie przy Juwenaliach dziaĹ‚a ich blisko 80! A do tego doliczyć trzeba dziesiÄ…tki wolontariuszy na caĹ‚ej uczelni, ktĂłrzy w pocie czoĹ‚a pomagajÄ… w przygotowaniach. To wĹ‚aĹ›nie ta zgrana grupa ludzi sprawi, Ĺźe jak co roku przekonamy siÄ™ o wyjÄ…tkowoĹ›ci JuwenaliĂłw UEK. JesteĹ›my jednÄ… z nielicznych imprez tego typu w kraju, ktĂłra moĹźe pochwalić siÄ™ zagranicznÄ… gwiazdÄ… ze Ĺ›wiatowych list przebojĂłw. Na naszym Kampusie goĹ›ciliĹ›my juĹź takich artystĂłw jak Sigma, Duke Dumont, Netsky czy Parov Stelar! A dopeĹ‚nieniem do ich wystÄ™pĂłw sÄ…

zawsze koncerty naszych rodzimych gwiazd reprezentujÄ…cych najpopularniejsze style i gatunki muzyki. Taco Hemingway, Ten Typ Mes, Gooral, O.S.T.R czy ktoĹ› ma prawo ich nie kojarzyć? W tym roku czekajÄ… nas przynajmniej podwĂłjne emocje i zabawa w prawdziwym stereo, bowiem po raz pierwszy w historii na naszym Kampusie powstanÄ… aĹź dwie sceny! Scena PerĹ‚a znajdować siÄ™ bÄ™dzie w tradycyjnym miejscu, natomiast druga scena PerĹ‚a Export za lokalizacjÄ™ obierze betonowe boisko, w ktĂłrym zazwyczaj znajdowaĹ‚a siÄ™ strefa gastronomiczna. Taka reorganizacja to prawdziwa rewolucja, a do tego jeszcze wiÄ™ksze moĹźliwoĹ›ci i jeszcze wiÄ™cej wspaniaĹ‚ej muzyki. Wszystkie najnowsze informacje, wszyscy artyĹ›ci, ktĂłrzy wystÄ…piÄ… w tym roku sÄ… dostÄ™pne zarĂłwno na naszej stronie na Facebook’u (Juwenalia UEK), na oficjalnym wydarzeniu facebook’owym, ale takĹźe na naszej stronie internetowej juwenaliauek.pl. JesteĹ›my przekonani, Ĺźe w tym roku rozniesiemy muzycznie wszystkie sceny i udowodnimy, Ĺźe centrum juwenaliowego wszechĹ›wiata jest na UEK-u! Bilety w sprzedaĹźy sÄ… na portalu eBilet, w klubie studenckim zaUEK i we wszystkich salonach Empik w Polsce. Na kolejnych stronach przekonacie siÄ™ dokĹ‚adnie czego spodziewać siÄ™ po tegorocznych edycjach projektĂłw juwenaliowych. Zapewniamy, Ĺźe bÄ™dzie ciekawie! YOUR CHOICE, MAKE NOISE!

žź h‰b;|mbUEK Gaming Stage žź h‰b;|mbWybory Najmilszych ŴŸ l-fFashion Night Ĺ´Ĺš l-fX-tremalia Runmaggedon Ĺ´Ĺš l-f uÂŒ;]Ń´.7 -r;Ń´ Rockowych Ĺ´Ĺş l-fZmagania )‹7ÂŒb-j༕‰ Ĺ´Ĺş l-fNoc Kinowa Ĺ´Ĺť l-f om1;u| j༕‰m‹

www.f†‰;m-Ѵb-†;hĺrѴ

mu Ĺ´ Ĺ?źŴĹ‘ Ň l-uÂŒ;1 žųŴź

Ň™Ćˆ


JUWENALIA 2017

UEK Gaming Stage

C 27 04

zwarta edycja UEK Gaming Stage – projektu realizowanego w ramach Juwenaliów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wydarzenie adresowane jest zarówno do fanów e-sportu, jak i osób lubiących gry karciane oraz planszowe. Projekt umożliwia poznanie sportu od całkiem innej strony, dlatego też przez cały dzień czekać na Was będzie masa atrakcji! W trakcie finału odbędą się turnieje w CS: GO oraz Overwatch’a, jednak to nie wszystko. Będziecie również mieli okazję zmierzenia się ze znajomymi w grach na konsoli czy też spróbowania swoich sił w planszówkach. Każdy z Was

będzie miał szansę wzięcia udziału w konkursach i zgarnięcia nagród. Wydarzenie jest także szansą na poznanie nowych technologii komputerowych. Dzięki współpracy ze znanymi firmami, dostarczymy Wam gaming’owych wrażeń na najwyższym poziomie. Gwarantujemy, że tego dnia nikt nie będzie się nudził! Zapraszamy po więcej informacji na fanpage UEK Gaming Stage na Facebook’u.

) 0ou -flbѴv 1_

D 27 04 ҙƉ

ziewiąta edycja Wyborów Najmilszych Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego. Polegają one na wyborze Najmilszej Studentki oraz Super Studenta i są podzielone na 2 etapy. Pierwszy obejmuje głosowanie internetowe oraz oddawanie głosów za pomocą stoisk na terenie Kampusu UEK. 10 uczestników z największą liczbą głosów przechodzi do drugiego etapu odbywającego się w Klubie Studenckim Kwadrat. Motywem tegorocznej edycji są kultury świata. Finaliści będą rywalizowali w 4 konkurencjach i będą oceniani przez specjalnie wybrane jury. Na każdego z nich czekają atrakcyjne nagrody.

mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź

Na publiczność również będą czekały liczne atrakcje i konkursy, a tuż po wyłonieniu zwycięzców, odbędzie się koncert 3 gwiazd muzyki rap: Emesa Milligana, Kartky'ego oraz ReTo, którzy swoimi występami zwieńczą zmagania uczestników w Wyborach Najmilszych. Warto nadmienić, że dwie z występujących gwiazd (Emes Milligan oraz ReTo) znalazły się w tym roku w prestiżowym zestawieniu Młodych Wilków 2017, promującym młodych i obiecujących raperów.


-v_bom b]_|

N

ie wiecie co to Fashion Night? Już śpieszę z odpowiedzią! Fashion Night to największy studencki projekt modowy w Polsce! Organizowany na naszym kampusie podczas Juwenaliów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Każdego roku promujemy młodych, obiecujących, polskich projektantów, którzy niejednokrotnie zaczynają na naszym wybiegu swoją karierę w świecie mody! Jesteście ciekawi jacy projektanci wystąpią u nas w tym roku? Nie możemy Wam jeszcze zdradzić nazwisk, ale uwierzcie, że pojawią się u nas niezwykli projektanci z całej

Polski, a na wybiegu czekają na Was nie lada atrakcje! Śledźcie uważnie fanpage Fashion Night na facebook’u! Czekają tam na Was nowinki ze świata mody oraz konkursy, w których możecie wygrać modne nagrody! Już niedługo przedstawimy Wam sylwetki tegorocznych projektantów, miejsce, w którym odbędzie się After Party Fashion Night 2017, a także niespodzianki, które przygotowaliśmy dla Was podczas Pokazu. Pamiętajcie! Widzimy się 15 maja o godz. 18.00 na hali widowiskowo-sportowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie!

15 05

X-tremalia

W

ramach Juwenaliów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, po raz szósty organizowany jest projekt mający na celu pobudzanie aktywności fizycznej młodych ludzi – X-tremalia. Jest to szeroko rozumiany festiwal sportów ekstremalnych, który coraz bardziej skupia się na promowaniu zdrowego, aktywnego stylu życia. Co roku przygotowywane są różnorodne atrakcje i turnieje sportowe, gdzie każdy może wybrać coś dla siebie. Tegoroczna edycja odbędzie się we wtorek 16 maja na terenie Kampusu UEK. W tym roku studenci będą mogli wziąć udział w m.in. treningach crossfitu, treningach sztuk walki, turniejach i innych ciekawych atrak-

cjach, które zostaną ogłoszone wkrótce. swojego harmonogramu, tak, żeby i one Tworząc ten projekt chcemy pokazać potem inspirowały osoby ze swojego otokrakowskim studentom jak wiele moż- czenia do zmiany trybu życia. liwości daje aktywne spędzanie wolnego czasu. Potrzeba realizacji projektu wynika też z tego, że coraz więcej młodych osób dotykają choroby wynikające z braku aktywności fizycznej. Poprzez organizację różnych wydarzeń, w tym m.in. konsultacji z trenerami, chcemy pokazać jak zmienić swój tryb życia na zdrowszy, lepszy. Wierzymy, że organizowany przez nas projekt znacząco wpłynie na poprawę jakości życia osób, które wezmą udział w wydarzeniu. Chcemy, by osoby, które pojawią się na wydarzeniu zainspirowały się przygotowanymi atrakcjami i na stałe wprowadziły aktywność fizyczną do

mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź

16 05 ҙƊ


JUWENALIA 2017

u ;]Ѵ.7 -r;Ѵ !o1ho 1_

P 16 05

rzegląd Kapel Rockowych to ogólnopolski konkurs dla młodych zespołów rockowych z ogromnym potencjałem. Jego celem jest wyłonienie spośród setek zgłoszeń najlepszej kapeli, która zagra na Koncercie Głównym Juwenaliów 2017 oraz wygra atrakcyjne nagrody. W tym roku Przegląd jest organizowany już po raz 9. Eliminacje odbywają się w kilku etapach – zespoły z całej Polski zgłaszają swój udział w eliminacjach poprzez przesłanie swoich autorskich utworów. Następnie 5 zespołów wybieranych jest przez ekspertów związanych ze światem muzycznym oraz internautów. Wybrane 5 kapel rockowych wy-

stąpi na scenie w Klubie Studenckim Kwadrat przed jury składającym się z osób związanych ze światem muzyki. W jury zasiadały takie osoby jak: Czesław Mozil, Robert Lubera, Adam Mikołajewski, czy Artur Malik. A ponieważ sam finał jest swoistym koncertem, na zakończenie zagra gwiazda polskiego rocka. Do tej pory mogliśmy usłyszeć Myslovitz, Farben Lehre, Akurat, Ocean, czy Muchy. W tym roku koncert będzie wyjątkowy, bo oprócz pięciu młodych kapel rockowych, wyłonionych w procesie eliminacji zagrają dla nas aż dwa zespoły- Piotr Zioła, młody wokalista i kompozytor charakteryzujący się niezwykle oryginalną barwą głosu oraz

legenda polskiego punk rocka – The Analogs, którzy od 21 lat są jednym z najprężniej działających zespołów polskiej sceny punk rockowej. Zgłoszenia zespołów w ramach eliminacji do XIX Przeglądu Kapel Rockowych właśnie dobiegają końca. Następnym etapem będzie wybór najlepszej piątki przez ekspertów związanych ze światem muzyki oraz internautów, głosować będzie można na stronie internetowej juwenaliauek.pl. 12 kwietnia wszystko stanie się jasne, ponieważ ogłosimy ścisłą piątkę kapel, które wystąpią w finale Przeglądu 16 maja walcząc o wymarzone nagrody i tworząc jedyny w swoim rodzaju koncert, gdzie królował będzie ROCK.

,l-]-mb- ) 7 b-jॕ

Z 17 05 ҙƋ

magania Wydziałów to projekt organizowany w ramach Juwenaliów UEK. Pięć wydziałów tj.: Finansów i Prawa, Towaroznawstwa, Zarządzania, Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych rywalizuje ze sobą w niezliczonej ilości konkurencji. Biorą w nich udział nie tylko studenci ale także dziekani, wykładowcy i pracownicy akademiccy. Jest to jedyna okazja aby sprawdzić siły i integrację swojego Wydziału! W tym roku Projekt odbywa się 17 maja, a jego motywem przewodnim są Gwiezdne Wojny. Na Kampusie pojawią się szturmowcy, rycerze Jedi, odwiedzi nas także Mistrz Yoda oraz

mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź

Darth Vader. Już 6 kwietnia ruszają zapisy, więc wypatrujcie nas na Kampusie oraz śledźcie fanpage na Facebook’u, aby wypełnić ankietę i dołączyć do gry! Na każdy team przypada 8 miejsc. Należy się pospieszyć bowiem ich ilość jest ograniczona, a kto lepiej nie obroni honoru Waszego Wydziału jak nie Wy? Zobaczymy kto w tym roku najlepiej skonstruuje swój statek kosmiczny i będzie pierwszy na mecie! W poprzednich latach było już przeciąganie uczelnianego stara, ślizganie na klacie, ściganie, siłowanie, śpiewanie, ujeżdżanie byka, tańczenie… Nie może Cię tam zabraknąć! Niech Moc będzie z Tobą i Twoim Wydziałem.


Noc Kinowa

D

ni już coraz dłuższe i cieplejsze, a przez okno przedzierają się wiosenne promienie słońca. Co to oznacza? Do Juwenaliów UEK coraz bliżej! Kochasz kino i spędzenie czasu ze znajomymi? Serdecznie zapraszamy na jedyny w swoim rodzaju pokaz filmowy pod gołym niebem. Już dziś zapisz w kalendarzu datę: 17 maja, kiedy to Kampus UEK na jeden wieczór przeobrazi się w kino. Zabierz znajomych, kocyk i koniecznie przyjdź! Podczas jednej nocy zobaczysz dwa kapitalne filmy, dzięki którym przeżyjesz niesamowite chwile. Przed projekcją wszyscy obecni będą mieć okazję wzięcia udziału w konkursach z nagrodami.

W ten wyjątkowy wieczór prze- mi niespodziankami. Noc Kinowa to niesiemy Cię do czasów dzieciństwa, juwenaliowy przystanek, którego nie pamiętasz jeszcze jak się gra w klasy możecie przegapić! czy gumę? Chcesz przypomnieć sobie te chwile? Całe wydarzenie będzie utrzymane w klimacie powrotu do dzieciństwa, bo przecież w każdym z nas drzemie dziecko. Poza atrakcjami tematycznymi przygotujemy dla Ciebie strefę gastronomiczną, w której oprócz food trucków będzie dostępne piwo, popcorn czy wata cukrowa. Jesteś łasuchem oraz lubisz szybkie i smaczne jedzenie? Znajdziesz coś dla siebie! Organizatorzy gwarantują ogromną dawkę emocji i niezapomniany klimat studenckiego happeningu, z liczny-

mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź

17 05

ҙƌ
WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

o hѴ 1 ;l 7o v h1;v v.Ļ 7-m; m|;u;v f; b< v ;uoho rof<|- -m-Ѵb - 7-m 1_ĵ _1;v rov ;u ࣀ v of; lb;f<|moঋ1b -m-Ѵb| 1 m;ķ - |-h৵; 1 ;v|mb1 ࣀ bm|;u;v f.1 1_ ru;Ѵ;h1f-1_ ru ;7v|- b1b;Ѵb ঋ b-|- m- hb b 0b m;v ĵ o৵; ro ruov| 1b;h- vrovॕ0 1_1;v -r;jmbࣀ v ॕf oѴm 1 -v m- v| 7b-1_ b ro m-ࣀ vr-mb-j 1_ Ѵ 7 bĵ $o v v|ho f;v| lo৵Ѵb ; oj;l - ho l m-Ѵb -m 1_Ĵ

J

esteśmy organizacją studencką działającą od 2009 roku. Naszą misją jest propagowanie znaczenia analizy danych w naukach ekonomicznych oraz społecznych. Ściśle współpracujemy z Katedrą Statystyki oraz Katedrą Ekonometrii i Badań Operacyjnych pod czujnym okiem naszych opiekunów: dra Artura Prędkiego oraz mgra Mateusza Baryły. Przeprowadzamy własne badania naukowe. Każdy z członków ma możliwość uczestnictwa w konkursie badawczym pt. Statystyka nie kłamie, kłamią jedynie Statystycy. W tym roku zostały zaprezentowane prace poruszające tematykę rozwoju społeczeństwa, stresu wśród studentów UEK, a także inwestycji mieszkaniowych w Krakowie. Udział w projekcie badawczym pomaga studentom w otrzymaniu dodatkowych punktów istotnych w dorobku naukowym. Zastanawiałeś się może jak wygląda praca analityków? W KNAD zaproszeni goście ze świata biznesu odkrywają nowe możliwości kariery, a także pokazują w jaki sposób wiedza merytoryczna poznana na studiach przekłada się na praktykę zawodową. W tym roku studenci mieli okazję poznać statystyków, quantów oraz analityków danych najbardziej renomowanych firm na świecie działających w obszarze finansów, marketingu oraz technologii. W trosce o przyszłość każdego członka Koła, co roku organizowane są szkolenia z programów takich jak MySQL, VBA, Gretl, R, czy Excel. W poprzednich latach niektóre warsztaty były przeprowadzane również przez pracowników UEK i partnerskie firmy, a uczestnicy szkoleń otrzymywali certyfikaty ukończenia kursu. Oprócz twardych

ҙҚ

mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź

umiejętności, zaproszeni trenerzy kształcą u studentów również te miękkie, które są zawsze przydatne w organizacji czasu pracy, motywowaniu pracowników, budowaniu modeli biznesowych, tworzeniu CV, czy zarządzaniu projektami. Ponadto każdy oficjalny członek KNAD posiada dostęp do naszej prywatnej biblioteczki, w której z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Jednym z czołowych wydarzeń naszego Koła jest Ogólnopolska Konferencja Naukowa Narzędzia Analityczne w Naukach Ekonomicznych. Projekt ten skierowany jest do studentów oraz doktorantów z całej Polski. W ubiegłym roku została przeprowadzona już piąta edycja, podzielona na dwa bloki tematyczne: metody ilościowe w ekonomii oraz zastosowanie narzędzi analitycznych w zarządzaniu. Każda edycja jest zwieńczona darmową publikacją wszystkich wygłoszo-

nych referatów w monografii naukowej, co zdecydowanie podkreśla jakość organizowanego wydarzenia. Celem Konferencji jest budowanie mostów pomiędzy studentami, a przedstawicielami świata nauki i biznesu, podczas wydarzenia nie brakuje więc wykładów organizowanych przez naszych partnerów. W Podczas minionej edycji gościliśmy reprezentantów Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz State Street Bank Polska. Wraz z rokiem akademickim 2016/2017 ruszyliśmy z realizacją nowych ciekawych pomysłów. Zapraszamy do Koła Naukowego Analizy Danych! Więcej informacji znajdziecie na: www.facebook.com/knad. uek www.knad.uek.krakow.pl Natalia Kolek, ojo - ho ; m-Ѵb -m 1_


ovro7-uh- ruÂŒ;v|uÂŒ;mm- Ř‘ bm৾‹mb;ub- ruŒ‹vÂŒjoŕŚ‹1b ) u-l-1_ ÂŒ-f<ࣀ |;u;mo‰‹1_ ÂŒ ruÂŒ;7lbo|† Ekologistyka obszarĂłw zurbanizowanych v|†7;m1b hb;u†mh† ovro7-uh- ruÂŒ;v|uÂŒ;mm- o ruoCѴ† bm৾‹mb;uvhbl lb;Ń´b lo৾Ѵb‰oŕŚ‹ŕŁ€ vhom=uom|o‰-mb- ‰b;7Œ‹ b †lb;f<|moŕŚ‹1b m-0‹|‹1_ m- ‰‹hj-7-1_ ÂŒ ru-h|‹h.ġ †1ÂŒ;v|mb1ÂŒ.1 ‰ ÂŒ-f<1b-1_ |;u;mo‰‹1_ ‰ hoŃ´o]b1ÂŒm;f "r-Ń´-umb 7r-7༕‰ ‰ u-ho‰b;Äş

P

od opiekÄ… dr inĹź. Agnieszki Petryk studenci przeszli caĹ‚Ä… Ĺ›cieĹźkÄ™ edukacyjnÄ…, przedstawiajÄ…cÄ… poszczegĂłlne etapy termicznego przeksztaĹ‚cania odpadĂłw. Krakowska ekospalarnia rozpoczęła swojÄ… dziaĹ‚alność w grudniu 2015 r. Wydajność zakĹ‚adu obejmuje blisko 220 tyĹ›. ton odpadĂłw rocznie, wykorzystywanych jako paliwo do produkcji energii cieplnej dla Krakowa. ZajÄ™cia terenowe, przygotowujÄ…ce studentĂłw do praktyk inĹźynierskich, stanowiÄ… znakomitÄ… okazjÄ™ do rozpoznania przedsiÄ™biorstw bÄ™dÄ…cych potencjalnym miejscem pracy absolwentĂłw kierunku

Gospodarka przestrzenna. Studenci mo- listycznÄ… wiedzÄ… i umiejÄ™tnoĹ›ci w prakgÄ… bezpoĹ›rednio poznać warunki pracy, tyce zawodowej. Realizowane w toku zakres obowiÄ…zkĂłw, wymagane umiejÄ™t- ksztaĹ‚cenia zajÄ™cia terenowe, sÄ… jednym noĹ›ci i kryteria zatrudnienia na danym z instrumentĂłw osiÄ…gania zaĹ‚oĹźonych stanowisku stawiane kandydatom. ZostajÄ… efektĂłw ksztaĹ‚cenia w zakresie wiedzy, wyposaĹźeni w unikalnÄ… wiedzÄ™ dotyczÄ…cÄ… umiejÄ™tnoĹ›ci i kompetencji spoĹ‚ecznych nowoczesnych procesĂłw technologicznych przyszĹ‚ych inĹźynierĂłw gospodarki przei organizacji pracy zakĹ‚adĂłw specjalizujÄ…- strzennej, bÄ™dÄ…cych specjalistami od stracych siÄ™ w róşnych gaĹ‚Ä™ziach przemysĹ‚u. tegii rozwoju regionalnego i zarzÄ…dzania Wypracowane na Wydziale Gospodarki miastem. i Administracji Publicznej UEK efekty ksztaĹ‚cenia osiÄ…gane przez studentĂłw 7u bm৾ĺ Agnieszka Petryk, ,-hj-7 homolbhb !;]bom† b m৾‹mb;ubb Gospodarki przestrzennej, zakĹ‚adajÄ…, iĹź uÂŒ;v|uÂŒ;mm;f absolwent kierunku bÄ™dzie pracownikiem wiedzy, innowacyjnie stosujÄ…cym specja -|;7u- ovro7-uhb !;]bom-Ń´m;f &

hoŃ´o]b1ÂŒm- "r-Ń´-umb- 7r-7༕‰ ‰ u-ho‰b;ġ =o|Äş Äş $;hb;Ń´-hÄş

mu Ĺ´ Ĺ?źŴĹ‘ Ň l-uÂŒ;1 žųŴź

ҙƎ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

uof;h| ruol†f.1‹ b7;< ruÂŒ;7vb<0bou1ÂŒov1b b v|-u|†r༕‰ u;-Ń´bÂŒo‰-m‹ ruÂŒ;ÂŒ ojo -†ho‰; Ĺ 7;-Äż =†mh1fom†f.1; ruŒ‹ -|;7uÂŒ; ,-1_o‰-༉ u]-mbÂŒ-1‹fm‹1_ )vr༕Ѵmb; ÂŒ -u|m;u;l Ĺ‹ †m7-1f. Ĺ u-h༕‰ b-v|;l "|-u|†r༕‰Ŀġ ojo -†ho‰; Ĺ Äż roŒ‹vh-jo ]u-m| Cm-mvo‰‹ ‰ u-l-1_ o|‰-u|;]o homh†uv† o=;u| m- u;-Ń´bÂŒ-1f< ÂŒ-7-༉ r†0Ń´b1ÂŒm‹1_ )of;‰༕7ÂŒ|‰- -joroŃ´vhb;]o ‰ o0vÂŒ-uÂŒ; ;7†h-1fb ‰ žųŴŚ uĺġ rmĺĚ -†ho‰; bmvrbu-1f; ʼn 1b;h-‰; b hu;-|‹‰m;ĸ

P

rzygotowany projekt nosiĹ‚ nazwÄ™: UEK Winter Startup Week Conference. DziaĹ‚ania w projekcie skierowane byĹ‚y gĹ‚Ăłwnie do studentĂłw i Ĺ›rodowiska naukowego krakowskich uczelni i docelowo miaĹ‚y zachÄ™cać do zakĹ‚adania innowacyjnych podmiotĂłw – startupĂłw technologicznych, promować szeroko pojÄ™tÄ… ideÄ™ przedsiÄ™biorczoĹ›ci oraz zwiÄ™kszyć zainteresowanie studentĂłw i mĹ‚odych naukowcĂłw prowadzeniem badaĹ„ w obszarze przedsiÄ™biorczoĹ›ci innowacyjnej i komercjalizacji. CytujÄ…c róşnych autorĂłw, moĹźna wskazać, Ĺźe „startupâ€? – to organizacja, w ktĂłrej realizowany jest projekt, w fazie przejĹ›ciowej komercjalizacji do momentu przeskalowania swojej dziaĹ‚alnoĹ›ci na potrzeby rynku masowego. Stan przejĹ›ciowy do postaci dojrzaĹ‚ej organizacji. GĹ‚Ăłwnym celem tworzenia startupu – ma być osiÄ…gniÄ™cie skalowalnego modelu biznesowego pozwalajÄ…cego na zdobywanie kolejnych rynkĂłw i rozwĂłj firmy w zaĹ‚oĹźonym kierunku („przychodĂłw, zysku, liczby uĹźytkownikĂłw lub kliknięć – na cokolwiek zaĹ‚oĹźyciele i inwestorzy siÄ™ umĂłwiliâ€?1). NaleĹźy wskazać, Ĺźe startupy technologiczne bardzo czÄ™sto sÄ… pochodnÄ… realizowanych na uczelniach i w jednostkach naukowo-badawczych – procesĂłw Ć?

Ć?Ƈ

komercjalizaji badaĹ„ naukowych oraz transferu wiedzy. SÄ… niejednokrotnie innowacyjnymi na skalÄ™ krajowÄ…, a nawet globalnÄ… podmiotami gospodarczymi, ktĂłre powstajÄ… po to, by rozwiÄ…zywać zidentyfikowany uprzednio realny problem okreĹ›lonej grupy docelowej. W ramach projektu UEK Winter Startup Week Conference przeprowadzono na przeĹ‚omie paĹşdziernika i listopada 2016 r. cykl szkoleĹ„ i warsztatĂłw dotyczÄ…cych zakĹ‚adania i prowadzenia dziaĹ‚alnoĹ›ci typu startup. ZajÄ™cia byĹ‚y prowadzone przez ekspertĂłw i specjalistĂłw, ktĂłrzy na co dzieĹ„ zajmujÄ… siÄ™ tematykÄ… zwiÄ…zanÄ… z zakĹ‚adaniem i prowadzeniem innowacyjnych spółek i rozwijaĹ‚y nastÄ™pujÄ…ce zagadnienia: 1. Budowa wĹ‚asnej firmy – od czego zacząć? Lean Startup i Customer Development jako metody rozwoju biznesu. 2. Budowanie modelu biznesowego wokół wartoĹ›ci dla klienta metodÄ… Business Model Canvas. 3. Tworzenie innowacji biznesowych z wykorzystaniem elementĂłw metody Blue Ocean Strategy. Uczestnicy szkoleĹ„ dowiedzieli siÄ™ m.in. jak wyglÄ…da proces zakĹ‚adania swojej firmy od momentu idei/koncepcji, przez rejestracjÄ™, aĹź po funkcjonowanie i rozwĂłj. Zapoznali siÄ™ z dwoma

"ÂŒ;uÂŒ;f ‰Ě Ĺ’_||rĚņņv|;ˆ;0Ń´-mhÄş1olņƑĆ?Ć?Ć?ņĆ?Ć?ņƑƔņ‰_-|vĹŠ-ĹŠv|-u|†rĹŠ=buv|ĹŠrubm1brŃ´;vĹ“ġ Ĺ’Ć‘Ć?ÄşĆ?Ć?ĺƑĆ?Ć?Ѿœĺ

mu Ĺ´ Ĺ?źŴĹ‘ Ň l-uÂŒ;1 žųŴź

kluczowymi metodami stosowanymi przy budowie startupĂłw, jakimi sÄ… Lean Startup i Customer Development. OmĂłwiona byĹ‚a takĹźe nowa koncepcja zarzÄ…dzania biznesem w oparciu o tworzenie wartoĹ›ci dla klienta – Business Model Canvas, ktĂłry jest powszechnie wykorzystany w Ĺ›rodowisku startupowym, jako podstawa do tworzenia modeli biznesowych innowacyjnych przedsiÄ™biorstw. W trakcie warsztatĂłw, uczestnicy mieli okazjÄ™ wcielić siÄ™ w rolÄ™ biznes deweloperĂłw, ktĂłrzy opracowujÄ… sposoby komercjalizacji przeĹ‚omowych technologii, jakie powstajÄ… w Ĺ›rodowisku akademickim. Za przykĹ‚ady technologii posĹ‚uĹźyĹ‚y m.in. nowatorskie projekty naukowe autorstwa studentĂłw i mĹ‚odych naukowcĂłw krakowskich uczelni. Projekt, ktĂłry byĹ‚ realizowany wspĂłlnie z FundacjÄ… „KrakĂłw Miastem StartupĂłwâ€? – fundacjÄ… non-profit, ktĂłrÄ… tworzÄ… mĹ‚odzi naukowcy i przedsiÄ™biorcy zainteresowani krakowskÄ… scenÄ… startupowÄ…, a ktĂłrej celem jest wspieranie rozwoju ekosystemu startupowego w Krakowie, zakĹ‚adaĹ‚ takĹźe organizacjÄ™ dwudniowej konferencji oraz wydanie publikacji naukowej rozwijajÄ…cej problematykÄ™ szeroko pojÄ™tej przedsiÄ™biorczoĹ›ci, komercjalizacji badaĹ„ naukowych oraz oczywiĹ›cie startupĂłw.


Duşą konferencjÄ™ Startup Week Conference, zorganizowano w dniach 8-9 grudnia 2016 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Konferencja zostaĹ‚a uroczyĹ›cie otwarta przez Dziekana WydziaĹ‚u ZarzÄ…dzania – prof. UEK dr hab. Bogusza MikuĹ‚Ä™ – reprezentujÄ…cego WĹ‚adze Rektorskie UEK. W trakcie dwĂłch dni wzięło w niej udziaĹ‚ ponad 100 osĂłb. W charakterze prelegentĂłw zaproszono przedstawicieli podmiotĂłw zajmujÄ…cych siÄ™ wspieraniem rozwoju innowacyjnych startupĂłw oraz osoby bezpoĹ›rednio reprezentujÄ…ce to Ĺ›rodowisko. Omawiano m.in. zagadnienia pre-inkubacji i inkubacji, finansowania na kaĹźdym etapie rozwoju firmy, projektowania produktĂłw dla startupĂłw, otwartych innowacji, przygotowania profesjonalnej prezentacji biznesowej dla inwestorĂłw, rozwoju Ĺ›rodowiska startupowego w Krakowie i w Polsce. Konferencja byĹ‚a tak zorganizowana, Ĺźe osoby biorÄ…ce w niej udziaĹ‚ oraz te, ktĂłre chciaĹ‚y nawiÄ…zać bliĹźszÄ… współpracÄ™ z firmami i instytucjami, ktĂłrych przedstawiciele uczestniczyli w obradach – mogli bezpoĹ›rednio po wystÄ…pieniach nawiÄ…zać kontakt, w tym rĂłwnieĹź zdobyć staĹź/praktykÄ™ w konkretnej organizacji. Przedstawiciele nastÄ™pujÄ…cych firm i instytucji wziÄ™li udziaĹ‚ w konferencji, jako prelegenci i uczestnicy: South Poland Cleantech Cluster Sp. z o.o., PLEO skills sp. z o.o., PLEO design sp. z o.o., JadeZabiore.pl, Talento Sp. z o.o., QBN Fund, Uniwersytet Rzeszowski, Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowskaâ€?, UrzÄ…d MarszaĹ‚kowski WojewĂłdztwa MaĹ‚opolskiego. W trakcie konferencji poruszono wiÄ™kszość zagadnieĹ„ dot. przedsiÄ™biorczoĹ›ci, komercjalizacji badaĹ„ naukowych oraz startupĂłw technologicznych. Ostatnim z zaplanowanych dziaĹ‚aĹ„ w projekcie, byĹ‚o wydanie wielorozdziaĹ‚owej recenzowanej monografii naukowej. Publikacja pt.: Uniwersytet przedsiÄ™biorczy – perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej, zostaĹ‚a wydana przed konferencjÄ… i przekazana wszystkim uczestnikom biorÄ…cym

w niej udziaĹ‚. Publikacja pod redakcjÄ… iĹź jednÄ… z barier rozwoju innowacyjnej naukowÄ… dr. M. Makowca oraz mgr. przedsiÄ™biorczoĹ›ci w regionie – jest inĹź. M. Adamczyka skĹ‚ada siÄ™ z szeĹ›ciu brak odpowiednich kompetencji wĹ›rĂłd części, a znalazĹ‚o siÄ™ w nich 16 rozdzia- studentĂłw uczelni wyĹźszych. Brakuje Ĺ‚Ăłw – ktĂłrych autorami byli zarĂłwno im m.in. wiedzy na temat moĹźliwoĹ›ci studenci, jak i pracownicy naukowi komercjalizacji, współpracy z róşnymi reprezentujÄ…cy róşne krajowe uczelnie partnerami oraz wsparcia, jakie moĹźe oraz przedsiÄ™biorcy. zostać udzielone w tym zakresie, a takĹźe PoszczegĂłlne części monografii sÄ… postaw skĹ‚aniajÄ…cych do aktywnego jej nastÄ™pujÄ…ce: poszukiwania. MĹ‚odzi ludzie bardzo czÄ™sto nie ma• postawy przedsiÄ™biorcze jÄ… Ĺ›wiadomoĹ›ci, iĹź tworzone w ramach wĹ›rĂłd studentĂłw, zajęć akademickich projekty mogÄ… prze• komercjalizacja wynikĂłw badaĹ„ naukowych, radzać siÄ™ w innowacyjne przedsiÄ™biorstwa, gdyĹź mechanizmy Ĺ‚Ä…czÄ…ce uczelnie • startupy technologiczne i ich wpĹ‚yw na poprawÄ™ innowacyj- wyĹźsze z biznesem nie sÄ… jeszcze w PolnoĹ›ci polskiej gospodarki, sce dostatecznie rozwiniÄ™te. Wskazanie • problematyka funkcjonowania mĹ‚odym ludziom alternatywnej Ĺ›cieĹźki rozwoju zawodowego i skĹ‚onienie ich organizacji na róşnych etapach rozwoju, do szukania informacji w tym zakresie • rola zasobĂłw niematerialmoĹźe doprowadzić do usprawnienia nych w przeobraĹźeniach mechanizmu transferu technologii do organizacyjnych, sfery gospodarczej. Projekt zostaĹ‚ rozliczony i zakoĹ„czo• współczesne trendy i zmiany ny, a w bieşącym roku KoĹ‚o Naukowe zachodzÄ…ce w obszarze zarzÄ…dzania zasobami ludzkimi. „IDEAâ€? planuje takĹźe zdobyć Ĺ›rodki finansowe na kontynuowanie tego typu inicjatyw, ktĂłre jak siÄ™ okazaĹ‚o cieszÄ… siÄ™ bardzo duĹźym zainteresowaniem Ĺ›rodowiska akademickiego. KoĹ‚o Naukowe „IDEAâ€? funkcjonuje przy Katedrze ZachowaĹ„ Organizacyjnych, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie juĹź prawie 3 lata. Zrzesza osoby zainteresowane problematykÄ… m.in. zachowaĹ„ ludzi w organizacjach, przedsiÄ™biorczoĹ›ci i startupĂłw, ale takĹźe osoby pragnÄ…ce realizować róşne projekty i inicjatywy z firmami i instytucjami, z ktĂłrymi współrpacuje Katedra.

SkĹ‚ad i druk publikacji zostaĹ‚ sfinanoswany z grantu pochodzacego z UrzÄ™du MarszaĹ‚kowskiego WojewĂłdztwa MaĹ‚opolskiego. Projekt, ten byĹ‚ m.in. pokĹ‚osiem przedsiÄ™wziÄ™cia badawczego prowadzonego na zlecenie UrzÄ™du Miasta Krakowa w 2015 roku2. Zidentyfikowano w nim,

dr Marek Makowiec, -|;7u- ,-1_o‰-༉ u]-mbÂŒ-1‹fm‹1_ orb;h†m oj- -†ho‰;]o Ĺ Äż )‹7ÂŒb-jo‰‹ oou7‹m-|ou ds. Transferu Wiedzy oou7‹m-|ou uof;h|† Ĺ & )bm|;u "|-u|†r );;h om=;u;m1;Äż

Joanna Hoyda, student u;ÂŒ;v oj- -†ho‰u]o Ĺ Äż

Ć‘ "ÂŒ;uÂŒ;fÄš u-ho‰vhb hov‹v|;l "|-u|†ro‰‹ġ !-rou| 0-7-‰1Œ‹ oru-1o‰-m‹ ruÂŒ;ÂŒ †m7-1f< Ĺ u-h༕‰ lb-v|;l v|-u|†r༕‰Ŀġ m- ÂŒŃ´;1;mb &uÂŒ<7† b-v|- u-ho‰-ġ ‰ u-l-1_ hu-ho‰vhb;]o |‹]o7mb- v|-u|†r༕‰ Ĺ "$ !$ Ų ! & Ŀġ _‚rĚņņlvrÄşhu-ho‰ĺrŃ´Ĺ†ÂŒ-Ń´-1ÂŒmbhņƑƔƕƔƓƔġ Ĺ’Ć?ѾĺĆ?ƑĺƑĆ?Ć?Ć•Ĺ“Äş

mu Ĺ´ Ĺ?źŴĹ‘ Ň l-uÂŒ;1 žųŴź

Ć?Ćˆ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

oѴvhoŊ-l;u h-ॉvhb ruof;h|Ĺ

1omolb1v Ÿű Immersion Experience in Applied Economics -m7 oѴb1 ŋ 7u ]- ;7 1f o u- 7u ]b ;m|u l < ho ; & 1 ;v|mb1 jo ruof;h1b; roѴ;]-f.1 l m- vrॕjru-1 -u|lo |_ oѴѴ;];ķ &" ķ u-l-1_ h|ॕu;f v| 7;m1b -l;u h-ॉv1 ruo -7 bѴb 0-7-mb- 7o| 1 .1; ru 1 m ;lb]u-1fb -uo0ho ;f oѴ-hॕ ĺ

P

rojekt Economics 70 został stworzony przez dr Elisabeth S. Curtis z Dartmouth College, prestiżowego, prywatnego uniwersytetu na wschodnim wybrzeżu. Ideą projektu było połączenie wiedzy teoretycznej z praktycznym doświadczeniem podczas dwutygodniowego pobytu w Polsce. Przy akceptacji Rektora UEK, do projektu przystąpiło Centrum Językowe, a do

)vrॕѴm; b;7 -mb; u-ho -ķ =o|ĺĹ oѴ-m|- !;] 1h-Ŋ - Ѵbm-ĺĺ

ƍƉ

mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź

udziału zostali zaproszeni studenci uczestniczący w zajęciach językowych mgr Jolanty Reguckiej-Pawliny i Małgorzaty Held. Podobnie jak w zeszłym roku, nasi studenci zapoznawali się z tymi samymi materiałami źródłowymi co ich amerykańscy koledzy oraz mieli możliwość wymiany poglądów w specjalnie założonej grupie na Facebooku. Dyskusje toczyły się wokół tematów: The Polish Mass-Emigration Proble, Multi-

-national Corporations and Productivity In Poland, Education-Job Mismatch In Post-Transition Poland and Examining the factors influencing the start-up ecosystem and its ability to mitigate the Polish migration crisis. Rola studentów naszego uniwersytetu polegała na pomocy w zbieraniu informacji, kontaktowaniu się z różnymi instytucjami w naszym kraju oraz dzieleniu się swoimi opiniami.


W dniach od 9 do 18 grudnia 2016 szesnastu studentów pod opieką dr Elisabeth S. Curtis przebywało w naszym mieście. Podczas pobytu grupy w Krakowie uczestnicy mieli możliwość odbycia spotkań formalnych i nieformalnych z naszymi studentami oraz interesariuszami zewnętrznymi. W dniu przyjazdu studenci grupy TrA 212 B2 (lektorat języka angielskiego dla turystyki prowadzonej przez mgr Jolantę Regucką-Pawlinę) udali się na wspólny spacer po Krakowie. Nasi studenci mogli w bardzo praktyczny sposób sprawdzić się w roli przewodnika po Krakowie oraz przetestować swoje umiejętności językowe. W innym dniu, Amerykanie brali udział w zwiedzeniu naszego uniwersytetu w asyście i pod przewodnictwem studentów Turystyki i Rekreacji z grupy TrA255B2 tej samej lektorki. 13 grudnia odbyły się dyskusje panelowe wszystkich uczestników projektu ze strony amerykańskiej i polskiej (studenci drugiego roku lektoratów prowadzonych przez mgr Małgorzatę Held i mgr Jolantę Regucką-Pawlinę). Oprócz tego studenci umawiali się na liczne spotkania i wywiady nieformalne. Dzięki zaangażowaniu Biura Karier UEK, a szczególnie pani Moniki Weryszko, studenci z Dartmouth mogli dowiedzieć się w jaki sposób nasza uczelnia wspiera swoich studentów i absolwentów w ich staraniach o wejście na rynek pracy. Dodatkową korzyścią dla studentów i pracowników naszego uniwersytetu, tych uczestniczących oraz nieuczestniczących w projekcie, był wykład dr Elisabeth S. Curtis pt: Why Money Matters: its history, nature nad importance, który ponownie zgromadził rekordową liczbę słuchaczy w Sali 9 pawilonu Sportowego w dniu 15 grudnia o godzinie 18:10. Słuchacze zachęcani przez prowadzącą wykład zadawali liczne pytania świadczące o zainteresowaniu tematem. Uczestnicy byli pod dużym wrażeniem zarówno charyzmy prowadzącej jak również sposobu prowadzenia wykładu. Kulminacją projektu dla uczestników z obydwu uniwersytetów były prezentacje studentów z Dartmouth podsumowujące wyniki ich badań w Polsce. Nasi studenci mieli możliwość nie tylko obserwować prezentacje swoich kolegów, ale także zadawać istotne pytania i uczestniczyć w dyskusji. Dodatkowym atutem pobytu dr Curtis na naszej Uczelni, było spotkanie z lekto-

) hj-7 7u Ѵbv-0;|_ "ĺ uঞvķ =o|ĺĹ oѴ-m|- !;] 1h-Ŋ - Ѵbm-ĺ

rami języka angielskiego podczas którego nasz gość opowiedział o swoim doświadczeniu prowadzenie projektów badawczych, sposobach motywowania studentów oraz ich oceniania. Spotkanie przerodziło się w ożywioną dyskusję na temat różnych i wspólnych problemów z którymi spotykają się nauczyciele akademiccy po obu stronach Atlantyku. Nasz gość spotkał się też z kierownictwem CJ panią Lidią Zielińską oraz panią Elżbietą Typek. Podczas tego spotkania dr Curtis zadeklarowała chęć dalszej współpracy z naszą jednostką oraz wyraziła wdzięczność za zaangażowanie po naszej stronie. Dr Curtis zaszczyciła nas też obecnością na spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Centrum Językowe. Ponadto dr Curtis uczestniczyła w zajęciach z języka angielskiego dwóch grup mgr Jolanty Reguckiej-Pawliny, w których odgrywała rolę eksperta w dziedzinie finansowania start-upów (w grupie języka angielskiego drugiego roku poziom B2 Stosunków Międzynarodowych) lub wcielała się w rolę organizatora pobytu swoich studentów za granicą w ramach projektu międzynarodowego i w związku z tym musiała dokonać wyboru hotelu. Studenci turystyki drugiego roku poziom B2 wcielali się w rolę przedstawicieli różnych hoteli i prowadzili rozmowy z organizatorem promując swój hotel. Projekt w całości został oceniony przez uczestników bardzo pozytywnie. Świadczą o tym liczne opinie ze strony amerykańskiej i polskiej. Warto zacytować tu słowa dr Curtis: This program collaboration between

Dartmouth and CUE students was a great success (…), with my students commenting that one of the key reasons for the success was their opportunity to interact and learn from/ with university students in Poland. Studenci biorący udział w projekcie wyrażali pozytywne opinie: Spotkanie ze studentami z Dartmouth College pozostawiło miłe wrażenie. Byłem zaskoczony tym, że studenci nie zgadzali się ze stereotypem Polaków, który panuje za granicą. Amerykanie stwierdzili, że uważają naszych rodaków za uczciwych i pracowitych, którzy chcą lepszego życia dla siebie i swoich rodzin. – podkreśla student ekonomii. Dzięki projektowi mogłam poznać nowych ludzi i ich kulturę. Mogliśmy porozmawiać na różne tematy i poznać inne opinie. Przy okazji również miałam szansę rozwinąć swoje umiejętności językowe. Były to bardzo owocne spotkania – dodaje studentka ekonomii. Pozwolimy sobie przytoczyć jeszcze jeden cytat: Dzięki projektowi mogłam nie tylko poznać ciekawych ludzi, rozwinąć umiejętności językowe, ale tez podzielić się wiedza na temat naszej kultury oraz poznać inną – studentka ekonomii. Podsumowując, był to bardzo owocny projekt zarówno dla studentów jak i dla nas, organizatorów i nauczycieli języka angielskiego. Z wielkim entuzjazmem oczekujemy wznowienia tego projektu, który przynosi wielorakie korzyści obu stronom. Jolanta Regucka-Pawlina, vrॕjru-1-Ĺ Małgorzata Held

mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź

ƍƊ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

homolb- vroj;1ÂŒmb; ÂŒ--m]-৾o‰-m- Ĺ‹ ‰mbovhb ÂŒ r-m;Ѵ† 7‹vh†v‹fm;]o ‰ u-l-1_ * ]༕ѴmoroŃ´vhb;]o ,f-ÂŒ7† ouoΠlb;mb- oh|ou-m|༕‰ -†h †l-mbv|‹1ÂŒm‹1_ b "roj;1ÂŒm‹1_ žŴ v|‹1ÂŒmb- žųŴź ‰ l†u-1_ m-vÂŒ;f &1ÂŒ;Ń´mb o70‹j vb< * ]༕ѴmoroŃ´vhb ,f-ÂŒ7 ouoΠlb;mb- oh|ou-m|༕‰ -†h †l-mbv|‹1ÂŒm‹1_ b "roj;1ÂŒm‹1_Äş j༕‰m‹l r†mh|;l ÂŒf-ÂŒ7† 0‹j o|‰-u|‹ r-m;Ń´ 7‹vh†v‹fm‹ r|Äş homolb- vroj;1ÂŒmb; ÂŒ--m]-৾o‰-m-Äş )‹7-uÂŒ;mb; ÂŒou]-mbÂŒo‰-j "-louÂŒ.7 oh|ou-m|༕‰ &mb‰;uv‹|;|† homolb1ÂŒm;]o ‰ u-ho‰b;Äş

U

roczystego otwarcia zjazdu dokonaĹ‚ prof. dr hab. Aleksy Pocztowski – Prorektor UEK ds. Nauki oraz reprezentujÄ…ce organizatorĂłw mgr MaĹ‚gorzata WesoĹ‚owska –PrzewodniczÄ…ca ZarzÄ…du SamorzÄ…du DoktorantĂłw UEK i mgr Joanna Tomaszewska –PrzewodniczÄ…ca Porozumienia DoktorantĂłw Nauk Humanistycznych i SpoĹ‚ecznych. GĹ‚Ăłwnym punktem zjazdu byĹ‚ otwarty Panel dyskusyjny pt. Ekonomia spoĹ‚ecznie zaangaĹźowana. Zaproszenie do grona panelistĂłw przyjÄ™li: prof. dr hab. Jadwiga Adamczyk z wystÄ…pieniem: SpoĹ‚eczna odpowiedzialność biznesu – fakty i mity, prof. UEK dr hab. CzesĹ‚aw Mesjasz: NierĂłwnoĹ›ci pĹ‚ac menedĹźerĂłw i pracownikĂłw – prezentacja wynikĂłw badaĹ„, dr Tomasz KwarciĹ„ski oraz mgr Wioleta GaweĹ‚: Odpowiedzialnie i krytycznie o ekonomii – aktywnoĹ›ci naukowe. Tematyka spotkania stanowiĹ‚a zjawisko interesujÄ…ce zarĂłwno z punktu widzenia nauk spoĹ‚ecznych, jak i humanistycznych. Pytanie o spoĹ‚eczny wymiar ekonomicznej dziaĹ‚alnoĹ›ci czĹ‚owieka ma charakter interdyscyplinarny. W obszarze podejmowanych zagadnieĹ„ wprowadzeniem byĹ‚o wystÄ…pienie prof. dr hab. Jadwigi Adamczyk z Katedry Ekonomiki i Organizacji PrzedsiÄ™biorstw UEK, specjalizujÄ…cej siÄ™ w prowadzeniu badaĹ„ w dziedzinie spoĹ‚ecznej odpowiedzialnoĹ›ci biznesu. RolÄ… wstÄ™pu do tego szerokiego zagadnienia Pani Profesor przedstawiĹ‚a gĹ‚Ăłwne zaĹ‚oĹźenia omawianej koncepcji

Ć?Ć‹

mu Ĺ´ Ĺ?źŴĹ‘ Ň l-uÂŒ;1 žųŴź

u;Ń´;];m1b b oŕŚ‹1b; r-m;Ѵ† 7‹vh†v‹fm;]o Ĺ homolb- vroj;1ÂŒmb; ÂŒ--m]-৾o‰-m-ĿĚ Ĺ? 7 Ń´;‰;fĹ‘ ruo=Äş 7u _-0Äş -7‰b]- 7-l1Œ‹hġ ruo=Äş 7u _-0Äş Ń´;hv‹ o1ÂŒ|o‰vhbġ uou;h|ou & 7vÄş -†hbġ ruo=Äş 7u _-0Äş ÂŒ;vj-‰ ;vf-vÂŒġ l]u )boŃ´;|- -‰;jġ & ġ =o|ĺĚ Äş u-0o‰vh-

oraz jej ekonomiczne, Ĺ›rodowiskowe i ekologiczne aspekty. ZabierajÄ…c gĹ‚os Profesor stwierdziĹ‚a, Ĺźe w literaturze przedmiotu moĹźna spotkać wiele definicji i podejść do spoĹ‚ecznej odpowiedzialnoĹ›ci, co prowadzi w praktyce do róşnorodnej interpretacji. Prof. J. Adamczyk przedstawiĹ‚a istotÄ™ spoĹ‚ecznej odpowiedzialnoĹ›ci z punktu widzenia dwĂłch kluczowych perspektyw: ideowej bazujÄ…cej na zestawie zaĹ‚oĹźeĹ„ jÄ… konstytuujÄ…cych i narzÄ™dziowej, zwiÄ…zanej z realizacjÄ… dziaĹ‚aĹ„ w ramach praktyki biznesowej. W oparciu o wyniki badaĹ„ wĹ‚asnych w zakresie realizacji zaĹ‚oĹźeĹ„ CSR w przedsiÄ™biorstwach, Profesor pozytywnie oceniĹ‚a tendencjÄ™ zmian odnoĹ›nie do tego, Ĺźe systematycznie roĹ›nie liczba przed-

siÄ™biorstw zainteresowanych spoĹ‚ecznÄ… odpowiedzialnoĹ›ciÄ…. JednakĹźe dajÄ… siÄ™ zauwaĹźyć rĂłwnieĹź negatywne przykĹ‚ady wykorzystywana CSR do celĂłw promocyjnych. Dowolność w zakresie doboru standardĂłw oraz szczegółowoĹ›ci i formy prezentowanych dokonaĹ„ w zakresie CSR nie wpĹ‚ywa na ich wiarygodność. W opinii Pani Profesor: sens spoĹ‚ecznej odpowiedzialnoĹ›ci biznesu jest wtedy, gdy nie sÄ… to dziaĹ‚ania pozorowane ale rzeczywiste. Nie naleĹźy zaliczać do CSR tej części dziaĹ‚aĹ„, ktĂłre sÄ… wymagana prawem, dotyczy to niektĂłrych zagadnieĹ„ ochrony Ĺ›rodowiska, czy prawa pracy. OdnoszÄ…c siÄ™ do etyki biznesu, wykorzystywanie CSR jako modnego sposobu kreowania wizerunku samo w sobie


jest dziaĹ‚aniem nieetycznym, jeĹźeli w Ĺ›lad za tym nie idÄ… konkretne dziaĹ‚ania, np. w obszarze relacji z pracownikami, klientami, w obszarze Ĺ›rodowiska, czy spoĹ‚ecznej odpowiedzialnoĹ›ci za produkt. TematykÄ™ panelu dyskusyjnego kontynuowaĹ‚ prof. UEK dr hab. CzesĹ‚aw Mesjasz z Katedry Procesu ZarzÄ…dzania UEK, ktĂłrego wystÄ…pienie poĹ›wiÄ™cone byĹ‚o pogĹ‚Ä™biajÄ…cym siÄ™ nierĂłwnoĹ›ciom pĹ‚acowym i spoĹ‚ecznym, ktĂłre w znaczÄ…cym stopniu mogÄ… wpĹ‚ywać na ksztaĹ‚towanie siÄ™ stosunkĂłw spoĹ‚eczno-gospodarczych. Profesor przedstawiĹ‚ wyniki badaĹ„ wĹ‚asnych dotyczÄ…cych wynagrodzeĹ„ menedĹźerĂłw i pracownikĂłw w przedsiÄ™biorstwach w Polsce. Zaprezentowana przez prof. Mesjasza refleksja na temat pogĹ‚Ä™biajÄ…cego siÄ™ rozwarstwienia w spoĹ‚eczeĹ„stwie informacyjnym prowadzi do pytania o kierunek zmian w postrzeganiu roli ekonomii w badaniu zjawisk ekonomiczno-spoĹ‚ecznych. Chodzi przede wszystkim o wyzwania wobec ekonomii wynikajÄ…ce ze wzrastajÄ…cych róşnic wynagrodzeĹ„ i wartoĹ›ci majÄ…tku poszczegĂłlnych grup spoĹ‚ecznych, zarĂłwno w krajach wysoko rozwiniÄ™tych jak i w krajach rozwijajÄ…cych siÄ™. RozpatrujÄ…c to zagadnienie stawiam tezÄ™ – kontynuuje prof. Mesjasz – Ĺźe mimo pesymistycznych scenariuszy, znaczÄ…ce róşnice dochodĂłw w krajach rozwiniÄ™tych nie mogÄ… doprowadzić do konfliktĂłw spoĹ‚ecznych, tak dĹ‚ugo, jak potrzeby osĂłb znajdujÄ…cych siÄ™ na niĹźszych szczeblach hierarchii spoĹ‚ecznej pozostajÄ… zaspokojone. DokĹ‚adniejsza analiza nierĂłwnoĹ›ci wskazuje, Ĺźe w krajach rozwiniÄ™tych poziom Ĺźycia tych grup spoĹ‚ecznych, ktĂłre traktuje siÄ™ jako mniej zamoĹźne jest wzglÄ™dnie wysoki. Przy okazji tych rozwaĹźaĹ„ Profesor zwrĂłciĹ‚ takĹźe uwagÄ™ na zagroĹźenia stojÄ…ce przed naukami spoĹ‚ecznymi i naukami ekonomicznymi, ktĂłre wynikajÄ… ze wzrastajÄ…cej zĹ‚oĹźonoĹ›ci zjawisk spoĹ‚ecznych. Dr Tomasz KwarciĹ„ski oraz mgr Wioleta GaweĹ‚ z Katedry Filozofii UEK przedstawili szereg naukowych spotkaĹ„ i przedsiÄ™wzięć o tematyce spoĹ‚ecznej odpowiedzialnoĹ›ci biznesu, a szczegĂłlnie organizowane na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie comiesiÄ™czne Seminarium CSR. Wieloletnia tradycja tego cyklu, zainicjowanego przez prof. dr hab. JaninÄ™ Filek – Prorektora UEK ds. Komunikacji i Współpracy, oznacza

"j†1_-1ÂŒ; r-m;Ѵ† ou-ÂŒ 7;Ń´;]-1b b o0v;u‰-|ouŒ‹ ,f-ÂŒ7† ouoΠlb;mb- oh|ou-m|༕‰ -†h †l-mbv|‹1ÂŒm‹1_ b "roj;1ÂŒm‹1_ 7mb- Ć‘Ć? v|‹1ÂŒmb- Ć‘Ć?Ć?Ć•ġ & ġ =o|ĺĚ Äş "†7;uÄş

prezentacjÄ™ projektĂłw i dobrych praktyk CSR na linii nauka – biznes. Po wystÄ…pieniu zaproszonych GoĹ›ci rozpoczęła siÄ™ dyskusja, w ktĂłrej nawiÄ…zywano do przedstawionych zagadnieĹ„. SpoĹ‚ecznÄ… odpowiedzialność biznesu i spoĹ‚eczne zaangaĹźowanie ekonomii rozpatrywano w kontekĹ›cie relacji nauk spoĹ‚ecznych i ekonomicznych. W drugiej części spotkania odbyĹ‚y siÄ™ obrady doktorantĂłw w ktĂłrych uczestniczyli zarĂłwno Delegaci, jak i Obserwatorzy ZjazdĂłw, z takich uczelni jak: SzkoĹ‚a GĹ‚Ăłwna Handlowa, Uniwersytet JagielloĹ„ski, Uniwersytet im. KardynaĹ‚a Stefana WyszyĹ„skiego, Uniwersytet Papieski im. Jana PawĹ‚a II, Uniwersytet SWPS, Uniwersytet WrocĹ‚awski, Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, ChrzeĹ›cijaĹ„ska Akademia Teologiczna, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana PawĹ‚a II. Dyskutowano gĹ‚Ăłwnie na temat propozycji zaĹ‚oĹźeĹ„ do ustawy 2.0, prac zespoĹ‚u roboczego przy Krajowej Radzie DoktorantĂłw: Ustawa 2.0 a oczekiwany model studiĂłw doktoranckich – dyskusja nad kluczowymi zaĹ‚oĹźeniami oczekiwanych rozwiÄ…zaĹ„ ze strony Ĺ›rodowiska doktoranckiego. OmĂłwiono takĹźe wyniki ubiegĹ‚orocznych badaĹ„ ogĂłlnopolskich, przeprowadzonych przez PDHiS, ktĂłre miaĹ‚y na celu diagnozÄ™ stanu studiĂłw doktoranckich w obszarze nauk humanistycznych i spoĹ‚ecznych. Jest to priorytetowy projekt Porozumienia, gdyĹź w oparciu o jego wyniki podejmowane bÄ™dÄ… kolejne dziaĹ‚ania na rzecz

spoĹ‚ecznoĹ›ci doktorantĂłw. Wyniki bÄ™dÄ… opublikowane w recenzowanej monografii: Studia doktoranckie w Polsce z obszarĂłw nauk humanistycznych i spoĹ‚ecznych. Diagnoza stanu (nie)wiedzy, problemĂłw oraz rekomendacje zmian. W badaniu udziaĹ‚ wziÄ™li takĹźe doktoranci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. SamorzÄ…d DoktorantĂłw UEK skĹ‚ada serdeczne podziÄ™kowania wszystkim, ktĂłrzy przyczynili siÄ™ do organizacji Zjazdu. Komitet organizacyjny wydarzenia z ramienia SamorzÄ…du DoktorantĂłw UEK stanowili: Donata Adler, Wioleta GaweĹ‚, Sabina Kaczmarczyk-Kuruc, Agnieszka MarszaĹ‚ek, Jacek Suder, MaĹ‚gorzata WesoĹ‚owska. SpoĹ‚eczność doktorantĂłw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie bierze aktywny udziaĹ‚ w şyciu organizacji doktoranckich na arenie krajowej – komentuje mgr MaĹ‚gorzata WesoĹ‚owska – Organizacja niniejszego zjazdu podkreĹ›liĹ‚a rolÄ™ i wagÄ™ naszej uczelni w integracji Ĺ›rodowiska mĹ‚odych naukowcĂłw – dodaje. mgr Donata Adler, )b1;ruÂŒ;‰o7mb1ÂŒ.1- ,-uÂŒ.7† "-louÂŒ.7† oh|ou-m|༕‰ & om|-h|Äš †7‹m;h j༕‰m‹ġ rohÄş Ŝųşġ v-l7ohŠ†;hÄşhu-ho‰ĺrŃ´ _‚rĚņņ†;hÄşhu-ho‰ĺrѴņrѴņv|†7;m1bņv-louÂŒ-7ĹŠ7oh|ou-m|o‰ĺ_|lŃ´ _‚rvĚņņ‰‰‰ĺ=-1;0oohÄş1olņv7†;huh

mu Ĺ´ Ĺ?źŴĹ‘ Ň l-uÂŒ;1 žųŴź

Ć?ĆŒ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

," & Ѵ†0b rol-]-ࣀĴ

N

ie od dziĹ› wiadomo, Ĺźe studenci coraz chÄ™tniej wĹ‚Ä…czajÄ… siÄ™ we wszelkie akcje majÄ…ce na celu szerzenie idei niesienia pomocy. GĹ‚Ăłwnymi wydarzeniami organizowanymi przez NZS UEK sÄ… akcje charytatywne. Przedstawiamy zatem nasze nadchodzÄ…ce wydarzenia, ktĂłre pozwalajÄ… pomagać w rĂłwnych formach. JuĹź 7-9 marca startujemy z pomaganiem przez czytanie, czyli KsiÄ…ĹźkÄ… w Ciemno. W ostatnim czasie odbyĹ‚a siÄ™ zbiĂłrka ksiÄ…Ĺźek, ktĂłre po odpowiednim ich zapakowaniu w brÄ…zowy papier i opisaniu ich krĂłtkim cytatem, bÄ™dÄ… sprzedawane podczas kiermaszu. DochĂłd zostanie przeznaczony na fundacjÄ™ wspierajÄ…cÄ… dzieci chore na nowotwory Co wiÄ™cej? Wampiriada- czyli kaĹźda kropla krwi ma wielkÄ… moc. W dniach 20-24 marca juĹź po raz 34 odbÄ™dzie siÄ™ honorowa zbiĂłrka krwi. Podczas tej edycji organizatorzy chcÄ… rĂłwnieĹź poĹ‚oĹźyć nacisk na zdrowy tryb Ĺźycia, czyli prawidĹ‚owe odĹźywianie oraz aktywność fizycznÄ…. Podobnie jak podczas

poprzednich edycji odbÄ™dzie siÄ™ zbiĂłrka pienięşna na wybranÄ… fundacjÄ™. Studenci lubiÄ… pomagać Zwierzakom, dlatego kolejny raz odbÄ™dzie siÄ™ zbiĂłrka pieniÄ™dzy, karmy suchej i mokrej oraz Ĺ›rodkĂłw czystoĹ›ci (gĹ‚Ăłwnie Ĺ›rodkĂłw piorÄ…cych i do mycia podĹ‚Ăłg). W poprzednich edycjach pomagaliĹ›my m.in. czworonogom z Przytuliska w Harbutowicach. ProwadzÄ…ce je maĹ‚ĹźeĹ„stwo tworzy dom dla ponad 70 pieskĂłw. KaĹźdego dnia borykajÄ… siÄ™ z wielkimi problemami wynikajÄ…cymi z braku Ĺ›rodkĂłw finansowych. WydatkĂłw jest duĹźo: karmienie zwierzakĂłw, utrzymanie czystoĹ›ci, ogrzewanie domu, opieka weterynaryjna. Studenci wiedzÄ…, jak waĹźna jest pomoc zwierzakom, dlatego akcja odbywa siÄ™ zarĂłwno w semestrze letnim, jak i zimowym. NZS UEK Dzieciom to kolejna akcja charytatywna, tym razem skierowana do niesienie pomocy najmĹ‚odszym. JuĹź niedĹ‚ugo studenci znĂłw bÄ™dÄ… mieli moĹźliwość, aby wywoĹ‚ać uĹ›miech na twarzach maĹ‚ych

podopiecznych Szpitala DzieciÄ™cego czy Domu Dziecka. Po raz kolejny zostanie przeprowadzona w ramach tego wydarzenia wielka zbiĂłrka charytatywna dla dzieciakĂłw. Jak co roku bÄ™dziemy starali siÄ™ zebrać jak najwiÄ™kszÄ… ilość artykuĹ‚Ăłw dla dzieci jak np. zabawki, artykuĹ‚y papiernicze, ksiÄ…Ĺźki, artykuĹ‚y szkolne oraz sĹ‚odycze. Rzeczy nie muszÄ… być nowe, ale staramy siÄ™, aby byĹ‚y w bardzo dobrym stanie. Pomagania nigdy za maĹ‚o dlatego w tym roku nowość na naszej uczelni. JuĹź w maju kaĹźdy chÄ™tny bÄ™dzie miaĹ‚ moĹźliwość oddania 25 cm swoich wĹ‚osĂłw dla fundacji produkujÄ…cej peruki dla osĂłb chorych na nowotwory. Zespół wykwalifikowanych fryzjerĂłw dokona metamorfozy, a na pamiÄ…tkÄ™ kaĹźdy dostanie zdjÄ™cie sprzed i po obciÄ™ciu wĹ‚osĂłw. Ilość wydarzeĹ„ charytatywnych mĂłwi jedno – Studenci to mĹ‚odzi ludzie, chÄ™tni niosÄ…cy pomoc, nie zwaĹźajÄ…c na to gdzie, kiedy i jak! Cieszy taka postawa. MoĹźemy być dumni z ich wysiĹ‚ku i wielkich serc!

vb.]mb<1b- v|†7;m|༕‰ vr;1f-Ń´moŕŚ‹1b ,-uÂŒ.7ÂŒ-mb; ruof;h|-lb

W

 trakcie seminarium PM Edukacja organizowanego przez SzkoĹ‚Ä™ GĹ‚ĂłwnÄ… HandlowÄ… i Uniwersytet SzczeciĹ„ski pod patronatem International Project Management Association wyróşniono absolwentki specjalnoĹ›ci ZarzÄ…dzanie projektami na Wydziale ZarzÄ…dzania UEK. Pani mgr Magdalena MijaĹ‚ zostaĹ‚a wyróşniona nagrodÄ… Project Master za najlepszÄ… pracÄ™ magisterskÄ… na temat zarzÄ…dzania projektami w roku akademickim 2015/16, a Pani mgr Sylwia GÄ™borys otrzymaĹ‚a dyplom za zdobycie wyróşniajÄ…cego wyniku z egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student w ubiegĹ‚ym roku akademickim. Praca Pani MijaĹ‚ pod tytuĹ‚em ZarzÄ…dzanie projektami w Parlamencie Studenckim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ktĂłrej promotorem byĹ‚ prof. UEK dr hab. PaweĹ‚

Ć?Ň™

mu Ĺ´ Ĺ?źŴĹ‘ Ň l-uÂŒ;1 žųŴź

CabaĹ‚a, znalazĹ‚a uznanie KapituĹ‚y nagrody zĹ‚oĹźonej z przedstawicieli Ĺ›rodowiska akademickiego oraz biznesu. W trakcie seminarium laureatka wygĹ‚osiĹ‚a referat prezentujÄ…cy gĹ‚Ăłwne rezultaty pracy. Z kolei mgr Sylwia GÄ™borys uzyskaĹ‚a najlepszy wynik egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student nie tylko na naszej uczelni, ale i w caĹ‚ej Polsce. Dyplom wrÄ™czaĹ‚a w imieniu IPMA Polska czĹ‚onek ZarzÄ…du, dr Joanna RzempaĹ‚a. Ze wzglÄ™du na nieobecność laureatki, odebraĹ‚ go prof. UEK dr hab. PaweĹ‚ CabaĹ‚a – Kierownik Katedry Procesu ZarzÄ…dzania UEK. NaleĹźy podkreĹ›lić, Ĺźe konkurs Project Master jest organizowany od 10 lat i w bieşącym roku zostaĹ‚ objÄ™ty honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa WyĹźszego, Narodowego Centrum BadaĹ„ i Rozwoju oraz Krajowego Punktu Kontaktowego ProgramĂłw

Badawczych UE. Konkurs jest rozpoznawalny nie tylko w sferze szkolnictwa wyĹźszego, ale rĂłwnieĹź biznesu. Serdecznie gratulujemy osiÄ…gnięć i zachÄ™camy studentĂłw specjalnoĹ›ci ZarzÄ…dzanie projektami do udziaĹ‚u w konkursie w kolejnym roku akademickim. ZachÄ™camy takĹźe do wyboru specjalnoĹ›ci ZarzÄ…dzanie projektami na kierunku ZarzÄ…dzanie na Wydziale ZarzÄ…dzania (studia magisterskie). Specjalność zostaĹ‚a przygotowana w odpowiedzi na potrzeby biznesu i ksztaĹ‚ci poszukiwanych na rynku pracy kierownikĂłw projektĂłw i czĹ‚onkĂłw zespoĹ‚Ăłw projektowych. WiÄ™cej informacji moĹźna znaleźć na stronie projekty.uek.krakow.pl oraz na profilu projekty.uek na Facebooku. dr SĹ‚awomir Wawak, -|;7u- uo1;v† ,-uÂŒ.7ÂŒ-mb-WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

uo]u-l ÂŒ-f<ࣀ

&mb‰;uv‹|;|† ÂŒb;1b<1;]o v;l;v|u žųŴŚĹ†Ĺ´Ĺş )‹hj-7‹ ŴŴĺųŜĺžųŴź

o |o f;v| ru-‰7oro7o0b;ॼv|‰oÄ´ ruo=Äş 7u _-0Äş m7uÂŒ;f "ohojo‰vhb -|;7u- "|-|‹v|‹hb &

žŸĺųŜĺžųŴź

Œ‹ loओm- †Œ-Ѳ;ओmbßš vb< o7 holr†|;u-Ä´ l]u -|-uŒ‹m- "-m-hĹŠ ovlo‰vh -|;7u- -uh;াm]† &

ŝĺųšĺžųŴź

o 1o f;v| ‰j-7ÂŒ-Ä´ 7u -uovj-‰ Ń´bv mv|‹|†| ÂŒb;mmbh-uv|‰-ġ ;7b༕‰ b ol†mbh-1fb "roj;1ÂŒm;f &

ŴŜĺųŸĺžųŴź

|o vb< 0ob ‰‹m-Ѳ-ÂŒhॹ‰Ĵ 7u bm৾ĺ -]7-Ń´;m- ,7†m -|;7u- ovro7-uhb !;]bom-Ń´m;f &

žźĺųŸĺžųŴź

o 1o 1ÂŒjo‰b;h l- uoΠlÄ´ ruo=Äş 7u _-0Äş -mbm- bŃ´;h -|;7u- bŃ´oÂŒoCb &

ŴųĺųŚĺžųŴź

,-ho༉1ÂŒ;mb; uoh† -h-7;lb1hb;]o

Ć?Ňš

mu Ĺ´ Ĺ?źŴĹ‘ Ň l-uÂŒ;1 žųŴź

,-f<1b- 7o7-|ho‰; u†]b; ओ‹1b; or-ho‰-ॼĸ 7u bm৾ĺ ]mb;vÂŒh- _oŃ´;‰-ĹŠ)༕f1bh "h†|;1ÂŒm- hol†mbh-1f-‍| ؍‏o f-ĸ l]u †1‹m- )bŃ´bmhb;‰b1ÂŒĹŠ ༕umb-h o 1ÂŒ;]o vj†ओ. †1Π1b-Ä´ mgr Anna Myrda Ѳ; ‰-ओ‹ v|u-ओ-hÄ´ ljÄş hr|Äş -j]ouÂŒ-|- -Ѵ†|‹ "lo]ovlohÄś 1Œ‹Ѳb o 1o 1_o7ÂŒb ÂŒ |‹l vlo]b;lÄ´ o-mm- ࢓‹jo‰vh!;]bom-Ѳm; ro7uॹओ; h†Ѳbm-um;ĸ )of1b;1_ †0b1- $;mbv ÂŒb;lm‹ l]u u|†u -]-1ÂŒġ l]u ;uŒ‹ u;fġ mgr Mariusz Sumara


rys. ANNA PODCZASZY

Anna Karwińska ROZMOWY Z PUSZKIEM

O POMAGANIU

–Widziałem dzisiaj taki filmik w autobusie… – Puszek wygrzebał się z pudełka i podszedł do Niciaka i Zakładki siedzących na klawiaturze laptopa. – Chyba go nie zrozumiałem – dodał po namyśle. – Autobusu? – zaśmiał się Niciak. – No dobra, żartowałem! A o czym ten film? – Właśnie nie jestem pewien … To była kreskówka … jakiś chłopczyk klęczał na ulicy i szła pani i dała mu pieniądze. A potem ktoś niewidzialny mówił , że jak dajesz pieniądze to odbierasz dzieciństwo. – To rzeczywiście dziwne – przyznał Niciak – i coś jeszcze? – Wyświetlili jakieś numery i nazwy, ale nie wiem czego… Cała trójka spojrzała na mnie pytająco. Odłożyłam książkę. – To był film o mądrym pomaganiu – powiedziałam stanowczo. – Chodzi o to, że ofiarowanie temu dziecku pieniędzy niczego tak naprawdę nie rozwiązuje. – Nie?! – zdumiał się Druciak, który wyłonił się nagle zza stosu książek. – Jak to? – Właśnie! – poparł go Puszek – przecież za pieniądze może sobie kupić jedzenie, albo ubranie albo coś. – Zwłaszcza „albo coś” – powiedziała ironicznie Zakładka. – Przecież nie będziesz mu codziennie dawać pieniędzy na wszystko. Nawet jak raz kogoś nakarmisz, to zaraz w następnym dniu będzie znowu głodny. – Ale co jest złego w dawaniu? – Puszek popatrzył na mnie z niepokojem. – Ważne jest, żeby wiedzieć dlaczego to dziecko żebrze na ulicy. Dlaczego nie jest w szkole, albo w domu? Jakie ma problemy? Kto się nim opiekuje? I tak dalej. I dopiero wtedy można skutecznie pomóc. – Właśnie – włączyła się Irati. – Bo czasem dzieci są wykorzystywane. Dorośli wysyłają je na ulicę, a potem zabierają te pieniądze. – No to jak pomagać? – zapytał Niciak. – Żeby było skutecznie?

– I mądrze! – dorzucił Puszek – Tu nie ma jednej odpowiedzi – zastrzegłam się. – Czasem trzeba pomóc znaleźć pracę. Czasem chodzi o pomoc w leczeniu, czasem o załatwienie obiadów w szkole. Mówiąc krótko, trzeba sprawić, żeby ktoś, kto ma kłopoty mógł sobie z nimi poradzić. Najlepiej sam, a czasem przy pomocy rodziny, sąsiadów. Czasem potrzebna jest jakaś organizacja, na przykład taka w której nauczysz się nowego zawodu, albo sposobu szukania pracy. – A ja wiem, ja wiem! – zawołała nagle Zakładka. To się nazywa „dawać wędkę a nie rybę”! – Jaką wędkę? Jaką rybę? – zdumiał się Druciak. – Dziecku? A jak nie umie łowić? Albo nie lubi ryby? A ością można się udławić. Też wymyśliłaś! Powiedz jej! – popatrzył na mnie oburzony. Pogłaskałam Druciaka po ramieniu – nie złość się. To nie chodzi o prawdziwą wędkę, czy prawdziwą rybę. Zakładka ma na myśli to, że zamiast dać komuś pieniądze, znacznie lepiej jest nauczyć go jak się pieniądze zarabia. Z tym, że w przypadku dzieci, to raczej należy pomóc im skończyć szkołę, rozwinąć zdolności, zadbać o ich zdrowie. Słowem zrobić wszystko, żeby w przyszłości mogły sobie radzić z problemami. – Czyli nie wystarczy ta twoja „wędka” – zawołał triumfująco Druciak do Zakładki. – Potrzebna jest jeszcze instrukcja jak się te „ryby łowi”… – No i może jakaś mapa pokazująca gdzie są najlepsze miejsca do łowienia! – dorzucił Niciak wesoło. – No jak to? – westchnął Puszek – przecież mówiłaś, że to nie ryba jest ważna… I dlaczego, jak dam pieniądze, to odbieram dzieciństwo? – Użyliśmy tu takiej przenośni, to znaczy – dodałam szybko patrząc na minę Puszka – użyliśmy wyrażeń „wędka” ka”

i „ryba” w sposób niezwyczajny, po to żeby opisać coś innego. Podarowanie komuś ryby nie rozwiąże na stałe jego problemu ze zdobywaniem jedzenia, lepiej podarować wędkę. Tak samo, ofiarowanie pieniędzy może rozwiązać problem tylko na chwilę, a zatrudnienie kogoś, albo pomoc w zdobyciu lepszych kwalifikacji, jest znacznie skuteczniejsze. Rozumiesz? – Teraz już bardziej – uśmiechnął się Puszek. – A z tym odbieraniem dzieciństwa – powiedziałam – chodzi o to, że dziecko nie powinno ani pracować, ani żebrać. Dziecko ma prawo się uczyć, bawić, mieć prawdziwe dzieciństwo. Dlatego na końcu tego filmiku podane zostały telefony do organizacji pomagających dzieciom i ich nazwy. Lepiej te pieniądze przekazać tym, którzy naprawdę mogą pomóc, a nie tylko na chwilę.

Jak myślisz, co może być taką „wędką”, to znaczy jak można pomóc na przykład człowiekowi, który stracił pracę i sam nie potrafi znaleźć nowej?

Więcej rozmów z Puszkiem można znaleźć w książkach Anny Karwińskiej: „Rozmowy z Puszkiem o wyobraźni, przyjaźni i rozumieniu innych”, wyd. WAM, Kraków 2010 oraz „Puszek, Druciak, Zakładka i inne isty”, wyd. NCK, Warszawa 2013

mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź

ƍƎ Ǝ


WSPOMNIENIE

Wspomnienie o Profesorze

Alessandro Anastasi – oh|ouŒ; omoubv -†v- &

W

 dniu 23 grudnia 2016 roku z gĹ‚Ä™bokim Ĺźalem i niewymownym smutkiem przyjÄ™liĹ›my wiadomość o Ĺ›mierci, po dĹ‚ugiej i cięşkiej chorobie, prof. Alessandro Anastasi, Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. OdszedĹ‚ wspaniaĹ‚y czĹ‚owiek, wybitny profesor, mentor studentĂłw i mĹ‚odych naukowcĂłw, nieoceniony orÄ™downik i propagator spraw Polski oraz naszego Uniwersytetu. W tym krĂłtkim tekĹ›cie chcieliĹ›my jeszcze raz przybliĹźyć sylwetkÄ™ Profesora, skromnie zadośćuczynić wszelkim sĹ‚owom, gestom i czynom na rzecz naszej Uczelni. Profesor Alessandro Anastasi urodziĹ‚ siÄ™ 26 sierpnia 1938 roku. W 1961 roku z wyróşnieniem ukoĹ„czyĹ‚ WydziaĹ‚ Prawa Uniwersytetu w Mesynie. BezpoĹ›rednio po ukoĹ„czeniu studiĂłw pogĹ‚Ä™biaĹ‚ swoje zawodowe przygotowanie na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Heidelbergu w ramach uzyskanego stypendium naukowo-badawczego. Praktyczne doĹ›wiadczenia zwiÄ…zane z wykonywaniem zawodu prawniczego zdobywaĹ‚ nastÄ™pnie odbywajÄ…c staĹźe zawodowe w instytucjach Unii Europejskiej oraz w UrzÄ™dzie Prawnym Izby Deputowanych Republiki WĹ‚och. SwojÄ… karierÄ™ zawodowÄ… zwiÄ…zaĹ‚ jednak na dĹ‚ugie lata gĹ‚Ăłwnie z pracÄ… naukowo-dydaktycznÄ… w swojej macierzystej uczelni – Uniwersytecie w Mesynie, ktĂłrÄ… podjÄ…Ĺ‚ w 1965 roku. W trakcie swojej kariery uniwersyteckiej Profesor Anastasi przeszedĹ‚ wszystkie jej stopnie: od asystenta po profesora. ZwieĹ„czeniem kariery naukowej byĹ‚o powoĹ‚anie Pana Profesora w 1985 roku na stanowisko profesora etatowego. Od tego czasu prowadziĹ‚ wykĹ‚ady z zakresu zagadnieĹ„: prawa pracy, unijnego prawa pracy, socjologii pracy i statystyki prawniczej dla studentĂłw Wydzia-

ҚƇ

mu Ĺ´ Ĺ?źŴĹ‘ Ň l-uÂŒ;1 žųŴź

Ĺ‚Ăłw: Prawa, Ekonomii, Nauk Politycznych, i orÄ™downika ksztaĹ‚towania prospoĹ‚ecznych Literatury i Filozofii Uniwersytetu w Mesy- relacji pomiÄ™dzy pracÄ… a kapitaĹ‚em. nie. W trakcie swej kariery uniwersyteckiej Do gĹ‚Ăłwnych kierunkĂłw badaĹ„ naukoPan Profesor peĹ‚niĹ‚ funkcje: Prorektora ds. wych profesora Anastasi zaliczaĹ‚y siÄ™ nastÄ™StosunkĂłw MiÄ™dzynarodowych, Kierow- pujÄ…ce obszary tematyczne: nika Katedry Prawa Pracy oraz Dyrektora ogĂłlne zagadnienia i kategorie pra• wa pracy, Sekcji Unijnego Prawa Pracy i StosunkĂłw PrzemysĹ‚owych w Departamencie Historii zagadnienia prawa pracy w per• i PorĂłwnania PorzÄ…dkĂłw Prawnych i Polispektywie prawa Unii Europejskiej, tycznych mesyĹ„skiego Uniwersytetu. • prawne aspekty funkcjonowania samorzÄ…du pracowniczego i dziaProfesor Alessandro Anastasi w trakcie swojej ponad 50-letniej dziaĹ‚alnoĹ›ci naukoĹ‚alnoĹ›ci zwiÄ…zkĂłw zawodowych wo-badawczej udowodniĹ‚, Ĺźe moĹźe zostać w przedsiÄ™biorstwach, zaszeregowany do kategorii osĂłb okreĹ›laproblematyka bezpieczeĹ„stwa pracy • nych czÄ™sto mianem law-maker. Owocem i ochrony interesĂłw pracownikĂłw, jego aktywnoĹ›ci naukowej sÄ… bowiem liczne zagadnienia prawa pracy, polityki • i róşnorodne publikacje obejmujÄ…ce w swospoĹ‚ecznej i rynku pracy z perspekjej treĹ›ci zagadnienia szeroko rozumianego tywy procesĂłw globalizacji, transprawa pracy, ktĂłre to zagadnienia sÄ… przez formacji i prywatyzacji oraz rosnÄ…autora rozpatrywane bardzo wnikliwie cej konkurencji miÄ™dzynarodowej, i wielokierunkowo z perspektywy spoĹ‚ecznej, • aspekty prawne a aspekty ekonoekonomicznej, kulturowej i etycznej. Promiczne stosunkĂłw pracy. fesor byĹ‚ przykĹ‚adem wielkiego humanisty, W swoich publikacjach Profesor wyraĹşuwraĹźliwionego na problemy ludzkiej pracy nie akcentowaĹ‚ m. in. potrzebÄ™ wĹ‚aĹ›ciwego


rozumienia wzajemnych relacji pomiędzy systemem ekonomicznym a systemem prawnym. Uwypuklając współzależności jakie zachodzą pomiędzy tymi systemami, zauważał zarazem istnienie dwukierunkowej zależności pomiędzy nimi. Z jednej bowiem strony system prawny – a w jego obrębie system prawa pracy – stanowi podstawowy wyznacznik dla określania stosunków gospodarczych, wyznaczając niejako zakres wolności gospodarczej, z drugiej zaś strony dynamika i zmienność otoczenia gospodarczego oraz zachodzących w jego obrębie procesów, tworzą przesłanki dla potrzeby ewoluowania systemu prawnego – w tym prawa pracy. Właśnie perspektywa prawa pracy, która stanowiła główny przedmiot zainteresowań profesora Anastasi, pozwala dobitnie dostrzec potrzebę takiego właśnie postrzegania zależności pomiędzy systemem ekonomicznym a systemem prawnym, u podstaw której to zależności stoi osoba ludzka. W tym kontekście zasadnym będzie przytoczenie tezy sformułowanej przez Profesora, który stwierdza m. in., że osoba ludzka stanowi podmiot prawa, a nie czysty przedmiot użycia i nadużycia przez inne jednostki, działające bez ograniczeń własnej wolności. Istnieje pewna grupa interesów i praw, która nie może być przedmiotem negocjacji. Odrębną część dorobku naukowego profesora Anastasi stanowią publikacje podejmujące problematykę prawa pracy i działalności związków zawodowych rozpatrywaną z punktu widzenia polskiego systemu prawnego. Badając i analizując polski system prawa pracy Pan Profesor porównywał go do rozwiązań stosowanych zarówno we Włoszech i krajach Europy Zachodniej, jak również do rozwiązań występujących w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Zainteresowania badawcze Profesora odnoszące się do polskich uregulowań w zakresie prawa pracy zaowocowały również podjęciem współpracy z polskimi ośrodkami naukowymi, zajmującymi się tą problematyką. Bezpośrednim tego wyrazem był jego udział w licznych konferencjach, kolokwiach i seminariach międzynarodowych organizowanych przez polskie uczelnie i instytuty naukowo-badawcze – w szczególności przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki i Polską Akademię Nauk. Na kanwie współpracy

naukowej zrodziła się także przyjaźń profesora Anastasi z profesorem Tadeuszem Zielińskim – wybitnym polskim uczonym w zakresie prawa pracy, prawa związkowego i polityki społecznej, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkiem Polskiej Akademii Nauk, Rzecznikiem Praw Obywatelskich w latach 1992-1996. O oryginalności dorobku naukowego profesora Anastasi decyduje przede wszystkim interdyscyplinarne ujęcie prezentowanej problematyki prawa pracy poprzez jej ukazywanie w kontekście socjologicznym, ekonomicznym, etycznym oraz kulturowym. W tym zakresie wkład Profesora w rozwój badań nad zjawiskami pracy oraz polityką tworzenia prawa pracy i jego stosowania wydaje się być największy. Profesor Alessandro Anastasi swoje doświadczenia naukowe i organizacyjne wykorzystywał także w działalności zawodowej w środowisku prawniczym na arenie krajowej i międzynarodowej. Działalność ta wiązała się ze sprawowaniem szeregu takich zaszczytnych i odpowiedzialnych funkcji, jak m. in.: Wiceprokurator Honorowy Republiki Włoch przy Prokuraturze w Mesynie, Sędzia Trybunału Arbitrażowego w Bazylei, Członek Komitetu Nauk Prawniczych przy Państwowym Instytucie Badawczym oraz Ekspert Prawny przy Włoskim Komitecie Olimpijskim. Aktywność zawodowa Profesora wiązała się również z jego współpracą z różnymi organami administracji samorządowej we Włoszech oraz z włoskimi organizacjami związkowymi. Profesor Anastasi obok działalności w wymiarze uniwersyteckim, czy też działalności związanej z wykonywaniem profesji prawnika, był także zaangażowany w aktywność o charakterze kulturalnym. Był uznanym krytykiem kinematograficznym oraz dziennikarzem i publicystą zajmującym się problematyką współczesnego kina. Profesor był twórcą festiwalu kinematografii w Taorminie na Sycylii, w trakcie którego w 1980 roku zorganizował dział tematyczny tego festiwalu poświęcony polskiemu kinu. Szczególne zainteresowanie rzeczywistością i kulturą polską sprawiły, iż profesor Anastasi był fundatorem oraz przez szereg lat prezesem Stowarzyszenia Italia-Polonia. Pełniąc tą funkcję zorganizował w Mesynie w 1990 roku we współpracy z Ambasadą Polską

w Rzymie oraz Filmem Polskim znaczący pokaz kinematograficzny, w trakcie którego prezentowano włoskiej widowni filmy uznanych polskich reżyserów. W uznaniu wkładu jaki wniósł w propagowanie na arenie międzynarodowej kultury polskiej, został Profesor uhonorowany przez Ministra Kultury medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej. Profesor Alessandro Anastasi był uczonym realizującym swoje różnorodne życiowe pasje również w wymiarze międzynarodowym. Przejawia się to m. in. w prowadzeniu już od wielu lat gościnnych wykładów jako Visiting Professor na wielu uczelniach europejskich – w tym na uczelniach polskich: Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Śląskim, Politechnice Gdańskiej, Akademii Ekonomicznej w Krakowie (później UEK) – oraz na uczelniach kanadyjskich w Montrealu, Ottawie oraz Quebeku. Międzynarodowa aktywność Profesora była również związana z powierzaniem mu licznych funkcji naukowo-badawczych. Od 1990 roku Profesor był członkiem Teaching Staff w ramach Międzynarodowego seminarium porównawczego prawa pracy i bezpieczeństwa społecznego w Szeged na Węgrzech. Był także członkiem Komitetu Naukowego w ramach Europejskiego Doktoratu Badań Międzyuczelnianych z zakresu historii i porównań europejskich instytucji politycznych i prawnych, gdzie współpracował z przedstawicielami uczelni i instytutów naukowo-badawczych z Hiszpanii i Rosji oraz z przedstawicielami innych uczelni włoskich. Bardzo ważny obszar aktywności naukowej i organizacyjnej profesora Anastasi na arenie międzynarodowej stanowiła jego współpraca z Akademią Ekonomiczną w Krakowie (później UEK). Początki kontaktów Profesora z naszą Uczelnią sięgają 1986 roku, kiedy to nawiązał kontakt z ówczesnym prorektorem profesorem Aleksandrem Zeliasiem i zaproponował zawarcie umowy o współpracy pomiędzy ówczesną Akademią Ekonomiczną a Uniwersytetem w Mesynie. Szczególne zacieśnienie kontaktów Profesora z naszą Uczelnią nastąpiło w latach 90-tych. Rezultatem tego było podpisane w 1997 roku Porozumienie Ramowe pomiędzy obydwoma Uczelniami, dotyczącego współpracy naukowej, dydaktycznej i kulturalnej, w ramach której realizowane

mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź

Қƈ


WSPOMNIENIE

były i są nadal różnorodne wspólne przedsięwzięcia i odbywa się wymiana pracowników i studentów. Należy podkreślić, że profesor Anastasi był nie tylko inicjatorem i wielkim orędownikiem podpisania tego Porozumienia, ale również osobą, która w ramach swojego macierzystego Uniwersytetu podejmowała liczne działania i inicjatywy mające na celu przekonanie władz rektorskich mesyńskiej Uczelni oraz władz dziekańskich swojego wydziału do zasadności rozwijania i rozszerzania tej współpracy. Przyszłe wzajemne korzyści wynikające z wielopłaszczyznowej współpracy obu Uniwersytetów Profesor przedstawiał również władzom naszej Uczelni, w trakcie swoich licznych pobytów w Polsce. W ten sposób, wypełniając treść zawartego pomiędzy obydwiema Uczelniami Porozumienia Ramowego, zrodziła się współpraca Profesora i jego współpracowników z Katedry Prawa Pracy oraz innych katedr mesyńskiego Uniwersytetu z Katedrą Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Bezpośrednie efekty tej współpracy pojawiły się w maju 1999 roku podczas inauguracji cyklu polsko-włoskich sympozjów naukowych. Wówczas to w Starej Auli AE odbyło się pierwsze z tych sympozjów nt. Prywatyzacja i restrukturyzacja procesów gospodarczych. Profile i problemy ekonomiczne, zakładowe i prawne. W sympozjum tym uczestniczyli zarówno pracownicy naukowi, jak i studenci obu współpracujących ze sobą Uczelni. Dowodem rangi jaką strona włoska przywiązywała do współpracy Uniwersytetu w Mesynie z naszą Uczelnią było wsparcie i patronat, jakie organizatorom sympozjum udzielili Ambasada Republiki Włoskiej w Warszawie oraz Instytut Kultury Włoskiej w Krakowie. Kolejne sympozja wspomnianego cyklu odbywały i odbywają się do dziś naprzemiennie w Mesynie i Krakowie. Ich owocem są wspólne publikacje naukowe pracowników Uniwersytetu w Mesynie i naszej Uczelni. Współpraca naukowo-badawcza Profesora z naszą Uczelnią nie ograniczała się wyłącznie do współorganizacji i uczestnictwa w sympozjach polsko-włoskich. Profesor twórczo włączał się również w inne formy naukowej i organizacyjnej aktywności na terenie UEK. Wielokrotnie uczestniczył aktywnie – jako Członek Komitetów Honorowych i Rad Programowych, ale tak-

ҚƉ

mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź

że uczestnik dyskusji konferencyjnych – w cyklicznych, międzynarodowych konferencjach naukowych organizowanych przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Rok 2003 przyniósł jeszcze szerszy wymiar współpracy profesora Anastasi z Akademią Ekonomiczną w Krakowie. Wiąże się to z podpisaniem Trójstronnego Porozumienia pomiędzy AE w Krakowie, Uniwersytetem w Mesynie oraz ówczesnym Państwowym Uniwersytetem Handlu i Ekonomii w Kijowie. Porozumienie to zakładało ścisłą współpracę naukową trzech Uczelni w zakresie ekonomii, zarządzania, prawa oraz finansów. Efekty tej współpracy były prezentowane na corocznych seminariach naukowych organizowanych przez sygnatariuszy Porozumienia oraz publikowane w formie książkowej. Obecnie Umowa ta jest nadal czynnie kontynuowana, już w postaci Czwórporozumienia – po dołączeniu do wspomnianych Uczelni Uniwersytetu w Kragujevcu. Aktywność i obecność Profesora wśród społeczności akademickiej naszego Uniwersytetu wiąże się także z jego innymi licznymi wizytami w Krakowie. Częsta obecność Profesora związana była z uczestnictwem w głównych uroczystościach naszego Uniwersytetu, wielokrotnych uczestnictwach w inauguracjach roku akademickiego, programie Erasmus, jak również z innymi roboczymi wizytami w trakcie, których podejmował rozmowy dotyczące wielu obszarów współpracy pomiędzy obydwoma Uczelniami. Przy tego rodzaju okazjach Profesor jawił się zawsze jako znakomity inicjator oraz organizator wspólnych przedsięwzięć i niestrudzony inspirator coraz to nowych płaszczyzn wspólnej aktywności UEK i Uniwersytetu w Mesynie. Profesor Alessandro Anastasi stanowił przykład wszechstronnej i wybitnej osobowości zarówno w świecie nauki, jak i kultury europejskiej. Do tego rodzaju charakterystyki Profesora upoważnia nie tylko jego ogromne zaangażowanie w pracę naukowo-dydaktyczną i organizacyjną oraz działalność w praktyce życia gospodarczego i społecznego na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej, ale również jego znacząca obecność w życiu i działalności społeczno-kulturalnej w wymiarze międzynarodowym. Wszechstronność wykształcenia, wielość i różnorodność doświadczeń praktycznych oraz osobistych

zainteresowań pozwoliły mu zarazem dogłębnie i wielostronnie postrzegać funkcjonowanie gospodarki zarówno od strony systemu prawnego i systemu ekonomicznego, jak i z punktu widzenia etycznych oraz kulturowych wymiarów gospodarowania. W życiu naukowym i osobistym, jak również sercu profesora Anastasi zawsze ważne miejsce zajmowała Polska. Początki związków Profesora z naszym krajem sięgają jeszcze lat 70-tych. W okresie ponad 30-tu lat współpracy z polskimi instytucjami naukowymi i kulturalnymi starał się usilnie nie tylko zbliżyć do siebie oba narody, ale również przybliżyć swoim rodakom dokonania polskich uczonych i twórców kultury. Można być niewątpliwie dumnym z faktu, że w obrębie aktywności naukowej i organizacyjnej profesora w Polsce, szczególne miejsce znalazł również nasz Uniwersytet. W ramach tej współpracy zrodziło się bowiem szereg ważnych i doniosłych wspólnych polsko-włoskich przedsięwzięć. Przy okazji ich realizacji zawsze objawiała się postać Profesora nie tylko jako wspaniałego naukowca i organizatora, ale również jako Przyjaciela Polski i Polaków. Otwierając, w maju 1999 roku obrady pierwszego polsko-włoskiego sympozjum, profesor Anastasi w następujących słowach podkreślał swoje silne związki z Polską i Krakowem: ... to Miasto i ta Ziemia, w pewnym sensie, przynależą i do mnie, tak jak i ja przynależę do nich, a to dzięki silnym i ścisłym więzom kulturowym i sentymentalnym, które dojrzewały w czasie, dzięki trwałemu uczuciu, jaki mnie z nimi wiąże…. W uznaniu wybitnych osiągnięć i zasług Pana Profesora w badaniach nad prawem pracy i polityką społeczną oraz za wielkie zasługi dla rozwoju nauki i kultury w Polsce i w świecie, jak również za ogromny wkład we współpracę między Akademią Ekonomiczną w Krakowie i Uniwersytetem w Mesynie, Senat Akademii Ekonomicznej w Krakowie postanowił na mocy uchwały z dnia 16 maja 2005 roku nadać Panu prof. Alessando Anastasi tytuł Doktora Honoris Causa. Cześć jego Pamięci! ruo=ĺ 7u _-0ĺ Ryszard Borowiecki, ruo=ĺ & 7u _-0ĺ Andrzej Jaki, ruo=ĺ & 7u _-0ĺ Jarosław Kaczmarek, dr Tomasz Rojek


Wspomnienie o profesorze

m7uÂŒ;f† )o৳mb-h† Ĺ?ŴşšźĹŠžųŴŚĹ‘ žŚ vb;urmb- žųŴŚ uoh† ÂŒl-uj ro 1b<৾hb;f 1_ouo0b; ruo=Äş & 7u _-0Äş m7uÂŒ;f )o৳mb-hġ b;uo‰mbh ,-hj-7† homolbhb !;]bom† b m৾‹mb;ubb uÂŒ;v|uÂŒ;mm;f -|;7u‹ ovro7-uhb !;]bom-Ń´m;f &mb‰;uv‹|;|† homolb1ÂŒm;]o ‰ u-ho‰b;Äş

D

nia 26 sierpnia 2016 roku zmarĹ‚ po cięşkiej chorobie prof. UEK dr hab. Andrzej WoĹşniak, Kierownik ZakĹ‚adu Ekonomiki Regionu i InĹźynierii Przestrzennej Katedry Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. UrodziĹ‚ siÄ™ 13 grudnia 1947 roku w Krakowie. Po ukoĹ„czeniu Liceum OgĂłlnoksztaĹ‚cÄ…cego w Tarnowie podjÄ…Ĺ‚ studia w WyĹźszej Szkole Rolniczej w Krakowie, na Wydziale Melioracji Wodnych, ktĂłre ukoĹ„czyĹ‚ w 1971 roku, uzyskujÄ…c dyplom magistra inĹźyniera. Po studiach podjÄ…Ĺ‚ pracÄ™ w macierzystej Uczelni, przechodzÄ…c kolejne szczeble kariery zawodowej oraz zdobywajÄ…c kolejne stopnie naukowe. W 1981 roku obroniĹ‚ pracÄ™ doktorskÄ…, zaĹ› w 2002 roku uzyskaĹ‚ stopieĹ„ naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie inĹźynierii rolniczej – technicznej infrastruktury wsi. GĹ‚ĂłwnÄ… podstawÄ… byĹ‚a rozprawa habilitacyjna: Relacje przestrzenne w infrastrukturze i technicznym wyposaĹźeniu rolnictwa w wojewĂłdztwie maĹ‚opolskim. W miÄ™dzyczasie podjÄ…Ĺ‚ i sfinalizowaĹ‚ studia podyplomowe Master of Business Administration na Wydziale Prawa i Administracji UJ, przedstawiajÄ…c

mu Ĺ´ Ĺ?źŴĹ‘ Ň l-uÂŒ;1 žųŴź

ҚƊ


WSPOMNIENIE

pracę dyplomową Elementy zarządzania marketingowego w planowaniu turystycznego zagospodarowania obszarów wiejskich. W czasie pracy w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (wcześniejsza Akademia Rolnicza) był wiceprzewodniczącym Towarzystwa Zagospodarowania Ziem Górskich, członkiem Komisji Technicznej Infrastruktury PAN oraz członkiem Rady Programowej czasopisma Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Od października 2011 roku prof. Andrzej Woźniak przeszedł do pracy w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, do Katedry Gospodarki Regionalnej, na stanowisko profesora nadzwyczajnego. W 2012 roku objął kierownictwo Zakładu Ekonomiki Regionu i Inżynierii Przestrzennej w tejże Katedrze. Swoją obecnością wniósł wiele nowych wartości do pracy naukowej i dydaktycznej Katedry Gospodarki Regionalnej. Przede wszystkim, swoimi kompetencjami oraz aktywnością przesądził o możliwości utworzenia inżynierskiej specjalności na kierunku studiów Gospodarka przestrzenna, współtworząc program studiów, organizując zespoły wysokiej klasy dydaktyków, nadzorując przygotowywanie szczegółowego planu specjalności, w tym kart przedmiotów. Przejął na siebie prowadzenie wielu wyspecjalizowanych przedmiotów przesądzających o atrakcyjności kierunku studiów. Był dydaktykiem wysoko cenionym przez studentów czego wyrazem były ich opinie wyrażane w badaniach ankietowych. Podejmował wiele

ҚƋ

mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź

ciekawych inicjatyw kształtujących dobry wizerunek Katedry. Swoim zaangażowaniem w prace Katedry oraz całego Wydziału Finansów, profesjonalnym podejściem do swoich obowiązków, a w szczególności życzliwością, szybko zyskał dużą sympatię współpracowników oraz studentów. Wypromował prawie 80 dyplomantów kierunku Gospodarka przestrzenna. W okresie pracy w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, osobnym obszarem jego aktywności były inicjatywy podejmowane na rzecz otoczenia zewnętrznego. Wskazać przede wszystkim trzeba prace w Zespole Zadaniowym ds. Kształcenia Kadr z Zakresu Gospodarki Przestrzennej, Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Uczestnicząc z zaangażowaniem w przedsięwzięciach Zespołu, brał czynny udział w przygotowywaniu i przebiegu szeregu seminariów i paneli dyskusyjnych dotyczących potrzeb kadrowych szeroko rozumianej praktyki gospodarki przestrzennej. Był jednym z głównych inicjatorów utworzenia Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna. Po utworzeniu zaś Unii (2012r.), zrzeszającej w pierwszym etapie 18 uczelni publicznych, był Przedstawicielem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, delegowanym do prac w Unii, w tym do podejmowania decyzji przez powstałe Stowarzyszenie. Od 2006 roku, równolegle pracował w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Są-

czu. Od września 2015 roku pełnił funkcję Dyrektora tegoż Instytutu. Dorobek naukowo-badawczy prof. Woźniak liczy znacząco powyżej 100 pozycji prac naukowych publikowanych oraz różnego rodzaju ekspertyz. Tematycznie oscylują one wokół problematyki inżynieryjnego zagospodarowania obszarów wiejskich, ekologistyki, metod optymalizacyjnych w wyborach lokalizacji infrastruktury technicznej, wykorzystania techniki GIS w projektowaniu urbanistycznym. Profesor Andrzej Woźniak był ostoją spokoju, dystansu wobec spraw mało ważnych, a jednocześnie poważnego traktowania problemów zasadniczych. Wszyscy w Katedrze doświadczaliśmy jego życzliwości i chęci pomocy. Zawsze miał czas, żeby rozmawiać, pomagać i wspierać. Znaliśmy chorobę jaką Andrzej przechodził i jego cierpienia, nie tylko fizyczne. Trzymaliśmy kciuki, żeby się udało; stało się jednak inaczej. To wszystko przebiegało tak szybko, że nadal trudno uwierzyć i pogodzić się, że nie ma go już wśród nas. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 30 sierpnia 2016 roku w kościele oraz na Cmentarzu Parafialnym w Morawicy pod Krakowem. Obok najbliższych, udział wzięli przedstawiciele władz Uczelni, w których pracował, młodzież akademicka, przyjaciele i znajomi.. prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz, Kierownik Katedry Gospodarki Regionalnej


u _-0ĺ - blb;u &u0-mķ ruo=;vou &mb ;uv |;| homolb1 m;]o u-ho b;ĺ )vrolmb;mb; Ŵųĺ uo1 mb1< ঋlb;u1b

W

ydaje się, że tak niedawno obchodziliśmy piątą rocznicę jego śmierci – 16-go kwietnia 2012 roku. Dzięki kierownikowi Katedry Nauk Politycznych prof. zw. dr. hab. Jerzemu Kornasiowi mieliśmy możność powspominać wówczas nasze spotkania z prof. Kazimierzem Urbanem i nawiązać do jego dorobku naukowego. W spotkaniu uczestniczyli nie tylko przyjaciele Pana Profesora, koledzy, byli studenci z UEK, ale także z Uniwersytetu Jagiellońskiego i jego „ukochanego” krakowskiego Wydawnictwa NOMOS. Była także przedstawicielka rodziny prof. Kazimierza Urbana. Mieliśmy również okazję usłyszeć i zobaczyć samego Profesora przeprowadzającego wywiad w TVP. Moje kontakty z Profesorem nawiązały się w listopadzie 1973 r., kiedy to rozpocząłem pracę w Uczelni. Kazia zapamiętałem z tych lat jako osobę bardzo towarzyską, pomocną w rozwiązywaniu problemów, z którymi borykaliśmy się. Mam tu na myśli zarówno sprawy związane z działalnością naukową czy dydaktyczną, jak i sprawy życia codziennego. To ten czas, w którym stawialiśmy pierwsze kroki na drodze kariery naukowo – dydaktycznej w murach dzisiejszego Uniwersytetu i środowisku naukowym Krakowa. Pomagaliśmy sobie nawzajem. Nie inaczej było z moimi kontaktami z prof. K. Urbanem. Wspieraliśmy się wzajemnie w tych trudnych chwilach. Profesor Kazimierz Urban był mocno związany ze swoimi stronami ro-

dzinnymi. Często o nich wspominał. Urodził się w Bieździedzy, w powiecie jasielskim na Podkarpaciu. Profesor szybko nawiązał nić porozumienia z prof. dr hab. Marianem Iwanejko, jak się okazało swoim krajanem (prof. M. Iwanejko także urodził się w okolicach Jasła). Po latach zrozumiałem jego sentyment do rodziny Romerów, kiedy czytając wspomnienia znanego geografa Eugeniusza Romera zobaczyłem na jednym ze zdjęć dworek rodziny Romerów w Bieździedzy. Profesor zawsze pamiętał o grobach Romerów, na cmentarzu Rakowickim i cmentarzu na Salwatorze mawiając, że jest to jego moralny obowiązek. Odwiedzał też groby swoich „przewodników naukowych” czy, coraz częściej, kolegów z Uczelni. Profesor Kazimierz Urban był „kopalnią” wiadomości nie tylko ze swojej dziedziny – nierzymskokatolickich związków wyznaniowych w Polsce. Potrafił też rozmowy niejednokrotnie okraszać anegdotami. Znany był też z „imiennych” dedykacji na nadbitkach artykułów czy książkach. U mnie sporo się tego nazbierało, bowiem Profesor bardzo dużo publikował. Jego dorobek naukowy jest imponujący. Zainteresowania naukowe Profesora koncentrowały się na badaniach dotyczących mniejszości religijnych w Polsce i ich stosunku do przemian ustrojowych po II wojnie światowej. Dzięki rozległej kwerendzie w różnych instytucjach naukowych, centralnych i lokalnych, potrafił dotrzeć do uni-

kalnych dokumentów. Niektóre po raz pierwszy ujrzały światło dzienne w jego „wypisach” czy „wyborach dokumentów” jak skromnie nazywał swoje publikacje. Prawdomówność i rzetelność – to cechy charakteryzujące nie tylko postawę życiową prof. Urbana, ale także jego niezwykle cenne dla badaczy publikacje. Ostatniej pozycji ponad ośmiuset stronicowej pt. Zagadnienie cmentarzy żydowskich, synagog i domów modlitwy w Polsce w latach 1944 -1966 nie zdążył już zobaczyć. Żałowali tego pracownicy Wydawnictwa NOMOS, którzy dołożyli szczególnych starań od strony edytorskiej aby pozycja ta spełniła wszelkie wymagania prof. Urbana. Kazimierzu, Kaziu, Kaziku, Profesorze, Serdeczny Kolego – nigdy Cię nie zapomną ci, których spotkałeś na swojej drodze życia. Dziękujemy Ci za Twoją pomoc, Twoje rady. Nigdy nikomu nie odmawiałeś pomocy– ktokolwiek zwrócił się o nią do Ciebie. Będziemy Cię ciepło wspominać – Twoi rówieśnicy, Twoi dawni studenci, ale też Twoi młodsi koleżanki i koledzy z wielu katedr Uniwersytetu Ekonomicznego. Marian Banach, em. nauczyciel -h-7;lb1hb UEK

ĺ"ĺ "ro|h-fl vb< ru ]uo0b; uo=;vou- - blb;u - &u0-m- na l;m|-u -|o b1hbl ŸŊ]o h b;|mb- ŵųŴź uoh ķ -0 ]o ro vrolbm-ࣀĺ

mu Ŵ ŐźŴő Ň l-u ;1 ŵųŴź

Қƌ