__MAIN_TEXT__

Page 1

CZASOPISMO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

,6611U JUXG]LHÌ

0LÇG]\VDFUXPDSURIDQXP ZHNRQRPLL

ÏZLDWRZ\7\G]LHÌ3U]HGVLÇELRUF]RÐFL SRUD]µVP\

0LÇG]\QDURGRZD.RQIHUHQFMD1DXNRZD :\G]LDÊX=DU]ÃG]DQLD8(.

VWU

VWU

VWU


6SLVWUH├РFL рв░@$A'2-!#3рз╣32!83&A'2-3>''0;38! 

3

WYDARZENIA @;<─Ъ30;38! 3238-9!<9! 8!2&!┬г┬г'@;!;' 2-='89-;@68A@A2!2@'0;383>- -├╡&A@2!83&3>!032('8'2$/!2!<03>!^,8A'ржФ$-/!реШ9;>3 !'03231-!\ 0!&'1-$0-A-'реШ!1-├╡$!2<9A'9;'8!0A3=!;38'1 22!!/382!+83&A32!>0320<89-' 3;0>->63┬г90-'/&<9A@S $396-'8!/├н9-├╡031<2-;!8@ржФ$-A┬г-#'8!─Ъ!1-S 32('8'2$/!^-'8├Х>23ржФ$-963─Ъ'$A2'!>A839;+3963&!8$A@g ;'38-!T63┬г-;@0!-68!0;@0!>3#'$2-'8├Х>23ржФ$-'03231-$A23f 963─Ъ'$A2@$,\ !;'&8! 03231--;393>!2'/&3$A'0!─Ъ!9-├╡&30;38!,3238-9 $!<9!63/'&'2!9;<┬г!;!$,-9;2-'2-! 96├Х─Ъ$A'92'3#┬г-$A!-&@┬г'1!;@8'9;8<0;<8@A!$/'1-2-9$'2$/'63&8├Хрз╣@A┬г!;┬Й┬З┬И┬Л-┬Й┬З┬И┬М -!9;38'!;@>2'^i-&'!i-2-$/!;@>!i-223>!$/'i9;!8;f<6i\ -├╡&A@9!$8<1!683(!2<1>'03231- +├Х┬г2363┬г90!032('8'2$/!2!<03>! z3>'8!>3A!1├Х>-'реШ6<#┬г-$A2@$,g 0-'8<20-13&'82-A!$/-z 83$A@9;'>8├╡$A'2-'&@6┬г31├Х>!#93┬г>'2;31 96'$/!┬г23ржФ$-3┬г-;@0!-031<2-0!$/!1-├╡&A@2!83&3>! A!60-A+─Ъ├Х>R рби>-!;3>@@&A-'реШ8A'&9-├╡#-38$A3ржФ$638!A├Х91@  g g├ж рай -├╡&A@2!83&3>!32('8'2$/!!<03>! @&A-!─Ъ< !8A├н&A!2-! <#-┬г'<9A3>!'&@$/!683+8!1<^0!&'1-!!┬г'2;├Х>\>+ !-├╕'-9'23┬г#!20A!03реШ$A32!R f32('8'2$/!6;W^ 03231-$A2'683#┬г'1@>96├Х─Ъ$A'92'/ +3963&!80-\

4 5 9 10 11 12 13 15 17 20 23 24 28 31

STUDENCI

32 34

тАл▐ЯтАм╞ардл╞през╞а╞жрлЛ╞грезргЫ╞ардл╞грезржД╞брв╕╞лрдл╞ерв╕╞▓рдлрд│╞прв╕резрзерезржДрез╞л╞ж╞оржД╞ж╞ЮргкржДргк╞д╞л╞жрзе ╞ерез╞л <#-┬г'<9A3>!┬И┬ЗW'&@$/!'1-2!8-<163┬г903f2-'1-'$0-'+3 'ржФ┬г-2-' T;3$3S !/>@рз╣9A!/!03ржФргЧA рби>-!;3>@A-'реШ!03ржФ$-2!2->'89@;'$-' 03231-$A2@1 ┬И┬ЙW;<&'2$0- '9ржз>!┬г 2(381!;@$A2@ 9A'$,ржФ>-!;683/'0;├Х>A  <┬г-9@9<0$'9<A ┬г3+ 8!91<9VA2!/&рз╖9>3/'1-'/9$'2!ржФ>-'$-' 8<2;;3 R ^ g>├Х/631@9─Ъ2!#-A2'9\ X#30┬г<$A&39<0$'9<;3┬г<&A-' 83(W-'9─Ъ!> <1<─Ъ!38!A!8'0 <#'8+3ржФргЧ1- &'#!;@3(8!203>-$A!$, 3─Ъ3!<03>'83$'9< !8A├н&A!2-! f3+├Х┬г2363┬г90-0320<89A8!$,<203>3ржФ$63;0!2-!63┬г!;!$,g&!>2@$,>96312-'реШ$A!8

35 37 40 42

JEDNOSTKI -├╡&A@2!83&3>!032('8'2$/!z,' 3$!ржз32!┬г <!┬г-)$!ржз32932('8'2$'z

-9;38-!6'>2'+3683/'0;<-/'+3<&!2'/68313$/63;0!2-'A68A'&9;!>-$-'┬г!1-A!+8!2-$A2@$,<$A'┬г2- 6!8;2'890-$,

Adres redakcji: 2->'89@;'; 03231-$A2@>8!03>-' <┬гW!03>-$0!┬Й┬Н ┬К┬Иf┬М┬И┬З8!0├Х> #<&@2'0^9-├╡рз╣├Х>0!\T630W┬О ;'┬гW┬И┬Й┬Й┬О┬К┬М┬е┬К┬Л 'f1!-┬гV+!A';!|<'0W08!03>W6┬г Redakcja i korekta: -3;8A!82-'$00─Ъ!&-─Ъ!1!2-'V !>'─Ъ├Х/$-0

-A@;!&'┬г'+!$/-A ,'/-!2+ 32+9,!2+2-='89-;@ !03реШ$A'2-'8'!┬г-A!$/-683/'0;<^8<$,31-'2-' <2-0!;3>'+30-'8<20<9;<&-├Х> 2(381!;@0! 9;393>!2!3&63>-'&A-├н2!A!63;8A'#3>!2-'8@20<68!$@\ A-!─Ъ!2-!2->'89@;';< 03231-$A2'+3>8!03>-' 2!8A'$A83A>3/<&A-!─Ъ!┬г23ржФ$-┬Р><$A'┬г2-!$,T -29;@;<$/!$,2!<03>@$,38!A68A'&9-├╡#-389;>!$, A!-2;'8'93>!2@$,>96├Х─Ъ68!$├н#!&!>$A├нA<$A'┬г2-!1 +├Х┬г2363┬г90-' 38<18A'&9-├╡#-38$A3ржФ$-;<&'2;├Х> A-'6'─Ъ23968!>23ржФ$-!1639A<0->!2-<>'>2├╡;8A2'+396303/< 8'9ржзрз╣3>!2!+83&!&┬г!-<8!&9W9├Х# -'6'─Ъ23968!>2@$, '8'132-!>8├╡$A'2-!&@6┬г31├Х> 3>'3#9A!8@>96├Х─Ъ68!$@8!03>90-'/A03─Ъ@-A2'9< A<├╕3┬г02-='89-;@g!>@'8 <9-2'99$,33┬г38!A┬г!802-='89-;@ 8'*'$ржз323(;,'┬Р!9;'883+8!1 83+8!1┬Р!9;'8g┬г!802-='89-;@ ;<&@8-6;3>-;A'8┬г!2& ;<&@8-6;3>'&'2 8!0;@0- 8!91<9┬г<90@-9;,'┬г-1-;R !┬г'2&!8-<1&A-!─Ъ!┬г23ржФ$--<8!83+8!1├Х> !+8!2-$A2@$,

44 46 48

&/├╡$-!l/'ржФ┬г-2-'63&6-9!23-2!$A'/m: -3;8!┬г'$ Wydawca: 2->'89@;'; 03231-$A2@>8!03>-' !0─Ъ!&V ┬Й┬З┬З┬З'+A'16┬г!8A@l ┬И┬д┬е┬Оf┬Н┬Н┬М┬Нm

'&!0$/!A!9;8A'+!93#-'68!>3908!$!2-!-A1-!28'&!0$@/2@$, 2!&9@─Ъ!2@$,!8;@0<─Ъ├Х>38!AA1-!2@-$,;@;<─Ъ├Х>W

49 50

52 55 56 55 58 60 61 62 63 64 65 67 68

70 72 76 77 78 79 80 82 84 85 86 87 88 90 91 92


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

7\WXĂ&#x160;'RNWRUD+RQRULV&DXVD SU]\]QDQ\5HNWRURZL8(. 83(W &8,!#W-2৚W2&8A'/,3$,Ă&#x2022;Ä&#x161;3;8A@1!Ä&#x161;,32383>@&30;38!; 8!2& !ÂŁÂŁ'@;!;'2-='89-;@W

U

roczystoĹ&#x203A;Ä&#x2021; nadania prestiĹźowego tytuĹ&#x201A;u miaĹ&#x201A;a miejsce w sobotÄ&#x2122;, 12 grudnia, w siedzibie uniwersytetu w Allendale. Serdecznie gratulujemy JM Rektorowi tego wyjÄ&#x2026;tkowego wyróşnienia. WspĂłĹ&#x201A;praca z amerykaĹ&#x201E;skÄ&#x2026; uczelniÄ&#x2026; to najdĹ&#x201A;uĹźej w historii UEK trwajÄ&#x2026;ce porozumienie miÄ&#x2122;dzyuczelniane, ktĂłrego 40 rocznicÄ&#x2122; Uniwersytet obchodzi w 2015 roku. Pierwsza wymiana studencka, w ramach ktĂłrej ĂłwczesnÄ&#x2026; AkademiÄ&#x2122; EkonomicznÄ&#x2026; w Krakowie odwiedziĹ&#x201A;a grupa studentĂłw Grand Valley State University, miaĹ&#x201A;a miejsce jesieniÄ&#x2026; 1977 roku.

3URI)LOLS*U]HJRUF]\N3RGVHNUHWDU]HP 6WDQXZ0LQLVWHUVWZLH6NDUEX3DĂ&#x152;VWZD 83(W &8,!#W -ÂŁ-6 8A'+38$A@0T68!$3>2-0@&A-!Ä&#x161;< !8AĂ­&A!2-! 2->'89@;';< 03231-$A2'+3>8!03>-'TA39;!Ä&#x161;63>3Ä&#x161;!2@68A'A8'A'9!!&@ -2-9;8Ă&#x2022;>'!;ĂľA@&Ä&#x161;32!9;!23>-9033&9'08';!8A!;!2<>-2-9;'89;>-' 0!8#<!ŕĽ&#x2DC;9;>!W

P

rof. Filip Grzegorczyk jest absolJest profesorem nadzwyczajnym Uni- w spĂłĹ&#x201A;ce WspĂłlne PrzedsiÄ&#x2122;biorstwo Enerwentem Uniwersytetu JagielloĹ&#x201E;- wersytetu Ekonomicznego w Krakowie, getyczne (obecnie WÄ&#x2122;glokoks Energia). skiego w Krakowie. UkoĹ&#x201E;czyĹ&#x201A; tam gdzie wykĹ&#x201A;ada na Wydziale ZarzÄ&#x2026;dzania. Od 2007 do 2008 r. byĹ&#x201A; wiceprezesem WydziaĹ&#x201A; Prawa i Administracji oraz Jest rĂłwnieĹź wpisany na listÄ&#x2122; adwokatĂłw zarzÄ&#x2026;du i dyrektorem pionu zarzÄ&#x2026;dzania WydziaĹ&#x201A; StudiĂłw MiÄ&#x2122;dzynarodowych OkrÄ&#x2122;gowej Rady Adwokackiej w Krakowie. grupÄ&#x2026; kapitaĹ&#x201A;owÄ&#x2026; w Tauron Polska Eneri Politycznych. Na tej samej uczelni dokW latach 2011-14 byĹ&#x201A; zwiÄ&#x2026;zany z grupÄ&#x2026; gia. ByĹ&#x201A; czĹ&#x201A;onkiem rad nadzorczych spĂłĹ&#x201A;ek toryzowaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; z prawa Unii Europejskiej, kapitaĹ&#x201A;owÄ&#x2026; Kompanii WÄ&#x2122;glowej m.in. jako handlowych. W latach 2006-07 piastowaĹ&#x201A; a nastÄ&#x2122;pnie uzyskaĹ&#x201A; habilitacjÄ&#x2122; z prawa peĹ&#x201A;nomocnik zarzÄ&#x2026;du ds. rozwoju ener- funkcjÄ&#x2122; radcy ministra w Ministerstwie gospodarczego publicznego. getyki oraz dyrektor ds. korporacyjnych Skarbu PaĹ&#x201E;stwa.

ÇĽ

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;


0LÇG]\QDURGRZDNRQIHUHQFMDQDXNRZD

ì&KU]HÐFLMDÌVWZRDHNRQRPLDë &2-!$,Ǐǐ-ǏǑ0>-';2-!ǏǍǎǒ8W>1<8!$,2!9A'/<$A'£2-3&#@Ě!9-õ1-õ&A@2!83&3>! 032('8'2$/!2!<03>!63&,!9Ě'1^,8A'ঔ$-/!क़9;>3!'03231-!\W

G

łównym organizatorem konferencji był krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, zaś jej współorganizatorami – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent” Księży Sercanów w Krakowie oraz Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów „Nostra Res” w Katowicach. Zamysłem organizatorów konferencji było zwrócenie powszechnej uwagi na wartości chrześcijańskie w życiu gospodarczym i ukazanie, że kierowanie się nimi w codziennym życiu służy rozwojowi człowieka i całemu systemowi ekonomicznemu. Kwestie te organizatorzy konferencji uznali za szczególnie ważne w dzisiejszym świecie, nękanym rozmaitymi kryzysami ekono-

micznymi, u których podłoża coraz częściej leży odejście od uniwersalnych wartości religijnych i etycznych. Mottem konferencji stały się słowa papieża Benedykta XVI, zaczerpnięte z encykliki Caritas in veritate, ogłoszonej w 2009 r. w następstwie wybuchu ogólnoświatowego kryzysu finansowego: „Do dziedzin, w których ujawniają się zgubne skutki grzechu, doszła już od długiego czasu ekonomia”. Wychodząc od chrześcijańskiej idei transcendentalnego pochodzenia godności osoby ludzkiej oraz powołania człowieka do twórczego przekształcania świata, współcześnie wyrażonej w myśli personalistycznej papieża św. Jana Pawła II oraz w gestach solidarności z ubogimi papieża Franciszka, organizatorzy konferencji uznali, że poszukiwanie najgłębszych przyczyn przemian gospodarczych powinno być wspólnym przedmiotem na-

ukowej refleksji nie tylko ekonomistów, lecz również przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, w tym socjologów, filozofów,czy nawet teologów. Celem tej intelektualnej konfrontacji jest postawienie twórczych idei, które, propagowane i pielęgnowane, miałyby realny wpływ na rozwój dostępny dla każdego człowieka, którego należy uczynić punktem odniesienia wszelkich przemian gospodarczych. Honorowy patronat nad konferencją objęli: Nuncjusz Apostolski w Polsce Arcybiskup Celestino Migliore, Arcybiskup Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz, Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa oraz Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. Obrady konferencyjne swoją obecnością ubogacił Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz,

28ǓlǓǔmd 8<&A-'क़ǏǍǎǒ

Ǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

który do uczestników i organizatorów konferencji skierował m.in. następujące słowa: „W czasach szybkich przemian potrzebna jest pogłębiona refleksja nad rozwojem życia gospodarczego. (…) To właśnie w tym obszarze chrześcijaństwo ma do zaproponowania współczesnemu światu uniwersalne wartości, takie jak godność człowieka czy poszanowanie dóbr. Protestancka etyka pracy, katolicka nauka społeczna, szczególnie encykliki społeczne papieży skierowane do wszystkich ludzi dobrej woli mogą stanowić inspirację w poszukiwaniu modelu innowacyjnej gospodarki, która szczególnie służy dobru wspólnemu i uznaniu praw ludzi wykluczonych. Z kolei przed Kościołem stoi zadanie lepszego zrozumienia wielowymiarowych zagadnień ekonomicznych oraz wystrzegania się pochopnych i uproszczonych sądów. Wyzwaniem jest umiejętność zabierania głosu w ważnych sprawa społecznych dotyczących wiary i moralności, aby z jednej strony w jasny sposób przekazywać orędzie Ewangelii – co jest niezbywalną misją Kościoła – a jednocześnie nie dać się wciągnąć w bieżące rozgrywki polityczne. (…) Przed nami zatem rozległy obszar do wymiany myśli i poglądów, wzajemnej inspiracji, ale także mądrej krytyki. Dlatego gratuluję organizatorom pomysłu i podjętego trudu organizacji tej konferencji, uważam ją za doskonałą formę merytorycznego dialogu. Cieszę się, że te zagadnienia są również punktem zainteresowania władz państwowych i samorządowych, które objęły to wydarzenie swoim patronatem. Życzę Wam zatem odwagi w stawianiu pytań, zapału i pasji w poznawaniu prawdy, a także umiłowania tego, co naprawdę w życiu ważne”. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. dr hab. inż. Andrzej Chochół, jako gospodarz miejsca spotkania, podkreślił z kolei, że: „W założeniu swoim wydarzenie to ma być płaszczyzną naukowej refleksji nad rolą wartości w złożonej sytuacji ekonomicznej. Potrzebna jest nam takie spojrzenie na ekonomię, które będzie wchodziło w dialog z innymi dziedzinami nauki, i nie tylko nauki, lecz ze wszystkimi, którzy chcą się aktywnie włączyć w poszukiwanie nowego oblicza gospodarki”. W dalszej części swojego wystąpienia zwrócił uwagę, że tematyka konferencji „doskonale wpisuje się w naukową rolę Uniwersytetu Ekonomicznego i wzbogaca 90. rocznicę jego działalności.

Ӑ

28ǓlǓǔmd 8<&A-'क़ǏǍǎǒ

Pragniemy pokazać, że cechą uniwersytetu jest otwartość i poszukiwanie prawdy, otwartość na wszystkich, którzy zabiegają o rozwój wspólnego dobra, a zwłaszcza tego, co jest obszarem naszej naukowej eksploracji. (…) Wbrew rozgrywkom politycznym, wbrew dużej dawce populizmu obecnego w mediach, zbyt łatwo wypowiadanym osądom i stereotypom, wbrew rodzącym się napięciom czy wręcz walce o własne interesy, chcemy mieć swój wkład w budowaniu gospodarki innowacyjnej, która pamięta o człowieku, która nikogo nie spycha na margines czy wręcz nie pozbawia dóbr. My jako naukowcy w sposób metodyczny badający rzeczywistość, zdajemy sobie sprawę z wielu już teraz występujących słabości oraz wielkich wyzwań stojących przed naszym krajem, chociażby z powodów demograficznych. Dlatego tak ważne jest zastanowienie się nad optymalnym modelem rozwoju. Widzimy, że współczesny system tylko w części spełnia pokładane w nim nadzieje”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele środowisk naukowych, świata biznesu oraz studenci, którzy wspólnie zastanawiali się nad nową, sprawiedliwą i etyczną gospodarką rynkową. Naukową część konferencji otwarło wystąpienie prof. dr. hab. Marka Ratajczaka, sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który przedstawił pożądane kierunki przeobrażeń ekonomii w XXI wieku. W swoim wystąpieniu wskazał m.in., że „ekonomia, będąc nauką społeczną, nigdy nie będzie mogła aspirować do bycia nauką quasi-ścisłą”, a jednocześnie sformułował postulat jej przejścia do idei co-

raz większej kooperacji z innymi naukami społecznymi. W ten sposób zdefiniowana i praktykowana otwartość daje nadzieję nie tylko na rozwój ekonomii jako nauki, ale także na współdziałanie w realizowaniu wspólnego dobra. Refleksji nad zagadnieniem prawdy w ekonomii poświęcony był referat prof. Simony Beretty z Università Cattolica del Sacro Cuore w Mediolanie (Włochy). Prelegentka stwierdziła, że: „Podjęcie zagadnienia prawdy w ekonomii stanowi ogromne wyzwanie, nie tylko z perspektywy chrześcijaństwa. Poszukiwanie prawdy nie jest związane z wyznaniem – dogłębne zrozumienie rzeczywistości, jej istoty i charakteru, jest podstawową potrzebą każdego człowieka. Można powiedzieć, że jest to problem uniwersalny. Wszyscy ludzie potrzebują prawdy, aby żyć, z przyczyn bardzo praktycznych. Prawda w ekonomii jest zarówno trudna do zdobycia, jak i piękna (bonum arduum). Jest ona czymś znacznie większym niż nasz rozum. Wymaga nowego spojrzenia na ludzką wolność, tj. zrozumienia, że należymy do Prawdy, ale jej nie posiadamy”. Zdaniem ks. dr. hab. Tomasza Kraja z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie człowiek powinien być na pierwszym miejscu w świecie ekonomii i ze względu na niego wszelkie działania powinny być podejmowane. „Za pieniędzmi zawsze jest człowiek, tyle że ta właściwa perspektywa zbyt często i zbyt wielu ludziom obecnie się wymyka i poza pieniądzem i związaną z nim korzyścią nie widzą oni już nic i nikogo więcej” – mówił prelegent. Według niego sytuacja taka prowadzi do odwróce-


nia porządku, w którym pieniądz, zamiast służyć człowiekowi, jego rozwojowi i dobru, podporządkowuje sobie człowieka, co prowadzi do jego krzywdy, a czasem wręcz uciemiężenia. Problematyce pracy i bezrobocia poświęcone było wystąpienie prof. dr. hab. Eugeniusza Kwiatkowskiego z Uniwersytetu Łódzkiego, w którym to wystąpieniu zostało sformułowanych szereg istotnych wniosków odnośnie pojmowania tych zagadnień w teorii ekonomii i w nauce społecznej Kościoła katolickiego. W ocenie prelegenta: „Nie ma istotniejszych różnic między nauką społeczną Kościoła katolickiego a ekonomią w odniesieniu do pojmowania bezrobocia i jego podstawowych typów. Zasadnicze różnice między tymi naukami dotyczą natomiast ujmowania konsekwencji bezrobocia i ogólnej oceny samego zjawiska. O ile w ekonomii akcent położony jest na finansowe i materialne skutki bezrobocia w perspektywie makroekonomicznej, o tyle nauka społeczna Kościoła katolickiego postrzega je znacznie szerzej, uwzględniając i podkreślając skutki społeczne i psychologiczno-humanistyczne w perspektywie indywidualnych osób. Zasadniczo odmienna jest również ogólna ocena zjawiska bezrobocia. Choć w ekonomii jest ona przeważnie negatywna, to jednak istotne są też poglądy (w teorii neoklasycznej) o dobrowolnym charakterze bezrobocia i jego proefektywnościowych skutkach. Natomiast nauka społeczna Kościoła katolickiego ocenia bezrobocie jednoznacznie negatywnie, traktując je jako zło oraz źródło wielu nieszczęść i klęsk społecznych”. Uczestnicy konferencji podkreślali, że w osiągnięciu dobra materialnego i sukcesu gospodarczego pomocne mogą być wartości religijne i etyczne. Dr hab. Elżbieta Jędrych z Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie w wystąpieniu zatytułowanym „Klęska człowieka sukcesu” mówiła: „Człowiekiem sukcesu może być każdy, bez względu na uwarunkowania, korzenie kulturowe czy religijne. Uważam jednak, że ci, którzy w swoim systemie etycznym nie mają wartości, które propaguje chrześcijaństwo, łatwiej wpadają w poczucie sukcesu toksycznego. Takim ludziom łatwiej ulegać pokusom szybkiego zysku oraz prowadzić swój biznes bez przemyśleń. Człowiek sukcesu nie zawsze jest szczęśliwy, chociaż sukces

wielu osobom daje poczucie szczęścia. Sukces oparty na wartościach etycznych (niefinansowych) daje – wbrew pozorom – większe poczucie szczęścia niż ten, który opiera się tylko na wartościach materialnych. Jestem zwolenniczką wartości trwałych, związanych z człowiekiem od zawsze. Religia jest wskaźnikiem wartości, których należy się trzymać również w ekonomii”. Ks. dr hab. Janusz Królikowski z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II starał się rozstrzygnąć dylemat czy to pieniądze są dla człowieka, czy człowiek dla pieniędzy. Zwrócił uwagę na to, że w Piśmie Świętym mówi się bardzo dużo o pieniądzach oraz o zagrożeniach, które ze sobą niosą. Biblijne wątki na ten temat mają być przede wszystkim przestrogą przed uczynieniem z pieniądza „bożka”. „Mamona w znaczeniu religijnym to uosobiona moc, która może zniewolić człowieka. To fałszywy bóg, który jest w stanie doprowadzić do przewrotu skali wartości, którą posiada człowiek. To z kolei może przyczynić się do przewagi «mieć» nad «być», a w rezultacie do zatwardziałości serca” – wyjaśniał prelegent. Poszukiwania odpowiedzi na pytanie „Czy weszliśmy w erę kryzysów?” podjął się prof. Paul Dembinski z Université de Fribourg (Szwajcaria). Jak stwierdził: „Są kryzysy i kryzysy. Te pierwsze dotyczą podukładów czy podsystemów. Te drugie zagrażają całemu organizmowi czy systemowi. Kryzysy lokalne są normalną częścią życia gospodarczego i społecznego, kryzysy systemowe są rzadsze i poważniejsze. Ostatni kryzys systemowy, w latach 80. XX w., doprowadził do rozpadu gospodarek centralnie

planowanych. Od 2007 r. w ładzie gospodarczym świata ujawniają się pęknięcia i napięcia: kryzys tzw. kredytów subprime, potem długu publicznego, następnie banków centralnych i polityki monetarnej, kryzys polityczny prowadzący do paraliżu organizacji międzynarodowych. Można rozpatrywać każde z tych napięć jako kryzys lokalny, niemający nic wspólnego z innym. Można też na te zjawiska spojrzeć łącznie i postrzegać je albo jako serię kryzysów lokalnych albo jako kryzys systemowy”. Zdaniem prof. Paula Dembinskiego problem ten ma wymiar antropologiczny i wymaga szeregu poważnych działań, abyśmy mogli stanąć na twardym gruncie gospodarki o ludzkim obliczu. Natomiast dr hab. Wiesław Gumuła z Uniwersytetu Jagiellońskiego mówił na temat moralności w czasach finansjalizacji gospodarki. Wspominał m.in. o tchórzostwie moralnym, które stanowi pierwszy krok na drodze do erozji przestrzeni aksjonormatywnej oraz urynkowienia społeczeństwa. „Tchórz moralny to jest ktoś taki, kto wie, co to jest zło, kto chce je czynić, ale nie zrobi tego, kiedy widzi twarz drugiego” – wyjaśniał dr hab. Wiesław Gumuła. „Trudniej bowiem jest wbić w brzuch bagnet niż przycisnąć guzik i zrzucić bombę” – dodał. Jego zdaniem dzisiaj ludzie coraz częściej są nastawieni na powiększanie swoich zasobów finansowych i nie zastanawiają się przy tym nad moralnością swoich czynów. Zdaniem dr. Artura Polloka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, we współczesnej gospodarce rynkowej obserwuje się dwie przeciwstawne tendencje. Jedną

28ǓlǓǔmd 8<&A-'क़ǏǍǎǒ

ǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

jest tendencja do autoregulacji, na którą składają się wszystkie pozytywne cechy systemu rynkowego, a drugą – tendencja do autodestrukcji, wynikająca z negatywnych następstw jego działania i znajdująca swój wyraz w narastających zagrożeniach społecznych, ekonomicznych oraz ekologicznych. „Głównym problemem jest jednak to, która z tych tendencji jest obecnie i będzie przyszłości przeważająca. Wiele wskazuje na to, że jest nią tendencja do autodestrukcji” – ocenił dr Artur Pollok. Podkreślał, że świat wszedł w okres globalizacji gospodarki, otworzyły się szerokie możliwości przepływu kapitału między krajami, co z kolei stworzyło warunki do przyspieszonego wzrostu gospodarczego w krajach mniej rozwiniętych oraz do zacieśnienia więzi cywilizacyjnej pomiędzy poszczególnymi społeczeństwami. Jego zdaniem procesowi temu towarzyszy jednak tendencja do znacznego pogłębienia się nierówności w podziale dochodów, zarówno pomiędzy krajami, jak i wewnątrz nich, w wyniku czego powstają rozległe obszary biedy przy jednoczesnym kumulowaniu się coraz potężniejszych bogactw na drugim biegunie społecznym. O ludziach Kościoła katolickiego wobec wyzwań ekonomii mówił podczas konferencji ks. dr Marek Leśniak z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W swoim wystąpieniu przytoczył liczne przykłady działalności przedstawicieli Kościoła

ӑ

28ǓlǓǔmd 8<&A-'क़ǏǍǎǒ

katolickiego na niwie ekonomicznej, wzbudzającej do dziś wielki podziw, jak choćby św. Grzegorza Wielkiego czy ks. Piotra Skargi, którzy odznaczali się niezwykłymi umiejętnościami menedżerskimi. „Wiele z ich inicjatyw przetrwało setki lat, jak choćby założony przez ks. Piotra Skargę w 1587 r. Bank Pobożny, udzielający pożyczek bez pobierania lichwy. Ta myśl wyprzedziła o kilka stuleci, również genialny w swoich założeniach, program mikrokredytów zaproponowany i realizowany od 1972 r. w Bangladeszu przez Muhammada Yunusa, za który w 2006 r. otrzymał on Nagrodę Nobla. Inicjatywy ludzi Kościoła, np. obrona praw robotników przez W.E. von Kettelera, wpływały na kształtowanie kwestii robotników w ustroju kapitalistycznym, pokazując, że możliwe jest znajdowanie dobrych rozwiązań bez konieczności rewolucji, grabieży własności i nacjonalizacji środków produkcji” – mówił ks. dr Marek Leśniak. W wystąpieniu wieńczącym obrady konferencyjne, poświęconym roli państwa w kształtowaniu mentalności podatkowej obywateli, ks. Przemysław Król SCJ z Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent” Księży Sercanów w Krakowie wyjaśniał, że wszyscy mający wpływ na funkcjonowanie sfery podatkowej w państwie ponoszą za nią odpowiedzialność. „Można powiedzieć, że za każdym przepisem, decyzją, przeprowadzoną kontrolą stoją

ludzie. Ich działanie może i powinno być oceniane – jak każdy ludzki czyn – w kategoriach moralnych” – mówił prelegent. Według niego większość współczesnych analiz systemu podatkowego koncentruje się na problemach stricte fiskalnych czy prawnych. „Choć wiedza ta jest konieczna, perspektywę badawczą należałoby skierować w stronę personalizmu. Dostrzeżenie roli tych wszystkich, którzy są odpowiedzialni za kształt i sposób funkcjonowania systemu podatkowego, byłoby pomocne w świadomym kształtowaniu właściwych relacji między nimi” – tłumaczył ks. Przemysław Król SCJ. Uczestnicy międzynarodowej konferencji naukowej „Chrześcijaństwo a ekonomia” wyrazili przekonanie, że w życiu gospodarczym konieczne jest uwzględnianie uniwersalnych wartości religijnych i etycznych oraz wyrazili nadzieję, że problem ten nie pozostanie tylko w sferze dyskusji naukowych. Na kwiecień 2016 r. organizatorzy konferencji planują jej drugą edycję, której obrady mają się tym razem koncentrować wobec problemów integralnego rozwoju zarysowanych w ogłoszonej w 2015 r. encyklice papieża Franciszka Laudato si’. Miejscem tego spotkania naukowego będzie ponownie nasz Uniwersytet. dr Artur Pollok Katedra Ekonomii UEK


ĂŹ1LHZV]\VWHNXPUĂ&#x2021;Ă°ĂŤ $NDGHPLFNL']LHĂ&#x152;3DPLĂ&#x2021;FL ĂŹ&]\ZV]\VWNRSR]RVWDQLHWDNLHVDPRNLHG\PQLHMXĂ&#x2014;QLHEĂ&#x2021;G]LH"&]\NVLĂ&#x192;Ă&#x2014;NLRGZ\NQĂ&#x192;RG GRW\NXPRLFKUĂ&#x192;NF]\VXNQLH]DSRPQĂ&#x192;R]DSDFKXPRMHJRFLDĂ&#x160;D"$OXG]LH"3U]H]FKZLOĂ&#x2021; EĂ&#x2021;GĂ&#x192;PÂľZLĂ&#x2026;RPQLHEĂ&#x2021;GĂ&#x192;VLĂ&#x2021;G]LZLĂ&#x2026;PRMHMĂ?PLHUFLĂĽ]DSRPQĂ&#x192;ĂŤ +DOLQD3RĂ?ZLDWRZVND2SRZLHĂ?Ă&#x2026;GODSU]\MDFLHOD

D

zieĹ&#x201E; 6 listopada 2015 r. byĹ&#x201A; dla spoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;ci akademickich krakowskich szkĂłĹ&#x201A; wyĹźszych dniem wyjÄ&#x2026;tkowym â&#x20AC;&#x201C; w 76. rocznicÄ&#x2122; uczciĹ&#x201A;y one wspĂłlnie pamiÄ&#x2122;Ä&#x2021; ofiar â&#x20AC;&#x17E;Sonderaktion Krakauâ&#x20AC;?. Obchody tego Dnia zgromadziĹ&#x201A;y o godz. 9.00 delegacje poszczegĂłlnych szkĂłĹ&#x201A; przed bramami dwĂłch krakowskich nekropolii â&#x20AC;&#x201C; cmentarzy: Rakowickiego i Salwatorskiego. Potem czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciowo wspĂłlnie, a czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciowo z podziaĹ&#x201A;em na poszczegĂłlne uczelnie, uczestnicy uroczystoĹ&#x203A;ci zmierzali alejkami do grobĂłw swoich rektorĂłw, profesorĂłw i innych symbolicznie waĹźnych czĹ&#x201A;onkĂłw ich akademickich Rodzin. Tak teĹź byĹ&#x201A;o w przypadku spoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;ci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie â&#x20AC;&#x201C; na cmentarzu Rakowickim i jego drugiej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci przy ul. Prandoty, rektor â&#x20AC;&#x201C; prof. dr hab. inĹź. Andrzej ChochĂłĹ&#x201A; i towarzyszÄ&#x2026;ce mu osoby odwiedzili ze Ĺ&#x203A;wiateĹ&#x201A;kami PamiÄ&#x2122;ci 29 grobĂłw, a inni, z prorektorem prof. Aleksym Pocztowskim â&#x20AC;&#x201C; 7 grobĂłw na wzgĂłrzu Salwatora. O godz. 11.00 na Uniwersytecie JagielloĹ&#x201E;skim rozpoczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a siÄ&#x2122; gĹ&#x201A;Ăłwna uroczystoĹ&#x203A;Ä&#x2021; Akademickiego Dnia PamiÄ&#x2122;ci. SpoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; UEK reprezentowaĹ&#x201A; na niej prof. Aleksy Pocztowski. Po Apelu PolegĹ&#x201A;ych o godz. 12.00 zĹ&#x201A;oĹźono kwiaty pod tablicami pamiÄ&#x2026;tkowymi w Collegium Novum â&#x20AC;&#x201C; ku czci ofiar â&#x20AC;&#x17E;Sonderaktion Krakauâ&#x20AC;?, profesorĂłw Uniwersytetu Jana Kazimierza zamordowanych we Lwowie i ofiar Katynia, oraz pod DÄ&#x2122;bem WolnoĹ&#x203A;ci przed Uniwersytetem. O godz. 12.00, tradycyjnie jak co roku w dniu 6 listopada, dĹşwiÄ&#x2122;ki HejnaĹ&#x201A;u Ma-

riackiego powitaĹ&#x201A;y na Uniwersytecie Ekonomicznym osoby zebrane w Budynku GĹ&#x201A;Ăłwnym, przed tablicÄ&#x2026; upamiÄ&#x2122;tniajÄ&#x2026;cÄ&#x2026; ofiary â&#x20AC;&#x17E;Sonderaktion Krakauâ&#x20AC;?. Rektor Andrzej ChochĂłĹ&#x201A;, przewodniczÄ&#x2026;cy spotkaniu, poprosiĹ&#x201A; o modlitwÄ&#x2122; Ojca PawĹ&#x201A;a HaĹ&#x201E;czaka , rektora WyĹźszego Seminarium Duchownego KarmelitĂłw Bosych w Krakowie. ChĂłr â&#x20AC;&#x17E;Dominantaâ&#x20AC;? poruszyĹ&#x201A; serca zebranych pieĹ&#x203A;niÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Czego chcesz od nas Panieâ&#x20AC;?, a potem kwiaty przed tablicÄ&#x2026; zĹ&#x201A;oĹźyĹ&#x201A;y kolejno delegacje: wĹ&#x201A;adz UEK, oficerĂłw z Centrum Operacji LÄ&#x2026;dowych â&#x20AC;&#x201C; DowĂłdztwa Komponentu LÄ&#x2026;dowego â&#x20AC;&#x201C; z pĹ&#x201A;k. Tomaszem GrudziĹ&#x201E;skim na czele, NiezaleĹźnego Ĺ&#x161;wiatowego ZwiÄ&#x2026;zku ĹťoĹ&#x201A;nierzy Armii Krajowej w Krakowie, krakowskiego oddziaĹ&#x201A;u Stowarzyszenia Szarych SzeregĂłw, Dyrekcji Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, pracownikĂłw UEK, zwiÄ&#x2026;zkĂłw zawodowych dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;cych na Uczelni: ZwiÄ&#x2026;zku Nauczycielstwa Polskiego, â&#x20AC;&#x17E;SolidarnoĹ&#x203A;ciâ&#x20AC;? i MiÄ&#x2122;-

dzyuczelnianego ZwiÄ&#x2026;zku Zawodowego PracownikĂłw Nauki oraz studentĂłw UEK: Parlamentu Studenckiego i NiezaleĹźnego Zrzeszenia StudentĂłw. ZabrzmiaĹ&#x201A;y â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Miserereâ&#x20AC;? Gregorio Allegriego w wykonaniu â&#x20AC;&#x17E;Dominantyâ&#x20AC;? a potem trÄ&#x2026;bka hejnalisty i â&#x20AC;&#x17E;Ciszaâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Il Silenzioâ&#x20AC;?â&#x20AC;Ś O godz. 19.00 w Kolegiacie Ĺ&#x203A;w. Anny uroczysta msza i wykonanie â&#x20AC;&#x17E;Requiemâ&#x20AC;? opus 9 francuskiego kompozytora Mauriceâ&#x20AC;&#x2122;a DuruflĂŠ (1902 â&#x20AC;&#x201C; 1986), nawiÄ&#x2026;zujÄ&#x2026;cego do tradycji Ĺ&#x203A;redniowiecznych liturgicznych pieĹ&#x203A;ni gregoriaĹ&#x201E;skich â&#x20AC;&#x201C; powstaĹ&#x201A;ego w latach 1944 â&#x20AC;&#x201C; 1947, na czeĹ&#x203A;Ä&#x2021; pamiÄ&#x2122;ci ojca kompozytora, z udziaĹ&#x201A;em poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czonych reprezentacji chĂłrĂłw akademickich: â&#x20AC;&#x17E;Dominantyâ&#x20AC;? i chĂłrĂłw: Uniwersytetu Rolniczego, UJ i Uniwersytetu Pedagogicznego, poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czyĹ&#x201A;y Mostem PamiÄ&#x2122;ci serca i dusze modlÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; i tych za, ktĂłrych w dniu tym siÄ&#x2122; modlili. dr Tadeusz Filar

'0;38A@-6838'0;38A@08!03>90-$,<$A'ÂŁ2-W8A'1!>-!683(W&8,!#W1'&W3/$-'$,3>!0T8'0;38

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Ǩ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Janusz Nesterak z Novatorem ŕŚ&#x201D;83&3>@>-'$AĂ&#x2022;8Ç?Ç&#x17D;6!ৡ&A-'82-0!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;830<> -ÂŁ,!8132---'ÂŁ'$0-'/3&#@Ä&#x161;39-Ăľ >8Ăľ$A'2-'2!+8Ă&#x2022;&>&A-'>-Ă­;'/'&@$/-0320<89<32!+83&ĂľÇ?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;W 8+!2-A!;38!1->@&!8A'2-!#@Ä&#x161;@;!8363ÂŁ90! A#!8A'1@9Ä&#x161;3>3g !2&ÂŁ3>!38!A ŕŚ&#x201D;83&'0 2;'868-9' <836'';>380W

P

atronat nad konkursem sprawujÄ&#x2026;: Prezes UrzÄ&#x2122;du Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wojewoda Ĺ&#x161;wiÄ&#x2122;tokrzyski i MarszaĹ&#x201A;ek WojewĂłdztwa Ĺ&#x161;wiÄ&#x2122;tokrzyskiego. SzczegĂłlnie uroczystÄ&#x2026; oprawÄ&#x2122; miaĹ&#x201A;o tegoroczne rozdanie statuetek Novatora 2014 za najlepsze przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;cia innowacyjne. Gala konkursu zbiegĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; bowiem z 25-leciem Staropolskiej Izby PrzemysĹ&#x201A;owo-Handlowej, z inicjatywy ktĂłrej prowadzony jest ten konkurs. Nagroda NOVATOR przyznawana jest corocznie od 2007 roku dla najlepszych projektĂłw w dziedzinie rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; innowacyjnych w wojewĂłdztwie Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;tokrzyskim. W tej edycji wyĹ&#x201A;oniono zwyciÄ&#x2122;zcĂłw w 6 kategoriach. Projekt pod opiekÄ&#x2026; merytorycznÄ&#x2026; i kierownictwem doktora habilitowanego Janusza Nesteraka, adiunkta WydziaĹ&#x201A;u ZarzÄ&#x2026;dzania, Katedry Ekonomiki i Organizacji PrzedsiÄ&#x2122;biorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pod tytuĹ&#x201A;em â&#x20AC;&#x17E;Innowacyjna usĹ&#x201A;uga controllingu wartoĹ&#x203A;ciâ&#x20AC;?, zostaĹ&#x201A; wyróşniony nagrodÄ&#x2026; NOVATOR 2014 w dziedzinie â&#x20AC;&#x17E;Innowacyjna inwestycja w usĹ&#x201A;ugachâ&#x20AC;?. Nagrodzony projekt byĹ&#x201A; realizowany dla przedsiÄ&#x2122;biorstwa BC&O Polska Sp. z o.o. Sp.k. Kielce (spĂłĹ&#x201A;ka Kolporter SA) w ramach programu â&#x20AC;&#x17E;Ĺ&#x161;wiÄ&#x2122;tokrzyski Transfer Wiedzy â&#x20AC;&#x201C; wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarkiâ&#x20AC;?. MetodÄ&#x2122;, ktĂłra pozwala m.in. oszacowaÄ&#x2021; i monitorowaÄ&#x2021; wpĹ&#x201A;yw oddziaĹ&#x201A;ywaĹ&#x201E; na wzrost wartoĹ&#x203A;ci

Ǣǥ

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

przedsiÄ&#x2122;biorstwa wprowadziĹ&#x201A;a kielecka Janusza Nesteraka model jest autorskim firma BC&O Polska. Innowacja ta zde- rozwiÄ&#x2026;zaniem, ktĂłre przez gremium ekscydowanie wzmacnia pozycjÄ&#x2122; BC&O Pol- pertĂłw zostaĹ&#x201A;o uznane za nowatorskie. ska jako lidera usĹ&#x201A;ug consultingowych Serdecznie gratulujemy i Ĺźyczymy dali outsourcingu procesĂłw biznesowych. szych sukcesĂłw. Opracowany przy zaangaĹźowaniu dr. hab. oprac. Sekcja Prasowa CKR UEK


Anna Pajor nagrodzona w konkursie NBP 83(W &8,!#W22!!/383&'#8!Ä&#x161;!2!+83&Ăľ8'A'9!!83&3>'+3!20< 3ÂŁ90-'+3A!2!/ÂŁ'69A@!8;@0<Ä&#x161;T36<#ÂŁ-03>!2@2!Ä&#x161;!1!$,$A!936-91!2!<03>'+3 ^!20-8'&@;\W

W

dniu 10 listopada 2015 roku w budynku Narodowego Banku Polskiego odbyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; uroczyste wrÄ&#x2122;czenie nagrĂłd laureatom Konkursu o nagrodÄ&#x2122; Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszy artykuĹ&#x201A;, opublikowany w 2014 roku na Ĺ&#x201A;amach czasopisma naukowego â&#x20AC;&#x17E;Bank i Kredytâ&#x20AC;?. KapituĹ&#x201A;a Konkursu w skĹ&#x201A;adzie: prof. StanisĹ&#x201A;aw GomuĹ&#x201A;ka, prof. Karol Lutkowski, prof. Jacek Osiewalski (przewodniczÄ&#x2026;cy) oraz prof. Aleksander Weron, przyznaĹ&#x201A;a dwie nagrody. PierwszÄ&#x2026; nagrodÄ&#x2122; otrzymaĹ&#x201A;a prof. UEK Anna Pajor za artykuĹ&#x201A; pt.

â&#x20AC;&#x17E;Konstrukcja optymalnego portfela w bay- delu MSF-SBEKK, w ktĂłrym logarytmiczne esowskim modelu MSF-SBEKK. Portfele stopy zwrotu speĹ&#x201A;niajÄ&#x2026; rĂłwnanie wektorofunduszy inwestycyjnych PKO TFIâ&#x20AC;?. DrugÄ&#x2026; wej autoregresji, analiza portfelowa w konnagrodÄ&#x2122; otrzymaĹ&#x201A;a dr Katarzyna BieĹ&#x201E;-Bar- tekĹ&#x203A;cie Ĺ&#x203A;redniej i wariancji nie moĹźe mieÄ&#x2021; kowska za artykuĹ&#x201A; pt. â&#x20AC;&#x17E; â&#x20AC;&#x153;Every move you zastosowania ze wzglÄ&#x2122;du na nieskoĹ&#x201E;czone make, every step you take, Iâ&#x20AC;&#x2122;ll be watching wartoĹ&#x203A;ci tych momentĂłw. W artykule zaproyouâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; the quest for hidden orders in the ponowano wykorzystanie predyktywnych interbank FX spot marketâ&#x20AC;?. Dyplomy wrÄ&#x2122;- rozkĹ&#x201A;adĂłw prostych stĂłp zwrotu portfeli, czyĹ&#x201A; Prezes Narodowego Banku Polskiego uzyskanych w modelu MSF-SBEKK oraz prof. dr hab. Marek Belka. kryteriĂłw wyboru skĹ&#x201A;adu portfela opartych Nagrodzony artykuĹ&#x201A; prof. UEK dr hab. na â&#x20AC;&#x17E;prymacie bezpieczeĹ&#x201E;stwaâ&#x20AC;?. Anny Pajor poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cony jest zagadnieniom Gratulujemy nagrody i Ĺźyczymy kolejkonstrukcji optymalnych portfeli inwesty- nych sukcesĂłw. cyjnych w ramach bayesowskiego modelu MSF-SBEKK. Autorka pokazaĹ&#x201A;a, Ĺźe w mooprac. Sekcja Prasowa CKR UEK

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ǢǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Co tkwi w polskiej duszy? Ö&#x2014;68A'&'&2-<!83&3>'+3२>-Ăľ;!-'63&ÂŁ'+Ä&#x161;3ŕŚ&#x201D;$-Ç&#x17D;Ç&#x17D;-9;36!&!2!Ö&#x2014;63Ä&#x161;Ă­$A32@1 A'#8!2-<!;'&8 -ÂŁ3A3)--Ö&#x2014;3$/3ÂŁ3+--3&#@Ä&#x161;!9-Ăľ&@90<9/!2!&>@&!2Ă­68A'A 63Ä&#x161;'$A2@ 29;@;<;@&!>2-$A@ 2!02!/23>9AĂ­09-í৚0Ă­&8W,!#W-3;8! <+<9;@2-!0!6;W^ 3133ÂŁ!$<9\W

J

est to zbiĂłr esejĂłw, w ktĂłrych autor odwaĹźnie zgĹ&#x201A;Ä&#x2122;bia tajemnice polskiej duszy, przywoĹ&#x201A;ujÄ&#x2026;c znakomitych rodzimych myĹ&#x203A;licieli, a takĹźe dziaĹ&#x201A;aczy spoĹ&#x201A;ecznych i politycznych XX wieku. On sam tak streszcza w ksiÄ&#x2026;Ĺźce istotÄ&#x2122; swoich rozwaĹźaĹ&#x201E;: â&#x20AC;&#x17E;Polska dusza to strasznie dziwna rzecz. ZdziecinniaĹ&#x201A;a codziennym udrÄ&#x2122;czeniem, a peĹ&#x201A;na wciÄ&#x2026;Ĺź witalnej, niespoĹźytej siĹ&#x201A;y. Ta dwoistoĹ&#x203A;Ä&#x2021; komponuje siÄ&#x2122; w nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cÄ&#x2026; scenÄ&#x2122;: nad tytanicznym wysiĹ&#x201A;kiem polskiej codziennoĹ&#x203A;ci unosi siÄ&#x2122; puste i ciemne niebo, na ktĂłrym koĹ&#x201A;ysze siÄ&#x2122; lĹ&#x203A;niÄ&#x2026;cy wehikuĹ&#x201A; jedynej naszej pociechy i snu krzepiÄ&#x2026;cego, fantom duchowego Ĺźycia.â&#x20AC;? JeĹźeli podejmuje siÄ&#x2122; tak trudny i obfitujÄ&#x2026;cy w róşnego rodzaju puĹ&#x201A;apki temat, trzeba liczyÄ&#x2021; siÄ&#x2122; z ostrÄ&#x2026; polemikÄ&#x2026;. Nie zabrakĹ&#x201A;o jej takĹźe podczas naszego zebrania. DotyczyĹ&#x201A;a zarĂłwno doboru twĂłrcĂłw, jak i sposobu przedstawiania ich poglÄ&#x2026;dĂłw. Podnoszono argumenty natury filozoficznej (wybĂłr wartoĹ&#x203A;ci realizowanych w procesie autoidentyfikacji PolakĂłw w zĹ&#x201A;oĹźonych warunkach historycznych), historiozoficznej (mesjanizm, fatalizm, czyn bez ideologii) i socjologicznej (na ile zdoĹ&#x201A;aliĹ&#x203A;my przezwyciÄ&#x2122;ĹźyÄ&#x2021; szkodliwe archetypy i wkroczyÄ&#x2021; w ponowoczesnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, a nawet w postponowoczesnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;). Wielu dyskutantĂłw zastanawiaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; nad tym, czy w podobny sposĂłb potraktowaliby polskie dylematy pisarze i publicyĹ&#x203A;ci z innych krajĂłw, a takĹźe jak oceniliby oni kondycjÄ&#x2122; swoich narodĂłw. WyraĹźano takĹźe sceptycyzm co do ak-

Ǣǣ

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

tualnoĹ&#x203A;ci poglÄ&#x2026;dĂłw niektĂłrych z przywoĹ&#x201A;anych przez dr. hab. Augustyniaka specjalistĂłw od wiwisekcji polskiej duszy, zwĹ&#x201A;aszcza w obliczu ogromnych przemian, jakie przeszedĹ&#x201A; nasz kraj w ciÄ&#x2026;gu ostatniego stulecia. Autor staraĹ&#x201A; siÄ&#x2122; obroniÄ&#x2021; zarĂłwno swoje wybory personalne, jak i ponadczasowoĹ&#x203A;Ä&#x2021; poglÄ&#x2026;dĂłw omĂłwionych w ksiÄ&#x2026;Ĺźce myĹ&#x203A;licieli. PodkreĹ&#x203A;laĹ&#x201A;, Ĺźe jest szansa na to, aby mimo wszelkich obciÄ&#x2026;ĹźeĹ&#x201E; tragicznÄ&#x2026; przeszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; zachowaÄ&#x2021; jednak wiarÄ&#x2122; w dobrÄ&#x2026; przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021;, czyli oderwaÄ&#x2021; nasze samozrozumienie od uwodzÄ&#x2026;cych polskÄ&#x2026; duszÄ&#x2122; dziejowych widm. Jego zdaniem PolskÄ&#x2122; naleĹźy na nowo wymyĹ&#x203A;laÄ&#x2021; i budowaÄ&#x2021;, bo tak naprawdÄ&#x2122; zacznie siÄ&#x2122; ona dopiero w ponowoczesnym Ĺ&#x203A;wiecie. Nie wolno jednak â&#x20AC;&#x17E;niszczyÄ&#x2021; przeszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci oĹ&#x201A;tarzyâ&#x20AC;?, chociaĹź niekoniecznie musimy przed nimi klÄ&#x2122;kaÄ&#x2021;.

Skoro polskie kompleksy nie zostaĹ&#x201A;y skutecznie przezwyciÄ&#x2122;Ĺźone i wciÄ&#x2026;Ĺź zatruwajÄ&#x2026; naszÄ&#x2026; teraĹşniejszoĹ&#x203A;Ä&#x2021; â&#x20AC;&#x201C; takie gĹ&#x201A;osy dominowaĹ&#x201A;y zwĹ&#x201A;aszcza w wypowiedziach pracownikĂłw Katedry Socjologii â&#x20AC;&#x201C; trzeba usiĹ&#x201A;owaÄ&#x2021; zgĹ&#x201A;Ä&#x2122;biÄ&#x2021; tajniki polskiej duszy, wydobyÄ&#x2021; na jaw jej ukryte zawikĹ&#x201A;ania, w ktĂłrych wielki potencjaĹ&#x201A; splata siÄ&#x2122; z paraliĹźujÄ&#x2026;cÄ&#x2026; niemoĹźnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;. Zdaniem autora ksiÄ&#x2026;Ĺźki nadszedĹ&#x201A; wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwy czas, aby powaĹźnie zastanowiÄ&#x2021; siÄ&#x2122; nad ograniczajÄ&#x2026;cymi i krÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cymi wÄ&#x2026;tkami polskoĹ&#x203A;ci, bo dziÄ&#x2122;ki temu bÄ&#x2122;dziemy mogli przystÄ&#x2026;piÄ&#x2021; do przyszĹ&#x201A;ych prĂłb zrozumienia polskiej duszy z wiÄ&#x2122;kszÄ&#x2026; wewnÄ&#x2122;trznÄ&#x2026; suwerennoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;, ktĂłrej przykĹ&#x201A;ady dajÄ&#x2026; wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie bohaterowie jego rozwaĹźaĹ&#x201E;. dr Jerzy Bukowski Katedra Filozofii


2FRVSLHUDMÃVLÇNRPXQLWDU\ÐFL]OLEHUDÊDPL"

J

uż od czasów starożytnych datuje się podział na zwolenników tezy, że najwyższym dobrem człowieka jest jego indywidualna wolność oraz tych, którzy twierdzą, iż najbardziej efektywnym działaniem na rzecz jednostek jest doskonalenie wspólnoty. Pierwszych można określić mianem uczniów Epikura głoszącego pochwałę społeczeństwa rozumnych egoistów i zalecającego życie prywatne, rodzinne, towarzyskie jako najpewniejszą drogę do szczęścia, drudzy przywołują stoicki ideał państwa zbudowanego na wzór organizmu, w którym każdy jest równie potrzebny, aby rozwijało się ono ku pożytkowi wszystkich. Echa owego rozróżnienia pobrzmiewają we współczesnym sporze liberalizmu z komunitaryzmem, któremu poświęcona została X Ogólnopolska Konferencja Naukowa, zorganizowana przez Katedrę Filozofii UEK w dniach 26-27 listopada 2015 roku. Jej uroczystego otwarcia dokonał w sali

Senackiej rektor naszej uczelni prof. UEK dr hab. Andrzej Chochół, a w meritum proponowanych rozważań wprowadziła uczestników kierująca Katedrą Filozofii prof. UEK dr hab. Janina Filek. W pierwszej części spotkania zastanawiano się nad źródłami tytułowego sporu mającymi swoją genezę w antropologii filozoficznej. Te fundamentalne sprawy zarysował na szerokim podłożu filozofii człowieka prof. UEK dr hab. Leszek Kusak z Katedry Filozofii, zwracając uwagę nie tylko na kwestie związane z filozofią człowieka, ale także na obecne dylematy z pogranicza tej dziedziny z innymi naukami społecznymi. Na różnice w koncepcji osoby pomiędzy reprezentantami liberalizmu a komunitaryzmu wskazał dr Rafał Prostak z Katedry Europejskiej Integracji Gospodarczej, a dr Katarzyna Haremska z Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie pochyliła się nad jednostką jako ideą regulatywną.

Ponieważ tak dla liberalizmu jak dla komunitaryzmu jednymi z kluczowych pojęć są wolność i odpowiedzialność, właśnie różnicom w ich rozumieniu poświęcona została druga sesja konferencji, którą otwarła prof. dr hab. Justyna Miklaszewska z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego referatem o związanych z nimi dylematach pojawiających się w debatach toczonych przez wybitnych przedstawicieli obu kierunków. Prof. UEK dr hab. Janina Filek skupiła się natomiast na sporze między odpowiedzialnością jednostki a odpowiedzialnością wspólnoty, przytaczając szereg ważkich przykładów zarówno z jego dawnej, jak i najnowszej historii. Dwa kolejne wystąpienia wygłosili również pracownicy Katedry Filozofii naszej uczelni: dr hab. Piotr Augustyniak omówił etykę autentyczności Charlesa Taylora, a prof. UEK dr hab. Kazimierz Sosenko odniósł implikacje liberalizmu i komunitaryzmu do praw człowieka.

28ǓlǓǔmd 8<&A-'क़ǏǍǎǒ

ǢǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Następnym pojęciem, które poddano wnikliwej analizie podczas konferencji, była sprawiedliwość. Najpierw dr hab. Piotr Bartula z Instytutu Filozofii UJ przeciwstawił ją równości, później dr Piotr Napierała z Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu zaprezentował spór Graya z Sormanem o to, jak dalece polityka powinna słuchać nakazu rynku, a ostatni referat o nierównościach społecznych i skutkach neoliberalizmu dla demokratycznej wspólnoty był autorstwa dr. hab. Piotra Wiatrowskiego z Katedry Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych UEK. Po przerwie obiadowej na warsztat trafiło wcześniej już omówione przez kilku referentów pojęcie wspólnoty, mające fundamentalne znaczenie dla podkreślenia różnicy pomiędzy liberałami a komunitarianami. Jako pierwszy zmierzył się z nim dr Janusz Grygieńć z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zastanawiając się nad responsywnym charakterem wspólnoty i stanowiskiem komunitaryzmu wobec problemu partycypacji politycznej. Dr hab. Wojciech Giza z Katedry Historii Myśli Ekonomicznej UEK podjął wyzwanie porównania dóbr publicznych z dobrami społecznie pożądanymi, a doktorantka naszej uczelni, mgr Milena Pokusa, zmierzyła się z koncepcją wspólnoty jako ideowej wojny między oboma stanowiskami. Ostatnia sesja pierwszego dnia konferencji dotyczyła licznych i gorących sporów ideologicznych, jakie toczone są w ramach polemik między reprezentantami liberalizmu i komunitaryzmu. Dr Piotr Szymaniec z Instytutu Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poszukiwał podobieństw i różnic między komunitaryzmem a liberalizmem, dr Katarzyna Guczalska z Katedry Filozofii UEK zastanawiała się, czy w relacjach między komunitaryzmem a feminizmem panuje zgodność, czy też są one raczej w konflikcie, a dr Sebastian Gałecki z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie porównał liberalne wartości z komunitarystycznymi cnotami. Drugi dzień rozpoczął się od najdłuższej sesji, dotyczącej wyzwań, jakie stawia, będący przedmiotem konferencji, spór dla sfery gospodarki. Dr Zbigniew Stańczyk z Katedry Makroekonomii UEK zastanawiał się nad możli-

Ǣǥ

28ǓlǓǔmd 8<&A-'क़ǏǍǎǒ

wością zbliżenia ekonomii i komunitaryzmu oraz wpływu kultury na funkcjonowanie oraz wzrost gospodarek, przywołując m.in. teorię gier. Mgr Andrzej Kwarciński z Katedry Europejskiej Integracji Gospodarczej naszej uczelni przedstawił rolę i cele działań korporacji, a także główne założenia systemu „corporate governance” w Polsce i w Europie w świetle sporu między komunitaryzmem a liberalizmem. Dr Andrzej Karalus z Katedry Nauk Społecznych i Filozoficznych Politechniki Gdańskiej zastanawiał się, czy komunitaryzm wypracował ekonomiczną alternatywę dla liberalizmu, dr Arkadiusz Mroczek z Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UEK przedstawił ekonomiczną genezę społeczeństwa w rozumieniu austriackiej szkoły ekonomii, a dr Tomasz Kwarciński z Katedry Filozofii UEK mówił o dwóch dogmatach wiary w rynek.

Ostatnia część spotkania dotyczyła religii i symboli. Wygłoszono w jej trakcie dwa referaty: mgr Damian Barnat z Instytutu Filozofii UJ mówił o koncepcji sekularyzmu otwartego w ujęciu Taylora i Madure´a, a dr Katarzyna Kwarcińska o symbolicznych praktykach separacji w układach centro-peryferyjnych. Podsumowania i zakończenia jubileuszowej konferencji dokonała prof. UEK dr hab. Janina Filek, wyrażając nadzieje, że była ona owocna naukowo, o czym świadczyły gorące dyskusje, przeradzające się niekiedy w ostre polemiki. Kierownik Katedry Filozofii UEK podkreśliła zaskakująco duży udział pracowników naszej uczelni z wielu jednostek organizacyjnych, co oznacza, że badania interdyscyplinarne są bardzo potrzebne i dobrze to wróży dalszej współpracy. dr Jerzy Bukowski .DWHGUD)LOR]RĆL


.RQIHUHQFMDĂŹ1LHUÂľZQRĂ?FLVSRĂ&#x160;HF]QHDZ]URVW JRVSRGDUF]\ĂĽWHRULDSROLW\NDLSUDNW\NDZREHF QLHUÂľZQRĂ?FLHNRQRPLF]QRVSRĂ&#x160;HF]Q\FKĂŤ

'231'2032('8'2$/-AÖ&#x2014;$@0ÂŁ<^-'8Ă&#x2022;>23ŕŚ&#x201D;$-963Ä&#x161;'$A2'!Ö&#x2014;>A839;+3963&!8$A@\/<৚ $A;'82!ŕŚ&#x201D;$-'ÂŁ!;>@>3Ä&#x161;</'9A'830-'A!-2;'8'93>!2-'ŕŚ&#x201D;83&3>-90!2!<03>'+32-';@ÂŁ03 '03231-9;Ă&#x2022;>W9;!;2-!032('8'2$/!;3$A@Ä&#x161;!9-Ăľ63&,!9Ä&#x161;'1^'38-!T63ÂŁ-;@0! -Ö&#x2014;68!0;@0!>3#'$2-'8Ă&#x2022;>23ŕŚ&#x201D;$-'03231-$A23f963Ä&#x161;'$A2@$,\W

J

ak zawsze i tym razem jej organizaW dwudniowej debacie poruszono szero- sowej analizy odwiecznego problemu nietorami byli naukowcy pracujÄ&#x2026;cy pod ki pakiet problemĂłw zwiÄ&#x2026;zanych z nierĂłw- sprawiedliwego podziaĹ&#x201A;u majÄ&#x2026;tku i dochodu. kierownictwem prof. dr hab. Micha- noĹ&#x203A;ciami spoĹ&#x201A;ecznymi w Polsce i na Ĺ&#x203A;wiecie. W wystÄ&#x2026;pieniu otwierajÄ&#x2026;cym sesjÄ&#x2122; plenarĹ&#x201A;a Gabriela WoĹşniaka w Katedrze WĹ&#x203A;rĂłd nich znalazĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; rĂłwnieĹź te dotyczÄ&#x2026;ce nÄ&#x2026; prof. MieczysĹ&#x201A;aw Dobija zaprezentowaĹ&#x201A; Ekonomii Stosowanej UEK oraz w Kate- dotychczasowych osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;Ä&#x2021;, niepowodzeĹ&#x201E; alternatywny dla gĹ&#x201A;Ăłwnego nurtu ekonodrze Mikroekonomii Uniwersytetu Rze- i wyzwaĹ&#x201E; w ich badaniu, realizowanych po- mii program badaĹ&#x201E; oparty na ekonomii szowskiego i jak zawsze rzeczy dziaĹ&#x201A;y lityk zmierzajÄ&#x2026;cych do budowania spĂłjno- pracy i godziwych wynagrodzeĹ&#x201E;. Wielu siÄ&#x2122; w ostatni czwartek i piÄ&#x2026;tek wrzeĹ&#x203A;nia Ĺ&#x203A;ci spoĹ&#x201A;ecznej i harmonizowania rozwoju referentĂłw koncentrowaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; na kwestii w Uniwersytecie Rzeszowskim, przy licz- we wszystkich sferach bytu ludzkiego. Dys- pomiaru nierĂłwnoĹ&#x203A;ci ekonomiczno-sponym udziale uczonych z caĹ&#x201A;ej Polski oraz kutanci wskazywali potrzebÄ&#x2122; poszukiwania Ĺ&#x201A;ecznych, skupiajÄ&#x2026;c siÄ&#x2122; przede wszystkim kilkunastu zagranicznych goĹ&#x203A;ci. Burzliwa nowych narzÄ&#x2122;dzi badania nierĂłwnoĹ&#x203A;ci na mankamentach miar opartych o ankiety debata tej konferencji przeniosĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; takĹźe na gruncie podejĹ&#x203A;cia holistycznego, gdyĹź te i o zeznania podatkowe. IstotnÄ&#x2026; czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; dena scenÄ&#x2122; medialnÄ&#x2026;, do czego przyczyniĹ&#x201A;a postulowane w gĹ&#x201A;Ăłwnym nurcie ekonomii baty stanowiĹ&#x201A;a takĹźe empiryczna diagnoza siÄ&#x2122; profesjonalna obsĹ&#x201A;uga informatyczna. okazujÄ&#x2026; siÄ&#x2122; niewystarczajÄ&#x2026;ce dla komplek- poziomu nierĂłwnoĹ&#x203A;ci, ktĂłre analizowane

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Ǣnj


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

były w kontekście dochodów, konsumpcji odpowiedzialności za siebie, podnoszenie oraz zdrowia, poziomu życia i szczęścia aktywności zawodowej i inwestowanie w rozw Polsce i w wielu innych krajach. wój kapitału ludzkiego oraz kompetencje Kilku referentów poruszało także pro- innowacyjne. Wymaga to ukierunkowania blem nierówności społeczno-ekonomicz- polityki państwa i procesu edukacji na ponych w kontekście globalizacji liberaliza- budzanie kreatywności, przedsiębiorczości cji i konieczności budowania gospodarki i upowszechnianie zachowań innowacyjnych. opartej na innowacjach. Nasuwał się z nich Niestety nie sprzyja temu nieproporcjonalne wniosek, że rosnące nierówności ekono- dzielenie korzyści ze wzrostu gospodarczego, miczno-społeczne stają się współcześnie któremu towarzyszy zanik wiary w etyczną fundamentalnym zagrożeniem dla wzrostu słuszność moralnego działania w biznesie. gospodarczego, stabilności ładu polityczSkuteczne i trwałe ograniczanie nienego, ekonomicznego i wiodą do kryzysu równości społecznych wiąże prof. Woźcywilizacyjnego. Pojawiają się obawy, że te niak z upowszechnieniem kompetencji procesy mogą zagrozić stabilności politycz- innowacyjnych, które zależą od twórczej nej, społecznej i systemów ekonomicznych. atmosfery, komunikacji, zaufania. Jego Najmocniej obawy te wyraził prof. Michał zdaniem niegodziwe zróżnicowanie doGabriel Woźniak, wskazując równocześnie chodów, majątku i wiedzy oraz związane na możliwości przeciwdziałania tym za- z tym poczucie niesprawiedliwości niszczy grożeniom. Jego zdaniem, wobec wyzwań motywacje do współdziałania i utrudnia konkurencji nowego typu w powiązanych procesy modernizacyjne. Zdradzona przez przez globalizacje liberalizacji i technolo- niesprawiedliwe wynagrodzenie praca jest gie informatyczno-telekomunikacyjne go- odarta z motywów do współdziałania bez spodarkach narodowych, ale podzielonych których nie może się rozwijać innowacyjna głębokimi nierównościami społecznościach, gospodarka. Trzeba więc zespolić konkurenlepszej przyszłości należy szukać w budowa- cję i kooperację za pośrednictwem godziniu systemu gospodarki opartej na wiedzy wej płacy. Aby dostrzec korzyści biznesowe i innowacyjności zorientowanej na zinte- i społeczne z tego wynikające konieczne growany rozwój. Koniecznością zatem staje jest odejście od uproszczonego obrazu się poszukiwanie systemowych rozwiązań człowieka gospodarującego jako nosiciela instytucjonalnych i nowej polityki społecz- kapitału ludzkiego, który jest czynnikiem nej, które umożliwiałyby wspieranie postaw produkcji – jakimś indywiduum poszuku-

ǢӐ

28ǓlǓǔmd 8<&A-'क़ǏǍǎǒ

jącym jedynie korzyści własnej, policzalnej w kategoriach rynkowych i przywrócenie pracownikowi godności podmiotu umotywowanego do współdziałania. W sumie w dwudniowych debatach wygłoszono 40 referatów. Będą one publikowane na łamach kwartalnika naukowego „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” w 2016 r. Periodyk ten udostępnia biblioteka UR, również w formie elektronicznej – pod adresem http://www.ur.edu.pl/nauka/ czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiegopunktowane-przez-ministerstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy. Już teraz zapraszamy do lektury, która będzie niewątpliwie pasjonującą. Pracowników naukowych i studentów zainteresowanych problematyką harmonizowania procesów rozwojowych zapraszamy także na kolejną konferencję z cyklu „Gospodarka Polski 1990 -…”, organizowaną również przez Katedrę Ekonomii Stosowanej UEK, która odbywa się corocznie od 2013 r. w pierwszym tygodniu czerwca w murach UEK. Założenia programowe, cele naukowe i szczegóły organizacyjne tegorocznej debaty zostaną przesłane najpóźniej w lutym 2016 r. wszystkim pracownikom UEK, pojawią się również na stronie Katedry Ekonomii Stosowanej. mgr Jakub Bartak Uniwersytet Rzeszowski


.DWHGUD(NRQRPLL6WRVRZDQHMGRF]HNDĂ&#x160;D VLĂ&#x2021;GRNWRUDKRQRULVFDXVDSRMHGHQDVWX latach istnienia &2-<Ç?Ç&#x201C;ÂŁ-9;36!&!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;8W683(WÖ&#x2014;&8Ö&#x2014;,!#W-$,!Ä&#x161; !#8-'ÂŁ3ৡ2-!0T-'83>2-0!;'&8@ 03231--;393>!2'/ TA39;!Ä&#x161;<,32383>!2@;@;<Ä&#x161;'130;38! 3238-9!<9! -/3>90-'+3!83&3>'+32->'89@;';< 03231-$A2'+3l m2!Ö&#x2014;08!-2-'W '8&'$A2-'+8!;<ÂŁ</'1@!2<83('9383>-;'+3>@8Ă&#x2022;৚2-'2-!W

Z

okazji uroczystoĹ&#x203A;ci jego wrÄ&#x2122;czenia, ktĂłra stanowi waĹźne wydarzenie dla caĹ&#x201A;ej naszej spoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;ci akademickiej, publikujemy wywiad z prof. M. G. WoĹşniakiem, w ktĂłrym zdradza on czytelnikom Kuriera UEK wiele ciekawych informacji dotyczÄ&#x2026;cych swojego zaangaĹźowania w budowanie polsko-ukraiĹ&#x201E;skiej wspĂłĹ&#x201A;pracy naukowej. Panie Profesorze, z ekonomistami z KNEU wspĂłĹ&#x201A;pracuje Pan od wielu lat. Co byĹ&#x201A;o inspiracjÄ&#x2026; dla nawiÄ&#x2026;zania takiej wspĂłĹ&#x201A;pracy i jak wyglÄ&#x2026;daĹ&#x201A;y jej poczÄ&#x2026;tki? MichaĹ&#x201A; Gabriel WoĹşniak: WspĂłĹ&#x201A;praca z Kijowskim Narodowym Uniwersytetem Ekonomicznym im Vadima Getmana jest poniekÄ&#x2026;d wynikiem przypadkowego zbiegu okolicznoĹ&#x203A;ci. W roku 2005 zaproszony zostaĹ&#x201A;em na konferencjÄ&#x2122; do Tarnopola przez rektora WyĹźszej SzkoĹ&#x201A;y Zarzadzania w Rzeszowie, kanclerza i dziekana w jednej osobie, dr Krzysztofa KaszubÄ&#x2122;. Po wygĹ&#x201A;oszonym przeze mnie referacie jeden z jej uczestnikĂłw, prof. Viktor Chuzhykov â&#x20AC;&#x201C; zaĹ&#x201A;oĹźyciel i Ăłwczesny dyrektor Instytutu Europejskiej Integracji w KNEU - zaproponowaĹ&#x201A; mi wspĂłĹ&#x201A;pracÄ&#x2122; naukowÄ&#x2026;. PoczÄ&#x2026;tki tej wspĂłĹ&#x201A;pracy, z uwagi na brak jej efektĂłw w ramach juĹź kilka lat wczeĹ&#x203A;niej podpisanej umowy wieloletniej z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, nie byĹ&#x201A;y obiecujÄ&#x2026;ce. LubiÄ&#x2122; jednak trudne wyzwania i sytuacje na â&#x20AC;&#x17E;Ĺ&#x203A;cierniskuâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; jak w piosence Golec Uorkiestra. Zdecydowanie wziÄ&#x2026;Ĺ&#x201A;em siÄ&#x2122; do roboty, podpisaliĹ&#x203A;my

nowÄ&#x2026; umowÄ&#x2122; i od samego jej poczÄ&#x2026;tku zaangaĹźowaĹ&#x201A;em do tej wspĂłĹ&#x201A;pracy dwie katedry, ktĂłrymi wĂłwczas kierowaĹ&#x201A;em, tj. naszÄ&#x2026; KatedrÄ&#x2122; Ekonomii Stosowanej w peĹ&#x201A;nym skĹ&#x201A;adzie i KatedrÄ&#x2122; Teorii Ekonomii i StosunkĂłw MiÄ&#x2122;dzynarodowych WydziaĹ&#x201A;u Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. W tej drugiej organizowaliĹ&#x203A;my corocznie konferencje pod hasĹ&#x201A;em â&#x20AC;&#x17E;NierĂłwnoĹ&#x203A;ci spoĹ&#x201A;eczne a wzrost gospodarczyâ&#x20AC;?. ZapraszaĹ&#x201A;em do udziaĹ&#x201A;u w nich prof. Chuzhykova i innych profesorĂłw z ukraiĹ&#x201E;skich uczelni wyĹźszych. OkazaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122;, Ĺźe przyjeĹźdĹźaĹ&#x201A;y osoby, ktĂłre byĹ&#x201A;y skĹ&#x201A;onne przenosiÄ&#x2021; polskie wzorce edukacyjne, naukowe i reform gospodarczych na grunt ukraiĹ&#x201E;ski. DostarczaĹ&#x201A;em im wzorcowe prace licencjackie i magister-

skie, programy edukacyjne, raporty referujÄ&#x2026;ce polskie reformy i inne materiaĹ&#x201A;y. Ich referaty i inne artykuĹ&#x201A;y przyjmowaĹ&#x201A;em do publikacji na Ĺ&#x201A;amach zaĹ&#x201A;oĹźonego przeze mnie czasopisma, dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;cego pod mojÄ&#x2026; redakcja naukowÄ&#x2026; od 2002 r., pod nazwÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;NierĂłwnoĹ&#x203A;ci spoĹ&#x201A;eczne a wzrost gospodarczyâ&#x20AC;?. Jakie efekty â&#x20AC;&#x201C; naukowe i nie tylko â&#x20AC;&#x201C; przyniosĹ&#x201A;a dotychczas ta wspĂłĹ&#x201A;praca? MGW: Nasza dziesiÄ&#x2122;cioletnia wspĂłĹ&#x201A;praca, pomimo chĹ&#x201A;odnego do niej stosunku wĹ&#x201A;adz rektorskich UEK i KNEU w poczÄ&#x2026;tkowym jej okresie, nabraĹ&#x201A;a wyraĹşnych rumieĹ&#x201E;cĂłw po zorganizowaniu przeze mnie grantu â&#x20AC;&#x17E;Konwergencja ekonomicznych modeli Polski i Ukrainyâ&#x20AC;?, w ramach projektu badawczego, sfinansowanego

3&A-Ăľ03>!2-'683(WW W3ৡ2-!0!A!<,32383>!2-';@;<Ä&#x161;'1&8,W$W

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Ǣǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹźszego (nr NN 112 0824 33). Temat byĹ&#x201A; realizowany w latach 2007-2008 pod moim kierownictwem naukowym i przeze mnie zostaĹ&#x201A; zaprojektowany, a zaakceptowany przez stronÄ&#x2122; ukraiĹ&#x201E;skÄ&#x2026;. CaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; badaĹ&#x201E; realizowaliĹ&#x203A;my w Katedrze Ekonomii Stosowanej UEK przy wspĂłĹ&#x201A;pracy Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Kijowie. W projekcie uczestniczyĹ&#x201A;o 30 naukowcĂłw z: UEK w Krakowie (5), KNEU (15), MiÄ&#x2122;dzynarodowego Funduszu Walutowego, Centrum StudiĂłw Europejskich, Rosyjskich i Euroazjatyckich, Uniwersytetu Toronto (1), Kancelarii Prezydenta Ukrainy (1), PaĹ&#x201E;stwowego Instytutu Ekonomii i ZarzÄ&#x2026;dzania, Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy (1), Instytutu StudiĂłw Regionalnych Akademii Nauk Ukrainy (1), Instytutu Gospodarki Ĺ&#x161;wiatowej i MiÄ&#x2122;dzynarodowej WspĂłĹ&#x201A;pracy Akademii Nauk Ukrainy (1), Uniwersytetu Warszawskiego (1), Instytutu BadaĹ&#x201E; Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie (1), Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Ĺ ukasiewicza (2) oraz Uniwersytetu JagielloĹ&#x201E;skiego (1). Temat zostaĹ&#x201A; opublikowany w 2009 r. w jÄ&#x2122;zyku polskim przez FundacjÄ&#x2122; Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przy wspĂłĹ&#x201A;finansowaniu NBP. To obszerne dzieĹ&#x201A;o liczÄ&#x2026;ce ok. 800 stron zostaĹ&#x201A;o rĂłwnieĹź opublikowane w jÄ&#x2122;zyku ukraiĹ&#x201E;skim w 2010 r. oraz angielskim w 2013 r. przez KNEU w Kijowie (zob. wykaz publikacji na str. internetowej Katedry Ekonomii Stosowanej, zakĹ&#x201A;adka pracownicy, pod linkiem MichaĹ&#x201A; Gabriel WoĹşniak). Tematyka grantu byĹ&#x201A;a przedmiotem licznych debat naukowych na Ukrainie i spotkaĹ&#x201E; okrÄ&#x2026;gĹ&#x201A;ostoĹ&#x201A;owych w Polce, a takĹźe byĹ&#x201A;a referowana w Brukseli. Przez niektĂłrych ekonomistĂłw polskich ksiÄ&#x2026;Ĺźka zostaĹ&#x201A;a uznana za jednÄ&#x2026; z wiodÄ&#x2026;cych naukowych publikacji w roku 2009 (zob. artykuĹ&#x201A; â&#x20AC;&#x17E;Kto czyta, mniej bĹ&#x201A;Ä&#x2026;dziâ&#x20AC;?, Rzeczpospolita, wyd. z 8 lutego 2010 r.). Wypada podkreĹ&#x203A;liÄ&#x2021;, Ĺźe postulowana treĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; tej publikacji droga Ukrainy do UE wskazywaĹ&#x201A;a na potrzebÄ&#x2122; twĂłrczego dostosowania wzorca polskich reform systemowych do kontekstu kapitaĹ&#x201A;u spoĹ&#x201A;ecznego Ukrainy i koincydencji czasoprzestrzennych tego kraju oraz pracÄ&#x2122; organicznÄ&#x2026; na rzecz rzÄ&#x2026;dĂłw praw i spĂłjnoĹ&#x203A;ci instytucjonalnej reform systemo-

ǢÓ&#x2018;

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

!&!!<03>! >;8!0$-'>8Ăľ$A'2-!;@;<Ä&#x161;<30;38! 3238-9!<9!683(WW W3ৡ2-!03>-W

wych z modelem spoĹ&#x201A;ecznej gospodarki rynkowej. Na kilka tygodni przed rewolucyjnymi wydarzeniami na Majdanie zorganizowaliĹ&#x203A;my w KNEU w Kijowie konferencjÄ&#x2122; z udziaĹ&#x201A;em ambasadorĂłw wielu krajĂłw UE, na ktĂłrÄ&#x2026; nie przybyĹ&#x201A; jednak przedstawiciel Ăłwczesnego prezydenta Ukrainy. Nasz pomysĹ&#x201A; na drogÄ&#x2122; Ukrainy do UE jest ciÄ&#x2026;gle Ĺźywy w KNEU. MiaĹ&#x201A;em okazjÄ&#x2122; przekonaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; o tym w czasie uroczystoĹ&#x203A;ci wrÄ&#x2122;czenia mi 26 listopada br. dyplomu doktora honoris causa, zarĂłwno w rozmowach z kadrÄ&#x2026; profesorskÄ&#x2026;, jak rĂłwnieĹź ze studentami. Godnym podkreĹ&#x203A;lenia jest, Ĺźe nasza, trwajÄ&#x2026;ca dekadÄ&#x2122;, wspĂłĹ&#x201A;praca zaowocowaĹ&#x201A;a nie tylko wspĂłlnym grantem badawczym, ale rĂłwnieĹź kilkudziesiÄ&#x2122;cioma innymi publikacjami i kontaktami naukowymi, takĹźe w wielu innych oĹ&#x203A;rodkach akademickich Ukrainy (zob. wykaz publikacji naukowych na stronie internetowej Katedry Ekonomii Stosowanej pod linkiem MichaĹ&#x201A; Gabriel WoĹşniak). NajwaĹźniejsze w tej wspĂłĹ&#x201A;pracy jest to, Ĺźe dziÄ&#x2122;ki niej zrodziĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; najwyĹźsza forma przyjaĹşni z prof. Viktorem Chuzhykovem i niektĂłrymi jego wspĂłĹ&#x201A;pracownikami. PĹ&#x201A;ynie ona ze szczerego pragnienia dobra drugiego czĹ&#x201A;owieka, caĹ&#x201A;ej spoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;ci Ukrainy i Polski oraz wszystkich ludzi. MyĹ&#x203A;lÄ&#x2122; i jestem pewien, Ĺźe ta przyjaĹşĹ&#x201E; bÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; umacniaĹ&#x201A;a i rozwijaĹ&#x201A;a w dalszym ciÄ&#x2026;gu â&#x20AC;&#x201C; nie tylko w postaci wspĂłlnych publikacji, konferencji i innych przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;Ä&#x2021; naukowych i dydaktycznych. KtĂłre z osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;Ä&#x2021; naukowych Pana Profesora zostaĹ&#x201A;y docenione przez part-

nerĂłw z KNEU jako szczegĂłlnie istotne, uzasadniajÄ&#x2026;ce uhonorowanie tytuĹ&#x201A;em doktora honoris causa? MGW: W uzasadnieniu przyznania mi godnoĹ&#x203A;ci doktora honoris causa prorektor ds. wspĂłĹ&#x201A;pracy miÄ&#x2122;dzynarodowej KNEU prof. Viktor Chuzhykov w wygĹ&#x201A;oszonej laudacji podkreĹ&#x203A;liĹ&#x201A;, Ĺźe tytuĹ&#x201A; ten jest mi nadany w uznaniu wybitnych osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;Ä&#x2021; w dziedzinach nauk ekonomicznych oraz miÄ&#x2122;dzynarodowych zasĹ&#x201A;ug w szczegĂłlnoĹ&#x203A;ci zaĹ&#x203A; za realne osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;cia badawcze publikowane w jÄ&#x2122;zykach angielskim, ukraiĹ&#x201E;skim i polskim, otwierajÄ&#x2026;ce drogÄ&#x2122; akademickiemu Ĺ&#x203A;rodowisku KNEU do Europy i jej dobrych wzorcĂłw. MiaĹ&#x201A; tu na myĹ&#x203A;li przede wszystkim wspomnianÄ&#x2026; monografiÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Konwergencja modeli ekonomicznych. Polska i Ukrainaâ&#x20AC;?. PaĹ&#x201E;ska wizyta w Kijowie byĹ&#x201A;a takĹźe ukierunkowana na przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021;, jako Ĺźe przy jej okazji doszĹ&#x201A;o do podpisania kolejnej umowy o wspĂłĹ&#x201A;pracy miÄ&#x2122;dzy UEK i KNEU. Jak ocenia Pan moĹźliwoĹ&#x203A;ci jej realizacji w obecnej, trudnej sytuacji na Ukrainie? MGW: Tak. Podczas uroczystoĹ&#x203A;ci nadania mi godnoĹ&#x203A;ci doktora honoris causa doszĹ&#x201A;o do podpisania nowej ramowej umowy piÄ&#x2122;cioletniej o wspĂłĹ&#x201A;pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej miÄ&#x2122;dzy UEK w Krakowie i KNEU w Kijowie. JuĹź ustaliliĹ&#x203A;my, Ĺźe w ramach programu â&#x20AC;&#x17E;Erasmus Plusâ&#x20AC;? wĹ&#x201A;adze rektorskie KNEU sÄ&#x2026; zainteresowane przysĹ&#x201A;aniem do Polski w celach edukacyjnych licznej grupy studentĂłw, ktĂłrzy juĹź obecnie uczÄ&#x2026; siÄ&#x2122; jÄ&#x2122;zyka polskiego. W KNEU w jÄ&#x2122;zyku


polskim prowadzone są studia dla aż 950 studentów. Do tego wyjątkowo wielkiego zainteresowania edukacją w Polsce przyczyniła się m. nin. dotychczasowa współpraca, rozwijana przeze mnie z tą czołową uczelnią ekonomiczną Ukrainy. W planie jest również wspólny projekt badawczy, nad szczegółami którego będziemy pracowali w najbliższych miesiącach. Czy zdradzi nam Pan Profesor swoje plany naukowe na najbliższą przyszłość? MGW. Moje przyszłe plany badawcze nie są tajemnicą. Lansuję je od kilku lat w wielu moich publikacjach, ale również poprzez wykłady autorskie. Wskazałem na nie również podczas mojego podziękowania za wyróżnienie mnie godnością doktora honoris causa. W jego końcowej części podkreśliłem, że „w tym złożonym świecie wyzwań i zagrożeń rozwojowych ludzkości marzy mi się nowa ekonomia, ukazująca perspektywę nowej gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności, zorientowanej na zintegrowany rozwój, modernizację służącą podnoszeniu jakości wartościowego życia wszystkich ludzi. Mam nadzieję, że nad taką nauką ekonomii będziemy wspólnie pracowali”. O potrzebie nowej ekonomii w kształcie proponowanym przeze mnie piszę w rozdziale wprowadzającym monografii pt. „Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu” przygotowanej pod redakcja naukową Artura Polloka, wydanej w ostatnich dniach nakładem PTE w Warszawie w 2015 r. Rozdział ten nosi tytuł „Od gospodarki dla ekonów do zintegrowanego rozwoju poprzez nową edukacje ekonomiczną”. Natomiast potrzebę budowy modelu gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności, który odróżniam od lansowanego w USA modelu neoliberalnej gospodarki napędzanej innowacjami i europejskiego modelu gospodarki opartej na wiedzy piszę w monografii opublikowanej nakładem PWE w 2015 r. pod tytułem „Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstwa”. Książka ta będzie dostępna w księgarniach już w styczniu 2016 r. Zachęcam do lektury tych monografii i debaty nad moimi koncepcjami. Na koniec pytanie o wymiarze osobistym. Po wielu latach współpracy proble-

my Ukrainy i jej mieszkańców z pewnot jak najszybszego ułożenia pokością stały się dla Pana Profesora bliskie. jowych relacji z sąsiadami, Jakie są Pańskie marzenia co do kierunt odwagi w korzystaniu z wzorków zmian ekonomicznych, społecznych cowych reform podobnych krai politycznych u naszego Sąsiada? jów, które odniosły sukces, w tym również reform projektowanych MGW: Marzenia trzeba mieć. Muszą być one tak szlachetne jak tylko możprzez nowy rząd w Polsce, liwe, by motywowały do skutecznych t cierpliwości w długotrwałym działań dla dobra wszystkich ludzi. Poprocesie dobrze ukierunkowawinny jednak być realistyczne. Gosponej i konsekwentnej pracy i gotodarka Ukrainy nie posiada zdolności wości do wykorzystania w kraju do obsługi zadłużenia zagranicznego, ponad 20 mln nieźle wykształjest podatna na wysoką inflację, charakconych ludzi, teryzuje się wyjątkowo niskimi efektami t polityki nakierowanej na włamnożnikowymi możliwych do realizacji ściwy biznes (wspieranie rozwonakładów inwestycyjnych. Rezultatem ju MŚP, sieci innowacji, uprosztego jest ponad 4,5 razy mniejszy PKB czenia i uszczelnienia systemu na jednego zatrudnionego na Ukrainie, podatkowego), niż jego wartość przeciętna dla całej UE t jak najszybszego przekształcania (16,5 tys. USD do 74,8 tys. USD w 2013 struktur oligarchicznych w sieci r. wg danych MFW). Do tego dochodzi ekonomiczne w zamian za nie drastyczny ubytek potencjału demogramieszanie się do polityki państwa. ficznego i skokowy wzrost umieralności, Dziękując za interesującą rozmowę, negatywny kapitał społeczny generowany życzę Panu Profesorowi dalszych sukceprzez oligarchiczny kapitalizm państwowy sów we współpracy naukowej z uczonymi oraz ubóstwo znacznej części społeczeń- KNEU, spełnienia marzeń o stworzeniu stwa. Wszystko to tworzy podatny grunt ekonomii zintegrowanego rozwoju dla do grzęźnięcia społeczeństwa w syndro- ludzi, a nie tylko dla ekonów i tych domie wyuczonej bezradności, szerzenia się tyczących lepszej przyszłości dla społepogoni urzędników za nienależnymi ko- czeństwa ukraińskiego. rzyściami i niezdolności państwa do rozMGW: Ja również życzę Panu sukcesów prawienia się z korupcją i zainstalowania naukowych i szczęśliwego nowego 2016 rządów praw. Dziś sytuacja społeczeństwa roku dla całej rodziny oraz wszystkich ukraińskiego jest pod wieloma względa- czytelników naszej gazety uniwersyteckiej. mi gorsza niż w Polsce w 1990 r. W tym układzie wyjątkowo niesprzyjających warunków należy życzyć społeczeństwu :\ZLDGSU]HSURZDG]LÊ dr Dariusz Firszt ukraińskiemu:

83('9383৷2-!0>;8!0$-'<83$A@9;'+3>@0Ě!&<W

28ǓlǓǔmd 8<&A-'क़ǏǍǎǒ

ǢǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

:VSÂľĂ&#x160;F]HVQHREOLF]D LG\OHPDW\UHVWUXNWXU\]DFML &2-!$,Ç?Ç&#x17D;fÇ?Ç&#x2018;6!ৡ&A-'82-0!>8@2-$@f &83/<3&#@Ä&#x161;!9-Ăľ<#-ÂŁ'<9A3>! -Ăľ&A@2!83&3>!32('8'2$/!!<03>!2;^96Ă&#x2022;Ä&#x161;$A'92'3#ÂŁ-$A!-&@ÂŁ'1!;@ 8'9;8<0;<8@A!$/-\.

C

elem tegorocznej konferencji W dniach od 21 do 24 paĹşdziernika byĹ&#x201A;o stworzenie forum dla 2015 roku w Krynicy-Zdroju odbyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; szerokiej i wieloaspektowej miÄ&#x2122;dzynarodowa konferencja naukowa dyskusji dotyczÄ&#x2026;cej moĹźliwoĹ&#x203A;ci poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cona problematyce restrukturyzacji wykorzystania restrukturyzacji w celu przedsiÄ&#x2122;biorstw i gospodarek, ktĂłrÄ&#x2026; zorsprostania nowym wyzwaniom gospo- ganizowaĹ&#x201A;a Katedra Ekonomiki i Organidarki globalnej. Realizacji wymienionego zacji PrzedsiÄ&#x2122;biorstw Uniwersytetu Ekocelu sĹ&#x201A;uĹźyĹ&#x201A;a sprawdzona od lat formuĹ&#x201A;a nomicznego w Krakowie we wspĂłĹ&#x201A;pracy konferencji â&#x20AC;&#x201C; oparta na integracji osiÄ&#x2026;- z FundacjÄ&#x2026; Uniwersytetu EkonomicznegniÄ&#x2122;Ä&#x2021; Ĺ&#x203A;rodowiska akademickiego z do- go w Krakowie. Tegoroczna konferencja Ĺ&#x203A;wiadczeniami praktyki gospodarczej szczyciĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; podwĂłjnym jubileuszem. ByĹ&#x201A;a oraz na konfrontacji doĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; pol- to juĹź bowiem 20-ta konferencja poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;skich z doĹ&#x203A;wiadczeniami przedstawicieli cona problematyce restrukturyzacji, orgainnych krajĂłw. nizowana poczÄ&#x2026;wszy od 1994 roku przez

KatedrÄ&#x2122; Ekonomiki i Organizacji PrzedsiÄ&#x2122;biorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a rĂłwnoczeĹ&#x203A;nie odbywaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; juĹź po raz 10-ty w goĹ&#x203A;cinnych progach OĹ&#x203A;rodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego â&#x20AC;&#x17E;PANORAMAâ&#x20AC;? w Krynicy-Zdroju. Tematem wiodÄ&#x2026;cym konferencji byĹ&#x201A;y â&#x20AC;&#x17E;WspĂłĹ&#x201A;czesne oblicza i dylematy restrukturyzacjiâ&#x20AC;?. Tym samym konferencja eksponowaĹ&#x201A;a fakt, Ĺźe w warunkach wspĂłĹ&#x201A;czesnej gospodarki sukces przedsiÄ&#x2122;biorstwa zaleĹźy w gĹ&#x201A;Ăłwnej mierze od umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci wykorzystania szans i minimalizowania zagroĹźeĹ&#x201E;, wynikajÄ&#x2026;cych czÄ&#x2122;sto z bardzo radykalnych zmian, zacho-

;>!8$-'032('8'2$/-T3&68!>'/V'0;38 g683(W &8,!#W2&8A'/,3$,Ă&#x2022;Ä&#x161;T-'83>2-0!;'&8@ 03231-0--8+!2-A!$/-8A'&9-Ăľ#-389;> g683(W &8,!#W2&8A'/!0-38!A 8A'>3&2-$AĂ­$@!&@!<03>3f83+8!13>'/32('8'2$/-g683(W&8,!#W@9A!8&383>-'$0-

ÇŁÇĄ

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;


dzÄ&#x2026;cych w otoczeniu gospodarczym. Sytuacja ta implikuje liczne dylematy i wyzwania dla procesĂłw zarzÄ&#x2026;dzania przedsiÄ&#x2122;biorstwem. ChcÄ&#x2026;c sprostaÄ&#x2021; tym wyzwaniom, naleĹźy umiejÄ&#x2122;tnie wykorzystywaÄ&#x2021; narzÄ&#x2122;dzia pozwalajÄ&#x2026;ce kompleksowo zarzÄ&#x2026;dzaÄ&#x2021; efektywnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; dziaĹ&#x201A;ania przedsiÄ&#x2122;biorstwa, budujÄ&#x2026;c organizacje elastyczne, skutecznie reagujÄ&#x2026;ce na gwaĹ&#x201A;towne zmiany zachodzÄ&#x2026;ce w otoczeniu. SpeĹ&#x201A;nienie tego postulatu jest zwiÄ&#x2026;zane z wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwie opracowanym i wdroĹźonym programem restrukturyzacji, ktĂłry pomaga rozwijaÄ&#x2021; organizacjÄ&#x2122; i budowaÄ&#x2021; przewagÄ&#x2122; konkurencyjnÄ&#x2026;. Dlatego teĹź ambicjÄ&#x2026; konferencji byĹ&#x201A;o stworzenie forum dla szerokiej i wieloaspektowej dyskusji, dotyczÄ&#x2026;cej moĹźliwoĹ&#x203A;ci wykorzystania restrukturyzacji w celu sprostania nowym wyzwaniom gospodarki globalnej. Tradycyjnie juĹź formuĹ&#x201A;a konferencji opieraĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; z jednej strony na integracji osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;Ä&#x2021; Ĺ&#x203A;rodowiska akademickiego z doĹ&#x203A;wiadczeniami praktyki gospodarczej, z drugiej zaĹ&#x203A; na konfrontacji doĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; polskich z doĹ&#x203A;wiadczeniami przedstawicieli innych krajĂłw. Honorowy Patronat na obradami konferencji objÄ&#x2122;li: Wiceprezes Rady MinistrĂłw, Minister Gospodarki â&#x20AC;&#x201C; Janusz PiechociĹ&#x201E;ski, Prezydent Miasta Krakowa â&#x20AC;&#x201C; prof. dr hab. Jacek Majchrowski, Burmistrz Krynicy-Zdroju â&#x20AC;&#x201C; dr Dariusz ReĹ&#x203A;ko, Komitet Nauk Organizacji i ZarzÄ&#x2026;dzania Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. W konferencji udziaĹ&#x201A; wziÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;y 224 osoby, reprezentujÄ&#x2026;ce wszystkie krajowe oĹ&#x203A;rodki naukowe â&#x20AC;&#x201C; w tym uczelnie ekonomiczne, wydziaĹ&#x201A;y nauk ekonomicznych i zarzÄ&#x2026;dzania uniwersytetĂłw oraz uczelni technicznych, zagraniczne oĹ&#x203A;rodki naukowe z Hiszpanii (MiÄ&#x2122;dzynarodowy Uniwersytet Andaluzji), Ukrainy (Tarnopolski Instytut Technologii SpoĹ&#x201A;ecznych i Informacyjnych, Uniwersytet BankowoĹ&#x203A;ci Narodowego Banku Ukrainy) oraz WĹ&#x201A;och (Uniwersytet w Mesynie), a takĹźe liczne grono przedstawicieli praktyki gospodarczej. W imieniu organizatorĂłw, Katedry Ekonomiki i Organizacji PrzedsiÄ&#x2122;biorstw UEK, obrady konferencji otworzyĹ&#x201A; prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, ktĂłry, dziÄ&#x2122;kujÄ&#x2026;c wszystkim za przyjÄ&#x2122;cie zaproszenia i przybycie na konferencjÄ&#x2122; stwierdziĹ&#x201A;, Ĺźe tak jak restrukturyzacja jest synonimem zmian, tak i w Ĺźyciu uczelni zachodzÄ&#x2026; zmiany zwiÄ&#x2026;zane z natu-

!2'ÂŁ8!0;@0Ă&#x2022;>T3&ÂŁ'>'/V8A@9A;3(>-!;03>90-l8'A'9 !8AĂ­&< ÂŁ'0;83$-'6Ä&#x161;3>2-^Ăľ&A-2\WWmT683(W&8,!#W-2৚W!$-'/!ÂŁ-90- l0!&'1-! Ă&#x2022;82-$A3f <;2-$A!>8!03>-'mT&8!8'08Ă&#x2022;>$A@ŕĽ&#x2DC;90-l8'A'9 !8AĂ­&< ÂŁ'0;83$-'6Ä&#x161;3>2-^Ăľ&A-2\6WA3W3WmT&8,!#W !2,!&!1l8'A'9 !8AĂ­&< f WWm38!A683(W&8,!#W@9A!8&383>-'$0-l2->'89@;'; 03231-$A2@>8!03>-'m

ralnym nastÄ&#x2122;pstwem pokoleniowym. W tym kontekĹ&#x203A;cie przedstawiĹ&#x201A; nowego kierownika Katedry Ekonomiki i Organizacji PrzedsiÄ&#x2122;biorstw, ktĂłrym od 1.12.2014 roku jest Jego wychowanek i wieloletni wspĂłĹ&#x201A;pracownik â&#x20AC;&#x201C; prof. UEK dr hab. Andrzej Jaki, proszÄ&#x2026;c go zarazem o poprowadzenie uroczystego otwarcia konferencji. Prof. Andrzej Jaki stwierdziĹ&#x201A; m.in., Ĺźe rozpoczynana wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie konferencja jest jednym z przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;Ä&#x2021;, zainicjowanych przed laty przez prof. Ryszarda Borowieckiego, ktĂłre wymaga kontynuacji i twĂłrczego rozwoju. ZwracajÄ&#x2026;c siÄ&#x2122; do przybyĹ&#x201A;ych uczestnikĂłw, w pierwszej kolejnoĹ&#x203A;ci powitaĹ&#x201A; Jego MagnificencjÄ&#x2122; Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie â&#x20AC;&#x201C; prof. UEK dr. hab. Andrzeja ChochoĹ&#x201A;a oraz wĹ&#x201A;adze dziekaĹ&#x201E;skie WydziaĹ&#x201A;u ZarzÄ&#x2026;dzania UEK w osobach:dziekana â&#x20AC;&#x201C; prof. UEK dr. hab. PawĹ&#x201A;a Luli oraz prodziekanĂłw â&#x20AC;&#x201C; prof. dr hab. Renaty Oczkowskiej i prof. UEK dr. hab. Bogusza MikuĹ&#x201A;y. SzczegĂłlne sĹ&#x201A;owa powitania skierowane zostaĹ&#x201A;y takĹźe do: t obecnych na sali przedstawicieli Honorowych PatronĂłw Konferencji: ZastÄ&#x2122;pcy Burmistrza Krynicy-Zdroju â&#x20AC;&#x201C; dr. Tomasza WoĹ&#x201A;owca, Prezesa ZarzÄ&#x2026;du GĹ&#x201A;Ăłwnego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa â&#x20AC;&#x201C; prof. dr. hab. inĹź. Leszka KieĹ&#x201A;tyki oraz Przedstawicieli ZarzÄ&#x2026;du Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego â&#x20AC;&#x201C; prof. dr. hab. Andrzeja Pruska i prof. UJK dr. hab. Andrzeja Szplita, t wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciela i menedĹźera OĹ&#x203A;rodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego â&#x20AC;&#x17E;PANORAMAâ&#x20AC;?, w ktĂłrym juĹź po raz

10-ty odbyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; konferencja â&#x20AC;&#x201C; BartĹ&#x201A;omieja Kostrza, t przedstawiciela wspĂłĹ&#x201A;organizatora konferencji, Prezesa ZarzÄ&#x2026;du Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie â&#x20AC;&#x201C; dr. JarosĹ&#x201A;awa Plichty. Imienne sĹ&#x201A;owa powitania skierowane zostaĹ&#x201A;y takĹźe do obecnych na konferencji przedstawicieli partnerskich uczelni zagranicznych, przedstawicieli wĹ&#x201A;adz rektorskich i dziekaĹ&#x201E;skich polskich uczelni oraz reprezentantĂłw praktyki gospodarczej, ktĂłrych szerokie grono juĹź po raz kolejny zaszczyciĹ&#x201A;o obrady konferencji. Generalnym Sponsorem konferencji byĹ&#x201A;a ENEA S.A., reprezentowana w trakcie obrad przez Prezesa ZarzÄ&#x2026;du â&#x20AC;&#x201C; dr. Krzysztofa Zamasza i Wiceprezesa ZarzÄ&#x2026;du â&#x20AC;&#x201C; Grzegorza Kinelskiego. W imieniu wĹ&#x201A;adz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie uczestnikĂłw powitaĹ&#x201A; i oficjalnie otworzyĹ&#x201A; obrady konferencji JM Rektor â&#x20AC;&#x201C; prof. UEK dr hab. Andrzej ChochĂłĹ&#x201A;, zaĹ&#x203A; w imieniu wĹ&#x201A;adz Krynicy-Zdroju gĹ&#x201A;os zabraĹ&#x201A; ZastÄ&#x2122;pca Burmistrza â&#x20AC;&#x201C; dr Tomasz WoĹ&#x201A;owiec. Odczytany zostaĹ&#x201A; takĹźe list, ktĂłry do organizatorĂłw i uczestnikĂłw konferencji skierowaĹ&#x201A; Wiceprezes Rady MinistrĂłw, Minister Gospodarki â&#x20AC;&#x201C; Janusz PiechociĹ&#x201E;ski. Z uwagi na fakt, Ĺźe konferencja odbywa siÄ&#x2122; w roku jubileuszu 90-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Rektor UEK â&#x20AC;&#x201C; prof. Andrzej ChochĂłĹ&#x201A; wrÄ&#x2122;czyĹ&#x201A; Medale 90-lecia UEK, ktĂłrymi wyróşnieni zostali: Burmistrz Krynicy-Zdroju â&#x20AC;&#x201C; dr Dariusz ReĹ&#x203A;ko oraz wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel i menedĹźer OR-W â&#x20AC;&#x17E;PANORAMAâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; BartĹ&#x201A;omiej Kostrz. Obrady konferencyjne zainaugurowaĹ&#x201A;o wystÄ&#x2026;pienie przygotowane i zaprezentowa-

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ǣǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

ne przez Prezesa Zarządu ENEA S.A. – dr. Krzysztofa Zamasza oraz Wiceprezesa Zarządu ENEA S.A. – Grzegorza Kinelskiego, podejmujące problematykę zarządzania energetyczną grupą kapitałową, jaką stanowi ENEA S.A. Dalsze obrady konferencyjne odbywały się w ramach następujących paneli tematycznych: 1. Współczesne wyzwania dla zarządzania i restrukturyzacji, której przewodniczył prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka z Politechniki Częstochowskiej. 2. Strategie zarządzania i restrukturyzacji, której przewodniczył prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 3. Formowanie więzi międzyorganizacyjnych w gospodarce, której przewodniczył prof. UEP dr hab. Piotr Bartkowiak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 4. Analiza uwarunkowań i efektów restrukturyzacji, której przewodniczył prof. UEK dr hab. Andrzej Jaki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 5. Panel międzynarodowy nt. Challenges of the 21st Century Economy, któremu przewodniczył dr Marek Dziura z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 6. Panel Praktyków nt. Permanentna restrukturyzacja, którego moderatorem był prof. dr hab. Ryszarda Borowiecki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Poszczególne panele tematyczne rozpoczynały wystąpienia zaproszonych prelegentów, które stały się podstawą do prowadzonej w oparciu o nie wielowątkowej dyskusji, a tym samym konfrontacji wiedzy i wymiany doświadczeń w zakresie zagadnień wpisujących się w temat panelu. Tegoroczna konferencja, już tradycyjnie, stanowiła także znakomitą okazję do powiązania osiągnięć środowiska akademickiego z doświadczeniami praktyki gospodarczej. Służyły temu zarówno Panel Praktyków, jak i kolejna edycja Konkursu o Nagrodę „Lidera Restrukturyzacji”. Od 2007 roku stałym punktem programu konferencji jest Panel Praktyków. Jego formuła została pomyślana jako fo-

ǣǣ

28ǓlǓǔmd 8<&A-'क़ǏǍǎǒ

rum wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy menedżerami współczesnego biznesu a środowiskiem akademickim zajmującym się różnymi aspektami restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarki. W tegorocznej dyskusji panelowej pod hasłem „Permanentna restrukturyzacja” udział wzięli: t dr hab. Jan Chadam – Prezes Zarządu, GAZ-SYSTEM S.A., t prof. dr hab. inż. Maciej Kaliski – były Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, t Krzysztof Kwiatkowski – Prezes Zarządu, Elektrociepłownia „Będzin” S.A., t dr Marek Mrówczyński – Prezes Zarządu, Elektrociepłownia „Będzin” Sp. z o.o. Biorąc pod uwagę fakt, że problematyka restrukturyzacji ma przede wszystkim wymiar praktyczny, organizatorzy konferencji, dążąc do ściślejszej integracji i współpracy pomiędzy środowiskiem nauki oraz praktyką biznesu, postanowili propagować i nagradzać najlepsze praktyki restrukturyzacyjne. Wyrazem tego jest nagroda „Lidera Restrukturyzacji”, jako wyrazu uznania za uzyskane przez przedsiębiorstwa efekty realizacji przedsięwzięć restrukturyzacyjnych. W bieżącym roku Kapituła nagrody już po raz 7-my doceniła i uhonorowała działania restrukturyzacyjne trzech przedsiębiorstw, przyznając 2 równorzędne wyróżnienia oraz 1 nagrodę Lidera Restrukturyzacji 2015. Statuetkę Lidera Restrukturyzacji 2015 otrzymał Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. Medalami Lidera Restrukturyzacji 2015 wyróżniono: Grupę Polskie Składy Budowlane S.A. oraz Zakłady Przemysły Cukierniczego SKAWA S.A. Konkurs o Nagrodę „Lidera Restrukturyzacji”, podobnie jak i Panel Praktyków, stanowią przede wszystkim okazję do integracji środowiska naukowego z praktyką współczesnego biznesu. Rezultatem współpracy organizatorów konferencji z praktyką gospodarczą jest też także wsparcie rzeczowe i finansowe, którego w ramach współpracy partnerskiej udzieliły im następujące przedsiębiorstwa:

t

ENEA S.A. – Generalny Sponsor konferencji, t Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., t Górażdże Cement S.A., t Krakowski Holding Komunalny S.A., t Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, t Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, t MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o., t Grupa Polskie Składy Budowlane S.A., t Elektrociepłownia „Będzin” Sp. z o.o. Jubileuszowy charakter konferencji sprawił, że w jej trakcie wręczone zostały także pamiątkowe dyplomy, którymi jej organizatorzy uhonorowali: t wieloletnich uczestników konferencji, t krajowe i zagraniczne środowiska naukowe (uczelnie, wydziały, instytuty), wielokrotnie reprezentowane w trakcie obrad konferencji, t wieloletnich sponsorów konferencji, t współorganizatorów konferencji, t patronów medialnych konferencji. Bezpośrednim rezultatem konferencji są monografie książkowe współtworzone przez jej uczestników. Trzy pierwsze z nich – polskojęzyczne („Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji”, „Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań” oraz „Kształtowanie relacji partnerskich i form współdziałania współczesnych przedsiębiorstw. Strategie – procesy – narzędzia”), uczestnicy otrzymali w trakcie konferencji. Trzecie wydawnictwo – anglojęzyczne, ukaże się jako publikacja pokonferencyjna. Jubileuszowy charakter konferencji sprawił, że przygotowane zostało także okolicznościowe wydawnictwo książkowe prezentujące efekty dotychczasowych konferencji poświęconych problematyce restrukturyzacji, które od 1994 roku organizowane są przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. SURI8(.GUKDEAndrzej Jaki dr Tomasz Rojek Katedra Ekonomiki i Organizacji 3U]HGVLÇELRUVWZ8(.


5HPLQLVFHQFMHSRGUÂľĂ&#x2014;\ ]ODWL Ö&#x2014;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;830<;3>!8A@9A'2-'#93ÂŁ>'2;Ă&#x2022;>2->'89@;';< 03231-$A2'+3 >Ö&#x2014;8!03>-'TA!/1</Ă­$'9-Ăľ1W-2W38+!2-A!$/Ă­>@&!8A'ŕĽ&#x2DC;3Ö&#x2014;$,!8!0;'8A'-2;'+8!$@/2@1T 0<ÂŁ;<83>@1T,-9;38@$A2@1-Ö&#x2014;2-'0-'&@8'08'!$@/2@1T>A23>-Ä&#x161;3$@0ÂŁ>@$-'$A'0 08!/3>@$,-Ö&#x2014;A!+8!2-$A2@$,W83+8!1639A$A'+Ă&#x2022;ÂŁ2@$,>@/!A&Ă&#x2022;>/'9;368!$3>@>!2@ -2&@>-&<!ÂŁ2-'W

P

omysĹ&#x201A; byĹ&#x201A; niejako kontynuacjÄ&#x2026; rozpoczÄ&#x2122;tego przed laty cyklu â&#x20AC;&#x17E;Cudze chwalicie, swego nie znacieâ&#x20AC;?. W lipcu 2014 roku zorganizowaliĹ&#x203A;my wycieczkÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Od PrzemyĹ&#x203A;la po SuwaĹ&#x201A;kiâ&#x20AC;?, w ramach ktĂłrej odwiedziliĹ&#x203A;my najwaĹźniejsze pod wzglÄ&#x2122;dem historycznym, religijnym i turystycznym miejsca, miasta i miejscowoĹ&#x203A;ci tzw. Ĺ&#x203A;ciany wschodniej. W programie uwzglÄ&#x2122;dniono m.in. PrzemyĹ&#x203A;l, RadruĹź, Narol, Tyszowce, dawne Grody CzerwieĹ&#x201E;skie, HorodĹ&#x201A;o, KrasnobrĂłd, Lublin, WĹ&#x201A;odawÄ&#x2122;, JabĹ&#x201A;ecznÄ&#x2026;, KodeĹ&#x201E;, Drohiczyn, GrabarkÄ&#x2122;, Kruszyniany, SokĂłĹ&#x201A;kÄ&#x2122; i wiele innych. To piÄ&#x2122;kna i malownicza czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; naszego kraju, ktĂłra zasĹ&#x201A;uguje na szczegĂłlnÄ&#x2026; uwagÄ&#x2122; ze wzglÄ&#x2122;du na charakterystycznÄ&#x2026; wieloĹ&#x203A;Ä&#x2021; kultur, wyznaĹ&#x201E; i grup etnicznych. We wrzeĹ&#x203A;niu 2014 roku wyjechaliĹ&#x203A;my na jedenastodniowÄ&#x2026; wycieczkÄ&#x2122; pod hasĹ&#x201A;em â&#x20AC;&#x17E;W cieniu katedr i winnic, pod sĹ&#x201A;oĹ&#x201E;cem Toskaniiâ&#x20AC;?, w czasie ktĂłrej zwiedziliĹ&#x203A;my jeden z najbardziej uroczych i malowniczych regionĂłw Italii. Najciekawsze miejsca i miasta, ktĂłre znalazĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; w naszym autorskim programie, to Florencja, Lutza, Monteriggioni, Piza, San Gimignano, Siena i Voltera. DuĹźa atrakcjÄ&#x2026; pobytu byĹ&#x201A;a caĹ&#x201A;odzienna wycieczka na wyspÄ&#x2122; ElbÄ&#x2122;. Nie zabrakĹ&#x201A;o rĂłwnieĹź czasu na dwudniowÄ&#x2026; eskapadÄ&#x2122; do Rzymu i Watykanu. Trasa tego wyjazdu wiodĹ&#x201A;a nietypowo, bowiem jej poczÄ&#x2026;tkiem byĹ&#x201A;a SĹ&#x201A;owenia ze swojÄ&#x2026; malowniczÄ&#x2026; stolicÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; LubljanÄ&#x2026;.

Rok 2015 peĹ&#x201A;en byĹ&#x201A; wyjazdĂłw zagranicznych, odwiedziliĹ&#x203A;my PragÄ&#x2122;, SaksoniÄ&#x2122; i SzwajcariÄ&#x2122;. Stolicy naszych poĹ&#x201A;udniowych sÄ&#x2026;siadĂłw specjalnie rekomendowaÄ&#x2021; nie trzeba, bowiem co kilka lat chÄ&#x2122;tnie do niej wracamy. Praga niezmiennie zachwyca. Podczas pobytu w Saksonii zwiedziliĹ&#x203A;my nie tylko Drezno i malowniczÄ&#x2026;, sĹ&#x201A;ynÄ&#x2026;cÄ&#x2026; z porcelany MiĹ&#x203A;niÄ&#x2122;, ale i miejsca zwiÄ&#x2026;zane z naszymi wĹ&#x201A;adcami, takie jak Moritzburg, Pillnitz, Pirna, Stolpen, Bastei, Konigstein. Ze wzglÄ&#x2122;du na niezwykĹ&#x201A;e walory krajobrazu, ten region Niemiec okreĹ&#x203A;la siÄ&#x2122; jako â&#x20AC;&#x17E;SzwajcariÄ&#x2122; SaksoĹ&#x201E;skÄ&#x2026;â&#x20AC;? . I w koĹ&#x201E;cu oczekiwana przez wielu uczestnikĂłw SZWAJCARIA, synonim luksusu, elegancji, precyzji, punktualnoĹ&#x203A;ci i w koĹ&#x201E;cu bankowoĹ&#x203A;ci.

ZwiedziliĹ&#x203A;my najwaĹźniejsze i najpiÄ&#x2122;kniejsze miejsca tego alpejskiego kraju, na czele z â&#x20AC;Ś jakĹźe polskim Rapperswil. SzczegĂłlnÄ&#x2026; atrakcjÄ&#x2026; byĹ&#x201A; wyjazd najwyĹźej poĹ&#x201A;oĹźonÄ&#x2026; w Europie kolejkÄ&#x2026; na Jungfraujoch oraz wodospady w Szafuzie. Berna, Lozanny, Genewy i Lucerny specjalnie przedstawiaÄ&#x2021; nie trzeba. W ramach tego wyjazdu odwiedziliĹ&#x203A;my rĂłwnieĹź kilka alpejskich pereĹ&#x201A;ek na terenie Niemiec (Lindau, Jezioro BodeĹ&#x201E;skie, Konstancja) i Austrii (Innsbruck, Salzburg, Dolina Wachau) SzczegĂłĹ&#x201A;owe programy wyjazdĂłw planowanych na rok 2016 pojawiÄ&#x2026; siÄ&#x2122; po Nowym Roku. dr Jolanta Juza

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ǣǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Miasto Kreatywne ĂŹBLGHDBLQLFMDW\ZDBLQQRZDFMHBVWDUWXSBĂŤ Ö&#x2014;&2-!$,Ç&#x2019;fÇ&#x201C;38!AÇ?Ç?ÂŁ-9;36!&!'6!8;!1'2;<ÂŁ;<8@-Ö&#x2014;A-'&A-$;>!!83&3>'+38AĂľ&< !89A!Ä&#x161;03>90-'+33/'>Ă&#x2022;&A;>!!Ä&#x161;363ÂŁ90-'+3>8!AAÖ&#x2014;2->'89@;';'1 03231-$A2@1 >Ö&#x2014;8!03>-'38!A <2&!$/Ă­83-2='2;<1A38+!2-A3>!ÂŁ->Ö&#x2014;;8!0$-'&8<+-'/'&@$/--!9;! 8'!;@>2'+3T$@0ÂŁ-168'A6831</Ă­$@$,-&''68A'&9-Ăľ#-38$A3ŕŚ&#x201D;$--Ö&#x2014;9;!8;f<6Ă&#x2022;>W

H

onorowy patronat nad cyklem imprez objÄ&#x2122;li: MarszaĹ&#x201A;ek WojewĂłdztwa MaĹ&#x201A;opolskiego â&#x20AC;&#x201C; Marek Sowa, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie â&#x20AC;&#x201C; Prof. UEK dr hab. inĹź. Andrzej ChochĂłĹ&#x201A; oraz Rektor Uniwersytetu JagielloĹ&#x201E;skiego â&#x20AC;&#x201C; Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak. PrzemysĹ&#x201A;y Kreatywne sÄ&#x2026; jednym z gĹ&#x201A;Ăłwnych komponentĂłw wspĂłĹ&#x201A;czesnej gospodarki opartej na wiedzy. PrzedsiÄ&#x2122;biorstwa dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;ce w sektorach kreatywnych, dbajÄ&#x2026;c o swĂłj rozwĂłj, zmuszone sÄ&#x2026; dostosowaÄ&#x2021; swoje produkty lub usĹ&#x201A;ugi do permanentnie zmieniajÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; trendĂłw na rynku i preferencji konsumentĂłw, stawiajÄ&#x2026;c na innowacjÄ&#x2122;

ÇŁÇĽ

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

i zróşnicowane umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci dziedzinowe. Proces tworzenia nowego produktu i wprowadzania go na rynek jest determinowany przez szereg róşnorodnych czynnikĂłw, w tym spoĹ&#x201A;ecznych i kulturowych, wynikajÄ&#x2026;cych z koniecznoĹ&#x203A;ci zaspokajania róşnorodnych potrzeb konsumentĂłw. StarajÄ&#x2026;c siÄ&#x2122; sprostaÄ&#x2021; tym wymaganiom, przedsiÄ&#x2122;biorstwa z sektora kreatywnego mogÄ&#x2026; przy okazji (poĹ&#x203A;rednio lub bezpoĹ&#x203A;rednio) przyczyniaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; do wzrostu innowacyjnoĹ&#x203A;ci innych dziedzin gospodarek, poprzez transfer idei, pomysĹ&#x201A;Ăłw, usĹ&#x201A;ug, a finalnie gotowych produktĂłw. Problematyka opisana powyĹźej staĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; ideÄ&#x2026; przewodniÄ&#x2026; w trakcie zaplanowanego w ciÄ&#x2026;gu trzech dni cyklu imprez dotyczÄ&#x2026;cych

szeroko pojÄ&#x2122;tej przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci, ktĂłry miaĹ&#x201A; pomĂłc uczestnikom odpowiedzieÄ&#x2021; na nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;ce pytania: jak tworzyÄ&#x2021; startup i jak wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwie nim zarzÄ&#x2026;dzaÄ&#x2021;? Jak pozyskaÄ&#x2021; Ĺ&#x203A;rodki finansowe na jego rozruch i potem na rozwĂłj? Jak wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwie zawieraÄ&#x2021; partnerstwa biznesowe? Jak zachÄ&#x2122;ciÄ&#x2021; do inwestowania w innowacyjny startup? Gdzie optymalnie ulokowaÄ&#x2021; mĹ&#x201A;odÄ&#x2026; firmÄ&#x2122;? A wszystko to w odniesieniu do szeroko rozumianych przemysĹ&#x201A;Ăłw kreatywnych. Startup to przedsiÄ&#x2122;biorstwo lub tymczasowa organizacja, stworzone w celu poszukiwania modelu biznesowego, ktĂłry gwarantowaĹ&#x201A;by rozwĂłj. PrzedsiÄ&#x2122;biorstwa te majÄ&#x2026; zwykle krĂłtkÄ&#x2026; historiÄ&#x2122;, sÄ&#x2026; w fazie


rozwojowej i aktywnie poszukują nowych rynków1. Przedsiębiorstwa typu startup powstać mogą w dowolnej branży, jednak najczęściej związane są z nowymi technologiami. Do ich cech charakterystycznych zalicza się2: t niskie koszty rozpoczęcia działalności, t wyższe niż w przypadku „standardowych” przedsięwzięć ryzyko, t potencjalnie wyższy, w stosunku do „standardowych” przedsięwzięć zwrot z inwestycji. W pierwszym dniu imprezy – 5 listopada – w swoich prezentacjach prelegenci omawiali następujące zagadnienia: wyniki badań nt. startupów w Polsce, możliwości finansowania każdego etapu rozwoju biznesu, crowfunding oraz fundusze typu venture capital, współpracę na gruncie nauka/biznes, problematykę formułowania ofert, prowadzenia negocjacji, zawierania partnerstw, prawa własności intelektualnej w projektach itp. Do udziału w imprezach zaproszono młode polskie startupy oraz firmy technologiczne, których właściciele przedstawili swoje historie i opisali, jak udało im się odnieść sukces. Do udziału w projekcie zaproszono także specjalistów związanych z ideą startupów, aktywistów środowiska startupowego, a także przedstawicieli instytucji, uczelni wyższych, NGO-sów, przedsiębiorców oraz osoby, które zamierzają założyć swoją firmę. Partnerem merytorycznym imprez byli m.in.: Microsoft, Hub:raum, Business Link, Fundusz zalążkowy Krakowskiego Parku Technologicznego, Fundacja Startup Poland, British Council, Uniwersytet Jagielloński, Trakt-Boats Sp. z o.o., Publico 24, Krakowski Klaster Filmowy. Najświeższe wyniki nt. startupów w Polsce przedstawiła prezes Fundacji Startup Poland, Eliza Kruczkowska. Zaprezentowała, m.in. badania dotyczące liczebności startupów w Polsce, których jest obecnie ok 2,4 tys. Zaprezentowała jak wyglądają modele biznesowe i rozwój startupów, skąd startupy pozyskują kapitał na rozwój, jak wygląda ich zatrudnienie, eksport oraz innowacyjność ich produktów i usług. Pełny raport nt. polskich startupów można pobrać i zapoznać się z nim na stronie: http://raport2015.startuppoland.org

Problematykę dotyczącą funduszy dla innowacyjnych pomysłodawców i później przedsiębiorców przybliżył Prezes Funduszu Zalążkowego KPT Sp. z o.o., Marcin Bielówka. Bardzo interesujące kwestie porównawcze nt. inwestowania w startupy w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych, opisał Business Angel, współwłaściciel Funduszu inwestycyjnego QBN Fund, Piotr Przewrocki. Kontekst współpracy na styku nauka/ biznes/przemysł został przybliżony przez Dominika Kowala – Prezesa InnoAGH Sp. z o.o. – quasi funduszu inwestycyjnego krakowskiego AGH, którego celem jest doradztwo i wsparcie dla pracowników naukowych, zainteresowanych zakładaniem innowacyjnych przedsiębiorstw, tworzonych w oparciu o własność intelektualną, powstającą na uczelni. W trakcie prezentacji opisane zostały elementy systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w AGH oraz jak wspierana jest aktywność biznesowa przedsiębiorczych pracowników naukowych. Jego rozważania przybliżyły tematykę komercjalizacji badań naukowych w Polsce, problemów i barier, które pojawiają się na tym polu, spółek typu spin-off oraz spin-out, powiązanych z uczelniami. Opisał także kilkanaście przykładów spółek tego typu, które m.in. mają zapewnione rozwój i wzrost na Akademii Górniczo-Hutniczej. Pierwszego dnia obrad przedstawionych zostało 5 przykładów innowacyjnych startupów i przedsiębiorstw, w tym: Moiseum, Wiem.co, Duckie Deck, Trakt-Boats, Publi-

co24. Właściciele i prezesi spółek przedstawili, jak wyglądała historia powoływania ich podmiotów, skąd zaczerpnęli pomysły na swoje firmy oraz wskazali na istotne problemy i „kamienie milowe”, które pojawiają się na drodze zakładania swojej innowacyjnej działalności biznesowej. Moiseum, to innowacyjna spółka zajmująca się m.in. unowocześnianiem i uatrakcyjnianiem oferty muzeów oraz instytucji kultury. Wykorzystując nowoczesne technologie i kreatywne pomysły przybliża instytucje ich odbiorcom. Wiem.co – to innowacyjny portal i serwis, który oferuje integrację wiadomości (alarmowych, drogowych, handlowych, kulturalnych, rozrywkowych) w ramach jednego info-systemu. Nie jest potrzebne wiele różnych aplikacji, aby otrzymać pożądane informacje od gmin, służb kryzysowych, muzeów, teatrów, czy lokalnych handlowców i usługodawców. System korzysta z geolokalizacji, dzięki czemu otrzymywana jest tylko ta informacja, która faktycznie interesuje i dotyczy konkretnego klienta. Duckie Deck, to bardzo innowacyjni twórcy gier dla najmłodszych. Ich produkcje przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Trakt-Boats to spółka, w ramach której produkowana jest nowoczesna, wielofunkcyjna łódź „Laura”. Łódź ta zmienia diametralne sposób podejmowania z wody osoby topiącej się, a dodatkowo może być oferowana jako rekreacyjna łódź wiosłowa, motorowa, żaglowa oraz w wersji windsurfingowej. Prowadzone są obecnie prace nad

1W68!$3>!232!63&9;!>-'V,ħ6Vcc9;'='#£!20W$31c‰‡ˆ‡c‡ˆc‰Œc>,!;9f!f9;!8;<6f)89;f68-2$-6£'9Tn‰¤WˆˆW‰‡ˆŒo38!A>-0-6'&-!V,ħ69Vcc6£W>-0-6'&-!W38+c>-0-c;!8;f<6Tn‰¤WˆˆW‰‡ˆŒoW 2W-0-6'&-!V,ħ69Vcc6£W>-0-6'&-!W38+c>-0-c;!8;f<6Tn‰¤WˆˆW‰‡ˆŒoW

28ǓlǓǔmd 8<&A-'क़ǏǍǎǒ

ǣǦ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

konstrukcją mobilnego rowerka wodnego dla rodziny dwuosobowej z dzieckiem, który mógłby być montowany bezpośrednio na kadłubie łodzi. Łódź ta może być bardzo szybko przetransportowana z miejsca na miejsce z wykorzystaniem innowacyjnego bagażnika samochodowego. Publico24 to platforma do publikacji wydań cyfrowych prasy, publikacji książkowych, magazynów, periodyków. Innowacyjnością w tym przypadku jest możliwość skalowania materiałów tekstowych i graficznych oraz dostosowywania konkretnej treści do wyświetlacza każdego urządzenia mobilnego: smartfonu, tabletu, itp. W drugim dniu imprezy przeprowadzone zostały warsztaty, które miały umożliwić uczestnikom pozyskanie wiedzy nt. działań, jakie są niezbędne, by móc założyć innowacyjną spółkę. Organizatorom chodziło o to, by wypromować w trakcie imprez ciekawe pomysły biznesowe, zweryfikować ich możliwości rozwoju, pomóc opracować plan inwestycyjny, skonstruować projekcje finansowe, w końcu pomóc przygotować profesjonalną prezentację biznesową, która mogła być przedstawiona i poddana ocenie specjalistów ostatniego dnia imprezy – 20 listopada. Zagadnienia dotyczące przygotowania przyszłego przedsiębiorcy do poprowadzenia swojej firmy, aspekty dotyczące komunikatywności, współpracy międzyludzkiej, kwestie finansowe, marketingowe i prawa własności intelektualnej zostały przybliżone przez dr Marka Makowca – adiunkta z Uniwersytetu Ekonomicznego z Krakowa.

ǣӐ

28ǓlǓǔmd 8<&A-'क़ǏǍǎǒ

Leszek Skowron, przedstawiciel Innoventure Sp. z o.o., zaprezentował wady i zalety współpracy z inwestorem kapitałowym. Elżbieta Zielińska z firmy Get Smarter Sp. z o.o. przybliżyła tematykę startupów, jako innowacyjnego podejścia do przedsiębiorczości, a Piotr Przewrocki, przedstawiciel Funduszu QBN, omawiał aspekty dotyczące m.in. tego, jak poprawnie powinna być przygotowana prezentacja biznesowa, którą przedsiębiorca chce pokazać inwestorom celem pozyskania kapitału finansowego na rozwój swojej firmy. Bardzo interesujące zagadnienia dotyczące oferty Firmy Microsoft dla młodych startupów zarysował Maks Stempniewicz, Startup Lead at Microsoft. Przybliżył założenia programu, który oferuje na całym świecie bezpłatne usługi młodym technologicznym spółkom firma Microsoft. Jest to program „BizSpark”, w ramach którego oferowane jest dla startupów oprogramowanie i usługi, w tym dostęp do chmury obliczeniowej Microsoftu, wsparcie techniczne oraz działania promocyjne i marketingowe. Na końcu dnia szkoleniowego swoje pomysły biznesowe przedstawiło kilku uczestników warsztatów, którzy uzyskali równocześnie cenne wskazówki i porady od ekspertów biorących udział w warsztatach. Ostatni dzień cyklu imprez wpisywał się w Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce. Jest to międzynarodowa kampania, która ma promować świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. To również święto tych, którzy nie boją się ryzyka i przełamują bariery. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości organizowany

jest od 2008 r. w ponad 150 krajach świata, w tym w Polsce. Gościem honorowym 20 listopada był Jeff Burton – pełnił funkcję dyrektora zarządzającego akceleratora biznesowego przy Uniwersytecie Berkeley, co-founder Electronic Arts i jeden z pierwszych pracowników Atari (wydawca gry Fifa), który od 40 lat mieszka w Dolinie Krzemowej (Silicone Valley, USA) gdzie wspiera innowacyjne start-up’y. Do Europy Środkowej przyciągają go ciekawe projekty innowacyjnych przedsiębiorstw, które mogą uzyskać jego wsparcie. Na specjalne zaproszenie Piotra Przewrockiego z Funduszu QBN, Jeff Burton brał udział w imprezie, wygłaszając bardzo ciekawą prezentację – na przykładzie historii założenia Firmy Atari oraz Electronic Arts podzielił się doświadczeniem i cennymi radami, które młodym przedsiębiorcom mogą posłużyć jako kierunkowskazy na trudnej drodze do odniesienia sukcesu w ryzykownym świecie innowacyjnych technologi. W jego inspirującej prezentacji w salach Business Linku uczestniczyło ponad 70 osób. Zaangażowani w projekt specjaliści (Jeff Burton, Piotr Przewrocki, Marcin Szeląg, Marcin Bielówka, Maks Stempniewicz) oceniali przygotowane przez przyszłych lub młodych przedsiębiorców prezentacje biznesowe swoich koncepcji, pomysłów, innowacyjnych idei, rozwijających się startupów, dotyczące różnych obszarów tematycznych: 1. „Early Logic” – narzędzie wspierające edukację matematyczną. Innowacyjny program, który digitalizuje diagnozę i terapię dyskalkulii i innych zaburzeń matematycznych. 2. „Fun Brusch” – elektroniczna szczoteczka do zębów dla dzieci, która z codziennego obowiązku robi świetną zabawę. Zespół pomysłodawców znalazł się w ubiegłorocznym finale konkursu Imagine Cup Microsoft, teraz jest na etapie poszukiwania środków pozwalających na rozpoczęcie produkcji 3. „Golf Watch” – aplikacja stworzona z myślą o miłośnikach gry w golfa. Za pomocą smartwatcha, na którego ściągnięta zostanie taka aplikacja, można doskonalić swoją grę poprzez analizę siły i kierunku uderzenia w piłeczkę. Narzędzie jest przydatne nie tyl-


4.

5.

6.

7.

8.

ko dla amatorĂłw ale rĂłwnieĹź dla zawodowcĂłw â&#x20AC;&#x17E;Face Controllerâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; urzÄ&#x2026;dzenie, dziÄ&#x2122;ki ktĂłremu moĹźliwe jest peĹ&#x201A;ne kontrolowanie ruchĂłw kursora myszy oraz klawiatury komputera, za pomocÄ&#x2026; delikatnych ruchĂłw gĹ&#x201A;owy oraz ust. KlikniÄ&#x2122;cia oraz inne akcje myszy moĹźna wykonywaÄ&#x2021; za pomocÄ&#x2026; gestĂłw mimiki lub komend gĹ&#x201A;osowych. MoĹźliwe jest sterowanie wszystkim za pomocÄ&#x2026; krĂłtkich komend gĹ&#x201A;osowych â&#x20AC;&#x17E;Omnicalculatorâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; aplikacja, pomocna w rozwiÄ&#x2026;zywaniu problemĂłw matematycznych, nie tylko tych abstrakcyjnych ale rĂłwnieĹź caĹ&#x201A;kiem prozaicznych, takich z ktĂłrymi boryka siÄ&#x2122; przeciÄ&#x2122;tny czĹ&#x201A;owiek, w rozmowie ze specjalistÄ&#x2026; np. ksiÄ&#x2122;gowym lub pracownikiem banku. Ta technologia pozwala kaĹźdemu zrozumieÄ&#x2021;/ rozkodowaÄ&#x2021; specyficzny jÄ&#x2122;zyk finansistĂłw â&#x20AC;&#x17E;KoalaMetrics. Psychographic profiles of your mobile usersâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; co moĹźe powiedzieÄ&#x2021; o Tobie TwĂłj smartfon ? Okazuje siÄ&#x2122;, Ĺźe bardzo wiele. Ta platforma moĹźe pomĂłc w identyfikacji klientĂłw, a nastÄ&#x2122;pnie personalizacji oferty, poprzez analizÄ&#x2122; preferowanych aplikacji Ĺ&#x203A;ciÄ&#x2026;ganych na smartfona, ktĂłry w obecnych czasach jest juĹź bardzo osobistym urzÄ&#x2026;dzeniem â&#x20AC;&#x17E;Explicit Motionâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; slider video, to innowacyjne urzÄ&#x2026;dzenie, skonstruowane na potrzeby branĹźy filmowej. Pozwala ono na robienie zdjÄ&#x2122;Ä&#x2021; klatka, po klatce, ale dziÄ&#x2122;ki moĹźliwoĹ&#x203A;ci sterowania aparatem, uĹ&#x201A;atwia nagrywanie i później odtwarzanie ruchu â&#x20AC;&#x17E;Intelligent self cleaning toiletâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; samoczyszczÄ&#x2026;ca i dezynfekujÄ&#x2026;ca muszla toaletowa z samoczynnym myciem powierzchni siedziska. Toaleta, ktĂłra przeprowadza podstawowÄ&#x2026; analizÄ&#x2122; moczu, a wczesny system ostrzegania wpĹ&#x201A;ywa na zdrowie ludzkie, poprzez zapobieganie ewentualnym konsekwencjom wynikajÄ&#x2026;cym z niewiedzy o stanie naszego zdrowia np.: niedobory w diecie, ciÄ&#x2026;Ĺźa, cukrzyca, marskoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wÄ&#x2026;troby

9. â&#x20AC;&#x17E;Callpageâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; innowacyjne narzÄ&#x2122;ImprezÄ&#x2122; w ciÄ&#x2026;gu trzech dni odwiedzie, sĹ&#x201A;uĹźÄ&#x2026;ce zwiÄ&#x2122;kszeniu popu- dziĹ&#x201A;o ponad 100 osĂłb. Wysoka jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021; larnoĹ&#x203A;ci i promocji odwiedzanych merytoryczna wystÄ&#x2026;pieĹ&#x201E;, prezentawitryn internetowych, ktĂłre moĹźe cji i warsztatĂłw, zostaĹ&#x201A;a potwierdzona pomĂłc pozyskaÄ&#x2021; wielu klientĂłw, bardzo interesujÄ&#x2026;cymi prezentacjami m.in. poprzez analizÄ&#x2122; behawioral- pomysĹ&#x201A;Ăłw biznesowych, ktĂłre zostaĹ&#x201A;y nÄ&#x2026; odwiedzajÄ&#x2026;cych portal oraz in- ocenione bardzo wysoko przez obranowacyjny sposĂłb identyfikowania dujÄ&#x2026;ce eksperckie jury. zainteresowanych uĹźytkownikĂłw Miasto kreatywne to inicjatywa, ktĂł10. â&#x20AC;&#x17E;Ness.Auto.plâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; nowatorski spo- ra promuje zarĂłwno idee przedsiÄ&#x2122;biorsĂłb mycia samochodu bez wyko- czoĹ&#x203A;ci, jak i wspiera merytorycznie rzystania wody, z uĹźyciem tzw.: zainteresowanych zaĹ&#x201A;oĹźeniem swojej nano-Ĺ&#x203A;rodka, ktĂłry pochĹ&#x201A;ania dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci, pokazuje dobre przykĹ&#x201A;ady, staĹ&#x201A;e czÄ&#x2026;steczki brudu, zamyka- z ktĂłrych moĹźna czerpaÄ&#x2021; i wzorowaÄ&#x2021; jÄ&#x2026;c je w swego rodzaju powĹ&#x201A;oce. siÄ&#x2122; oraz daje wskazĂłwki, w jaki spoNastÄ&#x2122;pnie, usuwajÄ&#x2026;c z samochodu sĂłb postÄ&#x2122;powaÄ&#x2021; by odnieĹ&#x203A;Ä&#x2021; sukces, jest Ĺ&#x203A;ciereczkÄ&#x2026; z mikrofibry owe po- bardzo wartoĹ&#x203A;ciowa i potrzebna, szczewĹ&#x201A;oki i caĹ&#x201A;a powierzchnia pojazdu gĂłlnie w dzisiejszych czasach szybkiego zostaje pokryta substancjÄ&#x2026;, ktĂłra rozwoju technologicznego i duĹźej turwoskuje go, zwiÄ&#x2122;kszajÄ&#x2026;c odpor- bulencji i zmiennoĹ&#x203A;ci otoczenia rynnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; lakieru samochodu na róşne kowego. Zasadnym wydaje siÄ&#x2122; zatem czynniki zewnÄ&#x2122;trze. kontynuowanie caĹ&#x201A;ego cyklu i podjÄ&#x2122;cie WyĹźej opisane inicjatywy zostaĹ&#x201A;y za- prĂłby organizacji podobnej inicjatywy prezentowane przez pomysĹ&#x201A;odawcĂłw w przyszĹ&#x201A;ym roku, na co zresztÄ&#x2026; wskaprzed jury, w skĹ&#x201A;ad ktĂłrego wchodziĹ&#x201A; m.in. zaĹ&#x201A;o wielu uczestnikĂłw tej edycji. Jeff Burton, Piotr Przewrocki (QBN), Maks Stempniewicz (Microsoft), Marcin BielĂłwka (Innoventure, FZ KPT), Marcin SzelÄ&#x2026;g (Innovation Nest). Jury oceniaĹ&#x201A;o profesjonalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; prezentacji, sam pomysĹ&#x201A;, dr Marek Makowiec moĹźliwoĹ&#x203A;ci jego dalszego rozwoju oraz $GLXQNW.DWHGUD=DFKRZDĂ&#x152; Organizacyjnych UEK wskazywaĹ&#x201A;o mocne i sĹ&#x201A;abe strony. mgr Ulana Gocman Najlepiej oceniona prezentacja otrzymaĹ&#x201A;a nagrodÄ&#x2122; ufundowanÄ&#x2026; przez firmÄ&#x2122; 3RGLQVSHNWRU=HVSÂľĂ&#x160;GV5R]ZRMX 3U]HVWU]HQL.XOWXURZ\FK8U]Ă&#x192;G Microsoft â&#x20AC;&#x201C; telefon komĂłrkowy. NagrodÄ&#x2122; 0DUV]DĂ&#x160;NRZVNL:RMHZÂľG]WZD trzymaĹ&#x201A; zespĂłĹ&#x201A; Early Logic (prezes Za0DĂ&#x160;RSROVNLHJRdoktorantka UJ rzÄ&#x2026;du, Maciej RyĹ&#x203A;).

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ǣǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

0LĂ&#x2021;G]\VDFUXP a profanum w ekonomii 2-!2!!>Ä&#x161;! 9Ă­Ö&#x2014;>@&!8A'2-'1T0;Ă&#x2022;8';8!&@$@/2-'T63$AĂ­>9A@3&Ö&#x2014;Ç?Ç?Ç?Ç&#x2019;8WT 1!Ö&#x2014;1-'/9$'>Ö&#x2014;1<8!$,08!03>90-$,<$A'ÂŁ2--Ö&#x2014;68A'/!>-!9-Ăľ>Ö&#x2014;>-'ÂŁ<-2-$/!;@>!$, 3Ö&#x2014;$,!8!0;'8A'2!<03>3f!8;@9;@$A2@1T!Ö&#x2014;/'+3$'ÂŁ'1/'9;9A'830383A<1-!2'A!$,3>!2-' -Ö&#x2014;83A>-/!2-'&A-'&A-$;>!२>-Ăľ;'+3!2!!>Ä&#x161;! W

H

asĹ&#x201A;em tegorocznych, jubileuszowych X Dni Jana PawĹ&#x201A;a II byĹ&#x201A;a â&#x20AC;&#x17E;Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;toĹ&#x203A;Ä&#x2021;â&#x20AC;?. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, podobnie jak inne uczelnie, aktywnie uczestniczyĹ&#x201A; w tym wydarzeniu. Organizatorzy, dr Jan Tatar z Katedry Matematyki oraz dr Inga Mizdrak z Katedry Filozofii 3 listopada br. przygotowali panel dyskusyjny, ktĂłrego uczestnicy zastanawiali siÄ&#x2122; nad relacjÄ&#x2026; sacrum i profanum na gruncie ekonomii. Zadanie nie byĹ&#x201A;o Ĺ&#x201A;atwe, tym bardziej, iĹź kategorie te sÄ&#x2026; wieloaspektowe, a na gruncie wspĂłĹ&#x201A;czesnej kultury ulegajÄ&#x2026; coraz to nowym formom interpretacyjnym, transgresjom i redefinicjom. W panelu wziÄ&#x2122;li udziaĹ&#x201A;: SĹ&#x201A;awomir SowiĹ&#x201E;ski, dr hab. nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu KardynaĹ&#x201A;a Stefana WyszyĹ&#x201E;skiego w Warszawie, ksiÄ&#x2026;dz dr PrzemysĹ&#x201A;aw MardyĹ&#x201A;a historyk, teolog, duszpasterz akademicki oraz dr Artur Pollok, adiunkt w Katedrze Ekonomii UEK. WybĂłr kategorii sacrum i profanum na przedmiot debaty wydaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; istotny miÄ&#x2122;dzy innymi dlatego, iĹź czĹ&#x201A;owiek od zarania dziejĂłw byĹ&#x201A; i jest istotÄ&#x2026; pytajÄ&#x2026;cÄ&#x2026; o sacrum ale Ĺźyje w Ĺ&#x203A;wiecie i ciele profanum, a jako istota poszukujÄ&#x2026;ca sensu i odpowiedzi na fundamentalne pytania, szuka swojego miejsca miÄ&#x2122;dzy tymi porzÄ&#x2026;dkami. Mimo, iĹź w dziejach oba porzÄ&#x2026;dki pozostawaĹ&#x201A;y w naturalnym napiÄ&#x2122;ciu, nie wykluczaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122;, a czĹ&#x201A;owiek w jakiejĹ&#x203A; mierze posiadaĹ&#x201A; punkt odniesienia do wartoĹ&#x203A;ci tego, co Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;te, w odróşnieniu do wartoĹ&#x203A;ci tego, co Ĺ&#x203A;wieckie. PojÄ&#x2122;cie sacrum stanowiĹ&#x201A;o horyzont, wskazujÄ&#x2026;cy

ÇŁÓ&#x2018;

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

na uniwersalne wartoĹ&#x203A;ci oraz na zobiektywizowany porzÄ&#x2026;dek wartoĹ&#x203A;ci, gdzie wartoĹ&#x203A;ci tego, co Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;te w hierarchii sÄ&#x2026; umieszczone na samym szczycie (Max Scheler). We wstÄ&#x2122;pie do debaty wyraĹźona zostaĹ&#x201A;a intuicja, iĹź prĂłba opisu relacji miÄ&#x2122;dzy sacrum i profanum na gruncie ekonomii jest niezwykle istotna, ale i bardzo trudna, poniewaĹź czĹ&#x201A;owiek Ĺźyje w Ĺ&#x203A;wiecie coraz wiÄ&#x2122;kszego zacierania siÄ&#x2122; róşnic miÄ&#x2122;dzy sacrum i profanum, a moĹźe nawet w epoce zajmowania miejsca jednego przez drugie. W obszarze kultury i sztuki czĹ&#x201A;owiek ma wrÄ&#x2122;cz moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; obserwowania zjawisk profanowania sacrum lub sakralizowywania profanum. WspĂłĹ&#x201A;czeĹ&#x203A;nie podkreĹ&#x203A;la siÄ&#x2122;, Ĺźe kategorie te ulegajÄ&#x2026; ciÄ&#x2026;gĹ&#x201A;ej redefinicji i w kontekĹ&#x203A;cie cywilizacyjnych przemian juĹź nie bardzo wiadomo, co dokĹ&#x201A;adnie kryje siÄ&#x2122; zwĹ&#x201A;aszcza pod pojÄ&#x2122;ciem sacrum. Traktuje siÄ&#x2122; je jako kategoriÄ&#x2122; otwartÄ&#x2026;, tzn. takÄ&#x2026;, ktĂłra w swych teoretycznych odsĹ&#x201A;onach moĹźe przybieraÄ&#x2021; coraz to nowe formy interpretacyjne i podlega licznym transgresjom (np. postuluje siÄ&#x2122; dziĹ&#x203A; choÄ&#x2021;by pojÄ&#x2122;cie sacrum stechnologizowanego, czy w cyberprzestrzeni mĂłwi siÄ&#x2122; o sacrum wirtualnym). Richard K. Fenn, socjolog religii, pisze, Ĺźe religia instytucjonalna â&#x20AC;&#x17E;utraciĹ&#x201A;a swĂłj monopol na sacrumâ&#x20AC;?, a to ostatnie staje siÄ&#x2122; znacznie bardziej â&#x20AC;&#x17E;demokratyczne, egalitarne, ironiczne i peĹ&#x201A;ne inwencji niĹź wczeĹ&#x203A;niejâ&#x20AC;?. Innymi sĹ&#x201A;owy, sacrum niejako wyzwoliĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; z wszelkich okowĂłw i by go â&#x20AC;&#x17E;dogoniÄ&#x2021;â&#x20AC;?, socjologia musi nieustannie modyfikowaÄ&#x2021; swoje konceptualne narzÄ&#x2122;dzia, w tym takĹźe

najbardziej podstawowe pojÄ&#x2122;cia, takie jak religia, religijnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; czy duchowoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. JeĹ&#x203A;li zatem sacrum i profanum ulegajÄ&#x2026; przesuniÄ&#x2122;ciu w ich pojmowaniu, to w gruncie rzeczy takie koncepcje jak jak np. sacrum zsekularyzowane lub sacrum postsekularne albo sacrum w post i transhumanistyce (gender, queer, trans studies itp.), posiadaĹ&#x201A;yby rĂłwny status, a co za tym idzie uprawomocnionym byĹ&#x201A;aby niekoĹ&#x201E;czÄ&#x2026;ca siÄ&#x2122; droga redefiniowania pojÄ&#x2122;Ä&#x2021;, byÄ&#x2021; moĹźe prowadzÄ&#x2026;ca do usankcjonowania zupeĹ&#x201A;nie nowych, moĹźe nawet irracjonalnych okreĹ&#x203A;leĹ&#x201E; tego, co Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;te, w odróşnieniu od tego co Ĺ&#x203A;wieckie. Za Leszkiem KoĹ&#x201A;akowskim chyba naleĹźy siÄ&#x2122; zgodziÄ&#x2021;, iĹź odpychajÄ&#x2026;c sacrum, odpychamy teĹź granice, ktĂłre nas okreĹ&#x203A;lajÄ&#x2026;. Jedynie dziÄ&#x2122;ki sacrum jesteĹ&#x203A;my w stanie zidentyfikowaÄ&#x2021; zĹ&#x201A;o i odróşniÄ&#x2021; je od dobra. Zacieranie granicy miÄ&#x2122;dzy sacrum a profanum moĹźe prowadziÄ&#x2021; do zĹ&#x201A;udzenia, Ĺźe nic czĹ&#x201A;owieka nie ogranicza, a wĂłwczas juĹź tylko krok do tego, co powiedziaĹ&#x201A; Dostojewski , iĹź â&#x20AC;&#x17E;jeĹ&#x203A;li Boga nie ma, to wszystko wolnoâ&#x20AC;?. KoĹ&#x201A;akowski wskazuje, Ĺźe zarĂłwno prĂłba usuniÄ&#x2122;cia sacrum doprowadziĹ&#x201A;aby do pseudosakralizacji w formie totalitarnej, jak i eliminacja profanum oznaczaĹ&#x201A;aby podporzÄ&#x2026;dkowanie wartoĹ&#x203A;ciom sacrum wszystkich aspektĂłw Ĺźycia doczesnego. Nie moĹźna zatem ani wszystkiego zsakralizowaÄ&#x2021; ani wszystkiego podporzÄ&#x2026;dkowaÄ&#x2021; profanum. Dystynkcja winna pozostaÄ&#x2021; zachowana, poniewaĹź toĹźsamoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wielu kultur i religii opiera siÄ&#x2122; na tejĹźe. We wstÄ&#x2122;pie do debaty zasygnalizowano toczÄ&#x2026;cy siÄ&#x2122; spĂłr w obszarze socjologii religii


pomiędzy dwoma paradygmatami: sekularyzacyjnym, głoszącym, że religia ulega erozji w wymiarze zarówno społecznym, jak i jednostkowym w wyniku procesów modernizacyjnych – a zatem sfera ekonomii, polityki, nauki stają się autonomicznymi subsystemami, funkcjonującymi w oparciu o własne reguły (religia już nie pełni roli nadrzędnej a sekularyzacja jest procesem „wyzwalającym” społeczeństwa spod dominacji instytucji i symboli religijnych) – oraz paradygmatem rynkowym, w którym powstaje orientacja teoretyczna, inspirowana ekonomią oraz teorią racjonalnego wyboru, w której podstawowym założeniem jest, iż ludzie dokonując wyborów religijnych, podobnie jak dokonując innych wyborów, realizują maksymalizację zysku. Zatem proces desekularyzacji w ramach drugiego paradygmatu pokazuje, iż religia i religijność, która jest wciąż obecna w zsekularyzowanych społeczeństwach, wzbogaca dyskurs liberalnej sfery publicznej. Panelistów zapytano m. in. o to, czy teoretyczny pluralizm, obecny w kulturze, a zatem i ekonomii jako jej części, zabrania już używania pojęć sacrum i profanum w tradycyjnym sensie? Jak rozumieć relację między sacrum i profanum w ekonomii? Czy współczesna ekonomia ma sięgać do porządku sacrum, a jeśli tak, to dlaczego? Czy w obrazie świata, jaki kreuje ekonomia, jest miejsce na sacrum,

czy raczej należy je zostawić za progiem świata profanum? Prof. Sowiński nakreślił historyczne i kulturowe uwarunkowania rozumienia sacrum i profanum na tle przykładów z historii. Przywołując badacza kultur pierwotnych Mircea Eliade, Sowiński podkreślił, iż u ludów pierwotnych sposób przeżywania święta odznaczał się wyraźnym zaakcentowaniem różnicy względem codzienności. Czas świętowania był czasem zarezerwowanym wyłącznie dla sacrum – radykalne oderwanie się od „tu i teraz” i wejście w przestrzeń przypominania sobie o tym, co podstawowe, co leży u źródeł wszystkiego. Eikonomos zatem (sfera profanum) na czas świętowania była jakby „zawieszana”. Oddawano się kultowi. Potem w kulturze greckiej to, co szlachetne, wzniosłe, pozostało dalej w opozycji do tego, co utożsamia się z zaspokojeniem potrzeb materialnych. Ta opozycja ustępuje w dziejach Europy wraz z wejściem chrześcijaństwa, gdzie człowiek jest zaproszony do czynienia sobie ziemi poddaną, a więc pracą włączania się do dialogu z sacrum. Komunikacja między sacrum a działalnością ekonomiczną jest postulowana i realnie odnajdywana, natomiast z nadejściem luteranizmu bogacenie się (codzienność) stało się w jakiejś mierze drogą do świętości. Sowiński zwięźle ukazał również problem kapitalizmu w kontekście sekularyzacji

oraz etyki biznesu, w których napięcie czy nawet rozdarcie między sacrum i profanum raczej się wzmaga niż łączy. Prof. Sowiński zastanawiał się w jaki sposób współczesny Kościół próbuje opisać miejsce ekonomii w życiu człowieka. Postawił tezę, że jest pewne podobieństwo w sposobie postrzegania ekonomii, jaki proponuje Kościół, a teologią seksualności. Po pierwsze, zarówno w ekonomii, jak i seksualności, chodzi o życie, o dawanie życia i o utrzymanie życia, zabieganie o to, by życie miało odpowiednią jakość i zaspokojone określone potrzeby. Po drugie, ekonomia i seksualność są czymś niepowtarzalnym – decyzje, talenty, które człowiek ma pomnażać są indywidualne. Seksualność i potrzeby ekonomiczne Kościół lokuje w rodzinie, bo to w niej ma się dokonywać logika daru, obdarowywania: zarówno życiem, jak i czynienia daru z rzeczy, które się posiada. Po trzecie, Kościół mówi o podejściu integralnym: zarówno seksualność trzeba rozumieć jako element miłości, jak i ekonomię trzeba rozważać integralnie, w ramach prawno-moralno-społecznych. Sowiński uważa, że ekonomia dla współczesnego Kościoła może być czymś pięknym i czymś tak pociągającym dla człowieka jak jego seksualność. Ks. Przemysław Mardyła postawił pytanie o granice między świętością a profanum. Wyszedł w refleksji od dualizmu

28ǓlǓǔmd 8<&A-'क़ǏǍǎǒ

ǣǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Platona, a następnie ukazał wizję człowieka w koncepcji Jana Pawła II, który w swoim nauczaniu dostrzegał jedność porządków sacrum i profanum. Według papieża ludzkość i chrześcijaństwo przeżywały w dziejach wiele pokus, aby te równowagę (miedzy duchem a ciałem) przechylać na szalę albo profanum (hedonizm) albo sacrum (jansenizm). Natomiast prawdziwy rozwój człowieka jest możliwy tylko przy utrzymaniu równowagi, którą człowiek może rozpoznać i utrzymać jedynie w swoim sercu. Skutkiem zaburzenia równowagi między sacrum i profanum jest desakralizacja życia, która wywodzi się w dużej mierze z fascynacji samym sobą, zdobyczami technologicznymi, z odurzenia zdobyczami nauki, rozumienia swej wolności jako nieograniczonej, ale to wszystko w gruncie rzeczy „podcina istniejące w sercu człowieka korzenie religijności, które w nim tkwią, człowiek zapomina o Bogu, odrzuca go, czyniąc przedmiotem swego uwielbienia najróżniejsze bożki”. Można zatem powiedzieć, że odejście od sacrum prędzej czy później prowadzi do moralnej dekadencji człowieka. Ks. dr Mardyła skonstatował: „ile sacrum i profanum w naszym życiu, tyle harmonii lub dysharmonii w naszym świecie”. Z kolei Artur Pollok zaznaczył dystynkcję miedzy „być” i „mieć” w kontekście ekonomii. Ekonomia jest wyraźnie

Ǥǡ

28ǓlǓǔmd 8<&A-'क़ǏǍǎǒ

podporządkowana sferze moralnej, a sacrum i cały system aksjologiczny odgrywa w niej bardzo ważną rolę. Dr Pollok wskazał przede wszystkim rolę etyczną ekonomistów w systemie gospodarczym, w którym kwestia odpowiedzialności dzisiaj jest niezmiernie ważna i należy o niej mówić. Przywołany został Adam Smith, który opisywał zespół problemów moralnych związanych z podejmowaniem decyzji ekonomicznych. Dr Pollok przypomniał encyklikę Benedykta XVI Caritas in veritate, gdzie odnajdujemy tezę, że za niepowodzenia gospodarcze ponoszą odpowiedzialność ludzie poprzez swe niemoralne czyny. Kryzys finansowy w 2008 r był przede wszystkim kryzysem moralności. Gdyby nie było nadmiernej żądzy pieniądza, gdyby pewne grupy nie przejęły kontroli nad finansami pozostałej części, nie byłoby tego kryzysu i konsekwencji, za które muszą zapłacić często ci, którzy nie popełnili nic złego w tej mierze. Ważne jest to, że dynamizm Katolickiej Nauko Społecznej w kwestii gospodarczej w dużej mierze zawdzięczamy Janowi Pawłowi II i jego kontynuatorom. Papież Franciszek w Adhortacji Apostolskiej Evangelii Gaudium mówi „nie” takiej ekonomii, która prowadzi do wykluczenia i nierówności społecznej, do marnotrawstwa żywności w dobie głodu na świecie, do wyzysku zaso-

bów ziemi w dowolny sposób itp. dr Pollok postawił pytanie, na ile sami ekonomiści nie doprowadzili do zdehumanizowania świata ekonomii poprzez podporządkowanie człowieka systemowi gospodarczemu a nie przyjęciu tego, że to system gospodarczy ma służyć człowiekowi. Trzeba wciąż na nowo przywracać ekonomii jej właściwy wymiar, a zatem charakter społeczny, by na nowo stała się bliska człowiekowi i jego problemom. Reasumując, paneliści zaznaczyli ogromny i skomplikowany obszar badawczy, do którego rzecz jasna należałoby powracać i pogłębić wiele poruszonych aspektów. Niemniej można podkreślić, iż to, co dało się odebrać jako wspólne dla dyskutantów, to założenie o istotnej roli sacrum w życiu społeczno-gospodarczym, gdyż próba jego usuwania może prowadzić do swoistej martwoty duszy człowieka, a w konsekwencji do zdepersonalizowanej wizji człowieka w ekonomii. Na zakończenie warto przywołać zdanie ze wstępu do „Źródeł podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej” Charlesa Tylora gdzie czytamy, że „jeśli dusza nie będzie chciała widzieć świętości w otaczającym świecie, nic jej do tego nie zmusi”. dr Inga Mizdrak, .DWHGUD)LOR]RĆL8(.


VIII OgĂłlnopolska konferencja naukowa 1RZH3UDZR]DPÂľZLHĂ&#x152;SXEOLF]Q\FKĂĽ kierunki modernizacji" &2-!$,Ç?Ç&#x17D;fÇ?Ç?>8A'ŕŚ&#x201D;2-!2!;'8'2-'0!16<9<2->'89@;';< 03231-$A2'+3 >8!03>-'3&#@Ä&#x161;!9-Ăľ +Ă&#x2022;ÂŁ2363ÂŁ90!32('8'2$/!!<03>!6;W^3>'8!>3 A!1Ă&#x2022;>-'ŕĽ&#x2DC;6<#ÂŁ-$A2@$,f0-'8<20-13&'82-A!$/-\W

O

rganizatorem Konferencji byĹ&#x201A;a Katedra Prawa Administracyjnego i ZamĂłwieĹ&#x201E; Publicznych, a honorowy patronat objÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; J.M. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Impreza wpisana zostaĹ&#x201A;a takĹźe w obchody Jubileuszu 90 â&#x20AC;&#x201C; lecia Uczelni. Wsparcia medialnego udzieliĹ&#x201A;y: Wydawnictwo C.H. Beck w Warszawie oraz Kwartalnik Prawo ZamĂłwieĹ&#x201E; Publicznych. Konferencja miaĹ&#x201A;a na celu analizÄ&#x2122; nowych dyrektyw europejskich, prezentacjÄ&#x2122; stanowisk, a takĹźe spowodowanie dyskusji nad zmianami zmierzajÄ&#x2026;cymi do zmodernizowania prawa zamĂłwieĹ&#x201E; publicznych, w zwiÄ&#x2026;zku z nadchodzÄ&#x2026;cÄ&#x2026; implementacjÄ&#x2026; tych dyrektyw. W konferencji uczestniczyĹ&#x201A;o 140 osĂłb. Byli to gĹ&#x201A;Ăłwnie przedstawiciele nauki, palestry i wyĹźszej kadry urzÄ&#x2122;dniczej oraz trzyosobowa delegacja z Uniwersytetu w Messynie w osobach: profesora Francesco Astone, profesor Anny Romeo oraz profesor Vittorii Berlingo. Na konferencjÄ&#x2122; przybyli rĂłwnieĹź byli prezesi UrzÄ&#x2122;du ZamĂłwieĹ&#x201E; Publicznych â&#x20AC;&#x201C; Tomasz Czajkowski i Jacek Sadowy. KonferencjÄ&#x2122; uĹ&#x203A;wietniĹ&#x201A;a obecnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; profesor CzesĹ&#x201A;awy ĹťuĹ&#x201A;awskiej, kierownika Katedry Prawa w latach 1985-2000. NaleĹźy podkreĹ&#x203A;liÄ&#x2021; liczne uczestnictwo przedstawicieli Krajowej Izby OdwoĹ&#x201A;awczej oraz czĹ&#x201A;onkĂłw OgĂłlnopolskiego Stowarzyszenia KonsultantĂłw ZamĂłwieĹ&#x201E; Publicznych. KonferencjÄ&#x2122; otworzyĹ&#x201A; rektor, prof. UEK dr hab. inĹź. Andrzej ChochĂłĹ&#x201A;, podkreĹ&#x203A;lajÄ&#x2026;c podczas swego przemĂłwienia gospodarczÄ&#x2026; doniosĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; zamĂłwieĹ&#x201E; publicznych, zwĹ&#x201A;aszcza obecnie, w zwiÄ&#x2026;zku z zagospodarowy-

waniem znacznych Ĺ&#x203A;rodkĂłw europejskich. Rektor zwrĂłciĹ&#x201A; teĹź uwagÄ&#x2122;, Ĺźe procedury udzielania zamĂłwieĹ&#x201E; publicznych, a takĹźe zasady ich wykonywania, majÄ&#x2026; obecnie kluczowe znaczenie z punktu widzenia efektywnoĹ&#x203A;ci wydatkowania Ĺ&#x203A;rodkĂłw publicznych. Powinny byÄ&#x2021; zatem sprawne, racjonalne oraz odbiurokratyzowane. Podczas przemĂłwieĹ&#x201E; okolicznoĹ&#x203A;ciowych gĹ&#x201A;os zabraĹ&#x201A; profesor UEK dr hab. Ryszard Szostak (kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i ZamĂłwieĹ&#x201E; Publicznych UEK) oraz dziekan OkrÄ&#x2122;gowej Izby RadcĂłw Prawnych w Krakowie, Danuta Koszyk-CiaĹ&#x201A;owicz. Podczas dwudniowych obrad przewidzianych zostaĹ&#x201A;o blisko 60 wystÄ&#x2026;pieĹ&#x201E;, ktĂłre ze wzglÄ&#x2122;dĂłw organizacyjnych zostaĹ&#x201A;y podzielone na panele. CzÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; wspĂłlna obejmowaĹ&#x201A;a dwie sesje wykĹ&#x201A;adowe, a w kaĹźdej z nich wygĹ&#x201A;oszono po siedem referatĂłw. Pierwsza zostaĹ&#x201A;a poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cona perspektywom rozwojowym zamĂłwieĹ&#x201E; publicznych, a druga nosiĹ&#x201A;a tytuĹ&#x201A; ,,OÂ usprawnieniach proceduralnych w zamĂłwieniach publicznychâ&#x20AC;?. W czasie wspĂłlnej sesji goĹ&#x203A;cie i uczestnicy konferencji podkreĹ&#x203A;lali wysoki poziom merytoryczny wystÄ&#x2026;pieĹ&#x201E;. Kolejne referaty dotyczyĹ&#x201A;y tematyki warunkĂłw ubiegania siÄ&#x2122; o zamĂłwienia publiczne w nowym ujÄ&#x2122;ciu; rĂłwnolegle toczyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; dyskusja nt. ksztaĹ&#x201A;towania pozacenowych kryteriĂłw wyboru oferty najkorzystniejszej. WystÄ&#x2026;pienia w ramach obydwu sesji wzbudziĹ&#x201A;y bardzo interesujÄ&#x2026;cÄ&#x2026; dyskusjÄ&#x2122;, znacznie przedĹ&#x201A;uĹźajÄ&#x2026;c czas przeznaczony na obrady.

W drugim dniu trwania konferencji debaty takĹźe toczyĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; rĂłwnolegle, w ramach dwĂłch sesji panelowych, podzielonych na trzy czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci. W pierwszej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci obradujÄ&#x2026;cy byli uprawnieni do wyboru sekcji A, zatytuĹ&#x201A;owanej ,,Dobre praktyki proceduralne w zamĂłwieniach publicznychâ&#x20AC;? lub sekcji B pn. ,,Z problematyki finansowania zamĂłwieĹ&#x201E; publicznychâ&#x20AC;?. Sekcja A poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cona zostaĹ&#x201A;a dobrym praktykom kontraktowym w zamĂłwieniach publicznych, a potrzeba usprawnienia odpowiedzialnoĹ&#x203A;ci prawnej w zamĂłwieniach publicznych byĹ&#x201A;a tematem wiodÄ&#x2026;cym sekcji B. W trakcie ostatniej, trzeciej sesji tematem przewodnim byĹ&#x201A;y dobre praktyki urzÄ&#x2122;dnicze w zamĂłwieniach publicznych oraz kontrola zamĂłwieĹ&#x201E; publicznych. W ramach tej sekcji toczyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; Ĺźarliwa dyskusja dotyczÄ&#x2026;ca m.in. podstawy prawnej dla stosowania korekt finansowych oraz kompetencji kontrolujÄ&#x2026;cych. Konferencja zostaĹ&#x201A;a wysoko oceniona przez uczestnikĂłw, szczegĂłlnie z uwagi na wysoki poziom merytoryczny referatĂłw, poruszanie waĹźnych tematĂłw w ujÄ&#x2122;ciu kompleksowym, a takĹźe dziÄ&#x2122;ki komfortowym warunkom panujÄ&#x2026;cym na Uczelni, do czego w znacznej mierze przyczynili siÄ&#x2122; pracownicy administracyjni Uczelni. NadesĹ&#x201A;ane na konferencje referaty zostaĹ&#x201A;y opublikowane przez Wydawnictwo C.H. Beck w dwĂłch czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciach, przy czym pierwsza zostaĹ&#x201A;a wydana przed konferencjÄ&#x2026;, a druga ukaĹźe siÄ&#x2122;

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ǤǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

w grudniu br. dziÄ&#x2122;ki pomocy sponsorujÄ&#x2026;cych to przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;cie PKP Cargo S.A. oraz PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. PodsumowujÄ&#x2026;c, tematyka referatĂłw wygĹ&#x201A;oszonych podczas konferencji byĹ&#x201A;a ujÄ&#x2122;ta w sposĂłb szeroki. Przedstawiono róşnorodne zagadnienia, ktĂłre sÄ&#x2026; istotne dla systemu zamĂłwieĹ&#x201E; publicznych, a takĹźe partnerstwa publiczno-prywat-

nego w Polsce. Podstawowe zaĹ&#x201A;oĹźenie konferencji czyli kierunki modernizacji, zostaĹ&#x201A;y okreĹ&#x203A;lone i powinny stanowiÄ&#x2021; przyczynek dla dalszych zmian. Wnioski z kolei powinny posĹ&#x201A;uĹźyÄ&#x2021; polepszeniu orzecznictwa i praktyki. Z uwagi na zgromadzenie uczestnikĂłw z caĹ&#x201A;ej Polski obrady VIII ogĂłlnopolskiej konferencji "Nowe Prawo zamĂłwieĹ&#x201E; publicznych â&#x20AC;&#x201C; kierunki modernizacji"

bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; stanowiÄ&#x2021; waĹźny gĹ&#x201A;os w dyskusji o przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci systemu zamĂłwieĹ&#x201E; publicznych w Polsce.

dr MaĹ&#x201A;gorzata Moras Sekretarz konferencji Katedra Prawa Administracyjnego L=DPÂľZLHĂ&#x152;3XEOLF]Q\FK8(.

8URF]\VWHZUĂ&#x2021;F]HQLHG\SORPÂľZ DEVROZHQWRPVSHFMDOQRĂ?FL3ROLW\ND LNRPXQLNDFMDPLĂ&#x2021;G]\QDURGRZD Ö&#x2014;;@1830<63Ö&#x2014;8!A$A>!8;@>Ö&#x2014;,-9;38--!;'&8@<83$A@ŕŚ&#x201D;$-'৚'+2!ÂŁ-ŕŚ&#x201D;1@!#93ÂŁ>'2;Ă&#x2022;> 9;<&-Ă&#x2022;> Ö&#x2014;9;362-!96'$/!ÂŁ23ŕŚ&#x201D;$-3ÂŁ-;@0!-Ö&#x2014;031<2-0!$/!1-Ăľ&A@2!83&3>!W

C

zternastego listopada w sali senackiej odbyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; gala z udziaĹ&#x201A;em absolwentĂłw rocznika 2015, ich najbliĹźszych â&#x20AC;&#x201C; czĹ&#x201A;onkĂłw rodzin i przyjaciĂłĹ&#x201A;, przedstawiciela wĹ&#x201A;adz WydziaĹ&#x201A;u Eko-

Ǥǣ

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

nomii i StosunkĂłw MiÄ&#x2122;dzynarodowych, prodziekana prof. UEK dr hab. Roberta Jakimowicza, promotorĂłw czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci prac licencjackich naszych absolwentĂłw, dr Ĺ ukasza Danela i dr Marka Szaruckiego, pracownikĂłw Katedry StudiĂłw

Europejskich, ktĂłra prowadzi specjalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; oraz studentĂłw III roku. GoĹ&#x203A;ciem honorowym byĹ&#x201A; Prezes Rady DyrektorĂłw AmerykaĹ&#x201E;skiej Izby Handlowej (AmCham) w Polsce, Tony Housh. W czasie swojego wystÄ&#x2026;pienia pt.


Get Prepared for a Life-Time of Change, Tony Housh nawiÄ&#x2026;zaĹ&#x201A; do misji Katedry StudiĂłw Europejskich, ktĂłra wskazuje, Ĺźe ksztaĹ&#x201A;cimy studentĂłw do Ĺ&#x203A;wiadomego i twĂłrczego budowania swojej roli w Ĺźyciu spoĹ&#x201A;ecznym w oparciu o refleksyjne podejĹ&#x203A;cie do wĹ&#x201A;asnej edukacji, uwzglÄ&#x2122;dniajÄ&#x2026;ce czynniki kulturowe, spoĹ&#x201A;eczne, ekonomiczne, polityczne i etyczne. Prezes Tony Housh pokazaĹ&#x201A; jak tempo zmian technologicznych rodzi koniecznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; ciÄ&#x2026;gĹ&#x201A;ego uczenia siÄ&#x2122; i antycypowania wyzwaĹ&#x201E; przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci. W ciÄ&#x2026;gu ostatnich dwĂłch dekad powstaĹ&#x201A;y technologiczne podwaliny pod nowe zasady funkcjonowania mediĂłw, bankowoĹ&#x203A;ci czy edukacji. Szybko odeszĹ&#x201A;y do lamusa faksy i pagery. W nieodlegĹ&#x201A;ej przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci byÄ&#x2021; moĹźe wsiadaÄ&#x2021; bÄ&#x2122;dziemy do taksĂłwek kierowanych przez komputery. Wszystko to, zdaniem Housha, zapowiada fascynujÄ&#x2026;ce moĹźliwoĹ&#x203A;ci dla tych, ktĂłrzy nie bojÄ&#x2026; siÄ&#x2122; zmian i starajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; nadaÄ&#x2021; im dobry kierunek. Tony Housh podkreĹ&#x203A;liĹ&#x201A; znaczenie wzrostu jakoĹ&#x203A;ci ksztaĹ&#x201A;cenia i uczelni takich jak UEK, ktĂłre nawiÄ&#x2026;zujÄ&#x2026; miÄ&#x2122;dzynarodowÄ&#x2026; wspĂłĹ&#x201A;pracÄ&#x2122;, w tym z uczelniami amerykaĹ&#x201E;skimi, i stwarzajÄ&#x2026; studentom znakomite warunki do rozwoju. Po krĂłtkim przedstawieniu profilu Katedry StudiĂłw Europejskich i prowa-

dzonych przez niÄ&#x2026; specjalnoĹ&#x203A;ci, ktĂłrego rozumiaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; i wszelkie dziaĹ&#x201A;ania, ktĂłre dokonaĹ&#x201A; kierownik, prof. UEK dr hab. pozwoliĹ&#x201A;y ukoĹ&#x201E;czyÄ&#x2021; pierwszy etap wyĹźAleksander Surdej, oddano gĹ&#x201A;os dwĂłm szej edukacji. Specjalne podziÄ&#x2122;kowania absolwentkom specjalnoĹ&#x203A;ci, ktĂłre za- absolwenci zĹ&#x201A;oĹźyli swojej ulubionej prezentowaĹ&#x201A;y swoje prace licencjackie. staroĹ&#x203A;cinie, Kasi Hronowskiej, ktĂłra Milena Cherniak przestawiĹ&#x201A;a pracÄ&#x2122; peĹ&#x201A;niĹ&#x201A;a tÄ&#x2122; funkcjÄ&#x2122; z wielkÄ&#x2026; ĹźyczliwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Zasady Good Governance, a transfor- i ogromnym zaangaĹźowaniem. macja gospodarcza Ukrainyâ&#x20AC;?, zaĹ&#x203A; KaPo tradycyjnej sesji zdjÄ&#x2122;ciowej narolina LeĹ&#x203A; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Eksport usĹ&#x201A;ug jako forma stÄ&#x2026;piĹ&#x201A;a druga czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; uroczystoĹ&#x203A;ci o chainternacjonalizacji maĹ&#x201A;ych i Ĺ&#x203A;rednich rakterze mniej oficjalnym. KierowprzedsiÄ&#x2122;biorstw na przykĹ&#x201A;adzie przed- nik Katedry, prof. Aleksander Surdej, siÄ&#x2122;biorstwa X-Stalâ&#x20AC;? wzniĂłsĹ&#x201A; toast za speĹ&#x201A;nienie marzeĹ&#x201E; Obie prace pokazujÄ&#x2026; ukierunkowanÄ&#x2026; i powodzenie planĂłw zawodowych swobodÄ&#x2122;, jakÄ&#x2026; majÄ&#x2026; studenci w wyborze absolwentĂłw. CzĹ&#x201A;onkowie KoĹ&#x201A;a NaukotematĂłw prac dyplomowych â&#x20AC;&#x201C; wynika wego UNIVERSUM podtrzymali miĹ&#x201A;Ä&#x2026; to z interdyscyplinarnego charakteru tradycjÄ&#x2122; z ubiegĹ&#x201A;ego roku i na uroczystudiĂłw na specjalnoĹ&#x203A;ci Polityka i ko- stoĹ&#x203A;Ä&#x2021; upiekli doskonaĹ&#x201A;e domowe ciasta. munikacja miÄ&#x2122;dzynarodowa. UroczystoĹ&#x203A;Ä&#x2021; byĹ&#x201A;a wspaniaĹ&#x201A;Ä&#x2026; okaNastÄ&#x2122;pnie Julia Gepner w Ĺźartobli- zjÄ&#x2026; do wspomnieĹ&#x201E;, poĹźegnaĹ&#x201E; i snucia wej prezentacji pokazaĹ&#x201A;a blaski i cienie planĂłw. studiowania na UEK oraz przedstawiĹ&#x201A;a Wszystkim absolwentom skĹ&#x201A;adamy kluczowe wspomnienia absolwentĂłw serdeczne gratulacje i Ĺźyczymy sukcespecjalizacji Polityka i komunikacja sĂłw. Niech Wam towarzyszy motto naz minionych trzech lat. szej Katedry: InterdyscyplinarnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; jest Absolwentom, ubranym w togi i bire- kluczem do funkcjonowania w róşnoty, wrÄ&#x2122;czono dyplomy, odebrali rĂłwnieĹź rodnoĹ&#x203A;ci. Maksyma ta nabiera nowego gratulacje od prodziekana Roberta Jaki- znaczenia w naszych czasach. mowicza, pracownikĂłw Katedry StudiĂłw Europejskich i najbliĹźszych. W imieniu absolwentĂłw Agnieszka KoÄ&#x2021;miel podziÄ&#x2122;kowaĹ&#x201A;a wszystkim pracownikom Romana Paszkowska Katedra StudiĂłw Europejskich UEK za poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cony czas, cierpliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, wy-

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ǤǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

&]DSNL]JĂ&#x160;ÂľZ Ç&#x17D;Ç?6!ৡ&A-'82-0!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;8W3&#@Ä&#x161;!9-Ăľ 8313$/!#93ÂŁ>'2;Ă&#x2022;>0-'8<20< 3963&!80!-&1-2-9;8!$/!<#ÂŁ-$A2!W 8!&3ŕŚ&#x201D;$-Ă­T&<1Ă­->A8<9A'2-'1 63৚'+2!ÂŁ-ŕŚ&#x201D;1@03ÂŁ'/2@83$A2-0!#93ÂŁ>'2;Ă&#x2022;>;'+3>@/Ă­;03>'+30-'8<20<W

N

a uroczystoĹ&#x203A;ci goĹ&#x203A;ciliĹ&#x203A;my m.in. absolwentĂłw, ich bliskich â&#x20AC;&#x201C; rodziny i przyjaciĂłĹ&#x201A;, pracownikĂłw Uniwersytetu. SwojÄ&#x2026; obecnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; zaszczycili nas prof. dr hab. Jerzy Buzek, ktĂłry objÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; Honorowy Patronat nad tegorocznÄ&#x2026; uroczytoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; oraz Adam Leszkiewicz, Prezes ZarzÄ&#x2026;du Grupy Azoty ZakĹ&#x201A;ady Azotowe KÄ&#x2122;dzierzyn, Partnera XIX Promocji. NaszÄ&#x2026; UczelniÄ&#x2122; zaĹ&#x203A; reprezentowali: prof. dr hab. Andrzej SokoĹ&#x201A;owski â&#x20AC;&#x201C; Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju oraz prof. dr hab. Kazimierz ZieliĹ&#x201E;ski â&#x20AC;&#x201C; Dziekan WydziaĹ&#x201A;u Ekonomii i StosunkĂłw MiÄ&#x2122;dzynarodowych. CaĹ&#x201A;Ä&#x2026; uroczystoĹ&#x203A;Ä&#x2021; poprowadziĹ&#x201A; prof. UEK dr hab. StanisĹ&#x201A;aw Mazur, Kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej UEK. Podczas uroczystoĹ&#x203A;ci mieliĹ&#x203A;my okazjÄ&#x2122; wysĹ&#x201A;uchaÄ&#x2021; motywujÄ&#x2026;cych, radosnych, ale miejscami rĂłwnieĹź wzruszajÄ&#x2026;cych wystÄ&#x2026;-

ǤǼ

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

pieĹ&#x201E;. ZostaĹ&#x201A;y zaprezentowane najlepsze prace magisterskie trzech absolwentek â&#x20AC;&#x201C; mgr Agnieszka Batko przedstawiĹ&#x201A;a zjawisko rajĂłw podatkowych, mgr MaĹ&#x201A;gorzata GolaĹ&#x201E;ska opowiedziaĹ&#x201A;a o tworzeniu wartoĹ&#x203A;ci dla interesariuszy przedsiÄ&#x2122;biorstw, a mgr Marta WÄ&#x2026;troba zaprezentowaĹ&#x201A;a analizÄ&#x2122; skutecznoĹ&#x203A;ci i efektywnoĹ&#x203A;ci dziaĹ&#x201A;ania urzÄ&#x2122;dĂłw pracy. FurorÄ&#x2122; wywoĹ&#x201A;aĹ&#x201A; film pt.: "Ĺťycie studenta GAPu" autorstwa mgr Jakuba GĹ&#x201A;owackiego i dra MichaĹ&#x201A;a KudĹ&#x201A;acza z Katedry GAP, przygotowany specjalnie dla Ĺ&#x203A;wieĹźo upieczonych magistrĂłw i im dedykowany. GĹ&#x201A;osu do filmu uĹźyczyĹ&#x201A;a nam Pani Krystyna CzubĂłwna. Podczas uroczystoĹ&#x203A;ci, juĹź po raz Ăłsmy, zostaĹ&#x201A;a wrÄ&#x2122;czona Nagroda im. Prof. Jerzego Indraszkiewicza. To wyróşnienie dla absolwenta wyróşniajÄ&#x2026;cego siÄ&#x2122; szczegĂłlnymi osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;ciami: naukowymi, artystycznymi, organizacyjnymi lub sportowymi. Tym

razem statuetka i nagroda pieniÄ&#x2122;Ĺźna trafiĹ&#x201A;y do najlepszej absolwentki â&#x20AC;&#x201C; mgr Katarzyny Kudzi. To wydarzenie utkwi z pewnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; w pamiÄ&#x2122;ci naszych absolwentĂłw na dĹ&#x201A;ugie lata. Liczymy, Ĺźe bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; nie tylko nas wspominaÄ&#x2021;, ale teĹź czÄ&#x2122;sto do nas wracaÄ&#x2021; przy rozmaitych okazjach. Pozostaje zakoĹ&#x201E;czyÄ&#x2021; sĹ&#x201A;owami, ktĂłre zacytowaĹ&#x201A; w swoim wystÄ&#x2026;pieniu mgr Adrian KrĂłl â&#x20AC;&#x201C; przedstawiciel absolwentĂłw: "To nie jest koniec, to nawet nie jest poczÄ&#x2026;tek koĹ&#x201E;ca, to dopiero koniec poczÄ&#x2026;tku". Naszym Absolwentom Ĺźyczymy sprostania wszelkim wyzwaniom, ktĂłre przed nimi stojÄ&#x2026;. PamiÄ&#x2122;tajcie, Ĺźe drzwi Katedry GAP zawsze stojÄ&#x2026; dla Was otworem! W LPLHQLXSUDFRZQLNÂľZ.DWHGU\*$3 mgr Agnieszka Silenko Organizatorka XIX Promocji $EVROZHQWÂľZ*$3


ÏZLDWRZ\7\G]LHÌ 3U]HGVLÇELRUF]RÐFL SRUD]µVP\ ǎǓfǏǍ£-9;36!&!ǏǍǎǒ830<g;@&A-'क़6'Ě'2-296-8!$/-U68!>-'ǎǒǍǍ<$A'9;2-0Õ>U ǎǖ68'£'+'2;Õ>38!AǎǕ8Õ৹238!0-$,>@&!8A'क़.

Ï

3;W!8-! -£-63>-$A

wiatowy Tydzień Przedsiębiorczości sukces i chcą podzielić się swoją wiedzą Przedsiębiorczości i Innowacji (KNPI) (Global Entrepreneurship Week) oraz zainspirować innych do działania. oraz Sekcja Promocji UEK. to międzynarodowy projekt, mający Wydarzenie odbywa się zawsze w listopaW tym roku nasze koło zorganizowało na celu szerzenie przedsiębiorczości dzie, trwa tydzień. 18 wydarzeń na których gościliśmy 19 prewśród młodych ludzi. Skupia się on na proOd pierwszej edycji ŚTP stał się najwięk- legentów oraz 1420 uczestników. W najmowaniu świadomego rozwoju, aktywne- szą globalną kampanią promującą przed- większym wydarzeniu wzięło udział ponad go działania oraz biznesowych inicjatyw. siębiorcze postawy. Spotkania pomagają 300 osób. Uważamy to za ogromny sukces ŚTP jest organizowany bezpłatnie i bie- zdobyć wiedzę z zakresu zakładania wła- i cieszymy się, że udało nam się zgromadzić rze w nim udział co roku blisko 100 ty- snej działalności, jej rozwoju, pozyskiwania tak liczne grono osób zainteresowanych sięcy osób. klientów oraz budowania własnej marki. przedsiębiorczością. Od 2008 roku w 143 krajach organizoNa Uniwersytecie Ekonomicznym orBył to bardzo intensywny tydzień, a tewane są wykłady, warsztaty, szkolenia oraz ganizatorem 8 edycji Światowego Tygodnia matyka wydarzeń była bardzo szeroka – każdebaty z ludźmi biznesu, którzy osiągnęli Przedsiębiorczości było Koło Naukowe dy mógł znaleźć coś dla siebie. Gościliśmy

28ǓlǓǔmd 8<&A-'क़ǏǍǎǒ

ǤǦ


JEDNOSTKI

STUDENCI

się, że w tak młodym wieku chcą stać się przedsiębiorcami. Oficjalny patron Koła Naukowego Przedsiębiorczości i Innowacji Rafał Brzoska w jednym z wywiadów powiedział, że: „Wydarzenia Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości pomagają młodym ludziom wchodzić na ścieżkę rozwoju, nie kariery zawodowej, ale kariery jako przedsiębiorcy”. Warto również dodać, że uczestnictwo w wydarzeniach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest doskonałą okazją do networkingu i nawiązania, tak bardzo cennych w dzisiejszym świecie, kontaktów biznesowych. Więcej informacji o wydarzeniach i prelegentach, którzy gościli na Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości, znajdziecie

na stronie internetowej Koła Naukowego Przedsiębiorczości i Innowacji knpi.uek. krakow.pl. Zapraszamy również na fotorelację z wydarzenia. Jeśli nie udało się Wam wziąć udziału w wydarzeniach ŚTP, zapraszamy do śledzenia oficjalnego fanpage’a na Facebooku www.facebook.com/KNPI.uek KNPI realizuje wiele projektów, w ramach których możecie spotkać się z przedsiębiorczymi ludźmi m.in. Business Cafe, Kobieca Strona Biznesu czy Inspiracje Innowacje Biznes. Zapraszamy. Elżbieta Wanat .RÊR1DXNRZH3U]HGVLÇELRUF]RÐFL i Innowacji

3;W22! !>'Ě

m.in. Annę Ganew z firmy Harmonique PR która opowiedziała „Jak zbudować skuteczną strategie”. Kazimierz Murzyn, prezes zarządzający Fundacji i dyrektor zarządzający Klastra Lifescience w Krakowie przedstawił zgromadzonym „Jak ważne jest myślenie systemowe”. Naszym gościem był również dr Jerzy Kołodziej – konsultantowi firmy Business Potential Discovery. Pan Jerzy posiada ponad 30-letnie doświadczenie w biznesie. Przedstawił przybyłym „Czego nie nauczą nas w szkole a potrzebne nam jest w życiu”. Pani Magdalena Moll-Musiał – podróżniczka, psycholog oraz trener biznesu opowiedziała „Jak zbudować biznes na swojej pasji”. Cenne wskazówki przekazał nam również Kamil Cebulski, znany jako „najmłodszy milioner w Polsce”. Oprócz wymienionych wydarzeń zawitało do nas wiele innych interesujących osób z pasją i ogromem wiedzy. Warto wspomnieć, że wśród prelegentów znaleźli się również byli członkowie KNPI, którzy poświęcając się swojej pasji i ciągłemu doskonaleniu umiejętności, które zdobyli w Kole, są dziś trenerami biznesu, profesjonalnymi mówcami przekazującymi swoją wiedzę innym. Bardzo miłym zaskoczeniem była dla nas grupa licealistów, która uczestniczyła w wykładach i warsztatach. Były to osoby bardzo zaangażowane i zainteresowane tematem przedsiębiorczości. Cieszymy

3;W!>'Ě;õ6-'क़

WYDARZENIA

ǤӐ

28ǓlǓǔmd 8<&A-'क़ǏǍǎǒ


:,('=$ĂĽ*2632'$5.$ĂĽ632Ă&#x2030;(&=(Ă&#x2039;67:2 9,,0LĂ&#x2021;G]\QDURGRZD.RQIHUHQFMD1DXNRZD :\G]LDĂ&#x160;X=DU]Ă&#x192;G]DQLD8(. &2-!$,Ç?Ç&#x2019;fÇ?Ç&#x201D;1!/!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;830<>2!9A'/$A'ÂŁ2-3&#@Ä&#x161;!9-Ăľ/<৚03ÂŁ'/2! -Ăľ&A@2!83&3>!32('8'2$/!!<03>!@&A-!Ä&#x161;< !8AĂ­&A!2-! T3#8!&</Ă­$!63& ,!9Ä&#x161;'168A'>3&2-1^-'&A!g 3963&!80!g63Ä&#x161;'$A'ŕĽ&#x2DC;9;>3\W

Z

nego. Konferencja, z uwagi na swĂłj miÄ&#x2122;dzynarodowy i pragmatyczny charakter, zapewniĹ&#x201A;a moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; skonfrontowania doĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; polskich z doĹ&#x203A;wiadczeniami przedstawicieli innych krajĂłw w obszarze nauki oraz praktyki gospodarczej. Uczestnicy Konferencji, obradujÄ&#x2026;cy pod hasĹ&#x201A;em â&#x20AC;&#x17E;Wiedza â&#x20AC;&#x201C; Gospodarka â&#x20AC;&#x201C; SpoĹ&#x201A;eczeĹ&#x201E;stwoâ&#x20AC;?. WspĂłĹ&#x201A;czesna gospodarka charakteryzuje siÄ&#x2122; znaczÄ&#x2026;cÄ&#x2026; zmianÄ&#x2026; priorytetĂłw i sposobĂłw funkcjonowania. BiorÄ&#x2026;c pod uwagÄ&#x2122; wspomniane powyĹźej uwarunkowania, zamysĹ&#x201A;em tegorocznej konferencji byĹ&#x201A;o holistyczne spojrzenie na pozytywne i negatywne

skutki, jakie wspĂłĹ&#x201A;czesne procesy gospodarcze wywierajÄ&#x2026; na funkcjonowanie przedsiÄ&#x2122;biorstw i gospodarek, jak rĂłwnieĹź na umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wykorzystania instrumentĂłw zarzÄ&#x2026;dzania w celu zwiÄ&#x2122;kszenia ich zdolnoĹ&#x203A;ci konkurowania na rynku globalnym. GĹ&#x201A;Ăłwnymi obszarami tematycznymi konferencji byĹ&#x201A;y: t Teoretyczne i aplikacyjne problemy zarzÄ&#x2026;dzania, t WspĂłĹ&#x201A;czesne koncepcje w zarzÄ&#x2026;dzaniu przedsiÄ&#x2122;biorstwem, t ZarzÄ&#x2026;dzanie przedsiÄ&#x2122;biorstwem na rynku globalnym,

3;W@ÂŁ>-!,!$-ŕĽ&#x2DC;90!

amysĹ&#x201A;em tegorocznej konferencji byĹ&#x201A;a wymiana poglÄ&#x2026;dĂłw na temat obecnych i przyszĹ&#x201A;ych moĹźliwoĹ&#x203A;ci rozwojowych paĹ&#x201E;stw, podmiotĂłw gospodarczych i instytucji, jak rĂłwnieĹź dyskusja o gotowoĹ&#x203A;ci do reorientowania kierunkĂłw dziaĹ&#x201A;ania w stronÄ&#x2122; odpowiedniego zorganizowania istniejÄ&#x2026;cych i nowych struktur wzglÄ&#x2122;dem rynku i sytuacji kryzysowych, postrzegania spoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;ci, klientĂłw i konkurentĂłw jako nieodĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznych elementĂłw dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci, wytworzenia zdolnoĹ&#x203A;ci do pokonywania oporu otoczenia i kreowania wĹ&#x201A;asnego potencjaĹ&#x201A;u strategicz-

A-'0!2@&A-!Ä&#x161;< !8AĂ­&A!2-!83(W &8,!#W!>'Ä&#x161;<ÂŁ!>-;!68A@#@Ä&#x161;@$,2!032('8'2$/Ăľ 3ŕŚ&#x201D;$-

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Ǥǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Zarzadzanie kapitaĹ&#x201A;em intelektualnym w organizacji, t Z a r z Ä&#x2026; d z a n i e i n f o r m a c j Ä&#x2026; w przedsiÄ&#x2122;biorstwie, t ZarzÄ&#x2026;dzanie transferem wiedzy w gospodarce, t Wykorzystanie narzÄ&#x2122;dzi informatycznych w zarzÄ&#x2026;dzaniu, t ZarzÄ&#x2026;dzanie przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;ciami e-biznesu, t Metody i narzÄ&#x2122;dzia iloĹ&#x203A;ciowe w zarzÄ&#x2026;dzaniu, t Systemy informacyjne, t RachunkowoĹ&#x203A;Ä&#x2021; w zarzÄ&#x2026;dzaniu organizacjami, t Marketingowe aspekty zarzÄ&#x2026;dzania przedsiÄ&#x2122;biorstwem, t ZarzÄ&#x2026;dzanie w sektorze turystycznym i rekreacyjnym. W pierwszym dniu konferencji odbyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; seminarium naukowe nt. zastosowaĹ&#x201E; statystyki nieparametrycznej i odpornej w ekonomii, ktĂłrego celem byĹ&#x201A;o stworzenie platformy dla wymiany myĹ&#x203A;li, prezentacji wĹ&#x201A;asnych idei, nawiÄ&#x2026;zywania kontaktĂłw i wspĂłĹ&#x201A;pracy pomiÄ&#x2122;dzy naukowcami z róşnych oĹ&#x203A;rodkĂłw naukowych, instytucji badawczych i przedsiÄ&#x2122;biorstw zainteresowanych zastosowaniami metod nieparametrycznych i odpornych w szeroko rozumianej ekonomii i finansach empirycznych. Jednodniowe seminarium skĹ&#x201A;adaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; z dwĂłch czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci: wykĹ&#x201A;adĂłw plenarnych oraz sesji referatowej nt. zastosowaĹ&#x201E; Ĺ&#x203A;rodowiska R w ekonomii. W seminarium wziÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o udziaĹ&#x201A; wielu znamienitych goĹ&#x203A;ci. Organizatorzy szczegĂłlnie dziÄ&#x2122;kujÄ&#x2026; prelegentom, ktĂłrzy przygotowali i wygĹ&#x201A;osili wystÄ&#x2026;pienia plenarne: prof. dr. hab. Tadeuszowi Bednarskiemu z Uniwersytetu WrocĹ&#x201A;awskiego (â&#x20AC;&#x17E;Statystyka wczoraj, dziĹ&#x203A; i jutroâ&#x20AC;?), dr. Tomaszowi GĂłreckiemu z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (â&#x20AC;&#x17E;Wprowadzenie do funkcjonalnej analizy danychâ&#x20AC;?) oraz dr. SĹ&#x201A;awomirowi Ĺ&#x161;miech z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (â&#x20AC;&#x17E;Dlaczego moĹźna i dlaczego nie moĹźna skutecznie prognozowaÄ&#x2021; cen ropy naftowejâ&#x20AC;?). Kolejnym sesjom przewodniczyli: prof. dr hab. JĂłzef Pociecha (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), prof. UEK dr hab. Daniel Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),

ǤÓ&#x2018;

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

3;W@ÂŁ>-!,!$-ŕĽ&#x2DC;90!

t

$A'9;2-$@032('8'2$/-63&$A!99'9/-6ÂŁ'2!82'/

dr SĹ&#x201A;awomir Ĺ&#x161;miech (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). PomysĹ&#x201A;odawcÄ&#x2026;, koordynatorem oraz sekretarzem naukowym seminarium byĹ&#x201A; prof. UEK dr hab. Daniel Kosiorowski. Tematyka seminarium w warstwie merytorycznej obejmowaĹ&#x201A;a m. in. zastosowania statystyki matematycznej w: badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, badaniach sieci Internet, w analizie wielkich zbiorĂłw danych, w badaniach z zakresu empirycznej ekonomii dobrobytu, badaniach z zakresu teorii gier, badaniach rozkĹ&#x201A;adĂłw dochodĂłw, rentownoĹ&#x203A;ci i wielkoĹ&#x203A;ci przedsiÄ&#x2122;biorstw, analizie danych jakoĹ&#x203A;ciowych, analizie danych tekstowych w badaniach operacyjnych, w ekonofizyce, w badaniach z zakresu ekonometrii przestrzennej, badaniach efektywnoĹ&#x203A;ci procedur medycznych, w zagadnieniach pobierania prĂłby. Tematyka seminarium w warstwie metodologicznej obejmowaĹ&#x201A;a m. in. zagadnienia: estymacji i weryfikacji hipotez, prognozowania, statystyki wielowymiarowej, odpornej analizy szeregĂłw czasowych, statystyki Bayesowskiej, funkcjonalnej analizy danych, odpornych technik eksploracyjnych, wielkich zbiorĂłw danych, zĹ&#x201A;oĹźonoĹ&#x203A;ci procedur statystycznych, metod wizualizacji danych, koncepcji gĹ&#x201A;Ä&#x2122;bi danych, prowadzenia symulacji komputerowych, Ĺ&#x203A;rodowiska R. Tegoroczna konferencja byĹ&#x201A;a rĂłwnieĹź powiÄ&#x2026;zana z obradami 13. Polsko-WĹ&#x201A;osko-UkraiĹ&#x201E;sko-Serbskiego Seminarium

Naukowego pn. â&#x20AC;&#x17E;Challenges of Contemporary Economies in the Face of Global Market Conditions. Economic, Social and Legal Aspectsâ&#x20AC;?, odbywajÄ&#x2026;cego siÄ&#x2122; w ramach czwĂłrstronnej wspĂłĹ&#x201A;pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z Uniwersytetem w Mesynie, Narodowym Uniwersytetem Handlowo-Ekonomicznym w Kijowie oraz Uniwersytetem w Kragujevacu. Od 2003 roku Sympozjum rokrocznie odbywa siÄ&#x2122; kolejno w jednym z UniwersytetĂłw, bÄ&#x2122;dÄ&#x2026;cych sygnatariuszami czwĂłrstronnego porozumienia. Sympozjum byĹ&#x201A;o tradycyjnie podzielone na trzy sesje naukowe, ktĂłre prowadzili: prof. Anatoliy Mazaraki â&#x20AC;&#x201C; Rektor Narodowego Uniwersytetu Handlowo-Ekonomicznego w Kijowie, prof. Nenad StaniĹĄiÄ&#x2021; â&#x20AC;&#x201C; Prodziekan WydziaĹ&#x201A;u Ekonomii Uniwersytetu w Kragujevacu oraz prof. Giovanna Centorino z Uniwersytetu w Mesynie. W ramach spotkania odbyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; rĂłwnieĹź wykĹ&#x201A;ad rektorski prof. Pietro Navarry â&#x20AC;&#x201C; Rektora Uniwersytetu w Mesynie, pt.: â&#x20AC;&#x17E;Freedom and the Persuit of Happiness. An Economic and Political Perspectiveâ&#x20AC;?. Organizatorem i koordynatorem seminarium z ramienia UEK byĹ&#x201A;a Katedra Ekonomiki i Organizacji PrzedsiÄ&#x2122;biorstw. Honorowy patronat nad konferencjÄ&#x2026; objÄ&#x2122;li: rektor UEK â&#x20AC;&#x201C; prof. UEK dr hab. inĹź. Andrzej ChochĂłĹ&#x201A;, Wojewoda MaĹ&#x201A;opolski â&#x20AC;&#x201C; Jerzy Miler, MarszaĹ&#x201A;ek WojewĂłdztwa MaĹ&#x201A;opolskiego â&#x20AC;&#x201C; Marek Sowa, Prezydent Miasta Krakowa â&#x20AC;&#x201C; prof. dr hab. Jacek Majchrowski, Prezydent Tarnowa â&#x20AC;&#x201C; Roman Ciepiela.


3.

Management Concepts, Methods and Tools â&#x20AC;&#x201C; 4 sesje obrad panelowych, ktĂłrym przewodniczyli: prof. CzesĹ&#x201A;aw Mesjasz, prof. Bogusz MikuĹ&#x201A;a, prof. GraĹźyna Ĺ&#x161;migielska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz prof. Zoran KaliniÄ&#x2021; z Uniwersytetu w Kragujevacu (Serbia). 4. Selected Problems of Economics and Management â&#x20AC;&#x201C; 2 sesje obrad studenckich pod przewodnictwem prof. Renaty Oczkowskiej i prof. GraĹźyny Ĺ&#x161;migielskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. FormuĹ&#x201A;a tegorocznej konferencji zawieraĹ&#x201A;a rĂłwnieĹź 2 sesje obrad studenckich. W jej ramach prezentowane byĹ&#x201A;y wyniki badaĹ&#x201E; przygotowywanych w ramach kĂłĹ&#x201A; naukowych przez studentĂłw reprezentujÄ&#x2026;cych Uniwersytet BankowoĹ&#x203A;ci Narodowego Banku Ukrainy (Ukraina), Uniwersytet w Fuldzie (Niemcy), Uniwersytet w Kragujevacu (Serbia), PaĹ&#x201E;stwowÄ&#x2026; WyĹźszÄ&#x2026; SzkoĹ&#x201A;Ä&#x2122; Techniczno-EkonomicznÄ&#x2026; w JarosĹ&#x201A;awiu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Konferencja odbyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; dziÄ&#x2122;ki zaangaĹźowaniu szerokiego krÄ&#x2122;gu osĂłb.

Merytoryczny nadzĂłr nad koncepcjÄ&#x2026; i programem konferencji sprawowaĹ&#x201A; dziekan WydziaĹ&#x201A;u ZarzÄ&#x2026;dzania UEK, prof. PaweĹ&#x201A; Lula przy wspĂłĹ&#x201A;udziale prof. Andrzeja Jaki. Komitetem organizacyjnym konferencji kierowaĹ&#x201A; dr Tomasz Rojek z Katedry Ekonomiki i Organizacji PrzedsiÄ&#x2122;biorstw UEK, zaĹ&#x203A; obsĹ&#x201A;ugÄ&#x2122; informatycznÄ&#x2026; i organizacyjnÄ&#x2026; konferencji zapewniĹ&#x201A;y mgr Katarzyna WĂłjcik z Katedry SystemĂłw Obliczeniowych oraz mgr Karolina OrzeĹ&#x201A; z Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych. W pracach zwiÄ&#x2026;zanych z przebiegiem konferencji uczestniczyĹ&#x201A;y rĂłwnieĹź pracowniczki Dziekanatu WydziaĹ&#x201A;u ZarzÄ&#x2026;dzania UEK, pani mgr Agnieszka Gucwa, lic. Maria Klucznik i lic. Katarzyna DÄ&#x2026;browska, pod przewodnictwem mgr Katarzyny BieĹ&#x201E;. ObsĹ&#x201A;ugÄ&#x2122; finansowÄ&#x2026; konferencji zabezpieczyĹ&#x201A;a Fundacja UEK. Wsparcia rzeczowego i finansowego udzieliĹ&#x201A;y wĹ&#x201A;adze rektorskie UEK. Rezultatem tegorocznej konferencji bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; publikacje ksiÄ&#x2026;Ĺźkowe, ktĂłre ukaĹźÄ&#x2026; siÄ&#x2122; do koĹ&#x201E;ca bieĹźÄ&#x2026;cego roku.

SURI8(.GUKDEAndrzej Jaki dr Tomasz Rojek Katedra Ekonomiki i Organizacji 3U]HGVLĂ&#x2021;ELRUVWZ UEK

3;W@ÂŁ>-!,!$-ŕĽ&#x2DC;90!

W konferencji wziÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o udziaĹ&#x201A; szerokie grono uczestnikĂłw, reprezentujÄ&#x2026;cych wszystkie wiodÄ&#x2026;ce krajowe oĹ&#x203A;rodki naukowe, przedstawiciele zagranicznych oĹ&#x203A;rodkĂłw naukowych z Czech, Hiszpanii, Kanady, Niemiec, Rosji, Serbii, SĹ&#x201A;owacji, Ukrainy oraz WĹ&#x201A;och, jak rĂłwnieĹź liczni pracownicy UEK. UczestnikĂłw konferencji powitaĹ&#x201A; jej gospodarz dziekan WydziaĹ&#x201A;u ZarzÄ&#x2026;dzania, prof. UEK dr hab. PaweĹ&#x201A; Lula. Otwarcia konferencji dokonaĹ&#x201A; rektor UEK, prof. UEK dr hab. inĹź. Andrzej ChochĂłĹ&#x201A;. Obrady konferencyjne podzielono na nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;ce sesje tematyczne obrad plenarnych i obrad panelowych: 1. Global and Regional Challenges of the Contemporary Economy â&#x20AC;&#x201C; 3 sesje obrad plenarnych, ktĂłrym przewodniczyli: prof. Zora Arsovski z Uniwersytetu w Kragujevacu (Serbia), prof. Jadwiga Berbeka z Uniwerytetu Ekonomicznego w Krakowie i prof. Lutz Schminke z Uniwersytetu w Fuldzie (Niemcy). 2. Challenges of the 21st Century Economy â&#x20AC;&#x201C; 2 sesje obrad panelowych, ktĂłrym przewodniczyli: prof. Jan Ministr z Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie (Czechy) oraz prof. Anna Malina z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

@0Ä&#x161;!&83(W-';83!=!88@g'0;38!2->'89@;';<>'9@2-'T6;WV^ 8''&31!2&;,''89<-;3( !66-2'99W2 $3231-$!2&3ÂŁ-ধ$!ÂŁ'896'$ধ='z

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ǤǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

-XELOHXV]RZD9HG\FMDSURJUDPX ĂŹ$NDGHPLD7DOHQWÂľZĂŤZJ5DLIIHLVHQ 3ROEDQN]DNRĂ&#x152;F]RQD 2-!Ç&#x17D;Ç&#x17D;$A'8>$!#8WA!03ŕĽ&#x2DC;$A@Ä&#x161;!9-Ăľ03ÂŁ'/2!T/<#-ÂŁ'<9A3>!T6-Ă­;!'&@$/!^0!&'1-- !ÂŁ'2;Ă&#x2022;>\g>96Ă&#x2022;ÂŁ2'+3683+8!1<2->'89@;';< 03231-$A2'+3>Ö&#x2014;8!03>-'38!A #!20<!-ø'-9'23ÂŁ#!20T68A'A2!$A32'+3&ÂŁ!9;<&'2;Ă&#x2022;>2!9A'/$A'ÂŁ2-W!89A;!;@T 0;Ă&#x2022;8'3&#@>!Ä&#x161;@9-Ăľ>Ö&#x2014;8!1!$,683+8!1<T1-!Ä&#x161;@$,!8!0;'8>@0Ä&#x161;!&Ă&#x2022;>38!A$!9'9;<&-'9T 683>!&A32@$,68A'A96'$/!ÂŁ-9;Ă&#x2022;>#!20<W96Ă&#x2022;Ä&#x161;38+!2-A!;38'1A'Ö&#x2014;9;832@$A'ÂŁ2- #@Ä&#x161;!!;'&8! 03231-0--Ö&#x2014;8+!2-A!$/-8A'&9-Ăľ#-389;>W

K

aĹźda edycja â&#x20AC;&#x17E;Akademii TalentĂłwâ&#x20AC;?, dziaĹ&#x201A;u zasobĂłw ludzkich banku przeprowaw odróşnieniu od innych inicjatyw dzili rekrutacjÄ&#x2122; wĹ&#x203A;rĂłd wszystkich chÄ&#x2122;tnych o podobnym charakterze, trwa caĹ&#x201A;y studentĂłw. ChÄ&#x2122;Ä&#x2021; przystÄ&#x2026;pienia do programu rok akademicki. Dlatego teĹź poczÄ&#x2026;- wyraziĹ&#x201A;o w tej edycji 152 kandydatĂłw. Potek V edycji miaĹ&#x201A; miejsce w paĹşdzierniku dobnie jak w latach poprzednich, w toku 2014 roku, kiedy to organizatorzy wraz rozmĂłw kwalifikacyjnych zostaĹ&#x201A;a wyĹ&#x201A;oz ambasadorami programu rozpoczÄ&#x2122;li ak- niona grupa 30 studentĂłw, uczestnikĂłw cjÄ&#x2122; informacyjnÄ&#x2026; dla studentĂłw wszystkich programu. Studenci uczestniczyli w cyklu wydziaĹ&#x201A;Ăłw UEK, a nastÄ&#x2122;pnie pracownicy dziesiÄ&#x2122;ciu spotkaĹ&#x201E; o nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cej tematyce:

@0Ä&#x161;!&)2!Ä&#x161;3>@6;WVz23>3<8<9;31'8!68!2-'#8<&2@$,6-'2-Ăľ&A@z683>!&A--$,!Ä&#x161;3>!ÂŁĂ&#x2022;>

ÇĽÇĄ

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Standard ObsĹ&#x201A;ugi Klienta WspĂłĹ&#x201A;czesny bankowiec: sprzedawca, windykator czy analityk? Warsztaty sprzedaĹźowe Moja emerytura â&#x20AC;&#x201C; czy juĹź muszÄ&#x2122; o niej myĹ&#x203A;leÄ&#x2021;? Private banking â&#x20AC;&#x201C; Ĺ&#x203A;wiat bankowoĹ&#x203A;ci precyzyjnej Czy kaĹźdy kredyt trzeba spĹ&#x201A;aciÄ&#x2021;?


7.

Treasury&Cash Management w przedsiÄ&#x2122;biorstwie 8. Faktoring â&#x20AC;&#x201C; bezpieczeĹ&#x201E;stwo finansowe firmy 9. Rekrutacja bez tajemnic 10. Podsumowanie V edycji programu â&#x20AC;&#x201C; rozdanie certyfikatĂłw Warsztaty miaĹ&#x201A;y na celu zapoznanie studentĂłw z problemami wspĂłĹ&#x201A;czesnej bankowoĹ&#x203A;ci oraz tajnikami sztuki bankowej. Ich szczegĂłlnÄ&#x2026; wartoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; byĹ&#x201A;o umiejÄ&#x2122;tne poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenie przekazywanej wiedzy teoretycznej z realiami Ĺźycia gospodarczego i umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ciami praktycznymi â&#x20AC;&#x201C; o co zadbali prowadzÄ&#x2026;cy zajÄ&#x2122;cia. Róşnorodna tematyka poszczegĂłlnych spotkaĹ&#x201E; sprawiĹ&#x201A;a, Ĺźe uczestniczÄ&#x2026;cy w programie studenci mieli moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; holistycznego spojrzenia na zagadnienia zwiÄ&#x2026;zane z bankiem â&#x20AC;&#x201C; z punktu widzenia jego klientĂłw, pracownikĂłw, jak rĂłwnieĹź problemĂłw banku jako przedsiÄ&#x2122;biorstwa funkcjonujÄ&#x2026;cego w gospodarce. Wysokie walory aplikacyjne przekazywanych treĹ&#x203A;ci podkreĹ&#x203A;laĹ&#x201A;y rĂłwnieĹź zadania miÄ&#x2122;dzywarsztatowe, ktĂłre samodzielnie rozwiÄ&#x2026;zywali uczestnicy programu. W ten sposĂłb mogli siÄ&#x2122; oni zapoznaÄ&#x2021; w praktyce z codziennoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; prowadzonej dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci bankowej, czÄ&#x2122;sto nieznanej potencjalnemu klientowi. Dodatkowo w ramach warsztatĂłw zainteresowani studenci zostali zaproszeni na testowÄ&#x2026; rozmowÄ&#x2122; kwalifikacyjnÄ&#x2026;, przeprowadzonÄ&#x2026; przez pracownikĂłw banku, zajmujÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; rekrutacjÄ&#x2026;. KaĹźdy otrzymaĹ&#x201A; odpowiedĹş zwrotnÄ&#x2026;, ktĂłra umoĹźliwi poprawienie ewentualnych bĹ&#x201A;Ä&#x2122;dĂłw, a takĹźe oswojenie siÄ&#x2122; ze stresem przed kolejnymi spotkaniami na rynku pracy. ZakoĹ&#x201E;czenie piÄ&#x2026;tej edycji programu to moment podsumowania i wrÄ&#x2122;czenia certyfikatĂłw. Dlatego teĹź 11 czerwca miaĹ&#x201A;o miejsce ostatnie wspĂłlne spotkanie, w ktĂłrym z uczestnikami programu spotkali siÄ&#x2122;: prof. PaweĹ&#x201A; Lula â&#x20AC;&#x201C; dziekan WydziaĹ&#x201A;u ZarzÄ&#x2026;dzania UEK, prof. Andrzej Jaki â&#x20AC;&#x201C; kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji PrzedsiÄ&#x2122;biorstw, MichaĹ&#x201A; Famielec â&#x20AC;&#x201C; dyrektor Regionu BankowoĹ&#x203A;ci Detalicznej Raiffeisen Bank Polska S.A., Agnieszka KorostyĹ&#x201E;ska prowadzÄ&#x2026;ca â&#x20AC;&#x17E;AkademiÄ&#x2122; TalentĂłwâ&#x20AC;? w Raiffeisen Bank Pol-

$A'9;2-$@z0!&'1--!ÂŁ'2;Ă&#x2022;>z38!A68A'&9;!>-$-'ÂŁ'!-ø'-9'23ÂŁ#!20- 

ska S.A. oraz koordynator programu â&#x20AC;&#x17E;Akademia TalentĂłwâ&#x20AC;? ze strony UEK, dr Tomasz Rojek. W czasie tego spotkania wrÄ&#x2122;czono certyfikaty wszystkim, ktĂłrzy dotrwali do koĹ&#x201E;ca programu. W tym miejscu jeszcze raz serdecznie im gratulujemy! Warto wspomnieÄ&#x2021;, iĹź byli to studenci róşnych specjalnoĹ&#x203A;ci, nie zawsze zwiÄ&#x2026;zanych z bankowoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;, choÄ&#x2021; Ĺźywo niÄ&#x2026; zainteresowani, co potwierdzajÄ&#x2026; prowadzÄ&#x2026;cy zajÄ&#x2122;cia. Cieszymy siÄ&#x2122;, Ĺźe â&#x20AC;&#x17E;Akademia TalentĂłwâ&#x20AC;? znĂłw wywoĹ&#x201A;aĹ&#x201A;a tyle entuzjazmu i zebraĹ&#x201A;a tak wiele pozytywnych opinii. W tym roku po raz pierwszy wrÄ&#x2122;czono teĹź dyplom ukoĹ&#x201E;czenia â&#x20AC;&#x17E;Akademii TalentĂłwâ&#x20AC;? z wyróşnieniem. Pierwszym wyróşnionym studentem zostaĹ&#x201A; Dominik Lach, ktĂłry w ciÄ&#x2026;gu caĹ&#x201A;ego roku zdobyĹ&#x201A; najwiÄ&#x2122;kszÄ&#x2026; liczbÄ&#x2122; punktĂłw w Konkursie na Najlepszego Studenta â&#x20AC;&#x17E;Akademii TalentĂłwâ&#x20AC;?. Punkty przyznawane byĹ&#x201A;y zarĂłwno za obecnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; na zajÄ&#x2122;ciach, jak rĂłwnieĹź za przygotowanie zadaĹ&#x201E; domowych i aktywne uczestnictwo w zajÄ&#x2122;ciach. Nie mogĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; rĂłwnieĹź obyÄ&#x2021; bez podziÄ&#x2122;kowaĹ&#x201E; dla wszystkich pracownikĂłw Raiffeisen Polbank, ktĂłrzy brali udziaĹ&#x201A; w realizacji programu i licznie przybyli w dniu jego zakoĹ&#x201E;czenia. SzczegĂłlne podziÄ&#x2122;kowania skierowano do wykĹ&#x201A;adowcĂłw tegorocznej edycji, ktĂłrymi byli: Monika CaĹ&#x201A;ka-Krakowska, Gabriel ChĹ&#x201A;Ä&#x2026;d, GraĹźyna SoĹ&#x201A;tyk, Tomasz Szkaradek, Tomasz MroĹźek, Adriana Wagner, BartĹ&#x201A;omiej Dudek, Konrad Nowakowicz, JarosĹ&#x201A;aw Balsamski, Marcin Ziaja, Daniel Borkowski, Janusz KoĹş-

mik, Andrzej Walitza, Izabela Stanaszek, Katarzyna CegieĹ&#x201A;kowska, Krzysztof Idzik, Ewa Hajduk-Uchman, Andrzej Niewiarowski, MichaĹ&#x201A; Famielec, Dawid Lachowicz. PodziÄ&#x2122;kowania kierujemy rĂłwnieĹź do Izabeli Stanaszek i Violetty PĹ&#x201A;omiĹ&#x201E;skiej, wspierajÄ&#x2026;cych program od strony organizacyjnej. W tym miejscu chcieliĹ&#x203A;my rĂłwnieĹź zĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; wyrazy wdziÄ&#x2122;cznoĹ&#x203A;ci i uznania ambasadorom â&#x20AC;&#x17E;Akademii TalentĂłwâ&#x20AC;?, ktĂłrymi byli: Beata Skinderowicz, Ela Pach i MichaĹ&#x201A; KowalĂłw. W czasie spotkania dokonano podsumowania zakoĹ&#x201E;czonej piÄ&#x2026;tej edycji, natomiast studenci podjÄ&#x2122;li wyzwanie poprowadzenia zajÄ&#x2122;Ä&#x2021; i przygotowali dla wszystkich wykĹ&#x201A;ad finaĹ&#x201A;owy nt.: "Know Your Customer a pranie brudnych pieniÄ&#x2122;dzy". Spotkanie zakoĹ&#x201E;czono dyskusjÄ&#x2026; wĹ&#x203A;rĂłd uczestnikĂłw warsztatĂłw, ktĂłra miaĹ&#x201A;a na celu zebranie opinii dotyczÄ&#x2026;cych programu. Mamy nadziejÄ&#x2122;, Ĺźe wszystkie zebrane w ten sposĂłb gĹ&#x201A;osy okaĹźÄ&#x2026; siÄ&#x2122; wsparciem dla organizatorĂłw w przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci. Zapraszamy zainteresowanych studentĂłw do zgĹ&#x201A;aszania siÄ&#x2122; do programu. SzczegĂłĹ&#x201A;y znajdujÄ&#x2026; siÄ&#x2122; na stronie www.uek.krakow.pl w zakĹ&#x201A;adce â&#x20AC;&#x17E;Akademie Biznesoweâ&#x20AC;?.

dr Tomasz Rojek NRRUG\QDWRUSURJUDPX Katedra Ekonomiki i Organizacji 3U]HGVLĂ&#x2021;ELRUVWZ

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ǼǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

E-Konferencja pt. â&#x20AC;&#x17E;Ekonomiczne SUREOHP\ZVSÂľĂ&#x160;F]HVQHMJRVSRGDUNLĂŤ Ö&#x2014;&2-!$,Ç&#x17D;Ç?fÇ&#x17D;Ç&#x2022;6!ৡ&A-'82-0!#8W1-!Ä&#x161;!1-'/9$''f32('8'2$/!2!<03>!6;W ^ 03231-$A2'683#ÂŁ'1@>96Ă&#x2022;Ä&#x161;$A'92'/+3963&!80-\W3Ö&#x2014;6-'8>9A';'+3;@6< >@&!8A'2-'2!Ö&#x2014;2!9A'/<$A'ÂŁ2--Ö&#x2014;68!>&363&3#2-'>Ö&#x2014;3ÂŁ9$'W&#@Ä&#x161;39-Ăľ323 >Ö&#x2014;23>!;3890-'/(381<ÂŁ';'$,23ÂŁ3+--;'ÂŁ'-2(381!;@$A2@$,W32('8'2$/!90-'83>!2! #@Ä&#x161;!+Ä&#x161;Ă&#x2022;>2-'&3Ö&#x2014;1Ä&#x161;3&@$,2!<03>$Ă&#x2022;>-Ö&#x2014;2!<$A@$-'ÂŁ-!0!&'1-$0-$,38!A68!0;@0Ă&#x2022;> h68A'&9;!>-$-'ÂŁ-ŕŚ&#x201D;>-!;!#-A2'9<W-'/9$'1>-8;<!ÂŁ2'+3963;0!2-!#@Ä&#x161;!6ÂŁ!Ĥ381! 33&ÂŁ' >Ö&#x2014;8!03>-'W

O

rganizatorami e-Konferencji byĹ&#x201A;y Katedra Teorii Ekonomii (KTE) oraz Centrum E-lerningu UEK (CEL UEK) w Krakowie. W zamyĹ&#x203A;le pomysĹ&#x201A;odawcĂłw, konferencja zapoczÄ&#x2026;tkowaĹ&#x201A;a wieloletni cykl, a tematem wiodÄ&#x2026;cym pierwszej edycji byĹ&#x201A;y â&#x20AC;&#x17E;Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwaĹ&#x201E; kryzysowychâ&#x20AC;?. Patronat nad wydarzeniem objÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; rektor UEK w ramach obchodĂłw 90-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Patronem honorowym zostaĹ&#x201A; Minister Pracy i Polityki SpoĹ&#x201A;ecznej, WĹ&#x201A;adysĹ&#x201A;aw Kosinak-Kamysz. Patronami byli rĂłwnieĹź MaĹ&#x201A;opolski UrzÄ&#x2026;d WojewĂłdzki i Konfederacja PracodawcĂłw LEWIATAN. Efektem e-konferencji jest spĂłjna tematycznie, recenzowana i punktowana monografia naukowa pod redakcjÄ&#x2026; prof. UEK dr. hab. Roberta W. WĹ&#x201A;odarczyka, przygotowana w jÄ&#x2122;zyku polskim i angielskim, wydana w formie elektronicznej (e-booka, liczÄ&#x2026;cego 448 stron), zgĹ&#x201A;oszona do renomowanych internetowych baz publikacji naukowych. ZostaĹ&#x201A;a opublikowana przed e-konferencjÄ&#x2026;, a wydana bardzo sprawnie i profesjonal-

ÇĽÇŁ

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

nie przez Wydawnictwo eBooki.com.pl z WrocĹ&#x201A;awia. Nad poziomem merytorycznym e-konferencji czuwaĹ&#x201A;a Rada Programowa oraz zaproszeni eksperci, a jej przebiegiem kierowaĹ&#x201A; Komitet Organizacyjny. Za stronÄ&#x2122; technicznÄ&#x2026; odpowiadaĹ&#x201A;o CEL UEK w Krakowie. Komitet programowy tworzyli: prof. dr hab. Andrzej Szopa â&#x20AC;&#x201C; PrzewodniczÄ&#x2026;cy, kierownik KTE; prof. dr hab. Zofia Dach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski, Uniwersytet Ĺ Ăłdzki; Andrzej Martynuska, dyrektor WojewĂłdzkiego UrzÄ&#x2122;du Pracy; mgr Marcin Mrowiec, gĹ&#x201A;Ăłwny ekonomista PKO SA; mgr Zbigniew Rapciak, prezes Agencji Rozwoju Miasta Krakowa; prof. dr hab. Maria SierpiĹ&#x201E;ska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; prof. dr hab. Tomasz Tokarski, Uniwersytet JagielloĹ&#x201E;ski; prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; dr Jerzy Skrzypek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; peĹ&#x201A;nomocnik Rektora ds. E-Lerningu i prof. UEK dr hab. Robert W. WĹ&#x201A;odarczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Komitet Organizacyjny tworzyli: dr MichaĹ&#x201A; Thlon, przewodniczÄ&#x2026;cy Komitetu; dr PaweĹ&#x201A; Zamora, z-ca przewodniczÄ&#x2026;cego; mgr Iwona Komenda, sekretarz; mgr Aneta PowroĹşnik (Centrum E-learningu UEK), mgr Anna K. StanisĹ&#x201A;awska-Mischke (Centrum E-learningu UEK), dr Dorota Kawiorska, dr Dorota Kuder, mgr Agnieszka WitoĹ&#x201E; i dr Gabriela Wronowska. Uczestnictwo w e-konferencji polegaĹ&#x201A;o na zgĹ&#x201A;oszeniu artykuĹ&#x201A;u, ktĂłry byĹ&#x201A; recenzowany i przyjmowany przez organizatorĂłw. UdziaĹ&#x201A; obejmowaĹ&#x201A; takĹźe uczestnictwo w panelach dyskusyjnych (do wyboru zaproponowano cztery panele dyskusyjne). Pierwszy panel nosiĹ&#x201A; tytuĹ&#x201A;: â&#x20AC;&#x17E;Jak kryzys zmieniĹ&#x201A; obecny rynek pracy? Aspekty makroekonomiczneâ&#x20AC;?. Dyskusja toczyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; w trzech obszarach, zaproponowanych przez moderatĂłw, prof. UEK dr. hab. Roberta WĹ&#x201A;odarczyka i dr. MichĹ&#x201A;a Thlona z KTE oraz uczestnikĂłw e-konferencji. ByĹ&#x201A;y to: â&#x20AC;&#x17E;Pokryzysowe wyzwania i zagroĹźenia dla rynku pracyâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x17E;BezpĹ&#x201A;atne praktyki dla mĹ&#x201A;odych ludzi â&#x20AC;&#x201C; szansa na zdobycie doĹ&#x203A;wiadczenia, czy


darmowa siĹ&#x201A;a robocza?â&#x20AC;? oraz â&#x20AC;&#x17E;Bezrobocie w Polsce wĹ&#x203A;rĂłd osĂłb niepeĹ&#x201A;nosprawnychâ&#x20AC;?. Tematem drugiego panelu byĹ&#x201A;a dyskusja na temat bardzo aktualnego problemu wspĂłĹ&#x201A;czesnej Europy: â&#x20AC;&#x17E;UchodĹşcy â&#x20AC;&#x201C; szanse czy zagroĹźenia dla europejskich rynkĂłw pracyâ&#x20AC;?. Moderatorami tego panelu byli dr Janusz Rosiek (KTE) i dr PaweĹ&#x201A; Zamora (KTE). Dyskusja toczyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; w wÄ&#x2026;tku zaproponowanym przez moderatorĂłw czyli â&#x20AC;&#x17E;UchodĹşcy â&#x20AC;&#x201C; skala zjawiska i oddziaĹ&#x201A;ywanie na gospodarki europejskieâ&#x20AC;?. Trzeci panel poruszaĹ&#x201A; temat: â&#x20AC;&#x17E;Elastyczne formy zatrudnienia â&#x20AC;&#x201C; wybĂłr mĹ&#x201A;odego pokolenia?â&#x20AC;? DyskusjÄ&#x2122; prowadzili dr Gabriela Wronowska (KTE) i dr Piotr Klimczyk (KTE). W ostatnim panelu prowadzono rozwaĹźania na temat: â&#x20AC;&#x17E;Jak nowe technologie wpĹ&#x201A;ywajÄ&#x2026; na rynek pracy?â&#x20AC;? DyskusjÄ&#x2122; moderowaĹ&#x201A;y mgr Aneta PowroĹşnik i mgr Anna StanisĹ&#x201A;awska-Mischke (CEL UEK). Trudno jednym zdaniem podsumowaÄ&#x2021; tydzieĹ&#x201E; obrad, poniewaĹź wystÄ&#x2026;pienia miaĹ&#x201A;y charakter wielowÄ&#x2026;tkowy i interdyscyplinarny. Intensywna dyskusja odbywaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; 24 godziny na dobÄ&#x2122; przez kolejne 7 dni w tygodniu i byĹ&#x201A;a prowadzona w sposĂłb asynchroniczny. W stosunku do konferencji tradycyjnej, na uwagÄ&#x2122; zasĹ&#x201A;ugujÄ&#x2122; bardzo wysoki poziom merytoryczny zarĂłwno przedstawianych prac, jak i gĹ&#x201A;osĂłw w dyskusji, przytaczane cytowania, bardzo obszerne i precyzyjne wypowiedzi oraz celne spostrzeĹźenia i wnioski uczestnikĂłw. W omawianej e-konferencji braĹ&#x201A;o udziaĹ&#x201A; 35 osĂłb. ZgĹ&#x201A;oszono 34 artykuĹ&#x201A;y naukowe. W dyskusji, w 4 panelach, wziÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o udziaĹ&#x201A; ponad 40 osĂłb (autorĂłw i goĹ&#x203A;ci). W czasie e-konferencji na platformÄ&#x2122; e-lerningowÄ&#x2026; Moodle zarejestrowano 3786 wejĹ&#x203A;Ä&#x2021;. NajwiÄ&#x2122;kszym zainteresowaniem cieszyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; panel pierwszy i drugi. Konferencja przebiegaĹ&#x201A;a bez problemĂłw technicznych, o co dbaĹ&#x201A;o CEL UEK. DziÄ&#x2122;ki uprzejmoĹ&#x203A;ci kanclerza UEK, mgr. MirosĹ&#x201A;awa Chechelskiego, uczestnicy konferencji otrzymali drobne upominki reklamowe od Uczelni, a od Kierownika KTE, prof. dr hab. Andrzeja Szopy â&#x20AC;&#x201C; okolicznoĹ&#x203A;ciowe pisma gratulacyjne.

WartoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; dodanÄ&#x2026; e-konferencji byĹ&#x201A;a jej nowatorska formuĹ&#x201A;a, zrealizowana przy wykorzystaniu Platformy Moodle, kojarzonej dotychczas gĹ&#x201A;Ăłwnie z dydaktykÄ&#x2026;. E-konferencja zostaĹ&#x201A;a bardzo dobrze przyjÄ&#x2122;ta przez uczestnikĂłw, ktĂłrzy mogli wziÄ&#x2026;Ä&#x2021; w niej udziaĹ&#x201A;, znajdujÄ&#x2026;c siÄ&#x2122; w tym czasie w róşnych miejscach w kraju i zagranicÄ&#x2026;. Autorzy artykuĹ&#x201A;Ăłw reprezentowali takie uczelnie jak: Uniwersytet Ekonomiczny we WrocĹ&#x201A;awiu oraz w Krakowie, Uniwersytet Ĺ&#x161;lÄ&#x2026;ski, SzkoĹ&#x201A;a GĹ&#x201A;Ăłwna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet GdaĹ&#x201E;ski, Uniwersytet Marii Curie-SkĹ&#x201A;odowskiej w Lublinie, Uniwersytet ZielonogĂłrski oraz PWZS w Nowym SÄ&#x2026;czu. WĹ&#x203A;rĂłd uczestnikĂłw znalazĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; liczne grono doktorantĂłw z UEK i innych uniwersytetĂłw. WaĹźnym atutem e-konferencji byĹ&#x201A;a niska cena uczestnictwa oraz brak dodatkowych kosztĂłw np. noclegu, przejazdĂłw, wyĹźywienia itp. DuĹźÄ&#x2026; wartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; stanowiĹ&#x201A;a teĹź moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; swobodnej wypowiedzi bez ograniczeĹ&#x201E; czasowych, typowych dla dyskusji w tradycyjnej formie konferencji. PodjÄ&#x2122;ta problematyka badawcza w wydawnictwie zwiÄ&#x2026;zanym z konferencjÄ&#x2026; pt. â&#x20AC;&#x17E;Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwaĹ&#x201E; kryzysowychâ&#x20AC;? jest w Polsce relatywnie nowatorska i aktualna z uwagi na szybko zmieniajÄ&#x2026;ce siÄ&#x2122; otoczenie gospodarcze. Ostatni kryzys finansowy i ekonomiczny spowodowaĹ&#x201A; duĹźe zmiany na europejskim rynku pracy. Unia Europejska straciĹ&#x201A;a wiele miejsc pracy, pojawiĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; liczne problemy z zahamowaniem wzrostu

bezrobocia wĹ&#x203A;rĂłd wielu newralgicznych grup spoĹ&#x201A;ecznych tj. mĹ&#x201A;odych osĂłb, kobiet, niepeĹ&#x201A;nosprawnych, osĂłb 55+, imigrantĂłw czy najsĹ&#x201A;abiej wyksztaĹ&#x201A;conych. Prowadzenie rozwaĹźaĹ&#x201E; o sytuacji na rynkach pracy krajĂłw Unii Europejskiej w Ĺ&#x203A;wietle ostatnich doĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; kryzysowych wydaje siÄ&#x2122; w peĹ&#x201A;ni uzasadnione i celowe z punktu widzenia nie tylko interesu ekonomicznego, ale rĂłwnieĹź spoĹ&#x201A;ecznego i demograficznego. Publikacja ta wypeĹ&#x201A;nia istotnÄ&#x2026; lukÄ&#x2122; badawczÄ&#x2026;. Powinna stanowiÄ&#x2021; ciekawÄ&#x2026; i interesujÄ&#x2026;cÄ&#x2026; lekturÄ&#x2122; dla praktykĂłw Ĺźycia gospodarczego, instytucji rzÄ&#x2026;dowych i samorzÄ&#x2026;dowych, urzÄ&#x2122;dĂłw pracy, instytucji powiÄ&#x2026;zanych z rynkiem pracy, pracownikĂłw uczelni, studentĂłw oraz innych osĂłb zainteresowanych relacjami w zakresie gospodarowania zasobami pracy. Recenzentami e-booka byli prof. UEK dr hab. Robert W. WĹ&#x201A;odarczyk, prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach oraz dr MichaĹ&#x201A; Thlon. DoĹ&#x203A;wiadczenia z przebiegu konferencji sÄ&#x2026; bardzo obiecujÄ&#x2026;ce. DziÄ&#x2122;kujÄ&#x2026;c wszystkim uczestnikom, goĹ&#x203A;ciom, WĹ&#x201A;adzom Uczelni, organizatorzy zapraszajÄ&#x2026; na kolejnÄ&#x2026; edycjÄ&#x2122; e-konferencji juĹź w przyszĹ&#x201A;ym roku. Organizatorzy zamierzajÄ&#x2026; zaprosiÄ&#x2021; do udziaĹ&#x201A;u w Konferencji wspĂłĹ&#x201A;pracujÄ&#x2026;ce z UEK uczelnie zagraniczne, nadajÄ&#x2026;c jej tym samym miÄ&#x2122;dzynarodowy charakter.

dr PaweĹ&#x201A; Zamora mgr Iwona Komenda

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ǼǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

0LÇG]\QDURGRZDNRQIHUHQFMD "The LCCI Vocational 4XDOLĆFDWLRQV&RQIHUHQFH ֗&A-9-'/9A@19A@#03A1-'2-!/í$@19-õঔ>-'$-'#-A2'9<>$-í৹63/!>-!/í9-õ 23>'>@A>!2-!T!֗A֗2-1-23>'13৹£->3ঔ$--2;'8&@9$@6£-2!82'+383A>3/< A!>3&3>'+3W

T

akim właśnie możliwościom poświęcona była Międzynarodowa Konferencja pod tytułem „The LCCI Vocational International Qualifications”, która odbyła się 3 października w pawilonie Finansów UEK. Zorganizowało ją wydawnictwo Pearson oraz Studium Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a głównym tematem były zagadnienia

<' 3£1'9A&8!&A!;!/2-0-23>'+3'+A!1-2<$$3<2ধ2+

ǥǥ

28ǓlǓǔmd 8<&A-'क़ǏǍǎǒ

certyfikacji LCCI z zakresu finansów dlowej (LCCI), jednym z najaktywnieji rachunkowości. szych i najefektywniejszych centrów Im poświęcona była pierwsza cześć egzaminacyjnych tego typu w Polsce. konferencji, a w ramach drugiej zebra- We współpracy z Fundacją UEK coroczni zapoznali się bliżej z różnorodnymi nie oferuje kursy przygotowujące do egformami zewnętrznych egzaminów ję- zaminów LCCI, poszerzając stopniowo zykowych, proponowanych przez LCCI. swoją ofertę. Dlatego też wydawnictwo Studium SJO jest od wielu lat Akre- Pearson uznało za celowe przedstawiedytowanym Centrum Egzaminacyjnym nie właśnie tu możliwości zdobywania Londyńskiej Izby Przemysłowo-Han- nowych kwalifikacji LCCI.


ZaprezentowaĹ&#x201A;a je Pani Sue Holmes z Wielkiej Brytanii, goĹ&#x203A;Ä&#x2021; specjalny tej konferencji â&#x20AC;&#x201C; doĹ&#x203A;wiadczona ksiÄ&#x2122;gowa o szerokich kwalifikacjach zawodowych, nauczycielka ksiÄ&#x2122;gowoĹ&#x203A;ci oraz autorka podrÄ&#x2122;cznikĂłw i egzaminĂłw w tej dziedzinie. ZapoznaĹ&#x201A;a zebranych ze strukturÄ&#x2026; wprowadzanych przez LCCI nowych egzaminĂłw z zakresu Bookkeeping, Accounting i Financial Accounting oraz z wymogami dotyczÄ&#x2026;cymi przygotowania zdajÄ&#x2026;cych. PrzedstawiĹ&#x201A;a teĹź sposoby, w jaki LCCI moĹźe wspomĂłc nauczycieli i centra oferujÄ&#x2026;ce te egzaminy. PoniewaĹź mowa tu o certyfikacji zawodowej, a nie jedynie jÄ&#x2122;zykowej, kwestia jest zĹ&#x201A;oĹźona, poniewaĹź osoby przygotowujÄ&#x2026;ce do tego typu egzaminĂłw muszÄ&#x2026; przede wszystkim znaÄ&#x2021; dobrze zagadnienia samej ksiÄ&#x2122;gowoĹ&#x203A;ci, a oprĂłcz tego â&#x20AC;&#x201C; umieÄ&#x2021; je przekazaÄ&#x2021; i wytĹ&#x201A;umaczyÄ&#x2021; w jÄ&#x2122;zyku angielskim. Tak wiÄ&#x2122;c, choÄ&#x2021; oferowanie takich kursĂłw przez SJO UEK to jak na razie sprawa przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci, cieszy, Ĺźe mogliĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; dowiedzieÄ&#x2021; o perspektywach i potencjalnych moĹźliwoĹ&#x203A;ciach. MoĹźe z czasem, przy wspĂłĹ&#x201A;pracy ze strony pracownikĂłw WydziaĹ&#x201A;u FinansĂłw, niemoĹźliwe stanie siÄ&#x2122; moĹźliwe?

<' 3ÂŁ1'9T96'$/!ÂŁ-9;!3&90316<;'8@A3>!2'/09-Ăľ+3>3ŕŚ&#x201D;$-T;8'2'8-68'ÂŁ'+'2;2!032('8'2$/-

W drugiej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci konferencji Kamil gĂłlnie interesujÄ&#x2026;ce dla tych sĹ&#x201A;uchaczy, Petryk, reprezentujÄ&#x2026;cy wydawnictwo ktĂłrzy obecnie uczÄ&#x2026; jÄ&#x2122;zyka angielskiego Pearson, omĂłwiĹ&#x201A; zagadnienia zwiÄ&#x2026;zane w szkoĹ&#x201A;ach ogĂłlnoksztaĹ&#x201A;cÄ&#x2026;cych, a planujÄ&#x2026; z przygotowaniem sĹ&#x201A;uchaczy przystÄ&#x2122;- poszerzyÄ&#x2021; swoje kwalifikacje zawodowe. pujÄ&#x2026;cych do zewnÄ&#x2122;trznych egzaminĂłw Tak wiÄ&#x2122;c kaĹźdy mĂłgĹ&#x201A; znaleĹşÄ&#x2021; na tej jÄ&#x2122;zykowych LCCI English for Business konferencji coĹ&#x203A; dla siebie â&#x20AC;&#x201C; konkret(LCCI EFB). PodzieliĹ&#x201A; siÄ&#x2122; teĹź ciekawy- ne informacje, praktyczne wskazĂłwki mi sposobami przekazywania pewnych do zastosowania na zajÄ&#x2122;ciach albo teĹź zagadnieĹ&#x201E; oraz Ä&#x2021;wiczeniami doskona- inspiracjÄ&#x2122; do samorozwoju zawodowego. lÄ&#x2026;cymi umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci jÄ&#x2122;zykowe. Na koniec przedstawiĹ&#x201A; format i wyOlga Druszkiewicz mogi egzaminu LCCI for Teachers of MaĹ&#x201A;gorzata Held Business English (LCCI FTBE), szcze6WXGLXP-Ă&#x2021;]\NÂľZ2EF\FK8(.

$A'9;2-$@032('8'2$/->@1-'2-!/Ă­9>3/'&3ŕŚ&#x201D;>-!&$A'2-!AA!08'9<<$A'2-!!2+-'ÂŁ90-'+3>)2!29!$,-8!$,<203>3ŕŚ&#x201D;$-

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ÇĽÇŚ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Historia pewnego projektu i jego udanej promocji !0A38+!2-A3>!ŕŁ&#x2014;032('8'2$/Ăľ2!<03>Ă­>Ö&#x2014;9-'$-T>@&!ŕŁ&#x2014;'f#330!-Ö&#x2014;1-'ŕŁ&#x2014;AÖ&#x2014;;'+3 68A@/'123ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;S!0-&30Ä&#x161;!&2-';@;<Ä&#x161;239-Ä&#x161;32!9A'>@9;Ă­6-'2-'63&$A!932+8'9< 3A>3/< &<0!$/-Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;T3+Ă&#x2022;ÂŁ2363ÂŁ90-'+3>@&!8A'2-!83083$A2-'8'!ÂŁ-A3>!2'+3 68A'AŕŚ&#x201D;83&3>-9036<#ÂŁ-$A2@$,<2->'89@;';Ă&#x2022;>'03231-$A2@$,>Ö&#x2014;3ÂŁ9$'38!A

<2&!$/Ăľ08'&@;!$/--Ö&#x2014;8313$/--'8<20Ă&#x2022;> 03231-$A2@$,l>>>W08'W'&<W6ÂŁmW

N

ie byĹ&#x201A;o ono przypadkiem â&#x20AC;&#x201C; byĹ&#x201A; to ostatni etap projektu, nad ktĂłrym przez ostatni rok pracowaĹ&#x201A;o ramiÄ&#x2122; w ramiÄ&#x2122; Centrum e-Learningu oraz Katedra Teorii Ekonomii UEK. PomysĹ&#x201A; wziÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; siÄ&#x2122;, jak zwykle, z Ĺźycia. Wiadomo przecieĹź, Ĺźe nieĹ&#x201A;atwo zorganizowaÄ&#x2021; wartoĹ&#x203A;ciowÄ&#x2026; konferencjÄ&#x2122; naukowÄ&#x2026;, poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;conÄ&#x2026; popularnej tematyce przy stosunkowo niewielkim budĹźecie, za to z duĹźym poparciem znaczÄ&#x2026;cych PatronĂłw Honorowych. Przed takim wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie wyzwaniem stanÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a Katedra Teorii Ekonomii. Dlatego teĹź pewnego wrzeĹ&#x203A;niowego przedpoĹ&#x201A;udnia 2014 roku do biura Centrum wpadĹ&#x201A; znany w Krakowie kreator pomysĹ&#x201A;Ăłw, dr PaweĹ&#x201A; Zamora i wykrzyknÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; â&#x20AC;&#x17E;Mam pomysĹ&#x201A;!â&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201D; â&#x20AC;&#x17E;MoĹźe zrobilibyĹ&#x203A;my wspĂłlnie e-konferencjÄ&#x2122;, prawdziwÄ&#x2026; konferencjÄ&#x2122; w sieciâ&#x20AC;?. â&#x20AC;&#x17E;Czemu nie?â&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201D; pomyĹ&#x203A;laĹ&#x201A;yĹ&#x203A;my. Jak jednak zorganizowaÄ&#x2021; sympozjum internetowe, nie posiadajÄ&#x2026;c najlepszej do tego celu technologii (wideokonferencyjnej), a jedynie starego, poczciwego Moodleâ&#x20AC;&#x2122;a? To byĹ&#x201A;o pytanie za milion! Prace rozpoczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;yĹ&#x203A;my od sformuĹ&#x201A;owania realnych (i realistycznych) celĂłw projektu, ktĂłre miaĹ&#x201A;y byÄ&#x2021; odpowiedziÄ&#x2026; na 4 podstawowe pytania: 1. Jak z Moodleâ&#x20AC;&#x2122;a zrobiÄ&#x2021; profesjonalny serwis konferencyjny? 2. Czy innowacyjna formuĹ&#x201A;a wydarzenia nie odstraszy potencjalnych uczestnikĂłw? Czy niĹźsze koszty uczestnictwa bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; dla nich wystarczajÄ&#x2026;cym argumentem? 3. Jak poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czyÄ&#x2021; ogieĹ&#x201E; z wodÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; Ĺ&#x203A;wiat naukowcĂłw i Ĺ&#x203A;wiat techniki?

ÇĽÓ?

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

4.

Jak odtworzyÄ&#x2021; w sieci peĹ&#x201A;ny proces przygotowania konferencji, znany ze stacjonarnej praktyki? Jak optymalnie przeprowadziÄ&#x2021; rejestracjÄ&#x2122; uczestnikĂłw, wybĂłr najlepszych artykuĹ&#x201A;Ăłw, ich recenzjÄ&#x2122;, redakcjÄ&#x2122; e-booka, dyskusjÄ&#x2122; online? Jednym sĹ&#x201A;owem â&#x20AC;&#x201C; co siÄ&#x2122; mogĹ&#x201A;o nie udaÄ&#x2021;â&#x20AC;Ś PodstawÄ&#x2026; projektu byĹ&#x201A;o wypracowanie bezbĹ&#x201A;Ä&#x2122;dnie dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;cych zasad wspĂłĹ&#x201A;pracy z KatedrÄ&#x2026;. OprĂłcz tradycyjnych zebraĹ&#x201E; powstaĹ&#x201A; wirtualny obszar prac Komitetu Organizacyjnego na e-Platformie. To tam decydowaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; losy projektu. ByĹ&#x201A; to teĹź pierwszy etap profesjonalnego przygotowania pracownikĂłw Katedry do pracy w Ĺ&#x203A;rodowisku online. Zanim postawiĹ&#x201A;yĹ&#x203A;my kropkÄ&#x2122; nad â&#x20AC;&#x17E;iâ&#x20AC;?, czyli przystÄ&#x2026;piliĹ&#x203A;my do promocji wydarzenia, naleĹźaĹ&#x201A;o sprawdziÄ&#x2021;, czy Moodle jest w stanie staÄ&#x2021; siÄ&#x2122; profesjonalnym serwisem konferencyjnym. To byĹ&#x201A; twardy orzech do zgryzienia. Jednak obyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; bez wizyty u protetyka! Przy pomocy standardowych narzÄ&#x2122;dzi platformy powstaĹ&#x201A; spĂłjny serwis e-konferencja.uek.krakow.pl, obejmujÄ&#x2026;cy: 1. stronÄ&#x2122; informacyjnÄ&#x2026;, 2. strefÄ&#x2122; autorĂłw i recenzentĂłw, 3. strefÄ&#x2122; dyskusji (panele dyskusyjne), 4. sprawny helpdesk techniczny. KaĹźdy z potencjalnych uczestnikĂłw przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;cia miaĹ&#x201A; otrzymaÄ&#x2021; co najmniej jednÄ&#x2026; rolÄ&#x2122; z odpowiednio skonfigurowanymi uprawnieniami â&#x20AC;&#x201C; uczestnika, autora artykuĹ&#x201A;u, recenzenta, moderatora dyskusji, obsĹ&#x201A;ugi technicznej. StworzyĹ&#x201A;yĹ&#x203A;my intuicyjny formularz (aplikacjÄ&#x2122;), pozwalajÄ&#x2026;cy na bezbolesne przesyĹ&#x201A;anie artykuĹ&#x201A;Ăłw, ich recenzjÄ&#x2122; oraz

iteracyjne poprawki. W ten sposĂłb zebrano 40 artykuĹ&#x201A;Ăłw, ktĂłre ostatecznie zĹ&#x201A;oĹźyĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; na monografiÄ&#x2122;, wydanÄ&#x2026; w formie e-booka pt. Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwaĹ&#x201E; kryzysowych pod red. Roberta W. WĹ&#x201A;odarczyka, WrocĹ&#x201A;aw (Wydawnictwo eBooki.com.pl) 2015 (ss. 448). Clou projektu stanowiĹ&#x201A;y jednak same obrady e-konferencji. ToczyĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; one przez tydzieĹ&#x201E; (12-18 paĹşdziernika 2015 â&#x20AC;&#x201C; któş pozwoliĹ&#x201A;by sobie na udziaĹ&#x201A; w tygodniowym spotkaniu w tradycyjnej wersji?), w 4 panelach dyskusyjnych. Jako narzÄ&#x2122;dzia komunikacji uĹźyĹ&#x201A;yĹ&#x203A;my standardowego forum dyskusyjnego. Nim jednak zapadĹ&#x201A;y ostateczne decyzje, trzeba byĹ&#x201A;o rozwiaÄ&#x2021; piÄ&#x2122;Ä&#x2021; wÄ&#x2026;tpliwoĹ&#x203A;ci: 1. Ile czasu powinny trwaÄ&#x2021; obrady, by utrzymaÄ&#x2021; uwagÄ&#x2122; oraz zainteresowanie uczestnikĂłw? 2. Na ilu forach, w ilu wÄ&#x2026;tkach? 3. Czy moderatorzy dadzÄ&#x2026; radÄ&#x2122;? Jak ich do tej roli przygotowaÄ&#x2021;? 4. Czy uczestnicy bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; potrafili dyskutowaÄ&#x2021; na odlegĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021;, oddzieleni od siebie czasowo i fizycznie, nie tracÄ&#x2026;c przy tym nic z ĹźywioĹ&#x201A;owoĹ&#x203A;ci tradycyjnej debaty? 5. W jaki sposĂłb zachÄ&#x2122;ciÄ&#x2021; uczestnikĂłw do dzielenie siÄ&#x2122; wiedzÄ&#x2026;, skoro moĹźna jÄ&#x2026; byĹ&#x201A;o znaleĹşÄ&#x2021; w wydanej juĹź monografii? CaĹ&#x201A;kowita nieprzewidywalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; przebiegu przyszĹ&#x201A;ych zdarzeĹ&#x201E; nieco nas konfundowaĹ&#x201A;a. ChodziĹ&#x201A;o bowiem nie tylko o to, aby dyskusja byĹ&#x201A;a wartka i pasjonujÄ&#x2026;ca, ale Ĺźebyâ&#x20AC;Ś w ogĂłle siÄ&#x2122; odbyĹ&#x201A;a! Intuicja podpowiadaĹ&#x201A;a, Ĺźe sukces zaleĹźeÄ&#x2021; bÄ&#x2122;dzie przede wszystkim od trafnego


doboru tematĂłw dyskusji. I udaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122;! W duĹźej mierze dziÄ&#x2122;ki mÄ&#x2026;drze pomyĹ&#x203A;lanym panelom, ktĂłre zostaĹ&#x201A;y poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cone: 1. makroekonomicznej analizie europejskich rynkĂłw pracy, 2. otwarciu rynku pracy dla uchodĹşcĂłw, 3. elastycznym formom zatrudnienia, 4. roli nowych technologii w podnoszeniu kompetencji pracownikĂłw. Na dwa tygodnie przed samÄ&#x2026; e-konferencjÄ&#x2026; przeprowadziĹ&#x201A;yĹ&#x203A;my 4-dniowÄ&#x2026; prĂłbÄ&#x2122; generalnÄ&#x2026; e-konferencji z udziaĹ&#x201A;em pracownikĂłw Katedry, polegajÄ&#x2026;cÄ&#x2026; na symulacji przebiegu dyskusji z podziaĹ&#x201A;em na róşne role. Prawdziwe obrady przebiegĹ&#x201A;y jeszcze lepiej niĹź wszyscy siÄ&#x2122; spodziewaliĹ&#x203A;my. Wypowiedzi uczestnikĂłw byĹ&#x201A;y merytoryczne â&#x20AC;&#x201C; prawie wszystkie korespondowaĹ&#x201A;y z gĹ&#x201A;osem poprzednikĂłw, wiele z nich zawieraĹ&#x201A;o linki do ĹşrĂłdeĹ&#x201A; internetowych. KaĹźdym forum opiekowaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; 2 moderatorĂłw, ktĂłrzy odnosili siÄ&#x2122; do konkretnych artykuĹ&#x201A;Ăłw z e-booka oraz biblioteki materiaĹ&#x201A;Ăłw dodatkowych, dostÄ&#x2122;pnych w kaĹźdym panelu. Jednym sĹ&#x201A;owem, udaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; empirycznie potwierdziÄ&#x2021; co najmniej dwie przewagi e-dyskusji nad tradycyjnym sympozjum â&#x20AC;&#x201C; moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenia online wiÄ&#x2122;kszej grupy osĂłb (w naszym przypadku 52!), pracujÄ&#x2026;cych w róşnym czasie i miejscu, ale zainteresowanych osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;ciem wspĂłlnego celu oraz utrwalenia merytorycznego wkĹ&#x201A;adu kaĹźdej z nich (przez tydzieĹ&#x201E; zebraliĹ&#x203A;my 199 wypowiedzi). DzielÄ&#x2026;c siÄ&#x2122; tym Ĺ&#x203A;wieĹźym doĹ&#x203A;wiadczeniem z publicznoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; Kongresu Rozwoju Edukacji 2015, nie omieszkaĹ&#x201A;yĹ&#x203A;my zdradziÄ&#x2021; kilku szczegĂłĹ&#x201A;Ăłw technicznych, ktĂłre w tym wypadku stanowiĹ&#x201A;y jÄ&#x2122;zyczek u wagi. Nasz pomysĹ&#x201A; spodobaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; na tyle, Ĺźe uczestnicy Kongresu postanowili wyróşniÄ&#x2021; nas, przyznajÄ&#x2026;c nagrodÄ&#x2122; za najlepsze wystÄ&#x2026;pienie w sesji FameLab. ByĹ&#x201A;a to dla nas osobiĹ&#x203A;cie duĹźa satysfakcja, a jednoczeĹ&#x203A;nie wyraz uznania dla samej koncepcji e-konferencji, w ktĂłrej przecieĹź duĹźy udziaĹ&#x201A; miaĹ&#x201A;a Katedra Teorii Ekonomii. JesteĹ&#x203A;my pewne, Ĺźe opracowane przez nas rozwiÄ&#x2026;zanie jest reprodukowalne. Mamy na nie licencjÄ&#x2122;â&#x20AC;Ś MoĹźemy pomĂłc wykorzystaÄ&#x2021; je kaĹźdemu, kto zechce takie wydarzenie zorganizowaÄ&#x2021; u siebie. Zapraszamy! TakĹźe na stronÄ&#x2122; tegorocznego wydarzenia â&#x20AC;&#x201C; e-konferencja.uek.krakow.pl. Co jeszcze ciekawego zaobserwowaĹ&#x201A;yĹ&#x203A;my podczas warszawskiego Kongresu? Jakie inspiracje, oprĂłcz nagrody, przywio-

zĹ&#x201A;yĹ&#x203A;my do Krakowa? O tym w kilku zdaniach poniĹźej. Kongres Rozwoju Edukacji (www.kre.edu. pl) jest imprezÄ&#x2026; cyklicznÄ&#x2026;, drugim wcieleniem konferencji â&#x20AC;&#x17E;RozwĂłj e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyĹźszymâ&#x20AC;?, ktĂłre odbywaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; w latach 2004â&#x20AC;&#x201C;2013 (e-edukacja. net). Tegoroczne obrady koncentrowaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; wokĂłĹ&#x201A; dwĂłch istotnych problemĂłw: 1. otoczenia prawnego i technologicznego edukacji wyĹźszej, nieuchronnie wpĹ&#x201A;ywajÄ&#x2026;cego na jej misjÄ&#x2122; oraz organizacjÄ&#x2122;, 2. dobrych praktyk dydaktycznych. Podczas sesji plenarnych miaĹ&#x201A;yĹ&#x203A;my okazjÄ&#x2122; wysĹ&#x201A;uchaÄ&#x2021; dwĂłch doskonaĹ&#x201A;ych wykĹ&#x201A;adĂłw: 1. Prof. Ireny Kotowskiej i Dr Agnieszki ChĹ&#x201A;oĹ&#x201E;-DomiĹ&#x201E;czak pt. O roli wyksztaĹ&#x201A;cenia wyĹźszego w warunkach nowej demografii Europy. Obie Panie przekonywaĹ&#x201A;y, Ĺźe malejÄ&#x2026;cy, z powodĂłw demograficznych, kapitaĹ&#x201A; ludzki ma negatywny wpĹ&#x201A;yw na zrĂłwnowaĹźony wzrost gospodarczy naszego kontynentu, a tym samym domaga siÄ&#x2122; wiÄ&#x2122;kszej dbaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci o jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021; edukacji wyĹźszej. 2. Prof. Jerzy WoĹşnicki, przewodniczÄ&#x2026;cy Rady GĹ&#x201A;Ăłwna Nauki i Szkolnictwa WyĹźszego (ktĂłry na Kongres przybiegĹ&#x201A; wprost ze spotkania z nowym Ministrem Nauki i Szkolnictwa WyĹźszego) zaprezentowaĹ&#x201A; wĹ&#x201A;asny katalog wyzwaĹ&#x201E; stojÄ&#x2026;cych przed decydentami politycznymi i Ĺ&#x203A;rodowiskiem akademickim w Polsce. JednÄ&#x2026; z sesji poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cono walidacji oraz uznawalnoĹ&#x203A;ci kompetencji formalnych i nieformalnych. W tej sesji wystÄ&#x2122;powali: dr Agnieszka ChĹ&#x201A;oĹ&#x201E;-DomiĹ&#x201E;czak (SGH i Instytut BadaĹ&#x201E; Edukacyjnych), prof. Ewa Chmielecka (SGH) oraz Katarzyna TrawiĹ&#x201E;ska-Konador i Andrzej Ĺťurawski (SGH i IBE). W trakcie drugiej sesji prelegenci dzielili siÄ&#x2122; opiniami na temat aktualnych trendĂłw w edukacji. 1. Dr Andrzej Wodecki z Uniwersytetu Marii Curie-SkĹ&#x201A;odowskiej w Lublinie, ze zwykĹ&#x201A;Ä&#x2026; dla siebie swadÄ&#x2026;, opowiedziaĹ&#x201A; o zmianach technologicznych wpĹ&#x201A;ywajÄ&#x2026;cych istotnie juĹź dziĹ&#x203A; na Ĺźycie przeciÄ&#x2122;tnego studenta.

2.

O dopuszczenie do gĹ&#x201A;osu studentĂłw przy planowaniu i wprowadzaniu zmian w szkolnictwie wyĹźszym (do ktĂłrych koniecznie zaliczyÄ&#x2021; naleĹźy powrĂłt do pracy metodami â&#x20AC;&#x17E;jeden na jedenâ&#x20AC;?) apelowaĹ&#x201A; dr BĹ&#x201A;aĹźej Sajduk z WyĹźszej SzkoĹ&#x201A;y Europejskiej im. ks. JĂłzefa Tischnera w Krakowie. PopoĹ&#x201A;udniowa sesja FameLab przyniosĹ&#x201A;a 10 ciekawych doniesieĹ&#x201E; i przykĹ&#x201A;adĂłw dobrych praktyk e-dydaktycznych. Zaliczamy do nich przede wszystkim pomysĹ&#x201A; na studia mobilne, prezentowany przez Krzysztofa Wojewodzica z Uczelni Vistula, technikÄ&#x2122; podnoszenia motywacji studentĂłw przez zadawanie pytaĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;rozbrajajÄ&#x2026;cychâ&#x20AC;?, stosowanÄ&#x2026; z powodzeniem przez Prof. Jacka MiroĹ&#x201E;skiego (SGH) oraz udanÄ&#x2026; wspĂłĹ&#x201A;pracÄ&#x2122; uczelni wyĹźszej z GOPR (projekt â&#x20AC;&#x17E;GOPR on (the) lineâ&#x20AC;?), o ktĂłrej ciekawie opowiedziaĹ&#x201A;y Agnieszka ChrzÄ&#x2026;szcz i Karolina GrodeckÄ&#x2026; z AGH. Nagrania wideo z wszystkich sesji zostanÄ&#x2026; niebawem udostÄ&#x2122;pnione na stronie Kongresu (www.kre.edu.pl). OsobiĹ&#x203A;cie czekamy na relacjÄ&#x2122; z sesji prowadzonej przez WiesĹ&#x201A;awa Bartkowskiego z Uniwersytetu SWPS, pt. Fizyczny interfejs do Ĺ&#x203A;wiata cyfrowego â&#x20AC;&#x201C; jak zmieni siÄ&#x2122; nasz sposĂłb interakcji z przedmiotami codziennego uĹźytku? Co daje poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenie mocy obliczeniowej z cielesnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;, kontekstem spoĹ&#x201A;ecznym i Ĺ&#x203A;rodowiskiem? Tymczasem na stronie Kongresu www.kre.edu.pl/galeria. php#galeria moĹźna obejrzeÄ&#x2021; fotosprawozdanie z wydarzenia. TakĹźe z przedkonferencyjnych warsztatĂłw, ktĂłrych tematyka byĹ&#x201A;a rĂłwnie zajmujÄ&#x2026;ca, co gĹ&#x201A;Ăłwne obrady: 1. Brain-Based Learning â&#x20AC;&#x201C; nowe spojrzenie na proces ksztaĹ&#x201A;cenia 2. Coaching grupowy i indywidualny jako rozwiÄ&#x2026;zania wspierajÄ&#x2026;ce nowoczesnÄ&#x2026; dydaktykÄ&#x2122; 3. Open edX â&#x20AC;&#x201C; moĹźliwoĹ&#x203A;ci tworzenia autorskich kursĂłw typu MOOC Trudno, rzecz jasna, w sĹ&#x201A;owie pisanym przekazaÄ&#x2021; atmosferÄ&#x2122; tegorocznego Kongresu, Ĺ&#x201A;atwiej pokazaÄ&#x2021;, czym byĹ&#x201A;a i czym nadal jest dla nas e-konferencja â&#x20AC;&#x201C; wspĂłlny udany projekt Centrum e-Learningu i Katedry Teorii Ekonomii. Jej przebieg zostaĹ&#x201A; bowiem utrwalony na zawsze, a bezpĹ&#x201A;atny e-book moĹźna pobraÄ&#x2021; ze strony e-konferencja.uek.krakow.pl. Aneta PowroĹşnik Anna K. StanisĹ&#x201A;awska-Mischke Centrum e-Learningu

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Ǽǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Spotkanie z przedstawicielami zagranicznych uczelni partnerskich ;!Ä&#x161;39-Ăľ/<৚;8!&@$/Ă­T৚'Ö&#x2014;AÖ&#x2014;30!A/- 2!<+<8!$/-30<0!&'1-$0-'+3 3&>-'&A!/Ă­2!9AĂ­$A'ÂŁ2-Ăľ+3ŕŚ&#x201D;$-'A!+8!2-$A2-W3Ö&#x2014;>!৚2!13৚£->3ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;963;0!ŕĽ&#x2DC; -Ö&#x2014;83A1Ă&#x2022;>2!Ö&#x2014;;'1!;83A>3/<>96Ă&#x2022;Ä&#x161;68!$@AÖ&#x2014;2!9A@1-6!8;2'8!1-W

W

tym roku w niedzielÄ&#x2122; poprzedzajÄ&#x2026;cÄ&#x2026; dzieĹ&#x201E; ceremonii inauguracyjnych (04.10.2015) odbyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; uroczysty bankiet na czeĹ&#x203A;Ä&#x2021; przedstawicieli uczelni partnerskich UEK. Podczas bankietu podpisano dwie umowy ramowe o wspĂłĹ&#x201A;pracy. Profesor Andrzej ChochĂłĹ&#x201A;, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Profesor Tamara Smovzhenko, rektor Uniwersytetu Bankowego, podpisali umowÄ&#x2122; o wspĂłĹ&#x201A;pracy. Umowa ta potwierdza wolÄ&#x2122; kontynuacji wspĂłlnych dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E; obu stron, zarĂłwno jeĹ&#x203A;li chodzi o wymianÄ&#x2122; studenckÄ&#x2026;, jak i wszystkie prace zwiÄ&#x2026;zane z wymianÄ&#x2026; naukowÄ&#x2026;. Drugim dokumentem, podpisanym podczas bankietu przez Rektora UEK, byĹ&#x201A;a umowa ramowa o przedĹ&#x201A;uĹźeniu wspĂłĹ&#x201A;pracy z Vilnius Gediminas Technical University reprezentowanym przez Profesora Alfonsasa Daniunasa. Mamy nadziejÄ&#x2122;, Ĺźe ta umowa bÄ&#x2122;dzie poczÄ&#x2026;tkiem rozszerzenia wspĂłĹ&#x201A;pracy z naszym litewskim partnerem.

Anna Drabina ']LHDĂ&#x160;:VSÂľĂ&#x160;SUDF\ 0LĂ&#x2021;G]\QDURGRZHM8(.

ÇĽÓ&#x2018;

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;


Wizyta delegacji z Zhejiang Gongshang University &2-<Ç&#x17D;Ç?ÂŁ-9;36!&!3&>-'&A-Ä&#x161;! &'ÂŁ'+!$/!A$,-ŕĽ&#x2DC;90-'/<$A'ÂŁ2- ,'/-!2+ 32+9,!2+2-='89-;@W

Z

hejiang Gongshang University (ZJSU) jest uczelniÄ&#x2026; biznesowo-technologicznÄ&#x2026;. Plasuje siÄ&#x2122; wysoko w rankingach chiĹ&#x201E;skich. Uczelnia znajduje siÄ&#x2122; w mieĹ&#x203A;cie Hangzhou, okoĹ&#x201A;o 180 km na poĹ&#x201A;udniowy wschĂłd od Szanghaju. Hangzhou zostaĹ&#x201A;o zaĹ&#x201A;oĹźone okoĹ&#x201A;o 2200 lat temu i byĹ&#x201A;o wymieniane jako jedna z siedmiu staroĹźytnych stolic Chin. DziĹ&#x203A; stanowi jednÄ&#x2026; z najwaĹźniejszych atrakcji turystycznych PaĹ&#x201E;stwa Ĺ&#x161;rodka. Celem wizyty delegacji chiĹ&#x201E;skiej, ktĂłrej przewodniczyĹ&#x201A; Prezydent ZJSU,

Pan Profesor CHEN Shoucan, byĹ&#x201A;o Planowane jest takĹźe zorganizowanie nawiÄ&#x2026;zanie wspĂłĹ&#x201A;pracy. Podczas spo- wspĂłlnej konferencji naukowej we wspĂłĹ&#x201A;tkania uzgodniono warunki podpisania pracy ze wszystkimi uczelniami partnerumowy o wspĂłĹ&#x201A;pracy wielostronnej skimi UEK w Chinach. oraz formy jej realizacji. Obie uczelOsoby zainteresowane wspĂłĹ&#x201A;pracÄ&#x2026; nanie zainteresowane sÄ&#x2026; prowadzeniem ukowÄ&#x2026; z uczelniami chiĹ&#x201E;skimi proszone wymiany semestralnej studentĂłw, po- sÄ&#x2026; o kontakt z RenatÄ&#x2026; WydmaĹ&#x201E;skÄ&#x2026; z DziaĹ&#x201A;u dwĂłjnymi dyplomami oraz moĹźliwo- WspĂłĹ&#x201A;pracy MiÄ&#x2122;dzynarodowej. Ĺ&#x203A;ciÄ&#x2026; podjÄ&#x2122;cia studiĂłw doktoranckich w jÄ&#x2122;zyku angielskim przez absolwentĂłw Renata WydmaĹ&#x201E;ska chiĹ&#x201E;skich. Bardzo ciekawie zapowiada siÄ&#x2122; wspĂłĹ&#x201A;praca naukowa, szczegĂłlnie ']LDĂ&#x160;:VSÂľĂ&#x160;SUDF\ 0LĂ&#x2021;G]\QDURGRZHM8(. w zakresie towaroznawstwa.

!A&/Ăľ$-<3&ÂŁ'>'/V!2--2+T f$!-'83>2-0!A-!Ä&#x161;<96Ă&#x2022;Ä&#x161;68!$@-Ăľ&A@2!83&3>'/ U83('938 ,3<$!2T8'A@&'2; U83('9382&8A'/,3$,Ă&#x2022;Ä&#x161;T'0;38 U 83('938ÂŁ'09@3$A;3>90-T838'0;38&9W!<0- 

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ǼǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

=DNRÌF]HQLHUHDOL]DFMLSURMHNWX „Uruchomienie unikatowego kierunku studiów Informatyka stosowana odpoZLHG]LÃQD]DSRWU]HERZDQLHU\QNXSUDF\ë

P

o sześciu latach kończy się realizacja projektu „Uruchomienie unikatowego kierunku studiów Informatyka stosowana odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy” (Projekt IS), która nieoficjalnie rozpoczęła się w dniu 23 listopada 2009 r., w dniu powołania przez prof. dr hab. Romana Niestroja Komitetu Sterującego. Oficjalnym terminem rozpoczęcia realizacji Projektu IS był dzień 4 stycznia 2010 r., kiedy na Uniwersytet wpłynęła „Umowa o dofinansowanie projektu”, została zawarta z MNiSW. W lutym 2010 roku, Dział Zamówień Publicznych dokonał, w drodze postępowania przetargowego, wyboru Koordynatora Projektu – dr Lesław Piecuch, Koordynatora Merytorycznego – prof. dr hab. Paweł Lula; ponad-to do projektu zostali włączeni: Specjalista ds. Merytorycznych (dr Dariusz Dymek) a także opiekunowie kierunku i Specjaliści ds. Rekrutacji w Dziekanacie. Przystępując do realizacji Projektu, szczególną uwagę należało zwrócić na przyjęte w nim wskaźniki, a mianowicie na planowaną ilość absolwentów przyjętą na poziomie 660 osób. Wskaźnik ten został obniżony w roku 2014, do poziomu 545 osób, co stało się niezbędne po zapoznaniu się z liczbą absolwentów po dwóch edycjach studiów. Należało również pamiętać o dodatkowych zadaniach ujętych w Projekcie, a mianowicie związanych z: t uruchomieniem nauczania w języku angielskim, t umożliwieniem studentom niepełnosprawnym korzystania z pełnej oferty eduka-cyjnej Uczelni, przewidujące m.in. dostosowanie infrastruktury uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych, t rozwojem współpracy z pracodawcami w celu dostosowania treści nauczania do potrzeb rynku pracy,

Ǧǡ

28ǓlǓǔmd 8<&A-'क़ǏǍǎǒ

włączenia praktyków do procesu nauczania i organizacji staży w przedsiębiorstwach dla absolwentów kierunku Informatyka Stosowana (IS) oraz t organizacją wykładów otwartych prowadzonych przez wybitnych naukowców z obszaru IT oraz wykładów, w ramach programu nauczania, realizowanych – w języku angielskim – prowadzonych przez wykładowców z partnerskich uczelni zagranicznych. W pierwszym okresie, realizacja Projektu IS natrafiła na szereg problemów związanych z uruchomieniem procedur przetargowych. Dotyczyło to przetargów zwią-zanych z kluczowymi zadaniami w Projekcie warunkujących uruchomienie studiów na kierunku IS. Uzyskanie przez Dział Obsługi Projektów Unijnych, w lipcu 2010 r., uprawnień do przeprowadzanie przetargów, na „… dostawy i usługi finansowane z funduszy strukturalnych UE i innych środków pochodzenia zagranicznego” pozwoliło skutecznie rozwiązać ten problem. Po uruchomieniu pierwszej i kolejnych edycji studiów IS, organizowane były spotkania Zespołu Projektowego z wykładowcami, na którym omawiano szczegółowo zasady wykorzystania dostępnych w Projekcie IS środków finansowych na wspieranie rozwoju kierunku IS, zwłaszcza w odniesieniu do przygotowania podręczników i materiałów dydaktycznych. Zespół Projektowy wraz z Opiekunami edycji spotykał się ze studentami każdej, nowo uruchamianej edycji studiów, zwracając uwagę studentów zwłaszcza na ich obowiązki wynikające z udziału w Projekcie. W trakcie realizacji Projektu IS pogłębiona została współpraca z praktyką gospodarczą. Podstawą do rozwijania współpracy było utworzenie Rady Patronackiej dla kie-

runku IS. Inauguracyjne posiedzenie Rady Patronackiej odbyło się w maju 2012 roku, a kolejne spotkania organizowane były corocznie, a ostatnie miało miejsce w marcu 2015 roku. W skład Rady Patronackiej kierunku IS, weszli przedstawicieli ponad 50 firm IT. Jej działania miały znaczący wpływ na modyfikację programu nauczania oraz na przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy. Na potrzeby nauczania przedmiotów informatycznych pracownicy Uniwersytetu przygotowali 5 podręczników. Przygotowane podręczniki zostały wydane zarówno w języku polskim, jak też angielskim i przekazywane były nieodpłatnie studentom. Dla każdego przedmiotu ujętego w programie nauczania IS opracowane zostały obszerne materiały dydaktyczne, również w języku angielskim. Materiały te zostały opracowane zgodnie ze standardem opracowanym przez dr Dariusza Dymka a mianowicie: materiały pomocnicze do wykładu oraz materiały pomocnicze do ćwiczeń dla studentów. Opracowanych zostało łącznie 36 kompletów materiałów dydaktycznych – w języku polskim i angielskim- również w odniesieniu do przedmiotów nieinformatycznych, takich jak: organizacja i zarządzanie, ekonomia, ekonomika i finanse przedsiębiorstw, rachunkowość, prawo gospodarcze i socjologia. Przygotowany i uruchomiony został odrębny program wyrównawczy z matematyki, w którym wzięli udział studenci pierwszego roku, każdej z trzech edycji studiów. Biblioteka Główna Uniwersytetu otrzymała do dyspozycji środki na zakupienie niezbędnej literatury z obszaru informatyki. Szczególną uwagę zwrócono na zakupienie najnowszej literatury (zakupionych zostało 255 podręczników) w języku angielskim, zgodnie ze wskazaniami wykładowców. Zarówno studenci IS jak też wszyscy użytkownicy


Biblioteki Głównej uzyskali szeroki dostęp do zagranicznych i krajowych zasobów bibliotecznych, dzięki wykupieniu ze środków Projektu IS dostępu do biblio-tecznych baz danych, przez cały okres realizacji Projektu. Ze środków Projektu IS przeprowadzony został remont w Bibliotece Głównej, mający dostosować ją do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poza remontami wyposażono czytelnię w sprzęt komputero-wy (12 komputerów) na potrzeby osób niepełnosprawnych (osób słabo widzących), zakupiono drukarkę brajlowską i urządzenie czytające. Sfinansowano również insta-lację, przy wejściu do Biblioteki, platformy podjazdowej dla osób niepełnosprawnych. Studenci IS, od roku akademickiego 2011/12, mają możliwość odbywania zajęć w dwóch nowych pracowniach komputerowych, każda z 26 komputerami (są to sale 122 i 201, w Pawilonie A). Zostały one wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt komputerowy, wyposażenie i oprogramowanie, dostosowane do potrzeb kierunku indor-matycznego. Do dyspozycji studentów IS pozostają pełne wersje oprogramowania wykorzystywane w procesie dydaktycznym. W jednym z laboratoriów zainstalowany został – obok drukarki – również wydajny ploter. Warto zauważyć, że z jednego laboratorium korzystają również studenci kierunku Gospodarka Przestrzenna. W latach 2014 i 2015 studenci IS mieli możliwość uczestniczenia w najwięk-szych na świecie targach teleinformatycznych CeBIT, organizowanych corocznie w Hanowerze, w celu zapoznania się z nowościami w branży informatycznej. Biuro Projektu, zorganizowało wyjazd na Targi ponad 100 studentów i wykładowców (autokary) oraz pozyskało dla wszystkich uczestników bezpłatne bilety wstępu na Targi, korzystając z życzliwości Ministerstwa Gospodarki. Ze względu na znaczenie znajomości języków obcych w branży IP, Studium Języków Obcych (SJO) zmodyfikowało – zgodnie z potrzebami kierunku IS – nauczanie języków obcych. Nauczaniu języków obcych na Uczelni sprzyja 10 tablic interaktywnych, zakupionych ze środków Projektu IS i przekazanych na wyposażenie SJO oraz instalacja systemu nagłaśniania zainstalowanego w 2 salach dydaktycznych (s. 11 i 12, w Pawilonie F). W roku akademickim 2011/12, na kierunku IS uruchomione zostały równoległe studia realizowane w języku angielskim (dwie edycje).

Wykładowcami byli zarówno wykładowcy z UEK, jak też z partnerskich uczelni zagranicznych, zaproszeni przez naszych wykładowców. Studenci mieli okazję uczestniczenia w wykładach – w języku angielskim – prowadzonych przez 13 wykładowców z uczelni zagranicznych, którzy przeprowadzili łącznie 18 wykładów. Ponadto Uniwersytet gościł 3 profesorów wizytu-jących, wybitnych specjalistów w obszarze informatyki, którzy przeprowadzili 4 wy-kłady otwarte. W wykładach otwartych mogli uczestniczyć wszyscy zainteresowani problematyką „informatyczną”. Należy jednak zauważyć, że pomimo działań promo-cyjnych oraz przygotowanych podręczników i materiałów dydaktycznych w języku angielskim, nie udało się kontynuować tych studiów, ze względu na małą ilość kandydatów na kolejną edycję. Na ostatniej, III edycji studiów IS, w roku 2015, w ramach programu nauczania, uruchomiony został 15 godzinny wykład „Absolwent Informatyki Stosowanej na rynku pracy”, przeprowadzony przez 4 praktyków, który cieszył się bardzo dużym zaintereso-waniem studentów, nie tylko III edycji. Mając na uwadze nauczanie w języku angielskim, zainteresowani wykładowcy uzyskali możliwość doskonalenia znajomości języka angielskiego, w trakcie indywidua-alnych spotkań z lektorami, co jest korzystne nie tylko ze względu na potrzeby kierunku IS ale również pozwoli podnieść jakość nauczania w języku angielskim na innych kierunkach studiów oferowanych przez Uczelnię. W okresie od kwietnia 2013 r. do października 2015 r. zrealizowane zostały zadania związane z organizacja staży dla absolwentów kierunku IS. W ramach tego zadania zbudowany i wdrożony został „system regularnego badania potrzeb regional-nego i krajowego rynku pracy”, oparty przede wszystkim na sieci firm, w których absolwenci odbywali staże. Opracowana została również „metodologia badania kompe-tencji absolwentów IS w kontekście potrzeb regionalnego i krajowego rynku pracy”, a także wdrożono „narzędzie informatyczne do prowadzenia ewaluacji i badania studentów oraz pracodawców w ramach systemu badania potrzeb rynku”. Przygotowane w ramach projektu narzędzia, Uczelnia może wykorzystać przy organizacji staży i praktyk dla studentów zwłaszcza w przypadku uzyskania grantów w ramach konkurs ogłoszonego przez NCBiR – „Wsparcie wysokiej jakości programów stażowych dla studentów w programie Studiujesz?

Praktykuj!”, w ramach Działania 3.1, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Absolwenci kierunki IS odbyli staże w 36 firmach. Były to staże co najmniej 6-tygodniowe (minimum 192 godzin satżu), a stypendia – w wysokości 5 tys. brutto – wypłacane były ze środków Projektu IS. W ramach Projektu IS przyjęto, że staż odbędzie 74 absolwentów Informatyki Stosowanej, ale w związku z obniżeniem wskaźnika absolwentów, liczba ta zmniejszyła się do 60 osób. Ostatecznie staż zakończyło 59 absolwentów, w tym 5 absolwentów studiów w języku angielskim. W firmach, które przyjęły absolwentów na staż, systematycznie zbierano informacje dotyczące oceny przygotowania absolwentów do poruszania się na rynku pracy – przygotowania do pracy zawodowej – z myślą o zebraniu informacji na potrzeby dostosowania programu studiów na kierunku IS do potrzeb rynku pracy. Informacje te zbierano z wykorzystaniem stworzonego w tym celu narzędzia informatycznego i przygotowanych ankiet, jakie zobowiązani byli wypełnić zarówno absolwenci jak też instytucje przyjmujące ich na staż – opiekun stażysty. Ankiety te wypełniane były – przed rozpoczęciem stażu, jak i po jego zakończeniu. Wyniki tych badań pozwoliły zebrać opinie absolwentów na temat kierunku IS oraz przedsiębiorców – opiekunów stażystów – na temat praktycznego przygotowania naszych absolwentów. Warto zapoznać się z tymi opiniami, zawartymi w Raporcie końcowym z realizacji zadania związanego ze stażami organizowanymi dla absolwentów kierunku IS. Za promocję studiów na kierunku Informatyka Stosowana odpowiadało Stowarzyszenie „Edukacja dla Przedsiębiorczości”, które ściśle współpracowało z Sekcją Promocji UEK. Studia na kierunku IS podjęło 1 251 osób. Wg stanu na dzień 26 października 2015 roku, liczba absolwentów trzech edycji studiów na kierunku IS wynosi 301 osób, co oznacza wykonanie wskaźnika na poziomie zaledwie 55%, przy czym średnia efektywność studiów na kierunku IS – na podstawie danych z 3 edycji studiów wynosiła 21% (odpowiednio: 27%, 25% i 21%). Obecnie Zespół projektowy uruchomił procedurę zamykania Projektu „Urucho-mienie unikatowego kierunku studiów Informatyka stosowana odpowiedzią na zapo-trzebowanie rynku pracy”. dr Lesław Piecuch .LHURZQLN'238

28ǓlǓǔmd 8<&A-'क़ǏǍǎǒ

ǦǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

']LDĂ&#x160;DQLD8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHgo w Krakowie na rzecz rozwoju dziaĂ&#x160;DOQRĂ?FL%5ZXF]HOQLDFKLQVW\WXFMDFK QDXNRZ\FKRUD]SU]HGVLĂ&#x2021;ELRUVWZDFK ]DLQWHUHVRZDQ\FKZVSÂľĂ&#x160;SUDFĂ&#x192;EDGDZF]Ă&#x192;]XF]HOQLDPL

P

rojekt â&#x20AC;&#x17E;Edukacja dla rozwoju badaĹ&#x201E; i innowacjiâ&#x20AC;? stanowi zwieĹ&#x201E;czenie szeregu dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E; podjÄ&#x2122;tych przez â&#x20AC;&#x17E;Konsorcjum polskich uczelniâ&#x20AC;?, pod przewodnictwem UEK, ktĂłre zostaĹ&#x201A;o powoĹ&#x201A;ane w celu intensyfikacji prac badawczo-rozwojowych (B+R). â&#x20AC;&#x17E;Konsorcjumâ&#x20AC;? utworzone zostaĹ&#x201A;o przez nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;ce instytucje: Akademia Leona KoĹşmiĹ&#x201E;skiego w Warszawie, Politechnika CzÄ&#x2122;stochowska, Politechnika GdaĹ&#x201E;ska, Politechnika Ĺ Ăłdzka, Politechnika WrocĹ&#x201A;awska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet SzczeciĹ&#x201E;ski oraz Instytut Podstawowych ProblemĂłw Techniki Polskiej Akademii Nauk â&#x20AC;&#x201C; Krajowy Punkt Kontaktowy ProgramĂłw Badawczych Unii Europejskiej, Stowarzyszenie â&#x20AC;&#x17E;Edukacja dla PrzedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ciâ&#x20AC;? oraz International Project Management Association (IPMA) Polska. WspĂłlne dziaĹ&#x201A;ania uruchomione zostaĹ&#x201A;y w ramach projektu â&#x20AC;&#x17E;ZarzÄ&#x2026;dzanie projektem badawczym i komercjalizacja wynikĂłw badaĹ&#x201E;. Studia podyplomowe dla pracownikĂłw jednostek naukowych i podmiotĂłw dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;cych na rzecz naukiâ&#x20AC;? (Projekt ZPB), realizowanego w latach 2010 -2013. ZnaczÄ&#x2026;cymi rezultatami tego Projektu byĹ&#x201A;o: 1. Opracowanie i wdroĹźenie jednolitego, programu nauczania problematyki â&#x20AC;&#x17E;zarzÄ&#x2026;dzania projektem badawczym i komercjalizacji wynikĂłw badaĹ&#x201E;â&#x20AC;? adresowanego do pracownikĂłw naukowych oraz opracowanie szczegĂłĹ&#x201A;owego opisu poszczegĂłlnych moduĹ&#x201A;Ăłw w ramach programu nauczania,

ÇŚÇŁ

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

2.

Uruchomienie wspĂłlnej â&#x20AC;&#x201C; dla wszystkich PartnerĂłw â&#x20AC;&#x201C; Bazy WykĹ&#x201A;adowcĂłw i EkspertĂłw 3. Partnerskie uczelni przeprowadziĹ&#x201A;y 17 edycji studiĂłw podyplomowych â&#x20AC;&#x17E;ZarzÄ&#x2026;dzanie projektem badawczym i komercjalizacja wynikĂłw badaĹ&#x201E;â&#x20AC;?, ktĂłre ukoĹ&#x201E;czyĹ&#x201A;o 413 pracownikĂłw naukowych, reprezentujÄ&#x2026;cych 52 uczelnie wyĹźsze oraz 85 jednostek naukowych i instytutĂłw badawczych, z caĹ&#x201A;ej Polski. Na zakoĹ&#x201E;czenie Projektu ZPB, w dniu lutym 2013 roku, Partnerzy w projekcie podpisali â&#x20AC;&#x17E;List intencyjny w sprawie przeksztaĹ&#x201A;cenia Partnerstwa Uczelni, zawiÄ&#x2026;zanego na rzecz wspĂłlnej realizacji projektu ZarzÄ&#x2026;dzanie projektem badawczym i komercjalizacja wynikĂłw badaĹ&#x201E;. Studia podyplomowe dla pracownikĂłw jednostek naukowych i podmiotĂłw dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;cych na rzecz nauki, w ogĂłlnopolskÄ&#x2026; SieÄ&#x2021; wspierania badaĹ&#x201E; i transferu wiedzyâ&#x20AC;?. List ten byĹ&#x201A; wyrazem woli PartnerĂłw do kontynuowania dotychczasowej wspĂłĹ&#x201A;pracy zwiÄ&#x2026;zanej z problematykÄ&#x2026; zarzÄ&#x2026;dzania projektami badawczymi. Uczelnie i instytucje naukowe bÄ&#x2122;dÄ&#x2026;ce sygnatariuszami â&#x20AC;&#x17E;Listu intencyjnegoâ&#x20AC;? stwierdziĹ&#x201A;y, Ĺźe szkolenie administratorĂłw projektĂłw jest waĹźnym czynnikiem wspiera-jÄ&#x2026;cym rozwĂłj dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci badawczej i wyraziĹ&#x201A;y wolÄ&#x2122; wspierania programĂłw szkoleniowych, a w przypadku uruchomienia specjalnoĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x17E;ZarzÄ&#x2026;dzanie projektami badawczymiâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; zainteresowane wspĂłĹ&#x201A;pracÄ&#x2026; przy organizacji warsztatĂłw i konferencji a takĹźe, w przypadku organizacji szkoleĹ&#x201E; specjalistycznych â&#x20AC;&#x201C; wymianÄ&#x2026; doĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E;

i wymianÄ&#x2122; wykĹ&#x201A;adowcĂłw, prowadzÄ&#x2026;cych zajÄ&#x2122;cia. Zainteresowanie problematykÄ&#x2026; zarzÄ&#x2026;dzania projektami â&#x20AC;&#x201C; zwĹ&#x201A;aszcza badawczymi â&#x20AC;&#x201C; oraz rozwojem badaĹ&#x201E; ze strony uczelni, skĹ&#x201A;oniĹ&#x201A;y zespĂłĹ&#x201A; do podjÄ&#x2122;cia prac nad kolejnymi projektami, w oparciu o zdobyte doĹ&#x203A;wiadczenia. W pracach tych uwzglÄ&#x2122;dniono przyjÄ&#x2122;te zaĹ&#x201A;oĹźenia dotyczÄ&#x2026;ce kierunkami dalszej wspĂłĹ&#x201A;pracy. PrzyjÄ&#x2122;to, Ĺźe uczelnie i instytucje badawcze powinny skoncentrowaÄ&#x2021; uwagÄ&#x2122; na przygotowywaniu administratorĂłw projektĂłw badawczych oraz powinny rozwijaÄ&#x2021; kontakty z liczÄ&#x2026;cymi siÄ&#x2122;, miÄ&#x2122;dzynarodowymi oĹ&#x203A;rodkami badawczymi. WĹ&#x201A;adze polskich instytucji naukowych nie dostrzegajÄ&#x2026; czÄ&#x2122;sto faktu, Ĺźe ich rola nie koĹ&#x201E;czy siÄ&#x2122; w momencie przyjÄ&#x2122;cia do wiadomoĹ&#x203A;ci inicjatywy projektowej zgĹ&#x201A;oszonej przez pracownika naukowego czy teĹź zespĂłĹ&#x201A; badawczy. BĹ&#x201A;Ä&#x2122;dne jest bowiem zaĹ&#x201A;oĹźenie, Ĺźe zainicjowany projekt bÄ&#x2122;dzie realizowaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;samodzielnieâ&#x20AC;?. Z przeprowadzonych badaĹ&#x201E; wynika, Ĺźe inicjatywa projektowa, nawet z poparciem ze strony kierownictwa instytucji, nie jest warunkiem wystarczajÄ&#x2026;cym, aby uzyskaÄ&#x2021; oczekiwane rezultaty projektu. W przypadku kaĹźdej inicjatywy projektowej wymagana jest rzetelna analiza rzeczywistych potrzeb i moĹźliwoĹ&#x203A;ci instytucji, w kontekĹ&#x203A;cie planowanych rezultatĂłw i korzyĹ&#x203A;ci, zanim podjÄ&#x2122;ta zostanie ostateczna decyzja w sprawie realizacji nowego projektu. Oznacza to, Ĺźe przy uruchamianiu prac nad nowymi projektami korzystnym rozwiÄ&#x2026;zaniem moĹźe byÄ&#x2021; wyodrÄ&#x2122;bnienie procesĂłw zwiÄ&#x2026;zanych z szeroko rozumianym zarzÄ&#x2026;dzaniem pro-


jektami, zwłaszcza badawczymi i rozwojowymi oraz ulokowanie ich w jednym miejscu, a mianowicie w specjalnie powołanej do realizacji tego zadania jednostce organizacyjnej – Biurze Wspierania Projektów. W kwietniu 2014 r. Biuro Projektów – powołane na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – przystąpiło do realizacji dwóch Projektów finansowanych ze środków Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, ustanowionego w ramach Funduszy norweskich oraz Funduszy EOG. Były to projekty: 1. „Międzynarodowa sieć wspierania badań i transferu wiedzy, jako płaszczyzna współpracy uczelni polskich i norweskich”1 oraz 2. „Edukacja dla rozwoju badań i innowacji”2. Projekty te pozwoliły – przede wszystkim – na kontynuowanie zakończonego rok wcześniej projektu „Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań”, zgodnie z oczekiwaniami Partnerów, ujętymi w Liście intencyjnym powołującym „Sieć wspierania badań i transferu wiedzy”. Oba Projekty miały na celu pogłębienie współpracy naukowo-badawczej pomiędzy polskim uczelniami i norweskim środowiskiem akademickim. Dzięki temu Projekty wspierały się wzajemnie i mogły być realizowane równolegle. Wnioski płynące z realizacji Projektu ZPB znalazły potwierdzenie w przeprowadzonych badaniach3 w projekcie „Międzynarodowa sieć wspierania badań i transferu wiedzy jako płaszczyzna współpracy uczelni polskich i norweskich” z których wynika, że w wielu uczelniach, nawet jeśli istnieją jednostki odpowiedzialne za wspieranie badań i zespołów badawczych, naukowcy oczekują i potrzebują wsparcia w zakresie zarówno poszukiwania źródeł finansowania, przygotowania wniosku jak też zarządzania projektem. Najczęściej jednostki organizacyjne funkcjonujące na uczelniach, mające za zadanie wspieranie badań i badaczy, nie mają jasno określonych i rozdzielonych zakresów odpowiedzialności w odniesieniu do zakresu wspierania badaczy w pracach nad projektami. Wśród głównych trudności, wskazywanych przez badaczy zainteresowanych podjęciem prac nad projektami badawczymi można wymienić: brak wystarczającej wiedzy z zakresu zarządzania i rozliczania projektów, brak wsparcia ad-

ministracyjnego ze strony uczelni, brak współpracy pomiędzy nauką a biznesem. W ramach projektu „Międzynarodowa sieć wspierania badań i transferu wiedzy” przeprowadzono szerokie badania związane z ustaleniem priorytetowych obszarów badawczych4 w poszczególnych Uczelniach partnerskich – polskich i norweskich. Zidentyfikowane obszary badawcze/obszary specjalizacji5 Partnerskich uczelni, powinny stać się płaszczyzną szerokiej współpracy interdyscyplinarnej, międzyuczelnianej i międzynarodowej, w tym z partnerami norweskimi i partnerami biznesowymi (przedsiębiorstwami), ze szczególnym uwzględnieniem obszarów badawczych ujętych w ramach programu Horizon 2020. Opracowana zastała również strategia i plan działań w odniesieniu do prac nad wspólnymi projektami badawczymi w polskich uczelniach partnerskich, z wykorzystaniem dobrych praktyk Uniwersytetu w Stavanger. Przygotowana została koncepcja organizacji „Biur Wspierania Badań”6 na potrzeby instytucji naukowych, dostosowana do warunków, w jakich działają polskie instytucje naukowe wraz z propozycją utworzenia jednostki koordynującej współpracę uczelnianych BWB, w przypadku realizacji międzyuczelnianych i międzynarodowych projektów badawczych. Realizacja tych działań powinno stworzyć warunki do „sieciowego zarządzania projektami badawczymi”, krajowymi i międzynarodowymi. Przejdźmy z kolei do rezultatów projektu „Edukacja dla rozwoju badań i innowacji”. Głównym celem Projektu było uruchomienie na polskich Uczelniach partnerskich specjalności „Zarządzanie projektami badawczymi”. Na potrzebę uruchomienia tego typu studiów wskazywały również wyniki przeprowadzonych badań ankietowych7 wśród przedstawicieli 100 organizacji działających na rynku i w większości realizujących projekty badawczo-rozwojowe. Badania te pozwoliły na zbudowanie spójnego opisu wymagań względem osób zajmujących stanowisko specjalisty ds. zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi/administratora projektów B+R8. W realizację zadań ujętych w projekcie zaangażowały się wszystkie uczelnie partnerskie. Działania te koncentrowały się na opracowaniu programu nauczania

oraz na przygotowaniu niezbędnych materiałów dydaktycznych, w tym podręcznika obejmującego problematykę zarządzania projektami badawczymi. Wspólnym obszarem budowanego programu studiów, planowanych do uruchomienia na Uczelniach partnerskich, będą wykłady specjalistyczne. Podejście takie, ze względu na specyfikę studiów, pozwoli na kadrowe wspieranie się Uczelni partnerskich. Oczekuje się, że uruchomienie na polskich uczelniach specjalności „Zarządzanie projektami badawczymi” pozwoli przygotować niezbędne kadry administratorów projektów badawczych, zarówno na potrzeby uczelni i instytucji naukowych jak też – przedsiębiorstw. Dzięki temu pojawi się realna płaszczyzna współpracy nauki z biznesem. Oczekuje się również, że studenci – w ramach praktycznego podejścia do procesu nauczania – od początku studiów zostaną bezpośrednio włączani do prac w zespołach zarówno przygotowujących, jak też realizujących projekty badawcze i rozwojowe, podejmowane przez uczelnie. Podjęte działania zostały zaprezentowane prof. dr hab. inż. Krzysztofowi Janowi Kurzydłowskiemu, Dyrektorowi Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na spotkaniu marcu 2013, po zakończeniu Projektu ZPB. W listopadzie 2014 roku prof. K.J.Kurzydłowski został poinformowany o działaniach podjętych w ramach projektów realizowanych z Partnerami norweskimi. W maju 2014 roku MNiSW zaproponowało współpracę uczelni na rzecz udziału w Programie „Horizon 2020”. Działania te opisane zostały w „Pakcie dla Horyzontu 2020”, który stanowi dobrowolne zobowiązanie do wspierania i aktywizacji zespołów badawczych w pozyskiwaniu środków ze wspólnego europejskiego budżetu na rozwój nauki. Przypomnę, że MNiSW proponuje, aby uczelnie oraz instytuty badawcze i naukowe stworzyły skuteczny system zachęt i wsparcia na poziomie administracyjnym, organizacyjnym i merytorycznym. Dotyczy to m.in. motywacji i wsparcia organizacyjnego badaczy, w tym utworzenia jednostek, działów wspomagających naukowców w pisaniu i składaniu grantów. Zrealizowane przez nasz Konsorcjum działania czytelnie wpisują się w tę inicjatywę, o czym poinformowaliśmy Ministerstwo stosownym dokumentem.

28ǓlǓǔmd 8<&A-'क़ǏǍǎǒ

ǦǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Warto rĂłwnieĹź podkreĹ&#x203A;liÄ&#x2021; zaangaĹźowanie ZespoĹ&#x201A;u Projektowego w dziaĹ&#x201A;ania podjÄ&#x2122;te w ramach powoĹ&#x201A;anej we wrzeĹ&#x203A;niu 2014 roku â&#x20AC;&#x201C; Polskiej Platformy Technologicznej Biogospodarki oraz powoĹ&#x201A;anej w lipcu 2015 roku Polskiego Instytutu Technologii. Celem strategicznym â&#x20AC;&#x17E;Platformyâ&#x20AC;? jest wykorzystanie polskiego potencjaĹ&#x201A;u intelektualnego i badawczego dla realizacji zintegrowanych dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E; na rzecz rozwoju biogospodarki w Polsce. ZespĂłĹ&#x201A; Projektowy zĹ&#x201A;oĹźyĹ&#x201A; propozycjÄ&#x2122; wĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenia do planu dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;Platformyâ&#x20AC;? wypracowanych przez nasze Konsorcjum â&#x20AC;&#x201C; szkoleĹ&#x201E; dla administratorĂłw projektĂłw badawczych i rozwojowych9 oraz zaproponowaĹ&#x201A; wsparcie przy tworzeniu â&#x20AC;&#x201C; w instytucjach partnerskich â&#x20AC;&#x17E;Platformyâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za wspieranie zespoĹ&#x201A;Ăłw badawczych oraz za koordynacjÄ&#x2122; wspĂłĹ&#x201A;pracy w ramach powoĹ&#x201A;ywanych zespoĹ&#x201A;Ăłw badawczo-rozwojowych. PodjÄ&#x2122;ta zostaĹ&#x201A;a rĂłwnieĹź wspĂłĹ&#x201A;praca z IPMA-Polska dotyczÄ&#x2026;ca wypracowania certyfikatu â&#x20AC;&#x17E;managera projektĂłw badawczychâ&#x20AC;?. Warunki do tego zostaĹ&#x201A;y stworzone w ramach ogĂłlnopolskiego projektu â&#x20AC;&#x17E;ZarzÄ&#x2026;dzanie projektem badawczym i komercjalizacja

wynikĂłw badaĹ&#x201E;â&#x20AC;?, a nastÄ&#x2122;pnie kontynuowane byĹ&#x201A;y w ramach projektĂłw z Partnerami norweskimi. Efektem tej wspĂłĹ&#x201A;pracy jest nowy certyfikat zaproponowany przez IPMA Polska â&#x20AC;&#x201C; asystenta i kierownika projektĂłw badawczych, porĂłwnywalny, odpowiednio, z certyfikatami Project Managera na poziomie D i C. DziÄ&#x2122;ki zaproponowanej przez FRSE moĹźliwoĹ&#x203A;ci przedĹ&#x201A;uĹźenia realizacji projektu â&#x20AC;&#x17E;Edukacja dla rozwoju badaĹ&#x201E; i innowacjiâ&#x20AC;?, DOPU â&#x20AC;&#x201C; peĹ&#x201A;niÄ&#x2026;cy funkcjÄ&#x2122; biura projektu â&#x20AC;&#x201C; podjÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; siÄ&#x2122; zorganizowania promocji specjalnoĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x17E;ZarzÄ&#x2026;dzanie projektami badawczymiâ&#x20AC;? oraz ogĂłlnopolskiej konferencji poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;conej instytucjonalnemu wspieraniu zespoĹ&#x201A;Ăłw badawczych. Celem Konferencji bÄ&#x2122;dzie zwrĂłcenie uwagi uczelni i instytucji naukowych na potrzebÄ&#x2122; instytucjonalnego wspierania badaczy i zespoĹ&#x201A;Ăłw badawczych w pracach nad przygotowaniem projektu badawczo-wdroĹźeniowego w tym, na przygotowanie administratorĂłw projektĂłw badawczych, na potrzebÄ&#x2122; tworzenia warunkĂłw niezbÄ&#x2122;dnych do tworzenia zespoĹ&#x201A;Ăłw interdyscyplinarnych, miÄ&#x2122;dzyuczelnianych i miÄ&#x2122;dzynarodowych, na budowÄ&#x2122; relacji pomiÄ&#x2122;dzy naukÄ&#x2026; a biznesem. Zorganizowane

zostanÄ&#x2026; trzy panele dyskusyjne poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cone; panel poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cony wspieraniu badaczy i zespoĹ&#x201A;Ăłw badawczych przez instytucjÄ&#x2122; naukowÄ&#x2026;; panel poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cony przygotowaniu administratorĂłw projektĂłw badawczych przez uczelnie (szkolenia i studia); panel poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cony wspĂłĹ&#x201A;pracy badawczej uczelni i budowaniu zespoĹ&#x201A;Ăłw badawczych interdyscyplinarnych, miÄ&#x2122;dzyuczelnianych i miÄ&#x2122;dzynarodowych. Adresatami zaproszenia do udziaĹ&#x201A;u w Konferencji bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; osoby odpowiedzialne za rozwĂłj badaĹ&#x201E; w uczelniach (publicznych i niepublicznych), w instytucjach naukowo-badawczych i przedsiÄ&#x2122;biorstwach (prowadzÄ&#x2026;cych dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; badawczÄ&#x2026;). Do udziaĹ&#x201A;u w Konferencji zapraszamy wszystkich pracownikĂłw naukowych UEK. Oczekujemy, Ĺźe patronat nad KonferencjÄ&#x2026; obejmie â&#x20AC;&#x201C; przede wszystkim â&#x20AC;&#x201C; MNiSW oraz NCBiR a przedstawiciele Uczelni partnerskich wejdÄ&#x2026; w skĹ&#x201A;ad Komitetu Organizacyjnego Konferencji. Konferencja planowana jest w dniu 4 marca 2016 roku.

dr LesĹ&#x201A;aw Piecuch .LHURZQLN'238

1W0Ä&#x161;!&32938$/<1^-Ăľ&A@2!83&3>!9-'ŕŁ&#x2014;>96-'8!2-!#!&!ŕĽ&#x2DC;-;8!29('8<>-'&A@T/!036Ä&#x161;!9A$A@A2!>96Ă&#x2022;Ä&#x161;68!$@<$A'ÂŁ2-63ÂŁ90-$,-238>'90-$,VÂ&#x2C6;W2->'89@;'; 03231-$A2@>8!f 03>-'l-&'8mTÂ&#x2030;W3ÂŁ-;'$,2-0!AĂľ9;3$,3>90!TÂ&#x160;W2->'89@;'; 03231-$A2@>!;3>-$!$,TÂ&#x2039;W3ÂŁ-;'$,2-0!83$Ä&#x161;!>90!TÂ&#x152;W0!&'1-!'32!3ৡ1-ŕĽ&#x2DC;90-'+3>!89A!>-'T¤W 29;@;<; 3&9;!>3>@$,83#ÂŁ'1Ă&#x2022;>'$,2-0-T8!/3>@<20;32;!0;3>@83/'0;Ă&#x2022;>!&!>$A@$, TÂ?W;3>!8A@9A'2-'^ &<0!$/!&ÂŁ!8A'&9-Ăľ#-38$A3ŕŚ&#x201D;$-\38!AÂĽW2-='89-;@3('8+'2W 2W0Ä&#x161;!&32938$/<1^ &<0!$/!&ÂŁ!83A>3/<#!&!ŕĽ&#x2DC;--223>!$/-\VÂ&#x2C6;W2->'89@;'; 03231-$A2@>8!03>-'l-&'8mTÂ&#x2030;W3ÂŁ-;'$,2-0!AĂľ9;3$,3>90!TÂ&#x160;W2->'89@;'; 03231-$A2@ >!;3>-$!$,TÂ&#x2039;W3ÂŁ-;'$,2-0!ĂŚĂ&#x2022;&A0!TÂ&#x152;W2->'89@;';A$A'$-ŕĽ&#x2DC;90-T¤W 29;@;<;3&9;!>3>@$,83#ÂŁ'1Ă&#x2022;>'$,2-0-T8!/3>@<20;32;!0;3>@83/'0;Ă&#x2022;>!&!>$A@$, TÂ?W ;3>!8A@9A'2-'^ &<0!$/!&ÂŁ!8A'&9-Ăľ#-38$A3ŕŚ&#x201D;$-\38!AÂĽW2-='89-;@3(;!=!2+'8W 3W8-2৚W!+&!ÂŁ'2!-'>$A!9f3#83>3ÂŁ90!V^$'2!>96-'8!2-!#!&!ŕĽ&#x2DC;>-29;@;<$/!$,6!8;2'890-$,\U!638;368!$3>!2@>8!1!$,683/'0;< cÂ&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x160;c ccÂ&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x160; ^-Ăľ&A@2!83&3>!9-'ŕŁ&#x2014;>96-'8!2-!#!&!ŕĽ&#x2DC; -;8!29('8<>-'&A@/!036Ä&#x161;!9A$A@A2!>96Ă&#x2022;Ä&#x161;68!$@<$A'ÂŁ2-63ÂŁ90-$,-238>'90-$,\W 4W8-2৚W @+1<2;8!9-ŕĽ&#x2DC;90-T T8!/3>@<20;32;!0;3>@83+8!1Ă&#x2022;>!&!>$A@$, V^!638;03ŕĽ&#x2DC;$3>@&3;@$AĂ­$@>@2-0Ă&#x2022;>#!&!ŕĽ&#x2DC;A>-Ă­A!2@$,A-&'2;@)0!$/Ă­68-38@;'f ;3>@$,;'1!;Ă&#x2022;>#!&!>$A@$,$A'ÂŁ2-6!8;2'890-$,\T>8!1!$,683/'0;<V^-Ăľ&A@2!83&3>!9-'ŕŁ&#x2014;>96-'8!2-!#!&!ŕĽ&#x2DC;-;8!29('8<>-'&A@T/!036Ä&#x161;!9A$A@A2!>96Ă&#x2022;Ä&#x161;68!$@<$A'ÂŁ2-63ÂŁ90-$, -238>'90-$,\l28683/'0;< cÂ&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x160;c ccÂ&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x160;mW Â&#x152;W2!ÂŁ-A!13৚£->@$,>96Ă&#x2022;ÂŁ2@$,;'1!;Ă&#x2022;>#!&!>$A@$,>68A@6!&0<63ÂŁ90-$,$A'ÂŁ2-6!8;2'890-$,>90!A</'2!13৚£->'&>-'+8<6@;'1!;Ă&#x2022;>V +8<6!V !8AĂ­&A!2-'>-'&AĂ­TA!8AĂ­&A!2-'6<#ÂŁ-$A2'TÂŁ3+-9;@0!+3963&!8$A!-963Ä&#x161;'$A2!T-223>!$/'963Ä&#x161;'$A2'>8!1!$,&@9$@6ÂŁ-2#!&!>$A@$,V!<0-3A!8AĂ­&A!2-<T'03231-!T 69@$,3ÂŁ3+-!T93$/3ÂŁ3+-!T63ÂŁ-;@0!6<#ÂŁ-$A2!38!A&A-'&A-2#!&!>$A@$,V!<0-'03231-$A2'c68!>2'c963Ä&#x161;'$A2'U +8<6!V3&'ÂŁ3>!2-'1!;'8-!Ä&#x161;Ă&#x2022;>-0329;8<0$/-T'ÂŁ'0;832-0!1-0839@9;'1Ă&#x2022;>-(3;32-0-T-2৚@2-'8-!683&<0$/-T'03231-$A2'3&&A-!Ä&#x161;@>!2-!683$'9Ă&#x2022;>;'$,23ÂŁ3+-$A2@$,2!ŕŚ&#x201D;83&3>-903T -2৚@2-'8-!ŕŚ&#x201D;83&3>-90!>8!1!$,&@9$@6ÂŁ-2#!&!>$A@$,V 2(381!;@0!T!<;31!;@0!-83#3;@0!T'ÂŁ'0;832-0!T'2'8+';@0!T-2৚@2-'8-!1!;'8-!Ä&#x161;3>!T-2৚@2-'8-!ŕŚ&#x201D;83&3>-90!T38!A&A-'&A-2 #!&!>$A@$,V!<0-;'$,2-$A2'c'03231-$A2'c3A-'1-c83ÂŁ2-$A'W 6W8'9Ä&#x161;!>-'$<$,V^8+!2-A!$/!-<8!96-'8!2-!83/'0;Ă&#x2022;>2!63;8A'#@83A>3/<&A-!Ä&#x161;!ÂŁ23ŕŚ&#x201D;$-#!&!>$A'/<$A'ÂŁ2->@৚9A'/\U368!$3>!2-'68A@+3;3>!2'>8!1!$,683/'0;<V ^-Ăľ&A@2!83&3>!9-'ŕŁ&#x2014;>96-'8!2-!#!&!ŕĽ&#x2DC;-;8!29('8<>-'&A@T/!036Ä&#x161;!9A$A@A2!>96Ă&#x2022;Ä&#x161;68!$@<$A'ÂŁ2-63ÂŁ90-$,-238>'90-$,\l28683/'0;< cÂ&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x160;c ccÂ&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x160;mW 7W!638;A#!&!2-!3$A'0->!ŕĽ&#x2DC;68!$3&!>$Ă&#x2022;>>A+ÂŁĂľ&'10316';'2$/-96'$/!ÂŁ-9;@A!8AĂ­&A!2-!683/'0;!1-#!&!>$A3f83A>3/3>@1-U&88#!2!<ÂŁ-T8!0Ă&#x2022;>Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x2039;W!&!2-!A8'!ÂŁf -A3>!2'A39;!Ä&#x161;@>8!1!$,683/'0;<V^ &<0!$/!&ÂŁ!83A>3/<#!&!ŕĽ&#x2DC;--223>!$/-\T28 cÂ&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x160;c ccÂ&#x2021;Â&#x2021;Â&#x152;Â&#x2021;T)2!293>!2'+3A'२83&0Ă&#x2022;> <2&<9A<;@6'2&-!ÂŁ2'+3-A03ÂŁ'2-3>'+3 <9;!23>-32'+3>8!1!$,(<2&<9A@238>'90-$,38!A(<2&<9A@ W 8W88#!2!<ÂŁ-V^$A'0->!2-!68!$3&!>$Ă&#x2022;>>A+ÂŁĂľ&'10316';'2$/-96'$/!ÂŁ-9;@A!8AĂ­&A!2-!683/'0;!1-#!&!>$A3f83A>3/3>@1-\T!638;A#!&!ŕĽ&#x2DC;A8'!ÂŁ-A3>!2@$,>8!1!$, 683/'0;<V^ &<0!$/!&ÂŁ!83A>3/<#!&!ŕĽ&#x2DC;--223>!$/-\T28 cÂ&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x160;c ccÂ&#x2021;Â&#x2021;Â&#x152;Â&#x2021;T)2!293>!2'+3A'२83&0Ă&#x2022;> <2&<9A<;@6'2&-!ÂŁ2'+3 -A03ÂŁ'2-3>'+3<9;!23>-32'+3>8!1!$,(<2&<9A@238>'90-$,38!A(<2&<9A@ W!03+Ä&#x161;Ă&#x2022;>2'>2-390-2!ÂŁ'৚@>90!A!ŕŁ&#x2014;VÂ&#x2C6;W'ÂŁ'168!$@96'$/!ÂŁ-9;@&9WA!8AĂ­&A!2-!683/'0;!1- #!&!>$A3f83A>3/3>@1-/'9;>96-'8!2-'683$'9<-20<#!$/-TA!8AĂ­&A!2-'&A-!Ä&#x161;!2-!1-683/'0;3>@1-->&8!৚!2-'>@68!$3>!2@$,83A>-Ă­A!ŕĽ&#x2DC;WÂ&#x2030;W3ÂŁ!;'/393#@639;8A'+!2!/'9; /!030ÂŁ<$A3>!T$313৚'63;>-'8&A!ŕŁ&#x2014;<1-'/9$3>-'2-'9;!23>-90!$,>9;8<0;<8A'38+!2-A!$@/2'/WÂ&#x160;W6'$/!ÂŁ-9;!&9WA!8AĂ­&A!2-!683/'0;!1-#!&!>$A3f83A>3/3>@1->>-Ăľ09A3ŕŚ&#x201D;$- >@6!&0Ă&#x2022;>>96Ă&#x2022;Ä&#x161;68!$</'A>9A@9;0-1-031Ă&#x2022;80!1-T&A-!Ä&#x161;!1->38+!2-A!$/-WÂ&#x2039;W9-Ă­+2-Ăľ$-'A!1-'8A32'+3$'ÂŁ<>@1!+!#<&3>!2-!-<;8A@1@>!2-!8'ÂŁ!$/-A8Ă&#x2022;৚2@1-+8<6!1--2;'8'f 9!8-<9A@W-'ÂŁ3083;2-'63>-Ă­A!2-!;'9Ă­>-'ÂŁ3>@1-!83>'-&3;@$AĂ­8Ă&#x2022;৚2'+3;@6<38+!2-A!$/-c-29;@;<$/-c63&1-3;Ă&#x2022;>WÂ&#x152;W !&!2-!96'$/!ÂŁ-9;@&9WA!8AĂ­&A!2-!683/'0;!1-#!&!>$A3f 83A>3/3>@1-9Ă­A>-Ă­A!2'A>9A@9;0-1-!0;@>23ŕŚ&#x201D;$-!1-3#'/1</Ă­$@1-+'2'83>!2-'631@9Ä&#x161;Ă&#x2022;>T68A'0Ä&#x161;!&!2-'-$,2!>@1-!8683/'0;3>@TA!8AĂ­&A!2-'683/'0;'1->&8!৚!2-' +3;3>@$,83A>-Ă­A!ŕĽ&#x2DC;ÂŁ<#-$,031'8$/!ÂŁ-A!$/ĂľW¤W93#!2!;@19;!23>-90<63>-22!639-!&!ŕŁ&#x2014;-2;'8&@9$@6ÂŁ-2!82Ă­>-'&AĂľ3#'/1</Ă­$Ă­VA!8AĂ­&A!2-'l683/'0;!1-TÂŁ<&ৡ1-T683$'9!1-mT '03231-Ăľl!2!ÂŁ-AĂľ8@20Ă&#x2022;>T;8'2&@T683$'9@&'$@A@/2'mT9;!;@9;@0Ăľl!2!ÂŁ-A@&!2@$,mT1';3&3ÂŁ3+-Ăľl683/'0;3>!2-'#!&!ŕĽ&#x2DC;mT68!>3lA!1Ă&#x2022;>-'2-!6<#ÂŁ-$A2'T<13>@>A!/'12'mT)2!29' l#<&৚';3>!2-'T039A;@T8!$,<2'0'03231-$A2@T8'2;3>23ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;-2>'9;@$/-mT-2(381!;@0Ăľl23>3$A'92'9@9;'1@>9631!+!/Ă­$'A!8AĂ­&A!2-'68A'&9-Ăľ#-389;>'1T#!A@&!2@$,mWÂ?W6'$f /!ÂŁ-9;!&9WA!8AĂ­&A!2-!683/'0;!1-#!&!>$A3f83A>3/3>@1-63>-2-'2#-'+ÂŁ'639Ä&#x161;<+->!ŕŁ&#x2014;9-Ăľ/ĂľA@0-'1!2+-'ÂŁ90-1-$3/'9;-9;3;2'A&!2-'1>-'ÂŁ<8'9632&'2;Ă&#x2022;>T/ĂľA@0-'12-'1-'$0-1W ÂĽW3>-2-'2639-!&!ŕŁ&#x2014;>-'ÂŁ'A8Ă&#x2022;৚2-$3>!2@$,<1-'/Ăľ;23ŕŚ&#x201D;$-T>ŕŚ&#x201D;8Ă&#x2022;&0;Ă&#x2022;8@$,0ÂŁ<$A3>'A2!$A'2-'1!/Ă­;'A>-Ă­A!2'A+'2'83>!2-'123>@$,631@9Ä&#x161;Ă&#x2022;>-A!8AĂ­&A!2-'1683/'0;'1WÂ&#x17D;W 93#!;!0!63>-22!9-Ăľ68A'&'>9A@9;0-1$'$,3>!ŕŁ&#x2014;9-ÂŁ2@1<0-'8<203>!2-'12!$'ÂŁ38!A9!13&A-'ÂŁ23ŕŚ&#x201D;$-Ă­WÂ&#x2C6;Â&#x2021;W 9;3;2'&ÂŁ!'('0;@>23ŕŚ&#x201D;$-68!$@/'9;8Ă&#x2022;>2-'৚639-!&!2-'A&3ÂŁ23ŕŚ&#x201D;$- !2!ÂŁ-;@$A2@$,-963Ä&#x161;'$A2@$,l031<2-0!;@>23ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;T#<&3>!2-'8'ÂŁ!$/-m38!A3&63823ŕŚ&#x201D;$-2!9;8'9W 9W3('8$-'</Ăľ;3;3>9639Ă&#x2022;#2!9;Ăľ6</Ă­$@V^A03ÂŁ'2-'g>8!AA$'8;@)0!$/Ă­g!&1-2-9;8!;38Ă&#x2022;>683/'0;Ă&#x2022;>#!&!>$A@$,A>@038A@9;!2-'1683+8!1Ă&#x2022;>9A03ÂŁ'2-3>@$,-&3ŕŚ&#x201D;>-!&$A'ŕĽ&#x2DC; A&3#@;@$,68A@8'!ÂŁ-A!$/-683/'0;<^ !8AĂ­&A!2-'683/'0;'1#!&!>$A@1-031'8$/!ÂŁ-A!$/!>@2-0Ă&#x2022;>#!&!ŕĽ&#x2DC;\38!A>8!1!$,683/'0;Ă&#x2022;>^ &<0!$/!&ÂŁ!83A>3/<#!&!ŕĽ&#x2DC;--223>!$/-\38!A ^-Ăľ&A@2!83&3>!9-'ŕŁ&#x2014;>96-'8!2-!#!&!ŕĽ&#x2DC;-;8!29('8<>-'&A@T/!036Ä&#x161;!9A$A@A2!>96Ă&#x2022;Ä&#x161;68!$@<$A'ÂŁ2-63ÂŁ90-$,-238>'90-$,\W'ÂŁ'163>@৚9A@$,683/'0;Ă&#x2022;>/'9;lfm&39;393>!2-'683f +8!1Ă&#x2022;>2!<$A!2-!&363;8A'#8@20<68!$@TlfmA!!2+!৚3>!2-'<$A'ÂŁ2->83A>Ă&#x2022;/23>3$A'92@$,683+8!1Ă&#x2022;>2!<$A!2-!Tlfm>A13$2-'2-'-2;'82!$/32!ÂŁ-A!$/-TlfmA>-Ăľ09A'2-'<&A-!Ä&#x161;< <$A'ÂŁ2->683/'0;!$,Â?)2!293>!2@$,A'ŕŚ&#x201D;83&0Ă&#x2022;> 38!Alfm83A>Ă&#x2022;/>96Ă&#x2022;Ä&#x161;68!$@A#-A2'9'1W$A'9;2-0!1-683/'0;Ă&#x2022;>T63A!<$A'ÂŁ2-!1-T9Ă­83+8!1Ă&#x2022;>!&!>$A@$, 38!A f3ÂŁ90!\W

ÇŚÇĽ

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;


I OgĂłlnopolskie Forum 3U]HGVLĂ&#x2021;ELRUF]RĂ?FL6WXGHQWÂľZ ]1LHSHĂ&#x160;QRVSUDZQRĂ?FLDPL A@9;<&'2;A2-'6'Ä&#x161;23968!>23ŕŚ&#x201D;$-Ă­13৚'#@ŕŁ&#x2014;68A'&9-Ăľ#-38$A@S!01!93#-' 638!&A-ŕŁ&#x2014;>8'!ÂŁ-!$,>96Ă&#x2022;Ä&#x161;$A'92'/+3963&!80-S!0-'1!9A!29'-13৚£->3ŕŚ&#x201D;$- 83A>3/<>Ä&#x161;!92'/&A-!Ä&#x161;!ÂŁ23ŕŚ&#x201D;$-+3963&!8$A'/-;3/'9A$A'2!9;<&-!$,S /!0;3 63Ä&#x161;Ă­$A@ŕŁ&#x2014;A&3#8Ă­9;<&'2$0Ă­A!#!>Ă­S (ze szczegĂłlnym uwzglÄ&#x2122;dnieniem potrzeb osĂłb z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciami). GoĹ&#x203A;ciem niespodziankÄ&#x2026; okazaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; Katarzyna KozioĹ&#x201A; â&#x20AC;&#x201C; Miss Polski na WĂłzku 2015, ktĂłra opowiedziaĹ&#x201A;a o swoich zmaganiach po wypadku, pracy zawodowej oraz sukcesie w konkursie, po ktĂłrym mimo swojej niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ci moĹźe z dumÄ&#x2026; nosiÄ&#x2021; koronÄ&#x2122; i tytuĹ&#x201A; Miss Polski. Ostatni dzieĹ&#x201E; konferencji zamknÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; Piotr LeĹ&#x203A;niewski â&#x20AC;&#x201C; student z Poznania, ktĂłry wystÄ&#x2026;piĹ&#x201A; ze swojÄ&#x2026; energicznÄ&#x2026; przemowÄ&#x2026; motywacyjnÄ&#x2026; na temat wspĂłĹ&#x201A;pracy i osiÄ&#x2026;gania sukcesĂłw. Przedstawiciele ZSN majÄ&#x2026; nadziejÄ&#x2122; na kolejne edycje konferencji, ktĂłra

w dalszym ciÄ&#x2026;gu bÄ&#x2122;dzie poszerzaÄ&#x2021; horyzonty, rozwijaÄ&#x2021; biznesowe myĹ&#x203A;lenie oraz wspieraÄ&#x2021; integracjÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;rodowiska osĂłb z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciami. Bo wspĂłĹ&#x201A;pracujÄ&#x2026;c, Ĺźadna niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; nie jest ograniczeniem w realizowaniu swoich marzeĹ&#x201E;, pasji i ambicji zawodowych. A przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci i sprawnej dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci na rynku moĹźna uczyÄ&#x2021; siÄ&#x2122;, czerpiÄ&#x2026;c garĹ&#x203A;ciami z takiej konferencji, jakÄ&#x2026; byĹ&#x201A;a ta w Katowicach.

RafaĹ&#x201A; Bedrunka Zrzeszenie StudentĂłw 1LHSHĂ&#x160;QRVSUDZQ\FK8(.

fot. Monika Weryszko

O

dpowiedzi na te i inne pytania szukali przedstawiciele Zrzeszenia StudentĂłw NiepeĹ&#x201A;nosprawnych UEK podczas I OgĂłlnopolskiego Forum PrzedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci StudentĂłw z NiepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W dniach 9-11 paĹşdziernika 2015 r. Organizacja StudentĂłw NiepeĹ&#x201A;nosprawnych UE w Katowicach zgromadziĹ&#x201A;a w tym celu studentĂłw z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciami z kilku polskich uczelni. W kameralnym gronie uczestniczyli w wykĹ&#x201A;adach i warsztatach, mieli teĹź moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; integracji z innymi studentami w czasie imprezy studenckiej oraz w czasie turnieju bowlingowego. W czasie warsztatĂłw, po wprowadzeniu teoretycznym, rywalizowali w zakĹ&#x201A;adaniu wĹ&#x201A;asnego biznesu. KonkurowaĹ&#x201A;y ze sobÄ&#x2026; foodtrucki â&#x20AC;&#x201C; restauracje na kĂłĹ&#x201A;kach, a takĹźe sklepy z ubraniami. PojawiaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; niezliczone i oryginalne pomysĹ&#x201A;y budowania wĹ&#x201A;asnego biznesu. Bardzo rozwijajÄ&#x2026;ca okazaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; debata prowadzona przez przedstawiciela Akademickich InkubatorĂłw PrzedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci, ktĂłry na swoim wĹ&#x201A;asnym przykĹ&#x201A;adzie zachÄ&#x2122;caĹ&#x201A; do zbudowania swojego biznesu juĹź w czasie studiĂłw. Spotkaniem z rynkiem pracy byĹ&#x201A;a rozmowa z przedstawicielami agencji pracy, ktĂłrzy dawali wiele wskazĂłwek jak poszukiwaÄ&#x2021; pracy

33&;8<$0V!89A;!;@A!0Ä&#x161;!&!2-!>Ä&#x161;!92'+3#-A2'9<W

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ÇŚÇŚ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

W poszukiwaniu ZHZQĂ&#x2021;WU]QHJRVSRNRMX ;<&-!63&>-'ÂŁ31!>A+ÂŁĂľ&!1-9Ă­>@/Ă­;03>@1308'9'1T/'&2!0-$,63$AĂ­;0-13+Ă­ #@ŕŁ&#x2014;#!8&A3;8<&2'T9A$A'+Ă&#x2022;ÂŁ2-'&ÂŁ!39Ă&#x2022;#A2-'6'Ä&#x161;23968!>23ŕŚ&#x201D;$-Ă­W-<8!&9W9Ă&#x2022;# -'6'Ä&#x161;23968!>2@$,1!/Ă­>@68!$3>!2Ă­/<৚3&ÂŁ!;8'$'6;Ăľ/!068A'0<ŕŁ&#x2014;9;8!$,T3#!>@ -9!13;23ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;>'>96!2-!Ä&#x161;'ÂŁ!;!T0;Ă&#x2022;8'>9631-2!9-Ăľ68A'A$!Ä&#x161;'৚@$-'W!/>!৚2-'/9A@ /'9;6-'8>9A@0830X

P

dorobek kulturowy. Po krĂłtkim spacerze po piÄ&#x2122;knym rynku doszliĹ&#x203A;my do liceum, w ktĂłrym uczyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; Karol WojtyĹ&#x201A;a. Nieoficjalnym symbolem Wadowic staĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; kremĂłwki. RĂłwnieĹź i my ulegliĹ&#x203A;my tej pokusie spÄ&#x2122;dzajÄ&#x2026;c czas na delektowaniu siÄ&#x2122; pysznym ciastkiem oraz herbatÄ&#x2026; w jednej z miejscowych cukierni. Wieczorem dotarliĹ&#x203A;my do Centrum KongresĂłw i Rekreacji â&#x20AC;&#x17E;Orle Gniazdoâ&#x20AC;?. Jest to hotel oraz oĹ&#x203A;rodek konferencyjny, poĹ&#x201A;oĹźony w Szczyrku w malowniczym Beskidzie Ĺ&#x161;lÄ&#x2026;skim. Po kolacji gry i zabawy integracyjne przygotowane przez ZSN UEK pozwoliĹ&#x201A;y nam lepiej siÄ&#x2122; poznaÄ&#x2021;.

fot. Archiwum BON U EK

oczÄ&#x2026;tek studiĂłw dla kaĹźdego Ĺťa- nictwo w obozie jest doskonaĹ&#x201A;Ä&#x2026; okazjÄ&#x2026; ka jest okresem wzmoĹźonej pra- do uzyskania wszelkich niezbÄ&#x2122;dnych cy i stresu. Bardzo czÄ&#x2122;sto wiÄ&#x2026;Ĺźe informacji na temat wsparcia studensiÄ&#x2122; on z przeprowadzkÄ&#x2026;, nowym tĂłw z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;. Jest rĂłwmiejscem oraz poznaniem nowych ludzi. nieĹź szansÄ&#x2026; na poznanie nowych ludzi, Studenci muszÄ&#x2026; wykazaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; duĹźÄ&#x2026; samo- a przede wszystkim aktywne spÄ&#x2122;dzenie dzielnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; i sprostaÄ&#x2021; nowym wyzwaniom. wolnego czasu. Biuro ds. ON, wychodzÄ&#x2026;c naprzeciw problemom studentĂłw z niepeĹ&#x201A;nospraw- 'ÂŁ!$/!AA!#8!1 noĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; studiujÄ&#x2026;cych na pierwszym roku, juĹź po raz 10. zorganizowaĹ&#x201A;o obĂłz szkoZ Krakowa wyjechaliĹ&#x203A;my w piÄ&#x2026;tkowe leniowo-adaptacyjny w Szczyrku. W tym popoĹ&#x201A;udnie. PierwszÄ&#x2026; atrakcjÄ&#x2026; wycieczki roku odbyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; on w dniach 6-8 listopada. byĹ&#x201A;o zwiedzanie Wadowic â&#x20AC;&#x201C; rodzinnego W obozie zdecydowaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; wziÄ&#x2026;Ä&#x2021; udziaĹ&#x201A; miasta Karola WojtyĹ&#x201A;y. Przewodnik przy14 studentĂłw UEK, AGH, UR. Uczest- bliĹźyĹ&#x201A; nam bogatÄ&#x2026; historiÄ&#x2122; miasta i jego

&/Ăľ$-'<$A'9;2-0Ă&#x2022;>3#3A<

ÇŚÓ?

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;


638!&!>0!>-'&A@ Po poĹ&#x201A;udniu w sali konferencyjnej wspĂłlnie wysĹ&#x201A;uchaliĹ&#x203A;my prezentacji nt. krakowskich BONĂłw. Pracownik biura przedstawiĹ&#x201A; zakres dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E;, pomoc, jakÄ&#x2026; nam oferujÄ&#x2026; oraz instrukcje, jak z tej pomocy skutecznie korzystaÄ&#x2021;. To jedna z najwaĹźniejszych informacji potrzebnych studentom z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; do studiowania i radzenia sobie w Ĺ&#x203A;rodowisku akademickim. Studiowanie to nie tylko wykĹ&#x201A;ady oraz Ä&#x2021;wiczenia, ale rĂłwnieĹź aktywne uczestnictwo w Ĺźyciu studenckim, o czym mogliĹ&#x203A;my usĹ&#x201A;yszeÄ&#x2021; od przedstawicieli ZrzeszeĹ&#x201E; StudentĂłw NiepeĹ&#x201A;noprawnych UEK oraz AGH, ktĂłrzy zachÄ&#x2122;cili nas do dziaĹ&#x201A;ania w organizacjach studenckich. SwojÄ&#x2026; ofertÄ&#x2122; dla wszystkich studentĂłw, takĹźe tych z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;, zaprezentowaĹ&#x201A;a przedstawicielka Erasmus Student Network. DowiedzieliĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; w jaki sposĂłb moĹźemy aplikowaÄ&#x2021; na wyjazdy zagraniczne i co mamy zrobiÄ&#x2021;, aby uczestniczyÄ&#x2021; w projektach Erasmus. MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; rozwijania wĹ&#x201A;asnych zainteresowaĹ&#x201E; przez studentĂłw oferujÄ&#x2026; teĹź koĹ&#x201A;a naukowe. Na kaĹźdej uczelni dziaĹ&#x201A;a wiele takich kĂłĹ&#x201A;, w ktĂłrych kaĹźdy z nas moĹźe dziaĹ&#x201A;aÄ&#x2021; i doskonaliÄ&#x2021; swojÄ&#x2026; wiedzÄ&#x2122;.

-'$A38'0A!63A2!>$A@

PoinformowaĹ&#x201A;a nas o tym koleĹźanka, ktĂł- oraz bilardu bÄ&#x2026;dĹş ping-ponga, lecz dora aktywnie uczestniczy w dziaĹ&#x201A;aniach kĂłĹ&#x201A; skonaĹ&#x201A;a pogoda zachÄ&#x2122;ciĹ&#x201A;a nas do spacerĂłw naukowych na UEK. po urokliwej okolicy, a piÄ&#x2122;kna zĹ&#x201A;ota jesieĹ&#x201E; Po otrzymanej dawce wiedzy przyszedĹ&#x201A; do poszukiwania grzybĂłw w pobliskim lesie. czas na wspĂłlne ognisko poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czone z kolacjÄ&#x2026;. Dobre nastroje zachÄ&#x2122;ciĹ&#x201A;y nas do zaprezen- 3&9<13>!2-' towania swoich umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci wokalnych, czego efektem byĹ&#x201A;o Ĺ&#x203A;piewanie piosenek ObĂłz naleĹźy uznaÄ&#x2021; za bardzo udany. do późnych godzin nocnych. Wszyscy jesteĹ&#x203A;my bardzo zadowoleni i z chÄ&#x2122;ciÄ&#x2026; bÄ&#x2122;dziemy uczestniczyÄ&#x2021; w kolejnych wy'ÂŁ!09-3&63$A@2'0 darzeniach, organizowanych przez BON. Po wyjeĹşdzie kaĹźdy student pierwszego Niedziela byĹ&#x201A; dniem odpoczynku i re- roku juĹź wie, Ĺźe moĹźe liczyÄ&#x2021; na pomocnÄ&#x2026; laksu. KaĹźdy student swĂłj czas wolny mĂłgĹ&#x201A; dĹ&#x201A;oĹ&#x201E; ze strony zarĂłwno BON, jak i ZSN. spÄ&#x2122;dziÄ&#x2021; na poszukiwaniu wewnÄ&#x2122;trznego spokoju, tak aby naĹ&#x201A;adowaÄ&#x2021; baterie do praMateusz MacaĹ&#x201A;ka cy i nauki. MogliĹ&#x203A;my skorzystaÄ&#x2021; z bogatej BON UEK Marcin Zubik oferty oĹ&#x203A;rodka w postaci, miÄ&#x2122;dzy innymi zabiegĂłw rehabilitacyjnych, masaĹźy, spa ZSN UEK

fot. Archiwum BON U EK

Sobota byĹ&#x201A;a dniem rozwoju osobistego. Po Ĺ&#x203A;niadaniu odbyĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; warsztaty psychologiczne. â&#x20AC;&#x17E;Zamknij oczy i przywoĹ&#x201A;aj w pamiÄ&#x2122;ci pierwszÄ&#x2026; chwilÄ&#x2122; w Twoim Ĺźyciu, kiedy czuĹ&#x201A;eĹ&#x203A;/aĹ&#x203A; wewnÄ&#x2122;trzny spokĂłjâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; jest to jeden ze sposobĂłw szukania wewnÄ&#x2122;trznego spokoju, jakie byĹ&#x201A;y prezentowane na warsztatach. KaĹźdy z nas opowiadaĹ&#x201A; o swoich doĹ&#x203A;wiadczeniach, odczuciach oraz o indywidualnym wyobraĹźeniu wewnÄ&#x2122;trznego spokoju. PrzywoĹ&#x201A;ywaliĹ&#x203A;my swoje najwspanialsze chwile, przypominaliĹ&#x203A;my sobie momenty, w ktĂłrym osiÄ&#x2026;gnÄ&#x2122;liĹ&#x203A;my ten spokĂłj. ZajÄ&#x2122;cia byĹ&#x201A;y niezwykle ciekawe, gdyĹź garĹ&#x203A;Ä&#x2021; wiadomoĹ&#x203A;ci teoretycznych przeplataĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; z praktycznymi Ä&#x2021;wiczeniami, rĂłwnieĹź na Ĺ&#x203A;wieĹźym powietrzu. Znalezienie wewnÄ&#x2122;trznego spokoju pozwoliĹ&#x201A;o nam na uĹ&#x203A;wiadomienie sobie, jak waĹźne jest uspokojenie siÄ&#x2122; i wyciszenie w codziennym Ĺźyciu przed egzaminem bÄ&#x2026;dĹş w trudnych chwilach.

fot. Archiwum BON U EK

^!039-Ă­+2Ă­ŕŁ&#x2014;9630Ă&#x2022;/ >'>2Ăľ;8A2@S\

8'A'2;!$/!2;W-<8&9W

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

njǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

3UHVWL×RZDQDJURGDGOD%LXUDGV 2VµE1LHSHÊQRVSUDZQ\FK8(. -<832!+83&A323638!A03£'/2@T;@18!A'1A!9;>38A'2-'-683('9/32!£2' 683>!&A'2-'^'8>-9<>>>#'A#!8-'8\W!+83&!A39;!Ě!>8õ$A32!63&$A!9 <83$A@9;'/ !£- 2;'+8!$/-T0;Õ8!3&#@Ě!9-õǎǖ£-9;36!&!>!89A!>-'W 32383>@ 6!;832!;2!& !£í3#/íĚ8'A@&'2;A'$A@63963£-;'/3£90-'/T2&8A'/<&!W

G

świata artystycznego, znane nie tylko skiego, tacy jak Anna Popek. Przede z aktywności zawodowej, ale również wszystkim jednak Gala zgromadziła z aktywności na rzecz osób z niepeł- liczną rzeszę osób z niepełnosprawnonosprawnościami, wśród nich Olga ściami z całej Polski oraz ich rodziny Bończyk, Grażyna Wolszczak, Anna i przyjaciół. Korcz, Małgorzata Pieńkowska, a takZ jednej strony zachowany został że przedstawiciele świata dziennikar- charakter uroczystej Gali – całość

fot. Stowarzyszynie Integracja

ala zgromadziła ponad 2500 uczestników. Wśród zaproszonych gości byli zarówno przedstawiciele świata polityki, wśród nich: przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP, posłowie, oraz wysocy urzędnicy; przedstawicielki

-'£0! !£! 2;'+8!$/-‰‡ˆŒ

Ǧӑ

28ǓlǓǔmd 8<&A-'क़ǏǍǎǒ


fot. Stowarzyszynie Integracja

prowadziĹ&#x201A; zaĹ&#x201A;oĹźyciel i prezes Stowarzyszenia PrzyjaciĂłĹ&#x201A; Integracji oraz Fundacji Integracja, Piotr PawĹ&#x201A;owski. WspieraĹ&#x201A; go swoim dowcipem dziennikarz i satyryk Artur Andrus wspĂłlnie z niezwykle ciepĹ&#x201A;Ä&#x2026; osobÄ&#x2026;, jakÄ&#x2026; jest znana i popularna aktorka Magdalena Róşczka. GalÄ&#x2122; rozpoczÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; minikoncert Kamila Czeszela, bardzo utalentowanego niepeĹ&#x201A;nosprawnego piosenkarza. Jednak gĹ&#x201A;Ăłwnym goĹ&#x203A;ciem Gali byĹ&#x201A;a przebywajÄ&#x2026;ca w Polsce brytyjska wokalistka Victoria Modesta, piosenkarka zdobywajÄ&#x2026;ca na Wyspach coraz wiÄ&#x2122;kszÄ&#x2026; popularnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; (pomimo â&#x20AC;&#x201C; albo na przekĂłr â&#x20AC;&#x201C; widocznej niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ci), ktĂłra podczas Gali otrzymaĹ&#x201A;a NagrodÄ&#x2122; SpecjalnÄ&#x2026; Przyjaciel Integracji â&#x20AC;&#x17E;za postawÄ&#x2122; ĹźyciowÄ&#x2026;, krzewienie idei bezkompromisowego Ĺ&#x201A;amania barier w codziennym Ĺźyciu osĂłb z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciamiâ&#x20AC;?. Podczas Gali Medale â&#x20AC;&#x17E;Przyjaciel Integracjiâ&#x20AC;? otrzymali: ZwiÄ&#x2026;zek BankĂłw Polskich, Poczta Polska i Totalizator Sportowy, zaĹ&#x203A; wyróşnienie przyznano Portowi Lotniczemu im. F. Chopina w Warszawie. Nagrody te przyznano za podejmowanie dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E; na rzecz osĂłb z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciami. Z drugiej zaĹ&#x203A; strony impreza ta miaĹ&#x201A;a coĹ&#x203A; z cudownego, ludycznego widowiska, bowiem podczas wystÄ&#x2122;pĂłw dwĂłch zespoĹ&#x201A;Ăłw, November Project oraz Soundâ&#x20AC;&#x2122;nâ&#x20AC;&#x2122;Grace, uczestnicy bawili siÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;piewajÄ&#x2026;c i taĹ&#x201E;czÄ&#x2026;c razem z artystami, a miejsca do tej zabawy byĹ&#x201A;o duĹźo, bowiem caĹ&#x201A;a impreza odbyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; w budynku EXPO XXI Warszawa, w najnowszej hali obiektu o powierzchni prawie 4000 m2. To wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie ta nowoczesna przestrzeĹ&#x201E; oraz duĹźe moĹźliwoĹ&#x203A;ci techniczne obiektu umoĹźliwiĹ&#x201A;y stworzenie atmosfery przyjacielskiej zabawy i poczucie peĹ&#x201A;nej integracji uczestnikĂłw. ByĹ&#x201A;o mi dane reprezentowaÄ&#x2021; Biuro ds. ON â&#x20AC;&#x201C; i tym samym UEK â&#x20AC;&#x201C; i odebraÄ&#x2021; z rÄ&#x2026;k Magdaleny Róşczki statuetkÄ&#x2122; wraz z dyplomem, choÄ&#x2021; muszÄ&#x2122; przyznaÄ&#x2021;, Ĺźe nie przyĹ&#x201A;oĹźyĹ&#x201A;am siÄ&#x2122; w Ĺźadnym calu do bezbarierowoĹ&#x203A;ci strony www naszego Biura. Profesjonalizm strony www BON jest zasĹ&#x201A;ugÄ&#x2026; mgr Eweliny Durlak oraz mgra. Marka Ĺ&#x161;wierada. OdbierajÄ&#x2026;c nagrodÄ&#x2122; i korzystajÄ&#x2026;c z faktu, Ĺźe byĹ&#x201A;am przy mikrofonie, po pierwsze â&#x20AC;&#x201C; przesĹ&#x201A;aĹ&#x201A;am

8A'13>!683(W&8,!#W!2-2@ -ÂŁ'0

Warszawie integracyjne pozdrowienia od Krakowa. Po drugie, podziÄ&#x2122;kowaĹ&#x201A;am organizatorom za nagrodÄ&#x2122;, ale przede wszystkim za realizacjÄ&#x2122; wspaniaĹ&#x201A;ej idei jakÄ&#x2026; jest idea INTEGRACJI. Po trzecie zaĹ&#x203A;, podzieliĹ&#x201A;am siÄ&#x2122; z uczestnikami Gali swoim niedawnym doĹ&#x203A;wiadczeniem, kiedy to podczas odbierania nagrody â&#x20AC;&#x17E;LodoĹ&#x201A;amaczeâ&#x20AC;? w paĹşdzierniku na Zamku KrĂłlewskim w Warszawie rektor UEK prof. UEK dr hab. inĹź. Andrzej ChochĂłĹ&#x201A; powiedziaĹ&#x201A;, Ĺźe nie jest pewien czy nasza uczelnia zasĹ&#x201A;uĹźyĹ&#x201A;a na tÄ&#x2122; nagrodÄ&#x2122;, bo zrobiliĹ&#x203A;my dopiero pierwszy krok. Kiedy to usĹ&#x201A;yszaĹ&#x201A;am, nie bardzo mogĹ&#x201A;am pogodziÄ&#x2021; siÄ&#x2122; z tym zdaniem, bowiem od 2002 roku najpierw sama, a potem wraz z BON podejmujemy dziaĹ&#x201A;ania na rzecz wsparcia studentĂłw

z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciami i wydawaĹ&#x201A;o mi siÄ&#x2122;, Ĺźe nasza Uczelnia zaszĹ&#x201A;a znacznie dalej niĹź na odlegĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; pierwszego kroku. Na szczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;cie nie podzieliĹ&#x201A;am siÄ&#x2122; z Panem Rektorem tÄ&#x2026; wÄ&#x2026;tpliwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;, bowiem po pewnym czasie i na mnie spĹ&#x201A;ynÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o olĹ&#x203A;nienie. ChoÄ&#x2021; w sensie wymiernym duĹźo przez te lata zostaĹ&#x201A;o na naszej Uczelni zrobione, to wobec tego, co trzeba jeszcze zrobiÄ&#x2021; i wobec tego, co trzeba jeszcze zmieniÄ&#x2021; w Polsce, rzeczywiĹ&#x203A;cie zrobiliĹ&#x203A;my dopiero pierwszy krok. Na koniec zaprosiĹ&#x201A;am wszystkich uczestnikĂłw Gali na nasze Krakowskie Dni Integracji w kwietniu 2016 roku. SURIGUKDE Janina Filek 3HĂ&#x160;QRPRFQLN5HNWRUD8(.GV 2VÂľE1LHSHĂ&#x160;QRVSUDZQ\FK

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

njǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

&HUHPRQLDZUĂ&#x2021;F]HQLD dyplomĂłw MBA Ç?Ç?6!ৡ&A-'82-0!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;8W>8!03>90-'/A03ÂŁ'-A2'9<2->'89@;';< 03231-$A2'+3 3&#@Ä&#x161;!9-Ăľ<83$A@9;3ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;>8Ăľ$A'2-!&@6ÂŁ31Ă&#x2022;>9Ä&#x161;<$,!$A31 - '&@$/- 83+8!1< ?'$<;-='38!A '&@$/-83+8!1< 2;'82!;-32!ÂŁW

A

bsolwentĂłw i zaproszonych goĹ&#x203A;ci zebranych w Starej Auli przywitaĹ&#x201A; prof. Adam Sagan â&#x20AC;&#x201C; PrzewodniczÄ&#x2026;cy Rady Programowej Krakowskiej SzkoĹ&#x201A;y Biznesu UEK. CeremoniÄ&#x2122; uĹ&#x203A;wietniĹ&#x201A;y liczne przemĂłwienia. Jako pierwszy wystÄ&#x2026;piĹ&#x201A; John Lynch â&#x20AC;&#x201C; Prezes firmy Lynka z siedzibÄ&#x2026; w Krakowie, ktĂłry wygĹ&#x201A;osiĹ&#x201A; wykĹ&#x201A;ad pt. â&#x20AC;&#x17E;Managing in a severe crisisâ&#x20AC;?. ZaprezentowaĹ&#x201A; w skrĂłcie historiÄ&#x2122; rozwoju swojej firmy i udzieliĹ&#x201A; cennych wskazĂłwek, jak radziÄ&#x2021; sobie w sytuacjach kryzysowych. Na koniec zĹ&#x201A;oĹźyĹ&#x201A; wszystkim absolwentom Ĺźyczenia sukcesĂłw w karierze zawodowej.

#93£>'2$- '&@$/-83+8!1< 2;'82!ধ32!£

Ó?ÇĄ

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Kolejni przemĂłwili przedstawiciele uczelni partnerskich â&#x20AC;&#x201C; prof. Hans RamĂś z Stockholm Business School, Stockholm University oraz Daniel Gfeller i Lars Scheibling â&#x20AC;&#x201C; dyrektorzy programĂłw miÄ&#x2122;dzynarodowych z St. Gallen Business School w Szwajcarii. Zaproszeni goĹ&#x203A;cie pogratulowali absolwentom otrzymania dyplomĂłw MBA doceniajÄ&#x2026;c ich wytrwaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; i ciÄ&#x2122;ĹźkÄ&#x2026; pracÄ&#x2122; podczas studiĂłw. W imieniu absolwentĂłw gĹ&#x201A;os zabrali przedstawiciele grup: Pan Grzegorz Maracha â&#x20AC;&#x201C; starosta XVIII edycji Programu Executive MBA, Pani Paulina Kowalska â&#x20AC;&#x201C; starosta XIX edycji Programu Executive MBA oraz Pani ElĹźbieta

Klamra â&#x20AC;&#x201C; starosta VIII edycji Programu International MBA. Ostatnim punktem uroczystoĹ&#x203A;ci byĹ&#x201A;o wrÄ&#x2122;czenie wyróşnieĹ&#x201E; najlepszym sĹ&#x201A;uchaczom studiĂłw MBA. Listy gratulacyjne i symboliczne nagrody otrzymali: Pani Magdalena Fik-Matyniak, Pan Ĺ ukasz Niedzwiedzki, Pan Marcin Majko oraz Pan PaweĹ&#x201A; Zielniok. Po oficjalnej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci uroczystoĹ&#x203A;ci absolwenci i zaproszeni goĹ&#x203A;cie udali siÄ&#x2122; do Sali Senackiej Uniwersytetu Ekonomicznego na poczÄ&#x2122;stunek, gdzie mogli jeszcze raz powspominaÄ&#x2021; czas studiĂłw w peĹ&#x201A;nym gronie. dr Piotr BuĹ&#x201A;a '\UHNWRU.6%8(.


1RZHREV]DU\ZVSÂľĂ&#x160;SUDF\.UDNRZVNLHM6]NRĂ&#x160;\%L]QHVX8(.]6XIIRON University â&#x20AC;&#x201C; Sawyer Business School oraz Clark University &2-!$,Ç&#x2018;gÇ&#x2022;ÂŁ-9;36!&!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;830<68A'&9;!>-$-'ÂŁ'8!03>90-'/A03Ä&#x161;@-A2'9< <$A'9;2-$A@ÂŁ->963;0!2-!$,><$A'ÂŁ2-!$,6!8;2'890-$,<ø3ÂŁ02-='89-;@g!>@'8 <9-2'99$,33ÂŁ>39;32-'38!AÂŁ!802-='89-;@>38$'9;'8lmW

O

d 2007 roku wspĂłĹ&#x201A;praca KSB UEK z Suffolk University â&#x20AC;&#x201C; Sawyer Business School umoĹźliwiĹ&#x201A;a wymianÄ&#x2122; wiedzy i doĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; zarĂłwno studentĂłw MBA, jak i pracownikĂłw naukowych. Podczas spotkania Prof. Richard Torrisi oraz Prof. Michael Barretti z Suffolk University podkreĹ&#x203A;lili wartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; dotychczasowych osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;Ä&#x2021; i potrzebÄ&#x2122; kontynuowania miÄ&#x2122;dzynarodowej wspĂłĹ&#x201A;pracy. Uczelnie planujÄ&#x2026; w kolejnym roku rozpoczÄ&#x2026;Ä&#x2021; wspĂłlne badania naukowe i powtĂłrnie zrealizowaÄ&#x2021; dobrze oceniany zagraniczny wyjazd szkoleniowy dla studentĂłw i absolwentĂłw MBA do Bostonu. Jednak po raz pierwszy akademickie Study Trip ma poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czyÄ&#x2021; trzy wspĂłĹ&#x201A;pracujÄ&#x2026;ce uniwersytety w ramach wykĹ&#x201A;adĂłw i praktycznych wizyt w amerykaĹ&#x201E;skich przedsiÄ&#x2122;biorstwach. Oznacza to, iĹź studenci MBA bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; mogli późnÄ&#x2026; wiosnÄ&#x2026; uczestniczyÄ&#x2021; w nowym projekcie organizowanym przez KrakowskÄ&#x2026; SzkoĹ&#x201A;Ä&#x2122; Biznesu UEK, Suffolk University oraz Clark University. GĹ&#x201A;Ăłwnymi tematami poruszanymi na spotkaniu w Clark University â&#x20AC;&#x201C; College of Professional and Continuing Education z Prof. Amy Daly Gardner â&#x20AC;&#x201C; Associate Dean for International Programs byĹ&#x201A; rozwĂłj wspĂłlnego Programu MBA KSB + Master oraz zaĹ&#x201A;oĹźenia planowanego wyjazdu szkoleniowego do Bostonu. W spotkaniach uczestniczyĹ&#x201A; takĹźe Prof. Thomas Massey, ktĂłry rozpoczÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; wspĂłĹ&#x201A;pracÄ&#x2122; z KSB UEK.

&ÂŁ'>'/V32-0!<ÂŁ9A!g338&@2!;3883+8!1Ă&#x2022;>> T-$,!8&388-9-g83('99383( 2;'82!ধ32!ÂŁ <9-2'99T-$,!'ÂŁ!88'ষTgÂŁ-2-$!ÂŁ83('99383(!80'ধ2+T&8-3;8<Ä&#x161;!g@8'0;38 W

Przedstawiciele SzkoĹ&#x201A;y spotkali siÄ&#x2122; takĹźe z Prof. Patem Gillogly â&#x20AC;&#x201C; Program Director of Master of Science Professional Communication, by omĂłwiÄ&#x2021; nowoczesne metody komunikacji pozwalajÄ&#x2026;ce uzupeĹ&#x201A;ni tradycyjny wykĹ&#x201A;ad o elementy e-learningowe, takie jak on-line introduction courses, wideo konferencje, intranet oraz extranet. RozwiÄ&#x2026;zania te wspomagajÄ&#x2026; definiowanie potrzeb merytorycznych uczestnikĂłw, monitorujÄ&#x2026; i kontrolujÄ&#x2026; naukÄ&#x2122;, a takĹźe optymalizujÄ&#x2026; czas pracy. KontynuacjÄ&#x2026; tych rozwaĹźaĹ&#x201E; byĹ&#x201A;a rozmowa z Prof. Dennis Wadsworth â&#x20AC;&#x201C; Director of Master of Science Information Technology, podczas ktĂłrej omĂłwiona zostaĹ&#x201A;a moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; otwarcia nowej specjalnoĹ&#x203A;ci w ramach Pro-

gramu MBA KSB + Master â&#x20AC;&#x201C; MBA in Information Technology. Zagadnienia takie jak Intelligence Business oraz e-Commerce cieszÄ&#x2026; siÄ&#x2122; duĹźym zainteresowaniem wĹ&#x203A;rĂłd polskich menedĹźerĂłw, co przemawia za rozszerzeniem oferty programowej. Na zakoĹ&#x201E;czenie podsumowano realizacjÄ&#x2122; pierwszej edycji Programu MBA KSB + Master. W paĹşdzierniku br. pierwsi absolwenci uzyskali dyplom Master of Science in Professional Communication wydany przez Clark University oraz specjalizacyjny dyplom MBA wystawiony przez KSB UEK. Monika Bulsza Koordynator ProgramĂłw MBA KSB UEK

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Ó?Ǣ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

$UHÄ&#x2021;HFWLRQRIWKH0%$ &6%0DVWHU3URJUDP -'ÂŁ0-19<0$'9'1A!03ŕĽ&#x2DC;$A@Ä&#x161;!9-Ăľ6-'8>9A!'&@$/!23>'+383+8!1< ÓŤ!9;'8W32-৚'/>@63>-'&ৡ9;!839;@ '&@$/-9;<&-Ă&#x2022;>ÓŤ!9;'8g !;!8A@2@Ăľ&A@W

A

merican philosopher, psychologist, and education reformer â&#x20AC;&#x201C; John Dewey â&#x20AC;&#x201C; once said that we do not learn from experience, we learn from reflecting on experience. As a great number of us know, reflection in itself is the most important part of the learning process, and although our studies have ended and we move on with our lives, it is, by no means, the end of our learning. Although it has been barely a month since I graduated from the MBA CSB + Master Program organized by Cracow School of Business at Cracow University of Economics in cooperation with Clark University, I feel itâ&#x20AC;&#x2122;s as good a time as ever for some post-MBA and post-Master reflections on both the experience and what I have taken away from it. Although it had its bumps and bruises along the way, I can honestly say that it was a worthwhile program and certain aspects, like many things, left a lasting impression. During these past two years, there have definitely been many things I can reflect on. The long hours spent writing, reading, and analyzing documents and case studies, the weekâ&#x20AC;&#x201C;long Study Trip to Ĺ ĂłdĹş, and the constantly changing classes kept many on their toes and built strong ties among both professors and student. The international atmosphere and differing languages were an opportunity to experience cross boarder cultures without ever leaving the classroom! It brought into perspective the differences we each carry and allowed us to more clearly appreciate each other and those around us

Ó?ÇŁ

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

in a new light through the work we did together. All in all, it has made us better individuals both inside and outside the business world. Despite the coursework and lessons that gave both theoretical as well as practical overviews and exercises, the soft skills acquired were what I found most rewarding and valuable. These skills provided for that extra stepping stone I needed to move up in becoming a more competent business professional. Among them were: communication, leadership, time management, and networking skills. The international culture of the program, bringing together individuals from different countries and professional backgrounds, along with the constant teamwork also provided a venue to overcome cultural barriers by using learned communication skills to achieve a common goal. Of course when working in any group, chaos is bound

;!839;!-!#93ÂŁ>'2;0!Â?!9;'8g!;!8A@2!Ăľ&A!

to turn up at some point. As a result strong leadership skills were formed and moulded to ensure control and organization. Many times I found myself in the hot seat and discovered I was actually pretty good at asserting myself in order to organize and manage my team through various projects and towards success. Of course the most vital lesson here is, and has always been, that there is no â&#x20AC;&#x153;Iâ&#x20AC;? in Team. Because of the diversity of the business world today, this is even more so true. Overall, I truly believe those past two years have given me a great deal of knowledge and an advantage for whatever the future holds and I wish all my colleagues and friends from the Cracow MBA CSB + Master Program of 2015 the best of luck and encourage any prospective future students, looking for a challenging curriculum that gives results, to look into the program.


3URJUDP0%$.6% Master â&#x20AC;&#x201C; Clark University &2-!$,Ç&#x2019;fÇ&#x17D;Ç?ÂŁ-6$!#8W9;<&'2$- '&@$/-683+8!1<ÓŤ!9;'8 3&>-'&A-ÂŁ-0!16<9ÂŁ!802-='89-;@T0;Ă&#x2022;8@1-'ŕŚ&#x201D;$-9-Ăľ2!;'8'2-'63Ä&#x161;'$A2'/ 0!&'1--!<0lm>ĂŚ3&A-W

W

hensive response plan applicable to diversity of public and private work organizationsâ&#x20AC;?. Studenci MBA KSB + Master odwiedzili rĂłwnieĹź Ĺ Ăłdzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny. W czasie prezentacji i zwiedzania zapoznali siÄ&#x2122; z dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; Technoparku, obejmujÄ&#x2026;cÄ&#x2026; pomoc mĹ&#x201A;odym firmom w ramach inkubatora technologicznego. Obejrzeli rĂłwnieĹź pracowniÄ&#x2122; umoĹźliwiajÄ&#x2026;cÄ&#x2026; konstruowanie i wytwarzanie implantĂłw medycznych. Dla studentĂłw, ktĂłrzy pracujÄ&#x2026; w nowo powstaĹ&#x201A;ych firmach lub rozwaĹźajÄ&#x2026; zaĹ&#x201A;oĹźenie wĹ&#x201A;asnego biznesu, byĹ&#x201A;o to bardzo ciekawe doĹ&#x203A;wiadczenie. Wyjazd posumowaĹ&#x201A;a Starosta II edycji Programu MBA KSB + Master â&#x20AC;&#x201C; Thais Rodrigues Ribeiro: â&#x20AC;&#x153;The MBA study trip

was much more than just another intensive lecture, within the few days that the group spent together. It was possible to make the network much stronger and be able to get to know better each of the individuals in the group. This way the knowledge went much more further than just the one acquired inside the classroom. Not to mention that it was also incredible fun to be working with such culturally heterogeneous groupâ&#x20AC;?.

Alina TlaĹ&#x201A;ka-Janoszek Koordynator Programu 0%$.6%0DVWHU KSB UEK

fot. Janusz Weretko

czasie wyjazdu sĹ&#x201A;uchacze uczestniczyli w wykĹ&#x201A;adzie Crisis Preparedness & Communication. ZajÄ&#x2122;cia poprowadziĹ&#x201A; prof. Gerald Lewis z Clark University, ceniony amerykaĹ&#x201E;ski specjalista w dziedzinie psychologii organizacyjnej, zarzÄ&#x2026;dzania kryzysowego i zarzÄ&#x2026;dzania kapitaĹ&#x201A;em ludzkim. Na wykĹ&#x201A;adach studenci zapoznali siÄ&#x2122; z zagadnieniami dotyczÄ&#x2026;cymi teorii zarzÄ&#x2026;dzania kryzysowego, Business Impact Analysis (BIA), NEPA 1600, NIMS czy metodami identyfikacji, oceny i planowania reakcji na sytuacje wyjÄ&#x2026;tkowe. CytujÄ&#x2026;c za prof. Lewis: â&#x20AC;&#x153;This course provide both a strategic overview of the critical elements for developing a compre-

;<&'2$-63&$A!9$316!2@=-9-;>ĂŚĂ&#x2022;&A0-1'+-32!ÂŁ2@1!80<!<03>3f'$,23ÂŁ3+-$A2@1W

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Ó?Ǥ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Study Trip to Switzerland &2-!$,Ç?Ç&#x17D;1!/!gÇ?$A'8>$!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;8W3&#@>!Ä&#x161;9-Ăľ>@/!A&9;<&'2;Ă&#x2022;> 6-'8>9A'+3830<Ç&#x2013;f;'/'&@$/-9;<&-Ă&#x2022;> 2;'82!ধ32!ÂŁ&3A>!/$!8--W

W

yjazd ten zostaĹ&#x201A; zorganizowany przez KrakowskÄ&#x2026; SzkoĹ&#x201A;Ä&#x2122; Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz partnerujÄ&#x2026;cÄ&#x2026; jej St.Gallen Business School. Harmonogram wyjazdu zostaĹ&#x201A; wypeĹ&#x201A;niony wykĹ&#x201A;adami i prezentacjami tematycznie zwiÄ&#x2026;zanymi z programem studiĂłw oraz odwiedzanymi podczas wizyty instytucjami. Studenci mieli moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zapoznania siÄ&#x2122; ze specyfikÄ&#x2026; dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci takich przedsiÄ&#x2122;biorstw jak: t Papyrus Schweiz AG â&#x20AC;&#x201C; przedstawiciel branĹźy papierniczej, magazynowanie i dystrybucja papieru drukarskiego oraz podobnego asortymentu, t Chronometry Bayer â&#x20AC;&#x201C; znany dystrybutor ekskluzywnych zegarkĂłw m.in. firmy Patek Philippe,

;<&'2$- 2;'82!ধ32!ÂŁ'&WÂ&#x17D;>)81-'

Ó?ÇĽ

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

t

Credit Suisse â&#x20AC;&#x201C; wiodÄ&#x2026;ca instytucja finansowa i drugi pod wzglÄ&#x2122;dem wielkoĹ&#x203A;ci Szwajcarski Bank, t Reader's Digest â&#x20AC;&#x201C; cenione wydawnictwo o wyjÄ&#x2026;tkowym profilu posiadajÄ&#x2026;ce rzeszÄ&#x2122; czytelnikĂłw na caĹ&#x201A;ym Ĺ&#x203A;wiecie. Wszystkie spotkania w firmach obfitowaĹ&#x201A;y w ciekawe przykĹ&#x201A;ady z Ĺźycia róşnych branĹź powiÄ&#x2026;zanych realiami ekonomicznymi wspĂłĹ&#x201A;czesnej Szwajcarii, Europy i Ĺ&#x203A;wiata zarazem. Jeden z dni pobytu grupy studentĂłw w Szwajcarii wypeĹ&#x201A;niĹ&#x201A;a wizyta na Uniwersytecie St.Gallen. Zwiedzanie tej wyjÄ&#x2026;tkowej uczelni wzbogacone zostaĹ&#x201A;o o bardzo interesujÄ&#x2026;cy wykĹ&#x201A;ad przygotowany przez Dr Joerga Hoftettera, eksperta w zakresie logistyki oraz prezentacjÄ&#x2122; biura rozwoju turystyki regionalnej: St.Gallen Tourism Office. Dodatko-

wo krĂłtka wizyta w samej przepiÄ&#x2122;knej i malowniczo poĹ&#x201A;oĹźonej miejscowoĹ&#x203A;ci St.Gallen wzbudziĹ&#x201A;a aprobatÄ&#x2122; wszystkich uczestnikĂłw. Trudno okreĹ&#x203A;liÄ&#x2021; ten wyjazd inaczej, niĹź jako przykĹ&#x201A;ad bardzo dobrej organizacji ze strony zaangaĹźowanych pracownikĂłw i wĹ&#x201A;adz obu SzkĂłĹ&#x201A;, wyjÄ&#x2026;tkowej moĹźliwoĹ&#x203A;ci zapoznania siÄ&#x2122; z praktycznÄ&#x2026; stronÄ&#x2026; realiĂłw biznesu oraz, co takĹźe trzeba zaznaczyÄ&#x2021;, w peĹ&#x201A;ni wykorzystanej sposobnoĹ&#x203A;ci stworzenia zgranego teamu i peĹ&#x201A;nej integracji 9 edycji studiĂłw International MBA, oczekujÄ&#x2026;cej teraz na kolejne wyzwania, nie tylko na gruncie edukacyjnym. Robert Bekus '\UHNWRU6SU]HGDĂ&#x2014;\+DEDVLW3ROVND Starosta 9 edycji Programu International MBA


Study Trip to Sweden &2-!$,Ç?Ç?WÇ?Ç&#x2013;WÇ?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;gÇ?Ç?WÇ&#x17D;Ç?WÇ?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;/!039;<&'2$-83+8!1< ?'$<ধ=' 8!03>90-'/A03Ä&#x161;@-A2'9< <$A'9;2-$A@ÂŁ-ŕŚ&#x201D;1@>>@/'ৡ&A-''&<0!$@/2@1 &3;3$0,3ÂŁ1<9-2'99$,33ÂŁlmW

W

yjazd rozpoczÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; siÄ&#x2122; od spotkania na Ĺ&#x203A;wieĹźo oddanym nowym terminalu krakowskich Balic. W koĹ&#x201E;cu nasze lotnisko nie odbiega standardem od innych portĂłw europejskich, co znaczÄ&#x2026;co podniosĹ&#x201A;o jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021; podróşy. Po kilku godzinach lotu i szybkiej przesiadce w Monachium wylÄ&#x2026;dowaliĹ&#x203A;my bez przeszkĂłd na lotnisku Arlanda, poĹ&#x201A;oĹźonym 40 minut drogi autobusem od centrum Sztokholmu. Po sprawnym zameldowaniu siÄ&#x2122; w Ĺ&#x203A;wietnie poĹ&#x201A;oĹźonym hotelu, wyruszyliĹ&#x203A;my do siedziby SBS, gdzie przywitaĹ&#x201A; nas Michael Forsman â&#x20AC;&#x201C; Executive Education and Network Manager. Po kilku zdaniach wstÄ&#x2122;pu gĹ&#x201A;os zabrali przedstawiciele pierwszej prezentujÄ&#x2026;cej siÄ&#x2122; tego wyjazdu firmy â&#x20AC;&#x201C; Froosh. PrzedsiÄ&#x2122;biorstwo to produkuje smoothie wykonane tylko z owocĂłw z zaprzyjaĹşnionych i sprawdzonych plantacji, ktĂłre czÄ&#x2122;sto ulokowane sÄ&#x2026; w krajach rozwijajÄ&#x2026;cych

siÄ&#x2122;. Na bazie tego zabiegu, Froosh budujÄ&#x2122; swojÄ&#x2026; markÄ&#x2122; jako firmy spoĹ&#x201A;ecznie odpowiedzialnej. Bardzo interesujÄ&#x2026;ce wystÄ&#x2026;pienie Johana Gummessona â&#x20AC;&#x201C; Country Managera Froosh w Szwecji, rozpoczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o gorÄ&#x2026;cÄ&#x2026; dyskusjÄ&#x2122; o ochronie rynkĂłw lokalnych, cĹ&#x201A;ach i inwestycjach w Afryce. PrezentacjÄ&#x2122; zakoĹ&#x201E;czyĹ&#x201A;o wystÄ&#x2026;pienie Anny Hagemann â&#x20AC;&#x201C; Group Public Affairs & Communication Manager, opisujÄ&#x2026;ce model wspĂłĹ&#x201A;pracy Froosh z plantacjami owocĂłw. Po dĹ&#x201A;ugim i intensywnym dniu, udaliĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; na zasĹ&#x201A;uĹźony odpoczynek do hotelu.

!-ÂŁÄ&#x2018;'2T !-ÂŁ<-$0T

!-ÂŁ,'!6 Drugi dzieĹ&#x201E; pobytu otworzyĹ&#x201A; prof. Ian Richardson, jak zwykle bardzo energicznym wystÄ&#x2026;pieniem, w ktĂłrym po krĂłtce przedstawiĹ&#x201A; nam SzkoĹ&#x201A;Ä&#x2122; Biznesu Uni-

;3$0,3ÂŁ1 <9-2'99$,33ÂŁ 6%6LVRQHRIWKHELJJHVWGHSDUWments at Stockholm University ZLWKPRUHWKDQVWXGHQWV DERXWUHVHDUFKDQGWHDFKLQJ VWDIIDQGVRPHGRFWRUDOVWXdents. SBS conducts prominent research and education in an open and innovative environment.

8339, Froosh is designed to give consumers in the nordic countries DFRQYHQLHQWGHOLFLRXVDQGKHalthy way to get more fruit into their diet and make it a little easier to live a healthy life.research and education in an open and innovative environment.

;<&'2$-'&@$/-83+8!1< ?'$<ধ='68A'&#<&@20-'1;3$0,3£1<9-2'99$,33£lm>8!AA68A'&9;!f >-$-'£!1-38!A 

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Ó?ÇŚ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

'9'!8$, ';,3&3ÂŁ3+@ The process used to collect information and data for the purpose of PDNLQJEXVLQHVVGHFLVLRQV7KHPHWKRGRORJ\PD\LQFOXGHSXEOLFDWLRQ UHVHDUFKLQWHUYLHZVVXUYH\VDQG RWKHUUHVHDUFKWHFKQLTXHVDQGFRXOG LQFOXGHERWKSUHVHQWDQGKLVWRULFDO information.

83(W,31!9!@ Thomas Bay is Assistant Professor at Stockholm Business School. Thomas Bay teaches courses LQ0DQDJHPHQW2UJDQLVDWLRQ 3URMHFW0DQDJHPHQW3KLORVRSK\ RI6RFLDO6FLHQFH6RFLDO 5HVHDUFK0HWKRGVDQGKHLVDOVR UHVSRQVLEOHIRUWKHGHSDUWPHQWèV dissertation courses on the EDFKHORUDQGPDVWHUOHYHOV

ÂŁ'$;83ÂŁ<?

wersytetu w Sztokholmie, wybitnych absolwentĂłw i co najwaĹźniejsze â&#x20AC;&#x201C; zachÄ&#x2122;caĹ&#x201A; nas do przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci bez obawy o poraĹźki, twierdzÄ&#x2026;c Ĺźe musimy siÄ&#x2122; z nich uczyÄ&#x2021; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Fail Often, Fail Quick, Fail Cheapâ&#x20AC;?. Kolejnym elementem programu byĹ&#x201A;a wizyta w uniwersyteckiej bibliotece. Pozytywne wraĹźenie zrobiĹ&#x201A; zarĂłwno ogrom zbiorĂłw, jak i sam budynek, zachÄ&#x2122;cajÄ&#x2026;cy do pracy na miejscu. Po wizycie w bibliotece, nastÄ&#x2026;piĹ&#x201A; gwóźdĹş programu â&#x20AC;&#x201C; wykĹ&#x201A;ad prowadzony przez prof. Thomasa Bay z SBS â&#x20AC;&#x201C; Research Methodology. Jak to w przypadku zajÄ&#x2122;Ä&#x2021; z profesorami z zagranicznych uczelni, zostaliĹ&#x203A;my podzieleni na grupy i pracowaliĹ&#x203A;my samodzielnie. Tym razem sami tworzyliĹ&#x203A;my case study, aby jak najlepiej poznaÄ&#x2021; dziedzinÄ&#x2122; Research Methodology.

8@++'8-'; DzieĹ&#x201E; trzeci to wizyta w kolejnej prezentujÄ&#x2026;cej siÄ&#x2122; firmie, tym razem w Ĺ&#x203A;wiatowym koncernie Electrolux PrzedsiÄ&#x2122;biorstwo zostaĹ&#x201A;o zaprezentowane przez Jonasa Samuelsona â&#x20AC;&#x201C; CEO Major Appliances EMEA, nastÄ&#x2122;pnie odbyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; bardzo interesujÄ&#x2026;ca prelekcja o innowacji poprowadzona przez Joachima Raska â&#x20AC;&#x201C; Vice President Innovation Operations. Po wysĹ&#x201A;uchaniu wykĹ&#x201A;adĂłw mieliĹ&#x203A;my okazjÄ&#x2122; obejrzeÄ&#x2021; produkty oferowane przez Electrolux, poczÄ&#x2026;wszy od tych znanych ze sklepĂłw, aĹź do super kuchni kosztujÄ&#x2026;cych setki tysiÄ&#x2122;cy euro. Po sprawnie wydanym

(AGD najwyĹźszych standardĂłw) lunchu, ostatniÄ&#x2026; prezentacjÄ&#x2122; o krakowskim oddziale Electrolux poprowadziĹ&#x201A; George Linton â&#x20AC;&#x201C; Head of Shared Service & Process Development. Po prezentacji mieliĹ&#x203A;my okazjÄ&#x2122; porozmawiaÄ&#x2021; o strategii firmy w Krakowie i o przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci naszego regionu w obszarze BPO i centrĂłw R&D z kadrÄ&#x2026; menadĹźerskÄ&#x2026; Electrolux. Po kilku godzinnej wizycie udaliĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; do Stockholm Business School, gdzie dokoĹ&#x201E;czyliĹ&#x203A;my pracÄ&#x2122; nad case study i wykĹ&#x201A;ad z Research Methodology. ZwieĹ&#x201E;czeniem dnia byĹ&#x201A;a integracyjna kolacja w restauracji Bryggeriet, gdzie mieliĹ&#x203A;my okazjÄ&#x2122; porozmawiaÄ&#x2021; z przedstawicielami obu uczelni, zarĂłwno KSB UEK jaki i SBS.

;3$0,3ÂŁ1g,'!6-;!ÂŁ 3($!2&-2!=-! Ostatni dzieĹ&#x201E; przeznaczyliĹ&#x203A;my na zwiedzania miasta. Tego dnia wszyscy byliĹ&#x203A;my zgodni, Ĺźe Sztokholm jest nie tylko stolicÄ&#x2026; Szwecji, ale takĹźe caĹ&#x201A;ej Skandynawii. Wyjazd ten pozwoliĹ&#x201A; nam na poznanie bliĹźej siebie, kadry KSB UEK i SBS oraz Ĺ&#x203A;wietnie przygotowaĹ&#x201A; nas do pisania pracy koĹ&#x201E;cowej. Krzysztof Mecenseffi 6DEUH 6WDURVWDHG\FML ([HFXWLYH0%$ KSB UEK

(OHFWUROX[LVDJOREDOOHDGHULQ home appliances and appliances IRUSURIHVVLRQDOXVHVHOOLQJ PRUHWKDQPLOOLRQSURGXFWV WRFXVWRPHUVLQFRXQWULHV every year. The company focuses on innovations that are WKRXJKWIXOO\GHVLJQHGEDVHGRQ extensive consumer insight.

;@1/!0>!৚2'&ÂŁ!)81@ ÂŁ'$;83ÂŁ<?9Ă­-223>!$/'363>-'&A-!Ä&#x161;3!$,-1!90g-$'8'9-&'2; 223=!ধ326'8!ধ329

Ó?Ó?

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;


Praktyki Erasmus Plus 6N\LVWKHOLPLW ^3&!Ä&#x161;@1-68!0;@0- 8!91<9S3>'A!-2;'8'93>!2-!T(!2;!9;@$A2'A2!/313ŕŚ&#x201D;$-T 36!23>!2-'03ÂŁ'/2'+3/ĂľA@0!3#$'+3-&<৚í&!>0Ăľ63A@;@>2'/'2'8+--W0;<!ÂŁ2-'03ŕĽ&#x2DC;$AĂľ 9;<&-!1!+-9;'890-'2! T!ÂŁ'&A-Ăľ0-68!0;@$'<&!Ä&#x161;31-9-Ăľ;!0৚'A2!ÂŁ'ৡŕŁ&#x2014;$!Ä&#x161;0-'1&3#8Ă­ 68!$Ăľ-63Ä&#x161;Ă­$A@ŕŁ&#x2014;/Ă­A'9;<&-3>!2-'1\g;3/'&2!A>-'ÂŁ<36-2--368!0;@0!$,A!+8!2-$Ă­W 3A2!/,-9;38-'#@Ä&#x161;@$,9;@6'2&@9;Ă&#x2022;>683+8!1<T/!0&A-Ăľ0- 8!91<93>-A1-'2-!9-Ăľ ৚@$-'T639A'8A!/Ă­6'896'0;@>@->A8!9;!/Ă­9A!29'2!8@20<68!$@W

C

o realnie, oprĂłcz niezapomnianych wraĹźeĹ&#x201E; i nowych znajomoĹ&#x203A;ci dajÄ&#x2026; praktyki za granicÄ&#x2026;? Jakie kompetencje rozwijajÄ&#x2026;? Jak pomagajÄ&#x2026; w podejmowaniu dalszych zawodowych wyzwaĹ&#x201E;? ZapytaliĹ&#x203A;my o to ubiegĹ&#x201A;orocznych stypendystĂłw programu Erasmus+. 80% z nich zgodnie twierdzi, Ĺźe poprawiĹ&#x201A;o znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; jÄ&#x2122;zyka obcego, ktĂłry przed wyjazdem byĹ&#x201A; zwykle na poziomie B2-C2. Co wiÄ&#x2122;cej, podszkolili drugi jÄ&#x2122;zyk obcy, inny niĹź deklarowany jako gĹ&#x201A;Ăłwny (65%). PostÄ&#x2122;p w znajomoĹ&#x203A;ci jÄ&#x2122;zyka praktykanci ocenili wysoko â&#x20AC;&#x201C; na 4,73 w 5stopniowej skali. Ponad poĹ&#x201A;owa pytanych uznaĹ&#x201A;a, Ĺźe dziÄ&#x2122;ki praktykom sÄ&#x2026; w stanie Ĺ&#x201A;atwiej dostosowaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; i dziaĹ&#x201A;aÄ&#x2021; w nowej sytuacji oraz wspĂłĹ&#x201A;pracowaÄ&#x2021; z osobami z innych kultur. Stali siÄ&#x2122; takĹźe bardziej pewni siebie, otwarci oraz zdolni do podejmowania nowych wyzwaĹ&#x201E;, wzmocnili teĹź wiarÄ&#x2122; we wĹ&#x201A;asne moĹźliwoĹ&#x203A;ci. Nauczyli siÄ&#x2122; lepiej pracowaÄ&#x2021; w grupie oraz

8!91<9f36-2-' ĂŹ3RRGE\FLXSUDNW\NLRWU]\PDĂ&#x160;DPRGVZRMHM Ä&#x2020;UP\GZLHRIHUW\SUDF\3UDFXMĂ&#x2021;ZWHMÄ&#x2020;UPLH MXĂ&#x2014;QLHPDOODWDLRGSRQDGURNXSRVLDGDP ZĂ&#x160;DVQ\SURMHNWNWÂľUHJRHIHNW\ZSĂ&#x160;\QĂ&#x192;Ă&#x160;QD XVSUDZQLHQLHSUDF\FDĂ&#x160;HMÄ&#x2020;UP\ĂŤ

planowaÄ&#x2021; zadania i organizowaÄ&#x2021; czas pracy. Wysoko ocenili rĂłwnieĹź swoje relacje z pracownikami i przeĹ&#x201A;oĹźonymi. Zagraniczni pracodawcy potwierdzajÄ&#x2026; odczucia praktykantĂłw, doceniajÄ&#x2026;c kompetencje studentĂłw i absolwentĂłw UEK. WĹ&#x203A;rĂłd najlepiej rozwiniÄ&#x2122;tych umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci, wymienili oni zdolnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; adaptacji, pracy w grupie, komunikacji oraz â&#x20AC;&#x201C; co istotne ze wzglÄ&#x2122;du na profil uczelni â&#x20AC;&#x201C; umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; analitycznego myĹ&#x203A;lenia. PotwierdzajÄ&#x2026; teĹź zdolnoĹ&#x203A;ci organizacyjne staĹźystĂłw. Efekty kilkumiesiÄ&#x2122;cznej pracy za granicÄ&#x2026; sÄ&#x2026; widoczne jeszcze wyraĹşniej z perspektywy czasu. StypendyĹ&#x203A;ci programu, ktĂłrzy odbywali praktyki w ciÄ&#x2026;gu ostatnich 4 lat, w 85% potwierdzajÄ&#x2026;, Ĺźe doĹ&#x203A;wiadczenie to miaĹ&#x201A;o pozytywny wpĹ&#x201A;yw na ich dalszÄ&#x2026; karierÄ&#x2122; zawodowÄ&#x2026;. Niemal Âź z nich po zakoĹ&#x201E;czeniu staĹźu kontynuowaĹ&#x201A;a pracÄ&#x2122; u tego samego lub innego pracodawcy za granicÄ&#x2026; (niemal 20% powyĹźej 6 miesiÄ&#x2122;cy), wiele osĂłb pozo-

ĂŹ'RĂ?ZLDGF]HQLHZNRUSRUDFMLZ1LHPF]HFK SUDFDZW\PMĂ&#x2021;]\NXV]NROHQLD]RQOLQHPDUNHWLQJXLSUDFDZUÂľĂ&#x2014;Q\FKSURJUDPDFK6(2 WRZV]\VWNRVSUDZLDĂ&#x2014;HPRMH&9Z\JOĂ&#x192;GDR ZLHOHEDUG]LHMDWUDNF\MQLHGODSUDFRGDZFÂľZ ']LĂ&#x2021;NLWHPXGRVWDĂ&#x160;DPEDUG]RGREU]HSĂ&#x160;DWQLH SUDFĂ&#x2021;Z.UDNRZLHZÄ&#x2020;UPLHDPHU\NDĂ&#x152;VNLHM PLHVLĂ&#x192;FSRSRZURFLH]SUDNW\NĂŤ

staje tam nadal. 95% stypendystĂłw, ktĂłrzy ukoĹ&#x201E;czyli juĹź studia podjÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o juĹź pracÄ&#x2122;. Praktykanci Erasmus to zmotywowani, otwarci ludzie, gotowi na nowe zawodowe wyzwania. CzÄ&#x2122;sto pobyt za granicÄ&#x2026; pomĂłgĹ&#x201A; im podjÄ&#x2026;Ä&#x2021; decyzjÄ&#x2122;, w ktĂłrym kierunku powinni rozwijaÄ&#x2021; swojÄ&#x2026; karierÄ&#x2122;. Ĺ apiÄ&#x2026;c raz â&#x20AC;&#x17E;erasmusowego bakcylaâ&#x20AC;?, czÄ&#x2122;sto kontynuujÄ&#x2026; swoje podróşe, aplikujÄ&#x2026; do kolejnych firm, awansujÄ&#x2026;. MoĹźe ich doĹ&#x203A;wiadczenia stanÄ&#x2026; siÄ&#x2122; kiedyĹ&#x203A; Twoimi? Niech sĹ&#x201A;owa jednej ze studentek UEK bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; zachÄ&#x2122;tÄ&#x2026; do udziaĹ&#x201A;u w styczniowej rekrutacji do programu: â&#x20AC;&#x17E;Praktyki Erasmus to niesamowita moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zmiany perspektywy. Sky is the limit! Wystarczy chcieÄ&#x2021; i prĂłbowaÄ&#x2021;.â&#x20AC;? Zapraszamy! Akademickie Centrum Kariery www.kariery.uek.krakow.pl ZZZIDFHERRNFRP AkademickieCentrumKariery

ĂŹ0RMHSUDNW\NLRGE\Ă&#x160;DPZDJHQFMLUHNUXWDF\MQHMZ3UDG]H7UZDĂ&#x160;\RQHPLHVLĂ&#x192;FH-XĂ&#x2014; Z3UDG]H]DF]Ă&#x2021;Ă&#x160;DPV]XNDĂ&#x2026;SUDF\ZVHNWRU]H 532DE\SRSRZURFLHGR.UDNRZDPÂľF NRQW\QXRZDĂ&#x2026;SUDFĂ&#x2021;ZUHNUXWDFML7\G]LHĂ&#x152;SR SRZURFLHUR]SRF]Ă&#x2021;Ă&#x160;DPSUDFHZMHGQHM]bQDMZLĂ&#x2021;NV]\FKÄ&#x2020;UPGRVWDUF]DMĂ&#x192;F\FKXVĂ&#x160;XJL532 JOREDOQLH3UDFXMĂ&#x2021;MXĂ&#x2014;ZWHMÄ&#x2020;UPLHSRQDGURNĂŤ

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Ó?ǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

.DOHQGDULXPG]LDĂ&#x160;DOQRĂ?FL%LXUD ProgramĂłw Zagranicznych !/>!৚2-'/9A'>@&!8A'2-!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;830<

t

t

t

<;@

t

t

t

Ó?Ó&#x2018;

organizacja Tygodnia Orientacyjnego przeznaczonego dla studentĂłw przyjeĹźdĹźajÄ&#x2026;cych w ramach wymiany do UEK; prace nad projektem w ramach dziaĹ&#x201A;ania 3.1 KOMPETENCJE W SZKOLNICTWIE WYĹťSZYM PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWĂ&#x201C;J; rozpoczÄ&#x2122;cie nowego semestru anglojÄ&#x2122;zycznego semestralnego programu English Track, przyjazd ponad 200 studentĂłw z uczelni partnerskich; rozpoczÄ&#x2122;cie kolejnej edycji zajÄ&#x2122;Ä&#x2021; w ramach komercyjnego lektoratu jÄ&#x2122;zyka polskiego Polish Path;

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

t

podpisanie nowych umĂłw z nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cymi uczelniami: Philipps-Universität Marburg â&#x20AC;&#x201C; Niemcy, Institute of Chemical Technology, Prague, â&#x20AC;&#x201C; Czechy, UniversitĂ degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria â&#x20AC;&#x201C; WĹ&#x201A;ochy realizowanie celĂłw informacyjnych â&#x20AC;&#x201C; staĹ&#x201A;y kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz koordynatorami z uczelni partnerskich

t t

t

>-'$-'ŕĽ&#x2DC;

;@$A'ŕĽ&#x2DC;

t

t

t t

t

t

t

t t

t t t

wyróşnienie dla kierunku "MiÄ&#x2122;dzynarodowe Stosunki Gospodarcze" â&#x20AC;&#x201C; jedynego kierunku ekonomicznego wyróşnionego przez Ministerstwo w wojewĂłdztwie MaĹ&#x201A;opolskim; udziaĹ&#x201A; w konferencjach: APAIE (Asia-Pacific Association of International Education (APAIE) â&#x20AC;&#x201C; Pekin 2015, EAIE (European Association for International Education) â&#x20AC;&#x201C; Glasgow 2015 prace nad projektem w ramach dziaĹ&#x201A;ania 3.1 KOMPETENCJE W SZKOLNICTWIE WYĹťSZYM PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWĂ&#x201C;J; pierwsze nominacje na stypendia zagraniczne; poszukiwanie partnerĂłw projektĂłw w celu nadania wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwego kierunku dziaĹ&#x201A;aniom zwiÄ&#x2026;zanym z edukacjÄ&#x2026; w jÄ&#x2122;zyku angielskim w ramach krĂłtkich programĂłw edukacyjnych; pozyskanie Karty Uczelni Erasmusa+ na lata 2014-2020; podpisanie nowych umĂłw z nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cymi uczelniami: realizowanie celĂłw informacyjnych â&#x20AC;&#x201C; staĹ&#x201A;y kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz koordynatorami z uczelni partnerskich

t

t

t t

t

!/

t

coroczna rekrutacja na wyjazdy zagraniczne z programĂłw: Erasmus, EMBS, PodwĂłjne Dyplomy oraz w ramach UmĂłw Wielostronnych; rekrutacja na program Master of Public Administration w Grand Valley State University; rozpoczÄ&#x2122;cie prac zwiÄ&#x2026;zanych ze zĹ&#x201A;oĹźeniem projektu w ramach dziaĹ&#x201A;ania 3.1 KOMPETENCJE W SZKOLNICTWIE WYĹťSZYM PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWĂ&#x201C;J; podpisanie umĂłw z nowymi partnerami: Technical University of Kosice â&#x20AC;&#x201C; SĹ&#x201A;owacja, West University of Timisoara â&#x20AC;&#x201C; Rumunia, Gotfried Leibniz University, Hannover â&#x20AC;&#x201C; Niemcy, University of Presov â&#x20AC;&#x201C; SĹ&#x201A;owacja, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi â&#x20AC;&#x201C; Rumunia realizowanie celĂłw informacyjnych â&#x20AC;&#x201C; staĹ&#x201A;y kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz koordynatorami z uczelni partnerskich

!8A'$

t

t

t t t t

rekrutacja na program STEP, Japonia; prace nad projektem w ramach dziaĹ&#x201A;ania 3.1 KOMPETENCJE W SZKOLNICTWIE WYĹťSZYM PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWĂ&#x201C;J; zebranie danych statystycznych dotyczÄ&#x2026;cych dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E; podejmowanych przez BPZ; podpisanie nowych umĂłw z nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cymi uczelniami: negocjacje dotyczÄ&#x2026;ce umowy z Hanyang University â&#x20AC;&#x201C; Korea PoĹ&#x201A;udniowa; podpisanie nowych umĂłw partnerskich z: Igdir University â&#x20AC;&#x201C; Turcja, Edutus College â&#x20AC;&#x201C; WÄ&#x2122;gry, University of Split â&#x20AC;&#x201C; Chorwacja; realizowanie celĂłw informacyjnych â&#x20AC;&#x201C; staĹ&#x201A;y kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz koordynatorami z uczelni partnerskich rozpoczÄ&#x2122;cie rekrutacji na SzkoĹ&#x201A;Ä&#x2122; letniÄ&#x2026; jÄ&#x2122;zyka niemieckiego; prace nad projektem w ramach dziaĹ&#x201A;ania 3.1 KOMPETENCJE W SZKOLNICTWIE WYĹťSZYM PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWĂ&#x201C;J; aktualizacja koncepcji Kursu przygotowawczego jÄ&#x2122;zyka polskiego dla osĂłb zainteresowanych studiami w UEK; aktualizacja koncepcji Kursu przygotowawczego jÄ&#x2122;zyka angielskiego dla osĂłb zainteresowanych studiami w UEK; rekrutacja na program CEEPUS; rekrutacja na program wymiany krajowej â&#x20AC;&#x201C; Transekonomik; nominacje na stypendia zagraniczne; realizowanie celĂłw informacyjnych â&#x20AC;&#x201C; staĹ&#x201A;y kontakt ze studentami polskimi


t t

t t t t

t

-6-'$

t

t t

-'86-'क़

t t

t t

t

8A'9-'क़

t t

t

trzytygodniowa, dwunasta edycja Szkoły letniej języka niemieckiego; prace nad projektem w ramach działania 3.1 KOMPETENCJE W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ ; zakończenie rekrutacji na Kurs przygotowawczy języka polskiego; zakończenie rekrutacji na Kurs przygotowawczy języka angielskiego; nominacje na stypendia zagraniczne; realizowanie celów informacyjnych – stały kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz koordynatorami z uczelni partnerskich nominacje na stypendia zagraniczne; realizowanie celów informacyjnych – stały kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz koordynatorami z uczelni partnerskich organizacja Tygodnia Orientacyjnego dla studentów przyjeżdżających w ramach wymiany do UEK; prace nad projektem opracowanie koncepcji nowej inicjatywy BPZ – wiosennego Tygodnia Międzynarodowego UEK; prace nad nowym projektem w ramach działania 3.1 – KOMPETENCJE W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ;

t t t t

t t

t

!৷&A-'82-0

A'8>-'$

t

rozpoczęcie prac nad nowym informatorem przeznaczonym dla studentów zagranicznych; prace nad projektem w ramach działania 3.1 KOMPETENCJE W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ; dodatkowa rekrutacja na wyjazdy zagraniczne; rekrutacja na program Mentor; ogłoszenie wyników rekrutacji na Szkołę letnią języka niemieckiego; realizowanie celów informacyjnych – stały kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz koordynatorami z uczelni partnerskich

t

t t t

t

t t

t t

-9;36!&

t

t

t

t

wydanie informatora dla studentów zagranicznych; rozpoczęcie nowego semestru anglojęzycznego semestralnego programu English Track, przyjazd ponad 200 studentów z uczelni partnerskich; aktualizacja raportu na temat strategii umiędzynarodowienia UEK; rekrutacja na Scandinavian Module; nominacje na stypendia zagraniczne; realizowanie celów informacyjnych – stały kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz koordynatorami z uczelni partnerskich kolejna edycja Międzynarodowego Dnia Otwartego; złożenie wniosku projektowego w ramach działania 3.1 KOMPETENCJE W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ; inauguracja kolejnego roku akademickiego dla studentów International Business, Corporate Finance; prace koncepcyjne nad planowanym uruchomieniem zajęć z praktykami biznesu; rekrutacja na program STEP, Japonia; rozpoczęcie zajęć w ramach Kursu przygotowawczego języka polskiego; rozpoczęcie zajęć w ramach Kursu przygotowawczego języka angielskiego; rozpoczęcie kolejnej edycji komercyjnego lektoratu języka polskiego – Polish Path; nominacje na stypendia zagraniczne; realizowanie celów informacyjnych – stały kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz zagranicznymi oraz koordynatorami z uczelni partnerskich rozpoczęcie piątej edycji studiów doktoranckich; cykl spotkań informacyjnych dotyczących wyjazdów na stypendia zagraniczne; promocja studenckiej wymiany międzynarodowej na terenie kampusu; prace nad raportem końcowym z działań programu Erasmus w r.a. 2014/15; prace nad raportem postępu dotyczącym realizacji działań w ramach programu Erasmus+ 2015/16;

t

t

t t

t

8<&A-'क़

i zagranicznymi oraz koordynatorami z uczelni partnerskich

t

t

t t t t

t

przyjęcie – na podstawie programu Polski Erasmus dla Ukrainy – studentów z tego kraju; wykłady gościnne dydaktyków zagranicznych przeznaczonych dla studentów UEK; nominacje na stypendia zagraniczne; realizowanie celów informacyjnych – stały kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz koordynatorami z uczelni partnerskich kontynuacja prac związanych z podpisywaniem Erasmus+ z krajami partnerskimi: Tashkent Financial Institute – Uzbekistan, University "Luigi Gurakuqi" Shkodra – Albania, Shanghai Finance University – Chiny, Państwowy Uniwersytet Ekonomii i Finansów w Sankt Petersburgu – Rosja, Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics – Rosja, International Black Sea University – Gruzja, L.N. Gumilyov Eurasian National University- Kazakhstan, Chung-Ang University – Tajwan, Chengchi University – Tajwan, University of Kragujevac – Serbia, Grand Valley State University – Stany Zjednoczone, National Chiao Tung University – Tajwan, Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlowo-Ekonomiczny – Ukraina, Lwowski Instytut Bankowości Kijowskiego Uniwersytetu Bankowości Narodowego Banku Ukrainy – Ukraina spotkanie informacyjne ze studentami zainteresowanymi wyjazdem na częściowe studia zagraniczne; kontynuacja promocji studenckiej wymiany międzynarodowej na terenie kampusu; rekrutacja na program wymiany krajowej – Transekonomik; rekrutacja na program Mentor; przygotowanie nowych ulotek na potrzeby promocji działań BPZ; nominacje na stypendia zagranicznei spotkania informacyjne dla wyjeżdżających; realizowanie celów informacyjnych – stały kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz koordynatorami z uczelni partnerskich

Pracownicy Biura, życzą szystkiego dobrego z okazji Nowego Roku 2016.

28ǓlǓǔmd 8<&A-'क़ǏǍǎǒ

ӐǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

‫ޟ‬ƠफƯ१ƠƦોƣ१ࣛƠफƣ १঄ơࢸƫफƥࢸƲफळƯࢸ१৥१঄१ƫƦ Ʈ঄Ʀƞ࣪঄࣪ƤƫƦ৥ƥ१ƫ ࡘफƴƧƦƻƱ१঄ƪ৬Ƽƴ१ƼƠफࣛࣛƼ ࣛफƨTƫࢸࣛ࣪ƨ࣪ƫƦ৥Ʈ৬ƫƧƯफƠƯࢸƪफࣛƯWſफƨƽ ǒǍ¦ १ƞZƻƪ৬Ʈ঄१ƣ৬ƧƯफƠ৥ࢸ঄ƴ৬Ơࢸƫƫƽ ƪࢸƼƯƹƠ१ƣƫ࣪Ʈ१৥१ƣƤ࣪ƫƫƽWƋ঄Ʀƞ࣪঄࣪ƤƫƦƪƦ Ư࣪঄ƦƯ१঄फƽƪƦTƣ࣪Ơफƣƞ৬ƠࢸƻƯƹࣛƽƠƥࢸƻƪ१ƣफƽࣛ৬ƵफफƠ१ƣƦTƻ ǑǏ¦Ư࣪঄ƦƯ१঄फો ƣ࣪঄ƤࢸƠƘƠ঄१ࣛ१Ƽƥ৬WࠥफࣛƯ१ƞ৬ƣफƠƫࢸƮ঄ࢸƧƯƦƧࢸƠƦƧ१঄ƦࣛƯ१Ơ৬ƻƮ१ƫƽƯƯƽ Ʈ঄Ʀƞ࣪঄࣪Ƥƫ१ळƥ१ƫƦTƶ१ƻƞफƨƹƵ࣪ƥࢸƮ঄Ʀƞ࣪঄࣪Ƥƫ৬Ư࣪঄ƦƯ१঄फƼW

Ƃ

в країнах ЄС і США, але підходи до неї різні. В США КУПЗ зосереджено на просторовому плануванні прибережних територій, створенні інститутів, які займаються аналітичною роботою. Кожен штат визначає межі прибережної зони, проводить інвентаризацію прибережних районів, встановлює

допустимі види використання ресурсів зони, відокремлює основні направлення і черговість робіт, пропонує план освоєння земель і вод прибережної зони, де погоджені задачі її охорони та економічного використання. В Європі ICZM зосереджено на інтеграції функцій користувача

fot. Fotilia

ля збереження та розвитку прибережних зон працює програма Integrated Complex Zone Management (ICZM) - Комплексне управління прибережними зонами (КУПЗ), яка була розроблена в ЄС в 1996 році. ICZM вдало проваджується

ǧǡ

28ǓlǓǔmd 8<&A-'क़ǏǍǎǒ


зонування з виділенням територіальних та природних вісей, головних тальвегів, водоохоронних зон. На землях БаденВюртенберг з прибережних зон винесені шкідливі підприємства, озеленені прибережні території, розчищені та відновлені малі річки басейну. Це позитивно вплинуло і на загальний стан Рейну, і на прибережні території всього басейну: відновлено рекреаційний потенціал, отримані нові місця відпочинку. Недоліком практики Waterfront є залучення великих інвестицій. В Україні на сьогодні більшість річок є деградованими, а прибережні території мають незадовільний стан. Відсутність комплексної програми щодо збереження, розвитку та реабілітації прибережних зон привело до їх незадовільного стану. Впровадження принципів Integrated Complex Zone Management та Waterfront в нашій країні, враховуючі місцеві природні особливості, характер, колорит, дозволить покращити екологічний стан річок, водойм та їх прибережних територій. Михайлик О.О.T ƀ१ƨ१ƠƫƦોࣛƮ࣪ƲफࢸƨफࣛƯ ƂƋaߚƂƋߺƪफࣛƯ१ƞ৬ƣ৬Ơࢸƫƫƽb

Чуприна Анна ࣛƯ৬ƣ࣪ƫƯƧࢸ

fot. Fotilia

шляхом аналізу економічної політики. спорудили прямо по руслу. Екологічний Бельгія, Данія, Німеччина, Франція, підхід взяв перевагу над економічною Норвегія, Швеція, Іспанія та Португалія стороною проблеми. спрямовані на захист прибережних В Австралії, Бразилії, Новій Зеландії, територій, проведення наукових Індонезії та Філіппінах розроблені вишукувань екосистем, на стійке регіональні плани КУПЗ. використання рибопромислових запасів, Одним з сучасних направлень збереження біорізноманіття, розвиток діяльності архітекторів є реабілітація туризму в прибережних районах цих прибережних територій шляхом країн. Особлива увага приділяється реконструкції об’єктів прибережних освіті громади у питаннях освоєння зон та створенням нової локальної прибережних районів. В країнах містобудівної структури - Waterfront. Балтії розроблені спеціальні проекти В Амстердамі з 2003 року почалося та локальні плани інтегрованого перетворення старих портових управління прибережними зонами територій на житлові райони. – скорочення викидів стічних вод В Гамбурзі з 2000 року реконструюється у водойми та прибережну зону портовий район на островах посеред Балтійського моря, збереження Ельби - крім житла та офісів шляхом довкілля, рекреаційного та культурного реконструкції старих складських споруд потенціалу. створені Філармонія та Морський музей. Японія є прикладом збереження В Гельсінкі було заплановано створення довкілля: чисте повітря, кришталево Waterfront на площі 170 га. В західній чисті водойми - навколо храмів водойми частині Гонконгу було створення мають чистоту, як 1000 років тому! нового Waterfront на площі більше 200 Широкого розповсюдження набуває га; район повністю реконструюється створення екомузеїв. з розміщенням гігантських громадських В Шанхаї прибережні території малих споруд і будівництвом житлових річок перетворюються в пішохідні будинків. В Ризі 18% території міста зони-зв’язки. Нещодавно в китайській є ресурсом для розвитку Waterfront провінції Хубей було створено в акваторії. У Німеччині зроблено басейнову інженерне диво: для збереження лісу біля річки 4-кілометровий міст реконструкцію річки Рейн: проведено

28ǓlǓǔmd 8<&A-'क़ǏǍǎǒ

ǧǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

-XELOHXV]RZDHG\FMD Seminarium polsko-niemieckiego Ö&#x2014;&2-!$,Ç?Ç&#x201D;fÇ?Ç&#x17D;ÂŁ-9;36!&!1-!Ä&#x161;!1-'/9$'>-A@;!9;<&'2;Ă&#x2022;>2-='89-;@3(66ÂŁ-'& $-'2$'9>Ö&#x2014; <ÂŁ&A-'W>!2!ŕŚ&#x201D;$-3839;<&'2;Ă&#x2022;>68A@/'$,!Ä&#x161;3&3Ö&#x2014;8!03>!T #@Ö&#x2014;<$A'9;2-$A@ŕŁ&#x2014;>Ö&#x2014;/<#-ÂŁ'<9A3>'/Ç&#x17D;Ç?W'&@$/-63ÂŁ903f2-'1-'$0-'+39'1-2!8-<1T 38+!2-A3>!2'+368A'A!;'&8Ăľ !8AĂ­&A!2-! !93#!1-8!$@>'Ö&#x2014;>96Ă&#x2022;Ä&#x161;68!$@ AÖ&#x2014;3Ä&#x161;'1!<03>@13A>3/<93#-9;'+3W

O

d pierwszej edycji nad organizacjÄ&#x2026; i przebiegiem seminarium czuwajÄ&#x2026; prof. dr hab. Renata Oczkowska i prof. dr Lutz H. Schminke. Podczas tej edycji seminarium, ktĂłrej przygotowania i przebieg koordynowaĹ&#x201A;a dr Sylwia WiĹ&#x203A;niewska, goĹ&#x203A;cie z Uniwersytetu w Fuldzie pracowali w mieszanych grupach, wraz ze studentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nad opracowaniem tematu â&#x20AC;&#x17E;MiÄ&#x2122;dzynarodowy rynek rekonstrukcji historycznejâ&#x20AC;?. W zwiÄ&#x2026;zku z tym wydarzeniem prof. Renata Oczkowska â&#x20AC;&#x201C; Kierownik Katedry ZarzÄ&#x2026;dzania Zasobami Pracy oraz mgr Robert SzydĹ&#x201A;o â&#x20AC;&#x201C; Wiceprezes KoĹ&#x201A;a Naukowego Rozwoju Osobistego ds. Naukowych i WspĂłĹ&#x201A;pracy MiÄ&#x2122;dzyuczelnianej, udzielili wywiadu Marcie Kasprzyckiej. Marta Kasprzycka: To juĹź 10. edycja seminarium polsko-niemieckiego, organizowanego przez KatedrÄ&#x2122; ZarzÄ&#x2026;dzania Zasobami Pracy. Jak to wszystko siÄ&#x2122; zaczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o? Renata Oczkowska: PoczÄ&#x2026;tki seminarium siÄ&#x2122;gajÄ&#x2026; czerwca 2011 roku (seminarium odbywa siÄ&#x2122; dwa razy w roku, stÄ&#x2026;d 10. edycja â&#x20AC;&#x201C; przyp. red.), kiedy to po raz pierwszy studenci naszej Uczelni na zaproszenie Uniwersytetu w Fuldzie pojechali do Niemiec. GĹ&#x201A;ĂłwnÄ&#x2026; atrakcjÄ&#x2026; pierwszego seminarium byĹ&#x201A;a wizyta w fabryce Volkswagena, gdzie mogliĹ&#x203A;my zapoznaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; z przebiegiem

ǧǣ

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

caĹ&#x201A;ego procesu produkcyjnego. Podczas drugiej edycji, gdy odwiedzili nas goĹ&#x203A;cie z Niemiec, zabraliĹ&#x203A;my ich do fabryki Fiata w Tychach â&#x20AC;&#x201C; moĹźna wiÄ&#x2122;c Ĺ&#x203A;miaĹ&#x201A;o stwierdziÄ&#x2021;, Ĺźe poczÄ&#x2026;tki miaĹ&#x201A;y â&#x20AC;&#x17E;charakter motoryzacyjny.â&#x20AC;? MK: A jakie byĹ&#x201A;y kolejne edycje? RO: Na przestrzeni ostatnich piÄ&#x2122;ciu lat studenci angaĹźowali siÄ&#x2122; w opracowanie róşnorodnych tematĂłw i rozwiÄ&#x2026;zywanie szeregu case study z obszarĂłw zarzÄ&#x2026;dzania, marketingu, przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci i innowacji. WĹ&#x203A;rĂłd licznych zagadnieĹ&#x201E;, podejmowanych podczas seminarium, znalazĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; takie tematy, jak: analiza polskiego rynku opakowaĹ&#x201E; na potrzeby skandynawskiej firmy SCA, plany rozwoju i zagospodarowania dawnych obiektĂłw wojskowych na terenie Krakowa, analiza wizerunku pracodawcy na przykĹ&#x201A;adzie firmy Amazon. Za kaĹźdym razem tematyka seminarium spotykaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; z duĹźym entuzjazmem, zaangaĹźowaniem i kreatywnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; ze strony studentĂłw, a wieĹ&#x201E;czÄ&#x2026;ce seminarium prezentacje i dyskusja byĹ&#x201A;y zawsze na bardzo wysokim poziomie. Robert SzydĹ&#x201A;o: Warto podkreĹ&#x203A;liÄ&#x2021;, Ĺźe efekty kilkudniowej pracy studentĂłw oceniajÄ&#x2026; nie tylko eksperci akademiccy. Przeprowadzone analizy i proponowane rozwiÄ&#x2026;zania sÄ&#x2026; niezmiernie cenione zarĂłwno za rzetelnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, kompleksowoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, jak i za Ĺ&#x203A;wieĹźe spojrzenie, przez przedstawicieli omawianej branĹźy i analizowanych przedsiÄ&#x2122;biorstw.

MK: Co sprawia, Ĺźe seminarium od lat cieszy siÄ&#x2122; tak ogromnÄ&#x2026; popularnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; wĹ&#x203A;rĂłd studentĂłw obu Uczelni? RO: To rzeczywiĹ&#x203A;cie niezwykĹ&#x201A;e, Ĺźe kaĹźdorazowo zarĂłwno zainteresowanie uczestnictwem w seminarium, jak i zaangaĹźowanie studentĂłw w realizacjÄ&#x2122; projektu jest tak duĹźe. Przed przyjazdem profesor Schminke przekazaĹ&#x201A; mi informacje, Ĺźe tym razem liczba chÄ&#x2122;tnych wĹ&#x203A;rĂłd niemieckich studentĂłw szeĹ&#x203A;ciokrotnie przewyĹźszaĹ&#x201A;a liczbÄ&#x2122; osĂłb, ktĂłre byliĹ&#x203A;my w stanie przyjÄ&#x2026;Ä&#x2021; i nie staĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; to za sprawÄ&#x2026; bardzo oryginalnego tematu (studenci poznali temat seminarium dopiero po przyjeĹşdzie do Krakowa â&#x20AC;&#x201C; przyp. red.). Wydaje mi siÄ&#x2122;, Ĺźe o tak duĹźym sukcesie seminarium decyduje nie tylko ciekawy dobĂłr tematĂłw, wspĂłĹ&#x201A;pracujÄ&#x2026;cych przedsiÄ&#x2122;biorstw, lecz przede wszystkim moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; pracy w miÄ&#x2122;dzynarodowych zespoĹ&#x201A;ach. Na przestrzeni lat w realizowanym w jÄ&#x2122;zyku angielskim seminarium, oprĂłcz polskich i niemieckich studentĂłw, wziÄ&#x2122;li udziaĹ&#x201A; rĂłwnieĹź â&#x20AC;&#x201C; studiujÄ&#x2026;cy w Krakowie i Fuldzie â&#x20AC;&#x201C; studenci z Ukrainy, Rumunii, Austrii, Meksyku, Indonezji czy Etiopii. RS: Tym, co mnie zaskoczyĹ&#x201A;o najbardziej, gdy w 2011 roku pierwszy raz, jako uczestnik, wziÄ&#x2026;Ĺ&#x201A;em udziaĹ&#x201A; w seminarium, byĹ&#x201A;a moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wykorzystania wiedzy zdobytej na zajÄ&#x2122;ciach uczelnianych w praktyce. To wspaniaĹ&#x201A;e, Ĺźe na Wydziale ZarzÄ&#x2026;dzania dziÄ&#x2122;ki inicjatywom, takim jak seminarium polsko-niemieckie, mamy moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; praktycznego sprawdzenia siÄ&#x2122;


w pracy w międzynarodowym środowisku. Zwłaszcza, że tematy seminarium są i były bardzo interesujące. MK: No właśnie, tym razem temat dotyczył rekonstrukcji historycznej – to dość nietypowe zagadnienie… RS: Z pewnością… Lecz jest to obszar niezmiernie ciekawy – rekonstrukcja historyczna okresu średniowiecza, bo właśnie na rekonstruktorach tej epoki koncentrowało się seminarium – to przede wszystkim pasja i zaangażowanie setek tysięcy ludzi w całej Europie. Wśród nich są rycerze – zarówno ci prezentujący fechtunek na rodzinnych piknikach, organizowanych często na zamkach, jak i śmiałkowie, biorący udział w niemarkowanych turniejach i zaciekłych drużynowych bitwach, gdzie reguły walki wyznaczają jedynie podstawowe względy bezpieczeństwa. Wśród średniowiecznych rekonstruktorów są także zielarki czy damy dworu, wyszywające wspaniałe kreacje i kultywujące tradycje średniowiecznych tańców dworskich; są minstrele, bardowie, a także rzemieślnicy. Spośród tych ostatnich wyróżniają się zwłaszcza kowale i płatnerze, którzy – jak Jan Halicki, właściciel firmy CECH–Manufaktura Broni (firma ta była przedmiotem pracy w ramach seminaryjnego case study) – tworzą repliki mieczy i zbroi, nie tylko te dekoracyjne, kunsztownie zdobione na potrzeby historycznego przebrania, ale przede wszystkim takie, które sprawdzą się w prawdziwym boju i wytrzymają w starciu ze stalą przeciwnika. MK: W ramach seminarium zabraliście gości z Uniwersytetu w Fuldzie w podróż do średniowiecznej krakowskiej kuźni? RS: W zasadzie tak… Choć w dzisiejszych czasach piece są już oczywiście inne, to obróbka metalu na potrzeby kucia mieczy i pancerzy niewiele się zmieniła. Studenci obu uczelni odwiedzili warsztat kowalsko-płatnerski, na własne oczy mogli się przekonać, jak powstaje oręż i zbroje, a przede wszystkim zrozumieć charakter działalności, z jaką wiąże się ten specyficzny fach. To jednak nie wszystko… MK: Zatem oprócz poznania mistrza kowalstwa i płatnerstwa, było coś jeszcze? RS: Oczywiście. By lepiej przygotować studentów do realizacji czekającego ich zadania, w drugim dniu, po wizycie w zbrojowni Zamku Królewskiego

na Wawelu, przy wsparciu członków Kompanii Gryfitów, zorganizowaliśmy u podnóży Zamku pokaz walki rycerskiej, a także praktyczne warsztaty fechtunku, łucznictwa i tańców dworskich. MK: Naprawdę? To niesamowite. Zapewne byli bardzo zaskoczeni… RS: Nie będę ukrywać, niespodzianka się udała. Studenci byli zachwyceni pokazem, a po jego zakończeniu z chęcią robili zdjęcia z rycerzami. Wreszcie wraz z zapadającym zmierzchem i wieczornym ochłodzeniem, ze zdwojoną energią angażowali się w walkę mieczami treningowymi i podążanie za rytmem tańców dworskich. Po takim „praktycznym” zapoznaniu się z arkanami rekonstrukcji historycznej studenci poszli się posilić, by następnego dnia ochoczo i z nowymi pomysłami wrócić do opracowywania tematu. MK: No właśnie… praca, bo chociaż nauka władania mieczem to fascynująca sprawa, studenci mieli przed sobą zadanie. Ale jeszcze zanim o nie zapytam, Pani Profesor… rycerze, miecze,

średniowieczny zawód rzemieślniczy… skąd wziął się ten pomysł? RO: Była to inicjatywa naszych studentów. Przedstawili co prawda jeszcze kilka innych propozycji, ale mnie udzielił się ich ogromny entuzjazm, związany właśnie z tym pomysłem. Wspólnie uznaliśmy, że taki temat seminarium będzie fascynujący – chodzi przecież także o to, by praca nad projektem była interesująca. MK:A jak Pani Profesor zareagowała w pierwszej chwili? RO: Nie ukrywam, że byłam zaskoczona, ale, jak powiedziałam, zaangażowanie studentów jest tu najważniejsze. Zresztą, wbrew pozorom ten temat seminarium jest niezwykle ciekawy, nie tylko ze względu na atrakcyjną branżę – jest również bardzo oryginalny i interesujący w ujęciu marketingowym, a także przez pryzmat zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa… Ale może najpierw przybliżmy zadanie, które stało przed studentami. MK: Na czym dokładnie ono polegało?

28ǓlǓǔmd 8<&A-'क़ǏǍǎǒ

ǧǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

RS: Studenci, pracując w międzynarodowych zespołach, mieli dokonać analizy polskiego i niemieckiego rynku rekonstrukcji historycznej – określić jego rozmiar, wartość i specyfikę, przeanalizować przedsiębiorstwo CECH – Manufaktura Broni, uwzględniając wizję właściciela, obecną sytuację ekonomiczną, pozycję rynkową i strategię marketingową, a następnie, w oparciu o przygotowane informacje, stworzyć propozycję strategii dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. RO: Trzeba podkreślić wyjątkowość i merytoryczny aspekt projektu. Zazwyczaj podczas podobnych seminariów analizuje się duże przedsiębiorstwa, działające na typowych rynkach. Pozwala to zastosować wiedzę, związaną na przykład z dużą skalą produkcji, proponować wdrażanie kosztownych rozwiązań i pracować w oparciu o szereg dostępnych danych z raportów czy badań rynkowych. Zbyt rzadko, przy-

ǧǥ

28ǓlǓǔmd 8<&A-'क़ǏǍǎǒ

gotowując case study, sięgamy po małe podmioty, które mają własne, często specyficzne problemy i po przedsiębiorstwa działające na tak nietypowych rynkach, jak CECH–Manufaktura Broni. W przypadku naszego seminarium oryginalność tematu świadczyła nie tylko o jego atrakcyjności, lecz przede wszystkim stanowiła dodatkowe wyzwanie dla studentów, którzy musieli samodzielnie scharakteryzować rynek, zastosować zdobytą na zajęciach wiedzę akademicką w specyficznych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstwa, dobierając przy tym właściwe metody i techniki, a także zaangażować niemałe pokłady kreatywności. MK: Gdy tak na to spojrzeć, zadanie postawione przed studentami wydaje się być nie tylko oryginalne, ale zarazem bardzo ambitne. Jak sobie z nim poradzili? RO: Studenci wywiązali się z postawionego zadania bardzo dobrze. Każda

z grup przedstawiła autorską analizę i oryginalne propozycje strategii rozwoju firmy. Sposób prezentacji był niezwykle ciekawy i zróżnicowany. Prezentacje zostały bardzo wysoko ocenione zarówno przez mnie, jak też profesora Schminke i dr Sylwię Wiśniewską. Obserwował je również właściciel firmy CECH–Manufaktura Broni Jan Halicki, który był pod ogromnym wrażeniem zrozumienia specyfiki przedsiębiorstwa, a także pomysłowości i kompleksowości proponowanych przez studentów rozwiązań. Zapowiedział, że poważnie rozważy wprowadzenie co najmniej kilku z nich. MK: Patrząc na tą edycję, ale także z perspektywy wszystkich dziesięciu już zrealizowanych – co unikalnego daje studentom udział w organizowanym przez Katedrę seminarium? RO: Studenci mogą pogłębiać wiedzę z zakresu zarządzania, uczyć się rozwiązywania konkretnych problemów, poszukiwania informacji i ich rzetelnej analizy. To także cenna możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej w zetknięciu z praktyką gospodarczą. Szczególnie ważna jest praca w międzynarodowym zespole, która pozwala doskonalić umiejętności kooperacji i skutecznej komunikacji interpersonalnej. Trzeba podkreślić, że ze względu na jego charakter, uczestniczący w seminarium studenci zdobywają kompetencje niezwykle cenne na współczesnym rynku pracy. MK: To kiedy kolejna edycja? I jaki będzie temat seminarium? RO: Jeszcze nie mamy żadnych ustaleń w tej kwestii. Chcemy oczywiście kontynuować wspaniałą tradycję seminarium i jeżeli tylko będzie to możliwe odwiedzić tej wiosny Uniwersytet w Fuldzie. Jeśli tak się stanie, to temat z pewnością będzie ciekawy – jestem przekonana, że po temacie 10. edycji seminarium, profesor Schminke już myśli nad ciekawą odpowiedzią na tak wysoko zawieszoną poprzeczkę. MK: Trzymam zatem kciuki za dziesięć kolejnych edycji seminarium, życzę dalszych sukcesów podczas jego organizacji i uprzejmie dziękuję za rozmowę. RO, RS: To my dziękujemy i pozdrawiamy czytelników Kuriera UEK. Zapraszamy również studentów do udziału w naszym seminarium.


28ǓlǓǔmd 8<&A-'क़ǏǍǎǒ

ǧǦ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

-HĂ?OLQLH368(.WRFR" !2-183A63$A2-'9-Ăľ 03ÂŁ'/2@9'1'9;8T$A'0!2!9/'9A$A';83$,Ăľ68!$@W <৚;'8!A>!8;3/'&2!0631@ŕŚ&#x201D;ÂŁ'ŕŁ&#x2014;3Ö&#x2014;;@1T /!0$,$-'ÂŁ-#@ŕŚ&#x201D;1@+396Ăľ&A-ŕŁ&#x2014;.

C

zasu na podjÄ&#x2122;cie decyzji jest coraz mniej, bo 23 grudnia mija termin rekrutacji na Transekonomika, nazywanego polskim Erasmusem. W jego ramach moĹźna wyjechaÄ&#x2021; na kilka miesiÄ&#x2122;cy do jednego z czterech miast â&#x20AC;&#x201C; Warszawy, Poznania, WrocĹ&#x201A;awia lub Katowic â&#x20AC;&#x201C; Ĺźeby sprawdziÄ&#x2021;, jak wyglÄ&#x2026;dajÄ&#x2026; studia na innej uczelni ekonomicznej. UczestnikĂłw wymiany wspierajÄ&#x2026; samorzÄ&#x2026;dy studenckie, ktĂłre w razie potrzeby pomagajÄ&#x2026; znaleĹşÄ&#x2021; zakwaterowanie na czas pobytu. To Ĺ&#x203A;wietna okazja do poszerzenia horyzontĂłw, poznania nowych miejsc i ludzi. Z myĹ&#x203A;lÄ&#x2026; o tych, dla ktĂłrych jeden semestr poza Krakowem to zdecydowanie za dĹ&#x201A;ugo, powstaĹ&#x201A; jeszcze jeden projekt: Mosty Ekonomiczne. Pozwala on w ciÄ&#x2026;gu czterech dni zwiedziÄ&#x2021; wybranÄ&#x2026; uczelniÄ&#x2122; ekonomicznÄ&#x2026; w kraju. Poznawanie miasta poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czone jest z wykĹ&#x201A;adami, warsztatami oraz przede wszystkim integracjÄ&#x2026; róşnych Ĺ&#x203A;rodowisk. Mosty Ekonomiczne to cztery bardzo intensywne dni.

Ö&#x2014;38+!2-A!$/- 9;<&'2$0-'/R JeĹ&#x203A;li nie jesteĹ&#x203A; osobÄ&#x2026;, ktĂłrÄ&#x2026; zainteresowaĹ&#x201A;by sam wyjazd, moĹźesz podejĹ&#x203A;Ä&#x2021; do sprawy z innej strony i zaangaĹźowaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; w realizacjÄ&#x2122; tych lub innych projektĂłw dziÄ&#x2122;ki wspĂłĹ&#x201A;pracy z Parlamentem Studenckim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Tym, nad czym pracowaliĹ&#x203A;my ostatnio, byĹ&#x201A; plebiscyt Mentorzy UEK, ktĂłry polegaĹ&#x201A; na wyborze

ǧÓ?

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

najlepszych prowadzÄ&#x2026;cych. OgĹ&#x201A;oszenie zwyciÄ&#x2122;zcĂłw oraz wrÄ&#x2122;czenie nagrĂłd odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; podczas uroczystego balu w karnawale. SzczegĂłĹ&#x201A;y na temat wszystkich projektĂłw, realizowanych przez Parlament Studencki, moĹźna znaleĹşÄ&#x2021; na stronie www.psuek.pl oraz www.facebook.com/parlament.uek. DziaĹ&#x201A;amy teĹź samorzÄ&#x2026;dowo. PrzyczyniliĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; miÄ&#x2122;dzy innymi do wprowadzenia 10 raty stypendium oraz powiÄ&#x2122;kszenia go o 10%. ZorganizowaliĹ&#x203A;my trzy konkursy o dofinansowanie dla organizacji studenckich, tak, aby umoĹźliwiÄ&#x2021; im realizacjÄ&#x2122; projektĂłw stworzonych z myĹ&#x203A;lÄ&#x2026; o rozwijaniu studentĂłw naszej uczelni. W listopadzie Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;towaliĹ&#x203A;my teĹź dwudziestolecie Parlamentu StudentĂłw Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji odbyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; uroczyste posiedzenie Ra-

dy StudentĂłw i zorganizowano panele dyskusyjne, w ktĂłrych uczestniczyli przedstawiciele samorzÄ&#x2026;dĂłw z caĹ&#x201A;ej Polski, a w trakcie gali ProJuves nagrodzono najlepsze projekty studenckie. Jednym z nominowanych byĹ&#x201A;o nasze Pogotowie Sesyjne. Wszystkich tych, ktĂłrzy chcieliby dziaĹ&#x201A;aÄ&#x2021; razem z nami, zapraszamy! OdwiedĹşcie nas w biurach w pawilonie S (pok. 226 i 227) lub napiszcie na adres: hr@psuek.pl i zaangaĹźujcie siÄ&#x2122; jako wolontariusze, a w przyszĹ&#x201A;ym semestrze wystartujcie do Studenckich Rad WydziaĹ&#x201A;Ăłw. JeĹ&#x203A;li tylko macie trochÄ&#x2122; czasu wolnego i chcecie go dobrze wykorzystaÄ&#x2021; â&#x20AC;&#x201C; czekamy na Was! Monika ZbozieĹ&#x201E; Parlament Studencki UEK


1DMZ\Ă&#x2014;V]DMDNRĂ?Ă&#x2026;].1=3Ä&#x161;3!<03>' !8AĂ­&A!2-!!03ŕŚ&#x201D;$-Ă­63>9;!Ä&#x161;3>Ö&#x2014;Ç?Ç?Ç?Ç?8W-Ö&#x2014;&A-!Ä&#x161;!68A@!;'&8A' !8AĂ­&A!2-!!03ŕŚ&#x201D;$-Ă­2!Ö&#x2014;@&A-!ÂŁ'3>!83A2!>9;>!2->'89@;';< 03231-$A2'+3 >Ö&#x2014;8!03>-'W#'$2@1'2;38'1T0;Ă&#x2022;8@A!-2-$/3>!Ä&#x161;<;>38A'2-'3Ä&#x161;!T/'9; 683(WÖ&#x2014;&8Ö&#x2014;,!#W!&'<9A-038!W6-'0<2'13Ä&#x161;!/'9;&8Ö&#x2014;-2৚WÖ&#x2014;!8'0!ÂŁ'823f3$,!2 AÖ&#x2014;!;'&8@ !8AĂ­&A!2-!!03ŕŚ&#x201D;$-Ă­T0;Ă&#x2022;8@3&Ö&#x2014;63$AĂ­;0<&A-!Ä&#x161;!ÂŁ23ŕŚ&#x201D;$-3Ä&#x161;!1!Ö&#x2014;2!Ö&#x2014;<>!&A' /'+32-'<9;!22@83A>Ă&#x2022;/-Ö&#x2014;A!>9A'9Ä&#x161;<৚@&3#8Ă­8!&Ă­W

J

ako pierwsze KoĹ&#x201A;o w Polsce posiadamy wdroĹźony System ZarzÄ&#x2026;dzania JakoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;, oparty na wytycznych normy ISO 9001. GĹ&#x201A;Ăłwne cele KoĹ&#x201A;a to propagowanie i pogĹ&#x201A;Ä&#x2122;bianie wiedzy o jakoĹ&#x203A;ci oraz prowadzenie prac naukowoâ&#x20AC;&#x201C;badawczych. KoĹ&#x201A;o liczy obecnie 60 czĹ&#x201A;onkĂłw, ktĂłrzy organizujÄ&#x2026; róşne wydarzenia. Jednym z nich jest Q-day â&#x20AC;&#x201C; DzieĹ&#x201E; JakoĹ&#x203A;ci na Uniwersytecie Ekonomicznym, majÄ&#x2026;cy formÄ&#x2122; sesji referatowej, podczas ktĂłrej zaproszeni przez KoĹ&#x201A;o przedstawiciele biznesu oraz nauki dzielÄ&#x2026; siÄ&#x2122; ze studentami swojÄ&#x2026; wiedzÄ&#x2026; i doĹ&#x203A;wiadczeniem w zakresie jakoĹ&#x203A;ci. Kolejnym wydarzeniem, przygotowywanym na szerokÄ&#x2026; skalÄ&#x2122;, jest ogĂłlnopolska Sesja Naukowa z cyklu "Wyzwania ZarzÄ&#x2026;dzania JakoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;".

Nasi czĹ&#x201A;onkowie uczestniczÄ&#x2026; takĹźe w licznych konferencjach ogĂłlnopolskich oraz biorÄ&#x2026; udziaĹ&#x201A; w mniejszych projektach, ktĂłre sĹ&#x201A;uĹźÄ&#x2026; ich rozwojowi. Praktyczne sprawdzenie wiedzy i zorientowanie siÄ&#x2122; w interesujÄ&#x2026;cej koĹ&#x201A;owiczĂłw tematyce ma miejsce podczas wycieczek do przedsiÄ&#x2122;biorstw, posiadajÄ&#x2026;cych wdroĹźone systemy zarzÄ&#x2026;dzania jakoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;. KoĹ&#x201A;owicze mogÄ&#x2026; rĂłwnieĹź zobaczyÄ&#x2021; praktyczne zastosowanie wdroĹźonych systemĂłw zarzÄ&#x2026;dzania jakoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; oraz narzÄ&#x2122;dzi, ktĂłre je wspomagajÄ&#x2026;, a takĹźe nabyÄ&#x2021; nowÄ&#x2026; wiedzÄ&#x2122; poprzez udziaĹ&#x201A; w wycieczkach do przedsiÄ&#x2122;biorstw. Motywatorem do pracy dla KoĹ&#x201A;owiczĂłw jest nie tylko dobra atmosfera panujÄ&#x2026;ca

w kole â&#x20AC;&#x201C; sprzyja temu takĹźe system punktowy, dziÄ&#x2122;ki ktĂłremu KoĹ&#x201A;owicze sÄ&#x2026; nagradzane za swojÄ&#x2026; dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, a za uzyskanie odpowiedniej iloĹ&#x203A;ci punktĂłw oraz speĹ&#x201A;nieniu kilku mniejszych wymagaĹ&#x201E; otrzymuje siÄ&#x2122; status czĹ&#x201A;onka aktywnego. NajwiÄ&#x2122;kszym atutem aktywnoĹ&#x203A;ci w Kole jest moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; nabywania wiedzy praktycznej juĹź na studiach, co uĹ&#x201A;atwia start na rynku pracy. Zapraszamy na interesujÄ&#x2026;ce spotkania naszego KoĹ&#x201A;a, wiÄ&#x2122;cej informacji : www.facebook.com/KNZJ.UEK www.knzj.uek.krakow.pl

.RĂ&#x160;R1DXNRZH =DU]Ă&#x192;G]DQLD-DNRĂ?FLĂ&#x192;

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ǧǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

ÏZLDWRZ\']LHÌ-DNRÐFL na Uniwersytecie Ekonomicznym

D

nia 19 listopada miała miejsce piąta edycja Qday, która odbyła się na terenie Kampusu UEK. Sesja referatowa organizowana jest systematycznie przez członków Koła Naukowego Zarządzania Jakością by uczcić Światowy Dzień Jakości. Referaty nawiązywały do tegorocznego hasła Dni Jakości – ,,Jakość, innowacje, emocje". Wystąpienia dotyczyły m.in. ryzyka, zarządzania czasem oraz metod rozwoju jakości w przedsiębiorstwach. Prelegentami byli przedstawiciele biznesu oraz nauki, którzy prezentowali praktyczne metody doskonalenia jakości. Dzień Jakości cieszył się sporym zainteresowaniem studentów, uczniów i pracowników naukowych. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim gościom za uczestnictwo w Dniu Jakości. Więcej informacji o sesji referatowej Qday i innych wydarzeniach na stronie www.knzj.uek.krakow.pl

ǧӑ

28ǓlǓǔmd 8<&A-'क़ǏǍǎǒ


6WXGHQFNL)HVWLZDO Informatyczny 8A'A;8A@1!8$3>'&2->Ö&#x2014;8!03>-'2-'63&A-'ÂŁ2-'08Ă&#x2022;ÂŁ3>!ŕŁ&#x2014;#Ăľ&A-'-2(381!;@0!W '8&'$A2-'A!68!9A!1@>9A@9;0-$,6!9/32!;Ă&#x2022;>;'$,23ÂŁ3+--V9;<&'2;Ă&#x2022;>T !#93ÂŁ>'2;Ă&#x2022;>T<$A2-Ă&#x2022;>T2!<$A@$-'ÂŁ-38!A0!৚&'+3'2;<A/!9;Ăľ;'/&A-'&A-2@ 2!Ö&#x2014;03ÂŁ'/2Ă­TÇ&#x17D;Ç?W'&@$/Ăľ;<&'2$0-'+3 '9ধ>!ÂŁ< 2(381!;@$A2'+3g 2!/>-Ăľ09AĂ­-168'AĂľ-2(381!;@$A2Ă­>Ö&#x2014;3ÂŁ9$'W

W

dniach 10-12 marca Auditorium Maximum Uniwersytetu JagielloĹ&#x201E;skiego w Krakowie stanie siÄ&#x2122; miejscem spotkaĹ&#x201E; informatykĂłw z caĹ&#x201A;ego kraju i zagranicy. Event organizowany jest rokrocznie, nieprzerwanie od 2005 roku przez studentĂłw 4 krakowskich uczelni wyĹźszych: Akademii GĂłrniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Politechniki Krakowskiej oraz Uniwersytetu JagielloĹ&#x201E;skiego. W programie przewidziane sÄ&#x2026; wykĹ&#x201A;ady, warsztaty tematyczne oraz inne atrakcje powiÄ&#x2026;zane oczywiĹ&#x203A;cie z informatykÄ&#x2026;. Zakres poruszanych tematĂłw bÄ&#x2122;dzie bardzo szeroki, podczas festiwalu uczestnicy bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; mieli okazjÄ&#x2122; pogĹ&#x201A;Ä&#x2122;biÄ&#x2021; swojÄ&#x2026; wiedzÄ&#x2122;, zarĂłwno teoretycznÄ&#x2026;, jak i praktycznÄ&#x2026;. Podczas poprzednich edycji moĹźna byĹ&#x201A;o wysĹ&#x201A;uchaÄ&#x2021; prelekcji dotyczÄ&#x2026;cych m.in. algorytmiki, jÄ&#x2122;zykĂłw programowania, sieci webowych, open source, lingwistyki a takĹźe wielu, wielu innych dziedzin wspĂłĹ&#x201A;czesnej informatyki. Jednym sĹ&#x201A;owem â&#x20AC;&#x201C; z pewnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; kaĹźdy znajdzie tam coĹ&#x203A; dla siebie. SFI to rĂłwnieĹź wspaniaĹ&#x201A;a okazja do wymiany doĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; z firmami, kolegami z branĹźy oraz znakomitymi prelegentami. Podczas konferencji moĹźna rĂłwnieĹź wziÄ&#x2026;Ä&#x2021; udziaĹ&#x201A; w wielu konkursach z atrakcyjnymi nagrodami, ktĂłre co roku cieszÄ&#x2026; siÄ&#x2122; niemaĹ&#x201A;Ä&#x2026; popularnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;.

JuĹź teraz moĹźemy zdradziÄ&#x2021; kilka nazwisk znanych ekspertĂłw z branĹźy IT, ktĂłrych bÄ&#x2122;dzie moĹźna posĹ&#x201A;uchaÄ&#x2021; w trakcie 12. SFI. SÄ&#x2026; to m.in.: Chris Mills, Bruce Lawson, Artur SuchwaĹ&#x201A;ko i Marcin Kurdziel. WiÄ&#x2122;cej informacji bÄ&#x2122;dzie pojawiaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; sukcesywnie na stronie internetowej poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;conej wydarzeniu â&#x20AC;&#x201C; www.sfi.org.pl oraz Facebook'owym fanpage'u. Kto moĹźe wziÄ&#x2026;Ä&#x2021; udziaĹ&#x201A; w wydarzeniu? KaĹźdy z Was! Pasjonat nowych technologii, miĹ&#x201A;oĹ&#x203A;nik informatyki, kaĹźdy, kto chce dowiedzieÄ&#x2021; siÄ&#x2122; czegoĹ&#x203A; nowego. WstÄ&#x2122;p na imprezÄ&#x2122; jest bezpĹ&#x201A;atny i nie wymaga rejestracji. W tym roku zapraszamy

rĂłwnieĹź do aktywnego wspĂłĹ&#x201A;tworzenia Festiwalu i uczestnictwa w konkursie Call For Papers, ktĂłry daje moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; samodzielnego poprowadzenie wykĹ&#x201A;adu, bÄ&#x2026;dĹş kilkunastominutowego talk'u. JeĹ&#x203A;li jesteĹ&#x203A; urodzonym mĂłwcÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; koniecznie sprĂłbuj swoich siĹ&#x201A; i zabĹ&#x201A;yĹ&#x203A;nij informatycznÄ&#x2026; wiedzÄ&#x2026; przed szerokim gronem sympatykĂłw tej dziedziny. Serdecznie zapraszamy na krakowskie, marcowe Ĺ&#x161;wiÄ&#x2122;to Informatyki! Nie moĹźe Was tam zabraknÄ&#x2026;Ä&#x2021; ;) BartĹ&#x201A;omiej Balsamski .RĂ&#x160;R1DXNRZH,QIRUPDW\NL

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ǧǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

:V]HFKĂ?ZLDWSURMHNWÂľZ z UNIVERSUM 3Ä&#x161;3!<03>';<&-Ă&#x2022;> <836'/90-$,2-='89<1/'9;38+!2-A!$/Ă­ &A-!Ä&#x161;!/Ă­$Ă­68A@!;'&8A';<&-Ă&#x2022;> <836'/90-$,W368þ৚2-'83A>-/!/Ă­$'9-Ăľ A8A'9A'2-'T0;Ă&#x2022;8'>Ö&#x2014;9>3-1+832-'1!Ö&#x2014;>-'ÂŁ<9;<&'2;Ă&#x2022;>AÖ&#x2014;8Ă&#x2022;৚2@$,0-'8<20Ă&#x2022;> 2!9A'/ÂŁ1!!;'8g;39<20--Ăľ&A@2!83&3>'T <836'-9;@0!T 03231-!T $A@8!>3W

D

ziÄ&#x2122;ki zapaĹ&#x201A;owi naszych amerykaĹ&#x201E;ski i japoĹ&#x201E;ski), cykl spotkaĹ&#x201E; W grudniuplanujemy IV edycjÄ&#x2122; AkaczĹ&#x201A;onkĂłw, kreatywnoĹ&#x203A;ci "Europejczyku OtwĂłrz Oczy" z auto- demii Savoir-Vivre, bÄ&#x2122;dÄ&#x2026;cÄ&#x2026; cyklem i miĹ&#x201A;ej wspĂłĹ&#x201A;pracy z róşno- rami ksiÄ&#x2026;Ĺźek o tematyce spoĹ&#x201A;ecznej, certyfikowanych szkoleĹ&#x201E; z zakresu rakimi goĹ&#x203A;Ä&#x2021;mi, zorganizo- "Spotkania z DyplomacjÄ&#x2026;" w czasie erystyki, wystÄ&#x2026;pieĹ&#x201E; publicznych, czy waliĹ&#x203A;my juĹź mnĂłstwo inspirujÄ&#x2026;cych ktĂłr ych zapraszaliĹ&#x203A;my znamieni- etykiety biznesowej. WyjÄ&#x2026;tkowym wydarzeĹ&#x201E;: Wieczorki kulturowe (m.in. tych ambasadorĂłw z caĹ&#x201A;ego Ĺ&#x203A;wiata. wydarzeniem na skalÄ&#x2122; krajowÄ&#x2026; jest

Ó&#x2018;ÇĄ

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;


Symulacja Obrad ONZ ("MUN"). Każdy z uczestników może poczuć się jako przedstawiciel USA, Japonii czy Polski i podejmować decyzje wiążące dla całego świata. Zadacie sobie pytanie: czym tak naprawdę zajmuje się nasze koło poza organizacją wydarzeń, takich jak wspomniane powyżej? Uczestniczymy w wielu spotkaniach i konferencjach, organizowanych przez Katedrę Studiów Europejskich, które są źródłem inspiracji i możliwością zdobycia nowego doświadczenia. Pracujemy również nad projektami badawczymi, dotyczącymi tematyki migracji, rozwoju zawodowego czy ekonomii. Mamy wiele spotkań integracyjnych, które rozwijają nasze umiejętności pracy w grupie, są też okazją do świetnej zabawy i wzajemnego poznania. Mamy szansę wspierać pomocą logistyczną wiele wydarzeń organizowanych przez naszą uczelnię oraz Klub Jagielloński, z którym aktualnie współpracujemy. Nie może nas zabraknąć również na takich wydarzeniach, jak Targi Kół Naukowych czy Festiwal Nauki w Krakowie.

Koło naukowe to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim rozwój zainteresowań i pasji. Jeśli masz pomysł na stworzenie wydarzenia, chcesz zaprosić ciekawe osoby – UNIVERSUM czeka na Ciebie! Pamiętaj, że koło to przede wszystkim organizacja zrzeszająca ciekawych ludzi, z wielką pasją do tworzenia. To także przyjaźnie, które tworzą się na lata. Poprzez kreowanie niezwykłych projektów możesz zdobyć doświadczenie, poznać ciekawe osobistości oraz ludzi, z którymi tworzysz wydarzenia dla nas, studentów. Działalność w takiej organizacji ma wiele zalet: możesz uzyskać dodatkowe punkty do wyjazdu na Erasmusa, wpisać swoje osiągnięcia projektowe do CV, a w swojej pracy licencjackiej bądź magisterskiej wyróżnić w suplemencie – co będzie niepodważalnym dowodem Twojej studenckiej aktywności dla przyszłego pracodawcy. Zapytasz jak do nas dołączyć? Pierwszym etapem jest wypełnienie wniosku online, dostępnego na naszym Facebooku, który jest testem na kreatywność. Kolejnym krokiem jest rozmowa kwalifikacyjna z każ-

dym uczestnikiem, a także case-study w trzyosobowych zespołach. Liczymy na Twoje zaangażowanie, pozytywną energię oraz chęć do działania. Koło naukowe to miejsce, które daje szansę każdemu. Jeśli nie zdążyłeś aplikować do naszego grona, nie martw się, rekrutacja trwa cały rok akademicki. Wypełnij formularz i czekaj na maila zwrotnego z informacjami. Jeżeli marzysz, by twoje studenckie życie nabrało wyrazu, stało się zachwycające i inspirujące, zgłoś się do naszego koła naukowego, które w nadchodzącym roku obchodzić będzie 20-lecie! Dołącz do grona bohaterów i wraz z nami twórz wielkie wydarzenia, przyciągające niezwykłe osobowości! Nasze spotkania odbywają się w każdy wtorek o 18.00 w sali seminaryjnej 273 pawilon B. Razem możemy zdziałać jeszcze więcej! UNIVERSUM zaprasza!!!

Anna Dziduch 3U]HZRGQLF]ÃFD.RÊD1DXNRZHJR Studiów Europejskich UNIVERSUM

28ǓlǓǔmd 8<&A-'क़ǏǍǎǒ

ӑǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Kulisy sukcesu z KNPI Ă&#x2022;>-!1$3ŕŚ&#x201D;;'2908Ă&#x2022;;S,3&A-3$A@>-ŕŚ&#x201D;$-'33Ä&#x161;38A'&9-Ăľ#-38$A3ŕŚ&#x201D;$- - 223>!$/-T&A-!Ä&#x161;!/Ă­$'2!2!9A'/<$A'ÂŁ2-/<৚0-ÂŁ0!2!ŕŚ&#x201D;$-'ÂŁ!;W8+!2-A!$/!A8A'9A! 9;<&'2;Ă&#x2022;>A!-2;'8'93>!2@$,;'1!;@0Ă­683>!&A'2-!&A-!Ä&#x161;!ÂŁ23ŕŚ&#x201D;$-+3963&!8$A'/ ->&8!৚!2-!-223>!$@/2@$,83A>-Ă­A!ŕĽ&#x2DC;W

M

isjÄ&#x2026; KNPI jest promowanie posiadajÄ&#x2026;ce zdecydowanie wyróşniajÄ&#x2026;przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci i inno- cÄ&#x2026; formuĹ&#x201A;Ä&#x2122;, ktĂłre juĹź zdÄ&#x2026;ĹźyliĹ&#x203A;cie przywacyjnoĹ&#x203A;ci wĹ&#x203A;rĂłd spoĹ&#x201A;ecz- jÄ&#x2026;Ä&#x2021; pozytywnie poprzez liczny w nich noĹ&#x203A;ci akademickiej. StÄ&#x2026;d udziaĹ&#x201A; i zainteresowanie. projekty, ktĂłre pomagajÄ&#x2026; studentom ZastanawialiĹ&#x203A;cie siÄ&#x2122; czy przeĹ&#x203A;wiadpoznaÄ&#x2021; kulisy sukcesu oraz dowiedzieÄ&#x2021; czenie, Ĺźe kobietom trudniej jest odnieĹ&#x203A;Ä&#x2021; siÄ&#x2122;, jak zrobiÄ&#x2021; pierwszy krok ku stwo- sukces w Ĺ&#x203A;wiecie biznesu, to stereotyp rzeniu wĹ&#x201A;asnego biznesu. Ĺ&#x161;wiatowy czy â&#x20AC;&#x201C; wciÄ&#x2026;Ĺź â&#x20AC;&#x201C; rzeczywistoĹ&#x203A;Ä&#x2021;? OdpoTydzieĹ&#x201E; PrzedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci, ktĂłry caĹ&#x201A;- wiedziÄ&#x2026; na to pytanie jest niewÄ&#x2026;tpliwie kiem niedawno odbyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; na UEK-u, projekt Kobieca Strona Biznesu, ktĂłry jest wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie â&#x20AC;&#x17E;sprawkÄ&#x2026;â&#x20AC;? KNPI. Warto daje do zrozumienia, Ĺźe obecnie zmiezwrĂłciÄ&#x2021; uwagÄ&#x2122; takĹźe na nowe projekty, niajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; normy spoĹ&#x201A;eczne i zmienia

Ó&#x2018;ÇŁ

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

siÄ&#x2122; teĹź rzeczywistoĹ&#x203A;Ä&#x2021; biznesowa. JeĹźeli firmy chcÄ&#x2026; byÄ&#x2021; konkurencyjne, muszÄ&#x2026; stawiaÄ&#x2021; na róşnorodnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. W kobietach drzemie ogromny potencjaĹ&#x201A;, ktĂłrego nie moĹźna zmarnowaÄ&#x2021; ani lekcewaĹźyÄ&#x2021;. Dobrze wykorzystany i ukierunkowany, moĹźe staÄ&#x2021; siÄ&#x2122; gwarantem powodzenia przedsiÄ&#x2122;biorstwa na rynku. Projekt ten ma na celu pokazaÄ&#x2021; , Ĺźe kobiety bardzo dobrze radzÄ&#x2026; sobie w wielkim Ĺ&#x203A;wiecie biznesu. Chcemy w nim przedstawiaÄ&#x2021; kobiety ambitne, ktĂłre z wytrwaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;


i wielką determinacją osiągają wyznaczone cele. Lubią piąć się po szczeblach kariery, osiągają wysokie stanowiska. Tworzą własne firmy, są po prostu kobietami sukcesu. Nasi goście wywodzą się z różnych środowisk biznesowych, dzięki czemu mogą przedstawić różne punkty widzenia na dane kwestie – mówi koordynatorka projektu, Mariola Moskal. Zaproszone prelegentki opowiadają o trudach i przeszkodach, które musi przezwyciężyć w świecie biznesu płeć piękna. Służą radą i odpowiadają na nurtujące nas, studentki, pytania. Przede wszystkim – inspirują do działania. Zachęcają do przełamania swoich lęków i pokonywania barier. Magiczny klucz do sukcesu to przecież wiara w siebie i swoje marzenia. Ogromną inspiracją na pierwszym spotkaniu KSB była m.in. Patrycja Cwynar, właścicielka firmy TEXTUS, która w pracy łączy doświadczenie w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych z kreatywnością i umiejętnością tworzenia maksymalnie efektywnych zespołów. Zespół projektowy KSB już dziś zapowiada, że prace nad drugą edycją trwają w najlepsze i już prawdopodobnie w grudniu, po raz drugi, będziemy mieć okazje poznać kolejne wyjątkowe, niezwykle przedsiębiorcze kobiety. Przyszłe prelegentki podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz zarażą energią do działania. Drugi projekt KNPI, Business Lab, jest idealny dla osób, które chcą założyć własną firmę i nie wiedzą, od czego zacząć. W trakcie szkolenia każdy młody przedsiębiorca dowie się, jak stawiać pierwsze kroki w biznesie. Projekt ten jest przeznaczony w szczególności dla studentów z zagranicy, zwłaszcza dla naszych wschodnich sąsiadów – młodych ludzi z Ukrainy, przybyłych do Polski, by studiować. Wydarzenie ma na celu wzbudzenie chęci działania młodych, przyszłych przedsiębiorców i pokazanie im odpowiedniej ścieżki rozwoju, jak i odpowiedniego postępowania, aby ich przyszła firma odniosła sukces. Projekt podzielony jest na określone spotkania tematyczne, które odbywają się średnio raz w miesiącu. Na każdym

z nich przybliżana jest obcokrajowcom inna tematyka, związana z podejmowaniem działalności gospodarczej w Polsce. Przykładowo, na uczestników czeka szkolenie na temat marketingu tradycyjnego czy sprzedaży i tworzenia wizerunku. Celem wydarzenia jest dostarczenie wiadomości praktycznych, nie ograniczając się do „suchej” teorii. Każdy z uczestników może zobaczyć, jak wyglądają określone wnioski, wymagane przy rejestracji swojej działalności, a także dowiedzieć się, jak wygląda ten proces w ściśle skoordynowanych etapach. Jest to szansa na zdobycie niezbędnej wiedzy, potrzebnej do stworzenia dobrze funkcjonującego biznesu. A co z dodatkowymi korzyściami? Oczywiście możliwość nawiązania kontaktów biznesowych oraz zdobycie certyfikatu na zakończenie projektu. Koordynatorem projektu nie mógł być nikt inny jak Vadym Kedyk, członek KNPI pochodzenia ukraińskiego. Dzięki temu projekt nabywa dodatkowej autentyczności. Organizator wie, z jakimi problemami i przeszkodami, związanymi z podjęciem działalności gospodarczej, zmagają się młodzi ludzie z zagranicy, przyjeżdżający do Polski. Zna ich dokładne potrzeby i oczekiwania i stara się im sprostać. Business Lab jest nietypowym projektem, ponieważ większość uczestników to obcokrajowcy. Jako koordynator projektu mogę powiedzieć, że najważniejsza dla mnie jest pewność współpracy z określonymi ludźmi, pewnymi tego, że chcą podjąć ryzyko prowa-

dzenia działalności gospodarczej. Dzięki temu czuję, że my, jako organizatorzy, jesteśmy we właściwym czasie i miejscu, zaspokajamy bowiem ważne potrzeby. Mamy konkretny cel, który sobie postawiliśmy: założenie firmy przez któregoś z uczestników. Byłoby to niekwestionowanym sukcesem dla mnie i mojego zespołu, nagrodą za trudy organizacji Business Lab. Tymczasem niedawno narodziła się w naszej grupie projektowej nowa idea – pomysł, by ktoś z nas w przyszłości założył firmę, zajmującą się doradztwem i pomocą w założeniu działalności gospodarczej. W końcu w przekazywaniu wiedzy mamy już spore doświadczenie, a to wszystko zasługa naszego projektu, który niewątpliwie przyniósł korzyści nie tylko samym uczestnikom, ale także nam – wyznaje Vadym. Który projekt wybierzecie, zależy tylko od Was! My polecamy obydwa. Wszystko zależy od waszych indywidualnych oczekiwań i potrzeb. Wypatrujcie zatem czujnie kolejnych edycji Kobiecej Strony Biznesu i projektu Business Lab. Naszym zdaniem wzięcie udziału w którymś z projektów przyniesie zdecydowane korzyści. Jeżeli szukacie więcej informacji na ten temat, koniecznie odwiedźcie stronę KNPI(www. knpi.uek.krakow.pl). Do zobaczenia na wydarzeniach!

Patrycja Polis .RÊR1DXNRZH3U]HGVLÇELRUF]RÐFL i Innowacji

28ǓlǓǔmd 8<&A-'क़ǏǍǎǒ

ӑǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

%ORJ(UDVPXV]QDMGÕVZRMH PLHMVFHQDÐZLHFLH !2!9A'/<$A'£2--9;2-'/'13৹£->3ঔࣗ<&A-!Ě<>>@1-!2!$,-68!0;@0!$, A!+8!2-$A2@$,>8Õ৹2@$,A!0í;0!$,ঔ>-!;!W-'£<9;<&'2;Õ>A!-2;'8'93>!2@$, ;'+3;@6<13৹£->3ঔ$-!1-9;!/'68A'&&@£'1!;'1>@#38<$'£<;!0-'+3>@/!A&<W 6313$í68A@$,3&A--1/'&@2';!0-'1-'/9$'>9-'$-R£3+ 8!91<9T#332-1 13>!T;>38A32@/'9;68A'A£<&A-A6!9/í&363&8Õ৹3>!2-!&£!;@$,T0;Õ8A@&36-'83 $,$í>@/'$,!ࣗW

B

log powstał z inicjatywy działającej przy Uniwersytecie Ekonomicznym organizacji Erasmus Student Network, której misją jest nie tylko pomoc obcokrajowcom przyjeżdżającym do Krakowa, ale i promowanie mobilnego stylu życia wśród lokalnej społeczności studenckiej. Członkowie ESN, w myśl przyświecającego im motto Students helping students, postanowili pomóc wszystkim zastanawiającym się nad skorzystaniem z uczestnictwa w programach zagranicznych. Wielu studentów nie korzysta z możliwości, jakie mają, ponieważ boją się, że nie poradzą sobie z formalnościami albo zwyczajnie nie wiedzą, który z licznych krajów, jakie mają do wyboru, będzie dla nich odpowiedni. Pomysłodawcy przedsięwzięcia dokładają wszelkich starań, aby uczynić podjęcie decyzji o wyjeździe jeszcze łatwiejszym. Głównym celem Bloga jest rozwiewanie ich wątpliwości i udostępnianie jak największej ilości informacji, pomocnych w procesie rekrutacji na wyjazdy. Projekt cieszy się coraz większym zainteresowaniem, rozwija się, ciągle publikowane są nowe teksty, a osoby czuwające nad projektem dokładają wszelkich starań, aby stawał się jeszcze lepszy i bardziej pomocny dla odbiorców. Dlatego w listopadzie tego roku nastąpiła zmiana witryny i w ten sposób wcześniejszy Blog ESN UEK zmienił nazwę na Blog Erasmus, który dzięki nowej, odświeżonej oprawie graficznej stał

ӑǥ

28ǓlǓǔmd 8<&A-'क़ǏǍǎǒ

się jeszcze bardziej czytelny i przystępny dla każdego zainteresowanego. W nowej odsłonie strony pojawiła się także zakładka ‘ExchangeAbility’, stworzona specjalnie z myślą o osobach niepełnosprawnych, które chciałyby wziąć udział w programach mobilności studenckiej. Obecnie na Blogu znaleźć można ponad 120 wpisów dotyczących 90 miast całego świata, odwiedzonych przez studentów. Dotyczą one nie tylko popularnych krajów europejskich, ale także miejsc bardziej odległych i niezwykłych, w Azji, Ameryce Północnej bądź Australii. Artykuły tworzone są przez mobilnych studentów, ponieważ są to właśnie osoby, które doświadczyły wszystkiego, „na własnej skórze” i najlepiej znają obawy oraz wątpliwości, związane z wyborem najlepszego miejsca do odbycia wymiany czy praktyk. Opisują przydatne

dla przyszłych Erasmusów informacje, dotyczące życia w danym mieście i studiów na uczelni. Czytelnicy mogą znaleźć tam także liczne ciekawostki oraz praktyczne wskazówki, dotyczące konkretnych celów podróży tak, aby jak najmniej rzeczy było dla nich zaskoczeniem po dotarciu na miejsce. Chcesz przeżyć niezapomnianą przygodę i wciąż zastanawiasz się nad wyborem miejsca wyjazdu na wymianę? Interesuje Cię poznawanie innych krajów i kultur? A może nigdy nie myślałeś o wyjeździe, ale któraś z historii zainspiruje Cię do zmiany planów na najbliższą przyszłość? Nie czekaj ani chwili dłużej i odwiedź naszego bloga: www.blogerasmus.pl. Serdecznie zapraszamy! Karolina Zboś ESN UEK


Grunt to GRUNT! 3Ä&#x161;3!<03>' T&A-!Ä&#x161;!/Ă­$'68A@0!;'&8A' 03231-0--'8<$,313ŕŚ&#x201D;$- -83$'9< 2>'9;@$@/2'+3 T6323>2-'A38+!2-A3>!Ä&#x161;3;<&'2$0Ă­32('8'2$/Ăľ !<03>Ă­W'1!;'168A'>3&2-132('8'2$/-#@Ä&#x161;8@2'01-'9A0!2-3>@T/'+3 68A'9AÄ&#x161;3ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;-68A@9AÄ&#x161;3ŕŚ&#x201D;$-W

W

pierwszym dniu konferencji w debacie eksperckiej wziÄ&#x2122;li udziaĹ&#x201A;: Andrzej PiĂłrecki â&#x20AC;&#x201C; wiceprezes MaĹ&#x201A;opolskiego Stowarzyszenia PoĹ&#x203A;rednikĂłw w Obrocie NieruchomoĹ&#x203A;ciami, Piotr Krochmal â&#x20AC;&#x201C; prezes Instytutu Analiz Monitor Rynku NieruchomoĹ&#x203A;ci oraz dr MichaĹ&#x201A; GĹ&#x201A;uszak â&#x20AC;&#x201C; pracownik Katedry Ekonomiki NieruchomoĹ&#x203A;ci i Procesu Inwestycyjnego. W tym dniu odbyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; takĹźe studencka sesja referatowa, ktĂłra zgromadziĹ&#x201A;a studentĂłw z caĹ&#x201A;ej niemalĹźe Polski! W Konkursie na najlepszy referat wziÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o udziaĹ&#x201A; 12 referentĂłw, walczÄ&#x2026;c o nagrodÄ&#x2122; gĹ&#x201A;ĂłwnÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; publikacji w kwartalniku â&#x20AC;&#x17E;Ĺ&#x161;wiat NieruchomoĹ&#x203A;ciâ&#x20AC;?. ZwyciÄ&#x2122;ski referat pt. â&#x20AC;&#x17E;Suburbanizacja a sytuacja mieszkaniowa w aglomeracji poznaĹ&#x201E;skiejâ&#x20AC;? wygĹ&#x201A;osiĹ&#x201A;a Anna Jancz z Poznania. DziÄ&#x2122;ki patronatowi medialnemu portalu KRN.pl nagrodziliĹ&#x203A;my publikacjÄ&#x2026; w dwutygodniku â&#x20AC;&#x17E;Krakowski Rynek NieruchomoĹ&#x203A;ciâ&#x20AC;? trzy osoby. RĂłwnorzÄ&#x2122;dne wyróşnienia zdobyli: Krzysztof Gargula za referat pt. â&#x20AC;&#x17E;Geoprzestrzenne determinanty zmiennoĹ&#x203A;ci cen nieruchomoĹ&#x203A;ci mieszkaniowych w przestrzeniach zurbanizowanychâ&#x20AC;?, Konrad SarzyĹ&#x201E;ski za referat pt. â&#x20AC;&#x17E;Sarmatyzm po amerykaĹ&#x201E;sku â&#x20AC;&#x201C; ĹşrĂłdĹ&#x201A;a semiurba-

nizacji w idei sarmatyzmu i American Dreamâ&#x20AC;?, oraz Ewelina Werner za referat pt. â&#x20AC;&#x17E;OkreĹ&#x203A;lenie czynnikĂłw wpĹ&#x201A;ywajÄ&#x2026;cych na wartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; nieruchomoĹ&#x203A;ci lokalowychâ&#x20AC;?. Drugiego dnia studenci naszego KoĹ&#x201A;a wraz ze Studenckim KoĹ&#x201A;em Naukowym Inwestycji i NieruchomoĹ&#x203A;ci z SGH w Warszawie oraz Studenckim KoĹ&#x201A;em Naukowym Propertus z UE w Poznaniu, zwiedzili Browar Lubicz â&#x20AC;&#x201C; poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenie zabytkowego browaru z nowoczesnym kompleksem mieszkaniom,

oraz Lotnisko KRAKĂ&#x201C;W AIRPORT gdzie zapoznali siÄ&#x2122; z infrastrukturÄ&#x2026; portu lotniczego, jego historiÄ&#x2026; i zasadami funkcjonowania. Kolejne wydarzenia juĹź wkrĂłtce! SzczegĂłĹ&#x201A;y na naszej stronie internetowej www.gruntuek.cba.pl

Anna Czech Prezes KN GRUNT =GMĂ&#x2021;FLH MaĹ&#x201A;gorzata Pyc

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Ó&#x2018;ÇŚ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

ĂŹ,'($ĂĽ7ZÂľMSRP\VĂ&#x160;QDEL]QHVĂŤ Spotkanie z network marketingiem

<#-9A$,>@;!ŕŁ&#x2014;৚@$-'+!8ŕŚ&#x201D;$-!1-T!0!৚&Ă­>3ÂŁ2Ă­$,>-ÂŁĂľ!8!2৚3>!ŕŁ&#x2014; >2-';<A-203>@9639Ă&#x2022;#S,$'9A639A'8A@ŕŁ&#x2014;9>3/Ă­>-'&AĂľT83A>-2Ă­ŕŁ&#x2014; A!-2;'8'93>!2-!T63A2!ŕŁ&#x2014;$-'0!>'393#@T!;!0৚'63#<&A-ŕŁ&#x2014;>@3#8!ৡ2-ĂľS 3>9A@9;03#Ăľ&A-'13৚£->'A R

W

raz z nowym rokiem rozpoczynamy reaktywacjÄ&#x2122; i ruszamy z organizacjÄ&#x2026; mnĂłstwa ciekawych projektĂłw, ktĂłre opracowaliĹ&#x203A;my z myĹ&#x203A;lÄ&#x2026; o Was. WykĹ&#x201A;ady, prelekcje, konkursy, gry ekonomiczne... a to dopiero poczÄ&#x2026;tek! Jednym z pierwszych wydarzeĹ&#x201E;, na jakie Was zapraszamy, jest wykĹ&#x201A;ad pt.: â&#x20AC;&#x17E;Poczta pantoflowa XXI wieku â&#x20AC;&#x201C; czyli od losera do milioneraâ&#x20AC;? prezentujÄ&#x2026;cy gĹ&#x201A;Ăłwnie network marketing na przykĹ&#x201A;adzie firmy ForeverGreen, ale takĹźe inne zagadnienia. ProwadzÄ&#x2026;cy poszerzÄ&#x2026; WaszÄ&#x2026; wiedzÄ&#x2122;, miÄ&#x2122;dzy innymi o to, w jaki sposĂłb piÄ&#x2122;Ä&#x2021; obszarĂłw Ĺźycia odnosi siÄ&#x2122; do biznesu. Poznacie trzynaĹ&#x203A;cie zasad biznesu idealnego oraz sposoby zarabiania pieniÄ&#x2122;dzy, czyli kwadrant przepĹ&#x201A;ywu pieniÄ&#x2122;dzy. Odpowiemy Wam teĹź na pytania: 1. Czy poczta pantoflowa moĹźe byÄ&#x2021; modelem biznesowym? 2. Dlaczego ForeverGreen jest tak unikalnym projektem? 3. Jak rozpoczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a siÄ&#x2122; dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; firmy i dlaczego wybrano akurat ten sposĂłb jej organizacji? 4. Jak pozyskaÄ&#x2021; potencjalnych klientĂłw? 5. Kto bÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; czuÄ&#x2021; dobrze w pracy w tego typu firmie?

Ó&#x2018;Ó?

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Inne pytania bÄ&#x2122;dzie moĹźna rĂłwnieĹź zadawaÄ&#x2021; w trakcie spotkania prowadzÄ&#x2026;cym, w swobodnej, otwartej konwersacji. Poznacie takĹźe umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci potrzebne do prowadzenia wĹ&#x201A;asnego biznesu, w oparciu o â&#x20AC;&#x17E;pocztÄ&#x2122; pantoflowÄ&#x2026;â&#x20AC;? oraz historiÄ&#x2122; liderĂłw, ktĂłrzy inicjowali polski rynek ForeverGreen i wraz ze swoimi druĹźynami pokazujÄ&#x2026; teraz Ĺ&#x203A;wiatu, jak osiÄ&#x2026;gnÄ&#x2026;Ä&#x2021; finansowy sukces, prowadzÄ&#x2026;c szczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;liwe Ĺźycie. Na koniec spotkania planujemy zorganizowaÄ&#x2021; KONKURS z nagrodami dla najbardziej uwaĹźnych sĹ&#x201A;uchaczy. WykĹ&#x201A;ad zostanie poprowadzony przez Wojciecha Wiesnera i KatarzynÄ&#x2122; Seweryn â&#x20AC;&#x201C; LiderĂłw firmy ForeverGreen, posiadajÄ&#x2026;cych wieloletnie doĹ&#x203A;wiadczenie w network marketingu. Forever Green to jedyny w swoim rodzaju miÄ&#x2122;dzynarodowy projekt, ktĂłry wprowadziĹ&#x201A; mocny powiew Ĺ&#x203A;wieĹźoĹ&#x203A;ci do Ĺ&#x203A;wiata network marketingu. Firma zostaĹ&#x201A;a zaĹ&#x201A;oĹźona w USA w 2004 roku, przez wielkiego wizjonera â&#x20AC;&#x201C; Rona Williamsa. W listopadzie 2015 oficjalnie otwarty zostaĹ&#x201A; rynek europejski, co stworzyĹ&#x201A;o niepowtarzalnÄ&#x2026; okazjÄ&#x2122; dla kaĹźdego, kto stawia sobie ambitne cele w Ĺźyciu i chce osiÄ&#x2026;gnÄ&#x2026;Ä&#x2021; Ĺźyciowy i finansowy sukces.

KoĹ&#x201A;o Naukowe ZachowaĹ&#x201E; Organizacyjnych Idea dziaĹ&#x201A;a w ramach Katedry ZachowaĹ&#x201E; Organizacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. KoĹ&#x201A;o zrzesza ok. 45 czĹ&#x201A;onkĂłw z róşnych kierunkĂłw studiĂłw, ktĂłrych Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czÄ&#x2026; wspĂłlne zainteresowania, a takĹźe chÄ&#x2122;Ä&#x2021; poszerzania wiedzy i nabycia praktycznych umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci oraz to, co chyba najwaĹźniejsze: pasja i chÄ&#x2122;Ä&#x2021; realizowania ciekawych projektĂłw. WykĹ&#x201A;ad odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; w poĹ&#x201A;owie stycznia. Aby uzyskaÄ&#x2021; wiÄ&#x2122;cej informacji oraz byÄ&#x2021; na bieĹźÄ&#x2026;co zapraszamy na nasz fanpage na facebook'u: www.facebook. com/kzoidea oraz stronÄ&#x2122; internetowÄ&#x2026;: www.knzoidea.uek.krakow.pl BÄ&#x2122;dÄ&#x2026; tam systematycznie zamieszczane informacje o nas i o kaĹźdym nowym wydarzeniu, na ktĂłrym nie moĹźe zabraknÄ&#x2026;Ä&#x2021; i Ciebie! Serdecznie zapraszamy!

Joanna Hoyda 3UH]HV.RĂ&#x160;DĂŹ,GHDĂŤ

Oliwia DÄ&#x2026;bek 0HQHGĂ&#x2014;HUSURMHNWX


Ă°ERNOXF]GRVXNFHVX to ludzie !9A'৚@$-'90Ä&#x161;!&!9-ĂľA>@#38Ă&#x2022;>T!/'&2Ă­A>!৚2-'/9A@$,&'$@A/-T$A@ÂŁ->@#Ă&#x2022;8 9;<&-Ă&#x2022;>T1!1@/<৚A!93#Ă­W!8!&309!ÂŁ2-'T/'&2Ă­A2!/+389A@$,8A'$A@T/!0-' 13৚'1@;'8!AA83#-ŕŁ&#x2014;;3X636839;<9;<&-3>!ŕŁ&#x2014;W2Ă&#x2022;9;>330!A/-&383A>3/< 393#-9;'+3T2!<0--0!8-'8@38!A63A2!>!2-!23>@$,ÂŁ<&A->Ä&#x161;!ŕŚ&#x201D;2-';'8!A/'9; >A!9-Ăľ+<2!9A'/8Ăľ0-W!/>@৚9A@$A!9>@038A@9;!ŕŁ&#x2014;9A!29'W

C

o jest kluczem do sukcesu? Na pytanie, ktĂłre z pewnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; sobie zadajesz, istnieje nieskomplikowana odpowiedĹş: ludzie! To od nich czerpiesz wiedzÄ&#x2122;, motywacjÄ&#x2122;, inspirujesz siÄ&#x2122;. To Twoi mentorzy, nauczyciele, znajomi i rodzina. Ale Human Resources, czyli zasoby ludzkie, to takĹźe podstawa dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci kaĹźdej organizacji. Pod pojÄ&#x2122;ciem HR kryje siÄ&#x2122; nieoceniony kapitaĹ&#x201A; kaĹźdej firmy, ktĂłry stanowi jej wartoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. Tajniki gospodarowania zasobami ludzkimi zgĹ&#x201A;Ä&#x2122;bia, dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;ce na naszej Uczelni, KoĹ&#x201A;o Naukowe ZarzÄ&#x2026;dzania Zasobami Ludzki â&#x20AC;&#x17E;Personalniâ&#x20AC;?, ktĂłre zrzesza pasjonatĂłw tego tematu.

-1/'9;'ŕŚ&#x201D;1@S Przede wszystkim grupÄ&#x2026; zgranych ludzi, ktĂłrych Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czy wspĂłlna pasja! JesteĹ&#x203A;my zaangaĹźowani i chcemy jak najlepiej wykorzystaÄ&#x2021; nasze studenckie lata. KoĹ&#x201A;o Naukowe ZZL â&#x20AC;&#x17E;Personalniâ&#x20AC;? powstaĹ&#x201A;o w 2004r., czyli dziaĹ&#x201A;a prÄ&#x2122;Ĺźnie juĹź od 11 lat. Nasza misja? RozwijaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; i inspirowaÄ&#x2021; innych. Interesujemy siÄ&#x2122; zagadnieniami zarzÄ&#x2026;dzania zasobami ludzkimi, personal brandingiem i szeroko pojÄ&#x2122;tym rozwojem osobistym. KoĹ&#x201A;o powstaĹ&#x201A;o jako organizacja bÄ&#x2122;dÄ&#x2026;ca pomostem miÄ&#x2122;dzy pracodawcÄ&#x2026; a studentami poszukujÄ&#x2026;cymi pracy. Z roku na rok organizacja rozwija siÄ&#x2122; i dziĹ&#x203A; jesteĹ&#x203A;my

koĹ&#x201A;em organizujÄ&#x2026;cym wiele projektĂłw. Wychodzimy do studentĂłw, proponujemy im warsztaty i szkolenia, dziÄ&#x2122;ki ktĂłrym mogÄ&#x2026; siÄ&#x2122; rozwijaÄ&#x2021;. Bierzemy teĹź udziaĹ&#x201A; w konferencjach naukowych, szkoleniach i udzielamy siÄ&#x2122; spoĹ&#x201A;ecznie w wolontariacie. A przy tym wszystkim nie zapominamy o dobrej zabawie!

!9A'683/'0;@ Naszym najwiÄ&#x2122;kszym projektem jest coroczny Festiwal HR, ktĂłry organizujemy od 2011 r. To cykliczne wydarzenie angaĹźuje wiele renomowanych firm, dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;cych w obszarze Human Resources i nie tylko (m.in. AON Hewitt, Alexander Mann Solutions, Adecco, Man Power, Capgemini). Studenci mogÄ&#x2026; poszerzyÄ&#x2021; swojÄ&#x2026; wiedzÄ&#x2122; o procesie rekrutacji (sposoby rekrutowania, dokumenty aplikacyjne), szkoleĹ&#x201E; pracowniczych, motywacji, moĹźliwoĹ&#x203A;ciach rozwoju kariery i coachingu. Chcemy dostarczyÄ&#x2021; Wam narzÄ&#x2122;dzia i umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci potrzebne w przyszĹ&#x201A;ej pracy. Organizujemy teĹź cykl comiesiÄ&#x2122;cznych warsztatĂłw w jÄ&#x2122;zyku angielskim Academy of Professionals by Alexander Mann Solutions, gdzie moĹźna poszerzaÄ&#x2021; wiedzÄ&#x2122; o HR i rozwoju osobistym, pogĹ&#x201A;Ä&#x2122;biaÄ&#x2021; znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; jÄ&#x2122;zyka i zdobywaÄ&#x2021; certyfikaty. Pogotowie CV, akcja cieszÄ&#x2026;ca siÄ&#x2122; duĹźym zainteresowaniem, pomaga studentom w stworzeniu idealnego CV.

Jako KoĹ&#x201A;o Naukowe ciÄ&#x2026;gle siÄ&#x2122; rozwijamy, organizujemy wiele wydarzeĹ&#x201E;, a Festiwal HR Academy of Professionals i Pogotowie CV to tylko niektĂłre z nich.

8!$!>^'8932!ÂŁ2@$,\ Praca w Kole Naukowym â&#x20AC;&#x17E;Personalniâ&#x20AC;? to nie tylko dobra zabawa, ale teĹź poszerzanie wĹ&#x201A;asnej wiedzy i rozwĂłj umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci organizacyjnych i marketingowych. Koordynujemy projekty, zarzÄ&#x2026;dzamy zespoĹ&#x201A;ami, nawiÄ&#x2026;zujemy kontakty branĹźowe. Spotykamy siÄ&#x2122; regularnie w celu dzielenia siÄ&#x2122; naszym know-how (szkolenia wewnÄ&#x2122;trzne), organizowania wiÄ&#x2122;kszych wydarzeĹ&#x201E; i integracji. Na poczÄ&#x2026;tku kaĹźdego roku akademickiego witamy teĹź chÄ&#x2122;tnie nowo zrekrutowanych czĹ&#x201A;onkĂłw. MoĹźesz wykorzystaÄ&#x2021; szansÄ&#x2122; na stanie siÄ&#x2122; czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciÄ&#x2026; wyjÄ&#x2026;tkowej grupy ludzi oraz doĹ&#x201A;Ä&#x2026;czyÄ&#x2021; do poszczegĂłlnych sekcji i projektĂłw. Zyskasz nowych znajomych, otwartoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci i wiedzÄ&#x2122;. Rozwiniesz siÄ&#x2122;. KN ZZL â&#x20AC;&#x17E;Personalniâ&#x20AC;? to wyjÄ&#x2026;tkowe projekty, wyjÄ&#x2026;tkowe moĹźliwoĹ&#x203A;ci i przede wszystkim wyjÄ&#x2026;tkowi ludzie â&#x20AC;&#x201C; bo klucz do sukcesu to ludzie! Paulina WyrÄ&#x2122;bkowska Personalni UEK

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Ó&#x2018;ǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

3URI8-:LHVĂ&#x160;DZ*XPXĂ&#x160;DRUD] 0DUHN=XEHUJRĂ?Ă&#x2026;PLGHEDW\ o frankowiczach -'8>9A'>@&!8A'2-'>#-'৚í$@1830<!0!&'1-$0-1A$@0ÂŁ<^63;0!2-' 2!!80-'$-'\T38+!2-A3>!2'68A'A 2&'?T3;>38A@Ä&#x161;!&@90<9/! 6;W^A@(8!203>-$A'8A'$A@>-ŕŚ&#x201D;$-'A39;!ÂŁ-39A<0!2-68A'A#!20-S\W

M

iaĹ&#x201A;a ona miejsce 19 listopada i zostaĹ&#x201A;a poprowadzona przez dziennikarza TVP KrakĂłw SĹ&#x201A;awomira Mokrzyckiego. Temat okazaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; dla studentĂłw interesujÄ&#x2026;cy, co potwierdziĹ&#x201A;a wysoka frekwencja i brak wolnych miejsc na sali. GoĹ&#x203A;Ä&#x2021;mi debaty byli profesor UJ WiesĹ&#x201A;aw GumuĹ&#x201A;a, ktĂłry jest dyrektorem oddziaĹ&#x201A;u Narodowego Banku Polskiego w Krakowie oraz Marek Zuber, znany ekonomista, analityk rynkĂłw finansowych oraz komentator gospodarczy.

Ó&#x2018;Ó&#x2018;

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Rozmowa rozpoczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a siÄ&#x2122; od kluczowego pytania: Kto jest winny? Klienci, ktĂłrzy nieuwaĹźnie czytali umowy czy teĹź banki, ktĂłre nie udzielaĹ&#x201A;y informacji o ryzyku zwiÄ&#x2026;zanym z kredytami walutowymi? Prelegentom ciÄ&#x2122;Ĺźko byĹ&#x201A;o udzieliÄ&#x2021; jednoznacznej odpowiedzi, gdyĹź â&#x20AC;&#x201C; jak wiadomo â&#x20AC;&#x201C; kaĹźdy medal ma dwie strony. W 2008 roku nikt nie przewidywaĹ&#x201A; zaĹ&#x201A;amania na rynkach finansowych. Jak powiedziaĹ&#x201A; Marek Zuber â&#x20AC;&#x201C; Ludzie mĂłwiÄ&#x2026;, Ĺźe rozumiejÄ&#x2026;, dopĂłki ich to nie dotknie. Uchybieniem ze strony kredy-

tobiorcĂłw byĹ&#x201A;y zbyt pochopne decyzje, czÄ&#x2122;sto niepoparte wiedzÄ&#x2026;, powodowane jedynie zwiÄ&#x2122;kszonÄ&#x2026; zdolnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; kredytowÄ&#x2026; i perspektywÄ&#x2026; taĹ&#x201E;szej spĹ&#x201A;aty zobowiÄ&#x2026;zania. Zaniedbaniem, a moĹźe celowym dziaĹ&#x201A;aniem bankĂłw, byĹ&#x201A;o wprowadzanie w bĹ&#x201A;Ä&#x2026;d klientĂłw, a takĹźe oferowanie im produktĂłw, ktĂłrym towarzyszyĹ&#x201A; instrument finansowy â&#x20AC;&#x201C; kurs walutowy, o ktĂłrym przeciÄ&#x2122;tny interesant nie miaĹ&#x201A; pojÄ&#x2122;cia. Dodatkowo czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; umĂłw bankowych zawieraĹ&#x201A;a klauzule niedozwolone, dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;ce na niekorzyĹ&#x203A;Ä&#x2021; usĹ&#x201A;ugobiorcĂłw.


Podczas drugiej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci debaty pojawiaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; róşne pomysĹ&#x201A;y na rozwiÄ&#x2026;zanie tej sytuacji, odnoszÄ&#x2026;ce siÄ&#x2122; jednoczeĹ&#x203A;nie do ewentualnej ingerencji paĹ&#x201E;stwa. Pan Profesor WiesĹ&#x201A;aw GumuĹ&#x201A;a zauwaĹźyĹ&#x201A;, Ĺźe frankowicze nie majÄ&#x2026; potrzeby bycia uszczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;liwianymi na siĹ&#x201A;Ä&#x2122;. Wystarczy stworzyÄ&#x2021; taki instrument prawny, ktĂłry pozwoli na rozmowy z bankami i renegocjacjÄ&#x2122; umĂłw kredytowych. Z kolei Marek Zuber zauwaĹźyĹ&#x201A;, Ĺźe na pomoc frankowiczom trzeba patrzeÄ&#x2021; holistycznie. A mianowicie: gdy banki zostanÄ&#x2026; obciÄ&#x2026;Ĺźone obowiÄ&#x2026;zkiem pomocy, to wtedy ich wynik finansowy siÄ&#x2122; zmniejszy. To spowoduje, Ĺźe cena akcji spadnie, co moĹźe negatywnie wpĹ&#x201A;ynÄ&#x2026;Ä&#x2021; na Otwarte Fundusze Emerytalne. W zwiÄ&#x2026;zku z tym znowu znajdzie siÄ&#x2122; grupa, ktĂłra zostanie poszkodowana. Prelegenci zgodzili siÄ&#x2122; co do jednego: nie ma sprawiedliwego rozwiÄ&#x2026;zania tej sytuacji. NiewÄ&#x2026;tpliwie istniejÄ&#x2026; ludzie, ktĂłrzy â&#x20AC;&#x201C; nieĹ&#x203A;wiadomi zagroĹźeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x201C; podejmowali decyzjÄ&#x2122; o kredycie. JednakĹźe wielu jest takich, ktĂłrzy zaciÄ&#x2026;gali go z peĹ&#x201A;nÄ&#x2026; Ĺ&#x203A;wiadomoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; potencjalnego ryzyka. CiekawostkÄ&#x2026; jest, Ĺźe gdyby banki wziÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;y na siebie poĹ&#x201A;owÄ&#x2122; odpowiedzialnoĹ&#x203A;ci, a pozostaĹ&#x201A;Ä&#x2026; czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; kredytu przewalutowano na polski zĹ&#x201A;oty, to koszt raty byĹ&#x201A;by wiÄ&#x2122;kszy od tego, ktĂłry spĹ&#x201A;acajÄ&#x2026; teraz frankowicze. Prawdopodobnie nie byĹ&#x201A;oby wielu zwolennikĂłw takiego rozwiÄ&#x2026;zania.

Na zakoĹ&#x201E;czenie, Pan Profesor WiesĹ&#x201A;aw GumuĹ&#x201A;a daĹ&#x201A; radÄ&#x2122; przyszĹ&#x201A;ym finansistom: mÄ&#x2026;drze korzystajcie z dĹ&#x201A;ugu. Nie pozwĂłlcie owĹ&#x201A;adnÄ&#x2026;Ä&#x2021; siÄ&#x2122; konsumpcjonizmowi, modzie i marketingowi. JeĹźeli zaciÄ&#x2026;gniecie zobowiÄ&#x2026;zanie, to warto go przeznaczyÄ&#x2021; na inwestycje. Ponadto, naleĹźy stwarzaÄ&#x2021; sobie takie sytuacje, w ktĂłrych bÄ&#x2122;dzie moĹźna Ĺ&#x201A;atwo siÄ&#x2122; wycofaÄ&#x2021; w przypadku wystÄ&#x2026;pienia niepoĹźÄ&#x2026;danych problemĂłw. PrzestrzegaĹ&#x201A; takĹźe, Ĺźeby nie wpaĹ&#x203A;Ä&#x2021; w puĹ&#x201A;apkÄ&#x2122; niewolnictwa finansowego, czemu sprzyjajÄ&#x2026; kredyty dĹ&#x201A;ugoterminowe w obcych walutach. â&#x20AC;&#x201C; Ĺťyjemy w ciekawych czasach. Od 2008

roku ciÄ&#x2026;gle coĹ&#x203A; nas zaskakuje â&#x20AC;&#x201C; sĹ&#x201A;owa Marka Zubera dobrze oddajÄ&#x2026; realia wspĂłĹ&#x201A;czesnego Ĺ&#x203A;wiata i pokazujÄ&#x2026;, jak ostroĹźnym naleĹźy byÄ&#x2021; przy podejmowaniu decyzji, ktĂłre mogÄ&#x2026; mieÄ&#x2021; powaĹźne konsekwencje. Debata okazaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; wielkim sukcesem, a publicznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; nie szczÄ&#x2122;dziĹ&#x201A;a braw. Zapraszamy na kolejne spotkania! Alicja Depta Magda Rut Karol DrÄ&#x2026;Ĺźkiewicz .RĂ&#x160;R1DXNRZH Rynku .DSLWDĂ&#x160;RZHJR ,1'(;

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Ó&#x2018;Ǩ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

.RĂ&#x160;R1DXNRZH 3URFHVX=DU]Ă&#x192;G]DQLD A<0!9A08'!;@>2'+396393#<2!83A>Ă&#x2022;/S'2-9A93#-'A&3#@>!2-'23>@$, <1-'/Ăľ;23ŕŚ&#x201D;$-S,$'9A>@2-'ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;A'9;<&-Ă&#x2022;>$3ŕŚ&#x201D;>-Ăľ$'/S3Ä&#x161;3!<03>'83$'9< !8AĂ­&A!2-!/'9;-&'!ÂŁ2@11-'/9$'1T#@A!$AĂ­ŕŁ&#x2014;9-Ăľ83A>-/!ŕŁ&#x2014;g&3Ä&#x161;Ă­$A&32!9R

K

oĹ&#x201A;o Naukowe Procesu ZarzÄ&#x2026;dzania jest organizacjÄ&#x2026; studenckÄ&#x2026;, ktĂłra rozpoczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; w listopadzie 2010 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie przy Katedrze Procesu ZarzÄ&#x2026;dzania. Nasza dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; jest kontynuacjÄ&#x2026; istniejÄ&#x2026;cego niegdyĹ&#x203A; jeszcze pod skrzydĹ&#x201A;ami dawnej nazwy uczelni, Akademii Ekonomicznej, KoĹ&#x201A;a Naukowego ZarzÄ&#x2026;dzania. Obecnie do KoĹ&#x201A;a naleĹźy okoĹ&#x201A;o trzydziestu czĹ&#x201A;onkĂłw, a naszymi opiekunami sÄ&#x2026; dr Krzysztof WoĹşniak i mgr Mariusz SoĹ&#x201A;tysik. Zajmujemy siÄ&#x2122; licznymi projektami, a do najwaĹźniejszych naleĹźy zaliczyÄ&#x2021; czasopismo naukowe â&#x20AC;&#x17E;Sfera MenedĹźeraâ&#x20AC;?, Festiwal MenedĹźerski oraz KonferencjÄ&#x2122; NaukowÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;WspĂłĹ&#x201A;czesne trendy w zarzÄ&#x2026;dzaniuâ&#x20AC;?. Celem KoĹ&#x201A;a jest szerzenie wiedzy o zarzÄ&#x2026;dzaniu wĹ&#x203A;rĂłd studentĂłw UEK i zachÄ&#x2122;canie do bliĹźszego zaznajomienia siÄ&#x2122; z tÄ&#x2026; dziedzinÄ&#x2026;. To w naszej organizacji moĹźna poznaÄ&#x2021; wiele charyzmatycznych osĂłb z zapaĹ&#x201A;em do pracy, ktĂłre zainspirujÄ&#x2026; do samodoskonalenia i bycia aktywnym. Nasze KoĹ&#x201A;o moĹźe staÄ&#x2021; siÄ&#x2122; dla studenta nie tylko wspaniaĹ&#x201A;Ä&#x2026; akademickÄ&#x2026; przygodÄ&#x2026;, ale i cennÄ&#x2026; skarbnicÄ&#x2026; wiedzy, ktĂłra z pewnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; przyda siÄ&#x2122; w przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci w Ĺźyciu poza uczelniÄ&#x2026;. PiszÄ&#x2026;c o naszej organizacji warto przyjrzeÄ&#x2021; siÄ&#x2122; bliĹźej jej gĹ&#x201A;Ăłwnym projektom. Pierwszym z nich jest recen-

Ǩǥ

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

zowane czasopismo naukowe â&#x20AC;&#x17E;Sfera MenedĹźeraâ&#x20AC;?. Pismo jest wydawane co kwartaĹ&#x201A; drogÄ&#x2026; elektronicznÄ&#x2026; od 2013 roku i naukowo wspierane przez KatedrÄ&#x2122; Procesu ZarzÄ&#x2026;dzania przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. GĹ&#x201A;Ăłwnym celem naszego kwartalnika jest wyjaĹ&#x203A;nienie najistotniejszych kwestii ze Ĺ&#x203A;wiata szeroko pojÄ&#x2122;tego zarzÄ&#x2026;dzania biznesem. â&#x20AC;&#x17E;Sferaâ&#x20AC;? dostarcza ciekawej i przydatnej wiedzy z tej dziedziny w przystÄ&#x2122;pnej i interesujÄ&#x2026;cej formie. ChoÄ&#x2021; artykuĹ&#x201A;y w gĹ&#x201A;Ăłwnej mierze sÄ&#x2026; kierowane do studentĂłw i menedĹźerĂłw, to wszyscy czytelnicy znajdÄ&#x2026; temat, ktĂłry ich zainteresuje. OprĂłcz jedenastu numerĂłw, ktĂłre ukazaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; dotychczas, istnieje rĂłwnieĹź blog ekspercki, ktĂłry stanowi swego rodzaju uzupeĹ&#x201A;nienie pisma i cieszy siÄ&#x2122; rosnÄ&#x2026;cÄ&#x2026; popularnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Sfera MenedĹźeraâ&#x20AC;? obejmuje swoim patronatem liczne wydarzenia i firmy z caĹ&#x201A;ej Polski, co daje niepowtarzalnÄ&#x2026; okazjÄ&#x2122; do nawiÄ&#x2026;zania kontaktĂłw. DziÄ&#x2122;ki naszemu pismu studenci sÄ&#x2026; w stanie rozwinÄ&#x2026;Ä&#x2021; swoje pasje i podzieliÄ&#x2021; siÄ&#x2122; nimi z czytelnikami poprzez artykuĹ&#x201A;y i wpisy na blogu. Owocuje to zdobywaniem wiadomoĹ&#x203A;ci o tematach bardziej szczegĂłĹ&#x201A;owych i poszerzaniem wiedzy zdobytej na wykĹ&#x201A;adach. Festiwal MenedĹźerski jest kolejnym projektem, ktĂłrym zajmuje siÄ&#x2122; nasze KoĹ&#x201A;o. Rokrocznie przyciÄ&#x2026;ga od 250

do 400 zainteresowanych. Jest to cykl certyfikowanych szkoleĹ&#x201E; i warsztatĂłw. Tematy festiwalu dotyczÄ&#x2026; gĹ&#x201A;Ăłwnie przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej z przyszĹ&#x201A;ym pracodawcÄ&#x2026;, dobrej organizacji czasu, zwalczania stresu oraz wielu innych dziedzin. GĹ&#x201A;Ăłwny nacisk jest poĹ&#x201A;oĹźony na praktycznÄ&#x2026; stronÄ&#x2122; tych zagadnieĹ&#x201E;, co stanowi uzupeĹ&#x201A;nienie wykĹ&#x201A;adĂłw i Ä&#x2021;wiczeĹ&#x201E; odbywajÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; w ramach studiĂłw. Taka wiedza z caĹ&#x201A;Ä&#x2026; pewnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; jest atrakcyjna dla studentĂłw, poniewaĹź odnosi siÄ&#x2122; do poszukiwania przez nich pracy w przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci. Wiele osĂłb chce dobrze siÄ&#x2122; zaprezentowaÄ&#x2021; podczas rozmowy z pracodawcÄ&#x2026;, jednak nie wie jak tego dokonaÄ&#x2021;. Festiwal MenedĹźerski jest idealnÄ&#x2026; okazjÄ&#x2026; do tego, by nie tylko zdobyÄ&#x2021; przydatnÄ&#x2026; wiedzÄ&#x2122;, ale i zastosowaÄ&#x2021; jÄ&#x2026; w praktyce. Poskutkuje to wywarciem pozytywnego wraĹźenia i zadziaĹ&#x201A;a na naszÄ&#x2026; korzyĹ&#x203A;Ä&#x2021; podczas przyszĹ&#x201A;ej rozmowy rekrutacyjnej i nie tylko. Uczestnicy szkoleĹ&#x201E; majÄ&#x2026; szansÄ&#x2122; dowiedzieÄ&#x2021; siÄ&#x2122; rĂłwnieĹź, jak gospodarowaÄ&#x2021; swoim czasem, co jest bardzo przydatne podczas studiowania. BÄ&#x2122;dÄ&#x2026;c czĹ&#x201A;onkiem naszego KoĹ&#x201A;a i uczestniczÄ&#x2026;c w organizowaniu Festiwalu studenci pozyskujÄ&#x2026; ogromne doĹ&#x203A;wiadczenie. Jest to swego rodzaju lekcja dobrego zarzÄ&#x2026;dzania czasem i ludĹşmi w praktyce. KoordynujÄ&#x2026;c Festiwal uczymy siÄ&#x2122; rozwiÄ&#x2026;zywaÄ&#x2021; wszelkiego rodzaju


problemy, a także pracy w grupie. Pozostajemy na bieżąco z wydarzeniami biznesowymi, nawiązujemy również cenne kontakty z firmami, które są zapraszane na Festiwal, co niejednokrotnie owocuje dalszą współpracą. Konferencja Naukowa „Współczesne trendy w zarządzaniu” jest trzecim projektem, realizowanym w ramach Koła. Stanowi ona platformę spotkań młodych naukowców – studentów i doktorantów – oraz praktyków biznesu, którzy przedstawiają zebranym najnowsze doniesienia i osiągnięcia z zakresu ekonomii i zarządzania. Podczas Konferencji odbywa się również prezentacja wyników autorskich badań oraz dyskusja o współczesnych trendach w gospodarce. Celem projektu jest krytyczna ocena zachowań podmiotów gospodarczych w bieżących warunkach rynkowych, która jest dokonywana podczas dyskusji. Efektem konferencji jest wydanie monografii z artykułami uczestników, udostępnianej w formie e-booka na stronach Partnerów konferencji, portalu wiedzy Mfiles.pl oraz Google Books. Skutkuje to znacznym poszerzeniem grona odbiorców i daje możliwość skorzystania z wiedzy w każdym miejscu i o każdej porze. Najbliższa edycja Konferencji odbędzie

się 22 marca 2016 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Hasłem przewodnim będzie „Zarządzanie projektami w praktyce”. Konferencja sama w sobie jest ogromną szansą na rozwinięcie swoich umiejętności, zdobycie cennego doświadczenia oraz przezwyciężenia strachu przed wystąpieniami publicznymi. Dzięki niej studenci mają szansę zaistnieć w naukowym świecie, co skutkuje rozwojem osobistym. Członkowie naszego Koła mogą wynieść z tego wydarzenia jeszcze więcej doświadczenia poprzez koordynację powiązanych z nim zadań. Pozyskujemy dzięki temu cenne know-how, dzięki któremu wzbogacamy siebie i stajemy się atrakcyjniejsi dla potencjalnych pracodawców. Poza powyższymi projektami nasze Koło prowadzi również liczne badania naukowe. Ich tematyka jest ściśle powiązana z zarządzaniem i działalnością przedsiębiorstw. Ostatnie z nich to między innymi pomiary dotyczące realizacji celów i osiągania sukcesów, wpływu akcji ekologicznych, organizowanych przez przedsiębiorstwa, na świadomość ludzi oraz badania dotyczące świadomości studentów UEK na temat działalności PS UEK. Prowadzone przez nas analizy były wspierane przez Parlament

Studencki i Katedrę Procesu Zarządzania. Nasze Koło jest również obecne na Targach Kół Naukowych, rokrocznie odbywających się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, na które już dziś serdecznie zapraszamy. Koło Naukowe Procesu Zarządzania jest doskonałym miejscem, by w przyjaznej i przyjemnej atmosferze rozwijać swoje umiejętności i pozyskiwać nowe. Stanowi ono nieznaną dla studentów spoza organizacji twarz Uczelni. Uczymy się tutaj pracy w grupie, podziału obowiązków, zarządzania czasem, sumienności w wykonywaniu obowiązków i zdobywamy cenne doświadczenie. W Kole stawiamy na rozwój osobisty, który przekłada się na rozwój zawodowy. Pozyskujemy ważne umiejętności, które procentują, wpływając pozytywnie na nasz wizerunek na rynku pracy. Więcej informacji o Kole i projektach można znaleźć na portalu społecznościowym Facebook: Koło Naukowe Procesu Zarządzania oraz na stronie internetowej: www.knpz.uek.krakow.pl Już dziś serdecznie zapraszamy!

Tomasz Zięba Prezes KNPZ

PAC - ogólnopolski konkurs ]UDFKXQNRZRÐFL

O

gólnopolski konkurs rachunkowości PAC (Progress Accounting Competition) skierowany do studentów uczelni ekonomicznych z całej Polski organizowany jest już po raz 7. Rejestracja możliwa jest w terminie 01.12.2015r. – 17.01.2016r. Zainteresowanych zapraszamy do rejestracji swoich

3-osobowych drużyn na standach oraz stronie internetowej konkursu. Konkurs składa się z 3 etapów: t I etap – Test z wiedzy teoretycznej w terminie 18.01.2016r. – 14.02.2016r. t II etap – Zadania Praktyczne w terminie 15.02.2016r. – 6.03.2016r.

t

III etap – Wielki Finał w Łodzi 08.03.2016r. Do wygrania płatne praktyki w takich firmach jak PwC i Infosys oraz wiele innych, równie atrakcyjnych nagród. Partnerami konkursu są m.in. EY, KPMG czy PwC. 6]F]HJµÊ\NRQNXUVXQDVWURQLH

www.pac.progress.org.pl

28ǓlǓǔmd 8<&A-'क़ǏǍǎǒ

ǨǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Spotkania po latach – GDZQ\FKZVSRPQLHÌF]DU 30ǏǍǎǒ&3#-'+!03क़$!T$A!9A!;'12!1!Ě'63&9<13>!2-'/<#-£'<9A< ǓǍf£'$-!WW^ !)0\W

T

o już 11 lat, odkąd w Studenckim Centrum Kultury „Pod Jaszczurami” po raz ostatni spotkali się ludzie w różny sposób powiązani albo identyfikujący się z D.S. „Fafik” UEK w Krakowie. Skąd tak długa przerwa? Zabrakło zainteresowania? Na drodze organizacji kolejnych spotkań stanęły przeszkody formalne? Nic z tych rzeczy! Po prostu brakowało ludzi , którzy podjęliby to niełatwe przecież wyzwanie. Nie

Ǩǣ

28ǓlǓǔmd 8<&A-'क़ǏǍǎǒ

Na początku roku udało nam się spozabrakło natomiast zainteresowanych spotkaniami. Zwłaszcza na przestrzeni ostat- tkać na zebraniu, którego rezultatami były nich kilku lat pojawiało się coraz więcej zawiązanie Społecznego Komitetu Organimaili i telefonów od zainteresowanych, zacyjnego (SKO) i decyzja o przygotowaniu rozsianych po całej Polsce. IV. Zjazdu Mieszkańców, Waletów i SymNie mogliśmy dłużej zwlekać – w 2015 patyków D.S. „Fafik”. Komitet, za sprawą roku przypadały wszak dwa znaczące tej decyzji, wyraził gotowość zaangażojubileusze, 90-lecie powstania Uniwer- wania w organizację Jubileuszu 90-lecia sytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz UEK. W marcu honorowy patronat nad 60-lecie oddania do użytku naszego naszym Zjazdem objął JM Rektor UEK, akademika. prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół.


W trzech gĹ&#x201A;Ăłwnych imprezach, przygotowanych przez SKO â&#x20AC;&#x201C; w Dniu Absolwenta UEK (30 maja), jak i podczas dwĂłch spotkaĹ&#x201E; z 17 paĹşdziernika â&#x20AC;&#x201C; wziÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a udziaĹ&#x201A; duĹźa grupa naszych koleĹźanek i kolegĂłw. SzczegĂłlnie uroczystÄ&#x2026; oprawÄ&#x2026; wyróşniĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; paĹşdziernikowe spotkanie, ktĂłre miaĹ&#x201A;o miejsce w budynku AGH przy ul. Reymonta 15 w Krakowie. Organizatorzy przygotowali 180 miejsc, a na sali zjawiĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; ponad 200 osĂłb, w tym bardzo liczna grupa zaproszonych goĹ&#x203A;ci. Jak to bywa przy organizacji tego typu spotkaĹ&#x201E;, nie daĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; uniknÄ&#x2026;Ä&#x2021; pewnych bĹ&#x201A;Ä&#x2122;dĂłw i drobnych potkniÄ&#x2122;Ä&#x2021;. Z przyczyn organizacyjnych nie wprowadziliĹ&#x203A;my systemu wczeĹ&#x203A;niejszej rezerwacji stolikĂłw i przedpĹ&#x201A;at. Co prawda, wczeĹ&#x203A;niej informowaliĹ&#x203A;my zainteresowanych drogÄ&#x2026; elektronicznÄ&#x2026; czy telefonicznie o tym, Ĺźe nie ma rezerwacji i przy zajmowaniu stolikĂłw obowiÄ&#x2026;zuje zasada kto pierwszy ten lepszy, ale frekwencja wyĹźsza od zaplanowanej wywoĹ&#x201A;aĹ&#x201A;a spore zamieszanie. Z tej sytuacji wyciÄ&#x2026;gnÄ&#x2122;liĹ&#x203A;my juĹź odpowiednie wnioski, ktĂłre pozwolÄ&#x2026; uniknÄ&#x2026;Ä&#x2021; podobnych sytuacji przy organizacji kolejnych spotkaĹ&#x201E;, o czym solennie wszystkich zapewniamy. Pomimo wczeĹ&#x203A;niejszych zastrzeĹźeĹ&#x201E; niewielkiej grupy osĂłb zorganizowanie paĹşdziernikowego spotkania wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie przy ul. Reymonta 15 okazaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; pomysĹ&#x201A;em trafionym. Uczestnicy docenili Ăłw pomysĹ&#x201A; w trakcie samej imprezy

i po jej zakoĹ&#x201E;czeniu. GĹ&#x201A;Ăłwne powody? Przede wszystkim uczestnicy w wielkiej liczbie zmieĹ&#x203A;cili siÄ&#x2122; w jednej, duĹźej sali i mogli siÄ&#x2122; wzajemnie widzieÄ&#x2021;. Drugi powĂłd to korzystne poĹ&#x201A;oĹźenie tego klubu: w najbliĹźszym otoczeniu nie ma â&#x20AC;&#x201C; poza akademikami â&#x20AC;&#x201C; budynkĂłw mieszkalnych, brak zatem interweniujÄ&#x2026;cych w sprawie zakĹ&#x201A;Ăłcania ciszy nocnej! Na spotkaniu nie znalazĹ&#x201A; siÄ&#x2122; nikt, kto by narzekaĹ&#x201A; na iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; i jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021; jedzenia â&#x20AC;&#x201C; wszystkiego byĹ&#x201A;o w nadmiarze. Zgodnie z wczeĹ&#x203A;niejszymi ustaleniami pozostaĹ&#x201A;e po prawdziwej uczcie szynki, kieĹ&#x201A;basy, wiejski smalec i inne smakoĹ&#x201A;yki, zostaĹ&#x201A;y przetransportowane jeszcze w nocy do D.S. â&#x20AC;&#x17E;Fafikâ&#x20AC;?, by nastÄ&#x2122;pnego dnia Rada MieszkaĹ&#x201E;cĂłw mogĹ&#x201A;a czÄ&#x2122;stowaÄ&#x2021; nimi aktualnych mieszkaĹ&#x201E;cĂłw akademika. Czy uczestnicy byli zadowoleni z imprezy? Jako organizatorzy, juĹź w trakcie spotkania otrzymywaliĹ&#x203A;my liczne pozytywne sygnaĹ&#x201A;y, maĹ&#x201A;o tego â&#x20AC;&#x201C; juĹź wtedy wielu goĹ&#x203A;ci prosiĹ&#x201A;o, by w 2016 roku zorganizowaÄ&#x2021; kolejny zjazd, w ktĂłrego organizacjÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; jak deklarowali â&#x20AC;&#x201C; chÄ&#x2122;tnie siÄ&#x2122; zaangaĹźujÄ&#x2026;. Byli to Andrzej Strzelczyk, Edward Derela, Jan Jaros, Adam Nalepka, Franciszek Gaik, Marian Cebula, MirosĹ&#x201A;aw KwieciĹ&#x201E;ski, Krzysztof KwieciĹ&#x201E;ski, Adam Kiczek, Kazimierz Blecharski, Zbigniew Adamczyk, Jerzy Czubak, Piotr KoĹ&#x201A;ak, Edmund Pec, Stefan Bentkowski, Jerzy NizioĹ&#x201A;, Gabriel Broda, Krzysztof Sikora i Tadeusz Ĺ&#x161;lusarczyk.

JuĹź po paĹşdziernikowym spotkaniu odbieraliĹ&#x203A;my kolejne telefony i maile w tej sprawie. Tego typu sygnaĹ&#x201A;y zdajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;wiadczyÄ&#x2021; o duĹźej satysfakcji uczestnikĂłw, wyraĹźajÄ&#x2026; rĂłwnieĹź potrzebÄ&#x2122; kolejnych spotkaĹ&#x201E; w podobnym gronie. A zatemâ&#x20AC;Ś WychodzÄ&#x2026;c naprzeciw oczekiwaniom bardzo duĹźej grupy zainteresowanych, juĹź kilka dni po zakoĹ&#x201E;czeniu IV. Zjazdu podjÄ&#x2122;liĹ&#x203A;my decyzjÄ&#x2122;: za rok zorganizujemy V. Zjazd MieszkaĹ&#x201E;cĂłw, WaletĂłw i SympatykĂłw D.S. â&#x20AC;&#x17E;Fafikâ&#x20AC;?! Wszystko wskazuje na to, Ĺźe odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; on w sobotÄ&#x2122;, 22 paĹşdziernika 2016 roku, w tym samym miejscu, czyli przy ul. Reymonta 15 w Krakowie. Jubileuszowy V. Zjazd organizowaÄ&#x2021; bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; m.in. Jan BÄ&#x2026;czek, StanisĹ&#x201A;aw Bisztyga, Marian Cebula, Janusz Madej, Andrzej Strzelczyk, Artur ZiÄ&#x2122;ba, Kazimierz ZieliĹ&#x201E;ski i Witold Zych. JuĹź teraz zapraszamy na nasze kolejne spotkanie w paĹşdzierniku 2016 roku! O szczegĂłĹ&#x201A;ach bÄ&#x2122;dziemy informowaÄ&#x2021; na bieĹźÄ&#x2026;co od kwietnia przyszĹ&#x201A;ego roku, m.in. w kolejnych wydaniach â&#x20AC;&#x17E;Kuriera UEKâ&#x20AC;? oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia AbsolwentĂłw UEK.

Piotr DrÄ&#x2026;Ĺźkiewicz VDPR]ZDĂ&#x152;F]\3UH]HV 6SRĂ&#x160;HF]QHJR.RPLWHWX Organizacyjnego fot. Piotr Malec, Maciej DylÄ&#x2026;g

63;0!2-'31-;';<8+!2-A!$@/2'+3A>Ä&#x161;!&A!1-$A'ÂŁ2-g0>-'$-'ŕĽ&#x2DC;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x152;

28Ç&#x201C;lÇ&#x201C;Ç&#x201D;md 8<&A-'ŕĽ&#x2DC;Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ǨǤ


WYDARZENIA

Ǩǥ

JEDNOSTKI

STUDENCI

28ǓlǓǔmd 8<&A-'क़ǏǍǎǒ


28ǓlǓǔmd 8<&A-'क़ǏǍǎǒ

ǨǦ


WYDARZENIA

ǨӐ

JEDNOSTKI

STUDENCI

28ǓlǓǔmd 8<&A-'क़ǏǍǎǒ


28ǓlǓǔmd 8<&A-'क़ǏǍǎǒ

Ǩǧ


.

‘ pisz na zaje,cia Juz nie zas

WSTAWAJ, NIE UDAWAJ !!!

poRANEK w RADIU

96,7 FM poniedziALEk – pIATek od 7:00 do 9:00


GRYWALIZACJA PZU

Daj siฤ™ ponieล›ฤ‡ grywalizacji $3/,.$&-$3=835=<&,ฤ„*$0<1$-/(36=<&+ 'Rรกฤ…F]GRJU\SR]QDM3=8]QDMOHSV]HMVWURQ\ L]JDUQLDMatrakcyjne nagrody =GRE\WHWDOHQW\Z\PLHQLDMQDWDEOHW\NDPHU\*R3UR ELOHW\QDNRQFHUW\LSHรกQHHPRFMLSU]Hฤช\FLDร€\ERDUG ร€\VSRWTXDG\QXUNRZDQLHF]\ZHHNHQG\63$

:HMGฤจQDprzyciagamynajlepszych.pl

Profile for Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kurier UEK nr 6 (67), grudzień 2015  

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kurier UEK nr 6 (67), grudzień 2015  

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Advertisement