Kurier UEK nr 6 (67), grudzień 2015

Page 1

CZASOPISMO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

,661 1U JUXG]LHÌ

0LÇG]\ VDFUXP D SURIDQXP Z HNRQRPLL

ÏZLDWRZ\ 7\G]LHÌ 3U]HGVLÇELRUF]RÐFL SR UD] µVP\

0LÇG]\QDURGRZD .RQIHUHQFMD 1DXNRZD :\G]LDÊX =DU]ÃG]DQLD 8(.

VWU

VWU

VWU


6SLV WUH├РFL рв░@$A'2-! #3рз╣32!83&A'2-3>' '0;38!

3

WYDARZENIA @;<─Ъ 30;38! 3238-9 !<9! 8!2& !┬г┬г'@ ;!;' 2-='89-;@ 68A@A2!2@ '0;383>- -├╡&A@2!83&3>! 032('8'2$/! 2!<03>! ^ ,8A'ржФ$-/!реШ9;>3 ! '03231-!\ 0!&'1-$0- A-'реШ !1-├╡$ !2<9A '9;'8!0 A 3=!;38'1 22! !/38 2!+83&A32! > 0320<89-' 3 ;0>- > 63┬г90-'/ &<9A@S $3 96-'8!/├н 9-├╡ 031<2-;!8@ржФ$- A ┬г-#'8!─Ъ!1-S 32('8'2$/! ^ -'8├Х>23ржФ$- 963─Ъ'$A2' ! >A839; +3963&!8$A@ g ;'38-!T 63┬г-;@0! - 68!0;@0! >3#'$ 2-'8├Х>23ржФ$- '03231-$A23f 963─Ъ'$A2@$,\ !;'&8! 03231-- ;393>!2'/ &3$A'0!─Ъ! 9-├╡ &30;38! ,3238-9 $!<9! 63 /'&'2!9;< ┬г!;!$, -9;2-'2-! 96├Х─Ъ$A'92' 3#┬г-$A! - &@┬г'1!;@ 8'9;8<0;<8@A!$/ '1-2-9$'2$/' 63&8├Хрз╣@ A ┬г!; ┬Й┬З┬И┬Л - ┬Й┬З┬И┬М -!9;3 8'!;@>2' ^i-&'!i-2-$/!;@>!i-223>!$/'i9;!8;f<6i\ -├╡&A@ 9!$8<1 ! 683(!2<1 > '03231- +├Х┬г2363┬г90! 032('8'2$/! 2!<03>! z 3>' 8!>3 A!1├Х>-'реШ 6<#┬г-$A2@$, g 0-'8<20- 13&'82-A!$/-z 83$A@9;' >8├╡$A'2-' &@6┬г31├Х> !#93┬г>'2;31 96'$/!┬г23ржФ$- 3┬г-;@0! - 031<2-0!$/! 1-├╡&A@2!83&3>! A!60- A +─Ъ├Х>R рби>-!;3>@ @&A-'реШ 8A'&9-├╡#-38$A3ржФ$63 8!A ├Х91@ g g ├ж рай -├╡&A@2!83&3>! 32('8'2$/! !<03>! @&A-!─Ъ< !8A├н&A!2-! <#-┬г'<9A3>! '&@$/! 683+8!1< ^ 0!&'1-! !┬г'2;├Х>\ >+ !-├╕'-9'2 3┬г#!20 A!03реШ$A32!R f 32('8'2$/! 6;W ^ 03231-$A2' 683#┬г'1@ >96├Х─Ъ$A'92'/ +3963&!80-\

4 5 9 10 11 12 13 15 17 20 23 24 28 31

STUDENCI

32 34

тАл▐ЯтАм╞ардл╞през╞а╞жрлЛ ╞грезргЫ╞ардл╞г резржД╞брв╕╞лрдл╞ерв╕╞▓рдлрд│ ╞прв╕ резрзерезржДрез╞л╞ж ╞оржД╞ж╞ЮргкржДргк╞д╞л╞жрзе ╞ерез╞л <#-┬г'<9A3>! ┬И┬ЗW '&@$/! '1-2!8-<1 63┬г903f2-'1-'$0-'+3 'ржФ┬г- 2-' T ;3 $3S !/>@рз╣9A! /!03ржФргЧ A рби>-!;3>@ A-'реШ !03ржФ$- 2! 2->'89@;'$-' 03231-$A2@1 ┬И┬ЙW ;<&'2$0- '9ржз>!┬г 2(381!;@$A2@ 9A'$,ржФ>-!; 683/'0;├Х> A <┬г-9@ 9<0$'9< A ┬г3+ 8!91<9V A2!/&рз╖ 9>3/' 1-'/9$' 2! ржФ>-'$-' 8<2; ;3 R ^ g >├Х/ 631@9─Ъ 2! #-A2'9\ X#3 0┬г<$A &3 9<0$'9< ;3 ┬г<&A-' 83(W -'9─Ъ!> <1<─Ъ! 38!A !8'0 <#'8 +3ржФргЧ1- &'#!;@ 3 (8!203>-$A!$, 3─Ъ3 !<03>' 83$'9< !8A├н&A!2-! f 3+├Х┬г2363┬г90- 0320<89 A 8!$,<203>3ржФ$ 63;0!2-! 63 ┬г!;!$, g &!>2@$, >96312-'реШ $A!8

35 37 40 42

JEDNOSTKI -├╡&A@2!83&3>! 032('8'2$/! z ,' 3$!ржз32!┬г <!┬г-)$!ржз329 32('8'2$'z

-9;38-! 6'>2'+3 683/'0;< - /'+3 <&!2'/ 68313$/ 63;0!2-' A 68A'&9;!>-$-'┬г!1- A!+8!2-$A2@$, <$A'┬г2- 6!8;2'890-$,

Adres redakcji: 2->'89@;'; 03231-$A2@ > 8!03>-' <┬гW !03>-$0! ┬Й┬Н ┬К┬Иf┬М┬И┬З 8!0├Х> #<&@2'0 ^ 9-├╡рз╣├Х>0!\T 630W ┬О ;'┬гW ┬И┬Й ┬Й┬О┬К ┬М┬е ┬К┬Л 'f1!-┬гV +!A';!|<'0W08!03>W6┬г Redakcja i korekta: -3;8 A!82-'$0 0─Ъ!& - ─Ъ!1!2-'V !>'─Ъ ├Х/$-0

-A@;! &'┬г'+!$/- A ,'/-!2+ 32+9,!2+ 2-='89-;@ !03реШ$A'2-' 8'!┬г-A!$/- 683/'0;< ^ 8<$,31-'2-' <2-0!;3>'+3 0-'8<20< 9;<&-├Х> 2(381!;@0! 9;393>!2! 3&63>-'&A-├н 2! A!63;8A'#3>!2-' 8@20< 68!$@\ A-!─Ъ!2-! 2->'89@;';< 03231-$A2'+3 > 8!03>-' 2! 8A'$A 83A>3/< &A-!─Ъ!┬г23ржФ$- ┬Р > <$A'┬г2-!$,T -29;@;<$/!$, 2!<03>@$, 38!A 68A'&9-├╡#-389;>!$, A!-2;'8'93>!2@$, >96├Х─Ъ68!$├н #!&!>$A├н A <$A'┬г2-!1 +├Х┬г2363┬г90-' 38<1 8A'&9-├╡#-38$A3ржФ$- ;<&'2;├Х> A -'6'─Ъ23968!>23ржФ$-!1 639A<0->!2-< >'>2├╡;8A2'+3 96303/< 8'9ржзрз╣3>! 2!+83&! &┬г! -<8! &9W 9├Х# -'6'─Ъ23968!>2@$, '8'132-! >8├╡$A'2-! &@6┬г31├Х> 3>' 3#9A!8@ >96├Х─Ъ68!$@ 8!03>90-'/ A03─Ъ@ -A2'9< A <├╕3┬г0 2-='89-;@ g !>@'8 <9-2'99 $,33┬г 38!A ┬г!80 2-='89-;@ 8'*'$ржз32 3( ;,' ┬Р !9;'8 83+8!1 83+8!1 ┬Р !9;'8 g ┬г!80 2-='89-;@ ;<&@ 8-6 ;3 >-;A'8┬г!2& ;<&@ 8-6 ;3 >'&'2 8!0;@0- 8!91<9 ┬г<9 0@ -9 ;,' ┬г-1-;R !┬г'2&!8-<1 &A-!─Ъ!┬г23ржФ$- -<8! 83+8!1├Х> !+8!2-$A2@$,

44 46 48

&/├╡$-! l/'ржФ┬г- 2-' 63&6-9!23 -2!$A'/m: -3;8 !┬г'$ Wydawca: 2->'89@;'; 03231-$A2@ > 8!03>-' !0─Ъ!&V ┬Й┬З┬З┬З '+A'16┬г!8A@ l ┬И┬д┬е┬Оf┬Н┬Н┬М┬Нm

'&!0$/! A!9;8A'+! 93#-' 68!>3 908!$!2-! - A1-!2 8'&!0$@/2@$, 2!&9@─Ъ!2@$, !8;@0<─Ъ├Х> 38!A A1-!2@ -$, ;@;<─Ъ├Х>W

49 50

52 55 56 55 58 60 61 62 63 64 65 67 68

70 72 76 77 78 79 80 82 84 85 86 87 88 90 91 92WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

7\WXĂŠ 'RNWRUD +RQRULV &DXVD SU]\]QDQ\ 5HNWRURZL 8(. 83(W &8 ,!#W -2৚W 2&8A'/ ,3$,Ă•Äš 3;8A@1!Äš ,32383>@ &30;38!; 8!2& !ÂŁÂŁ'@ ;!;' 2-='89-;@W

U

roczystość nadania prestiĹźowego tytuĹ‚u miaĹ‚a miejsce w sobotÄ™, 12 grudnia, w siedzibie uniwersytetu w Allendale. Serdecznie gratulujemy JM Rektorowi tego wyjÄ…tkowego wyróşnienia. Współpraca z amerykaĹ„skÄ… uczelniÄ… to najdĹ‚uĹźej w historii UEK trwajÄ…ce porozumienie miÄ™dzyuczelniane, ktĂłrego 40 rocznicÄ™ Uniwersytet obchodzi w 2015 roku. Pierwsza wymiana studencka, w ramach ktĂłrej ĂłwczesnÄ… AkademiÄ™ EkonomicznÄ… w Krakowie odwiedziĹ‚a grupa studentĂłw Grand Valley State University, miaĹ‚a miejsce jesieniÄ… 1977 roku.

3URI )LOLS *U]HJRUF]\N 3RGVHNUHWDU]HP 6WDQX Z 0LQLVWHUVWZLH 6NDUEX 3DĂŒVWZD 83(W &8 ,!#W -ÂŁ-6 8A'+38$A@0T 68!$3>2-0 @&A-!Äš< !8AĂ­&A!2-! 2->'89@;';< 03231-$A2'+3 > 8!03>-'T A39;!Äš 63>3Äš!2@ 68A'A 8'A'9! !&@ -2-9;8Ă•> '!;Ăľ A@&Äš3 2! 9;!23>-903 3&9'08';!8A! ;!2< > -2-9;'89;>-' 0!8#< !ŕĽ˜9;>!W

P

rof. Filip Grzegorczyk jest absolJest profesorem nadzwyczajnym Uni- w spółce Wspólne Przedsiębiorstwo Enerwentem Uniwersytetu Jagielloń- wersytetu Ekonomicznego w Krakowie, getyczne (obecnie Węglokoks Energia). skiego w Krakowie. Ukończył tam gdzie wykłada na Wydziale Zarządzania. Od 2007 do 2008 r. był wiceprezesem Wydział Prawa i Administracji oraz Jest równieş wpisany na listę adwokatów zarządu i dyrektorem pionu zarządzania Wydział Studiów Międzynarodowych Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. grupą kapitałową w Tauron Polska Eneri Politycznych. Na tej samej uczelni dokW latach 2011-14 był związany z grupą gia. Był członkiem rad nadzorczych spółek toryzował się z prawa Unii Europejskiej, kapitałową Kompanii Węglowej m.in. jako handlowych. W latach 2006-07 piastował a następnie uzyskał habilitację z prawa pełnomocnik zarządu ds. rozwoju ener- funkcję radcy ministra w Ministerstwie gospodarczego publicznego. getyki oraz dyrektor ds. korporacyjnych Skarbu Państwa.

ÇĽ

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’


0LÇG]\QDURGRZD NRQIHUHQFMD QDXNRZD

ì&KU]HÐFLMDÌVWZR D HNRQRPLDë &2-!$, Ǐǐ - ǏǑ 0>-';2-! ǏǍǎǒ 8W > 1<8!$, 2!9A'/ <$A'£2- 3&#@Ě! 9-õ 1-õ&A@2!83&3>! 032('8'2$/! 2!<03>! 63& ,!9Ě'1 ^ ,8A'ঔ$-/!क़9;>3 ! '03231-!\W

G

łównym organizatorem konferencji był krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, zaś jej współorganizatorami – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent” Księży Sercanów w Krakowie oraz Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów „Nostra Res” w Katowicach. Zamysłem organizatorów konferencji było zwrócenie powszechnej uwagi na wartości chrześcijańskie w życiu gospodarczym i ukazanie, że kierowanie się nimi w codziennym życiu służy rozwojowi człowieka i całemu systemowi ekonomicznemu. Kwestie te organizatorzy konferencji uznali za szczególnie ważne w dzisiejszym świecie, nękanym rozmaitymi kryzysami ekono-

micznymi, u których podłoża coraz częściej leży odejście od uniwersalnych wartości religijnych i etycznych. Mottem konferencji stały się słowa papieża Benedykta XVI, zaczerpnięte z encykliki Caritas in veritate, ogłoszonej w 2009 r. w następstwie wybuchu ogólnoświatowego kryzysu finansowego: „Do dziedzin, w których ujawniają się zgubne skutki grzechu, doszła już od długiego czasu ekonomia”. Wychodząc od chrześcijańskiej idei transcendentalnego pochodzenia godności osoby ludzkiej oraz powołania człowieka do twórczego przekształcania świata, współcześnie wyrażonej w myśli personalistycznej papieża św. Jana Pawła II oraz w gestach solidarności z ubogimi papieża Franciszka, organizatorzy konferencji uznali, że poszukiwanie najgłębszych przyczyn przemian gospodarczych powinno być wspólnym przedmiotem na-

ukowej refleksji nie tylko ekonomistów, lecz również przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, w tym socjologów, filozofów,czy nawet teologów. Celem tej intelektualnej konfrontacji jest postawienie twórczych idei, które, propagowane i pielęgnowane, miałyby realny wpływ na rozwój dostępny dla każdego człowieka, którego należy uczynić punktem odniesienia wszelkich przemian gospodarczych. Honorowy patronat nad konferencją objęli: Nuncjusz Apostolski w Polsce Arcybiskup Celestino Migliore, Arcybiskup Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz, Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa oraz Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. Obrady konferencyjne swoją obecnością ubogacił Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz,

28 Ǔ lǓǔm d 8<&A-'क़ ǏǍǎǒ

Ǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

który do uczestników i organizatorów konferencji skierował m.in. następujące słowa: „W czasach szybkich przemian potrzebna jest pogłębiona refleksja nad rozwojem życia gospodarczego. (…) To właśnie w tym obszarze chrześcijaństwo ma do zaproponowania współczesnemu światu uniwersalne wartości, takie jak godność człowieka czy poszanowanie dóbr. Protestancka etyka pracy, katolicka nauka społeczna, szczególnie encykliki społeczne papieży skierowane do wszystkich ludzi dobrej woli mogą stanowić inspirację w poszukiwaniu modelu innowacyjnej gospodarki, która szczególnie służy dobru wspólnemu i uznaniu praw ludzi wykluczonych. Z kolei przed Kościołem stoi zadanie lepszego zrozumienia wielowymiarowych zagadnień ekonomicznych oraz wystrzegania się pochopnych i uproszczonych sądów. Wyzwaniem jest umiejętność zabierania głosu w ważnych sprawa społecznych dotyczących wiary i moralności, aby z jednej strony w jasny sposób przekazywać orędzie Ewangelii – co jest niezbywalną misją Kościoła – a jednocześnie nie dać się wciągnąć w bieżące rozgrywki polityczne. (…) Przed nami zatem rozległy obszar do wymiany myśli i poglądów, wzajemnej inspiracji, ale także mądrej krytyki. Dlatego gratuluję organizatorom pomysłu i podjętego trudu organizacji tej konferencji, uważam ją za doskonałą formę merytorycznego dialogu. Cieszę się, że te zagadnienia są również punktem zainteresowania władz państwowych i samorządowych, które objęły to wydarzenie swoim patronatem. Życzę Wam zatem odwagi w stawianiu pytań, zapału i pasji w poznawaniu prawdy, a także umiłowania tego, co naprawdę w życiu ważne”. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. dr hab. inż. Andrzej Chochół, jako gospodarz miejsca spotkania, podkreślił z kolei, że: „W założeniu swoim wydarzenie to ma być płaszczyzną naukowej refleksji nad rolą wartości w złożonej sytuacji ekonomicznej. Potrzebna jest nam takie spojrzenie na ekonomię, które będzie wchodziło w dialog z innymi dziedzinami nauki, i nie tylko nauki, lecz ze wszystkimi, którzy chcą się aktywnie włączyć w poszukiwanie nowego oblicza gospodarki”. W dalszej części swojego wystąpienia zwrócił uwagę, że tematyka konferencji „doskonale wpisuje się w naukową rolę Uniwersytetu Ekonomicznego i wzbogaca 90. rocznicę jego działalności.

Ӑ

28 Ǔ lǓǔm d 8<&A-'क़ ǏǍǎǒ

Pragniemy pokazać, że cechą uniwersytetu jest otwartość i poszukiwanie prawdy, otwartość na wszystkich, którzy zabiegają o rozwój wspólnego dobra, a zwłaszcza tego, co jest obszarem naszej naukowej eksploracji. (…) Wbrew rozgrywkom politycznym, wbrew dużej dawce populizmu obecnego w mediach, zbyt łatwo wypowiadanym osądom i stereotypom, wbrew rodzącym się napięciom czy wręcz walce o własne interesy, chcemy mieć swój wkład w budowaniu gospodarki innowacyjnej, która pamięta o człowieku, która nikogo nie spycha na margines czy wręcz nie pozbawia dóbr. My jako naukowcy w sposób metodyczny badający rzeczywistość, zdajemy sobie sprawę z wielu już teraz występujących słabości oraz wielkich wyzwań stojących przed naszym krajem, chociażby z powodów demograficznych. Dlatego tak ważne jest zastanowienie się nad optymalnym modelem rozwoju. Widzimy, że współczesny system tylko w części spełnia pokładane w nim nadzieje”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele środowisk naukowych, świata biznesu oraz studenci, którzy wspólnie zastanawiali się nad nową, sprawiedliwą i etyczną gospodarką rynkową. Naukową część konferencji otwarło wystąpienie prof. dr. hab. Marka Ratajczaka, sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który przedstawił pożądane kierunki przeobrażeń ekonomii w XXI wieku. W swoim wystąpieniu wskazał m.in., że „ekonomia, będąc nauką społeczną, nigdy nie będzie mogła aspirować do bycia nauką quasi-ścisłą”, a jednocześnie sformułował postulat jej przejścia do idei co-

raz większej kooperacji z innymi naukami społecznymi. W ten sposób zdefiniowana i praktykowana otwartość daje nadzieję nie tylko na rozwój ekonomii jako nauki, ale także na współdziałanie w realizowaniu wspólnego dobra. Refleksji nad zagadnieniem prawdy w ekonomii poświęcony był referat prof. Simony Beretty z Università Cattolica del Sacro Cuore w Mediolanie (Włochy). Prelegentka stwierdziła, że: „Podjęcie zagadnienia prawdy w ekonomii stanowi ogromne wyzwanie, nie tylko z perspektywy chrześcijaństwa. Poszukiwanie prawdy nie jest związane z wyznaniem – dogłębne zrozumienie rzeczywistości, jej istoty i charakteru, jest podstawową potrzebą każdego człowieka. Można powiedzieć, że jest to problem uniwersalny. Wszyscy ludzie potrzebują prawdy, aby żyć, z przyczyn bardzo praktycznych. Prawda w ekonomii jest zarówno trudna do zdobycia, jak i piękna (bonum arduum). Jest ona czymś znacznie większym niż nasz rozum. Wymaga nowego spojrzenia na ludzką wolność, tj. zrozumienia, że należymy do Prawdy, ale jej nie posiadamy”. Zdaniem ks. dr. hab. Tomasza Kraja z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie człowiek powinien być na pierwszym miejscu w świecie ekonomii i ze względu na niego wszelkie działania powinny być podejmowane. „Za pieniędzmi zawsze jest człowiek, tyle że ta właściwa perspektywa zbyt często i zbyt wielu ludziom obecnie się wymyka i poza pieniądzem i związaną z nim korzyścią nie widzą oni już nic i nikogo więcej” – mówił prelegent. Według niego sytuacja taka prowadzi do odwróce-


nia porządku, w którym pieniądz, zamiast służyć człowiekowi, jego rozwojowi i dobru, podporządkowuje sobie człowieka, co prowadzi do jego krzywdy, a czasem wręcz uciemiężenia. Problematyce pracy i bezrobocia poświęcone było wystąpienie prof. dr. hab. Eugeniusza Kwiatkowskiego z Uniwersytetu Łódzkiego, w którym to wystąpieniu zostało sformułowanych szereg istotnych wniosków odnośnie pojmowania tych zagadnień w teorii ekonomii i w nauce społecznej Kościoła katolickiego. W ocenie prelegenta: „Nie ma istotniejszych różnic między nauką społeczną Kościoła katolickiego a ekonomią w odniesieniu do pojmowania bezrobocia i jego podstawowych typów. Zasadnicze różnice między tymi naukami dotyczą natomiast ujmowania konsekwencji bezrobocia i ogólnej oceny samego zjawiska. O ile w ekonomii akcent położony jest na finansowe i materialne skutki bezrobocia w perspektywie makroekonomicznej, o tyle nauka społeczna Kościoła katolickiego postrzega je znacznie szerzej, uwzględniając i podkreślając skutki społeczne i psychologiczno-humanistyczne w perspektywie indywidualnych osób. Zasadniczo odmienna jest również ogólna ocena zjawiska bezrobocia. Choć w ekonomii jest ona przeważnie negatywna, to jednak istotne są też poglądy (w teorii neoklasycznej) o dobrowolnym charakterze bezrobocia i jego proefektywnościowych skutkach. Natomiast nauka społeczna Kościoła katolickiego ocenia bezrobocie jednoznacznie negatywnie, traktując je jako zło oraz źródło wielu nieszczęść i klęsk społecznych”. Uczestnicy konferencji podkreślali, że w osiągnięciu dobra materialnego i sukcesu gospodarczego pomocne mogą być wartości religijne i etyczne. Dr hab. Elżbieta Jędrych z Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie w wystąpieniu zatytułowanym „Klęska człowieka sukcesu” mówiła: „Człowiekiem sukcesu może być każdy, bez względu na uwarunkowania, korzenie kulturowe czy religijne. Uważam jednak, że ci, którzy w swoim systemie etycznym nie mają wartości, które propaguje chrześcijaństwo, łatwiej wpadają w poczucie sukcesu toksycznego. Takim ludziom łatwiej ulegać pokusom szybkiego zysku oraz prowadzić swój biznes bez przemyśleń. Człowiek sukcesu nie zawsze jest szczęśliwy, chociaż sukces

wielu osobom daje poczucie szczęścia. Sukces oparty na wartościach etycznych (niefinansowych) daje – wbrew pozorom – większe poczucie szczęścia niż ten, który opiera się tylko na wartościach materialnych. Jestem zwolenniczką wartości trwałych, związanych z człowiekiem od zawsze. Religia jest wskaźnikiem wartości, których należy się trzymać również w ekonomii”. Ks. dr hab. Janusz Królikowski z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II starał się rozstrzygnąć dylemat czy to pieniądze są dla człowieka, czy człowiek dla pieniędzy. Zwrócił uwagę na to, że w Piśmie Świętym mówi się bardzo dużo o pieniądzach oraz o zagrożeniach, które ze sobą niosą. Biblijne wątki na ten temat mają być przede wszystkim przestrogą przed uczynieniem z pieniądza „bożka”. „Mamona w znaczeniu religijnym to uosobiona moc, która może zniewolić człowieka. To fałszywy bóg, który jest w stanie doprowadzić do przewrotu skali wartości, którą posiada człowiek. To z kolei może przyczynić się do przewagi «mieć» nad «być», a w rezultacie do zatwardziałości serca” – wyjaśniał prelegent. Poszukiwania odpowiedzi na pytanie „Czy weszliśmy w erę kryzysów?” podjął się prof. Paul Dembinski z Université de Fribourg (Szwajcaria). Jak stwierdził: „Są kryzysy i kryzysy. Te pierwsze dotyczą podukładów czy podsystemów. Te drugie zagrażają całemu organizmowi czy systemowi. Kryzysy lokalne są normalną częścią życia gospodarczego i społecznego, kryzysy systemowe są rzadsze i poważniejsze. Ostatni kryzys systemowy, w latach 80. XX w., doprowadził do rozpadu gospodarek centralnie

planowanych. Od 2007 r. w ładzie gospodarczym świata ujawniają się pęknięcia i napięcia: kryzys tzw. kredytów subprime, potem długu publicznego, następnie banków centralnych i polityki monetarnej, kryzys polityczny prowadzący do paraliżu organizacji międzynarodowych. Można rozpatrywać każde z tych napięć jako kryzys lokalny, niemający nic wspólnego z innym. Można też na te zjawiska spojrzeć łącznie i postrzegać je albo jako serię kryzysów lokalnych albo jako kryzys systemowy”. Zdaniem prof. Paula Dembinskiego problem ten ma wymiar antropologiczny i wymaga szeregu poważnych działań, abyśmy mogli stanąć na twardym gruncie gospodarki o ludzkim obliczu. Natomiast dr hab. Wiesław Gumuła z Uniwersytetu Jagiellońskiego mówił na temat moralności w czasach finansjalizacji gospodarki. Wspominał m.in. o tchórzostwie moralnym, które stanowi pierwszy krok na drodze do erozji przestrzeni aksjonormatywnej oraz urynkowienia społeczeństwa. „Tchórz moralny to jest ktoś taki, kto wie, co to jest zło, kto chce je czynić, ale nie zrobi tego, kiedy widzi twarz drugiego” – wyjaśniał dr hab. Wiesław Gumuła. „Trudniej bowiem jest wbić w brzuch bagnet niż przycisnąć guzik i zrzucić bombę” – dodał. Jego zdaniem dzisiaj ludzie coraz częściej są nastawieni na powiększanie swoich zasobów finansowych i nie zastanawiają się przy tym nad moralnością swoich czynów. Zdaniem dr. Artura Polloka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, we współczesnej gospodarce rynkowej obserwuje się dwie przeciwstawne tendencje. Jedną

28 Ǔ lǓǔm d 8<&A-'क़ ǏǍǎǒ

ǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

jest tendencja do autoregulacji, na którą składają się wszystkie pozytywne cechy systemu rynkowego, a drugą – tendencja do autodestrukcji, wynikająca z negatywnych następstw jego działania i znajdująca swój wyraz w narastających zagrożeniach społecznych, ekonomicznych oraz ekologicznych. „Głównym problemem jest jednak to, która z tych tendencji jest obecnie i będzie przyszłości przeważająca. Wiele wskazuje na to, że jest nią tendencja do autodestrukcji” – ocenił dr Artur Pollok. Podkreślał, że świat wszedł w okres globalizacji gospodarki, otworzyły się szerokie możliwości przepływu kapitału między krajami, co z kolei stworzyło warunki do przyspieszonego wzrostu gospodarczego w krajach mniej rozwiniętych oraz do zacieśnienia więzi cywilizacyjnej pomiędzy poszczególnymi społeczeństwami. Jego zdaniem procesowi temu towarzyszy jednak tendencja do znacznego pogłębienia się nierówności w podziale dochodów, zarówno pomiędzy krajami, jak i wewnątrz nich, w wyniku czego powstają rozległe obszary biedy przy jednoczesnym kumulowaniu się coraz potężniejszych bogactw na drugim biegunie społecznym. O ludziach Kościoła katolickiego wobec wyzwań ekonomii mówił podczas konferencji ks. dr Marek Leśniak z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W swoim wystąpieniu przytoczył liczne przykłady działalności przedstawicieli Kościoła

ӑ

28 Ǔ lǓǔm d 8<&A-'क़ ǏǍǎǒ

katolickiego na niwie ekonomicznej, wzbudzającej do dziś wielki podziw, jak choćby św. Grzegorza Wielkiego czy ks. Piotra Skargi, którzy odznaczali się niezwykłymi umiejętnościami menedżerskimi. „Wiele z ich inicjatyw przetrwało setki lat, jak choćby założony przez ks. Piotra Skargę w 1587 r. Bank Pobożny, udzielający pożyczek bez pobierania lichwy. Ta myśl wyprzedziła o kilka stuleci, również genialny w swoich założeniach, program mikrokredytów zaproponowany i realizowany od 1972 r. w Bangladeszu przez Muhammada Yunusa, za który w 2006 r. otrzymał on Nagrodę Nobla. Inicjatywy ludzi Kościoła, np. obrona praw robotników przez W.E. von Kettelera, wpływały na kształtowanie kwestii robotników w ustroju kapitalistycznym, pokazując, że możliwe jest znajdowanie dobrych rozwiązań bez konieczności rewolucji, grabieży własności i nacjonalizacji środków produkcji” – mówił ks. dr Marek Leśniak. W wystąpieniu wieńczącym obrady konferencyjne, poświęconym roli państwa w kształtowaniu mentalności podatkowej obywateli, ks. Przemysław Król SCJ z Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent” Księży Sercanów w Krakowie wyjaśniał, że wszyscy mający wpływ na funkcjonowanie sfery podatkowej w państwie ponoszą za nią odpowiedzialność. „Można powiedzieć, że za każdym przepisem, decyzją, przeprowadzoną kontrolą stoją

ludzie. Ich działanie może i powinno być oceniane – jak każdy ludzki czyn – w kategoriach moralnych” – mówił prelegent. Według niego większość współczesnych analiz systemu podatkowego koncentruje się na problemach stricte fiskalnych czy prawnych. „Choć wiedza ta jest konieczna, perspektywę badawczą należałoby skierować w stronę personalizmu. Dostrzeżenie roli tych wszystkich, którzy są odpowiedzialni za kształt i sposób funkcjonowania systemu podatkowego, byłoby pomocne w świadomym kształtowaniu właściwych relacji między nimi” – tłumaczył ks. Przemysław Król SCJ. Uczestnicy międzynarodowej konferencji naukowej „Chrześcijaństwo a ekonomia” wyrazili przekonanie, że w życiu gospodarczym konieczne jest uwzględnianie uniwersalnych wartości religijnych i etycznych oraz wyrazili nadzieję, że problem ten nie pozostanie tylko w sferze dyskusji naukowych. Na kwiecień 2016 r. organizatorzy konferencji planują jej drugą edycję, której obrady mają się tym razem koncentrować wobec problemów integralnego rozwoju zarysowanych w ogłoszonej w 2015 r. encyklice papieża Franciszka Laudato si’. Miejscem tego spotkania naukowego będzie ponownie nasz Uniwersytet. dr Artur Pollok Katedra Ekonomii UEK


ĂŹ1LH ZV]\VWHN XPUÇðÍ $NDGHPLFNL ']LHĂŒ 3DPLÇFL ĂŹ&]\ ZV]\VWNR SR]RVWDQLH WDNLH VDPR NLHG\ PQLH MXĂ— QLH EÇG]LH" &]\ NVLĂƒĂ—NL RGZ\NQĂƒ RG GRW\NX PRLFK UĂƒN F]\ VXNQLH ]DSRPQĂƒ R ]DSDFKX PRMHJR FLDĂŠD" $ OXG]LH" 3U]H] FKZLOÇ EÇGĂƒ PÂľZLĂ… R PQLH EÇGĂƒ VLÇ G]LZLĂ… PRMHM Ă?PLHUFL ĂĽ ]DSRPQĂƒĂŤ +DOLQD 3RĂ?ZLDWRZVND 2SRZLHĂ?Ă… GOD SU]\MDFLHOD

D

zień 6 listopada 2015 r. był dla społeczności akademickich krakowskich szkół wyşszych dniem wyjątkowym – w 76. rocznicę uczciły one wspólnie pamięć ofiar „Sonderaktion Krakau�. Obchody tego Dnia zgromadziły o godz. 9.00 delegacje poszczególnych szkół przed bramami dwóch krakowskich nekropolii – cmentarzy: Rakowickiego i Salwatorskiego. Potem częściowo wspólnie, a częściowo z podziałem na poszczególne uczelnie, uczestnicy uroczystości zmierzali alejkami do grobów swoich rektorów, profesorów i innych symbolicznie waşnych członków ich akademickich Rodzin. Tak teş było w przypadku społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – na cmentarzu Rakowickim i jego drugiej części przy ul. Prandoty, rektor – prof. dr hab. inş. Andrzej Chochół i towarzyszące mu osoby odwiedzili ze światełkami Pamięci 29 grobów, a inni, z prorektorem prof. Aleksym Pocztowskim – 7 grobów na wzgórzu Salwatora. O godz. 11.00 na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczęła się główna uroczystość Akademickiego Dnia Pamięci. Społeczność UEK reprezentował na niej prof. Aleksy Pocztowski. Po Apelu Poległych o godz. 12.00 złoşono kwiaty pod tablicami pamiątkowymi w Collegium Novum – ku czci ofiar „Sonderaktion Krakau�, profesorów Uniwersytetu Jana Kazimierza zamordowanych we Lwowie i ofiar Katynia, oraz pod Dębem Wolności przed Uniwersytetem. O godz. 12.00, tradycyjnie jak co roku w dniu 6 listopada, dźwięki Hejnału Ma-

riackiego powitały na Uniwersytecie Ekonomicznym osoby zebrane w Budynku Głównym, przed tablicą upamiętniającą ofiary „Sonderaktion Krakau�. Rektor Andrzej Chochół, przewodniczący spotkaniu, poprosił o modlitwę Ojca Pawła Hańczaka , rektora Wyşszego Seminarium Duchownego Karmelitów Bosych w Krakowie. Chór „Dominanta� poruszył serca zebranych pieśnią „Czego chcesz od nas Panie�, a potem kwiaty przed tablicą złoşyły kolejno delegacje: władz UEK, oficerów z Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego – z płk. Tomaszem Grudzińskim na czele, Niezaleşnego Światowego Związku ŝołnierzy Armii Krajowej w Krakowie, krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów, Dyrekcji Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, pracowników UEK, związków zawodowych działających na Uczelni: Związku Nauczycielstwa Polskiego, „Solidarności� i Mię-

dzyuczelnianego Związku Zawodowego Pracowników Nauki oraz studentów UEK: Parlamentu Studenckiego i Niezaleşnego Zrzeszenia Studentów. Zabrzmiały – „Miserere� Gregorio Allegriego w wykonaniu „Dominanty� a potem trąbka hejnalisty i „Cisza� – „Il Silenzio�‌ O godz. 19.00 w Kolegiacie św. Anny uroczysta msza i wykonanie „Requiem� opus 9 francuskiego kompozytora Maurice’a DuruflÊ (1902 – 1986), nawiązującego do tradycji średniowiecznych liturgicznych pieśni gregoriańskich – powstałego w latach 1944 – 1947, na cześć pamięci ojca kompozytora, z udziałem połączonych reprezentacji chórów akademickich: „Dominanty� i chórów: Uniwersytetu Rolniczego, UJ i Uniwersytetu Pedagogicznego, połączyły Mostem Pamięci serca i dusze modlących się i tych za, których w dniu tym się modlili. dr Tadeusz Filar

'0;38A@ - 6838'0;38A@ 08!03>90-$, <$A'ÂŁ2-W 8A'1!>-! 683(W &8 ,!#W 1'&W 3/$-'$, 3>!0T 8'0;38

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

Ǩ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Janusz Nesterak z Novatorem ŕŚ”83&3>@ >-'$AĂ•8 Ç?ÇŽ 6!ৡ&A-'82-0! Ç?Ç?ÇŽÇ’ 830< > -ÂŁ,!8132-- -'ÂŁ'$0-'/ 3&#@Äš3 9-Ăľ >8Ăľ$A'2-' 2!+8Ă•& > &A-'>-Ă­;'/ '&@$/- 0320<89< 3 2!+83&Ăľ Ç?Ç?ÇŽÇ‘W 8+!2-A!;38!1- >@&!8A'2-! #@Äš@ ;!8363ÂŁ90! A#! 8A'1@9Äš3>3 g !2&ÂŁ3>! 38!A ŕŚ”83&'0 2;'868-9' <836' ';>380W

P

atronat nad konkursem sprawujÄ…: Prezes UrzÄ™du Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wojewoda ĹšwiÄ™tokrzyski i MarszaĹ‚ek WojewĂłdztwa ĹšwiÄ™tokrzyskiego. SzczegĂłlnie uroczystÄ… oprawÄ™ miaĹ‚o tegoroczne rozdanie statuetek Novatora 2014 za najlepsze przedsiÄ™wziÄ™cia innowacyjne. Gala konkursu zbiegĹ‚a siÄ™ bowiem z 25-leciem Staropolskiej Izby PrzemysĹ‚owo-Handlowej, z inicjatywy ktĂłrej prowadzony jest ten konkurs. Nagroda NOVATOR przyznawana jest corocznie od 2007 roku dla najlepszych projektĂłw w dziedzinie rozwiÄ…zaĹ„ innowacyjnych w wojewĂłdztwie Ĺ›wiÄ™tokrzyskim. W tej edycji wyĹ‚oniono zwyciÄ™zcĂłw w 6 kategoriach. Projekt pod opiekÄ… merytorycznÄ… i kierownictwem doktora habilitowanego Janusza Nesteraka, adiunkta WydziaĹ‚u ZarzÄ…dzania, Katedry Ekonomiki i Organizacji PrzedsiÄ™biorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pod tytuĹ‚em „Innowacyjna usĹ‚uga controllingu wartoĹ›ciâ€?, zostaĹ‚ wyróşniony nagrodÄ… NOVATOR 2014 w dziedzinie „Innowacyjna inwestycja w usĹ‚ugachâ€?. Nagrodzony projekt byĹ‚ realizowany dla przedsiÄ™biorstwa BC&O Polska Sp. z o.o. Sp.k. Kielce (spółka Kolporter SA) w ramach programu „ŚwiÄ™tokrzyski Transfer Wiedzy – wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarkiâ€?. MetodÄ™, ktĂłra pozwala m.in. oszacować i monitorować wpĹ‚yw oddziaĹ‚ywaĹ„ na wzrost wartoĹ›ci

Ǣǥ

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

przedsiębiorstwa wprowadziła kielecka Janusza Nesteraka model jest autorskim firma BC&O Polska. Innowacja ta zde- rozwiązaniem, które przez gremium ekscydowanie wzmacnia pozycję BC&O Pol- pertów zostało uznane za nowatorskie. ska jako lidera usług consultingowych Serdecznie gratulujemy i şyczymy dali outsourcingu procesów biznesowych. szych sukcesów. Opracowany przy zaangaşowaniu dr. hab. oprac. Sekcja Prasowa CKR UEK


Anna Pajor nagrodzona w konkursie NBP 83(W &8 ,!#W 22! !/38 3&'#8!Äš! 2!+83&Ăľ 8'A'9! !83&3>'+3 !20< 3ÂŁ90-'+3 A! 2!/ÂŁ'69A@ !8;@0<ÄšT 36<#ÂŁ-03>!2@ 2! Äš!1!$, $A!936-91! 2!<03>'+3 ^ !20 - 8'&@;\W

W

dniu 10 listopada 2015 roku w budynku Narodowego Banku Polskiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu o nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszy artykuł, opublikowany w 2014 roku na łamach czasopisma naukowego „Bank i Kredyt�. Kapituła Konkursu w składzie: prof. Stanisław Gomułka, prof. Karol Lutkowski, prof. Jacek Osiewalski (przewodniczący) oraz prof. Aleksander Weron, przyznała dwie nagrody. Pierwszą nagrodę otrzymała prof. UEK Anna Pajor za artykuł pt.

„Konstrukcja optymalnego portfela w bay- delu MSF-SBEKK, w ktĂłrym logarytmiczne esowskim modelu MSF-SBEKK. Portfele stopy zwrotu speĹ‚niajÄ… rĂłwnanie wektorofunduszy inwestycyjnych PKO TFIâ€?. DrugÄ… wej autoregresji, analiza portfelowa w konnagrodÄ™ otrzymaĹ‚a dr Katarzyna BieĹ„-Bar- tekĹ›cie Ĺ›redniej i wariancji nie moĹźe mieć kowska za artykuĹ‚ pt. „ “Every move you zastosowania ze wzglÄ™du na nieskoĹ„czone make, every step you take, I’ll be watching wartoĹ›ci tych momentĂłw. W artykule zaproyouâ€? – the quest for hidden orders in the ponowano wykorzystanie predyktywnych interbank FX spot marketâ€?. Dyplomy wrÄ™- rozkĹ‚adĂłw prostych stĂłp zwrotu portfeli, czyĹ‚ Prezes Narodowego Banku Polskiego uzyskanych w modelu MSF-SBEKK oraz prof. dr hab. Marek Belka. kryteriĂłw wyboru skĹ‚adu portfela opartych Nagrodzony artykuĹ‚ prof. UEK dr hab. na „prymacie bezpieczeĹ„stwaâ€?. Anny Pajor poĹ›wiÄ™cony jest zagadnieniom Gratulujemy nagrody i Ĺźyczymy kolejkonstrukcji optymalnych portfeli inwesty- nych sukcesĂłw. cyjnych w ramach bayesowskiego modelu MSF-SBEKK. Autorka pokazaĹ‚a, Ĺźe w mooprac. Sekcja Prasowa CKR UEK

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

ǢǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Co tkwi w polskiej duszy? Ö—68A'&'&2-< !83&3>'+3 २>-Ăľ;! -'63&ÂŁ'+Äš3ŕŚ”$- ÇŽÇŽ -9;36!&! 2!Ö—63Ěí$A32@1 A'#8!2-< !;'&8 -ÂŁ3A3)- -Ö— 3$/3ÂŁ3+-- 3&#@Äš! 9-Ăľ &@90<9/! 2!& >@&!2Ă­ 68A'A 63Äš'$A2@ 29;@;<; @&!>2-$A@ 2!0 2!/23>9AĂ­ 09-í৚0Ă­ &8W ,!#W -3;8! <+<9;@2-!0! 6;W ^ 313 3ÂŁ!$<9\W

J

est to zbiĂłr esejĂłw, w ktĂłrych autor odwaĹźnie zgĹ‚Ä™bia tajemnice polskiej duszy, przywoĹ‚ujÄ…c znakomitych rodzimych myĹ›licieli, a takĹźe dziaĹ‚aczy spoĹ‚ecznych i politycznych XX wieku. On sam tak streszcza w ksiÄ…Ĺźce istotÄ™ swoich rozwaĹźaĹ„: „Polska dusza to strasznie dziwna rzecz. ZdziecinniaĹ‚a codziennym udrÄ™czeniem, a peĹ‚na wciÄ…Ĺź witalnej, niespoĹźytej siĹ‚y. Ta dwoistość komponuje siÄ™ w nastÄ™pujÄ…cÄ… scenÄ™: nad tytanicznym wysiĹ‚kiem polskiej codziennoĹ›ci unosi siÄ™ puste i ciemne niebo, na ktĂłrym koĹ‚ysze siÄ™ lĹ›niÄ…cy wehikuĹ‚ jedynej naszej pociechy i snu krzepiÄ…cego, fantom duchowego Ĺźycia.â€? JeĹźeli podejmuje siÄ™ tak trudny i obfitujÄ…cy w róşnego rodzaju puĹ‚apki temat, trzeba liczyć siÄ™ z ostrÄ… polemikÄ…. Nie zabrakĹ‚o jej takĹźe podczas naszego zebrania. DotyczyĹ‚a zarĂłwno doboru twĂłrcĂłw, jak i sposobu przedstawiania ich poglÄ…dĂłw. Podnoszono argumenty natury filozoficznej (wybĂłr wartoĹ›ci realizowanych w procesie autoidentyfikacji PolakĂłw w zĹ‚oĹźonych warunkach historycznych), historiozoficznej (mesjanizm, fatalizm, czyn bez ideologii) i socjologicznej (na ile zdoĹ‚aliĹ›my przezwycięşyć szkodliwe archetypy i wkroczyć w ponowoczesność, a nawet w postponowoczesność). Wielu dyskutantĂłw zastanawiaĹ‚o siÄ™ nad tym, czy w podobny sposĂłb potraktowaliby polskie dylematy pisarze i publicyĹ›ci z innych krajĂłw, a takĹźe jak oceniliby oni kondycjÄ™ swoich narodĂłw. WyraĹźano takĹźe sceptycyzm co do ak-

Ǣǣ

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

tualności poglądów niektórych z przywołanych przez dr. hab. Augustyniaka specjalistów od wiwisekcji polskiej duszy, zwłaszcza w obliczu ogromnych przemian, jakie przeszedł nasz kraj w ciągu ostatniego stulecia. Autor starał się obronić zarówno swoje wybory personalne, jak i ponadczasowość poglądów omówionych w ksiąşce myślicieli. Podkreślał, şe jest szansa na to, aby mimo wszelkich obciąşeń tragiczną przeszłością zachować jednak wiarę w dobrą przyszłość, czyli oderwać nasze samozrozumienie od uwodzących polską duszę dziejowych widm. Jego zdaniem Polskę naleşy na nowo wymyślać i budować, bo tak naprawdę zacznie się ona dopiero w ponowoczesnym świecie. Nie wolno jednak „niszczyć przeszłości ołtarzy�, chociaş niekoniecznie musimy przed nimi klękać.

Skoro polskie kompleksy nie zostały skutecznie przezwycięşone i wciąş zatruwają naszą teraźniejszość – takie głosy dominowały zwłaszcza w wypowiedziach pracowników Katedry Socjologii – trzeba usiłować zgłębić tajniki polskiej duszy, wydobyć na jaw jej ukryte zawikłania, w których wielki potencjał splata się z paralişującą niemoşnością. Zdaniem autora ksiąşki nadszedł właściwy czas, aby powaşnie zastanowić się nad ograniczającymi i krępującymi wątkami polskości, bo dzięki temu będziemy mogli przystąpić do przyszłych prób zrozumienia polskiej duszy z większą wewnętrzną suwerennością, której przykłady dają właśnie bohaterowie jego rozwaşań. dr Jerzy Bukowski Katedra Filozofii


2 FR VSLHUDMÃ VLÇ NRPXQLWDU\ÐFL ] OLEHUDÊDPL"

J

uż od czasów starożytnych datuje się podział na zwolenników tezy, że najwyższym dobrem człowieka jest jego indywidualna wolność oraz tych, którzy twierdzą, iż najbardziej efektywnym działaniem na rzecz jednostek jest doskonalenie wspólnoty. Pierwszych można określić mianem uczniów Epikura głoszącego pochwałę społeczeństwa rozumnych egoistów i zalecającego życie prywatne, rodzinne, towarzyskie jako najpewniejszą drogę do szczęścia, drudzy przywołują stoicki ideał państwa zbudowanego na wzór organizmu, w którym każdy jest równie potrzebny, aby rozwijało się ono ku pożytkowi wszystkich. Echa owego rozróżnienia pobrzmiewają we współczesnym sporze liberalizmu z komunitaryzmem, któremu poświęcona została X Ogólnopolska Konferencja Naukowa, zorganizowana przez Katedrę Filozofii UEK w dniach 26-27 listopada 2015 roku. Jej uroczystego otwarcia dokonał w sali

Senackiej rektor naszej uczelni prof. UEK dr hab. Andrzej Chochół, a w meritum proponowanych rozważań wprowadziła uczestników kierująca Katedrą Filozofii prof. UEK dr hab. Janina Filek. W pierwszej części spotkania zastanawiano się nad źródłami tytułowego sporu mającymi swoją genezę w antropologii filozoficznej. Te fundamentalne sprawy zarysował na szerokim podłożu filozofii człowieka prof. UEK dr hab. Leszek Kusak z Katedry Filozofii, zwracając uwagę nie tylko na kwestie związane z filozofią człowieka, ale także na obecne dylematy z pogranicza tej dziedziny z innymi naukami społecznymi. Na różnice w koncepcji osoby pomiędzy reprezentantami liberalizmu a komunitaryzmu wskazał dr Rafał Prostak z Katedry Europejskiej Integracji Gospodarczej, a dr Katarzyna Haremska z Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie pochyliła się nad jednostką jako ideą regulatywną.

Ponieważ tak dla liberalizmu jak dla komunitaryzmu jednymi z kluczowych pojęć są wolność i odpowiedzialność, właśnie różnicom w ich rozumieniu poświęcona została druga sesja konferencji, którą otwarła prof. dr hab. Justyna Miklaszewska z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego referatem o związanych z nimi dylematach pojawiających się w debatach toczonych przez wybitnych przedstawicieli obu kierunków. Prof. UEK dr hab. Janina Filek skupiła się natomiast na sporze między odpowiedzialnością jednostki a odpowiedzialnością wspólnoty, przytaczając szereg ważkich przykładów zarówno z jego dawnej, jak i najnowszej historii. Dwa kolejne wystąpienia wygłosili również pracownicy Katedry Filozofii naszej uczelni: dr hab. Piotr Augustyniak omówił etykę autentyczności Charlesa Taylora, a prof. UEK dr hab. Kazimierz Sosenko odniósł implikacje liberalizmu i komunitaryzmu do praw człowieka.

28 Ǔ lǓǔm d 8<&A-'क़ ǏǍǎǒ

ǢǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Następnym pojęciem, które poddano wnikliwej analizie podczas konferencji, była sprawiedliwość. Najpierw dr hab. Piotr Bartula z Instytutu Filozofii UJ przeciwstawił ją równości, później dr Piotr Napierała z Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu zaprezentował spór Graya z Sormanem o to, jak dalece polityka powinna słuchać nakazu rynku, a ostatni referat o nierównościach społecznych i skutkach neoliberalizmu dla demokratycznej wspólnoty był autorstwa dr. hab. Piotra Wiatrowskiego z Katedry Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych UEK. Po przerwie obiadowej na warsztat trafiło wcześniej już omówione przez kilku referentów pojęcie wspólnoty, mające fundamentalne znaczenie dla podkreślenia różnicy pomiędzy liberałami a komunitarianami. Jako pierwszy zmierzył się z nim dr Janusz Grygieńć z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zastanawiając się nad responsywnym charakterem wspólnoty i stanowiskiem komunitaryzmu wobec problemu partycypacji politycznej. Dr hab. Wojciech Giza z Katedry Historii Myśli Ekonomicznej UEK podjął wyzwanie porównania dóbr publicznych z dobrami społecznie pożądanymi, a doktorantka naszej uczelni, mgr Milena Pokusa, zmierzyła się z koncepcją wspólnoty jako ideowej wojny między oboma stanowiskami. Ostatnia sesja pierwszego dnia konferencji dotyczyła licznych i gorących sporów ideologicznych, jakie toczone są w ramach polemik między reprezentantami liberalizmu i komunitaryzmu. Dr Piotr Szymaniec z Instytutu Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poszukiwał podobieństw i różnic między komunitaryzmem a liberalizmem, dr Katarzyna Guczalska z Katedry Filozofii UEK zastanawiała się, czy w relacjach między komunitaryzmem a feminizmem panuje zgodność, czy też są one raczej w konflikcie, a dr Sebastian Gałecki z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie porównał liberalne wartości z komunitarystycznymi cnotami. Drugi dzień rozpoczął się od najdłuższej sesji, dotyczącej wyzwań, jakie stawia, będący przedmiotem konferencji, spór dla sfery gospodarki. Dr Zbigniew Stańczyk z Katedry Makroekonomii UEK zastanawiał się nad możli-

Ǣǥ

28 Ǔ lǓǔm d 8<&A-'क़ ǏǍǎǒ

wością zbliżenia ekonomii i komunitaryzmu oraz wpływu kultury na funkcjonowanie oraz wzrost gospodarek, przywołując m.in. teorię gier. Mgr Andrzej Kwarciński z Katedry Europejskiej Integracji Gospodarczej naszej uczelni przedstawił rolę i cele działań korporacji, a także główne założenia systemu „corporate governance” w Polsce i w Europie w świetle sporu między komunitaryzmem a liberalizmem. Dr Andrzej Karalus z Katedry Nauk Społecznych i Filozoficznych Politechniki Gdańskiej zastanawiał się, czy komunitaryzm wypracował ekonomiczną alternatywę dla liberalizmu, dr Arkadiusz Mroczek z Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UEK przedstawił ekonomiczną genezę społeczeństwa w rozumieniu austriackiej szkoły ekonomii, a dr Tomasz Kwarciński z Katedry Filozofii UEK mówił o dwóch dogmatach wiary w rynek.

Ostatnia część spotkania dotyczyła religii i symboli. Wygłoszono w jej trakcie dwa referaty: mgr Damian Barnat z Instytutu Filozofii UJ mówił o koncepcji sekularyzmu otwartego w ujęciu Taylora i Madure´a, a dr Katarzyna Kwarcińska o symbolicznych praktykach separacji w układach centro-peryferyjnych. Podsumowania i zakończenia jubileuszowej konferencji dokonała prof. UEK dr hab. Janina Filek, wyrażając nadzieje, że była ona owocna naukowo, o czym świadczyły gorące dyskusje, przeradzające się niekiedy w ostre polemiki. Kierownik Katedry Filozofii UEK podkreśliła zaskakująco duży udział pracowników naszej uczelni z wielu jednostek organizacyjnych, co oznacza, że badania interdyscyplinarne są bardzo potrzebne i dobrze to wróży dalszej współpracy. dr Jerzy Bukowski .DWHGUD )LOR]RĆL


.RQIHUHQFMD ĂŹ1LHUÂľZQRĂ?FL VSRĂŠHF]QH D Z]URVW JRVSRGDUF]\ ĂĽ WHRULD SROLW\ND L SUDNW\ND ZREHF QLHUÂľZQRĂ?FL HNRQRPLF]QR VSRĂŠHF]Q\FKĂŤ

'231'2 032('8'2$/- AÖ—$@0ÂŁ< ^ -'8Ă•>23ŕŚ”$- 963Äš'$A2' !Ö—>A839; +3963&!8$A@\ /<৚ $A;'82!ŕŚ”$-' ÂŁ!; >@>3Äš</' 9A'830-' A!-2;'8'93>!2-' ŕŚ”83&3>-90! 2!<03>'+3 2-' ;@ÂŁ03 '03231-9;Ă•>W 9;!;2-! 032('8'2$/! ;3$A@Äš! 9-Ăľ 63& ,!9Äš'1 ^ '38-!T 63ÂŁ-;@0! -Ö—68!0;@0! >3#'$ 2-'8Ă•>23ŕŚ”$- '03231-$A23f963Äš'$A2@$,\W

J

ak zawsze i tym razem jej organizaW dwudniowej debacie poruszono szero- sowej analizy odwiecznego problemu nietorami byli naukowcy pracujący pod ki pakiet problemów związanych z nierów- sprawiedliwego podziału majątku i dochodu. kierownictwem prof. dr hab. Micha- nościami społecznymi w Polsce i na świecie. W wystąpieniu otwierającym sesję plenarła Gabriela Woźniaka w Katedrze Wśród nich znalazły się równieş te dotyczące ną prof. Mieczysław Dobija zaprezentował Ekonomii Stosowanej UEK oraz w Kate- dotychczasowych osiągnięć, niepowodzeń alternatywny dla głównego nurtu ekonodrze Mikroekonomii Uniwersytetu Rze- i wyzwań w ich badaniu, realizowanych po- mii program badań oparty na ekonomii szowskiego i jak zawsze rzeczy działy lityk zmierzających do budowania spójno- pracy i godziwych wynagrodzeń. Wielu się w ostatni czwartek i piątek września ści społecznej i harmonizowania rozwoju referentów koncentrowało się na kwestii w Uniwersytecie Rzeszowskim, przy licz- we wszystkich sferach bytu ludzkiego. Dys- pomiaru nierówności ekonomiczno-sponym udziale uczonych z całej Polski oraz kutanci wskazywali potrzebę poszukiwania łecznych, skupiając się przede wszystkim kilkunastu zagranicznych gości. Burzliwa nowych narzędzi badania nierówności na mankamentach miar opartych o ankiety debata tej konferencji przeniosła się takşe na gruncie podejścia holistycznego, gdyş te i o zeznania podatkowe. Istotną część dena scenę medialną, do czego przyczyniła postulowane w głównym nurcie ekonomii baty stanowiła takşe empiryczna diagnoza się profesjonalna obsługa informatyczna. okazują się niewystarczające dla komplek- poziomu nierówności, które analizowane

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

Ǣnj


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

były w kontekście dochodów, konsumpcji odpowiedzialności za siebie, podnoszenie oraz zdrowia, poziomu życia i szczęścia aktywności zawodowej i inwestowanie w rozw Polsce i w wielu innych krajach. wój kapitału ludzkiego oraz kompetencje Kilku referentów poruszało także pro- innowacyjne. Wymaga to ukierunkowania blem nierówności społeczno-ekonomicz- polityki państwa i procesu edukacji na ponych w kontekście globalizacji liberaliza- budzanie kreatywności, przedsiębiorczości cji i konieczności budowania gospodarki i upowszechnianie zachowań innowacyjnych. opartej na innowacjach. Nasuwał się z nich Niestety nie sprzyja temu nieproporcjonalne wniosek, że rosnące nierówności ekono- dzielenie korzyści ze wzrostu gospodarczego, miczno-społeczne stają się współcześnie któremu towarzyszy zanik wiary w etyczną fundamentalnym zagrożeniem dla wzrostu słuszność moralnego działania w biznesie. gospodarczego, stabilności ładu polityczSkuteczne i trwałe ograniczanie nienego, ekonomicznego i wiodą do kryzysu równości społecznych wiąże prof. Woźcywilizacyjnego. Pojawiają się obawy, że te niak z upowszechnieniem kompetencji procesy mogą zagrozić stabilności politycz- innowacyjnych, które zależą od twórczej nej, społecznej i systemów ekonomicznych. atmosfery, komunikacji, zaufania. Jego Najmocniej obawy te wyraził prof. Michał zdaniem niegodziwe zróżnicowanie doGabriel Woźniak, wskazując równocześnie chodów, majątku i wiedzy oraz związane na możliwości przeciwdziałania tym za- z tym poczucie niesprawiedliwości niszczy grożeniom. Jego zdaniem, wobec wyzwań motywacje do współdziałania i utrudnia konkurencji nowego typu w powiązanych procesy modernizacyjne. Zdradzona przez przez globalizacje liberalizacji i technolo- niesprawiedliwe wynagrodzenie praca jest gie informatyczno-telekomunikacyjne go- odarta z motywów do współdziałania bez spodarkach narodowych, ale podzielonych których nie może się rozwijać innowacyjna głębokimi nierównościami społecznościach, gospodarka. Trzeba więc zespolić konkurenlepszej przyszłości należy szukać w budowa- cję i kooperację za pośrednictwem godziniu systemu gospodarki opartej na wiedzy wej płacy. Aby dostrzec korzyści biznesowe i innowacyjności zorientowanej na zinte- i społeczne z tego wynikające konieczne growany rozwój. Koniecznością zatem staje jest odejście od uproszczonego obrazu się poszukiwanie systemowych rozwiązań człowieka gospodarującego jako nosiciela instytucjonalnych i nowej polityki społecz- kapitału ludzkiego, który jest czynnikiem nej, które umożliwiałyby wspieranie postaw produkcji – jakimś indywiduum poszuku-

ǢӐ

28 Ǔ lǓǔm d 8<&A-'क़ ǏǍǎǒ

jącym jedynie korzyści własnej, policzalnej w kategoriach rynkowych i przywrócenie pracownikowi godności podmiotu umotywowanego do współdziałania. W sumie w dwudniowych debatach wygłoszono 40 referatów. Będą one publikowane na łamach kwartalnika naukowego „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” w 2016 r. Periodyk ten udostępnia biblioteka UR, również w formie elektronicznej – pod adresem http://www.ur.edu.pl/nauka/ czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiegopunktowane-przez-ministerstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy. Już teraz zapraszamy do lektury, która będzie niewątpliwie pasjonującą. Pracowników naukowych i studentów zainteresowanych problematyką harmonizowania procesów rozwojowych zapraszamy także na kolejną konferencję z cyklu „Gospodarka Polski 1990 -…”, organizowaną również przez Katedrę Ekonomii Stosowanej UEK, która odbywa się corocznie od 2013 r. w pierwszym tygodniu czerwca w murach UEK. Założenia programowe, cele naukowe i szczegóły organizacyjne tegorocznej debaty zostaną przesłane najpóźniej w lutym 2016 r. wszystkim pracownikom UEK, pojawią się również na stronie Katedry Ekonomii Stosowanej. mgr Jakub Bartak Uniwersytet Rzeszowski


.DWHGUD (NRQRPLL 6WRVRZDQHM GRF]HNDĂŠD VLÇ GRNWRUD KRQRULV FDXVD SR MHGHQDVWX latach istnienia &2-< Ç?Ç“ ÂŁ-9;36!&! Ç?Ç?ÇŽÇ’ 8W 683(WÖ—&8Ö—,!#W -$,!Äš !#8-'ÂŁ 3ৡ2-!0T -'83>2-0 !;'&8@ 03231-- ;393>!2'/ T A39;!Äš <,32383>!2@ ;@;<Äš'1 30;38! 3238-9 !<9! -/3>90-'+3 !83&3>'+3 2->'89@;';< 03231-$A2'+3 l m 2!Ö— 08!-2-'W '8&'$A2-' +8!;<ÂŁ</'1@ !2< 83('9383>- ;'+3 >@8Ă•৚2-'2-!W

Z

okazji uroczystości jego wręczenia, która stanowi waşne wydarzenie dla całej naszej społeczności akademickiej, publikujemy wywiad z prof. M. G. Woźniakiem, w którym zdradza on czytelnikom Kuriera UEK wiele ciekawych informacji dotyczących swojego zaangaşowania w budowanie polsko-ukraińskiej współpracy naukowej. Panie Profesorze, z ekonomistami z KNEU współpracuje Pan od wielu lat. Co było inspiracją dla nawiązania takiej współpracy i jak wyglądały jej początki? Michał Gabriel Woźniak: Współpraca z Kijowskim Narodowym Uniwersytetem Ekonomicznym im Vadima Getmana jest poniekąd wynikiem przypadkowego zbiegu okoliczności. W roku 2005 zaproszony zostałem na konferencję do Tarnopola przez rektora Wyşszej Szkoły Zarzadzania w Rzeszowie, kanclerza i dziekana w jednej osobie, dr Krzysztofa Kaszubę. Po wygłoszonym przeze mnie referacie jeden z jej uczestników, prof. Viktor Chuzhykov – załoşyciel i ówczesny dyrektor Instytutu Europejskiej Integracji w KNEU - zaproponował mi współpracę naukową. Początki tej współpracy, z uwagi na brak jej efektów w ramach juş kilka lat wcześniej podpisanej umowy wieloletniej z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, nie były obiecujące. Lubię jednak trudne wyzwania i sytuacje na „ściernisku� – jak w piosence Golec Uorkiestra. Zdecydowanie wziąłem się do roboty, podpisaliśmy

nową umowę i od samego jej początku zaangaşowałem do tej współpracy dwie katedry, którymi wówczas kierowałem, tj. naszą Katedrę Ekonomii Stosowanej w pełnym składzie i Katedrę Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. W tej drugiej organizowaliśmy corocznie konferencje pod hasłem „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy�. Zapraszałem do udziału w nich prof. Chuzhykova i innych profesorów z ukraińskich uczelni wyşszych. Okazało się, şe przyjeşdşały osoby, które były skłonne przenosić polskie wzorce edukacyjne, naukowe i reform gospodarczych na grunt ukraiński. Dostarczałem im wzorcowe prace licencjackie i magister-

skie, programy edukacyjne, raporty referujące polskie reformy i inne materiały. Ich referaty i inne artykuły przyjmowałem do publikacji na łamach załoşonego przeze mnie czasopisma, działającego pod moją redakcja naukową od 2002 r., pod nazwą „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy�. Jakie efekty – naukowe i nie tylko – przyniosła dotychczas ta współpraca? MGW: Nasza dziesięcioletnia współpraca, pomimo chłodnego do niej stosunku władz rektorskich UEK i KNEU w początkowym jej okresie, nabrała wyraźnych rumieńców po zorganizowaniu przeze mnie grantu „Konwergencja ekonomicznych modeli Polski i Ukrainy�, w ramach projektu badawczego, sfinansowanego

3&A-Ăľ03>!2-' 683(W W W 3ৡ2-!0! A! <,32383>!2-' ;@;<Äš'1 &8 ,W$W

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

Ǣǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyşszego (nr NN 112 0824 33). Temat był realizowany w latach 2007-2008 pod moim kierownictwem naukowym i przeze mnie został zaprojektowany, a zaakceptowany przez stronę ukraińską. Całość badań realizowaliśmy w Katedrze Ekonomii Stosowanej UEK przy współpracy Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Kijowie. W projekcie uczestniczyło 30 naukowców z: UEK w Krakowie (5), KNEU (15), Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Centrum Studiów Europejskich, Rosyjskich i Euroazjatyckich, Uniwersytetu Toronto (1), Kancelarii Prezydenta Ukrainy (1), Państwowego Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy (1), Instytutu Studiów Regionalnych Akademii Nauk Ukrainy (1), Instytutu Gospodarki Światowej i Międzynarodowej Współpracy Akademii Nauk Ukrainy (1), Uniwersytetu Warszawskiego (1), Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie (1), Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Šukasiewicza (2) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego (1). Temat został opublikowany w 2009 r. w języku polskim przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przy współfinansowaniu NBP. To obszerne dzieło liczące ok. 800 stron zostało równieş opublikowane w języku ukraińskim w 2010 r. oraz angielskim w 2013 r. przez KNEU w Kijowie (zob. wykaz publikacji na str. internetowej Katedry Ekonomii Stosowanej, zakładka pracownicy, pod linkiem Michał Gabriel Woźniak). Tematyka grantu była przedmiotem licznych debat naukowych na Ukrainie i spotkań okrągłostołowych w Polce, a takşe była referowana w Brukseli. Przez niektórych ekonomistów polskich ksiąşka została uznana za jedną z wiodących naukowych publikacji w roku 2009 (zob. artykuł „Kto czyta, mniej błądzi�, Rzeczpospolita, wyd. z 8 lutego 2010 r.). Wypada podkreślić, şe postulowana treścią tej publikacji droga Ukrainy do UE wskazywała na potrzebę twórczego dostosowania wzorca polskich reform systemowych do kontekstu kapitału społecznego Ukrainy i koincydencji czasoprzestrzennych tego kraju oraz pracę organiczną na rzecz rządów praw i spójności instytucjonalnej reform systemo-

ǢÓ‘

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

!&! !<03>! > ;8!0$-' >8Ăľ$A'2-! ;@;<Äš< 30;38! 3238-9 !<9! 683(W W W 3ৡ2-!03>-W

wych z modelem społecznej gospodarki rynkowej. Na kilka tygodni przed rewolucyjnymi wydarzeniami na Majdanie zorganizowaliśmy w KNEU w Kijowie konferencję z udziałem ambasadorów wielu krajów UE, na którą nie przybył jednak przedstawiciel ówczesnego prezydenta Ukrainy. Nasz pomysł na drogę Ukrainy do UE jest ciągle şywy w KNEU. Miałem okazję przekonać się o tym w czasie uroczystości wręczenia mi 26 listopada br. dyplomu doktora honoris causa, zarówno w rozmowach z kadrą profesorską, jak równieş ze studentami. Godnym podkreślenia jest, şe nasza, trwająca dekadę, współpraca zaowocowała nie tylko wspólnym grantem badawczym, ale równieş kilkudziesięcioma innymi publikacjami i kontaktami naukowymi, takşe w wielu innych ośrodkach akademickich Ukrainy (zob. wykaz publikacji naukowych na stronie internetowej Katedry Ekonomii Stosowanej pod linkiem Michał Gabriel Woźniak). Najwaşniejsze w tej współpracy jest to, şe dzięki niej zrodziła się najwyşsza forma przyjaźni z prof. Viktorem Chuzhykovem i niektórymi jego współpracownikami. Płynie ona ze szczerego pragnienia dobra drugiego człowieka, całej społeczności Ukrainy i Polski oraz wszystkich ludzi. Myślę i jestem pewien, şe ta przyjaźń będzie się umacniała i rozwijała w dalszym ciągu – nie tylko w postaci wspólnych publikacji, konferencji i innych przedsięwzięć naukowych i dydaktycznych. Które z osiągnięć naukowych Pana Profesora zostały docenione przez part-

nerów z KNEU jako szczególnie istotne, uzasadniające uhonorowanie tytułem doktora honoris causa? MGW: W uzasadnieniu przyznania mi godności doktora honoris causa prorektor ds. współpracy międzynarodowej KNEU prof. Viktor Chuzhykov w wygłoszonej laudacji podkreślił, şe tytuł ten jest mi nadany w uznaniu wybitnych osiągnięć w dziedzinach nauk ekonomicznych oraz międzynarodowych zasług w szczególności zaś za realne osiągnięcia badawcze publikowane w językach angielskim, ukraińskim i polskim, otwierające drogę akademickiemu środowisku KNEU do Europy i jej dobrych wzorców. Miał tu na myśli przede wszystkim wspomnianą monografię „Konwergencja modeli ekonomicznych. Polska i Ukraina�. Pańska wizyta w Kijowie była takşe ukierunkowana na przyszłość, jako şe przy jej okazji doszło do podpisania kolejnej umowy o współpracy między UEK i KNEU. Jak ocenia Pan moşliwości jej realizacji w obecnej, trudnej sytuacji na Ukrainie? MGW: Tak. Podczas uroczystości nadania mi godności doktora honoris causa doszło do podpisania nowej ramowej umowy pięcioletniej o współpracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej między UEK w Krakowie i KNEU w Kijowie. Juş ustaliliśmy, şe w ramach programu „Erasmus Plus� władze rektorskie KNEU są zainteresowane przysłaniem do Polski w celach edukacyjnych licznej grupy studentów, którzy juş obecnie uczą się języka polskiego. W KNEU w języku


polskim prowadzone są studia dla aż 950 studentów. Do tego wyjątkowo wielkiego zainteresowania edukacją w Polsce przyczyniła się m. nin. dotychczasowa współpraca, rozwijana przeze mnie z tą czołową uczelnią ekonomiczną Ukrainy. W planie jest również wspólny projekt badawczy, nad szczegółami którego będziemy pracowali w najbliższych miesiącach. Czy zdradzi nam Pan Profesor swoje plany naukowe na najbliższą przyszłość? MGW. Moje przyszłe plany badawcze nie są tajemnicą. Lansuję je od kilku lat w wielu moich publikacjach, ale również poprzez wykłady autorskie. Wskazałem na nie również podczas mojego podziękowania za wyróżnienie mnie godnością doktora honoris causa. W jego końcowej części podkreśliłem, że „w tym złożonym świecie wyzwań i zagrożeń rozwojowych ludzkości marzy mi się nowa ekonomia, ukazująca perspektywę nowej gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności, zorientowanej na zintegrowany rozwój, modernizację służącą podnoszeniu jakości wartościowego życia wszystkich ludzi. Mam nadzieję, że nad taką nauką ekonomii będziemy wspólnie pracowali”. O potrzebie nowej ekonomii w kształcie proponowanym przeze mnie piszę w rozdziale wprowadzającym monografii pt. „Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu” przygotowanej pod redakcja naukową Artura Polloka, wydanej w ostatnich dniach nakładem PTE w Warszawie w 2015 r. Rozdział ten nosi tytuł „Od gospodarki dla ekonów do zintegrowanego rozwoju poprzez nową edukacje ekonomiczną”. Natomiast potrzebę budowy modelu gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności, który odróżniam od lansowanego w USA modelu neoliberalnej gospodarki napędzanej innowacjami i europejskiego modelu gospodarki opartej na wiedzy piszę w monografii opublikowanej nakładem PWE w 2015 r. pod tytułem „Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstwa”. Książka ta będzie dostępna w księgarniach już w styczniu 2016 r. Zachęcam do lektury tych monografii i debaty nad moimi koncepcjami. Na koniec pytanie o wymiarze osobistym. Po wielu latach współpracy proble-

my Ukrainy i jej mieszkańców z pewnot jak najszybszego ułożenia pokością stały się dla Pana Profesora bliskie. jowych relacji z sąsiadami, Jakie są Pańskie marzenia co do kierunt odwagi w korzystaniu z wzorków zmian ekonomicznych, społecznych cowych reform podobnych krai politycznych u naszego Sąsiada? jów, które odniosły sukces, w tym również reform projektowanych MGW: Marzenia trzeba mieć. Muszą być one tak szlachetne jak tylko możprzez nowy rząd w Polsce, liwe, by motywowały do skutecznych t cierpliwości w długotrwałym działań dla dobra wszystkich ludzi. Poprocesie dobrze ukierunkowawinny jednak być realistyczne. Gosponej i konsekwentnej pracy i gotodarka Ukrainy nie posiada zdolności wości do wykorzystania w kraju do obsługi zadłużenia zagranicznego, ponad 20 mln nieźle wykształjest podatna na wysoką inflację, charakconych ludzi, teryzuje się wyjątkowo niskimi efektami t polityki nakierowanej na włamnożnikowymi możliwych do realizacji ściwy biznes (wspieranie rozwonakładów inwestycyjnych. Rezultatem ju MŚP, sieci innowacji, uprosztego jest ponad 4,5 razy mniejszy PKB czenia i uszczelnienia systemu na jednego zatrudnionego na Ukrainie, podatkowego), niż jego wartość przeciętna dla całej UE t jak najszybszego przekształcania (16,5 tys. USD do 74,8 tys. USD w 2013 struktur oligarchicznych w sieci r. wg danych MFW). Do tego dochodzi ekonomiczne w zamian za nie drastyczny ubytek potencjału demogramieszanie się do polityki państwa. ficznego i skokowy wzrost umieralności, Dziękując za interesującą rozmowę, negatywny kapitał społeczny generowany życzę Panu Profesorowi dalszych sukceprzez oligarchiczny kapitalizm państwowy sów we współpracy naukowej z uczonymi oraz ubóstwo znacznej części społeczeń- KNEU, spełnienia marzeń o stworzeniu stwa. Wszystko to tworzy podatny grunt ekonomii zintegrowanego rozwoju dla do grzęźnięcia społeczeństwa w syndro- ludzi, a nie tylko dla ekonów i tych domie wyuczonej bezradności, szerzenia się tyczących lepszej przyszłości dla społepogoni urzędników za nienależnymi ko- czeństwa ukraińskiego. rzyściami i niezdolności państwa do rozMGW: Ja również życzę Panu sukcesów prawienia się z korupcją i zainstalowania naukowych i szczęśliwego nowego 2016 rządów praw. Dziś sytuacja społeczeństwa roku dla całej rodziny oraz wszystkich ukraińskiego jest pod wieloma względa- czytelników naszej gazety uniwersyteckiej. mi gorsza niż w Polsce w 1990 r. W tym układzie wyjątkowo niesprzyjających warunków należy życzyć społeczeństwu :\ZLDG SU]HSURZDG]LÊ dr Dariusz Firszt ukraińskiemu:

83('938 3৷2-!0 > ;8!0$-' <83$A@9;'+3 >@0Ě!&<W

28 Ǔ lǓǔm d 8<&A-'क़ ǏǍǎǒ

ǢǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

:VS¾ÊF]HVQH REOLF]D L G\OHPDW\ UHVWUXNWXU\]DFML &2-!$, Ç?ÇŽfÇ?Ç‘ 6!ৡ&A-'82-0! > 8@2-$@f &83/< 3&#@Äš! 9-Ăľ <#-ÂŁ'<9A3>! -Ăľ&A@2!83&3>! 32('8'2$/! !<03>! 2; ^ 96Ă•Äš$A'92' 3#ÂŁ-$A! - &@ÂŁ'1!;@ 8'9;8<0;<8@A!$/-\.

C

elem tegorocznej konferencji W dniach od 21 do 24 października było stworzenie forum dla 2015 roku w Krynicy-Zdroju odbyła się szerokiej i wieloaspektowej międzynarodowa konferencja naukowa dyskusji dotyczącej moşliwości poświęcona problematyce restrukturyzacji wykorzystania restrukturyzacji w celu przedsiębiorstw i gospodarek, którą zorsprostania nowym wyzwaniom gospo- ganizowała Katedra Ekonomiki i Organidarki globalnej. Realizacji wymienionego zacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekocelu słuşyła sprawdzona od lat formuła nomicznego w Krakowie we współpracy konferencji – oparta na integracji osią- z Fundacją Uniwersytetu Ekonomicznegnięć środowiska akademickiego z do- go w Krakowie. Tegoroczna konferencja świadczeniami praktyki gospodarczej szczyciła się podwójnym jubileuszem. Była oraz na konfrontacji doświadczeń pol- to juş bowiem 20-ta konferencja poświęskich z doświadczeniami przedstawicieli cona problematyce restrukturyzacji, orgainnych krajów. nizowana począwszy od 1994 roku przez

Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a równocześnie odbywała się juş po raz 10-ty w gościnnych progach Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego „PANORAMA� w Krynicy-Zdroju. Tematem wiodącym konferencji były „Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji�. Tym samym konferencja eksponowała fakt, şe w warunkach współczesnej gospodarki sukces przedsiębiorstwa zaleşy w głównej mierze od umiejętności wykorzystania szans i minimalizowania zagroşeń, wynikających często z bardzo radykalnych zmian, zacho-

;>!8$-' 032('8'2$/-T 3& 68!>'/V '0;38 g 683(W &8 ,!#W 2&8A'/ ,3$,Ă•ÄšT -'83>2-0 !;'&8@ 03231-0- - 8+!2-A!$/- 8A'&9-Ăľ#-389;> g 683(W &8 ,!#W 2&8A'/ !0- 38!A 8A'>3&2-$AĂ­$@ !&@ !<03>3f 83+8!13>'/ 32('8'2$/- g 683(W &8 ,!#W @9A!8& 383>-'$0-

ÇŁÇĄ

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’


dzących w otoczeniu gospodarczym. Sytuacja ta implikuje liczne dylematy i wyzwania dla procesów zarządzania przedsiębiorstwem. Chcąc sprostać tym wyzwaniom, naleşy umiejętnie wykorzystywać narzędzia pozwalające kompleksowo zarządzać efektywnością działania przedsiębiorstwa, budując organizacje elastyczne, skutecznie reagujące na gwałtowne zmiany zachodzące w otoczeniu. Spełnienie tego postulatu jest związane z właściwie opracowanym i wdroşonym programem restrukturyzacji, który pomaga rozwijać organizację i budować przewagę konkurencyjną. Dlatego teş ambicją konferencji było stworzenie forum dla szerokiej i wieloaspektowej dyskusji, dotyczącej moşliwości wykorzystania restrukturyzacji w celu sprostania nowym wyzwaniom gospodarki globalnej. Tradycyjnie juş formuła konferencji opierała się z jednej strony na integracji osiągnięć środowiska akademickiego z doświadczeniami praktyki gospodarczej, z drugiej zaś na konfrontacji doświadczeń polskich z doświadczeniami przedstawicieli innych krajów. Honorowy Patronat na obradami konferencji objęli: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki – Janusz Piechociński, Prezydent Miasta Krakowa – prof. dr hab. Jacek Majchrowski, Burmistrz Krynicy-Zdroju – dr Dariusz Reśko, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. W konferencji udział wzięły 224 osoby, reprezentujące wszystkie krajowe ośrodki naukowe – w tym uczelnie ekonomiczne, wydziały nauk ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów oraz uczelni technicznych, zagraniczne ośrodki naukowe z Hiszpanii (Międzynarodowy Uniwersytet Andaluzji), Ukrainy (Tarnopolski Instytut Technologii Społecznych i Informacyjnych, Uniwersytet Bankowości Narodowego Banku Ukrainy) oraz Włoch (Uniwersytet w Mesynie), a takşe liczne grono przedstawicieli praktyki gospodarczej. W imieniu organizatorów, Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UEK, obrady konferencji otworzył prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, który, dziękując wszystkim za przyjęcie zaproszenia i przybycie na konferencję stwierdził, şe tak jak restrukturyzacja jest synonimem zmian, tak i w şyciu uczelni zachodzą zmiany związane z natu-

!2'ÂŁ 8!0;@0Ă•>T 3& ÂŁ'>'/V 8A@9A;3( >-!;03>90- l 8'A'9 !8AĂ­&< ÂŁ'0;83$-'6Äš3>2- ^ Ăľ&A-2\ W WmT 683(W &8 ,!#W -2৚W !$-'/ !ÂŁ-90- l 0!&'1-! Ă•82-$A3f <;2-$A! > 8!03>-'mT &8 !8'0 8Ă•>$A@ŕĽ˜90- l 8'A'9 !8AĂ­&< ÂŁ'0;83$-'6Äš3>2- ^ Ăľ&A-2\ 6W A 3W3Wm T &8 ,!#W !2 ,!&!1 l 8'A'9 !8AĂ­&< f W Wm 38!A 683(W &8 ,!#W @9A!8& 383>-'$0- l 2->'89@;'; 03231-$A2@ > 8!03>-'m

ralnym następstwem pokoleniowym. W tym kontekście przedstawił nowego kierownika Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, którym od 1.12.2014 roku jest Jego wychowanek i wieloletni współpracownik – prof. UEK dr hab. Andrzej Jaki, prosząc go zarazem o poprowadzenie uroczystego otwarcia konferencji. Prof. Andrzej Jaki stwierdził m.in., şe rozpoczynana właśnie konferencja jest jednym z przedsięwzięć, zainicjowanych przed laty przez prof. Ryszarda Borowieckiego, które wymaga kontynuacji i twórczego rozwoju. Zwracając się do przybyłych uczestników, w pierwszej kolejności powitał Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – prof. UEK dr. hab. Andrzeja Chochoła oraz władze dziekańskie Wydziału Zarządzania UEK w osobach:dziekana – prof. UEK dr. hab. Pawła Luli oraz prodziekanów – prof. dr hab. Renaty Oczkowskiej i prof. UEK dr. hab. Bogusza Mikuły. Szczególne słowa powitania skierowane zostały takşe do: t obecnych na sali przedstawicieli Honorowych Patronów Konferencji: Zastępcy Burmistrza Krynicy-Zdroju – dr. Tomasza Wołowca, Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa – prof. dr. hab. inş. Leszka Kiełtyki oraz Przedstawicieli Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – prof. dr. hab. Andrzeja Pruska i prof. UJK dr. hab. Andrzeja Szplita, t właściciela i menedşera Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego „PANORAMA�, w którym juş po raz

10-ty odbyĹ‚a siÄ™ konferencja – BartĹ‚omieja Kostrza, t przedstawiciela współorganizatora konferencji, Prezesa ZarzÄ…du Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – dr. JarosĹ‚awa Plichty. Imienne sĹ‚owa powitania skierowane zostaĹ‚y takĹźe do obecnych na konferencji przedstawicieli partnerskich uczelni zagranicznych, przedstawicieli wĹ‚adz rektorskich i dziekaĹ„skich polskich uczelni oraz reprezentantĂłw praktyki gospodarczej, ktĂłrych szerokie grono juĹź po raz kolejny zaszczyciĹ‚o obrady konferencji. Generalnym Sponsorem konferencji byĹ‚a ENEA S.A., reprezentowana w trakcie obrad przez Prezesa ZarzÄ…du – dr. Krzysztofa Zamasza i Wiceprezesa ZarzÄ…du – Grzegorza Kinelskiego. W imieniu wĹ‚adz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie uczestnikĂłw powitaĹ‚ i oficjalnie otworzyĹ‚ obrady konferencji JM Rektor – prof. UEK dr hab. Andrzej Chochół, zaĹ› w imieniu wĹ‚adz Krynicy-Zdroju gĹ‚os zabraĹ‚ ZastÄ™pca Burmistrza – dr Tomasz WoĹ‚owiec. Odczytany zostaĹ‚ takĹźe list, ktĂłry do organizatorĂłw i uczestnikĂłw konferencji skierowaĹ‚ Wiceprezes Rady MinistrĂłw, Minister Gospodarki – Janusz PiechociĹ„ski. Z uwagi na fakt, Ĺźe konferencja odbywa siÄ™ w roku jubileuszu 90-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Rektor UEK – prof. Andrzej Chochół wrÄ™czyĹ‚ Medale 90-lecia UEK, ktĂłrymi wyróşnieni zostali: Burmistrz Krynicy-Zdroju – dr Dariusz ReĹ›ko oraz wĹ‚aĹ›ciciel i menedĹźer OR-W „PANORAMAâ€? – BartĹ‚omiej Kostrz. Obrady konferencyjne zainaugurowaĹ‚o wystÄ…pienie przygotowane i zaprezentowa-

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

ǣǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

ne przez Prezesa Zarządu ENEA S.A. – dr. Krzysztofa Zamasza oraz Wiceprezesa Zarządu ENEA S.A. – Grzegorza Kinelskiego, podejmujące problematykę zarządzania energetyczną grupą kapitałową, jaką stanowi ENEA S.A. Dalsze obrady konferencyjne odbywały się w ramach następujących paneli tematycznych: 1. Współczesne wyzwania dla zarządzania i restrukturyzacji, której przewodniczył prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka z Politechniki Częstochowskiej. 2. Strategie zarządzania i restrukturyzacji, której przewodniczył prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 3. Formowanie więzi międzyorganizacyjnych w gospodarce, której przewodniczył prof. UEP dr hab. Piotr Bartkowiak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 4. Analiza uwarunkowań i efektów restrukturyzacji, której przewodniczył prof. UEK dr hab. Andrzej Jaki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 5. Panel międzynarodowy nt. Challenges of the 21st Century Economy, któremu przewodniczył dr Marek Dziura z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 6. Panel Praktyków nt. Permanentna restrukturyzacja, którego moderatorem był prof. dr hab. Ryszarda Borowiecki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Poszczególne panele tematyczne rozpoczynały wystąpienia zaproszonych prelegentów, które stały się podstawą do prowadzonej w oparciu o nie wielowątkowej dyskusji, a tym samym konfrontacji wiedzy i wymiany doświadczeń w zakresie zagadnień wpisujących się w temat panelu. Tegoroczna konferencja, już tradycyjnie, stanowiła także znakomitą okazję do powiązania osiągnięć środowiska akademickiego z doświadczeniami praktyki gospodarczej. Służyły temu zarówno Panel Praktyków, jak i kolejna edycja Konkursu o Nagrodę „Lidera Restrukturyzacji”. Od 2007 roku stałym punktem programu konferencji jest Panel Praktyków. Jego formuła została pomyślana jako fo-

ǣǣ

28 Ǔ lǓǔm d 8<&A-'क़ ǏǍǎǒ

rum wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy menedżerami współczesnego biznesu a środowiskiem akademickim zajmującym się różnymi aspektami restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarki. W tegorocznej dyskusji panelowej pod hasłem „Permanentna restrukturyzacja” udział wzięli: t dr hab. Jan Chadam – Prezes Zarządu, GAZ-SYSTEM S.A., t prof. dr hab. inż. Maciej Kaliski – były Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, t Krzysztof Kwiatkowski – Prezes Zarządu, Elektrociepłownia „Będzin” S.A., t dr Marek Mrówczyński – Prezes Zarządu, Elektrociepłownia „Będzin” Sp. z o.o. Biorąc pod uwagę fakt, że problematyka restrukturyzacji ma przede wszystkim wymiar praktyczny, organizatorzy konferencji, dążąc do ściślejszej integracji i współpracy pomiędzy środowiskiem nauki oraz praktyką biznesu, postanowili propagować i nagradzać najlepsze praktyki restrukturyzacyjne. Wyrazem tego jest nagroda „Lidera Restrukturyzacji”, jako wyrazu uznania za uzyskane przez przedsiębiorstwa efekty realizacji przedsięwzięć restrukturyzacyjnych. W bieżącym roku Kapituła nagrody już po raz 7-my doceniła i uhonorowała działania restrukturyzacyjne trzech przedsiębiorstw, przyznając 2 równorzędne wyróżnienia oraz 1 nagrodę Lidera Restrukturyzacji 2015. Statuetkę Lidera Restrukturyzacji 2015 otrzymał Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. Medalami Lidera Restrukturyzacji 2015 wyróżniono: Grupę Polskie Składy Budowlane S.A. oraz Zakłady Przemysły Cukierniczego SKAWA S.A. Konkurs o Nagrodę „Lidera Restrukturyzacji”, podobnie jak i Panel Praktyków, stanowią przede wszystkim okazję do integracji środowiska naukowego z praktyką współczesnego biznesu. Rezultatem współpracy organizatorów konferencji z praktyką gospodarczą jest też także wsparcie rzeczowe i finansowe, którego w ramach współpracy partnerskiej udzieliły im następujące przedsiębiorstwa:

t

ENEA S.A. – Generalny Sponsor konferencji, t Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., t Górażdże Cement S.A., t Krakowski Holding Komunalny S.A., t Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, t Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, t MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o., t Grupa Polskie Składy Budowlane S.A., t Elektrociepłownia „Będzin” Sp. z o.o. Jubileuszowy charakter konferencji sprawił, że w jej trakcie wręczone zostały także pamiątkowe dyplomy, którymi jej organizatorzy uhonorowali: t wieloletnich uczestników konferencji, t krajowe i zagraniczne środowiska naukowe (uczelnie, wydziały, instytuty), wielokrotnie reprezentowane w trakcie obrad konferencji, t wieloletnich sponsorów konferencji, t współorganizatorów konferencji, t patronów medialnych konferencji. Bezpośrednim rezultatem konferencji są monografie książkowe współtworzone przez jej uczestników. Trzy pierwsze z nich – polskojęzyczne („Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji”, „Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań” oraz „Kształtowanie relacji partnerskich i form współdziałania współczesnych przedsiębiorstw. Strategie – procesy – narzędzia”), uczestnicy otrzymali w trakcie konferencji. Trzecie wydawnictwo – anglojęzyczne, ukaże się jako publikacja pokonferencyjna. Jubileuszowy charakter konferencji sprawił, że przygotowane zostało także okolicznościowe wydawnictwo książkowe prezentujące efekty dotychczasowych konferencji poświęconych problematyce restrukturyzacji, które od 1994 roku organizowane są przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. SURI 8(. GU KDE Andrzej Jaki dr Tomasz Rojek Katedra Ekonomiki i Organizacji 3U]HGVLÇELRUVWZ 8(.


5HPLQLVFHQFMH SRGU¾×\ ] ODW L Ö—Ç?Ç?ÇŽÇ‘ 830< ;3>!8A@9A'2-' #93ÂŁ>'2;Ă•> 2->'89@;';< 03231-$A2'+3 >Ö— 8!03>-'T A!/1</Ă­$' 9-Ăľ 1W -2W 38+!2-A!$/Ă­ >@&!8A'ŕĽ˜ 3Ö—$,!8!0;'8A' -2;'+8!$@/2@1T 0<ÂŁ;<83>@1T ,-9;38@$A2@1 -Ö—2-'0-'&@ 8'08'!$@/2@1T >A23>-Äš3 $@0ÂŁ >@$-'$A'0 08!/3>@$, -Ö—A!+8!2-$A2@$,W 83+8!1 639A$A'+Ă•ÂŁ2@$, >@/!A&Ă•> /'9; 368!$3>@>!2@ -2&@>-&<!ÂŁ2-'W

P

omysł był niejako kontynuacją rozpoczętego przed laty cyklu „Cudze chwalicie, swego nie znacie�. W lipcu 2014 roku zorganizowaliśmy wycieczkę „Od Przemyśla po Suwałki�, w ramach której odwiedziliśmy najwaşniejsze pod względem historycznym, religijnym i turystycznym miejsca, miasta i miejscowości tzw. ściany wschodniej. W programie uwzględniono m.in. Przemyśl, Radruş, Narol, Tyszowce, dawne Grody Czerwieńskie, Horodło, Krasnobród, Lublin, Włodawę, Jabłeczną, Kodeń, Drohiczyn, Grabarkę, Kruszyniany, Sokółkę i wiele innych. To piękna i malownicza część naszego kraju, która zasługuje na szczególną uwagę ze względu na charakterystyczną wielość kultur, wyznań i grup etnicznych. We wrześniu 2014 roku wyjechaliśmy na jedenastodniową wycieczkę pod hasłem „W cieniu katedr i winnic, pod słońcem Toskanii�, w czasie której zwiedziliśmy jeden z najbardziej uroczych i malowniczych regionów Italii. Najciekawsze miejsca i miasta, które znalazły się w naszym autorskim programie, to Florencja, Lutza, Monteriggioni, Piza, San Gimignano, Siena i Voltera. Duşa atrakcją pobytu była całodzienna wycieczka na wyspę Elbę. Nie zabrakło równieş czasu na dwudniową eskapadę do Rzymu i Watykanu. Trasa tego wyjazdu wiodła nietypowo, bowiem jej początkiem była Słowenia ze swoją malowniczą stolicą – Lubljaną.

Rok 2015 pełen był wyjazdów zagranicznych, odwiedziliśmy Pragę, Saksonię i Szwajcarię. Stolicy naszych południowych sąsiadów specjalnie rekomendować nie trzeba, bowiem co kilka lat chętnie do niej wracamy. Praga niezmiennie zachwyca. Podczas pobytu w Saksonii zwiedziliśmy nie tylko Drezno i malowniczą, słynącą z porcelany Miśnię, ale i miejsca związane z naszymi władcami, takie jak Moritzburg, Pillnitz, Pirna, Stolpen, Bastei, Konigstein. Ze względu na niezwykłe walory krajobrazu, ten region Niemiec określa się jako „Szwajcarię Saksońską� . I w końcu oczekiwana przez wielu uczestników SZWAJCARIA, synonim luksusu, elegancji, precyzji, punktualności i w końcu bankowości.

Zwiedziliśmy najwaşniejsze i najpiękniejsze miejsca tego alpejskiego kraju, na czele z ‌ jakşe polskim Rapperswil. Szczególną atrakcją był wyjazd najwyşej połoşoną w Europie kolejką na Jungfraujoch oraz wodospady w Szafuzie. Berna, Lozanny, Genewy i Lucerny specjalnie przedstawiać nie trzeba. W ramach tego wyjazdu odwiedziliśmy równieş kilka alpejskich perełek na terenie Niemiec (Lindau, Jezioro Bodeńskie, Konstancja) i Austrii (Innsbruck, Salzburg, Dolina Wachau) Szczegółowe programy wyjazdów planowanych na rok 2016 pojawią się po Nowym Roku. dr Jolanta Juza

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

ǣǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Miasto Kreatywne ĂŹBLGHDBLQLFMDW\ZDBLQQRZDFMHBVWDUW XSBĂŤ Ö—&2-!$, Ç’fÇ“ 38!A Ç?Ç? ÂŁ-9;36!&! '6!8;!1'2; <ÂŁ;<8@ -Ö— A-'&A-$;>! !83&3>'+3 8AĂľ&< !89A!Äš03>90-'+3 3/'>Ă•&A;>! !Äš363ÂŁ90-'+3 >8!A AÖ— 2->'89@;';'1 03231-$A2@1 >Ö— 8!03>-' 38!A <2&!$/Ă­ 83-2='2;<1 A38+!2-A3>!ÂŁ- >Ö—;8!0$-' &8<+-'/ '&@$/- -!9;! 8'!;@>2'+3T $@0ÂŁ -168'A 6831</Ă­$@$, -&'' 68A'&9-Ăľ#-38$A3ŕŚ”$- -Ö—9;!8;f<6Ă•>W

H

onorowy patronat nad cyklem imprez objęli: Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – Prof. UEK dr hab. inş. Andrzej Chochół oraz Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego – Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak. Przemysły Kreatywne są jednym z głównych komponentów współczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Przedsiębiorstwa działające w sektorach kreatywnych, dbając o swój rozwój, zmuszone są dostosować swoje produkty lub usługi do permanentnie zmieniających się trendów na rynku i preferencji konsumentów, stawiając na innowację

ÇŁÇĽ

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

i zróşnicowane umiejÄ™tnoĹ›ci dziedzinowe. Proces tworzenia nowego produktu i wprowadzania go na rynek jest determinowany przez szereg róşnorodnych czynnikĂłw, w tym spoĹ‚ecznych i kulturowych, wynikajÄ…cych z koniecznoĹ›ci zaspokajania róşnorodnych potrzeb konsumentĂłw. StarajÄ…c siÄ™ sprostać tym wymaganiom, przedsiÄ™biorstwa z sektora kreatywnego mogÄ… przy okazji (poĹ›rednio lub bezpoĹ›rednio) przyczyniać siÄ™ do wzrostu innowacyjnoĹ›ci innych dziedzin gospodarek, poprzez transfer idei, pomysĹ‚Ăłw, usĹ‚ug, a finalnie gotowych produktĂłw. Problematyka opisana powyĹźej staĹ‚a siÄ™ ideÄ… przewodniÄ… w trakcie zaplanowanego w ciÄ…gu trzech dni cyklu imprez dotyczÄ…cych

szeroko pojętej przedsiębiorczości, który miał pomóc uczestnikom odpowiedzieć na następujące pytania: jak tworzyć startup i jak właściwie nim zarządzać? Jak pozyskać środki finansowe na jego rozruch i potem na rozwój? Jak właściwie zawierać partnerstwa biznesowe? Jak zachęcić do inwestowania w innowacyjny startup? Gdzie optymalnie ulokować młodą firmę? A wszystko to w odniesieniu do szeroko rozumianych przemysłów kreatywnych. Startup to przedsiębiorstwo lub tymczasowa organizacja, stworzone w celu poszukiwania modelu biznesowego, który gwarantowałby rozwój. Przedsiębiorstwa te mają zwykle krótką historię, są w fazie


rozwojowej i aktywnie poszukują nowych rynków1. Przedsiębiorstwa typu startup powstać mogą w dowolnej branży, jednak najczęściej związane są z nowymi technologiami. Do ich cech charakterystycznych zalicza się2: t niskie koszty rozpoczęcia działalności, t wyższe niż w przypadku „standardowych” przedsięwzięć ryzyko, t potencjalnie wyższy, w stosunku do „standardowych” przedsięwzięć zwrot z inwestycji. W pierwszym dniu imprezy – 5 listopada – w swoich prezentacjach prelegenci omawiali następujące zagadnienia: wyniki badań nt. startupów w Polsce, możliwości finansowania każdego etapu rozwoju biznesu, crowfunding oraz fundusze typu venture capital, współpracę na gruncie nauka/biznes, problematykę formułowania ofert, prowadzenia negocjacji, zawierania partnerstw, prawa własności intelektualnej w projektach itp. Do udziału w imprezach zaproszono młode polskie startupy oraz firmy technologiczne, których właściciele przedstawili swoje historie i opisali, jak udało im się odnieść sukces. Do udziału w projekcie zaproszono także specjalistów związanych z ideą startupów, aktywistów środowiska startupowego, a także przedstawicieli instytucji, uczelni wyższych, NGO-sów, przedsiębiorców oraz osoby, które zamierzają założyć swoją firmę. Partnerem merytorycznym imprez byli m.in.: Microsoft, Hub:raum, Business Link, Fundusz zalążkowy Krakowskiego Parku Technologicznego, Fundacja Startup Poland, British Council, Uniwersytet Jagielloński, Trakt-Boats Sp. z o.o., Publico 24, Krakowski Klaster Filmowy. Najświeższe wyniki nt. startupów w Polsce przedstawiła prezes Fundacji Startup Poland, Eliza Kruczkowska. Zaprezentowała, m.in. badania dotyczące liczebności startupów w Polsce, których jest obecnie ok 2,4 tys. Zaprezentowała jak wyglądają modele biznesowe i rozwój startupów, skąd startupy pozyskują kapitał na rozwój, jak wygląda ich zatrudnienie, eksport oraz innowacyjność ich produktów i usług. Pełny raport nt. polskich startupów można pobrać i zapoznać się z nim na stronie: http://raport2015.startuppoland.org

Problematykę dotyczącą funduszy dla innowacyjnych pomysłodawców i później przedsiębiorców przybliżył Prezes Funduszu Zalążkowego KPT Sp. z o.o., Marcin Bielówka. Bardzo interesujące kwestie porównawcze nt. inwestowania w startupy w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych, opisał Business Angel, współwłaściciel Funduszu inwestycyjnego QBN Fund, Piotr Przewrocki. Kontekst współpracy na styku nauka/ biznes/przemysł został przybliżony przez Dominika Kowala – Prezesa InnoAGH Sp. z o.o. – quasi funduszu inwestycyjnego krakowskiego AGH, którego celem jest doradztwo i wsparcie dla pracowników naukowych, zainteresowanych zakładaniem innowacyjnych przedsiębiorstw, tworzonych w oparciu o własność intelektualną, powstającą na uczelni. W trakcie prezentacji opisane zostały elementy systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w AGH oraz jak wspierana jest aktywność biznesowa przedsiębiorczych pracowników naukowych. Jego rozważania przybliżyły tematykę komercjalizacji badań naukowych w Polsce, problemów i barier, które pojawiają się na tym polu, spółek typu spin-off oraz spin-out, powiązanych z uczelniami. Opisał także kilkanaście przykładów spółek tego typu, które m.in. mają zapewnione rozwój i wzrost na Akademii Górniczo-Hutniczej. Pierwszego dnia obrad przedstawionych zostało 5 przykładów innowacyjnych startupów i przedsiębiorstw, w tym: Moiseum, Wiem.co, Duckie Deck, Trakt-Boats, Publi-

co24. Właściciele i prezesi spółek przedstawili, jak wyglądała historia powoływania ich podmiotów, skąd zaczerpnęli pomysły na swoje firmy oraz wskazali na istotne problemy i „kamienie milowe”, które pojawiają się na drodze zakładania swojej innowacyjnej działalności biznesowej. Moiseum, to innowacyjna spółka zajmująca się m.in. unowocześnianiem i uatrakcyjnianiem oferty muzeów oraz instytucji kultury. Wykorzystując nowoczesne technologie i kreatywne pomysły przybliża instytucje ich odbiorcom. Wiem.co – to innowacyjny portal i serwis, który oferuje integrację wiadomości (alarmowych, drogowych, handlowych, kulturalnych, rozrywkowych) w ramach jednego info-systemu. Nie jest potrzebne wiele różnych aplikacji, aby otrzymać pożądane informacje od gmin, służb kryzysowych, muzeów, teatrów, czy lokalnych handlowców i usługodawców. System korzysta z geolokalizacji, dzięki czemu otrzymywana jest tylko ta informacja, która faktycznie interesuje i dotyczy konkretnego klienta. Duckie Deck, to bardzo innowacyjni twórcy gier dla najmłodszych. Ich produkcje przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Trakt-Boats to spółka, w ramach której produkowana jest nowoczesna, wielofunkcyjna łódź „Laura”. Łódź ta zmienia diametralne sposób podejmowania z wody osoby topiącej się, a dodatkowo może być oferowana jako rekreacyjna łódź wiosłowa, motorowa, żaglowa oraz w wersji windsurfingowej. Prowadzone są obecnie prace nad

1W 68!$3>!23 2! 63&9;!>-'V ,ħ6Vcc9;'='#£!20W$31c c c c>,!;9f!f9;!8;<6f)89;f68-2$-6£'9T n ¤W W o 38!A >-0-6'&-!V ,ħ69Vcc6£W>-0-6'&-!W38+c>-0-c ;!8;f<6T n ¤W W oW 2W -0-6'&-!V ,ħ69Vcc6£W>-0-6'&-!W38+c>-0-c ;!8;f<6T n ¤W W oW

28 Ǔ lǓǔm d 8<&A-'क़ ǏǍǎǒ

ǣǦ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

konstrukcją mobilnego rowerka wodnego dla rodziny dwuosobowej z dzieckiem, który mógłby być montowany bezpośrednio na kadłubie łodzi. Łódź ta może być bardzo szybko przetransportowana z miejsca na miejsce z wykorzystaniem innowacyjnego bagażnika samochodowego. Publico24 to platforma do publikacji wydań cyfrowych prasy, publikacji książkowych, magazynów, periodyków. Innowacyjnością w tym przypadku jest możliwość skalowania materiałów tekstowych i graficznych oraz dostosowywania konkretnej treści do wyświetlacza każdego urządzenia mobilnego: smartfonu, tabletu, itp. W drugim dniu imprezy przeprowadzone zostały warsztaty, które miały umożliwić uczestnikom pozyskanie wiedzy nt. działań, jakie są niezbędne, by móc założyć innowacyjną spółkę. Organizatorom chodziło o to, by wypromować w trakcie imprez ciekawe pomysły biznesowe, zweryfikować ich możliwości rozwoju, pomóc opracować plan inwestycyjny, skonstruować projekcje finansowe, w końcu pomóc przygotować profesjonalną prezentację biznesową, która mogła być przedstawiona i poddana ocenie specjalistów ostatniego dnia imprezy – 20 listopada. Zagadnienia dotyczące przygotowania przyszłego przedsiębiorcy do poprowadzenia swojej firmy, aspekty dotyczące komunikatywności, współpracy międzyludzkiej, kwestie finansowe, marketingowe i prawa własności intelektualnej zostały przybliżone przez dr Marka Makowca – adiunkta z Uniwersytetu Ekonomicznego z Krakowa.

ǣӐ

28 Ǔ lǓǔm d 8<&A-'क़ ǏǍǎǒ

Leszek Skowron, przedstawiciel Innoventure Sp. z o.o., zaprezentował wady i zalety współpracy z inwestorem kapitałowym. Elżbieta Zielińska z firmy Get Smarter Sp. z o.o. przybliżyła tematykę startupów, jako innowacyjnego podejścia do przedsiębiorczości, a Piotr Przewrocki, przedstawiciel Funduszu QBN, omawiał aspekty dotyczące m.in. tego, jak poprawnie powinna być przygotowana prezentacja biznesowa, którą przedsiębiorca chce pokazać inwestorom celem pozyskania kapitału finansowego na rozwój swojej firmy. Bardzo interesujące zagadnienia dotyczące oferty Firmy Microsoft dla młodych startupów zarysował Maks Stempniewicz, Startup Lead at Microsoft. Przybliżył założenia programu, który oferuje na całym świecie bezpłatne usługi młodym technologicznym spółkom firma Microsoft. Jest to program „BizSpark”, w ramach którego oferowane jest dla startupów oprogramowanie i usługi, w tym dostęp do chmury obliczeniowej Microsoftu, wsparcie techniczne oraz działania promocyjne i marketingowe. Na końcu dnia szkoleniowego swoje pomysły biznesowe przedstawiło kilku uczestników warsztatów, którzy uzyskali równocześnie cenne wskazówki i porady od ekspertów biorących udział w warsztatach. Ostatni dzień cyklu imprez wpisywał się w Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce. Jest to międzynarodowa kampania, która ma promować świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. To również święto tych, którzy nie boją się ryzyka i przełamują bariery. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości organizowany

jest od 2008 r. w ponad 150 krajach świata, w tym w Polsce. Gościem honorowym 20 listopada był Jeff Burton – pełnił funkcję dyrektora zarządzającego akceleratora biznesowego przy Uniwersytecie Berkeley, co-founder Electronic Arts i jeden z pierwszych pracowników Atari (wydawca gry Fifa), który od 40 lat mieszka w Dolinie Krzemowej (Silicone Valley, USA) gdzie wspiera innowacyjne start-up’y. Do Europy Środkowej przyciągają go ciekawe projekty innowacyjnych przedsiębiorstw, które mogą uzyskać jego wsparcie. Na specjalne zaproszenie Piotra Przewrockiego z Funduszu QBN, Jeff Burton brał udział w imprezie, wygłaszając bardzo ciekawą prezentację – na przykładzie historii założenia Firmy Atari oraz Electronic Arts podzielił się doświadczeniem i cennymi radami, które młodym przedsiębiorcom mogą posłużyć jako kierunkowskazy na trudnej drodze do odniesienia sukcesu w ryzykownym świecie innowacyjnych technologi. W jego inspirującej prezentacji w salach Business Linku uczestniczyło ponad 70 osób. Zaangażowani w projekt specjaliści (Jeff Burton, Piotr Przewrocki, Marcin Szeląg, Marcin Bielówka, Maks Stempniewicz) oceniali przygotowane przez przyszłych lub młodych przedsiębiorców prezentacje biznesowe swoich koncepcji, pomysłów, innowacyjnych idei, rozwijających się startupów, dotyczące różnych obszarów tematycznych: 1. „Early Logic” – narzędzie wspierające edukację matematyczną. Innowacyjny program, który digitalizuje diagnozę i terapię dyskalkulii i innych zaburzeń matematycznych. 2. „Fun Brusch” – elektroniczna szczoteczka do zębów dla dzieci, która z codziennego obowiązku robi świetną zabawę. Zespół pomysłodawców znalazł się w ubiegłorocznym finale konkursu Imagine Cup Microsoft, teraz jest na etapie poszukiwania środków pozwalających na rozpoczęcie produkcji 3. „Golf Watch” – aplikacja stworzona z myślą o miłośnikach gry w golfa. Za pomocą smartwatcha, na którego ściągnięta zostanie taka aplikacja, można doskonalić swoją grę poprzez analizę siły i kierunku uderzenia w piłeczkę. Narzędzie jest przydatne nie tyl-


4.

5.

6.

7.

8.

ko dla amatorĂłw ale rĂłwnieĹź dla zawodowcĂłw „Face Controllerâ€? – urzÄ…dzenie, dziÄ™ki ktĂłremu moĹźliwe jest peĹ‚ne kontrolowanie ruchĂłw kursora myszy oraz klawiatury komputera, za pomocÄ… delikatnych ruchĂłw gĹ‚owy oraz ust. KlikniÄ™cia oraz inne akcje myszy moĹźna wykonywać za pomocÄ… gestĂłw mimiki lub komend gĹ‚osowych. MoĹźliwe jest sterowanie wszystkim za pomocÄ… krĂłtkich komend gĹ‚osowych „Omnicalculatorâ€? – aplikacja, pomocna w rozwiÄ…zywaniu problemĂłw matematycznych, nie tylko tych abstrakcyjnych ale rĂłwnieĹź caĹ‚kiem prozaicznych, takich z ktĂłrymi boryka siÄ™ przeciÄ™tny czĹ‚owiek, w rozmowie ze specjalistÄ… np. ksiÄ™gowym lub pracownikiem banku. Ta technologia pozwala kaĹźdemu zrozumieć/ rozkodować specyficzny jÄ™zyk finansistĂłw „KoalaMetrics. Psychographic profiles of your mobile usersâ€? – co moĹźe powiedzieć o Tobie TwĂłj smartfon ? Okazuje siÄ™, Ĺźe bardzo wiele. Ta platforma moĹźe pomĂłc w identyfikacji klientĂłw, a nastÄ™pnie personalizacji oferty, poprzez analizÄ™ preferowanych aplikacji Ĺ›ciÄ…ganych na smartfona, ktĂłry w obecnych czasach jest juĹź bardzo osobistym urzÄ…dzeniem „Explicit Motionâ€? – slider video, to innowacyjne urzÄ…dzenie, skonstruowane na potrzeby branĹźy filmowej. Pozwala ono na robienie zdjęć klatka, po klatce, ale dziÄ™ki moĹźliwoĹ›ci sterowania aparatem, uĹ‚atwia nagrywanie i później odtwarzanie ruchu „Intelligent self cleaning toiletâ€? – samoczyszczÄ…ca i dezynfekujÄ…ca muszla toaletowa z samoczynnym myciem powierzchni siedziska. Toaleta, ktĂłra przeprowadza podstawowÄ… analizÄ™ moczu, a wczesny system ostrzegania wpĹ‚ywa na zdrowie ludzkie, poprzez zapobieganie ewentualnym konsekwencjom wynikajÄ…cym z niewiedzy o stanie naszego zdrowia np.: niedobory w diecie, ciÄ…Ĺźa, cukrzyca, marskość wÄ…troby

9. „Callpageâ€? – innowacyjne narzÄ™ImprezÄ™ w ciÄ…gu trzech dni odwiedzie, sĹ‚uşące zwiÄ™kszeniu popu- dziĹ‚o ponad 100 osĂłb. Wysoka jakość larnoĹ›ci i promocji odwiedzanych merytoryczna wystÄ…pieĹ„, prezentawitryn internetowych, ktĂłre moĹźe cji i warsztatĂłw, zostaĹ‚a potwierdzona pomĂłc pozyskać wielu klientĂłw, bardzo interesujÄ…cymi prezentacjami m.in. poprzez analizÄ™ behawioral- pomysĹ‚Ăłw biznesowych, ktĂłre zostaĹ‚y nÄ… odwiedzajÄ…cych portal oraz in- ocenione bardzo wysoko przez obranowacyjny sposĂłb identyfikowania dujÄ…ce eksperckie jury. zainteresowanych uĹźytkownikĂłw Miasto kreatywne to inicjatywa, ktĂł10. „Ness.Auto.plâ€? – nowatorski spo- ra promuje zarĂłwno idee przedsiÄ™biorsĂłb mycia samochodu bez wyko- czoĹ›ci, jak i wspiera merytorycznie rzystania wody, z uĹźyciem tzw.: zainteresowanych zaĹ‚oĹźeniem swojej nano-Ĺ›rodka, ktĂłry pochĹ‚ania dziaĹ‚alnoĹ›ci, pokazuje dobre przykĹ‚ady, staĹ‚e czÄ…steczki brudu, zamyka- z ktĂłrych moĹźna czerpać i wzorować jÄ…c je w swego rodzaju powĹ‚oce. siÄ™ oraz daje wskazĂłwki, w jaki spoNastÄ™pnie, usuwajÄ…c z samochodu sĂłb postÄ™pować by odnieść sukces, jest Ĺ›ciereczkÄ… z mikrofibry owe po- bardzo wartoĹ›ciowa i potrzebna, szczewĹ‚oki i caĹ‚a powierzchnia pojazdu gĂłlnie w dzisiejszych czasach szybkiego zostaje pokryta substancjÄ…, ktĂłra rozwoju technologicznego i duĹźej turwoskuje go, zwiÄ™kszajÄ…c odpor- bulencji i zmiennoĹ›ci otoczenia rynność lakieru samochodu na róşne kowego. Zasadnym wydaje siÄ™ zatem czynniki zewnÄ™trze. kontynuowanie caĹ‚ego cyklu i podjÄ™cie WyĹźej opisane inicjatywy zostaĹ‚y za- prĂłby organizacji podobnej inicjatywy prezentowane przez pomysĹ‚odawcĂłw w przyszĹ‚ym roku, na co zresztÄ… wskaprzed jury, w skĹ‚ad ktĂłrego wchodziĹ‚ m.in. zaĹ‚o wielu uczestnikĂłw tej edycji. Jeff Burton, Piotr Przewrocki (QBN), Maks Stempniewicz (Microsoft), Marcin BielĂłwka (Innoventure, FZ KPT), Marcin SzelÄ…g (Innovation Nest). Jury oceniaĹ‚o profesjonalność prezentacji, sam pomysĹ‚, dr Marek Makowiec moĹźliwoĹ›ci jego dalszego rozwoju oraz $GLXQNW .DWHGUD =DFKRZDĂŒ Organizacyjnych UEK wskazywaĹ‚o mocne i sĹ‚abe strony. mgr Ulana Gocman Najlepiej oceniona prezentacja otrzymaĹ‚a nagrodÄ™ ufundowanÄ… przez firmÄ™ 3RGLQVSHNWRU =HVS¾Ê GV 5R]ZRMX 3U]HVWU]HQL .XOWXURZ\FK 8U]ĂƒG Microsoft – telefon komĂłrkowy. NagrodÄ™ 0DUV]DĂŠNRZVNL :RMHZÂľG]WZD trzymaĹ‚ zespół Early Logic (prezes Za0DĂŠRSROVNLHJR doktorantka UJ rzÄ…du, Maciej RyĹ›).

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

ǣǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

0LÇG]\ VDFUXP a profanum w ekonomii 2- !2! !>Äš! 9Ă­Ö—>@&!8A'2-'1T 0;Ă•8' ;8!&@$@/2-'T 63$AĂ­>9A@ 3&Ö—Ç?Ç?Ç?Ç’ 8WT 1!Ö—1-'/9$' >Ö—1<8!$, 08!03>90-$, <$A'ÂŁ2- -Ö—68A'/!>-! 9-Ăľ >Ö—>-'ÂŁ< -2-$/!;@>!$, 3Ö—$,!8!0;'8A' 2!<03>3f!8;@9;@$A2@1T !Ö—/'+3 $'ÂŁ'1 /'9; 9A'8303 83A<1-!2' A!$,3>!2-' -Ö—83A>-/!2-' &A-'&A-$;>! २>-Ăľ;'+3 !2! !>Äš! W

H

asĹ‚em tegorocznych, jubileuszowych X Dni Jana PawĹ‚a II byĹ‚a „świÄ™tośćâ€?. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, podobnie jak inne uczelnie, aktywnie uczestniczyĹ‚ w tym wydarzeniu. Organizatorzy, dr Jan Tatar z Katedry Matematyki oraz dr Inga Mizdrak z Katedry Filozofii 3 listopada br. przygotowali panel dyskusyjny, ktĂłrego uczestnicy zastanawiali siÄ™ nad relacjÄ… sacrum i profanum na gruncie ekonomii. Zadanie nie byĹ‚o Ĺ‚atwe, tym bardziej, iĹź kategorie te sÄ… wieloaspektowe, a na gruncie współczesnej kultury ulegajÄ… coraz to nowym formom interpretacyjnym, transgresjom i redefinicjom. W panelu wziÄ™li udziaĹ‚: SĹ‚awomir SowiĹ„ski, dr hab. nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu KardynaĹ‚a Stefana WyszyĹ„skiego w Warszawie, ksiÄ…dz dr PrzemysĹ‚aw MardyĹ‚a historyk, teolog, duszpasterz akademicki oraz dr Artur Pollok, adiunkt w Katedrze Ekonomii UEK. WybĂłr kategorii sacrum i profanum na przedmiot debaty wydaĹ‚ siÄ™ istotny miÄ™dzy innymi dlatego, iĹź czĹ‚owiek od zarania dziejĂłw byĹ‚ i jest istotÄ… pytajÄ…cÄ… o sacrum ale Ĺźyje w Ĺ›wiecie i ciele profanum, a jako istota poszukujÄ…ca sensu i odpowiedzi na fundamentalne pytania, szuka swojego miejsca miÄ™dzy tymi porzÄ…dkami. Mimo, iĹź w dziejach oba porzÄ…dki pozostawaĹ‚y w naturalnym napiÄ™ciu, nie wykluczaĹ‚y siÄ™, a czĹ‚owiek w jakiejĹ› mierze posiadaĹ‚ punkt odniesienia do wartoĹ›ci tego, co Ĺ›wiÄ™te, w odróşnieniu do wartoĹ›ci tego, co Ĺ›wieckie. PojÄ™cie sacrum stanowiĹ‚o horyzont, wskazujÄ…cy

ÇŁÓ‘

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

na uniwersalne wartoĹ›ci oraz na zobiektywizowany porzÄ…dek wartoĹ›ci, gdzie wartoĹ›ci tego, co Ĺ›wiÄ™te w hierarchii sÄ… umieszczone na samym szczycie (Max Scheler). We wstÄ™pie do debaty wyraĹźona zostaĹ‚a intuicja, iĹź prĂłba opisu relacji miÄ™dzy sacrum i profanum na gruncie ekonomii jest niezwykle istotna, ale i bardzo trudna, poniewaĹź czĹ‚owiek Ĺźyje w Ĺ›wiecie coraz wiÄ™kszego zacierania siÄ™ róşnic miÄ™dzy sacrum i profanum, a moĹźe nawet w epoce zajmowania miejsca jednego przez drugie. W obszarze kultury i sztuki czĹ‚owiek ma wrÄ™cz moĹźliwość obserwowania zjawisk profanowania sacrum lub sakralizowywania profanum. WspółczeĹ›nie podkreĹ›la siÄ™, Ĺźe kategorie te ulegajÄ… ciÄ…gĹ‚ej redefinicji i w kontekĹ›cie cywilizacyjnych przemian juĹź nie bardzo wiadomo, co dokĹ‚adnie kryje siÄ™ zwĹ‚aszcza pod pojÄ™ciem sacrum. Traktuje siÄ™ je jako kategoriÄ™ otwartÄ…, tzn. takÄ…, ktĂłra w swych teoretycznych odsĹ‚onach moĹźe przybierać coraz to nowe formy interpretacyjne i podlega licznym transgresjom (np. postuluje siÄ™ dziĹ› choćby pojÄ™cie sacrum stechnologizowanego, czy w cyberprzestrzeni mĂłwi siÄ™ o sacrum wirtualnym). Richard K. Fenn, socjolog religii, pisze, Ĺźe religia instytucjonalna „utraciĹ‚a swĂłj monopol na sacrumâ€?, a to ostatnie staje siÄ™ znacznie bardziej „demokratyczne, egalitarne, ironiczne i peĹ‚ne inwencji niĹź wczeĹ›niejâ€?. Innymi sĹ‚owy, sacrum niejako wyzwoliĹ‚o siÄ™ z wszelkich okowĂłw i by go „dogonićâ€?, socjologia musi nieustannie modyfikować swoje konceptualne narzÄ™dzia, w tym takĹźe

najbardziej podstawowe pojÄ™cia, takie jak religia, religijność czy duchowość. JeĹ›li zatem sacrum i profanum ulegajÄ… przesuniÄ™ciu w ich pojmowaniu, to w gruncie rzeczy takie koncepcje jak jak np. sacrum zsekularyzowane lub sacrum postsekularne albo sacrum w post i transhumanistyce (gender, queer, trans studies itp.), posiadaĹ‚yby rĂłwny status, a co za tym idzie uprawomocnionym byĹ‚aby niekoĹ„czÄ…ca siÄ™ droga redefiniowania pojęć, być moĹźe prowadzÄ…ca do usankcjonowania zupeĹ‚nie nowych, moĹźe nawet irracjonalnych okreĹ›leĹ„ tego, co Ĺ›wiÄ™te, w odróşnieniu od tego co Ĺ›wieckie. Za Leszkiem KoĹ‚akowskim chyba naleĹźy siÄ™ zgodzić, iĹź odpychajÄ…c sacrum, odpychamy teĹź granice, ktĂłre nas okreĹ›lajÄ…. Jedynie dziÄ™ki sacrum jesteĹ›my w stanie zidentyfikować zĹ‚o i odróşnić je od dobra. Zacieranie granicy miÄ™dzy sacrum a profanum moĹźe prowadzić do zĹ‚udzenia, Ĺźe nic czĹ‚owieka nie ogranicza, a wĂłwczas juĹź tylko krok do tego, co powiedziaĹ‚ Dostojewski , iĹź „jeĹ›li Boga nie ma, to wszystko wolnoâ€?. KoĹ‚akowski wskazuje, Ĺźe zarĂłwno prĂłba usuniÄ™cia sacrum doprowadziĹ‚aby do pseudosakralizacji w formie totalitarnej, jak i eliminacja profanum oznaczaĹ‚aby podporzÄ…dkowanie wartoĹ›ciom sacrum wszystkich aspektĂłw Ĺźycia doczesnego. Nie moĹźna zatem ani wszystkiego zsakralizować ani wszystkiego podporzÄ…dkować profanum. Dystynkcja winna pozostać zachowana, poniewaĹź toĹźsamość wielu kultur i religii opiera siÄ™ na tejĹźe. We wstÄ™pie do debaty zasygnalizowano toczÄ…cy siÄ™ spĂłr w obszarze socjologii religii


pomiędzy dwoma paradygmatami: sekularyzacyjnym, głoszącym, że religia ulega erozji w wymiarze zarówno społecznym, jak i jednostkowym w wyniku procesów modernizacyjnych – a zatem sfera ekonomii, polityki, nauki stają się autonomicznymi subsystemami, funkcjonującymi w oparciu o własne reguły (religia już nie pełni roli nadrzędnej a sekularyzacja jest procesem „wyzwalającym” społeczeństwa spod dominacji instytucji i symboli religijnych) – oraz paradygmatem rynkowym, w którym powstaje orientacja teoretyczna, inspirowana ekonomią oraz teorią racjonalnego wyboru, w której podstawowym założeniem jest, iż ludzie dokonując wyborów religijnych, podobnie jak dokonując innych wyborów, realizują maksymalizację zysku. Zatem proces desekularyzacji w ramach drugiego paradygmatu pokazuje, iż religia i religijność, która jest wciąż obecna w zsekularyzowanych społeczeństwach, wzbogaca dyskurs liberalnej sfery publicznej. Panelistów zapytano m. in. o to, czy teoretyczny pluralizm, obecny w kulturze, a zatem i ekonomii jako jej części, zabrania już używania pojęć sacrum i profanum w tradycyjnym sensie? Jak rozumieć relację między sacrum i profanum w ekonomii? Czy współczesna ekonomia ma sięgać do porządku sacrum, a jeśli tak, to dlaczego? Czy w obrazie świata, jaki kreuje ekonomia, jest miejsce na sacrum,

czy raczej należy je zostawić za progiem świata profanum? Prof. Sowiński nakreślił historyczne i kulturowe uwarunkowania rozumienia sacrum i profanum na tle przykładów z historii. Przywołując badacza kultur pierwotnych Mircea Eliade, Sowiński podkreślił, iż u ludów pierwotnych sposób przeżywania święta odznaczał się wyraźnym zaakcentowaniem różnicy względem codzienności. Czas świętowania był czasem zarezerwowanym wyłącznie dla sacrum – radykalne oderwanie się od „tu i teraz” i wejście w przestrzeń przypominania sobie o tym, co podstawowe, co leży u źródeł wszystkiego. Eikonomos zatem (sfera profanum) na czas świętowania była jakby „zawieszana”. Oddawano się kultowi. Potem w kulturze greckiej to, co szlachetne, wzniosłe, pozostało dalej w opozycji do tego, co utożsamia się z zaspokojeniem potrzeb materialnych. Ta opozycja ustępuje w dziejach Europy wraz z wejściem chrześcijaństwa, gdzie człowiek jest zaproszony do czynienia sobie ziemi poddaną, a więc pracą włączania się do dialogu z sacrum. Komunikacja między sacrum a działalnością ekonomiczną jest postulowana i realnie odnajdywana, natomiast z nadejściem luteranizmu bogacenie się (codzienność) stało się w jakiejś mierze drogą do świętości. Sowiński zwięźle ukazał również problem kapitalizmu w kontekście sekularyzacji

oraz etyki biznesu, w których napięcie czy nawet rozdarcie między sacrum i profanum raczej się wzmaga niż łączy. Prof. Sowiński zastanawiał się w jaki sposób współczesny Kościół próbuje opisać miejsce ekonomii w życiu człowieka. Postawił tezę, że jest pewne podobieństwo w sposobie postrzegania ekonomii, jaki proponuje Kościół, a teologią seksualności. Po pierwsze, zarówno w ekonomii, jak i seksualności, chodzi o życie, o dawanie życia i o utrzymanie życia, zabieganie o to, by życie miało odpowiednią jakość i zaspokojone określone potrzeby. Po drugie, ekonomia i seksualność są czymś niepowtarzalnym – decyzje, talenty, które człowiek ma pomnażać są indywidualne. Seksualność i potrzeby ekonomiczne Kościół lokuje w rodzinie, bo to w niej ma się dokonywać logika daru, obdarowywania: zarówno życiem, jak i czynienia daru z rzeczy, które się posiada. Po trzecie, Kościół mówi o podejściu integralnym: zarówno seksualność trzeba rozumieć jako element miłości, jak i ekonomię trzeba rozważać integralnie, w ramach prawno-moralno-społecznych. Sowiński uważa, że ekonomia dla współczesnego Kościoła może być czymś pięknym i czymś tak pociągającym dla człowieka jak jego seksualność. Ks. Przemysław Mardyła postawił pytanie o granice między świętością a profanum. Wyszedł w refleksji od dualizmu

28 Ǔ lǓǔm d 8<&A-'क़ ǏǍǎǒ

ǣǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Platona, a następnie ukazał wizję człowieka w koncepcji Jana Pawła II, który w swoim nauczaniu dostrzegał jedność porządków sacrum i profanum. Według papieża ludzkość i chrześcijaństwo przeżywały w dziejach wiele pokus, aby te równowagę (miedzy duchem a ciałem) przechylać na szalę albo profanum (hedonizm) albo sacrum (jansenizm). Natomiast prawdziwy rozwój człowieka jest możliwy tylko przy utrzymaniu równowagi, którą człowiek może rozpoznać i utrzymać jedynie w swoim sercu. Skutkiem zaburzenia równowagi między sacrum i profanum jest desakralizacja życia, która wywodzi się w dużej mierze z fascynacji samym sobą, zdobyczami technologicznymi, z odurzenia zdobyczami nauki, rozumienia swej wolności jako nieograniczonej, ale to wszystko w gruncie rzeczy „podcina istniejące w sercu człowieka korzenie religijności, które w nim tkwią, człowiek zapomina o Bogu, odrzuca go, czyniąc przedmiotem swego uwielbienia najróżniejsze bożki”. Można zatem powiedzieć, że odejście od sacrum prędzej czy później prowadzi do moralnej dekadencji człowieka. Ks. dr Mardyła skonstatował: „ile sacrum i profanum w naszym życiu, tyle harmonii lub dysharmonii w naszym świecie”. Z kolei Artur Pollok zaznaczył dystynkcję miedzy „być” i „mieć” w kontekście ekonomii. Ekonomia jest wyraźnie

Ǥǡ

28 Ǔ lǓǔm d 8<&A-'क़ ǏǍǎǒ

podporządkowana sferze moralnej, a sacrum i cały system aksjologiczny odgrywa w niej bardzo ważną rolę. Dr Pollok wskazał przede wszystkim rolę etyczną ekonomistów w systemie gospodarczym, w którym kwestia odpowiedzialności dzisiaj jest niezmiernie ważna i należy o niej mówić. Przywołany został Adam Smith, który opisywał zespół problemów moralnych związanych z podejmowaniem decyzji ekonomicznych. Dr Pollok przypomniał encyklikę Benedykta XVI Caritas in veritate, gdzie odnajdujemy tezę, że za niepowodzenia gospodarcze ponoszą odpowiedzialność ludzie poprzez swe niemoralne czyny. Kryzys finansowy w 2008 r był przede wszystkim kryzysem moralności. Gdyby nie było nadmiernej żądzy pieniądza, gdyby pewne grupy nie przejęły kontroli nad finansami pozostałej części, nie byłoby tego kryzysu i konsekwencji, za które muszą zapłacić często ci, którzy nie popełnili nic złego w tej mierze. Ważne jest to, że dynamizm Katolickiej Nauko Społecznej w kwestii gospodarczej w dużej mierze zawdzięczamy Janowi Pawłowi II i jego kontynuatorom. Papież Franciszek w Adhortacji Apostolskiej Evangelii Gaudium mówi „nie” takiej ekonomii, która prowadzi do wykluczenia i nierówności społecznej, do marnotrawstwa żywności w dobie głodu na świecie, do wyzysku zaso-

bów ziemi w dowolny sposób itp. dr Pollok postawił pytanie, na ile sami ekonomiści nie doprowadzili do zdehumanizowania świata ekonomii poprzez podporządkowanie człowieka systemowi gospodarczemu a nie przyjęciu tego, że to system gospodarczy ma służyć człowiekowi. Trzeba wciąż na nowo przywracać ekonomii jej właściwy wymiar, a zatem charakter społeczny, by na nowo stała się bliska człowiekowi i jego problemom. Reasumując, paneliści zaznaczyli ogromny i skomplikowany obszar badawczy, do którego rzecz jasna należałoby powracać i pogłębić wiele poruszonych aspektów. Niemniej można podkreślić, iż to, co dało się odebrać jako wspólne dla dyskutantów, to założenie o istotnej roli sacrum w życiu społeczno-gospodarczym, gdyż próba jego usuwania może prowadzić do swoistej martwoty duszy człowieka, a w konsekwencji do zdepersonalizowanej wizji człowieka w ekonomii. Na zakończenie warto przywołać zdanie ze wstępu do „Źródeł podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej” Charlesa Tylora gdzie czytamy, że „jeśli dusza nie będzie chciała widzieć świętości w otaczającym świecie, nic jej do tego nie zmusi”. dr Inga Mizdrak, .DWHGUD )LOR]RĆL 8(.


VIII OgĂłlnopolska konferencja naukowa 1RZH 3UDZR ]DPÂľZLHĂŒ SXEOLF]Q\FK ĂĽ kierunki modernizacji" &2-!$, Ç?ÇŽfÇ?Ç? >8A'ŕŚ”2-! 2! ;'8'2-' 0!16<9< 2->'89@;';< 03231-$A2'+3 > 8!03>-' 3&#@Äš! 9-Ăľ +Ă•ÂŁ2363ÂŁ90! 32('8'2$/! !<03>! 6;W ^ 3>' 8!>3 A!1Ă•>-'ŕĽ˜ 6<#ÂŁ-$A2@$, f 0-'8<20- 13&'82-A!$/-\W

O

rganizatorem Konferencji byĹ‚a Katedra Prawa Administracyjnego i ZamĂłwieĹ„ Publicznych, a honorowy patronat objÄ…Ĺ‚ J.M. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Impreza wpisana zostaĹ‚a takĹźe w obchody Jubileuszu 90 – lecia Uczelni. Wsparcia medialnego udzieliĹ‚y: Wydawnictwo C.H. Beck w Warszawie oraz Kwartalnik Prawo ZamĂłwieĹ„ Publicznych. Konferencja miaĹ‚a na celu analizÄ™ nowych dyrektyw europejskich, prezentacjÄ™ stanowisk, a takĹźe spowodowanie dyskusji nad zmianami zmierzajÄ…cymi do zmodernizowania prawa zamĂłwieĹ„ publicznych, w zwiÄ…zku z nadchodzÄ…cÄ… implementacjÄ… tych dyrektyw. W konferencji uczestniczyĹ‚o 140 osĂłb. Byli to gĹ‚Ăłwnie przedstawiciele nauki, palestry i wyĹźszej kadry urzÄ™dniczej oraz trzyosobowa delegacja z Uniwersytetu w Messynie w osobach: profesora Francesco Astone, profesor Anny Romeo oraz profesor Vittorii Berlingo. Na konferencjÄ™ przybyli rĂłwnieĹź byli prezesi UrzÄ™du ZamĂłwieĹ„ Publicznych – Tomasz Czajkowski i Jacek Sadowy. KonferencjÄ™ uĹ›wietniĹ‚a obecność profesor CzesĹ‚awy ĹťuĹ‚awskiej, kierownika Katedry Prawa w latach 1985-2000. NaleĹźy podkreĹ›lić liczne uczestnictwo przedstawicieli Krajowej Izby OdwoĹ‚awczej oraz czĹ‚onkĂłw OgĂłlnopolskiego Stowarzyszenia KonsultantĂłw ZamĂłwieĹ„ Publicznych. KonferencjÄ™ otworzyĹ‚ rektor, prof. UEK dr hab. inĹź. Andrzej Chochół, podkreĹ›lajÄ…c podczas swego przemĂłwienia gospodarczÄ… doniosĹ‚ość zamĂłwieĹ„ publicznych, zwĹ‚aszcza obecnie, w zwiÄ…zku z zagospodarowy-

waniem znacznych środków europejskich. Rektor zwrócił teş uwagę, şe procedury udzielania zamówień publicznych, a takşe zasady ich wykonywania, mają obecnie kluczowe znaczenie z punktu widzenia efektywności wydatkowania środków publicznych. Powinny być zatem sprawne, racjonalne oraz odbiurokratyzowane. Podczas przemówień okolicznościowych głos zabrał profesor UEK dr hab. Ryszard Szostak (kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych UEK) oraz dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, Danuta Koszyk-Ciałowicz. Podczas dwudniowych obrad przewidzianych zostało blisko 60 wystąpień, które ze względów organizacyjnych zostały podzielone na panele. Część wspólna obejmowała dwie sesje wykładowe, a w kaşdej z nich wygłoszono po siedem referatów. Pierwsza została poświęcona perspektywom rozwojowym zamówień publicznych, a druga nosiła tytuł ,,O usprawnieniach proceduralnych w zamówieniach publicznych�. W czasie wspólnej sesji goście i uczestnicy konferencji podkreślali wysoki poziom merytoryczny wystąpień. Kolejne referaty dotyczyły tematyki warunków ubiegania się o zamówienia publiczne w nowym ujęciu; równolegle toczyła się dyskusja nt. kształtowania pozacenowych kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej. Wystąpienia w ramach obydwu sesji wzbudziły bardzo interesującą dyskusję, znacznie przedłuşając czas przeznaczony na obrady.

W drugim dniu trwania konferencji debaty takĹźe toczyĹ‚y siÄ™ rĂłwnolegle, w ramach dwĂłch sesji panelowych, podzielonych na trzy części. W pierwszej części obradujÄ…cy byli uprawnieni do wyboru sekcji A, zatytuĹ‚owanej ,,Dobre praktyki proceduralne w zamĂłwieniach publicznychâ€? lub sekcji B pn. ,,Z problematyki finansowania zamĂłwieĹ„ publicznychâ€?. Sekcja A poĹ›wiÄ™cona zostaĹ‚a dobrym praktykom kontraktowym w zamĂłwieniach publicznych, a potrzeba usprawnienia odpowiedzialnoĹ›ci prawnej w zamĂłwieniach publicznych byĹ‚a tematem wiodÄ…cym sekcji B. W trakcie ostatniej, trzeciej sesji tematem przewodnim byĹ‚y dobre praktyki urzÄ™dnicze w zamĂłwieniach publicznych oraz kontrola zamĂłwieĹ„ publicznych. W ramach tej sekcji toczyĹ‚a siÄ™ Ĺźarliwa dyskusja dotyczÄ…ca m.in. podstawy prawnej dla stosowania korekt finansowych oraz kompetencji kontrolujÄ…cych. Konferencja zostaĹ‚a wysoko oceniona przez uczestnikĂłw, szczegĂłlnie z uwagi na wysoki poziom merytoryczny referatĂłw, poruszanie waĹźnych tematĂłw w ujÄ™ciu kompleksowym, a takĹźe dziÄ™ki komfortowym warunkom panujÄ…cym na Uczelni, do czego w znacznej mierze przyczynili siÄ™ pracownicy administracyjni Uczelni. NadesĹ‚ane na konferencje referaty zostaĹ‚y opublikowane przez Wydawnictwo C.H. Beck w dwĂłch częściach, przy czym pierwsza zostaĹ‚a wydana przed konferencjÄ…, a druga ukaĹźe siÄ™

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

ǤǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

w grudniu br. dziÄ™ki pomocy sponsorujÄ…cych to przedsiÄ™wziÄ™cie PKP Cargo S.A. oraz PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. PodsumowujÄ…c, tematyka referatĂłw wygĹ‚oszonych podczas konferencji byĹ‚a ujÄ™ta w sposĂłb szeroki. Przedstawiono róşnorodne zagadnienia, ktĂłre sÄ… istotne dla systemu zamĂłwieĹ„ publicznych, a takĹźe partnerstwa publiczno-prywat-

nego w Polsce. Podstawowe załoşenie konferencji czyli kierunki modernizacji, zostały określone i powinny stanowić przyczynek dla dalszych zmian. Wnioski z kolei powinny posłuşyć polepszeniu orzecznictwa i praktyki. Z uwagi na zgromadzenie uczestników z całej Polski obrady VIII ogólnopolskiej konferencji "Nowe Prawo zamówień publicznych – kierunki modernizacji"

będą stanowić waşny głos w dyskusji o przyszłości systemu zamówień publicznych w Polsce.

dr MaĹ‚gorzata Moras Sekretarz konferencji Katedra Prawa Administracyjnego L =DPÂľZLHĂŒ 3XEOLF]Q\FK 8(.

8URF]\VWH ZUÇF]HQLH G\SORPÂľZ DEVROZHQWRP VSHFMDOQRĂ?FL 3ROLW\ND L NRPXQLNDFMD PLÇG]\QDURGRZD Ö—;@1 830< 63Ö—8!A $A>!8;@ >Ö—,-9;38-- !;'&8@ <83$A@ŕŚ”$-' ৚'+2!ÂŁ-ŕŚ”1@ !#93ÂŁ>'2;Ă•> 9;<&-Ă•> Ö—9;362-! 96'$/!ÂŁ23ŕŚ”$- 3ÂŁ-;@0! -Ö—031<2-0!$/! 1-Ăľ&A@2!83&3>!W

C

zternastego listopada w sali senackiej odbyła się gala z udziałem absolwentów rocznika 2015, ich najblişszych – członków rodzin i przyjaciół, przedstawiciela władz Wydziału Eko-

Ǥǣ

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

nomii i Stosunków Międzynarodowych, prodziekana prof. UEK dr hab. Roberta Jakimowicza, promotorów części prac licencjackich naszych absolwentów, dr Šukasza Danela i dr Marka Szaruckiego, pracowników Katedry Studiów

Europejskich, która prowadzi specjalność oraz studentów III roku. Gościem honorowym był Prezes Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej (AmCham) w Polsce, Tony Housh. W czasie swojego wystąpienia pt.


Get Prepared for a Life-Time of Change, Tony Housh nawiązał do misji Katedry Studiów Europejskich, która wskazuje, şe kształcimy studentów do świadomego i twórczego budowania swojej roli w şyciu społecznym w oparciu o refleksyjne podejście do własnej edukacji, uwzględniające czynniki kulturowe, społeczne, ekonomiczne, polityczne i etyczne. Prezes Tony Housh pokazał jak tempo zmian technologicznych rodzi konieczność ciągłego uczenia się i antycypowania wyzwań przyszłości. W ciągu ostatnich dwóch dekad powstały technologiczne podwaliny pod nowe zasady funkcjonowania mediów, bankowości czy edukacji. Szybko odeszły do lamusa faksy i pagery. W nieodległej przyszłości być moşe wsiadać będziemy do taksówek kierowanych przez komputery. Wszystko to, zdaniem Housha, zapowiada fascynujące moşliwości dla tych, którzy nie boją się zmian i starają się nadać im dobry kierunek. Tony Housh podkreślił znaczenie wzrostu jakości kształcenia i uczelni takich jak UEK, które nawiązują międzynarodową współpracę, w tym z uczelniami amerykańskimi, i stwarzają studentom znakomite warunki do rozwoju. Po krótkim przedstawieniu profilu Katedry Studiów Europejskich i prowa-

dzonych przez niÄ… specjalnoĹ›ci, ktĂłrego rozumiaĹ‚ość i wszelkie dziaĹ‚ania, ktĂłre dokonaĹ‚ kierownik, prof. UEK dr hab. pozwoliĹ‚y ukoĹ„czyć pierwszy etap wyĹźAleksander Surdej, oddano gĹ‚os dwĂłm szej edukacji. Specjalne podziÄ™kowania absolwentkom specjalnoĹ›ci, ktĂłre za- absolwenci zĹ‚oĹźyli swojej ulubionej prezentowaĹ‚y swoje prace licencjackie. staroĹ›cinie, Kasi Hronowskiej, ktĂłra Milena Cherniak przestawiĹ‚a pracÄ™ peĹ‚niĹ‚a tÄ™ funkcjÄ™ z wielkÄ… ĹźyczliwoĹ›ciÄ… „Zasady Good Governance, a transfor- i ogromnym zaangaĹźowaniem. macja gospodarcza Ukrainyâ€?, zaĹ› KaPo tradycyjnej sesji zdjÄ™ciowej narolina LeĹ› – „Eksport usĹ‚ug jako forma stÄ…piĹ‚a druga część uroczystoĹ›ci o chainternacjonalizacji maĹ‚ych i Ĺ›rednich rakterze mniej oficjalnym. KierowprzedsiÄ™biorstw na przykĹ‚adzie przed- nik Katedry, prof. Aleksander Surdej, siÄ™biorstwa X-Stalâ€? wzniĂłsĹ‚ toast za speĹ‚nienie marzeĹ„ Obie prace pokazujÄ… ukierunkowanÄ… i powodzenie planĂłw zawodowych swobodÄ™, jakÄ… majÄ… studenci w wyborze absolwentĂłw. CzĹ‚onkowie KoĹ‚a NaukotematĂłw prac dyplomowych – wynika wego UNIVERSUM podtrzymali miĹ‚Ä… to z interdyscyplinarnego charakteru tradycjÄ™ z ubiegĹ‚ego roku i na uroczystudiĂłw na specjalnoĹ›ci Polityka i ko- stość upiekli doskonaĹ‚e domowe ciasta. munikacja miÄ™dzynarodowa. Uroczystość byĹ‚a wspaniaĹ‚Ä… okaNastÄ™pnie Julia Gepner w Ĺźartobli- zjÄ… do wspomnieĹ„, poĹźegnaĹ„ i snucia wej prezentacji pokazaĹ‚a blaski i cienie planĂłw. studiowania na UEK oraz przedstawiĹ‚a Wszystkim absolwentom skĹ‚adamy kluczowe wspomnienia absolwentĂłw serdeczne gratulacje i Ĺźyczymy sukcespecjalizacji Polityka i komunikacja sĂłw. Niech Wam towarzyszy motto naz minionych trzech lat. szej Katedry: Interdyscyplinarność jest Absolwentom, ubranym w togi i bire- kluczem do funkcjonowania w róşnoty, wrÄ™czono dyplomy, odebrali rĂłwnieĹź rodnoĹ›ci. Maksyma ta nabiera nowego gratulacje od prodziekana Roberta Jaki- znaczenia w naszych czasach. mowicza, pracownikĂłw Katedry StudiĂłw Europejskich i najbliĹźszych. W imieniu absolwentĂłw Agnieszka Koćmiel podziÄ™kowaĹ‚a wszystkim pracownikom Romana Paszkowska Katedra StudiĂłw Europejskich UEK za poĹ›wiÄ™cony czas, cierpliwość, wy-

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

ǤǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

&]DSNL ] JĂŠÂľZ ÇŽÇ? 6!ৡ&A-'82-0! Ç?Ç?ÇŽÇ’ 8W 3&#@Äš! 9-Ăľ 8313$/! #93ÂŁ>'2;Ă•> 0-'8<20< 3963&!80! - &1-2-9;8!$/! <#ÂŁ-$A2!W 8!&3ŕŚ”$-Ă­T &<1Ă­ - >A8<9A'2-'1 63৚'+2!ÂŁ-ŕŚ”1@ 03ÂŁ'/2@ 83$A2-0 !#93ÂŁ>'2;Ă•> ;'+3 >@/Ă­;03>'+3 0-'8<20<W

N

a uroczystości gościliśmy m.in. absolwentów, ich bliskich – rodziny i przyjaciół, pracowników Uniwersytetu. Swoją obecnością zaszczycili nas prof. dr hab. Jerzy Buzek, który objął Honorowy Patronat nad tegoroczną uroczytością oraz Adam Leszkiewicz, Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Partnera XIX Promocji. Naszą Uczelnię zaś reprezentowali: prof. dr hab. Andrzej Sokołowski – Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju oraz prof. dr hab. Kazimierz Zieliński – Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Całą uroczystość poprowadził prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur, Kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej UEK. Podczas uroczystości mieliśmy okazję wysłuchać motywujących, radosnych, ale miejscami równieş wzruszających wystą-

ǤǼ

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

pieĹ„. ZostaĹ‚y zaprezentowane najlepsze prace magisterskie trzech absolwentek – mgr Agnieszka Batko przedstawiĹ‚a zjawisko rajĂłw podatkowych, mgr MaĹ‚gorzata GolaĹ„ska opowiedziaĹ‚a o tworzeniu wartoĹ›ci dla interesariuszy przedsiÄ™biorstw, a mgr Marta WÄ…troba zaprezentowaĹ‚a analizÄ™ skutecznoĹ›ci i efektywnoĹ›ci dziaĹ‚ania urzÄ™dĂłw pracy. FurorÄ™ wywoĹ‚aĹ‚ film pt.: "Ĺťycie studenta GAPu" autorstwa mgr Jakuba GĹ‚owackiego i dra MichaĹ‚a KudĹ‚acza z Katedry GAP, przygotowany specjalnie dla Ĺ›wieĹźo upieczonych magistrĂłw i im dedykowany. GĹ‚osu do filmu uĹźyczyĹ‚a nam Pani Krystyna CzubĂłwna. Podczas uroczystoĹ›ci, juĹź po raz Ăłsmy, zostaĹ‚a wrÄ™czona Nagroda im. Prof. Jerzego Indraszkiewicza. To wyróşnienie dla absolwenta wyróşniajÄ…cego siÄ™ szczegĂłlnymi osiÄ…gniÄ™ciami: naukowymi, artystycznymi, organizacyjnymi lub sportowymi. Tym

razem statuetka i nagroda pienięşna trafiły do najlepszej absolwentki – mgr Katarzyny Kudzi. To wydarzenie utkwi z pewnością w pamięci naszych absolwentów na długie lata. Liczymy, şe będą nie tylko nas wspominać, ale teş często do nas wracać przy rozmaitych okazjach. Pozostaje zakończyć słowami, które zacytował w swoim wystąpieniu mgr Adrian Król – przedstawiciel absolwentów: "To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku". Naszym Absolwentom şyczymy sprostania wszelkim wyzwaniom, które przed nimi stoją. Pamiętajcie, şe drzwi Katedry GAP zawsze stoją dla Was otworem! W LPLHQLX SUDFRZQLN¾Z .DWHGU\ *$3 mgr Agnieszka Silenko Organizatorka XIX Promocji $EVROZHQW¾Z *$3


ÏZLDWRZ\ 7\G]LHÌ 3U]HGVLÇELRUF]RÐFL SR UD] µVP\ ǎǓ f ǏǍ £-9;36!&! ǏǍǎǒ 830< g ;@&A-'क़ 6'Ě'2 -296-8!$/-U 68!>-' ǎǒǍǍ <$A'9;2-0Õ>U ǎǖ 68'£'+'2;Õ> 38!A ǎǕ 8Õ৹238!0-$, >@&!8A'क़.

Ï

3;W !8-! -£-63>-$A

wiatowy Tydzień Przedsiębiorczości sukces i chcą podzielić się swoją wiedzą Przedsiębiorczości i Innowacji (KNPI) (Global Entrepreneurship Week) oraz zainspirować innych do działania. oraz Sekcja Promocji UEK. to międzynarodowy projekt, mający Wydarzenie odbywa się zawsze w listopaW tym roku nasze koło zorganizowało na celu szerzenie przedsiębiorczości dzie, trwa tydzień. 18 wydarzeń na których gościliśmy 19 prewśród młodych ludzi. Skupia się on na proOd pierwszej edycji ŚTP stał się najwięk- legentów oraz 1420 uczestników. W najmowaniu świadomego rozwoju, aktywne- szą globalną kampanią promującą przed- większym wydarzeniu wzięło udział ponad go działania oraz biznesowych inicjatyw. siębiorcze postawy. Spotkania pomagają 300 osób. Uważamy to za ogromny sukces ŚTP jest organizowany bezpłatnie i bie- zdobyć wiedzę z zakresu zakładania wła- i cieszymy się, że udało nam się zgromadzić rze w nim udział co roku blisko 100 ty- snej działalności, jej rozwoju, pozyskiwania tak liczne grono osób zainteresowanych sięcy osób. klientów oraz budowania własnej marki. przedsiębiorczością. Od 2008 roku w 143 krajach organizoNa Uniwersytecie Ekonomicznym orBył to bardzo intensywny tydzień, a tewane są wykłady, warsztaty, szkolenia oraz ganizatorem 8 edycji Światowego Tygodnia matyka wydarzeń była bardzo szeroka – każdebaty z ludźmi biznesu, którzy osiągnęli Przedsiębiorczości było Koło Naukowe dy mógł znaleźć coś dla siebie. Gościliśmy

28 Ǔ lǓǔm d 8<&A-'क़ ǏǍǎǒ

ǤǦ


JEDNOSTKI

STUDENCI

się, że w tak młodym wieku chcą stać się przedsiębiorcami. Oficjalny patron Koła Naukowego Przedsiębiorczości i Innowacji Rafał Brzoska w jednym z wywiadów powiedział, że: „Wydarzenia Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości pomagają młodym ludziom wchodzić na ścieżkę rozwoju, nie kariery zawodowej, ale kariery jako przedsiębiorcy”. Warto również dodać, że uczestnictwo w wydarzeniach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest doskonałą okazją do networkingu i nawiązania, tak bardzo cennych w dzisiejszym świecie, kontaktów biznesowych. Więcej informacji o wydarzeniach i prelegentach, którzy gościli na Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości, znajdziecie

na stronie internetowej Koła Naukowego Przedsiębiorczości i Innowacji knpi.uek. krakow.pl. Zapraszamy również na fotorelację z wydarzenia. Jeśli nie udało się Wam wziąć udziału w wydarzeniach ŚTP, zapraszamy do śledzenia oficjalnego fanpage’a na Facebooku www.facebook.com/KNPI.uek KNPI realizuje wiele projektów, w ramach których możecie spotkać się z przedsiębiorczymi ludźmi m.in. Business Cafe, Kobieca Strona Biznesu czy Inspiracje Innowacje Biznes. Zapraszamy. Elżbieta Wanat .RÊR 1DXNRZH 3U]HGVLÇELRUF]RÐFL i Innowacji

3;W 22! !>'Ě

m.in. Annę Ganew z firmy Harmonique PR która opowiedziała „Jak zbudować skuteczną strategie”. Kazimierz Murzyn, prezes zarządzający Fundacji i dyrektor zarządzający Klastra Lifescience w Krakowie przedstawił zgromadzonym „Jak ważne jest myślenie systemowe”. Naszym gościem był również dr Jerzy Kołodziej – konsultantowi firmy Business Potential Discovery. Pan Jerzy posiada ponad 30-letnie doświadczenie w biznesie. Przedstawił przybyłym „Czego nie nauczą nas w szkole a potrzebne nam jest w życiu”. Pani Magdalena Moll-Musiał – podróżniczka, psycholog oraz trener biznesu opowiedziała „Jak zbudować biznes na swojej pasji”. Cenne wskazówki przekazał nam również Kamil Cebulski, znany jako „najmłodszy milioner w Polsce”. Oprócz wymienionych wydarzeń zawitało do nas wiele innych interesujących osób z pasją i ogromem wiedzy. Warto wspomnieć, że wśród prelegentów znaleźli się również byli członkowie KNPI, którzy poświęcając się swojej pasji i ciągłemu doskonaleniu umiejętności, które zdobyli w Kole, są dziś trenerami biznesu, profesjonalnymi mówcami przekazującymi swoją wiedzę innym. Bardzo miłym zaskoczeniem była dla nas grupa licealistów, która uczestniczyła w wykładach i warsztatach. Były to osoby bardzo zaangażowane i zainteresowane tematem przedsiębiorczości. Cieszymy

3;W !>'Ě ;õ6-'क़

WYDARZENIA

ǤӐ

28 Ǔ lǓǔm d 8<&A-'क़ ǏǍǎǒ


:,('=$ ĂĽ *2632'$5.$ ĂĽ 632É(&=(Ă‹67:2 9,, 0LÇG]\QDURGRZD .RQIHUHQFMD 1DXNRZD :\G]LDĂŠX =DU]ĂƒG]DQLD 8(. &2-!$, Ç?Ç’fÇ?Ç” 1!/! Ç?Ç?ÇŽÇ’ 830< > 2!9A'/ $A'ÂŁ2- 3&#@Äš! 9-Ăľ /<৚ 03ÂŁ'/2! -Ăľ&A@2!83&3>! 32('8'2$/! !<03>! @&A-!Äš< !8AĂ­&A!2-! T 3#8!&</Ă­$! 63& ,!9Äš'1 68A'>3&2-1 ^ -'&A! g 3963&!80! g 63Äš'$A'ŕĽ˜9;>3\W

Z

nego. Konferencja, z uwagi na swój międzynarodowy i pragmatyczny charakter, zapewniła moşliwość skonfrontowania doświadczeń polskich z doświadczeniami przedstawicieli innych krajów w obszarze nauki oraz praktyki gospodarczej. Uczestnicy Konferencji, obradujący pod hasłem „Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo�. Współczesna gospodarka charakteryzuje się znaczącą zmianą priorytetów i sposobów funkcjonowania. Biorąc pod uwagę wspomniane powyşej uwarunkowania, zamysłem tegorocznej konferencji było holistyczne spojrzenie na pozytywne i negatywne

skutki, jakie współczesne procesy gospodarcze wywierają na funkcjonowanie przedsiębiorstw i gospodarek, jak równieş na umiejętność wykorzystania instrumentów zarządzania w celu zwiększenia ich zdolności konkurowania na rynku globalnym. Głównymi obszarami tematycznymi konferencji były: t Teoretyczne i aplikacyjne problemy zarządzania, t Współczesne koncepcje w zarządzaniu przedsiębiorstwem, t Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku globalnym,

3;W @ÂŁ>-! ,!$-ŕĽ˜90!

amysłem tegorocznej konferencji była wymiana poglądów na temat obecnych i przyszłych moşliwości rozwojowych państw, podmiotów gospodarczych i instytucji, jak równieş dyskusja o gotowości do reorientowania kierunków działania w stronę odpowiedniego zorganizowania istniejących i nowych struktur względem rynku i sytuacji kryzysowych, postrzegania społeczności, klientów i konkurentów jako nieodłącznych elementów działalności, wytworzenia zdolności do pokonywania oporu otoczenia i kreowania własnego potencjału strategicz-

A-'0!2 @&A-!Äš< !8AĂ­&A!2-! 83(W &8 ,!#W !>'Äš <ÂŁ! >-;! 68A@#@Äš@$, 2! 032('8'2$/Ăľ 3ŕŚ”$-

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

Ǥǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Zarzadzanie kapitaĹ‚em intelektualnym w organizacji, t Z a r z Ä… d z a n i e i n f o r m a c j Ä… w przedsiÄ™biorstwie, t ZarzÄ…dzanie transferem wiedzy w gospodarce, t Wykorzystanie narzÄ™dzi informatycznych w zarzÄ…dzaniu, t ZarzÄ…dzanie przedsiÄ™wziÄ™ciami e-biznesu, t Metody i narzÄ™dzia iloĹ›ciowe w zarzÄ…dzaniu, t Systemy informacyjne, t Rachunkowość w zarzÄ…dzaniu organizacjami, t Marketingowe aspekty zarzÄ…dzania przedsiÄ™biorstwem, t ZarzÄ…dzanie w sektorze turystycznym i rekreacyjnym. W pierwszym dniu konferencji odbyĹ‚o siÄ™ seminarium naukowe nt. zastosowaĹ„ statystyki nieparametrycznej i odpornej w ekonomii, ktĂłrego celem byĹ‚o stworzenie platformy dla wymiany myĹ›li, prezentacji wĹ‚asnych idei, nawiÄ…zywania kontaktĂłw i współpracy pomiÄ™dzy naukowcami z róşnych oĹ›rodkĂłw naukowych, instytucji badawczych i przedsiÄ™biorstw zainteresowanych zastosowaniami metod nieparametrycznych i odpornych w szeroko rozumianej ekonomii i finansach empirycznych. Jednodniowe seminarium skĹ‚adaĹ‚o siÄ™ z dwĂłch części: wykĹ‚adĂłw plenarnych oraz sesji referatowej nt. zastosowaĹ„ Ĺ›rodowiska R w ekonomii. W seminarium wzięło udziaĹ‚ wielu znamienitych goĹ›ci. Organizatorzy szczegĂłlnie dziÄ™kujÄ… prelegentom, ktĂłrzy przygotowali i wygĹ‚osili wystÄ…pienia plenarne: prof. dr. hab. Tadeuszowi Bednarskiemu z Uniwersytetu WrocĹ‚awskiego („Statystyka wczoraj, dziĹ› i jutroâ€?), dr. Tomaszowi GĂłreckiemu z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu („Wprowadzenie do funkcjonalnej analizy danychâ€?) oraz dr. SĹ‚awomirowi Ĺšmiech z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie („Dlaczego moĹźna i dlaczego nie moĹźna skutecznie prognozować cen ropy naftowejâ€?). Kolejnym sesjom przewodniczyli: prof. dr hab. JĂłzef Pociecha (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), prof. UEK dr hab. Daniel Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),

ǤÓ‘

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

3;W @ÂŁ>-! ,!$-ŕĽ˜90!

t

$A'9;2-$@ 032('8'2$/- 63&$A!9 9'9/- 6ÂŁ'2!82'/

dr Sławomir Śmiech (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Pomysłodawcą, koordynatorem oraz sekretarzem naukowym seminarium był prof. UEK dr hab. Daniel Kosiorowski. Tematyka seminarium w warstwie merytorycznej obejmowała m. in. zastosowania statystyki matematycznej w: badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, badaniach sieci Internet, w analizie wielkich zbiorów danych, w badaniach z zakresu empirycznej ekonomii dobrobytu, badaniach z zakresu teorii gier, badaniach rozkładów dochodów, rentowności i wielkości przedsiębiorstw, analizie danych jakościowych, analizie danych tekstowych w badaniach operacyjnych, w ekonofizyce, w badaniach z zakresu ekonometrii przestrzennej, badaniach efektywności procedur medycznych, w zagadnieniach pobierania próby. Tematyka seminarium w warstwie metodologicznej obejmowała m. in. zagadnienia: estymacji i weryfikacji hipotez, prognozowania, statystyki wielowymiarowej, odpornej analizy szeregów czasowych, statystyki Bayesowskiej, funkcjonalnej analizy danych, odpornych technik eksploracyjnych, wielkich zbiorów danych, złoşoności procedur statystycznych, metod wizualizacji danych, koncepcji głębi danych, prowadzenia symulacji komputerowych, środowiska R. Tegoroczna konferencja była równieş powiązana z obradami 13. Polsko-Włosko-Ukraińsko-Serbskiego Seminarium

Naukowego pn. „Challenges of Contemporary Economies in the Face of Global Market Conditions. Economic, Social and Legal Aspects�, odbywającego się w ramach czwórstronnej współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z Uniwersytetem w Mesynie, Narodowym Uniwersytetem Handlowo-Ekonomicznym w Kijowie oraz Uniwersytetem w Kragujevacu. Od 2003 roku Sympozjum rokrocznie odbywa się kolejno w jednym z Uniwersytetów, będących sygnatariuszami czwórstronnego porozumienia. Sympozjum było tradycyjnie podzielone na trzy sesje naukowe, które prowadzili: prof. Anatoliy Mazaraki – Rektor Narodowego Uniwersytetu Handlowo-Ekonomicznego w Kijowie, prof. Nenad Staniťić – Prodziekan Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Kragujevacu oraz prof. Giovanna Centorino z Uniwersytetu w Mesynie. W ramach spotkania odbył się równieş wykład rektorski prof. Pietro Navarry – Rektora Uniwersytetu w Mesynie, pt.: „Freedom and the Persuit of Happiness. An Economic and Political Perspective�. Organizatorem i koordynatorem seminarium z ramienia UEK była Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Honorowy patronat nad konferencją objęli: rektor UEK – prof. UEK dr hab. inş. Andrzej Chochół, Wojewoda Małopolski – Jerzy Miler, Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa, Prezydent Miasta Krakowa – prof. dr hab. Jacek Majchrowski, Prezydent Tarnowa – Roman Ciepiela.


3.

Management Concepts, Methods and Tools – 4 sesje obrad panelowych, którym przewodniczyli: prof. Czesław Mesjasz, prof. Bogusz Mikuła, prof. Graşyna Śmigielska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz prof. Zoran Kalinić z Uniwersytetu w Kragujevacu (Serbia). 4. Selected Problems of Economics and Management – 2 sesje obrad studenckich pod przewodnictwem prof. Renaty Oczkowskiej i prof. Graşyny Śmigielskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Formuła tegorocznej konferencji zawierała równieş 2 sesje obrad studenckich. W jej ramach prezentowane były wyniki badań przygotowywanych w ramach kół naukowych przez studentów reprezentujących Uniwersytet Bankowości Narodowego Banku Ukrainy (Ukraina), Uniwersytet w Fuldzie (Niemcy), Uniwersytet w Kragujevacu (Serbia), Państwową Wyşszą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Konferencja odbyła się dzięki zaangaşowaniu szerokiego kręgu osób.

Merytoryczny nadzór nad koncepcją i programem konferencji sprawował dziekan Wydziału Zarządzania UEK, prof. Paweł Lula przy współudziale prof. Andrzeja Jaki. Komitetem organizacyjnym konferencji kierował dr Tomasz Rojek z Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UEK, zaś obsługę informatyczną i organizacyjną konferencji zapewniły mgr Katarzyna Wójcik z Katedry Systemów Obliczeniowych oraz mgr Karolina Orzeł z Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych. W pracach związanych z przebiegiem konferencji uczestniczyły równieş pracowniczki Dziekanatu Wydziału Zarządzania UEK, pani mgr Agnieszka Gucwa, lic. Maria Klucznik i lic. Katarzyna Dąbrowska, pod przewodnictwem mgr Katarzyny Bień. Obsługę finansową konferencji zabezpieczyła Fundacja UEK. Wsparcia rzeczowego i finansowego udzieliły władze rektorskie UEK. Rezultatem tegorocznej konferencji będą publikacje ksiąşkowe, które ukaşą się do końca bieşącego roku.

SURI 8(. GU KDE Andrzej Jaki dr Tomasz Rojek Katedra Ekonomiki i Organizacji 3U]HGVLÇELRUVWZ UEK

3;W @ÂŁ>-! ,!$-ŕĽ˜90!

W konferencji wzięło udział szerokie grono uczestników, reprezentujących wszystkie wiodące krajowe ośrodki naukowe, przedstawiciele zagranicznych ośrodków naukowych z Czech, Hiszpanii, Kanady, Niemiec, Rosji, Serbii, Słowacji, Ukrainy oraz Włoch, jak równieş liczni pracownicy UEK. Uczestników konferencji powitał jej gospodarz dziekan Wydziału Zarządzania, prof. UEK dr hab. Paweł Lula. Otwarcia konferencji dokonał rektor UEK, prof. UEK dr hab. inş. Andrzej Chochół. Obrady konferencyjne podzielono na następujące sesje tematyczne obrad plenarnych i obrad panelowych: 1. Global and Regional Challenges of the Contemporary Economy – 3 sesje obrad plenarnych, którym przewodniczyli: prof. Zora Arsovski z Uniwersytetu w Kragujevacu (Serbia), prof. Jadwiga Berbeka z Uniwerytetu Ekonomicznego w Krakowie i prof. Lutz Schminke z Uniwersytetu w Fuldzie (Niemcy). 2. Challenges of the 21st Century Economy – 2 sesje obrad panelowych, którym przewodniczyli: prof. Jan Ministr z Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie (Czechy) oraz prof. Anna Malina z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

@0Äš!& 83(W -';83 !=!88@ g '0;38! 2->'89@;';< > '9@2-'T 6;WV ^ 8''&31 !2& ;,' '89<-; 3( !66-2'99W 2 $3231-$ !2& 3ÂŁ-ধ$!ÂŁ '896'$ধ='z

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

ǤǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

-XELOHXV]RZD 9 HG\FMD SURJUDPX ĂŹ$NDGHPLD 7DOHQWÂľZĂŤ ZJ 5DLIIHLVHQ 3ROEDQN ]DNRĂŒF]RQD 2-! ÇŽÇŽ $A'8>$! #8W A!03ŕĽ˜$A@Äš! 9-Ăľ 03ÂŁ'/2!T /<#-ÂŁ'<9A3>!T 6-Ă­;! '&@$/! ^ 0!&'1-- !ÂŁ'2;Ă•>\ g >96Ă•ÂŁ2'+3 683+8!1< 2->'89@;';< 03231-$A2'+3 >Ö— 8!03>-' 38!A #!20< !-ø'-9'2 3ÂŁ#!20T 68A'A2!$A32'+3 &ÂŁ! 9;<&'2;Ă•> 2!9A'/ $A'ÂŁ2-W !89A;!;@T 0;Ă•8' 3&#@>!Äš@ 9-Ăľ >Ö—8!1!$, 683+8!1<T 1-!Äš@ $,!8!0;'8 >@0Äš!&Ă•> 38!A $!9' 9;<&-'9T 683>!&A32@$, 68A'A 96'$/!ÂŁ-9;Ă•> #!20<W 96Ă•Äš38+!2-A!;38'1 A'Ö—9;832@ $A'ÂŁ2- #@Äš! !;'&8! 03231-0- -Ö— 8+!2-A!$/- 8A'&9-Ăľ#-389;>W

K

aĹźda edycja „Akademii TalentĂłwâ€?, dziaĹ‚u zasobĂłw ludzkich banku przeprowaw odróşnieniu od innych inicjatyw dzili rekrutacjÄ™ wĹ›rĂłd wszystkich chÄ™tnych o podobnym charakterze, trwa caĹ‚y studentĂłw. Chęć przystÄ…pienia do programu rok akademicki. Dlatego teĹź poczÄ…- wyraziĹ‚o w tej edycji 152 kandydatĂłw. Potek V edycji miaĹ‚ miejsce w paĹşdzierniku dobnie jak w latach poprzednich, w toku 2014 roku, kiedy to organizatorzy wraz rozmĂłw kwalifikacyjnych zostaĹ‚a wyĹ‚oz ambasadorami programu rozpoczÄ™li ak- niona grupa 30 studentĂłw, uczestnikĂłw cjÄ™ informacyjnÄ… dla studentĂłw wszystkich programu. Studenci uczestniczyli w cyklu wydziaĹ‚Ăłw UEK, a nastÄ™pnie pracownicy dziesiÄ™ciu spotkaĹ„ o nastÄ™pujÄ…cej tematyce:

@0Äš!& )2!Äš3>@ 6;WV z 23> 3<8 <9;31'8 ! 68!2-' #8<&2@$, 6-'2-Ăľ&A@z 683>!&A- -$,!Äš 3>!ÂŁĂ•>

ÇĽÇĄ

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Standard Obsługi Klienta Współczesny bankowiec: sprzedawca, windykator czy analityk? Warsztaty sprzedaşowe Moja emerytura – czy juş muszę o niej myśleć? Private banking – świat bankowości precyzyjnej Czy kaşdy kredyt trzeba spłacić?


7.

Treasury&Cash Management w przedsiÄ™biorstwie 8. Faktoring – bezpieczeĹ„stwo finansowe firmy 9. Rekrutacja bez tajemnic 10. Podsumowanie V edycji programu – rozdanie certyfikatĂłw Warsztaty miaĹ‚y na celu zapoznanie studentĂłw z problemami współczesnej bankowoĹ›ci oraz tajnikami sztuki bankowej. Ich szczegĂłlnÄ… wartoĹ›ciÄ… byĹ‚o umiejÄ™tne poĹ‚Ä…czenie przekazywanej wiedzy teoretycznej z realiami Ĺźycia gospodarczego i umiejÄ™tnoĹ›ciami praktycznymi – o co zadbali prowadzÄ…cy zajÄ™cia. Róşnorodna tematyka poszczegĂłlnych spotkaĹ„ sprawiĹ‚a, Ĺźe uczestniczÄ…cy w programie studenci mieli moĹźliwość holistycznego spojrzenia na zagadnienia zwiÄ…zane z bankiem – z punktu widzenia jego klientĂłw, pracownikĂłw, jak rĂłwnieĹź problemĂłw banku jako przedsiÄ™biorstwa funkcjonujÄ…cego w gospodarce. Wysokie walory aplikacyjne przekazywanych treĹ›ci podkreĹ›laĹ‚y rĂłwnieĹź zadania miÄ™dzywarsztatowe, ktĂłre samodzielnie rozwiÄ…zywali uczestnicy programu. W ten sposĂłb mogli siÄ™ oni zapoznać w praktyce z codziennoĹ›ciÄ… prowadzonej dziaĹ‚alnoĹ›ci bankowej, czÄ™sto nieznanej potencjalnemu klientowi. Dodatkowo w ramach warsztatĂłw zainteresowani studenci zostali zaproszeni na testowÄ… rozmowÄ™ kwalifikacyjnÄ…, przeprowadzonÄ… przez pracownikĂłw banku, zajmujÄ…cych siÄ™ rekrutacjÄ…. KaĹźdy otrzymaĹ‚ odpowiedĹş zwrotnÄ…, ktĂłra umoĹźliwi poprawienie ewentualnych bĹ‚Ä™dĂłw, a takĹźe oswojenie siÄ™ ze stresem przed kolejnymi spotkaniami na rynku pracy. ZakoĹ„czenie piÄ…tej edycji programu to moment podsumowania i wrÄ™czenia certyfikatĂłw. Dlatego teĹź 11 czerwca miaĹ‚o miejsce ostatnie wspĂłlne spotkanie, w ktĂłrym z uczestnikami programu spotkali siÄ™: prof. PaweĹ‚ Lula – dziekan WydziaĹ‚u ZarzÄ…dzania UEK, prof. Andrzej Jaki – kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji PrzedsiÄ™biorstw, MichaĹ‚ Famielec – dyrektor Regionu BankowoĹ›ci Detalicznej Raiffeisen Bank Polska S.A., Agnieszka KorostyĹ„ska prowadzÄ…ca „AkademiÄ™ TalentĂłwâ€? w Raiffeisen Bank Pol-

$A'9;2-$@ z 0!&'1-- !ÂŁ'2;Ă•>z 38!A 68A'&9;!>-$-'ÂŁ' !-ø'-9'2 3ÂŁ#!20 -

ska S.A. oraz koordynator programu „Akademia TalentĂłwâ€? ze strony UEK, dr Tomasz Rojek. W czasie tego spotkania wrÄ™czono certyfikaty wszystkim, ktĂłrzy dotrwali do koĹ„ca programu. W tym miejscu jeszcze raz serdecznie im gratulujemy! Warto wspomnieć, iĹź byli to studenci róşnych specjalnoĹ›ci, nie zawsze zwiÄ…zanych z bankowoĹ›ciÄ…, choć Ĺźywo niÄ… zainteresowani, co potwierdzajÄ… prowadzÄ…cy zajÄ™cia. Cieszymy siÄ™, Ĺźe „Akademia TalentĂłwâ€? znĂłw wywoĹ‚aĹ‚a tyle entuzjazmu i zebraĹ‚a tak wiele pozytywnych opinii. W tym roku po raz pierwszy wrÄ™czono teĹź dyplom ukoĹ„czenia „Akademii TalentĂłwâ€? z wyróşnieniem. Pierwszym wyróşnionym studentem zostaĹ‚ Dominik Lach, ktĂłry w ciÄ…gu caĹ‚ego roku zdobyĹ‚ najwiÄ™kszÄ… liczbÄ™ punktĂłw w Konkursie na Najlepszego Studenta „Akademii TalentĂłwâ€?. Punkty przyznawane byĹ‚y zarĂłwno za obecność na zajÄ™ciach, jak rĂłwnieĹź za przygotowanie zadaĹ„ domowych i aktywne uczestnictwo w zajÄ™ciach. Nie mogĹ‚o siÄ™ rĂłwnieĹź obyć bez podziÄ™kowaĹ„ dla wszystkich pracownikĂłw Raiffeisen Polbank, ktĂłrzy brali udziaĹ‚ w realizacji programu i licznie przybyli w dniu jego zakoĹ„czenia. SzczegĂłlne podziÄ™kowania skierowano do wykĹ‚adowcĂłw tegorocznej edycji, ktĂłrymi byli: Monika CaĹ‚ka-Krakowska, Gabriel ChĹ‚Ä…d, GraĹźyna SoĹ‚tyk, Tomasz Szkaradek, Tomasz MroĹźek, Adriana Wagner, BartĹ‚omiej Dudek, Konrad Nowakowicz, JarosĹ‚aw Balsamski, Marcin Ziaja, Daniel Borkowski, Janusz KoĹş-

mik, Andrzej Walitza, Izabela Stanaszek, Katarzyna Cegiełkowska, Krzysztof Idzik, Ewa Hajduk-Uchman, Andrzej Niewiarowski, Michał Famielec, Dawid Lachowicz. Podziękowania kierujemy równieş do Izabeli Stanaszek i Violetty Płomińskiej, wspierających program od strony organizacyjnej. W tym miejscu chcieliśmy równieş złoşyć wyrazy wdzięczności i uznania ambasadorom „Akademii Talentów�, którymi byli: Beata Skinderowicz, Ela Pach i Michał Kowalów. W czasie spotkania dokonano podsumowania zakończonej piątej edycji, natomiast studenci podjęli wyzwanie poprowadzenia zajęć i przygotowali dla wszystkich wykład finałowy nt.: "Know Your Customer a pranie brudnych pieniędzy". Spotkanie zakończono dyskusją wśród uczestników warsztatów, która miała na celu zebranie opinii dotyczących programu. Mamy nadzieję, şe wszystkie zebrane w ten sposób głosy okaşą się wsparciem dla organizatorów w przyszłości. Zapraszamy zainteresowanych studentów do zgłaszania się do programu. Szczegóły znajdują się na stronie www.uek.krakow.pl w zakładce „Akademie Biznesowe�.

dr Tomasz Rojek NRRUG\QDWRU SURJUDPX Katedra Ekonomiki i Organizacji 3U]HGVLÇELRUVWZ

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

ǼǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

E-Konferencja pt. „Ekonomiczne SUREOHP\ ZVS¾ÊF]HVQHM JRVSRGDUNLĂŤ Ö—&2-!$, ÇŽÇ?fÇŽÇ• 6!ৡ&A-'82-0! #8W 1-!Äš! 1-'/9$' 'f 32('8'2$/! 2!<03>! 6;W ^ 03231-$A2' 683#ÂŁ'1@ >96Ă•Äš$A'92'/ +3963&!80-\W 3Ö—6-'8>9A' ;'+3 ;@6< >@&!8A'2-' 2!Ö—2!9A'/ <$A'ÂŁ2- -Ö—68!>&363&3#2-' >Ö— 3ÂŁ9$'W &#@Äš3 9-Ăľ 323 >Ö—23>!;3890-'/ (381<ÂŁ' ;'$,23ÂŁ3+-- ;'ÂŁ'-2(381!;@$A2@$,W 32('8'2$/! 90-'83>!2! #@Äš! +ĚÕ>2-' &3Ö—1Äš3&@$, 2!<03>$Ă•> -Ö—2!<$A@$-'ÂŁ- !0!&'1-$0-$, 38!A 68!0;@0Ă•> h 68A'&9;!>-$-'ÂŁ- ŕŚ”>-!;! #-A2'9<W -'/9$'1 >-8;<!ÂŁ2'+3 963;0!2-! #@Äš! 6ÂŁ!Ĥ381! 33&ÂŁ' >Ö— 8!03>-'W

O

rganizatorami e-Konferencji byĹ‚y Katedra Teorii Ekonomii (KTE) oraz Centrum E-lerningu UEK (CEL UEK) w Krakowie. W zamyĹ›le pomysĹ‚odawcĂłw, konferencja zapoczÄ…tkowaĹ‚a wieloletni cykl, a tematem wiodÄ…cym pierwszej edycji byĹ‚y „Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwaĹ„ kryzysowychâ€?. Patronat nad wydarzeniem objÄ…Ĺ‚ rektor UEK w ramach obchodĂłw 90-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Patronem honorowym zostaĹ‚ Minister Pracy i Polityki SpoĹ‚ecznej, WĹ‚adysĹ‚aw Kosinak-Kamysz. Patronami byli rĂłwnieĹź MaĹ‚opolski UrzÄ…d WojewĂłdzki i Konfederacja PracodawcĂłw LEWIATAN. Efektem e-konferencji jest spĂłjna tematycznie, recenzowana i punktowana monografia naukowa pod redakcjÄ… prof. UEK dr. hab. Roberta W. WĹ‚odarczyka, przygotowana w jÄ™zyku polskim i angielskim, wydana w formie elektronicznej (e-booka, liczÄ…cego 448 stron), zgĹ‚oszona do renomowanych internetowych baz publikacji naukowych. ZostaĹ‚a opublikowana przed e-konferencjÄ…, a wydana bardzo sprawnie i profesjonal-

ÇĽÇŁ

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

nie przez Wydawnictwo eBooki.com.pl z Wrocławia. Nad poziomem merytorycznym e-konferencji czuwała Rada Programowa oraz zaproszeni eksperci, a jej przebiegiem kierował Komitet Organizacyjny. Za stronę techniczną odpowiadało CEL UEK w Krakowie. Komitet programowy tworzyli: prof. dr hab. Andrzej Szopa – Przewodniczący, kierownik KTE; prof. dr hab. Zofia Dach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski, Uniwersytet Šódzki; Andrzej Martynuska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy; mgr Marcin Mrowiec, główny ekonomista PKO SA; mgr Zbigniew Rapciak, prezes Agencji Rozwoju Miasta Krakowa; prof. dr hab. Maria Sierpińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; prof. dr hab. Tomasz Tokarski, Uniwersytet Jagielloński; prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; dr Jerzy Skrzypek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; pełnomocnik Rektora ds. E-Lerningu i prof. UEK dr hab. Robert W. Włodarczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Komitet Organizacyjny tworzyli: dr MichaĹ‚ Thlon, przewodniczÄ…cy Komitetu; dr PaweĹ‚ Zamora, z-ca przewodniczÄ…cego; mgr Iwona Komenda, sekretarz; mgr Aneta PowroĹşnik (Centrum E-learningu UEK), mgr Anna K. StanisĹ‚awska-Mischke (Centrum E-learningu UEK), dr Dorota Kawiorska, dr Dorota Kuder, mgr Agnieszka WitoĹ„ i dr Gabriela Wronowska. Uczestnictwo w e-konferencji polegaĹ‚o na zgĹ‚oszeniu artykuĹ‚u, ktĂłry byĹ‚ recenzowany i przyjmowany przez organizatorĂłw. UdziaĹ‚ obejmowaĹ‚ takĹźe uczestnictwo w panelach dyskusyjnych (do wyboru zaproponowano cztery panele dyskusyjne). Pierwszy panel nosiĹ‚ tytuĹ‚: „Jak kryzys zmieniĹ‚ obecny rynek pracy? Aspekty makroekonomiczneâ€?. Dyskusja toczyĹ‚a siÄ™ w trzech obszarach, zaproponowanych przez moderatĂłw, prof. UEK dr. hab. Roberta WĹ‚odarczyka i dr. MichĹ‚a Thlona z KTE oraz uczestnikĂłw e-konferencji. ByĹ‚y to: „Pokryzysowe wyzwania i zagroĹźenia dla rynku pracyâ€?, „BezpĹ‚atne praktyki dla mĹ‚odych ludzi – szansa na zdobycie doĹ›wiadczenia, czy


darmowa siła robocza?� oraz „Bezrobocie w Polsce wśród osób niepełnosprawnych�. Tematem drugiego panelu była dyskusja na temat bardzo aktualnego problemu współczesnej Europy: „Uchodźcy – szanse czy zagroşenia dla europejskich rynków pracy�. Moderatorami tego panelu byli dr Janusz Rosiek (KTE) i dr Paweł Zamora (KTE). Dyskusja toczyła się w wątku zaproponowanym przez moderatorów czyli „Uchodźcy – skala zjawiska i oddziaływanie na gospodarki europejskie�. Trzeci panel poruszał temat: „Elastyczne formy zatrudnienia – wybór młodego pokolenia?� Dyskusję prowadzili dr Gabriela Wronowska (KTE) i dr Piotr Klimczyk (KTE). W ostatnim panelu prowadzono rozwaşania na temat: „Jak nowe technologie wpływają na rynek pracy?� Dyskusję moderowały mgr Aneta Powroźnik i mgr Anna Stanisławska-Mischke (CEL UEK). Trudno jednym zdaniem podsumować tydzień obrad, poniewaş wystąpienia miały charakter wielowątkowy i interdyscyplinarny. Intensywna dyskusja odbywała się 24 godziny na dobę przez kolejne 7 dni w tygodniu i była prowadzona w sposób asynchroniczny. W stosunku do konferencji tradycyjnej, na uwagę zasługuję bardzo wysoki poziom merytoryczny zarówno przedstawianych prac, jak i głosów w dyskusji, przytaczane cytowania, bardzo obszerne i precyzyjne wypowiedzi oraz celne spostrzeşenia i wnioski uczestników. W omawianej e-konferencji brało udział 35 osób. Zgłoszono 34 artykuły naukowe. W dyskusji, w 4 panelach, wzięło udział ponad 40 osób (autorów i gości). W czasie e-konferencji na platformę e-lerningową Moodle zarejestrowano 3786 wejść. Największym zainteresowaniem cieszył się panel pierwszy i drugi. Konferencja przebiegała bez problemów technicznych, o co dbało CEL UEK. Dzięki uprzejmości kanclerza UEK, mgr. Mirosława Chechelskiego, uczestnicy konferencji otrzymali drobne upominki reklamowe od Uczelni, a od Kierownika KTE, prof. dr hab. Andrzeja Szopy – okolicznościowe pisma gratulacyjne.

WartoĹ›ciÄ… dodanÄ… e-konferencji byĹ‚a jej nowatorska formuĹ‚a, zrealizowana przy wykorzystaniu Platformy Moodle, kojarzonej dotychczas gĹ‚Ăłwnie z dydaktykÄ…. E-konferencja zostaĹ‚a bardzo dobrze przyjÄ™ta przez uczestnikĂłw, ktĂłrzy mogli wziąć w niej udziaĹ‚, znajdujÄ…c siÄ™ w tym czasie w róşnych miejscach w kraju i zagranicÄ…. Autorzy artykuĹ‚Ăłw reprezentowali takie uczelnie jak: Uniwersytet Ekonomiczny we WrocĹ‚awiu oraz w Krakowie, Uniwersytet ĹšlÄ…ski, SzkoĹ‚a GĹ‚Ăłwna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet GdaĹ„ski, Uniwersytet Marii Curie-SkĹ‚odowskiej w Lublinie, Uniwersytet ZielonogĂłrski oraz PWZS w Nowym SÄ…czu. WĹ›rĂłd uczestnikĂłw znalazĹ‚o siÄ™ liczne grono doktorantĂłw z UEK i innych uniwersytetĂłw. WaĹźnym atutem e-konferencji byĹ‚a niska cena uczestnictwa oraz brak dodatkowych kosztĂłw np. noclegu, przejazdĂłw, wyĹźywienia itp. Duşą wartość stanowiĹ‚a teĹź moĹźliwość swobodnej wypowiedzi bez ograniczeĹ„ czasowych, typowych dla dyskusji w tradycyjnej formie konferencji. PodjÄ™ta problematyka badawcza w wydawnictwie zwiÄ…zanym z konferencjÄ… pt. „Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwaĹ„ kryzysowychâ€? jest w Polsce relatywnie nowatorska i aktualna z uwagi na szybko zmieniajÄ…ce siÄ™ otoczenie gospodarcze. Ostatni kryzys finansowy i ekonomiczny spowodowaĹ‚ duĹźe zmiany na europejskim rynku pracy. Unia Europejska straciĹ‚a wiele miejsc pracy, pojawiĹ‚y siÄ™ liczne problemy z zahamowaniem wzrostu

bezrobocia wśród wielu newralgicznych grup społecznych tj. młodych osób, kobiet, niepełnosprawnych, osób 55+, imigrantów czy najsłabiej wykształconych. Prowadzenie rozwaşań o sytuacji na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej w świetle ostatnich doświadczeń kryzysowych wydaje się w pełni uzasadnione i celowe z punktu widzenia nie tylko interesu ekonomicznego, ale równieş społecznego i demograficznego. Publikacja ta wypełnia istotną lukę badawczą. Powinna stanowić ciekawą i interesującą lekturę dla praktyków şycia gospodarczego, instytucji rządowych i samorządowych, urzędów pracy, instytucji powiązanych z rynkiem pracy, pracowników uczelni, studentów oraz innych osób zainteresowanych relacjami w zakresie gospodarowania zasobami pracy. Recenzentami e-booka byli prof. UEK dr hab. Robert W. Włodarczyk, prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach oraz dr Michał Thlon. Doświadczenia z przebiegu konferencji są bardzo obiecujące. Dziękując wszystkim uczestnikom, gościom, Władzom Uczelni, organizatorzy zapraszają na kolejną edycję e-konferencji juş w przyszłym roku. Organizatorzy zamierzają zaprosić do udziału w Konferencji współpracujące z UEK uczelnie zagraniczne, nadając jej tym samym międzynarodowy charakter.

dr Paweł Zamora mgr Iwona Komenda

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

ǼǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

0LÇG]\QDURGRZD NRQIHUHQFMD "The LCCI Vocational 4XDOLĆFDWLRQV &RQIHUHQFH ֗&A-9-'/9A@1 9A@#03 A1-'2-!/í$@1 9-õ ঔ>-'$-' #-A2'9< >$-í৹ 63/!>-!/í 9-õ 23>' >@A>!2-!T !֗A֗2-1- 23>' 13৹£->3ঔ$- -2;'8&@9$@6£-2!82'+3 83A>3/< A!>3&3>'+3W

T

akim właśnie możliwościom poświęcona była Międzynarodowa Konferencja pod tytułem „The LCCI Vocational International Qualifications”, która odbyła się 3 października w pawilonie Finansów UEK. Zorganizowało ją wydawnictwo Pearson oraz Studium Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a głównym tematem były zagadnienia

<' 3£1'9 A&8!&A! ;!/2-0- 23>'+3 '+A!1-2< $$3<2ধ2+

ǥǥ

28 Ǔ lǓǔm d 8<&A-'क़ ǏǍǎǒ

certyfikacji LCCI z zakresu finansów dlowej (LCCI), jednym z najaktywnieji rachunkowości. szych i najefektywniejszych centrów Im poświęcona była pierwsza cześć egzaminacyjnych tego typu w Polsce. konferencji, a w ramach drugiej zebra- We współpracy z Fundacją UEK coroczni zapoznali się bliżej z różnorodnymi nie oferuje kursy przygotowujące do egformami zewnętrznych egzaminów ję- zaminów LCCI, poszerzając stopniowo zykowych, proponowanych przez LCCI. swoją ofertę. Dlatego też wydawnictwo Studium SJO jest od wielu lat Akre- Pearson uznało za celowe przedstawiedytowanym Centrum Egzaminacyjnym nie właśnie tu możliwości zdobywania Londyńskiej Izby Przemysłowo-Han- nowych kwalifikacji LCCI.


Zaprezentowała je Pani Sue Holmes z Wielkiej Brytanii, gość specjalny tej konferencji – doświadczona księgowa o szerokich kwalifikacjach zawodowych, nauczycielka księgowości oraz autorka podręczników i egzaminów w tej dziedzinie. Zapoznała zebranych ze strukturą wprowadzanych przez LCCI nowych egzaminów z zakresu Bookkeeping, Accounting i Financial Accounting oraz z wymogami dotyczącymi przygotowania zdających. Przedstawiła teş sposoby, w jaki LCCI moşe wspomóc nauczycieli i centra oferujące te egzaminy. Poniewaş mowa tu o certyfikacji zawodowej, a nie jedynie językowej, kwestia jest złoşona, poniewaş osoby przygotowujące do tego typu egzaminów muszą przede wszystkim znać dobrze zagadnienia samej księgowości, a oprócz tego – umieć je przekazać i wytłumaczyć w języku angielskim. Tak więc, choć oferowanie takich kursów przez SJO UEK to jak na razie sprawa przyszłości, cieszy, şe mogliśmy się dowiedzieć o perspektywach i potencjalnych moşliwościach. Moşe z czasem, przy współpracy ze strony pracowników Wydziału Finansów, niemoşliwe stanie się moşliwe?

<' 3ÂŁ1'9T 96'$/!ÂŁ-9;! 3& 90316<;'8@A3>!2'/ 09-Ăľ+3>3ŕŚ”$-T ;8'2'8 - 68'ÂŁ'+'2; 2! 032('8'2$/-

W drugiej części konferencji Kamil gólnie interesujące dla tych słuchaczy, Petryk, reprezentujący wydawnictwo którzy obecnie uczą języka angielskiego Pearson, omówił zagadnienia związane w szkołach ogólnokształcących, a planują z przygotowaniem słuchaczy przystę- poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe. pujących do zewnętrznych egzaminów Tak więc kaşdy mógł znaleźć na tej językowych LCCI English for Business konferencji coś dla siebie – konkret(LCCI EFB). Podzielił się teş ciekawy- ne informacje, praktyczne wskazówki mi sposobami przekazywania pewnych do zastosowania na zajęciach albo teş zagadnień oraz ćwiczeniami doskona- inspirację do samorozwoju zawodowego. lącymi umiejętności językowe. Na koniec przedstawił format i wyOlga Druszkiewicz mogi egzaminu LCCI for Teachers of Małgorzata Held Business English (LCCI FTBE), szcze6WXGLXP -Ç]\N¾Z 2EF\FK 8(.

$A'9;2-$@ 032('8'2$/- >@1-'2-!/Ă­ 9>3/' &3ŕŚ”>-!&$A'2-! A A!08'9< <$A'2-! !2+-'ÂŁ90-'+3 > )2!29!$, - 8!$,<203>3ŕŚ”$-

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

ÇĽÇŚ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Historia pewnego projektu i jego udanej promocji !0 A38+!2-A3>!ࣗ 032('8'2$/Ăľ 2!<03>Ă­ >Ö—9-'$-T >@&!ࣗ 'f#330! -Ö—1-'ࣗ AÖ—;'+3 68A@/'123ŕŚ”ŕŁ—S !0- &30Äš!&2-' ;@;<Äš 239-Äš3 2!9A' >@9;Ă­6-'2-' 63&$A!9 32+8'9< 3A>3/< &<0!$/- Ç?Ç?ÇŽÇ’T 3+Ă•ÂŁ2363ÂŁ90-'+3 >@&!8A'2-! 83083$A2-' 8'!ÂŁ-A3>!2'+3 68A'A ŕŚ”83&3>-903 6<#ÂŁ-$A2@$, <2->'89@;';Ă•> '03231-$A2@$, >Ö— 3ÂŁ9$' 38!A

<2&!$/Ăľ 08'&@;!$/- -Ö— 8313$/- -'8<20Ă•> 03231-$A2@$, l>>>W08'W'&<W6ÂŁmW

N

ie było ono przypadkiem – był to ostatni etap projektu, nad którym przez ostatni rok pracowało ramię w ramię Centrum e-Learningu oraz Katedra Teorii Ekonomii UEK. Pomysł wziął się, jak zwykle, z şycia. Wiadomo przecieş, şe niełatwo zorganizować wartościową konferencję naukową, poświęconą popularnej tematyce przy stosunkowo niewielkim budşecie, za to z duşym poparciem znaczących Patronów Honorowych. Przed takim właśnie wyzwaniem stanęła Katedra Teorii Ekonomii. Dlatego teş pewnego wrześniowego przedpołudnia 2014 roku do biura Centrum wpadł znany w Krakowie kreator pomysłów, dr Paweł Zamora i wykrzyknął „Mam pomysł!� — „Moşe zrobilibyśmy wspólnie e-konferencję, prawdziwą konferencję w sieci�. „Czemu nie?� — pomyślałyśmy. Jak jednak zorganizować sympozjum internetowe, nie posiadając najlepszej do tego celu technologii (wideokonferencyjnej), a jedynie starego, poczciwego Moodle’a? To było pytanie za milion! Prace rozpoczęłyśmy od sformułowania realnych (i realistycznych) celów projektu, które miały być odpowiedzią na 4 podstawowe pytania: 1. Jak z Moodle’a zrobić profesjonalny serwis konferencyjny? 2. Czy innowacyjna formuła wydarzenia nie odstraszy potencjalnych uczestników? Czy nişsze koszty uczestnictwa będą dla nich wystarczającym argumentem? 3. Jak połączyć ogień z wodą – świat naukowców i świat techniki?

ÇĽÓ?

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

4.

Jak odtworzyć w sieci pełny proces przygotowania konferencji, znany ze stacjonarnej praktyki? Jak optymalnie przeprowadzić rejestrację uczestników, wybór najlepszych artykułów, ich recenzję, redakcję e-booka, dyskusję online? Jednym słowem – co się mogło nie udać‌ Podstawą projektu było wypracowanie bezbłędnie działających zasad współpracy z Katedrą. Oprócz tradycyjnych zebrań powstał wirtualny obszar prac Komitetu Organizacyjnego na e-Platformie. To tam decydowały się losy projektu. Był to teş pierwszy etap profesjonalnego przygotowania pracowników Katedry do pracy w środowisku online. Zanim postawiłyśmy kropkę nad „i�, czyli przystąpiliśmy do promocji wydarzenia, naleşało sprawdzić, czy Moodle jest w stanie stać się profesjonalnym serwisem konferencyjnym. To był twardy orzech do zgryzienia. Jednak obyło się bez wizyty u protetyka! Przy pomocy standardowych narzędzi platformy powstał spójny serwis e-konferencja.uek.krakow.pl, obejmujący: 1. stronę informacyjną, 2. strefę autorów i recenzentów, 3. strefę dyskusji (panele dyskusyjne), 4. sprawny helpdesk techniczny. Kaşdy z potencjalnych uczestników przedsięwzięcia miał otrzymać co najmniej jedną rolę z odpowiednio skonfigurowanymi uprawnieniami – uczestnika, autora artykułu, recenzenta, moderatora dyskusji, obsługi technicznej. Stworzyłyśmy intuicyjny formularz (aplikację), pozwalający na bezbolesne przesyłanie artykułów, ich recenzję oraz

iteracyjne poprawki. W ten sposĂłb zebrano 40 artykuĹ‚Ăłw, ktĂłre ostatecznie zĹ‚oĹźyĹ‚y siÄ™ na monografiÄ™, wydanÄ… w formie e-booka pt. Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwaĹ„ kryzysowych pod red. Roberta W. WĹ‚odarczyka, WrocĹ‚aw (Wydawnictwo eBooki.com.pl) 2015 (ss. 448). Clou projektu stanowiĹ‚y jednak same obrady e-konferencji. ToczyĹ‚y siÄ™ one przez tydzieĹ„ (12-18 paĹşdziernika 2015 – któş pozwoliĹ‚by sobie na udziaĹ‚ w tygodniowym spotkaniu w tradycyjnej wersji?), w 4 panelach dyskusyjnych. Jako narzÄ™dzia komunikacji uĹźyĹ‚yĹ›my standardowego forum dyskusyjnego. Nim jednak zapadĹ‚y ostateczne decyzje, trzeba byĹ‚o rozwiać pięć wÄ…tpliwoĹ›ci: 1. Ile czasu powinny trwać obrady, by utrzymać uwagÄ™ oraz zainteresowanie uczestnikĂłw? 2. Na ilu forach, w ilu wÄ…tkach? 3. Czy moderatorzy dadzÄ… radÄ™? Jak ich do tej roli przygotować? 4. Czy uczestnicy bÄ™dÄ… potrafili dyskutować na odlegĹ‚ość, oddzieleni od siebie czasowo i fizycznie, nie tracÄ…c przy tym nic z ĹźywioĹ‚owoĹ›ci tradycyjnej debaty? 5. W jaki sposĂłb zachÄ™cić uczestnikĂłw do dzielenie siÄ™ wiedzÄ…, skoro moĹźna jÄ… byĹ‚o znaleźć w wydanej juĹź monografii? CaĹ‚kowita nieprzewidywalność przebiegu przyszĹ‚ych zdarzeĹ„ nieco nas konfundowaĹ‚a. ChodziĹ‚o bowiem nie tylko o to, aby dyskusja byĹ‚a wartka i pasjonujÄ…ca, ale Ĺźeby‌ w ogĂłle siÄ™ odbyĹ‚a! Intuicja podpowiadaĹ‚a, Ĺźe sukces zaleĹźeć bÄ™dzie przede wszystkim od trafnego


doboru tematĂłw dyskusji. I udaĹ‚o siÄ™! W duĹźej mierze dziÄ™ki mÄ…drze pomyĹ›lanym panelom, ktĂłre zostaĹ‚y poĹ›wiÄ™cone: 1. makroekonomicznej analizie europejskich rynkĂłw pracy, 2. otwarciu rynku pracy dla uchodĹşcĂłw, 3. elastycznym formom zatrudnienia, 4. roli nowych technologii w podnoszeniu kompetencji pracownikĂłw. Na dwa tygodnie przed samÄ… e-konferencjÄ… przeprowadziĹ‚yĹ›my 4-dniowÄ… prĂłbÄ™ generalnÄ… e-konferencji z udziaĹ‚em pracownikĂłw Katedry, polegajÄ…cÄ… na symulacji przebiegu dyskusji z podziaĹ‚em na róşne role. Prawdziwe obrady przebiegĹ‚y jeszcze lepiej niĹź wszyscy siÄ™ spodziewaliĹ›my. Wypowiedzi uczestnikĂłw byĹ‚y merytoryczne – prawie wszystkie korespondowaĹ‚y z gĹ‚osem poprzednikĂłw, wiele z nich zawieraĹ‚o linki do ĹşrĂłdeĹ‚ internetowych. KaĹźdym forum opiekowaĹ‚o siÄ™ 2 moderatorĂłw, ktĂłrzy odnosili siÄ™ do konkretnych artykuĹ‚Ăłw z e-booka oraz biblioteki materiaĹ‚Ăłw dodatkowych, dostÄ™pnych w kaĹźdym panelu. Jednym sĹ‚owem, udaĹ‚o siÄ™ empirycznie potwierdzić co najmniej dwie przewagi e-dyskusji nad tradycyjnym sympozjum – moĹźliwość poĹ‚Ä…czenia online wiÄ™kszej grupy osĂłb (w naszym przypadku 52!), pracujÄ…cych w róşnym czasie i miejscu, ale zainteresowanych osiÄ…gniÄ™ciem wspĂłlnego celu oraz utrwalenia merytorycznego wkĹ‚adu kaĹźdej z nich (przez tydzieĹ„ zebraliĹ›my 199 wypowiedzi). DzielÄ…c siÄ™ tym Ĺ›wieĹźym doĹ›wiadczeniem z publicznoĹ›ciÄ… Kongresu Rozwoju Edukacji 2015, nie omieszkaĹ‚yĹ›my zdradzić kilku szczegółów technicznych, ktĂłre w tym wypadku stanowiĹ‚y jÄ™zyczek u wagi. Nasz pomysĹ‚ spodobaĹ‚ siÄ™ na tyle, Ĺźe uczestnicy Kongresu postanowili wyróşnić nas, przyznajÄ…c nagrodÄ™ za najlepsze wystÄ…pienie w sesji FameLab. ByĹ‚a to dla nas osobiĹ›cie duĹźa satysfakcja, a jednoczeĹ›nie wyraz uznania dla samej koncepcji e-konferencji, w ktĂłrej przecieĹź duĹźy udziaĹ‚ miaĹ‚a Katedra Teorii Ekonomii. JesteĹ›my pewne, Ĺźe opracowane przez nas rozwiÄ…zanie jest reprodukowalne. Mamy na nie licencję‌ MoĹźemy pomĂłc wykorzystać je kaĹźdemu, kto zechce takie wydarzenie zorganizować u siebie. Zapraszamy! TakĹźe na stronÄ™ tegorocznego wydarzenia – e-konferencja.uek.krakow.pl. Co jeszcze ciekawego zaobserwowaĹ‚yĹ›my podczas warszawskiego Kongresu? Jakie inspiracje, oprĂłcz nagrody, przywio-

złyśmy do Krakowa? O tym w kilku zdaniach ponişej. Kongres Rozwoju Edukacji (www.kre.edu. pl) jest imprezą cykliczną, drugim wcieleniem konferencji „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyşszym�, które odbywały się w latach 2004–2013 (e-edukacja. net). Tegoroczne obrady koncentrowały się wokół dwóch istotnych problemów: 1. otoczenia prawnego i technologicznego edukacji wyşszej, nieuchronnie wpływającego na jej misję oraz organizację, 2. dobrych praktyk dydaktycznych. Podczas sesji plenarnych miałyśmy okazję wysłuchać dwóch doskonałych wykładów: 1. Prof. Ireny Kotowskiej i Dr Agnieszki Chłoń-Domińczak pt. O roli wykształcenia wyşszego w warunkach nowej demografii Europy. Obie Panie przekonywały, şe malejący, z powodów demograficznych, kapitał ludzki ma negatywny wpływ na zrównowaşony wzrost gospodarczy naszego kontynentu, a tym samym domaga się większej dbałości o jakość edukacji wyşszej. 2. Prof. Jerzy Woźnicki, przewodniczący Rady Główna Nauki i Szkolnictwa Wyşszego (który na Kongres przybiegł wprost ze spotkania z nowym Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyşszego) zaprezentował własny katalog wyzwań stojących przed decydentami politycznymi i środowiskiem akademickim w Polsce. Jedną z sesji poświęcono walidacji oraz uznawalności kompetencji formalnych i nieformalnych. W tej sesji występowali: dr Agnieszka Chłoń-Domińczak (SGH i Instytut Badań Edukacyjnych), prof. Ewa Chmielecka (SGH) oraz Katarzyna Trawińska-Konador i Andrzej ŝurawski (SGH i IBE). W trakcie drugiej sesji prelegenci dzielili się opiniami na temat aktualnych trendów w edukacji. 1. Dr Andrzej Wodecki z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ze zwykłą dla siebie swadą, opowiedział o zmianach technologicznych wpływających istotnie juş dziś na şycie przeciętnego studenta.

2.

O dopuszczenie do głosu studentów przy planowaniu i wprowadzaniu zmian w szkolnictwie wyşszym (do których koniecznie zaliczyć naleşy powrót do pracy metodami „jeden na jeden�) apelował dr Błaşej Sajduk z Wyşszej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Popołudniowa sesja FameLab przyniosła 10 ciekawych doniesień i przykładów dobrych praktyk e-dydaktycznych. Zaliczamy do nich przede wszystkim pomysł na studia mobilne, prezentowany przez Krzysztofa Wojewodzica z Uczelni Vistula, technikę podnoszenia motywacji studentów przez zadawanie pytań „rozbrajających�, stosowaną z powodzeniem przez Prof. Jacka Mirońskiego (SGH) oraz udaną współpracę uczelni wyşszej z GOPR (projekt „GOPR on (the) line�), o której ciekawie opowiedziały Agnieszka Chrząszcz i Karolina Grodecką z AGH. Nagrania wideo z wszystkich sesji zostaną niebawem udostępnione na stronie Kongresu (www.kre.edu.pl). Osobiście czekamy na relację z sesji prowadzonej przez Wiesława Bartkowskiego z Uniwersytetu SWPS, pt. Fizyczny interfejs do świata cyfrowego – jak zmieni się nasz sposób interakcji z przedmiotami codziennego uşytku? Co daje połączenie mocy obliczeniowej z cielesnością, kontekstem społecznym i środowiskiem? Tymczasem na stronie Kongresu www.kre.edu.pl/galeria. php#galeria moşna obejrzeć fotosprawozdanie z wydarzenia. Takşe z przedkonferencyjnych warsztatów, których tematyka była równie zajmująca, co główne obrady: 1. Brain-Based Learning – nowe spojrzenie na proces kształcenia 2. Coaching grupowy i indywidualny jako rozwiązania wspierające nowoczesną dydaktykę 3. Open edX – moşliwości tworzenia autorskich kursów typu MOOC Trudno, rzecz jasna, w słowie pisanym przekazać atmosferę tegorocznego Kongresu, łatwiej pokazać, czym była i czym nadal jest dla nas e-konferencja – wspólny udany projekt Centrum e-Learningu i Katedry Teorii Ekonomii. Jej przebieg został bowiem utrwalony na zawsze, a bezpłatny e-book moşna pobrać ze strony e-konferencja.uek.krakow.pl. Aneta Powroźnik Anna K. Stanisławska-Mischke Centrum e-Learningu

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

Ǽǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Spotkanie z przedstawicielami zagranicznych uczelni partnerskich ;!Äš3 9-Ăľ /<৚ ;8!&@$/Ă­T ৚'Ö—AÖ—30!A/- 2!<+<8!$/- 30< 0!&'1-$0-'+3 3&>-'&A!/Ă­ 2!9AĂ­ $A'ÂŁ2-Ăľ +3ŕŚ”$-' A!+8!2-$A2-W 3Ö—>!৚2! 13৚£->3ŕŚ”ŕŁ— 963;0!ŕĽ˜ -Ö—83A1Ă•> 2!Ö—;'1!; 83A>3/< >96Ă•Äš68!$@ AÖ—2!9A@1- 6!8;2'8!1-W

W

tym roku w niedzielę poprzedzającą dzień ceremonii inauguracyjnych (04.10.2015) odbył się uroczysty bankiet na cześć przedstawicieli uczelni partnerskich UEK. Podczas bankietu podpisano dwie umowy ramowe o współpracy. Profesor Andrzej Chochół, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Profesor Tamara Smovzhenko, rektor Uniwersytetu Bankowego, podpisali umowę o współpracy. Umowa ta potwierdza wolę kontynuacji wspólnych działań obu stron, zarówno jeśli chodzi o wymianę studencką, jak i wszystkie prace związane z wymianą naukową. Drugim dokumentem, podpisanym podczas bankietu przez Rektora UEK, była umowa ramowa o przedłuşeniu współpracy z Vilnius Gediminas Technical University reprezentowanym przez Profesora Alfonsasa Daniunasa. Mamy nadzieję, şe ta umowa będzie początkiem rozszerzenia współpracy z naszym litewskim partnerem.

Anna Drabina ']LHDÊ :VS¾ÊSUDF\ 0LÇG]\QDURGRZHM 8(.

ÇĽÓ‘

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’


Wizyta delegacji z Zhejiang Gongshang University &2-< ÇŽÇ? ÂŁ-9;36!&! 3&>-'&A-Äš! &'ÂŁ'+!$/! A $,-ŕĽ˜90-'/ <$A'ÂŁ2- ,'/-!2+ 32+9,!2+ 2-='89-;@W

Z

hejiang Gongshang University (ZJSU) jest uczelnią biznesowo-technologiczną. Plasuje się wysoko w rankingach chińskich. Uczelnia znajduje się w mieście Hangzhou, około 180 km na południowy wschód od Szanghaju. Hangzhou zostało załoşone około 2200 lat temu i było wymieniane jako jedna z siedmiu staroşytnych stolic Chin. Dziś stanowi jedną z najwaşniejszych atrakcji turystycznych Państwa Środka. Celem wizyty delegacji chińskiej, której przewodniczył Prezydent ZJSU,

Pan Profesor CHEN Shoucan, było Planowane jest takşe zorganizowanie nawiązanie współpracy. Podczas spo- wspólnej konferencji naukowej we współtkania uzgodniono warunki podpisania pracy ze wszystkimi uczelniami partnerumowy o współpracy wielostronnej skimi UEK w Chinach. oraz formy jej realizacji. Obie uczelOsoby zainteresowane współpracą nanie zainteresowane są prowadzeniem ukową z uczelniami chińskimi proszone wymiany semestralnej studentów, po- są o kontakt z Renatą Wydmańską z Działu dwójnymi dyplomami oraz moşliwo- Współpracy Międzynarodowej. ścią podjęcia studiów doktoranckich w języku angielskim przez absolwentów Renata Wydmańska chińskich. Bardzo ciekawie zapowiada się współpraca naukowa, szczególnie ']LDÊ :VS¾ÊSUDF\ 0LÇG]\QDURGRZHM 8(. w zakresie towaroznawstwa.

! A&/Ăľ$-< 3& ÂŁ'>'/V !2- -2+T f$! -'83>2-0! A-!Äš< 96Ă•Äš68!$@ -Ăľ&A@2!83&3>'/ U 83('938 ,3<$!2T 8'A@&'2; U 83('938 2&8A'/ ,3$,Ă•ÄšT '0;38 U 83('938 ÂŁ'09@ 3$A;3>90-T 838'0;38 &9W !<0-

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

ǼǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

=DNRÌF]HQLH UHDOL]DFML SURMHNWX „Uruchomienie unikatowego kierunku studiów Informatyka stosowana odpoZLHG]LÃ QD ]DSRWU]HERZDQLH U\QNX SUDF\ë

P

o sześciu latach kończy się realizacja projektu „Uruchomienie unikatowego kierunku studiów Informatyka stosowana odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy” (Projekt IS), która nieoficjalnie rozpoczęła się w dniu 23 listopada 2009 r., w dniu powołania przez prof. dr hab. Romana Niestroja Komitetu Sterującego. Oficjalnym terminem rozpoczęcia realizacji Projektu IS był dzień 4 stycznia 2010 r., kiedy na Uniwersytet wpłynęła „Umowa o dofinansowanie projektu”, została zawarta z MNiSW. W lutym 2010 roku, Dział Zamówień Publicznych dokonał, w drodze postępowania przetargowego, wyboru Koordynatora Projektu – dr Lesław Piecuch, Koordynatora Merytorycznego – prof. dr hab. Paweł Lula; ponad-to do projektu zostali włączeni: Specjalista ds. Merytorycznych (dr Dariusz Dymek) a także opiekunowie kierunku i Specjaliści ds. Rekrutacji w Dziekanacie. Przystępując do realizacji Projektu, szczególną uwagę należało zwrócić na przyjęte w nim wskaźniki, a mianowicie na planowaną ilość absolwentów przyjętą na poziomie 660 osób. Wskaźnik ten został obniżony w roku 2014, do poziomu 545 osób, co stało się niezbędne po zapoznaniu się z liczbą absolwentów po dwóch edycjach studiów. Należało również pamiętać o dodatkowych zadaniach ujętych w Projekcie, a mianowicie związanych z: t uruchomieniem nauczania w języku angielskim, t umożliwieniem studentom niepełnosprawnym korzystania z pełnej oferty eduka-cyjnej Uczelni, przewidujące m.in. dostosowanie infrastruktury uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych, t rozwojem współpracy z pracodawcami w celu dostosowania treści nauczania do potrzeb rynku pracy,

Ǧǡ

28 Ǔ lǓǔm d 8<&A-'क़ ǏǍǎǒ

włączenia praktyków do procesu nauczania i organizacji staży w przedsiębiorstwach dla absolwentów kierunku Informatyka Stosowana (IS) oraz t organizacją wykładów otwartych prowadzonych przez wybitnych naukowców z obszaru IT oraz wykładów, w ramach programu nauczania, realizowanych – w języku angielskim – prowadzonych przez wykładowców z partnerskich uczelni zagranicznych. W pierwszym okresie, realizacja Projektu IS natrafiła na szereg problemów związanych z uruchomieniem procedur przetargowych. Dotyczyło to przetargów zwią-zanych z kluczowymi zadaniami w Projekcie warunkujących uruchomienie studiów na kierunku IS. Uzyskanie przez Dział Obsługi Projektów Unijnych, w lipcu 2010 r., uprawnień do przeprowadzanie przetargów, na „… dostawy i usługi finansowane z funduszy strukturalnych UE i innych środków pochodzenia zagranicznego” pozwoliło skutecznie rozwiązać ten problem. Po uruchomieniu pierwszej i kolejnych edycji studiów IS, organizowane były spotkania Zespołu Projektowego z wykładowcami, na którym omawiano szczegółowo zasady wykorzystania dostępnych w Projekcie IS środków finansowych na wspieranie rozwoju kierunku IS, zwłaszcza w odniesieniu do przygotowania podręczników i materiałów dydaktycznych. Zespół Projektowy wraz z Opiekunami edycji spotykał się ze studentami każdej, nowo uruchamianej edycji studiów, zwracając uwagę studentów zwłaszcza na ich obowiązki wynikające z udziału w Projekcie. W trakcie realizacji Projektu IS pogłębiona została współpraca z praktyką gospodarczą. Podstawą do rozwijania współpracy było utworzenie Rady Patronackiej dla kie-

runku IS. Inauguracyjne posiedzenie Rady Patronackiej odbyło się w maju 2012 roku, a kolejne spotkania organizowane były corocznie, a ostatnie miało miejsce w marcu 2015 roku. W skład Rady Patronackiej kierunku IS, weszli przedstawicieli ponad 50 firm IT. Jej działania miały znaczący wpływ na modyfikację programu nauczania oraz na przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy. Na potrzeby nauczania przedmiotów informatycznych pracownicy Uniwersytetu przygotowali 5 podręczników. Przygotowane podręczniki zostały wydane zarówno w języku polskim, jak też angielskim i przekazywane były nieodpłatnie studentom. Dla każdego przedmiotu ujętego w programie nauczania IS opracowane zostały obszerne materiały dydaktyczne, również w języku angielskim. Materiały te zostały opracowane zgodnie ze standardem opracowanym przez dr Dariusza Dymka a mianowicie: materiały pomocnicze do wykładu oraz materiały pomocnicze do ćwiczeń dla studentów. Opracowanych zostało łącznie 36 kompletów materiałów dydaktycznych – w języku polskim i angielskim- również w odniesieniu do przedmiotów nieinformatycznych, takich jak: organizacja i zarządzanie, ekonomia, ekonomika i finanse przedsiębiorstw, rachunkowość, prawo gospodarcze i socjologia. Przygotowany i uruchomiony został odrębny program wyrównawczy z matematyki, w którym wzięli udział studenci pierwszego roku, każdej z trzech edycji studiów. Biblioteka Główna Uniwersytetu otrzymała do dyspozycji środki na zakupienie niezbędnej literatury z obszaru informatyki. Szczególną uwagę zwrócono na zakupienie najnowszej literatury (zakupionych zostało 255 podręczników) w języku angielskim, zgodnie ze wskazaniami wykładowców. Zarówno studenci IS jak też wszyscy użytkownicy


Biblioteki Głównej uzyskali szeroki dostęp do zagranicznych i krajowych zasobów bibliotecznych, dzięki wykupieniu ze środków Projektu IS dostępu do biblio-tecznych baz danych, przez cały okres realizacji Projektu. Ze środków Projektu IS przeprowadzony został remont w Bibliotece Głównej, mający dostosować ją do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poza remontami wyposażono czytelnię w sprzęt komputero-wy (12 komputerów) na potrzeby osób niepełnosprawnych (osób słabo widzących), zakupiono drukarkę brajlowską i urządzenie czytające. Sfinansowano również insta-lację, przy wejściu do Biblioteki, platformy podjazdowej dla osób niepełnosprawnych. Studenci IS, od roku akademickiego 2011/12, mają możliwość odbywania zajęć w dwóch nowych pracowniach komputerowych, każda z 26 komputerami (są to sale 122 i 201, w Pawilonie A). Zostały one wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt komputerowy, wyposażenie i oprogramowanie, dostosowane do potrzeb kierunku indor-matycznego. Do dyspozycji studentów IS pozostają pełne wersje oprogramowania wykorzystywane w procesie dydaktycznym. W jednym z laboratoriów zainstalowany został – obok drukarki – również wydajny ploter. Warto zauważyć, że z jednego laboratorium korzystają również studenci kierunku Gospodarka Przestrzenna. W latach 2014 i 2015 studenci IS mieli możliwość uczestniczenia w najwięk-szych na świecie targach teleinformatycznych CeBIT, organizowanych corocznie w Hanowerze, w celu zapoznania się z nowościami w branży informatycznej. Biuro Projektu, zorganizowało wyjazd na Targi ponad 100 studentów i wykładowców (autokary) oraz pozyskało dla wszystkich uczestników bezpłatne bilety wstępu na Targi, korzystając z życzliwości Ministerstwa Gospodarki. Ze względu na znaczenie znajomości języków obcych w branży IP, Studium Języków Obcych (SJO) zmodyfikowało – zgodnie z potrzebami kierunku IS – nauczanie języków obcych. Nauczaniu języków obcych na Uczelni sprzyja 10 tablic interaktywnych, zakupionych ze środków Projektu IS i przekazanych na wyposażenie SJO oraz instalacja systemu nagłaśniania zainstalowanego w 2 salach dydaktycznych (s. 11 i 12, w Pawilonie F). W roku akademickim 2011/12, na kierunku IS uruchomione zostały równoległe studia realizowane w języku angielskim (dwie edycje).

Wykładowcami byli zarówno wykładowcy z UEK, jak też z partnerskich uczelni zagranicznych, zaproszeni przez naszych wykładowców. Studenci mieli okazję uczestniczenia w wykładach – w języku angielskim – prowadzonych przez 13 wykładowców z uczelni zagranicznych, którzy przeprowadzili łącznie 18 wykładów. Ponadto Uniwersytet gościł 3 profesorów wizytu-jących, wybitnych specjalistów w obszarze informatyki, którzy przeprowadzili 4 wy-kłady otwarte. W wykładach otwartych mogli uczestniczyć wszyscy zainteresowani problematyką „informatyczną”. Należy jednak zauważyć, że pomimo działań promo-cyjnych oraz przygotowanych podręczników i materiałów dydaktycznych w języku angielskim, nie udało się kontynuować tych studiów, ze względu na małą ilość kandydatów na kolejną edycję. Na ostatniej, III edycji studiów IS, w roku 2015, w ramach programu nauczania, uruchomiony został 15 godzinny wykład „Absolwent Informatyki Stosowanej na rynku pracy”, przeprowadzony przez 4 praktyków, który cieszył się bardzo dużym zaintereso-waniem studentów, nie tylko III edycji. Mając na uwadze nauczanie w języku angielskim, zainteresowani wykładowcy uzyskali możliwość doskonalenia znajomości języka angielskiego, w trakcie indywidua-alnych spotkań z lektorami, co jest korzystne nie tylko ze względu na potrzeby kierunku IS ale również pozwoli podnieść jakość nauczania w języku angielskim na innych kierunkach studiów oferowanych przez Uczelnię. W okresie od kwietnia 2013 r. do października 2015 r. zrealizowane zostały zadania związane z organizacja staży dla absolwentów kierunku IS. W ramach tego zadania zbudowany i wdrożony został „system regularnego badania potrzeb regional-nego i krajowego rynku pracy”, oparty przede wszystkim na sieci firm, w których absolwenci odbywali staże. Opracowana została również „metodologia badania kompe-tencji absolwentów IS w kontekście potrzeb regionalnego i krajowego rynku pracy”, a także wdrożono „narzędzie informatyczne do prowadzenia ewaluacji i badania studentów oraz pracodawców w ramach systemu badania potrzeb rynku”. Przygotowane w ramach projektu narzędzia, Uczelnia może wykorzystać przy organizacji staży i praktyk dla studentów zwłaszcza w przypadku uzyskania grantów w ramach konkurs ogłoszonego przez NCBiR – „Wsparcie wysokiej jakości programów stażowych dla studentów w programie Studiujesz?

Praktykuj!”, w ramach Działania 3.1, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Absolwenci kierunki IS odbyli staże w 36 firmach. Były to staże co najmniej 6-tygodniowe (minimum 192 godzin satżu), a stypendia – w wysokości 5 tys. brutto – wypłacane były ze środków Projektu IS. W ramach Projektu IS przyjęto, że staż odbędzie 74 absolwentów Informatyki Stosowanej, ale w związku z obniżeniem wskaźnika absolwentów, liczba ta zmniejszyła się do 60 osób. Ostatecznie staż zakończyło 59 absolwentów, w tym 5 absolwentów studiów w języku angielskim. W firmach, które przyjęły absolwentów na staż, systematycznie zbierano informacje dotyczące oceny przygotowania absolwentów do poruszania się na rynku pracy – przygotowania do pracy zawodowej – z myślą o zebraniu informacji na potrzeby dostosowania programu studiów na kierunku IS do potrzeb rynku pracy. Informacje te zbierano z wykorzystaniem stworzonego w tym celu narzędzia informatycznego i przygotowanych ankiet, jakie zobowiązani byli wypełnić zarówno absolwenci jak też instytucje przyjmujące ich na staż – opiekun stażysty. Ankiety te wypełniane były – przed rozpoczęciem stażu, jak i po jego zakończeniu. Wyniki tych badań pozwoliły zebrać opinie absolwentów na temat kierunku IS oraz przedsiębiorców – opiekunów stażystów – na temat praktycznego przygotowania naszych absolwentów. Warto zapoznać się z tymi opiniami, zawartymi w Raporcie końcowym z realizacji zadania związanego ze stażami organizowanymi dla absolwentów kierunku IS. Za promocję studiów na kierunku Informatyka Stosowana odpowiadało Stowarzyszenie „Edukacja dla Przedsiębiorczości”, które ściśle współpracowało z Sekcją Promocji UEK. Studia na kierunku IS podjęło 1 251 osób. Wg stanu na dzień 26 października 2015 roku, liczba absolwentów trzech edycji studiów na kierunku IS wynosi 301 osób, co oznacza wykonanie wskaźnika na poziomie zaledwie 55%, przy czym średnia efektywność studiów na kierunku IS – na podstawie danych z 3 edycji studiów wynosiła 21% (odpowiednio: 27%, 25% i 21%). Obecnie Zespół projektowy uruchomił procedurę zamykania Projektu „Urucho-mienie unikatowego kierunku studiów Informatyka stosowana odpowiedzią na zapo-trzebowanie rynku pracy”. dr Lesław Piecuch .LHURZQLN '238

28 Ǔ lǓǔm d 8<&A-'क़ ǏǍǎǒ

ǦǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

']LDĂŠDQLD 8QLZHUV\WHWX (NRQRPLF]QHgo w Krakowie na rzecz rozwoju dziaĂŠDOQRĂ?FL % 5 Z XF]HOQLDFK LQVW\WXFMDFK QDXNRZ\FK RUD] SU]HGVLÇELRUVWZDFK ]DLQWHUHVRZDQ\FK ZVS¾ÊSUDFĂƒ EDGDZF]Ăƒ ] XF]HOQLDPL

P

rojekt „Edukacja dla rozwoju badań i innowacji� stanowi zwieńczenie szeregu działań podjętych przez „Konsorcjum polskich uczelni�, pod przewodnictwem UEK, które zostało powołane w celu intensyfikacji prac badawczo-rozwojowych (B+R). „Konsorcjum� utworzone zostało przez następujące instytucje: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Politechnika Częstochowska, Politechnika Gdańska, Politechnika Šódzka, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Szczeciński oraz Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk – Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, Stowarzyszenie „Edukacja dla Przedsiębiorczości� oraz International Project Management Association (IPMA) Polska. Wspólne działania uruchomione zostały w ramach projektu „Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki� (Projekt ZPB), realizowanego w latach 2010 -2013. Znaczącymi rezultatami tego Projektu było: 1. Opracowanie i wdroşenie jednolitego, programu nauczania problematyki „zarządzania projektem badawczym i komercjalizacji wyników badań� adresowanego do pracowników naukowych oraz opracowanie szczegółowego opisu poszczególnych modułów w ramach programu nauczania,

ÇŚÇŁ

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

2.

Uruchomienie wspólnej – dla wszystkich Partnerów – Bazy Wykładowców i Ekspertów 3. Partnerskie uczelni przeprowadziły 17 edycji studiów podyplomowych „Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań�, które ukończyło 413 pracowników naukowych, reprezentujących 52 uczelnie wyşsze oraz 85 jednostek naukowych i instytutów badawczych, z całej Polski. Na zakończenie Projektu ZPB, w dniu lutym 2013 roku, Partnerzy w projekcie podpisali „List intencyjny w sprawie przekształcenia Partnerstwa Uczelni, zawiązanego na rzecz wspólnej realizacji projektu Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki, w ogólnopolską Sieć wspierania badań i transferu wiedzy�. List ten był wyrazem woli Partnerów do kontynuowania dotychczasowej współpracy związanej z problematyką zarządzania projektami badawczymi. Uczelnie i instytucje naukowe będące sygnatariuszami „Listu intencyjnego� stwierdziły, şe szkolenie administratorów projektów jest waşnym czynnikiem wspiera-jącym rozwój działalności badawczej i wyraziły wolę wspierania programów szkoleniowych, a w przypadku uruchomienia specjalności „Zarządzanie projektami badawczymi� – będą zainteresowane współpracą przy organizacji warsztatów i konferencji a takşe, w przypadku organizacji szkoleń specjalistycznych – wymianą doświadczeń

i wymianę wykładowców, prowadzących zajęcia. Zainteresowanie problematyką zarządzania projektami – zwłaszcza badawczymi – oraz rozwojem badań ze strony uczelni, skłoniły zespół do podjęcia prac nad kolejnymi projektami, w oparciu o zdobyte doświadczenia. W pracach tych uwzględniono przyjęte załoşenia dotyczące kierunkami dalszej współpracy. Przyjęto, şe uczelnie i instytucje badawcze powinny skoncentrować uwagę na przygotowywaniu administratorów projektów badawczych oraz powinny rozwijać kontakty z liczącymi się, międzynarodowymi ośrodkami badawczymi. Władze polskich instytucji naukowych nie dostrzegają często faktu, şe ich rola nie kończy się w momencie przyjęcia do wiadomości inicjatywy projektowej zgłoszonej przez pracownika naukowego czy teş zespół badawczy. Błędne jest bowiem załoşenie, şe zainicjowany projekt będzie realizował się „samodzielnie�. Z przeprowadzonych badań wynika, şe inicjatywa projektowa, nawet z poparciem ze strony kierownictwa instytucji, nie jest warunkiem wystarczającym, aby uzyskać oczekiwane rezultaty projektu. W przypadku kaşdej inicjatywy projektowej wymagana jest rzetelna analiza rzeczywistych potrzeb i moşliwości instytucji, w kontekście planowanych rezultatów i korzyści, zanim podjęta zostanie ostateczna decyzja w sprawie realizacji nowego projektu. Oznacza to, şe przy uruchamianiu prac nad nowymi projektami korzystnym rozwiązaniem moşe być wyodrębnienie procesów związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem pro-


jektami, zwłaszcza badawczymi i rozwojowymi oraz ulokowanie ich w jednym miejscu, a mianowicie w specjalnie powołanej do realizacji tego zadania jednostce organizacyjnej – Biurze Wspierania Projektów. W kwietniu 2014 r. Biuro Projektów – powołane na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – przystąpiło do realizacji dwóch Projektów finansowanych ze środków Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, ustanowionego w ramach Funduszy norweskich oraz Funduszy EOG. Były to projekty: 1. „Międzynarodowa sieć wspierania badań i transferu wiedzy, jako płaszczyzna współpracy uczelni polskich i norweskich”1 oraz 2. „Edukacja dla rozwoju badań i innowacji”2. Projekty te pozwoliły – przede wszystkim – na kontynuowanie zakończonego rok wcześniej projektu „Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań”, zgodnie z oczekiwaniami Partnerów, ujętymi w Liście intencyjnym powołującym „Sieć wspierania badań i transferu wiedzy”. Oba Projekty miały na celu pogłębienie współpracy naukowo-badawczej pomiędzy polskim uczelniami i norweskim środowiskiem akademickim. Dzięki temu Projekty wspierały się wzajemnie i mogły być realizowane równolegle. Wnioski płynące z realizacji Projektu ZPB znalazły potwierdzenie w przeprowadzonych badaniach3 w projekcie „Międzynarodowa sieć wspierania badań i transferu wiedzy jako płaszczyzna współpracy uczelni polskich i norweskich” z których wynika, że w wielu uczelniach, nawet jeśli istnieją jednostki odpowiedzialne za wspieranie badań i zespołów badawczych, naukowcy oczekują i potrzebują wsparcia w zakresie zarówno poszukiwania źródeł finansowania, przygotowania wniosku jak też zarządzania projektem. Najczęściej jednostki organizacyjne funkcjonujące na uczelniach, mające za zadanie wspieranie badań i badaczy, nie mają jasno określonych i rozdzielonych zakresów odpowiedzialności w odniesieniu do zakresu wspierania badaczy w pracach nad projektami. Wśród głównych trudności, wskazywanych przez badaczy zainteresowanych podjęciem prac nad projektami badawczymi można wymienić: brak wystarczającej wiedzy z zakresu zarządzania i rozliczania projektów, brak wsparcia ad-

ministracyjnego ze strony uczelni, brak współpracy pomiędzy nauką a biznesem. W ramach projektu „Międzynarodowa sieć wspierania badań i transferu wiedzy” przeprowadzono szerokie badania związane z ustaleniem priorytetowych obszarów badawczych4 w poszczególnych Uczelniach partnerskich – polskich i norweskich. Zidentyfikowane obszary badawcze/obszary specjalizacji5 Partnerskich uczelni, powinny stać się płaszczyzną szerokiej współpracy interdyscyplinarnej, międzyuczelnianej i międzynarodowej, w tym z partnerami norweskimi i partnerami biznesowymi (przedsiębiorstwami), ze szczególnym uwzględnieniem obszarów badawczych ujętych w ramach programu Horizon 2020. Opracowana zastała również strategia i plan działań w odniesieniu do prac nad wspólnymi projektami badawczymi w polskich uczelniach partnerskich, z wykorzystaniem dobrych praktyk Uniwersytetu w Stavanger. Przygotowana została koncepcja organizacji „Biur Wspierania Badań”6 na potrzeby instytucji naukowych, dostosowana do warunków, w jakich działają polskie instytucje naukowe wraz z propozycją utworzenia jednostki koordynującej współpracę uczelnianych BWB, w przypadku realizacji międzyuczelnianych i międzynarodowych projektów badawczych. Realizacja tych działań powinno stworzyć warunki do „sieciowego zarządzania projektami badawczymi”, krajowymi i międzynarodowymi. Przejdźmy z kolei do rezultatów projektu „Edukacja dla rozwoju badań i innowacji”. Głównym celem Projektu było uruchomienie na polskich Uczelniach partnerskich specjalności „Zarządzanie projektami badawczymi”. Na potrzebę uruchomienia tego typu studiów wskazywały również wyniki przeprowadzonych badań ankietowych7 wśród przedstawicieli 100 organizacji działających na rynku i w większości realizujących projekty badawczo-rozwojowe. Badania te pozwoliły na zbudowanie spójnego opisu wymagań względem osób zajmujących stanowisko specjalisty ds. zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi/administratora projektów B+R8. W realizację zadań ujętych w projekcie zaangażowały się wszystkie uczelnie partnerskie. Działania te koncentrowały się na opracowaniu programu nauczania

oraz na przygotowaniu niezbędnych materiałów dydaktycznych, w tym podręcznika obejmującego problematykę zarządzania projektami badawczymi. Wspólnym obszarem budowanego programu studiów, planowanych do uruchomienia na Uczelniach partnerskich, będą wykłady specjalistyczne. Podejście takie, ze względu na specyfikę studiów, pozwoli na kadrowe wspieranie się Uczelni partnerskich. Oczekuje się, że uruchomienie na polskich uczelniach specjalności „Zarządzanie projektami badawczymi” pozwoli przygotować niezbędne kadry administratorów projektów badawczych, zarówno na potrzeby uczelni i instytucji naukowych jak też – przedsiębiorstw. Dzięki temu pojawi się realna płaszczyzna współpracy nauki z biznesem. Oczekuje się również, że studenci – w ramach praktycznego podejścia do procesu nauczania – od początku studiów zostaną bezpośrednio włączani do prac w zespołach zarówno przygotowujących, jak też realizujących projekty badawcze i rozwojowe, podejmowane przez uczelnie. Podjęte działania zostały zaprezentowane prof. dr hab. inż. Krzysztofowi Janowi Kurzydłowskiemu, Dyrektorowi Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na spotkaniu marcu 2013, po zakończeniu Projektu ZPB. W listopadzie 2014 roku prof. K.J.Kurzydłowski został poinformowany o działaniach podjętych w ramach projektów realizowanych z Partnerami norweskimi. W maju 2014 roku MNiSW zaproponowało współpracę uczelni na rzecz udziału w Programie „Horizon 2020”. Działania te opisane zostały w „Pakcie dla Horyzontu 2020”, który stanowi dobrowolne zobowiązanie do wspierania i aktywizacji zespołów badawczych w pozyskiwaniu środków ze wspólnego europejskiego budżetu na rozwój nauki. Przypomnę, że MNiSW proponuje, aby uczelnie oraz instytuty badawcze i naukowe stworzyły skuteczny system zachęt i wsparcia na poziomie administracyjnym, organizacyjnym i merytorycznym. Dotyczy to m.in. motywacji i wsparcia organizacyjnego badaczy, w tym utworzenia jednostek, działów wspomagających naukowców w pisaniu i składaniu grantów. Zrealizowane przez nasz Konsorcjum działania czytelnie wpisują się w tę inicjatywę, o czym poinformowaliśmy Ministerstwo stosownym dokumentem.

28 Ǔ lǓǔm d 8<&A-'क़ ǏǍǎǒ

ǦǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Warto równieş podkreślić zaangaşowanie Zespołu Projektowego w działania podjęte w ramach powołanej we wrześniu 2014 roku – Polskiej Platformy Technologicznej Biogospodarki oraz powołanej w lipcu 2015 roku Polskiego Instytutu Technologii. Celem strategicznym „Platformy� jest wykorzystanie polskiego potencjału intelektualnego i badawczego dla realizacji zintegrowanych działań na rzecz rozwoju biogospodarki w Polsce. Zespół Projektowy złoşył propozycję włączenia do planu działań „Platformy� wypracowanych przez nasze Konsorcjum – szkoleń dla administratorów projektów badawczych i rozwojowych9 oraz zaproponował wsparcie przy tworzeniu – w instytucjach partnerskich „Platformy� – jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za wspieranie zespołów badawczych oraz za koordynację współpracy w ramach powoływanych zespołów badawczo-rozwojowych. Podjęta została równieş współpraca z IPMA-Polska dotycząca wypracowania certyfikatu „managera projektów badawczych�. Warunki do tego zostały stworzone w ramach ogólnopolskiego projektu „Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja

wyników badań�, a następnie kontynuowane były w ramach projektów z Partnerami norweskimi. Efektem tej współpracy jest nowy certyfikat zaproponowany przez IPMA Polska – asystenta i kierownika projektów badawczych, porównywalny, odpowiednio, z certyfikatami Project Managera na poziomie D i C. Dzięki zaproponowanej przez FRSE moşliwości przedłuşenia realizacji projektu „Edukacja dla rozwoju badań i innowacji�, DOPU – pełniący funkcję biura projektu – podjął się zorganizowania promocji specjalności „Zarządzanie projektami badawczymi� oraz ogólnopolskiej konferencji poświęconej instytucjonalnemu wspieraniu zespołów badawczych. Celem Konferencji będzie zwrócenie uwagi uczelni i instytucji naukowych na potrzebę instytucjonalnego wspierania badaczy i zespołów badawczych w pracach nad przygotowaniem projektu badawczo-wdroşeniowego w tym, na przygotowanie administratorów projektów badawczych, na potrzebę tworzenia warunków niezbędnych do tworzenia zespołów interdyscyplinarnych, międzyuczelnianych i międzynarodowych, na budowę relacji pomiędzy nauką a biznesem. Zorganizowane

zostaną trzy panele dyskusyjne poświęcone; panel poświęcony wspieraniu badaczy i zespołów badawczych przez instytucję naukową; panel poświęcony przygotowaniu administratorów projektów badawczych przez uczelnie (szkolenia i studia); panel poświęcony współpracy badawczej uczelni i budowaniu zespołów badawczych interdyscyplinarnych, międzyuczelnianych i międzynarodowych. Adresatami zaproszenia do udziału w Konferencji będą osoby odpowiedzialne za rozwój badań w uczelniach (publicznych i niepublicznych), w instytucjach naukowo-badawczych i przedsiębiorstwach (prowadzących działalność badawczą). Do udziału w Konferencji zapraszamy wszystkich pracowników naukowych UEK. Oczekujemy, şe patronat nad Konferencją obejmie – przede wszystkim – MNiSW oraz NCBiR a przedstawiciele Uczelni partnerskich wejdą w skład Komitetu Organizacyjnego Konferencji. Konferencja planowana jest w dniu 4 marca 2016 roku.

dr Lesław Piecuch .LHURZQLN '238

1W 0Äš!& 32938$/<1 ^ -Ăľ&A@2!83&3>! 9-'ࣗ >96-'8!2-! #!&!ŕĽ˜ - ;8!29('8< >-'&A@T /!03 6Äš!9A$A@A2! >96Ă•Äš68!$@ <$A'ÂŁ2- 63ÂŁ90-$, - 238>'90-$,VˆW 2->'89@;'; 03231-$A2@ > 8!f 03>-' l -&'8mT ‰W 3ÂŁ-;'$,2-0! AĂľ9;3$,3>90!T ŠW 2->'89@;'; 03231-$A2@ > !;3>-$!$,T ‹W 3ÂŁ-;'$,2-0! 83$Äš!>90!T ÂŒW 0!&'1-! '32! 3ৡ1-ŕĽ˜90-'+3 > !89A!>-'T ¤W 29;@;<; 3&9;!>3>@$, 83#ÂŁ'1Ă•> '$,2-0- T 8!/3>@ <20; 32;!0;3>@ 83/'0;Ă•> !&!>$A@$, T Â?W ;3>!8A@9A'2-' ^ &<0!$/! &ÂŁ! 8A'&9-Ăľ#-38$A3ŕŚ”$-\ 38!A ÂĽW 2-='89-;@ 3( '8+'2W 2W 0Äš!& 32938$/<1 ^ &<0!$/! &ÂŁ! 83A>3/< #!&!ŕĽ˜ - -223>!$/-\VˆW 2->'89@;'; 03231-$A2@ > 8!03>-' l -&'8mT ‰W 3ÂŁ-;'$,2-0! AĂľ9;3$,3>90!T ŠW 2->'89@;'; 03231-$A2@ > !;3>-$!$,T ‹W 3ÂŁ-;'$,2-0! ĂŚĂ•&A0!T ÂŒW 2->'89@;'; A$A'$-ŕĽ˜90-T ¤W 29;@;<; 3&9;!>3>@$, 83#ÂŁ'1Ă•> '$,2-0- T 8!/3>@ <20; 32;!0;3>@ 83/'0;Ă•> !&!>$A@$, T Â?W ;3>!8A@9A'2-' ^ &<0!$/! &ÂŁ! 8A'&9-Ăľ#-38$A3ŕŚ”$-\ 38!A ÂĽW 2-='89-;@ 3( ;!=!2+'8W 3W 8 -2৚W !+&!ÂŁ'2! -'>$A!9f 3#83>3ÂŁ90!V ^ $'2! >96-'8!2-! #!&!ŕĽ˜ > -29;@;<$/!$, 6!8;2'890-$,\U !638; 368!$3>!2@ > 8!1!$, 683/'0;< c‰‡ˆŠc c c‡‡ˆŠ ^ -Ăľ&A@2!83&3>! 9-'ࣗ >96-'8!2-! #!&!ŕĽ˜ - ;8!29('8< >-'&A@ /!03 6Äš!9A$A@A2! >96Ă•Äš68!$@ <$A'ÂŁ2- 63ÂŁ90-$, - 238>'90-$,\W 4W 8 -2৚W @+1<2; 8!9-ŕĽ˜90-T T 8!/3>@ <20; 32;!0;3>@ 83+8!1Ă•> !&!>$A@$, V ^ !638; 03ŕĽ˜$3>@ &3;@$AĂ­$@ >@2-0Ă•> #!&!ŕĽ˜ A>-Ă­A!2@$, A -&'2;@)0!$/Ă­ 68-38@;'f ;3>@$, ;'1!;Ă•> #!&!>$A@$, $A'ÂŁ2- 6!8;2'890-$,\T > 8!1!$, 683/'0;<V ^ -Ăľ&A@2!83&3>! 9-'ࣗ >96-'8!2-! #!&!ŕĽ˜ - ;8!29('8< >-'&A@T /!03 6Äš!9A$A@A2! >96Ă•Äš68!$@ <$A'ÂŁ2- 63ÂŁ90-$, - 238>'90-$,\ l28 683/'0;< c‰‡ˆŠc c c‡‡ˆŠmW ÂŒW 2!ÂŁ-A! 13৚£->@$, >96Ă•ÂŁ2@$, ;'1!;Ă•> #!&!>$A@$, > 68A@6!&0< 63ÂŁ90-$, $A'ÂŁ2- 6!8;2'890-$, >90!A</' 2! 13৚£->' &>-' +8<6@ ;'1!;Ă•>V +8<6!V !8AĂ­&A!2-' >-'&AĂ­T A!8AĂ­&A!2-' 6<#ÂŁ-$A2'T ÂŁ3+-9;@0! +3963&!8$A! - 963Äš'$A2!T -223>!$/' 963Äš'$A2' > 8!1!$, &@9$@6ÂŁ-2 #!&!>$A@$,V !<0- 3 A!8AĂ­&A!2-<T '03231-!T 69@$,3ÂŁ3+-!T 93$/3ÂŁ3+-!T 63ÂŁ-;@0! 6<#ÂŁ-$A2! 38!A &A-'&A-2 #!&!>$A@$,V !<0- '03231-$A2'c68!>2'c963Äš'$A2'U +8<6!V 3&'ÂŁ3>!2-' 1!;'8-!ĚÕ> - 0329;8<0$/-T 'ÂŁ'0;832-0! 1-0839@9;'1Ă•> - (3;32-0-T -2৚@2-'8-! 683&<0$/-T '03231-$A2' 3&&A-!Äš@>!2-! 683$'9Ă•> ;'$,23ÂŁ3+-$A2@$, 2! ŕŚ”83&3>-903T -2৚@2-'8-! ŕŚ”83&3>-90! > 8!1!$, &@9$@6ÂŁ-2 #!&!>$A@$,V 2(381!;@0!T !<;31!;@0! - 83#3;@0!T 'ÂŁ'0;832-0!T '2'8+';@0!T -2৚@2-'8-! 1!;'8-!Äš3>!T -2৚@2-'8-! ŕŚ”83&3>-90!T 38!A &A-'&A-2 #!&!>$A@$,V !<0- ;'$,2-$A2'c'03231-$A2'c3 A-'1-c83ÂŁ2-$A'W 6W 8 '9Äš!> -'$<$,V ^ 8+!2-A!$/! -<8! 96-'8!2-! 83/'0;Ă•> 2! 63;8A'#@ 83A>3/< &A-!Äš!ÂŁ23ŕŚ”$- #!&!>$A'/ <$A'ÂŁ2- >@৚9A'/\U 368!$3>!2-' 68A@+3;3>!2' > 8!1!$, 683/'0;<V ^ -Ăľ&A@2!83&3>! 9-'ࣗ >96-'8!2-! #!&!ŕĽ˜ - ;8!29('8< >-'&A@T /!03 6Äš!9A$A@A2! >96Ă•Äš68!$@ <$A'ÂŁ2- 63ÂŁ90-$, - 238>'90-$,\ l28 683/'0;< c‰‡ˆŠc c c‡‡ˆŠmW 7W !638; A #!&!2-! 3$A'0->!ŕĽ˜ 68!$3&!>$Ă•> >A+ÂŁĂľ&'1 0316';'2$/- 96'$/!ÂŁ-9;@ A!8AĂ­&A!2-! 683/'0;!1- #!&!>$A3f83A>3/3>@1-U &8 8#!2 !<ÂŁ-T 8!0Ă•> ‰‡ˆ‹W !&!2-! A8'!ÂŁf -A3>!2' A39;!Äš@ > 8!1!$, 683/'0;<V ^ &<0!$/! &ÂŁ! 83A>3/< #!&!ŕĽ˜ - -223>!$/-\T 28 c‰‡ˆŠc c c‡‡Œ‡T )2!293>!2'+3 A' २83&0Ă•> <2&<9A< ;@6'2&-!ÂŁ2'+3 - A03ÂŁ'2-3>'+3 <9;!23>-32'+3 > 8!1!$, (<2&<9A@ 238>'90-$, 38!A (<2&<9A@ W 8W 8 8#!2 !<ÂŁ-V ^ $A'0->!2-! 68!$3&!>$Ă•> >A+ÂŁĂľ&'1 0316';'2$/- 96'$/!ÂŁ-9;@ A!8AĂ­&A!2-! 683/'0;!1- #!&!>$A3f83A>3/3>@1-\T !638; A #!&!ŕĽ˜ A8'!ÂŁ-A3>!2@$, > 8!1!$, 683/'0;<V ^ &<0!$/! &ÂŁ! 83A>3/< #!&!ŕĽ˜ - -223>!$/-\T 28 c‰‡ˆŠc c c‡‡Œ‡T )2!293>!2'+3 A' २83&0Ă•> <2&<9A< ;@6'2&-!ÂŁ2'+3 - A03ÂŁ'2-3>'+3 <9;!23>-32'+3 > 8!1!$, (<2&<9A@ 238>'90-$, 38!A (<2&<9A@ W !03 +ĚÕ>2' >2-390- 2!ÂŁ'৚@ >90!A!ࣗV ˆW 'ÂŁ'1 68!$@ 96'$/!ÂŁ-9;@ &9W A!8AĂ­&A!2-! 683/'0;!1- #!&!>$A3f83A>3/3>@1- /'9; >96-'8!2-' 683$'9< -20<#!$/-T A!8AĂ­&A!2-' &A-!Äš!2-!1- 683/'0;3>@1- - >&8!৚!2-' >@68!$3>!2@$, 83A>-Ă­A!ŕĽ˜W ‰W 3ÂŁ! ;'/ 393#@ 639;8A'+!2! /'9; /!03 0ÂŁ<$A3>!T $3 13৚' 63;>-'8&A!ࣗ <1-'/9$3>-'2-' 9;!23>-90!$, > 9;8<0;<8A' 38+!2-A!$@/2'/W ŠW 6'$/!ÂŁ-9;! &9W A!8AĂ­&A!2-! 683/'0;!1- #!&!>$A3f83A>3/3>@1- > >-Ăľ09A3ŕŚ”$- >@6!&0Ă•> >96Ă•Äš68!$</' A >9A@9;0-1- 031Ă•80!1-T &A-!Äš!1- > 38+!2-A!$/-W ‹W 9-Ă­+2-Ăľ$-' A!1-'8A32'+3 $'ÂŁ< >@1!+! #<&3>!2-! - <;8A@1@>!2-! 8'ÂŁ!$/- A 8Ă•৚2@1- +8<6!1- -2;'8'f 9!8-<9A@W -'ÂŁ3083;2-' 63>-Ă­A!2-! ;' 9Ă­ >-'ÂŁ3>@1-!83>' - &3;@$AĂ­ 8Ă•৚2'+3 ;@6< 38+!2-A!$/-c-29;@;<$/-c63&1-3;Ă•>W ÂŒW !&!2-! 96'$/!ÂŁ-9;@ &9W A!8AĂ­&A!2-! 683/'0;!1- #!&!>$A3f 83A>3/3>@1- 9Ă­ A>-Ă­A!2' A >9A@9;0-1- !0;@>23ŕŚ”$-!1- 3#'/1</Ă­$@1- +'2'83>!2-' 631@9ĚÕ>T 68A'0Äš!&!2-' -$, 2! >@1-!8 683/'0;3>@T A!8AĂ­&A!2-' 683/'0;'1 - >&8!৚!2-' +3;3>@$, 83A>-Ă­A!ŕĽ˜ ÂŁ<# -$, 031'8$/!ÂŁ-A!$/ĂľW ¤W 93#! 2! ;@1 9;!23>-90< 63>-22! 639-!&!ࣗ -2;'8&@9$@6ÂŁ-2!82Ă­ >-'&AĂľ 3#'/1</Ă­$Ă­V A!8AĂ­&A!2-' l683/'0;!1-T ÂŁ<&ৡ1-T 683$'9!1-mT '03231-Ăľ l!2!ÂŁ-AĂľ 8@20Ă•>T ;8'2&@T 683$'9@ &'$@A@/2'mT 9;!;@9;@0Ăľ l!2!ÂŁ-A@ &!2@$,mT 1';3&3ÂŁ3+-Ăľ l683/'0;3>!2-' #!&!ŕĽ˜mT 68!>3 lA!1Ă•>-'2-! 6<#ÂŁ-$A2'T <13>@ >A!/'12'mT )2!29' l#<&৚';3>!2-'T 039A;@T 8!$,<2'0 '03231-$A2@T 8'2;3>23ŕŚ”ŕŁ— -2>'9;@$/-mT -2(381!;@0Ăľ l23>3$A'92' 9@9;'1@ >9631!+!/Ă­$' A!8AĂ­&A!2-' 68A'&9-Ăľ#-389;>'1T #!A@ &!2@$,mW Â?W 6'$f /!ÂŁ-9;! &9W A!8AĂ­&A!2-! 683/'0;!1- #!&!>$A3f83A>3/3>@1- 63>-2-'2 #-'+ÂŁ' 639Äš<+->!ࣗ 9-Ăľ /ĂľA@0-'1 !2+-'ÂŁ90-1 - $3 /'9; -9;3;2' A&!2-'1 >-'ÂŁ< 8'9632&'2;Ă•>T /ĂľA@0-'1 2-'1-'$0-1W ÂĽW 3>-2-'2 639-!&!ࣗ >-'ÂŁ' A8Ă•৚2-$3>!2@$, <1-'/Ăľ;23ŕŚ”$-T >ŕŚ”8Ă•& 0;Ă•8@$, 0ÂŁ<$A3>' A2!$A'2-' 1!/Ă­ ;' A>-Ă­A!2' A +'2'83>!2-'1 23>@$, 631@9ĚÕ> - A!8AĂ­&A!2-'1 683/'0;'1W ÂŽW 93#! ;!0! 63>-22! 9-Ăľ 68A'&' >9A@9;0-1 $'$,3>!ࣗ 9-ÂŁ2@1 <0-'8<203>!2-'1 2! $'ÂŁ 38!A 9!13&A-'ÂŁ23ŕŚ”$-Ă­W ˆ‡W 9;3;2' &ÂŁ! '('0;@>23ŕŚ”$- 68!$@ /'9; 8Ă•>2-'৚ 639-!&!2-' A&3ÂŁ23ŕŚ”$- !2!ÂŁ-;@$A2@$, - 963Äš'$A2@$, l031<2-0!;@>23ŕŚ”ŕŁ—T #<&3>!2-' 8'ÂŁ!$/-m 38!A 3&63823ŕŚ”$- 2! 9;8'9W 9W 3('8$-' </Ăľ;3 ;3 > 9639Ă•# 2!9;Ăľ6</Ă­$@V ^ A03ÂŁ'2-' g >8!A A $'8;@)0!$/Ă­ g !&1-2-9;8!;38Ă•> 683/'0;Ă•> #!&!>$A@$, A >@038A@9;!2-'1 683+8!1Ă•> 9A03ÂŁ'2-3>@$, - &3ŕŚ”>-!&$A'ŕĽ˜ A&3#@;@$, 68A@ 8'!ÂŁ-A!$/- 683/'0;< ^ !8AĂ­&A!2-' 683/'0;'1 #!&!>$A@1 - 031'8$/!ÂŁ-A!$/! >@2-0Ă•> #!&!ŕĽ˜\ 38!A > 8!1!$, 683/'0;Ă•> ^ &<0!$/! &ÂŁ! 83A>3/< #!&!ŕĽ˜ - -223>!$/-\ 38!A ^ -Ăľ&A@2!83&3>! 9-'ࣗ >96-'8!2-! #!&!ŕĽ˜ - ;8!29('8< >-'&A@T /!03 6Äš!9A$A@A2! >96Ă•Äš68!$@ <$A'ÂŁ2- 63ÂŁ90-$, - 238>'90-$,\W 'ÂŁ'1 63>@৚9A@$, 683/'0;Ă•> /'9; lfm &39;393>!2-' 683f +8!1Ă•> 2!<$A!2-! &3 63;8A'# 8@20< 68!$@T lfm A!!2+!৚3>!2-' <$A'ÂŁ2- > 83A>Ă•/ 23>3$A'92@$, 683+8!1Ă•> 2!<$A!2-!T lfm >A13$2-'2-' -2;'82!$/32!ÂŁ-A!$/-T lfm A>-Ăľ09A'2-' <&A-!Äš< <$A'ÂŁ2- > 683/'0;!$, Â? )2!293>!2@$, A' ŕŚ”83&0Ă•> 38!A lfm 83A>Ă•/ >96Ă•Äš68!$@ A #-A2'9'1W $A'9;2-0!1- 683/'0;Ă•>T 63A! <$A'ÂŁ2-!1-T 9Ă­ 83+8!1Ă•> !&!>$A@$, 38!A f 3ÂŁ90!\W

ÇŚÇĽ

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’


I OgĂłlnopolskie Forum 3U]HGVLÇELRUF]RĂ?FL 6WXGHQWÂľZ ] 1LHSHĂŠQRVSUDZQRĂ?FLDPL A@ 9;<&'2; A 2-'6'Äš23968!>23ŕŚ”$-Ă­ 13৚' #@ࣗ 68A'&9-Ăľ#-38$A@S !0 1! 93#-' 638!&A-ࣗ > 8'!ÂŁ-!$, >96Ă•Äš$A'92'/ +3963&!80-S !0-' 1! 9A!29' - 13৚£->3ŕŚ”$- 83A>3/< >Äš!92'/ &A-!Äš!ÂŁ23ŕŚ”$- +3963&!8$A'/ - ;3 /'9A$A' 2! 9;<&-!$,S /!0 ;3 63Ěí$A@ࣗ A &3#8Ă­ 9;<&'2$0Ă­ A!#!>Ă­S (ze szczegĂłlnym uwzglÄ™dnieniem potrzeb osĂłb z niepeĹ‚nosprawnoĹ›ciami). GoĹ›ciem niespodziankÄ… okazaĹ‚a siÄ™ Katarzyna KozioĹ‚ – Miss Polski na WĂłzku 2015, ktĂłra opowiedziaĹ‚a o swoich zmaganiach po wypadku, pracy zawodowej oraz sukcesie w konkursie, po ktĂłrym mimo swojej niepeĹ‚nosprawnoĹ›ci moĹźe z dumÄ… nosić koronÄ™ i tytuĹ‚ Miss Polski. Ostatni dzieĹ„ konferencji zamknÄ…Ĺ‚ Piotr LeĹ›niewski – student z Poznania, ktĂłry wystÄ…piĹ‚ ze swojÄ… energicznÄ… przemowÄ… motywacyjnÄ… na temat współpracy i osiÄ…gania sukcesĂłw. Przedstawiciele ZSN majÄ… nadziejÄ™ na kolejne edycje konferencji, ktĂłra

w dalszym ciągu będzie poszerzać horyzonty, rozwijać biznesowe myślenie oraz wspierać integrację środowiska osób z niepełnosprawnościami. Bo współpracując, şadna niepełnosprawność nie jest ograniczeniem w realizowaniu swoich marzeń, pasji i ambicji zawodowych. A przedsiębiorczości i sprawnej działalności na rynku moşna uczyć się, czerpiąc garściami z takiej konferencji, jaką była ta w Katowicach.

Rafał Bedrunka Zrzeszenie Studentów 1LHSHÊQRVSUDZQ\FK 8(.

fot. Monika Weryszko

O

dpowiedzi na te i inne pytania szukali przedstawiciele Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UEK podczas I Ogólnopolskiego Forum Przedsiębiorczości Studentów z Niepełnosprawnościami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W dniach 9-11 października 2015 r. Organizacja Studentów Niepełnosprawnych UE w Katowicach zgromadziła w tym celu studentów z niepełnosprawnościami z kilku polskich uczelni. W kameralnym gronie uczestniczyli w wykładach i warsztatach, mieli teş moşliwość integracji z innymi studentami w czasie imprezy studenckiej oraz w czasie turnieju bowlingowego. W czasie warsztatów, po wprowadzeniu teoretycznym, rywalizowali w zakładaniu własnego biznesu. Konkurowały ze sobą foodtrucki – restauracje na kółkach, a takşe sklepy z ubraniami. Pojawiały się niezliczone i oryginalne pomysły budowania własnego biznesu. Bardzo rozwijająca okazała się debata prowadzona przez przedstawiciela Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, który na swoim własnym przykładzie zachęcał do zbudowania swojego biznesu juş w czasie studiów. Spotkaniem z rynkiem pracy była rozmowa z przedstawicielami agencji pracy, którzy dawali wiele wskazówek jak poszukiwać pracy

33&;8<$0V !89A;!;@ A!0Äš!&!2-! >Äš!92'+3 #-A2'9<W

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

ÇŚÇŚ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

W poszukiwaniu ZHZQÇWU]QHJR VSRNRMX ;<&-! 63& >-'ÂŁ31! >A+ÂŁĂľ&!1- 9Ă­ >@/Ă­;03>@1 308'9'1T /'&2!0 -$, 63$AĂ­;0- 13+Ă­ #@ࣗ #!8&A3 ;8<&2'T 9A$A'+Ă•ÂŁ2-' &ÂŁ! 39Ă•# A 2-'6'Äš23968!>23ŕŚ”$-Ă­W -<8! &9W 9Ă•# -'6'Äš23968!>2@$, 1!/Ă­ >@68!$3>!2Ă­ /<৚ 3& ÂŁ!; 8'$'6;Ăľ /!0 68A'0<ࣗ 9;8!$,T 3#!>@ - 9!13;23ŕŚ”ŕŁ— >' >96!2-!Äš' ÂŁ!;!T 0;Ă•8' >9631-2! 9-Ăľ 68A'A $!Äš' ৚@$-'W !/>!৚2-'/9A@ /'9; 6-'8>9A@ 0830X

P

dorobek kulturowy. Po krótkim spacerze po pięknym rynku doszliśmy do liceum, w którym uczył się Karol Wojtyła. Nieoficjalnym symbolem Wadowic stały się kremówki. Równieş i my ulegliśmy tej pokusie spędzając czas na delektowaniu się pysznym ciastkiem oraz herbatą w jednej z miejscowych cukierni. Wieczorem dotarliśmy do Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo�. Jest to hotel oraz ośrodek konferencyjny, połoşony w Szczyrku w malowniczym Beskidzie Śląskim. Po kolacji gry i zabawy integracyjne przygotowane przez ZSN UEK pozwoliły nam lepiej się poznać.

fot. Archiwum BON U EK

oczątek studiów dla kaşdego ŝa- nictwo w obozie jest doskonałą okazją ka jest okresem wzmoşonej pra- do uzyskania wszelkich niezbędnych cy i stresu. Bardzo często wiąşe informacji na temat wsparcia studensię on z przeprowadzką, nowym tów z niepełnosprawnością. Jest rówmiejscem oraz poznaniem nowych ludzi. nieş szansą na poznanie nowych ludzi, Studenci muszą wykazać się duşą samo- a przede wszystkim aktywne spędzenie dzielnością i sprostać nowym wyzwaniom. wolnego czasu. Biuro ds. ON, wychodząc naprzeciw problemom studentów z niepełnospraw- '£!$/! AA! #8!1 nością studiujących na pierwszym roku, juş po raz 10. zorganizowało obóz szkoZ Krakowa wyjechaliśmy w piątkowe leniowo-adaptacyjny w Szczyrku. W tym popołudnie. Pierwszą atrakcją wycieczki roku odbył się on w dniach 6-8 listopada. było zwiedzanie Wadowic – rodzinnego W obozie zdecydowało się wziąć udział miasta Karola Wojtyły. Przewodnik przy14 studentów UEK, AGH, UR. Uczest- blişył nam bogatą historię miasta i jego

&/Ăľ$-' <$A'9;2-0Ă•> 3#3A<

ÇŚÓ?

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’


638! &!>0! >-'&A@ Po południu w sali konferencyjnej wspólnie wysłuchaliśmy prezentacji nt. krakowskich BONów. Pracownik biura przedstawił zakres działań, pomoc, jaką nam oferują oraz instrukcje, jak z tej pomocy skutecznie korzystać. To jedna z najwaşniejszych informacji potrzebnych studentom z niepełnosprawnością do studiowania i radzenia sobie w środowisku akademickim. Studiowanie to nie tylko wykłady oraz ćwiczenia, ale równieş aktywne uczestnictwo w şyciu studenckim, o czym mogliśmy usłyszeć od przedstawicieli Zrzeszeń Studentów Niepełnoprawnych UEK oraz AGH, którzy zachęcili nas do działania w organizacjach studenckich. Swoją ofertę dla wszystkich studentów, takşe tych z niepełnosprawnością, zaprezentowała przedstawicielka Erasmus Student Network. Dowiedzieliśmy się w jaki sposób moşemy aplikować na wyjazdy zagraniczne i co mamy zrobić, aby uczestniczyć w projektach Erasmus. Moşliwość rozwijania własnych zainteresowań przez studentów oferują teş koła naukowe. Na kaşdej uczelni działa wiele takich kół, w których kaşdy z nas moşe działać i doskonalić swoją wiedzę.

-'$A38'0 A!63A2!>$A@

PoinformowaĹ‚a nas o tym koleĹźanka, ktĂł- oraz bilardu bÄ…dĹş ping-ponga, lecz dora aktywnie uczestniczy w dziaĹ‚aniach kół skonaĹ‚a pogoda zachÄ™ciĹ‚a nas do spacerĂłw naukowych na UEK. po urokliwej okolicy, a piÄ™kna zĹ‚ota jesieĹ„ Po otrzymanej dawce wiedzy przyszedĹ‚ do poszukiwania grzybĂłw w pobliskim lesie. czas na wspĂłlne ognisko poĹ‚Ä…czone z kolacjÄ…. Dobre nastroje zachÄ™ciĹ‚y nas do zaprezen- 3&9<13>!2-' towania swoich umiejÄ™tnoĹ›ci wokalnych, czego efektem byĹ‚o Ĺ›piewanie piosenek ObĂłz naleĹźy uznać za bardzo udany. do późnych godzin nocnych. Wszyscy jesteĹ›my bardzo zadowoleni i z chÄ™ciÄ… bÄ™dziemy uczestniczyć w kolejnych wy 'ÂŁ!09 - 3&63$A@2'0 darzeniach, organizowanych przez BON. Po wyjeĹşdzie kaĹźdy student pierwszego Niedziela byĹ‚ dniem odpoczynku i re- roku juĹź wie, Ĺźe moĹźe liczyć na pomocnÄ… laksu. KaĹźdy student swĂłj czas wolny mĂłgĹ‚ dĹ‚oĹ„ ze strony zarĂłwno BON, jak i ZSN. spÄ™dzić na poszukiwaniu wewnÄ™trznego spokoju, tak aby naĹ‚adować baterie do praMateusz MacaĹ‚ka cy i nauki. MogliĹ›my skorzystać z bogatej BON UEK Marcin Zubik oferty oĹ›rodka w postaci, miÄ™dzy innymi zabiegĂłw rehabilitacyjnych, masaĹźy, spa ZSN UEK

fot. Archiwum BON U EK

Sobota była dniem rozwoju osobistego. Po śniadaniu odbyły się warsztaty psychologiczne. „Zamknij oczy i przywołaj w pamięci pierwszą chwilę w Twoim şyciu, kiedy czułeś/aś wewnętrzny spokój� – jest to jeden ze sposobów szukania wewnętrznego spokoju, jakie były prezentowane na warsztatach. Kaşdy z nas opowiadał o swoich doświadczeniach, odczuciach oraz o indywidualnym wyobraşeniu wewnętrznego spokoju. Przywoływaliśmy swoje najwspanialsze chwile, przypominaliśmy sobie momenty, w którym osiągnęliśmy ten spokój. Zajęcia były niezwykle ciekawe, gdyş garść wiadomości teoretycznych przeplatała się z praktycznymi ćwiczeniami, równieş na świeşym powietrzu. Znalezienie wewnętrznego spokoju pozwoliło nam na uświadomienie sobie, jak waşne jest uspokojenie się i wyciszenie w codziennym şyciu przed egzaminem bądź w trudnych chwilach.

fot. Archiwum BON U EK

^ !0 39-í+2íࣗ 9630Õ/ >'>2þ;8A2@S\

8'A'2;!$/! 2;W -<8 &9W

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

njǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

3UHVWL×RZD QDJURGD GOD %LXUD GV 2VµE 1LHSHÊQRVSUDZQ\FK 8(. -<83 2!+83&A323 63 8!A 03£'/2@T ;@1 8!A'1 A! 9;>38A'2-' - 683('9/32!£2' 683>!&A'2-' ^ '8>-9< >>> #'A #!8-'8 \W !+83&! A39;!Ě! >8õ$A32! 63&$A!9 <83$A@9;'/ !£- 2;'+8!$/-T 0;Õ8! 3&#@Ě! 9-õ ǎǖ £-9;36!&! > !89A!>-'W 32383>@ 6!;832!; 2!& !£í 3#/íĚ 8'A@&'2; A'$A@63963£-;'/ 3£90-'/T 2&8A'/ <&!W

G

świata artystycznego, znane nie tylko skiego, tacy jak Anna Popek. Przede z aktywności zawodowej, ale również wszystkim jednak Gala zgromadziła z aktywności na rzecz osób z niepeł- liczną rzeszę osób z niepełnosprawnonosprawnościami, wśród nich Olga ściami z całej Polski oraz ich rodziny Bończyk, Grażyna Wolszczak, Anna i przyjaciół. Korcz, Małgorzata Pieńkowska, a takZ jednej strony zachowany został że przedstawiciele świata dziennikar- charakter uroczystej Gali – całość

fot. Stowarzyszynie Integracja

ala zgromadziła ponad 2500 uczestników. Wśród zaproszonych gości byli zarówno przedstawiciele świata polityki, wśród nich: przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP, posłowie, oraz wysocy urzędnicy; przedstawicielki

-'£0! !£! 2;'+8!$/-

Ǧӑ

28 Ǔ lǓǔm d 8<&A-'क़ ǏǍǎǒ


fot. Stowarzyszynie Integracja

prowadziĹ‚ zaĹ‚oĹźyciel i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja, Piotr PawĹ‚owski. WspieraĹ‚ go swoim dowcipem dziennikarz i satyryk Artur Andrus wspĂłlnie z niezwykle ciepĹ‚Ä… osobÄ…, jakÄ… jest znana i popularna aktorka Magdalena Róşczka. GalÄ™ rozpoczÄ…Ĺ‚ minikoncert Kamila Czeszela, bardzo utalentowanego niepeĹ‚nosprawnego piosenkarza. Jednak gĹ‚Ăłwnym goĹ›ciem Gali byĹ‚a przebywajÄ…ca w Polsce brytyjska wokalistka Victoria Modesta, piosenkarka zdobywajÄ…ca na Wyspach coraz wiÄ™kszÄ… popularność (pomimo – albo na przekĂłr – widocznej niepeĹ‚nosprawnoĹ›ci), ktĂłra podczas Gali otrzymaĹ‚a NagrodÄ™ SpecjalnÄ… Przyjaciel Integracji „za postawÄ™ ĹźyciowÄ…, krzewienie idei bezkompromisowego Ĺ‚amania barier w codziennym Ĺźyciu osĂłb z niepeĹ‚nosprawnoĹ›ciamiâ€?. Podczas Gali Medale „Przyjaciel Integracjiâ€? otrzymali: ZwiÄ…zek BankĂłw Polskich, Poczta Polska i Totalizator Sportowy, zaĹ› wyróşnienie przyznano Portowi Lotniczemu im. F. Chopina w Warszawie. Nagrody te przyznano za podejmowanie dziaĹ‚aĹ„ na rzecz osĂłb z niepeĹ‚nosprawnoĹ›ciami. Z drugiej zaĹ› strony impreza ta miaĹ‚a coĹ› z cudownego, ludycznego widowiska, bowiem podczas wystÄ™pĂłw dwĂłch zespoĹ‚Ăłw, November Project oraz Sound’n’Grace, uczestnicy bawili siÄ™ Ĺ›piewajÄ…c i taĹ„czÄ…c razem z artystami, a miejsca do tej zabawy byĹ‚o duĹźo, bowiem caĹ‚a impreza odbyĹ‚a siÄ™ w budynku EXPO XXI Warszawa, w najnowszej hali obiektu o powierzchni prawie 4000 m2. To wĹ‚aĹ›nie ta nowoczesna przestrzeĹ„ oraz duĹźe moĹźliwoĹ›ci techniczne obiektu umoĹźliwiĹ‚y stworzenie atmosfery przyjacielskiej zabawy i poczucie peĹ‚nej integracji uczestnikĂłw. ByĹ‚o mi dane reprezentować Biuro ds. ON – i tym samym UEK – i odebrać z rÄ…k Magdaleny Róşczki statuetkÄ™ wraz z dyplomem, choć muszÄ™ przyznać, Ĺźe nie przyĹ‚oĹźyĹ‚am siÄ™ w Ĺźadnym calu do bezbarierowoĹ›ci strony www naszego Biura. Profesjonalizm strony www BON jest zasĹ‚ugÄ… mgr Eweliny Durlak oraz mgra. Marka Ĺšwierada. OdbierajÄ…c nagrodÄ™ i korzystajÄ…c z faktu, Ĺźe byĹ‚am przy mikrofonie, po pierwsze – przesĹ‚aĹ‚am

8A'13>! 683(W &8 ,!#W !2-2@ -ÂŁ'0

Warszawie integracyjne pozdrowienia od Krakowa. Po drugie, podziękowałam organizatorom za nagrodę, ale przede wszystkim za realizację wspaniałej idei jaką jest idea INTEGRACJI. Po trzecie zaś, podzieliłam się z uczestnikami Gali swoim niedawnym doświadczeniem, kiedy to podczas odbierania nagrody „Lodołamacze� w październiku na Zamku Królewskim w Warszawie rektor UEK prof. UEK dr hab. inş. Andrzej Chochół powiedział, şe nie jest pewien czy nasza uczelnia zasłuşyła na tę nagrodę, bo zrobiliśmy dopiero pierwszy krok. Kiedy to usłyszałam, nie bardzo mogłam pogodzić się z tym zdaniem, bowiem od 2002 roku najpierw sama, a potem wraz z BON podejmujemy działania na rzecz wsparcia studentów

z niepełnosprawnościami i wydawało mi się, şe nasza Uczelnia zaszła znacznie dalej niş na odległość pierwszego kroku. Na szczęście nie podzieliłam się z Panem Rektorem tą wątpliwością, bowiem po pewnym czasie i na mnie spłynęło olśnienie. Choć w sensie wymiernym duşo przez te lata zostało na naszej Uczelni zrobione, to wobec tego, co trzeba jeszcze zrobić i wobec tego, co trzeba jeszcze zmienić w Polsce, rzeczywiście zrobiliśmy dopiero pierwszy krok. Na koniec zaprosiłam wszystkich uczestników Gali na nasze Krakowskie Dni Integracji w kwietniu 2016 roku. SURI GU KDE Janina Filek 3HÊQRPRFQLN 5HNWRUD 8(. GV 2V¾E 1LHSHÊQRVSUDZQ\FK

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

njǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

&HUHPRQLD ZUÇF]HQLD dyplomĂłw MBA Ç?Ç? 6!ৡ&A-'82-0! Ç?Ç?ÇŽÇ’ 8W > 8!03>90-'/ A03ÂŁ' -A2'9< 2->'89@;';< 03231-$A2'+3 3&#@Äš! 9-Ăľ <83$A@9;3ŕŚ”ŕŁ— >8Ăľ$A'2-! &@6ÂŁ31Ă•> 9Äš<$,!$A31 - '&@$/- 83+8!1< ?'$<;-=' 38!A '&@$/- 83+8!1< 2;'82!;-32!ÂŁ W

A

bsolwentów i zaproszonych gości zebranych w Starej Auli przywitał prof. Adam Sagan – Przewodniczący Rady Programowej Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK. Ceremonię uświetniły liczne przemówienia. Jako pierwszy wystąpił John Lynch – Prezes firmy Lynka z siedzibą w Krakowie, który wygłosił wykład pt. „Managing in a severe crisis�. Zaprezentował w skrócie historię rozwoju swojej firmy i udzielił cennych wskazówek, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Na koniec złoşył wszystkim absolwentom şyczenia sukcesów w karierze zawodowej.

#93£>'2$- '&@$/- 83+8!1< 2;'82!ধ32!£

Ó?ÇĄ

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

Kolejni przemówili przedstawiciele uczelni partnerskich – prof. Hans RamÜ z Stockholm Business School, Stockholm University oraz Daniel Gfeller i Lars Scheibling – dyrektorzy programów międzynarodowych z St. Gallen Business School w Szwajcarii. Zaproszeni goście pogratulowali absolwentom otrzymania dyplomów MBA doceniając ich wytrwałość i cięşką pracę podczas studiów. W imieniu absolwentów głos zabrali przedstawiciele grup: Pan Grzegorz Maracha – starosta XVIII edycji Programu Executive MBA, Pani Paulina Kowalska – starosta XIX edycji Programu Executive MBA oraz Pani Elşbieta

Klamra – starosta VIII edycji Programu International MBA. Ostatnim punktem uroczystoĹ›ci byĹ‚o wrÄ™czenie wyróşnieĹ„ najlepszym sĹ‚uchaczom studiĂłw MBA. Listy gratulacyjne i symboliczne nagrody otrzymali: Pani Magdalena Fik-Matyniak, Pan Ĺ ukasz Niedzwiedzki, Pan Marcin Majko oraz Pan PaweĹ‚ Zielniok. Po oficjalnej części uroczystoĹ›ci absolwenci i zaproszeni goĹ›cie udali siÄ™ do Sali Senackiej Uniwersytetu Ekonomicznego na poczÄ™stunek, gdzie mogli jeszcze raz powspominać czas studiĂłw w peĹ‚nym gronie. dr Piotr BuĹ‚a '\UHNWRU .6% 8(.


1RZH REV]DU\ ZVS¾ÊSUDF\ .UDNRZVNLHM 6]NRĂŠ\ %L]QHVX 8(. ] 6XIIRON University – Sawyer Business School oraz Clark University &2-!$, Ç‘gÇ• ÂŁ-9;36!&! Ç?Ç?ÇŽÇ’ 830< 68A'&9;!>-$-'ÂŁ' 8!03>90-'/ A03Äš@ -A2'9< <$A'9;2-$A@ÂŁ- > 963;0!2-!$, > <$A'ÂŁ2-!$, 6!8;2'890-$, <ø3ÂŁ0 2-='89-;@ g !>@'8 <9-2'99 $,33ÂŁ > 39;32-' 38!A ÂŁ!80 2-='89-;@ > 38$'9;'8 l mW

O

d 2007 roku współpraca KSB UEK z Suffolk University – Sawyer Business School umoĹźliwiĹ‚a wymianÄ™ wiedzy i doĹ›wiadczeĹ„ zarĂłwno studentĂłw MBA, jak i pracownikĂłw naukowych. Podczas spotkania Prof. Richard Torrisi oraz Prof. Michael Barretti z Suffolk University podkreĹ›lili wartość dotychczasowych osiÄ…gnięć i potrzebÄ™ kontynuowania miÄ™dzynarodowej współpracy. Uczelnie planujÄ… w kolejnym roku rozpocząć wspĂłlne badania naukowe i powtĂłrnie zrealizować dobrze oceniany zagraniczny wyjazd szkoleniowy dla studentĂłw i absolwentĂłw MBA do Bostonu. Jednak po raz pierwszy akademickie Study Trip ma poĹ‚Ä…czyć trzy współpracujÄ…ce uniwersytety w ramach wykĹ‚adĂłw i praktycznych wizyt w amerykaĹ„skich przedsiÄ™biorstwach. Oznacza to, iĹź studenci MBA bÄ™dÄ… mogli późnÄ… wiosnÄ… uczestniczyć w nowym projekcie organizowanym przez KrakowskÄ… SzkoĹ‚Ä™ Biznesu UEK, Suffolk University oraz Clark University. GĹ‚Ăłwnymi tematami poruszanymi na spotkaniu w Clark University – College of Professional and Continuing Education z Prof. Amy Daly Gardner – Associate Dean for International Programs byĹ‚ rozwĂłj wspĂłlnego Programu MBA KSB + Master oraz zaĹ‚oĹźenia planowanego wyjazdu szkoleniowego do Bostonu. W spotkaniach uczestniczyĹ‚ takĹźe Prof. Thomas Massey, ktĂłry rozpoczÄ…Ĺ‚ współpracÄ™ z KSB UEK.

& ÂŁ'>'/V 32-0! <ÂŁ9A! g 338&@2!;38 83+8!1Ă•> > T -$,!8& 388-9- g 83('9938 3( 2;'82!ধ32!ÂŁ <9-2'99T -$,!'ÂŁ !88'ষT g ÂŁ-2-$!ÂŁ 83('9938 3( !80'ধ2+T &8 -3;8 <Äš! g @8'0;38 W

Przedstawiciele Szkoły spotkali się takşe z Prof. Patem Gillogly – Program Director of Master of Science Professional Communication, by omówić nowoczesne metody komunikacji pozwalające uzupełni tradycyjny wykład o elementy e-learningowe, takie jak on-line introduction courses, wideo konferencje, intranet oraz extranet. Rozwiązania te wspomagają definiowanie potrzeb merytorycznych uczestników, monitorują i kontrolują naukę, a takşe optymalizują czas pracy. Kontynuacją tych rozwaşań była rozmowa z Prof. Dennis Wadsworth – Director of Master of Science Information Technology, podczas której omówiona została moşliwość otwarcia nowej specjalności w ramach Pro-

gramu MBA KSB + Master – MBA in Information Technology. Zagadnienia takie jak Intelligence Business oraz e-Commerce cieszą się duşym zainteresowaniem wśród polskich menedşerów, co przemawia za rozszerzeniem oferty programowej. Na zakończenie podsumowano realizację pierwszej edycji Programu MBA KSB + Master. W październiku br. pierwsi absolwenci uzyskali dyplom Master of Science in Professional Communication wydany przez Clark University oraz specjalizacyjny dyplom MBA wystawiony przez KSB UEK. Monika Bulsza Koordynator Programów MBA KSB UEK

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

Ó?Ǣ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

$ UHćHFWLRQ RI WKH 0%$ &6% 0DVWHU 3URJUDP -'ÂŁ0-1 9<0$'9'1 A!03ŕĽ˜$A@Äš! 9-Ăľ 6-'8>9A! '&@$/! 23>'+3 83+8!1< ÓŤ !9;'8W 32-৚'/ >@63>-'&ৡ 9;!839;@ '&@$/- 9;<&-Ă•> ÓŤ !9;'8 g !;!8A@2@ Ăľ&A@W

A

merican philosopher, psychologist, and education reformer – John Dewey – once said that we do not learn from experience, we learn from reflecting on experience. As a great number of us know, reflection in itself is the most important part of the learning process, and although our studies have ended and we move on with our lives, it is, by no means, the end of our learning. Although it has been barely a month since I graduated from the MBA CSB + Master Program organized by Cracow School of Business at Cracow University of Economics in cooperation with Clark University, I feel it’s as good a time as ever for some post-MBA and post-Master reflections on both the experience and what I have taken away from it. Although it had its bumps and bruises along the way, I can honestly say that it was a worthwhile program and certain aspects, like many things, left a lasting impression. During these past two years, there have definitely been many things I can reflect on. The long hours spent writing, reading, and analyzing documents and case studies, the week–long Study Trip to Šódź, and the constantly changing classes kept many on their toes and built strong ties among both professors and student. The international atmosphere and differing languages were an opportunity to experience cross boarder cultures without ever leaving the classroom! It brought into perspective the differences we each carry and allowed us to more clearly appreciate each other and those around us

Ó?ÇŁ

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

in a new light through the work we did together. All in all, it has made us better individuals both inside and outside the business world. Despite the coursework and lessons that gave both theoretical as well as practical overviews and exercises, the soft skills acquired were what I found most rewarding and valuable. These skills provided for that extra stepping stone I needed to move up in becoming a more competent business professional. Among them were: communication, leadership, time management, and networking skills. The international culture of the program, bringing together individuals from different countries and professional backgrounds, along with the constant teamwork also provided a venue to overcome cultural barriers by using learned communication skills to achieve a common goal. Of course when working in any group, chaos is bound

;!839;! - !#93ÂŁ>'2;0! Â? !9;'8 g !;!8A@2! Ăľ&A!

to turn up at some point. As a result strong leadership skills were formed and moulded to ensure control and organization. Many times I found myself in the hot seat and discovered I was actually pretty good at asserting myself in order to organize and manage my team through various projects and towards success. Of course the most vital lesson here is, and has always been, that there is no “I� in Team. Because of the diversity of the business world today, this is even more so true. Overall, I truly believe those past two years have given me a great deal of knowledge and an advantage for whatever the future holds and I wish all my colleagues and friends from the Cracow MBA CSB + Master Program of 2015 the best of luck and encourage any prospective future students, looking for a challenging curriculum that gives results, to look into the program.


3URJUDP 0%$ .6% Master – Clark University &2-!$, Ç’fÇŽÇ? ÂŁ-6$! #8W 9;<&'2$- '&@$/- 683+8!1< ÓŤ !9;'8 3&>-'&A-ÂŁ- 0!16<9 ÂŁ!80 2-='89-;@T 0;Ă•8@ 1-'ŕŚ”$- 9-Ăľ 2! ;'8'2-' 63Äš'$A2'/ 0!&'1-- !<0 l m > ĂŚ3&A-W

W

hensive response plan applicable to diversity of public and private work organizationsâ€?. Studenci MBA KSB + Master odwiedzili rĂłwnieĹź Ĺ Ăłdzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny. W czasie prezentacji i zwiedzania zapoznali siÄ™ z dziaĹ‚alnoĹ›ciÄ… Technoparku, obejmujÄ…cÄ… pomoc mĹ‚odym firmom w ramach inkubatora technologicznego. Obejrzeli rĂłwnieĹź pracowniÄ™ umoĹźliwiajÄ…cÄ… konstruowanie i wytwarzanie implantĂłw medycznych. Dla studentĂłw, ktĂłrzy pracujÄ… w nowo powstaĹ‚ych firmach lub rozwaĹźajÄ… zaĹ‚oĹźenie wĹ‚asnego biznesu, byĹ‚o to bardzo ciekawe doĹ›wiadczenie. Wyjazd posumowaĹ‚a Starosta II edycji Programu MBA KSB + Master – Thais Rodrigues Ribeiro: “The MBA study trip

was much more than just another intensive lecture, within the few days that the group spent together. It was possible to make the network much stronger and be able to get to know better each of the individuals in the group. This way the knowledge went much more further than just the one acquired inside the classroom. Not to mention that it was also incredible fun to be working with such culturally heterogeneous groupâ€?.

Alina Tlałka-Janoszek Koordynator Programu 0%$ .6% 0DVWHU KSB UEK

fot. Janusz Weretko

czasie wyjazdu sĹ‚uchacze uczestniczyli w wykĹ‚adzie Crisis Preparedness & Communication. ZajÄ™cia poprowadziĹ‚ prof. Gerald Lewis z Clark University, ceniony amerykaĹ„ski specjalista w dziedzinie psychologii organizacyjnej, zarzÄ…dzania kryzysowego i zarzÄ…dzania kapitaĹ‚em ludzkim. Na wykĹ‚adach studenci zapoznali siÄ™ z zagadnieniami dotyczÄ…cymi teorii zarzÄ…dzania kryzysowego, Business Impact Analysis (BIA), NEPA 1600, NIMS czy metodami identyfikacji, oceny i planowania reakcji na sytuacje wyjÄ…tkowe. CytujÄ…c za prof. Lewis: “This course provide both a strategic overview of the critical elements for developing a compre-

;<&'2$- 63&$A!9 $316!2@ =-9-; > ĂŚĂ•&A0-1 '+-32!ÂŁ2@ 1 !80< !<03>3f '$,23ÂŁ3+-$A2@1W

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

Ó?Ǥ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Study Trip to Switzerland &2-!$, Ç?ÇŽ 1!/! g Ç? $A'8>$! Ç?Ç?ÇŽÇ’ 8W 3&#@>!Äš 9-Ăľ >@/!A& 9;<&'2;Ă•> 6-'8>9A'+3 830< Ç–f;'/ '&@$/- 9;<&-Ă•> 2;'82!ধ32!ÂŁ &3 A>!/$!8--W

W

yjazd ten zostaĹ‚ zorganizowany przez KrakowskÄ… SzkoĹ‚Ä™ Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz partnerujÄ…cÄ… jej St.Gallen Business School. Harmonogram wyjazdu zostaĹ‚ wypeĹ‚niony wykĹ‚adami i prezentacjami tematycznie zwiÄ…zanymi z programem studiĂłw oraz odwiedzanymi podczas wizyty instytucjami. Studenci mieli moĹźliwość zapoznania siÄ™ ze specyfikÄ… dziaĹ‚alnoĹ›ci takich przedsiÄ™biorstw jak: t Papyrus Schweiz AG – przedstawiciel branĹźy papierniczej, magazynowanie i dystrybucja papieru drukarskiego oraz podobnego asortymentu, t Chronometry Bayer – znany dystrybutor ekskluzywnych zegarkĂłw m.in. firmy Patek Philippe,

;<&'2$- 2;'82!ধ32!ÂŁ '&W ÂŽ > )81-'

Ó?ÇĽ

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

t

Credit Suisse – wiodÄ…ca instytucja finansowa i drugi pod wzglÄ™dem wielkoĹ›ci Szwajcarski Bank, t Reader's Digest – cenione wydawnictwo o wyjÄ…tkowym profilu posiadajÄ…ce rzeszÄ™ czytelnikĂłw na caĹ‚ym Ĺ›wiecie. Wszystkie spotkania w firmach obfitowaĹ‚y w ciekawe przykĹ‚ady z Ĺźycia róşnych branĹź powiÄ…zanych realiami ekonomicznymi współczesnej Szwajcarii, Europy i Ĺ›wiata zarazem. Jeden z dni pobytu grupy studentĂłw w Szwajcarii wypeĹ‚niĹ‚a wizyta na Uniwersytecie St.Gallen. Zwiedzanie tej wyjÄ…tkowej uczelni wzbogacone zostaĹ‚o o bardzo interesujÄ…cy wykĹ‚ad przygotowany przez Dr Joerga Hoftettera, eksperta w zakresie logistyki oraz prezentacjÄ™ biura rozwoju turystyki regionalnej: St.Gallen Tourism Office. Dodatko-

wo krĂłtka wizyta w samej przepiÄ™knej i malowniczo poĹ‚oĹźonej miejscowoĹ›ci St.Gallen wzbudziĹ‚a aprobatÄ™ wszystkich uczestnikĂłw. Trudno okreĹ›lić ten wyjazd inaczej, niĹź jako przykĹ‚ad bardzo dobrej organizacji ze strony zaangaĹźowanych pracownikĂłw i wĹ‚adz obu Szkół, wyjÄ…tkowej moĹźliwoĹ›ci zapoznania siÄ™ z praktycznÄ… stronÄ… realiĂłw biznesu oraz, co takĹźe trzeba zaznaczyć, w peĹ‚ni wykorzystanej sposobnoĹ›ci stworzenia zgranego teamu i peĹ‚nej integracji 9 edycji studiĂłw International MBA, oczekujÄ…cej teraz na kolejne wyzwania, nie tylko na gruncie edukacyjnym. Robert Bekus '\UHNWRU 6SU]HGDĂ—\ +DEDVLW 3ROVND Starosta 9 edycji Programu International MBA


Study Trip to Sweden &2-!$, Ç?Ç?WÇ?Ç–WÇ?Ç?ÇŽÇ’ g Ç?Ç?WÇŽÇ?WÇ?Ç?ÇŽÇ’ /!03 9;<&'2$- 83+8!1< ?'$<ধ=' 8!03>90-'/ A03Äš@ -A2'9< <$A'9;2-$A@ÂŁ-ŕŚ”1@ > >@/'ৡ&A-' '&<0!$@/2@1 &3 ;3$0,3ÂŁ1 <9-2'99 $,33ÂŁ l mW

W

yjazd rozpoczÄ…Ĺ‚ siÄ™ od spotkania na Ĺ›wieĹźo oddanym nowym terminalu krakowskich Balic. W koĹ„cu nasze lotnisko nie odbiega standardem od innych portĂłw europejskich, co znaczÄ…co podniosĹ‚o jakość podróşy. Po kilku godzinach lotu i szybkiej przesiadce w Monachium wylÄ…dowaliĹ›my bez przeszkĂłd na lotnisku Arlanda, poĹ‚oĹźonym 40 minut drogi autobusem od centrum Sztokholmu. Po sprawnym zameldowaniu siÄ™ w Ĺ›wietnie poĹ‚oĹźonym hotelu, wyruszyliĹ›my do siedziby SBS, gdzie przywitaĹ‚ nas Michael Forsman – Executive Education and Network Manager. Po kilku zdaniach wstÄ™pu gĹ‚os zabrali przedstawiciele pierwszej prezentujÄ…cej siÄ™ tego wyjazdu firmy – Froosh. PrzedsiÄ™biorstwo to produkuje smoothie wykonane tylko z owocĂłw z zaprzyjaĹşnionych i sprawdzonych plantacji, ktĂłre czÄ™sto ulokowane sÄ… w krajach rozwijajÄ…cych

się. Na bazie tego zabiegu, Froosh buduję swoją markę jako firmy społecznie odpowiedzialnej. Bardzo interesujące wystąpienie Johana Gummessona – Country Managera Froosh w Szwecji, rozpoczęło gorącą dyskusję o ochronie rynków lokalnych, cłach i inwestycjach w Afryce. Prezentację zakończyło wystąpienie Anny Hagemann – Group Public Affairs & Communication Manager, opisujące model współpracy Froosh z plantacjami owoców. Po długim i intensywnym dniu, udaliśmy się na zasłuşony odpoczynek do hotelu.

!-ÂŁ Ä‘'2T !-ÂŁ <-$0T

!-£ ,'!6 Drugi dzień pobytu otworzył prof. Ian Richardson, jak zwykle bardzo energicznym wystąpieniem, w którym po krótce przedstawił nam Szkołę Biznesu Uni-

;3$0,3ÂŁ1 <9-2'99 $,33ÂŁ 6%6 LV RQH RI WKH ELJJHVW GHSDUWments at Stockholm University ZLWK PRUH WKDQ VWXGHQWV DERXW UHVHDUFK DQG WHDFKLQJ VWDII DQG VRPH GRFWRUDO VWXdents. SBS conducts prominent research and education in an open and innovative environment.

8339, Froosh is designed to give consumers in the nordic countries D FRQYHQLHQW GHOLFLRXV DQG KHalthy way to get more fruit into their diet and make it a little easier to live a healthy life.research and education in an open and innovative environment.

;<&'2$- '&@$/- 83+8!1< ?'$<ধ=' 68A'& #<&@20-'1 ;3$0,3£1 <9-2'99 $,33£ l m >8!A A 68A'&9;!f >-$-'£!1- 38!A

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

Ó?ÇŚ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

'9'!8$, ';,3&3ÂŁ3+@ The process used to collect information and data for the purpose of PDNLQJ EXVLQHVV GHFLVLRQV 7KH PHWKRGRORJ\ PD\ LQFOXGH SXEOLFDWLRQ UHVHDUFK LQWHUYLHZV VXUYH\V DQG RWKHU UHVHDUFK WHFKQLTXHV DQG FRXOG LQFOXGH ERWK SUHVHQW DQG KLVWRULFDO information.

83(W ,31!9 !@ Thomas Bay is Assistant Professor at Stockholm Business School. Thomas Bay teaches courses LQ 0DQDJHPHQW 2UJDQLVDWLRQ 3URMHFW 0DQDJHPHQW 3KLORVRSK\ RI 6RFLDO 6FLHQFH 6RFLDO 5HVHDUFK 0HWKRGV DQG KH LV DOVR UHVSRQVLEOH IRU WKH GHSDUWPHQWèV dissertation courses on the EDFKHORU DQG PDVWHU OHYHOV

ÂŁ'$;83ÂŁ<?

wersytetu w Sztokholmie, wybitnych absolwentĂłw i co najwaĹźniejsze – zachÄ™caĹ‚ nas do przedsiÄ™biorczoĹ›ci bez obawy o poraĹźki, twierdzÄ…c Ĺźe musimy siÄ™ z nich uczyć – „Fail Often, Fail Quick, Fail Cheapâ€?. Kolejnym elementem programu byĹ‚a wizyta w uniwersyteckiej bibliotece. Pozytywne wraĹźenie zrobiĹ‚ zarĂłwno ogrom zbiorĂłw, jak i sam budynek, zachÄ™cajÄ…cy do pracy na miejscu. Po wizycie w bibliotece, nastÄ…piĹ‚ gwóźdĹş programu – wykĹ‚ad prowadzony przez prof. Thomasa Bay z SBS – Research Methodology. Jak to w przypadku zajęć z profesorami z zagranicznych uczelni, zostaliĹ›my podzieleni na grupy i pracowaliĹ›my samodzielnie. Tym razem sami tworzyliĹ›my case study, aby jak najlepiej poznać dziedzinÄ™ Research Methodology.

8@++'8-'; Dzień trzeci to wizyta w kolejnej prezentującej się firmie, tym razem w światowym koncernie Electrolux Przedsiębiorstwo zostało zaprezentowane przez Jonasa Samuelsona – CEO Major Appliances EMEA, następnie odbyła się bardzo interesująca prelekcja o innowacji poprowadzona przez Joachima Raska – Vice President Innovation Operations. Po wysłuchaniu wykładów mieliśmy okazję obejrzeć produkty oferowane przez Electrolux, począwszy od tych znanych ze sklepów, aş do super kuchni kosztujących setki tysięcy euro. Po sprawnie wydanym

(AGD najwyşszych standardów) lunchu, ostatnią prezentację o krakowskim oddziale Electrolux poprowadził George Linton – Head of Shared Service & Process Development. Po prezentacji mieliśmy okazję porozmawiać o strategii firmy w Krakowie i o przyszłości naszego regionu w obszarze BPO i centrów R&D z kadrą menadşerską Electrolux. Po kilku godzinnej wizycie udaliśmy się do Stockholm Business School, gdzie dokończyliśmy pracę nad case study i wykład z Research Methodology. Zwieńczeniem dnia była integracyjna kolacja w restauracji Bryggeriet, gdzie mieliśmy okazję porozmawiać z przedstawicielami obu uczelni, zarówno KSB UEK jaki i SBS.

;3$0,3£1 g ,' !6-;!£ 3( $!2&-2!=-! Ostatni dzień przeznaczyliśmy na zwiedzania miasta. Tego dnia wszyscy byliśmy zgodni, şe Sztokholm jest nie tylko stolicą Szwecji, ale takşe całej Skandynawii. Wyjazd ten pozwolił nam na poznanie blişej siebie, kadry KSB UEK i SBS oraz świetnie przygotował nas do pisania pracy końcowej. Krzysztof Mecenseffi 6DEUH 6WDURVWD HG\FML ([HFXWLYH 0%$ KSB UEK

(OHFWUROX[ LV D JOREDO OHDGHU LQ home appliances and appliances IRU SURIHVVLRQDO XVH VHOOLQJ PRUH WKDQ PLOOLRQ SURGXFWV WR FXVWRPHUV LQ FRXQWULHV every year. The company focuses on innovations that are WKRXJKWIXOO\ GHVLJQHG EDVHG RQ extensive consumer insight.

;@1 /!0 >!৚2' &ÂŁ! )81@ ÂŁ'$;83ÂŁ<? 9Ă­ -223>!$/' 363>-'&A-!Äš 3!$,-1 !90 g -$' 8'9-&'2; 223=!ধ32 6'8!ধ329

Ó?Ó?

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’


Praktyki Erasmus Plus 6N\ LV WKH OLPLW ^ 3 &!Äš@ 1- 68!0;@0- 8!91<9S 3>' A!-2;'8'93>!2-!T (!2;!9;@$A2' A2!/313ŕŚ”$-T 36!23>!2-' 03ÂŁ'/2'+3 /ĂľA@0! 3#$'+3 - &<৚í &!>0Ăľ 63A@;@>2'/ '2'8+--W 0;<!ÂŁ2-' 03ŕĽ˜$AĂľ 9;<&-! 1!+-9;'890-' 2! T !ÂŁ' &A-Ăľ0- 68!0;@$' <&!Äš3 1- 9-Ăľ ;!0৚' A2!ÂŁ'ৡࣗ $!Äš0-'1 &3#8Ă­ 68!$Ăľ - 63Ěí$A@ࣗ /Ă­ A' 9;<&-3>!2-'1\ g ;3 /'&2! A >-'ÂŁ< 36-2-- 3 68!0;@0!$, A! +8!2-$Ă­W 3A2!/ ,-9;38-' #@Äš@$, 9;@6'2&@9;Ă•> 683+8!1<T /!0 &A-Ăľ0- 8!91<93>- A1-'2-! 9-Ăľ ৚@$-'T 639A'8A!/Ă­ 6'896'0;@>@ - >A8!9;!/Ă­ 9A!29' 2! 8@20< 68!$@W

C

o realnie, oprĂłcz niezapomnianych wraĹźeĹ„ i nowych znajomoĹ›ci dajÄ… praktyki za granicÄ…? Jakie kompetencje rozwijajÄ…? Jak pomagajÄ… w podejmowaniu dalszych zawodowych wyzwaĹ„? ZapytaliĹ›my o to ubiegĹ‚orocznych stypendystĂłw programu Erasmus+. 80% z nich zgodnie twierdzi, Ĺźe poprawiĹ‚o znajomość jÄ™zyka obcego, ktĂłry przed wyjazdem byĹ‚ zwykle na poziomie B2-C2. Co wiÄ™cej, podszkolili drugi jÄ™zyk obcy, inny niĹź deklarowany jako gĹ‚Ăłwny (65%). PostÄ™p w znajomoĹ›ci jÄ™zyka praktykanci ocenili wysoko – na 4,73 w 5stopniowej skali. Ponad poĹ‚owa pytanych uznaĹ‚a, Ĺźe dziÄ™ki praktykom sÄ… w stanie Ĺ‚atwiej dostosować siÄ™ i dziaĹ‚ać w nowej sytuacji oraz współpracować z osobami z innych kultur. Stali siÄ™ takĹźe bardziej pewni siebie, otwarci oraz zdolni do podejmowania nowych wyzwaĹ„, wzmocnili teĹź wiarÄ™ we wĹ‚asne moĹźliwoĹ›ci. Nauczyli siÄ™ lepiej pracować w grupie oraz

8!91<9 f 36-2-' ĂŹ3R RGE\FLX SUDNW\NL RWU]\PDĂŠDP RG VZRMHM ĆUP\ GZLH RIHUW\ SUDF\ 3UDFXMÇ Z WHM ĆUPLH MXĂ— QLHPDO ODWD L RG SRQDG URNX SRVLDGDP ZĂŠDVQ\ SURMHNW NWÂľUHJR HIHNW\ ZSĂŠ\QĂƒĂŠ QD XVSUDZQLHQLH SUDF\ FDĂŠHM ĆUP\ ĂŤ

planować zadania i organizować czas pracy. Wysoko ocenili rĂłwnieĹź swoje relacje z pracownikami i przeĹ‚oĹźonymi. Zagraniczni pracodawcy potwierdzajÄ… odczucia praktykantĂłw, doceniajÄ…c kompetencje studentĂłw i absolwentĂłw UEK. WĹ›rĂłd najlepiej rozwiniÄ™tych umiejÄ™tnoĹ›ci, wymienili oni zdolność adaptacji, pracy w grupie, komunikacji oraz – co istotne ze wzglÄ™du na profil uczelni – umiejÄ™tność analitycznego myĹ›lenia. PotwierdzajÄ… teĹź zdolnoĹ›ci organizacyjne staĹźystĂłw. Efekty kilkumiesiÄ™cznej pracy za granicÄ… sÄ… widoczne jeszcze wyraĹşniej z perspektywy czasu. StypendyĹ›ci programu, ktĂłrzy odbywali praktyki w ciÄ…gu ostatnich 4 lat, w 85% potwierdzajÄ…, Ĺźe doĹ›wiadczenie to miaĹ‚o pozytywny wpĹ‚yw na ich dalszÄ… karierÄ™ zawodowÄ…. Niemal Âź z nich po zakoĹ„czeniu staĹźu kontynuowaĹ‚a pracÄ™ u tego samego lub innego pracodawcy za granicÄ… (niemal 20% powyĹźej 6 miesiÄ™cy), wiele osĂłb pozo-

ĂŹ'RĂ?ZLDGF]HQLH Z NRUSRUDFML Z 1LHPF]HFK SUDFD Z W\P MÇ]\NX V]NROHQLD ] RQOLQH PDUNHWLQJX L SUDFD Z U¾×Q\FK SURJUDPDFK 6(2 WR ZV]\VWNR VSUDZLD Ă—H PRMH &9 Z\JOĂƒGD R ZLHOH EDUG]LHM DWUDNF\MQLH GOD SUDFRGDZFÂľZ ']LÇNL WHPX GRVWDĂŠDP EDUG]R GREU]H SĂŠDWQLH SUDFÇ Z .UDNRZLH Z ĆUPLH DPHU\NDĂŒVNLHM PLHVLĂƒF SR SRZURFLH ] SUDNW\N ĂŤ

staje tam nadal. 95% stypendystĂłw, ktĂłrzy ukoĹ„czyli juĹź studia podjęło juĹź pracÄ™. Praktykanci Erasmus to zmotywowani, otwarci ludzie, gotowi na nowe zawodowe wyzwania. CzÄ™sto pobyt za granicÄ… pomĂłgĹ‚ im podjąć decyzjÄ™, w ktĂłrym kierunku powinni rozwijać swojÄ… karierÄ™. Ĺ apiÄ…c raz „erasmusowego bakcylaâ€?, czÄ™sto kontynuujÄ… swoje podróşe, aplikujÄ… do kolejnych firm, awansujÄ…. MoĹźe ich doĹ›wiadczenia stanÄ… siÄ™ kiedyĹ› Twoimi? Niech sĹ‚owa jednej ze studentek UEK bÄ™dÄ… zachÄ™tÄ… do udziaĹ‚u w styczniowej rekrutacji do programu: „Praktyki Erasmus to niesamowita moĹźliwość zmiany perspektywy. Sky is the limit! Wystarczy chcieć i prĂłbować.â€? Zapraszamy! Akademickie Centrum Kariery www.kariery.uek.krakow.pl ZZZ IDFHERRN FRP AkademickieCentrumKariery

ĂŹ0RMH SUDNW\NL RGE\ĂŠDP Z DJHQFML UHNUXWDF\MQHM Z 3UDG]H 7UZDĂŠ\ RQH PLHVLĂƒFH -XĂ— Z 3UDG]H ]DF]ÇÊDP V]XNDĂ… SUDF\ Z VHNWRU]H 532 DE\ SR SRZURFLH GR .UDNRZD PÂľF NRQW\QXRZDĂ… SUDFÇ Z UHNUXWDFML 7\G]LHĂŒ SR SRZURFLH UR]SRF]ÇÊDP SUDFH Z MHGQHM ]bQDMZLÇNV]\FK ĆUP GRVWDUF]DMĂƒF\FK XVĂŠXJL 532 JOREDOQLH 3UDFXMÇ MXĂ— Z WHM ĆUPLH SRQDG URN ĂŤ

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

Ó?ǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

.DOHQGDULXP G]LDĂŠDOQRĂ?FL %LXUD ProgramĂłw Zagranicznych !/>!৚2-'/9A' >@&!8A'2-! Ç?Ç?ÇŽÇ’ 830<

t

t

t

<;@

t

t

t

Ó?Ó‘

organizacja Tygodnia Orientacyjnego przeznaczonego dla studentów przyjeşdşających w ramach wymiany do UEK; prace nad projektem w ramach działania 3.1 KOMPETENCJE W SZKOLNICTWIE WYŝSZYM PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ; rozpoczęcie nowego semestru anglojęzycznego semestralnego programu English Track, przyjazd ponad 200 studentów z uczelni partnerskich; rozpoczęcie kolejnej edycji zajęć w ramach komercyjnego lektoratu języka polskiego Polish Path;

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

t

podpisanie nowych umĂłw z nastÄ™pujÄ…cymi uczelniami: Philipps-Universität Marburg – Niemcy, Institute of Chemical Technology, Prague, – Czechy, UniversitĂ degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria – WĹ‚ochy realizowanie celĂłw informacyjnych – staĹ‚y kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz koordynatorami z uczelni partnerskich

t t

t

>-'$-'ŕĽ˜

;@$A'ŕĽ˜

t

t

t t

t

t

t

t t

t t t

wyróşnienie dla kierunku "MiÄ™dzynarodowe Stosunki Gospodarcze" – jedynego kierunku ekonomicznego wyróşnionego przez Ministerstwo w wojewĂłdztwie MaĹ‚opolskim; udziaĹ‚ w konferencjach: APAIE (Asia-Pacific Association of International Education (APAIE) – Pekin 2015, EAIE (European Association for International Education) – Glasgow 2015 prace nad projektem w ramach dziaĹ‚ania 3.1 KOMPETENCJE W SZKOLNICTWIE WYĹťSZYM PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWĂ“J; pierwsze nominacje na stypendia zagraniczne; poszukiwanie partnerĂłw projektĂłw w celu nadania wĹ‚aĹ›ciwego kierunku dziaĹ‚aniom zwiÄ…zanym z edukacjÄ… w jÄ™zyku angielskim w ramach krĂłtkich programĂłw edukacyjnych; pozyskanie Karty Uczelni Erasmusa+ na lata 2014-2020; podpisanie nowych umĂłw z nastÄ™pujÄ…cymi uczelniami: realizowanie celĂłw informacyjnych – staĹ‚y kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz koordynatorami z uczelni partnerskich

t

t

t t

t

!/

t

coroczna rekrutacja na wyjazdy zagraniczne z programów: Erasmus, EMBS, Podwójne Dyplomy oraz w ramach Umów Wielostronnych; rekrutacja na program Master of Public Administration w Grand Valley State University; rozpoczęcie prac związanych ze złoşeniem projektu w ramach działania 3.1 KOMPETENCJE W SZKOLNICTWIE WYŝSZYM PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ; podpisanie umów z nowymi partnerami: Technical University of Kosice – Słowacja, West University of Timisoara – Rumunia, Gotfried Leibniz University, Hannover – Niemcy, University of Presov – Słowacja, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi – Rumunia realizowanie celów informacyjnych – stały kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz koordynatorami z uczelni partnerskich

!8A'$

t

t

t t t t

rekrutacja na program STEP, Japonia; prace nad projektem w ramach działania 3.1 KOMPETENCJE W SZKOLNICTWIE WYŝSZYM PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ; zebranie danych statystycznych dotyczących działań podejmowanych przez BPZ; podpisanie nowych umów z następującymi uczelniami: negocjacje dotyczące umowy z Hanyang University – Korea Południowa; podpisanie nowych umów partnerskich z: Igdir University – Turcja, Edutus College – Węgry, University of Split – Chorwacja; realizowanie celów informacyjnych – stały kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz koordynatorami z uczelni partnerskich rozpoczęcie rekrutacji na Szkołę letnią języka niemieckiego; prace nad projektem w ramach działania 3.1 KOMPETENCJE W SZKOLNICTWIE WYŝSZYM PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ; aktualizacja koncepcji Kursu przygotowawczego języka polskiego dla osób zainteresowanych studiami w UEK; aktualizacja koncepcji Kursu przygotowawczego języka angielskiego dla osób zainteresowanych studiami w UEK; rekrutacja na program CEEPUS; rekrutacja na program wymiany krajowej – Transekonomik; nominacje na stypendia zagraniczne; realizowanie celów informacyjnych – stały kontakt ze studentami polskimi


t t

t t t t

t

-6-'$

t

t t

-'86-'क़

t t

t t

t

8A'9-'क़

t t

t

trzytygodniowa, dwunasta edycja Szkoły letniej języka niemieckiego; prace nad projektem w ramach działania 3.1 KOMPETENCJE W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ ; zakończenie rekrutacji na Kurs przygotowawczy języka polskiego; zakończenie rekrutacji na Kurs przygotowawczy języka angielskiego; nominacje na stypendia zagraniczne; realizowanie celów informacyjnych – stały kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz koordynatorami z uczelni partnerskich nominacje na stypendia zagraniczne; realizowanie celów informacyjnych – stały kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz koordynatorami z uczelni partnerskich organizacja Tygodnia Orientacyjnego dla studentów przyjeżdżających w ramach wymiany do UEK; prace nad projektem opracowanie koncepcji nowej inicjatywy BPZ – wiosennego Tygodnia Międzynarodowego UEK; prace nad nowym projektem w ramach działania 3.1 – KOMPETENCJE W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ;

t t t t

t t

t

!৷&A-'82-0

A'8>-'$

t

rozpoczęcie prac nad nowym informatorem przeznaczonym dla studentów zagranicznych; prace nad projektem w ramach działania 3.1 KOMPETENCJE W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ; dodatkowa rekrutacja na wyjazdy zagraniczne; rekrutacja na program Mentor; ogłoszenie wyników rekrutacji na Szkołę letnią języka niemieckiego; realizowanie celów informacyjnych – stały kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz koordynatorami z uczelni partnerskich

t

t t t

t

t t

t t

-9;36!&

t

t

t

t

wydanie informatora dla studentów zagranicznych; rozpoczęcie nowego semestru anglojęzycznego semestralnego programu English Track, przyjazd ponad 200 studentów z uczelni partnerskich; aktualizacja raportu na temat strategii umiędzynarodowienia UEK; rekrutacja na Scandinavian Module; nominacje na stypendia zagraniczne; realizowanie celów informacyjnych – stały kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz koordynatorami z uczelni partnerskich kolejna edycja Międzynarodowego Dnia Otwartego; złożenie wniosku projektowego w ramach działania 3.1 KOMPETENCJE W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ; inauguracja kolejnego roku akademickiego dla studentów International Business, Corporate Finance; prace koncepcyjne nad planowanym uruchomieniem zajęć z praktykami biznesu; rekrutacja na program STEP, Japonia; rozpoczęcie zajęć w ramach Kursu przygotowawczego języka polskiego; rozpoczęcie zajęć w ramach Kursu przygotowawczego języka angielskiego; rozpoczęcie kolejnej edycji komercyjnego lektoratu języka polskiego – Polish Path; nominacje na stypendia zagraniczne; realizowanie celów informacyjnych – stały kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz zagranicznymi oraz koordynatorami z uczelni partnerskich rozpoczęcie piątej edycji studiów doktoranckich; cykl spotkań informacyjnych dotyczących wyjazdów na stypendia zagraniczne; promocja studenckiej wymiany międzynarodowej na terenie kampusu; prace nad raportem końcowym z działań programu Erasmus w r.a. 2014/15; prace nad raportem postępu dotyczącym realizacji działań w ramach programu Erasmus+ 2015/16;

t

t

t t

t

8<&A-'क़

i zagranicznymi oraz koordynatorami z uczelni partnerskich

t

t

t t t t

t

przyjęcie – na podstawie programu Polski Erasmus dla Ukrainy – studentów z tego kraju; wykłady gościnne dydaktyków zagranicznych przeznaczonych dla studentów UEK; nominacje na stypendia zagraniczne; realizowanie celów informacyjnych – stały kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz koordynatorami z uczelni partnerskich kontynuacja prac związanych z podpisywaniem Erasmus+ z krajami partnerskimi: Tashkent Financial Institute – Uzbekistan, University "Luigi Gurakuqi" Shkodra – Albania, Shanghai Finance University – Chiny, Państwowy Uniwersytet Ekonomii i Finansów w Sankt Petersburgu – Rosja, Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics – Rosja, International Black Sea University – Gruzja, L.N. Gumilyov Eurasian National University- Kazakhstan, Chung-Ang University – Tajwan, Chengchi University – Tajwan, University of Kragujevac – Serbia, Grand Valley State University – Stany Zjednoczone, National Chiao Tung University – Tajwan, Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlowo-Ekonomiczny – Ukraina, Lwowski Instytut Bankowości Kijowskiego Uniwersytetu Bankowości Narodowego Banku Ukrainy – Ukraina spotkanie informacyjne ze studentami zainteresowanymi wyjazdem na częściowe studia zagraniczne; kontynuacja promocji studenckiej wymiany międzynarodowej na terenie kampusu; rekrutacja na program wymiany krajowej – Transekonomik; rekrutacja na program Mentor; przygotowanie nowych ulotek na potrzeby promocji działań BPZ; nominacje na stypendia zagranicznei spotkania informacyjne dla wyjeżdżających; realizowanie celów informacyjnych – stały kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz koordynatorami z uczelni partnerskich

Pracownicy Biura, życzą szystkiego dobrego z okazji Nowego Roku 2016.

28 Ǔ lǓǔm d 8<&A-'क़ ǏǍǎǒ

ӐǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

‫ޟ‬ƠफƯ१ƠƦો ƣ१ࣛƠफƣ १঄ơࢸƫफƥࢸƲफळ Ưࢸ १৥१঄१ƫƦ Ʈ঄Ʀƞ࣪঄࣪ƤƫƦ৥ ƥ१ƫ ࡘफƴƧƦ ƻ Ʊ१঄ƪ৬Ƽƴ१Ƽ Ơफࣛ​ࣛƼ ࣛफƨT ƫࢸࣛ࣪ƨ࣪ƫƦ৥ Ʈ৬ƫƧƯफƠ Ưࢸ ƪफࣛƯW ſफƨƽ ǒǍ¦ १ƞZƻƪ৬ Ʈ঄१ƣ৬ƧƯफƠ ৥ࢸ঄ƴ৬Ơࢸƫƫƽ ƪࢸƼƯƹ Ơ१ƣƫ࣪ Ʈ१৥१ƣƤ࣪ƫƫƽW Ƌ঄Ʀƞ࣪঄࣪ƤƫƦƪƦ Ư࣪঄ƦƯ१঄फƽƪƦT ƣ࣪ Ơफƣƞ৬ƠࢸƻƯƹࣛƽ Ơƥࢸƻƪ१ƣफƽ ࣛ৬Ƶफ फ Ơ१ƣƦT ƻ ǑǏ¦ Ư࣪঄ƦƯ१঄फો ƣ࣪঄ƤࢸƠ ƘƠ঄१ࣛ१Ƽƥ৬W ࠥफࣛƯ१ƞ৬ƣफƠƫࢸ Ʈ঄ࢸƧƯƦƧࢸ ƠƦƧ१঄ƦࣛƯ१Ơ৬ƻ Ʈ१ƫƽƯƯƽ Ʈ঄Ʀƞ࣪঄࣪Ƥƫ१ळ ƥ१ƫƦT ƶ१ ƻ ƞफƨƹƵ࣪ ƥࢸ Ʈ঄Ʀƞ࣪঄࣪Ƥƫ৬ Ư࣪঄ƦƯ१঄फƼW

Ƃ

в країнах ЄС і США, але підходи до неї різні. В США КУПЗ зосереджено на просторовому плануванні прибережних територій, створенні інститутів, які займаються аналітичною роботою. Кожен штат визначає межі прибережної зони, проводить інвентаризацію прибережних районів, встановлює

допустимі види використання ресурсів зони, відокремлює основні направлення і черговість робіт, пропонує план освоєння земель і вод прибережної зони, де погоджені задачі її охорони та економічного використання. В Європі ICZM зосереджено на інтеграції функцій користувача

fot. Fotilia

ля збереження та розвитку прибережних зон працює програма Integrated Complex Zone Management (ICZM) - Комплексне управління прибережними зонами (КУПЗ), яка була розроблена в ЄС в 1996 році. ICZM вдало проваджується

ǧǡ

28 Ǔ lǓǔm d 8<&A-'क़ ǏǍǎǒ


зонування з виділенням територіальних та природних вісей, головних тальвегів, водоохоронних зон. На землях БаденВюртенберг з прибережних зон винесені шкідливі підприємства, озеленені прибережні території, розчищені та відновлені малі річки басейну. Це позитивно вплинуло і на загальний стан Рейну, і на прибережні території всього басейну: відновлено рекреаційний потенціал, отримані нові місця відпочинку. Недоліком практики Waterfront є залучення великих інвестицій. В Україні на сьогодні більшість річок є деградованими, а прибережні території мають незадовільний стан. Відсутність комплексної програми щодо збереження, розвитку та реабілітації прибережних зон привело до їх незадовільного стану. Впровадження принципів Integrated Complex Zone Management та Waterfront в нашій країні, враховуючі місцеві природні особливості, характер, колорит, дозволить покращити екологічний стан річок, водойм та їх прибережних територій. Михайлик О.О.T ƀ१ƨ१ƠƫƦો ࣛƮ࣪ƲफࢸƨफࣛƯ ƂƋ aߚƂƋߺƪफࣛƯ१ƞ৬ƣ৬Ơࢸƫƫƽb

Чуприна Анна ࣛƯ৬ƣ࣪ƫƯƧࢸ

fot. Fotilia

шляхом аналізу економічної політики. спорудили прямо по руслу. Екологічний Бельгія, Данія, Німеччина, Франція, підхід взяв перевагу над економічною Норвегія, Швеція, Іспанія та Португалія стороною проблеми. спрямовані на захист прибережних В Австралії, Бразилії, Новій Зеландії, територій, проведення наукових Індонезії та Філіппінах розроблені вишукувань екосистем, на стійке регіональні плани КУПЗ. використання рибопромислових запасів, Одним з сучасних направлень збереження біорізноманіття, розвиток діяльності архітекторів є реабілітація туризму в прибережних районах цих прибережних територій шляхом країн. Особлива увага приділяється реконструкції об’єктів прибережних освіті громади у питаннях освоєння зон та створенням нової локальної прибережних районів. В країнах містобудівної структури - Waterfront. Балтії розроблені спеціальні проекти В Амстердамі з 2003 року почалося та локальні плани інтегрованого перетворення старих портових управління прибережними зонами територій на житлові райони. – скорочення викидів стічних вод В Гамбурзі з 2000 року реконструюється у водойми та прибережну зону портовий район на островах посеред Балтійського моря, збереження Ельби - крім житла та офісів шляхом довкілля, рекреаційного та культурного реконструкції старих складських споруд потенціалу. створені Філармонія та Морський музей. Японія є прикладом збереження В Гельсінкі було заплановано створення довкілля: чисте повітря, кришталево Waterfront на площі 170 га. В західній чисті водойми - навколо храмів водойми частині Гонконгу було створення мають чистоту, як 1000 років тому! нового Waterfront на площі більше 200 Широкого розповсюдження набуває га; район повністю реконструюється створення екомузеїв. з розміщенням гігантських громадських В Шанхаї прибережні території малих споруд і будівництвом житлових річок перетворюються в пішохідні будинків. В Ризі 18% території міста зони-зв’язки. Нещодавно в китайській є ресурсом для розвитку Waterfront провінції Хубей було створено в акваторії. У Німеччині зроблено басейнову інженерне диво: для збереження лісу біля річки 4-кілометровий міст реконструкцію річки Рейн: проведено

28 Ǔ lǓǔm d 8<&A-'क़ ǏǍǎǒ

ǧǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

-XELOHXV]RZD HG\FMD Seminarium polsko-niemieckiego Ö—&2-!$, Ç?Ç”fÇ?ÇŽ ÂŁ-9;36!&! 1-!Äš! 1-'/9$' >-A@;! 9;<&'2;Ă•> 2-='89-;@ 3( 66ÂŁ-'& $-'2$'9 >Ö— <ÂŁ&A-'W >!2!ŕŚ”$-383 9;<&'2;Ă•> 68A@/'$,!Äš3 &3Ö— 8!03>!T #@Ö—<$A'9;2-$A@ࣗ >Ö—/<#-ÂŁ'<9A3>'/ ÇŽÇ?W '&@$/- 63ÂŁ903f2-'1-'$0-'+3 9'1-2!8-<1T 38+!2-A3>!2'+3 68A'A !;'&8Ăľ !8AĂ­&A!2-! !93#!1- 8!$@ >'Ö—>96Ă•Äš68!$@ AÖ— 3Äš'1 !<03>@1 3A>3/< 93#-9;'+3W

O

d pierwszej edycji nad organizacją i przebiegiem seminarium czuwają prof. dr hab. Renata Oczkowska i prof. dr Lutz H. Schminke. Podczas tej edycji seminarium, której przygotowania i przebieg koordynowała dr Sylwia Wiśniewska, goście z Uniwersytetu w Fuldzie pracowali w mieszanych grupach, wraz ze studentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nad opracowaniem tematu „Międzynarodowy rynek rekonstrukcji historycznej�. W związku z tym wydarzeniem prof. Renata Oczkowska – Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Pracy oraz mgr Robert Szydło – Wiceprezes Koła Naukowego Rozwoju Osobistego ds. Naukowych i Współpracy Międzyuczelnianej, udzielili wywiadu Marcie Kasprzyckiej. Marta Kasprzycka: To juş 10. edycja seminarium polsko-niemieckiego, organizowanego przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy. Jak to wszystko się zaczęło? Renata Oczkowska: Początki seminarium sięgają czerwca 2011 roku (seminarium odbywa się dwa razy w roku, stąd 10. edycja – przyp. red.), kiedy to po raz pierwszy studenci naszej Uczelni na zaproszenie Uniwersytetu w Fuldzie pojechali do Niemiec. Główną atrakcją pierwszego seminarium była wizyta w fabryce Volkswagena, gdzie mogliśmy zapoznać się z przebiegiem

ǧǣ

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

caĹ‚ego procesu produkcyjnego. Podczas drugiej edycji, gdy odwiedzili nas goĹ›cie z Niemiec, zabraliĹ›my ich do fabryki Fiata w Tychach – moĹźna wiÄ™c Ĺ›miaĹ‚o stwierdzić, Ĺźe poczÄ…tki miaĹ‚y „charakter motoryzacyjny.â€? MK: A jakie byĹ‚y kolejne edycje? RO: Na przestrzeni ostatnich piÄ™ciu lat studenci angaĹźowali siÄ™ w opracowanie róşnorodnych tematĂłw i rozwiÄ…zywanie szeregu case study z obszarĂłw zarzÄ…dzania, marketingu, przedsiÄ™biorczoĹ›ci i innowacji. WĹ›rĂłd licznych zagadnieĹ„, podejmowanych podczas seminarium, znalazĹ‚y siÄ™ takie tematy, jak: analiza polskiego rynku opakowaĹ„ na potrzeby skandynawskiej firmy SCA, plany rozwoju i zagospodarowania dawnych obiektĂłw wojskowych na terenie Krakowa, analiza wizerunku pracodawcy na przykĹ‚adzie firmy Amazon. Za kaĹźdym razem tematyka seminarium spotykaĹ‚a siÄ™ z duĹźym entuzjazmem, zaangaĹźowaniem i kreatywnoĹ›ciÄ… ze strony studentĂłw, a wieĹ„czÄ…ce seminarium prezentacje i dyskusja byĹ‚y zawsze na bardzo wysokim poziomie. Robert SzydĹ‚o: Warto podkreĹ›lić, Ĺźe efekty kilkudniowej pracy studentĂłw oceniajÄ… nie tylko eksperci akademiccy. Przeprowadzone analizy i proponowane rozwiÄ…zania sÄ… niezmiernie cenione zarĂłwno za rzetelność, kompleksowość, jak i za Ĺ›wieĹźe spojrzenie, przez przedstawicieli omawianej branĹźy i analizowanych przedsiÄ™biorstw.

MK: Co sprawia, şe seminarium od lat cieszy się tak ogromną popularnością wśród studentów obu Uczelni? RO: To rzeczywiście niezwykłe, şe kaşdorazowo zarówno zainteresowanie uczestnictwem w seminarium, jak i zaangaşowanie studentów w realizację projektu jest tak duşe. Przed przyjazdem profesor Schminke przekazał mi informacje, şe tym razem liczba chętnych wśród niemieckich studentów sześciokrotnie przewyşszała liczbę osób, które byliśmy w stanie przyjąć i nie stało się to za sprawą bardzo oryginalnego tematu (studenci poznali temat seminarium dopiero po przyjeździe do Krakowa – przyp. red.). Wydaje mi się, şe o tak duşym sukcesie seminarium decyduje nie tylko ciekawy dobór tematów, współpracujących przedsiębiorstw, lecz przede wszystkim moşliwość pracy w międzynarodowych zespołach. Na przestrzeni lat w realizowanym w języku angielskim seminarium, oprócz polskich i niemieckich studentów, wzięli udział równieş – studiujący w Krakowie i Fuldzie – studenci z Ukrainy, Rumunii, Austrii, Meksyku, Indonezji czy Etiopii. RS: Tym, co mnie zaskoczyło najbardziej, gdy w 2011 roku pierwszy raz, jako uczestnik, wziąłem udział w seminarium, była moşliwość wykorzystania wiedzy zdobytej na zajęciach uczelnianych w praktyce. To wspaniałe, şe na Wydziale Zarządzania dzięki inicjatywom, takim jak seminarium polsko-niemieckie, mamy moşliwość praktycznego sprawdzenia się


w pracy w międzynarodowym środowisku. Zwłaszcza, że tematy seminarium są i były bardzo interesujące. MK: No właśnie, tym razem temat dotyczył rekonstrukcji historycznej – to dość nietypowe zagadnienie… RS: Z pewnością… Lecz jest to obszar niezmiernie ciekawy – rekonstrukcja historyczna okresu średniowiecza, bo właśnie na rekonstruktorach tej epoki koncentrowało się seminarium – to przede wszystkim pasja i zaangażowanie setek tysięcy ludzi w całej Europie. Wśród nich są rycerze – zarówno ci prezentujący fechtunek na rodzinnych piknikach, organizowanych często na zamkach, jak i śmiałkowie, biorący udział w niemarkowanych turniejach i zaciekłych drużynowych bitwach, gdzie reguły walki wyznaczają jedynie podstawowe względy bezpieczeństwa. Wśród średniowiecznych rekonstruktorów są także zielarki czy damy dworu, wyszywające wspaniałe kreacje i kultywujące tradycje średniowiecznych tańców dworskich; są minstrele, bardowie, a także rzemieślnicy. Spośród tych ostatnich wyróżniają się zwłaszcza kowale i płatnerze, którzy – jak Jan Halicki, właściciel firmy CECH–Manufaktura Broni (firma ta była przedmiotem pracy w ramach seminaryjnego case study) – tworzą repliki mieczy i zbroi, nie tylko te dekoracyjne, kunsztownie zdobione na potrzeby historycznego przebrania, ale przede wszystkim takie, które sprawdzą się w prawdziwym boju i wytrzymają w starciu ze stalą przeciwnika. MK: W ramach seminarium zabraliście gości z Uniwersytetu w Fuldzie w podróż do średniowiecznej krakowskiej kuźni? RS: W zasadzie tak… Choć w dzisiejszych czasach piece są już oczywiście inne, to obróbka metalu na potrzeby kucia mieczy i pancerzy niewiele się zmieniła. Studenci obu uczelni odwiedzili warsztat kowalsko-płatnerski, na własne oczy mogli się przekonać, jak powstaje oręż i zbroje, a przede wszystkim zrozumieć charakter działalności, z jaką wiąże się ten specyficzny fach. To jednak nie wszystko… MK: Zatem oprócz poznania mistrza kowalstwa i płatnerstwa, było coś jeszcze? RS: Oczywiście. By lepiej przygotować studentów do realizacji czekającego ich zadania, w drugim dniu, po wizycie w zbrojowni Zamku Królewskiego

na Wawelu, przy wsparciu członków Kompanii Gryfitów, zorganizowaliśmy u podnóży Zamku pokaz walki rycerskiej, a także praktyczne warsztaty fechtunku, łucznictwa i tańców dworskich. MK: Naprawdę? To niesamowite. Zapewne byli bardzo zaskoczeni… RS: Nie będę ukrywać, niespodzianka się udała. Studenci byli zachwyceni pokazem, a po jego zakończeniu z chęcią robili zdjęcia z rycerzami. Wreszcie wraz z zapadającym zmierzchem i wieczornym ochłodzeniem, ze zdwojoną energią angażowali się w walkę mieczami treningowymi i podążanie za rytmem tańców dworskich. Po takim „praktycznym” zapoznaniu się z arkanami rekonstrukcji historycznej studenci poszli się posilić, by następnego dnia ochoczo i z nowymi pomysłami wrócić do opracowywania tematu. MK: No właśnie… praca, bo chociaż nauka władania mieczem to fascynująca sprawa, studenci mieli przed sobą zadanie. Ale jeszcze zanim o nie zapytam, Pani Profesor… rycerze, miecze,

średniowieczny zawód rzemieślniczy… skąd wziął się ten pomysł? RO: Była to inicjatywa naszych studentów. Przedstawili co prawda jeszcze kilka innych propozycji, ale mnie udzielił się ich ogromny entuzjazm, związany właśnie z tym pomysłem. Wspólnie uznaliśmy, że taki temat seminarium będzie fascynujący – chodzi przecież także o to, by praca nad projektem była interesująca. MK:A jak Pani Profesor zareagowała w pierwszej chwili? RO: Nie ukrywam, że byłam zaskoczona, ale, jak powiedziałam, zaangażowanie studentów jest tu najważniejsze. Zresztą, wbrew pozorom ten temat seminarium jest niezwykle ciekawy, nie tylko ze względu na atrakcyjną branżę – jest również bardzo oryginalny i interesujący w ujęciu marketingowym, a także przez pryzmat zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa… Ale może najpierw przybliżmy zadanie, które stało przed studentami. MK: Na czym dokładnie ono polegało?

28 Ǔ lǓǔm d 8<&A-'क़ ǏǍǎǒ

ǧǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

RS: Studenci, pracując w międzynarodowych zespołach, mieli dokonać analizy polskiego i niemieckiego rynku rekonstrukcji historycznej – określić jego rozmiar, wartość i specyfikę, przeanalizować przedsiębiorstwo CECH – Manufaktura Broni, uwzględniając wizję właściciela, obecną sytuację ekonomiczną, pozycję rynkową i strategię marketingową, a następnie, w oparciu o przygotowane informacje, stworzyć propozycję strategii dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. RO: Trzeba podkreślić wyjątkowość i merytoryczny aspekt projektu. Zazwyczaj podczas podobnych seminariów analizuje się duże przedsiębiorstwa, działające na typowych rynkach. Pozwala to zastosować wiedzę, związaną na przykład z dużą skalą produkcji, proponować wdrażanie kosztownych rozwiązań i pracować w oparciu o szereg dostępnych danych z raportów czy badań rynkowych. Zbyt rzadko, przy-

ǧǥ

28 Ǔ lǓǔm d 8<&A-'क़ ǏǍǎǒ

gotowując case study, sięgamy po małe podmioty, które mają własne, często specyficzne problemy i po przedsiębiorstwa działające na tak nietypowych rynkach, jak CECH–Manufaktura Broni. W przypadku naszego seminarium oryginalność tematu świadczyła nie tylko o jego atrakcyjności, lecz przede wszystkim stanowiła dodatkowe wyzwanie dla studentów, którzy musieli samodzielnie scharakteryzować rynek, zastosować zdobytą na zajęciach wiedzę akademicką w specyficznych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstwa, dobierając przy tym właściwe metody i techniki, a także zaangażować niemałe pokłady kreatywności. MK: Gdy tak na to spojrzeć, zadanie postawione przed studentami wydaje się być nie tylko oryginalne, ale zarazem bardzo ambitne. Jak sobie z nim poradzili? RO: Studenci wywiązali się z postawionego zadania bardzo dobrze. Każda

z grup przedstawiła autorską analizę i oryginalne propozycje strategii rozwoju firmy. Sposób prezentacji był niezwykle ciekawy i zróżnicowany. Prezentacje zostały bardzo wysoko ocenione zarówno przez mnie, jak też profesora Schminke i dr Sylwię Wiśniewską. Obserwował je również właściciel firmy CECH–Manufaktura Broni Jan Halicki, który był pod ogromnym wrażeniem zrozumienia specyfiki przedsiębiorstwa, a także pomysłowości i kompleksowości proponowanych przez studentów rozwiązań. Zapowiedział, że poważnie rozważy wprowadzenie co najmniej kilku z nich. MK: Patrząc na tą edycję, ale także z perspektywy wszystkich dziesięciu już zrealizowanych – co unikalnego daje studentom udział w organizowanym przez Katedrę seminarium? RO: Studenci mogą pogłębiać wiedzę z zakresu zarządzania, uczyć się rozwiązywania konkretnych problemów, poszukiwania informacji i ich rzetelnej analizy. To także cenna możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej w zetknięciu z praktyką gospodarczą. Szczególnie ważna jest praca w międzynarodowym zespole, która pozwala doskonalić umiejętności kooperacji i skutecznej komunikacji interpersonalnej. Trzeba podkreślić, że ze względu na jego charakter, uczestniczący w seminarium studenci zdobywają kompetencje niezwykle cenne na współczesnym rynku pracy. MK: To kiedy kolejna edycja? I jaki będzie temat seminarium? RO: Jeszcze nie mamy żadnych ustaleń w tej kwestii. Chcemy oczywiście kontynuować wspaniałą tradycję seminarium i jeżeli tylko będzie to możliwe odwiedzić tej wiosny Uniwersytet w Fuldzie. Jeśli tak się stanie, to temat z pewnością będzie ciekawy – jestem przekonana, że po temacie 10. edycji seminarium, profesor Schminke już myśli nad ciekawą odpowiedzią na tak wysoko zawieszoną poprzeczkę. MK: Trzymam zatem kciuki za dziesięć kolejnych edycji seminarium, życzę dalszych sukcesów podczas jego organizacji i uprzejmie dziękuję za rozmowę. RO, RS: To my dziękujemy i pozdrawiamy czytelników Kuriera UEK. Zapraszamy również studentów do udziału w naszym seminarium.


28 Ǔ lǓǔm d 8<&A-'क़ ǏǍǎǒ

ǧǦ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

-HĂ?OL QLH 368(. WR FR" !2-1 83A63$A2-' 9-Ăľ 03ÂŁ'/2@ 9'1'9;8T $A'0! 2!9 /'9A$A' ;83$,Ăľ 68!$@W <৚ ;'8!A >!8;3 /'&2!0 631@ŕŚ”ÂŁ'ࣗ 3Ö—;@1T /!0 $,$-'ÂŁ-#@ŕŚ”1@ +3 96Ăľ&A-ࣗ.

C

zasu na podjÄ™cie decyzji jest coraz mniej, bo 23 grudnia mija termin rekrutacji na Transekonomika, nazywanego polskim Erasmusem. W jego ramach moĹźna wyjechać na kilka miesiÄ™cy do jednego z czterech miast – Warszawy, Poznania, WrocĹ‚awia lub Katowic – Ĺźeby sprawdzić, jak wyglÄ…dajÄ… studia na innej uczelni ekonomicznej. UczestnikĂłw wymiany wspierajÄ… samorzÄ…dy studenckie, ktĂłre w razie potrzeby pomagajÄ… znaleźć zakwaterowanie na czas pobytu. To Ĺ›wietna okazja do poszerzenia horyzontĂłw, poznania nowych miejsc i ludzi. Z myĹ›lÄ… o tych, dla ktĂłrych jeden semestr poza Krakowem to zdecydowanie za dĹ‚ugo, powstaĹ‚ jeszcze jeden projekt: Mosty Ekonomiczne. Pozwala on w ciÄ…gu czterech dni zwiedzić wybranÄ… uczelniÄ™ ekonomicznÄ… w kraju. Poznawanie miasta poĹ‚Ä…czone jest z wykĹ‚adami, warsztatami oraz przede wszystkim integracjÄ… róşnych Ĺ›rodowisk. Mosty Ekonomiczne to cztery bardzo intensywne dni.

֗38+!2-A!$/- 9;<&'2$0-'/R Jeśli nie jesteś osobą, którą zainteresowałby sam wyjazd, moşesz podejść do sprawy z innej strony i zaangaşować się w realizację tych lub innych projektów dzięki współpracy z Parlamentem Studenckim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Tym, nad czym pracowaliśmy ostatnio, był plebiscyt Mentorzy UEK, który polegał na wyborze

ǧÓ?

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

najlepszych prowadzących. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystego balu w karnawale. Szczegóły na temat wszystkich projektów, realizowanych przez Parlament Studencki, moşna znaleźć na stronie www.psuek.pl oraz www.facebook.com/parlament.uek. Działamy teş samorządowo. Przyczyniliśmy się między innymi do wprowadzenia 10 raty stypendium oraz powiększenia go o 10%. Zorganizowaliśmy trzy konkursy o dofinansowanie dla organizacji studenckich, tak, aby umoşliwić im realizację projektów stworzonych z myślą o rozwijaniu studentów naszej uczelni. W listopadzie świętowaliśmy teş dwudziestolecie Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji odbyło się uroczyste posiedzenie Ra-

dy Studentów i zorganizowano panele dyskusyjne, w których uczestniczyli przedstawiciele samorządów z całej Polski, a w trakcie gali ProJuves nagrodzono najlepsze projekty studenckie. Jednym z nominowanych było nasze Pogotowie Sesyjne. Wszystkich tych, którzy chcieliby działać razem z nami, zapraszamy! Odwiedźcie nas w biurach w pawilonie S (pok. 226 i 227) lub napiszcie na adres: hr@psuek.pl i zaangaşujcie się jako wolontariusze, a w przyszłym semestrze wystartujcie do Studenckich Rad Wydziałów. Jeśli tylko macie trochę czasu wolnego i chcecie go dobrze wykorzystać – czekamy na Was! Monika Zbozień Parlament Studencki UEK


1DMZ\Ă—V]D MDNRĂ?Ă… ] .1= 3Äš3 !<03>' !8AĂ­&A!2-! !03ŕŚ”$-Ă­ 63>9;!Äš3 >Ö—Ç?Ç?Ç?Ç? 8W -Ö—&A-!Äš! 68A@ !;'&8A' !8AĂ­&A!2-! !03ŕŚ”$-Ă­ 2!Ö— @&A-!ÂŁ' 3>!83A2!>9;>! 2->'89@;';< 03231-$A2'+3 >Ö— 8!03>-'W #'$2@1 '2;38'1T 0;Ă•8@ A!-2-$/3>!Äš <;>38A'2-' 3Äš!T /'9; 683(WÖ—&8Ö—,!#W !&'<9A -038!W 6-'0<2'1 3Äš! /'9; &8Ö—-2৚WÖ— !8'0 !ÂŁ'823f 3$,!2 AÖ— !;'&8@ !8AĂ­&A!2-! !03ŕŚ”$-Ă­T 0;Ă•8@ 3&Ö—63$AĂ­;0< &A-!Äš!ÂŁ23ŕŚ”$- 3Äš! 1!Ö—2!Ö—<>!&A' /'+3 2-'<9;!22@ 83A>Ă•/ -Ö—A!>9A' 9Äš<৚@ &3#8Ă­ 8!&Ă­W

J

ako pierwsze KoĹ‚o w Polsce posiadamy wdroĹźony System ZarzÄ…dzania JakoĹ›ciÄ…, oparty na wytycznych normy ISO 9001. GĹ‚Ăłwne cele KoĹ‚a to propagowanie i pogĹ‚Ä™bianie wiedzy o jakoĹ›ci oraz prowadzenie prac naukowo–badawczych. KoĹ‚o liczy obecnie 60 czĹ‚onkĂłw, ktĂłrzy organizujÄ… róşne wydarzenia. Jednym z nich jest Q-day – DzieĹ„ JakoĹ›ci na Uniwersytecie Ekonomicznym, majÄ…cy formÄ™ sesji referatowej, podczas ktĂłrej zaproszeni przez KoĹ‚o przedstawiciele biznesu oraz nauki dzielÄ… siÄ™ ze studentami swojÄ… wiedzÄ… i doĹ›wiadczeniem w zakresie jakoĹ›ci. Kolejnym wydarzeniem, przygotowywanym na szerokÄ… skalÄ™, jest ogĂłlnopolska Sesja Naukowa z cyklu "Wyzwania ZarzÄ…dzania JakoĹ›ciÄ…".

Nasi członkowie uczestniczą takşe w licznych konferencjach ogólnopolskich oraz biorą udział w mniejszych projektach, które słuşą ich rozwojowi. Praktyczne sprawdzenie wiedzy i zorientowanie się w interesującej kołowiczów tematyce ma miejsce podczas wycieczek do przedsiębiorstw, posiadających wdroşone systemy zarządzania jakością. Kołowicze mogą równieş zobaczyć praktyczne zastosowanie wdroşonych systemów zarządzania jakością oraz narzędzi, które je wspomagają, a takşe nabyć nową wiedzę poprzez udział w wycieczkach do przedsiębiorstw. Motywatorem do pracy dla Kołowiczów jest nie tylko dobra atmosfera panująca

w kole – sprzyja temu takşe system punktowy, dzięki któremu Kołowicze są nagradzane za swoją działalność, a za uzyskanie odpowiedniej ilości punktów oraz spełnieniu kilku mniejszych wymagań otrzymuje się status członka aktywnego. Największym atutem aktywności w Kole jest moşliwość nabywania wiedzy praktycznej juş na studiach, co ułatwia start na rynku pracy. Zapraszamy na interesujące spotkania naszego Koła, więcej informacji : www.facebook.com/KNZJ.UEK www.knzj.uek.krakow.pl

.RĂŠR 1DXNRZH =DU]ĂƒG]DQLD -DNRĂ?FLĂƒ

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

ǧǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

ÏZLDWRZ\ ']LHÌ -DNRÐFL na Uniwersytecie Ekonomicznym

D

nia 19 listopada miała miejsce piąta edycja Qday, która odbyła się na terenie Kampusu UEK. Sesja referatowa organizowana jest systematycznie przez członków Koła Naukowego Zarządzania Jakością by uczcić Światowy Dzień Jakości. Referaty nawiązywały do tegorocznego hasła Dni Jakości – ,,Jakość, innowacje, emocje". Wystąpienia dotyczyły m.in. ryzyka, zarządzania czasem oraz metod rozwoju jakości w przedsiębiorstwach. Prelegentami byli przedstawiciele biznesu oraz nauki, którzy prezentowali praktyczne metody doskonalenia jakości. Dzień Jakości cieszył się sporym zainteresowaniem studentów, uczniów i pracowników naukowych. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim gościom za uczestnictwo w Dniu Jakości. Więcej informacji o sesji referatowej Qday i innych wydarzeniach na stronie www.knzj.uek.krakow.pl

ǧӑ

28 Ǔ lǓǔm d 8<&A-'क़ ǏǍǎǒ


6WXGHQFNL )HVWLZDO Informatyczny 8A'A ;8A@ 1!8$3>' &2- >Ö— 8!03>-' 2-'63&A-'ÂŁ2-' 08Ă•ÂŁ3>!ࣗ #Ăľ&A-' -2(381!;@0!W '8&'$A2-' A!68!9A!1@ >9A@9;0-$, 6!9/32!;Ă•> ;'$,23ÂŁ3+--V 9;<&'2;Ă•>T !#93ÂŁ>'2;Ă•>T <$A2-Ă•>T 2!<$A@$-'ÂŁ- 38!A 0!৚&'+3 '2;<A/!9;Ăľ ;'/ &A-'&A-2@ 2!Ö—03ÂŁ'/2Ă­T ÇŽÇ?W '&@$/Ăľ ;<&'2$0-'+3 '9ধ>!ÂŁ< 2(381!;@$A2'+3 g 2!/>-Ăľ09AĂ­ -168'AĂľ -2(381!;@$A2Ă­ >Ö— 3ÂŁ9$'W

W

dniach 10-12 marca Auditorium Maximum Uniwersytetu JagielloĹ„skiego w Krakowie stanie siÄ™ miejscem spotkaĹ„ informatykĂłw z caĹ‚ego kraju i zagranicy. Event organizowany jest rokrocznie, nieprzerwanie od 2005 roku przez studentĂłw 4 krakowskich uczelni wyĹźszych: Akademii GĂłrniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Politechniki Krakowskiej oraz Uniwersytetu JagielloĹ„skiego. W programie przewidziane sÄ… wykĹ‚ady, warsztaty tematyczne oraz inne atrakcje powiÄ…zane oczywiĹ›cie z informatykÄ…. Zakres poruszanych tematĂłw bÄ™dzie bardzo szeroki, podczas festiwalu uczestnicy bÄ™dÄ… mieli okazjÄ™ pogĹ‚Ä™bić swojÄ… wiedzÄ™, zarĂłwno teoretycznÄ…, jak i praktycznÄ…. Podczas poprzednich edycji moĹźna byĹ‚o wysĹ‚uchać prelekcji dotyczÄ…cych m.in. algorytmiki, jÄ™zykĂłw programowania, sieci webowych, open source, lingwistyki a takĹźe wielu, wielu innych dziedzin współczesnej informatyki. Jednym sĹ‚owem – z pewnoĹ›ciÄ… kaĹźdy znajdzie tam coĹ› dla siebie. SFI to rĂłwnieĹź wspaniaĹ‚a okazja do wymiany doĹ›wiadczeĹ„ z firmami, kolegami z branĹźy oraz znakomitymi prelegentami. Podczas konferencji moĹźna rĂłwnieĹź wziąć udziaĹ‚ w wielu konkursach z atrakcyjnymi nagrodami, ktĂłre co roku cieszÄ… siÄ™ niemaĹ‚Ä… popularnoĹ›ciÄ….

Juş teraz moşemy zdradzić kilka nazwisk znanych ekspertów z branşy IT, których będzie moşna posłuchać w trakcie 12. SFI. Są to m.in.: Chris Mills, Bruce Lawson, Artur Suchwałko i Marcin Kurdziel. Więcej informacji będzie pojawiać się sukcesywnie na stronie internetowej poświęconej wydarzeniu – www.sfi.org.pl oraz Facebook'owym fanpage'u. Kto moşe wziąć udział w wydarzeniu? Kaşdy z Was! Pasjonat nowych technologii, miłośnik informatyki, kaşdy, kto chce dowiedzieć się czegoś nowego. Wstęp na imprezę jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji. W tym roku zapraszamy

równieş do aktywnego współtworzenia Festiwalu i uczestnictwa w konkursie Call For Papers, który daje moşliwość samodzielnego poprowadzenie wykładu, bądź kilkunastominutowego talk'u. Jeśli jesteś urodzonym mówcą – koniecznie spróbuj swoich sił i zabłyśnij informatyczną wiedzą przed szerokim gronem sympatyków tej dziedziny. Serdecznie zapraszamy na krakowskie, marcowe Święto Informatyki! Nie moşe Was tam zabraknąć ;) Bartłomiej Balsamski .RÊR 1DXNRZH ,QIRUPDW\NL

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

ǧǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

:V]HFKĂ?ZLDW SURMHNWÂľZ z UNIVERSUM 3Äš3 !<03>' ;<&-Ă•> <836'/90-$, 2-='89<1 /'9; 38+!2-A!$/Ă­ &A-!Äš!/Ă­$Ă­ 68A@ !;'&8A' ;<&-Ă•> <836'/90-$,W 3 68þ৚2-' 83A>-/!/Ă­$' 9-Ăľ A8A'9A'2-'T 0;Ă•8' >Ö—9>3-1 +832-' 1!Ö—>-'ÂŁ< 9;<&'2;Ă•> AÖ—8Ă•৚2@$, 0-'8<20Ă•> 2!9A'/ ÂŁ1! !;'8 g ;39<20- -Ăľ&A@2!83&3>'T <836'-9;@0!T 03231-!T $A@ 8!>3W

D

ziÄ™ki zapaĹ‚owi naszych amerykaĹ„ski i japoĹ„ski), cykl spotkaĹ„ W grudniuplanujemy IV edycjÄ™ AkaczĹ‚onkĂłw, kreatywnoĹ›ci "Europejczyku OtwĂłrz Oczy" z auto- demii Savoir-Vivre, bÄ™dÄ…cÄ… cyklem i miĹ‚ej współpracy z róşno- rami ksiÄ…Ĺźek o tematyce spoĹ‚ecznej, certyfikowanych szkoleĹ„ z zakresu rakimi gośćmi, zorganizo- "Spotkania z DyplomacjÄ…" w czasie erystyki, wystÄ…pieĹ„ publicznych, czy waliĹ›my juĹź mnĂłstwo inspirujÄ…cych ktĂłr ych zapraszaliĹ›my znamieni- etykiety biznesowej. WyjÄ…tkowym wydarzeĹ„: Wieczorki kulturowe (m.in. tych ambasadorĂłw z caĹ‚ego Ĺ›wiata. wydarzeniem na skalÄ™ krajowÄ… jest

Ó‘ÇĄ

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’


Symulacja Obrad ONZ ("MUN"). Każdy z uczestników może poczuć się jako przedstawiciel USA, Japonii czy Polski i podejmować decyzje wiążące dla całego świata. Zadacie sobie pytanie: czym tak naprawdę zajmuje się nasze koło poza organizacją wydarzeń, takich jak wspomniane powyżej? Uczestniczymy w wielu spotkaniach i konferencjach, organizowanych przez Katedrę Studiów Europejskich, które są źródłem inspiracji i możliwością zdobycia nowego doświadczenia. Pracujemy również nad projektami badawczymi, dotyczącymi tematyki migracji, rozwoju zawodowego czy ekonomii. Mamy wiele spotkań integracyjnych, które rozwijają nasze umiejętności pracy w grupie, są też okazją do świetnej zabawy i wzajemnego poznania. Mamy szansę wspierać pomocą logistyczną wiele wydarzeń organizowanych przez naszą uczelnię oraz Klub Jagielloński, z którym aktualnie współpracujemy. Nie może nas zabraknąć również na takich wydarzeniach, jak Targi Kół Naukowych czy Festiwal Nauki w Krakowie.

Koło naukowe to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim rozwój zainteresowań i pasji. Jeśli masz pomysł na stworzenie wydarzenia, chcesz zaprosić ciekawe osoby – UNIVERSUM czeka na Ciebie! Pamiętaj, że koło to przede wszystkim organizacja zrzeszająca ciekawych ludzi, z wielką pasją do tworzenia. To także przyjaźnie, które tworzą się na lata. Poprzez kreowanie niezwykłych projektów możesz zdobyć doświadczenie, poznać ciekawe osobistości oraz ludzi, z którymi tworzysz wydarzenia dla nas, studentów. Działalność w takiej organizacji ma wiele zalet: możesz uzyskać dodatkowe punkty do wyjazdu na Erasmusa, wpisać swoje osiągnięcia projektowe do CV, a w swojej pracy licencjackiej bądź magisterskiej wyróżnić w suplemencie – co będzie niepodważalnym dowodem Twojej studenckiej aktywności dla przyszłego pracodawcy. Zapytasz jak do nas dołączyć? Pierwszym etapem jest wypełnienie wniosku online, dostępnego na naszym Facebooku, który jest testem na kreatywność. Kolejnym krokiem jest rozmowa kwalifikacyjna z każ-

dym uczestnikiem, a także case-study w trzyosobowych zespołach. Liczymy na Twoje zaangażowanie, pozytywną energię oraz chęć do działania. Koło naukowe to miejsce, które daje szansę każdemu. Jeśli nie zdążyłeś aplikować do naszego grona, nie martw się, rekrutacja trwa cały rok akademicki. Wypełnij formularz i czekaj na maila zwrotnego z informacjami. Jeżeli marzysz, by twoje studenckie życie nabrało wyrazu, stało się zachwycające i inspirujące, zgłoś się do naszego koła naukowego, które w nadchodzącym roku obchodzić będzie 20-lecie! Dołącz do grona bohaterów i wraz z nami twórz wielkie wydarzenia, przyciągające niezwykłe osobowości! Nasze spotkania odbywają się w każdy wtorek o 18.00 w sali seminaryjnej 273 pawilon B. Razem możemy zdziałać jeszcze więcej! UNIVERSUM zaprasza!!!

Anna Dziduch 3U]HZRGQLF]ÃFD .RÊD 1DXNRZHJR Studiów Europejskich UNIVERSUM

28 Ǔ lǓǔm d 8<&A-'क़ ǏǍǎǒ

ӑǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Kulisy sukcesu z KNPI Ă•>- !1 $3ŕŚ” ;'2 908Ă•;S ,3&A- 3$A@>-ŕŚ”$-' 3 3Äš3 8A'&9-Ăľ#-38$A3ŕŚ”$- - 223>!$/-T &A-!Äš!/Ă­$' 2! 2!9A'/ <$A'ÂŁ2- /<৚ 0-ÂŁ0!2!ŕŚ”$-' ÂŁ!;W 8+!2-A!$/! A8A'9A! 9;<&'2;Ă•> A!-2;'8'93>!2@$, ;'1!;@0Ă­ 683>!&A'2-! &A-!Äš!ÂŁ23ŕŚ”$- +3963&!8$A'/ - >&8!৚!2-! -223>!$@/2@$, 83A>-Ă­A!ŕĽ˜W

M

isjÄ… KNPI jest promowanie posiadajÄ…ce zdecydowanie wyróşniajÄ…przedsiÄ™biorczoĹ›ci i inno- cÄ… formuĹ‚Ä™, ktĂłre juĹź zdÄ…ĹźyliĹ›cie przywacyjnoĹ›ci wĹ›rĂłd spoĹ‚ecz- jąć pozytywnie poprzez liczny w nich noĹ›ci akademickiej. StÄ…d udziaĹ‚ i zainteresowanie. projekty, ktĂłre pomagajÄ… studentom ZastanawialiĹ›cie siÄ™ czy przeĹ›wiadpoznać kulisy sukcesu oraz dowiedzieć czenie, Ĺźe kobietom trudniej jest odnieść siÄ™, jak zrobić pierwszy krok ku stwo- sukces w Ĺ›wiecie biznesu, to stereotyp rzeniu wĹ‚asnego biznesu. Ĺšwiatowy czy – wciÄ…Ĺź – rzeczywistość? OdpoTydzieĹ„ PrzedsiÄ™biorczoĹ›ci, ktĂłry caĹ‚- wiedziÄ… na to pytanie jest niewÄ…tpliwie kiem niedawno odbyĹ‚ siÄ™ na UEK-u, projekt Kobieca Strona Biznesu, ktĂłry jest wĹ‚aĹ›nie „sprawkÄ…â€? KNPI. Warto daje do zrozumienia, Ĺźe obecnie zmiezwrĂłcić uwagÄ™ takĹźe na nowe projekty, niajÄ… siÄ™ normy spoĹ‚eczne i zmienia

Ó‘ÇŁ

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

siÄ™ teĹź rzeczywistość biznesowa. JeĹźeli firmy chcÄ… być konkurencyjne, muszÄ… stawiać na róşnorodność. W kobietach drzemie ogromny potencjaĹ‚, ktĂłrego nie moĹźna zmarnować ani lekcewaĹźyć. Dobrze wykorzystany i ukierunkowany, moĹźe stać siÄ™ gwarantem powodzenia przedsiÄ™biorstwa na rynku. Projekt ten ma na celu pokazać , Ĺźe kobiety bardzo dobrze radzÄ… sobie w wielkim Ĺ›wiecie biznesu. Chcemy w nim przedstawiać kobiety ambitne, ktĂłre z wytrwaĹ‚oĹ›ciÄ…


i wielką determinacją osiągają wyznaczone cele. Lubią piąć się po szczeblach kariery, osiągają wysokie stanowiska. Tworzą własne firmy, są po prostu kobietami sukcesu. Nasi goście wywodzą się z różnych środowisk biznesowych, dzięki czemu mogą przedstawić różne punkty widzenia na dane kwestie – mówi koordynatorka projektu, Mariola Moskal. Zaproszone prelegentki opowiadają o trudach i przeszkodach, które musi przezwyciężyć w świecie biznesu płeć piękna. Służą radą i odpowiadają na nurtujące nas, studentki, pytania. Przede wszystkim – inspirują do działania. Zachęcają do przełamania swoich lęków i pokonywania barier. Magiczny klucz do sukcesu to przecież wiara w siebie i swoje marzenia. Ogromną inspiracją na pierwszym spotkaniu KSB była m.in. Patrycja Cwynar, właścicielka firmy TEXTUS, która w pracy łączy doświadczenie w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych z kreatywnością i umiejętnością tworzenia maksymalnie efektywnych zespołów. Zespół projektowy KSB już dziś zapowiada, że prace nad drugą edycją trwają w najlepsze i już prawdopodobnie w grudniu, po raz drugi, będziemy mieć okazje poznać kolejne wyjątkowe, niezwykle przedsiębiorcze kobiety. Przyszłe prelegentki podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz zarażą energią do działania. Drugi projekt KNPI, Business Lab, jest idealny dla osób, które chcą założyć własną firmę i nie wiedzą, od czego zacząć. W trakcie szkolenia każdy młody przedsiębiorca dowie się, jak stawiać pierwsze kroki w biznesie. Projekt ten jest przeznaczony w szczególności dla studentów z zagranicy, zwłaszcza dla naszych wschodnich sąsiadów – młodych ludzi z Ukrainy, przybyłych do Polski, by studiować. Wydarzenie ma na celu wzbudzenie chęci działania młodych, przyszłych przedsiębiorców i pokazanie im odpowiedniej ścieżki rozwoju, jak i odpowiedniego postępowania, aby ich przyszła firma odniosła sukces. Projekt podzielony jest na określone spotkania tematyczne, które odbywają się średnio raz w miesiącu. Na każdym

z nich przybliżana jest obcokrajowcom inna tematyka, związana z podejmowaniem działalności gospodarczej w Polsce. Przykładowo, na uczestników czeka szkolenie na temat marketingu tradycyjnego czy sprzedaży i tworzenia wizerunku. Celem wydarzenia jest dostarczenie wiadomości praktycznych, nie ograniczając się do „suchej” teorii. Każdy z uczestników może zobaczyć, jak wyglądają określone wnioski, wymagane przy rejestracji swojej działalności, a także dowiedzieć się, jak wygląda ten proces w ściśle skoordynowanych etapach. Jest to szansa na zdobycie niezbędnej wiedzy, potrzebnej do stworzenia dobrze funkcjonującego biznesu. A co z dodatkowymi korzyściami? Oczywiście możliwość nawiązania kontaktów biznesowych oraz zdobycie certyfikatu na zakończenie projektu. Koordynatorem projektu nie mógł być nikt inny jak Vadym Kedyk, członek KNPI pochodzenia ukraińskiego. Dzięki temu projekt nabywa dodatkowej autentyczności. Organizator wie, z jakimi problemami i przeszkodami, związanymi z podjęciem działalności gospodarczej, zmagają się młodzi ludzie z zagranicy, przyjeżdżający do Polski. Zna ich dokładne potrzeby i oczekiwania i stara się im sprostać. Business Lab jest nietypowym projektem, ponieważ większość uczestników to obcokrajowcy. Jako koordynator projektu mogę powiedzieć, że najważniejsza dla mnie jest pewność współpracy z określonymi ludźmi, pewnymi tego, że chcą podjąć ryzyko prowa-

dzenia działalności gospodarczej. Dzięki temu czuję, że my, jako organizatorzy, jesteśmy we właściwym czasie i miejscu, zaspokajamy bowiem ważne potrzeby. Mamy konkretny cel, który sobie postawiliśmy: założenie firmy przez któregoś z uczestników. Byłoby to niekwestionowanym sukcesem dla mnie i mojego zespołu, nagrodą za trudy organizacji Business Lab. Tymczasem niedawno narodziła się w naszej grupie projektowej nowa idea – pomysł, by ktoś z nas w przyszłości założył firmę, zajmującą się doradztwem i pomocą w założeniu działalności gospodarczej. W końcu w przekazywaniu wiedzy mamy już spore doświadczenie, a to wszystko zasługa naszego projektu, który niewątpliwie przyniósł korzyści nie tylko samym uczestnikom, ale także nam – wyznaje Vadym. Który projekt wybierzecie, zależy tylko od Was! My polecamy obydwa. Wszystko zależy od waszych indywidualnych oczekiwań i potrzeb. Wypatrujcie zatem czujnie kolejnych edycji Kobiecej Strony Biznesu i projektu Business Lab. Naszym zdaniem wzięcie udziału w którymś z projektów przyniesie zdecydowane korzyści. Jeżeli szukacie więcej informacji na ten temat, koniecznie odwiedźcie stronę KNPI(www. knpi.uek.krakow.pl). Do zobaczenia na wydarzeniach!

Patrycja Polis .RÊR 1DXNRZH 3U]HGVLÇELRUF]RÐFL i Innowacji

28 Ǔ lǓǔm d 8<&A-'क़ ǏǍǎǒ

ӑǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

%ORJ (UDVPXV ]QDMGÕ VZRMH PLHMVFH QD ÐZLHFLH ! 2!9A'/ <$A'£2- -9;2-'/' 13৹£->3ঔࣗ <&A-!Ě< > >@1-!2!$, - 68!0;@0!$, A!+8!2-$A2@$, > 8Õ৹2@$, A!0í;0!$, ঔ>-!;!W -'£< 9;<&'2;Õ> A!-2;'8'93>!2@$, ;'+3 ;@6< 13৹£->3ঔ$-!1- 9;!/' 68A'& &@£'1!;'1 >@#38< $'£< ;!0-'+3 >@/!A&<W 6313$í 68A@$,3&A- -1 /'&@2' ;!0-' 1-'/9$' > 9-'$-R £3+ 8!91<9T #3 3 2-1 13>!T ;>38A32@ /'9; 68A'A £<&A- A 6!9/í &3 63&8Õ৹3>!2-! &£! ;@$,T 0;Õ8A@ &36-'83 $,$í >@/'$,!ࣗW

B

log powstał z inicjatywy działającej przy Uniwersytecie Ekonomicznym organizacji Erasmus Student Network, której misją jest nie tylko pomoc obcokrajowcom przyjeżdżającym do Krakowa, ale i promowanie mobilnego stylu życia wśród lokalnej społeczności studenckiej. Członkowie ESN, w myśl przyświecającego im motto Students helping students, postanowili pomóc wszystkim zastanawiającym się nad skorzystaniem z uczestnictwa w programach zagranicznych. Wielu studentów nie korzysta z możliwości, jakie mają, ponieważ boją się, że nie poradzą sobie z formalnościami albo zwyczajnie nie wiedzą, który z licznych krajów, jakie mają do wyboru, będzie dla nich odpowiedni. Pomysłodawcy przedsięwzięcia dokładają wszelkich starań, aby uczynić podjęcie decyzji o wyjeździe jeszcze łatwiejszym. Głównym celem Bloga jest rozwiewanie ich wątpliwości i udostępnianie jak największej ilości informacji, pomocnych w procesie rekrutacji na wyjazdy. Projekt cieszy się coraz większym zainteresowaniem, rozwija się, ciągle publikowane są nowe teksty, a osoby czuwające nad projektem dokładają wszelkich starań, aby stawał się jeszcze lepszy i bardziej pomocny dla odbiorców. Dlatego w listopadzie tego roku nastąpiła zmiana witryny i w ten sposób wcześniejszy Blog ESN UEK zmienił nazwę na Blog Erasmus, który dzięki nowej, odświeżonej oprawie graficznej stał

ӑǥ

28 Ǔ lǓǔm d 8<&A-'क़ ǏǍǎǒ

się jeszcze bardziej czytelny i przystępny dla każdego zainteresowanego. W nowej odsłonie strony pojawiła się także zakładka ‘ExchangeAbility’, stworzona specjalnie z myślą o osobach niepełnosprawnych, które chciałyby wziąć udział w programach mobilności studenckiej. Obecnie na Blogu znaleźć można ponad 120 wpisów dotyczących 90 miast całego świata, odwiedzonych przez studentów. Dotyczą one nie tylko popularnych krajów europejskich, ale także miejsc bardziej odległych i niezwykłych, w Azji, Ameryce Północnej bądź Australii. Artykuły tworzone są przez mobilnych studentów, ponieważ są to właśnie osoby, które doświadczyły wszystkiego, „na własnej skórze” i najlepiej znają obawy oraz wątpliwości, związane z wyborem najlepszego miejsca do odbycia wymiany czy praktyk. Opisują przydatne

dla przyszłych Erasmusów informacje, dotyczące życia w danym mieście i studiów na uczelni. Czytelnicy mogą znaleźć tam także liczne ciekawostki oraz praktyczne wskazówki, dotyczące konkretnych celów podróży tak, aby jak najmniej rzeczy było dla nich zaskoczeniem po dotarciu na miejsce. Chcesz przeżyć niezapomnianą przygodę i wciąż zastanawiasz się nad wyborem miejsca wyjazdu na wymianę? Interesuje Cię poznawanie innych krajów i kultur? A może nigdy nie myślałeś o wyjeździe, ale któraś z historii zainspiruje Cię do zmiany planów na najbliższą przyszłość? Nie czekaj ani chwili dłużej i odwiedź naszego bloga: www.blogerasmus.pl. Serdecznie zapraszamy! Karolina Zboś ESN UEK


Grunt to GRUNT! 3Äš3 !<03>' T &A-!Äš!/Ă­$' 68A@ 0!;'&8A' 03231-0- -'8<$,313ŕŚ”$- - 83$'9< 2>'9;@$@/2'+3 T 6323>2-' A38+!2-A3>!Äš3 ;<&'2$0Ă­ 32('8'2$/Ăľ !<03>Ă­W '1!;'1 68A'>3&2-1 32('8'2$/- #@Äš 8@2'0 1-'9A0!2-3>@T /'+3 68A'9AÄš3ŕŚ”ŕŁ— - 68A@9AÄš3ŕŚ”$-W

W

pierwszym dniu konferencji w debacie eksperckiej wziÄ™li udziaĹ‚: Andrzej PiĂłrecki – wiceprezes MaĹ‚opolskiego Stowarzyszenia PoĹ›rednikĂłw w Obrocie NieruchomoĹ›ciami, Piotr Krochmal – prezes Instytutu Analiz Monitor Rynku NieruchomoĹ›ci oraz dr MichaĹ‚ GĹ‚uszak – pracownik Katedry Ekonomiki NieruchomoĹ›ci i Procesu Inwestycyjnego. W tym dniu odbyĹ‚a siÄ™ takĹźe studencka sesja referatowa, ktĂłra zgromadziĹ‚a studentĂłw z caĹ‚ej niemalĹźe Polski! W Konkursie na najlepszy referat wzięło udziaĹ‚ 12 referentĂłw, walczÄ…c o nagrodÄ™ gĹ‚ĂłwnÄ… – moĹźliwość publikacji w kwartalniku „Świat NieruchomoĹ›ciâ€?. ZwyciÄ™ski referat pt. „Suburbanizacja a sytuacja mieszkaniowa w aglomeracji poznaĹ„skiejâ€? wygĹ‚osiĹ‚a Anna Jancz z Poznania. DziÄ™ki patronatowi medialnemu portalu KRN.pl nagrodziliĹ›my publikacjÄ… w dwutygodniku „Krakowski Rynek NieruchomoĹ›ciâ€? trzy osoby. RĂłwnorzÄ™dne wyróşnienia zdobyli: Krzysztof Gargula za referat pt. â€žGeoprzestrzenne determinanty zmiennoĹ›ci cen nieruchomoĹ›ci mieszkaniowych w przestrzeniach zurbanizowanychâ€?, Konrad SarzyĹ„ski za referat pt. „Sarmatyzm po amerykaĹ„sku – ĹşrĂłdĹ‚a semiurba-

nizacji w idei sarmatyzmu i American Dreamâ€?, oraz Ewelina Werner za referat pt. â€žOkreĹ›lenie czynnikĂłw wpĹ‚ywajÄ…cych na wartość nieruchomoĹ›ci lokalowychâ€?. Drugiego dnia studenci naszego KoĹ‚a wraz ze Studenckim KoĹ‚em Naukowym Inwestycji i NieruchomoĹ›ci z SGH w Warszawie oraz Studenckim KoĹ‚em Naukowym Propertus z UE w Poznaniu, zwiedzili Browar Lubicz – poĹ‚Ä…czenie zabytkowego browaru z nowoczesnym kompleksem mieszkaniom,

oraz Lotnisko KRAKÓW AIRPORT gdzie zapoznali się z infrastrukturą portu lotniczego, jego historią i zasadami funkcjonowania. Kolejne wydarzenia juş wkrótce! Szczegóły na naszej stronie internetowej www.gruntuek.cba.pl

Anna Czech Prezes KN GRUNT =GMÇFLH Małgorzata Pyc

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

Ó‘ÇŚ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

ĂŹ,'($ ĂĽ 7ZÂľM SRP\VĂŠ QD EL]QHVĂŤ Spotkanie z network marketingiem

<#-9A $,>@;!ࣗ ৚@$-' +!8ŕŚ”$-!1-T ! 0!৚&Ă­ >3ÂŁ2Ă­ $,>-ÂŁĂľ !8!2৚3>!ࣗ > 2-';<A-203>@ 9639Ă•#S ,$'9A 639A'8A@ࣗ 9>3/Ă­ >-'&AĂľT 83A>-2íࣗ A!-2;'8'93>!2-!T 63A2!ࣗ $-'0!>' 393#@T ! ;!0৚' 63#<&A-ࣗ >@3#8!ৡ2-ĂľS 3 >9A@9;03 #Ăľ&A-' 13৚£->' A R

W

raz z nowym rokiem rozpoczynamy reaktywację i ruszamy z organizacją mnóstwa ciekawych projektów, które opracowaliśmy z myślą o Was. Wykłady, prelekcje, konkursy, gry ekonomiczne... a to dopiero początek! Jednym z pierwszych wydarzeń, na jakie Was zapraszamy, jest wykład pt.: „Poczta pantoflowa XXI wieku – czyli od losera do milionera� prezentujący głównie network marketing na przykładzie firmy ForeverGreen, ale takşe inne zagadnienia. Prowadzący poszerzą Waszą wiedzę, między innymi o to, w jaki sposób pięć obszarów şycia odnosi się do biznesu. Poznacie trzynaście zasad biznesu idealnego oraz sposoby zarabiania pieniędzy, czyli kwadrant przepływu pieniędzy. Odpowiemy Wam teş na pytania: 1. Czy poczta pantoflowa moşe być modelem biznesowym? 2. Dlaczego ForeverGreen jest tak unikalnym projektem? 3. Jak rozpoczęła się działalność firmy i dlaczego wybrano akurat ten sposób jej organizacji? 4. Jak pozyskać potencjalnych klientów? 5. Kto będzie się czuć dobrze w pracy w tego typu firmie?

Ó‘Ó?

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

Inne pytania będzie moşna równieş zadawać w trakcie spotkania prowadzącym, w swobodnej, otwartej konwersacji. Poznacie takşe umiejętności potrzebne do prowadzenia własnego biznesu, w oparciu o „pocztę pantoflową� oraz historię liderów, którzy inicjowali polski rynek ForeverGreen i wraz ze swoimi druşynami pokazują teraz światu, jak osiągnąć finansowy sukces, prowadząc szczęśliwe şycie. Na koniec spotkania planujemy zorganizować KONKURS z nagrodami dla najbardziej uwaşnych słuchaczy. Wykład zostanie poprowadzony przez Wojciecha Wiesnera i Katarzynę Seweryn – Liderów firmy ForeverGreen, posiadających wieloletnie doświadczenie w network marketingu. Forever Green to jedyny w swoim rodzaju międzynarodowy projekt, który wprowadził mocny powiew świeşości do świata network marketingu. Firma została załoşona w USA w 2004 roku, przez wielkiego wizjonera – Rona Williamsa. W listopadzie 2015 oficjalnie otwarty został rynek europejski, co stworzyło niepowtarzalną okazję dla kaşdego, kto stawia sobie ambitne cele w şyciu i chce osiągnąć şyciowy i finansowy sukces.

KoĹ‚o Naukowe ZachowaĹ„ Organizacyjnych Idea dziaĹ‚a w ramach Katedry ZachowaĹ„ Organizacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. KoĹ‚o zrzesza ok. 45 czĹ‚onkĂłw z róşnych kierunkĂłw studiĂłw, ktĂłrych Ĺ‚Ä…czÄ… wspĂłlne zainteresowania, a takĹźe chęć poszerzania wiedzy i nabycia praktycznych umiejÄ™tnoĹ›ci oraz to, co chyba najwaĹźniejsze: pasja i chęć realizowania ciekawych projektĂłw. WykĹ‚ad odbÄ™dzie siÄ™ w poĹ‚owie stycznia. Aby uzyskać wiÄ™cej informacji oraz być na bieşąco zapraszamy na nasz fanpage na facebook'u: www.facebook. com/kzoidea oraz stronÄ™ internetowÄ…: www.knzoidea.uek.krakow.pl BÄ™dÄ… tam systematycznie zamieszczane informacje o nas i o kaĹźdym nowym wydarzeniu, na ktĂłrym nie moĹźe zabraknąć i Ciebie! Serdecznie zapraszamy!

Joanna Hoyda 3UH]HV .RĂŠD ĂŹ,GHDĂŤ

Oliwia DÄ…bek 0HQHGĂ—HU SURMHNWX


Ă°ER NOXF] GR VXNFHVX to ludzie !9A' ৚@$-' 90Äš!&! 9-Ăľ A >@#38Ă•>T ! /'&2Ă­ A >!৚2-'/9A@$, &'$@A/-T $A@ÂŁ- >@#Ă•8 9;<&-Ă•>T 1!1@ /<৚ A! 93#Ă­W !8!&309!ÂŁ2-'T /'&2Ă­ A 2!/+389A@$, 8A'$A@T /!0-' 13৚'1@ ;'8!A A83#-ࣗ ;3X 63 6839;< 9;<&-3>!ࣗW 2Ă•9;>3 30!A/- &3 83A>3/< 393#-9;'+3T 2!<0- - 0!8-'8@ 38!A 63A2!>!2-! 23>@$, ÂŁ<&A- >Äš!ŕŚ”2-' ;'8!A /'9; > A!9-Ăľ+< 2!9A'/ 8Ăľ0-W !/>@৚9A@ $A!9 >@038A@9;!ࣗ 9A!29'W

C

o jest kluczem do sukcesu? Na pytanie, które z pewnością sobie zadajesz, istnieje nieskomplikowana odpowiedź: ludzie! To od nich czerpiesz wiedzę, motywację, inspirujesz się. To Twoi mentorzy, nauczyciele, znajomi i rodzina. Ale Human Resources, czyli zasoby ludzkie, to takşe podstawa działalności kaşdej organizacji. Pod pojęciem HR kryje się nieoceniony kapitał kaşdej firmy, który stanowi jej wartość. Tajniki gospodarowania zasobami ludzkimi zgłębia, działające na naszej Uczelni, Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzki „Personalni�, które zrzesza pasjonatów tego tematu.

-1 /'9;'ŕŚ”1@S Przede wszystkim grupÄ… zgranych ludzi, ktĂłrych Ĺ‚Ä…czy wspĂłlna pasja! JesteĹ›my zaangaĹźowani i chcemy jak najlepiej wykorzystać nasze studenckie lata. KoĹ‚o Naukowe ZZL „Personalniâ€? powstaĹ‚o w 2004r., czyli dziaĹ‚a pręşnie juĹź od 11 lat. Nasza misja? Rozwijać siÄ™ i inspirować innych. Interesujemy siÄ™ zagadnieniami zarzÄ…dzania zasobami ludzkimi, personal brandingiem i szeroko pojÄ™tym rozwojem osobistym. KoĹ‚o powstaĹ‚o jako organizacja bÄ™dÄ…ca pomostem miÄ™dzy pracodawcÄ… a studentami poszukujÄ…cymi pracy. Z roku na rok organizacja rozwija siÄ™ i dziĹ› jesteĹ›my

kołem organizującym wiele projektów. Wychodzimy do studentów, proponujemy im warsztaty i szkolenia, dzięki którym mogą się rozwijać. Bierzemy teş udział w konferencjach naukowych, szkoleniach i udzielamy się społecznie w wolontariacie. A przy tym wszystkim nie zapominamy o dobrej zabawie!

!9A' 683/'0;@ Naszym największym projektem jest coroczny Festiwal HR, który organizujemy od 2011 r. To cykliczne wydarzenie angaşuje wiele renomowanych firm, działających w obszarze Human Resources i nie tylko (m.in. AON Hewitt, Alexander Mann Solutions, Adecco, Man Power, Capgemini). Studenci mogą poszerzyć swoją wiedzę o procesie rekrutacji (sposoby rekrutowania, dokumenty aplikacyjne), szkoleń pracowniczych, motywacji, moşliwościach rozwoju kariery i coachingu. Chcemy dostarczyć Wam narzędzia i umiejętności potrzebne w przyszłej pracy. Organizujemy teş cykl comiesięcznych warsztatów w języku angielskim Academy of Professionals by Alexander Mann Solutions, gdzie moşna poszerzać wiedzę o HR i rozwoju osobistym, pogłębiać znajomość języka i zdobywać certyfikaty. Pogotowie CV, akcja ciesząca się duşym zainteresowaniem, pomaga studentom w stworzeniu idealnego CV.

Jako Koło Naukowe ciągle się rozwijamy, organizujemy wiele wydarzeń, a Festiwal HR Academy of Professionals i Pogotowie CV to tylko niektóre z nich.

8!$! > ^ '8932!£2@$,\ Praca w Kole Naukowym „Personalni� to nie tylko dobra zabawa, ale teş poszerzanie własnej wiedzy i rozwój umiejętności organizacyjnych i marketingowych. Koordynujemy projekty, zarządzamy zespołami, nawiązujemy kontakty branşowe. Spotykamy się regularnie w celu dzielenia się naszym know-how (szkolenia wewnętrzne), organizowania większych wydarzeń i integracji. Na początku kaşdego roku akademickiego witamy teş chętnie nowo zrekrutowanych członków. Moşesz wykorzystać szansę na stanie się częścią wyjątkowej grupy ludzi oraz dołączyć do poszczególnych sekcji i projektów. Zyskasz nowych znajomych, otwartość, umiejętności i wiedzę. Rozwiniesz się. KN ZZL „Personalni� to wyjątkowe projekty, wyjątkowe moşliwości i przede wszystkim wyjątkowi ludzie – bo klucz do sukcesu to ludzie! Paulina Wyrębkowska Personalni UEK

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

Ó‘ǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

3URI 8- :LHVĂŠDZ *XPXĂŠD RUD] 0DUHN =XEHU JRĂ?Ă…PL GHEDW\ o frankowiczach -'8>9A' >@&!8A'2-' > #-'৚í$@1 830< !0!&'1-$0-1 A $@0ÂŁ< ^ 63;0!2-' 2! !80-'$-'\T 38+!2-A3>!2' 68A'A 2&'?T 3;>38A@Äš! &@90<9/! 6;W ^ A@ (8!203>-$A' 8A'$A@>-ŕŚ”$-' A39;!ÂŁ- 39A<0!2- 68A'A #!20-S\W

M

iała ona miejsce 19 listopada i została poprowadzona przez dziennikarza TVP Kraków Sławomira Mokrzyckiego. Temat okazał się dla studentów interesujący, co potwierdziła wysoka frekwencja i brak wolnych miejsc na sali. Gośćmi debaty byli profesor UJ Wiesław Gumuła, który jest dyrektorem oddziału Narodowego Banku Polskiego w Krakowie oraz Marek Zuber, znany ekonomista, analityk rynków finansowych oraz komentator gospodarczy.

Ó‘Ó‘

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

Rozmowa rozpoczęła się od kluczowego pytania: Kto jest winny? Klienci, którzy nieuwaşnie czytali umowy czy teş banki, które nie udzielały informacji o ryzyku związanym z kredytami walutowymi? Prelegentom cięşko było udzielić jednoznacznej odpowiedzi, gdyş – jak wiadomo – kaşdy medal ma dwie strony. W 2008 roku nikt nie przewidywał załamania na rynkach finansowych. Jak powiedział Marek Zuber – Ludzie mówią, şe rozumieją, dopóki ich to nie dotknie. Uchybieniem ze strony kredy-

tobiorców były zbyt pochopne decyzje, często niepoparte wiedzą, powodowane jedynie zwiększoną zdolnością kredytową i perspektywą tańszej spłaty zobowiązania. Zaniedbaniem, a moşe celowym działaniem banków, było wprowadzanie w błąd klientów, a takşe oferowanie im produktów, którym towarzyszył instrument finansowy – kurs walutowy, o którym przeciętny interesant nie miał pojęcia. Dodatkowo część umów bankowych zawierała klauzule niedozwolone, działające na niekorzyść usługobiorców.


Podczas drugiej części debaty pojawiaĹ‚y siÄ™ róşne pomysĹ‚y na rozwiÄ…zanie tej sytuacji, odnoszÄ…ce siÄ™ jednoczeĹ›nie do ewentualnej ingerencji paĹ„stwa. Pan Profesor WiesĹ‚aw GumuĹ‚a zauwaĹźyĹ‚, Ĺźe frankowicze nie majÄ… potrzeby bycia uszczęśliwianymi na siĹ‚Ä™. Wystarczy stworzyć taki instrument prawny, ktĂłry pozwoli na rozmowy z bankami i renegocjacjÄ™ umĂłw kredytowych. Z kolei Marek Zuber zauwaĹźyĹ‚, Ĺźe na pomoc frankowiczom trzeba patrzeć holistycznie. A mianowicie: gdy banki zostanÄ… obciÄ…Ĺźone obowiÄ…zkiem pomocy, to wtedy ich wynik finansowy siÄ™ zmniejszy. To spowoduje, Ĺźe cena akcji spadnie, co moĹźe negatywnie wpĹ‚ynąć na Otwarte Fundusze Emerytalne. W zwiÄ…zku z tym znowu znajdzie siÄ™ grupa, ktĂłra zostanie poszkodowana. Prelegenci zgodzili siÄ™ co do jednego: nie ma sprawiedliwego rozwiÄ…zania tej sytuacji. NiewÄ…tpliwie istniejÄ… ludzie, ktĂłrzy – nieĹ›wiadomi zagroĹźeĹ„ – podejmowali decyzjÄ™ o kredycie. JednakĹźe wielu jest takich, ktĂłrzy zaciÄ…gali go z peĹ‚nÄ… Ĺ›wiadomoĹ›ciÄ… potencjalnego ryzyka. CiekawostkÄ… jest, Ĺźe gdyby banki wzięły na siebie poĹ‚owÄ™ odpowiedzialnoĹ›ci, a pozostaĹ‚Ä… część kredytu przewalutowano na polski zĹ‚oty, to koszt raty byĹ‚by wiÄ™kszy od tego, ktĂłry spĹ‚acajÄ… teraz frankowicze. Prawdopodobnie nie byĹ‚oby wielu zwolennikĂłw takiego rozwiÄ…zania.

Na zakończenie, Pan Profesor Wiesław Gumuła dał radę przyszłym finansistom: mądrze korzystajcie z długu. Nie pozwólcie owładnąć się konsumpcjonizmowi, modzie i marketingowi. Jeşeli zaciągniecie zobowiązanie, to warto go przeznaczyć na inwestycje. Ponadto, naleşy stwarzać sobie takie sytuacje, w których będzie moşna łatwo się wycofać w przypadku wystąpienia niepoşądanych problemów. Przestrzegał takşe, şeby nie wpaść w pułapkę niewolnictwa finansowego, czemu sprzyjają kredyty długoterminowe w obcych walutach. – ŝyjemy w ciekawych czasach. Od 2008

roku ciągle coś nas zaskakuje – słowa Marka Zubera dobrze oddają realia współczesnego świata i pokazują, jak ostroşnym naleşy być przy podejmowaniu decyzji, które mogą mieć powaşne konsekwencje. Debata okazała się wielkim sukcesem, a publiczność nie szczędziła braw. Zapraszamy na kolejne spotkania! Alicja Depta Magda Rut Karol Drąşkiewicz .RÊR 1DXNRZH Rynku .DSLWDÊRZHJR ,1'(;

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

Ó‘Ǩ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

.RĂŠR 1DXNRZH 3URFHVX =DU]ĂƒG]DQLD A<0!9A 08'!;@>2'+3 96393#< 2! 83A>Ă•/S '2-9A 93#-' A&3#@>!2-' 23>@$, <1-'/Ăľ;23ŕŚ”$-S ,$'9A >@2-'ŕŚ”ŕŁ— A' 9;<&-Ă•> $3ŕŚ” >-Ăľ$'/S 3Äš3 !<03>' 83$'9< !8AĂ­&A!2-! /'9; -&'!ÂŁ2@1 1-'/9$'1T #@ A!$Aíࣗ 9-Ăľ 83A>-/!ࣗ g &3Ěí$A &3 2!9R

K

oło Naukowe Procesu Zarządzania jest organizacją studencką, która rozpoczęła działalność w listopadzie 2010 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie przy Katedrze Procesu Zarządzania. Nasza działalność jest kontynuacją istniejącego niegdyś jeszcze pod skrzydłami dawnej nazwy uczelni, Akademii Ekonomicznej, Koła Naukowego Zarządzania. Obecnie do Koła naleşy około trzydziestu członków, a naszymi opiekunami są dr Krzysztof Woźniak i mgr Mariusz Sołtysik. Zajmujemy się licznymi projektami, a do najwaşniejszych naleşy zaliczyć czasopismo naukowe „Sfera Menedşera�, Festiwal Menedşerski oraz Konferencję Naukową „Współczesne trendy w zarządzaniu�. Celem Koła jest szerzenie wiedzy o zarządzaniu wśród studentów UEK i zachęcanie do blişszego zaznajomienia się z tą dziedziną. To w naszej organizacji moşna poznać wiele charyzmatycznych osób z zapałem do pracy, które zainspirują do samodoskonalenia i bycia aktywnym. Nasze Koło moşe stać się dla studenta nie tylko wspaniałą akademicką przygodą, ale i cenną skarbnicą wiedzy, która z pewnością przyda się w przyszłości w şyciu poza uczelnią. Pisząc o naszej organizacji warto przyjrzeć się blişej jej głównym projektom. Pierwszym z nich jest recen-

Ǩǥ

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

zowane czasopismo naukowe „Sfera Menedşera�. Pismo jest wydawane co kwartał drogą elektroniczną od 2013 roku i naukowo wspierane przez Katedrę Procesu Zarządzania przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Głównym celem naszego kwartalnika jest wyjaśnienie najistotniejszych kwestii ze świata szeroko pojętego zarządzania biznesem. „Sfera� dostarcza ciekawej i przydatnej wiedzy z tej dziedziny w przystępnej i interesującej formie. Choć artykuły w głównej mierze są kierowane do studentów i menedşerów, to wszyscy czytelnicy znajdą temat, który ich zainteresuje. Oprócz jedenastu numerów, które ukazały się dotychczas, istnieje równieş blog ekspercki, który stanowi swego rodzaju uzupełnienie pisma i cieszy się rosnącą popularnością. „Sfera Menedşera� obejmuje swoim patronatem liczne wydarzenia i firmy z całej Polski, co daje niepowtarzalną okazję do nawiązania kontaktów. Dzięki naszemu pismu studenci są w stanie rozwinąć swoje pasje i podzielić się nimi z czytelnikami poprzez artykuły i wpisy na blogu. Owocuje to zdobywaniem wiadomości o tematach bardziej szczegółowych i poszerzaniem wiedzy zdobytej na wykładach. Festiwal Menedşerski jest kolejnym projektem, którym zajmuje się nasze Koło. Rokrocznie przyciąga od 250

do 400 zainteresowanych. Jest to cykl certyfikowanych szkoleń i warsztatów. Tematy festiwalu dotyczą głównie przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą, dobrej organizacji czasu, zwalczania stresu oraz wielu innych dziedzin. Główny nacisk jest połoşony na praktyczną stronę tych zagadnień, co stanowi uzupełnienie wykładów i ćwiczeń odbywających się w ramach studiów. Taka wiedza z całą pewnością jest atrakcyjna dla studentów, poniewaş odnosi się do poszukiwania przez nich pracy w przyszłości. Wiele osób chce dobrze się zaprezentować podczas rozmowy z pracodawcą, jednak nie wie jak tego dokonać. Festiwal Menedşerski jest idealną okazją do tego, by nie tylko zdobyć przydatną wiedzę, ale i zastosować ją w praktyce. Poskutkuje to wywarciem pozytywnego wraşenia i zadziała na naszą korzyść podczas przyszłej rozmowy rekrutacyjnej i nie tylko. Uczestnicy szkoleń mają szansę dowiedzieć się równieş, jak gospodarować swoim czasem, co jest bardzo przydatne podczas studiowania. Będąc członkiem naszego Koła i uczestnicząc w organizowaniu Festiwalu studenci pozyskują ogromne doświadczenie. Jest to swego rodzaju lekcja dobrego zarządzania czasem i ludźmi w praktyce. Koordynując Festiwal uczymy się rozwiązywać wszelkiego rodzaju


problemy, a także pracy w grupie. Pozostajemy na bieżąco z wydarzeniami biznesowymi, nawiązujemy również cenne kontakty z firmami, które są zapraszane na Festiwal, co niejednokrotnie owocuje dalszą współpracą. Konferencja Naukowa „Współczesne trendy w zarządzaniu” jest trzecim projektem, realizowanym w ramach Koła. Stanowi ona platformę spotkań młodych naukowców – studentów i doktorantów – oraz praktyków biznesu, którzy przedstawiają zebranym najnowsze doniesienia i osiągnięcia z zakresu ekonomii i zarządzania. Podczas Konferencji odbywa się również prezentacja wyników autorskich badań oraz dyskusja o współczesnych trendach w gospodarce. Celem projektu jest krytyczna ocena zachowań podmiotów gospodarczych w bieżących warunkach rynkowych, która jest dokonywana podczas dyskusji. Efektem konferencji jest wydanie monografii z artykułami uczestników, udostępnianej w formie e-booka na stronach Partnerów konferencji, portalu wiedzy Mfiles.pl oraz Google Books. Skutkuje to znacznym poszerzeniem grona odbiorców i daje możliwość skorzystania z wiedzy w każdym miejscu i o każdej porze. Najbliższa edycja Konferencji odbędzie

się 22 marca 2016 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Hasłem przewodnim będzie „Zarządzanie projektami w praktyce”. Konferencja sama w sobie jest ogromną szansą na rozwinięcie swoich umiejętności, zdobycie cennego doświadczenia oraz przezwyciężenia strachu przed wystąpieniami publicznymi. Dzięki niej studenci mają szansę zaistnieć w naukowym świecie, co skutkuje rozwojem osobistym. Członkowie naszego Koła mogą wynieść z tego wydarzenia jeszcze więcej doświadczenia poprzez koordynację powiązanych z nim zadań. Pozyskujemy dzięki temu cenne know-how, dzięki któremu wzbogacamy siebie i stajemy się atrakcyjniejsi dla potencjalnych pracodawców. Poza powyższymi projektami nasze Koło prowadzi również liczne badania naukowe. Ich tematyka jest ściśle powiązana z zarządzaniem i działalnością przedsiębiorstw. Ostatnie z nich to między innymi pomiary dotyczące realizacji celów i osiągania sukcesów, wpływu akcji ekologicznych, organizowanych przez przedsiębiorstwa, na świadomość ludzi oraz badania dotyczące świadomości studentów UEK na temat działalności PS UEK. Prowadzone przez nas analizy były wspierane przez Parlament

Studencki i Katedrę Procesu Zarządzania. Nasze Koło jest również obecne na Targach Kół Naukowych, rokrocznie odbywających się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, na które już dziś serdecznie zapraszamy. Koło Naukowe Procesu Zarządzania jest doskonałym miejscem, by w przyjaznej i przyjemnej atmosferze rozwijać swoje umiejętności i pozyskiwać nowe. Stanowi ono nieznaną dla studentów spoza organizacji twarz Uczelni. Uczymy się tutaj pracy w grupie, podziału obowiązków, zarządzania czasem, sumienności w wykonywaniu obowiązków i zdobywamy cenne doświadczenie. W Kole stawiamy na rozwój osobisty, który przekłada się na rozwój zawodowy. Pozyskujemy ważne umiejętności, które procentują, wpływając pozytywnie na nasz wizerunek na rynku pracy. Więcej informacji o Kole i projektach można znaleźć na portalu społecznościowym Facebook: Koło Naukowe Procesu Zarządzania oraz na stronie internetowej: www.knpz.uek.krakow.pl Już dziś serdecznie zapraszamy!

Tomasz Zięba Prezes KNPZ

PAC - ogólnopolski konkurs ] UDFKXQNRZRÐFL

O

gólnopolski konkurs rachunkowości PAC (Progress Accounting Competition) skierowany do studentów uczelni ekonomicznych z całej Polski organizowany jest już po raz 7. Rejestracja możliwa jest w terminie 01.12.2015r. – 17.01.2016r. Zainteresowanych zapraszamy do rejestracji swoich

3-osobowych drużyn na standach oraz stronie internetowej konkursu. Konkurs składa się z 3 etapów: t I etap – Test z wiedzy teoretycznej w terminie 18.01.2016r. – 14.02.2016r. t II etap – Zadania Praktyczne w terminie 15.02.2016r. – 6.03.2016r.

t

III etap – Wielki Finał w Łodzi 08.03.2016r. Do wygrania płatne praktyki w takich firmach jak PwC i Infosys oraz wiele innych, równie atrakcyjnych nagród. Partnerami konkursu są m.in. EY, KPMG czy PwC. 6]F]HJµÊ\ NRQNXUVX QD VWURQLH

www.pac.progress.org.pl

28 Ǔ lǓǔm d 8<&A-'क़ ǏǍǎǒ

ǨǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Spotkania po latach – GDZQ\FK ZVSRPQLHÌ F]DU 30 ǏǍǎǒ &3#-'+! 03क़$!T $A!9 A!;'1 2! 1!Ě' 63&9<13>!2-' /<#-£'<9A< ǓǍf£'$-! W W ^ !)0\W

T

o już 11 lat, odkąd w Studenckim Centrum Kultury „Pod Jaszczurami” po raz ostatni spotkali się ludzie w różny sposób powiązani albo identyfikujący się z D.S. „Fafik” UEK w Krakowie. Skąd tak długa przerwa? Zabrakło zainteresowania? Na drodze organizacji kolejnych spotkań stanęły przeszkody formalne? Nic z tych rzeczy! Po prostu brakowało ludzi , którzy podjęliby to niełatwe przecież wyzwanie. Nie

Ǩǣ

28 Ǔ lǓǔm d 8<&A-'क़ ǏǍǎǒ

Na początku roku udało nam się spozabrakło natomiast zainteresowanych spotkaniami. Zwłaszcza na przestrzeni ostat- tkać na zebraniu, którego rezultatami były nich kilku lat pojawiało się coraz więcej zawiązanie Społecznego Komitetu Organimaili i telefonów od zainteresowanych, zacyjnego (SKO) i decyzja o przygotowaniu rozsianych po całej Polsce. IV. Zjazdu Mieszkańców, Waletów i SymNie mogliśmy dłużej zwlekać – w 2015 patyków D.S. „Fafik”. Komitet, za sprawą roku przypadały wszak dwa znaczące tej decyzji, wyraził gotowość zaangażojubileusze, 90-lecie powstania Uniwer- wania w organizację Jubileuszu 90-lecia sytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz UEK. W marcu honorowy patronat nad 60-lecie oddania do użytku naszego naszym Zjazdem objął JM Rektor UEK, akademika. prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół.


W trzech gĹ‚Ăłwnych imprezach, przygotowanych przez SKO – w Dniu Absolwenta UEK (30 maja), jak i podczas dwĂłch spotkaĹ„ z 17 paĹşdziernika – wzięła udziaĹ‚ duĹźa grupa naszych koleĹźanek i kolegĂłw. SzczegĂłlnie uroczystÄ… oprawÄ… wyróşniĹ‚o siÄ™ paĹşdziernikowe spotkanie, ktĂłre miaĹ‚o miejsce w budynku AGH przy ul. Reymonta 15 w Krakowie. Organizatorzy przygotowali 180 miejsc, a na sali zjawiĹ‚o siÄ™ ponad 200 osĂłb, w tym bardzo liczna grupa zaproszonych goĹ›ci. Jak to bywa przy organizacji tego typu spotkaĹ„, nie daĹ‚o siÄ™ uniknąć pewnych bĹ‚Ä™dĂłw i drobnych potknięć. Z przyczyn organizacyjnych nie wprowadziliĹ›my systemu wczeĹ›niejszej rezerwacji stolikĂłw i przedpĹ‚at. Co prawda, wczeĹ›niej informowaliĹ›my zainteresowanych drogÄ… elektronicznÄ… czy telefonicznie o tym, Ĺźe nie ma rezerwacji i przy zajmowaniu stolikĂłw obowiÄ…zuje zasada kto pierwszy ten lepszy, ale frekwencja wyĹźsza od zaplanowanej wywoĹ‚aĹ‚a spore zamieszanie. Z tej sytuacji wyciÄ…gnÄ™liĹ›my juĹź odpowiednie wnioski, ktĂłre pozwolÄ… uniknąć podobnych sytuacji przy organizacji kolejnych spotkaĹ„, o czym solennie wszystkich zapewniamy. Pomimo wczeĹ›niejszych zastrzeĹźeĹ„ niewielkiej grupy osĂłb zorganizowanie paĹşdziernikowego spotkania wĹ‚aĹ›nie przy ul. Reymonta 15 okazaĹ‚o siÄ™ pomysĹ‚em trafionym. Uczestnicy docenili Ăłw pomysĹ‚ w trakcie samej imprezy

i po jej zakończeniu. Główne powody? Przede wszystkim uczestnicy w wielkiej liczbie zmieścili się w jednej, duşej sali i mogli się wzajemnie widzieć. Drugi powód to korzystne połoşenie tego klubu: w najblişszym otoczeniu nie ma – poza akademikami – budynków mieszkalnych, brak zatem interweniujących w sprawie zakłócania ciszy nocnej! Na spotkaniu nie znalazł się nikt, kto by narzekał na ilość i jakość jedzenia – wszystkiego było w nadmiarze. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami pozostałe po prawdziwej uczcie szynki, kiełbasy, wiejski smalec i inne smakołyki, zostały przetransportowane jeszcze w nocy do D.S. „Fafik�, by następnego dnia Rada Mieszkańców mogła częstować nimi aktualnych mieszkańców akademika. Czy uczestnicy byli zadowoleni z imprezy? Jako organizatorzy, juş w trakcie spotkania otrzymywaliśmy liczne pozytywne sygnały, mało tego – juş wtedy wielu gości prosiło, by w 2016 roku zorganizować kolejny zjazd, w którego organizację – jak deklarowali – chętnie się zaangaşują. Byli to Andrzej Strzelczyk, Edward Derela, Jan Jaros, Adam Nalepka, Franciszek Gaik, Marian Cebula, Mirosław Kwieciński, Krzysztof Kwieciński, Adam Kiczek, Kazimierz Blecharski, Zbigniew Adamczyk, Jerzy Czubak, Piotr Kołak, Edmund Pec, Stefan Bentkowski, Jerzy Nizioł, Gabriel Broda, Krzysztof Sikora i Tadeusz Ślusarczyk.

Juş po październikowym spotkaniu odbieraliśmy kolejne telefony i maile w tej sprawie. Tego typu sygnały zdają się świadczyć o duşej satysfakcji uczestników, wyraşają równieş potrzebę kolejnych spotkań w podobnym gronie. A zatem‌ Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom bardzo duşej grupy zainteresowanych, juş kilka dni po zakończeniu IV. Zjazdu podjęliśmy decyzję: za rok zorganizujemy V. Zjazd Mieszkańców, Waletów i Sympatyków D.S. „Fafik�! Wszystko wskazuje na to, şe odbędzie się on w sobotę, 22 października 2016 roku, w tym samym miejscu, czyli przy ul. Reymonta 15 w Krakowie. Jubileuszowy V. Zjazd organizować będą m.in. Jan Bączek, Stanisław Bisztyga, Marian Cebula, Janusz Madej, Andrzej Strzelczyk, Artur Zięba, Kazimierz Zieliński i Witold Zych. Juş teraz zapraszamy na nasze kolejne spotkanie w październiku 2016 roku! O szczegółach będziemy informować na bieşąco od kwietnia przyszłego roku, m.in. w kolejnych wydaniach „Kuriera UEK� oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Absolwentów UEK.

Piotr DrÄ…Ĺźkiewicz VDPR]ZDĂŒF]\ 3UH]HV 6SRĂŠHF]QHJR .RPLWHWX Organizacyjnego fot. Piotr Malec, Maciej DylÄ…g

63;0!2-' 31-;';< 8+!2-A!$@/2'+3 A >Äš!&A!1- $A'ÂŁ2- g 0>-'$-'ŕĽ˜ ‰‡ˆŒ

28 Ç“ lÇ“Ç”m d 8<&A-'ŕĽ˜ Ç?Ç?ÇŽÇ’

ǨǤ


WYDARZENIA

Ǩǥ

JEDNOSTKI

STUDENCI

28 Ǔ lǓǔm d 8<&A-'क़ ǏǍǎǒ


28 Ǔ lǓǔm d 8<&A-'क़ ǏǍǎǒ

ǨǦ


WYDARZENIA

ǨӐ

JEDNOSTKI

STUDENCI

28 Ǔ lǓǔm d 8<&A-'क़ ǏǍǎǒ


28 Ǔ lǓǔm d 8<&A-'क़ ǏǍǎǒ

Ǩǧ.

‘ pisz na zaje,cia Juz nie zas

WSTAWAJ, NIE UDAWAJ !!!

poRANEK w RADIU

96,7 FM poniedziALEk – pIATek od 7:00 do 9:00


GRYWALIZACJA PZU

Daj siฤ ponieล ฤ grywalizacji $3/,.$&-$ 3=8 35=<&,ฤ *$0< 1$-/(36=<&+ 'Rรกฤ F] GR JU\ SR]QDM 3=8 ] QDMOHSV]HMVWURQ\ L ]JDUQLDM atrakcyjne nagrody =GRE\WH WDOHQW\ Z\PLHQLDM QD WDEOHW\ NDPHU\ *R3UR ELOHW\ QD NRQFHUW\ L SHรกQH HPRFML SU]Hฤช\FLD ร \ERDUG ร \VSRW TXDG\ QXUNRZDQLH F]\ ZHHNHQG\ 63$

:HMGฤจ QD przyciagamynajlepszych.pl