Kurier UEK nr 5 (57), grudzień 2013

Page 1

cz asopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Kr akowie

ISSN 1 6 8 9 - 7 7 5 7 N r 5 ( 5 7 ) g r u d z i e ń 2 0 1 3

Wesołych Św iąt B ożego Narodze nia i D o Siego 2014 Roku


cz asopismo UniwersytetU ekonomicznego w kr akowie

i s sn 1 6 8 9 - 7 7 5 7 n r 5 ( 5 7 ) g r u d z i e ń 2 0 1 3

Spis treści Życzenia Świąteczne JM Rektora UEK ........................................................ 3 Biuletyn .............................................................................................................. 5 Konferencje ................................................................................................6–14

Fot. Maciej Kapuściński

Biuletyn......................................................................................................15–20 Bezpieczeństwo na UEK ...............................................................................21

Wesołych Św iąt B ożego Narodze nia i Do Siego 2014 Roku

Biblioteka… ………...................................................................................22–23 Studium Języków Obcych UEK ...........................................................24–26 E-learning ........................................................................................................27

Adres redakcji: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków budynek „Księżówka”, pok. K9 tel. 012 293 58 38 e-mail: gazeta@uek.krakow.pl

Redakcja: Piotr Czarniecki

Kurierek UEK............................................................................................28–29 Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UEK.............................30–31 Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK..........................................32–34 Krakowska Szkoła Biznesu UEK...........................................................34–35 Klub KSB Alumni MBA.................................................................................36

Skład i łamanie: Paweł Kulczycki

Zdjęcia: Maciej Kapuściński

Akademickie Centrum Kariery UEK..........................................................41

Druk:

Dział Obsługi Projektów Unijnych UEK ...................................................42

Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o.o. ul. Forteczna 20A 32-086 Węgrzce

Dział Współpracy Międzynarodowej UEK ..............................................43

ISSN 1689-7757

Akcja „Anioł w Krakowie”......................................................................44–45

Wydawca:

Studenci UEK ..........................................................................................47–67

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Nakład: 2000 egzemplarzy Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i zmian redakcyjnych nadsyłanych artykułów oraz zmiany ich tytułów. 2

Biuro Programów Zagranicznych UEK..............................................37–40

2|

Pragiemy najmocniej przeprosić mgr. Marka Makowca oraz inż. Mateusza Marchewczyka za brak podpisu pod artykułem Ich autorstwa, zatytułowanym "Komercjalizacja badań naukowych i inicjatyw akademickich na przykładzie Projektu POSenso", który ukazał się był w nr 4 (56) Czasopisma "Kurier UEK", str. 43-44. Redakcja


Szanowni Państwo, Pracownicy, Studenci i Sympatycy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Przyjmijcie szczere i serdeczne życzenia na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia. Niechaj przy Stole Wigilijnym nie zabraknie światła i ciepła rodzinnej atmosfery, a ów czas spokoju i radosnej refleksji niech przyniesie zasłużony odpoczynek. Składam również najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym 2014 Roku. Niech obfituje on w szczęśliwe chwile, pozwoli spełniać marzenia i realizować plany. W imieniu całego Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

|3


PZU 157 13 Balon Prasa Pracuj_pl 189x270 0808 wer4.indd 1

19/08/2013 13:03


biuletyn

Jesień sukcesów Tegoroczny listopad, pełen tradycyjnej słoty i mrocznych przedpołudni, niezłomnie przy tym pobudzający krytyczną refleksję natury ogólnej, rozświetla wyjątkowo łagodne światło dobrych wiadomości. Dla Ludzi Nauki, realizujących misję dydaktyczną w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, miesiąc ów jest czasem zawodowych tryumfów, co wymownie poświadcza zamieszczone poniżej zestawienie.

8 listopada Prezydent RP, Bro-

12 listopada

Prof. dr hab. Marii Kosek-Wojnar, Kierownikowi Kate-

nadany został Prof.

nisław Komorowski, wręczył nominację profesorską

dry Finansów Samorządowych.

decyzją Prezy-

denta tytuł profesora nauk ekonomicznych

UEK dr. hab. Krzysztofowi Surówce, Prorektorowi ds Kształcenia i Studentów.

13 listopada na Zamku Królewskim w War-

szawie odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Ministra Nauki. Od 2006 roku to prestiżowe wyróżnienie, uznawane za ukoronowanie dorobku naukowego, przyznawane jest najwybitniejszym polskim badaczom i nauczycielom akademickim. W gronie laureatów tegorocznej edycji Nagrody jest

Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, wyróżniony za całokształt dorobku naukowego.

Wybitnym Reprezentantom naszej społeczności akademickiej, których osobiste sukcesy naukowe wspierają prestiż Ich macierzystej Uczelni, składamy szczere i serdeczne gratulacje!

Jeszcze o sukcesach w listopadzie Tym razem powodów do słusznej dumy przysparzają dwie dobre wiadomości dla Łukasza Maźnicy, absolwenta studiów magisterskich na kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna UEK i doktoranta naszej Uczelni. Obie pojawiły się tego samego dnia, 22 listopada. Absolwent UEK znalazł się wśród 10 beneficjentów I edycji prestiżowego Programu Stypendiów Doktoranckich Narodowego Banku Polskiego, których listę tego dnia ogłoszono. Podobnie zresztą jak informację Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, dotyczącą zwycięzcy VII edycji Konkursu „Teraz Polska Promocja”. Praca dyplomowa Maźnicy pt. „Kulturowe uwarunkowania rozwoju

miast kreatywnych oraz rozwoju lokalnego” wyróżniona została nagrodą na najlepszą pracę magisterską, dotyczącą promocji Polski. Uroczyste wręczenie nagrody, które odbędzie się w sali NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, zapowiedziano na 5 grudnia. Wtórujemy niewątpliwie licznym gratulacjom, życząc młodemu badaczowi wielu dalszych sukcesów naukowych.

|5


konferencje

Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna

W

dniu 25 października 2013 roku w Sali Senackiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyła się konferencja pt. „Przemysł spożywczy – otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna”, zorganizowana wspólnie przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedrę Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji i Katedrę Zarządzania Jakością. Konferencja poświęcona była w szczególności uwarunkowaniom rozwoju sektora żywnościowego w Polsce oraz potencjałowi rozwoju i międzynarodowej konkurencyjności polskiego przemysłu spożywczego. Goście konferencji zostali powitani przez Prorektora ds. Nauki UEK, prof. dr. hab. Aleksego Pocztowskiego oraz Dyrektora IERiGŻ-PIB, prof. dr. hab. Andrzeja Kowalskiego. Celem konferencji było określenie globalnych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju polskiego przemysłu spożywczego oraz przedstawienie jego miejsca w Unii Europejskiej w aspekcie uwarunkowań rynkowych, możliwości inwestycyjnych oraz prowadzonej przez firmy ekspansji zagranicznej. W polskiej gospodarce można niewiele wyróżnić gałęzi, które w Unii Europejskiej odgrywałyby znaczącą rolę. Jedną z nich jest przemysł spożywczy, gdyż nasz kraj jest obecnie na szóstym miejscu w produkcji żywności (udział Polski w produkcji w Unii Europejskiej wynosi 7,4 proc.) i może pochwalić się nowoczesnymi zakładami przetwórczymi. Z roku na rok rośnie eksport produktów spożywczych (30%), a nasze produkty żywnościowe charakteryzuje wysoka jakość i konkurencyjna cena. Większość naszych producentów posiada wymagane przez Unię Europejską certyfikaty jakości. Napływ środków finansowych związanych z członkostwem naszego kraju w strukturach unijnych przyczynił się do modernizacji polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego i wzrostu ich potencjału wytwórczego. Obrady zostały przeprowadzone w trzech sekcjach, którym kolejno prze-

6 |www.uek.krakow.pl

Od lewej: Prof. dr hab. Andrzej Kowalski – dyrektor IERiGŻ w Warszawie, prof. dr hab. Aleksy Pocztowski – Prorektor ds. Nauki UEK, prof. UEK dr hab. Krzysztof Firlej – prodziekan WEiSM UEK , dr Iwona Szczepaniak – kierownik Zakładu Przemysłu Spożywczego IERiGŻ w Warszawie.

wodniczyli prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz z IERiGŻ w Warszawie oraz prof. dr hab. Tadeusz Sikora i prof. UEK dr hab. Krzysztof Firlej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Referat wprowadzający pt. „Globalne uwarunkowania rozwoju polskiego sektora żywnościowego” wygłosił prof. dr hab. Andrzej Kowalski z IERiGŻ w Warszawie, który skoncentrował się na rosnącym znaczeniu problemów ryzyka w rolnictwie, takich jak: strukturalne zmiany na globalnym rynku, zmiany klimatyczne, ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej oraz trwające negocjacje na forum Międzynarodowej Organizacji Handlu, dotyczące jego liberalizacji. Profesor podkreślił, że zmienność cen produktów rolnych, obok zmienności cen nakładów, jest podstawowym źródłem ryzyka rynkowego, z którym mają do czynienia producenci rolni. Pozostaje ono w ścisłym związku z ryzykiem, którym obarczony jest poziom osiąganych przez nich dochodów. Z tego względu nieustanna analiza wzorców zmienności cen surowców rolnych służąca ich wnikliwemu poznaniu ma zasadnicze znaczenie dla oceny ryzyka cenowego i związanych z tym potencjalnych konsekwencji dla dochodów producentów rolnych. Z kolei

analiza zmienności cen żywności, będąca w znacznej mierze pochodną zmienności cen rolnych, jest istotna w aspekcie realnych dochodów i siły nabywczej konsumentów. Ma to bezpośredni związek ze strategiami zarządzania stosowanymi przez rolników, wśród których największe znaczenie mają: dywersyfikacja źródeł dochodów, inwestycje redukujące ryzyko produkcyjne, działanie w grupach marketingowych i poprawa efektywności gospodarowania. Niemniej ważne są stosowane przez nich instrumenty ubezpieczeniowe, co można zauważyć na przykładzie krajów rozwiniętych gospodarczo, a także w niektórych krajach rozwijających się. W Europie wśród krajów z rozbudowaną ofertą instrumentów ubezpieczeniowych wymienić należy przede wszystkim Hiszpanię, Austrię, Holandię czy Niemcy. Wśród liderów na rynku ubezpieczeń dla rolnictwa w państwach pozaeuropejskich są Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, a w krajach rozwijających się m.in. Indie. Z kolei prof. IERiGŻ-PIB dr hab. Piotr Chechelski z IERiGŻ w Warszawie zaprezentował referat na temat „Ewolucja łańcucha żywnościowego”, w którym omówił zarówno fundamentalne, jak i pośrednie ogniwa łańcucha żywnościowego oraz historię jego ewolucji. Według profesora


konferencje

przyspieszony rozwój integracji i globalizacji światowej gospodarki żywnościowej sprawia, że współczesne łańcuchy żywnościowe stają się konstrukcjami nadzwyczaj skomplikowanymi oraz szybko ewoluującymi. Powoduje to, że coraz trudniej jest je monitorować, co w konsekwencji może prowadzić do obniżania poziomu bezpieczeństwa żywnościowego. W wyniku badań empirycznych profesor stwierdził, że różna jest skala globalizacji w poszczególnych ogniwach łańcucha żywnościowego w różnych krajach na świecie. Rosnąca koncentracja i integracja podmiotów w ogniwach łańcucha żywnościowego może prowadzić do ich oligopolizacji i monopsonizacji, co może zagrażać rynkom konsumenta, między innymi poprzez rosnącą unifikację produktów, manipulacje cenami surowców i produktów, wzrost protekcjonalizmu itd. Dr Marek Wigier z IERiGŻ w Warszawie zaprezentował referat pt. „Wsparcie publiczne polskiego sektora żywnościowego”, w którym postawił tezę, że Wspólna Polityka Rolna jest przykładem wsparcia przy pomocy środków publicznych przemian w sektorze żywnościowym. Polityka ta ma w swoim instrumentarium narzędzia typu rynkowego (odnoszące się do regulowania podaży i popytu) oraz typu pozarynkowego (dotacje bezpośrednie i pośrednie). Instrumenty rynkowe, związane ze wsparciem cenowym, faworyzują największych producentów, w szczególności najbardziej produktywnych i towarowych. Programy rozwoju obszarów wiejskich to przykłady instrumentów o charakterze pozarynkowym, który daje szanse stabilizacji polityki w okresie kilku cykli produkcyjnych. Programy pomocowe Unii Europejskiej wdrażane w Polsce od 2003 roku umożliwiły unowocześnienie wielu gospodarstw rolnych i zakładów przetwórczych, poprawę bezpieczeństwa i jakości żywności, wzrost wartości dodanej i innowacyjności produkcji oraz poprawę konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. Wpływ poszczególnych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na te przekształcenia jest zróżnicowany. Zmiany w rolnictwie i przemyśle spożywczym nie wynikają jedynie z objęcia Polski Wspólną Polityką Rolną, ale również z makroekonomicznych zmian w otoczeniu rynkowym. W przyszłości pomoc publiczna powinna odgrywać malejącą rolę w kształtowaniu tempa i kierunku inwestycji. Państwo, przejmując rolę regulatora, wymusza określone zachowania podmiotów gospodarczych. Beneficjenci korzystający ze środków publicznych z definicji znajdują się na uprzywilejowanej pozycji w stosunku do tych, którzy takich dotacji nie otrzymują. Pomoc publiczna wywołuje efekt substytucyjny i dochodowy, który czasami prowadzi do obniżenia efektywności, a co za tym

Referat wprowadzający pt. „Globalne uwarunkowania rozwoju polskiego sektora żywnościowego” wygłosił prof. dr hab. Andrzej Kowalski

idzie i długookresowej konkurencyjności. Angażowanie środków publicznych w działalność prywatną prowadzi do powstawania efektu „wypierania”. Pomoc publiczna nie zapewnia także równości i sprawiedliwości społecznej. Należy pamiętać, że dla wzrostu gospodarczego kluczowym pozostają inwestycje oraz postęp technologiczny. Są one najważniejszymi czynnikami poprawy produktywności oraz wzrostu poziomu dochodów. W następnym referacie pt. „Unijna polityka wsparcia sektora żywnościowego po 2013 roku” zaprezentowanym przez prof. IERiGŻ-PIB dr hab. Renatę Grochowską z IERiGŻ w Warszawie Autorka stwierdziła, że sektor żywnościowy odgrywa znaczącą rolę w gospodarce unijnej (14,9 % w obrotach gospodarki UE oraz 12,9% udział wartości dodanej w PKB UE). Wśród jego najważniejszych problemów należy wymienić ogromne rozdrobnienie (99,1% to małe i średnie przedsiębiorstwa) oraz malejący udział w światowym eksporcie (16,5% w 2010 r. versus 20,5% w 2002 r.). Niepokój budzi ponadto bardzo niska innowacyjność tego sektora w porównaniu z innymi sektorami gospodarki unijnej. Ostatnia reforma Wspólnej Polityki Rolnej ma służyć zwiększeniu konkurencyjności unijnego sektora rolnego na rynku globalnym, gdyż założono w niej, że podjęte działania skutecznie zapewnią dostęp do surowców żywnościowych po 2013 r. (instrumenty rynkowe, przeciwdziałające sytuacjom kryzysowym i tymczasowym zakłóceniom na rynkach rolnych; badania i rozwój, wspierające transfer wiedzy w celu doskonalenia produktywności gospodarstw

rolnych; instrumenty zapewniające środowiskowe zrównoważenie produkcji rolnictwa unijnego). Działania te dotyczą jednak tylko jednego ogniwa łańcucha żywnościowego. Widoczny jest brak w Unii Europejskiej holistycznego spojrzenia na cały łańcuch żywnościowy i koncentrację działań jedynie na poszczególnych jego ogniwach. Kolejny problem to rozproszenie rozwiązań prawno-regulacyjnych w różnych politykach unijnych, a także brak spójności między nimi. Być może dobrym rozwiązaniem byłoby stworzenie „polityki przemysłowej dla sektora żywnościowego”, obejmującej swym zakresem wszystkie ogniwa łańcucha żywnościowego. W celu zwiększenia konkurencyjności tego sektora w perspektywie długoterminowej, polityka ta powinna wspierać działania umożliwiające inwestycje w badania i rozwój oraz transfer nowej wiedzy i technologii do praktyki. Ponadto w Polsce dochodzi do wyczerpywania się prostych rezerw wzrostu (postęp techniczny z importu oraz zanik renty wynikającej z niskich kosztów pracy). Uniknięcie pułapki średniego dochodu wymaga działań modernizujących nasz system prawny, instytucjonalny i gospodarkę. Wśród rozwiązań wspomagających polski sektor żywnościowy w nadchodzących latach wymienić należy wspieranie rodzimej innowacyjności, wzmożoną promocję polskiego eksportu oraz pozyskiwanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Dr Janusz Rowiński z IERiGŻ w Warszawie zaprezentował referat pt. „Strefa wolnego handlu UE-USA – potencjalny wpływ na polski handel produktami rolno-spożywczymi”, w którym wyjaśnił tezę, że USA są dla polskiej gospodarki żywnościowej rynkiem o niewielkim i systematycznie malejącym znaczeniu (udział USA w eksporcie rolno-spożywczym Polski zmniejszył się z 4,1% w 2000 r. do 1,5% w 2012 r.). Podstawową przyczyną jest niewielki popyt importowy USA, a innymi krajami ze wzgledu na: odległość (koszty transportu), niskie ceny na rynku amerykańskim oraz bariery sanitarne i fitosanitarne (dotkliwe dla gałęzi przetwarzających surowce zwierzęce). Natomiast większość ceł USA na produkty rolne nie stanowi poważnej bariery dostępu. Rynek amerykański ma jednak dla kilku gałęzi przemysłu rolno-spożywczego pewne znaczenie. Są to: przemysły: rybny (konserwy), mięsny (szynki konserwowe), młynarski (gluten pszeniczny i skrobie), owocowo-warzywny (różne przetwory), mleczarski (sery) i spirytusowy (alkohole wysokoprocentowe). Nie należy też spodziewać się szybkiego wzrostu polskiego eksportu rolno-spożywczego do USA po zawarciu umowy o strefie wolnego handlu, gdyż warunki dostępu tylko nieznacznie się poprawią. USA nie zrezygnuje z często

|7


konferencje

nadmiernych wymagań sanitarnych i fitosanitarnych, a trudno spodziewać się, że zostanie przyjęta zasada ekwiwalentności przepisów UE i USA. Zniesienie ceł w imporcie z USA może znacznie poprawić warunki dostępu produktów rolno-spożywczych USA na rynek UE. Niektóre polskie produkty będą wypychane z rynków innych krajów członkowskich. Możliwe jednak, że część produktów rolno-spożywczych znajdzie się na liście „produktów najwrażliwszych”, których rynki będą nadal chronione. Ewentualne ułatwienia dostępu polegałyby wówczas tylko na kontyngentach preferencyjnych. Z tych względów konieczny jest aktywny udział polskiego rządu w negocjowaniu części rolniczej umowy. Wprawdzie negocjacje prowadzi Komisja, ale państwa członkowskie mandat negocjacyjny zatwierdzają, a następnie kontrolują jego przestrzeganie. Dr Rowiński jest zdania, że w tej sprawie Polska musi być bardzo zdecydowana, co nie będzie łatwe, gdyż większości państw członkowskich będzie zależało na uzyskaniu lepszego dostępu do amerykańskiego rynku artykułów przemysłowych i usług nawet kosztem rolnictwa. Referat na temat „Systemy zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności oraz stopień wdrożenia ich w przemyśle spożywczym”napisany we współpracy z dr Grażyną Morkis przedstawił prof. dr hab. Tadeusz Sikora z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jakość i bezpieczeństwo żywności są bardzo ważne dla każdego człowieka, ponieważ każdy z nas jest konsumentem żywności. Oferowana żywność powinna być przede wszystkim bezpieczna, czyli nie stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia konsumenta. Producenci produktów spożywczych ponoszą odpo-

8 |www.uek.krakow.pl

wiedzialność za bezpieczeństwo żywności i są zobowiązani do wdrożenia systemów zapewnienia bezpieczeństwa: GMP, GHP i HACCP oraz systemu identyfikowalności. Mogą wdrażać dobrowolne systemy zarządzania jakością (ISO 9001, ISO 22000). Mogą również wdrażać standardy spełnienia wymagań dostawcy (BRC, IFS). Przestrzeganie przez wszystkich producentów wymagań prawa żywnościowego jest gwarantem, że oferowana żywność będzie bezpieczna dla konsumenta. Jednak w ostatnich latach, mimo obowiązku utrzymywania systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności, jesteśmy informowani przez media o aferach na rynku żywności: dioksyny w mięsie, sól wypadowa, stosowanie mączki kostnej w żywieniu zwierząt itp. Wszystkie te przypadki zaistniały w wyniku nieprzestrzegania zasad etycznych przez operatorów żywności. Jedną z propozycji, mających na celu zmianę niewłaściwych zachowań operatorów żywności, jest opracowania Kodeksu Etyki Producentów Żywności. W polskim przemyśle spożywczym funkcjonują dwie grupy przedsiębiorstw, tj. pierwsza grupa, posiadająca wszystkie trzy obligatoryjne systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz druga grupa z wdrożoną co najwyżej GHP oraz GMP i nie podejmująca od lat działań mających na celu wdrożenie HACCP. Prawie wszystkie przedsiębiorstwa (99%) przetwarzające produkty pochodzenia zwierzęcego miały wdrożone GHP i GMP, a w grupie przedsiębiorstw produkujących żywność pochodzenia niezwierzęcego takich przedsiębiorstw było tylko 87%. Natomiast stan wdrożenia obligatoryjnego systemu HACCP był znacznie niższy i wynosił odpowiednio 52% i 63%. Nieobligatoryjne

systemy zarządzania jakością wdrożyła i utrzymuje bardzo niewielka liczba przedsiębiorstw przemysłu spożywczego (2-5%), przede wszystkim główni liderzy w danej branży przemysłu spożywczego. Obserwuje się nieznaczny wzrost zainteresowania przedsiębiorstw spożywczych wdrożeniem i certyfikacją systemu ISO 22000 i standardu BRC oraz zmniejszenie zainteresowania wdrożeniem systemu ISO 9001. Autorzy referatu są zdania, że w celu efektywnego zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności konieczne jest utworzenie Krajowego Urzędu ds. Żywności (podporządkowanego bezpośrednio Sejmowi RP), który przejąłby ustawowy nadzór nad wszystkimi podmiotami, zajmującymi się produkcją i obrotem żywności w miejsce kilku istniejących aktualnie instytucji nadzorujących. Referat pt. „Innowacje otwarte w polskim przemyśle spożywczym” zaprezentowała prof. UWM dr hab. Małgorzata Juchniewicz z UWM w Olsztynie. Pani profesor uważa, że przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego funkcjonują obecnie w warunkach znacznie zwiększonej konkurencji, zarówno na krajowym jak i międzynarodowym rynku. Wymaga to poprawy produktywności, a w konsekwencji podejmowania działań innowacyjnych, pozwalających na uzyskanie przewagi konkurencyjnej w dłuższej perspektywie. Model otwartych innowacji może być skutecznym instrumentem konkurowania, stosowanym przez część z tych podmiotów. W modelu tym przyjmuje się, że gospodarka nie jest oparta wyłącznie na konkurowaniu. Równie ważna jest współpraca wielu podmiotów, która stwarza znacznie większą możliwość poprawy innowacyjności niż pojedyncze działanie. Producenci żywności mogą wówczas korzystać nie tylko z własnych zasobów, wiedzy i rozwiązań, ale współdziałać z innymi podmiotami oraz pozyskiwać rozwiązania z zewnątrz. Identyfikacja skali stosowania tego modelu w polskim przemyśle spożywczym na podstawie udziału przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, podejmujących działania innowacyjne we współpracy z innymi jednostkami wskazuje, że dotychczas ma on niewielkie znaczenie – dominuje zamknięta innowacyjność. Na każde 10 wprowadzonych innowacji produktowych aż 8 opracowano samodzielnie. Potwierdzają to także dane dotyczące współpracy podmiotów produkujących żywność w ramach inicjatyw klastrowych (poniżej 1%). Zwiększenie otwartości działalności innowacyjnej umożliwia niewątpliwie zdynamizowanie rozwoju przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, ale stopień i zakres jej stosowania zależeć będzie od strategii podmiotów prowadzących działalność innowacyjną. Następny referat pt. „Polski przemysł


konferencje

cukrowniczy – przykład branży silnie regulowanej o strukturze oligopolistycznej” napisany we współautorstwie z mgr Agnieszką Judzińską został przedstawiony przez dr. inż. Piotra Szajnera z IERiGŻ w Warszawie. Jego autorzy uważają, że rynek cukru w Unii Europejskiej należy do najbardziej regulowanych rynków żywnościowych. Fundamentem regulacji są kwoty produkcyjne, których skuteczność jest uwarunkowana innymi instrumentami (np. ochrona celna rynku). System regulacji rynkowych determinuje natężenie poszczególnych sił konkurencji w sektorze, a w konsekwencji także konkurencyjność przemysłu cukrowniczego. Warunki konkurencji są także determinowane strukturą rynku. Rynek cukru w Polsce jest klasycznym oligopolem, na który składają się cztery koncerny cukrownicze. Kwoty produkcyjne są przyznawane producentom cukru i stanowią prawo własności. W rezultacie nie występuje zagrożenie wejścia na rynek nowych producentów. Limity produkcyjne wzmacniają pozycję przemysłu w relacjach z plantatorami. Popyt na cukier jest nieelastyczny i jego zużycie wykazuje niewielkie zmiany. Wszystkie te czynniki decydują, że pozycja konkurencyjna branży jest silna. Sektor cukrowniczy w Polsce przeszedł proces głębokiej restrukturyzacji i modernizacji na poziomie rolnictwa i przetwórstwa. Uprawa i przetwórstwo buraków cukrowych została skoncentrowana w regionach charakteryzujących się najkorzystniejszymi warunkami glebowo-klimatycznymi. Efektem wspomnianych przemian był wyraźny wzrost efektywności gospodarowania, którą obrazuje wzrost koncentracji produkcji, wydajności pracy oraz produktywności kapitału. Wzrost efektywności oraz dobra koniunktura na rynku cukru były głównymi czynnikami bardzo dobrych wyników finansowych przemysłu cukrowniczego. Podmioty sektora prowadzą duże inwestycje, w tym także dywersyfikację działalności gospodarczej. Inwestycje stwarzają szansę efektywnego funkcjonowania w przyszłości, gdy nastąpi dalsza liberalizacja regulacji rynkowych w UE (np. likwidacja kwot produkcyjnych). Prof. UEK dr hab. Krzysztof Firlej wraz z doktorantami z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - mgr Aleksandrą Bargieł i mgr. Marcinem Szymańskim przedstawili wyniki badań, dotyczących zagrożenia upadłością przedsiębiorstw w polskim przemyśle spożywczym. W każdej gospodarce zjawisko upadłości firm jest naturalnym zjawiskiem i regulatorem w systemie ekonomicznym. Przedsiębiorstwa nieefektywne i niekonkurencyjne są eliminowane z rynku, ale nie można jednoznacznie stwierdzić, że jest to objaw patologii w gospodarce, gdyż często

się zdarza, że w wyniku tego rodzaju zachowań następuje eliminowanie z rynku podmiotów słabych i nieudolnych. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań stwierdzono, że upadek przedsiębiorstw jest rezultatem popełnionych błędów, np. braku planu działalności, znalezienia miejsca na rynku, ceny, zapotrzebowania na produkty, przerostu kosztów, utraty płynności finansowej, braku profesjonalnego marketingu itd. O zagrożeniu upadłością w przedsiębiorstwie świadczą różne symptomy, np. niższe od zakładanych przychody, straty finansowe, znaczny wzrost należności lub zobowiązań z tytułu dostaw usług i obowiązków wobec ZUS oraz urzędów skarbowych, a także rosnące koszty finansowe. Przeprowadzona analiza upadłości przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce wykazała, że w latach 2005-2012 ich udział w ogólnej liczbie likwidowanych przedsiębiorstw wahał się od 5,3 do 8,9 proc. Autorzy referatu zbadali 25 przedsiębiorstw przemysłu spożywczego notowanych na GPW, wchodzących w skład indeksu WIG – spożywczy. Okazało się, że wśród nich

Polska jest szóstym producentem żywności w Unii Europejskiej za: Niemcami, Francją, Włochami, Wielką Brytanią i Hiszpanią. Udział polskiego przemysłu spożywczego w produkcji sektora żywnościowego UE-27 wynosi 5% (w cenach bieżących), a w cenach porównywalnych 8,3%. Umacnianie się pozycji polskiego przemysłu spożywczego wśród krajów Unii Europejskiej jest wynikiem jego szybkiego rozwoju w I dekadzie XXI wieku, szczególnie w pierwszych latach naszego członkostwa we Wspólnocie. W tym czasie (lata 2000-2011) wartość produkcji sprzedanej polskiego przemysłu spożywczego (w cenach porównywalnych) wzrosła z 48,7 do 81,5 mld zł, tj. o 4,8% rocznie, a wydajność pracy mierzona wartością produkcji sprzedanej wzrosła ze 113,3 do 203,4 tys. euro/zatrudnionego, tj. o 5,5 % rocznie. Oba wskaźniki należały do jednych z najwyższych w Unii Europejskiej. Zmniejsza się dystans dzielący nas od największych producentów żywności w UE. W 2011 roku przeciętna wydajność pracy w polskim przemyśle spożywczym (w cenach porównywalnych) była tylko o ok. 20%

Referat na temat „Systemy zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności oraz stopień wdrożenia ich w przemyśle spożywczym”, prof. dr hab. Tadeusz Sikora

są 3 przedsiębiorstwa zagrożone upadłością. Ponadto z badań wynika również, że podmioty małe i średnie, należące do prywatnych właścicieli lepiej dostosowały się do współczesnych warunków konkurencyjnych, umocniły swoją pozycję na rynku i są najmniej zagrożone upadłością. Referat na temat „Miejsce polskiego przemysłu spożywczego w Unii Europejskiej” napisany we współpracy z mgr Małgorzatą Bułkowską i mgr Mirosławą Tereszczuk wygłosił dr inż. Robert Mroczek z IERiGŻ w Warszawie. Z badań przeprowadzonych przez autorów wynika, że

niższa niż w UE-15 i nieznacznie niższa niż w Niemczech i we Francji, ale już przeciętne obroty firmy w przemyśle spożywczym wyniosły u nas 5,9 mln euro i były o 79% wyższe niż przeciętnie w krajach UE-15 (o 13% wyższe niż w Niemczech i ponad trzy krotnie wyższe niż we Francji). Polski przemysł spożywczy dobrze wykorzystał szansę, jaka się przed nim otworzyła, z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z kolei „Znaczenie wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi w handlu zagranicznym Polski ogółem” przeanalizowała dr Iwona Szczepaniak z IERiGŻ

|9


konferencje

w Warszawie. Celem rozważań była ocena znaczenia eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie Polski ogółem, porównanie dynamiki wzrostu eksportu i salda wymiany na obu tych poziomach analizy oraz zbadanie, czy Polska, jako kraj, specjalizuje się w eksporcie żywności. Odpowiada to stwierdzeniu, że dany sektor jest konkurencyjny, jeśli wartość jego eksportu na wybrany rynek przewyższa wartość importu z tego rynku, jego udział w wybranym rynku rośnie, tempo jego wzrostu jest wyższe od tempa całkowitego wywozu z tego rynku, a kraj posiada specjalizację w eksporcie produktów tego sektora. Handel rolno-spożywczy od lat jest ważną częścią polskiego handlu zagranicznego. Udział eksportu rolno-spożywczego w eksporcie ogółem jest wyższy niż importu rolno-spożywczego w imporcie ogółem, ale obie te relacje wykazują tendencję wzrostową. W 2012 roku wskaźniki te wyniosły odpowiednio 12,3% i 8,8%. Średnioroczne tempo wzrostu polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych na rynek światowy było w latach 2003-2012 wyraźnie wyższe niż całego polskiego eksportu, co odzwierciedlało także sytuację w eksporcie do państw Unii Europejskiej. Średnioroczne tempo wzrostu polskiego importu produktów rolno-spożywczych ze wszystkich krajów świata w tych latach również było wyższe niż całego importu z tych krajów. Podobna sytuacja miała miejsce w imporcie z państw UE. Sektor rolno-spożywczy jest jedną z nielicznych gałęzi gospodarki narodowej, która uzyskuje dodatni bilans w wymianie handlowej (w 2012 roku 5,3 mld USD). W warunkach znaczącego deficytu, który występuje w polskim bilansie handlowym i płatniczym, wysoka nadwyżka w handlu produktami rolno-spożywczymi ma zatem ogromne znaczenie. Szerokie i rosnące powiązania z rynkami zagranicznymi służą nie tylko pozyskiwaniu rynków zbytu dla polskiej żywności, ale stały się także czynnikiem stabilizującym cały rynek wewnętrzny, ograniczającym uzależnienie bieżącej sytuacji od wahań koniunktury na rynkach zewnętrznych i gry politycznej. W polskim handlu zagranicznym ogółem od wielu lat występuje ujemne saldo obrotów (w 2012 roku -11,8 mld USD), które niekorzystnie wpływa na produkt krajowy brutto. Dodatnie saldo handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi, szybsza dynamika eksportu rolno-spożywczego niż całego eksportu na rynek światowy, rosnący udział żywności w eksporcie ogółem, a także rosnąca specjalizacja w eksporcie tych produktów wyraźnie potwierdzają pozytywne zmiany strukturalne, jakie dokonały się w polskim rolnictwie i przemyśle

10 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

Liczba przedsiębiorstw produkcji spożywczej w krajach europejskich (2010)

FAKTY

59799

60000

 W Europie ok. 50% podmiotów upada nie przeżywając więcej niż 5 lat;

57135

 Bankructwo jest powodem zamknięcia działalności w ok. 15% przypadków, spośród których ok. 4-6% stanowią zafałszowane.

50000

40000 32914 27983

30000

20000

10000

10638

14256

7670 5495 7900

6641 1610

389

579

3357

865 789 1210 167

10850 8591 4539 3921

7363 1183

3073

1733

3479

1638

0

Źródło: Enterprises Statistics, Eurostat, 2010 r. Prof. UEK dr hab. Krzysztof Firlej , Mgr Aleksandra Bargieł, Mgr Marcin Szymański Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

spożywczym oraz rosnące znaczenie tego sektora dla gospodarki narodowej. Na zakończenie sesji plenarnej obrad referat pt. „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle spożywczym – inwestycje zagraniczne w Polsce i inwestycje polskie za granicą” wygłosił dr Łukasz Ambroziak z IERiGŻ w Warszawie. W referacie dokonano oceny zaangażowania inwestorów zagranicznych inwestycjami w polskim przemyśle spożywczym oraz zaangażowania polskich firm z tej branży inwestycjami za granicą. Mimo dynamicznego w ostatnich latach wzrostu polskich inwestycji za granicą, są one rzadko przedmiotem badań, stąd też w prezentacji poświęcono tym inwestycjom szczególną uwagę, jak również analizę przeprowadzono na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego stron internetowych firm oraz materiałów prasowych. Punktem wyjścia było zobrazowanie ogólnych tendencji o napływie

1

BIZ do polskiego przemysłu spożywczego oraz polskich inwestycjach tej branży za granicą. Dokonano też charakterystyki polskich przedsiębiorstw inwestujących za granicą (na podstawie zebranych informacji o dwunastu spółkach prowadzących taką działalność) oraz zaprezentowano ścieżki internacjonalizacji wybranych firm w nawiązaniu do uppsalskiego modelu internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Z badań wynikało, że proces internacjonalizacji polskich firm z branży spożywczej przebiega w zasadzie zgodnie z uppsalskim modelem internacjonalizacji, choć nie zawsze występują wszystkie etapy tego procesu opisane w modelu. Dynamiczny rozwój polskiego eksportu rolno-spożywczego pozwala przypuszczać, że firmy krajowe z branży spożywczej będą coraz chętniej dokonywać inwestycji za granicą. Krzysztof Firlej

dr hab. Krzysztof Firlej, Prof. UEK – prowadzi wieloletnią współpracę z Zakładem Przemysłu Spożywczego Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Tematyka prowadzonych seminariów dotyczy w szczególności konkurencyjności i rozwoju przemysłu spożywczego w Polsce i na arenie międzynarodowej. Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji pawilon U, pok. 410; krzysztof.firlej@uek.krakow.pl;


konferencje

RESTRUKTURYZACJA W WARUNKACH ROZWOJU RYNKÓW GLOBALNYCH

W

dniach od 16 do 19 października 2013 roku w Krynicy-Zdroju, już po raz osiemnasty, spotkali się uczestnicy międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej problematyce restrukturyzacji, organizowanej przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z Fundacją Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Tegoroczna konferencja, odbywająca się pod hasłem przewodnim „Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych”, została poświęcona wieloaspektowemu spojrzeniu na pozytywne i negatywne skutki, jakie procesy globalizacji wywierają współcześnie na funkcjonowanie przedsiębiorstw i gospodarek, jak również na umiejętność wykorzystania restrukturyzacji w celu zwiększenia ich zdolności konkurowania na rynku globalnym. Umiejętność funkcjonowania i konkurowania na globalnym rynku warunkuje bowiem obecnie w znaczącym stopniu możliwość przetrwania i rozwoju współczesnych podmiotów gospodarczych, co rodzi potrzebę podejmowania przedsięwzięć restrukturyzacyjnych ukierunkowanych na sprostanie nowym wyzwaniom. Realizacji wymienionych zamierzeń służyła przyjęta formuła konferencji oparta z jednej strony na integracji osiągnięć środowiska akademickiego z doświadczeniami praktyki gospodarczej, z drugiej zaś na konfrontacji doświadczeń polskich z doświadczeniami przedstawicieli innych krajów. Honorowy Patronat na obradami konferencji objęli: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki – Janusz Piechociński oraz Prezydent Miasta Krakowa – Jacek M. Majchrowski. W konferencji udział wzięło ponad 170 osób reprezentujących wszystkie krajowe ośrodki naukowe – w tym uczelnie ekonomiczne, wydziały nauk ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów oraz uczelni technicznych, zagraniczne ośrodki naukowe z Ukrainy (Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii, Uniwersytet Bankowości Narodowego Banku Ukrainy w Kijowie), Włoch (Uniwersytet w Mesynie) oraz Francji (Uniwersytet Paryski na Sorbonie), a także liczne grono przedstawicieli praktyki gospodarczej oraz administracji rządowej i samorządowej. Obrady konferencji otworzył prof. dr hab. Ryszard Borowiecki – pomysłodawca konferencji poświęconych problematyce restrukturyzacji i wieloletni kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UEK, który dziękując wszystkim za przyjęcie zaproszenia i przybycie na konferencję, powitał w pierwszej kolejności władze Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w osobach: prorektora – prof. UEK dr. hab. Krzysztofa Surówki, dziekana Wydziału Zarządzania – prof. UEK dr. hab. Pawła Luli oraz prodziekana prof. UEK dr hab. Renaty Oczkowskiej, Dyrektor Generalną w Ministerstwie Gospodarki – dr Elwirę Gross-Gołacką oraz Członka Prezydium, Przewodniczącego Sekcji Nauk Ekonomicznych Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz Przewodniczącego Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk – prof. dr. hab. Bogdana Nogalskiego. W imieniu władz uczelni i wydziału uczestników konferencji powitali: prorektor UEK – prof. UEK dr hab. Krzysztof Surówka oraz dziekan Wydziału Zarządzania UEK – prof. UEK dr hab. Paweł Lula. Dyrektor Elwira Gross-Gołacka odczytała list, który do uczestników konferencji skierował Wiceprezes Rady Ministrów,

Otwarcie konferencji, od prawej: Prorektor ds. Kształcenia i Studentów – prof. UEK dr hab. Krzysztof Surówka oraz prof. dr hab. Ryszard Borowiecki.

Minister Gospodarki – Janusz Piechociński. Obrady konferencyjne zainaugurowało wystąpienie Prezesa Zarządu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. – dr. hab. Jana Chadama, podejmujące problematykę nowych wyzwań dla współczesnych menedżerów związanych z oddziaływaniem inwestycji kapitałowych na wartość organizacji. Dalsze obrady konferencyjne odbywały się w ramach następujących paneli tematycznych: 1. Restrukturyzacja w warunkach rozwoju rynków globalnych – pod przewodnictwem prof. dr. hab. Bogdana Nogalskiego z Uniwersytetu Gdańskiego. 2. Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa – pod przewodnictwem prof. dr. hab. Henryka Sobolewskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 3. Zarządzanie procesami restrukturyzacji – pod przewodnictwem prof. UEK dr. hab. Janusza Czekaja z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 4. Formowanie więzi organizacyjnych w gospodarce – pod przewodnictwem prof. UJK dr. hab. Jarosława Karpacza z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz prof. ABF dr. hab. Zbigniewa Olesińskiego z Akademii Biznesu i Finansów Vistula w Warszawie. 5. Analiza uwarunkowań i efektów restrukturyzacji – pod przewodnictwem prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 6. Panel międzynarodowy nt. “Challenges of the 21st Century Economy” – pod przewodnictwem prof. UEK dr. hab. Pawła Luli z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

| 11


konferencje

Sp. z o.o. w Bochni oraz Inter-Car Nowak Sp. z o.o. w Krakowie. Konkurs o Nagrodę „Lidera Restrukturyzacji”, podobnie jak i Panel Praktyków, stanowią przede wszystkim okazję do integracji środowiska naukowego z praktyką współczesnego biznesu. Rezultatem współpracy organizatorów konferencji z praktyką gospodarczą jest też także wsparcie rzeczowe i finansowe, którego w ramach współpracy partnerskiej udzieliły im następujące przedsiębiorstwa: yy GAZ-SYSTEM, yy Górażdże Cement, yy Kompania Węglowa, Od prawej: Dziekan Wydziału Zarządzania - prof. UEK dr hab. Paweł Lula, Prodziekan Wydziału Zarządzania – prof. UEK dr hab. Renata Oczkowska oraz prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara (Politechnika Wrocławska).

7. Panel Praktyków nt. „Restrukturyzacja w kryzysie” – pod przewodnictwem prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Poszczególne panele tematyczne rozpoczynały wystąpienia zaproszonych prelegentów, które stały się następnie podstawą do prowadzonej w oparciu o nie wielowątkowej dyskusji, a tym samym konfrontacji wiedzy i wymiany doświadczeń w zakresie zagadnień wpisujących się temat panelu. Konferencja, już tradycyjnie, stanowiła także znakomitą okazję do powiązania osiągnięć środowiska akademickiego z doświadczeniami praktyki gospodarczej. Służyły temu zarówno Panel Praktyków, jak piąta już edycja Konkursu o Nagrodę „Lidera Restrukturyzacji”. Kapituła nagrody doceniła i uhonorowała w tym roku działania restrukturyzacyjne trzech podmiotów, przyznając 2 równorzędne wyróżnienia oraz 1 nagrodę Lidera Restrukturyzacji 2013. Statuetkę Lidera Restrukturyzacji 2013, za świadome i skuteczne działania na rzecz realizacji misji przedsiębiorstwa, zapewnienia jego zrównoważonego rozwoju oraz wypracowania pragmatycznego wzorca społecznej odpowiedzialności biznesu, otrzymała Kopalnia Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna. Medalami Lidera Restrukturyzacji 2013 wyróżnione zostały: Air-Tech-Bud

yy TAURON Polska Energia, yy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie, yy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, yy MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice, yy Polargos, yy Flotman, yy Biznes&Serwis. Internet i Marketing.

Bezpośrednim rezultatem tegorocznej konferencji są także okolicznościowe wydawnictwa książkowe. Trzy pierwsze z nich – polskojęzyczne („Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych”, „Zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji. Uwarunkowania – Innowacje - Strategie”, „Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych. Restrukturyzacja – Zarządzanie – Analiza” oraz „Kooperencja przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Konkurencja – Kooperacja – Rozwój”), uczestnicy otrzymali w trakcie konferencji. Trzecie wydawnictwo – anglojęzyczne, ukaże się jako publikacja pokonferencyjna. dr hab. Andrzej Jaki Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

WIEDZA – GOSPODARKA – SPOŁECZEŃSTWO V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

W

dniach 5-7 czerwca 2013 roku już tradycyjnie Uczelnia nasza gościła uczestników V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wydziału Zarządzania UEK, obradującej pod hasłem przewodnim „Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo”. Gospodarka początku XXI wieku jest bowiem powszechnie utożsamiana z erą wiedzy i innowacyjnych technologii. Zapoczątkowane jeszcze w minionym stuleciu procesy globalizacji

12 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

i integracji społeczno-gospodarczej wyeksponowały rosnące znaczenie zasobów niematerialnych, jako kluczowych determinantów funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw oraz czynnika umożliwiającego wzrost ich konkurencyjności na globalnym rynku. Rozwój zakresu i sposobu wykorzystania tych zasobów wywarł istotny wpływ na cały system zarządzania przedsiębiorstwem, a w jego obrębie na takie obszary, jak: finanse, marketing, produkcja, logisty-


konferencje

ka, zasoby ludzkie oraz badania i rozwój. Stało się to równocześnie przesłanką doskonalenia instrumentów wykorzystywanych w poszczególnych dziedzinach zarządzania – w tym także instrumentów opartych na wykorzystaniu narzędzi informatycznych i metod ilościowych. Szybki rozwój technik i technologii informatycznych, związany m.in. z powstaniem i upowszechnieniem Internetu, stał się istotnym czynnikiem stymulującym zachodzące przeobrażenia. Intelektualizacja działalności gospodarczej stworzyła zarazem nowe możliwości w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw – w tym powstanie i rozwój sfery e-biznesu. Procesy intelektualizacji działalności odnoszą się do wszystkich obszarów zarządzania przedsiębiorstwem. Jednak w sposób szczególny dostrzega się ich wpływ na sferę zarządzania zasobami ludzkimi i jej ewolucję w kierunku zarządzania kapitałem ludzkim, jako unikalnym składnikiem zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Stąd tegoroczna konferencja przyjęła jako podstawowy cel zmierzenie się z wyzwaniami wynikającymi z wymienionych przeobrażeń w systemach zarządzania przedsiębiorstwami oraz wskazanie optymalnych rozwiązań zarządczych i analitycznych zapewniających efektywność i skuteczność funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także zdolność konkurowania na globalnym rynku. Międzynarodowy i pragmatyczny charakter konferencji stworzył równocześnie warunki dla konfrontacji doświadczeń polskich z doświadczeniami przedstawicieli innych krajów z perspektywy nauki i praktyki gospodarczej. Honorowy patronat nad obradami objął Jego Magnificencja Rektor UEK – prof. UEK dr hab. Andrzej Chochół. W konferencji uczestniczyło szerokie grono uczestników reprezentujących wszystkie wiodące krajowe ośrodki naukowe, przedstawiciele zagranicznych ośrodków naukowych z Czech, Egiptu, Francji, Izraela, Kanady, Libii, Litwy, Niemiec, Rosji, Serbii, Turcji, Ukrainy oraz Włoch, jak również liczni pracownicy UEK. Uczestników konferencji powitał jej gospodarz Dziekan Wydziału Zarządzania UEK prof. UEK dr hab. Paweł Lula. Otwarcia konferencji dokonał JM Rektor UEK – prof. UEK dr hab. Andrzej Chochół. Obrady konferencyjne podzielono na następujące sesje tematyczne obrad plenarnych i obrad panelowych: 1. Wyzwania współczesnego zarządzania – 2 sesje obrad plenarnych, którym przewodniczyli: prof. Lutz Schminke z Fachhochschule Fulda (Niemcy) i prof. Ivanna Bakushevych z Ternopil Institute of Social and Informational Technologies (Ukraina) oraz panel anglojęzyczny pod przewodnictwem prof. Jana Ministra z VSB-Technical University Ostrava (Czechy). 2. Transfer wiedzy w gospodarce XXI wieku – sesja obrad plenarnych pod przewodnictwem prof. Eleny Tkachenko z St. Petersburg State University of Economics and Finance (Rosja). 3. Koncepcje i metody zarządzania – panel anglojęzyczny pod przewodnictwem prof. Małgorzaty Dolińskiej z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz panel polskojęzyczny pod przewodnictwem prof. Bogusza Mikuły z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 4. Globalne i regionalne wyzwania gospodarki XXI wieku – panel anglojęzyczny pod przewodnictwem prof. Zory Arsovskiej z Uniwersytetu w Kragujevacu (Serbia) oraz panel polskojęzyczny pod przewodnictwem prof. Anny Maliny z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 5. Narzędzia informatyczne i metody ilościowe w organizacjach – panel anglojęzyczny pod przewodnictwem prof. Pawła Luli z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

6. Wybrane problemy ekonomii i zarządzania – 2 sesje obrad studenckich pod przewodnictwem prof. Renaty Oczkowskiej i prof. Grażyny Śmigielskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 7. Koncepcja kształcenia w obszarze Informatyki Stosowanej z punktu widzenia potrzeb gospodarki, w świetle Krajowych Ram Kwalifikacji – sesja dydaktyczna związana z realizacją projektu unijnego zorganizowana przez dra Lesława Piecucha - kierownika Działu Obsługi Projektów Unijnych.

Formuła tegorocznej konferencji została rozszerzona o dwa nowe elementy: sesje obrad studenckich oraz sesję dydaktyczną. W ramach sesji studenckich prezentowane były wyniki badań przygotowywanych w ramach kół naukowych przez studentów reprezentujących Amerykański Uniwersytet w Kairze (Egipt), Politechnikę w Kownie (Litwa), Uniwersytet Bankowości Narodowego Banku Ukrainy (Ukraina), Uniwersytet w Kragujevacu (Serbia) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Sesja dydaktyczna związana była z prezentacją efektów realizacji na Wydziale Zarządzania UEK projektu pt. „Uruchomienie unikatowego kierunku studiów Informatyka Stosowana odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencja odbyła się dzięki zaangażowaniu szerokiego kręgu osób. Merytoryczny nadzór nad koncepcją i programem konferencji sprawował Dziekan Wydziału Zarządzania UEK – prof. Paweł Lula, przy współudziale dra hab. Andrzeja Jaki. Komitetem organizacyjnym konferencji kierował dr Tomasz Rojek z Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UEK, zaś obsługę informatyczną i organizacyjną konferencji zapewnili pracownicy Katedry Systemów Obliczeniowych UEK – mgr Katarzyna Wójcik i mgr Tomasz Misztur. W pracach związanych z przebiegiem konferencji czynnie uczestniczyli również pracownicy Dziekanatu Wydziału Zarządzania UEK pod przewodnictwem Pani Kierownik – mgr Katarzyny Bień. Obsługę finansową konferencji zabezpieczyła Fundacja UEK. Wsparcia rzeczowego i finansowego udzieliły władze rektorskie UEK. Rezultatem tegorocznej konferencji będą publikacje książkowe, które ukażą się do końca bieżącego roku. dr hab. Andrzej Jaki, dr Tomasz Rojek Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

| 13


konferencje

MIASTO KREATYWNE KONFERENCJA KATEDRY STUDIÓW EUROPEJSKICH I KLUBU JAGIELLOŃSKIEGO Zwrot w kierunku kreatywności w miastach jest dziś zjawiskiem globalnym. Koncepcja miasta kreatywnego zyskała na popularności za sprawą prac badaczy takich jak Charles Landry, Richard Florida czy John Howkins. Ich idee wywołały ożywioną dyskusję oraz próby przełożenia teorii na rzeczywistość na całym świecie. Strategie kreatywności rozwija Singapur, Kanazawa, Adelajda, Barcelona, Londyn, Toronto oraz wiele innych metropolii oraz mniejszych miast.

T

emat ten był przedmiotem obrad konferencji międzynarodowej “The Idea of Creative City and the Urban Policy Debate”, którą w dniach 17-18 października 2013 r. zorganizowała Katedra Studiów Europejskich UEK wraz z Klubem Jagiellońskim. Tematyka konferencji z założenia była interdycyplinarna i zgromadziła zarówno ekonomistów i socjologów, jak i architektów, urbanistów i geografów. Wśród uczestników byli naukowcy z Niemiec, Włoch, Macedonii, Słowenii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Serbii, Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Kolumbii, Brazylii, Iranu, Turcji, Rosji oraz oczywiście z Polski. Konferencję otworzył Prof. dr hab. Jerzy Mikułowski-Pomorski, któremu tematyka miejska od strony naukowej jest bliska od wielu lat. Czwartkowe obrady rozpoczęły się od wykładu gościa honorowego - Prof. dr. Michaela Huttera. Prof. Hutter pracuje na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie oraz w Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, gdzie od 2008 r. jest kierownikiem grupy badawczej “Cultural Sources of Newness”, zajmującej się związkami między ekonomią a kulturą. Wykład “Controversies in and about Creative Cities” był doskonałym wprowadzeniem do tematyki konferencji. Podczas pierwszego dnia poruszonych zostało wiele istotnych i ciekawych zagadnień. Friedrich Schnook, były burmistrz Ashland, a obecnie doktorant studiów miejskich na Uniwersytecie Wisconsin, zaprezentował swoje osobiste doświadczenia z tworzenia strategii miasta kreatywnego i jej implementacji w warunkach amerykańskich. Rozmawiano o różnorakich doświadczeniach włączania kultury w rozwój miast, o korzyściach i zagrożeniach jakie się z tym wiążą. Polscy naukowcy odnieśli doświadczenia naszych miast do kontekstu międzynarodowego. Wśród poruszonych tematów nie zabrakło też tematu uniwersytetu i roli kampusu uniwerstyeckiego w tworzeniu warunków sprzyjających kreatywności. Drugi dzień konferencji miał miejsce na Barce Alrina, przy Bulwarze Kurlandzkim. Dla gości spoza Krakowa zorganizowany był poranny spacer z Rynku na Kazimierz i krótkie zwiedzanie tej dzielnicy. Na początku obrad uczestnicy wysłuchali wykładu drugiego honorowego gościa, Dennisa Rodwella z Wielkiej Brytanii - architekta, urbanisty, który od lat jest konsultantem w zakresie

14 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

dziedzictwa kulturowego i odnowy miast. Wykład dotyczył roli architektury i dziedzictwa w procesie tworzenia wartościowych przestrzeni publicznych oraz zwiększania atrakcyjności miast. Piątkowe sesje skupione były w większym stopniu na roli wspólnot lokalnych i organizacji pozarządowych oraz artystów w tworzeniu pozytywnej energii do zmian oraz na problematycy klasy kreatywnej. Prezentowane wyniki badań wskazują, że wciąż wiele tematów jest kontrowersyjnych, które czekają na dalsze rozstrzygnięcia. Zakończeniem konferencji była debata “Kraków 3.0 wersja beta”, zorganizowana przez Klub Jagielloński i Ośrodek Studiów o Mieście (OSoM). Nad pytaniami, co należy uczynić, aby Kraków stał się “kreatywną metropolią” oraz jak wykorzystać potencjał społeczny mieszkańców zastanawiali się paneliści: wiceprezydent Krakowa Elżbieta Koterba, dr Rafał Matyja, Wojciech Przybylski, dyrektor ds. rozwoju Krakowskiego Parku Technologicznego oraz Sławomir Ptaszkiewicz, Radny Miasta Krakowa. Konferencja odbyła się w ramach programu Krakowskie Konferencje Naukowe i została dofinansowana ze środków Miasta Krakowa. dr Dobrosława Wiktor-Mach Katedra Studiów Europejskich UEK


biuletyn

Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom specjalności Polityka i komunikacja międzynarodowa 2013 W tym roku po raz drugi w historii Katedry Studiów Europejskich uroczyście żegnaliśmy absolwentów specjalności Polityka i komunikacja międzynarodowa.

D

ziewiętnastego października w sali senackiej odbyła się gala z udziałem absolwentów rocznika 2013, ich najbliższych – członków rodzin i przyjaciół, przedstawiciela władz Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Prodziekana Prof. UEK dr hab. Roberta Jakimowicza, pracowników Katedry Studiów Europejskich, która prowadzi specjalność oraz studentów III roku. Gościem honorowym był Poseł do Parlamentu Europejskiego, Bogusław Sonik. W czasie swojego wystąpienia podkreślił wagę kompetencji, rozwijanych w ramach specjalności Polityka i komunikacja międzynarodowa w polityce międzynarodowej i działalności Parlamentu Europejskiego. Przybliżył uczestnikom spotkania kulisy swojej pracy w komisjach Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Żywności i Zdrowia Publicznego oraz Kontroli Budżetowej. Po krótkim przedstawieniu profilu Katedry Studiów Europejskich UEK przez jej Kierownika, Prof. UEK dr hab. Aleksandra Surdeja, oddano głos trzem absolwentom specjalności, którzy zaprezentowali swoje prace dyplomowe: Miłosz Demczuk opowiedział o pracy licencjackiej napisanej pod kierunkiem dr Konrada Pędziwiatra, Polityka zagraniczna Chin w XXI w – narodziny nowej potęgi?, Alicja Woźniczka przestawiła pracę Stosunek Turcji do integracji europejskiej w świetle polityki rozszerzenia Unii Europejskiej, a Katarzyna Górka - Uwarunkowania prodemokratycznych działań Unii Europejskiej w ramach programu Partnerstwo Wschodnie. Analiza porównawcza stosunków UE z Białorusią i Azerbejdżanem. Obie prace zostały napisane pod kierunkiem dr Dobrosławy Wiktor-Mach. Absolwentom, ubranym w togi i birety, wręczono dyplomy, odebrali również gratulacje od Prodziekana R. Jakimowicza, pracowników Katedry Studiów Europejskich i najbliższych. Michał Fitrzyk, w imieniu absolwentów, podziękował wszystkim pracownikom za poświęcony czas, cierpliwość, wyrozumiałość i wszelkie działania, które pozwoliły im ukończyć pierwszy etap wyższej edukacji. Po tradycyjnej sesji zdjęciowej nastąpiła druga część uroczystości, o charakterze mniej oficjalnym. Kierownik Katedry Prof. A. Surdej wzniósł toast za spełnienie marzeń i powodzenie planów

Uroczystość KSE, zespół F. Kuźnińskiego

zawodowych absolwentów. Następnie wystąpił zespół jazzowy Filipa Kuźmińskiego. Uroczystość była wspaniałą okazją do wspomnień, pożegnań i rozmów o planach. Wszystkim absolwentom składamy serdeczne gratulacje i życzymy wielu sukcesów. Niech Wam towarzyszy motto naszej Katedry: Świadomie i twórczo budujcie swoją rolę w życiu społecznym w oparciu o refleksyjne podejście do własnej edukacji i pamiętajcie, że interdyscyplinarność jest kluczem do funkcjonowania w różnorodności.

mgr Romana Paszkowska Koordynator gali „Dyplomy 2013” | 15


biuletyn

Zamiast specjalności: Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna Nowy projekt na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

O

d nowego semestru roku akademickiego 2013/2014 oferta dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie może wzbogacić się o nową unikatową formułę studiowania. Będzie to oferta skierowana do wybitnych i ambitnych studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy w trakcie trzech semestrów (od czwartego do szóstego semestru studiów) otrzymają indywidualną opiekę tutorską oraz sami zdecydują o swoim planie studiów, wybierając przedmioty spośród wszystkich dostępnych na Wydziale. System tutoriali został zapoczątkowany na uniwersytetach Oxford i Cambridge i praktykowany jest na wiodących uczelniach na świecie. Stanowi przeciwieństwo masowej edukacji wyższej i ma na celu nowoczesne, interdyscyplinarne kształcenie elit. Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna (WISE) wprowadzona zostanie na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK, który tym samym wpisze się w nurt edukacji zindywidualizowanej, nastawionej na konkretne potrzeby i oczekiwania studenta, realizując przy tym zamierzenia edukacyjne ściśle odpowiadające aktualnym wyzwaniom. Student sam będzie mógł wybrać sobie przedmioty specjalnościowe, co pozwoli mu obrać indywidualną ścieżkę swego dalszego kształcenia i rozwoju osobistego. To rozwiązanie pozwoli ukształtować swój profil zawodowy studentom, których pomysł na siebie nie mieści się w jednej konkretnej specjalności. Dlaczego Wydziałowe? Oferta skierowana będzie do studentów wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Dobierając sobie samodzielnie przedmioty – studenci będą mieli do wyboru szeroką ofertę zajęć dydaktycznych wszystkich jednostek organizacyjnych Wydziału, przy czym indywidualny program studiów każdego studenta będzie musiał obejmować zajęcia (z zaliczeniami i egzaminami) z co najmniej trzech kierunków studiów. Dlaczego Indywidualne? Ponieważ będą one zorganizowane w systemie tutorialnym, w którym każdy student pracuje ze swoim opiekunem (tutorem), z pomocą którego układa semestralne plany studiów, uwzględniając zarówno wymagania konieczne do uzyskania dyplomu ukończenia studiów, jak i indywidualne zainteresowania i pasje naukowe. Dlaczego Edukacja ekonomiczna? Ponieważ oferta z jakiej studenci będą mogli korzystać obejmuje wszystkie sześć kierunków na wydziale, w tym aż 17 specjalności. Studia te będą miały typowo ekonomiczny charakter ukierunkowany przez indywidualne potrzeby studentów. Podstawową zasadą funkcjonowania prowadzonych przez WISE studiów międzykierunkowych będzie relacja mistrz – uczeń. Zasadniczym sposobem tworzenia tej więzi będzie zapewnienie studentowi stałej opieki tutora spośród certyfikowanych tutorów – pracowników naukowych Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK. Studia rozpoczną się krótkim kursem wprowadzającym, który zaznajomi studentów z metodą pracy opartą na tutoringu i przedstawia regulamin studiów.

16 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

Kim jest tutor? Tutor to osoba, która pełni funkcję doradcy, indywidualnego opiekuna studentów. Pomaga w doborze przedmiotów oraz kierunków dalszej specjalizacji. Poprzez cykliczne spotkania (tutoriale w trybie dwutygodniowym) rozwija indywidualne zainteresowania studenta poprzez: dyskusje, zadania domowe, eseje, projekty, które tutor omawia indywidualnie ze studentem. Relacja student – tutor zakłada zgodę obu stron, wymianę poglądów, opinii i wiedzy. Celem tej wymiany i współpracy jest formacja intelektualna studenta. Zadaniem tutora jest pobudzanie studenta do podejmowania ambitnych wyzwań i tematów. Tutor pomaga studentowi w wyborze przedmiotów, programu studiów i sposobów jego realizacji, akceptuje składany przez studenta semestralny indywidualny plan studiów oraz zatwierdza pod koniec roku akademickiego kartę roczną zawierającą wykaz zrealizowanych przez studenta zajęć, uzyskanych punktów ECTS oraz ocen z egzaminów i zaliczeń.

Do kogo skierowana jest ta oferta? WISE będzie unikatową, indywidualną, ścieżką rozwoju, skierowana do najlepszych studentów, szczególnie ciekawych świata, których aktywność i zainteresowania daleko wykraczają poza program jednego kierunku czy specjalności. Planuje się, że z oferty będą mogli skorzystać wszyscy studenci Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, po trzecim semestrze (w ramach specjalności), którzy pozytywnie przejdą złożony proces rekrutacyjny, oparty nie tylko o średnią ocen, ale także rozmowę kwalifikacyjną, list motywacyjny i listy polecające. Liczba osób w danym roku nie powinna przekroczyć 15. Studia zaprojektowane są z myślą o osobach obdarzonych niespokojnym umysłem, dociekliwych i refleksyjnych, a zarazem gotowych brać na siebie współodpowiedzialność za kształt i rytm swoich studiów. Taka forma studiowania, odchodząca od szkolnych schematów, wymaga od studentów dużej samodyscypliny oraz – na co wskazuje dotychczasowa praktyka innych uczelni – działa mobilizująco i podnosi zadowolenie ze studiów. Wykształcenie nowoczesnego ekonomisty wymaga bowiem gotowości do stałego przekraczania granic swoich specjalności i rozumienia języka dyscyplin pokrewnych. Ten rodzaj studiów zwiększa także umiejętność przystosowania się absolwentów studiów ekonomicznych do zmiennych warunków na rynku pracy.

Dlaczego unikatowa? Ponieważ będzie to rodzaj edukacji zindywidualizowanej, opartej na metodach, stosowanych w najlepszych uniwersytetach, jak Oxford i Cambridge. Student, po konsultacji z tutorem, samodzielnie wybierze sobie zestaw przedmiotów na dany semestr (w ramach danego wydziału), a dzięki regularnym spotkaniom ze swym opiekunem – tutorem, ma szanse rozwijać swoje zainteresowania i mocne strony. Ponadto student będzie mógł również samodzielnie wybrać


biuletyn

sobie (po konsultacji z tutorem) właściwego opiekuna naukowego – czyli promotora swojej pracy licencjackiej, z grona wszystkich promotorów dostępnych na Wydziale.

Jakie są korzyści dla studentów? yy EDUKACJA ZINDYWIDUALIZOWANA: Student opracowuje szczegółowy program studiów, dobierając zgodnie ze swoimi zainteresowaniami przedmioty z różnych kierunków dostępnych na Wydziale, co pozwala na rozwój indywidualnych zainteresowań i talentów. yy EDUKACJA SPERSONALIZOWANA: Student otrzymuje opiekę tutorska, dzięki której określa ścieżki intelektualnego i naukowego rozwoju, co sprzyja zachowaniu przez studentów relacji „mistrz-uczeń” – zanikającej w procesie masowego kształcenia.

Więcej informacji na stronie: www.uek.krakow.pl/wise (ta informacja jest „zamarkowana”) I etap rekrutacji, w pełni elektroniczny, rozpocznie się z chwilą przyjęcia regulaminu przez Radę Wydziału i potrwa do końca stycznia. II etap rekrutacji (rozmowy kwalifikacyjne) planowane są w dniach od 1.02 do 14.02. 2014 r.

dr Agnieszka Żur Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

yy EDUKACJA ELITARNA: Student otrzymuje dyplom ukończenia WISE i certyfikat ukończenia studiów w oparciu o metodę tutorską. yy EDUKACJA AMBITNA: Studenci podejmują zróżnicowane i trudne tematy, zarówno naukowe jak i praktyczne. W toku współpracy z tutorem uczą się sztuki argumentacji, badania tematów, doskonalą swoje umiejętności dyskusji i prezentacji. Rozwijają się na wielu poziomach i doświadczają wysokiej satysfakcji. Sami nawigują swój rozwój intelektualny, naukowy i profesjonalny.

mgr Jakub Kwaśny Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

m

20 j

rok jana matejki the year of jan matejko

Ja, Matejko: Nauczyciel

• • • •

Weekendy z Matejką Wykłady Koncerty Działania edukacyjne www.muzeum.krakow.pl

| 17


biuletyn

ZOSTAŃ COACHEM – STUDIA PODYPLOMOWE AKADEMIA COACHINGU

Z

akończyła się pierwsza edycja studiów podyplomowych pn. Akademia Coachingu, organizowanych i prowadzonych przez Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy współpracy z firmą Process Coach. Celem studiów podyplomowych, które ukończyło w pierwszej edycji 25-u słuchaczy, jest dostarczenie wiedzy i nabycie lub doskonalenie kompetencji związanych z profesjonalnym coachingiem jako metodą służącą do doskonalenia się i rozwoju. Studia przygotowują słuchaczy do pełnienia roli profesjonalnych coachów, działających zarówno w sferze doradztwa indywidualnego, jak i zespołowego. Udział w studiach daje możliwość rozwoju kompetencji coacha – menadżera, w obszarach pozwalających w procesie zarządzania na pełne wykorzystanie indywidualnego potencjału poszczególnych pracowników, podniesienia ich kreatywności i zdolności do uczenia się, wzmocnienia relacji między ludźmi, skutecznego rozwiązywania konfliktów w organizacji, efektywnego komunikowania się i motywowania, jak również tworzenia prawdziwych zespołów oraz budowania atmosfery otwartości i zaangażowania, sprzyjającej podniesieniu wydajności pracy. Wsparciem dla nabycia i rozwoju kompetencji związanych z coachingiem były organizowane w trakcie studiów warsztaty MBTI dające możliwość poznania swojego typu psychologicznego oraz wypracowania skutecznych strategii osiągania celów osobistych jak i zawodowych. Udział w studiach podyplomowych Akademia Coachingu pozwala m.in. na uzyskanie certyfikatu zaliczenia 60 godzin szkolenia akredytowanego przy International Coach Federation. Według opinii Pani Moniki Schwertner, reprezentującej firmę Process Coach, jest to jeden z najlepszych programów studiów podyplomowych realizowanych w Polsce z zakresu coachingu. Świadczą o tym wypowiedzi słuchaczy, którzy ukończyli pierwszą edycje studiów:

- „…Gdyby jakiś czas temu ktoś powiedział mi, że studia zmienią moje spojrzenie na świat i pozwolą odnaleźć drogę swojego życia, pewnie bym się uśmiechnęła i odpowiedziała, że to przecież tylko kolejny krok w stronę edukacji i dodatkowy punkt w CV. Dziś jednak wiem, że byłby to błąd. Te studia nauczyły mnie jak odnaleźć się we własnym życiu. Poznałam wspaniałych ludzi – zupełnie różnych ode mnie, ale pełnych pasji. Co jeszcze miło mnie zaskoczyło, to atmosfera, jaką wprowadzili życzliwi i otwarci prowadzący. Studiowałam na kilku kierunkach, ale na żadne zajęcia tak chętnie nie chodziłam jak tu…” (M. Wiśniewska-Szopa); - „…Studia na kierunku Akademia Coachingu dały mi możliwość dopełnienia mojego długiego rozwoju osobistego. Spełniły również marzenie, rozpoczęłam własną działalność coachingową. Pasja i profesjonalizm prowadzących zajęcia dały możliwość wzbogacenia warsztatu coacha oraz pokazania nieznanych mi dotąd metod…” (S. Wciślik); - „…teraz moje życie mogę podzielić na dwa etapy: do rozpoczęcia Akademii Coachingu i po rozpoczęciu. Znalazłem się tutaj przypadkowo, a ten sam Świat, który mnie otaczał wcześniej, zmienił się w całkiem inny Świat. Ludzie których spotkałem tutaj są jak Aniołowie, którzy otwierają oczy na to co wcześniej mnie otaczało, tylko że ja tego nie dostrzegałem…” (P. Siudak);

18 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

- „…Fantastyczne jest to, że na każdym zjeździe mieliśmy kontakt z praktykami, którzy posiadają nie tylko rozległą wiedzę, którą chętnie i umiejętnie się dzielą, ale również olbrzymi bagaż doświadczenia, z którego pozwolili nam czerpać. Sama warsztatowa forma zajęć sprzyjała aktywności i autentycznemu zaangażowaniu. Przyznam, że te studia zdecydowanie przerosły moje oczekiwania. Nawet jeśli nie zostanę coachem, to na pewno miałam szansę bardzo się rozwinąć, spojrzeć w głąb samej siebie i zaczęłam inaczej postrzegać otaczającą mnie rzeczywistość, ale także ludzi i motywy ich działania. Podjęcie tych studiów, to była naprawdę dobra decyzja. Przy okazji mogłam spotkać wielu wspaniałych ludzi, zarówno wśród wykładowców, jak i członków grupy. Jeszcze raz dziękuję i oby więcej tak wspaniałych projektów dało się wcielać w życie…”. (Ł. Łoś); - „…Akademia Coachingu to z jednej strony „trenerzy” – wspaniali coachowie oraz inspirujący nauczyciele, którzy z chęcią dzielą się swoim cennym doświadczeniem zawodowym i wskazują różnorodne drogi coachingu. Z drugiej strony – niesamowici uczestnicy – pochodzących z różnych miast, zróżnicowani osobowościowo, wykonujących różne zawody, których połączyła chęć poznania i rozwoju umiejętności coachingowych. Niepowtarzalna atmosfera, siła i energia!!!” (A. Wójcik).

Studia w proponowanym kształcie adresowane są do przedsiębiorców, menedżerów wszystkich szczebli zarządzania, odpowiedzialnych za zespoły pracownicze lub projektowe, którzy chcieliby rozwinąć swoje umiejętności zarządzania ludźmi i wzbogacić swój zasób narzędzi i metod zarządzania o styl coachingowy. Ponadto w studiach uczestniczyć mogą osoby, które chcą profesjonalnie zająć się coachingiem – jako coachowie wewnętrzni w dużych organizacjach albo freelancerzy oferujący tę usługę klientom zewnętrznym. Więcej informacji na temat studiów podyplomowych pn Akademia Coachingu można uzyskać na stronie internetowej Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim UEK pod adresem: www.kzkl.uek.krakow.pl lub u pracowników Katedry – dra Tomasza Sapety, mgr Beaty Pasek.


biuletyn

SZKOŁA GIEŁDOWA NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE

OŚRODKI PROWADZĄCE KURSY K A T O W I C E

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Finansów i Ubezpieczeń bieżącym roku akademickim została ponownie naul. Bogucicka 3, 40-287 Katowice wiązana współpraca tel. 32 257 77 47,pomiędzy fax 32 257 Giełdą 77 31 Papierów Wartościowych w Warszawie i Uniwersytetem Ekonoszkola.gieldowa@ue.katowice.pl micznym w Krakowie, w zakresie projektu edukacyjnego Szkoła www.katowice.pl/szkolagieldowa

W

Giełdowa. W wyniku zawartej umowy – po dwuletniej przerwie – wznawia działalność Szkoła Giełdowa w Krakowie. Działalność Szkoły polega na organizowaniu kursów dotyczących Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie problematyWydział w Finansów ki podstaw inwestowania papiery wartościowe. Ze strony UczelKatedra Rynkówsię Finansowych ni organizacją kursów zajmuje Katedra Rynków Finansowych. ul. Rakowicka 27,oferujemy paw. Finansów, 602 W ramach Szkoły Giełdowej kurspok. Podstawy inwe31-510który Kraków stowania na giełdzie, jest przeznaczony dla każdego, kto tel./fax 12 293 50 81 chciałby zacząć samodzielnie inwestować w papiery wartościowe, kluczewa@uek.krakow.pl a nie dysponuje wystarczającą wiedzą na temat mechanizmów www.uek.krakow.pl funkcjonowania rynku giełdowego. W szczególności kurs ten skierowany jest do początkujących inwestorów oraz debiutanP O Z N A Ń tów – udział mogą brać wszystkie osoby, które są zainteresowane Ekonomiczny waPoznaniu inwestowaniem wUniwersytet papiery wartościowe, nie do końca wiedzą, Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych jak to zrobić. Nie ma żadnych wymogów formalnych dotyczących Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań poziomu wykształcenia uczestników. tel. 61 854 38 28, 509 401 222 inwestowania na giełdzie jest organizowany Kurs Podstawyfax 61 854 37 31 cyklicznie, w miaręwww.kiirk.ue.poznan.pl napływających zgłoszeń. Zajęcia odbywają się w obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. k.nowicka@ue.poznan.pl Każdy kurs stanowi cykl wykładów (trzy lub dwa spotkania, T O R U Ń w piątki po południu, w soboty i w niedziele), obejmujący zajęcia podstawowe informacje z zakresu funkcjonowania rynku kapitałoWyższa Szkoła Bankowa w Toruniu wego w Polsce (łącznie 14 godzin). Poszczególne Centrum Współpracy z Biznesem wykłady – prowadzone według programu, przygotowanego ul. Młodzieżowa 31a, 87-100przez Toruń Giełdę Papierów Wartościowych w tel. Warszawie dotycząfaxnastępujących 56 660 92–70/271, 56 660 92 07 zagadnień:

G I E ŁD A P A P I E R Ó W W A R T O ŚC I O W Y C H W W A R S Z A W I E

K R A K Ó W

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE zaprasza do

SZKOŁY GIEŁDOWEJ

szkolenia@wsb.torun.pl yy Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe – 3 godz. www.wsb.pl/torun

yy Funkcjonowanie giełdy – 3 godz.

W A R S Z A W A

yy Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę – 2 godz. spółkiPapierów – 3 godz.Wartościowych w Warszawie yy Wybór i ocena Giełda ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa

yy Zasady zarządzania finansowych – 3 tel. 22portfelem 537 77 71,instrumentów fax 22 537 77 90 anna.filipiak@gpw.pl godz. G I E ŁD A P A P I E R Ó W W A R T O ŚC I O W Y C H W W A R S Z A W I E

www.gpw.pl

Wykłady są prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz pracowników biur maklerskich W R O C ŁA W i banków. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Odpłatność za udział w kursie wynosi 350 zł, a po zakończonym Katedra Inwestycji Finansowych szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikat. i Zarządzania Ryzykiem w Krakowie jest dr Janusz Koordynatorem Szkoły Giełdowej ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław Raganiewicz, a sekretariat prowadzi mgr Agnieszka Kluczewska. tel. 71 368 03 38, faxpoprzez 71 368 03stronę 22 Zapisy są przyjmowane on-line internetową danuta.fidos@ue.wroc.pl http://www.gpw.pl/szkola_gieldowa oraz w sekretariacie Szkoły www.ue.wroc.pl Giełdowej, pawilon F pokój 602, tel./fax 12 293 50 81. Zapytania można kierować również e-mailem do sekretariatu Więcej informacji: www.gpw.pl szkoły: kluczewa@uek.krakow.pl Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w kursie Szkoły Giełdowej PODSTAWY INWESTOWANIA NA GIEŁDZIE Najbliższa planowana edycja kursu – styczeń 2014 r. Zapraszamy!

mgr Agnieszka Kluczewska Sekretariat Szkoły Giełdowej

www.gpw.pl

Dr Janusz Raganiewicz Koordynator Szkoły Giełdowej | 19


biuletyn

Wizyta na Państwowym Uniwersytecie Zarządzania w Moskwie

20 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

Fot. Archiwum Autora

W

dniach od 1. do 14. października 2013 r. przebywałem, w ramach stażu naukowo-badawczego, koordynowanego przez Dział Współpracy Międzynarodowej UEK, na zaprzyjaźnionym z naszą Uczelnią Państwowym Uniwersytecie Zarządzania w największym europejskim mieście – liczącej blisko 12 milionów mieszkańców Moskwie. W tym, założonym w 1919 r., Uniwersytecie studiuje 16 tysięcy studentów na 17 kierunkach licencjackich i 8 magisterskich z 24 specjalnościami. Oprócz zarządzania, marketingu i prawa studenci mogą zgłębiać socjologię, psychologię, matematykę stosowaną, ekologię i in. Podróż do miasta największej liczby miliarderów na świecie odbyłem, podobnie jak poprzednio w 1999 r., pociągiem, co wymagało uzyskania nie tylko wizy rosyjskiej, ale i białoruskiej, jednak gwarantowało dotarcie do celu. Na miejscu, miałem okazję nie tylko dokonać kwerendy bibliotecznej na interesujący mnie temat teorii wykładni prawa rosyjskiego, ale również przeprowadzić w j. rosyjskim wykłady nt. podstaw polskiego prawa konstytucyjnego, dokonać prezentacji UEK, zachęcając rosyjskich studentów do przyjazdu do Krakowa oraz nawiązać wstępne porozumienie w sprawie publikacji pracowników Katedry Prawa w tamtejszych Zeszytach Naukowych na interesujące naukowców moskiewskich tematy. Wykłady zostały bardzo dobrze odebrane i zadano też wiele pytań, gdyż studenci mieli właśnie w programie przedmiot Prawo konstytucyjne na kierunku prawo. Mogłem przy okazji wspomnieć o zaskarżeniu niedawno na mój wniosek przez polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego zarządzenia Ministra Skarbu Państwa nr 45 w sprawie tzw. konkursów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, które, choć narusza dziewięć podstawowych zasad konstytucyjnych, to obowiązuje od 2007 r., mimo licznych artykułów i sygnalizacji kompetentnym organom w tej sprawie. Wizyta była więc udana tym bardziej, że odbywała się już po otrzymaniu przez mnie bardzo dobrych recenzji habilitacyjnych /prof. A. Zoll, prof. M. Filar, prof. M. Mozgawa/ w przewodzie, otwartym na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz po jednogłośnej uchwale Komisji Habilitacyjnej, wyrażającej rekomendację dla Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ w sprawie nadania stopnia naukowego. Pojechałem zatem już bez większych emocji, zwykle towarzyszących takiemu postępowaniu. Sama Moskwa bardzo się zmieniła od czasu mojego poprzedniego pobytu w 1999 r., kiedy to trzy tygodnie spędziłem w Instytucie Puszkina, pogłębiając znajomość języka i kultury rosyjskiej. Przede wszystkim przybyło bardzo dużo luksusowych sklepów w centrum, a także w centrach handlowych GUM i TSUM, znajdujących się w pobliżu Placu Czerwonego. Wystarczy wspomnieć, że cena marynarki osiąga tu poziom nawet 20 tys. zł, męskiego płaszcza z futrzanym kołnierzem 97 tys. zł, zaś kurtki ze skóry aligatora nawet 650 tys. zł. Typowe jedzenie z moskiewskiego fast food, tj. bliny /naleśniki/ z różnym nadzieniem, kosztuje średnio dwa razy więcej niż w Krakowie, podobnie zresztą jak prawie wszystko inne, jako iż Moskwa zalicza się do najdroższych miast świata. Nie należy jednak zniechęcać się poziomem cen, gdyż wspaniałe zabytki sztuki i kultury potrafią zrekompensować dyskomfort, związany

Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Zarządzania - Pani Alexandra Lobanova i Dr hab. Piotr Wiatrowski

z zasobnością portfela. Udało mi się powtórnie zwiedzić wspaniałe cerkwie kremlowskie, nową Cerkiew Chrystusa Zbawiciela, Muzeum Puszkina i Galerię Trietiakowską. W pierwszy dzień, szczęśliwym zrządzeniem losu, zdobyłem bilet na operę Borys Godunow w Teatrze Wielkim, które to czterogodzinne przedstawienie we wspaniałej, często zmieniającej się scenografii i przy bogactwie kostiumów wywołało na mnie ogromne wrażenie. Trudno spotkać wystawioną z takim rozmachem sztukę na deskach polskich teatrów. Mam nadzieję, że ta krótka relacja zachęci nie tylko pracowników naukowych, ale i studentów, do odwiedzenia Trzeciego Rzymu.

Dr hab. Piotr Wiatrowski Katedra Prawa UEK


BEZPIECZEŃSTWO NA UEK

Prewencja kryminalna Jak zadbać o bezpieczeństwo osobiste?

W

okresie świątecznym, jak podają statystyki policyjne, aktywują swoją działalność przestępcy pospolici, tzn. zajmujący się kradzieżami kieszonkowymi, włamaniami do domów, samochodów i mieszkań, napadami itp. Z uwagi na to, że lepiej unikać zagrożeń niż doświadczać ich negatywnych skutków, pozwolę sobie rozpocząć tym artykułem edukację prewencyjną, dotyczącą następujących zagadnień: yy jak zadbać o bezpieczeństwo osobiste yy jako zabezpieczyć się przed kradzieżami kieszonkowymi yy jak zabezpieczyć się przed kradzieżami z włamaniem Fot. Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

yy jak zabezpieczyć się przed kradzieżami samochodów i z samochodów yy jak zadbać o bezpieczeństwo kart bankomatowych.

Przypomnę, że UEK jest uczelnią promującą bezpieczeństwo zarówno wśród pracowników, jak i wśród studiującej młodzieży. Dla studentów wszystkich kierunków studiów prowadzone są zajęcia z zakresu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, na których omawiane są między innymi przedstawione wyżej zagadnienia. Tym razem postaram się udzielić odpowiedzi na pytanie, jak zadbać o bezpieczeństwo osobiste. Trzeba stwierdzić, że swoim zachowaniem, postawą a nawet stylem życia możemy sprowokować lub ułatwić potencjalnemu sprawcy popełnienie czynu zabronionego. Dlatego nie dajmy się zaskoczyć, uważajmy na siebie zawsze. Pamiętajmy o następujących zasadach: yy przestępcą może być nawet ten, który wzbudza nasze zaufanie yy sprawca zazwyczaj nie działa w pojedynkę yy przeważnie przed popełnianiem czynu zabronionego obserwuje ofiarę yy nigdy nie wiemy, jak bardzo zdesperowany jest sprawca i do czego jest zdolny. Dlatego zasadnym jest zachowanie, zgodne z poniższymi wytycznymi: yy należy sprawiać wrażenie pewnego siebie, wierzyć we własne siły, yy nie stwarzać okazji i sytuacji w żadnych okolicznościach, które prowokowałyby sprawcę do popełnienia na nas czynu przestępczego / np. powroty w późnych godzinach nocnych przez miejsca zaciemnione/, yy będąc w sytuacji zagrożenia, nie ujawniajmy nadmiernego strachu, gdy napastnik ma przewagę; nie ryzykujmy i nie podejmujmy z bandytą walki /zasadą jest, że lepiej stracić pieniądze, laptop czy telefon komórkowy niż zdrowie czy życie/,

yy postarajmy się zapamiętać wygląd i znaki szczególne /np. tatuaże/.

Myślę, że powyższe wskazówki przyczynią się do tego, że poczujemy się bezpieczniej w pięknym, aczkolwiek coraz bardziej niebezpiecznym Krakowie. dr Mariusz Rozwadowski Pełnomocnik Rektora ds. Bezpieczeństwa i ochrony informacji niejawnych

| 21


Biblioteka

Biblioteka w nowym roku akademickim 2013/2014

Z

apraszamy do korzystania z szerokiej oferty naszej Biblioteki, w której znajduje się ponad 300 tysięcy woluminów książek i 50 tysięcy woluminów czasopism drukowanych. Przypominamy, że do części zbiorów bibliotecznych zapewniony jest wolny dostęp – Wypożyczalnia, Czytelnie, Oddział Informacji Naukowej – to ponad 75 tysięcy pozycji książkowych i ponad 800 tytułów czasopism. Zapewniony jest także dostęp do około 22 tysięcy tytułów czasopism i 91 tysięcy tytułów książek w wersji elektronicznej. Zbiory w wersji elektronicznej udostępniane są poprzez stronę internetową Biblioteki www.kangur.uek.krakow.pl W skład systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni wchodzi także Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa, mieszcząca się przy ul. Sienkiewicza 4 w Krakowie. Większość zbiorów o tematyce towaroznawczej, a także zbiór norm dotyczących tej dyscypliny wiedzy dostępne są jedynie w tej lokalizacji. Podstawowe źródło informacji o zasobach Biblioteki stanowi katalog komputerowy, rejestrujący zarówno książki jak i czasopisma oraz dokumenty elektroniczne. Katalog obejmuje wszystkie książki pozyskane do zbiorów od 1993 r. oraz czasopisma od 1994 r. Jest on sukcesywnie uzupełniany o tytuły czasopism z wcześniejszych lat. Dodatkowym źródłem są zdigitalizowane katalogi: klamrowy i kartkowy, zawierający informację o najstarszych zbiorach Biblioteki. Katalogi te dostępne są ze strony domowej Biblioteki. W Sali Katalogowej w budynku Biblioteki znajduje się także katalog kartkowy czasopism sprzed 1994 r. Przypominamy użytkownikom Biblioteki o możliwości ustalenia lokalizacji literatury, której nie posiadamy, poprzez Narodowy Uniwersalny Katalog – NUKAT, będący źródłem informacji o zbiorach w polskich bibliotekach akademickich oraz innych naukowych np. Bibliotece PAN, większych wojewódzkich, które przystąpiły do tego projektu – link do katalogu NUKAT dostępny jest na stronie domowej. Znalezione tą drogą materiały biblioteczne, które znajdują się poza Krakowem, można zamawiać poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne, które realizowane są przez pracownika Biblioteki na podstawie zamówienia złożonego pocztą elektroniczną, skierowaną do Wypożyczalni Międzybibliotecznej lub po wypełnieniu elektronicznego formularza zamówienia, dostępnego w zakładce: Usługi, na stronie domowej Biblioteki. Poprzez zakładki: Czasopisma od A-Z i E-źródła, zapewniony jest dostęp do źródeł elektronicznych między innymi artykułów z czasopism, książek, statystyk, indeksów cytowań – to aktualnie ponad 100 komputerowych baz danych. Dostęp do baz takich jak EBSCOhost, ScienceDirect, Scopus, Springer Link, Web of Knowledge, Web of Science, Wiley Online Library jest możliwy dzięki licencji krajowej finansowanej w całości przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pracownicy i studenci UEK mają także możliwość korzystania z pozostałych baz specjalistycznych z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych – to między innymi bazy Emerald, OECD iLi-

22 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

Fot. Archiwum Biblioteki Głównej UEK

Wzorem lat ubiegłych witamy całą społeczność akademicką i zapraszamy do korzystania ze wszystkich zbiorów Biblioteki Głównej, a także Biblioteki Wydziału Towaroznawstwa.

brary, JSTOR, Bankscope, Amadeus, Passport GMID, Cambridge Journals oraz źródeł prawnych takich jak Lex, czy też Infor Lex Biblioteka, informatorów gospodarczych – EMIS, MUNICIPIUM, serwisów udostępniających pełne teksty książek – ebrary, ibuk. pl.czytelnia online. Na stronie domowej Biblioteki znajdują się również informatory naukowe: baza Dorobek i baza BazEkon. Baza Dorobek jest bazą bibliograficzną, rejestrującą dorobek naukowy pracowników UEK, natomiast BazEkon to bibliograficzno-pełnotekstowa baza publikacji, które zamieszczone są w wiodących polskich czasopismach z zakresu nauk ekonomicznych. Baza ta, będąca częścią Wirtualnej Biblioteki Nauki, tworzona jest aktualnie razem z bibliotekami Szkoły Głównej Handlowej, oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie i Katowicach. Od połowy 2012 r. funkcjonuje zakładka: Bibliometria, której celem jest zebranie w jednym miejscu informacji, ułatwiających pozyskiwanie przez pracowników UEK potrzebnych danych, dotyczących analiz bibliometrycznych, a także zakładka: CYTOWANIA w BazEkon – jest to program bibliometryczny, który przetwarza przypisy literatury w artykułach znajdujących się w tej bazie w celu utworzenia liczby cytowań i obliczenia indeksu Hirscha autorom artykułów bazy BazEkon. Pracowników zainteresowanych tą tematyką w sposób bardziej szczegółowy, zapraszamy do korzystania z informacji, zamieszczonych w obrębie tychże zakładek. Zbiory elektroniczne dostępne są tak na komputerach w Bibliotece, jak i na terenie całego kampusu. Zapewniamy także zdalny dostęp pracownikom i studentom UEK posiadającym aktywne konto biblioteczne – zgodnie z warunkami licencji poszczególnych wydawców. W budynku Biblioteki można korzystać – po zarejestrowaniu się (druk rejestracyjny do pobrania w Sali Katalogowej Biblioteki oraz w czytelniach) – z bezprzewodowego dostępu do internetu, poprzez sieć Wi-Fi. Zapraszamy całą społeczność akademicką do korzystania z agend bibliotecznych, których większość dostępna jest od godz. 8.oo do 20.oo, także w soboty i niedziele (od godz. 9.oo do godz. odpowiednio 15.oo i 14.oo). We wszystkich agendach udostępniających znajdują się komputery z dostępem do internetu, w czytelniach kserografy z możliwością skanowania.


biblioteka

Biblioteka posiada urządzenia pozwalające na samoobsługowe wypożyczenia książek – automat, znajdujący się w Wypożyczalni, a także samodzielne zwracanie książek – tzw. wrzutnia, która usytuowana jest w holu I p., obok Wypożyczalni. Dysponujemy stanowiskiem dla osób słabowidzących i, co warto podkreślić, także stroną internetową Biblioteki dostosowaną do potrzeb tychże studentów. Strona domowa Biblioteki ma swój odpowiednik w języku angielskim oraz w okrojonej wersji, rosyjskojęzyczną, z możliwością sukcesywnego jej uzupełniania w miarę zainteresowania nią użytkowników. Indywidualna pomoc w poszukiwaniach literatury o tematyce ekonomicznej i pokrewnej, również prawnej, w dostępnych w Bibliotece zbiorach, a także możliwości jej znalezienia poza nią – świadczona jest przez pracowników Oddziału Informacji Naukowej, usytuowanego na III p. Pracownicy Zespołu ds. Promocji Biblioteki przy OIN organizują okresowe wystawy, poświęcone w szczególności aktualnym polskim i światowym wydarzeniom w dziedzinie ekonomii, współpracują również z Biurem Osób Niepełnosprawnych, goszcząc przygoto-

wane przez BON wystawy – zachęcamy do zwiedzania wystaw w naszej Sali Wystawowej. Przypominamy pracownikom naukowym Uczelni o możliwości, wzorem lat ubiegłych, zamawiania szkoleń prowadzonych przez pracowników Biblioteki dla grup seminaryjnych w zakresie obsługi baz danych i nabycia umiejętności wyszukiwania literatury na zadany temat. Terminy szkoleń można umawiać u mgr Danuty Domalewskiej – zastępcy Dyrektora Biblioteki Głównej ds. Zbiorów (e-mail: domalewd@uek.krakow.pl; tel. 12 293 57 26). Serdecznie zapraszam w imieniu swoim i wszystkich pracowników Biblioteki!

Elżbieta Golec-Nycz Dyrektor Biblioteki Głównej UEK

ScienceDirect – nie tylko dla inżynierów ScienceDirect jest bazą interdyscyplinarną, zawierającą przede wszystkim czasopisma z zakresu chemii, fizyki, informatyki, matematyki, ekonomii, biznesu i zarządzania, nauk technicznych, przyrodniczych i medycznych wydawnictwa Elsevier. W bazie znajdziemy też publikacje o tematyce socjologicznej czy psychologicznej.

D

ostęp do serwisu od roku 2010 otrzymujemy dzięki ogólnokrajowej licencji w całości finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zarządzanej przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM). Licencja obejmuje wszystkie czasopisma z listy ScienceDirect Freedom Collection, w tym około 1700 tytułów z rocznikami od 1995 do bieżącego oraz archiwa ponad 200 tytułów niekontynuowanych. Wyszukiwanie w bazie ScienceDirect jest dostępne przy pomocy okna szybkiego wyszukiwania, stale widocznego w górnej części ekranu, które pozwala też na wyszukiwanie obrazów (grafiki, wykresy, mapy). W celu przeprowadzenia bardziej szczegółowego badania należy wybrać zakładkę Search, aby skorzystać z opcji wyszukiwania zaawansowanego (Advanced Search). Opcja ta daje możliwość przeszukiwania zawartość całej bazy (All) lub według rodzaju publikacji (Journals, Books, Reference Works, Images). Advanced Search umożliwia wyszukiwanie według słów kluczowych, tytułu, autora, numerów ISBN oraz ISSN, afiliacji, jak również wyszukiwanie w abstraktach, pełnych tekstach oraz w bibliografii. Jednocześnie możemy określić ramy czasowe, zakres tematyczny czy rodzaj dokumentu (np. video lub wykres w przypadku obrazów, artykuł lub recenzja książki w przypadku materiałów z czasopism) Warto zwrócić uwagę na tzw. wyszukiwanie eksperckie (Expert Search), dające możliwość wyszukiwania przy pomocy operatorów Boole’a. Serwis pozwala użytkownikowi na utworzenie swojego konta (zakładki My settings i My alerts), a następnie zakładanie różnego rodzaju alertów (Search Alerts, Volume/Issue Alerts), tworzenie

list ulubionych tytułów czy zapisywanie wyników wyszukiwania. Zawartość bazy można przeglądać wybierając zakładkę Publications. Publikacje ułożone są w porządku alfabetycznym. Aby przeglądać materiały według tematów należy z Menu po lewej stronie ekranu wybrać Browse by Subject. Po określeniu wszystkich kryteriów należy wybrać przycisk Limit to. Wyniki wyszukiwania będą uporządkowane alfabetycznie. W kolumnie Access (po prawej stronie) znajdziemy informację na temat rodzaju dostępu (np. pełny tekst, tylko abstrakt, Open Access). Baza ScienceDirect jest dostępna na każdym komputerze działającym w sieci uczelnianej, a także z dowolnego miejsca poza Uczelnią przez zdalny dostęp – dla pracowników i studentów UEK posiadających aktywne konto biblioteczne. Na stronie domowej Biblioteki należy wybrać zakładkę E-źródła/Zdalny dostęp i na alfabetycznej liście źródeł odnaleźć link do serwisu. Szczegółowych informacji na temat baz danych będących w zasobach Biblioteki Głównej UEK udzielają pracownicy Oddziału Informacji Naukowej (p. 310, III piętro BG UEK). Pytania można przesyłać także drogą mailową na adres info@uek.krakow.pl lub wi@uek.krakow.pl.

Kinga Filipiak Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UEK | 23


STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH UEK

Medale LCCI – „Medallions of Excellence” dla studentów naszego uniwersytetu Studenci naszej uczelni stoją często przed dylematem, jaki zewnętrzny egzamin językowy najlepiej potwierdzałby ich umiejętności językowe, potrzebne w międzynarodowym świecie biznesu w zakresie posługiwania się językiem angielskim.

C

hodzi tu przede wszystkim o umiejętność prowadzenia korespondencji biznesowej, pisanie raportów, notatek służbowych, przygotowanie tekstów promocyjnych do publikacji, rozumienie i analizę tekstów ekonomicznych pisanych i słuchanych, prowadzenie rozmów na tematy ekonomiczne, itd. Zależy im na posiadaniu międzynarodowego certyfikatu poświadczającego ich znajomość ‘Business English’. Takie właśnie są kwalifikacje Londyńskiej Izby Handlu i Przemysłu, które w zakresie znajomości języka spełniają wszystkie standardy w dziedzinie nauczania języka i umożliwiają rozpoczęcie studiów w większości krajów europejskich bez konieczności zdawania egzaminów z języka. Na wielu uczelniach w Polsce (również na naszej) egzaminy te zwalniają z egzaminu końcowego z języka. Przede wszystkim jednak, certyfikaty LCCI IQ, będące wiarygodnym dowodem kompetencji językowych i zawodowych, zdobyły międzynarodowe uznanie pracodawców, uniwersytetów, instytucji edukacyjnych i organizacji zawodowych na całym świecie, a dzięki temu stały się paszportem do kariery zawodowej i przyszłego sukcesu naszych studentów. Dodatkowo spełniają one wymagania, stawiane przez Europejski system opisu kształcenia językowego). Certyfikat Londyńskiej Izby Handlu i Przemysłu jasno określa poziom kompetencji językowych. Poziomy biegłości językowej określone przez ekspertów Rady Europy to: A1, A2, B1, B2, C1, C2 (A1 to poziom najniższy, a C2 – najwyższy). Rada Europy ujednolica wymagania określające

24 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

konkretne poziomy biegłości językowej tak, by dyplomy i zaświadczenia wydawane w jednym kraju były „czytelne” w pozostałych krajach. Ma to bowiem ułatwić mobilność w europejskim obszarze edukacyjnym i na rynku pracy. Nasi studenci rokrocznie zdają egzaminy LCCI na poziomach od B1 do C2, osiągając przy tym bardzo dobre wyniki. Przeważający odsetek zdaje te egzaminy z wynikiem ‘pass with merit’ lub ‘pass with distinction’. Warto nadmienić, że ponad 5000 akredytowanych Centrów w 130 krajach (w tym wiele renomowanych uniwersytetów na całym świecie) oferuje szeroką gamę egzaminów LCCI z języka angielskiego. Każdego roku ponad 250 000 kandydatów zdobywa te certyfikaty, potwierdzając swoje kompetencje w różnych dziedzinach biznesu. Warto nadmienić, że nasze Centrum Egzaminacyjne przy UEK od wielu lat plasuje się na pierwszym lub drugim miejscu, jeśli chodzi o najaktywniejsze centrum w kraju. Przeprowadzamy egzaminy LCCI, a nasi lektorzy prowadzą cieszące się ogromnym zainteresowaniem kursy, organizowanie przez Fundację UEK (poziom 2, 3, 4 English for Business, English for Accounting, English for Tourism). Mając więc na uwadze ogromną popularność tych egzaminów w całej Polsce, z przyjemnością informujemy, że dwie studentki naszej uczelni z najlepszymi wynikami z egzaminu w całym kraju, zostały wyróżnione w roku 2013 medalami LCCI (Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej) Aby otrzymać medal, dana osoba musi uzyskać więcej niż 80% punktów z danego egzaminu. Przystępuje


STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH UEK

do nich corocznie kilkanaście tysięcy kandydatów, wliczając w to studentów najbardziej renomowanych uczelni ekonomicznych w Polsce. Tym bardziej gratulujemy tego sukcesu zarówno studentkom, jak i lektorom ze Studium Języków Obcych UEK, którzy przygotowali je do tego trudnego i wymagającego egzaminu.

Są to: ANNA STACHNIK , która zdobyła złoty medal (Country Gold) Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, stopień 2 English for Business. Lektorem przygotowującym studentkę do egzaminu był pan mgr Piotr Miernik MAGDALENA MARIA LESZAJ, która zdobyła srebrny medal (Country Silver) Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Country, stopień 3 English for Business. Lektorem przygotowującym studentkę do egzaminu była Bożena Bielak Uroczyste wręczenie medali i dyplomów dla studentów i nauczycieli odbyło się w trakcie inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014. Medale, dyplomy oraz nagrody książkowe wręczał JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Prof. dr hab. inż. Andrzej Chochół. Ponadto studenci i lektorzy zostaną dodatkowo

uhonorowani w trakcie uroczystej Gali w Ambasadzie Brytyjskiej, która odbędzie się 29 listopada 2013 roku. Serdecznie gratulujemy zarówno studentkom, jak i ich lektorom tak wielkiego sukcesu, promującego imię naszej uczelni w całej Polsce. Certyfikaty Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej często nazywane są paszportem do zatrudnienia, ponieważ ułatwiają studentom zdobycie upragnionej pracy. Liczymy, że dodatkowo zdobyte medale będą jeszcze jedną „kartą przetargową” w rękach naszych studentów.

Lidia Zielińska Kierownik SJO Koordynator Centrum Egzaminacyjnego LCCI przy UEK

Nauka języków obcych na naszej uczelni – profesjonalnie, skutecznie, konsekwentnie Studium Języków Obcych to międzywydziałowa jednostka zatrudniająca ponad 100 lektorów języków obcych o bardzo wysokich, stale doskonalonych kwalifikacjach zawodowych. Atutem naszej uczelni jest to, iż na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia studenci doskonalą swe umiejętności w zakresie dwóch języków obcych przez 4 semestry.

N

ie trzeba nikogo przekonywać, iż znajomość dwóch języków obcych jest bardzo ważna rynku pracy i dlatego władze naszej uczelni wspierają studentów w doskonaleniu kompetencji językowych w obrębie dwóch języków. Łatwiej jest wdrożyć kogoś do pracy na konkretnym stanowisku aniżeli wyszkolić w biegłym używaniu języka niemieckiego, francuskiego czy rosyjskiego. Ponadto, wielu pracodawców szuka przedstawicieli na rynki zagraniczne. O ile angielski jest już dzisiaj wymogiem, to drugi język jest wielkim atutem. Dlatego znajomość dwóch języków obcych jest na rynku pracy coraz większym atutem, a studenci doceniają fakt, iż takie zajęcia oferuje im uczelnia. Nasi studenci mają do wyboru sześć języków obcych. SJO prowadzi lektoraty z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. W związku ze zmianą zasad organizacji przedmiotu, opracowano nowy system punktacji semestralnej i warunków zaliczenia przedmiotu zarówno na zajęciach tradycyjnych jak i w systemie ‘blended learning’. Z tego samego powodu, jak również w związku z wprowadzeniem nowych, bardziej dopasowanych do potrzeb współczesnych lektoratów podręczników, przeprowadziliśmy aktualizację programów nauczania. Oferujemy studentom możliwość wszechstronnego rozwoju praktycznych umiejętności językowych oraz profesjonalnego wykorzystania języ-

ka obcego w środowisku zawodowym wprowadzając tzw. lektoraty branżowe. Oprócz takich kierunków jak Finanse, Rachunkowość i Controlling, Europeistyka, Turystyka wprowadziliśmy nowe sylabusy branżowe na wydziale Towaroznawstwa (lektoraty z j.ang.). W związku z koniecznością unowocześniania naszych sal dydaktycznych, w miesiącach wakacyjnych dokonano podziału sali F011 na dwie sale dydaktyczne. Sale te zostały przystosowane również do potrzeb studentów niepełnosprawnych. W obu salach zainstalowano dwa systemy nagłaśniające dla studentów niedosłyszących, przygotowano stanowiska dla studentów na wózkach inwalidzkich, zainstalowano tablice multimedialne, by umożliwić swobodne korzystanie z nowoczesnych technologii wszystkim studentom. Ponadto, sala F011 wyposażona została w 23 nowe komputery. Uroczyste otwarcie sal odbyło się we wrześniu, przy udziale Prorektora ds. Kształcenia i Studentów, prof. UEK dr. hab. Krzysztofa Surówki, przedstawicieli BON, na czele z prof. dr hab. Janiną Filek oraz Prezesa Fundacji UEK, dr. Jarosława Plichty. Bez wsparcia tych osób, zarówno od strony finansowej jak i organizacyjnej oraz ich życzliwej pomocy i osobistego zaangażowania nie byłoby możliwe przeprowadzenie tego przedsięwzięcia w tak krótkim czasie. Dla naszych lektorów okres wakacyjny oraz początek roku akademickiego był czasem intensywnych szkoleń. Pięciu lektorów języka

| 25


STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH UEK

angielskiego wzięło udział w kursie letnim dla nauczycieli języków obcych w biznesie zorganizowanym w Instytucie Zarządzania i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Pensylwania w Filadelfii. Program kursu obejmował tworzenie programów nauczania dla zajęć językowych z elementami komunikacji w biznesie, komunikację międzykulturową oraz zajęcia poszerzające wiedzę merytoryczną nauczycieli w zakresie różnych dziedzin biznesu i nauk ekonomicznych. Lektorzy języka niemieckiego w październiku wzięli udział w warsztatach metodycznych zorganizowanych w ramach współpracy z wydawnictwem Cornelsen a w listopadzie zorganizowali wykład dla studentów - prof. dr Lutza Schminke, z Hochschule Fulda, Was gibt es Neues in Marketing und Kommunikation? Przy tej okazji należy również wspomnieć o inicjatywie Zespołu Języka

Niemieckiego, który już kolejny raz zaangażował się w organizację konkursu „Wiedeń w Krakowie, Kraków w Wiedniu”. Projekt ten ma na celu popularyzację nauki języka niemieckiego, a zarazem ma charakter interdyscyplinarny. Patronatem honorowym objęły konkurs poważne instytucje i wybitne osobistości. Jest to więc równocześnie prestiżowa promocja naszego Uniwersytetu. Na koniec należy wspomnieć o istniejących na naszej uczelni renomowanych centrach językowych, oferujących studentom możliwość zdobycia certyfikatów zewnętrznych, które potwierdzając ich umiejętności językowe pomagają im otworzyć drogę do kariery w biznesie. Kursy TELC przygotowują do uzyskania międzynarodowych certyfikatów uznawanych przez pracodawców na poziomie A1-B2 z wszystkich nauczanych w SJO języków. Egzaminy odbywają się na naszej uczelni dwa razy w roku. W ramach TELC SJO oferuje również egzaminy biznesowe z języka niemieckiego: Test Arbeitsplatz na poziomie A2+ oraz Zertifikat Deutsch für den Beruf na poziomie B2. SJO współpracuje też z Paryską Izbą Przemysłowo- Handlową, dzięki czemu nasi studenci mają możliwość uzyskania uznawanych na całym świecie certyfikatów i dyplomów potwierdzających znajomość języka francuskiego w dziedzinie biznesu. Fundacja UEK organizuje kursy i przygotowuje do egzaminów na poziomach A2 –C1. Lektorzy SJO UEK prowadzący zajęcia na kursach przygotowujących do poszczególnych egzaminów zewnętrznych gwarantują bardzo duży odsetek pomyślnie zdanych egzaminów

Lidia Zielińska Kierownik SJO Koordynator Centrum Egzaminacyjnego LCCI przy UEK 26 | w w w . u e k . k r a k o w . p l


E-LEARNING

Monografia pokonferencyjna – E-learning w nauczaniu języków obcych w szkołach wyższych

E

-learning na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie ma długą historię. Centrum E-learningu powstało 1 marca 2006 roku, natomiast Uchwałą Senatu UEK z 25 maja 2009 umożliwiono prowadzenie zajęć dydaktycznych przez pracowników UEK według paradygmatu 60/40, 20/80, czy nawet 100% w formie zajęć e-learningowych. W Studium Języków Obcych UEK zagadnieniami technik cyfrowych w nauczaniu języków obcych interesował się od samego początku Zespół Języka Angielskiego prowadzony przez Lidię Zielińską, obecnie Kierownika SJO. Zebrała ona wokół siebie grupę entuzjastów e-learningu w osobach Marleny Nowak, Moniki Srebro, Elżbiety Typek, Karoliny Wisz, Magdaleny Zarakowskiej, oraz Sebastiana Florek-Paszkowskiego. Zespół ten został starannie przygotowany do stosowania technik cyfrowych poprzez szereg specjalistycznych szkoleń. Należy wspomnieć, że w szkoleniach tych brali również udział lektorzy z innych zespołów językowych. Lektorzy języka angielskiego podjęli ogromny wysiłek utworzenia w pełni profesjonalnych kursów e-learningowych, które po otrzymaniu certyfikacji Centrum e-learningu UEK zostały przedstawione studentom według paradygmatu 40/60 lub 20/80. W początkowym okresie każdy z lektorów uruchomił kurs dla jednej grupy studiów stacjonarnych i zaocznych. Po upływie roku w każdej z grup przeprowadzono ankietę badającą opinię studentów na temat takiej formy zajęć. W przeważającej części, opinie respondentów były bardzo pozytywne. Zespół anglistów postanowił przekazać swoje doświadczenia szerszemu forum, i tak w roku 2011 rozpoczęto przygotowania do organizacji ogólnopolskiej konferencji Lektorat 2.0 - E-learning w nauczaniu języków obcych na uczelniach wyższych. SJO po raz pierwszy podjęło się zorganizowania tak dużego wydarzenia. Zainteresowanie konferencją było bardzo duże, i odbyła się ona 20 września 2012. W tym miejscu należy podkreślić organizacyjny perfekcjonizm Kierowniczki zespołu, jak również pełne zaangażowanie w przygotowanie konferencji w pierwszym rzędzie osób bezpośrednio prowadzących kursy e-learningowe, a następnie całego Zespołu Języka Angielskiego. Wzięło w niej udział 93 praktykujących nauczycieli z czołowych uczelni wyższych Polski, z których znakomita większość specjalizuje się w nauczaniu Business English. Spośród uczestników konferencji, 27 osób wystąpiło z referatem, który można było wygłosić na jednym z pięciu paneli tematycznych, jak: Wykorzystanie platform e-learningowych w nauczaniu języków obcych, Media społeczne w nauczaniu języków obcych, Profesjonalny rozwój nauczyciela w dobie Web 2.0, Kształcenie online czy też w sposób tradycyjny – konflikt czy też pokojowe współistnienie, E-learning; teoria i dydaktyka w nauczaniu języków. Trzynaście z wygłoszonych referatów zostało następnie wydanych wspólnym wysiłkiem UEK i Fundacji UEK (koszty publikacji w znakomitej części pokryły opłaty za udział w konferencji). Niewątpliwą atrakcją dla uczestników były wystąpienia podczas konferencji trzech osób od dawna związanych z e-learningiem, stanowiących ikony rozpoznawalne na całym świecie. Byli to Emma Sue Prince, znakomita specjalistka w szkoleniu nauczycieli, znana również jako autor materiałów dydaktycznych, Pete Sharma,

szeroko cytowany guru technik cyfrowych w nauczaniu języków obcych, oraz Duncan Christelow, specjalista technik cyfrowych w nauczaniu. Jak już to zostało powiedziane wcześniej, konferencja była pełnym sukcesem jej organizatorów, i pozwoliła na podsumowanie doświadczeń na polu e-learningu nauczycieli języków obcych. Publikacja, która ukazała sie po konferencji pod redakcją naukową mgr Lidii Zielińskiej oraz mgr Wita Górskiego, przeszła przez recenzję Marcina Klebana. Postanowiono zamieścić 13 z wygłoszonych referatów (4 z nich autorstwa lektorów SJO UEK). Zamieszczone teksty obejmują pełne spektrum zagadnień poruszanych na konferencji; mamy tutaj opracowania dotyczące samych technik e-learningowych w zakresie blended learning, jak również opis zasobów internetowych przydatnych w tej formie nauczania, czy też wreszcie rozważania na temat mitów, faktów i praktycznych wskazówek w tworzeniu blended courses, oraz łączenie mocnych stron zarówno uczenia w kontakcie bezpośrednim, jak i metodą online. Niewątpliwie, wydana publikacja będzie przydatna dla tych osób, które z różnych względów nie mogły wziąć udziału w konferencji, a które interesuje podnoszona na niej tematyka. Jest to o tyle istotne, że od technik cyfrowych na tym polu nie ma już odwrotu. Dzieje się tak bowiem, iż z jednej strony, stale rośnie „uzależnienie” studentów od cyfrowych kanałów przekazywania informacji. Z drugiej strony, patrząc na korzyści z perspektywy nauczyciela akademickiego, mamy tutaj ogromną elastyczność w tworzeniu zasobów, oraz różnorodność w prezentowaniu nauczanych treści (która niewątpliwie uatrakcyjnia lektoraty dla studentów).

Wit Górski Kierownik SJO w okresie 2008 - 2012 | 27


Nr 12

Konferencja Europejskiej Sieci Uniwersytetów dziecięcych EUCU.NET w Łodzi

JAK WYOBRAŻAM SOBIE ZA JĘCIA NA UNIWERSYTECIE DZIECIĘCYM?

P

rzedstawiciele Uniwersytetów Dziecięcych z całego świata wzięli udział w VI Konferencji Europejskiej Sieci Uniwersytetów Dziecięcych, „TRUTH or DARE”, która odbywała się na Politechnice Łódzkiej w dniach 23-25 października. W konferencji wzięli udział pracownicy Uniwersytetów i placówek dydaktycznych z Polski, krajów europejskich ale również z Etiopii, USA, Kanady, Brazylii, a nawet Indii. W tych wszystkich krajach odbywają się bowiem zajęcia — tak jak na naszej Uczelni — skierowane specjalnie do najmłodszych studentów. Uniwersytet Dziecięcy, działający przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, reprezentowany był przez Panią Profesor dr hab. Annę Karwińską oraz doktorantkę UEK-u mgr Katarzynę Sanak-Kosmowską. W tym roku konferencja poświęcona była dylematom, związanym ze sposobem i zakresem wiedzy, przekazywanej dzieciom przez naukowców. Przede wszystkim chodziło o możliwości przekazywania najmłodszym studentom treści, które z różnych powodów okreslić można jako trudne. Z jednej strony chodziło o trudność w przedstawianiu treści specjalistycznych, dotyczących skomplikowanych zagadnień współczesnej nauki, z drugiej zaś o problemy z przekazywaniem kwestii kontrowersyjnych, budzących społeczne emocje. W trakcie pierwszej sesji plenarnej reprezentantki naszej Uczelni zaprezentowały wyniki warsztatów przeprowadzonych w jednej z krakowskich szkół. Podczas tych warsztatów, uczniowie 75 Szkoły Podstawowej w Krakowie pod opieką Pani Wychowawczyni Agnieszki Nowak, wspólnie z bohaterami opowiadań napisanych przez Profesor Karwińską, starali się znaleźć rozwiązania problemów z jakimi spotykają się na co dzień, dotyczącymi braku akceptacji ze strony innych, doświadczania przemocy czy zetkniecie się z biedą dotykającą osoby ze szkolnego środowiska. Wyniki tej pracy, ilustrowane przez Uczniów rysunkami poświęconymi głównym bohaterom, a także płynące z niej wnioski zostały zaprezentowane podczas wykładu oraz opatrzone komentarzem. Dyskusja po wykładzie okazała się być świetną okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami aż 23 uniwersytetów. Zainteresowaniem cieszyła się przygotowana wspólnie z uczniami Wielka Księga Rozwiązanych problemów. Więcej informacji na temat konferencji i Europejskiej Sieci Uniwersytetów Dziecięcych EUCU.NET. znajduje się na stronie: www.eucu.net mgr Katarzyna Sanak-Kosmowska

Drogi Rodzicu! przypominamy, że rekrutacja na semestr letni w ramach Uniwersytetu Dziecięcego UEK rozpocznie się już w styczniu. Zapisy prowadzimy do 14 lutego. Szczegółowe informacje dotyczące zapisów znajdziecie Państwo na stronie Uniwersytetu Dziecięcego UEK: www.ud.uek.krakow.pl

Serdecznie zapraszamy!!!

28 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

Jakub Majdak, lat 9

Kasia Bajorska, lat 9

Ola Cygan, lat 8


Anna Karwińska rys. Anna Podczaszy

Rozmowy z Puszkiem

O rozwoju - Wiesz, że Wojtek uczył się dzisiaj u Alicji do egzaminu?- Puszek rozsiadł się na klawiaturze najwyraźniej z zamiarem przerwania mojej pracy. -Taak ?- zdziwiłam się nieco. Wojtek, kuzyn Alicji zazwyczaj unikał wizyt rodzinnych. -No bo ma jakiś kłopot z Internetem –wyjaśnił Druciak niedbale - A czego się uczy? – zapytałam widząc, że na razie nici z mojego pisania. - O rozwoju. To chyba trudne jest bardzozafrasował się Puszek – a ty to umiesz? Mogłabyś nam powiedzieć i my wtedy tego Wojtka przepytamy. Bo on to się zawsze wymądrza. - Nie powiedziałabym, że to szlachetna motywacja do nauki – zauważyłam,- no ale trudno. Lepsza taka niż żadna. To co chcecie wiedzieć? -Najpierw powiedz co to jest ten rozwój. I to ma być społeczny i ten… no i ekonomiczny też. Razem.- powiedziała Wełniczka. - Jak coś się rozwija to staje się coraz większe i coraz lepsze- tak? – zapytał Puszek- a jak się zwija to zmniejsza się, staje gorsze, gorzej działa? - Mniej więcej tak. Rozwój społeczno-gospodarczy jakiegoś kraju oznacza wzrost produkcji, osiąganie coraz wyższych dochodów, lepsze wykorzystanie posiadanych bogactw, lepsze zaspokajanie potrzeb. Ale to nie wszystko. Chodzi tu też o lepiej funkcjonujące społeczeństwo, w którym wszyscy ludzie są wolni, mogą osiągać zaplanowane i wymarzone cele, czuć się bezpiecznie i pewnie. Nie da się osiągać jednego bez drugiego. -No to co jest potrzebne do rozwoju? Bogactwa jakieś? Znaczy złoto, węgiel?- popatrzył na mnie Puszek. – I to społeczeństwo, które ma więcej takich bogactw lepiej się rozwija? Szybciej? - Bogactwa są potrzebne , oczywiście, ale to nie wszystko. Może być tak, że dwa kraje mają podobne zasoby a jeden rozwija się szybciej, a drugi wolniej. Tak naprawdę w rozwoju ważne są różne kapitały. Wiesz co to jest kapitał? -Nooo – pieniądze chyba – zająknął się Puszek -Pieniądze owszem, ale współcześnie rozumiemy kapitały znacznie szerzej. Węgiel, ropa naftowa, uran, metale szlachetne, ziemie dobre dla rolnictwa, dobry klimat i tak dalej, to oczywiście kapitały. Ważne, coraz ważniejsze, są jeszcze inne, na przykład dostęp do informacji. Ale dziś przede wszystkim ważni są ludzie. Ich wykształcenie, umiejętności, chęci, ale też to jak myślą, jak widzą swoje miejsce w świecie… -Zaraz powiesz, że trzeba dużo czytać- naburmuszył się Druciak -A żebyś wiedział. W bogatych, rozwiniętych społeczeństwach ludzie więcej czytają. A jeśli czytają , to uczą się rozwiązywać różne zadania… -zagadki?- zdziwiła się Zakładka. – A co to ma wspólnego z rozwojem?

- Myślałam raczej o zadaniach. Ale oczywiście zagadki też. Wszystko co przyspiesza nasze myślenie, uczy szukania nowych rozwiązań, zaciekawia… -Nic tylko się uczyć i uczyć- narzekał Druciak.- A nie może ktoś inny tego rozwoju załatwić? Są takie kujony co lubią czytać i rozwiązywać te zadania. No choćby Zakładka. Stale tkwi w tych książkach. Ja tam wolałbym mieć spokój. - ale chciałbyś korzystać z tego co osiągną inni ! - zdenerwowała się Zakładka – no powiedz mu! Tak nie wolno! - Nie kłóćcie się proszę. Ale Zakładka ma rację , bo w rozwoju ważne są chęci do działania. Te osoby, które mają rzeczywiście dużą chęć działania czyli silną motywację wszystko co robią starają się robić coraz lepiej. -Wszystko? Naprawdę?- powątpiewał Puszek – a na przykład sprzątanie? - Sprzątanie też. Nie ma znaczenia Co się robi, ważne jest JAK. Chodzi o to, żeby stawiać sobie nowe wymagania, dążyć do sukcesu. - A ja wolę nic nie robić- upierał się Druciak, nie chcę ani sprzątać, ani rozwiązywać zagadek, ani rozwijać tej… gospodarki - No to szkoda –powiedziałam, bo dla rozwoju bardzo potrzebna jest współpraca. To też zresztą kapitał… -Taak?- zapytał podejrzliwie Niciak – ciekawe jaki? - Bardzo ciekawe –powiedziałam krótko. – To się nazywa kapitał społeczny. Czyli umiejętność współpracy, zaufanie do siebie nawzajem, przestrzeganie zasad. - No ale po co to? Nie wystarczy , że są te bogactwa, że ludzie dużo umieją, że mają chęci?powątpiewał Puszek. - Dużo łatwiej osiąga się sukcesy współpracując z innymi, uwierz mi. Żeby dobrze współpracować trzeba ufać tym, z którymi wspólnie działamy. Koniecznie też są wspólne zasady, czyli takie

reguły, które wszyscy uznajemy za potrzebne. - Ale po co?- zapytał Niciak - No na przykład po to, żebyśmy wiedzieli czego się spodziewać ze strony innych. Żebyśmy się dobrze i bezpiecznie czuli współpracując. Wiesz, to nie zawsze jest łatwe, trzeba się napracować, czasem coś zaryzykować, dobrze jest mieć poczucie, że ta druga strona uznaje podobne zasady. - No dobrze- powiedział Puszek. A czy to się da sprawdzić? To znaczy ten rozwój? I jak? - A to bardzo skomplikowana sprawa. Sprawdzamy , jak powiedziałeś ,czyli mierzymy rozwój patrząc chociażby na to ile jakiś kraj produkuje, zwłaszcza jaki jest udział w tej produkcji wyrobów najbardziej nowoczesnych. Ale to jest gospodarcza część rozwoju. Mierzenie rozwoju społeczeństwa jest dużo trudniejsze oczywiście. Możemy przyjąć, ze o rozwoju świadczy na przykład długość życia w danym kraju, bo to zależy od ochrony zdrowia, sposobu odżywiania, uprawiania sportu i tak dalej. To jednak nie wystarczy, żeby zmierzyć rozwój. Dobrze jest policzyć ile jest ludzi wykształconych, ale także czy wszyscy ludzie mają podobne możliwości zdobywania wykształcenia i osiągania swoich celów. Wyobraźcie sobie, że jest nawet wskaźnik poczucia szczęścia. - No ale to przecież każdy odczuwa inaczej?- zdumiała się Zakładka - I dlatego mówię, że to trudno zmierzyć bardzo dokładnie. - No to mamy z czego przepytać Wojtka! – ucieszył się Puszek- zobaczymy co on wie o tym rozwoju!

Jak myślisz co jest najważniejsze, żeby ludzie czuli się zadowoleni z życia w jakimś kraju? Jak sądzisz, w jakim kraju jest najwyższy wskaźnik poczucia szczęścia? Dlaczego tak uważasz?

Więcej rozmów z Puszkiem można znaleźć w książce Anny Karwińskiej „Rozmowy z Puszkiem o wyobraźni, przyjaźni i rozumieniu innych”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.


ZRZESZENIE STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH UEK

Jubileuszowe spotkanie studentów

Fot. Archiwum ZSN UEK

W dniach 5-8 lipca odbyło się w Krakowie X (jubileuszowe!) Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Niepełnosprawnych. Organizatorami tego wydarzenia były Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych czterech krakowskich uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Pedagogicznego, a także Politechniki Krakowskiej. W Spotkaniu wzięło udział ok.60 osób. Gościliśmy studentów z Bydgoszczy, Częstochowy, Gliwic, Katowic, Legnicy, Lublina, Łodzi, Poznania, Sandomierza, Sanoka, Włocławka, Zielonej Góry

P

ierwszego dnia miało miejsce oficjalne przywitanie przybyłych uczestników przez wszystkich organizatorów, kolacja, a także wieczór integracyjny. Następnego dnia rozpoczęto część merytoryczną – panel dyskusyjny, spotkanie z zaproszonymi gośćmi specjalnymi, a także prezentacje przygotowane przez przedstawicieli niektórych uczelni. Po południu wszyscy wyruszyli do Wieliczki, aby zwiedzić tamtejszą Kopalnię Soli. Po zwiedzaniu, na uczestników wycieczki czekała kolacja połączona z koncertem regionalnej kapeli – to wszystko odbyło się w karczmie nieopodal Kopalni. W niedzielę kontynuowano panel dyskusyjny, a także podsumowano całe Spotkanie. Warto podkreślić, że w ramach OSSN zwiedzanie Wieliczki udało się zorganizować w ramach cyklu „Pomagaj-my pomagać”. Przypomnijmy, że ideą przewodnią tego projektu jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnością jak największego dostępu do najatrakcyjniejszych turystycznie miejsc dzięki wsparciu anonimowych przedsiębiorców, którzy sami stają się zarówno sponsorami wydarzeń, jak i zachęcają innych, by w ten sposób stworzyć coś w rodzaju łańcucha pomocy i wspólnoty ludzi, wkładających swoją część we wspólne przedsięwzięcie. Poprzez ten projekt zachęca się także inne podmioty zajmujące się m.in. turystyką do otwarcia się na osoby z niepełnosprawnością. Projekt rozpoczął się w październiku 2012 roku i Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK oraz ZSN UEK ma zamiar kontynuować ten cykl w rozmaitych inicjatywach kulturalnych. „Pomagaj-my pomagać” nie jest prostym sponsoringiem, gdzie ktoś po prostu daje

30 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

środki na określony cel i więcej się nie angażuje w przedsięwzięcie, lecz realizacja projektu jest realnym wykonywaniem wielu czynności we współdziałaniu wielu osób aby dany cel zrealizować. Pokazuje to , że nie tylko można „zarazić” czymś dobrym ale również, że da się robić coś razem. Podsumowując, X OSSN można spokojnie uznać za udane. Wszyscy uczestnicy wyjeżdżali z Krakowa bardzo zadowoleni, a zarazem smutni, że wspólnie spędzony weekend tak szybko upłynął. Do zobaczenia za rok!

Dr Inga Mizdrak Katedra Filozofii UEK

Monika Weryszko Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UEK


ZRZESZENIE STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH UEK

Obóz Integracyjno-Adaptacyjny w Szczyrku Jak co roku pierwszoroczni studenci z niepełnosprawnością z kilku krakowskich uczelni wyższych mieli okazję wyjechać na obóz integracyjno-adaptacyjny, który tym razem odbył się w Szczyrku. Obóz został zorganizowany Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK.

O

Fot. Archiwum ZSN UEK

bóz Integracyjno-Adaptacyjny jest bardzo ważnym punktem przejścia dla studentów pierwszego roku, gdyż wkraczają oni w nową dla siebie sferę życia. Uczelnia wypełni kilka lat ich życia, zostawi na nich jakieś wrażenia, wspomnienia i odbije na nich swój ślad. Priorytetem obozu jest pokazanie studentom z niepełnosprawnością, że pomimo utrudnień zdrowotnych, uczelnia jest otwarta na nich. Studenci wyjechali do Szczyrku, aby miło spędzić czas i wypocząć przed zbliżającą się nauką na naszej uczelni, której jak każdy wie nigdy nie brakuje.

9 listopada Po wyjeździe o godzinie 9 z naszego kampusu, podziwiając po drodze piękne łono naszej polskiej natury, dotarliśmy do Parku Miniatur położonego w Inwałdzie. W Parku tym mogliśmy przyjrzeć się modelom obiektów architektonicznych z całego świata, w tym z Polski. Historię każdego z budynków opowiadała nam Pani przewodnik. Każdy uczestnik, słuchając opowieści mógł przenieść się do swojego świata marzeń, w którym był myślami w ulubionym zakątku na ziemi. Najwięcej zachwytu wywołała Bazylika i Plac Świętego Piotra w Rzymie oraz Kompleks wenecki – Bazylika św. Marka, Plac św. Marka i Dzwonnica św. Marka. Z kolei uczucia romantyczne mogła wzbudzić w nas Wieża Eiffela. Na każdego z uczestników czekały również liczne dodatkowe atrakcje, m. in. Autoscooter, Rollercoaster itp. Po zakończeniu zwiedzania wyruszyliśmy do Ośrodka „Orle Gniazdo” W tym dniu miały miejsce prezentacje opisujące działalność krakowskich Biur ds. Osób Niepełnosprawnych i Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UEK. Jako pierwsza wystąpiła Pani Beata Zelek przedstawiając działalność BON-ów. Pani Beata omówiła również udogodnienia dla studentów wg poszczególnych rodzajów niepełnosprawności. Wiedza ta okazała się bardzo przydatna, ponieważ każdy mógł się dowiedzieć na jaką pomoc ze strony uczelni może liczyć. Kolejną prezentację przedstawiło ZSN UEK. Była ona omawiana przez Zarząd czli: Monikę Weryszko, Jagodę Klimek, Mateusza Macałkę oraz Mateusza Banasika. Prezentacja pokrótce ukazała działalność ZSN, jego powstanie oraz formy współpracy z ZSN-ami z innych uczelni. Po kolacji przystąpiliśmy do wieczoru zapoznawczego. Wszyscy bawili się świetnie uczestnicząc aktywnie w grach integracyjnych zorganizowanych przez Jagodę Klimek. Do najciekawszych zabaw można zaliczyć klepanie się po kolanach, ludzkie memory czy węzeł gordyjski. Największy jednak entuzjazm wywołała gra „siadanie na kolanach” 

Uczestnicy obozu w komplecie

10 listopada W tym dniu odbyły się warsztaty rozwoju osobistego pt. „Predyspozycje zawodowe, a osobowość” prowadzone przez p.Karolinę Probosz – psychologa na UEK. Czas wolny wypełniły spacery, robienie zdjęć pamiątkowych, gry w pokojach. Wieczorem odbył się grill. Po zjedzeniu kiełbasek i rozmowach udaliśmy się do ciepłych pokoi, żeby pograć, porozmawiać lub po prostu odpocząć.

11 listopada W ostatnim dniu obozu skupiliśmy się przede wszystkim na własnych potrzebach. Był czas wolny, w którym robiliśmy pamiątkowe zdjęcia, spacerowaliśmy oddychając czystym górskim powietrzem, podziwialiśmy piękne widoki górskiej natury, graliśmy w gry i odsypialiśmy poprzednie dni. Przed wyjazdem do Krakowa nasz pobyt został uwieczniony wspólnym zdjęciem. I ja tam byłam, herbatkę i sok z wami piłam. A com widziała, to szybko żem spisała. I w artykule, umieścić zechciałam.

mgr Monika Trętko Z rzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UEK | 31


BIURO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UEK

I S S N 1 8 9 9 - 4ISSN 5 1 21899-4512

k

s

s

n

2(10/2013)

Krakowski Semestralnik Studentów Niepełnosprawnych 2(10)/2013

Drodzy Czytelnicy, Właśnie ukazał się dziesiąty numer Krakowskiego Semestralnika Studentów Niepełnosprawnych (KSSN) – czasopisma adresowanego do studentów, zwłaszcza niepełnosprawnych, jak również do pracowników uczelni oraz uczniów i nauczycieli szkół średnich. GAZETĘ TWORZĄ przede wszystkim STUDENCI przy współpracy Biur ds. ON, Pełnomocników Rektorów ds. ON oraz Zrzeszeń Studentów Niepełnosprawnych ich uczelni. W NUMERZE PRZECZYTACIE m.in. o: prowadzonych badaniach dotyczących niepełnosprawności, projektach prozawodowych Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego oraz o stypendium specjalnym. Znajdziecie również relacje z wielu wydarzeń kulturalnych, sportowych i integracyjnych, m.in. X Ogólnopolskiego Spotkania Studentów Niepełnosprawnych w Krakowie, debaty akademickiej „O równości bez skrajności” oraz międzynarodowego

turnieju koszykówki na wózkach w rumuńskiej Oradei. Po raz kolejny udowadniamy, że niepełnosprawność nie oznacza konieczności rezygnowania ze swoich marzeń, a jedynie lepszego przygotowania do nich i drobnych modyfikacji. Przykładem są wybory miss Głuchych i miss na wózku oraz podróżowanie autostopem czy uprawianie żeglarstwa. W numerze zachęcamy do aktywnego stylu życia – proponujemy przyłączenie się do Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych lub zaangażowanie się w wolontariat. Wersja drukowana gazety jest dostępna ZA DARMO w Biurach ds. ON i Zrzeszeniach uczelni, wchodzących w skład Redakcji. Semestralnik w wersji elektronicznej (dostępnej dla osób nie(do) widzących) znajduje się na stronie internetowej w w w.k ssn.pl. Witryna zawiera także wybrane artykuły w języku migowym. Istnieje możliwość wydruku w alfabecie Brajla – wystarczy kontakt z Redakcją.

Gorąco zachęcamy do czytania! Z pozdrowieniami od całej Redakcji

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

32 | w w w . u e k . k r a k o w . p l


BIURO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UEK

Wdrażanie zapisów konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Fot. Archiwum BON UJ

W ramach Debaty o równości bez skrajności, zorganizowanej przez BON UJ, która miała miejsce 10 października 2013 r. w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego, obyła się dyskusja panelowa dotycząca wdrażania w praktyce zapisów ONZtowskiej Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych. W czasie dyskusji panelowej przewijały się dwa główne wątki. Pierwszy dotyczył barier, z jakimi studenci niepełnosprawni spotykają się na uczelniach, drugi problemu „racjonalnej adaptacji”.

N

Podczas debaty, od lewej M.Perdeus-Białek, J. Filek, A. Stefański, M. Wróblewski

adal najbardziej widocznym i na co dzień najbardziej doskwierającym problemem, szczególnie dla studentów z niepełnosprawnością ruchową, są bariery architektoniczne. Jednakże podczas dyskusji zwrócono także uwagę na inny rodzaj barier, na bariery mentalnościowe, które dają o sobie znać również w środowisku akademickim. Oczywiście, to nie środowisko akademickie jest ich twórcą, a jedynie w środowisku tym, jak w soczewce, skupiają się poglądy i przekonania charakterystyczne dla naszego społeczeństwa. Nadal bowiem wśród Polaków króluje przekonanie, że człowiek niepełnosprawny to osoba chora, skażona jakąś wadą, której brak czegoś. Przy takim ujęciu niepełnosprawności często rodzi się pytanie: czego szuka osoba niepełnosprawna na studiach, skoro brak jej tego, czego wymaga się od kandydatów, a co w dalszej konsekwencji prowadzi do niezrozumienia jej potrzeb. Nie wszyscy przedstawiciele środowiska akademickiego, jak zresztą większość Polaków, znają definicję niepełnosprawności przyjętą przez ONZ w Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych. Wedle Konwencji ONZ niepełnosprawność jest pochodną „interakcji między osobami z dysfunkcjami a barierami wynikającymi z postaw ludzkich i środowiskowymi, które utrudniają tym osobom pełny i skuteczny udział w życiu społeczeństwa, na zasadzie równości z innymi osobami”. Wedle tego ujęcia brak jest

nie po stronie osób niepełnosprawnych, ale po stronie społeczeństwa. Problem niepełnosprawności rodzi się tam, gdzie społeczeństwo nie potrafi zadbać o nieco inne potrzeby tych osób. Dowodem na niepełne rozumienie problemu niepełnosprawności w naszym społeczeństwie, a w konsekwencji także w środowisku akademickim, jest problem związany z dopasowywaniem rozwiązań najczęściej proponowanych przez uczelniane Biura ds. ON, czasami krytykowany przez innych jako dyskryminujący sprawnych studentów. Dlatego w dyskusji panelowej pojawił się drugi ważny problem, który dotyczył granicy pomiędzy „racjonalną adaptacją”, wprowadzaną zgodnie z duchem Konwencji ONZ na uczelniach a przywilejem zaburzającym równość praw studenckich. W Konwencji ONZ „racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany i dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, jeśli jest to potrzebne w konkretnym przypadku, w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami”. Skąd zatem podejrzenie, że wprowadzane w społeczeństwie (czy na uczelni) rozwiązania mają charakter „odwróconej dyskryminacji”? Można wskazać na co najmniej dwie tego przyczyny. Pierwsza,

| 33


BIURO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UEK bardzo praktyczna, wiąże się z tym, że w przypadku zbyt małych środków ogólnych lub ograniczonych możliwości przesunięcie ich na rzecz ON powoduje ich wymierne (zauważalne) ograniczenie dla innych. Na przykład wydzielenie miejsc parkingowych specjalnie dla ON wpływa na zmniejszenie ich dostępnej liczby dla pozostałych członków społeczeństwa. Drugi powód, znacznie bardziej ogólny, wiąże się z refleksją nad człowiekiem. Jeśli skorzystać z przemyśleń filozofów to rozwój refleksji filozoficznej przebiegał w ramach trzech paradygmatów. Pierwszym słowem pierwszej filozofii w ramach paradygmatu zwanego starożytnym było: to jest. Grecy zajmowali się opisem świata, pytając jaki on jest. Pierwszym słowem drugiej filozofii w ramach paradygmatu nowożytnego było: ja jestem. Natomiast pierwszym słowem trzeciej filozofii w ramach paradygmatu współczesności staje się: Ty jesteś. Jeśli społeczeństwo pozostaje w obszarze myślenia paradygmatu nowożytnego, gdzie króluje myślenie skupione wokół ja jestem trudno zauważyć problemy Drugiego, w tym tego, który jawi się nam jako Inny czyli np. osoby z niepełnosprawnością. Dopiero przejście do trzeciego paradygmatu, w ramach którego otwiera się obszar Drugiego, pozwala na zmianę punktu widzenia i dialog, jaki ów trzeci paradygmat preferuje. Dopiero w tym ujęciu wsparcie ON ma wymiar wyrównania szans i „racjonalna adaptacja” przestaje być traktowana jak kontrowersyjna „odwrócona dyskryminacja”,

ma bowiem charakter praktycznej realizacji podstawowego prawa człowieka w państwie demokratycznym. Dyskusja panelowa skłoniła mnie do ponownego przemyślenia roli uczelni w budowaniu wyższej świadomości polskiego społeczeństwa. Przed uczelniami jako ośrodkami opiniotwórczymi stoją więc cztery główne zadania: po pierwsze, w ramach „racjonalnej adaptacji” wyrównywać szanse edukacyjne studentów z niepełnosprawnością; po drugie, przygotować kadry przyszłych nauczycieli, inżynierów, lekarzy czy menedżerów, myślących kategoriami trzeciego paradygmatu; po trzecie, podjąć refleksję nad sytuacją ON w społeczeństwie jako ważnym problemie badawczym, zarówno w aspekcie antropologicznym, etycznym, politycznym, jak i ekonomicznym; po czwarte, kształtować opinie publiczną oraz podejmować współpracę ze wszystkimi instytucjami zajmującymi się problemami ON w Polsce, wpływając w ten sposób na zmiany w przepisach.

prof. UEK dr hab. Janina Filek Pełnomocnik Rektora UEK ds. Osób Niepełnosprawnych

Krakowska Szkoła Biznesu UEK kolejny raz zorganizowała wymianę wykładowców UEK z Heller College of Business Roosevelt University z Chicago

K

SB UEK podpisała porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding) ze Szkołą Biznesu Roosevelt University w 2011 roku. Do tej pory instytucje realizowały następujące obszary współpracy: wymiana studentów MBA (organizacja pobytu szkoleniowo-edukacyjnego w Krakowie studentów MBA z Chicago), promocja i uczestnictwo w inicjatywach naukowo-biznesowych (udział wykładowców i studentów z Chicago w Międzynarodowym Kongresie MBA organizowanym przez KSB UEK). W 2012 roku KSB UEK po raz pierwszy zorganizowała wymianę wykładowców UEK z Heller College of Business Roosevelt University – do Chicago wyjechało 5 pracowników naukowych naszej Uczelni. W 2013 roku w drugim etapie wymiany wzięły udział kolejne dwie osoby. Dzięki porozumieniu jakie Krakowska Szkoła Biznesu UEK podpisała ze Szkołą Biznesu Roosevelt University z Chicago miałam możliwość odbycia stażu dydaktyczno-naukowego w lecie 2012 roku. Ponowne zaproszenie do prowadzenia wykładów w tej uczelni na początku listopada 2013 roku było dla mnie szczególnym wyróżnieniem i docenieniem działań jakie podjęłam zarówno w sferze dydaktycznej, jak i naukowej. Doświadczenia zdobyte podczas ww. stażów są nad wyraz cenne. Po pierwsze z uwagi na fakt, iż prowadzenie zajęć dydaktycznych stwarza możliwość kontaktu ze studentami bardzo zdywersyfikowanymi kulturowo. Warto przy tym zaznaczyć, że studenci z Roosevelt University często wykazują się postawą proaktywną. W tym roku na kilka tygodni przed moim przyjazdem sami skontaktowali się ze mną, aby uzyskać informację jak mają przygotować się do zajęć. Po drugie, pobyt w Roosevelt University dał mi możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu

34 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

z pracownikami naukowymi zajmującymi się szeroko pojętą problematyką zarządzania zasobami ludzkimi. Liczę, że kontakty te w przyszłości zaowocują wspólnymi badaniami naukowymi. dr Beata Buchelt Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Już po raz drugi z przyjemnością przyjąłem zaproszenie Pani Dziekan – prof. Terri Friel do poprowadzenia wykładów w Heller College of Business Roosevelt University w Chicago. Z Krakowa do Chicago leci się trochę jak do Warszawy, to znaczy miasto jest duże, wietrzne i dużo ludzi mówi po polsku. Tym razem przygotowałem obszerny wykład na temat rachunkowości w Unii Europejskiej, bo w dziedzinie rachunkowości Europa jest dla Ameryki ostoją skromności i prostoty. Czymże jest „nasze” dwa tysiące stron przepisów w porównaniu z ich dwudziestoma tysiącami? Więc skromnie i prosto opowiadałem o tym studentom zebranym na wysokim piętrze przeszklonego wieżowca z widokiem na jezioro Michigan. Oprócz wykładów, dzięki zaproszeniom Pani Dziekan, miałem przyjemność uczestniczyć w dwóch pouczających spotkaniach. Na jednym z nich zobaczyłem, jak efektywnie może wyglądać współpraca przedsiębiorców i uniwersytetu w doskonaleniu systemu kształcenia. Na drugim – jak budowane są relacje towarzysko-biznesowe w środowisku polonijnym. Mam nadzieję, że będzie okazja powtórzyć wszystkie te atrakcje w następnym roku. dr Marcin Osikowicz Katedra Rachunkowości


KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK

Study Trip Sweden – wyjazd szkoleniowo-integracyjny studentów Executive MBA

Monika Bulsza Koordynator Programu Executive MBA Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Fot. (4) Archiwum KSB UEK

W

dniach od 10 do 13 września 2013 roku studenci 18 edycji Programu Executive MBA odwiedzili szkołę partnerską – Stockholm University School of Business (SUSB). Wyjazd szkoleniowo-integracyjny (tzw. Study Trip) jest integralną częścią programu studiów oraz ważnym elementem w budowaniu relacji pomiędzy słuchaczami, jak również pomiędzy słuchaczami a organizatorami Programu Executive MBA. Kilkudniowy pobyt w Szwecji rozpoczął się od spotkania z przedstawicielami Szkoły Biznesu Uniwersytetu w Sztokholmie. Studentów MBA powitał dr Ian Richardson – Dyrektor Executive Education SUSB oraz Koordynator Programu – Isabel Dahlin. Ważnym punktem programu było również szkolenie biblioteczne. Dzięki uzyskanym hasłom dostępu studenci MBA będą mogli korzystać, za pośrednictwem Internetu, z zasobów bibliotecznych jednego z największych uniwersytetów w Szwecji. Słuchacze MBA odwiedzili również firmę DHL Freight, gdzie spotkali się z Fredrikiem Strömbladem – Managerem BPO (Business Process Outsourcing). Podczas prezentacji Pan Strömblad przedstawił dobre i złe strony zarządzania globalna firmą z wieloletnim doświadczeniem w przewozach międzynarodowych. Było to ważne spotkanie dla studentów MBA, którzy na co dzień pełnią funkcje menedżerskie i oprócz wiedzy teoretycznej oczekują także wskazówek praktycznych dotyczących kierowania przedsiębiorstwem i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Studenci MBA mieli również możliwość zwiedzenia magazynów DHL Freight. Oprócz wizyty w firmie zaplanowane zostały również wykłady. Zajęcia dotyczące Research Methodology poprowadził prof. Thomas Bay ze szkoły partnerskiej Stockholm University School of Business. Po wykładach odbyła się mniej oficjalna część – zwiedzanie miasta z przewodnikiem – Polakiem od wielu lat mieszkającym w Sztokholmie. Wprowadził on wszystkich uczestników w klimat Skandynawii, a ciekawe anegdoty dotyczące życia w Szwecji urozmaiciły wielogodzinne zwiedzanie.

Studenci 18 edycji Programu Executive MBA przed Szkołą Biznesu Stockholm University

Zwiedzanie Sztokholmu z przewodnikiem

Powitanie studentów MBA w Stockholm University School of Business – dr Ian Richardson – Dyrektor Executive Education

Wizyta w firmie DHL Freight

| 35


KLUB KSB ALUMNI MBA

„Podtrzymujemy więzi” – otwarcie nowego sezonu w Klubie KSB Alumni MBA

S

połeczność Studentów i Absolwentów MBA działa prężnie od 2005 roku. Spotkania odbywają się cyklicznie i mają różnorodny charakter. Członkowie realizują wspólne cele. W rok akademicki 2013/2014 Klub wszedł z nowymi inicjatywami. Tak Krakowska Szkoła Biznesu UEK rozpoczęła kolejny sezon działalności Klubu KSB Alumni MBA. 19 października 2013 odbyło się pierwsze w nowym roku akademickim spotkanie Członków Klubu KSB Alumni MBA, Studentów i Absolwentów Programów MBA oraz wszystkich kierunków studiów podyplomowych. Społeczność skupiona w Klubie Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK uczestniczyła w Rodzinnej Akademii Golfa MBA. Gracze z Zielonymi Kartami wzięli udział w II Turnieju Kominkowym. Klubowiczów gościł Royal Kraków Golf & Country Club w Ochmanowie. Akademię poprowadziła Menadżerka Liliana Kula oraz Trener Wiesław Klima. Przedstawili oni historię i tajniki golfa, odkryli nowe talenty golfowe w grupie MBA, a uczestnicy rywalizowali w pełnych emocji konkursach. Zwycięzcami uplasowanymi na pierwszym miejscu byli: Dagna Karkowska z Firmy Home Broker oraz Przemysław Bech – absolwent kierunku Zarządzanie Projektami. W pierwszej trójce znaleźli się także: Marek Jekiełek

Uczestnicy Akademii Golfa MBA

/tegoroczny absolwent Programu Executive MBA/ oraz Marcin Łokaj /słuchacz nowego kierunku MBA KSB + Master/. Spotkania golfowe to element profilu Klubu. 18 maja 2014 będzie można wziąć udział w Turnieju MBA o Puchar Dyrektora KSB, towarzyszący X Jubileuszowej Edycji Międzynarodowego Kongresu MBA.

Wykład gościnny „MBA+” Grzegorza Pietrusińskiego – Dyrektora Naczelnego ESAB Sp. z o.o.

16

listopada 2013 Grzegorz Pietrusiński Dyrektor Naczelny ESAB Sp. z o.o. udzielił wykładu gościnnego „MBA+” w Klubie KSB Alumni MBA. Gość specjalny podzielił się z audytorium swoim doświadczeniem szerokiego spektrum branży produkcyjnej od outplacementu w czasie zwolnień grupowych, po skuteczne narzędzie optymalizacji procesów, jakim jest system SCADA.

Prowadząc swoją działalność w wielu krajach firma ESAB jest największym na świecie producentem materiałów i urządzeń spawalniczych. W roku 2010 grupa ESAB, której właścicielem jest Colfax Corporation, zatrudniała ponad 8400 pracowników na całym świecie. Działalność grupy obejmuje pięć regionów: Europa, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, obszar Azji i Pacyfiku oraz Indie. Grzegorz Pietrusiński Dyrektor Naczelny ESAB Sp. z o.o. związany jest z firmą od 17 lat. Spotkanie otworzył Prezes Klubu i Absolwent MBA – Robert Sołek. Prelekcja Dyrektora Pietrusińskiego była skupiona wokół dwóch zagadnień. Pierwsze to „Outplacement w czasie zwolnień grupowych”. Celem wystąpienia było przedstawienie procesu związanego z przeprowadzeniem zwolnień grupowych w wyniku likwidacji jednego z wydziałów produkcyjnych oraz optymalizacji ilości stanowisk pracy. W prezentacji omówione zostały działania firmy outplacementowej, która pomagała w łagodnym przeprowadzeniu całego procesu oraz ułatwiła zwalnianym pracownikom wyjście na rynek pracy. Drugim tematem prelekcji była „SCADA

36 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

Wykład gościnny „MBA+” Grzegorza Pietrusińskiego - Dyrektora Naczelnego ESAB Sp. z o.o.

jako narzędzie optymalizacji procesu produkcyjnego” – własne doświadczenia płynące z wdrożenia systemu. Jednym z celów Klubu KSB Alumni MBA jest poznawanie doświadczeń liderów biznesu i niniejsze spotkanie wpisywało się właśnie w ten profil działalności. Członkowie Klubu spotykają się cyklicznie raz w miesiącu.

mgr Donata Adler Koordynator Klubu KSB Alumni MBA Krakowska Szkoła Biznesu UEK


BIURO PROGRAMÓW ZAGRANICZNYCH UEK

ZAPISY NA STUDIA ZAGRANICZNE – WARTO WIEDZIEĆ!

W

grudniu ruszy rekrutacja na częściowe studia zagraniczne: programy Erasmus, Erasmus z opcją EMBS, Erasmus z opcją Double Diploma, umowy wielostronne. Zapisy prowadzi Biuro Programów Zagranicznych. Na stronie internetowej BPZ oraz w siedzibie biura można zasięgnąć - jeszcze przed uruchomieniem naboru - szczegółowych informacji na ten temat.

wyznaczonych wymagań. Rekrutacja odbywa się raz w roku – na przełomie grudnia i stycznia. Kandydaci zdobywają punkty, na podstawie których generowana jest lista rankingowa. Punkty przyznawane są m.in. za znajomość języków obcych, średnią ocen za cały dotychczasowy okres studiów, działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich, doświadczenie zawodowe za granicą oraz aktywność pozanaukową. Złożone przez kandydatów dokumenty są oceniane pod względem pożądanych cech osobowości, np. umiejętności pracy w grupie, kreatywności, umiejętności zarządzania czasem.

Dlaczego warto?

Jakie stypendium? Przede wszystkim to, które jest zgodne z naszymi oczekiwaniami i marzeniami oraz to, które przyda nam się w przyszłej karierze zawodowej. Studentom często trudno zdecydować, do której z uczelni partnerskich chcieliby wyjechać. Czynniki, którymi najczęściej kierują się przy jej wyborze to: kompatybilność programu proponowanego przez uczelnię partnerską z programem nauczania na UEK-u, język wykładowy, specyfika programu danej uczelni, prestiż uczelni, możliwość zdobycia dyplomu uczelni partnerskiej, zainteresowanie krajem i miastem, koszty utrzymania w danym miejscu, względy rodzinne i towarzyskie, odległość od Polski. Ważnym elementem, który należy brać pod uwagę decydując się na wyjazd jest umiejętność radzenia sobie ze stresem. Żeby uniknąć rozczarowania, radzimy przeanalizować swoje cechy osobowości pod kątem czekających nas zmian.

Najprościej jak się da Wyjazd na semestralne stypendium zagraniczne to najprostszy sposób, by na chwilę przenieść się do innego kraju, poznać jego kulturę i obyczaje. W związku z możliwościami jakie w zakresie wymiany zagranicznej stwarza Uczelnia, decyzja o wyjeździe wydaje się niemalże obowiązkiem.

Fot. Archiwum UEK

Udział w stypendium zagranicznym to nie tylko nauka i możliwość sprawdzenia się w nowym środowisku, ale także przygoda, nowe kontakty i otwarty świat z którym można się skonfrontować. Wyjazd ułatwia start w dorosłe życie – dowodzi zdobycia konkretnych umiejętności i chęci rozwoju. Nie bez znaczenia jest także to, iż w czasie stypendium poszerza się grono znajomych, i pojawia się szansa na przeżycie niezapomnianych chwil. Wyjazd na semestr lub dwa pozwala także zweryfikować nasze wyobrażenia o pracy w międzynarodowym, zróżnicowanym otoczeniu. Doświadczenia te powodują, że w przyszłości łatwiej o adaptację w środowisku zawodowym. Dla ewentualnego pracodawcy udział w stypendium zagranicznym stanowi dowód aktywności i zaradności.

Kiedy wyjechać? Najlepszym momentem na skorzystanie z wyjazdu jest drugi rok nauki. Studentów nie pochłania wówczas jeszcze pisanie pracy dyplomowej i nie naglą ich terminy ukończenia i złożenia pracy licencjackiej oraz rekrutacji na studia drugiego stopnia. Wyjechać można oczywiście także w innym terminie. Studenci ubiegający się o wyjazd na trzecim roku studiów licencjackich są kwalifikowani jedynie na semestr zimowy.

Proces rekrutacji Mimo, że rekrutacja na stypendia zagraniczne jest dość sformalizowana, warto ponieść trud związany z koniecznością dopełnienia

Budynek Stróżówki, kwatera główna Biura Programów Zagranicznych UEK

| 37


BIURO PROGRAMÓW ZAGRANICZNYCH UEK

Vademecum rekrutacji na wyjazdy zagraniczne w roku akademickim 2014/2015 Biuro Programów Zagranicznych ogłasza rekrutację na wyjazdy na częściowe studia zagraniczne w r.a. 2014/15 w ramach programów: yy Erasmus yy Erasmus z opcją EMBS

UWAGA: Prosimy zwrócić uwagę na wymogi poszczególnych uczelni ponieważ mogą one wymagać certyfikatów zewnętrznych (m.in. IELTS, TOEFL, CAE, CPE), wówczas kwalifikacja w SJO jest nadal obowiązkowa, ale dodatkowym wymogiem jest złożenie w BPZ wraz z kompletem dokumentów, kopii certyfikatu wymaganego przez daną uczelnię zagraniczną.

Szczegóły na temat kwalifikacji językowych znaleźć można na www.sjo.uek.krakow.pl.

yy Erasmus z opcją DOUBLE DIPLOMA yy Umowy Wielostronne

Wszystkich zainteresowanych wyjazdami zagranicznymi zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się z Regulaminem rekrutacji, który znajduje się na stronie internetowej. W dokumencie tym znajdują się informacje na temat:

II ETAP – APLIKACJA ON-LINE I SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Komplet dokumentów, które należy złożyć w BPZ w godzinach pracy biura w dniach 02 stycznia 2014 –

31 stycznia 2014:

yy warunków rekrutacji na wyjazdy yy podstawowych elementów branych pod uwagę w procesie kwalifikacji yy kryteriów nadawania punktów yy dodatkowych elementów branych pod uwagę w procesie kwalifikacji yy warunków koniecznych do spełnienia przed wyjazdem.

ETAPY REKRUTACJI: I ETAP – KWALIFIKACJA JĘZYKOWA

1. WYDRUKOWANA I PODPISANA APLIKACJA (uprzednio wypełniona on-line) 2. ŚREDNIA OCEN yy Studenci studiów I stopnia – średnia za cały okres studiów – min. 1 semestr yy Studenci studiów II stopnia – średnia za cały okres studiów I stopnia (zaświadczenie o średniej ocen lub kopia suplementu do dyplomu) oraz min. 1 semestr studiów II stopnia

*na tym etapie nie są wymagane transkrypty ocen

Kwalifikacja językowa oznacza złożenie kopii certyfikatu językowego i/lub przystąpienie do egzaminu organizowanego przez SJO na potrzeby rekrutacji.

3. CV W JĘZYKU OBCYM (języku studiowania za granicą)

* Osoby, które otrzymały pozytywny wynik w kwalifikacji językowej prowadzonej na potrzeby rekrutacji na wyjazdy na studia zagraniczne w r. a. 2012/2013 oraz 2013/2014 mogą nie podchodzić do tegorocznej kwalifikacji, wówczas w aplikacji on-line należy zaznaczyć uwzględnienie wyników z poprzedniej kwalifikacji.

5. KOPIA CERTYFIKATU JĘZYKOWEGO (w miarę posiadania, drugą kopię należy złożyć w SJO do 13 grudnia br)

Terminy dotyczące kwalifikacji językowej prowadzonej w SJO: Tylko 1 tura Składanie kopii certyfikatów w SJO

do 13.12.2013

Rejestracja na egzamin językowy w SJO (http:// sjo2.uek.krakow.pl/site/newsy/zobacz/id/698)

do 10.01.2014

Języki: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski

14.01.2014 (wtorek)

Język angielski

15.01.2014 (środa)

38 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

4. 2 PODPISANE ZDJĘCIA (legitymacyjne lub paszportowe)

6. KOPIE ZAŚWIADCZEŃ (opcjonalnie) potwierdzające: yy udział w zajęciach w językach obcych yy doświadczenie zagraniczne yy dodatkowa działalność (wolontariat, promocja etc.)*

UWAGA: Zaświadczenia o działalności w kołach naukowych i organizacjach studenckich (także poza UEK) należy składać WYŁĄCZNIE w Parlamencie Studenckim w terminie do 31 stycznia 2014. Zaświadczenia złożone osobno w BPZ nie będą rozpatrywane. Szczegóły na stronie: http://psuek.pl * Zasady przyznawania punktów prezentowane są w Regulaminie rekrutacji. *Komplet dokumentów należy złożyć w przeźroczystej koszulce A4, niekompletne dokumenty nie będą rozpatrywane* Studenci kwalifikowani są do konkretnych uczelni wg listy preferowanych uczelni i na podstawie:


BIURO PROGRAMÓW ZAGRANICZNYCH UEK

yy liczby punktów uzyskanych podczas rekrutacji

yy języku wykładowym

yy potwierdzonej podczas kwalifikacji w SJO znajomości języka wykładowego wymaganego przez uczelnię zagraniczną

yy kosztach utrzymania etc.

yy liczby miejsc na danej uczelni gwarantowanej umowami bilateralnymi yy spełniania dodatkowych kryteriów poszczególnych uczelni (np. min. liczba ukończonych lat studiów, posiadanie certyfikatów, rozmowa kwalifikacyjna etc.)

Decyzja o wyborze preferowanych uczelni: W aplikacji można podać do 8 preferowanych uczelni ze wszystkich programów, na które odbywa się obecnie rekrutacja. Student powinien dokonać świadomego wyboru.

Student jest zobowiązany do samodzielnego zorientowania się w: yy programie studiów w UEK podczas planowanego wyjazdu (szczególnie pod kątem przedmiotów specjalnościowych) yy ofertach programowych danych uczelni (lista uczelni do pobrania w kolumnie obok)

Należy kierować się: yy adekwatnością programu studiów na uczelni zagranicznej z programem na UEK yy językiem wykładowym (konieczne potwierdzenie znajomości danego języka w kwalifikacji językowej prowadzonej przez Studium Języków Obcych) yy kalendarzem akademickim (dotyczy głównie studentów wyjeżdżających na ostatnim roku studiów i planujących obronę pracy)

Lista uczelni partnerskich dostępna jest na stronie: http://www.uek.krakow.pl/pl/wspolpraca/wspolpraca-miedzynarodowa.html JEDNOSTKA KOORDYNUJĄCA REKRUTACJĘ: BIURO PROGRAMÓW ZAGRANICZNYCH Godziny otwarcia: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki od 11:00 – 15:00

| 39


BIURO PROGRAMÓW ZAGRANICZNYCH UEK

Z wizytą we Frankfurcie nad Menem W dniach 5-8 listopada 2013 roku delegacja z UEK odwiedziła trzy uczelnie partnerskie we Frankfurcie nad Menem, niekwestionowanej stolicy niemieckiego biznesu, centrum bankowego oraz logistycznego, a także jednego z najaktywniejszych i najsolidniejszych miast partnerskich Krakowa.

N

aszym najstarszym partnerem we Frankfurcie jest University of Applied Sciences (FH FFM). Współpracę zapoczątkowano trzynaście lat temu, podpisując porozumienie. Obecnie funkcjonuje również umowa w ramach programu Erasmus, podpisana dwanaście lat temu i umowa o podwójnych dyplomach, zawarta przed czterema laty. Nasi wykładowcy odwiedzają uczelnię partnerską co roku w maju, w trakcie tygodnia międzynarodowego. Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Aleksy Pocztowski rozmawiał z Wice-prezydentem FH FFM, prof. Kirą Kastell, oraz Dziekanem Wydziału Biznesu i Prawa, prof. Swenem Schneiderem, o perspektywach współpracy w dziedzinie badań naukowych oraz międzywydziałowych studiów doktoranckich w języku angielskim. Omówiono również współpracę w ramach programów International Business i Business Administration. Dyrektorzy programów magisterskich Global Logistics oraz Accounting and Finance zaprezentowali ofertę studiów. Pan Paweł Konkol z DWM oraz Pani Sylwia Rutkowska z BPZ omówili wspólne obszary oraz kierunki współpracy międzynarodowej UEK i FH FFM.

Kolejnym partnerem UEK we Frankfurcie jest Uniwersytet im. Gothego, w którym delegacja z naszego Uniwersytetu odwiedziła Wydział Nauk Ekonomicznych. Uniwersytet im. Goethego został założony w 1914 roku nie przez władze, ale przez obywateli miasta. Był to pierwszy taki przypadek w historii kraju. Wykładowcy UEK uczestniczyli w konferencjach, organizowanych przez jedną z najbardziej renomowanych instytucji i centrum nauczania w dziedzinie finansów – House of Finance – który ma siedzibę właśnie na Uniwersytecie im. Goethego. Dzięki wizycie delegacji z UEK na Uniwersytecie umowa z Wydziałem Ekonomii na wymianę studentów i wykładowców w ramach programu Erasmus zostanie wkrótce odnowiona. Trzecim ważnym partnerem UEK we Frankfurcie jest prywatna uczelnia Frankfurt School of Finance and Management/ Bankakademie. Uczelnia, założona przez prof. Udo Steffensa we współpracy z bankami, odniosła w ostatnich latach spory sukces. W czasie spotkania z prezydentem uczelni, prof. Steffensem oraz profesorem Carstenem Herrmanem-Pilathem omówiono możliwe pola współpracy. Delegacja UEK do Frankfurtu była efektem wcześniejszej wizyty, zorganizowanej przez Urząd Miasta Krakowa w dniach 2-3 września 2013. Nadburmistrz Frankfurtu nad Menem, Peter Feldmann, w towarzystwie rektorów frankfurckich uczelni wyższych oraz przedstawicieli lokalnych mediów, odwiedził Kraków w celu nawiązania bliższej współpracy uczelni i środowisk akademickich naszych

40 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

FH Frankfurt am Main

miast. W krakowskim Urzędzie Miasta zorganizowano „Okrągły Stół” - debatę na temat możliwości współpracy uczelni wyższych Krakowa i Frankfurtu nad Menem. W spotkaniu uczestniczył Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Aleksy Pocztowski oraz Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, Pani Agnieszka Nawrocka. Delegacja przedstawicieli UEK do Frankfurtu nad Menem oraz działania podjęte na rzecz współpracy z trzema frankfurckimi uczelniami były kontynuacją wrześniowego spotkania w Krakowie.

mgr Sylwia Rutkowska Z-ca Kierownika BPZ


AKADEMICKIE CENTRUM KARIERY UEK

Polub nas, nie tylko na Facebooku ;)

W

trakcie swoich studiów z pewnością słyszałeś o biurze karier. Czy jednak kiedykolwiek zastanawiałeś się w jaki sposób może pomóc Ci w znalezieniu stażu czy praktyki? Czy wiesz gdzie znajduje się biuro Akademickiego Centrum Kariery? Czy odwiedzałeś już nasz serwis internetowy? Jeśli nie – poznaj naszą ofertę i sprawdź w jaki sposób możemy Cię wesprzeć! Akademickie Centrum Kariery na swojej stronie internetowej www.kariery.uek.krakow.pl udostępnia bazę ofert pracy, praktyk i staży, z której korzystać mogą jedynie studenci i absolwenci naszej Uczelni. Od początku roku, współpracujące z nami firmy udostępniły aż 3 600 ofert, w tym niemal 60% to oferty pracy, natomiast pozostałe – staży i praktyk. W sumie zaproponowano Wam 7 800 miejsc pracy, a każdego dnia publikowane są nowe ogłoszenia. Najwięcej propozycji związanych jest z finansami i rachunkowością, ze szczególnym naciskiem na księgowość oraz bankowość, następnie z informatyką, marketingiem i PR, a także branżą HR. Bardzo wiele ofert dotyczy stanowisk z obszaru administracji biurowej i sprzedaży oraz obsługi klienta. Zakładając swoje indywidualne konto, Ty także możesz za pomocą kreatora stworzyć własne CV i bezpośrednio aplikować na udostępnione oferty – to bardzo wygodny i szybki sposób przedstawienia kandydatury przyszłemu pracodawcy. Według badań, baza ofert praktyk

i staży jest propozycją Akademickiego Centrum Kariery, która wzbudza Wasze największe zainteresowanie. W następnej kolejności plasują się szkolenia prowadzone przez pracodawców oraz doradztwo zawodowe. Na wszystkie wydarzenia organizowane przez nas możesz zapisać się przez Kalendarz Szkoleń dostępny w serwisie. Z roku na rok coraz większym zainteresowaniem studentów i absolwentów cieszą się Targi Pracy. Ponad 60% z Was ocenia ich jakość jako wysoką i bardzo wysoką, podobnie jak szkolenia prowadzone przez pracodawców. Także realizacja przez ACK praktyk zagranicznych Erasmus została przez Was oceniona na 4,5 w pięciostopniowej skali. Dziękujemy Wam za wszystkie pozytywne oceny, które otrzymujemy w ankietach i badaniach firm zewnętrznych. Jest to dla nas motywacja i zobowiązanie do realizowania kolejnych zadań, które mogą Wam pomóc w rozpoczęciu kariery. Wszystkich z Was, którzy jeszcze nas nie znają – zachęcamy do zapoznania się z propozycjami ACK i dołączenia do grona studentów, którzy korzystają już z naszych usług. Akademickie Centrum Kariery budynek Księżówka pok.K1 PUNKT INFORMACYJNY: pok.K2 Tel. 12-293-53-52 kariery@uek.krakow.pl www.kariery.uek.krakow.pl www.facebook.com/AkademickieCentrumKariery

| 41


DZIAŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW UNIJNYCH UEK

Wykład otwarty prof. Dr. hab. inż. Romana Słowińskiego z Politechniki Poznańskiej W dniu 14 listopada br. gościł na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie prof. dr hab. inż. Roman Słowiński. Profesor poproszony został o wygłoszenie wykładu, w ramach uruchomionego cyklu wykładów otwartych, związanych z realizacją projektu „Uruchomienie unikatowego kierunku studiów Informatyka Stosowana odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy”.

42 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

Fot. Archiwum DOPU UEK

P

rof. Roman Słowiński jest założycielem i kierownikiem Zakładu Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji, w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. Od 2002 r. jest także profesorem zwyczajnym w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W 2004 r. został członkiem korespondentem, a w 2013 r. członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. W kadencji 2011-2014, jest Prezesem Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Jako autor lub współautor opublikował 14 książek oraz ponad 400 artykułów naukowych, w tym ponad 180 artykułów w wydawnictwach z tzw. listy filadelfijskiej. Baza naukowa Thomson Reuters Web of Knowledge donosiła w 2013 r. o ponad 4800 cytowaniach prac Profesora (h-index 34). Od 1999 r. prof. Roman Słowiński jest redaktorem naczelnym czasopisma „European Journal of Operational Research” (Elsevier), jednego z najważniejszych światowych czasopism z zakresu badań operacyjnych. Jest też członkiem redakcji dwudziestu innych międzynarodowych czasopism naukowych. Profesor jest przewodniczącym Europejskiej Grupy Roboczej przy EURO (Association of European Operational Research Societies) oraz b. prezesem International Rough Set Society. Ponadto, jest „Senior Member” organizacji inżynierskiej IEEE i członkiem panelu ekspertów European Research Council (PE6–Computer Science). Trzy uniwersytety zagraniczne nadały mu tytuł doktora honoris causa: Faculté Polytechnique de Mons (Belgia, 2000 r.), Université Paris Dauphine (Francja, 2001r.) oraz Technical University of Crete w Chanii (Grecja, 2008r). Prof. Roman Słowiński cieszy się uznaniem w świecie naukowym jako twórca szkoły naukowej „inteligentnego wspomagania decyzji”, która łączy w sposób twórczy badania operacyjne, inteligencję obliczeniową i nowe technologie informatyczne. Jego specjalnością naukową są badania operacyjne i wspomaganie decyzji, a w szczególności wielokryterialne wspomaganie decyzji. Profesor jest m.in. autorem oryginalnej metodyki wspomagania decyzji w oparciu o wiedzę odkrytą z danych obarczonych naturalnymi „niedoskonałościami”, takimi jak: niedokładność, niepewność, niespójność i niekompletność. Metodyka ta wykorzystuje autorską dominacyjną teorię zbiorów przybliżonych. Znajduje ona szerokie zastosowanie we wspomaganiu decyzji, m.in. w medycynie, przemyśle, farmacji,

projektowaniu i diagnozowaniu urządzeń technicznych, w ochronie środowiska i w ekonomii. Za to osiągnięcie prof. Słowiński otrzymał w 2005r. nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Uczestnicy wykładu, wśród których dominowali studenci kierunku Informatyka Stosowana, mieli niepowtarzalną okazję do zapoznania się z problematyką „Wielokryterialnego wspomagania decyzji, opartego o odporną regresję porządkową”, którego celem jest dostarczenie decydentowi rekomendacji odnośnie wyboru najlepszego wariantu decyzyjnego z danego zbioru, bądź rankingu tych wariantów, bądź ich przydziału do uporządkowanych klas decyzyjnych. W przypadku, gdy warianty decyzyjne ocenione są za pomocą zbioru skonfliktowanych kryteriów, opracowanie takiej rekomendacji jest szczególnie trudne, gdyż wymaga agregacji ocen wielokryterialnych z uwzględnieniem systemu wartości decydenta, zwanego preferencjami. Uwaga: prezentacja z wykładu oraz dodatkowe informacje nt. wielokryterialnego wspomagania decyzji, dostępne są w Dziale Obsługi Projektów Unijnych UEK (Budynek Gł. pok. 301). mgr Agnieszka Jurkiewicz, Dział Obsługi Projektów Unijnych


DZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ UEK

Wywiad z Panią Teresą Groch,uczestniczką projektu „Certyfikacja kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej, z terenów peryferyjnych”

D

ział Współpracy Międzynarodowej realizuje projekt współfinansowany ze środków Leonardo da Vinci pn. „Certyfikacja kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej, z terenów peryferyjnych”. W obecnej, końcowej fazie realizacji, tj. pilotażu procesu certyfikacyjnego, do udziału zaproszone są kobiety poszukujące pracy oraz zagrożone utratą pracy. Jedną z osób, które współpracują przy realizacji projektu jest Pani Teresa Groch z Torunia, z którą przeprowadzono wywiad dotyczący jej zainteresowania projektem. • Czy potrzebne są akcje mające na celu aktualizowanie kompetencji kobiet? Oczywiście, życie jest dynamiczne, przede wszystkim w aspekcie zawodowym. • Jakie działania Pani zdaniem powinny być realizowane, aby wspierać kobiety w ich powrocie na rynek pracy? Na pewno potrzebna jest „dobra prasa”, może moda na tzw. przyzwoitość, promowanie kultury organizacji, która charakteryzuje się odpowiedzialnością społeczną. Organizacje też powinny się chwalić; jesteśmy wrażliwi społecznie pomagamy lub zatrudniamy pracownice, które ponownie chcą wejść na rynek pracy, mało tego nasi specjaliści przygotowali specjalne programy wsparcia. Do ludzi przemawiają takie argumenty. Ostatnio w naszej wspólnocie mieszkaniowej wybieraliśmy firmę sprzątającą, gdy ogłosiliśmy, że wybraliśmy firmę zajmującą się pracownikami zagrożonymi wykluczeniem społecznym – reakcja była bardzo pozytywna, że mamy usługę a jeszcze pomagamy innym. Po raz pierwszy mieszkańcy gratulowali nam wyboru i wszyscy poczuliśmy się dowartościowani. Wniosek jest jeden: konkurencyjność na rynku poprawia tzw. „przyzwoite zachowanie”. • Czy aktualizacja kompetencji w formie certyfikatu może pomóc na rynku pracy? Może wiele pomóc, ranga uniwersytetu jest oczywista. Wykazanie aktywność, że jest z całą pewnością autem, ranga uczelni świadczy, że zależy nam na standardach. Na pewno jest ważne, aby na temat uczelni trochę wiedzieć, w czasie rozmowy kwalifikacyjnej i podkreślić rangę certyfikatu. • W jaki sposób można promować bezrobotne osoby, w szczególności kobiety, aby powróciły na rynek pracy? Na pewno przez nadanie odpowiedniego statusu Certyfikatowi, przykładem jest ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) • Jakie są największe bariery w powrocie na rynek pracy? Firmy na rynku często zachowują się „jak w oblężonej twierdzy” zamykają się i funkcjonują w określonym kręgu biznesowym. Przedsiębiorcom trzeba uzmysłowić, że są częścią nie tylko systemu gospodarczego, ale też społecznego. To nie oznacza ich roli charytatywnej, ale roli połączenia funkcji biznesowej ze społeczną. Otwarcie przedsiębiorstw na różnorodność wzbogaca firmy, podnosi ich konkurencyjność. Po co kolejny „trener” z firmy konsultingowej, a może starsza koleżanka, która podpowie… Z całą pewnością pomoże w budowaniu relacji interpersonalnych. Atutem jest dyspozycyjność (zwłaszcza Pań 50 +), możliwość wykorzystania „na zastępstwach”. Pozytywne jest to, że biznes się zmienia. Natomiast smutne jest to, że w organizacjach NGO nie są zatrudniane Panie 50+. Niestety wydaje mi się, że same szkolenia organizowane przez instytucje wspierające zatrudnienie, dla osób 50+ to za mało aby powrócić na rynek pracy. Poza tym szkolenia często są

Fot. Archiwum Teresy Groch

Poprawić konkurencyjność na rynku pracy

nieadekwatne do potrzeb osób 50+. Niestety również wydaje mi się, że brak ewaluacji efektów szkoleń, pod kątem ewentualnej zmiany w sytuacji osób szkolonych to również coś nad czym należałoby się zastanowić. W moim odczuciu efektem różnorodnych szkoleń, które powinny mieć wpływ na poprawę sytuacji zawodowej, może być pogłębiona frustracja. Generalnie mogłabym wyróżnić kilka czynników: nikt oficjalnie nie przyzna się, że nie lubi starszych, sposób myślenia, przekonanie, że młodymi ludźmi łatwiej się pracuję, bo są bardziej otwarci i chętni do nauki, przekonanie o tym, że osoby chorują i sprawią kłopot, przekonanie o tym, że to są osoby bierne, przekonanie, że te osoby nie dostosują się do wymagań firmy. • Co Pani zdaniem należy zrobić, aby powrócić na rynek pracy? Po pierwsze niestety, ale kobiety muszą wykazać aktywność też dla siebie i nie oczekiwać aż im ktoś przygotuje miejsce pracy, właśnie jedną z tych form jest uczestnictwo w uzyskaniu certyfikatu. Po drugie można przypomnieć sobie znajomych, którzy obecnie są decydentami i są w stanie nas zaprotegować. Po trzecie podczas aplikowania o pracę można odwoływać się od decyzji wyboru konkurenta i prosić pracodawcę o wyjaśnienia. Wydaje mi się, że to interesujące rozwiązanie jeżeli aplikowaliśmy do urzędu. Jest wtedy szansa, że następnym razem nas wybiorą. Po czwarte można założyć samemu firmę, można przygotować umowę partnerską i robić coś dla firmy. Po piąte można być członkiem spółdzielni socjalnej. Po szóste można przygotować projekt dla jakieś firmy i zainteresować firmę jego realizacją. Po siódme w ramach inicjatyw lokalnych można przygotować projekt na osiedlu i w ten sposób zbudować sobie markę, może naszymi ambasadorami będą sąsiedzi. To co bardzo polecam to pracę w ramach wolontariatu i budowanie kontaktów. Jest to możliwe nawet podczas pozostawania na zasiłku dla bezrobotnych. Wolontariat ma wiele atutów, bo cały czas pozostajemy aktywni, nie zadręczamy się w domu, odzyskujemy pewność siebie, mało tego edukujemy się. • W jaki sposób chciałaby Pani wykorzystać to, że uzyskała Pani Europejski Certyfikat Kompetencji? Pozytywna ocena uczelni, na pewno poprawia samoocenę, to przekłada się na argumenty i sposób bycia w czasie rozmowy rekrutacyjnej. Generalnie do poprawy swojej konkurencyjności na rynku pracy. • W czym może pomóc Certyfikat kompetencji? Czasami jest tak, że swoje kompetencje przeceniamy lub nie doceniamy, ocena Uczelni to bardzo ważny krok i może zweryfikować nasze aspiracje zawodowe. W praktyce może pomóc nam w realnej ocenie swoich kompetencji i szans na rynku. Włączenie się uczelni w projekty szkoleniowe, wpłynie znacząco na poziom wszelkich form uzupełnienia kwalifikacji. Równocześnie pragnę podkreślić rolę samodzielnego zaangażowania jakie ma miejsce podczas certyfikacji, jako istotnego elementu w procesie samooceny. • Czy Pani zdaniem trudno będzie uzyskać certyfikat kompetencji? Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć do momentu aż sama rozpocznę certyfikację  wywiad przeprowadził mgr Tomasz Kusio, pracownik DWM UEK - koordynatora Projektu

| 43


AKCJA „ANIOŁ W KRAKOWIE”

Okres przedświąteczny to czas, w którym w sposób szczególny myśli się o biednych i potrzebujących. Niewielu jednak wie, że są w Krakowie osoby, które w działalność charytatywną i wolontariat angażują się przez cały rok – od września do czerwca – dokładnie w okresie, w jakim trwa projekt „Anioł w Krakowie”. Jest ich łącznie 120 – dzielnych i pracowitych – potocznie zwanych przez Podopiecznych „Aniołkami”.

44 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

których liczną grupę stanowią studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, mogła przygotować się do udziału w Akcjach poprzez szereg szkoleń m.in. z psychologii pracy z dziećmi, animacji i pierwszej pomocy przedmedycznej. Pierwsza Akcja w tym roku akademickim odbyła się 12 października. Wolontariusze z Podopiecznymi spędzili cały sobotni dzień poznając się nawzajem i wspólnie bawiąc. Kraina Zabaw Dziecięcych Anikino

Fot. Aneta Żurek

T

o nie jest pierwszy rok, w którym tak licznie w Projekt zaangażowali się krakowscy studenci i licealiści. Akcja „Anioł w Krakowie” jest bowiem organizowana przez Stowarzyszenie „Budujemy Nadzieję” już od 2002 r., za każdym razem angażując coraz to więcej nowych ludzi i instytucji dobrej woli. Od niedawna intensywnie wspiera nas Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, a katalizatorem nawiązanej współpracy jest moja osoba – dyrektor Akcji i jednocześnie pracownik uczelni, Asystent w Katedrze Prawa UEK. W listopadzie na Uniwersytecie zrobiło się o naszych Podopiecznych głośno – dnia 16.11.2013 r. aniołkowa grupa „Dzieci Starszych” (12-18 lat) odwiedziła mury naszej Alma Mater. Dzięki uprzejmości Pana Rektora w Nowej Auli dzieci z domów dziecka mogły dowiedzieć się o historii Uczelni, warunkach rekrutacji i ofercie edukacyjnej Uniwersytetu. Kto wie, być może wśród Podopiecznych są przyszli studenci, absolwenci UEK? Szczególne podziękowania należą się pracownikom Centrum Kancelarii Rektora UEK, którzy z własnych środków sfinansowali posiłek dla wszystkich biorących udział w Akcji Dzieci. Kilka słów o samym Projekcie. Głównym jego założeniem jest niesienie dzieciom z domów dziecka i rodzin wieloproblemowych nadziei na lepsze jutro. Każdy z Aniołków zobowiązuje się, że przez cały okres trwania Akcji będzie dla swojego Podopiecznego przyjacielem, będzie wspierał w trudach życia codziennego, nauce, realizacji własnych planów i marzeń, odwiedzał Podopiecznego tak często jak będzie to możliwe. Wolontariusze poświęcają całą swoją uwagę dziecku, starają się, aby na jego twarzy pojawił się promienny uśmiech i mogło poczuć się ono wyjątkowe. Za każdy z ośmiu domów dziecka odpowiada koordynator zwany „Archaniołem”. Natomiast wolontariusze czyli „Aniołowie” to profesjonalnie przeszkoleni młodzi ludzie. Wszyscy z radością niosą pomoc potrzebującym, poświęcając im to co najcenniejsze – czas i uwagę. W nagrodę, każdego miesiąca Dyrektor Akcji organizuje dla wszystkich uczestników Projektu dzień pełen atrakcji i wrażeń; dzień, w którym spełniają się marzenia. Każda z Akcji organizowana jest dzięki wsparciu sponsorów i stałej współpracy z firmami oraz miejscami rozrywki i atrakcji. Bez nich tej Akcji by po prostu nie było. Choć Akcja organizowana jest już od kilku lat, to właśnie w tym roku w pełni rozwinęła swoje skrzydła. Dzięki dofinansowaniu projektu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich możliwe stało się przeprowadzenie II-etapowej rekrutacji i zorganizowanie profesjonalnego wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego, który odbył się w dniach 16-21.07.13 w Murzasichlu. Setka wolontariuszy, wśród

wypełniła się radosnymi okrzykami. Baseny, wypełnione kolorowymi kulkami, huśtawki i trampoliny, wywołały uśmiech na twarzach nie tylko podopiecznych, ale także ich Aniołów. Kolejnym punktem dnia był spacer po alejkach ZOO. Wszyscy mieli okazję pogłębić wiedzę na temat świata zwierząt i wykorzystać ją w specjalnie przygotowanym quizie. W końcu nadszedł czas na posiłek – pyszną pizzę, którą przygotowała Mięta RestoBar. Ostatnią atrakcją przygotowaną dla dzieci była podróż do świata bajek Hansa Christiana Andersena, które mogli obejrzeć w Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana. Zmęczeni, ale za to bardzo szczęśliwi Aniołowie pożegnali swoich Podopiecznych obiecując, że już za miesiąc znów się zobaczą podczas odwiedzin w Domach Dziecka. Druga akcja „Anioł w Krakowie” – tym razem dla dzieci starszych (w wieku 12-18 lat), odbyła się 16 listopada. Uczestnicy


AKCJA „ANIOŁ W KRAKOWIE”

Kancelarii Rektora UEK dzieci miały możliwość zjeść posiłek, wysłuchać prelekcji dyrektora Akcji oraz obejrzeć film „Iluzja”.

rozpoczęli zabawę od gry w kręgle w Pink & Bowling Club. Następnie, wraz z hokeistami Mistrzów Polski MKS „Cracovia”, ubrali łyżwy i weszli na lód. Mieli także okazję zdobyć autografy całej drużyny. Główną atrakcja dnia były profesjonalne zawody kartingowe, zorganizowane dzięki uprzejmości i wsparciu toru kartingowego Elikart M. Gościem specjalnym zawodów kartingowych była mistrzyni rajdowa Gosia Rdest, w ubiegłym sezonie ścigająca się w wyścigach brytyjskiej Formuły 4 oraz gościnnie w VW Castrol Cup. Dzieci miały niepowtarzalną okazję zadać pytania Gosi o początki jej kariery, o specyfikę wyścigów samochodowych, a także o Jej studia dziennikarskie i plany na przyszłość. W między czasie wszyscy uczestnicy Akcji z wielką radością i uśmiechami na twarzach ścigali się po specjalnie na tę okazję przygotowanym torze gokartowym. Podczas zawodów pizzę dostarczyła firma Banolli. Po zakończonych wyścigach zwycięzcy otrzymali Puchar Dyrektora Akcji ,,Anioł w Krakowie”, pamiątkowe dyplomy, specjalne rękawice, słodkości i książki. Następnie dzięki uprzejmości pracowników Centrum

Najbliższa Akcja, w której wezmą udział wolontariusze wraz z Podopiecznymi odbędzie się już 14 grudnia. Będzie to Wigilia połączona wraz z Mikołajkami. Gorąco zachęcam wszystkich do śledzenia dalszych losów naszej Akcji na stronie internetowej stowarzyszenia „Budujemy Nadzieję”, akcji „Anioł w Krakowie”: www.budujemynadzieje.pl , www. aniolwkrakowie.pl oraz fanpage’u na portalu facebook. Za każdy gest dobrej woli jako dyrektor Akcji serdecznie dziękuję. Wszystkich, którzy zechcieli by nas wesprzeć lub pomóc w organizacji atrakcji lub posiłku proszę o kontakt na adres: karol.magon@aniolwkrakowie.pl. mgr Karol Magoń Asystent w Katedrze Prawa Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

CODZIENNIE NOWE OFERTY PRACY

Specjalista ds. personalnych

Informatyk

Specjalista ds. kadr

Specjalista ds. public rela�ons Analityk danych

Specjalista ds. ryzyka i analiz

Webmaster Administrator HR Specjalista ds. marke�n�u Konsultant ds. rekrutacji

| 45STUDENCI UEK

Misja i emocje! Wykład gościnny Pana Aleksandra Kuteli, Prezesa HBO Central Europe

N

ie ma sensu zajmować się biznesem, jeśli nie może wpłynąć na życie innych ludzi” („There is no point in going into a business unless you can make a radical difference in other people’s lives”) – tym cytatem z Richarda Bransona powitał 19 listopada 2013 roku studentów UEK Prezes HBO Polska Aleksander Kutela. Są to słowa o tyle ważne, że stały się one dla naszego prelegenta wyznacznikiem w dążeniu do osiągnięcia sukcesu. Stały się one również inspiracją dla nas, młodych ludzi, którzy studiują i jeszcze niekoniecznie wiedzą, co robić dalej ze swoim życiem. Ale od początku. Co właściwie Prezes jednej z prężniej rozwijających się telewizji na świecie robił na naszej uczelni? Aleksander Kutela został zaproszony przez Katedrę Studiów Europejskich oraz Naukowe Studiów Europejskich “UNIVERSUM”. Nie bez powodu! Nie wszystkim bowiem wiadomo, że obecny Prezes HBO Polska oraz Wiceprezes HBO Central Europe jest absolwentem Naszej Uczelni na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Zapraszając więc Prezesa Kutelę mieliśmy nadzieję, że zainspiruje nas do działania i podpowie, czym należy kierować się w życiu, by osiągnąć sukces. Czy cel został osiągnięty? Mam nadzieję, że wnioski wyciągniecie sami po lekturze niniejszego artykułu. Spotkanie podzielone było na dwie części. Podczas części pierwszej, której gospodarzem był Kierownik Katedry Studiów Europejskich Prof. Aleksander Surdej, Prezes Kutela wygłosił wykład otwarty, którego motywem przewodnim były przemiany współczesnego rynku mediów. Wysłuchaliśmy ciekawego wystąpienia, uświadamiającego nam, jak ważne dla firmy jest posiadanie konkretnej misji, która konsekwentnie realizowana na wszystkich polach - prowadzi do osiągnięcia zamierzonych celów. To właśnie świadomość i wierność misji i wizji - na które nieraz patrzyliśmy z przymrużeniem oka na zajęciach - pozwoliła Aleksandrowi Kuteli jako prezesowi dużej firmy zachować spójność i pokonać przeciwności. Według niego, kiedy trzeba podjąć decyzję, która waży na losach całej firmy - to właśnie wizja pozwala zidentyfikować pytania pozwalające wybrać odpowiednią strategię działania. Jaka jest zatem misja HBO? It’s not TV. It’s HBO. Ten krótki slogan pozwala HBO całkowicie odciąć się od głównego nurtu, tworzyć produkcje niszowe, trafiające do niewielkiego grona klientów, które z każdym kolejnym sezonem przyciągają coraz większe rzesze widzów. Dzieje się tak między innymi dzięki specyficznie prowadzonej kampanii reklamowej. HBO, kierując się misją - stawia bowiem na emocje, dużo czasu poświęca badaniu emocji wśród widzów, budując wokół swoich programów szerszy kontekst i starając się budować skuteczny przekaz. W swoim wystąpieniu Prezes Kutela starał się pokazać nam, że trudno jest manipulować ludźmi, bowiem te same sceny wywołać mogą skrajnie odmienne emocje u różnych odbiorców. Ale to właśnie wywoływanie emocji według naszego gościa jest tym, co przyciąga odbiorców, lecz nie jest możliwe bez zrozumienia kontekstu, którego rola - jeśli przyjrzymy się produkcjom i kampaniom reklamowym HBO - jest bez wątpienia silna. Pod koniec pierwszej części, po wykładzie, Aleksander Kutela został zasypany wieloma

różnorodnymi pytaniami. Obecni na spotkaniu pytali o to, czy produkcje kontrowersyjne w polskich warunkach zdaniem Prezesa Kuteli mogą przyczynić się do przemiany polskiego “przeciętnego widza”, jaki sens ma produkcja filmów pokroju “Czekając na sobotę”, które obnażają smutne realia polskiej rzeczywistości, a także czy do Europejczyków trudniej dotrzeć niż do Amerykanów. Padły pytania o relację misji lokalnej z misją globalną i możliwe spory na linii HBO Polska - główny zarząd. Prezes Kutela na wszystkie pytania odpowiadał bardzo szczegółowo, starając się przekonać słuchaczy, że strategia oparta na misji rzeczywiście działa, większość produkcji posiada zarówno kontekst rozrywkowy, jak i głębszy kontekst kulturowy lub psychologiczny, a produkcje, które stawiają trudne pytania, o których inni zapominają bądź boją się je zadawać, są potrzebne i mogą być dochodowe. Dowiedzieliśmy się również, że konflikty lokalnych władz z władzami głównymi rzeczywiście, jak w większości przedsiębiorstw, istnieją, ale konflikty z reguły są bardzo kreatywne i jeśli odwołują się do misji firmy - są potrzebne. Frekwencja podczas wykładu otwartego przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów i pod koniec wykładu słuchacze siedzieli już nawet na schodach, ale warto było znieść niewygodę, żeby posłuchać wystąpienia Pana Aleksandra Kuteli. Druga część spotkania, o wiele bardziej kameralna, miała miejsce w Klubie GROTA 2 w Księżówce. W gronie kilkunastu osób, w nieformalnej atmosferze, rozmawialiśmy z Prezesem Kutelą o jego czasach studenckich, drodze z UEKu do HBO, jego prywatnych inspiracjach i drodze z działu sprzedaży na fotel prezesa w HBO, która zajęła mu ... 2 lata. Rozmowa trwała niemal 2 godziny i dotykała aspektów zarówno prywatnych, jak i zawodowych. Dowiedzieliśmy się, że Aleksander Kutela pomimo swojego stanowiska ciągle kształci się na różnych uniwersytetach, że mając inne źródło finansowania byłby gotów wykonywać swoją pracę płacąc za nią, tak bardzo kocha to co robi, zdradził nam, że głównym czynnikiem, który popycha go do działania jest to, że cały czas wybiera to, co nie jest sprzeczne z jego prywatną wizją i że przez wiele lat wstając rano nawet nie myślał, że wychodzi do pracy, tak bardzo lubi to co robi. Nie bał się również toczenia sporów ze swoimi współpracownikami czy

| 47


STUDENCI UEK

przełożonymi. Będąc zaangażowanym w swoją pracę - wiedział o czym mówi i w większości przypadków spory te wygrywał. Czy rzeczywiście przepisem na sukces - jak zdradził nam Prezes Kutela - jest podążanie za własnymi marzeniami i poświęcanie im bardzo dużo czasu? Tego nie wiemy, nie ma bowiem idealnej metody na sukces, ale jedno jest pewne - to bardzo pomaga i - zdaniem Aleksandra Kuteli - miarą sukcesu jest to, że kiedy pod koniec swojego życia spojrzymy wstecz będziemy zadowoleni z naszego

życia i z podjętych działań. Oprócz prywatnych refleksji, Prezes HBO zdradził nam, jakie są jego inspiracje. Znajdują się wśród nich między innymi książka Daniela Kahnemana “Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym”, wystąpienie Simona Sineka pt. “Jak wielcy przywódcy inspirują do działania”, które obejrzeć możemy na platformie TED, czy też liczne blogi profesorów wykładających na wiodących światowych uczelniach. Spotkanie z Prezesem HBO, które - według większości osób było szalenie inspirujące. Uświadomiło nam, że od sukcesu dzieli nas naprawdę niewiele: wystarczy tylko podejmować decyzje zgodne z samym sobą, być konsekwentnym, ciekawym świata i nie przestawać dążyć do wcześniej obranych celów, jeśli na naszej drodze pojawiają się przeciwności. Myślę, że Aleksander Kutela, który - jak sam przyznaje - wielokrotnie toczył z całą firmą batalie, które dla większości jego współpracowników były od początku przegrane, a które koniec końców okazywały się najkorzystniejszymi rozwiązaniami, może być dla nas przykładem człowieka, którego zasadami należy się kierować, a spotkanie z nim bez wątpienia jest dla wielu obecnych na nim bardzo inspirującym doświadczeniem. Koło Naukowe Studiów Europejskich UNIVERSUM będzie kontynuować cykl spotkań z liderami biznesu i opinii publicznej. Zapraszamy na kolejne wydarzenia, o których można się dowiedzieć na stronach facebooka: www.facebook.com/knseuniversum i www.facebook.com/KatedraStudiowEuropejskich oraz na stronie KN SE Universum: www.knse.uek.krakow.pl Zapraszamy! Katarzyna Kraszewska Prezes KN SE Universum

STUDENCI Z FULDY W KRAKOWIE

W

e wtorek 12 listopada 2013 roku grupa studentów z zaprzyjaźnionej niemieckiej uczelni Hochschule Fulda pod opieką Prof. dr L. H Schminke przyjechała do Krakowa, aby wziąć udział w tygodniowym seminarium międzynarodowym. To cykliczne, anglojęzyczne seminarium zostało zorganizowane już po raz trzeci przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy. Tegoroczny temat brzmiał: „German tourists in Kraków – following footprints of famous figures”. Uczestnikami projektu ze strony polskiej było ponad dwudziestu studentów UEK wraz z opiekunami naukowymi: prof. UEK dr. hab. Renatą Oczkowską i dr. Jarosławem Piwowarczykiem. Po oficjalnym otwarciu seminarium i krótkim spacerze po campusie uczelni obejrzeliśmy przy zachodzącym słońcu wspaniałą panoramę Krakowa z najwyższego piętra Pawilonu Finansów. Następnie wysłuchaliśmy wykładu wprowadzającego w temat seminarium, zaprezentowanego przez dr. J. Piwowarczyka. Wykład ten był wzbogacony o kilka fragmentów filmów historycznych i turystycznych dotyczących Krakowa. W ramach zapoznawania się i wieczoru integracyjnego zaśpiewaliśmy wspólnie kilka popularnych pieśni: „Ȁnnchen von Tharau”, „Płynie Wisła, płynie” oraz „Hevenu shalom alechem”. Następnie dokonaliśmy podziału na pięć mieszanych grup roboczych i ustaliliśmy w nich plany wycieczek i wspólnych działań na kolejne dni. Warto dodać, iż w ramach

48 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

tego projektu pracowały razem osoby pochodzące z następujących krajów: Niemcy, Polska, Ukraina, Białoruś, Meksyk oraz Indonezja, a więc było bardzo „międzynarodowo”. Wieczorem prof. dr L. H Schminke, przy pełnej sali, wygłosił interesujący wykład w języku niemieckim na temat nowych trendów w marketingu, reklamie i komunikacji firmy z rynkiem (wykład ten, przy jeszcze większym audytorium, bardzo zaciekawionym tematyką social media, profesor powtórzył we czwartek w języku angielskim). Drugi dzień projektu stał pod znakiem zwiedzania miasta w małych grupach. Każdej spośród grup zostały przydzielone dwie wybitne postacie z historii Polski i Krakowa. Chodziło o to, aby przejść Kraków niejako ich śladami, szukając atrakcji turystycznych z nimi związanych. Grupy miały zgromadzić jak największą ilość informacji i fotografii na zadany temat. Listopadowa mżawka nie przeszkodziła nam w obejrzeniu interesujących zakątków naszego pięknego miasta. Poszczególne grupy odwiedziły m.in.: Katedrę i Zamek Wawelski, muzeum Podziemi Rynku Krakowskiego, Dom Jana Matejki, muzea w Sukiennicach i na ul. Kanoniczej, Fabrykę „Emalia” oraz miejsca ogólnodostępne, takie jak pomniki na Plantach, Bazylikę Trójcy Świętej czy Kościół Mariacki z dziełami Wita Stwosza: Krucyfiksem i sławnym lipowym ołtarzem głównym. W międzyczasie zachęciliśmy nasze koleżanki i kolegów z Niemiec


Fot. Hendrik Rahardja

STUDENCI UEK

do spróbowania tradycyjnych potraw kuchni polskiej w stylowych krakowskich restauracjach. Przez cały czwartek w grupach projektowych intensywnie pracowaliśmy nad wyznaczonym zadaniem. Mieliśmy bowiem opracować koncepcję nowego produktu turystycznego. Chodziło o stworzenie kompletnej, czterodniowej wycieczki dla turystów z Niemiec do Krakowa śladami dwóch wybranych postaci historycznych, wraz z kalkulacją kosztów i szczegółami organizacyjno-logistycznymi. Wyszliśmy z założenia, iż turystyka przyjazdowa do Krakowa, zarówno wypoczynkowa, jak i pielgrzymkowa, ma przed sobą dość duże perspektywy rozwoju. Dzień ten zakończyliśmy udziałem w jednym z anglojęzycznych wykładów na naszej uczelni oraz wieczornym spacerem po mieście. W piątkowy poranek kończyliśmy ostatnie przygotowania do prezentacji grup projektowych. Swoją obecnością zaszczycił nas wtedy Dziekan Wydziału Zarządzania, prof. UEK dr hab. Paweł Lula, który w krótkim wystąpieniu podkreślił ważność tego typu projektów dla uczelni oraz dla samych studentów. Następnie zaprosiliśmy Pana Dziekana do pamiątkowej fotografii grupowej wszystkich uczestników projektu (patrz poniżej). Wizyta Pana Dziekana dodała nam skrzydeł: nagle zniknęły problemy z Internetem, grupy dogadały się co do kolejności wystąpień oraz pojawili się studenci, bez których nie można było ich rozpocząć. W kolejności grupy zaprezentowały swoje propozycje dotyczące wycieczek dla konkretnego niemieckiego segmentu rynkowego, prowadzących po Krakowie śladami sławnych postaci. Były to następujące osobistości: św. Jadwiga Królowa i Oskar Schindler, Józef Piłsudski i Karol Wojtyła (bł. Jan Paweł II), Hans Dűrer i Tadeusz Ptaszycki, Wit Stwosz i Piotr Skarga, Tadeusz Kościuszko i Jan Matejko. Po każdej prezentacji odbyła się także krótka dyskusja i wymiana zdań. Merytoryczna część projektu zakończyła się wręczeniem certyfikatów i drobnych upominków dla naszych niemieckich gości. Po południu studenci z Fuldy wraz z opiekunem udali się do Wieliczki, aby zwiedzić dawną Kopalnię Soli. Podziemna trasa turystyczna zrobiła na naszych gościach duże wrażenie. Uroczysta kolacja pożegnalna odbyła się w piątkowy wieczór w Fabryce Pizzy. W sobotę rano nasi goście, korzystając z wolnego dnia, udali się do Oświęcimia aby zwiedzić niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. Przed odjazdem z Krakowa mieli oni jeszcze czas wolny na zakup pamiątek z naszego miasta. Późnym popołudniem pomachaliśmy na pożegnanie naszym niemieckim

Fot. Jarosław Piwowarczyk

Fotografia pamiątkowa uczestników seminarium z Dziekanem prof. UEK dr hab. P. Lulą

Jedna z grup projektowych w trakcie prezentacji domykających projekt

przyjaciołom, odjeżdżającym autokarem do Fuldy. Mamy nadzieję, że spotkamy się tam z nimi w ramach wiosennej rewizyty. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom z różnych działów UEK, które dopomogły nam w realizacji tego projektu, w tym w szczególności: p. K. Zimny z BPZ, p. M. Strumińskiej-Biały z Sekcji Promocji, p. T. Sobczykowi z Centrum Informatyki, p. A. Piwowarczyk z SJO, p. E. Major z KSB UEK oraz p. E. Siwiec i p. R. Szydło.

Agnieszka Żuber studentka UEK

Paulina Zielińska studentka UEK

dr Jarosław Piwowarczyk adiunkt Katedra Zarządzania Zasobami Pracy UEK | 49


STUDENCI UEK

International SocialErasmus Week

E

rasmus Student Network od wielu lat stara się być kojarzony z działalnością społeczną. W tym właśnie celu powstał projekt SocialErasmus. Głównym jego zadaniem jest zachęcenie studentów przebywających na wymianach do działalności charytatywnej. Dobitnie było to widoczne podczas International SocialErasmus Week. Przez tydzień od 11 do 17 listopada 427 sekcji ESN 36 europejskich krajów promowało działalność charytatywną i środowiskową poprzez organizacje wspaniałych wydarzeń. Zbiórka żywności, ubrań, malowanie ścian w szpitalach oraz kursy pierwszej pomocy to tylko niektóre z nich.

ESN UEK również zaangażował się w projekt. Grupa Robocza SocialErasmus wraz z niezastąpionymi „Erasmo” z naszej uczelni postawiła na innowacyjność. 13 listopada w SP nr 7 w Krakowie zorganizowaliśmy International Contest. To autorski pomysł, który poprzez rywalizację zespołów, w których znajdowali się uczniowie i studenci, sprawił, że jedni i drudzy czerpali niesamowitą radość. Tworzenie plakatów rozbudziło wyobraźnie, a konkurencja biegowa pokazała, że w Polsce rośnie nowe pokolenie sportowców. Na sam koniec, po wyczerpujących konkurencjach, postanowiliśmy odpocząć i znowu puścić wodze fantazji dekorując ciasteczka. Już za rok kolejny SocialErasmus Week, jednak do tego czasu mamy zaplanowanych kilka innych wydarzeń takich jak International Santa Claus czy udział w Szlachetnej Paczce. Marta Kubiś & Mateusz Kosztyła ESN UEK

50 | w w w . u e k . k r a k o w . p l


STUDENCI UEK

„Chiny – nowa globalna potęga” 23 października na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego odbyło się kolejne wydarzenie z cyklu Spotkań ze Wschodem. Tym razem gościliśmy panią Xi Zhao - doktorantkę Uniwersytetu w Kassel, która poprowadziła wykład pt. „Process of the economic and social integration of Taiwan with continental China”.

O

rganizatorem spotkania była Katedra Nauk Politycznych oraz Koło Nauk Politycznych Homo Politicus. Celem wykładu było pogłębienie wiedzy pracowników i studentów naszej uczelni o Państwie Środka i Tajwanie. Wykład otworzyła dr Dominika Karwoth-Zielińska, która przedstawiła panią prelegentkę oraz powitała licznie przybyłych na spotkanie gości. Następnie pani Zhao opowiedziała nam po krótce o sytuacji geopolitycznej oraz historii Chin. Potem przedstawiła nam podobieństwa i różnice pomiędzy kontynentalnymi Chinami a Tajwanem. Wspomniała m.in. o podobieństwach w strukturze etnicznej czy kulturze, a także o różnicach politycznych i ekonomicznych pomiędzy Chinami i Tajwanem. Dalsza część wykładu dotyczyła polityki i gospodarki w obu krajach. Pani Zhao przedstawiła jak wygląda scena polityczna w Chinach. Porównała również gospodarki Chin i Tajwanu. Na końcu przekazała garść informacji o kulturze i mediach w Chinach. Prelekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród pracowników i studentów. Niewątpliwie największą zaletą wydarzenia był fakt, że wykład został poprowadzony w języku angielskim. Ponadto pani Zhao podzieliła się z nami informacjami, których nie uzyskalibyśmy na wykładach czy ćwiczeniach. Zainteresowanie wydarzeniem świadczy również o wzrastającej potrzebie informacji o kraju, który na chwilę obecną już jest jedną z największych potęg gospodarczych i politycznych, a w przewidywaniach ekspertów niebawem ma stać się światowym liderem gospodarczym. Problematy-

ka wewnętrznych uwarunkowań rozwojowych i napięć w Chinach jest obszarem, który może stanowić przeszkodę w dynamicznym rozwoju tego państwa. Zatem rzetelna informacja na ten temat, może być nieocenioną w obliczu wzrastających powiązań Europy i Polski z Państwem Środka. Szczególnie, iż od kilku lat, zgodnie z deklaracjami Pekinu, nasz kraj jest jego strategicznym partnerem.

Justyna Tomala Koło Nauk Politycznych „Homo Politicus”

Koło Naukowe Gospodarki i Administracji Publicznej

K

N GAP rozpoczęło swoją działalność w 2000 roku, z inicjatywy studentów specjalności GAP. Swojego poparcia, nie tylko merytorycznego udzieliły nam władze Katedry GAP. Koło Naukowe GAP to grupa młodych, energicznych osób, które z chęcią podejmują się różnych, nawet tych mniej konwencjonalnych wyzwań. Działalność KN GAP jest szeroko znana wśród studentów i pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego, a wiele spośród przeprowadzonych projektów obiło się szerokim echem w Krakowie i nie tylko. W kręgu zainteresowań Koła znajdują się kwestie związane z działalnością sektora publicznego, polityki, dziennikarstwa. Jedno-

cześnie działalność Koła jest rozszerzona o działalność projektową i artystyczną. Studia na GAPie słyną z wyjątkowej, przyjacielskiej atmosfery. Koło Naukowe GAP wpisuje się w ten klimat! Oferujemy studentom współpracę w miłym zespole, wsparcie projektów, dostęp do urządzeń i materiałów biurowych, ciekawe szkolenia, wyjazdy na sympozja GAP, dobrą zabawę, mnóstwo znajomych i imprezy integracyjne. Dominika Poniedziałek Zapraszamy na oficjalną stronę KN GAP: http://kngap.uek.krakow.pl/

| 51


STUDENCI UEK

Biznes lab – dla przyszłych przedsiębiorców! Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Innowacji oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają na cykl spotkań, zatytułowany „Biznes Lab”

Jeśli zastanawiasz się jak rozkręcić własną firmę to z pewnością wydarzenie dla Ciebie! BiznesLab to cykl siedmiu spotkań, które poświęcone będą głównym obszarom funkcjonowania przedsiębiorstwa. Każdy z tematów przedstawiony będzie z perspektywy praktyków. Zaprosiliśmy wybitnych prelegentów, którzy w ciekawy sposób przedstawią tematykę biznesu na podstawie własnych doświadczeń. Spotkania będą miały charakter wykładowy, lecz przewidziane są case’y dla uczestników, a także możliwość zadawania pytań do prowadzącego. Podczas BiznesLab dowiesz się jak utworzyć firmę od podstaw oraz jak sprawić, by uzyskała silną pozycję na rynku. Z nami dowiesz się jak poprowadzić firmę do sukcesu! Stwórz własną miksturę na biznes!

Harmonogram spotkań: 1. Jak założyć firmę; 26.11.2013 Sebastian Kolisz - AIP 2. Marketing tradycyjny; 3.12.2013 Przemek Orlikowski - Bahlsen 3. Marketing internetowy; 10.12.2013 Bartłomiej Juszczyk - Adweb 4. Sprzedaż i negocjacje; 17.12.2013 Maciej Koper - ‚Zawodowi Sprzedawcy’ 5. Wizerunek firmy i PR; 7.01.2014 Marta Hycnar - Harmonique PR 6. Księgowość i prawo; 14.01.2014 AIP oraz dr Robert Śliwa (UEK) 7. Zatrudnianie i HR; 21.01.2014 Jarosław Juśkiewicz

Wydarzenie jest w 100% darmowe ! Zarejestruj się już dziś na stronie http://www.knpi. uek.krakow.pl/rejestracja ponieważ liczba miejsc jest ograniczona! Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Innowacji serdecznie zaprasza !!! Beata Śladowska

52 | w w w . u e k . k r a k o w . p l


STUDENCI UEK

KNPI TV od spontanicznego pomysłu po realizację

N

aukowe Koło Przedsiębiorczości i Innowacji to jedno z najprężniej rozwijających się kół naukowy na uczelni. Świadczy o tym między innymi fakt, że oprócz organizacji wielu wydarzeń, ma również do zaoferowania własną telewizję - KNPI TV. Główną ideą telewizji jest uwiecznianie na filmikach najważniejszych wydarzeń organizowanych na naszej uczelni. Jak to wszystko się zaczęło i kto wpadł na tak genialny pomysł, aby stworzyć własną telewizję. Co do tej pory zrobiliśmy i co mamy w planach? O tym przeczytasz w dalszej części artykułu. Wszystko zaczęło się niewinnie od pewnego studenta (obecnie absolwent a UEK), który co jakiś czas tworzył filmiki z relacji wydarzeń w kole. Daniel Kukita bo o nim mowa fascynuje się nagrywaniem i przeróbką filmików. Jak wspomina cały pomysł na telewizję pojawił się na imprezie (owiana tajemnicą jest ilość spożytego alkoholu). Zaproponował on dwójce swoich znajomych, żeby wspólnymi siłami stworzyć telewizję w kole naukowym. Przesłanką ku temu był fakt, że takiej telewizji nie było jeszcze na naszej uczelni, tymczasem była to coraz popularniejsza forma prezentacji pewnych rzeczy w Internecie. Alkohol jeszcze szumiał w głowie, więc bez problemu poproszone osoby zgodziły się. Już za 3 dni mieli się spotkać aby nagrać filmik. O dziwo nikt o tym nie zapomniał i twardo ruszyli do przodu z pierwszym nagraniem na terenie kampusu UEK. Pewnie niektórzy z was widzieli już filmik z pytaniami do studentów na temat wiedzy o uczelni między innymi „Gdzie na uczelni znajduje się żółw”. Niektórzy pewnie mogą na tych filmikach się znaleźć. Ta trójka Daniel Kukita, Ewa Brożek i Michał Kusztal zaczynali praktycznie od zera. Największym problemem był kiepski mikrofon i dyktafon. Jednak brak profesjonalnego sprzętu nie skłonił ich jednak do rezygnacji i dalej rozwijali telewizję. Obecnie KNPI TV dysponuje już lepszym sprzętem i z każdym odcinkiem stara się realizować coraz lepsze nagrania.

W tej chwili KNPI TV jest jedyną działającą telewizją na UEKu. Zrealizowaliśmy między innymi relację tegorocznych Juwenaliów UEK. Przeprowadzaliśmy już wywiady z takimi osobowościami jak Kamil Durczok czy formacja Chatelet. W planach mamy znacznie więcej. Czy myślałeś kiedykolwiek żeby zostać profesjonalnym reporterem, ale zabrakło Ci odwagi lub motywacji? A może po prostu ogarnęło Cię lenistwo mimo, że tak bardzo chciałeś stać przed kamerą? Jeżeli chciałbyś pracować z ludźmi z pasją i nieskończonymi pokładami energii to nie mogłeś trafić lepiej. Członkowie KNPI są osobami otwartymi, posiadającymi wiele pomysłów i inspiracji. Wszyscy wzajemnie się motywują i dlatego osiągamy sukcesy. U nas nie ma podziału na równy i równiejszy. Każdy jest traktowany tak samo. Zostanie reporterem to nie tylko ciężka praca przed kamerą, ale spotkania poza murami uczelni i wymienianie się nowo zdobytym doświadczeniem. Czujesz się na siłach? Masz odwagę i chęci do zdobywania coraz to większej wiedzy, która od razu wdrożysz w życie? Jeśli tak to nie zwlekaj. Rejestruj się już dziś. Czekamy właśnie na Ciebie ;)

http://knpi.uek.krakow.pl/tvrekrutacja Jarosław Szczepaniak | 53


STUDENCI UEK

Wielki sukces Szkoleń Językowych! Nowe pomysły!

Szkolenia Językowe to projekt, którego początek sięga października 2012 r. Powstał przy Kole Naukowym Rozwoju Osobistego jako odpowiedź na zapotrzebowanie nauki języków obcych wśród studentów. Pomysłodawczynią oraz liderem projektu została Joanna Zielińska – studentka Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.

I

nicjatywa Szkoleń Językowych opiera się na spotkaniach studentów i ich rozmowach w różnych językach. Debiut Szkoleń Językowych przypadł na wiosnę 2013 r. Przez cały marzec, kwiecień i maj lektorzy, którzy dobrowolnie chcieli podzielić się swoją wiedzą, spotykali się w grupkach z innymi studentami. Szkolenia Językowe były bezpłatne. Tym bardziej efekty ciężkiej pracy sześcioosobowego zespołu pracującego przy Szkoleniach, przeszły najśmielsze oczekiwania wszystkich członków Koła. Szkolenia Językowe w liczbach to: yy 300 uczestników (studentów); yy ponad 1100 „fanów” na profilu Facebook; yy 5 min. – tyle czasu trwało zapełnienie większości miejsc w grupach; yy 23 lektorów, prowadzących 25 grup; yy 3 poziomy zaawansowania;

54 | w w w . u e k . k r a k o w . p l


STUDENCI UEK

Obecnie działania naszego zespołu zmierzają do rozpoczęcia drugiej edycji Szkoleń Językowych w semestrze letnim 2014. Na początku naszym podstawowym zamiarem jest znalezienie chętnych lektorów do uczestnictwa w naszej akcji językowej.

yy średnio 11 osób w grupie; yy 9 języków do wyboru: w tym nie tylko te najbardziej popularne (angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, włoski, francuski), ale także nietypowe (węgierski, słoweński i perski).

Głównym atutem Szkoleń jest bez wątpienia unikatowy sposób przekazywania wiedzy, z naciskiem na rozmowy. Szkolenia Językowe prowadzone są przez studentów – rówieśników, na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego, dzięki uprzejmości władz naszej uczelni. Pomimo, że Szkolenia Językowe są bezpłatne, zarówno uczestnicy, jak i lektorzy, czerpią korzyści z tego programu. Uczniowie mogą darmowo uczyć się języków obcych, natomiast lektorzy mają okazję sprawdzić się w roli nauczyciela i tym samym nabrać doświadczenia w prowadzeniu zajęć językowych. Dlatego nasz projekt jest atrakcyjny zarówno dla uczestników (bogata oferta Szkoleń) oraz dla osób uczących.

Tymczasem Szkolenia Językowe wyszły z nową inicjatywą zorganizowania tzw. COOLturowych Wieczorków Językowych. Projekt ten ma za zadanie jeszcze bardziej rozpromować wśród studentów zamiłowanie do nauki językowych obcych oraz poszerzyć ich wiadomości na temat różnorodnych kultur z całego świata. Naszym stałym punktem programu są prezentacje ciekawych ludzi, entuzjastów, którzy są zafascynowani jakąś kulturą. Są to przeważnie zapaleni studenci chętni do podzielenia się wiedzą na temat swoich przeżyć językowych, jak również pragnący opowiedzieć o swoich doświadczeniach za granicą. Jednak Wieczorki Językowe to nie tylko prezentacje interesujących osób! Każde spotkanie obfituje w rozmaite nagrody oraz konkursy. COOLturowe Wieczorki odbywać się będą do końca semestru zimowego, zazwyczaj w co drugą środę o godz. 18:30. W celu zapoznania się z naszymi bieżącymi wydarzeniami oraz, aby uzyskać dokładniejsze informację, zapraszamy do śledzenia naszego fanpage na Facebook’u (www.facebook.com/szkoleniajezykowe.uek) lub też strony Koła Naukowego Rozwoju Osobistego (www.knro.uek.krakow.pl). A może i Ty chciałbyś spróbować swoich sił, czy też masz pomysł na projekt Szkoleń Językowych lub COOLturowych Wieczorków Językowych? Znasz dobrze język obcy i chcesz się tym podzielić z innymi? Napisz bez wahania: szkoleniajezykowe.uek@gmail.com. Zapraszamy serdecznie!

| 55


STUDENCI UEK

Hiszpańskie fiesty – spotkanie z Panią Katarzyną Kobylarczyk

D

nia 21 listopada 2013 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Europejczyku otwórz oczy” zorganizowane przez Koło Naukowe Studiów Europejskich „Universum”. Cykl ten poświęcony jest spotkaniom z dziennikarzami, którzy podróżują po różnych częściach świata i chcą podzielić się z nami swoimi doświadczeniami. Tym razem gościliśmy Panią Katarzynę Kobylarczyk, autorkę książki pt.: „Pył z landrynek. Hiszpańskie fiesty”, która w chłodne, listopadowe popołudnie przeniosła nas do gorącej Hiszpanii. Pani Katarzyna Kobylarczyk spędziła w Hiszpanii kilka lat. W tym czasie postanowiła wziąć udział i zrozumieć istotę tradycyjnych hiszpańskich fiest, które są nieodłączną częścią kultury tego kraju. Uczestnicy spotkania mieli więc okazję przewędrować przez poszczególne zwyczaje hiszpańskich fiest, zaczynając od znanych wszystkim gonitw z bykami z okazji święta San Fermin, poprzez „pokazy” sztucznych ogni odbywające się za dnia i spalanie olbrzymich figur wartych miliony euro w samym centrum miasta, kończąc na obrzucaniu się tytułowymi landrynkami, a nawet szczurami. Spotkanie pozwoliło wszystkim uczestnikom nie tylko poznać szczegóły przebiegu poszczególnych uroczystości, ale również dostrzec ich olbrzymie znaczenie dla kultury hiszpańskiej oraz zrozumieć ogromny temperament obywateli tego kraju, którzy angażując się w organizację i przebieg fiesty, jednoczą się w zabawie bez względu na wszelkie różnice i podziały. Ponadto mogliśmy zobaczyć autorskie zdjęcia Pani Katarzyny Kobylarczyk zrobione podczas poszczególnych fiest. Klub Grota 2, w którym odbyło się spotkanie, był wypełniony po brzegi, a wszyscy goście z dużym zaciekawieniem wsłuchiwali się w opowieści Pani Katarzyny, która z poczuciem humoru i w niezwykle ciekawy sposób podzieliła się z nami swoimi doświadczeniami. Na koniec spotkania wśród uczestników rozlosowano 5 książek. Serdecznie gratulujemy wszystkim szczęśliwcom! Będąc ciągle pod wrażeniem spotkania z Panią Kobylarczyk, członkowie Koła Naukowego Studiów Europejskich UNIVERSUM mają w planach kolejne przedsięwzięcia, które będą skierowane zarówno do szerokiego grona odbiorców jak i jedynie do członków koła. Wszystkich zainteresowanych wydarzeniami odsyłamy do naszej strony na facebooku: www.facebook.com/knseuniversum, a zainteresowanych członkostwem zapraszamy na spotkanie w każdy poniedziałek o 17:15 w Sali 273, pawilon B. Alicja Woźniczka KNSE „Universum”

56 | w w w . u e k . k r a k o w . p l


STUDENCI UEK

Qday, czyli Dzień Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Dnia 21 listopada w godzinach od 9:30 do 14:00 w murach naszej Uczelni odbył się Dzień Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - „Qday”, zorganizowany przez Koło Naukowe Zarządzania Jakością działające przy Katedrze Zarządzania Jakością. Kolejny raz zaproszeni Goście zebrali się w Starej Auli i dyskutowali na tematy związane z jakością oraz jej wpływem na organizacje, a także ich otoczenie. Już po raz trzeci w ten sposób członkowie Koła uczcili Światowy Dzień Jakości, zapraszając do udziału w tym wydarzeniu przedstawicieli świata biznesu, z różnych branż gospodarki, którzy podzielili się swym doświadczeniem oraz obszerną wiedzą podczas kilkugodzinnej sesji referatowej z licznie przybyłymi studentami. Międzynarodowy Dzień Jakości obchodzony jest od 1998 roku, a głównymi celami tych obchodów są: yy promowanie wiedzy na temat jakości na całym świecie i zachęcenie do „rozwoju i organizowania dobrobytu”, yy podkreślenie znaczenia jakości i jej nieustającej kontroli, yy uczczenie osiągnięć w dziedzinie podnoszenia jakości oraz yy podniesienie świadomości społeczeństw, jak podejście do jakości systemów i procesów produkcyjnych może mieć spektakularny wpływ na życie człowieka.

W tym roku swoje referaty wygłosili: Pani Zuzanna Kania oraz Pan Dominik Jaskulski z firmy UBS Poland Service Centre, Pani Rusłana Krzemińska z Wessling Polska sp. z o.o., Pan Rafał Nawrat z firmy ArcelorMittal Poland S.A. oraz Pan Janusz Ząbek – Lider koncesjoner Peugeot. Podczas wystąpień przedstawicieli wyżej wymienionych przedsiębiorstw mogliśmy wysłuchać prezentacji na temat zarządzania jakością w szwajcarskim banku, jakości w aspekcie zarządzania informacją i bezpieczeństwem, praktycznych aspektów wdrożenia standardu ISO/TS 16949:2009, a także zagadnień dotyczących wyrobu niezgodnego w działalności dealerskiej. W związku z tym, że Dzień Jakości – „Qday”, na stałe wpisał się w kalendarz uczelnianych wydarzeń już dziś chcielibyśmy zaprosić do uczestnictwa w przyszłorocznej edycji naszego projektu zarówno pasjonatów jakości, jak również wszystkich tych, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę, posłuchać czy nawet podyskutować. Edyta Czarnacka

| 57


STUDENCI UEK

Mężczyźni częściej… Badania świadomości prawnej wśród studentów UEK

P

rzedstawiony poniżej schemat obrazuje wyniki badań, prowadzonych prze Koło Naukowe Prawa Publicznego pt. „Znajomość przepisów prawa, uprawnień i obowiązków z niego wynikających wśród studentów, na przykładzie społeczności UEK.” w okresie styczeń- czerwiec 2013. Projekt ten miał na celu sprawdzić, w jakim stopniu młodzi ludzie znają swoje uprawnienia oraz obowiązki narzucone przez prawo, ocenić ich świadomość prawną, jaki jest ich stosunek do wynikających z przepisów prawa. Za docelową grupę respondentów wybrani zostali studenci wszystkich roczników oraz kierunków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dlatego też drugim celem ankiety było wypracowanie zbiorczej oceny społeczności UEK na temat tego, w jakim stopniu studenci sami oceniają swój stosunek do przepisów. Badanie zostało przeprowadzone w formie anonimowej ankiety, z pytaniami otwartymi, zamkniętymi jednokrotnego wyboru oraz zakresowymi w wersji papierowej jak również elektronicznej. Magdalena Tyc Karolina Józkowicz Koło Naukowe Prawa Publicznego, działające przy Katedrze Prawa Publicznego UEK

58 | w w w . u e k . k r a k o w . p l


STUDENCI UEK

ShareEconomics.pl

N

ie masz czasem wrażenia, że w sieci pojawia się więcej informacji o interesujących Cię zagadnieniach niż jesteś w stanie „skonsumować”? Czy często jest tak, by trafić na wartościowy tekst musisz przeczytać wiele mniej wartościowych materiałów? Interesujesz się ekonomią, finansami lub inwestowaniem i szukasz zbioru interesujących publikacji w tej tematyce? Chciałbyś znaleźć uzupełnienie Twoich codziennych źródeł informacji? Właśnie dlatego Grupa ShareEconomics.pl jest dla Ciebie! ShareEconomics.pl to grupa mailingowa, której członkowie dzielą się między sobą znalezionymi w sieci interesującymi tekstami, raportami, grafikami lub innymi publikacjami z zakresu szeroko pojętej tematyki ekonomicznej, finansowej oraz giełdowej. Grupa powstała w listopadzie 2012 roku z inicjatywy członków Koła Na-

ukowego Rynków Kapitałowych INDEX działającego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W ShareEconomics.pl ważny jest wymiar społecznościowy - to członkowie grupy znajdują publicznie dostępne w sieci materiały i z własnej woli dzielą się nimi z pozostałymi członkami. ShareEconomics.pl to również katalog linków do interesujących stron i portali. Klikając w link w wiadomości od członka Grupy nie tylko przenosimy się do źródła pojedynczej informacji - mamy możliwość poznać i przeszukać całość materiałów tam zgromadzonych. Dodatkowo, zbiór wysłanych do tej pory wiadomości tworzy swoiste archiwum informacji (dostępne w wybranych kategoriach na stronie projektu). Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu lub na profilu Share Economics na Facebooku.

Koło Turystyki i Rekreacji Inventur (przy Katedrze Turystki)

W

maju odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu „Tajemnice Branży Turystycznej”, który miał na celu odkrycie prawdziwych tajników i problemów branży turystycznej. Spotkanie poprowadził Wojciech Liszka dyrektor działu sprzedaży w hotelu Radisson Blu Kraków, który opowiadał o „5 rzeczach, których profesor nie powie Ci o rzeczywistości”. W tym roku akademickim spotkania są organizowane co drugą środę w godz. 16:30-18.00 w paw. D sala 5. Spotkaniom TBT towarzyszą co drugi tydzień wyjścia do hoteli, na lotnisko, w celu obserwacji praktycznych aspektów branży turystycznej. Spotkania „Tajemnice Branży Turystycznej” będą odbywać się naprzemiennie do końca czerwca 2014 roku. Również w tym roku akademickim koło powróci do organizacji turnieju wiedzy turystycznej „Inventurniej”.

P

ersonalni to ludzie zafascynowani tematyką HR. HR-owe tajniki zgłębiają dzięki licznym szkoleniom, warsztatom i festiwalom, które organizują dla siebie i innych studentów. Ten rok jest dla nas bardzo szczególnym bo obchodzimy swój jubileusz. Minie 10 lat odkąd działamy przy katedrze Zarządzania Zasobami Pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Z tej okazji postanowiliśmy podjąć kolejne wyzwania, jakimi są organizacja Akademii HR, nowej konferencji poświęconej HR i jeszcze wielu innych wydarzeń. Planujemy także zorganizować, już po raz czwarty Festiwal HR, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród studentów. Z radością przyjmujemy nowych członków, rekrutacja do naszego Koła otwarta jest przez cały rok! Jeżeli czujesz, że chcesz robić „coś więcej”: zagospodarować swój potencjał, zdobyć doświadczenie,

Ponadto koło InvenTur brało czynny udział w tegorocznej edycji Kulturaliów Krakowskich 2013 przygotowując projekt pt. „American Dream”, który umożliwił studentom naszej uczelni zaznajomienie się z kulturą Stanów Zjednoczonych. Zaproszono drużynę bejsbolową, a dla smakoszy przygotowano mini pancakes’y z syropem klonowym. Na przełomie listopada i grudnia zorganizowano wyjazd szkoleniowo-integracyjny w celu integracji nowych członków koła oraz przekazaniu potrzebnej wiedzy na temat projektów przez starszych stażem członków. Wszelkie informacje dotyczące działalności koła dostępne są na facebook.com/inventur oraz stronie internetowej http://www. inventurniej.uek.krakow.pl/.

poszerzyć horyzonty i poznać sympatycznych ludzi wejdź na naszą stronę internetową personalni.uek.krakow.pl/rekrutacja i dowiedz się jak aplikować. Spotykamy się w każdy czwartek o godzinie 16.30. Cenimy sobie pracę zespołową, wspólne znajdowanie rozwiązań dla pojawiających się wyzwań, a także miłą atmosferę sprzyjającą rozwojowi i podejmowaniu inicjatyw. Dołącz do naszego grona – zostań aktywnym Działaczem, Sympatykiem Koła, lub po prostu śledź uważnie nasze poczynania. O wszystkich wydarzeniach informujemy na bieżąco na naszej stronie internetowej personalni.uek.krakow.pl i fanpage na FB www. facebook.com/KNPersonalni . Nie pozwól, aby coś Cię ominęło. Zapraszamy! :)

| 59


STUDENCI UEK

„W tym roku akademickim staramy się jeszcze intensywniej odpowiadać na potrzeby Studentów naszej Alma Mater stwarzając im możliwości uczestniczenia w nowych projektach, które organizujemy. W październiku studenci II roku studiów uzupełniających magisterskich mieli okazję wziąć udział w szkoleniach menedżerskich "Rethink Retail" prowadzonych przez specjalistów z Jeronimo Martins. W dniach 26-28 listopada Studenci UEK pomagali zwierzakom, w ramach zbiórki karmy dla jednego z krakowskich schronisk. Kolejną charytatywną inicjatywą jest projekt „Dla Ciebie to 5 minut, dla Kogoś to całe życie”. Jego podstawowym celem jest rejestracja potencjalnych dawców szpiku - Ty też możesz pomóc!”

Weronika Szatan Przewodnicząca NZS UEK

NZS UEK – Z nami nigdy nie jest nudno! Na początku roku akademickiego do grona NZS-iaków zostało przyjętych wiele świeżynek, które zaangażowały się w organizację naszych tradycyjnych projektów.

D

ni od 5 do 7 listopada były dla kilku z nich bardzo ważne, ponieważ odbył się wtedy finał pierwszego projektu, w jakim miały możliwość uczestniczyć, jako grupa projektowa, a mianowicie Wampiriady! Organizowana dwa razy do roku przez NZS UEK akcja honorowego krwiodawstwa, przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa trwała 3 dni i dostarczyła wszystkim organizatorom wiele nowych wspomnień oraz satysfakcję. Przez hol Pawilonu Sportowo-Dydaktycznego przewinęło się niemal 400 osób, lecz tylko 260 chętnym udało się oddać krew. To dzięki nim zebraliśmy prawie 115 litrów krwi i uratowaliśmy niejedno ludzkie życie. W trakcie akcji odbywały się także konkursy, w których do wygrania był dowolny kurs językowy oraz bilety do kina. Pragniemy gorąco podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tego projektu, a najbardziej grupie projektowej z koordynatorem na czele. Mamy nadzieję, że podczas wiosennej edycji będzie jeszcze większe zainteresowanie Wampiriadą i uda nam się pobić rekord na skalę Polski. Nie możecie się doczekać? Kolejna akcja honorowego krwiodawstwa już w dniach 31.03-04.04! Dziesięć dni później, od 16 do 17 listopada w Poroninie odbył się wyjazd szkoleniowy dla studentów I roku. W SPreJ-u wzięło udział 40 uczestników, którzy mieli okazję dowiedzieć się wielu przydatnych informacji na temat naszej Uczelni. Starości grup zapoznali się, z czym wiąże się pełniona przez nich funkcja oraz jakie spoczywają na nich obowiązki. Wieczorem odbyła się impreza tematyczna w klimacie hawajskim, podczas której wyłoniona została najlepiej przebrana osoba. Drugiego dnia miało miejsce szkolenie z Rafałem Dąbrowskim, na którym uczestnicy zostali zapoznani z metodami szybkiej nauki. Nie zabrakło także ćwiczeń praktycznych, podczas których została sprawdzona ich kreatywność, a także umiejętności interpersonalne. Dla kilku osób z grupy projektowej był to pierwszy finał, który zapamiętają na długo, tak jak roześmiane twarze wszystkich uczestników, które są najlepszym podziękowaniem za tygodnie ciężkiej pracy. Kolejna data, która szczególnie zapadła w pamięć 40 studentów UEK to 22-24 listopada, odbył się wtedy wyjazd szkoleniowy Manage-In. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniach, które prowadzili Michał Zawada oraz Łukasz Ubogi z tematyki rozwoju osobistego, a dokładniej o efektywnej i szybkiej nauce oraz o tym, jak zbudować naturalną pewność siebie. State Street przygotowało niespodziankę, czyli Investment Game, podczas której uczestnicy mogli zobaczyć oraz spróbować w praktyce, jak wygląda jeden dzień pracy z inwestycjami. W sobotę integrowali się podczas imprezy przebieranej o tematyce słowiańskiej, niedzielnym popołudniem ze smutkiem opuszczali Poronin gorąco dziękując grupie projektowej za zorganizowanie im weekendu. Ty też możesz załapać

60 | w w w . u e k . k r a k o w . p l


STUDENCI UEK

się na kolejną edycję wyjazdu szkoleniowego, która odbędzie się w dniach 10.01-12.01. Nie przegap okazji, aby zdobyć certyfikaty oraz poznać nowych ludzi z naszej Uczelni! Minęły dopiero pierwsze dwa miesiące roku akademickiego, a w naszej Organizacji odbyło się już sporo projektów, tych standardowych oraz niestandardowych. Ale na tym nie poprzestajemy! Przed nami już 25 stycznia Bal Magistra, podczas którego studenci kończący swoją przygodę z drugim stopniem studiów będą mieli okazję po raz ostatni bawić się całą noc ze wszystkimi znajomymi z kierunku, a także wypić lampkę szampana z Rektorem. Zapiszcie tę datę w swoim kalendarzu, ponieważ ta noc będzie magiczna! 1 marca z kolei będzie ważnym dniem dla osób, które kończą studia licencjackie bądź inżynierskie w tym roku, odbędzie się wtedy Bal Licencjata. Pamiętajcie, że należy świętować wszystkie ważne chwile

w swoim życiu, gdyż dostarczają nam one pięknych wspomnień. Aby być na bieżąco ze wszystkimi projektami, jakie organizujemy śledźcie naszą stronę www.nzsuek.pl i pamiętajcie – z nami nigdy nie jest nudno! Masz jakieś sugestie, niestandardowe pomysły? Napisz do nas --> biuro@nzsuek.pl !

Sylwia Dudzik Rzecznik Prasowy NZS UEK

| 61


STUDENCI UEK

Konferencja Mentorzy E-biznesu – najlepszym projektem studenckim 2013 roku

UEK

Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

przedyskutowałem z Prezydium Parlamentu Studenckiego UEK i gdy dostałem zielone światło zebrałem mój mały zespół i zaczęliśmy działać. Joanna Trojańska: Witam Bartku, chciałabym Ci serdecznie pogratulować otrzymania tak prestiżowej nagrody, jaką jest Nagroda PROJUVENES, przyznawana przed Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polski dla najlepszego projektu studenckiego roku 2013. Niewątpliwie jest to duże wyróżnienie, bowiem spośród wielu zgłoszeń z całej Polski to właśnie projekt Mentorzy E-biznesu, którego jesteś pomysłodawcą, został nagrodzony. Bartłomiej Adamczyk: Witam serdecznie. Już na wstępie chciałem zaznaczyć, że nie osiągnąłbym tego bez zaangażowania wielu osób oraz wsparcia Parlamentu Studenckiego UEK. Za uzyskaną pomoc chciałbym bardzo podziękować.

JT

Zacznijmy od samej idei Mentorów E- Biznesu. Czy możesz nam ją przybliżyć?

Projekt Mentorzy e-Biznesu to konferencja, której głównym celem jest promowanie przedsiębiorczości wśród młodych osób i zachęcenie ich do rozpoczęcia własnych działań biznesowych. Podczas konferencji organizujemy warsztaty oraz prelekcje z osobami, które osiągnęły sukces w branży e-biznesu.

BA JT

Kiedy więc zrodził się pomysł na ten projekt i jak doszło do jego stworzenia?

Pomysł na projekt zrodził się w mojej głowie 5-6 lat temu. Już jako gimnazjalista uczęszczałem w mojej rodzinnej miejscowości na tak zwane BarCampy, czyli spotkania organizowane z ludźmi, którzy mieli własne firmy. Zaimponował mi wtedy swoim zaangażowaniem oraz wiedzą organizator tych spotkań. Słuchałem, obserwowałem i zastanawiałem się czy sam dałbym radę zorganizować coś takiego. Decyzja o realizacji projektu zapadła przed wakacjami w 2012 roku, kiedy zdałem sobie sprawę że nie powinienem zwlekać z jego organizacją, zwłaszcza, że czas biegnie nieubłaganie. Swój pomysł

BA

62 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

JT

Jak sama nazwa wskazuje ogromne znaczenie ma tu Mentor. Kto to jest Mentor i jakie musi posiadać cechy?

Mentor to praktyk biznesu, który osiągnął pewien poziom rozwoju swojej działalności i chce dzielić się swoją wiedzą z mniej doświadczonym pokoleniem. Tutaj dodam, że bycie Mentorem to prestiż, bowiem często później osoba ta jest traktowana jako autorytet w branży.

BA JT

Jak wygląda proces wybierania prelegentów?

Mentorzy są bardzo staranie dobierani przez nasz zespół, na pewno nie może to być osoba „wzięta z ulicy”. Często przed zaproszeniem danego prelegenta spędzamy masę czasu na szukaniu informacji na jego temat. Co więcej - podpowiadamy i kierujemy Mentorów tak, aby każdy ich wykład był bardzo inspirujący i oparty przede wszystkim na własnych doświadczeniach.

BA

JT

Kogo do tej pory udało się zaprosić?

Na naszym kampusie mogliśmy posłuchać m.in. Łukasza Jakubiaka z 20m2 Łukasza, Bartłomieja Raka z Socjomanii oraz Michała Bobrowskiego wiceprezesa Gry-Online.pl. Prowadzili u nas też swoje wykłady: Karol Wnukiewicz z Brand24, Szymon Kosiński - spec od e- mail marketingu, a także Marcin Jaśkiewicz z ISTV oraz genialny vloger Krzyszto Gonciarz. Nie obyło się też bez sfery modowej – wystąpiły u nas blogerka Kasia Gorol z bloga JestemKasia.com oraz Małogorzata BOY z bloga GosiaBoy.com

BA

JT BA

Jesteś studentem III Roku Zarządzania, jak udało Ci się pogodzić obowiązki studenckie z realizacją tak czasochłonnego projektu? Przyznam to trudne zadanie pogodzić wszystkie zajęcia, jednak osobiście uważam, że jeśli jest się zaangażowanym


STUDENCI UEK

w to co się robi to nie ma problemu nie do rozwiązania. Tutaj też chciałbym podziękować jeszcze raz mojemu zespołowi za wsparcie we wszystkich dobrych i złych chwilach. Opowiedz nam teraz trochę o samej nagrodzie. Co czułeś gdy dowiedziałeś się o tym, że to Twój projekt został najlepszym studenckim projektem roku? Kiedy dowiedziałem się o tym, że mój projekt został nominowany do nagrody bardzo się ucieszyłem. Już wtedy wydawało mi się to dużym wyróżnieniem. Największym jednak zaskoczeniem było ogłoszenie wyników i otrzymanie pierwszego miejsca, a później znalezienie się na gali i wygłoszenie mowy. Tworząc pierwszą edycję projektu nigdy bym nie pomyślał, że moja praca zostanie w ten sposób doceniona. Na scenie dosłownie mnie zamurowało, jednak się opamiętałem i udało mi się powiedzieć kilka słów do publiczności. To wspaniałe uczucie i każdego zachęcam do samorealizowania się. Pamiętajcie, że jeśli włożycie w to dużo pracy i serca, na pewno starania zostaną docenione.

JT

BA

JT

Bartku, na koniec proszę powiedz nam jakie są Twoje plany na rozwój projektu?

Aktualnie przygotowuje się do rozpoczęcia naboru do zespołu. Mam ambitne plany na rozwój projektu, tak, aby był realizowany nie tylko w Krakowie, dlatego już na dniach ogłosimy nabór na nowe stanowiska. Po dokładnych analizach i wielu godzinach przygotowań, plan rozwoju projektu został szczegółowo przygotowany. Czeka nas mnóstwo pracy, ale jeśli wszystko się uda, satysfakcja będzie nie do opisania. Dlatego zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz profilu na Facebooku, ponieważ tam będą zdradzane wszystkie szczegóły projektu.

BA

JT

Dziękuje bardzo za rozmowę i życzę powodzenia w dalszych działaniach.

BA

Dziękuje bardzo.

Joanna Trojańska Parlament Studencki UEK

Nowi przedstawiciele studentów wybrani! To już ten czas, gdy zakończyły się wybory do Parlamentu Studenckiego! Po kampanii wyborczej i ciekawej debacie, podczas której kandydaci walczyli o poparcie, studenci przez tydzień oddawali głosy na swoich faworytów. W szeregi samorządu wstąpiło aż 41 nowych członków Studenckich Rad Wydziału.

W

szystkim nowo wybranym serdecznie gratulujemy! Po chwilach świętowania i radości z wygranych wyborów nadchodzi czas na pracę - bowiem mandat w Parlamencie to nie tylko wielkie wyróżnienie, ale także masa ciężkiej pracy. Jako przedstawiciele braci studenckiej zasiadamy w Radach Wydziału, Senacie i wielu komisjach decydujących m.in. o przyznawaniu stypendium, wyjazdach studentów chcących uczyć się za granicą, dofinansowywaniu projektów różnych organizacji studenckich oraz współdecydujemy o karach dla studentów, którzy złamali regulamin studiów wyższych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jednak nie ma się czego obawiać, ponieważ doświadczeni parlamentarzyści służą pomocną dłonią i wprowadzą „świeżaków” w ich obowiązki. Na pewno pomoże w tym wyjazd szkoleniowy, gdzie nowi członkowie wdrożą się w prace PSUEK. Członkowie SRW od podszewki poznają również liczne projekty organizowane przez Parlament, które umilają życie codzienne studentów. Nie tylko nauką student żyje i „rozerwać się” też czasem trzeba. Co to za studia bez Juwenaliów? Jak się zintegrować ze

studentami innych uczelni jeśli nie na Mostach Ekonomicznych? A jeśli mamy wybrać najlepszych wykładowców to tylko podczas Mentorów UEK! Prace grup projektowych niedługo ruszą pełną parą, a wszystko po to by student się nie nudził i cały czas coś się działo! Chcącym działać przypominamy, że wybory to nie jedyna droga by do nas dołączyć. Nie udało Ci się uzyskać wystarczającej liczby głosów, bądź wcale nie kandydowałeś/aś? Nic nie szkodzi! Działaj z nami jako wolontariusz. Podając nam swój e- mail na bieżąco dostaniesz informacje o aktualnych pracach i projektach Parlamentu Studenckiego UEK, do których możesz się przyłączyć. Jak to zrobić? Napisz do nas pustą wiadomość na adres hr@ psuek.pl z tematem „Chcę działać”, a będziesz na bieżąco informowany o podejmowanych przez nas działaniach. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony www.psuek.pl oraz polubienie nas na facebook.pl/parlament.uek. Wioletta Bolechała Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

| 63


STUDENCI UEK

BE GLOBAL Wyobraź sobie, że możesz wyjechać do kraju, który od zawsze fascynował Cię swoją kulturą czy architekturą, położonego np. w odległej Azji czy Ameryce Południowej. Brzmi jak bajka? Możesz ją urealnić!

G

lobal Citizen to międzynarodowy program wymiany dla młodych osób zainteresowanych rozwojem osobistym, odkrywaniem i dzieleniem się swoja kulturą, organizowany przez AIESEC. Basia – studentka turkologii, wyjechała do Indii, aby przez sześć tygodni odbywać tam wolontariat, polegający na pracy w szkole dla dzieci z biednych rodzin. Basia prowadziła dla nich zajęcia z zakresu języka angielskiego. O swojej przygodzie mówi – Wyjazd dał mi znacznie więcej niż oczekiwałam, otworzył mnie na innych ludzi, uzmysłowił jak niewiele potrzeba do szczęścia i spełnił moje marzenie dotyczące wyjazdu do Indii. Do dziś pozytywnie wspominam moment, kiedy dzieci w szkole wreszcie zaczęły mnie słuchać i z zaufaniem nazywały mnie ‚didi’ (w języku hindi „siostra”) Każda osoba chcąca wziąć udział w wolontariacie może wyjechać do jednego, wybranego przez siebie kraju z ponad 100 dostępnych w ofercie, realizując jeden z trzech projektów: Culture – edukacja kulturalna, budowanie postaw tolerancyjnych, Management – rozwijanie umiejętności związanych z management’em i zarządzaniem oraz prowadzenie szkoleń z ich zakresu, World Issue – program poruszający aktualne problemy światowe, takie jak prawa człowieka, HIV/AIDS, ochronę środowiska i szeroko pojętą ekologię. Maciej – student finansów i rachunkowości zdecydował się na wyjazd do Ugandy. Jak sam mówi – Myślę, że ludzie normalnie decydują się na tego typu wyjazd z dwóch powodów: ciekawego wpisu do CV lub chęci zrobienia czegoś dobrego. U mnie było podobnie. Od dawna czuję się emocjonalnie związany z Czarnym Lądem, a wtedy dostałem niepowtarzalną okazję do wyjazdu. Chciałem przede wszystkim spędzić trochę czasu w Afryce, jednocześnie robiąc coś dobrego dla społeczeństwa – wpis w CV miał być tylko dodatkową zaletą wyjazdu. Pozostając w kwestii multikulturowości, AIESEC prowadzi również prężnie rozwijający się, międzynarodowy program płatnych praktyk zagranicznych – Global Talents. Osoby biorące udział w programie mają szanse realizować praktykę za granicą w ramach czterech podprogramów: Business, Marketing, Education oraz IT. Studenci biorący udział w tym projekcie mają możliwość wykorzystania w praktyce wiedzy nabytej podczas studiów, nauki języków obcych oraz poznania nowych kultur i ludzi z całego świata. Krzysztof – absolwent informatyki stosowanej na Akademii Górniczo – Hutniczej odbył pięciomiesięczną praktykę w Gre-

64 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

cji. Zapytałam Krzysztofa co zaważyło na tym, że zdecydował się wziąć udział w Global Talents. Odpowiedział krótko: Po obronie pracy inżynierskiej uświadomiłem sobie że już za półtora roku czas zakończyć przyjemny okres studiów i rozpocząć poważną ścieżkę zawodową. Stwierdziłem, że to jeszcze nie jest moment dla mnie i potrzebuję czegoś więcej od życia. Dlatego postanowiłem wyjechać na praktykę z Global Talents i doświadczyć niesamowitej przygody, a zarazem zdobyć wyjątkowe doświadczenie zawodowe. Praktyki zagraniczne Global Talents skierowane są do studentów, bądź absolwentów do dwóch lat od ukończenia studiów. Ponadto osoby chętne do udziału w projekcie zobowiązane są znać język angielski minimum na poziomie B2 oraz posiadać w swoim CV co najmniej 3 miesięczne doświadczenie zawodowe. Jednak to nic trudnego, tak jak i sam proces poszukiwania praktyk – potwierdza student AGH, Krzysztof – Sam proces nie jest czasochłonny i ogranicza się do około godzinny dziennie, polega głównie na sprawdzaniu nowych ofert w bazie i wysyłaniu CV. Osoby z AIESEC Kraków w dużym stopniu pomagają w poszukiwaniu praktyki podsyłając ciekawe oferty lub kontaktując się bezpośrednio z komitetami za granicą. O swoim wyjeździe za granicę mówi – Pomijając niezastąpione doświadczenie zawodowe to największą zmianę, którą w sobie zauważyłem to to, że stałem się bardziej otwarty na innych ludzi i przestałem się bać podejmowania decyzji. Jeżeli mam jakieś marzenie to ustalam sobie termin i je realizuje. Dzięki temu jestem znacznie szczęśliwszym człowiekiem i wiem, że świat stoi dla mnie otworem i jedyne co muszę zrobić, to wyciągnąć rękę i zdobyć to czego tak naprawdę pragnę od życia. Życie Krzyśka po pięciu miesiącach spędzonych w Grecji zmieniło się o 180 stopni. Możecie być pewni, że wszystkie osoby, które wzięły udział w wolontariacie albo praktykach, niezależnie od ich pochodzenia, wieku, kierunku studiów czy płci, łączy jedno – dla każdego z nich ten wyjazd był zmieniającym życie doświadczeniem, ukazującym realia panujące w poszczególnych częściach globu. Tylko w 2012 roku na praktykę z AIESEC wyjechało 330 osób z całej Polski, chcesz być następny? Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach: www.globalcitizen.pl oraz www.globaltalents.pl. Marta Hebda


STUDENCI UEK

Inkubator biznesu na UEK – sprawdź, jakie daje możliwości!

N

a Uniwersytecie Ekonomicznym od kilku lat funkcjonuje największy inkubator przedsiębiorczości w Krakowie i jeden z największych w Polsce. Jest to Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości wchodzących w skład ogólnopolskiej sieci Inkubatory.pl, która w całym kraju prowadzi obecnie 40 inkubatorów na największych polskich uczelniach. Jego oferta jest bardzo atrakcyjna z puntu widzenia studenta, który chciałaby tanio i bezpiecznie z pomocą doświadczanych osób zacząć realizować swój pomysł na biznes. Warto skorzystać z tej możliwości i już na studiach spróbować zacząć zarabiać na swoim pomyśle.

1. Firma, 2. Wiedza 3. Społeczność. W ich zakres wchodzi:

Te trzy filary, na które składa się w sumie dziewięć usług, tworzy tzw. ekosystem AIP 2.0, który jest największym i najbardziej innowacyjnym systemem wsparcia biznesu w Polsce.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości AIP to największa sieć inkubatorów w Polsce i Europie (www.inkubatory. pl), której misją i celem jest budowanie sprzyjającego klimatu dla rozwoju start’upów.. AIP UEK z sieci inkubatory.pl to znacznie więcej niż zwykły inkubator przedsiębiorczości, jakich wiele działa przy różnych polskich uczelniach. Idea działania AIP UEK oparta jest na trzech filarach:

Na pakiet dziewięciu usług składa się: StartUp on-line – czyli innowacyjny system rejestracji własnego biznesu korzystając z osobowości prawnej AIP. Takie rozwiązanie oszczędza startującym przedsiębiorcom czas i pieniądze (dobrowolny ZUS) oraz redukuje ryzyko związane z prowadzeniem działalności (łatwość wejścia i wyjścia z biznesu w razie niepowodzenia). W ramach StartUp on-line AIP zapewnia wszystkim start’upom:

yy innowacyjny system rejestracji biznesu yy systematyczne szkolenia przedsiębiorców z zakresu prowadzenia biznesu yy budowanie i rozwijanie ogólnopolskiej społeczności start’upów.

| 65


STUDENCI UEK

Informacje o kolejnych StartUp Mixerach można znaleźć na profilu AIP Kraków na Facebooku lub na stronie www

Biuro AIP UEk, Pawilon A, pok - 016

- obsługę księgową, prawną, administracyjną oraz narzędzia do prowadzenia firmy takie jak firmowe konto bankowe, oprogramowanie do faktur, korzystanie z oprogramowania graficznego. StartUpContracts - w ramach tej usługi AIP UEK zapewnia wszystkim start’upom zniżki i inne benefity na usługi B2B u partnerów AIP dostępne dotychczas tylko dla przedsiębiorców o ugruntowanej pozycji na rynku. Dzięki temu przedsiębiorcy działający w strukturze AIP korzystają z benefitów np. w T-Mobile, DPD, Makro czy 4uTech. Rozbudowana społeczność start’upów AIP umożliwia także prowadzenie wewnętrznej ogólnopolskiej giełdy zleceń i barterów pomiędzy samymi przedsiębiorcami z AIP (z całej Polski). StartUp House – to dostęp do przestrzeni biurowej na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego ale także ponad czterdziestu nowoczesnych biur w całej Polsce (coworking, multimedialne salki do szkoleń) dla wszystkich start’upów z AIPniezależnie od miasta, w którym nastąpiła ich rejestracja. StartUp Kick-off – to forma wsparcia i doradztwa biznesowego udzielanego liderom start’upów na indywidualnych spotkaniach z dyrektorem lub specjalistami z konkretnych dziedzin (księgowość, marketing) w inkubatorze w danym mieście. StartUpMentoring – to spotkania start’upów z właścicielami dużych biznesów oraz z najzdolniejszymi laureatami programów AIP, podczas których liderzy start’upów mają okazję otrzymać praktyczne porady dotyczące rozwijania biznesu. StartUp Training – co tygodniowe bezpłatne szkolenia z tematów biznesowych organizowane dla start’upów. Do prowadzenia szkoleń AIP UEK zaprasza profesjonalistów – trenerów i coachów lub doświadczonych przedsiębiorców z regionu. W 2012 roku AIP Kraków zorganizował ponad 40 szkoleń i warsztatów mających na celu rozwijanie biznesowego i kreatywnego myślenia wśród młodych przedsiębiorców.

wymienić się kontaktami i pomysłami, poznać doświadczonych przedsiębiorców z różnych branż i ciekawe business case’y. StartUpCup – to zacieśnianie więzi i kontaktów biznesowych powstałych w ramach ekosystemu AIP podczas rozgrywek sportowych i wyjazdów integracyjnych. GrowUpStartUp – to organizowane raz w roku prestiżowe ogólnopolskie spotkanie społeczności start’upowej, podczas którego spotykają się zwycięzcy StartUpMixerów z poszczególnych inkubatorów. GrowUpStartUp ma na celu wyłonienie najlepszego polskiego start’upa danego roku. Komercyjnie, poza AIP, koszt wszystkich tych usług to ponad 2500 złotych miesięcznie. W AIP UEK przedsiębiorca inwestuje jedynie 250 zł na miesiąc, resztę kosztów pokrywa AIP ze środków z dotacji 5.2. POIG. AIP nie tworzy także barier wejścia do biznesu, dlatego nie ocenia pomysłów biznesowych kandydatów. Wychodzimy z założenia, że każdy pomysł na biznes da się zrealizować a jego trafność najlepiej weryfikuje rynek. Dlatego, jeśli tylko ma się pomysł, zawsze warto i trzeba próbować zmonetyzować go na prawdziwym rynku i w otoczeniu prawdziwej konkurencji i klientów.

StartUpMixer – duże, comiesięczne imprezy organizowane w regionach mające na celu integrację trzech środowisk – młodych przedsiębiorców z AIP, doświadczonych przedsiębiorców z kilkunastoletnim stażem na rynku oraz wszystkich osób zainteresowanych przedsiębiorczością i planujących otworzyć własny biznes. Podczas każdej imprezy trzy młode firmy z AIP prezentują na scenie swoje biznesy, oceniają ich eksperci – znany przedsiębiorca w danej branży oraz dyrektor inkubatora. Po wyborze najlepszego start’upu wieczoru jest czas na integrację i networking przy poczęstunku. AIP StartUp Mixer to jedne z najciekawszych spotkań społeczności start’upowych w Polsce, podczas których młodzi ludzie mają okazję

66 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

Aby zapisać się do Programu AIP 2.0 - tym samym mieć firmę i być częścią społeczności AIP należy odwiedzić biuro AIP UEK w godz. 9:00 – 16:00. Nasz adres to: Uniwersytet Ekonomicznym , ul. Rakowicka 27, paw. A pok. -106 (podziemie, obok baru Pokusa) Można wcześniej umówić się tel. (12) 293 54 43 lub mailowo: krakow@przedsiebiorca.pl , jednakże zapraszamy także bez rejestracji, jesteśmy otwarci na gości! Po więcej informacji zapraszamy na www.aipkrakow.pl www.inkubatory.pl www.facebook.com/aip.krakow lub do kontaktu z Dyrektorem AIP Kraków: Sebastianem Koliszem: sebastian.kolisz@aipkrakow.pl tel. +48 608 340 897

Kamila Golec Marketing i PR Manager AIP Kraków


STUDENCI UEK

Polski eksport za granicą… czyli III Forum Handlu Zagranicznego

Z

dniem 5 grudnia br. zakończyła się trzecia edycja Forum Handlu Zagranicznego, pod hasłem przewodnim: „Bezpieczeństwo w obrocie międzynarodowym – szanse i bariery rozwoju eksportu polskiego poza UE”. Konferencja naukowa została po raz kolejny zorganizowana przez Koło Handlu Zagranicznego przy współpracy z Katedrą Handlu Zagranicznego. Tegoroczna edycja przyciągnęła na UEK średnie i duże przedsiębiorstwa specjalizujące się szeroko pojętą wymianą międzynarodową. Wśród prelegentów znalazły się takie przedsiębiorstwa jak Międzynarodowego Konsorcjum Platforma Bezpieczeństwa Gospodarczego z Sosnowca, PricewaterhouseCoopers z Warszawy, BRE Bank, KUKE S.A., Raiffeisen Polbank, Ceramika PARADYŻ, Siniu oraz COIE. - Forum jest inicjatywą studencką, w której interesie jest rozwijanie wszelkiego rodzaju zainteresowań naukowych w połączeniu z praktyką – stwierdził prof. Wydymus, natomiast prof. Zieliński zaakcentował, że organizacja III Forum HZ to przejaw kreatywności studentów Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, którzy dołożyli wszelkich starań, aby godnie reprezentować uczelnię poza jej murami. Konferencję rozpoczął swoim wystąpieniem dr Jan Pamuła, prezes Międzynarodowego Portu Lotniczego w Balicach. W przemówieniu pt. „Strategie rozwoju transportu lotniczego w Polsce” podkreślił, że lotniska to zdecydowanie wrażliwe spółki na arenie międzynarodowej, które są podatne na wiele czynników mikroi makro- ekonomicznych. Istotne jest wyszkolenie pracowników ochrony, aby pasażerowie przylatujący/odlatujący z portu czuli się bezpiecznie i komfortowo.

Całość konferencji została podzielona na trzy panele. Pierwszy był moderowany przez dr Bombińską, który poruszał temat bezpieczeństwa obrotu międzynarodowego w perspektywie makroekonomicznej. Dariusz Ćwikowski z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oznajmił, że szara strefa w niektórych krajach może wynosić nawet 70 %. Są to zatrważające dane, z powodu ogromnej ilości zasobów pieniężnych, które wyciekają z państwa. Kolejny panel odnosił do bezpieczeństwa w wymianie międzynarodowej lecz z punktu widzenia mikroekonomicznego. Natomiast ostatni blok tematyczny poddawał analizie szanse i bariery rozwoju polskiego eksportu poza Unię Europejską w kontekście bezpieczeństwa obrotu międzynarodowego. W tym roku konferencję naukową wspierała firma networkers. pl sp. z o.o. z Krakowa specjalizująca się w administracji i wdrażaniu sieci teleinformatycznych w różnej wielkości przedsiębiorstwach. Jak podkreślił sam członek zarządu spółki Marcin Ślęczek: - W świecie silnie zglobalizowanym teleinformatycznie każda forma współpracy z uczelnią, a szczególnie z młodym pokoleniem studentów w zakresie popularyzacji obrotu międzynarodowego zyskuje naszą aprobatę. Wiele firm opartych na współpracy z zagranicą – w tym także nasza - codziennie zmaga się z problematyką dotyczącą sposobów rozliczeń w transakcji międzynarodowych. Jest to wiedza bardzo użyteczna, która potem przydaje się w praktyce. Konferencja zakończyła się popołudniu tego samego dnia. Organizatorzy podziękowali prelegentom i uczestnikom za przybycie, a sponsorowi za pomoc finansową w przygotowaniu III Forum Handlu Zagranicznego.

| 67


Bal Błękitny 1 marca 2014, godz. 20.00 Kopalnia Soli w Wieliczce

szczegóły na stronie www.uek.krakow.pl

Partnerzy UEK