Page 1

Kobiecy Akcent na UEK

Stop narkotykom

Projekt dla najlepszych

s. 9

s. 10

s. 10

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

84. rok akademicki rozpoczęty....

Nr 8 (24) listopad 2008


W numerze: Prawomocny wyrok sądu 2 Kairska Akademia naszym partnerem 2 Rozmowy władz ze studentami 2 Biuro ds. Jakości Kształcenia 2 Słowo Rektora 3 84. Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 4 Inauguracja roku w Krakowskiej Szkole Biznesu 6 Rok akademicki w Zamiejscowym Wydziale Rozwoju Regionalnego w Dębicy 7 Targi Pracy UEK 8 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz firma Accenture wspólnie stawiają na kobiety 9 Studia z dyplomem trzech uczelni 10 STOP narkotykom 10 Współczesny Magellan poszukiwany! 11 Czy Ukraina podąży śladami Polski? 12 O polityce energetycznej Unii Europejskiej oraz barierach integracji europejskiej 14 W czym możemy pomóc? System wsparcia dla nauczycieli akademickich UEK 16 Polska w 2020 r. – nadzieje i obawy 17 XV Polsko-Słowacko-Ukraińskie Seminarium Naukowe 17 Wyzwania nowej gospodarki 18 Kraków najlepszy z całej Polski 20 Nowy semestr – nowe wyzwanie 20 Nadal potrzebni – lepsze kwalifikacje w miejscu pracy 22 Urzędnicy w międzynarodowej szkole 23 Konsorcjum Study in Krakow na konferencji w Antwerpii 24 Współpraca międzynarodowa – ważny element rozwoju Uczelni 25 Najlepsza na Uczelni 26 Promocja GAP-owiczów 27 Kształcące podróże z KSB UEK 28 Jak bezpiecznie podróżować jesienią i zimą? 30 Przystanek Zdrowie 30 6. Krakowski Festiwal Górski 30 XI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „AS 2008” i Grand Prix Polski Juniorów II, Młodzieży, Dorosłych 30 I Karmelitańskie Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne 31 Wyzwanie dla studenta! 31 Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych 31 Tydzień Kobiet 31 Maraton walutowy INDEX 31 Spotkania po 40 latach 32 Skądkolwiek wieje wiatr, zawsze ma zapach Tatr 33 Integracja przy ognisku 33 Nowy zespół, nowy sponsor, nowe nadzieje 34 Trzeci raz z rzędu na podium 34 Piszą o nas 35 UEK – „wspólne” dobro? 36 I nie pluj na godło! 36 Redakcja: Biuro Rzecznika Prasowego e-mail: gazeta@uek.krakow.pl

2

Prawomocny wyrok sądu Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat w Krakowie złożyła do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Sądu Grodzkiego wniosek o ukaranie Rektora Ryszarda Borowieckiego, zarzucając mu, że „jako pracodawca Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie do dnia 29 lutego 2008 r. nie wypłacił wynagrodzenia za pracę w  styczniu i  lutym 2007 r. Reginie Bekier, co stanowi wykroczenie z  art. 282 § 1 w  zw. z  art. 94 pkt 5 Kodeksu pracy”. Wyrokiem z  dnia 18 czerwca br. (sygn. XW 929/08/S) Sąd uniewinnił obwinionego Ryszarda Borowieckiego od zarzucanego mu wnioskiem o ukaranie czynu. Od wyroku tego apelację wniósł oskarżyciel publiczny Państwowa Inspekcja Pracy oraz oskarżycielka posiłkowa Regina Bekier. 16 października br. zapadł wyrok w tej sprawie (sygn. IV 1 Waz 404/08) – Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział Karny Odwoławczy utrzymał w mocy wyrok Sądu Grodzkiego, uniewinniający Ryszarda Borowieckiego. Wyrok ten jest prawomocny. 

Kairska Akademia naszym partnerem W piątek 3 października br. Rektor UEK – prof. Roman Niestrój oraz przedstawiciele egipskiej Science Valley Academy – Akademii Nauk w Kairze, wiceprezydent dr Menha Mohammed Ezzat i prezydent prof. Osama MoheyELDin Awad, podpisali ogólną umowę dotyczącą przyszłej współpracy. Kairska Akademia działa od 2006 roku, kiedy uruchomiony został Wydział Zarządzania, Finansów i Systemów Informacyjnych, oferujący 5 specjalizacji na poziomie licencjackim. W tym roku startuje Wydział Inżynierii i  Technologii, gdzie można będzie otrzymać tytuł licencjata na 7 specjalnościach. 

Rozmowy władz ze studentami 27 października 2008 tuż po obradach Senatu UEK, odbyło się spotkanie władz Uczelni z przedstawicielami Parlamentu Studenckiego oraz organizacji studenckich działających na naszej Uczelni. Głównym tematem spotkania

była zmiana Regulaminu Samorządu Studenckiego, który wydaje się nie być do końca zgodny z prawem i Statutem Uczelni. Przewodnicząca Parlamentu Karolina Janik wyszła z inicjatywą powołania Komisji, w której skład wejdą przedstawiciele Parlamentu, organizacji studenckich i Uczelni. Poruszono również temat zmiany systemu kształcenia i  przejście na system boloński. Uczestników spotkania zaniepokoił spadek aktywności w organizacjach studenckich oraz niska frekwencja studentów podczas wyborów. Wspomniano również o pustych salach podczas wykładów i poziomie samych wykładów (które czasem sprowadzają się do przeczytania przez prowadzącego notatek). Rektor zaproponował przyznawanie nagród rektora za działalność dydaktyczną – o tym, któremu wykładowcy zostanie ona przyznana, decydować będą m.in. studenci. Dyskusja nie rozwiązała wszystkich nurtujących rektora i studentów problemów, ale nakreśliła kierunek przyszłej współpracy i wykazała celowość kolejnych spotkań. Następne spotkanie jeszcze przed świętami. 

Biuro ds. Jakości Kształcenia 1 października br. został powołany Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia. Został nim prof. dr hab. Jan W. Wiktor – kierownik Zakładu Marketingu Międzynarodowego w Katedrze Marketingu UEK. Obecnie tworzone jest Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, jako jednostka administracji centralnej, podległej Rektorowi. O  jego zadaniach i  składzie personalnym więcej w  kolejnych wydaniach „Kuriera UEK”. 

Z okazji 25-lecia NSZZ Solidarność We wrześniu br., po długotrwałych staraniach, ukazała się okolicznościowa publikacja pod redakcją Jolanty Juzy – Przewodniczącej KU NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, poświęcona jubileuszowi 25lecia utworzenia Związku Zawodowego Solidarność – „Solidarność nauki w Krakowie 25 lat”. Publikacja dokumentuje obchody rocznicy Sierpnia oraz jubileusz 25-lecia NSZZ Solidarność, które środowisko akademickie Krakowa uczciło 1 października 2005 r. 


Drodzy Państwo,

po wakacyjnej przerwie witam wszystkich serdecznie w nowym 84. roku akademickim 2008/2009. Wraz z nim zaczyna się kadencja nowych władz Uczelni, do których należeć będą decyzje o kształcie Uniwersytetu, jego zewnętrznym wizerunku i polityce wewnętrznej. Dzięki ustabilizowanej sytuacji naszej Uczelni i jej mocnej pozycji w środowisku naukowo-dydaktycznym, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym, zamierzamy się skupić na głównym priorytecie: ciągłym podnoszeniu jakości kształcenia i warunków studiowania. Najważniejsi są dla nas młodzi ludzie, którym musimy oferować i zapewniać taki poziom nauczania, dostosowywany do rosnących wymagań rynku pracy, który przekładał się będzie na możliwość właściwej realizacji zawodowej. Za nami najważniejsze dla Uczelni święto – inauguracja roku akademickiego. I choć było to tak niedawno, aktualne wydanie „Kuriera UEK” znakomicie pokazuje, jak wiele od tego momentu wydarzyło się na Uniwersytecie, jak tętni tutaj życie. Zwracam się zatem z prośbą do wszystkich Państwa, pracowników i studentów naszej Uczelni, o jeszcze bardziej aktywnie włączanie się w pracę nad wydawaniem kolejnych jego numerów. Redakcja „Kuriera UEK” otwarta jest na wszystkie merytoryczne sugestie i pomysły dotyczące rozszerzenia jego koncepcji. „Kurier UEK” jest wizytówką całej społeczności naszego Uniwersytetu – zadbajmy o nią wspólnie.

Łączę pozdrowienia,

prof. dr hab. Roman Niestrój Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

3


2 października br. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zainaugurował 84. rok akademicki. Jak zwykle uroczysta inauguracja odbyła się z udziałem społeczności akademickiej Uczelni, po raz pierwszy z nowymi władzami UEK kadencji 2008–2012.

84. Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009

T

radycją stało się już, że ważne uroczystości akademickie na Uniwersytecie poprzedza uroczysta msza święta w kościele Ojców Karmelitów Bosych przy ul. Rakowickiej 18, odprawiana w intencji pracowników i studentów UEK. Po nabożeństwie, podczas którego homilię wygłosił ksiądz biskup Jan Szkodoń, władze Uniwersytetu oraz profesorowie Uczelni i zaproszeni goście, przebrani w odświętne togi, uformowali pochód, który przemaszerował z Budynku Głównego do hali widowiskowej w  pawilonie dydaktycznosportowym. Rangę wydarzenia podkreśliła obecność przybyłych na inaugurację gości: senatorów, przedstaImmatrykulacja studentów I roku

4

wicieli władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych, wojska i policji, przedstawicieli Korpusu Dyplomatycznego, klasztoru Karmelitów Bosych, rektorów polskich i zagranicznych uczelni publicznych i niepublicznych, zaprzyjaźnionych i współpracujących z  Uczelnią prezesów i  dyrektorów instytucji finansowych, przedsiębiorstw różnych sektorów i z różnych regionów Polski, szkół, towarzystw naukowych i zawodowych oraz innych firm i organizacji współpracujących z Uniwersytetem. Otwarcia uroczystości dokonał Rektor UEK, prof. dr hab. Roman Niestrój. W przemówieniu inauguracyjnym powiedział m.in.: Żyjemy w  czasach, w  których wielkie tempo i przyrost wiedzy oraz nieustannie dokonujący się

Msza święta w kościele Ojców Karmelitów Bosych

postęp technologiczny i informacyjny wymagają od nas stałego edukacyjnego rozwoju. Krajowi potrzebni są ludzie światli i wykształceni, otwarci na wyzwania współczesności. Potrzebne więc są uczelnie, które zagwarantują możliwość zdobycia rzetelnego – tak ważnego w dzisiejszym świecie – wykształcenia. Bądźmy jedną z nich! Pamiętajmy, że nasz Uniwersytet jest dobrem wspólnym całej uczelnianej społeczności: pracowników, studentów i absolwentów. Dla dobra kraju, Krakowa i w osobistym interesie każdego z nas wspólnie pomnażajmy wartość naszej Uczelni tak, abyśmy w czasie kolejnych inauguracji mogli uznać rozpoczynany dzisiaj rok akademicki za w pełni udany. Jak zwykle, z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego władze Uczelni otrzymały wiele adresów gratulacyjnych z  życzeniami na nowy rok akademicki. Prof. dr hab. Andrzej Malawski – Prorektor ds. Badań Naukowych odczytał jeden z nich – list Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze szczególnymi życzeniami dla rozpoczynających studia. Kolejnym punktem inauguracji była immatrykulacja studentów I roku. Tradycyjnie już Rektor UEK pasował nowych studentów na członków akademickiej społeczności Uczelni, a dziekani wręczyli im pierwsze uniwersyteckie indeksy. Na zakończenie ślubowania odśpiewano stary łaciński hymn braci studenckiej – Gaudeamus igitur. W  kolejnej części inauguracji Jerzy Miller – wojewoda małopolski, wręczył 52 pracownikom Uniwersytetu złote, srebrne i  brązowe Medale za Długoletnią Służbę. Złote Medale za Długoletnią Służbę otrzymali: dr Zofia Andrykiewicz-Feczko; Alicja Babral; Józefa Cygan; Małgorzata Galiak; Ewa Guzik; dr Halina Guzik; dr Grażyna Holik; dr Barbara Klimek; mgr Anna Kołpanowicz; Jan Ligęza; dr hab. Lucyna Mączka, prof. UEK; dr Barbara Ostrowska; Lucyna Penpeska; mgr Elwira Pizoń; Maria Poszwa; Marta


Struś; Anna Sobas; prof. dr hab. Wanda Sułkowska; dr Kinga Szymanowicz; Elżbieta Warchoł; dr Maria Węgrzecka; Anna Wietrzyska; Anna Zacharska-Kuc. Srebrnymi Medalami za Długoletnią Służbę zostali odznaczeni: dr Małgorzata Furmańska-Oćwieja; dr Danuta Golik; Lena Kolasa; dr Piotr Paweł Małecki; dr hab. Ewa Miklaszewska, prof. UEK; dr hab. Aleksander Surdej, prof. UEK; Małgorzata Trojanowska. Brązowe Medale za Długoletnią Służbę odebrali: dr Jarosław Bober; dr hab. Krzysztof Broński, prof. UEK; dr Paweł Cabała; mgr Anetta Chachlowska; dr Izabela Czaja; dr Sabina Denkowska; mgr Bożena Gas; mgr Joanna Jackowska; dr Joanna Krzyżak; dr Tomasz Markus; dr Stanisław Mazur; dr Katarzyna Mikołajczyk; dr Monika Musiał-Malagó; mgr Agnieszka Nawrocka; dr Renata Papież; dr Bogdan Rogoda; dr Piotr Serafin; dr Ewa Soja; dr Krzysztof Stepaniuk; mgr Katarzyna Szafarska; dr Krzysztof Woźniak; dr Marcin Zawicki. Jak co roku inauguracji roku akademickiego towarzyszyło wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej. Siedmioro odznaczonych medalami udekorował Artur Dzigański – małopolski kurator oświaty. Otrzymali je: dr hab. Anna Francik, prof. UEK; dr hab. Józefa Gniewek, prof. UEK; dr Henryk Baranek; dr Jan Beliczyński; dr Andrzej Kozina; dr Bogusław Luchter; mgr Małgorzata Hetka. Zebrani poznali również nazwiska pracowników UEK, uhonorowanych Indywidualnymi Naukowymi Nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: prof. Aleksego Pocztowskiego nagrodzono za książkę „Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody”, a  dr. hab. Mateusza Pipienia – za habilitację nt. „Wnioskowanie bayesowskie w ekonometrii finansowej”. Indywidualną Organizacyjną Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymał prof. Ryszard Borowiecki – Rektor UEK w  latach 2002–2008. Ceremonia wręczenia tych nagród odbędzie się 8 października 2008 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. Wyjątkowym wydarzeniem tegorocznej inauguracji było wręczenie Nagrody im. E. Kwiatkowskiego, przyznawanej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie od 1995 r. w trosce o stan informacji i  poziom publicystyki ekonomicznej w polskich mediach. Laureatem tegorocznej XIII edycji Nagrody został Piotr Aleksandrowicz z tygodnika „Newsweek”, nominowany za „tekst I prawda, i fałsz, opublikowany w  Newsweeku nr 40 z 2007 r. Artykuł ten wykazuje ogromną rzetelność dziennikarską autora, który oceniając sytuację gospodarczą w Polsce, nie uległ ani autopromocji rządu, ani nadmiernemu krytycyzmowi wielu analityków. Jednocześnie tekst w  sposób syntetyczny i przystępny analizuje plusy i minusy gospodarki”. Piotr Aleksandrowicz jest obecnie szefem działu Biznes w  tygodniku „Newsweek”. Jest pierwszym laureatem nagrody PRYZMAT, przyznanej w 1993 roku przez Fundację Edukacji Ekonomicznej pod patronatem Leszka Bacerowicza – za propagowanie i wyjaśnianie sensu przemian ekono-

micznych i gospodarczych po 1989 roku. W 2007 roku otrzymał również Ostre Pióro Business Centre Club, przyznawane za propagowanie przedsiębiorczości i wspieranie idei wolnego rynku. Odbierając Nagrodę, Piotr Aleksandrowicz powiedział m.in.: Traktuję tę nagrodę jako nagrodę dla tej grupy dziennikarzy, którzy wbrew pewnym trendom i modom, a czasami nawet naciskowi czytelników, odwołują się częściej do rozumu niż do emocji, częściej do faktów, liczb, konkretów, zapisów niż do wyobrażeń czy publicystycznych przekonań, niezbyt ładnie umotywowanych. Tradycyjnie nagrodzono również laureatów konkursu „Najlepsi UEK” (trzy nagrody i cztery wyróżnienia). „Najlepsi UEK” to konkurs, organizowany przez Koło Naukowe Handlu Zagranicznego, który umożliwia nagradzanie wyróżniających się studentów 3–5 roku wszystkich kierunków studiów, mających średnią ocen przynajmniej 4,0 – ludzi ambitnych, kreatywnych, niebojących się nowych wyzwań, konsekwentnych w  zdobywaniu wiedzy. Konkurs

Piotr Aleksandrowicz – laureat XIII edycji Nagrody im. E. Kwiatkowskiego za 2007 rok

Wojewoda małopolski Jerzy Miller wręcza Medale za Długoletnią Służbę

Małopolski kurator oświaty Artur Dzigański odznacza pracowników naszej Uczelni Medalami Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. Jacek Osiewalski wygłasza wykład inauguracyjny

5


Inauguracja roku w Krakowskiej Szkole Biznesu Alicja Górnisiewicz-Niżnik 26 września br. w hali sportowej naszej Uczelni rok akademicki 2008/2009 zainaugurowała Krakowska Szkoła Biznesu UEK.

Występ mezzosopranistki Bożeny Zawiślak-Dolny

promuje wartościowe postawy, wspiera pęd do wiedzy, przedsiębiorczość, zaangażowanie i pracowitość studentów, którzy aktywnie i kreatywnie wykorzystują okres studiów, poprzez swoją działalność poszerzają horyzonty, zdobywają ciekawe doświadczenia, rozwijają się intelektualnie i już teraz pracują na swoją przyszłą karierę zawodową. Laureatom oraz wyróżnionym studentom nagrody wręczyła Dorota Pietrow – Doradca Zarządu Fortis Banku. Laureatami tegorocznej edycji konkursu „Najlepsi UEK” zostały: Anna Nijakowska – I miejsce (Finanse i rachunkowość; Informatyka i ekonometria) – wywiad z laureatką publikujemy na s. 26 ; Valentina Pokrovskaya – II miejsce (Zarządzenie); Karolina Szczerban – III miejsce (Stosunki międzynarodowe; Finanse i bankowość). Wyróżnieni w konkursie zostali natomiast: Paweł Chelicki (Stosunki międzynarodowe); Sebastian Karwala (Zarządzanie i marketing); Anna Mazurczak (Finanse i rachunkowość); Michalina Szczepańska (Stosunki międzynarodowe; Finanse i bankowość; Dziennikarstwo i komunikacja społeczna). Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2008/2009 zwieńczył wykład prof. Jacka Osiewalskiego nt. „Ekonomia empiryczna – problemy statystycznego modelowania i wnioskowania”. Tak uroczysty dzień jak inauguracja nie mógł być pozbawiony części artystycznej – z  okazji rozpoczęcia na naszej Uczelni kolejnego roku akademickiego wieczorem w  sali koncertowej Akademii Muzycznej w Krakowie odbył się koncert muzyki poważnej. W  pierwszej części wystąpiła znana mezzosopranistka Bożena Zawiślak-Dolny z  towarzyszeniem pianistki Renaty Żełobowskiej-Orzechowskiej (adiunkt w Akademii Muzycznej w  Krakowie). Część drugą koncertu uświetnił Mark Markham, artysta rezydent Grand Valley State University, który w  pięknym stylu zagrał improwizacje własne oraz utwory innych kompozytorów. 

6

I

naugurację zaszczycili swoją obecnością oraz wystąpieniem: Rektor UEK prof. dr hab. Roman Niestrój, Dyrektor Stockholm University School of Business – prof. Thomas Hartman oraz Dyrektor Programów Międzynarodowych St. Gallen Business School –  dr  Nikolaus Storz. Wykład inauguracyjny „Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa” wygłosiła dr Marzena Piszczek, będąca pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Finansów UEK. Jak co roku podczas inauguracji rozdane zostały dyplomy absolwentom kolejnej edycji studiów Executive Master of Business Administration oraz – po raz pierwszy – absolwentom

studiów International Master of Business Administration. W uroczystości udział wzięli studenci rozpoczynający pierwszy semestr studiów. Była to również okazja do wręczenia najlepszym słuchaczom obu programów nagród w postaci rocznej prenumeraty miesięcznika „Harvard Business Review”. W tym roku nagroda ta przypadła Łukaszowi Brzózce (słuchaczowi XI edycji studiów Executive MBA) oraz Leszkowi Mierzwie (słuchaczowi I edycji studiów International MBA). Rozpoczęcie kolejnego roku akademickiego na ponad 50 kierunkach studiów podyplomowych, studiów Executive MBA oraz International MBA jest dowodem profesjonalizmu i silnej marki, jaką Krakowska Szkoła Biznesu posiada wśród instytucji organizujących studia podyplomowe oraz stale rosnącego zainteresowania ofertą edukacyjną Szkoły.  Alicja Górnisiewicz-Niżnik Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Uczestnicy inauguracji roku akademickiego 2008/2009 w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK


Inauguracja Roku Akademickiego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Gorlicach odbyła się 24 października br. Reprezentujący władze Uczelni dr hab. Andrzej Chochół, prof. UEK – Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przeprowadził symboliczną  mmatrykulację studentów, a wykład inauguracyjny wygłosił dr hab. Adam Sagan, prof. UEK. Od lewej: Mirosław Wędrychowicz – starosta powiatu gorlickiego, dr hab. Andrzej Chochół, prof. UEK, dr Leszek Strzembicki

Rok akademicki w Zamiejscowym Wydziale Rozwoju Regionalnego w Dębicy rozpoczęty Gaude, mater Polonia, prole fecunda nobili – przy tych słowach 10 października br. wkroczyli na halę widowiskowo-sportową w Dębicy przedstawiciele władz naszej Uczelni i rad wydziałów, by zainaugurować 6. rok akademicki w Zamiejscowym Wydziale Rozwoju Regionalnego UEK w Dębicy wspólnie z przybyłymi senatorami, przedstawicielami władz województwa, powiatu i miasta Dębicy, reprezentantami lokalnego biznesu i mediów, a także licznie zgromadzonymi studentami i mieszkańcami miasta.

T

radycyjnie inaugurację rozpoczęło kilka słów JM Rektora, który w tym roku odniósł się do roli Uniwersytetu w regionie podkarpackim: Zamiejscowy oddział naszej Uczelni w Dębicy to Wydział Rozwoju Regionalnego, dlatego liczymy, że nie tylko znajdzie tu się baza dla studentów z zagranicy, ale zrobimy wszystko, by naszą obecność tutaj pozytywnie odczuło nie tylko miasto i Podkarpacie, ale region przygraniczny. Mam nadzieję, że będziemy mieli wkład w rozwój tego regionu Polski. Do zebranych gości przemówili również: senator Władysław Ortyl oraz Piotr Boroń – członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Burmistrz Dębicy Paweł Wolicki, deklarując chęć dalszej współpracy z Uniwersytetem w kształtowaniu przyszłości miasta, przekazał na ręce Rektora i Prorektora ds. Studenckich dr. hab. Andrzeja Chochóła, prof. UEK mosiężne „Gryfy Dębickie”, by przypominały im o tym wspaniałym mieście. Przedstawicielka studentów odniosła się głównie w  swoim przemówieniu do wyzwań,

Prof. dr hab. Irena Pietrzyk wygłasza wykład inauguracyjny

jakie czekają na nowo przyjętych studentów, życząc im trafnych wyborów i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy: Rozwijajcie swoje talenty i zainteresowania, nawiązujcie przyjaźnie, ponieważ takie praktyki procentują i czynią z Was mądrych nie tylko umysłem, ale i duchem. W  trakcie uroczystości nie mogło zabraknąć wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału oraz immatrykulacji najlepszych nowo przyjętych studentów, którzy wraz z  chórem Państwowej Szkoły Muzycznej w  Dębicy zaśpiewali Gaudeamus Igitur. Część oficjalną inauguracji zakończył wykład prof. dr hab. Ireny Pietrzyk „Region w  procesie globalizacji gospodarczej”. Część artystyczną uroczystości wypełnił występ trio ze Studia Piosenki Miejskiego Ośrodka Kultury w  Dębicy  w składzie: Karolina Chmiel, Dorota Kopeć, Anna Mika, prowadzonego przez Katarzynę Godzisz-Antonik, oraz występ taneczny dzieci ze Szkoły Tańca Elbo, prowadzonej przez Elżbietę Bodziany. 

7


W dniu 23 października 2008 roku odbyły się V Targi Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przygotowane przez Akademickie Centrum Kariery. W Targach Pracy wzięło udział 53 wystawców, oferujących pracę w dziedzinie finansów, rachunkowości, bankowości, jak również firmy z branży odzieżowej, spożywczej, meblarskiej, papierniczej, informatycznej i motoryzacyjnej. Targi Pracy tradycyjnie cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony studentów i absolwentów krakowskich uczelni – halę wystawową odwiedziło niemal 7 tysięcy osób.

Targi Pracy UEK drzwiami do kariery studentów i absolwentów

J

ak co roku odwiedzający targi, poprzez udział w licznych prezentacjach prowadzonych przez takie firmy, jak: State Street Services (Poland) Limited Sp. z o.o., Capgemini Polska Sp. z o.o., ACCEA, IBM BTO BCS Sp. z  o.o., Electrolux Poland Sp. z  o.o., Philip Morris International Service Center Europe Sp. z o.o., International Paper Polska Sp. z o.o., Hitachi Data Systems (Polska) Sp. z o.o., Shell Polska Sp. z o.o., Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zapoznali się z możliwościami rozwoju zawodowego, ścieżkami kariery oraz wymaganiami stawianymi przez powyższe firmy. Podczas Targów Pracy studenci i absolwenci mieli okazję do bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, co przyczyniło się do zdobycia większej wiedzy na temat firm oraz zdobycia większej orientacji w zakresie ofert pracy i wymagań stawianych przez pracodawców. W trakcie targów można było otrzymać zarówno katalog targowy, zawierający reklamy wszystkich wystawców, jak i liczne informacje o firmach. – Mamy nadzieję, że spełniliśmy oczekiwania wielu osób poszukujących zatrudnienia i umożliwiliśmy odwiedzającym targi zapoznanie się z aktualnymi ofertami pracy i staży oraz oczekiwaniami pracodawców – mówi Maja Timler-Świech, kierownik ACK. – Wszystkich uczestników oraz tych, którym w tym dniu nie udało się odwiedzić targów, zapraszamy na naszą stronę www.kariery.uek.krakow.pl, gdzie w dziale poświęconym Targom Pracy można znaleźć listę wszystkich wystawców. Firmy te prowadzą aktualnie procesy rekrutacyjne, warto więc bliżej zapoznać się z ich propozycjami. Na stronie AkademickieTargi Pracy UEK odwiedziło niemal 7 tys. osób

8

go Centrum Kariery dostępna jest również aktualna, obszerna baza ofert pracy, praktyk i staży. W tym roku po raz pierwszy w Targach Pracy UEK udział wzięła firma State Street. Poniżej rozmowa z  Elżbietą Zielińską – Recruitment Manager tej firmy.

Czy Targi Pracy UEK spełniły Państwa oczekiwania? Targi Pracy są dobrą okazją do poznania zarówno przyszłych kandydatów, jak i pracodawców. Były to pierwsze duże targi, w  których uczestniczyliśmy (jesteśmy w Polsce od niecałego roku). Wśród studentów i absolwentów zaobserwowaliśmy bardzo duże zainteresowanie naszą ofertą. Jeszcze do niedawna nasza firma była mało rozpoznawalna na rynku pracy w  Polsce, w przeciwieństwie do rynków zachodnich. Dlatego też uczestnictwo w tej imprezie wzmocniło i utrwaliło wizerunek State Street wśród osób odwiedzających.

Jak oceniają Państwo kwalifikacje i umiejętności naszych studentów? Od początku działalności State Street w  Polsce zatrudniliśmy dużą liczbę absolwentów i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i  z  całą pewnością możemy powiedzieć, że ich umiejętności i wiedza są na bardzo wysokim poziomie. Wszystkie te osoby znają biegle język angielski i  wyniosły z  Uczelni solidne podstawy umożliwiające im pracę w  międzynarodowym środowisku finansowym. Jakie są kluczowe wymagania stawiane kandydatom do pracy? State Street poszukuje osób, które posiadają wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i  organizacyjne. Pracujemy w  grupach, dlatego od naszych pracowników oczekujemy umiejętności komunikacyjnych i  interpersonalnych. Zorientowanie na terminowość zadań, dbałość o  szczegóły, zdolność do pracy w  dynamicznie rozwijającym się środowisku są również kluczowymi elementemi w  wyborze kandydatów do pracy w State Street. Jeśli chodzi o techniczne umiejętności, to oczekujemy znajomości pakietu MS Office i  zdolności szybkiego uczenia się nowych technologii/systemów. Będąc firmą amerykańską, State Street wymaga od swoich pracowników również biegłej znajomości języka angielskiego. Idealni kandydaci powinni legitymować się dyplomem z zakresu finansów, księgowości bądź innych pokrewnych dyscyplin biznesowych. Bardzo ważna dla nas jako pracodawcy jest motywacja pracowników do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji. State Street umożliwia im udział w licznych szkoleniach, zarówno merytorycznych, jak i rozwijających umiejętności interpersonalne. Jakich wskazówek udzieliłaby Pani naszym studentom jako przyszłym kandydatom do pracy? Proces rekrutacji do naszej firmy składa się z  trzech etapów, podczas których badane są wymagane umiejętności i predyspozycje umożliwiające pracę w  State Street. Kandydaci mogą spodziewać się zadań matematycznych i logicznych, pytań z zakresu finansów, jak również dotyczących ogólnej sytuacji ekonomicznej na świecie. Kandydaci pragnący odnieść sukces zawodowy w sektorze finansowym mogą liczyć w State Street na karierę pełną wyzwań i możliwości. 


Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz firma Accenture wspólnie stawiają na kobiety

Na zdjęciu: prof. dr hab. Roman Niestrój – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, oraz Maggie Korutowska – Senior Executive (Partner) w Accenture

„Kobiecy Akcent” – pod taką nazwą ruszy już wkrótce autorski i jednocześnie unikatowy w skali kraju program edukacyjno-szkoleniowy realizowany przy współpracy naszej Uczelni oraz jednej z czołowych firm konsultingowych na świecie, Accenture. Umowę w sprawie realizacji 1. edycji programu podpisali 23 października br. w Krakowie: Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. dr hab. Roman Niestrój oraz Senior Executive (Partner) w Accenture, Maggie Korutowska.

P

rogram „Kobiecy Akcent” będzie cyklem 6 wykładów i warsztatów z zakresu konsultingu, prowadzonych przez ekspertów z firmy Accenture oraz menedżerów z firm-klientów Accenture, uzupełnionych o spotkania ze specjalistami, m.in. psychologiem biznesu. Wzbogacą one wiedzę merytoryczną uczestniczek warsztatów o zagadnienia związane m.in. z  planowaniem przez kobiety kariery, radzeniem sobie ze zmianami czy o praktyczne porady pomagające np. przygotować prezentację przed publicznością. Cykl zakończy specjalny wykład poświęcony kreowaniu wizerunku i dress code oraz prezentacja najnowszych trendów w stylizacji biznesowej. Wyjątkowość projektu polega na tym, że jest on adresowany wyłącznie do studentek. Tematykę szkoleń dobrano w  taki sposób, aby w  części merytorycznej przekazać informacje przydatne w przyszłej pracy na stanowiskach związanych z  konsultingiem, a  w  części uzupełniającej tak ważne dla pracującej kobiety sprawy, jak: kształtowanie swojego wizerunku zewnętrznego, budowanie pozycji w zespole czy radzenie sobie ze zmianami. Co ważne, wykłady i warsztaty w ramach cyklu poprowadzą wyłącznie kobiety – doświadczone konsultantki firmy Accenture będą dzielić się swoją wiedzą zawodową, a  ekspertami

w dziedzinach uzupełniających będą również panie – m.in. jedna z  najbardziej znanych polskich stylistek Monika Jaruzelska. – Bardzo cieszymy się, że firma Accenture właśnie na naszej uczelni zdecydowała się zadebiutować z tym programem – mówi prof. dr hab. Roman Niestrój. – Kobiety stanowią większość wśród naszych studentów, wiele z nich osiąga znakomite wyniki, co nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w znajdowaniu przez nie satysfakcjonującej pracy. Jestem przekonany, że program „Kobiecy Akcent” pomoże im w pokonywaniu różnych barier. Z kolei Maggie Korutowska, Senior Executive w Accenture, podkreśla, że jest to naturalna konsekwencja prowadzonej przez wiele lat, w wymiarze międzynarodowym, polityki personalnej firmy: – Staramy się tworzyć jak najlepsze warunki rozwoju zawodowego dla kobiet, dbamy o to, by nasi pracownicy mogli zachować równowagę między pracą zawodową a życiem osobistym. Jeśli jest to możliwe, kobiety zatrudnione w Accenture mogą korzystać między innymi z wydłużonych urlopów macierzyńskich czy elastycznych godzin pracy. Szczególną troską otaczamy nasze koleżanki, spodziewające się dziecka, dla których stworzyliśmy specjalny program „Przyszła mama w dobrej formie”. Dlatego od lat firma Accenture jest wyróżniana przez magazyn ”Working Mother” i prowadzony przez niego ranking 100 najlepszych firm dla pracujących mam. 

Accenture to czołowa globalna firma świadcząca usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii oraz outsourcingu. Łącząc wieloletnie doświadczenie, doskonałą znajomość wszystkich branż i funkcji biznesowych oraz wiedzę wyniesioną z globalnego badania przeprowadzonego wśród firm, które są niekwestionowanymi liderami rynkowymi, Accenture współpracuje ze swoimi klientami, aby pomóc im w przekształceniu się w wysoce efektywne organizacje. W 49 krajach na całym świecie dla Accenture pracuje ponad 175 000 specjalistów, a w roku finansowym 2007 przychody firmy sięgnęły 19.70 miliarda dolarów. W Polsce Accenture prowadzi działalność od 1990 roku a obecnie zatrudnia ponad 1200 wysokiej klasy profesjonalistów (w tym 457 kobiet), którzy świadczą usługi dla firm z wielu branż, począwszy od bankowości i ubezpieczeń poprzez produkcję i dystrybucję, handel, telekomunikację, a skończywszy na energetyce i zasobach naturalnych. Accenture ma biura w Warszawie (główna siedziba i Centrum Outsourcingowe) oraz Łodzi (biuro Accenture Technology Solutions). Więcej: www.accenture.com.

9


Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie wraz z Uniwersytetem w Debreczynie (UD) oraz Uniwersytetem Stanowym w Grand Valley (GVSU) utworzyły konsorcjum, które otrzymało grant z projektu Atlantis na utworzenie transatlantyckich studiów kończących się przyznaniem dyplomów pierwszego stopnia (Bachelor) przez wszystkie uczestniczące w nim uczelnie.

Studia z dyplomem trzech uczelni Piotr Stanek

J

est to tym większym sukcesem, że spośród zaledwie ośmiu konsorcjów, którym przyznano finansowanie, projekt STAIR znalazł się na czwartym miejscu. Projekt STAIR został przygotowany przez Katarzynę Pawlikowską (UEK), Marka Schauba (GVSU) i Denisszę Blanár (UD), a współfinansowany jest przez Unię Europejską oraz rząd Stanów Zjednoczonych. Łączny budżet tego zaplanowanego na cztery lata projektu oscyluje wokół 1 mln dolarów, z czego nieco ponad 400 tys. finansuje rząd Stanów Zjednoczonych, a taką samą sumę, wyrażoną w euro, wyasygnuje Komisja Europejska (EACEA – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency). Przeważająca część tej sumy (ponad 70%) przeznaczona jest na stypendia dla studentów. Umowę trójstronną, dotyczącą szczegółów realizacji tego przedsięwzięcia, uroczyście podpisali 3 października br. prof. dr hab. Roman Niestrój – Rektor UEK i  prof. Thomas J. Haas – Prezydent GVSU (strona węgierska podpisze tę umowę korespondencyjnie). W ciągu najbliższych czterech lat (STAIR będzie działał w latach 2009–2013 i mamy nadzieję na jego przedłużenie) na roczne stypendia w Stanach Zjednoczonych wyjedzie 12 studentów UEK oraz 12 studentów UD (po trzech studentów z każdej uczelni rocznie). Ponadto studenci z Debreczyna i  Krakowa spędzą wzajemnie u  siebie jeden semestr w ramach programu Socrates – Erasmus. Studenci amerykańscy również spędzą jeden rok akademicki w Europie – po jednym semestrze w obu partnerskich uczelniach. Poza zdobyciem ogromnego międzynarodowego doświadczenia wszyscy studenci biorący udział w tej wymianie będą mieli szansę uzyskania dyplomu każdego z  uniwersytetów. Program obejmuje również wymianę wykładowców: na dwu- lub trzytygodniowe pobyty w  GVSU wyjedzie w  każdym semestrze po jednym pracowniku UEK i UD, a uczelnie europejskie przyjmą po jednym wykładowcy z GVSU rocznie. Wymiana ta wiązać się będzie z  prowadzeniem wspólnych badań naukowych, których wyniki znajdą odzwierciedlenie w  międzynarodowych publikacjach oraz z  przeprowadzeniem kilku godzin wykładów na uczelni goszczącej.

10

Z tak prestiżowego programu wymiany skorzystają najlepsi studenci drugiego i  trzeciego roku studiów licencjackich: poza wysoką średnią ocen wymagana jest doskonała znajomość języka angielskiego (udokumentowana przynajmniej certyfikatem CAE lub bardzo wysokim wynikiem TOEFL lub IELTS). Uczestnictwo w tym projekcie i uzyskanie dodatkowo dyplomów uczelni partnerskich wiązać się będzie z koniecznością wydłużenia studiów licencjackich do czterech lat.

Prof. dr hab. Roman Niestrój – Rektor UEK i prof. Thomas J. Haas – Prezydent GVSU po podpisaniu umowy

Koordynowaniem tego projektu ze strony UEK zajmą się pracownicy BPZ (Sylwia Rutkowska i Anna Wyżykowska), DWM (Izabela Nowakowska i  Anna Pałka) oraz przedstawiciele pracowników naukowo-dydaktycznych (dr Piotr Stanek i dr Krzysztof Wach).  Piotr Stanek Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UEK

STOP narkotykom Dbając o dobro i bezpieczeństwo studentów naszej Uczelni, Rektor UEK prof. dr hab. Roman Niestrój i Komendant Miejski Policji insp. mgr Wacław Orlicki 20 października br. podpisał kolejne porozumienie w sprawie przeciwdziałania narkomanii na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Na

mocy umowy wyznaczeni funkcjonariusze policji mogą interweniować na terenie kampusu UEK w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że w  jego obrębie: • przebywa osoba posiadająca narkotyki, handlująca nimi, udostępniająca je innym osobom lub nakłaniająca do ich użycia; • prowadzona jest produkcja narkotyków albo przystosowywane są przyrządy do ich produkcji; • znajdują się substancje, które mogą być podstawą do wytwarzania narkotyków. Porozumienie to obowiązuje do 30 września 2010 r., z możliwością jego przedłużenia. Przypomnijmy, że poprzednie porozumienie z Policją w tej sprawie Uczelnia podpisała już w marcu 2006 roku. Współpraca naszej Uczelni z  Policją przebiega na wielu płaszczyznach. W kwietniu 2007 r. na podstawie umowy nastąpiło wdrożenie Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa (ZSB) – wspólnego projektu Policji i placówek oświatowych Małopolski, podnoszącego bezpieczeństwo osób przebywających na terenie kampusu, w domach studenckich oraz w  drodze na bądź z  Uczelni. Rezultatem porozumienia, podpisanego w  maju 2007 r. z  Małopolską Komendą Wojewódzką Policji o wzajemnej wymianie doświadczeń, były prowadzone na UEK studia podyplo-

mowe „Zarządzanie kapitałem ludzkim”, których słuchaczami byli pracownicy KWP w Krakowie oraz jednostek podległych z Małopolski. 31 marca br. otrzymaliśmy Certyfikat dla Uczelni Wyższej Promującej Bezpieczeństwo, będący zwieńczeniem działań podejmowanych przez Uczelnię w sprawie wdrażania ZSB. 

Insp. mgr Wacław Orlicki – Komendant Miejski Policji


21 października 2008 r. na oficjalnej konferencji prasowej ruszyły zgłoszenia kandydatów do Laurów Magellana – nagród dla osoby lub zespołu osób za wyjątkowe projekty z dziedziny zarządzania i biznesu oraz wybitne osiągnięcia społeczne, przyznawanych przez członków Korporacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Współczesny Magellan poszukiwany! Magdalena Petryniak

Magdalena Petryniak Korporacja Akademii Ekonomicznej w Krakowie

11

fot. Tytus Kondracki

I

deą konkursu jest poszukiwanie współczesnych Magellanów, którzy podobnie jak on łączą wizję z wytrwałością. – Opłynięcie przez Magellana kuli ziemskiej i tym samym wytyczenie zupełnie nowych szlaków handlowych zupełnie zmieniło obraz ówczesnego rynku wymiany towarów – mówi organizator i dyrektor konkursu Borys Skraba, Prezes Korporacji AE. – Współcześnie również mamy wizjonerów, których odkrycia, projekty, produkty czy też usługi rewolucjonizują i zmieniają biznesowy, i nie tylko, świat. Takich osób poszukujemy do uhonorowania Laurami Magellana. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w 5 kategoriach. Pierwsza to Nagroda Główna – Fenomen Roku za osiągnięcie, wydarzenie lub zjawisko mające istotny wpływ na życie gospodarczo-społeczne Polski. Pozostałe kategorie: Debiut, Menedżer, Osiągnięcie Pozazawodowe oraz Nagroda za Całokształt, są przeznaczone tylko dla wychowanków Akademii Ekonomicznej, aktualnie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Nad nominacjami pracować będzie Jury w składzie: prof. Dariusz Rosati, Jerzy Mazgaj, Artur Waliszewski, Witold Gadomski, prof. Roman Niestrój, Marek Kamiński, prof. Jacek Majchrowski oraz Bartosz Jacyna. Spośród czterech nominowanych, zwycięzców w  poszczególnych kategoriach wybierze ponad 100 członków Korporacji Absolwentów AE w Krakowie – organizatora konkursu. – Wybierając zwycięzców w kategoriach absolwenckich chcemy docenić tych, którzy osiągnęli sukces, a weszli w życie zawodowe, mając ten sam bagaż wiedzy wynikający ze studiowania na tej samej uczelni i  w  tym samym mieście – uzasadnia Borys Skraba. – Poza tym takie przykłady są motywujące: skoro ktoś mógł, to i ja mogę – dodaje. Kandydaci do nagród mogą zgłaszać się sami lub może zgłosić ich każdy, kto uzna, że ich dorobek wart jest Laurów Magellana. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 grudnia 2008 r. za pomocą formularza na www.laurymagellana.pl. Jeśli zgłaszającym jest osoba trzecia, wówczas zgłaszany otrzymuje potwierdzenie pocztą elektroniczną. Żeby kandydatura była ważna, musi ją osobiście zatwierdzić. Wręczenie nagród odbędzie się podczas Gali w Krakowie, 6 lutego 2009 r. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Partner: Urząd Miasta Krakowa; Partner technologiczny: HP Patroni Medialni: TVN CNBC, Onet, Forbes, AMS, Goldenline, Proto, Manko oraz Brief. Partnerzy organizacyjni: Kawałek Świata-Media, Społeczna Agencja PR, Agencja Interaktywna Trendmaker, Optima Marketing Group, NZS UE w Krakowie. 


Czy Ukraina podąży śladami Polski? Wobec niedostatku literatury ekonomicznej w tym obszarze wiedza, a raczej obiegowe opinie w polskim społeczeństwie na temat stanu gospodarki i warunków życia ludności Ukrainy opierają się często na niepełnych, pozbawionych dogłębnej analizy doniesieniach medialnych. Te zaś przedstawiają Ukrainę jako kraj niestabilny politycznie, skorumpowany i zacofany gospodarczo, w którym nieustannie ścierają się poglądy zwolenników zbliżenia z Rosją oraz orientacji proeuropejskiej, a niskie dochody obywateli kontrastują z niewyobrażalnym bogactwem wąskiej grupy oligarchów. Czy taki obraz Ukrainy ma poparcie w faktach? Jeżeli tak, jakie czynniki zdecydowały o takim kierunku transformacji Ukrainy? Dlaczego Polska osiągnęła zdecydowanie lepsze efekty gospodarcze i czy zasadne byłoby korzystanie przez władze Ukrainy z doświadczeń reformatorskich Polski? Czy Ukraina ma szansę na akcesję do UE i czy model rozwoju charakterystyczny dla tego ugrupowania jest dla Ukrainy właściwym wzorcem? Na te i wiele innych pytań dotyczących fundamentalnych problemów społeczno-ekonomicznych Polski i Ukrainy próbowano odpowiedzieć w trakcie międzynarodowej debaty pod hasłem „Konwergencja ekonomicznych modeli Polski i Ukrainy”, zorganizowanej przez pracowników Katedry Ekonomii Stosowanej w dniu 27 września 2008 r.

Dariusz Firszt

D

ebata stanowiła podsumowanie projektu badawczego pod tym samym tytułem, realizowanego przez polsko-ukraiński zespół pod kierunkiem prof. dr. hab. Michała Gabriela Woźniaka. Trzon tego zespołu stanowili pracownicy Katedry Ekonomii Stosowanej UEK oraz Katedry Ekonomii Międzynarodowej Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego (KNEU) na Ukrainie. Do współpracy zaproszeni zostali również przedstawiciele innych ośrodków naukowych: UW, UJ, Politechniki Rzeszowskiej oraz Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Temat zyskał uznanie Mi-

12

nisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czego wyrazem było przyznanie środków na jego realizację w ramach 33. konkursu projektów badawczych (grant nr N N112 0824 33). Debata, zgodnie w ustalonym harmonogramem, stanowiła okazję do spotkania wszystkich wykonawców projektu, omówienia uzyskanych wyników oraz uzgodnienia wniosków z nich wynikających. Pierwotnie planowano, iż debata odbędzie się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jednakże na skutek zaangażowania Marszałka Województwa Podkarpackiego Zygmunta Cholewińskiego jako miejsce obrad wybrano salę konferencyjną Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Decyzja ta miała wymowę symboliczną, jako że Rzeszów jest stolicą regionu najbardziej zainteresowanego budowaniem trwałych podstaw polsko-ukraińskiej współpracy.

Zgodnie z założeniami twórców projektu, jego prawdziwa wartość ujawni się tylko wówczas, gdy efekty prac zespołu zostaną szeroko upowszechnione. Niniejsza debata stała się okazją do realizacji tego zamierzenia. Stąd też lista uczestników nie ograniczała się do wykonawców projektu. Zaproszenia skierowano do instytucji odgrywających ważną rolę w  procesie pogłębiania relacji polsko-ukraińskich i spotkały się one, ku zadowoleniu organizatorów, z pozytywnym oddźwiękiem. W spotkaniu wzięli zatem udział m.in.: przedstawiciel władz rektorskich UEK: prof. dr hab. Jan Targalski, reprezentanci władz rektorskich Uniwersytetu Rzeszowskiego, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Konsulatu Ukrainy oraz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. W debacie udział wzięła większość polskich uczestników projektu. Zespół ukraiński reprezentowali: prof. Viktor Chuzhikov, prof. Tetiana Tsygankova, obecni byli również przedstawiciele innych ukraińskich uczelni, niebiorący bezpośrednio udziału w realizacji tematu. Powodem szczególnego zadowolenia organizatorów debaty było zainteresowanie ze strony Kancelarii Prezydenta RP, reprezentowanej przez prof. Andrzeja Zybertowicza, doradcę prezydenta ds. bezpieczeństwa. Otwierając obrady, przekazał on słowa uznania Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego dla tego projektu naukowego. Zaznaczył, iż prezydent szczególną uwagę przywiązuje do polityki wschodniej, stanowiącej klucz do bezpieczeństwa naszego kraju oraz zrównoważonego rozwoju UE. W tej polityce podstawową rolę, ze względu na swój wielki potencjał, odgrywa Ukraina. Trwałe rozwiązania polityczne nie są jednak możliwe, jeżeli nie towarzyszy im współpraca ekonomiczna i kulturalna. Stąd też niniejszy projekt badawczy należy uznać za istotny element nadawania rzeczywistej, codziennej treści polityce wschodniej. Przyczyniając się do wzajemnego zrozumienia może on stanowić podstawę dla współpracy biznesowej. Zasadniczą część debaty, przebiegającej pod przewodnictwem prof. M. G. Woźniaka oraz prof. V. Chuzhikova, rozpoczęły wystąpienia wykonawców projektu, relacjonujące wyniki uzyskane na poszczególnych etapach badań. Ponieważ spotkanie zorganizowano według formuły okrągłego stołu, punkt ciężkości położono na dyskusję, tym samym prezentowane referaty ograniczały się do syntetycznego ujęcia czterech głównych części projektu, mianowicie: • przybliżenia teoretycznych podstaw konwergencji, • naświetlenia ewolucji modelu gospodarczego w Polsce, • pokazania ewolucji modelu gospodarki Ukraińskiej, • przedstawienia wyników badań empirycznych nad konwergencją tych gospodarek. Z  przedstawionych dociekań wyniknęła diagnoza z gruntu niekorzystna dla Ukrainy. Okazało się bowiem, że w  analizowanym okresie (1990– 2006) dominowały tendencje dywergencyjne między tymi krajami. Świadczą o  tym m.in. następujące fakty: w  Polsce recesja transformacyj-


na na początku lat 90. była najkrótsza spośród krajów posocjalistycznych, zaś na Ukrainie trwała ona blisko 10 lat; średnioroczny wzrost realnego PKB w Polsce w latach 1990–2006 wyniósł 3,7%, co dało wzrost skumulowany o blisko 80%, w tym samym okresie gospodarka Ukrainy „zmniejszała się” w tempie 2,4% rocznie, skutkiem czego jej PKB w 2006 r. stanowił 67% tej wartości z roku 1990; PKB per capita w  Polsce w  1990 r. stanowił 35% tego wskaźnika dla UE – 15, a w 2006 r. relacja ta zwiększyła się do 48%, na Ukrainie natomiast odnotowano spadek z  43% do 25% odpowiednio w 1990 r. i 2006 r.; PKB per capita Ukrainy w 1990 r. stanowił 123% tego miernika w Polsce, a w 2006 r. jedynie 51%. Co prawda po 2000 r. Ukraina weszła na ścieżkę szybkiego wzrostu, jednak nie zakończyła się jeszcze kompensacja strat poniesionych w pierwszej dekadzie transformacji. W  świetle wyżej zdiagnozowanych problemów nie dziwi fakt, iż stanowiąca drugą część spotkania dyskusja toczyła się przede wszystkim wokół następujących problemów: jakie były przyczyny tak różnych ścieżek rozwoju Polski i Ukrainy w ostatnich 18 latach oraz jaka strategia będzie dla Ukrainy najbardziej skuteczna? W odniesieniu do pierwszego pytania uczestnicy spotkania zasadniczo zgodzili się z tezą, iż przyczyn niepowodzeń Ukrainy należy szukać w  zaniedbaniach sfery instytucjonalnej. W  Polsce jasno określona i konsekwentnie realizowana strategia ukierunkowana na otwarcie gospodarki i jej integrację z rynkiem europejskim przyniosła sukces, pomimo licznych niedociągnięć. Tymczasem na Ukrainie pierwotnie zakładane reformy systemowe były zrealizowane wybiórczo, niekonsekwentnie i  były nadmiernie rozciągnięte w czasie. Wykreowane w ten sposób hybrydowe rozwiązania regulacyjne nie mogły ujawnić zalet gospodarki rynkowej, posiadając jednocześnie wady związane z  nadmiernym interwencjonizmem państwa. Zatem przyspieszenie procesu odrabiania dystansu Ukrainy do krajów rozwiniętych wymusza uprzednie dokonanie niezbędnej modernizacji ładu instytucjonalnego, w kierunku wprowadzenia uregulowań typowych dla demokratycznych gospodarek rynkowych. Analiza przyczyn problemów gospodarczych Ukrainy wymaga również spojrzenia na instytucje nieformalne, a więc reguły myślenia i działania zakorzenione w ludzkich umysłach. Jak podkreślił prof. M. G. Woźniak, właśnie w tym obszarze należy poszukiwać pierwotnych źródeł różnic między gospodarkami naszych krajów. Przypomniał on, że społeczeństwo ukraińskie przez trzy pokolenia naznaczone było stygmatami „homo sovieticus”. Z tego powodu odarte zostało z etosu pracy, właściwego poczucia wartości czasu, dyscypliny, organizacji pracy, kreatywności i innowacyjności. Te atrybuty sukcesu zastąpione zostały oczekiwaniami paternalistycznymi, biernością i iluzjami ideologicznymi. Społeczeństwo polskie natomiast było poddawane indoktrynacji komunistycznej o jedno pokolenie krócej. Nie utraciło również całkowicie kontaktu z regułami działania opartymi na wła-

sności prywatnej i samoodpowiedzialności, czego wyrazem był np. względnie duży zakres wolności gospodarczej. Czynnik ten miał istotne, choć często niedoceniane, znaczenie dla przebiegu procesu reform w późniejszych latach. Nagromadzony w Polsce potencjał przedsiębiorczości ujawnił się po wprowadzeniu reform rynkowych, powodując, iż ich wdrażanie odbywało się względnie sprawnie i szybko weszło w fazę nieodwracalnych przemian społeczno-ekonomicznych. Dyskutanci osiągnęli konsensus w kwestii wyboru optymalnego dla Ukrainy modelu rozwoju. Bazując na wyżej opisanych, specyficznych cechach kapitału ludzkiego, społecznego i kulturowego Ukrainy doszli do wniosku, iż jedynym zrozumiałym i akceptowalnym społecznie modelem rozwoju dla społeczeństwa tego kraju wydaje się być porządek konkurencyjny, wsparty centralną koordynacją strategiczną, którego jedynym sprawdzonym w  praktyce wzorcem jest system społeczno-ekonomiczny oparty na ładzie instytucjonalnym UE. Zasadzając się na koncepcjach spójności społeczno-ekonomicznej, społecznej gospodarki rynkowej i zrównoważonego rozwoju model ten wydaje się być adekwatny do najbardziej palących problemów Ukrainy. Umożliwia bowiem zapewnienie efektywności ekonomicznej odzwierciedlonej równomiernym tempem wzrostu gospodarczego, przy respektowaniu zasad sprawiedliwości społecznej. Dla społeczeństwa Ukrainy atrakcyjny może się wydawać przykład gospodarki Chin, w  których hybrydowe rozwiązania systemowe przynio-

sły bezprecedensowe w dotychczasowej historii rezultaty dla dynamiki wzrostu gospodarczego. Stąd też nie dziwi fakt, iż sukcesy Kraju Środka były często przywoływane przez badaczy z zespołu ukraińskiego jako kontrprzykład dla niepowodzeń Ukrainy. W dyskusji dostrzeżono jednak, iż przydatność tego wzorca ogranicza jednakże ogromny dystans kulturowy (odmienne instytucje nieformalne) dzielący Ukrainę i Chiny. Dyskusję zakończono umiarkowanie pozytywnym wnioskiem, iż w  wyniku „pomarańczowej rewolucji” na Ukrainie pojawiła się perspektywa kontynuacji zmian instytucjonalnych zaniechanych w pierwszej połowie lat 90. Nie ma jednak gwarancji, iż urzeczywistni się ona w postaci konkretnych reform, jako że w społeczeństwie ukraińskim w dalszym ciągu nie ma konsensusu w kwestii docelowego modelu rozwoju. Stąd też niezwykle istotne są, takie przedsięwzięcia, jakim była omawiana debata, służące popularyzacji idei europejskich na Ukrainie, a  także budujące poparcie dla integracyjnych aspiracji tego kraju w Polsce i innych krajach UE. Podstawowym środkiem realizacji wyżej nakreślonego zamierzenia będzie przygotowywana monografia pt. „Konwergencja ekonomicznych modeli Polski i Ukrainy” pod redakcją M.G. Woźniaka i  V. Chuzhikova, której wydanie – zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim – planowane jest na 2009 r.  mgr Dariusz Firszt Asystent w Katedrze Ekonomii Stosowanej UEK

Na zdjęciu od lewej: Prof. Michał Gabriel Woźniak, UEK, kierownik projektu oraz prof. Viktor Chuzhikov, KNEU, koordynator ze strony ukraińskiej, w trakcie obrad okrągłego stołu.

13


Prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk z Uniwersytetu Śląskiego

Kamila Brzozowska

D

ebaty trwały przez dwa dni. Problematykę pierwszego dnia stanowiła „Polityka energetyczna Unii Europejskiej”, na temat której wygłoszono 4 wykłady. Drugi dzień dotyczył „Barier integracji europejskiej”, w którym można było wysłuchać kolejnych 4 interesujących wystąpień. Uzupełnieniem konferencji były dyskusje po wykładach, podczas których uczestnicy mogli skonfrontować swoje stanowiska i wymienić poglądy. Po uroczystym otwarciu konferencji przez prof. dr. hab. Romana Niestrója – Rektora UEK, pierwszy wykład wygłosiła prof. dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej ze Szkoły Głównej Handlowej na temat Prof. Giandomenico Majone z Uniwersytetu Europejskiego we Florencji

14

O polityce energetycznej Unii Europejskiej oraz barierach integracji europejskiej rozmowy ekonomistów Jean Monnet Centre of Excellence, działające przy Katedrze Europejskiej Integracji Gospodarczej UEK, Katedra Studiów Europejskich UEK oraz Koło Naukowe Integracji Europejskiej UEK w dniach 13–14 października br., pod patronatem Ministerstwa Gospodarki RP, zorganizowały konferencję mającą na celu poruszenie zagadnień związanych z obecną sytuacją energetyczną w państwach Unii Europejskiej oraz kwestią integracji w jednoczącej się Europie. „Bezpieczeństwa energetycznego Polski w  warunkach integracji z Unią Europejską”. Celem wykładu było przedstawienie obecnej sytuacji Polski w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego oraz energetyczne perspektywy na przyszłość. Profesor zauważyła, że bezpieczeństwo energetyczne jest bardzo rozległym i trudnym tematem. Definiując je, powiedziała, że jest to „łatwa, bezpieczna, przyjazna dla środowiska, niezawodna energia” – wobec niedawno omawianego na szczycie Rady Europejskiej pakietu klimatycznego aspekt przyjazności energii dla środowiska wydaje się szczególnie interesujący z punktu widzenia Polski. W wykładzie zostały poruszone także konsekwencje poszerzenia Unii na wschód. Między innymi wzrostu emisji CO2. Warto zauważyć, że Polska jest wyjątkiem na tle reszty państw UE, gdyż zdecydowaną większość swojego zapotrzebowania na energię pokrywa dzięki węglowi brunatnemu. Profesor Wojtkowska-Łodej podkreśliła potrzebę szybkich działań na rzecz bezpieczeństwa energetycznego w  Unii Europejskiej. Tezą końcową wykładu było porównanie obecnych problemów energetycznych do problemów, które legły u podstaw integracji – wtedy problem stanowił węgiel, dziś problemem tym jest ropa i gaz ziemny. Kolejny wykład został wygłoszony przez prof. dr hab. Katarzynę Żukrowską również ze Szkoły Głównej Handlowej i nosił tytuł „Bezpieczeństwo energetyczne państw UE: bariera czy spoiwo integracji?”. Profesor postawiła tezę, że w Unii Europejskiej nie ma wspólnej polityki energetycznej – jest to bowiem tylko hasło. Nie ma także jednolitego rynku energii, gazu, ropy, oleju napędowego. Widoczna jest jednak pewna próba koordynacji rynku energii w  Unii Europejskiej, m.in. określenie minimum dla podatku VAT, wytyczne dotyczące redukcji szkodliwych gazów do atmos-

fery w porównaniu z rokiem 1997, wytyczne dotyczące udziału źródeł odnawialnych i daty realizacji tych wytycznych. Instrumenty finansowe, jakie mają pomóc UE w celu wprowadzenia wytyczonych zmian, to m.in. fundusze strukturalne i programy ramowe, budżet w  wysokości 2.170 mld euro. Zostały poruszone także kwestie rozwiązań prawnych podejmowanych przez UE w sprawie energii, m.in. przyjęcie Białej Księgi w 1997 r., Zielonej Księgi w 2000 r. i 2006 r. Profesor Żukrowska zauważyła jednak, że UE zdecydowanie nie jest energetycznie samowystarczalna oraz że uzależnienie to prawdopodobnie z czasem będzie coraz większe. Dlatego tak ważne jest, by Unia Europejska zaczęła tworzyć paneuropejską społeczność energetyczną. Na koniec została postawiona teza, że tak naprawdę rozproszenie energetyczne państw UE może stanowić ich siłę. Wykład prof. dr hab. Heleny Tendery-Właszczuk z  Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie na temat „Bilansu energetycznego Unii Europejskiej” obfitował w dane statystyczne i fakty, co stanowiło doskonałe uzupełnienie wcześniejszych referatów. Jak wykazała Profesor Tendera-Właszczuk, konsumpcja wewnętrzna brutto państw Unii Europejskiej jest największa, jeśli chodzi o gaz ziemny oraz ropę naftową, energia odnawialna pokrywa zapotrzebowanie UE jedynie w 7,1%. Uzależnienie UE od importu ropy wynosi ponad 80%, co ciekawe jednak, Polska na tle reszty krajów UE wydaje się być krajem zdecydowanie bardziej samodzielnym pod względem energetycznym. Jednocześnie, wraz z Grecją, Cyprem, Litwą i Czechami – Polska jest 100% importerem ropy naftowej. Jeżeli chodzi o  dostawców tego nośnika energii, to naturalnie przoduje Rosja, która pokrywa zapotrzebowanie UE na ropę naftową w  33,5%. Według przewidywań do 2020 r. UE będzie zależna od im-


portu energii w 70%. Jednocześnie pomimo obowiązujących rezerw paliwowych już w niedalekiej przyszłości świat będzie musiał postawić na inne źródła energii. Na koniec wykładu prof. Tendera-Właszczuk zaprezentowała obecne i projektowane sieci gazociągów, z  których jasno wynika, że rozbudowa tych sieci (tzw. osie priorytetowe) stanowi kluczowe zagadnienie w  aspekcie dostaw energii do Unii Europejskiej. Referat dr. Czesława Pawła Kłaka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie „Przestępczość energetyczna a  zjednoczona Europa” zakończył pierwszy dzień konferencji. Pojęcie „kradzieży energii” jako przestępstwa istnieje w każdym kodeksie karnym państw UE, a  sama energia jest prawnie chroniona jako dobro o szczególnej wartości użytkowej. Prawnie karana jest więc każda forma nielegalnego podłączenia się do źródła energii bądź nielegalna jej dystrybucja. Doktor Kłak zwrócił uwagę także na zagrożenie terrorystyczne w  aspekcie źródeł energii. Po ataku na WTC stało się jasne, że źródła energii i miejsca dystrybucji muszą podlegać specjalnej ochronie. Sama UE w 2003 roku przyjęła ustawę o szczególnej ochronie dobra energetycznego. Z energią łączą się także pośrednio przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu oraz problematyka przestępstw gospodarczych. Drugi dzień konferencji rozpoczął się bardzo interesującym wykładem prof. Giandomenico Majone z  Uniwersytetu Europejskiego we Florencji pt. „Unia Europejska i  jej krytycy”. W  swoim wystąpieniu Profesor G. Majone starał się nakreślić przyczyny sytuacji, w  jakiej obecnie znalazła się Unia Europejska, w tym przyczyny i konsekwencje odrzucenia traktatu lizbońskiego. Wskazywał na paradoks współistnienia deficytu demokracji w konstrukcji instytucjonalnej UE i obaw profederalistycznych elit, które chcą uniknąć oceny skutków funkcjonowania UE dla obywateli wyrażanych w referendach. Profesor Majone podkreślał, że dalsza integracja jest możliwa jedynie wtedy, gdy uzyskuje szeroką aprobatę, a nie wtedy, gdy jest wynikiem działań integracjonistycznych elit. Głos obywateli jest ważny nie tylko dla legitymizacji UE, lecz także dla poprawy jej funkcjonowania. Wiele bowiem z działań i polityk UE jest prowadzonych w celu „integracji dla integracji”, z pominięciem pytań o cele integracji i jej realne skutki. Prof. Majone postulował głęboki namysł nad przyszłością Unii Europejskiej, gdyż jej obecny kształt nie pozwala tak wielu i tak zróżnicowanym państwom na osiągnięcie celów, które zadawalałyby ich społeczeństwa. Prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk z Uniwersytetu Śląskiego w wykładzie „Polityka azylowa i migracyjna – bariera czy konieczność” starała się pokazać, jak UE radzi sobie z imigrantami i jakie problemy trzeba jeszcze rozwiązać. Do tych nierozwiązanych problemów na pewno należy kwestia integracji dzieci imigrantów, które bardzo dużą wagę przywiązują do swojej kultury i odrębności. Środki podejmowane przez UE to między innymi zapisy w traktacie amsterdamskim, program TAM-

PERE czy rozporządzenie zwane Dublin II, ułatwiające organizację pomocy finansowej dla imigrantów pomiędzy państwami. Profesor Mikołajczyk stwierdziła, że choć polityka imigracyjna w UE budzi wiele kontrowersji, postawienie na integrację jest kluczowym elementem rozwiązania problemu imigrantów. Wpisując się w  tematykę poprzedniego wykładu, mgr Hanna Kelm w  swoim referacie pt. „Bariery integracji imigrantów Unii Europejskiej” przedstawiła praktyczną stronę działania poszczególnych polityk takich krajów, jak: Francja, Niemcy czy Wielka Brytania. W wielu krajach początkowo imigrantów traktowano jako tańszą siłę roboczą i bardzo przychylnie podchodzono do napływających fal obcokrajowców. Nikt chyba jednak nie spodziewał się, że imigranci mogą doprowadzić do takich skrajnych sytuacji jak we Francji. Choć kraje UE różnie podchodzą do kwestii imigrantów i prowadzą różną politykę, problem ich integracji ze społeczeństwem, niższy poziom wykształcenia oraz większy odsetek przestępczości widoczny jest w większości wysoko rozwiniętych krajów UE. Referat prof. dr. hab. Karola Życzkowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. „Dlaczego pierwiastek? System głosowania w Radzie” zakończył dwa dni konferencji. W krótkim wstępie do tego wykładu dr Czesław Paweł Kłak przedstawił prawną stronę podejmowania decyzji w  ramach UE. Wykład prof. Życzkowskiego był bardzo ciekawy i  pouczający. Rozważając sposób dzielenia głosów w Radzie i sprawiedliwość ich przydzielania poszczególnym krajom UE, mało kto się zastanawia, że w istocie podział ten jest oparty na formułach matematycznych, a nie na luźnej decyzji członków UE. Profesor zwrócił uwagę na fakt, że w istocie liczy się nie waga głosu, nominalna war-

tość liczbowa przyznana danemu państwu, lecz siła głosu – czyli prawdopodobieństwo, że głos danego członka UE będzie miał kluczowe znaczenie dla podjęcia decyzji. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem środowiska akademickiego. Należy mieć nadzieję, że wydarzenia tego typu będą często gościły w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdyż są to spotkania bardzo interesujące, pouczające, stanowiące forum wymiany poglądów i nawiązywania kontaktów z badaczami z innych ośrodków naukowych.  Kamila Brzozowska Sekretarz Koła Naukowego Integracji Europejskiej, studentka II roku Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz V roku Filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Dr Czesław Paweł Kłak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Na zdjęciu od lewej: prof. dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej z SGH, prof. dr hab. Roman Niestrój –Rektor UEK, prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk – kierownik Katedry Europejskiej Integracji Gospodarczej – UEK.

15


W czym możemy pomóc? System wsparcia dla nauczycieli akademickich UEK Aneta Powroźnik, Anna K. Stanisławska-Mischke Moda czy potrzeba? Rosnące zainteresowanie e-nauczaniem na naszym Uniwersytecie nie jest tylko przejawem mody, ale – jak obserwują pracownicy Centrum e-Learningu – rosnącą z  roku na rok potrzebą wielu nauczycieli. Fakt ów zobowiązuje Centrum do coraz intensywniejszej pracy, której celem jest przede wszystkim stworzenie efektywnego systemu wsparcia dla działań wykładowców zainteresowanych wykorzystaniem nowych technologii w dydaktyce na UEK. W chwili obecnej pomoc Centrum realizowana jest w pięciu różnych obszarach: 1) zróżnicowane pod względem celów i treści szkolenia, 2) indywidualne konsultacje, 3) udział w spotkaniach katedr zainteresowanych nowymi technikami nauczania, 4) wirtualny pokój nauczycielski Café Moodle, 5) e-Warsztaty.

Szkolenia System szkoleń „z e-learningu” na UEK dostosowany jest z jednej strony do bieżących potrzeb nauczycieli akademickich wynikających z  podejmowanych przez nich działań on-line, z  drugiej zaś do poziomu posiadanych przez nich umiejętności w zakresie obsługi systemu informatycznego umożliwiającego naukę przez Internet (e-Platformy). W zimowym semestrze roku akademickiego 2008/2009 Centrum e-Learningu oferuje pięć szkoleń podstawowych: • e-Wizytówka to szkolenie, w  ramach którego każdy z  uczestników nauczy się edytować i  publikować kurs określany mianem „e-Wizytówka”, przy okazji poznając podstawowe funkcje e-Platformy; • udział w  szkoleniu pt. e-Sylabus pozwoli na zapoznanie się z podstawowymi zasadami planowania e-zajęć; • w ramach kursu e-Konsultacje można będzie zdobyć podstawowe umiejętności efektywnego komunikowania się przez Internet, w tym: umiejętność prowadzenia zdalnych konsultacji dla studentów, a także wiedzę na temat obsługi i konfiguracji wybranych narzędzi komunikacji (różnych rodzajów forum oraz czatu); • szkolenie Techniki opracowania dobrych e-materiałów pozwoli poznać tajniki przygotowywania atrakcyjnych materiałów dy-

16

daktycznych oraz wskaże narzędzia umożliwiające ich szybką edycję oraz publikację na e-Platformie; • kurs Podstawy administracji e-kursem przybliży podstawy zarządzania obszarami roboczymi e-Platformy (w tym: zakładanie nowych kursów, ich poprawną konfigurację oraz usuwanie i kopiowanie kursów).

sultacji. Stały termin konsultacji to środa, godz. 13.00–14.30. Istnieje jednak możliwość umówienia się na inny dogodny termin lub rozmowę telefoniczną albo za pomocą Skype’a.

Spotkania w katedrach W roku akademickim 2008/2009 nowością są spotkania w katedrach na temat e-nauczania i modelu jego wdrożenia na naszym Uniwersytecie. Aby zaprosić pracowników Centrum na krótką (ok. 30-minutową) prezentację oraz rozmowę, wystarczy napisać na adres aneta.powroznik@uek.krakow.pl lub zatelefonować pod numer 012 293 75 15.

Café Moodle

Ww. szkolenia odbywają się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, w każdą środę i piątek aż do 30 stycznia 2009 r. włącznie. W  przyszłym semestrze Centrum planuje rozpocząć drugi cykl szkoleń, dla zaawansowanych, poświęconych takim tematom, jak: strategie i  techniki projektowania e-kursu; zaawansowane administrowanie e-kursem; planowanie i  ocenianie e-zadań dla studentów; organizacja e-kolokwiów; moderowanie dyskusją on-line; jak nie zwariować, prowadząc zajęcia przez Internet?

Więcej informacji na temat szkoleń oraz ich terminarza znaleźć można na stronach Centrum: www.cel.uek.krakow.pl, przede wszystkim w Café Moodle.

Konsultacje Centrum służy pomocą wszystkim zainteresowanym również w ramach indywidualnych kon-

Café Moodle to „wirtualny pokój nauczycielski” – przyjazne miejsce na e-Platformie, w którym każdy wykładowca UEK znajdzie coś dla siebie –  od informacji o  szkoleniach i  innych inicjatywach Centrum, poprzez porady dotyczące funkcjonalności e-Platformy oraz zasady e-dydaktyki, aż po działający na okrągło helpdesk.

e-Warsztaty Wzorem lat ubiegłych Centrum kontynuuje cykl spotkań pod hasłem „e-Warsztaty”. Na te jednodniowe spotkania poświęcone zagadnieniom istotnym z punktu wiedzenia teorii i praktyki e-nauczania zapraszane są znani i uznani eksperci w tej dziedzinie. Ich obecność i poruszane przez nich tematy pozwalają zainteresowanym studentom, nauczycielom oraz gościom UEK pogłębić swoją wiedzę na temat roli nowych technologii w dydaktyce, zarówno w aspekcie jej zalet, jak i ograniczeń. Pracownikom Centrum, odpowiedzialnym za rozwój e-nauczania na naszym Uniwersytecie, bardzo zależy na tworzeniu przyjaznej atmosfery wokół nowych technologii kształcenia i przekazywaniu swej wiedzy i dotychczasowych doświadczeń tym, którzy upatrują w  nowych technologiach szansę na doskonalenie własnego warsztatu pracy.  Aneta Powroźnik Anna K. Stanisławska-Mischke Centrum e-Learningu


Polska w 2020 r. – nadzieje i obawy Wśród wielu rozbieżności zarówno w gronie obywateli, jak i decydentów co do tego, jaka będzie Polska w 2020 r., co do jednego panuje całkowita zgodność – Polska będzie inna.

Krzysztof Borodako

N

asuwa się więc pytanie, po co się teraz martwić, jaka będzie polska gospodarka, społeczeństwo, konkurencyjność polskich przedsiębiorstw czy wirtualny świat w zasięgu ręki za kilkanaście lat, skoro nikt nie ma na to wpływu. Czy faktycznie jest tak do końca? Czy to, że Finowie stali się potentatami w nowoczesnych technologiach mobilnych, albo to, że wykorzystywana obecnie przez Duńczyków energia w  ok. 15% pochodzi z  odnawialnych źródeł energii (Polska – ok. 4%) nie jest wynikiem ich własnych starań? Czy stworzenie tzw. krzemowej doliny nie było związane z funkcjonującymi tam firmami oraz ich klastrowym otoczeniem? Czy faktycznie nie mamy wpływu na to, co będzie za kilkanaście lat w naszym kraju – w nauce, społeczeństwie i gospodarce? Do wszystkich tego typu pytań odnosi się proces foresightu. Jego istotą jest długookresowe, systematyczne, oparte na partycypacji oraz antycypacji patrzenie w  przyszłość (kraju, regionu, branży), prowadzące do budowania kultury myślenia o przyszłości, a także do konsekwentnego działania w obranym kierunku. Bez tego ostatniego foresight przestaje być tym, czym jest nazywany i staje się prognozowaniem. Jako jeden z  ostatnich krajów OECD Polska podjęła wyzwanie spojrzenia w przyszłość i zdecydowania wspólnymi siłami elit naukowych, gospodarczych i  politycznych (tych chyba w  najmniejszym stopniu), jak nasze państwo może, a wręcz powinno, wyglądać w 2020 r. Rozpoczęte w  2006 r. przedsięwzięcie pod nazwą Narodowy Program Foresight Polska 2020, zlecone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w  najbliższych tygodniach dobiega końca. Cele tego programu odnosiły się zarówno do określenia wizji rozwojowej kraju, jak i zaproponowania priorytetowych kierunków badań naukowych. Jednym z ważnych wyników NPF Polska 2020 by-

ło stworzenie języka debaty społecznej wśród kluczowych interesariuszy reprezentujących naukę, gospodarkę i społeczeństwo. Całe przedsięwzięcie oparte było na zestawie zróżnicowanych metod, obejmujących m.in.: badania delfickie, analizę PEST, metodę krzyżowej analizy wpływów, budowę scenariuszy oraz symulacje komputerowe. Badania delfickie, polegające między innymi na kilkukrotnym ankietowaniu respondentów (w tym przypadku polskich ekspertów z różnych dziedzin), obejmowały grupę zaproszonych 10 000 osób. Tyle osób otrzymało pierwszy kwestionariusz ankietowy, około 3000 osób wypowiedziało się w sprawie przyszłości wybranych branż. Drugą rundę pytań ankietowych wypełniło blisko 2500 osób (z  3000 osób, którzy odesłali formularze w pierwszej rundzie). Konsultowane w różnych środowiskach wyniki prac, przede wszystkim opracowane przez Panele Pól Badawczych i Panele Tematyczne scenariusze, pokazują, jak ważną rzeczą jest opinia osób niewłączonych bezpośrednio do programu, a posiadających specjalistyczną lub wręcz ekspercką wiedzę z  danego zakresu.

Wiedza o wynikach Narodowego Program Foresight Polska 2020 może być interesująca dla wielu osób – nie tylko decydentów na poziomie rządowym, ale również regionalnym czy także na poziomie dużych i  małych przedsiębiorstw. Bardzo ważną grupą adresatów jest też młodzież akademicka – przyszli pracownicy i pracodawcy. Z  tego powodu realizatorzy Narodowego Program Foresight Polska 2020 zdecydowali o organizacji cyklu konferencji w trzech ośrodkach akademickich – Krakowie, Poznaniu oraz Białymstoku. Celem tych spotkań będzie popularyzacja wśród młodych ambitnych ludzi umiejętności długofalowego postrzegania rzeczy oraz zainteresowanie ich większą aktywnością w tworzeniu przyszłości swojego otoczenia – miasta, regionu czy nawet kraju. Spotkanie ze studentami Krakowa ma szansę zagościć na naszej Uczelni.  dr Krzysztof Borodako Autor pełni funkcję Przewodniczącego Grupy Wsparcia przy Komitecie Sterującym Narodowego Programu Foresight Polska 2020.

XV Polsko-Słowacko-Ukraińskie Seminarium Naukowe W dniach 21–24 października 2008 r. w Krakowie odbyło się XV Polsko-Słowacko-Ukraińskie Seminarium Naukowe pt. “Statistical Analysis of Socio-Economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries”. Jest to cykliczna, międzynarodowa konferencja, co roku organizowana przez inny ośrodek naukowy, biorący udział w obradach. W tym roku to naszej Uczelni przypadł zaszczyt gościć uczestników Seminarium. Organizatorem konferencji była Katedra Statystyki UEK. Rolę gospodarza obrad pełnił kierownik tej katedry – prof. dr hab. Józef Pociecha, a w skład komitetu organizacyjnego wchodzili: dr Ewa Soja, mgr Sabina Augustyn oraz mgr Kamil Fijorek.

W

seminarium wzięło udział ponad 20 gości z zagranicy. Reprezentowali oni uczelnie ekonomiczne z Bratysławy (University of Economics in Bratislava), Kijowa (Kyiv National University of Economics), Lwowa (Lviv Academy of Commerce), Odessy (Odessa State University of Economics), Charkowa (Kharkov University of Economics) i Doniecka (Donetsk National University). Seminarium otworzył Rektor naszej Uczelni prof. dr hab. Roman Niestrój, który życzył uczestnikom owocnych obrad i atmosfery sprzyjającej wymianie myśli naukowej. Gościem konferencji był również dyrektor Urzędu Statystycznego, pracownik Katedry Statystyki dr Krzysztof Jakóbik, który wręczył przedstawicielom poszczególnych uczelni opracowania statystyczne dotyczące pogranicza polsko-ukraińskiego oraz polsko-słowackiego, przygotowane przez przygraniczne urzędy statystyczne z Polski, Słowacji i Ukrainy. Dyrektor Jakóbik wyraził nadzieję, iż informacje te przyczynią się do dalszej współpracy między uniwersytetami ekonomicznymi z sąsiadujących krajów.

Ewa Soja Podczas konferencji, na sześciu sesjach roboczych, wygłoszono 25 referatów naukowych, które prezentowały aktualne prace badawcze pracowników katedr metod ilościowych z poszczególnych uczelni. Po zrecenzowaniu zostaną opublikowane. Zdaniem uczestników seminarium było udanym przedsięwzięciem, pozwalającym na wymianę poglądów i  doświadczeń naukowych z  zakresu metod ilościowych i  ich zastosowań w analizie procesów społeczno-ekonomicznych sąsiadujących regionów. Przedstawiciele ośrodków naukowych z Polski, Słowacji i Ukrainy wyrazili chęć rozwijania ściślejszej współpracy międzyuczelnianej.  dr Ewa Soja Katedra Statystyki

17


Tegoroczne sympozjum pod hasłem przewodnim „Wyzwania i bariery gospodarki XXI wieku. Aspekty ekonomiczne, prawne, społeczne i ekologiczne” („Sfide e Barriere Economiche Nel XXI Secolo. Aspetti Economici, Legali, Sociali ed Ecologici”) odbyło się w dniu 15 października 2008 r. w Sali Senackiej UEK. W obradach sympozjum uczestniczyli: grupa pracowników naukowodydaktycznych Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Mesynie na czele z Profesorem Alessandro Anastasim – honorowym doktorem UEK, przedstawiciele Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie, pracownicy Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw i innych katedr UEK, jak również licznie przybyli studenci. Obrady sympozjum otworzyli oraz przewodniczyli im: prof. Alessandro Anastasi – kierownik Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu w Mesynie oraz prof. Ryszard Borowiecki – kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UEK.

Wyzwania nowej gospodarki Andrzej Jaki

O

brady sympozjum koncentrowały się wokół kluczowych problemów, z którymi zmierzyć się muszą współczesne gospodarki. Referaty prezentowane w trakcie obrad odnosiły się do następujących wiodących problemów: • nowe wyzwania dla działalności przedsiębiorstw XXI wieku (prof. Alessandro Anastasi, prof. Ryszard Borowiecki, prof. Luisa Pulejo), • społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce (prof. Jadwiga Adamczyk, prof. Giovanni Moschella),

• inwestycje i ich rola w kształtowaniu rozwoju gospodarczego (prof. Stanisław Chomątowski, dr Barbara Siuta-Tokarska), • finansowe i etyczne uwarunkowania funkcjonowania współczesnego biznesu (prof. Giandomenico Pellegrino, dr Małgorzata Kowalik), • restrukturyzacja jako narzędzie poprawy efektywności współczesnego biznesu (mgr Anna Balcerek, mgr Tomasz Bober). Zaprezentowane referaty stanowiły punkt wyjścia dla dyskusji odnoszącej się zarówno do podnoszonych przez referentów kwestii, jak i do innych szerszych uwarunkowań prezentowanej problematyki. Szerokie spektrum problemów akcentowanych w  dyskusji sprawiło, iż mogła ona

Uczestnicy sympozjum z Uniwersytetu w Mesynie, od lewej: prof. G. Moschella, prof. L. Pulejo, prof. C. Marisca, prof. G. Barresi, prof. G. Pellegrino

18

być kontynuowana przez uczestników sympozjum w trakcie obrad konferencji naukowej, która tego samego dnia rozpoczynała się w Krynicy. Tegoroczna, trzynasta już konferencja poświęcona problematyce restrukturyzacji skoncentrowała się na ukazaniu zakresu, charakteru oraz efektów wykorzystywania działań restrukturyzacyjnych w procesie budowania globalnej konkurencyjności w  warunkach postępujących procesów integracji oraz nowych wyzwań związanych z rosnącym znaczeniem i  oddziaływaniem sfery nowej gospodarki. Początek XXI wieku to bowiem okres wszechobecnej rewolucji informacyjnej, szybkiego rozwoju i wdrażania innowacji oraz rosnącego znaczenia w działalności przedsiębiorstw niematerialnych aktywów – w tym w szczególności kapitału intelektualnego. Wszystko to tworzy współcześnie atrybuty tzw. nowej gospodarki – gospodarki opartej na wiedzy i rozwoju innowacyjnych technologii. Jest to równocześnie okres stale zwiększającej się dynamiki zmian otoczenia gospodarczego oraz rosnącego znaczenia intelektualizacji procesów ekonomicznych. Wymusza to konieczność poszukiwania nowych narzędzi zarządzania w celu poprawy efektywności gospodarowania i sprostania wymogom rosnącej konkurencji, implikowanej w sposób szczególny przez procesy postępującej integracji ekonomicznej, społecznej i politycznej, które sprzyjają rosnącej otwartości rynków. Wzrastająca intensywność tych działań zmusza uczestników rynku do ciągłego poszukiwania aktywnych sposobów budowania i utrwalania przewagi konkurencyjnej. Sformułowane powyżej tezy stały się punktem wyjścia dla przyjęcia programu formuły obrad oraz doboru referatów wprowadzających do dyskusji, a  ukazujących zarówno ogólne tło podjętej problematyki, jak i jej praktyczne aspekty. Obrady konferencji otworzył prof. dr hab. Ryszard Borowiecki – kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Witając wszystkich przybyłych, podkreślił, że tegoroczna konferencja spotkała się z rekordowym jak dotychczas zainteresowaniem blisko 180 przedstawicieli krajowych i zagranicznych środowisk naukowych oraz reprezentantów praktyki gospodarczej. Obrady konferencji podzielono na następujące sesje tematyczne: • Zarządzanie restrukturyzacją – wyzwania globalne i regionalne. • Zarządzanie w  warunkach globalizacji i  rozwoju nowej gospodarki – reorganizacja celów i struktur przedsiębiorstw. • Zarządzanie w XXI wieku – nowe wyzwania w obliczu procesów globalizacji i integracji. • Panel Praktyków nt. „Współczesne koncepcje finansowania przedsięwzięć restrukturyzacyjnych”. W  obrębie każdej z  sesji prezentowane były referaty wprowadzające w  podejmowaną problematykę, które wygłaszali zaproszeni prelegenci, a następnie odbywała się dyskusja dotycząca zarówno problemów poruszanych w  treści wystąpień, jak i innych zagadnień odnoszących się do tematyki poszczególnych sesji.


Obrady konferencyjne w ramach pierwszej z  wymienionych sesji, którym kolejno przewodniczyli prof. Alessandro Anastasi z  Uniwersytetu w  Mesynie oraz prof. Jan Jeżak z  Uniwersytetu Łódzkiego, koncentrowały się wokół ukazania złożonych problemów restrukturyzacyjnych, na które napotykają współczesne podmioty gospodarcze. Zarówno referaty prezentowane przez poszczególnych prelegentów, jak i prowadzona w dalszej części dyskusja dowiodły, iż niezależnie od postępujących procesów globalizacji i umiędzynaradawiania działalności gospodarczej, przy programowaniu procesów restrukturyzacyjnych konieczne staje się właściwe uwzględnienie zarówno globalnych, jak i regionalnych ich uwarunkowań. Równocześnie jednak istnieje cały szereg wspólnych wyzwań restrukturyzacyjnych, z którymi niezależnie od regionalnych uwarunkowań zmierzyć się muszą przedsiębiorcy w wielu krajach. Druga sesja obrad konferencji, prowadzona pod przewodnictwem profesorów: Adama Stabryły i  Ryszarda Borowieckiego, koncentrowała się na ukazaniu zakresu i charakteru wpływu, jaki na działalność współczesnych przedsiębiorstw wywierają procesy globalizacji oraz rozwój sfery „nowej gospodarki”. Podnoszone przez referentów i uczestników dyskusji zagadnienia odnosiły się do następujących kluczowych kwestii: • rola innowacji w kształtowaniu strategii zarządzania przedsiębiorstwami, • zakres i  charakter procesów integracyjnych oraz ich wpływ na ewoluowanie systemów zarządzania współczesnymi organizacjami, • ewoluowanie systemów motywacyjnych we współczesnej gospodarce, • restrukturyzacja działalności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej, • kształtowanie konferencyjności przedsiębiorstw w warunkach postępującej integracji gospodarczej. Podstawowym zamysłem przyświecającym organizatorom konferencji przy doborze tematyki trzeciej z  wymienionych sesji była chęć ukazania złożoności problemów, na które napotykają menedżerowie w różnych krajach w warunkach współczesnej coraz bardziej globalizującej się gospodarki. W  toku obrad prowadzonych pod przewodnictwem prof. Dariusza Zarzeckiego (Uniwersytet Szczeciński) oraz dr. Marka Dziury (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) podniesione zostały następujące cząstkowe problemy: • rozwój e-handlu w warunkach nowej gospodarki, • wirtualizacja działalności – nowy kierunek ewoluowania przedsiębiorstw, • analiza kształtowania łańcuchów wartości w przedsiębiorstwie, • analiza determinant kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, • restrukturyzacja jako narzędzie poprawy efektywności przedsiębiorstwa. Dążąc do ścisłego zintegrowania teorii i praktyki restrukturyzacji, w ramach tegorocznej konferencji już po raz drugi zorganizowano Panel Praktyków, stanowiący forum prezentacji prak-

Uczestnicy Panelu Praktyków, od lewej: M. Kłysz (TAURON), M. Rodzeń (Shell), E. Gołębiowska (PKO BP), prof. R. Borowiecki (UEK), E.J. Kwarciak (KZA), Z. Głód (MPEC)

tycznych problemów wiążących się z procesami funkcjonowania i restrukturyzacji współczesnego biznesu – z  perspektywy doświadczeń różnych sektorów i branż gospodarki. Do dyskusji panelowej pod hasłem „Współczesne koncepcje finansowania przedsięwzięć restrukturyzacyjnych” zaproszeni zostali następujący menedżerowie: • Zdzisława Głód – Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Kraków SA, • Ewa Gołębiowska – Dyrektor Departamentu Inwestycji PKO Bank Polski SA, • Marian Kłysz – Dyrektor ds. Restrukturyzacji TAURON Polska Energia SA, • Edward J. Kwarciak – Prezes Zarządu Krakowskich Zakładów Automatyki SA, • Mirosław Rodzeń – Dyrektor Operacyjny Shell Polska Sp. z o.o. Moderatorem dyskusji panelowej był prof. Ryszard Borowiecki. Zarówno wystąpienia poszczególnych panelistów, jak i  wywołana nimi szeroka dyskusja potwierdziły, że istotnym czynnikiem warunkującym współcześnie skuteczność wdrażanych przedsięwzięć restrukturyzacyjnych oraz uzyskiwanie oczekiwanych ich efektów jest zabezpieczenie odpowiednich źródeł finansowania restrukturyzacji. Członkostwo Polski w  Unii Europejskiej stwarza przy tym możliwości wykorzystywania w  tym celu także środków finansowych pochodzących z funduszy unijnych. Dobierając źródła finansowania podejmowanych przedsięwzięć restrukturyzacyjnych, konieczne jest równocześnie uwzględnienie lokalnych uwarunkowań rynku polskiego oraz możliwości i  ograniczeń, które wraz z sobą niesie. Bezpośrednim rezultatem tegorocznej konferencji są także okolicznościowe wydawnictwa

książkowe. Dwa pierwsze z nich – polskojęzyczne („Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i  rozwoju nowej gospodarki” oraz „Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji. Z teorii i praktyki”) – uczestnicy otrzymali w  trakcie konferencji. Trzecie wydawnictwo – anglojęzyczne, ukaże się w najbliższym czasie jako publikacja pokonferencyjna. Wydawnictwa te stanowią kolejne dopełnienie i rozszerzenie dorobku publikacyjnego powstałego w  wyniku wieloletniej współpracy Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z przedstawicielami innych ośrodków naukowych oraz reprezentantami praktyki współczesnego biznesu. Rezultatem współpracy Katedry ze sferą praktyki gospodarczej jest także wsparcie sponsorskie, którego w celach organizacji konferencji udzieliły następujące firmy: • Control Process SA w Tarnowie, • Krakowskie Zakłady Automatyki SA, • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Kraków SA, • PKO Bank Polski SA, • ZPUE SA we Włoszczowie. 

dr Andrzej Jaki Od 1991 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, obecnie adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw; od 2004 roku Członek Zarządu Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; specjalizuje się w problematyce wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

19


Różne są rankingi porównujące polskie uczelnie. Większość z nich jest tak złożona, że naprawdę trudno zrozumieć, dlaczego jeden uniwersytet jest lepszy od drugiego. Dzięki przeprowadzonej na 19 uczelniach w Polsce rekrutacji do organizacji studenckiej AIESEC można było przekonać się, którzy studenci są najbardziej aktywni i otwarci na międzynarodową współpracę.

Kraków najlepszy z całej Polski – rekordowa rekrutacja AIESEC Październik – gorący miesiąc w AIESEC Jeszcze na dobre nie zaczęły się zajęcia, jeszcze nie opadły emocje związane z  inauguracją roku, a już oba biura organizacji AIESEC były zapełnione ludźmi. Jedni tworzyli projekt graficzny ulotek, inni zajmowali się opracowywaniem pro-

mocji internetowej, jeszcze inni właśnie wrócili z prezentacji o AIESEC na uczelni. To był dla szalony okres dla członków AIESEC: najlepszym przyjacielem pozostawała kawa, a 6 godzin snu można było uznać za świetny wynik. Mało kto miał czas na śledzenie spotkań Ligi Mistrzów czy też losów bohaterów swoich ulubionych seriali. Wszystko po to, by jak największa ilość studentów dowiedziała się o możliwościach rozwoju, jakie daje AIESEC i zdecydowała się dołączyć do organizacji.

Czekając na rezultaty Przez cały ten okres w biurze AIESEC w pawilonie dydaktyczno-sportowym UEK panowało wielkie ożywienie. Ludzie wpatrzeni w monitory komputerów i laptopów po cichu dodawali kolejne liczby i co chwilę sprawdzali ilość aplikacji. Taką aplikację wysłać musiał każdy, kto chciał działać w oddziale lokalnym AIESEC w Krakowie lub wyjechać na praktykę zagraniczną. Ostateczny termin ich nadsyłania mijał o godzinie 22.00, jednak już wcześniej członkowie AIESEC wiedzieli, że prawdopodobnie uda się pobić rekord ubiegłorocznej rekrutacji. Pozostawali w  stałym kontakcie z  innymi miastami w  Polsce i na bieżąco dzielili się spostrzeżeniami.

Czas wyników – Kraków bije na głowę Kilka minut po godzinie dziesiątej poznano już oficjalny wynik – 284 osoby zdecydowały, że AIESEC może być dla nich szansą na rozwój. To najlepszy wynik w całej trzydziestoletniej historii Komitetu, a także całego AIESEC Polska! W tym roku daleko w tyle zostały takie miasta, jak: Warszawa, Wrocław czy Poznań, w których wyniki były niemal o połowę gorsze.

Coraz lepsze wyniki W zeszłym roku do AIESEC Kraków spłynęły 220  aplikacje, w  tym już 284. Daleko jeszcze do najlepszych miast na świecie, takich jak Bukareszt (516) czy Istanbul (1200), niemniej jednak widać, że studenci z Krakowa coraz lepiej rozumieją potrzebę własnego rozwoju, a także coraz częściej otwarci są na międzynarodowe doświadczenia. Z pewnością wpływa na to fakt coraz większej ilości zajęć prowadzonych w językach obcych, rosnąca liczba przyjeżdżających do nas studentów uczestniczących w różnych programach stypendialnych oraz ogólna świadomość krakowskich studentów o konieczności własnego rozwoju i  zdobywania doświadczenia już w trakcie studiów.

Podziękowania Komitet Lokalny AIESEC Kraków, doceniając włożony trud, dziękuje wszystkim, którzy wysłali swoje aplikacje i poświęcili czas na ich wypełnienie. Takie rzeczy to tylko w Krakowie!  Oprac. Komitet Lokalny AIESEC Kraków

20

Nowy semestr – nowe wyzwania

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, działająca od 2004 r., corocznie realizuje w środowisku akademickim wiele przedsięwzięć. Czy wiemy jakie? O codziennej działalności Fundacji, jej celach statutowych i planach na przyszłość mówi jej prezes – dr Jarosław Plichta.

K

urier UEK: Wiedza o Fundacji UEK w naszym środowisku jest w dalszym ciągu zbyt niska. Co jest tego powodem? J.P. – Wprawdzie Fundacja powstała w 2004 r., ale (oprócz może Fundacji Biblioteki) jest to zupełnie nowe przedsięwzięcie tego typu w  naszym środowisku. Nowe przede wszystkim ze względu na cele i zakres zadań, które obejmują szerokie możliwości działań na rzecz środowiska akademickiego, od przedsięwzięć promocyjnych, edukacyjnych, wspierających najbardziej zdolnych i potrzebujących studentów i pracowników po działalność wydawniczą i  organizację konferencji. Idea założenia Fundacji wynikała z potrzeby realizacji zadań na rzecz środowiska akademickiego, których nie może realizować w pełnym zakresie Uczelnia, jak np. współpraca z  otoczeniem gospodarczym, inkubacja przedsiębiorczości itd. Kurier: Skąd Fundacja pozyskuje środki na działalność? J.P. – Powszechne przekonanie wielu osób o fundacjach jest takie, że płynie do nich stru-


jak do tej pory możemy liczyć na dużą pomoc władz i pracowników UEK. Zachęcamy wszystkich, którzy mogliby w ramach Fundacji realizować projekty edukacyjne, szkoleniowe, organizacyjne czy wydawnicze. Chciałem podkreślić, że każdy projekt jest rozliczany oddzielnie, na jasnych zasadach.

Dr Jarosław Plichta – Prezes Zarządu Fundacji UEK

mień pieniędzy, które są wydawane w niejasny sposób. Jest zupełnie odwrotnie i  o  tym wie każdy, kto pracował w  organizacji non profit. Środki na działalność trzeba pozyskiwać w  taki sam sposób jak w  działalności komercyjnej, stosować marketing i mieć „produkt”, który ktoś będzie w stanie kupić, czyli wpłacić jakieś pieniądze. Oprócz funduszu założycielskiego, który stanowi zabezpieczenie stabilności działania, wszelkie środki na utrzymanie musimy pozyskiwać z  zewnątrz. Do tej pory były to działania polegające na organizacji konferencji, pozyskiwaniu sponsorów konferencji i  seminariów, wykonywaniu ekspertyz, analiz, badań dla firm i instytucji samorządowych. Otrzymujemy również wpłaty na konkretny cel, np. stypendia dla niepełnosprawnych studentów czy sponsoring projektów realizowanych przez studentów, którzy starają się sami pozyskiwać środki. Wygospodarowane w ten sposób niewielkie fundusze przeznaczamy na utrzymanie biura (czynsz i obsługę księgową) czy jak ostatnio – na tworzenie nowych miejsc pracy.

Kurier: Jakimi przedsięwzięciami mogą się Państwo już pochwalić? K.P.– Dotychczas realizowane projekty były w dużej mierze związane z  naszą Uczelnią. Do najważniejszych w ostatnim czasie należą m.in. Bal Błękitny i  Zjazd Absolwentów, których byliśmy współorganizatorami. Nie stroniliśmy również od współpracy z NZS i kołami naukowymi. W 2007 r. pomagaliśmy w realizacji wyjazdu do USA najlepszych studentów Koła Naukowego Make or Buy. Fundacja może się również pochwalić przedsięwzięciami realizowanymi poza Uniwersytetem Ekonomicznym w  Krakowie. W  ostatnich miesiącach zakończyliśmy, w  ramach Działania 2.4., ostatni etap projektu dla pracowników umysłowych Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach SA. Kurier: A jakie są Państwa plany na najbliższy semestr? K.O. – Nowy semestr to nowe wyzwania. Fundacja nie zostaje w tyle, śmiało wprowadza nowe projekty w życie. Już od 1 października ruszyła sprzedaż gadżetów z logo UEK. Mamy nadzieję, że szeroki asortyment, w tym m.in.: koszulki, smycze, torby ekologiczne, długopisy, zadowoli zarówno starszych członków środowiska akademickiego, jak i brać studencką. W najbliższym czasie planujemy otworzyć na naszej stronie internetowej sklep, aby ułatwić chętnym zakup unikatowych drobiazgów.

K.P. – Kolejnym projektem, który pragniemy realizować, jest oferowanie studentom możliwości odbycia praktyk. Umożliwią one zdobycie doświadczenia z zakresu pozyskiwania i realizacji projektów unijnych oraz działalności organizacji non profit. Atutem stażu w Fundacji jest – oprócz pracy w  zespole młodych ludzi – lokalizacja, gdyż nasza siedziba mieści się na terenie kampusu UEK. Bardzo chętnie widzimy u nas osoby chcące realizować własne, ciekawe projekty, które mogą być początkiem pracy zawodowej w Fundacji po zakończeniu studiów. K.O. – Poza wyżej wymienionymi przedsięwzięciami Fundacja będzie kontynuowała wydawanie kwartalnika branżowego „Świat Nieruchomości”. Jako nowy wydawca czasopisma z ponad 15-letnią tradycją pragniemy połączyć doświadczenie poprzedników z  nowymi pomysłami i  możliwościami wydawniczymi. Zachęcamy zatem wszystkich (wykładowców i studentów) zainteresowanych szeroko pojętą tematyką nieruchomości do publikowania na łamach periodyku. Będziemy się ubiegać również o punkty KBN. Kurier: Jak i gdzie można uzyskać więcej informacji o działalności Fundacji? J.P. – Siedziba Fundacji znajduje się na poddaszu Domku Ogrodnika, usytuowanym przy bramie wjazdowej na Uczelnię. Nawiązać kontakt oraz uzyskać dodatkowe informacje można bezpośrednio w biurze lub przez Internet na naszej stronie: www.fundacja.uek.krakow.pl W wywiadzie zabrały głos również pracownice Fundacji: mgr Karolina Orzeł – asystent ds. wydawniczych i rozwoju; Katarzyna Palka – asystent ds. organizacji i promocji. 

Kurier: Co może spowodować rozwój Fundacji? J.P. – Fundacja może się rozwijać jedynie dzięki aktywności osób, które chcą działać na rzecz realizacji jej zadań statutowych, wspierając ją finansowo, merytorycznie lub realizując swoje autorskie projekty. Jako Fundacja nie posiadamy struktur administracyjnych, a do tego roku większość działań prowadził Zarząd Fundacji, który obecnie jest dwuosobowy. Jak wspomniałem wyżej, rozwój jest uzależniony od tego, czy środowisko naszej Uczelni będzie chciało aktywnie wspierać jej rozwój. Szczególnie zachęcamy wszystkich, którzy mają pomysł na realizację projektów, które oprócz stworzenia miejsca pracy pozwoliłyby na wygospodarowanie dodatkowych środków na działalność statutową. Obecnie prowadzimy starania wraz z grupą studentów UEK nad pozyskaniem funduszy z  UE. Możliwości rozwoju są bardzo duże, a  pozycja Uniwersytetu może pomoc Fundacji UEK w realizacji wielu przedsięwzięć. Myślę, że podobnie

21


Małopolska Szkoła Administracji Publicznej wspólnie ze Studium Języków Obcych UEK rozpoczęły realizację projektu szkoleniowego dla osób po 45. roku życia „Nadal potrzebni – lepsze kwalifikacje w miejscu pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nadal potrzebni – lepsze kwalifikacje w miejscu pracy

Agata Machnik

W

dniu 25 września br. w Nowej Auli UEK Agata Machnik, kierownik projektu, poprowadziła spotkanie inaugurujące szkolenie, omówiła zasady udziału w szkoleniu, przedstawiła najważniejsze informacje na temat organizacji zajęć, a także prawa i obowiązki uczestników. Następnie Lucyna Wilinkiewicz-Górniak, koordynator ds. merytorycznych, zaprezentowała tematykę zajęć dotyczącą trzech modułów składających się na szkolenie, czyli: • modułu językowego, w ramach którego nacisk kładziony będzie na umiejętności komunikowania się w języku obcym oraz wykorzystania go w życiu zawodowym, • modułu komputerowego, w ramach którego uczestnicy szkolenia poznają podstawy obsługi komputera oraz możliwości, jakie daje Internet, • modułu trening interpersonalny, w  ramach którego uczestnicy dowiedzą się, jak wykorzystywać swoje mocne i  słabe strony, jak przygotować prezentację i  wystąpienie publiczne, jak negocjować z klientami lub przełożonymi. Na spotkaniu omówiono także kwestię podręczników, testów semestralnych oraz egzaminu

końcowego, którego pozytywny wynik pozwoli uzyskać Certyfikat Językowy UEK. Na zakończenie przewidziano czas na zadawanie pytań. Uczestnicy szkolenia pytali głównie o zakres egzaminu końcowego, kwestie nieobecności na zajęciach oraz konsekwencje ewentualnej rezygnacji ze szkolenia. Ponadto w  trakcie spotkania uczestnicy wypełnili ankietę określającą ich oczekiwania względem wszystkich trzech modułów szkolenia. W  ankiecie deklarowali m.in., jakim specjalistycznym słownictwem są zainteresowani (np. z  obszaru medycyny, biznesu czy hutnictwa), czego konkretnie chcieliby się nauczyć na zajęciach z  komputerem oraz jakie umiejętności chcieliby nabyć na treningu interpersonalnym (np. autoprezentacja, zasady wystąpienia publicznego, negocjacje z klientami). W  wyniku rekrutacji przeprowadzonej na przełomie czerwca i lipca br. do udziału w szkoleniu zgłosiło się aż 270 osób, co było pozytywnym zaskoczeniem dla organizatorów. Jednak tylko 200 pierwszych osób zostało zakwalifikowanych do projektu. Zgodnie z  wytycznymi szkolenie było zaadresowane do osób, które ukończyły 45 lat, miały maksymalnie średnie wykształcenie

oraz były zatrudnione na terenie województwa małopolskiego. Szkolenie rozpoczęło się 6 października br. od zajęć z modułu językowego. Na jego potrzeby utworzono 20 grup, z czego aż 16 z języka angielskiego (10 na poziome zerowym, 5 na poziomie podstawowym, jedna grupa na poziomie średnio zaawansowanym), 2 grupy z języka niemieckiego i po jednej z hiszpańskiego i włoskiego. W połowie października odbyły się pierwsze zajęcia z treningu interpersonalnego oraz z podstaw obsługi komputera. Zakończenie szkolenia planowane jest na czerwiec 2009 roku. Wtedy też odbędą się egzaminy końcowe z języków, a dla chętnych zostaną zorganizowane egzaminy TELC (20 najlepszych kursantów zostanie zwolnionych z  opłaty egzaminacyjnej). Po zdaniu egzaminu końcowego z  języków oraz zaliczeniu zajęć komputerowych i interpersonalnych uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty wystawione przez UEK, potwierdzające zdobycie nowych umiejętności tak bardzo przydatnych na rynku pracy.  Agata Machnik MSAP UEK, kierownik projektu

Studium Języków Obcych UEK

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22


U

czestnikami Szkoły Letniej byli zarówno studenci studiów dziennych, jak i zaocznych MPA, w zależności od formy realizacji programu na danym uniwersytecie. Sami studenci, reprezentujący różne szczeble i gałęzie administracji publicznej, to pracownicy ministerstw, urzędów gmin i miast, szpitali, szkół oraz organizacji pozarządowych, a także pracownicy sektora prywatnego współpracujący z administracją publiczną. Średnia wieku uczestników to około 35 lat, ale byli również młodzi absolwenci szkół wyższych, pracownicy o kilkuletnim stażu pracy, często piastujący już wysokie stanowiska w  administracji. Polska grupa licząca 8 osób to studenci studiów podyplomowych MPA, prowadzonych w  Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej UEK, reprezentujący przede wszystkim jednostki sektora administracji państwowej oraz samorządowej. Dla większości uczestników przygotowania do zjazdu rozpoczęły się znacznie wcześniej niż sama Szkoła Letnia. Kilka tygodni przed przyjazdem do Przegorzał studentom została udostępniona strona internetowa, na której można było zapoznać się z najnowszymi wiadomościami dotyczącymi zjazdu, w tym również z artykułami podejmującymi problematykę współczesnej administracji (były one podbudową teoretyczną do później omawianych tematów). Oprócz wspomnianych artykułów organizatorzy przygotowali również „Who’s Who & Country Profiles”, czyli krótki przewodnik opisujący poszczególne kraje uczestniczące w projekcie oraz samych uczestników (ich dokonania, miejsce pracy, narodowość, wykształcenie itp.). Pierwszego dnia wszyscy studenci, po zakwaterowaniu w Domu Gościnnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w  Przegorzałach, zapoznali się ze szczegółowym planem pracy na najbliższy tydzień, a następnie rozpoczęli pracę w swoich grupach. Głównym zadaniem każdej grupy, liczącej od 8 do 11 osób, było omawianie podczas kilku codziennych spotkań tematyki poszczególnych wykładów, których rezultatem miała być grupowa prezentacja. Zalecane było również wyznaczanie codziennie nowego szefa grupy, który nadzorował pracę. Przydzielanie poszczególnym osobom określonych funkcji miało na celu przede wszystkim zwiększenie stopnia integracji grupy, rozwinięcie umiejętności prowadzenia dyskusji, przy jednoczesnym przełamywaniu barier językowych. Cykl wykładów otwarło wystąpienie dr. Jonathana Daviesa z University of Warwick, wygłoszone w drugim dniu Szkoły Letniej. Na przykładzie brytyjskim przedstawił zalety oraz wady partnerstwa społecznego, wychodząc od zdefiniowania samego pojęcia partnerstwa, skończył na omówieniu wybranych przykładów. Prof. Janet Newman z brytyjskiego The Open University skupiła się na przedstawieniu zmian, jakie obecnie zachodzą w administracji publicznej, a na które bardzo duży wpływ ma między innymi tradycyjna hierarchiczność administracji, a z drugiej strony – to co bardziej kojarzy się z nową administracją, czyli chęć zaangażowania obywateli w  działania władz lokalnych.

Uczestnicy Szkoły Letniej z Stellenbosch University (Południowa Afryka)

Urzędnicy w międzynarodowej szkole Copenhagen Business School, we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, po raz kolejny zorganizowała w Przegorzałach Międzynarodową Szkołę Letnią, poświęconą problematyce administracji publicznej. Przez tydzień, w dniach 15–21 sierpnia br., ponad 60 studentów programów Master of Public Administration z ośmiu uniwersytetów z takich krajów, jak: Dania, Holandia, Norwegia, Republika Południowej Afryki, Wielka Brytania oraz Polska, uczestniczyło w wykładach oraz pracowało w międzynarodowych grupach, zastanawiając się nad najważniejszymi problemami współczesnej administracji publicznej i próbując jednocześnie odpowiedzieć na pytanie przewodnie tegorocznej szkoły: „How can public managers contribute?”. Następnego dnia prof. Dorte Salskov-Iversen z Copenhagen Business School przedstawiła kwestie dotyczące nowego zarządzania w perspektywie międzynarodowej. To wspólnie realizowane projekty, wzajemne czerpanie z  dobrych praktyk oraz wyjazdy studyjne są podstawowym źródłem zmian w administracji, przełamywania negatywnych stereotypów, wzajemnego poznawania i  uczenia się. Drugi wykład wygłosił dr Vincent Homburg z  Erasmus University w  Rotterdamie, który zobrazował problematykę związaną z  egovernment. Wykładowca zastanawiał się nie tylko nad samym pojęciem e-governmentu, ale również nad stopniem uzależnienia od nowoczesnych technologii informacyjnych i ich wpływem na administrację. Wykład przerodził się w dyskusję podczas spotkania jednej z grup, która zastanawiała się nad problemem informatyzacji w administracji. Okazuje się, że to, co jest problemem w Polsce, nie jest obce również innym krajom – „informatyzacja dla samej informatyzacji”. Podstawowy cel, czyli polepszenie kontaktu na linii urząd – mieszkaniec, urząd – przedsiębiorca, jest słabo widoczny. W  trzecim dniu wykładów odbyła się sesja w  Urzędzie Miejskim w  Krakowie, gdzie prezentację miał dr Łukasz Mamica z  Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej UEK. Podczas wykładu zostały przedstawione zmiany społeczno-ekonomiczne, jakie nastąpiły w ostatnich latach w  Polsce, oraz tło historyczne tych zmian. Dopełnieniem wykładu było wystąpienie pracownika Urzędu Miejskiego w  Krakowie, który

Tomasz Bizoń od strony praktycznej przedstawił współpracę Rady Miasta Krakowa (organu uchwałodawczego) z Prezydentem Miasta (organem wykonawczym), charakteryzując jednocześnie trzy szczeble administracji samorządowej w  Polsce. Uczestnicy szkoły mieli okazję wyjazdu do Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz do Kopalni Soli w Wieliczce. Jako jeden z  ostatnich wykład wygłosił prof. Johan Burger z Uniwersytetu Stellenbosch (RPA). Przedstawił on zmiany, jakie zachodzą w  ostatnich latach w  RPA – w  kraju bardzo bogatym kulturowo oraz przyrodniczo, a zarazem borykającym się z  wieloma problemami społecznymi, w  tym z  problemem wykluczenia społecznego dużej grupy czarnej ludności południowej Afryki. Ostatniego dnia uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia Szkoły. Ze swojej strony studenci podziękowali dr Łukaszowi Mamicy oraz mgr Agnieszce Gawędzie – pracownikom UEK – za zorganizowanie tegorocznego zjazdu. IX Międzynarodowa Szkoła Letnia zakończyła się wspólnym toastem i zabawą do późnej nocy.  Tomasz Bizoń Student MPA, podinspektor w Urzędzie Miejskim w Cieszynie

23


Konsorcjum Study in Krakow na konferencji w Antwerpii Anna Wyżykowska European Association for International Education (EAIE) – organizacja non profit skupiająca pracowników z całego świata, związanych z sektorem internacjonalizacji wyższego szkolnictwa – raz w roku organizuje konferencje, za każdym razem w innym mieście europejskim, umożliwiające sektorowi szkolnictwa wyższego wymianę doświadczeń i nawiązanie międzynarodowych kontaktów.

T

egoroczna – jubileuszowa, 20. konferencja European Association for International Education (EAIE), odbyła się w Antwerpii, w dniach 10–13 września br. Wzięło w  niej udział blisko 3000 uczestników z Europy, Azji, Australii i obu Ameryk, reprezentujących wyższe uczelnie, fundusze stypendialne, agencje rekrutacyjne, ubezpieczeniowe czy firmy oferujące usługi w zakresie IT. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie reprezentowali: mgr Agnieszka Nawrocka – kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, mgr Anna Wyżykowska z Biura Programów Zagranicznych i  dr Michał Patkaniowski z Katedry Zarządzania Międzynarodowego. Trwająca trzy dni konferencja przebiegała dwutorowo: równolegle odbywały się targi edukacyjne oraz sesje informacyjne w postaci warsztatów, sesji, prezentacji itp., a wszystko po to, by umożliwić i  ułatwić nawiązanie nowych kontaktów i spotkań z partnerami. Nasz Uniwersytet prezentowany był na targach w  ramach konsorcjum krakowskich uczelni Study in Krakow na stoisku Higher Education in Poland, które było wielokrotnie odwiedzane nie tylko przez znajomych partnerów, ale i przedstawicieli instytucji zainteresowanych ofertą studiów i potencjalną współpracą. Sporą grupę gości przyciągnął również polski poczęstunek, zorganizowany przez Fundację Systemu Rozwoju Edukacji. Ponadto konsorcjum krakowskich uczelni Study in Krakow, wraz z Urzędem Miasta Krakowa (UMK), zorganizowało Wieczór Krakowski, którego celem była lepsza promocja miasta jako międzynarodowego ośrodka edukacyjnego oraz jego oferty dydaktycznej. Po otwarciu spotkania przez Marcina Gajownika z Wydziału Strategii i Rozwoju UMK wyświetlony został zrealizowany przez UMK film

24

promujący wyższe uczelnie Krakowa. Wśród gości znaleźli się zarówno przedstawiciele krakowskich uczelni zrzeszonych w konsorcjum, jak i zagranicznych uczelni partnerskich. Była to wspaniała okazja, by w kameralnej atmosferze bliżej zaprezentować się naszym strategicznym partnerom oraz wymienić uwagi dotyczące współpracy oraz zagadnień umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Z wielu spotkań, w których uczestniczyli przedstawiciele UEK, zrodziły się nowe możliwości poszerzania współpracy. Chętne na podpisanie

umów bezpośrednich zakładających wymianę studentów są m.in. uczelnie z Korei (Konkuk University) i z Tajwanu (National Chung Hsing University oraz National Cheng Kung University). Wiedząc o dużym sukcesie programu IP Entrepreneurship in Baltic Sea Region, zrealizowanego w lipcu br. przez Biuro Programów Zagranicznych, uczelnie zrzeszone w projekcie wyraziły chęć kontynuowania go w przyszłym roku. Amerykańska organizacja National Society of High School Scholars (NSHSS), skupiająca najlepszych absolwentów szkół średnich, chciałaby wysyłać do nas najlepszych studentów. Nasza uczelnia partnerska Wirtschaftsuniversitat Wien zaproponowała rekrutację studentów UEK w ramach programu stypendialnego JOSZEF. Konferencja EAIE to przede wszystkim doskonały sposób na zaakcentowanie swojej pozycji na międzynarodowej mapie wyższego szkolnictwa. To szansa na zaprezentowanie i szeroką promocję oferty dydaktycznej Uczelni, a  także pozyskanie nowych partnerów. To również możliwość spotkania się w jednym miejscu z dużą ilością partnerów, z  którymi UEK współpracuje. Obecność na jednym z najważniejszych wydarzeń tego rodzaju stwarza ponadto możliwość przyjrzenia się najnowszym trendom w świecie edukacji, takim jak: sposoby promocji, rekrutacji, projekty, oferta programowa etc. Niewątpliwie udział w takich wydarzeniach jak to jest kluczowy dla rozwoju międzynarodowej uczelni.  mgr Anna Wyżykowska Pracownik Biura Programów Zagranicznych. Związana ze współpracą międzynarodową w zakresie szkolnictwa wyższego  od 4 lat. Wcześniej pracowała m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz University of New South Wales w Sydney.


Nasza Uczelnia należy do grona wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Polsce. Potwierdzeniem tego faktu jest m.in. członkostwo w wielu organizacjach międzynarodowych oraz najlepiej rozbudowana w kraju sieć powiązań partnerskich z renomowanymi europejskimi i światowymi uczelniami ekonomicznymi. W bieżącym wydaniu „Kuriera UEK” rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych tym jednostkom naszej Uczelni, które zajmują się nawiązywaniem nowych kontaktów zagranicznych, pielęgnowaniem dotychczas wypracowanych więzi oraz wszelkimi inicjatywami umożliwiającymi naszym studentom i pracownikom wyjazdy zagraniczne.

Współpraca międzynarodowa – ważny element rozwoju Uczelni Współpraca międzynarodowa Uczelni i poszczególnych jej jednostek odbywa się zazwyczaj na podstawie oficjalnych umów, uczestnictwa w programach unijnych lub indywidualnych kontaktów naukowych. Nasz Uniwersytet z roku na rok dynamizuje tę część swojej działalności w ramach umów z licznymi ośrodkami akademickimi Europy Zachodniej i wschodniej oraz krajami pozaeuropejskimi. Najdłużej – ponad 30 lat rozwija się współpraca naukowa i dydaktyczna z Grand Valley State University z USA i Ekonomicka Univerzita v Bratislave ze Słowacji.

Z

powodów związanych zarówno z dziedzictwem kulturowym, jak i  obecnymi trendami w  edukacji wyższej oraz tych związanych z realizacją Procesu Bolońskiego, najintensywniej rozwijana jest współpraca z  uczelniami z  krajów członkowskich Unii Europejskiej. Nie znaczy to oczywiście, iż bagatelizowane są kontakty pozaeuropejskie. Wieloletnia kooperacja z wieloma ośrodkami akademickimi zaowocowała nie tylko wspólnymi osiągnięciami w  wymianie studentów i  wykładowców. Pozwoliła również nawiązać trwałe kontakty personalne, które wprowadzają mniej sformalizowany klimat współpracy. Łączność z ośrodkami poza krajem generuje także wspólne prace badawcze, organizację wspólnych sympozjów i wszelkich form spotkań naukowych. Podstawowym celem w tym zakresie jest zabezpieczenie dobrego przygotowania studentów i pracowników do jak najlepszego wykorzystania ich potencjalnych możliwości. Twórczy wpływ nowych środowisk oddziałuje zarówno na sam proces kształcenia, jak i  na rozwój osobowości studiującej młodzieży. Wymiana informacji i  doświadczeń jest ponadto kluczowym czynnikiem polepszania procesu edukacyjnego, modernizacji usług administracyjnych i nakreślania efektywnych metod zarządzania Uczelnią. Politykę zagraniczną Uczelni realizują, we właściwym dla siebie zakresie, trzy jednostki Uczelni, pozostające w  pionie Prorektora ds. Organizacji i  Współpracy Międzynarodowej, którym kieruje dr hab. Jan Targalski, prof. UEK. Są to: Akademickie

Centrum Kariery, Biuro Programów Zagranicznych oraz Dział Współpracy Międzynarodowej. Owocem intensywnie rozwijających się od 1994 roku kontaktów jest imponująca liczba współpracujących z nami instytucji zagranicznych, począwszy od ponad 200 szkół wyższych z całego świata po sieci i stowarzyszenia o charakterze ponadnarodowym. Mamy nadzieję, iż dalsza dynamizacja współpracy stanie się kapitałem Uczelni na przyszłość. Polska, po blisko 20 latach dzielących nas od przełomu ustrojowego i  ekonomicznego, wciąż jeszcze jest krajem rozwijającym się i szukającym rozwiązań wielu palących problemów. Jedną z konsekwencji wieloletnich już zmian jest duże zapotrzebowanie na dobrze wykształcone kadry, realizujące swoje życie zawodowe na arenie międzynarodowej. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, starając się sprostać wymogom obowiązujących realiów, prowadzi odpowiednią do swoich aspiracji i możliwości politykę zagraniczną. Wymiana międzynarodowa i pozyskiwanie kolejnych partnerów zagranicznych jest dobrze znaną na całym świecie metodą podnoszenia jakości kształcenia i badań naukowych. Poprzez uczestnictwo w stowarzyszeniach i sieciach UEK zaangażowany jest także w działania grupowe. Niektóre z nich pomagają rozszerzać współpracę na polu naukowym, podnosząc jego jakość, inne promują nowe doświadczenia edukacyjne. Beneficjentami partnerstwa są zarówno studenci, jak i kadra akademicka. Dzięki współpracy aktywizowane są: • wymiana studencka; • pozyskiwanie dyplomów uczelni, z  którymi UEK podpisał stosowne porozumienia; • działania skierowane na pozyskiwanie studentów zagranicznych, którzy decydują się na naukę w języku angielskim na naszej Uczelni; • przyjazdy kadry akademickiej z  uczelni partnerskich;

• prowadzenie zajęć poza granicami kraju przez pracowników UEK; • wymiana doświadczeń i wiedzy poprzez ich umiędzynarodowienie; • uczestnictwo w konferencjach i panelach naukowych; • wzrost poziomu i intensywności badań naukowych; • budowanie relacji pomiędzy uczelniami i światem biznesu międzynarodowego. Rozwój współpracy między różnymi ośrodkami akademickimi oraz pomiędzy reprezentantami różnych systemów edukacyjnych z całego świata przyczynia się do zwielokrotnienia korzyści płynących z edukacji i badań naukowych. Uczestnictwo naszych pracowników i studentów w wymianie pomaga propagować ideę kooperacji między ośrodkami akademickimi reprezentującymi różnorodne systemy edukacyjne. Partycypacja studentów i kadry dydaktycznej pomaga w procesie przepływu doświadczeń i wzbogaca życiorys zawodowy i edukacyjny oraz jest najefektywniejszym sposobem na zaangażowanie się w  światowy rynek edukacyjny. Dzięki szeroko zakrojonej współpracy międzynarodowej więcej wiemy o  systemach oświatowych w  innych częściach świata, podnosimy poziom usług na miejscu i mamy możliwość korygowania własnych niedociągnięć w tym zakresie oraz dostosowania własnego wewnętrznego systemu do tego, co dzieje się na arenie globalnej. Jest to aktywność niezwykle ważna w czasach, kiedy światowy rynek edukacyjny jest coraz bardziej jednolity i skorelowany. W kolejnym wydaniu „Kuriera UEK” opublikujemy szczegółowe informacje dotyczące możliwości i wymagań związanych z wyjazdami zagranicznymi studentów naszej Uczelni. Zapraszamy do lektury!  Oprac. Biuro Programów Zagranicznych

Deklaracja Bolońska jest dokumentem zawierającym dyrektywy prowadzące do zbliżenia systemów szkolnictwa wyższego krajów europejskich. Funkcjonuje już w Europie od blisko 10 lat. Celem stworzenia dokumentu było: • wprowadzenie przejrzystych i porównywalnych systemów oceny oraz wdrożenie Suplementu do Dyplomu, • przyjęcie systemu kształcenia opartego na dwóch/trzech poziomach kształcenia; • powszechne stosowanie systemu punktów kredytowych (tj. ECTS – European Credit Transfer System); • promocja mobilności studentów, nauczycieli akademickich, naukowców oraz personelu administracyjnego; • promocja współpracy europejskiej w zakresie zwiększenia poziomu jakości szkolnictwa wyższego; • promocja europejskiego wymiaru szkolnictwa wyższego, szczególnie w zakresie rozwoju zawodowego, mobilności oraz zintegrowanych programów nauczania, szkolenia i badań.

25


Najlepsza na Uczelni Wywiad z Anną Nijakowską – laureatką I miejsca konkursu „Najlepsi UEK” Od 2001 roku na naszej Uczelni działa aktywnie Koło Naukowe Handlu Zagranicznego (KNHZ). Działalność Koła przybiera różnorakie formy – spotkań naukowych, dyskusji z udziałem pracowników naukowych oraz ludzi biznesu, wykładów. Praktyczną wiedzę natomiast członkowie koła starają się poszerzać poprzez organizację różnego rodzaju warsztatów, studiów przypadków oraz licznych szkoleń. Jednym z projektów KNHZ jest konkurs Najlepsi UEK, którego celem jest wyłonienie spośród licznego grona studentów naszej Uczelni tych, którzy są najlepiej przygotowani do rozpoczęcia profesjonalnej kariery zawodowej. Konkurs jest doskonałą okazją do nagradzania zdolnych i ambitnych studentów, jak również promowania ponadprogramowej działalności studenckiej oraz motywowania do pracy, zaangażowania, poświęcenia i walki o wiedzę. Więcej o konkursie – w bieżącym wydaniu „Kuriera UEK”, na s. 7. A co ma do powiedzenia laureatka I miejsca? Zapraszamy do lektury!

K

oło Naukowe Handlu Zagranicznego (KNHZ): Jak dowiedziałaś się o konkursie „Najlepsi UEK”? Anna Nijakowska: O konkursie dowiedziałam się tak naprawdę już kilka lat temu. Pomyślałam sobie wtedy, że mogłabym spróbować, jednak przyznam szczerze, że nie starczyło mi wówczas odwagi i stwierdziłam, że nie jestem osobą, która mogłaby wziąć udział w takim konkursie. Postanowiłam, że może za kilka lat… KNHZ: Dlaczego zdecydowałaś się wziąć w nim udział? A.N.: Przede wszystkim chciałam się sprawdzić. Stwierdziłam, że przecież biorąc udział w konkursie, niczego nie mogę stracić, a zawsze to jakieś nowe doświadczenie. KNHZ: Jak wyglądał przebieg konkursu? W  jaki sposób przygotowywałaś się do etapu „prezentacja”? A.N.: Konkurs przebiegał w bardzo przyjaznej atmosferze. Organizatorzy byli w stałym kontakcie z  uczestnikami, poza tym służyli zawsze pomocą oraz dobrą radą. Na podstawie wysłanych przez nas aplikacji wyłoniono 10 uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do finału. Finał polegał na zaprezentowaniu siebie w jak najlepszy sposób, następnie przeprowadzana była rozmowa z Komisją, w skład której wchodzili: Prorektor ds. Studenckich i  Kształcenia, przedstawiciele wszystkich wydziałów, reprezentant sponsora głównego oraz pracownicy ACK. Podczas rozmowy podejmowane były bardzo różne tematy. Moje przygotowania do konkursu nie trwały zbyt długo. Stwierdziłam, że najlepszym wyjściem będzie zaprezentowanie siebie taką, jaką jestem, z umiejętnościami, które posiadam, bez udawania. KNHZ: Co dał Ci start w tym konkursie? A.N.: Udział w  konkursie dostarczył mi nowych doświadczeń. Wiem również, że wszystko

26

to, co robiłam i nadal robię, jest zauważane przez innych. Zdaję sobie sprawę z  tego, że to, czym się teraz zajmuję, zaowocuje w przyszłości. Dobrze jest też wiedzieć, że Uczelnia oraz inne środowiska popierają moje zaangażowanie w sprawy, których się podejmuję. Dzięki konkursowi otworzyły się przede mną nowe możliwości, które ułatwią mi z pewnością realizację moich planów i zamierzeń. Poznałam również bardzo wartościowych i interesujących ludzi, z którymi chciałabym nadal współpracować. KNHZ: Jesteś bardzo aktywną studentką. Działalność w  którym kole bądź stowarzyszeniu daje Ci najwięcej satysfakcji? A.N.: Lubię, gdy ciągle coś się dzieje. Nie lubię bezczynności, stąd właśnie moje zaangażowanie w pracę kilku kół. Chociaż czasem nie jest łatwo, każde zakończenie projektu daje poczucie satysfakcji. KNHZ: Które koło naukowe jest najlepsze? A.N.: Hm... Każde koło jest inne, każde z nich dostarcza innych doświadczeń, każde jest jednakowo dobre. Jedno mogę powiedzieć na pewno: w każdym z tych kół poznałam bardzo wartościowych ludzi, to dzięki nim dzieje się tyle dobrych rzeczy na Uczelni, to dzięki nim można rozwijać swoje zainteresowania i  pasje, i  to dzięki nim moje życie studenckie jest naprawdę bardzo interesujące. Nauka jest ważna, ale przecież nie samą nauką żyje człowiek. KNHZ: Z  którym kierunkiem – Informatyką i ekonometrią czy Finansami i rachunkowością – chciałabyś związać swoją przyszłość? A.N.: Myślę, że zarówno jeden, jak i drugi kierunek zostanie w przyszłości przeze mnie wykorzystany. Jednak chciałabym pójść w stronę rachunkowości i  rewizji finansowej. Na pewno jednak przedmioty, których uczyłam

się na Informatyce w dużym stopniu ułatwią mi pracę. Już teraz zauważam, że wiele rzeczy, których nauczyłam się na tym kierunku, przydaje mi się na Finansach. W pewnym stopniu wszystko to łączy się ze sobą i to jest chyba najlepsze. KNHZ: Jak zachęciłabyś swoich kolegów do wzięcia udziału w „Najlepszych UEK”? A.N.: Jestem pewna, że na naszej Uczelni jest mnóstwo osób, które mogłyby pochwalić się wielkimi osiągnięciami w różnych dziedzinach oraz bogatymi zainteresowaniami. Myślę, że trzeba próbować, pokazywać się tam, gdzie się można pokazać. Czasem, mimo iż wydaje nam się, że nic szczególnego w życiu nie robimy, będąc takimi zwykłymi, szarymi osobami, inni postrzegają to całkiem inaczej, doceniają naszą pracę. Nigdy nie sądziłam, że mogę wygrać konkurs, teraz jednak wiem, że warto próbować i warto się trudzić. Każdy jest w czymś dobry, wystarczy tylko to w sobie odkryć, a potem pielęgnować i nie wstydzić się tym pochwalić. KNHZ: Jakie są Twoje plany na przyszłość? A.N.: W semestrze zimowym roku akademickiego 2008/2009 wyjeżdżam na stypendium naukowe do Austrii. Po powrocie będzie ciężko: muszę zaliczyć sesje na obu kierunkach oraz wszystkie przedmioty w  Szkole Muzycznej, ale dam radę. Dla chcącego nic trudnego! Następnie chciałabym obronić pracę magisterską na Informatyce i ekonometrii i  rozpocząć praktykę, którą wygrałam w Fortis Banku. Potem obrona drugiej pracy magisterskiej, no i myślę, że już stała praca. Marzę o tym, żeby uzyskać uprawnienia biegłego rewidenta, ale to jeszcze daleka przyszłość. No i oczywiście sprawa najważniejsza: rodzina, dzieci i  dom (najlepiej z ogródkiem). KNHZ: Dziękujemy za rozmowę i  życzymy spełnienia marzeń! 


W

takich uroczystych chwilach zwykliśmy mówić, że Gospodarka i administracja publiczna to specjalność młoda. Wciąż taka jest i mamy nadzieję, że nadal będzie, ale zdajemy sobie równocześnie sprawę z  tego, że dojrzeliśmy. Świadczą o  tym liczby – to już XII Promocja Absolwentów, czyli prowadzimy pracę dydaktyczną na GAP-ie od 14 lat. Na Uniwersytecie jest już sporo specjalności młodszych, a nowe wciąż powstają. Kilka tygodni temu zaakceptowany został wniosek naszej Uczelni o  uruchomienie drugiego stopnia studiów na kierunku GAP. To wyraz uznania dla naszego dorobku i  doświadczenia. Od następnego roku akademickiego będziemy pierwszą i jedyną uczelnią w kraju, która prowadzić będzie unikatowy i pełny cykl 5-letnich studiów uniwersyteckich na kierunku Gospodarka i administracja publiczna. Przed nami nowe wyzwania, tych jednak nigdy się nie obawialiśmy. Ciągle chcemy rozwijać i ulepszać GAP, aby wspólnie z  naszymi kolejnymi studentami formować Uniwersytet Ekonomiczny w  Krakowie i  współtworzyć jego tradycję. Organizowane corocznie Promocje Absolwentów specjalności GAP są także okazją do promowania naszych absolwentów wśród potencjalnych pracodawców. Na uroczystości obecni są bowiem związani z  Uczelnią przedsiębiorcy, jak również przedstawiciele instytucji współpracujących z Katedrą GAP. W tym roku uczestnikom Promocji zaprezentowane zostały efekty dwuletniej współpracy seminarzystów prof. Jerzego Hausnera z Bankiem DnB NORD (wcześniej bank BISE). Mgr Karol Guzik i mgr Sylwia Kraus zaprezentowali raport pt. „Zapotrzebowanie organizacji pozarządowych na produkty bankowe”. Tradycyjnie też przedstawione zostały dwie wyróżniające się prace magisterskie – mgr Agaty Chmielewskiej z seminarium prof. Tadeusza Kudłacza pt. „Marketing terytorialny i jego miejsce w rozwoju lokalnym na przykładzie gminy Pińczów” i mgr. Karola Magonia z seminarium dr. Marka Benio pt. „Koordynacja ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej na przykładzie świadczeń emerytalnych w Polsce i Wielkiej Brytanii”. Sylwetki wszystkich absolwentów zaprezentował prowadzący uroczystość prof. Jerzy Hausner. Z okazji Promocji wydany został także folder zawierający informacje o każdym z tegorocznych absolwentów, ułatwiający po latach kontakt ze znajomymi z roku. Uroczystego wręczenia dyplomów dokonały nowe władze Uczelni: JM Rektor prof. dr hab. Roman Niestrój oraz Dziekan Wydziału Ekonomii i  Stosunków Międzynarodowych prof. dr hab. Kazimierz Zieliński. Rektor, zwracając się do świeżo upieczonych magistrów w  bardzo ciepłych słowach pogratulował im ukończenia studiów, podkreślając przy tym wysoki poziom kształcenia na GAP-ie. Występująca w  imieniu absolwentów mgr  Aneta Oleksy dziękowała rodzicom ab-

Promocja GAP-owiczów „To jest już koniec, nie ma już nic, jesteście wolni, możecie iść” – tymi słowami profesor Jerzy Hausner rozpoczął tegoroczną XII Promocję Absolwentów Specjalności GAP, która odbyła się w dniu 20 września 2008 r. Przypomniał on, że absolwenci właśnie zakończyli studia – piękny okres w swoim życiu – i wielu z nich chciałoby ten czas wydłużyć, ale to już ta pora, gdy każdy musi iść swoją własną drogą.

solwentów – za trud włożony w wykształcenie swoich dzieci, a  promotorom i  wykładowcom – za kolejne pokolenie dobrze wyedukowanych ekonomistów. Mgr Oleksy stwierdziła, że uzyskanie dyplomu renomowanej uczelni to spełnienie marzenia sprzed pięciu lat, gdy wszyscy rozpoczynali studia. Wyraziła równocześnie żal związany z  ukończeniem studiów i  rozstaniem z  GAP-em, bo GAP to nie tylko zwykłe studia – GAP to rewelacyjne sympozja, zacięte debaty oksfordzkie, ekstremalne rajdy górskie, żagle z hiszpańskimi dziewczynami, narty z trenerem Leszkiem Walankiewiczem, bale karnawałowe, pełne emocji mecze piłki nożnej, realizowane przez studentów filmy, koło naukowe, gazeta sympozjalna, to profesor Hausner, który ostatni schodzi z parkietu... Wyjątkowość tegorocznej Promocji podkreślił jej honorowy patron, którym był Rafał Baniak –

absolwent specjalności Gospodarka i administracja publiczna Akademii Ekonomicznej w  Krakowie (rocznik 2000), a obecnie podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. W trakcie uroczystości po raz pierwszy została wręczona nagroda im. Jerzego Indraszkiewicza, zmarłego profesora naszej Uczelni. Nagrodę, którą otrzymał mgr Piotr Zabrocki, wręczył jej fundator – Senator RP Stanisław Bisztyga, od lat związany ze środowiskiem GAP. Po koktajlu i pamiątkowym zdjęciu z Uczelnią w tle, które były ostatnimi elementami oficjalnej części Promocji, rozegrano tradycyjny mecz piłkarski: Kadra GAP – Absolwenci GAP. Uwieńczeniem dnia był pożegnalny bal w Tomaszowicach, na którym wspólnie bawili się goście, absolwenci i pracownicy GAP.  Oprac. Pracownicy Katedry GAP

27


Kształcące podróże z KSB UEK

fot. Tomasz Jakubowski

Szwajcaria – International MBA II Study Trip Natalia Wojas

N

igdy nie byłam w Szwajcarii – poza transferami lotniskowymi. Kojarzyła mi się banalnie – tajemnicze banki pełne pieniędzy, fiołkowe krowy Milka na łąkach, punktualność i dokładność. Rzeczywistość okazała się… podobna do wyobrażeń, a mimo to pobyt w tym kraju podczas wyjazdu w ramach MBA w dniach 26–30 czerwca br. wspominam jako jeden z  najatrakcyjniejszych z  wyjazdów studyjno-integracyjnych dzięki świetnemu programowi wykładów i wizyt, no i przede wszystkim – dzięki wspaniałemu towarzystwu moich koleżanek i kolegów ze studiów. Przyjazd – jeszcze w Niemczech wizytujemy firmę Modine Group GmbH, gdzie zwiedzamy zakład produkcyjny i słuchamy wykładu menedżera. Nowoczesne systemy klimatyzacyjne do aut są szczególnie interesujące dla męskiej części grupy. Po przekroczeniu granicy szwajcarskiej autokar wspina się na takie wysokości, że drżą osoby nieodporne na takie wrażenia. Nasz

28

pensjonat, Hotel Kaubad Appenzell – typowo szwajcarski, przytulny, z miłą, punktualną do granic możliwości obsługą, w sielskim otoczeniu górskich pastwisk i krów. Dzień pierwszy: do południa SFS Group w Heerbrugg, a po południu spotkanie w ratuszu Appenzell z wykładem mikro- i makroekonomicznym. Bardzo ciekawe dla nas poznanie „szwajcarskiego” punktu widzenia, a także, co kilka osób potwierdziło, jak świetnie i  doskonale można zarządzać w małej skali. Następnie zwiedzanie miłego miasteczka, a  wieczorem wspinaczka górska (lekka) ze wspaniałymi widokami na Alpy! Dzień drugi: to, na co czekaliśmy – wykład Dyrektora Narodowego Banku Szwajcarskiego i  zwiedzanie współpracującej z naszą uczelnią St. Gallen Business School. Myśleliśmy o starym, zabytkowym budynku, tymczasem ujrzeliśmy nowoczesny pawilon. Tęsknoty za zabytkami zaspokoiła wizyta w  starej klasztornej bibliotece w  St. Gallen, a  wieczór miło zakończyliśmy w urokliwej gospodzie pod miastem. Nasi mentorzy z St. Gallen stanęli na wysokości zadania. Dzień trzeci: jedziemy do hotelu Stei-genberger w  Davos. To tu spotykają się gwiazdy i wielcy tego świata. I my. Bardzo miły i  entuzjastyczny menedżer prowokuje kilkoro z  nas do sprawdzenia rezerwacji na nadchodzący sezon. Co to znaczy dbałość o klienta! Po południu wykład w banku w Zurychu. We wszystkich odzywają się ekonomiści – wiele pytań, ciekawe odpowiedzi. Zostaje nam trochę czasu na Zurych. Ba! Mamy Euro 2008 – w  finale drużyna hiszpańska i niemiecka, jesteśmy w centrum wydarzeń! W naszym gronie znajduje się Ignazio Tarazona, Hiszpan z krwi i kości; znajdujemy pub hiszpański w  centrum Zurychu z  wielkim telebimem. Atmosferę robimy sami, w  tym dniu wszyscy jesteśmy Hiszpanami! Wracamy w deszczu pod flagami, usatysfakcjonowani zwycięstwem, zadowoleni z wyjazdu, zwiedzania i wykładów. Szkoda, że taka praktyka zdarza się tylko raz podczas studiów MBA!  Natalia Wojas Absolwentka Handlu zagranicznego na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. General Manager Business Unit II (Rosja, Ukraina, eksport) i członek Zarządu Operacyjnego Grupy Maspex Wadowice.

W dniach 3–7 września br. studenci XIII edycji Executive MBA złożyli wizytę na uczelni partnerskiej programu Executive MBA – Stockholm University School of Business. Wyjazd stanowił ciekawe doświadczenie naukowotowarzyskie, stał się też okazją do wymiany pomysłów na temat zarządzania i prowadzenia biznesu.

Piotr K. Hajdecki

Sztokholm – pasjonująca przygoda biznesowa

W

delegacji, oprócz studentów, uczestniczyli m.in. prof. Roman Niestrój – Rektor UEK oraz dr Piotr Buła – dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK. Lot do Sztokholmu stał się okazją do rozmów i dzielenia wspomnieniami z  wakacji. Dla części z  nas również szansą na przeczytanie materiałów i  przygotowanie się do zajęć, w których mieliśmy uczestniczyć podczas wizyty w Sztokholmie – Marketing Research i Knowledge Management. Zaczęliśmy od powitania z naszymi gospodarzami – władzami Stockholm University School of Business. Potem zajęcia z Marketing Research, podczas których nauczyliśmy się, jak poznawać potrzeby klientów, ich preferencje i oczekiwania. A  po zajęciach – wspólne miłe chwile w  zabytkowym centrum miasta. Kolejny dzień zaczął się od wizyty w siedzibie firmy Ericsson, gdzie zapoznaliśmy się z  historią telefonii. To ciekawe doświadczenie uświadomiło nam tempo i znaczenie postępu technologicznego. Położenie siedziby Ericssona w  miasteczku biznesowym na przedmieściach Sztokholmu pozwoliło na poznanie


Boston

koncepcji urbanistycznej niespotykanej jeszcze w Polsce, w której funkcje biznesowe i przemysłowe miasta przenoszone są na obrzeża aglomeracji. Prosto z Ericssona pojechaliśmy na Uniwersytet, gdzie nauczono nas korzystać z  biblioteki elektronicznej. To nieprzebrany zbiór statystyk, danych, artykułów i  książek, które możemy wykorzystywać nie tylko do pisania prac zaliczeniowych, ale i w naszej codziennej pracy. Wieczorem czekała nas uroczysta kolacja, podczas której przemówienia wygłosili: prof. Thomas Hartman – dyrektor Stockholm School of Business, prof. Roman Niestrój – Rektor UEK i Piotr K. Hajdecki – starosta XIII edycji Executive MBA. Starosta podkreślił szczególne zaangażowanie uczestników tej edycji w budowę społeczności MBA w Krakowie. Przypomniał o kilku spektakularnych przedsięwzięciach, których siłą napędową byli właśnie członkowie XIII edycji – Gosia Rosiak-Barawańska, Kuba Szymański, Waldek Turski. Potwierdził, w imieniu swoich koleżanek i kolegów, chęć podejmowania dalszych prac dla rozwoju społeczności MBA. Przedstawił ich konkretny pomysł – utworzenie międzynarodowego Klubu MBA, zrzeszającego tych studentów programów MBA, dla których uczelnią partnerską jest Stockholm School of Business – tak, by spotkania klubu mogły odbywać się co pół roku, kolejno w Szwecji, Rosji Polsce i we Francji. Kolejnym punktem realizowanego programu były zajęcia z Knowledge Management, podczas których Mikael Holmquist uczył nas, jak kreować wiedzę w organizacji, jak przełamywać szablony i pokonywać ograniczenia intelektualne. Podczas zajęć mieliśmy okazję obejrzeć i dyskutować na temat filmu „Lekcje przywództwa Don Kichote’a”. Stwierdziliśmy, że ważnym składnikiem przywództwa jest pasja. Wyjazd był dla nas szansą poznania takich zajęć w  Szwecji, które szwedzcy menedżerowie, uczestnicy programu MBA, odbywają w  Sztokholmie. Był również doskonałą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń biznesowych. Na spokojnie, z dystansu, z dala od codziennej gorączki. Taka chwila refleksji stwarza menedżerom szansę na wypracowanie wielu cennych strategicznie rozwiązań. MBA to pasjonująca przygoda. 

ponadtygodniowy program wyjazdu składały się wykłady z zakresu rynku finansowego w USA, komunikacji międzynarodowej oraz zarządzania w biznesie. Teorii towarzyszyło zwiedzanie i  spotkania z kadrą zarządzającą różnych amerykańskich przedsiębiorstw – Smith & Wesson Co, Procter &  Gamble/Gilette oraz AdvanSource Biomaterials. Bardzo intensywny program merytoryczny uzupełniały spotkania ze studentami i  wykładowcami Suffolk University oraz zwiedzanie miasta, w tym słynnego Harvard University oraz Massachusetts Institute of Technology. Począwszy od powitania na lotnisku, cały czas wszyscy znajdowali się w dobrych rękach prof. Michaela Barretti – Dyrektora Institute for Executive Education oraz sympatycznej Priscilli Rosati. Oboje w prawdziwie amerykańskim stylu zaplanowali dla wszystkich jak najlepsze wykorzystanie każdego dnia pobytu. Marzenia o znalezieniu czasu na prawdziwy shopping w Stanach zakłócało nam jedynie śledzenie zmian kursu dolara, który w trakcie naszego pobytu w Bostonie wzrósł o ponad 20%. Po powrocie do Polski czeka nas opracowanie kolejnego programu study trip, co będzie trudne, ponieważ wyjazd do Bostonu bardzo podniósł poprzeczkę dla tego typu przedsięwzięć. Nowa forma uzupełniania programu edukacji MBA to strzał w dziesiątkę. Interesujący i inspirujący wyjazd, który wszystkim uczestnikom dał spory materiał do przemyśleń. KSB – tak trzymaj! 

Piotr K. Hajdecki Starosta XIII edycji Executive MBA

Tomasz Stępniowski Student XIII edycji studiów Executive MBA, KSB UEK

W dniach od 19 do 25 października Krakowska Szkoła Biznesu UEK zorganizowała study trip dla słuchaczy i absolwentów programów Executive i International MBA. Wyjazd był możliwy dzięki współpracy Uczelni z Suffolk University w Bostonie.

Tomasz Stępniowski

Na

Ewa Szpórnóg-Smoleń

R

ozpoczęta w 2007 roku współpraca Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK z  Sawyer Business School Uniwersytetu Suffolk w  Bostonie wkroczyła w  kolejną fazę. Studenci i absolwenci studiów MBA oraz pracownicy KSB: dyrektor dr Piotr Buła, dr Magdalena Dołgasz – adiunkt w Katedrze Marketingu, dr Janusz Fudaliński – adiunkt w Katedrze Podstaw Organizacji i Zarządzania, dr Jarosław Plichta – adiunkt w Katedrze Handlu i  Instytucji Rynkowych, dr Piotr Markiewicz – adiunkt w Katedrze Analiz Strategicznych oraz Ewa Szpórnóg-Smoleń – koordynator studiów International MBA, wzięli udział w Study Trip w Bostonie. – Zorganizowanie tego wyjazdu było kolejnym etapem, krokiem zrobionym w kierunku pogłębienia dobrze rozwijającej się współpracy Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK oraz Sawyer Business School Suffolk University w  Bostonie. Po dwóch wizytach amerykańskich studentów MBA i profesorów w  Krakowie nadszedł czas na nasz pobyt w  Bostonie. Propozycja wyjazdu kierowana była do studentów i absolwentów MBA oraz pracowników KSB. Uczestnicy mogli w rzeczywisty sposób skorzystać ze współpracy obu szkół, biorąc udział w  zorganizowanych wykładach, wizytach w  firmach i konsultacjach naukowych – mówi dr Piotr Buła, dyrektor KSB UEK, adiunkt w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego. – Wizyta w Bostonie miała ogromne znaczenie nie tylko dla rozwoju współpracy pomiędzy szkołami biznesu (KSB i SBS), ale również dla rozwoju samych szkół. Boston to jedno ze znaczących centrów naukowych i akademickich, wystarczy wspomnieć o  Uniwersytecie Harvarda oraz MIT. Wykłady oraz wizyty w firmach pozwalają na autentyczne skonfrontowanie wiedzy teoretycznej na temat gospodarki USA i trendów w zarządzaniu przedsiębiorstwami z  rzeczywistością. Te doświadczenia na pewno przełożą się na podniesienie kwalifikacji studentów kończących studia MBA w KSB, jak również na wzbogacenie warsztatu dydaktycznego wykładowców prowadzących zajęcia na UEK oraz w KSB – podsumowuje dr Piotr Markiewicz, adiunkt w Katedrze Analiz Strategicznych UEK. 

Ewa Szpórnóg-Smoleń Koordynator studiów International MBA, KSB

29


Jak bezpiecznie podróżować jesienią i zimą? Okres jesienny jest jednym z  najtrudniejszych okresów dla użytkowników dróg. Padający deszcz, zapadający wcześnie zmierzch znacznie zmniejszają widoczność na drodze. Deszcz, błoto, zalegające na drodze liście powodują, że nawierzchnia dróg staje się śliska, a co za tym idzie – niebezpieczna. Wg policyjnych statystyk w październiku i listopadzie dochodzi do największej ilości wypadków i  kolizji drogowych. Ginie najwięcej pieszych. Szare, ciemne ubiory oraz brak elementów odblaskowych przyczyniają się do zmniejszenia widoczności osób na drodze. O  stosowaniu elementów odblaskowych pamiętać powinny i dzieci, i dorośli. Należy pamiętać, że na bezpieczeństwo podróży składają się: rozsądna jazda, dostosowanie prędkości do warunków drogowych, właściwe zimowe opony, oświetlenie pojazdu oraz przestrzeganie przepisów drogowych. Właściwe zachowania na drodze mogą uratować życie nie tylko kierujących, ale i pieszych. Do minimalizacji zagrożeń przyczynić się może odpowiednia technika jazdy w postaci: • unikania gwałtownych manewrów, • ograniczania prędkości, • używania oświetlenia pojazdu całą dobę, „światła mijania” w czasie jazdy, światła pozycyjne na postojach, • zwiększania odstępu od poprzedzającego pojazdu, • uważnego obserwowania poboczy, szczególne zwracanie uwagi na pieszych, • uważnego obserwowania oznakowania dróg, szczególnie w miejscowościach, których nie znamy, • stosowania zasady ograniczonego zaufania. Podstawowym wymogiem bezpieczeństwa jest jazda w  zapiętych pasach bezpieczeństwa wszystkich pasażerów pojazdu oraz przewóz dzieci w fotelikach ochronnych. Ważnym elementem podnoszącym bezpieczeństwo pojazdu, którym się poruszamy, są wymiana opon na zimowe, przegląd techniczny dokonany przed okresem jesienno-zimowym, sprawne oświetlenie pojazdu oraz właściwa ilość płynów w spryskiwaczach.

30

Przypominam również, że na terenie, kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego znajduje się oznakowanie poziome i pionowe, które ułatwia poruszanie się pieszym i kierowcom. Wykroczeniem w  myśl ustawy „Prawo o  ruchu drogowym” jest niestosowanie się do tych znaków. Nagminnie łamany jest zakaz postoju i  parkowania w  rejonie przejść i  na przejściach dla pieszych szczególnie na rondzie przy pawilonie sportowym. Dobitnym tego przykładem jest zamieszczone zdjęcie.  mgr Mariusz Rozwadowski

Przystanek Zdrowie – prozdrowotny event publiczny Stowarzyszenia MANKO Ciągle się spieszysz? Żyjesz w stresie? Źle się odżywiasz? Prowadzisz siedzący tryb życia? Zastanów się, zatrzymaj. Nie bądź biernym! Przyjdź 29 listopada br. na plac Jana Nowaka Jeziorańskiego przed budynkiem Głównego Dworca PKP przy Galerii Krakowskiej, gdzie Stowarzyszenie MANKO, w  godz. 10.00–18.00, zapewni wiele bezpłatnych badań, porady specjalistów medycyny, prezentacje różnych aspektów zdrowego stylu życia od sportu i rozrywki, poprzez relaks, po prawidłowe odżywianie się i  pielęgnację urody. Organizatorzy Przystanku Zdrowie pragną zachęcić do stosowania się do zaleceń związanych z  prewencją nowotworową w  życiu codziennym tak, by były one postrzegane jako działania, które nie wiążą się z  przykrymi wyrzeczeniami. Stowarzyszenie MANKO przygotowało również szereg atrakcji: spotkania z  krakowskimi postaciami świata kultury i  sportu, konkursy z  nagrodami. Na zakończenie imprezy wystąpią studenckie kabarety – Nic Śmiesznego oraz Lubię Begonie w specjalnych skeczach o zdrowiu. Korzystając z przejażdżki specjalnym tramwajem, będzie można poddać się badaniu na zawartość tlenku węgla w  wydychanym powietrzu. Partnerem głównym Przystanku Zdrowie jest Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, patronat honorowy nad projektem objął Rektor UEK, a działania wesprze m.in. AIESEC i NZS UEK. Szczegóły: www.lokalbezpapaierosa.pl 

6. Krakowski Festiwal Górski W dniach 5–7 grudnia br. odbędzie się VI edycja Krakowskiego Festiwalu Górskiego, podczas którego w  Krakowie gościć będzie wielki alpinistyczny świat – wybitne górskie osobowości, podróżnicy, świetni fotograficy, film, pokazy multimedialne, dyskusje, zawody sportowe, muzyka etc. Słowem  – prawdziwe święto gór, którego nie można przegapić. Na ekranie pojawią się filmy górskie z najwyższej światowej półki z kanadyjskiego Banff Mountain Film Festival. Specjalny wieczór poświęcony zostanie również wybitnym, wielokrotnie nagradzanym na światowych festiwalach, angielskim filmom wspinaczkowym z Psyche, On Sight Alastaira Lee oraz Committed Dave’a Browna i Paula Diffleya na czele! Miłośnicy filmu górskiego będą mogli również śledzić zacięty wyścig polskich produkcji o Grand Prix KFG 2008. Po raz kolejny w konkursie polskiego filmu zobaczymy kilkanaście najlepszych obrazów o tematyce górskiej polskiego autorstwa. Festiwal Krakowski to również wystawy czołowych polskich fotografików z  dziedziny gór i alpinizmu, gorące dyskusje o ekologii, zasadach bezpieczeństwa i  wspinania w  górach. Ciekawie zapowiadają się dwie dyskusje poświęcone ochronie przyrody. Nie zabraknie interaktywnych kursów lawinowych oraz paneli dotyczących zasad bezpiecznego poruszania się po górach. Profesjonaliści z firmy Sigma poprowadzą warsztaty fotografii cyfrowej. Ważnym elementem będzie kiermasz sprzętu i odzieży outdoorowej. Podczas 6. KFG rozstrzygnięty zostanie Konkurs Polskiego Filmu Górskiego. Filmy, wraz z formularzem zgłoszeniowym, należy przesyłać do 25 listopada br. na adres: Wspinanie.pl, ul. Grzegórzecka 69/13, 31-559 Kraków. Szczegółowe informacje: www.kfg.pl. 

XI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „AS 2008” i Grand Prix Polski Juniorów II, Młodzieży, Dorosłych W dniach 29–30 listopada br. w hali sportowej naszej Uczelni odbędzie się XI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „AS 2008” i Grand Prix Polski Juniorów II, Młodzieży, Dorosłych. Serdecznie zapraszamy!  Więcej: www.taniec.malopolska.pl


I Karmelitańskie Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne Rozpoczynając obchody 100-lecia wznowienia fundacji Karmelitów Bosych w Krakowie, klasztor Karmelitów Bosych zaprasza wszystkich, którzy lubią śpiewać, na I Karmelitańskie Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne o Matce Bożej. Zajęcia odbywać się będą w dniach 5–7 grudnia br. w sąsiadującym z Uczelnią budynku KID przy ul. Rakowickiej 18 a. Głównym celem inicjatywy jest kultywowanie wśród młodzieży wieloletniej tradycji śpiewu chorałowego Kościoła rzymskokatolickiego oraz chorału karmelitańskiego. Organizatorzy pragną w  trakcie warsztatów ukazać piękno muzyki liturgicznej oraz piękno kultu Maryi Matki Bożej w tradycji zakonu karmelitańskiego. W programie warsztatów przewidziano: Chorał karmelitański, Chorał gregoriański, Pieśni do Matki Bożej, Magnificat oraz wykłady zaproszonych gości: Jana Budziaszka, Jana Pospieszalskiego, o. Jana Krawczyka – ewangelisty OCD z Czernej, o. Mariana Zawady, OCD. Organizatorzy wierzą, że nawiązanie współpracy z  młodzieżą i  studentami UEK zaowocuje pozyskaniem osób uzdolnionych muzycznie i założeniem scholi liturgicznej przy klasztorze. Patronat honorowy objęli: Arcybiskup Metropolita Krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz, Rektor UEK prof. dr hab Roman Niestrój; Prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych o.  Albert St. Wach, Senator RP Zbigniew Cichoń, Przewodniczący Rady Dzielnicy I  i  II, Dyrektor Centrum Kultury Duchowej, „Communio Crucis” im. św. Edyty Stein – o. Marian Zawada OCD. Więcej informacji i zgłoszenia (do 1 grudnia br): www.karmel.pl/warsztaty oraz Maciej Sternicki, e-mail: maciej.sternicki@gmail.com, tel. 501 636 975, o. Marcin Skowronek OCD marti nocd@poczta.fm, tel. 509 597 473

Wyzwanie dla studenta! Koło Naukowe Rewizji Finansowej Audyt w dniach 19–21 listopada br. organizuje na naszej Uczelni III Ogólnopolską Studencką Konferencję Naukową „Wyzwania rachunkowości w erze informacji”, a w jej ramach m.in. wykład gościnny dr. Mariusza Andrzejewskiego, prezentacje referatów oraz konkursy z  atrakcyjnymi nagrodami, ufundowanymi przez sponsorów: Ernst&Young, SAGE SYMFONIA sp. z o.o., Wolters Kluwer Polska sp. z  o.o., Wydawnictwo DIFIN, Stowarzyszenie

Księgowych w Polsce oraz PWE. Władze UEK jak zawsze sprzyjają studenckim inicjatywom naukowym, dlatego honorowy patronat nad konferencją objął Rektor prof. dr hab. Roman Niestrój. Wyzwaniem dla wszystkich uczestników będzie konkurs na najlepszy referat – oceny nadesłanych prac dokona jury złożone z pracowników Katedry Rachunkowości Finansowej UEK. Sesje referatowe będą dotyczyć następujących paneli tematycznych: 1. Techniki informatyczne jako wsparcie dla rachunkowości; 2. Wartość informacyjna sprawozdawczości finansowej; 3. Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości w XXI wieku. Chętni do sprawdzenia swojej wiedzy będą mieli szansę przystąpić do konkursu przygotowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w  Polsce, a  także wykorzystać swe umiejętności w  praktyce poprzez rozwiązanie specjalnego case study, opracowanego przez głównego sponsora konferencji  – firmę Ernst&Young. Zapraszamy!

Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych Katedra Prawa UEK, wraz ze współorganizatorami: Urzędem Zamówień Publicznych w Warszawie, Instytutem Zamówień Publicznych w  Warszawie oraz Wydawnictwem CH Beck Sp. z  o.o. w Warszawie, zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych”, która odbędzie się dniach 11–12 grudnia br. w Starej Auli UEK. Uroczystego otwarcia konferencji, o godz. 9.10 dokonają JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Obrady koncentrowały się będą wokół takich tematów, jak: Polityka i legislacja; Zamówienia publiczne w praktyce i orzecznictwie; Finansowe problemy zamówień publicznych; Umowy o  zamówienia publiczne. Poza przedstawicielami UEK w  obradach głos zabiorą reprezentanci takich uczelni i instytucji, jak: Urząd Zamówień Publicznych; Uniwersytet Jagielloński; Instytut Zamówień Publicznych; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Krajowa Izba Odwoławcza; Uniwersytet Łódzki; Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie; Kancelaria Biegłych Rewidentów w Krakowie; Uniwersytet Wrocławski; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu; Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania. Do udziału w  konferencji zostali zaproszeni m.in. wojewoda krakowski, marszałek województwa i prezydent miasta. W zespole organizacyjnym

konferencji znaleźli się dr hab. Ryszard Szostak, prof. UEK (przewodniczący), dr Piotr Wiatrowski, mgr Michał Łuc i mgr Urszula Walczak (sekretarz).  Zapraszamy!

Tydzień Kobiet Koło Naukowe Gospodarki i Administracji Publicznej w dniach 17–20 listopada organizuje na naszej Uczelni Tydzień Kobiet, a  podczas niego ciekawe spotkania, m.in. z Marią Peszek, Henryką Bochniarz, Ireną Eris, Katarzyną Kanclerz (eksmenedżer M. Wiśniewskiego, P. Rubika, K. Kowalskiej, Acid Drinkers). Dyskusje, spotkania, pokazy będą poświęcone nie tylko kobietom i będą nie tylko dla kobiet. Dlaczego ten tydzień nazwano więc Tygodniem Kobiet? Odpowiedź jest tyleż prosta, co zaskakująca: organizatorzy bali się, że nazwa Tydzień Płci zostanie przez kogoś przetłumaczona na angielski (Sex Week). Koło GAP chce zachęcić wszystkich do „nowego” feminizmu – zamiast zacierania różnic między kobietami i mężczyznami zachęcać będzie do ich podkreślania i wyrażania. Uczestnicy Tygodnia Kobiet będą mogli zabrać głos w dyskusjach właśnie na temat różnic płci. Według organizatorów różnice są piękne i  wartościowe. Członkowie KN GAP chcą przekonać wszystkich studentów, że to różnorodność jest bogactwem. Program i szczegółowe informacje: www.ty dzienkobiet.pl

Maraton walutowy INDEX Koło Naukowe Rynku Kapitałowego INDEX wraz z Katedrą Rynków Finansowych UEK mają zaszczyt zaprosić na Maraton walutowy INDEX – konferencję naukową poświęconą rynkowi walutowemu. Konferencję rozpocznie prof. Andrzej Sławiński (RPP) komentarzem dotyczącym aktualnej sytuacji na rynku walutowym. Analityk X-Trade Brokers Paweł Śliwa zdradzi, jak można zarobić na wahaniach cen walut, a Gabriel Herman z banku Citi Handlowy przedstawi instrumenty zabezpieczające ryzyko związane z tymi wahaniami. Podczas debaty oksfordzkiej ścierać się będą argumenty za i przeciw tezie, jakoby wprowadzenie euro miało wpłynąć na polską gospodarkę korzystnie. Werdykt wydadzą eksperci: prof. Jan Czekaj (RPP), Radosław Pająk (BRE Bank) oraz Jacek Maliszewski (Alpha Financial Services) podczas panelu dyskusyjnego na temat znaczenia zmiany wartości złotego dla spółek na polskiej giełdzie. Serdecznie zapraszamy: 11 grudnia br., pawilon dydaktyczno-sportowy, sala 9, rozpoczęcie: godz. 9.15 . Oprac. Anna Krasowska, KNRK INDEX

31


Spotkania po 40 latach Studenckie Koło Naukowe Ekonomiki Przemysłu – działające przy Katedrze Ekonomiki Przemysłu, a następnie Polityki Przemysłowej i Ekologicznej – należało do najbardziej aktywnych kół naukowych naszej Uczelni w latach 1965–1995. Zdobyło m.in. kilkadziesiąt nagród na konferencjach – konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Koło kilkakrotnie organizowało zjazdy absolwentów (wszystkie udokumentowano w Kronice koła), ale imprezą wyjątkową okazało się powtórzenie obozu naukowego sprzed ponad 40 lat!

Kazimierz Górka

O

tóż w 1967 roku SKN Ekonomiki Przemysłu, liczące 20 członków, zorganizowało 2-tygodniowy letni obóz badawczy w Dołżycy k. Cisnej w Bieszczadach, celem zapoznania się z  gospodarką i  czynnikami rozwoju tego regionu. Po 40 latach postanowiliśmy spotkać się w  tym samym składzie i  w  tym samym miejscu! Choroby i inne wydarzenia uniemożliwiły zorganizowanie seminarium w 2007 roku, ale udało się to w dniach 20–22 czerwca br. W imprezie wzięło udział 14 osób, w tym: Krystyna Maciurzyńska, Urszula Dziętło-Kłeczek, Emma Mik-Kudowska i Edward Kudowski, Zofia Kruczek-Suwała i Józef Suwała, Franciszek Bajer (organizator imprezy), Kazimierz Raczek z synem i synową, Janusz Sikora z żoną oraz Danuta i Kazimierz Górkowie, którzy – jak niegdyś – zajęli się merytoryczną stroną seminarium. Zabrakło dr Barbary Antas, ówczesnej przewodniczącej Koła, która już nie żyje. Seminarium odbyło się w  Gospodarstwie Agroturystycznym „Pod Łopiennikiem” u  państwa Wethaczów w  Dołżycy. Pobliski budynek, w  którym kiedyś mieszkaliśmy, już nie istnieje. Spotkanie wypełniły wspomnienia oraz dyskusje nad przeobrażeniami i  kierunkami zagospodarowania Bieszczad, a także kierunkami rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Część turystyczna imprezy była również bogata. Podczas sentymentalnych wycieczek odwiedziliśmy

32

W roku bieżącym przypada również 45. rocznica rozpoczęcia i 40. rocznica ukończenia studiów rocznika, który w latach 1963–1968 studiował kierunek Ogólnoekonomiczny na Wydziałe Produkcji i Obrotu Towarowego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie.

P

odczas siódmego zjazdu absolwentów, zorganizowanego z okazji jubileuszu w dniach 12–13 września br., spotkało się po latach na naszej Uczelni 50 osób. Spotkanie w auli Budynku Głównego uświetnili swoją obecnością: prof. dr hab. Roman Niestrój – Rektor UEK, prof. dr hab. Andrzej Szromnik – Prezes Stowarzyszenia Absolwentów UEK i prof. dr hab. Leszek Kałkowski. Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali informacji Rektora o aktualnej sytuacji i planach na przyszłość Uczelni. – Uczelnia stale się rozbudowuje, w czasie, kiedy my tu studiowaliśmy, był tylko Budynek Główny, pozostałe budynki powstały już po opuszczeniu przez nas murów Uczelni – mówili uczestnicy zjazdu. Z ust Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów absolwenci usłyszeli historię Stowarzyszenia i informacje o jego obecnej działalności. Z  wielką uwagą wysłuchali także wykładu prof. Leszka Kałkowskiego na temat nieruchomości.

Po uroczystości oficjalnej wszyscy uczestnicy Zjazdu spotkali się na obiedzie w restauracji „Zbrojownia” przy ul. Rakowickiej. Na długo pozostaną w pamięci uczestników wspólnie spędzone chwile w Ośrodku Wczasowo-Rekolekcyjnym w  Zakrzowie k. Kalwarii Zebrzydowskiej, niekończące się rozmowy, wspólne śpiewy i  tańce. Impreza trwała do późnych godzin nocnych. Sobotni poranek rozpoczęli od mszy św. za absolwentów: obecnych i nieobecnych oraz tych, którzy już odeszli na zawsze. Słoneczna pogoda sprzyjała robieniu wspólnych pamiątkowych zdjęć. Wszyscy uczestnicy Zjazdu wyrazili nadzieję na kolejne spotkanie – w 2010 r., kiedy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie obchodził będzie jubileusz 85-lecia. 

dawne „nasze miejsce”, gdzie obecnie znajduje się pub myśliwski „Pod Białym Wilkiem”, zamknięty na głucho, oraz nową restaurację – bar „Cień PRL” o wystroju rustykalno-propagandowym, z „ostatnią deską ratunku”, a także kościółek w Przysłupiu. Pojechaliśmy także do pustej i otoczonej lasami Łopienki, gdzie zwiedziliśmy odrestaurowaną cerkiew z 1798 roku. Wybraliśmy się również czarnym szlakiem na Łopiennik (1069 m). Noc świętojańską spędziliśmy przy ognisku na terenie Gospodarstwa „Pod Łopiennikiem”. Na gitarze grał Józef Suwała, który na obóz naukowy w 1967 roku przyjechał rowerem z odległości 138 km, a teraz eleganckim samochodem. W Dołżycy pragniemy spotkać się ponownie w 2009 roku. Liczymy, że uda się przyłączyć do tegorocznej grupy jeszcze 4–5 „Kołowiczów”, którzy w tym roku byli nieobecni. Postaramy się również rozszerzyć turystyczny oraz naukowy program seminarium w Bieszczadach. SKN Ekonomiki Przemysłu funkcjonowało do około 2000 roku. Potem zakończyło działalność z kilku powodów, jak mniejsze zainte-

resowanie studentów i nauczycieli akademickich pracą społeczną, niedostosowanie form pracy Koła do nowych warunków gospodarowania i ekonomii, a także przejście Katedry na Wydział Finansów (nie dostajemy seminariów z finansów, a na kierunku Gospodarki przestrzennej działa inne koło). Warto byłoby jednak powrócić do tradycji! 

Stały Komitet Organizacyjny Elwira Jackowska, Elżbieta Maciejowska, Krystyna Maciurzyńska, Zofia Wojnicka

Prof. dr hab. Kazimierz Górka


Na krótko przed rozpoczęciem roku akademickiego, w dniach 22–26 września br., grupa 25 studentów trzech krakowskich uczelni AGH, PK i UEK wyruszyła do Zakopanego – na obóz zorganizowany przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych UEK prof. Janinę Filek przy pomocy Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UEK oraz Fundacji UEK.

Skądkolwiek wieje wiatr, zawsze ma zapach Tatr* Uczestnicy obozu z asystentem Pełnomocnika Rektora ds. ON UEK – mgr Ingą Mizdrak (pierwsza z prawej) i z Pełnomocnikiem Rektora ds. ON PK – mgr. inż. Janem Ortylem (pierwszy z lewej) na Krupówkach

Karolina Kotulska

W

spółorganizatorami wyjazdu byli: Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych PK mgr inż. Jan Ortyl, kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH – mgr inż. Andrzej Wójtowicz oraz Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych tych uczelni, a mgr Inga Mizdrak – asystent Pełnomocnika ds. ON UEK – zrobiła wszystko, by czas spędzony w górach przebiegał w pogodnej atmosferze. Dla pierwszaków obóz był okazją do integracji ze studentami wyższych lat studiów i uzyskaniem informacji o  funkcjonowaniu Zrzeszenia, istniejących ulgach i  udogodnieniach dla studentów niepełnosprawnych, dla pozostałych –  znakomitą okazją, by nawiązać nowe znajomości i odpocząć przed kolejnym rokiem. Wrześniowy tydzień studenci spędzili w ośrodku wypoczynkowo-rekreacyjnym Geovita, w  pełni dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kilkudniowy pobyt rozpoczął się od zwiedzania Zakopanego oraz spaceru na Antałówkę. Niektórzy studenci odwiedzili także Wielką Krokiew, by stamtąd podziwiać panoramę Zakopanego. Uczestnicy obozu uczestniczyli w warsztatach psychologicznych, prowadzonych przez psycholog Marię Augustyniak, spotkaniach integracyjnych, grach i zabawach z  nagrodami, organizowanych przez Pawła Pożaryckiego. Nad zdrowiem studentów czuwała pielęgniarka. Pobyt w Zakopanem nie odbył się bez niespodzianek. Gościem specjalnym okazał się paraolimpijczyk Łukasz Szeliga, który przedstawił aktywne formy spędzania wolnego czasu osób niepełnosprawnych. Kilkugodzinne spotkanie nauczyło uczestników obozu, że osoby niepełnosprawne nie powinny być skazane na pasywność i  mimo własnych ułomności powinny korzystać z życia jak najwięcej, bo przecież wszyscy mają je tylko jedno.  * Jan Sztaudynger

Karolina Kotulska Studentka V roku Finansów na UEK

Integracja przy ognisku Justyna Hawryluk Za sprawą Biur ds. Osób Niepełnosprawnych UEK, AGH, PK, Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych działających przy tych uczelniach oraz Fundacji Studentów i Absolwentów AGH „Academica” 16 października br. w Miękini koło Krzeszowic odbyło się VIII Ognisko Integracyjne, w którym wzięli udział pracownicy i studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

C

elem tej tradycyjnej już imprezy jest spotkanie studentów niepełnosprawnych, pełnosprawnych oraz przedstawicieli władz krakowskich uczelni, służące integracji w miłej atmosferze, przy cieple ogniska i wspólnym śpiewie. Popularność tego wydarzenia wzrasta z  roku na rok – mimo niesprzyjającej pogody wzięło w nim udział blisko 140 osób. Swoją obecnością uświetnili je m.in.: Prorektor ds. Studenckich UEK – dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK; Prorektor ds. Kształcenia AGH – prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol, Pełnomocnicy Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych: UEK – dr  hab. Janina Filek, prof. UEK; UP – dr Małgorzata Trojańska, PK – mgr inż. Jan Ortyl, a także kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH – mgr inż. Andrzej Wójtowicz oraz inni pracownicy tych uczelni. Nie zabrakło również przedstawicieli instytucji państwowych i krakowskich organizacji pozarządowych, którym los osób niepełnosprawnych nie jest obojętny – Państwowego Funduszu Re-

habilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego. Dla osób poruszających się na wózkach został wynajęty specjalny autokar, wyposażony w windę, osoby niesłyszące mogły liczyć na tłumaczy języka migowego, natomiast osoby niewidome czy niedowidzące nie miały problemu ze znalezieniem opiekunów. Wspólny wyjazd do Miękini był świetną okazją do bliższego poznania, luźnych rozmów i wymiany doświadczeń. Niepełnosprawni mogli udowodnić, że niewiele się różnią od pełnosprawnych. Wyjazd pomógł w pokonaniu barier mentalnych i przełamaniu stereotypów. Tegoroczne Ognisko Integracyjne z pewnością pozostanie na długo w  pamięci wielu uczestników, niektórzy czekają już na kolejne.  Justyna Hawryluk ZSN UEK, studentka IV roku Stosunków międzynarodowych

33


Spore zmiany zaszły w zespole siatkarek AZS UEK po zakończeniu poprzedniego sezonu w II Lidze Siatkówki Kobiet. Z pracy z zespołem zrezygnował trener Marek Zawartka, a w jego miejsce Zarząd Klubu powołał Tomasza Klocka z krakowskiej AWF. Największe zmiany zaszły jednak w kadrze zespołu.

Nowy zespół, nowy sponsor, nowe nadzieje Bartosz Wanat

Z

poprzedniej drużyny w barwach Uniwersytetu zagrają jedynie Holocher, Małusecka, Durbas oraz Mogilska, pozostałe zawodniczki, które wzmocniły zespół AZS UEK, to: Sandra Ciszczoń (BKS Stal Bielsko-Biała), Anna Kowalik (BKS Szóstka Biłgoraj), Katarzyna Sarlej (MKS Andrychów), Katarzyna Madejska (MKS Dąbrowa Górnicza), Magdalena Hawryła (MKS

Bielsko-Biała), Dorota Bednarczuk (Płomień Sosnowiec), Dorota Szymska (Armatura Kraków) oraz Edyta Góra (BKS Stal Bielsko-Biała). Jak się okazało, nie był to koniec zmian. Nowym sponsorem zespołu zostały Zakłady Przemysłu Cukierniczego SKAWA z Wadowic, a drużyna została zgłoszona do rozgrywek ligowych pod nazwą AZS SKAWA UEK. Nowy sezon, nowe nadzieje i marzenia o awansie do play-off. Na inaugurację sezonu nasze siatkarki spotkały się z zespołem krakowskiej Wisły. Po emocjonującym spotkaniu zespół AZS SKAWA pokonał

Trzeci raz z rzędu na podium Sportowa reprezentacja naszej Uczelni na stałe zagościła w czołówce najlepszych drużyn. Kolejny udział w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych zakończył się sukcesem – nasi sportowcy po raz trzeci z rzędu znaleźli się na podium, zajmując tym razem 3. miejsce w gronie 26 uczelni ekonomicznych, rolniczych, pedagogicznych, technicznych i morskich z całego kraju. – Lepsze okazały się jedynie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z Warszawy i nieznacznie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy z Bydgoszczy. W klasyfikacji generalnej Mistrzostw nadal utrzymujemy się w czołówce polskich uczelni. Po ogromnym sukcesie i 13. miejscu w poprzednim sezonie, tym razem zajęliśmy 23. miejsce w gronie 200 uczelni

34

z całego kraju, co z pewnością jest sporym osiągnięciem, mając na uwadze profil Naszej Uczelni – mówi Bartosz Wanat, prezes Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego UEK. Centralna Inauguracja Sportowego Roku Akademickiego, podsumowująca XXV Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych, odbyła się w dniach 17–19 października w Gdańsku, w Auli Akademii Muzycznej. Pamiątkowy dyplom oraz medale w  imieniu sportowców naszego Uniwersytetu odebrali: prof. Andrzej Chochół – Prorektor ds. Studenckich i  Kształcenia, mgr Cezary Nowaczyński – kierownik SWFiS oraz Bartosz Wanat – Prezes KU AZS UEK. Kolejne XXVI Akademickie Mistrzostwa Polski rozpoczynają się już na przełomie listopada i grudnia. AZS przygotowuje swoją reprezentację do startu w Mistrzostwach w brydżu i szachach, które odbędą się we Wrocławiu. – Mamy nadzieję, że od początku tej edycji osiągać będziemy dobre wyniki, które w końcowym rozrachunku pozwolą Uniwersytetowi Ekonomicznemu powrócić na szczyt klasyfikacji w typie Uczelni – mówi B. Wanat.

Mecz AZS Skawa UEK – AZS AGH Wisła Kraków

„wiślaczki” 3:2. Następne trzy spotkania „ekonomistki” rozegrały na wyjazdach. Na początek tej eskapady bardzo pewnie pokonały w Starym Sączu tamtejszy Poprad, beniaminka rozgrywek, 3:0. Przyszła niestety również kolej na pierwsze porażki w  ligowych rozgrywkach. Z  kolejnych dwóch spotkań akademiczki przywiozły do Krakowa jedynie punkt, przegrywając minimalnie z Maratonem Krzeszowice 2:3 oraz Siarką Tarnobrzeg 1:3. Po blisko miesięcznej przerwie siatkarki AZS SKAWA UEK powróciły do własnej hali, która jest dla naszego zespołu szczęśliwa. Po niepowodzeniach w Krzeszowicach i Tarnobrzegu dziewczyny pokonały AZS Karpaty Krosno 3:2. Po pięciu kolejkach obecnego sezonu siatkarki AZS SKAWA UEK, odnosząc trzy zwycięstwa i doznając dwu porażek, zgromadziły 8 punktów i zajmują 5. miejsce w ligowej tabeli. Zespół jest w trakcie zgrywania się i wszyscy liczymy na to, że w następnych rozgrywkach sezonu nasza drużyna odnosić będzie kolejne zwycięstwa, aż do osiągnięcia celu, jakim jest awans do fazy playoff (o awans do I ligi zagrają cztery najlepsze zespoły sezonu zasadniczego). Siatkarki AZS SKAWA UEK zadebiutowały również w rozgrywkach o Puchar Polski. W III rundzie tych rozgrywek przeciwnikiem ekonomistek był I-ligowy zespół EC Wybrzeże TPS Rumia. W spotkaniu rozegranym 29 października górą był doświadczony zespół gości, który wygrał to spotkanie 3:0 i awansował do kolejnej rundy. Mamy nadzieję, że spotkanie z tak mocnym przeciwnikiem, grającym w I lidze, zaprocentuje w kolejnych spotkaniach o punkty na II-ligowych parkietach. Zapraszamy na spotkania o Mistrzostwo Małopolskiej Ligi Akademickiej, w której rywalizują wszystkie zespoły AZS UEK. Więcej informacji na stronie www.azs.uek.krakow.pl  Bartosz Wanat Prezes KU AZS UEK

Sponsorzy AZS SKAWA UEK:


Piszą o nas „Polska Gazeta Krakowska”, 11.08.08, Młodzi Polacy są bardziej dojrzali, mądrzy i skazani na sukces www.naukawpolsce.pap.pl, 18.08.08, Doktorat honorowy UEK dla prof. Bleichera „Dziennik Polski”, 20.08.08, Honory dla prof. Knuta Bleichera, specjalisty od korporacyjnego ładu „Polska Gazeta Krakowska”, 20.08.08, Chcesz być doktorantem? Płać! www.krakow.naszemiasto.pl, 20.08.08, Chcesz być doktorantem? Płać! „Dziennik Polski”, magazyn specjalny Edukacja, sierpień 2008 (21.08.08), Wolne indeksy, Nowości edukacyjne, Ile kosztują studia?, Kierunki na topie „Forum Akademickie”, nr 7-8/2008, Doktoraty h.c. – prof. H.H. Bock i prof. R. Tadeusiewicz „Dziennik Polski”, 01.09.08, Bez długów i na topie; Ewolucja, nie rewolucja www.krakow.dlastudenta.pl, 03.09.08, XIII Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Polska Gazeta Krakowska”, 05.09.08, Rekrutacja „Dziennik Polski”, 08.09.08, Indeksy czekają „Dziennik Polski”, 16.09.08, Uczelnie dają pracę www.edukacyjnykrakow.pl, 17.09.08, Potarguj się o swoją przyszłość www.manko.pl, 22.09.08, Targi pracy Uniwersytetu Ekonomicznego

www.mmkrakow.pl, 26.09.08, Wydarzenie sportowe: AZS Skawa UEK – AZS AGH Wisła Kraków www.axelspringer.pl, 26.09.08, Piotr Aleksandrowicz z Newsweeka laureatem Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego www.medianews.com.pl, 29.09.08, Prestiżowa nagroda dla dziennikarza Newsweeka „Gazeta Wyborcza”, 30.09.08, Ekonomiści w systemie bolońskim „Rynek Kapitałowy”, wrzesień 2008, MBA czy szkolenie? „Dziennik Polski”, 1.10.08, Krakowskie uczelnie rosną w siłę „Dziennik Polski”, 3.10.08, 84. rok akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym www.EdukacjawPolsce.com.pl, 7.10.08, Są studenci, więc zarabiamy „Gazeta Wyborcza”, 8.10.08, Przewodnik po stypendiach na rok akademicki 2008/2009 Kraków.pl, Dwutygodnik miejski nr 16, 15.10.08, Targi Pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym www.gazetapraca.pl, 16.10.08, 25 października, Targi Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie „Kariera”,nr 5, październik 2008, Przyjdź po etat! „Manko”, nr 0, październik 2008, Poznaj swojego rektora; Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o NZSach, a…; Siatkarze i siatkarki na start! www.studentserwis.eu, Szukasz pracy? Przyjdź! www.kariera.com.pl, 20.10.08, Szukasz Pracy? Przyjdź!

„Dziennik Polski”, 21.10.08, Przeciw narkotykom www.kierunkistudiów.pl, 21.10.08, Targi Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie www.qpracy.pl, 21.10.08, V Targi Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie www.estudent.pl, 23.10.08, Targi Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie www.studentnews.pl, Targi Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie www.mmkrakow.pl, 23.10.08, Targi Pracy Uniwersytetu w Krakowie www.mmkrakow.pl, 23.10.08, „Kobiecy Akcent” dla studentek UEK www.infopraca.pl, 23.10.08, Targi Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Dziennik Polski, 23.10.08, Szukają Magellanów www.dlastudenta.pl, 24.20.08, Kobiecy Akcent Dziennik Polski, 24.10.08, Przedstawiciele firm nie przyszli z pustymi rękami www.AEportal.pl, 25.10.08, Kobiecy akcent na uczelni Gazeta Wyborcza, 25-26.10.08, Kobiecy akcent na uczelni Polska Gazeta Krakowska, 27.10.08, Współczesny Magellan pilnie poszukiwany Forum Akademickie nr 10, październik 2008, Doktorat h.c. – prof. Knut Bleicher www.mmkrakow.pl, 30.10.08, Wampiry na Uniwersytecie www.studentnews.pl, 31.10.08, Wampiriada – Jesień 2008 

35


UEK – „wspólne” dobro? Od pierwszego września 2008 r. jestem kierownikiem Kancelarii Rektora oraz Sekcji Promocji UEK. Z naszą Uczelnią związany jestem już 12 lat. Tutaj studiowałem, działałem w organizacjach studenckich (m.in. NZS), tutaj współtworzyłem magazyn „Manko”, który obecnie jest największym pismem akademickim w Krakowie i na Śląsku. W pracy zawodowej, pracując w wielu firmach i instytucjach, zajmowałem się głównie PR i promocją. Dlatego zdecydowałem się podjąć pracę dla Uczelni właśnie w tym obszarze. Ceniąc sobie współpracę i współodpowiedzialność, zapraszam wszystkich do włączenia się w poprawę wizerunku naszej Uczelni i zgłaszania propozycji w tym zakresie. Chciałbym także zaproponować Państwu większą aktywność w tworzeniu „Kuriera UEK” jako pisma polemiczno-problemowego. Niech stanie się on miejscem wymiany poglądów, propozycji zmian i rozwiązywania ważnych dla nas problemów. Przechodząc od słów do czynów, pozwolę sobie otworzyć ten nowy dział, poruszając dwa istotne problemy.

R

ozpoczynając studia, a później, podejmując pracę dla naszej Uczelni, myślałem, że przyłączam się do pewnej wspólnoty. Myślałem, że dołączam do wspólnoty ludzi, którzy identyfikują się z Uczelnią i którym zależy na jej dobru, na jej prestiżu i na jej dobrym interesie. Wydawało się to logiczne, że dbając o dobry interes Uczelni, dbamy o dobry interes nas wszystkich – pracowników, studentów i absolwentów. Wydawało mi się, że podejmowane do tej pory decyzje czy postawy wobec Uczelni tak naprawdę nie mogły być szkodliwe. Bo przecież podjęcie przez kogoś szkodliwej decyzji – szkodziłoby nam wszystkim, czyli pośrednio podejmującemu decyzje. To oznaczałoby przecież strzelanie sobie w kolano, czyli masochizm. A skoro masochizm jest chorobą, a my jesteśmy raczej zdrowi, takich decyzji raczej się nie podejmuje. Niestety z perspektywy doświadczeń ostatnich lat muszę przyznać, że moje początkowe wyobrażenie o naszej wspólnocie było bardzo idealistyczne, a wręcz naiwne. Mam wrażenie, że część z nas wcale nie chce się identyfikować z Uczelnią. Nie chce naklejki z logo na samo-

chodzie i aż wzdryga się na myśl o logotypie w spince do marynarki czy na krawacie. O 15.30 przekręca klucz w zamku, wyłącza telefon komórkowy lub nie podaje nikomu numeru i... zapomina o wszystkim. Niech się pali, niech się wali, niech nas zaleje – To nie moja sprawa, to nieważne. Mam wrażenie, że część z nas traktuje tę instytucję jako dojną krowę, którą trzeba wydoić, ile się da. Bo najważniejsze, abym JA mógł napić się mleka. Liczę się tylko JA, ewentualnie jeśli to ma bezpośredni wpływ na mnie – liczy się MÓJ dział, MOJA katedra czy wydział. Wygląda na to, że dla części z nas Uczelnia jako całość nie istnieje – jest tylko narzędziem, które ma nam służyć! Nie jest żywym organizmem, który czuje i który ma swoje potrzeby. Ta sama część z nas nie potrafi zrozumieć, że aby móc brać, trzeba umieć dawać. Jakie są tego przyczyny? Czy możemy to zmienić? Czekamy na opinie, co zrobić, aby zwiększyć poczucie naszej wspólnoty, przynależności i współodpowiedzialności. Jak zwiększyć chęć zmian na lepsze i dążenia do perfekcji. Na opinie czekamy pod adresem: wspolnota@uek.krakow.pl.

Czy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest wartością wszystkich członków naszej społeczności akademickiej, a jego dobro – wspólną intencją? Na ile identyfikujemy się z Uczelnią i dbamy o jej dobre imię? Ile dzieje się tu dobrego, a ile złego? Co możemy zrobić, by było lepiej, a jakich praktyk zaprzestać? Poniższymi artykułami otwieramy forum wymiany myśli nt. wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem naszej Uczelni. Zapraszamy do lektury i konstruktywnych dyskusji!

I nie pluj na godło! Pamiętam moment, kiedy dostałem indeks. Usiadłem wtedy na ławce i długo na niego patrzyłem. Kiedy wstałem, czułem się bardziej dorosły, dojrzały i dumny. Jadąc do domu, przyłapałem się na tym, że siedząc w autobusie, trzymam go w ręce, jakbym podświadomie chciał się pochwalić: „Hej, ludzie, patrzcie – jestem studentem, kimś wyjątkowym!”. Od tamtej pory każde wejście na teren kampusu wzbudzało we mnie poczucie szacunku.

T

eraz, kiedy jestem na Uczelni, przechodzą obok mnie ludzie w dresach, półnagie dziewczyny, faceci w białych „adidasach”, kapturach. Stoją pod pawilonem, palą, plują i „rzucają mięsem”: „Ja pier...., ale ten wykład był kur.. nudny” (cytat jednej ze studentek). Mam czasami wrażenie, że nie jestem na terenie uczelni wyższej, ale pod blokiem czy nocnym sklepem. Niestety, duża część studentów nie zdaje sobie sprawy z tego, co to znaczy być studentem. Nie szanuje ani indeksu, ani miejsca, w którym się znajduje. Nie wiedzą, do czego zobowiązuje tytuł studenta. Nie są świadomi, że otrzymali szansę, którą z godnością i szacunkiem trzeba wykorzystać. Przecież student to jest przyszła elita. Student to ktoś reprezentujący całe owiane historią i tradycją środowisko akademickie. Świat ambicji, rozwoju, postępu i wyższej świadomości. Myślę, że trwanie w milczeniu będzie tę sytuację potęgować aż do momentu, kiedy będziemy się bali wieczorem przechadzać po kampusie, a wykładowca będzie się obawiał swoich studentów. Milczenie oznacza przecież akceptację. Jeśli rodzice nie nauczyli kogoś kultury, ten obowiązek spada na środowisko akademickie: Uczelnię, wykładowców, administrację i innych studentów. Na propozycje rozwiązania tego problemu czekamy pod adresem: wspolnota@uek.krakow.pl.

Łukasz Salwarowski

Kurier UEK nr 8 (24), listopad 2008  

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kurier UEK nr 8 (24), listopad 2008  

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Advertisement