Page 1

ISSN 1689-7757

p a 藕 d z i e r n i k 2 01 1

W Y DA N I E S P E C JA L N E

Przewodnik po Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

dla student贸w I roku


Drodzy Studenci I roku!

Spis treści Słowo Rektora....................................................................................................... 3 Od studium do uniwersytetu. ..................................................................... 4-5

Adres redakcji: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków budynek „Księżówka”, pok. K9 tel. 012 293 58 34 e-mail: gazeta@uek.krakow.pl

Redakcja: Małgorzata Strakowska-Szczurek Łukasz Salwarowski

Kto jest kim?. .................................................................................................... 6-7 Władze dziekańskie............................................................................................. 8 Kalendarium żaka................................................................................................ 9 Warto wiedzieć................................................................................................... 10 Zdaniem absolwentów. .................................................................................... 11 Nie trać czasu!............................................................................................. 12-13 Studiuj aktywnie......................................................................................... 14-21 Słowo klucz: dziekanat. ............................................................................ 22-23 Dziekanat Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych.......................................................... 24-25

Skład i opracowanie graficzne:

Dziekanat Wydziału Finansów....................................................................... 26

Jarosław Szczurek

Dziekanat Wydziału Towaroznawstwa......................................................... 27

Zdjęcia:

Dziekanat Wydziału Zarządzania........................................................... 28-31

Rafał Cygan

Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów. ........................ 32-35

Druk:

Zaistniej w Sieci................................................................................................. 39

DRUKARNIA LEYKO Sp. z o.o. ul. Romanowicza 11 30-702 Kraków

ISSN 1689-7757 Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Nakład: 6 000 egzemplarzy Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i zmian redakcyjnych nadsyłanych artykułów oraz zmiany ich tytułów. 2

Biblioteka Główna...................................................................................... 36-38 Postaw na języki.......................................................................................... 40-41 Otwórz się na świat................................................................................... 42-44 Zadbaj o karierę. ................................................................................................ 45 E-learning – nowe technologie ułatwiają studiowanie. ...................... 46 Od rekrutacji po wolontariat......................................................................... 47

Z radością witam Was w  murach Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie. Cieszę się, że rozpoczynacie studia w naszej Uczelni. Mam nadzieję, że spełnią Wasze oczekiwania, przyniosą Wam satysfakcję, a w przyszłości – pozwolą na wymarzoną ścieżkę kariery. To od Was zależy, jak wykorzystacie czas studiów. Zachęcam Was do wzmożonej aktywności i  otwarcia się na wszystkie możliwe formy zdobywania wiedzy i poszerzania własnych umiejętności. Studiując tutaj, korzystajcie więc nie tylko z  zajęć proponowanych Wam w ramach podstawowej oferty dydaktycznej. Uczestniczcie w zajęciach fakultatywnych, w  akademiach firmowych, zagranicznych stażach i  praktykach. To dzięki nim po skończeniu studiów zwiększycie szanse zdobycia atrakcyjnego zatrudnienia. Gorąco zachęcam Was również do włączenia się w działalność istniejących na Uczelni stowarzyszeń, organizacji studenckich i  licznych kół naukowych. Dzięki przynależności do nich nie tylko poszerzycie własne zainteresowania i  doskonalić będziecie umiejętności, ale dacie sobie szansę na poznawanie nowych, interesujących ludzi o podobnych zainteresowaniach. Kontakty te skutkują nieraz przyjaźniami na całe życie, równie ważnymi jak zdobyte pierwsze doświadczenia zawodowe.

Przekazywane w Wasze ręce specjalne wydanie „Kuriera UEK” przygotowane zostało wyłącznie z myślą o Was. Niech stanie się ono dla Was przewodnikiem w sprawach codziennych i pomoże w szybkim odnalezieniu się w nowym środowisku. W imieniu władz Uniwersytetu, jego pracowników i studentów starszych lat życzę Wam, aby Wasza młodość, zapał i  chęć zdobywania wiedzy zostały jak najlepiej spożytkowane: Wam przyniosły spełnienie oczekiwań i  satysfakcję, a  nam – dumę z  kolejnego rocznika wybitnych studentów, a  następnie absolwentów. Gratuluję wyboru, życzę wytrwałości i  powodzenia!

Szlachetne zdrowie........................................................................................... 48 BON: pomaga, wspiera i łamie stereotypy......................................... 49-50 Studiuj bezpiecznie........................................................................................... 50

prof. dr hab. Roman Niestrój

Uczelnia z certyfikatem bezpieczeństwa............................................ 51-52 Obroń się sama............................................................................................ 52-53 ZAPOWIEDZI................................................................................................. 54-56 REKLAMA....................................................................................................... 57-59 www.uek.krakow.pl

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 3


Z historii

Z historii

Od studium

do uniwersytetu

Kampus UEK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to pierwsza uczelnia ekonomiczna w  Polsce pod względem wielkości. Obecnie studiuje u nas ponad 23 000 studentów, a w ciągu 86 lat tradycji wykształciliśmy ponad 86 tysięcy absolwentów. Uczelnia w ciągu kilku dziesięcioleci istnienia ewoluowała – przechodząc kolejne fazy rozwoju, zmieniała swą nazwę, strukturę organizacyjną, programy nauczania i adres. Historię dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie otworzyła inauguracja Wyższego Studium Handlowego w 1925 r. – jako trzeciej w Polsce wyższej szkoły handlowej. WSH było szkołą 4

prywatną. Jej twórcą i pierwszym dyrektorem był Arnold Bolland, a jej pierwszą siedzibą – budynek średniej szkoły handlowej przy ul. Kapucyńskiej 2. Od 1927 r. siedziba WSH mieściła się przy ul. Sienkiewicza. W 1938 r. WSH zostało zaliczone w poczet prywatnych szkół akademickich, a z dniem 1 września tegoż roku przemianowane na Akademię Handlową. Działalność Uczelni przerwała druga wojna światowa. 6 listopada, podczas Sonderaktion Krakau, aresztowano jej profesorów, siedzibę zdewastowano i zamknięto. Zajęcia wznowiono natychmiast po wyzwoleniu, w styczniu 1945 r. Punktem zwrotnym w  dziejach Uczelni było jej upaństwowienie i  przemianowanie na Wyższą Szkołę Ekonomiczną (1950 r.). W  1952 r. przekazano jej zabytkowy budynek Fundacji Księcia Aleksandra Lubomirskiego

www.uek.krakow.pl

przy ul. Rakowickiej 27, dziś będący siedzibą władz Uczelni, a niegdyś pełniący m.in. funkcję schroniska dla chłopców. Rok 1974 przyniósł kolejną zmianę – WSE zmieniła nazwę na Akademię Ekonomiczną w Krakowie. Proces gwałtownych zmian i  rozwoju Uczelni rozpoczął się wraz z  zapoczątkowanymi w  Polsce w 1989 r. przemianami politycznymi i gospodarczymi. Obecnie Uczelnia jest największą pod względem liczby studentów publiczną wyższą szkołą ekono-

miczną w tej części Europy, największą uczelnią ekonomiczną w Polsce i trzecią szkołą wyższą Krakowa. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, uprawnienia do prowadzenia wszystkich form i rodzajów kształcenia na poziomie wyższym. Wymownym potwierdzeniem renomy, którą cieszy się nasza Uczelnia, jest zmiana jej nazwy na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, dokonana na mocy ustawy z dnia 6 lipca 2007 r.

Pływalnia w dawnym schronisku dla chłopców

Sala Senacka 5


Warto wiedzieć

warto wiedzieć

prof. dr hab. Andrzej Malawski

Kto jest kim Będziesz ich mijał na korytarzach, czasem zobaczysz na jakiejś ważnej uroczystości czy konferencji naukowej. Warto więc, byś nie mylił rangi pracowników i wiedział, kto zarządza Uczelnią i  decyduje o  sprawach, z  których wiele istotnych jest również dla ciebie. Władze rektorskie Najwyższą władzą Uczelni jest Senat. W  skład tego organu kolegialnego wchodzą: rektor, prorektorzy, dziekani, przedstawiciele pracowników naukowo-dydaktycznych i  dydaktycznych, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz stu-

dentów. Senat opiniuje wszystkie sprawy dotyczące Uczelni oraz podejmuje uchwały w sprawach kluczowych dla jej funkcjonowania i rozwoju. Zarządzanie Uczelnią leży w  gestii rektora oraz prorektorów: ds. studenckich oraz ds. badań naukowych. Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu, reprezentuje go na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów i  doktorantów Uczelni. Podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Uczelni, niezastrzeżone dla innych organów. W szczególności rektor decyduje o mieniu i gospodarce Uczelni, sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw administracyjnych, kadrowych i finansowych, dba o przestrzeganie prawa oraz bezpieczeństwo na Uniwersytecie.

prof. dr hab. Roman Niestrój Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Zarządzania Marketingiem Katedry Marketingu, dziekan Wydziału Zarządzania w latach 1999–2002, zastępca dyrektora Instytutu Ekonomiki Obrotu Towarowego w latach 1987–1992, przewodniczący Komisji Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Umiejętności w latach 2004–2008, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w grudniu 2010 r. uhonorowany godnością doktora honoris causa Grand Valley State University.

6

Prorektor ds. Badań Naukowych

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, prof. zwyczajny, kierownik Zakładu Ekonomii Matematycznej Katedry Matematyki od r. 1993, zastępca kierownika Studium Podstawowego w latach 1993–1996, prodziekan Wydziału Zarządzania w latach 1996–1999, prodziekan Wydziału Finansów w latach 2005–2008, zastępca przewodniczącego Komisji Ekonomicznej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego, członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, członek Society for Economic Design, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Prorektor ds. Badań Naukowych organizuje i kontroluje sposób prowadzenia ogółu spraw związanych z działalnością naukową i badawczą Uniwersytetu. Jednocześnie organizuje i nadzoruje działalność wydawniczą Uczelni oraz Biblioteki Głównej.

dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK Prorektor ds. Studenckich

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, inżynier, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przez dwie kadencje (2002–2008) dziekan Wydziału Towaroznawstwa, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego w latach 2001– 2007, prezes Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Oddział w  Krakowie w  latach 1998–2001, sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego w latach 1992–1998, wiceprezes Sekcji Towaroznawczej – Nauk o Jakości PAN, wiceprezydent Internationale Gesellschaft für Warenkunde und Technologie w latach 2004–2008, członek Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Prorektor ds. Studenckich odpowiada za realizację procesu dy-

daktycznego na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia, organizowanie rekrutacji i nadzór nad jej przebiegiem, koordynację i kontrolę rozdziału środków pomocy materialnej dla studentów, działania zmierzające do zapewnienia studentom warunków socjalnych.

www.uek.krakow.pl

7


Warto wiedzieć

Co, gdzie, kiedy?

Kalendarium żaka

Władze dziekańskie

Organami kolegialnymi rozstrzygającymi najważniejsze sprawy poszczególnych wydziałów Uniwersytetu (Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Wydziału Finansów, Wydziału Towaroznawstwa i  Wydziału Zarządzania) są rady wydziałów. W  ich skład wchodzą: dziekan, prodziekani, zatrudnieni na wydziale profesorowie i  doktorzy habilitowani oraz przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, a także przedstawiciele studentów danego wydziału. Dziekan kieruje wydziałem i reprezentuje go na zewnątrz oraz jest przełożonym pracowników i studentów wydziału. Swoje funkcje wykonuje przy pomocy prodziekanów. dr hab. Kazimierz Zieliński, prof. UEK Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Przyjmuje studentów wyłącznie w sprawach odwołań od decyzji prodziekanów. Wszelkie podania należy składać w dziekanacie Wydziału. Budynek Główny, pok. 017 dr hab. Krzysztof Surówka, prof. UEK Dziekan Wydziału Finansów

Przyjmuje studentów w sprawach odwołań od decyzji prodziekanów, przyjęcia na Wydział, przeniesienia na inny wydział, zmiany kierunku studiów, studentów powracających ze stypendiów zagranicznych, przeniesienia z  innych kierunków studiów lub innych uczelni, skarg i wniosków dotyczących Wydziału Finansów. Budynek Główny, pok. 013 prof. dr hab. Władysław Kędzior Dziekan Wydziału Towaroznawstwa

Przyjmuje studentów w sprawach: odwołań od decyzji prodziekanów, przyjęcia na Wydział, przeniesienia na inny wydział, zmiany kierunku studiów. Budynek Główny, pok. 004

Zostałeś wpisany na oficjalną listę studentów, odebrałeś indeks, rozpoczynasz naukę na wybranym kierunku. Pora na zdobycie informacji o tym, co, gdzie i kiedy można załatwić, jakie masz obowiązki, jakie przywileje, kiedy liczyć możesz na chwilę oddechu, a kiedy czeka Cię szczególnie wytężona nauka. Organizacja roku akademickiego 2011/2012 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

Studia stacjonarne Semestr zimowy (1 października 2010 r. – 20 lutego 2011 r.) Przerwa świąteczna Sesja egzaminacyjna Przerwa semestralna Sesja poprawkowa Dodatkowy dzień wolny od zajęć

22 grudnia 2011 r. – 2 stycznia 2012 r. 30 stycznia – 12 lutego 2012 r. 13–19 lutego 2012 r. 20 lutego – 3 marca 2012 r. 31 października 2011 r.

Semestr letni (20 lutego – 30 września 2012 r.) Przerwa świąteczna Sesja egzaminacyjna Sesja poprawkowa Dodatkowy dzień wolny od zajęć

5–10 kwietnia 2012 r. 15–30 czerwca 2012 r. 15–28 września 2012 r. 2 maja 2012 r.

Studia niestacjonarne Semestr zimowy (1 października 2011 r. – 29 lutego 2012 r.) Przerwa świąteczna Sesja egzaminacyjna Przerwa semestralna Sesja poprawkowa Dodatkowy dzień wolny od zajęć

22 grudnia 2011 r. – 2 stycznia 2012 r. 30 stycznia – 12 lutego 2012 r. 13–19 lutego 2012 r. 20 lutego – 3 marca 2012 r. 31 października 2011 r.

dr hab. Paweł Lula, prof. UEK Dziekan Wydziału Zarządzania

Semestr letni (20 lutego – 30 września 2012 r.)

Przyjmuje studentów w sprawach: odwołań od decyzji prodziekanów, przyjęcia z innych kierunków UEK, przyjęcia z innych uczelni, skarg i wniosków. Budynek Główny, pok. 008

Przerwa świąteczna Sesja egzaminacyjna Sesja poprawkowa Dodatkowy dzień wolny od zajęć

5–10 kwietnia 2011 r. 22 czerwca – 8 lipca 2012 r. 15–28 września 2012 r. 2 maja 2012 r.

Nie przegap!

Poza harmonog przebieg każdeg ramem studiów o roku wyznaczają da akademickiego ty szczególne – świąteczne. Nie m na najważniejsz oże Cię zabraknąć ych uroczystoś ciach całej społeczn ości naszej Uc zelni.

Inauguracja roku akademic kiego 3 października

Międzynarodow y Dzień Otwarty UEK

19 października

www.uek.krakow.pl

2011 r.

Targi Pracy UEK

20 października

2011 r.

Dzień Otwarty

UEK

21 października 2011 23 marca 2012 r. r.

Dzień Pamięci 7 listopada 20 11 r.

Święto Uczelni 28 maja 2012

8

2011 r.

r. 9


Warto wiedzieć

warto wiedzieć

War to wiedzie  Biblio

ć!

teka Główna UEK jest drug Zobacz, kiedy możesz korzys ą biblioteką ekonomiczn ą tać z jej zaso  Korz bów! (s. 36 i h w Polsce pod względem ilo ystając z ofer ttp://kangur. śc ty St ud uek.krakow.p i książek. ium Ję mogą Ci zdob l) yć wybrany ce zyków Obcych, możesz uc rtyfikat z języ zęszczać na ku  UEK ka obcego. (p rsy językowe, umożliwia zd atrz: s. 40 i w które poob yc ie ww.sjo.uek.k dodatkowych i pełnomocn rakow.pl). certyfikatów ika systemu za zawodowych rządzania jako (m.in. uprawn  Akade ścią). micki chór „D ienia asysten ta om in an ta” w  ub. ro i  międzynarod ku zdobył sz owych konku er eg rs www.domin nagród i  wyr anta.uek.kra ach. I  Ty możesz rozwija óżnień w  kraj ć swoje umie kow.pl) owych  Wsz jętności wok ystkim stude al n e! (p atrz: n to m UEK udost Jaki jest jej za ępniana jest sięg, jak uzysk n a terenie Uczel ać do niej do ni bezp  W o stęp? Czytaj: fercie UEK zn ci.uek.krakow rzewodowa sieć WiFi. aj dz iesz także prog .pl. (patrz: www.b ramy kształce pz.uek.krak nia w języku ow .p l) . angielskim  Dzięk i współprac żesz odbyć za y Uniwersytetu z około 20 0 uczelniami gr z ca (patrz: www.b anicą, uczestnicząc w pro gramach wym łego świata część studi pz.uek.krak ów moow.pl, www.u ian, staży i p  Rozpo raktyk zagran ek.krakow.p czynając stu ic l/ znych ~ d w z). dia na nasze e-learningow j uczelni, ot ej Moodle, u rzymujesz be możliwiające i pomocy dyda zpłatne m.in. zdalny ktycznych. (p dostęp do upo konto na platformie at rz : s. 46 i www.c  W A rządkowanyc el.uek.krakow kademickim h materiałów Centrum Kari .pl). radcą zawod er y U EK m oż owym bądź za esz umówić si mówić Newsl (patrz: s. 45, etter z  najśw ę na indywidualne konsu www.kariery. lt ieższymi ofer uek.krakow.p  Druży tami pracy, pr acje z dol) na siatkarek ak tyk i  staży. naszej Uczel do I ligi siatkó wki kobiet! K ni – Eliteski Skawa AZS U ibic EK – awansow (patrz: www.a ała rmatura-eli uj naszej drużynie i śledź teski-azs-u sukcesy innych w ubiegłym roku  Na U ek .pl) sekcji sportow niwersytecie ych! działa ponad łając w wybra 30 kó ł n aukowych i k nych z nich, m ilkanaś ożesz zdobyw (patrz: s. 12–2 ać cenne dośw cie organizacji studenck 1) ich. iadczenie i roz wijać zaintere Dziasowania.

Warto w iedzieć! 10

www.uek.krakow.pl

Wśród ponad 86 000 rzeszy absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest wiele znanych postaci ze świata gospodarki, polityki i kultury. Co sądzą o naszej Uczelni? Oto wypowiedzi wybranych osób.

Zdaniem absolwentów

Sobiesław Zasada

prezes Zasada Group, dealer Mercedes-Benz Powiedzieć, że uczelnia mi się przydała w życiu, to mało. Ona była konieczna, by odnieść sukces, bez wykształcenia byłoby trudno.

Dariusz Orłowski

Prezes Zarządu Wawel SA Absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krako­ wie, wówczas Akademii Ekonomicznej, zostałem w roku 1995. Lata spędzone na Uniwersytecie to czas wielu wyz­ wań i ciężkiej pracy, ale również zaba­ wy i nowych przyjaźni. Szczególnie miło wspominam wspaniałą kadrę, która z  pasją dzieliła się z  nami swoimi doświadcze­ niami. Ważnym aspektem były też dla mnie kontakty Uczelni z  ludźmi biznesu, które w  po­ łączeniu ze zdobytą na Uczelni wiedzą, ukształtowały moją zawodową drogę.

Konrad Hernik

Prezes Zarządu Armatura Kraków SA Uniwersytet Ekonomiczny przede wszystkim uczy myśleć w kategoriach ekonomicznych. Przebywanie w gronie osób zainteresowanych ekonomią, finansami i  gospodarczymi aspektami otaczającego nas świata znacznie roz­ szerza i  rozwija horyzonty, dając dobre podstawy w  późniejszej pracy zawo­ dowej. Bez ukierunkowania, jakie daje studiowanie na UEK, oraz wyniesionych znajomości i kontaktów trudno byłoby funkcjonować w  biznesie i  odnosić sukcesy zawodowe.

Artur Waliszewski dyrektor Google Polska

Co cechuje Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie? Ogromna liczba studentów, to po pierwsze. A po drugie: bardzo zdroworozsądkowe podejście władz uczelni i zostawienie studentom swobody w rozwoju, w wyborze ścieżki kształcenia, dużo możliwości wyboru.

Rafał Brzoska

twórca i prezes Zarządu firmy InPost Gdybym teraz zaczynał studia, podobnie jak w  przeszłości, przez pierwsze 2–3 lata skupiłbym się na nauce i studenckim życiu, a od 3.–4. roku zacząłbym pracę lub za­ łożył własną firmę – to najważniej­ sza szkoła życia i  testowania wie­ dzy, którą się wyniosło z Uczelni. Studentom UEK radziłbym roz­ poczynanie kariery zawodowej tak szybko, jak się tylko da. W biznesie wygrywają Ci, któ­ rzy są o włos do przodu przed innymi. Czasem te 2 lata mogą być przepaścią, dzięki której mamy przewagę nad innymi „młodymi rekinami biznesu”.

11


STUDIUJ AKTYWNIE

STUDIUJ AKTYWNIE

Nie trać czasu! Nie ma znaczenia, czy jesteś na ostatnim roku studiów, czy dopiero zaczynasz swoją edukacyjną karierę – już teraz powinieneś zacząć myśleć o swojej przyszłej drodze zawodowej. Dlaczego? By po skończeniu studiów pokonać konkurencję w wyścigu na kurczącym się rynku pracy. Jak to zrobić? Trzeba się wyróżnić, wybić z tłumu, udowodnić, że robiło się coś, czego inni nie robili.

Jednym ze sposobów na wyróżnienie się jest dobre zarządzanie własnym czasem. To właśnie nasz wolny czas jest naszym największym kapitałem! Możemy go stracić, biegnąc w owczym pędzie po galeriach i nocnych klubach lub zyskać inwestując we własny rozwój i kontakty. Jednym ze sposobów, aby to osiągnąć, jest działalność w  kołach naukowych, organizacjach studenckich i  pozarządowych – NGO (NonGovernmental Organization). Aktywność w  takich jednostkach jest cenną praktyką, daje szanse na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych, 12

będących doskonałym przygotowaniem do późniejszej pracy. Wstępując w szeregi wybranej organizacji, można z dnia na dzień zostać szefem projektu, koordynatorem konferencji czy innego przedsięwzięcia. Można też, dołączając do wybranej grupy projektowej, podjąć się obszaru działań, który nas pasjonuje i  rozwijać się w  tej dziedzinie. Podejmując się różnych inicjatyw, można szukać optymalnego obszaru – najbardziej odpowiadającego własnym zainteresowaniom. Wrzucenie na głęboką wodę, tworzenie projektów od podstaw wzmacnia naszą kreatywność i zapewnia rozwój osobisty.

www.uek.krakow.pl

Atutem działalności w NGO-sach jest dodatkowo pożyteczność. Realizowane tam projekty zmieniają świat na lepsze, mają pomagać, wspierać i leczyć. Działając, można się wiele nauczyć, zdobyć cenne doświadczenie, a przy tym zrobić coś dobrego dla innych, zmienić coś na lepsze. A to daje olbrzymią satysfakcję! Działanie w tego typu organizacjach daje nam także szanse na nowe kontakty, które zawsze owocują w przyszłości. Nie mówię już o atutach znalezienia tam swojego przyjaciela, wspólnika czy wspólniczki drogi zawodowej lub życiowej… Mówi się, że kontakty, znajomości lub protekcja zwiększają o  90% nasze szanse na znalezienie pracy. Potwierdzam. Wydaje się to przecież zupełnie naturalne i  logiczne. Jeśli dzięki naszej aktywności poznamy kogoś (sponsora, patrona honorowego,

fundatora, redaktora czy polityka), kto zauważy nasz potencjał, doceni nasze zdolności – jest przecież bardzo prawdopodobne i naturalne, że zaproponuje nam współpracę lub poleci nas komuś, kto może nas potrzebować. Zatem odwróć się teraz parę razy wokół własnej osi i wybierz godną siebie organizację. Do dzieła! Powodzenia!

mgr Łukasz Salwarowski – dyrektor Kancelarii Rektora UEK, szef promocji

13


STUDIUJ AKTYWNIE

STUDIUJ AKTYWNIE

UEK

Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Samorząd studencki tworzą wszyscy studenci naszej uczelni, a Parlament Studencki jest jego organem, którego głównym zadaniem jest reprezentowanie interesów wszystkich studentów przed władzami Uczelni. Bezpośrednio wybierani przedstawiciele każdego wydziału dbają o dobro społeczności akademickiej przed władzami rektorskimi i dziekańskimi, uczestniczą w obradach rad wydziałów, Senatu, komisji uczelnianych senackich i wydziałowych, a także współpracują z  samorządami na szczeblu lokalnym (PSSUK) oraz na szczeblu krajowym (PSRP), koordynują prace organizacji studenckich oraz realizują wiele zadań i projektów, np.: Juwenalia UEK, Bezpieczna Uczelnia, Mosty Ekonomiczne, Świeżak oraz Otrzęsiny, Andrzejki czy Mój Pierwszy Dzień na UEK. Jak podkreślają studenci mocno związani z Parlamentem, członkostwo w tym zespole otwiera wiele drzwi na Uczelni i pozwala zdobyć doświadczenie niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. Ten swoisty poligon umożliwia sprawdzenie się w trudnych sytuacjach, doskonali umiejętności w zakresie realizacji projektów

i zarządzania czasem. A wszystko to w przyjaznej atmosferze. Jest to niewątpliwie niepowtarzalne przeżycie, godne polecenia każdemu z młodych żaków. Chcesz zostać parlamentarzystą i być aktywnym tak jak my? Weź udział w jesiennych wyborach i działaj razem z  nami! Nie interesują Cię sprawy samorządowe? Nic nie szkodzi! Pomożesz nam w realizacji wielu ciekawych projektów. Wystarczy wysłać e-mail na adres: hr@psuek.pl, a  przy wszelkich możliwych okazjach zaprosimy Cię do udziału w naszych spotkaniach/pracach/zabawie. Serdecznie zapraszamy! Więcej: Biuro Parlamentu Studenckiego UEK pawilon dydaktyczno-sportowy pok. 226, 227 (II piętro) tel.: 12 293 55 85, 12 293 53 86 www.psuek.pl

Agnieszka Sadowska: PSUEK – organ samorządu studenckiego, przedstawiciele wszystkich studentów UEK. Każdy student jest członkiem samorządu i każdy ma prawo, by życie studenckie coraz lepiej się rozwijało na kampusie, by zwiększać nasze prawa, a także by być świadomym obowiązków i przywilejów wynikających z „bycia studentem”. Dlatego też jesteśmy, by pomóc Wam rozwijać umiejętności i przede wszystkim aktywizować, byście zyskali doświadczenie cenione przez pracodawców, przyjaźnie i wspomnienia na całe życie. Zaczynając studia na Uniwersytecie Ekonomicznym zaczęłam działalność w samorządzie. A Wy? Od czego zaczniecie swój start na UEK? 14

www.uek.krakow.pl

już otwarty!

Kawa, herbata, zimne napoje i małe co nieco, a przede wszystkich – świetne towarzystwo i niepowtarzalna atmosfera – to podstawowa oferta Klubu Studenckiego ZaUEK. Za wcześnie przyszedłeś na zajęcia? Masz okienko między wykładami? A może chcesz po prostu z kimś porozmawiać? Wybór wydaje się prosty – ZaUEK. Klub pachnie jeszcze świeżością – po wielu dniach niecierpliwego oczekiwania został otwarty całkiem niedawno – 31 marca 2011 r. Sympatyczna obsługa, przystępne ceny oraz wspaniała atmosfera to tylko niektóre z wielu czynników przyciągających do klubu rzesze studentów, którzy spędzają w nim wolny czas przy wyśmienitej kawie i słodkiej szarlotce. Funkcjonalne wnętrze pozwala na zorganizowanie pokazów filmowych, transmisji sportowych, kameralnych koncertów, wieczoru karaoke oraz wielu innych atrakcyjnych imprez. Ideą przyświecającą klubowi jest również otwartość na inicjatywy każdego studenta, więc jeśli macie pomysł na zorganizowanie wydarzenia lub uatrakcyjnienie wieczoru – zachęcamy do zgłaszania ich na adres e-mailowy: zauek@psuek.pl

lub poprzez konto na Facebooku: www.facebook. com/zauek. Warto zaznaczyć, że wszelkie zyski uzyskane z działalności klubu przeznaczane będą na cele statutowe Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego. Wspomogą one zatem działalność studencką, co w  praktyce oznacza, że realizowane projekty, takie jak np. juwenalia, będą mogły być przygotowywane z jeszcze większym rozmachem. Serdecznie zapraszamy! ZaUEK zlokalizowany jest w przyziemiu pawilonu E. Godziny otwarcia: poniedziałek – sobota, godz. 9–22 niedziela, godz. 9–16.

15


STUDIUJ AKTYWNIE

STUDIUJ AKTYWNIE

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UEK (ZSN UEK) powstało 7 stycznia 2004 r. z inicjatywy Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem Zrzeszenia jest integracja niepełnosprawnych studentów z  resztą społeczności akademickiej oraz działanie na rzecz zwiększania aktywności studentów niepełnosprawnych. ZSN pomaga zarówno w  problemach indywidualnych, jak i w sprawach nauki, umożliwia rozwijanie życia towarzyskiego i kulturalnego, organizuje imprezy okolicznościowe, kursy naukowe, a także wycieczki.

Członkiem Zrzeszenia może być każdy student. Jeśli posiadasz motywację do działania i potrzebę samorealizacji poprzez pomoc innym, a  przy tym chcesz mile spędzać czas i dobrze się bawić, to czekamy właśnie na Ciebie! Odwiedź nas! Więcej: Siedziba ZSN UEK – pawilon D, pok. 19 tel. 12 293 75 52 e-mail: zsn@zsn.uek.krakow.pl www.zsn.uek.krakow.pl

Chór „Dominanta” „Dominanta” jest chórem akademickim, składa się w większości ze studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie. Od 2008 r. chór prowadzi Małgorzata Langer-Król. „Dominanta” reprezentuje uczelnię podczas wielu koncertów, wydarzeń, festiwali i  konkursów, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Podczas 40-letniej działalności chór występował w takich krajach, jak: Anglia, Francja, Włochy, Niemcy, Hiszpania, Austria, Dania, Holandia, Czechy, Słowacja, Grecja, Turcja, Kazachstan. Repertuar chóru obejmuje utwory polskie i zagraniczne, od renesansu po współczesną muzykę, także rozrywkową. Obok utworów a  cappella, chór wykonuje wielkie formy muzyczne z towarzyszeniem orkiestry lub fortepianu. Zespół zdobył wiele nagród na konkursach w całej Europie. W kwietniu 2010 r. chór otrzymał Złotą Strunę i II miejsce w kategorii chórów młodzieżowych i  uniwersyteckich na XII Małopolskim Konkursie Chórów w Niepołomicach. Ostatnim sukcesem było zdobycie w maju 2011 r. Złotego i Srebrnego Pasma na Międzynarodowym Konkursie Kaunas Cantat na Litwie. 16

A k ad e m i c k i C h ó r

zaprasza na przesłuchania! 6 października, godz. 17:00. Szczególnie mile widziane głosy męskie! Szczegóły w siedzibie chóru oraz na stronie: www.dominanta.uek.krakow.pl

Zapraszamy wszystkich chętnych na próby chóru. Wykształcenie muzyczne nie jest wymagane. Najważniejsze są zaangażowanie i chęć śpiewania! Więcej: pawilon C, pok. 01 A tel. 012 293 52 80 e-mail: dominanta.uek@gmail.com www.dominanta.uek.krakow.pl

www.uek.krakow.pl

Misją organizacji jest wspieranie kulturalnego, naukowego i społecznego rozwoju studentów oraz integracja środowiska studenckiego naszej uczelni. Członkom NZS przyświecają idee tolerancji, demokracji i integracji europejskiej. Corocznie NZS realizuje wiele projektów m.in. takich jak: Wampiriada, Bal Magistra, Bal Licencjata, wyjazdy szkoleniowe Manage–In, adaptacyjny Obóz Beana i wiele innych. Więcej: pawilon dydaktyczno–sportowy, pok. 224, 225. tel. 12 293 55 50, 12 293 55 51 e-mail: biuro@nzsuek.pl www.nzsuek.pl

Erasmus Student Network jest ogólnoeuropejską organizacją studencką, której głównym zadaniem jest wspieranie międzynarodowych wymian studenckich, w tym głównie programu Erasmus. Sekcja ESN UEK działa na szczeblu uniwersyteckim i w myśl motta „Students helping Students” pomaga studentom zagranicznym zaaklimatyzować się w Krakowie już od samego początku ich pobytu w Polsce. Innym równie ważnym zadaniem organizacji, jest promowanie programów wymiany międzynarodowej oraz przyczynianie się do ich rozwoju. Więcej: budynek „Stróżówka” pon.-pt.: godz. 11.00-15.00 tel.: 12 293 75 12 www.uekrakow.esn.pl

NZS to nie tylko ludzie. To również ich ambicje, marzenia oraz ciężka praca, dzięki której możemy realizować projekty dla innych studentów. Działalność w NZS-ie nie kończy się wraz z  zakończeniem kariery uczelnianej. Podczas przygotowań do projektów rozwijamy swoje pasje, wspieramy innych w realizowaniu ich planów i zdobywamy doświadczenie cenione przez przyszłych pracodawców. Nasze działania umożliwiają swobodne funkcjonowanie członków związku oraz sympatyków i przyjaciół w ramach przedsięwzięć ukierunkowanych na zrzeszanie studentów naszej Uczelni i ich wspólną pracę. Taka idea towarzyszyła NZS od początku, od powstania organizacji na początku lat 80. Wówczas związek miał stanowić przeciwwagę dla komunistycznych organizacji młodzieżowych środowiska studenckiego. Dzisiaj jest typową organizacją młodych ludzi, którzy czas studiów pragną wykorzystać nie tylko dla siebie, ale też dla dobra społeczności studenckiej. Naszym celem jest promocja i wspieranie kulturalnego, naukowego i społecznego rozwoju studentów oraz integracja środowiska akademickiego. Spośród innych organizacji wyróżnia nas przede wszystkim tryb i  metody pracy, które przekładają się na relacje pomiędzy nami i formy współpracy z  partnerami. Nie tylko pracujemy przy projektach, ale razem spędzamy czas poza ramami ścisłych obowiązków, zwiedzamy świat, świętujemy urodziny czy spędzamy sylwestra. Jesteśmy grupą dobrych znajomych, którym przyświeca wspólny cel.

Michał Kowalski

17


STUDIUJ AKTYWNIE

STUDIUJ AKTYWNIE

AZS, czyli Atmosfera Zabawa Sport Klub Uczelniany AZS UEK jest największą organizacją studencką działającą na Uczelni. Skupiamy ponad 500 studentów, pasjonatów sportu. Zarówno tego w wydaniu amatorskim, jak i bardziej wyczynowym. W ofercie mamy blisko 30 sekcji sportowych: od tych najpopularniejszych, jak piłka nożna, siatkówka czy aerobik, po te bardziej niszowe, jak rowerowa czy wspinaczkowa. Członkowie AZS-u  mogą reprezentować Uczelnię m.in. w  rozgrywkach Małopolskiej Ligi Akademickiej, Akademickich Mistrzostwach Polski i Akademickich Pucharach Polski. Sukcesy odnoszone w tych imprezach są brane pod uwagę przy przyznawaniu stypendiów! Zajęcia sekcji AZS prowadzone są w zdecydowanej większości przez pracowników Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UEK. Dzięki bliskiej współpracy Klubu ze Studium, aktywność w  niemal wszystkich sekcjach AZS może dać zaliczenie z zajęć wychowania fizycznego, które są obowiązkowe dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. AZS to nie tylko sport. To też (a  może nawet przede wszystkim!) możliwość poznania nowych ludzi, którzy dzielą podobne pasje. To nie przypadek, że skrót AZS jest często rozwijany w inny sposób: Atmosfera Zabawa Sport. Często znajomości zawierane z innym członkami sekcji i  klubu zamieniają się w  przyjaźń. W wielu sekcjach tradycją stały się wspólne imprezy i wyjazdy na wakacje. KU AZS UEK stara się także kreować sportowe życie Uczelni. Oprócz codziennej działalności sekcji, organizujemy także turnieje studenckie w najpopularniejszych dyscyplinach. Punktem kulminacyjnym jest Święto Sportu UEK, które odbywa się podczas krakowskich juwenaliów. Jednak zachęcamy Was do regular-

18

nego ruchu. Grzechem byłoby nie wykorzystać takiej infrastruktury, jaką dysponuje nasza Uczelnia. Zapraszamy Was także na mecze naszego zespołu I ligi siatkówki kobiet. W  tym roku celem „ekonomistek” jest awans do Plus Ligi Kobiet. Spotkania rozgrywane są w hali UEK. Wstęp na nie jest darmowy (czasem można nawet coś wygrać). Atmosfera na meczach jest znakomita, a  emocji nie brakuje! Zapraszamy na sektor Klubu Kibica! Więcej: Pawilon dydaktyczno-sportowy, I p., pok. 6 tel. 12 293 56 72 e-mail: azs.uek@gmail.com www.azs.uek.krakow.pl

AIESEC jest największą organizacją studencką na świecie. Jest obecny w ponad 107 krajach oraz zrzesza ponad 50 000 członków. AIESEC oferuje swoim członkom doświadczenie liderskie oraz międzynarodowe w ramach praktyk zagranicznych. W AIESEC aktywnie zdobywasz praktyczną wiedzę w globalnym środowisku. Wraz z początkiem października rusza rekrutacja do działalności lokalnej w organizacji. Dzięki AIESEC możesz być częścią projektu, który działa w  krakowskim środowisku edukacyjnym, korporacyjnym czy organizacji pozarządowych. Możesz tu nabyć takie umiejętności jak: zarządzanie czasem, sprzedaż czy autoprezentacja. Więcej: pawilon dydaktyczno-sportowy, pok. 228, 229 tel. 12 293 56 78 e-mail: aiesec@aiesec.net www.krakow.aiesec.pl

Koło jest jednym z kół Oddziału Akademickiego PTTK w  Krakowie. Łączy pozytywnie zakręconych ludzi kochających góry. Działalność koła opiera się na organizowaniu cyklicznych wyjazdów krajowych i  zagranicznych, spontanicznych wyjazdów w góry, slajdowisk oraz wielu innych aktywności mających na celu odkrycie piękna świata. Więcej: e-mail: pttkuek@gmail.com www.pttk.socjum.pl

www.uek.krakow.pl

INDEX – koło związane z rynkiem kapitałowym Jednym z  najaktywniejszych kół naukowych działających na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie jest Koło Naukowe Rynku Kapitałowego INDEX. W ciągu zeszłego roku akademickiego Koło zostało wyróżnione za swoją aktywność przez Gazetę Giełdy „Parkiet”. Organizowane przez Koło konferencje i  szkolenia cieszyły się nie tylko dużą popularnością wśród studentów UEK, ale także pozostałych krakowskich uczelni. Swoje zainteresowania koło kieruje głównie w  stronę giełd papierów wartościowych. Techniki i  systematykę rynku mają przybliżyć liczne spotkania z  profesjonalistami mającymi na co dzień styczność z rynkiem kapitałowym. Szkolenia otwarte dla studentów UEK obejmują tematykę analizy fundamentalnej i technicznej. Członkowie Koła INDEX mogą ponadto liczyć na wiele zniżek w  różnych organizacjach inwestorskich i  księgarniach internetowych. Praca w strukturach koła daje studentom wiele doświadczenia, tak cenionego przez pracodawców. Koło INDEX kontynuowało w  zeszłym roku współpracę z  takimi organizacjami, jak: BM Alior Banku, DM BOŚ Banku, OSTC Polska, PricewaterhouseCoopers, Boston Consulting Group, PKO BP SA czy Narodowy Bank Polski. Poza tym podjęto starania o nawiązanie szerszej współpracy z innymi instytucjami obecnymi na rynku. Absolwenci Koła INDEX bez problemu znajdują zatrudnienie w najlepszych instytucjach rynku kapitałowego. Doświadczenie zdobyte w  strukturze koła przekuwają się również na czołowe miejsca w wielu ogólnopolskich konkursach o tematyce inwestycyjnej. Wszystkich chętnych studentów, którzy chcieliby z początkiem nowego roku akademickiego rozpocząć działalność w strukturze Koła zapraszamy do współpracy. Informacje na temat rekrutacji znajdziecie na stronie www.index.uek.krakow.pl. 19


STUDIUJ AKTYWNIE

STUDIUJ AKTYWNIE

Udział w życiu wybranego koła naukowego to dobry patent na rozwijanie zainteresowań, a przy okazji – doskonała okazja, by poznać, czym jest praca organizacyjna, odpowiedzialność za określone zadania i praca w zespole.

Ale w koło jest wesoło… Działalność w ramach jednego z ponad 30 kół naukowych to szkolenia, spotkania ze specjalistami, kursy i praktyki w najlepszych firmach. Koła naukowe działające na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to organizacje dobrze zarządzane przez najlepszych studentów naszego Uniwersytetu, które pozwalają zdobyć praktyczną wiedzę, doświad-

czenie i kontakty ułatwiające pierwsze kroki w życiu zawodowym. Oferta kół naukowych działających na naszym Uniwersytecie jest bardzo bogata. Każdy student znajdzie odpowiednie koło, w  którym będzie mógł realizować swoje pasje i przekuwać pomysły krążące w jego głowie w realne projekty.

Zapraszam do odwiedzania strony internetowej i profilu na Facebooku Rady Kół Naukowych UEK (www.facebook.com/rknuek), gdzie niezdecydowani studenci znajdą wszystkie potrzebne informacje o naszych kołach naukowych i organizowanych wydarzeniach.

Bogusław Frużyński – prezes Rady Kół Naukowych UEK

Strona internetowa

e-mail

Azjatyckie Koło Naukowe

www.akn.uek.krakow.pl/

akn.uek@gmail.com

Koło Naukowe Doradztwa Personalnego „DORADCA”

brak

kn.doradca@gmail.com

Koło Naukowe Gospodarki i Administracji Publicznej

www.kngap.uek.krakow.pl

kngapu@gmail.com

Koło Naukowe Bankowości

www.knb.uek.krakow.pl

knb@uek.krakow.pl

Koło Naukowe Polityki Regionalnej

brak

knpr@wizard.ae.krakow.pl

http://knrf.uek.krakow.pl

audyt.uek@gmail.com

knase@gmail.com

Strona internetowa

e-mail

Wydział Zarządzania Koło Naukowe Controllingu i Finansów

www.kncif.w8w.pl/

kncif.uek@gmail.com

Koło Naukowe Informatyki

www.kni.ae.krakow.pl/

kni.ae.krakow@gmail.com knkonsultingu@gmail.com

www.grunt.uek.krakow.pl

kngrunt@gmail.com

Koło Naukowe Konsultingu

www.knk.uek.krakow.pl/

handelzagraniczny.uek.krakow.pl

knhzuek@gmail.com

www.personalni.uek.krakow.pl

Koło Naukowe Makroekonomii i Gospodarki Światowej

www.makroekonomia.uek.krakow.pl

knmigs@gmail.com

Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi „PERSONALNI”

brak

kolonaukowemsg@gmail.com

Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Innowacji

www.knpi-uek.blogspot.com

knpi.uek@gmail.com

Koło Naukowe Studiów Europejskich

www.index.uek.krakow.pl www.knse.uek.krakow.pl/

tknwagabunda@tlen.pl

brak

Koło Naukowe „GRUNT”

Koło Naukowe Rynku Kapitałowego „INDEX”

20

Koło Naukowe Austriackiej Szkoły Ekonomii

www.wagabunda.krakow.pl

Koło Naukowe Handlu Zagranicznego

Koło Naukowe Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

e-mail

Wydział Finansów

Turystyczne Koło Naukowe „WAGABUNDA”

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

pawilon dydaktyczno-sportowy, p. 222, 223 tel. 12 293 56 41, 12 293 56 42, faks 12 293 50 80 e-mail: rkn.uek@gmail.com www.rkn.uek.krakow.pl

Strona internetowa

Koło Naukowe Rewizji Finansowej „AUDYT”

koła naukowe UEK

Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

personalni.uek@gmail.com

Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji „InvenTur”

www.inventurniej.uek.krakow.pl

kinventur@gmail.com

Koło Naukowe Marketingu „KolMark”

brak

kolmark.uek@gmail.com

Koło Nauki o Przedsiębiorstwie

brak

ueknop@gmail.com

Koło Naukowe Rachunkowości „CREDIT”

kncredit.uek.krakow.pl/

kolo.naukowe.credit@gmail.com

Strona internetowa

e-mail

Koło Chemiczno-Towaroznawcze

brak

kntch@wp.pl

Studenckie Koło Naukowe „Ekologia Wyrobów”

www.nowa.uek.krakow.pl/pl/studenci/ kola-naukowe/kolo-naukoweekologia-wyrobow.html

eko.wyrob@gmail.com

Koło Naukowe Zarządzania Jakością

http://knzj.uek.krakow.pl

knzj.uek@gmail.com

knrk.index@gmail.com knseuek2010@gmail.com

Naukowe Koło Psychologiczne

www.nkpuek.ovh.org/nkp/

nkp.uek@gmail.com

Koło Naukowe „Homo Politicus”

www.homopoliticus.uek.krakow.pl

knhomo.politicus@gmail.com

Koło Naukowe Doradztwa Ekonomicznego

www.knde.uek.krakow.pl

knde@wizard.uek.krakow.pl

Koło Naukowe Integracji Europejskiej

brak

knie.uek@gmail.com

Koło Naukowe Prawa Publicznego

www.knpp.uek.krakow.pl

knpp.uek@gmail.com

www.uek.krakow.pl

Wydział Towaroznawstwa

21


Co, gdzie, kiedy?

Co, gdzie, kiedy?

Słowo klucz: dziekanat Dziekanat. To tutaj będziesz załatwiał większość studenckich spraw. Tu odbierzesz legitymację studencką i indeks, zdobędziesz zaświadczenie o nauce, zaliczenie sesji, złożysz podanie o urlop. Możesz mieć pewność: wizyty w pokojach na parterze Budynku Głównego Uczelni nie będą należały do rzadkości, ale... Ale nie wszystkie sprawy do załatwienia wymagają osobistej wizyty w dziekanacie.

Wiele z nich uzyskać można on-line – dzięki serwisowi internetowemu „Wirtualny Dziekanat Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie”, działającemu pod adresem internetowym: www.uek.krakow.pl/wd.

Wirtualny Dziekanat – jak to działa? „Wirtualny Dziekanat” umożliwia każdemu studentowi uzyskanie poprzez stronę WWW informacji dotyczących toku studiów (plan zajęć, obowiązujące przedmioty w danym semestrze, oceny z  zaliczeń, egzaminów, opłaty, stypendia, inne sprawy bytowe, numer indywidualnego wirtualnego rachunku bankowego, informacje o podaniach, informacje dziekanatu). Student, korzystając z  dowolnego komputera przyłączonego do sieci Internet, łączy się z  serwerem Uniwersytetu dostępnym pod adresem: www.uek.krakow.pl i  wybiera umieszczony na stronie głownej Uczelni link „Wirtualny Dziekanat”. Można też połączyć się bezpośrednio z serwisem „Wirtualny Dziekanat UEK” pod adresem: www. uek.krakow.pl/wd. Każdy student pragnący korzystać z zasobów informacji dostępnych w  tym serwisie internetowym musi poprawnie przejść przez procedurę uwierzytelnienia. Identyfikacja osoby przeprowadzana jest na 22

podstawie wprowadzonego identyfikatora studenta oraz hasła. Przyjmuje się, że:  identyfikatorem studenta jest unikalny numer albumu lub numer dowodu osobistego (paszportu),  hasłem jest dowolny ciąg znaków ustalony przez studenta,  każdy student posiada możliwość zmiany hasła w dowolnym momencie korzystania z  systemu „Wirtualny Dziekanat”,  w  przypadku studentów korzystających z  serwisu po raz pierwszy, w  szczególności studentów rozpoczynających naukę, przyjmuje się, iż hasłem początkowym jest numer Pesel – w takim przypadku po zalogowaniu system poprosi o zmianę hasła. W przypadku zagubienia hasła właściwy dziekanat Uczelni, na podstawie okazanego przez studenta dokumentu (legitymacja studencka), może dokonać przywrócenia hasła początkowego (nr Pesel) – w tym celu została przygotowana w programie funkcja umożliwiająca reset hasła wybranego studenta. Hasło zostanie zresetowane podczas najbliższej transmisji danych z systemu dziekanatowego do „Wirtualnego Dziekanatu” (transmisja standardowo ustawiona jest codziennie w  godzinach nocnych).

www.uek.krakow.pl

Oprogramowanie, po stwierdzeniu poprawności podanego identyfikatora studenta oraz hasła, generuje wyciąg z indywidualnego konta studenta, który jest wyświetlany w jego przeglądarce internetowej.

wykładów i ćwiczeń, oceny z egzaminów i zaliczeń,  informacje na temat podań,  informacje z  Działu Spraw Bytowych na temat stypendiów i decyzji.

Co można załatwić on-line? Oprac. na podstawie materiałów przygotowanych przez POINT Systemy Informatyczne

Publikowane obecnie w sieci Internet informacje z indywidualnego konta studenta zawierają:  zestawione operacje finansowe, naliczenia i wpłaty: rok akademicki, semestr, data księgowania (tj. data wpływu środków na rachunek, data wymagalności, data naliczenia odsetek), typ operacji (tj. wpłata na rachunek, naliczanie odsetek za zwłokę, naliczanie płatności za studia), „kwota winien”, „kwota ma”,  harmonogramy opłat za studia,  harmonogram zajęć dla grupy dziekańskiej, do której student należy,  informacje z  dziekanatów na temat toku studiów: semestry, przedmioty wraz z liczbą godzin

Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne Studentom mieszkającym daleko od Krakowa Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie stwarza możliwość uczęszczania na zajęcia w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych. W tym roku akademickim naukę na I roku rozpoczną studenci w dwóch ośrodkach: Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Dębicy oraz Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Nowym Targu. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Nowym Targu Kierownik: dr Paweł Zamora pl. Krasińskiego 1 34-400 Nowy Targ tel. 18 266 29 55 e-mail: zodnowytarg@uek.krakow.pl

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębicy Kierownik: dr hab. Artur Hołda, prof. UEK u. Kościuszki 32 39-200 Dębica tel./faks 14 681 28 11, 14 681 12 71, wew. 21, 22, 24 e-mail: debica@uek.krakow.pl

Więcej: www.uek.krakow.pl > Uczelnia > Inne jednostki naukowo-dydaktyczne > Zamiejscowe ośrodki dydaktyczne

23


co, gdzie, kiedy?

co, gdzie, kiedy?

Dziekanat Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Budynek Główny, pok. 015, 015A, 015B, 015C, 016, 018, 020, 021 Dziekanat obsługuje studentów kierunków: Administracja, Ekonomia, Gospodarka i administracja publiczna, Europeistyka, Stosunki międzynarodowe, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Socjologia, studiujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia (patrz: tabela). Studenci przyjmowani są w ustalonych godzinach:  poniedziałki, wtorki, czwartki – godz. 11.00–14.00  piątki – godz. 11.00–14.00, 15.00–17.00  soboty – godz. 8.00–12.00 W środy dziekanat nie przyjmuje studentów.

Kierunek

Rok

Pokój

Pracownik

Ekonomia

I, II rok

015b

mgr inż. Katarzyna Kutryba

12 293 54 46

Stosunki międzynarodowe

I, II rok

020

mgr Agata Wolnicka

12 293 75 50

Gospodarka i administracja publiczna

I, II rok

021

Marta Jeziorek

12 293 54 48 12 293 75 50

Europeistyka

I, II rok

018

Barbara Morawska

12 293 54 34

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

I ,II rok

015c

Jadwiga Jędras mgr Anna Ignatowicz

12 293 52 19

International Business

I, II rok

015c

inż. Renata Wojciechowska

12 293 54 58

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek

Rok

Pokój

Pracownik

Telefon

Ekonomia

I, II, III rok

018

Beata Sikora

12 293 51 99

Stosunki międzynarodowe

I, II, III rok

015c

inż. Agnieszka Grzegorek

12 293 54 58

II, III rok

018

Beata Sikora

12 293 51 99

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Europeistyka

I, II, III rok

015c

inż. Renata Wojciechowska

12 293 54 58

Administracja

I, II, III rok

018

Barbara Morawska

12 293 54 34

III rok

015c

inż. Renata Wojciechowska

12 293 54 58

International Business

Kierownik: mgr inż. Angela Lechowiczova-Drab (pok. 015A) tel. 12 293 52 18, faks 12 293 50 07 Zastępca kierownika: Marta Jeziorek (pok. 021) tel. 12 293 54 48

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Telefon

Kierunek

Rok

Pokój

Ekonomia

I, II rok

018

Pracownik mgr Halina Kosecka

12 293 75 29

Telefon

Stosunki międzynarodowe

I, II rok

015c

inż. Agnieszka Grzegorek

12 293 54 58

Gospodarka i administracja publiczna

I, II rok

021

Marta Jeziorek mgr Agata Wolnicka

12 293 54 48 12 293 75 50

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

I, II rok

015c

inż. Agnieszka Grzegorek

12 293 54 58

II rok

015c

inż. Renata Wojciechowska

12 293 54 58

Kierunek

Rok

Pokój

Pracownik

Ekonomia

I, II, III rok

015b

mgr Agnieszka Stolarska-Nowak

12 293 58 70

Stosunki międzynarodowe

I, II, III rok

015c

Jadwiga Jędras mgr Anna Ignatowicz

12 293 52 19

Gospodarka i administracja publiczna

I, II, III rok

021

Marta Jeziorek

12 293 54 48

Europeistyka

I, II, III rok

018

Beata Sikora

12 293 51 99

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

I, II, III rok

015c

Jadwiga Jędras mgr Anna Ignatowicz

12 293 52 19

Administracja

I, II, III rok

018

Barbara Morawska

12 293 54 34

Kierunek

Pokój

Pracownik

International Business

I, II,III rok

015c

inż. Renata Wojciechowska

12 293 54 58

Ekonomia

I, II rok

018

Beata Sikora

12 293 51 99

I, II rok

018

mgr Halina Kosecka

12 293 75 29

Administracja

I, II, III rok

018

Barbara Morawska

12 293 54 34

Socjologia

24

Telefon

www.uek.krakow.pl

International Business

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębicy

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Rok

Telefon

25


co, gdzie, kiedy?

co, gdzie, kiedy?

Dziekanat Wydziału Finansów Budynek Główny, pok. 010, 011, 011a, 012 Dziekanat obsługuje studentów kierunków Finanse i rachunkowość i Gospodarka przestrzenna, studiujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Studenci przyjmowani są w ustalonych godzinach:  poniedziałki, wtorki, czwartki – godz. 11.00–14.00  piątki – godz. 11.00–14.00, 15.00–17.00  soboty – godz. 8.00–12.00. W środy dziekanat nie przyjmuje studentów.

Budynek Główny, pok. 003–004

Kierownik: mgr Grażyna Okręglicka (pok. 011) tel. 12 293 58 43, faks 12 293 58 92 Zastępca kierownika: Jolanta Salwa (pok. 011a) Kierunek, forma, poziom, rok studiów

Pracownik

Pokój

Telefon

Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (I, II, III rok) Studia I stopnia (II, III rok) Studia I stopnia w języku angielskim (I rok)

mgr inż. Jadwiga Węglarz Alicja Smoła Jolanta Salwa

010 010 011a

12 293 54 57 12 293 58 64 12 293 52 20

Studia II stopnia (I rok ) Studia II stopnia (II rok)

Alicja Smoła mgr Sylwia Walerowska-Skorut

010 012

12 293 58 64 12 293 52 56

Gospodarka przestrzenna Studia I stopnia (I, II, III rok) Studia II stopnia (I, II rok)

mgr inż. Barbara Kwiecień

011a

12 293 55 84

Marta Babik Monika Urbaniak mgr Sylwia Walerowska-Skorut mgr inż. Barbara Kwiecień

012 012 012 011a

12 293 51 10 12 293 57 04 12 293 52 56 12 293 55 84

Studia stacjonarne

Jolanta Salwa

011a

12 293 52 20

Agnieszka Kaczor mgr Sylwia Walerowska-Skorut lic. Paulina Satora Jolanta Salwa

012 012 010 011a

12 293 51 01 12 293 52 56 12 203 51 11 12 293 52 20

Jolanta Salwa

011a

12 293 52 20

Studia niestacjonarne II stopnia w Krakowie Finanse i rachunkowość Finanse i rachunkowość Finanse i rachunkowość Finanse i rachunkowość

(I semestr) (II semestr) (III semestr) (IV semestr)

w Nowym Targu

Finanse i rachunkowość (I semestr)

26

Kierownik: mgr inż. Halina Nosal (pok. 003B) tel. 12 293 56 08, faks 12 293 50 53 Pracownik

Pokój

Telefon

Teresa Pszczółkowska

004A

12 293 56 09

Studia stacjonarne II stopnia – specjalność Zarządzanie jakością wyrobów – rok I

Teresa Pszczółkowska

004A

12 293 56 09

Studia stacjonarne I stopnia – rok I, IV Studia niestacjonarne I stopnia – rok II, III

mgr inż. Katarzyna Tekiela

003

12 293 58 29

Studia stacjonarne – rok II, III Studia stacjonarne II stopnia – specjalność Handlowo-celna, rok I Studia niestacjonarne I stopnia – rok I, IV Studia niestacjonarne II stopnia – rok I (semestr 1, 2)

mgr Renata Sobocka

003A

12 293 56 10

Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia stacjonarne I stopnia – rok I, II, III, IV Studia niestacjonarne I stopnia – I, II, III, IV Towaroznawstwo

Studia niestacjonarne I stopnia w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych Finanse i rachunkowość (I, II, III rok)

Dziekanat obsługuje studentów kierunków Towaroznawstwo i Zarządzanie i inżynieria produkcji (patrz: tabela). Studenci przyjmowani są w ustalonych godzinach:  poniedziałki, wtorki, czwartki – godz. 11.00–14.00  piątki – godz. 11.00–14.00, 15.00–17.00  soboty – godz. 8.00–12.00. W środy dziekanat nie przyjmuje studentów.

Kierunek, forma, poziom, rok studiów

Studia niestacjonarne I stopnia w Krakowie Finanse i rachunkowość (I rok) Finanse i rachunkowość (II, III rok) Finanse i rachunkowość (II rok – 1. tura) Gospodarka przestrzenna (I, II, III rok)

Dziekanat Wydziału Towaroznawstwa

www.uek.krakow.pl

27


co, gdzie, kiedy?

co, gdzie, kiedy?

Dziekanat Wydziału Zarządzania

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Budynek Główny, 002, 005A, 006, 006A, 007, 007A, 008, 009

Rachunkowość i controlling

Kierunek studiów

Dziekanat obsługuje studentów kierunków Analityka gospodarcza, Informatyka i ekonometria, Informatyka stosowana, Rachunkowość i controlling, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie studiujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia (patrz: tabela). Studenci przyjmowani są w ustalonych godzinach:  poniedziałki, wtorki, czwartki – godz. 11.00–14.00  piątki – godz. 11.00–14.00, 15.00–17.00  soboty – godz. 8.00–12.00. W środy dziekanat nie przyjmuje studentów.

Kierownik: mgr Katarzyna Bień Budynek Główny, pok. 006A Zastępca kierownika: Teresa Styś Budynek Główny, pok. 007A tel. 12 293 54 64, faks 12 293 50 08

Pokój

Telefon

mgr inż. Dorota Siudak

007

12 293 56 77

rok I

Cecylia Kremel

009

12 293 54 06

rok II

Katarzyna Dąbrowska

005a

12 293 55 10

rok III

Maria Klucznik

007

12 293 56 76

rok I

Anna Zacharska-Kuc

008

12 293 54 52

rok II

Anna Zacharska-Kuc

008

12 293 54 52

rok III

Małgorzata Galiak

002

12 293 57 54

Dorota Kochana

009

12 293 54 39

rok I

Katarzyna Dąbrowska

005a

12 293 55 10

rok II

Katarzyna Dąbrowska

005a

12 293 55 10

mgr inż. Aneta Nagraba

006

12 293 55 99

rok I

Maria Klucznik

007

12 293 56 76

rok II

Małgorzata Galiak, Elżbieta Długosz

002

12 293 57 54

rok III

mgr Renata Salamon

006

12 293 54 65

rok I

Pracownik

Turystyka i rekreacja

Zarządzanie

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Informatyka i ekonometria rok III Informatyka stosowana

Kierunek studiów

Pracownik

Pokój

Telefon

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Rachunkowość i controlling

Analityka gospodarcza rok I

Małgorzata Galiak

002

12 293 57 54

rok II

Maria Klucznik

007

12 293 56 76

rok II

mgr inż. Dorota Siudak

007

12 293 56 77

rok III

Halina Majkut

006

12 293 55 66

Informatyka i ekonometria

Informatyka stosowana

28

rok I Turystyka i rekreacja

Zarządzanie

rok I

mgr Renata Salamon

006

12 293 54 65

rok I

Halina Majkut

006

12 293 55 66

rok I w języku angielskim

mgr Renata Salamon

006

12 293 54 65

rok II

mgr inż. Aneta Nagraba

006

12 293 55 99

rok II

mgr Renata Salamon

006

12 293 54 65

rok III

mgr inż. Iwona Zając

009

12 293 54 38

www.uek.krakow.pl

29


co, gdzie, kiedy?

Kierunek studiów

co, gdzie, kiedy?

Pracownik

Pokój

Telefon

Studia stacjonarne pierwszego stopnia zamiejscowe ośrodki dydaktyczne

Pracownik

Pokój

Telefon

Studia stacjonarne drugiego stopnia Informatyka i ekonometria

Rachunkowość i controlling

rok I

mgr inż. Dorota Siudak

007

12 293 56 77

rok II

mgr inż. Dorota Siudak

007

12 293 56 77

rok I

Teresa Styś

007a

12 293 54 64

Rachunkowość i controlling

rok II

Teresa Styś

007a

12 293 54 64

Dębica

Zarządzanie rok I

Cecylia Kremel

009

12 293 54 06

Zarządzanie

rok II

Ewa Guzik

008

12 293 54 52

Dębica

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

Dębica rok I

Ewa Guzik

008

12 293 54 52

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia zamiejscowe ośrodki dydaktyczne

rok I

Ewa Guzik

008

12 293 54 52

Turystyka i rekreacja

rok I

Ewa Guzik

008

12 293 54 52

Informatyka i ekonometria

rok II

Halina Majkut

006

12 293 55 66

rok I

mgr Renata Salamon

006

12 293 54 65

rok III

Anna Zacharska-Kuc

008

12 293 54 52

rok II

mgr inż. Dorota Siudak

007

12 293 56 77

rok I

Dorota Kochana

009

12 293 54 39

rok II

mgr Renata Salamon

006

12 293 54 65

Turystyka i rekreacja

Gorlice rok III

Anna Zacharska-Kuc

008

12 293 54 52

Nowy Targ rok I

Dorota Kochana

009

12 293 54 39

Zarządzanie

rok II

Halina Majkut

006

12 293 55 66

semestr I

Elżbieta Długosz

002

12 293 57 54

rok III

Ewa Guzik

008

12 293 54 52

semestr II

Katarzyna Dąbrowska

005a

12 293 55 10

semestr III

Dorota Kochana

009

12 293 54 39

semestr IV

mgr inż. Aneta Nagraba

006

12 293 55 99

Wadowice rok III

30

Kierunek studiów

Ewa Guzik

008

12 293 54 52

www.uek.krakow.pl

31


co, gdzie, kiedy?

co, gdzie, kiedy?

tora dla najlepszych studentów nie może być większa niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów. W tym celu średniej ocen oraz poszczególnym osiągnięciom przypisuje się wartości punktowe i  tworzy się ranking dla studentów każdego kierunku studiów. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych otrzymuje student, który posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W związku z wprowadzeniem nowych rodzajów stypendiów oraz zasad ich przyznawania kwoty stypendiów będą ustalone po zebraniu wniosków.

Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów Budynek Główny, II piętro, pok. 214–218

To tu przyjść powinni studenci, którzy chcą się starać o stypendium czy dom studencki, a także ci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji losowej. Pracownicy działu pomogą w załatwieniu formalności koniecznych do tego, by uzyskać zapomogę czy kredyt studencki. Dział ds. beznadziejnych? Nie: Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów! – Jesteśmy jednostką prowadzącą obsługę studentów w  zakresie szeroko pojętej pomocy materialnej – mówi mgr Teresa Krupa, kierownik Działu Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów. – To do nas powinni zgłosić się studenci chcący starać się o  stypendium socjalne czy stypendium rektora dla najlepszych studentów. Pomagamy także w trudnych sytuacjach losowych, przyznając zapomogi losowe. Studentów z  niepełnosprawnością wspieramy specjalnym stypendium dla osób niepełnosprawnych. U nas także składa się wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim. Udzielamy informacji o ubezpieczeniach zdrowotnych – zadbać o  nie muszą studenci, którzy nie mają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (nie pracują, nie posiadają gospodarstwa rolnego, a ich rodzice lub małżonkowie nie są ubezpieczeni). Studenci, którzy rozpoczęli studia przed ukończeniem 25. roku życia, mogą ubiegać się o kredyt studencki (w wytypowanych bankach). 32

Wnioski o stypendia należy rejestrować elektronicznie do 10 października w wirtualnym dziekanacie (elektroniczna rejestracja wniosków o stypendia – ERWOS). Stypendia – jakie i dla kogo? Studenci UEK mają możliwość uzyskania różnego rodzaju pomocy finansowej, w tym stypendiów z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Wnioski składa się raz na dany rok akademicki. Stypendium, przyznawane na każdy semestr odrębnie, wypłaca się raz na miesiąc przez 5 miesięcy. Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadziła od roku akademickiego 2011/2012 wiele zmian w prawie do stypendium. Zmianie uległy również rodzaje pomocy materialnej. Główne zmiany to:  konieczność składania wniosku o  każde stypendium (dotąd stypendium za wyniki w nauce przyznawano z urzędu),  możliwość pobierania pomocy materialnej tylko na jednym ze studiowanych kierunków,  konieczność złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku,  rodzaje pomocy materialnej:

www.uek.krakow.pl

 stypendium

socjalne dla studentów studiów stacjonarnych może być zwiększone w związku z  zamieszkaniem w  domu studenckim lub na stacji,  stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,  stypendium rektora dla najlepszych studentów,  stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Kryterium przyznawania stypendium socjalnego jest dochód netto na osobę w rodzinie studenta. Wysokość dochodu uprawniającą do przyznania stypendium socjalnego ustala rektor w porozumieniu z  Parlamentem Studenckim, biorąc pod uwagę możliwości finansowe oraz ilość wniosków. Nie może ona być jednak niższa niż 456 zł i wyższa niż 782 zł na osobę w rodzinie studenta (w roku akademickim 2010/2011 wynosiła 602 zł). Kryterium przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów jest wysoka średnia ocen za rok studiów. Pod uwagę brane są także osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe. Liczba przyznanych stypendiów rek-

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania pomocy materialnej oraz Regulamin pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dostępne są na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Działu Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów.

Domy studenckie – dla kogo i za ile? Zakwaterowanie w domach studenckich w pierwszej kolejności przysługuje studentom będącym w  trudniej sytuacji materialnej, którym codzienny dojazd na Uczelnię w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie. Miejsca w  domach akademickich przyznaje się od najniższego dochodu do wyczerpania limitu miejsc będących w  dyspozycji Uczelni na dany rok akademicki. Odpłatność za jedno miejsce w domu studenckim wynosi 320,00–360,00 zł miesięcznie. Studenci naszej Uczelni mogą zamieszkać w domach studenckich:  „Fafik”, ul. Racławicka 9 33


co, gdzie, kiedy?

 „Merkury”, al. 29 Listopada 48a  oraz na Miasteczku Studenckim AGH.

Wszystkie akademiki posiadają pokoje 2- i 3-osobowe, dostęp do internetu, kluby oraz sale sportowe.

Kredyty dla studentów System kredytów jest niezależny od systemu pomocy materialnej dla studentów. O kredyty studenckie mogą ubiegać się uczestnicy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy rozpoczęli studia przed ukończeniem 25. roku życia. Pierwszeństwo w ich otrzymaniu mają studenci o niskim dochodzie na osobę w rodzinie. W roku akademickim 2010/2011 kredytu udzielono studentom, których dochód nie przekroczył 2100 zł na osobę w rodzinie. Kredyty studenckie udzielane są na okres nie dłuższy niż okres studiów, przy czym czas ten nie może przekroczyć 6 lat, a  w  przypadku studentów studiów doktoranckich – 4 lat. Kredyt jest wypłacany przez 10 miesięcy w roku akademickim. Wysokość miesięcznej transzy kredytu wynosi 600,00 lub 400,00 zł. Spłata kredytu studenckiego przez kredytobiorcę rozpoczyna się

co, gdzie, kiedy?

nie później niż po upływie 2 lat od zakończenia studiów, w tym również studiów doktoranckich, i  trwa nie krócej niż dwukrotność okresu, na jaki został udzielony, chyba że kredytobiorca wnioskuje o krótszy czas spłaty. Na wniosek kredytobiorcy bank może zmniejszyć wysokość raty spłaty do 20% miesięcznego dochodu kredytobiorcy. Kredyt jest umarzany w 20% kredytobiorcom, którzy ukończyli studia w  grupie 5% najlepszych absolwentów Uczelni. W szczególnych przypadkach kredyt może być umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową (choroba, wypadek) lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań (niepełnosprawność).

Ubezpieczenia zdrowotne Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego studentów, którzy:  nie ukończyli 26. roku życia, nie są objęci tym ubezpieczeniem z innego tytułu (ich rodzice lub małżonkowie nie są ubezpieczeni, nie pracują, nie posiadają gospodarstwa rolnego),  ukończyli 26. rok życia i nie pracują, nie prowadzą gospodarstwa rolnego,  są obcokrajowcami polskiego pochodzenia. W  ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków pośredniczy Parlament Studencki UEK (pawilon dydaktyczno-sportowy, pokoje 226 i 227, e-mail: biuro@psuek.pl, tel. 12 293 55 85, 12 293 53 86). Studenci przyjmowani są w  ustalonych godzinach, w  poniedziałki, wtorki, czwartki i  piątki, w godz. 11–14.

mgr Teresa Krupa – kierownik Działu Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów 34

www.uek.krakow.pl

Kierunek, forma, stopień studiów

Pracownik

Pokój

Telefon/e-mail

Administracja

mgr Magdalena Talaga

218

12 293 54 40 talagam@uek.krakow.pl

Analityka gospodarcza

Aneta Grzegorczyk

216

12 293 54 63 grzegoa@uek.krakow.pl

Ekonomia

Maria Poszwa

216

12 293 54 62 poszwam@uek.krakow.pl

Europeistyka

mgr Magdalena Talaga

218

12 293 54 40 talagam@uek.krakow.pl

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Lucyna Penpeska

217

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

mgr Elżbieta Burkot

215

Gospodarka i administracja publiczna

Maria Poszwa

216

12 293 54 62 poszwam@uek.krakow.pl

Gospodarka przestrzenna

Lucyna Penpeska

217

12 293 54 69 penpeskl@uek.krakow.pl

Informatyka i ekonometria

Aneta Grzegorczyk

216

12 293 54 63 grzegoa@uek.krakow.pl

Informatyka stosowana

Aneta Grzegorczyk

216

12 293 54 63 grzegoa@uek.krakow.pl

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Aleksandra Kwiecień

215

12 293 50 27 kwieciea@uek.krakow.pl

Rachunkowość i controlling

Jan Ligęza

216

12 293 54 63 ligezaj@uek.krakow.pl

Stosunki międzynarodowe

mgr Magdalena Talaga

218

12 293 54 40 talagam@uek.krakow.pl

Socjologia

mgr Magdalena Talaga

218

12 293 54 40 talagam@uek.krakow.pl

Towaroznawstwo

Aleksandra Kwiecień

215

12 293 50 27 kwieciea@uek.krakow.pl

Turystyka i rekreacja

Aneta Grzegorczyk

Zarządzanie

Jan Ligęza

216

12 293 54 63 ligezaj@uek.krakow.pl

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Aleksandra Kwiecień

215

12 293 50 27 kwieciea@uek.krakow.pl

Cudzoziemcy – studenci stypendyści strony polskiej (skierowani przez BUiWM)

Aneta Grzegorczyk

216

12 293 54 63 grzegoa@uek.krakow.pl

Doktoranci UEK

mgr Magdalena Talaga

218

12 293 54 40 talagam@uek.krakow.pl

Ubezpieczenie zdrowotne

Maria Poszwa

216

12 293 54 62 poszwam@uek.krakow.pl

Finanse i rachunkowość

216

12 293 54 69 penpeskl@uek.krakow.pl 12 293 54 31 burkote@uek.krakow.pl

12 293 54 63 grzegoa@uek.krakow.pl

35


Poszerzaj horyzonty!

Poszerzaj horyzonty!

Ponad 300 tys. woluminów książek, 24 tys. tytułów czasopism, komputerowe bazy danych z dostępem na miejscu i zdalnym, urządzenie do samoobsługowego wypożyczania książek – czy to nie dość, by chcieć zostać czytelnikiem Biblioteki Głównej UEK? Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj!

Biblioteka Główna Zapraszam studentów I roku do korzystania z ogromnych zasobów Biblioteki Głównej Uczelni. Jest to trzecia co do wielkości biblioteka akademicka Krakowa. Zakres tematyczny zbiorów odpowiada profilowi wydziałów Uczelni i  obejmuje: nauki ekonomiczne (ekonomia, finanse, nauki o  zarządzaniu, towaroznawstwo) oraz nauki społeczne i  humanistyczne, a także niektóre nauki techniczne i informatykę. Do dyspozycji czytelników jest ponad 300 tys. wol. książek, 24 tys. tytułów czasopism. Pełnej informacji o tym zasobie dostarczają katalogi Biblioteki (w  tym najważniejszy, bieżący katalog komputerowy, ale także zdigitalizowane, zamknięte katalogi rejestrujące kolekcje nabyte przed rokiem 1993). Nieocenioną pomocą w wyszukiwaniu czasopism, łączącą informację o posiadanym zasobie drukowanym i  elektronicznym, jest specjalistyczny portal Czasopisma A–Z. Biblioteka jest dobrze wyposażona w nowoczesne urządzenia. W Wypożyczalni znajduje się urządzenie do samoobsługowego wypożyczania książek. We wszystkich agendach znajdują się komputery z dostępem do internetu, a w czytelniach nowoczesne kserografy z funkcją skanowania do pliku. Zbiory elektroniczne dostępne są nie tylko w Bibliotece, ale 36

także na terenie całego kampusu, w tym w Centrum Informatyki. W  Budynku Biblioteki osoby z  aktywnym kontem bibliotecznym mogą korzystać z bezprzewodowego dostępu do internetu (strefa ) – po zarejestrowaniu się. Aktywacja konta w Bibliotece zapewnia także zdalny dostęp do niektórych baz danych – zgodnie z warunkami licencji wydawcy. Biblioteka dysponuje stanowiskami przystosowanymi do potrzeb osób słabowidzących (zestawy komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem, lupy, powiększalniki, skanery). Po przerwie wakacyjnej, w czasie której przeprowadzone zostały dość gruntowne remonty, rok akademicki 2011/2012 rozpoczynamy z rozszerzoną i unowocześnioną Czytelnią Komputerową Oddziału Informacji Naukowej, a także zmodernizowaną Salą Katalogową z wyciszoną częścią przeznaczoną do pracy zbiorowej.

www.uek.krakow.pl

Mamy też nadzieję, że spodobają się: nowe wyposażenie stanowiska obsługi czytelnika w Wypożyczalni oraz nowa aranżacja Czytelni Głównej. Wszystkie najważniejsze dla naszych użytkowników informacje, stale aktualizowane i  ulepszane, znajdują się na naszej stronie internetowej http:// kangur.uek.krakow.pl. Bezpośrednio z  tej strony korzysta się z katalogów, portalu Czasopisma A–Z, baz danych: polskich i zagranicznych. Warto w tym miejscu wspomnieć o elektronicznych źródłach prawnych zwłaszcza o bazie Lex – System Informacji Prawnej (dostęp w Bibliotece oraz na terenie kampusu UEK). Polecamy też bazy, których jesteśmy wydawcami: BazEkon z pełnymi tekstami niektórych artykułów ze specjalistycznych czasopism ogólnopolskich oraz Zeszytów Naukowych UEK (baza w dostępie zdalnym) czy DOROBEK, która dokumentuje dorobek publikacyjny pracowników naszej Uczelni. Dla studentów I  roku ważne jest zorientowanie się w  zasobach biblioteki i  zasadach ich wykorzystania. Do tego celu służy obowiązkowe, zakończone wpisem do indeksu szkolenie biblioteczne: stacjonarne, prowadzone przez pracowników Biblioteki lub kurs zdalny. Szkolenie zdalne dostępne jest bezpośrednio z naszej strony internetowej (zakładka szkolenie biblioteczne). Oprócz tego funkcję stałego

„podpowiadacza” pełni Wirtualne Informatorium, centralnie położone na omawianej stronie Biblioteki. Dla studentów I roku zostały też specjalnie przygotowane foldery informacyjne, wystawione we wszystkich agendach Biblioteki: Miniprzewodnik dla studentów I roku UEK. Kolejny już rok akademicki studenci zostają wyposażeni w  Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS), która po aktywacji konta pełni funkcję karty bibliotecznej. Bezpłatna aktywacja konta związana jest jednak z wizytą w Wypożyczalni, do której – oprócz ELS – należy przynieść indeks i  dowód osobisty. ELS nie obsługuje bibliotecznych kserokopiarek. Aby z nich skorzystać, trzeba kupić w dystrybutorze znajdującym się w Sali Katalogowej kartę kserograficzną i załadować impulsy. Drugi dystrybutor, znajdujący się w holu III piętra przed Czytelnią Główną, służy wyłącznie do ładowania (kupowania) impulsów. Każdy Czytelnik ma obowiązek zapoznania się z zasadami korzystania z Biblioteki Głównej, dostępnymi również na jej stronie. Pamiętać trzeba o tym, że książki są wypożyczane tylko na 1 miesiąc. Czytelnicy odpowiadają finansowo za nieterminowy zwrot książek. Kontrolę nad stanem swojego konta mogą sprawować z każdego miejsca na świecie, wchodząc na stronę internetową Biblioteki.

37


Poszerzaj horyzonty!

Wszystkich studentów zapraszam także do odwiedzania księgarni, działającej w budynku Biblioteki Głównej. Księgarnia prowadzi sprzedaż skryptów, a także wydawnictw o profilu tematycznym związanym z  kierunkami kształcenia i  specjalnościami realizowanymi na Uniwersytecie, tj.: ekonomii, finansów i  bankowości, zarządzania, marketingu, metod ilościowych (matematyka, statystyka, ekonometria) i języków obcych.

W Bibliotece można korzystać z:

Poszerzaj horyzonty!

 własnego komputera po aktywacji ELS i wypeł-

nieniu Karty użytkownika bezprzewodowej sieci bibliotecznej WiFi (formularze dostępne na stronie Biblioteki w zakładce WiFi, oraz w agendach Biblioteki). Z  Biblioteki można również korzystać w  zdalnym dostępie po aktywacji ELS. Biblioteka oferuje także niewielką czytelnię materiałów własnych (pok. 413, IV p., pn.–czw. 8–20, pt. 8–15).

 materiałów i urządzeń dostępnych na miejscu,

w czytelniach pozostawiając u dyżurnego ELS,  materiałów wypożyczonych po aktywacji ELS,

dr Anna Osiewalska – dyrektor Biblioteki Głównej

Czas pracy poszczególnych agend Biblioteki (w poniedziałki wszystkie agendy pracują w godz. 10–18) Czytelnie Czytelnia Główna, pok. 301, III p.

wt.–pt. 8–20, sob. 9–15, ndz. 9–14

Czytelnia Europejska, pok. 317, III p.

wt.–pt. 9–18, sob. 9–15

Czytelnia Czasopism, pok. 304, III p.

wt.–pt. 8–20, sob. 9–15, ndz. 9–14

Wypożyczalnie Wypożyczalnia Ogólna, pok. 102, I p.

wt.–pt. 9–18, sob. 9–15, ndz. 9–14

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, pok. 201, II p.

pn. 12–18, wt.–pt. 9–14

Oddział Informacji Naukowej, pok. 310, III p. wt.–pt. 8–18, sob. 9–15 Przerwa: 12.00–12.20 i 16.00–16.20 Sala Katalogowa, pok. 202, II p. Katalogi

wt.–pt. 8–20, sob. 9–15, ndz. 9–14

Informacja katalogowa

pn.–pt. 10–18, sob. 9–15, ndz. 9–14

Katalog Biblioteki dostępny jest w internecie na stronie: http://kangur.uek.krakow.pl Pracownia Reprograficzna, pok. 326, III p. wt.–pt. 10–18, sob. 9–15 Przerwa: 14.00–14.20 Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa, ul. Sienkiewicza 4, pok. 37, III p. pn.–pt. 9.00–19.00, sob. 9.00–15.00 Przerwa: 12.00–12.15 i 16.00–16.15

38

www.uek.krakow.pl

Zaistniej w Sieci

Każdy student Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie może za pośrednictwem uczelnianej sieci komputerowej korzystać z zasobów Internetu, sieci bezprzewodowej, może także korzystać ze swojego indywidualnego konta pocztowego na serwerze Uczelni. Jak to zrobić? Czytaj!

Jesteśmy jednostką, do której należy m.in. nadzór nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, administrowanie uczelnianą siecią komputerową oraz głównymi serwerami, w  tym pocztowymi, WWW i  dydaktycznymi przeznaczonymi dla studentów. Uczelniana sieć komputerowa połączona jest z  siecią Internet przez urządzenia znajdujące się w Centrum Informatyki (CI). Studenci naszej Uczelni mogą korzystać z  zasobów sieci Internet oraz serwerów przeznaczonych dla dydaktyki, wykorzystując do tego:  komputery zainstalowane w laboratoriach CI (325 stanowisk w 10 laboratoriach), zarówno w czasie zajęć zorganizowanych, jak i  indywidualnie (odpowiedni harmonogram wywieszony jest m.in. przed wejściem do CI);  komputery w  innych laboratoriach na terenie kampusu;  s ieć bezprzewodową oraz prywatne notebooki wyposażone w karty WiFi w różnych miejscach kampusu. Zasięgiem sieci objęta jest większość budynków kampusu – aktualny obszar pokryty siecią WiFi wraz z listą znajdujących się na nim pawilonów znaleźć można na stronie internetowej Centrum (ci.uek.krakow.pl) w  zakładce „Sieci komputerowe – Sieć WiFi”. Na tej samej stronie opisany jest również sposób uzyskania dostępu do uczelnianej sieci WiFi.

W laboratoriach CI komputery mają zainstalowany system Windows (XP lub Vista) oraz następujące oprogramowanie: MS Office, MS Works, MS Internet Explorer, Opera, Firefox, Nestcape, SSH Secure Shell, WinSCP, Statistica, Symfonia i inne (pełna lista oprogramowania znajduje się na stronie CI). Wszyscy studenci I  roku mają automatycznie tworzone konta indywidualne na serwerze studenckim UEK („Wizard”), umożliwiające pełne korzystanie z poczty elektronicznej i umieszczanie własnych stron WWW. Konto ważne jest przez cały okres studiów. Sposób dostępu do tych kont opisany jest na stronie student.uek.krakow.pl. Konta uczelniane wykorzystywane są m.in. do aktywacji kont zakładanych w systemie antyplagiatowym UEK. Więcej informacji znajduje się na stronie Centrum e-Learningu. Należy pamiętać o  tym, że sieć uczelniana, a  także komputery i  serwery do niej przyłączone przeznaczone są do celów naukowo-dydaktycznych i zabronione jest wykorzystywanie ich do celów komercyjnych. Osoby korzystające z komputerów podłączonych do sieci uczelnianej muszą stosować się do postanowień zawartych w „Regulaminie uczelnianej sieci komputerowej UEK” i „Regulaminie korzystania z laboratoriów CI”. Więcej: Centrum Informatyki pawilon A, pok. 03–06, 08, 114 ci.uek.krakow.pl

mgr inż. Andrzej Sudolski – zastępca dyrektora ds. organizacji i eksploatacji Centrum Informatyki

39


Poszerzaj horyzonty!

Poszerzaj horyzonty!

Postaw na języki! We współczesnym świecie znajomość języków obcych stanowi ważną kartę przetargową przy staraniu się o stypendia zagraniczne, podczas rozmów kwalifikacyjnych, zwiększa też możliwości awansu. Jeśli na dodatek student uczyć się może języka obcego w biznesie – odnosi korzyść podwójną.

Znacznie łatwiej jest się studentowi zmobilizować do nauki, gdy jest to część jego zajęć na uczelni – oferty szkół językowych mogą, ale nie muszą spełniać jego oczekiwań. Tymczasem Studium Języków Obcych (SJO) stara się stwarzać optymalne warunki nauczania – dysponuje nowoczesną multimedialną bazą dydaktyczną, z komputerowym laboratorium językowym, część kursów tradycyjnych jest już wspomagana metodą e-learningową, gdzie student oprócz zajęć bezpośrednio z  nauczycielem może dodatkowo uczestniczyć w  kursie na platformie e-learningowej – Moodle. Studenci UEK uczą się dwóch języków obcych. Przynajmniej jeden z nich jest kontynuacją języka ze

40

szkoły średniej. Zajęcia organizuje SJO, które prowadzi lektoraty: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego dla studentów wszystkich form studiów na następujących poziomach: A1, A2, B1, B2, C1. Przydział studentów do odpowiednich grup odbywa się na podstawie obowiązkowego testu kompetencyjnego online, któremu muszą się poddać wszyscy nowo przyjęci studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Program nauki języków obcych Studia stacjonarne pierwszego stopnia:  Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodo-

wych, Wydział Zarządzania, Wydział Finansów, Wydział Towaroznawstwa: 5 semestrów po 30 godzin – nauka zakończona egzaminem

www.uek.krakow.pl

 Europeistyka: dodatkowo w semestrze 6. konwer-

 Od 2004 r. funkcjonuje licencjonowane Centrum

satoria w dwóch językach obcych dotyczące problemów i zasad funkcjonowania UE. Studia stacjonarne drugiego stopnia: nauka jednego języka obcego przez 1 semestr (30 godzin) – nauka zakończona zaliczeniem. Studentów rozpoczynających naukę na naszej Uczelni na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia obowiązuje nauka jednego języka obcego (Informatyka stosowana i Europeistyka – dwa języki obce) w wymiarze 5 semestrów po 30 godzin – nauka zakończona egzaminem. Na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia – 1 semestr (30 godzin) zakończony zaliczeniem. Zasady te dotyczą studentów wszystkich wydziałów. Na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia nauka języka kończy się egzaminem standaryzowanym na odpowiednim poziomie.

Egzaminacyjne Europejskiego Certyfikatu Językowego TELC. Kursy TELC przygotowują do uzyskania międzynarodowych certyfikatów, uznawanych przez pracodawców na poziomie A2, B1 i B2 z  języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego oraz rosyjskiego. Egzaminy odbywają się dwa razy w roku na naszej uczelni. W  ramach TELC SJO oferuje również egzaminy biznesowe z języka niemieckiego: Test Arbeitsplatz na poziomie A2+, Zertifikat Deutsch für den Beruf na poziomie B2 oraz Zertifikat Deutsch na poziomie B1.  Od 10 lat SJO współpracuje też z  Paryską Izbą Przemysłowo-Handlową, dzięki czemu nasi studenci mają możliwość uzyskania uznawanych na całym świecie certyfikatów i dyplomów potwierdzających znajomość języka francuskiego w  dziedzinie biznesu. SJO organizuje kursy i przygotowuje do egzaminów na następujących poziomach: DFP (A2), DFP (B1), DFP (B2) i DFP (C1).

Możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji językowych Nasza Uczelnia umożliwia zdobycie certyfikatów dokumentujących biegłą znajomość języka obcego w mowie i piśmie. Certyfikaty te obiektywnie weryfikują umiejętności językowe studentów i pomagają im otworzyć drogę do kariery w biznesie.  W SJO od 1994 r. istnieje Centrum Egzaminacyjne Londyńskiej Izby Handlu i  Przemysłu, umożliwiające zdawanie egzaminów LCCI International Qualifications, które są niezwykle popularne wśród studentów uczelni ekonomicznych. Dla licznej rzeszy pracodawców dyplom LCCI stanowi dowód na znajomość języka angielskiego w biznesie, dlatego jest często nazywany „paszportem do zatrudnienia”. Do tej pory w naszym centrum zdawało te egzaminy ponad 4000 kandydatów. Oferujemy poziom 2. (B1), 3. (B2) i 4. (C1), zgodnie z  Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

SJO UEK prowadzi kursy przygotowawcze do poszczególnych egzaminów. Wysoko kwalifikowani lektorzy gwarantują bardzo wysoki odsetek pomyślnie zdanych egzaminów na wszystkich poziomach.

Więcej: pawilon F, pok. 207 tel. 12 293 52 14 (sekretariat SJO) www.sjo.uek.krakow.pl

mgr Wit Górski – kierownik Studium Języków Obcych UEK

41


Poszerzaj horyzonty!

Poszerzaj horyzonty!

Otwórz się na świat Obecny rynek pracy to rynek wyzwań, wymagający ciągłego uczenia się, porównywania doświadczeń, rozumienia innych kultur. Znajomość języka obcego nie jest już wystarczającą rękojmią poradzenia sobie w zmieniających się realiach. Celem powinno stać się także rozwijanie zdobytej wiedzy i umiejętności podczas nauki i pracy w międzynarodowym środowisku. Jeśli myślisz o  swojej przyszłości zawodowej w sposób nowoczesny, chcesz wyjechać na stypendium zagraniczne, zdobyć dyplom dwóch uczelni lub studiować w międzynarodowej grupie studentów, zapoznaj się z ofertą Biura Programów Zagranicznych (BPZ). Dlaczego warto wyjechać na część studiów za granicę?

i przygotowania psychicznego do życia zawodowego. Świadectwo odbycia stypendium poza granicami kraju jest dla pracodawców doskonałym dowodem na dojrzałość i  świetne kompetencje językowe, potwierdzeniem umiejętności funkcjonowania w zróżnicowanym środowisku i pod presją wyzwań. W ofercie stypendialnej BPZ znajdują się następujące programy: Program Erasmus  najpopularniejszy wśród studentów, obejmuje

swoim zasięgiem całą Europę

42

 umożliwia zrealizowanie części studiów w szkole

partnerskiej Hiroshima University of Economics  wybrani studenci otrzymują stypendium pozwa-

lające pokryć koszty utrzymania

diów oraz praktyki poza granicami kraju

den semestr  beneficjentem programu można być jeden raz

Program Podwójnych Dyplomów  umożliwia roczne studia w uczelni partnerskiej

zakończone podwójnym dyplomem  programowi towarzyszą praktyki zawodowe  większość zajęć w ramach programu prowadzona jest przez praktyków biznesu  beneficjentem programu można być dwa razy, raz na poziomie licencjackim i raz na poziomie magisterskim Program EMBS

 grant przyznawany w tym programie jest formą

 umożliwia ścieżkę zagraniczną na okres 2,5 roku

dofinansowania różnicy w kosztach utrzymania  możliwy okres przebywania na stypendium – jeden lub dwa semestry  beneficjentem programu można być tylko raz

realizowaną na UEK oraz na wybranych uczelniach partnerskich z Danii, Francji, Hiszpanii i Niemiec  umożliwia uzyskanie certyfikatu podpisanego przez uczelnie wchodzące w skład Konsorcjum  stypendium dofinansowane jest przez program Erasmus  możliwy okres przebywania na stypendium – jeden rok  beneficjentem programu można być jeden raz

Program CEEPUS

w Europie Środkowej oraz krajach bałkańskich  stypendium umożliwia pokrycie kosztów utrzy-

mania w kraju przyjmującym, możliwy jest także zwrot kosztów podróży  możliwy okres przebywania na stypendium – jeden semestr  beneficjentem programu dzięki opcji free mover można być więcej niż jeden raz Program Direct Entry u  możliwia roczne studia w Anglii, Szkocji i Walii  zabezpiecza możliwość starania się o zwrotną po-

życzkę na opłatę czesnego  umożliwia podjęcie pracy dorywczej

www.uek.krakow.pl

W ramach programu Transekonomik studenci UEK mają natomiast możliwość odbycia części studiów na jednej z  czterech uczelni ekonomicznych w Polsce. Beneficjentem tego programu można być więcej niż jeden raz.

 możliwy okres przebywania na stypendium – je-

 umożliwia zrealizowanie części programu stu-

 umożliwia zrealizowanie części programu studiów

Wyjazdy na stypendia to doskonała okazja do sprawdzenia się w międzynarodowym środowisku i poznania wielu interesujących ludzi z innych części świata. Zmiana miejsca pobytu na wybrany przez siebie okres może być bardzo rozwijającym doświadczeniem. Wyjazd przynosi korzyści edukacyjne, zmniejsza bariery kulturowe i językowe oraz otwiera na wyzwania dotyczące wielu ważnych spraw życiowych. Spędzając semestr lub dwa na studiach zagranicznych, bardzo się usamodzielnisz i odkryjesz prawdę o studiowaniu w innym kraju. Nauka w wielu ośrodkach akademickich, w zróżnicowanym środowisku naukowym i  kulturowym wpłynie bardzo korzystnie na poziom wykształcenia

Program STEP w Japonii

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy  projekt zakłada realizację wymiany studentów

naszej uczelni z wybranymi uczelniami w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie  stypendium zapewnia dofinansowanie wyrównujące koszty utrzymania oraz refundacje kosztów podróży  możliwy okres przebywania na stypendium – jeden semestr  beneficjentem programu można być jeden raz

Jeśli chcesz wyjechać na stypendium zagraniczne i krajowe:  odkryj swoje preferencje i wybierz jedno z wielu

miejsc, które obejmuje oferta BPZ,  zapoznaj się z wymogami i  terminami dotyczą-

cymi rekrutacji,  s taraj się o dobrą średnią ocen,  pracuj nad doskonaleniem języka i zadbaj o odpo-

wiednie certyfikaty,  angażuj się aktywnie w życie Uczelni.

Oprócz działań ściśle związanych ze współpracą międzynarodową Uczelni, BPZ zajmuje się także logistyką studiów w języku angielskim: International Business, Corporate Finance and Accounting, Master in International Finance and Accounting (MIFA), a także koordynuje semestralny program English Track, na który zapraszani są wszyscy studenci, którzy w trakcie studiów na macierzystym kierunku chcą studiować wybrane przedmioty w międzynarodowej grupie studentów. Od roku akademickiego 2011/2012 istnieje również możliwość realizowania w  języku angielskim studiów doktoranckich. Więcej: Biuro Programów Zagranicznych budynek „Stróżówka” tel. 12 293 54 71 faks 12 293 50 97

mgr inż. Agnieszka Nowak – kierownik Biura Programów Zagranicznych

43


Poszerzaj horyzonty!

Poszerzaj horyzonty!

Dział Współpracy Międzynarodowej Dziś podróżowanie to żaden problem. No, może pieniądze... Zwykle to one właśnie stanowią największą przeszkodę. Ty jednak, jako student UEK, znajdziesz na to radę w Dziale Współpracy Międzynarodowej (DWM). Dzięki wyjazdom na studia zagraniczne, oferowanym przez nasz dział, możesz uczyć się za granicą. Da Ci to możliwość nie tylko poznania nowego kraju, ale i pozwoli nawiązać kontakty, które w przyszłości mogą ułatwić karierę zawodową. Trzeba podkreślić, że części wyjazdów koordynowanych przez DWM towarzyszy dofinansowanie dla studentów. W DWM znajdziesz propozycje wyjazdów semestralnych do uczelni partnerskich w  takich krajach, jak: Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, Wenezuela, Peru, Australia, Ukraina, Mołdawia, Rosja, Tajwan, Korea Płd. Oprócz rekrutacji na wspomniane studia częściowe, pracownicy DWM pomogą Ci również skompletować potrzebne do wyjazdu dokumenty. Na naszą pomoc mogą liczyć również studenci organizujący seminaria i  konferencje międzynarodowe. Na stronie internetowej DWM publikujemy rocznie około 120 ofert skierowanych do pracowników, studentów oraz absolwentów naszej Uczelni. Oferty obejmują informacje na temat wyjazdów stypendialnych, studiów częściowych, staży naukowo-badawczych, kursów językowych, konferencji, seminariów oraz szkoleń. Oprócz wspomnianych wyżej wyjazdów cyklicznych publikujemy wiele innych ofert obejmujących m.in. stypendia w ramach DAAD, BUWiWM, International Visegrad Fund oraz stypendia rządowe różnych krajów. 44

Aby otrzymywać takie oferty na swój e-mail, należy zapisać się na listę subskrypcyjną ofert wyjazdowych, podając swój adres w odpowiednim miejscu naszej strony internetowej (po wejściu na stronę www.uek.krakow.pl należy otwierać kolejno zakładki: „Współpraca międzynarodowa”/„Oferty dla pracowników i  studentów”/„Oferty dla studentów”). Dział Współpracy Międzynarodowej odpowiada za kontakty naszej Uczelni z partnerami zagranicznymi, Ministerstwem Edukacji Narodowej i  Sportu oraz z  działami współpracy z  zagranicą szkół wyższych w Polsce. Studentom zainteresowanym zdobyciem doświadczenia zawodowego DWM proponuje wolontariat, będący znakomitą okazją do doskonalenia znajomości języków obcych poprzez kontakty ze studentami zagranicznymi przebywającymi na Uniwersytecie w  ramach wymiany międzyuczelnianej. Niewątpliwym atutem wolontariatu jest możliwość zdobycia dodatkowych punktów pomocnych w  ubieganiu się o  stypendium zagraniczne. Więcej: Dział Współpracy Międzynarodowej budynek „Księżówka”, pok. K7 tel. 12 293 54 16 e-mail: dwz@uek.krakow.pl www.uek.krakow.pl/~dwz

mgr Agnieszka Nawrocka – kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej

www.uek.krakow.pl

Zadbaj o karierę! Czas studiów to czas nieograniczonych możliwości: rozwoju, zabawy, poznawania nowych ludzi, podróży. To również czas, w którym zdobywamy pierwsze doświadczenia i wiedzę o  pracodawcach oraz podejmujemy decyzje na temat swojej przyszłej pracy zawodowej. Akademickie Centrum Kariery pomaga studentom w identyfikacji własnych możliwości na rynku pracy oraz w  planowaniu rozwoju zawodowego tak, aby wejście na rynek pracy zostało uwieńczone sukcesem. Zapraszamy do zapoznania się z naszym serwisem www.kariery.uek.krakow.pl, stanowiącym dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie cenne źródło informacji o rynku pracy. Każdy student może aktywować swoje indywidualne konto, w  ramach którego otrzyma dostęp do bazy ofert, kreatora CV, indywidualnego newslettera ofert pracy czy narzędzia do badania swoich kompetencji. Dzięki temu narzędziu studenci i absolwenci UEK mają możliwość dokonania oceny swoich kompetencji zgodnie z  zaplanowanym kierunkiem rozwoju zawodowego. Narzędzie do badania kompetencji pozwoli również na pozyskanie opinii pracodawców, u  których dany student/absolwent został zatrudniony lub odbywał staż. Na stronie można znaleźć również informacje m.in. o konkursach biznesowych, szkoleniach z zakresu rozwoju zawodowego, spotkaniach z  pracodawcami, praktykach zagranicznych, programach menedżerskich, Targach Pracy. Warto zwrócić uwagę na kalendarz szkoleń, który został opracowany z myślą o studentach i absolwen-

tach. Znajdziemy w nim m.in. doradztwo zawodowe, konsultacje z prawa pracy, testy zainteresowań i predyspozycji zawodowych, konsultacje CV czy indywidualne doradztwo dla osób z niepełnosprawnością. Co roku Akademickie Centrum Kariery organizuje Targi Pracy UEK (tegoroczna edycja odbędzie się już 20 października w hali pawilonu dydaktyczno‑sportowego). Jest to świetna okazja, aby spotkać się i porozmawiać z potencjalnym pracodawcą oraz wypytać o  wymagania stawiane kandydatom, tak aby w pełni przygotować się do przyszłego procesu rekrutacyjnego. Akademickie Centrum Kariery koordynuje wyjazdy studentów na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus, które są szansą na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego w jednym z krajów Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonym. Szczegółowe informacje można uzyskać na naszej stronie internetowej www.kariery.uek.krakow.pl lub wysyłając e-mail na adres: kariery@uek.krakow.pl. Więcej: Akademickie Centrum Kariery budynek Księżówka, pok. K1, K2 tel. 12 293 53 52 e-mail: kariery@uek.krakow.pl. www.kariery.uek.krakow.pl mgr Edyta Sander – p.o. kierownika Akademickiego Centrum Kariery

45


Czy wiesz, że...

Czy wiesz, że...

E-learning ułatwia studiowanie

Zdalny dostęp do materiałów i pomocy dydaktycznych, konsultacje z wykładowcami przez internet, udział w e-kolokwiach i e-szkoleniach, stały dostęp do swoich ocen – to tylko niektóre z możliwości, jakie zapewnia e-platforma UEK: www.cel.uek.krakow.pl. Rozwiązanie to przynosi wiele innych korzyści. Od dwóch lat w  formie e-zajęć mogą być prowadzone zarówno wykłady, ćwiczenia, jak i  lektoraty (w wymiarze 20, 40 lub 60 procent zdalnie, a w 80, 60 i 40 procentach na kampusie). Platforma usprawnia także komunikację między studentami a wykładowcami – dzięki tzw. e-wizytówkom studenci mają dostęp do wszystkich ważnych i  zawsze aktualnych informacji o pracownikach UEK, w tym: terminach, miejscu i formie konsultacji. Dzięki e-platformie studenci mogą także m.in.:  uczestniczyć w  dyskusjach (na forum dyskusyjnym, czacie lub za pomocą aplikacji NetviewerMeet),  rozwiązywać większą liczbę różnorodnych zadań,  uczyć się na odległość w mniejszych grupach,  pracować w swoim tempie i na bieżąco monitorować swoje postępy,  wziąć udział w  międzyuczelnianym programie ECONET (www.econet.pl),  otrzymywać e-mailem lub na tablicach ogłoszeń bieżące komunikaty i inne powiadomienia,  wziąć udział w  budowie studenckiego serwisu moodlePark. ZaUEK dla studentów.

46

Każdy kandydat, który stara się o przyjęcie na nasz Uniwersytet, swe pierwsze kroki kieruje ku Działowi Nauczania. To w nim zdobywa informacje o  ofercie dydaktycznej, przebiegu procesu rekrutacji i wymaganiach, które musi spełnić, by zostać przyjętym w  poczet studentów naszej Uczelni. Po przyjęciu na studia rzadziej odwiedza już tę jednostkę, choć najbardziej aktywni żacy wiedzą dobrze, do których drzwi zapukać, by złożyć odpowiednie podanie. Dział Nauczania Budynek Główny, pok. 106–108

konto na platformie. Aby uzyskać dostęp do jej zasobów, wystarczy się zalogować według następującego schematu logowania: Login: numer indeksu Hasło: numer PESEL Przy pierwszym logowaniu należy uzupełnić informacje w profilu użytkownika. Więcej na temat e-learningu na UEK, zasad udziału w e-zajęciach oraz informacje o tym, jak się zalogować po raz pierwszy i jak zmodyfikować swój profil, znajdziesz na www.cel.uek.krakow.pl. Więcej: Centrum e-Learningu pawilon E, pokój 173A e-mail: cel@uek.krakow.pl www.cel.uek.krakow.pl

Jak zostać użytkownikiem platformy? Każdy student UEK, rozpoczynając studia na naszej uczelni, otrzymuje automatycznie i bezpłatnie

Od rekrutacji po wolontariat

dr Jerzy Skrzypek – Pełnomocnik Rektora ds. e-Edukacji

www.uek.krakow.pl

Jesteśmy pierwszą jednostką Uczelni, z którą studenci mają kontakt – to do nas przychodzą kandydaci na studia, by dopełnić wszystkich formalności związanych z procesem rekrutacji, u nas zdobywają informacje o zasadach przyjęcia na studia, u nas też składają stosowne dokumenty. Po tym etapie nasz kontakt ze studentami jest mniejszy, choć praca osób zatrudnionych w Dziale Nauczania ma bezpośredni związek z przebiegającym na naszym Uniwersytecie procesem nauczania. To my bowiem zajmujemy się opracowywaniem harmonogramów zajęć i wprowadzaniem w  nim zmian w  czasie trwania roku akademickiego. Na nas spoczywa też obowiązek informowania studentów i  pracowników o  wszelkich zmianach w przebiegu zajęć, spowodowanych przyczynami obiektywnymi. U  nas dokonuje się także rezerwacji sal na egzaminy sesyjne. Dział Nauczania prowadzi również rejestr działających na naszej Uczelni organizacji studenckich i  studenckich kół naukowych. Do nas przychodzą studenci chcący zainicjować utworzenie nowej organizacji czy koła, zawiesić bądź reaktywować dzia-

łanie już istniejących. W obrębie naszego działu funkcjonuje także komórka ds. przygotowywania i kontroli dyplomów – dokumentów wieńczących naukę. Zapraszam do Działu Nauczania studentów, którzy w okresie bardzo dużego nasilenia prac chcieliby nam pomóc (na zasadach wolontariatu) przy rekrutacji czy układaniu harmonogramów zajęć, otrzymując w  zamian punkty umożliwiające wyjazdy na stypendia zagraniczne. mgr inż. Małgorzata Macuga – kierownik Działu Nauczania

Więcej:  organizacje studenckie i studenckie koła naukowe: mgr inż. Edyta Janicka, pokój 108, tel. 12 293 54 25  harmonogramy, rezerwacja sal: mgr inż. Maria Jastrzębska, pokój 106, tel. 12 293 51 50 mgr Dorota Smolińska, pokój 106, tel. 12 293 54 95 Anna Szeremeta, pokój 106, tel. 12 293 50 21 mgr inż. Anna Tatar, pokój 106, tel. 12 293 51 85

47


Czy wiesz, że...

Czy wiesz, że...

Szlachetne zdrowie...

Dla większości studentów I roku studia wiążą się ze zmianą miejsca zamieszkania, a tym samym – lekarza rodzinnego. Warto wiedzieć, że nieopodal kampusu Uczelni mieści się przychodnia, z której usług medycznych korzystać mogą wszyscy studenci. Przychodnia Rejonowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie mieści się na parterze budynku Uczelni przy ul. Rakowickiej 16 (parter, wejście od ul. Lubomirskiego). Przychodnia świadczy podstawową opiekę zdrowotną od poniedziałku do piątku, w  godz. 7.00– 19.00. W przychodni działają następujące gabinety:  internistyczny – czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–19.00,  laryngologiczny – czynny we wtorek w  godz. 15.00–17.00 (komercja + badania okresowe)  zabiegowy – czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–19.00. Badania EKG wykonywane są od poniedziałku do piątku, w godz. 11.00–17.30. Materiał do badań analitycznych pobierany jest od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30–10.00. Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w  godz. 7.00–19.00 (rejestracja telefoniczna od godz. 8.00, tel. 12 293 54 70, 12 629 88 00). Studenci mogą również korzystać z Przychodni Specjalistycznej NZOZ SCANMED MULTIMEDIS. przy ul. Armii Krajowej 5 (tel. 12 629 88 00 – centrala, www.zozsw.krakow.pl). Przychodnia świadczy usługi w zakresie: chirurgii, urologii, laryngologii, stomatologii wraz z protetyką, kardiologii (również pracownia EKG), poradnictwa dla kobiet (również pracownia cytologiczna), pediatrii, okulistyki, dermatologii, pulmonologii, neurologii, psychiatrii i  psychologii, fizykoterapii i rehabilitacji, pełnej analityki laboratoryjnej z możliwością rozszerzenia zakresu badań oraz rentgenografii i ultrasonografii. 48

 laboratorium analityczne – czynne od poniedział-

ku do piątku w godz. 7.15–17.00,  poradnia rehabilitacyjna – ul. Bydgoska 19b, tel.

12 637 70 29,  poradnia zdrowia psychicznego – ul. Armii Krajo-

wej 5, tel. 12 629 88 00,  poradnia alergologiczna – ul. Dunajewskiego 5,

tel. 12 431 21 69. Więcej: www.scanmed.pl

Konsultacje z psychologiem Wszyscy studenci UEK, którzy szukają pomocy w rozwiązaniu swoich trudności, zarówno tych związanych ze studiowaniem, jak również osobistych, mają możliwość korzystania z bezpłatnych konsultacji z psychologiem. Zapisy na konsultacje przyjmowane są drogą elektroniczną: maugusty@uek.krakow.pl (w  e-mailu proszę podać imię i nazwisko oraz propozycję dokładnej godziny spotkania, wybraną z poniżej wymienionych), telefonicznie: 12 293 51 18 lub osobiście – pok. 21, Pawilon D. Dyżur psychologa odbywa się w pokoju 21 w pawilonie D w następujących godzinach: poniedziałki i wtorki: 12.00-14.00 środy i piątki: 10.00-12.00 Konsultacje prowadzi Maria Augustyniak – psycholog, psychoterapeuta.

www.uek.krakow.pl

BON:

pomaga, wspiera i łamie stereotypy

Studentom niepełnosprawnym naszej Uczelni przysługują pewne przywileje: mogą ubiegać się o zmianę warunków uczestnictwa w zajęciach, indywidualne warunki korzystania z biblioteki, zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie Uczelni i inne udogodnienia. Miejscem, do którego powinni się zgłosić z prośbą o pomoc związaną ze swoją niepełnosprawnością, jest Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON). Biuro, utworzone w  październiku 2008 r., kontynuuje działalność na rzecz studentów niepełnosprawnych, zapoczątkowaną w  2002 r. przez prof. Janinę Filek – Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych UEK. Celem Biura jest udzielanie wszelkiej pomocy i wparcia studentom niepełnosprawnym zarówno w sprawach związanych z kształceniem, jak i szeroko rozumianą integracją w środowisku akademickim. Biuro współpracuje z  władzami i  środowiskiem akademickim na rzecz zwiększania dostępności Uczelni dla osób niepełnosprawnych. Do głównych zadań BON należy:  rozwiązywanie bieżących problemów, udzielanie

wsparcia niepełnosprawnym studentom i doktorantom w zakresie edukacji;

 informowanie o możliwościach uzyskania pomocy

ze strony Uczelni oraz programach PFRON-u i innych instytucji;  organizowanie pomocy psychologicznej (warsztaty, konsultacje);  podejmowanie działań mających na celu podniesienie kwalifikacji studentów na rynku pracy;  ułatwianie dostępu do specjalistycznego sprzętu;  podejmowanie działań mających na celu likwidację barier architektonicznych na kampusie UEK;  podejmowanie działań integrujących ze wspólnotą akademicką (wycieczki, obozy, ogniska, Krakowskie Dni Integracji). 49


Czy wiesz, że...

Czy wiesz, że...

Student niepełnosprawny UEK może ubiegać się o:

Uczelnia z certyfikatem bezpieczeństwa

 stypendium specjalne;  indywidualną organizację studiów;  przedłużenie okresu wypożyczania książek z Bi-

blioteki (2 miesiące);  możliwość dopasowania zajęć z wychowania fizycznego;  zezwolenie na wjazd i  parkowanie na terenie Uczelni;  pierwszeństwo przyznania miejsca w domu studenckim;  możliwość nagrywania zajęć;  pomoc w zdobywaniu materiałów dydaktycznych niezbędnych do studiowania. BON zachęca wszystkich do współpracy – aktywnego udziału w  kształtowaniu polityki wobec studentów niepełnosprawnych.

Studiuj bezpiecznie! Czy wiesz, jak zachować się w sytuacji niebezpiecznej? Jak udzielić pierwszej pomocy? Jak studiować nie narażając zdrowia własnego i innych? Student Uniwersytetu musi znać odpowiedzi na ww. pytania, dlatego powinien wziąć udział w obowiązkowym szkoleniu z  zakresu przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej, które rozwieje wszystkie wątpliwości. Szkolenie z  zakresu BHP studentów I  roku w  roku akademickim 2011/2012 będzie przebiegać w trzech etapach: 1) udział w 35-minutowym wykładzie nt. obowiązujących na UEK przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej; 2) indywidualny udział w e-szkoleniu dostępnym od 3 października na e-Platformie UEK pod adresem: www.bhp.uek.krakow.pl (klucz dostępu; bhp), który polega na gruntownym zapoznaniu się z przygotowanymi materiałami oraz rozwiązaniu testu sprawdzającego; 50

Więcej: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych pawilon D, pok. 20 tel. 12 293 51 20 tel./faks 12 293 51 19 poniedziałek – piątek, godz. 9.00–15.00 e-mail: bon@uek.krakow.pl www.bon.uek.krakow.pl

Nowi studenci naszej Uczelni mogą jeszcze nie wiedzieć o tym, że rozpoczynają naukę na uczelni wyjątkowej pod względem bezpieczeństwa – uczelni posiadającej Certyfikat Uczelni Wyższej Promującej Bezpieczeństwo – uczelni bezpiecznej, sukcesywnie wdrażającej Zintegrowany System Bezpieczeństwa (ZSB).

3) u dział w teście końcowym sprawdzającym znajomość przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej, który jest elementem ww. e-szkolenia. Podstawą zaliczenia szkolenia BHP (dokonania wpisu do indeksu) jest poprawne rozwiązanie testu w przynajmniej 75%, a następnie przyjście z indeksem do Zespołu BHP (pawilon A, poziom -1, pokój 108). Ostateczny termin zaliczenia szkolenia upływa wraz z terminem zamknięcia pierwszego semestru. Więcej: Zespół Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej pawilon A, poziom -1, pok. 108 tel. 12 293 56 39, 12 293 56 03 faks 12 293 51 39 e-mail: gieronz@uek.krakow.pl

mgr inż. Zbigniew Gieroń – główny specjalista ds. BHP

www.uek.krakow.pl

ZSB to całokształt przedsięwzięć mających na celu poprawę szeroko pojętego bezpieczeństwa studentów, pracowników i gości UEK. W praktyce oznacza to minimalizację sytuacji niebezpiecznych, w jakich mogą znaleźć się studenci i pracownicy w drodze na i z Uczelni, na kampusie, w salach dydaktycznych oraz w domach studenckich. Uczelnia współpracuje ściśle z krakowską policją – dzięki podpisanemu porozumieniu policja ma możliwość natychmiastowej interwencji na terenie kampusu UEK w przypadkach podejrzenia o zagrożeniu zdrowia, życia lub mienia. O tym, jak zachować się w sytuacji niebezpiecznej, mówi mgr Mariusz Rozwadowski – Pełnomocnik Rektora ds. Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa.

Szczególnie ostrożni w swych zachowaniach powinni być studenci spoza Krakowa, którzy nie znają dobrze miasta i w związku z tym szczególnie narażeni są na zagrożenia. To ich zachęcam do uważnego zapoznania się z podanymi niżej wskazówkami. Ofiarą przestępstwa stać się może osoba: wracająca samotnie ze spotkania w godzinach wieczornych i  nocnych, będąca pod znacznym wpływem alkoholu lub innego podobnie działającego środka, zwracająca uwagę swoim strojem lub zachowaniem, przebywająca w miejscach ułatwiających popełnienie czynu zabronionego. Dlatego korzystając z  uciech życia studenckiego, młodzi ludzie unikać powinni miejsc i zachowań wiktymogennych. 51


Czy wiesz, że...

wpadać w panikę, trzeba myśleć trzeźwo – starać się zapamiętać jak najwięcej cech napastnika, użyć czegokolwiek (parasolki, buta, lakieru w sprayu, kluczy itp.), aby atak odeprzeć. Należy też usilnie alarmować otoczenie, a jeśli to możliwe – natychmiast powiadomić policję. Im dłużej zwlekamy, tym trudniej złapać sprawcę zdarzenia... Więcej: Pełnomocnik Rektora ds. Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa budynek „Ustronie”, p. 510, tel. 12 293 57 44 www.bezpieczna-uczelnia. uek.krakow.pl

Rozmowa z aktorem Robertem Moskwą, jednym z trenerów prowadzących szkolenia

Panie Robercie, skąd pomysł na taki kurs? Kiedy razem z Maćkiem Grubskim (siedmiokrotny Mistrz Świata w  Karate, współprowadzący kurs OSS!) podjęliśmy decyzję o  założeniu szkoły sztuk walki KarateStars, dużo o tym mówiłem. Praktycznie za każdym razem, gdy rozmawiałem o szkole z kobietą, padało pytanie o kursy samoobrony pań. Można więc rzec, że realizujemy oddolną inicjatywę.

mgr Mariusz Rozwadowski – Pełnomocnik Rektora ds. Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa

Jakie jest przesłanie kursu?

!

Studentki 2011

W życiu każdej kobiety zdarzają się sytuacje, gdy zostaje narażona na niebezpieczeństwo. Samotnie podróżując, wracając do domu, zwłaszcza w nocy może spotkać na drodze napastnika. Niemal zawsze przeciwnik jest silniejszy, ale znająca tajniki skutecznej samoobrony kobieta może się przeciwstawić. Przedmioty codziennego użytku, takie jak klucze czy telefony komórkowe, mogą pomóc w odparciu ataku, wystarczy pewność siebie i  zaskoczenie napastnika. W  październiku w  dziesięciu największych polskich ośrodkach akademickich rozpocznie 52

fot. Wojciech Glinka

Mieszkając w akademiku czy na stancji, pamiętać muszą o tym, by wychodząc z pokoju, dokładnie pozamykać wszystkie drzwi i okna oraz sprawdzić zabezpieczenia. Przed powrotem do domu w porze nocnej należy zaplanować trasę powrotu. Nie wolno chodzić na skróty, należy trzymać się miejsc uczęszczanych i  dobrze oświetlonych. Nie wolno też zgadzać się na podwiezienie przez nieznaną osobę. Bezpieczniej poruszać się w  grupie. Dobrze jest zaopatrzyć się w rozkład jazdy środków komunikacji publicznej, by nie narażać się na niebezpieczeństwo, stojąc na pustym przystanku. Podróżując zatłoczonymi środkami komunikacji miejskiej, należy trzymać torebkę czy plecak przed sobą, zapięciem do siebie, zwracając baczną uwagę na to, co dzieje się z  bagażem w  trakcie jazdy. Bezpiecznie jest siadać w grupie osób lub blisko kierowcy. Jeśli jest się ofiarą ataku, nie wolno

Czy wiesz, że...

się kolejna edycja kursów „Obroń się sama!”, którą aktywnie wspiera Policja. Partnerem spotkań jest Stowarzyszenie MANKO, organizator kampanii społecznych „Lokal Bez Papierosa.pl”, „Pilnuj drinka” i „przeTESTuj się”.

www.uek.krakow.pl

Chcemy pokazać, że kobiety w sytuacji zagrożenia nie są bezbronne. Działając sposobem, a nie siłą mogą się obronić przed napastnikiem. Pamiętajmy, że kobieta w  kontakcie z  napastnikiem nie jest na straconej pozycji!

Czy po takim kursie kobieta może czuć się bezpieczna? Wyrobienie w kobiecie fałszywego poczucia bezpieczeństwa nie jest celem kursu. W czasie szkoleń możemy jedynie uświadomić kobietom kilka ważnych kwestii, które mogą okazać się wiedzą nie do przecenienia w  sytuacjach zagrożenia. Wszystkie Panie, biorąc czynny udział w kursie, zdobywają praktyczne umiejętności obrony przed atakiem silniejszego napastnika. Kurs polega na przyswojeniu podstawowych trików oraz chwytów, które jest w stanie wykonać każda kobieta.

Czy zawartość damskiej torebki może być skuteczną bronią przeciwko napastnikowi? Zdecydowanie tak! Kobiety nawet nie wiedzą, jakie tam mają skarby. Pomijam już fakt, że i sama torebka może się okazać skuteczną bronią.

Jak zatem można zgłaszać się na kurs? Wszystkie zainteresowane studentki zachęcam do odwiedzenia strony www.obronsiesama.pl, na której znaleźć można wszystkie informacje i terminy kursów. Stowarzyszenie „Manko”

Spotkanie w Krakowie odbędzie się w niedzielę 16 października na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Bezpłatne wejściówki odebrać można na UEK w budynku „Księżówka”, w pok. K9, w Sekcji Promocji. Zapraszamy!

53


ZAPOWIEDZI

ZAPOWIEDZI

21 październgoikdza. 9.0200- 151.001

Tam dowiesz się o:  studiach w partnerskich uczelniach zagranicznych  wyjazdach na stypendia, staże i praktyki zagraniczne  możliwości zdobycia podwójnych dyplomów  organizacjach studenckich działających na płaszczyźnie międzynarodowej

19 października 2011 r. hala widowiskowa UEK, pawilon dydaktyczno-sportowy, ul. Rakowicka 27 Organizatorzy: Biuro Programów Zagranicznych UEK, Dział Współpracy Międzynarodowej UEK, Erasmus Student Network UEK

Hala widowiskowa UEK, ul.

Rakowicka 27

W programie m.in.: i specjalności   prezentacja kierunków wykłady otwarte  ni  czel projekcja filmu o U  pokazy sportowe UEK wycieczki po kampusie i  inne atrakcje  dam gro z na y kurs kon  Partnerzy:

Dodatkowe atrakcje: • występ grupy tanecznej Le Crew • pokazy sztuki fryzjerskiej • wystawa biżuterii i koralików • gwiazda dnia: Kuba Nycz, uczestnik programu „Mam Talent” wraz z zespołem O'reggano • konkursy z nagrodami • koncert zespołu Sense of Balance • pokaz mody • międzynarodowy lunch.

UniwersytetU EkonomicznE

Zapraszamy!

GO w Krakowie

Tam dowiesz się wsz ystkiego –>

Sponsor główny:

I Międzynarodowy

Dzień Studenta

Sponsorzy:

ZAPRASZAJĄ:

Stowarzyszenie

← MOBILNY STUDENT → 17 listopada 2011

Wydarzeniu towarzyszyć będzie:

Partner wspierający:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie pawilon S, godz. 10.00

Konferencja „Mobilność młodzieży w Europie – szanse i wyzwania”

Patronat honorowy:

Targi programów wymian studenckich, stypendiów oraz studiów na uczelniach za granicą

Patroni medialni:

www.mds.manko.pl

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

20 października 2011 r.

Partnerzy:

godz. 1000–1600, pawilon dydaktyczno–sportowy, ul. Rakowicka 27

www.startus.pl

54

www.uek.krakow.pl

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych

Patroni medialni:

Partnerem projektu jest Województwo Małopolskie | Patronat honorowy: Marek Sowa- Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Prezydent Miasta Krakowa- Jacek Majchrowski.

55


ZAPOWIEDZI

REKLAMY

Sekcja Promocji i Sekcja Prasowa Kancelarii Rektora UEK ogłasza rekrutację na stanowisko praktykanta/wolontariusza Oczekiwania wobec kandydatów:  zainteresowanie tematyką promocji, marketingu, reklamy i public relations  wysoki poziom kultury osobistej  pasja i chęć rozwoju  znajomość pakietu MS Office. CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: turminsm@uek.krakow.pl. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. Prosimy o zamieszczenie w aplikacji klauzuli o ochronie danych osobowych.

56

www.uek.krakow.pl

57


REKLAMY

REKLAMY

„DZIENNIK POLSKI” WYRÓŻNIONO W NAJWAŻNIEJSZYCH W POLSCE, EUROPIE I NA ŚWIECIE KONKURSACH PROJEKTOWANIA PRASOWEGO

CZTERY NAGRODY

CZTERY NAGRODY

CZTERY NAGRODY

Informacje ze znakiem jakości WWW.DZIENNIKPOLSKI24.PL

„MAGNES”, CZWARTKOWY KULTURALNY MAGAZYN „DZIENNIKA POLSKIEGO”, OTRZYMAŁ NAGRODĘ ZA LINIĘ OKŁADEK W NAJWAŻNIEJSZYM KONKURSIE W EUROPIE EUROPEAN NEWSPAPER AWARD

RMF MAXXX Kurier UEK 124x87.indd 1

58

www.uek.krakow.pl

11-09-14 08:54

59


RONDO MOGILSKIE

Lubicz

o irskieg

Kopernika ika rn pe Ko

Lubicz

dla studentów (płatny) dla studentów

irskieg o

a ck

Pawia

2

Lubicz

Lubicz a

RAKOWICK A

Pawia

Pawia

3

GALERIA KRAKOWSKA Pawia

1

DWORZEC GŁÓWNY PKP I PKS

Pawia

10 – budynek biblioteki 11 – pawilon F 12 – p awilon dydaktyczno‑sportowy 13 – Ustronie 14 – boisko i kort tenisowy 15 – pawilon G (w budowie) 16 – pawilon H

Pawia

2 2

Westerplatte

3 3

Lubicz

Ra

ko wi

rnika Kope

icka

Rakow

1 1

RAKOWI CKA LUBOMIRSKIEGO RAKOWI CKA RAKOWI CKA RAKOWI CKA 1 – Budynek Główny 2 – Stróżówka 3 – Domek Ogrodnika 4 – Księżówka 5 – pawilon D 6 – pawilon A 7 – pawilon C 8 – pawilon B 9 – pawilon E

Lubicz

icka

ow

4 4 15 15

LUBOMIRSKIEGO LUBOMIRSKIEGO

6 6 5 5

Lubom

14 14

7 7

Rakowicka

8 8

Rak

9 9

13 13

Rakowicka

10 10

rnika Kope

(płatny)

14

skiego arszaw ania W Powst

Lubom

12 12

11 11

skiego Beliny-Prażmow

skiego Beliny-Prażmow

sterplatte

16 16 17 17

GO GO K IE S KSIE IRIR MM BO UO LULB

GO KIIEEGO S SK OW ŻM OW A M R Ż Y--PPRA Y LIIN E N BEL B

Mogilska

Rondo Mogilskie

Profile for Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kurier UEK (wydanie specjalne), październik 2011  

Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kurier UEK (wydanie specjalne), październik 2011  

Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie