a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

CZASOPISMO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

ISSN 1689-7757 Nr 5 (66) listopad 2015

Uroczysta Inauguracja Roku

Honorowy doktorat

3URIHVRU-DFHN3XUFKODSU]HZRGQLF]テェ\P

Akademickiego 2015/2016

dla JM Rektora UEK

Polskiego Komitetu ds. UNESCO

str. 4

str. 9

str. 15


6SLVWUHĂ?FL Äš3>3>9;Ăľ62''0;38! 

3

WYDARZENIA 83$A@9;! 2!<+<8!$/!30<0!&'1-$0-'+3 2015/2016 w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 4-8

32383>@&30;38!;&ÂŁ!8'0;38!  9-10 2->'89@;'; 03231-$A2@ÂŁ!<8'!;'1';!6< $'2;8!ÂŁ2'+30320<89<3&3Ä&#x161;!1!$A' 11-12 83('938!$'0<8$,ÂŁ!ÂŁ!<8'!;'1 Nagrody im. Vincenza 13 83('938<8$,ÂŁ!2!639-'&A'2-<Â&#x2039;>8!&A' 13 ^';3&@0!,<1!2-A3>!2-!;'ÂŁ'68!$@\g 2!+83&A32!83A68!>!&30;3890! 14 83('938!$'0<8$,ÂŁ!68A'>3&2-$AĂ­$@1 Polskiego Komitetu ds. UNESCO 15 @8Ă&#x2022;৚2-'2-'&ÂŁ!&8,!#W683(W  8!৚@2@२1-+-'ÂŁ90-'/ 15 3A>Ă&#x2022;/>96Ă&#x2022;Ä&#x161;68!$@A<$A'ÂŁ2-!1-$,-ŕĽ&#x2DC;90-1- 16 '1-2!8-<1!;'&8@ -9;38-- 3963&!8$A'/ -63Ä&#x161;'$A2'/ 17 २>-!;3>'/9Ä&#x161;!>@#!&!$A'68A'&9-Ăľ#-38$A3ŕŚ&#x201D;$na UEK 18 '&@$/!!80'ধ2+<-031<2-0!$/-8@203>'/ 19 8A'9;8A'ŕĽ&#x2DC;&ÂŁ!9A;<0-08!03>90-'/ 20 2-0!/Ă­$@;'!;8f 21 32('8'2$/!^ !$,3>!2-!38+!2-A!$@/2'36!8;' 2!>-'&A@\ 22-23 83(WA>W&8,!#W80!&-<9A3;3$03;!#-3+8!)$A2! 24-25 <#-ÂŁ'<9AÂ&#x152;Â&#x2021;fÂŁ'$-!68!$@ 683(W&8,!#W 3)-!$, 26-27 96312-'2-'38A@/!$-'ÂŁ< 28-30  32('8'2$/!-Ăľ&A@2!83&3>'/ '&'8!$/- 3>!8A@9;>ÂŁ!9@)0!$@/2@$, 31 UEK i Noc NaukowcĂłw 32 83+8!1 {  33-35

Adres redakcji: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27 31-510 KrakĂłw #<&@2'0^9-þ৚Ă&#x2022;>0!\T630WÂ&#x17D; tel. 12 293 58 34 'f1!-ÂŁV+!A';!|<'0W08!03>W6ÂŁ Redakcja: Piotr Czarniecki 0Ä&#x161;!&-Ä&#x161;!1!2-'V !>'Ä&#x161;Ă&#x2022;/$-0

 2! f<R 39;393>!2-'3('8;@09A;!Ä&#x161;$'2-! &33$A'0->!ŕĽ&#x2DC;8@20< २>-!;3>@@&A-'ŕĽ&#x2DC;8A'&9-Ăľ#-38$A3ŕŚ&#x201D;$-Ăľ&A@2!83&3>-1'2'&৚'83>-'2!9;!8;R !8;@A&A-'/Ă&#x2022;>A!036-!ŕĽ&#x2DC;90-'+38-9;3ÂŁ<

36 37 38-39 40-41 42-43

JEDNOSTKI ĂľA@0-3#$'+Ă&#x2022;8Ă­S $A@1@&>Ă&#x2022;$,/ĂľA@0Ă&#x2022;>3#$@$, 3&!ÂŁ'/A2!<0Ă­/ĂľA@0Ă&#x2022;>3#$@$,2!>@৚9A@$, <$A'ÂŁ2-!$,S 96Ă&#x2022;Ä&#x161;68!$! A!16<9 8!2$' 3&>Ă&#x2022;/2'&@6ÂŁ31@A $3ÂŁ'&'!2!+'1'2; de Normandie #'A+8!2-$ 8!&@$/!-23>3$A'923ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014; -'>-&31@6<20;>-&A'2-! - '&@$/!9A03ÂŁ'ŕĽ&#x2DC;>8!1!$, 8!$3>2-$A0- 2!2->'89@;'$-' w Limeryku

44-46 47 48-52 53 54 55 56-57 58-60 60-61 62-63

STUDENCI -Ă­;!'&@$/!>@1-!2@1-Ăľ&A@2!83&3>'/ z UNIVPM f#-A2'93&0<$,2Parlament Studencki UEK ࢰ@$-'#'A3+8!2-$A'ŕĽ&#x2DC; ^ !08Ăľ$32@ \ 83('9382&8A'/ -ÂŁ-6-!0+3ŕŚ&#x201D;$-'1 ^63;0!2-!2!!80-'$-'\ २>-!;2!>@$-Ă­+2-Ăľ$-'8Ăľ09A@9;03A!$A@2!9-Ăľ3&#3A<'!2!X 63;0!2-!63ÂŁ!;!$, 2->'89@;';8A'$-'+3-'0<g-2!<+<8!$/! Kurierek

64-65 66-67 67 68 69 70-71 72 73 74-79 80-81 82-84

Korekta: !Ä&#x161;+38A!;!9-$0!lA-!Ä&#x161;@&!8A'2-!m -3;8A!82-'$0-l63A39;!Ä&#x161;'m &/Ăľ$-!l/'ŕŚ&#x201D;ÂŁ-2-'63&6-9!23-2!$A'/mV Piotr Malec Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie !0Ä&#x161;!&V Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2021;'+A'16ÂŁ!8A@l Â&#x2C6;¤¼Â&#x17D;fÂ?Â?Â&#x152;Â?m '&!0$/!A!9;8A'+!93#-'68!>3&3908!$!2-!-A1-!28'&!0$@/2@$, 2!&9@Ä&#x161;!2@$,!8;@0<Ä&#x161;Ă&#x2022;>38!AA1-!2@-$,;@;<Ä&#x161;Ă&#x2022;>W


A!23>2-A@;'£2-$@T

W

itam Państwa serdecznie w nowym roku akademickim, który zainaugurowaliśmy uroczyście w dniu 5 października – obszerną relację zdjęciową z tego wydarzenia publikujemy w niniejszym numerze. Poza głównymi uroczystościami inauguracyjnymi zainicjowaliśmy działalność wielu innych form kształcenia, prowadzonych w naszej uczelni: Uniwersytetu Dziecięcego, Uniwersytetu III Wieku oraz studiów podyplomowych. Wydanie, które trzymacie Państwo w rękach, pierwsze w tym roku akademickim, prezentuje liczne inicjatywy uczelnianej społeczności, wśród nich wyjazdy zagraniczne, programy edukacyjne, konferencje naukowe, przedsięwzięcia realizowane przez organizacje studenckie. Nie zabrakło również informacji o wyróżnieniach dla pracowników naukowych i studentów naszej Uczelni.

W roku ubiegłym obchodziliśmy uroczyście 90-lecie istnienia Uczelni – w nową dekadę działalności wchodzimy z obiecującymi projektami, które wzmacniają renomę UEK jako ważnego ośrodka nauki. Wśród nich bardzo ważnym przedsięwzięciem jest nowa jednostka naukowo-dydaktyczna, która swoją działalność zainauguruje w przyszłym roku akademickim. U progu nowego roku pracy i nauki życzę wszystkim Państwu, Czytelnikom „Kuriera UEK”, wielu sukcesów, wielu nowych sił do podejmowania aktywności na niwie naukowej i organizacyjnej oraz szczęścia w przedsięwzięciach zawodowych i prywatnych. Prof. UEK dr KDELQ× Andrzej Chochół Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

28ǒlǓǓmd-9;36!&ǏǍǎǒ

Ǥ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

ǥ

28ǒlǓǓmd-9;36!&ǏǍǎǒ


G

aude Mater zabrzmiało w murach Uczelni już po raz odbyły się tradycyjnie w Pawilonie Dydaktyczno-Sporto91. W poniedziałek, 5 października, wspólnota wym. W ich trakcie uhonorowano m.in. profesorów, któakademicka Uniwersytetu Ekonomicznego w Kra- rzy w tym roku obchodzą 50-lecie działalności naukowej kowie uroczyście powitała nowy rok akademicki. i dydaktycznej. Wykład inauguracyjny nt. Spór o społeczną Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2015/2016 odpowiedzialność biznesu, wygłosiła prof. Janina Filek, Kiew UEK rozpoczęto od mszy św. w kościele oo. Karmelitów rownik Katedry Filozofii UEK. Dzień uroczystej inauguBosych. Najważniejsze święto uczelni uświetniło uroczyste racji zakończył wieczór w operze krakowskiej i wyjątkowy posiedzenie Senatu i Rad Wydziałów. W uroczystościach spektakl Szeherezada. wzięli udział liczni goście, przedstawiciele władz lokalnych, zaprzyjaźnionych uczelni krajowych i zagranicznych, reoprac. Sekcja Promocji Centrum Kancelarii Rektora UEK prezentanci biznesu i świata nauki. Centralne uroczystości

28ǒlǓǓmd-9;36!&ǏǍǎǒ

Ǧ


WYDARZENIA

Ӑ

JEDNOSTKI

STUDENCI

28ǒlǓǓmd-9;36!&ǏǍǎǒ


28ǒlǓǓmd-9;36!&ǏǍǎǒ

ǧ


WYDARZENIA

ӑ

JEDNOSTKI

STUDENCI

28ǒlǓǓmd-9;36!&ǏǍǎǒ


Honorowy doktorat dla JM Rektora UEK 83(W &8,!#W-2৚W2&8A'/,3$,Ă&#x2022;Ä&#x161;3;8A@1!Ä&#x161;;@;<Ä&#x161;&30;38!,3238-9$!<9! 2->'89@;';< 03231-$A2'+3>8!;@9Ä&#x161;!>-'W

U

roczystoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wrÄ&#x2122;czenia honorowego tytuĹ&#x201A;u odbyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; w dniu 25 czerwca 2015 roku. Uczestniczyli w niej m.in. przedstawiciele wĹ&#x201A;adz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w osobach prorektora ds. organizacji i rozwoju prof. dr hab. Andrzeja SokoĹ&#x201A;owskiego, dziekana WydziaĹ&#x201A;u Towaroznawstwa prof. UEK dra hab. StanisĹ&#x201A;awa Hornika, dziekana WydziaĹ&#x201A;u Ekonomii i StosunkĂłw MiÄ&#x2122;dzynarodowych prof. dra hab. Kazimierza ZieliĹ&#x201E;skiego, dziekan Wy-

dziaĹ&#x201A;u FinansĂłw prof. BogumiĹ&#x201A;y Szopy, causa wrÄ&#x2122;czyĹ&#x201A; rektor Uniwersytetu Ekoprof. Andrzeja Szopy, prodziekan Wy- nomicznego w BratysĹ&#x201A;awie, prof. FerdziaĹ&#x201A;u ZarzÄ&#x2026;dzania prof. Anny Maliny, dinand DaĹ&#x2C6;o. W laudacji, wygĹ&#x201A;oszoprodziekan WydziaĹ&#x201A;u Towaroznawstwa nej przez dziekana WydziaĹ&#x201A;u Handlu, prof. Wandy KudeĹ&#x201A;ki, prof. dr hab. Ja- doc. Ing. Ĺ tefana Žåka, podkreĹ&#x203A;lono dwigi Szostak-Kot, prof. dra hab. WĹ&#x201A;ady- zasĹ&#x201A;ugi wyróşnionego na polu badaĹ&#x201E; sĹ&#x201A;awa KÄ&#x2122;dziora, prof. dra hab. Andrzeja towaroznawczych oraz miÄ&#x2122;dzynaroGajewskiego, prof. dra hab. Andrzeja dowÄ&#x2026; renomÄ&#x2122; badacza, potwierdzonÄ&#x2026; Pruska, prof. dra hab. StanisĹ&#x201A;awa Lisa licznymi nagrodami i wyróşnieniami. oraz ambasador tytularny w Ambasa- Laudator odniĂłsĹ&#x201A; siÄ&#x2122; rĂłwnieĹź do wiedzie RP w BratysĹ&#x201A;awie StanisĹ&#x201A;aw Borek. loletniej wspĂłĹ&#x201A;pracy WydziaĹ&#x201A;u TowaroW imieniu Rady Naukowej oraz Rady znawstwa UEK z katedrÄ&#x2026; TowaroznawWydziaĹ&#x201A;u Handlu tytuĹ&#x201A; doktora honoris stwa Uniwersytetu Ekonomicznego

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Ǩ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

w Bratysławie. Honorowy doktor bratysławskiej uczelni, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w latach 2002-2008 pełnił funkcję dziekana Wydziału Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie (dwie kadencje), od 2008 do 2012 roku był również prorektorem UEK ds. studenckich. Jest autorem bądź współautorem ponad 120 prac naukowo-badawczych. W laudacji podkreślono ogromną aktywność wyróżnionego w licznych stowarzyszeniach branżowych – od 2001 roku

Ǣǡ

28ǒlǓǓmd-9;36!&ǏǍǎǒ

prof. Chochół pełnił funkcję Prezesa współczesnych wyzwań – na przykładzie Zarządu Głównego Polskiego Towa- bezpieczeństwa produktów. Wśród horzystwa Towaroznawczego, a od 2004 norowych doktorów Uniwersytetu Eko– wiceprezydenta Międzynarodowego nomicznego w Bratysławie znaleźli się Towarzystwa Towaroznawczego (IGWT już m.in. José Manuel Durão Barroso – Internationale Gesellschaft für Wa- oraz prof. Leszek Balcerowicz. Prof. UEK renwissenschaften und Technologie) dr hab. inż. Andrzej Chochół jest piąz siedzibą w Wiedniu. W 2014 roku tym Polakiem, wyróżnionym tytułem objął stanowisko prezydenta IGWT. honorowego doktora przez społeczność Na zakończenie uroczystości honoro- naukową bratysławskiego Uniwersytetu. wy doktor Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie wygłosił okolicznościowy wykład pt. Towaroznawstwo wobec oprac. Sekcja Prasowa CKR UEK


Uniwersytet Ekonomiczny laureatem etapu centralnego konkursu ì/RGRÊDPDF]HëZNDWHJRULL,QVW\WXFMD æ V0320<89&£!68!$3&!>$Õ>>8!৹£->@$,963Ě'$A2-'T 38+!2-A3>!2@68A'A3£90í8+!2-A!$/õ8!$3&!>$Õ>9Õ#-'6'Ě23968!>2@$,. !+83&íæ ,32383>!2'9í)81@T-29;@;<$/'38!A£<&A-'T0;Õ8A@ >@0!A</í9-õ9A$A'+Õ£2@1A!!2+!৹3>!2-'1>968!>@39Õ#A2-'6'Ě23968!>23ঔ$-í $A@;36368A'A;>38A'2-'23>@$,1-'/9$68!$@T$A@<&39032!£'2-'-&39;393>@>!2-' /<৹-9;2-'/í$@$,T68313>!2-'!0;@>23ঔ$-39Õ#A2-'6'Ě23968!>23ঔ$-í>8Õ৹2@$, &A-'&A-2!$,৹@$-!T!;!0৹'Ě!1!2-'9;'8'3;@6Õ>-#!8-'8W

K

onkurs składa się z dwóch etapów regionalnego oraz centralnego. Podczas Małopolsko-Świętokrzyskiej Regionalnej Gali Jubileuszowej X Edycji Konkursu Lodołamacze 2015 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie otrzymał I miejsce oraz Statuetkę LODOŁAMACZ 2015 w Kategorii Instytucja, dzięki czemu awansował do kolejnego etapu.

W dniu 29 września na Zamku Królewskim w Warszawie miała miejsce finałowa Gala Konkursu, nad którym honorowy patronat objęła małżonka prezydenta RP, Agata Kornhauser-Duda. W trakcie uroczystości przyznano nagrody w kategoriach: Zakład Pracy Chronionej, Otwarty Rynek Pracy oraz Instytucja. W tej ostatniej laureatem został Uniwersytet Ekonomiczny

w Krakowie. Nagrodę odebrał JM Rektor, prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, któremu towarzyszyła prof. dr hab. Janina Filek, Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Warto podkreślić, iż działania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zostały dostrzeżone po raz drugi. W roku 2012 roku Uniwersytet został uhonorowany

28ǒlǓǓmd-9;36!&ǏǍǎǒ

ǢǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

tytułem Super Lodołamacza, natomiast po raz pierwszy otrzymaliśmy nagrodę w skali kraju. W uzasadnieniu Kapituła konkursu podkreśliła: „Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, od 2002 r. zatrudnia osoby niepełnosprawne, (na dzień dzisiejszy wśród kadry merytorycznej jest 28 osób niepełnosprawnych). Uniwersytet dokłada wszelkich starań, aby wyrównać szanse osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji, jednocześnie zapewniając najwyższy poziom kształcenia. Przekłada się to na liczbę 296 studentów niepełnosprawnych studiujących na Uczelni w ubiegłym roku akademickim. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest współinicjatorem unikatowego na skalę Polski „Porozumienia” o współpracy międzyuczelnianej na rzecz studentów z niepełnosprawnością pod kątem wymiany doświadczeń w zakresie wyrównywania szans w edukacji. Do porozumienia przyłączyło się 7 krakowskich uczelni. Od 2008 r. na Uczelni działa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, które oferuje usługi doradcze, psychologiczne, i różnego rodzaju szkolenia. W 2009 r. powołano Międzyuczelniane Centrum Wsparcia Psychologicznego, które poprzez szereg działań szkoleniowych i doradczych, wspiera nie tylko studentów, ale również pracowników krakowskich uczelni. Ponadto Uniwersytet Ekonomiczny

Ǣǣ

28ǒlǓǓmd-9;36!&ǏǍǎǒ

w Krakowie jest pomysłodawcą i głównym organizatorem corocznych Krakowskich Dni Integracji, których już VIII edycja odbyła się w kwietniu tego roku. W ciągu ostatnich lat Uniwersytet dbał o likwidację barier architektonicznych poprzez wyposażenie części budynków w fotokomórkę przy drzwiach, platformy przy schodach, windy z sygnalizacją dźwiękową czy oznakowaniem w alfabecie brajla, ponadto wyznaczono specjalne miejsca parkingowe, przystosowano toalety, sale wykładowe oznakowano alfabetem brajla, a jedną z nich wyposażono w pętlę indukcyjną służącą studentom słabosłyszącym.

W 2013 r. Uczelnia dołączyła do międzynarodowego projektu „Europejska akcja na rzecz osób niepełnosprawnych w szkolnictwie wyższym”, którego koordynatorem jest Uniwersytet Boloński, ponadto pracownicy nieustająco podnoszą swoje kwalifikacje poprzez wizyty studyjne w różnych krajach, których owocem jest wprowadzenie na Uczelni konsultacji psychologicznych w języku angielskim i rosyjskim dla obcokrajowców oraz pilotażowego lektoratu z Polskiego Języka Migowego.” mgr Anna Stawowy %LXURGV2VµE1LHSHÊQRVSUDZQ\FK8(.


Profesor Jacek Purchla laureatem Nagrody im. Vincenza

P

rof. Jacek Purchla zostaĹ&#x201A; laureatem tegorocznej Nagrody Rady Miasta Krakowa Nowa Kultura-Nowej Europy im. StanisĹ&#x201A;awa Vincenza, przyznawanej promotorom kultury z Europy Ĺ&#x161;rodkowo-Wschodniej za wybitne osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;cia w popularyzacji kultury tego regionu. UroczystoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wrÄ&#x2122;czenia nastÄ&#x2026;piĹ&#x201A;a 8 wrzeĹ&#x203A;nia w Krynicy podczas otwarcia XXV Forum Ekonomicznego. NagrodÄ&#x2122;, wrÄ&#x2122;czanÄ&#x2026; od 2005 r., otrzymujÄ&#x2026; osoby oraz instytucje, ktĂłrych dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; ma wpĹ&#x201A;yw na Ĺźycie publiczne i spoĹ&#x201A;eczne w Europie Ĺ&#x161;rodkowo-Wschodniej. W intencji pomysĹ&#x201A;odawcĂłw Nowa Kultura Nowej Europy ma byÄ&#x2021; wyróşnieniem, ktĂłre dostrzeĹźone zostanie nie tylko przez osoby zwiÄ&#x2026;zane ze Ĺ&#x203A;wiatem kultury. StÄ&#x2026;d

wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie wybĂłr czasu i miejsca wrÄ&#x2122;czenia nagrody. Na Forum Ekonomicznym obecne bÄ&#x2122;dzie bowiem miÄ&#x2122;dzynarodowe grona ekspertĂłw, a takĹźe liderĂłw Ĺźycia politycznego, spoĹ&#x201A;ecznego i gospodarczego. NagrodÄ&#x2122; przyznaje KapituĹ&#x201A;a Nagrody, ktĂłrÄ&#x2026; tworzÄ&#x2026;: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, PrzewodniczÄ&#x2026;cy Rady Miasta Krakowa, przedstawiciel Prezydenta Miasta Krakowa, Prezes Instytutu StudiĂłw Wschodnich, laureaci Nagrody oraz przedstawiciele instytucji dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;cych w obszarze kultury, nauki i edukacji, zaproszeni przez PrzewodniczÄ&#x2026;cego Rady Miasta Krakowa. dr Lucyna KÄ&#x2122;pa Katedra Historii Gospodarczej i 6SRĂ&#x160;HF]QHM

Profesor Jacek Purchla na posiedzeniu V4 w Pradze

P

rof. Jacek Purchla wziÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; udziaĹ&#x201A; w spotkaniu V4 Panel of Eminent Personalities, ktĂłre odbyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; w Pradze 5 paĹşdziernika br. Omawiano raport poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cony 25-leciu istnienia Grupy Wyszegradzkiej, ktĂłrego premiera odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; w lutym przyszĹ&#x201A;ego roku. Celem raportu bÄ&#x2122;dzie nie tylko podsumowanie przeszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci, ale rĂłwnieĹź wyznaczenie celĂłw na przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021;. W gronie osĂłb omawiajÄ&#x2026;cych te istotne kwestie znaleĹşli siÄ&#x2122;: dr Libor RouÄ?ek (Czechy), prof. Jacques Rupnik (Francja), dr Pavol DemeĹĄ (SĹ&#x201A;owacja), dr Eduard Kukan (SĹ&#x201A;owacja), dr Andrzej Olechowski (Polska), prof. JĂĄnos Martonyi (WÄ&#x2122;gry) i dr Katalin Szili (WÄ&#x2122;gry). dr Lucyna KÄ&#x2122;pa Katedra Historii Gospodarczej i 6SRĂ&#x160;HF]QHM

$A'9;2-$@963;0!2-!A/'+3+3963&!8A'1T1-2-9;8'1968!>A!+8!2-$A2@$,'6<#ÂŁ-0-A'90-'/T&8W<#31Ă?8'1 !38Ă&#x2020;ÂŁ0-'1W

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ǢǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

ĂŹ0HWRG\NDKXPDQL]RZDQLDWHOHSUDF\ĂŤ â&#x20AC;&#x201C; nagrodzona rozprawa doktorska &2-<Ç?Ç?>8A'ŕŚ&#x201D;2-!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;830<>9-'&A-#-'-2-9;'89;>!8!$@-3ÂŁ-;@0-63Ä&#x161;'$A2'/ >!89A!>-'3&#@Ä&#x161;!9-Ăľ<83$A@9;3ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;>8Ăľ$A'2-!2!+8Ă&#x2022;&->@8Ă&#x2022;৚2-'ŕĽ&#x2DC;ÂŁ!<8'!;31 +Ă&#x2022;ÂŁ2363ÂŁ90-'+3320<89<368!>@!8<20Ă&#x2022;>8!$@.

K

onkurs ma zachÄ&#x2122;caÄ&#x2021; do podejmowania dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E; oraz upowszechniania rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; poprawiajÄ&#x2026;cych bezpieczeĹ&#x201E;stwo i warunki pracy. Przedmiotem Konkursu sÄ&#x2026; wdroĹźone rozwiÄ&#x2026;zania techniczne i organizacyjne, opracowania naukowe poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cone poprawie warunkĂłw pracy oraz przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;cia edukacyjne i popularyzujÄ&#x2026;ce tematykÄ&#x2122; bezpieczeĹ&#x201E;stwa i ochrony czĹ&#x201A;owieka w Ĺ&#x203A;rodowisku pracy. Konkurs organizowany jest nieprzerwanie od 1972 roku. Jego organizatorem jest Ministerstwo Pracy i Polityki SpoĹ&#x201A;ecznej we wspĂłĹ&#x201A;pracy z NaczelnÄ&#x2026; OrganizacjÄ&#x2026; TechnicznÄ&#x2026; oraz innymi resortami, urzÄ&#x2122;dami kontroli, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami spoĹ&#x201A;ecznymi. Tegoroczny Konkurs byĹ&#x201A; realizowany w trzech kategoriach. Kategoria A â&#x20AC;&#x17E;rozwiÄ&#x2026;zania techniczne i technologiczneâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; wdroĹźone rozwiÄ&#x2026;zania autorskie ograniczajÄ&#x2026;ce

ǢǼ

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

organizacji pracy, edukacji i popularyzacji bezpieczeĹ&#x201E;stwa pracy, w tym prace dyplomowe â&#x20AC;&#x201C; np. inĹźynierskie, licencjackie, magisterskie, wydawnictwa. W ramach Kategorii B â&#x20AC;&#x17E;prace naukowo-badawczeâ&#x20AC;? dr Marek Makowiec, adiunkt w Katedrze ZachowaĹ&#x201E; Organizacyjnych UEK, otrzymaĹ&#x201A; nagrodÄ&#x2122; III stopnia za rozprawÄ&#x2122; doktorskÄ&#x2026; , pt. â&#x20AC;&#x17E;Metodyka humanizowania telepracyâ&#x20AC;?, ktĂłrej promotorem byĹ&#x201A; prof. UEK dr hab. Bogusz MikuĹ&#x201A;a. NagrodÄ&#x2122; z rÄ&#x2026;k Ministra Pracy i Polityki SpoĹ&#x201A;ecznej, pana WĹ&#x201A;adysĹ&#x201A;awa Kosiniaka-KazagroĹźenia dla czĹ&#x201A;owieka w Ĺ&#x203A;rodowisku pra- mysza, odbieraĹ&#x201A; osobiĹ&#x203A;cie dr Marek Makocy. Kategoria B â&#x20AC;&#x17E;prace naukowo-badawczeâ&#x20AC;? wiec, a statuetkÄ&#x2122; dla Uczelni â&#x20AC;&#x201C; prodziekan â&#x20AC;&#x201C; opracowania naukowe zwiÄ&#x2026;zane z poprawÄ&#x2026; WydziaĹ&#x201A;u ZarzÄ&#x2026;dzania â&#x20AC;&#x201C; prof. UEK dr hab. bezpieczeĹ&#x201E;stwa i warunkĂłw pracy, ktĂłre Bogusz MikuĹ&#x201A;a. mogÄ&#x2026; byÄ&#x2021; zastosowane w praktyce, w tym prace doktorskie. Kategoria C â&#x20AC;&#x17E;przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;dr Marek Makowiec cia organizacyjne i edukacyjneâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; opraco.DWHGUD=DFKRZDĂ&#x152;2UJDQL]DF\MQ\FK Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie wania, rozwiÄ&#x2026;zania lub dziaĹ&#x201A;ania z zakresu Metodyka humanizowania telepracy â&#x20AC;&#x201C; rozprawa doktorska

Przeprowadzone w rozprawie doktorskiej badania uwypukliĹ&#x201A;y, Ĺźe problem dehumanizacji z duĹźym nasileniem dotyka telepracy i osĂłb pracujÄ&#x2026;cych w tej formie. InnowacyjnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; dysertacji jest opracowana autorska metodyka humanizowania organizacji telepracy oraz minimalizowania wszelkich pojawiajÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; uciÄ&#x2026;ĹźliwoĹ&#x203A;ci. DuĹźÄ&#x2026; wartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; przejawia takĹźe mogÄ&#x2026;ca mieÄ&#x2021; praktyczne zastosowanie metodyka wdraĹźania telepracy uwzglÄ&#x2122;dniajÄ&#x2026;ca dwie sytuacje: podejmowanie i wdraĹźanie dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E; w organizacji, w razie przejĹ&#x203A;cia osoby juĹź zatrudnionej, a chcÄ&#x2026;cej zmieniÄ&#x2021; formÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;wiadczenia pracy na telepracÄ&#x2122; oraz druga metodyka â&#x20AC;&#x201C; opisujÄ&#x2026;ca dziaĹ&#x201A;ania niezbÄ&#x2122;dne podczas zatrudniania nowego pracownika â&#x20AC;&#x201C; telepracownika.


3URIHVRU-DFHN3XUFKODSU]HZRGQLF]Ă&#x192;cym Polskiego Komitetu ds. UNESCO

M

inister spraw zagranicznych RP Grzegorz Schetyna powoĹ&#x201A;aĹ&#x201A; prof. Jacka PurchlÄ&#x2122; na stanowisko przewodniczÄ&#x2026;cego Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Uroczyste wrÄ&#x2122;czenie nominacji odbyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; 15 lipca 2015 roku w Warszawie. Prof. Purchla jest od dawna zaangaĹźowany w dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; UNESCO, od 2012 roku peĹ&#x201A;niĹ&#x201A; funkcjÄ&#x2122; wiceprzewodniczÄ&#x2026;cego Komitetu. Podczas uroczystoĹ&#x203A;ci wrÄ&#x2122;czania nominacji prof. Jacek Purchla powiedziaĹ&#x201A;: AktywnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; Polski w uczestnictwie w pracach UNESCO powinna skupiaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; zarĂłwno na staĹ&#x201A;ym wzmacnianiu naszych dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E; w obszarach nauki i edukacji, jak i na wykorzystaniu faktu naszego czĹ&#x201A;onkostwa w Komitecie Ĺ&#x161;wiatowego Dziedzictwa UNESCO (kadencja Polski trwa jeszcze do 2017 roku). Z tego zaszczytu wynika dla nas zarĂłwno wielka odpowiedzialnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; za wzorowe stosowanie Konwencji paryskiej z 1972 r. o ochronie Ĺ&#x203A;wiatowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, jak i wykorzystanie naszej obecnoĹ&#x203A;ci w Komitecie dla zwiÄ&#x2122;kszenia iloĹ&#x203A;ci polskich wpisĂłw na prestiĹźowÄ&#x2026; ListÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;wiatowego dziedzictwa UNESCO. dr Lucyna KÄ&#x2122;pa Katedra Historii Gospodarczej i 6SRĂ&#x160;HF]QHM

Polski Komitet ds. UNESCO1! 9;!;<938+!2<&38!&$A'+3!&@-2-9;8Ă&#x2022;>W 'Ä&#x161;2-83ÂŁĂľÄ&#x161;Ă­$A2-0!631-Ăľ&A@38+!2-A!$/Ă­! 63ÂŁ90-1--29;@;<$/!1-8AĂ­&3>@1- 38!A38+!2-A!$/!1-63A!8AĂ­&3>@1-W96-'8!;!0৚'-2-$/!;@>@63&1-3;Ă&#x2022;> 68@>!;2@$,T0;Ă&#x2022;8'68A@$A@2-!/Ă­9-Ăľ&3 8'!ÂŁ-A!$/-683+8!1< > 3ÂŁ9$'W W 90Ä&#x161;!&3ÂŁ90-'+331-;';<&9W >$,3&AĂ­68A'&9;!>-$-'ÂŁ'-29;@;<$/- 8AĂ­&3>@$,>96Ă&#x2022;Ä&#x161;68!$</Ă­$@$,A  T0;Ă&#x2022;8@$,0316';'2$/'6308@>!/Ă­ 9-ĂľA +Ä&#x161;Ă&#x2022;>2@1-63ÂŁ!1-&A-!Ä&#x161;!ÂŁ23ŕŚ&#x201D;$-;'/38+!2-A!$/-38!A393#@8'68'A'2;</Ă­$' ŕŚ&#x201D;83&3>-90!2!<03>'- ;>Ă&#x2022;8$A'W8A@31-;'$-'&A-!Ä&#x161;!/Ă­031-9/'683#ÂŁ'13>'V do 968!>'&<0!$/-T2!<0ŕŚ&#x201D;$-9Ä&#x161;@$,T0<ÂŁ;<8@T-2(381!$/-- 2!<0963Ä&#x161;'$A2@$,W

:\UÂľĂ&#x2014;QLHQLHGODGUKDESURI8(. *UDĂ&#x2014;\Q\Ă?PLJLHOVNLHM

D

r hab. prof. UEK GraĹźyna Ĺ&#x161;migielska, pracownik Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych, zostaĹ&#x201A;a wyróşniona przez Polskie Stowarzyszenie SprzedaĹźy BezpoĹ&#x203A;redniej mianem mecenasa branĹźy. WrÄ&#x2122;czenie statuetki miaĹ&#x201A;o miejsce podczas IV Polskiego Dnia SprzedaĹźy

BezpoĹ&#x203A;redniej w dniu 16 paĹşdziernika 2015 roku. Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych wspĂłĹ&#x201A;pracuje z Polskim Stowarzyszeniem SprzedaĹźy BezpoĹ&#x203A;redniej od ponad 10 lat na mocy podpisanej umowy. W ramach tej wspĂłĹ&#x201A;pracy prowadzone sÄ&#x2026; skierowane do studentĂłw otwarte

wykĹ&#x201A;ady z zakresu przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci, motywacji, wykorzystania nowoczesnych technologii w handlu. PSSB aktywnie wspiera edukacjÄ&#x2122; studentĂłw UEK w ramach warsztatĂłw organizowanych przez KatedrÄ&#x2122; Handlu i Instytucji Rynkowych. sekcja prasowa CKR

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Ǣnj


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

5R]ZÂľMZVSÂľĂ&#x160;SUDF\ ]XF]HOQLDPLFKLĂ&#x152;VNLPL &2-!$,Ç&#x2018;gÇ&#x201C;6!ৡ&A-'82-0!#8W&'ÂŁ'+!$/!A<$A'ÂŁ2-->< 2&<9;8-!ÂŁ!2& 311'8$-!ÂŁ3ÂŁÂŁ'+'l mAÄ&#x161;3৚@Ä&#x161;!>-A@;Ăľ> A30!A/--2!<+<8!$/-23>'+3 roku akademickiego.

C

elem wizyty byĹ&#x201A;o rozszerzenie dotychczasowej wspĂłĹ&#x201A;pracy. Od 2012 roku obie uczelnie prowadzÄ&#x2026; semestralnÄ&#x2026; wymianÄ&#x2122; studentĂłw. Podczas spotkania roboczego prowadzonego przez prorektora ds. nauki pana profesora Aleksego Pocztowskiego uzgodniono, Ĺźe rozpocznie siÄ&#x2122; rĂłwnieĹź wymiana pracownikĂłw oraz postanowiono wprowadziÄ&#x2021; program podwĂłjnych dyplomĂłw dla studentĂłw. OmĂłwiono takĹźe inicjatywÄ&#x2122; stworzenia wspĂłlnego kursu inter-

ǢÓ?

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

netowego e-business z udziaĹ&#x201A;em pra- powadzona bÄ&#x2122;dzie wymiana pracownicownikĂłw Katedry MiÄ&#x2122;dzynarodowych kĂłw oraz studentĂłw w ramach nowego StosunkĂłw Gospodarczych UEK oraz programu Erasmus+. moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zorganizowania lektoratu Osoby zainteresowane wspĂłĹ&#x201A;pracÄ&#x2026; jÄ&#x2122;zyka chiĹ&#x201E;skiego dla pracownikĂłw naukowÄ&#x2026; i dydaktycznÄ&#x2026; z uczelnianaszej uczelni. W planach jest takĹźe mi chiĹ&#x201E;skimi proszone sÄ&#x2026; o kontakt zorganizowanie wspĂłlnej konferencji z paniÄ&#x2026; RenatÄ&#x2026; WydmaĹ&#x201E;skÄ&#x2026; z DziaĹ&#x201A;u naukowej, pozwalajÄ&#x2026;cej dodatkowo WspĂłĹ&#x201A;pracy MiÄ&#x2122;dzynarodowej. na nawiÄ&#x2026;zanie bezpoĹ&#x203A;rednich kontaktĂłw przez pracownikĂłw obu stron. Renata WydmaĹ&#x201E;ska UEK wspĂłĹ&#x201A;pracuje z kilkoma uczelniami w Chinach, w tym z Uniwersy']LDĂ&#x160;:VSÂľĂ&#x160;SUDF\ 0LĂ&#x2021;G]\QDURGRZHM tetem FinansĂłw w Szanghaju, gdzie


Seminarium Katedry Historii *RVSRGDUF]HML6SRĂ&#x160;HF]QHM ;<&-!2!&&A-'/!1-1-!9;--$,>96Ă&#x2022;Ä&#x161;$A'92@183A>3/'19;!23>-Ă­/'&'2 A+Ä&#x161;Ă&#x2022;>2@$,683#ÂŁ'1Ă&#x2022;>#!&!>$A@$,!;'&8@ -9;38-- 3963&!8$A'/-63Ä&#x161;'$A2'/ 3&63$AĂ­;0</'/-9;2-'2-!W

W

zwiÄ&#x2026;zku z przypadajÄ&#x2026;cÄ&#x2026; w 2015 roku 25. rocznicÄ&#x2026; pierwszych wyborĂłw samorzÄ&#x2026;dowych w III RP Katedra Historii Gospodarczej i SpoĹ&#x201A;ecznej zorganizowaĹ&#x201A;a seminarium KRAKĂ&#x201C;W â&#x20AC;&#x201C; METROPOLIA. W 25. rocznicÄ&#x2122; narodzin samorzÄ&#x2026;du terytorialnego w III Rzeczpospolitej. ĹšrĂłdĹ&#x201A;a metropolitalnoĹ&#x203A;ci Krakowa tkwiÄ&#x2026; w jego historii, peĹ&#x201A;nionych przez miasto funkcjach oraz zwiÄ&#x2026;zanych z nimi relacjach z otoczeniem. Tak wiÄ&#x2122;c wystÄ&#x2026;pienia prezentowane na semi-

narium oscylowaĹ&#x201A;y zarĂłwno wokĂłĹ&#x201A; zagadnieĹ&#x201E; teoretycznych ukazujÄ&#x2026;cych metropoliÄ&#x2122; i jej wymiary w perspektywie historycznej, jak i kwestii odnoszÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; bezpoĹ&#x203A;rednio do historii Krakowa, ukazujÄ&#x2026;c rozwĂłj miasta i jego metropolitalne ambicje, aĹź po tytuĹ&#x201A;owe narodziny samorzÄ&#x2026;du w Krakowie w roku 1990, w ktĂłry to proces zaangaĹźowany byĹ&#x201A; prof. Jacek Purchla, kierownik Katedry Historii Gospodarczej i SpoĹ&#x201A;ecznej UEK. GoĹ&#x203A;ciem honorowym seminarium byĹ&#x201A; prorektor Uczelni Ĺ azarskiego,

prof. Jerzy StÄ&#x2122;pieĹ&#x201E;, wspĂłĹ&#x201A;twĂłrca reformy samorzÄ&#x2026;dowej z 1990 roku, zaproszenie przyjÄ&#x2122;li rĂłwnieĹź senator RP Janusz SepioĹ&#x201A; , oraz dziekan WydziaĹ&#x201A;u Ekonomii i StosunkĂłw MiÄ&#x2122;dzynarodowych UEK prof. Kazimierz ZieliĹ&#x201E;ski. Seminarium odbyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; 7 lipca 2015 roku w goĹ&#x203A;cinnych progach Willi Tadeusz w Lanckoronie.

dr Lucyna KÄ&#x2122;pa Katedra Historii Gospodarczej i 6SRĂ&#x160;HF]QHM

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Ǣǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Ă?ZLDWRZHMVĂ&#x160;DZ\ EDGDF]HSU]HGVLĂ&#x2021;ELRUF]RĂ?FL na UEK '2;8<18A'&9-Ăľ#-38$A3ŕŚ&#x201D;$-;8!;'+-$A2'/--Ăľ&A@2!83&3>'/38!A!;'&8! 8A'&9-Ăľ#-38$A3ŕŚ&#x201D;$-- 223>!$/-@&A-!Ä&#x161;< 03231---;39<20Ă&#x2022;>-Ăľ&A@2!83&3>@$, 2->'89@;';< 03231-$A2'+3>8!03>-'>'>96Ă&#x2022;Ä&#x161;68!$@A>-3&Ă­$@1-3ŕŚ&#x201D;83&0!1- #!&!>$A@1->3ÂŁ9$'-A!+8!2-$Ă­38+!2-A</' +Ă&#x2022;ÂŁ2363ÂŁ90- /!A&!;'&8 8A'&9-Ăľ#-38$A3ŕŚ&#x201D;$-38!A 223>!$/-W

Z

jazd pod hasĹ&#x201A;em â&#x20AC;&#x17E;RozwĂłj badaĹ&#x201E; nad przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;: brikolaĹź ekonomii i zarzÄ&#x2026;dzaniaâ&#x20AC;? odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; w dniu 6 kwietnia 2016 roku. Owocem wspĂłĹ&#x201A;pracy obu jednostek bÄ&#x2122;dzie takĹźe VIII MiÄ&#x2122;dzynarodowa Konferencja Naukowapt. â&#x20AC;&#x17E;Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Contextâ&#x20AC;?, zaplanowana na 7â&#x20AC;&#x201C;8 kwietnia 2016 roku. PrzyszĹ&#x201A;oroczna konferencja jest cyklicznym wydarzeniem poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;conym przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci w ujÄ&#x2122;ciu teoretycznym i praktycznym. Jej gĹ&#x201A;Ăłwnym celem jest przedstawienie aktualnego stanu badaĹ&#x201E; nad przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;, stanowiÄ&#x2026;cej obecnie kluczowy czynnik nie tylko postÄ&#x2122;pu spoĹ&#x201A;eczno-gospodarczego, lecz takĹźe rozwoju konkurencyjnoĹ&#x203A;ci i innowacyjnoĹ&#x203A;ci przedsiÄ&#x2122;biorstw oraz innych podmiotĂłw. W ramach konferencji planowane sÄ&#x2026; panele dotyczÄ&#x2026;ce, m.in.: metodologii przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci, trendĂłw rozwoju przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci w wymiarze miÄ&#x2122;dzynarodowym, ksztaĹ&#x201A;towania kompetencji i postaw przedsiÄ&#x2122;biorczych oraz edukacji na rzecz przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci. Do grona prelegentĂłw-ekspertĂłw konferencji zaproszono nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cych przedstawicieli miÄ&#x2122;dzynarodowego Ĺ&#x203A;rodowiska naukowego, ktĂłrzy na co dzieĹ&#x201E; w swojej pracy badawczej zajmujÄ&#x2026; siÄ&#x2122; tematykÄ&#x2026; przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci:

ǢÓ&#x2018;

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

â&#x20AC;&#x201C; Prof. Garry D. Bruton â&#x20AC;&#x201C; TeksaĹ&#x201E;ski Uniwersytet ChrzeĹ&#x203A;cijaĹ&#x201E;ski (Fort Worth, Texas, USA) â&#x20AC;&#x201C; Prof. Jonathan Levie â&#x20AC;&#x201C; University of Strathclyde (Glasgow, Wielka Brytania) â&#x20AC;&#x201C; Prof. Krzysztof ObĹ&#x201A;Ăłj â&#x20AC;&#x201C; Uniwersytet Warszawski, Akademia Leona KoĹşmiĹ&#x201E;skiego (Warszawa) â&#x20AC;&#x201C; Prof. Aviv Shoham â&#x20AC;&#x201C; Uniwersytet Hajfy (Hajfa, Izrael) PrzyszĹ&#x201A;oroczna konferencja bÄ&#x2122;dzie poprzedzona I Zjazdem Katedr, ktĂłrego celem jest integracja Ĺ&#x203A;rodowiska naukowego zajmujÄ&#x2026;cego siÄ&#x2122; badaniami nad przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; i innowacjami oraz efektywniejsze ksztaĹ&#x201A;towanie postÄ&#x2122;pu naukowo-badawczego w Polsce. Gospodarzami tego wydarzenia sÄ&#x2026; prof. dr hab. Kazimierz ZieliĹ&#x201E;ski (dziekan WydziaĹ&#x201A;u Ekonomii i StosunkĂłw MiÄ&#x2122;dzynarodowych UEK, kierownik Katedry PrzedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci i Innowacji UEK) oraz dr hab. prof. UEK Krzysztof Wach (pomysĹ&#x201A;odawca i inicjator zjazdĂłw katedr, kierownik Centrum PrzedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci Strategicznej i MiÄ&#x2122;dzynarodowej UEK). Honorowe Przewodnictwo w Radzie Programowej zgodziĹ&#x201A; siÄ&#x2122; objÄ&#x2026;Ä&#x2021; prof. dr hab. Bogdan Piasecki, ktĂłry jest pionierem w zakresie badaĹ&#x201E; nad przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; w Polsce. Oba wydarzenia zostaĹ&#x201A;y objÄ&#x2122;te patronatem honorowym przez liczne in-

stytucje i organizacje, m.in. Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹźszego, MarszaĹ&#x201A;ka WojewĂłdztwa MaĹ&#x201A;opolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, JM Rektora UEK, PolskÄ&#x2026; AgencjÄ&#x2122; Rozwoju PrzedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci, KonfederacjÄ&#x2122; Lewiatan, Business Centre Club. ZarĂłwno Zjazd Katedr, jak i miÄ&#x2122;dzynarodowa konferencja, sÄ&#x2026; adresowane przede wszystkim do naukowcĂłw i badaczy z Polski i z zagranicy zajmujÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; szeroko rozumianÄ&#x2026; przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;, a takĹźe do praktykĂłw zainteresowanych tÄ&#x2026; tematykÄ&#x2026; oraz przedstawicieli administracji publicznej i samorzÄ&#x2026;dowej. SzczegĂłĹ&#x201A;owe informacje na temat obu wydarzeĹ&#x201E; znajdujÄ&#x2026; siÄ&#x2122; na stronach internetowych: VIII MiÄ&#x2122;dzynarodowa Konferencja Naukowa ENTRE 2016: www.conference.uek.krakow.pl/2016 I OgĂłlnopolski Zjazdu Katedr PrzedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci oraz Innowacji: www. zjazdkatedr.uek.krakow.pl

dr Maria Urbaniec mgr Marcin PiÄ&#x2026;tkowski .DWHGUD3U]HGVLĂ&#x2021;ELRUF]RĂ?FLL Innowacji


Rusza II edycja 0DUNHWLQJXLNRPXQLNDFMLU\QNRZHM QRZHJRNLHUXQNX:\G]LDĂ&#x160;X=DU]Ă&#x192;G]DQLD <0$'9R;@1830<!৚Ç?Ç&#x201D;Ç&#x2018;$,Ăľ;2@$,A+Ä&#x161;39-Ä&#x161;39-Ăľ2!9;<&-!9;!$/32!82' 9;362-!-W&6!ৡ&A-'82-0!#Ăľ&A-'1@1-'ÂŁ-Ç&#x2013;Ç?9;<&'2;Ă&#x2022;>2! 9;<&-!$, 9;362-!-Ç&#x17D;Ç?Ç&#x201C;2!9;<&-!$, 9;362-!W

W

dniu 16 paĹşdziernika 2015 na UEK odbyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; spotkanie studentĂłw pierwszego roku studiĂłw stacjonarnych I i II stopnia otwartego w ubiegĹ&#x201A;ym roku akademickim kierunku Marketing i Komunikacja Rynkowa na Wydziale ZarzÄ&#x2026;dzania naszego Uniwersytetu. O godzinie 11.20 w sali 8 pawilonu sportowo-dydaktycznego zjawili siÄ&#x2122; studenci oraz grono wykĹ&#x201A;adowcĂłw, pracownicy trzech katedr obsĹ&#x201A;ugujÄ&#x2026;cych kierunek: Katedry Marketingu, Handlu i Instytucji Rynkowych oraz Analizy Rynku i BadaĹ&#x201E; Marketingowych. WĹ&#x203A;rĂłd przybyĹ&#x201A;ych byli m.in. kierownicy Katedr: prof. Jan W. Wiktor, prof. Andrzej Szromnik oraz prof. dr hab. Adam Sagan. Spotkanie rozpoczÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; kierownik Katedry Marketingu prof. Jan W. Wiktor, ktĂłry przywitaĹ&#x201A; studentĂłw, przedstawiĹ&#x201A; kadrÄ&#x2122; pracownikĂłw oraz zaĹ&#x201A;oĹźenia kierunku, podziÄ&#x2122;kowaĹ&#x201A; za wybĂłr studiĂłw

i ĹźyczyĹ&#x201A; wszystkim sukcesĂłw. NastÄ&#x2122;pnym punktem spotkania byĹ&#x201A;o wystÄ&#x2026;pienie pana Alberta StÄ&#x2122;clika, absolwenta specjalnoĹ&#x203A;ci Marketing naszego WydziaĹ&#x201A;u, ktĂłry obecnie pracuje w Agencji Reklamowej VML, gdzie zajmuje siÄ&#x2122; planowaniem

strategicznym. Nasz absolwent wspominaĹ&#x201A; czas studiĂłw oraz opowiadaĹ&#x201A; z pasjÄ&#x2026; o swojej pracy. Kolejnym punktem byĹ&#x201A;a prezentacja dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci KoĹ&#x201A;a Marketingowego â&#x20AC;&#x17E;KOLMARâ&#x20AC;?. Przedstawiciele KoĹ&#x201A;a zapraszali studentĂłw pierwszego roku do aktywnej wspĂłĹ&#x201A;pracy. Na koniec spotkania gĹ&#x201A;os zabrali profesorowie Andrzej Szromnik i AdamSagan, mĂłwiÄ&#x2026;c o przedmiotach, ktĂłre bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; wykĹ&#x201A;adaÄ&#x2021;, i zachÄ&#x2122;cajÄ&#x2026;c studentĂłw do aktywnego wspĂłĹ&#x201A;tworzenia kierunku. Na koniec spotkania dr Magdalena DoĹ&#x201A;hasz, oficjalny opiekun kierunku Marketing i Komunikacja Rynkowa, rozlosowaĹ&#x201A;a wĹ&#x203A;rĂłd studentĂłw nagrody, a wszyscy przybyli otrzymali sĹ&#x201A;odki poczÄ&#x2122;stunek. dr Magdalena DoĹ&#x201A;hasz Opiekun kierunku MiKR NRQWDNWPDLORZ\ dolhaszm@uek.krakow.pl

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ǢǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

3U]HVWU]HĂ&#x152;GOD sztuki krakowskiej 8!$'2!/>!৚2-'/9A@$,;>Ă&#x2022;8$Ă&#x2022;> 8<6@8!03>90-'/TA8';8396'0;@>2Ă­ '0963A@$/Ă­;>Ă&#x2022;8$A3ŕŚ&#x201D;$-683(W!2<9A!!8!#<Ä&#x161;@T/'&2'+3A2!/$-'0!>9A@$,!8;@9;Ă&#x2022;> 68A'Ä&#x161;31<- >-'0<TA39;!2Ă­A!68'A'2;3>!2'>8!1!$,$@0ÂŁ<63;8Ă&#x2022;/2@$, >@9;!>^8A'9;8A'ŕĽ&#x2DC;&ÂŁ!A;<0-\.

Ă&#x2013;

adna grupa artystyczna w dziejach PotrĂłjna wystawa trzeciej edycji cyklu Jana Matejki w Krakowie, na Uniwersytecie sztuki nie przetrwaĹ&#x201A;a tak dĹ&#x201A;ugo, â&#x20AC;&#x17E;PrzestrzeĹ&#x201E; dla Sztukiâ&#x20AC;? odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; w Galerii Ekonomicznym oraz w Galerii CENTRUM jak Grupa Krakowska dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;ca Promocyjnej Akademii Sztuk PiÄ&#x2122;knych im. Nowohuckiego Centrum Kultury. w dwĂłch formacjach w latach 1933â&#x20AC;&#x201C;1937 i od 1957 roku aĹź do dziĹ&#x203A;. Grupa twĂłrczych indywidualnoĹ&#x203A;ci, zainicjowana przez grono zrewoltowanych studentĂłw krakowskiej Akademii Sztuk PiÄ&#x2122;knych, zrzeszajÄ&#x2026;ca nie tylko artystĂłw plastykĂłw, ale i kompozytorĂłw, twĂłrcĂłw innych dyscyplin oraz krytykĂłw sztuki, reprezentuje róşne ĹşrĂłdĹ&#x201A;a i style inspiracji â&#x20AC;&#x201C; od ekspresjonizmu, po kubizm i surrealizm. ChociaĹź nigdy nie sformuĹ&#x201A;owano wspĂłlnego programu artystycznego, Grupie przyĹ&#x203A;wiecaĹ&#x201A;y takie idee, jak awangardowoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, dbaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; o podniesienie poziomu sztuki polskiej oraz staĹ&#x201A;a obserwacja aktualnych europejskich tendencji artystycznych. W gronie jej czĹ&#x201A;onkĂłw znalazĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; tak znane osobowoĹ&#x203A;ci artystyczne jak Tadeusz Kantor, Jerzy Nowosielski czy Marian Warzecha, a istotnym obszarem dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci byĹ&#x201A;o prowadzenie reaktywowanego w 1956 roku Teatru Cricot 2. Obecnie podkreĹ&#x203A;la siÄ&#x2122; rolÄ&#x2122; artystĂłw Grupy jako straĹźnikĂłw !2<9A!8!#<ÂŁ!f!1-ĂľŕŁ&#x2014;lÂ&#x2C6;Â&#x17D;Â?Â&#x160;fÂ?Â&#x2039;;'$,2-0!>Ä&#x161;!92!T6Ä&#x161;3;23m awangardy. !ÂŁ'8-!  1RZRKXFNLH&HQWUXP.XOWXU\

0!&'1-!A;<0-Ăľ02@$, SO0DWHMNL

2->'89@;'; 03231-$A2@ KROSDZLORQXbG\GDNW\F]QRVSRUWRZHJR

ĂĽ ZHUQLVDĂ&#x2014;JRG]

ĂĽ ZHUQLVDĂ&#x2014;JRG]

ĂĽ ZHUQLVDĂ&#x2014;JRG]

!68!9A!+'2$/!8;@9;@$A2! W9;Ăľ62!>9A@9;0-'>@9;!>@>3ÂŁ2@R

ÇŁÇĄ

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;


ZniNDMĂ&#x192;F\WHDWU32383 6NĂ&#x192;GWDNRSXĂ&#x160;D na kampusie? 96'$/!ÂŁ2-'90329;8<3>!2@19('8@$A2@12!1-3$-'2!A!ÂŁ'&>-'0-ÂŁ0!;@+3&2- 63>9;!Ä&#x161;2-';@63>@;'!;8T0;Ă&#x2022;8@+3ŕŚ&#x201D;$-68'1-'83>'96'0;!0ÂŁ'T683/'0;@1<A@$A2'T >-A<!ÂŁ2'--2;'8&@9$@6ÂŁ-2!82'WfA'9>@12-'63>;!8A!ÂŁ2@18'6'8;<!8'1 -$,!8!0;'8'19;!23>-!ÂŁ;'82!;@>2'83A>-Ă­A!2-'&ÂŁ!9;!Ä&#x161;@$,;'!;8Ă&#x2022;>6<#ÂŁ-$A2@$,W

D

o wspĂłĹ&#x201A;tworzenia POP-UP zostali zaproszeni najwaĹźniejsi polscy artyĹ&#x203A;ci teatru, m.in. Krystian Lupa, Wiktor Rubin, Jola Janiczak, MichaĹ&#x201A; Borczuch, Iga GaĹ&#x201E;czarczyk, chorwacki reĹźyser Oliver FrljiÄ&#x2021; oraz Marcin Masecki. Scena POP-UP bÄ&#x2122;dzie dziaĹ&#x201A;aÄ&#x2021; na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie do 15 listopada 2015 roku, co zbiega siÄ&#x2122; w czasie z obchodami 250. rocznicy powstania pierwszego teatru publicznego w Polsce. A skÄ&#x2026;d ta kopuĹ&#x201A;a? Nazwa teatru nawiÄ&#x2026;zuje do idei pop-up store, â&#x20AC;&#x17E;znikajÄ&#x2026;cego sklepuâ&#x20AC;?. Pop-upy pojawiĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; na poczÄ&#x2026;tku XXI wieku w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. ByĹ&#x201A;y to sklepy, ktĂłre otwieraĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; na krĂłtki czas, oferowaĹ&#x201A;y limitowane serie produktĂłw, a po wyprzedaniu towaru byĹ&#x201A;y zamykane, pozostawiajÄ&#x2026;c swoich klientĂłw w poczuciu niedosytu, ale teĹź uczestnictwa w czymĹ&#x203A; wyjÄ&#x2026;tkowym. Tetr POP-UP ma swojÄ&#x2026; siedzibÄ&#x2122; w sferycznym namiocie â&#x20AC;&#x201C; kopule o ksztaĹ&#x201A;cie globu przypominajÄ&#x2026;cej przestrzenie wymyĹ&#x203A;lone przez Buckminstera Fullera â&#x20AC;&#x201C; amerykaĹ&#x201E;skiego architekta, filozofa i wizjonera. BryĹ&#x201A;y Fullera, poczÄ&#x2026;tkowo konstruowane dla wojska, później byĹ&#x201A;y wykorzystywane jako metafora nowego widzenia Ĺ&#x203A;wiata przez artystĂłw, naukowcĂłw, architektĂłw. Ĺ atwe w montaĹźu, mo-

bilne, dajÄ&#x2026;ce moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; ksztaĹ&#x201A;towania nowego Ĺ&#x203A;rodowiska architektonicznego, ekologicznego, spoĹ&#x201A;eczno-artystycznego. ChoÄ&#x2021; Fuller nie jest naszÄ&#x2026; bezpoĹ&#x203A;redniÄ&#x2026; inspiracjÄ&#x2026;, Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czy nas z jego ideÄ&#x2026; potrzeba wykreowania nowej przestrzeni, zarĂłwno w sposĂłb realny, jak i metaforyczny. W listopadzie zapraszamy na spektakle â&#x20AC;&#x17E;SPI->RA->LAâ&#x20AC;? w reĹźyserii Krystiana Lupy oraz â&#x20AC;&#x17E;nie-boska. wyznanieâ&#x20AC;? Olivera FrljiÄ&#x2021;a. SzczegĂłĹ&#x201A;y i peĹ&#x201A;ny repertuar Teatru moĹźna znaleĹşÄ&#x2021; na stronie www.popupkrakow. pl. Organizatorami wydarzenia sÄ&#x2026;: Agencja Artystyczna GAP, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny oraz Mi asto KrakĂłw.

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ǣǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Konferencja â&#x20AC;&#x17E;Zachowania organizacyjne oparte na wiedzyâ&#x20AC;? <#-ÂŁ'<9AÇ&#x201D;Ç?f;@$,<83&A-2683(W&8,!#W80!&-<9A!3;3$0-'+3g 0-'83>2-0!!;'&8@ !$,3>!ŕĽ&#x2DC;8+!2-A!$@/2@$,g38!AÇ&#x2013;Ç?fÂŁ'$-'-9;2-'2-! 2->'89@;';< 03231-$A2'+3>8!03>-'9;!Ä&#x161;@9-Ăľ30!A/Ă­&3A38+!2-A3>!2-! 032('8'2$/-2!<03>'/T63ŕŚ&#x201D;>-Ăľ$32'/3#9A'82'/683#ÂŁ'1!;@$'A!$,3>!ŕĽ&#x2DC; 38+!2-A!$@/2@$,>032;'0ŕŚ&#x201D;$-'>96Ă&#x2022;Ä&#x161;$A'92@$,<>!8<203>!ŕĽ&#x2DC;+3963&!8$A@$,W

K

onferencja pt.: â&#x20AC;&#x17E;Zachowania organi- konferencji, oraz czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; praktycznÄ&#x2026;/warsztazacyjne w gospodarce opartej na wie- towÄ&#x2026;, ktĂłra byĹ&#x201A;a prowadzona przez przedstadzyâ&#x20AC;? odbyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; 23 wrzeĹ&#x203A;nia 2015 r. wicieli firm i instytucji, partnerĂłw Katedry. na terenie Kampusu Uniwersytetu W trakcie dwĂłch sesji plenarnych, ktĂłre w Krakowie. W spotkaniu wziÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o udziaĹ&#x201A; prowadzone byĹ&#x201A;y przez prof. dr hab. Zdziponad 100 osĂłb, przedstawicieli polskich sĹ&#x201A;awÄ&#x2122; JanowskÄ&#x2026; oraz prof. dr hab. Adama uczelni oraz praktykĂłw gospodarczych StabryĹ&#x201A;Ä&#x2122;, omĂłwiono zagadnienia dotyreprezentujÄ&#x2026;cych firmy i instytucje, z ktĂłry- czÄ&#x2026;ce m.in. komunikacji w organizacjach, mi m.in. wspĂłĹ&#x201A;pracuje Katedra ZachowaĹ&#x201E; proinnowacyjnej kultury organizacyjnej, Organizacyjnych. Osoby biorÄ&#x2026;ce udziaĹ&#x201A; w ob- zarzÄ&#x2026;dzania wiedzÄ&#x2026;, zarzÄ&#x2026;dzania wiekiem, radach reprezentowaĹ&#x201A;y 26 róşnych uczelni. aspekty zwiÄ&#x2026;zane z przywĂłdztwem i stylami Obrady konferencyjne podzielono kierowania w kontekĹ&#x203A;cie motywowania prana dwie czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci: czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; naukowÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; skĹ&#x201A;adajÄ&#x2026;- cownikĂłw do wiÄ&#x2122;kszej aktywnoĹ&#x203A;ci, zmiany cÄ&#x2026; siÄ&#x2122; z dwĂłch sesji plenarnych, w trakcie i doskonalenie organizacji, w koĹ&#x201E;cu zmiany ktĂłrych zaprezentowano gĹ&#x201A;Ăłwne tezy opra- i trendy zachodzÄ&#x2026;ce w zarzÄ&#x2026;dzaniu zasobacowaĹ&#x201E;, przygotowanych przez uczestnikĂłw mi ludzkimi oraz zarzÄ&#x2026;dzania innowacjami.

ÇŁÇŁ

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Dyskusje prowadzone po prezentacjach skupiĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; takĹźe na praktycznych aspektach zwiÄ&#x2026;zanych z funkcjonowaniem organizacji w XXI wieku, wpĹ&#x201A;ywem globalizacji i informatyzacji na zachowania organizacyjne oraz miejscem zachowaĹ&#x201E; organizacyjnych w nowych koncepcjach organizacji i zarzÄ&#x2026;dzania. CzÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; warsztatowÄ&#x2026; poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cono m.in. wspĂłĹ&#x201A;pracy B+R oraz nowym technologiom w badaniach wewnÄ&#x2026;trzorganizacyjnych. Przedstawiciele Firmy Orange Hill Sp. z o.o. zaprezentowali innowacyjne narzÄ&#x2122;dzia, wspierajÄ&#x2026;ce menedĹźerĂłw i pracownikĂłw naukowych w prowadzonych badania naukowych w organizacjach. Przedstawiciele: Talento Sp. z o.o.; CLOUD MOBILE


MEDIA Sp. z o.o./Publico 24, Fineus Sp. J., Get Smarter Sp. z o.o., Yeslogo Sp. z o.o., Fundacji Rozwoju Innowacyjnej Gospodarki PRO INVENTUM, w prezentacjach poruszali m.in. zagadnienia dotyczÄ&#x2026;ce szeroko pojÄ&#x2122;tej komercjalizacji badaĹ&#x201E; naukowych i wspĂłĹ&#x201A;pracy nauki z biznesem/przemysĹ&#x201A;em. Zaprezentowali rĂłwnieĹź narzÄ&#x2122;dzia, ktĂłre wspomagajÄ&#x2026; planowanie prac naukowo-badawczych oraz wspierajÄ&#x2026; wspĂłĹ&#x201A;pracÄ&#x2122; nauki z biznesem. Opisywane rozwiÄ&#x2026;zania i czÄ&#x2122;sto bardzo innowacyjne usĹ&#x201A;ugi znajdujÄ&#x2026; siÄ&#x2122; w ofertach tych podmiotĂłw. DziÄ&#x2122;ki pomocy i wsparciu finansowemu firm: BDI Poland Sp. z o.o., Orange Hill Sp. z o.o., A1 Europe Sp. z o.o., Astor Sp. z o.o., Talento Sp z o.o.; CLOUD MOBILE MEDIA Sp. z o.o./Publico 24, Fineus Sp. J., Get Smarter Sp. z o.o., Yeslogo Sp. z o.o., wydano dwie publikacje naukowe, ktĂłre w trakcie obrad zostaĹ&#x201A;y wrÄ&#x2122;czone wszystkim przybyĹ&#x201A;ym goĹ&#x203A;ciom oraz autorom opracowaĹ&#x201E;. SÄ&#x2026; to: 1. WspĂłĹ&#x201A;czesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych, praca zbiorowa pod redakcjÄ&#x2026; Bogusza MikuĹ&#x201A;y, Katedra ZachowaĹ&#x201E; Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, KrakĂłw 2015. 2. Wybrane problemy w ksztaĹ&#x201A;towaniu zachowaĹ&#x201E; organizacyjnych, praca zbiorowa pod redakcjÄ&#x2026; Marka Makowca, Katedra ZachowaĹ&#x201E; Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, KrakĂłw 2015. Pierwsza z ksiÄ&#x2026;Ĺźek jest zbiorem 28, a druga 38 rozdziaĹ&#x201A;Ăłw zawierajÄ&#x2026;cych wyniki zrealizowanych badaĹ&#x201E; naukowych, studiĂłw literaturowych i analiz, prowadzonych przez pracownikĂłw naukowych oraz praktykĂłw gospodarczych, reprezentujÄ&#x2026;cych gĹ&#x201A;Ăłwnie krajowe oĹ&#x203A;rodki naukowo-badawcze oraz instytucje i firmy. DuĹźÄ&#x2026; innowacyjnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;, ktĂłrÄ&#x2026; udaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; wdroĹźyÄ&#x2021; wspĂłlnie z partnerem â&#x20AC;&#x201C; platformÄ&#x2026; Publico24 â&#x20AC;&#x201C; jest przygotowanie elektronicznych wersji publikacji, ktĂłre sÄ&#x2026; dostÄ&#x2122;pne na wszystkich urzÄ&#x2026;dzeniach przenoĹ&#x203A;nych (smartfony, tablety) z systemem Android i iOS oraz poprzez strony www. SÄ&#x2026; to pierwsze w Polsce w ten sposĂłb wydane publikacje naukowe. Dodatkowo dla wszystkich, ktĂłrzy skorzystajÄ&#x2026; z elektronicznej wersji publikacji, Publico24 udostÄ&#x2122;pniĹ&#x201A;o miesiÄ&#x2122;czny darmowy

dostÄ&#x2122;p do elektronicznego wydania tygodnika â&#x20AC;&#x17E;WPROSTâ&#x20AC;?. PoniĹźej podajemy PaĹ&#x201E;stwu sposĂłb korzystania z e-wydaĹ&#x201E; publikacji oraz tygodnika â&#x20AC;&#x17E;Wprostâ&#x20AC;?. Publikacje dostÄ&#x2122;pne sÄ&#x2026; pod adresem: http://publikacje.uek.krakow.pl/. NiezbÄ&#x2122;dne jest dokonanie rejestracji. By wygodnie czytaÄ&#x2021; na smartfonach/ tabletach, naleĹźy zainstalowaÄ&#x2021; aplikacje mobilne, ktĂłre moĹźna pobraÄ&#x2021; dla systemu Android w GooglePlay wpisujÄ&#x2026;c: â&#x20AC;&#x17E;Publico24 UEKâ&#x20AC;?, a dla systemu iOS w AppStore wpisujÄ&#x2026;c: â&#x20AC;&#x17E;UEKâ&#x20AC;?. By uzyskaÄ&#x2021; darmowy miesiÄ&#x2122;czny dostÄ&#x2122;p do tygodnika â&#x20AC;&#x17E;Wprostâ&#x20AC;?, naleĹźy wejĹ&#x203A;Ä&#x2021; na: http://e.wprost.pl/. Po zalogowaniu, podajÄ&#x2026;c email i hasĹ&#x201A;o (hasĹ&#x201A;o, ktĂłre zostaĹ&#x201A;o podane przy rejestracji dla pobierania publikacji

UEK), wybiera siÄ&#x2122; prenumeratÄ&#x2122; miesiÄ&#x2122;cznÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; wpisujÄ&#x2026;c kod â&#x20AC;&#x17E;wprostuekâ&#x20AC;? i potwierdza, klikajÄ&#x2026;c â&#x20AC;&#x17E;kupujâ&#x20AC;? (kod moĹźna wykorzystaÄ&#x2021; do koĹ&#x201E;ca listopada 2015). Od dnia realizacji kodu kaĹźdy zarejestrowany uĹźytkownik otrzymuje darmowy miesiÄ&#x2122;czny dostÄ&#x2122;p do kolejnych wydaĹ&#x201E; tygodnika. By mĂłc przeglÄ&#x2026;daÄ&#x2021; i czytaÄ&#x2021; poszczegĂłlne teksty tygodnia â&#x20AC;&#x17E;Wprostâ&#x20AC;? na smartfonach/ tabletach, niezbÄ&#x2122;dne jest zainstalowanie aplikacji mobilnych, dla systemu Android w GooglePlay wpisujÄ&#x2026;c: â&#x20AC;&#x17E;Wprostâ&#x20AC;? (nie Wprost Kiosk), a dla systemu iOS w AppStore wpisujÄ&#x2026;c: â&#x20AC;&#x17E;Wprostâ&#x20AC;? (nie Wprost Kiosk).

dr Marek Makowiec .DWHGUD=DFKRZDĂ&#x152;2UJDQL]DF\MQ\FK Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ǣǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Prof. zw. dr hab.

Arkadiusz Potocki Nota biograficzna

P

rof. zw. dr hab. Arkadiusz Potocki herbu Pilawa urodził się 23 października 1945 r. w Radomsku w województwie łódzkim jako syn Zenona i Józefy Moniki (z domu Zatorskiej). Szkołę Podstawową nr 5 oraz Technikum Ekonomiczne ukończył w Radomsku. W roku 1966 rozpoczął studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie na Wydziale Ekonomiki Produkcji i Obrotu Towarowego. Pracę magisterską pisał pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Stefana Mynarskiego. Pracę tę pt.: „Zastosowanie praw Engla w badaniu spożycia”, obronił w roku 1970, uzyskując tytuł magistra. Przez kolejne dwa lata związał się z praktyką gospodarczą. W roku 1972 rozpoczął karierę zawodową nauczyciela akademickiego. Na początku na stanowisku asystenta w Pracowni Technik Organizatorskich w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, która w roku 1974 zmieniła nazwę na Akademię Ekonomiczną, a później na wniosek Senatu AE z 2005 r. – 6 lipca 2007 r. decyzją Sejmu Rzeczypospolitej – na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. W roku 1980 pod kierunkiem naukowym prof. zw. dra hab. Zbigniewa Martyniaka zostaje napisana dysertacja pt.: „Metodyka przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych”, i na jej podstawie Arkadiusz Potocki uzyskuje stopień naukowy doktora. W roku 1990 na podstawie monografii pt.: „Zarys metodyki przestrzennego organizowania przedsiębiorstwa przemysłowego” otrzymuje stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauki organizacji i zarządzania. 26 stycznia

ǣǥ

28ǒlǓǓmd-9;36!&ǏǍǎǒ

1999 r. został nadany Arkadiuszowi Potockiemu tytuł profesora. Prof. zw. dr hab. Arkadiusz Potocki pracę naukową zawsze umiejętnie łączył z działalnością organizatorską i dydaktyczną, w latach 1998–2001 r., pełnił funkcję kierownika Zakładu Metod Organizatorskich Katedry Metod Organizacji i Zarządzania. Natomiast od 2001 r. nieprzerwalnie jest kierownikiem Katedry Zachowań Organizacyjnych na Wydziale Zarządzania. W latach 1993–1996, zatrudniony był w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University w Nowym Sączu. Od roku 1994 Profesor piastował funkcję kierownika Katedry Zarządzania w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, a w latach 1998–2003 r. był Prorektorem w tejże Szkole Wyższej. Należy także odnotować duże zaangażowanie Profesora w prace na rzecz Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk (oddział w Krakowie), Rady Naukowej TNOiK, a także wspomnieć o udziale Profesora w pracach organów kolegialnych, jako członka Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej przy Wydziale Zarządzania, Rady Naukowej Międzywydziałowego Studium Doktoranckiego, Rady Programowej ds. Kierunku Studiów Informatyka i Ekonometria, Rady Programowej ds. Kierunku Studiów Zarządzanie i Marketing, Senatu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. Profesor Potocki był także ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej, członkiem Komisji Senackiej ds. Badań Naukowych, Wydziałowej Rady Nauko-

wej ds. Stacjonarnych i Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich, Wydziałowej Komisji Programowo-Dydaktycznej ds. Kierunku Zarządzanie, przewodniczącym Wydziałowej Rady Naukowej ds. Stacjonarnych i Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich. Na bogaty dorobek Profesora składają się także pełnione funkcje w Radzie Programowej czasopisma „Humanizacja Pracy”, „Współczesne Zarządzanie”, Kwartalnika Naukowego „Organizacja i Zarządzanie”. Aktywność naukowa prof. zw. dr hab. Arkadiusza Potockiego zaowocowała licznymi pracami opublikowanymi w renomowanych ogólnopolskich periodykach takich jak: „Organizacja i Kierowanie”, „Problemy Organizacji”, ”Przegląd Organizacji”, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, „Doskonalenie Kadr Kierowniczych”, „Humanizacja Pracy”, „Współczesne Zarządzanie” oraz „Problemy Jakości”. Działalność naukowa Profesora koncentruje się w kilku zasadniczych obszarach: 1. Postępu organizacyjno-technicznego w pracach biurowych; 2. Humanizacji pracy; 3. Zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego; 4. Zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie; 5. Organizacji pracy w przestrzeni; 6. Metodach organizacji i zarządzania; 7. Zachowań organizacyjnych.


WĹ&#x203A;rĂłd prac naukowych Profesora warto wymieniÄ&#x2021; m.in. monografiÄ&#x2122; pt.: â&#x20AC;&#x17E;Zarys metodyki przestrzennego organizowania przedsiÄ&#x2122;biorstwa przemysĹ&#x201A;owegoâ&#x20AC;? (AE w Krakowie, KrakĂłw 1990, s. 164), pozycje zwarte napisane wspĂłlnie z profesorem Zbigniewem Martyniakiem oraz profesorem Markiem LisiĹ&#x201E;skim pt.: â&#x20AC;&#x17E;Badanie pracyâ&#x20AC;? (PWE, Warszawa 1979, s. 376), â&#x20AC;&#x17E;Techniki organizatorskie. Mierzenie pracyâ&#x20AC;? (AE w Krakowie, KrakĂłw 1985, s. 377), monografia: â&#x20AC;&#x17E;Nowe metody organizacji i zarzÄ&#x2026;dzaniaâ&#x20AC;? (Stabill, KrakĂłw 1991, s. 70; wspĂłĹ&#x201A;autorzy: J. Czekaj, Z. Martyniak). Cennymi pozycjami, ktĂłre byĹ&#x201A;y efektem kilkuletnich badaĹ&#x201E; nad procesami dehumanizacji i humanizacji pracy sÄ&#x2026;: â&#x20AC;&#x17E;Wybrane metody humanizacji pracyâ&#x20AC;? (Ossolineum, KrakĂłw 1992, s. 151) oraz â&#x20AC;&#x17E;Humanizacja organizacji pracy. Aspekty metodologiczneâ&#x20AC;? (AE w Krakowie, KrakĂłw 1998; wspĂłĹ&#x201A;autor B. MikuĹ&#x201A;a). SzczegĂłlnÄ&#x2026; uwagÄ&#x2122; naleĹźy teĹź zwrĂłciÄ&#x2021; na monografiÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Metody zarzÄ&#x2026;dzania innowacyjno-partycypacyjnegoâ&#x20AC;? (Antykwa, KrakĂłw-Kluczbork 1997, s. 186; wspĂłĹ&#x201A;autor B. MikuĹ&#x201A;a), pozycjÄ&#x2122; pt.: â&#x20AC;&#x17E;Komunikacja wewnÄ&#x2122;trzna w przedsiÄ&#x2122;biorstwieâ&#x20AC;? (AE w Krakowie, KrakĂłw 2001, s. 132), â&#x20AC;&#x17E;Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczychâ&#x20AC;? (wspĂłĹ&#x201A;autorzy: R. Winkler i A. Ĺťbikowska) Difin, Warszawa 2003, s. 319; â&#x20AC;&#x17E;Instrumenty komunikacji wewnÄ&#x2122;trznej w przedsiÄ&#x2122;biorstwieâ&#x20AC;? (Difin, Warszawa 2008, s. 176) oraz â&#x20AC;&#x17E;Komunikowanie w organizacjach gospodarczychâ&#x20AC;?, Difin Warszawa 2011 (wspĂłĹ&#x201A;autorzy: R. Winkler i A. Ĺťbikowska). Profesor Arkadiusz Potocki w latach 2001â&#x20AC;&#x201C;2013 kierowaĹ&#x201A; badaniami statutowymi prowadzonymi w Katedrze ZachowaĹ&#x201E; Organizacyjnych, ktĂłrych efektem sÄ&#x2026; liczne publikacje dotyczÄ&#x2026;ce miÄ&#x2122;dzy innymi takich zagadnieĹ&#x201E;, jak kultura organizacyjna, konflikty w organizacjach, komunikacja miÄ&#x2122;dzyludzka, zmiany organizacyjne, metody zarzÄ&#x2026;dzania wiedzÄ&#x2026;. WspomnieÄ&#x2021; naleĹźy teĹź, iĹź Pan Profesor w swojej karierze naukowej byĹ&#x201A; recenzentem kilku rozpraw habilitacyjnych, prac doktorskich, opiekunem naukowym ponad 600 prac licencjackich i magisterskich.

Za swojÄ&#x2026; aktywnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; naukowÄ&#x2026; i doro- kacji Narodowej (1996) oraz ZĹ&#x201A;otym bek Prof. zw. dr hab. Arkadiusz Potocki KrzyĹźem ZasĹ&#x201A;ugi (2000). zostaĹ&#x201A; uhonorowany wieloma nagrodaNaleĹźy takĹźe odnotowaÄ&#x2021; ogromny mi i odznaczeniami. Za dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; dy- wkĹ&#x201A;ad Profesora w dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i aktywdaktycznÄ&#x2026; otrzymaĹ&#x201A; NagrodÄ&#x2122; Ministra noĹ&#x203A;Ä&#x2021; naukowÄ&#x2026;, zaangaĹźowanie w kieroNauki, Techniki i Szkolnictwa WyĹźszego, wanie KatedrÄ&#x2026; ZachowaĹ&#x201E; Organizacyjwielokrotnie zostaĹ&#x201A; wyróşniony NagrodÄ&#x2026; nych, w rozwĂłj kadr naukowych oraz Rektora za dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; naukowÄ&#x2026; indywi- prowadzenie zajÄ&#x2122;Ä&#x2021; dydaktycznych. dualnÄ&#x2026; oraz zespoĹ&#x201A;owÄ&#x2026; I, II, III stopnia. Odznaczony medalem im. K. Adamieckiego â&#x20AC;&#x17E;Za zasĹ&#x201A;ugi dla Nauk Organizacji PJULQĂ&#x2014;Izabella Laskowska ZarzÄ&#x2026;dzaniaâ&#x20AC;? (1985), Srebrnym KrzyĹźem .DWHGUD=DFKRZDĂ&#x152;2UJDQL]DF\MQ\FK Katedra Ekonomii Stosowanej ZasĹ&#x201A;ugi (1994), medalem Komisji Edu-

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ÇŁÇŚ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Jubileusz 50-lecia pracy prof. dr hab. =RĆL'DFK na UEK

W

tegoroczne obchody 90-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wplata się Jubileusz 50 lat pracy prof. dr hab. Zofii Dach. Są różne jubileusze pracy zawodowej, ale pięć dekad pracy naukowo-dydaktycznej obchodzone przez wciąż zatrudnionego nauczyciela akademickiego, nie jest zjawiskiem częstym. Taką właśnie uroczystość obchodzi w 2015 roku Pani Profesor Zofia Dach. Jak to się stało, że Pani Profesor może świętować tak piękny jubileusz? Na to pytanie można odpowiedzieć jednym zdaniem – zawdzięcza to swoim wybitnym zdolnościom i pracowitości. Ale taka odpowiedź jest dużym uproszczeniem. Dlatego też pokrótce przypomnę ścieżkę naukową naszej Jubilatki. Pani Zofia Dach urodziła się 17 marca 1940 roku w Sułkowicach. Ojciec jej pracował na kolei w Krakowie, matka zajmowała się prowadzeniem gospodarstwa domowego. Przyszła pani profesor wychowała się wśród licznego rodzeństwa, które mimo tego, że zostało wcześnie osierocone, sprostało trudom, jakie stawiało przed nimi życie. Wszyscy ukończyli studia wyższe, dwóch braci jest profesorami na Politechnice Krakowskiej, trzeci jest elektronikiem, a dwie siostry są lekarzami. Pani Zofia Dach w 1960 roku rozpoczęła studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej na Wydziale Produkcji i Obrotu Towarowego, które ukończyła w 1965 roku zdobywając dyplom „Czerwonej Róży”, przeznaczony dla najlepszych studentów. W trakcie studiów ekonomicznych ukończyła także dwuletnie studia pedagogiczne. Bezpośrednio po studiach rozpoczęła pracę w Instytucie Ekonomii Politycznej na naszej uczelni. W maju 1973 roku obroniła pracę doktorską pt. „Praca zawodowa kobiet w gospodarce uspołecznionej Polski Ludowej w latach 1950–1970 i jej aspekty ekonomiczno-społeczne” i uzyskała stopień naukowy doktora

ǣӐ

28ǒlǓǓmd-9;36!&ǏǍǎǒ

nauk ekonomicznych, co umożliwiła Jej objęcie stanowiska adiunkta w Zakładzie Ekonomii Kapitalizmu, które zajmowała do 1981 roku. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych otrzymała w 1981 roku na podstawie oceny dorobku naukowego i obrony rozprawy habilitacyjnej pt. „Aktywność zawodowa kobiet w krajach socjalistycznych”. W 1981 roku pani Zofia Dach zatrudniona została na stanowisku docenta, a w 1991 – profesora nadzwyczajnego Akademii Ekonomicznej. Tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych otrzymała w 1995 roku z rąk ówczesnego prezydenta Rzeczpospolitej Polski Lecha Wałęsy, a na stanowisko profesora zwyczajnego naszej uczelni objęła w 1999 roku. 50-letni okres pracy Pani Profesor na macierzystej uczelni zaowocował dużym dorobkiem naukowym, obejmującym ponad 180 publikacji. Dorobek tek koncentruje się wokół dwóch szeroko ujmowanych problemów, a mianowicie, polityki zatrudnienia w powiązaniu z polityką rynku pracy i polityką społeczną oraz transformacji systemu gospodarczego w Polsce.. Zmiany systemowe w Polsce stały się dla Pani Profesor inspiracją do podjęcia badań w tym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się rynku pracy i restrukturyzacji gospodarki, a także globalnych problemów współczesnego świata. Zagadnienia te znalazły swoje odzwierciedlenie w wielu publikacjach, między innymi poświęcona im została książka „Bezrobocie w okresie przemian ustrojowych gospodarki polskiej” (1993) oraz kilkadziesiąt artykułów i rozdziałów w monografiach. Przez wiele lat prof. Dach była kierownikiem i współautorem badań statutowych, z których wiele opublikowano w formie książki pod jej redakcją.

Pani Profesor była także autorem wielu recenzji prac habilitacyjnych, doktorskich, jak również wniosków o tytuł profesora, a także recenzji książek i artykułów. Profesor Zofia Dach odbyła szereg zagranicznych staży naukowych: w USA (Grand Valley State College), Norwegii (Norges Handelshøyskole w Bergen), Holandii (Uniwersytet w Tilburgu), Jugosławii (uniwersytety w Sarajewie i Kragujevacu), Czechosłowacji (wyższe szkoły ekonomiczne w Pradze i Bratysławie). Pisząc o najważniejszych dokonaniach naukowych Pani Profesor, nie sposób pominąć jej działań dydaktycznych, gdyż intensywnej pracy naukowo-badawczej towarzyszyły zawsze zajęcia ze studentami na wszystkich stopniach nauczania (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie) i we wszystkich formach (ćwiczenia, wykłady, seminaria dyplomowe, magisterskie i doktorskie). Działalność dydaktyczna Pani Profesor znalazła także swoje odzwierciedlenie w opracowywaniu i uaktualnianiu programów nauczania z ekonomii. Dzięki jej ogromnemu zaangażowaniu w 2008 roku powstała nowa specjalność Ekonomia Menedżerska na kierunku Ekonomia, która cieszy się zainteresowaniem studentów, zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich. Ponadto, Pani Profesor jest autorką trzech podręczników do mikroekonomii (Podstawy mikroekonomii – 1998; Mikroekonomia dla studiów licencjackich -2005; Mikroekonomia – 2012). Skalę pracy dydaktycznej Profesor Zofii Dach najlepiej zilustrują liczby. Nie sposób jest jednak podać liczby studentów, z którymi Jubilatka miała zajęcia i których egzaminowała na przestrzeni ostatnich pięciu dekad. Znana jest natomiast przybliżona liczba studentów, którzy napisali i obronili prace licencjackie i magisterskie – było ich ponad 500. Wypromowała także


11 doktorów nauk ekonomicznych, w tym 8 z wyróżnieniem. Pracy naukowej i dydaktycznej towarzyszyło także aktywne zaangażowanie w działalność organizacyjną na naszej uczelni. W latach 1982–1984 była zastępcą dyrektora Instytutu Ekonomii Politycznej, w latach 1984–1987 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Ekonomiki Produkcji, a latach 1987–1990 była dziekanem tego wydziału. Ponadto, w latach 1984–1990 była kierownikiem Zakładu Ekonomii Politycznej Kapitalizmu, w kolejnych dwóch – kierownikiem Zakładu Teorii Funkcjonowania Gospodarki, a w okresie 1992-2010 pełniła funkcję kierownika Katedry Mikroekonomii. Wyrazem zaufania środowiska uniwersyteckiego w rzetelność Profesor Zofii Dach i dbałość o jego interesy był jej wielokrotny wybór do Senatu UEK. Zaszczytną funkcję senatora naszej uczelni pełniła przez 18 lat, pracując w różnych komisjach rektorskich i senackich. Profesor Zofia Dach była także zaangażowana w działalność na pozauczelnianym forum. Od 1965 roku jest członkiem PTE, a latach 2001–2005 pełniła funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału PTE w Krakowie. W latach 2001–2015 była członkiem Rady Naukowej PTE przy Zarządzie Głównym w Warszawie. Przez wiele lat była także przewodniczącą Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych wydawanych przez PTE Oddział w Krakowie. W latach 1994–2005 Pani Profesor zatrudniona była także w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, w której kierowała Katedrą Ekonomii, w okresie 1997–1999 pełniła tam funkcję prorektora. W latach 1997–2003 pracowała na Politechnice Krakowskiej w Instytucie Ekonomii, Socjologii i Filozofii, gdzie wykładała ekonomię i egzaminowała doktorantów z tej uczelni. Bogaty dorobek naukowy Pani Profesor Zofii Dach oraz jej rzetelna praca organizacyjna i dydaktyczna zostały uhonorowane odznaczeniami państwowymi: Złotym Krzyżem Zasługi (1982), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1999), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1995), dwukrotnie nagrodą indywidualną Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1976, 1981), a także licznymi nagrodami Rektora UEK.

Na szczególną uwagę w tych wspomnieniach o Szanownej Jubilatce zasługuje okres, kiedy była kierownikiem Katedry Mikroekonomii (1992–2010). Liczba pracowników w Katedrze zmieniała się, niektórzy z nich już nie pracują z różnych powodów, inni zaś (12 osób) mają przyjemność i zaszczyt spotykać Panią Profesor, ponieważ nadal pracuje w naszej Katedrze. Drzwi pokoju, w którym przyjmuje studentów seminarzystów, są zawsze otwarte także dla nas. Pani Profesor znajduje czas dla swoich byłych pracowników, pomagając im w pracy naukowej, a także w rozwiązywaniu ich spraw życiowych. Zawsze służy dobrą radą i stara się pozytywnie rozstrzygać sporne kwestie. Nasze nieoficjalne katedralne spotkania wielkanocne i bożonarodzeniowe, niegdyś zainicjowane przez Panią Profesor, są kontynuowane, stając się okazją do spotkań z całą Katedrą. Zapominamy wtedy o sprawach służbowych, składamy sobie życzenia świąteczne i jesteśmy jedną „rodziną”.

A teraz pragnę wytłumaczyć, dlaczego to ja odważyłam się przypomnieć społeczności akademickiej Panią Profesor. Otóż jestem jedyną osobą w Katedrze Mikroekonomii, która zna ją najdłużej, bo jeszcze z okresu moich studiów, kiedy to uczęszczałam na prowadzone przez nią ćwiczenia z ekonomii politycznej kapitalizmu. Później, gdy byłam już pracownikiem naszej Uczelni, Pani Profesor była moim bezpośrednim szefem od 1984 do 2010 roku, kiedy to po objęłam po niej Katedrę Mikroekonomii. Jestem pewna, że wartości, które wniosła moja Pani Profesor w życie Katedry, będą nadal kultywowane. Pani Profesor nie pozwala nam zapomnieć ani o powinnościach i postawie nauczyciela akademickiego, ani o imperatywie wierności życiowemu powołaniu polegającemu na uczciwej służbie nauce.

prof. zw. dr hab. Krystyna Przybylska Kierownik Katedry Mikroekonomii

28ǒlǓǓmd-9;36!&ǏǍǎǒ

ǣǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Wspomnienie o Przyjacielu Ă?SLHV]P\VLĂ&#x2021;NRFKDĂ&#x2026;OXG]LWDNV]\ENRRGFKRG]Ă&#x192; ]RVWDQĂ&#x192;SRQLFKEXW\LWHOHIRQJĂ&#x160;XFK\ â&#x20AC;Ś SRWHPFLV]DQRUPDOQDZLĂ&#x2021;FFDĂ&#x160;NLHPQLH]QRĂ?QD MDNF]\VWRĂ?Ă&#x2026;XURG]RQDQDMSURĂ?FLHM]UR]SDF]\ NLHG\P\Ă?OLP\RNLPĂ?]RVWDMĂ&#x192;FEH]QLHJR â&#x20AC;Ś WDNV]\ENRVWĂ&#x192;GRGFKRG]Ă&#x192;MDNGUR]GPLONQĂ&#x192;ZOLSFX MDNGĂ&#x2022;ZLĂ&#x2021;NWURFKĂ&#x2021;QLH]JUDEQ\OXEMDNVXFK\XNĂ&#x160;RQ â&#x20AC;Ś 09W!2>!8&3>90-

W

raz z rozpoczÄ&#x2122;ciem nowego roku akademickiego wspominamy zawsze w krĂłtkiej chwili milczenia PracownikĂłw naszej Uczelni, ktĂłrzy w minionym roku zakoĹ&#x201E;czyli swoje Ĺźycie. W okolicach Ĺ&#x161;wiÄ&#x2122;ta ZmarĹ&#x201A;ych odwiedzamy groby osĂłb, z ktĂłrymi jeszcze nie tak dawno wymienialiĹ&#x203A;my poglÄ&#x2026;dy, dzieliliĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; radoĹ&#x203A;ciami i troskami dnia codziennego, czy moĹźe jedynie mijaliĹ&#x203A;my z wiÄ&#x2122;kszÄ&#x2026; lub mniejszÄ&#x2026; obojÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;, zagonieni tempem naszego Ĺźycia. W takich chwilach czynimy zwykle refleksjÄ&#x2122; nad przemijaniem i zastanawiamy siÄ&#x2122;, dlaczego wielu z nich odeszĹ&#x201A;o tak szybko. Ale nawet wtedy, kiedy jesteĹ&#x203A;my Ĺ&#x203A;wiadomi tego przemijania i po ludzku przygotowani na taki moment, jest nam Ĺźal, Ĺźe juĹź siÄ&#x2122; nie spotkamy, nie uĹ&#x203A;ciĹ&#x203A;niemy rÄ&#x2122;ki, nie pogawÄ&#x2122;dzimy. 11 grudnia 2014 roku zasnÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; w Panu w 96 roku Ĺźycia BronisĹ&#x201A;aw DzierĹźyĹ&#x201E;ski, SĹ&#x201A;awcio â&#x20AC;&#x201C; jak zwraca siÄ&#x2122; do Niego Ĺźona Anna oraz najbliĹźsi przyjaciele. OpowiadaĹ&#x201A; nam nie raz o swoim powikĹ&#x201A;anym Ĺźyciu w ciekawych, ale nieĹ&#x201A;atwych czasach. SĹ&#x201A;uchaliĹ&#x203A;my i mieliĹ&#x203A;my przekonanie, Ĺźe przy nastÄ&#x2122;pnym spotkaniu usĹ&#x201A;yszymy to ponownie, ubrane w inne sĹ&#x201A;owa, z garĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;

ÇŁÓ&#x2018;

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

kolejnych szczegĂłĹ&#x201A;Ăłw. Niestety, juĹź nie. PozostaĹ&#x201A;o tylko wspomnienie o CzĹ&#x201A;owieku, ktĂłry byĹ&#x201A; dla nas kimĹ&#x203A; wiÄ&#x2122;cej niĹź kolegÄ&#x2026; z pracy, byĹ&#x201A; naszym Przyjacielem. Pan BronisĹ&#x201A;aw Franciszek DzierĹźyĹ&#x201E;ski urodziĹ&#x201A; siÄ&#x2122; w 1919 r. jako piÄ&#x2026;te dziecko jarosĹ&#x201A;awskiego adwokata Franciszka oraz Jadwigi (DulÄ&#x2122;ba). Niestety ojciec przedwczeĹ&#x203A;nie umiera, co zmusza matkÄ&#x2122; do oddania najmĹ&#x201A;odszego syna do Domu Sierot oraz podjÄ&#x2122;cia pracy zarobkowej dla zapewnienia bytu pozostaĹ&#x201A;emu rodzeĹ&#x201E;stwu, bÄ&#x2122;dÄ&#x2026;cemu wĂłwczas jeszcze w wieku szkolnym. Dom Sierot Polskich w JarosĹ&#x201A;awiu, ktĂłrego wychowankiem zostaĹ&#x201A; Pan BronisĹ&#x201A;aw, zaĹ&#x201A;oĹźyĹ&#x201A; w roku 1919 ks. kanonik MieczysĹ&#x201A;aw LisiĹ&#x201E;ski (czĹ&#x201A;onek Polskiej Organizacji Wojskowej i Reprezentacji RzÄ&#x2026;du Polskiego w JarosĹ&#x201A;awiu, wspĂłĹ&#x201A;organizator obrony Lwowa i PrzemyĹ&#x203A;la), w nieruchomoĹ&#x203A;ci odkupionej w 1918 roku od Franciszka i Jadwigi DzierĹźyĹ&#x201E;skich. Tak wiÄ&#x2122;c, zrzÄ&#x2026;dzeniem losu zamieszkaĹ&#x201A; w domu swoich RodzicĂłw, pod opiekÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Ojca ubogich i sierotâ&#x20AC;? oraz sprowadzonych w 1919 r. ze Starej Wsi SiĂłstr SĹ&#x201A;uĹźebniczek NajĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;tszej Maryi Panny Niepokalanie PoczÄ&#x2122;tej1. Wychowanie w duchu chrzeĹ&#x203A;cijaĹ&#x201E;skim, patriotycznym i obywatelskim

uksztaĹ&#x201A;towaĹ&#x201A;o Jego charakter, osobowoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i system wartoĹ&#x203A;ci, ktĂłrym byĹ&#x201A; wierny przez caĹ&#x201A;e swoje dĹ&#x201A;ugie Ĺźycie. W 1933 r. ukoĹ&#x201E;czyĹ&#x201A; siedmioklasowÄ&#x2026; SzkoĹ&#x201A;Ä&#x2122; PodstawowÄ&#x2026; im. StanisĹ&#x201A;awa Konarskiego, a w 1937 roku 4-letniÄ&#x2026; PrywatnÄ&#x2026; KoedukacyjnÄ&#x2026; SzkoĹ&#x201A;Ä&#x2122; HandlowÄ&#x2026; Towarzystwa SzkoĹ&#x201A;y Handlowej w JarosĹ&#x201A;awiu (w 1936 r. przeksztaĹ&#x201A;conÄ&#x2026; w Gimnazjum Kupieckie), po czym niezwĹ&#x201A;ocznie w czerwcu tego roku rozpoczÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; pracÄ&#x2122; w ZarzÄ&#x2026;dzie Miejskim w JarosĹ&#x201A;awiu, w charakterze rachmistrza, a nastÄ&#x2122;pnie referenta podatkowego2. JuĹź jednak rok wczeĹ&#x203A;niej, bÄ&#x2122;dÄ&#x2026;c w ostatniej klasie szkoĹ&#x201A;y Ĺ&#x203A;redniej zaczÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; pracÄ&#x2122; w Domu Sierot â&#x20AC;&#x201C; ktĂłrego byĹ&#x201A; wychowankiem, w charakterze wychowawcy. W roku 1938 umiera w Krakowie mama Jadwiga. Podczas okupacji niemieckiej, po przymusowym wysiedleniu we wrzeĹ&#x203A;niu 1939 r. kierujÄ&#x2026;cego Domami Sierot w JarosĹ&#x201A;awiu (od 1924 r. funkcjonuje drugi Dom) ks. kanonika LisiĹ&#x201E;skiego, Pan BronisĹ&#x201A;aw od 1 paĹşdziernika przejmuje na siebie obowiÄ&#x2026;zki zwiÄ&#x2026;zane z zarzÄ&#x2026;dzaniem tymi podmiotami. DziÄ&#x2122;ki Jego ofiarnoĹ&#x203A;ci i zapaĹ&#x201A;owi w pracy wychowawczej nad opuszczonymi sierotami zapewniĹ&#x201A; im w tym trudnym czasie opiekÄ&#x2122; i godziwe warunki bytu. NaraĹźajÄ&#x2026;c


własne życie, z poświęceniem pracował nad utrzymaniem istniejących zakładów sierocych, prowadząc dodatkowo kuchnię dla ponad tysiąca wysiedlonych Polaków oraz więźniów politycznych. Na skutek prześladowań i licznych aresztowań pracowników Zarządu Miejskiego w Jarosławiu zmuszony był w 1942 r. opuścić miasto i ukrywać się w Ochojnie, wsi leżącej na południe od Krakowa. Przebywając tam, nadal nadzorował funkcjonowanie Domów Dziecka m.in. pilnując budżetu placówek, nadzorując prowadzenie ksiąg rachunkowych3. Od lipca 1942 r. do sierpnia 1943 r. kierował w Ochojnie przedszkolem, by 1 września 1943 r. podjąć pracę w charakterze buchaltera w Okręgowym Biurze Rolnym w Krakowie. W instytucji tej, przekształconej po wyzwoleniu w Wojewódzką Izbę Rolniczą w Krakowie pracował do momentu jej likwidacji tj. do końca listopada 1946 r., w charakterze inspektora rachunkowości włościańskiej i rolnej oraz kierownika Ośrodka Szkoleniowego dla Agronomów w Rabie Wyżnej. Jednocześnie 17 września 1945 r. otrzymał świadectwo ukończenia Liceum Administracyjnego w Krakowie i zapisał się na studia w krakowskiej Akademii Handlowej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) otrzymując indeks z numerem 222. W związku z mającą nastąpić likwidacją dotychczasowego miejsca pracy, we wrześniu 1946 r. podjął pracę w Koedukacyjnym Gimnazjum i Liceum Handlowym Towarzystwa Szkoły Kupieckiej w Krakowie, przy ulicy Basztowej 9 (późniejsze Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Spółdzielcze im. J. Smolenia, przekształcone następnie w Technikum Ekonomiczno-Kolejowe Ministerstwa Kolei), jako nauczyciel rachunkowości włościańskiej, stenografii i maszynopisania, a od 1 września 1947 r. jest nauczycielem utworzonego na bazie tej szkoły Technikum Handlowego. W Szkole tej w okresie od 1 grudnia 1952 r. do 31 sierpnia 1953 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. pedagogicznych i wychowawczych. Od 1 września 1954 r. podjął pracę w charakterze nauczyciela w Technikum Statystycznym nr 2 (obecnie Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2) w Krakowie – Nowej Hucie, prowadząc zajęcia z takich przedmiotów zawodo-

wych, jak: organizacja i technika pracy biurowej, korespondencja handlowa, stenografia, maszynopisanie, mechanizacja prac obrachunkowych. Pracę w szkolnictwie umożliwiło Panu Bronisławowi Dzierżyńskiemu zdobycie odpowiednich kwalifikacji tj. ukończenie w roku 1944 studium pedagogicznego, uzyskanie w roku 1947 wydanego przez Ministerstwo Oświaty dyplomu nauczyciela, uprawniającego do nauczania stenografii i maszynopisania w szkołach zawodowych (w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej zasiadał m.in. pracujący w latach 1924-39 w Akademii Handlowej, a w latach 19411945 nauczyciel w tajnej Szkole Handlowej, lektor kartografii na Uniwersytecie Jagiellońskim, dr Stanisław Korbel – twórca polskiego systemu stenografii), ukończenie zorganizowanego od lutego do kwietnia 1948 r. przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego kursu zawodowego pedagogicznego. Wreszcie – realizacja w latach 1945-1948 studiów na kierunku samorządowym Akademii Handlowej i nadanie 28 stycznia 1950 r. decyzją rady profesorów stopnia naukowego magistra nauk ekonomiczno-handlowych, na wniosek komisji egzaminacyjnej w składzie: prof. dr Albin Żabiński, prof. dr inż. Jerzy Fierich i prof. dr Józef Hołda, na podstawie przedłożonej pracy pt. Podstawy finansowe samorządu terytorialnego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem samorządu wiejskiego oraz złożonego egzaminu dyplomowego ze statystyki gospodarczej, ustroju i zadań samorządowych, analizy i rewizji bilansów (nr dyplomu 17/50). Wykonując zawód nauczyciela szkół średnich stale pogłębiał swoją wiedzę zawodową zarówno drogą studiów własnych, jak też poprzez uczestnictwo w kursach organizowanych przez Ministerstwo Oświaty. I tak w lipcu 1958 r. uczestniczył w kursie dla nauczycieli ekonomiki przedsiębiorstwa prowadzonym przez Dyrekcję Okręgową Szkolenia Zawodowego w Warszawie, w lipcu 1964 r. ukończył w Poznaniu kurs organizacji małej i średniej mechanizacji ewidencji i rachunkowości zorganizowany przez Centralny Ośrodek Metodyczny w Warszawie, a w grudniu tego samego roku kurs mechanizacji prac obrachunkowych w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego

Kadr Resortu Finansów w Warszawie. Od 1948 roku Pan Bronisław był członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego pełniąc w jego krakowskich strukturach wiele funkcji: w 1951 r. funkcję sekretarza, w latach 1952-54 „męża zaufania” oraz kilkukrotnie prezesa Zawodowej Organizacji Związkowej ZNP w Krakowie; w latach 1956-57 był sekretarzem Zarządu Miejskiego ZNP w Krakowie i członkiem Komisji Oświaty przy Radzie Narodowej Miasta Krakowa, zaś w okresie od 1958 r. do 1960 r. prezesem Ogniska ZNP. Zdobyta wiedza, doświadczenie pedagogiczne, pozytywne opinie pracodawców oraz samodzielność w dążeniu do pogłębiania swoich umiejętności umożliwiło Panu Bronisławowi podjęcie zleconych zajęć dydaktycznych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie (pod tą nazwą Akademia Handlowa funkcjonowała od 1950 r.). W roku akademickim 1955/56 rozpoczął współpracę prowadząc zajęcia z zakresu stenografii i maszynopisania w połączeniu z korespondencją handlową i elementami organizacji i techniki pracy biurowo-administracyjnej. W lipcu 1965 r. Dziekan Wydziału Ekonomiki Produkcji i Obrotu Towarowego WSE doc. dr Leszek Kasprzyk, na wniosek doc. dra Jerzego Trzcienieckiego, na mocy podjętej jednomyślnie uchwały Rady Wydziału, zwrócił się do Rektora WSE prof. dra Władysława Biedy z prośbą o zatrudnienie mgra Bronisława Dzierżyńskiego w charakterze wykładowcy w Katedrze Organizacji Pracy i Zarządzania. Niestety ograniczenia etatowe uniemożliwiły realizację tej uchwały. We wrześniu 1966 r. Pan Bronisław rozpoczął pracę w Technikum Komunikacyjnym w Krakowie, a rok później w Technikum Chemicznym. W listopadzie 1967 r. został zatrudniony w Instytucie Ekonomiki i Organizacji Przemysłu, a po jego likwidacji w Instytucie Przemysłu Fermentacyjnego, w Zakładzie Ekonomiki i Organizacji Przemysłu Spożywczego w Krakowie, gdzie po przejściu odpowiedniej weryfikacji przez ponad 3 lata zajmował stanowisko adiunkta. W latach 1965-1971 prowadził zajęcia zlecone na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, zarówno w Krakowie, jak i w terenowych punktach konsultacyjnych. Od 1968 r. do 1972 roku

28ǒlǓǓmd-9;36!&ǏǍǎǒ

ǣǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

współpracował z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, a od 1969 r. do 1974 r. był wykładowcą organizacji i techniki pracy biurowej na Podyplomowym Studium Organizacji i Zarządzania w Akademii Górniczo-Hutniczej. Prowadził także zajęcia w Krakowskim Seminarium Duchownym ucząc korespondencji, biurowości i stenografii. Z dniem 1 października 1972 r. został zatrudniony w Wyższej Szkole Ekonomicznej na stanowisku starszego inżyniera w grupie pracowników inżynieryjno-technicznych, z powierzeniem funkcji sekretarza Rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej prof. dra hab. Antoniego Fajferka, po czym od 1 października roku 1973 (pełniąc nadal, społecznie funkcję sekretarza Rektora WSE w kolejnym roku) został na wniosek doc. dra hab. Jerzego Altkorna zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Ekonomiki Obrotu Towarowego, w Zakładzie Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Handlowych (obecnie Katedra Marketingu). W jednostce tej pracował na pełnym etacie do przejścia na emeryturę we wrześniu 1980 r., a następnie do roku 1991 na etacie cząstkowym bądź realizując prace zlecone w zakresie korespondencji handlowej, maszynopisania, organizacji i techniki pracy biurowej. W trakcie swojego zatrudnienia w WSE (od roku 1974 Akademii Ekonomicznej) pełnił funkcję opiekuna pracowni maszynopisania mieszczącej się w przyziemiu Budynku Głównego, dbając o właściwą eksploatację, konserwację i systematyczne odnawianie znajdującego się tam parku maszynowego. Przez pracownię przewinęły się w okresie jej istnienia setki studentów, chcących – na zajęciach nadobowiązkowych – nauczyć się umiejętności poprawnego pisania na maszynie oraz korespondencji biurowej. Pan Bronisław Dzierżyński przez wiele lat współpracował z Dyrekcją Szkolenia Ekonomicznego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie oraz Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa (był członkiem obydwu organizacji) w charakterze wykładowcy na licznych kursach, doradcy organizacyjnego w zakresie wdrażania nowoczesnych metod i technik pracy biurowej

Ǥǡ

28ǒlǓǓmd-9;36!&ǏǍǎǒ

w wielu instytucjach. Owocem tego zaangażowania były przygotowane publikacje np. Organizacja przepływów informacji w służbach pracowniczych (zasady gromadzenia, opracowania, obiegu, udostępniania, wykorzystania i przechowywania dokumentacji spraw osobowych), TNOiK, Kraków 1975; Wybrane problemy organizacji i techniki pracy biurowej, TNOiK, Kraków 1975 (wznowienie 1977). Przez szereg lat brał aktywny udział pracach Komisji Programów i Oceny Podręczników Ministerstwa Oświaty oraz współpracował z Centralnym (w Warszawie) i Okręgowym Ośrodkiem Metodycznym Doskonalenia Kadr Pedagogicznych w Krakowie, wygłaszając z ich inspiracji wiele odczytów i prowadząc lekcje pokazowe. Za swoją pracę zawodową i społeczną mgr Bronisław Dzierżyński otrzymywał wiele pochwał i pochlebnych opinii, w których najczęściej powtarzały się takie sformułowania, jak: sumienny, pracowity, dokładny, obowiązkowy, ofiarny, oddany młodzieży, zaangażowany, uczynny, koleżeński, odzwierciedlające trafnie Jego charakter i postawę. Formalnym uznaniem dla nienagannej pracy i zaangażowania społecznego były przyznane odznaczenia m.in. Srebrny Krzyż Zasługi (1956), Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego (1966) Złoty Krzyż Zasługi (1974), Złota Odznaka ZNP (1977), Honorowa Odznaka Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej (1979 r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1983), Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984) oraz nagrody naukowe i dydaktyczne Rektora Akademii Ekonomicznej (1977, 1979, 1981, 1989). Od wielu dziesiątków lat najważniejszymi osobami w życiu Pana Bronisława była Jego ukochana żona Anna, córka Agata oraz Jej rodzina. Szczególnie związany był ze swoim wnukiem – Kubą, o którego dorastaniu i sukcesach często nam opowiadał. Społecznik chcący uchylić rąbka nieba każdej napotkanej osobie, człowiek głębokiej wiary niewstydzący się swego katolickiego wychowania, obdarzony wielką kulturą osobistą i pogodą ducha zarażającą innych. Staliśmy się członkami Jego wielkiej rodziny, do której zaliczał swoich najbliższych, kolegów z lat szkolnych rozproszonych przez zawie-

ruchę wojenną po całym świecie oraz rzesze ludzi napotkanych w przeróżnych okolicznościach na ścieżkach swojego życia. Z szacunkiem odnosił się do każdego niezależnie od wieku, pochodzenia, światopoglądu, poziomu wiedzy, pełnionych funkcji. Pamiętał o nas do końca, wykazując taką aktywność na jaką pozwalały opuszczające Go z wolna siły fizyczne. Po zakończeniu w 1991 r. pracy w Katedrze, przez wiele jeszcze lat odwiedzał nas przynajmniej kilka razy w roku, a obowiązkowo z okazji spotkań świątecznych, zawsze obdarowując nas przy tych okazjach swojej domowej roboty wiśniówką. Później, kiedy sił już nie starczało na spacery do Akademii pisał, dzwonił oraz gościł nas w swoich domowych progach. Ostatni raz w większym gronie spotkaliśmy się by uścisnąć Jubilata z okazji 90-tych urodzin. Niestety uraz jakiego doznał wiosną ubiegłego roku i związany z tym wyjazd rehabilitacyjny uniemożliwił spotkanie z okazji kolejnego Jubileuszu – 95 urodzin. Ale pamiętaliśmy o Jubilacie w myślach, rozmowach i modlitwie. Pożegnaliśmy się 23 grudnia ubiegłego roku na Cmentarzu na Woli Duchackiej w Krakowie, gdzie prochy śp. Bronisława spoczęły w grobie Jego mamy, Jadwigi. Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą – zawsze za szybko. Przyjaciele z Katedry Marketingu

--------------------------------------------------1) Historię życia ks. kanonika Mieczysław Lisińskiego, „swojego drugiego Ojca” – jak często nazywał Go w swoich wspomnieniach Pan Bronisław, opisał w publikacjach: Ks. kan. Mieczysław Lisiński i jego dzieło, Kraków 1988; Ojciec ubogich i sierot. Ks. kan. Mieczysław Lisiński i jego dzieło, Rocznik SMJ 1986–1993 tom XII, Jarosław 1994. 2) Wszystkie nazwy instytucji, stanowisk oraz funkcji podane są w oryginalnym brzmieniu, zapisanym w zachowanych dokumentach archiwalnych. 3) Informacje te oraz cytat i pochodzą z opinii przedstawionej po wojnie przez kierowniczkę, pozostających już wtedy pod nadzorem „Caritas” (od 1955 r.), Domów Dziecka – s. Pulcherię Osypka (archiwum UEK).


;,9.RQIHUHQFMD0LĂ&#x2021;G]\QDURGRZHM )HGHUDFML7RZDU]\VWZ.ODV\Ä&#x2020;NDF\MQ\FK &2-!$,Ç&#x201C;gÇ&#x2022;ÂŁ-6$!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;830<>3ÂŁ32--3&#@Ä&#x161;!9-Ăľ 32('8'2$/! -Ăľ&A@2!83&3>'/ '&'8!$/-3>!8A@9;>ÂŁ!9@(-0!$@/2@$,. Lokalnym 38+!2-A!;38'1032('8'2$/-#@Ä&#x161;!683('9382+'ÂŁ!32;!2!8-A2->'89@;';< 3ÂŁ3ŕĽ&#x2DC;90-'+3W

M

iÄ&#x2122;dzynarodowa Federacja Towarzystw Klasyfikacyjnych (IFCS â&#x2C6;&#x2019; International Federation of Classification Societies) zrzesza organizacje, ktĂłrych zasadniczym celem jest prowadzenie badaĹ&#x201E; naukowych w zakresie analizy i klasyfikacji danych. CzĹ&#x201A;onkami IFCS sÄ&#x2026; organizacje dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;ce na terytorium Portugalii, Wielkiej Brytanii, Ameryki PĂłĹ&#x201A;nocnej, Niemiec, Grecji, Irlandii, Japonii, Korei, WĹ&#x201A;och, Maroka, Afryki PoĹ&#x201A;udniowej, Hiszpanii, Ameryki Ĺ&#x161;rodkowej, SĹ&#x201A;owenii, Francji i Holandii. Do Federacji naleĹźy rĂłwnieĹź Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych (SKAD) Polskiego Towarzystwa Statystycznego, ktĂłrej przewodniczÄ&#x2026;cym jest prof. dr hab. JĂłzef Pociecha, kierownik Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Co 2 lata IFCS organizuje konferencje, ktĂłre stanowiÄ&#x2026; miÄ&#x2122;dzynarodowe forum umoĹźliwiajÄ&#x2026;ce prezentacjÄ&#x2122; osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;Ä&#x2021; naukowych w zakresie szeroko rozumianej analizy i klasyfikacji danych. W bieĹźÄ&#x2026;cym roku, po upĹ&#x201A;ywie 30 lat od zaĹ&#x201A;oĹźenia MiÄ&#x2122;dzynarodowej Federacji Towarzystw Klasyfikacyjnych, konferencja IFCS odbyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; na Uniwersytecie BoloĹ&#x201E;skim, a jej organizacjÄ&#x2122; powierzono Katedrze Nauk Statystycznych tejĹźe uczelni. Tematyka konferencji koncentrowaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; wokĂłĹ&#x201A; tak teoretycznych, jak i praktycznych zagadnieĹ&#x201E; zwiÄ&#x2026;zanych z analizÄ&#x2026; danych. WĹ&#x203A;rĂłd tematĂłw, jakie byĹ&#x201A;y poruszane w ramach prezentowa-

nych referatĂłw, moĹźna byĹ&#x201A;o odnaleĹşÄ&#x2021; nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;ce: metody analizy duĹźych zbiorĂłw danych, uogĂłlnione modele addytywne, metody analizy skupieĹ&#x201E;, analiza danych funkcjonalnych, metody uzupeĹ&#x201A;niania brakĂłw danych, uczenie maszynowe z nadzorem, analiza danych symbolicznych i wiele innych. Obrady zostaĹ&#x201A;y podzielone na 51 sesji, przy czym 5 spoĹ&#x203A;rĂłd nich to sesje plenarne, podczas ktĂłrych wygĹ&#x201A;oszono wykĹ&#x201A;ady na specjalne zaproszenie, natomiast 45 sesji zostaĹ&#x201A;o zorganizowanych

Na konferencji IFCS uczestnicy z Polski reprezentowali Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;cznie 6 oĹ&#x203A;rodkĂłw naukowo-dydaktycznych: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny we WrocĹ&#x201A;awiu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Uniwersytet SzczeciĹ&#x201E;ski. Uczestnicy z Krakowa wygĹ&#x201A;osili 3 referaty i zaprezentowali 2 plakaty. Ich autorami bÄ&#x2026;dĹş wspĂłĹ&#x201A;autorami byli: prof. dr hab. JĂłzef Pociecha, prof. dr hab. Andrzej SokoĹ&#x201A;owski, prof. dr hab. Adam Sagan, dr hab. prof. UEK Barbara PaweĹ&#x201A;ek, dr Sabina Denkowska, dr Jadwiga Kostrzewska, dr Artur Lipieta, dr Maciej Kostrzewski, mgr Mateusz BaryĹ&#x201A;a, mgr Anna MirosĹ&#x201A;awa Myrda (doktorantka). WaĹźnym punktem konferencji IFCS byĹ&#x201A;o wrÄ&#x2122;czenie nagrĂłd i odznaczeĹ&#x201E;. Za wybitne osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;cia naukowe w zakresie teorii metod klasyfikacji i analizy danych oraz wkĹ&#x201A;ad wniesiony w rozwĂłj MiÄ&#x2122;dzynarodowej Federacji Towarzystw Klasyfikacyjnych specjalnym medalem zostaĹ&#x201A; uhonorowany profesor Hans-Herw formie sesji panelowych. Na kon- mann Bock z RWTH Aachen Universiferencji przewidziano rĂłwnieĹź sesjÄ&#x2122; ty, doktor honoris causa Uniwersytetu posterowÄ&#x2026;, na ktĂłrej zaprezentowano Ekonomicznego w Krakowie. 11 plakatĂłw, w tym 4 z Polski. W groKolejna, XV Konferencja MiÄ&#x2122;dzynie 45 sesji panelowych znalazĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; 21 narodowej Federacji Towarzystw Klasesji zorganizowanych na zaproszenie, syfikacyjnych odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; w Tokio a wĹ&#x203A;rĂłd nich sesja pt. â&#x20AC;&#x17E;Classification w sierpniu 2017 roku. Models for Forecasting of Economic Processes, ktĂłrej przewodniczÄ&#x2026;cym byĹ&#x201A; mgr Mateusz BaryĹ&#x201A;a prof. dr hab. JĂłzef Pociecha. Katedra Statystyki UEK

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ǤǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

UEK i Noc NaukowcĂłw !0&3032@>!ŕŁ&#x2014;ŕŚ&#x201D;>-!&31@$,A!0<6Ă&#x2022;>SA@&83৚9A'A2!$A@ÂŁ'69A'S!0- /'9;A>-Ă­A'0$'2@A/!03ŕŚ&#x201D;$-Ă­683&<0;<S!;'->-'ÂŁ'-22@$,6@;!ŕĽ&#x2DC;<A@90!ÂŁ- 3&63>-'&ৡ<$A'9;2-$@!Ä&#x161;363ÂŁ90-'/3$@!<03>$Ă&#x2022;>Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;63&$A!9>!89A;!;Ă&#x2022;> 68A@+3;3>!2@$,68A'A2->'89@;'; 03231-$A2@>8!03>-'W

N

ajlepsza i jedna z niewielu okazji w roku, aby przyjrzeÄ&#x2021; siÄ&#x2122; pracy naukowcĂłw z bliska, uzyskaÄ&#x2021; odpowiedzi na nurtujÄ&#x2026;ce pytania oraz odkrywaÄ&#x2021;, doĹ&#x203A;wiadczaÄ&#x2021;, poznawaÄ&#x2021; â&#x20AC;&#x201C; to wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie MaĹ&#x201A;opolska Noc NaukowcĂłw. 25 wrzeĹ&#x203A;nia br. zarĂłwno mĹ&#x201A;odsi, jak i starsi rzÄ&#x2026;dni wiedzy mieszkaĹ&#x201E;cy Krakowa (i kilku innych miast) brali udziaĹ&#x201A; w dziewiÄ&#x2026;tej edycji tego flagowego wydarzenia organizowanego przez UrzÄ&#x2026;d MarszaĹ&#x201A;kowski WojewĂłdztwa MaĹ&#x201A;opolskiego. WĹ&#x203A;rĂłd prawie 900 naukowcĂłw i 1600 studentĂłw nie mogĹ&#x201A;o zabraknÄ&#x2026;Ä&#x2021; tych z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. â&#x20AC;&#x17E;Towaroznawstwo kluczem do jakoĹ&#x203A;ciâ&#x20AC;? to hasĹ&#x201A;o programu przygotowanego przez KoĹ&#x201A;o Naukowe ZarzÄ&#x2026;dzania JakoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;. Poprzez eksperymenty, pokazy, warsztaty i konkursy z nagrodami organizatorzy w ciekawy sposĂłb pokazali, Ĺźe nauka nie jest nudna oraz Ĺźe Ĺ&#x201A;atwo moĹźna jÄ&#x2026; poznaÄ&#x2021; i zrozumieÄ&#x2021;. W przystÄ&#x2122;pny sposĂłb odsĹ&#x201A;aniali przed odwiedzajÄ&#x2026;cymi tajniki interdyscyplinarnej nauki jakÄ&#x2026; jest towaroznawstwo i zachÄ&#x2122;cali ich do zgĹ&#x201A;Ä&#x2122;biania róşnych dziedzin wiedzy, pokazujÄ&#x2026;c, jaki wpĹ&#x201A;yw ma nauka na nasze Ĺźycie codzienne. Na uwagÄ&#x2122; zasĹ&#x201A;ugiwaĹ&#x201A;y rĂłwnieĹź pokazy pt. â&#x20AC;&#x17E;Przedstawienie asortymentu skĂłr wyprawionych, czyli przekazanie wiedzy przydatnej na zakupach (sklepy: odzieĹźowe, z galanteriÄ&#x2026; skĂłrzanÄ&#x2026;, meblami)â&#x20AC;? prowadzone przez mgr. inĹź. SĹ&#x201A;awomira Izdebskiego. Uczestnicy dowiedzieli siÄ&#x2122;, dlaczego buty potocznie nazywane â&#x20AC;&#x17E;zamszowymiâ&#x20AC;?, nie sÄ&#x2026; z zamszu, czym jest ircha, a takĹźe poznali róşnice w wyglÄ&#x2026;-

Ǥǣ

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

dzie i wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwoĹ&#x203A;ciach skĂłr wyprawionych. Dodatkowo powierzchniÄ&#x2122; asortymentu skĂłrzanego, a takĹźe np. odzieĹź uĹźytkownikĂłw moĹźna byĹ&#x201A;o obejrzeÄ&#x2021; w powiÄ&#x2122;kszeniu! NiewÄ&#x2026;tpliwie kaĹźdy z nas pragnie dokonywaÄ&#x2021; trafnych wyborĂłw podczas zakupĂłw i nie przepĹ&#x201A;acaÄ&#x2021;. TĹ&#x201A;umaczy to duĹźe zainteresowanie, jakim cieszyĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; warsztaty z oceny jakoĹ&#x203A;ci produktĂłw, ktĂłre wraz z dwĂłjkÄ&#x2026; asystentĂłw prowadziĹ&#x201A; dr inĹź. PaweĹ&#x201A; Turek z Katedry Towaroznawstwa PrzemysĹ&#x201A;owego. Podczas pokazĂłw, dziÄ&#x2122;ki sensorycznej ocenie produktu uczestnicy mogli sami odpowiedzieÄ&#x2021; sobie na pytania â&#x20AC;&#x17E;czy droĹźsze znaczy lepsze?â&#x20AC;? i â&#x20AC;&#x17E;jaki jest zwiÄ&#x2026;zek ceny z jakoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; produktu?â&#x20AC;?. Wszystko to prowadziĹ&#x201A;o do wniosku, Ĺźe wysoka konkurencja, a co za tym idzie ogromna liczba dostÄ&#x2122;pnych produktĂłw, wcale nie uĹ&#x201A;atwia wyboru tego najlepszego.

Dr Turek pokazaĹ&#x201A; uczestnikom, Ĺźe nie istnieje prosta zaleĹźnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; miÄ&#x2122;dzy cenÄ&#x2026; a jakoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;, zwrĂłciĹ&#x201A; uwagÄ&#x2122; na znaczenie analizy sensorycznej i badaĹ&#x201E; konsumenckich, a takĹźe poruszyĹ&#x201A; zawiĹ&#x201A;Ä&#x2026; kwestiÄ&#x2122; poprawnoĹ&#x203A;ci takich badaĹ&#x201E;. Z pewnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; kaĹźdy uczestnik warsztatĂłw bÄ&#x2122;dzie podchodziĹ&#x201A; z dystansem do haseĹ&#x201A; reklamowych, a takĹźe, przetrzÄ&#x2026;sajÄ&#x2026;c sklepowe pĂłĹ&#x201A;ki, bÄ&#x2122;dzie dokonywaĹ&#x201A; Ĺ&#x203A;wiadomych, przemyĹ&#x203A;lanych wyborĂłw. DziÄ&#x2122;ki zajÄ&#x2122;ciom zorganizowanym na UEK-u w ramach MNN mieszkaĹ&#x201E;cy Krakowa mogli doceniÄ&#x2021; wartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; praktycznÄ&#x2026; towaroznawstwa jako nauki oraz poszerzyÄ&#x2021; swojÄ&#x2026; wiedzÄ&#x2122; w tej dziedzinie. KaĹźdy, kto braĹ&#x201A; udziaĹ&#x201A; w warsztatach, bez wzglÄ&#x2122;du na pĹ&#x201A;eÄ&#x2021;, wiek czy obycie z tematem, mĂłgĹ&#x201A; dowiedzieÄ&#x2021; siÄ&#x2122; czegoĹ&#x203A; poĹźytecznego. Jola Mykitiuk


Program UEK & CIMA – SLHUZV]\HWDSZGURG]HGRNZDOLĆNDFML ]DZRGRZHM]UDFKXQNRZRÐFL]DU]ÃGF]HM 3>@683+8!13;>-'8!9;<&'2;31&8A>-&31-õ&A@2!83&3>'+3$'8;@)0!;< A8!$,<203>3ঔ$-W

R

ynek pracy w ostatnich latach jest bardzo zmienny, jednak widać wzrost zainteresowania specjalistami w dziedzinie rachunkowości, zwłaszcza wśród międzynarodowych korporacji. Wiele z nich w swoich centrach outsourcingowych umiejscowionych na terenie Krakowa prowadzi rozliczenia finansowe. Nie należy jednak rachunkowości utożsamiać stricte z księgowością polegającą na ewidencjonowaniu operacji gospodarczych. Ze względu na wykonywane czynności rachunkowość dzieli się na księgowość, sprawozdawczość i analizę sprawozdań księgowych. W omawianym przypadku ważniejszy jest jednak podział ze względu na czas działań oraz podmiot dostarczający informacji. Przy takich założeniach rozróżnia się rachunkowość finansową, czerpiącą wiadomości z zewnątrz, a dotyczą one przeszłych działań jednostki, oraz rachunkowość zarządczą patrzącą w przyszłość dzięki decyzjom płynącym z wewnątrz, przeważnie od kadry zarządzającej. W międzynarodowym środowisku finansowym istnieje wiele certyfikatów, tytułów czy kwalifikacji zawodowych w dziedzinie finansów, potwierdzających określony zakres wiedzy i umiejętności posiadanych przez osobę posługującą się takimi dokumentami. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych jest kwalifikacja zawodowa z rachunkowości zarządczej wydawana przez Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie zakresu wiedzy i umiejętności

potwierdzonych przez tę kwalifikację, pokazanie ścieżki wiodącej do jej uzyskania, kosztów oraz przede wszystkim możliwości jakie w tym zakresie oferuje Program UEK & CIMA realizowany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie od 2013 roku. CIMA wywodzi się z Wielkiej Brytanii i jest największą na świecie organizacją zrzeszającą specjalistów ds. rachunkowości zarządczej, oferującą certyfikację z tej właśnie dziedziny. Zrzesza ponad 227 000 członków i studentów w 179 państwach. Oferuje najpopularniejszą wśród pracodawców kwalifikację w dziedzinie finansów, narzędzie niezbędne dla każdego, kto chce osiągnąć sukces w biznesie. Instytut został założony w 1919 roku jako Institute of Cost and Works Accountants (ICWA). Specjalizował się w rozwijaniu technik rachunkowości mających zastosowanie w kontroli wewnętrznej działalności produkcyjnej, usługowej i sektora publicznego. W kilka lat wypracował sobie pozycję wiodącego organu zawodowego w zakresie szacowania kosztów produktu, budżetowania, rachunkowości zarządczej, oceny inwestycji i podejmowania decyzji biznesowych. Instytut zmienił nazwę na Institute of Cost and Management Accountants (ICMA) w 1972 roku, a następnie na Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) w 1986 roku, po tym jak otrzymał Przywilej Królewski (Royal Charter) – formalny dokument wydany przez Królową Elżbietę II, przyznający prawa lub uprawnienia jednostce lub osobie prawnej. Na mocy tego dokumentu CIMA stał się również organizacją non-profit.

Po uzyskaniu kwalifikacji zawodowej CIMA, student, a właściwie już członek Instytutu, ma prawo używania tytułu CGMA (Chartered Global Management Accountant). Program nauczania składa się z trzech filarów: przedsiębiorstwo – odnoszącego się do formułowania i skutecznego wdrażania strategii, efektywność – pokazującego znaczenie finansów w formułowaniu i wdrażaniu strategii, oraz finanse – mającego na celu przygotowywanie i interpretowanie sprawozdań finansowych jako podstawy podejmowania decyzji. Kwalifikacja jest podzielona na kolejne poziomy: operacyjny, zarządzania i strategiczny. Wszystko jest poprzedzone poziomem wejściowym, zwanym poziomem Certyfikatu. Taka struktura umożliwia adeptowi stopniowe budowanie własnej wiedzy i zapewnia zdobywanie odpowiednich umiejętności potrzebnych w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Poziom Certyfikatu składa się z pięciu modułów, a po ich ukończeniu można uzyskać Certyfikat CIMA z Rachunkowości Biznesowej (CIMA Certificate in Business Accounting) oraz posługiwać się tytułem CIMA Cert BA. Nazwy modułów oraz egzaminów dla kolejnych poziomów zaprezentowano na schemacie. W ramach Programu UEK & CIMA możliwe jest uzyskanie zwolnień z modułów C02 –C05. Odbywa się to na podstawie przedmiotów realizowanych podczas studiów na Uniwersytecie. Wszystkie wymagane przedmioty zostały ujęte w Regulaminie studenta dostępnym na stronie www.cima. uek.krakow.pl. Egzamin zewnętrzny CIMA

28ǒlǓǓmd-9;36!&ǏǍǎǒ

ǤǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

C01 student zalicza w jednym z centrów egzaminacyjnych, których w Krakowie jest kilka. Wcześniej powinien zapisać się na egzamin, logując się do zakładki MY CIMA na stronie www.cimaglobal.com oraz wnieść opłatę egzaminacyjną. Ścieżka CBA przeznaczona jest dla studentów studiów licencjackich wszystkich kierunków. Poziom operacyjny pozwala zdobyć wiedzę na temat przygotowywania sprawozdań finansowych oraz używania odpowiednich narzędzi decyzyjnych. Po zaliczeniu tego poziomu student otrzymuje Dyplom CIMA z rachunkowości zarządczej (CIMA Diploma in Management Accounting) i może posługiwać się tytułem CIMA Dip MA. W roku akademickim 2015/2016 uruchomiono ścieżkę DMA w ramach Programu UEK & CIMA. Podobnie jak w przypadku ścieżki CBA, student uzyskuje zwolnienia z poszczególnych egzaminów – P1 i F1, jednak dwa egzaminy zewnętrzne – testowy E1 i pisemne studium przypadku – jest zobowiązany zdać w zewnętrznym centrum egzaminacyjnym. Nie trzeba ukończyć poziomu Certyfikatu, aby uczestniczyć w tej ścieżce. Ścieżka DMA jest przeznaczona dla studentów studiów magisterskich. Szczegóły na ten temat są dostępne od października 2015 roku na stronie www.cima.uek.krakow.pl. Poziom zarządzania przygotowuje do przygotowywania sprawozdań na poziomie grupy, podejmowania decyzji o cenach i produktach, opierania decyzji na solidnych podstawach analitycznych, zarządzania projektami i relacjami. Po zaliczeniu tego poziomu student otrzymuje Dyplom CIMA z rachunkowości zarządczej na poziomie zaawansowanym (CIMA Advanced Diploma in Management Accounting) i może posługiwać się tytułem CIMA Adv Dip MA. Po ukończeniu poziomu strategicznego student powinien umieć formułować strategię finansową i zarządzać relacjami strategicznymi przy jednoczesnym zarządzaniu ryzykiem i wykorzystaniu wiedzy nabytej na poziomach operacyjnym i zarządzania. Po egzaminie w postaci studium przypadku z poziomu strategicznego następuje ocena praktycznego doświadczenia zawodowego, po czym student CIMA

Ǥǥ

28ǒlǓǓmd-9;36!&ǏǍǎǒ

otrzymuje tytuł CGMA oraz staje się członkiem Chartered Institute of Management Accountants. Podsumowując, można stwierdzić, że kwalifikacja zawodowa z rachunkowości zarządczej CIMA jest doskonałym dopełnieniem wiedzy akademickiej, a także potwierdzeniem znajomości zagadnień z zakresu znacznie poza nią wykraczającego. Dodatkowo, dzięki wymogom stawianym chętnym do uzyskania tejże kwalifikacji, gwarantuje ona posiadanie umiejętności praktycznych i wysokich standardów etycznych. Wszystkie 17 egzaminów zalicza się komputerowo. Dwanaście z nich to testy obiektywne wielokrotnego wyboru, gdzie wynik egzaminu dostępny od razu po jego zakończeniu, a zapisy trwają cały rok. Trzy to kompleksowe studia przypadków zawierające długie i krótkie odpowiedzi w formie eseju. Te egzaminy oceniane są przez egzaminatora, a można do nich podejść tylko cztery razy w roku, w wyznaczonych sesjach egzaminacyjnych. Opłaty za egzaminy lub zwolnienia w 2015 roku wynoszą: t 53 GBP za moduł z poziomu Certyfikatu t 70 GBP za moduł testów z poziomu operacyjnego i zarządzania t 115 GBP za egzamin w formie studium przypadku z poziomu operacyjnego i zarządzania t 115 GBP za moduł testów z poziomu strategicznego t 175 GBP za egzamin w formie studium przypadku z poziomu strategicznego. Z możliwości oferowanych przez CIMA w ramach wspólnych programów uczelni z Instytutem, poza studentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, korzystają kształcący się na Uniwersytetach Ekonomicznych w Poznaniu i we Wrocławiu oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Po ukończeniu programu, czyli zaliczeniu wszystkich wymaganych egzaminów, nagradzani są oni Certyfikatem z Rachunkowości Biznesowej oraz otrzymują możliwość posługiwania się tytułem CIMA Cert BA i wpisania tego osiągnięcia do swojego CV. Aby otrzymać ten certyfikat, należy wnieść opłatę za zwolnienia z egzaminów, których stawki zostały zaprezentowane powyżej.

Ścieżka DMA dostępna jest na wybranych uczelniach. Rejestracja do Programu UEK & CIMA w Krakowie trwa do 31 października 2015 roku (w przypadku ścieżki CBA) oraz do 15 listopada 2015 roku (w przypadku ścieżki DMA). Formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie www.cima.uek.krakow.pl. Korzyścią z uczestnictwa w programie jest darmowy dostęp do e-learningu przygotowującego do modułu, który studenci muszą zdać w certyfikowanym zewnętrznym centrum egzaminacyjnym. Na uniwersytetach w Krakowie i Poznaniu będą to wykłady i materiały z modułu C01, a we Wrocławiu C05. Standardowy koszt takiego wsparcia wynosi około GBP 100. Uczestnicy programu mają dostęp do strony z ofertami pracy dla studentów CIMA –CIMA My Jobs, bazy pracodawców, którzy doceniają kwalifikacje zawodową Instytutu, oraz szerokiej gamy publikacji tematycznych – Financial Management, Velocity, Insight. Najbardziej docenianą przez studentów programów wspólnych z uczelniami korzyścią jest zwolnienie z rocznej subskrypcji, którą objęci są wszyscy studenci CIMA, a której wysokości w tym roku to 106 GBP. Opłata jest umarzana tak długo, jak student bierze udział w programie na swojej uczelni. W 2015 roku uruchomiono także program ambasadorski w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu (od października 2015 również w Poznaniu). Dzięki swoim ambasadorom na uczelniach Instytut może w sposób skuteczniejszy prowadzić swoje działania i informować o możliwościach, jakie daje posiadanie kwalifikacji zawodowych. Polecam uczestnictwo we wspólnym programie, ponieważ niesie wiele korzyści – zarówno dla studenta, jak i dla organizacji jest to sytuacja win-win. W razie pytań dotyczących Programu UEK & CIMA proszę o kontakt pod adresem: tobiasz. folak@gmail.com. Tobiasz Folak Ambasador CIMA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie


28ǒlǓǓmd-9;36!&ǏǍǎǒ

ǤǦ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

LAJKONIK na UEK-u! 8!>-'Ç&#x17D;Ç&#x2019;Ç?9;<&'2;Ă&#x2022;>9;<&-Ă&#x2022;>9;!$/32!82@$,0-'8<20<!80'ধ2+-31<2-0!$/! @203>!>A-ĂľÄ&#x161;3<&A-!Ä&#x161;>0!&'1---A2'93>'/ A  .

K

atedra Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Lajkonik House of Bakery Sp. z.o.o. zorganizowaĹ&#x201A;y w maju i czerwcu br. AkademiÄ&#x2122; BiznesowÄ&#x2026; pod hasĹ&#x201A;em â&#x20AC;&#x17E;Niespotykane poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenie pysznego z wyĹ&#x203A;mienitym czyli jak promowaÄ&#x2021; firmÄ&#x2122; Lajkonik â&#x20AC;&#x201C; Piekarnia i Kawiarnia?â&#x20AC;? Realizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie cykl Akademii Biznesowych ma sĹ&#x201A;uĹźyÄ&#x2021; Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czeniu dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci przedsiÄ&#x2122;biorstw z wiedzÄ&#x2026; akademickÄ&#x2026; i pomysĹ&#x201A;ami studentĂłw dotyczÄ&#x2026;cymi wspĂłĹ&#x201A;pracy z biznesem. TakĹźe i w tym wypadku udaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;wietnie poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czyÄ&#x2021; praktykÄ&#x2122; z teoriÄ&#x2026;. Celem ostatniej Akademii byĹ&#x201A;o: 1. Poznanie rynku piekarniczo-kawiarnianego w Polsce i specyfiki oferty firmy Lajkonik House of Bakery Sp.z.o.o. dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;cej na tym rynku. 2. Analiza obecnych dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E; promocyjnych firmy Lajkonik oraz opracowanie projektu kampanii komunikacji marketingowej dla Firmy. Najlepsze projekty opracowane przez studentĂłw komunikacji marketingowej dla firmy Lajkonik zostaĹ&#x201A;y ocenione oraz nagrodzone przez Jury. Wyróşnionym uczestnikom Akademii firma Lajkonik zaproponowaĹ&#x201A;a staĹźe oraz spotkania z pracownikami w swojej siedzibie. Dodatkowo kaĹźdy uczestnik Akademii otrzymaĹ&#x201A; imienny certyfikat potwierdzajÄ&#x2026;cy udziaĹ&#x201A; w projekcie. Program Akademii skĹ&#x201A;adaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; z cyklu 4 spotkaĹ&#x201E; zaplanowanych w koĹ&#x201E;cĂłwce (maj-czerwiec) semestru letniego 2014/2015, zakoĹ&#x201E;czony uroczystym ogĹ&#x201A;oszeniem wynikĂłw w dniu 25 czerwca

ǤÓ?

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

2015 roku w Sali Senackiej z udziaĹ&#x201A;em przedstawicieli firmy Lajkonik House of Bakery Sp. z.o.o. oraz CzĹ&#x201A;onkĂłw Katedry Marketingu i studentĂłw finalistĂłw. SpoĹ&#x203A;rĂłd 13 zakwalifikowanych do finaĹ&#x201A;u projektĂłw kampanii komunikacji marketingowej dla firmy Lajkonik JURY Akademii Biznesowej w skĹ&#x201A;adzie: t PrzewodniczÄ&#x2026;cy: prof. dr hab. Jan W. Wiktor, Katedra Marketingu UEK t mgr Karolina Ziomek â&#x20AC;&#x201C; CzĹ&#x201A;onek ZarzÄ&#x2026;du Lajkonik House of Bakery Sp. z.o.o. t dr hab. prof. UEK Agnieszka Ĺťbikowska â&#x20AC;&#x201C; Katedra Marketingu UEK t dr Magdalena DoĹ&#x201A;hasz â&#x20AC;&#x201C; Katedra Marketingu UEK t mgr Daria Michnowska â&#x20AC;&#x201C; Marketing Lajkonik House of Bakery Sp.z.o.o. wybraĹ&#x201A;o 3 najlepsze zespoĹ&#x201A;y oraz przyznaĹ&#x201A;o I, II i III miejsce:

1-'/9$' Kinga Dudek Julia Feliks Karolina Buchta Julia Feliks 1-'/9$' Patrycja Marek 3DWU\FMD.LHURĂ&#x152;VND Anna Rzepka 1-'/9$' Lucyna Ucherek Evelina Selebynka $OHNVDQGUD7DUF]\GĂ&#x160;R

Gratulujemy! dr Magdalena DoĹ&#x201A;hasz Katedra Marketingu


'RVWRVRZDQLHRIHUW\NV]WDĂ&#x160;FHQLD GRRF]HNLZDĂ&#x152;U\QNX 0;<!ÂŁ2!9@;<!$/!2!8@20<68!$@>@1!+!3&<$A'ÂŁ2-$-Ă­+Ä&#x161;'+3&39;393>@>!2-! 3('8;@'&<0!$@/2'/&3/'+3<>!8<203>!ŕĽ&#x2DC;W'&2@1A;!0-$,&A-!Ä&#x161;!ŕĽ&#x2DC;/'9; 2!>-Ă­A!2-'9A'89A'/>96Ă&#x2022;Ä&#x161;68!$@A68A'&9;!>-$-'ÂŁ!1-#-A2'9<W

W

omĂłwienie zmian i trendĂłw panujÄ&#x2026;cych na rynku pracy w Polsce oraz dyskusja na temat wyzwaĹ&#x201E; stojÄ&#x2026;cych przed nowymi kierunkami studiĂłw. Izba PrzemysĹ&#x201A;owo-Handlowa jest jednÄ&#x2026; z wiodÄ&#x2026;cych instytucji gospodarczych w Polsce. WĹ&#x203A;rĂłd jej priorytetowych dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E; wymienia siÄ&#x2122; miÄ&#x2122;dzy innymi: poprawÄ&#x2122; konkurencyjnoĹ&#x203A;ci i pomoc przedsiÄ&#x2122;biorcom we wdraĹźaniu innowacyjnych technologii, stymulowanie rozwoju gospodarczego poprzez wdraĹźanie rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; sprzyjajÄ&#x2026;cych powstawaniu nowych miejsc pracy, reprezentowanie i obronÄ&#x2122; interesĂłw Ĺ&#x203A;rodowiska gospodarczego, ciÄ&#x2026;gĹ&#x201A;Ä&#x2026; aktualizacjÄ&#x2122; i dostosowywanie oferty Izby do oczekiwaĹ&#x201E; innowacyjnoĹ&#x203A;ci, a takĹźe rozwijanie kontaktĂłw biznesowych pomiÄ&#x2122;dzy czĹ&#x201A;onkami Izby. Spotkanie odbyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; 2 wrzeĹ&#x203A;nia 2015 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. IzbÄ&#x2122; PrzemysĹ&#x201A;owo-HandlowÄ&#x2026; reprezentowali: WacĹ&#x201A;aw Andruszko

(Dyrektor IPH), Konrad Hernik (Prezes ZarzÄ&#x2026;du Armatura KrakĂłw SA), Arkadiusz Milka (Prezes ZarzÄ&#x2026;du INSAP Sp. z o.o.) oraz Leszek RoĹźdĹźeĹ&#x201E;ski (Prezes ZarzÄ&#x2026;du PGE Systemy SA). Ze strony Katedry Procesu ZarzÄ&#x2026;dzania w spotkaniu wziÄ&#x2122;li udziaĹ&#x201A;: Kierownik Katedry dr hab. prof. UEK PaweĹ&#x201A; CabaĹ&#x201A;a, dr Tomasz MaĹ&#x201A;kus, dr SĹ&#x201A;awomir Wawak, dr Krzysztof WoĹşniak oraz mgr Mariusz SoĹ&#x201A;tysik. Podczas spotkania przedstawiciele Izby przedstawili swoje oczekiwania dotyczÄ&#x2026;ce form ksztaĹ&#x201A;cenia studentĂłw oraz zapotrzebowania pracodawcĂłw na konkretne kwalifikacje absolwentĂłw. Dyskusja na temat bieĹźÄ&#x2026;cej sytuacji na rynku pracy pozwoliĹ&#x201A;a wytyczyÄ&#x2021; kierunek dalszej wspĂłĹ&#x201A;pracy miÄ&#x2122;dzy IPH a KPZ.

mgr Mariusz SoĹ&#x201A;tysik .DWHGUDb3URFHVXb=DU]Ă&#x192;G]DQLD

fot. .U]\V]WRI:RĂ&#x2022;QLDN

spĂłĹ&#x201A;praca z biznesem pozwala z jednej strony na dostosowanie programĂłw studiĂłw do wymogĂłw rynku pracy, z drugiej zaĹ&#x203A; polega na podejmowaniu wspĂłlnych projektĂłw w oparciu o zaplecze techniczne firm jak i zaplecze naukowe uczelni. Obecnie oferty praktyk lub staĹźy dla studentĂłw to najczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciej spotykana forma wspĂłĹ&#x201A;pracy firm z uczelniami. Natomiast potencjaĹ&#x201A; merytoryczny uczelni i wiedza kadry dydaktycznej czÄ&#x2122;sto sÄ&#x2026; niedoceniane. Tymczasem moĹźna je wykorzystaÄ&#x2021; na pĹ&#x201A;aszczyĹşnie zamawiania prac badawczych, szkoleĹ&#x201E;, kursĂłw czy studiĂłw podyplomowych. WychodzÄ&#x2026;c naprzeciw rosnÄ&#x2026;cym oczekiwaniom studentĂłw i pracodawcĂłw, Katedra Procesu ZarzÄ&#x2026;dzania podjÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a wspĂłĹ&#x201A;pracÄ&#x2122; z IzbÄ&#x2026; PrzemysĹ&#x201A;owo-HandlowÄ&#x2026;. Pierwszym krokiem byĹ&#x201A;o spotkanie Prezydium Izby z pracownikami Katedry. Celem spotkania byĹ&#x201A;o

&ÂŁ'>'/V&8,!#W!>'Ä&#x161;!#!Ä&#x161;!T&8Ä&#x161;!>31-8!>!0T&831!9A!Ä&#x161;0<9T328!& '82-0T!$Ä&#x161;!>2&8<9A03T80!&-<9A-ÂŁ0!T'9A'03৚&৚'ŕĽ&#x2DC;90-38!A1+8!8-<9A3Ä&#x161;;@9-0

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Ǥǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

ÏZLDWRZ\7\G]LHÌ3U]HGVLÇELRUF]RÐFL 16–22 listopada 2015 @9-í$'6!8;2'8Õ>W-£-32@<$A'9;2-0Õ> !89A;!;@68!0;@$A2'W63;0!2-! A$-'0!>@1-£<&৷1-W 2-'A£-$A32'631@9Ě@2!;3T/!068A'0<ࣗ6!9/õ>#-A2'9W

P

rzedsiębiorczość to chyba jedno z najpopularniejszych słów współczesnych czasów. Bardzo dużo mówi się o przedsiębiorczej postawie, przedsiębiorczych pracownikach, a jako remedium na dostatnie życie zaleca się otwarcie własnego przedsiębiorstwa. Tymczasem jednak wiele osób zadaje sobie pytanie, czym tak naprawdę jest przedsiębiorczość, czy każdy może być przedsiębiorczy i czy wiąże się to tylko z zakładaniem własnej działalności gospodarczej. Na te i wiele innych pytań co roku próbują nam odpowiadać goście zaproszeni na wydarzenia organizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week). Tegoroczna, ósma już edycja ma na celu promowanie wśród młodych ludzi świadomego rozwoju, aktywnej postawy wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Co roku przez jeden tydzień listopada rzesze uczestników przedsięwzięcia na całym świecie spotykają się z przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji wspierających biznes i pracownikami szkół wyższych

!(!Ě8A390!ࡨ‰‡ˆ‹T(3;W!<£-2!

Ǥӑ

28ǒlǓǓmd-9;36!&ǏǍǎǒ

gotowymi do dzielenia się wiedzą i zdobytym doświadczeniem. To również okazja do podsumowania szeregu inicjatyw realizowanych w mijającym roku, które ukierunkowane były na budowanie kreatywnej społeczności i wspieranie postaw przedsiębiorczych. Idea Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości wdrożona została przez byłego premiera Wielkiej Brytanii Gordona Browna, brytyjską rządowo-biznesową organizację Make Your Mark oraz prezesa amerykańskiej Fundacji Kauffmana Carla Schramma. Pierwsza edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w 2008 roku od razu stała się największą globalną kampanią promującą postawy przedsiębiorcze wśród młodych ludzi. Obecnie w przedsięwzięciu tym uczestniczy ponad 150 państw świata. Polska od samego początku włączyła się w tę inicjatywę, a koordynacji wydarzeń podjęło się Forum Młodych Lewiatan (aktualnie Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości). W każdym z województw odbywają się liczne wykłady, seminaria,

warsztaty, spotkania i gry promujące przedsiębiorczość. W województwie małopolskim za koordynację wydarzeń na poziomie regionu odpowiedzialny jest Urząd Marszałkowski, a w realizację przedsięwzięcia włączone są instytucje wspierające przedsiębiorczość, krakowskie uczelnie, firmy oraz wszyscy ci, którzy są zainteresowani promocją przedsiębiorczości. Również na Uniwersytecie Ekonomicznym co roku uczestniczyć można w licznych wydarzeniach w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Organizatorem tych wydarzeń jest Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Innowacji (KNPI), działające przy Uczelni od 2000 roku, oraz Sekcja Promocji UEK. Organizatorzy co roku zapraszają wiele osobistości i ludzi, których można określić mianem przedsiębiorczych, żeby podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi ludźmi oraz zaszczepili w nich „ducha przedsiębiorczości”. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Ekonomicznym to idealny czas, aby wziąć udział w licznych warsztatach i wykładach, podczas których można dowiedzieć się, jak założyć własną działalność gospodarczą, jak ją wypromować i rozszerzyć, a przede wszystkim utrzymać, oraz jakich błędów unikać. Ponadto jest to doskonała okazja do wzięcia udziału w wydarzeniach networkingowych oraz nawiązania cennych kontaktów, a może nawet poznania wspólnika biznesowego. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości organizowany na Uniwersytecie Ekonomicznym skierowany jest nie tylko do studentów UEK, ale także studentów innych krakowskich uczelni, a nawet uczniów szkół średnich oraz wszystkich innych osób zainteresowanych poruszaną tematyką.


JuĹź teraz chcielibyĹ&#x203A;my serdecznie zaprosiÄ&#x2021; do udziaĹ&#x201A;u w tegorocznej edycji Ĺ&#x161;wiatowego Tygodnia PrzedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci, ktĂłra odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; w murach naszej uczelni w dniach od 16 do 20 listopada 2015 roku, a w jego ramach bÄ&#x2122;dzie moĹźna dowiedzieÄ&#x2021; siÄ&#x2122; miÄ&#x2122;dzy innymi: t jak zbudowaÄ&#x2021; skutecznÄ&#x2026; strategiÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; o czym opowie nam Anna Ganew z firmy Harmonique PR; t czym jest coaching w relacjach â&#x20AC;&#x201C; co przedstawi organizacja StuGO; t jak waĹźne jest myĹ&#x203A;lenie systemowe â&#x20AC;&#x201C; powie Kazimierz Murzyn, prezes zarzÄ&#x2026;dzajÄ&#x2026;cy Fundacji i dyrektor zarzÄ&#x2026;dzajÄ&#x2026;cy Klastra Lifescience w Krakowie t czego nie nauczÄ&#x2026; nas w szkole, a potrzebne nam jest w Ĺźyciu â&#x20AC;&#x201C; wykĹ&#x201A;ad na ten temat poprowadzi dr Jerzy KoĹ&#x201A;odziej â&#x20AC;&#x201C; konsultant firmy Business Potential Discovery z ponad 30-letnim doĹ&#x203A;wiadczeniem w biznesie t jak zbudowaÄ&#x2021; biznes na swojej pasji â&#x20AC;&#x201C; na swoim przykĹ&#x201A;adzie opowie Magdalena Moll-MusiaĹ&#x201A; â&#x20AC;&#x201C; podróşniczka, psycholog oraz trener biznesu. Ponadto swojÄ&#x2026; obecnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zapowiedziaĹ&#x201A; Kamil Cebulski, znany jako â&#x20AC;&#x17E;najmĹ&#x201A;odszy

#-'+Ä&#x161;383$A2'>@9;Ă­6-'2-'!(!Ä&#x161;!8A390-T(3;W!<ÂŁ-2!

milioner w Polsceâ&#x20AC;?. Jak co roku pojawi siÄ&#x2122; biorczoĹ&#x203A;ci i Innowacji: knpi.uek.krakow. takĹźe RafaĹ&#x201A; Brzoska â&#x20AC;&#x201C; zaĹ&#x201A;oĹźyciel i prezes pl oraz oficjalnego fanpageâ&#x20AC;&#x2122;a na Facebooku: zarzÄ&#x2026;du Grupy Integer.pl, ktĂłry zrewolu- www.facebook.com/STPUEK?fref=ts, cjonizowaĹ&#x201A; system przesyĹ&#x201A;ek, wprowadzajÄ&#x2026;c gdzie niebawem pojawi siÄ&#x2122; szczegĂłĹ&#x201A;owa paczkomaty InPost. Warto zaznaczyÄ&#x2021;, Ĺźe Ra- agenda. Warto zainteresowaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; tym faĹ&#x201A; Brzoska jest oficjalnym patronem KoĹ&#x201A;a odpowiednio wczeĹ&#x203A;niej, gdyĹź obowiÄ&#x2026;Naukowego PrzedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci i Innowacji. zywaĹ&#x201A; bÄ&#x2122;dzie system rejestracji, bo limit OprĂłcz wyĹźej wymienionych wydarzeĹ&#x201E; miejsc na poszczegĂłlne wydarzenia jest szykuje siÄ&#x2122; jeszcze wiele innych ciekawych ograniczony. spotkaĹ&#x201E; i warsztatĂłw, wiÄ&#x2122;c zapewne kaĹźdy Anna HaĹ&#x201A;as znajdzie coĹ&#x203A; dla siebie. Po wiÄ&#x2122;cej inforWiceprezes ds. Public Relations .RĂ&#x160;R1DXNRZH3U]HGVLĂ&#x2021;ELRUF]RĂ?FL macji zachÄ&#x2122;camy do odwiedzenia strony i Innowacji internetowej KoĹ&#x201A;a Naukowego PrzedsiÄ&#x2122;-

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ǤǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

0LĂ&#x2021;G]\QDURGRZL PHQHGĂ&#x2014;HURZLHQDVWDUW -ÂŁ0!ÂŁ!;;'1<63>9;!Ä&#x161;!/'&2!A2!/>-Ăľ09A@$,)81> <836-'g 8<6!A3;@WW 3/'/2!83&A-268A@$A@2-Ä&#x161;@9-Ăľ683$'9@03293ÂŁ-&!$@/2'-8'9;8<0;<8@A!$@/2'> 63ÂŁ90-19'0;38A'$,'1-$A2@1W 8<6!A3;@WW&A-!Ä&#x161;!>90!ÂŁ-1-Ăľ&A@2!83&3>'/T +ÂŁ3#!ÂŁ2'/W<9-8!$/32!ÂŁ2-'+3963&!83>!ŕŁ&#x2014;9>3-1-A!93#!1-T'('0;@>2-'/' >@038A@9;@>!ŕŁ&#x2014;38!AA!6'>2-ŕŁ&#x2014;93#-'9@2'8+-$A2'&A-!Ä&#x161;!2-'W9A@9;0-';''ÂŁ'1'2;@ 38!A&@2!1-0!>96Ă&#x2022;Ä&#x161;$A'92@$,#-A2'9Ă&#x2022;>9;!23>-Ă­&<৚'>@A>!2-'&ÂŁ!0!&8@ 1'2'&৚'890-'/-2!0Ä&#x161;!&!/Ă­2!2-Ă­23>'3#3>-Ă­A0-W

P

roces konsolidacji, globalny cha- solidacji jest wiodÄ&#x2026;cym producentem szans i zagroĹźeĹ&#x201E; pojawiajÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; na zarakter dziaĹ&#x201A;ania firmy a przede na rynku polskim i europejskim, pra- granicznych rynkach. wszystkim kierunki rozwoju za- codawcÄ&#x2026; dla ponad 15 tys. pracownikĂłw, Dlatego przez ponad rok prowadzono warte w aktualnej strategii dziaĹ&#x201A;a- z projektami realizowanymi w róşnych pierwszÄ&#x2026; edycjÄ&#x2122; studiĂłw podyplomowych nia Grupy Azoty S.A. wyznaczajÄ&#x2026; nowe czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciach Ĺ&#x203A;wiata. Do zdobywania zagra- â&#x20AC;&#x17E;Kompetencje menedĹźerskie w korporapotrzeby w zakresie rozwoju kompetencji nicznych rynkĂłw potrzebna jest znajo- cji miÄ&#x2122;dzynarodowejâ&#x20AC;? dedykowanych menedĹźerskich na wyĹźszych szczeblach moĹ&#x203A;Ä&#x2021; sytuacji geopolitycznej, umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; kadrze kierowniczej Grupy Azoty S.A. zarzÄ&#x2026;dzania. Grupa Azoty S.A. po kon- odczytywania tendencji ekonomicznych, Koncepcja i program studiĂłw zrodziĹ&#x201A;y siÄ&#x2122;

ÇĽÇĄ

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;


w trakcie rozmów prof. dr hab. Jerzego Hausnera oraz prof. dr hab. Stanisława Mazura z Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej UEK oraz dyrekcji Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej UEK z przedstawicielami Zarządu Grupy Azoty S.A. Efektem opisanych działań było przygotowanie i wdrożenie autorskiego programu studiów podyplomowych, zaakceptowanego przez Zarząd Grupy Azoty S.A. oraz Radę Programową MSAP UEK i Radę Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK. Studia podyplomowe, w których wzięło udział 44 przedstawicieli najwyższych szczebli zarządzania z przedsiębiorstw należących do Grupy Azoty S.A., obejmowały 190 godzin zajęć w formie wykładów, konwersatoriów i warsztatów, realizowanych w trybie weekendowym (piątek-sobota), od maja 2014 r. do marca 2015 r. Zajęcia dydaktyczne i seminaria prowadzili zarówno pracownicy UEK, jak i akademicy z innych ośrodków naukowych, trenerzy i praktycy z wieloletnim doświadczeniem biznesowym. Cały cykl dydaktyczny zakończył się obroną prac końcowych w marcu i kwietniu 2015 r. Blisko 100 proc. uczestników ukończyło opisywane studia, przedstawiając ciekawe, nowatorskie, a co najważniejsze – praktyczne opracowania dotyczące

zagadnień związanych z wykonywaną pracą zawodową. W uroczystości rozdania świadectw absolwentom, która odbyła się 1 czerwca 2015 r. w Sali Senackiej naszej Uczelni, wzięli udział przedstawiciele UEK, m.in. Jego Magnificencja rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Chochół, przewodniczący Rady Programowej MSAP prof. dr hab. Jan W. Wiktor, dyrektor MSAP dr Piotr Kopyciński oraz prof. dr hab. Jerzy Hausner, który zaprezentował najważniejsze tezy i wnioski z raportu dotyczącego polityki surowcowej Polski. Z ramienia Grupy Azoty S.A. udział w uroczystości wzięli wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Andrzej Skolmowski, prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Kędzierzyn Adam Leszkiewicz oraz wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Puławy Zenon Pokojski. Uroczystość otworzył Jego Magnificencja rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Chochół, słowa do absolwentów zaadresował także przewodniczący Rady Programowej MSAP prof. dr hab. Jan W. Wiktor oraz dyrektor MSAP dr Piotr Kopyciński. Gratulacje absolwentom studiów złożył także wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Andrzej Skolmowski. Kulminacyjnym momentem uroczystości było wręczenie świadectw i certyfikatów ukończenia

studiów podyplomowych oraz okolicznościowych nagród. Idea przyznania nagród zrodziła się w trakcie realizacji studiów i miała na celu wyróżnienie osób, które zaprezentowały najciekawsze pod względem praktycznym prace końcowe. Za wytypowanie i przyznanie nagród była odpowiedzialna Kapituła złożona z wymienionych wcześniej członków Zarządu Grupy Azoty S.A. oraz przedstawicieli MSAP UEK. Grupa Azoty S.A. przyznała trzy atrakcyjne równorzędne nagrody – wyjazd dla dwóch osób do Paryża. Nagrody główne otrzymali panowie: Piotr Karaś, Paweł Kurowski, Bartosz Moszowski. Wyróżnione zostały także prace końcowe pani Marii Piekarczyk i pani Małgorzaty Malec. Przyznano też szereg nagród autorom prac końcowych oraz osobom wyróżniającym się podczas całego okresu studiów. Uroczystość zwieńczyło wspólne zdjęcie pamiątkowe. Miejmy nadzieję, że był to pierwszy, ale nie ostatni projekt o takim charakterze realizowany z jedną największych firm takiej rangi w Polsce.

dr Jarosław Plichta Kierownik studiów podyplomowych ì.RPSHWHQFMHPHQHG×HUVNLHZNRUSRUDFML PLÇG]\QDURGRZHMë

28ǒlǓǓmd-9;36!&ǏǍǎǒ

ǥǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Karty z dziejĂłw ]DNRSLDĂ&#x152;VNLHJR%ULVWROX &2-'&!>2!2->'89@;'; 03231-$A2@>8!03>-'63&/Ă­Ä&#x161;>96Ă&#x2022;Ä&#x161;68!$ĂľA,3;'ÂŁ'1 8-9;3ÂŁ><90<f 83/<W32-৚'/68A'&9;!>-!1@!8;@0<Ä&#x161;68!$3>2-0!2!9A'/$A'ÂŁ2- 38-9;3ÂŁ<XA!036-!ŕĽ&#x2DC;90-1W'09;;'2<0!A!Ä&#x161;9-Ăľ>ÂŁ-6$<2!Ä&#x161;!1!$,^@+3&2-0! 3ÂŁ-&!823ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;\>2<1'8A'Ç?Ç?cÇ?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;W

W

dniu 12 czerwca 2015 roku otworzyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; nowy rozdziaĹ&#x201A; w historii tego budynku, gdyĹź zostaĹ&#x201A; zakupiony przez warszawskÄ&#x2026; spĂłĹ&#x201A;kÄ&#x2122; MokotĂłw Buissnes & Airport. To najnowsza jego dziejowa karta, ale hotel ma ich znacznie wiÄ&#x2122;cej. Ten zacny, chociaĹź zapewne mniej znany od warszawskiego Bristolu, zwiÄ&#x2026;zany z powstaniem i rozwojem sportĂłw zimowych w Polsce hotel, dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201A; pod Tatrami w latach 1927-2013. HistoriÄ&#x2122; tÄ&#x2122; stara siÄ&#x2122; przybliĹźyÄ&#x2021; w swojej dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci powstaĹ&#x201A;e w 2012 roku Stowarzyszenie Instytut Dziedzictwa Historycznego Kultury i Sportu im. Mariana Jamontta. Broszura reklamowa Bristolu z 30 paĹşdziernika 1930 roku, przedstawia â&#x20AC;&#x17E;Wielkie zimowe imprezy sportowe w Zakopanemâ&#x20AC;?. WspĂłĹ&#x201A;organizatorem zawodĂłw, co zresztÄ&#x2026; zostaĹ&#x201A;o zaznaczone w podpisie wymienionego powyĹźej programu, byĹ&#x201A; hotel â&#x20AC;&#x17E;Bristolâ&#x20AC;?. MiaĹ&#x201A;y one takĹźe wymiar miÄ&#x2122;dzynarodowy, a patronowaĹ&#x201A; im Prezydent Rzeczypospolitej, Minister Spraw Zagranicznych, czy MarszaĹ&#x201A;ek Polski JĂłzef PiĹ&#x201A;sudski. Ich iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; i rodzaj sÄ&#x2026; naprawdÄ&#x2122; imponujÄ&#x2026;ce. Wystarczy nadmieniÄ&#x2021;, Ĺźe program w wymienionym okresie obejmowaĹ&#x201A; Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;cznie 45 dni zmagaĹ&#x201E;, a jedynie kilka byĹ&#x201A;o zaplanowanych na wiÄ&#x2122;cej niĹź jeden dzieĹ&#x201E;. WĹ&#x203A;rĂłd tych typowych dla okresu zimowego, byĹ&#x201A;y takĹźe konkurencje

ÇĽÇŁ

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

hippiczne, czy motorowe. GoĹ&#x203A;Ä&#x2021;mi specjalnymi byli wĂłwczas miÄ&#x2122;dzy innymi generaĹ&#x201A; Juliusz RĂłmmel, czy generaĹ&#x201A; WĹ&#x201A;adysĹ&#x201A;aw Anders, a takĹźe redaktor i poseĹ&#x201A; na Sejm II RP, zaĹ&#x201A;oĹźyciel wydawnictwa Ilustrowany Kurier Codzienny, Marian DÄ&#x2026;browski. Autorem projektu hotelu byĹ&#x201A; Zygmunt Ostafin, jeden z architektĂłw, nastÄ&#x2122;pcĂłw StanisĹ&#x201A;awa Wikiewicza, ktĂłrzy na charakterystyczny dla Zakopanego styl budownictwa mieszkalnego wywarli najwiÄ&#x2122;kszy wpĹ&#x201A;yw. MogĹ&#x201A;oby siÄ&#x2122; wydawaÄ&#x2021;, Ĺźe luksusowy charakter hotelu ograniczaĹ&#x201A; jego dostÄ&#x2122;pnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. Otóş w tym wypadku tak nie byĹ&#x201A;o. Owszem, goĹ&#x203A;Ä&#x2021;mi byĹ&#x201A;a tutaj elita towarzyska, arystokracja, ludzie wĹ&#x201A;adzy i to takĹźe z poza Polski. W latach drugiej wojny Ĺ&#x203A;wiatowej â&#x20AC;&#x17E;Bristolâ&#x20AC;? byĹ&#x201A; oĹ&#x203A;rodkiem wczasowym dla wyĹźszych rangÄ&#x2026; oficerĂłw niemieckich. ByĹ&#x201A; tutaj widziany miÄ&#x2122;dzy innymi wysoki, postawny oficer, generaĹ&#x201A; Erwin Rommel. WczeĹ&#x203A;niej przebywaĹ&#x201A;y w nim miÄ&#x2122;dzy innymi takie osobistoĹ&#x203A;ci jak prymas Anglii ks. kard. Francis Bourne w towarzystwie sufragana krakowskiego ks. biskupa StanisĹ&#x201A;awa Rosponda (1929), szef francuskiej misji wojskowej gen. dyw. Charles Charpy z ĹźonÄ&#x2026;, ambasador WĹ&#x201A;och, Alberto Martin Franklin z maĹ&#x201A;ĹźonkÄ&#x2026; (1929), uczestnicy Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego wĹ&#x203A;rĂłd ktĂłrych byli prof. E. Romer, prof. M. Limanowski, czy dr StanisĹ&#x201A;aw

SokoĹ&#x201A;owski, syn prof. StanisĹ&#x201A;awa SokoĹ&#x201A;owskiego, twĂłrcy polskiego leĹ&#x203A;nictwa (1930). Ale hotel sĹ&#x201A;uĹźyĹ&#x201A; rĂłwnieĹź harcerkom z Wysp Brytyjskich (1929), uczestnikom kongresu PEN KlubĂłw (1930) i IV MiÄ&#x2122;dzynarodowego Kongresu Medycyny i Farmacji (8 czerwca 1927), czy teĹź polskim harcerzom ze StanĂłw Zjednoczonych, ktĂłrzy przybyli do Zakopanego wraz z wiceprezesem Narodowego ZwiÄ&#x2026;zku Polskiego w USA, Hibnerem (1936). Jego wnÄ&#x2122;trza stawaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; miejscem wystaw dzieĹ&#x201A; malarskich, a w ogrodzie przed hotelem z inicjatywy Mariana Jamontta urzÄ&#x2026;dzano zabawy taneczne, reklamujÄ&#x2026;c je jako niezastÄ&#x2026;pione poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenie przyjemnoĹ&#x203A;ci, gimnastyki i zarazem kuracji klimatycznej. W historii Bristolu niezwykle ciekawym jest teĹź i to, Ĺźe w roku 1930 byĹ&#x201A; on â&#x20AC;&#x201C; jak podaje wymieniany juĹź folder reklamowy â&#x20AC;&#x201C; jedynym hotelem w Polsce, ktĂłry otrzymaĹ&#x201A; Dyplom Uznania od P.W.K w Poznaniu [Powszechna Wystawa Krajowa, a wspĂłĹ&#x201A;czeĹ&#x203A;nie MiÄ&#x2122;dzynarodowe Targi PoznaĹ&#x201E;skie â&#x20AC;&#x201C; przyp. autora] oraz odznaczenie Automobilklubu Polski w postaci trzygwiazdkowej tarczy polecajÄ&#x2026;cej, przyznawanej nielicznym hotelom komfortowym za wzorowe przyjmowanie wycieczek i goĹ&#x203A;ci. Okres jego Ĺ&#x203A;wietnoĹ&#x203A;ci przypadĹ&#x201A; na dwudziestolecie miÄ&#x2122;dzywojenne. WĹ&#x203A;rĂłd mieszkaĹ&#x201E;cĂłw Zakopanego do dzisiaj krÄ&#x2026;ĹźÄ&#x2026; opowieĹ&#x203A;ci o przegrywanych po kolei pokojach


hotelowych, dużych sumach pieniężnych, czy też o aktorach i aktorkach, spędzających w Bristolu upojne chwile. Wówczas nie było jednak tak rozwiniętej techniki jak dzisiaj, a sowy nie czuły się tak pewnie, więc szczegóły trudno będzie ustalić. Po drugiej wojnie światowej najpierw był dzierżawiony od pełnomocników spółki akcyjnej przez powstały w 1949 roku Fundusz Wczasów Pracowniczych, a następnie w 1965 roku tenże fundusz przejął go na własność. W ostatnim czasie, proces kilkuletnich przekształceń spowodował, że Bristol stał się własnością skarbu państwa i starostwa tatrzańskiego, a w roku 2008 w wyniku wzajemnych rozliczeń, w dalszym ciągu użytkowany przez FWP w formie zarządu trwałego, został przekazany przez powiat tatrzański gminie Zakopane. W opracowaniach historycznych pojawia się często pytanie, jak to się stało, że zaledwie w ciągu 21 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, stworzono podwaliny systemu państwowego zdolnego przetrwać najcięższą próbę i obronić polską tożsamość, pomimo zniewolenia ze strony wrogich Polsce, a współdziałających

ze sobą do 1941 roku hitlerowskich Niemiec i sowieckiej Rosji. Było to możliwe dzięki wielkiemu zaangażowaniu się wielu osób w sprawę odbudowy Polski w wymienionym przed chwilą przedziale czasowym. Taką postacią o dużym wpływie na życie społeczne był także Marian Jamontt, budowniczy i pierwszy dyrektor Bristolu. Kornel Makuszyński napisał o nim znamienne słowa: „społecznikostwo w Zakopanem jest to choroba wywołana przez baccillus jamontti”. W prowadzonej na szeroką skalę działalności społecznej i kulturalnej nie był bynajmniej osamotniony. Aktywnie wspierała go w tym dziele jego matka Anna Jamontt oraz żona Matylda, która należąc do Sodalicji Mariańskiej, przed II wojną światową była przewodniczącą zakopiańskiego Stowarzyszenia im. św. Wincentego a Paulo zajmującego się dobroczynnością. Działalność ta, oparta na chrześcijańskich podstawach, stała się rodzinną tradycją, gdyż krewni Mariana Jamontta, Stanisław Pruszyński wraz żoną Anną, w roku 1983 rozpoczęli w Krakowie działalność Ruchu Społecznego Ku Cywilizacji Miłości, a także współtworzyli Fundację Św. Brata Alberta.

Marian Jamontt zapoczątkował w 1929 roku na Podhalu tradycję organizowania zawodów sportowych w Zakopanem na Równi Krupowej, chociaż obecnie z uwagi na bezpieczeństwo uczestników, zawody przeniesiono w inne miejsce. Jednak do dnia dzisiejszego w Bukowinie Tatrzańskiej, w ramach sportowej części koordynowanej przez Gminę Poronin Parady Gazdowskiej, możemy uczestniczyć w barwnych wyścigach ciągnionych przez konia dwuosobowych sań (kumoterki), pędzących na nartach za koniem śmiałków (skiring), czy też współdziałania konia oraz znajdujących się na nartach i w saniach zawodników (ski-skiring). Zatem co stanie się ze słynnym kiedyś, a niestety mocno podupadłym, stylowym hotelem Bristol przy Bulwarach Słowackiego w Zakopanem? Miejmy nadzieję, że przede wszystkim obecny właściciel oraz wszyscy zainteresowani tym tematem wykażą się wrażliwym, sokolim wzrokiem, mogącym dostrzec i umożliwić zrealizowanie najlepszego rozwiązania, a ulica „Droga do Bristolu” nie będzie prowadzić do miejsca będącego li tylko wspomnieniem. Zbigniew Stanisław Cyran

28ǒlǓǓmd-9;36!&ǏǍǎǒ

ǥǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

-Ă&#x2021;]\NLREFHJÂľUĂ&#x192;" ÂŁ'/ĂľA@0Ă&#x2022;>3#$@$,T2!/!0-$,63A-31!$,->/!0-1>@1-!8A'+3&A-2<$A@ 9-Ăľ2!&!2'/<$A'ÂŁ2-S!0ÂŁ-$A2'9Ă­+8<6@ÂŁ'0;3890-'SA@683632</'9-Ăľ A1-!2Ăľ63A-31<2!<$A!2-!>;8!0$-'2!<0-S&63>-'&A-2!;'6@;!2-!9;!Ä&#x161;@ 9-Ăľ6<20;'1>@/ŕŚ&#x201D;$-!&'#!;@2!&68A@9AÄ&#x161;3ŕŚ&#x201D;$-Ă­2!<$A!2-!/ĂľA@0Ă&#x2022;>3#$@$, 2!<$A'ÂŁ2-!$,>@৚9A@$,W

Z

gĂłry wiadomo byĹ&#x201A;o, Ĺźe debata bÄ&#x2122;dzie burzliwa, a obecnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; Prorektora do Spraw KsztaĹ&#x201A;cenia i StudentĂłw UEK prof. dr hab. Krzysztofa SurĂłwki staĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; doskonaĹ&#x201A;Ä&#x2026; okazjÄ&#x2026; do spojrzenia na problemy z dwĂłch nieco róşnych perspektyw: nauczycieli oraz wĹ&#x201A;adz uczelni. Dyskusja prowadzona przez Kierownik Studium JÄ&#x2122;zykĂłw Obcych LidiÄ&#x2122; ZieliĹ&#x201E;skÄ&#x2026; staĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; centralnym punktem MiÄ&#x2122;dzynarodowej Konferencji â&#x20AC;&#x17E;PrzyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; nauczania jÄ&#x2122;zykĂłw obcych na uczelniach wyĹźszychâ&#x20AC;? zorganizowanej

27 czerwca 2015 w ramach obchodĂłw jubileuszu 90-lecia UEK.

strefie stawki, ale czyĹź naszym celem nie jest rĂłwnanie do najlepszych? Analiza ankiet pokazuje, Ĺźe w ponad 3>@2-0!A!20-';S poĹ&#x201A;owie uczelni wyĹźszych nauczany jest jeden jÄ&#x2122;zyk na studiach pierwszego Czytelnicy Kuriera z pewnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; za- i drugiego stopnia. Wprawdzie wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;Ä&#x2021; dajÄ&#x2026; sobie pytanie jakÄ&#x2026; pozycjÄ&#x2122; zajmuje uczelni oferuje moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wyboru innenasza Uczelnia na tle 26 szkĂłĹ&#x201A; wyĹźszych, go jÄ&#x2122;zyka jako przedmiotu dodatkowezwĹ&#x201A;aszcza ekonomicznych, ktĂłre odpo- go, ale sÄ&#x2026; to czÄ&#x2122;sto kursy pĹ&#x201A;atne. Prawie wiedziaĹ&#x201A;y na naszÄ&#x2026; ankietÄ&#x2122;. Spieszymy na wszystkich uczelniach docelowym z odpowiedziÄ&#x2026;: jest nieĹşle, ale mogĹ&#x201A;oby poziomem jÄ&#x2122;zyka jest B2 na studiach byÄ&#x2021; lepiej. Ze 135 godzinami lektoratu pierwszego stopnia i B2+ na studiach 2 jÄ&#x2122;zykĂłw obcych na pierwszym i 60 drugiego stopnia, zgodnie z RozporzÄ&#x2026;godzinami jednego jÄ&#x2122;zyka na drugim dzeniem Ministra Nauki i Szkolnicstopniu studiĂłw plasujemy siÄ&#x2122; w gĂłrnej twa WyĹźszego z dnia 2 listopada 2011 r.

838'0;38&9W9A;!Ä&#x161;$'2-!-;<&'2;Ă&#x2022;>T683(W&8,!#W8A@9A;3(<8Ă&#x2022;>0!-0-'83>2-$;>33;>-'8!/Ă­&'#!;Ăľ2;W68A@9AÄ&#x161;3ŕŚ&#x201D;$-2!<$A!2-!/W3#$@$,><$A'ÂŁ2-!$,>@৚9A@$,

ÇĽÇĽ

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;


w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa WyĹźszego, [2011]. JeĹ&#x203A;li chodzi o wymiar godzinowy, to na pierwszym stopniu studiĂłw stacjonarnych jest to w wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;ci w uczelni 120 godzin. Na drugim stopniu najczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciej studenci uczÄ&#x2026; siÄ&#x2122; jednego jÄ&#x2122;zyka przez 60 godzin. ZajÄ&#x2122;cia prowadzone sÄ&#x2026; w grupach liczÄ&#x2026;cych od 20 do 30 osĂłb. NaleĹźy podkreĹ&#x203A;liÄ&#x2021;, Ĺźe wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;Ä&#x2021; lektoratĂłw na studiach wyĹźszych to zajÄ&#x2122;cia z jÄ&#x2122;zyka specjalistycznego dostosowanego do kierunku i poziomu zaawansowania studentĂłw. W niektĂłrych przypadkach sĹ&#x201A;ownictwo specjalistyczne stanowi jedynie element wzbogacajÄ&#x2026;cy zajÄ&#x2122;cia z jÄ&#x2122;zyka ogĂłlnego. Uczelnie stosujÄ&#x2026; róşne metody przypisywania studentĂłw do grup zajÄ&#x2122;ciowych. NajczÄ&#x2122;stsze metody to test kwalifikacyjny w wersji papierowej lub elektronicznej bÄ&#x2026;dĹş rozmowa kwalifikacyjna. Czasami podstawÄ&#x2026; do zakwalifikowania studenta na odpowiedni poziom sÄ&#x2026; wyniki z egzaminĂłw maturalnych z jÄ&#x2122;zyka obcego, albo, w bardzo nielicznych przypadkach, deklaracja studenta. W wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;ci przypadkĂłw nie ma moĹźliwoĹ&#x203A;ci dowolnej zmiany poziomu w trakcie trwania lektoratu, ale decyzje sÄ&#x2026; podejmowane z uwzglÄ&#x2122;dnieniem konkretnej sytuacji studenta. Podsumowanie wynikĂłw ankiet byĹ&#x201A;o punktem wyjĹ&#x203A;ciowym do dyskusji. Prorektor UEK prof. dr hab. Krzysztof SurĂłwka oraz Kierownictwo SJO z dumÄ&#x2026; podkreĹ&#x203A;lali wysokÄ&#x2026; konkurencyjnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; naszej uczelni, ze wzglÄ&#x2122;du na wymiar godzin, moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; nauki dwĂłch jÄ&#x2122;zykĂłw na przewaĹźajÄ&#x2026;cej wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;ci kierunkĂłw oraz dostosowanie programĂłw do potrzeb konkretnych wydziaĹ&#x201A;Ăłw.

-'83>2-0-&-! -'ÂŁ-ŕĽ&#x2DC;90!T-2-$/!;380!&'#!;@-+Ä&#x161;Ă&#x2022;>2!683>!&AĂ­$!

obecnym wymiarze godzin. Nie pomagajÄ&#x2026; w tym rĂłwnieĹź ambitne zapisy w kartach Krajowych Ram Kwalifikacji stawiajÄ&#x2026;c dodatkowe wymagania przed lektorami, ktĂłrzy majÄ&#x2026; nie tylko przekazaÄ&#x2021; studentom wiedzÄ&#x2122; ale takĹźe rozwijaÄ&#x2021; ich umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci i kompetencje spoĹ&#x201A;eczne. â&#x20AC;&#x2DC;Skutkiem ubocznymâ&#x20AC;&#x2122; narzucenia obowiÄ&#x2026;zku zakoĹ&#x201E;czenia lektoratu na poziomie B2 czy B2+ jest wzrastajÄ&#x2026;ca frustracja studentĂłw niepotrafiÄ&#x2026;cych sprostaÄ&#x2021; tym wymaganiom i, w konsekwencji, niezaliczajÄ&#x2026;cych przedmiotu. Zastanawiano siÄ&#x2122;, kto powinien byÄ&#x2021; odpowiedzialny jeĹ&#x203A;li student nie jest w stanie sprostaÄ&#x2021; wymaganiom stawianym przez ministerstwo. Czy jest to problem uczelni czy indywidualny problem studenta?

MiÄ&#x2122;dzy innymi takie problemy miaĹ&#x201A;y byÄ&#x2021; przedmiotem rozmĂłw nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z przedstawicielami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyĹźszego. Czas pokaĹźe czy coĹ&#x203A; siÄ&#x2122; w tej kwestii zmieni.

A'+368!+2-' 68!$3&!>$!S W trakcie debaty podkreĹ&#x203A;lano rĂłwnieĹź wysokie oczekiwania pracodawcĂłw dotyczÄ&#x2026;ce znajomoĹ&#x203A;ci jÄ&#x2122;zykĂłw obcych. Te oczekiwania byĹ&#x201A;y przedmiotem wygĹ&#x201A;oszonej wczeĹ&#x203A;niej prezentacji naszej koleĹźanki z SJO MaĹ&#x201A;gorzaty Held: â&#x20AC;&#x2DC;Czego pragnie pracodawca?â&#x20AC;&#x2122; Otóş jak wynika

8!/3>'!1@>!ÂŁ-)0!$/-!8A'$A@>-9;3ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014; Przedmiotem niezwykle oĹźywionej dyskusji staĹ&#x201A; siÄ&#x2122; wymĂłg ministerialny dotyczÄ&#x2026;cy osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;cia poziomu B2 przez absolwenta studiĂłw pierwszego stopnia i poziomu B2+ po ukoĹ&#x201E;czeniu studiĂłw drugiego stopnia, co czÄ&#x2122;stokroÄ&#x2021; okazuje siÄ&#x2122; trudne do zrealizowania bÄ&#x2026;dĹş wrÄ&#x2122;cz niemoĹźliwe przy

83(W&8W,!#W8A@9A;3(<8Ă&#x2022;>0!f2!<$A!2-'/ĂľA@0Ă&#x2022;>3#$@$,/'9;#!8&A3>!৚2'&ÂŁ!2!9A'/<$A'ÂŁ2-

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ÇĽÇŚ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

z przeprowadzonych przez niÄ&#x2026; badaĹ&#x201E;, przyszli pracodawcy oczekujÄ&#x2026; od absolwentĂłw biegĹ&#x201A;ej znajomoĹ&#x203A;ci juĹź nie jednego ale dwĂłch jÄ&#x2122;zykĂłw obcych. Tak wiÄ&#x2122;c jeĹ&#x203A;li chcemy pomĂłc naszym studentom znaleĹşÄ&#x2021; dobrze pĹ&#x201A;atnÄ&#x2026; i satysfakcjonujÄ&#x2026;cÄ&#x2026; pracÄ&#x2122;, powinniĹ&#x203A;my â&#x20AC;&#x2DC;wyposaĹźyÄ&#x2021;â&#x20AC;&#x2122; ich w te niezbÄ&#x2122;dne umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci jÄ&#x2122;zykowe.

3>@631@9Ä&#x161; 2!ÂŁ'0;38!;S InnÄ&#x2026; istotnÄ&#x2026; sprawÄ&#x2026; podnoszonÄ&#x2026; w panelu byĹ&#x201A;a potrzeba rozwoju zawodowego lektorĂłw, ktĂłrzy powinni nie tylko koncentrowaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; na nauczaniu specjalistycznego jÄ&#x2122;zyka, ale pĂłjĹ&#x203A;Ä&#x2021; krok dalej â&#x20AC;&#x201C; uczyÄ&#x2021; przedmiotĂłw w jÄ&#x2122;zykach obcych. Ten trend staje siÄ&#x2122; coraz bardziej popularny, o czym Ĺ&#x203A;wiadczyĹ&#x201A;o wystÄ&#x2026;pienie zagranicznego prelegenta Jeremiego Harmera, ktĂłry przedstawiaĹ&#x201A; argumenty za Content and Language Integrated Learning. Szerzej temat ten poruszyĹ&#x201A;a w swojej prezentacji Kierownik SJO, Lidia ZieliĹ&#x201E;ska pokazujÄ&#x2026;c jakie korzyĹ&#x203A;ci wynikajÄ&#x2026; z zastosowania tego podejĹ&#x203A;cia na lektoratach jÄ&#x2122;zykĂłw obcych. Nasza uczelnia juĹź podÄ&#x2026;Ĺźa w tym kierunku. W roku akademickim 2014/2015, w semestrze letnim WydziaĹ&#x201A; ZarzÄ&#x2026;dzania zaproponowaĹ&#x201A; lektorom prowadzenie zajÄ&#x2122;Ä&#x2021;

$A'9;2-$@032('8'2$/-68A@9Ä&#x161;<$,</Ă­9-Ăľ&'#!$-'

ÇĽÓ?

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

3ÂŁ!2;'+<$0!f!>ÂŁ-2!f$A'+3&3>-!&</'1@9-ĂľA!20-';@z!<$A!2-'/ĂľA@0Ă&#x2022;>3#$@$,2!<$A'ÂŁ2-!$,>@৚9A@$,z

z przedmiotu JÄ&#x2122;zyk obcy w RachunkowoĹ&#x203A;ci i Controllinguw formie wykĹ&#x201A;adĂłw i Ä&#x2021;wiczeĹ&#x201E; na studiach drugiego stopnia. Przeprowadzono takie zajÄ&#x2122;cia w jÄ&#x2122;zyku angielskim. Prorektor do Spraw KsztaĹ&#x201A;cenia i StudentĂłw UEK, prof. dr hab. Krzysztof SurĂłwka zapewniaĹ&#x201A; o dalszym wsparciu naszych lektorĂłw w takiej aktywnoĹ&#x203A;ci. Ograniczony czas panelu nie pozwoliĹ&#x201A; na omĂłwienie innych problemĂłw nurtujÄ&#x2026;cych spoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; lektorĂłw jÄ&#x2122;zykĂłw obcych wyĹźszych uczelni w naszym kraju. Uczestnicy podkreĹ&#x203A;lali jednak wagÄ&#x2122; tego wydarzenia ktĂłre umoĹźliwiĹ&#x201A;o porĂłwnanie

obecnej sytuacji i wspĂłlnego poszukiwania najlepszych rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E;. Wypracowanie wspĂłlnych wnioskĂłw pozwala na jednolite przedstawianie naszych problemĂłw w rozmowach z ministerstwem i wĹ&#x201A;adzami oĹ&#x203A;wiatowymi. Dlatego istotne jest aby takie spotkania odbywaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; cyklicznie w przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci. Jolanta Regucka Pawlina Lidia ZieliĹ&#x201E;ska ElĹźbieta Typek Zbigniew Wolski 6WXGLXP-Ă&#x2021;]\NÂľZ2EF\FK8(.


8F]\P\GZÂľFKMĂ&#x2021;]\NÂľZREF\FKĂĽ dobra praktyka w UEK 'A/ĂľA@0!!2+-'ÂŁ90-'+3>#-A2'9-'2!63A-31-'Ç?ÂŁ<#Ç&#x17D;2-0;2-'A!;8<&2-2!9A@$, 9;<&'2;Ă&#x2022;>f;3/'9;3$A@>-9;'T!ÂŁ'#'AA2!/313ŕŚ&#x201D;$-&8<+-'+3/ĂľA@0!2-'&!1@2!9A@1 !#93ÂŁ>'2;31^68A'>!+-0320<8'2$@/2'/\W!9A!<$A'ÂŁ2-!1!;'+36'Ä&#x161;2Ă­ŕŚ&#x201D;>-!&313ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;R

N

a poczÄ&#x2026;tek kilka danych liczbowych: ponad poĹ&#x201A;owa mieszkaĹ&#x201E;cĂłw Unii Europejskiej mĂłwi po angielsku (13% mieszkaĹ&#x201E;cĂłw to Anglicy i Irlandczycy, dla ktĂłrych jest to jÄ&#x2122;zyk ojczysty), 27% po niemiecku (mieszkaĹ&#x201E;cy Niemiec, Austrii i Luksemburga stanowiÄ&#x2026; 16% obywateli UE, doliczmy do tego niemieckojÄ&#x2122;zycznych obywateli Szwajcarii), a 24% po francusku (jest to jÄ&#x2122;zyk ojczysty dla 16% mieszkaĹ&#x201E;cĂłw). Wymienione wyĹźej jÄ&#x2122;zyki to tak zwane jÄ&#x2122;zyki proceduralne o podstawowym znaczeniu dla administracji europejskiej jako Ĺźe w nich redaguje siÄ&#x2122; wszystkie akty UE. Wniosek: znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; jedynie jÄ&#x2122;zyka angielskiego moĹźe siÄ&#x2122; okazaÄ&#x2021; niewystarczajÄ&#x2026;ca aby swobodnie porozumieÄ&#x2021; siÄ&#x2122; z przyszĹ&#x201A;ymi pracodawcami, klientami czy teĹź partnerami biznesowymi. Nic wiÄ&#x2122;c dziwnego, Ĺźe od wielu juĹź lat Unia Europejska postuluje zasadÄ&#x2122; wielojÄ&#x2122;zycznoĹ&#x203A;ci, zgodnie z ktĂłrÄ&#x2026; kaĹźdy mieszkaniec zjednoczonej Europy powinien porozumiewaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; w przynajmniej dwĂłch jÄ&#x2122;zykach obcych. Jak twierdziĹ&#x201A; wybitny austriacki filozof Ludwig Wittgenstein â&#x20AC;?granice mojego jÄ&#x2122;zyka sÄ&#x2026; granicami mojego Ĺ&#x203A;wiataâ&#x20AC;?, czyli ludzie nie tylko mĂłwiÄ&#x2026;, ale i myĹ&#x203A;lÄ&#x2026; sĹ&#x201A;owami. Zatem jÄ&#x2122;zyk wyznacza teĹź do pewnego stopnia sposĂłb naszego myĹ&#x203A;lenia. PoznajÄ&#x2026;c jÄ&#x2122;zyk obcy, poszerzamy niejako swojÄ&#x2026; Ĺ&#x203A;wiadomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; o drugiego czĹ&#x201A;owieka i otrzymujemy moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zrozumienia jego kultury. Tak wiÄ&#x2122;c im wiÄ&#x2122;cej jÄ&#x2122;zykĂłw poznajÄ&#x2026; nasi studenci, tym wiÄ&#x2122;cej "Ĺ&#x203A;wiatĂłw" staje przed nimi otworem. Z poglÄ&#x2026;dem tym zgadza siÄ&#x2122; 98% mieszkaĹ&#x201E;cĂłw Europy, ktĂłrzy sÄ&#x2026;dzÄ&#x2026;, Ĺźe znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; jÄ&#x2122;zykĂłw obcych ma duĹźe znaczenie dla przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci ich dzieci. Do czego sprowadza siÄ&#x2122; polityka europejska w tym zakresie? Wytyczne wskazujÄ&#x2026;,

Ĺźe aby cel ten osiÄ&#x2026;gnÄ&#x2026;Ä&#x2021; naleĹźy rozpoczÄ&#x2026;Ä&#x2021; naukÄ&#x2122; pierwszego jÄ&#x2122;zyka obcego juĹź w wieku 7 lat i moĹźliwie jak najwczeĹ&#x203A;niej rozpoczÄ&#x2026;Ä&#x2021; naukÄ&#x2122; drugiego jÄ&#x2122;zyka. Z tym akurat róşnie jest w zaleĹźnoĹ&#x203A;ci od kraju. Polska, gdzie wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;Ä&#x2021; uczniĂłw rozpoczyna naukÄ&#x2122; drugiego jÄ&#x2122;zyka w wieku 13 lat, plasuje siÄ&#x2122; mniej wiÄ&#x2122;cej w poĹ&#x201A;owie stawki krajĂłw UE. Nauka dwĂłch jÄ&#x2122;zykĂłw obcych kontynuowana jest u nas w liceum, a na maturze uczniowie zdajÄ&#x2026; jeden z nich na poziomie B1. Po maturze trafiajÄ&#x2026; pod nasze skrzydĹ&#x201A;a. I tu zaczyna siÄ&#x2122; problem gdyĹź wymagania ministerialne dotyczÄ&#x2026; znajomoĹ&#x203A;ci jednego jÄ&#x2122;zyka na poziomie B2 po studiach licencjackich i B2+ po studiach magisterskich. W chwili obecnej jest to absolutnie niewystarczajÄ&#x2026;ce poniewaĹź aby sprostaÄ&#x2021; konkurencji na rynku pracy nasi studenci muszÄ&#x2026; znaÄ&#x2021; co najmniej dwa jÄ&#x2122;zyki obce. Potwierdzenie tego spostrzeĹźenia znajdziemy w referacie MaĹ&#x201A;gorzaty Held (UEK) â&#x20AC;&#x17E;Czego pragnie pracodawca? Czyli rzecz o wymaganiach wobec pracownikĂłw i kandydatĂłw w dziedzinie jÄ&#x2122;zykĂłw obcych oraz umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci komunikacyjnychâ&#x20AC;? przedstawionym na MiÄ&#x2122;dzynarodowej Konferencji â&#x20AC;&#x17E;PrzyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; nauki jÄ&#x2122;zykĂłw obcych na uczelniach wyĹźszychâ&#x20AC;?, ktĂłra odbyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; 27 czerwca 2015 roku na naszej uczelni. Ankieta przeprowadzona wĹ&#x203A;rĂłd dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;cych w MaĹ&#x201A;opolsce firm wykazaĹ&#x201A;a, Ĺźe 90 procent przedsiÄ&#x2122;biorcĂłw uwaĹźa znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; jÄ&#x2122;zykĂłw obcych za bardzo waĹźnÄ&#x2026;. Za najbardziej przydatne uznano jÄ&#x2122;zyki angielski, niemiecki, francuski i rosyjski, a wymaganym najczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciej poziomem znajomoĹ&#x203A;ci byĹ&#x201A; poziom B1 oraz B2. Chodzi przy tym zwĹ&#x201A;aszcza o znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; jÄ&#x2122;zyka branĹźowego z dziedzin takich jak ekonomia, rachunkowoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i finanse, marketing, nowe technologie. WaĹźnÄ&#x2026; dla

naszych studentĂłw informacjÄ&#x2026; jest fakt, iĹź znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; jÄ&#x2122;zyka obcego podnosi wynagrodzenie pracownika przeciÄ&#x2122;tnie o 150 zĹ&#x201A;otych. Czytelnicy tego artykuĹ&#x201A;u z pewnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; zadajÄ&#x2026; sobie pytanie jak nasza uczelnia przyczynia siÄ&#x2122; do wzrostu konkurencyjnoĹ&#x203A;ci swoich absolwentĂłw na rynku pracy w zakresie znajomoĹ&#x203A;ci jÄ&#x2122;zykĂłw obcych i jak wyglÄ&#x2026;da sytuacja UEK na tle innych szkĂłĹ&#x201A; wyĹźszych w Polsce. Odpowiedzi udzieliÄ&#x2021; moĹźe ankieta przeprowadzona wĹ&#x203A;rĂłd uczestnikĂłw konferencji. Dowiadujemy siÄ&#x2122; z niej, Ĺźe w wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;ci uczelni wyĹźszych (poza uczelniami ekonomicznymi, gdzie nauka dwĂłch jÄ&#x2122;zykĂłw obcych jest reguĹ&#x201A;Ä&#x2026;) nauczany jest tylko jeden jÄ&#x2122;zyk obcy w wymiarze najczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciej 120 godzin na studiach pierwszego i 60 godzin na studiach drugiego stopnia. Na UEK, studenci niemal wszystkich kierunkĂłw majÄ&#x2026; moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; nauki dwĂłch jÄ&#x2122;zykĂłw obcych w wymiarze 135 godzin na stacjonarnych studiach licencjackich oraz jednego jÄ&#x2122;zyka w wymiarze 60 godzin na stacjonarnych studiach magisterskich. Wyróşnia to korzystnie naszÄ&#x2026; uczelniÄ&#x2122; na tle innych szkĂłĹ&#x201A; wyĹźszych, co jest nie bez znaczenia w dobie niĹźu demograficznego, w czasach kiedy kandydaci z coraz wiÄ&#x2122;kszÄ&#x2026; uwagÄ&#x2026; porĂłwnujÄ&#x2026; oferowane im programy studiĂłw zanim podejmÄ&#x2026; ostatecznÄ&#x2026; decyzjÄ&#x2122;. Mamy nadziejÄ&#x2122;, Ĺźe uruchomienie nowych lektoratĂłw â&#x20AC;&#x201C; jÄ&#x2122;zyka chiĹ&#x201E;skiego w zeszĹ&#x201A;ym roku i jÄ&#x2122;zyka polskiego jako obcego pilotaĹźowo juĹź od semestru zimowego 2015/2016 â&#x20AC;&#x201C; stanie siÄ&#x2122; dodatkowym atutem przyciÄ&#x2026;gajÄ&#x2026;cym do nas mĹ&#x201A;odzieĹź z caĹ&#x201A;ego kraju i z zagranicy. Zbigniew Wolski Lidia ZieliĹ&#x201E;ska ElĹźbieta Typek 6WXGLXP-Ă&#x2021;]\NÂľZ2EF\FK8(.

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Ǽǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

&RGDOHM]QDXNĂ&#x192;MĂ&#x2021;]\NÂľZREF\FKQDZ\Ă&#x2014;V]\FKXF]HOQLDFK" ৚Ç&#x17D;Ç&#x201D;Ç&#x2022;<$A'9;2-0Ă&#x2022;>AÇ&#x2018;Ç&#x17D;<$A'ÂŁ2->@৚9A@$,TÇ?Ç&#x2019;>@+Ä&#x161;39A32@$,8'('8!;Ă&#x2022;>>/ĂľA@0!$, 63ÂŁ90-1T!2+-'ÂŁ90-1-2-'1-'$0-1TŕŚ&#x201D;>-!;3>'/9Ä&#x161;!>@68'A'2;'8A@T'096'8$-1';3&@0- 2!<$A!2-!/ĂľA@0!!2+-'ÂŁ90-'+3l'8'1@ !81'8T!<ÂŁ 11'8932-<99'ÂŁÂŁ;!22!8& AÂŁ0W8@;!2--mT6!;832!;8'2313>!2@$,>@&!>2-$;>'!8932-!$1-ÂŁÂŁ!2T6<#ÂŁ-0!$/! AÇ&#x17D;Ç&#x2022;8'$'2A3>!2@1-!8;@0<Ä&#x161;!1->/ĂľA@0<63ÂŁ90-1T!2+-'ÂŁ90-1-2-'1-'$0-1g2!/'&'2 $A'8>$3>@&A-'ŕĽ&#x2DC;!>-ÂŁ329638;3>@A!1-'2-Ä&#x161;9-Ăľ>68!>&A->Ă­-'৚þ!#'ÂŁ.

J

ubileusz 90-lecia istnienia naszej Uczelni staĹ&#x201A; siÄ&#x2122; dla Studium JÄ&#x2122;zykĂłw Obcych doskonaĹ&#x201A;ym pretekstem do zorganizowania 27 czerwca 2015 roku miÄ&#x2122;dzynarodowej konferencji â&#x20AC;&#x17E;PrzyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; nauczania jÄ&#x2122;zykĂłw obcych na uczelniach wyĹźszychâ&#x20AC;?. Zainteresowanie konferencjÄ&#x2026; przekroczyĹ&#x201A;o wszelkie oczekiwania, o czym Ĺ&#x203A;wiadczyĹ&#x201A;y pÄ&#x2122;kajÄ&#x2026;ca w szwach skrzynka mailowa i pÄ&#x2122;czniejÄ&#x2026;ca z dnia na dzieĹ&#x201E; lista rezerwowa. Bo i tema-

31-;';38+!2-A!$@/2@>6'Ä&#x161;2'/+3;3>3ŕŚ&#x201D;$-

ÇĽÓ&#x2018;

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

tyka konferencji okazaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; nadzwyczaj pojemna i zachÄ&#x2122;ciĹ&#x201A;a ogromne grono lektorĂłw do wziÄ&#x2122;cia w niej udziaĹ&#x201A;u i do wygĹ&#x201A;oszenia referatĂłw. Prezentacje zostaĹ&#x201A;y umieszczone w czterech blokach tematycznych â&#x20AC;&#x201C; Adaptacja uczelni do zmieniajÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; warunkĂłw spoĹ&#x201A;eczno-gospodarczych, Sposoby i metody zapewnienia jakoĹ&#x203A;ci ksztaĹ&#x201A;cenia, Koncepcja Lifelong learning w nauczaniu jÄ&#x2122;zykĂłw obcych oraz Nowoczesne metody i technologie

w nauczaniu jÄ&#x2122;zykĂłw obcych. Tematyka ta jest ze wszech miar aktualna i w dobie rozwiniÄ&#x2122;tych kontaktĂłw miÄ&#x2122;dzynarodowych i zmian zachodzÄ&#x2026;cych na rynku pracy, dotyczy tak naprawdÄ&#x2122; kaĹźdego z nas.

Ç&#x17D;ÓŤÇ&#x17D;ÓŹÇ?S Konferencja zaczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a siÄ&#x2122; od prezentacji J. Harmera, prawdziwego guru w dziedzinie nauczania jÄ&#x2122;zyka angielskiego, autora


licznych książek dotyczących metodyki uczenia tego języka, a zarazem poety, barda i prawdziwego showmana. Jeremy przedstawił ogromnie obecnie popularną koncepcję CLIL (content and language oriented learning), czyli zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego. Dzięki takiemu podejściu język nie jest jedynie narzędziem komunikacji ale również narzędziem uczenia się, a ponadto, wydatnie przyczynia się do ćwiczenia tzw. umiejętności miękkich. Kierownik SJO, Lidia Zielińska, w swojej prezentacji, która dotyczyła użycia tej metody w nauczaniu języka angielskiego w UEK, zwróciła uwagę na znaczenia nauczania języka branżowego, skrojonego do potrzeb osób studiujących na uczelni ekonomicznej. Nasi studenci również podkreślają ogromną korzyść jaką mają z faktu współgrania tematyki poruszanej na lektoratach z tym czego uczą się studiując na wybranym przez siebie kierunku. Niektóre krajowe uczelnie nawet na kierunkach specjalistycznych oferuje lektoraty ogólne. A przecież przyszły ekonomista powinien poznawać branżowy język, niekoniecznie zaś uczyć się opowiadać w języku obcym o swojej rodzinie i o tym, gdzie był na wakacjach. Pozytywne efekty w opanowywaniu zintegrowanych treści i języka, szczególnie w uczelniach wyższych, są bowiem doceniane zarówno przez studentów jak i pracowników naukowych. 1 + 1 czasami więc równa się trzy, a ta wartość dodana to połączenie nauki języka i nauki przedmiotu. Jolanta Regucka-Pawlina z SJO UEK również wpisywała się swoim wystąpieniem w tematykę lektoratów specjalistycznych. Podkreśliła konieczność skutecznego nauczania komunikacji biznesowej na lektoratach, które powinny odzwierciedlać typowe sytuacje z którymi studenci zmierzą się w swoim miejscu pracy. Autorka podzieliła się przykładami swoich ćwiczeń i projektów wykorzystywanych na zajęciach z lektoratów biznesowych i branżowych turystycznych. Z kolei Małgorzata Held, również reprezentująca SJO UEK, starała się znaleźć odpowiedź na na pytanie "Czego pragnie pracodawca?". Autorka zanalizowała wyniki ankiet które przeprowadziła wśród pracodawców z Małopolski. Okazuje się,

!>-£329638;3>@T9!£!Ž63>3£-9-õA!6'Ě2-!

że oczekują oni zaawansowanego poziomu języka angielskiego ze znajomością branżowej terminologii i konkretnych biznesowych umiejętności oraz, co bardzo istotne, znajomości drugiego języka obcego przynajmniej na poziomie B1. O tym, że umiejętność posługiwania się językiem branżowym jest ważna, świadczy też bogata oferta egzaminów certyfikowanych w Polsce. W swoim wciągającym wystąpieniu, Agnieszka M. Sendur (Krakowska Akademia im. F.Modrzewskiego) najpierw zaskoczyła nas informacją, że w naszym kraju można podejść aż do ponad 54 egzaminów certyfikowanych (w tym wielu branżowych), po czym 'przetestowała' publiczność przy pomocy paru przykładowych pytań z egzaminów z języka angielskiego dla po-

trzeb zawodowych. Słuchacze mogli się przekonać na własnej skórze, że zakresy komunikacji językowej weryfikowane na egzaminach z języka specjalistycznego różnią się znacznie od tych sprawdzanych przez egzaminy z języka ogólnego . Nawet świetna znajomość języka ogólnego może być niewystarczająca do swobodnego komunikowania się w danej branży, niezależnie od tego czy mowa o zawodzie pilota czy księgowego, często wybieranego przez studentów uczelni ekonomicznych. Nowoczesne zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe stawia nauczycielom ogromne wymagania. Konieczna jest nie tylko kompetencja językowa i znajomość przedmiotu, ale również umiejętności posługiwania się najnowszymi technikami cyfrowymi i dobra

!>-£329638;3>@T9!£!f8'('8!;!+&!£'2@3>@&!Ě2!1>9A@9;0-1>-'£'&31@ঔ£'2-!

28ǒlǓǓmd-9;36!&ǏǍǎǒ

ǥǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

atrakcji tego intensywnego dnia, z uwagi na niewÄ&#x2026;tpliwÄ&#x2026; charyzmÄ&#x2122; prezentera, jego niezwykĹ&#x201A;Ä&#x2026; energiÄ&#x2122; scenicznÄ&#x2026; i porywajÄ&#x2026;cy styl wypowiedzi, ktĂłry uwiĂłdĹ&#x201A; nas wszystkich.

,'-2&3(,!2+'

'8'1@ !81'8>@/!ŕŚ&#x201D;2-!;!/2-0- lA-2;'+83>!2'+309A;!Ä&#x161;$'2-!68A'&1-3;3>3f/ĂľA@03>'+3m

Zagadnienie przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci nauczania jÄ&#x2122;zykĂłw dotyczy nie tylko studiĂłw lub centrĂłw nauki jÄ&#x2122;zykĂłw obcych przy uczelniach wyĹźszych. Z problemem tym zmierzyÄ&#x2021; siÄ&#x2122; muszÄ&#x2026; takĹźe, choÄ&#x2021; w innym zakresie filologie. Ĺ&#x161;wiadczÄ&#x2026; o tym dobitnie referaty wygĹ&#x201A;oszone w ramach bloku tematycznego Sposoby i metody zapewnienia jakoĹ&#x203A;ci ksztaĹ&#x201A;cenia. Magdalena Sowa, kierownik Instytutu Filologii RomaĹ&#x201E;skiej KUL, przedstawiĹ&#x201A;a zmiany w programie nauczania wymuszone przyjmowaniem na filologiÄ&#x2122; osĂłb nieznajÄ&#x2026;cych jÄ&#x2122;zyka francuskiego. WĹ&#x203A;rĂłd proponowanych zajÄ&#x2122;Ä&#x2021; coraz mniej miejsca zajmuje, dotychczas bardzo waĹźna, literatura. CaĹ&#x201A;kowicie wyeliminowano gramatykÄ&#x2122; historycznÄ&#x2026;. Ich miejsce zajÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;y zajÄ&#x2122;cia z jÄ&#x2122;zyka branĹźowego (turystyka, ekonomia) i to prowadzone rĂłwnolegle dla dwĂłch jÄ&#x2122;zykĂłw romaĹ&#x201E;skich. Studenci odbywajÄ&#x2026; 120 godzinne praktyki zawodowe w przedsiÄ&#x2122;biorstwach. Na zakoĹ&#x201E;czenie studiĂłw zdajÄ&#x2026; egzaminy Paryskiej i Madryckiej Izby Handlowej otrzymujÄ&#x2026;c, oprĂłcz dyplomu ukoĹ&#x201E;czenia filologii, jakĹźe waĹźny i ceniony przez pracodawcĂłw certyfikat poĹ&#x203A;wiadczajÄ&#x2026;cy znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; jÄ&#x2122;zyka w bardzo praktycznym wymiarze . System ten doskona-

znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; funkcjonowania mediĂłw spo- informatycznych, ktĂłre moĹźna wykoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;ciowych. WĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie media spoĹ&#x201A;ecz- rzystaÄ&#x2021; do inspirowania i wspomagania noĹ&#x203A;ciowe staĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; tematem wystÄ&#x2026;pienia pracy grupowej: TodaysMeet â&#x20AC;&#x201C; wirtualny jednego z najwybitniejszych specjalistĂłw pokĂłj, do ktĂłrego moĹźe zalogowaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; cala w dziedzinie nauczania jÄ&#x2122;zyka angielskie- grupa (z komputerĂłw lub telefonĂłw) i pigo w biznesie, trenera, autora niezwykle saÄ&#x2021; krĂłtkie teksty ukazujÄ&#x2026;ce w realnym popularnych na caĹ&#x201A;ym Ĺ&#x203A;wiecie podrÄ&#x2122;cz- czasie na ekranie; Present.me â&#x20AC;&#x201C; program, nikĂłw â&#x20AC;&#x201C; Paula Emmersona. w ktĂłrym moĹźna tworzyÄ&#x2021; prezentacje ZwrĂłciĹ&#x201A; on uwagÄ&#x2122; na to, iĹź Facebook, i dokumenty i podkĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; do nich komenTwitter, Instagram, Pintrest, LinkedIn tarz gĹ&#x201A;osowy; MyBrainshark â&#x20AC;&#x201C; program i inne tego typu serwisy stajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; same do tworzenia prezentacji z moĹźliwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; w sobie jednym z kluczowych elementĂłw podĹ&#x201A;oĹźenia komentarza video. NarzÄ&#x2122;dzia w prowadzeniu biznesu. Firmy wykorzy- te majÄ&#x2026; tÄ&#x2122; niewÄ&#x2026;tpliwÄ&#x2026; zaletÄ&#x2122;, Ĺźe przy stujÄ&#x2026; te media do nowoczesnych, coraz ogromnej iloĹ&#x203A;ci praktycznych zastosobardziej zindywidualizowanych dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E; waĹ&#x201E;, sÄ&#x2026; bardzo proste w uĹźyciu i mogÄ&#x2026; marketingowych, ktĂłre wszyscy zauwaĹźa- byÄ&#x2021; stosowane w róşnych Ĺ&#x203A;rodowiskach my jako uĹźytkownicy kont, ale nie wszyscy wirtualnego nauczania. Sesja Russela mamy Ĺ&#x203A;wiadomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; na czym polega ich Stannarda, oprĂłcz walorĂłw merytoryczdziaĹ&#x201A;anie â&#x20AC;&#x17E;od kuchniâ&#x20AC;?. Na przykĹ&#x201A;adzie m.in. nych, byĹ&#x201A;a rĂłwnieĹź jednÄ&#x2026; z najwiÄ&#x2122;kszych swojego bloga Paul Emmerson poprowadziĹ&#x201A; nas przez meandry pojÄ&#x2122;Ä&#x2021; i terminĂłw zwiÄ&#x2026;zanych z funkcjonowaniem mediĂłw spoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;ciowych, prezentujÄ&#x2026;c przykĹ&#x201A;ady Ä&#x2021;wiczeĹ&#x201E; i aktywnoĹ&#x203A;ci, ktĂłre wzbogaciĹ&#x201A;y nasz nauczycielski warsztat. Kolejnym zagranicznym ekspertem, ktĂłrego goĹ&#x203A;ciliĹ&#x203A;my w naszych progach byĹ&#x201A; Russel Stannard â&#x20AC;&#x201C; specjalista od zastosowaĹ&#x201E; nowych technologii w nauczaniu jÄ&#x2122;zykĂłw obcych z Uniwersytetu Warwick, zdobywca wielu nagrĂłd edukacyjnych, m.in. za stronÄ&#x2122; internetowÄ&#x2026; teachertrainingvideos.com. MĂłwiĹ&#x201A; on o tym jak waĹźna jest praca zespoĹ&#x201A;owa w procesie uczenia siÄ&#x2122;, wspĂłlnego konstruowania wiedzy i rozwijania umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci spoĹ&#x201A;ecznych. ZaprezentowaĹ&#x201A; kilka ciekawych narzÄ&#x2122;dzi 83068A'&2!9A@1-9;<&'2;!1-f3$-!ÂŁ1'&-!f>@0Ä&#x161;!&!<ÂŁ! 11'8932!

ÇŚÇĄ

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;


le się sprawdza, a absolwenci Filologii Romańskiej KUP nie narzekają na brak zatrudnienia. W podobnym kierunku zmierzają także inne filologie, o czym świadczy referat pani Strzeleckiej, pracownika Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Praktyczne podejście do nauki języka obcego jest dziś zgodne z oczekiwaniami, jakie ma wobec absolwentów rynek pracy. Rolą wykładowcy ma być nie tylko nauczanie języka ale też wspieranie procesu zdobywania wiedzy fachowej i słownictwa przez studentów. Musimy również pamiętać, że paradoksalnie językiem obcym może być także język polski. I nie jest to wcale sytuacja wyjątkowa – 500 studentów UEK zza wschodniej granicy jest tego najlepszym dowodem. W tym miejscu chcielibyśmy poinformować, że już rok temu Studium Języków Obcych w UEK podjęło pierwsze kroki w celu poszerzenia swojej oferty językowej o lektorat z języka polskiego dla obcokrajowców, dostrzegając taką potrzebę na naszej uczelni. Zajęcia prowadzić będą lektorzy poszerzający swoje kompetencje na studiach podyplomowych z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego, uczący również innych języków. Tym bardziej ważne było dla nas zapoznanie się z tym co na temat nauki języka polskiego jako obcego mają do powiedzenia nauczyciele prowadzący takie zajęcia od lat. Pani Urszula Majcher-Legawiec, z Centrum Języka i Kultury Polskiej UJ, zwróciła między innymi uwagę na specyficzną rolę nauczyciela uczącego swego macierzystego języka i na możliwości jakie oferuje środowisko językowe, w którym przebywają studenci. Gra miejska dla obcokrajowców uczących się języka polskiego w Polsce może się stać rodzajem treningu interkulturowego, odbywającego się w przestrzeni miasta, zgodnie ze scenariuszem zawierającym zadania, które gracze rozwiązują na różne sposoby. Celem gry miejskiej jest umożliwienie procesów potrzebnych przy rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej uczącego się w sytuacji międzykulturowej. Powstałe przy okazji realizowania tych zadań filmy i zdjęcia stają się doskonałym materiałem reklamowym propagującym instytucję i przyczyniają się do wzrostu motywacji

3>';'$,23£3+-'63&!2'>£'00-'/--2;8@+</í$'/(381-'f<99'££;!22!8&>9>3-1৹@>-3£'

uczących się. Warto z pewnością skorzystać z tej formy uczenia języka polskiego i uwzględnić ją w naszych sylabusach. Należy pamiętać, że dobra znajomość języka to także umiejętność odnalezienia się w odmiennej rzeczywistości kulturowej, na którą składa się znajomość kodów, gestów, przyzwyczajeń i sposobów reagowania. Temu zagadnieniu poświęcony był referat Anny Piwowarczyk (UEK). Autorka również postuluje zwrócenie większej uwagi na kształtowanie kompetencji międzykulturowej studentów. Zadaniem nauczyciela powinno być osadzenie komunikacji w uwarunkowaniach kulturowych przez co stanie się ona mniej „techniczna”. Problem motywacji pozostaje w centrum zainteresowań kolejnej uczestniczki Konferencji. Małgorzata Bachan-Kołodziejska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) zbadała jaki wpływ na podejście studentów do nauki ma wprowadzenie narzędzi coachingowych na zajęciach z języka rosyjskiego. Okazuje się, że pomimo pierwotnych obaw, narzędzia te, łączone zazwyczaj z korporacyjnym stylem pracy, doskonale sprawdzają się na lektoratach. Również Dorota Galata-Młyniec z SJO UEK przedstawiła uczestnikom na czym polega coaching językowy i jak ta metoda usprawnia naukę języka obcego. Zaprezentowane zostały także metody ustawicznego rozwoju zawodowego lektorów. Zapewnienie wysokiego poziomu prowadzonych zajęć możliwe jest dzięki stałemu dokształcaniu. Cóż z tego sko-

ro poziom proponowanych szkoleń nie odpowiada potrzebom. Taka konkluzja skłoniła Agnieszkę Kościńską i Magdalenę Łubiarz (Uniwersytet Jana Pawła II) do zaproponowania własnego programu szkoleń uwzględniającego potrzeby i specyfikę zajęć z języka obcego prowadzonych na uczelniach wyższych. Natomiast Lucyna Wilinkiewicz-Górniak z SJO UEK podreślała możliwość korzystania nie tylko z tradycyjnych form szkoleń i warsztatów, ale także z nowoczesnych interaktywnych webinariów i forów dyskusyjnych, dzięki którym lektorzy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi nauczycielami.

'38-!!8A'$A@>-9;3ঔࣗg >/!0-9639Õ#>@13+-!&1-2-9;8!$@/2'68A'0Ě!&!/í 9-õ2!68!0;@0õ2!<$A!2-! /õA@0Õ>3#$@$, Zgodnie z rozporządzeniami ministerialnymi każdy absolwent studiów licencjackich powinien znać język wiodący na poziomie B2, czyli opanować go w stopniu dobrym w mowie i piśmie. Od kiedy minimum ministerialne to 120 godzin języka na studiach licencjackich, trudno jest z pełnym przekonaniem powiedzieć, że na właśnie takim poziomie jest większość studentów polskich uczelni.

28ǒlǓǓmd-9;36!&ǏǍǎǒ

ǦǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

darzenia zarĂłwno w trakcie konferencji, jak i w licznych mailach otrzymanych post factum. Wszyscy uczestnicy mogli znaleĹşÄ&#x2021; interesujÄ&#x2026;ce dla siebie prezentacje w aĹź czterech blokach tematycznych, poruszajÄ&#x2026;cych wielorakie tematy, ktĂłrych punktem wspĂłlnym byĹ&#x201A;y najbardziej bieĹźÄ&#x2026;ce zagadnienia dotyczÄ&#x2026;ce nauczycieli jÄ&#x2122;zykĂłw na uczelniach wyĹźszych.

38!/<৚9-Ăľ63৚'+2!ŕŁ&#x2014; -63&A-Ăľ03>!ŕŁ&#x2014;>9A@9;0-1 uczestnikom 38!/<৚9-Ăľ63৚'+2!ŕŁ&#x2014;-63&A-Ăľ03>!ŕŁ&#x2014;>9A@9;0-1<$A'9;2-031

BoĹźena LasoĹ&#x201E; i Dorota Zawadzka, reprezentujÄ&#x2026;ce SJO UEK, zadaĹ&#x201A;y pytanie w jaki sposĂłb rozporzÄ&#x2026;dzenie ministerialne z 2011 r. nakĹ&#x201A;adajÄ&#x2026;ce na uczelnie wymĂłg zakoĹ&#x201E;czenia lektoratu jÄ&#x2122;zyka obcego na studiach licencjackich na poziomie B2 i na poziomie B2+ na studiach drugiego stopnia umoĹźliwia realizacjÄ&#x2122; postulatu wielojÄ&#x2122;zycznoĹ&#x203A;ci propagowanego przez RadÄ&#x2122; Europy i zakĹ&#x201A;adajÄ&#x2026;cego znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; co najmniej 2 jÄ&#x2122;zykĂłw obcych. WedĹ&#x201A;ug autorek w obecnym systemie wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;Ä&#x2021; studentĂłw byÄ&#x2021; moĹźe dokonuje wyboru jÄ&#x2122;zyka angielskiego, poniewaĹź jedynie w tym jÄ&#x2122;zyku sÄ&#x2026; w stanie osiÄ&#x2026;gnÄ&#x2026;Ä&#x2021; wymagany poziom. Na szczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;cie, w przypadku uczelni takich jak nasza, gdzie uczy siÄ&#x2122; dwĂłch jÄ&#x2122;zykĂłw obcych, ten drugi moĹźe byÄ&#x2021; uczony od poziomu podstawowego. RĂłwnieĹź Piotr Parczewski z Politechniki KoszaliĹ&#x201E;skiej dokonujÄ&#x2026;c krytycznej analizy wpĹ&#x201A;ywu Krajowych Ram Kwalifikacji na poprawÄ&#x2122; jakoĹ&#x203A;ci nauczania jÄ&#x2122;zykĂłw obcych w polskich szkoĹ&#x201A;ach wyĹźszych poruszyĹ&#x201A; zagadnienie wymaganego poziomu jÄ&#x2122;zykowego. Ogrom pracy wĹ&#x201A;oĹźony w przygotowanie kart i programĂłw nie zawsze znajduje przeĹ&#x201A;oĹźenie na jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021; nauczania, poniewaĹź wiele zaĹ&#x201A;oĹźeĹ&#x201E; jest zbyt idealistycznych i nie uwzglÄ&#x2122;dnia realnych umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci studentĂłw. Dwa waĹźne wydarzenia zakoĹ&#x201E;czyĹ&#x201A;y konferencjÄ&#x2122;: wrÄ&#x2122;czenie wyróşnienia dla najlepszej prezentacji i losowanie nagrĂłd. O wyrĂłwnanym poziomie prezentowanych referatĂłw Ĺ&#x203A;wiadczy fakt, Ĺźe najwyĹźej oceniona w anonimowej ankiecie prezentacja

ÇŚÇŁ

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Lidii ZieliĹ&#x201E;skiej wygraĹ&#x201A;a z nastÄ&#x2122;pnÄ&#x2026; w kolejnoĹ&#x203A;ci prezentacjÄ&#x2026; MaĹ&#x201A;gorzaty Held, tylko jednym gĹ&#x201A;osem! Losowanie nagrĂłd odbyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; w bardzo ĹźywioĹ&#x201A;owej atmosferze, ogĹ&#x201A;aszaniu nazwisk zwyciÄ&#x2122;zcĂłw towarzyszyĹ&#x201A;y okrzyki radoĹ&#x203A;ci, oklaski ale i jÄ&#x2122;ki zawodu. WĹ&#x203A;rĂłd ufundowanych przez sponsorĂłw nagrĂłd znalazĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; cenne ksiÄ&#x2026;Ĺźki, sĹ&#x201A;owniki i materiaĹ&#x201A;y metodyczne.

A@63>-2239-Ăľ 38+!2-A3>!ŕŁ&#x2014;63&3#2' 032('8'2$/'>68A@9AÄ&#x161;3ŕŚ&#x201D;$-S MiÄ&#x2122;dzynarodowa konferencja â&#x20AC;&#x17E;PrzyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; nauczania jÄ&#x2122;zykĂłw obcych na uczelniach wyĹźszychâ&#x20AC;? miaĹ&#x201A;a charakter metodyczny, stanowiĹ&#x201A;a doskonaĹ&#x201A;e forum do wymiany opinii i doĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; uczestnikĂłw. SwojÄ&#x2026; obecnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; uĹ&#x203A;wietnili jÄ&#x2026; prelegenci z caĹ&#x201A;ego kraju, z najwiÄ&#x2122;kszych oĹ&#x203A;rodkĂłw akademickich oraz zaproszeni goĹ&#x203A;cie z zagranicy. Wnioski z dyskusji pozwalajÄ&#x2026; sÄ&#x2026;dziÄ&#x2021;, Ĺźe wĹ&#x203A;rĂłd lektorĂłw jÄ&#x2122;zykĂłw obcych istnieje ogromna potrzeba organizacji takich spotkaĹ&#x201E; cyklicznie. Ĺ&#x161;wiadczÄ&#x2026; o tym dodatkowo pozytywne opinie i sĹ&#x201A;owa uznania jakie dotarĹ&#x201A;y do organizatorĂłw juĹź po caĹ&#x201A;ym zdarzeniu. Przedstawiciele szkĂłĹ&#x201A; wyĹźszych z caĹ&#x201A;ego kraju dziÄ&#x2122;kowali organizatorom z SJO UEK za moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; udziaĹ&#x201A;u w niezwykle interesujÄ&#x2026;cej i znakomicie zorganizowanej konferencji oraz w bardzo cennej wymianie doĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E;. SĹ&#x201A;owa uznania napĹ&#x201A;ywaĹ&#x201A;y w kierunku organizatorĂłw wy-

Mamy nadziejÄ&#x2122;, Ĺźe konferencje organizowane przez SJO UEK w przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci okaĹźÄ&#x2026; siÄ&#x2122; podobnym sukcesem i potwierdzÄ&#x2026; ogromnÄ&#x2026; rolÄ&#x2122; nauczania jÄ&#x2122;zykĂłw obcych na uczelniach wyĹźszych, zwĹ&#x201A;aszcza jÄ&#x2122;zykĂłw specjalistycznych. Jeden jÄ&#x2122;zyk obcy to za maĹ&#x201A;o, zatem polityka wĹ&#x201A;adz naszej uczelni jest ze wszech miar godna rozpropagowania w caĹ&#x201A;ym kraju â&#x20AC;&#x201C; uczmy dwĂłch jÄ&#x2122;zykĂłw obcych, bo to dopiero otwiera Ĺ&#x203A;cieĹźkÄ&#x2122; kariery dla absolwentĂłw i przyciÄ&#x2026;ga nowych kandydatĂłw. Celem nauczyciela akademickiego powinno byÄ&#x2021; uĹ&#x201A;atwienie startu Ĺźyciowego i umoĹźliwienie osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;cia sukcesu zawodowego studentom. Prawda jest taka, Ĺźe nic tak nie zabezpieczaj przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci zawodowej naszych absolwentĂłw, jak umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci komunikacyjne i wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; jÄ&#x2122;zykĂłw obcych. MoĹźna wyksztaĹ&#x201A;ciÄ&#x2021; caĹ&#x201A;Ä&#x2026; masÄ&#x2122; specjalistĂłw w danej dziedzinie, ale nie moĹźna im obiecaÄ&#x2021;, Ĺźe za piÄ&#x2122;Ä&#x2021; lat wciÄ&#x2026;Ĺź bÄ&#x2122;dzie dla nich praca. Tymczasem umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci miÄ&#x2122;kkie, takie jak efektywna komunikacja w jÄ&#x2122;zykach obcych, otwartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; na uczenie siÄ&#x2122; i staĹ&#x201A;y rozwĂłj sÄ&#x2026; coraz waĹźniejsze i ci, ktĂłrzy siÄ&#x2122; ich nauczÄ&#x2026; bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; mieli wiele okazji do wykorzystania swoich atutĂłw. RolÄ&#x2026; uczelni jest zapewnienie moĹźliwie najlepszych warunkĂłw do realizacji tych zamierzeĹ&#x201E;, zarĂłwno w postaci bazy materialnej jak i realizowanych programĂłw nauczania. Lidia ZieliĹ&#x201E;ska ElĹźbieta Typek Monika Srebro Jolanta Regucka Pawlina 6WXGLXP-Ă&#x2021;]\NÂľZ2EF\FK8(.


:VSµÊSUDFD8(. z Campus France ǎǖǖǕ8W>' 8!2$/-63>9;!Ě!!+'2$/!8Aí&3>! &< 8!2$'T68A'09A;!Ě$32! 2!9;õ62-'>!16<9 8!2$'WA-!Ě!/í$63&6!;832!;'18Aí&<(8!2$<90-'+338!A >'>96ÕĚ68!$@A<$A'£2-!1--032('8'2$/!1-8'0;38Õ>T!16<9 8!2$'6831</' (8!2$<90-'9A03£2-$;>3>@৹9A'2!$!Ě@1ঔ>-'$-'38!A3('8</'9;<&'2;31 A!+8!2-$A2@16313$>A38+!2-A3>!2-<63#@;<>' 8!2$/-W

U

niwersytet rozpoczął współpracę z Campus France w 2012 roku, organizując Dzień Campus France i podwójnych dyplomów. W 2014 roku zostało utworzone przedstawicielstwo Campus France w Krakowie. Studenci mogą umawiać się na indywidualne spotkania, podczas których Pani Morgane Hourau, koordynator, pomaga w wyborze kierunku, opracowaniu projektu studiów i niezbędnych formalnościach. Ponadto, Ambasada Francji co roku przyznaje stypendia rządu francuskiego (BGF), umożliwiające polskim studentom i naukowcom odbycie studiów (od poziomu master) i prowadzenie badań naukowych we Francji. W bieżącym roku akademickim w dniach 3, 4, 5 i 6 listopada Ambasada Francji w Polsce, Instytut Francuski w Polsce oraz Agencja Campus France we współpracy z polskimi uczelniami oraz siecią Alliances Françaises w Polsce, organizują w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie, Tarnowie, Gdańsku oraz Gliwicach Dni Campus France w Polsce- Studia we Francji. Studenci UEK zainteresowani studiami we Francji, stypendiami rządu francuskiego, podwójnymi dyplomami francusko- polskimi oraz nauką języka francuskiego w Polsce mogą przyjść na spotkania, odbywające się 5. listopada w Instytucie Francuskim w Krakowie

będą mogli zapoznać się z informacjami na temat studiów we Francji, podwójnych dyplomów francusko-polskich, stypendiów, zakwaterowania oraz kosztów życia we Francji, wziąć udział w czatach tematycznych na żywo z przedstawicielami szkół, zapoznać się z ofertami staży i pracy firm obecnych na Salonie, wziąć udział w czatach na żywo z potencjalnym pracodawcą. Przedstawicielstwo Campus France w Krakowie jest czynne w wtorki w godzinach 10.00-13.30 i 15.00-19.00, w środę w godzinach 10.00-13.30 i 15.00-19.00 oraz w czwartki w godzinach 10.00-13.30 i 15.00-18.00. Aby umówić się na spotkanie, prosimy o kontakt z Morgane Hoarau (cracovie@campusfrance.org, tel. : +48 12 424 53 52) przy ul. Stolarskiej 15, w godzinach 10.00 W UEK wymianę z uczelniami fran– 15.00. W programie przewidziano cuskimi w ramach programu Erasmus+ indywidualne porady przedstawicieli prowadzi Justyna Mentel Budynek StróCampus France i wybranych kierunków żówki 1.2 justyna.mentel@uek.krakow. studiów oraz prezentacje, pozwalające pl (dyżur w czwartki od 11.00 do 13.00). na przygotowanie projektu studiów. Program podwójnych dyplomów oraz Spotkania zakończy loteria z atrakcyj- współpracę z Campus France koordynuje nymi nagrodami. Sylwia Rutkowska Budynek Stróżówki Również w tym roku Ambasada 2.3 sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl Francji w Polsce, Instytut Francuski (dyżur we wtorki od 13.00 do 15.00). w Polsce oraz Agencja Campus France organizuje Salon Wirtualny www.e-campusdofrancji.pl . Salon jest propozycją interaktywnych modułów z udziałem Sylwia Rutkowska 35 szkół francuskich i 7 firm. Studenci Biuro Programów Zagranicznych UEK

28ǒlǓǓmd-9;36!&ǏǍǎǒ

ǦǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

PodwĂłjne dyplomy z Ecole de Management de Normandie A-Ăľ0-23>@1<13>316!8;2'890-12!9A!$A'ÂŁ2-!9;!ÂŁ'63&239->90!ৡ2-0- <1-Ăľ&A@2!83&3>-'2-!W2->'89@;';638!A03ÂŁ'/2@>@$,3&A-2!68A'$-> 3$A'0->!2-319;<&'2;Ă&#x2022;>T9;<&-</Ă­$@$,A!8Ă&#x2022;>232!6-'8>9A@1/!0-&8<+-1 9;362-<T639A'8A!/Ă­$3('8;ĂľA&3#@$-!&@6ÂŁ31<-22'/68'9ধ৹3>'/<$A'ÂŁ2-W

N

owa umowa o programie podwĂłjnych dyplomĂłw zostaĹ&#x201A;a podpisana 24. kwietnia br., podczas wizyty prof. dr hab. Krzysztofa SurĂłwki â&#x20AC;&#x201C; Prorektora ds. KsztaĹ&#x201A;cenia i StudentĂłw oraz Sylwii Rutkowskiej â&#x20AC;&#x201C; koordynatora programu podwĂłjnych dyplomĂłw z Biura ProgramĂłw Zagranicznych, w Ecole de Management de Normandie. Ecole de Management de Normandie zostaĹ&#x201A;a zaĹ&#x201A;oĹźona jako Ecole Superieure de Commerce w 1871 roku. Obecnie w jej kampusach w Caen, Deauville, le Havre, w ParyĹźu i Oxfordzie studiuje ok. 2800 studentĂłw. Uczelnia posiada dwie najwaĹźniejsze miÄ&#x2122;dzynarodowe akredytacje (EPAS oraz AACSB), naleĹźy rĂłwnieĹź do Conference des

Grandes Ecoles oraz EMDF, EAIE, CIDD, FNEGE. EM Normandie oferuje 8 programĂłw w j. angielskim, wĹ&#x203A;rĂłd nich jeden licencjacki i piÄ&#x2122;Ä&#x2021; magisterskich (InnowacyjnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, ZarzÄ&#x2026;dzanie, Marketing, Komunikacja, ZarzÄ&#x2026;dzanie jakoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; produktĂłw rolniczych, Marketing terytorialny). EM Normandie posiada wysokie wskaĹşniki umiÄ&#x2122;dzynarodowienia: 200 partnerĂłw zagranicznych, 500 studentĂłw miÄ&#x2122;dzynarodowych oraz 70 prof. wizytujÄ&#x2026;cych rocznie, prowadzi rĂłwnieĹź badania w trzech obszarach: "Management et Entrepreneuriat", "Logistique Terre Mer Risque", "Management des IntĂŠractions Culturelles". Ecole de Management de Normandie to wyprĂłbowany partner Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. WspĂłĹ&#x201A;praca

Sylwia Rutkowska

'08';<&!2@$,9;<&-Ă&#x2022;>

1LHEURĂ&#x152;]DZV]HONĂ&#x192;FHQĂ&#x2021;SU]HFLĂ&#x2021;WQRĂ?FL

6NXSVLĂ&#x2021;QDW\PFRZLĂ&#x2021;FHMPRĂ&#x2014;HV]GODVLHELH]URELĂ&#x2026;

2WZÂľU]VLĂ&#x2021;QDSURJUDP\PLĂ&#x2021;G]\QDURGRZHLGRVWRVXMGRVWDQGDUGÂľZHXURSHMVNLFK3RP\Ă?ORZ\]ZDQLDFKU\QNXSUDF\UR]V]HU]HQLXVSHNWUXP]NWÂľUHJRZ\ELHUDDEVROZHQWSRV]XNXMĂ&#x192;F\SUDF\ LVNRQFHQWUXMVLĂ&#x2021;QDW\FKDVSHNWDFKNV]WDĂ&#x160;FHQLDNWÂľUH]ZLĂ&#x2021;NV]Ă&#x192; MDNRĂ?Ă&#x2026;VNXWHF]QRĂ?Ă&#x2026;LVWRSLHĂ&#x152;XSUDNW\F]QLHQLDQDXNL3RGQLHĂ?VZRMĂ&#x192; V]DQVHQDMDNQDMV]\EV]HUR]SRF]Ă&#x2021;FLHDNW\ZQHJRIXQNFMRQRZDQLD na rynku pracy.

:LĂ&#x2021;NV]RĂ?Ă&#x2026;UR]SRF]\QDMĂ&#x192;F\FKQDXNĂ&#x2021;ZV]NROHZ\Ă&#x2014;V]HMFKFH SRSURVWXVNRĂ&#x152;F]\Ă&#x2026;VWXGLD,VWRWQHMHGQDNRND]XMĂ&#x192;VLĂ&#x2021;ĂŹGURELD]JLĂŤ]NWÂľU\FKPRĂ&#x2014;QDVNRU]\VWDĂ&#x2026;ZWUDNFLHQDXNL8Z]JOĂ&#x2021;GQLHQLHRIHUW\NWÂľUĂ&#x192;SURSRQXMH%3=LNWÂľUHMSHĂ&#x160;HQRSLV]QDMGXMHVLĂ&#x2021; na >>>W#6AW<'0W08!03>W6ÂŁSU]\QRVLGĂ&#x160;XJRWHUPLQRZ\]ZURW NRU]\Ă?FLQDSR]LRPLHSU]HZ\Ă&#x2014;V]DMĂ&#x192;F\PSRĂ&#x2014;\WHN]E\FLDDEVROZHQWHPEH]GRGDWNRZ\FKEHQHÄ&#x2020;WÂľZ7RQDSUDZGĂ&#x2021;URELUÂľĂ&#x2014;QLFĂ&#x2021; :\MGĂ&#x2022;SR]D]Z\F]DMQHSRUÂľZQDQLDL]DGHF\GXMRGZDĂ&#x2014;QLHMQLĂ&#x2014;LQQL -HĂ?OLFKFHV]SR]QDĂ&#x2026;VZRMHPRĂ&#x2014;OLZRĂ?FL]\VNDĂ&#x2026;Ă?PLDĂ&#x160;RĂ?Ă&#x2026;LGRĂ?ZLDGF]HQLH]DIXQGXMVRELHSUHPLĂ&#x2021;ZSRVWDFLZ\MD]GXVW\SHQGLDOQHJR GRMHGQHM]SRQDGXF]HOQLSDUWQHUVNLFKVWXGLDNUÂľWNLSURJUDP HGXNDF\MQ\OXEZ\NĂ&#x160;DGJRĂ?FLQQ\UHDOL]RZDQ\Z8(.ZMĂ&#x2021;]\NX angielskim.

ÇŚÇĽ

z francuskÄ&#x2026; szkoĹ&#x201A;Ä&#x2026; trwa od kilkunastu lat, poczÄ&#x2026;wszy od programu Socrates/Erasmus, przez sieÄ&#x2021; uczelni europejskich EMBS, aĹź po wspĂłlne dyplomy. Biuro ProgramĂłw Zagranicznych zaprasza studentĂłw do rekrutacji do programu podwĂłjnych dyplomĂłw. Program jest skierowany do studentĂłw ze Ĺ&#x203A;redniÄ&#x2026; powyĹźej 4,0. Oferta programu obejmuje 13 uczelni partnerskich we Francji, Niemczech, USA, Hiszpanii oraz Finlandii. Kontakt w sprawie podwĂłjnych dyplomĂłw: Sylwia Rutkowska, tel.: (12) 293 54 72, e-mail: sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl Budynek Stróşówki, pokĂłj 2.3

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

,GĂ&#x2022;F]DVHPSRGSUĂ&#x192;G /XG]LHPDMĂ&#x192;VNĂ&#x160;RQQRĂ?Ă&#x2026;GR]DMPRZDQLDVLĂ&#x2021;VSUDZDPLNWÂľUHVĂ&#x192;QDMSURVWV]HGDQHZSDNLHFLH-HVWU]HF]Ă&#x192;QDWXUDOQĂ&#x192;Ă&#x2014;HWDNDSRVWDZD GDMHZGDQ\PPRPHQFLHSHZQRĂ?Ă&#x2026;VLHELHLZ\]QDF]DĂ&#x160;DWZĂ&#x192;GURJĂ&#x2021; DOHQLHVWDQGDUGRZHZ\ERU\PDMDVSRUR]DOHW3U]\QRV]Ă&#x192;]D]Z\F]DM OHSV]HZ\QLNLLVĂ&#x192;VNLHURZDQHQDFLĂ&#x192;JĂ&#x160;HSRGQRV]HQLHXPLHMĂ&#x2021;WQRĂ?FL LNZDOLÄ&#x2020;NDFMLRUD]]DSHZQLDMĂ&#x192;DPELWQLHMV]H]DMĂ&#x2021;FLHVLĂ&#x2021;VZRMĂ&#x192;SU]\V]Ă&#x160;RĂ?FLĂ&#x192;]DZRGRZĂ&#x192;


MBA bez granic 8A'&9;!>-$-'ÂŁ'ÂŁ<#<8!03>90-'/A03Ä&#x161;@-A2'9<ÂŁ<12-<$A'9;2-$A@ÂŁ- >6-'8>9A@1963;0!2-<A!8AĂ­&Ă&#x2022;>9;3>!8A@9A'ŕĽ&#x2DC;38!A0ÂŁ<#Ă&#x2022;>!#93ÂŁ>'2;Ă&#x2022;> 9;<&-Ă&#x2022;>A$!Ä&#x161;'/3ÂŁ90-W

D

t Stowarzyszenie AbsolwentĂłw MaziÄ&#x2122;ki niezwykĹ&#x201A;ej uprzejmoOprĂłcz przedstawicieli Krakowskiej Ĺ&#x203A;ci Stowarzyszenia Absol- SzkoĹ&#x201A;y Biznesu UEK w spotkaniu udziaĹ&#x201A; ster of Business Administration wentĂłw Master of Business wziÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;y nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;ce organizacje: â&#x20AC;&#x201C; Szczecin, Administration, dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;cego t Stowarzyszenie AbsolwentĂłw MBA t Stowarzyszenie AbsolwentĂłw z inicjatywy absolwentĂłw studiĂłw MBA Uniwersytetu GdaĹ&#x201E;skiego â&#x20AC;&#x201C; GdaĹ&#x201E;sk, Warsaw-Illinois Executive MBA t Stowarzyszenie StudentĂłw i Absolâ&#x20AC;&#x201C; Warszawa. Uniwersytetu SzczeciĹ&#x201E;skiego, spotkanie odbyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; w dniach 25â&#x20AC;&#x201C;26 wrzeĹ&#x203A;nia br. wentĂłw MBA â&#x20AC;&#x201C; KrakĂłw, Spotkanie byĹ&#x201A;o okazjÄ&#x2026; do prezentacji w niecodziennej atmosferze oraz scenet Stowarzyszenie AbsolwentĂłw Wiel- najciekawszych dokonaĹ&#x201E; oraz bieĹźÄ&#x2026;cych rii promu Polonia, kursujÄ&#x2026;cego na szlaku kopolskiej SzkoĹ&#x201A;y Biznesu MBA dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E; stowarzyszeĹ&#x201E;, a takĹźe przedstaĹ&#x161;winoujĹ&#x203A;cieâ&#x20AC;&#x201C;Ystad. CLUB â&#x20AC;&#x201C; PoznaĹ&#x201E;, wienia moĹźliwoĹ&#x203A;ci wspĂłlnego rozwoju prezentowanych organizacji. Cele, jakie zostaĹ&#x201A;y wyznaczone na najbliĹźsze miesiÄ&#x2026;ce, to miÄ&#x2122;dzy innymi: t wzajemna wymiana informacji (zaproszeĹ&#x201E;) o zaplanowanych wydarzeniach organizowanych przez nasze organizacje, t stworzenie grupy komunikacyjnej, dedykowanej wyĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznie dla czĹ&#x201A;onkĂłw naszych organizacji na portalu spoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;ciowym LinkedIn, t zaangaĹźowanie w niniejsze przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;cie innych stowarzyszeĹ&#x201E;, klubĂłw skupiajÄ&#x2026;cych absolwentĂłw MBA, t stworzenie rozpoznawalnej â&#x20AC;&#x17E;organizacjiâ&#x20AC;? majÄ&#x2026;cej zdolnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; opiniotwĂłrczÄ&#x2026; w sprawach gospodarczych, zarĂłwno na poziomie lokalnym jak i krajowym. Kolejne spotkanie zaplanowano na marzec 2016 roku w Warszawie. WiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;Ä&#x2021; uczestnikĂłw zapowiedziaĹ&#x201A;a swĂłj udziaĹ&#x201A; w kolejnym Kongresie MBA organizowanym przez KrakowskÄ&#x2026; SzkoĹ&#x201A;Ä&#x2122; Biznesu UEK. PowyĹźsze dziaĹ&#x201A;ania majÄ&#x2026; wspieraÄ&#x2021; integracjÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;rodowiska absolwentĂłw studiĂłw MBA z caĹ&#x201A;ej Polski. Robocza nazwa tego wspĂłlnego projektu to â&#x20AC;&#x17E;MBA bez granicâ&#x20AC;?. Robert Hrycaniuk &]Ă&#x160;RQHN5DG\.OXEX.6%$OXPQL0%$

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ÇŚÇŚ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

7UDG\FMDLQRZRF]HVQRĂ?Ă&#x2026; 2WZDUFLHG]LDĂ&#x160;XGUXNXF\IURZHJR Z=DNĂ&#x160;DG]LH3ROLJUDÄ&#x2020;F]Q\P8(. !0Ä&#x161;!&3ÂŁ-+8!)$A2@ 68!$</'&ÂŁ!$A'ÂŁ2-/<৚68!>-'6Ă&#x2022;Ä&#x161;>-'0<W&&>Ă&#x2022;$, ÂŁ!;13&'82-A3>!2@/'9;683$'968A@+3;3>!2-!6<#ÂŁ-0!$/-&3&8<0<T!#@63&í৚!ŕŁ&#x2014; A!639;Ăľ6'1;'$,23ÂŁ3+-$A2@1>&A-'&A-2-'63ÂŁ-+8!)-W >-'ŕĽ&#x2DC;$A'2-'19;!8!ŕĽ&#x2DC;#@Ä&#x161; A!0<6&>Ă&#x2022;$,<8AĂ­&A'ŕĽ&#x2DC;&3&8<0<$@(83>'+3T0;Ă&#x2022;8'9Ă­A2!$AĂ­$@10830-'1 >23>3$A'923ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;.

Z

fot. Tomasz Rudek

przytupem wkroczyliĹ&#x203A;my w nowÄ&#x2026; stracji Publicznej dr Piotr KopyciĹ&#x201E;ski. epokÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; w dniu 8 lipca 2015 r. Jego W ceremonii uczestniczyli rĂłwnieĹź praMagnificencja Rektor prof. UEK cownicy Poligrafii wraz z paniÄ&#x2026; kierowdr hab. inĹź. Andrzej ChochĂłĹ&#x201A; nik mgr JolantÄ&#x2026; KrĂłlas oraz dĹ&#x201A;ugoletniÄ&#x2026; przeciÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; symbolicznÄ&#x2026; wstÄ&#x2122;gÄ&#x2122; na wejĹ&#x203A;ciu paniÄ&#x2026; kierownik JadwigÄ&#x2026; MotykÄ&#x2026;. do pracowni druku cyfrowego. W uroByĹ&#x201A;o to wielkie wydarzenie, poniewaĹź czystoĹ&#x203A;ci brali udziaĹ&#x201A; rĂłwnieĹź Prorektor zakup nowoczesnych urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; to pierwprof. dr hab. Krzysztof SurĂłwka, Kanc- sza powaĹźna inwestycja w ZakĹ&#x201A;adzie Polerz mgr MirosĹ&#x201A;aw Chechelski, Kwestor ligraficznym od dĹ&#x201A;uĹźszego czasu, ktĂłra mgr JĂłzef A. Laskowski oraz Dyrektor znaczÄ&#x2026;co poszerza zakres oferowanych Krakowskiej SzkoĹ&#x201A;y Biznesu dr Pior BuĹ&#x201A;a, usĹ&#x201A;ug, skraca czas oczekiwania na zreDyrektor MaĹ&#x201A;opolskiej SzkoĹ&#x201A;y Admini- alizowanie druku i pozwala na druk

ÇŚÓ?

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

niewielkich nakĹ&#x201A;adĂłw, nawet jednego egzemplarza. Pracownicy Poligrafii przygotowywali siÄ&#x2122; do niego z ogromnym entuzjazmem; odĹ&#x203A;wieĹźyli pomieszczenie, w ktĂłrym nastÄ&#x2122;pnie z radoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; pozowali do zdjÄ&#x2122;cia z maszynami w roli gĹ&#x201A;Ăłwnej. Fotografia ta zostaĹ&#x201A;a wykorzystana do stworzenia ulotki reklamowej drukowanej na gorÄ&#x2026;co w dniu otwarcia i rozdawanej niczym Ĺ&#x203A;wieĹźe buĹ&#x201A;eczki. PiÄ&#x2122;kne maszyny, pachnÄ&#x2026;ce nowoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;, wyrzucaĹ&#x201A;y z siebie kolejne kopie gotowych


fot. Tomasz Rudek

blokĂłw ksiÄ&#x2026;Ĺźkowych i kolorowych ulotek. Wszyscy obecni na uroczystoĹ&#x203A;ci mogli naocznie przekonaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; o moĹźliwoĹ&#x203A;ciach nowych urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E;, a takĹźe o umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ciach obsĹ&#x201A;ugujÄ&#x2026;cych je pracownikĂłw. DziÄ&#x2122;ki staraniom wĹ&#x201A;adz uczelni oraz pani Jolanty KrĂłlas zakupione urzÄ&#x2026;dzenia sÄ&#x2026; najlepszymi w swojej klasie. Maszyna do druku czarno-biaĹ&#x201A;ego Canon DP Line pozwala uzyskaÄ&#x2021; jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021; czerni zbliĹźonÄ&#x2026; do druku offsetowego, miĹ&#x201A;Ä&#x2026; dla oka. Xerox to z kolei urzÄ&#x2026;dzenie do druku kolorowego o najwyĹźszej dostÄ&#x2122;pnej obecnie rozdzielczoĹ&#x203A;ci, decydujÄ&#x2026;cej o ostroĹ&#x203A;ci obrazu. W czasie Dni Otwartych Poligrafii nowe urzÄ&#x2026;dzenia zostaĹ&#x201A;y zaprezentowane pracownikom UEK. Mieli oni moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; przekonaÄ&#x2021; siÄ&#x2122;, jak zĹ&#x201A;oĹźonym procesem jest produkcja ksiÄ&#x2026;Ĺźki. DuĹźym zainteresowaniem cieszyĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; prywatne wizytĂłwki dla pracownikĂłw, ktĂłre moĹźna byĹ&#x201A;o sobie wydrukowaÄ&#x2021;, wybierajÄ&#x2026;c spoĹ&#x203A;rĂłd 28 wzorĂłw zaprojektowanych przez PoligrafiÄ&#x2122; specjalnie na tÄ&#x2122; okazjÄ&#x2122;.

ZakĹ&#x201A;ad Poligraficzny UEK prowadzi dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; usĹ&#x201A;ugowÄ&#x2026; dla spoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;ci uczelnianej, wykonuje materiaĹ&#x201A;y pomocnicze do prac naukowo-badawczych i dydaktycznych oraz publikacje informacyjne i promocyjne naszej Uczelni. Cieszy fakt, Ĺźe Uczelnia nie podÄ&#x2026;Ĺźa za obecnÄ&#x2026; modÄ&#x2026;

0DUHN GUXNDU] -ROD NLHURZQLF]ND

0DĂŻJRVLD JUDÄ&#x;F]ND

,UHN$JQLHV]ND L.DVLD LQWUROLJDWRU]\

.RQUDG GUXNDU]

na outsourcing, lecz wykorzystuje wiedzÄ&#x2122; i doĹ&#x203A;wiadczenie oraz zaangaĹźowanie dĹ&#x201A;ugoletnich pracownikĂłw.

Jolanta KrĂłlas PaweĹ&#x201A; Macieja =DNĂ&#x160;DG3ROLJUDÄ&#x2020;F]Q\8(.

7RPHN3DZHĂŻ 6WDV]HNL6ĂŻDZHN JUDÄ&#x;F\ 6ĂŻDZHN GUXNDU]

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

njǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

1LHZLGRP\SXQNWZLG]HQLD F]\OLUHDOLDĂ&#x2014;\FLDNRQVXPHQFNLHJR osoby niewidomej ࢰ@$-'0329<1'2;!2!3;>!8;@18@20<;36!9132-'<9;!22@$,>@#38Ă&#x2022;>W >-Ă­A!2' /'9;A$-Ă­+Ä&#x161;@1638Ă&#x2022;>2@>!2-'1683&<0;Ă&#x2022;>0320<8'2$@/2@$,$,3ŕŁ&#x2014;#@63&>A+ÂŁĂľ&'1 $'2@-/!03ŕŚ&#x201D;$-WA@>;!0-1ŕŚ&#x201D;83&3>-90<393#!A2-'6'Ä&#x161;23968!>23ŕŚ&#x201D;$-Ă­>A830< 13৚'ÂŁ-$A@ŕŁ&#x2014;2!2-'3+8!2-$A32@&39;Ăľ6&3-2(381!$/-3683&<0$-';!0/!063A39;!ÂŁ-T 6'Ä&#x161;23968!>2-0329<1'2$-S

O

fot. 3U]HP\VĂ&#x160;DZ0DFDĂ&#x160;ND

becnie zakupy to codzienna koniecznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;ci ludzi, obowiÄ&#x2026;zek, ktĂłry sprawia, Ĺźe stajemy siÄ&#x2122; konsumentami, majÄ&#x2026;cym okreĹ&#x203A;lone prawa i obowiÄ&#x2026;zki wynikajÄ&#x2026;ce z regulacji prawnych. W dobie komputeryzacji, nowoczesnych technik tele-informatycznych, kodĂłw radiowych, monitorowania produktĂłw przez sklepy, osoba niewidoma powinna byÄ&#x2021; traktowana jako peĹ&#x201A;noprawny konsument, ktĂłry

'#!;!

ÇŚÓ&#x2018;

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ma takie same prawa do reklamacji, zwrotu towaru, jak osoba niesĹ&#x201A;yszÄ&#x2026;ca, bÄ&#x2026;dĹş peĹ&#x201A;nosprawna. PrzedsiÄ&#x2122;biorstwa produkcyjne wychodzÄ&#x2026;c naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom obecnych i potencjalnych klientĂłw, jakimi sÄ&#x2026; takĹźe osoby niewidome, postanowili dostosowywaÄ&#x2021; ofertÄ&#x2122; produktĂłw do ich wymagaĹ&#x201E;, czy to sĹ&#x201A;uszne dziaĹ&#x201A;anie? Z takim pytaniem, miÄ&#x2122;dzy innymi, zmierzyli siÄ&#x2122; goĹ&#x203A;cie debaty zorganizowa-

nej 20 maja 2015r. w Polskiej Akademii UmiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci w ramach Akademickiej PAUeczki. Zaproszonymi goĹ&#x203A;Ä&#x2021;mi byĹ&#x201A;y osoby niewidome oraz przedstawiciele Ĺ&#x203A;wiata nauki roĹźnych dziedzin. Inicjatywa zorganizowania seminarium narodziĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; w trakcie jednej z wczeĹ&#x203A;niejszych PAUeczek, kiedy uczestnicy starali siÄ&#x2122; znaleĹşÄ&#x2021; odpowiedĹş na pytanie, czy znakowanie alfabetem Brailleâ&#x20AC;&#x2122;a jest uzasadnione? W wyniku burzliwej dys-


fot. 3U]HP\VĂ&#x160;DZ0DFDĂ&#x160;ND $A'9;2-$@&'#!;@

kusji, narodziĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; potrzeba zorganizowania nastÄ&#x2122;pnego spotkania, poniewaĹź brakowaĹ&#x201A;o punktu widzenia osĂłb bezpoĹ&#x203A;rednio zainteresowanych, stÄ&#x2026;d postanowiono spotkaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; ponownie, w bardziej licznym gronie. DebatÄ&#x2122; rozpoczÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; koncert jednego z zaproszonych goĹ&#x203A;ci z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; wzorku. Niewidomy artysta graĹ&#x201A; na fortepianie wĹ&#x201A;asne aranĹźacje standardĂłw jazzowych. Ponadto, zagraĹ&#x201A; wĹ&#x201A;asnÄ&#x2026; kompozycjÄ&#x2122; róşnych fragmentĂłw muzyki filmowej i wprowadziĹ&#x201A; wyjÄ&#x2026;tkowy nastrĂłj niniejszego spotkania. WystÄ&#x2122;p Grzegorza stanowiĹ&#x201A; rewelacyjny wstÄ&#x2122;p do naszej dyskusji, gdyĹź jako osoba niewidoma musi w pamiÄ&#x2122;ci odtwarzaÄ&#x2021; zapis linii melodycznej, gdyĹź niemoĹźliwa jest jednoczesna gra na fortepianie oraz czytanie zapisu nut alfabetem Brailleâ&#x20AC;&#x2122;a. W dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci artystycznej niewidomi napotkajÄ&#x2026; przeszkody muszÄ&#x2026; pokonywaÄ&#x2021; wybitnym sĹ&#x201A;uchem bÄ&#x2026;dĹş talentem. Czy te uzdolnienia moĹźna wykorzystaÄ&#x2021; w przypadku Ĺźycia konsumenckiego?

i postaci farmaceutycznej. Wielu producentĂłw lekĂłw rozszerzyĹ&#x201A;o obowiÄ&#x2026;zkowe informacje np. o smak. Od tej wiadomoĹ&#x203A;ci zaczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a siÄ&#x2122; dyskusja z ktĂłrej wynikaĹ&#x201A;o, Ĺźe napisy alfabetem Brailleâ&#x20AC;&#x2122;a na lekach sÄ&#x2026; uzasadnione realnÄ&#x2026; potrzebÄ&#x2026; i uĹ&#x201A;atwiajÄ&#x2026; funkcjonowanie osobom niewidomym dajÄ&#x2026;c im pewnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i bezpieczeĹ&#x201E;stwo, Ĺźe zaĹźywajÄ&#x2026; odpowiedni lek. Jednak nie wszystkie informacje sÄ&#x2026; potrzebne. Zaproszeni goĹ&#x203A;cie zwrĂłcili uwagÄ&#x2122; by np. zamiast smaku mogli odczytaÄ&#x2021; informacjÄ&#x2122; o dacie waĹźnoĹ&#x203A;ci leku.

Herbata znakowana !ÂŁ(!#';'18!-ÂŁÂŁ'Z!

Leki to nie jedyna grupa produktĂłw, na ktĂłrych producenci zdecydowali siÄ&#x2122; umieszczaÄ&#x2021; specjalne znakowanie, dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;c w ramach spoĹ&#x201A;ecznej odpowiedzialnoĹ&#x203A;ci biznesu liczÄ&#x2026;c, Ĺźe wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie po ich produkty na pĂłĹ&#x201A;ce siÄ&#x2122;gnÄ&#x2026; osoby niewidome. Czy takie dziaĹ&#x201A;ania rzeczywiĹ&#x203A;cie mieszczÄ&#x2026; siÄ&#x2122; -'l6'Ä&#x161;23968!>2@m w zakresie odpowiedzialnego biznesu i strategii przedsiÄ&#x2122;biorstwa? Ile takie konsument dziaĹ&#x201A;ania kosztujÄ&#x2026; przedsiÄ&#x2122;biorstwo i czy Niewidomi jako konsumenci mogÄ&#x2026; spowoduje to wzrost ceny produktu? znaleĹşÄ&#x2021; napis alfabetem Brailleâ&#x20AC;&#x2122;a na opa- Czy peĹ&#x201A;nosprawny konsument bÄ&#x2122;dzie kowaniach lekĂłw i produktĂłw OTC zmuszony pĹ&#x201A;aciÄ&#x2021; wiÄ&#x2122;cej za produkt tylko (wydawanych bez recepty). Zgodnie dlatego, Ĺźe jego nazwa jest wydrukowana z ustawÄ&#x2026; na opakowaniu obligatoryj- alfabetem Brailleâ&#x20AC;&#x2122;a ? Po burzliwej dyskunie ma byÄ&#x2021; zawarta informacja o na- sji nie byĹ&#x201A;o jednoznacznej odpowiedzi zwie produktu leczniczego, po ktĂłrej zarĂłwno po stronie zaproszonych goĹ&#x203A;ci umieszcza siÄ&#x2122; informacjÄ&#x2122; o sile leku jak i sĹ&#x201A;uchaczy. KaĹźda osoba miaĹ&#x201A;a inny

punkt widzenia na tÄ&#x2122; sprawÄ&#x2122;. UznaliĹ&#x203A;my, Ĺźe jest to problem na tyle zĹ&#x201A;oĹźony, Ĺźe naleĹźy go poddaÄ&#x2021; pod osobnÄ&#x2026; dyskusjÄ&#x2122;. Jednak nie byĹ&#x201A; to koniec debaty na temat produktĂłw spoĹźywczych, gdyĹź zdaniem jednego z goĹ&#x203A;ci osoba niewidoma jest pozbawiona dostÄ&#x2122;pu do informacji zawartej na opakowaniu produktu np. jego skĹ&#x201A;adu, wartoĹ&#x203A;ci odĹźywczej, smaku, masy czy receptury przyrzÄ&#x2026;dzania. Inny z goĹ&#x203A;ci stwierdziĹ&#x201A;, Ĺźe takie informacje sÄ&#x2026; po prostu niezbÄ&#x2122;dne, gdyĹź mogÄ&#x2026; byÄ&#x2021; osoby uczulone na niektĂłre skĹ&#x201A;adniki wystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;ce w ĹźywnoĹ&#x203A;ci i kontrola skĹ&#x201A;adu danego produktu jest konieczna. Faktycznie jest to problem i spore ograniczenie konsumenckie w dostÄ&#x2122;pie do rzetelnej i prawdziwej informacji. Jak na razie osoby niewidome sÄ&#x2026; zmuszone prosiÄ&#x2021; o pomoc osoby widzÄ&#x2026;ce, a nie zawsze istnieje taka moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. Bardzo czÄ&#x2122;sto osoby te sÄ&#x2026; zdane tylko na siebie. RozwiÄ&#x2026;zaniem tego problemu jest wedĹ&#x201A;ug panelistĂłw i goĹ&#x203A;ci umieszczenie takich informacji w kodach QR albo kodach kreskowych. Kody QR sÄ&#x2026; bardzo powszechnie wystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cym elementem na opakowaniu sĹ&#x201A;uĹźÄ&#x2026; one przede wszystkim jako link do strony z konkursem albo promocjami. Nic nie stoi na przeszkodzie aby wpisaÄ&#x2021; w taki kod peĹ&#x201A;en skĹ&#x201A;ad produktu, wartoĹ&#x203A;ci odĹźywcze, datÄ&#x2122; waĹźnoĹ&#x203A;ci, numer partii, tak aby osoby niewidome mogĹ&#x201A;y zeskanowaÄ&#x2021; kod dowolnym smartfonem i byÄ&#x2021; rĂłwnoprawnym konsumentem na rynku bez ograniczonego dostÄ&#x2122;pu do informacji o produktach.

316<;'8@T;'ÂŁ'(32@T ;!#ÂŁ';@T91!8;>!;$,lXm Lista dostosowanych do potrzeb osĂłb niewidomych produktĂłw nie koĹ&#x201E;czy siÄ&#x2122; tylko na lekach i artykuĹ&#x201A;ach spoĹźywczych. Za granicÄ&#x2026; bardzo czÄ&#x2122;sto odzieĹź jest metkowana foliami z wybitÄ&#x2026; informacjÄ&#x2026; o marce, rozmiarze, cenie. Spotykane sÄ&#x2026; informacje na perfumach, Ĺ&#x203A;rodkach przemysĹ&#x201A;owych, artykuĹ&#x201A;ach gospodarstwa domowego, nakĹ&#x201A;adkach na pralkÄ&#x2122;. W codziennym Ĺźyciu niezwykle pomocne sÄ&#x2026; dobrodziejstwa techniki. DziĹ&#x203A; obecnie kaĹźdy telefon

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

njǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

dotykowy wyposażony jest w syntezator Dzięki makietom i mapom, a także mowy. Komputery posiadają programy zaawansowanej technologii GPS w teudźwiękawiające, które czytają tekst, lefonach komórkowych, turyści mają także praca na komputerze dla osoby dostęp do czytanych przez lektora inniewidomej nie jest już przeszkodą. formacji o historii oraz walorach miKończąc dyskusję poruszony został janych zabytków. istotny temat przestrzeni publicznej, która również w XXI w. zmienia się <&-3&'908@6$/! na korzyść osób niewidomych. Komuni- to uniwersalne kacja miejska oraz przejścia dla pieszych są udźwiękowione. Przy przejściach &39;393>!2-'S napotkamy również na kostki brukowe, które posiadają specjalną fakturę. Dostęp do kultury, sztuki, dzieł muNa dworcach kolejowych zamontowa- zealnych, filmów, spektakli teatralnych ne są pasy prowadzące oraz tzw. „pasy z roku na rok staje się coraz bardziej uwagi” tak, aby szybko i bezpiecznie powszechne za sprawą audiodeskrypcji. dotrzeć na właściwy peron. Miedzy Dla osób z dysfunkcją narządu wzroinnymi w urzędach, uczelniach moż- ku audiodeskrypcja jest narzędziem, na napotkać na oznakowane alfabetem dzięki któremu element obrazu zostaBraille’a drzwi. W Krakowie w 2003 je zastąpiony słowami, wzbogacając roku powstał projekt: „Droga Królew- przy tym wyobrażenia o filmie, sztuce ska dla niepełnosprawnego turysty”. teatralnej bądź o rzeźbie. OdpowiedWytyczona w ramach projektu trasa nio przygotowany komentarz opisuje wiedzie od placu Matejki przez Rynek ważne, znaczące informacje wizualGłówny aż do wzgórza Wawelskiego. ne, takie jak: język ciała, wyraz twa-

rzy, przebieg akcji, kostiumy, czyli to wszystko, czego niewidomy nie może zobaczyć ani wywnioskować z prowadzonego przez bohaterów filmu dialogu. Ważnym i istotnym elementem w audiodeskrypcji jest dobór odpowiedniego języka do opisu danej sytuacji przedstawionej na ekranie, sztuce. Mimo, że kultura i sztuka staje się coraz bardziej dostępna dla osób niewidomych, należało by się zastanowić na ile rozwój tej dziedziny jest istotny z punktu widzenia konsumenckiego? Pozostawiamy to pytanie do samodzielnego rozważenia.

PJULQ×Mateusz Macałka %LXURGV2VµE1LHSHÊQRVSUDZQ\FK UEK mgr inż. Sabina Kaczmarczyk GRNWRUDQWNDZ\G]LDÊX Towaroznawstwo

,,,L,9HG\FMDV]NROHÌZUDPDFK0&:3MX×]DQDPL 03क़$A@9-õ03£'/2@830!0!&'1-$0-!>8!AA2-1;!0৹'-03£'/2''&@$/'9A03£'क़ 2!;'1!;$,38Õ#-A!#<8A'क़69@$,-$A2@$,A!8Õ>23&£!68!$3>2-0Õ>/!0-&£! studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

S

tudenci mogli uczestniczyć w su- 8+!2-A!;38A@9A03£'क़ Cieszymy się więc, że jeszcze przed wamie już w trzech edycjach szkokacjami rusza pierwszy cykl szkoleniowy lenia realizowanego pod nazwą Oba cykle szkoleniowe realizowane MCWP dla pracowników na Akademii „Zdrowie a choroba psychiczna”. są w ramach projektu o nazwie Między- Górniczo-Hutniczej. Z kolei oferta szkolenia „Uczelnia wo- uczelniane Centrum Wsparcia PsychoOrganizatorem szkoleń na naszej bec studentów chorujących psychicz- logicznego (MCWP). W ramach MCWP Uczelni jest Biuro ds. ON UEK. Współnie” została skierowana do pracowni- współpracuje kilka krakowskich uczelni pracujemy przy tym z drem hab. Huberków naszej Uczelni już po raz czwarty wyższych, niemniej jednak omawiane tem Kaszyńskim i Instytutem Terapii i po raz czwarty spotkała się z równie szkolenia prowadzone były od kilku lat i Edukacji Społecznej. Poszczególne tylko na Uniwersytecie Ekonomicznym. spotkania są współprowadzone przez dużym zainteresowaniem.

Ӑǡ

28ǒlǓǓmd-9;36!&ǏǍǎǒ


osoby, które doświadczyły choroby psychicznej, co jest dodatkową i nieocenioną wartością obu cykli szkoleniowych.

&@$/'9A03£'क़>830< !0!&'1-$0-1ǏǍǎǑcǎǒ

fot. Archiwum BON UEK

Bazując na wcześniejszych doświadczeniach zdarza się, że decydujemy się na pewne modyfikacje formuły szkoleń. Tak było w tym roku. Obie edycje rozpoczęły się bowiem w listopadzie 2014 r. bardziej teoretycznym 1,5-godzinnym wprowadzeniem do tematyki szkoleń i zaburzeń psychicznych. Spotkanie poprowadził tym razem w pojedynkę dr hab. Hubert Kaszyński, który współprowadzi także każde spotkanie modułowe. We wcześniejszych edycjach, pierwsze spotkania trwały 2,5 godziny i poza wprowadzeniem obejmowały także jeden z modułów szkoleniowych, który najczęściej dotyczył schizofrenii. W tym roku koncepcja była nieco inna. Staraliśmy się, aby spotkania w ramach danego cyklu odbywały się niezmiennie tego samego dnia tygodnia i o tej samej

porze, co w przypadku szkolenia dla pracowników udało się zrealizować, pomimo Podsumowanie zmiany planu zajęć w II semestrze. Należy jednak wyjaśnić, iż cykle nie były idenDo tej pory w ramach obu edycji tyczne i tematy poszczególnych spotkań szkoleń odbyło się w sumie 35 spotkań, nieco się różniły między sobą. W cyklu w których udział wzięło łącznie 625 osób, szkoleniowym dla studentów odbyło się co daje średnią prawie 18 osób na jedno bowiem spotkanie na temat nerwicy i lęku, spotkanie. Zdarzały się spotkania, które którego ostatecznie nie udało się zrealizo- odbywały się w dwóch, a nawet trzech wać w ramach szkoleń dla pracowników. turach z uwagi na tak duże zaintereZ kolei pracownicy wzięli udział w spo- sowanie oraz liczbę zgłoszeń. Należy tkaniu poświęconemu anoreksji. w tym miejscu dodać, iż staramy się, W ramach cyklu szkoleniowego dla pra- aby z uwagi na efektywność szkolenia, cowników odbyły się następujące spotkania liczba uczestników pojedynczego spomodułowe: wprowadzenie, schizofrenia, tkania nie przekraczała 25 osób, idealnie depresja oraz anoreksja. Z kolei cykl szko- gdy jest gdy grupa liczy 15 – 20 osób. leniowy skierowany do studentów objął: W ramce poniżej zamieszczone zostały wprowadzenie, schizofrenię, nerwicę i lęk szczegółowe dane ilościowe obu cykli oraz depresję. W naszych zamierzeniach szkoleniowych. edycje miałyby być identyczne niemniej Już teraz zapraszamy na kolejne edyjednak z uwagi na sytuacje losowe byliśmy cje obu cykli szkoleniowych, które ruzmuszeni dokonać pewnych modyfikacji. szą już wkrótce. Uczestnicy, którzy wzięli udział w minimum 3 z 4 spotkań w ramach Marek Świerad każdej z edycji otrzymali certyfikaty %LXURGV2VµE1LHSHÊQRVSUDZQ\FK UEK uczestnictwa.

;8!0$-'9A03£'2-!&£!9;<&'2;Õ>

28ǒlǓǓmd-9;36!&ǏǍǎǒ

ӐǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Pracowniczki BON UEK na Uniwersytecie w Limeryku 8!$3>2-$A0-T1+8!8A'2!<&'0-1+8 >'ÂŁ-2!<8ÂŁ!0<$A'9;2-$A@Ä&#x161;@ >;!ø8!-2-2+(383#-ÂŁ-;@>8!1!$,683+8!1< 8!91<9ÓŤ2!2->'89@;'$-' >-1'8@0<W&2-!$,Ç?Ç?fÇ?Ç&#x2013;1!/!#8W3&>-'&A-Ä&#x161;@;!1;'/9A'-<83&9W9Ă&#x2022;# -'6'Ä&#x161;23968!>2@$,W2->'89@;';>-1'8@0</'9;/'&2@1A9-'&1-<<2->'89@;';Ă&#x2022;> > 8ÂŁ!2&--W;<&-</';!130WÇ&#x17D;Ç?;@9W39Ă&#x2022;#2!9A'ŕŚ&#x201D;$-<>@&A-!Ä&#x161;!$,T1W-2W2!>@&A-!ÂŁ' -2৚@2-'8--T#-A2'9<T9A;<0-$A@2!<01'&@$A2@$,W

U

czelnia w Limeryku (ang. Limerick) przykĹ&#x201A;ada znacznÄ&#x2026; uwagÄ&#x2122; do wspierania studentĂłw. Uniwersytet wspiera m.in. studentĂłw z niskimi dochodami, studentĂłw dorosĹ&#x201A;ych, ktĂłrzy stanowiÄ&#x2026; znacznÄ&#x2026; czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; tamtejszej spoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;ci akademickiej oraz studentĂłw z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciami. Te trzy dziaĹ&#x201A;y sÄ&#x2026; zarzÄ&#x2026;dzane przez tzw. Access Managera, ktĂłry jest odpowiedzialny za zwiÄ&#x2122;kszenie dostÄ&#x2122;pnoĹ&#x203A;ci uniwersytetu dla osĂłb z tych grup. Jednym z tych dziaĹ&#x201A;Ăłw jest Disability Support Services, czyli odpowiednik naszego Biura ds. OsĂłb NiepeĹ&#x201A;nosprawnych.

96!8$-'39Ă&#x2022;# A2-'6'Ä&#x161;23968!>23ŕŚ&#x201D;$-Ă­ W Biurze ds. OsĂłb NiepeĹ&#x201A;nosprawnych zarejestrowanych jest ok. 600 studentĂłw niepeĹ&#x201A;nosprawnych, w tym 300 osĂłb z dysleksjÄ&#x2026;. Dysleksja bowiem, podobnie jak w wielu innych krajach europejskich, uznawana jest za niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i podlega specjalistycznemu wsparciu. W Biurze pracuje szeĹ&#x203A;Ä&#x2021; osĂłb odpowiedzialnych za sprawy studentĂłw z róşnymi typami niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ci. NajwiÄ&#x2122;cej studentĂłw jest z dysleksjÄ&#x2026;, ale takĹźe z zaburzeniami psychicznymi oraz autyzmem. Studenci z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; ruchu czy wzroku wymagajÄ&#x2026; mniejszego wsparcia.

Ó?ÇŁ

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

GĹ&#x201A;Ăłwne cele Biura to m.in.: t popularyzacja wsparcia dla osĂłb z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciami w szkoĹ&#x201A;ach ogĂłlnoksztaĹ&#x201A;cÄ&#x2026;cych. W tÄ&#x2026; dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wpisujÄ&#x2026; siÄ&#x2122; szkolenia dla uczniĂłw i nauczycieli ze szkĂłĹ&#x201A; Ĺ&#x203A;rednich na temat wsparcia technologicznego; t dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; na rzecz zwiÄ&#x2122;kszenia liczby osĂłb z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciami przyjmowanych na studia. W Irlandii realizowany jest ogĂłlnokrajowy projekt DARE (Disability Access Route to Education), ktĂłry pozwala na przyjÄ&#x2122;cie uczniĂłw posiadajÄ&#x2026;cych mniejszÄ&#x2026; liczbÄ&#x2026; punktĂłw niĹź wymagana, jeĹźeli jest to wynikiem posiadanej niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ci. NiepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wtedy powinna byÄ&#x2021; udokumentowana. t wsparcie w trakcie studiowania; t wsparcie przy poszukiwaniu pracy, ktĂłre wspĂłĹ&#x201A;realizowane jest z tamtejszym Akademickim Centrum Kariery. Samo Biuro mieĹ&#x203A;ci siÄ&#x2122; w budynku biblioteki i sÄ&#x2026;siaduje z czytelniami oraz salami komputerowymi. Studenci z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciami majÄ&#x2026; do dyspozycji salÄ&#x2122; komputerowÄ&#x2026; z dostosowanym sprzÄ&#x2122;tem i specjalistycznym oprogramowaniem oraz pokĂłj do nauki. Specjalistyczne oprogramowanie przeznaczone jest gĹ&#x201A;Ăłwnie dla osĂłb z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; wzroku i dysleksjÄ&#x2026;.

Wsparcie studentĂłw polega w duĹźym stopniu na zastosowaniu technologii asystujÄ&#x2026;cych. Tu naleĹźy wspomnieÄ&#x2021; o specjalistycznym oprogramowaniu i sprzÄ&#x2122;cie dla osĂłb niewidomych lub sĹ&#x201A;abowidzÄ&#x2026;cych tj. Jaws, NVDA, programy powiÄ&#x2122;kszajÄ&#x2026;ce, powiÄ&#x2122;kszalniki, itp. WiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;Ä&#x2021; tego typu udogodnieĹ&#x201E; jest dostÄ&#x2122;pna rĂłwnieĹź na naszym uniwersytecie. Wiele jest natomiast rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; technologicznych proponowanych dla osĂłb z dysleksjÄ&#x2026; np. program Dragon, ktĂłry samodzielnie dokonuje zapisu sĹ&#x201A;owa mĂłwionego, Read and Write, Claro Read oraz innych np. Mindgenius, Inspiration, VuBar, Camera Mouse. WiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;Ä&#x2021; z wyĹźej wymienionych programĂłw nie jest dostÄ&#x2122;pna w polskiej wersji jÄ&#x2122;zykowej. Pracownicy Biura prowadzÄ&#x2026; szkolenia z obsĹ&#x201A;ugi specjalistycznego sprzÄ&#x2122;tu, zarĂłwno dla swoich studentĂłw jak i dla nauczycieli w innych szkoĹ&#x201A;ach wyĹźszych i Ĺ&#x203A;rednich. W Biurze zatrudniona jest osoba, ktĂłra zajmuje siÄ&#x2122; tylko i wyĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznie adaptacjÄ&#x2026; ksiÄ&#x2026;Ĺźek do potrzeb osĂłb (gĹ&#x201A;Ăłwnie z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; wzroku), ktĂłre potrzebujÄ&#x2026; korzystaÄ&#x2021; z elektronicznej wersji podrÄ&#x2122;cznika. Dostosowywane sÄ&#x2026; rĂłwnieĹź materiaĹ&#x201A;y, egzaminy itp. Same egzaminy odbywajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; w osobnych salach z uĹźyciem odpowiedniego sprzÄ&#x2122;tu np. ze specjalistycznym programem powiÄ&#x2122;kszajÄ&#x2026;cym. Studenci, w zaleĹźnoĹ&#x203A;ci od potrzeb, mogÄ&#x2026; rĂłwnieĹź liczyÄ&#x2021; na udogodnienie w postaci wydĹ&#x201A;uĹźonego czasu trwania egzaminu.


W Biurze nie ma zatrudnionego psychologa. Wsparcie takie jest udzielane kaĹźdemu studentowi bez wzglÄ&#x2122;du na to czy ma niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; czy nie i jest realizowane w osobnym dziale.

  Jednym z waĹźniejszych projektĂłw, ktĂłre wspierajÄ&#x2026; studentĂłw jest ULEAD (yoULearnEngageAspireDevelop). Program zostaĹ&#x201A; stworzony, by uĹ&#x201A;atwiÄ&#x2021; osobom z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; swobodne przejĹ&#x203A;cie ze szkoĹ&#x201A;y Ĺ&#x203A;redniej na studia. GĹ&#x201A;Ăłwnym celem jest rozwijanie umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci praktycznych, ktĂłre pozwolÄ&#x2026; w peĹ&#x201A;ni uczestniczyÄ&#x2021; w procesie edukacji na poziomie wyĹźszym. Student, ktĂłry jest uczestnikiem tego projektu, ma dopasowanÄ&#x2026; ofertÄ&#x2122; wsparcia np. pomoc mentora, sesje z terapeutÄ&#x2026; zajÄ&#x2122;ciowym. Program w wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;ci obejmuje niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ci z zakresu autyzmu, ADHD i zaburzeĹ&#x201E; psychicznych. Student zgĹ&#x201A;asza siÄ&#x2122; do Biura, a tam pracownicy ustalajÄ&#x2026; Ĺ&#x203A;cieĹźkÄ&#x2122; wsparcia i adekwatnÄ&#x2026; pomoc. KaĹźdemu studentowi przypisany jest mentor. Mentorzy dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026; jako osoby kontaktowe lub doradcy w pracy naukowej, wspierajÄ&#x2026; studentĂłw w rozwijaniu umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci spoĹ&#x201A;ecznych, pomagajÄ&#x2026; w poruszaniu siÄ&#x2122; lub po prostu spotykajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; na kawie. Terapeuta zajÄ&#x2122;ciowy ocenia potrzeby studenta, ustala indywidualny plan programu i przygotowuje ze studentem praktycznÄ&#x2026; strategiÄ&#x2122; wsparcia. Spotkania sÄ&#x2026; prowadzone w celu rozwijania umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci organizacyjnych i spoĹ&#x201A;ecznych, umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci wyznaczania celĂłw i osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;Ä&#x2021; oraz dbania o staĹ&#x201A;y rozwĂłj osobisty studenta.

koordynuje kilka projektĂłw dla szkĂłĹ&#x201A; w celu promowania edukacji na poziomie wyĹźszym. Istotne jest to, by uczeĹ&#x201E; wiedziaĹ&#x201A; jak wyglÄ&#x2026;da punktacja przy zdawaniu egzaminu koĹ&#x201E;cowego, o co pytaÄ&#x2021;, kiedy juĹź siÄ&#x2122; zdecyduje studiowaÄ&#x2021; dany kierunek, jakie przedmioty sÄ&#x2026; wymagane, aby dostaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; na dany kierunek, jakÄ&#x2026; pracÄ&#x2122; moĹźna wykonywaÄ&#x2021; po skoĹ&#x201E;czeniu studiĂłw oraz co moĹźna robiÄ&#x2021; w wolnym czasie na uczelni. Ponadto uczelnia organizuje â&#x20AC;&#x2DC;Orientation Daysâ&#x20AC;&#x2122; oraz â&#x20AC;&#x2DC;Shadowingâ&#x20AC;&#x2122;. â&#x20AC;&#x2DC;Orientation Daysâ&#x20AC;&#x2122; organizowane sÄ&#x2026; od wrzeĹ&#x203A;nia do grudnia raz w tygodniu. Uczniowie sÄ&#x2026; odbierani ze szkĂłĹ&#x201A; i w ciÄ&#x2026;gu dnia majÄ&#x2026; moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zwiedzenia uczelni i uzyskania informacji o wydziaĹ&#x201A;ach. â&#x20AC;&#x2DC;Shadowing Dayâ&#x20AC;&#x2122; polega na tym, Ĺźe uczniowie spÄ&#x2122;dzajÄ&#x2026; jeden dzieĹ&#x201E; na uczelni wraz opiekujÄ&#x2026;cymi siÄ&#x2122; nimi studentami chodzÄ&#x2026;c z nimi na zajÄ&#x2122;cia, do biblioteki etc. DziÄ&#x2122;ki temu majÄ&#x2026; moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; poczuÄ&#x2021; siÄ&#x2122; jak prawdziwi studenci i zobaczyÄ&#x2021; z â&#x20AC;&#x17E;czym to siÄ&#x2122; jeâ&#x20AC;?. â&#x20AC;&#x2DC;Shadowingâ&#x20AC;&#x2122; odbywa siÄ&#x2122; od lutego do kwietnia raz w tygodniu. DziÄ&#x2122;ki tym dziaĹ&#x201A;aniom Uniwersytet promuje swojÄ&#x2026; ofertÄ&#x2122; i z roku na rok co raz wiÄ&#x2122;cej uczniĂłw podejmuje decyzjÄ&#x2122; o kandydowaniu na studia. Uniwersytet wspiera rĂłwnieĹź uczniĂłw z trudnÄ&#x2026; sytuacjÄ&#x2026; spoĹ&#x201A;eczno-ekonomicznÄ&#x2026;, ktĂłrzy chcieliby aplikowaÄ&#x2021; na studia. Specjalny, ogĂłlnokrajowy program przewiduje w tym przypadku zmniejszenie progu punktĂłw przy rekrutacji na studia, dodatkowe wsparcie podczas studiĂłw takie jak: dodatkowe konsultacje z doradcÄ&#x2026; ds.

studiowania, dodatkowe wsparcie finansowe czy spotkania towarzyskie.

2->'89@;';>96-'8! 9;<&'2;Ă&#x2022;>>639A<0->!2-< 68!$@ W Irlandii istnieje inny system studiowania, a to wiÄ&#x2026;Ĺźe siÄ&#x2122; rĂłwnieĹź z odbywaniem praktyk i poszukiwaniem pracy. Na Uniwersytecie studenci po dwĂłch latach nauki majÄ&#x2026; obowiÄ&#x2026;zek odbyÄ&#x2021; oĹ&#x203A;miomiesiÄ&#x2122;cznÄ&#x2026; praktykÄ&#x2122;. MoĹźe to byÄ&#x2021; praktyka w kraju lub poza jego granicami. WiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;Ä&#x2021; miejsc znajdowana jest przez pracownikĂłw tamtejszego Akademickiego Centrum Kariery. Po odbyciu oĹ&#x203A;miomiesiÄ&#x2122;cznej praktyki studenci wracajÄ&#x2026; na rok, by ukoĹ&#x201E;czyÄ&#x2021; studia. System dĹ&#x201A;ugich praktyk sprawdza siÄ&#x2122;, gdyĹź studenci faktycznie uzyskujÄ&#x2026; praktycznÄ&#x2026; wiedzÄ&#x2122; na temat wymarzonego zawodu i czÄ&#x2122;sto, po ukoĹ&#x201E;czeniu studiĂłw, wracajÄ&#x2026; do tych samych przedsiÄ&#x2122;biorstw. Wsparcie na Uniwersytecie w Limeryku ma charakter wielowymiarowy. Uniwersytet nie tylko pomaga osobom z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;, co dla nas, jako Biura, jest najistotniejsze i co rĂłwnieĹź ma miejsce na naszej uczelni, ale rĂłwnieĹź podejmuje dziaĹ&#x201A;ania na rzecz pozostaĹ&#x201A;ych grup zagroĹźonych wykluczeniem spoĹ&#x201A;ecznym. Marzena Dudek Ewelina Durlak %LXURGV2VÂľE1LHSHĂ&#x160;QRVSUDZQ\FK UEK

Uniwersytet w Limeryku wspiera nie tylko osoby z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciami. Na uczelni aktywnie dziaĹ&#x201A;a rĂłwnieĹź Access Office, ktĂłry zajmuje siÄ&#x2122; promowaniem oferty uniwersytetu na zewnÄ&#x2026;trz oraz zachÄ&#x2122;caniem uczniĂłw ze szkoĹ&#x201A;y podstawowej i Ĺ&#x203A;redniej do dalszego rozwoju, nie tylko na Uniwersytecie w Limeryku, ale takĹźe na innych uczelniach. DziaĹ&#x201A; ten

fot. 3U]HP\VĂ&#x160;DZ0DFDĂ&#x160;ND

A-!Ä&#x161;!2-!<2->'89@;';< >9A03Ä&#x161;!$,ŕŚ&#x201D;8'&2-$,

68A'&9;!>-$-'ÂŁ!1--<8!&9W2->'89@;'<>-1'8@0<

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Ó?Ǥ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

5HODFMD]SLĂ&#x192;WHMHG\FMLZ\PLDQ\PLĂ&#x2021;dzynarodowej z Universita Politecnica delle Marche (UNIVPM) w Ankonie ;@1830</<৚638!A6-!;@<&!Ä&#x161;39-ĂľA8'!ÂŁ-A3>!ŕŁ&#x2014;683/'0;>@1-!2@1-Ăľ&A@2!83&3>'/ 9;<&'2;Ă&#x2022;>A2-='89-;!3ÂŁ-;'$2-$!&'ÂŁÂŁ'!8$,'l m>2032-'W83/'0;;'2 3#'/1</';@+3&2-3>@63#@;9;<&'2;Ă&#x2022;>>Ä&#x161;390-$,>8!03>-'38!A>@/!A&&3 2032@9;<&'2;Ă&#x2022;> f<A'96'$/!ÂŁ23ŕŚ&#x201D;$-^3ÂŁ-;@0!-031<2-0!$/!1-Ăľ&A@2!83&3>!\W

W

ostatnim tygodniu sierpnia grupa szesnastu studentĂłw z UNIVPM oraz Prof. Marco Cucculelli, opiekun studentĂłw, przyjechali do Krakowa z wizytÄ&#x2026; studyjnÄ&#x2026;. W ramach wymiany wĹ&#x201A;oscy studenci realizowali program przygotowany dla nich przez KatedrÄ&#x2122; StudiĂłw Europejskich pod kierownictwem prof. UEK dr hab. Aleksandra Surdeja. GoĹ&#x203A;cie z Ankony rozpoczÄ&#x2122;li pobyt od zaznajomienia siÄ&#x2122; z historiÄ&#x2026; oraz funkcjonowaniem Naszej Uczelni â&#x20AC;&#x201C; w pierwszym dniu pobytu odbyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122;

Ó?ÇĽ Ó? ÇĽ

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019; 28 2 28 88Ç&#x2019;Ç&#x2019;l Ç&#x2019;llÇ&#x201C;Ç&#x201C; Ç&#x201C;Ç&#x201C;m Ç&#x201C; Ç&#x201C;mm dd Ç&#x201C; --9 -9 -9 ;36 ;;3 36 6!!& &Ç? Ç?Ç?Ç&#x17D; Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019; Ç?

wycieczka z przewodnikiem po campusie UEK-u. Studenci UNIVPM byli pod wraĹźeniem rozmachu, z jakim rozwija siÄ&#x2122; nasza Uczelnia. Mieli oni moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; podziwiania reprezentacyjnych sal w Budynku GĹ&#x201A;Ăłwnym, czyli Sali Senackiej oraz Starej Auli. Poznali historiÄ&#x2122; powstawania kampusu, moĹźliwoĹ&#x203A;ci studiowania na UEK-u oraz odwiedzili najwaĹźniejsze budynki i miejsca na Uczelni. W ramach programu odbyĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; rĂłwnieĹź zajÄ&#x2122;cia dydaktyczne, obejmujÄ&#x2026;ce zagadnienia zwiÄ&#x2026;zane z sytuacjÄ&#x2026; spoĹ&#x201A;eczno-gospodarczÄ&#x2026; Polski i WĹ&#x201A;och oraz

realizacjÄ&#x2026; przez te kraje strategii Europa 2020. WĹ&#x201A;oscy studenci z duĹźym zaangaĹźowaniem dyskutowali na te tematy oraz wyraĹźali zainteresowanie stanowiskiem Polski w sprawach takich jak np. wprowadzenie waluty Euro. Jednym z najciekawszych elementĂłw wizyty studyjnej byĹ&#x201A;o zwiedzanie firmy Oknoplast Group w Ochmanowie. Po niezwykle ciekawej prezentacji, dotyczÄ&#x2026;cej dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci firmy, a szczegĂłlnie jej aktywnoĹ&#x203A;ci na rynku wĹ&#x201A;oskim, studenci mieli moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; poznania caĹ&#x201A;ego procesu produkcji okien, od ciÄ&#x2122;cia szkĹ&#x201A;a, aĹź po koĹ&#x201E;cowÄ&#x2026; kontrolÄ&#x2122; jakoĹ&#x203A;ci gotowych produktĂłw.


Podczas wizyty w Krakowie nie zabrakĹ&#x201A;o elementĂłw zwiÄ&#x2026;zanych z kulturÄ&#x2026;. DziÄ&#x2122;ki uprzejmoĹ&#x203A;ci MiÄ&#x2122;dzynarodowego Centrum Kultury wĹ&#x201A;oscy studenci mogli zapoznaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; z dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; tej instytucji oraz zwiedziÄ&#x2021; z przewodnikiem wystawÄ&#x2122; pt.: MAKOM. Dani Karavan. Esencja miejsca. W czasie wolnym za przewodnikĂłw po Krakowie i okolicach goĹ&#x203A;ciom z Ankony sĹ&#x201A;uĹźyli studenci specjalnoĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x17E;Polityka i komunikacja miÄ&#x2122;dzynarodowa.â&#x20AC;? Drugim etapem wymiany miÄ&#x2122;dzynarodowej z Universita Politecnica delle Marche byĹ&#x201A; wyjazd studentĂłw z UEK-u, studiujÄ&#x2026;cych Stosunki MiÄ&#x2122;dzynarodowe na specjalnoĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x17E;Polityka i komunikacja miÄ&#x2122;dzynarodowaâ&#x20AC;? na tygodniowy wyjazd studyjny do Ankony. OdbyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; on w pierwszym tygodniu wrzeĹ&#x203A;nia, bezpoĹ&#x203A;rednio po wizycie studentĂłw wĹ&#x201A;oskich w Krakowie. Grupa jedenastu studentek i studentĂłw pod opiekÄ&#x2026; mgr Hanny Kelm, spÄ&#x2122;dziĹ&#x201A;a ten czas w regionie Marche, bÄ&#x2122;dÄ&#x2026;cym ksiÄ&#x2026;Ĺźkowym przykĹ&#x201A;adem dystryktu przemysĹ&#x201A;owego, o niezwykle ciekawej historii oraz rozwiniÄ&#x2122;tym i zróşnicowanym przemyĹ&#x203A;le. OprĂłcz zwiedzania regionu, odbyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; rĂłwnieĹź wizyta na campusie UNIVPM, ktĂłry jest ma-

;<&'2$-A 63&$A!9>-A@;@>)81-'0236ÂŁ!9; 83<6

lowniczo usytuowany w niegdysiejszym cjonowania uczelni wyĹźszych, poznanie forcie. Studenci mieli okazjÄ&#x2122; zapoznaÄ&#x2021; nowej kultury, zobaczenie piÄ&#x2122;knych siÄ&#x2122; ze specyfikÄ&#x2026; funkcjonowania wĹ&#x201A;o- miejsc oraz zawarcie nowych znajomoskiej uczelni, a szczegĂłlnie WydziaĹ&#x201A;u Ĺ&#x203A;ci. W najbliĹźszej przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci planowaEkonomii. W wolnym czasie grupa ne jest pogĹ&#x201A;Ä&#x2122;bienie wspĂłĹ&#x201A;pracy Naszej zwiedzaĹ&#x201A;a AnkonÄ&#x2122;, prĂłbowaĹ&#x201A;a specja- Uczelni z UNIVPM w Ankonie, w tym Ĺ&#x201A;y kuchni wĹ&#x201A;oskiej, a takĹźe korzystaĹ&#x201A;a kontynuowanie wyjazdĂłw studyjnych. z urokĂłw plaĹźy. DzieĹ&#x201E; zazwyczaj koĹ&#x201E;czyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; dĹ&#x201A;ugÄ&#x2026; wieczornÄ&#x2026; dyskusjÄ&#x2026;. Wymiana z Universita Politecnica delle Marche w Ankonie jest dla studentĂłw mgr Hanna Kelm z Polski i z WĹ&#x201A;och szansÄ&#x2026; na wzajemne Asystent w Katedrze StudiĂłw Europejskich poznanie realiĂłw gospodarczych, funk-

;<&'2$- A'96'$/!ÂŁ23ŕŚ&#x201D;$-3ÂŁ-;@0!-031<2-0!$/!1-Ăľ&A@2!83&3>!2!0!16<9-'&>2032-'

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Ó?ÇŚ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

E-biznes od kuchni 3Ä&#x161;Ă­$A'2-'A!/ĂľŕŁ&#x2014;!0!&'1-$0-$,-68!0;@0-+3963&!8$A'/;32-'Ä&#x161;!;>!9A;<0!W'&2!0 >A!/'12Ă­2-'<(23ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;2!<03>$Ă&#x2022;>-68A'&9-Ăľ#-38$Ă&#x2022;><&!/'9-Ăľ63>3ÂŁ-68A'Ä&#x161;!1@>!ŕŁ&#x2014;. 9!&A'2-'A!/ĂľŕŁ&#x2014;&@&!0;@$A2@$,>68!0;@$'-13৚£->3ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;63&@90<;3>!2-!AÂŁ<&ৡ1-T 0;Ă&#x2022;8A@2!$3&A-'ŕĽ&#x2DC;^9-'&AĂ­63<9A@>#-A2'9-'\;32-'>Ă­;6ÂŁ->-'2-';@ÂŁ03$-'0!>' <83A1!-$'2-'A!/ĂľŕŁ&#x2014;T!ÂŁ';!0৚'A2!031-;!13৚£->3ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;639A'8A'2-!9>3/'/>-'&A@W

W

semestrze letnim w ramach przedmiotu â&#x20AC;&#x17E;E-biznesâ&#x20AC;? realizowanego na specjalnoĹ&#x203A;ci Ekonomia menedĹźerska na kierunku Ekonomia odbyĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; warsztaty-spotkania z osobami, ktĂłre na co dzieĹ&#x201E; dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026; w branĹźy szeroko rozumianego biznesu elektronicznego. Cykl warsztatĂłw skĹ&#x201A;adaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; z szeĹ&#x203A;ciu spotkaĹ&#x201E;. RozpoczÄ&#x2122;li go dwaj przesympatyczni panowie z firmy Delante Online Marketing, ktĂłra zajmuje siÄ&#x2122; marketingiem w Internecie. MichaĹ&#x201A; Burkiewicz oraz Jacek Blaut prostym jÄ&#x2122;zykiem przedstawili, jak znaleĹşÄ&#x2021; swoje miejsce w globalnej sieci, przy uĹźyciu choÄ&#x2021;by pozycjonowania w wyszukiwarkach internetowych oraz mediĂłw spoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;ciowych. Kolejnym prelegentem byĹ&#x201A; MichaĹ&#x201A; Madura, menedĹźer PR w serwisie Edisonda.pl. Firma zajmuje siÄ&#x2122; zagadnieniami zwiÄ&#x2026;zanymi z coraz bardziej modnym â&#x20AC;&#x201C; szczegĂłlnie w ostatnich latach â&#x20AC;&#x201C; user experience (czyli projektowaniem serwisĂłw i aplikacji internetowych, kĹ&#x201A;adÄ&#x2026;c nacisk na doĹ&#x203A;wiadczenia i emocje, jakie uĹźytkownik przeĹźywa w interakcji z danym systemem). Podczas tych warsztatĂłw wcieliliĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; w rolÄ&#x2122; testerĂłw uĹźytecznoĹ&#x203A;ci wybranego sklepu internetowego. WedĹ&#x201A;ug opracowanego wczeĹ&#x203A;niej scenariusza, okreĹ&#x203A;laliĹ&#x203A;my, jak bardzo przyjazny dla uĹźytkownika jest dany sklep â&#x20AC;&#x201C; czy jest on intuicyjny i logiczny, czy teĹź jego interfejs potrafi wprawiÄ&#x2021; w zakĹ&#x201A;opotanie nawet wytrwanych e-klientĂłw. Takie spojrzenie â&#x20AC;&#x17E;od kuchniâ&#x20AC;? pozwoliĹ&#x201A;o nam w zupeĹ&#x201A;nie

Ó?Ó?

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

innym Ĺ&#x203A;wietle zobaczyÄ&#x2021; znane serwisy internetowe. NastÄ&#x2122;pne warsztaty poprowadziĹ&#x201A;a Dominika Walec â&#x20AC;&#x201C; Key Account Manager w Estimote, Inc. Problematyka warsztatĂłw dotyczyĹ&#x201A;a internetu rzeczy (internet of things). Zgodnie z tÄ&#x2026; koncepcjÄ&#x2026;, przedmioty codziennego uĹźytku mogÄ&#x2026; gromadziÄ&#x2021;, przetwarzaÄ&#x2021; lub wymieniaÄ&#x2021; dane za poĹ&#x203A;rednictwem sieci komputerowej. â&#x20AC;&#x17E;InteligencjÄ&#x2026;â&#x20AC;? obdarzyÄ&#x2021; moĹźna np. sprzÄ&#x2122;t AGD, artykuĹ&#x201A;y oĹ&#x203A;wietleniowe, a nawet psiÄ&#x2026; obroĹźÄ&#x2122;. Estimote zajmuje siÄ&#x2122; produkcjÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;beaconĂłwâ&#x20AC;?, czyli niewielkich nadajnikĂłw, ktĂłre emitujÄ&#x2026; sygnaĹ&#x201A;y, odczytywane nastÄ&#x2122;pnie przez kompatybilne z nimi urzÄ&#x2026;dzenia, np. smartfony, a zbierane w ten sposĂłb dane moĹźna wykorzystaÄ&#x2021; do lepszego zaspokojenia potrzeb klientĂłw (np. mocno spersonalizowanych promocji). Tematyka warsztatĂłw, choÄ&#x2021; trochÄ&#x2122; egzotyczna (beacony nie sÄ&#x2026; jeszcze w Polsce tak spopularyzowane, jak w USA), poruszaĹ&#x201A;a zagadnienia, ktĂłre â&#x20AC;&#x201C; byÄ&#x2021; moĹźe za kilka lat â&#x20AC;&#x201C; stanÄ&#x2026; siÄ&#x2122; tak samo powszechne, jak korzystanie dziĹ&#x203A; z poczty e-mail. Na kolejnym spotkaniu zostaliĹ&#x203A;my wprowadzeni w podstawowe tajniki performance marketingu. OkreĹ&#x203A;lenie wpĹ&#x201A;ywu reklamy na uĹźytkownika i pomiar stopnia konwersji w Ĺźadnym innym kanale nie jest tak Ĺ&#x201A;atwo dostÄ&#x2122;pny. Magdalena Patynowska, wspĂłĹ&#x201A;pracujÄ&#x2026;ca z agencjÄ&#x2026; MediaGroup London oraz Sylwia Zdrowak, koordynujÄ&#x2026;ca kampanie e-marketingowe w serwisie Allani.pl, opowiedziaĹ&#x201A;y nam, jak dobrze zareklamowaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; w Google Adwords

oraz w mediach spoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;ciowych (np. Facebook), a później to zmierzyÄ&#x2021; i wyciÄ&#x2026;gnÄ&#x2026;Ä&#x2021; konstruktywne wnioski. W trakcie warsztatĂłw poruszony zostaĹ&#x201A; takĹźe temat kampanii Ĺ&#x203A;ledzÄ&#x2026;cych (retargeting). WyĹ&#x203A;wietlanie powtarzalnych reklam, choÄ&#x2021; sÄ&#x2026; one najbardziej irytujÄ&#x2026;ce dla uĹźytkownikĂłw, okazuje siÄ&#x2122; jednoczeĹ&#x203A;nie jednÄ&#x2026; z najbardziej efektywnych metod stosownych w e-marketingu. Przedostatnie warsztaty dotyczyĹ&#x201A;y usĹ&#x201A;ug ksiÄ&#x2122;gowych w modelu SaaS (software as a service). UdostÄ&#x2122;pnianie oprogramowania przez Internet, dziÄ&#x2122;ki czemu klient nie musi ani kupowaÄ&#x2021; na niego licencji, ani później zarzÄ&#x2026;dzaÄ&#x2021; i aktualizowaÄ&#x2021; danej aplikacji, w coraz szerszym zakresie wykorzystywane jest nie tylko przez duĹźe, ale takĹźe i maĹ&#x201A;e firmy. Anna Pisu oraz Tomasz MoraĹ&#x201E;ski â&#x20AC;&#x201C; pracownicy inFakt.pl opowiedzieli nam, jak za poĹ&#x203A;rednictwem prostych aplikacji online moĹźna kierowaÄ&#x2021; biznesem z kaĹźdego zakÄ&#x2026;tka Ĺ&#x203A;wiata â&#x20AC;&#x201C; prowadziÄ&#x2021; ksiÄ&#x2122;gowoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i wystawiaÄ&#x2021; faktury za pomocÄ&#x2026; paru klikniÄ&#x2122;Ä&#x2021; myszy. RosnÄ&#x2026;ca popularnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; oprogramowania w chmurze obliczeniowej wiÄ&#x2026;Ĺźe siÄ&#x2122; z moĹźliwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; obniĹźki kosztĂłw funkcjonowania firm. Ostatnie spotkanie poprowadziĹ&#x201A; Tadeusz Skrzypczak, gĹ&#x201A;Ăłwny analityk w International Coupons SA, ktĂłry przybliĹźyĹ&#x201A; model biznesowy firmy. Przedmiotem dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci spĂłĹ&#x201A;ki jest oferowanie klientom kodĂłw rabatowych. Firma dziaĹ&#x201A;a nie tylko w Polsce (poprzez stronÄ&#x2122; internetowÄ&#x2026; KodyRabatowe.pl), ale praktycznie na caĹ&#x201A;ym Ĺ&#x203A;wiecie. Ponadto, w trakcie warsztatĂłw moĹźna byĹ&#x201A;o dowiedzieÄ&#x2021; siÄ&#x2122; co nieco


o wykorzystaniu narzÄ&#x2122;dzi Google Ana- dÄ&#x2122;, jak caĹ&#x201A;y proces przebiega od drugiej lytics do pozycjonowania stron. Jest strony. Trzeba przyznaÄ&#x2021;, Ĺźe warsztaty to bardzo istotna kwestia, poniewaĹź te zachÄ&#x2122;ciĹ&#x201A;y przynajmniej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; z nas nie bez przyczyny mĂłwi siÄ&#x2122;, Ĺźe dobrym do zastanowienia siÄ&#x2122; nad podjÄ&#x2122;ciem miejscem na ukrycie nieboszczyka jest biznesu w sieci elektronicznej. Jest druga strona wynikĂłw wyszukiwania to tym bardziej istotne, Ĺźe rola tego w Google â&#x20AC;&#x201C; tam nikt juĹź nie zaglÄ&#x2026;da... sektora w gospodarce z roku na rok Spotkania z osobami dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;cymi jest coraz wiÄ&#x2122;ksza. w sektorze e-biznesie dostarczyĹ&#x201A;y nam nie tylko fachowej wiedzy, ale i zuMaĹ&#x201A;gorzata Sarama peĹ&#x201A;nie innego spojrzenia na serwisy MaĹ&#x201A;gorzata Siwa internetowe, z ktĂłrymi spotykamy siÄ&#x2122; na co dzieĹ&#x201E;. BÄ&#x2122;dÄ&#x2026;c jedynie uĹźytkowniKrDUEk2002Em (rok akademicki 2014/2015) kami, nie zastanawiamy siÄ&#x2122; tak napraw-

Konwersatorium z przedmiotu ^ f#-A2'9\]QDMGXMHVLĂ&#x2021;ZSURJUDPLHVWXGLÂľZQDVSHFMDOQRĂ?FL(NRQRPLDPHQHGĂ&#x2014;HUVND NLHUXQHN(NRQRPLD =DMĂ&#x2021;FLDSURZDG]RQHVĂ&#x192;SU]H] GU*U]HJRU]D:DĂ&#x160;Ă&#x2021;JĂ&#x2021;].DWHGU\ 0LNURHNRQRPLL:ELHĂ&#x2014;Ă&#x192;F\PURNX akademickim planowane jest kontyQXRZDQLHF\NOXZDUV]WDWÂľZVSRWNDĂ&#x152; z praktykami gospodarczymi w ramach tego przedmiotu.

Parlament Studencki UEK &3#Ă­&ৡ>-'&AĂľ-$'22'&3ŕŚ&#x201D;>-!&$A'2-'R,$'9A1-'ŕŁ&#x2014;>6Ä&#x161;@>2!৚@$-'<$A'ÂŁ2-S 3#!$A@ŕŁ&#x2014;/!0>@+ÂŁĂ­&!68!$!63&$A!92!/>-Ăľ09A'+3ŕŚ&#x201D;>-Ăľ;!9;<&'2;Ă&#x2022;>$A@ÂŁ- <>'2!ÂŁ-Ă&#x2022;>S!9A+Ä&#x161;3>Ăľ6'Ä&#x161;2Ă­631@9Ä&#x161;Ă&#x2022;>S!8ÂŁ!1'2;;3ÂŁ<&A-'&A-!Ä&#x161;!/Ă­$@A6!9/Ă­ -A!!2+!৚3>!2-'1W3Ä&#x161;Ă­$A&32!9-08'</৚@$-'9;<&'2$0-'8!A'1A2!1-R

P

arlament Studencki to organ samorzÄ&#x2026;du studenckiego, ktĂłrego gĹ&#x201A;Ăłwnym zadaniem jest reprezentowanie studentĂłw przed WĹ&#x201A;adzami Uczelni. Studenci stanowiÄ&#x2026; 20% skĹ&#x201A;adu Rady WydziaĹ&#x201A;u, na ktĂłrej podejmowane sÄ&#x2026; najwaĹźniejsze decyzje dotyczÄ&#x2026;ce wydziaĹ&#x201A;u oraz Senatu, ktĂłry jest najwyĹźszym organem kolegialnym na Uczelni. Nasi przedstawiciele zasiadajÄ&#x2026; rĂłwnieĹź w komisjach dydaktycznych, ktĂłre uchwalajÄ&#x2026; plany studiĂłw, komisjach stypendialnych, decydujÄ&#x2026;cych o tym, kto otrzyma stypendium czy komisjach dyscyplinarnych, przed ktĂłrymi moĹźe stanÄ&#x2026;Ä&#x2021; osoba, ktĂłrej czyny uchybiajÄ&#x2026; godnoĹ&#x203A;ci studenta. Przez caĹ&#x201A;y rok pracujemy rĂłwnieĹź nad projektami rozrywkowymi. W najbliĹźszym czasie rozpocznÄ&#x2026; siÄ&#x2122; przygotowania do kolejnej edycji plebiscytu â&#x20AC;&#x17E;Mentorzy UEKâ&#x20AC;?, w ktĂłrym studenci mogÄ&#x2026; wskazaÄ&#x2021; najlepszego swoim zdaniem wykĹ&#x201A;adowcÄ&#x2122;. Nagrody wrÄ&#x2122;czane sÄ&#x2026; prowadzÄ&#x2026;cym podczas Balu Parlamentarzysty, na ktĂłry

zapraszane sÄ&#x2026; WĹ&#x201A;adze Uczelni, wyróşnieni wykĹ&#x201A;adowcy oraz przedstawiciele organizacji studenckich. JuĹź w listopadzie zaczniemy rĂłwnieĹź pracÄ&#x2122; nad projektem â&#x20AC;&#x17E;Mosty Ekonomiczneâ&#x20AC;?, ktĂłrego finaĹ&#x201A; planowany jest na przeĹ&#x201A;om lutego i marca. â&#x20AC;&#x17E;Mosty Ekonomiczneâ&#x20AC;? organizowane sÄ&#x2026; przez wszystkie publiczne uczelnie ekonomiczne w Polsce, zrzeszone w Forum Uczelni Ekonomicznych. DziÄ&#x2122;ki nim studenci mogÄ&#x2026; zobaczyÄ&#x2021;, jak wyglÄ&#x2026;da studiowanie na innej uczelni oraz majÄ&#x2026; moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; integracji z ekonomistami ze SzkoĹ&#x201A;y GĹ&#x201A;Ăłwnej Handlowej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Poznaniu czy we WrocĹ&#x201A;awiu. W semestrze letnim odbywa siÄ&#x2122; Bezpieczna Uczelnia, projekt wspĂłĹ&#x201A;organizowany z PeĹ&#x201A;nomocnikiem Rektora ds. BezpieczeĹ&#x201E;stwa i Ochrony Informacji Niejawnych â&#x20AC;&#x201C; dr. Rozwadowskim. Na ten dzieĹ&#x201E; przygotowujemy akcje informujÄ&#x2026;ce, ktĂłre majÄ&#x2026; na celu uĹ&#x203A;wiadomiÄ&#x2021; naszÄ&#x2026; spoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; akademickÄ&#x2026; o zagroĹźeniach, jakie na nich czyhajÄ&#x2026;.

Przez caĹ&#x201A;y rok trwajÄ&#x2026; rĂłwnieĹź prace nad Juwenaliami â&#x20AC;&#x201C; najwiÄ&#x2122;kszym Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;tem studentĂłw. Dyrektor JuwenaliĂłw 2016 â&#x20AC;&#x201C; przedstawiciel Parlamentu Studenckiego â&#x20AC;&#x201C; juĹź teraz intensywnie pracuje nad tym wydarzeniem. Juwenalia to nie tylko Koncert GĹ&#x201A;Ăłwny â&#x20AC;&#x201C; przez caĹ&#x201A;y tydzieĹ&#x201E; na kampusie na studentĂłw czeka mnĂłstwo atrakcji. To rĂłwnieĹź okazja dla studentĂłw wszystkich czterech wydziaĹ&#x201A;Ăłw na zdobycie Pucharu Rektora â&#x20AC;&#x201C; podczas zmagaĹ&#x201E; wydziaĹ&#x201A;Ăłw. JeĹ&#x203A;li chcesz wynieĹ&#x203A;Ä&#x2021; ze studiĂłw coĹ&#x203A; wiÄ&#x2122;cej niĹź wiedzÄ&#x2122;, poznaÄ&#x2021; wspaniaĹ&#x201A;ych ludzi, przeĹźyÄ&#x2021; niesamowite przygody, uczestniczyÄ&#x2021; w wartoĹ&#x203A;ciowych szkoleniach i zmieniÄ&#x2021; Ĺźycie uczelni, nie czekaj i juĹź dziĹ&#x203A; zgĹ&#x201A;oĹ&#x203A; siÄ&#x2122; do wolontariatu PSUEK! WiÄ&#x2122;cej informacji na www.psuek.pl, a zgĹ&#x201A;oszenia wysyĹ&#x201A;ajcie na hr@psuek.pl. Dominika Danielczyk &]Ă&#x160;RQHN=DU]Ă&#x192;GXGV3URPRFML Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Ó?ǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Ă&#x2013;\FLHEH]RJUDQLF]HĂ&#x152; 32('8'2$/!^ࢰ@$-'#'A3+8!2-$A'ŕĽ&#x2DC;\3&#@Ä&#x161;!9-ĂľÇ?Ç?0>-';2-!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;8W2! 2'!;!&-32 >3A2!2-<W63;0!2-'A38+!2-A3>!Ä&#x161;!)81!-ÂŁ'>90-{!8;2'8A@T0;Ă&#x2022;8!3&632!& Ç&#x2022;ÂŁ!;A#-'8!&3ŕŚ&#x201D;>-!&$A'2-'>;'/&A-'&A-2-'T38+!2-A</Ă­$8Ă&#x2022;৚2'+383&A!/<9A03ÂŁ'2-!T 032$'8;@$A@>@9;Ă­6-'2-!W9A@9$@<$A'9;2-$@>@&!8A'2-!#@ÂŁ-68A'032@>!2-T৚' >!8;3>-'ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;^৚@$-'#'A3+8!2-$A'ŕĽ&#x2DC;\.

P

rzedstawicielki ZSN UEK miaĹ&#x201A;y okazjÄ&#x2122; i przyjemnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wziÄ&#x2026;Ä&#x2021; udziaĹ&#x201A; w tym niecodziennym wydarzeniu â&#x20AC;&#x201C; konferencji pod hasĹ&#x201A;em: ,,Ĺťycie bez ograniczeĹ&#x201E;â&#x20AC;?. To spotkanie poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czyĹ&#x201A;o ze sobÄ&#x2026; inspirujÄ&#x2026;ce prelekcje z rĂłwnie bogatymi wystÄ&#x2122;pami artystycznymi, dziÄ&#x2122;ki czemu przekaz byĹ&#x201A; bardziej autentyczny i mĂłgĹ&#x201A; Ĺ&#x201A;atwo trafiÄ&#x2021; do kaĹźdej osoby, bez wzglÄ&#x2122;du na wiek, nastawienie do Ĺźycia, poglÄ&#x2026;dy czy posiadanÄ&#x2026; niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. WĹ&#x203A;rĂłd prelegentĂłw nie zabrakĹ&#x201A;o znanych polskich i zagranicznych mentorĂłw i motywacyjnych mĂłwcĂłw. Les Brown, Patrick Liew, Jakub BÄ&#x2026;czek czy Ĺ ukasz JakĂłbiak dzielili siÄ&#x2122; z widzami na stadionie swoimi doĹ&#x203A;wiadczeniami Ĺźyciowymi, czÄ&#x2122;sto bardzo osobistymi i trudnymi. no prelekcje, po ktĂłrych zebrani mogli Opowiadali, jak ciÄ&#x2122;Ĺźko byĹ&#x201A;o im osiÄ&#x2026;gnÄ&#x2026;Ä&#x2021; obejrzeÄ&#x2021; spektakl teatralny. Wszystto, co majÄ&#x2026; oraz staÄ&#x2021; siÄ&#x2122; takimi ludĹşmi, ko, co zaprezentowano, zwiÄ&#x2026;zane byĹ&#x201A;o jakimi sÄ&#x2026; obecnie. Z wielkim zaangaĹźo- z tematem motywacji. Ponadto caĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; waniem starali siÄ&#x2122; przekonaÄ&#x2021; wszystkich programu merytorycznego przeplatazebranych, Ĺźe nie wolno siÄ&#x2122; poddawaÄ&#x2021; na byĹ&#x201A;a wykonywaniem piosenek przez i wmawiaÄ&#x2021; sobie, Ĺźe czegoĹ&#x203A; nie potrafimy, zespĂłĹ&#x201A; muzyczny. Ĺźe jesteĹ&#x203A;my do niczego. DzieĹ&#x201E; peĹ&#x201A;en wraĹźeĹ&#x201E; zwieĹ&#x201E;czyĹ&#x201A;o wystÄ&#x2026;Wydarzenie trwaĹ&#x201A;o caĹ&#x201A;y dzieĹ&#x201E; i zosta- pienie Nicka Vujicica, mĂłwcy serbskiego Ĺ&#x201A;o podzielone na dwie czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci. W pierw- pochodzenia, ktĂłry mimo braku koĹ&#x201E;czyn szej miaĹ&#x201A;o miejsce oficjalne rozpoczÄ&#x2122;cie jeĹşdzi po caĹ&#x201A;ym Ĺ&#x203A;wiecie, aby spotykaÄ&#x2021; spotkania uĹ&#x203A;wietnione przez efektowny siÄ&#x2122; z ludĹşmi i dzieliÄ&#x2021; siÄ&#x2122; z nimi historiÄ&#x2026; pokaz taĹ&#x201E;ca. Po tym organizatorzy po- swojego Ĺźycia. GoĹ&#x203A;Ä&#x2021; specjalny okazaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; witali widzĂłw, zapraszajÄ&#x2026;c poszczegĂłl- byÄ&#x2021; bardzo otwartym i peĹ&#x201A;nym optyminych prelegentĂłw do swoich wystÄ&#x2026;pieĹ&#x201E;. zmu czĹ&#x201A;owiekiem. Podczas wystÄ&#x2026;pienia W tym bloku rĂłwnieĹź przewidziano mĂłwiĹ&#x201A; w sposĂłb prosty i bezpoĹ&#x203A;redni, rozstrzygniÄ&#x2122;cie konkursu na filmik te- niejednokrotnie zaskakiwaĹ&#x201A; przy tym matyczny, ktĂłry zorganizowaĹ&#x201A;a Funda- ogromnym poczuciem humoru. PotrafiĹ&#x201A; cja â&#x20AC;&#x17E;Yes or Yesâ&#x20AC;? zajmujÄ&#x2026;ca siÄ&#x2122; inspiracjÄ&#x2026;, czasami mĂłwiÄ&#x2021; o trudnych sytuacjach pomocÄ&#x2026; i integracjÄ&#x2026;. Filmy miaĹ&#x201A;y poka- swojego Ĺźycia z przymruĹźeniem oka. zaÄ&#x2021;, dlaczego warto pomĂłc konkretnej Na proĹ&#x203A;bÄ&#x2122; Vujicica wszystkie osoby poruosobie. W drugiej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci kontynuowa- szajÄ&#x2026;ce siÄ&#x2122; na wĂłzku zostaĹ&#x201A;y zaproszone

Ó?Ó&#x2018;

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

pod scenÄ&#x2122;, by na zakoĹ&#x201E;czenie spotkania mĂłwca mĂłgĹ&#x201A; poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;ciÄ&#x2021; im trochÄ&#x2122; czasu. NiewÄ&#x2026;tpliwie moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wysĹ&#x201A;uchania tak interesujÄ&#x2026;cego czĹ&#x201A;owieka byĹ&#x201A;a najwaĹźniejszym momentem dnia. Warto byĹ&#x201A;o przejechaÄ&#x2021; tak duĹźÄ&#x2026; odlegĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021;, aby braÄ&#x2021; udziaĹ&#x201A; w tym bardzo inspirujÄ&#x2026;cym wydarzeniu. KaĹźdy z prelegentĂłw wniĂłsĹ&#x201A; wiele do naszego Ĺźycia i zmotywowaĹ&#x201A; do dziaĹ&#x201A;ania. My, jako studenci niepeĹ&#x201A;nosprawni, na co dzieĹ&#x201E; rĂłwnieĹź spotykamy wiele trudnoĹ&#x203A;ci i przeszkĂłd. Jednak jako, Ĺźe â&#x20AC;&#x17E;niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; jest tylko w Twoim umyĹ&#x203A;leâ&#x20AC;? staramy siÄ&#x2122; pokonywaÄ&#x2021; te bariery i tak jak Nick Vujicic i inni wieĹ&#x203A;Ä&#x2021; Ĺźycie bez ograniczeĹ&#x201E;. Katarzyna Grzybek Ewa Krzywda Joanna KwiecieĹ&#x201E; Zrzeszenie StudentĂłw 1LHSHĂ&#x160;QRVSUDZQ\FK8(.


ĂŹ=$.5Ă&#x2020;&21<8(.ĂŤĂĽ dobry sposĂłb na pomaganie 8A'A632!&6-ĂľŕŁ&#x2014;1-'9-Ăľ$@3&9;@$A2-!&303ŕĽ&#x2DC;$!1!/!#8W963Ä&#x161;'$A23ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;!0!&'1-$0! 2->'89@;';< 03231-$A2'+3>8!03>-'A#-'8!Ä&#x161;!6ÂŁ!9ধ03>'2!08Ăľ;0->8!1!$, 0320<89<^ ĂŁ \T0;Ă&#x2022;8'+3631@9Ä&#x161;3&!>$Ă­-38+!2-A!;38'1#@Ä&#x161;3 8A'9A'2-';<&'2;Ă&#x2022;>-'6'Ä&#x161;23968!>2@$, W 2-$/!;@>!A39;!Ä&#x161;!A$,Ăľ$-Ă­ 68A@/Ăľ;!2-';@ÂŁ03>ŕŚ&#x201D;8Ă&#x2022;&9;<&'2;Ă&#x2022;>-68!$3>2-0Ă&#x2022;>W

G

Ĺ&#x201A;Ăłwnym celem tego konkursu byĹ&#x201A;o zbieranie plastikowych nakrÄ&#x2122;tek róşnego rodzaju, z ktĂłrych pozyskane Ĺ&#x203A;rodki pieniÄ&#x2122;Ĺźne zostaĹ&#x201A;y przeznaczone na pokrycie kosztĂłw operacji i rehabilitacji niepeĹ&#x201A;nosprawnego Jakuba DÄ&#x2026;browskiego z Limanowej. ChĹ&#x201A;opiec urodziĹ&#x201A; siÄ&#x2122; ze Ĺşle koĹ&#x201E;czynami, jednak szansÄ&#x2026; dla niego byĹ&#x201A;a kosztowna operacja w Stanach Zjednoczonych. ZSN UEK organizujÄ&#x2026;c konkurs chciaĹ&#x201A;o poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czyÄ&#x2021; przyjemne z poĹźytecznym, szczytny cel oraz praktyczne umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci dziaĹ&#x201A;ania. Nasza organizacja chciaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; przekonaÄ&#x2021; jak bardzo potrafiÄ&#x2026; zmotywowaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; studenci i pracownicy UEK majÄ&#x2026;c jeden, wspĂłlny cel. Zrealizowana inicjatywa cieszyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; duĹźym zainteresowaniem, co przeĹ&#x201A;oĹźyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; na duĹźÄ&#x2026; liczbÄ&#x2122; uczestnikĂłw.

czas, ktĂłrej ogĹ&#x201A;oszono zwyciÄ&#x2122;zcĂłw w poszczegĂłlnych kategoriach oraz wrÄ&#x2122;czono nagrody. Sponsorami nagrĂłd w postaci voucherĂłw oraz zaproszeĹ&#x201E; na usĹ&#x201A;ugi byĹ&#x201A;y: Salon Hair & Beauty ROMAN, Centrum Wspinaczkowe FORTECA oraz Pink Bowling & Club. ZwyciÄ&#x2122;zcami konkursu indywidualnie zostali Pan Robert Krupa w kategorii ZakrÄ&#x2122;cony student gromadzÄ&#x2026;c 218 kg nakrÄ&#x2122;tek oraz Pan dr Marek Benio w kategorii ZakrÄ&#x2122;cony pracownik, ktĂłry uzbieraĹ&#x201A; 32 kg. Natomiast w kategorii Grupa studencka speĹ&#x201A;niajÄ&#x2026;ca marzenia zwyciÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201A;o KoĹ&#x201A;o Naukowe Opakowalnictwa TowarĂłw majÄ&#x2026;c 63,5 kg oraz w kategorii Grupa pracownikĂłw speĹ&#x201A;niajÄ&#x2026;ca marzenia wygraĹ&#x201A;a Katedra Gospodarki Regionalnej, ktĂłra zebraĹ&#x201A;a 35,9 kg.

!068A'#-'+!Ä&#x161;0320<89S

!Ä&#x161;'63&9<13>!2-'

Konkurs realizowany byĹ&#x201A; w kategoriach: ZakrÄ&#x2122;cony student, ZakrÄ&#x2122;cony pracownik, Grupa studencka speĹ&#x201A;niajÄ&#x2026;ca marzenia oraz Grupa pracownikĂłw speĹ&#x201A;niajÄ&#x2026;ca marzenia. ChodziĹ&#x201A;o o to, aby osoby naleĹźÄ&#x2026;ce do poszczegĂłlnych kategorii zgromadziĹ&#x201A;y jak najwiÄ&#x2122;kszÄ&#x2026; iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; kilogramĂłw nakrÄ&#x2122;tek. W dowolnym momencie trwania konkursu uczestnicy przynosili do siedziby ZSN UEK nakrÄ&#x2122;tki, ktĂłre potem byĹ&#x201A;y waĹźone i zapisywane. Z racji dĹ&#x201A;ugiego czasu trwania konkursu organizatorzy co miesiÄ&#x2026;c podawali czÄ&#x2026;stkowe rankingi, aby kaĹźdy z biorÄ&#x2026;cych udziaĹ&#x201A; w konkursie mĂłgĹ&#x201A; Ĺ&#x203A;ledziÄ&#x2021; sytuacjÄ&#x2122;,

natomiast na zakoĹ&#x201E;czenie zaplanowane byĹ&#x201A;o W ramach konkursu Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;cznie udaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; gĹ&#x201A;Ăłwne ogĹ&#x201A;oszenie wynikĂłw oraz wyĹ&#x201A;onie- zebraÄ&#x2021; 554,4 kg, natomiast doliczajÄ&#x2026;c nanie zwyciÄ&#x2122;zcĂłw poszczegĂłlnych kategorii. krÄ&#x2122;tki spoza konkursu zgromadzono ich Warto wspomnieÄ&#x2021;, Ĺźe nakrÄ&#x2122;tki zbierane blisko 800 kg. Jako organizacja bardzo byĹ&#x201A;y takĹźe poza konkursem m.in. do pu- cieszymy siÄ&#x2122; takim wynikiem. DziÄ&#x2122;kujedeĹ&#x201A;ek rozmieszczonych na terenie uczelni, my wszystkim, ktĂłrzy mieli jakikolwiek przez osoby zewnÄ&#x2122;trzne oraz wszystkich, wkĹ&#x201A;ad w przebieg konkursu oraz za tak ktĂłrzy wyrazili chÄ&#x2122;Ä&#x2021; przekazania nakrÄ&#x2122;tek liczny odzew ze strony wszystkich uczestna nasz cel. nikĂłw i sympatykĂłw. MoĹźna bez wÄ&#x2026;tpienia powiedzieÄ&#x2021;, Ĺźe wszyscy â&#x20AC;&#x17E;zakrÄ&#x2122;ciliĹ&#x203A;my siÄ&#x2122;â&#x20AC;? 3A9;8A@+2-Ăľ$-'0320<89< na pomaganie. 1 czerwca br. odbyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; mini gala konkursu â&#x20AC;&#x17E;ZAKRÄ&#x2DC;CONY UEKâ&#x20AC;? pod-

Katarzyna Grzybek Sekretarz ZSN UEK

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Ó?Ǩ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Profesor Janusz Filipiak JRĂ?FLHPĂŹ6SRWNDQLDQD3DUNLHFLHĂŤ 8'A'9)81@-2(381!;@$A2'/31!8$,3&>-'&A-Ä&#x161;2->'89@;'; 03231-$A2@ >8!03>-'T2!A!6839A'2-'3Ä&#x161;!!<03>'+3@20<!6-;!Ä&#x161;3>'+3 2&'?T #@963;0!ŕŁ&#x2014;9-ĂľA'9;<&'2;!1--363>-'&A-'ŕŁ&#x2014;-13;@1T$3/'9;&ÂŁ!2-'+3>!৚2' >83#-'2-<#-A2'9<>&A-9-'/9A@$,8'!ÂŁ-!$,.

P

rezes firmy informatycznej Comarch GĹ&#x201A;Ăłwnym przedmiotem rozmowy byĹ&#x201A;a odwiedziĹ&#x201A; Uniwersytet Ekonomicz- sytuacja studentĂłw na rynku pracy. Wieny w Krakowie, na zaproszenie KoĹ&#x201A;a loletnie doĹ&#x203A;wiadczenie w biznesie skĹ&#x201A;aniaNaukowego Rynku KapitaĹ&#x201A;owego Ĺ&#x201A;y Profesora do dzielenia siÄ&#x2122; poglÄ&#x2026;dami Index, by spotkaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; ze studentami i opo- na temat rozwijania kariery. GoĹ&#x203A;Ä&#x2021; spotkawiedzieÄ&#x2021; im o tym, co jest dla niego waĹźne nia poĹ&#x201A;oĹźyĹ&#x201A; duĹźy nacisk na tzw. â&#x20AC;&#x17E;postpone w robieniu biznesu w dzisiejszych realiach. gratificationâ&#x20AC;?, czyli nagrodÄ&#x2122;, ktĂłra zostaje Po raz kolejny wydarzenie projektu spo- opóźniona w czasie. PodkreĹ&#x203A;liĹ&#x201A; takĹźe, Ĺźe czĹ&#x201A;otkaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; z zainteresowaniem wĹ&#x203A;rĂłd stu- wieka wyróşnia spoĹ&#x203A;rĂłd innych gatunkĂłw dentĂłw. Spotkanie zostaĹ&#x201A;o otwarte przez to, Ĺźe potrafi inwestowaÄ&#x2021; w siebie i czekaÄ&#x2021; Prorektora ds. KsztaĹ&#x201A;cenia i StudentĂłw na efekty, ktĂłre nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026; później. Dlatego Profesora Krzysztofa SurĂłwkÄ&#x2122;. MiaĹ&#x201A;o ono teĹź osoba, ktĂłra chce odnieĹ&#x203A;Ä&#x2021; sukces, musi miejsce 2 czerwca i zostaĹ&#x201A;o poprowadzone caĹ&#x201A;y czas poszerzaÄ&#x2021; swojÄ&#x2026; wiedzÄ&#x2122;, ciÄ&#x2122;Ĺźko praprzez redaktora TVP KrakĂłw SĹ&#x201A;awomira cowaÄ&#x2021; i czekaÄ&#x2021; cierpliwie na owoce swoich Mokrzyckiego. staraĹ&#x201E;. Sam przyznaĹ&#x201A;, Ĺźe milionerem zostaĹ&#x201A;

ǧǥ

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

dopiero w wieku 50 lat. Jedynie wytrwaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021;, determinacja i wspomniana wczeĹ&#x203A;niej ciÄ&#x2122;Ĺźka praca dajÄ&#x2026; szansÄ&#x2122; na speĹ&#x201A;nienie marzeĹ&#x201E;. To juĹź nie pomysĹ&#x201A; jest najwaĹźniejszy, a nieustanna aktywnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, ktĂłra przybliĹźa do osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;cia celu. Za przykĹ&#x201A;ad posĹ&#x201A;uĹźyĹ&#x201A;y jego wĹ&#x201A;asne dzieci, ktĂłrym nie wystarczajÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;pieniÄ&#x2026;dze tatyâ&#x20AC;?, ale same pragnÄ&#x2026; dojĹ&#x203A;Ä&#x2021; na szczyt kariery w krĂłtkim czasie. Prezes Comarchu tĹ&#x201A;umaczyĹ&#x201A; studentom to samo, co im: â&#x20AC;&#x17E;aby ujrzeÄ&#x2021; plony swoich dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E; naleĹźy uzbroiÄ&#x2021; siÄ&#x2122; w cierpliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i czekaÄ&#x2021;â&#x20AC;? .Wielokrotnie wspominaĹ&#x201A; o tym, Ĺźe praca musi sprawiaÄ&#x2021; przyjemnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. â&#x20AC;&#x17E;JeĹ&#x203A;li ktoĹ&#x203A; pracuje dla pieniÄ&#x2122;dzy, to niech da sobie


spokĂłjâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; sĹ&#x201A;owa Profesora nie pozostawiajÄ&#x2026; wÄ&#x2026;tpliwoĹ&#x203A;ci. Nie da siÄ&#x2122; zbudowaÄ&#x2021; sukcesu na wizji wielkich pieniÄ&#x2122;dzy, liczy siÄ&#x2122; natomiast pasja i satysfakcja z wykonywanej pracy. On sam zrezygnowaĹ&#x201A; z dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci akademickiej, poniewaĹź przestaĹ&#x201A;a sprawiaÄ&#x2021; mu radoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. NaleĹźy poznaÄ&#x2021; samego siebie i daÄ&#x2021; sobie czas do namysĹ&#x201A;u. To nie rodzice ani media powinny decydowaÄ&#x2021; o naszych wyborach. W zwiÄ&#x2026;zku z tym ten wybitny polski przedsiÄ&#x2122;biorca postanowiĹ&#x201A; poszukaÄ&#x2021; alternatywnej drogi, co doprowadziĹ&#x201A;o go do zaĹ&#x201A;oĹźenia Comarchu. OpowiadajÄ&#x2026;c o swojej dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci, zwrĂłciĹ&#x201A; uwagÄ&#x2122;, jak bardzo waĹźna jest struktura i hierarchia. Kluczowym elementem jest zaufanie do pracownikĂłw oraz budowanie zespoĹ&#x201A;u na solidnych fundamentach. Spotkanie urozmaiciĹ&#x201A;y liczne pytania od publicznoĹ&#x203A;ci, a takĹźe wiele anegdot i ĹźartĂłw ze strony Profesora. SĹ&#x201A;uchacze byli ciekawi m.in., jak Prezes spÄ&#x2122;dza swĂłj wolny czas. OdpowiedĹş byĹ&#x201A;a zaskakujÄ&#x2026;ca: â&#x20AC;&#x17E;albo Ĺ&#x203A;piÄ&#x2122; albo pracujÄ&#x2122;â&#x20AC;?. RozwijajÄ&#x2026;c swojÄ&#x2026; myĹ&#x203A;l dodaĹ&#x201A;, Ĺźe kieruje siÄ&#x2122; w Ĺźyciu trzema czynnikami. Dana rzecz powinna sprawiaÄ&#x2021; przyjemnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, dawaÄ&#x2021; przychĂłd albo oszczÄ&#x2122;dzaÄ&#x2021; koszty. Przynajmniej jedno z tych kryteriĂłw musi byÄ&#x2021; speĹ&#x201A;nione. Na pytanie, co jest najwaĹźniejsze w rozwoju przedsiÄ&#x2122;biorstwa padĹ&#x201A;a odpowiedĹş, Ĺźe kapitaĹ&#x201A; ludzki. Firmy posiadajÄ&#x2026; bardzo wiele pieniÄ&#x2122;dzy,

lecz prawdziwa bitwa toczy siÄ&#x2122; o dobrych pracownikĂłw. Docenieni zostali Polacy. Ich stosunek do pracy, w porĂłwnaniu do ludzi zatrudnionych w Niemczech, znacznie siÄ&#x2122; róşni. W Polsce stosuje siÄ&#x2122; zarzÄ&#x2026;dzanie przez cel, a za zachodniÄ&#x2026; granicÄ&#x2026; zarzÄ&#x2026;dzanie przez zadania, ktĂłre sÄ&#x2026; codziennie sprawdzane i monitorowane. OprĂłcz Comarchu poruszony zostaĹ&#x201A; takĹźe temat Cracovii. Prezes odpowiedziaĹ&#x201A;, Ĺźe jest to dla niego miĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021;, jak rĂłwnieĹź inwestycja. ZaznaczyĹ&#x201A; rĂłwnieĹź, Ĺźe posiadanie klubu sportowego zwiÄ&#x2122;ksza rozpoznawalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; firmy Comarch m.in.

poprzez zdecydowanie wiÄ&#x2122;kszÄ&#x2026; liczbÄ&#x2122; artykuĹ&#x201A;Ăłw prasowych. Nim siÄ&#x2122; wszyscy zorientowali wydarzenie dobiegĹ&#x201A;o koĹ&#x201E;ca. â&#x20AC;&#x17E;CieszÄ&#x2122; siÄ&#x2122;, Ĺźe tu przyszedĹ&#x201A;emâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; takie miĹ&#x201A;e sĹ&#x201A;owa usĹ&#x201A;yszaĹ&#x201A;a publicznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; od Profesora, a caĹ&#x201A;e spotkanie spotkaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; z wielkimi oklaskami. Alicja Depta Karol DrÄ&#x2026;Ĺźkiewicz Magda Rut .RĂ&#x160;R1DXNRZH Rynku .DSLWDĂ&#x160;RZHJR INDEX

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ǧǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Ă?ZLDWQDZ\FLĂ&#x192;JQLĂ&#x2021;FLHUĂ&#x2021;NL czyli Erasmus Student Network UEK

!2!9A'/<$A'ÂŁ2-&A-!Ä&#x161;!>-'ÂŁ'0Ă&#x2022;Ä&#x161;-38+!2-A!$/-9;<&'2$0-$,T!ÂŁ';@ÂŁ03/'&2!A2-$, 3('8</'#<&3>!2-'032;!0;Ă&#x2022;>2!$!Ä&#x161;@1ŕŚ&#x201D;>-'$-'T>@/!A&@A!+8!2-$A2'T13৚£->3ŕŚ&#x201D;$- 2-'A2!/Ă­$'+8!2-$/ĂľA@03>@$,T+'3+8!)$A2@$,$A@0<ÂŁ;<83>@$,T!;!0৚'2!/ÂŁ'69AĂ­ A!#!>Ăľ>1-Ăľ&A@2!83&3>@1ŕŚ&#x201D;83&3>-90<WA@1;!0>Ä&#x161;!ŕŚ&#x201D;$->-'/'9;  T$A@ÂŁ- 8!91<9;<&'2;';>380g2->'89@;'; 03231-$A2@>8!03>-'S

F

ormacja zostaĹ&#x201A;a powoĹ&#x201A;ana jako wsparcie popularnych programĂłw wymian zagranicznych (jak np. Ăłwczesny Erasmus). CzĹ&#x201A;onkowie organizacji dbajÄ&#x2026;, aby studenci z wymiany, ktĂłrzy przyjechali na UEK, czuli siÄ&#x2122; w Krakowie jak w domu. Organizuje siÄ&#x2122; dla nich aktywnoĹ&#x203A;ci kulturowe, jÄ&#x2122;zykowe, sportowe, spoĹ&#x201A;eczne, a takĹźe wycieczki po caĹ&#x201A;ej Europie i fantastyczne imprezy integracyjne. ESN UEK troszczy siÄ&#x2122; takĹźe o regularnych studentĂłw naszej uczelni. To wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie dla nich organizuje siÄ&#x2122; takie projekty jak MiÄ&#x2122;dzynarodowy DzieĹ&#x201E; Otwarty (wspĂłlnie z Biurem ProgramĂłw Zagranicznych), czy Non-Corporate! Summer czyli targi wyjazdĂłw zagranicznych. Studencki Ambasador Programu Erasmus+ to doĹ&#x203A;Ä&#x2021; nowa inicjatywa, ktĂłra zostaĹ&#x201A;a powoĹ&#x201A;ana celem pomocy studentom, ktĂłrzy chcÄ&#x2026; wyjechaÄ&#x2021; na wymianÄ&#x2122;, a doĹ&#x203A;wiadczajÄ&#x2026; w zwiÄ&#x2026;zku z tym trudnoĹ&#x203A;ci. Organizacja jest takĹźe jednÄ&#x2026; z trzech, dziÄ&#x2122;ki ktĂłrym na naszym Uniwersytecie co roku odbywajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; legendarne Juwenalia. OprĂłcz zaangaĹźowania w Koncert GĹ&#x201A;Ăłwny, sztandarowym projektem ESN jest Fashion Night czyli pokaz mody, ktĂłry kaĹźdej wiosny odbywa siÄ&#x2122; na kampusie Uczelni. ESN UEK jest czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciÄ&#x2026; ogromnej, europejskiej sieci, ktĂłra dziaĹ&#x201A;a w 37 krajach, na 500 uniwersytetach, co Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;cznie daje liczbÄ&#x2122;â&#x20AC;Ś blisko 14 tysiÄ&#x2122;cy czĹ&#x201A;onkĂłw. Tak rozwiniÄ&#x2122;ta struktura stwarza osobom zaangaĹźowanym w dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; organizacji wiele moĹźliwoĹ&#x203A;ci: wyjazdy na spotkania

ǧǣ

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

krajowe i zagraniczne, prace przy miÄ&#x2122;dzynarodowych projektach i grupach roboczych a przede wszystkim niewyczerpane kontakty z obywatelami caĹ&#x201A;ego Ĺ&#x203A;wiata. MoĹźna powiedzieÄ&#x2021;, iĹź szczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;cie majÄ&#x2026; studenci UEKu, bowiem sekcja dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;ca przy naszej uczelni naleĹźy to jednej z najlepszych w caĹ&#x201A;ej sieci. Ĺ&#x161;wiadczÄ&#x2026; o tym tytuĹ&#x201A;y: Section in the spotlight December 2013, Najlepsza sekcja w Polsce 2013/2014 oraz The best section in Europe 2013/2014. Ostatnim duĹźym sukcesem byĹ&#x201A;o zwyciÄ&#x2122;stwo w miÄ&#x2122;dzynarodowych zawodach sportowych ESNOLYMPICS, gdzie nasza druĹźyna mÄ&#x2122;Ĺźczyzn pokazaĹ&#x201A;a, jak naleĹźy gra w koszykĂłwkÄ&#x2122;. Jednym z najnowszych przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;Ä&#x2021; sekcji jest People of ESN UEK, w ramach ktĂłrego na fanpa-

AÄ&#x161;3203>-' 

ge organizacji publikowane sÄ&#x2026; sylwetki czĹ&#x201A;onkĂłw. Celem projektu jest promocja poszczegĂłlnych osĂłb, zaangaĹźowanych w pracÄ&#x2122; formacji, a takĹźe uĹ&#x203A;wiadomienie studentom UEK, Ĺźe ich kolega czy koleĹźanka z grupy robiÄ&#x2026; zdecydowanie wiÄ&#x2122;cej niĹź tylko studiujÄ&#x2026;. JeĹźeli jesteĹ&#x203A; pozytywnÄ&#x2026;, otwartÄ&#x2026;, niebojÄ&#x2026;cÄ&#x2026; siÄ&#x2122; nowych wyzwaĹ&#x201E; osobÄ&#x2026; i chciaĹ&#x201A;byĹ&#x203A; doĹ&#x201A;Ä&#x2026;czyÄ&#x2021; do ESN UEK lub byÄ&#x2021; na bieĹźÄ&#x2026;co w temacie organizowanych projektĂłw â&#x20AC;&#x201C; polub nas na Facebook, gdzie znajdziesz nas jako ESN UEK KrakĂłw lub odwiedĹş naszÄ&#x2026; stronÄ&#x2122; internetowÄ&#x2026; www.uek.esn.pl

Karol Peszko ESN UEK


:V]\VWNR]DF]\QDVLĂ&#x2021; od Obozu Beanaâ&#x20AC;Ś !0-';3<$A<$-'T+&@>@/'৚&৚!9A2!;@+3&2-3>@3#Ă&#x2022;AT2-'A2!/Ă­$2-03+3T!>8!$!9A A2-'9!13>-;@1->96312-'2-!1--+8<6Ă­68A@/!$-Ă&#x2022;Ä&#x161;TA0;Ă&#x2022;8@1-A2!/313ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;#Ăľ&A-'9A <;8A@1@>!ŕŁ&#x2014;/'9A$A'&Ä&#x161;<+363A!03ŕĽ&#x2DC;$A'2-<9;<&-Ă&#x2022;>S!;36@;!2-'3&63>-'&ৡA2!/Ă­ /'&@2-'<$A'9;2-$@#3A<'!2!$A@ÂŁ->@/!A&<-2;'+8!$@/2'+3T38+!2-A3>!2'+3 68A'A-'A!ÂŁ'৚2' 8A'9A'2-';<&'2;Ă&#x2022;>2->'89@;';< 03231-$A2'+3>8!03>-'W

Ă&#x2013;

eby zostaÄ&#x2021; studentem UEK-u wystarczy dobrze napisaÄ&#x2021; maturÄ&#x2122; i przebrnÄ&#x2026;Ä&#x2021; przez proces rekrutacji. ByÄ&#x2021; moĹźe dla niektĂłrych jest to zaskoczeniem, ale by naprawdÄ&#x2122; poczuÄ&#x2021; klimat studiĂłw, wcale nie trzeba czekaÄ&#x2021; aĹź do paĹşdziernika, na rozpoczÄ&#x2122;cie roku akademickiego. Dla grupy 50-ciu pierwszoroczniakĂłw wszystko zaczyna siÄ&#x2122; miesiÄ&#x2026;c wczeĹ&#x203A;niej - od Obozu Beana. JuĹź na wstÄ&#x2122;pie trzeba zaznaczyÄ&#x2021;, Ĺźe Ĺźadne sĹ&#x201A;owa tak naprawdÄ&#x2122; nie oddadzÄ&#x2026; atmosfery panujÄ&#x2026;cej podczas tego wyjazdu. Beztroskie chwile przeĹźyte w maĹ&#x201A;ej miejscowoĹ&#x203A;ci Bocheniec, pozostajÄ&#x2026; w pamiÄ&#x2122;ci do koĹ&#x201E;ca Ĺźycia, a przyjaĹşnie tam zawierane zwykle okazujÄ&#x2026; siÄ&#x2122; byÄ&#x2021; znajomoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; nie tylko na okres studiĂłw. Pobudka skoro Ĺ&#x203A;wit, integracja przez caĹ&#x201A;y dzieĹ&#x201E; i impreza do biaĹ&#x201A;ego rana. Tak w wielkim skrĂłcie przedstawia siÄ&#x2122; przykĹ&#x201A;adowy plan dnia. Podczas tegorocznego Beana nie zabrakĹ&#x201A;o rĂłwnieĹź takich atrakcji, jak: Bubble Soccer, ASG, ColorFun, â&#x20AC;&#x17E;Ĺ&#x203A;lizg na klacieâ&#x20AC;? czy park linowy. Przewracanie siÄ&#x2122; w wielkich, dmuchanych kulach czy bardziej ekstremalna wersja paintballu w znacznym stopniu podnoszÄ&#x2026; adrenalinÄ&#x2122;. Festiwal kolorĂłw czy legendarny juĹź â&#x20AC;&#x17E;Ĺ&#x203A;lizg na klacieâ&#x20AC;? to idealne sposoby, by â&#x20AC;&#x17E;wrzuciÄ&#x2021; na luzâ&#x20AC;? i zapomnieÄ&#x2021; o wszystkich problemach. Nie obyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; teĹź bez waĹźnego elementu kaĹźdego dobrego obozu, czyli ogniska i gitary, a takĹźe imprezy przebieranej. W tym roku, po raz pierwszy

8<6!83/'0;3>!

zorganizowana zostaĹ&#x201A;a takĹźe gra terenowa, poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czona z domem strachĂłw. Obozowicze musieli pokonaÄ&#x2021; lÄ&#x2122;k i wykonaÄ&#x2021; róşne zadania, aby zdobyÄ&#x2021; przedmioty potrzebne do ukoĹ&#x201E;czenia gry. Bean to nie tylko jedna wielka impreza. Jest to, przede wszystkim, Ĺ&#x203A;wietna okazja, aby dowiedzieÄ&#x2021; siÄ&#x2122; jak wyglÄ&#x2026;dajÄ&#x2026; studia, jak poradziÄ&#x2021; sobie z najczÄ&#x2122;stszymi problemami i jak na poczÄ&#x2026;tku paĹşdziernika uniknÄ&#x2026;Ä&#x2021; stresu, zwiÄ&#x2026;zanego z rozpoczynajÄ&#x2026;cym siÄ&#x2122; rokiem akademickim. Podzieleni na grupy (wedĹ&#x201A;ug kierunku studiĂłw) uczestnicy mieli moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; porozmawiania ze starszymi oraz byĹ&#x201A;ymi studentami, ktĂłrzy stanowiÄ&#x2026; prawdziwÄ&#x2026; skarbnicÄ&#x2122; wiedzy o Uczelni.

Pomimo napiÄ&#x2122;tego planu dnia, uĹ&#x203A;miechy nie schodziĹ&#x201A;y nikomu z twarzy aĹź do chwili wyjazdu z oĹ&#x203A;rodka â&#x20AC;&#x17E;Ptaszyniecâ&#x20AC;?. Jest to najsmutniejszy moment obozu. Na samÄ&#x2026; myĹ&#x203A;l o powrocie do â&#x20AC;&#x17E;normalnoĹ&#x203A;ciâ&#x20AC;? i codziennoĹ&#x203A;ci, oczy wypeĹ&#x201A;niajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; Ĺ&#x201A;zami . WÂ tym momencie warto uĹ&#x203A;wiadomiÄ&#x2021; sobie, Ĺźe przecieĹź â&#x20AC;&#x17E;Wszystko zaczyna siÄ&#x2122; od Obozu Beanaâ&#x20AC;?, ktĂłry jest jedynie przedsmakiem okresu studiowania â&#x20AC;&#x201C; jednego z najpiÄ&#x2122;kniejszych okresĂłw w Ĺźyciu kaĹźdego czĹ&#x201A;owieka. Patryk Bora Organizator Obozu Beana Koordynatorem projektu ĂŹ2EÂľ]%HDQDĂŤMHVWPatryk Barbarowski

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ǧǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Spotkania po latach â&#x20AC;&#x201C; GDZQ\FKZVSRPQLHĂ&#x152;F]DU 63;0!2-!A38+!2-A3>!2'>Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;8W>A>-Ă­A0<A/<#-ÂŁ'<9A'1Ç&#x201C;Ç?fÂŁ'$-!31< ;<&'2$0-'+3^ !)0\1!1@/<৚A!93#Ă­W-'8>9A'A2-$,3&#@Ä&#x161;39-Ăľ>&2-<Ç?Ç?1!/! Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;8W>8!1!$,2-!#93ÂŁ>'2;! T68A@+3;3>!2'+368A'AÄ&#x161;!&A'$A'ÂŁ2-W 3ÂŁ'/2'&>!3&#@Ä&#x161;@9-ĂľÇ&#x17D;Ç&#x201D;6!ৡ&A-'82-0!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;8W

O

godz. 16-tej ponad 60 osĂłb zjawiĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; w akademiku przy ul. RacĹ&#x201A;awickiej nr 9, aby przed tablicÄ&#x2026; ufundowanÄ&#x2026; w 2014 r. w piÄ&#x2026;tÄ&#x2026; rocznicÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;mierci legendarnego kierownika p. Kazimierza GoĹ&#x201A;dasa, oddaÄ&#x2021; hoĹ&#x201A;d swojemu Wychowawcy. Uczestnicy wysĹ&#x201A;uchali wspomnieĹ&#x201E; StanisĹ&#x201A;awa Bisztygi oraz prorektora â&#x20AC;&#x201C; prof. Andrzeja SokoĹ&#x201A;owskiego. Jak zwykle z dobrej strony zaprezentowaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; ChĂłr â&#x20AC;&#x17E;Dominantaâ&#x20AC;?. Później, korzystajÄ&#x2026;c z goĹ&#x203A;cinnoĹ&#x203A;ci p. mgr Magdaleny PtaszyĹ&#x201E;skiej-Ĺ&#x161;liwy, obecnej kierowniczki DS â&#x20AC;&#x17E;Fafikâ&#x20AC;?, zebrani mogli zwiedzaÄ&#x2021; pomieszczenia i przypominaÄ&#x2021; sobie dawne, jakĹźe miĹ&#x201A;e czasy Natomiast o godz. 19-tej ok. 220 osĂłb przyszĹ&#x201A;o do hotelu â&#x20AC;&#x17E;Polonezâ&#x20AC;? przy ul. Reymonta 15 w Krakowie na spotkanie finaĹ&#x201A;owe. Dla uczestnikĂłw organizatorzy przygotowali sporo atrakcji. Na specjalnych stoiskach moĹźna byĹ&#x201A;o nabyÄ&#x2021; albumy z dwiema pĹ&#x201A;ytkami DVD zawierajÄ&#x2026;cymi archiwalne dokumenty i zdjÄ&#x2122;cia z lat 60-tych i 70-tych oraz zdjÄ&#x2122;cia z Dnia Absolwenta UEK. Ponadto moĹźna byĹ&#x201A;o kupiÄ&#x2021; ksiÄ&#x2026;ĹźkÄ&#x2122; poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;conÄ&#x2026; panu Kazimierzowi GoĹ&#x201A;dasowi â&#x20AC;&#x201C; Pan Kazimierz. Kazimierz GoĹ&#x201A;das we wspomnieniach (wspomnienia zebraĹ&#x201A; i opracowaĹ&#x201A; dr Tadeusz Filar). Trzeba tu mocno podkreĹ&#x203A;liÄ&#x2021;, Ĺźe dziÄ&#x2122;ki olbrzymiemu zaangaĹźowaniu WĹ&#x201A;adz Uczelni, a zwĹ&#x201A;aszcza JM Rektora, i Wydawnictwa UEK, ksiÄ&#x2026;ĹźkÄ&#x2122; wydano w rekordowo krĂłtkim czasie a pierwsze jej egzemplarze ukazaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; w godzinach popoĹ&#x201A;udniowych w piÄ&#x2026;tek 16.10.2015 r., a wiÄ&#x2122;c zaledwie w przeddzieĹ&#x201E; naszego finaĹ&#x201A;owego spotkania.

ǧǼ

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

W sobotni wieczĂłr organizatorzy przygotowali teĹź dla uczestnikĂłw niespodzianki kulinarne. OprĂłcz tradycyjnego cateringu podanego przez gospodarzy obiektu, zorganizowano tzw. â&#x20AC;&#x17E;wiejski stĂłĹ&#x201A;â&#x20AC;?. PojawiĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; tu wyroby bezpoĹ&#x203A;rednio od producenta spod Wadowic, przygotowane specjalnie na naszÄ&#x2026; imprezÄ&#x2122;. A czego tu nie byĹ&#x201A;o! Na specjalnym drÄ&#x2026;Ĺźku wisiaĹ&#x201A;y pÄ&#x2122;ta znakomitej wiejskiej kieĹ&#x201A;basy, uwagÄ&#x2122; przyciÄ&#x2026;gaĹ&#x201A;y wiszÄ&#x2026;ce obok szynki, na stole byĹ&#x201A;y: wiejski smalec, boczek, pyszny chleb. KaĹźdy podchodziĹ&#x201A; do tego miejsca i kroiĹ&#x201A; sobie porcjÄ&#x2122; miÄ&#x2122;siwa wedĹ&#x201A;ug uznania. Do dyspozycji uczestnikĂłw byĹ&#x201A;y teĹź stojÄ&#x2026;ce obok tego stoiska dwie beczki ogĂłrkĂłw kiszonych. Spotkanie prowadziĹ&#x201A; â&#x20AC;&#x201C; jak zwykle znakomicie- StanisĹ&#x201A;aw Bisztyga, ktĂłry na wstÄ&#x2122;pie przywitaĹ&#x201A; goĹ&#x203A;ci. WĹ&#x201A;adze Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie reprezentowali: JM Rektor â&#x20AC;&#x201C; prof. Andrzej ChochĂłĹ&#x201A;, prorektor â&#x20AC;&#x201C; prof. Andrzej SokoĹ&#x201A;owski, dziekan WydziaĹ&#x201A;u Ekonomii i StosunkĂłw MiÄ&#x2122;dzynarodowych â&#x20AC;&#x201C; prof. Kazimierz ZieliĹ&#x201E;ski, byli rektorzy: prof. Jerzy MikuĹ&#x201A;owski-Pomorski i prof. Roman NiestrĂłj, kanclerz â&#x20AC;&#x201C; mgr MirosĹ&#x201A;aw Chechelski, kwestor â&#x20AC;&#x201C; mgr JĂłzef Andrzej Laskowski, dyrektor Krakowskiej SzkoĹ&#x201A;y Biznesu UEK â&#x20AC;&#x201C; dr Piotr BuĹ&#x201A;a, oraz prezes Fundacji UEK â&#x20AC;&#x201C; dr JarosĹ&#x201A;aw Plichta. PojawiĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; bardzo mocna reprezentacja Ĺ&#x203A;rodowiska medycznego. Obecni byli: dziekan WydziaĹ&#x201A;u Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu JagielloĹ&#x201E;skiego â&#x20AC;&#x201C; prof. Tomasz Grodzicki, prezes OkrÄ&#x2122;gowej Izby Lekarskiej w Kra-

kowie â&#x20AC;&#x201C; prof. Andrzej Matyja, kierownik II. Katedry Chirurgii OgĂłlnej CM UJ â&#x20AC;&#x201C; prof. Kazimierz Rembiasz, kierownik OddziaĹ&#x201A;u Neurochirurgicznego Uniwersyteckiego Szpitala DzieciÄ&#x2122;cego w Krakowie- Prokocimiu â&#x20AC;&#x201C; prof. StanisĹ&#x201A;aw Kwiatkowski, konsultant wojewĂłdzki ds. audiologii i foniatrii, adiunkt Kliniki Otolaryngologii CM UJ â&#x20AC;&#x201C; dr hab. med. Jerzy Tomik, lekarz z OddziaĹ&#x201A;u Urologii Szpitala im. Gabriela Narutowicza w Krakowie â&#x20AC;&#x201C; dr med. Marek Sandheim. Jako ciekawostkÄ&#x2122; podajemy, Ĺźe prof. Rembiasz i prof. Matyja w pierwszych latach studiĂłw medycznych mieszkali w sÄ&#x2026;siednim akademiku przy ul. RacĹ&#x201A;awickiej 9a. Zaszczycili nas swojÄ&#x2026; obecnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;: dyrektor krakowskiego oddziaĹ&#x201A;u Narodowego Banku Polskiego â&#x20AC;&#x201C; prof. WiesĹ&#x201A;aw GumuĹ&#x201A;a (teraz siÄ&#x2122; okazaĹ&#x201A;o, Ĺźe jako student socjologii UJ w poĹ&#x201A;owie lat 70-tych byĹ&#x201A; staĹ&#x201A;ym bywalcem naszego akademika na imprezach organizowanych przez RadÄ&#x2122; MieszkaĹ&#x201E;cĂłw), byli teĹź: prezes zarzÄ&#x2026;du Parku Wodnego w Krakowie â&#x20AC;&#x201C; mgr Tomasz Kajor, wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel Hotelu Rubinstein w Krakowie â&#x20AC;&#x201C; mgr Krzysztof PierĹ&#x203A;cionek, prezes Stowarzyszenia ZarzÄ&#x2026;dcĂłw NieruchomoĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x201C; p. Maciej Krakowiak oraz nasi przyjaciele organizujÄ&#x2026;cy co roku w tym samym hotelu (zawsze ostatnia sobota stycznia) spotkania byĹ&#x201A;ych dziaĹ&#x201A;aczy mĹ&#x201A;odzieĹźowych pod nazwÄ&#x2026; Nasze PiÄ&#x2122;kne Lata 70-te (w skrĂłcie NPL-70) â&#x20AC;&#x201C; Kinga i Maciej BrzeziĹ&#x201E;scy, Andrzej Dyja, Jerzy Malec, JĂłzef Misiaszek, Krzysztof Olawski i Adam Radzikowski. Obecni byli teĹź â&#x20AC;&#x201C; kiedyĹ&#x203A; mieszkaĹ&#x201E;cy DS â&#x20AC;&#x17E;Fafikâ&#x20AC;? a dziĹ&#x203A; pracownicy nauko-


wi UEK-: Kazimierz Baścik Stanisław Belniak, Jan Czekaj, Jerzy Hausner, Jerzy Kornaś, Tadeusz Kudłacz, Adam Nalepka, Andrzej Prusek, Janusz Raganiewicz, Zygmunt Szymla, Andrzej Szromnik i Leszek Strzembicki. Na spotkaniu pojawili się bardzo licznie byli mieszkań-cy akademika, głównie z lat 60-tych i 70-tych. Nie zabra-kło oczywiście i tzw. „wale-tów” czyli osób mieszkających w D.S.”Fafik” bez tzw. przy-działu, ale za zgodą lokatorów w danego pokoju, administracji i Rady Mieszkańców. W części oficjalnej głos zabrał JM Rektor UEK – prof. Andrzej Chochół, któ-ry bardzo ciepło wyraził się o mieszkańcach akademika i organizatorach Zjazdu. Za-znaczył, że jest pod dużym wrażeniem ścisłych związków jakie po tak wielu latach utrzy-mują i kultywują osoby kie-dyś mieszkające w DS „Fafik”.”. Później głos zabierali kolejni mówcy: prorektor – prof. An-drzej Sokołowski, dziekan – prof. Kazimierz Zieliński,, w imieniu b. mieszkańców – prof. Jerzy Hausner, a na-stępnie prezes Stowarzyszenia Absolwentów UEK – dr Leszekk Strzembicki. W imieniu zapro-szonych gości spontanicznie głos zabrał dziekan Wydziału Lekarskiego CM UJ prof. To-masz Grodzicki. W dalszej części Marian Cebula odczytał nazwiska byłych mieszkańców Fafika zmarłych w ostatnich latach, a zebrani minutą ciszy uczcili ich pamięć. Pod koniec części oficjalnej rektor UEK – prof. Andrzej Chochół oraz prorektor – prof. Andrzej Sokołowski wręczyli czterem osobom Medale 90-lecia UEK. Otrzymali je: Henryk Kędziora, Janusz Madej, Roman Najman i Witold Zych. Trzeba tu przypomnieć, że kilka miesięcy wcześniej, w Dniu Absolwenta naszej Uczelni, medale takie z rąk rektora otrzymali: Stanisław Bisztyga, Piotr Drążkiewicz oraz Artur Zięba.

W dowód uznania za działalność na rzecz akademika w latach studiów kilkanaście osób otrzymało też z rąk rektorów egzemplarze książki poświęconej zmarłemu 6 lat temu p. Kazimierzowi Gołdasowi. Kulminacyjnym zaś punk-

Hausner i Zbigniew Grzyb (absolwent UEK – Gospodarka i Administracja Publiczna, na co dzień dyrektor Nowohuckiego Centrum Kultury) przygotowali znakomity punkt programu tzw. śpiewogranie. Uczestnikom zabawy rozdano na początku ponad 100 śpiewników specjalnie przygotowanych na nasze spotkanie. Znalazły się w nich m.in. teksty znanych i lubianych piosenek rajdowych i turystycznych. Wystąpił zespół muzyczny specjalnie zorganizowany na ten wieczór przez prof. Jerzego Hausnera i dyrektora Zbigniewa Grzyba. Bardzo wielu uczestników spotkania zgromadziło się przy scenie i przez ponad dwie godziny wszyscy wspólnie śpiewali znane utwory. Zabawa była wyborna. IV. Zjazd Mieszkańców, Waletów i Sympatyków DS „Fafik” zorganizowany w roku jubileuszu 90-lecia UEK oraz jubileuszu 60-lecia DS „Fafik” a odbywający się w 2015 r. pod patronatem Jego Magnificencji Rektora UEK – prof. Andrzeja Chochóła, dobiegł końca. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań aby nasze spotkania (majowe i październikowe) tem tej części programu było wwiezienie odbyły się w jak najlepszej atmosferze. na salę olbrzymiego tortu z napisem: Mają nadzieję, że uczestnicy wyjechali „60 lat D.S. Fafik – Dar Rektora UEK”. do domów zadowoleni, pełni wrażeń Tort ten pokroili obecny i byli rektorzy i wspomnień. UEK a także kanclerz. Organizatorzy składają gorące poPo krótkiej przerwie technicznej wy- dziękowania władzom Uczelni z Panem stąpił zespół Wawele, który zaprezen- Rektorem na czele, za olbrzymią potował stare i nowe przeboje wciągając moc, jaką otrzymywali od lutego 2015 r. do wspólnej zabawy wielu uczestników w organizacji IV. Zjazdu Mieszkańców, zjazdu. Koncert trwał ponad godzinę Waletów i Sympatyków DS „Fafik”. przy znakomitej atmosferze na sali. Później były pamiątkowe, wspólne Piotr Drążkiewicz zdjęcia grupowe. Około godz. 22 rozpoczęła się zabawa na całego. Prof. Jerzy fot. Piotr Malec, Maciej Dyląg

28ǒlǓǓmd-9;36!&ǏǍǎǒ

ǧǦ


WYDARZENIA

ǧӐ

JEDNOSTKI

STUDENCI

28ǒlǓǓmd-9;36!&ǏǍǎǒ


28ǒlǓǓmd-9;36!&ǏǍǎǒ

ǧǧ


WYDARZENIA

ǧӑ

JEDNOSTKI

STUDENCI

28ǒlǓǓmd-9;36!&ǏǍǎǒ


28ǒlǓǓmd-9;36!&ǏǍǎǒ

ǧǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Inauguracja Szóstego Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku UEK

D

nia 14 października 2015 r. odbyła się w murach naszego Uniwersytetu inauguracja Szóstego Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przybyłych słuchaczy przywitali: prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju oraz dr Jolanta Juza, Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Po wstępnych słowach skierowanych do Słuchaczy przez Panią Kierownik, Pan Profesor Andrzej Sokołowski wygłosił wykład inauguracyjny zatytułowany: "Statystyka i polityka". Naukę w kolejnym roku akademickim 2015/2016 UTW UEK rozpoczęło blisko 70 słuchaczy.

ӑǡ

28ǒlǓǓmd-9;36!&ǏǍǎǒ


+DUPRQRJUDPZ\NĂ&#x160;DGÂľZZURNX DNDGHPLFNLPbVHPHVWUOHWQL 14.10.2015

02.12.2015

@0Ä&#x161;!& 2!<+<8!$@/2@ ^;!;@9;@0!-63ÂŁ-;@0!z SURIGUKDE$QGU]HM6RNRĂ&#x160;RZVNL Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju UEK

z!80'ধ2+3>'6<Ä&#x161;!60-683&<0;Ă&#x2022;>)2!293>@$,2!68A@0Ä&#x161;!&A-'08'&@;Ă&#x2022;>-<#'A6-'$A'ŕĽ&#x2DC;z GUKDE0DULD3Ă&#x160;RQNDb .DWHGUD=DU]Ă&#x192;G]DQLD5\]\NLHPL8EH]SLHF]HĂ&#x152;

21.10.2015 ^'$@0ÂŁ-2+<1Ă&#x2022;>ŕŚ&#x201D;1-'$-3>@$,W3&8Ă&#x2022;৚f 2-!2-<<13>@368!$Ăľ3&<1Ă&#x2022;>$@>-ÂŁ23f f68!>2@$,z dr Marek Benio Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej UEK

28.10.2015 z'8$'1!9A;@ÂŁ03/'&23z 0LFKDĂ&#x160;7DUJRĂ&#x152;VNL*U]HJRU]Ă&#x2030;R]D 8]GURZLVNR.DUGLRORJLF]QH1DĂ&#x160;Ă&#x2021;F]ÂľZ

04.11.2015 ^-A2'9>'>96Ă&#x2022;Ä&#x161;$A'92@1ŕŚ&#x201D;>-'$-'g/!0 A!8AĂ­&A!ŕŁ&#x2014;68A'&9-Ăľ#-389;>'1z dr Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec .DWHGUD6WUDWHJLL=DU]Ă&#x192;G]DQLDL5R]ZRMX Organizacji UEK

18.11.2015 ^3ÂŁ90-9@9;'163ÂŁ-;@$A2@Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;g$A@ 6!ŕĽ&#x2DC;9;>363ÂŁ90-'(!0;@$A2-';8A'#!<8AĂ­f &A-ŕŁ&#x2014;3&23>!Syz GUĂ&#x2030;XNDV]'DQHO Katedra Nauk Politycznych UEK

25.11.2015 ^8313$/!g-29;8<1'2;1!80'ধ2+< 68A'&9-Ăľ#-389;>z GU0DJGDOHQD'RĂ&#x160;KDV] Katedra Marketingu UEK

09.12.2015 '1!;>;8!0$-'<9;!ÂŁ'ŕĽ&#x2DC; SURIGUKDE0LHF]\VĂ&#x160;DZ'RELMDb .DWHGUD5DFKXQNRZRĂ?FL8(.

16.12.2015 zÄ&#x161;!ŕŚ&#x201D;$->3ŕŚ&#x201D;$-;Ä&#x161;<9A$AĂ&#x2022;>--$,83ÂŁ!>৚@f >-'2-<$AÄ&#x161;3>-'0!z GU0DULD&]HFKRZVND/LV]NDb .DWHGUD7RZDUR]QDZVWZDĂ&#x2013;\ZQRĂ?FL

13.01.2016 ^3#836<#ÂŁ-$A2'-&3#8368@>!;2'W 09f 6'8@1'2;'03231-$A2@z PJU-DNXE*Ă&#x160;RZDFNL Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej UEK

20.01.2016 ^>Ă&#x2022;8$A'1@ŕŚ&#x201D;ÂŁ'2-'>63&'/13>!2-<&'f $@A/--83A>-Ă­A@>!2-<683#ÂŁ'1Ă&#x2022;>z dr Marek Szarucki Katedra Analiz Strategicznych

27.01.2016 '1!;>;8!0$-'<9;!ÂŁ'ŕĽ&#x2DC; SURIGUKDE0LHF]\VĂ&#x160;DZ'RELMDb .DWHGUD5DFKXQNRZRĂ?FL8(.

03.02.2016 '1!;>;8!0$-'<9;!ÂŁ'ŕĽ&#x2DC;

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Ó&#x2018;Ǣ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Nr 17

Dlaczego Uniwersytet dla Dzieci? @;!2-';@;<Ä&#x161;3>'9Ä&#x161;@9AĂľ3&$A!9<&3$A!9<T0-'&@363>-!&!132->'89@;'$-' A-'$-Ăľ$@1 TÂŁ<#>3+Ă&#x2022;ÂŁ'3-&'-;!0-$,1-'/9$&ÂŁ!&A-'$-W3৚'>!8;3T2! 63$AĂ­;'0T68A@>3Ä&#x161;!ŕŁ&#x2014;-&'Ăľ<2->'89@;';<>3+Ă&#x2022;ÂŁ'.

P

ierwsza byĹ&#x201A;a CIEKAWOĹ&#x161;Ä&#x2020;â&#x20AC;Ś CzĹ&#x201A;o- roku zaowocowaĹ&#x201A;a powstaniem Uniwersy- Seifertem z Uniwersytetu w Tybindze, ktĂłry wiek od zamierzchĹ&#x201A;ych czasĂłw musiaĹ&#x201A; tetu BoloĹ&#x201E;skiego. uczestniczyĹ&#x201A; w rozwoju tej niezwykĹ&#x201A;ej inodkrywaÄ&#x2021; Ĺ&#x203A;wiat, ktĂłry go otaczaĹ&#x201A;, muUniwersytet dla dzieci1, proponuje powrĂłt stytucji dowiedziaĹ&#x201A;am siÄ&#x2122;, Ĺźe profesorowie siaĹ&#x201A; go prĂłbowaÄ&#x2021; przynajmniej zrozu- do samego poczÄ&#x2026;tku ksztaĹ&#x201A;towania siÄ&#x2122; tej tej szacownej uczelni bali siÄ&#x2122; nieco swoich mieÄ&#x2021;. OdkrywaĹ&#x201A; tajemnice przyrody, ktĂłra idei- opiera siÄ&#x2122; na uruchamianiu ciekawoĹ&#x203A;ci nowych studentĂłw domagajÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; oddostarczaĹ&#x201A;a wszystkich Ĺ&#x203A;rodkĂłw do prze- i zachÄ&#x2122;ca do stawiania pytaĹ&#x201E;. Nawet jeĹ&#x203A;li nie powiedzi na pytania w rodzaju: Dlaczego trwania, ale jednoczeĹ&#x203A;nie stwarzaĹ&#x201A;a liczne na wszystkie pytania Ĺ&#x201A;atwo znaleĹşÄ&#x2021; zadowa- wybuchajÄ&#x2026; wulkany? Dlaczego ja jestem wyzwania i zagroĹźenia , ale musiaĹ&#x201A; odkrywaÄ&#x2021; lajÄ&#x2026;cÄ&#x2026; surowych sĹ&#x201A;uchaczy odpowiedĹş, samo mnÄ&#x2026;? Czy na przykĹ&#x201A;ad wyjaĹ&#x203A;nienia funtakĹźe tajemnice Ĺ&#x203A;wiata spoĹ&#x201A;ecznego, ktĂłry pokazanie Ĺ&#x203A;cieĹźek poszukiwania wyjaĹ&#x203A;nieĹ&#x201E; damentalnej kwestii nad ktĂłrÄ&#x2026; biedzÄ&#x2026; siÄ&#x2122; stanowiĹ&#x201A; jego najbardziej bezpoĹ&#x203A;rednie Ĺ&#x203A;ro- staje siÄ&#x2122; ciekawym wyzwaniem iâ&#x20AC;Ś ĹşrĂłdĹ&#x201A;em najtÄ&#x2122;Ĺźsze umysĹ&#x201A;y ekonomistĂłw: Dlaczego dowisko funkcjonowania. Odkrywanie jacy kolejnych pytaĹ&#x201E;. W rozmowie z Michaelem jedni ludzie sÄ&#x2026; bogaci a inni biedni? sÄ&#x2026; inni ludzie, dlaczego sÄ&#x2026; wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie tacy, przewidywanie ich zachowaĹ&#x201E;, prĂłby kierowania dziaĹ&#x201A;aniami innych, podporzÄ&#x2026;dkowywania ich sobie i tak dalej, i tak dalejâ&#x20AC;Ś Wszystko to kierowaĹ&#x201A;o naszych przodkĂłw na Ĺ&#x203A;cieĹźkÄ&#x2122; POZNAWANIA i WYJAĹ&#x161;NIANIA. CzĹ&#x201A;owiek formuĹ&#x201A;owaĹ&#x201A; pytania, a nastÄ&#x2122;pnie szukaĹ&#x201A; na nie odpowiedzi. Nie wiemy dokĹ&#x201A;adnie jak kieĹ&#x201A;kowaĹ&#x201A;a idea powoĹ&#x201A;ania instytucji zajmujÄ&#x2026;cej siÄ&#x2122; tworzeniem wiedzy i jej przekazywaniem, wiemy, ze Ĺ&#x203A;lady prowadzÄ&#x2026; do Akademii PlatoĹ&#x201E;skiej dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;cej od ok. 387 p.n.e. do 529 n.e. To tam w gaju Akademosa wspĂłlnota uczonych i ich uczniĂłw dÄ&#x2026;ĹźyĹ&#x201A;a do poznawania Ĺ&#x203A;wiata i wyjaĹ&#x203A;niania jego mechanizmĂłwdÄ&#x2026;ĹźyĹ&#x201A;a do odkrywania PRAWDY DOBRA i PIÄ&#x2DC;KNA i tam powstaĹ&#x201A;y pierwsze zalÄ&#x2026;Ĺźki koncepcji instytucji naukowej, ktĂłra w 1088 2!<+<8!$/!Â&#x152;830<!0!&'1-$0-'+32->'89@;';<A-'$-Ăľ$'+3 

Ó&#x2018;ÇŁ

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;


MisjÄ&#x2026; Uniwersytetu DzieciÄ&#x2122;cego jest winni inwestowaÄ&#x2021; w edukacjÄ&#x2122; najmĹ&#x201A;odszych, gaci, bo ich szanse Ĺźyciowe zostaĹ&#x201A;y znaczÄ&#x2026;co tworzenie Ĺ&#x203A;rodowiska edukacyjnego wspie- kaĹźdy rok pozostawienia dzieci, zwĹ&#x201A;aszcza wzmocnione przez dostarczenie moĹźliwoĹ&#x203A;ci rajÄ&#x2026;ce kreatywnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, ale takĹźe wspomaganie z rodzin dysfunkcjonalnych bez wsparcia rozwoju we wczesnym dzieciĹ&#x201E;stwie, inni ksztaĹ&#x201A;towania siÄ&#x2122; kapitaĹ&#x201A;u intelektualnego w ich rozwĂłj i edukacjÄ&#x2122; znaczÄ&#x2026;co zmniejsza biedni, bo w ich Ĺźyciu nie pojawiĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; taka i kapitaĹ&#x201A;u spoĹ&#x201A;ecznego- czyli szczegĂłlnie szanse redukowania przyszĹ&#x201A;ych nierĂłwnoĹ&#x203A;ci. moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021;â&#x20AC;Ś waĹźnych zasobĂłw rozwojowych. James J. To strategia przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ciowa, pozwalajÄ&#x2026;ca uniHeckman , noblista w dziedzinie ekonomii kaÄ&#x2021; kosztĂłw ekonomicznych i spoĹ&#x201A;ecznych prof. dr hab. Anna KarwiĹ&#x201E;ska w roku 2000, wielokrotnie podkreĹ&#x203A;laĹ&#x201A; jak za kilkanaĹ&#x203A;cie czy dwadzieĹ&#x203A;cia lat. waĹźne jest inwestowanie w rozwĂłj dziecka ByÄ&#x2021; moĹźe zatem na jedno z tych waĹź--------------------------------------------------w jak najwczeĹ&#x203A;niejszym okresie Ĺźycia. Jak nych pytaĹ&#x201E;, ktĂłre zadaĹ&#x201A;y dzieci w Tybindze 1) UĹźywane sÄ&#x2026; róşne okreĹ&#x203A;lenia dla tego typu pisaĹ&#x201A; w 2012 roku, ci ktĂłrzy chcieliby redu- odpowiedziÄ&#x2026; jest, przynajmniej w czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci, instytucji. Oryginalna nazwa pierwszego uniwerkowaÄ&#x2021; deficyty i wzmacniaÄ&#x2021; gospodarkÄ&#x2122; po- samo powstawanie Kids-Uni. Jedni sÄ&#x2026; bo- sytetu w Tybindze brzmiaĹ&#x201A;a Kinder-Uni

+DUPRQRJUDP]DMĂ&#x2021;Ă&#x2026;ĂĽVHPHVWUL 17.10.2015

12.12.2015

^<A'<1WA@;</'9A$A'1-'9A0!/Ă­ <A@S\ Maria Masternak

^!1-2-'>-'1@0-'&@0<6</'1@g 369@$,3ÂŁ3+-->8'0ÂŁ!1-'\ Katarzyna Sanak-Kosmowska

7.11.2015

16.01.2016

^-'&@1Ä&#x161;3&@$AÄ&#x161;3>-'0A!$A@2!1@ŕŚ&#x201D;ÂŁ'ŕŁ&#x2014; 3'1'8@;<8A'S\ dr Marek Benio

^ !9$@2</Ă­$@ŕŚ&#x201D;>-!;)A@0-\ GULQĂ&#x2014;-DFHN&]HUQLDN

28.11.2015 ^A@£3+-9;@0!&3;@$A@;'৚&A-'$-S\ dr Monika Sady

6.02.2016 ^-1/'9;$AÄ&#x161;3>-'0S\ prof. dr hab. Janina Filek

=DMĂ&#x2021;FLDGRGDWNRZH z२£!&@08@1-2!ÂŁ-9;@$A2'gA!#!>@1Ä&#x161;3f &@$,&';'0;@>Ă&#x2022;>z GUKDE-RODQWD:Ă&#x192;V*XEDĂ&#x160;D z !9$@2</Ă­$@ŕŚ&#x201D;>-!;)A@0-z GULQĂ&#x2014;-DFHN&]HUQLDN z0<;'$A2!031<2-0!$/!z mgr Lucyna Wilinkiewicz-GĂłrniak z31<2-0!$/!63A@;@>2!z mgr Lucyna Wilinkiewicz-GĂłrniak z2329'T!)9A'T-29'8!;@T$A@ÂŁ-08Ă&#x2022;;0!,-f 9;38-!&!>2'/8'0ÂŁ!1@z Katarzyna Bury

z &@9A;<0!>@ÂŁ'>!9-Ăľ68A'A302!g 368A'9;8A'2-1<A'<1-3;@1T৚'$A!9!1- /'9;32!A#@;$-!92!Wz Maria Masternak z2-'903ŕĽ&#x2DC;$A32@1zÂŁ'9-'8A'$A@zW8A'f 9;8A'ŕĽ&#x2DC;1<A'<1g68A'9;8A'2-Ă­>@3#8!ৡ2-Wz -DJRGD*XPLĂ&#x152;VND2OHNV\ z3&8Ă&#x2022;৚'0<ÂŁ-2!82'T$A@ÂŁ-3;@1$39-Ăľ/!&! >8Ă&#x2022;৚2@$,1-'/9$!$,2!ŕŚ&#x201D;>-'$-'z Wojciech Kubica '2-9A-'12@ PJU-HU]\'UHMPJU$UWXU3DJDF]

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç&#x201C;md-9;36!&Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Ó&#x2018;Ǥ


JED JEDNOSTKI NOS STK T

STUDENCI rys. ANNA PODCZASZY

WYDARZENIA

Anna Karwińska ROZMOWY Z PUSZKIEM

O UNIWERSYTETACH – Alicja powiedziała, że jej mama zapisała Krzysia na uniwersytet. Jak to możliwe ?- zdumiewał się Puszek po powrocie ze spaceru. –Przecież Krzyś to dziecko!? – Może chodzi o Uniwersytet Dzieci?- zapytała Zakładka- czytałam kiedyś… – Ty zawsze coś czytasz- przerwał niezbyt grzecznie Niciak. – Ale uniwersytety to przecież szkoły dla całkiem dużych? Wszyscy spojrzeli na mnie pytająco, więc chcąc nie chcąc odsunęłam laptop. – W zasadzie Niciak ma rację… -zaczęłam- ale… – Wiedziałem – krzyknął Druciak. – Ja też mam rację! -Powiedziałam : „w zasadzie”- dodałam z naciskiem. –Bo uniwersytety są różne. I niektóre rzeczywiście są dla dzieci. -Czyli jak to jest?- zapytał zdezorientowany Niciak – zacznijmy od tego, że jeszcze w starożytności powstały pierwsze takie szkoły, które przypominały nasze dzisiejsze uniwersytety. -na pewno w Ameryce- przerwał Druciak – Akurat nie w Ameryce, ani zresztą też nie w Europie, tylko w takich krajach jak Indie, Chiny, Grecja… Ponad tysiąc lat temu działał Dom Mądrości w Bagdadzie, podobnie w Fezie , (dzisiaj to teren Maroka). Łączyły one przekazywanie wiedzy z poszukiwaniem prawdy o świecie przyrody, świecie człowieka. Studenci i wykładowcy tych „uniwersytetów” razem odkrywali tajemnice świata. To się nazywało studium generale- poznawanie rzeczy ogólnych. – I nie było dwójek? Nie było egzaminów? – zapytała z powątpiewaniem Wełniczka. – pamiętacie jak ten kuzyn Alicji co studiuje na uniwersytecie martwił się bo dostał dwóję na egzaminie? – W tych najstarszych uczelniach nie było egzaminów w dzisiejszym rozumieniu, studenci, a właściwie słuchacze, nie mieli indeksów, dwójek, piątek, terminów poprawkowych i tak dalej… – To skąd ci stude..ci słuchacze wiedzieli, że coś wiedzą, skoro nie było egzaminów?dopytywała się Wełniczka. – Brali udział w dysputach, czyli takich rozmowach o ważnych problemach filozoficznych na przykład i jeśli radzili sobie

ӑǥ

28ǒlǓǓmd-9;36!&ǏǍǎǒ

z argumentami, potrafili przekonać druga osobę w tej dyskusji, jeśli ich sposób myślenia był akceptowany – to „wiedzieli, że wiedzą” – zażartowałam. -A czego się uczyli w tych Domach Mądrości czy Akademiach?- zapytał Puszek zainteresowany -Głównie filozofii, która była bardzo rozległą nauką. To z filozofii wyodrębniały się w późniejszych wiekach takie nauki jak historia, ekonomia, matematyka, fizyka czy astronomia. Ale uczono też logiki, medycyny, sztuki prowadzenia sporów. -A od kiedy były takie normalne uniwersytety?- zainteresował się Niciak – Chodzi ci o podobne do dzisiejszych, tak? Mniej więcej w średniowieczu. Zgodnie z tradycją za najstarszy uniwersytet uważa się Uniwersytet Boloński we Włoszech, który powstał w 1088 roku. Chociaż trochę wcześniej powstała uczelnia w Konstantynopolu, na której wykładano na przykład medycynę, filozofię, prawo, geografię, ekonomię, astronomię. Całkiem sporo przedmiotów, prawda? – I każdy mógł studiować?- zapytała milcząca dotąd Irati – Niezupełnie- odpowiedziałam zgodnie z prawdą.- Najpierw , na przykład w Europie kształcić się mogli ci, którzy pragnęli zostać duchownymi. Dopiero około XI wieku otwarto uniwersytety dla innych osób poszukujących wiedzy… – a kobiety?- zawołały chórem Wełniczka i Irati – kobiety rzeczywiście miały utrudniony dostęp do nauki- powiedziałam- ale na Uniwersytecie Bolońskim mogły studiować już w XI wieku. W niektórych krajach kobiety mogły studiować dopiero w XIX wieku, albo nawet później. -To okropnie niesprawiedliwe! I prawa głosu też nie miały- zdenerwowała się Zakładka, która jako istota przebywająca stale w książkach bardzo dużo wiedziała. -A w Polsce też były uniwersytety w tych dawnych czasach?- zaciekawił się Puszek – W Polsce- pierwszy uniwersytet , czylii Akademię Krakowską założył, wzorując ąc się na Uniwersytecie Bolońskim, w 1364 64 roku król Kazimierz Wielki. W 1400 roku ku

Królowa Jadwiga oddała swoje klejnoty, żeby Akademię unowocześnić i rozwinąć – Nie szkoda jej było klejnotów? – Zapytał Druciak –Ja bym wolał sobie coś kupić fajnego – Królowa myślała nie tylko o sobiepowiedziałam. – Wykształceni ludzie są potrzebni w każdym społeczeństwie i ta decyzja Jadwigi była bardzo ważna dla dalszego rozwoju Polski -I dlatego ona była królową, a ty niedogadała Druciakowi Zakładka. -A co z tym uniwersytetem dla dzieci? –powtórzył Puszek- też powstał tak dawno? -Nie, to bardzo nowa idea. Pierwszy Uniwersytet Dzieci powstał w Niemczech w Tybindze. Na pytania dzieci odpowiadali prawdziwi profesorowie uniwersyteccy w prawdziwej uniwersyteckiej auli. Pierwszy raz w 2002 roku i od tego czasu trwa historia Uniwersytetów Dzieci. Z czasem powstawało ich coraz więcej w różnych krajach, także w Polsce. Różnią się trochę od siebie oczywiście, ale na wszystkich panuje żelazna zasada: nie ma głupich pytań i każde jest warte odpowiedzi Ulrich Janssen i Ulla Steuernagel, dziennikarze zaczęli kolekcjonować pytania dzieci z Tybingi i odpowiedzi udzielane przez profesorów. I w ten sposób powstała książka „Uniwersytet dziecięcy. Mądre odpowiedzi na trudne pytania”. -Ale czy taki prawdziwy profesor uniwersytetu potrafi odpowiadać na pytania dzieci- powątpiewał Niciak.

Jakie pytanie chciałbyś (chciałabyś) zadać profesorowi uniwersytetu? Jak myślisz, czy za sto lat będą jeszcze uniwersytety? Jak będą wyglądały?

Więcej rozmów z Puszkiem można znaleźć w książkach Anny Karwińskiej: „Rozmowy z Puszkiem o wyobraźni, przyjaźni i rozumieniu innych”, wyd. WAM, Kraków 2010 oraz „Puszek, Druciak, Zakładka i inne isty”, wyd. NCK, Warszawa 2013


Jego Magnificencja Rektor UEK Fundacja UEK Stowarzyszenie AbsolwentĂłw UEK zapraszajÄ&#x2026; AbsolwentĂłw, PracownikĂłw oraz SympatykĂłw Uczelni na

,,rÄ&#x152;   6 lutego 2016 Restauracja â&#x20AC;&#x17E;Pod RóşÄ&#x2026;â&#x20AC;? ul. FloriaĹ&#x201E;ska 14, KrakĂłw wiÄ&#x2122;cej informacji juĹź wkrĂłtce


.

‘ pisz na zaje,cia Juz nie zas

WSTAWAJ, NIE UDAWAJ !!!

poRANEK w RADIU

96,7 FM poniedziALEk – pIATek od 7:00 do 9:00


Profile for Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kurier UEK nr 5 (66), listopad 2015  

Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kurier UEK nr 5 (66), listopad 2015  

Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Advertisement