__MAIN_TEXT__

Page 1

CZASOPISMO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

ISSN 1689-7757 Nr 3 (67) maj 2015

Racjonalne zasady gospoda-

3RFRZVSµÊF]HVQHPXHNRQR-

OHFLH'RPX

rowania. Wywiad z JM

PLÐFLHNXOWXUD":\ZLDG]SURI

6WXGHQFNLHJR

Rektorem UEK

-HU]\P+DXVQHUHP

» str. 5

» str. 8

)DĆN

» str. 40


6SLVWUHĂ?FL Äš3>3>9;Ăľ62''0;38! 

3

WYDARZENIA !$/32!ÂŁ2'A!9!&@+3963&!83>!2-!g 5-7 >@>-!&A'0;38'1 3$3>96Ă&#x2022;Ä&#x161;$A'92'1<'03231-ŕŚ&#x201D;$-'0<ÂŁ;<8!Sg 8-9 >@>-!&A683(W'8A@1 !<92'8'1

!<92'8g!&3>90-V^63;0!2-'2!6!80-'$-'\ 10-11 12-13 Â&#x152;Â&#x2021;ÂŁ!;68!$@2!<03>'/683(W&!1!;!#8@Ä&#x161;@ @A>!2-!&ÂŁ!9A03ÂŁ2-$;>!>@৚9A'+3 14-15 > <836-'२83&03>'/> >-'0< 16 8W39'6, 38!0> 17 83('938&'&;!80+3ŕŚ&#x201D;$-'1<#-ÂŁ'<9A< @6ÂŁ31@!#93ÂŁ>'2;Ă&#x2022;> 18 !80'ধ2+<-Ăľ&A@2!83&3>'+3 19 @6ÂŁ313>!2-'f>@0Ä&#x161;!&3>$@ 20 83('9383>-'383>-'$0---$,'8&!>@8Ă&#x2022;৚2-'220

-2!Ä&#x161; '&@$/- { !6839A'2-'2!032('8'2$/Ăľ 20 ;<&-<1ĂľA@0Ă&#x2022;>#$@$, 21 2-! <836'/90!>683$'9-'A1-!2 22-23 A-'ŕĽ&#x2DC;;>!8;@ 24-26 Â&#x2039;Â&#x152;fÂŁ'$-',Ă&#x2022;8<31-2!2;! JEDNOSTKI -<8383+8!1Ă&#x2022;> !+8!2-$A2@$,>-8;<!ÂŁ2-' !8;0!A&A-'/Ă&#x2022;>-#ÂŁ-3;'0- Ä&#x161;Ă&#x2022;>2'/ 

Adres redakcji: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27 31-510 KrakĂłw #<&@2'0^9-þ৚Ă&#x2022;>0!\T630WÂ&#x17D; tel. 12 293 58 34 'f1!-ÂŁV+!A';!|<'0W08!03>W6ÂŁ Redakcja: Piotr Czarniecki 0Ä&#x161;!&-Ä&#x161;!1!2-'V !>'Ä&#x161;Ă&#x2022;/$-0

27 28-29

Â&#x2039;Â&#x2021;ÂŁ!;>96Ă&#x2022;Ä&#x161;68!$@A 8!2&!ÂŁÂŁ'@ State University 2;'+8!$@/2@!8!;32Ä&#x161;@>!$03<$,!8'0;38!  8!03>90-'2- 2;'+8!$/-

30-34 35 36-39

STUDENCI ¤Â&#x2021;ÂŁ!;31<;<&'2$0-'+3^ !)0\ <>'2!ÂŁ-! Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x152; @163A/<1 8!$3>3&'ÂŁ2-;'&!ধ329l8!0m

'9ধ>!ÂŁ32;83ÂŁÂŁ-2+<- -2!29Ă&#x2022;>Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x152; @0ÂŁ^63;0!2-!A'9$,3&'1\g<1<2-! @0ÂŁ^63;0!2-!A'9$,3&'1\gA#'0-9;!2 Seminarium naukowe w Fuldzie !0&A-!Ä&#x161;! S !$A@2!1৚@ŕŁ&#x2014;6'Ä&#x161;2-Ă­৚@$-! #@#@ŕŁ&#x2014;#ÂŁ-৚'/9-'#-'T63;8A'#!>-Ăľ$'/1-'/9$!WWW ;363/'&A-'&38<09'ÂŁ-S 6Ă&#x2022;81!1631!1-'g >@>-!&A+2-'9A0Ă­&383>-$A

40-43 44-45 46-48 49-51 52-53 54-55 56-57 58 59 60-61 62-63 64

KURIEREK UEK

68-70

Korekta: Izabella Giera &/Ăľ$-!l/'ŕŚ&#x201D;ÂŁ-2-'63&6-9!23-2!$A'/mV Piotr Malec Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie !0Ä&#x161;!&V Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2021;'+A'16ÂŁ!8A@ ISSN 1689-7757 '&!0$/!A!9;8A'+!93#-'68!>3&3908!$!2-! -A1-!28'&!0$@/2@$,2!&9@Ä&#x161;!2@$,!8;@0<Ä&#x161;Ă&#x2022;> 38!AA1-!2@-$,;@;<Ä&#x161;Ă&#x2022;>W

6839;3>!2-! 39;!;2-12<1'8A'^<8-'8! \gÂ&#x2030;l¤Â&#x160;mT>!8;@0<ÂŁ'^A@19038<60!A!1Ä&#x161;3&<2!9-Ă­02-'WWWzl9;8WÂ&#x160;Â&#x2030;m!<;389;>! 32-0-'8@9A03g$AÄ&#x161;320-2- 8A'9A'2-!;<&'2;Ă&#x2022;>-'6'Ä&#x161;23968!>2@$, T63/!>-Ä&#x161;9-Ăľ#Ä&#x161;Ă­&W 3ŕĽ&#x2DC;$Ă&#x2022;>0!;'09;<63$,3&A-A-22'+3!8;@0<Ä&#x161;<2;W963;0!2-!36Ä&#x161;!;03>'+32! T0;Ă&#x2022;8@A39;!Ä&#x161;36<#ÂŁ-03>!2@ >2<1'8A'>$A'ŕŚ&#x201D;2-'/9A@1gÂ&#x2C6;l¤Â&#x2030;mg39;!;2-!03ÂŁ<12!T9AĂ&#x2022;9;@>-'89AT3&9Ä&#x161;3>!y1<yWĂ&#x2022;>2-'৚>39;!;2-12<1'8A' #Ä&#x161;Ăľ&2-'63&6-9!ÂŁ-ŕŚ&#x201D;1@!<;38!!8;@0<Ä&#x161;<^<>'2!ÂŁ-! Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x152;W3/!02-'1@T;30;3S\W<;38'1!8;@0<Ä&#x161;</'9;!8$-2 !8!6!;!T8A'$A2-08!93>@<>'2!ÂŁ-Ă&#x2022;> Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x152;l9;8WÂ&#x2039;Â&#x160;mW !63>@৚9A'#Ä&#x161;Ăľ&@g68A'68!9A!1@W

66-67


Szanowni Czytelnicy -@16!;@$@2->'89@;';<

N

asza Uczelnia istnieje i dziaĹ&#x201A;a juĹź 90 lat. To piÄ&#x2122;kna rocznica, ktĂłrÄ&#x2026; postanowiliĹ&#x203A;my uczciÄ&#x2021; szczegĂłlnie. W bogaty program obchodĂłw jubileuszowych wpisuje siÄ&#x2122; rĂłwnieĹź ten numer â&#x20AC;&#x17E;Kuriera UEKâ&#x20AC;?. Znajdziecie w nim doniesienia o inicjatywach spoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;ci akademickiej, pracownikĂłw i studentĂłw Uczelni, jednak â&#x20AC;&#x201C; jak z pewnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; zauwaĹźy bystre czytelnicze oko â&#x20AC;&#x201C; zamieĹ&#x203A;ciliĹ&#x203A;my w niniejszym wydaniu rĂłwnieĹź materiaĹ&#x201A;y, nawiÄ&#x2026;zujÄ&#x2026;ce bezpoĹ&#x203A;rednio do chwalebnego Jubileuszu, streszczajÄ&#x2026;ce historiÄ&#x2122; wieloletnich inicjatyw â&#x20AC;&#x201C; jak wspĂłĹ&#x201A;praca z Grand Valley University lub jednostek â&#x20AC;&#x201C; jak Biblioteka GĹ&#x201A;Ăłwna i DS â&#x20AC;&#x17E;Fafikâ&#x20AC;?. SzczegĂłlnej uwadze polecam rozmowÄ&#x2122; z prof. Jerzym Hausnerem o bliskich zwiÄ&#x2026;zkach kultury i ekonomii oraz wywiad w ramach nowego cyklu â&#x20AC;&#x201C; kwestionariusz pytaĹ&#x201E;, zadawanych wybitnym absolwentom UEK. Po raz pierwszy na pyta-

nia odpowiada Agnieszka Odorowicz â&#x20AC;&#x201C; Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, wybitna animatorka kultury i nasza absolwentka. KorzystajÄ&#x2026;c z tak wyjÄ&#x2026;tkowej okazji, pragnÄ&#x2122; na Ĺ&#x201A;amach uczelnianego czasopisma zĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; szczere podziÄ&#x2122;kowania wszystkim moim wspĂłĹ&#x201A;pracownikom oraz wszystkim pracownikom UEK za peĹ&#x201A;nÄ&#x2026; oddania, codziennÄ&#x2026; pracÄ&#x2122;, ktĂłra utrwala wyjÄ&#x2026;tkowÄ&#x2026; markÄ&#x2122; Uczelni. Moim poprzednikom na stanowisku rektora dziÄ&#x2122;kujÄ&#x2122; za wspaniaĹ&#x201A;e inicjatywy, ktĂłre mam zaszczyt kontynuowaÄ&#x2021;, caĹ&#x201A;ej spoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;ci akademickiej natomiast jestem wdziÄ&#x2122;czny za wspĂłlne tworzenie jakoĹ&#x203A;ci, ktĂłra trwa juĹź blisko wiek. Ta rocznica to Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;to nas wszystkich. Prof. UEK dr hab. inĹź. Andrzej ChochĂłĹ&#x201A; RHNWRU8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJR w Krakowie

28Ç?lÇ&#x201C;Ç&#x2018;md1!/Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Ǥ


Racjonalne zasady gospodarowania &0-£0<£!;0Ě!&A-'1@!0$'2;2!>@09A;!Ě$'2-'>9;<&'2;!$,68A'032!2-!T ৹'>68A'&9-õ#-38$A3ঔ$-A@902-'/'9;$A@1ঔ2!/>!৹2-'/9A@1-/'&@2@1T $A@1ঔT$3<ঔ>-õ$!ঔ83&0-W @90-'1632!&>9A@9;030-'8</í9-õ+!2+9;'8A@T!2-' 68A'&9-õ#-38$@W;!8!1@9-õ<$A@ࣗ9;<&'2;Õ>A!9!&3&63>-'&A-!£2'+3#-A2'9<T 963Ě'$A2'/3&63>-'&A-!£23ঔ$-#-A2'9<W

Piotr Kieraciński: Jako rektor Uniwersytetu Ekonomicznego zapewne nie obawia się pan niżu demograficznego? prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół: Do końca tak nie jest. Analizujemy sytuację na rynku – liczbę absolwentów szkół średnich i ich aktualne wybory. Z tych informacji wynika, że spada zainteresowanie uczelniami wśród absolwentów szkół średnich. Patrząc na te zjawiska, przygotowujemy nowe programy studiów i kierunki, aby zachować atrakcyjność dla kandydatów. P. K.: Czy krakowski Uniwersytet Ekonomiczny stracił już studentów? A. CH.: Na razie nie. Jesteśmy największą uczelnią ekonomiczną w Polsce, mamy ponad 20 tys. studentów. Obowiązuje nas ustawa, która nie pozwala na zwiększenie naboru powyżej 2%. Każdego roku występuję do ministerstwa z prośbą o zgodę na przekroczenie tego limitu, bo zainteresowanie uczelnią jest duże. Niestety w ostatnich latach dostaję odmowę. Staramy się zatem utrzymywać liczbę słuchaczy na tym samym poziomie. W strategii uczelni założyliśmy, że będzie spadać liczba słuchaczy studiów niestacjonarnych. To nie jest spowodowane jedynie niżem, ale też preferencjami maturzystów. Wykorzystany został już potencjał pracujących, którzy nie zdobyli wykształcenia wcześniej. Jednak w tym roku zrekrutowaliśmy więcej niż zaplanowaliśmy.

28ǐlǓǑmd1!/ǏǍǎǒ

Ǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

P. K.: Wspomniał pan o tworzeniu nowych kierunków studiów. A. CH.: Staramy się odnajdować nisze. Taką niszą wydało się nam prawo. Jest ono w Krakowie wykładane na dwóch uczelniach. Mimo to wciąż brakuje osób, które zajmowałyby się prawem gospodarczym. Mamy wciąż prośby o ekspertyzy z tego zakresu, ale pracownicy uczelni są tak obłożeni pracą, że nie mają czasu wykonywać tych zleceń. Wydaje się zatem, że jest potrzeba wykształcenia specjalistów w tym zakresie. Prawo na UEK będzie specjalistycznie sprofilowane w kierunku ekonomii, gospodarki. Kierunki prawa na innych uczelniach nie zapewniają tego typu wiedzy. P. K.: Czy spotkał się pan z koniecznością zamykania kierunków po paru latach? A. CH.: Utworzyliśmy wiele nowych kierunków, ale nie były to kierunki „przejściowe”. Wszystkie wciąż funkcjonują, choć niektóre tracą na atrakcyjności. P. K.: Które kierunki tracą studentów? A. CH.: Np. socjologia. Być może w przyszłości obniżmy limit przyjęć na ten kierunek. P. K.: A które kierunki cieszą się największym zainteresowaniem? A. CH.: Nieustannie finanse i rachunkowość. Ostatnio rośnie bardzo zainteresowanie gospodarką przestrzenną. P. K.: Mimo wzrostu liczby studentów, uniwersytet zachował tradycyjną strukturę z małą liczbą wydziałów.

pomysł utworzenia jednostki poświęconej tej problematyce.

A. CH.: Proszę się nie spodziewać, że powiem, że słaby. Bez problemu nawiązujemy dyskurs naukowy z kolegami z innych krajów. P. K.: Jaką politykę zatrudniania pracow- Mamy współpracę z ponad 200 uczelniami ników naukowo-dydaktycznych prowadzi na całym świecie. Badacze z tych uczelni chcą uczelnia? uczestniczyć w organizowanych przez nas konferencjach i odwrotnie. Dzięki tej szerokiej A. CH.: Mamy studia doktoranckie współpracy wysyłamy kilkaset osób rocznie na wszystkich wydziałach, zatem zwykle na studia za granicę. Przyznam, że od kilku zatrudniamy osoby po doktoracie lub takie, lat musimy organizować dodatkowe nabory które już kończą studia doktoranckie, są do- na te wyjazdy, gdyż oferta jest bogata, a zabre naukowo i sprawdziły się jako dydaktycy. interesowanie nie tak mocne, jak jeszcze Ale są wyjątki. Np. ktoś ma potrzebę obsługi kilka lat temu. Nasi studenci, wyjeżdżając laboratorium czy widzi zdolnego człowieka, na zagraniczne uczelnie, bez problemu się którego nie chce stracić, czy też potrzebuje tam odnajdują. Wydaje się, że wpisujemy się doktorantów do awansu naukowego, w której dobrze w międzynarodowy kontekst naukonie mamy uprawnień do nadawania stopni wy, a może nawet należymy do czołówki. naukowych – to przypadki szczególne, gdy wyrażam zgodę na zatrudnienie w uczelni P.K.: Czy badania ekonomiczne, osoby bez doktoratu. np. tu na UEK, przekładają się na praktykę gospodarczą w Polsce? P. K.: Czy zatrudniacie na etatach badawczych, na podstawie pieniędzy z grantu? A. CH.: Wydaje się, że tak. Choćby w ten sposób, że nasi profesorowie zajmują wysokie A. CH.: Tak, mamy takie etaty, choć nie stanowiska w ważnych organach państwa, jest ich dużo. Gdyby ktoś się zgłosił z gran- decydujących o kształcie naszej gospodarki. tem i chciał tu pracować na tej podstawie, Mamy profesorów w Radzie Polityki Pieniężto jeśli uznałbym, że jest to korzystne dla nej, byli w składzie rządów, zasiadają w zarząuczelni, z pewnością wyraziłbym zgodę. Przy dach i radach nadzorczych przedsiębiorstw. zatrudnianiu uwzględniamy jednak przede Tam przekładają swoją wiedzę, wynikającą wszystkim potrzeby dydaktyczne uczelni. z badań naukowych, na praktykę gospodarczą. P. K.: To rektor zatrudnia na UEK? A. CH.: Tak. Rektor decyduje o zatrudnieniu i podziale finansów między wydziały, co nie znaczy, że dziekani nie znają stanu finansów wydziałów. Chcę podkreślić, że mamy dość niskie obciążenia dydaktyczne po to, aby pracownikom pozostał czas na badania naukowe. Profesor tytularny na UEK ma 150 godzin pensum dydaktycznego, profesor nadzwyczajny 180 godzin, a adiunkt – 210 godzin.

P. K.: Czy wykonujecie ekspertyzy ekonomiczne na zlecenie gospodarki lub administracji? A. CH.: Zwykle takie instytucje zwracają się bezpośrednio do naszych pracowników. Są oni obłożeni zleceniami zewnętrznymi. Czasami, gdy ktoś nie wie, do kogo się zwrócić, to takie zlecenia kieruje do uczelni.

A. CH.: Pozostaliśmy w tradycyjnej P. K.: I pan się zgadza na takie zajęcia strukturze, jednak w strategii rozwoju pracowników? do 2020 roku mamy wpisane utworzeP. K.: Czy utrzymujecie studium języków nie dwóch nowych wydziałów. Aktualnie obcych? A. CH.: Popieram je. To są ważne doświadanalizujemy możliwość otwarcia piątego czenia praktyczne, potrzebne w dydaktyce wydziału. Nie mamy jeszcze nazwy tej jedA. CH.: Oczywiście. Znajomość języków i inspirujące często do badań naukowych. nostki, ale wstępnie nazywamy ją „gospo- obcych to bardzo duży atut absolwentów Bierzemy to nawet pod uwagę przy ocenie darki i administracji publicznej”. Wydaje naszego uniwersytetu. Każdy student musi pracownika. Inaczej jest z pracą u konkurensię nam, że istnieje potrzeba wykształcenia przejść kurs dwóch języków. Podobnie utrzy- cji, czyli na innych uczelniach. Niechętnie specjalistycznych kadr dla administracji, mujemy wychowanie fizyczne, które traktu- się na to godzę. Natomiast generalnie uważeby ci, którzy podejmują tam pracę, byli jemy jako integralny element wykształcenia. żam fakt powstania uczeni niepublicznych profesjonalnie przygotowani. Mamy tu zeza bardzo pozytywny. Te uczelnie podały spół ludzi, którzy już obecnie prowadzą P. K.: Jaki jest stan polskich nauk ekono- rękę osobom, które chciały się uczyć, ale nie zajęcia w tym kierunku, powstał zatem micznych, np. na tle światowym? miały możliwości, np. z uwagi na ograniczoną

Ӑ

28ǐlǓǑmd1!/ǏǍǎǒ


liczbę miejsc na uczelniach publicznych. Ci ludzie przecież się nie cofali, ale zyskiwali nową wiedzę i doskonalili się. Zyskał też na tym kraj. Ma światlejszych obywateli. To widać w skali międzynarodowej.

ekonomii. Ekonomia to nie jest coś złego, P. K.: Czy zaplecze naukowo-dydaktyczne przeciwnie – to coś dobrego, co pozwala nam już macie skompletowane? zachować racjonalne zasady gospodarowania dobrem, jakim jest uczelnia, całe jej zasoby A. CH.: W zasadzie tak. ludzkie i majątkowe. Od kilku lat kładziemy akcent na wykształcenie w studentach P. K.: A budynek dla nowego wydziału? P. K.: Czy studia powinny być płatne? przekonania, że w przedsiębiorczości zysk nie jest czymś najważniejszym i jedynym, A. CH.: Budynki nie są przypisane do wyA. CH.: Moim zdaniem – nie. To nasze czymś, co uświęca środki. Zyskiem ponad działów. Są w nich sale wykładowe, z których duże osiągnięcie, że proponujemy bezpłat- wszystko kierują się gangsterzy, a nie przed- korzystają studenci różnych wydziałów. Rane kształcenie. siębiorcy. Staramy się uczyć studentów za- czej pokoje są związane z wydziałami, tj. służą sad odpowiedzialnego biznesu, społecznej pracownikom określonych jednostek. W tej P. K.: Ale od wielu studentów bierzecie odpowiedzialności biznesu. chwili zależy nam na budowie akademika pieniądze za kształcenie. o nieco podwyższonym standardzie z myślą P. K.: Jak Uniwersytet Ekonomiczny łączy o studentach zagranicznych, choć nie tylko. A. CH.: Oczywiście. Dotacja ministerial- misję z ekonomią? Nie macie debetu na koncie? na nie wystarcza na pokrycie kosztów, ona P. K.: Dlaczego dla zagranicznych? stanowi około 60-70% naszego budżetu. A. CH.: Nam się udaje unikać poważJednak pobierane przez nas opłaty od stu- niejszych problemów finansowych. Co roku A. CH.: W Krakowie jest duża podaż denta niestacjonarnego wykorzystujemy przygotowujemy projekty budżetowe, biorąc mieszkań do wynajęcia. Jednak rodzice objedynie na pokrycie kosztów związanych pod uwagę środki, które możemy otrzymać cokrajowców wolą, żeby ich dzieci mieszkały z tym trybem studiów. Natomiast mamy z ministerstwa i zdobyć sami. Niestety obie te na kampusie, w uczelni. To wynika z bezinny problem. Każde studia kosztują, tyl- liczby są nieznane z chwilą rozpoczęcia roku. pieczeństwa i idei, żeby kształcić i mieszkać ko że w przypadku studiów stacjonarnych Nie wiemy, ile wyniesie dotacja podstawowa – w jednym miejscu, takiego związania się nie płaci za nie student, lecz społeczeństwo. to poznaliśmy dopiero w ostatnich dniach, z uczelnią. Nasi absolwenci, którzy dawNiestety nie mamy mechanizmów, które a więc po pierwszym kwartale; nie wiemy niej mieszkali w akademikach i zachowali zapewniłyby zwrot tych kosztów w przypad- też, ile uda się nam pozyskać z innych źródeł, bardzo wiele wspomnień z tego wspólnego ku, gdy absolwent tuż po studiach wyjeżdża w tym kształcenia niestacjonarnego. Udaje zamieszkiwania, czują się bardziej związani do pracy za granicę. Nie mam konkretnego się nam jednak dość dobrze prognozować, z uczelnią, niż ci, którzy mieszkali w różnych pomysłu na rozwiązanie tego problemu, ale szacować te wielkości i utrzymywać dyscypli- miejscach Krakowa. Zatem to jest idea stwowydaje się, że trzeba się tą sprawą zająć. Gdy nę budżetową. Poprzedni rok też zamykamy rzenia kompletnego kampusu. Zamierzamy ja kończyłem studia, to albo musiałem praco- dodatnim wynikiem finansowym. To środki zrealizować tę inwestycję na zasadzie partwać pewną liczbę lat w Polsce, albo zapłacić rzędu dwóch milionów złotych. Mamy pe- nerstwa publiczno-prywatnego. za studia, gdy chciałbym wyjechać za granicę. wien zasób zdeponowanych środków, które wykorzystamy przy realizowaniu planów P. K.: Ilu macie studentów zagranicznych? P. K.: Czy zaakceptowałby pan pomysł, rozwoju uczelni. by sprywatyzować niektóre publiczne uczelnie, A. CH.: Na pełnym toku studiów ponad zwłaszcza te, które mają długi? A. L.: Cały kampus uczelni mieści się w jed- ośmiuset. Oprócz tego są ci, którzy przyjeżnym miejscu? dżają na semestr lub rok w ramach wymian A. CH.: Nie. Dlaczego prywatyzować te bilateralnych. Jeździmy na targi edukacyjne zadłużone? Czy to oznacza przeniesienie A. CH.: Prawie. Mamy tu większość obiek- po całym świecie, ale nastawiliśmy się teraz odpowiedzialności za zadłużenie? Poza tym tów. Ale budynki, w których powstała uczel- na Wschód. Są jednak też studenci z Ameczy znaleźliby się chętni do przejęcia tych nia, nasz matecznik, leżą po drugiej stronie ryki, z Europy Zachodniej. uczelni w warunkach niżu demograficz- rynku, mniej więcej w tej samej odległości nego? W moim przekonaniu prywatyzacja od niego, co główny kampus. P. K.: Czy jest dziś miejsce na konsolidację uczelni publicznych to na pewno działanie uczelni krakowskich? na szkodę studentów. P. K.: Czy ten kampus powstał od razu? A. CH.: Moim zdaniem nie ma takiej P. K.: Czy Uniwersytet Ekonomiczny kieA. CH.: Nie. Ten budynek wybudował potrzeby. ruje się raczej misją, czy raczej zasadami w XIX wieku książę Aleksander Lubomirski ekonomii? Czy te dwie rzeczy da się pogodzić? dla wychowania chłopców. Uczelnia otrzymała rozmawiał Piotr Kieraciński te obiekty w 1950 roku. Potem dokupowaliśmy A. CH.: Jedno nie wyklucza drugiego. przylegające działki i rozbudowywaliśmy kamPrzedruk dzięki uprzejmości W podtekście czuję, że misja to coś nad- pus. Mamy w tej chwili miejsce na rozbudowę rzędnego, w imię czego można łamać zasady uczelni. Zamierzamy tam postawić akademik.

28ǐlǓǑmd1!/ǏǍǎǒ

ǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

3RFRZVSÂľĂ&#x160;F]HVQHPX HNRQRPLĂ?FLHNXOWXUD" !6'>232-';@ÂŁ0363;3T#@#@ŕŁ&#x2014;ŕŚ&#x201D;>-!;Ä&#x161;@1--2;'ÂŁ-+'2;2@1$AÄ&#x161;3>-'0-'1T!ÂŁ'68A'&' >9A@9;0-163;3T!#@A&3#@ŕŁ&#x2014;0316';'2$/'2-'A#Ăľ&2'>>!89A;!$-'68!$@0!৚&'+3 ekonomisty. ;@1T/!0-';3<1-'/Ăľ;23ŕŚ&#x201D;$-T!;!0৚'$A@0<ÂŁ;<8!13৚'30!A!ŕŁ&#x2014;9-Ăľ &3#8@1631@9Ä&#x161;'12!#-A2'9363>-!&!683(W&8,!#W'8A@ !<92'8. Agnieszka Lakner: W jakich okolicznoĹ&#x203A;ciach zrodziĹ&#x201A; siÄ&#x2122; pomysĹ&#x201A; utworzenia Agencji Artystycznej GAP? prof. dr hab. Jerzy Hausner: Nie pamiÄ&#x2122;tam dokĹ&#x201A;adnie momentu, w ktĂłrym ten pomysĹ&#x201A; siÄ&#x2122; narodziĹ&#x201A;. PoczÄ&#x2026;tkowo inicjatywy kulturalne adresowane do studentĂłw GAP pojawiaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; w kontekĹ&#x203A;cie Sympozjum [Sympozjum Naukowe WspĂłĹ&#x201A;czesna Gospodarka i Administracja Publiczna â&#x20AC;&#x201C; przyp. A.L.]. Do jego programu dodaliĹ&#x203A;my przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;cia kulturalne. Kiedy ten pomysĹ&#x201A; zaczÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; siÄ&#x2122; rozwijaÄ&#x2021;, kiedy zauwaĹźyliĹ&#x203A;my, Ĺźe jest na to zapotrzebowanie i wypeĹ&#x201A;niamy pewnÄ&#x2026; lukÄ&#x2122; oraz kiedy w coraz wiÄ&#x2122;kszym stopniu zaczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o mi siÄ&#x2122; wydawaÄ&#x2021;, Ĺźe dla budowania toĹźsamoĹ&#x203A;ci i tradycji oraz formuĹ&#x201A;owania Ĺ&#x203A;cieĹźki rozwojowej Ĺ&#x203A;rodowiska GAP, podjÄ&#x2122;cie dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci o charakterze kulturalnym i artystycznym jest potrzebne, wtedy zrodziĹ&#x201A; siÄ&#x2122; pomysĹ&#x201A; na stworzenie Agencji. W jej tworzeniu aktywny udziaĹ&#x201A; mieli studenci. PrzypomnÄ&#x2122; tu â&#x20AC;&#x17E;Dowcipakeryâ&#x20AC;? jako inicjatywÄ&#x2122;, ktĂłra wyszĹ&#x201A;a z KoĹ&#x201A;a Naukowego GAP â&#x20AC;&#x201C; byĹ&#x201A;a to inicjatywa Tomka Wojtasa i Tomka Machowskiego, a wiÄ&#x2122;c ludzi, ktĂłrzy od poczÄ&#x2026;tku tworzyli AgencjÄ&#x2122; ArtystycznÄ&#x2026; GAP. A. L.: Czy kultura moĹźe byÄ&#x2021; dobrym sposobem na biznes? J. H.: Jest wiele dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci biznesowych w obszarze kultury, ktĂłre rozwijajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; w gospodarkach, w ktĂłrych przemy-

Ó&#x2018;

28Ç?lÇ&#x201C;Ç&#x2018;md1!/Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;


sły kreatywne odgrywają bardzo dużą rolę, np. w gospodarce amerykańskiej. Istnieje wystarczająco wiele dowodów na to, że w obszarze kultury można prowadzić działalność biznesową. Wiele przedsiębiorstw wchodzi w takie obszary, jak np. wykorzystywanie nowoczesnych technologii w sferze kultury. To pomaga kulturze. Chciałbym jednak postrzegać kulturę nie tylko w kontekście biznesu, ale także szerzej rozumianej gospodarki i ekonomii. Zależy mi na tym, aby ci studenci, którzy mają tego rodzaju aspiracje, predyspozycje, zainteresowania, wchodzili w działalność kulturalno-biznesową. Ważniejsza jest jednak relacja odwrotna. Chciałbym, aby kształceni przez nas ekonomiści, mieli pewne cechy związane z kontaktem z kulturą. W tym przypadku kultura przede wszystkim służy kreatywności i rozbudzaniu wyobraźni. Zatem ten związek powinien być widziany w dwóch kierunkach – nie tylko, na ile biznes może eksploatować kulturę, ale też, na ile biznesowi kultura jest niezbędna. Można w coraz większym stopniu zauważyć, że biznes, który nie ma podłoża kulturowego, nie posiada elementu kreatywności i wyobraźni. Pozbawiony tych cech nie będzie mógł się dalej rozwijać. A. L.: Dlaczego, z Pańskiej perspektywy i doświadczenia, edukacja kulturalna młodych ekonomistów jest tak ważna? J. H.: Dzisiejsza gospodarka jest gospodarką innowacji i wiedzy. To gospodarka, która musi się przeobrażać, przeformułowywać i dużo szybciej adaptować. W takiej gospodarce ta część kompetencji, która płynie od kultury, jest potrzebna. Tu nie chodzi tylko o ogólne wykształcenie człowieka inteligentnego, ale aby do wiedzy i umiejętności oraz określonych kompetencji związanych z kulturą – bardzo potrzebnej każdemu współczesnemu ekonomiście umiejętności współpracy i komunikacji – dodać jeszcze to, co jest niezbędne, a mianowicie element wyobraźni. To wyczulenie na poszukiwanie czegoś nowego, zdolność do kojarzenia, ale także wyobrażenia sobie konsekwencji podejmowanych działań. To aksjologiczny, wartościujący wymiar naszej egzystencji płynący właśnie od kultury.

A. L.: Czy za miarę ekonomicznego sukcesu kultury należy uznać wyłącznie zyski finansowe?

i narzędzi, jak choćby komunikacja internetowa. Mają też dużo więcej form spędzania wolnego czasu, czy organizowania sobie życia. O ile kiedyś kultura J. H.: Nie. Sama kultura – w szerokim była wyodbrębniającą się, samoistną tego słowa znaczeniu – nie może być i trochę odświętną formą, dzisiaj jest podporządkowana wyłącznie działal- czymś na co dzień. Dlatego też nie da ności biznesowej. Jestem jak najdalszy się tego łatwo porównać. od tego, by powiedzieć, że „wara biznesowi od kultury”. Przeciwnie, zetknięcia A. L.: Jaka jest Pańska wizja dalszej biznesu i kultury, muszą rozwijać się działalności Agencji Artystycznej GAP? w obydwie strony. Kultura stanowi zasób generujący i kapitał ludzki, i kapitał J. H.: Dzisiaj Agencja Artystyczna społeczny, który nie może być w całości GAP jest podmiotem bardziej autonoskomercjalizowany, podporządkowany micznym w relacji do mnie, niż to miało biznesowi, bo inaczej nie byłby dostęp- miejsce kiedyś. Jest to świadome dziany dla wielu nowych form działalno- łanie polegające na tym, by grupa młości. Wobec tego oczywistą rzeczą jest, dych ludzi, w większości absolwentów że działalności kulturalnej nie wolno GAP, podejmowała działalność z własnej odczytywać tylko w kontekście zysków. inicjatywy, z własnego pomysłu i rozeJeżeli te zyski się pojawiają, czyli biz- znania, a nie tylko na moje zlecenie, czy nes potrafi generować zysk, to dobrze z mojego polecenia. Część wydarzeń i trzeba to doceniać, ale nie o to chodzi organizowana jest jako działalność dla w przypadku kultury w ogóle. GAP, i chciałbym, aby tak pozostało, ale część z tego, co Agencja powinna robić, A. L.: Jak porównałby Pan uczestnic- polega także na poszukiwaniu własnej two i dostęp do kultury za swoich stu- ścieżki rozwojowej, z wyjściem na zedenckich czasów z obecnym udziałem wnątrz. Ta autonomia, samodzielna studentów w wydarzeniach kulturalnych? aktywność, w tym także pozyskiwanie środków, jest jednym z kierunków rozJ. H.: W moim okresie studenckim wojowych agencji. Kolejnymi są pozykultura była naturalną formą spędzania skiwanie i podtrzymywanie kontaktów wolnego czasu. Wydaje mi się, że z jednej z artystami, zwłaszcza młodymi, ale strony zainteresowanie nią, jak i aktyw- nie tylko, oraz przyjmowanie na siebie ność, były większe, bo inne możliwości pewnego rodzaju funkcji menadżerspędzania wolnego czasu były z kolei sko-produkcyjnych wobec artystów ograniczone, i to zarówno w sensie i przedsięwzięć artystycznych. materialnym, jak i instytucjonalnym. Chciałbym także, aby Agencja nadal Jestem głęboko przekonany, że prze- podtrzymywała te inicjatywy, od których ciętnie rzecz biorąc, częściej chodzi- wyszła, a więc wydarzenia kulturalne liśmy do kina, czy do teatru. Kultura podczas całego roku akademickiego. studencka, głównie animowana przez W zasadzie – poza okresem wakacyjnym, organizacje młodzieżowe, była dużo gdzie nie ma inicjatyw adresowanych bardziej aktywna. Porównując na przy- do tego środowiska – co miesiąc coś kład Juwenalia, niegdysiejsze i dzisiej- organizujemy, coś oferujemy, stwarzasze, to oczywiście za każdym razem jąc również możliwość innym młodym chodziło o karnawał i rozrywkę, ale ludziom, by uczestniczyli w organizacji wtedy było znacznie więcej wydarzeń przedsięwzięć. Najważniejsza jest jednak o charakterze kulturalnym, a nie tylko pamięć o środowisku uniwersyteckim, tych czysto towarzysko-rozrywkowych. z którego Agencja wyszła, bo to właśnie Jest zatem inaczej, ale z drugiej stro- ono daje jej siłę. ny nie chcę też powiedzieć, że obecni studenci mają mniejszy dostęp do kultury. Dziś studenci mają lepszy dostęp rozmawiała Agnieszka Lakner do niej, korzystając z innych jej zasobów Agencja Artystyczna GAP

28ǐlǓǑmd1!/ǏǍǎǒ

Ǩ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

3URIHVRU-HU]\+DXVQHULSDQ$QGU]HM 6DGRZVNLJRĂ?Ă&#x2026;PLPDUFRZHJR â&#x20AC;&#x17E;Spotkania na Parkiecieâ&#x20AC;? >!>-'ÂŁ0-'!<;38@;';@63ÂŁ90-'/+3963&!80-g$AÄ&#x161;32'0!&@3ÂŁ-;@0--'2-þ৚2'/T 683('938'8A@ !<92'838!A68'A@&'2;'2;8<1-1W&!1!1-;,!T6!22&8A'/ !&3>90-g963;0!Ä&#x161;@9-Ăľ2!&'#!$-'^!ŕĽ&#x2DC;9;>39A03&A-$A@631!+!Sg9@;<!$/! 63ÂŁ90-'+368A'&9-Ăľ#-38$@\.

M

arcowa debata, odbywajÄ&#x2026;ca siÄ&#x2122; w ramach projektu â&#x20AC;&#x17E;Spotkanie na Parkiecieâ&#x20AC;?, organizowanego przez KNRK INDEX, wywoĹ&#x201A;aĹ&#x201A;a ogromne zainteresowanie wĹ&#x203A;rĂłd studentĂłw, a takĹźe pracownikĂłw naszej Uczelni. Wydarzenie, ktĂłre odbyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; 26 marca 2015 roku w Starej Auli, zostaĹ&#x201A;o otwarte przez opiekuna koĹ&#x201A;a â&#x20AC;&#x201C; profesora Jana Czekaja, a nastÄ&#x2122;pnie poprowadzone przez, znanego juĹź uczestnikom poprzedniego

Ǣǥ

28Ç?lÇ&#x201C;Ç&#x2018;md1!/Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

spotkania, redaktora SĹ&#x201A;awomira Mokrzyckiego z TVP KrakĂłw. Podczas debaty wyraĹşnie daĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; zauwaĹźyÄ&#x2021;, iĹź obie strony zajmujÄ&#x2026; jedno stanowisko â&#x20AC;&#x201C; prowadzenie dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci w Polsce nie jest Ĺ&#x201A;atwe i przyjemne, wymaga natomiast duĹźo cierpliwoĹ&#x203A;ci i uporu. â&#x20AC;&#x17E;Smutna opowieĹ&#x203A;Ä&#x2021; o dĹ&#x201A;awieniu przez fiskusa polskiej przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ciâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; sĹ&#x201A;owa Profesora Hausnera doskonale oddajÄ&#x2026; gĹ&#x201A;Ăłwny temat przeprowadzonej debaty. WĹ&#x203A;rĂłd omawianych zagadnieĹ&#x201E;

znalazĹ&#x201A;y siÄ&#x2122;: trudnoĹ&#x203A;ci wynikajÄ&#x2026;ce ze zĹ&#x201A;oĹźonoĹ&#x203A;ci przepisĂłw prawnych, problemy z ich interpretacjÄ&#x2026; i potyczki polityczne polskiego rzÄ&#x2026;du, ktĂłre dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026; niekorzystnie na rozwĂłj przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci. WaĹźnym punktem rozmowy byĹ&#x201A;a kwestia pieniÄ&#x2122;dzy europejskich i rodzÄ&#x2026;ce siÄ&#x2122; pytanie: Czy pobudzajÄ&#x2026; one polskÄ&#x2026; przedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;Ä&#x2021;? Z przebiegu rozmowy wynikaĹ&#x201A;o, Ĺźe pomimo tego, Ĺźe sÄ&#x2026; one stymulatorem popytu, stanowiÄ&#x2026; niejako obciÄ&#x2026;Ĺźenie dla innowacyjnoĹ&#x203A;ci.


Wśród proponowanych rozwiązań znalazł się system 3x19 (PIT, CIT, VAT), wprowadzenie kwoty wolnej od opodatkowania na osobę w gospodarstwie domowym, a nie tylko na podatnika, próba stworzenia czytelnego i bezpiecznego systemu podatkowego, a także ograniczenie barier oraz dostęp do kapitału. Debata obfitowała w liczne anegdoty, a prelegenci przedstawiali wiele prawdziwych historii, z którymi mieli do czynienia. Powodowały one uśmiech u tej części audytorium, która jeszcze nie rozpoczęła przygody z prowadzeniem własnego biznesu oraz gorzką refleksję tych, którzy mieli już do czynienia z fiskusem. Optymistycznym podsumowaniem całej debaty może być fakt, że polska przedsiębiorczość pomimo wszelkich trudności, radzi sobie całkiem dobrze, jest żywa i aktywna, a także stanowi motor napędzający gospodarkę. Paweł Bury Alicja Depta Karol Drążkiewicz Magda Rut .RÊR1DXNRZH 5\QNX .DSLWDÊRZHJR INDEX

T

o drugie z cyklu cieszących się cą, założycielem COMARCH SA, najogromną popularnością „Spo- większej polskiej spółki informatycznej. tkań na Parkiecie”. Dotychczas Do zobaczenia 2 czerwca o godz. 13:00 studenci i pracownicy UEK mieli w Starej Auli UEK! okazję uczestniczyć w dyskusji z Wiesławem Likusem, znanym człowiekiem biznesu i restauratorem. Już teraz zapraszamy na kolejne spotkanie – tym razem z prof. Januszem Filipiakiem, najbogatszym polskim przedsiębior-

28ǐlǓǑmd1!/ǏǍǎǒ

ǢǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

ODWSUDF\QDXNRZHM 3URIHVRUD$GDPD6WDEU\Ă&#x160;\ A-'>-ĂľŕŁ&#x2014;&A-'9-Ă­;ÂŁ!;-9;2-'2-!$A'ÂŁ2-;3,-9;38-!03208';2@$,ÂŁ<&A-T0;Ă&#x2022;8A@ >-1-Ăľ9Ä&#x161;<৚#@-$AĂľ9;3>#8'>68A'$->23ŕŚ&#x201D;$-31!2+!৚3>!ÂŁ-9-Ăľ>83A>Ă&#x2022;/2!9A'/ ÂŁ1!!;'8W;@1830<1-/!;!0৚'Ç&#x2019;Ç?ÂŁ!;68!$@2!<03>'/T&@&!0;@$A2'/ -38+!2-A!$@/2'/83('938!&!1!;!#8@Ä&#x161;@W

O

d 1965 roku, przez kolejne dekady, Profesor poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;caĹ&#x201A; swe Ĺźycie zawodowe najpierw WyĹźszej Szkole Ekonomicznej, potem Akademii Ekonomicznej, a obecnie Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie. Profesor Adam StabryĹ&#x201A;a urodziĹ&#x201A; siÄ&#x2122; 18 grudnia 1942 roku we Lwowie. Matka Profesora, Irena, byĹ&#x201A;a nauczycielkÄ&#x2026; plastyki i malarkÄ&#x2026;. Ojciec, WĹ&#x201A;adysĹ&#x201A;aw, studiowaĹ&#x201A; polonistykÄ&#x2122; i doktoryzowaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; na Uniwersytecie JagielloĹ&#x201E;skim. Warto wspomnieÄ&#x2021;, Ĺźe po latach (w 1996 r.) wydawnictwo Universitas w serii Bestsellery z przeszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci opublikowaĹ&#x201A;o ksiÄ&#x2026;ĹźkÄ&#x2122; WĹ&#x201A;adysĹ&#x201A;awa StabryĹ&#x201A;y pt. Wernyhora w literaturze polskiej. Oboje rodzice Profesora pochodzili z Krakowa, jednak w odrodzonej po okresie zaborĂłw Polsce, wraz z pokaĹşnÄ&#x2026; grupÄ&#x2026; inteligencji przedwojennej wyjechali na wschĂłd. Najpierw dotarli do BrzeĹźan, potem na pewien czas zatrzymali siÄ&#x2122; w Stryju, gdzie (ciekawostka) uczniem WĹ&#x201A;adysĹ&#x201A;awa StabryĹ&#x201A;y byĹ&#x201A; uczÄ&#x2122;szczajÄ&#x2026;cy wĂłwczas do gimnazjum prof. Jerzy Trzcieniecki. Ostatnim etapem tej migracji byĹ&#x201A; LwĂłw, z ktĂłrego w 1945 roku zostali wypÄ&#x2122;dzeni i z trĂłjkÄ&#x2026; dzieci powrĂłcili do Krakowa. Starszy syn WĹ&#x201A;adysĹ&#x201A;awa i Ireny, StanisĹ&#x201A;aw, zostaĹ&#x201A; profesorem filologii klasycznej; cĂłrka ElĹźbieta studiowaĹ&#x201A;a romanistkÄ&#x2122; i doktoryzowaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; na Uniwersytecie Louven w Belgii. NajmĹ&#x201A;odszy z rodzeĹ&#x201E;stwa, Adam, podjÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; studia ekonomiczne. W 1965 roku Profesor Adam StabryĹ&#x201A;a rozpoczÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; pracÄ&#x2122; w Katedrze Ekonomiki

Ǣǣ

28Ç?lÇ&#x201C;Ç&#x2018;md1!/Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

PrzedsiÄ&#x2122;biorstwa PrzemysĹ&#x201A;owego WyĹźszej SzkoĹ&#x201A;y Ekonomicznej w Krakowie, bezpoĹ&#x203A;rednio po obronie pracy magisterskiej zatytuĹ&#x201A;owanej Organizacja planowania wykonawczego i sĹ&#x201A;uĹźby dyspozytorskiej w produkcji jednostkowej zakĹ&#x201A;adĂłw budowy maszyn. Opiekunem naukowym pracy byĹ&#x201A; prof. Ludwik Mayre. W kronikach uczelni rok 1965 jest uznawany za moment przeĹ&#x201A;omowy w rozwoju nauki o zarzÄ&#x2026;dzaniu, wiÄ&#x2026;Ĺźe siÄ&#x2122; bowiem z powoĹ&#x201A;aniem do Ĺźycia â&#x20AC;&#x201C; pod kierownictwem prof. Jerzego Trzcienieckiego â&#x20AC;&#x201C; Katedry Teorii Organizacji i ZarzÄ&#x2026;dzania, w ktĂłrej, obok wielu innych przyszĹ&#x201A;ych profesorĂłw, zostaĹ&#x201A; zatrudniony Adam StabryĹ&#x201A;a. W drugiej poĹ&#x201A;owie lat 60. Katedra Teorii Organizacji i ZarzÄ&#x2026;dzania prowadziĹ&#x201A;a oĹźywionÄ&#x2026; dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; naukowÄ&#x2026; w zakresie teorii struktur organizacyjnych, metodyki badaĹ&#x201E; organizacyjnych i teorii podejmowania decyzji. O duĹźej aktywnoĹ&#x203A;ci Profesora Adama StabryĹ&#x201A;y w tym poczÄ&#x2026;tkowym okresie Ĺ&#x203A;wiadczy fakt, Ĺźe juĹź w 1966 roku, czyli rok po zatrudnieniu, przygotowaĹ&#x201A; wspĂłlnie z Janem Targalskim ksiÄ&#x2026;ĹźkÄ&#x2122; pt. Fizjologiczne aspekty organizacji pracy. ZwieĹ&#x201E;czeniem wczesnej aktywnoĹ&#x203A;ci naukowej Profesora byĹ&#x201A;a praca doktorska pt. Liniowe modele optymalizacyjne struktur organizacyjnych, napisana w 1970 roku pod kierunkiem prof. Jerzego Trzcienieckiego. Praca ta jest prĂłbÄ&#x2026; wskazania kierunkĂłw analizy optymalnych przebiegĂłw komunikacyjnych w strukturze organizacyjnej instytucji. W swej dysertacji postawiĹ&#x201A; Profesor waĹźne i nadal otwarte pytanie

o moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; definiowania funkcji kryterium i warunkĂłw ograniczajÄ&#x2026;cych dla modelu struktury organizacyjnej. W 1974 roku Profesor Adam StabryĹ&#x201A;a uzyskaĹ&#x201A; tytuĹ&#x201A; doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie organizacji i zarzÄ&#x2026;dzania. Praca habilitacyjna pt. SprawnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; kierowania w organizacji zĹ&#x201A;oĹźonej byĹ&#x201A;a propozycjÄ&#x2026; operacjonizacji miar efektywnoĹ&#x203A;ci procesu zarzÄ&#x2026;dzania zbudowanych na podstawie ogĂłlnych zaĹ&#x201A;oĹźeĹ&#x201E; prakseologii. TytuĹ&#x201A; profesora Adam StabryĹ&#x201A;a otrzymaĹ&#x201A; w 1985 roku. PodstawÄ&#x2026; nadania tytuĹ&#x201A;u byĹ&#x201A;a ocena caĹ&#x201A;ego dorobku, w skĹ&#x201A;ad ktĂłrego weszĹ&#x201A;y dwie monografie â&#x20AC;&#x201C; Technika procesu zarzÄ&#x2026;dzania oraz Analiza systemowa procesu zarzÄ&#x2026;dzania. Od momentu wydania Analizy systemowej procesu zarzÄ&#x2026;dzania dostrzec moĹźna stopniowÄ&#x2026; zmianÄ&#x2122; zainteresowaĹ&#x201E; w dorobku Profesora â&#x20AC;&#x201C; zmianÄ&#x2122;, ktĂłra polegaĹ&#x201A;a na przechodzeniu od rozwaĹźaĹ&#x201E; o charakterze iloĹ&#x203A;ciowym i abstrakcyjnym do eksploracji bardziej szczegĂłĹ&#x201A;owych i praktycznych obszarĂłw zarzÄ&#x2026;dzania organizacjÄ&#x2026;. ZwĹ&#x201A;aszcza dwie ostatnie dekady aktywnoĹ&#x203A;ci naukowej Profesora zaowocowaĹ&#x201A;y licznymi pracami o charakterze empirycznym i metodologicznym. Przyczyn tej zmiany orientacji badawczej Profesora byĹ&#x201A;o zapewne wiele, lecz prawdopodobnie najwaĹźniejszÄ&#x2026; byĹ&#x201A;a transformacja ustrojowa. WejĹ&#x203A;cie Polski w orbitÄ&#x2122; gospodarki rynkowej stworzyĹ&#x201A;o przestrzeĹ&#x201E; dla nowych wyzwaĹ&#x201E; badawczych, ktĂłre Profesor od ponad dwudziestu lat chÄ&#x2122;tnie podejmuje. DziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; naukowa Profesora Adama StabryĹ&#x201A;y koncentrowaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; takĹźe na kie-


rowaniu zespołowymi projektami badawczymi. Znaczącym efektem naukowym w zakresie diagnozy i projektowana organizacji była opublikowana w 1991 roku praca zbiorowa pt. Doskonalenie struktur organizacyjnych, której Profesor był redaktorem naukowym i współautorem. Inną odsłoną efektów badań strukturalnych Profesora była praca zbiorowa pt. Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, wydana w 2009 roku. Najnowsze redagowane przez Profesora monografie w tym temacie to: Praktyka projektowania systemów organizacyjnych oraz Metodologia projektowania systemów organizacyjnych (2015 r.). Na bogaty dorobek Profesora składają się także prace skierowane do szerszego grona odbiorców. Na początku były to prace wydawane przez Polską Akademię Nauk w ramach serii Nauka dla Wszystkich. Mimo wielu lat od daty wydania, nie straciły one na aktualności i warto je tutaj wymienić: Nauka o organizacji (1972), Ekonomizacja systemów technicznych i administracyjnych (1974), Funkcje zarządzania (1983). Ponadto w 1977 roku ukazały się opracowania Podstawy sprawnego działania oraz Wstęp do modelowania struktur organizacyjnych, które wydała Akademia Ekonomiczna w Krakowie dla potrzeb Studium Doskonalenia Kadr Kierowniczych. Obecnie dobrze znane w Polsce są takie książki Adama Stabryły jak: Podstawy zarządzania firmą (1995), Zarządzanie rozwojem firmy (1996), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy (2000, sześć wydań), Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi (2006, trzy wydania). Profesor Adam Stabryła jest ponadto współautorem i redaktorem cenionych podręczników akademickich. W 1982 roku ukazał się podręcznik pt. Podstawy teoretyczne organizacji i zarządzania, napisany z prof. Zbigniewem Martyniakiem i dr. Leopoldem Zgodą, rok później ukazał się z kolei podręcznik Podstawy ergonomii w organizacji procesu pracy napisany z prof. Haliną Piekarz. W 1986 roku Państwowe Wydawnictwo Naukowe opublikowało znany podręcznik Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki pod redakcją profesorów Adama Stabryły i Jerzego Trzcienieckiego. Ostatnio Profesor redagował dwuczęściowy podręcznik Podstawy organizacji i zarządzania, który wydano w 2012 i 2013 roku.

Cały dorobek naukowy Profesora Adama Stabryły obejmuje niemal 400 pozycji. Uderzający jest przy tym fakt, że publikacje składające się na ten dorobek są niezwykle zróżnicowane tematycznie. Warto wymienić przynajmniej część podejmowanych ostatnio przez Profesora tematów badawczych: programowanie strategiczne, zdolność do rozwoju, wykonalność i prawdopodobieństwo subiektywne, analiza preferencji, rachunek menedżerski, bezpieczeństwo strategiczne, rachunek produktywności strukturalnej, system zadaniowy, badanie potencjału pracy, controlling menedżerski, system informacji menedżerskiej czy systemy referencyjne zarządzania. W przeciągu pięciu dekad swej służby Profesor Adam Stabryła pracę naukową zawsze umiejętnie łączył z działalnością organizatorską i dydaktyczną. W latach 1976-1992 pełnił Profesor funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania, od 1985 kierownika Zakładu Techniki

Zarządzania, a od 1992 do 2015 roku – kierownika Katedry Procesu Zarządzania. Profesor Adam Stabryła był ponadto w latach 1978-1981 prodziekanem, a w latach 1981-1987 dziekanem Wydziału Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Należy także odnotować zaangażowanie Profesora w prace na rzecz Polskiej Akademii Nauk oraz Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierowania, a także wspomnieć o udziale Profesora w rozmaitych organach kolegialnych, w tym o pełnieniu funkcji redaktora naukowego Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania PAN oraz funkcji redaktora naukowego Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W zakresie rozwoju młodych kadr naukowych warto przypomnieć, że Profesor był patronem, promotorem i recenzentem wielu prac habilitacyjnych i doktorskich. prof. UEK dr hab. Paweł Cabała NLHURZQLN.DWHGU\3URFHVX=DU]ÃG]DQLD

28ǐlǓǑmd1!/ǏǍǎǒ

ǢǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

3DWU]Ă&#x192;FZSU]\V]Ă&#x160;RĂ?Ă&#x2026;ĂĽ wy]ZDQLDGODV]NROQLFWZDZ\Ă&#x2014;V]HJR Z(XURSLHĂ?URGNRZHMZ;;,ZLHNX &2-!$,Ç?Ç?fÇ?Ç&#x2018;0>-';2-!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;830<2!2->'89@;'$-' 03231-$A2@1>8!03>-' 3&#@Ä&#x161;!9-Ăľ1-Ăľ&A@2!83&3>!032('8'2$/!2!<03>!^ $3231-$,!ÂŁÂŁ'2+'9(38

-+,'8 &<$!ধ32-2'2;8!ÂŁ!2& !9;'82 <836'\TA8'!ÂŁ-A3>!2!>'>96Ă&#x2022;Ä&#x161;68!$@ A-Ăľ&A@2!83&3>@1 <2&<9A'1@9A',8!&A0-1W

W

wydarzeniu wziÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o udziaĹ&#x201A; oraz politykĂłw zajmujÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; problema- niczÄ&#x2026;cy Rady Naukowej konferencji, Ivan ponad 40 osĂłb z wielu kra- tykÄ&#x2026; szkolnictwa wyĹźszego. WĹ&#x203A;rĂłd goĹ&#x203A;ci Skorupa, Konsul Generalny Republiki jĂłw Europy â&#x20AC;&#x201C; poza uczest- konferencji byli takĹźe przedstawiciele in- SĹ&#x201A;owacji oraz prof. Aleksy Pocztowski, nikami z Polski obecni stytucji europejskich, odpowiedzialnych Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Ekonobyli goĹ&#x203A;cie (w kolejnoĹ&#x203A;ci alfabetycznej) za ksztaĹ&#x201A;towanie polityki edukacyjnej micznego w Krakowie. Odczytany zostaĹ&#x201A; z Austrii, Czech, Finlandii, Gruzji, Holan- na poziomie wspĂłlnotowym. rĂłwnieĹź adres powitalny, wystosowany dii, Litwy, MoĹ&#x201A;dawii, Niemiec, Rumunii, Uroczystego otwarcia konferencji do- przez Marka SowÄ&#x2122;, marszaĹ&#x201A;ka WojewĂłdzWÄ&#x2122;gier i WĹ&#x201A;och. Reprezentowali oni Ĺ&#x203A;wiat konali prof. Aleksander Surdej, kierownik twa MaĹ&#x201A;opolskiego, ktĂłre byĹ&#x201A;o gĹ&#x201A;Ăłwnym akademicki â&#x20AC;&#x201C; badaczy, kadrÄ&#x2122; zarzÄ&#x2026;dzajÄ&#x2026;cÄ&#x2026; Katedry StudiĂłw Europejskich i przewod- partnerem konferencji.

ǢǼ

28Ç?lÇ&#x201C;Ç&#x2018;md1!/Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;


W ciągu dwóch dni konferencji odbyło się pięć sesji tematycznych, poświęconych takim problemom jak: t finansowanie studiów wyższych, t wpływ szkolnictwa wyższego na rozwój regionalny, t zarządzanie jakością w sektorze akademickim, t miejsce edukacji wyższej w polityce publicznej państwa, t wpływ zmian demograficznych na współczesne uniwersytety. Każdą sesję poprzedzały wykłady wprowadzające, które wygłosili zaproszeni goście, w tym m.in. prof. Marek Rocki, przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej, prof. Mihai Girtu, prorektor Uniwersytetu w Konstancy i członek rumuńskiej Narodowej Rady ds. Finansowania Szkolnictwa Wyższego oraz prof. Marek Kwiek, dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, jeden z najwybitniejszych badaczy zajmujących się problematyką współczesnego uniwersytetu. Swoje wystąpienia programowe zaprezentowali również prof. Zuzana Palkova z Uniwersytetu w Nitrze od Karel Šima z Centre for Higher Education Studies z Pragi. W trakcie wszystkich roboczych sesji zaprezentowanych zostało ok. 20 artykułów konferencyjnych, które zostaną opublikowane w specjalnym tomie, planowanym na jesień 2015 roku. Większość z przygotowanych analiz zwracała uwagę na zupełnie nowe wyzwania stojące przed szkolnictwem wyższym, na które uczelnie środkowoeuropejskie, przyzwyczajone do boomu edukacyjnego ostatnich 25 lat, nie są przygotowane. Wśród najważniejszych zjawisk dotykających sektora edukacji wyższej na pierwszy plan wybijały się zmiany demograficzne, które już w nieodległej przyszłości będą skutkować mniej lub bardziej rewolucyjnymi zmianami w zakresie finansowania studiów, dostosowania programów kształcenia do potrzeb lifelong learning, kształcenia na odległość, umiędzynarodowienia studiów oraz gwarantowania ich jakości. W świetle nowych zjawisk powróciła również dyskusja o roli, jaką mają do odegrania uczelnie wyższe w nowej rzeczywistości gospodarczej,

politycznej i społecznej, którą obserwujemy w Europie i na świecie po kryzysie 2008 roku. W czasie dyskusji konferencyjnych szczególną uwagę poświęcono procesowi globalizacji i zjawisku wyłaniania się międzynarodowego rynku usług edukacyjnych. Zwrócono uwagę, że ważną rolę na tym rynku odgrywają m.in. międzynarodowe rankingi uczelni, w których szkoły wyższe z naszej części Europy są praktycznie nieobecne, co w dobie procesu umiędzynarodowienia studiów skutkuje słabszą pozycją konkurencyjną regionalnych instytucji edukacyjnych. Podsumowując konferencję, prof. Aleksander Surdej podkreślił, że zjawiska omawiane podczas konferencji nabierają tempa, co dodatkowo wymusza na wszystkich uczestnikach procesu

politycznego konieczność głębokiej refleksji i rozpoczęcia wprowadzania zmian, które dostosują uczelnie wyższe z Europy Środkowej i Wschodniej do nowych warunków. Międzynarodowa konferencja poświęcona wyzwaniom stojącym przed edukacją wyższą w naszym regionie została zorganizowana przez Katedrę Studiów Europejskich i wpisała się w uroczyste obchody 90. rocznicy powstania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Głównym partnerem wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, a honorowy patronat nad konferencją objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. mgr Marcin Kędzierski .DWHGUD6WXGLµZ(XURSHMVNLFK

28ǐlǓǑmd1!/ǏǍǎǒ

ǢǦ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Konferencja NAWNE DQDOL]DLQQ\PMĂ&#x2021;]\NLHPSLVDQD ;!;@9;@0!-'03231';8-!;3&A-'&A-2@2!<0-<$,3&AĂ­$'A!/'&2'A2!/#!8&A-'/ !#9;8!0$@/2@$,WA@2-'13৚2!-$,68A'&9;!>-ŕŁ&#x2014;>#!8&A-'/68A@9;Ăľ62'/639;!$-S ;Ă&#x2022;৚13৚2!R'9;;3+Ä&#x161;Ă&#x2022;>2!-&'!32('8'2$/-Ä&#x161;!1-Ă­$'/#!8-'8@&39;Ăľ623ŕŚ&#x201D;$-&3 $'22@$,2!8AĂľ&A-!2!ÂŁ-A@&!2@$,W

W

dniach 7-8 maja na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie miaĹ&#x201A;a miejsce IV edycja OgĂłlnopolskiej Konferencji Naukowej pod tytuĹ&#x201A;em â&#x20AC;&#x17E;NarzÄ&#x2122;dzia Analityczne w Naukach Ekonomicznychâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; NAWNE. Konferencja staĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; pomostem w kontaktach studentĂłw ze Ĺ&#x203A;wiatem nauki. Pozwala ona studentom i doktorantom zaprezentowaÄ&#x2021; wybrane metody i narzÄ&#x2122;dzia w odniesieniu do realnych problemĂłw, a nastÄ&#x2122;pnie skonfrontowaÄ&#x2021; je z wiedzÄ&#x2026; doĹ&#x203A;wiadczonych pracownikĂłw naukowych. Konferencja organizowana jest nieprzerwanie od 2011 roku przez KoĹ&#x201A;o Naukowe Analizy Danych przy wspĂłĹ&#x201A;pracy z KoĹ&#x201A;em RachunkowoĹ&#x203A;ci i Controllingu oraz KoĹ&#x201A;em

ǢÓ?

28Ç?lÇ&#x201C;Ç&#x2018;md1!/Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Naukowym Procesu ZarzÄ&#x2026;dzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. MisjÄ&#x2026; Konferencji NAWNE jest budowanie mostĂłw pomiÄ&#x2122;dzy mĹ&#x201A;odymi adeptami nauk ekonomicznych a doĹ&#x203A;wiadczonymi pracownikami naukowymi oraz przedstawicielami Ĺ&#x203A;wiata biznesu. Z roku na rok Konferencja cieszy siÄ&#x2122; coraz wiÄ&#x2122;kszym uznaniem, co potwierdza sĹ&#x201A;usznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; naszej misji. Ze wzglÄ&#x2122;du na charakter prezentowanych prac, Konferencja zostaĹ&#x201A;a podzielona na dwa panele tematyczne; panel iloĹ&#x203A;ciowy oraz panel jakoĹ&#x203A;ciowy. KoncentrowaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; wokĂłĹ&#x201A; teoretycznych jak i praktycznych aspektĂłw analizy danych oraz podejmowanych na jej podstawie decyzji.

Za najciekawsze prace panelu iloĹ&#x203A;ciowego zostaĹ&#x201A;y uznane referaty: Krzysztofa Mazura, ktĂłry przedstawiĹ&#x201A; ,,AnalizÄ&#x2122; struktury ĹşrĂłdeĹ&#x201A; wytwarzanej energii paĹ&#x201E;stw Unii Europejskiej w latach 2002â&#x20AC;&#x201C;2012â&#x20AC;?, Marceliny Martyniak, ktĂłra zaprezentowaĹ&#x201A;a ,,AnalizÄ&#x2122; wpĹ&#x201A;ywu wybranych czynnikĂłw spoĹ&#x201A;eczno- ekonomicznych na poziom wspĂłĹ&#x201A;czynnika dzietnoĹ&#x203A;ci w Polsceâ&#x20AC;? oraz Wojciecha Kubicy, ktĂłry omĂłwiĹ&#x201A; ,,AnalizÄ&#x2122; porĂłwnawczÄ&#x2026; paĹ&#x201E;stw Unii Europejskiej ze wzglÄ&#x2122;du na strukturÄ&#x2122; absolwentĂłw wedĹ&#x201A;ug kierunkĂłw studiĂłw w latach 2005-2010â&#x20AC;?. WĹ&#x203A;rĂłd prac naleĹźÄ&#x2026;cych do panelu jakoĹ&#x203A;ciowego wyróşnione zostaĹ&#x201A;y referaty: Konrada Chwedoruka oraz Marcina Izbrandta, ktĂłrzy zaznajomili nas z tematem ,,ZarzÄ&#x2026;dzania ryzykiem w branĹźy paliwowejâ&#x20AC;?, Sylwii Hodlik


i Pauliny Sylwestrzak, które odpowiedziały na pytanie ,,Dlaczego liderzy marek bawią się z nami w chowanego?” oraz Jana Barańskiego, który ukazał ,,Wartość poznawczą modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstw w procesie badania sprawozdania finansowego”. Zarówno wyróżnione jak i inne zaprezentowane prace zostaną opublikowane w ramach monografii pokonferencyjnej, która ukaże się jesienią. Zainteresowani publikacją będą mogli otrzymać egzemplarz w Katedrze Ekonometrii i Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Tegoroczna edycja Konferencji obfitowała w rekordową liczbę zgłoszeń co przełożyło się na największy, jak dotąd, udział prelegentów. Swoje prace zaprezentowali nie tylko studenci z Krakowa ale także Goście ze Stolicy Wielkopolski. Jest to swoisty sukces jaki odnosi Konferencja zachęcając do udziału coraz liczniejsze grono studentów z Poznania. Uczestnikami Konferencji nie byli tylko prelegenci, ale także zainteresowani słuchacze, którzy swoim licznym przybyciem zapełnili konferencyjne audytorium. Swoją obecnością Wydarzenie uświetnili również przedstawiciele świata nauki. Pierwszego dnia Konferencji prof. dr hab. Jacek Osiewalski, Przewodniczący Komitetu Nauk Ekonomicznych i Statystyki Państwowej Akademii Nauk, przedstawił "Bayesowską teorię decyzji – podstawy i zastosowanie w przyznawaniu kredytu". Drugiego dnia Konferencji prof. dr hab. Józef Pociecha, Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Statystycznego, omówił temat "Węzłowych problemów modelowania i prognozowania bankructwa". Patronami Honorowymi Konferencji byli, podobnie jak w latach ubiegłych, Państwowa Akademia Nauk oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne, a także ponownie Patronatu udzielił Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół. W tym roku Konferencja zdobyła uznanie Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego oraz Komisji Nadzoru Finanso-

wego. Patronat tak ważnych Instytucji jest niezwykłym wyróżnieniem tegorocznej edycji Konferencji. Wydarzenie nie mogłoby się odbyć bez wsparcia sponsorów. Tegorocznymi partnerami strategicznymi byli KPMG oraz firma U Jędrusia. To dzięki ich wkładowi możliwe było zorganizowanie bezpłatnego uczestnictwa w Konferencji. Do uświetnienia wydarzenia przyczyniła się także firma AON, której przedstawiciele wygłosili wykład pt. “Six Sigma as Analytical Tool in the business”. Nagrody książkowe dla uczestników Konferencji ufundowali Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Wydawnictwo C.H.Beck.

Tegoroczna edycja NAWNE zakończyła się sukcesem. Świadczy o tym nie tylko rekordowa liczba zgłoszonych prac ale również coraz większe zainteresowanie tematyką Konferencji, szczególnie wśród słuchaczy. Jest to niezwykle motywujące dla organizatorów, aby V edycja Konferencji NAWNE obfitowała w kolejne osiągnięcia, a tym samym mogła przyczyniać się do zwiększenia przystępności narzędzi i metod analizy danych. Monika Golas Krzysztof Mazur .RÊR1DXNRZH$QDOL]\'DQ\FK ]GMÇFLDTomasz Żur

28ǐlǓǑmd1!/ǏǍǎǒ

Ǣǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

'U-RVHSK+RUDN ]ZL]\WĂ&#x192;Z8(. &2-!$,Ç?Ç&#x201D;fÇ?Ç&#x2022;0>-';2-!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;830<+3ŕŚ&#x201D;$-Ä&#x161;2!!9A'/$A'ÂŁ2-&8W39'6,

38!0T&@8'0;38 !1-ÂŁ@>2'&<9-2'99 29;-;<;'T'-&1!23ÂŁÂŁ'+' 3(<9-2'99> 8!2&!ÂŁÂŁ'@;!;'2-='89-;@W

W

czasie seminarium na UEK dyrektor Joseph Horak wyjaĹ&#x203A;niaĹ&#x201A;, Ĺźe zainteresowanie firmami rodzinnymi na uczelniach amerykaĹ&#x201E;skich wynika stÄ&#x2026;d, Ĺźe â&#x20AC;&#x17E;przedsiÄ&#x2122;biorstwa bÄ&#x2122;dÄ&#x2026;ce wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; rodzin (definiowane jako przedsiÄ&#x2122;biorstwa, w ktĂłrych rodziny majÄ&#x2026; co najmniej 15% udziaĹ&#x201A;Ăłw wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;ciowych) stanowiÄ&#x2026; 57% dochodu narodowego StanĂłw Zjednoczonych. ZatrudniajÄ&#x2026; one 63% ogĂłĹ&#x201A;u zatrudnionych, a ich gospodarcze znaczenie roĹ&#x203A;nieâ&#x20AC;?. PodkreĹ&#x203A;laĹ&#x201A; ponadto, Ĺźe â&#x20AC;&#x17E;wyjÄ&#x2026;tkowa rola firm rodzinnych dla spoĹ&#x201A;eczeĹ&#x201E;stwa wykracza poza ich wpĹ&#x201A;yw gospodarczyâ&#x20AC;?, gdyĹź majÄ&#x2026; ona znaczenie wspĂłlnotowe i â&#x20AC;&#x17E;nadajÄ&#x2026; kapitalizmowi ludzkÄ&#x2026; twarzâ&#x20AC;?. W czasie rozmĂłw z udziaĹ&#x201A;em m.in. Kanclerza UEK MirosĹ&#x201A;awa Chechelskiego, Kwestora JĂłzefa Laskowskiego, Dyrektora Kancelarii Rektora dr. hab. Janusza FudaliĹ&#x201E;skiego, dr. Piotra BuĹ&#x201A;y oraz prof. Aleksandra Surdeja, amerykaĹ&#x201E;ski goĹ&#x203A;Ä&#x2021; przekonywaĹ&#x201A; do celowoĹ&#x203A;ci powoĹ&#x201A;ania krakowskiego odpowiednika FOBI, gdyĹź istnienie takiego oĹ&#x203A;rodka znacznie uĹ&#x201A;atwiĹ&#x201A;oby wspĂłĹ&#x201A;pracÄ&#x2122; uczelni ze Ĺ&#x203A;rodowiskiem firm rodzinnych. Podobnymi refleksjami dyrektor Joseph Horak podzieliĹ&#x201A; siÄ&#x2122; w czasie seminarium z krakowskimi przedsiÄ&#x2122;biorcami i prezesem MaĹ&#x201A;opolskiego ZwiÄ&#x2026;zku PracodawcĂłw Lewiatan panem Marianem Bryksym. prof. dr hab. Aleksander Surdej .DWHGUD6WXGLÂľZ(XURSHMVNLFK i .DWHGUD(XURSHMVNLHM,QWHJUDFML Gospodarczej

ǢÓ&#x2018;

28Ç?lÇ&#x201C;Ç&#x2018;md1!/Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;


J

3URIHVRU2GHG6WDUNå JRÐÅ-XELOHXV]X

est wielkim zaszczytem dla nas gościć w dniach Jubileuszu profesora Odeda Starka, wybitnego ekonomistę o międzynarodowej renomie, profesora kilku uniwersytetów – w Bonn, Navarze, Wiedniu – a także Uniwersytetu Warszawskiego i Georgetown University w USA. Obszar zainteresowań badawczych profesora Starka jest rozległy i obejmuje zastosowania teorii mikroekonomii i firmy, ekonomię rozwoju, demografii, ekonomię ludności i zagadnienia migracji, ekonomię ewolucyjną, regionalistykę oraz zagadnienia rynku pracy. Profesor jest autorem cenionych i szeroko cytowanych w świecie monografii naukowych The Migration of Labor (Oxford and Cambridge, MA: Blackwell 1991 and 1993) i Altruism and Beyond, An Economic Analysis of Transfers and Exchanges Within Families and Groups (Cambridge: Cambridge University Press 1995 and 1999) oraz jest współautorem Handbook of Population and Family Economics (w Handbooks in Economics; Amsterdam: North-Holland 1997, and Beijing: Economic Science Press 2004). Liczne artykuły naukowe naszego Gościa są publikowane w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych o zasięgu światowym. Za swą twórczość badawczą profesor Stark został wyróżniony licznymi nagrodami, w tym jest laureatem Nagrody Humboldta, a także doktorem honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Mając polskie obywatelstwo, zajmuje pierwsze miejsce na światowej liście rankingowej Repec Ideas wśród ekonomistów akademickich pracujących w Polsce. Współpraca naukowa profesora Odeda Starka z naszą Uczelnią jest krótka, bo trwa niespełna dwa lata, ale jest bardzo intensywna i owocna, choć nieformalna. Zaproszony przez Katedrę Matematyki gościł na Uczelni przez parę dni w czerwcu 2013 r., wygłaszając wykład rektorski Stressful Integration oraz został przyjęty przez prorektora prof. Krzysztofa Surówkę. Ale dla

dalszej współpracy najważniejszy okazał się udział profesora Starka w katedralnym seminarium naukowym, podczas którego zapoznał się z bieżącymi pracami badawczymi, zwłaszcza młodych pracowników nauki, wysoko oceniając ich potencjał badawczy. W konsekwencji zaproponował grupie czterech osób współpracę i opiekę naukową. Jej rezultaty okazały się znaczące: we współautorstwie pracowników Katedry Matematyki, dr. Fryderyka Falniowskiego i dr. Jakuba Bielawskiego opublikowane zostały dwa artykuły naukowe w prestiżowych czasopismach o zasięgu międzynarodowym: O. Stark, M. Jakubek. F. Falniowski, Reconciling the Rawlsian and the Utilitarian Approaches to the Maximization of Social Welfare, Economics Letters, vol. 122, 2014. O. Stark, J. Bielawski, M. Jakubek, The Impact of the Assimilation of Migrants on the Well-Being of Native Inhibitans: A Theory, Journal of Economic Behavior and Organization, vol. 111, 2015, a w fazie recenzji są kolejne: O. Stark, F. Falniowski, M. Jakubek, Relative Income and Consensus Distribution Policy, O. Stark, M. Jakubek, G. Kosiorowski, Disturbing Repercussions of a Pigou-Dalton Transfer, (Theoretical Economics), O. Stark,

G. Kosiorowski, Relative deprivation and the evolutionary dynamics of assimilation, (Journal of Economic Dynamics and Control). Ponadto wspomniani pracownicy uczestniczyli, na koszt organizatorów, w latach 2014-2015 w międzynarodowej szkole zimowej The Winter School on the Analytics and Policy Design of Migration, organizowanej przez Georgetown University School of Foreign Service w Katarze, co pozwoliło im znacząco podnieć swe kwalifikacje zawodowe i nawiązać kontakty badawcze z naukowcami wielu krajów. Uważam, że przedstawione zaangażowanie profesora Odeda Starka w rozwój młodej kadry naukowej UEK, umożliwiające jej współpracę naukową i rozpoznawalność w środowisku międzynarodowym oraz budowę własnego dorobku badawczego na forum światowym, zasługuje na najwyższe uznanie i tą drogą pragnę złożyć na ręce Profesora serdeczne podziękowania.

prof. dr hab. Andrzej Malawski kierownik Katedry Matematyki :\G]LDÊ)LQDQVµZ8(.

28ǐlǓǑmd1!/ǏǍǎǒ

ǢǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

8URF]\VWHZUĂ&#x2021;F]HQLHG\SORPÂľZ DEVROZHQWRPVSHFMDOQRĂ?FL 0DUNHWLQJ0LĂ&#x2021;G]\QDURGRZ\ 8Ăľ$A'2-'&@6ÂŁ31Ă&#x2022;>;'+383$A2@1!#93ÂŁ>'2;31@&A-!Ä&#x161;< !8AĂ­&A!2-!T 96'$/!ÂŁ23ŕŚ&#x201D;$-!80'ধ2+-Ăľ&A@2!83&3>@1-!Ä&#x161;3#!8&A3<83$A@9;@$,!8!0;'8W 63;0!2-'3&#@Ä&#x161;39-ĂľÇ?Ç&#x2019;WÇ?Ç?WÇ?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;>!ÂŁ-'2!$0-'/1-'9A$AĂ­$'/9-Ăľ><&@20< Ä&#x161;Ă&#x2022;>2@12->'89@;';< 03231-$A2'+3>8!03>-'W

W

uroczystoĹ&#x203A;ci wziÄ&#x2122;li udziaĹ&#x201A;: Dziekan â&#x20AC;&#x201C; prof. UEK dr hab. Bogusz MikuĹ&#x201A;a, Kierownik Katedry Marketingu â&#x20AC;&#x201C; prof. dr hab. Jan W. Wiktor, Promotorzy prac magisterskich â&#x20AC;&#x201C; prof. UEK dr hab. Jadwiga Stobiecka, prof. UEK dr hab. Agnieszka Ĺťbikowska oraz absolwenci, wraz z zaproszonymi osobami towarzyszÄ&#x2026;cymi, rodzicami oraz pracownikami Katedry Marketingu. WspĂłlne wysĹ&#x201A;uchanie â&#x20AC;&#x17E;Gaudeamus Igiturâ&#x20AC;? poprzedziĹ&#x201A;o powitanie zebranych przez prof. dr. hab. B. MikuĹ&#x201A;Ä&#x2122;, w imie-

ÇŁÇĄ

28Ç?lÇ&#x201C;Ç&#x2018;md1!/Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

niu wĹ&#x201A;adz Uczelni oraz wĹ&#x201A;adz WydziaĹ&#x201A;u dowiska studenckiego â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;to ostatni studencki ZarzÄ&#x2026;dzania. PrzemĂłwienie skierowane rajd i nic juĹź siÄ&#x2122; nie powtĂłrzyâ&#x20AC;? (A. Mroza do absolwentĂłw opuszczajÄ&#x2026;cych mury i A. SzaleĹ&#x201E;cowej). â&#x20AC;&#x17E;Niech Wasze osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;cia, uczelni wygĹ&#x201A;osiĹ&#x201A; prof. dr hab. J.W. Wiktor. zarĂłwno jak i plany â&#x20AC;&#x201C; to sĹ&#x201A;owa DezyderaUjmujÄ&#x2026;cym elementem uroczystoĹ&#x203A;ci, ty M. Ehrmanna â&#x20AC;&#x201C; bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; ĹşrĂłdĹ&#x201A;em radoĹ&#x203A;ciâ&#x20AC;? po wrÄ&#x2122;czeniu dyplomĂłw, byĹ&#x201A;y wystÄ&#x2026;pie- i uzasadnionej satysfakcji. Publikacje bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; nia studentĂłw: mgr Kingi Hojny oraz mgr. wydane na zakoĹ&#x201E;czenie projektu, ktĂłre jest MichaĹ&#x201A;a Szalasta-Dao Quy. przewidziane na wrzesieĹ&#x201E; tego roku. Strona internetowa projektu: WspĂłlne zdjÄ&#x2122;cia, slajdy z gĂłrskich wypraw www.perspectiveproject.eu studentĂłw wraz z pracownikami Katedry Marketingu, poczÄ&#x2122;stunek i ostatnie rozmowy stanowiĹ&#x201A;y nieformalnÄ&#x2026; czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; spotkania. Oficjalnie uroczystoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zakoĹ&#x201E;czyĹ&#x201A; prof. dr hab. dr Halina Wojnarowska .DWHGUD0DUNHWLQJX J.W. Wiktor. NawiÄ&#x2026;zaĹ&#x201A; do znanej piosenki Ĺ&#x203A;ro-


Dyplomowani HZ\NÊDGRZF\ £-9;36!&A-'ǏǍǎǑ830<;3>!8A@9A'2-' f£'!82-2+<0!&'1-$0-'+3 68A'683>!&A-Ě3;8A'$-í'&@$/õ683$'&<8@T>>@2-0<0;Õ8'/ǎǒ393#31 68A@A2!Ě3$'8;@)0!;'f2!<$A@$-'£!W'8;@)0!;;'29;!23>-63;>-'8&A'2-' 0316';'2$/->A!08'9-';>38A'2-!;8'ঔ$-38!A683>!&A'2-!A!/õࣗ&@&!0;@$A2@$, A>@038A@9;!2-'1;'$,2-0-1';3&09A;!Ě$'2-!2!3&£'+Ě3ঔࣗW

N t

t

t

t dr Janusz Stal z Katedry Informatyki ty SEA stają się ważnym i pożądanym a liście osób, które otrzymały certyfikat e-nauczyciela znajdują (Wydział Zarządzania). dokumentem w środowisku akademicsię też pracownicy Uniwersytetu Osoby ubiegające się o Certyfikat kim, a częściowo także w oświatowym. Ekonomicznego w Krakowie: musiały wykazać się odpowiednim poUroczystego wręczenia certyfikadr Grażyna Paliwoda-Pękosz ziomem wiedzy, umiejętności i doświad- tów dokonał w listopadzie 2014 roku z Katedry Informatyki (Wydział czeniem w zakresie prowadzenia e-zajęć. Prorektor ds. Kształcenia i Studentów Zarządzania), Ocena spełnienia wszystkich warunków prof. dr hab. Krzysztof Surówka. dr Joanna Krasodomska z Katedry odbywała się na podstawie, opracowaRachunkowości Finansowej (Wy- nego przez SEA, zestawu kompetencji, które powinien posiadać e-nauczyciel. dział Finansów), dr Jerzy T. Skrzypek pHÊQRPRFQLN5HNWRUD8(.GV mgr Michał Rudnicki z Katedry Warto przy tym podkreślić, że liczne HOHDUQLQJX Turystyki (Wydział Zarządzania), sygnały potwierdzają tezę, że certyfika-

28ǐlǓǑmd1!/ǏǍǎǒ

ǣǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

3URIHVRURZLHZ\Uµ×QLHQL

P

rofesor Ryszard Borowiecki, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 2002-20072008, otrzymał honorowy doktorat Uniwersytetu Szczecińskiego. Uroczystość nadania tytułu doctora honoris causa odbyła się 21 maja. Uniwersytet Szczeciński, obchodzący w tym roku 30-lecie

istnienia, uhonorował tym zaszczytnym tytułem również prof. dr. hab. Andrzeja K. Koźmińskiego, cenionego ekonomistę, Prezydenta Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Profesor Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa, uhonorował prof. dr hab. Bronisława Micherdę,

Kierownika Katedry Rachunkowości Finansowej, odznaką Honoris Gratia. Uroczystość wręczenia odznaki – za szczególne zasługi dla Krakowa – odbyła się 13 maja.

=DNRÌF]HQLH,HG\FML SURJUDPX8(. &,0$

W

dniu 17 marca 2015 roku odbyło się wręczenie certyfikatów CIMA Certificate in Business Accouting dla 13 studentów UEK, którzy ukończyli I edycję wspólnego programu UEK & CIMA. Studenci musieli zaliczyć 14 egzaminów uniwersyteckich, które pokrywały się z tematyką 4 egzaminów CIMA, oraz zdać zewnętrzny egzamin z Podstaw rachunkowości zarządczej w języku angielskim według standardów CIMA. W wyniku czego

Obecnie trwa II edycja programu, a już mogą posługiwać się tytułem CIMA Cert BA i zdawać kolejne egzaminy, aby uzyska kwa- 1 czerwca 2015 roku rozpocznie się rejestralifikacje zawodowe z rachunkowości za- cja do III edycji. Więcej informacji można znaleźć na stronie: rządczej CIMA. Certyfikaty wręczył Country Manager CI- cima.uek.krakow.pl. Tobiasz Folak MA w Polsce Jakub Bejnarowicz, a w imieniu władz Uczelni gratulacje studentom złożył $PEDVDGRU&,0$QD UEK Prodziekan Wydziału Finansów prof. dr hab. Bronisław Micherda. Opiekunami programu UEK & CIMA są dr hab. Bogusława Bek-Gaik oraz dr Małgorzata Szulc z Katedry Rachunkowości Finansowej na Wydziale Finansów.

3U]\V]ÊRÐÅQDXF]DQLDMÇ]\NµZ REF\FKQDXF]HOQLDFKZ\×V]\FK

Z

przyjemnością informujemy, że 27 czerwca br. na Uniwersytecie Ekonomicznym odbędzie się międzynarodowa konferencja metodyczna „Przyszłość nauczania języków obcych na uczelniach wyższych”, którą organizuje Studium Języków Obcych oraz Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego. Konferencja poświęcona będzie perspektywom rozwoju nauczania języków obcych w ramach lektoratów na uczelniach wyższych. W wydarzeniu będą brać udział

ǣǣ

28ǐlǓǑmd1!/ǏǍǎǒ

lektorzy języków obcych z wielu polskich nież stojącymi przed nami wyzwaniami uczelni wyższych. Gośćmi naszej konferencji organizacyjnymi.  będą również światowej sławy prezenterzy: Cieszymy się z ogromnego zaintereJeremy Harmer, Paul Emmerson oraz Rus- sowania naszą konferencją, jako że liczba sell Stannard. zgłoszeń udziału w wydarzeniu przeszła W trakcie obrad podzielonych na kilka nasze oczekiwania. Z pewnością czeka nas bloków tematycznych wymienimy się do- wiele interesujących prezentacji i dyskusji, świadczeniami dotyczącymi, między innymi, a wrażeniami i wnioskami podzielimy się wprowadzania nowych metod nauczania oraz po konferencji w szczegółowej relacji. dostosowania istniejących metod do ciągle zmieniających się potrzeb, zarówno rynku Karolina Wisz pracy, jak i studentów. Zajmiemy się rów6WXGLXP-Ç]\NµZ2EF\FK8(.


8QLD(XURSHMVND w procesie zmian 30!A/-Ç&#x201C;Ç&#x2019;W83$A2-$@'0ÂŁ!8!$/-$,<1!2!!;'&8!;<&-Ă&#x2022;> <836'/90-$,-!;'&8! <836'/90-'/ 2;'+8!$/- 3963&!8$A'/A38+!2-A3>!Ä&#x161;@Ç&#x17D;Ç&#x17D;1!/!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;830<1-Ăľ&A@2!83&3>' 9'1-2!8-<1A!;@;<Ä&#x161;3>!2'^31-Ăľ&A@68A'9AÄ&#x161;3ŕŚ&#x201D;$-Ă­!68A@9AÄ&#x161;3ŕŚ&#x201D;$-Ă­ \.

W

ystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cy na seminarium toĹźsamoĹ&#x203A;ci europejskiej dla rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; UdziaĹ&#x201A; goĹ&#x203A;ci z WĹ&#x201A;och byĹ&#x201A; moĹźliwy dziÄ&#x2122;badacze: prof. Ariane Lan- instytucjonalnych, wyzwaniach geopoli- ki wsparciu WĹ&#x201A;oskiego Instytutu Kultury duyt z Uniwersytetu w Sie- tycznych UE oraz globalnym tle problemĂłw w Krakowie i jego dyrektora prof. Ugo nie, prof. Francesco Sidoti gospodarczych paĹ&#x201E;stw czĹ&#x201A;onkowskich UE. Rufino. z Uniwersytetu w Lâ&#x20AC;&#x2122;Aquila, prof. Stefan W wystÄ&#x2026;pieniach i dyskusji podkreĹ&#x203A;lano BielaĹ&#x201E;ski z UP w Krakowie oraz prof. Alek- kruchoĹ&#x203A;Ä&#x2021; konstrukcji europejskiej i jej prof. dr hab. Helena Tendera-WĹ&#x201A;aszczuk prof. dr hab. Aleksander Surdej sander Surdej przedstawili ewolucjÄ&#x2122; oraz podatnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; na zaĹ&#x201A;amanie, ktĂłre mogÄ&#x2026; byÄ&#x2021; dylematy integracji europejskiej, koncen- wynikiem zarĂłwno niewystarczajÄ&#x2026;cej, jak .DWHGUD6WXGLÂľZ(XURSHMVNLFK trujÄ&#x2026;c siÄ&#x2122; kolejno na: problemie obywa- i niewĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwie zaprojektowanej konstruki .DWHGUD(XURSHMVNLHM,QWHJUDFML telstwa i demokratyzacji UE, znaczeniu cji europejskiej. Gospodarczej

28Ç?lÇ&#x201C;Ç&#x2018;md1!/Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ǣǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

0DWXU]\VWRP otwieramy drzwi! !&'$@&3>!ŕŁ&#x2014;368A@9AÄ&#x161;3ŕŚ&#x201D;$-T1!/Ă­$0-ÂŁ0!2!ŕŚ&#x201D;$-'ÂŁ!;T;32-'A>@0ÂŁ';8<&2'A!&!2-'T A!ŕŚ&#x201D;>@#Ă&#x2022;8>Ä&#x161;!ŕŚ&#x201D;$->'/<$A'ÂŁ2--0-'8<20<;3/'&2!A;@$,&'$@A/-T0;Ă&#x2022;8' >@1!+!/Ă­3+8312'/3&>!+-W@&3032!ŕŁ&#x2014;>Ä&#x161;!ŕŚ&#x201D;$->'+3>@#38<-A!63A2!ŕŁ&#x2014;9-Ăľ A3('8;Ă­<$A'ÂŁ2->@৚9A@$,T1!;<8A@ŕŚ&#x201D;$-3&>-'&A-ÂŁ-2->'89@;'; 03231-$A2@ >8!03>-'WÇ?Ç&#x201C;1!8$!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;830<&8A>-2!9A'/ÂŁ1!!;'83;>!8;'#@Ä&#x161;@&ÂŁ! 0!৚&'+30!2&@&!;!W

W

ykĹ&#x201A;ady, konkursy z nagrodami, przedstawienie nowej oferty dydaktycznej, nauka taĹ&#x201E;ca, a takĹźe pokaz szkoĹ&#x201A;y walki to tylko niektĂłre z atrakcji, jakie czekaĹ&#x201A;y na uczestnikĂłw tegorocznego Dnia

ÇŁÇĽ

28Ç?lÇ&#x201C;Ç&#x2018;md1!/Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Otwartego UEK. Na to wydarzenie do Krakowa licznie przybyli maturzyĹ&#x203A;ci z caĹ&#x201A;ej Polski. Na ponad piÄ&#x2122;Ä&#x2021;dziesiÄ&#x2122;ciu stanowiskach swojÄ&#x2026; ofertÄ&#x2122; zaprezentowaĹ&#x201A;y poszczegĂłlne kierunki, KoĹ&#x201A;a Naukowe, a takĹźe organizacje studenckie. Naj-

wiÄ&#x2122;ksze zainteresowanie wzbudziĹ&#x201A;y nowe propozycje w ofercie dydaktycznej, takie jak Prawo i InĹźynieria Organizacji i ZarzÄ&#x2026;dzania. Rekrutacja na te kierunki odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; w tym roku po raz pierwszy! WciÄ&#x2026;Ĺź niemaĹ&#x201A;Ä&#x2026; popularnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;, co pokazaĹ&#x201A; DzieĹ&#x201E; Otwarty,


cieszy się również Ekonomia, Finanse i Rachunkowość czy Gospodarka i Administracja Publiczna, a także zeszłoroczny hit, Marketing i Komunikacja Rynkowa. Oprócz wydarzeń na Hali Widowiskowo-Sportowej, w Pawilonie Sportowym odbywały się wykłady, które zaskoczyły organizatorów dużą frekwencją. Uczestnicy mogli wybierać spośród prawie dwudziestu propozycji. Wśród nich znalazły się warsztaty z handlu zagranicznego, prezentacja organizacji AIESEC, wykład o drodze do sukcesu w biznesie, a także przedstawienie nowego kierunku Prawo, czy działalności Parlamentu Studenckiego. Dzień Otwarty uświetnili swoją obecnością partnerzy wydarzenia, a byli to Klub Platinium Fitness, Szkoła Walki DRWALA, producent napojów OSHEE, księgarnia Inter Book, szkoła ganizacji Erasmus Student Network, że kandydaci przybyli tak licznie na tańca U2dance oraz producenci sło- zaś tematem zagranicznego wolon- wydarzenie. Mamy nadzieję, że w paźdyczy Skawa i Wawel. Na uczestników tariatu zajął się AIESEC Kraków. Po- dzierniku, w progach naszej uczelni, czekały karnety na siłownię, gadże- przez swoje doświadczenia zachęcali powitamy kolejne pokolenia przyszłych ty UEK, a także możliwość pomiaru do wyjazdów na praktyki w najdalsze ekonomistów. – podsumowuje koordytkanki tłuszczowej na stoisku firmy zakątki świata. natorka wydarzenia, Joanna Trojańska. Natur House. Wiele radości sprawiały Nad organizacją wydarzenia czurównież pamiątkowe zdjęcia w akade- wała Sekcja Promocji UEK oraz zemickich togach. spół wolontariuszy, którzy rozpoczęli Monika Ratułowska O tym, jak studiować za granicą przygotowania kilka tygodni przed VWXGHQWND,URNX*RVSRGDUNL z chęcią opowiadali członkowie or- wyznaczoną datą. – Cieszy nas fakt, L$GPLQLVWUDFML3XEOLF]QHM

28ǐlǓǑmd1!/ǏǍǎǒ

ǣǦ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

&KÂľUDOQHĂŹVWRODWĂŤ na 45-lecie 2->'89@;'; 03231-$A2@>8!03>-'>;@1830<3#$,3&A-<#-ÂŁ'<9AÇ&#x2013;Ç?fÂŁ'$-!W /'+3#30<3&Ç&#x2018;Ç&#x2019;ÂŁ!;>-'82-';8>!,Ă&#x2022;831-2!2;!W8A'A63Ä&#x161;3>Ăľ$A!9< -9;2-'2-!2!9A'/ÂŁ1!!;'8$,Ă&#x2022;89;<&'2;Ă&#x2022;>;3>!8A@9A@/'/>'>9A@9;0-$,>!৚2@$, <83$A@9;3ŕŚ&#x201D;$-!$,T<ŕŚ&#x201D;>-';2-!/Ă­$/'9>3-1ŕŚ&#x201D;6-'>'138!A6831</Ă­$$A'ÂŁ2-Ăľ>3ÂŁ9$' -2!ŕŚ&#x201D;>-'$-'W!9<>!9-Ăľ6@;!2-'VA@31-2!2;!;3;@ÂŁ03ŕŚ&#x201D;6-'>S8A'$A@;!/-68A'032!/ 9-Ăľ9!1R

C

hĂłr Dominanta od poczÄ&#x2026;tku nie szĹ&#x201A;o to w parze z talentem, a pierwszym swojego istnienia towarzyszy odczuciem dyrygenta byĹ&#x201A;a chÄ&#x2122;Ä&#x2021; ucieczki. naszej Uczelni, ale jego poczÄ&#x2026;t- Jednak mimo to postanowiĹ&#x201A; on zostaÄ&#x2021; i tak ki nie byĹ&#x201A;y Ĺ&#x201A;atwe. ByĹ&#x201A; rok 1970, zaczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a siÄ&#x2122; wieloletnia przygoda. grudniowy wieczĂłr, DS Fafik i grupa stuOd pamiÄ&#x2122;tnego spotkania mija juĹź dentĂłw wierzÄ&#x2026;ca w swoje siĹ&#x201A;y i kochajÄ&#x2026;ca prawie 45 lat, a Dominanta ma na swoim muzykÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; to wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie w takich okoliczno- koncie mnĂłstwo wyjazdĂłw krajowych i zaĹ&#x203A;ciach odbyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; pierwsze spotkanie przy- granicznych, jeszcze wiÄ&#x2122;cej nagrĂłd, konszĹ&#x201A;ych chĂłrzystĂłw Dominanty. Jak moĹźna certĂłw, goĹ&#x203A;cinnych wystÄ&#x2122;pĂłw z gwiazdami przeczytaÄ&#x2021; we wspomnieniach pierwszego polskiej sceny muzycznej, ale to, co moĹźe dyrygenta (Ĺ&#x203A;p. Zbigniewa Ciuraby) zapaĹ&#x201A; zaobserwowaÄ&#x2021; kaĹźdy postronny widz nie wĹ&#x203A;rĂłd studentĂłw byĹ&#x201A; ogromny, ale niestety oddaje tego, co dzieje siÄ&#x2122; w prawdziwym

ÇŁÓ?

28Ç?lÇ&#x201C;Ç&#x2018;md1!/Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Ĺźyciu zespoĹ&#x201A;u. Ostatnie 45 lat to przede wszystkim wieloletnie przyjaĹşnie (i nie tylko), historie zapierajÄ&#x2026;ce dech w piersiach, a takĹźe ogrom wspomnieĹ&#x201E;. Nie da siÄ&#x2122; opisaÄ&#x2021; historii caĹ&#x201A;ego zespoĹ&#x201A;u w kilku zdaniach, nawet bardzo dĹ&#x201A;uga ksiÄ&#x2026;Ĺźka byĹ&#x201A;aby tylko krĂłtkim zarysem historycznym. Historia Dominanty to historia kaĹźdego z chĂłrzystĂłw, a do tej pory pojawiĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; ich w zespole ponad 3000. MoĹźna zaryzykowaÄ&#x2021; i podpytaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; obecnej pani dyrygent â&#x20AC;&#x201C; MaĹ&#x201A;gorzaty Langer-KrĂłl, byĹ&#x201A;ej


dyrygent Aleksandry Bosković-Różak, asystentów oraz przeczytać książkę „30 lat działalności Chóru Dominanta Akademii Ekonomicznej w Krakowie” zmarłego już pierwszego dyrygenta, ale to nie będzie wystarczające, bo przecież nie było ich wszędzie… W czerwcu ubiegłego roku niektórzy z chórzystów odbyli krótką podróż w czasie. „Śladami Dominanty”, bo tak najlepiej określić nasze spotkania, wyruszyliśmy na poszukiwanie historii chóru. Nie obyło się bez łez, wybuchów śmiechu oraz porównań. Przeszukując szafy w siedzibie chóru, znaleźliśmy zdjęcia z wyjazdu do Rygi w 1974 roku. Ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że zdjęcia nie różnią się zbyt wiele od tych wykonanych przez nas dokładnie 40 lat później w tym samym miejscu. Oprócz tysięcy zdjęć znaleźliśmy wiele interesujących rzeczy. Okazało się, że w czasach, kiedy wyjazd z Polski był prawie niemożliwy, wyjazdy chóralne stwarzały możliwości, jakich nie było nigdzie indziej. Kilkoro z chórzystów pozostawiło listy pożegnalne, zobowiązywało się do powrotu „z końcem ważności paszportu” i rozpoczynało nowe życie poza granicami swojej ojczyzny. Właśnie dla nich Dominanta była szansą na inne, lepsze życie. Natomiast niektórym chórzystom udało

się odnaleźć w naszej społeczności inne szczęście. Otóż przypadkowa znajomość z koleżanką/kolegą z chóru, początkowo niewiele znacząca okazywała się iskierką dla wielkiego uczucia, a w konsekwencji do zawarcia bardzo wielu związków małżeńskich. Dodatkowo warto zauważyć, że wspomnienia z lat przeżytych w chórze opowiadane dzieciom, już teraz kiełkują w postaci nowych chórzystów przychodzących na przesłuchania do Dominanty. Podsumowując w kilku zdaniach, podczas 45-letniej działalności chór wy-

stępował w takich krajach, jak: Wielka Brytania, Francja, Włochy, Niemcy, Hiszpania, Austria, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Dania, Holandia, Czechy, Słowacja, Litwa, Rosja, Grecja, Turcja, Kazachstan. Zdobył ogromną liczbę nagród na rozmaitych konkursach krajowych i zagranicznych. Dzięki wysokiej jakości Dominanta silnie wpływała i nadal wpływa na pozytywny wizerunek Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Niektórzy studenci mówią wprost, że to właśnie możliwość śpiewania

28ǐlǓǑmd1!/ǏǍǎǒ

ǣǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

w tym konkretnym chórze przyciągnęła ich na tę, a nie inną uczelnię. Wielu pracowników jest bardzo dumnych z tego, że na naszej Uczelni jest chór złożony w większości ze studentów tej właśnie uczelni. Cieszy ich fakt, że na uroczystościach uczelnianych, filmach, zdjęciach z występów i konkursów rozpoznają twarze na co dzień obecne na wykładach czy ćwiczeniach. Jak uczcimy tegoroczny Jubileusz? Oczywiście koncertem na hali widowiskowo-sportowej UEK w dniu 24 maja o godz. 19.00. Tym razem naszemu koncertowi jubileuszowemu przyświeca hasło „Movie Music & Love Songs”, a współwykonawcami są: orkiestra Krakowska Młoda Filharmonia pod batutą Tomasza Chmiela, znany wokalista Maciej Mieczkowski oraz beatboxer ZGAS. Relacja z koncertu już w następnym numerze „Kuriera UEK”. Przed koncertem zapraszamy na Mszę św., za otrzymane łaski z okazji Jubileuszu 45-lecia Chóru Dominanta oraz za zmarłych i żyjących chórzystów oraz śp. Dyrygenta Zbigniewa Ciurabę, 24 maja br. o godz. 16.30 w Kościele Karmelitów Bosych (ul. Rakowicka18). Anna Koszewska Małgorzata Langer-Król

ǣӑ

28ǐlǓǑmd1!/ǏǍǎǒ

&KµU'RPLQDQWD

Jubileusz 45-lecia Chóru DOMINANTA UEK

MOVIE MUSIC & LOVE SONGS Wystąpią: Chór DOMINANTA Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dyrygent Małgorzata Langer-Król Orkiestra KRAKOWSKA MŁODA FILHARMONIA dyrygent Tomasz Chmiel MACIEJ MIECZNIKOWSKI Beatboxer ZGAS

24 maja 2015, godz. 19.00 Hala widowiskowo-sportowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie WSTĘP WOLNY za okazaniem bezpłatnej wejściówki!!! (do odebrania w siedzibie chóru, liczba miejsc ograniczona) Z okazji Jubileuszu 24 maja 2015 r. o godz. 16.30 w Kościele Karmelitów Bosych (ul. Rakowicka 18) zostanie odprawiona Msza Św. w intencji zmarłych i żyjących członków Chóru Dominanta. Po koncercie zapraszamy wykonawców i byłych chórzystów na bankiet w hali widowiskowo-sportowej.


E-generacja, czyli pokolenie OXG]LLQWHUQHWX '&Ě<+&3ঔ>-!&$A'2-!T/!0-'2-'9-'39;!;2-$,6!8õ£!;T;'09;!1-2!/$Aõঔ$-'/ $A@;!2@1-68A'A1Ě3&@$,3£!0Õ>9;!Ě@9-õ;8'ঔ$-'£'0;832-$A2'. Strony -2;'82';3>'T !$'#330T;>'';@--22'>6-9@/'&23A&!2-3>'9í&£!;'/+8<6@ +ĚÕ>2@1৷8Õ&Ě'1-2(381!$/-W

S

postrzeżenia te oraz wnioski z nich wyciągane są stałym elementem towarzyszącym pracy w Biurze Programów Zagranicznych, gdyż jedną z kompetencji naszej jednostki jest realizowanie celów informacyjno-doradczych. Treści związane z siecią, pod względem znaczenia dla konsumenta, wyprzedziły już artykuły w gazetach, broszurach, ulotkach i czasopismach branżowych. Ich nośność wspierają ilustracje, fotografie, graficzny przekaz symboliczny. Przewiduje się, iż w najbliższych latach tendencja ta znacznie wzrośnie. Promując ofertę Uczelni, musimy brać pod uwagę skłonność młodych ludzi do przywiązania do internetu, a także ich słabość do małych nośników mobilnych, takich jak tablety, a przede wszystkim smartfony. Nowa generacja konsumentów oczekuje natychmiastowego, spontanicznego i interaktywnego marketingu. Dzisiejsi dwudziestolatkowie są: bardzo wrażliwi na bodźce wzrokowe, w ciągłym kontakcie z siecią i platformami społecznościowymi, zwolennikami krótkich przekazów słownych, wielozadaniowi, grupą nieznoszącą nudy, osobami wymagającymi szybkiego znajdowania odpowiedzi na palące pytania, zmienni w zainteresowaniach i wrażliwi na obowiązujące trendy. Z tych powodów wszystkie działania BPZ w tym

zakresie są prowadzone na bieżąco. Nauczyliśmy się promować zakres naszych usług na okoliczność trwającej chwili nie na przyszłość, wykorzystując interaktywną, przystosowaną do nowych nośników stronę internetową, funpage facebookowy, krótkie tweety. Prowadzimy równolegle działania standardowe, starając się zadowolić tradycjonalistów i dotrzeć do rodziców naszych bezpośrednich klientów. Zdecydowanie jednak kładziemy nacisk na szybkość, połączoną z nawiązywaniem bezpośrednich relacji z ludźmi, których potrzeby zmuszają do kontaktu z naszym Biurem. Nie zapominamy o żelaznej zasadzie, iż sukces związany jest nie tylko z dobrą reklamą, ale także z jakością usług. Zdajemy sobie sprawę, że zaufanie studentów tak naprawdę zależy wyłącznie od stosowania, wspomnianej wyżej, zasady. Osoby pracujące w BPZ starają się nie tylko dotrzeć do klientów, przedstawiając im ofertę najlepszą z możliwych, ale równocześnie pracują nad stworzeniem platformy wymiany obopólnych doświadczeń. W BPZ zarówno pracownik, jak i odbiorca usługi wymieniają praktyczne informacje przydatne dla obu stron, uczą się i doskonalą nawzajem.

%LXUR3URJUDPµZ=DJUDQLF]Q\FK

28ǐlǓǑmd1!/ǏǍǎǒ

ǣǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Kartka z dziejĂłw %LEOLRWHNL #$,3&@/<#-ÂŁ'<9A<Ç&#x2013;Ç?fÂŁ'$-!2!9A'/$A'ÂŁ2-T0;Ă&#x2022;8'68A@6!&!/Ă­2!#-'৚í$@830T 9Ă­8Ă&#x2022;>2-'৚30!A/Ă­&368A@6312-'2-!3-9;2-'2-</<৚3&Ç&#x17D;Ç&#x2013;Ç?Ç&#x2019;8W/'/-#ÂŁ-3;'0-T A$368!>&!2-'>-'ÂŁ0-1A!93#'1T!ÂŁ'/'&2!0W'/A#-38@63>-Ăľ09A!Ä&#x161;@9-Ăľ 9<0$'9@>2-'T>8!AA639;Ăľ6</Ă­$@183A>3/'1$A'ÂŁ2-T;!0!#@63Ç&#x2013;Ç?ÂŁ!;!$,-9;!ŕŁ&#x2014; 9-Ăľ;8A'$-Ă­$3&3>-'ÂŁ03ŕŚ&#x201D;$-#-#ÂŁ-3;'0Ă­<2->'89@;'$0Ă­>8!03>-'W

C

aĹ&#x201A;a historia Biblioteki GĹ&#x201A;Ăłwnej UEK zostaĹ&#x201A;a opisana w ksiÄ&#x2026;Ĺźce: â&#x20AC;&#x17E;Wiek bez jednej dekady. Historia Biblioteki GĹ&#x201A;Ăłwnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 1925-2015â&#x20AC;?, ktĂłra jeszcze w tym roku zostanie wydana przez wydawnictwo uczelniane. ZachÄ&#x2122;cam do lektury. MĂłwiÄ&#x2026;c o Bibliotece, ktĂłra jest utoĹźsamiana z jej zbiorami, nie moĹźemy zapominaÄ&#x2021; o ludziach, ktĂłrzy jÄ&#x2026; tworzyli, i ktĂłrzy przyczyniali siÄ&#x2122; do jej stopniowego rozwoju.

&#-Ă&#x2022;8#<&@20<

Ǥǥ

28Ç?lÇ&#x201C;Ç&#x2018;md1!/Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

NaleĹźaĹ&#x201A;oby w tym miejscu podkreĹ&#x203A;liÄ&#x2021; ogromnÄ&#x2026; rolÄ&#x2122; wielu dyrektorĂłw, ktĂłrych dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; na przestrzeni tych 90 lat istnienia Biblioteki odcisnÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a piÄ&#x2122;tno na jej rozwoju â&#x20AC;&#x201C; by wspomnieÄ&#x2021; choÄ&#x2021;by pierwszego szefa paniÄ&#x2026; MariÄ&#x2122; Epstein-HerczkowÄ&#x2026;, peĹ&#x201A;niÄ&#x2026;cÄ&#x2026; tÄ&#x2122; funkcjÄ&#x2122; w latach 1925-1939, czy teĹź Emila Adelmana, ZofiÄ&#x2122; Broszkiewicz-RybskÄ&#x2026; oraz Profesora Feliksa MĹ&#x201A;ynarskiego, ktĂłry byĹ&#x201A; dyrektorem Biblioteki w latach 1951-1960. SkupiÄ&#x2122; siÄ&#x2122; jednak w tym miejscu na sylwetce Anny SokoĹ&#x201A;owskiej-Gogut,

dyrektor BG powoĹ&#x201A;anej na to stanowisko 1 paĹşdziernika 1992 r. przez Ăłwczesnego JM Rektora AE prof. dr. hab. Jerzego MikuĹ&#x201A;owskiego Pomorskiego, ktĂłra tÄ&#x2122; funkcjÄ&#x2122; peĹ&#x201A;niĹ&#x201A;a nieprzerwanie do 30 wrzeĹ&#x203A;nia 2009 roku, do czasu przejĹ&#x203A;cia na emeryturÄ&#x2122;. Stanowisko dyrektora objÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a w trudnym okresie, zwiÄ&#x2026;zanym z kontynuacjÄ&#x2026; budowy nowego budynku Biblioteki, co wiÄ&#x2026;zaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; wĂłwczas z usilnymi staraniami z jej strony o pozyskiwanie Ĺ&#x203A;rodkĂłw pieniÄ&#x2122;Ĺźnych na ukoĹ&#x201E;czenie


przedsięwzięcia. Jako że projekt budynku wykonany został w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, nie odpowiadał, już w trakcie budowy, standardom nowoczesnej, jak na lata dziewięćdziesiąte, biblioteki. Dlatego pani Dyrektor podjęła się zadania naprawienia błędów projektowych, osobiście nadzorując wszelkie adaptacje w tym zakresie, a także cały cykl budowy oraz, w następnej kolejności, wyposażania budynku. Nowe pomieszczenia oddawane były do użytku w trzech etapach. Przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem, dzięki jej zaangażowaniu i determinacji, ale też, co należy podkreślić, dzięki życzliwości, zrozumieniu i pomocy ze strony ówczesnych władz Uczelni. W roku 1993 wszystkie zbiory biblioteczne zostały przeniesione z pomieszczeń zabytkowego głównego gmachu Uczelni, w których do tej pory Biblioteka miała swoją siedzibę, co było również dużym logistycznym wyzwaniem. W nowym już budynku, dyrektor Anna Sokołowska-Gogut zastosowała najnowocześniejsze w tamtym czasie standardy udostępniania zbiorów – wprowadziła wolny dostęp do półek z książkami, system elektronicznych bramek i pasków zabezpieczających zbiory przed kradzieżą. Książki gromadzone w magazynie układane były na zakupionych nowoczesnych regałach kompaktowych. W tym czasie rozpoczęła także wdrażanie zmian organizacyjnych Biblioteki, modelując jej strukturę przez powoływanie nowych oddziałów i sekcji. Początkiem lat 90. ubiegłego stulecia, podjęła decyzję o kompleksowej komputeryzacji Biblioteki i przystąpiła w jej ramach, na początku, do tworzenia profesjonalnego katalogu komputerowego zbiorów bibliotecznych. Z jej inicjatywy powstały tzw. bazy własne, do których należy baza Dorobek, myślę, że już znana wszystkim pracownikom Uczelni w obecnym jej kształcie, czy też bazy zawierające opisy bibliograficzne artykułów z wiodących polskich czasopism ekonomicznych, a także uczelnianych zeszytów naukowych pod nazwami „Gospodarka” i „Zeszyty Na-

Przeprowadzka

ukowe”, które z czasem, łącząc się w jeden, przyjęły nazwę „Nauki Społeczne”. Baza ta stanowiła podstawę do stworzenia, już w terminie późniejszym, w 2010 roku, adnotowanej bibliografii zagadnień ekonomicznych, opartej na zawartości m.in. czasopism naukowych, gospodarczych, serii wydawniczych uczelni ekonomicznych oraz wielu instytucji naukowych, znanej pod nazwą BazEkon. Można też wspomnieć o bazie Nobliści, Cracoviana oraz Euro. Dyrektor Anna Sokołowska-Gogut była współzałożycielką i pierwszą przewodniczącą Konsorcjum Bibliotek Kierunków Ekonomicznych w Polsce od momentu powstania tej inicjatywy w 2001 roku do czasu przejścia na emeryturę. Jubileusz naszej Uczelni jest najwłaściwszym momentem do tego, aby osobę

tak zaangażowaną w rozwój i stałe podnoszenie poziomu systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni w sposób trwały upamiętnić. Biorąc to pod uwagę, władze Uczelni, na czele z JM Rektorem prof. dr. hab. inż. Andrzejem Chochółem, na wniosek kierownictwa BG, poparty autorytetem członków Rady Bibliotecznej, postanowiły nadać Czytelni Głównej Biblioteki Imię Anny Sokołowskiej-Gogut. Serdecznie zapraszam na tę uroczystość pracowników i studentów Uczelni w imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Biblioteki.

Elżbieta Golec-Nycz %LEOLRWHND*ʵZQD8(.

22!303Ě3>90!f 3+<;

28ǐlǓǑmd1!/ǏǍǎǒ

ǤǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

40 lat partnerskiej ZVSÂľĂ&#x160;SUDF\ 830<Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;68A@6!&!Ç&#x2018;Ç?W83$A2-$!>96Ă&#x2022;Ä&#x161;68!$@631-Ăľ&A@ 8!2&!ÂŁÂŁ'@ ;!;'2-='89-;@l m!2->'89@;';'1 03231-$A2@1>8!03>-' l mW3$AĂ­>9A@3&Ç&#x17D;Ç&#x2013;Ç&#x201D;Ç&#x2019;830<9';0-9;<&'2;Ă&#x2022;>T68!$3>2-0Ă&#x2022;>2!<03>@$, 38!A!&1-2-9;8!$@/2@$,3#<-29;@;<$/-<$A'9;2-$A@Ä&#x161;3>'>96Ă&#x2022;ÂŁ2@$,683/'0;!$, #!&!>$A@$,T683+8!1!$,'&<0!$@/2@$,-#!&!>$A@$,T032('8'2$/!$,38!A 9;<&-!$,&@6ÂŁ313>@$,W

D

ziaĹ&#x201A;ania te znaczÄ&#x2026;co odmieniĹ&#x201A;y WspĂłĹ&#x201A;praca pomiÄ&#x2122;dzy GVSU i UEK, czajnego GVSU, doceniĹ&#x201A; wagÄ&#x2122; wspĂłĹ&#x201A;pracy Ĺźycie i karierÄ&#x2122; zawodowÄ&#x2026; wielu od momentu jej nawiÄ&#x2026;zania, rozwijaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; miÄ&#x2122;dzynarodowej podkreĹ&#x203A;lajÄ&#x2026;c, Ĺźe â&#x20AC;&#x17E;poosĂłb, ktĂłre skorzystaĹ&#x201A;y z ofert pod przemoĹźnym wpĹ&#x201A;ywem kilku osĂłb szerza ona doĹ&#x203A;wiadczenia i umysĹ&#x201A;y jej stypendialnych, jak rĂłwnieĹź z obydwu organizacji, wĹ&#x203A;rĂłd ktĂłrych na- uczestnikĂłwâ&#x20AC;? oraz Ĺźe â&#x20AC;&#x17E;jest nieocenionym szansy nawiÄ&#x2026;zania osobistych kontaktĂłw leĹźy wymieniÄ&#x2021; dĹ&#x201A;ugoletniego prezydenta narzÄ&#x2122;dziem w rozwoju umysĹ&#x201A;u wspĂłĹ&#x201A;czei poznania innej kultury. Co waĹźne, nasze GVSU Arenda D. Lubbersa. Prezydent snego czĹ&#x201A;owiekaâ&#x20AC;?. CzterdzieĹ&#x203A;ci lat później szczegĂłlne relacje partnerskie i wynikajÄ&#x2026;- Lubbers, ktĂłry zainicjowaĹ&#x201A; miÄ&#x2122;dzynaro- sĹ&#x201A;owa te okazaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; prorocze â&#x20AC;&#x201C; obecny prece z nich dziaĹ&#x201A;ania staĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; fundamentem dowe programy uniwersyteckie, jeszcze zydent GVSU Thomas J. Haas wyznaczyĹ&#x201A; nawiÄ&#x2026;zania dĹ&#x201A;ugoletnich przyjaĹşni. przed uzyskaniem tytuĹ&#x201A;u profesora zwy- â&#x20AC;&#x17E;dwa drogowskazy wzrostu i postÄ&#x2122;puâ&#x20AC;? dla

Ǥǣ

28Ç?lÇ&#x201C;Ç&#x2018;md1!/Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;


wszystkich pracowników uczelni: „Mi- nauki i studentów żyjących w diametral- Studenckim „Merkury”, programy wykłachigan – działajcie lokalnie, wpływając nie różnych politycznych, gospodarczych dów, zajęcia w terenie oraz własne obserna resztę świata”. I rzeczywiście, 1974 rok i społecznych środowiskach. Prezydent wacje związane z robieniem zakupów czy stworzył niespotykane dotąd możliwo- Lubbers podkreśla „unikalny charakter” też innymi aspektami codziennego życia, ści nawiązania partnerskiej współpracy relacji za żelazną kurtyną. oznaczały rzeczywistość radykalnie różną z krajami Europy Środkowej. W 1977 roku, po przeprowadzeniu ana- od tej, w której wyrastali. Determinacja Pierwsza wizyta złożona w Krakowie lizy potencjalnych możliwości współpracy, władz sowieckich w procesie eliminowania przez Prezydenta Lubbersa oraz póź- sporządzono i podpisano nową umowę, wpływu Zachodu na życie Polaków znajniejszy pobyt Ezry Gearharta, Dyrektora która określała szczegóły partnerskich dowała swój wyraz w kontroli mediów. do Spraw Międzynarodowych, zainicjowa- relacji. Umowa przewidywała program Obraz życia w Stanach Zjednoczonych ły w 1975 roku letni program edukacyjny akademicki dla grupy studentów GVSU w percepcji polskich studentów był więc – Michigan-Kraków, którego uczestnikami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Kra- w pewnym stopniu – kształtowany przez byli pracownicy GVSU oraz członkowie kowie w okresie semestru zimowego (do 15 oficjalne czynniki, prowadząc do gorących społeczności akademickiej Grand Rapids. osób) oraz 10-tygodniowe wizyty naukow- dyskusji wśród mieszkańców Domu StuDr. Gearhart reprezentował GVSU w two- ców UEK w Grand Valley (do 5 osób), denckiego „Merkury”. rzeniu pierwszej wersji porozumienia. mające na celu badania naukowe i współBruce Klein, emerytowany profesor W tym samym roku (1975) opracowa- pracę z amerykańskimi kolegami. informatyki w Grand Valley i dyrektor no i podpisano wersję roboczą porozuKenneth Zapp, profesor ekonomii i za- ośmiu programów szkoły letniej w Polmienia o współpracy pomiędzy Grand rządzania GVSU oraz stypendysta Insty- sce w taki oto sposób wspomina ówczeValley State University i Uniwersytetem tutu Studiów Międzynarodowych, objął sne doświadczenia swoich studentów: Ekonomicznym w Krakowie, sygnowaną stanowisko dyrektora programu i rozpoczął „Ich codzienne doświadczenia okazały przez Prezydenta GVSU Lubbersa i Rek- przygotowania do wdrożenia programu się najlepszą szkołą życia. We wczesnym tora Antoniego Fajferka. Ceremonia od- studiów w semestrze zimowym, mających okresie naszych kontaktów, przed rokiem była się na kampusie GVSU w Allendale, się rozpocząć w 1976 roku. 1990, doświadczyli oni wielkich różnic pow stanie Michigan. W latach poprzedzających nawiązanie między amerykańskim i polskim system W owym czasie, w roku 1975, USA współpracy, przed rokiem 1990, studenci gospodarczym, szczególnie w kontekście i Związek Radziecki wkraczały w środkową i naukowcy GVSU odwiedzający Kraków, dystansu dzielącego oba kraje pod wzglęfazę zimnej wojny. Wiele krajów Europy stykali się z realiami życia w systemie dem ich bogactwa i stopy życiowej”. Środkowej i Wschodniej, w tym Polska, komunistycznym. To prawda, że amePomimo braku wielu dóbr materialnych znalazło się w strefie wpływów Związku rykański paszport pozwalał im uniknąć Polacy dali się szybko poznać jako naród Radzieckiego. Partnerskie relacje pomiędzy trudniejszych wyzwań tego okresu. Jednak o wielkich tradycjach życia intelektualnego GVSU i UEK miały zbliżyć pracowników kontakty z innymi studentami w Domu i bogatej historii. Studenci GVSU powra-

28ǐlǓǑmd1!/ǏǍǎǒ

ǤǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

cali do swych domów, posiadając większą osób pobyt w Grand Valley był życiową obu Uniwersytetów. Prezydent Haas podświadomość znaczenia historii oraz wie- szansą na szybsze osiągnięcie naukowych kreśla, że tytuł ten „zbiega się w czasie dzę na temat polskiej kultury oraz realiów i osobistych celów. z ważnym momentem życia jego własnej życia w satelickim kraju komunistycznym, Funkcję oficjalnych organizatorów rodziny”, nadając mu „szczególnie osobisty doceniając jednocześnie wielką kreatyw- pobytów naukowców UEK w ramach charakter”. Nadanie tytułu doktora hononość Polaków w ich dążeniu do realizacji semestru zimowego – obok Międzyna- ris causa odbędzie się w setną rocznicę pełnowartościowego życia. Zrozumienie rodowego Biura GVSU – pełnili również emigracji z Krakowa do Stanów Zjednotych złożonych problemów w kontekście dyrektorzy programowi GVSU. W trak- czonych dziadków ze strony jego matki. spraw globalnych stało się możliwe dzięki cie następnych semestrów letnich, jako Gdy w 1989 roku prezydent Lubbers naszej partnerskiej współpracy. opiekunowie grup studentów GVSU otrzymał tytuł doktora honoris causa W ramach wzajemnej kooperacji obej- w Krakowie, mieli okazje nawiązać kon- UEK, w kilku krajach Europy Środkowej mującej studia w Krakowie dla przedstawi- takty z poznanymi już wcześniej kole- i Wschodniej trwała rewolucja. Wydacieli GVSU Polscy naukowcy mieli wszelkie gami z UEK. Wizyty w domach rodzin- rzenia te, zapoczątkowane w Polsce, były możliwości uczestniczenia w programach nych pozwalały na bliższe zapoznanie się wynikiem sprzeciwu obywateli wobec badawczych oferowanych przez GVSU. z osobistymi i zawodowymi problemami jednopartyjnego systemu rządów. Strajki w Polsce doprowadziły do legalizacji związku zawodowego Solidarność, a następnie do wyborów parlamentarnych, w których Solidarność odniosła znaczące zwycięstwo. Powstanie pierwszego niekomunistycznego rządu w krajach Bloku Wschodniego oznaczało upadek komunizmu w Polsce. Wynikiem sprzeciwów w innym regionie było obalenie Muru Berlińskiego i ostateczny rozpad Związku Radzieckiego w 1991 roku. Okres Zimnej Wojny dobiegał do końca. Polska weszła w okres transformacji, odchodząc od rządów partii komunistycznej i przyjmując system polityczny zbliżony do demokracji Zachodu oraz gospodarczy Z powodu ograniczonych zasobów, jaki- przedstawicieli obu uczelni. Jak określił oparty na wolnym rynku. W następnych latach przedstawiciele mi dysponował w tym okresie UEK, jego to prezydent Lubbers: „partnerskie relapracownicy naukowi – jak wspominał pre- cje tworzyły atmosferę do nawiązywania GVSU uczestniczący w programie partzydent Lubbers – „szczególnie doceniali nowych przyjaźni”. nerskim stawali się świadkami wyzwań, możliwość pobytu w GVSU”. Jak wspomina jeszcze prezydent Lub- które podjęli Polacy w ramach procesu W wyniku pierwszych doświadczeń bers, relacje pomiędzy rektorami obu transformacji. W późniejszych latach związanych z pobytem profesorów wi- uczelni były „naturalne, otwarte i przyja- obserwowali również zmiany zachodzązytujących oraz zrozumieniem ich dążeń zne”. Ich wzajemny szacunek oraz znacze- ce na ulicach Krakowa, będące oznaką i celów, jak również doceniając gościnność nie rozwijającej się współpracy znajdowały wprowadzania gospodarki rynkowej – okazaną w trakcie pobytu w Krakowie, potwierdzenie we wzajemnie składanych nowe firmy, restauracje, odrestaurowane GVSU rozpoczął tworzenie programu wizytach domowych oraz, na szczeblu budynki, reklamy oraz dostępność dóbr pobytów przedstawicieli UEK. Program oficjalnym, w decyzjach o nadaniu tytu- materialnych. ten obejmował zapoznanie wizytujących łów doktora honoris causa. Cztery takie Te historyczne wydarzenia oraz nieczłonków kadry z ich kolegami na tere- tytuły nadano rektorom UEK: Antonie- zmienna chęć kontynuacji i rozszerzanie kampusu oraz przedstawicielami całej mu Fajferkowi (1981), Jerzemu Altkor- nia umowy partnerskiej przyczyniły się społeczności akademickiej, wizyty w fir- nowi (1987), Jerzemu Mikułowskiemu do wprowadzenia licznych innowacji mach Grand Rapids, wyjazdy do Chica- Pomorskiemu (1993) oraz Romanowi w naszych programach współpracy. Ułago i północnego Michigan, jak również, Niestrojowi (2010). Prezydent Lubbers twienia wprowadzone w zagranicznych w ramach możliwości, wycieczki do wo- otrzymał doktorat honoris causa z rąk wyjazdach dla obywateli polskich podospadu Niagara. Naukowcy z UEK byli rektora Altkorna w 1989 roku. W roku zwoliły studentom UEK na odbywanie szczególnie zainteresowani zasobami bi- 2015 obecny prezydent GVSU Thomas studiów w GVSU. Ustalono odpowiednie bliotecznymi GVSU, które dawały dostęp J. Haas zostanie uhonorowany tym tytu- ramy współpracy, dzięki którym pierwsi do wyników badań oraz umożliwiały ko- łem w trakcie uroczystości w Krakowie studenci UEK przybyli do Grand Valley rzystanie z programu darowizn. Dla wielu dla uczczenia czterdziestolecia współpracy w semestrze jesiennym 1992 roku.

Jak wspomina prezydent Lubbers, relacje pomiędzy rektorami obu uczelni były „naturalne, otwarte i przyjazne”.

Ǥǥ

28ǐlǓǑmd1!/ǏǍǎǒ


Rektor Jerzy Mikołowski Pomorski złożył swą pierwszą wizytę w Grand Valley w 1991 roku, wygłaszając wykład pt. „Postkomunistyczna Europa”. Wspomina on wielkie wrażenie, jakie zrobiły na nim zasoby biblioteczne GVSU. W późniejszym okresie rektor UEK stał się wielkim orędownikiem współpracy pomiędzy GVSU i UEK, rozpoczynając jednocześnie program rozwoju własnej uczelni. Nawiązał on bliskie robocze oraz przyjacielskie kontakty z prezydentem Lubbersem, których zwieńczeniem był doktorat honoris causa nadany mu przez GVSU w 1993 roku. W 1995 roku, z okazji Jubileuszu 70-lecia UEK oraz 20-lecia współpracy pomiędzy GVSU i UEK, prezydent Lubbers przekazał dar pieniężny przeznaczony na zakup książek dla nowo otwartej biblioteki UEK, przewodnicząc delegacji przedstawicieli GVSU oraz społeczności akademickiej zachodniego Michigan w trakcie ich wizyty w Krakowie. Podczas uroczystej ceremonii przekazał on rektorowi Mikołowskiemu Pomorskiemu ozdobny medal z okazji 20. rocznicy owocnej współpracy pomiędzy Uczelniani. W okresie następnych kilku lat obie instytucje kontynuowały program wymiany profesorów wizytujących. We współpracę partnerską angażowali się inni naukowcy

GVSU, obejmując funkcję kolejnych dyrektorów programowych. Coraz większe rzesze naukowców i studentów wzbogacały swe kariery zawodowe, uczestnicząc w partnerskich programach współpracy. Podczas wizyty delegacji GVSU w 2005 roku pani kanclerz Gayle Davis wpisała się do księgi pamiątkowej UEK: „To wielki zaszczyt wpisywać się do księgi, w której życzenia składał papież Jan Paweł II”. Dr. Davis spotkała się z kilkoma polskimi naukowcami – uczestnikami wcześniejszych programów wymiany. Tak wspomina tamte wydarzenia: „Byłam bardzo dumna z tego, że reprezentowałam taką uczelnię jak Grand Valley, wspierając naszą współpracę”. W późniejszym okresie dr. Davis organizowała wyjazdy do Krakowa wielu naukowców i studentów z College of Business oraz Szkoły Administracji Publicznej (School of Public and Non-Profit Administration). W trakcie swojej wizyty w Krakowie dr. Davis podpisała również umowę o podjęciu nowej formy współpracy – wdrożeniu programu MPA (Masters of Public Administration), zainicjowanego przez ówczesnego dyrektora programu Dana Balfoura. Program MPA odniósł sukces i podjęto decyzje o jego przedłużeniu – stosowne dokumenty dotyczące dalszej współpracy

podpisano w 2010 roku po serii dyskusji, w której uczestniczyli profesorowie Mark Hoffman z GVSU i Łukasz Mamica z UEK. W tym samym roku, w trakcie obchodów 35. rocznicy współpracy pomiędzy GVSU i UEK prezydent GVSU Thomas J. Haas oraz rektor UEK Roman Niestrój podpisali wznowioną umowę o współpracy, która zakładała kontynuację programu studiów MPA. Studenci GVSU przebywający w Krakowie dostali możliwość uczestniczenia w programach MPA prowadzonych przez wizytujących wykładowców z Grand Valley. Pod koniec tego samego roku rektor Niestrój złożył wizytę w GVSU, podczas której został uhonorowany tytułem doktora honoris causa nadanym mu w czasie ceremonii dla upamiętnienia 50-lecia działalności GVSU. To był grudzień i w trakcie wizyty w domu prezydenta Haasa obaj panowie wymienili się świątecznymi krawatami. Prezydent Haas zwrócił uwagę, że podstawą oficjalnych stosunków są kontakty o charakterze osobistym. Do 2015 roku 20 studentów UEK uzyskało dyplom MPA w Grand Valley. W tym czasie grupa studentów zdecydowała się na wybór studiów jednosemestralnych (od czasu 40. rocznicy umowy partnerskiej takie studia podjęło 25 osób). Ce-

28ǐlǓǑmd1!/ǏǍǎǒ

ǤǦ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

lem programu STAIR było umożliwienie studentom Studiów Międzynarodowych podjęcia studiów za granicą, wcielając w życie ideę współpracy transatlantyckiej, pozwalając na uzyskanie kompetencji w sprawach o znaczeniu globalnym. Program zakładał nauczanie na trzech, uczestniczących w programie, uniwersytetach, prowadzących do zdobycia podwójnych dyplomów. Program STAIR dawał możliwość prowadzenie wykładów za granicą w ramach wspólnych programów badawczych i edukacyjnych. Wszystkie trzy, uczestniczące w programie, uniwersytety miały odnieść korzyści na wzajemnej wymianie. Realizacja programu STAIR zaczęła się w roku 2008. Studenci Stosunków Międzynarodowych z GVSU przebywali w Krakowie w ramach letniego semestru, uczestnicząc w programie „International Business and Economomics”. Wielu z nich pisało swoje prace dyplomowe pod kierunkiem doradców UEK ds. STAIR – profesorów Krzysztofa Wacha i Piotra Stanka, otrzymując dyplomu CUE and GVSU. Jak podkreśla profesor Diven, dzięki zewnętrznym źródłom finansowania: „ci studenci, którzy nie mieliby takiej możliwości, otrzymali szansę stu-

ǤӐ

28ǐlǓǑmd1!/ǏǍǎǒ

diowania za granicą”. Program STAIR dawał swoim uczestnikom możliwość zapoznania się z metodami uczenia i obcą kulturą oraz współpracy z zagranicznymi ośrodkami nauki. Profesor Diven wspomina: „W zeszłym roku wspólnie z moim kolegą Johnem Constantantelosem opublikowaliśmy artykuł w polskim czasopiśmie naukowym, w którym profesor Wach stwierdza, że „współpraca rozwija się bardzo pomyślnie”. Chociaż finansowanie programu STAIR zakończyło się w roku 2012, Padnos International Center nadal finansuje zagraniczne stypendia w ramach programu podwójnych dyplomów. Program ten będzie finansowany w przyszłości. 40-letnia współpraca pomiędzy Grand Valley State University i Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie przechodziła przez fazy ewolucji oraz stabilnego rozwoju. Oficjalne umowy o współpracy były odpowiedzią na zmieniające się warunki demograficzne oraz historyczne okoliczności, potwierdzając równocześnie wspólne cele akademickie obu uniwersytetów. Prezydent Haas, mówiąc o ewolucji partnerskich relacji nawiązanych w 1975 roku, podtrzymuje swoje spostrzeżenia 40 lat później, stwierdzając, że „łączy nas

wiele wspólnych cech – różni nas język, ale wierzymy w te same wartości. Nawiązana przyjaźń przetrwa. Świat stanie się bardziej przyjazny dla swoich mieszkańców. Podkreślam z pełną satysfakcją, że wniesiony przez nas wkład, stanie się zachętą dla innych”. Prezydent jest przekonany, że współpraca pomiędzy GVSU-CUE i UEK „jest przykładem, który warto naśladować”. Obecny Rektor, profesor Andrzej Chochół pierwszy raz odwiedził GVSU w 1997 roku jako młody pracownik naukowy. W kwietniu 2014 roku powrócił, tym razem już z oficjalną wizytą jako Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Nawiązując do swojego ostatniego pobytu Rektor, stwierdził: „Ta wizyta utwierdziła mnie w przekonaniu, że nasza współpraca jest nie tylko niezmiernie korzystna dla studentów i pracowników naszych uczelni, ale jest również wyjątkowa. Jestem bardzo szczęśliwy, że w maju 2015 roku będziemy mieli okazję wspólnie świętować Jubileusz 40-lecia współpracy i naszej przyjaźni”.

Al Walczak HPHU\WRZDQ\Z\NÊDGRZFD*968


-XĂ&#x2014;SR0DUDWRQLH 2;'+8!$@/2@!8!;32Ä&#x161;@>!$0-3<$,!8'0;38! ŕŚ&#x201D;$-Ă­+2Ă­Ä&#x161; 8'038&3>Ă­ÂŁ-$A#ĂľA!>3&2-0Ă&#x2022;>gÇ&#x2019;Ç?39Ă&#x2022;#W 3ŕŚ&#x201D;$-ÂŁ-ŕŚ&#x201D;1@2-'6'Ä&#x161;23968!>2@$, A!>3&2-0Ă&#x2022;>A!823>!TŕŚ&#x201D;>-Ăľ$-1-!TAĂľ9;3$,3>@T@$,TA!>3&2-0Ă&#x2022;>0!&'1-- Ă&#x2022;82-$A3f <;2-$A'/>8!03>-'T8'68'A'2;!2;Ă&#x2022;>3ÂŁ-$/-Tf<T9A0Ă&#x2022;Ä&#x161;0-6Ä&#x161;@>!$0-'/ 9>-1W!0!-2;'+8!$@/2!1-'9A!20!/<৚638!A$A>!8;@&39032!ÂŁ'8@>!ÂŁ-A3>!Ä&#x161;! A'93#Ă­-#!>-Ä&#x161;!9-Ăľ2!#!9'2-'2->'89@;';< 03231-$A2'+3>8!03>-'W

W

duchu peĹ&#x201A;nej integracji rozlosowane sztafety rywalizowaĹ&#x201A;y przez dwie godziny, przepĹ&#x201A;ywajÄ&#x2026;c Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;cznie prawie 39 300 metrĂłw. Rywalizacja, choÄ&#x2021; pozornie prosta, wymagaĹ&#x201A;a nie lada wysiĹ&#x201A;ku, co potwierdzaĹ&#x201A;y badania na zakwaszenie, wykonywane podczas zawodĂłw przez firmÄ&#x2122; ALLMED, oraz diagnozy lekarza zawodĂłw, ktĂłry stale monitorowaĹ&#x201A; stan zdrowia zawodnikĂłw. KaĹźdy przepĹ&#x201A;yniÄ&#x2122;ty metr to byĹ&#x201A;a walka o zwyciÄ&#x2122;stwo, ale takĹźe walka z samym sobÄ&#x2026;. Zawodnicy wzajemnie sobie pomagali, dopingowali siÄ&#x2122;, wspierajÄ&#x2026;c najmĹ&#x201A;odszych zawodnikĂłw. WygraĹ&#x201A;a sztafeta, ktĂłra przepĹ&#x201A;ynÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;cznie 7Â 125 metrĂłw.

KaĹźda z pozostaĹ&#x201A;ych sztafet, choÄ&#x2021; ich wyniki siĹ&#x201A;Ä&#x2122; osĂłb niepeĹ&#x201A;nosprawnych, siĹ&#x201A;Ä&#x2122; sportu byĹ&#x201A;y nieco mniej imponujÄ&#x2026;ce, przepĹ&#x201A;ynÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a i byĹ&#x201A; okazjÄ&#x2026; do peĹ&#x201A;nej integracji. Impreza, dystans powyĹźej 6 000 metrĂłw. Nagrody ktĂłra byĹ&#x201A;a czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciÄ&#x2026; VIII Krakowskich Dni i wyróşnienia dla zawodnikĂłw wrÄ&#x2122;czyĹ&#x201A; Integracji na staĹ&#x201A;e wpisaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; do krajobrazu JM Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju sportu osĂłb niepeĹ&#x201A;nosprawnych w Krakowie. prof. dr hab. Andrzej SokoĹ&#x201A;owski wspĂłlnie Za rok bÄ&#x2122;dzie jeszcze lepiej, szybciej i poz prof. UEK dr hab. JaninÄ&#x2026; Filek â&#x20AC;&#x201C; PeĹ&#x201A;no- konamy jeszcze wiÄ&#x2122;cej kilometrĂłw. Impreza mocnik Rektora UEK ds. ON. organizowana byĹ&#x201A;a przez Stowarzyszenie W trakcie imprezy na holu pawilonu Druga Strona Sportu, Biuro ds. OsĂłb Niesportowego odbywaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; wydarzenia do- peĹ&#x201A;nosprawnych UEK, a finansowana byĹ&#x201A;a datkowe â&#x20AC;&#x201C; prezentacja handbikĂłw, mono ski, przez WojewĂłdztwo MaĹ&#x201A;opolskie. tenisa stoĹ&#x201A;owego dla niewidomych. Po raz pierwszy, dziÄ&#x2122;ki uprzejmoĹ&#x203A;ci Uniwersytetu Ekonomicznego, przeprowadzono transmisjÄ&#x2122; Grzegorz Kubis na Ĺźywo, ktĂłrÄ&#x2026; moĹźna byĹ&#x201A;o oglÄ&#x2026;daÄ&#x2021; na kana6WRZDU]\V]HQLH,QWHJUDF\MQ\.OXE le Youtube. Maraton po raz kolejny pokazaĹ&#x201A; 6SRUWRZ\'UXJD6WURQD6SRUWX

!>3&2-0>!0$/-T(3;W!;!ÂŁ-!<8$A@0

28Ç?lÇ&#x201C;Ç&#x2018;md1!/Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Ǥǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

9,,,.UDNRZVNLH'QL,QWHJUDFMLĂĽ 3RUR]XPLHQLHURĂ?QLHZVLĂ&#x160;Ă&#x2021; 8!03>90-'2- 2;'+8!$/-l m;3-168'A!$@0ÂŁ-$A2!3&#@>!/Ă­$!9-Ăľ/<৚ 638!AĂ&#x2022;91@W-'8>9A!'&@$/!1-!Ä&#x161;!1-'/9$'>0>-';2-<Ç?Ç?Ç?Ç&#x2022;830<W Ä&#x161;Ă&#x2022;>2@1 $'ÂŁ'1-168'A@/'9;-2;'+8!$/!38!A'&<0!$/!T/!08Ă&#x2022;>2-'৚A>-Ăľ09A!2-' ŕŚ&#x201D;>-!&313ŕŚ&#x201D;$-ŕŚ&#x201D;83&3>-90!0!&'1-$0-$,2!;'1!;A!+!&2-'ŕĽ&#x2DC;A>-Ă­A!2@$, A2-'6'Ä&#x161;23968!>23ŕŚ&#x201D;$-Ă­W!৚&!'&@$/!90Ä&#x161;!&!9-ĂľA9'8-->@&!8A'ŕĽ&#x2DC;3$,!8!0;'8A' 2!<03>@1T9A03ÂŁ'2-3>@1T9638;3>@138!A-2;'+8!$@/2@1W

P

rzy organizacji ostatnich KDI wspĂłĹ&#x201A;pracowaĹ&#x201A;o szeĹ&#x203A;Ä&#x2021;, a od przyszĹ&#x201A;ego roku bÄ&#x2122;dzie wspĂłĹ&#x201A;pracowaÄ&#x2021; juĹź siedem krakowskich uczelni wyĹźszych, ktĂłre podpisaĹ&#x201A;y Porozumienie z dn. 27 paĹşdziernika 2010 r. GĹ&#x201A;Ăłwnym koordynatorem KDI jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Ĺ&#x203A;ciÄ&#x2026;. PiÄ&#x2122;ciu rektorĂłw i dwĂłch prorektorĂłw zĹ&#x201A;oĹźyĹ&#x201A;o na dokumencie swoje podpisy i tym samym deklaracje wspĂłĹ&#x201A;pracy. 383A<1-'2-'83ŕŚ&#x201D;2-' NaszÄ&#x2026; uczelnie reprezentowaĹ&#x201A; JM Rektor UEK, prof. UEK dr hab. inĹź. Andrzej Cho>9-Ä&#x161;ĂľR chĂłĹ&#x201A;. UroczystoĹ&#x203A;Ä&#x2021; uĹ&#x203A;wietnili swojÄ&#x2026; obecPo wartoĹ&#x203A;ciowych i interesujÄ&#x2026;cych noĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; m.in.: minister JarosĹ&#x201A;aw Duda â&#x20AC;&#x201C; przemowach prelegentĂłw oraz krĂłtkiej PeĹ&#x201A;nomocnik RzÄ&#x2026;du ds. OsĂłb NiepeĹ&#x201A;noprzerwie miaĹ&#x201A;y miejsce dwa uroczyste sprawnych oraz dr Katarzyna CiÄ&#x2122;ciak â&#x20AC;&#x201C; 32('8'2$/!2!<03>! momenty wtorkowego Dnia Integracji. ZastÄ&#x2122;pca Prezydenta Miasta Krakowa Pierwszym z nich byĹ&#x201A;o przystÄ&#x2026;pienie ds. Edukacji i Sportu. To niezwykle waĹźne l &A-'ŕĽ&#x2DC; gÇ?Ç&#x17D;0>-';2-!m Uniwersytetu Rolniczego do Porozu- wydarzenie bowiem kolejna krakowska Tegoroczne Dni Integracji rozpoczÄ&#x2122;- mienia z dnia 27 paĹşdziernika 2010 r. szkoĹ&#x201A;a wyĹźsza doĹ&#x201A;Ä&#x2026;cza do grona uczelni Ĺ&#x201A;a konferencja Student z niepeĹ&#x201A;nospraw- o wspĂłĹ&#x201A;pracy miÄ&#x2122;dzyuczelnianej na rzecz (AGH, PK, UEK, UJ, UPJPII oraz UP), noĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; w Ĺ&#x203A;rodowisku akademickim II â&#x20AC;&#x201C; wsparcia studentĂłw z niepeĹ&#x201A;nosprawno- ktĂłre dostrzegajÄ&#x2026; potrzeby studentĂłw doĹ&#x203A;wiadczenia po latach zorganizowana przez Uniwersytet Papieski Jana PawĹ&#x201A;a II wspĂłlnie z UrzÄ&#x2122;dem Miasta Krakowa. Sesja plenarna konferencji, prowadzona przez prof. AGH dr hab. BarbarÄ&#x2122; GÄ&#x2026;ciarz, odbyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; w Sali Obrad UMK. Prelegentami byli: t dr hab. Janina Filek, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), t dr hab. Bernadeta SzczupaĹ&#x201A;, prof. APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej), t dr hab. MaĹ&#x201A;gorzata Duda, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana PawĹ&#x201A;a II w Krakowie), t dr hab. Beata Szluz, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski), t dr hab. PaweĹ&#x201A; PrĂźfer, prof. PWSZ (PaĹ&#x201E;stwowa WyĹźsza SzkoĹ&#x201A;a Za- 8Ăľ$A'2-'2!+83&@ 2;'+8!ÂŁ-!&ÂŁ! 2!8Ăľ$'-'83>2-01+8-&-- -'ÂŁ-ŕĽ&#x2DC;90-'/

ǤÓ&#x2018;

28Ç?lÇ&#x201C;Ç&#x2018;md1!/Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

wodowa im. Jakuba z ParadyĹźa w Gorzowie Wielkopolskim).


Debata A;<0!-UUU2-'6'Ä&#x161;23968!>23ࢹ߹

z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; i dokĹ&#x201A;adajÄ&#x2026; staraĹ&#x201E;, aby zarĂłwno studia, jak rĂłwnieĹź przestrzeĹ&#x201E; akademicka, a tym samym przestrzeĹ&#x201E; miejska Krakowa, byĹ&#x201A;y jeszcze bardziej dostÄ&#x2122;pne. Obecnie Porozumienie tworzy juĹź siedem krakowskich szkĂłĹ&#x201A; wyĹźszych. Wierzymy jednak, Ĺźe to nie ostatnia krakowska uczelnia, ktĂłra do Porozumienia przystÄ&#x2026;piĹ&#x201A;a. Uroczysta atmosfera towarzyszÄ&#x2026;ca Porozumieniu udzieliĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; uczestnikom konferencji takĹźe w czasie wrÄ&#x2122;czania nagrĂłd Integralia, przyznawanych osobom lub instytucjom, ktĂłre podejmujÄ&#x2026; dziaĹ&#x201A;ania na rzecz wsparcia studentĂłw z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; w Ĺ&#x203A;rodowisku krakowskim. W tym roku KapituĹ&#x201A;a szeĹ&#x203A;ciu uczelni przyznaĹ&#x201A;a nagrodÄ&#x2122; gĹ&#x201A;ĂłwnÄ&#x2026; prof. AGH dr hab. Barbarze GÄ&#x2026;ciarz, natomiast wyróşnienie trafiĹ&#x201A;o do prof. UJ dr. hab. Krzysztofa Stopki. KaĹźda z uczelni przyznaĹ&#x201A;a takĹźe nagrody Integralia swoim pracownikom bÄ&#x2026;dĹş instytucjom. Na naszym Uniwersytecie za dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; na rzecz studentĂłw z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; Integralia otrzymaĹ&#x201A;o Studium JÄ&#x2122;zykĂłw Obcych, Centrum e-Learningu oraz Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej.

Po wrÄ&#x2122;czeniu nagrĂłd Integralia i przerwie obiadowej uczestniczy konferencji udali siÄ&#x2122; do budynku UPJPII, w ktĂłrym odbywaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; druga czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; konferencji, czyli wystÄ&#x2026;pienia w ramach trzech sekcji tematycznych: t edukacja i rynek, t system wsparcia, t funkcjonowanie bio-psychiczno-spoĹ&#x201A;eczne osĂłb z niepeĹ&#x201A; nosprawnoĹ&#x203A;ciami. Warto dodaÄ&#x2021;, iĹź w ramach sekcji drugiej swoje wystÄ&#x2026;pienia miaĹ&#x201A;a pracownik SJO UEK â&#x20AC;&#x201C; mgr Lucyna Wilinkiewicz-GĂłrniak oraz pracownicy Biura ds. ON UEK â&#x20AC;&#x201C; mgr Karolina Probosz oraz mgr Marek Ĺ&#x161;wierad. Konferencja poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czona z podpisaniem Porozumienia i wrÄ&#x2122;czeniem nagrĂłd Integralia byĹ&#x201A;a gĹ&#x201A;Ăłwnym choÄ&#x2021; nie jedynym wydarzeniem pierwszego dnia VIII KDI. W trakcie trwania konferencji na UEK odbyĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; dwa warsztaty z cyklu Zobacz niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;: t Zobacz przestrzeĹ&#x201E;: projektowanie uniwersalne prowadzone przez mgr BeatÄ&#x2122; Zelek â&#x20AC;&#x201C; pracownika BON UEK,

t

Bridging the Disability Barriers: the Polish Context prowadzone w jÄ&#x2122;zyku angielskim przez mgr MarzenÄ&#x2122; Dudek i mgr. Marka Ĺ&#x161;wierada. Sama konferencja jak i wydarzenia pierwszego dnia VIII KDI zakoĹ&#x201E;czyĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; okoĹ&#x201A;o godziny 18.00. To byĹ&#x201A; dĹ&#x201A;ugi, ale jakĹźe cenny dzieĹ&#x201E;.

Sztuka iâ&#x20AC;Ś 2-'6'Ä&#x161;23968!>23ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014; l &A-'ŕĽ&#x2DC; gÇ?Ç?0>-';2-!m Drugiego dnia imprezy miaĹ&#x201A;o miejsce otwarcie wystawy w Bibliotece GĹ&#x201A;Ăłwnej UEK pod hasĹ&#x201A;em Sztuka iâ&#x20AC;Ś niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. Na wystawie zostaĹ&#x201A;y zaprezentowane przedmioty sztuki uĹźytkowej udostÄ&#x2122;pnione przez Stowarzyszenie NOWA, Specjalny OĹ&#x203A;rodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i SĹ&#x201A;abowidzÄ&#x2026;cych w Krakowie, Polski ZwiÄ&#x2026;zek Niewidomych oraz prace studentĂłw Akademii Sztuk PiÄ&#x2122;knych i GĹ&#x201A;uchej artystki Moniki Kozub. Na wystawie zaprezentowano rĂłwnieĹź fotografie zgĹ&#x201A;oszone do konkursu organizowanego przez ZSN UEK.

28Ç?lÇ&#x201C;Ç&#x2018;md1!/Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ǤǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

NastÄ&#x2122;pnym punktem programu byĹ&#x201A;a debata o takiej samej nazwie, zorganizowana przez BON UEK oraz AgencjÄ&#x2122; ArtystycznÄ&#x2026; GAP. Wydarzenie to byĹ&#x201A;o czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciÄ&#x2026; cyklu debat Sztuka iâ&#x20AC;Ś, ktĂłrych pomysĹ&#x201A;odawcÄ&#x2026; i organizatorem jest AA GAP. Moderatorem debaty byĹ&#x201A;a prof. UEK dr hab. Janina Filek zaĹ&#x203A; prelegentami: t prof. CzesĹ&#x201A;awa Frejlich â&#x20AC;&#x201C; kierownik Katedry Projektowania Ergonomicznego ASP, t Justyna KieresiĹ&#x201E;ska â&#x20AC;&#x201C; artysta plastyk, wiceprezes Fundacji Sztuki OsĂłb NiepeĹ&#x201A;nosprawnych, t Anna Komorowska â&#x20AC;&#x201C; architekt krajobrazu i pedagog, zaĹ&#x201A;oĹźycielka pracowni k., t dr Izabela Mrochen â&#x20AC;&#x201C; filolog, specjalista od udostÄ&#x2122;pniania treĹ&#x203A;ci nietekstowych w przestrzeni cyfrowej. W ramach debaty rozwaĹźane byĹ&#x201A;y kwestie nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;ce: niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; w sztuce jako temat artystycznych przemyĹ&#x203A;leĹ&#x201E; oraz sytuacja artysty niepeĹ&#x201A;nosprawnego, ponadto dostÄ&#x2122;pnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; sztuki dla osĂłb z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciami oraz nowe techniki zwiÄ&#x2122;kszajÄ&#x2026;ce tÄ&#x2122; dostÄ&#x2122;pnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, ale takĹźe kwestia sztuki uĹźytkowej oraz projektowania

Warsztaty 3#!$A&ŕ¤&#x2022;>-Ăľ0

ÇĽÇĄ

28Ç?lÇ&#x201C;Ç&#x2018;md1!/Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

uniwersalnego. Niestety nie starczy- A>!8;'0^2!6!03>!2@\V Ĺ&#x201A;o czasu na rozwaĹźanie kwestii sztuki warsztatami jako terapii. l &A-'ŕĽ&#x2DC; gÇ?Ç?0>-';2-!m Prelegenci zgodnie stwierdzili, Ĺźe nie ma podziaĹ&#x201A;u na sztukÄ&#x2122; osĂłb peĹ&#x201A;nosprawTrzeci dzieĹ&#x201E; KDI 2015 upĹ&#x201A;ynÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; pod nych i sztukÄ&#x2122; osĂłb niepeĹ&#x201A;nosprawnych. hasĹ&#x201A;em szkoleĹ&#x201E;. DziaĹ&#x201A; ds. ON UJ zorgaSztuka jest jedna, naleĹźy jednak zadbaÄ&#x2021; nizowaĹ&#x201A; aĹź cztery warsztaty, w tym trzy o zwiÄ&#x2122;kszenie dostÄ&#x2122;pnoĹ&#x203A;ci sztuki dla dla studentĂłw, a jeden dla nauczycieli róşnych rodzajĂłw niepeĹ&#x201A;nosprawno- akademickich: t Just do it! â&#x20AC;&#x201C; metody radzenia sobie Ĺ&#x203A;ci oraz upowszechniaÄ&#x2021; projektowanie uniwersalne. z prokrastynacjÄ&#x2026; (czyli wiecznym Debata cieszyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; duĹźym zaintereodkĹ&#x201A;adaniem spraw na później), t Warsztaty radzenia sobie sowaniem. W tym miejscu dziÄ&#x2122;kujemy JM Prorektorowi ds. Nauki, prof. dr. hab. ze stresem, t Hackowanie Ĺťycia â&#x20AC;&#x201C; metody i naAleksemu Pocztowskiemu za otwarcie zarĂłwno wystawy, jak i debaty. Rektor rzÄ&#x2122;dzia uĹ&#x201A;atwiajÄ&#x2026;ce zarzÄ&#x2026;dzanie przemawiajÄ&#x2026;c, podkreĹ&#x203A;liĹ&#x201A;, Ĺźe tegoroczwĹ&#x201A;asnym czasem i naukÄ&#x2026;, t Warsztaty dla nauczycieli akane KDI wpisujÄ&#x2026; siÄ&#x2122; w Jubileusz 90-lecia naszego Uniwersytetu. demickich Niewidomi studenci Poza debatÄ&#x2026; i otwarciem wystawy, poĹ&#x203A;rĂłd nas. drugiego dnia KDI obyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; takĹźe InteZ kolei Biuro ds. ON UEK zorganigracyjny kurs pierwszej pomocy KaĹźdy zowaĹ&#x201A;o tego dnia dwa kolejne warsztaty moĹźe uratowaÄ&#x2021; Ĺźycie zorganizowany z cyklu Zobacz niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;: t Zobacz inne oblicze: Choroba przez BON UPJPII, szkolenie Biura ds. ON AGH â&#x20AC;&#x201C; WspĂłlnie przeĹ&#x201A;amuji niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; psychiczna, my bariery komunikacyjne, poznajÄ&#x2026;c ktĂłre poprowadziĹ&#x201A; dr hab. Hubert KulturÄ&#x2122; GĹ&#x201A;uchych oraz kolejne warszKaszyĹ&#x201E;ski, t Zobacz obraz, ktĂłre poprowadziĹ&#x201A; taty na UEK w ramach cyklu Zobacz niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; â&#x20AC;&#x201C; tym razem Zobacz doktorant UEK â&#x20AC;&#x201C; mgr inĹź. Mateusz MacaĹ&#x201A;ka wspĂłlnie ze studendĹşwiÄ&#x2122;k. PoprowadziĹ&#x201A;y je mgr Marzetem UEK â&#x20AC;&#x201C; Martinem Jungiem. na Dudek oraz mgr inĹź. Edyta Kozub.


8A'1Ă&#x2022;>-'2-''Ä&#x161;2313$2-0!AĂ­&<&9W9Ă&#x2022;#-'6'Ä&#x161;23968!>2@$,g1-2-9;8!!839Ä&#x161;!>!<&@

638;3>@6-Ă­;'0 l &A-'ŕĽ&#x2DC; gÇ?Ç&#x2018;0>-';2-!m PiÄ&#x2026;tkowy poranek rozpoczÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; siÄ&#x2122; warsztatami, Likwidujmy bariery architektoniczne, zorganizowanymi przez Biuro ds. ON AGH. RĂłwnolegle na UPJPII odbywaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; happening pod nazwÄ&#x2026; Osoby z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; sÄ&#x2026; wĹ&#x203A;rĂłd nas, zorganizowany przez tamtejsze Biuro ds. ON. GĹ&#x201A;Ăłwnym wydarzeniem byĹ&#x201A; DzieĹ&#x201E; Sportu zorganizowany przez Centrum Sportu i Rekreacji PK przy wspĂłĹ&#x201A;pracy z Biurem ds. ON PK. RozpoczÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; siÄ&#x2122; on taĹ&#x201E;cami integracyjnymi, ktĂłre poprowadziĹ&#x201A;a dr MaĹ&#x201A;gorzata TrojaĹ&#x201E;ska â&#x20AC;&#x201C; PeĹ&#x201A;nomocnik Rektora UP ds. ON. NastÄ&#x2122;pnie odbyĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; tradycyjne sztafety integracyjne. UdziaĹ&#x201A; w nich wziÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;y reprezentacje studentĂłw niepeĹ&#x201A;nosprawnych i pracownikĂłw czterech uczelni â&#x20AC;&#x201C; AGH, PK, UEK i UR. KaĹźda z druĹźyn miaĹ&#x201A;a do pokonania tor skĹ&#x201A;adajÄ&#x2026;cy siÄ&#x2122; z czterech konkurencji â&#x20AC;&#x201C; kozĹ&#x201A;owania miÄ&#x2122;dzy pachoĹ&#x201A;kami zakoĹ&#x201E;czonego celnym rzutem do kosza, jazdy na ergometrze, celnego kopniÄ&#x2122;cia piĹ&#x201A;ki do bramki oraz jazdy na handbikeâ&#x20AC;&#x2122;u. Jak siÄ&#x2122; okazaĹ&#x201A;o, na wĹ&#x201A;asnej hali gospodarze byli bezkonkurencyjni i to wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie PK zajÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o I miejsce. Wszystkie druĹźyny

otrzymaĹ&#x201A;y atrakcyjne nagrody. Po zma- Organizacji i Rozwoju prof. dr hab. Anganiach sztafet odbyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; pokaz szer- drzej SokoĹ&#x201A;owski wspĂłlnie z prof. UEK mierki na wĂłzkach, a po nim zawody dr hab. JaninÄ&#x2026; Filek â&#x20AC;&#x201C; PeĹ&#x201A;nomocnik dla chÄ&#x2122;tnych w jeĹşdzie na ergometrze Rektora UEK ds. ON. oraz na handbikeâ&#x20AC;&#x2122;u. FinaĹ&#x201A;em zarĂłwno tego dnia, jak i caĹ&#x201A;ych VIII Krakowskich Dni Integracji 3#3;2-!8@>!ÂŁ-A!$/! byĹ&#x201A;a Integracyjna Impreza Wiosenna na basenie zorganizowana przez Biuro ds. ON i ZSN AGH w Klubie Gwarek. Dobra l&A-'ŕĽ&#x2DC; gÇ?Ç&#x2019;0>-';2-!m zabawa trwaĹ&#x201A;a tam do późnych godzin Tegoroczne Dni Integracji zakoĹ&#x201E;- nocnych. czyĹ&#x201A;y dwa wydarzenia. Pierwszym byĹ&#x201A; Warto wspomnieÄ&#x2021;, Ĺźe sobotnim IV Integracyjny Maraton PĹ&#x201A;ywacki wydarzeniom KDI towarzyszyĹ&#x201A;a kono Puchar Rektora UEK zorganizowany ferencja szkoleniowa KURS (Kreuj â&#x20AC;&#x201C; na pĹ&#x201A;ywalni UEK przez Stowarzysze- Uskrzydlaj â&#x20AC;&#x201C; Rozwijaj â&#x20AC;&#x201C; odnoĹ&#x203A; Sukces) nie Integracyjny Klub Sportowy Druga zorganizowana przez ZSN UEK, ktĂłStrona Sportu przy wspĂłĹ&#x201A;pracy z Biu- rej uczestnicy takĹźe bawili siÄ&#x2122; na Inrem ds. ON UEK. Przez rĂłwne dwie tegracyjnej Imprezie Wiosennej. Pogodziny szeĹ&#x203A;Ä&#x2021; ekip, skĹ&#x201A;adajÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; nadto, takĹźe w ramach KDI, 24 marca takĹźe z osĂłb z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;, podczas 39. Biegu KoĹ&#x203A;ciuszkowskiewalczyĹ&#x201A;o o osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;cie jak najlepszego go, odbyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; Bieg sztafet studentĂłw rezultatu druĹźynowego. Celem Marato- z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;. nu byĹ&#x201A;a promocja sportu, w tym sportu W tym miejscu serdecznie dziÄ&#x2122;kujeosĂłb z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;, a przede my wszystkim uczelniom, ich wĹ&#x201A;adzom, wszystkim pĹ&#x201A;ywania. NajwaĹźniejsza jednostkom i pracownikom za zaangabyĹ&#x201A;a dobra zabawa i pobicie dotychcza- Ĺźowanie i wĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenie siÄ&#x2122; w wydarzenia sowego rekordu osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;tego Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;cznie VIII KDI, a na kolejnÄ&#x2026; edycjÄ&#x2122; imprezy przez wszystkie druĹźyny. Zmagania zapraszamy juĹź za rok! na pĹ&#x201A;ywalni uĹ&#x203A;wietniĹ&#x201A;a swÄ&#x2026; obecnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; nasza paraolimpijka i wielokrotna memgr Marek Ĺ&#x161;wierad dalistka â&#x20AC;&#x201C; Katarzyna Rogowiec. Nagrody %LXURGV2VÂľE1LHSHĂ&#x160;QRVSUDZQ\FK i wyróşnienia wrÄ&#x2122;czyĹ&#x201A; JM Prorektor ds. UEK

28Ç?lÇ&#x201C;Ç&#x2018;md1!/Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ǼǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

OHFLH'RPX 6WXGHQFNLHJRĂŹ)DÄ&#x2020;NĂŤ ,9=MD]G0LHV]NDĂ&#x152;FÂľZ:DOHWÂľZL6\PSDW\NÂľZ'RPX6WXGHQFNLHJRĂŹ)DÄ&#x2020;NĂŤ -'8>9A'68!$'#<&3>ÂŁ!2'68A@>A239A'2-<;'+3!0!&'1-0!68A@<ÂŁW!$Ä&#x161;!>-$0-'/ >8!03>-'A!$AĂľÄ&#x161;@9-Ăľ>Ç&#x17D;Ç&#x2013;Ç&#x2019;Ç?8W68!$!$,!0;@>2@<&A-!Ä&#x161;#8!ÂŁ-;!0৚'9;<&'2$-W Ç&#x17D;Ç&#x2013;Ç&#x2019;Ç&#x2019;8W3#-'0;A39;!Ä&#x161;3&&!2@&3<৚@;0<T!630-ÂŁ0<1-'9-Ă­$!$,3;8A@1!Ä&#x161; 2!A>Ăľ^ !)0\.

W

2015 r. Uniwersytet Eko- odbywaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; takĹźe wystÄ&#x2122;py zespoĹ&#x201A;Ăłw nomiczny w Krakowie muzycznych i spotkania ze znanymi obchodzi okrÄ&#x2026;gĹ&#x201A;y Jubi- osobistoĹ&#x203A;ciami. W poĹ&#x201A;owie lat 70. konleusz 90-lecia. Ale 2015 r. certowaĹ&#x201A;y tu znane zespoĹ&#x201A;y krakowto rĂłwnieĹź Jubileusz 60-lecia Domu skie: Wawele i Wolna Grupa Bukowina. Studenckiego â&#x20AC;&#x17E;Fafikâ&#x20AC;? UEK. Na spotkania ze studentami przychodzili znani aktorzy: Jan Nowicki, Jerzy SkÄ&#x2026;d siÄ&#x2122; wziÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a ta nazwa? W latach 50. Stuhr, Leszek Piskorz, a takĹźe piĹ&#x201A;karze redaktor Marian Eile, Ăłwczesny redaktor krakowskiej WisĹ&#x201A;y: Adam NawaĹ&#x201A;ka, Annaczelny krakowskiego tygodnika â&#x20AC;&#x17E;Prze- toni Szymanowski, Henryk Maculewicz. krĂłjâ&#x20AC;? otrzymaĹ&#x201A; w prezencie imienino- PrÄ&#x2122;Ĺźnie dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;ce Rady MieszkaĹ&#x201E;cĂłw wym psa, teriera irlandzkiego, ktĂłremu zapraszaĹ&#x201A;y na spotkania z lokatorami nadaĹ&#x201A; imiÄ&#x2122; FAFIK. CzÄ&#x2122;sto zabieraĹ&#x201A; go Akademika wĹ&#x201A;adze Uczelni, ludzi podo pracy i pewnie dlatego na okĹ&#x201A;adkach lityki (np. Jerzego JaskierniÄ&#x2122;) i kultury . Tygodnika pojawiaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; jego podobizna. W kolejnych latach â&#x20AC;&#x17E;Fafikâ&#x20AC;? zajmoPo uzyskaniu zgody redaktora Eile, do- waĹ&#x201A; czoĹ&#x201A;owe miejsca w OgĂłlnopolskim piero co uruchomiony akademik zostaĹ&#x201A; Konkursie Rad SamorzÄ&#x2026;dĂłw DomĂłw ochrzczony i zaczÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; funkcjonowaÄ&#x2021; jako Studenckich, a w 1978 r. zdobyĹ&#x201A; w tym Dom Studencki â&#x20AC;&#x17E;Fafikâ&#x20AC;?. Konkursie I miejsce w Polsce, w katePoczÄ&#x2026;tkowo akademik zamieszkiwa- gorii akademikĂłw do 500 mieszkaĹ&#x201E;cĂłw. li tylko mÄ&#x2122;ĹźczyĹşni, później skĹ&#x201A;ad byĹ&#x201A; juĹź Warto nadmieniÄ&#x2021;, Ĺźe w tym samym mieszany. I taka sytuacja pozostaĹ&#x201A;a do dziĹ&#x203A;. roku DS â&#x20AC;&#x17E;Ĺťaczekâ&#x20AC;? UJ-otu zajÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; I miejLata 60. i 70. XX wieku to bujny sce w Polsce w kategorii akademikĂłw rozkwit Ĺźycia kulturalnego i towarzy- liczÄ&#x2026;cych powyĹźej 500 mieszkaĹ&#x201E;cĂłw. W DS â&#x20AC;&#x17E;Fafikâ&#x20AC;? mieszkaĹ&#x201A;y osoby, ktĂłskiego. Miejscem imprez kulturalnych w DS â&#x20AC;&#x17E;Fafikâ&#x20AC;? byĹ&#x201A;a tzw. Sala Imprezowa re po skoĹ&#x201E;czeniu studiĂłw zajmowaĹ&#x201A;y â&#x20AC;&#x201C; w piwnicy budynku, w ktĂłrej mieĹ&#x203A;ciĹ&#x201A;o bÄ&#x2026;dĹş zajmujÄ&#x2026; nadal â&#x20AC;&#x201C; waĹźne stanowisiÄ&#x2122; do 100 osĂłb. Tu odbywaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; wybory ska w Ĺźyciu naukowym i gospodarczym Najmilszej Studentki, Wybory Mistera, naszego kraju. MieszkaĹ&#x201E;cami Domu liczne konkursy i dyskoteki. W tej sali Studenckiego. â&#x20AC;&#x17E;Fafikâ&#x20AC;? byli m.in.: prof.

ÇĽÇŁ

28Ç?lÇ&#x201C;Ç&#x2018;md1!/Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Jerzy Hausner (b. wicepremier i minister gospodarki, obecnie czĹ&#x201A;onek Rady Polityki PieniÄ&#x2122;Ĺźnej), prof. Roman NiestrĂłj (b. rektor UEK), prof. Jan Czekaj i prof. StanisĹ&#x201A;aw Owsiak (b. czĹ&#x201A;onkowie Rady Polityki PieniÄ&#x2122;Ĺźnej), dr StanisĹ&#x201A;aw Bisztyga (b. senator ), dr Franciszek Gaik (b. wiceminister), dr hab. Andrzej Pawlik (z Uniwersytetu w Kielcach), prof. Janina Pach (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Roman Kluska, Rudolf Borusiewicz (Sekretarz Generalny ZwiÄ&#x2026;zku PowiatĂłw Polskich), dr hab. LesĹ&#x201A;aw FijaĹ&#x201A; (od kilkunastu lat skarbnik UrzÄ&#x2122;du Miasta Krakowa), prof. Andrzej Szromnik (b. prorektor UEK), mgr Witold Zych (wykĹ&#x201A;adowca na AWF-ie w Krakowie) prof. Kazimierz ZieliĹ&#x201E;ski (dziekan WydziaĹ&#x201A;u Ekonomii UEK), Tadeusz Dziekan (zaĹ&#x201A;oĹźyciel i rektor WSEiP w Kielcach), Klemens Budzowski (kanclerz Akademii Krakowskiej), dr Jan PamuĹ&#x201A;a (prezes zarzÄ&#x2026;du Portu Lotniczego w Balicach), JĂłzef Balos (starosta Suchej Beskidzkiej), Leszek Papaj (peĹ&#x201A;nomocnik wojewody Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;tokrzyskiego), dr Ludwik Hejny, a takĹźe pracownicy naukowi UEK: prof. Kazimierz GĂłrka, prof. Zygmunt Szymla, prof. Adam Nalepka, prof. StanisĹ&#x201A;aw Belniak, prof. Sta-


nisław Lis, prof. Andrzej Prusek, dr Kazimierz Baścik, prof. Jerzy Kornaś, prof. Tadeusz Kudłacz, prof. Tadeusz Sikora, prof. Czesław Bywalec, prof. Janusz Czekaj, dr Adam Cygan, prof. Stanisław Chomątowski, prof. Edward Molendowski, dr Janusz Raganiewicz, prof. Józef Sala, dr Leszek Strzembicki, prof. Kazimierz Sosenko, prof. Janusz Teczke, prof. Michał Woźniak, prof. Stanisław Wydymus, dr Antoni Goryl. Mieszkańcami DS „Fafik” byli ponadto: Jan Bączek, Andrzej Dąbrowski, Wojciech Gach, Józef Szwab, dr Jan Reszetnik, Jan Sady, Janusz Komorowski, Jerzy Gajda, Edward Derela, Janusz Wesołowski, Czesław Świstak, Zbigniew Frączek, Władysław Iskra, Tadeusz Burzyński, Marian Sewerski, Andrzej Szafruga, Wacław Dziurzyński, Tomasz Mierzejewski, Alicja Przysucha, Jerzy Nizioł, Tadeusz Nizioł, Andrzej Strzelczyk, Roman Najman, Artur Zięba, Piotr Kołak, Kazimierz Blecharski, Marta Kosiorowska, Nina Chrościcka, Jerzy Czubak, Danuta Broda, Gabriel Broda. Społeczny Komitet Organizacyjny co kilka lat organizuje Zjazdy Mieszkańców, Waletów i Sympatyków DS „Fafik”. Do tej pory odbyły się trzy takie zjazdy. Pierwszy z nich pod patronatem JM Rektora AE prof. Antoniego Fajferka miał miejsce w 1978 r. w SCK „Pod Jaszczurami”, wzięło w nim udział ponad 250 osób. Kolejne odbywały się nieregularnie, ale zawsze w Klubie Pod Jaszczurami. W 2015 r. Społeczny Komitet Organizacyjny działający w składzie: Piotr Drążkiewicz, Artur Zięba, Roman Najman, Janusz Madej, Henryk Kędziora, Stanisław Bisztyga, Kazimierz Zieliński i Witold Zych, organizuje IV Zjazd Mieszkańców, Waletów i Sympatyków DS „Fafik”. Na prośbę organizatorów honorowy patronat objął JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr hab. Andrzej Chochół. Spotkanie to odbędzie się 17 października 2015 r. w Domu Socjalnym AGH przy ul. Rejmonta w Krakowie. Organizatorzy przewidują, że weźmie w nim udział ok. 200 osób. Piotr Drążkiewicz Witold Zych

28ǐlǓǑmd1!/ǏǍǎǒ

ǥǤ


WYDARZENIA

ǥǥ

JEDNOSTKI

28ǐlǓǑmd1!/ǏǍǎǒ

STUDENCI


28ǐlǓǑmd1!/ǏǍǎǒ

ǥǦ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

2VLHPW\VLĂ&#x2021;F\ UĂ&#x192;NZJÂľU]H A>!8;'0Ç&#x17D;Ç&#x2018;1!/!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;1-!Ä&#x161;;8<&2'63$AĂ­;0-T632-'>!৚$,$-'ÂŁ-ŕŚ&#x201D;1@T!#@9;!Ä&#x161;9-Ăľ '6-$'2;8<1/<>'2!ÂŁ-3>'/A!#!>@>3ÂŁ9$'T/'&23$A'ŕŚ&#x201D;2-'>@6'Ä&#x161;2-!/Ă­$0!16<9 2->'89@;';< 03231-$A2'+3>8!03>-';@9-Ă­$!1-9;<&'2;Ă&#x2022;>W

T

ymczasem od rana pogoda nie nastrajaĹ&#x201A;a i nie przepowiadaĹ&#x201A;a tego, co bÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; dziaĹ&#x201A;o wieczorem. Ulewny deszcz nie przeszkadzaĹ&#x201A; jednak Organizatorom, ktĂłrzy w pocie czoĹ&#x201A;a dopracowywali wszystkie szczegĂłĹ&#x201A;y Koncertu GĹ&#x201A;Ăłwnego. Jakby w nagrodÄ&#x2122; za ich ciÄ&#x2122;ĹźkÄ&#x2026; pracÄ&#x2122;, rĂłwno o 17:00 nad Krakowem zaĹ&#x203A;wieciĹ&#x201A;o mocne sĹ&#x201A;oĹ&#x201E;ce. Bo wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie o tej godzinie na scenie pojawili siÄ&#x2122; pierwsi artyĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x201C; zespĂłĹ&#x201A;

ÇĽÓ?

28Ç?lÇ&#x201C;Ç&#x2018;md1!/Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Sayes! ZwyciÄ&#x2122;zcy tegorocznego PrzeglÄ&#x2026;du Kapel Rockowych mieli zaszczyt rozpoczÄ&#x2026;Ä&#x2021; Juwenalia UEK 2015, a takĹźe sprawi, aby miejsca pod scenÄ&#x2026; byĹ&#x201A;o coraz mniej. Zdecydowanie im siÄ&#x2122; to udaĹ&#x201A;o i jesteĹ&#x203A;my przekonani, Ĺźe wystÄ&#x2122;p na naszej scenie bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; wspomina bardzo dobrze. Drugim zespoĹ&#x201A;em wystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cym tego dnia byĹ&#x201A; Clock Machine. MoĹźna powiedzie, Ĺźe wytyczaĹ&#x201A; Ĺ&#x203A;cieĹźkÄ&#x2122; swoim poprzednikom, poniewaĹź w 2013 roku

to on wygraĹ&#x201A; PrzeglÄ&#x2026;d Kapel Rockowych. Ĺ&#x161;wietny kontakt z publicznoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; oraz energiczna muzyka sprawiĹ&#x201A;y, Ĺźe powrĂłt na nasz Uniwersytet nie mĂłgĹ&#x201A; byÄ&#x2021; lepszy! Ten Typ Mes wraz ze swoim live bandâ&#x20AC;&#x2122;em wystÄ&#x2122;powali jako trzecia gwiazda wieczory. Utwory takie jak â&#x20AC;&#x17E;Loveyourlifeâ&#x20AC;? czy â&#x20AC;&#x17E;Studio, scena, Ĺ&#x201A;óşkoâ&#x20AC;? rozbujaĹ&#x201A;y publicznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i nie byĹ&#x201A;o wÄ&#x2026;tpliwoĹ&#x203A;ci, Ĺźe wszyscy sÄ&#x2026; juĹź dostatecznie rozgrzani, i czekajÄ&#x2026; na ciÄ&#x2026;g dalszy.


Po trzecim występie nadszedł czas na oficjalną część wydarzenia. Prorektor ds. Kształcenia i Studentów Prof. dr hab. Krzysztof Surówka pojawił się na scenie, aby przekazać klucz do bram Uczelni studentom, klucz złożył na ręce Izabeli Zuby Przewodniczącej Parlamentu Studenckiego. Oprócz tego nastąpiło wręczenie Pucharu Zmagań Wydziałów zwycięzcom tegorocznej edycji – Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Następnie na scenie pojawili się Fair Weather Friends i jako przedstawiciele muzyki elektronicznej byli najlepszym możliwym wstępem dla Headliner’a Juwenaliów UEK 2015. Zespół z Czeladzi idealnie wprowadził nas w klimat elektronicznych brzmień i kiedy emocje sięgały zenitu, a Kampus był wypełniony po brzegi, na scenę wkroczyła główna gwiazda tegorocznego Koncertu. Duke Dumont, bo o nim mowa, dał show, jakiego można było się po nim spodziewa. Prawie dwugodzinny koncert na najwyższym światowym poziomie to było coś. Hity takie jak „Won’t look back”, „Need You (100%)” czy „The Giver” zdecydowanie nie zawiodły publiczności. Nic jednak nie mogło

równać się z piosenką „I Got U”, która zwieńczała Koncert. Widok ośmiu tysięcy par rąk w górze idealnie podsumował ogrom pracy, jaki należało włożyć w przygotowanie tego studenckiego święta. Oprócz muzycznych występów oczywiście miały miejsce także inne atrakcje. Największym powodzeniem cieszyły się Silent Disco oraz Fotobudka. Zdjęcia i filmy z tych oraz innych niespodzianek będą pojawiać się tutaj oraz na fanpage’u Juwenaliów.

Jako Organizatorzy – członkowie Parlamentu Studenckiego, Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz Erasmus Student Network – mamy nadzieję, że nie zawiedliśmy niczyich oczekiwań. Jednocześnie mamy nadzieję, że wszyscy bardzo dobrze się bawili i pół roku pracy nie poszło na marne. Jednocześnie dziękujemy za wszystkie miłe słowa i do zobaczenia już za rok! Marcin Sarapata U]HF]QLNSUDVRZ\-XZHQDOLµZ8(.

28ǐlǓǑmd1!/ǏǍǎǒ

ǥǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

$XWRU\WHW\ZHZVSÂľĂ&#x160;F]HVQ\PĂ?ZLHFLH &2-!$,Ç?Ç?gÇ?Ç?1!8$!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;8W>,3$,3Ä&#x161;3>@1>38A'>'8A1!23>-$!$, 3&#@Ä&#x161;39-Ăľ @163A/<1 6;W^<;38@;';@>'>96Ă&#x2022;Ä&#x161;$A'92@1ŕŚ&#x201D;>-'$-'\ A38+!2-A3>!2'68A'AV@&A-!Ä&#x161;3>Ă­ 2&@>-&<!ÂŁ2Ă­२$-'৚0Ăľ &<0!$@/2Ă­l mT!;'&8Ăľ 8A'&9-Ăľ#-38$A3ŕŚ&#x201D;$-- 223>!$/-T!;'&8Ăľ-Ăľ&A@2!83&3>@$,;39<20Ă&#x2022;> 3963&!8$A@$,T !;'&8Ăľ!<03ÂŁ-;@$A2@$,38!A <2&!$/Ăľ 3963&!80--&1-2-9;8!$/-<#ÂŁ-$A2'/W @&!8A'2-'A39;!Ä&#x161;33#/Ăľ;'6!;832!;'1,32383>@168A'A'0;38!2->'89@;';< 03231-$A2'+3>8!03>-'683(W &8W,!#W2&8A'/!,3$,Ă&#x2022;Ä&#x161;!38!A!89A!Ä&#x161;0! 3/'>Ă&#x2022;&A;>!!Ä&#x161;363ÂŁ90-'+3!80!3>ĂľW

W

piÄ&#x2026;tek 20 marca studenci WISE wyruszyli spod naszej uczelni do Jerzmanowic, niedaleko Krakowa, na pierwsze w historii sympozjum WISE. Po krĂłtkim zapoznaniu siÄ&#x2122; z hotelem rozpoczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;y siÄ&#x2122; zabawy integracyjne dla studentĂłw drugiego i trzeciego roku oraz tutorĂłw. DziÄ&#x2122;ki temu wszyscy mogli siÄ&#x2122; lepiej poznaÄ&#x2021;,

dowiedzieÄ&#x2021; o sobie nowych rzeczy. A Ĺ&#x203A;wiet- rad w tej kwestii. GoĹ&#x203A;ciem specjalnym Symne prowadzenie tej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci przez Wojtka pozjum byĹ&#x201A; MarszaĹ&#x201A;ek WojewĂłdztwa MaĹ&#x201A;oFlorczaka zapewniĹ&#x201A;o duĹźÄ&#x2026; dawkÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;miechu. polskiego Marek Sowa, ktĂłry mĂłwiĹ&#x201A; na teSympozjum uroczyĹ&#x203A;cie otworzyĹ&#x201A; mat â&#x20AC;&#x17E;Autorytety w administracji publicznejâ&#x20AC;?. prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, Prorektor OpowiadaĹ&#x201A; on o etapach swojej pracy, o luUEK ds. Nauki, witajÄ&#x2026;c wszystkich uczest- dziach, ktĂłrzy byli wzorem i drogowskazem nikĂłw. OpowiadaĹ&#x201A; o swoich osobistych do- na Jego drodze, o funkcjonowaniu jednostek Ĺ&#x203A;wiadczeniach w poszukiwaniu autorytetĂłw, samorzÄ&#x2026;dowych, a ponadto bardzo ciekaa takĹźe przekazaĹ&#x201A; studentom kilka cennych wie odpowiadaĹ&#x201A; na pytania publicznoĹ&#x203A;ci

&ÂŁ'>'/V683(W&8,!#W'8A@-9$,0'T683(W&8,!#W!A-1-'8A -'ÂŁ-ŕĽ&#x2DC;90-T683(W &8,!#W &>!8&3ÂŁ'2&3>90-T683(W &8,!#W!$'0ÂŁ-$,-683(W&8,!#W'8A@382!ŕŚ&#x201D;

ÇĽÓ&#x2018;

28Ç?lÇ&#x201C;Ç&#x2018;md1!/Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;


i uczestniczyĹ&#x201A; w Ĺźywej dyskusji ze studentami. Kolejny temat â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Tutoring jako nowa jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021; w edukacji wyĹźszej â&#x20AC;&#x201C;w poszukiwaniu autorytetĂłwâ&#x20AC;?, pozwoliĹ&#x201A; nam poznaÄ&#x2021; Prezesa COLLEGIUM WRATISLAVIENSE Piotra CzekierdÄ&#x2122;, pod ktĂłrego pieczÄ&#x2026; mogli rozwinÄ&#x2026;Ä&#x2021; siÄ&#x2122;, w trudnej dziedzinie tutoringu, wszyscy tutorzy WISE. Po zakoĹ&#x201E;czonym panelu, w trakcie krĂłtkiej przerwy, nastÄ&#x2026;piĹ&#x201A;a dalsza czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; dyskusji; studenci, tutorzy, a takĹźe zaproszeni goĹ&#x203A;cie burzliwie debatowali nad rolÄ&#x2026; autorytetĂłw we wspĂłĹ&#x201A;czesnym Ĺ&#x203A;wiecie, a takĹźe innymi nurtujÄ&#x2026;cymi kwestiami. Panel pierwszego dnia sympozjum, â&#x20AC;&#x17E;Media jako wspĂłĹ&#x201A;czesny kreator i promotor autorytetĂłwâ&#x20AC;? wzbudziĹ&#x201A; wiele emocji. Moderowany byĹ&#x201A; przez dr AgnieszkÄ&#x2122; Ĺťur i Pana Piotra CzekierdÄ&#x2122;. W rolÄ&#x2122; panelistĂłw wcielili siÄ&#x2122; Prezes ZarzÄ&#x2026;du Radia KrakĂłw, 83$A@9;'+33;>!8$-! @163A/<1 &3032</'683(W&8,!#WÂŁ'09@3$A;3>90-g838'0;38 &9W!<0Pan Marcin Pulit, redaktor Tygodnika Powszechnego, dr JarosĹ&#x201A;aw Flis oraz Dyrektor jenie ciekawoĹ&#x203A;ci publicznoĹ&#x203A;ci, dlatego dalsza dnia mĂłc aktywnie uczestniczyÄ&#x2021; we wszystBiura Prasowego UrzÄ&#x2122;du Miasta Krakowa, dyskusja przeniosĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; na mniej formalny kich panelach. Pan Zbigniew Krzysztyniak. Niezwykle grunt â&#x20AC;&#x201C; kolacjÄ&#x2122; przy grillu. W fantastycznej Drugi dzieĹ&#x201E; rozpoczÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; siÄ&#x2122; od panelu ciekawa rozmowa o tym, kto w dzisiejszym atmosferze, studenci wraz z tutorami, pa- dyskusyjnego â&#x20AC;&#x17E;Rola autorytetĂłw w rozĹ&#x203A;wiecie medialnym moĹźe byÄ&#x2021; autorytetem, nelistami i wszystkimi goĹ&#x203A;Ä&#x2021;mi Sympozjum woju mĹ&#x201A;odych ludziâ&#x20AC;? prowadzonego przez jak wyglÄ&#x2026;dajÄ&#x2026; kulisy dziennikarskiego Ĺ&#x203A;wiata, kontynuowali debaty do późnych godzin prof. dr. hab. Jerzego Mischke. Uczestnikami a ponadto intrygujÄ&#x2026;ce, osobiste historie pa- wieczornych, podczas kolacji w grillowej dyskusji byli: prof. dr hab. Kazimierz ZienelistĂłw dotyczÄ&#x2026;ce poszukiwaĹ&#x201E; mentorĂłw chacie ChochoĹ&#x201A;owego Dworu. liĹ&#x201E;ski, prof. dr hab. Jerzy KornaĹ&#x203A;, prof. UEK w Ĺźyciu, sprowokowaĹ&#x201A;y ogromnÄ&#x2026; aktywnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; Po tak udanym i niezwykle napiÄ&#x2122;tym dr hab. Edward Molendowski i prof. UEK studentĂłw, a takĹźe lawinÄ&#x2122; pytaĹ&#x201E;. Niestety harmonogramie dnia pierwszego wszyscy dr hab. Jacek Klich. RozmawiajÄ&#x2026;c miÄ&#x2122;dzy ograniczony czas, nie pozwoliĹ&#x201A; na zaspoko- potrzebowali odpoczynku, aby kolejnego sobÄ&#x2026; i z nami, nasi profesorowie dzielili

<;38A@ V1+8!0<#>!ŕŚ&#x201D;2@T&8+2-'9A0!ࢰ<8-&8ĂŚ<0!9A!2'ÂŁ

28Ç?lÇ&#x201C;Ç&#x2018;md1!/Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ǼǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

siÄ&#x2122; swoimi wspomnieniami i refleksjami na temat autorytetĂłw kiedyĹ&#x203A; i dzisiaj. Po panelu miaĹ&#x201A;o miejsce rozstrzygniÄ&#x2122;cie konkursu na najlepszy esej tutorski â&#x20AC;&#x17E;Satysfakcja z pracy naleĹźy tylko do ambitnychâ&#x20AC;?, ktĂłry wygraĹ&#x201A;a Anna HaĹ&#x201A;as, studentka III roku WISE. Pani Anna postawiĹ&#x201A;a tezÄ&#x2122;, Ĺźe to odwaga osobista moderuje wpĹ&#x201A;yw ambicji na satysfakcjÄ&#x2122;. Kolejnym punktem programu drugiego dnia byĹ&#x201A;y dyskusje panelowe z tematem przewodnim â&#x20AC;&#x17E;Jak osiÄ&#x2026;gnÄ&#x2026;Ä&#x2021; i utrzymaÄ&#x2021; satysfakcjÄ&#x2122; z pracy?â&#x20AC;? podzielone na trzy czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci. Pierwsza, prowadzona przez MichaĹ&#x201A;a SowÄ&#x2122; i Marcina KonopkÄ&#x2122; zostaĹ&#x201A;a poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cona polityce. SwojÄ&#x2026; opiniÄ&#x2026; na temat satysfakcji w tej dziedzinie podzielili siÄ&#x2122; poseĹ&#x201A; na Sejm RP Ĺ ukasz GibaĹ&#x201A;a oraz Radny miasta Tarnowa Jakub KwaĹ&#x203A;ny. Natomias druga czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; dyskusji dotyczyĹ&#x201A;a satysfakcji z pracy przedsiÄ&#x2122;biorcĂłw. Na pytania zadawane przez moderatorĂłw dyskusji Olgi Pajor i Witolda KozĹ&#x201A;owskiego odpowiadali Ĺ ukasz KaliciĹ&#x201E;ski (Prezes NOTJUSTSHOP) oraz Leszek ZieliĹ&#x201E;ski (Prezes BIURO PROMO). Ostatni panel przybliĹźyĹ&#x201A; opinie na temat satysfakcji z pracy w korporacji. Prelegentami tej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci dyskusji prowadzonej przez AnnÄ&#x2122; MirzyĹ&#x201E;skÄ&#x2026; i Wojciecha Florczaka byli: Aneta WrzesieĹ&#x201E; (HR MenedĹźer Phillip Morris), Adam Filipek (Wicedyrektor IT ArcelorMittal) oraz

$A'9;2-$@ @163A/<1 

ÇŚÇĄ

28Ç?lÇ&#x201C;Ç&#x2018;md1!/Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Andrzej WÄ&#x2026;s (Senior Consultant IFS POLAND). Po zakoĹ&#x201E;czeniu paneli studenci WISE bardzo chÄ&#x2122;tnie zadawali pytania prelegentom i wyraĹźali swoje zdanie. Później miaĹ&#x201A; miejsce panel dyskusyjny pt. â&#x20AC;&#x17E;Polska to atrakcyjne miejsce pracy â&#x20AC;&#x201C; to tutaj sÄ&#x2026; moĹźliwoĹ&#x203A;ciâ&#x20AC;? prowadzony przez MariÄ&#x2122; Kowal. Prelegentami panelu byli studenci WISE, finaliĹ&#x203A;ci konkursu staĹźowego: Wojciech Florczak, Oskar Kosch i Witold KozĹ&#x201A;owski. Po dyskusji miaĹ&#x201A;o miejsce rozstrzygniÄ&#x2122;cie konkursu staĹźowego Philip Morris International, ktĂłrego laureatem zostaĹ&#x201A; Witold KozĹ&#x201A;owski. Na zakoĹ&#x201E;czenie wystÄ&#x2026;piĹ&#x201A; goĹ&#x203A;Ä&#x2021; specjalny, konsultant biznesu â&#x20AC;&#x201C; dr Jerzy KoĹ&#x201A;odziej, Wiceprezes ZarzÄ&#x2026;du Business Potential Discovery z bardzo ciekawym tematem â&#x20AC;&#x17E;Czego nie uczÄ&#x2026; w szkole, a co jest potrzebne w pracyâ&#x20AC;?. W czasie przemĂłwienia podzieliĹ&#x201A; siÄ&#x2122; ze sĹ&#x201A;uchaczami swoimi licznymi doĹ&#x203A;wiadczeniami z pracy z róşnymi firmami i w róşnych czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciach Ĺ&#x203A;wiata. Na koniec poprosiĹ&#x201A; wszystkich uczestnikĂłw Sympozjum o zadanie pytania na karteczkach i odpowiedziaĹ&#x201A; na kilka z nich. Osoby uczestniczÄ&#x2026;ce w I Sympozjum WISE oprĂłcz pozyskania ogromnych pokĹ&#x201A;adĂłw wiedzy, mogĹ&#x201A;y takĹźe nabyÄ&#x2021; liczne cenne kontakty i otrzymaÄ&#x2021; przydatne rady. ZwieĹ&#x201E;czeniem drugiego dnia byĹ&#x201A;y rozmowy przy stolikach kariery, dziÄ&#x2122;ki ktĂłrym studen-

ci mogli porozmawiaÄ&#x2021; z przedsiÄ&#x2122;biorcami, menedĹźerami i pracownikami naukowymi naszej Uczelni o ksztaĹ&#x201A;towaniu kariery zawodowej, perspektywach zawodowych w danych sektorach i rozwoju osobistym. Ta nowa formuĹ&#x201A;a spotkaĹ&#x201E; studentĂłw z profesjonalistami okazaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; cenna zarĂłwno dla jednych, jak i drugich. Na koniec, w imieniu studentĂłw WISE, dziÄ&#x2122;kujemy przede wszystkim naszym tutorom: dr Agnieszce Ĺťur z Katedry PrzedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci i Innowacji, dr. Ĺ ukaszowi Danelowi z Katedry Nauk Politycznych, mgr. Jakubowi KwaĹ&#x203A;nemu z Katedry MiÄ&#x2122;dzynarodowych StosunkĂłw Gospodarczych i prof. UEK dr. hab. Jackowi Klichowi z Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej, a takĹźe Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, wszystkim sponsorom i oczywiĹ&#x203A;cie naszym kolegom i koleĹźankom z WISE aktywnie zaangaĹźowanym w organizacjÄ&#x2122; Sympozjum. I Sympozjum WISE byĹ&#x201A;o niezwykle interesujÄ&#x2026;cym doĹ&#x203A;wiadczeniem dla wszystkich. Z niecierpliwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; czekamy na kolejne sympozjum w przyszĹ&#x201A;ym roku akademickim!

Olga Pajor Justyna Tomala VWXGHQWNL:,6(


Cracow Model United Nations (KrakMUN) ÂŁ!;!$,Ç&#x2019;Ç?W>W2->'89@;'; !8=!8&!A38+!2-A3>!Ä&#x161;/!036-'8>9A@ 2!ŕŚ&#x201D;>-'$-'9@1<ÂŁ!$/Ăľ3#8!& A>!2Ă­3&'ÂŁ2-;'&!ধ329lmW@1 9!1@1&!Ä&#x161;13৚£->3ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;9;<&'2;31968Ă&#x2022;#3>!2-!9>3-$,9-Ä&#x161;>83ÂŁ-&@6ÂŁ31!;Ă&#x2022;>.

M

oĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; debatowania, ustalania wspĂłlnej miÄ&#x2122;dzynarodowej koalicji i rozwiÄ&#x2026;zywanie bieĹźÄ&#x2026;cych problemĂłw Ĺ&#x203A;wiata, tak spodobaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; mĹ&#x201A;odzieĹźy, Ĺźe niedĹ&#x201A;ugo później swoje edycje miaĹ&#x201A;y juĹź uniwersytety Ligii Bluszczowej i prestiĹźowe uniwersytety Europy takie jak University of Oxford. PodkreĹ&#x203A;liÄ&#x2021; trzeba, Ĺźe niezaleĹźnie od kraju, w ktĂłrym konferencja siÄ&#x2122; odbywa, oficjalnym jÄ&#x2122;zykiem debat jest jÄ&#x2122;zyk angielski. W Polsce po raz pierwszy MUN zostaĹ&#x201A; zorganizowany w 1991 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Do 2015 roku

w Polsce wszystkie najwiÄ&#x2122;ksze miasta miaĹ&#x201A;y przynajmniej jednÄ&#x2026; swojÄ&#x2026; edycjÄ&#x2122;. Niemniej w Krakowie nie byĹ&#x201A;o jeszcze ani jednej oficjalnej konferencji MUN. KoĹ&#x201A;o Naukowe StudiĂłw Europejskich â&#x20AC;&#x17E;UNIVERSUMâ&#x20AC;? dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;ce przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie postanowiĹ&#x201A;o wykorzystaÄ&#x2021; tÄ&#x2122; lukÄ&#x2122; i zorganizowaÄ&#x2021; pierwsze oficjalne symulacje obrad ONZ w Krakowie. Ponadto w Polsce byĹ&#x201A;o do tej pory okoĹ&#x201A;o 10 edycji, ale Ĺźadne nie dawaĹ&#x201A;y moĹźliwoĹ&#x203A;ci spotkania siÄ&#x2122; studentĂłw i uczniĂłw liceĂłw razem, i obradowania ramiÄ&#x2122; w ramiÄ&#x2122;. Organizatorzy krakowskiej edycji zoba-

czyli w tej luce szansÄ&#x2122;, ktĂłrÄ&#x2026; nastÄ&#x2122;pnie wykorzystali. W czasie wielu miesiÄ&#x2122;cy przygotowaĹ&#x201E;, organizatorzy opracowali 6 tematĂłw, nad ktĂłrymi obradowaÄ&#x2021; miaĹ&#x201A;o 6 róşnych komitetĂłw oraz wybrali The Secretartiat, w ktĂłrego skĹ&#x201A;ad wchodzili uczniowie i studenci z Krakowa, Warszawy i Szczecina â&#x20AC;&#x201C; wielokrotni uczestnicy konferencji MUN w caĹ&#x201A;ej Europie. Na jego czele w roli Secretary General stanÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a Aleksandra Binduga, jej zastÄ&#x2122;pcÄ&#x2026; zostaĹ&#x201A;a Joanna Bomba, natomiast w rolÄ&#x2122; President of the General Assembly wcieliĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; Katarzyna Kipek. Ich dziaĹ&#x201A;ania natomiast

28Ç?lÇ&#x201C;Ç&#x2018;md1!/Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

njǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

koordynowała Prezes „UNIWERSUM” Katarzyna Hronowska. Członkowie Koła Naukowego w pół roku stworzyli konferencję, która przyciągnęła uczniów nie tylko polskich, ale i zagranicznych liceów i uczelni. Dnia 27 maja 2015 w Sali Senackiej do wspólnego debatowania zasiedli uczniowie liceów zajmujących pierwsze miejsca w rankingu „Perspektyw”, licealiści z Fyling Hall School w Whitby czy Queen Ethelburga's w Yorku, studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Poznaniu, Szkoły Głównej Handlowej i ich rówieśnicy z University College London, London School of Economics oraz European University Viadrina. Obrady zaczęły się Zgromadzeniem Ogólnym, na którym przedstawiciele organizatorów oraz zaproszeni goście wygłosili przemowy. Kiedy prodziekan prof. UEK dr hab. Krzysztof Broński oficjalnie ogłosił rozpoczęcie obrad, delegaci wcielający się w rolę przedstawicieli krajów członkowskich ONZ wygłosili mowy prezentujące ich stanowiska w temacie imigrantów i uchodźców (czyli temacie głównym KrakMUN). Następnie rozeszli się do sal swoich komitetów, w których opracowywali rezolucje do problemów wcześniej wybranych przez organizatorów. I tak

Ǧǣ

28ǐlǓǑmd1!/ǏǍǎǒ

Rada Bezpieczeństwa tworzyła koalicję przeciw Państwu Islamskiemu. Tu wypracowanie rezolucji komplikował, a zarazem uatrakcyjniał fakt, że przeciwko krajom takim jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy Francja stanęli reprezentaci Syrii i Libanu, wspierani przez Koreę Północną, Chiny i Rosję. Kolejnym z komitetów była Światowa Organizacja Zdrowia. Przed delegatami z tego komitetu stało wyzwanie przedyskutowania tematu, jakim było zapobieganie chorobom w czasach wzmożonej migracji. W Radzie Społecz-

nej delegaci zmagali się z problemem edukacji w obozach dla uchodźców, a w Radzie Gospodarczej debatowano nad pomocą finansową dla uchodźców z Syrii. Komitet Praw Człowieka zajął się natomiast osobami szukającymi azylu i ich prawami. Ostatni był komitet imitujący Międzynarodowy Trybunał Karny. Jest to jeden z ciekawszych komitetów, ponieważ delegaci nie wcielają się w rolę przedstawicieli krajów, lecz sędziów, adwokatów, prokuratorów, świadków, oskarżycieli i oskarżonego. W czasie KrakMUN Trybunał sądził


George’a W. Busha za zbrodnie wojenne i niehumanitarne traktowanie więźniów. Drugiego dnia konferencji wszystkie komitety wypracowały rezolucje oraz zmagały się z kryzysami przygotowanymi przez opiekunów komitetów zwanymi Chairami. Natomiast Międzynarodowy Trybunał Karny po przesłuchaniu osób odgrywających rolę więźniów Guantanamo, byłego szefa CIA, wiceprezydenta USA Dicka Cheney‘a oraz samego Busha, uznał oskarżonego za niewinnego zarzucanych mu czynów. Ostatniego dnia odbyło się Zgromadzenie Walne, na którym reprezentanci komitetów prezentowali wypracowane rezolucje. Delegaci mieli możliwość wygłoszenia mowy popierającej lub przeciwnej rozwiązaniu w nim proponowanemu. Warte podkreślenia jest również to, że aprobatę zyskały wszystkie rezolucje z wyjątkiem jednej. Po oficjalnej części Zgromadzenia Walnego nadeszła pora na wręczenie nagród osobom uznanym za Best Delegate i Honorary Mentioned. Secretary General po zwizytowaniu wszystkich komitetów w czasie ich obrad wraz z Chairami wybrała po jednej osobie z każdego komitetu, która najbardziej się wyróżniała i miała największy wkład w wypracowanie rezolucji. Jako że poziom

był bardzo wyrównany, w niektórych Przygotowania do następnej edycji komitetach różnice między delegatami już ruszyły. W czerwcu odbędzie się były niewielkie i w takich przypadkach głosowanie na nowych członków The przyznano również nagrodę Honorary Secretariat, a KrakMUN team już zaMentioned. Jednak symulacje obrad ONZ stanawia się nad nowymi komitetami to nie tylko debatowanie. W czasie kon- oraz atrakcjami dla przyszłych delegaferencji odbyły się dwa spotkania towa- tów. Wszystkich zainteresowanych zarzyskie w jednych z najlepszych klubów chęcamy do odwiedzenia naszej strony w Krakowie. Delegaci mieli dzięki temu (krakmun.com.pl) bądź Facebooka: szansę na integrację i dobrą zabawę mię- Cracow Model United Nations. dzy debatami. W pracę nad tegoroczną konferencją zaangażowanych było 40 Aleksandra Binduga osób, którym z tego miejsca chciałabym .RÊR1DXNRZH6WXGLµZ(XURSHMVNLFK bardzo podziękować. ì81,9(5680ë

28ǐlǓǑmd1!/ǏǍǎǒ

ǦǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

)HVWLZDO&RQWUROOLQJX i FinansĂłw 2015 &2-!$,Ç&#x17D;Ç&#x2018;fÇ&#x17D;Ç&#x2019;0>-';2-!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;830<2!2->'89@;'$-' 03231-$A2@1>8!03>-' 3&#@Ä&#x161;!9-Ăľ$A>!8;!'&@$/! '9ধ>!ÂŁ<32;83ÂŁÂŁ-2+<- -2!29Ă&#x2022;>W@&!8A'2-';3#@Ä&#x161;3 90-'83>!2'68A'&'>9A@9;0-1&39;<&'2;Ă&#x2022;>T0;Ă&#x2022;8A@$,$Ă­A+Ä&#x161;Ăľ#-!ŕŁ&#x2014;>-'&AĂľAA!08'9< )2!29Ă&#x2022;>T09-Ăľ+3>3ŕŚ&#x201D;$--$32;83ÂŁÂŁ-2+<WA'8'+>@0Ä&#x161;!&Ă&#x2022;>-9A03ÂŁ'ŕĽ&#x2DC;T>$,3&AĂ­$@$, >90Ä&#x161;!& '9ধ>!ÂŁ<T1-!Ä&#x161;2!$'ÂŁ<68A@#ÂŁ-৚'2-'68!0;@$A2'+3>@1-!8<>-'&A@ ;'38';@$A2'/A&3#@;'/2!9;<&-!$,W

W

e wtorek 14 kwietnia nastÄ&#x2026;piĹ&#x201A;o oficjalne otwarcie Festiwalu. Nasi Honorowi GoĹ&#x203A;cie, pani prodziekan WydziaĹ&#x201A;u ZarzÄ&#x2026;dzania prof. dr hab. Renata Oczkowska oraz pan prof. UEK Andrzej Jaki, wygĹ&#x201A;osili krĂłtkie przemĂłwienia, w ktĂłrych zgodnie podkreĹ&#x203A;lali, jak waĹźna jest dodatkowa praca studentĂłw nad rozwojem ich wiedzy i umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci.

ÇŚÇĽ

28Ç?lÇ&#x201C;Ç&#x2018;md1!/Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Podczas ceremonii otwarcia studenci NastÄ&#x2122;pnie pani Monika Zakrzewska mieli okazjÄ&#x2122; wysĹ&#x201A;uchaÄ&#x2021; referatu mgr Moni- z firmy Provident, w pierwszy dzieĹ&#x201E; Feki TrÄ&#x2122;tki â&#x20AC;&#x201C; doktorantki czynnie dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;cej stiwalu, wzbogaciĹ&#x201A;a wiedzÄ&#x2122; uczestnikĂłw w Kole Naukowym Controllingu i FinansĂłw. dotyczÄ&#x2026;cÄ&#x2026; lobbingu. Podczas wykĹ&#x201A;adu Pani TrÄ&#x2122;tka podczas wykĹ&#x201A;adu pt. â&#x20AC;&#x17E;Koszty po- pt. â&#x20AC;&#x17E;Co knujÄ&#x2026; lobbyĹ&#x203A;ci?" sĹ&#x201A;uchacze donoszone przez pracodawcĂłw z tytuĹ&#x201A;u niepeĹ&#x201A;- wiedzieli siÄ&#x2122;, jak w praktyce wyglÄ&#x2026;da nosprawnoĹ&#x203A;ci pracownikĂłw" w interesujÄ&#x2026;cy praca lobbysty. sposĂłb podjÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a tematykÄ&#x2122; zatrudnienia osĂłb Kolejnym prelegentem byĹ&#x201A; specjalista niepeĹ&#x201A;nosprawnych w przedsiÄ&#x2122;biorstwie z firmy IBM, pan Adrian Turek, ktĂłi zwiÄ&#x2026;zanÄ&#x2026; z nim problematykÄ&#x2122; finansowÄ&#x2026;. ry opowiedziaĹ&#x201A;, z jakimi problemami,


w zakresie obsługi klienta zagranicznego, zmagają się międzynarodowe korporacje. Ostatnim punktem pierwszego dnia były warsztaty przeprowadzone przez pana Roberta Rojka z krakowskiego klubu EuroCash. Uczestniczy tych zajęć mieli okazję zagrać w interaktywną grę Eurocash, która w przystępny sposób ukazuje realia polskiego rynku i uczy, jak skutecznie zarządzać swoimi finansami, aby osiągać wymarzony cel. Drugi dzień Festiwalu rozpoczęło szkolenie w języku angielskim, poprowadzone przez specjalistów z firmy International Paper. Podczas warsztatów uczestnicy rozwiązywali case study – ucząc się analizy sytuacji finansowej firmy poprzez analizę sprawozdań finansowych, określali m.in. zdolność kredytową przedsiębiorstw. Kolejnym punktem Festiwalu Controllingu i Finansów była prelekcja na temat praktyk KYC i AML. Słuchacze dowiedzieli się, jak wygląda praca z klientami z całego świata w jednym z największych banków inwestycyjnych. Specjalistki z firmy UBS, pani Patrycja Trzcina i pani Edyta Uriasz, przedstawiły autentyczne przykłady prezentujące różnice kulturowe klientów z różnych obszarów ekonomicznych.

Jednocześnie odbywały się warsztaty poprowadzone przez korporację AON, w trakcie których uczestniczy dowiedzieli się, jak wygląda praca w tej firmie oraz zapoznali się z krótką historią przedsiębiorstwa. Na koniec szkolenia uczestniczy mieli okazję rozwiązać zadanie dotyczące analizy finansowej. Ostatni wykład w ramach Festiwalu dotyczył audytu. Renoma firmy Deloitte przyciągnęła znaczącą liczbę słuchaczy, dzięki czemu wielu studentów Uniwersytetu Ekonomicznego dowiedziało, się jak wygląda „Dzień w Audycie". Wykład wygłosił pan Tomasz Dorocki. Zwieńczeniem Festiwalu Controllingu i Finansów była debata oxfordzka na temat „Controlling w XXI wieku – podstawa czy dodatek?" przeprowadzona w Klubie Grota 2. Gośćmi honorowymi byli: pan Marcin Kowalski z firmy Archman, pan dr Janusz Nesterak reprezentujący Krakowską Szkołę Controllingu oraz doktorzy z Uniwersytetu Ekonomicznego – dr Piotr Litwa, reprezentant Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw oraz dr Marcin Jędrzejczyk, przedstawiciel Katedry Rachunkowości. Nieoczekiwanie widownia uznała, że obecnie controlling wciąż stanowi

dodatek do efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Koło Naukowe Controllingu i Finansów składa podziękowania: wszystkim przedstawicielom wyżej wymienionych firm za czynne uczestnictwo oraz prof. UEK dr. hab. inż. Andrzejowi Chochółowi – Rektorowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Ministerstwu Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Narodowemu Bankowi Polskiemu za objęcie Patronatu Honorowego. Podziękowania składamy portalowi dlaStudenta.pl oraz „Kurierowi UEK” za oprawę medialną. Ponadto dziękujemy partnerom Festiwalu, którymi byli: Parlament Studencki UEK, Squash4You, Mural, Bar kawka i mleczko, Gospoda Krakowska, CopyLandia, Klub Grota 2, Duo Gastro, Atlantic Club. Dziękujemy także wszystkim pracownikom dydaktycznym i studentom, którzy byli zaangażowani w to wydarzenie. Mamy nadzieję, że zaobaczymy Was na przyszłorocznej, już 5., edycji Festiwalu. Do zobaczenia! Adrianna Pochroń koordynator FCIF 2015

28ǐlǓǑmd1!/ǏǍǎǒ

ǦǦ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

5XPXQLDSRVWNRPXQLVW\F]QDĂĽ VSRĂ&#x160;HF]HĂ&#x152;VWZRLJRVSRGDUND !;'&8!!<03ÂŁ-;@$A2@$,38!A!)ÂŁ-3>!2'68A@2-'/3Ä&#x161;3!<03ÂŁ-;@$A2@$,

3133ÂŁ-ধ$<9A38+!2-A3>!Ä&#x161;@T>8!1!$,$@0ÂŁ<^63;0!2-!A'9$,3&'1\T >@&!8A'2-'63ŕŚ&#x201D;>-Ăľ$32'<1<2--.

S

potkanie â&#x20AC;&#x17E;Rumunia postkomunistyczna â&#x20AC;&#x201C; spoĹ&#x201A;eczeĹ&#x201E;stwo i gospodarkaâ&#x20AC;? odbyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; 25 marca na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. GoĹ&#x203A;ciem wydarzenia byĹ&#x201A; dr hab. Kazimierz Jurczak, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Filologii RomaĹ&#x201E;skiej Uniwersytetu JagielloĹ&#x201E;skiego oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, ktĂłry w latach 1995-2001 peĹ&#x201A;niĹ&#x201A; funkcjÄ&#x2122; kierownika WydziaĹ&#x201A;u Konsularnego Ambasady RP w Bukareszcie. Seminarium otworzyĹ&#x201A; Dziekan WydziaĹ&#x201A;u Ekonomii i StosunkĂłw MiÄ&#x2122;dzy-

ÇŚÓ?

28Ç?lÇ&#x201C;Ç&#x2018;md1!/Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

narodowych prof. dr hab. Kazimierz ZieliĹ&#x201E;ski, ktĂłry powitaĹ&#x201A; prelegenta oraz wszystkich przybyĹ&#x201A;ych goĹ&#x203A;ci. NastÄ&#x2122;pnie gĹ&#x201A;os zabraĹ&#x201A;a dr Karolina Kotulewicz (Katedra Nauk Politycznych UEK), ktĂłra poprowadziĹ&#x201A;a spotkanie. Później dr hab. Kazimierz Jurczak, ktĂłremu zostaĹ&#x201A; oddany gĹ&#x201A;os powiedziaĹ&#x201A;, Ĺźe RumuniÄ&#x2122; naleĹźy zaliczyÄ&#x2021; do krajĂłw wschodnich ze wzglÄ&#x2122;du na jej historiÄ&#x2122; i komunizm. NastÄ&#x2122;pnie opowiedziaĹ&#x201A; o losach Rumunii podczas kadencji poszczegĂłlnych prezydentĂłw. NajwiÄ&#x2122;cej uwagi poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;ciĹ&#x201A; obecnemu prezydentowi â&#x20AC;&#x201C; Klausowi Iohannisowi,

ktĂłry z pochodzenia jestâ&#x20AC;Ś Niemcem. Jest to precedens w tym paĹ&#x201E;stwie. WedĹ&#x201A;ug naszego goĹ&#x203A;cia Ĺ&#x203A;wiadczy to o sĹ&#x201A;aboĹ&#x203A;ci rumuĹ&#x201E;skiej sceny politycznej, na ktĂłrej wydarzenia zmieniajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; jak w kalejdoskopie. Ostatnie kilka lat byĹ&#x201A;o bardzo trudnych. Nie doĹ&#x203A;Ä&#x2021;, Ĺźe kryzys finansowy z lat 2008-2009 odcisnÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; swoje piÄ&#x2122;tno na tym kraju, to wystÄ&#x2026;piĹ&#x201A;o takĹźe zjawisko trudnej kohabitacji, ktĂłre dodatkowo nadszarpnÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o pozycjÄ&#x2122; Rumunii na arenie miÄ&#x2122;dzynarodowej. NajpowaĹźniejsza sytuacja konfliktowa miaĹ&#x201A;a miejsce w 2012 r., kiedy to prĂłbo-


wano odwołać urzędującego prezydenta. Traian Băsescu, oskarżany o naruszanie konstytucji, został zawieszony w swoich obowiązkach przez parlament, ale Sąd Konstytucyjny przywrócił go na stanowisko. Wewnętrzny kryzys rozpoczął się od dążenia Băsescu do odwołania premiera Victora Ponty, który został oskarżony w tym czasie o plagiat swojej pracy doktorskiej, a także zaburzenie porządku konstytucyjnego w kwestii wyjazdu na szczyt UE. Być może wynik wyborów prezydenckich z października 2014 r. nie był przypadkowy i Rumuni po latach przepychanek chcieli stabilnych, bezkonfliktowych rządów. Prezydent Iohannis w czasie swojej kadencji zamierza skupić się na kwestiach gospodarczych, walce z korupcją i utrzyma- do wzajemnych relacji. Przyczyną ta- Romów to nie tylko problem Rumunii, niu prozachodniego kursu w polityce kiego stanu rzeczy była najprawdopo- ale także Węgier, Słowacji czy Czech. zagranicznej. Co warto podkreślić, Klaus dobniej sztywność obu prezydentów. Celem wydarzenia było przybliżenie Iohannis postarał się już o ożywienie Aczkolwiek, co warto podkreślić, o ile zagadnień dotyczących polityki westosunków bilateralnych z Niemcami. współpraca międzyrządowa jest bardzo wnętrznej, sytuacji gospodarczej i kweW przeciwieństwie do Traiana Băse- dobra, to na szczeblu samorządowym stii społecznych w Rumunii oraz próba scu nie głosi haseł zjednoczeniowych relacje polsko-rumuńskie rozwijają się zerwania ze stereotypowym myśleniem w przypadku relacji z Mołdawią i po- znakomicie. Nie obyło się również od py- o tym kraju. Zorganizowanie tego spowstrzymuje się od ostrej retoryki w kie- tań kontrowersyjnych, jak np. o kwestie tkania miało również na celu promowarunku Moskwy. Cyganów, którzy są często utożsamiani nie kierunku Stosunki Międzynarodowe Pod koniec spotkania w czasie dysku- z Rumunami, co jest błędem i prowadzi i specjalizacji Studia Wschodnie. sji z publicznością padło kilka ciekawych do wielu nieporozumień. Prawdopopytań, m.in. dotyczących ostatniej wizy- dobnie ma to związek z powszechnym ty nowego prezydenta Rumunii Klausa generalizowaniem problemu. JednoJustyna Tomala Iohannisa. Wizyta ta niewiele wniosła cześnie należy zaznaczyć, że kwestia .13+RPR3ROLWLFXV

28ǐlǓǑmd1!/ǏǍǎǒ

Ǧǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

8]EHNLVWDQĂĽXZDUXQNRZDQLD polityczne i perspektywy ZVSÂľĂ&#x160;SUDF\GOD3ROVNLL(XURS\ &2-<Ç&#x17D;Ç?1!8$!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;830<2!2!9A'/<$A'ÂŁ2-A38+!2-A3>!2303ÂŁ'/2@>@0Ä&#x161;!& A$@0ÂŁ-$A2'+3683+8!1<^63;0!ŕĽ&#x2DC;A'9$,3&'1\T0;Ă&#x2022;8@63>9;!Ä&#x161;A-2-$/!;@>@!;'&8@ !<03ÂŁ-;@$A2@$,-!)ÂŁ-3>!2'+368A@2-'/3Ä&#x161;!!<03ÂŁ-;@$A2@$, 3133ÂŁ-ধ$<9W @18!A'19;<&'2$-38!A68!$3>2-$@2->'89@;';< 03231-$A2'+3>8!03>-'1-'ÂŁ- 13৚£->3ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;963;0!2-!A 1#!9!&38'1A#'0-9;!2<g 0831'1!A!83='1W

P

an Ambasador specjalnie na to wydarzenie przygotowaĹ&#x201A; wykĹ&#x201A;ad w jÄ&#x2122;zyku polskim pt. â&#x20AC;&#x17E;Uzbekistan â&#x20AC;&#x201C; uwarunkowania polityczne i perspektywy wspĂłĹ&#x201A;pracy dla Polski i Europyâ&#x20AC;?, w ktĂłrym przybliĹźyĹ&#x201A; wszystkim zebranym obraz swojego paĹ&#x201E;stwa. PrzemĂłwienie JE Ambasadora Uzbekistanu zostaĹ&#x201A;o poprzedzone oficjalnym otwarciem spotkania ze strony wĹ&#x201A;adz naszej uczelni. Pan Ambasador rozpoczÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; swĂłj wykĹ&#x201A;ad od przekazania licznie zgromadzonym sĹ&#x201A;uchaczom podstawowych danych o poĹ&#x201A;oĹźeniu Uzbekistanu w Azji Centralnej oraz o klimacie panujÄ&#x2026;cym w tym 31-milionowym kraju. JednakĹźe gĹ&#x201A;Ăłwnymi tematami, wokĂłĹ&#x201A; ktĂłrych toczyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; to wydarzenie byĹ&#x201A;y, wybory prezydenckie majÄ&#x2026;ce siÄ&#x2122; odbyÄ&#x2021; w dniu 29 marca 2015 roku oraz proces przemian na terytorium tego azjatyckiego paĹ&#x201E;stwa, po opuszczeniu struktur ZwiÄ&#x2026;zku Radzieckiego i uzyskaniu niepodlegĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci 31 sierpnia 1991 roku. Od wybicia siÄ&#x2122; na niepodlegĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021;, Uzbekistan jest podzielony administracyjnie na 12 wilajetĂłw oraz na republikÄ&#x2122; autonomicznÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; KarakapaĹ&#x201A;cjÄ&#x2122;. Od momentu zainicjowania przemian w Uzbekistanie prezydent Karimov byĹ&#x201A; gĹ&#x201A;Ăłwnym orÄ&#x2122;downikiem zmian gospodarczych.

ÇŚÓ&#x2018;

28Ç?lÇ&#x201C;Ç&#x2018;md1!/Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Ustalono, Ĺźe od tej pory gospodarka Uzbekistan zawdziÄ&#x2122;cza w duĹźej mierze paĹ&#x201E;stwa bÄ&#x2122;dzie miaĹ&#x201A;a priorytet nad licznym ulgom, jakie posiadajÄ&#x2026; maĹ&#x201A;e jego politykÄ&#x2026; i od roku 1991 wdraĹźana i prywatne uzbeckie przedsiÄ&#x2122;biorstwa, jest koncepcja spoĹ&#x201A;ecznej gospodarki niskÄ&#x2026; stawkÄ&#x2026; podatku dochodowego rynkowej. DziÄ&#x2122;ki licznym reformom na poziomie 8% oraz licznym inwemajÄ&#x2026;cym na celu wprowadzenie pry- stycjom zagranicznych korporacji. Jest matu prawa w Uzbekistanie i caĹ&#x201A;kowi- on atrakcyjny dla inwestorĂłw z powote uwolnieniu gospodarki tego kraju, du duĹźych zasobĂłw m.in. zĹ&#x201A;ota, uranu Uzbekistan osiÄ&#x2026;gnÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; na przestrzeni czy teĹź miedzi. Ogromne pokĹ&#x201A;ady gazu ostatnich 10 lat wzrost PKB o Ĺ&#x203A;rednio ziemnego sÄ&#x2026; gĹ&#x201A;Ăłwnie eksportowane 8% w skali roku. Z kolei PKB per capita przez Uzbekistan do Europy oraz Chin. w tym samym czasu zwiÄ&#x2122;kszyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; nawet Na zakoĹ&#x201E;czenie swojego wykĹ&#x201A;adu JE Am8,4 razy w skali jednego roku. SwĂłj suk- basador Nazarov wspomniaĹ&#x201A; o rozbudoces gospodarczy w ostatniej dekadzie wie szkolnictwa wyĹźszego w Uzbekistanie


na wzór zachodni. W dniu dzisiejszym na terytorium tego państwa funkcjonuje 65 uczelni wyższych, a studiujący na nich młodzi ludzie mają możliwość na wyjazdy na zagraniczne programy wymian studenckich. Ostatnim punktem spotkania było zadawanie pytań przez zgromadzonych w sali słuchaczy, na które Pan Ambasador wyczerpująco odpowiadał. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród pracowników i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uzbeków mieszkających w Krakowie. Ciekawostką jest fakt, że większość przybyłych na seminarium słuchaczy mogła po raz pierwszy w życiu usłyszeć język uzbecki, gdyż Pan Ambasador przywitał się w swoim języku ojczystym. Największą zaletą wydarzenia był temat przewodni, ponieważ był czymś nowym dla większości słuchaczy. Niestety w Polsce niewiele uwagi poświęca się państwom członkowskim Wspólnoty Niepodległych Państw. Jedynym wyjątkiem jest Federacja Rosyjska. Z kolei republiki Azji Centralnej, pomimo stosunkowo krótkiej państwowości, zyskują coraz większe znaczenie i uznanie na arenie międzynarodowej. Uzbekistan, obok Kazachstanu, ma największy potencjał gospodarczy w regionie. Znany jest przede wszystkim z uprawy bawełny i olbrzymich złóż surowcowych (wydobywa się tam m.in. gaz ziemny, złoto, miedź, czy uran). Co ciekawe kraj ten jest samowystarczalny w produkcji energii elektrycznej, co więcej nadmiar energii eksportuje do krajów ościennych. Bardzo pozytywnym akcentem, który zakończył spotkanie z Ambasadorem Uzbekistanu, było stwierdzenie, że ów kraj pragnie poszerzyć swoją współpracę z Polską i jest zainteresowany zwiększeniem wymiany handlowej pomiędzy oboma krajami. Wydaje się, że przeszkodą w rozwoju tego kraju w niedalekiej przyszłości mogą być kwestie polityczne. Od ogłoszenia niepodległości 1 września 1991 r. na czele republiki stoi Islom Karimov, który sprawuje nie do końca demokratyczne rządy, delikatnie rzecz ujmując.

Był oskarżany m.in. o łamanie praw człowieka. Ponadto należy zadać sobie pytanie, czy społeczeństwo uzbeckie, będące tak odmienne kulturowo od państw europejskich, jest gotowe na demokratyzację życia publicznego w swoim kraju i czy w ogóle jej chce. W najbliższej przyszłości nie zanosi się zmianę przywódcy. 29 marca br. w Uzbekistanie odbyły się wybory prezydenckie, które zdecydowanie wygrał Karimov, uzyskując poparcie na poziomie 90.13%. Inną kwestią pozostaje Szanghajska Organizacja Współpracy, której Uzbekistan jest członkiem. Nie ma co ukrywać, że w ramach tej organizacji zdecydowanie dominują dwa kraje członkowskie – Chińska Republika Ludowa i Federacja Rosyjska. Każde z nich ma inną wizję rozwoju

organizacji. Pekin tradycyjnie stawia na gospodarkę, z kolei Moskwa kładzie zdecydowany nacisk na rozwój potencjału militarnego. W pewnym momencie Taszkient będzie musiał zdecydować, którą drogą powinien podążać. Zbieranie danych zakończono pod koniec 2013 roku. Łącznie wyodrębniono wypełnionych przez respondentów z przedsiębiorstw zatrudniających przynajmniej 50 pracowników 422 kwestionariusze i one stanowiły podstawę niniejszego raportu. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z wynikami. Krzysztof Pietras Justyna Tomala .13+RPR3ROLWLFXV

28ǐlǓǑmd1!/ǏǍǎǒ

ǦǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

6HPLQDULXPPLĂ&#x2021;G]\QDURGRZH .UDNÂľZĂĽ)XOGD &2-!$,3&Ç?Ç&#x201D;0>-';2-!&3Ç&#x17D;1!/!9;<&'2$-2->'89@;';< 03231-$A2'+3 >8!03>-'#8!ÂŁ-<&A-!Ä&#x161;>1-Ăľ&A@2!83&3>@19'1-2!8-<12!<03>@1> <ÂŁ&A-' l-'1$@mW'1-2!8-<1;3/'9;>@2-0-'1>96Ă&#x2022;Ä&#x161;68!$@631-Ăľ&A@!;'&8Ă­ !8AĂ­&A!2-! !93#!1-8!$@@&A-!Ä&#x161;< !8AĂ­&A!2-!2->'89@;';< 03231-$A2'+3>8!03>-' !2-='89-;@3(66ÂŁ-'&$-'2$'9> <ÂŁ&A-'W

P

rzedstawicielami naszego Uniwersytetu byli czĹ&#x201A;onkowie KN Rozwoju Osobistego i KN Personalni. Opiekunem byĹ&#x201A;a pani prof. dr hab. Renata Oczkowska â&#x20AC;&#x201C; kierownik wyĹźej wymienionej katedry. Tematem seminarium byĹ&#x201A;o opracowanie strategii wejĹ&#x203A;cia na polski rynek niemieckiej firmy BIONADE GmbH. Nasza podróş rozpoczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a siÄ&#x2122; juĹź w niedzielÄ&#x2122; na dworcu autobusowym w Krakowie. Po dĹ&#x201A;ugiej podróşy do Fuldy zostaliĹ&#x203A;my przywitani przez prof. dr. L.H. Schminke. Po chwili odpoczynku, juĹź na Uniwersytecie, miaĹ&#x201A;o miejsce pierwsze spotkanie. Po przywitaniu przez opiekunĂłw, zapoznaliĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; z pierwszymi informacjami o BIONADE GmbH oraz zostaliĹ&#x203A;my podzieleni na trzy miÄ&#x2122;dzynarodowe grupy â&#x20AC;&#x201C; Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;cznie w projekcie wziÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o udziaĹ&#x201A; siedmioro studentĂłw z Uniwersytetu Ekonomicznego i dwanaĹ&#x203A;cioro studentĂłw z Hochschulde Fulda. BIONADE to firma produkujÄ&#x2026;ca gazowany napĂłj bezalkoholowy o wyjÄ&#x2026;tkowym organicznym skĹ&#x201A;adzie. Jest to pierwsza bezalkoholowa lemoniada, ktĂłra produkowana jest nie poprzez mieszanie skĹ&#x201A;adnikĂłw, a analogicznie do procesu produkcji piwa â&#x20AC;&#x201C; warzona. Na rynku niemieckim BIONADE istnieje od 1999 roku, sukcesywnie zdobywajÄ&#x2026;c coraz to wiÄ&#x2122;kszÄ&#x2026; popularnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i uznanie konsumentĂłw za swĂłj niepowtarzalny smak i unikalny proces produkcji. Natomiast na polskim rynku trudno znaleĹşÄ&#x2021; jakikolwiek porĂłwnywalny w smaku napĂłj. Przez 4 dni pracowaliĹ&#x203A;my w grupach nad przygotowaniem strategii wejĹ&#x203A;cia na polski rynek. W grupach sporzÄ&#x2026;dziliĹ&#x203A;my analizy obydwu rynkĂłw (niemieckiego i polskiego)

Ó?ÇĄ

28Ç?lÇ&#x201C;Ç&#x2018;md1!/Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

oraz na podstawie analiz sformuĹ&#x201A;owaliĹ&#x203A;my zalecenia, na podstawie ktĂłrych ekspansja mogĹ&#x201A;aby zostaÄ&#x2021; przeprowadzona. W czwarty dzieĹ&#x201E; seminarium wybraliĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; do siedziby BIONADE w Ostheim vor der Rhon. Tam teĹź zaprezentowaliĹ&#x203A;my efekty naszej pracy przd specjalistami z dziaĹ&#x201A;Ăłw marketingu oraz rozwoju. MieliĹ&#x203A;my teĹź moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; dokĹ&#x201A;adnie poznaÄ&#x2021; proces produkcji tego napoju oraz historiÄ&#x2122; caĹ&#x201A;ego przedsiÄ&#x2122;biorstwa. Po powrocie do Fuldy gospodarze zaprosili polskich studentĂłw na oficjalnÄ&#x2026; kolacjÄ&#x2122;, wieĹ&#x201E;czÄ&#x2026;cÄ&#x2026; cztery dni miÄ&#x2122;dzynarodowej wspĂłĹ&#x201A;pracy. Podczas caĹ&#x201A;ego seminarium nie zabrakĹ&#x201A;o integracyjnych spotkaĹ&#x201E; oraz wspĂłlnych wycieczek â&#x20AC;&#x201C; takich jak zwiedzanie barokowego miasta Fulda, wraz z monumentalnÄ&#x2026; katedrÄ&#x2026; z VIII wieku, czy wizyty w pereĹ&#x201A;ce tej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci Niemiec â&#x20AC;&#x201C; Zamku Fasanerie. MogliĹ&#x203A;my w niej zobaczyÄ&#x2021; wnÄ&#x2122;trza peĹ&#x201A;ne

obrazĂłw i wyposaĹźenia sprzed wielu lat, zabytkowÄ&#x2026; porcelanÄ&#x2122; (rĂłwnieĹź tÄ&#x2122; antycznÄ&#x2026;) oraz ogromnÄ&#x2026; karocÄ&#x2122;. W ostatni dzieĹ&#x201E; pobytu w Niemczech nasi studenci wybrali siÄ&#x2122; w podróş do Frankfurtu, w ktĂłrym koledzy z Niemiec, pokazali wiele wartych uwagi i godnych zapamiÄ&#x2122;tania miejsc, zarĂłwno tych zwiÄ&#x2026;zanych z kulturÄ&#x2026; jak i z finansami, bo przecieĹź trzeba pamiÄ&#x2122;taÄ&#x2021;, Ĺźe Frankfurt jest jednym z najwaĹźniejszych oĹ&#x203A;rodkĂłw finansowych na Ĺ&#x203A;wiecie. Po kilku dniach spÄ&#x2122;dzonych w Fuldzie przyszedĹ&#x201A; czas na powrĂłt do Polski. A my juĹź przygotowujemy program dla studentĂłw z Niemiec, ktĂłrzy odwiedzÄ&#x2026; KrakĂłw w kolejnym roku akademickim. Aleksandra BaczyĹ&#x201E;ska Magdalena SĹ&#x201A;awniak .RĂ&#x160;R1DXNRZH5R]ZRMX2VRELVWHJR


-DNG]LDĂ&#x160;D 368(."

N

asza uczelnia siÄ&#x2122; zmienia â&#x20AC;&#x201C; a na przestrzeni lat tych zmian byĹ&#x201A;o bardzo duĹźo. Przez mury Uczelni przewinÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;y siÄ&#x2122; tysiÄ&#x2026;ce studentĂłw. Zmienia siÄ&#x2122; takĹźe Parlament Studencki, ktĂłry w tym roku przeszedĹ&#x201A; znaczne zmiany organizacyjne, w tym najwaĹźniejszÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; zmianÄ&#x2122; terminu wyborĂłw do Studenckich Rad WydziaĹ&#x201A;Ăłw, a wszystko po to, aby lepiej dbaÄ&#x2021; o interesy studentĂłw UEK.

!&'2$/!6'Ä&#x161;2!>@A>!ŕĽ&#x2DC; To byĹ&#x201A;a niezwykle pracowita kadencja. W ciÄ&#x2026;gu pĂłĹ&#x201A; roku parlament zmieniĹ&#x201A; regulamin i ordynacjÄ&#x2122; wyborczÄ&#x2026;, stawiajÄ&#x2026;c na przejrzyste zasady i konkretne recepty na wiele bolÄ&#x2026;czek, jakie sprawiaĹ&#x201A; poprzedni regulamin. ZmieniĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; takĹźe ordynacja wyborcza, a w niej najwaĹźniejsza sprawa â&#x20AC;&#x201C; termin wyborĂłw, ktĂłre zostaĹ&#x201A;y przeniesione z listopada na kwiecieĹ&#x201E;. To bardzo waĹźne z perspektywy samorzÄ&#x2026;du i studentĂłw, bowiem gĹ&#x201A;osowanie na wiosnÄ&#x2122; umoĹźliwia aktywny start dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci wraz z rozpoczÄ&#x2122;ciem nowego roku akademickiego. Ale zmiana regulaminu to nie jedyny cel, jaki wyznaczyĹ&#x201A; sobie ZarzÄ&#x2026;d PSUEK na ten rok. WĹ&#x203A;rĂłd najwaĹźniejszych zadaĹ&#x201E; i osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;Ä&#x2021; samorzÄ&#x2026;du studenckiego w kadencji 2014/2015 byĹ&#x201A;o poĹ&#x201A;oĹźenie wiÄ&#x2122;kszego nacisku na sprawy dydaktyczne i socjalne. Czy siÄ&#x2122; udaĹ&#x201A;o? RosnÄ&#x2026;ce zainteresowanie i liczba pytaĹ&#x201E; od studentĂłw mĂłwiÄ&#x2026; same za siebie, a popularnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; takich projektĂłw, jak â&#x20AC;&#x17E;Pogotowie Sesyjneâ&#x20AC;? czy â&#x20AC;&#x17E;Pogotowie Studenckieâ&#x20AC;? jest znakiem, Ĺźe wszystko idzie we wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwym kierunku.

-';@ÂŁ03(381!ÂŁ23ŕŚ&#x201D;$SamorzÄ&#x2026;d studencki moĹźe niektĂłrym kojarzyÄ&#x2021; siÄ&#x2122; z biurokratycznÄ&#x2026; organizacjÄ&#x2026;, ktĂłrej zadania sÄ&#x2026; Ĺ&#x203A;ciĹ&#x203A;le okreĹ&#x203A;lone i nie

ma w nich nic fascynujÄ&#x2026;cego. RzeczywistoĹ&#x203A;Ä&#x2021; naszej uczelni i prawo gĹ&#x201A;osu tam, gdzie jest jest jednak inna. PSUEK to liczne projekty on potrzebny. JesteĹ&#x203A;my przedstawicielami i imprezy, w ktĂłrych studenci chÄ&#x2122;tnie biorÄ&#x2026; najliczniejszej grupy na uczelni i musimy udziaĹ&#x201A;. FrekwencjÄ&#x2026; mĂłgĹ&#x201A;by pochwaliÄ&#x2021; siÄ&#x2122; jÄ&#x2026; godnie reprezentowaÄ&#x2021;. niejeden organizator, ktĂłry robi to zarobkowo. Sztandarowym przykĹ&#x201A;adem sÄ&#x2026; Juwe- ,$'9AA!!2+!৚3>!ŕŁ&#x2014;9-Ăľ nalia UEK, ktĂłre od lat przyciÄ&#x2026;gajÄ&#x2026; rzesze >$3ŕŚ&#x201D;>!৚2'+3S studentĂłw, pragnÄ&#x2026;cych Ĺ&#x203A;wietnej zabawy, by wkrĂłtce potem mĂłc przygotowywaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; 3Ä&#x161;Ă­$A&32!9R do sesji. Co roku masa osĂłb bierze udziaĹ&#x201A; w â&#x20AC;&#x17E;Bezpiecznej Uczelniâ&#x20AC;?, otrzymujemy setki Nie musisz czekaÄ&#x2021; do wyborĂłw i przezgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; na â&#x20AC;&#x17E;Mosty Ekonomiczneâ&#x20AC;?, a â&#x20AC;&#x17E;Ĺ&#x161;wie- bijaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; przed trudy kampanii wyborczej â&#x20AC;&#x201C; Ĺťakâ&#x20AC;? cieszy siÄ&#x2122; duĹźym zainteresowaniem prowadzimy wiele interesujÄ&#x2026;cych projektĂłw, osĂłb, ktĂłre dopiero zaczynajÄ&#x2026; studia. do ktĂłrych potrzebujemy wolontariuszy. Prowadzimy nabĂłr w ciÄ&#x2026;gu caĹ&#x201A;ego roku akademickiego, wiÄ&#x2122;c jeĹ&#x203A;li chcesz wziÄ&#x2026;Ä&#x2021; udziaĹ&#x201A; >-'$A38'163A!/Ăľ$-!$,WWW w konkretnym projekcie, zgĹ&#x201A;oĹ&#x203A; siÄ&#x2122; do nas. A jeĹ&#x203A;li spodoba Ci siÄ&#x2122; z nami, moĹźesz wziÄ&#x2026;Ä&#x2021; â&#x20AC;Śspotykamy siÄ&#x2122; w zaUEKu. Ulubiony udziaĹ&#x201A; w wyborach i zostaÄ&#x2021; peĹ&#x201A;noprawnym klub studencki, prowadzony przez Stowa- czĹ&#x201A;onkiem PSUEK i doĹ&#x201A;Ä&#x2026;czyÄ&#x2021; do zgranego rzyszenie Parlamentu Studenckiego Uni- zespoĹ&#x201A;u, ktĂłry codziennie pracuje na rzecz wersytetu Ekonomicznego w Krakowie studentĂłw. cieszy siÄ&#x2122; ogromnÄ&#x2026; popularnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; wĹ&#x203A;rĂłd ĹźakĂłw naszej uczelni. Nic dziwnego â&#x20AC;&#x201C; zaUEK 3&2!8'68'A'2;!$/! to przede wszystkim znakomita atmosfera, studentĂłw dobra kawa i idealne miejsce do spotkaĹ&#x201E; w przerwie miÄ&#x2122;dzy zajÄ&#x2122;ciami. Niewiele jest miejsc na kampusie, ktĂłre cieszÄ&#x2026; siÄ&#x2122; podobBiura parlamentu nigdy nie sÄ&#x2026; puste. JeĹ&#x203A;li nÄ&#x2026; popularnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;. To nasza duma i miejsce, masz pytanie, problem lub chcesz siÄ&#x2122; w coĹ&#x203A; do ktĂłrego chÄ&#x2122;tnie wracamy po dniu inten- zaangaĹźowaÄ&#x2021; â&#x20AC;&#x201C; przyjdĹş do nas. Centrum sywnej nauki i ciÄ&#x2122;Ĺźkiej pracy. ObsĹ&#x201A;ugi StudentĂłw ma dyĹźury od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku, a jeĹ&#x203A;li masz pilnÄ&#x2026; spra 3&2!8'68'A'2;!$/! wÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; zawsze moĹźesz odwiedziÄ&#x2021; nasze biura. Czekamy w Pawilonie S na drugim piÄ&#x2122;trze. studentĂłw Polecamy rĂłwnieĹź nasz fanpage na Facebooku, na ktĂłrym zawsze znajdujÄ&#x2026; siÄ&#x2122; I wcale nie chodzi o druĹźynÄ&#x2122; piĹ&#x201A;karskÄ&#x2026;. najĹ&#x203A;wieĹźsze informacje dotyczÄ&#x2026;ce naszej CzĹ&#x201A;onkowie SRW i PSUEK nie tylko poma- dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci, a takĹźe naszÄ&#x2026; stronÄ&#x2122;, ktĂłra zagajÄ&#x2026; studentom w trudnych przypadkach, ale wiera niezbÄ&#x2122;dnÄ&#x2026; wiedzÄ&#x2122; rĂłwnieĹź reprezentujÄ&#x2026; ich przed wĹ&#x201A;adzami www.psuek.pl www.facebook.com/parlament.uek uczelni. SamorzÄ&#x2026;d studencki ma bowiem 20% mandatĂłw w radach wydziaĹ&#x201A;Ăłw i senacie, Ĺ ukasz Rosicki a takĹźe komisjach senackich, dyscyplinarnych 3DUODPHQW6WXGHQFNL8(. i socjalnych. Mamy realny wpĹ&#x201A;yw na losy

28Ç?lÇ&#x201C;Ç&#x2018;md1!/Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Ó?Ǣ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

=DF]\QDPĂ&#x2014;\Ă&#x2026; SHĂ&#x160;QLĂ&#x192;Ă&#x2014;\FLD 8A'A68!>-'Ç?Ç?ÂŁ!;T&A-'ŕĽ&#x2DC;>&A-'ŕĽ&#x2DC;T68Ă&#x2022;#3>!Ä&#x161;!1<08@>!ŕŁ&#x2014;9>Ă&#x2022;/683#ÂŁ'1-83#-ŕŁ&#x2014; >9A@9;03T!#@2-'>6Ä&#x161;@>!Ä&#x161;32>৚!&'29639Ă&#x2022;#2!13/'৚@$-'W'&2!0>;@1 68A@6!&0</'9;;3#!8&A3;8<&2'T!13৚'2!>';2-'13৚£->'T!#@9!1'1<T #'A৚!&2@$,^2!8AĂľ&A-\63032!ŕŁ&#x2014;>83+!.

M

ĂłwiÄ&#x2026;c wrĂłg, chodzi mi tutaj o jÄ&#x2026;kanie â&#x20AC;&#x201C; zaburzenie, ktĂłre wedĹ&#x201A;ug statystyk dotyka jednÄ&#x2026; osobÄ&#x2122; na sto i czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciej sÄ&#x2026; to mÄ&#x2122;ĹźczyĹşni niĹź kobiety. NiektĂłrym moĹźe siÄ&#x2122; wydawaÄ&#x2021;, Ĺźe zaciÄ&#x2122;cia to nie powĂłd, aby byÄ&#x2021; w Ĺźyciu nieszczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;liwym i Ĺźe to tylko nic nieznaczÄ&#x2026;ce powtarzanie sylab czy gĹ&#x201A;osek. Jednak w rzeczywistoĹ&#x203A;ci jest tak, Ĺźe jÄ&#x2026;kanie to bardzo zĹ&#x201A;oĹźony problem i to, co widaÄ&#x2021; na zewnÄ&#x2026;trz, to tylko jego niewielka czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021;. Dramat czĹ&#x201A;owieka jest w Ĺ&#x203A;rodku. Moje jÄ&#x2026;kanie zaczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o siÄ&#x2122; w dzieciĹ&#x201E;stwie, a dokĹ&#x201A;adniej w zerĂłwce. JÄ&#x2026;kanie nie pojawia siÄ&#x2122; znikÄ&#x2026;d â&#x20AC;&#x201C; zawsze jest przyczyna, choÄ&#x2021; bardzo czÄ&#x2122;sto trudno jÄ&#x2026; jednoznacznie ustaliÄ&#x2021;. NajczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciej jest to genetyka, czyli dziedziczona skĹ&#x201A;onnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; do jÄ&#x2026;kania, późny rozwĂłj mowy, trudne relacje rodzinne, ciÄ&#x2122;Ĺźkie przeĹźycia, a nawet zmiana miejsca zamieszkania czy otoczenia. Bardzo czÄ&#x2122;sto moĹźe to byÄ&#x2021; niefortunny zbieg kilku okolicznoĹ&#x203A;ci. MyĹ&#x203A;lÄ&#x2122;, Ĺźe w moim przypadku wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie tak byĹ&#x201A;o i te kilka powodĂłw staĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; iskrÄ&#x2026; zapalnÄ&#x2026; do jÄ&#x2026;kania. Jako piÄ&#x2122;cioletnie dziecko zostaĹ&#x201A;am ugryziona przez psa. WywoĹ&#x201A;aĹ&#x201A;o to u mnie paniczny strach przed psami, ktĂłry trwa do dzisiaj. Teraz jestem w stanie nad nim zapanowaÄ&#x2021;, ale w wieku piÄ&#x2122;ciu lat byĹ&#x201A;o to trudne

Ó?ÇŁ

28Ç?lÇ&#x201C;Ç&#x2018;md1!/Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;


i wpadałam w panikę, widząc psa kilkanaście metrów przede mną. Drugim powodem mojego jąkania była napięta sytuacja w domu. Prawdą jest też, że jąkanie występowało w mojej rodzinie już wcześniej, więc pewnie także odziedziczyłam tę skłonność, w której reakcją na problemy i napięcia jest jąkanie. Problem bardzo uprzykrzał mi życie – moje dzieciństwo, czasy szkolne, a już najbardziej okres dojrzewania i dorastania, kiedy to byłam w pełni świadoma tego, co się ze mną dzieje i nie umiałam sama sobie pomóc. Oczywiście chodziłam do logopedy, ale w gabinecie podczas ćwiczeń problem był dużo mniejszy – kiedy człowiek

reakcji rówieśników na mój problem, które to reakcje w moich oczach były jak wyrok. Chciałam uchodzić za „normalną", szczęśliwą dziewczynę i nie pokazywać nikomu, że coś jest ze mną nie tak. Bardzo nie chciałam się wyróżniać, być inna. Jąkanie powoli zamykało mnie przed światem i sprawiało, że moje marzenia i cele nigdy nie staną się rzeczywistością. Byłam uwikłana w jego sidła. Co prawda w towarzystwie bliskich osób mówiłam lepiej, ale wśród obcych było gorzej. Starałam się mówić najwięcej te słowa, przy których istniało najmniejsze prawdopodobieństwo tego, że się zająknę. Unikałam używania słów zaczynają-

przyszłości z jąkaniem, doprowadziła mnie do pierwszych objawów depresji. Pewnego dnia oglądając program w porannej telewizji, natknęłam się na Centrum Terapii Jąkania w Mikołowie. Usłyszałam wtedy jedną z najlepszych informacji w moim życiu – jąkanie da się wyleczyć. Wiedziałam, że muszę tam pojechać i zawalczyć o siebie i swoją przyszłość. Długo nie zwlekałam, bo kilka tygodni później znalazłam się już na konsultacjach z trenerem Nowej Mowy. Dowiedziałam się, na czym polega terapia i zdecydowałam się ją podjąć. Dziś już o jąkaniu mówię w czasie przeszłym. Terapie rozpoczęłam w lipcu ubiegłego roku, a już teraz mówię wszystko to, co chcę powiedzieć, jestem sobą i nie boję się ludzi, kontaktu z nimi. Co prawda moja mowa jest nieco wolniejsza, ale nic nie zmienia się z dnia na dzień. Terapia wymaga czasu, dlatego moja nowa mowa musi się utrwalić i wejść w nawyk. Istotna jest też zmiana postrzegania własnej osoby i zmiana rekcji na sytuacje związane z mówieniem, które jąkanie zniekształciło. Swoją mowę każdego dnia wystawiam na wiele prób. Codziennie chodzę na tzw. kontakty, polegające na trenowaniu mowy w codziennych sytuacjach cych się na samogłoski i stosowałam z obcymi ludźmi. Co jakiś czas udaje zamienniki, czyli wyrazy o podobnym mi się zrobić wystąpienie, czy to w szkoznaczeniu, ale inaczej brzmiące. Dla le, czy innej instytucji i opowiedzieć mnie jednak były to wyrazy łatwiej- o tym, co robię. Udało mi się także posze do wypowiedzenia, a o to przecież rozmawiać z kilkoma znanymi osobami, chodziło. Nie ważne było, jakich słów m.in. z: ks. kard. Stanisławem Dziwiużywałam, ale poziom trudności w ich szem, Anią Wyszkoni, Anną Lewandowwypowiadaniu. Niestety nie mogłam ską, Anną Tomaszewską, Grzegorzem poradzić sobie z własnym imieniem Turnauem, czy Jerzym Stuhrem. Aby i przedstawianiem się, było to dla mnie się wyleczyć, muszę robić niecodzienne nie lada udręką. Wielokrotnie robiłam rzeczy, których przeciętny człowiek nie wszystko, aby nie dochodziło do sytu- wykonuje. Wszystko to po to, aby mieć acji, w której muszę się przedstawić. jak najwięcej pozytywnych doświadczeń Często przez to uchodziłam za osobę z mową i czerpać z niej 100% satysfakzamkniętą, bądź co gorsza wyniosłą, cji! Wierzę, że mi się uda i czeka mnie i bardzo skrupulatnie dobierającą sobie przyszłość z piękną i płynną mową. Już znajomych. A to była nieprawda, nikt tego dzisiaj doświadczam! nie wiedział i nie mógł poznać, jaka naprawdę jestem. Wszystko to stawało Anna Marzec VWXGHQWND8(. się dla mnie nie do zniesienia i wizja

Przez cały okres szkolny unikałam mówienia, jak się tylko dało. Wolałam dostać dwóję, niż wyjść na środek i wyrecytować wiersz. czuje się bezpiecznie i nie ma zbyt wielu „widzów", to problem się zmniejsza. Co więcej, mówiąc w samotności, jąkanie wcale nie występowało. To wystarczający dowód na to, że nie jest to problem tylko logopedyczny. Skoro w samotności można mówić płynnie, to znak, że z naszym aparatem mowy jest wszystko w porządku, problem leży gdzieś głębiej. Przez cały okres szkolny unikałam mówienia, jak się tylko dało. Wolałam dostać dwóję, niż wyjść na środek i wyrecytować wiersz. Zdarzało się, że opuszczałam lekcje, bo wiedziałam, że będę zapytana lub będzie trzeba coś przeczytać na forum klasy. Moje oceny nie odzwierciedlały tego, co umiem i potrafię. Nie mogłam się wykazać i za wszelką cenę chciałam uniknąć

28ǐlǓǑmd1!/ǏǍǎǒ

ӐǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

$E\E\ÅEOL×HMVLHELH SRWU]HEDZLÇFHMPLHMVFD !8'£!$/'1-õ&A@68!$3>2-0!1-T-$,&3#8'9!1363$A<$-'->'('0$-'g/!03ঔࣗ68!$@T 2-'#!+!;'£2@>6Ě@>1!1-'/9$'T>0;Õ8@12!$3&A-'क़T>68A'8>!$,T13+í9-õ 963;@0!ࣗT6383A1!>-!ࣗT>@6-ࣗ0!>õWWW

N

a większości krakowskich uczelni istnieją – cieszące się powodzeniem i renomą – kluby, czy kawiarnie dla pracowników. Tak jest oczywiście między innymi na Uniwersytecie Jagiellońskim (Klub Convivium w Collegium Novum), czy AGH (Klub Profesora AGH w budynku A-0). Na naszej Uczelni ostatnim takim miejscem był Bar "Docent", ale na trwałe w pamięci – szczególnie dłużej pracujących pracowników zapisał się Klub Pracownika prowadzony w latach 1973-1995 przez panią Anielę Szydło, czyli „naszą Panią Nelę". Wśród dawnych bywalców Klubu, umeblowanego przedziwnymi fotelikami z lat 70. i stolikami z obrusami przykrytymi szklanymi szybami, do dziś wspominana jest jego atmosfera, ciepło i troskliwość Pani Neli, u której zamówić można było nie tylko kawę (parzoną, bo ekspresu nie miała), herbatę, wodę mineralną, ale i (zupełnie nieformalnie) drożdżówki, kanapeczki ze świeżych bułeczek z piekarni na Kazimierzu, z twarogiem, żółtym serem, pomidorkiem czy ogórkiem z placu Nowego. Pani Nela – zawsze w wykrochmalonym białym fartuchu i „społemowskich bucikach" – profesorów i adiunktów hołubiła, asystentom matkowała, zawsze wszystko wiedziała pierwsza, była dobrą duszą tego miejsca. Z początkiem 1996 roku nadszedł czas "Docenta" i pani Nela odeszła na emeryturę. Gdy ze względu na potrzeby dydaktyczne, postanowiono przebudować pomieszczenia na parterze w Pawilonie B –

Ӑǥ

28ǐlǓǑmd1!/ǏǍǎǒ

Klub Pracownika i mieszczący się vis a vis studencki klub "Eksperyment" przestały istnieć. Przez następne lata pracownicy UEK nie mieli więc takiego miejsca, do którego mogliby przyjść, żeby porozmawiać, spotkać się przy dobrej kawie. Otwartemu z okazji jubileuszu 85-lecia Uczelni Klubowi "Grota 2" – wbrew planom twórców jego reaktywacji, nie udało się przyciągnąć do siebie pracowników i zdobyć takiej popularności, jaką miał Klub Pani Neli. Warto tu wspomnieć, że wbrew obiegowym opiniom, owiana legendą, uruchomiona w 1960 roku – pierwsza "Grota", w rzeczywistości nie była klubem pracownika, lecz jednym z pierwszych uczelnianych klubów studenckich w Krakowie. I obecnie – jak kiedyś – goszczą w niej przede wszystkim studenci. Trzy lata temu na mapie naszego kampusu w pawilonie C, w miejscu po punkcie kserograficznym pojawił się Bar "Kawka i mleczko". Właściwie nic nie wróżyło sukcesu temu przedsięwzięciu – niewielka powierzchnia, praktycznie brak dziennego światła, położenie w przyziemiu budynku. A jednak... Nietuzinkowy, przytulny wystrój, jakieś roślinki, lustra, bibeloty – od razu można wyczuć, że tym miejscem rządzi kobieta. Zdecydowanie słowo "rządzi" wydaje się tu nie na miejscu. Oto bowiem każdy wchodzący czuje się mile oczekiwanym, „zaopiekowanym" gościem, którego właścicielka "Kawki i mleczka" pani Aneta Badura i współpracujące z nią panie Kamila i Ola – traktują zupełnie inaczej niż do tego

przywykliśmy na co dzień. No i ten zapach – bez wątpienia najlepszej na kampusie kawy. Ciasteczka, niespotykane nigdzie indziej drożdżówki z serem i rodzynkami czy połówką jabłka, domowe ciasta i torty, ciepłe, pachnące świeżymi ziołami panzerotto, bruschetta, erbazzone, różne tarty, wielkie zapiekanki – wszystko to sprawia, że nawet jeśli ktoś wstąpił tu tylko napić się kawy, często skusi się jednak na małe co nieco. No i kanapki – absolutny szlagier "Kawki i mleczka". Z szynką, salami, pieczonym kurczakiem (palce lizać!), mozarellą i pomidorem, pasztetem z łososia, omletem z cukinii – na chrupiącej, świeżej bułce, zawsze z jakąś zdrową zieleninką i co najważniejsze zawsze świeże. Tu nie ma wczorajszych kanapek (skąd by się zresztą wzięły, skoro codziennie znikają co do ostatniej), wszystko jest robione na bieżąco. I jeszcze jedna rzecz, która świadczy o stosunku właścicielki do jej gości: jeśli jakichś kanapek zabraknie – wystarczy poczekać 3 minuty i już z zaplecza pojawia się kanapka zrobiona specjalnie dla nas... Nie lubisz masła – żaden problem; ma być wegańska – proszę bardzo; z podwójnym serem – nie ma sprawy. Często studenci studiów podyplomowych nie mogą wyjść z podziwu – „Bywam u Pani nawet rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a mimo to, gdy wchodzę, Pani pyta: >>Jak zwykle duża kawa na wynos z zimnym mlekiem?<<". Wydaje się rzeczą nieprawdopodobną, że można zapamiętywać upodobania tak wielu klientów.


Do "Kawki i mleczka" szybko przekonali siÄ&#x2122; studenci, ktĂłrzy jako pierwsi docenili, nowe miejsce z pysznÄ&#x2026; kawÄ&#x2026; (oczywiĹ&#x203A;cie takĹźe w filiĹźankach, a nie tylko w papierowych kubkach, jak gdzie indziej), oryginalnymi kanapkami i zawsze uĹ&#x203A;miechniÄ&#x2122;tÄ&#x2026; paniÄ&#x2026; AnetÄ&#x2026; za barem. Z czasem do â&#x20AC;&#x17E;podziemi" zaczÄ&#x2122;li zaglÄ&#x2026;daÄ&#x2021; takĹźe pracownicy, ktĂłrych w efekcie szeptanego marketingu z kaĹźdym tygodniem przybywaĹ&#x201A;o. I coraz czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciej zdarzajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; takie chwile w ciÄ&#x2026;gu dnia, gdy w lokalu sÄ&#x2026; niemal sami nauczyciele akademiccy â&#x20AC;&#x201C; profesorowie, adiunkci, asystenci, pracownicy administracji, ktĂłrzy przed pracÄ&#x2026; lub w przerwie miÄ&#x2122;dzy zajÄ&#x2122;ciami chcÄ&#x2026; napiÄ&#x2021; siÄ&#x2122; kawy, Ĺ&#x203A;wieĹźo wyciĹ&#x203A;niÄ&#x2122;tego soku, coĹ&#x203A; przekÄ&#x2026;siÄ&#x2021;, porozmawiaÄ&#x2021;. Wielu z nich przyprowadza tu swoich goĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x201C; nierzadko zagranicznych. "Kawka i mleczko" niepostrzeĹźenie staĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; ulubionym miejscem spotkaĹ&#x201E; nie tylko obecnych pracownikĂłw Uczelni, ale i tych, ktĂłrzy odeszli juĹź na emeryturÄ&#x2122;. Co ciekawe, wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;Ä&#x2021; z nich to stali bywalcy niegdysiejszego klubu Pani Neli. Takie miejsce jest na Uczelni potrzebne. "Grota 2" nadaje siÄ&#x2122; do wiÄ&#x2122;kszych, bardziej oficjalnych zebraĹ&#x201E;, ale kameralne,

niezobowiÄ&#x2026;zujÄ&#x2026;ce spotkania wymagajÄ&#x2026; klimatu, a ten gwarantuje przede wszystkim bezpoĹ&#x203A;redni, Ĺźywy kontakt z gospodarzem tego miejsca, dla ktĂłrego ta praca jest pasjÄ&#x2026;, a klienci â&#x20AC;&#x201C; mile oczekiwanymi goĹ&#x203A;Ä&#x2021;mi. I w ten model wpisaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; chyba "Kawka i mleczko". Na czym polega fenomen tej kawiarenki? Co tak bardzo przyciÄ&#x2026;ga tam ludzi? PrzecieĹź jest maĹ&#x201A;o miejsca, sÄ&#x2026; tylko 3 wysokie stoliki i parÄ&#x2122; krzeseĹ&#x201A;ek, a kolejka siÄ&#x2122;ga czasami aĹź do schodĂłw... Niebagatelne znaczenie ma zapewne poĹ&#x201A;oĹźenie. Tak jak dawny Klub Pracownika â&#x20AC;&#x201C; "Kawka i mleczko" jest blisko katedr i sal dydaktycznych z budynkĂłw A, B, C, E i Biblioteki GĹ&#x201A;Ăłwnej â&#x20AC;&#x201C; nie trzeba siÄ&#x2122; ubieraÄ&#x2021; i wychodziÄ&#x2021; na zewnÄ&#x2026;trz, aby wpaĹ&#x203A;Ä&#x2021; na kawÄ&#x2122;. Ale prawdziwa odpowiedĹş na to pytanie nie jest tak prosta. MoĹźe (paradoksalnie) to, Ĺźe nie dziaĹ&#x201A;a tam sieÄ&#x2021; WiFi, jest sĹ&#x201A;aby zasiÄ&#x2122;g telefonii komĂłrkowej, Ĺ&#x203A;wiat wirtualnych kontaktĂłw jest wiÄ&#x2122;c prawie niedostÄ&#x2122;pny, nikt nie skupia naszej uwagi prowadzonymi przez siebie â&#x20AC;&#x17E;telekonferencjamiâ&#x20AC;? i zmuszeni jesteĹ&#x203A;my odkryÄ&#x2021; na nowo radoĹ&#x203A;Ä&#x2021; prawdziwej rozmowy twarzÄ&#x2026; w twarz. MoĹźe bogactwo i oryginalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; asortymentu gastronomicznego...

MaĹ&#x201A;a sonda wĹ&#x203A;rĂłd bywalcĂłw "Kawki i Mleczka" daĹ&#x201A;a na to pytanie jednoznacznÄ&#x2026; odpowiedĹş: sympatyczna, ciepĹ&#x201A;a atmosfera, Ĺźyczliwy stosunek paĹ&#x201E; za barem do kaĹźdego klienta, Ĺ&#x203A;wietna kawa i przekÄ&#x2026;ski oraz podkreĹ&#x203A;lany przez wszystkich â&#x20AC;&#x201C; uĹ&#x203A;miech Pani Anety. KapitalnÄ&#x2026; ocenÄ&#x2122; temu lokalowi wystawiĹ&#x201A; najmĹ&#x201A;odszy jego staĹ&#x201A;y bywalec 9-letni Prokop, ktĂłry pod swoim rysunkiem, wiszÄ&#x2026;cym od niedawna na drzwiach wejĹ&#x203A;ciowych napisaĹ&#x201A;: ta kawiarnia jest najlepsza, ma asz cztery gwiazdki (pisownia oryg.). Pracownicy UEK, to spoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, ktĂłra mimo iĹź bardzo zróşnicowana pod wieloma wzglÄ&#x2122;dami, z racji swego skupienia w jednym miejscu (co jest ewenementem wĹ&#x203A;rĂłd krakowskich uczelni), ma naturalnÄ&#x2026; tendencjÄ&#x2122; do integracji, â&#x20AC;&#x17E;bycia bardziej razem", ale aby tak mogĹ&#x201A;o byÄ&#x2021; â&#x20AC;&#x201C; potrzebne sÄ&#x2026; miejsca z klimatem, w ktĂłrych w kameralnej atmosferze moĹźna by siÄ&#x2122; spotkaÄ&#x2021;, porozmawiaÄ&#x2021;, podzieliÄ&#x2021; doĹ&#x203A;wiadczeniami. Jedno to zbyt maĹ&#x201A;o... :\UDĂ&#x2014;DMĂ&#x192;FRSLQLHEDUG]RZLHOX pracownikĂłw UEK

Krzysztof Biel, dr Artur Pollok

8A'$-'<83&A-2@0!>-!82-z!>0!-1ÂŁ'$A03zT!2-2';!l>ŕŚ&#x201D;83&0<mA!1-ÂŁĂ­-ÂŁĂ­W 3;W&8!8-<9A!03>90-

28Ç?lÇ&#x201C;Ç&#x2018;md1!/Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Ó?ÇŚ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

.WRSRMHG]LHGR%UXNVHOL" 3U]\MGĂ&#x2022;L]REDF] ;<&'2$-63;8!(-Ă­-ÂŁ<#-Ă­&'#!;3>!ŕŁ&#x2014;W08Ă&#x2022;;$'#Ăľ&Ă­1-'ÂŁ-&3;'+303ÂŁ'/2Ă­ 30!A/ĂľW'2;8<130<1'2;!$/- <836'/90-'/68A@-#ÂŁ-3;'$' Ä&#x161;Ă&#x2022;>2'/ /'9; >96Ă&#x2022;Ä&#x161;38+!2-A!;38'1>@&!8A'2-!A$@0ÂŁ<^'!1 <836'+3'9?(38&\W!+83&Ă­ &ÂŁ!2!/ÂŁ'6-'/!8+<1'2;</Ă­$'+3A'963Ä&#x161;<#Ăľ&A-'>-A@;!9;<&@/2!>8<09'ÂŁ-R

D

ebaty z cyklu â&#x20AC;&#x17E;Team Europe goes Oxfordâ&#x20AC;? zostanÄ&#x2026; przeprowadzone w oĹ&#x203A;miu polskich miastach: BiaĹ&#x201A;ymstoku, Bydgoszczy, Krakowie, Olsztynie, SĹ&#x201A;upsku, Sopocie, Warszawie i WrocĹ&#x201A;awiu. Krakowska odsĹ&#x201A;ona wydarzenia odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; w murach naszej Uczelni 27 maja 2015 roku, w Starej Auli (Budynek GĹ&#x201A;Ăłwny na kampusie UEK), o godzinie 16.00. PomysĹ&#x201A;odawcÄ&#x2026; i organizatorem cyklu jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce przy wspĂłĹ&#x201A;pracy portalu EurActiv.pl. WspĂłĹ&#x201A;organizatorem debaty zorganizowanej na naszej Uczelni jest Centrum Dokumentacji Europejskiej przy Bibliotece GĹ&#x201A;Ăłwnej UEK. W roli ekspertĂłw peĹ&#x201A;niÄ&#x2026;cych nadzĂłr merytoryczny nad argumentacjÄ&#x2026; zespoĹ&#x201A;Ăłw wystÄ&#x2026;piÄ&#x2026; dr hab. Aleksander Surdej, prof. UEK i prof. dr hab. Janusz WÄ&#x2122;c z Uniwersytetu JagielloĹ&#x201E;skiego.

Temat debaty Zgodnie z regulaminem cyklu â&#x20AC;&#x17E;Team Europe goes Oxfordâ&#x20AC;? dyskusja bÄ&#x2122;dzie dotyczyÄ&#x2021; jednego z zaproponowanych przez KomisjÄ&#x2122; EuropejskÄ&#x2026; zagadnieĹ&#x201E;. Na naszej Uczelni studenci zmierzÄ&#x2026; siÄ&#x2122; z pytaniem: â&#x20AC;&#x17E;Euro â&#x20AC;&#x201C; czy paĹ&#x201E;stwom

Ó?Ó?

28Ç?lÇ&#x201C;Ç&#x2018;md1!/Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

opĹ&#x201A;aca siÄ&#x2122; przyjmowaÄ&#x2021; wspĂłlnÄ&#x2026; walutÄ&#x2122;?â&#x20AC;?. Jest to temat szczegĂłlnie waĹźny dla Polski, ktĂłra w traktacie akcesyjnym zobowiÄ&#x2026;zaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; do wstÄ&#x2026;pienia do strefy euro, jednak ze wzglÄ&#x2122;du na sytuacjÄ&#x2122; gospodarczÄ&#x2026; nie okreĹ&#x203A;liĹ&#x201A;a terminu tego wydarzenia. Pragniemy rĂłwnieĹź przypomnieÄ&#x2021;, Ĺźe zespoĹ&#x201A;y biorÄ&#x2026;ce udziaĹ&#x201A; w wydarzeniu muszÄ&#x2026; przygotowaÄ&#x2021; argumenty zarĂłwno popierajÄ&#x2026;ce, jak i obalajÄ&#x2026;ce korzyĹ&#x203A;ci wprowadzenia w Polsce wspĂłlnej waluty. Losowanie stron debaty odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; dopiero po oficjalnym rozpoczÄ&#x2122;ciu wydarzenia, tj. 27 maja 2015 roku, przed zgromadzonÄ&#x2026; publicznoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;.

zgadzam siÄ&#x2122; z gĹ&#x201A;ĂłwnÄ&#x2026; tezÄ&#x2026; debaty?â&#x20AC;?. W ten sposĂłb bÄ&#x2122;dzie moĹźna sprawdziÄ&#x2021;, jak przekonywujÄ&#x2026;ce byĹ&#x201A;y argumenty debatujÄ&#x2026;cych druĹźyn. Kolejne gĹ&#x201A;osowanie bÄ&#x2122;dzie dotyczyĹ&#x201A;o wyboru zespoĹ&#x201A;u prezentujÄ&#x2026;cego lepszy poziom dyskusji. ZwyciÄ&#x2122;zca debaty zostanie ostatecznie wybrany na podstawie ocen jury oraz gĹ&#x201A;osĂłw publicznoĹ&#x203A;ci. Przypominamy, Ĺźe nagrodÄ&#x2026; za zwyciÄ&#x2122;stwo jest wyjazd studyjny do Brukseli, poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czony ze zwiedzaniem instytucji europejskich!

,$'9A>-'&A-'ŕŁ&#x2014;>-Ăľ$'/S

SzczegĂłĹ&#x201A;owych informacji o debacie wypatrujcie na plakatach, informujÄ&#x2026;cych o wydarzeniu, ktĂłre pojawiÄ&#x2026; siÄ&#x2122; Zgromadzona publicznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; bÄ&#x2122;dzie na kampusie UEK na poczÄ&#x2026;tku maja. miaĹ&#x201A;a do wykonania waĹźne zadanie. DokĹ&#x201A;adny regulamin oraz opis caW trakcie debaty odbÄ&#x2122;dÄ&#x2026; siÄ&#x2122; bowiem Ĺ&#x201A;ego cyklu moĹźna znaleĹşÄ&#x2021; na stronach trzy gĹ&#x201A;osowania. Podczas pierwszego, portalu EurActiv.pl oraz Przedstawiw trakcie narady grup, publicznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zo- cielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. stanie poproszona o ustosunkowanie siÄ&#x2122; Serdecznie zapraszamy do obserdo pytania: â&#x20AC;&#x17E;Czy zgadzam siÄ&#x2122; z gĹ&#x201A;ĂłwnÄ&#x2026; wowania na Ĺźywo zmagaĹ&#x201E; debatujÄ&#x2026;tezÄ&#x2026; debaty?â&#x20AC;?. cych druĹźyn! Drugie gĹ&#x201A;osowanie nastÄ&#x2026;pi po zakoĹ&#x201E;czeniu dyskusji. Najpierw publicznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; Anna Tokarczyk &HQWUXP'RNXPHQWDFML zostanie poproszona o pisemnÄ&#x2026; odpo(XURSHMVNLHMZ Krakowie wiedĹş (na kartkach udostÄ&#x2122;pnionych %LEOLRWHND*Ă&#x160;ÂľZQD8(. przez organizatorĂłw) na pytanie: â&#x20AC;&#x17E;Czy

3ÂŁ!6<#ÂŁ-$A23ŕŚ&#x201D;$-


Q&A UEK

Up├│r mam po mamie A>-├нA0<A<#-┬г'<9A'1╟Ц╟Нf┬г'$-!-2!<+<8</'1@>^<8-'8A' \23>@$@0┬гW 2!2' !#93┬г>'2;0--A2!2-!#93┬г>'2$-'2!9A'/$A'┬г2-363>-!&!/├н393#-'T639-─Ъ0</├н$9-├╡ 6@;!2-!1-0>'9ржз32!8-<9A!T68A@+3;3>!2'+368A'A8'&!0$/├╡^<8-'8!\W!036-'8>9A! >3+2-<6@;!реШA2!┬г!A─Ъ!9-├╡+2-'9A0!&383>-$AT!#93┬г>'2;0! 83$A2-0╟П╟Н╟Н╟НT @8'0;383┬г90-'+3 29;@;<;<A;<0- -┬г13>'/.

*├К┬╡ZQDFHFKDPRMHJRFKDUDNWHUX" Optymizm. W RJ┬╡OHQLHSU]\MPXM├З do ZLDGRPR├РFL├ЧH do sprawy, w NW┬╡U├Г ZLHU]├З,QLHGDVL├ЗSU]HNRQD├ЕLQQ\FK &HFK\NW┬╡UHSRG]LZLDPXLQQ\FK" 7DOHQWJRWRZR├Р├ЕGR XF]HQLDVL├З i RWZDUWR├Р├ЕQD LQQHSRGJO├ГG\ &RQDMEDUG]LHMFHQL├ЗXSU]\MDFL┬╡├К" /RMDOQR├Р├ЕL FLHUSOLZR├Р├Е, WR├ЧH czas to ZHU\─ЖNXMHSR]\W\ZQLH 0RMDJ├К┬╡ZQDZDGD" Up├│r, to po PDPLH$OHWDN├ЧHXS┬╡U w EUDNX]UR]XPLHQLDGODF\QL]PX 0RMHXOXELRQH]DM├ЗFLH" &]\WDQLHNVL├Г├ЧHNL RJO├ГGDQLHGREU\FK─ЖOP┬╡Z .LPE\├КDE\PJG\E\PQLHE\├КDW\P NLPMHVWHP" &KFLD├КDE\P]RVWD├ЕZ PRMHMXNRFKDQHM$OPD0DWHUMDNRSUDFRZQLNQDXNRwy. I to z ZLHON├ГVDW\VIDNFM├Г 6├КRZDNW┬╡U\FKQDGX├Ч\ZDP" 1LHVWHW\GRVDGQHF]DVHPWH├Ч X]QDQH]D EU]\GNLH

╙Р╙С

28╟Рl╟У╟Сmd1!/╟П╟Н╟О╟Т


8OXELHQLERKDWHURZLHOLWHUDFF\" +DUU\+DOOHU$OHWHร—$QW\JRQD 8OXELHQLERKDWHURZLHร—\FLD FRG]LHQQHJR" 2ZVLDN2FKRMVNDL wszyscy, ktรณrzy SRรZLร‡FLOLVLร‡GODLQQ\FK7DNร—HZ roG]LQDFKL VZRLFKPDรŠ\FKRMF]\]QDFK &]HJRQLHFLHUSLร‡SRQDGZV]\VWNR" *รŠXSRW\3\WDรŠDPZ VรƒVLHGQLHM aptece, czy jest na to MDNLHรOHNDUVWZR DOHSRZLHG]LDQRร—H nie ma. Poza tym SRFKRGQ\FKJรŠXSRFLHรฅDURJDQFML i SURWHNFMRQDOQRรFL 'DUQDWXU\NWยตU\FKFLDรŠDE\P SRVLDGDร…"

'REU\EL]QHVWRรฐ" 7HQNWยตU\ZQRVLZDUWRรFLLGHH1LH WUDNWXMHOXG]LSU]HGPLRWRZR 0RMHPRWWR"

%รŠร‡G\NWยตUHQDMF]ร‡รFLHMZ\EDF]DP" 3RFKRSQRรร…Z VรƒGDFK]DZ]Lร‡WRรร… w G\VNXVMLZ\QLNDMรƒFH] pasji. Pod waUXQNLHPร—H SU]\FKRG]LUHฤ‡HNVMD &]\PMHVWGODPQLHVXNFHV" 7Rร—H PRร—HP\FRรGREUHJR]URELร…]PLHQLร…FRรQD OHSV]H=URELร…FRร co SRPRร—HLQQ\PSU]HWUZDFKZLORZH ZรƒWSOLZRรFLL XF]\QL3ROVNร‡OHSV]รƒ PรƒGU]HMV]รƒ

8OXELRQHPLHMVFHQDNDPSXVLH"

Co PDV]]URELร…MXWURDOERSRMXWU]H ]UยตEG]Lร3RWHPEร‡G]LHV]PLDรŠGZDGQL wolnego.

6WRรŠยตZND1DGDOXZDร—DPร—H to XQLkalne miejsce w Krakowie, gdzie najleSLHMGDMรƒMHรร…

1DMSU]\MHPQLHMV]HZVSRPQLHQLH ]ZLรƒ]DQH]8F]HOQLรƒ"

:]ยตUGRQDรODGRZDQLDZF]DVDFK VWXGHQFNLFK"

0DPZLHOHWDNLFKZVSRPQLHรŒรฅ to 6DPRU]รƒG6WXGHQFNL&HQWUXP 5R]ZRMXL Promocji i .DWHGUD+DQGOX i ,QVW\WXFML5\QNRZ\FK

5HNWRU%RURZLHFNLรฅZLHG]DL nieVSRร—\WDHQHUJLDZ EXGRZDQLXGREUD ZVSยตOQHJRSURI +DXVQHUรฅVNXWHF]QRรร…Z SROLW\FHNRQVHNZHQFMDSURSDรŒstwowa i SURPRFMDDEVROZHQWยตZPยตM SURI $QGU]HM6]URPQLNรฅDXWRU\WHW QDXNRZ\L QLHVDPRZLW\V]HINDWHGU\ $FKรŠ]DVLร‡NUร‡FLรฐ

1DMPQLHMSU]\MHPQH" :NXZDQLHHNRQRPHWULL

&LHUSOLZRรร…F]HJRVRELHL 3DรŒVWZX ร—\F]ร‡รฐ

1DMOHSV]DLPSUH]DXF]HOQLDQD" 6WXGHQFNLH)HVWLZDOH3LRVHQNL w KDOLVSRUWRZHM, pikniki pracownikรณw Uczelni.

8OXELRQH]DMร‡FLDQDVWXGLDFK" Makroekonomia w Mร‡]\NXDQgielskim. To E\รŠDZVSDQLDรŠDOHNFMD V\VWHPXJRVSRGDUF]HJRL logiki ]DU]รƒG]DQLDVNRPSOLNRZDQ\PLL poQLHNรƒGDXWRQRPLF]Q\PLXNรŠDGDPL ekonomicznymi. I SUDZRรฅ] W\FK ]DMร‡ร…QDMEDUG]LHMVNRU]\VWDรŠDP w praktyce. 1DMEDUG]LHM]QLHQDZLG]RQH]DMร‡FLD" Matematyka i ekonometria. Ale E\รŠRZDUWR

1DMFHQQLHMV]HGRรZLDGF]HQLHZ\QLHVLRQH]XF]HOQL" -HรOLFKFHV]VLร‡F]HJRรQDXF]\ร…L FRร ]URELร…รฅWZRMDXF]HOQLDMHVWQLH]Eร‡GQD i na pewno ci w W\PSRPRร—H7R RGUยตร—QLDMรƒ od LQQ\FK -DNEร‡G]LHZ\JOรƒGDร…V]NROQLFWZRZ\ร—V]H]DODW" 3RVWDZLEDUG]LHMQD MDNRรร…QLร—LORรร… A QDV]D8F]HOQLDEร‡G]LHZ F]RรŠยตZFH รZLDWRZHMZ dziedzinie ekonomii i ]DU]รƒG]DQLD

+2-'9A0!&383>-$A (NRQRPLVWNDDEVROZHQWND8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJRZ Krakowie, do 2010 r. pracownik dydaktyczny w Katedrze +DQGOXL ,QVW\WXFML5\QNRZ\FK: ODWDFK-G\UHNWRUDUW\VW\F]Q\6WXGHQFNLHJR)HVWLZDOX3LRVHQNLRUD]0Lร‡G]\QDURGRZHJR.RQNXUVX:VSยตรŠF]HVQHM0X]\NL.DPHUDOQHMLP.U]\V]WRID3HQGHUHFNLHJR: ODWDFKZLFHPLQLVWHU NXOWXU\RGSRZLHG]LDOQD]D sprawy prawne, ekonomiczne i HXURSHMVNLHZ W\PSUDZRDXWRUVNLHPHGLDL ฤ†OPSODQRZDQLH i Z\NRQDQLHEXGร—HWXSUDFHOHJLVODF\MQHZGUDร—DQLH1DURGRZHM6WUDWHJLL5R]ZRMX.XOWXU\L IXQGXV]HHXURSHMVNLH2G 2005 G\UHNWRU3ROVNLHJR,QVW\WXWX6]WXNL)LOPRZHM2G F]รŠRQNLQL5DG\1DG]RUF]HM3ROVNLHJR5DGLD6$ 0HQDGร—HUNXOWXU\&]รŠRQNLQLUXFKXVSRรŠHF]QHJR2E\ZDWHOH.XOWXU\2JยตOQRSROVNLHJR.RQJUHVX.RELHWL =HVSRรŠX GV3DNWXGOD.XOWXU\SU]\.350 :VSยตรŠDXWRUNDOLF]Q\FKSXEOLNDFMLQD WHPDWHNRQRPLLNXOWXU\:LHORNURWQLHZ\Uยตร—QLDQDL odznaczana za G]LDรŠDOQRรร…NXOWXUDOQรƒZ tym w U.U]\ร—HP2ฤ†FHUVNLP2UGHUX2GURG]HQLD3ROVNL

28วlว“ว‘md1!/วววŽว’

ำวจ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

2FRFKRG]L]WĂ&#x192;ZĂ&#x160;DVQRĂ?FLĂ&#x192;" &63>-'&A-2!;36@;!2-'l-/'9A$A'0-ÂŁ0!-22@$,m9A<0!ÂŁ-ŕŚ&#x201D;1@A'9Ä&#x161;<$,!$A!1- 2->'89@;';<A-'$-Ăľ$'+3 T<$A'9;2-0!1->!89A;!;Ă&#x2022;>T0;Ă&#x2022;8'3&#@Ä&#x161;@9-Ăľ Ç&#x17D;Ç&#x2018;1!8$!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;W

W

Ĺ&#x201A;asnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; to oczywiĹ&#x203A;cie pojÄ&#x2122;cie ekonomiczne, ale rĂłwnieĹź naleĹźy do obszaru rozwaĹźaĹ&#x201E; socjologii â&#x20AC;&#x201C; bo problemy wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;ci sÄ&#x2026; bardzo mocno zwiÄ&#x2026;zane z Ĺźyciem spoĹ&#x201A;ecznym i relacjami miÄ&#x2122;dzyludzkimi. ZaczÄ&#x2122;liĹ&#x203A;my od pytania: Co to wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwie znaczy, Ĺźe coĹ&#x203A; jest moje? Albo, w ogĂłle, czyjeĹ&#x203A;? W sĹ&#x201A;owniku znaleĹşliĹ&#x203A;my takÄ&#x2026; definicjÄ&#x2122;: â&#x20AC;&#x17E;WĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; to najpeĹ&#x201A;niejsza WĹ ADZA, jakÄ&#x2026; moĹźna mieÄ&#x2021; nad rzeczami i dobrami niematerialnymi. WĹ&#x201A;adza ta obejmuje uĹźytkowanie i dysponowanie, prawo do przetworzenia, zuĹźycia, zniszczeniaâ&#x20AC;?. Niby wszystko jasne, ale zaczÄ&#x2122;liĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; zastanawiaÄ&#x2021;, co to znaczy w praktyce. Co moĹźe byÄ&#x2021; naszÄ&#x2026; wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;? Czy wszystko moĹźe byÄ&#x2021; wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; prywatnÄ&#x2026;? Czy sÄ&#x2026; jakieĹ&#x203A; inne rodzaje wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;ci? Czy rzeczywiĹ&#x203A;cie z rzeczami, ktĂłre do nas naleĹźÄ&#x2026;, zawsze moĹźemy zrobiÄ&#x2021; wszystko, co chcemy? Absolutnie wszystko? A gdyby ktoĹ&#x203A; chciaĹ&#x201A; wysadziÄ&#x2021; w powietrze swĂłj samochĂłd? Albo spaliÄ&#x2021; swoje mieszkanie w domu wielorodzinnym? Podczas dyskusji doszliĹ&#x203A;my do wniosku, Ĺźe moĹźemy mieÄ&#x2021; na wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; róşne rzeczy od zabawek i ubraĹ&#x201E; do dzieĹ&#x201A; sztuki, samochodĂłw, statkĂłw, domĂłw

ǧǥ

28Ç?lÇ&#x201C;Ç&#x2018;md1!/Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

czy samolotĂłw: moĹźemy mieÄ&#x2021; na wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; firmÄ&#x2122;, akcje gieĹ&#x201A;doweâ&#x20AC;Ś Na pewno nie moĹźemy mieÄ&#x2021; sĹ&#x201A;oĹ&#x201E;ca ani powietrza na wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i jeszcze wielu innych rzeczy. Bo one naleĹźÄ&#x2026; do wszystkich! Dawno temu istniaĹ&#x201A;a prywatna wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; grupowa. Nasi przodkowie, ktĂłrzy mieszkali w jaskiniach, korzystali ze wspĂłlnych narzÄ&#x2122;dzi, skĂłr, ĹźywnoĹ&#x203A;ci, poniewaĹź naleĹźaĹ&#x201A;y do caĹ&#x201A;ej grupy. Czy to byĹ&#x201A; dobry sposĂłb? To zaleĹźy. Bo pewnie zdarzaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; kĹ&#x201A;Ăłtnie. Na przykĹ&#x201A;ad o to, ile, kto zjadĹ&#x201A;, a ile zebraĹ&#x201A; korzonkĂłw, czy zĹ&#x201A;owiĹ&#x201A; ryb, albo o to, kto zepsuĹ&#x201A; wspĂłlne narzÄ&#x2122;dzie i kto ma je naprawiÄ&#x2021;. Dlatego wielu filozofĂłw uwaĹźaĹ&#x201A;o, Ĺźe indywidualna wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; jest lepsza. Bo jeĹ&#x203A;li rzecz, na przykĹ&#x201A;ad narzÄ&#x2122;dzie albo ziemia, ma wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciela to jest lepiej uĹźytkowana i zadbana. Jest jeszcze wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; publiczna, wiele rzeczy i dĂłbr niematerialnych, ktĂłre naleĹźÄ&#x2026; do wszystkich obywateli. Na przykĹ&#x201A;ad, wszyscy majÄ&#x2026; prawo do korzystania z paĹ&#x201E;stwowego lasu, ulicy, wody ze ĹşrĂłdĹ&#x201A;a, z koncertu w parkuâ&#x20AC;Ś TrochÄ&#x2122; trudniej zrozumieÄ&#x2021;, co to znaczy wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; dĂłbr niematerialnych, ale na to teĹź znaleĹşliĹ&#x203A;my odpowiedĹş. MoĹźemy byÄ&#x2021; wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;cicielami pomysĹ&#x201A;Ăłw, wierszy, ktĂłre napiszemy, wynalazkĂłwâ&#x20AC;Ś

Nie moĹźemy mieÄ&#x2021; na wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; innego czĹ&#x201A;owieka, dziĹ&#x203A; to jest niemoĹźliwe, choÄ&#x2021; wiele lat temu byli wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciele niewolnikĂłw i niewolnicy. Co wiÄ&#x2122;cej, nawet nie moĹźemy mieÄ&#x2021; na wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; psa lub kota, to znaczy nie moĹźemy mieÄ&#x2021; nad nimi peĹ&#x201A;nej wĹ&#x201A;adzy. Bo zwierzÄ&#x2122; ma swoje prawa, ktĂłre musimy respektowaÄ&#x2021;. OczywiĹ&#x203A;cie, Ĺźe nie moĹźemy wysadziÄ&#x2021; swojego samochodu albo spaliÄ&#x2021; mieszkania! Po prostu dlatego, Ĺźe nie moĹźemy Ĺ&#x201A;amaÄ&#x2021; prawa, nie moĹźemy stwarzaÄ&#x2021; zagroĹźenia dla innych. Jednak czasami zdarza siÄ&#x2122;, Ĺźe ludzie niszczÄ&#x2026; swojÄ&#x2026; wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, Ĺźeby siÄ&#x2122; pochwaliÄ&#x2021;. NaprawdÄ&#x2122;! Na przykĹ&#x201A;ad w plemieniu KwakiutlĂłw, pierwotnych mieszkaĹ&#x201E;cĂłw wyspy Vancouver byĹ&#x201A; taki obyczaj, Ĺźe im wiÄ&#x2122;cej ktoĹ&#x203A; rozdaĹ&#x201A; lub zniszczyĹ&#x201A; rzeczy, tym miaĹ&#x201A; wiÄ&#x2122;ksze powaĹźanie. ChodziĹ&#x201A;o o to, Ĺźeby pokazaÄ&#x2021; swoje moĹźliwoĹ&#x203A;ci, swoje bogactwo. To tak jakby mĂłwiÄ&#x2021;: STAÄ&#x2020; MNIE NA TO. PODZIWIAJCIE! ZastanawialiĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; teĹź, czy dobrze jest mieÄ&#x2021; duĹźo rzeczy? CzytaliĹ&#x203A;my opowieĹ&#x203A;Ä&#x2021; o krĂłlu Midasie, ktĂłry poprosiĹ&#x201A; Dionizosa (greckiego boga dzikiej natury i wina), by obdarowaĹ&#x201A; go przywilejem zmieniania wszystkiego w zĹ&#x201A;oto. Szybko siÄ&#x2122; jednak okazaĹ&#x201A;o, Ĺźe taki dar, to prawdziwe nieszczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;cie. Midas nie


mĂłgĹ&#x201A; nic zjeĹ&#x203A;Ä&#x2021; ani wypiÄ&#x2021;, nie mĂłgĹ&#x201A; dotknÄ&#x2026;Ä&#x2021; swojego syna â&#x20AC;&#x201C; wszystko zamieniaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; w zĹ&#x201A;oto. Na szczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;cie Dionizos uratowaĹ&#x201A; Midasa od Ĺ&#x203A;mierci z gĹ&#x201A;odu i pragnienia. Czyli nadmierne posiadanie moĹźe wcale nie przynieĹ&#x203A;Ä&#x2021; nam szczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;cia. MoĹźe nam nawet utrudniÄ&#x2021; Ĺźycie. Prawda? O tym wiedzieli zresztÄ&#x2026; juĹź staroĹźytni filozofowie. Na przykĹ&#x201A;ad Arystoteles (ĹźyĹ&#x201A; w IV wieku p.n.e) uwaĹźaĹ&#x201A;, Ĺźe rozmaite dobra powinny mieÄ&#x2021; wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;cicieli, bo bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; lepiej wykorzystane. WskazywaĹ&#x201A; teĹź, Ĺźe posiadanie, zwĹ&#x201A;aszcza ziemi sprzyja rozwojowi talentĂłw i umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci rzÄ&#x2026;dzenia. Ale jednoczeĹ&#x203A;nie przestrzegaĹ&#x201A; przed nadmiernym posiadaniem, sÄ&#x2026;dziĹ&#x201A;, Ĺźe lepiej mieÄ&#x2021; mniej niĹź za duĹźo. TakĹźe wspĂłĹ&#x201A;czeĹ&#x203A;ni filozofowie, jak Erich Fromm urodzony w 1900 roku, uwaĹźali, aby zachowaÄ&#x2021; rĂłwnowagÄ&#x2122; miÄ&#x2122;dzy MIEÄ&#x2020; i BYÄ&#x2020;, podkreĹ&#x203A;lajÄ&#x2026;c koniecznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; umiarkowania. Przed nadmiernym posiadaniem przestrzegajÄ&#x2026; nas takĹźe przysĹ&#x201A;owia. Na przykĹ&#x201A;ad takie: t t t t

t

t t

Prace warsztatowe studentĂłw 2->'89@;';<A-'$-Ăľ$'+3 ^A@1/'9;>Ä&#x161;!923ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;S\

@9<2'0Â&#x2C6;W2;32--+!/T -ÂŁ-68A@৚

Jedna potrzeba rodzi drugÄ&#x2026;. Nie zabraknie temu chleba, komu niewiele potrzeba. To nie bogaty posiada majÄ&#x2026;tek, lecz majÄ&#x2026;tek posiada jego. MÄ&#x2026;dry jest nie ten, ktĂłry siÄ&#x2122; martwi z powodu niedostatku, lecz ten, ktĂłry siÄ&#x2122; cieszy z tego co ma. Gdzie sÄ&#x2026; dostatki, tam i przyjaciele; a jak fortuna uleci to i przyjacioĹ&#x201A;om skrzydĹ&#x201A;a urosnÄ&#x2026;. Nie wszystko zĹ&#x201A;oto, co siÄ&#x2122; bĹ&#x201A;yszczy, Kto pragnie wiÄ&#x2122;cej, traci to, co ma.

CzÄ&#x2122;sto siÄ&#x2122; mĂłwi, Ĺźe â&#x20AC;&#x17E;przysĹ&#x201A;owia sÄ&#x2026; mÄ&#x2026;droĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; narodĂłwâ&#x20AC;?. To znaczy, Ĺźe warto zastanowiÄ&#x2021; siÄ&#x2122;, co nasi dziadkowie czy pradziadkowie chcieli nam przekazaÄ&#x2021;, przed czym przestrzec, a czego nauczyÄ&#x2021;. Dlatego w ostatniej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci naszych warsztatĂłw prĂłbowaliĹ&#x203A;my zilustrowaÄ&#x2021; niektĂłre przysĹ&#x201A;owia zilustrowaÄ&#x2021;.

prof. dr hab. Anna KarwiĹ&#x201E;ska

@9<2'0Â&#x2030;W-Â&#x160;W!;!8A@2! >3ৡ&A-03>90!T!;!ÂŁ-!'>'8@2T-03ÂŁ! !$,!890!TÂŁ-$/!Ä&#x161;!$,<;!

28Ç?lÇ&#x201C;Ç&#x2018;md1!/Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ǧǢ


WYDARZENIA

JED JEDNOSTKI NOSTK

STUDENCI

rys. ANNA PODCZASZY

Anna Karwińska ROZMOWY Z PUSZKIEM

O PRZYJAŹNI – Alicja nie przyjdzie – powiedział Puszek z ponurą miną. – Ma jakąś klasówkę, czy coś takiego… – No to szkoda, dawno jej nie widziałam. A z czego ta klasówka? – Właśnie!!! – Puszek spojrzał na mnie bardzo niezadowolony – z HISTORII! Po co komu historia? Przecież to już było… – Ja to w ogóle nie rozumiem, po co się tyle uczyć? – Druciak pokręcił głową. – I to takich niepotrzebnych rzeczy… – Zaraz, zaraz – wtrąciłam się szybko. – Jak to niepotrzebnych? Historia jest przede wszystkim ciekawa. Pozwala na wycieczkę w przeszłość, czasem bardzo odległą… – No, ale po co? – upierał się Druciak. – No chociażby po to, żeby rozumieć to, co się dzieje teraz. Przecież wszystkie wydarzenia mają swoje przyczyny, układają się w coś w rodzaju łańcuszka… – No właśnie. I tak powstaje cały obraz, z poszczególnych kawałków – dodała Zakładka – Inaczej nie widać sensu. – Poza tym znajomość historii jest ważna, bo uczymy się, z czego możemy być dumni, a co powinniśmy naprawić, zmienić. Kiedyś się nawet mówiło, że „historia jest nauczycielką życia”. – No dobrze – zgodził się niechętnie Druciak, patrząc na mnie koso. – Może masz trochę racji. Ale i tak uważam, że za dużo jest tego uczenia się. I na pewno nie wszystko jest potrzebne. – Bo to powinno być tak – powiedział Puszek – że nauczymy się tego, co najważniejsze i potem już mamy spokój. I czas na inne, przyjemniejsze sprawy. – Noo. Na przykład na gry komputerowe – ożywił się Niciak. – Pod warunkiem, że będziesz grał w stare gry, które już umiesz – włączyła się Zakładka. – Bo jakby chciał coś nowego to i tak musisz się znowu uczyć. – Ale Alicja nie lubi grać… – Alicja – powiedziałam z naciskiem, patrząc na Druciaka – będzie się uczyła właściwie przez całe życie. I co więcej teraz już nie chodzi o to, żeby stawała się chodzącą encyklopedią pamiętającą każdy szczegół. Raczej o to, żeby umiała szukać ciągle nowych informacji i umiała je wykorzystywać. Świat

ǧǣ

28ǐlǓǑmd1!/ǏǍǎǒ

się zmienia coraz szybciej i nasza wiedza okropnie się starzeje. – Chyba nie zawsze tak było? – powątpiewająco spytał Puszek. – A mędrcy w starych czasach też się ciągłe uczyli? – Rzeczywiście wiele wieków temu zmiany zachodziły nieco wolniej – przyznałam. – Ale jeśli przestajemy się uczyć, to zapominamy nawet to, co umieliśmy. Na przykład, jak upadło starożytne Imperium Rzymskie, życie w Europie ogromnie się zmieniło. Na gorsze. Wyobraźcie sobie, że ludzie zapomnieli, jak się robi ceramikę, tkaniny, narzędzia. Archeologowie zauważyli, że zamiast używać koła garncarskiego, ludzie na początku Średniowiecza z powrotem lepili garnki ręcznie! – Ale teraz to chyba byłoby niemożliwe – powiedział Puszek. – Przecież wszystko jest gdzieś zapisane, można znaleźć w Internecie… – A jakby tak najechali nas kosmici! – zawołał Druciak – i wszystko zniszczyli? Internet też! To co? – To raczej mało prawdopodobne – uśmiechnęłam się. – Ale to właśnie jest dodatkowy argument za uczeniem się. Jeśli chcielibyśmy odbudować naszą cywilizację, musielibyśmy wiedzieć, jak to zrobić. – No i historia by się przydała! – dorzuciła kpiąco Zakładka – wiedzielibyśmy, jak sobie radzili w starych czasach!

Jaki jest twój przyjaciel? Czy to chłopiec czy dziewczynka? A może babunia? Albo może ktoś wymyślony? Ktoś, kto mieszka Po Drugiej Stronie Lustra? A może jeszcze ktoś inny? Co to znaczy, że przyjaźń źń trzeba pielęgnować?

– Z tego wynika, że wszyscy muszą się uczyć – zasmucił się Niciak. – To znaczy, że nie ma żadnej wolności. Bo jakby ktoś nie chciał, to co, można go zmusić? A co z prawem do wyboru? – Obowiązkowa jest nauka na podstawowym poziomie – powiedziałam poważnie. – Oczywiście potem można sobie wybrać, czy chce się dalej uczyć czy nie. Ale to nie jest takie proste. Bo jak taki ktoś znajdzie pracę? Co będzie robił? Czyli skorzystanie z takiej „wolności” mogłoby w przyszłości bardzo człowieka ograniczać! A w dodatku, coraz częściej będziemy musieli zmieniać zawody. Osoba w wieku Alicji pewnie z siedem albo i dziesięć razy w swoim życiu. – Coś takiego? – zachwycił się Puszek – A to ciekawe? To co ona będzie robiła, na przykład za dwadzieścia lat? – Tego nikt jeszcze nie wie. Powstaną całkiem nowe dziedziny. Może będzie projektować całkiem nowe materiały o nieznanych dzisiaj właściwościach, może będzie sterować pogodą, a może, przy pomocy ogromnego trójwymiarowego urządzenia, będzie tworzyć nowe przedmioty, albo nawet budowle, a może rozmawiać ze zwierzętami przy pomocy specjalnych przetwarzaczy… Okaże się… kiedyś… – No to super! – rozentuzjazmował się Druciak – a nie można by już dzisiaj się o tym pouczyć? – Pewnie można, tylko trzeba poszukać informacji – zaśmiała się Zakładka.

Więcej rozmów z Puszkiem można znaleźć w książkach Anny Karwińskiej: „Rozmowy z Puszkiem o wyobraźni, przyjaźni i rozumieniu innych”, wyd. WAM, Kraków 2010 oraz „Puszek, Druciak, Zakładka i inne isty”, wyd. NCK, Warszawa 2013.


Profile for Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kurier UEK nr 3 (67), maj 2015  

Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kurier UEK nr 3 (67), maj 2015  

Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Advertisement