__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Inauguracja 85. roku akademickiego s. 6

Dziennikarstwo jest misją

Gorący tydzień

s. 10

s. 14–19

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

ISSN 1689-7757

Nr 7 (31) listopad 2009

Wyśpiewany Jubileusz


WYWIAD

SŁOWO REKTORA WYWIAD

W numerze:

Szanowni Państwo,

Słowo Rektora

3

O Kazimierzu Gołdasie wspomnienie

4

85. Inauguracja ze sztandarem w tle

6

Krakowska Szkoła Biznesu UEK zainaugurowała rok akademicki 2009/2010

9

Dziennikarstwo jest misją

10

Zapewnianie jakości Od Biblii do ISO 22000

12

Dni Otwarte za nami

14

Targi Pracy

15

Nagrody

17

Zbuduj swoje imperium z paczkomatami!

18

Konkurs „Laury Magellana”

19

Promocja GAP 2009

20

O problemach z nomenklaturą...i nie tylko...

21

Awans UEK w rankingu „Rzeczpospolitej”

21

Katedra budząca zdziwienie

22

Seminars with Professionals

Adres redakcji: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków budynek „Księżówka”, pok. K9 tel. 012 293 58 34 e-mail: gazeta@uek.krakow.pl Redakcja: Małgorzata Strakowska-Szczurek Łukasz Salwarowski Skład i opracowanie graficzne: Bartosz Banasik Zdjęcia: Rafał Cygan

– nowy praktyczny, interaktywny program edukacyjny

23

Czy Uniwersytet Ekonomiczny staje na głowie?

24

Wystartował Uniwersytet Dzieci

25

NetviewerMeet – wirtualne spotkania niewirtualne

26

Fałsz materialny dokumentu jako przedmiot odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej

27

Ucz się Business English

28

Akademia Wiedzy Praktycznej Mars Polska na naszym Uniwersytecie!

29

Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych Mamy nowy sprzęt! Kampus bardziej przyjazny

30

Salon w dobrym stylu

32

Kwestionariusz osobowy Borysa Skraby

33

„Ciemnogród atakuje” – próba polemiki Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa UEK

Druk: DRUKARNIA LEYKO Sp. z o.o. ul. Romanowicza 11 30-702 Kraków

na arenie międzynarodowej

34

Gołębie i Sekcja Gospodarcza

35

ISSN 1689-7757

Przeobrażenia i zmiany w organizacjach

Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Nakład: 2500 egzemplarzy Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i zmian redakcyjnych nadsyłanych artykułów oraz zmiany ich tytułów.

Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych w warunkach globalizacji

38

Uniwersytet na konferencji Global Sales Science Institute

39

Zmiany i rozwój organizacji: usprawnienia, wyzwania i sprzeczności

39

Pielgrzymka pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie do grobu Papieża Jana Pawła II

40

Nowości Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

41

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ponownie złoty! AZS Skawa UEK rozpoczęła walkę o I ligę

42

Bądźcie z nami!

43

Reklama

2

36

44–48

www.uek.krakow.pl

za nami pierwszy miesiąc nowego, jubileuszowego roku akademickiego. Na kolejnych stronach oddawanego w Państwa ręce wydania „Kuriera” znakomicie widać, jak wiele wydarzyło się w tym krótkim okresie, począwszy od uroczystej inauguracji, przez Targi Pracy, Dni Otwarte i Międzynarodowe Dni Otwarte, po konferencje prasowe inaugurujące konkursy dla naszych studentów i absolwentów oraz rozpoczęcie zajęć na Uniwersytecie Dzieci. Większość z wymienionych wydarzeń nosi znamiona świętowanego przez nas jubileuszu 85-lecia naszej Uczelni. Życzyłbym sobie, by te minione przedsięwzięcia, uroczyście przyjęty w dniu inauguracji nowy sztandar Uniwersytetu, wybite okolicznościowe dukaty, wydane kolekcjonerskie banknoty i okazjonalne kartki pocztowe były zwiastunem równie udanych dalszych wydarzeń, jakie mają nastąpić w ramach obchodów tej rocznicy. W bieżącym wydaniu „Kuriera” znajdą Państwo także teksty związane z bieżącą działalnością Uczelni, wykraczającą poza ramy jubileuszu, jak choćby: artykuł relacjonujący znaczne postępy w dalszej modernizacji dydaktyki poprzez wykorzystanie technologii internetowych w procesach kształcenia, tekst na temat kolejnych dokonań w zakresie przystosowania kampusu dla studentów niepełnosprawnych, aktualną ofertę Studium Języków Obcych, czy wreszcie informacje o sportowych sukcesach naszych studentów. Polecam także wywiad ze Zbigniewem Bartusiem – laureatem XIV edycji Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, nieczęsto bowiem zdarza się słyszeć, że wykonywany przez kogoś zawód jest dla niego nie tylko sposobem zarabiania na chleb, ale misją. Rozpoczęty przed kilkoma dniami listopad skłania do refleksji i zadumy. W dzień Wszystkich Świętych wspominaliśmy naszych zmarłych bliskich, 5 listopada podczas warsztatów wpisujących się w cykl obchodów Dni Jana Pawła II po raz kolejny przywoływaliśmy słowa naszego papieża-rodaka, podczas Dnia Pamięci wracaliśmy myślą do zmarłych w minionym roku pracowników Uczelni, ofiar Sonderaktion Krakau oraz wszystkich członków naszej wspólnoty, którzy odeszli w ciągu 85-letniej historii naszej Uczelni. Drodzy Czytelnicy „Kuriera”, w tym refleksyjnym nastroju na początku nowego roku akademickiego życzę wszystkim Państwu, by ten 85. już rok w historii Uniwersytetu był pomyślny, pełen satysfakcjonującej pracy i widocznych jej efektów.

prof. Roman Niestrój Rektor UEK

3


WSPOMNIENIE

WSPOMNIENIE

O Kazimierzu Gołdasie wspomnienie Znali go chyba wszyscy na naszym Uniwersytecie Ekonomicznym: profesorowie, pracownicy administracji i obsługi, studenci dawni oraz przynajmniej niektórzy obecni. Znałem go dobrze i ja – chyba od chwili podjęcia pracy w ówczesnej Wyższej Szkole Ekonomicznej przed 50 laty. Chociaż nie zajmował nigdy wysokiego stanowiska, czuło się od zaraz, że odgrywa w życiu Uczelni jakąś szczególną rolę. Można powiedzieć bez przesady, że był z nią związany naprawdę całym swoim życiem: od urodzenia aż do śmierci. Urodził się 3 marca 1928 r. jako syn pierwszego woźnego, pełniącego też funkcje laboranta w ówczesnym Wyższym Studium Handlowym. Matka także tam pracowała dorywczo. Dzieciństwo spędził w mieszkaniu służbowym ojca, w budynku uczelnianym przy ul. Sienkiewicza 4. Był więc świadkiem początkowych dziejów Uczelni, obserwował jej życie niejako od wewnątrz, znał pracowników. Od rodziców przejął przywiązanie do miejsca pracy. Równocześnie uczęszczając do szkoły powszechnej i działając w harcerstwie, uczył się patriotyzmu. Toteż gdy wybuchła wojna i budynki uczelniane zostały zajęte przez różne instytucje niemieckie, jako

4

11-letni chłopiec pomagał rodzicom w ratowaniu mienia i pamiątek uczelnianych rabowanych lub niszczonych przez okupanta. Gołdasowie bowiem, na polecenie rektora, pozostali w dawnym mieszkaniu, przyjmując pracę w instytucjach niemieckich, przez długi czas obsługiwali klub dla funkcjonariuszy hitlerowskich, także z pobliskiej siedziby Gestapo. Pod koniec 1939 r., narażając się na wielkie niebezpieczeństwo, ukryli poza miastem wiele cennego mienia Uczelni (aparaturę i próbki platyny z laboratorium towaroznawczego), uratowali też liczne dokumenty i pamiątki, m.in. kamienną tablicę upamiętniającą otwarcie nowo wzniesionego budynku przy ul. Sienkiewicza. W czasie okupacji pomagali wielu ludziom, ukrywali ściganych, sam zaś Kazimierz kontynuował swoje harcerskie zaangażowanie, działając w „Szarych Szeregach”. W dniu wypędzenia Niemców z Krakowa, 18 stycznia 1945 r. stracił swojego ojca. Dwa dni później zgłosił się do rektora. Razem z matką otrzymali zatrudnienie w przygotowywanej do ponownego otwarcia Akademii Handlowej oraz odzyskali dawne służbowe mieszkanie na Sienkiewicza. Odtąd już nie-

przerwanie pracował na Uczelni, oddając się tej pracy całym sercem. Sprawował różne funkcje w administracji. Najważniejszą dlań było chyba kierowanie Domem Studenckim „Fafik” (w latach 1964–1980). Bardzo zaangażowany w sprawy młodzieży popadał niekiedy w konflikty z mieszkańcami, gdyż wymagał przestrzegania regulaminu, walczył z pijaństwem i nocnymi hałasami, na które skarżyli się lokatorzy sąsiednich kamienic. Później (1980–1999) kierował Działem Administracyjno-Gospodarczym. Co ważniejsze jednak, z całą pasją angażował się w różne sprawy uczelniane nienależące do jego obowiązków służbowych. Przy tym znajdował czas (podejrzewam, że z uszczerbkiem interesów własnej rodziny) na działalność społeczną w Uczelni i poza nią: był na przykład inicjatorem założenia chóru „Dominanta” i sam w nim śpiewał, działał w harcerstwie, w organizacjach kombatanckich i niepodległościowych, śpiewał także w chórze katedry wawelskiej itd. Nie czuję się na siłach, ani nie mam dostatecznej wiedzy, aby nakreślić tu w miarę pełny obraz działalności Pana Kazimierza, ani by scharakteryzować jego osobowość, kształtowaną wychowaniem przez ciężko pracujących i rzetelnie wykonujących swoje obowiązki rodziców, dramatycznymi przeżyciami okupacyjnymi, zmiennymi losami powojennej Polski od reżymu stalinowskiego po odzyskanie w 1989 r. suwerenności i transformację ustrojową – co wszystko odbijało się silnie na życiu Uczelni. Niech dla utrwalenia Jego pamięci posłuży nieco osobistych wspomnień, niepozbawionych paru anegdot (każdy znający Kazimierza Gołdasa mógłby z pewnością przytoczyć wiele podobnych). Niech to będzie także wyrażeniem czci temu niezwykłemu człowiekowi, któremu osobiście niejedno zawdzięczam i który darzył mnie często okazywaną życzliwością i sympatią. Niezależnie od pełnionych funkcji, przecież nie najwyższych, czuł się zawsze odpowiedzialny za Uczelnię, dbał o jej interesy. Gdy w niedzielę 13 grudnia 1981 r. został ogłoszony stan wojenny, to on właśnie pierwszy pomyślał o konieczności naradzenia się nad sytuacją Uczelni w tych niezwykłych okolicznościach. Już w godzinach przedpołudniowych zjawił się u mnie w domu (byłem wtedy rektorem) z inicjatywą zwołania kierownictwa Uczelni, a wieczorem umożliwił – w warunkach utrudnień w kontaktowaniu się (wyłączone telefony) i poruszaniu po mieście – spotkanie tzw. małego senatu, zawiadamiając kogo trzeba i organizując transport. Później w okresie mego rektorowania służył mi jeszcze nieraz pomocą w trudnych sprawach. Odznaczał się bowiem wyniesionym z domu poczuciem lojalności wobec wszystkich rektorów, niezależnie od ich poglądów politycznych, oraz szacunkiem, pozbawionym wszakże uniżoności.

www.uek.krakow.pl

Był szczególnie pomocny w różnych sprawach organizacyjnych. Gdy trzeba było urządzić jakąś uroczystość – czy to coroczną inaugurację roku akademickiego, czy jakiś obchód rocznicowy albo pogrzeb któregoś ze zmarłych pracowników, natychmiast się w to angażował. Wielu starszych pracowników pamięta dobrze, jak co roku przed Bożym Narodzeniem sprowadzał dla pracowników ryby przeznaczone na stół wigilijny i sam je przez długie godziny sprzedawał. Niezastąpiony był w załatwianiu drobiazgów zdawałoby się niemożliwych do zrealizowania. W lipcu 1976 r. udawałem się z chórem „Dominanta” na konkurs muzyczny do Wielkiej Brytanii. Pan Kazimierz jadący z nami jako członek chóru pomagał skutecznie w pokonywaniu różnych przeszkód. Najzabawniejsze było, gdy okazało się, że brak gwizdka potrzebnego przy wykonaniu jakiegoś nowoczesnego utworu. Potrafił wówczas, nie znając nawet języka angielskiego, uzyskać taki od napotkanego policjanta brytyjskiego. Kiedy rok później (w listopadzie 1977 r.) dowiedziałem się w ostatniej chwili, że mam w zastępstwie rektora pojechać na obchody jubileuszowe uniwersytetu w Tilburgu w Holandii, okazało się, że na bankiecie po uroczystościach, w których miała wziąć udział także królowa, trzeba wystąpić we fraku. Skąd w ówczesnych polskich warunkach zaopatrzyć się natychmiast w ten strój wieczorowy? I znowu Gołdas okazał się niezastąpiony: od razu zdołał wypożyczyć frak odpowiedniego rozmiaru w Filharmonii Krakowskiej i tym sposobem uwolnić mnie od niemałego kłopotu. Do końca dbał o pamiątki uczelniane, o ochronę i kultywowanie tradycji. Gdy w 1981 r. podjąłem myśl, by przed inauguracją nowego roku akademickiego składać kwiaty na grobach zmarłych rektorów, podchwycił natychmiast tę inicjatywę i zapoczątkowany 1 października tego roku obchód przemienił się w rozwinięty coroczny obyczaj. Dbał także bardzo o obchody rocznicy wydarzeń Sonderaktion Krakau z 6 listopada 1939 r., przypominając, że wówczas uwięzieni zostali także profesorowie Akademii Handlowej, a nie tylko Uniwersytetu i Akademii Górniczej, jak to często przedstawiano. Do ostatnich lat swojej pracy zbierał i zabezpieczał różne świadectwa historii Uczelni. Uratowane zaś w czasie okupacji pamiątki przechowywał długo jeszcze u siebie, obawiając się, że za rządów komunistycznych mogą nie być dostatecznie zabezpieczone. Portret Arnolda Bollanda przekazał mi jako rektorowi dopiero po otrzymaniu pisemnego oświadczenia, że obraz będzie mu zwrócony, gdyby się okazało, że nie może być umieszczony na godnym miejscu. Tablica pamiątkowa, o której była mowa wyżej, została odnowiona i ponownie wmurowana dopiero w 1985 r. na jubileusz 60-lecia Uczelni Zmarł 8 września 2009 r. Uroczysty pogrzeb na cmentarzu Rakowickim zgromadził bardzo wielu Jego przyjaciół, w dużej części spoza Uniwersytetu Ekonomicznego: z harcerstwa, organizacji kombatanckich, chóru katedralnego. Pamięć Jego uczcił przemówieniem – co nieczęsto się zdarza na pogrzebach pracowników administracyjnych – sam rektor Uczelni. Jan M. Małecki

Był żywą częścią historii naszej Uczelni... Jeśli można o kimś powiedzieć, że był dzieckiem, synem jakiejś instytucji, to w przypadku naszej Uczelni miano to z pewnością przysługuje tylko ŚP. Kazimierzowi Gołdasowi, którego przyszło nam dzisiaj żegnać. Urodził się w rodzinie pracownika Uczelni, rósł, mieszkał, pracował zawodowo i udzielał się społecznie na naszej Uczelni, we wszystkich stadiach jej rozwoju, począwszy od Wyższego Studium Handlowego – Akademii Handlowej – Wyższej Szkoły Ekonomicznej – Akademii Ekonomicznej i w końcu – już jako emeryt – Uniwersytecie Ekonomicznym. Pan Kazimierz był żywą częścią historii naszej Uczelni. Już jako 11-letni chłopiec w 1939 roku pomagał ojcu w ratowaniu i zabezpieczaniu jej mienia. Pracę na Uczelni podjął już w styczniu 1945 roku i od tego momentu pracował w niej nieprzerwanie do 2002 roku – 57 lat. Zaczynał jako goniec, robotnik, woźny, referent, kierownik magazynu, archiwum. Absolwenci naszej Uczelni zapamiętali Go przede wszystkim w roli kierownika Domu Studenckiego „Fafik”, którą pełnił w latach 1969–1980. Kończył swoją karierę zawodową na stanowisku kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego. Był pracownikiem sumiennym, pracowitym, uczciwymi i odpowiedzialnym, wielokrotnie nagradzanym przez władze Uczelni i honorowanym odznaczeniami państwowymi. Pracując długie lata z młodzieżą, był jej wychowawcą, opiekunem, doradcą i powiernikiem. Wśród Jego wychowanków jest wielu obecnych pracowników nauki, wybitnych menedżerów i polityków. Jego postać zajmuje pełne szacunku, ciepłe i niepozbawione anegdot miejsce w naszych wspomnieniach. Pan Kazimierz Gołdas był zaangażowanym społecznikiem. Nie sposób wymienić wszystkich Jego zasług na tym polu. Na osobne wspomnienie zasługuje konspiracyjna działalność Pana Kazimierza w czasie okupacji oraz Jego organizatorska rola w ruchu kombatanckim. W środowisku uczelnianym chciałbym przypomnieć Jego rolę w utworzeniu i artystycznych sukcesach chóru Dominanta, a także dbałość o tradycje i pamiątki materialne z przeszłości naszej Uczelni. Wiele z nich ocalało dzięki zapobiegliwości Pana Kazimierza. (...) Drogi Panie Kazimierzu, w imieniu całej społeczności naszej Uczelni – jej byłych i obecnych studentów, pracowników i władz – serdecznie Ci dziękuję za wszystko, co dla nas uczyniłeś – dla Twojej i naszej Uczelni. Spoczywaj w pokoju! Z przemówienia Rektora prof. Romana Niestroja, wygłoszonego w dniu pogrzebu 15 października 2009 r.

5


WYDARZENIA

WYDARZENIA

85. Inauguracja ze sztandarem w tle Nadanie sztandaru Uczelni, immatrykulacja studentów, wręczenie medali i odznaczeń, uroczyste przekazanie Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, wykład nt. jakości „Od Biblii do ISO 22000” – to tylko niektóre z wydarzeń z 7 października br., dnia inaugurującego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wyjątkowy rok akademicki – rok jubileuszu 85-lecia Uczelni. Jak zwykle uroczysta inauguracja odbyła się z udziałem całej społeczności akademickiej Uczelni, jej absolwentów, partnerów, przyjaciół i sympatyków. Tradycją stało się już, że ważne uroczystości akademickie w naszej uczelni poprzedza uroczysta msza święta w kościele Ojców Karmelitów Bosych przy ul. Rakowickiej 18.

6

I tym razem nie mogło być inaczej. Po nabożeństwie władze Uniwersytetu oraz profesorowie Uczelni i zaproszeni goście, przebrani w odświętne togi, uformowali pochód, który przemaszerował z Budynku Głównego do hali widowiskowej w pawilonie dydaktyczno-sportowym. Symbol chlubnej historii i tradycji O wyjątkowości tegorocznej inauguracji stanowił jej kluczowe wydarzenie – ceremonia przekazania i przyjęcia nowego sztandaru Uczelni. Nie zabrakło chwil wzruszenia podczas tej ceremonii. Dr Jarosław Plichta, reprezentujący fundatorów nowego „symbolu chlubnej historii i tradycji oraz tożsamości i dojrzałości akademickiej”, przekazał sztandar Rektorowi Uczelni, mówiąc: „Niniejszym aktem uroczystym stanowimy i przekazujemy Sztandar Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Przekazując sztandar, ufamy, że Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, kształcąc kolejne pokolenia wybitnych ekonomistów, nadal godnie służyć będzie wspólnocie lokalnej oraz całej Rzeczpospolitej Polskiej. Niech sztandar ten będzie chlubą i dumą dla wszystkich pracujących, uczących i zdobywających wiedzę pod jego barwami, a także symbolem nierozerwalnej więzi ze społecznością akademicką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”. Po oficjalnym przyjęciu przez Rektora „najcenniejszy symbol naszej historii i tradycji” został uroczyście przekazany przedstawicielom studentów, którzy przyrzekli „sztandar strzec i dbać o jego dobre imię”. Rangę wydarzenia podkreśliła obecność przybyłych na inaugurację gości: parlamentarzystów, przedstawicieli władz państwo-

wych i samorządowych, duchowieństwa, wojska, policji i straży pożarnej, rektorów i prorektorów bratnich uczelni ekonomicznych, uczelni krakowskich i zagranicznych, przedstawicieli placówek dyplomatycznych, zaprzyjaźnionych z Uczelnią prezesów i dyrektorów firm, banków i instytucji wspierających przedsięwzięcia Uniwersytetu. Transformacja i rozwój W przemówieniu inauguracyjnym Rektora krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego prof. dr. hab. Romana Niestroja nie zabrakło radosnych akcentów z powodu rozpoczynanego jubileuszu Uczelni. Po przedstawieniu wpływu na szkolnictwo wyższe transformacji ustrojowej, której 20-lecie będziemy wkrótce świętować, oraz przedstawieniu obecnej sytuacji Uczelni w wielu wymiarach prof. Roman Niestrój – Rektor Uczelni w dniu inauguracji jej 85. roku akademickiego odwołał się do słów współzałożyciela i pierwszego dyrektora Wyższego Studium Handlowego prof. Arnolda Bollanda, który 1 października 1925 r. – w dniu inauguracji I roku akademickiego naszej szkoły – mówił: „Wychodzimy z tego kapitalnego założenia, że moc twórczego geniuszu ludzkiego jakoteż ilość energji i materji na świecie jest wystarczająca, by stworzyć taką sumę dóbr i towarów, któraby mogła nasycić wszystkich. Brak tej ilości i brak zadowolenia, tarcia i wojny przypisujemy między innymi wa-

www.uek.krakow.pl

dliwej organizacji produkcji i jej rozdziału. Założenie to jest znane i uznane przez wszystkie umysły oświecone najostatniejszej doby. Przy pracach naukowych i systemie nauczania naszej uczelni będzie stale czuwał duch powyższego podstawowego założenia, a to w tym celu, by wszyscy ci, którzy do naszej uczelni przybyli, wynieśli z niej wraz z realną wiedzą z zakresu nauk handlowych, przejęcie się myślą o możliwości współdziałania w naprawie opłakanych współczesnych stosunków gospodarczych, i to współdziałania czynnego, bo opartego o nigdy niezawodzący fundament badawczej i twórczej nauki, nabytej w naszej Uczelni”. – 84 lata po tym, jak wybrzmiały te słowa, należy zadać sobie pytanie o to, czy my – kontynuatorzy powziętej przez prof. Arnolda Bollanda misji kształcenia młodzieży akademickiej – nadal wierzymy w „moc twórczego geniuszu ludzkiego” i tak samo jak on możemy zadeklarować, że: „Pragniemy tedy dać społeczeństwu naszemu komercjonalistów o maksymalnej solidnej wiedzy zawodowej, którzyby umieli być nie tylko czołowymi wykonawcami, lecz zarazem także samodzielnemi umysłowościami i pionierami ideji gospodarczych. (...)” – kontynuował prof. Roman Niestrój, kończąc życzeniami dla wszystkich członków naszej uniwersyteckiej społeczności „abyśmy nie ustawali we wspólnych wysiłkach do stałego edukacyjnego rozwoju, byśmy pomnażali wartość naszej Uczelni i corocznie wypuszczali w świat niezmiennie dużo absolwentów światłych, otwartych na wyzwania współczesności i wykształconych na miarę wyobrażeń założycieli naszej Alma Mater”.

Życzeń moc Radość ze świętowanej przez Uczelnię rocznicy wyrazili także w swych listach, skierowanych w tym dniu do społeczności akademickiej Uniwersytetu, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prezydent napisał m.in.: „Są Państwo w grupie najważniejszych uczelni ekonomicznych w kraju. Kadra Uniwersytetu Ekonomicznego wyróżnia się mobilnością i zaangażowaniem, tak w dydaktykę, jak i w badania naukowe. Cieszy wysoki poziom uczestnictwa wykładowców Uniwersytetu w międzynarodowych sympozjach i konferencjach, a przede wszystkim – dobra i szeroka współpraca uczelni z partnerami zagranicznymi. Wszystkie te osiągnięcia są niezwykle ważne i świadczą o dobrym przygotowaniu Państwa uczelni do wyzwań, jakie stają dziś przed rodzimymi uczelniami. Jestem przekonany, że Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie stawi czoła wyzwaniom, jakie stawia przed polskim szkolnictwem XXI wiek. Życzę Państwu samych sukcesów na tym polu. Życzę także tego, czego nie da się wyrazić w rankingach i punktach: dalszego budowania prawdziwie akademickiej wspólnoty, opartej na tradycji i swoistych dla uczelni wartościach. Przy świadomości wszelkich współczesnych wyzwań, jakim sprostać muszą polskie uniwersytety, nie wolno nam bowiem zapominać, że są one przede wszystkim miejscem spotkania mistrzów i adeptów, spotkania, którego celem jest zdobywanie wiedzy. Wykształcenia ma swoją wartość rynkową, ale powinno zachować także swoją niewymierną wartość uczestnictwa w akademickiej wspólnocie”.

Z okazji rozpoczynającego się nowego jubileuszowego roku akademickiego Minister Barbara Kudrycka przekazała „życzenia sukcesów i radości z podejmowania naukowych wyzwań. Nauczycielom – wiele satysfakcji z pracy z młodzieżą, uczonym – nieustępliwości w zgłębianiu wiedzy, a studentom – pasji studiowania i radości płynącej z doświadczeń tego pięknego momentu w życiu, jakim jest czas spędzony na uczelni”. Uroczyste pasowanie… Następnym punktem inauguracji była immatrykulacja studentów I roku. Tradycyjnie już nowych studentów „pasowano” na członków akademickiej społeczności Uczelni i wręczono im pierwsze uniwersyteckie indeksy. Nowo mianowani członkowie naszej wspólnoty pierwszy raz w historii UEK mogli wystąpić w tradycyjnych studenckich czapkach. Na zakończenie ślubowania odśpiewano stary łaciński hymn braci studenckiej – Gaudeamus igitur. i dekorowanie medalami… Jak co roku inauguracji towarzyszyło wręczenie medali i odznaczeń. Złotymi, srebrnymi i brązowymi Medalami za Długoletnią Służbę Wojewoda Małopolski – Jerzy Miller udekorował niemal 60 pracowników Uniwersytetu. Medale Komisji Edukacji Narodowej z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty Artura Dzigańskiego przyjęli: dr Jerzy Bukowski, dr Krystyna Czepielewska-Kałka, dr Jolanta Juza, dr hab. Leszek Kusak, dr hab. Alicja Miś, dr hab. Anna Nehring, prof. UEK, dr hab. Renata Oczkowska, prof. UEK; dr Alicja Olech-Nowak, dr hab. Andrzej Szopa, prof. UEK, dr Jan Tatar.

7


WYDARZENIA

WYDARZENIA

Krakowska Szkoła Biznesu MBA Studia Podyplomowe

Ośmioro pracowników naszego Uniwersytetu uhonorowano Zespołową Naukową Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nagrodę tę, za osiągnięcia naukowe za współautorstwo książki pt. „Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach o średnim poziomie rozwoju”, otrzymali: prof. dr hab. Andrzej Wojtyna, dr Marek Dąbrowski, dr Katarzyna Glinka, dr Paweł Kawa, dr Mirosław Raczyński, dr Zbigniew Stańczyk, mgr Marta Sordyl, dr Marta Wajda-Lichy. Ekonomię tworzą ludzie z krwi i kości Tradycyjnie uroczystościom inauguracyjnym towarzyszyło wręczenie Nagrody zwycięzcy konkursu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. W tegorocznej XIV edycji konkursu, organizowanego przez Uczelnię w trosce o stan informacji i poziom publicystyki ekonomicznej w polskich mediach, zwyciężył Zbigniew Bartuś – dziennikarz „Dziennika Polskiego” za „rzeczową analizę problemów, przed którymi stoi polska gospodarka”. Zwycięzca po raz pierwszy w historii obdarowany został symboliczną statuetką, zaprojektowaną przez krakowskiego artystę rzeźbiarza prof. Stefana Dousę. Uroczystego jej przekazania zwycięzcy dokonała dr Julita Maciejewicz-Ryś – wnuczka Eugeniusza Kwiatkowskiego, patrona Nagrody. Czek o wartości 15  000 tys. złotych wręczyła zaś Dorota Dardzińska – przedstawiciel Deutsche Bank PBC SA, Mecenasa Nagrody. Po odebraniu Nagrody jej laureat zwrócił się do zebranych, szczególnie – jak sam zaznaczył – do studentów, słowami: „Mam takie wrażenie jako dziennikarz, który porusza się

8

Rozdanie dyplomów Krakowska Szkoła absolwentom II edycji Programu Biznesu UEK International MBA zainaugurowała rok akademicki 2009/2010

w sferze ekonomii, że ludzie, którzy przez ostatnich naście lat rządzili, zapomnieli, że ekonomię tworzą ludzie z krwi i kości, że nie jest ona tak naprawdę tym, co oni sobie o niej myśleli, że jest sumą jakichś wirtualnych operacji. Efektem tego myślenia, że ekonomia jest sumą wirtualnych operacji w wirtualnym świecie, jest to, że dzisiaj ludzie z krwi i kości na całym świecie ponoszą konsekwencje takiego myślenia. Jesteście w świetnych rękach na kapitalnej Uczelni, która na pewno nauczy Was tego, że takie myślenie na pewno nie jest rozsądne. (...) Proszę Was, nie zapominajcie o realnym świecie, a z wirtualnego korzystajcie tylko po to, żeby ten realny czynić lepszym”. Paweł Godek – Przewodniczący Parlamentu Studenckiego w krótkim wystąpieniu powiedział do studentów m.in.: „Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie stwarza studentom ogromne możliwości rozwoju i zdobywania doświadczenia. Natomiast to jak te szanse wykorzystacie zależy tylko i wyłącznie od Was. Każdy z Was może wybrać wiele dróg, tak jak każdy stawia sobie inne cele oraz posiada różne ambicje. (...) pamiętajcie, aktywne życie studenckie zawsze przynosi korzyści, natomiast bierność nie zmieni w Waszym życiu nic, pozostawiając Was w miejscu”. Wykład nt. jakości„Od Biblii do ISO 22000” prof. Tadeusza Sikory rozpoczął oficjalnie zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie. Obszerne fragmenty wykładu publikujemy na s. 12. Uroczyste rozpoczęcie jubileuszowego roku akademickiego 2009/2010 zwieńczył wspaniały koncert Grzegorza Turnaua w Filharmonii Krakowskiej.

www.uek.krakow.pl

W dniu 2 października 2009 r., o godz. 16.30, odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Swoją obecnością zaszczyciły nas władze Uczelni: prof. dr hab. Roman Niestrój – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, mgr Mirosław Chechelski – kanclerz UEK, mgr Łukasz Salwarowski – kierownik Kancelarii Rektora, Rada Programowa KSB, dziekani wydziałów oraz pracownicy administracyjni Uczelni. W uroczystości udział wzięli również goście ze szkół partnerskich: prof. Thomas Hartman – dziekan Stockholm University School of Business ze Szwecji, dr Oec. HSG Nicolaus Storz – dyrektor International Programs St. Gallen Business School ze Szwajcarii, dr Geoff A. Goldman – dziekan Wydziału Business Management University of Johannesburg z RPA. Podczas inauguracji prof. dr hab. Stanisław Owsiak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie otrzymał Medal Krakowskiej Szkoły Biznesu w uznaniu zasług, za czynne zaangażowanie w działalność Szkoły oraz wysoki poziom prowadzonych zajęć dydaktycznych.

Medale Krakowskiej Szkoły Biznesu za organizację studiów podyplomowych i wkład w rozwój Szkoły otrzymali: mgr Joanna Nowowiejska-Fedecka – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Częstochowie, oraz Bogdan Bajorski z Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu. Tradycyjnie po raz kolejny zostały rozdane dyplomy absolwentom Studiów Executive MBA (XII edycja) i International MBA (II edycja) oraz listy gratulacyjne dla kierowni-

ków studiów podyplomowych oraz pracowników Krakowskiej Szkoły Biznesu. Najlepsi słuchacze programu Executive i International MBA otrzymali roczną prenumeratę „Harvard Business Review”. Rozpoczęcie nowego roku akademickiego w KSB wzbogacił wykład prof. dr. hab. Stanisława Owsiaka „Kontrowersje wokół euro w Polsce”. Po oficjalnej części inauguracji odbył się poczęstunek oraz spotkanie Klubu MBA.

14 października inaugurację roku akademickiego świętował Zamiejscowy Wydział Rozwoju Regionalnego w Dębicy UEK.

Tradycyjnie uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym pw. Krzyża Świętego i Matki Bożej Bolesnej. Program dnia wypełniły kolejno: pochód w togach, przemówienie Rektora prof. Romana Niestroja, wystąpienie przedstawiciela władz regionu podkarpackiego – burmistrza Pawła Wolickiego, immatrykulacja studentów, wręczenie dyplomów absolwentom,

przemówienia przedstawicieli absolwentów i studentów Wydziału. Oficjalne rozpoczęcie zajęć dydaktycznych stanowił zaś wykład inauguracyjny dr. hab. Artura Hołdy, prof. UEK, zatytułowany „Oszustwa księgowe a rachunkowość kreatywna”. Inauguracyjne obchody przebiegły w pięknej oprawie artystycznej uczelnianego chóru UEK „Dominanta”.

Rozdanie dyplomów absolwentom XII edycji Programu Executive MBA

mgr Alicja Górnisiewicz-Niżnik Krakowska Szkoła Biznesu

9


WYWIAD

WYWIAD

Dziennikarstwo jest misją – rozmowa ze Zbigniewem Bartusiem, dziennikarzem „Dziennika Polskiego”, laureatem XIV edycji Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Stefan Bratkowski, poproszony o komentarz nt. wyboru Eugeniusza Kwiatkowskiego na patrona nagrody dla dziennikarzy, powiedział: „Dzisiaj takich ludzi już nie ma, a byłoby dobrze, żeby byli – fachowi, kompetentni, z pełną znajomością gospodarki światowej i wyobraźnią wybiegającą poza opłotki doraźności”. Do nagrody tegorocznej edycji konkursu kolegia redakcyjne gazet, czasopism, portali internetowych, stacji radiowych i telewizyjnych, instytucje biznesowe i naukowe nominowały 27 osób. Jakie cechy patrona Nagrody ma laureat jej XIV edycji?

O, to jest oczywiście pytanie do członków jury i kapituły. Ja tylko mogę po raz kolejny podziękować, że tak szacowne grono uznało mnie godnym Nagrody. Zwłaszcza że wśród nominowanych nie brakowało pierwszoplanowych postaci polskiego dziennikarstwa. Absolutnie magicznym momentem było dla mnie wręczenie statuetki przez wnuczkę Patrona, dr Julitę Maciejewicz-Ryś. Tak się składa, że kilka miesięcy temu otrzymałem Nagrodę im. Władysława Grabskiego – z rąk prezesa NBP oraz profesora Macieja Grabskiego, wnuka Patrona. Prawda, że frapujące zrządzenie losu? Władysław Grabski i Eugeniusz Kwiatkowski to najwybitniejsi reformatorzy, współtwórcy nowoczesnej Polski. Moi guru od zawsze. Na długo przed Martinem Lutherem Kingiem wypowiedzieli „I have a dream” i zaczęli to marzenie ziszczać. Uwierzyli w polski sen. A ja – jak wielu Polaków – uwierzyłem dzięki nim. Jeśli więc ośmieliłbym się gdziekolwiek szukać podobieństwa Patrona i laureata, to wymieniłbym wiarę – wiarę w to, że Polska może być nowoczesnym krajem, w którym chce się żyć, oraz przekonanie, że możemy to osiągnąć dzięki wiedzy i umiejętnościom.

10

Dziennikarstwo ekonomiczne – przemyślany wybór drogi zawodowej czy przypadek? Naturalna kolej rzeczy. Studiowałem na Śląsku, w okresie przełomu. Zwiedziłem świat, byłem i w NRD, i w RFN. I w Stanach, i w ZSRR. Na co dzień obserwowałem z bliska, co dzieje się w sztandarowych zakładach socjalizmu, byłem w kopalniach, hutach. Widziałem, jak Fiat przejął FSM, a Henkel raciborską Pollenę. I jak zmienia to ludzkie myślenie, aspiracje, motywacje. I marzenia. Razem z milionami Polaków zacząłem śnić nasz sen. Ten sam, który śnili kiedyś Kwiatkowski, Grabski. O nowoczesnej Polsce. Wiedziałem przy tym, że poziom i jakość naszego życia, to, czy w rodzinach dzieje się dobrze, czy źle, czy jesteśmy z życia zadowoleni, jest w ogromnej mierze pochodną sytuacji gospodarczej kraju. Od kogo ona zależy? Głównie od polityków, podejmujących w naszym imieniu strategiczne decyzje. Ale nie tylko od nich. Ekonomia jest sumą bardzo wielu, nie zawsze racjonalnych i przewidywalnych zachowań. Dlatego tak trudno ją ogarnąć i opisać. Z tego samego powodu jest jednak także nadzwyczaj pasjonująca. W zasadzie każdy może na nią wpływać. Nie zawsze działa to jak efekt motyla – machanie skrzydełkami na jednym kontynencie przeważnie nie wywołuje huraganu na innym, ale jednak działa. Nieustannie. Czasem drobiazg, banalne zachowanie, pozornie mało istotna informacja może wywrzeć przemożny wpływ na życie społeczności, krajów, wspólnot, całego globu nawet. Skoro zwykły człowiek nie jest pozbawiony wpływu, to co dopiero dziennikarz dysponujący tak potężnym narzędziem jak informacja. No właśnie. O sile mediów w kreowaniu rzeczywistości nie trzeba nikogo przekonywać. Czy manipulacja wpisana jest w zawód każdego dziennikarza? Inaczej mówiąc: na czym polega prawdziwe, rzetelne dziennikarstwo? Dla mnie dziennikarstwo nie jest li tylko pracą, sposobem zarabiania na chleb. Przepraszam was za te górnolotne słowa,

zwłaszcza że zwrot jest – niestety ­mocno wyświechtany, ale ja tak po prostu myślę: dziennikarstwo jest misją. I to taką, w której nie ma miejsca na wspomniane „kreowanie rzeczywistości”. Kreować może pisarz. Dziennikarz ma obowiązek rzeczywistość opisać, pokazać, objaśnić. Oczywiście to reporter, tworząc tekst, dobiera fakty, zestawia je, interpretuje. Czy to jest kreacja? A lustro kreuje rzeczywistość, czy raczej ją odbija? Staram się zawsze zbierać materiały i opisywać świat w zgodzie z własnym sumieniem, a przede wszystkim – w oparciu o zasady rzetelnego dziennikarstwa, które się od wieków nie zmieniły. Zachowaj obiektywizm, pokaż wszystkie racje i punkty widzenia, choćby nawet niektóre z nich nie były zgodne z twymi przekonaniami. Dążenie do obiektywizmu wcale nie kłóci się z misją, o której wspomniałem wcześniej, z dziennikarstwem zaangażowanym. Z pasją, z jaką ja i sporo moich kolegów uprawiamy ten zawód. Wierzę, że pisanie prawdy, objaśnianie rzeczywistości pomaga ludziom zmieniać świat. W jaki sposób? Dostarczenie rzetelnej, wszechstronnej informacji może pomóc politykom w podjęciu strategicznych decyzji, może też mobilizować opinię publiczną i sprawić, że na decydentów będzie wywierana odpowiednia presja. Tak to działa w demokracji. Na przykład niedawno, po wybuchu tzw. afery stoczniowej, każdy uczciwy dziennikarz powinien w pierwszym rzędzie postawić pytanie: gdzie w świecie buduje się statki, kto i w jaki sposób potrafi na tym zarabiać, czy polskie stocznie miały jakiekolwiek szanse na pracę i zyski w przyszłości? Nie tylko ta „afera” jest kolejnym dowodem

www.uek.krakow.pl

na to, że kłamstwa rozsiewane przez media mają często większą moc od prawdy. Że dziennikarze dają się wykorzystać do manipulowania społeczeństwem, albo wręcz sami manipulują. To także cecha demokracji, której fundamentem jest wolność słowa. Powiem szczerze – kłamstwo, bezczelna manipulacja wkurza mnie, ale zarazem – mobilizuje. To wyzwanie: przedstawić ludziom prawdę – i to tak, by przebiła się do szerokiej publiczności, pomogła pokonać kłamstwo i przezwyciężyć jego skutki. W dzisiejszym szumie informacyjnym, który coraz częściej przemienia się w chaos, nie jest to łatwe, ale wciąż możliwe. Ba – konieczne. Bez rzetelnych informacji, bez dobrego dziennikarstwa demokracja się zepsuje i upadnie. Naprawdę. „Nie zapominajcie o realnym świecie, a z wirtualnego korzystajcie tylko po to, żeby ten realny czynić lepszym” – powiedział Pan, zwracając się do studentów po odebraniu Nagrody. Co znaczy „pamiętać o realnym świecie”? Na pierwszy rzut oka wydaje się to proste, zwłaszcza ludziom z mojego pokolenia, dzisiejszym czterdziestolatkom, którzy pierwsze kroki w tym zawodzie stawiali w czasach, gdy nie było Internetu, telefonów, ba – zupełną nowością w Polsce były faksy, czy jako tako działające stacjonarne telefony. Wyobraźcie sobie napisanie – dajmy na to – relacji z niedzielnego meczu hokeja w Oświęcimiu. Tak, żeby tekst – ze zdjęciem – ukazał się w poniedziałkowym wydaniu. Spotkanie, po dogrywkach i karnych, kończy się o 22.00. Nie masz komputera, tylko maszynę do pisania. Nie masz faksu, e-maila, komórki. Napisany na maszynie tekst musisz jakoś przesłać, zdjęcie wywołać – z kliszy, bo przecież nie wynaleziono jeszcze cyfrówek. Materiał musi trafić do redakcji w Krakowie przed północą. Tu zostanie złożony – nie komputerowo, tylko ręcznie, metodą pochodzącą wprost od Gutenberga. Druk o pierwszej w nocy. O szóstej gazeta musi być w kioskach. Przez całe lata właśnie tak funkcjonowali dziennikarze. Materiał zdobywało się w realnym świecie, tu się go tworzyło – i tradycyjnymi metodami, na przykład autobusem PKS-u, przesyłało. Brakowało ci wiedzy? Musiałeś pytać ekspertów, odsiedzieć swoje w czytelni, pobiec do biblioteki. Dzisiaj jest inaczej. Prościej? Z technicznego punktu widzenia – tak. To oczywiste. Ale też i trudniej. Dlaczego? Bo wszyscy, teoretycznie, mają ten sam natychmiastowy dostęp do bezkresnej liczby informacji. Rodzi to problem dwojakiego rodzaju: jak odsiać ziarno od plew i jak poko-

2009

nać konkurentów dysponujących podobnymi możliwościami. Jestem w stu procentach pewien, że nie da się tego zrobić bez tradycyjnej wiedzy, bez ślęczenia nad podręcznikami, bez lektury dzieł klasyków i ich oponentów, bez uważnego śledzenia bieżących wydarzeń, agencyjnych doniesień i komentarzy czołowych publicystów. Słowem: bez wszystkiego tego, co od wielu lat uchodzi słusznie za podstawowy warsztat inteligenta. Jasne, że większość tych rzeczy znajdziemy dzisiaj w Internecie – są tam już podręczniki, są klasycy, są informacje, komentarze. Sęk w tym, byśmy z tego korzystali. I byśmy przy tym traktowali Internet jak formę, taką samą, jaką dotąd była i jest książka czy papierowa gazeta. Formę przekazu, a nie wyrocznię i źródło wszelkiej wiedzy o świecie. Czy zapatrzenie w Internet grozi oderwaniem od rzeczywistości? Tak. Wrócę do mych rówieśników. I my, i nasi starsi koledzy, mimo osobistych doświadczeń z przeszłości, choćby tych, o których wspomniałem, ulegliśmy złudzeniu, że świat przeniósł się do Internetu. Wielu, jeśli nie większość z nas, szuka tam odpowiedzi na dręczące nas pytania, upatruje remedium na wszelkie problemy. A coraz częściej – prawdy, i to tej przez duże P. Uważam, że obecny światowy kryzys gospodarczy jest efektem owego fałszywego wyobrażenia. Zwłaszcza bankowcy pogrążali się ostatnimi laty w wirtualnej rzeczywistości. Gdyby to dotyczyło wyłącznie ich, nie byłoby tragedii. Ale przecież skutki wirtualnych operacji opartych na kosmicznych wyobrażeniach o rynku, napędzanych chciwością, odczuwają dziś miliony zwykłych ludzi. Są to zupełnie realni obywatele w realnych krajach, a nie jakieś boty z komputerowej gry, kreacje z Simsów, czy Second Life. Ludzie, którzy decydują o ich losie – politycy, ekonomiści, biznesmeni i ich doradcy – powinni o tym pamiętać. Podobnie ci, którzy próbują opisać świat. Nie można zrozumieć ludzi i świata zza biurka, obserwując wszystko na monitorze. Trzeba świat zwiedzić, zobaczyć z bliska, doświadczyć go. Rozmawiać z ludźmi. Owszem, formy komunikacji, przekazywania informacji zmieniły się i będą zmieniać. Ale podstawowy warsztat inteligenta pozostanie zawsze ten sam. By zrozumieć świat, nadal potrzebna będzie wiedza, wszechstronna informacja, do tego umiejętność analizy i ko-

jarzenia faktów. Odwaga stawiania pytań. Cierpliwe poszukiwanie odpowiedzi. Wierzę, że wasza uczelnia nadal kształcić będzie takie osoby, że wśród tych, którzy dopiero rozpoczęli studia, znajdą się wyznawcy, a może i następcy Eugeniusza Kwiatkowskiego. Pytanie, które nie mogło nie paść ;-) : na co przeznaczy Pan nagrodę? Kocham muzykę. I kocham kino. Na pewno wzbogacę swoją kolekcję płyt i filmów o najnowsze pozycje. I tak bym to zrobił, ale teraz przynajmniej mogę poszaleć bez narażania się żonie (śmiech). Po raz kolejny wybiorę się też do Londynu. Jest tam fantastyczna mieszanka nieskończonej liczby kultur, a zarazem coś, co mnie najbardziej fascynuje – wyjątkowo udane połączenie dobrej tradycji i ultranowoczesności. Polecam wszystkim zwłaszcza podróż z okolic parlamentu do Canary Wharf, gdzie przeniosły się z City banki i Reuters. Ale większość pieniędzy przeznaczę na zapewnienie komfortowych warunków starszej córce, Małgosi, która właśnie rozpoczęła studia ekonomiczne. Zainwestuję w jej kształcenie bez wahania, bo po pierwsze chodzi o prawdziwą, niewirtualną osobę (śmiech), a po drugie – wydaje się oczywiste, że nie stocznie, kopalnie i huty są dziś kapitałem rozwiniętych społeczeństw. Owym kapitałem jest wiedza, rozumienie współczesnego świata, innowacyjność. Prawdziwym skarbem są zaś ludzie wyposażeni w te przymioty. Tacy byli Władysław Grabski i Eugeniusz Kwiatkowski. Może dzięki mojej inwestycji Gosia pójdzie ich śladem, co oznacza, że za kilkanaście lat Polska będzie jeszcze fajniejszym krajem? Rozmawiała: Małgorzata Strakowska-Szczurek

11


WYKŁAD

WYKŁAD

Zapewnianie jakości

Od Biblii do ISO 22000 Na początku była jakość! Przyjmując to zdanie jako motto wykładu, chciałem podkreślić, że jakość zawsze była ważna, no – może prawie zawsze... – tak prof. Tadeusz Sikora rozpoczął wykład inauguracyjny, otwierający oficjalnie zajęcia dydaktyczne w nowym, jubileuszowym roku akademickim. Treść wykładu publikujemy poniżej. In principio erat qualitas!1 W Biblii, w Księdze Rodzaju, czytamy: „Wtedy Bóg rzekł: »Niech stanie się światłość«. I stała się światłość. Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności [...]” [Rdz 1, 3-4]2 . A Bóg widział, że wszystko co uczynił, było bardzo dobre” [Rdz 1, 31]. Bóg dokonał samooceny dzieła, które stworzył! I dokonał oceny poziomu jego jakości. To, co stworzył, było bardzo dobre! Wykonując pracę, też powinniśmy przeprowadzić jej ocenę! Ocenić, jaki jest efekt naszej pracy! Czy samoocena wystarcza do oceny stworzonego dzieła? Myślę, że nie! Mogą być wady ukryte! Dopiero w eksploatacji możemy się przekonać, jaka to jest jego jakość! Potrzebna jest więc dodatkowa, niezależna ocena. I dalej w Genesis czytamy: „A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym trudzie jaki podjął” [Rdz 2, 2]. Wniosek: stworzenie dzieła (wyrobu) odpowiedniej jakości wymaga odpowiedniego wysiłku, odpowiedniego trudu, po którym należy nam się odpoczynek! Ale tylko za dobrze wykonaną pracę! O odpowiedniej jakości! Nawiążę jeszcze tylko do dwóch aspektów w Biblii, które dzisiaj uważamy jako bardzo ważne, np. w ustawodawstwie Unii Europejskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny żywności, a więc bardzo ważnego aspektu jakości żywności. Otóż w  Księdze Kapłańskiej [Kpł 11–15] mamy szczegółowe przepisy dotyczące tego, co dzisiaj nazywamy „Prawem żywnościowym” i „Dobrą praktyką higieniczną” – szczegółowe zakazy i nakazy dotyczące, np. gatunków zwierząt, z których mięso wolno spożywać i tych, z których jest zabronione, jak również szczegółowe zasady postępowania w  zakresie utrzymania higieny. Można przyjąć, że człowiek zawsze zwracał uwagę na jakość, np. sprzętów, których używał. Oczywiście, nie używając pojęcia

jakość w obecnym jego znaczeniu. Zarówno przedmioty służące do wykonywania codziennej pracy, jak i sprzęt służący, np. myślistwu, były ciągle doskonalone.

Jakość w starożytności... Pierwsze wzmianki dotyczące jakości płótna lnianego pochodzą z Egiptu, sprzed 2000 r. przed Chrystusem. Około 1200 p.n.e., za panowania Ramzesa III, zostały ułożone tzw. listy towarowe zawierające wymagania dotyczące towarów, np. w odniesieniu do masy żywicznej kadzidła ustalono, że: „barwa jej może się wahać tylko od mglistej żółcieni bursztynu do bladej jak światło księżycowe barwy jadeitu”. W miarę rozwoju materialnego i kulturalnego zagadnienie jakości ulegało skomplikowaniu i miało coraz większe znaczenie społeczne, co znajduje odbicie w  regulowaniu wymiany dóbr i świadczenia usług normami zwyczajowymi i  przepisami prawa. Przykładem może być Kodeks Hammurabiego, króla Babilonu (1792–1750 p.n.e.), w którym zapisana jest odpowiedzialność m.in. murarza, szkutnika, lekarza za wykonaną pracę. W Kodeksie zapisano m.in. następujące kary za oszustwo lub wadliwie wykonaną pracę: Paragraf 108: „Jeżeli oberżystka jako zapłatę za piwo zboża nie przyjęła, (lecz) według odważnika (zbyt) dużego srebro przyjęła, bądź równowartość piwa względem wartości zboża obniżyła (i) oberżystce tej udowodni się to, do wody wrzuci się ją” (np. w nurt rzeki Tygrys). Paragraf 229: „Jeśli murarz obywatelowi dom zbudował, a pracy swej (odpowiednio) nie umocnił i dom zbudowany zawalił się i spowodował śmierć właściciela domu, murarz ten zostanie zabity” 3.

Pojęcie jakości Przyjmuje się, że pojęcie jakość – poiothes wprowadził Platon (427–347 przed Chr.). Cyceron (106–43 przed Chr.) stworzył łaciń-

3 Na początku była jakość! Kodeks Hammurabiego, przekład Marek Stępień, Wyd. ALFA, Cytaty z Biblii: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Warszawa 2000. Wyd. Pallotinum, wyd. IV, Poznań - Warszawa 1986. 1

2

12

ski odpowiednik greckiego słowa poiothes – qualitas! Etymologicznie polski wyraz jakość jest tłumaczeniem qualitas, określającego: właściwość, przymiot. W wielu językach wyraz jakość zachował brzmienie zbliżone do łacińskiego qualitas, np. ang. Quality, niem. Qualität itp. Rosyjskie kaczestwo jest – tak jak w polskim przypadku – tłumaczeniem z łaciny słowa qualitas. Pojęcie jakość, zarówno w języku łacińskim, jak i polskim, kojarzy się ściśle z  przymiotnikiem „jaki?” (np.: jaki jest dany przedmiot, czyn, pomysł).

...przez średniowiecze W średniowieczu cechy rzemieślnicze i gildie kupieckie troszczyły się o to, aby wytwarzane wytwory ludzkich rąk i talentu miały możliwie wysoką jakość. Np. w  średniowiecznym Krakowie wytwórcy nieposiadający określonych uprawnień, nadanych im przez cechy rzemieślnicze, czyli niemający swoistych certyfikatów ówczesnego systemu zapewnienia jakości, tzw. partacze, swoje wyroby mogli sprzedawać poza murami miasta, np. w okolicy obecnej ul. Krupniczej. Dziś współcześni partacze sprzedają swoje wyroby na płycie Rynku Głównego!4

do czasów nowożytnych... W wieku XVI Andrzej Frycz Modrzewski w dziele De republica emendanta (O naprawie Rzeczypospolitej), w rozdziale O nadzorach handlu i pieniędzy, pisał m.in.: „Swawolą się co niemiara szynkarze fałszując wina i drogo je ceniąc. Urząd przeto wymiarkowawszy, jakie są ich własne koszty, a nawet dozwalając im na sprawiedliwy zysk, powinien ceny oznaczać, a karać onych fałszerzy win […]. Obowiązkiem więc urzędu byłoby mieć nadzór nad tymi i innymi sprawami na targach, a więc badać, czy dobre są towary przywiezione skądinąd, naznaczać ceny, oszacowywać wyroby wszystkich rzemieślników, a także pod ciężkimi karami zakazywać mo4 Wawak T.: Zarządzanie przez jakość, Wyd. Informacji Ekonomicznej, Kraków 1995.

www.uek.krakow.pl

nopoli, bo przez to potem towar sprzedawany jest po cenach nadmiernych i niektórzy ludzie zbytnio się bogacą, a wielu innych musi cierpieć niedostatek”. I dalej: „Nikt także nie wątpi, jak mniemam, że wielce potrzebny jest urzędnik, który by miał nadzór nad rynkiem, to znaczy nad targowiskami, który by wiedział o wszystkim, co u nas sporządzone i skądinąd przywiezione, i który by temu cenę naznaczał stosownie do okoliczności. Niechby także baczył, czy z pożytkiem dla Rzeczypospolitej sprzedaje się zboże i płyny na miarę, a mięso, ser i inne podobne rzeczy na wagę. Przede wszystkim jednak musiałby dawać baczenie na to, cokolwiek się przywozi i co wywozi, badać czy jest dobre, naznaczyć cenę oraz miarę […]”. Z pobieżnej analizy powyższego cytatu wynika, że autor nie był zwolennikiem wolnego rynku, a możliwość zapewnienia jakości widział w drodze urzędowej kontroli! Także Mikołaj Kopernik w traktacie pt.: Monetae cudendae ratio – 1526 r. (O sposobie bicia monety) sformułował zasady reformy monetarnej opartej na projekcie poprawy jakości pieniądza i ujednolicenia monety pruskiej i polskiej. Sformułował prawo ekonomiczne, zgodnie z którym pieniądz gorszy wypiera pieniądz lepszy5. Można też przytoczyć ukaz cara Rosji Piotra I z 1723 r. w sprawie jakości broni. Na uwagę zasługuje zwięzłość dokumentu, gdzie na niespełna jednej stronie tekstu możemy przeczytać o karach za nieodpowiednią jakość broni, o metodach kontrolowania jakości broni i postępowaniu w celu zapewnienia jakości. Dwa przykłady karania za niewłaściwą jakość broni: „Jeżeli pomimo tego wojsko dostanie złą broń, psującą się podczas bitwy, nie oszczędzając się bić batami [...]: starszego kontrolera wojskowego bić do nieprzytomności; nadzorcę uczynić pisarzem, a jego pomocnika pozbawić niedzielnej porcji wódki na okres jednego roku”. Jaka dotkliwość kary! Czasy rewolucji przemysłowej niezbyt sprzyjały jakości produktów. Pojawienie się anonimowego konsumenta rozluźniło zasady odpowiedzialności producentów za jakość. Kontrola jakości sprowadzała się najczęściej do sortowania masowo wytwarzanych produktów na zgodne i niezgodne z wymaganiami. Pojawia się stanowisko brakarza. Starano się jednak kontynuować tradycje rzemieślnicze związane z identyfikacją wyrobów. Znak rozpoznawczy mistrza cechu przekształcono w markę towarową będącą gwarantem jakości produktu. Rozwój zapewniania jakości, od osobistego nadzoru właściciela do systemów zarządzania jakością, przechodził przez kilka faz. 5 Nowa encyklopedia powszechna PWN, tom 3, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1997.

Fazy rozwoju zapewniania jakości • • • • • • • • •

• • • • •

osobisty nadzór właściciela – kierownika; około 1914 r. – wydzielanie stanowiska kontrolera – brakarza; 1924 r. – A. Shewhard zaproponował kartę kontrolną; lata 20. i 30. XX w. – tworzone są piony kontroli technicznej; lata 40. i 50 XX w. – określanie przyczyn powstawania wad i ustalania sposobów zapobiegawczych; powstawanie w zakładach działów służb jakości; w 1961 r. przedstawiona została przez A.V. Feinenbauma koncepcja kompleksowego sterowania jakością; w latach 1965–1975 w krajach wysoko uprzemysłowionych następuje gwałtowny rozwój kompleksowego podejścia do rozwiązywania problematyki jakości; po 1975 r. prowadzone jest konsekwentne doskonalenie sterowania jakością; w zakładach powstają piony zapewnienia jakości; lata 80. i 90. XX w. to kompleksowe podejście do problematyki jakości – rozwój koncepcji TM. W organizacjach powstają działy zarządzania jakością; powoływani są pełnomocnicy ds. zarządzania jakością; w 1987 r. – Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) publikuje normy ISO serii 9000; w 1987 r. ustanowiono Amerykańską Nagrodę Jakości im. Malcolma Baldrige’a; rok 2000 – ISO publikuje kolejną wersję norm serii 9000; podejście procesowe w zarządzaniu jakością; przełom XX i XXI w. to poszukiwanie nowych rozwiązań w zarządzaniu jakością; ostatnią rodziną norm opublikowanych przez ISO jest seria 22000 dotycząca zarządzania bezpieczeństwem żywności.

W tradycyjnym podejściu jakość dotyczyła wyrobu, w podejściu nowoczesnym jakość dotyczy organizacji, jest pojęciem strategicznym i dotyczy wszystkich zatrudnionych w organizacji, jest określana przez kierownictwo. Jakość jest na odpowiednim (optymalnym) stopniu i dotyczy ciągłego doskonalenia.

Antyjakościowy system zarządzania Po II wojnie światowej, w naszej rzeczywistości, był budowany przez ponad 40 lat model nakazowo-rozdzielczy, który stworzył antyjakościowy system zarządzania, polegający m.in. na: kulcie ilości (ilość miała przejść w jakość), kulcie przeciętności, negatywnym naborze, przewadze polityki nad ekonomią, braku odpowiedzialności za to co i jak się robi. System ten sprawił, że zrodziły się takie zjawiska, jak: podaż trwale i powszechnie była niższa od popytu, radykalne ograniczenie konkurencji, rozwój produkcji standardowej i wielkoseryjnej, naruszanie poziomu jakości przez producenta, niska jakość poprzez wzrost kosztów własnych zwiększała cenę produktu. System ten doprowadził nie tylko do obniżenia jakości wyrobów i usług, ale spowodował bardzo głęboko rozwiniętą demoralizację i wywołał kryzys pracy6. Chociaż, jak zauważył prof. Leszek Kołakowski, ten okres stanowił tylko 4% w dziejach polskiej państwowości. Tylko dlaczego te 4% przypadło w okresie naszego życia? Także Jan Paweł II w encyklice Centesimus annus, ogłoszonej 1 maja 1991 r. napisał: 6

„...dziś problem polega nie tylko na tym, by dostarczać człowiekowi odpowiednią ilość dóbr, ale także by zaspokoić zapotrzebowanie na jakość: jakość towarów produkowanych i konsumowanych, jakość usług, z których się korzysta, jakość środowiska naturalnego i życia w ogóle”. Proszę także zwrócić uwagę, że hasło na nowym sztandarze, który został dzisiaj przekazany JM Rektorowi, też dotyczy jakości: „Rerum cognoscere causas et valorem”! Należy także podkreślić, że w zapewnieniu jakości najważniejsza jest etyka! Prawo, które reguluje niektóre aspekty w tym zakresie, określa nam ramy naszego działania, systemy zarządzania są tylko narzędziami, które powinny pomóc osiągnąć zamierzony cel. A bez przestrzegania zasad etyki przez każdego uczestnika procesu, zapewnienie jakości będzie niemożliwe. Wielcy teoretycy i praktycy jakości w końcu ubiegłego wieku twierdzili, że XXI wiek będzie wiekiem jakości. Wyrażam nadzieję, że będziemy tego świadkami. prof. dr hab. Tadeusz Sikora Katedra Zarządzania Jakością

Wawak T.: Zarządzanie przez jakość, Wyd. Informacji Ekonomicznej, Kraków 1995.

13


WYDARZENIA

Targi Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Uroczyste otwarcie Dni Otwartych

Jak zwykle największą popularnością cieszyło się stoisko Rekrutacja

Dni Otwarte za nami W dniach 23-24 października byliśmy świadkami i uczestnikami wydarzenia bez precedensu – jako pierwsi w regionie zorganizowaliśmy dwudniowe, jesienne Dni Otwarte Uczelni, połączone z Międzynarodowymi Dniami Otwartymi i Targami Językowymi. Głównym celem przedsięwzięcia było zapoznanie z Uczelnią przyszłych kandydatów na studia, przedstawienie im możliwości edukacyjnych, bazy dydaktycznej i materialnej Uniwersytetu. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi i rozmowom z przedstawicielami Uczelni, jej pracownikami i studentami, wszyscy zainteresowani poznali zasady rekrutacji, rodzaje studiów, ich warunki i przebieg. Mogli dowiedzieć się też o szansach i perspektywach zawodowych absolwentów UEK. Dzięki „umiędzynarodowieniu” imprezy odwiedzający nas młodzi ludzie mogli poBardziej aktywni mogli już teraz poznać organizacje studenckie UEK

14

znać i zrozumieć wartości wynikające z wyjazdów edukacyjnych poza granice kraju. Zarówno przyszłoroczni maturzyści, jak i studenci dokładnie poznali międzynarodową politykę Uczelni, a przede wszystkim konkretne oferty stypendiów, staży czy praktyk zagranicznych. Biuro Programów Zagranicznych UEK przedstawiało możliwości wyjazdów na stypendia zagraniczne oraz na studia, m.in. w ramach programu Erasmus. Zainteresowanym studiami w językach obcych służyło informacjami o programach English Track i Seminars with Professionals. Swoją ofertę przedstawił też Dział Współpracy z ZagraniPrezentację oferty dydaktycznej urozmaicały gry i zabawy

Wielu maturzystów kibicowało pokazom tańca i sztuki barmańskiej cą, który zajmuje się m.in. koordynowaniem wymiany pracowników i studentów z uczelniami zagranicznymi. Międzynarodowe Dni Otwarte były również okazją do poznania działalności organizacji studenckich, które zaistniały na płaszczyźnie międzynarodowej (np. Erasmus Student Network). Łącznie w tych dniach Uczelnię odwiedziło ponad 2,5 tys. osób, z czego najliczniejszą grupę stanowili jak zwykle uczniowie krakowskich szkół ponadgimnazjalnych. Dopisali też goście z miejscowości ościennych. Pytani o powód przybycia na Dni Otwarte młodzi ludzie podkreślali przewagę bezpośredniego kontaktu nad innymi sposobami zdobywania informacji o studiach na UEK. Nie tylko nauką... Organizatorzy Dnia Otwartego zapewnili odwiedzającym wiele atrakcji. Prezentacja filmu o Uczelni, pokazy sztuki barmańskiej, pokazy tańca AZS, koncerty formacji Grupo Ire i O’reggano, pokaz mody w wykonaniu studentek i studentów UEK oraz programu Erasmus, pokazy tańca: Kat Vision, Uek Can Dance oraz Por Fiesta Club, występ chóru Dominanta – to tylko niektóre z nich. Najnowsze trendy mody prezentowali studenci UEK

www.uek.krakow.pl

Alicja Bachulska Przyszłam na Dni Otwarte, gdyż chciałam zobaczyć, jak wygląda Uniwersytet. Jeśli nie dostanę się na studia w Wielkiej Brytanii, chciałabym studiować u Was stosunki międzynarodowe, gdyż Uniwersytet jest jedną z najlepszych szkół wyższych w Krakowie.

Maciej Swaryczewski Interesuje mnie studiowanie ekonomii na Waszej Uczelni. To kierunek zgodny z moimi zainteresowaniami, a Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest najlepszą opcją, jaką mogę wybrać. Izabela Piekarczyk Przyszłam na Dni Otwarte UEK, ponieważ chciałam poznać warunki rekrutacji w roku akademickim 2010/2011. Chciałabym u Was studiować Turystykę i rekreację, ponieważ lubię podróże, a geografia to moja pasja.

Ponad 40 wystawców, 7,5 tysiąca uczestników, prezentacje firm i tysiące pytań o możliwości i warunki stażu, praktyk i pracy – to najkrótsze podsumowanie tegorocznych Targów Pracy UEK, zorganizowanych przez Akademickie Centrum Kariery naszej Uczelni 22 października br.

Zorganizowane już po raz szósty targi były najlepszą okazją, by w jednym miejscu i czasie poznać aktualne oferty pracy, porozmawiać z pracodawcami o wymaganiach stawianych kandydatom, złożyć dokumenty aplikacyjne, otrzymać katalog targowy oraz materiały informacyjne przygotowane przez pracodawców. A było z czego wybierać.... Swoją ofertę zaprezentowało ponad 40 firm z branży FMCG, finansów, rachunkowości, IT, doradztwa personalnego, konsultingu, produkcji i handlu, by wymienić tylko takie firmy, jak: State Street Services (Poland) Limited Sp. z o.o., Capgemini Polska Sp. z o.o., Adecco Poland, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Danone, Henkel Polska Sp. z o.o., KPMM, PricewaterhouseCoopers, PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne, Shell Polska Sp. z o.o. W targach udział wzięły również firmy rekrutacyjne, poszukujące pracowników dla swoich klientów działających w wielu branżach. Dodatkowo odbyły się prezentacje, prowadzone przez takie firmy, jak: Hitachi Data Systems (Polska) Sp. z o.o., Electrolux Poland Sp. z o.o., Capgemini Polska Sp. z o.o., State Street Services (Poland) Limited Sp. z o.o., PMI Service Center Europe Sp. z o.o., Stowarzyszenia „Manko”. Odwiedzający mieli możliwość porozmawiania z pracodawcami oraz zadawania pytań podczas niezobowiązujących rozmów na stoiskach firm. Dodatkowo można było pozostawić CV lub wypełnić formularz aplikacyjny. Swoją ofertę skierowaną do osób poszukujących pracy i pomocy w zakresie planowania kariery zaprezentowały również Wojewódzki Urząd Pracy i Grodzki Urząd Pracy w Krakowie.

Organizatorzy pomyśleli także o niepełnosprawnych – na stoisku Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji – Centrum Integracja Kraków osoby niepełnosprawne oraz pracodawcy mogli uzyskać informacje na temat projektów aktywizacji zawodowej oraz możliwości i form zatrudnienia. Podczas Targów Pracy można było otrzymać zarówno katalog targowy zawierający reklamy wszystkich wystawców, jak i liczne firmowe materiały reklamowe. – Mam nadzieję, że Targi Pracy przyniosły wiele korzyści odwiedzającym je studentom i absolwentom poszukującym ciekawej i wymarzonej pracy, a tym, którzy jeszcze nie szukają konkretnej oferty, pomogły poznać realia rynku pracy i wymagania pracodawców – mówi Maja Timler-Świech, kierownik ACK. Odwiedzający targi mogli skorzystać z porad agencji pośrednictwa pracy i osób specjalizujących się w doradztwie personalnym. Można było świadomie zaplanować swój rozwój zawodowy czy przygotować się do udziału w procesie rekrutacji. Co o Targach Pracy UEK i ich uczestnikach myślą ich wystawcy? Odsyłamy do lektury sondy! Szczegółowe informacje: www.kariery.uek.krakow.pl.

Patronat honorowy:

mgr inż. Andrzej Martynuska – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Piotr Baran – prezes Zarządu Małopolskiego Związku Pracodawców, Wacław Andruszko – Dyrektor Biura Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, prof. dr hab. Roman Niestrój – Rektor UEK.

15


WYDARZENIA

NAGRODY

Zuzanna Rapkiewicz – HC Recruitment, PricewaterhouseCoopers Największym atutem tegorocznych targów pozostanie wyjątkowa frekwencja. Zdarzały się momenty, kiedy do naszego stoiska ustawiały się wręcz kolejki odwiedzających, materiały informacyjne znikały w mgnieniu oka, a nasi konsultanci nie nadążali z udzielaniem informacji. Jak oceniamy kwalifikacje i umiejętności Waszych studentów? Jak najbardziej spotykają się one z naszym zainteresowaniem. Co roku nawiązujemy współpracę z wieloma z nich w formie praktyk bądź stałego zatrudnienia. Wbrew pozorom oceny zdobywane w trakcie studiów nie grają decydującej roli w procesie rekrutacji. Przede wszystkim szukamy osób, które posiadają zdolności

analitycznego myślenia i syntezy oraz umiejętności pracy w grupie. Podstawowym wymaganiem jest także biegła znajomość języka angielskiego. Jednym z najważniejszych oczekiwań wobec kandydatów jest motywacja, chęć do rozwoju i zdobywania doświadczenia w doradztwie. Studentów zachęcamy do aktywnego wykorzystywania czasu studiów. Poza zdobywaniem wiedzy na zajęciach, warto postawić również na rozwijanie umiejętności „miękkich”. Podczas rekrutacji często okazuje się, że zainteresowania, zdobyte doświadczenie czy dodatkowe wykształcenie są dużo ważniejsze niż podstawowy kierunek studiów.

Elżbieta Zielińska – Recruitment Manager StateStreet Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego są cennym nabytkiem każdej firmy. Dobrze wykształceni i przygotowani do rozpoczęcia kariery zawodowej. Podczas targów studenci 4 i 5 roku najczęściej pytali o możliwość rozpoczęcia pracy w pełnym wymiarze. Natomiast ich młodsi koledzy byli głównie zainteresowani ofertami praktyk i staży, które pozwoliłyby na efektywne połączenie wiedzy akademickiej i praktyki zawodowej. Jakie umiejętności są szczególnie doceniane w naszej firmie? W State Street dużą wagę przywią-

zujemy przede wszystkim do zdolności analitycznych oraz biegłej znajomości języka angielskiego. Doświadczenie w pracy zespołowej jest dla nas również cennym atutem. Gdybym miała poradzić Państwa studentom – przyszłym kandydatom do pracy w naszej firmie, powiedziałabym: przede wszystkim uczcie się języków i nie opuszczajcie zajęć! Wiedza teoretyczna i znajomość języków obcych to punkt wyjściowy na początku kariery zawodowej. Mając solidne podstawy merytoryczne, będzie Wam zdecydowanie łatwiej.

Monika Nowicka-Niedojadło – Business Manager, Start People Sp. z o.o. Na bazie naszych obserwacji i rozmów ze studentami UEK (przeprowadzonych nie tylko na targach) wysuwa się jeden wniosek: absolwenci tej uczelni są jednymi z najlepiej przygotowanych do rozpoczęcia pracy zawodowej, zarówno pod względem merytorycznym, jak i motywacyjnym. Dużą wagę przywiązują do nauki języków obcych, co jest niezmiernie ważne. Z punktu widzenia naszej organizacji najcenniejsze są dla nas wybitne zdolności interpersonalne, ukierunkowanie na cel, radzenie sobie z trudnościami oraz motywacja do ciągłego uczenia się. Poszukujemy też kandydatów, którzy wykazują się przynajmniej potencjałem w obsza-

16

rze profesjonalnej obsługi klienta. Liczą się również umiejętności językowe. Najbardziej poszukiwane są osoby, które posiadają już jakieś doświadczenia w biznesie, tzn. odbyły przynajmniej praktyki lub staże. Dzięki temu posiadają już minimalną wiedzę na temat tego, jak się zachować i czego oczekuje od nich organizacja, której niebawem staną się częścią. Istotne jest też, aby od początku przedstawiali się w sposób wiarygodny oraz z zaangażowaniem uczestniczyli w życiu firmy. Przede wszystkim trzeba wykształcić w sobie wiele umiejętności, ponieważ sama wiedza i chęci nie wystarczą.

www.uek.krakow.pl

Nasze studentki laureatkami Konkursu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Kapituła Konkursu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. Marii Gmytrasiewicz (SGH) oceniła nadesłane na konkurs prace habilitacyjne, doktorskie, magisterskie i dyplomowe z dziedziny rachunkowości, na podstawie których zostały nadane odpowiednie stopnie naukowe oraz dyplomy ukończenia studiów wyższych. Nagrody im. prof. dr hab. Stanisława Skrzywana za prace magisterskie, przyznane na podstawie punktacji uzyskanej w drodze podwójnej recenzji, otrzymały absolwentki naszego Uniwersytetu, seminarzystki Katedry Rachunkowości Finansowej (Wydział Finansów) i Katedry Rachunkowości (Wydział Zarządzania):

I stopnia: – mgr Justyna Suchenia – „Kreatywna rachunkowość wyzwaniem dla procesu badania sprawozdań finansowych”, promotor: prof. dr hab. Bronisław Micherda; III stopnia: – mgr Agnieszka Harsze – „Rachunkowość a odpowiedzialność przedsiębiorstw wobec społeczeństwa na przykładzie ochrony środowiska”, promotor: dr Marta Stępień; – mgr Ewelina Kołtun – „Rachunek kapitału”, promotor: prof. dr hab. Bronisław Micherda; – mgr Joanna Soczówka – „Odroczony podatek dochodowy skutkiem dwoistości polskich przepisów prawnych”, promotor: dr Marta Stępień; wyróżnienie: – mgr Monika Fuks – „Opodatkowanie holdingów w Polsce i w wybranych krajach europejskich”, promotor: dr Joanna Toborek-Mazur. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych! n

Dr Tomasz Maślanka laureatem III edycji konkursu „Złote Skrzydła 2009” Dr Tomasz Maślanka, adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw, wykładowca Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK, został laureatem trzeciej edycji konkursu „Złote Skrzydła 2009”, organizowanego przez „Gazetę Prawną”.

Nasze Laureatki; od lewej: mgr Ewelina Kołtun, mgr Agnieszka Suchenia, mgr Joanna Soczówka i mgr Agnieszka Harsze.

Profesor Maria Sierpińska doktorem honoris causa! Decyzją Naukowej Rady Krasnodarskiego Narodowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki prof. dr hab. Maria Sierpińska, profesor wizytujący w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UEK, rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, została uhonorowana zaszczytnym tytułem doktora honoris causa Krasnodarskiego Narodowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki. Gratulujemy! n

Nagrodzona za słowa prawdy

W tym roku do konkursu zgłoszono łącznie 47 książek, z czego 33 dotyczyły prawa handlowego, cywilnego, i adJest nam niezmiernie miło powiadomić, że nasza ministracyjnego. Dr Tomasz Maślanka został nagrodzony w kategorii „Zarządzanie” studentka Valentina Pokrovskaya, autorka pracy „Spoza książkę pt. „Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw”. łeczna odpowiedzialność biznesu w polskim sektorze Konkurs „Złote Skrzydła” jest dedykowany najlepszym młodym autorom książek banków komercyjnych (przykład FORTIS Bank Polska specjalistycznych. Promuje autorów, którzy wnoszą pewien wkład w rozwój okreSA)”, została laureatką IV edycji konkursu na najlepszą ślonej dziedziny, utwory, które są wyrazem własnych badań i dociekań naukowych, pracę dyplomową z zakresu etyki w biznesie „Verba mają walor praktyczny.  Co roku nagradzane są najlepsze polskie prace z zakresu Veritatis”, organizowanego przez Konferencję Przedpodatków, zarządzania, prawa gospodarczego i prawa pracy. siębiorstw Finansowych w Polsce. Promotorem nagroWykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przedstawił m.in. wyniki dzonej pracy był dr hab. Czesław Mesjasz, prof. UEK. badań dotyczące kształtowania się wskaźników analitycznych opartych na cash flow Decydując o wyborze nagrodzonych prac, członw branżach budowlanej i handlowej. Wskazał też główne źródła wykorzystania gokowie Jury podkreślali wysoki poziom prac zgłoszotówki w poszczególnych rodzajach działalności w przednych do tegorocznej edycji konkursu. Gratulujemy siębiorstwach tych branż. Na podstawie danych finansoi życzymy dalszych sukcesów! n wych z lat 2001–2004, dotyczących notowanych na GPW w Warszawie spółek będących w złej sytuacji finansowej, wyDecyzją Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 7 lipca 2009 r. powołany został Międzynarodowy korzystując między innymi inforZespół Ekspercki ds. Programów Zrównoważonego Rozwoju Kraju PAN, którego celem jest przymacje zaczerpnięte z rachunku gotowanie i przedstawienie Prezydium PAN oceny realizacji problematyki badawczej w zakresie przepływów pieniężnych, zbudozrównoważonego rozwoju kraju i określenia pożądanych kierunków badań naukowych i prac rozwano kilkanaście modeli przewiwojowych w tej dziedzinie. Miło nam poinformować, że członkiem Zespołu został m.in. prof. dr hab. dywania upadłości. Ryszard Borowiecki, kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Gratulujemy! Gratulujemy! n

17


WYWIAD

KONKURSY

Borys Skraba, dyrektor konkursu „Laury Magellana”, prezes Korporacji Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie podczas konferencji prasowej otwierającej drugą edycję konkursu

Zbuduj swoje imperium z paczkomatami! 21 października wystartował ogólnopolski konkurs InPost „Zbuduj swoje imperium z paczkomatami”, którego celem jest wsparcie przedsiębiorczych studentów i umożliwienie im otwarcia własnej firmy dzięki profesjonalnej pomocy prawnej oraz środkom finansowym z Unii Europejskiej. InPost – największy, niezależny operator pocztowy – do udziału w konkursie zaprasza wszystkich studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Szkoły Głównej Handlowej. Projekt polega na umożliwieniu studentom realizacji marzeń o posiadaniu własnej firmy poprzez wsparcie realizacji ich pomysłów biznesowych na najlepsze e-usługi wykorzystujące sieć. Przedmiotem konkursu jest opracowanie biznesplanu przedsiębiorstwa wykorzystującego w swojej działalności sieć Paczkomatów 24/7 firmy InPost. Dodatkowym warunkiem udziału w projekcie jest spełnienie wymogów ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. – Chcemy dotrzeć do wyróżniających się studentów, którym firma InPost pomoże zrealizować innowacyjne i rokujące powodzenie pomysły biznesowe. Konkurs ma promować w środowisku studenckim postawy przedsiębiorcze i wyłonić najbardziej ambitne jednostki – mówił na konferencji prasowej otwierającej konkurs prof. Roman Niestrój, Rektor UEK. – Inicjatywa ta stanowi żywy przykład, że

18

uczelnie nie mogą kształcić tylko pracowników. Musimy pamiętać, że uczelnie ekonomiczne kształcić muszą animatorów rynku. Konkurs składa się z dwóch etapów – w pierwszym, który rozpoczął się 21 października br. i potrwa do 23 listopada, przyjmowane są zgłoszenia uczestników oraz konkursowe propozycje biznesplanów. Uczestnicy mogą przesyłać swoje prace drogą elektroniczną, po uprzednim zarejestrowaniu się na oficjalnej witrynie internetowej konkursu: http://paczkomaty.pl/imperium. Jury, złożone z doświadczonych menedżerów InPost oraz kadry naukowej patronackich uczelni – Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Szkoły Głównej Handlowej – dokona wyboru 6 najciekawszych 6 najciekawszych zgłoszeń. W drugim etapie finaliści zaprezentują swoje pomysły, a komisja wybierze zwycięzców, którym InPost pomoże uruchomić projekty oraz zdobędzie środki finansowe na ich realizację. Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się 15 grudnia 2009 r. – InPost to firma nowoczesna i otwarta na innowacyjne rozwiązania. Zależy nam, aby promować najciekawsze propozycje, dając tym samym możliwość rozpoczęcia własnej działalności najzdolniejszym, przyszłym biznesmenom. Mamy świadomość, że bez dodatkowego wsparcia zarówno finansowego, jak i merytorycznego, szanse na skuteczną realizację planów zawodowych są ograniczone. Zachęcamy zatem do udziału w naszym projekcie – mówi Rafał Brzoska, prezes zarządu InPost. Laureatom najciekawszego biznesplanu zostaną przyznane nagrody w postaci: • ufundowanego przez organizatora wniosku o dofinansowanie z Unii Europejskiej,

• • •

w ramach działania 8.1 PO IG, który zostanie napisany przez profesjonalną firmę doradczą zajmującą się pozyskiwaniem funduszy unijnych (wartość możliwego dofinansowania – do 1 mln zł); pomocy prawnej przy założeniu firmy; udostępnienia biura w siedzibie InPost; zaangażowania InPost w realizację pomysłu.

Patronami honorowymi konkursu są rektorzy UEK i SGH, a jego partnerami – organizacje studenckie NZS UEK i NZS SGH, które będą wspierały konkurs na macierzystych uczelniach. Patroni medialni: „Kurier UEK”, „Manko”, „Magiel”. Szczegóły konkursu oraz zgłoszenia: http://paczkomaty.pl/imperium

Promowana w ramach konkursu usługa Paczkomaty 24/7 to system skrytek pocztowych, podobnych w obsłudze do bankomatów, z których możliwy jest odbiór przesyłki o dowolnej, dogodnej dla adresata porze, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Najnowsze rozwiązanie InPost dostępne jest dla wszystkich kupujących i sprzedających w internecie od 14 października 2009 roku. Mogą oni korzystać ze 150 automatów na terenie całego kraju, a od listopada 2009 roku z kolejnych 150. Jeden z takich paczkomatów znajduje się na terenie kampusu UEK. Szczegółowe informacje na temat nowego rozwiązania dostępne są na stronie www.paczkomaty.pl.

www.uek.krakow.pl

20 października 2009 r. ruszyła druga edycja konkursu „Laury Magellana”, organizowanego przez Korporację Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W konkursie nagradzani są absolwenci Uczelni, którzy – podobnie jak Magellan – łącząc wizję i wyobraźnię z wytrwałością i talentem zarządczym, osiągają wybitne efekty i zmieniają świat. – Opłynięcie przez Magellana kuli ziemskiej i tym samym wytyczenia zupełnie nowych szlaków handlowych zupełnie zmieniło obraz ówczesnego rynku wymiany towarów – mówi organizator i dyrektor konkursu Borys Skraba. – Współcześnie również mamy wizjonerów, których odkrycia, projekty, produkty czy też usługi rewolucjonizują i zmieniają świat. Takich osób poszukujemy do uhonorowania Laurami Magellana. Kandydaci do nagród mogą zgłaszać się sami lub może zgłosić ich każdy, kto uzna, że ich dorobek wart jest wyróżnienia. Zgłosze-

nia przyjmowane będą do 4 grudnia 2009 r. za pomocą formularza na www.laurymagellana.pl. Jeśli zgłaszającym jest osoba trzecia, wówczas zgłaszany otrzymuje potwierdzenie pocztą elektroniczną. Żeby kandydatura była ważna, musi ją osobiście zatwierdzić. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w 5 kategoriach. Pierwsza to Nagroda Główna – Magellan Roku dla niezwykłej osobowości w świecie biznesu. Wyróżniona tym tytułem będzie osoba lub zespół realizujący projekt, który zmienia rzeczywistość, dokonuje widocznej zmiany i w 2009 roku miał pozytywny wpływ na życie gospodarczo-społeczne Polski. Pozostałe kategorie: Debiut, Menedżer, Osiągnięcie Pozazawodowe oraz Nagroda za Całokształt, są przeznaczone dla absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Nad nominacjami czuwać będzie Jury w składzie: prof. Danuta Hübner, Sobiesław Zasada, Janina Ochojska, Artur Waliszewski, Roman Młodkowski, prof. Roman Niestrój, Bartosz Jacyna, które wybierze po trzy oso-

Bartosz Jacyna – sekretarz Jury konkursu „Laury Magellana”

Laureatami I edycji Laurów Magellana byli: • • • •

Sobiesław Zasada – Nagroda za Całokształt Rafał Brzoska, prezes grupy Integer.pl – Manager Roku Łukasz Skalik, kierownik WP.TV – Debiut Roku Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia MANKO, inicjator kampanii społecznej Lokal bez Papierosa – Osiągnięcie pozazawodowe

by nominowane z każdej kategorii. Ostatecznych zwycięzców wybierze ponad 100 członków Korporacji Absolwentów UEK. Wręczenie nagród odbędzie 5 lutego 2010 r. Patroni medialni: TVN CNBC, Onet.pl, Dziennik Gazeta Prawna, Goldenline, Manko, Kurier UEK, Radiofonia Organizator: Korporacja Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Partnerzy organizacyjni: Społeczna Agencja PR, Agencja Interaktywna Trendmaker, NZS UEK. n

19


WYDARZENIA

MEDIA

O problemach z nomenklaturą... i n i e t y l k o...

Promocja GAP 2009 „Szczęśliwej drogi już czas” – te słowa profesora Jerzego Hausnera stanowiły klamrę tegorocznej, XIII już Promocji Absolwentów Specjalności GAP. Kolejny rocznik naszych absolwentów ukończył edukację w murach Uniwersytetu i w trakcie uroczystości, która miała miejsce w dniu 26 września 2009 r., miał możliwość po raz ostatni poczuć radość i dumę z bycia studentem GAP-u. Ostatni, bo nadszedł już czas...

Tegoroczna Promocja była uroczystością wyjątkową. Po raz pierwszy oprócz absolwentów studiów 5-letnich magisterskich uczestniczyła w niej także grupa najlepszych absolwentów studiów I stopnia kierunku Gospodarka i administracja publiczna, którzy w zdecydowanej większości postanowili kontynuować swoją edukację na studiach II stopnia kierunku GAP. Jest to dla nas, pracowników Katedry GAP, powód do wielkiej dumy i satysfakcji. Kolejnym sukcesem, którym możemy się pochwalić, jest uruchomienie od października tego roku modułu studiów doktoranckich GAP na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Oferujemy zatem obecnie pełny, trzystopniowy program studiów, co – jak na ciągle młodą Katedrę – jest osiągnięciem niebagatelnym. Główni bohaterzy naszej Promocji – absolwenci specjalności GAP, spędzili z nami 5 wspaniałych semestrów, które były wypełnione pracą, nauką, rozwijaniem swoich umiejętności i zdolności, ale również stanowiły okazję do wspólnych spotkań, rozmów, odpoczynku. Aktywność naszych studentów przejawiała się w trakcie zajęć, w czasie spędzanych wspólnie Sympozjów GAP, podczas organizowanych przez ich koło naukowe debat oksfordzkich i licznych innych inicjatyw,

20

Absolwenci studiów jednolitych magisterskich specjalności GAP oraz najlepsi absolwenci studiów licencjackich kierunku GAP wraz z Jego Magnificencją Rektorem UEK prof. dr. hab. Romanem Niestrojem, dziekanem Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych prof. dr. hab. Kazimierzem Zielińskim, Honorowym Patronem Promocji senatorem Stanisławem Bisztygą.

których nie sposób tutaj wymienić. Wspólnie bawiliśmy się także na naszych balach karnawałowych, obozach żeglarskich czy też rajdach górskich. To pokazuje, że ciągle żywa jest idea prawdziwej akademickości – czasu wypełnionego wytężoną pracą, ale i radością z przeżywania wspólnych chwil. W trakcie oficjalnej części Promocji prezentowane były wyróżniające się prace magisterskie naszych studentów. Mgr Bartosz Józefowski z seminarium dr. Stanisława Mazura przedstawił tezy swojej pracy „Mierzenie efektywności działań społecznej odpowiedzialności biznesu”, a mgr Barbara Salwińska z seminarium dr. Marka Benio zaprezentowała pracę „Ocena stopnia dostosowania systemu edukacji na poziomie szkolnictwa zawodowego w gminie Kraków do potrzeb lokalnego rynku pracy”. Seminarzyści prof. Jerzego Hausnera, reprezentowani przez mgr Annę Czajkowską i mgr Annę Czerobkę, porzedstawili efekty dwuletniej współpracy z gminą Dobra, zakończonej opracowaniem „Optymalizacja lokalnego systemu energetycznego w Gminie Dobra”. Najbardziej podniosłym momentem Promocji było wręczenie naszym absolwentom dyplomów ukończenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dokonane przez Rektora prof. dr. hab. Romana Niestroja oraz Dziekana Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych prof. dr hab. Kazimierza Zielińskiego. W tych wzruszających chwilach towarzyszyli naszym absolwentom ich najbliżsi – rodzice, rodzeństwo, przyjaciele. Okazji do radości i wzruszeń nie zabrakło także w trakcie przemówień Rektora i Dziekana, którzy gratulując absolwentom ukończenia studiów, życzyli im wielu dalszych sukcesów zawodowych i osobistych. Występujący w imieniu tegorocznych absolwentów mgr Leszek Gębczyk w swoim przemó-

wieniu brawurowo obalił teorię o pechowym oddziaływaniu liczby 13 (była to bowiem XIII Promocja GAP), dziękując równocześnie pracownikom Katedry GAP za wspólnie spędzone chwile oraz podkreślając, jak wielki udział w sukcesach absolwentów mieli ich rodzice. Honorowy patron tegorocznej Promocji dr Stanisław Bisztyga, Senator RP, życzył studentom, by zawsze pozostali wyjątkowymi ludźmi – wrażliwymi i otwartymi na innych. Senator Bisztyga wręczył także Nagrodę im. Jerzego Indraszkiewicza, przyznawaną od kilku lat najlepszemu studentowi specjalności GAP. W tym roku odebrał ją mgr Bartosz Józefowski, a fundatorem nagrody był Piotr Drążkiewicz. Podsumowaniem oficjalnej części promocji był koktajl oraz pamiątkowe zdjęcie na tle murów Uczelni, w czasie którego tradycyjnie pofrunęły w górę birety szczęśliwych absolwentów. Wspomnieć także należy o wieczornym balu pożegnalnym w Tomaszowicach, na którym do rana bawili się goście, absolwenci i pracownicy GAP. Cała uroczystość nie mogłaby się odbyć bez wsparcia władz Uczelni. Wyrazy podziękowań kierujemy także w stronę naszych darczyńców: firmy Tesco, firmy Egis Projects Polska oraz gminy Dobra (wójt gminy Benedykt Węgrzyn zaszczycił naszą uroczystość swoją obecnością). Nasi absolwenci pozostali nie tylko ze wspomnieniami – na pożegnanie otrzymali pamiątkowe znaczki absolwenta GAP, teledysk nakręcony przez pracowników katedry oraz płytę z piosenkami Wiesława Dymnego „Żongler dwusturęki” – specjalnie nagraną dla Absolwentów Promocji GAP 2009. Życzymy im szczęśliwej drogi, to już czas... n Opracowanie: Pracownicy Katedry GAP

www.uek.krakow.pl

Dziękuję Państwu za wsparcie współpracy z mediami realizowanej przez Sekcję Prasową Kancelarii Rektora. Zintensyfikowane kontakty pracowników naszej Uczelni z dziennikarzami mediów zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich przyczyniły się do częstszej niż dotychczas obecności Uniwersytetu w środkach masowego przekazu – serdecznie dziękuję za wszelkie Państwa inicjatywy w tym zakresie. Dziękuję także tym z Państwa, którzy wypowiadając się na łamach mediów, zadbali o to, aby być wymienionym jako pracownik UEK – to dla nas bezcenne korzyści wizerunkowe. Przypominam naszą prośbę, aby kontakty te każdorazowo zgłaszane były Sekcji Prasowej Kancelarii Rektora (012 293 58 57, rzecznik@uek.krakow.pl), która na bieżąco prowadzi monitoring mediów, kontaktuje się z poszczególnymi redakcjami i dba o kreowanie pozytywnego wizerunku Uczelni w mediach. Zależy nam na prowadzeniu spójnej i zaplanowanej polityki współpracy z mediami, w związku z czym uczulam Państwa na poprawne używanie nazwy Uczelni zarówno przez pracowników wypowiadających się na łamach prasy, radia i telewizji, jak i przez dziennikarzy, z którymi się Państwo kontaktują. Przypominam, że 6 lipca 2007 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę nadającą Akademii Ekonomicznej w Krakowie nową nazwę: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Monitorując codziennie media, spotykamy się z nagminnymi błędami dotyczącymi nazwy Uczelni. Poprawnym skrótem jest bowiem „UEK” (nie: „UEwK”, „UE” czy „UEk”), a pełna nazwa Uczelni to „Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie” (nie: „Uniwersytet Ekonomiczny” czy pojawiająca się wciąż „Akademia Ekonomiczna”). Dziękuję Katedrom: Matematyki, Nauk Politycznych, Historii Gospodarczej i Społecznej, Marketingu, Europejskiej Integracji Gospodarczej, Psychologii i Dydaktyki, Makroekonomii, Gospodarki i Administracji Publicznej, Zarządzania Zasobami Pracy, Polityki Przemysłowej i Ekologicznej za zaproponowanie pracowników, którzy będą reprezentować Uczelnię jako członkowie medialnej bazy eksperckiej w poszczególnych dziedzinach. Apeluję do kierowników pozostałych katedr (37), kierowników jednostek wewnątrzuczelnianych, międzywydziałowych oraz pozawydziałowych o  jak najszybsze wydelegowanie Państwa przedstawicieli do medialnej bazy ekspertów. Zachęcam także wszystkich Państwa do korzystania z bazy mediów (ponad 150), którą budowaliśmy w ostatnich miesiącach. Jeśli posiadają Państwo informacje, którymi można pochwalić się na łamach mediów, z którymi współpracujemy – prosimy o przesłanie ich do Sekcji Prasowej Kancelarii Rektora (012 293 58 57, rzecznik@uek. krakow.pl). n Łukasz Salwarowski – Dyrektor Kancelarii Rektora UEK

Przykłady wzorowej dbałości o wizerunek Uczelni

Awans UEK w rankingu „Rzeczpospolitej" 27 października „Rzeczpospolita” ujawniła ranking „Jakie uczelnie ukończyli prezesi dużych polskich firm?”. Wśród wszystkich rodzajów uczelni ujętych w rankingu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie uplasował się wysoko, na 9. miejscu w Polsce (ex aequo z UE we Wrocławiu oraz Politechniką Łódzką). Odsetek prezesów dużych polskich firm z dyplomem naszej uczelni wynosi równo 3%. Oznacza to awans

w porównaniu z rokiem ubiegłym – wówczas dyplomem ukończenia naszej uczelni chwaliło się 1,7% szefów dużych polskich przedsiębiorstw. W klasyfikacji wyprzedziły nas: Politechnika Warszawska (8,8%), Akademia Górniczo-Hutnicza (7,8%), Politechnika Śląska w Gliwicach (7,8%), Szkoła Główna Handlowa (6,1%), Politechnika Gdańska (4,2%), Uniwersytet Warszawski (4,2%), Politechnika Wrocławska (3,8), Uniwersytet Gdański (3,4%).

21


KATEDRALNY SHOW

KATEDRALNY SHOW Od lewej kolejno: dr hab. Kazimierz Sosenko, prof. UEK, mgr Inga Mizdrak, dr hab. Leszek Kusa, dr hab. Janina Filek, prof. UEK, dr Jerzy Bukowski, mgr inż. Maria Głodowicz, dr Dobrosław Kot, dr Katarzyna Guczalska, dr Tomasz Kwarciński, prof. dr hab. Adam Węgrzecki. Nieobecny dr Piotr Augustyniak.

Katedra budząca zdziwienie Wielu studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, widząc w planie swoich studiów przedmiot o nazwie Filozofia bądź Etyka biznesu, zastanawia się zapewne, po co mają wgłębiać się w rozważania o naturze bytu, sposobach poznawania świata czy hierarchii wartości moralnych. Jedni z autentycznym zainteresowaniem, drudzy z zaprawionym lekceważeniem sceptycyzmem, a jeszcze inni z udawaną obojętnością przychodzą na pierwsze zajęcia. Naszym – pracowników Katedry Filozofii – zadaniem jest udowodnić im, że zapoznanie się z podstawowymi problemami „królowej nauk” nie będzie zmarnowaniem ich czasu, lecz odkryciem przed nimi fundamentalnych pytań oraz odpowiedzi, przed którymi stoi ludzkość od momentu, kiedy pierwsi jej przedstawiciele zaczęli zadawać sobie równie trudne jak intrygujące pytania o sens swego życia, dobro i zło, istnienie świata, metody jego naukowego odkrywania. Brzmi to może trochę górnolotnie, ale gdzie w dzisiejszym świecie, pełnym nerwowego pośpiechu i zabijającej głębię poważnego namysłu powierzchowności w opisywaniu oraz wartościowaniu otaczającej nas rzeczywistości, mają młodzi ludzie szukać trwałej podstawy swej egzystencji, jak nie w zgłębianiu odwiecznych zagadnień filozofii?

22

Istniejąca od 1983 roku w obecnej formie organizacyjnej Katedra Filozofii (wcześniej Zakład Filozofii, przed nim Zakład Filozofii i Socjologii, a na samym początku – od 1962 roku – Katedra Filozofii) stara się sprostać tym oczekiwaniom, rozbudzając w studentach UEK zdziwienie tym, czym nie interesują się na co dzień reprezentanci innych nauk. A właśnie ono jest według Platona początkiem filozofii. Początki naszej Katedrze dał profesor Leszek Kasprzyk, a od samego początku pracował w niej prof. Adam Węgrzecki, pełniąc funkcję kierownika od 1983 roku (wcześniej stał na czele Zakładu) aż do przejścia na emeryturę dwa lata temu. Wtedy zastąpił go dr hab. Kazimierz Sosenko, prof. UEK. Obecnie pracują pod jego pieczą: dr. hab. Janina Filek, prof. UEK, dr hab. Leszek Kusak, dr Katarzyna

Guczalska, mgr Inga Mizdrak, dr Piotr Augustyniak, dr Jerzy Bukowski, dr Dobrosław Kot, dr Tomasz Kwarciński. Sekretariat Katedry prowadzi mgr inż. Maria Głodowicz. W świeżej i wdzięcznej pamięci mamy osoby, które przeszły od nas w ostatnich latach na inne uczelnie (dr hab. Czesława Piecuch, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego i prof. Czesław Porębski) lub na emeryturę (dr Leopold Zgoda), a z którymi studenci starszych lat mieli jeszcze zajęcia. Od wielu lat Katedra ma siedzibę w budynku Biblioteki, na drugim piętrze. Obydwie strony mają swoje pilne potrzeby lokalowe, lecz mimo tego koegzystencja jest przyjazna, co budzi naszą wdzięczność. Liczymy jednak, że w niedługim czasie część pracowników Katedry dostanie nowe pomieszczenia, o czym rzecz jasna nie omieszkamy studentów powiadomić. Jeszcze nie tak dawno prowadziliśmy zajęcia dydaktyczne wyłącznie z filozofii. Przemiany polityczno-społeczno-gospodarcze po 1989 roku nałożyły na nas obowiązek poszerzenia oferty dydaktycznej o etykę biznesu i pokrewne etyki szczegółowe: etykę zarządzania, etykę funkcjonowania instytucji publicznych. Potrzeba wykreowania i ciągłego rozbudowywania tego nowego przedmiotu wynika z ducha czasów, znaczonych w równej mierze ogromnym rozwojem przedsiębiorczości, jak potrzebą uświado-

www.uek.krakow.pl

mienia przyszłym ekonomistom, że oprócz zrozumiałej pogoni za zyskiem, ich działalność powinna być motywowana także dążeniem do przestrzegania wysokich standardów moralnych. Ponieważ na całym świecie coraz większą wagę przywiązuje się zaś do krzewienia zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, uznaliśmy za konieczne wprowadzenie w ich meandry również studentów UEK. Staramy się być elastyczni i dostosowujemy się do potrzeb Uczelni, wynikających z procesu bolońskiego. Uczymy na wszystkich trzech poziomach kształcenia, a także dodatkowo bierzemy udział w kształceniu pedagogicznym asystentów i studentów. Zauważalny udział przedmiotów wykładanych przez nas na studiach doktoranckich pozwala sądzić, że w oczach społeczności uczelnianej znajdujemy uznanie. Są w naszej Katedrze osoby zajmujące się tradycyjnymi działami i problemami filozofii, są też specjaliści od rozważania moralnych dylematów życia gospodarczego. Być może już wkrótce dojdzie do podziału Katedry na dwa zakłady, z których jeden zajmie się głównie filozofią człowieka, drugi zaś etyką biznesu i filozofią społeczną. Pod względem kadrowym jesteśmy jedną z silniejszych Katedr Wydziału Ekonomii

i Stosunków Międzynarodowych. Ale nie osiadamy na laurach, chcemy zintensyfikować zespołowe badania naukowe, czemu ma służyć wspomniane wyodrębnienie dwóch zakładów. Przygotowujemy także ofertę prowadzenia seminariów dyplomowych i magisterskich, licząc, że spotka się to z aprobatą zarówno władz Uczelni, jak i studentów. Pracownicy Katedry zawsze angażowali się w życie Uczelni, także pełniąc rozmaite funkcje we władzach Wydziału, w Senacie i w wielu komisjach. Warto wspomnieć, że aktualnie dr hab. Leszek Kusak jest prodziekanem, a pani prof. Janina Filek od lat niezastąpionym pełnomocnikiem rektora ds. osób niepełnosprawnych. Jakkolwiek wielką uwagę przykładamy do dydaktyki i nie wzbraniamy się przed podejmowaniem obowiązków organizacyjnych, to jednak z taką samą determinacją podchodzimy do rozwoju naukowego, co znajduje wyraz w osiąganych stopniach naukowych i publikacjach. Wydaliśmy wiele książek i artykułów w języku polskim i obcych, ale szczególnie trzeba podkreślić, że autorem świetnego podręcznika Zarys filozofii jest prof. Adam Węgrzecki, Wprowadzenie do etyki biznesu napisała prof. Janina Filek, a prof. Kazimierz Sosenko napisał podręcznik dla doktorantów Problemy filozofii i metodologii nauk dla ekonomistów.

Każdy z pracowników Katedry ma inne zainteresowania i wynikające z nich przemyślenia, którymi dzielimy się na zebraniach naukowych. Ponieważ wszyscy wyszliśmy jednak w pewnym sensie spod ręki prof. Węgrzeckiego, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli filozofii człowieka i aksjologii w Polsce, właśnie ta problematyka najczęściej przewija się w naszych pracach naukowych, chociaż nie brakuje i rzetelnych rozważań historycznofilozoficznych, bo przecież – jak głosi popularne powiedzenie – dzieje filozofii są jednym wielkim przypisem do Platona. Warto też wspomnieć o jeszcze jednej formie działalności. Od połowy lat dziewięćdziesiątych organizujemy cykliczne ogólnopolskie konferencje z etyki biznesu. Spotkania te cieszą się sporym uznaniem środowiska etyków gospodarczych w Polsce, o czym świadczy niezawodny udział czołowych przedstawicieli tej dziedziny. W najbliższym czasie (20–21 listopada) organizujemy konferencję nt. Moralnych aspektów kryzysu finansowego, a do udziału zaprosiliśmy także znakomitych kolegów ekonomistów - profesorów: Jerzego Hausnera, Andrzeja Wojtynę i Stanisława Owsiaka. n prof. Kazimierz Sosenko, dr Jerzy Bukowski – Katedra Filozofii UEK

Seminars with Professionals – nowy praktyczny, interaktywny program edukacyjny Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, jako uczelnia wnikliwie obserwująca rynek edukacyjny, w nadchodzącym roku akademickim otwiera nową formułę zajęć w języku angielskim Seminars with Professionals. Zamysłem programu jest zbliżenie nauczania do realiów obowiązujących w biznesie i praktyce ekonomicznej. Wielkim atutem Seminariów jest przełamanie rutyny zajęć akademickich i zaangażowanie w prowadzenie kursów praktyków biznesu oraz ludzi, których doświadczenie związane jest z pracą dla podmiotów rynko-

wych. Prowadzący zajęcia dysponują wieloletnim doświadczeniem, odpowiednią pozycją i osiągnięciami. Część z nich to absolwenci naszej Uczelni. Stałymi elementami zajęć są dyskusje z praktykiem prowadzącym, wspólne opracowywanie projektów, rozwiązywanie zagadnień problemowych. Tematyka kursów jest zróżnicowana, wykracza daleko poza treści uwzględniane w klasycznych programach nauczania. Tego typu usługa edukacyjna jest czasem oferowana na rynku w formie kosztownych zajęć specjalistycznych. W semestrze zimowym rozpoczynającego się roku akademickiego tematy seminariów w UEK dotyczyć będą: praktyki zakładania własnej firmy, zarządzania projektami, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw. Ze względu na uczestnictwo w programie studentów zagranicznych oraz zaangażowane w projekt międzynarodowe firmy, doświadczenie zdobyte w programie ma zdecydowa-

nie wymiar wielokulturowy. Studentom polskim pozwala to oswoić się z językiem obcym jako narzędziem pracy. Udział w zajęciach jest dzięki temu doskonałym przygotowaniem do wyjazdów zagranicznych na stypendia i staże zawodowe. Stwarza także studentom możliwość rozwoju zawodowego, oswojenia się z realiami pracy w biznesie, pracy w międzynarodowym środowisku oraz nawiązania cennych kontaktów. Dla praktyków jest okazją do podzielenia się swoim cennym doświadczeniem ze studentami, a także do nawiązania i pogłębienia współpracy naukowej z uznanym ośrodkiem akademickim. Seminars with Professionals oferowane są przez Biuro Programów Zagranicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w ramach programu English Track. Szczegółowe informacje na temat oferty znajdują się na stronie: www.bpz.ae.krakow.pl/seminars_with_professionals. html n Oprac. BPZ

23


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Czy Uniwersytet Ekonomiczny staje na głowie? Konsekwencje Uchwały Senatu w sprawie przyjęcia strategii UEK w zakresie rozwoju kształcenia na odległość

line studentów, decydują wykładowcy oraz kierownicy jednostek prowadzących konkretne przedmioty. Uchwała Senatu z dnia 25 maja br. precyzuje jedynie, jakie kategorie e-zajęć są na naszej uczelni dopuszczalne.

Pod koniec ubiegłego roku akademickiego, 25 maja 2009 r., Senat UEK przyjął znaczącą dla rozwoju naszej Uczelni uchwałę. Zawarto w niej strategię dalszej modernizacji dydaktyki poprzez pełniejsze i bardziej konsekwentne wykorzystanie technologii internetowych w procesach kształcenia. Czy jednak było to aż tak wyjątkowe wydarzenie, jak sądzą pracownicy niewielkiego Centrum e-Learningu UEK? Czy nikt inny tego nie wymyślił? Wydaje się, że tak! Z tego, co nam wiadomo, żaden z polskich uniwersytetów ani żadna publiczna szkoła wyższa w kraju nie ujęła jak dotąd w jednym dokumencie o charakterze strategicznym planu rozwoju e-dydaktyki w swojej uczelni. Oczywiście, tu i ówdzie pojawiają się zarządzenia rektorów i dziekanów, uchwały senatów lub innych ważnych ciał decyzyjnych, jednakże dotyczą one wyłącznie rozwiązań partykularnych (np. przyzwolenia na uzupełnianie zajęć tradycyjnych aktywnościami internetowymi na studiach zaocznych lub dziennych, regulaminu konkursów na e-kursy lub zasad prowadzenia e-zajęć, rozliczenia godzin dydaktycznych realizowanych przez Internet albo wysokości honorarium za opracowanie e-materiałów itp. itd.). Tymczasem władze naszego Uniwersytetu zdecydowały się podjąć wyzwanie systemowego wspomagania oraz częściowego zastępowania zajęć tradycyjnych e-zajęciami. Niewątpliwie więc model UEK-owski stanowi unikalne w Polsce rozwiązanie organizacyjne. Jakie zajęcia można prowadzić przez Internet? Model ów zakłada, że wszystkie zajęcia akademickie na naszym Uniwersytecie mogą odbywać się w jakieś, z góry określonej, części przez Internet. Oczywiście, jakie oraz w jakim wymiarze realne i potrzebne jest nasycenie zajęć akademickich działaniami on-

24

Na UEK e-zajęcia można więc prowadzić jako: • wspierające zajęcia tradycyjne, gdy kursy internetowe obejmują 20% ogólnej liczby godzin dydaktycznych przewidzianych planem zajęć; • uzupełniające zajęcia tradycyjne, gdy kursy internetowe stanowią 40% ogólnej liczby godzin dydaktycznych; • komplementarne, gdy zajęcia dydaktyczne odbywają się w proporcji 60% (zdalnie)/40% (tradycyjnie); • w pełni zdalne (100%). Wymienione typy e-zajęć mogą być realizowane w czterech następujących formach dydaktycznych: 1) e-wykład; 2) e-ćwiczenia; 3) e-lektorat (tylko do 40% przez Internet); 4) e-seminarium (podobnie jak lektorat tylko w proporcji 40/60%). e-Zajęcia niezależnie od ich formy oraz typu należy traktować jako wcześniej zaplanowany oraz określony w czasie proces dydaktyczny odbywający się w Internecie pod kierunkiem nauczyciela. Nie mogą być zatem wydarzeniem podejmowanym spontanicznie, ad hoc i bez wcześniejszego ustalenia reguł oraz wymagań obowiązujących tak studentów, jak i osoby prowadzące kursy. Czas trwania e-zajęć musi być ściśle określony i wyznaczać go powinny terminy wynikające z aktualnego harmonogramu zajęć. Wybrane przedmioty oraz liczba godzin programowych, które będą realizowane jako e-zajęcia, muszą jednocześnie zostać wykazane w planie obciążeń oraz w planie zajęć, sporządzanym według obowiązujących na UEK zasad. Kursy internetowe wspomagające lub uzupełniające zajęcia tradycyjne powinny mieć strukturę modułową, odpowiadającą jednostkom tematycznym danego przedmiotu, a każdy moduł jasno sprecyzowane cele nauczania. Student, realizując konkretny moduł przez Internet, powinien wykonać

określoną liczbę indywidualnych i/lub grupowych aktywności on-line, skorzystawszy wcześniej z autorskich i/lub nieautorskich materiałów dydaktycznych przygotowanych przez prowadzącego zajęcia (do których zaliczyć można skrypty, podręczniki, artykuły, studia przypadku, raporty z badań, ilustracje, modele, mapy, symulacje, animacje, filmy wideo, odnośniki do stron i serwisów www itp. itd.). Ponieważ e-zajęcia odbywające się zgodnie z ustalonymi procedurami wynikającymi z ww. uchwały Senatu stanowią odpowiedniki zajęć prowadzonych w formach tradycyjnych, ich zaliczanie nie wymaga podjęcia dodatkowych działań ani ze strony studenta, ani prowadzącego. Przekształcenie zajęć tradycyjnych w e-zajęcia nie wpływa też na wysokość pensum oraz wynagrodzenia nauczyciela akademickiego. Więcej informacji na temat zasad ubiegania się i prowadzenia e-zajęć na UEK zamieściliśmy w serwisie e-Learning na UEK – Instrukcja obsługi, dostępnym na e-Platformie (link np. z Café Moodle). Co może Centrum e-Learningu? Centrum e-Learningu na każdym etapie tworzenia oraz prowadzenia e-zajęć pozostaje do dyspozycji wykładowców realizujących zajęcia na e-Platformie UEK. Do zadań CeL oprócz administrowania systemem informatycznym umożliwiającym e-nauczanie należą także: • prowadzenie szkoleń i e-szkoleń z metodyki i technologii e-nauczania; • konsultacje i indywidualna pomoc w planowaniu i przygotowaniu e-kursów; • organizacja spotkań z katedrami zainteresowanymi nowymi technologiami nauczania; • pomoc w ewaluacji e-zajęć we współpracy z kierownikami jednostek dydaktycznych oraz jednostką odpowiedzialną na UEK za jakość kształcenia; • wsparcie procesu prowadzenia e-zajęć; • prowadzenie serwisów internetowych dla nauczycieli UEK (np. Café Moodle). Nauczyciel (lub zespół wykładowców) planujący prowadzić e-zajęcia powinien podjąć następujące kroki w celu ich przygotowania zgodnie z wytycznymi ww. uchwały Senatu:

www.uek.krakow.pl

1) stworzyć koncepcję e-zajęć (w tym: dokonać wyboru typu oraz formy e-zajęć, sformułować dydaktyczne cele operacyjne przedmiotu) oraz ustalić harmonogram przygotowań; 2) dokonać wyboru i wstępnie opracować materiały i pomoce dydaktyczne wykorzystywane do prowadzenia e-zajęć (tj. źródeł wiedzy), a także wymyśleć scenariusz e-zajęć (tj. wybrać aktywności studentów i formy sprawdzania ich wiedzy oraz umiejętności); 3) uzyskać zgodę kierownika jednostki prowadzącej przedmiot na realizację e-zajęć w danym semestrze bądź roku akademickim i jednocześnie wysłać do Centrum wniosek o rozpoczęcie procedury certyfikacyjnej; 4) przygotować kurs internetowy (samodzielnie lub przy współpracy z Centrum), tj.: a) opracować ostateczną wersję scenariusza e-zajęć; b) zredagować źródła wiedzy i przystosować je do publikacji w Internecie; c) wybrać optymalne narzędzia pracy własnej studentów; d) opracować niezbędne elementy graficzne i ew. multimedialne; e) przygotować e-kurs w dedykowanym obszarze roboczym e-Platformy; 5) poddać się ocenie jakości końcowego produktu oraz jego zgodności z realizowanym na UEK modelem e-learningu (tj. uzyskać tzw. certyfikat Centrum eLearningu); 6) odbyć krótkie szkolenie dotyczące zasad i praktycznych aspektów prowadzenia zajęć w Internecie; 7) ocenić pierwszą edycję kursu oraz wskazać konieczne poprawki.

Jak działa system zapewniania jakości e-zajęć w praktyce? Z powyższego wynika, że zajęcia dydaktyczne realizowane w nowej formule podlegają wewnętrznej certyfikacji, w ramach której potwierdza się formalną zgodność z uchwałą oraz zakładaną przez model e-dydaktyki jakość (bazującą na systemie oceny kursów internetowych stworzonym przez Stowarzyszenie e-Learningu Akademickiego, www.sea.edu.pl/kryteria). Ewaluacja nowo powstających kursów, a następnie ich certyfikacja, przeprowadzana jest przez Centrum e-Learningu we współpracy z wykładowcą oraz zainteresowaną katedrą. Procedura ta obejmuje: 1) merytoryczną ocenę projektu planowanych e-zajęć, której dokonuje kierownik katedry na podstawie dostarczonego przez nauczyciela projektu, na który składać się powinny: - koncepcja metodyczna e-zajęć, zawierająca opis metody dydaktycznej oraz planowane aktywności studentów (w postaci sylabusa i scenariusza przedmiotu); - komplet materiałów i pomocy dydaktycznych przygotowanych na potrzeby planowanych e-zajęć; 2) ocenę formalną i metodyczną gotowych e-zajęć, która polega na ocenie metodycznej i technicznej poprawności kursu w zależności od jego kategorii i rodzaju e-zajęć, przy czym ocena ta powinna zostać dokonana zarówno jako: - samoocena prowadzącego e-zajęcia; - ewaluacja wewnętrzna dokonywana w oparciu o uczelniany system oceny e-zajęć przez Centrum e-Learningu.

rytoryczna i formalna, która powinna z jednej strony służyć doskonaleniu procesu dydaktycznego, z drugiej zaś stanowić warunek dopuszczenia e-kursu do dalszej realizacji. Na każdym etapie procedury ewaluacyjnej wyniki oceny zapisywane są przez uprawnione osoby we właściwych polach wniosku o prowadzenie e-zajęć, który wraz z podpisem Pełnomocnika Rektora ds. e-Learningu, potwierdzającym uzyskanie certyfikacji, przechowywany jest w biurze CeL.

Po zakończeniu semestru lub roku akademickiego zalecana jest ponowna ocena me-

Anna K. Stanisławska-Mischke – specjalista ds. e-learningu, Centrum e-Learningu

Wystartował Uniwersytet Dzieci Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie został partnerem Fundacji Uniwersytet Dzieci. Inicjatywa ta wpisuje się w cykl obchodów jubileuszowych. Pierwsze zajęcia Uniwersytetu Dzieci na naszej Uczelni odbyły się 24 października br. Na specjalistyczne seminaria „Mistrz i Uczeń” zaprosiliśmy najstarszych z najmłodszych, tj. uczniów w wieku 12–14 lat. Wykłady odbędą się 4 razy w semestrze, po 2 godziny, a dotyczyć będą m.in. tematów: – „Jak zarabiać pieniądze i jak nimi zarządzać?", –„Przedsiębiorczość społeczna. Jak mądrze pomagać słabszym?", – „Etyka biznesu. Jak być uczciwym biznesmanem?", – „Jak to się robi? Zagadnienia marketingu, reklamy i badań marketingowych". Pierwsze zajęcia poprowadziła prof. dr hab. Wanda Sułkowska. Uczestnicy seminarium nauczyli się m.in. jak zaplanować stworzenie własnej firmy, jak przygotować biznesplan, uwzględniając szanse i zagrożenia, jakie pojawić się mogą w przyszłości. Tematem rozważań

Co warte są nasze marzenia? Jak łatwo się domyślić, odpowiedź na postawione w tytule artykułu pytanie powinna brzmieć: „Tak! UEK staje na głowie!”. Sądzić przy tym należy, że planowana zmiana w podejściu do kształcenia akademickiego wydaje się nie tylko potrzebna, ale i niezbędna dla naszej uczelni. Osiągnięcie korzyści z niej płynących będzie jednak możliwe jedynie w przypadku harmonijnego połączenia czterech żywiołów dobrej akademii: sprawnie działającego systemu zapewniania jakości badań i kształcenia (ziemia), elastycznej dydaktyki (ogień), skutecznego systemu kontroli prac studenckich (woda) oraz determinacji osób odpowiedzialnych za badania i dydaktykę na naszej uczelni (powietrze). Wszystko może więc pójść dobrze… W konsekwencji czego uzyskamy lepszą organizację czasu pracy nauczycieli akademickich, wzrost samodzielności i systematyczności studentów, wyższą jakość kształcenia, pomnożenie efektywności ekonomicznej procesów dydaktycznych i co za tym idzie – wzrost pozycji UEK wśród uczelni krakowskich oraz polskich uczelni ekonomicznych. O czym warto zamarzyć!

były także pytania: dlaczego powstał i do czego służy pieniądz? czy pieniądz to tylko bogactwo? jak zarabiać? jak zabezpieczyć się przed kłopotami i ich skutkami? czy zawsze musimy mieć pieniądze, aby otrzymać towar? jak pracują i co sprzedają banki? w czym mogą nam pomóc banki? dlaczego pieniądz się psuje? Opiekunem merytorycznym zajęć jest prof. dr hab. Anna Karwińska, a koordynatorem projektu z ramienia uczelni – Krzysztof Biel. n

25


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

NetviewerMeet

Fałsz materialny dokumentu

– wirtualne spotkania niewirtualne Centrum e-Learningu UEK, śledząc rozwój najnowszych technologii, zachęca do korzystania z nowego programu do obsługi wideo-audio konferencji o nazwie NetviewerMeet. Program może służyć do prowadzenia wykładów na odległość (np. w ośrodkach zamiejscowych), seminarium lub e-konsultacji oraz zarządzania pracą grupową w laboratorium komputerowym. Za pomocą Netviewera prowadzący może być widoczny (wideo) i słyszalny (audio) przez Internet dla określonej liczby osób. Ma możliwość wizualizacji wybranego pulpitu należącego do dowolnego uczestnika spotkania i nadania jednemu z nich prawa do jego zdalnego sterowania. W praktyce oznacza to, że moderator/student, mając na ekranie wyświetlony pulpit moderatora/studenta, może poruszać się po jego ekranie własną myszką oraz edytować dostępny tam dokument za pomocą klawiatury. Program umożliwia transmisję głosową oraz wideo (dostępnych jest sześć kanałów). Oznacza to, iż sześć osób jednocześnie może transmitować swój głos oraz wideo, podczas gdy pozostali uczestnicy spotkania są słuchaczami. Moderator może w każdej chwili nadać/odebrać prawo głosu danej osobie. Aby rozpocząć spotkanie on-line (wykład, konsultacje, seminarium itp.), moderator wysyła do zainteresowanych (dowolnie poprzez e-mail, komunikator lub forum albo telefon) unikatowy „numer sesji” oraz hasło dostępu, jeśli takie zostanie utworzone. Zadaniem zaproszonej osoby jest otworzenie strony internetowej www.netviewer.pl, rejestracja na spotkaniu za pomocą klawisza „Przyłącz się do spotkania”, a następnie podania swojego imienia i nazwiska, numeru sesji oraz hasła. Po kilku sekundach zdalny panel Netviewera uruchamia się na jej pulpicie, gotowy do łączenia się z pozostałymi uczestnikami sesji. Wśród funkcji, które omawiany program posiada, należy wskazać następujące: • Wybór aplikacji – pozwala osobie prezentującej swój pulpit wybrać programy, które chce udostępnić, nie zamykając innych wcześniej otwartych, które jednak pozostają niewidoczne dla pozostałych uczestników spotkania; • Monitor – umożliwia kontrolę własnego obrazu transmitowanego do uczestników; • Czat – daje możliwość prowadzenia klasycznej rozmowy tekstowej; • Tablica – zamraża aktualnie prezentowany obraz i umożliwia rysowanie, podkreślenie czy też inne formy aktywności plastycznej; • Transfer plików – służy do wymiany pików pomiędzy uczestnikami spotkania; • Ankieta – pozwala moderatorowi tworzyć spontaniczne albo obszerne ankiety, wysyłane do uczestników w trakcie spotkania. Sesje on-line realizowane za pomocą Netviewera można nagrywać. Wówczas całość spotkania wraz z przekazem wideo oraz transmisją głosową (jeśli były aktywne) staje się dostępna po zakończeniu sesji. Możliwość tę jednak posiada wyłącznie moderator i ci użytkownicy, którym nadał on stosowne uprawnienia. Docelowo więc Netviewer może służyć jako narzędzie do rejestracji w pełni multimedialnych e-wykładów lub dialogów przydatnych do nauki języków obcych, które następnie można z powodzeniem opublikować na e-Platformie w wybranych kursach. Jednym słowem, zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z nowych, dostępnych na UEK technologii nie tylko dlatego, aby nasza uczelnia mogła pochwalić się statusem idącej z duchem czasu, ale również dlatego, by jej pracownikom i studentom pomóc w oszczędzaniu czasu, kosztów przemieszczania się i środowiska. n

jako przedmiot odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jako jedyny w Polsce zaprezentował studentom nowe oblicze platformy Moodle, łamiąc sztywne kanony i ogólnie przyjęte zasady organizacji i nawigacji po stronach systemu, zmierzając tym samym w stronę europejskich i światowych standardów. W dniu inauguracji roku akademickiego 2009/2010 Centrum e-Learningu UEK uruchomiło nowy, przygotowany specjalnie dla studentów UEK, portal informacyjny moodlePark, do którego dostępu nie mają ani wykładowcy, ani rektor UEK. Wychodząc naprzeciw potrzebom żaków, z różnych źródeł wybraliśmy te informacje, które z reguły są najbardziej poszukiwane przez studencką brać. W różnych strefach portalu – Strefie dla Studentów I roku, Strefie Wiedzy i Strefie „Po zajęciach” – znaleźć można wskazówki ułatwiające poruszanie się w świecie uczelni, a więc m.in. informacje o: • szkoleniach (obowiązkowych i dodatkowych), • tym, jak poruszać się po planach zajęć dydaktycznych, sportowych oraz lektoratach, • tym, co, gdzie i jak załatwić w poszczególnych biurach/ punktach na uczelni, • formalnościach związanych z obronami prac dyplomowych, • aktualnościach z życia uczelni, • działających kołach i organizacjach studenckich, • aktualnych wydarzeniach/projektach, • atrakcjach i imprezach studenckich odbywających się w Krakowie itp. Nowoczesny design moodleParku dostosowany został do najnowszej wersji programu Moodle oraz potrzeb niezwykle wymagającej grupy docelowej, jaką niewątpliwie są studenci UEK. Wszystkich zainteresowanych naszym projektem zachęcamy do aktywnego spaceru po moodleParku: www. cel.uek.krakow.pl (zakładka moodlePark) i zasadzenia tam swojego krzaczka, zbudowania toru przeszkód lub zorganizowania placu zabaw. n

Kontakt: marta.lenczowska@uek.krakow.pl

26

Marta Lenczowska – administrator systemu NetviewerMeet, animator e-Społeczności Studentów MoodlePark Centrum e-Learningu UEK

www.uek.krakow.pl

Z doświadczeń wieloletniego funkcjonowania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów UEK wynika, iż najczęściej popełniany przez obwinionych czyn to tzw. fałsz materialny dokumentu. Najczęściej przed oblicze Komisji trafiają studenci, którym Rzecznik Dyscyplinarny zarzucił podrobienie lub przerobienie wpisu oceny do indeksu i karty egzaminacyjnej lub wpisu zwolnienia lekarskiego do książeczki zdrowia bądź na osobnym zaświadczeniu. Co ciekawe, te ostatnie dotyczą z reguły pieczątki i podpisu od wielu lat tego samego lekarza i są niezwłocznie wykrywane i ujawniane, co jednak nie zraża kolejnych amatorów łatwego usprawiedliwienia nieobecności na kolokwium czy egzaminie. Inna osobliwość wiąże się z okolicznością, iż podrabiane są bardzo często wpisy ocen pozytywnych (nawet bardzo dobrych), legalnie uzyskanych od prowadzących na zaliczeniu czy egzaminie, a jedynie z różnych względów niewpisanych przez prowadzącego zajęcia do indeksu czy karty egzaminacyjnej. Nie niewinne przewinienia Powody takiego działania są różne, a niekiedy nawet pozornie zrozumiałe i usprawiedliwione, np. gdy student był zniechęcony wielokrotnym dojazdem z odległej miejscowości na dyżur pracownika, który z różnych względów się nie odbył, a nie został odpowiednio wcześnie odwołany. Niezależnie jednak od przyczyn desperackiej próby uniknięcia uciążliwego poszukiwania kontaktu z wykładowcą nie pozbawia to samego czynu znamion czynu zabronionego penalizowanego (penalizacja – karanie; system kar [przyp. red.]) przez Kodeks karny z 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz.553 ze zm.). W rozdziale XXXIV pt. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów wyróżnia się bowiem jako pierwszy art. 270 k.k., w świetle którego karze podlega ten, kto w celu użycia za autentyczny podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa. Sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Nie stanowi natomiast przestępstwa fałszowanie dokumentu w innych celach.

Dokumentem jest każdy przedmiot, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. Podrabianie dokumentu może polegać na sporządzeniu przedmiotu imitującego autentyczny dokument, a przerabianie na dokonywaniu zmian w autentycznym dokumencie, np. przez wymazywanie, przerobienie daty lub podrobienie cudzego podpisu.

Od upomnienia po wydalenie z uczelni W praktyce Komisji z reguły mamy do czynienia z przypadkami przerabiania dokumentów. Dobrem prawnie chronionym w art. 270 k.k. jest wiarygodność dokumentu i żadne powody, poza sytuacją kontratypową (np. stan wyższej konieczności) i bardzo rzadkim przypadkiem znikomej szkodliwości społecznej takiego czynu, nie są w stanie usprawiedliwić karygodnego zachowania studenta. Zamiast narażać się na odpowiedzialność karną i kary dyscyplinarne, którymi są: upomnienie, nagana, nagana z ostrzeżeniem, zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku, a nawet wydalenie z uczelni, w sytuacji nieobecno-

ści wykładowcy na dyżurze można zostawić indeks w sekretariacie, poprosić o przysługę kolegę, który wybiera się na następny dyżur, a nawet w ostateczności przesłać indeks pocztą na adres uczelni z wnioskiem o dokonanie stosownego wpisu. Wymierzenie studentowi za ten sam czyn kary w postępowaniu karnym nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania przed komisją dyscyplinarną. W ostatniej rozpatrywanej sprawie obwiniona studentka dokonała samodzielnego wpisu na karcie egzaminacyjnej z przedmiotu Techniki pracy umysłowej oraz wpisu na karcie egzaminacyjnej i w indeksie z przedmiotu Mikroekonomia. Powodem tego działania był brak możliwości uzyskania dnia wolnego od pracy i przybycia po wpis w terminie wyznaczonych dyżurów prowadzących. Samodzielne dokonywanie wpisów w celu uproszczenia sobie życia jak najgorzej świadczy o kwalifikacjach studenta do pełnienia w przyszłości odpowiedzialnej pracy w różnego rodzaju biurach czy urzędach, w których kontakt z dokumentami jest na porządku dziennym. Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie administracji publicznej w sytuacji, w której strona, przychodząc po decyzję administracyjną, otrzymuje taką podpisaną nie przez kompetentny organ, a przez chcącego zaoszczędzić sobie kontaktu z szefem pracownika urzędu. Pomijając szereg mogących z tego działania wyniknąć komplikacji prawnych, niewątpliwie godzi ono w autorytet władzy publicznej i stanowi przez to czyn o znacznej szkodliwości społecznej. n

dr Piotr Wiatrowski adiunkt, Katedra Prawa UEK

27


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Ucz się Business English czyli co student powinien wiedzieć o możliwościach pogłębiania znajomości języka angielskiego na UEK Język angielski staje się językiem powszechnie używanym w komunikacji międzynarodowej i o tym chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Ludzie przestali uczyć się języka dla przyjemności, a zaczęli poznawać nowe języki po to, by efektywnie poruszać się w sferze biznesowej.

Język angielski w komunikacji w biznesie Następstwem otwarcia granic stała się potrzeba skutecznej komunikacji między narodami posługującymi się różnymi językami, którą, obok innych wiodących języków europejskich, zapewnia język angielski. Zaistniała również potrzeba zastanowienia się nad rolą nauczania języka angielskiego na naszej Uczelni i potraktowania jej jako niezbędnego narzędzia w wykonywanym zawodzie, oraz nauki języka nieodłącznie powiązanej z głównym kierunkiem studiów. Dlatego też student pierwszego roku powinien wiedzieć, że nie będzie się już uczył General English, tak jak to miało miejsce w szkole podstawowej i średniej, ale Business English. Dlaczego warto się nadal uczyć angielskiego, mimo że umiesz się nim dobrze posługiwać Nastąpiła zmiana struktur grup językowych z języka angielskiego – praktycznie nie uczymy już tego języka na najniższym poziomie. Jest również oczywiste, że coraz więcej studentów legitymuje się dobrą lub bardzo dobrą znajomością tego języka. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kolejnych roczników, jak też (co jest dla nas bardzo istotne) oczekiwaniom prowadzących kursy przedmiotowe wykładowców, tworzymy propozycje lektoratów, które odzwierciedlają podejście do nauczania języka pod kątem kierunku studiów. Jest to podejście oparte na analizie potrzeb studenta i pod tym kątem tworzony jest dla nich sylabus. Przykładem kursów stricte specjalistycznych mogą być lektoraty oferowane studentom studiującym na kierunku Turystyka i rekreacja, którzy uczą się z książek dostosowanych do ich potrzeb (English for International Tourism) oraz tych studiujących na kierunku Finanse i rachunkowość (English for the Financial Sector, Financial English). Pozostali studenci korzystają z podręczników The Business, które określane są jako: „nowatorski kurs dla przyszłego pokolenia liderów biznesu”. Ucząc języka, staramy się jednocześnie uczyć tego wszystkiego, co stanowi jego integralną część składową, a więc będzie to np. wiedza dotycząca anglosaskiej gospodarki rynkowej, różnic kulturowych, roli biznesu we współczesnej przestrzeni społecznej, zrównoważonego rozwoju, różnych modeli organów wykonawczo-nadzorczych, by wspomnieć zaledwie o paru ważnych kwestiach, które przecież ściśle wiążą się z nauczaniem języka w kontekście biznesowym. Wydaje się nam również oczywiste, że ucząc studenta uczelni ekonomicznej, musimy kłaść nacisk na zdobywanie przez nich umiejętności biznesowych. Uczymy zatem, jak przeprowadzać prezentacje, spotkania biznesowe i negocjacje na podstawie zadanych scenariuszy.

28

Lektorzy UEK oraz prowadzący warsztaty chief examiners. Chcemy też podkreślić, że lektorzy uczący Business English nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje. Niedawnym ważnym wydarzeniem okazały się dwudniowe warsztaty szkoleniowe Londyńskiej Izby Handlu i Przemysłu LCCI, które odbyły się w dniach 18–19 września tego roku. Brała w nich udział większość naszych lektorów. Mieliśmy możliwość analizowania prac studentów i omawiania ich z egzaminatorami z Wielkiej Brytanii, jak również pogłębienia naszej wiedzy o egzaminach oferowanych przez Londyńską Izbę Handlu i Przemysłu, szczycącą się ponadstuletnim doświadczeniem w świadczeniu usług edukacyjnych na całym świecie. Szczególnie cenna okazała się możliwość zadawania pytań osobom, które bezpośrednio uczestniczą w poprawianiu i ocenianiu prac egzaminacyjnych. Warsztaty zostały określone jako ważne i bardzo dobrze przygotowane wydarzenie. Co możesz zrobić, by ułatwić sobie start? Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, którzy wymagają od przyszłych pracowników zaświadczeń o znajomości języków obcych, sygnowanych przez międzynarodowe centra egzaminacyjne, Studium Języków Obcych w UEK oferuje kursy, które przygotowują studentów do egzaminów kończących się uzyskaniem zewnętrznego certyfikatu językowego Telc lub LCCI. Wszelkie informacje na temat kursów można znaleźć na stronie internetowej Studium Języków Obcych. Przy Studium działają Akredytowane Centra Egzaminacyjne obu tych egzaminów. Nasi studenci sami odchodzą od zdawania egzaminów testujących General English i wybierają egzaminy biznesowe, odzwierciedlające ich profil studiów. W związku z tym, że zarówno LCCI, jak i Telc oferując egzaminy zewnętrzne, używają oznaczeń europejskiego systemu opisu kształcenia językowego Rady Europy, poziomy biegłości językowej są ściśle określone (od poziomu A1, najniższego, po C2, najwyższego), co zdecydowanie ułatwia mobilność w europejskim obszarze edukacyjnym i na rynku pracy. Certyfikaty te są uznawane przez wiele podmiotów gospodarczych i spełniają też wymogi postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służb cywilnych. Liczą się również przy staraniach o stypendia zagraniczne, mogą zwalniać

www.uek.krakow.pl

z egzaminu końcowego z języka na naszej uczelni i stanowią „paszport do zatrudnienia”. Zapytałam naszych lektorów przygotowujących studentów do egzaminów certyfikowanych Londyńskiej Izby Handlu i Przemysłu, jak mogliby zachęcić studentów do ich zdawania. Mgr Jolanta Regucka-Pawlina, która przygotowuje studentów do egzaminu English for Tourism Londyńskiej Izby Handlu i Przemysłu (wprowadziliśmy ten egzamin skrojony specjalnie do potrzeb studentów Turystyki po raz pierwszy w tym roku akademickim), mówi: – Jest to oferta dla tych naszych studentów, którzy zamierzają pracować w branży turystycznej i będą musieli wykazać się umiejętnością swobodnego komunikowania się z klientami w języku angielskim. Studenci nauczą się posługiwania językiem specjalistycznym i terminami branżowymi. Egzamin ten potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie B1 lub B2 i jest cennym dokumentem przy ubieganiu się o pracę w tej branży, szczególnie na kierowniczych stanowiskach. Uzyskany certyfikat uznawany jest także przez uniwersytety i instytucje rządowe w Polsce i za granicą. Na naszej Uczelni zdany egzamin zwalnia z egzaminu końcowego z lektoratu języka angielskiego dla studentów Turystyki oraz brany jest pod uwagę przy staraniu się o staże i stypendia zagraniczne. Z kolei mgr Monika Srebro, zapytana o to, dlaczego zachęca studentów do egzaminu II stopnia LCCI, odpowiada: – Osoby posługujące się językiem angielskim na poziomie średnio zaawansowanym często mają poczucie mniejszych szans na rynku pracy i w kwalifikacji na stypendia zagraniczne. Egzamin LCCI 2 stopnia daje takim studentom szansę zdobycia cennego dyplomu potwierdzającego kompetencje nawet na poziomie B2. Nabywają też większej pewności siebie i swobody w komunikowaniu się po angielsku w sytuacjach służbowych. Kurs, na który serdecznie zapraszam, bardzo skutecznie przygotowuje do egzaminu, a kandydaci często uzyskują wysokie oceny. Szczególnie dumni jesteśmy z możliwości zdawania na naszej uczelni egzaminu biznesowego na najwyższym poziomie kompetencji językowej (C1/C2) – jest to LCCI English for Business, poziom 4. Mgr Marlena Nowak, która przygotowuje studentów do tego egzaminu na kursach organizowanych przez SJO, podkreśla przede wszystkim

wysoki walor takiego certyfikatu dla przyszłego pracodawcy, przypominając, że certyfikaty LCCI uznawane są przez pracodawców, szkoły i uczelnie niemal na całym świecie: – Jest to egzamin dla najlepszych i jeśli jesteśmy bardzo dobrzy, to warto się tym pochwalić. Potwierdza nie tylko bardzo wysokie umiejętności językowe, ale tzw. business awareness, czyli w luźnym tłumaczeniu świetne poruszanie się w świecie biznesu, umiejętność szybkiej reakcji oraz używania właściwego stylu w korespondencji biznesowej. Kierownik Studium Języków Obcych, mgr Wit Górski, mówi zaś: – Jako anglista z wielką satysfakcją notuję stały wzrost zainteresowania egzaminami LCCI w naszym Centrum, niezmiennie wysokie oceny uzyskiwane przez studentów, jak również regularne podnoszenie kwalifikacji przez uczących. Jednocześnie jako kierownik Studium Języków Obcych chciałem przy tej okazji przypomnieć, że nasi studenci stacjonarni uczą się dwóch języków obcych. Wiele razy przekonywałem studentów do zasadności uczenia się na przykład języka rosyjskiego, którego znajomość dla przyszłego biznesmena może okazać się niezmiernie ważna. Zasada nauczania dwóch języków obcych na studiach stacjonarnych na UEK jest spójna ze standardem UE 1 + 2 (język rodzimy oraz znajomość dwóch innych języków europejskich) i nasi studenci powinni w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje im nasza Uczelnia. n

mgr Lidia Zielińska – kierownik Zespołu Języka Angielskiego, jest absolwentką filologii angielskiej oraz filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada „Certificate for Teaching English for Business” Londyńskiej Izby Handlu i Przemysłu, uzyskany po kursie w Wielkiej Brytanii we Frances King School of English.

Akademia Wiedzy Praktycznej Mars Polska na naszym Uniwersytecie! Chcesz dowiedzieć się, dlaczego marka M&M’s odnosi sukcesy na polskim rynku? A może interesują Cię tajniki negocjacji handlowych lub planowanie biznesowe? Przed Tobą niepowtarzalna szansa na udział w szkoleniach prowadzonych przez ekspertów z jednej z największych korporacji branży FMCG (Fast Moving Consumer Goods) na świecie! Akademia Wiedzy Praktycznej (AWP) jest corocznym, organizowanym na przełomie listopada i grudnia, cyklem szkoleń i warsz-

tatów prowadzonych przez doświadczonych menedżerów z Mars Polska. Ostatnia edycja, która odbyła się na 13 uczelniach w całej Polsce, zgromadziła ok. 1500 studentów wszystkich kierunków studiów. W tym roku eksperci z Mars będą w Krakowie i Katowicach 2 i 3 grudnia. Pierwszego dnia AWP w Krakowie (2 grudnia) Brand Manager marki M&M’s przeprowadzi szkolenie z marketingu dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Szkolenie odbędzie się w sali nr 5 pawilonu dydaktycznosportowego, w godz. 14.30–16.00. Drugiego

dnia eksperci z działu sprzedaży spotkają się ze studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Równolegle trwały będą szkolenia z LEAN i finansów, prowadzone w Katowicach. Uczestnicy każdego ze szkoleń otrzymają certyfikaty. Zapisy na szkolenia ruszają 1 listopada na stronie www.marskariera.pl. Liczba miejsc jest ograniczona! n Łukasz Zieliński – ambasador Mars Polska w Krakowie

29


(NIE)PEŁNOSPRAWNI

(NIE)PEŁNOSPRAWNI

Mamy

Miejsca parkingowe

nowy sprzęt!

dla niepełnosprawnych Zagadnął mnie jeszcze przed wakacjami jako pełnomocnika ds. ON pracownik naszej uczelni z pytaniem, czy jest rzeczą właściwą, aby w sytuacji, kiedy na naszej uczelni jest za mało miejsc parkingowych, miejsca przeznaczone do parkowania dla osób niepełnosprawnych stały puste i czy czasem nie powinnam zrezygnować z kilku tych miejsc. Nie ukrywam, że byłam nieco zaskoczona tym pytaniem i tą propozycją. Wydawało mi się bowiem, że powinniśmy jako osoby, które miały szczęście nie znaleźć się w sytuacji osób niepełnosprawnych, wspierać te, które tego szczęścia nie miały. Aktualnie na około 300 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przeznaczonych jest 9 miejsc, co stanowi 3%. Są one tak rozlokowane, by znajdowały się koło każdego z budynków. Aktualnie mamy ponad 300 studentów niepełnosprawnych oraz pewną grupę pracowników, posiadających orzeczenia oraz karty postojowe dla osób niepełnosprawnych, pozwalające im stawać na miejscach parkingowych. Nie sądzę, aby 3% było problemem. Problemem są raczej puste miejsca. Wedle mojego rozmówcy bez przerwy puste, według mnie – nie zawsze zapełnione. Problem jednak nie w sporze językowym, ale w kwestii stosunku do osób niepełnosprawnych oraz w umiejętności wczucia się w sytuację osoby niepełnosprawnej, która przy zmniejszonej liczbie stanowisk do parkowania mogłaby znaleźć się w sytuacji, w jakiej znajdujemy się wielokrotnie, chcąc zaparkować na naszej uczelni samochód, czyli – w kłopocie. W wyniku działalności biura ponad 50 studentów niepełnosprawnych dostało kartę wjazdu na teren uczelni. Z tej perspektywy 9 miejsc nie wydaje się liczbą zawyżoną, zważywszy, że mogą korzystać z tych miejsc także pracownicy posiadający karty postojowe dla osób niepełnosprawnych, a jest ich przynajmniej kilku. Jedna z takich osób jest od października zatrudniona w Biurze ds. ON. Puste miejsca do parkowania – które zauważa mój rozmówca i które tak go niepokoją – z perspektywy pełnomocnika są czymś całkowicie właściwym, bowiem na tym właśnie polega wsparcie dla osób niepełnosprawnych, by wyprzedzać ich potrzeby, a nie rozwiązywać ich problemy z opóźnieniem. Zakupiony do biblioteki sprzęt służący powiększaniu druku w zeszłym roku nie był używany, w tym prawdopodobnie będzie,

ponieważ wśród nowo przyjętych studentów jest kilkoro z poważną dysfunkcją wzroku. Dzięki temu, że ten sprzęt jest, będą oni mogli „z marszu” korzystać z zasobów bibliotecznych. Gdyby tego sprzętu nie było, musieliby czekać około roku, aż zrealizujemy jego zakup poprzez zamówienia publiczne. Jeśli chcemy w sposób rzeczywisty pomagać studentom niepełnosprawnych, musimy czasami wybiegać do przodu, aby nie okazało się, że udzielimy im wsparcia, ale za rok. Puste miejsca pełnią także inną funkcję. Po pierwsze, są dowodem zrozumienia problemu osób niepełnosprawnych przez władze uczelni i informacją dla wszystkich odwiedzających nasz Uniwersytet, zaś dla każdego z nas – krótkim przypomnieniem, że są wśród nas osoby niepełnosprawne. Znak przy każdym miejscu parkingowym „mówi do nas” i codziennie nam przypomina: jesteś pełnosprawny, spróbuj zaparkować swoje auto w innym miejscu, to puste zostaw dla któregoś z niepełnosprawnych. Gdyby zmniejszyć liczbę na naszej uczelni miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, np. o 2 lub 3, zysk były moim zdaniem mniejszy niż strata, jakiej mogłyby doznać osoby niepełnosprawne, gdyby w którymś momencie nie miały żadnego miejsca do zaparkowania. Jeśli moja argumentacja nie przekonała wszystkich z Państwa, to jako dowód w sprawie załączam zdjęcie parkingu przy Pont du Gard w Prowansji (z lipca br., czyli w pełni sezonu turystycznego), gdzie na około 200 miejsc parkingowych 20 było przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych i – jak pokazuje zdjęcie – wszystkie w jednym kwartale były puste. I nie sądzę, aby władze samorządowe zdecydowały się zmniejszyć ich liczbę w przyszłości z tego powodu. dr hab. Janina Filek, prof. UEK – Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Z głębokim smutkiem pragniemy poinformować, iż zmarł nasz kolega, student Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pogrzeb odbył się 19 września br. Tomek miał tylko 24 lata i od dawna borykał się z chorobą nowotworową. Studiował Informatykę i ekonometrię na Wydziale Zarządzania. Był członkiem Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych. Tomka poznaliśmy na corocznym obozie w Rytrze w 2005 roku. Był to bardzo wesoły, radosny, sympatyczny chłopak, szybko nawiązywał kontakty. Wspólnie z pozostałymi uczestnikami obozu tworzył zgraną paczkę. Był duszą towarzystwa, do dziś pamiętamy wieczorne posiedzenia w hotelowym pokoju, rozmowy i żarty do rana... Wtedy nikt nie spodziewał się tak dramatycznego scenariusza. Jedyne, co możemy zrobić, to pomodlić się za Tomka i mieć na względzie to, jak przemijające jest nasze życie.

30

www.uek.krakow.pl

Już od października studenci z niepełnosprawnością mają możliwość korzystania z nowego sprzętu basenowego. Zakupione przyrządy są pomocne zarówno w pływaniu dla przyjemności, jak również w ćwiczeniach rehabilitacyjnych. Wśród zakupionego sprzętu jest specjalny wózek, tzw. czysty, którym osoba niepełnosprawna będzie mogła poruszać się na terenie pływalni. Studenci z ograniczonymi możliwościami ruchowymi lub będący początkującymi pływakami będą mogli skorzystać z pasa wypornościowego, skrzydełek oporowych na nogi lub ręce, rękawic pływackich i wielu innych przyrządów. Sprzęt został zakupiony przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Sfinansowany został ze środków ministerstwa na kształcenie i rehabilitację studentów niepełnosprawnych. Mamy nadzieję, że ciągłe udogodnienia zmienią nastawienie studentów z problemami zdrowotnymi w sprawie zajęć z wychowania fizycznego. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych stwarza różne możliwości, aby coraz więcej studentów z niepełnosprawnością wybierało alternatywne formy zajęć wychowania fizycznego, a nie rezygnowało całkowicie z zajęć WF-u. Biuro wraz ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu organizują dodatkowe zajęcia sportowe, takie jak: ćwiczenia rehabilitacyjne na basenie, tenis stołowy, zajęcia na siłowni. Planowane jest powołanie nowych sekcji sportowych. Wiadomo bowiem, że ruch to zdrowie, a dla osób z niepełnosprawnością jest to szczególnie ważne.

Kampus bardziej przyjazny W ciągu ostatnich kilku miesięcy na terenie kampusu zlikwidowano niektóre z barier architektonicznych, stanowiących utrudnienia dla osób z dysfunkcją ruchu. W ramach tych działań w pawilonie dydaktyczno-sportowym zainstalowano drzwi na fotokomórkę oraz obniżono krawężniki przy tym budynku. W Budynku Głównym zainstalowano dzwonek przy platformie oraz zlikwidowano na parterze po obu stronach holu różnicę poziomów, zastępując ją niewielkim nachyleniem łatwo dostępnym dla wózków. Przy „Księżówce” przeniesiono słup ogłoszeniowy, który blokował podjazd

do tego budynku, przed Biblioteką Główną i „Ustroniem” obniżono krawężniki przed głównymi wejściami. W świeżo wyremontowanym budynku na Rakowickiej 16 zainstalowano windę oraz przystosowano jedną z toalet dla potrzeb osób poruszających się na wózku. Na terenie kampusu zwiększono ponadto liczbę miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych do 9 miejsc. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych pragną podziękować inż. Izabeli Podsiadło – Dyrektor ds. Technicznych, oraz wszystkim podległym jej pracownikom za pomoc i starania związane z ciągłym przystosowywaniem kampusu Uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki takim działaniom Uniwersytet w coraz większym stopniu staje się instytucją przyjazną osobom niepełnosprawnym.

31


BIZNES NASZYCH ABSOLWENTÓW

ABSOLWENCI Z K(L)ASĄ

Salon w dobrym stylu W CZERWCOWYM WYDANIU „KURIERA” ZAINAUGUROWALIŚMY CYKL „BIZNES NASZYCH ABSOLWENTÓW”, KTÓREGO ZAMIERZENIEM JEST UKAZYWANIE ZAWODOWEJ DROGI ABSOLWENTÓW NASZEJ UCZELNI. OKAZUJE SIĘ, ŻE ICH PRZYSZŁOŚĆ CZĘSTOKROĆ NIE ZALEŻY TYLKO OD WYBRANEGO KIERUNKU STUDIÓW, RÓWNIE MOCNO DETERMINUJĄ JĄ BOWIEM ŻYCIOWE WYPADKI.

Bohaterem dzisiejszej odsłony cyklu jest Karol Szpar, absolwent naszej Uczelni z roku 2001, kierunek: Zarządzanie, specjalność Zarządzanie firmą, obecnie właściciel 4 STYLE – jednego z największych w Małopolsce salonów meblowych. Zapytany o powód wyboru takiej formy zawodowej aktywności, odpowiada: Czysty przypadek. Na pewno zawsze chciałem założyć własną firmę handlową, niezależnie od branży. Pierwszy sklep otworzyłem około 6 lat temu w Wieliczce. Firma Black-Red White przenosiła swoje magazyny do Skawiny i pomyślałem, że warto w miejscu po nich otworzyć salon z meblami. Początkowo były to tylko meble skrzyniowe i kuchnie, potem stopniowo zaczęliśmy rozszerzać swoja ofertę o tapicerkę, lampy i dodatki. Dzisiaj pracuję nad stworzeniem własnej linii mebli i materacy sygnowanej naszą marką.

4 STYLE

oferuje światowe trendy wnętrzarskie. W ofercie salonu znajdują się meble producentów polskich i zagranicznych, m.in. ekskluzywne meble włoskie, a także kuchnie, meble dziecięce, sypialnie, materace oraz elementy wyposażenia wnętrz. Przestronne wnętrza salonu kuszą niebanalnymi aranżacjami. Proste, nowoczesne formy spotykają się tam z elegancją klasyki, wyrazistość kształtów współgra z delikatnością detali.

ŹRÓDŁO INSPIRACJI I WZÓR ESTETYKI 4 STYLE to nie tylko źródło inspiracji i wzór estetyki, lecz także pełen profesjonalizm w działaniu, solidność i jakość. Oryginalność proponowanych rozwiązań aranżacyjnych w niezwykle subtelny sposób podkreśla bogata gama artykułów dekoracyjnych oraz oświetleniowych. Niebywałym atutem salonu jest kompleksowa realizacja kuchni na wymiar (wizualizacja komputerowa projektu, montaż na najwyższym poziomie, AGD najlepszych marek). Kuchnie wykonane w 4 STYLACH są prawdziwym sercem domu. Poza zabudową kuchenną salon realizuje również kompleksowe urządzanie mieszkań i domów – aranżację wnętrz w formie projektów oraz ich wykonanie. Dbając o to, by sny mogły być nie tylko piękne, ale i zdrowe, salon oferuje największą w regionie ekspozycję materacy i stelaży producentów wiodących na rynku.

ELEGANCJA, PIĘKNO I FUNKCJONALNOŚĆ W ofercie salonu 4 STYLE poza meblami o wysokiej jakości i szerokim zastosowaniu (marki rodzime i zagraniczne) znajduje się szeroki wybór artykułów dekoracyjnych (m.in. zegary, obrazy, ceramika), tapet, rolet i żaluzji, a także kołdry, poduszki, pościele, narzuty itp. Dzięki 4 STYLOM wnętrza emanują elegancją i pięknem, a ich rola nabiera nowego znaczenia.

PROFESJONALNE BIURO PROJEKTOWE

Salon Meblowy 4 Style ul. Wielicka (przy obwodnicy) www.4style.pl e-mail: biuro@4style.pl tel.: 012 294 90 90

Studio 4 STYLE posiada profesjonalny zespól fachowców specjalizujący się w projektowaniu wnętrz zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych. Biuro projektowe 4 STYLE stosuje najnowsze, światowe trendy, najnowsze rozwiązania technologiczno-materiałowe oraz tendencje panujące w świecie wnętrz. Biuro świadczy pomoc na każdym etapie prac wnętrzarskich, tworzy kompleksowe projekty opracowane pod względem koncepcyjnym i wykonawczym. Zakres usług obejmuje doradztwo w zakresie architektury pomieszczeń, doboru mebli, sprzętu, oświetlenia oraz dodatków. Dzięki temu salon 4 STYLE tworzy piękne, ponadczasowe wnętrza, w preferencyjnych cenach.

www.uek.krakow.pl

Kwestionariusz osobowy

P M

ierwsze zarobione pieniądze wydałem na... spłatę długu pierwszej firmy – na szczęście był niewielki.

Borysa Skraby

oim największym sukcesem jest... Sukces, do jakiego dążę, jest jeszcze daleko, lecz każdy kolejny etap do niego prowadzący – zawsze nieco trudniejszy od poprzedniego, jest moim chwilowym największym sukcesem. Osiągając kolejną poprzeczkę, odkrywam, że to dopiero początek czegoś nowego i większego – i tak w kółko.

A

P

kademia Ekonomiczna w Krakowie w czasach mojego studiowania była... świetnym miejscem do łączenia wiedzy teoretycznej zdobytej na wykładach z pracą w organizacjach studenckich. Nie jest to zbyt chlubnym osiągnięciem dla studenta, ale na 4 roku studiów nie było mnie na ani jednym wykładzie. Zajęty byłem organizowaniem Jubileuszu 75-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pomimo przebywania na Uczelni od rana do wieczora nie udawało sie dotrzeć na zajęcia przez cały rok. Bardzo dobrze wspominam ten okres, bo miałem pierwszy szlif z wykorzystania zdobytej wiedzy i ułożenia priorytetów – gdzie można się więcej nauczyć o zarządzaniu i marketingu.

G

dybym teraz zaczynał studia... wybrałbym tę samą uczelnię, kierunek, promotora, ale studia w trybie wieczorowym, żeby w ciągu dnia pracować i zdobywać doświadczenie.

D

roga z Uczelni do tego, kim teraz jestem, wiodła przez... własną firmę jeszcze w trakcie studiów, która w ciągu 6 miesięcy zbankrutowała. Wtedy zdałem sobie sprawę, że muszę się wiele nauczyć, zanim uda mi się zawojować świat. Pokorny rozpocząłem pracę, zdobywając doświadczenie i wiedzę o tym, na czym polega biznes. Dzisiaj powróciłem do idei własnej firmy – tym razem świetnie prosperuje. Ta droga prowadzi pośrednio przez Uczelnię – jestem prezesem Korporacji UEK, Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

oczułem się przegrany, gdy... Przegranym czuję się za każdym razem, gdy zawiodą ludzie z mojego zespołu, których sam wybrałem, których motywowałem. Odbieram to jako osobistą porażkę.

W

życiu najważniejsze jest... robić, co się lubi! Mam wielki szacunek do ludzi, którzy pracują z pasją i namiętnością. Mogą nie mieć kierunkowego wykształcenia czy też doświadczenia, ale tylko tacy ludzie są szczęśliwi i mają wielką radość z życia. Tacy też najczęściej odnoszą sukces.

N

ie należy się przejmować, gdy... spotkamy się z porażką. Porażka to element wpisany w sukces. Dzięki niej możemy się czegoś nauczyć, wyciągnąć wnioski i w efekcie zbliżyć się do sukcesu.

G

dybym nie był, kim jestem, byłbym... Niezależnie od tego, czym bym się w życiu zajął zawodowo, zawsze pozostanę tym samym człowiekiem. O życiu decydują osobowość i temperament.

S

tudentom UEK radziłbym... Trudno radzić. Każdy z nas jest inny i inny znajdzie dla siebie cel. Inną do niego będzie podążał drogą. Grunt, żeby mieć cel i codziennie robić choć mały krok, by się do niego zbliżyć.

Ż

ycie polega na... umiejętnym połączeniu tego, co trzeba robić z tym, co się chce.

Borys Skraba Współwłaściciel Agencji Interaktywnej Trendmaker, prezes stowarzyszenia Korporacja Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent Wydziału Zarządzania, specjalność Zarządzanie firmą (1996–2001). Od 3 lat prowadzi Korporację UEK (www.kuek.pl). Korporacja Absolwentów UEK jest organizacją powstałą z inspiracji stowarzyszeniami absolwenckimi znanych zachodnich szkół biznesowych. Jej zadaniem jest tworzenie aktywnego środowiska networkingowego i skupianie wyróżniających się absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Organizacja stanowi platformę wymiany kontaktów, doświadczeń, wzajemnej inspiracji środowiska absolwenckiego. Tworzy wielopokoleniowe środowisko osób pracujących w różnych branżach. Członkami stowarzyszenia są przedsiębiorcy, menedżerowie i naukowcy, których wyróżnia umiejętność tworzenia trwałych kontaktów i relacji opartych na wzajemnym zaufaniu i poparciu. Korporacja UEK jest organizatorem corocznego konkursu „Laury Magellana” (www.laurymagellana.pl), nagradzającego wyjątkowych absolwentów Uniwersytetu, którzy – podobnie jak Magellan – łącząc wizję i wyobraźnię z wytrwałością i talentem zarządczym, osiągają wybitne efekty i zmieniają świat.

33


FORUM

NASZE PASJE

„Ciemnogród atakuje” – próba polemiki Swojego czasu przeczytałem w „Dzienniku Polskim” stronicową informację o organizowaniu w UEK imprezy traktującej, ni mniej ni więcej, o łatwym sposobie uzyskiwania kontaktów ze zmarłymi. Kontaktów w postaci konwersacji, pisemnej (w dowolnym języku) lub odbioru muzyki od dowolnie wybranej osoby z „zaświatów”. Taka gratka, nawet jak na Kraków, nie przydarza się często. Opisane zdarzenie na koniec pierwszej dekady XXI w. zakrawało na „andrzejkową” zabawę, studencki happening. Z tego też względu wybrałem się wieczorową porą na zapowiedzianą imprezę w gmachu UEK. Ku mojemu zaskoczeniu, grubo przed zapowiedzianym wykładem przy drzwiach audytorium kłębił się tłum klientów nabywających „dzieło” za niebagatelną cenę. Jak zauważyłem, kupowano i po kilka egzemplarzy książki – na prezent pod choinkę dla bliskich. Kiedy zasób książek rozszedł się jak ciepłe bułeczki, sala wykładowa wypełniła się po brzegi publicznością łaknącą wiedzy tajemnej. Prelegent o nobliwej prezencji budzącej zaufanie opowiadał w obcych językach, przy pomocy tłumacza, o prostym sposobie (za pomocą groteskowych urządzeń technicznych) porozmawiania np. ze zmarłym szwagrem. A ludzie to kupowali z nabożnym uniesieniem, i z nadzieją na spełnienie odwiecznych marzeń człowieka względem „drogich nieobecnych”. Opuszczając „spektakl”, zakładałem, że uczelnia przypadkowo dała się wmanewrować w podejrzaną, a kompromitującą aferę. Że będzie to wydarzenie epizodyczne, które z czasem rozwodni się i przejdzie w zapomnienie. Tymczasem „Kurier UEK” ze stycznia br. na swoich łamach zamieścił esej pod intrygującym tytułem „O życiu, śmierci i nadziei”, który to esej, pióra dr. T. Filara, w poszerzonej formie przedstawia to, co wyżej zreferowałem. W ten sposób nastąpiła niejako eskalacja zjawiska społecznego, które końca w naszej szkole, przybytku nauki, wiedzy i wychowania przyszłych pokoleń Polaków, trudno dociec. Jako sceptyk i ironista pozwolę sobie spuentować odnotowany fenomen ludzkich zachowań w obliczu sacrum, lapidarną formą, poprzez przytoczenie żartobliwej zwrotki z przedwojennej dziadowskiej ballady:

Panów: Grzegorza, Jarka, Krzysztofa, Pawła, Rafała, Stanisława, Tomasza i Zbigniewa oraz ich bezpośredniego przełożonego, pana Bogusława, razem można spotkać tylko na przerwie śniadaniowej o godzinie 10, potem, tak jak od wczesnych godzin rannych, rozchodzą się po kampusie do najróżniejszych zadań.

„Stał się cud pewnego razu, oj! Dziad przemówił do obrazu, oj! A obraz mu ani słowa, oj! Taka była ich rozmowa, oj! oj! oj! oj!” Jestem człowiekiem ze wszech miar tolerancyjnym. Niech każdy wierzy, w co chce. Jego sprawa i nic mi do tego. Ale na Boga! Czy takie działania przysparzają uczelni należnego jej splendoru i prestiżu w naukowym świecie Krakowa? Czy ta hucpa nie jest dla nauki i rozumu człowieka obelgą?

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa UEK na arenie międzynarodowej W dniach 7–8.10.2009 r. w Akademii Ozbrojenych Sił w miejscowości Liptovski Jan (Słowacja) odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpecnost a bezpecnostna veda” (Security and Security Science). W konferencji uczestniczyli Rosjanie, Słowacy, Ukraińcy, Czesi i Polacy.

GOŁĘBIE I SEKCJA GOSPODARCZA

mgr Artur Filipek emerytowany pracownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Tematami konferencji były między innymi: definicja nauki o bezpieczeństwie, naukowe ujęcie zagadnień bezpieczeństwa, filozoficzno-etyczny aspekt bezpieczeństwa, kierowanie bezpieczeństwem państwa, bezpieczeństwo rynku finansowego na świecie, • zagrożenia cyberterroryzmem, • zintegrowana polityka bezpieczeństwa uczelni wyższych.

Rozwadowski wygłosił referat pod tytułem „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa w uczelniach wyższych”. Przedstawił proces wdrażania i realizacji ZPB na UEK, dzieląc się doświadczeniami związanymi z tym zagadnieniem. Przedstawił wiodącą rolę parlamentu studenckiego we wszystkich fazach realizacji projektu „Bezpieczna Uczelnia”. Uczestnicy konferencji z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji oraz wyrazili chęć współpracy w tym zakresie. Trzeba zaznaczyć, że Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa skierowana do uczelni wyższych realizowana jest w Krakowie jako jedynym mieście w Polsce, a nawet w Europie.

Pełnomocnik Rektora UEK ds. Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa mgr Mariusz

mgr Mariusz Rozwadowski – pełnomocnik rektora ds. ZSB

• • • • •

Dzięki ich pracy Uczelnia jest zaopatrzona w wodę do picia w butlach, trawniki są przycięte, chodniki posprzątane, umyte okna, dokonane przeprowadzki, zaaranżowane pomieszczenia przy okazji różnych wydarzeń, ciężkie paczki papieru trafiają z magazynu do katedr. Są do dyspozycji – z uśmiechem i rzetelnie wykonują swoją pracę, bez której trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie Uczelni w jej wymiarze gospodarskim. Pracują na Uczelni od 20 lat do jednego roku, tworzą środowisko i umieją ze sobą współpracować. Każdy z nich ma jakieś zamiłowanie. I tak: pan Bogusław, na co dzień kierujący i nadzorujący pracę zespołu, w duszy nosi pasję ogrodniczą, którą z upodobaniem realizuje w przydomowym ogrodzie. Ogrodnictwo to także ulubione zajęcie pana Zbigniewa. Pana Tomasza interesują podróże, studiuje zaocznie, podobnie pan Krzysztof. Pan Stanisław wędkuje, pan Grzegorz lubi samochody, hoduje truskawki, kocha las. Pana Jarka wyróżnia wielość zainteresowań, a pan Paweł to grzybiarz i narciarz.

Sroczka polska

Wszyscy jednak zgadzają się co do tego, że prawdziwą pasją odznacza się pan Rafał, gołębiarz z zamiłowania. Miłość pana Rafała do gołębi potwierdza także rozmowa z nim. Gołębie hodował już jego ojciec, jest to więc tradycja rodzinna. Sam zaczął się nimi zajmować na poważnie, gdy miał siedemnaście lat. Teraz, po dziesięciu latach, ma ich sto. W Kaszowie, skąd pochodzi, na gołębnik zaadoptował niewielką stajenkę. Sam wykonał cele gniazdowe. Turkot niemiecki, sroczka polska krótkodzioba, lentacz rżewski i gołąb wołżański czerwonopierśny, wywrotki wschodnio-pruskie, białoloty budapesztańskie to niektóre z ras gołębi hodowanych przez pana Rafała. Około cztery lata temu zapisał się do Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych, a w tym roku, w grudniu, zamierza po raz pierwszy wystawić wyhodowane przez siebie gołębie na Wystawie Gołębi Rasowych w Krakowie. Zajmowanie się stadkiem gołębi wymaga czasu, nakładu pracy i wydatków – karmienie, sprawdzanie stanu zdrowia, szczepienie, dbanie o czystość gołębnika. Stąd w związku z przyjściem na świat córeczki Julii, a co za tym idzie zwiększeniem obowiązków rodzinnych – pan Rafał zamierza zmniejszyć swoją hodowlę do 30 gołębi rasowych. Zapytany, co daje mu kontakt z gołębiami, mówi, że po prostu je lubi, lubi spędzać z nimi wolny czas, czerpie z tego radość i podziwia ich piękno. Opowiada też, jak w dzieciństwie ojciec kupił parę gołębi pocztowych,

gołębie odfrunęły i nie wróciły, ale pozostał i przeżył jeden z dwójki młodych, które po sobie zostawiły, a którego osobiście wykarmił. Gołąb udomowił się, lubił być blisko ludzi. Był przez dwa lata, a potem gdzieś zniknął. Gołębie zwykle dożywają kilku lat. Pan Rafał zwykle nie mówi dużo, ale o gołębiach chętnie i z błyskiem w oku. A i na Uczelni ma z kim podzielić się swoimi doświadczeniami – pan Józef z Działu Technicznego to również zapalony gołębiarz, a według jego wiedzy gołębiarstwem zajmuje się jeszcze kilku innych panów spośród pracowników obsługi portierni. Pan Rafał (27 lat) i pan Józef (52 lata) z ubolewaniem nadmieniają, że należą już do grupy wymierających entuzjastów, młodzież obecnie nie jest zainteresowana tym zajęciem wymagającym jednak sporego poświęcenia i pasji. Pracownikami Sekcji Gospodarczej – bohaterami powyższego tekstu – są: mgr inż. Bogusław Wandas (kierownik), Tomasz Drabina, Jarosław Głos, Paweł Grabowski, Rafał Hyla, Grzegorz Jakubek, Zbigniew Jurek, Krzysztof Król, Stanisław Natkaniec oraz Józef Raś (Dział Techniczny). dr inż. Lucyna Kępa

Gołąb wołżański czarnopierśny

Rafał Hyla

34

www.uek.krakow.pl

35 35


KONFERENCJE

KONFERENCJE

Po uroczystej inauguracji konferencji dokonanej przez Dziekana Wydziału Zarządzania, dr. hab. Pawła Lulę, prof. UEK głos zabrał kierownik Katedry Metod Organizacji i Zarządzania dr hab. Janusz Czekaj, prof. UEK. W swoim wprowadzającym wystąpieniu nawiązał do współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi zaangażowanymi w rozwój nurtu metodologicznego w naukach o zarządzaniu oraz wskazał cel konferencji – zaprezentowanie opinii na temat wybranych, metodycznych i praktycznych aspektów zarządzania procesowego. Profesor Janusz Czekaj zwrócił uwagę, że zarządzanie procesami stanowi obecnie jeden z dominujących i stosunkowo najszybciej rozwijających się nurtów współczesnej teorii i praktyki gospodarczej. Zauważył, że metodologiczne podstawy zarządzania procesowego zostały ukształtowane przez klasyczne metody organizatorskie.

Sesję pierwszą zatytułowaną: Rozwój podejścia procesowego w zarządzaniu, której przewodniczyła prof. zw. dr hab. Zofia Mikołajczyk, rozpoczął prof. dr hab. Bogusław Kaczmarek z Uniwersytetu Łódzkiego. Podjął on w swoim wystąpieniu próbę spojrzenia na podejście procesowe z perspektywy wybranych koncepcji, metod i technik zarządzania. Obok przeglądu współczesnych koncepcji zarządzania, wskazał także na pewien „racjonalizm” w podejściu do tzw. nowoczesnych koncepcji zarządzania polegający na ich trzeźwym osądzie i rzetelnej analizie, gdyż ich stosowanie może być zarówno źródłem sukcesów, jak i rozczarowania. W kolejnym wystąpieniu prof. dr hab. Wanda Błaszczyk, kierownik Katedry Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, przedstawiła referat poruszający niezmiernie ważny i aktualny problem orientacji na ludzi w zarządzaniu procesowym. Referat był próbą analizy i oceny zarządzania procesowego pod względem orientacji na ludzi. Prelegentka zwróciła również uwagę na potencjalne zagrożenia dla zarządzania procesowego wynikające z istoty i szczególnej roli zasobów ludzkich organizacji, ukazała możliwości i bariery rozwoju orientacji na ludzi w zarządzaniu procesowym. W konkluzji swojego wystąpienia prof. dr hab. Wanda Błaszczyk podkreśliła, że zarządzanie procesowe dopiero buduje swój wizerunek, a to oznacza, że i w zakresie orientacji na ludzi można będzie dokonać w jego ramach ulepszeń pozwalających im, jako uczestnikom procesów, przybliżyć się do osiągnięcia pełni swojej istoty. Kolejna mówczyni dr Grażyna Broniewska z Uniwersytetu Łódzkiego przedstawiła kluczowe elementy podejścia procesowego z perspektywy klienta. Autorka podjęła próbę udowodnienia, że koncentracja na dynamicznie ujętych procesach stwarza dużym organizacjom (korzystającym z ekonomii skali) możliwość sprostania indywidualizacji w zaspakajaniu potrzeb klientów, tak jak to było już wcześniej możliwe w małych, rodzinnych firmach. Drugą sesję zatytułowaną: Podejście procesowe z perspektywy wybranych metod i koncepcji zarządzania, której przewodniczył dr hab. Janusz Czekaj, prof. UEK rozpoczęło wystąpienie dr Krystyny Kąpy-Kejny z Uniwersytetu Łódzkiego. W swoim referacie zatytułowanym: Zarządzanie procesowe w koncepcji TQM – założenia identyfikacji i doskonalenia procesów, przedstawiła najważniejsze założenia i problemy związane z identyfikacją procesów, zdefiniowaniem procesu oraz założenia metodyczne doskonalenia procesów. W końcowej części swego wystąpienia dr Krystyna Kąpa-Kejna zaproponowała wykorzystanie metody działań sekwencyjnych w identyfikacji i doskonaleniu procesów.

36

www.uek.krakow.pl

Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych Prezentacja wybranych, metodycznych i praktycznych aspektów zarządzania procesowego była przedmiotem obrad konferencji zorganizowanej przez Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Katedrę Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 19–20 czerwca 2009 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (UEK). Konferencja stworzyła możliwość wzbogacenia krajowych ujęć podejścia procesowego o nowe elementy, wynikające ze studiów i badań empirycznych prowadzonych przez reprezentantów wymienionych ośrodków akademickich, zaangażowanych w rozwój nurtu metodologicznego w naukach o zarządzaniu.

Przywołał opinię prof. dr hab. Z. Mikołajczyk z Uniwersytetu Łódzkiego, zgodnie z którą elementy i korzenie podejścia procesowego dostrzegalne są w badaniu metod pracy, graficznych technikach planowania i kontroli przebiegu procesów (np. wykresach Gantta, harmonogramach Adamieckiego), a przede wszystkim w analizie wartości organizacji. Na koniec swojego wystąpienia podkreślił, że upowszechnianie się nowoczesnych koncepcji zarządzania rozwinęło klasyczny model podejścia procesowego, doprowadzając w rezultacie do ukształtowania się szeregu metodyk ogólnych. Zamykając swoje wystąpienie, prof. Janusz Czekaj podkreślił, że Katedra Metod Organizacji i Zarządzania od przeszło trzech lat prowadziła badania w tym zakresie, których rezultatem jest wydana w bieżącym roku książka pod tytułem: Zarządzanie procesami biznesowymi. Aspekt metodyczny.

Kolejni prelegenci, dr Tomasz Czapla i dr Maciej Malarski z Uniwersytetu Łódzkiego, w referacie Zasady budowania systemu wskaźników pomiaru efektywności procesów biznesowych omówili zasady budowania wskaźników operacyjnych pozwalających monitorować efektywność procesów biznesowych firmy. Wykorzystali przykład zastosowania podejścia procesowego w obszarze doskonalenia działań sprzedażowych badanego przedsiębiorstwa. W ostatnim referacie w tej części sesji dr Marek Jabłoński z UEK zaprezentował Funkcje kompetencji pracowniczych z perspektywy organizacji uczącej się. Prelegent zauważył, że wyszczególnienie i projektowanie procesów rozwoju kompetencji pracowniczych jako osobnej kategorii może spowodować, iż organizator będzie traktował procesy rozwoju kompetencji pracowniczych jako nadrzędne wobec pozostałych, w tym także procesów pracy i procesu tworzenia wartości. Nieoficjalną część konferencji rozpoczął spektakl muzyczny „Wystarczy noc” w Teatrze Bagatela, po którym uczestnicy konferencji udali się na spotkanie integracyjne. W drugim dniu konferencji przewodniczenie drugiej sesji objęła prof. dr hab. Wanda Błaszczyk. Dr Tomasz Kafel z UEK zaprezentował metodykę informatycznego wspomagania zarządzania procesami biznesowymi (Microsoft Operations Framework) – opisał przykłady wykorzystania wybranych technologii informatycznych w zarządzaniu procesami biznesowymi oraz przedstawił charakterystykę metodyki Microsoft Operations Framework rozumianej jako zbiór gotowych rozwiązań, zasad działania, wskazówek, których celem jest osiągnięcie niezawodności i efektywności wprowadzanych w przedsiębiorstwie technologii informatycznych (IT). Dr Marek Ćwiklicki z UEK oraz mgr Zbigniew Misiak z BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. w referacie Wspomaganie informatyczne zarządzania procesami biznesowymi na przykładzie systemu ADONIS:CE przedstawili charakterystykę tego darmowego systemu wraz z najważ-

niejszymi elementami istotnymi z punktu widzenia zarządzania. Wskazali na wiele możliwości, jakie stwarza to narzędzie informatyczne, w tym m.in.: modelowanie biznesowe z wykorzystaniem intuicyjnego edytora graficznego oraz trybu tabelarycznego pozwalającego na wygodną pracę z dużą ilością danych, czy monitoring kluczowych wskaźników (Key Performance Indicators). Referat kończył przykład zastosowania systemu ADONIS:CE do mapowania procesu w jednej z firm branży samochodowej. Referat dr. inż. Macieja Walczaka z UEK Kierunki i kryteria oceny działań organizatorskich w procesach masowej obsługi klienta zamknął drugą sesję konferencji. Autor przedstawił propozycję kierunków racjonalizacji procesów masowej obsługi klienta oraz wskazał kryteria oceny procesów masowej obsługi klienta wraz z sugerowanymi metodami pomocnymi przy stosowaniu ich w praktyce. Ostatniej sesji, zatytułowanej Zarządzanie procesowe w praktyce organizatorskiej, przewodniczył prof. dr hab. Bogusław Kaczmarek. W tej części konferencji przedstawiono rezultaty badań empirycznych w zakresie implementacji zarządzania procesowego w wybranych organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego. Pierwszy w tej sesji prelegent dr Marek Andrzejewski z Uniwersytetu Łódzkiego w referacie Wykorzystanie podejścia procesowego w elektronicznej obsłudze mieszkańców: Projekt e-Łódź zaprezentował założenia, zasady i korzyści wykorzystania podejścia procesowego w e-governance. Autor omówił przykład udanego kompromisu między zarządzaniem procesowym a technologiami informatycznymi w postaci projektu „elektronicznego urzędu” w Łodzi. Mgr Melania Brzozowska z Uniwersytetu Łódzkiego w referacie Finansowanie świadczeń lekowych dla ubezpieczonych jako proces interorganizacyjny przedstawiła informatyczne i kulturowe uwarunkowania procesów interorganizacyjnych w podsystemie finansowania i refundacji świadczeń lekowych. Autorka przedstawiła problemy przepływu informacji w procesie finansowania świadczeń lekowych oraz podniosła kwestię recept elektronicznych. W ostatnim konferencyjnym wystąpieniu Zastosowanie metody hoshin kanri w procesie informatyzacji systemu świadczeń onkologicznych w Polsce mgr Andrzej Śliwczyński z Uniwersytetu Łódzkiego dowodził przydatności metody hoshin kanri w procesie informatyzacji systemu usług medycznych w Polsce. Autor omówił

etapy wprowadzenia rozwiązania informatycznego na przykładzie systemu świadczeń zindywidualizowanych – niefinansowanych systemowo, do których zaliczana jest „chemioterapia niestandardowa” wraz z wykorzystaniem w procesie jego wdrażania metody hoshin kanri. W podsumowaniu konferencji dr hab. Janusz Czekaj, prof. UEK wyraził nadzieję, że podjęta w trakcie konferencji próba wzbogacania dotychczasowych, krajowych ujęć podejścia procesowego o wybrane aspekty metodyczne i doświadczenia praktyczne spotka się z życzliwym zainteresowaniem teoretyków i praktyków zarządzania, a treści zawarte w publikacji okażą się przydatne w procesie dydaktycznym, zwłaszcza dla studentów kierunku Zarządzanie, i będą służyć menedżerom, a także doradcom organizacyjnym doskonalącym zarządzanie procesami w organizacjach gospodarczych i instytucjach administracyjnych. Referaty przedstawione na konferencji zostały opublikowane w formie książki pod redakcją dr. hab. Janusza Czekaja, prof. UEK pt. Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych, wydanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

dr Tomasz Kafel – adiunkt w Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania

37


KONFERENCJE

KONFERENCJE

Przeobrażenia i zmiany w organizacjach w warunkach globalizacji W dniach 15–17 września w Zakopanem, w Domu Wypoczynkowym „Hyrny”, z którego rozpościera się piękny widok na Giewont, odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Przeobrażenia i zmiany w organizacjach w warunkach globalizacji”, zorganizowana przez Katedrę Zachowań Organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Reprezentantami władz Uczelni byli prof. dr hab. Andrzej Malawski – Prorektor ds. Badań Naukowych oraz dr hab. Paweł Lula, prof. UEK – Dziekan Wydziału Zarządzania, którzy z ramienia władz Uczelni uroczyście otwarli obrady. Głównym pomysłodawcą oraz organizatorem konferencji był prof. dr hab. Arkadiusz Potocki – kierownik Katedry wraz z zespołem pracowników. Konferencja zgromadziła 108 uczestników – naukowców oraz praktyków, menedżerów polskich i zagranicznych koncernów i firm oraz niezależnych konsultantów biznesowych. Na uwagę zasługiwała liczna kadra profesorska (w sumie 28 profesorów) z polskich ośrodków naukowo-dydaktycznych. Organizatorzy konferencji zadbali o wartość praktyczną konferencji. Służyły temu zorganizowane warsztaty: • „Co warto wiedzieć przed przystąpieniem do współpracy z Bliskim Wschodem?”, prowadzone przez mgr. Mateusza Boncę, właściciela firmy „Enesom” Energy Source Management, • „Program, projekt, zmiana, korzyść – jak budować, jak zarządzać”, prowadzone przez właścicieli firmy CRM S.A., dr. Piotra Kotelnickiego oraz mgr Elżbietę Kotelnicką, • „Fuzje przedsiębiorstw – praktyczne aspekty konsolidacji strategii, łańcucha dostaw i wspierających systemów informatycznych”, prowadzone przez M.Sc. Jacka Słowika, MBA, niezależnego konsultanta biznesowego. W trakcie warsztatów poruszono szereg interesujących zagadnień związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw we współczesnych warunkach rynkowych, w dobie kryzysu gospodarczego. Zaprezentowano przykłady efektywnie funkcjonujących przedsiębiorstw w krajach Bliskiego Wschodu, ze wskazaniem różnic w prowadzeniu działalności gospodarczej. Warsztaty te miały wskazać wszystkim zainteresowanym, na co powinni zwrócić uwagę, chcąc przystąpić do współpracy z przedsiębiorstwami z tego regionu świata. Omówiono wnikliwie tematykę dotyczącą zarządzania projektami, zwrócono uwagę na problemy pojawiające

38

się przy wdrażaniu zmian w organizacjach, na konkretnych przykładach scharakteryzowano problematykę połączeń i fuzji przedsiębiorstw oraz konsekwencje towarzyszące temu zagadnieniu. Problemy poruszone w trakcie warsztatów stały się przyczynkiem do interesującej dyskusji, podczas której wymieniano się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi poruszonych zagadnień oraz wskazano na dominujące tendencje w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. W trakcie trzech dni obrad odbyło się czternaście sesji tematycznych oraz trzy warsztaty. Nie zabrakło również czasu na odpoczynek. Zorganizowano wycieczkę, podczas której uczestnicy mogli podziwiać piękno gór i panoramę Zakopanego z Gubałówki. Uwieńczeniem konferencji jest dwutomowa publikacja książkowa „Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji” (tom 1) oraz „Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych” (tom 2) pod redakcją naukową prof. dr. hab. Arkadiusza Potockiego. Wskazane tomy zawierają w sumie 109 artykułów naukowych, które zrecenzowane są przez: dr hab. Janusza Czekaja, prof. UEK, dr hab. Bogusza Mikułę, prof. UEK oraz prof. dr. hab. Adama Szałkowskiego. Konferencja odbyła się dzięki finansowemu i produktowemu wsparciu pięciu firm: Eko-Konsulting-Projekt „Conseko” SA,

Kompania Piwowarska SA, Bahlsen Sweet Sp. z o.o., Centrum Rozwiązań Menedżerskich CRM SA oraz firmę Gwiazdy Pustyni, zajmującą się handlem perfumami orientalnymi. Wsparcie sponsorów pozwoliło na dodatkowe uatrakcyjnienie konferencji oraz miłe spędzenie czasu wolnego podczas wieczornej biesiady góralskiej. Duże zainteresowanie konferencją oraz pozytywny odbiór ze strony wszystkich uczestników stały się zachętą dla organizatorów, odnośnie cykliczności konferencji. Kolejna, trzecia konferencja zostanie zorganizowana za dwa lata, jednak miejsce, w którym toczyć się będą obrady, nie zostało jeszcze ustalone. Organizatorzy są skłonni, by zaprosić uczestników tym razem w inne miejsce, by oprócz możliwości pozyskania cennych informacji naukowych i biznesowych możliwe było urozmaicenie spędzenia wolnego czasu. W podsumowaniu konferencji zarówno zebrani praktycy, jak i kadra naukowo-dydaktyczna wskazała na potrzebę organizowania podobnych inicjatyw, a powiązanie teorii z praktyką gospodarczą jest według uczestników koniecznością. mgr Marek Makowiec – asystent, Katedra Zachowań Organizacyjnych

www.uek.krakow.pl

Uniwersytet na konferencji Global Sales Science Institute W dniach od 3 do 5 czerwca br. w Clermont-Ferrand we Francji na tamtejszej Uczelni ESC Clermont Ferrand School of Management, będącej partnerem Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK, odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona tematyce zarządzania sprzedażą, procesom sprzedaży, promocji sprzedaży i komunikacji oraz zagadnieniom dotyczącym współczesnego marketingu przedsiębiorstw w dobie kryzysu. Podczas konferencji omówiono aspekty naukowe i praktyczne działalności marketingowej, a w szczególności sprzedaży. Reprezentantami UEK na konferencji byli: dr M. Dołhasz z Katedry Marketingu, dr J. Fudaliński z Katedry Strategii Zarządzania oraz dr P. Buła z Katedry Zarządzania Międzynarodowego, dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu naszego Uniwersytetu. Na konferencji został wygłoszony referat Determinants of contemporary marketing communication of the companies on the basis of selected research results of Polish companies, który został wysoko zrecenzowany przez niezależnych, międzynarodowych profesorów. Obecność przedstawicieli Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na wspomnianej konferencji kolejny raz potwierdziła możliwości podjęcia dalszej (poza już istniejącą) współpracy między obiema uczelniami, na niwie edukacji i nauki. Należy podkreślić, że konferencja odbyła się pod auspicjami międzynarodowego instytutu zajmującego się zagadnieniami sprzedaży i marketingu – The GSSI (Global Sales Science Institute). Organizacja ta powstała w 2007 roku i skupia pracowników nauki i praktyków z całego świata, wykładowców oraz profesjonalistów, którzy z powodzeniem prowadzą zajęcia dla praktyków i menedżerów nie tylko w środowisku własnego kraju, ale i dla grona międzynarodowych słuchaczy. Konferencje GSSI odbywają się regularnie w różnych krajach, m.in. w Helsinkach, w Atenach, w New Jersey, a w 2009 roku w Clermont-Ferrond.

Udział naszych wykładowców w międzynarodowej konferencji u partnera uczelnianego dał podstawę do kolejnych potwierdzonych obszarów współpracy, które będą realizowane w przyszłości. Być może kolejna konferencja GSSI dotycząca obszaru marketingu zostanie zrealizowana w Polsce w Krakowie, na naszej Uczelni. W przyszłości chcielibyśmy uruchomić we współpracy z naukowym środowiskiem międzynarodowym w Clermont Ferrand różne formy obopólnych działań, przekazując informacje i doświadczenia na interesujące nas tematy naukowe. dr M. Dołhasz – adiunkt w Katedrze Marketingu, kierownik studiów podyplomowych KSB: Marketing i Europejskie studia menedżerskie dr J. Fudaliński – adiunkt w Katedrze Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji, kierownik studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami dr P. Buła – adiunkt w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego, dyrektor KSB

Zmiany i rozwój organizacji: usprawnienia, wyzwania i sprzeczności W dniach 10–11 września 2009 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyły się czwarte warsztaty pod tytułem „Zmiany i rozwój organizacji: usprawnienia, wyzwania i sprzeczności” (Organizational Changes & Development: Advances, Challenges & Contradictions). Warsztaty te zostały zorganizowane przez Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim UEK oraz Europejski Instytut Zaawansowanych Studiów Organizacyjnych European Institute for Advanced Studies In Management EISAM. Celem warsztatów była wymiana rozważań i doświadczeń na temat zarządzania zmianami organizacyjnymi. W warsztatach wzięło udział ponad dwudziestu delegatów z różnych krajów europejskich, ale nie tylko. Pomiędzy delegatami z Norwegii, Wielkiej Brytanii czy Szwajcarii znaleźli się również delegaci z Emiratów Arabskich czy Brazylii. Warsztaty rozpoczął Profesor Vincent Edwards z Wielkiej Brytanii, który występował w charakterze keynote speakera wykładem pt. „Rozsądek i wrażliwość w projektowaniu organizacji”. Druga w kolejności wystąpi-

ła Profesor Ruth Alas z Estonii, a jej wykład poświęcony został tematowi „Zarządzanie kryzysem a zarządzanie zmianą”. Referaty pozostałych uczestników również poświęcone zostały kwestiom zarządzania zmianą zarówno w odniesieniu do współczesnych teorii zarządzania organizacją, jak i praktyki gospodarczej organizacji działających w poszczególnych krajach. Tematyka pozostałych prezentacji dotyczyła między innymi: • wdrażania modeli teoretycznych zarządzania zmianą do praktyki gospodarczej; • wagi dynamicznych umiejętności w zarządzaniu zmianą; • znaczeniu kultury organizacyjnej w zarządzaniu zmianą; • procesowego podejścia do zarządzania zmianą; • znaczenia przywództwa w zarządzaniu zmianą; • barier wdrażania zmian organizacyjnych.

wykładowców aktualnie pracujących w Berne University of Applied Sciences Center of Management, którzy swoją prelekcję oparli na własnych doświadczeniach związanych z wprowadzaniem zmian organizacyjnych w organizacji działającej w Polsce, a której korzenie działalności sięgają czasów sprzed zmian ekonomiczno-społecznych. W kontekście tej prezentacji interesującym zatem było jak cudzoziemscy konsultanci podchodzą do kwestii zarządzania zmianą w polskich organizacjach, z jakimi wyzwaniami muszą sobie radzić przy procesie wdrażania zmian organizacyjnych. Warsztaty zakończyły się późnym piątkowym popołudniem. Oczywiście oprócz wydarzeń naukowych odbywały się też wydarzenia społeczne, jak na przykład wspólna kolacja w jednej z restauracji w dzielnicy Kazimierz. Dyskusjom nie było końca, a nawiązane znajomości powinny zaowocować dalszą współpracą międzynarodową.

Wśród wielu prezentacji na uwagę zasługiwała prezentacja dwóch niemieckich

dr Beata Buchelt – adiunkt, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

39


WYDAWNICTWA

Pielgrzymka pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego

do grobu Papieża Jana Pawła II 21–27.09.2009 r.

W dniu 21.09.2009 po Mszy Św. odprawionej o godz. 5.30 w kościele Ojców Karmelitów Bosych przy ul. Rakowickiej wyruszyliśmy autokarem w tygodniową podróż do Włoch. Trud pielgrzymowania znosiliśmy bardzo dzielnie, pełni energii i zapału nawet wówczas, gdy pokonywanie kolejnych setek kilometrów zaczęło dawać się nam we znaki. Program pielgrzymki obfitował w zwiedzanie i modlitwę w największych, najstarszych i najwspanialszych bazylikach w Padwie, Wenecji, Rzymie i Asyżu. Zwiedzaliśmy ponadto rzymskie ślady antycznej i nieco mniej odległej, lecz sławnej przeszłości, a nieposkromiona chęć podróżowania zawiodła nas nawet do Neapolu, gdzie mogliśmy obserwować konsekwencje niszczycielskiej siły wulkanu – ruiny Pompei i pomimo trudności z dotarciem na szczyt, zajrzeć w krater Wezuwiusza. Najważniejszym punktem naszej pielgrzymki była Msza Święta przy grobie Jana Pawła II z udziałem sióstr Nazaretanek, a odprawiona przez ojca Rafała Wilkowskiego. Jak później okazało się w naszych rozmowach, było to także osobiste duże przeżycie dla księdza, który po raz pierwszy sprawował Eucharystię w takich okolicznościach. Uczestniczenie w tym niecodziennym nabożeństwie możliwe było dzięki poparciu naszej prośby prze Ojca Szczepana Praśkiewicza – konsultora ds. beatyfikacyjnych przy Kurii Rzymskiej. Wielkie i trudne do ukrycia wzruszenie towarzyszyło nam podczas całej Mszy Świętej, szczególnie jednak w czasie modlitwy wiernych, kiedy prosiliśmy, by Kościół oficjalnie uznał świętość Jana Pawła II. Spotkanie z Ojcem Świętym zakończyło złożenie na grobie Papieża wiązanki kwiatów, którego w imieniu władz Uczelni, Senatu i pracowni-

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

ków dokonał prof. dr hab. A. Malawski, oraz krótka modlitwa w osobistych intencjach. Sposobność nawiedzenia położonego na stromej skale, w Górach Prenestyńskich (ok. 60 km od Rzymu), jednego z najstarszych sanktuariów maryjnych we Włoszech, Sanktuarium Matki Bożej Mentorellskiej, iż nieplanowana okazała się być jednym z najważniejszych i niezapomnianych doświadczeń. Dzięki inicjatywie ojca Rafała Wilkowskiego i siostry Nazanii Czarnul mogliśmy dotrzeć do miejsca częstego odpoczynku, modlitwy i pierwszej pielgrzymki naszego Papieża, którą odbył w dwa tygodnie po swoim wyborze na Stolicę Piotrową. Miejsce szczególne, o którym, jak się wydaje, niewiele osób wie. Starają się to zmienić, sprawujący nad świątynią opiekę Zmartwychwstańcy, podkreślając, iż Mentorella została wybrana jeszcze przez Kardynała Karola Wojtyłę, a później wielokrotnie odwiedzana przez Papieża Jana Pawła II, jako miejsce modlitwy, która tu właśnie przybierała wyjątkowo głęboki i bliski w łączności z Bogiem charakter. Dla wielu z nas, udział w tej pielgrzymce był sposobnością do przypomnienia swoich wcześniejszych podróży do Ojca Świętego, zwłaszcza pierwszej wizyty pracowników Akademii Ekonomicznej zorganizowanej z okazji obchodów 75. rocznicy utworzenia Uczelni. Ojciec Święty poświęcił nam wówczas swój czas i przyjął w prywatnych papieskich apartamentach. Wizyta ta stała się dla wszystkich pracowników niezwykłym przeżyciem, w bezpośrednim obcowaniu z Papieżem pełnym wzruszenia i radości. Wyrażamy głęboką nadzieję, iż kolejny raz pielgrzymować będziemy do grobu już błogosławionego Papieża Jana Pawła II, którego Kościół przyjmie w poczet swoich świętych. Halina i Zuzanna

www.uek.krakow.pl

W dobie postępującej globalizacji i umiędzynarodowienia działalności gospodarczej każde przedsiębiorstwo, chcąc osiągnąć wysoki poziom konkurencyjności oraz zdobyć wysoką pozycję zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach międzynarodowych, powinno dostosowywać swą działalność produkcyjną do wymogów i założeń koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju. Realizacja założeń tej koncepcji na poziomie przedsiębiorstwa może następować przez stosowanie różnych programów proekologicznych oraz systemów zarządzania środowiskowego. Do najbardziej uniwersalnych rozwiązań ułatwiających przedsiębiorstwom zmniejszenie presji na środowisko naturalne oraz umożliwiających dodatkowo znaczne oszczędności i osiąganie korzyści o charakterze ekonomicznym należą międzynarodowe programy (Program Czystszej Produkcji oraz program „Odpowiedzialność i troska”) i systemy zarządzania środowiskowego (ISO 14000 oraz EMAS). Głównym celem podjęcia rozważań prezentowanych w monografii jest przedstawienie sytuacji przedsiębiorstwa przemysłowego w dwóch kontekstach. Pierwszy z nich to ocena wpływu działalności jednostki gospodarczej na stan środowiska naturalnego, a w konsekwencji możliwość zmniejszenia jego presji środowiskowej. Drugi stanowi prezentacja efektów realizowanej działalności proekologicznej i ich znaczenia dla funkcjonowania i rozwoju samego przedsiębiorstwa. W pracy zaprezentowano analizę skutków stosowania najpierw samych programów, a następnie w połączeniu z systemem norm ISO 14000 na przykładzie trzech dużych przedsiębiorstw przemysłowych reprezentujących branże energetyczną, metalurgiczną oraz chemiczną, a więc najbardziej uciążliwe dla środowiska rodzaje przemysłu. Wykorzystany materiał empiryczny obejmuje lata 1995–2005. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują wyraźnie na wysoką skuteczność stosowania tychże rozwiązań. Skuteczność ta zostaje wzmocniona efektem synergii, czyli kumulowania się efektów łącznego stosowania wymienionych programów i systemu ISO 14000. Projekt okładki:

k Sławomir Lewczu

Ważną rolę w doskonaleniu procesów działania, w tym procesów zarządzania jakością, odgrywają metody służące do obiektywnej oceny różnych wyrobów. Metody takie mają również duże znaczenie w badaniach towaroznawczych, w których różnorodne produkty podlegają nieustannej ocenie jakości. W opublikowanej monografii przedstawiono procedury pozwalające na obiektywną ocenę jakości wyrobów należących do jednej grupy asortymentowej. Procedury te wykorzystują wiele metod i sposobów postępowania; nazwano je modelami oceny. Opracowane modele składają się z części merytorycznej i formalnej. Stanowi to niewątpliwie ich zaletę, z jednej strony bowiem szczegółowa wiedza towaroznawcza umożliwia określenie rzeczywistych podstaw oceny, z drugiej procedury formalne pozwalają na daleko idącą obiektywizację, co było jednym z podstawowych celów autora. Ważnym problemem rozważanym w rozprawie są uniwersalne rozwiązania w zakresie normalizacji cech diagnostycznych. Nowe podejście, które przyjęło postać funkcji segmentowych, charakterystycznych dla stymulanty, nominanty i destymulanty, istotnie wzbogaca dotychczasową metodykę. Wykazano, że opierając się na ustalonych parametrach granicznych cech, można jednoznacznie przekształcić zmierzone wartości na oceny cząstkowe. Istotą tych przekształceń jest transformacja liniowa lub nieliniowa dla każdej z cech diagnostycznych, w zależności od wymagań stawianych planowanym ocenom różnych grup towarów. Centralnym punktem książki jest rozdział poświęcony wzorcowym i bezwzorcowym modelom oceny. Jednym z istotnych zagadnień, które należało rozpatrzyć, było zjawisko kompensacji cech. Autorskie propozycje wykorzystania mierników niejednorodności jakościowej pozwalają na różne rozwiązania tej kwestii. Należy podkreślić, że systemy obiektywnej oceny jakości wyrobów, obiektów czy procesów mogą odegrać istotną rolę w gospodarce rynkowej, ponieważ decyzje ekonomiczne powinny być podejmowane na podstawie przesłanek merytorycznych i formalnych. Praca prezentuje podstawowe zasady konstruowania modeli oceny wyrobów, co umożliwia tworzenie nowych rozwiązań odpowiadających ciągle zmieniającym się potrzebom i wymaganiom.

Urszula Wąsikiewicz-Rusnak, Międzynarodowe programy i systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach przemysłowych, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 189, s. 276, ISBN 978-83-7252-454-6

Projekt okładki: Sław omir Lewczuk

Podczas obchodów, mających miejsce 17 czerwca br., a upamiętniających 10. rocznicę wyjątkowej, zapadającej w nasze serca i pamięć wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na naszej Uczelni, zrodziła się spontanicznie bardzo cenna inicjatywa zorganizowania pielgrzymki do Jego grobu. Pragnęliśmy podążyć do Rzymu, by dać świadectwo naszej pamięci o Ojcu Świętym, Jego czynach i ideach, dziękować za dar, jakim był Papież Jan Paweł II dla Kościoła, całego świata i każdego z nas. Chcieliśmy modlić się o Jego rychłą beatyfikację, a także o rozwój i pomyślność naszej Uczelni, jej pracowników, ich rodzin i studentów. Myśl ta wkrótce miała szansę stać się rzeczywistością dzięki finansowemu wsparciu naszej inicjatywy przez Rektora UEK, prof. dr. hab. R. Niestroja, i pomocy Rektora AE, prof. dr. hab. T. Grabińskiego, bez której wyjazd pracowników prawdopodobnie nie byłby możliwy, a także wielkiemu zaangażowaniu organizacyjnemu pracowników naszej Uczelni. Władze Uniwersytetu reprezentował, przewodnicząc naszej pielgrzymce i troszcząc się o jej udany przebieg, prof. dr hab. Andrzej Malawski – Prorektor UEK ds. Badań Naukowych, któremu towarzyszyła małżonka Barbara. O opiekę i przewodnictwo duchowe poprosiliśmy Ojców Karmelitów Bosych, za którą pragniemy bardzo serdecznie podziękować.

Nowości Wydawnictwa

Stanisław Pfeifer, Modele oceny jakości na przykładzie wybranych wyrobów włókienniczych, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 190, s. 182, ISBN 978-83-7252-455-3

41


SPORT

SPORT

Bądźcie z nami!

Uniwersytet Ekonomiczny ponownie złoty! fot. Piotr Gibas

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że dzięki wspólnym wysiłkom studentów-sportowców reprezentujących Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w rozgrywkach Akademickich Mistrzostw Polski nasza Uczelnia ponownie stanęła na najwyższym stopniu podium w klasyfikacji typów uczelni. Ten wielki sukces potwierdził przynależność krakowskich ekonomistów do grona ścisłej krajowej czołówki. Już od czterech edycji Mistrzostw Polski Szkół Wyższych, a po przekształceniu – Akademickich Mistrzostw Polski, nie opuszczamy podium! Po dwóch złotych medalach, rok temu zdobyliśmy brąz. Powrót na szczyt cieszy szczególnie!

Złoty medal mistrzostw Polski w piłce siatkowej kobiet, 6. miejsce w lidze mistrzyń, 4. miejsce w Mistrzostwach Polski w siatkówce kobiet, 2. miejsce w Pucharze Polski. Jaki jest następny Twój cel? Awans do 1 ligi siatkówki kobiet! Z AZS-em Skawą UEK!

Podczas uroczystej gali Centralnej Inauguracji Sportowego Roku Akademickiego, która odbyła się 17 października w Wieliczce, nagrody w imieniu Uczelni i klubu odebrali: dr hab. inż. Andrzej Chochół,

prof. UEK – Prorektor ds. Studenckich, mgr Marek Seroczyński – kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Bartosz Wanat – prezes Klubu Uczelnianego AZS UEK. n

AZS Skawa UEK rozpoczęła walkę o I ligę Siatkarki AZS-u Skawy UEK mają już za sobą pięć kolejek rundy zasadniczej drugiej ligi kobiet. „Ekonomistki” przez wielu uważane są za główne faworytki do awansu. Pierwsze spotkania potwierdziły wysokie aspiracje akademiczek, których zresztą one same nie kryją. Cztery kolejne zwycięstwa i zaledwie jeden przegrany set to najlepszy początek rozgrywek w historii klubu! Dopiero w piątym spotkaniu napotkały one na silny opór lokalnych rywalek – Wisły Kraków. Ta rozstrzygnęła siatkarskie derby Krakowa na swoją korzyść, wygrywając 3:2, prezentując niezwykle skuteczną zagrywkę i sprytne techniczne ataki. Mimo tej porażki nasze reprezentantki są liderkami grupy IV i koncentrują się przed pojedynkami z bezpośrednimi rywalkami w walce o awans. 24 października zespół AZS Skawa UEK po emocjonującym i stojącym na wysokim poziomie meczu pokonał na wyjeździe KS Dalin Myślenice 1:3 (22-25, 25-15, 24-26, 23-25). Kolejne mecze w hali UEK z Patrią Sędziszów Małopolski, by w następnych kolejkach pojechać do Krosna i Tarnobrzega. Wyniki: Maraton Krzeszowice – AZS Skawa UEK 0:3 (20:25, 15:25, 15:25) Tomasovia Tomaszów Lubelski – AZS Skawa UEK 1:3 (25:22, 19:25, 18:25, 17:25) AZS Skawa UEK – MKS Pogoń Proszowice 3:0 (25:17, 25:17, 25:23) AZS Skawa UEK – UKS MOSiR Jasło 3:0 (25:15, 25:19, 25:18) Wisła AGH Kraków – AZS Skawa UEK 3:2 (23:25, 25:10, 25:16, 24:26, 15:7)

42

– rozmowa z Moniką Targosz, libero AZS Skawa UEK

Najbliższy mecz w hali Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: 21 listopada AZS Skawa UEK – Maraton Krzeszowice Tabela: (stan na 26.10.)

M

Pkt

Sety

1. AZS Skawa UEK 2. AZS PWSZ Karpaty Krosno 3. KS Dalin Myślenice 4. Anser Siarka Tarnobrzeg 5. Wisła AGH Kraków 6. MKS Pogoń Proszowice 7. Tomasovia Tomaszów Lub. 8. MKS MOS Maraton Krzeszowice 9. UKS MOSiR Jasło 10. Patria Sędziszów Małopolski

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

16 15 13 12 11 8 5 5 4 1

17:5 16:6 16:9 14:10 14:8 11:14 10:15 8:15 5:15 4:18

Zapraszamy również na oficjalną stronę zespołu: www.azsskawauek.pl

172 cm wzrostu, 275 cm w ataku i 260 cm w bloku… Jakie jeszcze „warunki” musi mieć libero zespołu aspirującego do awansu do I ligi? Każda libero powinna być przede wszystkim bardzo szybka i waleczna! Mieć „ducha walki”. Wzrost nie gra na tej pozycji kluczowej roli. Zasięg tym bardziej. Przejście z ekstraklasy kobiet do drugiej ligi to dość niecodzienna zmiana. Skąd taka decyzja? Obecnie coraz częściej siatkarki z wyższych lig decydują się na grę w ligach niższych, aby wywalczyć z zespołem awans i grać z powrotem na pierwszoligowych boiskach. Oczywiście decydują się na to tylko w klubach, które z góry zakładają, że w przypadku awansu zapewnią finansowo i sportowo warunki do grania. Przykłady są w każdym sezonie. W tym roku choćby Trefl Sopot, który rok temu zebrał ekipę, która w cuglach awansowała do I ligi, czy Budowlani Łódź z Małgorzatą Niemczyk w składzie... teraz pora na Uniwersytet Ekonomiczny! 85-lecie Uczelni to idealna okazja.

A jakie są Twoje wrażenia po sezonie spędzonym w najwyższej klasie rozgrywkowej? Jest to coś niesamowitego, wielka adrenalina i satysfakcja. Grać na najlepszych parkietach krajowych i zagranicznych, uczestniczyć w Finale Mistrzostw Polski Kobiet i wygrać złoty medal, czy w elitarnej lidze mistrzyń... To trochę jak sen. Jest się częścią tego, co jeszcze niedawno oglądało się w telewizji. Życzę tego każdej siatkarce! Jako oceniasz możliwości obecnego zespołu? Możliwości są bardzo duże, na każdej pozycji mamy solidne zawodniczki. Oczywiście zdarzają się nam jeszcze te słabsze momenty gry, ale na najważniejsze mecze w barażach będziemy już odpowiednio przygotowane i zdeterminowane do walki o awans. Pokażemy maksimum swoich umiejętności siatkarskich! Reprezentacja kobiet ma już zarezerwowany przydomek „nasze złotka”. Co by się musiało wydarzyć, aby podobny został przypisany naszej drużynie? Jaki przydomek mógłby to być? Polscy kibice pokochali „złotka” za ich wielkie serca do gry i dwukrotne wywalczenie złotego medalu, a tak niedawno – brązowego. Myślę, że nasi kibice pokochają nas równie mocno, gdy będziemy na każdym meczu godnie reprezentowały barwy klubu i Uczelni. A reprezentowana przez nas siatkówka będzie przyjemnością z oglądania i kibicowania! A sam przydomek? Pozostawię to w gestii kibiców.

Piotr Majewski

Uwaga! Nowe sekcje AZS! Poszukujemy chętnych! Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie poszukuje osób grających w brydża lub szachy, które chciałyby reprezentować uczelnię na Akademickich Mistrzostwach Polski, a tym samym walczyć o możliwość uzyskania stypendium sportowego. Ponadto pragniemy otworzyć nowe sekcje, np. wioślarską! Jeśli masz pomysł na utworzenie nowej sekcji lub chcesz reprezentować uczelnię, zapraszamy do biura AZS, które znajduje się na pierwszym piętrze pawilonu sportowego (Studium WFiS, pokój nr 6)!

www.uek.krakow.pl

Kogo wskazałabyś jako liderkę zespołu? Odwołując się ponownie do „naszych złotek” – kto jest naszą Gosią Glinką? Na tym polega siła naszego zespołu, że u nas nie ma gwiazd czy indywidualności. Każda może być „Gosią Glinką” w zależności od dyspozycji w danym meczu! A jak, jako wychowanka Wisły Kraków, zapatrywałaś się na siatkarskie derby Krakowa, które zbliżają się wielkimi krokami? Jest już po derbach – i niestety jest mi bardzo przykro, że tak słabo zagrałyśmy

Monika Targosz, ur. 26 lutego 1981 r. Wychowanka TS Wisła Kraków, była zawodniczka MKS Muszynianka Fakro Muszyna, w AZS SKAWA UEK od czerwca 2009. w nich, przegrywając 3-2. Wydaje mi się, że zlekceważyłyśmy przeciwnika, a on na własnej hali na pewno jest mocniejszy. Niewątpliwie był to nasz najgorszy mecz w dotychczasowych rozgrywkach i obiecuję w imieniu całego zespołu, że TAKI OSTATNI! Dlaczego niektórzy ludzie spędzają czas wolny w pubach, a inni udzielają się sportowo? Inaczej mówiąc, czy gra w zespole siatkarek to sposób na życie, zawodowe powołanie czy wymagająca dobrej formy fizycznej nietypowa miłość? Uważam, że jest to zarówno nietypowa miłość – do siatkówki i w ogóle sportu, a jednocześnie świetny sposób na życie i zawodowe powołanie, bo czy można coś robić sześć razy w tygodniu (a nierzadko nawet częściej) każdego tygodnia, przez kilkanaście lat bez powołania i miłości? Mam nadzieję, że rozmowę z Panią czytać będą władze Uczelni i potencjalni kibice AZS SKAWA UEK. Możemy pokusić się o apel do jednych i drugich. Co by to mogło być? Bądźcie z nami! Zawsze i wszędzie! Czego powinniśmy życzyć Monice Targosz? Dużo zdrowia dla mnie i dla mojej wspaniałej drużyny! Niech się spełni! Rozmawiali: Małgorzata Strakowska-Szczurek Piotr Majewski

43


REKLAMA

REKLAMA

BIZNES NASZYCH ABSOLWENTÓW

Poznaj polskie tradycje i regiony z kuchnią Arendy!

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. Roman Niestrój

Konkurs dla Czytelników „Kuriera UEK”

zaprasza na

Debatę Rektorską ul. Nowa 3A, Kraków - Kazimierz tel. 012 430 15 47 www.restauracja-arenda.pl

Arenda Café Restaurant i redakcja „Kuriera UEK” zapraszają do udziału w konkursie nt. restauracji prowadzonej przez Agnieszkę Kozioł – absolwentkę Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pierwsze pytanie konkursowe brzmi:

„Przyczyny aktualnego kryzysu – destrukcja systemu wartości czy zawodność instytucji?”

Jakie jest znaczenie nazwy restauracji Arenda?

z udziałem

Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres redakcji: gazeta@uek.krakow.pl do dnia 16 listopada 2009 r.

prof. Janiny Filek z Katedry Filozofii UEK i prof. Jarosława Górniaka z Katedry Socjologii UJ.

Zwycięzca konkursu otrzyma voucher na kwotę 100 zł na wybrane dania z menu Arenda Café Restaurant. Wśród uczestników konkursu rozlosowane zostaną także nagrody dodatkowe: 2 vouchery na kawę ze słodkim dodatkiem dla 2 osób.

Arenda Café Restaurant zapewnia stałą zniżkę 10% dla pracowników i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prosimy o podanie tej informacji obsłudze przed otrzymaniem rachunku!

ZAPRASZAMY!

Debata, wpisująca się w cykl imprez Jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, urozmaici konferencję naukową „Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego”, która odbędzie się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w dniach 20–21 listopada 2009 r. Będzie to już siódme spotkanie poświęcone problematyce etyki w życiu gospodarczym organizowane przez Katedrę Filozofii UEK.

20 listopada 2009 r. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Budynek Główny, Stara Aula, godz. 11.30

Zapraszamy!

Szanowny Żaku! Trwają wybory do Parlamentu Studenckiego UEK! Terminarz: Ogłoszenie wyborów: 3 listopada Przyjmowanie zgłoszeń: 3 – 10 listopada Ogłoszenie listy kandydatów: 12 listopada Kampania wyborcza: 16 listopada – 7 grudnia Głosowanie: 9 grudnia Ogłoszenie wyników wyborów: 10 grudnia Działalność w PS UEK to ogromna szansa na rozwinięcie skrzydeł! Zgłoś swoją kandydaturę! Więcej informacji o wyborach: www.ps.uek.krakow.pl siedziba PS UEK: paw. dydaktyczno-sportowy, pok. 226, 227

44

www.uek.krakow.pl

45


REKLAMA

REKLAMA

Stołówka

studencko-pracownicza Atrakcyjne ceny! 11 zł obiad dwudaniowy (w abonamencie 10,5 zł) Drugie danie: 8,5 zł Danie barowe: 8 zł Zupa: 2,5 zł Oferujemy: • • • •

Uniwersytet Ekonomiczny tradycyjne dania barowe w Krakowie i obiadowe ul. Rakowicka 27, obsługę konferencyjną budynek „Ustronie” bankiety tel. 012 293 57 03 katering na zamówienie Uczelni Patron honorowy

Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godz. 10.30–16.00.

patron honorowy:

46

www.uek.krakow.pl

47


*UBILEUSZ

 LECIA

Jubileusz kartka150x100

.indd 1

Ekonom icznego

w

RNOLD 0ROF!

:NACZ

85-lecia

Uniwers ytetu

"OLLAN

IE KOW +RA YW ICZN PL  NOM %KO KOW TET KRA UEK ERSY  W W I N WW †5

~œNŒê“’†—IšŽAê ê|lr·

D

5NIWERSYTETU%KONOMICZNEGOW+RAKOWIE

TÐW KINAPOCZ

CEHONO

ROWANE

S–TYLKOP

RZYWYS

YCEZP

OCZTY5

%+s3E

KRETARIA

Krakowi e

r˜“Ꝅê¡ê ê 2009-10-05 06:40 :29

Prof. Arnold Bolland

Uniwersyte

tu Ekonom icz

nego w Kra kowie

kartka150x100

.indd 2

ŒêšœNŒê„ꇄ•’ê

êzˆŽ•ˆ—„•Œ„—˜ê|†ˆ‘Œê˜…êš•˜9ꇒꖎ•œ‘ŽŒê w’†—IšŽŒê‡’ê‘„… ˜…Œˆ˜–’šˆê‘„ê“„•—ˆ•ˆê“„šŒ’‘˜êj­ œ†Œ„êšêm˜‘‡„†Œê| ‘Œšˆ•–œ—ˆ—˜êlŽ’‘ ˜­êy„Ž’šŒ†Ž„ꢧ±êk ’Œ†‘ˆŠ’êšêr•„ ’ˆŽêvŠ•’‡‘ŒŽ„±ê£ Ž’šŒˆ ¡ ¾¥ —ˆ­êª¡¢ê¢©£ê§¤ê¦£ ¡ªêr•„ŽIšê ±êˆ¾„Œ®ê‰˜‘‡„†„Í ˜ˆŽ­Ž•„Ž’š­“ 2009-10-05 06:40 :31

r˜“ꇘŽ„—œêê Œê…„‘Ž‘’—œê Ž’ˆŽ†’‘ˆ•–ŽŒˆ· 5%+IZOTE

|lrŒê’X‘„ê‘„…œ9êšê–Œˆ‡Œ…Œˆêm˜‘‡„†Œê|lr꒕„ê‘„ê–—•’‘Œˆê–Žˆ“˜êŒ‘—ˆ•‘ˆ—’šˆŠ’êê ššš­‰˜‘‡„†„­˜ˆŽ­Ž•„Ž’š­“½–Žˆ“ꏘ…ꝄIšŒ9ꗈˆ‰’‘Œ†‘Œˆ±ê‡š’‘Œ8†ê“’‡ê‘•ê—ˆ­êª¡¢ê¢©£ê§¤ê¦¥­ê WWWUEKKRAKOWPLWWWJUBILEUSZUEKKRAKOWPL

T5CZELN

I

Profile for Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kurier UEK nr 7 (31), listopad 2009  

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kurier UEK nr 7 (31), listopad 2009  

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Advertisement