Kurier UEK nr 1 (53), styczeń - luty 2013

Page 1

cz asopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Kr akowie

ISSN 1 6 8 9 - 7 7 5 7 N r 1 ( 5 3 ) s t y c z e ń - l u t y 2 0 1 3

40 LAT FUNKCJONOWANIA KATEDRY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ CZAS NA BADANIA NAUKOWE – PROF. DR HAB. aLEKSY POCZTOWSKI AKADEMIE BIZNESOWE: POŁAWIACZE PEREŁ, FOREX, DELOITTE, ART BANKING, cOMARCH, KOPALNI SOLI „WIELICZKA”, STATE STREET ODNOWIENIE DOKTORATU PROF. DR. HAB. jANA MAŁECKIEGO ŚWIĄTECZNE SPOTKANIA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ uek BALE: CHARYTATYWNY BAL BŁĘKITNY ABSOLWENTÓW UEK, BAL MAGISTRA WIZYTY W SERBII, JOHANNESBURGU; GOŚCIE Z BRUKSELI, AZERBEJDŻANU, UKRAINY


CZ ASOPISMO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KR AKOWIE

Fot. Rafał Cygan

I S SN 1 6 8 9 - 7 7 5 7 N r 1 ( 5 3 ) s t y c z e ń - l u t y 2 0 1 3

40 LAT FUNKCJONOWANIA KATEDRY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ CZAS NA BADANIA NAUKOWE  PROF. DR HAB. ALEKSY POCZTOWSKI AKADEMIE BIZNESOWE: POŁAWIACZE PEREŁ, FOREX, DELOITTE, ART BANKING, COMARCH, KOPALINI SOLI „WIELICZKA”, STATE STREET ODNOWIENIE DOKTORATU PROF. DR. HAB. JANA MAŁECKIEGO ŚWIĄTECZNE SPOTKANIA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ UEK BALE: CHARYTATYWNY BAL BŁĘKITNY ABSOLWENTÓW UEK, BAL MAGISTRA WIZYTY W SERBII, JOHANNESBURGU; GOŚCIE Z BRUKSELI, AZERBEJDŻANU, UKRAINY

Adres redakcji: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków budynek „Księżówka”, pok. K9 tel. 012 293 58 34 e-mail: gazeta@uek.krakow.pl

Redakcja: Katarzyna Werner

Skład i łamanie: Łucja Mróz-Raynoch

Zdjęcia: Rafał Cygan

Druk: DRUKARNIA LEYKO Sp. z o.o. ul. Romanowicza 11 30-702 Kraków

ISSN 1689-7757 Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Nakład: 3500 egzemplarzy Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i zmian redakcyjnych nadsyłanych artykułów oraz zmiany ich tytułów. 2

Spis treści Wstęp JM Rektora UEK ...........................................................................................................................3 Charytatywny Bal Błękitny Absolwenta UEK – fotorelacja ........................................................4–5 4Q lat funkcjonowania Katedry Zarządzania Jakością .................................................................6–7 Nagrody dla najlepszej pracy licencjackiej i magisterskiej . ..............................................................8 Spotkanie prof. Leszka Balcerowicza ze studentami UEK . ..............................................................9 Wykład Rektorski Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina w UEK ......................................9 UEK gospodarzem wizyty delegacji Azerbejdżanu ......................................................................... 10 Współpraca polsko-ukraińska ............................................................................................................. 11 Spotkanie opłatkowe społeczności akademickiej UEK .................................................................. 12 Spotkanie opłatkowe w ZOD UEK w Dębicy ................................................................................... 12 Profesorowie UEK w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów .................................................... 13 Oferta specjalna dla pracowników UEK – bogaty pakiet zdrowotny........................................... 13 Wieczór kolęd w UEK............................................................................................................................. 14 Wizyta młodzieży ze Szkoły Partnerskiej w UEK............................................................................. 15 Serbia: relacje z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej ………..................................... 16–17 Uroczystość odnowienia doktoratu Prof. dr. hab. Jana Małeckiego . ................................... 18–19 „Czas na badania naukowe” – refleksje Prof. dr. hab. Aleksego Pocztowskiego................. 20–21 Projekt RESEARCH 2013 . ............................................................................................................. 22–23 Informacja o Portalu Naukowca . ........................................................................................................ 23 Współpraca Katedry Rynków Finansowych z OSTC Poland oraz CQG ................................... 24 Professor Robert Frey: „Globalization, Ethical Culture Conflict ...” ............................................ 25 Akademie Biznesowe ...................................................................................................................... 26–27 Akademia „Poławiacze Pereł” ............................................................................................................... 28 Akademia Forex ...................................................................................................................................... 29 Inauguracja Akademii Rachunkowości Deloitte . ............................................................................ 30 Akademia Art Banking .......................................................................................................................... 30 O ankiecie nt. Akademii Biznesowych w UEK . ............................................................................... 31 Dni Kariery – Zaplanuj swoją karierę; AISEC .................................................................................. 32 Business is Easy? – studenci w spotkaniu z ludźmi biznesu ......................................................... 32 Akademia Comarch, Akademia Kopalni Soli „Wieliczka” . ........................................................... 33 Akademia State Street ........................................................................................................................... 34 I ty możesz zostać ambasadorem UEK! ............................................................................................. 34 „Zimowy Uśmiech Dziecka” . .............................................................................................................. 35 „Postawy studentów wobec społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw” . ................. 36–37 „Najważniejsze 30 sekund” – Klub Toastmasters . ................................................................... 38–39 „Przyszłość zawodowa studentów UEK w formie ich autooceny” . ...................................... 40–41 Krakowska Szkoła Biznesu ................................................................................................................... 42 Święta w gronie studentów i absolwentów MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu ........................ 43 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w mediach . ...............................................................44 i 49 Kurierek UEK ................................................................................................................................... 45–48 Konferencja „Spotkanie ze Wschodem. Syria – piekło na oczach świata” . ............................... 50 „Deregulacja w służbie wolności gospodarczej” – wywiad z Jarosławem Gowinem ............... 51 Rozmowa z Joanną Berezą . ........................................................................................................... 52–53 Rozmowa z Agnieszką Sadowską ................................................................................................. 54–55 Rozmowa z Agnieszką Gał ................................................................................................................... 55 Rozmowa z Kasią Sochacką . ................................................................................................................ 56 Pokolenie Erazmusa – 25-lecie programu ........................................................................................ 57 Stair Project – wizyta z Brukseli . ................................................................................................. 58–59 Nowy blog Erazmus Student Network UEK . ................................................................................... 59 Biblioteczny Helpdesk - Wiley Online Library ......................................................................... 60–61 Wydawnictwo UEK – nowe książki ............................................................................................ 61–64 Dni Otwarte UEK ................................................................................................................................... 65 Laury Magellana 2012 . ................................................................................................................... 66–67 Mentorzy UEK 2012 .............................................................................................................................. 68 KN MSG – X-lecie, spotkanie wigilijne, świąteczna pomoc . ....................................................... 69 IX Sympozjum Naukowe MSG .................................................................................................... 70–71 Zaproszenie na X Sesję Naukową z cyklu „Wyzwania Zarządzania Jakością” .......................... 71 Wyjazd integracyjno-szkoleniowy KN Controllingu i Finansów ................................................. 72 KN Grunt – „Jak zdobyć klienta? (...)” ............................................................................................... 73 „Turystyka uzdrowiskowa” ............................................................................................................ 74–75 Studenci ze Lwowa w Krakowie ................................................................................................... 76–77 Bal Magistra 2013 ................................................................................................................................... 78 10. PKS Festival ....................................................................................................................................... 79 „Azja oczami studentów”; Juvenalia UEK 2013 . .............................................................................. 80 „Coaching Conference” ......................................................................................................................... 81 Certyfikaty i wyróżnienia dla katedr przyjaznych studentom z niepełnosprawnością . .......... 82 I Ogólnopolska Olimpiada Studentów Niepełnosprawnych . ....................................................... 83 Akademickie Mistrzostwa Małopolski . ...................................................................................... 84–85 Eliteski AZS UEK . .................................................................................................................................. 86 Znaki drogowe na terenie Kampusu UEK . ....................................................................................... 87 Ubezpieczenia NNW dla studentów UEK ........................................................................................ 87 Krakowski Semestralnik Studentów Niepełnosprawnych ............................................................. 87 REKLAMA ........................................................................................................................................ 88–92

Szanowni Państwo, oddaję w Państwa ręce kolejny numer „Kuriera UEK”, stanowiący zapis ostatnich kilku miesięcy bogatej palety działań Uniwersytetu. Podsumowaniu najważniejszych wydarzeń, zrealizowanych przez społeczność akademicką UEK na przestrzeni przełomu roku i ścisłym jego początku, towarzyszy pogłębiona refleksja, odnosząca się do roli specyficznej jednostki naukowej, jaką jest uczelnia, w zglobalizowanym świecie dynamicznych rynków i zmieniającego się zapotrzebowania na nowy rodzaj nauki: bliższej gospodarce, synergicznej, kooperującej w wymiarze badawczym z wymaganiami i zapotrzebowaniem biznesu. Szczególnie zachęcam do uważnej lektury tekstu pióra prof. Aleksego Pocztowskiego, dobitnie postulującego zwiększenie zaangażowania w obszarze badawczym. Jest faktem, iż nasza Uczelnia – dzięki kompleksowej, wieloaspektowej formule zacieśniania współpracy z praktyką gospodarczą, zarówno w obszarze dydaktyki, jak i w działalności naukowo-badawczej – stanowi przykład realizacji rozwojowej i perspektywicznej strategii asymilacji nowoczesnej uczelni w środowisku zglobalizowanej gospodarki. Wyzwaniem współczesnej placówki naukowej jest poszerzenie spektrum działania podmiotów, odpowiedzialnych za proces zarządzania projektami badawczymi, rozwinięcie zakresu środków służących pozyskiwaniu finansowania badań, działań na rzecz szerszej, bardziej intensywnej współpracy z praktyką gospodarczą. Misja budowania gospodarki opartej na wiedzy to szczególne zadanie, którego realizacja wymaga szerokiego dyskursu, pozwalającego wypracować praktyczne rozwiązania, stymulujące współpracę świata nauki i biznesu. Zachęcam Państwa do czynnego udziału w kształtowaniu oblicza polityki naukowo-badawczej Uczelni, otwierając przestrzeń owej dyskusji na łamach „Kuriera UEK”.

Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


W YDARZENIA

W YDARZENIA

Charytatywny Bal Błękitny Absolwenta U EK

2

lutego br., w przedostatnią sobotę karnawału, odbył się Charytatywny Bal Błękitny Absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Tegoroczny bal miał miejsce w nowoczesnych wnętrzach Hotelu Galaxy. Bal Błękitny otworzył Rektor UEK, Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół. Podobnie jak w latach poprzednich, bal był okazją do wręczenia „Błękitnego Lauru”, który przyznawany jest przez Uczelnię i Stowarzyszenie Absolwentów UEK dla zasłużonego absolwenta naszej Uczelni.

Gmina

Gorlice

Gmina

Biecz

W tym roku tą wyjątkową nagrodą uhonorowany został mgr Jan Banachowicz za długoletnią, aktywną działalność w Zarządzie Stowarzyszenia Absolwentów UEK, wybitne zasługi w kreowaniu wizerunku Uniwersytetu oraz systematyczne wspieranie działalności charytatywnej Stowarzyszenia Absolwentów. Jak zwykle udanej zabawie przyświecał szczytny cel – 20% dochodu ze sprzedaży biletów oraz dochód ze sprzedaży przedmiotów podarowanych przez darczyńców przekazany zostanie na Stypendium im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego, przeznaczonego dla młodzieży polskiej ze Wschodu. Dobrą zabawę zapewnił zespół SpiderBand.

4

www.uek.krakow.pl

Organizatorzy: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Partnerzy: Gmina Gorlice Gmina Biecz Gmina Zabierzów Absolut Vodka Uzdrowisko Rabka Krakowska Szkoła Biznesu Fundacja Książąt Lubomirskich Tomasz Majewski Sobiesław Zasada

Tomasz Majewski Sobiesław Zasada

5


W YDARZENIA

W

dniu 1 grudnia 1972 r. Zarządzeniem nr 1/72 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, prof. dr hab. Antoniego Fajerka został powołany Zakład Towaroznawstwa Ogólnego w Instytucie Towaroznawstwa, a jego kierownikiem został doc. dr Mieczysław Skrzypek. Ta jednostka była poprzedniczką obecnej Katedry Zarządzania Jakością, kolejno zmieniając nazwę i zakres działalności: Samodzielny Zakład Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością (04.1992 r.), Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością (04.1997 r.) i Katedra Zarządzania Jakością (11.2000 r.).

Doc. dr Mieczysław Skrzypek pełnił funkcję kierownika Zakładu do 30.09.1991 r., następnie funkcję tę pełnił dr hab. Tadeusz Wawak (1.10.1991 – 30.09.1993 r.). Z kolei obowiązki p.o. kierownika pełniła dr Łucja Karpiel (1.10.1993 – 30.09.1995 r.). Od 1.10.1995 r. do chwili obecnej kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Tadeusz Sikora. Aktualnie w Katedrze pracuje 10 pracowników naukowych (1 profesor, 2 starszych wykładowców, 6 adiunktów i 1 asystent). Problematyka naukowa i oferta dydaktyczna Katedry jest skupiona wokół szeroko rozumianej problematyki jakości. Pracownicy Katedry są aktywni w promowaniu idei jakości w różnych formach działalności zewnętrznej. Uznaniem tej aktywności jest m.in. przyznanie prof. Tadeuszowi Sikorze Małopolskiej Specjalnej Nagrody Jakości w 2008 r. „za działanie na rzecz rozwoju i propagowania zarządzania ja-

Ówczesny Rektor UEK prof. Roman Niestrój składa gratulacje prof. Tadeszowi Sikorze

6

www.uek.krakow.pl

kością”, a w 2010 r. Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości im. Prof. Edwarda Kindlarskiego w Kategorii Nauka. Od lutego 1995 r. Katedra jest członkiem rzeczywistym Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, a od 2008 r. jego wiceprezesem jest prof. T. Sikora. Aktywność naukowa pracowników Katedry przejawia się także w organizowaniu konferencji naukowych. W 1996 r. Katedra zorganizowała Ogólnopolskie Seminarium pt.: „Towaroznawcze aspekty zarządzania jakością”, które dało początek organizowanego od 1998 r. cyklu konferencji naukowych „Jakość w gospodarce rynkowej”, W dniach 20-22 czerwca 2012 r. odbyła się w Krakowie i Niepołomicach VIII Krajowa i I Międzynarodowa Konferencja Naukowa z tego cyklu pt.: „Zarządzanie jakością a jakość zarządzania”. Inspiracją do zorganizowania VIII Krajowej i I Międzynarodowej Konferencji Naukowej była chęć kontynuacji dyskusji na temat

zarządzania jakością, tym razem w aspekcie zarządzania i jakości zarządzania. Omówienie tych zagadnień nastąpiło w szerszym gronie, a mianowicie wśród specjalistów nie tylko z kraju, ale również i z zagranicy. Tegoroczna konferencja połączona była z obchodami 40-lecia istnienia Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zorganizowana została przez pracowników Katedry przy współudziale Europejskiej Organizacji Jakości (EOQ). Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął ówczesny Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr hab. Roman Niestrój. Konferencja rozpoczęła się 20 czerwca 2012 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie uroczystymi obchodami rocznicy 40-lecia Katdry Zarządzania Jakością. Prof. dr hab. Tadeusz Sikora, kierownik Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przywitał uczestników Konferencji. Uroczystego otwarcia VIII Krajowej i I Międzynarodowej Konferencji Naukowej dokonał ówczesny Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr hab. Roman Niestrój, który równocześnie gratulował sukcesów dokonanych przez 40 lat istnienia Katedry Zarządzania Jakością. Gratulacje za osiągnięcia i życzenia dalszych sukcesów na ręce kierownika Katedry złożyli również ówczesny Prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Andrzej Chochół – wówczas rektor – elekt, ówczes-

ny dziekan Wydziału Towaroznawstwa – prof. dr hab. Władysław Kędzior, dziekan Wydziału Zarządzania – prof. dr hab. Paweł Lula. Do gratulacji dołączył się również prof. dr hab. Piotr Przybyłowski – dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa z Akademii Morskiej w Gdyni oraz dr Eric Janssens, dyrektor generalny Europejskiej OrganizacjiJakości (European Organization for Quality). Od 2002 r. przy Katedrze działa bardzo dynamicznie Koło Naukowe Zarządzania Jakością, w którym aktywnie działa kilkudziesięciu studentów. Koło zorganizowało dotychczas IX Ogólnopolskich Konferencji z cyklu „Wyzwania zarządzania jakością”. Studenci mają również możliwość uzyskania certyfikatu „Asystenta Systemów Zarządza nia Jakością” i „Pełnomocnika Zarządzania Jakością od 2001 r. w wyniku umowy między Uniwersytetem Ekonomicznym a Polskim Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie. Pracownicy Katedry są również autorami kilkunastu podręczników z zakresu szeroko rozumianej problematyki jakości, a także bezpieczeństwa żywności. W ramach współpracy międzynarodowej pracownicy Katedry brali udział m.in. w projekcie „Erasmus Intensive Programme in AgriBusiness Management with Emphasis in Food Industry Enterprises” – Ateny (2005 – 2006).

Gratulacje składa prof. Andrzej Chochół – ówczesny rektor – elekt UEK

Pracownicy realizują granty krajowe, a także czynią starania o uzyskanie projektu ze środków Unii Europejskiej. Katedra prowadzi także współpracę m.in. z Uniwersytetem w Kragujewcu (Serbia). Pracownicy Katedry byli promotorami 15 zakończonych przewodów doktorskich (doc. M. Skrzypek – 2; prof. T. Sikora – 13), a kolejne 4 przewody doktorskie są wszczęte. W latach 1971-1974 funkcjonowały Studia Podyplomowe „Sterowanie i Ochrona Jakości”, a następnie w latach 2002 – 2011 Studium Podyplomowe „Systemowe Zarządzanie Jakością”. Kierownik Katedry prof. Tadeusz Sikora jest członkiem Komitetu Nauk o Żywności PAN – od 1999 r. W latach 2001 – 2006 był Prezesem Polskiego Towarzystwa Technologii Żywności. W 1994 r. założył czasopismo naukowe „ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość” (Wydawca PTTŻ), które aktualnie jest na tzw. liście filadelfijskiej i na liście A Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyższego (15 pkt). Problematyka, która jest rozwijana przez pracowników Katedry Zarządzania Jakością jest problematyką stale aktualną, a zmieniające się otoczenie gospodarcze wywołuje nowe wyzwania. Tadeusz Sikora

Przemawia dr Eric Janssens – dyrektor generalny European Organizatior for Quality 7

W YDARZENIA

4Q LAT FUNKCJONOWANIA KATEDRY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ


dniu 23 stycznia 2013 roku z inicjatywy JM Prof. Andrzeja

Chochoła, Rektora Uniwersytetu

Promotorem pracy pt.: Rachunek kosztów projektu „Szybka kolej aglomeracyjna w aglomeracji krakowskiej” była Pani prof. dr hab. Jadwiga Adamczyk. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 14 grudnia 2012 roku na Politechnice Śląskiej.

Ekonomicznego w Krakowie oraz Forum Obywatelskiego Rozwoju w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, odbył się wykład rektorski

W

dniu 14 grudnia 2012 roku w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w Sali konferencyjnej im. A. Bączkowskiego, odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień w konkursie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej. Konkurs ten był objęty Honorowym Patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, który był honorowym gościem uroczystości. Wręczenia dyplomów laureatom konkursu – autorom prac magisterskich i doktorskich oraz promotorom i opiekunom nagrodzonych i wyróżnionych w XIV edycji prac dokonał Pan dr hab. Jacek Męcina – Skretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uroczystość poprowadził Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych Pan prof. dr hab. Kazimierz W. Frieske. W kategorii prac magisterskich uznanie Komisji Konkursowej w postaci wyróżnienia uzyskała praca magisterka Pana mgr. Leszka Cyganiewicza pt. „Płaca minimalna w latach 1970-2011. Zarys problematyki i możliwe kierunki rozwoju koncepcji”. Promotorem pracy była Pani dr Ewa Ślęzak, z Katedry Ekonomii, Wydziału Finansów, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Źródło: http://www.ipiss.com.pl/ ?konkurs-mgr-i-dr=kolejna-edycja

pt. „Odkrywając Wolność”, który wygłosił prof. Leszek Balcerowicz, Przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju. Wykład poprzedziła konferencja prasowa.

Otwarty wykład oraz spotkanie z dziennikarzami były częścią kampanii, mającej na celu ponowne wprowadzenie pojęcia wolności do dyskursu publicznego. Osią tej kampanii jest książka, która powstała dzięki staraniom Forum Obywatelskiego Rozwoju. Książka „Odkrywając_ wolność przeciw zniewoleniu umysłów” to pierwszy tak obszerny wybór tekstów, które w znakomitej większości nigdy nie zostały przetłumaczone na język polski. Znajdują się w niej teksty najlepszych myślicieli wolnościowych: od postaci natychmiast z wolnością się kojarzących, jak F. von Hayek, czy L. von Mises, aż po wielkich literatów, jak M. Vargas Llosa, opatrzone wstępem prof. Balcerowicza. Po zakończeniu wykładu prof. Balcerowicz podpisywał zakupione przez studentów i wykładowców książki. Opracowanie: Sekcja Prasowa Centrum Kancelarii Rektora UEK

Wykład Rektorski Ministra Sprawiedliwości

W

dniu 14 stycznia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbył się Wykład Rektorski Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina pt. „Reguły deregulacji – komu służy uwolnienie rynku pracy?”. Otwarcia wykładu dokonał prof. UEK dr. hab. Krzysztof Surówka, Prorektor ds. studenckich. Współorganizatorem wykładu było Koło Naukowe Ubezpieczeń. Studenci przybyli na spotkanie mieli okazję wysłuchać założeń projektu II transzy deregulacji, która obejmuje 91 zawodów m.in. zawody brokera i agenta ubezpieczeniowego, maklera papierów wartościowych, maklera giełd towarowych, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, agenta celnego. Minister Sprawiedliwości przekonywał, że deregulacja gwarantuje zmniejszenie bezrobocia, obniżenie cen towarów oraz podniesienie jakości usług. Jarosław Gowin podkreślał również, że deregulacja stanowi „haust wolności” dla gospodarki, a w efekcie szansę na godna pracę dla ludzi młodych. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem, czego dowodem były liczne pytania ze strony studentów oraz pracowników UEK.

Wywiad z Jarosławem Gowinem – na str. 51

8

www.uek.krakow.pl

fot. Rafał Cygan

W YDARZENIA

W

Prof. Leszek Balcerowicz spotkał się w UEK z krakowskimi studentami

W YDARZENIA

N

agrodę Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej za najlepszą pracę licencjacką w kategorii „Transport” w 2012 roku, otrzymała Pani mgr inż. Ewa Bielas, absolwentka Wydziału Zarządzania UEK, a obecnie studentka studiów doktoranckich na naszym Uniwersytecie.

Maciej Cycoń Katedra Ubezpieczeń UEK 9


W YDARZENIA

W

W

dniach 5-10 listopada odbyła się pierwsza część zaplanowanej na drugą połowę 2012 roku wymiany polsko-ukraińskiej. Dziesięcioro studentów Katedry Zarządzania Międzynarodowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, wspólnie z opiekunem grupy dr Piotrem Bułą, w ramach seminarium międzynarodowego udało się na tydzień do Lwowa. Tam znajduje się zaprzyjaźniony z naszą uczelnią Lwowski Instytut Bankowy Uniwersytetu Bankowego Narodowego Banku Ukrainy. Podobne wymiany mają miejsce co roku, a ich celem jest podtrzymanie przyjaznych stosunków z partnerskimi uczelniami na całym świecie, a także wspólna realizacja międzynarodowych projektów.

dniu 31 stycznia Sala Senacka naszej Uczelni zgromadziła Dostojnych Gości delegacji Republiki Azerbejdżanu. W skład delegacji weszli przedstawiciele rządu Republiki oraz rektorzy najlepszych azerskich uczelni. Zgromadzeni na Sali pracownicy i studenci UEK powitali m.in. Misira Mardanova, Ministra Edukacji, Natiga Aliyeva, Ministra Energii i Przemysłu oraz Hasaana Hasanova, Ambasadora Republiki Azerbejdżanu w Polsce. Godzinne spotkanie, zorganizowane z inicjatywy Fundacji Instytutu Studiów Strategicznych oraz Działu Współpracy Międzynarodowej UEK, rozpoczęło uroczyste powitanie, wygłoszone przez JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. UEK dr. hab. inż. Andrzeja Chochoła. W imieniu członków delegacji zgromadzonych w Sali Senackiej uczestników wydarzenia powitał Misir Mardanov, Minister Edukacji Republiki Azerbejdżanu. W trakcie spotkania głos zabrał m.in. Bogdan Klich, Senator RP. W krótkiej mowie, adresowanej do przedstawicieli delegacji azerskiej, podkreślił znaczenie strategicznego partnerstwa i wagę współpracy Republiki Azerbejdżanu z państwami Unii Europejskiej. Do uczestników spotkania zwróciła się również Gulchohra Mammadova, Rektor Azerbaijan University of Architecture and Construction oraz członkini Komisji ds. Nauki i Edukacji przy Parlamencie Republiki. W krótkim wystąpieniu uwypukliła związki łączące Polskę i Azerbejdżan, widoczne chociażby w zaangażowaniu polskich architektów w kształtowanie krajobrazu miejskiego stolicy tego państwa, Baku.

Współpraca polsko-ukraińska

Przemawia Gulchohra Mammadova, Rektor Azerbaijan University of Architecture and Construction

Wymiana okolicznościowych upominków. Z prawej: Abela Maharramov, Rektor Uniwersytetu Państwowego w Baku

W trakcie spotkania prof. UEK dr hab. Andrzej Sokołowski, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, poprowadził multimedialną prezentację historii i oferty dydaktycznej Uczelni.

Tym razem nasi studenci trafili w sam środek międzynarodowej konferencji naukowej, pod tytułem „The Development of cooperation between Ukraine and Poland in terms of financial sector”. Zaopiekowała się nami grupa naszych rówieśników, studentów Bankowości z tamtejszej uczelni. Wspólnie zostaliśmy podzieleni na pięć grup roboczych, o międzynarodowych składach. Przez trzy dni w pocie czoła pracowaliśmy nad prezentacjami multimedialnymi, które 9 listopada mieliśmy okazję wygłosić przed gośćmi konferencji. Tematami naszych prac były: „Skutki globalizacji sektora finansowego dla systemu bankowości w Polsce i na Ukrainie”, „Współpraca między Polską a Ukrainą w sektorze realnym gospodarki oraz w sektorze finansowym”, „Współpraca pomiędzy giełdami papierów wartościowych w Polsce i na Ukrainie”, „Współpraca między Polską a Ukrainą

w zakresie zwiększania atrakcyjności dla przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych” oraz „Jak wykorzystać wspólną organizację EURO 2012 dla przyszłej współpracy gospodarczej między Polską a Ukrainą”. W zgodnej opinii gości konferencji przygotowane przez nas prezentacje były ciekawe i proponowały wiele nowych rozwiązań w zakresie współpracy między naszymi krajami. Podstawowym wnioskiem, jaki należało wyciągnąć z naszej wspólnej części konferencji był fakt, iż we współpracy polsko-ukraińskiej drzemie ogromny potencjał, który niestety nie do końca jest jeszcze wykorzystywany. Nasze gospodarki nie są tak zintegrowane jak powinny. Na szczęście wspólne projekty, takie jak organizacja Mistrzostw Europy w piłce nożnej, mogą to poprawić. A warto inwestować w tą współpracę biorąc pod uwagę fakt, że co piąty mieszkaniec Europy pochodzi z Polski bądź Ukrainy. Równolegle do oficjalnej części naszego wyjazdu odbywała się oczywiście ta bardziej kuluarowa. Nasi nowi ukraińscy przyjaciele okazali się bardzo gościnnymi i otwartymi ludźmi. Wszystkich nas pozytywnie zaskoczyła bardzo dobra znajomość języka polskiego wśród lwowskich studentów. Nasi wschodni sąsiedzi nie pozwolili nam się nudzić nawet przez chwilę i starannie zaplanowali dla nas każde popołudnie. Dzięki ich uprzejmości wspólnie odwiedziliśmy wiele lwowskich atrakcji turystycznych. Do najciekawszych zaliczyć należy ruiny Wysokiego Zamku, wzniesionego jeszcze przez króla Kazimierza Wielkiego, z których mieliśmy niesamowity widok na panoramę miasta. Ponadto odwiedziliśmy słynną Operę Lwowską, Cmentarz Orląt Lwowskich, Muzeum Browarnictwa, Wernisaż (słynne targowisko z lokalnymi wyrobami), a także Stadion Karpaty, który był jedną z ośmiu aren poprzednich Mistrzostw Europy. Ogromną radość sprawiła nam podróż

kolorową koleją po centrum Lwowa, gdzie słuchając polskiego przewodnika mogliśmy podziwiać niesamowitą architekturę oraz wczuć się w wyjątkową „baciarską” atmosferę tego malowniczego miasta. Ponadto zasmakowaliśmy w kuchni ukraińskiej, która jest co prawda bardzo podobna do naszej rodzimej, ale przykładowo smak ogórków kiszonych w miodzie pozostanie na długo w naszej pamięci. Bardzo niechętnie opuszczaliśmy Lwów, którego atmosfera nas po prostu urzekła. Na szczęście przed nami druga część wymiany. Wszyscy już oczekujemy przyjazdu naszych nowych przyjaciół do Krakowa. Postaramy się żeby nasze miasto przypadło im do gustu w nie mniejszym stopniu. Marcin Michla

Finalnym akcentem wizyty delegacji azerskiej było podpisanie listu intencyjnego, którego strony – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Baku State University – wyraziły wolę podjęcia rozmów o współpracy. Uroczyste skreślenie podpisów Rektorów obu Uczelni poprzedziło słowa podziękowania, wygłoszone przez Abela Maharramova, Rektora Uniwersytetu Państwowego w Baku. Opracowanie: Sekcja Prasowa Centrum Kancelarii Rektora UEK 10

www.uek.krakow.pl

Misir Mardanov, Minister Edukacji Republiki Azerbejdżanu, wita uczestników spotkania 11

W YDARZENIA

UEK gospodarzem wizyty delegacji gości honorowych z Azerbejdżanu


W YDARZENIA

W

dniu 19 grudnia w holu pawilonu DydaktycznoSportowego UEK odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe społeczności akademickiej naszej Uczelni. Licznie uczestniczący w spotkaniu obecni i byli pracownicy, studenci oraz absolwenci UEK wykorzystali okazję do złożenia sobie świątecznych życzeń.

W YDARZENIA

Społeczność akademicka UEK uczestniczyła w tradycyjnym spotkaniu opłatkowym

Profesorowie UEK w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów W wyniku wyborów, które odbyły się 26 listopada ub. roku, wyłoniono nowych członków Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów – kolegium, złożonego z pracowników naukowych polskich uczelni, działającego przy Prezesie Rady Ministrów. Komisja pełni funkcje opiniodawcze m.in. w zakresie nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego oraz tytułu profesora, wydaje również opinie w przypadku zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego osób nieposiadających tytułu doktora habilitowanego.

Opracowanie: Sekcja Prasowa Centrum Kancelarii Rektora UEK

Na najbliższą, trzyletnią kadencję, w skład Komisji powołano pięciu pracowników naszej Uczelni. Do Sekcji Nauk Ekonomicznych: prof. dr hab. Ryszarda Borowieckiego (dyscyplina – nauki o zarządzaniu), prof. dr hab. Jacka Osiewalskiego (dyscyplina – ekonomia), prof. dr hab. Stanisława Owsiaka (dyscyplina – finanse), prof. dr hab. Andrzeja Wojtynę (dyscyplina – ekonomia). Do Sekcji Nauk Technicznych: prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza (dyscyplina – automatyka i robotyka).

Serdecznie gratulujemy!

Spotkanie opłatkowe w ZOD Dębica W dniu 14 grudnia 2012 r. w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym UEK w Dębicy odbyło się przedświąteczne spotkanie opłatkowe z udziałem Władz Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w osobie Pana prof. UEK dr hab. Krzysztofa Surówki – Prorektora ds. Studenckich oraz najważniejszych władz miasta, gminy i powiatu dębickiego, przedstawicieli duchowieństwa, świata biznesu oraz studentów. Była to niepowtarzalna okazja do złożenie życzeń świątecznych i noworocznych . prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda Kierownik Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Dębicy UEK w Krakowie

Bogaty pakiet zdrowotny w ramach ubezpieczenia – specjalną ofertą dla pracowników UEK

W

ramach abonamentu o wysokości 28,30 zł

lub 43,30 zł pracownicy naszej Uczelni otrzymują możliwość korzystania z opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego, internisty, pediatry) w wielu prywatnych placówkach medycznych w Krakowie.

12

www.uek.krakow.pl

Poza opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, dzięki pakietowi pojawia się możliwość korzystania z szerokiego spektrum usług specjalistycznych (lekarze 16 specjalności) oraz ponad 200 podstawowych i specjalistycznych badań diagnostycznych. Aby przystąpić do ubezpieczenia, należy określić jego wariant. W przypadku ubezpieczenia dla pracownika i członków jego rodziny wskazany jest wybór tego samego wariantu. Następnym krokiem jest złożenie deklaracji ubezpieczeniowej, która zostanie przesłana zainteresowanym drogą elektroniczną.

Wszelkich informacji, związanych z procedurą przystępowania do ubezpieczenia, udzielają: ÎÎ p. Elżbieta Braś - tel. 12 293 75 08 (pok. 202-204, Budynek Główny, II piętro) ÎÎ p. Iwona Nowakowską - tel. 12 293 50 19 (pok. 202-204, Budynek Główny, II piętro) ÎÎ p. Beata Jaros – tel.12 293 50 18 ( pok. 202-204, Budynek Główny, II piętro) Uruchomienie specjalnego pakietu jest efektem poszerzenia dotychczasowej współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z firmą PZU Życie S.A. Opracowanie: Sekcja Prasowa Centrum Kancelarii Rektora UEK

13


W YDARZENIA

niedzielę, 20 grudnia, Stara Aula Uniwersytetu Ekonomicznego

w Krakowie rozbrzmiała dźwiękami pieśni bożonarodzeniowych. Tradycyjny, organizowany nieprzerwanie od 1998 r., Wieczór Kolęd zgromadził studentów, pracowników i sympatyków UEK. Wśród tych ostatnich nie zabrakło Dostojnych Gości w osobach Księdza

Adwent jest programem życia w radości, życia pełnego optymizmu, nie tego naiwnego, ale autentycznego, zbudowanego na krzepiącej wierze w przyszłość, na nauce nadziei, owego potężnego instrumentu, o którym pamięć rozjaśnia naszą codzienność.

W

Wizyta młodzieży ze szkoły partnerskiej UEK. dniach 17–18 stycznia 2013 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

gościliśmy Szkołę Partnerską z Zespołu Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie. Wraz z Panem Dyrektorem Dariuszem Szadowskim gościliśmy grupę uczniów zainteresowanych studiami na UEK. Warsztaty pt. „Doradztwo zawodowe połączone z coachingiem”

kardynała Franciszka Macharskiego

Podczas wizyty na terenie kampusu uczniowie mieli okazje poznać zaplecze naukowo – dydaktyczne Uczelni, uczestniczyć w wykładzie i warsztatach, oraz poznać Kraków jako idealne miejsce do studiowania. W dniu 17 stycznia 2013 roku uczniowie uczestniczyli w warsztatach z „Doradztwa zawodowego połączonego z coachingiem” prowadzonych przez studentów Koła naukowego rozwoju osobistego UEK. Po warsztatach uczestniczyli w wykładzie Rektorskim Pana Marka Dworaka, jednego z twórców, a następnie Prezesa, rozgłośni RMF FM, a obecnie Prezesa Korporacji Absolwentów UEK pt. „Marketing w stacji radiowej – specyfika produktu na przykładzie radia RMF FM” . Po uroczystym obiedzie z przedstawicielami UEK, grupa gości wraz z przewodnikiem miała okazję poznać „Krakowski Szlak”.

i Józefa Lassoty, byłego Prezydenta Miasta Krakowa. Spotkanie zainicjowało uroczyste powitanie, wystosowane do zebranych przez JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. UEK dr. hab. inż. Andrzeja Chochoła. Następnie głos zabrała dr Jolanta Juza. W swoim przemówieniu wskazała na wagę symboli bożonarodzeniowych, siłę ich tradycji oraz przesłanie, które niosą dla współczesnego chrześcijanina. Multimedialna prezentacja historii Wieczorów pozwoliła poznać sylwetki artystów, którzy uświetniali swoją obecnością kolejne spotkania kolędowe. Uczestnicy 23. Wieczoru Kolęd wysłuchali tradycyjnych pieśni bożonarodzeniowych w wykonaniu Chóru Dominanta (dyrygent: Marek Opaska) oraz Chóru Parafialnego z Broniszowa*, pod batutą Stanisława Wośko. Gościem specjalnym tegorocznej edycji wydarzenia była Hanna Banaszak z Zespołem.

W YDARZENIA

W

Wieczór Kolęd UEK

Wykład pt. „Marketing w stacji radiowej - specyfika produktu na przykładzie radia RMF FM” – Marek Dworak

Aneta Kowalik Sekcja Promocji Centrum Kancelarii Rektora

Organizatorami Koncertu Kolęd byli JM Rektor i Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Opracowanie: Sekcja Prasowa Centrum Kancelarii Rektora UEK *Broniszów – wieś powiatu ropczycko-sędziszowskiego w gminie Wielopole Skrzyńskie. Po I wojnie światowej wieś na mocy spadku przeszła w ręce profesora naszego Uniwersytetu, Jerzego Fiericha, związanego z naszą uczelnią nieprzerwalnie od 1937 roku do końca jego życia. Obecnie podworski teren jest własnością naszego Uniwersytetu na mocy zapisu notarialnego sporządzonego przez żonę Pana Profesora, Helenę Fierich.

Dariusz Szadowski – Z.Sz. nr 3 z Hrubieszowa, Piotr Buła UEK 14

www.uek.krakow.pl

Uroczysty obiad Dariusz Szadowski –Z.Sz. nr 3 z Hrubieszowa /Piotr Buła UEK 15


W YDARZENIA

Z

S

aśnieżony Kragujevac, dawna stolica Serbii, gościł w połowie grudnia

2012 roku uczestników

Sesja plenarna konferencji w Uniwersytetcie w Kragujevacu

Uczestnicy konferencji reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

in Economics, Business and Management. Organizatorem tego spotkania naukowego był Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Kragujevacu. Okazją do zorganizowania konferencji stała się kolejna, 52. rocznica utworzenia Wydziału Ekonomicznego. Naszą uczelnię z serbskim uniwersytetem łączy już wieloletnia współpraca. Tym razem w kontaktach z Serbami Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie reprezentowali m. in. Dziekan Wydziału Zarządzani prof. UEK dr hab. Paweł Lula

ześcioosobowa reprezentacja KN MSG wyruszyła 2 października do Serbii,

aby uczestniczyć w ostatniej

II Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Contemporary Issues

Tam nas jeszcze nie było… KNMSG NA BAŁKANACH!

Uczestnicy spotkania wygłosili blisko siedemdziesiąt referatów. Pracownicy naszego uniwersytetu przygotowali sześć wystąpień dotyczących współczesnych zagadnień zarządzania strategicznego, marketingu, rachukowości oraz wykorzystania metod ilościowych w zarządzaniu. Dyskusje naukowe były prowadzone nie tylko podczas sesji, ale przenosiły się również do kuluarów w czasie przerw i towarzyszyły wspólnym posiłkom gości. Niewątpliwą korzyścią z wizyty w Serbii było nawiązanie nowych znajomości z osobami, które podzielają zainteresowania naukowe badaczy z naszej uczelni i zadeklarowały chęć prowadzenia wspólnych, międzynarodowych badań. Dziekan Wydziału Ekonomicznego, prof. dr Verica Babić rozmawiała także z prof. UEK dr hab. Pawłem Lulą o dalszym rozwoju współpracy międzyuczelnianej i międzywydziałowej. Wyrazem tej współpracy było m. in. zaproszenie prof. Luli do prowadzenia w Kragujevacu gościn-

nych wykładów na studiach doktoranckich jeszcze w tym roku akademickim. Serbski uniwersytet chciałby również dołączyć do trójporozumienia o współdziałaniu zawartego między Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem w Mesynie i Kijowskim Narodowym Uniwersytetem Ekonomiczno-Handlowym.

z międzynarodowych konferencji studenckich poświęconych tematyce giełdowej.

Wizyta na Uniwersytecie w Kragujevac stanowiła podsumowanie projektu „Rola giełdy w gospodarkach transformacji”, który udało się nam zrealizować w ubiegłym roku dzięki pomocy finansowej Fundacji im. Lesława Pagi. Rangę wydarzenia podniosła obecność przedstawiciela giełdy w Belgradzie, z którym mogliśmy podyskutować na interesujące nas tematy oraz poznać z pierwszej ręki specyfikę rynku kapitałowego w Serbii. Wyjazd przyczynił się do pogłębienia współpracy z naszmi partnerami zagranicznymi oraz pozwolił nam rozszerzyć własne horyzonty. W ciągu zaledwie 10 dni odwiedziliśmy trzy kraje bałkańskie: Serbię, Czarnogórę oraz Bośnię i Hercegowinę. Poza aspektem czystko naukowym naszego wyjazdu, mieliśmy również możliwość doświadczenia gościnności i serdeczności mieszkańców Bałkanów. Poznaliśmy smak kuchni regionalnej oraz delektowaliśmy się co rusz zmieniającymi się wokół nas widokami. Małgorzata Jara Koło Naukowe MSG

Organizatorzy spotkania dali się poznać jako niezwykle mili i gościnni gospodarze, a delegacja z Krakowa była traktowana ze szczególną atencją. Ciekawostką kulturową okazała się rola herbaty w życiu Serbów, którą spożywa się dość rzadko, z reguły jako lek na niestrawność. Zamawiając ten napój w restauracji czy kawiarni można spodziewać się raczej naparu z hibiskusa czy rumianku niż zwykłej, czarnej herbaty. dr Agnieszka Żbikowska Zakład Marketingu Międzynarodowego Katedra Marketingu

oraz prof. dr hab. Jan Wiktor. Udział w konferencji wzięli także naukowcy z Norwegii, Portugalii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Macedonii oraz Czarnogóry.

Prof. dr Verica Babić, Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Kragujevacu oraz prof. UEK dr hab. Paweł Lula, Dziekan Wydziału Zarządzania UEK 16

www.uek.krakow.pl

17

W YDARZENIA

Gościnna Serbia


roczyste odnowienie doktoratu jest jedną z najwyższych rangą

form uznania dorobku naukowego, porównywalną z przyznaniem doktoratu honoris causa. Po pięćdziesięciu latach od obrony pracy doktorskiej, podczas odbywającego się 10 stycznia uroczystego posiedzenia Senatu UJ, uczelnia uhonorowała tym wyróżnieniem swojego wychowanka, prof. dr. hab. Jana Małeckiego, wybitnego eksperta w zakresie historii gospodarczej, rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1981-84. W uroczystościach, poza przedstawicielami władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestniczyli m.in. Kardynał Franciszek Macharski, prof. Andrzej Białas, prezes Polskiej Akademii Umiejętności oraz prof. Andrzej Chochół, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wśród zebranych znaleźli się przyjaciele i wychowankowie oraz współpracownicy Profesora z UJ i UEK. W krótkim przemówieniu wstępnym, poprzedzającym akt odnowienia doktoratu, prof. Andrzej Mania, prorektor ds. dydaktyki UJ poinformował, iż decyzja o odnowieniu doktoratu prof. Małeckiego, podjęta przez Senat Uczelni 23 maja ubiegłego roku, była decyzją jednomyślną. Bohater uroczystości w pełnych skromności słowach wyraził podziękowania za to istotne wyróżnienie. W towarzyszących wyrazom wdzięczności refleksjom podkreślił, iż praca badawcza od zawsze stanowiła dla niego nagrodę samą w sobie, nie wymagającą dodatkowych gratyfikacji. – Dane mi było wykonywać zawód, polegający na odsłanianiu przeszłości na podstawie oryginalnych źródeł. Wypełnienie takich zadań dawało wiele satys18

www.uek.krakow.pl

fakcji, a jeżeli udało się dokonać niewielkiego chociażby odkrycia albo wyprostować błędną opinię – ileż to dawało radości – wspominał Prof. Małecki. – To jest ów wielki przywilej, dany tym, którzy mogą wykonywać zawód uczonego, pracującego czasem z wielkim trudem i poświęceniem nad tym, co lubi, więcej – co jest jego życiową pasją – dodał wyróżniony. Publikujemy fragmenty laudacji promotorskiej, wygłoszonej podczas uroczystości przez prof. Jacka Purchlę, wychowanka i współpracownika prof. Małeckiego. Dzieło Profesora Małeckiego to imponujący dorobek naukowy będący nie tylko efektem jego talentu, ale także olbrzymiej pracowitości. W zakresie historii gospodarczej Profesor Małecki położył m.in. wielkie zasługi w rozwoju badań nad dziejami handlu. Wyrazem tych zainteresowań były m.in. Jego rozprawy: doktorska pt. „Studia nad rynkiem regionalnym Krakowa w XVI wieku” oraz habilitacyjna pt. „Związki handlowe miast polskich z Gdańskiem w XVI wieku i pierwszej połowie

XVII wieku”, obie opublikowane w formie książkowej w latach sześćdziesiątych. (…) Zawarte w tych pracach fakty i oceny weszły szybko do kanonu naszej wiedzy o dziejach Polski XVI i XVII wieku. Trudno przecenić znaczenie prac Profesora Małeckiego dla historiografii Krakowa. Ukoronowaniem Jego rozległej i wielowątkowej działalności badawczej poświęconej dawnej stolicy Polski, było podjęcie w latach siedemdziesiątych – wspólnie z Janiną Bieniarzówną - prac nad pierwszą wielką syntezą historii miasta. Owocem wieloletniej pracy są dzisiaj dwa monumentalne tomy „Dziejów Krakowa” obejmujące okres od XVI do początku XX wieku (…) stały się dla wielu badaczy historii miast w Polsce wzorcem metodologicznym. Profesor Małecki jest także współredaktorem i współautorem tomu czwartego, który obejmuje historię Krakowa w okresie międzywojennym, a także współredaktorem całego monumentalnego wydawnictwa, składającego się dziś z sześciu tomów.

storii Gospodarczej Akademii Ekonomicznej, której był – do przejścia na emeryturę – wieloletnim kierownikiem. Akademii Ekonomicznej Profesor służył też z wielkim oddaniem, pełniąc w niej wiele odpowiedzialnych funkcji, m.in. w latach 197578 prorektora. Szczególnym rozdziałem na drodze Profesora Jana Małeckiego, Uczonego i Nauczyciela, Redaktora i Edytora, Krakowianina i Europejczyka, była misja Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, jaką z poświęceniem wypełnił w latach 1981-1984, w czasie dla Polski niezwykle trudnym. Znaczenie kadencji rektora Jana Małeckiego – wybranego w pierwszych w pełni demokratycznych wyborach – nie można należycie ocenić bez kontekstu, w jakim przyszło ją realizować. Profesor Małecki wziął na siebie w tym wyjątkowo trudnym czasie odpowiedzialność za obronę podstawowych wartości i wolności nauki. Z tej próby wyszedł zwycięsko. To właśnie Rektorowi Małeckiemu Akademia (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – przyp. red.), a przede wszystkim jej pracownicy i studenci zawdzięczają przeprowadzenie pewną ręką przez rafy stanu wojennego wczesnych lat osiemdziesiątych. Misję swą Rektor Małecki wypełnił nie tylko z odwagą i poświęceniem, ale i wielką życzliwością dla ludzi, gotowością do pomocy, a przy tym rzadko już dziś spotykaną skromnością. Jego Osoba i dziś symbolizuje w krakowskim Uniwersytecie Ekonomicznym historyczną zmianę na drodze wychodzenia wspólnoty akademickiej z totalitaryzmu, oczyszczenia moralnego i tworzenia fundamentów pod autonomię szkoły wyższej. A ja mogę dziś tylko powtórzyć za Talmudem: „szczęśliwy uczeń, który dziękuje swemu nauczycielowi”. Opracowanie: Sekcja Prasowa Centrum Kancelarii Rektora UEK

fot. Rafał Cygan

W YDARZENIA

U

W YDARZENIA

Szczęśliwy uczeń, który dziękuje swemu nauczycielowi

Od roku 1961 roku jest też Profesor Jan Małecki związany z Zakładem, a później Katedrą Hi19


BADANIA NAUKOWE

Te dość oczywiste stwierdzenia zasługują na przypomnienie i odświeżenie w warunkach zmian zachodzących w otoczeniu wyższych uczelni w Polsce i związanych z nimi wyzwań stojących przez Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Dotyczą one m.in.: finansowania działalności naukowej w kierunku zmiany proporcji źródeł finansowania na korzyść grantów w miejsce tzw. badań statutowych; zasad postępowania i kryteriów oceny dotyczących uzyskiwania stopni i tytułów naukowych; oceny parametrycznej wydziałów, która czeka je w 2013 roku, czy też udziału we współpracy międzynarodowej. Nie ulega dzisiaj wątpliwości, że w wszystkich tych obszarach nasila się konkurencja ze strony innych uczelni oraz że poziom naukowy jest najważniejszym kryterium oceny, decydującym o pozycji i marce naszej Uczelni. W tym miejscu należy postawić pytanie: czy istniejący obecnie stan w zakresie działalności naukowej jest na miarę oczekiwań i aspiracji naszej społeczności oraz czy rokuje, że podołamy wspomnianym wcześniej wyzwaniom?

fot. Rafał Cygan

– Kilka refleksji na temat działalności naukowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

P

rowadzenie badań naukowych należy do podstawowych obszarów działalności uczelni wyższych i w coraz większym stopniu decyduje o ich konkurencyjności krajowej i zagranicznej. Badania są źródłem budowania dorobku naukowego

poszczególnych pracowników, który stanowi podstawę uzyskiwania stopni i tytułów naukowych. Z kolei dla wydziałów ów dorobek jest jednym z głównych kryteriów oceny, wyznaczającej ich pozycję naukową wśród innych jednostek podstawowych, decydującą m.in. o wielkości dotacji na podtrzymywanie potencjału naukowego. Można wręcz stwierdzić, że prowadzenie badań naukowych jest podstawowym wyznacznikiem poziomu akademickości danej uczelni, który wyróżnia ją spośród innych uczelni akademickich i tych o charakterze zawodowym.

20

www.uek.krakow.pl

Jeśli chodzi o finansowanie badań naukowych w naszej Uczelni to potwierdza się tendencja do zmniejszania się środków, których źródłem są badania statutowe. Przykładowo można podać, że w 2009 r. kwota przyznana te badania wyniosła 3190 tys., 2010 r. – 2950 tys., 2011 r. – 2800 tys. a w 2012 r. – 2600 tys. złotych. Drugim źródłem finansowania są granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a od 2011 roku Narodowego Centrum Nauki. Z tego źródła finansowanie wygladało następująco: 2009 r. – 1500 tys., 2010r. – 900 tys., 2011r. – 3000 tys. Jeśli chodzi o rok 2012, to kwota uzyskanych grantów będzie znana za kilka miesięcy, po rozstrzygnięciu konkursu z 15 grudnia ubiegłego roku. Przyjmując dotychczasowy stosunek przyznanych do wnioskowanych kwot, można szacować, że może to być kwota rzędu 2000 tys. złotych. Moim zdaniem są to dość skromne kwoty w porówaniu z potencjałem naukowym Uczelni, mierzonym choćby liczbą pracowników naukowych. Zwraca uwagę niedostatek dużych grantów, grantów międzynarodowych i tych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ponadto nikła jest liczba prac naukowo-badawczych zamawianych przez praktykę gospodarczą i realizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Rozwój kadr naukowych to kolejny wskaźnik działalności naukowej Uczelni. Szczególne miejsce zajmuje w nim liczba uzyskiwanych habilitacji i tytułów profesora. Sytuację w tej dziedzinie ilustrują poniższe dane. W okresie 2009-2012 (do września) tytuł naukowy profesora uzyskało 8 osób,

natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego 16 pracowników. Należy w tym miejscu odnotować zarysowującą się pozytywną tendencję, w odniesieniu do przyrostu liczby habilitacji w najbliższej przyszłości, której to tendencji nie widać w stosunku do planowanych postępowań o tytuł profesora. Badania naukowe zarówno statutowe jak i granty powinny przekładać się na publikacje, szczególnie te w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Liczba i jakość tych publikacji ma decydujące znaczenie w ocenie osiągnięć poszczególnych pracowników, katedr i wydziałów, o czym już wcześniej wspomniano. W tym kontekście pojawia się pytanie o rangę wydawnictw uczelnianych. Zgodnie z ostatnią ewaluacją publikacje w Zeszytach Naukowych mają 6 pkt., publikacje w anglojęzycznym Argumenta Oeconomica Cracviensia – 4 pkt., a publikacje w czasopiśmie „Zarządzanie Publiczne“ – 8 pkt. Stan ten nie jest z pewnością satysfakcjonujący, szczególnie w odniesieniu do dwóch pierwszych tytułów i w związku z tym zostały podjęte działania mające na celu spełnienie kryteriów oceny czasopism, tak aby mogły one w przyszłośći uzyskać wyższą punktację. Przedstawione powyżej fakty prowadzą do konkluzji o potrzebie zintensyfikowania działalności naukowo-badawczej w naszej Uczelni. Jej wyrazem będzie zwiększenie liczby składanych wniosków o granty do Narodowego Centrum Nauki jak i korzystanie z innych źródeł finansowania badań. Należy tu przypomnieć, że oferta konkursów ogłaszanych przez NCN zawiera propozycje dla osób znajdujących się w różnych fazach kariery naukowej. Ponadto warto rozwijać współpracę naukową na płaszczyznach międzykatedralnej, międzydziałowej i międzyuczelnianej krajowej i zagranicznej, co podnosi szansę skutecznego konkurowania o duże granty. Jednym z waunków koniecznych do osiągnięcia postępu w tej dziedzinie jest zaangażowanie się w ten proces Kierowników Katedr, polegające na zachęcaniu pracowników do składania wniosków o granty, udzielanie im wsparcia merytorycznego, opracowanie indywidualnych planów rozwoju naukowego pracowników katedr. Zachęcam, aby każda katedra, która jeszcze nie składała wniosku o granty złożyła taki wniosek w 2013 roku. Fakt złożenia wniosku do NCN będzie brany pod uwagę przy ubieganiu się o wsparcie działalności naukowej ze środków własnych Uczelni.

być wspólne badania i publikacje w czasopismach zagranicznych i krajowych, w tym wydawnictwach naszej Uczelni, bowiem udział zagranicznych autorów podnosi ich rangę. Temu powinna służyć międzynarodowa mobilność pracowników, która będzie dalej intensywnie rozwijana. Rozwój współpracy międzynarodowej stanowi przedmiot pracy właściwych Komisji Senackich i Uczelnianych. Ich efektem będzie przegląd i ocena istniejących form współpracy z uczelniami z innych krajów oraz określenie priorytetowych kierunków i obszarów tej współpracy. W ostatnim czasie dokonano modyfikacji kryteriów kwalifikacji na wyjazdy zagraniczne, kładąc większy nacisk na kompetencje merytoryczne i językowe. Podstawą kwalifikacji będzie program wyjazdu, zawierający wskazanie efektów, które zamierza się zrealizować podczas pobytu, które to efekty zostaną następnie poddane ocenie w sprawozdaniu po powrocie. Rozwijanie działalności naukowo-badawczej wymaga wsparcia o charakterze merytorycznym i organizacyjnym. Wśród podejmowanych działań o charakterze merytorycznym wymienić należy seminaria i warsztaty z metodologii badań, przygotowywania projektów badawczych, obowiązujących standardów w zakresie pisania artykułów naukowych. Wsparcie organizacyjne zapewniają jednostki pionu prorektora ds. nauki, w szczególności Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń, Dział Współpracy Międzynarodowej, Biblioteka Główna i Wydawnictwo. Ponadto rozwój działalności naukowej wymaga wsparcia od strony obsługi finansowej projektów badawczych, zamówień publicznych i porad prawnych. Istniejące w tym zakresie rozwiązania i praktyki będą doskonalone. Przedstawione powyżej uwagi nie wyczerpują wszystkich aspektów działalności naukowej w naszej Uczelni, sygnalizują jedynie najważniejsze z nich. Ich celem jest pobudzenie dyskusji na ten temat w społeczności uczelnianej, do której serdecznie zapraszam i deklaruję otwartość na nowe pomysły, propozycje i inicjatywy w tym względzie. Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski Prorektor ds. Nauki

Ważną rolę w rozwijaniu działalności naukowej ma do spełnienia współpraca międzynarodowa, której efektem powinny 21

BADANIA NAUKOWE

Czas na badania naukowe


BADANIA NAUKOWE

profesjonalizacji zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi w jednostkach naukowych

z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie w charakterze Lidera oraz Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytetem Szczecińskim, Politechniką Gdańską, Politechniką Łódzką, Politechniką Wrocławską, Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK), Stowarzyszeniem „Edukacja dla Przedsiębiorczości” i International Project Management Association–Polska (IPMA) kończy realizację projektu „Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki”.

Projekt „Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań (…)” stanowił przejaw zaangażowania podmiotów tworzących partnerstwo we wsparcie prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez krajowe jednostki naukowe. Przedstawiciele 7 czołowych uczelni wraz z KPK i IPMA Polska podjęli wysiłek zdefiniowania kompetencji warunkujących sukces menadżera projektu badawczego, ujmując wnioski w ramy jednolitego, nowatorskiego programu nauczania. Uruchomiono łącznie 17 edycji studiów podyplomowych dla 417 pracowników jednostek sektora B+R, przyznano szereg certyfikatów Project Managera na poziomie „D” (wydawanych przez IPMA) utworzono i wykorzystywano wspólną bazę wykładowców, identyfikowanych spośród

22

www.uek.krakow.pl

ścisłej krajowej czołówki ekspertów zajmujących się zarządzaniem projektami badawczymi. W ramach projektu w latach 2011 – 2012 zorganizowano dwa seminaria dedykowane przedstawicielom władz jednostek naukowych oraz międzynarodową konferencję „NetWORKs - Budowanie przewagi w zarządzaniu projektami badawczymi i komercjalizacji wyników badań poprzez sieć współpracy” (side event Konferencji „WIRE 2012”, organizowanej w ramach 7 Programu Ramowego). Dodatkowo, dla słuchaczy poszczególnych edycji studiów, zorganizowano cykl wizyt studyjnych w instytucjach proinnowacyjnych – Parkach Technologicznych, Centrach Transferu Wiedzy i Klastrach. Rezultaty uzyskane dzięki realizacji Projektu okazały się być unikatowe w skali Unii Europejskiej. W lipcu 2013 r., w Wiedniu, na dorocznej konferencji European Association of

PORTAL NAUKOWCA

WYDARZENIA RESEARCH 2013

W lutym 2013 r. Konsorcjum utworzone przez 10 Instytucji

O PROJEKCIE

daczy zainteresowanych prowadzeniem indywidualnej i/lub zespołowej działalności badawczej oraz platforma komunikacji, umożliwiająca tworzenie interdyscyplinarnych, międzyuczelnianych i międzynarodowych zespołów badawczych. Organizowane będą wspólne szkolenia i warsztaty, umożliwiające podnoszenie kompetencji z zakresu metodologii badań, „Sieć” oferować będzie również pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie badań, zarządzaniu i realizacji projektu.

BADANIA NAUKOWE

RESEARCH 2013 – Wyzwania

Research Managers and Administrators (EARMA), zaprezentowana zostanie – podczas osobnej sesji – „dobra praktyka” związana z realizacją projektu.

SIEĆ WSPIERANIA BADAŃ I TRANSFERU WIEDZY Z początkiem 2013 r. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie wystąpił z propozycją przekształcenia Konsorcjum w ogólnopolską „Sieć wspierania badań i transferu wiedzy”. W tym celu 18 lutego 2013 r. przedstawiciele Uczelni Partnerskich podpisali list intencyjny, otwierający drogę do dalszej współpracy. Podstawowym zadaniem „Sieci” będzie udzielanie wsparcia naukowcom zainteresowanym realizacją projektów B+R – powstanie ogólnopolska baza danych ba-

Próbę podsumowania osiągniętych w ramach projektu rezultatów stanowiła konferencja „RESEARCH 2013 - Wyzwania profesjonalizacji zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi w jednostkach naukowych” zorganizowana w dniu 19 lutego 2013 r. Tematem przewodnim spotkania była rola Project Managera i biura wsparcia badań w zarządzaniu projektami badawczymi. Wystąpienia ekspertów i dyskusje w gronie uczestników pozwoliły poruszyć szereg istotnych kwestii, związanych z przyszłością zawodu managera badań i jego postępującą profesjonalizacją, a także zakresem kompetencji wymaganych zarówno podczas realizacji projektów o charakterze akademickim jak i biznesowym. Zaakcentowana została miedzy innymi problematyka budowy katalogu kluczowych kompetencji managerów projektów badawczych, podjęto również próbę doprecyzowania zadań organizacji zrzeszających praktyków transferu wiedzy oraz zdefiniowania działań, jakie powinny podejmować biura wsparcia badań w jednostkach naukowych.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wspólnie z firmą DGA S.A. uruchomił innowacyjną platformę szkoleniową dla naukowców. Dedykowane teksty i nagrania mają charakter praktyczny i koncentrują się na skuteczności prowadzenia badań i komercjalizacji wyników. Treściom autorstwa przedstawicieli świata nauki i praktyki gospodarczej towarzyszą materiały tworzone przez samych użytkowników platformy. Serwis dostępny jest pod adresem: http://portalnaukowca.pl Korzystanie z niego jest bezpłatne, wymaga jedynie rejestracji elektronicznej. Zapraszamy do zapoznania się oraz współtworzenia tej nowoczesnej platformy szkoleniowej dla naukowców.

Wśród ekspertów konferencji RESEARCH 2013 nie zabrakło przedstawicieli zagranicznych organizacji zrzeszających praktyków zarządzania projektami: European Association of Research Managers and Administrators (EARMA), European Knowledge Transfer Society (EUKTS) czy National Council of University Research Administrators (NCURA), reprezentantów Komisji Europejskiej (Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji) oraz krajowych instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy wspierających badania: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Organizatorzy pragną złożyć wyrazy uznania wszystkim uczestnikom konferencji – dziękujemy za duże zainteresowanie spotkaniem, Państwa obecność i zaangażowanie potwierdziły jego wagę i wkład w działania podejmowane na rzecz profesjonalizacji kadr zarządzających projektami badawczymi oraz budowy właściwej płaszczyzny komunikacji pomiędzy nauką a biznesem.

23


October 23, 2012 W YDARZENIA

K

atedra Rynków Finansowych UEK od lipca 2012 roku współpracuje z firmą OSTC Poland - jedną z wiodących na globalnych rynkach instrumentów pochodnych firmą tradingową, oraz firmą CQG, dostarczającą najlepsze oprogramowanie do chartingu na świecie. Działalność ta realizuje strategię uczelni o współpracy nauki z biznesem.

wie, był kilkakrotnie gościem na wybranych zajęciach prowadzonych dla studentów naszej uczelni. Nie tylko prezentował platformę tradingową w Laboratorium, ale również dzielił się swoim bogatym doświadczeniem i wiedzą o różnych sposobach handlu na światowych rynkach finansowych, co spotkało się z dużym zainteresowaniem studentów.

W październiku 2012 roku zostało otwarte na naszej uczelni Laboratorium Tradingowe OSTC i UEK (sala 120 budynek A), w którym dostępne są profesjonalne platformy tradingowe, pozwalające symulować w czasie rzeczywistym transakcje na największych światowych giełdach instrumentów pochodnych.

Firma OSTC Poland jest również otwarta na współpracę w zakresie badań naukowych. Jeden z pracowników naszego Uniwersytetu prowadzi wraz z OSTC badania na temat instrumentów komunikacyjnego wsparcia organizacyjnego uczenia się. Badanie ukierunkowane jest na określenie roli metod komunikacji w realizacji procesów organizacyjnego uczenia się, niezbędnych dla realizacji celów firmy i wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Pan Leszek Chęciński, który kieruje (Senior Operations Manager) oddziałem OSTC w Krako-

Laboratorium OSTC jest otwarte dla studentów, członkowie Koła Naukowego Rynku Kapitałowe-

go Index pełnią w Laboratorium dyżury. Managerowie OSTC prowadzą również regularne spotkania ze studentami zainteresowanymi poznaniem ‘na żywo’ rynków finansowych. Warto podkreślić, że studenci mogą uczyć się tradingu w bezpiecznym, symulowanym środowisku, które jednocześnie wiernie odwzorowuje realne rynki. Wkrótce ruszy gra giełdowa dla studentów zorganizowana przez firmę OSTC we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność - Polsce, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Kanadzie oraz Indiach; odbędzie się również na naszym Uniwersytecie wykład eksperta OSTC z Londynu na temat zastosowań narzędzi analizy technicznej w tradingu – o szczegółach będziemy informować Państwa w osobnych ogłoszeniach. dr Elżbieta Kubińska Katedra Rynków Finansowych Koordynator współpracy z OSTC

I

W YDARZENIA

Globalization, Ethical Culture Conflict, and The Need For “Shared Values” … Whirlpool Goes To India

Współpraca Katedry Rynków Finansowych z OSTC Poland oraz CQG!

n Summary, Professor Robert Frey from the Seidman College of Business at Grand Valley State

University in Grand Rapids, Michigan, USA, spoke on the impact of globalization on ethical business conduct, and particularly how such globalization has resulted in cultural conflicts as to the appropriate ethical business behavior in differing societies. Dr. Frey explained that such global companies have been required to establish uniform core values,

Professor Robert Frey of Grand Valley State University, during a lecture at Cracow University of Economics on 23rd October 2012

referred to as “Shared Values”, which needed to be shared, understood, and uniformly implemented across all of the company’s operations worldwide. Dr. Frey has extensive global business experience as a senior executive officer for thirteen years with Whirlpool Corporation, the world’s leading producer and marketer of major home appliances. During that time, Dr. Frey served first as Whirlpool’s General Legal Counsel and then as CEO and President of both its Latin American and Asian Operations. As an example of such conflicts, Dr. Frey described an incident involving the Whirlpool acquisition of a large refrigeration manufacturer in Delhi, India. Following implementation of a six month integration plan, which included lengthy discussions regarding Whirlpool’s Shared Values and the announced lay off of several hundred workers, local union stewards demanded significant payments to avoid a very damaging strike. Whirlpool interpreted this demand as a request for a bribe which was prohibited under any cir24

www.uek.krakow.pl

cumstance by Whirlpool’s Shared Values. On the other hand, delay in the successful reopening of the Delhi Operations could have serious negative financial consequences for Whirlpool’s individual senior managers in Asia ! Whirlpool had spent considerable time and effort throughout its global operations implementing these Shared Values, which came with a “zero tolerance” enforcement policy. Likewise, these values had been shared with the U.S. Ambassador and the Indian Finance Minister in Delhi who were first approached by Whirlpool regarding the possible acquisition and the need to adhere to these values. However, and as was explained to Whirlpool by outside consultants, such requests for payments were considered legal and acceptable in India, together with the concept of “Cultural Relativism” , meaning that local culture defined what was ethically acceptable and that the Shared Values should not apply ! What to do? Could Whirlpool make an exception for its Indian operations; if so, what would be the impact on all of Whirlpool’s other employees worldwide? What would the Ambassador and Finance Minister think ? The Shared Values proved

to serve Whirlpool well, as the managers at the acquired company came privately to Whirlpool’s own senior managers in India, strongly encouraging those senior managers not to make the requested payments. Those senior managers then sat down with the Union Stewards, explained Whirlpool’s ethical values, its prior meetings with government officials, and its plans for expanding the Indian operations in the future. No payments were made, and no strike resulted. Dr. Frey suggested that learnings from this incident included the value for a company which is globalizing (or in any situation where two different business cultures are coming together) to first consider and clearly establish for itself its own uniform Shared Values. Uniform enforcement of these vales, as well as cross-cultural communication, fairness in any down-sizing situation, and courage and leadership are equally important. dr Marek Szarucki Katedra Analiz Strategicznych Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 25


AKADEMIE BIZNESOWE

A

Za nami I semestr roku akademickiego 2012/2013. To dobry moment, aby podsumować te projekty Akademii Biznesowych, które miały w tym czasie miejsce. kademie Biznesowe na dobre już „zadomowiły” się na Uniwersytecie

Ekonomicznym w Krakowie. Nikomu zapewne nie trzeba już tłumaczyć szeregu korzyści, które czerpią studenci z tych praktycznych warsztatów i spotkań z przedstawicielami firm z rozmaitych branż – często swoich przyszłych pracodawców. Mijający semestr ponownie obfitował w tego typu projekty, zarówno kolejne edycje Akademii, prowadzone przez firmy, które już współpracowały z naszą Uczelnią na tych właśnie zasadach jak i zupełnie nowe, które cieszyły się nie mniejszym zainteresowaniem.

26

www.uek.krakow.pl

Wśród pierwszej grupy projektów, których kolejne edycje zakończyły się sukcesem, nie sposób nie wymienić Akademii Rachunkowości Deloitte oraz Akademii Talentów Raiffeisen Bank, organizowanych we współpracy z Katedrą Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Studenckiej Akademii PR – projektu Naukowego Koła Psychologicznego i Koła Naukowego Gospodarki i Administracji Publicznej, Akademii Toastmasters czy Akademii INDESIT. Ten semestr to również nowe Akademie, cieszące się nie mniejszym powodzeniem niż sprawdzone już projekty. W Akademii ING Bank Śląski udział wzięło 30 osób, które uczestniczyły w cyklu spotkań z przedstawicielami kadry menedżerskiej Banku. Każda z nich otrzymała certyfikat poświadczający udział w spotkaniach, a najbardziej wyróżniające się osoby – nagrody rzeczowe oraz możliwość skorzystania ze skróconego procesu rekrutacji na płatne praktyki w ING Banku Śląskim. W styczniu br. zakończyła się również I edycja Akademii ZBP oraz BIK, BIG InfoMonitor i KIR. Projekt ten, koordynowany przez Zakład Bankowości Katedry Finansów, był cyklem spotkań o charakterze szkoleniowym, prowadzonym przez wybitnych praktyków z Biura Informacji Kredytowej S.A., Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. oraz Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. Podobnie jak w przypadku więk-

szości Akademii, również i tutaj studenci mogli liczyć na potwierdzenie uczestnictwa w formie certyfikatu. Za nami również już start I edycji International Business Academy – cyklu warsztatów o tematyce związanej z centrami outsourcingowymi oraz rozwojem umiejętności miękkich, dedykowanych dla studentów UEK. Projekt, który powstał przy współpracy Stowarzyszenia Aspire, Select Training Solution oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, z racji swojego szerokiego zakresu merytorycznego, rozłożony został na dwa semestry, a ponad 40-tu uczestników ma za sobą dopiero połowę z zaplanowanej liczby spotkań. Z pewnością jednym z bardziej interesujących projektów Akademii, które ruszyły w tym roku jest Akademia „Poławiacze Pereł”, realizowana przez TVN oraz Centrum e-Learningu. Głównym celem Akademii jest danie szansy studentom UEK na konfrontację wiedzy zdobytej na studiach z realiami dziennikarstwa ekonomicznego. Do Akademii aplikowała rekordowa liczba ponad 300-tu studentów, spośród których wybrana została grupa 50 osób – uczestników projektu, dla których przewidziano specjalny kurs internetowy oraz cykl warsztatów. W ramach Akademii do tej pory miały miejsce dwa spotkania z przedstawicielami TVN: red. Romanem Młodkowskim, Dyrektorem TVN CNBC

AKADEMIE BIZNESOWE

Akademie Biznesowe

oraz red. Grzegorzem Miecugowem z TVN 24. Nagrodą dla najlepszych uczestników Akademii jest możliwość odbycia miesięcznego stażu w redakcji TVN CNBC w Warszawie. Wśród kół naukowych zdecydowany prym w organizacji Akademii Biznesowych wiedzie Koło Naukowe Rynku Kapitałowego INDEX. W tym roku akademickim zrealizowali oni już dwa tego typu projektu – Akademię Art Banking oraz Akademię Forex. Najbliższe miesiące to kolejne edycje sprawdzonych już projektów – Akademii Analizy Fundamentalnej oraz Akademii Analizy Technicznej. Tych studentów, którym do tej pory nie udało się uczestniczyć w Akademii Biznesowej zapewniamy – nie wszystko stracone! Za kilka tygodni ruszają nowe edycje i pojawią się kolejne szanse na styczność z praktyką gospodarczą i bezpośrednie kontakty z ekspertami. Zatem proszę uważnie śledzić stronę internetową Uczelni, ponieważ już niedługo ogłoszona zostanie rekrutacja do takich Akademii jak Comarch, State Street czy Kopalnia Soli „Wieliczka”. Opracowanie: Sekcja Prasowa Centrum Kancelarii Rektora UEK

27


AKADEMIE BIZNESOWE

G

łównym celem Akademii jest danie szansy studentom UEK

na konfrontację wiedzy zdobytej na studiach z realiami dziennikarstwa ekonomicznego. Uczestnicy Akademii będą mieli możliwość z jednej strony poznać ekspertów – dziennikarzy TVN, z drugiej zaś – poprzez realizację zadań sprawdzenia swoich sił w pracy dziennikarza ekonomicznego.

W programie Akademii przewidziano udział w kursie internetowym oraz w cyklu warsztatów z udziałem znanych dziennikarzy. W planie jest również grupowa wycieczka do studia telewizyjnego TVN CNBC w Warszawie, a 10 osób z największą liczbą punktów po 2 zadaniach, będzie miała możliwość uczestniczenia w nagraniu autoprezentacji w profesjonalnym studiu TVN w Krakowie. Nagrodą dla najlepszych uczestników Akademii jest możliwość odbycia miesięcznego bezpłatnego stażu w redakcji TVN CNBC w Warszawie. Natomiast uczestnicy programu, którzy zgromadzą przynajmniej 251 punktów (51% punktów możliwych do zdobycia) za udział w aktywnościach Akademii, otrzymają certyfikaty uczestnictwa, wydane wspólnie przez UEK oraz TVN S.A. Akademia została objęta patronatem honorowym Jego Magnificencji Prof. Andrzeja Chochoła, Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W ramach Akademii Poławiacze Pereł TVN w dniu 11 stycznia społeczność akademicka UEK uczestniczyła w wykładzie otwartym red. Grzegorza Miecugowa. Był to drugi z cyklu wykład w ramach akademii. W listopadzie ubiegłego roku w ramach inauguracji Akademii w UEK gościliśmy red. Romana Młodkowskiego z TVN CNBC, który przedstawił uczestnikom Akademii zasady funkcjonowania telewizji biznesowej TVN CNBC. Na zaproszenie Dr Jerzego Skrzypka, Pełnomocnika Rektora ds. e-Edukacji red. Grzegorz

Miecugow spotkał się wcześniej m.in. z Prof. dr. hab. Aleksym Pocztowskim, Prorektorem ds. Nauki UEK oraz dr. Januszem Fudalińskim, Dyrektorem Centrum Kancelarii Rektora UEK. Redaktor Grzegorz Miecugow zaprezentował wykład nt. „Tendencje rozwoju mediów w Polsce i na świecie”. „Media są na zakręcie, w rewolucyjnym momencie” tymi słowami rozpoczął on swoją wypowiedź. Rewolucja wypiera media tradycyjne, które zatraciły swoją fundamentalną rolę jaką było porządkowanie świata, na rzecz dostarczania rozrywki. Gazetę Wyborczą, wyparł Fakt – „To świadczy tylko o preferencjach czytelników”, ponieważ gazety dostarczają to co jest czytane, a niestety ludzie lubią czytać „bzdury”. Dodatkowo prasę codzienną zabija sieć. Zjawisko to widzialne jest również w krajach tzw. starej demokracji, aczkolwiek tam prasa, która jest „na poziomie” nie została tak znacząco wyparta, a tylko dościgniona przez „bulwarówkę”. Bliźniaczo podobna sytuacja ma miejsce na rynku telewizji, gdzie trudno znaleźć coś merytorycznego, wartościowego, co porządkuje świat, również na antenie rządzi rozrywka. Tego wszystkiego wymaga komercja. Doprowadziło to do sytuacji, w której zdecydowanie większa część społeczeństwa mówi „włączanie telewizora obraża moją inteligencję”. Aktualnie wybór jest nieco lepszy, dzięki spadającym kosztom tworzenia telewizji. Co z Europą? Trzeszczy. Stary Kontynent tkwi w ciągłym poszukiwaniu siebie, nie umie się zdefiniować. Mimo, że jak twierdzi redaktor, trauma i demony związane z wojnami już nie istnieją, nie ma granic. Żyjemy w najszczęśliwszych czasach w historii, najdłuższym okresie czasu bez globalnych konfliktów zbrojnych, dlatego powinniśmy (Europa) to wykorzystać, stworzyć jedność by nadążyć za światem i móc konkurować na arenie międzynarodowej. W innym wypadku „staniemy się skansenem, do którego będzie się przyjeżdżać tylko po to by zobaczyć Wenecję lub Kraków.” „Żyjemy w rozsypującym się świecie, gdzie istnieje coraz mniej wspólnych mianowników.” Każdy żyje w swojej własnej rzeczywistości, każdy tworzy swoją własną unikalną przestrzeń.

Akademia Forex

W

dniach 15 i 16 stycznia b.r. na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego odbyła się Akademia Forex organizowana przez Koło Naukowe Rynku Kapitałowego INDEX we współpracy z firmą EasyForex. Akademia miała na celu promowanie możliwości jakie niesie ze sobą inwestowanie na rynku walutowym. Wykłady, jak i praktyczne ćwiczenia, prowadzone były przez profesjonalistów zajmujących się tym rynkiem od wielu lat. Oba spotkania cieszyły się zainteresowaniem studentów, którzy chcieli poznać podstawy funkcjonowania rynku forex lub też poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę w tym zakresie. Patronami medialnymi wydarzenia były Kurier UEK, KarierawFinansach.pl, Equity Magazine, Miesięcznik Kapitałowy, portal dlaStudenta.pl oraz Manko. Pierwsze spotkanie poprowadzone przez Piotra Dąbrowskiego i Andrzeja Kiedrowicza z firmy Easy-Forex dotyczyło podstaw funkcjonowania rynku forex jak i zagadnień z nim związanych. Prowadzący opisali jak wygląda handel na rynku walutowym oraz opowiedzieli czym i w jaki sposób można handlować. Wspomnieli także o analizie technicznej jako podstawowym narzędziu w rękach inwestora. Drugi z prowadzących przedstawił przykład strategii inwestycyjnej zgodnie z trendem, zrozumiale opisując go zgromadzonym studentom. Podkreślił, że w forexie kluczowe jest szukanie właściwych okazji inwestycyjnych.

AKADEMIE BIZNESOWE

Akademia Poławiacze Pereł TVN to wspólny projekt Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz TVN S.A.

W trakcie drugiego spotkania studenci mieli okazję spróbować gry na rynku forex dzięki kontom demo dostępnym na platformie Easy-Forex. Prowadzący pokazał zainteresowanym jak stawiać pierwsze kroki w otwieraniu nowych pozycji na rynku forex, mówił o zarządzaniu nimi, a także podkreślał elementy, na które powinna zwracać uwagę osoba pragnąca rozpocząć grę na rynku walutowym już na realnych środkach finansowych. W dalszej części spotkania Andrzej Kiedrowicz poruszył często niedoceniany problem jakim jest zarządzanie ryzykiem, zwracając w nim szczególną uwagę na kwestię dźwigni finansowej, przez którą uczestnicy rynku Forex często ryzykują o wiele więcej, narażając się na szybką utratę swoich pieniędzy. Podkreślił również to, że właśnie zarządzanie ryzykiem oraz pieniędzmi odróżnia inwestora od gracza, a samo zarabianie na rynku forex nie jest tak proste jakby się to wydawało na pierwszy rzut oka. Na koniec obaj panowie udzielili słuchającym kilku porad dotyczących roli psychologii w grze na tym rynku oraz podzielili się własnymi doświadczeniami zdobywanymi przez lata. Zainteresowanie, jakim cieszyła się pierwsza edycja Akademii Forex pokazuje, jak duże zapotrzebowanie na tego typu projekty wykazują studenci oraz że chcą oni poszerzać swoją wiedzę o inwestowaniu uczestnicząc w tego typu inicjatywach. Koło Naukowe INDEX już teraz zaprasza na inne organizowane przez nie wydarzenia w roku akademickim 2012/2013. Urszula Niemczyk KNRK INDEX

Akademię „Poławiacze Pereł” organizuje Centrum e-Learnignu UEK oraz Sekcja Promocji Centrum Kancelarii Rektora UEK we współpracy z TVN. Opracowanie: Sekcja Prasowa Centrum Kancelarii Rektora UEK 28

www.uek.krakow.pl

29


AKADEMIE BIZNESOWE

D

Ankieta nt. Akademii Biznesowych na UEK

U

nia 23 października 2012 roku została uroczyście zainaugurowana kolejna – ósma edycja – Akademii Rachunkowości, cyklu wykładów i case studies poświęconych tematyce rachunkowości i audytu prowadzonych w murach

naszego Uniwersytetu przez pracowników firmy Deloitte. Ze strony Uniwersytetu w inauguracji udział wzięli: JM Rektor Prof. Andrzej Chochół, Prodziekan Wydziału Zarządzania Pani Prof. Renata Oczkowska, Rektor Senior, Kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw – współorganizatora warsztatów – prof. Ryszard Borowiecki oraz koordynator Akademii z ramienia Uczelni dr Wojciech Szymla. Firmę Deloitte reprezentowały: Pani Krystyna Palka-Ichas – Dyrektor Deloitte Audyt w Krakowie oraz Panie Ewelina Froń i Justyna Kaszycka – piastujące stanowiska starszych menedżerów w Dziale Audytu. W wystąpieniach inauguracyjnych zaproszeni goście z radością podkreślali długoletnią już tradycję organizowania Akademii Rachunkowości oraz jej niesłabnącą popularność – w roku 2012, 327 zgłoszeń - niezachwianą nawet przez mnogość podobnych programów edukacyjnych. Należy tu przypomnieć, iż Akademia Rachunkowości Deloitte, to pierwsza „akademia” organizowana w naszym Uniwersytecie już od 2006 roku.. Jej za-

W

w Krakowie, chcąc ulepszyć projekt Akademii

Biznesowych, przeprowadził wśród

łożenia stały się wzorem dla tworzenia podobnych programów przy współpracy z innymi przedsiębiorstwami. Należy także podkreślić, iż Akademia Rachunkowości jest programem wyjątkowym, oferuje bowiem możliwość obcowania ze specjalistami w ograniczonym gronie, zbliżonym do grupy dziekańskiej, co umożliwia bardziej bezpośredni, interaktywny kontakt z wiedzą teoretyczną i praktyką z dziedziny rachunkowości i audytu. Jak co roku, aby zakwalifikować się do wzięcia udziału w Akademii, studenci musieli zarejestrować się na stronie organizatora oraz pozytywnie przejść etap testów kwalifikacyjnych przygotowanych i przeprowadzonych w naszej Uczelni przez pracowników działu HR firmy Deloitte. Z grupy ponad trzystu chętnych wyłoniono kilkudziesięciu najlepszych, których zaproszono do udziału w warsztatach. Tematyka warsztatów obejmuje w tym roku m.in. badanie sprawozdania finansowego, przegląd podatkowy, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

studentów uczelni ankietę dotyczącą oceny zasad funkcjonowania dotychczasowych projektów, propozycji ich ulepszeń oraz oczekiwań a sprawozdawczość finansowa w Polsce i jako zwieńczenie przyswojonej wiedzy: symulator audytu – analiza przypadku. Pozostaje mieć nadzieję, iż tegoroczne warsztaty zostaną poprowadzone równie profesjonalnie jak poprzednie oraz że znów zostaną dobrze przyjęte przez studentów, co corocznie wykazywały przeprowadzane na zakończenie ankiety oceniające.

związanych z kolejnymi edycjami.

W ankiecie wzięli udział studenci z wszystkich wydziałów naszej uczelni. Ponad 90% pytanych osób zdeklarowało, że program Akademii Biznesowych nie jest im obcy, gdyż spotkali się już wcześniej z informacjami dotyczącymi tego typu projektów. Istnieje bowiem wiele źródeł, z których można dowiedzieć się o warunkach uczestnictwa i walorach programów. Głównymi i najbardziej efektywnymi, według studentów, są: strona internetowa UEK, fanpage UEK na facebooku oraz plakaty promujące Akademie. Ponad połowa ankietowanych studentów była już wcześniej uczestnikami Akademii Biznesowych. Wśród najpopularniejszych programów szkoleniowych tego typu uplasowały się: Akademia ZBP oraz BiK, BIG InfoMonitor i KiR, Akademia Rachunkowości Deloitte, Studencka Akademia PR, Akademia Indesit, Akademia COMARCH, Akademia BZ WBK, Akademia Rozwoju ING oraz Akademia Talentów Raiffeisen. W ankiecie respondenci wskazywali również zalety uczestnictwa w Akademii Biznesu. Spośród wymienionych walorów studenci wybierali te,

które są według nich najważniejsze i najbardziej wartościowe z punktu widzenia osób dopiero co wkraczających na rynek pracy. Ich odpowiedzi ilustruje poniższy wykres. Zakresy tematyczne Akademii Biznesu, które są według studentów UEK najbardziej interesujące przedstawia z kolei zestawienie poniżej. Studenci UEK zaproponowali również nowe firmy, które wcześniej nie uczestniczyły w Akademii Biznesu, a które oni chętnie zobaczyliby wśród potencjalnych partnerów projektu. Padały takie nazwy jak m.in: Bank PKO BP, Bank BPH, PZU, Apple, BRE Bank, Danone, Nestle, Alexander Mann Solutions oraz Capita. Studentom, którzy wzięli udział w ankiecie serdecznie dziękujemy, a wszystkich zapraszamy do uczestnictwa w rekrutacjach do kolejnych Akademii Biznesowych. Opracowanie: Sekcja Prasowa Centrum Kancelarii Rektora UEK

dr Wojciech Szymla – koordynator programu Akademii Rachunkowości Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

AKADEMIA ART BANKING

Polsce jest ponad sto marek wód mineralnych, domy aukcyjne są cztery. Dlaczego art banking nie jest w naszym kraju popularny? Dlaczego inwestowanie w sztukę uważane jest za ekstrawagancję? Jak duży potencjał ma polski rynek sztuki i jak ma zamiar go wykorzystać Dom Aukcyjny Abbey House? Odpowiedzi na wszystkie te i więcej pytań ma zamiar udzielić Akademia Art Banking, czyli jeden z najnowszych projektów Koła Naukowego INDEX, który powstał dzięki współpracy Koła z Domem Aukcyjnym Abbey House S.A. Akademia będzie cyklem czterech szkoleń o ograniczonej liczbie miejsc. Konieczne będą zapisy przed każdym szkoleniem, a uczestnictwo w całym cyklu zostanie potwierdzone certyfikatem. 10 stycznia 2013 roku w Starej Auli odbyło się już inauguracyjne spotkanie, którego prelegentem był Paweł Makowski (pomysłodawca i założyciel DA Abbey House). Było to swego rodzaju wprowadzenie w tematykę art bankingu. Bardzo długo inwestycje w sztukę były w Polsce elitarną rozrywką, dostępną tylko dla zamożnych. Tworząc Abbey House nasz prelegent miał

30

niwersytet Ekonomiczny

www.uek.krakow.pl

zamiar to zmienić: „Chcemy powiększać tort, a nie wyciskać jak cytrynę kawałek, który już istnieje”. W jaki sposób? Po pierwsze poprzez znalezienie luki w przepisach podatkowych, dzięki której polscy przedsiębiorcy mogą odliczyć inwestycje w sztukę od podatku. Po drugie za pomocą instrumentu zwanego leasingiem dzieł sztuki, który Abbey House z sukcesem wprowadziło na polski rynek. I po trzecie, poprzez próbę zmiany nastawienia Polaków do inwestycji. Jak twierdzi Paweł Makowski, polskiego inwestora trzeba przekonać, że kupno dzieła sztuki to opłacalna inwestycja, która może przynieść realne korzyści od razu i w przyszłości, a oprócz tego kupiony obraz może się zwyczajnie podobać. Obecnie wartość polskiego rynku sztuki jest szacowana na ok. 300 mln zł. Ale jak mówił Paweł Makowski rynek ten rozwija się dynamicznie i już teraz można dostrzec jego ogromny potencjał, który należy wykorzystać w przyszłości. Kolejne spotkania odbędą się już wkrótce! Zapraszamy! Patrycja Jenkner KNRK INDEX

31

AKADEMIE BIZNESOWE

Inauguracja Akademii rachunkowości Deloitte


W YDARZENIA

N

ajwiększe krakowskie targi pracy, staży i praktyk odbędą się już 25 marca 2013 roku na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego. Dla wszystkich poszukujących wyjątkowych możliwości rozwoju oraz nowych miejsc pracy, to idealna okazja na poznanie ponad 80 pracodawców.

Ubiegłoroczna edycja zakończyła się ogromnym sukcesem i została przyjęta bardzo pozytywnie zarówno przez odwiedzających ją studentów, jak i prezentujących się tam firm. Organizatorzy Dni Kariery nie spoczywają jednak na laurach i z zapałem przygotowują tegoroczną edycję, dokładając wszelkich starań, aby sprostać wysokim wymaganiom odwiedzających. Już po raz 21. zaproszone na wydarzenie firmy będą prezentować możliwości rozwoju kariery w ich strukturach, a także profile kandydatów na możliwe do objęcia stanowiska. Chęć samodoskonalenia się i rozwoju są głównymi czynnikami, które wpływają na tak duże zainteresowanie studentów Dniami Karier. Dlatego też, liczba szacowanych odwiedzających wynosi około 10 000 osób. Targi pracy to odpowiedź na ogromną potrzebę, jaką jest podejmowanie dodatkowych aktywności celem zapewnienia sobie lepszej zawodowej przyszłości. To wydarzenie skierowane

przede wszystkim do tych, którzy mają odwagę aby pytać oraz szukać swojej wymarzonej ścieżki do sukcesu. Dni Kariery organizowane są w ramach projektu międzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC, która umożliwia młodym ludziom odkrycie własnego potencjału. Działając na rzecz studentów umożliwia im wyjazd na praktyki i staże do ponad 100 krajów świata. Każdego roku studenci biorą udział również w programie wolontariatu zdobywając doświadczenie i wzmacniając swoją pozycję na rynku pracy.

Więcej informacji znaleźć można na stronie: www.dnikariery.pl

Zapraszamy

CZYM JEST AIESEC? AIESEC to międzynarodowa organizacja studencka, licząca ponad 86 000 członków. AIESEC działa w ponad 113 krajach, na ok. 1600 uniwersytetach. Organizacja umożliwia młodym ludziom odkrywanie własnego potencjału, m.in. dzięki udziałowi w praktykach zagranicznych oraz licznych konferencjach, seminariach i projektach tworzących globalne środowisko edukacyjne. AIESEC pomaga studentom rozwijać wrażliwość kulturową, zdolność aktywnego uczenia się, przedsiębiorczość i odpowiedzialność społeczną. Każdy dołączający do Organizacji student bierze udział w Programie Rozwoju, w ramach którego ma możliwość stopniowego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności.

W YDARZENIA

Zaplanuj swoją karierę

do II edycji AKADEMII COMARCH Inauguracyjny wykład otwarty Zbigniewa Rymarczyka, wiceprezesa Comarch, dyrektora Sektora ERP

12.03 (wtorek), godz. 13:05 Nowa Aula, pawilon C

Szczegóły na stronie www.akademiacomarch.uek.krakow.pl

Na wykładzie studenci zainteresowani udziałem w projekcie uzyskają informacje pomocne przy dalszych etapach rekrutacji.

TESTY KWALIFIKACYJNE DO AKADEMII COMARCH – 19.03 (wtorek) – LOGISTYKA – RACHUNKOWOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA – ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I INFORMATYKA Każdy student indywidualnie decyduje, do którego testu tematycznego podejdzie. Na podstawie wyników testu wybranych zostanie kilkudziesięciu studentów, którzy wezmą udział w praktycznych warsztatach Comarch. Najlepsi uczestnicy Akademii otrzymają nagrodę w postaci płatnego stażu w Comarch.

www.akademiacomarch.uek.krakow.pl .akademiacomarch.uek.krakow.pl www

Business is easy? Studenci w spotkaniu z ludźmi biznesu

P

anele, warsztaty, wykłady prowadzone przez ludzi biznesu z wiodących firm – tak przedstawia się program unikatowej konferencji Youth to Business Forum, która odbędzie się w dniach 4-5 marca 2013 roku na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Do udziału zaproszeni są studenci wszystkich krakowskich uczelni wyższych, by w ten sposób zrealizować wyjątkową ideę spotkania tych dwóch środowisk.

Youth to Business Forum to innowacyjny projekt od lat realizowany przez organizację AIESEC na całym świecie. W tym roku, po raz pierwszy będzie on miał miejsce w Krakowie. Podczas dwóch dni konferencji przedstawiciele zaproszonych firm poprowadzą siedmiogodzinne warsztaty dla wybranych grup studentów, a zdobyte umiejętności zostaną potwierdzone certyfikatami. Towarzyszyć im będą panele dyskusyjne poruszające tematy związane z przyszłością krakowskiego rynku pracy oraz perspektyw dla studentów i absolwentów. W konferencji wezmą udział wiodące firmy działające na lokalnym oraz krajowym rynku, tj. Motorola, Lidl, KPMG. 32

www.uek.krakow.pl

Celem Youth to Business Forum jest zbudowanie połączeń pomiędzy młodzieżą a środowiskiem biznesowym poprzez dyskusję dotyczącą trendów w społeczeństwie, systemie edukacji oraz prowadzenia biznesu. Konferencja stwarza okazję nie tylko do zdobycia cennego doświadczenia i wiedzy, ale także do poznania oczekiwań pracodawców.

Wszelkie aktualne informacje na temat wydarzenia i zapisów znajdziecie na stronie na facebook’u: http://www.facebook.com/ PolandY2BF

Iwona Sztajner PR & Promotions Manager of Career Days 33


W YDARZENIA

Akademia

W YDARZENIA

Dziękujemy za wsparcie akcji

„Zimowy Uśmiech Dziecka” 2012!!!

II edycja

rty

twa o d a ł k y w jdź na

) k e r o t w ( a c r a ” n m o i t 19 c u d liński o r t n I t e e r ka & Marcin Szczyg „Stateta SWt aligórs Przy

órego dstawie kt o p a n , y jn ikacy test kwalif ię jektu! s ie z d ę b cja do pro a t ie od z u r d k a e ł r k y a w zon Po rzeprowad ie: zostanie p ) na stron p. it m a r g a, pro ala, godzin (s y ł ó g e z c sz

Mar

w

krakow . k e u . s s a i m e d w w. a k a

.pl

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ AMBASADOREM UEK! Drodzy Studenci! Nadarza się okazja do odwiedzenia murów swojej szkoły średniej, w której otrzymaliście świadectwo dojrzałości. Jest to okazja do zainspirowania młodszych koleżanek i kolegów do studiowania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Możecie mieć realny wpływ na przyszłość młodych ludzi i największej uczelni ekonomicznej w Polsce. Dlaczego warto zostać Ambasadorem UEK? Jak działa projekt? Co UEK oferuje w zamian? Jakie kroki należy podjąć? Będąc Ambasadorem UEK student ma niepowtarzalną okazję do zaprezentowania swojej Uczelni w środowisku szkolnym, pochwalenia się tym, że jest studentem najlepszej uczelni ekonomicznej w Polsce i przedstawienia możliwości, jakie daje studiowanie w UEK. Naszym zdaniem to właśnie Wy, studenci, najlepiej przekażecie maturzystom wiedzę o tym, jak studiuje się w UEK. Jeżeli jesteś odważny, chcesz odwiedzić swoją szkołę maturalną lub szkołę partnerską UEK zapraszamy do udziału w naszym projekcie. Dzięki studentom i absolwentom naszej Uczelni, UEK wyróżnia się wśród innych uczelni wyższych w kraju. To właśnie studenci tworzą i kreują wizerunek Uczelni oraz mają realny wpływ na jej przyszłość. 34

www.uek.krakow.pl

W ramach projektu studenci odwiedzają swoją szkolę macierzystą lub szkolę partnerską Uniwersytetu w celu przedstawienia oferty i możliwości, jakie niesie za sobą studiowanie w UEK. Studenci biorący udział w projekcie otrzymują ze strony Uczelni niezbędne wsparcie merytoryczne w postaci profesjonalnego szkolenia oraz materiałów promocyjnych. UEK pomaga Ambasadorom nawiązać kontakt ze szkołą i wyposaża ich w niezbędne narzędzia potrzebne do prezentacji Uczeni. Dzięki zaangażowaniu w ambasadorstwo UEK student zyskujesz możliwość zaliczenia praktyk studenckich, dodatkowo otrzymuje punkty niezbędne do umożliwienia wyjazdu zagranicznego w ramach studiów (np. Erasmus). Każdy Ambasador zostaje nagrodzony za swój wkład indywidualnie. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: pod adresem: kowalika@uek.krakow.pl

ONI JUŻ TO ZROBILI – PORA NA TWÓJ KROK.

W

dniach 10-14 grudnia

Wszystkie ofiarowane dary trafiły do Fundacji Ruperta Mayera

2012 roku Wolontariat

„Dzieło Pomocy Dzieciom”

przy Fundacji

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zorganizował czwartą już edycję akcji „Zimowy Uśmiech Dziecka”. Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku, zbieraliśmy ubrania zimowe dla dzieci w wieku 3-15 lat (czapki, szaliki, rękawiczki, kurtki, obuwie zimowe, ciepłe bluzy, spodnie itp.), artykuły higieniczne (szampony, mydła, kremy, oliwki, pasty do zębów, pampersy itp.), a także artykuły szkolne (zeszyty, bloki rysunkowe i techniczne, kredki, farby, papier kolorowy itp.).

z siedzibą przy ul. Rajskiej 10 w Krakowie, która rozdysponowała je pomiędzy swoich podopiecznych. Wszystkim ludziom dobrego serca, którzy zaangażowali się w tegoroczny „Zimowy Uśmiech Dziecka”, składamy serdeczne podziękowania!!

Bądźcie z nami również w 2013 roku

Zbiórka prowadzona była na terenie kampusu UEK wśród pracowników i studentów uczelni, gdzie w tym roku do akcji włączyły się: jako współorganizator Uniwersytet Dziecięcy UEK, społeczność studencka - „UEK Gotuje” oraz „ZaUEK”, a także poza Uczelnią - w przedszkolach i szkołach na terenie Krakowa. Każda z placówek miała swoich koordynatorów w postaci pracownika szkoły i wolontariusza z Wolontariatu przy FUEK, którzy czuwali nad przebiegiem całej akcji. O zbiórce przypominały plakaty oraz naklejki, które dzieci szkolne i przedszkolne wklejały do swoich zeszytów, informujące o szczegółach całego przedsięwzięcia.

Plakat wolontariat 2012

Ponadto, w dniach 4-5 grudnia można było uczestniczyć w evencie pod hasłem „Słodkości za odrobinę miłości”, prowadzonym przez studentki z „UEK Gotuje”. Akcja ta została przeprowadzona w ramach tegorocznego Zimowego Uśmiechu Dziecka. Nagradzani słodkościami byli ci, którzy włączyli się w zbiórkę, przynosząc coś dla małych potrzebujących.

marzec 2012 r. – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli; Justyna Zań - studentka UEK

Jak co roku, akcja zakończyła się dużym sukcesem. Dzięki Państwu, udało nam się zebrać ponad dwadzieścia dużych worków z ubrankami i butami, a także kilka dużych kartonów oraz reklamówek z artykułami higienicznymi i szkolnymi. 35


A R T Y K U ŁY

M

oda na społeczną odpowiedzialność sprawia, że

przedsiębiorstwa wykorzystują ją do celów promocyjnych, z radością przyjmując stosunkowo nowy sposób afirmacji. Najczęściej jednak podają informacje dotyczące swoich osiągnięć, bez wskazania czy były to działania wykraczające poza wymagania prawne. Dlatego też bez obiektywnej weryfikacji i oceny przestrzegania zasad CSR informowanie o takich działaniach służy przede wszystkim celom marketingowym. W tej sytuacji należy sądzić, że z upływem czasu idea społecznej odpowiedzialności straci swoje znaczenie również w relacjach z klientami.

36

www.uek.krakow.pl

Przedsiębiorstwa powinny prowadzić działalność gospodarczą przestrzegając prawa i kierować się rachunkiem ekonomicznym, ale uwzględniając zasady etyki biznesu i dobro interesariuszy, zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności. Nie chodzi o eksponowanie CSR w strategii przedsiębiorstwa, ale kształtowanie przekonania o wartości działań dla pracowników, klientów czy otoczenia. Wzrost roli społecznej odpowiedzialności w działalności biznesowej wynikać będzie z rosnącej świadomości interesariuszy oraz przyjęcia jej założeń przez menedżerów przedsiębiorstw. Nadzieją napawa fakt stopniowego postępu w zakresie raportowania CSR. Biorąc pod uwagę znaczenie procesu dydaktycznego i powszechny charakter studiów wyższych można postawić tezę, że edukacja przyszłych menedżerów nie tylko w zakresie finansowych, ale również społecznych aspektów zarządzania, jest właściwą drogą do kształtowania społecznej odpowiedzialności przesiębiorstw. Zmiana świadomości, postaw i nawyków zawodowych, które wykształciły się w długletnim procesie pracy jest procesem trudnym i długotrwałym. Studenci nie wymagają zmian zachowań utrwalonych w dotychczasowej pracy zawodowej. Stwarza to szczególną szansę dla przyszłych menedżerów, zainteresowanych problematyką CSR już w trakcie studiów. Badania ankietowe przeprowadzone w latach 2010 - 2011 wśród studentów III roku studiów na kierunku Zarządzanie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wskazują na żywe zainteresowanie problematyką CSR i etyką biznesu, a także obrazują hierarchię wartości respondentów. Pytania dotyczyły ważności obszarów działalności przedsiębiorstw oraz płaszczyzn i motywów CSR, jak również reakcji studentów na zachowania przedsiębiorstw w tym zakresie. Ranking ważności obszarów działania przedsiębiorstw w ocenie studentów wskazuje na najważniejsze zagadnienia: dostarczanie produktów dobrej jakości (80 %), troska o bezpieczeństwo pracy (60 %) oraz zapewnienie stabilnego zatrudnienia (55 %). Wyniki badań odzwierciedlają oczekiwania studentów z punktu widzenia klientów, a także na perspektywy zatrudnienia, które są ważne dla każdego absolwenta. W dalszej kolejności jako ważne wskazane zostały: informowanie konsumentów o składzie produktów (33 %), wkład w rozwój gospodarki (29 %), informowanie o zagrożeniach firmy dla otoczenia (29 %), rzetelna sprawozdawczość (26 %).

Wśród obszarów CSR studenci uznają za najważniejsze: dobre traktowanie pracowników (77 %), ochronę środowiska (42 %), dbałość o dobro wspólne (35 %), wspieranie organizacji charytatywnych (29 %) oraz płacenie podatków (18 %). Można przyjąć, że w pierwszej kolejności za istotne uznano te działania, które dotyczą bezpośrednio respondentów, a w drugiej dotyczące ogółu społeczeństwa. Wśród motywów przedsiębiorstw w zakresie implementacji CSR, studenci wymieniali: budowę pozytywnego wizerunku firmy, element promocji, budowę dobrych relacji ze społeczeństwem, tworzenie pozytywnego wizerunku wśród pracowników. Z kolei negatywne informacje o firmie wpłyną na następujące decyzje studentów: nie używanie jej produktów w przyszłości, podzielenie się złą opinią z innymi, nie kupowanie wyrobów i usług tej firmy. Ponadto studenci wskazywali, że zakres informacji o działaniach firmy w ramach CSR jest niewystarczający i wyrażali chęć uzyskania więcej informacji o konkretnych działaniach i efektach. Dotychczasowy zakres informacji odnośnie społecznej odpowiedzialności wzmocniłyby sprawozdania sporządzone przez niezależną instytucję. O działaniach przedsiębiorstw w ramach CSR studenci czerpią informacje i opinie przede wszystkim z internetu, relacji w mediach, oznakowań na produktach, od organizacji ekologicznych i charytatywnych, a także od instytucji akademickich i badawczych. Wśród instytucji, które wzbudzają zaufanie, zostały wymienione kolejno: wyższe uczelnie i instytucje akademickie, organizacje charytatywne i ekologiczne oraz Unia Europejska. Tak wysoka pozycja wyższej uczelni wśród instytucji budzących zaufanie powinna zobowiązywać. Rozwiązania wymaga zatem problem wprowadzenia zasad CSR w wyższej uczelni, jako instytucji realizującej ważną misję społeczną. Studentów charakteryzuje duża wrażliwość na problemy pracowników, etyczne działanie fimy i ochronę środowiska. Potencjał uczciwości i wrażliwości studentów wniesiony w mury naszej Uczelni powinien być podtrzymywany i rozwijany. Dlatego zdobyta wiedza w zakresie ekonomii, zarządzania czy finansów daje podstawę i dobre perspektywy przygotowania młodej kadry menedżerskiej do praktyki gospodarczej. Umocnieniu tych wartości będzie sprzyjać prowadzenie zajęć z podstaw etyki na pierwszych latach studiów, a następnie uwzględnianie problematyki społecznej odpowiedzialności w przedmiotach kierunkowych.

A R T Y K U ŁY

POSTAWY STUDENTÓW WOBEC SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

Sumantra Ghoshal – profesor, specjalista w zakresie strategii zarządzania – winą za skandale korupcyjne i światowy kryzys obciąża złe teorie zarządzania, nastawione na dążenie do maksymalizacji zysku za wszelką cenę. Zdaniem Ghoshala dokładanie zajęć z etyki czy społecznej odpowiedzialności niewiele zmieni. Ważniejsza jest zmiana treści programów nauczania. W przpadku uczelni ekonomicznych integrowanie CSR z wiedzą specjalistyczną musi polegać na wprowadzeniu koncepcji CSR do szerokiego zakresu przedmiotów. Bardzo ważne jest, aby przyszli menedżerowie byli odpowiedzialni za efektywne sposoby pomnażania zysków, ale w granicach społecznej odpowiedzialności dla dobra interesariuszy. Niebagatelną rolę w upowszechnianiu idei CSR mają uczelnie, które dzięki wprowadzeniu tych zagadnień do programów nauczania, wpływają na podnoszenie świadomości przyszłych liderów społecznych i gospodarczych. Zdobyta wiedza studentów nie tylko na temat materialnych czynników kształtowania przewagi konkurencyjnej, ale również odnośnie potrzeby uwzględniania niematerialnych aspektów, stanowi szansę na zmianę priorytetów przedsiębiorstwa i pozwala mieć nadzieję na uwzględnienie tego podejścia w zarządzaniu. Prof. dr hab. Jadwiga Adamczyk

Prof. dr hab. Jadwiga Adamczyk

zajmuje się m.in. problematyką CSR od 2000 roku. Jest autorką wielu publikacji z tego zakresu, między innymi książki pt. „Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka”, wydanej przez PWE. W artykule wykorzystano fragment badań prezentowanych w referacie autorki pt. „Corporate Social Responsibility in management students opinion” na 11th International Marketing Trends Conference, która odbyła się w Wenecji w 2012 roku.

Prof. Jadwiga Adamczyk z absolwentkami Wydziału Zarządzania po obronach prac magisterskich

37


A R T Y K U ŁY

asz 30 sekund, żeby kogoś przekonać, bo właśnie po takim czasie, osoba

która Cię słucha, zdecyduje czy masz do powiedzenia coś interesującego. Masz tylko 30 sekund, żeby przekonać ich, że jesteś najlepszy na to stanowisko, żeby ona chciała się z Tobą umówić, albo żeby on zrealizował Twój pomysł. Zawsze masz wiele pomysłów na historie jakie możesz przytoczyć, jakich argumentów użyć. Ale jak ubrać ciekawie w słowa? Jak zbudować swoją wypowiedź? Przejść od razu do rzeczy? Może zrobić wstęp? Długi czy krótki? I jak tej historii nie „spalić”?

Ostatnio na Uniwersytecie Ekonomicznym gościł pan Andrzej Klesyk, prezes PZU S. A. Wskazywał, że polscy studenci mają dramatycznie niższe umiejętności komunikacyjne niż ich rówieśnicy na zachodzie. Posiadają więcej wiedzy, ale nie potrafią jej sprzedać. Z jednej strony rośnie bezrobocie wśród młodych ludzi, a z drugiej przedsiębiorcy żalą się, że nie są w stanie znaleźć pracowników, którzy mają kompetencje komunikacyjne i umieją współpracować z grupą. Świetnie, ale jak mam się tego nauczyć? Wiele osób wierzy w mit, że dobrzy mówcy po prostu posiadają „dar”. Osobom, które umieją wysławiać się płynnie i efektownie przykleja się łatkę z napisem „on się z tym urodził”. Tych stereotypów jako wymówki używają Ci, którym nie chce się rozwijać. Prawda jest taka, że komunikacji można się tak samo nauczyć jak jazdy na rowerze, gry na pianinie lub makroekonomii. A każdy mistrz był na początku swojej drogi na szarym końcu stawki. Doskonałym tego przykładem jest Darren LaCroix – Mistrz Świata w Przemawianiu z 2001 roku, który sam przyznaje, iż zanim zaczął się uczyć przemawiać w Toastmasters, to każda sytuacja, gdzie musiał coś powiedzieć do większej grupy ludzi, była dla niego koszmarem. W USA, gdzie dawno temu zrozumiano potęgę komunikacji, ludzie się tego z powodzeniem uczą. Właśnie tam, w słonecznej Kalifornii, narodziło się stowarzyszenie Toastmasters. Dziś to międzynarodowa organizacja non-profit, która działa

w 116 krajach i ma za sobą prawie 90 lat doświadczenia w uczeniu „miękkich umiejętności”. W jej ramach działa Pierwszy Krakowski Polskojęzyczny Klub Toastmasters. Począwszy od grudnia organizuje wspólnie z Sekcją Promocji na Uniwersytecie Ekonomicznym Akademię Toastmasters. Raz w tygodniu będą się odbywać dwugodzinne warsztaty prowadzone w oparciu o program edukacyjny tworzony przez najlepszych mówców na świecie. Przyświeca nami idea, aby skuteczna komunikacja stała się ogólnoświatowym standardem. W Toastmastres nauczysz się przemawiać efektownie i efektywnie. Tak, aby słuchacze nie mogli oderwać od Ciebie wzroku, prosili o więcej i działali pod wpływem Twoich wypowiedzi. Poznasz konkretne techniki motywowania innych, aktywnego słuchania, organizacji większych przedsięwzięć jak konferencja prasowa czy panel dyskusyjny. Posiądziesz unikatową umiejętność wskazywania ludziom z Twojego otoczenia tego co robią źle, w taki sposób, że po Twojej konstruktywnej krytyce poczują się uskrzydleni. W Toastmasters rozwijamy się również jako liderzy. Dzięki realizowanym przedsięwzięciom rozwijamy umiejętności działania w zespole. W lipcu 2012 roku zorganizowaliśmy w Krakowie Toastmasters Leadership Institute. Trwającą 3 dni konferencję, na której gościliśmy 150 mówców z całej Polski. Zajęcia prowadziło 11 trenerów z Polski, Niemiec oraz Szwajcarii. Właśnie tworzymy zespół, któ ry podejmie się stworzenia klubu Toastmasters

A R T Y K U ŁY

M

Najważniejsze 30 sekund

w Zimbabwe, a w maju 2014 roku będziemy organizować ogólnoeuropejską konferencję mówców na 500 osób! Chcesz się dowiedzieć jak to się robi? Rośnie w Polsce świadomość jak ważną umiejętnością jest efektywna komunikacja, aby odnieść sukces. W Toastmasters dajemy narzędzia do jej rozwijania. Tak, abyś w stu procentach wykorzystał swoje 30 sekund. Może to będzie spotkanie w windzie, a może rozmowa kwalifikacyjna. Jeżeli będziesz gotowy i będziesz umiał to zakomunikować, ta chwila będzie jak skok na trampolinie. Zacznij się do niej przygotowywać, albo będziesz żałował straconej szansy. Przyjdź na spotkanie organizowane w ramach Akademii Toastmasters i wciśnij przycisk z napisem „turbodoładowanie rozwoju osobistego”. Anna Mazur, Mateusz Musiał

Konferencja w Monachium

Członkowie PKP TM podczas konferencji w Krakowie

Flesz Mob na Rynku Głównym

Klub na Konferencji w Katowicach

więcej na:

http://www.toastmasterskrakow.eu Reprezentanci klubów Toastmastres z całej Polski 38

www.uek.krakow.pl

Pierwszy Krakowski Polskojęzyczny Klub Toastmasters 39


A R T Y K U ŁY

Na przestrzeni ostatnich lat, w konsekwencji rosnącego odsetka osób bezrobotnych wśród absolwentów szkół wyższych, pojawiło się wiele badań nad szansami rynkowymi osób kończących edukację na poziomie wyższym. Studenci socjologii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w ramach kursu metody badań jakościowych i ilościowych prowadzonego przez dr Magdalenę Jelonek, zrealizowali w styczniu ubiegłego roku projekt pn. „Przyszłość zawodowa studentów UEK w formie ich autooceny”. Przedmiotem badania była kwestia subiektywnej oceny przyszłości zawodowej studentów naszej uczelni oraz czynniki mające wpływ na kształt przybranych wizji. Badanie zostało zrealizowane techniką kwestionariusza ankiety online. Przebadano ponad 200 respondentów – przedstawicieli studentów 3. roku studiów licencjackich prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym. Dodatkowo zrealizowano także część jakościową badania, składającą się z wywiadów pogłębionych, prowadzonych z dwoma respondentami jednocześnie (tzw. diad), w których udział wzięli reprezentanci kierunków: administracja, ekonomia, europeistyka, finanse i rachunkowość, gospodarka i administracja publiczna, informatyka i ekonometria, międzynarodowe stosunki gospodarcze, stosunki międzynarodowe, turystyka i rekreacja, zarządzanie. Taki wybór podyktowany był celem badania i charakterem poszukiwanych przez nas informacji

„Studenta widoki na przyszłość”

S

tudencie UEK, gdzie widzisz siebie po ukończeniu edukacji? W roli kolejnego znakomicie wykształconego bezrobotnego, etatowego pracownika wielkiej korporacji, czy może rekina businessu? Znalezienie odpowiedzi na tak postawione pytania wzięli sobie za cel autorzy projektu pt.: „Przyszłość zawodowa studentów UEK”, którzy przebadali studentów 3. roku studiów licencjackich prowadzonych obecnie na Uniwersytecie Ekonomicznym, pytając o ich preferencje dotyczące przyszłych karier zawodowych.

Badania obejmujące wywiady pogłębione z przedstawicielami poszczególnych kierunków oraz ankietowanie przy pomocy kwestionariusza online, stanowiły część szerszego projektu realizowanego przez studentów socjologii, w ramach kursu metod badań społecznych. Odbyły się one na przestrzeni trzech tygodni stycznia 2012 roku. Łącznie udało się zgromadzić odpowiedzi pochodzące od ponad 200 respondentów, które utworzyły bardzo ciekawy materiał poddany później dokładnym analizom. Cecha narodowa Polaków, którą podobno jest pesymizm, nie charakteryzuje najwyraźniej studentów Uniwersytetu Ekonomicznego. Swoją przyszłość zawodową widzą oni bowiem w zdecydowanie różowych barwach, wierząc, że wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów pozwolą im na zdobycie dobrej pracy, zgodnej z zawodowymi preferencjami.

Jeśli zaś chodzi o same preferencje- za dominujący plan na przyszłość uznać można etatowe zatrudnienie w ramach ukończonej specjalizacji, koniecznie na terenie Polski. Chęć podjęcia pracy poza branżą związaną z wyuczonym zawodem zadeklarowało zaledwie 13% badanych. Reszta albo zdecydowana jest na pracę we własnej profesji, albo ewentualnie nie jest w stanie określić pod kątem jakiego konkretnego fachu się kształci. Studentom UEK-u atrakcyjna w kontekście ich przyszłości zawodowej na pewno nie wydaje się opcja wyjazdu za granicę. Nie identyfikują go oni bowiem z rozwojem kariery, zdobywaniem zaszczytnych pozycji w głównych siedzibach światowych firm, ale raczej z pracą na zmywaku w angielskim pubie. Wśród przebadanych żaków niewielu jest również zdecydowanych na założenie w przyszłości własnej działalności gospodarczej. Jak deklarują oni, niechęć do takiego planu kariery wynika przede wszystkim z marnego dotychczasowego doświadczenia zawodowego, ale również braku konkretnej wiedzy na temat zakładania i prowadzenia businessu. To wyraźny sygnał dla władz Uniwersytetu Ekonomicznego, który skutkować powinien podjęciem inicjatywy wypełnienia tych luk, na przykład przez organizację specjalnych kursów o kierowaniu firmą traktujących. W końcu to pracowici prywatni przedsiębiorcy napędzają polską gospodarkę, a UEK od dawna cieszy się renomą kuźni rekinów businessu, na którą zapracowali dla niego znani absolwenci, chociażby twórca Optimusa Roman Kluska, czy też prezes InPost Rafał Brzoska. Tocząca się w mediach dyskusja o kiepskim losie polskich studentów wchodzących na rynek pracy, swój skutek ma w powstawaniu wielu projektów badawczych w tą tematykę się wpisujących. Pomysł, by to samych studentów zapytać jak widzą swoją karierę zawodową, jest jednak niecodzienny. Tym ciekawsze i bardziej przydatne dla społeczności naszego Uniwersytetu powinny okazać się omówione wyniki. Iwona Krzywda

40

www.uek.krakow.pl

„Gnębi studenta troska o przyszłość”

A R T Y K U ŁY

„PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWA STUDENTÓW UEK W FORMIE ICH AUTOOCENY”

S

tereotypowy student w świadomości ludzi, którzy okres nauki mają już za sobą, jawi się jako osoba wciąż imprezująca i żyjąca z dnia na dzień. Mylne jednak jest założenie, że studenci myślą tylko o dobrej zabawie. Jak się okazuje, dzisiejsi studenci żywo interesują się swoją przyszłością zawodową oraz doceniają wiedzę i doświadczenie, które zdobywają w toku studiów.

Wyniki badań „Przyszłość zawodowa studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” przeprowadzonych w styczniu 2012r. przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, łamią stereotypy o tych młodych ludziach. Aż 84% badanych studentów przyznało, że interesowało się swoimi szansami na znalezienie zatrudnienia w zawodzie zgodnym z ich kierunkiem studiów. Studenci chcą wiedzieć jaka jawi się przed nimi przyszłość. Im wcześniej zdobędą informację jakie szanse na rynku pracy mają absolwenci tacy jak oni, tym szybciej będą mogli zareagować. Studenci są bowiem mobilni i chętnie podejmują działania. W razie gdy samo ukończenie kierunku ich studiów nie jest wystarczającym atutem w walce o wymarzone stanowiska, będą mogli skorygować ścieżkę swojej edukacji. Samo zainteresowanie studentów ich przyszłością zawodową nie wystarczy jednak, by udało im się mądrze zbudować karierę. Potrzebne są bowiem źródła, z których można by czerpać w tym zakresie wiedzę. I tu pojawia się duże wyzwanie dla uczelni wyższych. Jak wynika z badań, wśród studentów poszukujących rzetelnych informacji o ich sytuacji, aż 71% nie jest w pełni w niej zorientowanych. Wynika to być może z faktu, że na polskich uczelniach doradz-

two zawodowe nadal nie jest dobrze rozwinięte. Dla młodych ludzi, mających stawiać pierwsze kroki na rynku pracy, prężnie działające uczelniane biura karier, stanowiłyby bardzo dużą wartość. Również dla tych, którzy dopiero zastanawiają się nad wyborem uczelni, informacja o dobrze rozwiniętym doradztwie zawodowym, mogłaby być sygnałem, że warto daną uczelnię wybrać. Okazuje się również, że studenci, mimo iż powszechnie znani są z narzekania na ogrom obowiązków jakim muszą sprostać, bardzo cenią wiedzę i umiejętności zdobyte w czasie studiów. Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie aż w 63% przekonani są, że te wyniesione z uczelni wartości przyczynią się do znalezienia przez nich wymarzonej pracy. Studenci wiedzą, że ich los jest w ich rękach, jednak wciąż potrzebują pomocnej dłoni, wyciągniętej do nich ze strony władz uczelni. Wraz z zaangażowaniem w rozwój jednostek mających służyć wspieraniu studentów i wskazywaniu im drogi do rozwoju kariery, wzrośnie pozycja samych zainteresowanych na jakże dziś wymagającym rynku pracy. Anna Kozieł

„Pieniądze szczęścia nie dają?”

S

tudenci socjologii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie zrealizowali badania, których głównym tematem było zagadnienie postrzegania swej przyszłości zawodowej przez studentów znajdujących się obecnie na trzecim roku studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym.

Główny nacisk położony został na kwestię subiektywnej oceny tego, co czeka obecnych studentów po ukończeniu edukacji na stopniu wyższym. Jednym z modułów badania były aspiracje zarobkowe przyszłych absolwentów, a więc poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie jakiego wynagrodzenia oczekują studenci mogący poszczycić się dyplomem ukończenia uniwersytetu. Okazuje się, że wymagania płacowe studentów w dużym stopniu przewyższają możliwości płacowe pracodawców. Najniższa pensja jakiej średnio spodziewają się osiągnąć „ekonomiści” jest równa 2700 zł, co stanowi wartość ponad dwukrotnie wyższą od minimum krajowego, które na chwilę obecną wynosi 1200 zł. W najgorszej sytuacji zdają się być humaniści, gdyż rynek pracy „produkuje” ich nadmierną ilość. Popyt na specjalistów tego rodzaju systematycznie maleje, czego potwierdzeniem są wyniki naszych

badań. Studenci humanistycznej grupy kierunków realizowanych na UEK-u, a więc Turystyki i Rekreacji, Gospodarki i Administracji Publicznej, a co ciekawe również Ekonomii spodziewają się zdecydowanie gorszej sytuacji dochodowej. Wyżej w hierarchii płacowej lokują się natomiast osoby kształcące się na kierunkach technicznych, a mianowicie studenci Towaroznawstwa, Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz Informatyki i Ekonometrii, a także ci uczący się w ramach specjalności Finanse i Rachunkowość. Absolwenci tych kierunków mogą liczyć na lepszą sytuację finansową i zawodową niż humaniści, gdyż wykonywana przez nich praca oceniana jest przez rynek stosunkowo wyżej. Nasuwa się zatem pytanie co oddziałuje na to, że aspiracje zarobkowe studentów są tak wygórowane? Czy osoba bez doświadczenia zawodowego może liczyć na wynagrodzenie lokujące się na takim poziomie? Niebagatelny wpływ na obraz takiego stanu rzeczy ma na pewno słaba wiedza o rynku pracy. Studenci idealizują swoją profesję, co niestety może być zgubne dla samych zainteresowanych. Rynek okazuje się być bezlitosny i w konfrontacji ze światem biznesu studenci mogą się mocno rozczarować. Warto więc już we wczesnym etapie edukacji wyższej pomyśleć o podnoszeniu swoich kompetencji zawodowych. Dobrą drogą wydają się być staże i praktyki, a także różnego rodzaju aktywność pozauczelniana. Zabiegi te pozwolą przystosować się do wymagań zmieniającego się rynku pracy i zaspokoić oczekiwania pracodawców. Beata Mazur 41


Celem wizyty było omówienie możliwości współpracy pomiędzy instytucjami w zakresie studiów Master of Business Administration oraz wymiana doświadczenia dotycząca kształcenia studentów. 4 lutego 2013 roku władze UEK spotkały się z przedstawicielem władz odwiedzanej uczelni /Management Executive Committee of the University of Johannesburg/ - z Prof. A. Parekh, Prorektorem ds. dydaktycznych /Deputy Vice-Chancellor for Academic/ oraz z Prof. Daneel van Lill,

Dziekanem Wydziału Zarządzania /Executive Dean of Faculty of Management/. Kolejnym istotnym punktem w agendzie było spotkanie z władzami oraz pracownikami Department of Business Management, Kierownikiem Katedry Prof. Cecile Nieuwenhuizen oraz Prof. dr Geoffem Goldmanem. Celem dodatkowym współpracy było prowadzenie wykładów gościnnych dla studentów studiów licencjackich oraz magisterskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu w Johannesburgu

– realizacja kolejnego etapu wymiany wykładowców pomiędzy KSB UEK i UJ w ramach podpisanego porozumienia o współpracy (Memorandum of Understanding). Wykłady kadry naukowej z Uniwersytetu w Johannesburgu na naszej Uczelni cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ich kontynuacją były wykłady pracowników naukowych naszej Uczelni dla studentów w RPA. Wykłady gościnne kadry naukowej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dotyczyły zagadnień zarządzania międzynarodowego i zarządzania strategicznego. Prowadzili je dr Piotr Buła i dr Janusz Fudaliński. Brał w nich udział również Prorektor UEK ds. Kształcenia i Studentów prof. UEK dr hab. Krzysztof Surówka, który przedstawił kierunki strategicznego rozwoju UEK. Wykłady adresowane były dla studentów post graduate (Honors) oraz dla studentów undergraduate ostatniego roku. Niniejsza wizyta jest dowodem na dynamiczny rozwój współpracy zagranicznej naszej Uczelni, wzrost jej pozycji na arenie międzynarodowej. Wykłady polskich wykładowców na kontynencie afrykańskim to podkreślenie nie tylko poziomu, ale i promocja oraz kreowanie wizerunku polskiego świata nauki. Donata Adler Biuro Reklamy i Promocji Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK

Współpraca Uniwersytetu w Johannesburgu i Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie trwa od 2009 roku. Od tego czasu obie uczelnie zrealizowały kilka projektów badawczych z zakresu zarządzania, których efektem były publikacje w międzynarodowych czasopismach. Instytucje angażowały się także we wspólne inicjatywy tj. kongresy biznesowe oraz konferencje naukowe. Wielokrotnie przedstawiciele University of Johannesburg (UJ) uczestniczyli w Międzynarodowym Kongresie MBA organizowanym przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK. Brali również udział w panelach kongresowych dotyczących zarządzania: w 2011 roku – prof. dr Geoff Goldman, w 2012 roku – Seugnet Bronkhorst (MCom).

42

www.uek.krakow.pl

15

grudnia 2012 roku spotkaliśmy się w Klubie KSB Alumni MBA na Wigilii. To tradycyjne już zapisane na mapie spotkań ważne święto. Docierają studenci, absolwenci i sympatycy z całej Polski… a nawet ze świata.

Spotkanie poprowadził Prezes Klubu KSB Alumni MBA Robert Sołek. Życzenia wszystkim złożył Dyrektor KSB dr Piotr Buła oraz Członek Rady KSB prof. dr hab. Czesław Mesjasz. Wśród gości był z nami prof. Robert Neuman z St. Gallen Business School w Szwajcarii. W tym roku zaszczycił nas swoją obecnością Członek Zarządu Dyrektor Operacyjny Bahlsen Polska Marek Scholz. Udzielił nam wykładu gościnnego na temat: Człowiek – Zespół – Przedsiębiorstwo. Wykład Dyrektora Scholza był ciekawy, konkretny i rzeczowy – relacjonuje Monika Bulsza Koordynator Programu Executive MBA – Z wypowiedzi Pana Scholza jasno wynikało, że na co dzień podejmuje trudne biznesowe decyzje, spotyka się z problemami, które stanowiły temat wystąpienia. Wykład był bardzo praktyczny. Interesujący był towarzyszący mu dyskurs z przedstawicielami świata nauki zasiadającymi na audytorium. Trafne i celne były odpowiedzi Klubowego Gościa na pytania, choć mogły być przez niektórych odebrane kontrowersyjnie. Najwięcej emocji na sali wzbudził temat konieczności zwalniania ludzi w dobie kryzysu, wynikającej z nadrzędnego, zdaniem Prelegenta, celu funkcjonowania firmy, czyli generowania zysków. Dla studentów i absolwentów MBA obecnych wśród słuchaczy był to cenny, jak myślę, wkład w kreowanie swojego indywidualnego systemu zarządzania. Firma Bahlsen Polska jest partnerem Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK w prowadzeniu studiów podyplomowych na kierunku: Procesy zakupowe przedsiębiorstwa (procurement management). Kolędowaliśmy wspólnie z Chórem DOMINANTA Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pod Dyrekcją Marka Opaski, działającym pod kierownictwem pani prezes Gabrieli Lis. Specjalne podziękowania dla naszych członków Małgorzaty Walędzińskiej-Półtorak oraz Marka Przytulskiego za pomoc w organizacji spotkania. Partnerem spotkania była Kompania Piwowarska SA – lider zrównoważonego rozwoju. Całej społeczności Klubu KSB Alumni MBA dziękujemy za wsparcie, przybycie, wkład. Życzymy zawodowego i prywatnego dobrostanu i bogactwa możliwości w Nowym Roku! Donata Adler Biuro Reklamy i Promocji KSB Koordynator Klubu KSB Alumni MBA

Gwiazda srebrna patrzy w niebo, Światu daje znak promieniem, Cała ziemia dzisiaj śpiewa W Narodzenia czas w Betlejem… Anna Warecka

Dr Piotr Buła

Prof. C. Mesjasz, Prezes R. Sołek

Spotkanie opłatkowe społeczności Krakowskiej Szkoły Biznesu

W

oczekiwaniu pełnym nadziei, z otwartością serca spotkaliśmy się w Krakowskiej Szkole Biznesu na spotkaniu opłatkowym 17 grudnia 2012. Jak co roku byli wśród nas przedstawiciele Zarządu i Rady Programowej, wykładowcy, współpracownicy i pracownicy Szkoły. Wspólne świętowanie otworzył Rektor UEK prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, Przewodniczący Rady Programowej prof. UEK dr hab. Adam Sagan oraz Dyrektor KSB dr Piotr Buła. Swoją obecnością zaszczycił nas Prorektor UEK ds. Kształcenia i Studentów prof. UEK dr hab. Krzysztof Surówka. Licznie przybyli Członkowie Rady Programowej oraz wykładowcy i opiekunowie studiów podyplomowych i MBA. Pragnę zauważyć, że życzenia, które składał Rektor naszej społeczności były naprawdę ekumeniczne, bardzo od serca. Przewinęło się to również na opłatku ogólnym uczelnianym. Rektor mówił do nas miło, serdecznie i ciepło – relacjonuje poproszony o opinię wykładowca dr inż. Andrzej Grząka – Serdeczna atmosfera. Perfekcyjna organizacja. Dało się to wszystko odczuć. Dyrektor dr Piotr Buła dziękuje Wszystkim Gościom za przybycie i codzienne współtworzenie owoców Krakowskiej Szkoły Biznesu. Składamy najlepsze życzenia pomyślności w Nowym 2013 Roku!

Dyr. M. Scholz

fot. D. Adler

K r ak o w ska S zk o ł a B iznesu

W

dniach 1-8 lutego 2013 władze i reprezentacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie złożyły wizytę w Uniwersytecie w Johannesburgu w RPA w ramach realizacji współpracy międzyuczelnianej, zapoczątkowanej w 2009 roku. Podpisane wtedy porozumienie o współpracy Memorandum of Understanding, zaowocowało szeregiem wspólnych projektów naukowo-dydaktycznych. Na czele delegacji stał Prorektor UEK ds. Kształcenia i Studentów prof. UEK dr hab. Krzysztof Surówka, który prowadził rozmowy wspólnie z Dyrektorem Centrum Kancelarii Rektora dr. Januszem Fudalińskim oraz Dyrektorem Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK dr. Piotrem Bułą.

Święta w gronie studentów i absolwentów MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu

K r ak o w ska S zk o ł a B iznesu

UEK z wizytą w Uniwersytecie w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki

Członkowie Klubu KSB Alumni MBA

Goście Klubu KSB Alumni MBA 43


UEK W MEDIACH

Nr 9

D

Kto i dlaczego stworzył etykę?

ziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił tego, czego się pragnie – powiedział Paulo Coelho. Heraklit natomiast na podstawie życiowego doświadczenia uznał, że warto rozmawiać jedynie z dziećmi, ponieważ one dziwią się jeszcze i zadają istotne pytania (a pytania i zdziwienie to najprostsza droga do filozofii), a zatem są ciekawe i chłonne świata, podczas kiedy dorośli z przekonaniem twierdzą, że wiedzą o świecie już wszystko. Ponadto dzieci są znacznie bardziej naturalne i nie udają kogoś innego niż w rzeczywistości są, mówiąc językiem współczesnym, prowadząc rozmowę nie starają się czegoś ugrać lub kogoś zmanipulować.

Głównie z powodu otwartości dzieci na refleksję filozoficzną, ale też i z uzasadnionego dla osoby parającej się etyką zaangażowania w proces wychowawczo-edukacyjny najmłodszych obywateli oraz ze zwykłej radości z dzielenia się z innymi wiedzą, już po raz trzeci, zaproszona przez prof. Annę Karwińską, poprowadziłam 8 grudnia 2012 roku wykład dla dzieci w ramach Uniwersytetu Dziecięcego. Podczas pierwszego wykładu rozmawialiśmy o etyce biznesu. Podczas drugiego, zastanawiałam się razem z nimi nad tym: Jak być przedsiębiorcą uczciwym i odnoszącym sukcesy? Podczas ostatniego zaś zaproponowałam najtrudniejszy z tematów etycznych, stawiając najbardziej fundamentalne dla etyki pytanie: Kto i dlaczego stworzył etykę? Proponując tę problematykę nieco się niepokoiłam, czy nie jest ona zbyt trudna dla dzieci, skoro sami etycy mają pewne problemy z udzieleniem jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Dzieci jednak jak zwykle udowodniły mi, że nie ma dla nich pytań za trudnych. Wykład dla młodszych dzieci (od 6 do 9 lat) zaczęłam od bajki Aleksandra Fredry o Pawle i Gawle, kończącej się słynnym pouczeniem: Z tej to 44

www.uek.krakow.pl

powiastki morał w tym sposobie: Jak ty komu, tak on tobie, aby ułatwić im samodzielną refleksję nad etyką. Historyjka o perypetiach Pawła i Gawła pozwoliła mi na zadanie dzieciom, tylko z pozoru trywialnego, pytania o ocenę postępowania Gawła, a następnie już bardziej profesjonalnego: Co oznacza stwierdzenie, że ktoś postąpił etycznie, a ktoś inny nieetycznie? I tu dzieci, jak zwykle, mnie zaskoczyły, bowiem chętnie udzielały odpowiedzi, wręcz rwały się do tego. Wtedy też naszła mnie nieco smutna konstatacja, czemu nasi studenci nie rwą się tak gromadnie do odpowiedzi i nie reagują tak żywo na stawiane im pytania. Mój mąż sądzi, że dlatego, że stawiamy im zbyt proste pytania, ale właśnie te prosto brzmiące pytania najczęściej są najważniejsze i dlatego najtrudniejsze. W dalszej części wykładu zajmowaliśmy się fenomenem kłamstwa, który wybrałam do analizy nie tylko dlatego, że spośród problemów etycznych ten jest dla dzieci najbardziej zrozumiały, ale też dlatego, że w tym właśnie fenomenie ogniskuje się wiele istotnych kwestii społeczno-etycznych. Dzieci podawały różne przykłady kłamstwa, a niektóre z nich mówiły o tym, kiedy i dlaczego zdarzyło im się kłamać. Aby ich zanadto nie zmęczyć trudnymi pytaniami nasza rozmowa przeplatana była bajkami Jana Brzechwy o Kłamczusze i O pchle szachrajce, opowieścią o Pinokio czy fragmentem wielce pouczającej, nawet dla dorosłych, bajki Hansa Christiana Andersena Nowe szaty cesarza. Na koniec wykładu przeszliśmy do tytułowego pytania wykładu: Kto i dlaczego stworzył etykę? W ramach odpowiedzi rozważaliśmy następujące możliwości: (1) – że twórcą etyki jest: Bóg, który wedle chrześcijan przekazał człowiekowi dekalog, (2) – że jej twórcą jest człowiek (w rozumieniu jednostki), który tworząc własne zasady etyczne, podejmuje trud bycia uczciwym, (3) – że za twórcę należy uznać całe społeczeństwo, które stworzyło zasadę złotej re-

guły albo (4) – naturę, która podpowiada, jak podjąć najlepsze działania, aby gatunek ludzki mógł przetrwać i dalej się rozwijać. Wstępem dla rozważań dla starszych dzieci (od 9 do 12 lat) nie były już zabawne bajeczki, ale słynne zdjęcie wykonane przez Kevina Cartera, pokazujące wycieńczoną z głodu afrykańską dziewczynkę z sępem w tle. Starsze dzieci zostały zatem postawione przed znacznie trudniejszym zadaniem ocenienia kontrowersyjnej postawy fotoreportera. W dalszej części wykładu zostały poproszone o zinterpretowanie niektórych przykazań z dekalogu w ich wersji pierwotnej, ze szczególnym uwzględnieniem przykazania zakazującego dawania fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. W obu grupach dla dzieci trudniejsza okazała się kwestia: kto stworzył etykę? niż kwestia dlaczego? Co do tej ostatniej było dla nich oczywistym, że etyczne postępowanie jest jedynym możliwym i rozsądnym zachowaniem, choćby dlatego, że nikt z nich nie chciałby doświadczyć kłamstwa (a zatem nieetyczności) ze strony swojego kolegi czy koleżanki, a tym bardziej osób starszych. Każde spotkanie z dziećmi utwierdza mnie w przekonaniu, że każdy kto wiele przebywa z dziećmi, odkryje, że żaden nasz czyn nie pozostaje u nich bez oddźwięku, na co zwrócił już uwagę Johann Wolfgang Goethe. Nie tylko warto zatem rozmawiać z dziećmi, na co zwracał już uwagę Heraklit, ale także naszą powinnością jest prowadzenie z nimi poważnej rozmowy o poważnych sprawach, ponieważ każda taka rozmowa zostawia ślad w ich umysłach. Należy też pamiętać, że taki sam ślad zostawiają nasze działania, dobry jak dobre, zły jak złe. Ponadto dzieci potrafią pięknie dziękować uśmiechem za wszystko, co się dla nich robi. Janina Filek

45


studenci Uniwersytetu Dziecięcego UEK uczestniczyli w wykładzie prof. Janiny Filek pt.: „Kto i dlaczego stworzył etykę?”

Dzieci brały również udział w warsztatach z „Kryminalistyki” u dr hab. Jolanty Wąs-Gubały

KURIEREKUEK

5

2

stycznia 2013 roku

uczestnicy Uniwersytetu Dziecięcego w Krakowie brali udział w wykładzie dr. Marka Benio pt.: „Kiedy młody człowiek zaczyna myśleć o emeryturze?”

Poznawały sztukę chińskiej kaligrafii, robiły lampiony i in. na warsztatach z „Kultury chińskiej” u mgr Joanny Bzdyl

Uczestniczyły w warsztacie u dr hab. Jolanty Wąs-Gubały „O materiałach, które są blisko człowieka”

Poznawały dawną szkołę na warsztatach u dr Renaty Zawistowskiej pt.: „W starożytnej szkole”

Poznawały tajniki „Laboratorium młodego chemika” u dr Dominiki Sułkowskiej

Poznawały sztukę chińskiej kaligrafii, robiły lampiony i in. na warsztatach z „Kultury chińskiej” u mgr Joanny Bzdyl

Uczyły się gry w tenisa ziemnego u mgr. Jerzego Dreja i mgr. Artura Pagacza

46

www.uek.krakow.pl

lutego 2013 roku

KURIEREKUEK

8

grudnia 2012 roku

Rysunki uczestników Uniwersytetu Dziecięcego przedstawiające wrażenia po zajęciach:

uczestnicy Uniwersytetu Dziecięcego w Krakowie wysłuchali wykładu mgr Anety Stelmaszczyk, Dyr. Departamentu Komunikacji Banku Gospodarstwa Krajowego „Czy bank to duża świnka skarbonka?”

Uczyły się m.in. jak czytać metki naszych ubrań na warsztacie u dr hab. Jolanty Wąs-Gubały „O materiałach, które są blisko człowieka”

Poznawały ciekawą stronę chemii na „Laboratorium młodego chemika” u dr Dominiki Sułkowskiej

Brały udział w zajęciach z tenisa ziemnego u mgr. Jerzego Dreja i mgr. Artura Pagacza

47


Anna Karwińska KURIEREKUEK

UEK W MEDIACH

Rozmowy z Puszkiem

o UCZENIU SIĘ – Alicja nie przyjdzie – powiedział Puszek z ponurą miną. – Ma jakąś klasówkę , czy coś takiego… – No to szkoda, dawno jej nie widziałam. A z czego ta klasówka? – Właśnie!!! – Puszek spojrzał na mnie bardzo niezadowolony – z HISTORII! Po co komu historia? Przecież to już było…. – Ja to w ogóle nie rozumiem po co się tyle uczyć? – Druciak pokręcił głową. – I to takich niepotrzebnych rzeczy… – Zaraz, zaraz – wtrąciłam się szybko. – Jak to niepotrzebnych? Historia jest przede wszystkim ciekawa. Pozwala na wycieczkę w przeszłość, czasem bardzo odległą… – No ale po co? –upierał się Druciak – No chociażby po to, żeby rozumieć to, co się dzieje teraz. Przecież wszystkie wydarzenia mają swoje przyczyny, układają się w coś w rodzaju łańcuszka… – No właśnie. I tak powstaje cały obraz, z poszczególnych kawałków – dodała Zakładka – Inaczej nie widać sensu. – Poza tym znajomość historii jest ważna bo uczymy się z czego możemy dumni, a co powinniśmy naprawić, zmienić. Kiedyś się nawet mówiło, ze „historia jest nauczycielką życia” – No dobrze– zgodził się niechętnie Druciak patrząc na mnie koso. – Może masz trochę racji. Ale i tak uważam, że za dużo jest tego uczenia się. I na pewno nie wszystko jest potrzebne. – Bo to powinno być tak – powiedział Puszek – że nauczymy się tego co najważniejsze i potem już mamy spokój. I czas na inne, przyjemniejsze sprawy. – Noo. Na przykład na gry komputerowe – ożywił się Niciak – Pod warunkiem, że będziesz grał w stare gry które już umiesz – włączyła się Zakładka. – Bo jakby chciał coś nowego to i tak musisz się znowu uczyć. – Ale Alicja nie lubi grać… – Alicja –powiedziałam z naciskiem patrząc na Druciaka – będzie się uczyła się właściwie przez całe życie. I co więcej teraz już nie chodzi o to, żeby stawała się chodzącą encyklopedią pamiętającą każdym szczegół. Raczej o to, żeby umiała szukać ciągle nowych informacji i umiała je wykorzystywać. Świat się zmienia coraz szybciej i nasza wiedza okropnie się starzeje. – Chyba nie zawsze tak było? – powątpiewająco spytał Puszek. – A mędrcy w starych czasach też się ciągłe uczyli? 48

www.uek.krakow.pl

– Rzeczywiście wiele wieków temu zmiany zachodziły nieco wolniej – przyznałam.– Ale jeśli przestajemy się uczyć to zapominamy nawet to co umieliśmy. Na przykład jak upadło starożytne Imperium Rzymskie życie w Europie ogromnie się zmieniło. Na gorsze. Wyobraźcie sobie, że ludzie zapomnieli jak się robi ceramikę, tkaniny, narzędzia. Archeologowie zauważyli, że zamiast używać kola garncarskiego ludzie na początku Średniowiecza z powrotem lepili garnki ręcznie! – Ale teraz to chyba byłoby niemożliwe – powiedział Puszek. – Przecież wszystko jest gdzieś zapisane, można znaleźć w Internecie… – A jakby tak najechali nas kosmici! – zawołał Druciak – i wszystko zniszczyli? Internet też! To co? – To raczej mało prawdopodobne– uśmiechnęłam się. – Ale to właśnie jest dodatkowy argument za uczeniem się. Jeśli chcielibyśmy odbudować naszą cywilizację , musielibyśmy wiedzieć jak to zrobić. – no i historia by się przydała! – dorzuciła kpiąco Zakładka – wiedzielibyśmy jak sobie radzili w starych czasach! – Z tego wynika, że wszyscy muszą się uczyć – zasmucił się Niciak. – To znaczy, że nie ma żadnej wolności. Bo jakby ktoś nie chciał, to co, można go zmusić? A co z prawem do wyboru? – Obowiązkowa jest nauka na podstawowym poziomie – powiedziałam poważnie. – Oczywiście potem można sobie wybrać czy chce się dalej uczyć czy nie. Ale to nie jest takie proste. Bo jak

taki ktoś znajdzie pracę? Co będzie robił? Czyli skorzystanie z takiej „wolności” mogłoby w przyszłości bardzo człowieka ograniczać ! A w dodatku, coraz częściej będziemy musieli zmieniać zawody. Osoba w wieku Alicji pewnie z siedem albo i dziesięć razy w swoim życiu. – Coś takiego? – zachwycił się Puszek – A to ciekawe? To co ona będzie robiła, na przykład za dwadzieścia lat? – Tego nikt jeszcze nie wie. Powstaną całkiem nowe dziedziny. Może będzie projektować całkiem nowe materiały o nieznanych dzisiaj właściwościach, może będzie sterować pogodą, a może przy pomocy ogromnego trójwymiarowego urządzenia będzie tworzyć nowe przedmioty, albo nawet budowle, a może rozmawiać ze zwierzętami przy pomocy specjalnych przetwarzaczy…. Okaże się… kiedyś… – No to super! – rozentuzjazmował się Druciak– a nie można by już dzisiaj się o tym pouczyć? – Pewnie można, tylko trzeba poszukać informacji – zaśmiała się Zakładka.

Jak myślisz, jakie nowe zawody powstaną za dwadzieścia czy pięćdziesiąt lat? A Ty, co chciałbyś (chciałabyś) robić w przyszłości? Co powinno zmienić się w szkole żeby dzieci chętniej się uczyły? Co to znaczy „uczenie się przez całe życie”? Dlaczego jest ważne? Czy uczymy się tylko w szkole?

Więcej rozmów z Puszkiem można znaleźć w książce Anny Karwińskiej „Rozmowy z Puszkiem o wyobraźni, przyjaźni i rozumieniu innych”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010. 49


KONFERENCJE

W

Głównym, 12 grudnia 2012 roku w o godzinie

9: 40 Pan Profesor Robert Jakimowicz uroczyście rozpoczął konferencję „Spotkanie ze Wschodem: Syria, piekło na

Nauk Politycznych „Homo Politicus”.

www.uek.krakow.pl

Przeprowadzona przy okazji wykładu „Reguły deregulacji – komu służy uwolnienie rynku pracy” wygłoszonego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Czy rozwiązania, które chce Pan zastosować w Polsce, oparte są tylko na ideologii deregulacji, czy też są wzorowane na konkretnych działaniach podejmowanych przez rządy innych krajów? Oczywiście, że staramy się podpatrywać dobre rozwiązania z innych krajów, ale nie należy być papugą ślepo powielając wzorce zagraniczne. Nie należy też zamykać się na te dobre rozwiązania. Moim zdaniem, pod względem wolności gospodarczej, wzorce powinny być czerpane przede wszystkim z krajów anglosaskich. Fala kryzysu, która dotknęła gospodarkę europejską wymusiła podobne działania do tych, które ja prowadzę, w wielu rządach europejskich. Zwłaszcza w tych krajach, które zostały najgłębiej dotknięte kryzysem. Mario Monti, wybitny premier Włoch, przeprowadził deregulację jako jeden z elementów szerokiego procesu liberalizacji rynku pracy. To co robimy w Ministerstwie Sprawiedliwości jest tylko cząstką tego co robi rząd. Osobiście duże nadzieje wiążę z projektami Ministerstwa Pracy, które zamierza wprowadzić nowe zasady funkcjonowania urzędów pracy. Mają one w większym stopniu wykorzystywać podmioty prywatne. Moim zdaniem należy na szeroką skale sprywatyzować Urzędy Pracy.

oczach świata”, organizowaną przez Koło

50

Rozmowa z ministrem sprawiedliwości Jarosławem Gowinem.

Profit Journal: Na początek chcielibyśmy zapytać na jakich badaniach czy przykładach opierało się ministerstwo przygotowując projekt deregulacji. Jarosław Gowin: Byliśmy w trudnym położeniu dlatego, że w tej kwestii nigdy nie przeprowadzano odpowiednich badań porównawczych rynku pracy. W literaturze europejskiej szacuje się, że otwarcie dostępu do jakiegoś zawodu w czasie prosperity gospodarczej doprowadzało do wzrostu liczy miejsc pracy w danym zawodzie nawet o 20%, ale wiadomo, że mamy czas stagnacji w całej Europie, dlatego założyliśmy, że w przypadku Polski ten wzrost może być niższy, rzędu 10%. Pierwsza transza deregulacji, która jest już przedmiotem pracy komisji sejmowej, obejmuje zawody, w których zatrudnionych jest między 500 a 700 tys. osób, zakładamy zatem, że tylko dzięki tej pierwszej transzy deregulacji powinno powstać od 50 do 70 tys. miejsc pracy.

Starej Auli w Budynku

Zaraz po rozpoczęciu kilka słów wygłosił sam Pan Rektor, prof. Andrzej Chochół, witając wszystkich zgromadzonych. Następnie głos zabrał pierwszy z zaproszonych gości dr Hayssam Obeidat, który w swojej prezentacji mówił m.in. o tym, jak ważnym krajem Bliskiego Wschodu jest Syria, o konflikcie jaki ma miejsce na terenie tego kraju oraz o wpływach innych krajów np. Iranu czy Rosji. Kolejny zaproszony gość, Omar Faris, Palestyńczyk mieszkający w Polsce, ale urodzony w Syrii, który niektórym może być znany z poprzednich konferencji z cyklu „Spotkania ze Wschodem”, w swoim wystąpieniu poruszył kwestię bierności świata zachodniego w stosunku do sytuacji jaka ma miejsce w Syrii, a szczególnie w stosunku do konfliktu z Izraelem. Ostatnim prelegentem był przedstawiciel ciała pedagogicznego naszej Alma Mater – dr Konrad Pędziwiatr, który opowiadał m.in. o tym dlaczego Arabska Wiosna dotknęła Syrię. Po wszystkich wystąpieniach przyszedł czas na pytania od publiczności, których było niemało. Konferencja była bardzo ciekawa, o czym mogły nas przekonać nie tylko wypowiedzi zaproszonych gości, ale także wypełniona po brzegi sala.

DEREGULACJA W SŁUŻBIE WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dołącz do nas na Facebooku!

https://www.facebook.com/UD.UEK aktualności

konkursy

ciekawostki

Chciałbym nawiązać do tego co pan powiedział na temat przewidywanych skutków deregulacji w czasie kryzysu. Czy ten okres, w którym rynek bardzo potrzebuje

stabilizacji i przewidywalności, jest najlepszy na przeprowadzenie deregulacji w tak szerokim zakresie? Nie zgadzam się, że rynek dziś potrzebuje stabilizacji. Stabilizacja oznaczałaby stagnacje. Rynek w Polsce potrzebuje wolności. Zakres wolności w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat raczej się kurczył. Pamiętam reformy jeszcze z czasów PRL, ostatniego rządu Mieczysława Rakowskiego i ministra Mieczysława Wilczka. Wtedy przedsiębiorcy cieszyli się prawdziwą wolnością. Potem wprowadziliśmy reformy Balcerowicza. To był moment przełomowy, wtedy powstał polski kapitalizm. To były wielkie, wspaniałe reformy, ale od tego czasu zakres wolności systematycznie się kurczył. Nowa faza przeregulowania polskiej gospodarki zaczęła się w momencie, w którym weszliśmy do Unii Europejskiej. Niewątpliwie, przy naszym położeniu geopolitycznym i przy naszych opóźnieniach cywilizacyjno-gospodarczych związanych z tym, że byliśmy częścią bloku komunistycznego, powinniśmy byli wstąpić do Unii Europejskiej. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Ale trzeba mieć świadomość pewnych negatywnych skutków akcesji. Unia jest obszarem szalenie zbiurokratyzowanym. Ustawodawstwo unijne to kolejny wielki obszar przepisów, które utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Dlatego w rządzie staramy się ciąć wszystkie zbyteczne regulacje krajowe i do minimum ograniczać niezbędne regulacje unijne. Chciałbym poruszyć kwestię deregulacji maklera papierów wartościowych. Zawód ten ma być zderegulowany całkowicie w trzeciej transzy wprowadzania zmian. W wyniku tego na rynku pracy zostanie grupa osób, które posiadają certyfikaty, które mogą w ten sposób poświadczyć swoje kwalifikacje. Takiej możliwości nie będą miały osoby wchodzące na rynek później. Czy nie obawia się pan o to, że to może wręcz zablokować dostęp do zawodu? Pozwólcie, że zacznę od pewnej szerszej uwagi. Ministerstwo Sprawiedliwości nie tworzy przepisów dotyczących wszystkich zawodów, my skoncentrowaliśmy się tylko na zawodach prawniczych, natomiast pozostałe zawody są deregulowane przez odpowiednie ministerstwa. W przypadku maklera jest to oczywiście Ministerstwo Finansów. Ja sobie nie roszczę prawa, żeby oceniać czy zawód maklera powinien być całkowicie zderegulowany, czy nie. Ale, po pierwsze mam za-

ufanie do ministra Rostowskiego, po drugie mam zaufanie do wolnego rynku. Pracodawcy będą się zachowywać racjonalnie, będą szukać kompetentnych kandydatów, niekoniecznie takich z certyfikatem, chociaż niewątpliwe będzie on ułatwieniem w dostępie do pracy. Poza tym, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby powstały instytucje nadające dobrowolne certyfikaty. Ja jestem gorącym zwolennikiem studiów podyplomowych i różnych szkoleń, a w tym sensie także certyfikatów. Jednak pod jednym warunkiem, że posiadanie danego certyfikatu nie jest warunkiem wejścia do danego zawodu, tylko jest gwarancją jakości. Podaję często przykład instruktora nurkowania, jest to zawód bezpośrednio wiążący się z możliwością utraty życia przez klienta. A przecież nie słychać żeby w Polsce czy na świecie klienci instruktorów masowo tonęli mimo, że jest to zawód nieregulowany. Dlaczego? Bo tutaj działa mechanizm rynkowy. Jakie plany, szczególnie pod kątem przedsiębiorczości, ma Pan na 2013 rok? Jakie projekty są Pańskim zdaniem najważniejsze? Poza deregulacją przygotowujemy cały szereg ustaw, które maja poprawiać warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym z projektów jest spółka bezkapitałowa. Uważamy, że na początku działalności trzeba zlikwidować wszelkie bariery finansowe. Pracujemy także, nad kolejną wersją „jednego okienka”, i tym razem wydaje się, że jesteśmy bliscy osiągnięcia celu. Chcemy, żeby do założenia firmy wystarczyło jedno zgłoszenie do KRS, a potem już instytucje państwowe powinny przekazywać informacje między sobą. Przedsiębiorcom, którym się nie powiedzie mamy do zaproponowania nowe prawo upadłościowe. Dzisiaj filozofia prawa upadłościowego polega na tym, żeby, kolokwialnie mówiąc, wbić przedsiębiorcę w ziemie. My chcemy odwrócić tę filozofię. Chcemy, żeby to prawo kładło nacisk na szanse restrukturyzacji. Podchodzimy do upadłości jako do naturalnego elementu działalności gospodarczej. Ten kto ma kłopoty nie musi być ani nieuczciwy, ani nie musi być nieudacznikiem. To naturalne, że także dobre firmy wpadają w kłopoty, ważne jest aby prawo upadłościowe podawało przedsiębiorcy rękę. Rozmawiali: Jakub Leśniak, Jerzy Grzesiak 51

MAGAZYN PROFIT JOURNAL

Konferencja „Spotkanie ze Wschodem: Syria, piekło na oczach świata”


W Y WIADY

– nowo wybraną przewodniczącą Parlamentu Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Joanna Trojańska: Na początku chciałam Ci serdecznie pogratulować objętej funkcji! Wiem, że większość obecnych parlamentarzystów znała Cię z wcześniejszej działalności. Musiałaś zdobyć ich zaufanie w przeciągu roku, tak aby powierzyli Ci to ważne stanowisko. Bycie przewodniczącą PSUEK to nie lada wyzwanie wymagające wielu poświęceń, pracy i wyrzeczeń. Jak się z tym czujesz? Joanna Bereza: Wiem, że to ogromna odpowiedzialność, ale cieszę się, że zostałam wybrana. Ostatni rok pokazał mi, że jestem gotowa na ciężką pracę na rzecz Uczelni. Daje mi to dużo satysfakcji i przede wszystkim lubię to robić. W zeszłym roku pełniłam funkcję Rzecznika Praw Studenta, przez co miałam bezpośredni kontakt ze studentami, szczególnie tymi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Wiem, że wielu sytuacjom można było zapobiec, na przykład gdyby Regulamin był inaczej skonstruowany, dlatego jestem zdeterminowana, aby wiele rzeczy zmienić. Z pomocą prezydium: Zuzanny Zapiórkowskiej, Małgorzaty Smak i Dawida Knary na pewno uda nam się to osiągnąć. JT: Oprócz zbierania laurów po udanych przedsięwzięciach, bycie najważniejszą osobą w parlamencie to ogrom krytyki ze strony studentów – często nieuzasadnionej. Jesteś na to gotowa? JB: Wydaje mi się, że tak. Podejmując jakiekolwiek działania, człowiek musi być przygotowany na różne reakcje. Spotykałam się już z nieuzasadnioną krytyką i wiem, że motywuje mnie ona tylko do cięższej pracy.

JT: Teraz porozmawiajmy o Twoich planach związanych z PSUEK. Poprzednia przewodnicząca postawiła poprzeczkę dość wysoko. Jakie są Twoje plany i co chcesz zrobić takiego, czego Agnieszka Sadowska nie zrobiła? JB: Nie myślę w takich kategoriach, każda kadencja wygląda inaczej. Poza tym, jeśli chodzi o kwestie samorządowe, to często są to działania długofalowe. Część działań została zainicjowana za kadencji Agnieszki, a ja będę starała się je jak najszybciej zrealizować, chodzi między innymi o Regulamin Odpłatności. Dodatkowo chcielibyśmy w tym roku popracować nad Regulaminem Studiów, oceną jakości zajęć dydaktycznych, zapisami na seminaria dyplomowe czy promowaniem działalności Rzecznika Praw Studenta. W tym roku samorząd na pewno będzie się starał być bardziej otwarty dla studentów. Popracujemy nad wzmocnieniem działalności Studenckich Rad Wydziałów, przecież to właśnie członkowie SRW są wybierani w bezpośrednich wyborach przez studentów. Mam nadzieję, że w tym roku studenci dostrzegą naszą działalność. JT: W 2012 roku PSUEK wprowadził zmianę w regulaminie związaną z ordynacją wyborczą oraz organizacją struktury PSUEK. Parlament to w tym momencie członkowie wybrani przez SRW, a nie bezpośrednio przez studentów. Czy uważasz, że to dobra zmiana i jak się na nią zapatrujesz? JB: Zmiana jest dobra, ponieważ Parlament skupia osoby już stricte zainteresowane kwestiami samorządowymi. Do SRW startują różni ludzie, niektórzy chcą działać przede wszystkim

w projektach. Dlatego uważam, że w obecnym momencie, każdy w organie samorządu studenckiego może zajmować się kwestiami, które go interesują i w tej materii się rozwijać. JT: No właśnie - oprócz samorządowości, PSUEK to też projekty. Jakie projekty w tym roku planuje PSUEK? Czy wprowadzicie coś innowacyjnego? JB: Tak, zdecydowaliśmy się powołać komisję ds. projektów. Organ ten ma przejąć obowiązki członka prezydium, który dotychczas odpowiadał za projekty. Wydaje mi się, że to wzmocni i usprawni przygotowywanie projektów. Wcześniej takimi sprawami zajmowała się jedna osoba, zaangażowanie większej liczby parlamentarzystów przyczyni się do lepszej organizacji. Na pewno będziemy się przede wszystkim skupiać na jak najlepszej realizacji cyklicznych projektów między innymi: Mosty Ekonomiczne, Świeżak, Bezpieczna Uczelnia i przede wszystkim Juwenalia. Warto wiedzieć, że grupa zajmująca się Juwenaliami już prężnie działa – udało im się zdobyć zgodę rektora na dwudniowy koncert, także mam nadzieję, że studenci będą jeszcze bardziej zadowoleni niż w zeszłych latach. Jeśli chodzi o nowe projekty, to jestem pewna, że w tym roku uda nam się jeszcze studentów czymś zaskoczyć. JT: Jak widzisz współpracę między PSUEK, a innymi organizacjami studenckimi zaczynając od kół naukowych? JB: Chciałabym, żeby członkowie innych organizacji nie widzieli w nas konkurentów, ale ludzi, którzy chcą wspierać ich działalność i reprezen-

tują interesy wszystkich studentów. W tym roku będę starała się nawiązać lepsze relacje z innymi organizacjami. JT: Ostatnio głośna sprawa – regulamin pomocy materialnej. Studenci narzekają, że nie ma rzetelnej informacji na temat terminów oraz progów przyznawanych stypendiów, a w samym regulaminie jest wiele luk. Co masz zamiar z tym zrobić? JB: Razem z Zuzanną Zapiórkowską rozmawiałyśmy o zmianach jakie należy przeprowadzić. Obawiam się, że jeszcze raz czeka nas zmiana regulaminu. Jednak tym razem, bogatsi o dwuletnie doświadczenie, będziemy mogli bardziej praktycznie podejść do tego zagadnienia. Poza tym chciałabym zrealizować wcześniejsze pomysły – zorganizować konsultacje dla studentów, w czasie których członkowie Parlamentu Studenckiego mogliby wyjaśnić wszystkie wątpliwości. JT: Może teraz coś o samych członkach Parlamentu. Studenci wybierając swoich

przedstawicieli nie zawsze wiedzą kogo wybierają. Jak widzisz pracę przyszłego Parlamentu biorąc pod uwagę osoby, które go tworzą? JB: Wychodzę z założenia, że osoby, które kandydowały do Parlamentu to ludzie, którzy chcą działać społecznie. Na pewno chciałabym, aby każda wybrana, szczególnie nowowybrana osoba aktywnie przyłączyła się do działania. JT: W takim razie zostawmy już kwestie Parlamentarne i porozmawiajmy o Tobie. Powiedz mi proszę parę słów o sobie, co studiujesz, skąd jesteś i jakie są Twoje plany życiowe? JB: Pochodzę z Krakowa, studiuję towaroznawstwo. Swoją przyszłość łączę z kierunkiem, który studiuję. Planuję pracować w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta, na pewno chciałabym się zaangażować w pracę społeczną również po studiach. Obecnie myślę o Stowarzyszeniu Polskich Konsumentów – to organizacja pozarządowa, która zajmuje się między innymi opi-

niowaniem aktów prawnych dotyczących konsumentów. JT: A już na koniec, opowiedz nam o swoich pasjach. Czym się interesujesz i co lubisz robić w wolnym czasie? JB: Moje zainteresowania nie są bardzo odległe od kierunku moich studiów, ponieważ lubię poszerzać swoją wiedzę na temat sposobów produkcji żywności, ekologii. W wolnym czasie spotykam się z przyjaciółmi, czytam książki, oglądam seriale, uwielbiam How I met your mother. Poza tym staram się w miarę regularnie chodzić na basen czy jogę. JT: Tym miłym akcentem zakończmy naszą rozmowę. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas i życzę powodzenia w realizowaniu swoich planów i działaniu na rzecz studentów. JB: Dziękuję bardzo. Joanna Trojańska

CZŁONKOWIE STUDENCKICH RAD WYDZIAŁÓW FINANSE

Wioletta Bolechała, Michał Dziedzic, Ewa Dziewońska, Mateusz Filuś, Tobiasz Folak, Paulina Jońca, Marta Kaflińska, Dawid Knara, Paweł Kozieł, Michał Kubowicz, Małgorzata Smak, Wiktoria Stępczyńska, Tadeusz Wawszczak, Rafał Wieczorek, Anna Wiśniewska, Zuzanna Zapiórkowska

TOWAROZNAWSTWO

Krzysztof Balon, Joanna Bereza, Edyta Czerny, Iwona Dratwa, Michał Grabski, Maciej Obrzut, Jacek Podsiadło, Karol Swatek, Kamila Tymbarska, Patryk Żurowski Nowi członkowie Parlamentu Studenckiego UEK

EiSM

Gabriela Bębenek, Katarzyna Błaszczak, Witold Cichoń, Konrad Ciempka, Krystian Ciempka, Dawid Dudziuk, Dominika Fryndt, Anna Gródek, Łukasz Grzybek, Krzysztof Januś, Tomasz Judasz, Tomasz Karwat, Monika Kupiec, Joanna Lauren, Daria Mrugała, Anita Odbierzychleb, Justyna Parada, Agnieszka Sadowska, Paulina Stachyra, Bartosz Styczyński, Monika Szczepaniak, Michał Szeląg, Magda Witowska, Paulina Wójtowicz, Krzysztof Zach, Klaudia Zeliaś

ZARZĄDZANIE

Świeżo upieczeni członkowie wraz z poprzednią przewodniczącą Agnieszką Sadowską

52

www.uek.krakow.pl

Była przewodnicząca Agnieszka Sadowska gratuluje nowo wybranej przewodniczącej Joannie Berezie

18 grudnia odbyło się pierwsze posiedzenie Parlamentu Studenckiego UEK. Została na nim wybrana nowa przewodnicząca PSUEK oraz powołani członkowie do poszczególnych komisji studenckich

Bartłomiej Adamczyk, Adrian Żuławiński, Justyna Sulenta, Agnieszka Gał, Joanna Trojańska, Katarzyna Mazuga, Anna Czarnik, Łukasz Rzepka, Łukasz Ostrowski, Klaudia Woszczek, Karolina Nowak, Justyna Dutka, Tomasz Kempa, Michał Zabawa, Anna Charytanowicz, Olga Wojnarowska, Wojciech Dydyk, Rafał Kasprzak, Anh Nguyen Le, Justyna Dutka, Jakub Wólczyński, Marta Parzonka

53

W Y WIADY

ROZMOWA Z JOANNĄ BEREZĄ


fot.: Agnieszka Gał

nuje bierność, z którą powinniśmy walczyć. Zaczynam kreować pewne działania, których owoce mam nadzieję, że będą dostrzegalne po dwóch latach działalności. W styczniu rozpoczęliśmy dialog związany z przedsiębiorczością, debatą nt. sytuacji studentów na rynku pracy, która miała miejsce w ramach Akademii Dobrych Praktyk w ramach działalności Parlamentu Studenckiego naszej Uczelni. Wnioski, jakie wyciągnęliśmy wskazują jednoznacznie na to, że musimy rozmawiać wszyscy razem – Ministerstwo, Rektorzy, pracodawcy i studenci nt. przyszłości składnika niezbędnego dla dzisiejszego szkolnictwa, czyli Nas – studentów. W marcu będziemy kontynuować dyskusję nt. zmian w szkolnictwie wyższym ze środowiskiem akademickim, ale również zaczniemy rozmawiać o tym jakiego wsparcia możemy oczekiwać od Państwa, wchodząc na rynek pracy na Krajowej Konferencji Tematycznej, którą organizujemy jako Rada Wykonawcza.

Czym jest Parlament Studentów RP? Parlament Studentów RP jest ustawowym reprezentantem wszystkich studentów naszego kraju. Do zadań PSRP należy przede wszystkim opiniowanie i współtworzenie aktów prawnych dotyczących środowiska studenckiego, inicjowanie działań na rzecz środowiska studenckiego, współdecydowanie o pozycji środowiska studenckiego i polityce państwa wobec młodzieży oraz działanie na arenie międzynarodowej w kwestiach studenckich. By realizować te wszystkie cele, przedstawiciele Parlamentu Studentów stale uczestniczą w pracach organów władzy publicznej m.in. Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Komisjach Sejmu i Senatu RP, ciałach roboczych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Możliwe, że w pierwszym momencie wszelkie obszary naszej działalności nie są zachęcające dla przeciętnego studenta, jednak w życiu codziennym bardzo rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważny i istotny jest głos studentów. Szczególnie w momencie kryzysu i zmian zachodzących w naszej gospodarce. Edukacja już od poziomu początkowego powinna w większym zakresie skupiać naszą uwagę, ponieważ stan obecny jest efektem zaniedbań i nieprzemyślanych reform, które zostały w zły sposób wprowadzone. Nasz głos 54

www.uek.krakow.pl

może pomóc w tym, by zmiany były kompleksowe i by kolejne pokolenia, nie były nazywane pokoleniami straconych szans. Jakie stanowisko pełni Pani w Parlamencie Studentów RP? Na czym polega Pani działalność? Od 1 stycznia br. jestem członkiem Rady Wykonawczej (organ wykonawczy PSRP) i tym objęłam stanowisko Przewodniczącej Komisji ds. Przedsiębiorczości w Parlamencie Studentów RP. Oprócz codziennych prac w Zarządzie (kadencję zaczęliśmy 1 stycznia, a pracy jest co nie miara), którym jest Rada Wykonawcza, kieruję pracami swojej komisji. Jest to nowoutworzona komisja, która ma skupić się na wszelkiego rodzaju aktywnościach w obszarze przedsiębiorczości studenckiej i ułatwień dla przedsiębiorców. Razem z członkami komisji rozpoczniemy działania, które mają na celu umocnienie pozycji i marki PSRP jako organizacji, która zajmuje się kwestiami stricte związanymi ze sprawami studenckimi. Przedsiębiorczość w obecnych czasach niewątpliwie nią jest. Chcemy się skupić na współpracy z instytucjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i położyć większy nacisk na przedsiębiorczość studencką – możliwości już są, jednak nie zawsze są wykorzystywane. Domi-

Co skłoniło Panią do podjęcia tego stanowiska? Obserwując zmiany w mentalności studentów w czasie kadencji Przewodniczącej Parlamentu Studenckiego naszej Uczelni, szybko dostrzegłam, że studentom brakuje szans na to, by rozwinąć się w kwestiach przedsiębiorczości. Mamy możliwości i narzędzia, czasem jednak brakuje nam wsparcia do tego by zacząć i się nie bać podejmować wyzwań. Nasza Uczelnia jest unikalnym przykładem tego, że to właśnie studenci – samorząd studencki, prowadzi działalność gospodarczą w Uczelni, jaką jest prowadzenie klubu studenckiego „ZaUEK”. Sama jestem ogromnie dumna z tego, że podołaliśmy temu zadaniu i wdzięczna władzom rektorskim za taką szansę. Teraz wiem od czego zacząć, na co zwrócić uwagę. Poza tym w czasie swojej kadencji w Uczelni starałam się i wciąż staram się działać na rzecz środowiska studenckiego, co jest i było moim priorytetem. W ciągu tych kilku lat działałam na Naszej Uczelni, ale równocześnie w Porozumieniu Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa. To wszystko pozwoliło dostrzec, że głos studentów tylko działających razem będzie słyszalny, dlatego też większa konsolidacja działań w ramach Parlamentu Studentów RP pozwoli na realizowanie wszystkich planów jakie postawiliśmy sobie podejmując decyzję o tym, że razem z Piotrem Müllerem, Przewodniczącym PSRP, podejmiemy wyzwanie jakim jest działalność w PSRP i problemy środowiska studenckiego, szkolnictwa wyższego. Jakie zmiany i inicjatywy planuje Pani jako członkini Rady Wykonawczej? Jakie plany w dalszej perspektywie wiąże Pani z pełnioną funkcją?

Jak ocenia Pani swoją działalność jako przewodnicząca PSUEK? Jak to doświadczenie procentuje w Pani nowej roli? Śmiało mogę powiedzieć, że bez ludzi nie ma działania. Ostatnie dwa lata – to był nacisk na ludzi, starałam się przelać teorię na praktykę zarządzania i skutecznie zarządzać, inspirować (!), tak by realizowali wszelkie zadania, które im stawiałam i które rodziły się w nich. Udało nam się bardzo dużo rzeczy zrobić i ja gratuluję wszystkim Parlamentarzystom za ich zacięcie, determinację i pracę, lecz nie udałoby się tego często zrobić bez wsparcia, które otrzymywaliśmy z różnych stron. Mogę ze 100% pewnością mówić, że środowisko akademickie w większym stopniu liczy się ze studentami, jednak do ideału jeszcze daleko, dlatego kolejna kadencja na to będzie pracować. To nie ja powinnam oceniać swoją działalność jako Przewodniczącej, lecz środowisko akademickie i Parlamentarzyści. Jak doświadczenie? Częściowo już odpowiedziałam na to pytanie. Nasz samorząd po kilku latach działalności ma się czym pochwalić. Mamy doświadczenie, wiedzę i ludzi, którzy mają zapał by walczyć o dobro i poprawę sytuacji młodych ludzi. Obecnie członkowie Parlamentu Studenckiego zaczęli działać w poszczególnych komisjach PSRP, co też bardzo pozytywnie wpływa na wizerunek na arenie krajowej naszego samorządu. Działamy na swojej Uczelni (mam nadzieję, że coraz lepiej Państwo to oceniają, ale przede wszystkim studenci), działamy lokalnie (Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa), w strukturach branżowych (drugi rok z rzędu Przewodniczy nasza Parlamentarzystka Jolanta Tąta Forum Uczelni Ekonomicznych), teraz na skalę ogólnopolską. Miejmy nadzieję, że następcy będą kontynuować ten trend i samorządowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie będą prężnie działać w przyszłości, by naszym studentom żyło się coraz lepiej. Opracowanie: Sekcja Prasowa Centrum Kancelarii Rektora UEK

TELEWIZJA UEK –ROZMOWA Z AGNIESZKĄ GAŁ

fot.: Justyna Parada

W Y WIADY

– Przewodniczącą Komisji ds. Przedsiębiorczości w Parlamencie Studentów RP

Biorąc pod uwagę charakter działania poprzednich władz statutowych PSRP, priorytetem na najbliższe pół roku jest przede wszystkim wspieranie samorządności studenckiej we wszystkich Uczelniach. Niestety spotykamy się ze skrajnymi przypadkami nadużyć Uczelni w Polsce i niemalże patologii, jeśli chodzi o funkcjonowanie samorządów, z czym będziemy walczyć. Dlatego też czeka nas tzw. praca u podstaw i małymi krokami będziemy dążyć do wielkich działań. Stawiamy na know – how i przekazywanie wiedzy, nasz samorząd jest jednym z tych, które mają się czym pochwalić i sama swoje doświadczenie też „sprzedaję”. Skupiamy się na stworzeniu organizacji, która będzie mocnym głosem w dyskusji w Polsce, nie tylko w kwestiach szkolnictwa wyższego.

W Y WIADY

ROZMOWA Z AGNIESZKĄ SADOWSKĄ

Jaka będzie formuła programu? Gdzie będzie można go oglądać? Z jaka częstotliwością będzie nadawany? Na początek będziemy realizować od 4 do 6 programów. Największej dyscypliny będzie wymagało założenie, żeby nadawać regularnie, 2-3 razy w tygodniu, chyba, że będzie dużo ciekawych wydarzeń w jednym czasie, wtedy odpowiednio zwiększymy częstotliwość. Będzie można nas oglądać na kampusie oraz w Internecie. Mamy do dyspozycji ekrany w pawilonach, które będą dobrym środkiem dotarcia do jak największej liczby widzów. W Internecie zaś platforma youtube.com w zupełności wystarczy. Pozwoli nam w prosty sposób zbadać efekty naszej pracy. Nie wykluczam możliwości nadawania na własnej platformie z odtwarzaczem wideo, ale wszystko w swoim czasie.

Oczywiście, bo trzeba przyznać, że jest wiele telewizji, z których możemy brać przykład. Nie znaczy to wcale, że będziemy ich wiernie odwzorowywać, ale istnienie takich telewizji jak uniwerek.tv, czy urss.tv pozwoli nam określić, do jakiego poziomu musimy dojść, żeby być w czołówce najlepszych telewizji uniwersyteckich w Polsce.

Jakie tematy chcecie podejmować? Nie będę zbyt oryginalna mówiąc, że chcemy pokazać życie uczelni, ale oprócz reportaży będziemy odkrywać wyjątkowych ludzi, którzy tworzą społeczność uniwersytecką. Mam nadzieję, że uda nam się stworzyć filmowy poradnik dla pierwszoroczniaków. Dla starszych też na pewno coś się znajdzie. Tematów jest bardzo dużo, dlatego trudne zadanie przed nami, bo musimy trafić w gusta widzów. Mamy plan, o czym chcielibyśmy mówić, ale jesteśmy też otwarci na propozycje.

Poszukujecie współpracowników? Jak najbardziej, bo wychodzę z założenia, że im nas więcej, tym lepiej. Nie jest ważne czy jest to student, czy profesor. Ktoś ma pomysł – przychodzi do nas. Jesteśmy otwarci na współpracę z organizacjami studenckimi, kołami naukowymi, katedrami. Jeśli będzie nas wystarczająco dużo, to śmiało mogę powiedzieć, że będziemy wszędzie, gdzie będzie się coś działo. Dlatego bardzo gorąco zachęcam tych studentów, którzy się jeszcze do nas nie zgłosili.

Zainspirowały Was inne telewizje uczelniane?

Opracowanie: Sekcja Prasowa Centrum Kancelarii Rektora UEK

Kto tworzy UEK TV? Od strony organizacyjnej większość zadań spoczywa na mnie, ale bardzo duży wkład ma też pan Krzysztof Biel oraz Piotr Bednarski, który jest łącznikiem z dr Januszem Fudalińskim – Dyrektorem Centrum Kancelarii Rektora. Realizacją będziemy zajmować się my – studenci. W chwili obecnej zrekrutowanych mamy już około 50 chętnych, co mnie bardzo cieszy, bo nie sądziłam, że zainteresowanie będzie tak duże.

55


W Y WIADY

Godzisz śpiewanie ze studiami, czy nigdy nie miałaś ochoty zrezygnować z którejś z tych rzeczy? Wiele razy zastanawiałam się, czy nie dać sobie rocznego odpoczynku na studiach. Zazwyczaj, gdy coś robię, oddaję się temu całkowicie, a w przypadku studiów i kariery muzycznej, nie jest to takie łatwe. Trzeba dzielić czas pomiędzy wiele zajęć, czasem zarywać noce, a i tak ocena z egzaminu wydaje się być niesatysfakcjonująca. Ale cóż. Takie życie sobie wybrałam i w sumie jestem szczęśliwa. 19 stycznia na Rynku w Krakowie, a dokładnie na balkonie Sukiennic, odśpiewałaś premierowo swój pierwszy singiel „Czasu części pierwsze”. Skąd taki pomysł na występ? Można chyba powiedzieć, że lubię wyzwania i rzeczy na pozór niemożliwe. Pierwotną inspiracją do występu był ostatni oficjalny koncert Beatlesów, w 1969 roku, na dachu ich wytwórni płytowej. Pomyślałam, że skoro Beatlesi tak skończyli, to ja tak oficjalnie zacznę. Przez cały czas myślałam o jakimś dachu na krakowskiej kamienicy, ale moja managerka stwierdziła, że zdecydowanie lepsze będą Sukiennice. Ot, co wyobraźnia dwóch kobiet potrafi uczynić Czy materiał na Twoją płytę jest już w całości gotowy? Kiedy będzie można go usłyszeć? Materiał na płytę tworzy się. Można go już częściowo usłyszeć na moich koncertach, które dość często odbywają się w Krakowie. Natomiast płyta planowana jest na jesień/zimę ze wskazaniem na tę drugą porę;) Pyt: Twój zespół – czy to stały skład? Od jak dawna razem pracujecie? Poznaliśmy się półtora roku temu i od razu pojawiła się między nami muzyczna „chemia”. W skład zespołu wchodzą: Filip Surgał, Krzysztof Pietras, Jakub Kasznia, Marcin Urzędowski i Łukasz Sochacki, czyli mój brat i jak najbardziej jest to team, którego nie chcę zmieniać.

Śpiewasz od…? Jak zaczęła się Twoja muzyczna przygoda? Śpiewam odkąd pamiętam. Gdy byłam dzieckiem, łyżki, dezodoranty czy tłuczki do mięsa stanowiły potencjalny mikrofon, a ja stałam na kanapie i śpiewałam dla mojej wyimaginowanej widowni. Gdy byłam nastolatką zaczęłam te marzenia powolutku spełniać, a dziś, śmiało mogę powiedzieć, że moje dziecięce marzenia realizują się. Powiedziałaś kiedyś, że bierzesz udział w programie „Mam Talent”, aby pozbyć się nieśmiałości. Czy ten program rzeczywiście dał Ci to, czego po nim oczekiwałaś? Jaka dzisiaj jest Kasia Sochacka? Nie zmieniłam się zbytnio. Jestem wciąż tą samą dziewczyną, co w Mam Talent, bo i dlaczego miałabym się zmienić? Na pewno nabrałam dużo więcej pewności siebie na scenie, rozwinęłam się muzycznie i ideologicznie. Wiem dokładnie, czego chcę i jak chcę to osiągnąć. 56

www.uek.krakow.pl

Pokolenie Erasmusa

W

zeszłym roku obchodziliśmy 25 lat programu odpowiadającego na potrzeby studentów, którzy chcą być wyjątkowi i lepiej przygotowani do międzynarodowego rynku pracy. Uczestnictwo w wymianie, to także próba sił za granicą i doskonalenie znajomości języków. Najlepszy początek drogi zawodowej dla wszystkich młodych ludzi. Program Erasmus - największy międzynarodowy projekt współpracy między europejskimi uczelniami – zapewnił mobilność rzeszom chętnych. W ciągu 25 lat funkcjonowania programu, prawie 3 mln Europejczyków skorzystało z możliwości odbycia części studiów za granicą, w tym 180 tysięcy Polaków. Nasza Uczelnia realizuje program od 1998 roku. Obchody 25-lecia programu Erasmus prowadzone w Polsce zostały objęte honorowym patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W obchody aktywnie zaangażowane będą różne podmioty, w tym m.in. Komisja Europejska, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, instytucje publiczne, szkoły wyższe, organizacje i stowarzyszenia studenckie. Wydarzenia prowadzone na poziomie ogólnopolskim objęte będą spójną klamrą promocyjną i komunikacyjną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Dział Programów Zagranicznych, który obsługuje program od początku jego funkcjonowania na UEK, w związku z minionym jubileuszem zorganizował konkurs fotograficzny, który miał na celu uczczenie zeszłorocznych uroczystości. Najbardziej udane fotografie zostaną nagrodzone i znajdą się w wydanym z tej okazji kalendarzu. Opracowane przez Dział Programów Zagranicznych ds. Studentów

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

ROZMOWA Z KASIĄ SOCHACKĄ

Erasmus jest programem unijnym, przeznaczonym dla szkół wyższych. Beneficjentami idei tego programu są uczelnie, biorące w nim udział, a za ich pośrednictwem oczywiście studenci i pracownicy. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami. Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia i rozszerzania jego spektrum poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych. Kraje uczestniczące w programie Erasmus to: 27 krajów Unii Europejskiej, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia oraz kraj kandydujący, czyli Turcja. Do udziału w programie Erasmus uprawnia szkoły wyższe Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter), nadawana przez Komisję Europejską. Jest to rodzaj certyfikatu umożliwiający uczelni ubieganie się o fundusze na konkretne działania przewidziane w programie. Karta nadawana jest najczęściej na okres wieloletni.

A czego Kasia Sochacka słucha w swoim wolnym czasie? Jaka muzyka Cię inspiruje? W czasie wolnym, którego tak bardzo mi brak? Jest wielu artystów, którzy mnie inspirują. Tori Amos, Ellie Goulding, Monika Brodka, Piotr Rogucki, Coma, Muse, Leszek Możdżer… mogłabym wymieniać i wymieniać. Tak naprawdę inspiruje mnie każda muzyka, która w moim odczuciu jest prawdziwa i piękna. Gdzie będzie Cię można w najbliższym czasie usłyszeć na żywo? Wszystkie informacje na temat koncertów można znaleźć na facebooku, na moim oficjalnym profilu. Nie mam pamięci do dat, niestety. Niemniej jednak wszystkich chętnych szalenie zapraszam! Opracowanie: Sekcja Prasowa Centrum Kancelarii Rektora UEK 57


WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

W

pierwszych dniach listopada naszą Uczelnię odwiedziła

Pani Patricia Moreau, opiekunka i doradca programu STAIR z ramienia Komisji Europejskiej. Od przeszło 4 lat UEK jest zaangażowany w transatlantycki projekt STAIR. Jesteśmy inicjatorem projektu, którego założeniem jest wymiana studentów i pracowników dwóch Uczelni z Unii Europejskiej oraz jednej z USA. Mamy też zaszczyt koordynować prace nad nim. Wraz z naszą Uczelnią udział w projekcie biorą węgierski Uniwersytet

Studenci UEK mieli okazję studiować przez pół roku w Debreczynie oraz cały rok akademicki w Grand Valley State University. Z ich relacji wiemy, że studia w ramach STAIR pokazały im świat z innej perspektywy, otworzyły wiele nowych możliwości kariery, a dodatkowo zaowocowały nowymi znajomościami, a nawet przyjaźniami. Nie bez znaczenia był też fakt, że Unia Europejska przeznaczyła na pobyt każdego studenta w USA 12 tyś EUR. Najlepsi i najbardziej zdeterminowani studenci zakończyli (lub właśnie kończą) projekt jako posiadacze dwóch dyplomów: licencjata UEK oraz Bachelor of Arts GVSU. Wszystkim naszym studentom serdecznie gratulujemy, gdyż już sam udział w projekcie jest wielkim wyróżnieniem. Wizyta Pani Moreau stanowiła niejako podsumowanie projektu, który kończy się w 2013 roku. Uczelniana grupa odpowiedzialna za prace nad programem spędziła z Panią Moreau cały dzień. Zdaniem naszej unijnej opiekunki, UEK świetnie poradził sobie z formalnościami związanymi z programem transatlantyckim oraz wdrażaniem nowych procedur związanych ze studiami, w które zaangażowane są aż trzy Uczelnie, każda z innym, specyficznym programem. Pani Moreau była również pod wrażeniem zainicjowanych w ramach projektu publikacji wykładowców z partnerskich Uczelni – „Discussion Papers”. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z rezultatami dostępnymi na stronie: http://uek. krakow.pl/en/research/discussion-papers.htm.

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

STAIR PROJECT – wizyta z Brukseli Tymi (jakże miłymi dla naszej Uczelni) uwagami Pani Moreau miała okazję podzielić się podczas lunchu z Prof. UEK dr hab. Andrzejem Sokołowskim, Prorektorem ds. Organizacji i Rozwoju. Spotkanie zakończyło się późnym wieczorem. Z dumą możemy stwierdzić, że Pani Moreau po zapoznaniu się z pełną dokumentacją programu wyrobiła sobie pozytywną opinię na temat naszej pracy i zachęciła nas do rozwijania współpracy w ramach wspólnych amerykańsko-polskich dyplomów. W spotkaniu ze strony UEK udział wzięli: Dr Piotr Stanek – Koordynator Projektu, – Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UEK Dr Krzysztof Wach – Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Mgr Izabela Nowakowska – Dział Współpracy Międzynarodowej ds. Pracowników Mgr Anna Drabina – Dział Współpracy Międzynarodowej ds. Pracowników Mgr Sylwia Rutkowska – Dział Programów Zagranicznych ds. Studentów Mgr Lena Kolasa – Dział Programów Zagranicznych ds. Studentów

Ruszył nowy projekt sekcji Erasmus Student Network UEK!

Anna Drabina Dział Współpracy Międzynarodowej ds. Pracowników

Chcesz wyjechać na wymianę zagraniczną, ale nie wiesz gdzie? Dzięki Blog ESN UEK decyzja będzie znacznie łatwiejsza!

w Debreczynie (UD) oraz nasz wieloletni amerykański partner, Grand Valley State University (GVSU). W projekcie wzięło udział 48 studentów z zaangażowanych Uczelni oraz 20 wykładowców.

58

www.uek.krakow.pl

K

ażdego roku, tysiące polskich studentów decyduje się na udział w wymianie w ramach programu ERASMUS lub innych. Po wstępnym rozpoznaniu wśród kryteriów kwalifikacyjnych i dostępnej ofercie, niekiedy okazuje się, że wyjazd do romantycznego Paryża, gorącej Barcelony czy wiecznego Rzymu okazuje się niemożliwy. Wtedy pojawia się dylemat – gdzie jechać? Na szczęście, przeszukiwanie setek stron internetowych uczelni zagranicznych czy Wikipedia nie są już jedynymi źródłami pomocy.

„My Erasmus Experience” to nowy, unikatowy i autorski projekt realizowany przez sekcję Erasmus Student Network przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, którego głównym celem jest ułatwienie studentom zainteresowanym udziałem w międzynarodowej wymianie, wyboru kraju i uczelni. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest Paweł Pankowicz, który osobiście doświadczył trudności związanych z realizacją marzenia, jakim jest udział w programie. Idea jest bardzo prosta: pod adresem blogesnuek.wordpress.com znajduje się e-pamiętnik, podzielony na trzy kategorie: live blog – relacje „na żywo” od polskich studentów znajdujących się aktualnie na wymianie za granicą, native’s corner – informacje praktyczne na te-

mat rodzimej uczelni i miasta Erasmusów studiujących obecnie w Polsce oraz część trzecia – re-Erasmus – poświęcona wspomnieniom osób, które powróciły już z wymiany. Gorąco zachęcamy również do nadsyłania własnych wpisów i wspomnień z wymiany zagranicznej, niezależnie od tego czy jesteście w trakcie, czy po tym niezwykłym doświadczeniu. Tych, którzy są dopiero na etapie planowania i wyboru zapraszamy do zapoznania się z treścią bloga. Zainteresowanych dodatkowymi informacjami odsyłamy do oficjalnego fanpage’a projektu pod adresem www.facebook.com/ BlogEsnUek. ESN UEK

59


B I B L I OT E CZ N Y H E L P D E S K

M

ultidyscyplinarna baza Wiley Online Library finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a zarządzana przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM), znacznie wzbogaca ofertę naszej Biblioteki w zakresie czasopism elektronicznych. Baza obejmuje materiały wydawcy John Wiley & Sons, właściciela marek wydawniczych: WileyBlackwell, Willey-VCH oraz Jossey-Bass. Wiley-Blackwell jest jednym z wiodących światowych wydawnictw akademickich i profesjonalnych oraz największym wydawcą towarzystw naukowych.

Bogata oferta

Baza obejmuje 1367 tytułów z następujących dziedzin: ÎÎ Architektura i projektowanie ÎÎ Biologia ÎÎ Biologia komórkowa i molekularna ÎÎ Biotechnologia, biochemia i biofizyka ÎÎ Biznes, finanse i księgowość ÎÎ Chemia ÎÎ Edukacja ÎÎ Farmakologia i toksykologia ÎÎ Filozofia ÎÎ Fizyka i astronomia ÎÎ Genetyka i ewolucja ÎÎ Geografia i rozwój ÎÎ Historia i archeologia ÎÎ Informatyka i technologie informacyjne ÎÎ Inżynieria i informatyka

powyżej: EKRAN 1; po prawej EKRAN 2

60

www.uek.krakow.pl

ÎÎ Łączność komórkowa i bezprzewodowa ÎÎ Literatura i kulturoznawstwo ÎÎ Matematyka i statystyka ÎÎ Materiałoznawstwo ÎÎ Medycyna ÎÎ Nauki humanistyczne ÎÎ Nauki o ziemi i o środowisku ÎÎ Nauki przyrodnicze ÎÎ Nauki społeczne i behawioryzm ÎÎ Pielęgniarstwo, stomatologia i służba zdrowia ÎÎ Prawo i kryminologia ÎÎ Psychologia ÎÎ Rolnictwo, hydroponika oraz nauka o żywności ÎÎ Sztuka i sztuka użytkowa ÎÎ Weterynaria

Najstarsze roczniki dostępne na platformie pochodzą z 1997 roku. Roczniki z okresu licencji będą także archiwizowane na serwerze w ICM.

Najwyższy poziom publikacji

Wiley Online Library oferuje łatwy, zintegrowany dostęp do wpływowych, kluczowych czasopism badawczych i analitycznych o wysokim wskaźniku Impact Factor, recenzowanych przez społeczność naukową. ÎÎ IF dla czasopism Wiley-Blackwell według Thomson ISI 2010 Journal Citation Reports (JCR): ÎÎ 1098 czasopism widnieje w raporcie JCR 2010 ÎÎ 319 czasopism uzyskało notowania Top 10 na podstawie IF ÎÎ 69 czasopism Wiley-Blackwell zostało dodanych do rankingu JCR 2010 po raz pierwszy oraz jedno dodane ponownie ÎÎ 26 najwyższych ocen w 230 kategoriach przedmiotowych ÎÎ najwięcej czasopism w 50 z 230 kategorii przedmiotowych ÎÎ najwięcej artykułów w 31 kategoriach.* * Dane pochodzą ze strony wydawcy: wileyonlinelibrary.com

Przejrzysta nawigacja

Nowy interfejs bazy charakteryzuje się intuicyjną nawigacją, ulepszonymi narzędziami wyszukiwania informacji, poszerzoną funkcjonalnością oraz wachlarzem opcji do personalizowania bazy. Wyszukiwanie w bazie może odbywać się na kilka sposobów. Na stronie głównej portalu okno podstawowej wyszukiwarki umieszczono z lewej strony pod paskiem Menu. Można także skorzystać z wyszukiwarki zaawansowanej, w której zawarto wiele indeksów wyszukiwawczych. System wyszukiwania rozpoznaje operatory logiczne Boole’a: AND / OR / NOT [przy następującej hierarchii ważności: NOT - AND – OR; porządek może zostać zmieniony przy zastosowaniu nawiasów ( )]. Wszelkie oboczności wynikające z nieregularności rzeczowników w liczbie mnogiej, koniugacji czasowników w różnych czasach są rozpoznawane przez system, np.: po wpisaniu słowa CLEAR otrzymamy listę wyników, w których w danym indeksie zawarte są wszelkie słowa pochodne: CLEARS, CLEARED, CLEARING, CLEARER, CLEAREST. Zastosowanie cudzysłowu dla kilku słów pozwoli na wyszukanie dokładnej, kompletnej frazy, zaś dopisanie zapytajnika (?) bądź gwiazdki (*) w ciągu wyrazu poszerzy listę wyników ( ? – odpowiada jednej literze, * – zastępuje wiele znaków/liter). Wiley Online Library sugeruje poruszanie się według czterech zakładek z głównego paska menu: Publications; Browse by subject; Resources; About us. Pierwsza zakładka odsyła nas do alfabetycznego rejestru tytułów wszystkich typów publikacji zawartych w bazie (należy pamiętać, że w ofercie naszej Biblioteki znalazły się wyłącznie czasopisma). Po prawej stronie listy znajdują się narzędzia filtrujące oraz odsyłacze do zaawansowanej wyszukiwarki. (patrz ekran 1 poniżej)

Ryszarda Bolonek

gospodarczego. W związku z tym mają teoretyczne podstawy realizacji i mimo że pojęcie konkurencyjności jest wadliwe, to wskaźniki konkurencyjności, które znajdują swoje potwierdzenie w teorii wzrostu gospodarczego, nie są jego błędną interpretacją, lecz raczej potwierdzają dorobek teoretyczny w tym zakresie.

Zastosowanie metody FMECA w ocenie konkurencyjności województw regionu centralnego w Polsce Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 217, s. 194, ISBN 978-83-7252-597-0

Paweł Cabała

Niejednoznaczność definicyjna regionu i trudności przystosowania teorii ekonomii, m.in. teorii wzrostu i rozwoju gospodarczego do poziomu regionalnego, powodują problemy metodologiczne w badaniach. Niełatwo jest zatem określić konkurencyjność regionu, tym bardziej, że żadna z definicji konkurencyjności nie wyodrębnia tego, co w nauce nazywane jest differentia specifica, a co oznacza szczególną cechę, która odróżniałaby to pojęcie od innych, np. przewagi konkurencyjnej czy przewagi komparatywnej. Skutkiem mogą być nieprawidłowe interpretacje. Sformułowano w związku z tym hipotezę, że wskaźniki konkurencyjności, które mają swoje odpowiedniki w czynnikach wzrostu oraz odniesienie do teorii wzrostu i rozwoju gospodarczego, nie są obarczone ryzykiem zagrożenia błędną interpretacją. Powstaje pytanie, czy nie można dokonać weryfikacji wyłącznie na gruncie teoretycznym, przyjmując traktowanie kryteriów konkurencyjności w kategoriach czynników wzrostu jako aksjomat, a nie hipotezę. Jednak kryteriów konkurencyjności w klasyfikacji Instytutu Zarządzania Rozwojem jest około 300 (kryteria zmieniają się) i związki niektórych z nich ze wzrostem są wątpliwe. Istotną wartością monografii jest ekonomiczna aplikacja metody FMECA, która dotychczas nie była stosowana do oceny konkurencyjności regionu. Ocena regionu centralnego w Polsce została dokonana w odniesieniu do jego województw z uwagi na różnice definicyjne regionu (w ujęciu GUS terytorium Polski zostało podzielone na sześć regionów, które w Unii Europejskiej noszą nazwę makroregionów). Nowa, ekonomiczna aplikacja metody używanej do oceny niezawodności bardzo skomplikowanych urządzeń aeronautycznych wraz z procedurą postępowania, językiem problemu oraz schematem analizy ryzyka, stanowiła podstawę opracowania ekonomicznej wersji procedury. Oprócz adaptacji procedury modyfikacje metody dotyczyły: zidentyfikowania aksjomatów oceny; określenia nowego sposobu oceny, na który składają się nowo wprowadzone skale odniesienia zwane trzema poziomami: regionalnym, krajowym i światowym, wraz z przyporządkowaniem określonych klasyfikacji kryteriów konkurencyjności każdemu z poziomów oceny; projektu diagramu nowego zastosowania; opracowania nowych arkuszy kalkulacyjnych; przystosowania macierzy ryzyka na potrzeby nowego zastosowania. Wyniki badań wskazują, że kryteria konkurencyjności wyodrębnione na pierwszym i trzecim poziomie oceny są w istocie czynnikami wzrostu i rozwoju Browse by subject – stanowi najwygodniejszą formę przeglądania zawartości bazy pod kątem wybranej dyscypliny/zagadnienia, np. z głównego drzewa kategorii wybieramy: Business, Economics, Finance & Accounting, a następnie Accounting. Na odsłonie Accounting z lewej strony, po wybraniu zakładki Resources – Accounting Home – otrzymamy listę publikacji z wybranego zagadnienia. Filtry umieszczone po prawej stronie listy tytułów [PUBLICATION TYPE] pomogą wyselekcjonować np. periodyki w pełnym tekście. Zanim wybierzemy zakładkę Resources – Accounting Home mamy możliwość skorzystania z listy sugerowanych tematów zawężających kontekst Accounting, np.: Accounting Technology, Accounting Theory, Auditing etc. (patrz ekran 2 obok)

Personalizacja

Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu bezpieczeństwem strategicznym przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 213, Kraków 2012, s. 284, ISBN 978-83-7252-593-2

W monografii przedstawiono światowy dorobek w zakresie planowania scenariuszowego oraz wskazano możliwości wykorzystania scenariuszy w doskonaleniu procesu zarządzania bezpieczeństwem strategicznym przedsiębiorstwa. Rozważania koncepcyjno-metodologiczne zostały uzupełnione wynikami wielokierunkowych badań empirycznych, dzięki czemu zdołano wykazać, że planowanie scenariuszowe stanowi skuteczne narzędzie podnoszenia zdolności przedsiębiorstwa do przeciwdziałania zagrożeniom w warunkach zmiennego i złożonego otoczenia biznesowego. W szczególności w pracy omówiono powstanie i rozwój koncepcji scenariuszy, funkcje i rodzaje scenariuszy oraz modele planowania scenariuszowego, a także podstawowe podejścia analityczne wykorzystywane w tworzeniu scenariuszy, tj. analizę strukturalną, morfologiczną, wpływów krzyżowych oraz interesariuszy. Przedstawiono bezpieczeństwo strategiczne jako dziedzinę zarządzania, odwołując się do aparatu pojęciowego prakseologii oraz wyników badań empirycznych. Wyróżniono trzy podstawowe funkcje zarządzania bezpieczeństwem ̶ zapobieganie, reagowanie oraz korygowanie, które łącznie nazwano przeciwdziałaniem. Rozwinięto również metodykę planowania scenariuszowego. W charakterystyce procesu planowania scenariuszowego szczególną uwagę zwrócono na fazę analizy czynników wpływu, której rezultatem są tzw. scenariusze ramowe. Przedmiotem rozważań było także zagadnienie analizy preferencji w procesie badania czynników wpływu, głównie pomiar zgodności i spójności ocen. Ostatnia część monografii dotyczy problematyki doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem strategicznym z wykorzystaniem metod omówionych w pracy. Monografia wypełnia lukę związaną z brakiem zwartego opracowania na temat metod tworzenia scenariuszy omawianych szczegółowo w wielu rozproszonych pozycjach źródłowych. Wskazuje ponadto kierunki i sposoby praktycznego wykorzystania scenariuszy w przeciwdziałaniu zagrożeniom zewnętrznym. Omawiane zagadnienia są rozpatrywane z perspektywy nauk o zarządzaniu.

Wiley Online Library daje użytkownikowi możliwość utworzenia swojego konta „My Profile”, co pozwala na: ÎÎ zakładanie różnego rodzaju alertów (Content Alerts, Saved Search Alerts), ÎÎ bieżące monitorowanie cytowań danego artykułu, czy periodyku (Citation Tracking) ÎÎ kopiowanie i zapisywanie abstraktów i cytowań bezpośrednio do aplikacji zarządzających bibliografią, takich jak EndNote Web, Reference Manager, RefWorks, ÎÎ zapisywanie linków do ulubionych artykułów w folderze na swoim koncie. Baza Wiley Online Library jest dostępna także w ramach zdalnego dostępu (poza

Kampusem UEK). Wystarczy wejść na stronę www Biblioteki, a następnie wybrać zakładkę E-źródła/Zdalny dostęp. Link do bazy znajduje się w ramach alfabetycznej listy źródeł (na samym końcu wykazu). Serdecznie zapraszamy do naszych czytelni, chętnie służymy pomocą w zakresie wykorzystania baz danych [szczegółowych informacji udzielają pracownicy Oddziału Informacji Naukowej, p. 310, III p., BG UEK]. Katarzyna Bilińska Oddział Informacji Naukowej BG UEK

61

W YDAWNICT WO UEK

Wiley Online Library – gwarancja jakości


W YDAWNICT WO UEK

Integracja heterogenicznych zasobów informacyjnych w organizacjach dynamicznych

Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 212, s. 282, ISBN 978-83-7252-591-8

Do najczęściej wymienianych obecnie terminów ekonomicznych należą globalizacja i informacja. Przejawem tej pierwszej jest m.in. powstawanie nowych form organizacyjnych, tzw. organizacji dynamicznych, w których skład wchodzą przedsiębiorstwa położone niejednokrotnie w odległych geograficznie rejonach. Aby takie organizacje mogły sprawnie funkcjonować, muszą korzystać z zasobów informacyjnych gromadzonych przez swoich partnerów. Ponieważ jedną z ich najistotniejszych własności jest zmienność w czasie liczby wchodzących w ich skład podmiotów, tradycyjne systemy baz danych, w tym systemy zintegrowane, nie mogą być zastosowane w takich warunkach. Pojawia się więc potrzeba poszukiwania rozwiązań umożliwiających wymianę i łączenie danych i informacji gromadzonych w różnych, siłą rzeczy niejednorodnych systemach, zaprojektowanych oddzielnie, bez uwzględnienia takiej konieczności, co pozwoliłoby na ich wykorzystanie do zarządzania zasobami informacyjnymi w organizacjach dynamicznych. W monografii opisano wybrane rezultaty badań prowadzonych przez autora nad tego typu rozwiązaniami. Spośród poruszanych w pracy zagadnień warto wymienić m.in. identyfikację własności, jakie powinien posiadać system integracyjny łączący zasoby i informacje w dynamicznie zmieniającym się środowisku, przegląd problemów projektowania i implementacji takich systemów wraz z propozycjami rozwiązań dla niektórych z nich czy analiza złożoności wybranych modeli, które mogą być wykorzystane do integracji zasobów informacyjnych, w tym opartych na współdzielonej ontologii. Efektem przeprowadzonych rozważań jest propozycja autorskiego modelu do integracji heterogenicznych zasobów informacyjnych. W monografii omówiono jego architekturę, scharakteryzowano proces pozyskiwania zasobów informacyjnych przez użytkowników, zaproponowano algorytm działania aktualizatora, którego zadaniem jest utrzymywanie aktualnej zawartości współdzielonej ontologii stanowiącej jądro całego systemu, opisano proces formułowania zapytań i ich realizacji oraz język zapytań dla użytkowników, zaproponowano procedurę budowy systemu opartego na proponowanym modelu, pokazano także przykład jego praktycznego zastosowania. Opisane zagadnienia mogą zostać wykorzystane przez organizacje dynamiczne do tworzenia rozwiązań umożliwiających jednolite spojrzenie na dane i informacje gromadzone w systemach o niejednorodnej architekturze, a także przez pojedyncze jednostki, w których pojawia się problem dostępu do zasobów informacyjnych gromadzonych we własnych działach z użyciem różnorodnych aplikacji.

Andrzej Jaki

Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 215, s. 254, ISBN 978-83-7252-599-4

Wzrost zainteresowania maksymalizacją wartości rynkowej przedsiębiorstwa jako wyznacznika funkcjonowania całego systemu zarządzania przedsiębiorstwem stał się podstawą nowego, prowartościowego paradygmatu zarządzania oraz osadzonej na nim orientacji na wartość, wytyczającej ramy koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa (value based management). Studia i analiza literatury podejmującej problematykę powstania i wykorzystania tej koncepcji dowodzą, że była ona dotychczas przede wszystkim postrzegana i analizowana jako jeden z etapów rozwoju problematy62

www.uek.krakow.pl

ki finansów przedsiębiorstwa, przy czym akcentowano rolę kreowania wartości w zarządzaniu sferą finansów przedsiębiorstwa. W zdecydowanie mniejszym zakresie prezentowano ją przez pryzmat procesu zarządzania przedsiębiorstwem. Stąd autor monografii podejmuje ten problem z perspektywy nauk o zarządzaniu, dostrzegając w powstaniu i upowszechnieniu koncepcji zarządzania wartością zapowiedź istotnej reorientacji całego systemu zarządzania przedsiębiorstwem i początek nowego etapu rozwoju nauk o zarządzaniu. Technokratyczne podejście ukształtowane przez twórców naukowego zarządzania ewoluuje bowiem w kierunku ścisłej integracji strategii przedsiębiorstwa ze sferą jego finansów. W ten sposób powstanie i rozwój prowartościowego paradygmatu, wytyczającego orientację na wartość i koncepcję zarządzania wartością przedsiębiorstwa, trafnie wpisują się w ramową strukturę rozwoju systemów zarządzania, opartą na harmonijnym rozwoju idei – teorii zarządzania, powiązanej ze wzbogacaniem praktycznych zastosowań opartych na tworzeniu i wykorzystywaniu nowych koncepcji, metod i technik zarządzania. Monografia stanowi szerokie i pogłębione studium teoretyczno-metodologicznego kształtowania wartości przedsiębiorstwa w procesie zarządzania. Umożliwiło to konceptualizację przejawów oddziaływania imperatywu kreowania wartości na rozwój teorii i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem. Stąd monografię tę uznać należy za krytyczny wkład w rozwój nauk o zarządzaniu związany z powstaniem prowartościowego paradygmatu oraz implementacją opartej na nim koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Zawarte w pracy rozważania teoretyczno-metodologiczne ukazały szeroki kontekst oddziaływania tej koncepcji na funkcjonowanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem – w tym implikowane jej założeniami zmiany w różnych dziedzinach zarządzania oraz w odniesieniu do wykorzystywanych w nim narzędzi i metod. Tym samym proponowane rozwiązania zarządcze i analityczne, posiadające walor oryginalności, wzbogacają dorobek nauk o zarządzaniu zarówno w jego warstwie teoretycznej, jak i utylitarnej. Wykorzystując dotychczasowe osiągnięcia nauk o zarządzaniu – wsparte dorobkiem innych dyscyplin naukowych, w tym w szczególności teorii ekonomii i finansów, rozwiązania te są względem niego komplementarne, co w pełni potwierdza ewolucyjny rozwój tej dyscypliny naukowej oparty na mechanizmach konwergencji, dywergencji, adaptacji, paralelizmu oraz koewolucji.

Praca ma charakter metodologiczny. Zamiarem autora było przedstawienie nowej perspektywy służącej do badania partycypacji kulturalnej, a następnie rozważenie jej rzeczywistych możliwości poznawczych. Punktem wyjścia prowadzonych rozważań była analiza współczesnej partycypacji kulturalnej. Wynikające z niej wnioski oraz przekonanie o zasadności perspektywy mikrospołecznej pozwoliło na zaproponowanie modelu teoretycznego, uwzględniającego typizacje sposobów definiowania sytuacji w aktach partycypacji artystycznej, rozumianej jako swoiste interakcje społeczne z dziełami kultury, pojmowanymi szeroko, jako przedmiot, działanie, a nawet tylko jego zamysł. Model ten uwzględnia dwa kluczowe elementy: sposób definiowania dzieła kultury jako obiektu poddawanego recepcji ze względu na walory estetyczne oraz sposób konstytuowania przez odbiorcę znaczenia dzieła w trakcie interakcji. Wyodrębnione teoretyczne typy odbiorców zostały scharakteryzowane na podstawie badania empirycznego zrealizowanego przez autora techniką wywiadu kwestionariuszowego wśród mieszkańców Krakowa. Uzyskane wyniki pozwoliły zweryfikować możliwości stosowania zaproponowanego modelu teoretycznego, ale też wskazać istnienie zależności między sposobem definiowania sytuacji uczestnictwa w kulturze artystycznej, a przebiegiem procesu uczestnictwa. W odniesieniu do wybranych typów odbiorców zostały zbudowane charakterystyki związanych z nimi wzorów uczestnictwa w kulturze artystycznej. Z racji przeprowadzenia badania w środowisku lokalnym, uzyskane wyniki empiryczne charakteryzują przede wszystkim mieszkańców Krakowa. Dopiero realizacja badań na innych i większych próbach badawczych może pozwolić na stwierdzenie, czy charakterystyki uczestnictwa poszczególnych typów odbiorców kultury mogą być rozpatrywane jako bardziej uniwersalne, czy też będą mieć charakter jedynie czysto lokalny.

Przemysław Kisiel

O coraz większej roli designu w budowaniu przewagi konkurencyjnej firm świadczy fakt, że do zestawu wskaźników Innovation Union Scoreboard w 2010 r. wprowadzono miernik dotyczący wzorów przemysłowych. Design znalazł się więc w grupie 17 wskaźników charakteryzujących czynniki stymulujące rozwój innowacyjności. Publikacja stanowi wieloaspektową analizę możliwości wykorzystania wzornictwa przemysłowego, określanego w języku polskim również mianem design, jako czynnika determinującego konkurencyjność przedsiębiorstw. W pracy podjęte zostały kwestie dotyczące znaczenia designu wykraczające poza korzyści stosujących go firm, wynikające z wyższego zysku ze sprzedaży produktów i usług oraz oszczędności zużycia materiałów w procesie produkcji. Uwzględniono wymiar społeczny w zakresie zdrowia w związku z wykorzystaniem ergonomicznych sprzętów, maszyn czy urządzeń, a także materialnego dziedzictwa w wymiarze kulturowym tworzonego poprzez design. Znacznym wkładem badawczym jest analiza teorii wartości i jej elementów pojawiających się w różnych doktrynach ekonomicznych pod kątem poszukiwania bezpośrednich i (częściej) pośrednich odniesień do designu. Oprócz rozważań o charakterze teoretycznym, na podstawie cyklu trzech empirycznych badań ankietowych przedstawione zostały m.in. następujące aspekty problematyki dotyczącej designu: postrzeganie roli wzornictwa przemysłowego przez przedsiębiorców, ocena designu produktów konkretnych firm przez konsumentów, preferencje i skłonność do płacenia przez konsumentów za dobrej jakości wzornictwo przemysłowe. Na podstawie przeprowadzonych przez autora badań ankietowych w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym można stwierdzić, że design produktów firm, które inwestują w prace związane z wzor-

Uczestnictwo w kulturze artystycznej jako forma działania społecznego. Refleksja nad stylami uczestnictwa mieszkańców Krakowa w kontekście badań empirycznych Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 219, s. 242, ISBN 978-83-7252-603-8

Problem stylów uczestnictwa w kulturze artystycznej budzi zainteresowanie wielu badaczy. Wynika to przede wszystkim ze zmieniającej się społecznej funkcji uczestnictwa oraz pojawiających się nowych form aktywności kulturalnej. To sprawia, że badanie wzorów partycypacji ma walory poznawcze i wymaga pogłębionej refleksji metodologicznej. Monografia przedstawia propozycję nowego spojrzenia na proces uczestnictwa w kulturze artystycznej z perspektywy uwzględniającej w badaniu aktywności kulturalnej nie tylko czynniki o charakterze makrospołecznym, jak to jest obecnie czynione, ale również związane z samą sytuacją partycypacji w kulturze, umiejscowioną na poziomie mikrospołecznym. Oznacza to spojrzenie na uczestnictwo w kulturze artystycznej przez pryzmat indywidualnych aktów partycypacyjnych, które są działaniami społecznymi, oraz skupienie się w ich analizie na sytuacji społecznej, w ramach której jest realizowana aktywność kulturalna. Pozwala to lepiej opisywać współczesne formy aktywności kulturalnej, która prowadzona jest w coraz większym stopniu za pośrednictwem mediów masowych, głównie elektronicznych.

Łukasz Mamica

Wzornictwo przemysłowe jako determinanta konkurencyjności gospodarki Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 218, Kraków 2012, s. 270, ISBN 978-83-7252-600-7

nictwem przemysłowym, jest lepiej postrzegany niż pozostałych podmiotów gospodarczych. Stwierdzono również statystycznie istotny związek pomiędzy ocenianiem roli wzornictwa przy opracowywaniu nowych produktów w ciągu ostatnich trzech lat, a poziomem eksportu. Przeprowadzone badania potwierdziły prawdziwość założonej tezy, że konsumenci są skłonni do płacenia wyższej ceny za produkty o wysokiej jakości wzornictwa. Na podstawie wyników międzynarodowych badań można stwierdzić, że konsumenci są skłonni zapłacić średnio o 27% więcej za produkt o lepszym designie niż za produkt wykonany z podobnej jakości materiału, ale cechujący się niższą jakością wzornictwa. Praca ta stanowi pierwszą w Polsce tak kompleksową próbę analizy obszarów wartości dodanej związanych z wykorzystaniem designu.

Agata Niemczyk

Zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku turystyki kulturowej

Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 214, s. 232, ISBN 978-83-7252-596-3

Turystyka to fenomen przełomu XX i XXI wieku. Chociaż uprawiana od zawsze, obecnie odgrywa inne, nowe i ważne role. Jest funkcją kultury, elementem kultury, przekazem kultury, „zderzeniem kultur”, czynnikiem przemian kulturowych. W każdym z tych aspektów dochodzi do spotkania – z innymi ludźmi, z wytworami własnej lub obcej kultury – będącego istotą podróżowania. Spotkania, o których mowa, służą zaspokajaniu potrzeb turysty. To konsument turysta jest najważniejszym uczestnikiem rynku turystycznego. W podróży zaspokaja on swoje potrzeby, przy czym każda jego podróż, sama w sobie za każdym razem inna, realizowana jest z różnych powodów, w tym z chęci poznania szeroko rozumianej kultury miejsca recepcji. Głównym celem monografii jest zaprezentowanie procesu postępowania konsumentów na rynku turystyki kulturowej oraz jego determinant. Pracę rozpoczyna omówienie problematyki rynku turystyki kulturowej. Badane zjawisko zaprezentowano w ujęciu systemowym, przedstawiono specyfikę produktu turystyki kulturowej i jego konsumentów – turystów kulturowych. Omówiono rolę i znaczenie kultury w procesie zaspokajania potrzeb turystycznych. Udowodniono, że kultura jest z jednej strony bodźcem, a z drugiej – środkiem w procesie zaspokajania potrzeb turystycznych. Podkreślono skomplikowany charakter tego procesu, który wyraża się w jego etapowości. Autorka podjęła także próbę konceptualizacji pojęcia zachowań konsumentów na rynku turystycznym, nazywanych tutaj zachowaniami turystycznymi. Oprócz kwestii definicyjnych w pracy zaprezentowano determinanty warunkujące postępowanie turystów odnośnie do podróży turystycznych. W monografii omówiono także założenia metodyczne badania własnego autorki, przeprowadzonego wśród turystów goszczących w Krakowie w 2010 r. w celu recepcji dziedzictwa kulturowego miasta, uczestnictwa w imprezach i wydarzeniach kulturalnych oraz w celach religijno-pielgrzymkowych. Jego rezultatem jest zaprezentowanie postępowania odnośnie do wyjazdu turystycznego przebiegającego w trzech etapach, zróżnicowanej grupy konsumentów na rynku turystyki kulturowej i ich determinant. Na każdym z tych etapów, a więc w toku całej podróży, zidentyfikowano stopień zaspokojenia potrzeb turystów jako konsekwencji podejmowanych przez nich decyzji w związku z wyjazdem turystycznym. W pracy zaprezentowano również autorską wersję macierzy klasyfikującej turystów kulturowych pogrupowanych ze względu na siłę oddziaływania kultury na decyzje o podróży do miejsca recepcji oraz poziom odbioru kultury w tym miejscu. Wnioski przedstawione w monografii mogą być wykorzystane przez podmioty podaży obszarowego produktu turystyki kulturowej do racjonalnego nim gospodarowania na wszystkich jego poziomach (od rdzenia produktu do produktu poszerzonego, a nawet potencjalnego). 63

W YDAWNICT WO UEK

Dariusz Put


W YDAWNICT WO UEK

Robert Włodarczyk

Renata Seweryn

Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 216, s. 244, ISBN 978-83-7252-601-4

Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 220, s. 292, ISBN 978-83-7252-602-1

Rynek pracy a szoki asymetryczne w unii monetarnej (na przykładzie Unii Gospodarczej i Walutowej)

Priorytetowym celem twórców Unii Gospodarczej i Walutowej jest zapewnienie jej wielowymiarowej integralności i trwałości. Przejawem takiego stanu jest stabilny w czasie i równomierny przestrzennie wzrost gospodarczy oraz powiększanie dobrobytu obywateli zamieszkujących ten wspólny obszar walutowy. Niezbędne jest zatem poznawanie związanych z tym licznych zagrożeń i niebezpieczeństw. Szczególną rolę odgrywa ocena synchronizacji cykli koniunkturalnych, jak również analiza szoków asymetrycznych występujących w krajach i regionach UGW, a także ocena mechanizmów absorbujących te zakłócenia. Wprowadzenie unii monetarnej w Unii Europejskiej spowodowało wzrost zainteresowania kwestiami związanymi z funkcjonowaniem rynku pracy. Przez cały okres rozwoju teorii OCA rynek ten był mocno eksponowanym kanałem dostosowawczym w unii monetarnej. Zasadniczym celem monografii są pogłębione studia nad rolą rynku pracy w neutralizowaniu popytowych i podażowych szoków asymetrycznych w unii monetarnej na przykładzie dwunastu krajów UGW. Autor stara się przedstawić reakcję rynku pracy na pojawiające się popytowe i podażowe szoki asymetryczne. W pracy zaprezentowano historyczne uwarunkowania i ewolucję teorii OCA, dyskurs dotyczący wyboru i operacjonalizacji kryteriów OCA, a także krytyczne uwagi odnoszące się do debaty na temat udoskonalenia i aplikacyjności teorii OCA. Omówiono interakcje między mechanizmami rynku pracy a funkcjonowaniem i celami unii monetarnej, rolę rynku pracy w teorii OCA, a także skutki ustanowienia unii monetarnej dla rynku pracy. Analizie poddano również różne aspekty tematyki szoków asymetrycznych, przyczyny ich powstawania i skutki dla wspólnego obszaru walutowego. W monografii uwzględniono też empiryczne aspekty oceny rynku pracy w krajach UGW oraz podano propozycję metody analizy czasoprzestrzennej struktur i rozwoju sytuacji na rynku pracy. Omówiono podstawowe tendencje na wybranych rynkach pracy w ostatnich kilkudziesięciu latach. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań nad stopniem zbieżności struktur rynku pracy oraz rezultaty płynące z taksonometrycznej analizy rozwoju sytuacji na rynkach pracy w krajach UGW. Pokazano również wyniki identyfikacji popytowych i podażowych szoków asymetrycznych w dwunastu krajach strefy euro w latach 1999–2008, a także w okresie przed wprowadzeniem wspólnej waluty (lata 1969–1998). Przebadano też interakcje zachodzące między wspomnianymi szokami asymetrycznymi a wybranymi kategoriami rynku pracy. Przeprowadzone badania wskazują, że wiele mechanizmów rynku pracy w niezadowalającym jeszcze stopniu odgrywa swoją rolę w prawidłowym funkcjonowaniu UGW, szczególnie w obliczu występujących silnych asymetrycznych szoków podażowych. Wydaje się, że znaczne korzyści z utworzenia unii monetarnej mogą odnieść kraje i regiony o silnie zintegrowanych rynkach pracy. W takim przypadku działania w kierunku większej integracji krajowych rynków pracy w UGW stają się pewnego rodzaju determinantą wzrostu korzyści z przyjęcia wspólnej waluty. Zasadniczy zarys reform zmierzających do zwiększenia integracji i homogeniczności rynków pracy krajów członkowskich UGW powinien zostać ustalony na poziomie unijnym. Działania te wydają się niezbędne, ponieważ heterogeniczność struktur rynków pracy w krajach UGW powoduje jeszcze dodatkowe niebezpieczeństwo. W takich warunkach nawet szoki symetryczne mogą doprowadzić do permanentego stanu nierównowagi i asymetrii koniunkturalnych. Ponadto poziomy produkcji, wydajności pracy i konkurencyjność poszczególnych krajów członkowskich UGW są silnie zróżnicowane. Wpływa to na odmienne tempo i zakres dostosowań płacowych i zatrudnieniowych, a także dostosowania w sferze bezrobocia w tych krajach. Powstanie UGW wyraźnie zwiększyło zapotrzebowanie nie tylko na elastyczność krajowych i regionalnych rynków pracy, ale również na ich konwergencję. 64

www.uek.krakow.pl

Kreowanie wartości dla klienta przez obszar recepcji turystycznej

Cechą charakterystyczną turystyki początku XXI wieku jest jej masowy charakter znajdujący odzwierciedlenie w dużych wpływach finansowych uzyskiwanych z obsługi turystów. Nic zatem dziwnego, że większość krajów, regionów i miejscowości jest nią zainteresowanych, przez co między podobnymi miejscami docelowymi podróży w skali globalnej dochodzi do coraz ostrzejszej walki o turystę, a koszty jego pozyskania stają się coraz wyższe. Zasadnicza zmiana w działaniach podejmowanych przez podmioty funkcjonujące na obszarach recepcji powinna polegać na przesunięciu akcentu z dążenia do zdobywania turystów na proces utrzymania określonej ich liczby. Wyrazem takiego podejścia jest stosowanie metod wpływania na rynek opartych na lojalności klienta. Wierni turyści bowiem nie tylko ponawiają wizyty, ale ‒ co ważniejsze ‒ rekomendują miejsce recepcji rodzinie, współpracownikom, znajomym, użytkownikom internetu itd. Warunkiem lojalności jest jednak satysfakcja z pobytu w destynacji, a ta pojawia się jedynie wówczas, gdy obszarowy produkt turystyczny zapewnia turyście określoną wartość. Dlatego też koncepcja kreowania wartości dla klienta powinna stanowić obecnie jedno z ważniejszych założeń strategii rozwoju miejsca docelowego podróży. Monografia prezentuje złożony problem kreowania wartości dla klienta przez heterogeniczny strukturalnie obiekt rynkowy, jakim jest obszar recepcji turystycznej. Korzystając z metod, reguł, praw i prawidłowości wypracowanych przez nauki o zarządzaniu (w tym zarządzanie strategiczne), ekonomikę konsumpcji i handlu, marketing, psychologię, socjologię czy ekonomię instytucjonalną, określono zależności między wartością, satysfakcją, jakością i lojalnością na rynku turystycznym, jak również przedstawiono istotę, możliwości i ekonomiczno-społeczne konsekwencje wykorzystania koncepcji strategicznego zarządzania obszarem recepcji turystycznej przez wartość dla klienta. Autorka podjęła ponadto próbę modelowego ujęcia tego procesu, posługując się przykładem Krakowa (wykorzystane zostały wyniki badań ruchu turystycznego przeprowadzonych w latach 2006‒2010). Warto podkreślić, że proponowane rozwiązanie ma charakter uniwersalny, tj. może zostać wykorzystane przez każdy kraj, region czy miejscowość. Jedynym warunkiem ograniczającym jego aplikacyjność jest posiadanie przez obszar recepcji turystycznej stosownej bazy danych o dotychczasowych odwiedzających.

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Hurtownie, księgarze i nabywcy indywidualni mogą zamówić poszczególne pozycje w Księgarni Akademickiej UEK:

31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27 tel. (012) 293-50-11, 293-57-40 fax (012) 293-50-11 e-mail: ksiegarnia@uek.krakow.pl Księgarnia mieści się w budynku biblioteki, I p., pok. 108 i czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9-17:30 oraz w soboty w godz. 9–14. Hurtowniom i księgarzom udzielamy rabatu. Prowadzimy również sprzedaż wysyłkową dla indywidualnych odbiorców


Magellana. Uroczysta Gala,

na której nastąpiło wręczenie nagród, miała miejsce w piątek 1 lutego w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. W tym roku główną kategorię Magellana Roku otrzymał ks. Jacek Stryczek.

Ideą konkursu, organizowanego przez Korporację Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jest poszukiwanie współczesnych Magellanów – wyjątkowych ludzi zmieniających dzisiejszy świat społeczno-biznesowy w Polsce. Według tych kryteriów wybrano szóstkę laureatów: Główną kategorię – Magellana Roku – otrzymał ks. Jacek Stryczek, prezes Stowarzyszenia Wiosna – za organizację akcji Szlachetna Paczka, w rezultacie której rocznie wsparcie otrzymuje ponad 13 tys. osób w potrzebie. Ludzi, którzy tworzą ze mną Szlachetną Paczkę określiłem „dziką hordą”. Szukają oni bowiem kolejnych wyzwań i rzucają się na te wyzwania. I wygrywają. – dodał ks. Stryczek, odbierając nagrodę.

Nagroda za Całokształt Osiągnięć Zawodowych została przyznana prezydentowi Rzeszowa – Tadeuszowi Ferencowi. 10 listopada 2012 roku obchodził jubileusz dziesięciolecia piastowania urzędu. Jego wizja rozwoju Rzeszowa, konsekwencja w działaniu oraz osobiste zaangażowanie już trzykrotnie zostało docenione przez większość mieszkańców miasta. Ferenc stwierdził, że nagrodę otrzymują tak naprawdę mieszkańcy Rzeszowa. Podziękował też swoim profesorom, że na studiach uczyli go, jak podejmować mądre decyzje. Głosujący i Jurorzy mieli bardzo trudne zadanie przed sobą. Wszyscy nominowani to niesamowite osoby, które nieraz pokazały, że zasługują na nominację. Wszyscy nominowani to wizjonerzy, którzy dzięki wytrwałości osiągnęli naprawdę dużo. Chciałabym podziękować wszystkim, którzy zgłaszali kandydatury, tym, którzy głosowali i wreszcie samym nominowanym – to dzięki Państwu ten konkurs jest wyjątkowy. A przed nami dużo pracy – w końcu z każdym dniem jest bliżej do szóstej edycji Gali Laurów Magellana! – dodaje Dorota Budzińska-Wiska, Dyrektor Konkursu. Na tegoroczną Galę przybyło ponad 450 osób z całej Polski – byli to przedstawiciele władz, przedsiębiorstw, organizacji non-profit, mediów i instytucji państwowych. Transmisję on-line z Gali widziało ponad 2 200 osób. Konkurs Laury Magellana jest organizowany przez Korporację Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie co roku, już od pięciu lat. Nagradzane są w nim osoby, które łącząc wizję z wytrwałością i talentem zarządczym, osiągają wybitne rezultaty i zmieniają współczesny krajobraz biznesowy. Mecenasem Konkursu po raz drugi została firma Malik Switzerland.

Szukają oni bowiem kolejnych wyzwań i rzucają się na te wyzwania. I wygrywają.”

Konkurs Laury Magellana jest organizowany przez Korporację Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowieco roku, już od pięciu lat. Nagradzane są w nim osoby, które łącząc wizję z wytrwałością i talentem zarządczym, osiągają wybitne rezultaty i zmieniają współczesny krajobraz biznesowy.

Michał Żołądkowski

66

www.uek.krakow.pl

Piotr Szałański Photography/KUEK

konkursu biznesowego Laury

Debiut Roku, nagroda dla absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie poniżej 30 roku życia, trafiła do Małgorzaty Leszczyńskiej, założycielki firmy Logicum. Tytuł otrzymała za połączenie odważnej wizji z biznesem oraz założenie firmy propagującej logiczne myślenie i rozwój intelektualny poprzez wykorzystywanie gier logicznych. Nagroda to dla niej przede wszystkim ‘wyraz wiary głosujących i Jury Konkursu w realizowaną przez nią działalność’. Tytuł Managera Roku odebrał Paweł Błachno, prezes Grupy Jagiellońskie Centrum Innowacji za pionierski, autorski projekt Jagiellońskiego Modelu Komercjalizacji i Transferu Technologii oraz umożliwienie współpracy nauki z biznesem wzorem największych gospodarek świata. Odbierając nagrodę Błachno cieszył się, że małżeństwo nauki i biznesu wreszcie jest możliwe. W kategorii Przedsiębiorca Roku wygrał Marcin Olszewski, właściciel firmy Lepsza Energia 2012. Wyróżnienie otrzymał za znalezienie niszy w postaci usług dla Małych Elektrowni Wodnych oraz wdrażanie nowych usług i produktów dla MEW. Nagroda okazała się dla niego ogromnym zaskoczeniem. Jednocześnie zaznaczył, że nie jest łatwo być Magellanem, szczególnie w branży odnawialnych źródeł energii. Ale tak jak Magellan – zamierza dalej iść do przodu i się nie poddawać. Laureatką kategorii Osiągnięcie Pozazawodowe została Urszula Michalik, jedna z głównych działaczek Stowarzyszenia „Zacisze”. Nagrodzona za prospołeczne działania związane z propagowaniem idei terapii autyzmu. Michalik była bardzo zaskoczona, że to właśnie ona otrzymała tak szczególne wyróżnienie, stanowi ono najlepsze potwierdzenie, że jej praca ma sens.

„Ludzi, którzy tworzą ze mną Szlachetną Paczkę określiłem „dziką hordą”.

Piotr Szałański Photography/KUEK

STUDENCI UEK

akończyła się V edycja

STUDENCI UEK

Z

Kto zdobył Laury Magellana 2012 – podsumowanie konkursu

67


STUDENCI UEK

W

X-lecie KN MSG

szyscy kochamy plebiscyty. A skoro studenci chcą poznać np. najlepszych aktorów, dlaczego by nie dać im możliwości wskazania wzorowych wykładowców? Pomysł ten zrodził się w ubiegłym roku, zaś ostatnio odbyły się drugie wybory Mentorów UEK. Oceny z ankiet badających jakość kształcenia, jakkolwiek użyteczne, nie zawsze mogą wyłonić osoby mające „to coś”. Parlament Studencki UEK wyszedł zatem naprzeciw oczekiwaniom studentów, dając im możliwość wyboru w zdecydowanie mniej formalnej postaci. Tegoroczne głosowanie miało wyłonić najlepsze trójki w następujących kategoriach: Innowator, Bratnia Dusza, Bystrzak i Kawalarz. Poza tym po raz pierwszy pojawiła się okazja do poznania ich od innej strony, dzięki odpowiedziom na pytania w specjalnie przygotowanych ankietach. Choć dochodziły do nas głosy, że udzielenie odpowiedzi bywało niełatwe, większość Finalistów znalazła czas, by podzielić się swoimi przemyśleniami. Za to, w odróżnieniu od poprzedniej edycji, odstąpiliśmy od reguły, że w danej kategorii wybrany zostanie jeden zwycięzca na wydział. Wynikły z tego pewne nierówności w reprezentacji po-

szczególnych wydziałów, jednak należy podkreślić, że po pierwszej turze nominacji, kiedy to wyłoniono dziesiątki Finalistów w każdej kategorii, wszystkie cztery wydziały miały po kilku swoich reprezentantów. Mentorów można zatem spotkać na każdym kroku! Nazwiska zwycięzców w każdej z kategorii przedstawia załączona tabelka. Sprawdź zatem, drogi studencie, poszczególne kategorie, aby dowiedzieć się, którzy z Kawalarzy prowadzą najzabawniejsze zajęcia, poznać najbardziej kreatywnych wśród Innowatorów, najżyczliwsze Bratnie Duszę i bystrzaków, którzy powalają wiedzą.

Nie zapominajmy jednak, że na przykład każdy Innowator jest po części także Bratnią Duszą, bo czymże byłaby sama technologia bez orientacji na ludzi? Bratnia Dusza ma w sobie coś z Kawalarza, no bo trudno się bratać z marudami, Kawalarz musi być Innowatorem, by dowcipy nie miały zbyt długiej brody itd. A Bystrzaki? No naprawdę, każdy wykładowca bez wyjątku jest Bystrzakiem i za to im wszystkim należy się szacunek! A ci, którzy znaleźli się w finale, to po prostu pierwsi wśród równych. Marta Kaflińska Parlament Studencki UEK

Dr Artur Pollok został mianowany największym Bystrzakiem UEK. Na zdjęciu wraz z rysunkiem wykonanym przez parlamentarzystkę Martę Kaflińską;

Dr Łukasz Danel został mianowany największym Kawalarzem UEK. Na zdjęciu wraz z Przewodniczącą PSUEK Joanną Berezą.

Mentorzy UEK Kategoria

Innowator

Bratnia Dusza

Bystrzak

Kawalarz

Ostateczny zwycięzca

Dr inż. Paweł Turek

Mgr Maciej Cycoń

Dr Artur Pollok

Dr Łukasz Danel

Pozostali nagrodzeni

Mgr Mateusz Folwarski Mgr Lidia Zielińska

Dr Czesława Pilarska Mgr Małgorzata Seweryn

Dr Jerzy Hejnar Dr Jan Tatar

Mgr Maciej Gnela Prof. Ewa Miklaszewska

68

www.uek.krakow.pl

świątecznej pomocy

W

raz z początkiem bieżącego roku akademickiego Koło Naukowe Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych ukończyło 10 lat. Uroczystości związane z obchodami X-lecia odbyły się 9 listopada 2012 r. w Klubie ZaUek. Swoją obecnością zaszczycili nas zarówno pierwsi „ojcowie-założyciele” organizacji, członkowie absolwenci, jak i również kadra naukowa Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Była to doskonała okazja do przypomnienia sobie czasów studenckich, jak i również możliwość spotkania „starych” znajomych. Niezwykle miłą niespodziankę dla organizatorów przygotowali również pracownicy Katedry MSG… Podczas uroczystości każdy mógł wpisać się do pamiątkowej księgi. Małgorzata Jara Koło Naukowe MSG

Statuetki zostały przyznane Mentorom w 4 kategoriach: Bystrzak, Bratnia Dusza, Innowator oraz Kawalarz

Magiczna moc

STUDENCI UEK

Wybrano Mentorów UEK 2012!

W

tym roku, podobnie jak i w poprzednich latach Koło Naukowe Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych włączyło się do akcji „Szlachetna Paczka”. I tym razem również udało się wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących rodzin! W akcję oprócz studentów zaangażowali się także pracownicy Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Dodatkowo członkowie Koła oraz pracownicy złożyli dobrowolną składkę pieniężną, a za pieniądze zostały kupione podstawowe artykuły spożywcze, słodycze, buty, środki czystości itp. Oprócz pieniędzy udało się nam zgromadzić sporą ilość ubrań, maskotek, książek, a także garnki, artykuły spożywcze, proszki do prania, kołdry. Wspólnymi siłami udało się zebrać mnóstwo prezentów! Udało się nam zrobić 22 paczki, które zostały przekazane potrzebującym rodzinom. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji! Małgorzata Jara Koło Naukowe MSG

Wigilia w KN MSG Ostatnie w 2012 roku spotkanie członków KN MSG odbyło się 18 grudnia. Z racji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia była to doskonała okazja do tego, abyśmy wspólnie zasiedli do wigilijnego stołu i podsumowali minione 12 miesięcy. Ogrom pracy jaki wykonaliśmy w ostatni czasie napawał każdego z nas dumą, a na kolejny rok życzyliśmy sobie jeszcze większej ilości sukcesów. W radosnej atmosferze wspólnie kolędowaliśmy, łamaliśmy się opłatkiem oraz smakowaliśmy przygotowane przez nas dania i słodkości. Swoją obecnością zaszczyciło nas kilku pracowników Katedry MSG, którym podziękowaliśmy za pomoc i wsparcie, którego nigdy nam nie odmawiają. Małgorzata Jara Koło Naukowe MSG

69


– 2 grudnia w Szaflarach

odbyło się IX Sympozjum Naukowe

Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych zorganizowane przez Koło Naukowe MSG. Wzięli w nim udział studenci oraz pracownicy naukowi Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, a także przedstawiciele świata biznesu.

STUDENCI UEK

na rynkach międzynarodowych, uwzględniając wpływ obecnego kryzysu, a następnie efekty swojej pracy skonfrontować z grupą przeciwną. Wyniki naszej pracy były oceniane przez komisję utworzoną z pracowników naukowych Katedry MSG. Po wspólnej kolacji nadeszła pora na gry i zabawy integracyjne, które miały pomóc zintegrować grupę i pomóc w komunikacji. Towarzyszyła temu spora dawka śmiechu i wspaniała atmosfera. Z racji, że był to wieczór andrzejkowy, nie obyło się bez wróżb i lania wosku. Zabawa trwałaby do białego rana, gdyby nie fakt że kolejny dzień był równie intensywny. Z samego rana, zaraz po śniadaniu, Pani Aneta Rozumek (Alior Bank) przeprowadziła z nami warsztaty zatytułowane „Skuteczna komunikacja – sprzedaż produktów bankowych przez telefon”. Dzięki tym zajęciom mogliśmy zarówno poznać wiele elementów skutecznej komunikacji, jak np. język wypowiedzi, siła głosu czy też bariery uniemożliwiające kontakt, jak i również dzięki bardzo dużej ilości ćwiczeń, poprawiliśmy swoje umiejętności komunikacji. Poprzez to spotkanie mogliśmy również bliżej poznać specyfikę pracy w najszybciej i najlepiej rozwijającym się banku w Polsce. Po obiedzie, pełni sił i energii rozpoczęliśmy ostatni podczas tego sympozjum maraton warsztatowy. Na początek mgr Jakub Kwaśny przygotował warsztaty z „E-administracji”, dzięki którym teraz wiemy jak o wiele szybciej można załatwić sprawy bez stania w kolejkach w różnych urzę-

dach. Następnie dr Piotr Stanek skupił się na zobrazowaniu skutków kryzysu zadłużeniowego w strefie euro. Część oficjalną sympozjum zamykały warsztaty „Kryzys finansowy, a Europejscy Młodzi – oczekiwania, lęki, frustracje”, które poprowadził dr Remigiusz Gawlik. Dyskutowaliśmy nad bardzo aktualnym zjawiskiem, które dotyczy każdego z nas – młodego Europejczyka. Po tym niezwykle obfitym w zajęcia dniu zjedliśmy kolację, ale nie był to jednak koniec wieczornych atrakcji, gdyż w planach była impreza „Kujon Party”. Obowiązkowym ele-

STUDENCI UEK

W

dniach 30 listopada

Koło Naukowe MSG jest organizacją studencką działającą przy Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Co roku organizujemy wyjazdowe sympozja naukowe, które mają na celu rozszerzenie zdobywanej w murach uczelni wiedzy, także poza granicami kampusu, dzięki licznym dyskusjom i debatom. Spotkaniom takim towarzyszą zarówno wykłady, jak i warsztaty przygotowane przez pracowników katedry, przy której działamy. W tym roku charakter wyjazdu nabrał jeszcze bardziej praktycznego aspektu, a to ze względu na szkolenia przygotowane przez Alior Bank. Sympozjum oficjalnie zainaugurował Profesor dr hab. Kazimierz Zieliński – Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Przedstawiając nam pokrótce rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych na przełomie wieków, podsumowując wyjaśnił nam etymologię słowa „sympozjum”, jednocześnie życząc owocnych obrad. Z racji, że plan wyjazdu był niezwykle napięty, zaraz po uroczystym otwarciu rozpoczęliśmy zajęcia. Na początek Profesor Edward Molendowski (Kierownik Katedry MSG) wprowadził nas w świat dyplomacji. Dzięki wykładowi „Jak zostać dyplomatą?” mieliśmy okazję poznać możliwe ścieżki rozwoju kariery. Tego samego dnia miały miejsce także warsztaty pt. „Przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych” przeprowadzone przez dr Annę Odrobinę. W ramach tych zajęć musieliśmy w grupach ocenić strategię rozwoju danych przedsiębiorstw

mentem były przebrania, a tutaj kreatywność i poczucie humoru studentów były wprost imponujące. Po trzydniowym sympozjum wróciliśmy do Krakowa naładowani pozytywną energią i zmotywowani do dalszego działania. Kolejne sympozjum planujemy zorganizować na WIOSNĘ, a w międzyczasie realizujemy wiele innych ciekawych projektów. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.knmsg.uek.krakow.pl Małgorzata Jara Koło Naukowe MSG

Serdecznie zapraszamy na X Sesję Naukową z cyklu „Wyzwania Zarządzania Jakością” organizowaną przez Koło Naukowe Zarządzania Jakością działające na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jubileuszowa Konferencja odbędzie się w dniach 25 i 26 kwietnia 2013 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Sesja Naukowa „Wyzwania Zarządzania Jakością” jest cyklicznym projektem, skierowanym do pasjonatów i entuzjastów szeroko rozumianej jakości. Nasza Konferencja, obok wartościowych sesji referatowych, stanowi forum dyskusyjne pomiędzy studentami i pracownikami naukowymi oraz przedstawicielami świata biznesu i przemysłu. Dzięki udziałowi w tym wydarzeniu uczestnicy mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy teoretycznej oraz poznania praktycznego podejścia wybitnych specjalistów do zagadnień związanych z dziedziną zarządzania jakością. Tematyka tegorocznej sesji obejmuje:

ÎÎ Akredytacja laboratoriów badawczych i wzorcujących (np. ISO 17025) ÎÎ Audit ÎÎ Branżowe systemy zarządzania (np. ISO/TS 16949) ÎÎ Ekonomika jakości ÎÎ Integracja systemów zarządzania ÎÎ Lean Manufacturing ÎÎ Narzędzia zarządzania jakością ÎÎ Normalizacja, akredytacja, certyfikacja

70

www.uek.krakow.pl

ÎÎ Six Sigma ÎÎ Skuteczność i efektywność zarządzania systemowego ÎÎ Systemowe zarządzanie jakością (np. ISO 9001) ÎÎ Systemowe zarządzanie środowiskowe (np. ISO 14001) ÎÎ TQM ÎÎ Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (np. ISO 27001) ÎÎ Zarządzanie bezpieczeństwem żywności (np., GMP/GHP, HACCP,

ISO 22000, IFS, BRC) ÎÎ Zarządzanie personelem w kontekście zarządzania jakością

Konferencja WZJ 2013 to nie tylko możliwość poszerzenia swojej wiedzy w ramach zagadnień dotyczących jakości i przedyskutowania ich z autorami prezentacji, ale także wspaniała okazja do poznania ciekawych ludzi ze świata nauki i biznesu. Tradycją naszej konferencji jest również „wieczorek towarzyski” oraz interesująca wycieczka po Królewskim Mieście Kraka. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej WZJ: http://wzj2013.dl.pl Zapraszamy serdecznie Komitet Organizacyjny

71


STUDENCI UEK

zorganizowany został pierwszy wyjazd

integracyjno-szkoleniowy w nowym roku akademickim 2012/2013 KN Controllingu i Finansów. Liczna – pięćdziesięcioosobowa – grupa członków koła była zakwaterowana w ośrodku wczasowym „Za lasem”, w malowniczo położonym Poroninie.

72

www.uek.krakow.pl

tego okazały się 2 spotkania integracyjne. Studenci miło spędzili czas bawiąc się przy karaoke, grając na gitarze i w kalambury - wszystko dostępne w zależności od chęci i umiejętności. Wspólna zabawa trwała długo, przy dźwiękach najsłynniejszych dyskotekowych hitów. Najwytrwalsi imprezowicze zostali do białego rana, nie zważając na zimową aurę panującą na zewnątrz, a dając się ponieść wspólnej, fantastycznej zabawie. Integracja odbywała się również podczas przerw między prelekcjami i wspólnymi posiłkami – nie brakowało poważnych rozmów i wesołych żartów przy ciepłej herbacie. Miłośnicy krajobrazów górskich mieli niepowtarzalną okazję do spacerów po malowniczej okolicy. Zwieńczeniem integracji był wyjazd na baseny geotermalne do Term Podhalańskich w Szaflarach, gdzie liczna grupa studentów korzystała z gorących kąpieli przy karkołomnie niskiej temperaturze panującej na zewnątrz, oraz zażywała chwil relaksu i odprężenia przed zbliżającym się powrotem do codzienności. Wyjazd integracyjny członków KN CIF wszyscy uznali zgodnie za bardzo wartościową inicjatywę. Stworzył on niepowtarzalne możliwości poszerzenia wiedzy oraz nawiązania nowych znajomości przy wspólnej zabawie, co wpłynie bardzo pozytywnie na dalszą, jeszcze bardziej owocną współpracę członków koła. Wszyscy z niecierpliwością oczekują kolejnego wyjazdu. Koło Naukowe Controllingu i Finansów

Spotkanie z Praktykiem, czyli „Jak zdobyć klienta? Marketing na rynku nieruchomości”

N

a grudniowym spotkaniu realizowanym w ramach Cyklu „Spotkania z

Praktykiem”, Koło Naukowe Grunt działające przy Katedrze Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego miało przyjemność gościć Panią Annę Marię Naściszewską.

Szkolenie przeprowadzone 6 grudnia 2012, zatytułowane: „Jak zdobyć klienta? Marketing na rynku nieruchomości” zainteresowało nie tylko studentów kierunku Gospodarowanie Nieruchomościami, ale także tych, którzy swoją przyszłą karierę wiążą z branżą nieruchomości. Pani Anna Naściszewska jest licencjonowanym pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Od lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń i konsultacji dla firm, nie tylko z branży nieruchomości.

Specjalizuje się w szkoleniach związanych z kompetencjami miękkimi: zwiększenia skuteczności sprzedaży, budowania i zarządzania zespołami handlowymi, negocjacjami, obsługą klienta oraz autoprezentacją. Jest absolwentką socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie pisze doktorat w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ z zakresu technik wpływu społecznego, emocji oraz mowy ciała. Uczestnicy szkolenia mieli okazję dowiedzieć się czym różni się marketing nieruchomości od marketingu innych dóbr i usług, a także poznać profil psychologiczny potencjalnego klienta pojawiającego się w biurze obrotu nieruchomościami. Istotną kwestią pozostały emocje klienta, oraz to w jaki sposób reklama powinna działać na pragnienia i odkrywać marzenia odbiorcy, aby była reklamą skuteczną. Tematyka szkolenia obejmowała także psychologiczne i socjologiczne aspekty pisania ogłoszeń. Oferty nieruchomości powstają z myślą o osobach zainteresowanych poważną, życiową inwestycją. Ta sama nieruchomość przyciąga zainteresowanych o różnych potrzebach. Jedni klienci zwracają uwagę na jej prestiżową lokalizację, inni na metraż, cenę i bezpieczeństwo, jeszcze inni na atrakcyjne otoczenie. Pośrednik musi szybko zdecydować co jest istotne dla klienta, a także doskonale wiedzieć co sprzedaje, inaczej potencjalny klient nie będzie wiedział co kupuje. Deweloper czy pośrednik nie oferuje tylko domów i mieszkań, on sprzedaje wygodę, spokój, bezpieczeństwo, piękną okolicę. Oferta powinna być

STUDENCI UEK

W

dniach 7-9.10.2012 r.

Słoneczna pogoda nastrajała zachęcająco do pieszych wycieczek po okolicy, jednak dla ambitnych studentów z KN priorytetowym punktem wyjazdu były sesje prelekcyjne. Pierwsza z nich zreferowana została przez pana Witolda Dobosza - przedstawiciela Odlewniczej Izby Gospodarczej. Prelegent przedstawił po krótce działalność Izby Gospodarczej, przybliżając bieżące projekty i zadania. Kolejne wystąpienie przypadło w udziale panu Łukaszowi Kędziorowi - przedstawicielowi PZU SA. Prelegent przybliżył studentom strukturę i działalność grupy ubezpieczeniowej PZU. W swojej prezentacji wyszczególnił zagadnienia dotyczące TFI PZU. Następną prelekcję wygłosiła pani Agnieszka Tarnopolska, przedstawicielka International Paper S.A. Zapoznała ona słuchaczy z działalnością reprezentowanej przez siebie spółki, oraz przedstawiła studentom proces rekrutacji do pracy w IP S.A. Ostatnią prelekcją było szkolenie pana Piotra Pacygi na temat tego jak i dlaczego warto rozwijać drzemiące w nas umiejętności w taki sposób, aby osiągać zamierzone cele. Pan Pacyga w swojej prezentacji podpowiadał studentom jak zostać przedsiębiorcą. Ponadto, na wyjeździe integracyjnym byli również obecni prelegenci z ramienia UEK z Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw: pan dr Marek Dziura, pan dr Wojciech Szymla oraz pan dr Paweł Krzemiński. Warto zwrócić uwagę, że wyjazd naukowy miał za zadanie nie tylko poszerzać horyzonty studentów i rozwijać ich wiedzę, ale również umożliwić wspólną integrację. Doskonałą sposobnością do

sformułowana tak, aby pobudzać pozytywne emocje potencjalnego klienta. Jednocześnie ogłoszenie powinno być krótkie i zawierać tylko kilka najistotniejszych informacji. To skłania odbiorcę do nawiązania kontaktu z pośrednikiem. Oferty szczegółowe i wyczerpujące nie budzą w kliencie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, nie dają pośrednikowi szansy pierwszego kontaktu z klientem i umówienia potencjalnego spotkania. Nadawca ofert musi nieustannie monitorować ich skuteczność i poszukiwać sposobów przyciagania klientów. Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Naściszewską było ostatnim w 2012 roku wydarzeniem z serii „Spotkań z Praktykiem”. Poprzednim gościem była Pani Helena Płocharz-Augustyn, licencjonowany zarządca nieruchomości. Tematem spotkania była specyfika zawodu zarządcy, oraz to jak mogą wyglądać początki pracy w tym zawodzie. Uczestnicy pytali o problemy z jakimi na co dzień zmagają się zarządcy. Cykl od początku zakładał integrację środowiska studenckiego ze środowiskiem zawodowym. Zadaniem zapraszanych gości jest przybliżenie Członkom Koła Naukowego GRUNT charakterystyki poszczególnych zawodów związanych z branżą nieruchomości, w celu zaplanowania przyszłej kariery zawodowej. Na spotkaniach pojawiają się licencjonowani zarządcy, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy czy analitycy rynku nieruchomości. Agata Urbanek

73


STUDENCI UEK

W

dniu 7 grudnia 2012 roku kilkanaście osób studiujących na III roku

kierunku Turystyka i Rekreacja wzięło udział w wyjeździe do Krynicy-Zdroju, która jest jednym z najbardziej znanych polskich uzdrowisk. Wycieczka ta została zorganizowana przeze mnie w ramach przedmiotu „Turystyka uzdrowiskowa” po raz trzeci (poprzednie miały miejsce w latach 2009 i 2010).

Przed Pijalnią Główną 74

www.uek.krakow.pl

W związku z tym, że została ona przewidziana w planie przedmiotu, ale nie ma jej w planie studiów, studenci sami opłacili sobie koszty przejazdu w obie strony autobusem PKS. Ku mojemu zaskoczeniu, pomimo kosztów, wczesnej pory wyjazdu (6:15) i kilkugodzinnej podróży, a także braku wpływu udziału w wycieczce na ocenę z przedmiotu, studenci bardzo chcieli wyjechać na tego typu zajęcia. Może dzięki temu, że był to dobrowolny wyjazd, to atmosfera była bardzo sympatyczna. Dzięki uprzejmości Prezesa „Uzdrowiska Krynica-Żegiestów” S.A. Pana Ireneusza Niemca, mieliśmy możliwość zapoznania się z działalnością tego przedsiębiorstwa, a także odwiedzenia niektórych jego obiektów. Na miejscu zajęli się nami: Pani Marzena Hamernik (z-ca kierownika Nowego Domu Zdrojowego) oraz Pan Szymon Wcześny (pracownik Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego). W ramach zwiedzania bazy sanatoryjno-zabiegowej, mieliśmy między innymi możliwość skorzystania w zakładzie przyrodoleczniczym mieszczącym

się w Starych Łazienkach Mineralnych z zabiegu, nazywanego suchymi kąpielami kwasowęglowymi (na zdjęciu). Wykorzystuje się w nim działanie dwutlenku węgla na organizm człowieka. Było ono widoczne, gdyż tylko 9 osób wytrzymało do końca. Do tego zabiegu „Uzdrowisko KrynicaŻegiestów” S.A. wykorzystuje własny dwutlenek węgla pozyskiwany ze złoża wody leczniczej „Zuber”. Nasza grupa też miała przyjemność obejrzeć Zakład Produkcji Dwutlenku Węgla, po którym oprowadzał nas Pan Henryk Opilo. Mogliśmy zobaczyć, jak wygląda dwutlenek węgla w formie ciała stałego oraz to, co dzieje się z nim po dodaniu wody. Byliśmy łącznie w trzech pijalniach: Pijalni Głównej, Pijalni Mieczysław (w Starym Domu Zdrojowym) oraz Pijalni Jana i Józefa. Mieliśmy w nich możliwość spróbowania wód leczniczych wydobywanych przez Uzdrowiskowy Zakład Górniczy, takich jak: Zuber, Jan, Józef, Słotwinka, Tadeusz, Mieczysław. Poza tym odwiedziliśmy dwa obiekty sanatoryjne: Nowy Dom Zdrojowy oraz Patrię. W No-

wym Domu Zdrojowym obejrzeliśmy: hol, stołówkę, wnętrze apartamentu i pomieszczenia zabiegowe. Natomiast w Patrii zobaczyliśmy między innymi apartament jej przedwojennego właściciela - Jana Kiepury, słynnego polskiego tenora, a także usłyszeliśmy kilka historii z związanych z jego osobą. Niektórzy czuli pewien niedosyt, gdyż nie udało się im posłuchać koncertu Orkiestry Zdrojowej, który odbywał się w czasie naszego pobytu, w sali koncertowej w Pijalni Głównej. Jednakże większość osób wolała zwiedzać obiekty uzdrowiskowe. Studenci byli bardzo zadowoleni z tego, co mogli zobaczyć. Wysoko ocenili kompetencje, zaangażowanie, uprzejmość i sposób przekazywa-

nia informacji przez pracowników „Uzdrowiska Krynica-Żegiestów” S.A. Mnie również bardzo się podobało. Dodatkowym atutem tego wyjazdu była piękna zimowa sceneria, w której mogliśmy podziwiać krynicki Deptak oraz zlokalizowane przy nim obiekty uzdrowiskowe. Zdaniem uczestników wycieczki, w planie studiów jest zbyt mało wyjazdów terenowych, o czym mogą świadczyć choćby takie zdania pochodzące z ich pisemnych opinii na temat pobytu w Krynicy-Zdroju, jak: „Zachęcamy do takich wycieczek, bo to ciekawe doświadczenie!!!”, czy „Dzień uważamy za udany. Oby więcej takich wycieczek tematycznych – niestraszny nam mróz i wczesna pora – chcemy więcej!”. Część osób zatrzymała się w uzdrowisku do następnego dnia.

Dlatego taki wyjazd mógłby być w przyszłości co najmniej dwudniowy, bo przecież Krynica-Zdrój pełni nie tylko funkcję uzdrowiskową, ale posiada także szereg atrakcji: kulturalnych, turystycznych i sportowych. Natomiast jeśli chodzi o ujemne strony tego wyjazdu, to na pierwszym miejscu stawiany był długi czas dojazdu oraz jego koszt. Być może kiedyś uda się znaleźć jakieś źródło finansowania, aby móc pojechać do któregoś z uzdrowisk na dłużej i niekoniecznie publicznym środkiem transportu.

Obok Starego Domu Zdrojowego

W Zakładzie Produkcji Dwutlenku Węgla

Dwutlenek węgla w formie ciała stałego po dodaniu wody

Dr Jolanta Mirek Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych

Sucha kąpiel kwasowęglowa 75

STUDENCI UEK

Wycieczka do „Perły polskich uzdrowisk”


STUDENCI UEK

W

poniedziałek 10 grudnia 2012 roku grupa studentów z Lwowskiego Instytutu Bankowości Narodowego Banku Ukrainy, pod opieką pani mgr Olgi Zavydivskiej, przyjechała do Krakowa, aby wziąć udział w tygodniowym seminarium. Zostało ono zorganizowane przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy, a jego tytuł brzmiał: „Adaptacja podziemi i fortów na atrakcje turystyczne (Ukraina i Polska)”. Uczestnikami projektu ze strony polskiej było kilkunastu studentów UEK wraz z opiekunami naukowymi: prof. dr hab. Renatą Oczkowską, dr Jarosławem Piwowarczykiem oraz mgr Sylwią Wiśniewską.

76

www.uek.krakow.pl

W pierwszym dniu tego zimowego pobytu w Krakowie, po oficjalnym otwarciu seminarium, wysłuchaliśmy niezwykle ciekawego wykładu wprowadzającego w temat, zaprezentowanego przez dr. J. Piwowarczyka. Był też czas, aby zapoznać się z naszymi nowymi kolegami i podzielić się na trzy mieszane grupy projektowe, które do końca tygodnia intensywnie pracowały, by na koniec przedstawić prezentacje w zadanym temacie. Po obiedzie, by oswoić się z tematem naszego seminarium, wyruszyliśmy na spacer w okolicach Uczelni – zwiedziliśmy m.in. relikty dawnych obiektów fortecznych na obecnym Rondzie Mogilskim, budynek dawnej rogatki miejskiej oraz Operę Krakowską. Następnie udaliśmy się na Rynek Główny, by tam zwiedzić jedno z najnowocześniejszych muzeów w Polsce – Podzie-

mia Rynku Krakowskiego. Wizyta tam uświadomiła nam, jak twórczo, a zarazem komercyjnie można wykorzystać potencjał podziemi Krakowa. Drugi dzień projektu stał pod znakiem dalszego zwiedzania wybranych zakątków miasta. Z umówionego miejsca spotkania (tzn. Domu Studenckiego „Krakowiak”, gdzie zamieszkiwali nasi goście) udaliśmy się pieszo na Kopiec Kościuszki. Przejście przez lasek w zimowej scenerii dostarczyło wielu wrażeń. Na samym Kopcu, oprócz zapierającej dech w piersiach grudniowej panoramy miasta i okolic, mieliśmy okazję zwiedzić szereg obiektów powojskowych, związanych z dawnym centrum dowodzenia Twierdzy Kraków. W międzyczasie ugościliśmy się wraz z koleżankami i kolegami w przytulnej fortecznej kawiarence.

Przez środę i czwartek, w grupach projektowych intensywnie pracowaliśmy nad wyznaczonym zadaniem. Naszym głównym celem było opracowanie koncepcji zagospodarowania dwóch wybranych przez siebie obiektów (opuszczonych dziś fortów, bunkrów itp.) dawnej austrowęgierskiej Twierdzy Kraków. Chodziło o stworzenie ramowych planów adaptacji tych obiektów, a zwłaszcza ich podziemi, na cele turystyczne lub inne cele biznesowe. Oprócz tego przygotowywaliśmy ogólne informacje na temat adaptacji podziemi i fortów w Polsce i na Ukrainie, wybieraliśmy przykłady ich udanego zagospodarowania oraz studiowaliśmy przepisy prawne temu towarzyszące. W środę wraz z naszymi gośćmi uczestniczyliśmy w wieczorze kolęd zorganizowanym przez germanistów SJO UEK. Lwowiacy wzięli przy tym udział w śpiewie kolędy ukraińskiej „Dobry weczir Tobi”. Oto pierwsza zwrotka tej starodawnej kolędy, którą całym sercem wyśpiewali nasi ukraińscy koledzy licznie zgromadzonej w klubie „ZaUEK” krakowskiej publiczności: „Dobryj we-

czir Tobi, pane hospodarju, radujsja! Oj radujsja, zemłe, Syn Bożyj narodywsja!”. Czwartkowy zaś dzień zakończyliśmy imprezą integracyjną w jednym z krakowskich lokali. W piątkowe południe odbyły się prezentacje grup projektowych. Ukazały one m.in. różne sposoby zagospodarowania podziemi w Polsce i na Ukrainie oraz zarysowały biznesplany związane z ewentualnym zagospodarowaniem dalszych tego typu obiektów w Krakowie. Odbyła się także dyskusja na temat rewitalizacji niszczejących obiektów powojskowych na terenie dzisiejszego Krakowa. Wszystkie prezentacje uznać można za bardzo udane; wkład pracy oraz ich przedstawienie wywarły dobre wrażenie na audytorium: zaproszonych grupach studenckich i ich opiekunach. Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja pożegnalna – zgodnie z myślą przewodnią naszego seminarium – w dawnej rogatce miejskiej (obecnie: restauracja Metropolitana). Podczas kolacji rozmowom nie było końca. Nie zapomnieliśmy również, by wymienić się kontaktami z naszymi

STUDENCI UEK

STUDENCI ZE LWOWA W KRAKOWIE

nowymi kolegami. Seminarium dostarczyło nam nie tylko pożytecznej wiedzy, lecz także wielu pozytywnych emocji i wrażeń. Następnego dnia późnym wieczorem nasi goście wyruszyli autokarem w drogę powrotną do Lwowa i do swoich domów. Przy pożegnaniu wymieniliśmy wiele uścisków i jednogłośnie postanowiliśmy, że wkrótce, tzn. na wiosnę, musimy się znowu zobaczyć. Tym razem we Lwowie! W tym miejscu chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom z różnych działów UEK, które dopomogły nam w realizacji tego projektu i jego poszczególnych punktów programu, w tym w szczególności: p. A. Drabinie z DWZ, p. M. Strumińskiej-Biały z Centrum Promocji, p. T. Sobczykowi z Centrum Informatyki, p. A. Piwowarczyk z SJO oraz p. E. Major z KSB UEK. Patrycja Kolonko, Jarosław Piwowarczyk

77


STUDENCI UEK

B

STUDENCI UEK

BAL MAGISTRA

GWIAZDY 10. PKS FESTIVALU al Magistra to wydarzenie,

Zespoły studenckie będą walczyć w marcu o zwycięstwo w 10. PKS Festivalu. Przegląd Kapel Studenckich w tym roku ujawnia swoje nowe - międzynarodowe oblicze. Z niecierpliwością czekamy na informację, kto i z jakich krajów wystąpi w czasie wielkiego finału.

które zapewnia rozrywkę przyszłym absolwentom

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

W ciągu najbliższych dni Jury przesłucha nadesłane nagrania i wybierze najlepszą szóstkę, którą między 15 a 17 marca usłyszymy na scenie krakowskiej Rotundy. Jurorka Ola Trombola już ma swoich faworytów: „Jestem mega podbudowana różnorodnością zespołów, które zgłosiły się do PKS-u.”.

już od 15 edycji.

W oczekiwaniu na werdykt pragniemy przedstawić Gwiazdy 10. edycji PKS Festivalu.

W tym roku bal organizowany przez NZS UEK, odbył się przy ulicy Dobrego Pasterza 124, gdzie mieści się, zapewniający wysoki standard imprezy, czterogwiazdkowy Hotel Swing. Tegoroczna odsłona tego wydarzenia uświetniona została przez przedstawicieli władz naszej Alma Mater: rektora Prof. UEK dr hab. inż. Andrzeja Chochóła oraz prodziekana WEiSM Prof. UEK dr hab. Krzysztofa Firleja. Obecne były również władze NZS oraz przedstawiciele innych organizacji studenckich na UEKu: Parlamentu Studenckiego i ESN.

W pierwszy dzień – 15 marca wystąpi Power of Trinity. 16 marca należeć będzie do niemieckiego Yellow Umbrella oraz KaCeZeta & Fundamentów, którzy przeniosą publiczność w rytmu reggae. 17 marca w Krakowie wystąpi Kapela ze Wsi Warszawa oraz Jury ogłosi zwycięzcę 10. PKS Festivalu.

O godzinie 23 odbył się pierwszy konkurs, podczas którego za nadmuchanie i utrzymanie w czasie tańca jak największej ilości baloników, zwycięska para otrzymała bilety na wycieczkę do Czarnobyla. Po konkursie nadszedł czas na połączony z degustacją pokaz robienia sushi. Podczas gdy panowie z restauracji Sushi Square układali ryż, zawijali algi i kroili kawałki ryb, uczestnicy balu podchodzili i częstowali się tym orientalnym przysmakiem. Gdy nadeszła północ, na salę wje78

www.uek.krakow.pl

Bilety jednodniowe: ÎÎ Ulgowe: Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego - 15 zł/dzień ÎÎ Studenci spoza Uniwersytetu Jagiellońskiego - 20 zł/dzień ÎÎ Normalne - 30 zł/dzień

Karnety na 3 dni: ÎÎ Ulgowe: ÎÎ Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego - 40 zł ÎÎ Studenci spoza Uniwersytetu Jagiellońskiego - 50 zł ÎÎ Normalne - 60 zł

Wszelkie aktualności zamieszczane są na www.pksfestival.com oraz na

Goście bawili się przy muzyce granej na zmianę przez DJa oraz zespół, którzy z powodzeniem dbali o to, aby parkiet był zawsze pełny. Bal wystartował uroczyście o godzinie 20.30, kiedy to rektor zaszczycił uczestników przemówieniem i wzniósłszy toast, oficjalnie rozpoczął imprezę. Wszyscy obecni wychyliwszy swoje kieliszki ustawili się na parkiecie, odtańczyli pięknego, staropolskiego poloneza i można było pomyśleć, iż to sam Jankiel przygrywa tańczącym na swoich cymbałach. Drugim tańcem otwierającym Bal Magistra był walc wiedeński, podczas którego pięknie wyglądały wirujące sukienki i błyskające buty, mimo, że tylko kilka par zdecydowało się pozostać na parkiecie. Po zakończonych tańcach nie wszyscy zdążyli jeszcze wygodnie usiąść, gdy obsługa zaczęła podawać kolację.

Bilety są dostępne w CK Rotunda oraz w sieci Ticketpro:

facebook.com/FestivalPKS

Szczegółowych informacji udziela Rzecznik Prasowy 10. edycji PKS Festivalu Martyna Kisielewska m.kisielewska@pksfestival.com +48 609 483 348

PKS Festival to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez muzycznych Stowarzyszenia Centrum Kultury „Rotunda”, a także w świadomość krakowskich studentów. Do tej pory festiwal miał zasięg ogólnopolski, jubileuszowa10 edycja będzie międzynarodową. chał olbrzymi tort, który został pokrojony przez rektora i podany gościom. Po wysoce kalorycznym posiłku należało tę energię jakoś spożytkować i znów nie zawiódł zespół, który swoją skoczną muzyką porwał do tańca prawie wszystkich gości na balu. Zabawa trwała w najlepsze, kiedy odbyły się jeszcze dwa konkursy, podczas których wyłoniono Króla i Królową Balu Magistra. Wszystkie te wydarzenia złożyły się na niesamowitą atmosferą, jaka panowała na balu przez całą noc. Parkiet pozostawał pełny przez prawie cały czas, zatańczono belgijkę i nawet jeśli ktoś nie potrafił jej zatańczyć, to szybko się nauczył. Bawiono się do końca ostatniej piosenki, a nawet

dłużej, gdyż udało się namówić Dja na dwa kolejne ostatnie utwory. Część gości jednak nie chciała pogodzić się z końcem tak wspaniałej imprezy i została na sali śpiewając. W końcu zadowoleni uczestnicy rozeszli się do domów. Po raz kolejny Bal Magistra okazał się sukcesem, czego dowodem są szerokie uśmiechy uczestników i ich gratulacje dla organizatorów z NZS. To zarówno uroczyste i szalone wydarzenie będzie wspomnieniem, którego absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nigdy nie zapomną Tomasz Kędzia

Cel pozostał niezmienny - promowanie twórczości młodych, debiutujących artystów poprzez umożliwienie im występu na profesjonalnej scenie muzycznej. Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 2004 roku pod nazwą: Przegląd Studenckich Zespołów Amatorskich. Było to spotkanie muzyków z obszaru całej Małopolski.Od 2006 roku PKS odbywa się w Centrum Kultury „Rotunda”, a od 2007 roku ma rangę wydarzenia ogólnopolskiego. W 2008 roku poza możliwością pokazania się szerszej publiczności, młodzi artyści mogli brać udział w warsztatach i spotkaniachz wykwalifikowanymi muzykami. Założeniem było, aby początkujący muzycy mogli podnieść swoje kwalifikacje i dowiedzieć się od doświadczonych kolegów, co może ich czekać na dalszych etapach kariery. Warsztaty muzyczne prowadzili między innymi Grzegorz Gryboś i Roman Ślazyk. W 2011 roku organizatorzy stworzy-

li możliwość uczestniczenia w otwartych warsztatach oraz zapoznania się z historią muzyki dzięki udziałowi w projekcji dokumentu „Beats of Freedom – Zew Wolności”, której towarzyszyła dyskusja z jego twórcami – Wojtkiem Słotą i Leszkiem Gnoińskim. W czasie dziewięciu edycji, poza zespołami studenckimi startującymi w konkursie, w „Rotundzie” grały także formacje zagraniczne (takie jak pochodzący z Wilna The Fly). Każdego roku finałowe koncerty uświetniają występy gwiazd. Gościliśmy już między innymi: Andrzeja Smolika, Sangura, Świetliki, Translola, Oszibaracka, L.Stadt, Tymon Tymański & The Transistors oraz Łąki Łan. PKS Festival nie ogranicza muzyków w żaden sposób. Nie jest dla nas ważne,jaki rodzaj muzyki reprezentują zgłaszające się na przegląd zespoły, ani jaki staż na rynku muzycznym posiadają. Najważniejsze, aby potrafili rozruszać festiwalowy autobus! Dlatego właśnie nasze jury składa się z profesjonalistów z branży muzycznej, którzy potrafią rozpoznać prawdziwy talent. Do tej pory pomagali nam: Tomasz Buszewski, Piotr Kabaj, Marika, Tymon Tymański, Rafał Żygiel, Jarosław Szubrycht, Michał Figurski, Ewa Langer, Yach Paszkiewicz oraz Krzysztof Skiba.

79


obejrzeć w gmachu

Biblioteki Głównej UEK. Większość z przedstawionych eksponatów pochodzi z trzech krajów: Chin, Japonii i Turcji, choć nie zabrakło także indyjskich akcentów.

do których trafić można tylko dzięki tamtejszym mieszkańcom. Otwarcie wystawy odbyło się 9 stycznia br. Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość skosztować oryginalnych herbat pochodzących z Japonii, Turcji i Chin, a także porozmawiać z uczestnikami wypraw do krajów azjatyckich w ramach wymian studenckich bądź wolontariatu. Dzięki temu studenci planujący wyjazd mogli usłyszeć nie tylko o wrażeniach z podróży, lecz także zapoznać się z informacjami dotyczącymi życia codziennego oraz uzyskać wskazówki na pierwsze dni swojego pobytu w nowym kraju. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty z mahjonga, gry wywodzącej się z Chin.

P

o raz pierwszy doszło do wyjątkowego połączenia sił Koła Naukowego

Rozwoju Osobistego działającego przy katedrze Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego

Bożena Buda Azjatyckie Koło Naukowe

w Krakowie oraz firmy Perła Szkolenia. Ukoronowaniem działań była wspólna organizacja ogólnopolskiej konferencji „Coaching Conference – Coaching – droga do osobistego mistrzostwa”. Konferencja odbyła się 27-28 października 2012 r. na terenie campusu UEK’u.

JUWENALIA UEK 2013 Wyjątkowym punktem w kalendarzu eventowym każdego Studenta powinny być przede wszystkim Juwenalia UEK. Pytacie dlaczego? Jak sama nazwa wskazuje, łacińskie „iuvenalis” oznacza dosłownie „igrzyska młodzieńców”. Trudno więc o bardziej pro-studenckie wydarzenie, znane i celebrowane już w antycznym Rzymie. Pierwsze Juwenalia na ziemiach polskich odbyły się w XV wieku, właśnie w Krakowie. Dlatego też krakowscy studenci winni czuć presję świętowania „Dni Studenta” najlepiej jak tylko potrafią. Tym bardziej, że okazji podczas tegorocznych Juwenaliów UEK nie będzie brakowało. Wiosna obfitować będzie w projekty juwenaliowe, takie jak: Wybory Najmilszych Studentów UEK, X-tremalia, Przegląd Kapel Rockowych, Dance Wave czy Zmagania Wydziałów. Nie może zabraknąć jednak wielkiego finału juwena-

80

www.uek.krakow.pl

Krzesła w układzie teatralnym, scena, prelegent wygłaszający swoją prezentację z wysoko postawionej mównicy. Profesjonalnie? Jak najbardziej, ale zupełnie nie coachingowo. Dlatego organizatorzy konferencji postawili na zupełnie inne, nastawione na relacje i współpracę rozwiązania. Jak mówi Małgorzata Klimczyk, coach, właścicielka firmy PERŁA, „zmiany to nieodłączny element coachingu, jego rdzeń. Dlatego nasza konferencja też będzie pełna zmian”. Siedzenie w kręgach – bez stolików, zmiana miejsc po każdym wystąpieniu, wychodzenie prelegentów do grup, mówienie sobie po imieniu, różnorodność osobowości, stylu i narzędzi prowadzenia wystąpień, to tylko wybrane przykłady. Podczas konferencji uczestnicy poznali zagadnienia związane z coachingiem. Równocześnie mogli doświadczyć elementów sesji coachingowej. Oprócz podstaw teoretycznych, dowiedzieli się m.in. kiedy słoń zaczyna latać, poznali na nowo smak rodzynków i spróbowali odnaleźć granicę między magią, a technologią. Warsztaty przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze. Duże zaangażowanie uczestników było najlepszym potwierdzeniem zadowolenia z przedstawionych prezentacji. W roli prelegentów wystąpili coachowie zrzeszeni w ICF – International Coaching Federation, a należeli do nich: Małgorzata Klimczyk, Celestyna Osiak, Jakub Rozbicki, Grażyna Słomska, Joanna Zawada – Kubik oraz dr Ewa Mukoid.

upłynęła pod znakiem dobrej zabawy w klubie studenckim ZAUEK. Pomimo śniegu za oknem atmosfera była naprawdę gorąca. Dwudniowe, intensywne obrady zakończyły się miłym akcentem. Dla każdego darmowa sesja coachingowa, a dodatkowo liczne nagrody, ufundowane przez naszych sponsorów, które można było zdobyć podczas losowania. Konferencję zwieńczyło posadzenie drzewka przez studentów na terenie Kampusu Uniwersytetu, jako praktyczny wyraz zastosowania koncepcji myślenia systemowego oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu. I w ten sposób wszyscy, którzy wzięli udział w konferencji stali się żywym przykładem słów Mahatmy Gandhiego „Sam stań się zmianą, którą chcesz zobaczyć u innych”. To jest właśnie mistrzowska droga mistrza, a coach i coaching jest tylko tłem. Jako Koło Naukowe Rozwoju Osobistego chcielibyśmy z tego miejsca podziękować wszystkim tym, dzięki którym odbyła się konferencja. Zapraszamy na następne wydarzenia organizowane przez nas. Pamiętaj! Nie może Cię zabraknąć. Koło Naukowe Rozwoju Osobistego

Sesje plenarne zakończyły się warsztatami promowanymi pod hasłem: FUN is FUNdaMENTAL. Wszyscy ćwiczyli w praktyce jak to jest robić coś nowego lub innego, doświadczać zmiany w sposób lekki, ciekawy oraz zabawny i czerpać z tego mądrość. Bazą do eksperymentowania były gry coachingowe takie jak: wspinanie po linie, ćwiczenia w basenie, szachy – droga niespodzianek, mowa stroju – twoja tożsamość, coachingowo-filmowo, The Coaching Game, coaching zespołowy, teatralna metoda zmiany zachowań. Sobotnia noc

liowego świętowania w postaci Koncertu Głównego. W tym roku wyjątkowego, bo aż dwudniowego (14 i 15 maja)! Dzięki zgodzie JM Rektora UEK i determinacji Organizatorów wydarzenia, na terenie Kampusu zagra dwa razy więcej artystów, a impreza przybierze formę festiwalową. Ogłaszanie gwiazd już się rozpoczęło – pierwszym znanym zespołem, który wystąpi na scenie Juwenaliów UEK jest Vavamuffin. Teraz pozostaje jedynie uzbroić się w odrobinę cierpliwości, ponieważ kolejne ogłoszenia już wkrótce.

fot. Magda Kowalska

tytule można

Dzięki współpracy naszego Uniwersytetu z wieloma uczelniami zagranicznymi, studenci mają możliwość odwiedzenia wielu krajów, w tym także krajów azjatyckich. To właśnie chęć wypromowania Azji jako kierunku wymian studenckich stała się inspiracją do stworzenia niniejszej wystawy. Choć wiele z prezentowanych przedmiotów ma charakter pamiątki, nie brakuje drobiazgów używanych w codziennym życiu – przykładowo, wśród biżuterii indyjskiej znajdują się także ozdoby ze złota, nakładane tradycyjnie przez pannę młodą do ślubu. Zaprezentowane zdjęcia zostały zrobione przez studentów naszej Uczelni – byłych i obecnych członków Azjatyckiego Koła Naukowego. Przedstawiają nie tylko miejsca najbardziej popularne w danym państwie, ale także te mniej znane, omijane przez przewodników,

fot. Rafał Cygan

STUDENCI UEK

ystawę o takim

Październikowe zatrzęsienie coachingowe.

STUDENCI UEK

W

AZJA OCZAMI STUDENTÓW

81


w dniu 10 grudnia 2012r. Jego Magnificencja Rektor

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, wręczył uroczyście certyfikaty oraz wyróżnienia dla jednostek, które w ostatnim roku akademickim podjęły działania na rzecz wparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnością. Z kilkunastu jednostek, które zgłosiły się do procedury certyfikacji pięć otrzymało Certyfikat Katedry

Przyjaznej Osobom z Niepełnosprawnością, uzyskując wymaganą liczbę punktów. Certyfikaty otrzymały: Katedra Filozofii, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Psychologii i Dydaktyki, Katedra Systemów Obliczeniowych, Studium Języków Obcych.

Każda z jednostek, która otrzymała certyfikat, obok dokumentu certyfikującego, otrzymała też specjalną tabliczkę, którą można zamocować na ścianie obok pokoju Kierownika Katedry/Studium lub Sekretariatu, a która informuje o przyznanym certyfikacie. Certyfikaty przyznawane są na dwa lata. Aby mieć prawo do dalszego wykorzystywania tabliczki i zaszczytnego tytułu Katedry Przyjaznej Osobom z Niepełnosprawnością jednostka musi ponownie po upływie dwóch lat złożyć odpowiednie dokumenty, pozwalające wznowić procedurę certyfikacji. Instancją decydującą o przyznaniu certyfikatu KatPON jest Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą: Prorektor ds. Kształcenia i Studentów, po jednym przedstawicielu z każdej Rady Wydziału, Przewodniczący Komisji Senackiej ds. Dydaktyki, Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, przedstawiciel Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, przedstawiciel Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych.

www.uek.krakow.pl

W imieniu wszystkich studentów z niepełnosprawnością oraz swoim własnym serdecznie gratuluję wyróżnionym Katedrom. Prof. UEK Janina Filek Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Kadencja członków Kapituły wchodzących w skład organów uczelni trwa 4 lata, natomiast przedstawiciela Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych 1 rok. Wyróżnienie za prowadzenie aktywnej polityki wsparcia na rzecz studentów z niepełnosprawnością przyznano: Katedrze Analiz Strategicznych Katedrze Europejskiej Integracji Społecznej Katedrze Finansów Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej Katedrze Prawa Katedrze Procesu Zarządzania Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim Warto w tym miejscu przypomnieć, że celem zasadniczym i nadrzędnym projektu certyfikacji KatPON jest Wsparcie edukacyjne studentów z niepełnosprawnością, zaś celami szczegółowymi: zwiększenie dostępności UEK dla obecnych i potencjalnych studentów z niepełnosprawno-

82

ścią, poprzez ograniczanie i eliminację barier (architektonicznych, organizacyjnych, edukacyjnych oraz mentalnych) występujących na Uczelni; zwiększenie świadomości pracowników UEK dotyczącej potrzeb i oczekiwań studentów z niepełnosprawnością; utrwalenie społecznego wizerunku UEK jako uczelni przyjaznej osobom z niepełnosprawnością. Szczegółowe informacje o zasadach przyznawania certyfikatów zamieszczone są na stronie internetowej Biura ds. Osób Niepełnosprawnych www.bon.uek.krakow.pl.

P

o raz pierwszy w jednym miejscu spotkało się 30 osób reprezentujących 5 uczelni,

aby pokazać swoją sprawność fizyczną. Trójka odważnych śmiałków z UEK-u wyruszyła w środę 5 grudnia 2012 r. na trzydniową Olimpiadę ON do Częstochowy. Założenia były jedne, aby godnie reprezentować naszą Uczelnię i nasze Miasto.

Po przybyciu na miejsce zapoznaliśmy się z bardzo napiętym harmonogramem pobytu. Pierwsze parę minut w nowym miejscu i z nowymi osobami były nieśmiałe, ale dzięki otwartości gospodarzy szybko poczuliśmy się jak u siebie. Po zakwaterowaniu w akademiku „Maluch” (ale taki malutki nie był) poszliśmy na kolację, której się już nie mogliśmy doczekać – głodni po podróży. Następnie zostaliśmy zaproszeni na oficjalne otwarcie olimpiady i przedstawienie jej szczegółów. Organizatorzy imprezy zaskoczyli nas swoim zaangażowaniem, gdyż czekał na nas stół zastawiony daniami z zimnej płyty. Mieliśmy wrażenie, że jesteśmy na weselu, brakowało tylko pary młodej i tortu. Zaserwowano nam bowiem także ciepłe dania, a wśród nich nawet Bogracz. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe gadżety Politechniki Częstochowskiej i Międzywydziałowego Koła Integracji i Wsparcia „FENIKS”.

tanci niestety nie zajęli żadnego punktowanego miejsca, „ale co się odwlecze to nie uciecze…”. Tego samego dnia Pan Adam Stępniak - Prezes Zarządu KU AZS Politechniki Częstochowskiej, a zarazem koordynator całej olimpiady, zaproponował wszystkim uczestnikom udział w meczu siatkówki w nowo otwartej hali „Polonia” w Częstochowie, gdzie następnego dnia miał się odbyć mecz Wkręt-met AZS Częstochowa – Indykpol AZS Olsztyn. Byliśmy zaskoczeni taką niespodziewaną propozycją, a ponadto koszt dodatkowego dnia ponieśli organizatorzy. Wieczorem udaliśmy się do Klubu „Porter” na konkurencję bilard. Zostaliśmy podzieleni na kategorie: kobiety i mężczyźni. Z naszej „trójki” jedynie Patrycja Kisza zdołała uplasować się na podium, zajęła trzecie miejsce (gratulujemy). Po bilardzie zakończyliśmy dzień w klubie „Mohito”.

III dzień Olimpiady Zawody w trzecim dniu zaczęły się od ping-ponga, ale żaden z naszych reprezentantów nie wziął w nich udziału. (Czy coś się stało?). Następnie udaliśmy się na nową halę na mecz siatkówki, rozgrywany przez naszych sportowców: Częstochowa – Reszta Świata. Wygrali gospoda-

rze, ale walczyliśmy dzielnie. Następnie wybraliśmy się na wspomniany mecz siatkówki pomiędzy Wkręt-met AZS Częstochowa, a Indykpol AZS Olsztyn – tym razem już w roli kibiców. Pomimo zaciętej walki w pierwszym secie wygrali przyjezdni. Po meczu zostaliśmy zaproszeni na kolację (ale nie na stołówkę, lecz do restauracji, gdzie zaserwowano nam placek po węgiersku). Czwarty dzień to już tylko wykwaterowywanie i żegnanie się z uczestnikami (na szczęście obyło się bez łez). Podziękowania należą się przede wszystkim Panu Adamowi Stępniakowi – Prezesowi Zarządu KU AZS Politechniki Częstochowskiej za wspaniałą oprawę olimpiady i za zaproszenie na mecz. W następnej kolejności Pani mgr Annie Hercog – Koordynator ds. studentów niepełnosprawnych za to, że tak emanowała pozytywną energią. Podziękować należy również Przewodniczącemu Międzywydziałowego Koła Integracji i Wsparcia „FENIKS” – Emilowi Smolińskiemu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak wspaniałą atmosferę. Patrycja Kisza (ZSN UEK) Wojciech Piątek (ZSN UEK)

II dzień Olimpiady

Certyfikat; u góry: wzór tabliczki

W drugim dniu od rana odbywały się zawody zaczynając od piłkarzyków. Możemy się już pochwalić, że nasi reprezentanci Wojciech Piątek oraz Paweł Kwapień zajęli II miejsce – srebro: nasze gratulacje (wiernie im kibicowałam). Następna konkurencja bowling (kręgle) odbywała się w klubie, gdzie udział w tych zmaganiach wzięli prawie wszyscy uczestnicy, a pozostali wiernie im kibicowali. W tych rozgrywkach nasi reprezen-

fot. Sebastian Jagodziński

BIURO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

P

odczas posiedzenia Senatu

I Ogólnopolska Olimpiada Studentów Niepełnosprawnych o Puchar JM Rektora Politechniki Częstochowskiej

BIURO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Certyfikaty i wyróżnienia dla Katedr Przyjaznych Studentom z Niepełnosprawnością

Wspólne zdjęcie uczestników Olimpiady

83


S P O RTOW Y U E K

kademickie Mistrzostwa Małopolski to cykl rozgrywek znany dotąd pod nazwą Małopolska Liga Akademicka. Jest to pierwszy szczebel zmagań międzyuczelnianych, a zarazem (w niektórych dyscyplinach) eliminacje do Turniejów Półfinałowych Akademickich Mistrzostw Polski. Studenci UEK startują ze zmiennym szczęściem. Odnosimy sukcesy, są miłe niespodzianki, ale niestety nie brakuje też rozczarowań. Poniżej prezentujemy pełne zestawienie dotychczasowych wyników zespołów AZS UEK.

Biegi Przełajowe (klasyfikacja drużynowa po I rzucie zawodów) Kobiety

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Mężczyźni

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

AZS AWF AZS AGH AZS UP AZS CM UJ AZS PK AZS UJ AZS UR AZS UEK AZS AWF AZS AGH AZS UP AZS UR AZS PK AZS UEK AZS UJ AZS CM UJ

442 pkt 350 261 235 231 185 116 110 388 pkt 331 318 308 296 196 187 16

Dwubój siłowy mężczyzn (klasyfikacja drużynowa po I rzucie) 1. AZS AGH 176 pkt 2. AZS PK 139 3. AZS UEK 125 4. AZS UR 105 5. AZS UJ 103 6. AZS KA 35

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Mężczyźni

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 2. 3.

Drużyna

AZS AGH AZS UEK AZS AWF

Punkty

Narciarstwo alpejskie (klasyfikacja drużynowa po I rzucie) Kobiety

Gole

9 4 4

12 – 7 3–7 7–8

Ćwierćfinał: AZS WSZiB – AZS UEK 4:0 AZS UEK – AZS WSZiB 9:2

AZS UR AZS AGH AZS AWF AZS UJ AZS UP AZS UEK AZS PK AZS ASP

140 pkt 118 90 87 71 52 44 Niekl.

Półfinał: AZS AGH – AZS UEK 4:0 AZS UEK – AZS AGH 4:4 Judo mężczyzn (klasyfikacja drużynowa po I rzucie) 1. AZS UEK 31 pkt 2. AZS AGH 27 3. AZS PK 20,5 4. AZS AWF 14 5. AZS UJ 13 6. AZS UR 9,5 7. AZS KA 9 8. AZS CM UJ 7 9. AZS UP 6,5 10. AZS PWSZ Tarnów 3

AZS AGH AZS UJ AZS UR AZS AWF AZS UEK AZS PK AZS ASP AZS CM UJ

435 pkt 328 300 212 195 193 83 37

1. 2. 3. 4.

Drużyna

AZS KA AZS AGH AZS UEK AZS CM UJ

Mecze

3 2 2 2

Punkty

6 3 3 2

Koszykówka mężczyzn Faza grupowa: AZS UEK – AZS KA 89:56 AZS UEK – AZS UP 80:36 AZS UEK – AZS PWSZ Tarnów 65:76 AZS UJ – AZS UEK 93:69 AZS UEK – AZS WSZiB 74:64 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Drużyna

AZS UJ AZS PWSZ Tarnów AZS UEK AZS KA AZS WSZiB AZS UP

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

AZS AWF AZS UJ AZS UEK AZS CM UJ AZS UP AZS AGH AZS UR AZS PK

Mężczyźni

Koszykówka kobiet Faza grupowa: AZS UEK – AZS CM UJ 61:47 AZS KA – AZS UEK 59:36

Ergometr wioślarski (klasyfikacja po II rzutach) Kobiety

Futsal mężczyzn Faza grupowa: AZS AWF – AZS UEK 0:0 AZS AGH – AZS UEK 2:1 AZS UEK – AZS AWF 2:1 AZS UEK – AZS AGH 0:4

Mecze

5 5 5 5 5 5

Punkty

10 9 8 7 6 5

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

133 pkt 124 113 78 67 66 54 28

AZS AGH AZS PK AZS UJ AZS AWF AZS UEK AZS CM UJ AZS UR AZS WSZiB

163 pkt 135 121 110 86 79 57 32

Piłka ręczna mężczyzn AZS UEK – AZS PK 28:20 AZS UEK – AZS UJ 22:25 AZS AWF – AZS UEK 27:22 AZS AGH – AZS UEK 28:24 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Drużyna

AZS AGH AZS UJ AZS AWF AZS UEK AZS PK AZS UR

Punkty

8 8 4 2 2 0

Snowboard (klasyfikacja drużynowa po I rzucie) Kobiety

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Mężczyźni

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

AZS UJ AZS UEK AZS AWF AZS PK AZS UR AZS AGH AZS UP AZS CM UJ AZS AWF AZS AGH AZS UEK AZS UJ AZS PK AZS UR AZS UP AZS CM UJ

126 pkt 98 93 93 80 43 33 31 121 pkt 114 104 81 66 43 38 32

Siatkówka kobiet Faza grupowa AZS UEK – AZS UR 2:0 (25:17; 29:27) AZS AWF – AZS UEK 2:0 (25:10; 25:20) AZS PK – AZS UEK 2:0 (25:21; 25:19) AZS UEK – AZS UJ 0:2 (14:25; 33:35) Drużyna

1. 2. 3. 4. 5.

AZS AWF AZS UJ AZS UR AZS PK AZS UEK

Mecze

Punkty

4 4 4 4 4

8 6 5 5 5

Sety

8:0 5:5 4:5 3:6 2:6

Siatkówka mężczyzn Faza grupowa AZS UEK – AZS CM UJ 2:0 (25:11; 25:18) AZS PK – AZS UEK 1:2 (21:25; 25:17; 9:15) AZS UEK – AZS WSZiB 2:0 (25:11; 25:20) AZS UP – AZS UEK 0:2 (14:25; 18:25) AZS UEK – AZS AGH 2:1 (17:25; 25:20; 15:11)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Drużyna

AZS UEK AZS AGH AZS PK AZS UP AZS CM UJ AZS WSZiB

Mecze

5 5 5 5 5 5

Punkty

10 9 8 7 6 5

Pływanie (klasyfikacja drużynowa po I rzucie) Kobiety

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Mężczyźni

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

AZS AGH AZS AWF AZS UJ AZS CM UJ AZS UEK AZS PK AZS UP AZS UR AZS AGH AZS PK AZS UJ AZS CM UJ AZS AWF AZS UP AZS UEK AZS UR

282 pkt 274 251 205 189 174 102 73 312 pkt 216 209 157 147 103 87 71

Tenis stołowy Kobiety

AZS UEK – AZS AWF AZS UR – AZS UEK AZS UJ – AZS UEK AZS UEK – AZS PK Mężczyźni AZS UEK – AZS AWF AZS UR – AZS UEK AZS UJ – AZS UEK AZS UEK – AZS PK

2:8 2:8 4:6 10:0 6:4 2:8 4:6 10:0

Piłka nożna Runda jesienna: AZS UEK – AZS UJ 3:0 AZS AGH – AZS UEK 3:5 AZS UEK – AZS KA 8:2 AZS PK – AZS UEK 1:2 AZS UEK – AZS UP 4:1 AZS UR – AZS UEK 2:2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Drużyna

AZS PWSZ Nowy Sącz AZS UEK AZS AGH AZS UR AZS PK AZS KA AZS UJ AZS UP

Mecze

6 6 7 7 7 7 7 7

18 16 12 11 9 7 6 0

Piłka ręczna kobiet AZS UEK – AZS PK 14:22 AZS AWF – AZS UEK 27:11 AZS AGH – AZS UEK 21:17

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Drużyna

AZS AWF AZS AGH AZS UJ AZS PK AZS UR AZS UEK

Punkty

8 6 7 2 1 0

Nasze narciarki zajmują wysokie 3. miejsce. W środku Maja Swinder – zwyciężczyni I rzutu zawodów 84

www.uek.krakow.pl

85

S P O RTOW Y U E K

A

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA MAŁOPOLSKI – PODSUMOWANIE


S P O RTOW Y U E K

P Wyraźnie widać, że Ekonomistki ustabilizowały formę na wysokim poziomie. Ich gra zaczęła się zazębiać bez względu na to, kto przebywa na boisku. Ma to odzwierciedlenie w osiąganych wynikach. 6 kolejnych zwycięstw pozwoliło nam wskoczyć na 3. miejsce. Do wicelidera z Polic tracimy zaledwie 3 punkty, natomiast nad niżej klasyfikowanymi ekipami mamy już bezpieczną przewagę. Z całą pewnością największym wydarzeniem ostatnich tygodni był pojedynek z Chemikiem Police. Jest to główny faworyt do awansu, który w swoim składzie posiada byłe i aktualne reprezentantki Polski, Francji i Serbii. Ta plejada gwiazd nie sprostała zespołowi UEK. Mecz w naszej hali przyciągnął tłumy kibiców, a po zdobyciu ostatniego punktu nastąpiła eksplozja radości. Należy tutaj zaznaczyć, że swój udział w tych sukcesach mają również kibice. W aktywny doping zaangażowała grupa studentów, którzy przygotowują na spotkania specjalne oprawy. Nie zabrakło ich także na meczu wyjazdowym w Mielcu. Nie brakuje im też inwencji twórczej, gdy przychodzi do wymyślania piosenek. To dodaje całemu spotkaniu koloryt i dawkę dobrego humoru.

S

ierwszoligowe siatkarki AZS UEK mogą pochwalić się bardzo dobrą passą. Eliteski są niepokonane od 6 spotkań, a z ostatnich 9 wygrały 8. Dzięki temu awansowaliśmy na 3 miejsce w ligowej tabeli.

Stosujmy się do znaków drogowych występujących na terenie Kampusu UEK

zanowni czytelnicy przy wjeździe na teren Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie od strony ulicy Rakowickiej oraz od strony ulicy Beliny-Prażmowskiego na bramach wjazdowych zostały umieszczone znaki drogowe „zakaz wjazdu” oraz stosowne tabliczki pod znakiem.

Eliteski AZS UEK Kraków – AZS WSBiP KSZO Ostrowiec Św. 3:2 (17:25; 26:28; 25:17; 25:16; 15:8) Eliteski AZS UEK Kraków – Budowlani Budlex Toruń 3:0 (25:18; 25:22; 25:10) Eliteski AZS UEK Kraków – AGH Galeco Wisła Kraków 2:3 (27:25; 25:17; 21:25; 22:25; 13:15) Stal Mielec – Eliteski AZS UEK Kraków 0:3 (18:25; 13:25; 19:25) Eliteski AZS UEK Kraków – KS Murowana Goślina 3:0 (25:14; 25:23; 25:19) Eliteski AZS UEK Kraków – Sparta Warszawa 3:0 (25:12; 25:12; 25:5) Eliteski AZS UEK Kraków – Chemik Police 3:1 (25:20; 14:25; 25:20; 26:24) Eliteski AZS UEK Kraków – SMS PZPS Sosnowiec 3:0 (25:14; 25:20; 25:19) Eliteski AZS UEK Kraków – Silesia Volley 3:0 (25:22; 25:21; 25:20) ÎÎ znaki zakaz wjazdu

Tabela I Ligi Siatkówki Kobiet (stan na 12.02.2013) M-ce 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Drużyna Jedynka Aleksandrów Łódzki Chemik Police Eliteski AZS UEK Kraków AZS WSBiP KSZO Ostrowiec Św. Silesia Volley Mysłowice/Chorzów AGH Galeco Wisła Kraków KS Murowana Goślina Wieżyca 2011 Stężyca Budowlani Budlex Toruń Stal Mielec SMS PZPS Sosnowiec Sparta Warszawa

Mecze 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Punkty 50 45 42 36 36 30 29 24 24 13 13 0

ÎÎ zakaz zatrzymywania na terenie UEK

Ubezpieczenia NNW

Wszystkich studentów, którzy chcą się ubezpieczyć od następstw nieszczęśliwych wypadków na rok akademicki 2012/2013 pragniemy poinformować, że wznowiliśmy ubezpieczenia. W związku z licznymi prośbami uruchomiliśmy nową formę ubezpieczania. Od 14 stycznia 2013 roku można się ubezpieczyć tylko i wyłącznie przez internet.

Należy zatem przypomnieć, co ten znak oznacza. Otóż według § 17. 1. Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz.U. 2002. 170.1393) oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia. W przypadku UEK jest to zakaz wjazdu na terenem uczelni osób nieuprawnionych. Osoby uprawnione to takie, które posiadają elektroniczne identyfikatory otwierające podnoszone szlabany drogowe. Chciałem w tym miejscu dodać, że uprawnienie do wjazdu na teren Uczelni nie oznacza uprawnienia do zatrzymywania się i parkowania na terenie Uczelni. Następnym znakiem wartym omówienia jest znak B-36, „zakaz zatrzymywania się”. Według § 28. 2. Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz.U. 2002.170.1393) oznacza on zakaz zatrzymania pojazdu w miejscu umieszczenia znaku. Zatrzymanie pojazdu

- unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów. Zakaz wyrażony znakiem B-36 dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje. Zarządca drogi, w tym przypadku Pan Rektor, zlecił podległym służbom ustawienie tych znaków w celu uporządkowania ruchu pojazdów na terenie kampusu. Przypominam, że należy stosować się do tych znaków. Wobec osób nieprzestrzegających oznakowania obowiązującego na terenie kampusu może być zastosowane postępowanie mandatowe, takie samo jak wobec osób niestosujących się do obowiązującego oznakowania na drogach publicznych. Postępowanie mandatowe mogą stosować służby do tego uprawnione (Policja). Myślę, że użytkownicy dróg na terenie kampusu ze zrozumieniem podejdą do obowiązującego oznakowania. Przecież wszystkim nam pracownikom tak szacownej Uczelni zależy na tym, by prawo było szanowane oraz by nasze pojazdy parkujące na terenie UEK były bezpieczne. Pełnomocnik Rektora ds. Bezpieczeństwa dr Mariusz Rozwadowski

JUŻ JEST, ÓSMY NUMER

Krakowskiego Semestralnika Studentów Niepełnosprawnych (KSSN)

– czyli gazety kierowanej do studentów, zwłaszcza niepełnosprawnych, ale również do pracowników uczelni oraz uczniów i nauczycieli szkół średnich. GAZETĘ TWORZĄ przede wszystkim STUDENCI przy współpracy Biur ds. ON, Pełnomocników Rektorów ds. ON oraz Zrzeszeń Studentów Niepełnosprawnych ich uczelni. W NUMRZE PRZECZYTACIE m.in. o tym: jakie wyzwania stawia przed nami ratyfikowana Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, dlaczego student to najlepsza inwestycja i jakie będą dalsze losy dotacji MNiSzW oraz jej wpływ na warunki studiowania osób z niepełnosprawnościami. Oprócz tego piszemy o tym, który kraj obok Polski i dlaczego nie transmitował w TV paraolimpiady w Londynie. Dowiecie się również jak ważny dla osób nie(do)słyszących był zakończony niedawno program Pitagoras 2007. Nie brak też solidnej dawki sportu, rekreacji oraz kultury i sztuki, a także relacji i zapowiedzi spotkań, konferencji, imprez dla studentów niepełnosprawnych oraz wielu użytecznych informacji (np. o ulgach komunikacyjnych).

Wersja drukowana gazety jest dostępna ZA DARMO w Biurach ds. ON i Zrzeszeniach uczelni, wchodzących do Redakcji. Istnieje możliwość wydruku w alfabecie Brajla – wystarczy kontakt z Redakcją. Dostępna jest również WERSJA ELEKTRONICZNA i tekstowa: na płytach DVD oraz na stronie internetowej www.kssn.pl, umożliwiająca przeczytanie gazety także przez osoby niewidome. Gorąco zachęcamy do czytania! UWAGA !!! strona internetowa www.kssn.pl w NOWEJ ODSŁONIE GRAFICZNEJ !!! KLIKNIJ, PRZECZYTAJ, NAPISZ! Z pozdrowieniami od całej Redakcji KSSN

Więcej informacji na stronie Parlamentu Studenckiego www.psuek.pl oraz na facebook’u.

86

www.uek.krakow.pl

87

KO M U N I K AT Y

6 WYGRANYCH Z RZĘDU


PXB

BO Æ‚ F J # [ &MB

OJF O F J [ DPE K B I D ÕX K P T’V C F QS[ MJTUZ QPO

EP

E QU P


NOWE GRUPY

GRATIS

STYCZEĹƒ I LUTY

+RAKĂ?W UL 0ODWALE I OBOK a"AGATELIq TEL

!

Angielski Hiszpański Niemiecki Włoski Francuski Rosyjski

WWW PROFI LINGUA PL

Wolne miejsca na wszystkich poziomach


PKOP_Staz_190x127.indd 1

13-01-10 12:07


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.