Kurier UEK nr 1 (40), styczeń 2011

Page 1

21. Wieczór Kolęd

UEK

SPOŁECZNIE i CHARYTATYWNIE

E U RO Nie w 2012: stracszystk one! o

na UEK

nowy kierunek

Rachunkowość i controlling

doktorem honorowym Grand Valley State University

uczelnią przyjazną

Magistra 2011

Prof. Roman Niestrój, Rektor UEK,

UEK

Studencki Projekt Bal Roku

pracodawcom

Parlament Studencki

CSR UEK Myślenicki

Jak w pełni wykorzystać okres studiów?

ISSN 1689-7757 Nr 1 (40) Styczeń 201 1

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

tryumf DOMINANTY

się rozkręca!


SŁOWO REKTORA

oprac. graficzne: Jarosław Szczurek

Spis treści

Adres redakcji: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków budynek „Księżówka”, pok. K9 tel. 012 293 58 34 e-mail: gazeta@uek.krakow.pl

Redakcja: Małgorzata Strakowska-Szczurek Łukasz Salwarowski

Skład i opracowanie graficzne: Jarosław Szczurek

Zdjęcia: Rafał Cygan

Druk: DRUKARNIA LEYKO Sp. z o.o. ul. Romanowicza 11 30-702 Kraków

ISSN 1689-7757 Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Nakład: 3500 egzemplarzy Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i zmian redakcyjnych nadsyłanych artykułów oraz zmiany ich tytułów.

2

Słowo Rektora..................................................................................................................................................... 3 Prof. Roman Niestrój, rektor UEK, doktorem honorowym Grand Valley State University. ...................................................................... 4 Nominacja profesor Anny Karwińskiej. ..................................................................................................... 6 Nagrody.................................................................................................................................................................. 7 Studencki Projekt Roku................................................................................................................................... 8 Wydarzenia........................................................................................................................................................... 9 21. Wieczór Kolęd.............................................................................................................................................. 10 Bezmiar wzajemnych życzeń......................................................................................................................... 11 UEK społecznie i charytatywnie.................................................................................................................. 12 Rachunkowość i controlling – nowy kierunek na UEK....................................................................... 14 Warto wiedzieć.................................................................................................................................................. 15 Podstawy przedsiębiorczości – studia po dyplomowe dla nauczycieli....................................... 16 Podnieś kwalifikacje z Krakowską Szkołą Biznesu UEK. ................................................................... 17 Integracja V edycji Programu International MBA. ............................................................................... 17 Katedra Filozofii – zmiany i wydarzenia.................................................................................................. 18 30 000 000 podziękowania za zakaz palenia!...................................................................................... 19 Świąteczne spotkanie biur ds. osób niepełnosprawnych.................................................................. 19 Zakręcona. ......................................................................................................................................................... 20 Euro 2012: nie wszystko stracone!............................................................................................................ 22 Konwergencja Polski i Ukrainy. ................................................................................................................... 24 Jak w pełni wykorzystywać okres studiów?........................................................................................... 26 50-lecie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Kragujevcu.................................................. 26 Media..................................................................................................................................................................... 28 Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 r............................................................................ 30 Nowości Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.......................................... 32 Bal karnawałowy w ZOD w Dębicy........................................................................................................... 33 Patronat UEK nad klasą menedżerską w Dębicy ZOD w Wadowicach – spotkanie z nowymi władzami.................................................................... 33 Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. ......................................................................................................... 34 Czytaj on-line!................................................................................................................................................... 36 Zimowy Uśmiech Dziecka............................................................................................................................ 37 Kwestionariusz osobowy Marka Dworaka. ............................................................................................ 38 Modelarzem być…. ........................................................................................................................................... 39 Parlament Studencki..................................................................................................................................... 40 Grunt nieruchomy? Nigdy!......................................................................................................................... 41 Kryzys finansów publicznych a przystąpienie Polski do strefy euro........................................... 42 Spotkanie teorii z praktyką. ........................................................................................................................ 43 Rachunkowość u progu nowej dekady.................................................................................................... 44 Sukces „AUDYTU’’ na Uczelniadzie 2010............................................................................................... 45 Świat bez granic............................................................................................................................................... 46 Rusza 1. Międzyuczelniany Konkurs Wiedzy Turystycznej............................................................... 46 Bal Magistra 2011.............................................................................................................................................. 47 Zima może być niebezpieczna. .................................................................................................................. 48 Czy jesteśmy naprawdę u siebie?. ............................................................................................................ 48 Trudny początek roku. ................................................................................................................................... 50 MLA: Brawa dla narciarzy!. ........................................................................................................................... 50 Ekonomistki zaprezentowały się w Bobowej. ........................................................................................ 51 Grać równo w każdym meczu. .................................................................................................................... 51 Zmagania Młodziczek..................................................................................................................................... 52 Zapowiedzi.......................................................................................................................................................... 52 Reklama................................................................................................................................................................ 54 Patronat UEK..................................................................................................................................................... 55

www.uek.krakow.pl

Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce kolejny numer „Kuriera”, będący podsumowaniem pierwszego miesiąca nowego roku i ostatnich wydarzeń grudnia. Miniony rok zakończył się ważnym dla naszej Uczelni akcentem – po niemal rocznej pracy udało się sfinalizować prace nad Strategią Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011–2020. Korzystając z okazji, na łamach „Kuriera” dziękuję wszystkim członkom zespołu, który pod kierunkiem prof. Zbigniewa Dreslera przygotował projekt strategii. W dniu 6 grudnia 2010 r. Senat UEK na wyjazdowym posiedzeniu w Kopalni Soli „Wieliczka” stosowną uchwałą zatwierdził projekt i tym samym określił perspektywiczną wizję Uczelni i zestaw celów strategicznych, które ukierunkowują działania kierownictwa i całej społeczności uczelnianej w dopiero co rozpoczętej, drugiej dekadzie bieżącego stulecia. Miejmy nadzieję, że świadomość rysujących się wyzwań na tle pogarszających się uwarunkowań działalności szkolnictwa wyższego pozwoli nam zminimalizować ich negatywny wpływ na funkcjonowanie i dalszy rozwój naszej Uczelni. W kontekście skali czekających nas zadań szczególnej wagi nabiera także podjęta z końcem roku decyzja Senatu o ujęciu w planie inwestycyjnym Uczelni na lata 2011–2013 inwestycji pod nazwą Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Projekt będzie realizowany głównie w oparciu o środki finansowe przyznane Uczelni przez Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013. Z satysfakcją odnotowujemy w „Kurierze” także liczne nagrody indywidualne i zbiorowe przyznane pracownikom i studentom UEK, uzyskanie tytułu „Uczelni Przyjaznej Pracodawcom”, prestiżową nagrodę przyznaną Krakowskiej Szkole Biznesu UEK, stypendia i nagrody naukowe otrzymane przez naszych studentów i doktorantów, wreszcie awanse zawodowe pracowników. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratuluję! Dziękuję za wszystkie życzenia nadesłane w okresie świąteczno-noworocznym. Szczerze je odwzajemniam. Wszystkim Czytelnikom „Kuriera”, naszym partnerom, zaprzyjaźnionym osobom i instytucjom, pracownikom i studentom życzę, by rok 2011 był dla nich pomyślny zarówno w obszarze zawodowym, jak i osobistym.

prof. Roman Niestrój Rektor UEK

3


WYDARZENIA

WYDARZENIA

Prof. dr hab. Roman Niestrój

Prof. Roman Niestrój, Rektor UEK, odbiera tytuł doktora honoris causa GVSU z rąk Gayle R. Davis – wiceprezydenta ds. akademickich GVSU; obok dr Thomas Haas – prezydent GVSU i prof. Arend D. Lubbers – były prezydent GVSU.

Prof. Roman Niestrój, Rektor UEK, doktorem honorowym Grand Valley State University

W dniu 11 grudnia br. prof. Roman Niestrój, Rektor UEK, został uhonorowany zaszczytną godnością doktora honoris causa Grand Valley State University. Przyjmując tytuł, prof. Roman Niestrój podkreślał, że wyróżnienie to traktuje przede wszystkim jako wyraz uznania dla wszystkich pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy budowali i pielęgnowali dotychczasową, ponad 35-letnią współpracę z Grand Valley State University.

Nadanie godności odbyło się przed 10-tysięczną publicznością, bezpośrednio przed uroczystością wręczenia dyplomów ubiegło-

rocznym absolwentom GVSU. Główne przemówienie podczas ceremonii wygłosił prof. Arend D. Lubbers – były prezydent GVSU, inicjator i sygnatariusz pierwszej umowy o współpracy zawartej pomiędzy GVSU i UEK w 1977 r. (przemówienie dostępne na: www.youtube.com/watch?v=06sUIuzeZ5Y).

urodził się w 1944 r. w Rudzie Śląskiej. Z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie związany od 1963 r.: w 1969 r. ukończył studia ekonomiczne w ówczesnej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie, w 1976 r. obronił doktorat, w 1986 r. uzyskał habilitację, w 1997 r. – tytuł profesora nauk ekonomicznych; profesor nadzwyczajny Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1993–2003, od 2003 r. profesor zwyczajny. W latach 1987–1992 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Ekonomiki Obrotu, w latach 1999–2002 dziekana Wydziału Zarządzania AE w Krakowie. W 2008 r. wybrany na rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Obszarami zainteresowań naukowych prof. Romana Niestroja są: zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, metody analizy i oceny marketingowej sytuacji firmy, strategiczne i operacyjne planowanie marketingowe, diagnozowanie i projektowanie organizacji służb marketingowych, finansowe aspekty marketingu, audyt i ocena efektywności marketingu, wizerunek marketingu w Polsce. Za swoją działalność odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Podczas wizyty w Roosevelt University w Chicago; od lewej: James Gandre – provost Roosevelt University, Piotr Buła – dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK, Charles Middleton – prezydent Roosevelt University, prof. Roman Niestrój – Rektor UEK z małżonką, Wit Górski – kierownik Studium Języków Obcych UEK.

Jedną z form współpracy pomiędzy GVSU i UEK jest wymiana pracowników i studentów obu uczelni. Od 2008 roku w ramach unijno-amerykańskiego programu ATLANTIS uczelnie (wspólnie z University of Debrecen) realizują program podwójnych dyplomów STAIR (Study in Transattlantic International Relations). Podczas wizyty prof. Roman Niestrój, wraz z towarzyszącymi mu przedstawicielami UEK: dr. Piotrem Bułą – dyrektorem Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK oraz Witem Górskim – kierownikiem Studium Języków Obcych UEK, spotkał się na uroczystej kolacji ze studentami naszej uczelni, studiującymi obecnie w Grand Valley State University (w tym semestrze 7 osób).

Wizyta władz UEK w Roosevelt University w Chicago Po zakończeniu wizyty w Grand Valley State University, w dniach od 13 do 16 grudnia br., na zaproszenie władz Roosevelt University, Rektor UEK prof. Roman Niestrój wraz z osobami towarzyszącymi przebywał w Chicago. Wizyta miała na celu zapoznanie się z uczelnią oraz omówienie możliwości i warunków intensyfikacji realizacji umowy zawartej w 2008 roku. W tym celu przeprowadzono szereg rozmów z przedstawicielami władz Roosevelt University, w których uczestniczyli m.in.: prezydent Roosevelt University Charles E. Middleton, Provost James Gandre, Vice Provost Samuel Rosenberg, dziekani dr Terri Friel oraz dr Lynn Weiner.

Kolejna umowa o współpracy bezpośredniej z Grand Valley State University Wyjazd władz UEK, zbiegający się z uroczystościami jubileuszu 50-lecia Grand Valley State University, stał się okazją do podpisania kolejnej umowy o współpracy. Sygnatariuszami podpisanego 10 grudnia porozumienia, przedłużającego współpracę między uczelniami o kolejne 5 lat, są prof. Roman Niestrój oraz dr Thomas Haas – prezydent GVSU.

4

www.uek.krakow.pl Akt podpisania kolejnej umowy o współpracy bezpośredniej z Grand Valley State University.

Spotkanie Rektora ze studentami UEK studiującymi obecnie w Grand Valley State University; od lewej stoją: Iwona Gruszka, Mikołaj Haich, Anna Pastwa, Iwona Pitala, Kasia Wesołowska, mgr Wit Górski, prof. Roman Niestrój z małżonką, Edyta Grzelka, dr Piotr Buła, Anna Pyrc.

10 grudnia 2010 r. uczestniczyłem w wydarzeniu bezprecedensowym i niepowtarzalnym. Miejscem akcji był hotel Amway Grand Plaza w centrum miasta Grand Rapids w odległym stanie Michigan. Wyjątkowym zdarzeniem – spotkanie Rektora, prof. Romana Niestroja, z grupą studentów studiujących obecnie w Grand Valley State University. W czasie spotkania debatowaliśmy o różnorodności programów, które przywiodły nas do Stanów. Rozmawialiśmy również o różnicach w edukacji, problemach z przeliczaniem punktów ECTS… Atmosfera była wyśmienita. Rektor nie przestawał żartować. Spotkanie uwieńczone zostało pamiątkowym zdjęciem na tle biblioteczki zawierającej spis starożytnych rodzin nordyckich. Sukces tego spotkania to wspólna inicjatywa Uniwersytetu Ekonomicznego oraz uczelni amerykańskiej. Początki naszych ciepłych relacji sięgają roku 1975 i dzięki wysiłkowi wielu ludzi rozwijają się w najlepszym kierunku. Będąc cenionym partnerem dla strony amerykańskiej, możemy liczyć na kontynuację współpracy i utrzymanie tradycji wymian studenckich. Spotkanie było dla nas wielką przyjemnością. Wierzymy, że prof. Roman Niestrój również dobrze wspomina te dwie godziny spędzone na drugim piętrze luksusowego hotelu w Grand Rapids. Dziękujemy!

Mikołaj Haich student III roku Międzynarodowych stosunków gospodarczych

5


NAGRODY

NAGRODY

Nominacja profesor Anny Karwińskiej Prof. dr hab. Anna Karwińska, kierownik Katedry Socjologii UEK, postanowieniem z dnia 23 grudnia 2010 r. została uhonorowana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego zaszczytnym tytułem profesora nauk humanistycznych. Akt nominacyjny prof. Karwińska odebrała 21 stycznia br. w Pałacu Prezydenckim. Profesor Anna Karwińska dołączyła tym samym do grona 55 profesorów tytularnych naszej Uczelni. Gratulujemy nominacji, która jest podkreśleniem wysokiej rangi uczonych i nauczycieli akademickich!

Student UEK nagrodzony w XII edycji konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury Student UEK, Rafał Janusz, został laureatem XII edycji Konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury za najlepszą pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską, inżynierską z dziedziny „transport”. Lic. Rafał Janusz nagrodzony został w kategorii dyplomowych prac magisterskich inżynierskich i licencjackich za pracę pt. „Kredytowanie inwestycji infrastrukturalnych przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju na przykładzie projektów inwestycyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie”. Promotorem nagrodzonej pracy jest dr Krzysztof Wach z Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji UEK. Uroczystość wręczenia dorocznych nagród odbyła się 17 grudnia 2010 r. w auli Politechniki Śląskiej w Katowicach. Gratulujemy!

UEK uczelnią przyjazną pracodawcom Nasza uczelnia uhonorowana została tytułem „Uczelni Przyjaznej Pracodawcom” jako jedna z ośmiu w całej Polsce. Na wysoką ocenę wpłynęły m.in. ocena przyznana nam przez absolwentów oraz pracodawców, a także samoocena uczelni. Dyplom gratulacyjny od przedstawicieli Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych oraz firmy eDialog Sp. z o. o. 17 grudnia 2010 r. odebrał prorektor ds. badań naukowych prof. dr hab. Andrzej Malawski.

Celem projektu było określenie dopasowania oferty kształcenia uczelni wyższych do potrzeb rynku pracy poprzez dokonaną przez pracodawców ocenę posiadanych przez absolwentów kwalifikacji i kompetencji oraz opracowanie na tej podstawie rankingu uczelni wyższych. Tytuł honorowy „Uczelnia Przyjazna Pracodawcom” wyróżnia te szkoły wyższe, które „dostarczając” na rynek pracy odpowiednio przygotowanych absolwentów, mają istotny udział w budowaniu przewagi konkurencyjnej i pozycji rynkowej przedsiębiorstw, a pośrednio pozytywnie oddziałują na potencjał ekonomiczny całej polskiej gospodarki. Do wzięcia udziału w części badawczej projektu zaproszono wszystkie uczelnie wyższe w Polsce. Ostatecznie w badaniu wzięło udział 108 uczelni z całego kraju. Wpłynęło także 945 wypełnionych ankiet od pracodawców oraz 5812 od studentów i absolwentów uczelni.

6

Po wielu ubiegłorocznych sukcesach nasz uczelniany chór „Dominanta“ nie osiadł na laurach. 22 stycznia br. na XX Myślenickim Festiwalu Pieśni Chóralnej – Kolędy i Pastorałki, odbywającym się pod honorowym patronatem Jego Eminencji Stanisława Kardynała Dziwisza, Metropolity Krakowskiego, „Dominanta“ wyśpiewała I Nagrodę im. prof. Bronisławy Wietrzny w kategorii chórów mieszanych, a dyrygentka Małgorzata Langer-Król zdobyła wyróżnienie indywidualne.

Spośród bogatego repertuaru „Dominanta” wybrała na konkurs cztery kolędy: Lulajże, Jezuniu w opracowaniu Józefa Świdra, Gdy się Chrystus rodzi w aranżacji Henryka Jana Botora, E’natu lu bambinellu Giuseppe Mignemiego oraz Go tell it on the mountains Jestera Hairstona. Wybór okazał się słuszny. Kunszt śpiewających ekono-

Krakowska Szkoła Biznesu UEK najlepszym produktem dla biznesu 2010

Prof. dr hab. Anna Karwińska odbiera akt nominacyjny z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego; 21 stycznia 2011 r., Pałac Prezydencki.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zajął wysokie 8. miejsce w ogólnopolskim rankingu „Uczelni Przyjaznych Pracodawcom”, zrealizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych i eDialog Sp. z o.o. pod patronatem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „LEWIATAN”.

Myślenicki tryumf DOMINANTY

W opublikowanym przez „Gazetę Finansowa” 17 grudnia 2010 r. dodatku „Najlepsze produkty dla biznesu 2010” Krakowska Szkoła Biznesu UEK otrzymała prestiżową nagrodę w kategorii „Szkoły Biznesu” za „pierwszy w Polsce południowej intensywny, międzynarodowy program z zarządzania i biznesu”. Executive MBA Marketing and Management to pierwszy w Polsce południowej intensywny, międzynarodowy program z zarządzania i biznesu. program studiów MBA został ułożony z myślą o potrzebach osób zajmujących stanowiska kierownicze tak, aby zdobywana przez nie wiedza była przydatna do niestandardowego rozwiązywania problemów, umożliwiała szybkie rozpoznanie sytuacji decyzyjnych i uwzględniała różnorodność możliwych rozwiązań w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Sukces studenta UEK podczas międzynarodowej konferencji Podczas międzynarodowej konferencji studenckiej „Challenges and Perspectives of Modern Economy”, zorganizowanej przez Faculty of Economics – University of Kragujevac, student naszej uczelni, Tomasz Kubica, zdobył pierwsze miejsce w konkursie na najlepszą studencką pracę naukową. Tomasz Kubica jest studentem studiów drugiego stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria, specjalność: Modelowanie i prognozowanie procesów gospodarczych, aktywnym członkiem Koła Naukowego Analizy Danych oraz Koła Naukowego Procesu Zarządzania. Nagrodzona praca nosiła tytuł: Preference-based segmentation of young clients. Implementation on the market of bank accounts. Gratulujemy!

www.uek.krakow.pl

mistów doceniło jury w składzie: przewodniczący prof. dr hab. Jerzy Kurcz (Akademia Muzyczna w Krakowie), ks. prof. dr hab. Robert Tyrała (prezydent Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores), prof. dr hab. Czesław Freund (Akademia Muzyczna Katowicach), prof. dr hab. Andrzej Banasiewicz (Akademia Muzyczna w Warszawie).

Nagrodzeni stypendiami MNiSW W grudniu ub.r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpatrzyło wnioski o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe. Spośród 31 złożonych wniosków, stypendium na rok akademicki 2010/2011 przyznano 9 studentom naszej Uczelni: ośmiu osobom – za osiągnięcia w nauce i jednej – za wybitne osiągnięcia sportowe. Stypendia za osiągnięcia w nauce otrzymali: • A gnieszka Drabik – studia stacjonarne II stopnia, I rok Ekonomii; • T omasz Kubica – studia stacjonarne II stopnia, I rok Informatyki i ekonometrii; • Katarzyna Mrowca – studia stacjonarne II stopnia, II rok Informatyki i ekonometrii; • Krzysztof Osiewalski – studia stacjonarne II stopnia, I rok Informatyki i ekonometrii; • Beata Zając – studia stacjonarne II stopnia, I rok Informatyki i ekonometrii; • Jakub Janus – studia – studia stacjonarne II stopnia – I rok Międzynarodowych stosunków gospodarczych; • I lona Anna Biczewska – studia stacjonarne I stopnia, 7. semestr Towaroznawstwa; • Anna Mazurczak – studia stacjonarne II stopnia, II rok Zarządzania. Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe otrzymał: • A ndrzej Gąsienica-Daniel – studia stacjonarne II stopnia, I rok Turystyki i rekreacji.

7


WYDARZENIA

WYDARZENIA

Badaj się i żyj! Dni Zdrowia na UEK Bezpłatne badania, konsultacje, porady lekarzy i specjalistów oraz 1140 osób przebadanych – to bilans pierwszej edycji Dni Zdrowia, zorganizowanych na naszej uczelni w dniach 14–15 grudnia 2010 r. przez Sekcję Promocji Kancelarii Rektora UEK.

10 grudnia odbyło się spotkanie Prorektora ds. Studenckich dr hab. inż. Andrzeja Chochoła, prof. UEK oraz Pełnomocnika Rektora ds. Uniwersytetu Dzieci prof. dr hab. Anny Karwińskiej z dyrektorami szkół podstawowych celem przedstawienia założeń Społeczno-Ekonomicznego

o

Uniw

Przedstawiciele AIESEC nagradzani za Dni Kariery.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie przygotowuje nową propozycję edukacyjną, tym razem skierowaną do najmłodszych mieszkańców naszego regionu. Społeczno-Ekonomiczny Uniwersytet Dzieci UEK ma poszerzać i uzupełniać ofertę zajęć pozaszkolnych dzieci w wieku 6–12 lat. Proponowane przez naszą Uczelnię zajęcia będą odzwierciedlały główne obszary dydaktyczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, oczywiście w formie dostosowanej do możliwości dzieci.

te ersy t Dz

i iec

Uniwersytet Dzieci UEK w przygotowaniu

iw

eg

Agnieszka Sadowska odbiera nagrodę dla PSUEK za Bieg UEK.

Un

Celem zorganizowanego przez Sekcję Promocji UEK konkursu było nagrodzenie i wyróżnienie organizacji studenckich UEK, które poprzez realizację projektów studenckich angażują się w rozwiązywanie problemów społecznych i odpowiadają na szeroko rozumiane potrzeby środowiska, nie tylko akademickiego. Uczestnikami konkursu mogły być wyłącznie organizacje, stowarzyszenia i koła naukowe działające na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Każda przystępująca do konkursu organizacja studencka miała prawo zgłosić dowolną liczbę projektów, które realizowane były w terminie od 1 września 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. Do Sekcji Promocji wpłynęły 22 projekty, które oceniane były przede wszystkim pod względem użyteczności, wartości merytorycznej, a także zasięgu przedsięwzięcia, popularności i medialności. W jury konkursu zasiedli: prof. Roman Niestrój – Rektor UEK, prof. Andrzej Chochół – Prorektor ds. Studenckich UEK, Łukasz Salwarowski – dyrektor Kancelarii Rektora UEK. Najwięcej punktów zdobył projekt Bieg UEK, zorganizowany przez Parlament Studencki UEK. Dwa kolejne miejsca zdobyły Dni Kariery – największe studenckie targi pracy, organizowane przez AIESEC Kraków, oraz akcja honorowego krwiodawstwa Wampiriada – jeden z flagowych projektów Niezależnego Zrzeszenia Studentów UEK. Jury wspólnie zdecydowało, że na wyróżnienie w kategorii Największa medialność zasługuje również LIP DUB – innowacyjny projekt Niezależnego Zrzeszenia Studentów UEK, którego liczba odsłon w serwisie YouTube przekroczyła 160 tys. W konkursie wzięły również udział Koło Naukowe INDEX, Koło Naukowe GAP, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz ESN UEK. Laureaci konkursu zdobyli nagrody w postaci czeków na zakup potrzebnych sprzętów biurowych: komputerów, rzutników oraz urządzeń wielofunkcyjnych. Wszystkim gorąco gratulujemy!

Dla dbających o zdrowie, świadomych istoty poddawania się badaniom kontrolnym oraz tych bardziej beztroskich przygotowano bogaty program. Swoje usługi – konsultacje i badania świadczyli lekarze i kosmetolodzy z 7 firm w ramach 11 specjalizacji. Odwiedzający Dni Zdrowia mogli wykonać tak standardowe badania, jak: poziomu glukozy, ciśnienia, słuchu czy ostrości widzenia. Ale były też dostępne bardziej wyrafinowane możliwości, jak np. elektroniczne badanie skóry, spirometria, dermoskopowe badanie znamion skórnych, badanie składu ciała. Poradami służyli dermatolodzy i diabetycy. Byli też konsultanci trwałej depilacji laserowej. Zorganizowano również pokazy pierwszej pomocy oraz dwa wykłady z zakresu profilaktyki: „Rak nie boli. Badaj się i żyj!” oraz „Czy na pewno wiesz, co jesz? Skóra barometrem stanu organizmu – problemy młodej skóry i najnowsze sposoby ich leczenia”. Fachowe poradnictwo, próbki kosmetyków, kupony rabatowe i bardzo duże zaangażowanie lekarzy sprawiły, że frekwencja okazała się więcej niż zadowalająca.

n

Po raz pierwszy w historii uczelni, z inicjatywy dyrektora Kancelarii Rektora UEK – Łukasza Salwarowskiego, wyłoniono najlepsze projekty organizowane przez organizacje studenckie i koła naukowe UEK w 2010 r. Uroczysta gala rozdania nagród zwycięzcom konkursu na Studencki Projekt Roku 2010 odbyła się 18 stycznia 2011 r.

er

m e t u E k on o e w Kr owi ak

syt

ic

z

Uniwersytetu Dzieci UEK oraz przedyskutowania możliwości i form współpracy ze szkołami podstawowymi. Na spotkanie przybyło kilkunastu przedstawicieli szkół z Krakowa i okolic. Przedstawiona wizja Uniwersytetu Dzieci spodobała się zaproszonym przedstawicielom szkół. Aktywnie uczestniczyli w spotkaniu i zgłaszali własne pomysły na uatrakcyjnienie zajęć. Zadeklarowali też pomoc w kolportażu ankiety skierowanej do rodziców, której celem ma być zbadanie zainteresowania i atrakcyjności nowego projektu uczelni w oczach potencjalnych odbiorców.

Michał Szopa – przewodniczący NZS, odbiera gratulacje za Wampiriadę.

8

www.uek.krakow.pl

9


WYDARZENIA

WYDARZENIA

21. Wieczór Kolęd Kolęda jest wspólna własnością wszystkich, bez względu na poziom kultury duchowej i upodobania, bez względu na przynależność do Kościoła katolickiego czy innych wyznań chrześcijańskich. Swój szczególny charakter pieśni „gminnej”, by użyć Mickiewiczowskiego przymiotnika, zawdzięcza udanemu połączeniu treści i wartości chrześcijańskich z ogólnoludzkimi, religijnych ze świeckimi, polskich z obcymi, tkwiących w odległej przeszłości z wybiegającymi w przyszłość. Temu wyjątkowemu połączeniu zwyczaj bożonarodzeniowego kolędowania zawdzięcza tak wielu zwolenników, także wśród naszej społeczności akademickiej. Wypełniona po brzegi Stara Aula na corocznych uczelnianych wieczorach z kolędą dowodzi tego niezbicie. Tegoroczny 21. Wieczór Kolęd – niecodzienne, tradycyjne spotkanie pracowników, studentów, emerytów i przyjaciół uczelni, odbyło się 16 stycznia, tym razem w pięknej oprawie artystycznej dawnego zespołu Mazowsze, obecnie reprezentowanego przez „Polski Łan”. Spotkanie zainaugurował prof. Roman Niestrój – Rektor UEK, oficjalnie witając zebranych, wśród których nie zabrakło od lat zaprzyjaźnionych z uczelnią wyjątkowych gości. Wśród nich obecni byli m.in.: ks. Kardynał Franciszek Macharski, ojciec Rafał Myszkowski, przeor Klasztoru Karmelitów Bosych w Krakowie, ksiądz Ryszard Honkisz, proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła w Więcławicach i wiele innych serdecznych osób. Jak zwykle wprowadzeniem do Wieczoru Kolęd było wystąpienie dr Jolanty Juzy, przewodniczącej Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” i głównej organizatorki corocznych spotkań. W swym wystąpieniu dr Jolanta Juza posłużyła się słowami księdza Jana Twardowskiego, mówiącymi „dlaczego warto śpiewać kolędy”.

Bezmiar wzajemnych życzeń W przedświąteczną środę 22 grudnia w foyer pawilonu dydaktyczno-sportowego odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe społeczności akademickiej naszej uczelni. Tradycją stało się już, że w tym wyjątkowym okresie każdy na moment odrywa się od swych uczelnianych obowiązków, by łamiąc się opłatkiem, wypełnić wspólne spotkanie bezmiarem wzajemnie składanych sobie życzeń. Otwierający spotkanie Rektor prof. Roman Niestrój w imieniu władz Uczelni złożył wszystkim zgromadzonym pracownikom najlepsze życzenia świąteczno-noworoczne, a ojciec Rafał Myszkowski – przeor sąsiadującego z Uniwersytetem klasztoru Karmelitów Bosych, pobłogosławił zebranych. „Dwukrotnie w ciągu roku spotykamy się, aby w uroczystej atmosferze podsumować dokonania minionego roku i wyrazić nasze życzenia na nadchodzący nowy rok. Raz czynimy to w dniu inauguracji nowego roku akademickiego, drugi raz z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, a zarazem upływającego, kolejnego roku kalendarzowego. Dla

władz Uczelni są to również szczególne okazje, aby podziękować całej społeczności uczelnianej za pracę na rzecz dobra wspólnego – rzetelnego wypełniania misji Uczelni. W czasie inauguracji roku akademickiego skupiamy się przede wszystkim na merytorycznej stronie naszej działalności. Tradycyjne spotkanie opłatkowe ma inny charakter, wynikający przede wszystkim z polskiej tradycji obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia, ale także – jak się wydaje – z potrzeby zamanifestowania przynależności do naszej wspólnoty – „rodziny uczelnianej” – mówił Rektor. W imieniu władz uczelni Rektor życzył zebranym: bezchmurnego nieba w wigilijny wieczór (aby móc dostrzec sygnał rozpoczęcia uroczystej wieczerzy w rodzinnym gronie), kompletu osób przy wigilijnym stole, odnalezienia istotnego sensu Świąt Bożego Narodzenia oraz tego, aby okres świąteczno-noworoczny sprzyjał umocnieniu rodzin i relacji międzyludzkich w środowisku uczelnianym, sąsiedzkim i koleżeńskim. Po wspólnej modlitwie w intencji osób zgromadzonych na przedświątecznym spotkaniu i odśpiewaniu kolęd wraz z chórem „Dominanta”, który jak zwykle zapewnił piękną oprawę artystyczną spotkania, przyszedł czas na degustację wigilijnych potraw…

Dlaczego śpiewamy kolędy? Dlatego, żeby uczyć się miłości od Pana Jezusa. Dlatego, żeby podawać sobie ręce. Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie. Dlatego, żeby sobie przebaczać. – W nawiązaniu do tych myśli i sugestii życzmy sobie – powiedziała dr Jolanta Juza – zrozumienia, tolerancji, życzliwości i wytrwałości w sprawach małych i dużych w roku 2011. Punktem kulminacyjnym 21. Wieczoru Kolęd było wspólne kolędowanie wszystkich zebranych. Oprawę artystyczną spotkania uświetnił akademicki chór „Dominanta” pod dyrygenturą Małgorzaty Langer-Król. Dr Jolanta Juza

10

www.uek.krakow.pl

11


UEK SPOŁECZNIE UEK ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE

UEK ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE

i CHARYTATYWNIE Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto „rozdaje” – myśl papieża Polaka przyświeca wielu akcjom indywidualnym i instytucjonalnym, czasem powodowanym spontanicznym odruchem, czasem wyrzutem sumienia, a czasem głęboką świadomością społecznej odpowiedzialności. Tak jest w przypadku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

w ramach prowadzonego przez Caritas programu „Skrzydła”. Dzięki zaangażowaniu społeczności UEK zebrano 155 048,05 starych złotych, co po wymianie w NBP oznacza 15,50 nowych złotych. Zebrano również kwotę 60,78 nowych złotych. Jak informują organizatorzy, NBP i Caritas Polska, pieniądze z akcji „Wymieńmy się” (250 tys. nowych złotych) zostaną przeznaczone na stypendia dla 300 uczniów.

Dobroczynność, filantropia, wspieranie, dawanie – to synonimy działań, które przyświecały wielu jednostkom i osobom, zaangażowanym w ubiegłoroczne akcje przeprowadzone na naszej uczelni.

19 lutego 2010 r. w hali sportowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach trzeciej edycji akcji „Prawnicy Chorym Dzieciom” odbył się wyjątkowy turniej piłki nożnej, w którym zmierzyły się ze sobą przedstawiciele kancelarii prawnych, gwiazdy polskiego sportu oraz lekarze i pracownicy administracji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Na zakup kardiomonitorów zebrano podczas akcji 21 383 zł.

Akcja – denominacja W ramach współpracy z Narodowym Bankiem Polskim Sekcja Promocji UEK w dniach 25.11–22.12 zorganizowała na uczelni zbiórkę starych banknotów i monet sprzed denominacji, które Caritas Polska wymienił w NBP na nowe złote. Całość uzyskanej w ten sposób kwoty została przeznaczona na opiekę nad dziećmi

Akcja „Prawnicy Chorym Dzieciom”

Charytatywny Koncert Krystyny Prońko oraz Chóru Akademickiego „Dominanta” UEK Pierwsza taka inicjatywa w historii Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” we współpracy z UEK i pod patronatem Rektora UEK odbyła się 18.12.2010 r. Po koncercie przeprowadzono także licytację produktów wykonanych przez podopiecznych „Ogniska”. Całkowity dochód z koncertu przeznaczony został na rehabilitację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Ekouczelnia 2010 Konkurs „Ekouczelnia 2010” odbył się w dniach 18–19 czerwca 2010 r. w ramach 8. Krakowskiego Festiwalu Recyklingu zorganizowanego przez Urząd Miasta Krakowa. Podczas konkursu, przeprowadzonego przez Sekcję Promocji UEK, zebrano 4255 kg makulatury – o około 60% więcej niż w roku 2009. Zebraną makulaturę wymieniono na ponad 100 sadzonek, które wraz z dyplomami i drobnymi upominkami trafiły w ręce najaktywniejszych w konkursie jednostek Uczelni, organizacji studenckich i pracowników. W 2010 r. w konkursie brały udział 33 jednostki (16 katedr, 11 jednostek administracyjnych, 3 pracowników oraz 3 organizacje studenckie).

Szlachetna Paczka W okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia Sekcja Promocji UEK zaangażowała się we wsparcie najbardziej ubogich rodzin z naszego miasta lub jego okolic, objętych akcją „Szlachetna Paczka”.

Dzięki ofiarności kolegium rektorskiego, jednostek organizacyjnych, organizacji studenckich i kół naukowych uczelni w kilkanaście dni udało się zebrać dary dla 13 rodzin. 73 paczki 10 grudnia zostały przewiezione do odpowiednich magazynów na ulicach Kopernika, Jana Pawła II, Dobrego Pasterza i Konfederackiej, skąd przed świętami trafiły bezpośrednio do rodzin. Wśród zebranych darów znalazła się żywność, środki czystości oraz ciepła odzież. Darczyńcy nie zapomnieli jednak o niecodziennych prezentach, jak komputery, sprzęt AGD czy zapłacenie zaległego czynszu.

Świąteczny Stół Pajacyka Uniwersytet wsparł także akcję prowadzoną przez Polską Akcję Humanitarną – Świąteczny Stół Pajacyka. Była to jednodniowa akcja, zrealizowana w dniu 5 grudnia, podczas której właściciele restauracji, pubów i kawiarni oznaczonych plakatem z Pajacykiem przekazywali umowne 10% obrotu na rzecz niedożywionych dzieci. Akcja odbyła się w lokalach na terenie całej Polski. Pomoc UEK polegała na zamiesz-

czeniu reklamy akcji w „Kurierze UEK”, informacji prasowej na stronie www uczelni, wysłaniu mailingu do pracowników i studentów oraz rozwieszeniu plakatów na terenie uczelni.

UEK dla Powodzian

wilonów na kampusie UEK ustawione zostały kartony na dary, a w pawilonie C – specjalna skarbonka. W dniach 15–17 czerwca przeprowadzono także dodatkową zbiórkę darów.

Wampiriada NZS UEK

W dniach 7–30 czerwca 2010 r. społeczność akademicka UEK, poruszona losem ofiar poszkodowanych przez powódź, uczestniczyła w zbiórce żywności, odzieży, środków czystości oraz pieniędzy. Dzięki zaangażowaniu Wolontariatu przy Fundacji UEK, organizacji studenckich oraz Kancelarii Rektora UEK do rąk potrzebujących trafiła pomoc o wartości 10 500 zł (paczki złożone z żywności, odzieży oraz środków czystości o równowartości 9500 zł oraz pomoc finansowa w wysokości 1000 zł). Z myślą o powodzianach 15 czerwca w kościele oo. Karmelitów Bosych zorganizowany został specjalny charytatywny koncert uczelnianego chóru „Dominanta”. Tego wieczoru studenci pomagali w zbiórce funduszy, uczestnicząc także w „Tramwajadzie” oraz charytatywnej imprezie klubowej. W każdym z pa-

Akcję wspierają:

XXI Wampiriada to największy, ogólnopolski projekt honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży akademickiej, organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów UEK przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz UEK. W edycji wiosennej, w dniach 19–22.04.2010 r. udało się pobić dotychczasowy rekord 200 litrów zebranej krwi. W akcji honorowego krwiodawstwa wzięło udział około 750 osób,oddając łącznie 233 litrów krwi. W edycji jesiennej Wampiriady, zorganizowanej, w dniach 8–10.11.2010 r. do oddana krwi zgłosiło się 617 osób. Ostatecznie 447 osób oddało 197,9 litrów krwi.

Wyklikaj Żywność Nasz Uniwersytet od 21.10.2010 r. wspierał także akcję „Wyklikaj Żywność”, realizowaną przez Banki Żywności. Celem akcji jest pozyskanie jak największej ilości produktów, z których będą przygotowywane posiłki dla osób, które żyją w biedzie i wykluczeniu społecznym. Udział w akcji jest bardzo prosty. Przez kilka dni na stronie głównej wyklikajzywnosc.pl widoczna jest ikona z produktem, który trzeba wyklikać określoną ilość razy, by deklarowana przez producenta ilość eksponowanej żywności trafiła do osób potrzebujących. Po uzbieraniu ustalonej liczby kliknięć dla danej partii żywności, zostaje ona przekazana Bankom Żywności, które rozdysponują ją na rzecz organizacji, zajmujących się pomocą najuboższym. Sekcja Promocji UEK w grudniu UEK zorganizowała na Uczelni I edycję Dni Zdrowia UEK. Szczegóły – na stronie 9.

Oprac. Sekcja Promocji UEK

12

www.uek.krakow.pl

13


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Rachunkowość i controlling – nowy kierunek na UEK W środowiskach menedżerskich controlling staje się synonimem systemu zarządzania skutecznego w walce z kryzysem, inflacją, konkurencją i narastającą zmiennością otoczenia. Utożsamiany on jest z systemem wspomagania kadry menedżerskiej przy podejmowaniu decyzji istotnych dla działalności przedsiębiorstwa. Jakość decyzji ma determinujący wpływ na poziom wyników, jakie uzyskują kierowane przez menedżerów ośrodki odpowiedzialności. Kierownicy tych swoistych „miniprzedsiębiorstw” funkcjonujących wewnątrz większej organizacji stoją permanentnie w obliczu konieczności podejmowania bieżących i perspektywicznych decyzji. Trafność tych decyzji uzależniona jest od posiadania rzetelnej i wiarygodnej informacji księgowej.

Badania organizacji Manpower, przeprowadzone w 2010 r., wskazują, iż do dziesięciu najtrudniejszych do obsadzenia zawodów w Polsce należy na pozycji 7. zawód „pracownika księgowości i finansów”. Z kolei według tej samej instytucji zawód ten na świecie znajduje się na pozycji 5. Badanie to potwierdzają wieloletnie obserwacje naborów studentów prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, z których niezmiennie wynika od lat, że do najczęściej wybieranych kierunków i specjalności należą te dotyczące finansów i rachunkowości. Z badania tego widać również, że znaczenie zawodów związanych z rachunkowością, finansami, a zwłaszcza controllingiem będzie w Polsce rosło. Pracownicy księgowości i finansów stanowią zasadnicze kadry firm outsourcingowych, których w Krakowie jest szczególnie dużo. Ranking miast liderów światowego outsourcingu w 2008 r. wskazał Kraków jako piąte pod względem atrakcyjności miejsce lokowania usług outsourcingowych. W Krakowie znajdują się rozbudowane centra usług takich firm, jak: Capgemini, Shell, IBM, Deloitte i wiele innych. Realizują one usługi księgowe, konsultingowe, auditing oraz controlling. Należy zwrócić uwagę, że UEK od lat jest współorganizatorem Akademii Capgemini, Akademii Deloitte, Akademii Shell, a od 2010 r. Akademii Talentów Raiffeisen Bank Polska S.A., poszerzającej wiedzę studentów w obszarze praktycznych umiejętności księgowych, analitycznych i finansowych. Pracownicy Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw byli prekursorami współpracy z wymienionymi firmami, a obecnie pełnią kompleksowy nadzór nad przebiegiem tych studiów. Odmiennie od kierunku Finanse i rachunkowość nowy kierunek Rachunkowość i controlling jest unikatowy w skali kraju przez to, że nakierowany jest na wszechstronne i profesjonalne

14

przygotowanie absolwentów, zarówno w zawodach ściśle związanych z rachunkowością, jak i tych, które wykorzystują informację księgową dla potrzeb nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, zarówno w obszarze finansowym, jak i operacyjnym. Rachunkowość odnotowuje w ostatnich latach dynamiczny rozwój związany z aplikacją międzynarodowych standardów rachunkowości (MSSF), obsługą finansowo-księgową funduszy unijnych, nowymi formami finansowania działalności gmin, rozwojem rynku kapitałowego itp. Ponadto zdecydowana większość polskich firm to małe firmy i mikrofirmy prowadzące tzw. rachunkowość uproszczoną. Kierunek Rachunkowość i controlling, a w szczególności specjalność Rachunkowość pozwalają kształcić takich specjalistów, jak: księgowy, biegły rewident, doradca podatkowy czy pracownik biura rachunkowego. W procesie ich kształcenia przewiduje się znaczną liczbę godzin z takich przedmiotów, jak: rachunkowość finansowa, sprawozdawczość finansowa, rachunkowość budżetowa, rachunkowość małych firm, prawo podatkowe oraz język angielski w rachunkowości i controllingu. Z kolei wzrost konkurencji i rozwój przedsiębiorstw sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny controlingu, takich jak: controllerzy, kierownicy procesów biznesowych, menedżerowie projektów, analitycy gospodarczy oraz doradcy finansowi. Obserwacja praktyki wskazuje, że duże i średnie przedsiębiorstwa dostrzegają potrzebę optymalizacji procesów operacyjnych i strategicznych zachodzących w obszarze logistyki, produkcji i sprzedaży. Zarządy

firm zwracają uwagę na potrzebę kształcenia absolwentów posiadających szeroką i praktyczną wiedzę w zakresie nowoczesnych narzędzi rachunkowości zarządczej i controllingu. Niebagatelne znaczenie posiada także według nich umiejętność wykorzystania przez absolwentów zintegrowanych systemów informatycznych oraz systemów klasy Business Intelligence, które wspomagają kadrę kierowniczą w procesie podejmowania decyzji. Dlatego w programie nowego kierunku dużą uwagę poświęcono praktycznemu wykorzystaniu narzędzi informatycznych w rachunkowości i controllingu. Inicjatorzy i twórcy unikatowego kierunku Rachunkowość i controlling, pracownicy Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw oraz Katedry Rachunkowości, mają nadzieję, że spełni on pokładane w nim oczekiwania.

prof. dr hab. Dariusz Wędzki, Katedra Rachunkowości

dr Janusz Nesterak, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

PODZIĘKOWANIA DLA SAMORZĄDU STUDENTÓW UEK Kierunek Rachunkowość i controlling powstał dzięki zaufaniu i wsparciu studentów UEK reprezentowanych przez Samorząd Studentów. Dlatego pracownicy Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw oraz Katedry Rachunkowości składają podziękowania za to zaangażowanie i wsparcie.

www.uek.krakow.pl

UEK zadeklarował pomoc studentom z Białorusi W obliczu niepokojących działań władz Białorusi, polegających na łamaniu podstawowych praw i wolności obywatelskich, stosowaniu prześladowań, które dotyczą również ludzi nauki i studentów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka zwróciła się do rektorów polskich uczelni z apelem o rozważenie możliwości przyjęcia na studia bezpłatne studentów usuniętych z białoruskich uczelni za udział w manifestacjach przeciwko obecnemu reżimowi. W odpowiedzi na zadeklarowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego gotowość dofinansowania kosztów pobytu studentów białoruskich w Polsce, a w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych – wsparcie w innych sprawach organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zgłosił w Ministerstwie gotowość przyjęcia białoruskich studentów.

Prof. Alexander Maxwell z Victoria University of Wellington gościł na UEK Na zaproszenie Katedry Studiów Europejskich UEK w dniach 12-14 stycznia 2011 r. na naszej Uczelni gościł prof. Alexander Maxwell z Victoria University of Wellington w Nowej Zelandii. Prof. A. Maxwell wygłosił 3 odczyty: Lecture: Maori-European Encounters, Seminar: Getting A Research Scholarship at an English Speaking University, Seminar on Sociolinguistics. Więcej informacji o prof. A. Maxwellu: www.victoria.ac.nz/hppi/staff/ alexander-maxwell.aspx

Wiedza on-line dostępna od zaraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie bierze udział w ogólnopolskim programie „Bankowość * Finanse * Samorząd – Wiedza on-line”, organizowanym przez Związek Banków Polskich i Wydawnictwo Centrum Prawa Bankowego i Informacji we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego. Program zapewnia studentom oraz nauczycielom akademickim bezpłatny dostęp do elektronicznych wersji uznanych czasopism fachowych (wydania bieżące oraz wieloletnie archiwum), takich jak: „Miesięcznik Finansowy BANK”, „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”, „Europejski Doradca Samorządowy”, „Finansowanie Nieruchomości”, „Kurier Finansowy”. W pismach wypowiadają się wybitni specjaliści – przedstawiciele biznesu, nauki i polityki gospodarczej. Pracę z tekstem ułatwia możliwość wyszukiwania, zaznaczania, robienia notatek oraz drukowania wybranych fragmentów. Aby skorzystać z programu, wystarczy zarejestrować się na stronie www.alebank.pl. Rejestracja umożliwia na dostęp do: bieżących wydań pism (wysyłanych na bieżąco na adres e-mail) oraz do ich archiwum (dostępnego on-line przez stronę www.alebank.pl).

Studium Pedagogiczne przy Katedrze Psychologii i Dydaktyki UEK ogłasza nabór na I rok Studium w semestrze letnim 2010/2011 Jeśli chcesz poznać:  fascynujący świat psychologii  tajemnice wychowania  tajniki zawodu nauczyciela – przyłącz się do nas! Oferujemy:  przygotowanie pedagogiczne przydatne w wykonywaniu zawodu nauczyciela przedmiotów ekonomicznych oraz w prowadzeniu kursów i szkoleń w firmach  kształcenie na poziomie uniwersyteckim  ponad 50 lat doświadczeń pedagogicznych  indywidualne traktowanie każdego studenta  profesjonalną kadrę dydaktyczno-naukową  przyjazną atmosferę  zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej, przydatnej zarówno w pracy z ludźmi, jaki i w życiu osobistym. O przyjęcie mogą się ubiegać studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy pragną nabyć przygotowanie pedagogiczne przydatne w wykonywaniu zawodu nauczyciela przedmiotów ekonomicznych oraz w prowadzeniu kursów i szkoleń. Podstawowe kryteria determinujące przyjęcie do Studium to:  ukończone studia pierwszego stopnia o profilu ekonomicznym,  pierwszy rok każdego kierunku i formy studiów drugiego stopnia,  pierwszy lub drugi rok studiów doktoranckich,  dobre wyniki z ostatniego roku akademickiego poprzedzającego rozpoczęcie nauki w Studium. Zapisy do Studium Pedagogicznego odbywają się w sekretariacie Katedry Psychologii i Dydaktyki UEK: ul. Rakowicka 27 pawilon A, pokój 411 tel. 12 293 52 95

Termin rekrutacji na rok akademicki 2010/2011: od 24 stycznia do 11 lutego 2011 r. Wszelkie niezbędne informacje oraz szczegóły znajdziesz na stronie Studium: http://www.studped.uek.krakow.pl/

dr Joanna Krzyżak kierownik Studium Pedagogicznego

15


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Podstawy przedsiębiorczości – studia podyplomowe dla nauczycieli W 2002 roku do programu szkół średnich został wprowadzony nowy przedmiot: „Podstawy przedsiębiorczości”. W wielu przypadkach przedmiot ten prowadziły i nadal prowadzą osoby niemające odpowiedniego przygotowania ekonomicznego. Powód? Wprowadzenie wspomnianego przedmiotu nie zostało poprzedzone należytym przygotowaniem kadry nauczycielskiej, a studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu „Podstaw przedsiębiorczości” pomimo dużego zapotrzebowania znajdują się w ofercie zaledwie kilku uczelni. Jedną z nich jest Krakowska Szkoła Biznesu UEK. Projekt pt. „Podstawy przedsiębiorczości – studia dla nauczycieli”, realizowany wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim, który sfinansował jego realizację w 95%, oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie, które udzieliło wsparcia merytorycznego, został rozpoczęty w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK 1 września 2009 roku, a zakończony 6 grudnia minionego roku. Studia miały na celu przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć z zakresu przedsiębiorczości w szkołach średnich. W wielu przypadkach przedmiot ten prowadziły i nadal prowadzą osoby, które mają niewielkie przygotowanie ekonomiczne. Są to często osoby, którym został ten przedmiot przydzielony w celu dopełnienia pensum dydaktycznego. Wiedza z zakresu przedsiębiorczości stanowi ważny element przygotowania młodych ludzi do funkcjonowania we współczesnego życia gospodarczego. Dla wielu z uczniów szkół średnich, kontynuujących naukę w innych dziedzinach niż ekonomia, jest to często jedyna sposobność do zrozumienia podstaw ekonomii, zasad rynkowych, poznania procesu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także zapoznania z zasadami funkcjonowania systemu finansowego i fiskalnego państwa. Sprostanie przedstawionym celom wymaga dobrze przygotowanej kadry nauczycielskiej, która byłaby w stanie poprowadzić na odpowiednim poziomie wspomniany przedmiot. Pomimo dużego zapotrzebowania, studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu „Pod-

16

staw przedsiębiorczości” znajdują się w ofercie zaledwie kilku uczelni. Dlaczego? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku, w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 22 września 2004 r.) studia podyplomowe dla nauczycieli, dające uprawnienia do prowadzenia zajęć w szkołach podstawowych, gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych, powinny trwać 3 semestry i obejmować co najmniej 350 godzin, czyli prawie dwukrotnie więcej niż na typowych studiach podyplomowych. Przekłada się to na ich wyższą cenę w porównaniu do innych kierunków. W rezultacie uruchomienie tego typu studiów bez dofinansowania zewnętrznego jest praktycznie niemożliwe. W studiach prowadzonych w KSB UEK uczestniczyły 32 osoby, głównie nauczyciele różnego typu szkół ponadgimnazjalnych z terenu Małopolski. Zajęcia odbywały się średnio co dwa tygodnie w piątki, soboty i niedziele. Program studiów obejmował następujące zagadnienia: podstawy ekonomii, gospodarstwo domowe, rynki kapitałowe, podstawy prawa gospodarczego, podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, zasady funkcjonowania sytemu bankowego, przedsiębiorczość, podstawy prawa pracy, podstawy rachunkowości, zasady rozliczeń fiskalnych w działalności gospodarczej, negocjacje, zasady komunikacji interpersonalnej, zagadnienia rynku pracy, zagadnienia wymiany międzynarodowej i integracji Polski z UE. W ramach studiów prowadzony był także kurs dotyczący projektowania dydaktycznego. Zajęcia z tej tematyki prowadzili starsi wizytatorzy z Kuratorium Oświaty w Krakowie. Rezultatem projektu było również wydanie publikacji nt. Współczesnych problemów przedsiębiorczości i zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce. Autorami byli wykładowcy Krakowskiej Szkoły Biznesu, prowadzący zajęcia w ramach projektu. Głównym zadaniem stawianym autorom było przedstawienie szerokiego spektrum aktualnych problemów roz-

woju przedsiębiorczości oraz zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, w sposób fachowy, rzeczowy i spełniający wymogi pracy naukowej, ale również przejrzysty i przystępny. Publikacja ta może służyć jako źródło poszerzenia wiedzy nie tylko dla badaczy zajmujących się problematyką przedsiębiorczości, ale również może być pomocą podręcznikową dla osób studiujących na kierunkach ekonomicznych, a także nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, prowadzących zajęcia z zakresu przedsiębiorczości. Książka dotyczy bardzo szerokiej problematyki. Obejmuje ona zarówno zagadnienia prawnych uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości, jak również tematykę zarządzania i rozwoju zasobów ludzkich, negocjacji, marketingu, innowacyjności, zarządzania strategicznego, a także problemy wpływu struktury własności na zarządzanie przedsiębiorstwem. Dwa rozdziały dotyczą wybranych problemów wpływu polityki UE na rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Wszystkie artykuły zamieszczone w książce były przedmiotem recenzji, której dokonali prof. Janusz Czekaj oraz prof. Janusz Teczke. Redakcję publikacji wykonał dr Piotr Buła, zwracając szczególną uwagę na kwestie uwzględnienia wszystkich uwag i sugestii recenzentów oraz zachowanie wysokiego poziomu zarówno merytorycznego, jak i edycyjnego publikacji. Prace nad przygotowaniem wydawnictwa trwały łącznie cztery miesiące. W uroczystości zakończenia studiów i wręczenia dyplomów słuchaczom uczestniczyli przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego: dyrektor Oddziału NBP w Krakowie dr hab. Wiesław Gumuła, były dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej NBP w Warszawie, Józef Ruszar, jeden z głównych inicjatorów projektu, oraz przedstawiciele Kuratoriom Oświaty w Krakowie i zarazem wykładowcy w ramach projektu: Aniela Kamińska i Mariusz Maziarz. Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować za trud i zaangażowanie wykładowcom oraz wszystkim osobom uczestniczącym w re-

www.uek.krakow.pl

alizacji projektu. Państwa praca została bardzo wysoko oceniona przez naszych słuchaczy. Szczególnie podziękowania kierujemy do Narodowego Banku Polskiego za wsparcie finansowe oraz współpracę w trakcie projektu. Bez tej pomocy nie byłaby możliwa jego realizacja. Mamy nadzieję, że podjęty trud przełożył się na poszerzenie kompetencji grupy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, prowadzących zajęcia z zakresu przedsiębiorczości, a także przyczynił się do osiągnięcia celów stawianych Narodowemu Bankowi Polskiemu w zakresie edukacji. Słuchaczom uczestniczącym w projekcie gratulujemy ukończenia studiów i zdobycia uprawnień do prowadzenia zajęć z przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych.

dr Bernard Ziębicki kierownik studiów „Podstawy przedsiębiorczości – studia podyplomowe dla nauczycieli”

Podnieś kwalifikacje z Krakowską Szkołą Biznesu UEK – rekrutacja trwa!

Krakowska Szkoła Biznesu UEK prowadzi rekrutację na studia podyplomowe. Pierwsze zajęcia odbędą się już w marcu! – Czekamy na osoby posiadające dyplom licencjata, magistra lub inżyniera. Oferujemy bardzo szeroki wybór studiów podyplomowych. Posiadamy m.in. studia podyplomowe, które mogą prowadzić do uzyskania uprawnień ministerialnych przy ubieganiu się o certyfikat audytora wewnętrznego lub certyfikat do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zajęcia w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK prowadzą najlepsi wykładowcy akademiccy uczelni krajowych i zagranicznych, a także praktycy-eksperci z firm i instytucji. Gwarantujemy pomoc opiekunów poszczególnych grup studiów podyplomowych, bogatą bazę biblioteczną, dostęp do nowoczesnych laboratoriów komputerowych, a także przyjazną atmosferę studiowania – mówi dr Piotr Buła, dyrektor Szkoły. Wszelkie informacje na temat oferty studiów podyplomowych można znaleźć na stronie www.ksb.uek.krakow.pl. Zapraszamy także do Biura Studiów Podyplomowych Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK mieszczącego się na kampusie Uniwersytetu w pawilonie E, pokój 078. Biuro otwarte jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00–16.00, w piątek w godz. 9.00– 20.00 i w sobotę w godz. 9.00–14.00.

Integracja V edycji Programu International MBA Integracja, wymiana doświadczeń osób pracujących w różnych branżach, zajęcia z przedmiotu Methods and Techniques of a Team Management – tak najkrócej można podsumować wyjazd słuchaczy V edycji Programu International MBA. Na zajęciach Methods and Techniques of a Team Management, prowadzonych przez dr Beatę Buchelt, poznaliśmy wiele aspektów komunikacji interpersonalnej, barier, kórych nam dostarcza, korzyści, które może przynieść. Poznawaliśmy jej metodologię od środka. Zajęcia zakończyło bardzo ciekawe ćwiczenie, podczas którego część z nas wcieliła się w rolę pracownika, notorycznie spóźniającego się na spotkania, a pozostała część – w przełożonego, który pomimo prywatnych relacji, łączących w ćwiczeniu obie strony, miał za zadanie poprawę naszej punktualności. Ćwiczenie wzbudziło wiele emocji i dyskusji, których rezultaty wykorzystamy w naszej codziennej pracy. Dzień emocjonującego szkolenia zwieńczyła kolacja. Dr Piotr Buła – dyrektor KSB UEK przywitał nas bardzo serdecznie i życzył

Zajęcia z dr Beatą Buchelt podczas wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego słuchaczy V edycji Programu International MBA; Muszyna, 4–5 grudnia 2010 r.

owocnej pracy oraz wymiany cennych doświadczeń podczas trwania programu MBA, po czym nastąpił dosyć sprawny wybór startostów obu grup. Drugiego dnia podczas szkolenia z dr Beatą Buchelt skoncetrowaliśmy się na zespole jako całości, jak i odrębnych indywidualnościach. Ćwiczenie, w którym mieliśmy za zadanie zbudowanie zespołu, biorąc pod uwagę aspiracje, doświadczenie i oczekiwania naszych pracowników, pokazało nam, jak wiele analiz i dyskusji wymaga budowa skutecznego zespołu. Poruszyliśmy również aspekty budowania efektywnego zespołu. Całość zajęć zwieńczyło wspólne ustalenie przez grupę zasad, którymi chcemy kierować się podczas naszych zajęć i współpracy w nadchodzących semestrach. Dziękujemy dr Beacie Buchelt za inicjatywę tego pomysłu. W imieniu grupy International składam serdeczne podziękowania za ten wspaniały grudniowy weekend wszystkim organizatorom Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK, prowadzącym oraz uczestnikom wyjazdu.

Jan Prystacki starosta V edycji Programu International MBA

Grupa studentów XVI edycji Programu Executive MBA tradycyjny wyjazd integracyjny, połączony z treningiem z zakresu negocjacji, spędziła w Muszynie; 4 grudnia 2010 r. fot. Agnieszka Noparlik

17


WARTO WIEDZIEĆ

UEK ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE

Katedra Filozofii – zmiany i wydarzenia

W listopadzie 2010 r. w Katedrze Filozofii UEK nastąpiły zmiany. Najważniejszą był niewątpliwie jej podział – na dwa zakłady. Pierwszy z nich to Zakład Antropologii Filozoficznej – jego kierownikiem został dr hab. Leszek Kusak, prof. UEK, drugim jest Zakład Etyki i Filozofii Społecznej, którym kieruje dr hab. Janina Filek, prof. UEK. Kolejna nowość katedralna związana jest z przeniesieniem się części Katedry do nowych pomieszczeń w budynku przy ul. Rakowickiej 16. Aktualnie mieści się tam Zakład Etyki i Filozofii Społecznej. Zakład Antropologii Filozoficznej pozostał w pokojach poprzednio zajmowanych z wyjątkiem dwóch adiunktów dr. Piotra Augustyniaka i dr. Dobrosława Kota, którzy przenieśli się także do jednego z pokoi przy ul. Rakowickiej 16.

Swoistego rodzaju nowością w formach aktywności Katedry okazało się zorganizowanie, we współpracy ze Związkiem Buddyjskim Karma Kagyu (szkoła Diamentowej Drogi), dużej imprezy, jaką był Festiwal Kultury Buddyjskiej. Katedra Filozofii współorganizowała i współuczestniczyła w jednej z zasadniczych części festiwalu, dotyczącej relacji pomiędzy buddyzmem a nauką. W ramach Festiwalu odbyły się na naszej uczelni 3 wykłady. Pierwszy, inaugurujący cykl wykładów festiwalowych pt. Buddyzm a nauka, odbył się 7 grudnia i miał charakter dyskusyjny. W ramach wykładu dyskutowali: dr hab. Artur Przybysławski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego i dr hab. Janina Filek, prof. UEK. Panel prowadził dr hab. Leszek Kusak, prof. UEK. Kolejny wykład, zatytułowany Etyka w biznesie: Mądrość buddyjska w zarządzaniu, także miał charakter panelowy. W dyskusji brali udział Michael Fuchs – specjalista od etyki biznesu oraz dr hab. Czesław Mesjasz, prof. UEK. Panel prowadziła dr hab. Janina Filek, prof. UEK. Podczas tego spotkania wywiązała się niezwykle interesująca i merytoryczna dyskusja.

Katedra Filozofii pragnie w tym miejscu podziękować prof. Mesjaszowi nie tylko za obecność, która wymagała od Pana Profesora dużej determinacji, ale także za bardzo interesującą prezentację, stanowiącą znakomity wkład w rozważane podczas tego wykładu kwestie.

Trzeci z serii wykładów, zatytułowany Koncepcja człowieka według buddyzmu oraz filozofii europejskiej, odbył się 15 grudnia. W panelu wzięli udział Karol Ślęczek – buddysta, prof. Janina Filek oraz dr Piotr Augustyniak. Dyskusję panelową poprowadził dr Dobrosław

18

Dyskusja po wykładzie „Koncepcja człowieka w ujęciu buddyzmu”, na zdjęciu (od lewej): Karol Ślęczek, dr hab. Janina Filek, prof. UEK, dr Piotr Augustyniak.

Kot. Warto odnotować, że dyskusja, w której wzięli udział także słuchacze, była niezwykle żywiołowa. Kolejnym nowym, ale i bardzo ważnym wydarzeniem, poszerzającym zakres aktywności Katedry była zorganizowana przez Koło Filozoficzne sesja studencko-doktorancka zatytułowana: Rynek. Między anarchizmem, liberalizmem a komunitaryzmem, która odbyła się 25 listopada 2010. Kołem opiekuje się dr Tomasz Kwarciński z okazjonalnym wsparciem innych pracowników Katedry. Ostatnim z wydarzeń, dających świadectwo dużej aktywności naukowej Katedry

Dyskusja podczas wykładu Buddyzm a nauka; na zdjęciu (od prawej): dr hab. Artur Przybysławski, prof. UŁ, dr hab. Janina Filek, prof. UEK, dr hab. Leszek Kusak, prof. UEK.

w mijającym semestrze, było pierwsze w tym roku akademickim spotkanie w ramach Seminarium CSR, organizowanego przez pracowników Katedry. W zeszłym roku odbyło się 7 spotkań, podczas których swoje przemyślenia na temat CSR prezentowali zarówno zaproszeni z innych ośrodków naukowych prelegenci (np. dr Bolesław Rok z Akademii Koźmińskiego, który zainaugurował zeszłoroczny cykl spotkań seminaryjnych) czy też pracownicy naszej uczelni, jak prof. Czesław Mesjasz czy dr Adrianna Paliwoda-Matiolańska. Dyskusja w ramach pierwszego w tym roku seminarium dotyczyła prezentacji prof. Janiny Filek pt. Filozoficzne korzenie społecznej odpowiedzialności biznesu. Korzystając ze szpalt „Kuriera UEK” organizatorzy seminarium pragną podziękować dotychczasowym prelegentom oraz zaprosić do współpracy wszystkich pracowników naszej uczelni, którzy w swych rozważaniach naukowych odwołują się do idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

Pracownicy Katedry Filozofii UEK

www.uek.krakow.pl

30 000 000

podziękowań za zakaz palenia! Oklaskami i wiwatami wyrazili swoją radość z nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych studenci i pracownicy UEK zgromadzeni tłumnie 18 listopada przed pawilonem C. Zorganizowały przez Parlament Studencki UEK, Niezależne Zrzeszenie Studentów UEK oraz Stowarzyszenie MANKO flash mob „30 000 000 podziękowań” był reakcją na wprowadzony 15 listopada 2010 r. zakaz palenia w miejscach publicznych, w tym na terenie uczelni wyższych, w klubach i lokalach gastronomicznych.

Dlaczego 30 000 000? Jak wynika z badań 70% polskiego społeczeństwa to osoby niepalące, za wprowadzeniem zakazu palenia w miejscach publicznych opowiadała się połowa (51%) palących oraz blisko trzy czwarte (73%) osób niepalących – w sumie 30 000 000 Polaków popiera zakaz palenia! Przy okazji studenci wzięli także udział w zawodach na najdalszy rzut antynikotynową podstawką, będącą symbolem obowiązującego zakazu palenia w miejscach publicznych! Kilkunastu najlepszych uczestników tego konkursu zdobyło cenne nagrody – uczelniane plecaki, koszulki, smycze i planery.

Świąteczne spotkanie biur ds. osób niepełnosprawnych Trudno o lepszą okazję do wspólnego przezywania radosnych chwil niż spotkanie opłatkowe. Dzięki jednemu z nich, zorganizowanemu 15 grudnia 2010 r. przez biura ds. osób niepełnosprawnych i zrzeszenia studentów niepełnosprawnych krakowskich uczelni, studenci niepełnosprawni, pełnosprawni oraz pracownicy biur ds. osób niepełnosprawnych mieli okazję do rozmów oraz złożenia sobie świątecznych życzeń. W zeszłym roku gospodarzem spotkania był Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, a w tym roku ugościła nas Politechnika Krakowska. Wszystkich przybyłych gości uroczyście przywitał Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak. Następnie głos zabrali Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Oświatą dr hab. Roman Malarz oraz Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK, a na zakończenie Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski, który poprowadził wspólną modlitwę oraz

pobłogosławił opłatki. W imieniu Prorektora ds. Kształcenia Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kąkola życzenia złożył mgr inż. Andrzej Wójtowicz. Głos zabrali również prof. Janina Filek – Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, Bogdan Dąsal – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Aleksandra Kawa – przewodnicząca ZSN PK. Podczas składania sobie życzeń Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej Cantata śpiewał przepiękne polskie kolędy. Następnie wszyscy zasiedli do wieczerzy wigilijnej. Dodatkowo każdy z gości mógł obejrzeć lub zakupić prezenty pod choinkę dla swoich najbliższych, które wykonali uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej. Mamy nadzieję, że większość składanych życzeń spełni się w 2011 roku i będzie pełny nowych i szczęśliwych wydarzeń.

Ewelina Durlak – pracownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych

19


UEK ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE

UEK ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE Czy pracownicy i studenci UEK chętnie biorą udział w akcji? Próbuje ich Pani jakoś zachęcać?

Plastikowe zakrętki z wody mineralnej, soków, mleka, słodkich napojów coraz rzadziej na terenie kampusu UEK trafiają do koszy na śmieci. Okazuje się, że dotąd – z pozoru – bezużyteczny produkt może nie tylko zostać ponownie wykorzystany, ale też – przynosić konkretną pomoc.

Obserwuję stale rosnącą świadomość ekologiczną wśród pracowników, studentów oraz ich rodzin. Sądzę, iż połowa społeczności akademickiej jest zaangażowana w akcję. Wiele zawdzięczamy paniom sprzątającym, które przynoszą ogromne ilości zakrętek, pozostawianych w koszach na śmieci. Reklamówki wypełnione zakrętkami przynosi też wielu młodych ludzi. Wspierają mnie osoby, z którymi pracuję, czyli Wydawnictwo UEK. Sama jestem teraz tak „zakręcona”, że potrafię zbierać zakrętki z ulicy, widząc, jak się marnują. Gdy zauważę osobę wyrzucającą butelkę, zawsze staram się delikatnie zasugerować, że ten sam plastikowy drobiazg można wrzucić do osobnego pojemnika. Z pewnością warto byłoby rozpropagować działania na większą skalę, np. poprzez plakaty, informacje do kierowników poszczególnych katedr. Pamiętajmy: tego jest bardzo dużo w domach. To nie tylko zakrętki z butelek po wodzie. To również plastikowe zakrętki z innych artykułów spożywczych, kosmetycznych (kremów, szamponów itp.) i środków czystości, z mleka. Zbierać można także zużyte plastikowe łyżeczki.

Dzięki staraniom Sekcji Promocji Kancelarii Rektora UEK od 5 stycznia 2011 r. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest partnerem akcji „Zakrętki.info – pomagamy nie tylko przyrodzie”. 650 kg zebranych na Uczelni nakrętek, tj. ok. 216 000 sztuk (!) przetransportowano 12 stycznia br. do organizatorów akcji.

Zakręc na Rozmowa z Alą M. Kucharczyk, na co dzień starszym księgarzem w Wydawnictwie UEK, z potrzeby serca – mocno zaangażowaną w pomoc charytatywną, niesioną za pośrednictwem Fundacji Nauka i Kultura, prowadzącej akcję „Zakrętki.info – pomagamy nie tylko przyrodzie”. Jak zrodził się pomysł zbierania zakrętek?

Od kiedy? Od roku. Jak wspomniałam, pierwsze zebrane zakrętki przekazywałam do sklepu, następnie do jednej ze szkół, gdzie zbierano na pomoc choremu dziecku. Kiedy nakrętek przybywało, a w sklepie przestano je zbierać, zaczęłam szukać innego punktu. Wtedy dowiedziałam się o akcji „Zakrętki.info – pomagamy nie tylko przyrodzie”, prowadzonej przez Fundację Nauka i Kultura. Od 5 stycznia tego roku nasza Uczelnia oficjalnie dołączyła do grona

instytucji wspierających tę akcję – 12 stycznia przekazaliśmy Fundacji 650 kilogramów zakrętek, zebranych na Uczelni od września minionego roku.

Jakie są cele na najbliższą przyszłość? Kolejne przekazanie zebranych przez nas zakrętek nastąpi w maju tego roku na krakowskich Błoniach, podczas festiwalu recyklingu. Aktualna potrzeba to 9 ton na wózek inwalidzki dla chorego dziecka.

O prowadzonej akcji powiedziała mi koleżanka, która pojemnik z zakrętkami zobaczyła sklepie. Kiedy sama zaczęłam zbierać, pomyślałam: „UEK to tak duża uczelnia – może zacząć i tu?”. I tak to się zaczęło. Pierwsze pudełko wystawiłam tuż obok księgarni. W ten sposób zbierane zakrętki przekazywałam do sklepu na ul. Topolowej. Wkrótce potem umieściłam pudełka we wszystkich uczelnianych budynkach, a zakrętek nieustannie przybywało… Ogromnie cieszę się, że mogę to robić coraz częściej. Nie kosztuje mnie to nic – jedynie chodzę i zbieram...

Co dzieje się z zakrętkami po ich przekazaniu do Fundacji? Wywożone są na Balice, a później do Myślenic – tam jest zakład, który je segreguje i wykorzystuje plastik. Pieniądze natomiast przekazywane są do Fundacji. I tak koło się zamyka.

Co Pani daje zaangażowanie w tę akcję? Niestety nie mam swoich dzieci, a widząc dookoła biedne, chore maluchy – chcę im pomóc… Nic mnie to nie kosztuje. Gdy zobaczyłam 100 worków, uzbieranych ostatnio, czułam ogromną radość i lekkość, że to troszeczkę dzięki się mojej pracy. Ogromnie mnie cieszy świadomość, że się udaje, nawet gdyby to miało być najmniejsze kółeczko do wózka…

Skromność, bijąca od Pani, jest fascynująca! Nie widzę nic wielkiego w tym, co robię. Ja tylko zbieram śmieci! Gromadzę to, co inni przynoszą. A koleżanki nazywają mnie „zakrętką”.

Rozmawiała: Joanna Trociuk

20

www.uek.krakow.pl

Pomagamy nie tylko przyrodzie Co dzieje się z nakrętkami przekazanymi Fundacji Nauka i Kultura? Ile kilogramów zakrętek typu PET ma równowartość wózka inwalidzkiego? Wreszcie – kto i na jakich zasadach otrzymuje pomoc? – wyjaśnia Michał Żukrowski – dyrektor Programu „Zakrętki.info – pomagamy nie tylko przyrodzie”. Kiedy i jak zrodził się pomysł akcji? Pomysł zbiórki materiału do recyklingu zrodził się kilka lat temu wśród studentów Uniwersytetu Rolniczego, kiedy zaszła potrzeba pomocy jednemu z dzieciaków zaprzyjaźnionych z uczelnią. Plastikowe zakrętki są bardzo popularne, dlatego zaczęto je zbierać. Pomysł się przyjął. Dzisiaj możemy dzięki niemu pomagać coraz większej liczbie osób. Jakiego rodzaju pomocy ze strony Fundacji mogą liczyć wspierane osoby i ile trzeba zabrać zakrętek, by sfinansować pomoc dla jednej osoby? Z zebranych pieniędzy finansujemy głównie zakup wózków inwalidzkich oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci, kwota dofinansowania nie przekracza 15 000 złotych. Im więcej zebranych zakrętek, tym więcej dzieciaków otrzyma od nas pomoc. Cena za 1 kg zakrętek jest różna – waha się od 0,30 zł do 1,10 zł.

W jaki sposób, na jakiej podstawie i kto decyduje o zaklasyfikowaniu osób, którym pomaga Fundacja? W ramach programu charytatywno-ekologicznego „Zakretki.info – pomagamy nie tylko przyrodzie…” funkcjonuje Komisja ds. Przyznawania Dotacji – zajmuje się ona uzupełnianiem brakującej dokumentacji i jest odpowiedzialna za kontakt w sprawach związanych z podopiecznymi. Działanie tej komisji kontrolowane jest przez prezesa Fundacji, Katarzynę Góralczyk, oraz Radę Fundacji, która ostatecznie zatwierdza kandydaturę. Komisja działa w oparciu o regulamin. Podstawowymi warunkami są: wiek podopiecznego nieprzekraczający 18. roku życia, kwota dofinansowania nie może przekraczać 15 000 zł, musi istnieć medyczne uzasadnienie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Komu przekazywane są zebrane zakrętki? W jaki sposób zakrętki zamieniają się w pieniądze na konkretny sprzęt? Zakrętki skupowane są przez firmy recyklingowe, które posiadają odpowiednią dokumentację oraz pozwolenie na odbiór i przetwarzanie surowców wtórnych. Następnie za każdy kilogram wpłacają odpowiednią sumę pieniędzy na konto Fundacji Nauka i Kultura. Fundacja ze zgromadzonych pieniędzy finansuje zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci.

Ile osób udało się już wesprzeć? Pomogliśmy już czterem osobom. W ramach tej pomocy sfinansowaliśmy specjalistyczne wózki inwalidzkie, podjazdy, sprzęt oraz turnusy rehabilitacyjne. Kolejne – przed nami…

Rozmawiała: Joanna Trociuk

Twarzą akcji „Zakrętki.info” jest Ania Wyszkoni. Patronat nad projektem objęli: Małopolski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Krakowa, Wojewoda Małopolski, Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Od stycznia tego roku partnerem akcji jest także Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Siłą napędową akcji są wolontariusze. Zapraszamy do współpracy! Więcej: www.zakretki.info, e-mail: kontakt@zakretki.info

21


KONFERENCJE

KONFERENCJE

XXXII Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna

: 2 1 0 2 EURO stracone! Nie wszystko

W kuluarach. Studenci GAP nie przepuszczą okazji, by wyciągnąć informacje od ministra Cezarego Grabarczyka.

Krzysztof Materna otwiera obrady pierwszego dnia.

Dyskusje ekspertów skoncentrowane wokół kwestii związanych z organizacją w Polsce Euro 2012, rozmowy poświęcone rozwojowi przedsiębiorczości i rozwojowi regionalnemu, wycieczki po Cieszynie i Trójwsi Beskidzkiej, występy kabaretu Czwarta Fala oraz spotkanie z prof. Jerzym Trelą były treścią XXXII Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna, zorganizowanego przez Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej UEK w dniach 14–16 stycznia 2011 r., w Ustroniu. Euro wielkich nadziei i straconych szans Pierwszy dzień sympozjum upłynął pod hasłem przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012. Dyskusja toczyła się wokół potencjalnych możliwości rozwojowych, niewykorzystanych szans, a także kosztów całego przedsięwzięcia. Gospodarzem był Krzysztof Materna. Marcin Herra, prezes spółki PL.2012, przedstawił stopień przygotowań w trzech obszarach: stadiony, infrastruktura, ludzie. Oddanie wszystkich stadionów do użytku zaplanowano na 2011 rok. Nowe obiekty wymagają przetestowania pod kątem efektywności zarządzania nimi po mistrzostwach. Zwłaszcza Stadion Narodowy zaprojektowano jako obiekt wielofunkcyjny, umożliwiający organizację koncertów, kongresów i innych imprez masowych. Herra jest przekonany, że stadiony będą przynosić zyski po mistrzostwach. Najważniejsze projekty infrastrukturalne do-

22

tyczą zwiększenia przepustowości lotnisk, przez które kibice dotrą do Polski. Ich rozbudowa i modernizacja jest ważniejsza od budowy dróg. Szacuje się, że kibice przylecą na 20 godzin przed meczem i zostaną w Polsce najwyżej dwa dni po meczu. Nie ma mowy o podróżowaniu po kraju. Mimo to kilka minut później prezes Herra ogłosił, że na czas mistrzostw wprowadzony będzie zunifikowany bilet na wszystkie środki transportu – Polish Pass. Euro 2012 to katalizator wielu inwestycji infrastrukturalnych. Najistotniejsze zdaniem

Refleksje nad Euro 2012.

Herry jest jednak przygotowanie Polaków do mistrzostw. Chodzi o to, by było to nasze wspólne przedsięwzięcie i by Polska okazała się przyjazna dla przyjeżdżających pierwszy raz gości. Przygotowujemy się na przyjęcie 2 mln gości, choćby miał przyjechać tylko 1 mln. Zaangażowaliśmy już 2840 wolontariuszy, którzy pojawią się w przestrzeni publicznej, by pomagać przyjezdnym. Ich doświadczenie przełoży się na rozwój wolontariatu po Euro w innych przedsięwzięciach społecznych.

Kolej na Euro na pewno nie zawie(d)zie! Ten dzień Sympozjum nie okazał się laurką dla Euro 2012. Nie negując żadnej z przedstawionych korzyści, prof. Jan Winiecki pytał, na co można było wykorzystać środki przeznaczone na przygotowanie Euro. Wszystkie drogi były w planach inwestycyjnych, rozbudowa lotnisk również. Co więcej, wiele inwestycji, które miały przyspieszyć z powodu Euro, nie zostanie ukończonych. Inna byłaby zapewne kolejność i tempo realizacji inwestycji, ale nie groziłoby nam „przegrzanie” inwestycyjne. Nie stalibyśmy przed wyborem, którą drogę krajową modernizować, a której modernizację odłożyć. Należy pamiętać również o straconych szansach rozwojowych, a także o kosztach niszczenia nowej infrastruktury, której z pewnością nie będziemy w stanie konserwować, odnawiać, modernizować w przyszłości. Zdaniem Winieckiego koszty budowy stadionów nie zwrócą się nigdy. Jedyny

www.uek.krakow.pl

stadion, który może „zarobić” na koszty utrzymania po Euro, to stadion poznański. Zupełnie zbędny po Euro będzie natomiast Stadion Narodowy, wobec remontu stadionu Legii. Stanowczo obalić trzeba mit, jakoby żaden kraj na organizacji mistrzostw w przeszłości nie stracił. Nawet tzw. efekt barceloński oznaczający napływ turystów po mistrzostwach szacowany jest w przypadku Polski na 28 mld zł, co da wzrost PKB o 0,1% rocznie. Minister Grabarczyk w uzupełnieniu wystąpienia prezesa PL.2012 podkreślał, że nie chodzi o same lotniska, lecz o rozwój polskiego lotnictwa cywilnego. Mistrzostwa są projektem cywilizacyjnym, a nie inwestycyjnym. W tym sensie nie muszą się bilansować ekonomicznie. Minister Grabarczyk zapewnił też w zabawnym przejęzyczeniu, że kolej na Euro na pewno nie zawie(d)zie. Minister Giersz, również w uzupełnieniu stanu przygotowań, przypomniał, że projekty inwestycyjne dobiegają końca i pora rozpocząć projekty organizacyjne związane z Euro 2012. Podkreślał, że sport to emocje, a te mogą być pozytywne i trwale poprawić wizerunek Polski i Polaków.

że z powodu Euro 2012, w Krakowie. Prezydent Adamowicz słusznie twierdzi – co powtórzył w późniejszej dyskusji prezes Klesyk, że organizacja mistrzostw nie jest projektem rentownym i oceniać należy aspekty niematerialne. Zdaniem Bendyka nie można bagatelizować dramatycznej sytuacji finansowej miast organizatorów (pogorszy się jeszcze po mistrzostwach). Organizacja Euro 2012 dowodzi, że Polska pozbawiona jest zdolności strategicznego planowania bez bodźca zewnętrznego. Na ten sam argument wskazali studenci GAP w swoim filmie, którego premiera odbyła się w Ustroniu. Współczesna Polska nie ma takich projektów strategicznych o znaczeniu cywilizacyjnym jak Port w Gdyni, Centralny Okręg Przemysłowy, Międzynarodowa Wystawa w Poznaniu. Jaka impreza, pyta Bendyk, doprowadzi do rozwoju Białostocczyzny? Jedyne, co jeszcze można zrobić, to wciągnąć obywateli do działania i uczynić z tego wydarzenia naszą wizytówkę. To jednak trudny projekt, bo wymaga utożsamienia się wszystkich obywateli z rolą gospodarza mistrzostw.

Euro 2012 dowodzi braku wizji rozwoju cywilizacyjnego Polski Redaktor Edwin Bendyk z „Polityki”, choć sceptyk, proponował nie załamywać rąk nad niezbudowanymi obwodnicami i centrami kongresowymi. Skoro już organizujemy Euro, zastanówmy się, co będzie po nim. Budowa Stadionu Narodowego kosztowała więcej niż Ptasie Gniazdo w Pekinie. Wrocław zablokował sobie możliwość dalszego zadłużania się, co zamrozi rozwój tego miasta na kilka lat. Prawie tak samo dramatyczna sytuacja finansowa jest w innych miastach organizatorach oraz, tak-

Brawurowe wystąpienie minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej.

Zaprzepaszczonej szansy prof. Anna GizaPoleszczuk nie upatruje w niezrealizowanych inwestycjach. Dużo groźniejszy jest nieprawdziwy komunikat, jaki otrzymuje opinia publiczna, że Euro ma przynieść zyski. Początkowa powszechna radość wynikała z tego, że Polacy (ludzie) będą mogli się zaprezentować na zewnątrz, a nie z tego, że wybudujemy sobie drogi, stadiony, lotniska i dworce. Przecież nie zachwycimy Szwajcarów czy Niemców wyremontowanym Dworcem Centralnym, ale możemy ich ująć przyjazną obsługą i gościnnością. Po chwili dyskutujemy już tylko o infrastrukturze. Jeśli nie poprawimy komunikatu, Polacy poczują się zawiedzeni. Pamiętajmy też o Ukrainie, która w debacie o infrastrukturze przestaje być współorganizatorem, a w debacie o pozytywnym wizerunku krajów Europy Środkowej – pozostanie nim. Pierwszy dzień obrad zakończył wykład mistrzowski pt. Wahadło polityki karnej, wygłoszony przez prof. Stanisława Waltosia.

Rozwój przedsiębiorczości kluczem do rozwoju regionalnego Drugi dzień prowadzony przez Marka Szczepańskiego z BGK poświęcony był rozwojowi przedsiębiorczości i rozwojowi regionalnemu. W dyskusji udział wzięli m.in. minister rozwoju regionalnego, Elżbieta Bieńkowska, prof. Grzegorz Gorzelak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i absolwent GAP, Rafał Baniak, prezes BGK, Tomasz Mironczuk, wiceprezes PKO BP SA, Jarosław Myjak, poseł Paweł Poncyliusz, poseł Jan Olbrycht, marszałek województwa małopolskiego, Marek Sowa, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Aneta Wilmańska, inspirowani przez Leszka Juchniewicza z Mostostalu Zabrze studenci Politechniki Śląskiej. Tradycyjnie Sympozjum obfitowało w wydarzenia kulturalne i sportowe: koncert zespołu Trebunie Tutki, wycieczki prowadzone przez historyków sztuki po Cieszynie oraz po Trójwsi Beskidzkiej. W wieczornej części wystąpił laureat ubiegłorocznych Dowcipakerów, kabaret Czwarta Fala. Wcześniej „gość niespodzianka” XXXII Sympozjum GAP, prof. Jerzy Trela opowiadał, jak dzięki dwóm ciężkim wierszom został gwiazdą szkolnych akademii i jak nie został gwiazdą serialu „Tancerze” Szczegółową relację z drugiego dnia obrad, prezentacje z Sympozjum, Gazetę Sympozjalną, relacje prasowe oraz artykuł „Polityki” przygotowany z udziałem studentów GAP znajdują się na stronach Katedry GAP: www.gap.uek.krakow.pl oraz w portalu e-gap.pl. Marek Benio fot. Jan Bielański

23


WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Konwergencja Polski i Ukrainy.

Okrągły stół – druga odsłona

Pomimo bezpośredniego sąsiedztwa w Polsce daje się zauważyć niedostatek literatury dotyczącej gospodarki Ukrainy, a zwłaszcza wyzwań i szans integracji Ukrainy z UE. W związku z tym wiedza, a raczej obiegowe opinie w polskim społeczeństwie na temat stanu gospodarki i warunków życia ludności Ukrainy opierają się często na niepełnych, pozbawionych dogłębnej analizy doniesieniach medialnych. Te zaś przedstawiają Ukrainę jako kraj niestabilny politycznie, skorumpowany i zacofany gospodarczo, w którym nieustannie ścierają się poglądy zwolenników zbliżenia z Rosją oraz orientacji proeuropejskiej, a niskie dochody obywateli kontrastują z niewyobrażalnym bogactwem wąskiej grupy oligarchów.

Czy taki obraz Ukrainy ma poparcie w faktach? Jeżeli tak, jakie czynniki zdecydowały o takim kierunku transformacji Ukrainy? Dlaczego Polska osiągnęła zdecydowanie lepsze efekty gospodarcze i czy zasadne byłoby skorzystanie przez władze Ukrainy z doświadczeń reformatorskich Polski? Czy Ukraina ma szansę na akcesję do UE i czy model rozwoju charakterystyczny dla tego ugrupowania jest dla Ukrainy właściwym wzorcem? Na te i wiele innych pytań dotyczących fundamentalnych problemów społeczno-ekonomicznych Polski i Ukrainy próbowano odpowiedzieć w trakcie międzynarodowej debaty w formie okrągłego stołu pod hasłem „Prospects of European Integration: a view from Poland and Ukraine”, zorganizowanej w Kijowie przez pracowników Katedry Międzynarodowej Ekonomii Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego (KNEU) w dniu 23 listopada 2010 r. Debata ta była następstwem projektu badawczego pod tytułem „Konwergencja ekonomicznych modeli Polski i Ukrainy”, zrealizowanego przez polsko-ukraiński zespół pod kierunkiem prof. dr. hab. Michała Gabriela Woźniaka. Trzon tego zespołu stanowili pracownicy Katedry Ekonomii Stosowanej UEK oraz Katedry Ekonomii Międzynarodowej Kijowskiego Narodo-

24

wego Uniwersytetu Ekonomicznego (KNEU) na Ukrainie. Do współpracy zaproszeni zostali również przedstawiciele innych ośrodków naukowych: UW, UJ, Politechniki Rzeszowskiej oraz Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Temat zyskał uznanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czego wyrazem było przyznanie w 2007 r. środków na jego finansowanie w ramach 33 konkursu projektów

badawczych (grant nr N N112 0824 33). Debata w Kijowie, zgodnie z ustaleniami uczestników projektu, była okazją do ponownego spotkania wykonawców projektu i powtórnego przeanalizowania kwestii zbieżności rozwoju gospodarczego Ukrainy i Polski oraz perspektyw włączenia Ukrainy do UE, a także wyzwań wynikających z bieżącego kryzysu finansowego dla tych procesów. Należy przypomnieć, iż pierwsza debata w formie okrągłego stołu między polskimi i ukraińskimi wykonawcami projektu odbyła się we wrześniu 2008 r. w Rzeszowie, co opisano na łamach „Kuriera UEK”. Ze strony UEK w debacie uczestniczyli: prof. dr hab. Kazimierz Zieliński – dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, prof. dr hab. Michał G. Woźniak – kierownik Katedry Ekonomii Stosowanej, a także główny pomysłodawca i inicjator współpracy z KNEU, oraz dr Łukasz Jabłoński – adiunkt w Katedrze Ekonomii Stosowanej. Z kolei ze strony uczelni partnerskiej – Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego – w debacie uczestniczyła liczna grupa wykonawców projektu. Prestiż debaty podniosło uczestnictwo w niej dyplomatów rezydujących na Ukrainie, a zwłaszcza

www.uek.krakow.pl

Jacques Faure – ambasadora Francji na Ukrainie, Christer Michelsson – ambasadora Finlandii na Ukrainie, a także pracownika Ambasady RP w Kijowie. Należy podkreślić fakt, iż w debacie uczestniczyli także przedstawiciele władz państwowych Ukrainy, a zwłaszcza przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy oraz Kancelarii Premiera Ukrainy. Szczególną okazją do zorganizowania debaty okrągłego stołu w Kijowie było wydanie nakładem KNEU monografii w języku ukraińskim pt. „Конвргенія економічних моделей Польщі та України” pod redakcją M.G. Woźniaka, V.I. Chuzhikova, D.G. Lukianenko. Polska wersja tej monografii pt. „Konwergencja modeli ekonomicznych. Polska i Ukraina” została opublikowana nakładem Fundacji UEK w 2009 r. Opublikowanie tej monografii także w języku ukraińskim jest wyjątkowym powodem do zadowolenia, gdyż zdaniem profesora Grzegorza W. Kołodki jej polski odpowiednik był jedną z najbardziej wartościowych pozycji wydawniczych, które ukazały się w Polsce w 2009 r. Debatę prowadził prof. Viktor I. Chuzhikov, kierownik Katedry Międzynarodowej Ekonomii KNEU, a także koordynator projektu po stronie ukraińskiej. Obrady rozpoczęły wystąpienia rektora KNEU – prof. Anatolija F. Pavlenko, ambasadora Francji w Ukrainie – Jacques Faure, ambasadora Finlandii w Ukrainie – Christer Michelsson, a także prof. dr. hab. Kazimierza Zielińskiego, jako przedstawiciela władz UEK. W tej części debaty prelegenci wyrazili swoje wielkie uznanie dla wysiłku i determinacji uczestników polsko-ukraińskiego projektu badawczego, zwłaszcza dla ich dwóch głównych architektów, a więc prof. M.G. Woźniaka oraz prof. V.I. Chuzhikova. Podkreślili oni także potrzebę dalszych badań nad procesami transformacji w posocjalistycznych krajach UE i WNP, a zwłaszcza w Polsce i na Ukrainie, jako krajów o zasadniczo odmiennych rezultatach reform rynkowych. W dalszej części debaty głos zabrali uczestnicy projektu, a także przedstawiciele Ukraińskiej Akademii Nauk. Prelegenci, odnosząc się do zrealizowanego projektu badawczego, zwrócili uwagę na cztery jego główne części, a więc:  teoretyczne podstawy zbieżności między krajami o często odmiennych uwarunkowaniach instytucjonalnych,  ewolucję modelu gospodarczego w Polsce i na Ukrainie,  podobieństwa i różnice w transformacji gospodarek Polski i Ukrainy, a także:  wyniki empirycznych badań konwergencji Polski i Ukrainy. Prelegenci podnieśli również szereg nowych kwestii, które – wiążąc się z głównym wątkiem

prowadzonych badań, odnosiły się zasadniczo do szans i zagrożeń dla Polski i Ukrainy wynikających z bieżącego kryzysu finansowego. W tej części debaty szczególną uwagę słuchaczy przykuło wystąpienie prof. V.I. Chuzhikova i prof. D.G. Lukyanenko dotyczące procesów konwergencji i dywergencji w Europie w kontekście interesów narodowych Ukrainy, a także historycznych uwarunkowań rozwojowych Polski i Ukrainy. Ożywioną dyskusję wzbudziło również wystąpienie prof. M.G. Woźniaka, które w całości poświęcone było przyczynom i skutkom bieżącego kryzysu, w tym również dla procesów konwergencji ekonomicznej między Polską i Ukrainą. Profesor M.G. Woźniak podkreślił, iż okres kryzysowego marazmu bynajmniej nie dobiega końca i w dalszym ciągu produkuje gorzkie owoce destrukcji i selekcji słabiej przystosowanych podmiotów do wyzwań kryzysowych. Podjął próbę odpowiedzi na pytanie, jakie będą jego skutki, zwłaszcza zaś, jakie zagrożenia uruchomi i jakie szanse otworzy dla rozwoju współpracy gospodarczej i wzajemnego wykorzystania mocnych stron rozwiązań systemowych Polski i Ukrainy dla ponownego zaktywizowania procesów konwergencji realnej i systemowej. Profesor M.G. Woźniak zaznaczył, iż obawy przed powtórzeniem się scenariusza Wielkiego Kryzysu z lat 1929–1933 skłoniły do monetarystycznego interwencjonizmu, który skutkuje kryzysem zadłużeniowym państwa. Tego typu interwencjonizm zapobiega wprawdzie załamaniu się rynków finansowych, jednak automatycznie nie przywraca popytu. Jego negatywne skutki w postaci zadłużania się państwa bez gwarancji efektów popytowych zrodziły nową falę

kryzysu finansów publicznych, która eliminuje przestrzeń do pobudzania popytu. Rodzi to pokusę ratowania nierównowagi wewnętrznej poprzez wojny walutowe i przerzucanie w ten sposób kryzysu na zewnątrz. W przyszłości uruchomiony zostanie niewątpliwie mechanizm amortyzowania kryzysu zadłużeniowego ze szkodą dla konsumentów poprzez wzrost podatków, ograniczanie usług społecznych i za pomocą inflacji sterowanej polityką monetarną. Ten zewnętrzny mechanizm kryzysu zatoczy koło, aby kolejny raz powtórzyć kryzysowe falowanie dynamiki gospodarczej. Przerwanie tego mechanizmu wymaga sięgnięcia do pierwotnych źródeł współczesnego kryzysu, które są uwarunkowane strukturalnie i systemowo. W trakcie debaty uczestnicy zgodzili się, iż zagrożeń i szans dla konwergencji modeli ekonomicznych Polski i Ukrainy, wynikających z systemowych uwarunkowań, zwłaszcza w kontekście doświadczeń kryzysowych, nie sposób przecenić. Problem ten należałoby w dalszym ciągu badać. Co więcej, wyrazili nadzieję, iż obecna debata stanie się impulsem do kontynuacji dalszych polsko-ukraińskich wysiłków badawczych dla ustalenia zagrożeń kryzysowych i sposobów przeciwdziałania im w celu pogłębienia tych procesów konwergencji realnej i systemowej gospodarki Polski i Ukrainy, które sprzyjałyby zintegrowanemu rozwojowi, umożliwiającemu zharmonizowane podnoszenie jakości życia we wszystkich sferach bytu ludzkiego.

Łukasz Jabłoński Katedra Ekonomii Stosowanej

25


WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Jak w pełni wykorzystać okres studiów? Stres związany z poszukiwaniem pracy po zakończeniu studiów można znacznie zredukować poprzez dobre wykorzystanie okresu nauki w szkole wyższej. Planowe podejście do zagadnienia spowoduje, że zdobycie pracy po ukończeniu edukacji będzie znacznie łatwiejsze. Atrakcje towarzyskie i rozszerzanie wiedzy to nie jedyne cele studenckiego życia. Warto również być studentem aktywnym, nawiązywać kontakty z firmami i jednostkami przyjmującymi stażystów, a przede wszystkim warto wykorzystać szansę skorzystania z zagranicznych programów dla studentów.

Od absolwentów wymaga się dziś już nie tylko dyplomu, ale również praktyki zawodowej i predyspozycji społecznych, które nabyć można wyłącznie podczas pracy w grupie. Tak cenione przez pracodawców doświadczenie warto zdobywać już w czasie nauki. Możliwości realizowania się i inwestowania w swoją przyszłość jest wiele. Poniżej wybrane z nich.

Praktyki i staże Najlepszym rozwiązaniem dylematu „gdzie na staż” jest udanie się do Akademickiego Centrum Kariery UEK. Jednostka ta służy po-

mocą w wyszukiwaniu atrakcyjnych praktyk i miejsc, w których zdobyć można specjalistyczną wiedzę. Informacji poza ACK warto szukać bezpośrednio w działach rekrutacji i kadr oraz na stronach internetowych firm lokalnych, ogólnopolskich i zagranicznych. Korzystny jest też udział w konkursach, w których nagrodą jest staż lub praktyka. Można rozważyć także możliwość pracy w wakacje lub podczas roku akademickiego przez kilka dni w tygodniu. Warto próbować, gdyż zdobyte doświadczenie procentuje. W przypadku szukania pracy za granicą skuteczne jest śledzenie informacji na stronach internetowych ambasad poszczególnych krajów.

Aktywność w organizacjach studenckich i kołach naukowych Dla pracodawców na całym świecie najważniejsza jest aktywność kandydata oraz chęć do podejmowania nowych zadań i wyzwań. Wielkim atutem jest aktywny udział w życiu działających na uczelni organizacji studenckich i kół naukowych. Dzięki tego rodzaju aktywności możesz wykorzystać swoje zainteresowania, zdolności i predyspozycje. Praca w grupie pomaga zdobyć wiele cennych umiejętności interpersonalnych, ułatwia zorientowanie się w tym, co naprawdę się lubi (logistykę, public relations, marketing czy finanse?). Dzięki zaangażowaniu w prace projektowe zdobywa się cenne kontakty, również z instytucjami i firmami, w których można aplikować o pracę. Biuro Programów Zagranicznych ma bardzo dobre doświadczenia ze współpracy z organizacjami Erasmus Students Network, Parlamentem Studenckim, AIESEC, licznymi kołami naukowymi, Akademickim Związkiem Sportowym, chórem „Dominanta” i innymi organizacjami UEK.

Wolontariat Bardzo silnym argumentem dla przyszłego pracodawcy jest aktywność w ramach wolontariatu. Na korzyść starającego się o pracę

50-lecie Wydziału Ekonomicznego W grudniu 2010 r. Wydział Ekonomii Uniwersytetu w Kra- Uniwersytetu w Kragujevcu

gujevcu w Serbii świętował 50. rocznicę swojego powstania. Osiągnięcia Wydziału oraz jego wieloletnia współpraca z naszą uczelnią sprawia, że powinniśmy lepiej poznać ten nowoczesny i niezwykle gościnny ośrodek akademicki.

Wydział Ekonomiczny w Kragujevcu powstał w 1960 r. W początkowym okresie swojego istnienia nie posiadał jednak pełnej samodzielności, gdyż formalnie stanowił część Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Belgradzie. Pełną samodzielność jako jednostka naukowa i dydaktyczna Wydział uzyskał w 1975 r. Działalność naukowa Wydziału prowadzona jest w ramach katedr, których profil naukowy związany jest z zagadnieniami ekonomii, przedsiębiorczości, zarządzania, finansów, ubezpieczeń, turystyki, statystyki i informatyki. Wydział Ekonomii w Kragujevcu zatrudnia około 80 pracowników naukowo-dydaktycznych, zaś na jego czele stoi dziekan, prof. dr Slobodan Malinić. Łączna liczba absolwentów Wydziału kształtuje się na poziomie około 7000 osób. Obecnie działalność dydaktyczna prowadzona jest zgodnie z założeniami procesu bolońskiego na wszystkich trzech poziomach kształcenia. Wysoki poziom studiów potwierdzony został w procesie akredytacji Wydziału, która miała miejsce w 2009 r.

26

Współpraca pomiędzy Wydziałem Ekonomii Uniwersytetu w Kragujevcu i naszą uczelnią zapoczątkowana została przez dr. Zbigniewa Paszka, który zaliczany jest do najznamienitszych przyjaciół tej serbskiej uczelni i uhonorowany został tytułem Doktora Honoris Causa Uniwersytetu w Kragujevcu. Ważnym etapem współpracy pomiędzy naszymi uczelniami było wspólne uczestnictwo w realizacji dwóch programów TEMPUS w latach 2004–

www.uek.krakow.pl

przemawia zawsze jego mobilizacja i chęć sprostania wymaganiom jeszcze w czasie studiów. Osoba rekrutująca do przyszłej pracy z pewnością doceni bezinteresowność i odpowiedzialność. Wolontariat to bardzo dobra karta przetargowa, świetnie poświadczająca osobiste zaangażowanie. Na rynku, zarówno w kraju, jak i za granicą, znajduje się wiele stowarzyszeń, fundacji i organizacji pozarządowych, które poszukują chętnych do współpracy. Wolontariat bardzo wzbogaca osobowość i uczy postawy prospołecznej, otwiera na świat innych, pozwala poznać swoje mocne i słabe strony. Jednostkami UEK, które często korzystają z pomocy wolontariuszy, są: Biuro Programów Zagranicznych, Dział Współpracy Międzynarodowej, Sekcja Promocji i Akademickie Centrum Kariery. Wiele informacji na temat możliwości odbycia wolontariatu poza uczelnią znaleźć można na stronach branżowych, np. Sieci Centrów Wolontariatu – www.wolontariat.org.pl, Stowarzyszenia Klon/Jawor – www.klon.org.pl i innych.

Prace na czas określony Wiele osób pracuje już w trakcie studiów. Powody tego są zwykle dwa, albo potrzeba finansowa, albo chęć fachowego przygotowania do przyszłej kariery. Zwykle oba te motywy występują razem i idealnie się uzupełniają. Każdy rodzaj pracy, także tej wakacyjnej, jest promowany dodatkowymi punktami w procesie rekrutacji do pracy.

Nauka poza granicami kraju Doświadczenie, dodatkową wiedzę, wrażenia zdobyć można wyjeżdżając w czasie studiów na stypendia w ramach programów edukacyjnych proponowanych przez UEK. Możliwości są naprawdę liczne: ERASMUS, umowy wielostronne, CEEPUS, Direct Entry, udział w programach podwójnych dyplomów, EMBS, szkołach letnich proponowanych przez uczelnie partnerskie. Znajomość języków obcych i chęć ich doszlifowania, ciekawość świata oraz głód nowych wrażeń można wykorzystać i zrealizować wyjeżdżając na semestr lub dłużej. Wystarczy tylko decyzja i odwiedziny w jednostce UEK, zajmującej się rekrutacją i wymianą międzynarodową. Program Erasmus jest programem umożliwiającym odbycie części studiów na uczelni zagranicznej. Służy współpracy międzynarodowej między szkołami wyższymi oraz wymianie studentów i nauczycieli akademickich. Stypendium może trwać od czterech miesięcy do roku akademickiego. Kwota stypendium nie jest wysoka i pokrywa wyłącznie różnice w kosztach utrzymania. Nasza uczelnia stwarza możliwość wyjazdu na stypendia związane z tym programem do wszystkich krajów Europy. Bliższe informacje na temat wyjazdów znaleźć można na stronie internetowej Biura Programów Zagranicznych lub w samym Biurze, które znajduje się w budynku „Stróżówka”. W czasie studiów warto skorzystać z oferty programu CEEPUS. Podstawą tego programu są podpisane przez nasz rząd umowy o współ-

pracy naukowej z wieloma państwami Europy Centralnej i krajów bałkańskich. Oferta stypendialna w ramach tego programu co roku się zmienia. Osoba wyjeżdżająca pokrywa koszty podróży i ubezpieczenia. Stypendium przeznaczone jest na pokrycie kosztów pobytu za granicą. W ramach umów wielostronnych studenci naszej uczelni mogą uczyć się w bardziej egzotycznych miejscach, takich jak Azja, Ameryka Środkowa i Południowa, ale także w Kanadzie, USA, Rosji. Uczestnictwo w programie Direct Entry pozwala na roczną naukę w szkołach Walii, Szkocji i Anglii oraz w przypadku wybranych szkół na zdobycie tam stopnia licencjata. Studenci bardziej ambitni mogą brać udział w programach podwójnych dyplomów oraz studiować w uczelniach zrzeszonych w sieci EMBS. Wyjazdy te zapewniają dyplomy i certyfikaty wystawione przez uczelnię macierzystą oraz dodatkowo przez szkoły zaangażowane w projekt. Niezależnie od wyboru miejsca studiów zagranicznych, certyfikat znacznie poprawia wizerunek kandydata do pracy. Poświadcza zarówno poziom jego wiedzy, znajomości języków, ale także jest rękojmią jego samodzielności i dojrzałości. Punkty przyznawane za aktywność we wszystkich wyżej wymienionych działaniach zwiększają szanse na wyjazd w wybrane przez siebie miejsce stypendialne.

Oprac. Zespół BPZ 2009. Miały one na celu unowocześnienie kształcenia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia. Grupa kilkunastu pracowników naszej uczelni była mocno zaangażowana w realizację obu tych przedsięwzięć. W chwili obecnej dynamicznie rozwija się zarówno współpraca naukowa (udział w konferencjach organizowanych przez instytucję partnerską, wspólne prace badawczy), jak i dydaktyczna (krótkookresowe wyjazdy studentów, udział w studenckich konferencjach naukowych). Wzorem poprzednich lat, z okazji jubileuszu Wydziału zostały zorganizowane oficjalne obchody, w których skład wchodziły: konferencje naukowe, rozdanie dyplomów dla absolwentów oraz uroczysta akademia. Do najważniejszych punktów wydarzeń jubileuszowych należy z pewnością zaliczyć dwie międzynarodowe, odbywające się równolegle, konferencje naukowe: przeznaczoną dla pracowników nauki konferencję Contemporary Issues in Economics, Business and Management oraz konferencję studencką Challenges and perspectives of modern economy. Wśród gości obu konferencji znaleźli się reprezentanci wielu uczelni serbskich oraz przedstawiciele Włoch, Ukrainy, Polski i Słowacji. Szczególnie mocno dało się zauważyć udział reprezentantów naszej uczelni w konferencja studenckiej. Tematyka obrad skupiała się na aktualnych wyzwaniach, które stawia ekonomia. Obecne czasy, noszą w sobie piętno globalnego kryzysu, który po części przeminął, po części nadal wywiera wpływ na liczne gospodarki. Szybko zachodzące zmiany, wysoki stopień konkurencyjności również stanowią wyzwanie z ekonomicznego punktu widzenia. Wszystko to stanowiło przedmiot rozważań podczas

konferencji. Miało to na celu nie tylko wymianę poglądów oraz doświadczeń między studentami, ekspertami oraz praktykami, ale także próbę znalezienia mostu łączącego teorię oraz praktykę. W konferencji mieli zaszczyt uczestniczyć studenci reprezentujący koła naukowe UEK (o sukcesie jednego z nich piszemy na str. 7 – przyp. red). W odbywającej się równolegle konferencji Contemporary Issues in Economics, Business and Management nasz Uniwersytet był reprezentowany przez dziekana Wydziału Zarządzania, dr. hab. Pawła Lulę, prof. UEK, który wygłosił referat pt. Exploratory Analysis of Text Resources and its Application in Business Activity. Podczas sesji plenarnej został przedstawiony zwycięski referat naszego studenta. Jego wysoki poziom merytoryczny wzbudził uznanie słuchaczy. Obchody jubileuszowe zakończyły się uroczystością w główniej auli uniwersytetu. Podczas ich trwania została wręczona symboliczna nagroda oraz dyplom dla naszego Uniwersytetu jako wyraz wdzięczności Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Kragujevcu za długoletnią i owocną współpracę. Mamy nadzieję, że również w przyszłości kooperacja pomiędzy naszymi instytucjami będzie co najmniej tak udana, jak dotychczasowa. Więcej: www.ekfak.kg.ac.rs

Katarzyna Mrowca dr hab. Paweł Lula, prof. UEK

27


MEDIA

MEDIA

Rekordowy rok w mediach Miniony rok okazał się rekordowy zarówno pod względem publikacji w mediach, jak i obecności w serwisach społecznościowych, gdzie plasujemy się w ścisłej czołówce polskich uczelni wyższych.

kacji w mediach nt. naszej Uczelni oraz popularności UEK w największych polskich serwisach społecznościowych – Facebooku oraz Naszej Klasie (obecnie NK.pl).

Będąc w trakcie opracowywania rankingu „Medialni UEK 2010”, który opublikowany zostanie w kolejnym numerze „Kuriera UEK”, już dziś przedstawiamy podsumowanie roku 2010 w kontekście publi-

Piotr Bednarski Sekcja Prasowa Kancelarii Rektora UEK

Porównanie ilości informacji o UEK w monitorowanych mediach rok 2008

rok 2009

Porównanie ilości informacji o UEK w monitorowanych mediach 1600

rok 2010

1502

300 1400 246

250

1200

220

200

188

177 159

153

150 98

96

100

28

18

137

31

25

17

20

80

77 57

46

38

33 10

88

79

79

50

141

123

111

12

1104

1000

180

800

600

400 23

23

15

222 200

0

0

rok 2008

Liczba fanów 20 najpopularniejszych profili uczelni wyższych w serwisie Facebook

6000

5000

4000

3000

4619

Liczba znajomych 4052

0

28

Ilość osób śledzących profil

3939 3589

3419

3292 3244

3101

2951 2926

2010

1808 1754

1603 1224

1000

rok 2010

Popularność oficjalnych kont polskich uczelni w serwisie Nasza Klasa (NK.pl)

5001 4977

2374 2341 2272

2000

rok 2009

9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

8571

3018

1433

834

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

1958

Politechnika Opolska

4405

3569

2429

Politechnika Śląska

8280

3480

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

www.uek.krakow.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

29


WSPOMNIENIE

WSPOMNIENIE

o g e n n je o w u n a t s ie n Wprowadze

. r 1 8 9 1 a i n 13 grudczesnego rektora

– wspomnienie ów

Kolejna rocznica dramatycznych wydarzeń z grudnia 1981 r. skłania do wspomnień i do refleksji nad tym, jak wydarzenia te przebiegły w naszej uczelni oraz jakie miały następstwa w jej funkcjonowaniu, w położeniu studentów i pracowników. To drugie wymagałoby dogłębnej analizy. Ograniczymy się zatem do strzępów wspomnień, które przecież mogą dać także pewne wyobrażenie o skutkach decyzji podjętej wówczas przez władze PRL.

Od chwili objęcia przeze mnie funkcji rektora Akademii Ekonomicznej, 1 września 1981 r., sytuacja w kraju nie sprzyjała spokojnej pracy, należytemu realizowaniu zadań dydaktycznych i naukowych. Z jednej strony można było korzystać z większej swobody politycznej, z drugiej jednak – przy katastrofalnej sytuacji w zaopatrzeniu rynku – trwał ustawiczny konflikt między władzami a opozycją. Reprezentowana przez masowy ruch „Solidarności”, a wśród studentów szkół wyższych przez Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS), domagała się swobód demokratycznych i reform gospodarczych. Na początku grudnia 1981 r. napięcie społeczne dochodziło do zenitu. W naszej uczelni od 19 listopada trwał strajk okupacyjny studentów solidaryzujących się z ogólnopolską akcją protestacyjną w szkołach wyższych. 7 grudnia w wyniku referendum postanowiono strajk kontynuować. Dopiero w sobotę 12 grudnia komitet strajkowy w Akademii Ekonomicznej zdecydował zakończyć akcję i od poniedziałku

30

wrócić do zajęć dydaktycznych. Zabrano się do porządkowania sal wykładowych. W kraju napięcie jednak rosło. 10 grudnia w „Gazecie Krakowskiej” ukazała się relacja z odczytu prof. Jerzego Wiatra na temat: „Co stanie się z Polską w najbliższym czasie?”. Uczony socjolog przedstawił cztery wersje rozwoju wypadków: jeśli nie nastąpią głębokie reformy polityczne, to najbardziej prawdopodobnym wariantem będą długotrwałe rządy wojskowe. W tej sytuacji to, co stało się trzy dni później, i było, i nie było zaskoczeniem. W niedzielę 13 grudnia rano, przy goleniu, usłyszałem z radia (prawdopodobnie z którejś z rozgłośni zagranicznych) wiadomość o wprowadzeniu „stanu wojennego”, tzn. zawieszeniu swobód obywatelskich, zamknięciu granic państwa, ograniczeniu możliwości poruszania się i łączności, zawieszeniu działalności związków zawodowych i innych organizacji społecznych itd. Władzę obejmowała Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Podniosłem słuchawkę

aparatu telefonicznego – głucho. Otworzyłem telewizor – nadawano orędzie gen. Jaruzelskiego. Trochę bezradny wobec zaistniałej sytuacji oddałem się normalnym czynnościom domowym. O godz. 10 poszedłem na mszę świętą do pobliskiego kościoła. Na ulicach było spokojnie, ale wyczuwało się niezwykły nastrój przygnębienia i jakby wyczekiwania czegoś. Zajrzałem do położonego nieopodal mego mieszkania domu akademickiego „Fafik” – panował spokój. Tymczasem nieoceniony w takich sytuacjach Kazimierz Gołdas (wówczas kierownik działu administracyjno-gospodarczego), zawsze poczuwający się do odpowiedzialności za losy uczelni, zaczął organizować nadzwyczajne spotkanie władz Akademii. W zawiadamianiu zainteresowanych (telefony były nieczynne) i w dowożeniu ich na zebranie pomagał mu nasz kierowca mikrobusu Jan Pobożniak. Zebraliśmy się wieczorem w opustoszałym gmachu głównym uczelni, w składzie tzw. małego senatu i obradowaliśmy od godziny 19 do 21. Byliśmy zgodni – zarówno przedstawiciele administracji akademickiej, jak również przewodnicząca uczelnianej „Solidarności” (prof. Janina Bieniarzówna) i pierwszy sekretarz komitetu uczelnianego partii (dr Jerzy Hausner) –trzeba zachować spokój i nie podejmować żadnej akcji protestacyjnej. Zamierzaliśmy też ogłosić wznowienie zajęć dydaktycznych od poniedziałku 14 grudnia, ale już w czasie naszych obrad przyszła wiadomość, że działalność szkół wyższych w całej Polsce została przez władze zawieszona. Wkrótce okazało się, że w nocy 12/13 grudnia żaden z pracowników uczelni nie został internowany, chociaż miało to miejsce

www.uek.krakow.pl

w wielu innych szkołach wyższych, nawet wobec przedstawicieli władz rektorskich. Kolejne dni przebiegały w niepokoju o dalszy rozwój sytuacji. 14 grudnia od rana trwały narady w uczelni, w południe – spotkanie krakowskich rektorów na Uniwersytecie Jagiellońskim (tu trwał strajk protestacyjny pracowników), wieczorem o godz. 20 – narada rektorów i dyrektorów administracyjnych szkół wyższych u prezydenta miasta Józefa Gajewicza. 15 grudnia napięcie społeczne w mieście jeszcze rosło, strajkowała Huta im. Lenina. Codziennie u rektora UJ, prof. Józefa Gierowskiego, spotykali się krakowscy rektorzy, choć nie było to całkiem legalne (wszelkie zgromadzenia były zabronione), aby na bieżąco omawiać sytuację i uzgadniać postępowanie. 16 grudnia zjawił się w moim gabinecie kierownik szkolenia obronnego pułkownik Edward Cyganik, mianowany pełnomocnikiem Wojewódzkiego Komitetu Obrony (tacy „komisarze wojskowi” mieli nadzorować działalność kierownictwa we wszystkich zakładach pracy). Nie zasiadł jednak za moim biurkiem, lecz oświadczył, że nie ma zamiaru w niczym mi przeszkadzać, natomiast w razie potrzeby chętnie pomoże. I rzeczywiście w przyszłości nie mieszał się zupełnie do spraw kierowania uczelnią, wystawił mi zaś, z własnej inicjatywy, przepustkę na poruszanie się po mieście w czasie „godziny milicyjnej”, tj. po godz. 22 (na fot.). Na 17 grudnia rektorzy zostali wezwani (drogą wojskowych połączeń telefonicznych) na naradę do Ministerstwa. Wczesnym rankiem pojechałem prawie pustym pociągiem do Warszawy w towarzystwie rektorów UJ (prof. Gierowskiego) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej (prof. Zenona Mosznera). Narada prowadzona przez wiceministra polegała na przekazaniu instrukcji dotyczących funkcjonowania szkół wyższych. Po powrocie do Krakowa późnym wieczorem

dowiedzieliśmy się od oczekujących na nas kierowców, że są już ofiary śmiertelne stanu wojennego: poprzedniego dnia w czasie pacyfikacji kopalni „Wujek” zostali zabici górnicy. Następnego dnia ogłosiłem specjalnym okólnikiem decyzje zlecone rektorom do wykonania przez Ministerstwo: przywrócenie obowiązywania ustawy o szkolnictwie wyższym z 1958 r.; zawieszenie działalności senatu, rad wydziałów i innych ciał kolegialnych z przelaniem odpowiedzialności indywidualnej na rektora, dziekanów, dyrektorów instytutów; zawieszenie wszelkiej działalności dydaktycznej; zamknięcie pomieszczeń uczelnianych dla wszystkich poza pracownikami. W tej sytuacji budynki opustoszały, studenci zaczęli się rozjeżdżać na święta (mieli zresztą obowiązek opuszczenia domów akademickich do 18 grudnia). Więcej pracy miała natomiast administracja w związku z obowiązkiem „zabezpieczenia” wszelkich urządzeń poligraficznych, spisania majątku organizacji społecznych i zamknięcia ich lokali, zapieczętowania radiowęzła w domu akademickim, wyznaczenia dyżurów w dni wolne od pracy itp. Ogólnie panował spokój. Tylko organy bezpieczeństwa starały się wykryć (chyba bez powodzenia), kto spowodował zawieszenie w holu Budynku Głównego, w pierwszym dniu stanu wojennego, jakiegoś afisza protestacyjnego. Wśród pracowników wzrastało jednak zaniepokojenie przyszłym biegiem wypadków. Na ogólnym zebraniu po powrocie z Ministerstwa przedstawiłem, w sposób możliwie optymistyczny, przewidywaną wizję najbliższej przyszłości, co – jak mi się wydaje – złagodziło nieco ponure nastroje. Związek „Solidarność” nie mógł podjąć jawnie żadnego działania. Natomiast komitet partyjny, kierowany przez Jerzego Hausnera i niewątpliwie z jego inicjatywy, wszczął akcję zmierzającą do przeciwstawienia się radykal-

nym posunięciom władz (tzw. betonu partyjnego) i do przywrócenia zgody narodowej. Już 18 grudnia opublikował uchwałę następującej treści: „W obliczu bratobójczej walki prowadzącej nieuchronnie do narodowej tragedii żądamy podjęcia natychmiastowych rozmów przez gen. Jaruzelskiego, prymasa Glempa i przewodniczącego Wałęsę na temat warunków zakończenia stanu wojennego i porozumienia głównych sił politycznych kraju [...] Przystępujemy do tworzenia w Akademii Ekonomicznej Uczelnianego Komitetu Porozumienia Narodowego” (dokument na fot.). Komitet taki jednak nie powstał. Przerwa świąteczna złagodziła nieco napięcia. Po nowym roku przystąpiono do prac związanych ze wznowieniem zajęć dydaktycznych w nowych warunkach politycznych. Przed rektorem i jego współpracownikami stawało trudne zadanie: z jednej strony rozsądnej współpracy i ustępstw wobec władz stanu wojennego w imię interesów uczelni, z drugiej – obrony wartości, których uznanie dopiero co wywalczono – takich jak autonomia szkół wyższych, swoboda badań naukowych czy wolność głoszenia własnych poglądów. To znalezienie granic kompromisu w nienormalnych warunkach wydawało się teraz rzeczą najważniejszą. *** Patrząc z perspektywy lat, można uznać, że dramatyczny okres pierwszych dni stanu wojennego nasza Akademia Ekonomiczna, w porównaniu z innymi uczelniami, przeszła spokojnie. Zawdzięczaliśmy to przede wszystkim roztropnej postawie i wyważonym działaniom zarówno uczelnianej „Solidarności”, jak i komitetu partyjnego, a także rozsądkowi przywódców organizacji młodzieżowych, którzy w porę doprowadzili do zakończeniu strajku i potem nie podejmowali żadnych nierozważnych akcji protestacyjnych, a wreszcie w dużej mierze spokojowi pracowników, zarówno naukowo-dydaktycznych, jak i administracyjnych, ich lojalności i zaufaniu do władz uczelnianych wyłonionych w demokratycznych wyborach.

prof. Jan M. Małecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1981–1984

31


WYDAWNICTWO UEK

WIEŚCI Z ZOD-ÓW

wa t ydawnic W Nowości znego w Krakowie

Bal karnawałowy w ZOD w Dębicy

Społeczne aspekty w opakowalnictwie, s. 218, ISBN 978-83-7252-510-4 Rozwój opakowalnictwa jako nauki oraz branży opakowań od początku tego stulecia wyznacza przyjęcie przez środowisko naukowo-badawcze oraz gospodarcze nowej misji Światowej Organizacji Opakowań: „Lepsza jakość życia przez lepsze opakowania dla większej liczby ludzi”. Kierunki badań naukowych i ich praktyczne wykorzystanie związane są z wyznaczeniem określonej roli dla opakowalnictwa w rozwoju zrównoważonego społeczeństwa. Obecnie na forum międzynarodowym toczy się dyskusja nad zakresem merytorycznym opakowalnictwa jako nauki. Celem monografii jest wskazanie istoty społecznych aspektów w opakowalnictwie z uwzględnieniem krajowych uwarunkowań rozwoju branży opakowań na tle światowych trendów rozwoju tej sfery gospodarki. Problematyka społecznego kontekstu rozwoju opakowalnictwa podejmowana jest w literaturze przedmiotu po raz pierwszy. Przyjęto założenie, że punktem wyjścia rozważań dotyczących społecznych aspektów winna być analiza kierunków doskonalenia opakowań. Omówiono pojęcie zrównoważonego pakowania oraz kryteria, jakie powinno spełniać zrównoważone opakowanie. Kryteria te, stanowiąc zespół celów zrównoważonego rozwoju, określają obszary, w których należy zachęcać przedsiębiorstwa związane z branżą opakowań do transformacji, innowacji i optymalizacji. Rozwój branży opakowań kształtowany jest przez wiele czynników, które dotyczą dynamiki biznesu, trendów w dystrybucji i konsumpcji oraz regulacji prawnych. Głównym stymulatorem rozwoju tej branży są jednak potrzeby społeczno-ekonomiczne konsumentów oraz oczekiwania co do ich realizacji. Potrzeby te dotyczą: zmiany stylu życia, podnoszenia jakości życia poprzez wartość dodaną oferowaną konsumentom przez zapakowane produkty, osiągania zysków przez przedsiębiorstwa związane z branżą opakowań, zapewnienia bezpieczeństwa zapakowanych produktów oraz ochrony środowiska naturalnego. Problemem o zasadniczym znaczeniu jest oferowanie konsumentom produktów, które nie stwarzają zagrożenia dla ich zdrowia i życia. W monografii omówiono zagadnienia związane z bezpieczeństwem opakowań i zapakowanych produktów, poddano analizie potencjalne zagrożenia oraz przedstawiono wymagania dotyczące bezpieczeństwa ujęte w unijnych i krajowych aktach prawnych. Zaproponowano definicję bezpiecznego opakowania oraz zakres analizy opakowania z punktu widzenia jego bezpieczeństwa. Wskazano działania pozwalające na zapewnienie bezpieczeństwa opakowań i zapakowanych produktów jako kierunek doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem związanym z branżą opakowań. Zagadnieniem wpisującym się w kontekst społeczny opakowań są środowiskowe aspekty opakowań. Dotyczą one tych elementów działalności przedsiębiorstw oraz efektów ich funkcjonowania w postaci wyrobów, opakowań lub usług, które mają lub mogą mieć istotny wpływ na środowisko. Omówiono m.in. wpływ na środowisko związany z cyklem życia opakowania, gospodarkę odpadami w ujęciu systemowym, regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami oraz wymagania ekologiczne stawiane opakowaniom. W monografii zaprezentowano także postawy producentów opakowań oraz oczekiwania konsumentów dotyczące opakowań.

32

Maksymilian Pacholski, Andrzej Słaboń, Słownik pojęć socjologicznych, wydanie trzecie poprawione i uzupełnione, s. 276, ISBN 978-83-7252-498-0

Słownik pojęć socjologicznych, którego trzecie wydanie właśnie się ukazało, zyskał już znaczącą pozycję nie tylko w polskiej socjologii, lecz także w pokrewnych naukach społecznych. Warto przypomnieć, że był to pierwszy słownik socjologiczny, jaki został opracowany i wydany w Polsce. Słownik zawiera ponad 300 haseł wyjaśniających podstawowe pojęcia i terminy współczesnej socjologii oraz nauk społecznych. W sposób syntetyczny zaprezentowano w nim także główne nurty teoretyczne i orientacje metodologiczne powstałe w naukach społecznych. Szczególną uwagę zwrócono na ukazanie najnowszych tendencji teoretycznych i omówienie nowych zjawisk będących przedmiotem zainteresowania poznawczego w socjologii. Warto podkreślić, że Słownik nie jest tylko zbiorem definicji, ale zawiera również omówienie najistotniejszych stanowisk i problemów wiążących się z danym zagadnieniem. Najnowsze wydanie Słownika poprzedzone jest krótką refleksją na temat kształtowania się i przemian języka nauk społecznych. Zwrócono uwagę, że wbrew pozorom nadmierna ścisłość pojęciowa nie zawsze jest korzystna dla rozwoju teoretycznego danej dyscypliny naukowej. Z drugiej jednak strony hermetyczny język współczesnych nauk społecznych jest często nieuniknionym następstwem pojawiania się oryginalnych perspektyw poznawczych. Nie jest przypadkiem, że twórcy nowych kierunków teoretycznych tworzą własny, zwykle trudny w odbiorze język, gdyż tylko w ten sposób możliwe jest ukazanie idei, które wykraczają poza utarte schematy myślowe. Jedną z funkcji Słownika jest przybliżenie tej hermetycznej terminologii i ułatwienie przezwyciężenia „dymnej zasłony żargonu naukowego”. Słownik pojęć socjologicznych wskazywany jest niekiedy jako pionierskie przedsięwzięcie teoretyczne w polskiej socjologii. Ujęcie takie może zaskakiwać, gdyż zazwyczaj tego typu publikacje mogą być traktowane jedynie jako forma popularyzacji danej dyscypliny. Dążenie do ujednolicenia i uściślenia aparatury pojęciowej nauki ma niewątpliwie szerszy wymiar. Związek myślenia i języka odgrywa zasadniczą rolę we wszelkich procesach poznawczych, a szczególnie w sferze poznania naukowego. Nawet jeśli język nie w pełni determinuje ludzkie myślenie, to jednak w znacznym stopniu je kształtuje. Relacje między wypracowaną aparaturą pojęciową danej nauki a jej praktykami badawczymi i dokonaniami są dość silne. Istotna jest w tym kontekście funkcja unifikująca tego typu publikacji. Posługiwanie się tym samym kodem językowym, przypisywanie określonym pojęciom tego samego znaczenia ułatwia komunikowanie się środowiska naukowego. Z tego względu Słownik może być przydatny nie tylko adeptom socjologii, lecz również wszystkim osobom zajmującym się działalnością naukową w obszarze nauk społecznych. Niewątpliwym walorem Słownika jest to, że często przy omawianiu poszczególnych zagadnień autorzy odwołują się do polskich realiów i przywołują publikacje przedstawicieli nauk społecznych z naszego regionu. Pozwala to wyjść poza dominującą we współczesnych naukach społecznych perspektywę anglosaską. Na koniec ze smutkiem trzeba skonstatować, że trzecie wydanie Słownika ukazuje się po śmierci Maksymiliana Pacholskiego, jednego ze współautorów, który był inicjatorem opracowania tej publikacji.

www.uek.krakow.pl

Projekt okładki: Marcin Sokołowski

Małgorzata Lisińska-Kuśnierz,

Projekt okładki: Marcin Sokołowski

Uniwersytetu Ekonomic

15 stycznia 2011 r. odbył się kolejny Bal Uniwersytecki w Dębicy, integrujący ze społecznością akademicką naszej uczelni środowiska polityczne, administracji samorządowej kraju, województwa, miasta, powiatu, gminy oraz sfer biznesowych. Ten wyjątkowy wieczór odbył się w dębickim Hotelu GOLD. Gości zaszczycił swoją obecnością dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK – prorektor ds. studenckich UEK, wraz z małżonką. Organizatorzy balu mieli zaszczyt gościć także posłów, burmistrzów, wiceburmistrzów, starostów, wicestarostów, prezesów i właścicieli licznych, dużych firm o zasięgu krajowym i zagranicznym oraz liczną reprezentację uczelni: kadrę kierowniczą ośrodka, pracowników naukowych i administracyjnych oraz studentów. W rolę gwiazdy wieczoru wcielił się Marcin Daniec z zespołem, a imprezę

poprowadzili profesjonalni wodzireje Konrad Pondo i Bartek Pondo – Brosart. Do tańca zapraszał zespół muzyczny Duo Gamma Plus. Dobra muzyka wprawiała gości w szampańskie humory i dobry klimat, a ciekawy wystrój wnętrza oraz świetne menu stanowiły dopełnienie starań organizatorów. Tę wyjątkową noc urozmaiciły liczne zabawy i konkursy. Dziękując za przybycie wszystkim miłym gościom, organizatorzy balu karnawałowego w ZOD w Dębicy życzą pomyślności w 2011 roku. Bal został zorganizowany pod patronatem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. dr. hab. Romana Niestroja, oraz Pawła Wolickiego, burmistrza Dębicy.

Patronat UEK nad klasą menedżerską w Dębicy Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębicy pomaga w realizacji Programu Innowacji Pedagogicznej w nowo utworzonej klasie menedżerskiej w II Liceum Ogólnokształcącym im. ks. J. Twardowskiego w Dębicy, nad którą Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie objął patronat w roku szkolnym 2010/2011. Innowacja realizowana jest w oparciu o podstawę programową oraz program nauczania podstaw przedsiębiorczości na poziomie liceum ogólnokształcącego, poszerzonych o zagadnienia z marketingu, bankowości oraz finansów z wykorzystaniem komputera oraz Internetu (gry symulacyjne). Założeniami programowo-merytorycznymi innowacji są: przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na studiach o kierunkach ekonomicznych, zarządzania, marketingu, prawniczych itp. oraz wspieranie uczniów na etapie dokonywania wyboru odpowiedniego kierunku studiów albo zakładania własnej firmy. Obecnie w ramach współpracy przygotowywana jest wystawa historycznych papierów wartościowych (akcje, warranty, obligacje pochodzące z USA z początku XX wieku), która będzie prezentowana w budynkach Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Dębicy. dr hab. Artur Hołda, prof. UEK kierownik Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Dębicy

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wadowicach - spotkanie z nowymi władzami W dniu 16 grudnia 2010 r. przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – dr Agata Niemczyk, kierownik Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Wadowicach i dr Stanisław Babiński spotkali się z nowo wybranym starostą wadowickim Jackiem Jończykiem. Spotkanie, podczas którego przybliżono działalność Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Wadowicach, uznane zostało za wartościowe. Padły deklaracje kolejnego, które poświęcone zostanie możliwościom wdrażania idei Uczelnia – Biznes – Jednostki Samorządu Terytorialnego. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wadowicach działa w powiecie już siódmy rok. Przez ten czas mury Uczelni opuściło blisko 200 absolwentów.

W ZOD kształci się studentów w systemie studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia. Zajęcia (wykłady, ćwiczenia oraz lektoraty) prowadzone są przez naukowców, autorów znanych książek i utalentowanych pedagogów, pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Gwarantują oni nauczanie na wysokim poziomie. Oferta studiów jest bogata i zróżnicowana, a w najbliższym czasie planowane jest jej dalsze poszerzenie. Studia trwają 6 semestrów, a zajęcia odbywają się w piątki (po południu), soboty i niedziele. Dużym atutem programu studiów jest organizacja części zajęć w jednostce macierzystej w Krakowie, przykładowo laboratoria komputerowe. Poznanie kampusu Uniwersytetu i zapoznanie się z bogatym księgo-

zbiorem biblioteki UEK, to tylko niektóre z walorów odwiedzin uczelni. W ZOD w Wadowicach działa biblioteka dysponująca zbiorami zaspokajającymi podstawowe potrzeby studentów w zakresie kształcenia. Uczelnia oferuje studentom szeroką pomoc materialną: stypendia socjalne, stypendia za wyniki w nauce i sporcie, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia ministra za osiągnięcia w nauce, stypendia mieszkaniowe i inne. Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie internetowej www.uek.krakow.pl lub w Sekretariacie ZOD w Wadowicach, ul. Wojska Polskiego 13, tel. 33 873 98 67, e-mail: wadowice@uek. krakow.pl.

33


KATEDRALNY SHOW

KATEDRALNY SHOW

„Pomagać, wspierać, nie wyręczać”

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

funkcją narządu ruchu, mgr Marię Augustyniak, psychologa, który udziela wsparcia studentom w trudnych dla nich sytuacjach oraz koordynuje projekt Międzyuczelnianego Centrum Wsparcia Psychologicznego, Ewelinę Durlak, która zajmuje się sprawami studentów z pozostałymi dysfunkcjami i reprezentuje BON w redakcji „Krakowskiego Semestralnika Studentów Niepełnosprawnych”. Pracami Biura kieruje Pełnomocnik Rektora ds. ON prof. Janina Filek. Warto odnotować, że 4 osoby spośród 6-osobowej grupy pracowników Biura to absolwentki naszej uczelni. 4 osoby spośród 6 zatrudnionych posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Aby jednak nie powstało mylne przekonanie o nadmiernym rozroście administracji, należy także dodać, że nie wszystkie osoby wymienione powyżej pracują na pełnym etacie, a ponadto, że ich zatrudnienie nie jest finansowane przez uczelnię, ale z celowej dotacji ministerialnej przeznaczonej na kształcenie i rehabilitację studentów niepełnosprawnych.

Najważniejsze przedsięwzięcia 1. Porozumienie międzyuczelniane Na zdjęciu (od lewej): mgr Beata Zelek, Ewelina Durlak, mgr Marzena Dudek, dr hab. Janina Filek, prof. UEK, mgr Anna Stawowy, mgr Maria Augustyniak.

Trochę historii Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK powstało w październiku 2008 r. i kontynuuje działalność na rzecz studentów niepełnosprawnych zapoczątkowaną w 2002 r. przez Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych UEK – dr hab. Janinę Filek, prof. UEK.

Czym się zajmujemy Celem Biura jest udzielanie wszelkiej pomocy i wsparcia studentom niepełnosprawnym zarówno w sprawach związanych z kształceniem, jak i integracją w środowisku akademickim. Zależy nam na tym, aby każdy student niepełnosprawny miał poczucie, iż Biuro jest miejscem, w którym zawsze może zwrócić się o pomoc, niezależnie od charakteru problemu, z którym chciałby przyjść. Dlatego też do każdego studenta staramy się podchodzić w sposób indywidualny.

Jak to robimy Biuro ds. ON UEK ściśle współpracuje z władzami uczelni w zakresie dostosowywania przepisów w regulaminie studiów UEK tak, aby uwzględniały one także potrzeby osób

34

niepełnosprawnych. Ponadto na co dzień z zadowoleniem współpracujemy z takimi jednostkami uczelni, jak: Dział Nauczania, Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów, Studium Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Dążąc do tego, aby uczelnia stawała się coraz bardziej przyjazna studentom niepełnosprawnym, Biuro podejmuje działania na rzecz eliminowania barier utrudniających tym studentom studiowanie, głównie chodzi o bariery architektoniczne, ale także i te mentalne. Ponadto sukcesywnie zakupujemy specjalistyczny sprzęt wspomagający osoby niedowidzące czy niepełnosprawne ruchowo, a także organizujemy szereg kursów i szkoleń dla studentów niepełnosprawnych (kurs księgowości, języka angielskiego, języka migowego czy komunikacji interpersonalnej). Szkolenia te podnoszą kwalifikacje studentów niepełnosprawnych i wyrównują ich szanse na rynku pracy. Dbamy także o fizyczną sprawność naszych studentów, proponując im zajęcia na siłowni czy basenie. Biuro umożliwia również studentom korzystanie ze wsparcia psychologicznego w postaci indywidualnych konsultacji, szkoleń i warsztatów grupowych oraz profesjonalnej pomocy psychologicznej. Począwszy od 2009 r. Biuro organizuje również

cykl szkoleń „Uczelnia przyjazna studentom niepełnosprawnym”, przeznaczony dla pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych naszej uczelni.

Pracownicy Obecnie Biuro zatrudnia 6 osób: mgr Annę Stawowy, specjalizującą się w pomocy studentom z dysfunkcją wzroku, mgr Marzenę Dudek, koordynującą sprawy studentów z dysfunkcją słuchu, mgr Katarzynę Rogowiec i mgr Beatę Zelek, odpowiedzialne za studentów z dys-

Dzień Integracji 2008, szermierka na wózkach

www.uek.krakow.pl

Pełnomocnik UEK ds. Osób Niepełnosprawnych jest inicjatorem międzyuczelnianego porozumienia na rzecz współpracy w zakresie zwiększania dostępności uczelni wyższych dla studentów niepełnosprawnych. Do tej pory jest to jedyne takie porozumienie na skalę krajową. Współpraca z biurami ds. ON AGH, PK, UJ, UPJPII i UP, na mocy porozumienia z dnia 27 października 2010 r., daje możliwość wymiany doświadczeń, wspólnego dialogu opartego na wzajemnym zaufaniu i chęci pomocy. To szansa na wypracowanie najlepszych rozwiązań i dobrych praktyk. Porozumienie to droga do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest stworzenie takich standardów i warunków studiowania, aby przed żadną z osób niepełnosprawnych mury polskich

Urządzenia dostępne w Bibliotece UEK ułatwiające czytanie osobom ze znacznymi problemami wzroku.

uczelni nie były zamknięte. Aby mogły one odczuć, czym jest studiowanie w pełnym znaczeniu tego słowa. A według nas to nie sama nauka, to także integracja, wyjazdy, przyjaźnie na całe życie, które nie powinny być zakłócane jakimikolwiek barierami mentalnymi czy architektonicznymi. Stąd wspólnie podejmowana przez wszystkie uczelnie organizacja licznych wycieczek i obozów integracyjno-adaptacyjnych, spotkań wigilijnych, a od niedawna także wspólne redagowanie „Krakowskiego Semestralnika Studentów Niepełnosprawnych” – gazety o i dla studentów niepełnosprawnych, ale nie tylko.

2. Dni Integracji Pomysł zorganizowania Dnia Integracji zrodził się w atmosferze zaangażowania i z chęci dokonywania zmian na lepsze. Pierwsza taka impreza odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w kwietniu 2008 r. Ideą tego wydarzenia było pokazanie, że uczelnia daje możliwość poszerzania swoich horyzontów zarówno tych intelektualnych, jak i społecznych także studentom niepełnosprawnym, którzy, choć w mniejszości, zaznaczają na niej swoją obecność. Na kanwie współpracy międzyuczelnianej Dzień Integracji przekształcił się, w kolejnych latach, w Dni Integracji, co pozwoliło na zwiększenie atrakcyjności i różnorodności organizowanych wspólnie wydarzeń. Podczas każdych Dni Integracji wręczane są wyróżnienia, tzw. Integralia, osobom i instytucjom z terenu Krakowa, które aktywnie działały na rzecz niepełnosprawnych, a także pracownikom poszczególnych uczelni, którzy w ocenie biur, w danym roku, w sposób najbardziej widoczny przyczyniali się do poprawy warunków studiowania studentów niepełnosprawnych. Studenci UEK wręczają podczas tej imprezy swoją nagrodę najbardziej przyjaznemu wykładowcy. Podczas tych Dni przygotowujemy wystawy tematyczne, zapraszamy na spotka-

Spotkanie z paraolimpijczykami podczas III Krakowskich Dni Integracji, pierwsza po lewej: Katarzyna Rogowiec fot. Krzysztof Rączka

nia ze znanymi postaciami, pokazujemy, że niepełnosprawność nie musi być przeszkodą w tańcu, w grze w kosza, w spełnianiu swoich marzeń i realizowaniu pasji.

Kilka słów o nas bardziej prywatnie W wolnym czasie pracownicy Biura rozwijają swoje pozazawodowe zainteresowania. Wśród nas są miłośnicy turystyki rowerowej i górskiej, jogi, języków obcych, dobrych filmów i książek. Spotkać nas można na gwarnym krakowskim Rynku lub w zacisznej chatce wysoko w górach. Wśród nas są także osoby, które mogą pochwalić się znacznymi osiągnięciami: dwoma złotymi medalami z Paraolimpiady w Turynie i brązowym w Vancouver oraz dwukrotnym tytułem Sportowca Roku czy wicemistrzostwem Polski w tańcu integracyjnym na wózkach. Mimo różnych zainteresowań, temperamentów i osobowości stanowimy bardzo zgrany zespół.

Plany na przyszłość Rozwój działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i realizacja założonych planów to nasz obecny priorytet. A plany te to stale wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji, powołanie Sekcji Pływackiej studentów z niepełnosprawnością, przygotowanie projektu „Katedra przyjazna osobom niepełnosprawnym”, nawiązanie współpracy międzynarodowej z podobnymi do naszej jednostkami za granicą, organizacja IV Dni Integracji. Zachęcamy gorąco do aktywności i współpracy przede wszystkim studentów niepełnosprawnych, jak również osoby, które chciałyby nam pomóc. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i propozycje. Zapraszamy!

Marzena Dudek

III Krakowskie Dni Integracji, 26–28 października 2010 r. – gra w siatkówkę na siedząco

35


BIBLIOTECZNY HELPDESK

BIBLIOTECZNY HELPDESK

! e n i l n ajktroo Czyt .pl oraz ebrary k u ib h c y n z ic n iążek ele

Prezentacja serwis

ów ks

Ibuk.pl czytelnia on-line to polski serwis książek elektronicznych, który zawiera głównie podręczniki akademickie w języku polskim, ale także publikacje w języku angielskim oraz czasopisma naukowe. Biblioteka Główna UEK posiada dostęp do publikacji z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, humanistycznych, informatyki, a także do tytułów darmowych, które są oferowane w tzw. wolnym dostępie. Publikacje ułożone są według następujących kategorii:           

Nauki ekonomiczne Nauki humanistyczne Nauki matematyczno-przyrodnicze Nauki społeczne Informatyka Medycyna Prawo Publikacje darmowe Publikacje w języku angielskim Słowniki, leksykony, kompendia Czasopisma naukowe

Obsługa bazy Publikacje można przeszukiwać alfabetycznie według tytułów w obrębie powyższych kategorii lub korzystając z szybkiego wyszukiwania przez pole szukaj znajdujące się w lewym górnym rogu strony. Wykaz wszystkich książek, do których Uczelnia wykupiła dostęp, jest widoczny po wybraniu odnośnika dostępne książki. Przy pozycjach tych pojawia się przycisk czytaj. Jeżeli wśród tytułów udostępnianych przez Uczelnię nie ma poszukiwanej pozycji, a jest ona dostępna w zasobach czytelni ibuk.pl – można kliknąć na przycisk zgłoś zakup bibliotece, co ułatwi wybór publikacji przy kolejnych zamówieniach. Książki można czytać, wchodząc bezpośrednio do wybranej publikacji po naciśnięciu odnośnika czytaj przy książce w katalogu Uczelni lub wykorzystując bezpłatną aplikację

36

Dokumenty możemy przeglądać przechodząc do odpowiednich stron i rozdziałów zawierających żądane hasło za pomocą przycisku „szkło powiększające” lub po prostu przekartkować strony. Jeżeli z danej pozycji korzysta inny użytkownik, system ustawia kolejnego czytelnika w kolejce oczekujących, automatycznie powiadamiając go o tym. W chwili, gdy książka przestanie być wykorzystywana, odpowiednia informacja zostanie przekazana oczekującemu użytkownikowi. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest możliwość stworzenia własnej półki, na której można zapisywać i organizować swoje dotychczasowe wyniki wyszukiwania, robić notatki czy podkreślać tekst w różnych kolorach. Wyniki wyszukiwania możemy również udostępnić innym użytkownikom. Aby móc założyć własną półkę, należy wcześniej utworzyć konto w serwisie ebrary.

W tym celu wybieramy zakładkę Bookshelf lub link Sign In znajdujący się w prawym górnym rogu strony, a następnie Create an account. Nasze wyszukiwanie możemy poszerzyć łącząc się z innymi źródłami on-line za pomocą InfoTools. Istnieje również możliwość kopiowania i drukowania (do 40 stron) tekstu. Zarówno w przypadku kopiowania, jak i drukowania fragmentu tekstu, ebrary zapewnia automatyczne cytowanie z hyperlinkiem URL ze wskazaniem źródła cytowanej informacji. Po zainstalowaniu oprogramowania Plugin lub Unity Reader istnieje możliwość skorzystania z dodatkowych funkcji, np. generatora mowy tzw. text-to-speech. W celu zainstalowania tego oprogramowania należy kliknąć na klawisz ebrary Reader. Serwisy ibuk.pl oraz ebrary dostępne są na każdym komputerze działającym w sieci uczel-

nianej, a także z domu lub innego miejsca poza Uczelnią przez zdalny dostęp – dla pracowników i studentów UEK posiadających aktywne konto biblioteczne w naszej Bibliotece. Wejście do nich możliwe jest przez zakładkę E-źródła (następnie wybieramy zakładkę Bazy danych portale) lub Zdalny dostęp ze strony domowej Biblioteki. Wszelkich informacji na temat obsługi baz danych będących w zasobach Biblioteki udzielają pracownicy Oddziału Informacji Naukowej oraz Oddziału Czytelń (pokoje 310 i 301, III p., Biblioteka Główna). Pytania można przesyłać także drogą mailową na adres: info@bibl.uek.krakow.pl oraz wi@bibl.uek.krakow.pl.

Kinga Filipiak

WARTO WIEDZIEĆ do czytania Itelix iLibrary Reader EE, jednorazowo instalowaną na komputerze objętym siecią uczelnianą. Aplikacja ta daje możliwość korzystania z bardziej rozbudowanej funkcjonalności czytelni. Drukowanie treści udostępnianych książek jest możliwe tylko po uiszczeniu opłaty. W tym celu należy wybrać znajdujący się obok tytułu książki przycisk więcej, a następnie odnośnik kup dostęp z wydrukiem. Z każdej książki może jednocześnie korzystać pięciu czytelników. Ebrary to platforma zawierająca obcojęzyczne (głównie w języku angielskim, ale również w niemieckim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim, szwedzkim czy holenderskim) książki elektroniczne. Oferujemy dostęp do dwóch kolekcji:  Business & Economics – to pełnotekstowe e-książki, wyniki badań, raporty handlowe o przedsiębiorstwach oraz różnorakie studia przypadków (case studies). W kolekcji znajdują się książki takich wydawców, jak: AMACOM, McGraw-Hill, MIT Press, John Wiley & Sons oraz wielu innych.  Computers & IT – to elektroniczne pozycje dotyczące zaawansowanych technologii informatycznych, inżynierii komputerowej czy programowania. W kolekcji dostępne są także przewodniki dla użytkowników popularnych aplikacji komputerowych, podręczniki na temat programowania, zarządzania bazami danych, bezpieczeństwa sieci i wiele innych. W kolekcji tej można znaleźć publikacje następujących wydawnictw: Elsevier, Artech House, Syngress, John Wiley & Sons,

Osborne/McGraw-Hill, IBM, Charles River Media i wiele innych.

Obsługa bazy Po wejściu do bazy widoczna jest zakładka Info, w której znajdziemy krótką informację w języku polskim na temat obsługi bazy, a także możliwość skorzystania z przewodnika oraz szkolenia wideo również w języku polskim. Na tej stronie znajduje się także link do wszystkich dostępnych tytułów. Wyszukiwanie rozpoczynamy od zakładki Search. Przeszukując bazę, możemy wybrać wyszukiwanie proste (okno prostego wyszukiwania jest dostępne na każdej stronie platformy) lub Advanced Search (szukanie według m.in. autora, tytułu, fragmentu tekstu, wydawcy, języka dokumentu). Wyniki wyszukiwania można doprecyzować przez zaznaczenie wybranych kategorii, które pojawiają się na ekranie wyników. Bazę można również przeszukiwać za pomocą odnośnika All Subjects, który pozwala wyszukiwać publikacje według tematyki. Wyniki możemy posortować wg trafności, tytułu, wydawcy czy daty wydania. Historia wszystkich wyszukiwań bieżącej sesji jest dostępna po wybraniu zakładki Searches. Dzięki temu w każdej chwili możemy wrócić do dowolnego etapu sesji wyszukiwania. Warto zwrócić uwagę na zakładkę Chapter Results, która pokazuje ranking 20 najbardziej trafnych rozdziałów z różnych dokumentów z naszego wyszukiwania. Kliknięcie na skan okładki lub tytuł publikacji powoduje automatyczne otwarcie książki.

www.uek.krakow.pl

Zimowy Uśmiech Dziecka C

hęć niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom w okresie świątecznym – ta myśl przyświecała akcji charytatywnej „Zimowy Uśmiech Dziecka”, zorganizowanej w dniach 13-17 grudnia 2010 r. na terenie krakowskich przedszkoli i szkół podstawowych oraz naszej Uczelni. Zaangażowani w akcję studenci i pracownicy UEK oraz uczniowie przedszkoli i szkół podstawowych po raz kolejny udowodnili, iż potrafią jednoczyć się w myśl wspólnej idei. Nad akcją, w ramach której zbierane były ubranka, zabawki oraz artykuły higieniczne, pieczę sprawowały koordynatorki projektu „Uśmiech Dziecka” – wolontariatu, działającego przy Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W całą zbiórkę zaangażowało się w sumie sześć szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3, SP nr 38, SP nr 89, SP 93, SP nr 109, SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 158), trzy przedszkola (Przedszkole nr 111, Prywatne Przedszkole im. Piotrusia Pana, Przedszkole Samorządowe nr 55), a także parafia św. Kingi. Akcja „Zimowy Uśmiech Dziecka” cieszyła się wielkim zainteresowaniem nie tylko w szkołach i przedszkolach, ale także na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (dzięki współpracy z władzami UEK, Sekcją Promocji UEK oraz organizacjami studenckimi Parlament Studencki i NZS, informacja o akcji została umieszczona na ich oficjalnych stronach internetowych i portalu społecznościowym – Facebook). W sposób szczególnie aktywny włączyli się do niej pracownicy Uczelni, którzy hojnie wsparli ten

Wolontariusze odpowiedzialni byli za transport wszystkich darów do siedziby Fundacji, gdzie następnie selekcjonowali podarowane ubranka, zabawki i artykuły higieniczne.

szczytny cel. W rezultacie, do najbardziej potrzebujących trafiły rzeczy w idealnym stanie, które sprawiły wiele radości beneficjentom akcji. Pierwsza część darów, w postaci nowych zabawek, przeznaczonych na prezenty pod choinkę, dotarła do dzieci z Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego przy ul. Rajskiej 10 w Krakowie już 22 grudnia. Pozostałe dary rozdysponowano pomiędzy PCK, Małopolskie Hospicjum dla Dzieci oraz ponownie Fundację Ruperta Mayera „Dzieło Pomocy Dzieciom”, której podlegają Pogotowie Opiekuńcze, rodzinne domy dziecka oraz rodziny zastępcze. Wszystkim, którzy przyczynili się do wspierania zbiórki, serdecznie dziękujemy! Zapraszamy wszystkich chętnych do dalszej współpracy i działaniu dla tych, którzy potrzebują tego najbardziej. Kontakt: wolontariat. fundacja.uek@gmail.com

Klaudia Kot

37


ABSOLWENCI Z K(L)ASĄ

NASZE PASJE

Kwestionariusz osobowy Marka Dworaka P oczułem się przegrany, gdy...

mój syn nie zdał egzaminu z rachunkowości, którą ja kiedyś wykładałem.

A

kademia Ekonomiczna w Krakowie (obecny Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) w czasach mojego studiowania była... całkiem inną uczelnią niż obecnie. Kończąc ją w 1987 r., czyli w innej epoce, wiedziałem, czym jest ekonomia socjalizmu, ale nie wiedziałem, na czym polega gospodarka rynkowa. Jak pokazał czas, otrzymane wykształcenie pozwoliło mi bardzo dobrze odnaleźć się w nowych warunkach gospodarczych, za co chciałem podziękować wszystkim wykładowcom, z którymi miałem zajęcia.

G

dybym teraz zaczynał studia... jeszcze

więcej czasu poświęciłbym na studiowanie wybranych zagadnień teoretycznych, bo zrozumienie ich jest podstawą do osiągnięcia sukcesu w biznesie.

D

roga z Uczelni do tego, kim teraz jestem, wiodła przez... zaledwie kilka instytucji:

jednostkę budżetową – Zarząd Środowiskowy AZS, gdzie jeszcze podczas ostatniego roku studiów byłem głównym księgowym; przedsiębiorstwo zagraniczne Intertegro, gdzie mając do dyspozycji towar zwrócony przez przedsiębiorstwo państwowe austriackiemu właścicielowi w ciągu dwóch lat stworzyliśmy sieć hurtowni w 8 największych miastach w Polsce, a ja odpo-

wiadałem za całość zagadnień organizacyjnych i finansowo-księgowych; największą grupę radiową w Polsce – Grupę RMF FM, gdzie przez ponad 16 lat, początkowo jako wiceprezes, a przez ostanie dwa lata jako jej prezes, brałem udział w jej dynamicznym rozwoju. Miałem możliwość w jednym przedsiębiorstwie praktycznie przejść wszystkie etapy jego rozwoju, począwszy od wyceny radia RMF w 1993 r., pozyskania inwestora finansowego, którym był Bank BPH, wykupu managerskiego udziałów od Banku, wprowadzenia akcji Grupy RMF na WGPW, sprzedaży pakietu kontrolnego inwestorowi strategicznemu (niemieckiej grupie Bauer), aż do wycofania spółki z giełdy i zarządzania grupą radiową będącą niewielką częścią dużej korporacji medialnej.

P

ierwsze zarobione pieniądze wydałem na...

Było to tak dawno, że już nie pamiętam na co… Pamiętam, że zarobiłem je, jako uczeń liceum, w Ochotniczym Hufcu Pracy w Gdańsku, w wakacje 1980 r. Właśnie wtedy, gdy rozpoczęły się strajki w Stoczni Gdańskiej, i nie było wiadomo, czy i kiedy wrócimy do Krakowa...

M

oim największym sukcesem jest... pod-

jęcie decyzji o odejściu z „Grupy RMF” w momencie, gdy jej pozycja rynkowa i finansowa była najlepsza w jej ponad 19-letniej historii.

W

dziennie rano spojrzeć w lustro” – to znaczy podejmować decyzje i zachowywać się tak, aby się tego nie wstydzić, nie tylko przed innymi, ale przede wszystkim przed sobą.

N

ie należy się przejmować, gdy... jest się

G

dybym nie był, kim jestem, byłbym... pra-

pewnym, że podjęło się właściwą decyzję, nawet gdy wszyscy w około mają inne zdanie. To czas pokazuje, czy decyzja była dobra.

S Ż

tudentom UEK radziłbym... jak najlepiej wykorzystać wiedzę swoich wykładowców.

ycie polega na... ciągłym dokonywaniu wyboru, najczęściej wyboru nie pomiędzy dobrem a złem, ale pomiędzy mniejszym a większym złem.

ruchomości. Główny projekt to stworzenie Multimedialnej Platformy Szkoleniowej Open Horizon, która pozwoli na tworzenie i sprzedaż szkoleń i kursów z różnych dziedzin życia w atrakcyjnej multimedialnej formie. Do czerwca 2009 r. przez ponad 16 lat był wiceprezesem, a ostatnie 2,5 roku prezesem największej grupy radiowej w Polsce – „Grupy RMF”, w skład której wchodzą RMF FM, RMF MAXXX, RMF Classic oraz 70 stacji internetowych. Przy jego udziale RMF z lokalnej stacji stało się największą europejską rozgłośnią, której dziennie słucha ponad 9,5 miliona Polaków w kraju i za granicą. Brał udział w przygotowaniu i realizacji największych wydarzeń realizowanych przez RMF FM, takich jak: koncerty Michaela Jacksona, Tiny Turner czy „Inwazji Mocy”. Od 1999 r. współudziałowiec „Grupy RMF”. Uczestniczył w procesie wprowadzenia „Grupy RMF” na WGPW, a później w sprzedaży pakietu kontrolnego akcji międzynarodowej grupie medialnej „Bauer Media”. W latach 2007–2009 członek Rady Nadzorczej „Interia PL”. Ekspert w dziedzinie finansów i mediów elektronicznych.

Patronem cyklu jest Korporacja Absolwentów UEK

www.kuek.pl

38

Ireneusz Jasek – z zawodu introligator przemysłowy, z zamiłowania – modelarz. Swoją przygodę z modelarstwem rozpoczął w wieku 12 lat. W ostatnich latach nabrała szczególnej intensywności. Z jego rąk wychodzą więc nie tylko ekonomiczne wydawnictwa, ale również okręt Bismarck w skali 1:200, samochody Ferrari F1 i obiekty latające.

cownikiem naukowym UEK. Do 1995 roku równolegle z pracą w biznesie byłem asystentem w Zakładzie Analizy i Kontroli Gospodarczej, ale gdy jeden z obecnych profesorów powiedział mi, że chciałby częściej widzieć mnie na uczelni niż w telewizji, doszedłem do wniosku, że należy skończyć przygodę naukowo-dydaktyczną.

Marek Dworak

Inwestor i doradca. Prezes i współwłaściciel spółki „Open Horizon” Sp. z o.o. podmiotu budującego „Multimedialną Platformę Szkoleniową OH”. Członek RN „CityInteractive” S.A. spółki notowanej na WGPW. Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek Cybernetyka ekonomiczna i informatyka; 1982–1987). Od półtora roku po rozstaniu się z „Grupą RMF” prowadzi różne przedsięwzięcia gospodarcze i inwestycyjne w obszarze internetu i nie-

Modelarzem być…

życiu najważniejsze jest... „móc co-

www.uek.krakow.pl

Pan Ireneusz sam odkrył w sobie to zamiłowanie. Zaczynał od prostych modeli z zapałek, sięgając z czasem po bardziej skomplikowane konstrukcje. Uwielbia wykonywanie drobnych elementów oraz powstawanie całości w mniejszej skali. Dawniej możliwości w tym zakresie były bardzo ograniczone. Obecnie istnieją nawet fora internetowe, gdzie można poprosić o radę i spotkać społeczność pasjonatów modelarstwa „od przedszkolaka po emeryta”. Od kilku lat kolekcja Ireneusza Jaska stopniowo się powiększa. Jak sam przyznaje, nie preferuje żadnego konkretnego typu modeli. „Uwielbiam konstrukcje, przy których mam dużo pracy” – mówi. Nigdy nie śpieszy się, aby osiągnąć efekt, gdyż to właśnie działanie sprawia mu największą przyjemność. Jego ulubionym modelem jest Bismarck w skali 1:200. To pierwszy okręt w kolekcji o bardzo misternej konstrukcji. Złożenie modelu trwało pięć miesięcy, co najmniej dwa trwała praca przy samym kadłubie. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że jest to plastik, natomiast to płaskie wręgi, które najpierw należy obić listewkami o szerokości 5–6 mm, następnie oszlifować, nałożyć szpachlę, znowu szlifować, lakierować i malować – „w tym modelu większość pracy nie jest widoczna”. Pan Ireneusz posiada też w kolekcji modele spalinowe, redukcyjne – dwa samochody (ferrari F1 i subaru – jeden z silnikiem spalinowym,

drugi z elektrycznym) oraz trzy modele latające. W planach ma konstrukcję hiszpańskiego galeonu z XVIII wieku. Obecnie zajmuje się modelami kartonowymi. „To jeden z najtrudniejszych typów modeli ze względu na delikatność materiału. To tańsze rozwiązanie, ale zarazem trudniejsze – wymaga wiele pracy, dobrego nożyka i trochę cierpliwości” – mówi p. Ireneusz. Z kartonu można stworzyć niemal wszystko, od historycznych budowli, przez lokomotywy, kościoły, samoloty, okręty, aż po nowoczesne pojazdy. Kolekcjonowane modele Ireneusz Jasek gromadzi w specjalnej gablocie. Czeka na możliwość prezentacji podczas wystawy bądź konkursu… Modelarstwo to dość drogie hobby. „Koszt najdroższego modelu – okrętu Bismarck – to ok. 3000 zł, ale zbieranie elementów rozłożone jest w czasie, więc nie odczuwam tych wydatków bardzo drastycznie” – mówi Ireneusz Jasek. Pytany o kwestie techniczne pan Ireneusz opo-

wiada: „Materiały, z których składam modele, nie zmieniają się – jest to głównie balsa, plastik, drewno, mosiądz. Doszły za to nowe technologie w farbach i klejach, pojawiły się różnorodne odcienie, pędzelki, aerografy, kiedyś był tylko pędzel i farbka”. Technika rozwinęła się w silnikach spalinowych. Obecne bardziej dokładnie odwzorowują szczegóły. Swoją pasją zaraził kolegę z pracy. Samo zarażenie nie wystarczy, trzeba też trochę chęci i zapału. Jak w każdym działaniu, można łatwo się zniechęcić. „Na początku zawsze jest euforia. Połowa – zaczynają się problemy. A ostatnia faza to dążenie, by jak najszybciej ujrzeć efekt końcowy. Gdy nadchodzą momenty krytyczne, należy zrobić tydzień przerwy, odpocząć” – opowiada Jasek. Pan Ireneusz zapewnia, że każdy może nauczyć się modelarstwa. Na początek poleca proste modele z plastiku. Jakie cechy powinien spełniać modelarz? Najważniejsze są zdolności manualne – umiejętność posługiwania się skalpelem czy nożykiem w celu obrabiania małych elementów. Trzeba mieć dobre oko i cierpliwość do takich prac, istotna jest również wyobraźnia. Co jeszcze? Trzeba to po prostu lubić!

Tekst i zdjęcia: Joanna Trociuk

39


STUDENCI

STUDENCI

Parlament Studencki

się rozkręca!

Po trzytygodniowej, intensywnej kampanii wyborczej 7 grudnia odbyły się wybory do Parlamentu Studenckiego. Wybór nie był łatwy – studenci mogli głosować na ograniczoną liczbę reprezentantów, podczas gdy wszystkich kandydatów było aż 57. Parlament w nowym składzie przystąpił do intensywnej pracy w świątecznej atmosferze. W tydzień po wyborach odbyło się pierwsze posiedzenie, podczas którego wybrani zostali nowi członkowie Prezydium oraz przedstawiciele studentów w poszczególnych organach Uczelni, a podczas zebrań studenckich rad wydziałów parlamentarzyści reprezentujący poszczególne wydziały wybrali swoje zarządy. Nową przewodniczącą Parlamentu Studenckiego, wybraną zdecydowaną większością głosów została Agnieszka Sadowska. Studentka trzeciego roku Międzynarodowych stosunków gospodarczych od samego początku bierze czynny udział w życiu Uczelni. Do tej pory zdążyła już działać w wolontariacie, być rzecznikiem Parlamentu Studenckiego w poprzedniej kadencji, a także rzecznikiem prasowym podczas ubiegłorocznych Juwenaliów. Jako

charyzmatyczna i dynamiczna osobowość inspiruje oraz motywuje do działania pozostałych parlamentarzystów, dzięki czemu Parlament Studencki może godnie reprezentować rzesze studentów. W Prezydium zasiedli także: Karolina Śmiech na stanowisku wiceprzewodniczącej ds. finansów, Jakub Rubiś jako wiceprzewodniczący ds. projektów, Paweł Kozieł na stanowisku wiceprzewodniczącego ds. współpracy z organizacjami studenckimi oraz Paulina Wójtowicz jako rzecznik PSUEK.

Parlament Studencki – po co i dla kogo? Parlament Studencki jest organizacją, której głównym zadaniem jest reprezentowanie interesów wszystkich studentów. Członkowie PSUEK biorą udział w elekcji władz uczelni, wydziałów i instytutów. Wybrani przedstawiciele zajmują miejsca w Senacie uczelni, komisjach senackich oraz radach poszczególnych wydziałów. Parlament Studencki koordynuje prace wszystkich organizacji studenckich, prezentuje własną opinię w sprawach dotyczących procesu kształcenia, zatwierdza przydzielanie punktów dla studentów przez koła naukowe oraz organizacje studenckie, współdecyduje o podzia-

Agnieszka Sadowska – przewodnicząca Parlamentu Studenckiego.

le środków funduszy pomocy materialnej na poszczególne świadczenia, a także odgrywa znaczącą rolę w sprawach przyznawania stypendiów, nagród oraz zapomóg. Jego misją jest wspomaganie studenckiego ruchu naukowego, kulturalnego i sportowego. Parlament Studencki jest otwarty na wszelkie inicjatywy proponowane przez studentów. Przedstawiciele Parlamentu Studenckiego starają się jak najlepiej zrozumieć potrzeby oraz problemy osób kształcących się na naszej Alma Mater. Parlament Studencki zajmuje się także realizacją licznych projektów. Tymi najbardziej

popularnymi są Mosty Ekonomiczne, ŚwieŻak, Bezpieczna Uczelnia oraz Juwenalia UEK, którym towarzyszą: Bieg UEK, Zmagania Wydziałów i koncert główny.

Znany – nieznany? Badania znajomości działalności Parlamentu Studenckiego, przeprowadzone wśród studentów UEK przez Koło Naukowe Marketingu KolMark, pokazały, że studentom brakuje informacji na temat jego działalności. Parlament Studencki zdecydował więc podjąć szereg przedsięwzięć, których celem jest zwiększenie świadomości studentów na temat obszarów działania PSUEK. Posiada już nowe, oryginalne logo, prace nad stroną internetową dobiegają końca. Na kampusie znajdują się także stojaki na materiały promocyjne Parlamentu Studenckiego informujące studentów o przedsięwzięciach podjętych na Uczelni przez poszczególne organizacje.

Zamierzenia Parlament Studencki postanowił jeszcze prężniej realizować liczne zadania w ramach działalności samorządowej. Zamierza podjąć przedsięwzięcia, których celem będzie wzmocnienie strony studentów na płaszczyźnie uczelnianej. Uczestniczy aktywnie w procesie realizacji założeń strategii UEK na lata 2011–2020. Pracuje nad wprowadzeniem korzystnych dla studentów zmian w obszarze dydaktyki (elastyczne programy studiów, proces rekrutacji na studia drugiego stopnia), funkcjonowania uczelni (pełny dostęp do Internetu na kampusie, godziny otwarcia Biblioteki) oraz w systemie socjalnym. Od początku nowego roku Parlament sukcesywnie stara się podjąć działania, które pomogą w realizacji tych planów i zamierzeń. W biurach znajdujących się w pawilonie dydaktyczno-sportowym na II piętrze zawsze można spotkać wielu parlamentarzystów chętnych do pomocy i otwartych na wszelkie nowe przedsięwzięcia. Bieżący rok akademicki zapowiada się bardzo pracowicie i ciekawie. Mamy nadzieję, że studentom spodoba się wizja planowanych przez Parlament Studencki przedsięwzięć i wspólnie zadbamy o budowanie wzajemnych relacji, bazujących na wymianie myśli, wizji i opinii.

Klaudia Dziedzic, Katarzyna Głogowiecka Dział PR Parlamentu Studenckiego UEK Kontakt: pr@psuek.pl

Nowi członkowie Parlamentu Studenckiego podczas pierwszego posiedzenia kadencji 2010/2011.

40

www.uek.krakow.pl

GRUNT

nieruchomy?

Nigdy! Koło Naukowe Grunt jest kołem działającym przy Katedrze Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego skupiającym osoby, które chcą rozwijać swoje zdolności oraz umiejętności ukierunkowane na tematykę szeroko pojętego gospodarowania nieruchomościami. W przeciwieństwie do nazwy, oznaczającej przywiązanie do jednego miejsca i bezruch, jego działalność ciągle ewoluuje, oferując członkom i sympatykom koła coraz to nowsze możliwości rozwijania swojej pasji i poszerzania wiedzy.

W roku akademickim 2010/2011 koło wznowiło akcję „Spotkanie z praktykiem”. Ma ona na celu umożliwienie praktycznego wykorzystania zdobytej na zajęciach wiedzy, jak i poznanie zawodów czekających na studentów po ukończeniu nauki. Tegoroczną serię spotkań rozpoczął panel dyskusyjny na temat „Podatek katastralny czy katastrofalny…?”, poprowadzony przez dr. Bartłomieja Maronę. Przygotowana przez dr. Maronę interesująca prezentacja zainicjowała burzliwą rozmowę, z której wnioski wspólnie usystematyzowano, tworząc analizę SWOT takiego rozwiązania podatku od nieruchomości. Zaproszenie na kolejne spotkania bez wahania zdecydowali się przyjąć przedstawiciele zawodów, których licencję można zdobyć po ukończeniu specjalizacji Gospodarowanie nieruchomościami. Pierwszym „praktykiem” był Andrzej Piórecki – prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Prezes MSPON zdradził sekret bycia dobrym pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, a uczestnikom spotkania wpoił najważniejsze zasady, których powinno się w tym zawodzie przestrzegać. Oto one: 1. Zawsze spisuj umowę! 2. Zawsze bądź przygotowany do każdej rozmowy! 3. Do każdego klienta podejdź w sposób indywidualny! 4. Nie daj się zdominować! 5. Broń swojej prowizji! 6. Siedziba biura jest jego wizytówką! Członkom koła nie jest także obca sylwetka zarządcy nieruchomościami, którą przybliży-

Spotkanie z cyklu „Zawód w praktyce”; na zdjęciu Andrzej Piórecki – prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

ła Katarzyna Najbar, licencjonowany zarządca i pośrednik w obrocie nieruchomościami, a zarazem członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw nadawania licencji zarządcy nieruchomości. Podczas swojego wystąpienia Katarzyna Najbar zwróciła uwagę, iż w obecnych czasach ludzie coraz bardziej cenią sobie pracę zarządcy i dlatego nie należy obawiać się przesycenia rynku i braku ofert pracy. Pracę w zawodzie najlepiej zacząć w firmach zarządzających od najmniejszych obowiązków, gdyż pozwoli to na zdobycie dużego doświadczenia. Dodatkowo staż lub praktyka w tego typu przedsiębiorstwach daje możliwość nauki od podstaw. Nasz gość zapytany o najczęściej popełniane błędy przez początkujących zarządców podał trzy: zbyt optymistyczne spojrzenie na możliwość rozwiązania problemów, zbyt duże zaufanie do wykonawców i kontrahentów oraz partnerskie, zamiast biznesowych, stosunki z mieszkańcami nieruchomości. W najbliższym czasie zaplanowane są kolejne spotkania z osobami związanymi z branżą nieruchomości, m.in. z rzeczoznawcą majątkowym, komornikiem i notariuszem. Warto podkreślić, iż koło zajmuje się także organizacją konferencji naukowych czy cyklicznie odbywającego się konkursu fotograficznego. Aktywna działalność pozwala doskonalić pracę zespołową, umiejętności interpersonalne, organizacyjne oraz uzyskać praktykę, staż a nawet pracę w zaprzyjaźnionych instytucjach. Nie można zapominać, iż przynależność do koła umożliwia poznanie nowych osób, które podzielają wspólne zainteresowania. Często są to osoby z różnych roczników i aby ułatwić im kontakt, zarząd koło organizuje niezapomniane spotkania i wyjazdy integracyjne. Dotychczasowi członkowie podkreślają, że wiedza nabyta podczas studiów w połączeniu z działalnością w gronie osób zainteresowanych tą samą tematyką jest nieoceniona, a zawiązane przyjaźnie długotrwałe. Aleksandra Zimoch KN Grunt

41


STUDENCI

STUDENCI

Kryzys finansów publicznych a przystąpienie Polski do strefy euro Już od kilku lat Koło Naukowe Rynku Kapitałowego INDEX regularnie organizuje „Spotkania na Parkiecie”, w ramach których zaprasza do wygłoszenia gościnnych wykładów głównych ekonomistów banków, analityków oraz praktyków rynku kapitałowego. 13 stycznia br. na „Spotkanie” przybył do Krakowa dr Jakub Borowski, główny ekonomista Invest-Banku, pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, autor licznych publikacji poświęconych polskiej polityce pieniężnej oraz korzyściom i kosztom wprowadzenia euro w Polsce.

Dr Borowski rozpoczął swoje wystąpienie od krótkiego wprowadzenia teoretycznego, ukazując bilans integracji monetarnej w zależności od stopnia otwartości gospodarki. Zauważył przy tym, iż konieczny jest wyższy poziom bilateralnej otwartości gospodarki, aby możliwe było w Polsce swobodne spełnianie kryterium konwergencji dotyczącego utrzymywania deficytu sektora publicznego na poziomie nie większym niż 3% PKB. Podkreślił również, iż finanse publiczne stanowią jeden z kluczowych elementów dyskusji na temat, czy dla Polski opłacalne jest wejście do strefy euro. Właściwa część wykładu dr. Borowskiego stanowiła próbę odpowiedzenia na pytanie, czy bilans wejścia do strefy euro kształtuje się obecnie lepiej, czy też gorzej w stosunku do okresu sprzed wybuchu kryzysu. Z punktu widzenia Polski kwestia ta została rozpatrzona w perspektywie trzech obszarów: krajowych regulacji prawnych na tle międzynarodowym, spekulacji co do rozwoju sytuacji na rynkach globalnych oraz jej wpływu na rozszerzanie strefy euro, a także realnej gotowości polskiej gospodarki na tę akcesję. Dr Borowski zauważył, iż kraje tworzące strefę euro nie do końca radziły sobie ze spełnianiem kryteriów fiskalnych w zasadzie od początku jej istnienia (1999). Dość powiedzieć, że Grecja, której problemy gospodarcze są od kilku

42

miesięcy na ustach wszystkich, nie spełniła kryterium dotyczącego deficytu sektora finansów publicznych ani razu od momentu wstąpienia do strefy. Dodatkowo, poza omówionym deficytem obserwowalnym, istotnym problemem jest również kwestia niezależnego od koniunktury deficytu strukturalnego, który w wielu krajach regularnie utrzymywał się na poziomie przekraczającym 3% PKB. Tak więc ogólnie rzecz biorąc, mechanizmy mające na celu fiskalne dyscyplinowanie w strefie euro nie zadziałały, a kraje do niej należące systematycznie rozluźniały politykę budżetową. Jaskrawy przypadek Grecji jest tutaj dobrym przykładem – rynki finansowe tolerują określone zachowania tylko do pewnego momentu, po którym reagują nagłym załamaniem. Na przeciwległym biegunie znajdują się z kolei dobrze radzące sobie w kryzysie kraje, takie jak Finlandia czy Szwecja. Na ich podstawie łatwo stwierdzić, iż reguły fiskalne zdają egzamin, ale muszą być wprowadzone odpowiednio wcześnie. Nasuwa się więc pytanie, jak na tym tle prezentuje się Polska? Jakub Borowski uznaje, iż – od strony uwarunkowań prawnych – zdecydowanie korzystnie. Procedury sanacyjne zawarte w ustawie o finansach publicznych sprawdzają się, a drugi próg ostrożnościowy, oznaczający relację państwowego długu publicznego do PKB na poziomie z przedziału (55%; 60%), jest obecnie w pełni respektowany, wypełniając tym sa-

mym swoją dyscyplinującą funkcję. Obecnie nie ma również sygnałów świadczących o planowaniu likwidacji tego zapisu, co zostałoby negatywnie odebrane przez rynki finansowe i znalazło swój wyraz w spadku wiarygodności kredytowej Polski. Dr Borowski przypomniał również, iż zapisy dotyczące długu publicznego znajdują się w Konstytucji RP, co jest ewenementem w skali świata, niejako dopełniającym restrykcyjność polskich regulacji w zakresie państwowego zadłużenia publicznego. Dlatego też, podsumowując tę część wywodu, dr Borowski stwierdził, iż od strony regulacyjnej Polska jest stosunkowo dobrze zabezpieczona przed ryzykiem ewentualnego powtórzenia wariantu greckiego, a kryzys finansów publicznych w tym wymiarze nie zmienia bilansu korzyści i kosztów wstąpienia do strefy euro. Otwartą kwestią pozostaje jednak to, co w perspektywie niedalekiej przyszłości wydarzy się w gospodarce światowej i jak kryzys europejskich finansów publicznych wpłynie na chęć poszerzania obszaru wspólnej waluty. Podkreślając, iż sytuacja jest daleka od stabilizacji, dr Borowski zaprezentował, jak obecnie kształtują się spready obligacji poszczególnych krajów, stanowiące rodzaj wskaźnika ryzyka danego kraju. Okazuje się, iż m.in. w przypadku Irlandii, Portugalii, Hiszpanii czy Grecji spready cały czas rosną, nieufność inwestorów sprawia, iż żądają oni coraz wyższych premii za pożyczane środki. Na szczególną uwagę zasługuje tu po raz kolejny przypadek przywoływanej już Grecji – otrzymała ona

www.uek.krakow.pl

przecież pokaźną pomoc finansową, a jednak mimo tego jest postrzegana przez rynki jako kraj o rosnącym ryzyku. Na tym tle Polska prezentuje się przyzwoicie i jest postrzegana przez rynki jako gospodarka stabilna. Oczywiście od momentu upadku banku Lehman Brothers (niejako symbolicznie wyznaczającego początek kryzysu na świecie) musimy – tak jak wszyscy – płacić więcej za środki pożyczane na rynkach międzynarodowych, ale nie ma tutaj mowy o braku zaufania. Niemniej jednak narastające problemy fiskalne de facto wszystkich krajów strefy euro potęgują niepewność i obawy przed dalszym jej rozszerzaniem. W tej chwili potrzebne są w niej porządki wewnętrzne, próby stabilizowania długu i hamowania jego wzrostu, a także paląca konieczność wypracowania skutecznych mechanizmów dyscyplinujących finanse publiczne. Polska to duża gospodarka, jej ewentualne problemy mogłyby mieć duży negatywny wpływ na całą strefę. Dr Borowski wnioskuje więc, iż kryzys nie zablokował całkowicie procesu rozszerzania strefy euro, lecz lekko go zahamował, dodatkowo sprawiając, że nowi kandydaci będą bardziej szczegółowo sprawdzani pod kątem ich deficytu i długu. W przypadku Polski parametry te, choć przyzwoite, są jednak dalekie od doskonałości. Na koniec swoich rozważań dr Borowski poruszył kwestię realnej perspektywy spełnienia kryterium fiskalnego przez Polskę. Wedle ostatniej aktualizacji rządowego Programu Konwergencji, miało to nastąpić w roku 2012. Biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania, data ta wydaje się być mało prawdopodobną, choć warto podkreślić, iż byłby to prawdopodobnie dobry rok na wejście do mechanizmu ERM2 (cały czas względnie wysoki prognozowany wzrost gospodarczy, później rosnące ryzyko spowolnienia). Dr Borowski podkreślił, że aby było to możliwe, stosowne decyzje musiałyby zostać podjęte na początku 2012 roku, a to z kolei może okazać się problematyczne z racji kalendarza wyborczego. Podsumowując swoje wystąpienie, dr Borowski stwierdził, iż w ocenie rynków finansowych trwający kryzys finansów publicznych istotnie odsunął akcesję do strefy euro, nawet do roku 2018. Podkreślił również, iż aby realne było przyjęcie przez Polskę euro w 2015 roku, konieczny jest konsensus polityczny, większość sejmowa potrzebna do zmiany konstytucji oraz wzrost gospodarczy utrzymujący się na prognozowanym poziomie, a więc przy założeniu braku drugiej fali kryzysu. Zapraszamy do śledzenia informacji pojawiających się na stronie internetowej KNRK INDEX pod adresem www.index.uek.krakow.pl Kolejne „Spotkanie na Parkiecie” planowane jest już na początku marca!

Spotkanie teorii z praktyką,

czyli wyjazd integracyjno-naukowy Koła Naukowego Controllingu i Finansów

Poszerzanie umiejętności i wiedzy z zakresu controllingu i finansów oraz doskonalenie kwalifikacji zawodowych to idea wyjazdów naukowo-integracyjnych Koła Naukowego Controllingu i Finansów, które na stałe wpisały się w roczny plan działalności koła, stając się swoistą tradycją przyszłych kontrolerów. Ostatnie z takich spotkań odbyło się w dniach 10–12.12.2010 r. w Poroninie. Dzięki otwartości zaproszonych gości oraz przy wsparciu pracowników naukowych UEK z Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, reprezentowanych przez dr. Marka Dziurę oraz dr. Piotra Litwę, młodzi adepci nauk ekonomicznych mogli doskonalić swoje umiejętności w przyjaznej atmosferze. Napięty program wyjazdu otworzyła prelekcja wygłoszona przez Patricka den Bulta (dyrektora generalnego w Shell Business Service Centre w Zabierzowie), który zapoznał przyszłych absolwentów z tajnikami planowania ścieżki kariery, zaprezentował cenne na rynku pracy umiejętności oraz sposoby ich doskonalenia, przestrzegł przed najbardziej rażącymi błędami popełnianymi podczas rekrutacji. – Młodzi adepci nauk ekonomicznych mieli także okazję poszerzenia wiedzy z zakresu rachunkowości i audytu, negocjacji oraz wywiadu gospodarczego i bezpieczeństwa. Było to możliwe dzięki wybitnym praktykom biznesu: Patrycji Kapturkiewicz z Nidec Motors&Actuators sp z o.o., Robertowi Kiani z DWTZ oraz prof. Mirosławowi Kwiecińskiemu. Ukoronowaniem wyjazdu stała się debata z udziałem wspomnianych wyżej gości, którzy chętnie podzielili się swoim doświadczeniem zawodowym. Członkowie koła dziękują dr. hab. Andrzejowi Chochołowi, prof. UEK za wsparcie idei, a MPEC S.A. oraz KZA S.A. – za wsparcie finansowe wyjazdu. Zapraszamy zainteresowanych rozwijaniem swoich umiejętności i wiedzy z zakresu controllingu i finansów! Więcej: www.kncif.w8w.pl.

Koło Naukowe Controllingu i Finansów

Oprac. KN INDEX

43


STUDENCI

STUDENCI

Rachunkowość u progu nowej dekady V Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Zgodnie z tradycją lat poprzednich, w grudniu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie stał się miejscem spotkania studentów z całej Polski zainteresowanych tematyką rewizji finansowej i rachunkowości. Tegoroczna V Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa, organizowana przez Koło Naukowe Rewizji Finansowej Audyt pod honorowym patronatem Rektora UEK prof. dr. hab. Romana Niestroja, odbyła się w dniach 1–3 grudnia 2010 r. pod hasłem „Rachunkowość u progu nowej dekady”.

Otwarcie konferencji przez dr. hab. Krzysztofa Surówkę, prof. UEK

W konferencji wzięli udział studenci z wielu ośrodków akademickich w Polsce, między innymi reprezentanci z Sopotu, Poznania, Torunia, Katowic, Szczecina, Lublina, Łodzi oraz oczywiście Krakowa. Po uroczystym powitaniu gości odbyły się prezentacje przybyłych kół naukowych, a dr inż. Mariusz Andrzejewski wygłosił wykład inauguracyjny. Głos zabrali przedstawiciele firmy PMI Service Center, która była jednym ze sponsorów konferencji. Pracownicy korporacji podczas anglojęzycznego wystąpienia zapoznali studentów z tematem nowych technologii wspierających systemy rachunkowości. Głównym punktem konferencji był konkurs referatów przygotowanych przez uczestników. W jury zasiedli: dr Katarzyna Świetla, dr Marcin Kędzior, dr Konrad Grabiński, dr inż. Mariusz

Podczas sesji referatowej

44

Andrzejewski, mgr Paweł Zieniuk oraz reprezentująca KNRF „Audyt” Agnieszka Guzikowska. Podczas kilku sesji referatowych przedstawiono łącznie 22 prace konkursowe. Wyłonienie spośród nich tych najlepszych nie było łatwym zadaniem. Pierwsze miejsce zajął referat pt.: „Finanse i rachunkowość – teoretyczne wyobrażenia a rzeczywisty proces zdobywania wiedzy kierunkowej” autorstwa Karoliny Wrony, Mateusza Wyleżoła i Anny Wyłupek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studenci poruszyli w nim temat istoty i funkcji rachunkowości, a także roli, jaką odgrywa w dzisiejszych czasach zawód księgowego. Referat przedstawiał jak do podjęcia pracy na tym stanowisku przygotowywani są studenci kierunku Finanse i rachunkowość na różnych uczelniach w Polsce.

Studenci przeanalizowali programy nauczania i wyciągnęli ciekawe wnioski dotyczące ilości i struktury zajęć, prowokując do zastanowienia się nad jakością kształcenia na uczelniach publicznych w Polsce. Drugie miejsce zajął referat Natalii Bogusz i Anny Żukowskiej z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie „Potrzeba doskonalenia w zawodzie księgowego”. Autorki podkreśliły rolę, jaką zawód księgowego odgrywa w dzisiejszych czasach oraz udowodniły, że ciągłe doskonalenie w tej profesji to konieczność. W pracy przedstawiono zasady uzyskania uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz certyfikacji zawodu księgowego przyjętej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Studentki ze Szczecina zaprezentowały również wyniki

badań przeprowadzonych w środowisku studenckim na temat zawodu księgowego, które pozwoliły na wyciągnięcie wielu ciekawych wniosków. Miejsce na podium wywalczyła także praca „Rachunkowość kreatywna, czyli od rzetelnego sporządzania sprawozdania finansowego po nieuczciwą manipulację danymi finansowymi” Patrycji Szczeciny i Judyty Sztymelskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autorki przedstawiły różne poglądy na rachunkowość kreatywną, a także przybliżyły zagadnienie rachunkowości agresywnej. Zaprezentowały najczęściej pojawiające się w sprawozdaniu finansowym oszustwa i błędy, a także omówiły skutki i konsekwencje takich praktyk. Wszyscy wyróżnieni autorzy otrzymali cenne nagrody ufundowane przez sponsorów: Ernst&Young, PMI oraz wydawnictwo Difin. Uczestnicy konferencji mieli też okazję do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności pracy w grupie. Umożliwiło im to case study „Sprawozdawczość finansowa – zamknięcie miesiąca a proces konsolidacji w międzynarodowej firmie” przygotowane przez firmę PMI Service Center. Amatorzy rachunkowości mieli też okazję poznać specyfikę pracy audytora i zmierzyć się z case study przygotowanym przez głównego sponsora – firmę Ernst&Young. Drużyny, które najlepiej poradziły sobie z zadaniem, zostały wyróżnione i zdobyły atrakcyjne nagrody. Po wysiłku umysłowym i zaciętej rywalizacji uczestnicy konferencji mieli czas na rozrywkę i integrację i wymianę doświadczeń. Atmosfera spotkań, mimo typowo zimowej aury i sporego mrozu, była pełna ciepła i serdeczności. Mamy nadzieję, że za rok znów się spotkamy.

Agnieszka Bukowiec sekretarz KNRF Audyt

Uczestnicy konferencji

www.uek.krakow.pl

Sukces „Audytu”

na Uczelniadzie 2010

Członkowie Koła Naukowego Rewizji Finansowej „Audyt” z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie po raz kolejny nie zawiedli pokładanych w nich nadziei. W Ogólnopolskim Studenckim Konkursie Amatorów Rachunkowości „Uczelniada 2010” odbywającym się w Sopocie odnieśli niemały sukces zajmując 2., 6. oraz 8. miejsce. W ten sposób podtrzymali tradycję dotyczącą uczestnictwa studentów UEK w finale. W konkursowej rywalizacji wzięło udział 20 drużyn z całej Polski. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie reprezentowany był przez 3 zespoły: „UEK Team”, „Rewidentki” oraz „Abacus”. Uczestnicy konkursu przez dwa dni zmagali się z różnego rodzaju zadaniami. A nie było łatwo! Najpierw studenci musieli poradzić sobie z rozwiązaniem testów z zagadnień dotyczących podatków, ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Następnie czekały na nich zadania z obszaru z rachunkowości zarządczej, które wymagały sporej wiedzy oraz umiejętności szybkiego liczenia i logicznego myślenia. Ostatnią konkurencją było case study przygotowane przez firmę PricewaterhouseCoopers, nad którym uczestnicy konkursu głowili się kilka godzin. Po podsumowaniu punktów okazało się, że reprezentujące UEK „Rewidentki” (Michalina Magiera, Agata Skubacz, Agnieszka Bukowiec) wywalczyły miejsce w finale. Motywem przewodnim tegorocznych zmagań finałowych były Hawaje. Studentki UEK świetnie radziły sobie we wszystkich zadaniach i ostatecznie zajęły 2. miejsce, ustępując tylko przedstawicielom Szczecina. Pobyt w Sopocie nie ograniczał się jednak jedynie do konkursu i rachunkowości. Organizatorzy przygotowali dla uczestników niezapomnianą rozrywkę w postaci gry miejskiej. Studenci musieli wykazać się orientacją w terenie i dotrzeć do wszystkich punktów wskazanych na planie miasta. Była to fantastyczna okazja, aby poznać najważniejsze i najciekawsze miejsca w Sopocie. Wyjazd na „Uczelniadę” okazał się niezapomnianym przeżyciem. Studenci UEK zdobyli nie tylko cenne nagrody, ale również ogromną satysfakcję z odniesionego sukcesu. Mieli możliwość konfrontacji wiedzy z praktyką, a ponadto umocnili współpracę z innymi kołami naukowymi z całej Polski.

Bartosz Lorenc Prezes KNRF Audyt

45


STUDENCI

STUDENCI

Świat bez granic dla studentów Katedry Zarządzania Międzynarodowego W sekretariacie Katedry Zarządzania Międzynarodowego, u pani Basi, co roku znajdują się listy uczestników seminariów międzynarodowych. W 2010 roku wśród list znalazła się jedna, na której zebrano nazwiska dziewięciu śmiałków. Było to osiem dzielnych studentek, pod wodzą jednego dzielnego studenta, którzy postanowili przeżyć wspólną przygodę, w nieznanym dla nich jeszcze wtedy Münster. Münster jest to miasto położone w zachodnio-północnej części Niemiec, na terenie historycznej krainy o nazwie Westfalia. Sama nazwa miasta pochodzi od łacińskiego słowa „monasterium” (z łac. klasztor). Znajdziemy tam więc wiele wspaniałych katedr i kościołów, których mury skrywają niesamowite i tajemnicze historie z odległej przeszłości. Zimą, kiedy zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, spacerując wieczorem uliczkami miasta, zachwycają malownicze kamieniczki i niezliczona ilość kolorowych, świecących ozdób. Na rozrzuconych po całym centrum miasta targowiskach świątecznych zbierają się wszyscy mieszkańcy. Nie przejmując się chłodem, wspólnie spędzają czas popijając tradycyjne grzane wino. Münster słynie z rowerów. Szacuje się, że w mieście znajduje się około 500 000 rowerów. Jeśli ta liczba nie robi wrażenia, to trzeba sobie wyobrazić miasteczko, w którym każdy mieszkaniec ma średnio 3 rowery. Trasy rowerowe pozwalają dotrzeć do każdego zakątka miasta, a ich łączna długość to 275 km! Naprawdę trzeba mieć się na baczności spacerując ulicami miasta, jednak nie tylko ze względu na ogromną liczbę rowerzystów, ale ze względu na… króliki. W tym mieście na pewno nikt nie poczuje się samotny dzięki tym małym stworzonkom, których jest tam niesamowita ilość i spacerują sobie nawet po centrum miasta. To właśnie tam 10–17 grudnia 2010 roku, dzięki Katedrze Zarządzania Międzynarodowego, zostało zorganizowane seminarium międzynarodowe do Niemiec. Wyjazd odbył się dzięki współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego z University of Applied Sciences (Fachhochschule) w Münster. Celem wyjazdu była praca w międzynarodowym zespole nad projektem. Tematem projektu było opracowanie strategii wejścia

46

Bal Magistra 2011

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, już po raz 13., zaprosiło ponad 200 studentów ostatniego roku do wspólnej zabawy na Balu Magistra. Tegoroczna edycja odbyła się w hotelu Fero Express, a swoją obecnością organizatorów balu zaszczyciły władze Uniwersytetu: prof. dr hab. Roman Niestrój – Rektor UEK, dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK – Prorektor ds. Studenckich, dr hab. Leszek Kusak – prodziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Łukasz Salwarowski – Dyrektor Kancelarii Rektora oraz dr Jarosław Plichta – Prezes Zarządu Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. O świetny nastrój i znakomitą zabawę do białego rana zadbał zespół Rock&Walk i Freshback. Organizatorzy jak zwykle zaproponowali uczestnikom wiele wyśmienitych atrakcji, m.in.: naukę podstawowych kroków salsy kubańskiej prowadzoną przez Szkołę Tańca Balck&White oraz konkursy taneczne z nagrodami! Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę!

na polski rynek, niemieckiej firmy produkującej panelowe, ścienne ogrzewanie. Inżynierska tematyka nie wystraszyła dzielnych studentów. Wspólnie z zagranicznymi kolegami pogłębialiśmy swoją wiedzę z zakresu systemów ogrzewania. Wyniki wspólnej pracy prezentowaliśmy pod koniec wyjazdu przed właścicielami firmy. Obok ciężkiej pracy były również chwile relaksu. Wieczorami przychodził czas na integrację.

Dobra zabawa w centrum miasta, gorące wino i niesamowita świąteczna atmosfera dodawała nam energii do dalszych prac nad projektem. Seminarium w Münster pozwoliło nam nie tylko poznać smak pracy w międzynarodowym zespole, ale również zobaczyć przepiękne miejsca i poznać nowych, ciekawych ludzi. Monika Sydof

Rusza I Międzyuczelniany Konkurs Wiedzy Turystycznej 22 marca 2011 r., dzień po rozpoczęciu kalendarzowej wiosny, reprezentanci uczelni krakowskich sprawdzą swoją wiedzę z zakresu światowego dziedzictwa UNESCO oraz ochrony dóbr przyrodniczo-kulturowych. Pierwsza edycja wydarzenia pt. Inventurniej – Międzyuczelniany Konkurs Wiedzy Turystycznej swój start zawdzięcza Kołu Naukowemu InvenTur, działającemu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Inicjatywa, jak najbardziej słuszna, powinna doczekać się profesjonalnej realizacji, dalszego i cyklicznego rozwoju, oraz – na co najbardziej liczą organizatorzy – szerokiego odzewu, zarówno ze strony uczestników, jak i entuzjastów tej tematyki. Organizatorzy chcieliby, aby ten konkurs był zalążkiem czegoś trwałego, co pozwoli na zainteresowanie społeczeństwa turystyką w każdym wymiarze jej działalności. Rywalizacja będzie miała miejsce na terenie macierzystej uczelni InvenTuru, a udział w niej weźmie dziesięć drużyn 3-osobowych, składających się ze studentów uczelni krakowskich. Zapisy zostaną uruchomione 14 lutego na stronie www.inventurniej.uek.krakow.pl. O udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń. Mimo debiutu konkurs patronat honorowy nad nim objęła większość rektorów państwowych uczelni wyższych w Krakowie (UEK, AGH, UJ, AWF, UP). Gorąco zapraszamy do zapisów! Na uczestników czeka świetna zabawa i atrakcyjne nagrody! Więcej informacji: www.inventurniej.uek.krakow.pl.

www.uek.krakow.pl

47


BEZPIECZNA UCZELNIA

BEZPIECZNA UCZELNIA

sne i swoich bliskich, należy również pamiętać o mieszkających w naszym sąsiedztwie osobach starszych, chorych lub niepełnosprawnych, dla których trudne warunki zimowe mogą stanowić prawdziwe zagrożenie życia, nawet w ich własnych domach.

Zima może być niebezpieczna Zima. Mróz, śnieg skrzący w słońcu za oknem, a my we własnym ciepłym i bezpiecznym domu. Owo poczucie bezpieczeństwa czasem bywa złudne. Żeby bezpieczeństwo było realne, musimy zadbać o dobry stan instalacji gazowych i elektrycznych, których eksploatacja zimą jest bardzo intensywna. Dbając o bezpieczeństwo wła-

Groźna emisja trujących gazów W trosce o bezpieczeństwo twoje i najbliższych należy upewnić się, że urządzenia te działają właściwie, a kanały kominowe i wentylacyjne są drożne. Dobrą praktyką jest regularna kontrola urządzeń grzewczych, kominów i kanałów wentylacyjnych przez specjalistów, do których zaleceń należy się bezwzględnie stosować. Należy rozważyć możliwość zainstalowania w pomieszczeniach zamkniętych, zagrożonych emisją czadu, gazu ziemnego lub propanu-butanu, czujników wykrywających te trujące gazy. Urządzenia te są łatwo dostępne i stosunkowo tanie. Nie podnoszą kosztów eksploatacji, za to

skutecznie zabezpieczają przed zatruciem. Jeśli się zdecydujesz – wybierz urządzenie z atestem! Należy dbać o regularne usuwanie śniegu i lodu z otworów wentylacyjnych, aby nie dopuścić do ich zablokowania. Jeśli jesteś właścicielem domu – rób to sam lub wezwij fachowca. Jeśli mieszkasz w domu wielorodzinnym, sprawdzaj, czy właściwie dba o to administrator budynku. Gdy ulatnia się gaz, podejmij następujące działania:  otwórz szeroko okna i drzwi tak, aby spowodować przewiew,  zamknij kurek gazu w mieszkaniu,  nie używaj otwartego ognia,  nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych,  nie posługuj się w mieszkaniu telefonem (nawet komórkowym),  powiadom sąsiadów o zagrożeniu i opuść budynek,  powiadom Pogotowie Gazowe (tel. 992), które prowadzi całodobowy dyżur i jest

FORUM

Czy jesteśmy naprawdę u siebie? Po powrocie z wakacji, jesienią, zapewne większość z nas zauważyła, iż na uczelnianym kampusie zaszły zmiany. Jakoś gęsto zrobiło się, jeśli chodzi o parkowanie aut. Kilkanaście miejsc ubyło w konsekwencji „przemianowania” miejsc naprzeciw budynku C w strefę bez ruchu kołowego oraz urządzenie tam miejsc pożytku dla studentów. Jednak to uszczuplenie samo w sobie drastyczne nie wpłynęło na pogorszenie komfortu parkowania na naszej uczelni. A ten zmniejszył się wyraźnie. W coraz to kolejnej rozmowie z pracownikiem UEK słyszę wątek: „A dzisiaj znowu musiałem zrobić 2 rundki dookoła, żeby coś znaleźć”. Od pewnego czasu kalkulując czas dojazdu na uczelnię, zaczynam uwzględniać dodatkowy kwadrans na szukanie miejsca parkingowego. Auta stają coraz gęściej, czasem utrudniając wsiadanie sąsiadom, ograniczając sobie wzajemnie przejazd. To opis dla wielu z nas – zmotoryzowanych – znanej sytuacji od pewnego czasu. A diagnoza? Nie sądzę, aby w tak krótkim okresie stopa życiowa nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych wzrosła na tyle, że

48

zaowocowało to masowym kupowaniem aut. Przypuszczam, że przyczyny są banalne, a te – jak pokazuje życie – najtrudniej dostrzec i – co za tym idzie – adekwatnie zareagować. Na teren kampusu wjeżdża multum samochodów, które wjazdu mieć tu nie powinny. Teoretycznie terenu strzegą bramki wjazdowe, otwierane za pomocą karty magnetycznej. Karty te otrzymują pracownicy uczelni. Jest jeszcze „domofon” – prawdopodobny obiekt „przeciekania” obcych aut na teren UEK. Od czasu do czasu obserwuję samochody, których kierowcy zatrzymują się przed szlabanem, chwilę rozglądają się nerwowo, a następnie dzwonią interkomem na portiernię. Czasem coś mówią do mikrofonu, czasem nie mówią nic. Szlaban podnosi się. Nagminnie widzę na uczelni studentów wysiadających ze swoich aut. Wiele też u nas aut z obcymi rejestracjami; nie należą one ani do pracowników, ani studentów. Gdy jakakolwiek impreza odbywa się w budynkach uczelni, na parkingach pełno „obcych” aut. Pozwolę sobie postawić w tym miejscu tezę. Nie wiem, czy zgodzą się z nią władze uczelni tudzież osoby, w których rękach spoczywa polityka zarządzania ruchem na terenie kampusu. Ale– mam nadzieję – po to jest to forum, abyśmy wymieniali poglądy i polemizowali w spornych kwestiach. Uważam, że pierwszeństwo w dostępie do miejsc parkingowych winni mieć nauczyciele

akademiccy i pracownicy administracji. To oni tu pracują na co dzień. Miejsc brakuje. Nie można „pańskim gestem” wpuszczać gości na teren kampusu w myśl zasady „gdzieś się zmieszczą”. Bo w istocie jest to legalizacja zasady „kto pierwszy, ten lepszy”. W ostatni weekend, przez dłuższy czas, z coraz większą desperacją krążyłem autem po terenie uczelni, próbując znaleźć spłachetek wolnego terenu. W sali czekały na mnie tłumy zestresowanych studentów, czekających na pracę zaliczeniową. O mały włos się nie spóźniłem. W nerwach, cofając, zdarłem lakier ze zderzaka. I takie – pełne goryczy – myśli przyszły mi do głowy. Dla uczelni jej wykładowca nie jest ważny, nie liczy się jego komfort pracy. Rozejrzałem się dookoła – sporo obcych aut, na uczelni odbywa się to jakaś olimpiada, to jakieś spotkanie biznesowe. Zaraz, gdzie ja jestem?! W obiekcie, który świadczy usługi wynajmu hal? W centrum targowym? Dotychczas myślałem, że UEK znaczy: uniwersytet. Czyli miejsce, w którym nauczyciele akademiccy, uczeni, lektorzy, tudzież instruktorzy prowadzą działalność dydaktyczną dla studentów oraz prowadzą badania naukowe. Dużo się dzieje na naszej uczelni, mnóstwo imprez własnych, jak i zewnętrznych. I świetnie, świadczy to o prężności organizacyjnej i otwartości UEK. Ale dlaczego kosztem tych, którzy są solą uniwersytetu? A może nie są? Wszyscy,

www.uek.krakow.pl

przygotowane do natychmiastowej interwencji w przypadku ulatniania się gazu. Pomoc przy zatruciu tlenkiem węgla (czadem)  natychmiast zapewnij dopływ świeżego powietrza,  wezwij pogotowie ratunkowe (tel. 999), straż pożarną (tel. 998) lub zadzwoń pod numer ratunkowy – 112,  osobę poszkodowaną przenieś w niezagrożone czadem miejsce lub zaalarmuj ratowników, że poszkodowany wymaga natychmiastowej pomocy,  jeśli osoba poszkodowana nie oddycha, niezwłocznie podejmij próbę reanimacji i zastosuj sztuczne oddychanie.

Przerwy w dostawach prądu zagrożeniem dla osób starszych Oblodzenia linii energetycznych mogą prowadzić do ich uszkodzeń, a w konsekwencji do długotrwałych przerw w dostawach prądu na znacznych obszarach. Przedłużający się brak ogrzewania, wody i ciepłego posiłku może stanowić w warunkach zimowych istotne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia samotnie mieszkających osób starszych, niedołężnych

którzy autem – legalnie lub nielegalnie – przekroczą szlaban uczelni są w dostępie do miejsc parkingowych sobie równi? A może my – wykładowcy – jesteśmy tylko listkiem figowym dla szerokiej działalności biznesowej uczelni? Nie warto o nas dbać, bo liczy się potwierdzona ilość etatów, wymagana ministerialnymi wymogami, oraz kolejny nabór studentów, którzy zostawia tu swoje (swoich rodziców) pieniądze? Być może z drobnej sprawy wysnuwam ciężkie kalibrowo i uogólnione wnioski. Jednak odnoszę wrażenie, że sytuacja dojrzała do zmian, a przede wszystkim do dyskusji. W ostatnim miesiącu w związku z utrudnieniami parkowania poniosłem straty osobiste. Niezidentyfikowana osoba, manewrując, otarła mój samochód, zdzierając lakier. Odjechała. Nawet nie wiem, czy „swój” to był czy „obcy”. Monitoring nie objął... Gdyby było więcej miejsca, być może ten ktoś wyrobiłby. Dwa tygodnie wcześniej rozdarłem oponę o krawężnik, próbując wyjechać mimo „zakleszczenia” między dwoma sąsiednimi pojazdami. A w ostatni weekend porysowałem zderzak o… klomb, próbując w pośpiechu, przed zajęciami, zawrócić na ostatnie miejsca na uczelnianym boisku. Z rozmów z osobą zajmującą się zarządzaniem naszym terenem wynika, że za „nieszczelność” bramek wjazdowych winę ponoszą... sami pracownicy. Bo zapominają, albo nie używają

i chorych, pozbawionych alternatywnych rozwiązań ogrzewania i poboru wody. Mróz, oblodzenie, intensywne opady śniegu i gruba pokrywa śnieżna zalęgająca na ulicach i drogach znacznie ograniczają możliwości samodzielnego poruszania się osób starszych, niesprawnych ruchowo lub chorych. W przypadku braku dostaw prądu, jeżeli nie masz innych możliwości ogrzania pomieszczeń mieszkalnych – nie czekaj. Spróbuj ustalić przyczynę awarii i ocenić jej skalę. Jeśli nie jesteś specjalistą, nie podejmuj samodzielnych napraw – wezwij pogotowie energetyczne (tel. 991). Numery kontaktowe do swojego zakładu energetycznego znajdziesz na każdej fakturze lub na formularzu umowy na dostawy prądu. W przypadku większych awarii energetycznych dobrą praktyką jest współdziałanie w ramach społeczności lokalnej – wzywając pomoc wspólnie z sąsiadami, możesz szybciej ją otrzymać.

Nie bądź obojętny! Jeśli wiesz, że w twoim sąsiedztwie mieszka ktoś, kto może potrzebować pomocy, wstąp, zapytaj, czy nie potrzebuje pomocy, spróbuj nawiązać kontakt z jego krewnymi. Nie znie-

kart magnetycznych, tylko dzwonią na portiernię. Portier osobę podającą się za pracownika raczej wpuści. Rodzi się tu pole do nadużyć. Podobnie z osobami z zewnątrz, przyjeżdżającymi na basen lub na zajęcia sportowe. Panowie z portierni wpuszczają te osoby warunkowo, instruując, aby jechały na parking podziemny. A one myk i parkują pod basenem. Bo najbliżej. Swoją drogą – czy goście tego rodzaju powinny mieć przywilej wjazdu na teren uczelni? Gdyby były nadwyżki miejsc, czemu nie. Ale obecnie mamy tu kryzys. Pora na czytelne sformułowanie zasad i konsekwentną politykę parkingową. Tam, gdzie tych zasad brakuje lub pozostają „martwe”, a mało komu zależy, aby je zracjonalizować, tworzy się nisza wykorzystywana przez cwaniaków. Może warto wrócić do naklejek na szybę, jak to było dawniejszymi czasy na AE? Albo identyfikatorów. Wystarczyłoby, aby pa-

chęcaj się, jeśli twoja oferta pomocy nie znajdzie zrozumienia – osoby starsze i chore bywają nieufne. Spróbuj pomóc mimo wszystko, a jeśli okaże się to niemożliwe, powiadom Urząd Gminy i Ośrodek Pomocy Społecznej, a potem sprawdź, czy wezwanie było skuteczne i czy pomoc została szybko udzielona! O ile masz taką możliwość – sam spiesz z sąsiedzką pomocą.

Mgr Mariusz Rozwadowski – pełnomocnik rektora ds. ZSB

Ważne telefony! Numer alarmowy – 112 Pogotowie ratunkowe – 999 Pogotowie gazowe – 992 Pogotowie energetyczne - 991 Straż pożarna – 998 Straż Miejska – 986 Policja – 997

trol ochrony przespacerował się po kampusie i wyłowił samochody bez identyfikatora/naklejki. Informacje, ostrzeżenia, a w dalszej kolejności blokady. Problem sam się nie rozwiąże. Wiemy, że parking podziemny jest dysfunkcyjny, źle został zaprojektowany, zbudowany. Trudno, mleko rozlało się. Na to, co się dzieje na powierzchni, wszyscy możemy mieć wpływ. Używajmy kart magnetycznych. Informujmy studentów, że parking dla nich umiejscowiony jest w innym miejscu. Dbajmy o teren, który jest miejscem naszej, często wieloletniej, pracy. Jeśli my tego nie zrobimy, nikt tego nie zrobi za nas.

dr Mariusz Makowski Katedra Psychologii i Dydaktyki

OD REDAKCJI: Poruszone przez dr. Mariusza Makowskiego problemy komunikacyjne zostały już wcześniej dostrzeżone. Trwają właśnie końcowe prace nad wprowadzeniem rozwiązań mających na celu uporządkowanie ruchu pojazdów i parkowania na terenie kampusu UEK. Szerzej na ten temat – na łamach Forum, w kolejnym wydaniu „Kuriera UEK”.

49


SPORT

SPORT

Ekonomistki zaprezentowały się w Bobowej

Świąteczno-noworoczna przerwa nie wyszła na zdrowie występującej w I lidze siatkówki kobiet drużynie „Eliteski” Skawa AZS UEK. Zdziesiątkowane kontuzjami „Ekonomistki” rozpoczęły 2011 rok od porażek. Na szczęście świetna postawa w pierwszej rundzie gier daje naszemu zespołowi komfort pracy bez obawy przed spadkiem na niższe miejsca w lidze.

Pierwsze spotkanie w nowym roku Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie rozgrywał ze Spartą Warszawa. Zakończyło się niespodzianką. Stołeczne wygrały we własnej hali 3:0. Była to pierwsza w sezonie porażka krakowianek do zera. Tydzień później do Krakowa przyjechała ekipa Silesia Volley Mysłowice/Chorzów. Był to bardzo ważny mecz dla obu drużyn. Lepsze, niestety, okazały się nasze rywalki, ale Eliteski zaprezentowały się o wiele lepiej niż w Warszawie. Tym razem nie starczyło to na wygraną ze

Ślązaczkami, ale trzeba podkreślić, że jest to o wiele bardziej doświadczony zespół, co było widać w decydujących fragmentach meczu. Reprezentantkom Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zabrakło także szczęścia 22 stycznia w meczu wyjazdowym do Murowanej Gośliny. Mecz z ówczesnym wiceliderem ligowej tabeli – KS Piecobiogaz Murowana Goślina zakończył się wynikiem 3:1. Następny mecz w hali UEK odbędzie się 5 lutego, a przeciwnikiem będzie inna akademicka ekipa: AZS Politechniki Śląskiej Gliwice.

MLA: Brawa dla narciarzy! Za nami kolejne starty reprezentantów UEK w Małopolskiej Lidze Akademickiej. W grach zespołowych rozpoczęła się faza play-off. W sportach indywidualnych rywalizacja toczyła się na stoku. Świetny start zanotowali nasi narciarze i snowboardziści. Po raz kolejny nie zawiódł Andrzej Gąsienica-Daniel, który na swojej desce wyjeździł odpowiednio 2. i 1. miejsce w slalomie gigancie. Bardzo dobrą 14. lokatę zajął jego kolega – Wojciech Górski. Nasz osamotniony kobiecy duet w tej dyscyplinie pierwszego dnia zajął odpowiednio 24. (Monika Łazęcka) i 32. miejsce (Małgorzata Chrzanowska). W narciarstwie również wypadliśmy bardzo dobrze. Najwyżej sklasyfikowanymi kobietami pierwszego dnia

50

Tabela I ligi siatkówki kobiet m-ce drużyna

mecze punkty

1

KS Piecobiogaz Murowana Goślina

15

35

2

PTPS Piła

14

34

3

PSPS Chemik Police

16

34

4

Silesia Volley I Mysłowice/Chorzów

15

32

5

PLKS Pszczyna

15

26

6

AZS WSBiP KSZO Ostrowiec Świętokrzyski

15

24

7

Eliteski Skawa AZS UEK Kraków

15

21

8

Gedania Żukowo

15

15

9

MUKS Sparta Warszawa

16

12

10

SMS PZPS Sosnowiec

16

11

11

AZS Politechniki Śląskiej Gliwice

16

8

Więcej:

www.azsskawauek.pl

były Agata Mazur (10.) oraz Anna Szarowicz (14.). Wśród mężczyzn 16. był Adam Broekere, a zaraz za nim uplasował się Michał Jelonek. Następnego dnia poprawili oni swoje lokaty. Michał był 11., a Adam 13. Świetnie wystartowała Katarzyna Mrowca – 8. miejsce. W klasyfikacji drużynowej narciarki zajęły 3. miejsce! Narciarze byli tuż za podium. Snowboardziści również stanęli na najniższym stopniu podium. W grach zespołowych zaczęła się walka o konkretne lokaty. W ćwierćfinałach siatkarki były bliskie sprawienia niespodzianki, lecz niestety minimalnie uległy u siebie PWSZ Nowy Sącz. Trudne zadanie czeka koszykarki przed rewanżowym meczem z Krakowską Akademią. Osłabione brakiem czołowych zawodniczek przegrały 37:63. Nie oznacza to jednak, że stoją na straconej pozycji. W hali UEK wystąpi nasz najsilniejszy skład, który będzie zdeterminowany, by wygrać. Trudniej będzie odrobić stratę 33 punktów naszym koszykarzom, którzy rywalizują z AGH. Trzymamy kciuki!

www.uek.krakow.pl

Kameralna hala sportowa w Bobowej w niedzielę wypełniła się kibicami, którzy przyszli obejrzeć pokazowy mecz siatkarek Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z reprezentacją województwa małopolskiego. Aby dostarczyć widzom jak najwięcej emocji, trenerzy umówili się na rozegranie 5 setów. Wynik rywalizacji nie był najważniejszy, ale może

cieszyć (Eliteski Skawa AZS UEK wygrały 4:1). Cieszyć może zainteresowanie lokalnej społeczności tym wydarzeniem, oraz ciepłe słowa pod adresem naszego klubu ze strony organizatorów. Reprezentacja Małopolski – Eliteski Skawa AZS UEK Kraków 1:4 (16:25; 25:23; 15:25; 17:25; 12:15)

T E R M I N A R Z N A J B L I Ż S Z Y C H S P O T K A Ń R O Z G R Y W E K I L I G I S I AT K Ó W K I N A S . 5 3

Grać równo w każdym meczu Rozmowa z Lucyną Reptak, libero zespołu Eliteski Skawa AZS UEK.

Za wami niezwykle udana pierwsza część sezonu. Spodziewałaś się, że będziecie walczyć tak dobrze z takimi drużynami jak KS Murowana Goślina czy PTPS Piła, które zbudowane są na zawodniczkach z Plus Ligi Kobiet? Czasami wydaje się, że z takimi zespołami ciężko będzie wywalczyć chociażby jednego seta. Nie miałyśmy nic do stracenia, dlatego wychodząc na boisko, postanowiłyśmy zaryzykować zagrywką i odważnie zagrać w ataku. Dodatkowo bardzo dobre przyjęcie pomogło nam wygrać z Murowaną i nieźle nastraszyć mocno doświadczone Pilanki.

Przed sezonem stwierdziłaś, że jeszcze rok temu nie pomyślałabyś, że będziesz grać w I lidze. Teraz poczynasz sobie w niej świetnie. Czy zatem zweryfikowałaś swoje sportowe marzenia? (Uśmiech) To prawda, nie spodziewałam się, że tak szybko zaklimatyzuję się w tej lidze. Bardzo dobrze rozumiemy się z dziewczynami i z meczu na mecz czuję się na boisku coraz pewniej. Jeśli chodzi o marzenia sportowe... Bardzo chciałabym utrzymać dobrą formę do końca sezonu i grać równo w każdym meczu, niezależnie od tego, kim jest przeciwnik.

fot. Mariusz Borowiec

fot. Maciej Samsonowicz

Trudny początek roku

2011 rok zaczął się jednak od niespodziewanej porażki ze Spartą Warszawa. Mecz z Silesia Volley, choć przegrany, pokazał, że potrzebujecie czasu, aby wyleczyć urazy i wrócić do swojej gry? Rzeczywiście nowy rok nie rozpoczął się dla nas najlepiej. Uciekły nam 3 punkty po dosyć dotkliwej porażce ze Spartą. Trudno powiedzieć, co może być przyczyną tej chwilowej niedyspozycji. Może to właśnie problemy ze zdrowiem niektórych zawodniczek, bo rytm treningów się nie zmienił, cały czas pracujemy tak samo. W meczu z Silesią zabrakło nam konsekwencji w trzecim secie, mając sporą przewagę, dałyśmy rozegrać się dziewczynom. Myślę, że mecz byłby na naszą korzyść gdybyśmy zagrały do końca w tym secie.

Jak się czujesz w Krakowie po 5 miesiącach spędzonych tutaj? W Krakowie czuję się bardzo dobrze. Nie mam już problemów z poruszaniem się po mieście i już mnie tak bardzo nie przeraża jego ogrom. Ale przyznam się, że z wielką przyjemnością i tęsknotą odwiedziłam ostatnio moje Krosno, gdzie bardzo miło spędziłam czas z rodziną i przyjaciółmi, których właśnie tutaj mi brakuje.

W Twoim rodzinnym Krośnie zostałaś podobno gorąco przyjęta, gdy pojawiłaś się na meczu Twoich koleżanek z Karpat? Korzystając z pobytu w Krośnie w ostatnią sobotę postanowiłam kibicować „Karpatkom” i rzeczywiście nie spodziewałam się tak ciepłego przyjęcia ze strony kibiców. Bardzo im dziękuję i mam nadzieję, że kibicują mi nadal.

Czego zatem powinniśmy życzyć Lucynie Reptak w tym roku? Przede wszystkim zdrowia i powodzenia.

Dziękuję za rozmowę. Piotr Majewski, rzecznik prasowy Eliteski Skawa AZS UEK

51


SPORT

ZAPOWIEDZI

Zmagania Młodziczek W sobotę 15 stycznia w niewielkiej, ale przytulnej sali gimnastycznej przy SP nr 111 odbył się turniej Młodziczek w ramach 9 ligi. Do Krakowa przyjechały zespoły: Dwójka Krynica oraz MARATON B Krzeszowice. Pomimo wczesnej pory dziewczęta z ogromną radością przystąpiły do zawodów i po krótkiej rozgrzewce, punktualnie o godz. 9.00 rywalizację rozpoczął gospodarz zawodów UKS „111" z zespołem z Krynicy. Mecz zakończył się wynikiem 2:0 dla przyjezdnych, które wyraźnie przewyższały swoim doświadczeniem i umiejętnościami koleżanki z Krakowa. Zespół z Krynicy pokonał w kolejnym meczu MARATON B Krzeszowice, również 2:0 i tym samym awansował do 8 ligi Młodziczek. Na sali w SP 111 zostało rozegrane 3 spotkanie pomiędzy UKS 111 a Krzeszowicami. Można to było uznać za wyrównaną rywalizację

pomimo wyniku 2.0 dla Krakowa. Mecz ten był najdłuższy, a dziewczęta czuły się już znacznie lepiej na boisku. Akcje stawały się coraz dłuższe i można było pooglądać dobre serie zagrywek. Turniej odbył się w przemiłej atmosferze – dzięki wsparciu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie każda zawodniczka otrzymała upominek od organizatora. Zostały też wyróżnione po 2 najlepsze zawodniczki z każdego z zespołów, co wyraźnie sprawiło dziewczętom ogromną radość.

Karolina Surma prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „111” w Krakowie Więcej: www.uks111.s-w-o.pl

Uczniowski Klub Sportowy „111” w Krakowie, prowadzony jest przez zawodniczki I-ligowego klubu Eliteski Skawa AZS UEK: Karolinę Surmę, Sandrę Biernatek i Magdę Żochowską. Klub, powstały w 2010 r., rozwija się w bardzo szybkim tempie, zarówno pod względem szkoleniowym, jak i organizacyjnym – zespół młodziczek udało się już zgłosić do Małopolskiego Związku Piłki Siatkowej. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie objął patronat nad klubem. Trwają prace nady nad połączeniem Uniwersytetu Dzieci UEK z działalnością sportową Klubu, co pozwoli na promowanie wizerunku Uczelni jako instytucji otwartej na potrzeby najmłodszych, rozwijanie wszelkich zainteresowań, dającej szansę rozwoju zarówno intelektualnego, jak i fizycznego. Współpraca Klubu z Dzielnicą Podgórze pozwala na promocję Uniwersytetu na terenie Podgórza, i nie tylko. Klub pracuje nad zmianą nazwy na PUKS UEK KRAKÓW – Podgórski Uczniowski Klub Sportowy Uniwersytetu Ekonomicznego Kraków, dzięki której będzie utożsamiany z Uniwersytetem podczas wszelkich zawodów i imprez sportowych. Dziewczęta na strojach sportowych będą miały logo Klubu, a podczas rozgrywek będą rozdawane gadżety Uczelni w celu zwiększenia jej promocji.

W Y S T A W A

WSPÓŁCZESNA RZEŹBA POLSKA prace ze zbiorów Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku Otwarcie wystawy:

24 II 2011 r., godz. 11.00

Maturzysto, studencie, licencjacie, przyjdź na Dzień Otwarty!

1 kwietnia 2011 r. godz. 9–14

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, pawilon sportowo-dydaktyczny

WSTĘP WOLNY Wystawa otwarta w terminie: 24 II 2011 r. – 07 IV 2011 r.

wkrótce na:

Kibicuj drużynie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w I lidze siatkówki kobiet!

p ar tne r zy:

hala sportowa UEK, ul. Rakowicka 27 oraz 19.02.2011 Eliteski Skawa AZS UEK – PTPS Piła 26.02.2011 Eliteski Skawa AZS UEK – AZS WSBiP KSZO Ostrowiec Św. 05.03.2011 Eliteski Skawa AZS UEK – Gedania Żukowo

Wstęp wolny! Więcej:

52

 prezentacja uczelni  pomoc w wyborze właściwego kierunku  imprezy towarzyszące  konkursy z nagrodami Więcej  niespodzianki

Eliteski Skawa AZS UEK Kraków – AZS Politechnika Śląska Gliwice 5 lutego br. (sobota), godz. 18.00

Budynek Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27

patroni medialni:

Życie to nie prima aprillis! Studia to nie żarty!

www.uek.krakow.pl

www.azsskawauek.pl

Przeżyj niezapomniane emocje w hali UEK! 53


Reklama

PATRONAT UEK

Zintegrowany bilet miesięczny TANIE�ROZWIĄZANIE NA CODZIENNE PODRÓŻOWANIE

Słomniki Chrzanów Kraków�Gł.

Bochnia Wieliczka

Skawina

Patronat:

GDZIE�KUPIĆ zintegrowany�bilet STACJE�KOLEJOWE: � Bochnia � Kłaj � Kraków�Główny � Kraków Łobzów � Krzeszowice � Podłęże � Rudawa � Skawina � Trzebinia � Wola�Filipowska � Wieliczka Rynek � Zabierzów � Chrzanów Śródmieście

54

www.uek.krakow.pl

55


Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Charytatywny Bal Błękitny Absolwenta zaprasza na

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

5 marca 2011 r. (ostatnia sobota karnawału), godz. 20.00 Kopalnia Soli „Wieliczka” – Komora Warszawa cena 190 zł/os.

20% dochodu ze sprzedaży biletów zostanie przeznaczone na stypendium dla młodzieży polskiej ze Wschodu. Zapisy na bal do 21.02.2011 r. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły: tel. 12 293 54 96, e-mail: balblekitny@uek.krakow.pl Mile widziane błękitne akcenty w ubiorze.

Szczegóły na:

ORGANIZATORZY

partnerZY Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

FUNDACJA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

patroni medialni