Page 1

COMPROMÍS EMPRESARIAL ECONÒMIC I SOCIAL AMB EL TERRITORI


memòria 2018 UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

-P02-

Compromís econòmic i social

amb el territori

Unió Empresarial de l’Anoia Ctra. Manresa, 131 08700 Igualada, Barcelona Tel. 93 805 22 92 Fax 93 804 60 55

www.uea.cat uea@uea.cat


Memòria UEA 2018 EDITA: Unió Empresarial de l’Anoia - Ctra. Manresa, 131 - 08700 Igualada, Barcelona - Tel. 93 805 22 92 - www.uea.cat - uea@uea.cat DIRECCIÓ, COORDINACIÓ I REDACCIÓ: Unió Empresarial de l’Anoia DIRECCIÓ D’ART: Concepte Gràfic I disseny@conceptegrafic.com MAQUETACIÓ: Concepte Gràfic I Calafell, 25 I 08700 Igualada, Barcelona I Tel./Fax 93 804 04 41 I www.conceptegrafic.com IMPRESSIÓ: : Tintaprint Arts Gràfiques I Gran Bretanya, 45 nau2 I 08700 Igualada - Barcelona I Tel. 93 804 18 38 - www.tintaprint.net DIPÒSIT LEGAL: B 7419-2017 Queda prohibida la reproducció total o parcial per qualsevol mitjà sense l’autorització expressa de l’autor.

Qui som

06 -

Presentació

08 -

Missió, visió i valors de l’entitat

09 -

Òrgans de govern

10 -

Codi ètic

13 -

Comissions de treball

12 -

Dinamització de sectors

16 -

Fòrum Empresarial de l’Anoia

26 -

Nous fòrums empresarials

28 -

Sopar UEA

30 -

Implicació i projectes socials

30 -

Conferències i tallers

33 -

Formació

42 -

Reunions estratègiques i de desenvolupament

44 -

La UEA al costat de la societat

47 -

Comunicació i premsa

48 -

Acords i convenis

52 -

Gremis i entitats associades/afiliació

54 -

Col·laboració público privada

55 -

Assemblea General ordinària UEA

37 -

Serveis als socis

56 -

Relació de socis

61 -

-P05SUMARI

memòria 2018

SUMARI


Constituida en 1982, la Unión Empresarial de l’Anoia es una asociación empresarial de afiliación voluntaria y carácter multisectorial integrada por diferentes empresas, gremios y asociaciones. Su ámbito de actuación se centra en la comarca de la Anoia (Barcelona) y comarcas limítrofes.

Els objectius fonamentals de l’entitat són: Los objetivos fundamentales de la entidad son: • Representar els interessos empresarials dels seus integrants. • Facilitar a les empreses les eines i habilitats per créixer, adap-

• Representar los intereses empresariales de sus integrantes.

tar-se al mercat i ser més competitives, amb responsabilitat i

• Facilitar a las empresas los instrumentos y habilidades para

valors socials. • Fomentar l’activitat econòmica i el teixit empresarial del nostre territori, ajudant a crear ocupació i prosperitat actual i futura. Atesa la seva alta representativitat i la qualitat de les accions

crecer y adaptarse al mercado y ser más competitivas, con responsabilidad y valores sociales. • Fomentar la actividad económica y el tejido empresarial de nuestro territorio, ayudando a crear ocupación y prosperidad actual y futura.

desenvolupades, la UEA s’ha convertit en una entitat de referència en l’àmbit de les associacions empresarials territorials del

Estos objetivos se traducen en un amplio conjunto de acciones que

nostre país.

el equipo de la UEA programa anualmente con la finalidad de contri-

memòria 2018

buir a la mejora de la competitividad y el desarrollo empresarial:

UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

-P06-

Aquests objectius es tradueixen en un ampli ventall d’accions

· Cursos de formación continua, a medida, y de nivel directivo.

que l’equip de la UEA programa anualment amb la finalitat de

· Conferencias y seminarios de temática especializada.

contribuir en la millora de la competitivitat i desenvolupament

· Condiciones especialmente favorables derivadas de convenios

empresarial:

con diferentes proveedores.

· Cursos de formació contínua, a mida, i de nivell directiu

· Asesoramiento personalizado.

· Conferències i seminaris de temàtica especialitzada

· Bolsa de trabajo.

· Condicions preferencials en serveis i proveïdors · Assessorament personalitzat

La UEA es también un espacio de encuentro empresarial donde se

· Borsa de treball

pretende favorecer el intercambio de experiencias y la interrelación entre empresas tanto en el ámbito local como exterior. Los elemen-

La UEA és també un espai de trobada empresarial que pretén

tos más representativos de nuestra asociación son:

afavorir l’intercanvi d’experiències i la interrelació entre empre-

· Jornadas que potencian la cooperación y la relación entre empre-

ses. Els elements més representatius de la nostra associació són: · Jornades que volen potenciar la relació entre empreses · UEA Magazine: revista quatrimestral, premiada com a millor revista associativa espanyola. · Espai Empresa: espai radiofònic de temàtica empresarial i emissió setmanal a Ràdio Igualada · Sopar UEA: tradicional sopar anual de l’entitat, i escenari de l’entrega dels premis UEA. · Taules sectorials

sas · UEA Magazine: revista trimestral premiada como mejor revista asociativa española. · Espai Empresa: espacio radiofónico de temática empresarial y emisión semanal en Radio Igualada. · Sopar UEA: La tradicional cena anual de la entidad, innovadora en cada una de sus ediciones y escenario de la entrega de los premios UEA. · Mesas sectoriales · Comisiones y grupos de trabajo

· Comissions i taules de treball Además de atender las necesidades empresariales, la UEA está A més d’atendre les necessitats empresarials, la UEA està

directamente implicada en la promoción y reactivación económica

directament implicada en la promoció i reactivació econòmica

de la comarca de la Anoia, ya sea participando en políticas activas

de l’Anoia, participant en polítiques actives de les diferents ad-

de las diferentes administraciones públicas, o impulsando proyec-

ministracions públiques, i també impulsant projectes propis.

tos propios, la reactivación industrial es también uno de nuestros objetivos prioritarios.

A la nostra web www.uea.cat trobareu amb més detall cadascun dels nostres serveis i activitats.

Les invitamos a conocernos y a visitar nuestra web www.uea.cat donde podrán ver con mayor detalle cada uno de nuestros servicios y actividades.

ABOUT US

Founded in 1982, the Unión Empresarial de l’Anoia is a voluntary, non profit multi-sector Business Association made up of companies, associations and trade guilds. It is located in the region of “L’ Anoia” (Barcelona, Spain).

Main aims of the organization • Our main aims are to represent, defend and promote the economic, social and cultural interests of our associates. • Provide the elements for expand the companies. Various activities are planned annually by the UEA team in order to improve the competitiveness and business development of our associates: · Training, both continual and occupational. · Conferences and workshops on specific topics. · Special conditions negotiated with our suppliers. · Personalised advice. · Job board. The UEA is also a meeting place where networking experiences not only between local but also foreign companies are facilitated. Some of the most representative items of our Association are: · Networking meetings between companies · “UEA Magazine” : Quarterly magazine which was recently recognized as the best Spanish business association publication. · “Espai Empresa” : A business space on the local Radio Igualada station. · “Sopar UEA”: The traditional annual dinner of the UEA, always innovative and the scene for the presentation of the UEA prizes. Apart from dealing with business needs, the UEA is directly involved in the promotion and economic revival of the area of the Anoia, be it by participating in political activities with local public bodies, promoting our own projects or industrial revival. We invite you to visit our web www.uea.cat and to contact us. We will be pleased to inform you about our different services and activities.

memòria 2018

QUIENES SOMOS

-P07QUI SOM

QUI SOM

La Unió Empresarial de l’Anoia, constituïda el 1982, és una associació empresarial, sense ànim de lucre i de lliure afiliació que agrupa gremis i empreses pertanyents a diferents sectors econòmics de l’Anoia i comarques veïnes.


PRESENTACIÓ

MISSIÓ Representar els interessos de les empreses, facilitar-los un entorn favorable, les eines per créixer, ser més competitives i que puguin col·laborar entre elles, fomentant i promocionant l’activitat econòmica i empresarial de la comarca.

El 2018 va ser un any de canvi a la UEA, amb la renún-

Circular es treballa per conscienciar a les empreses

cia del president Blai Paco i el meu relleu com a nou

de la importància de canviar la mentalitat i ser més

president. Aquest canvi però, només és de president,

circulars.

MISSION

memòria 2018

ja que la meva funció, com ja vaig explicar, és la de

UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

-P08-

continuïtat amb les accions i la bona feina iniciada pel

El darrer concepte és el de les Professions de Futur,

que va ser el president i la junta.

un projecte social per apropar la realitat empresarial

Aquest passat 2018, ha estat un any on la UEA ha

a les escoles. Aquesta iniciativa ja porta tres edicions

refermat el seu posicionament com a entitat desen-

i cada vegada creix més, amb la implicació de les

volupant desenes d’accions totes amb la finalitat

empreses i els centres de formació. És fascinant

d’ajudar, acompanyar i millorar la competitivitat de

veure com els joves, els futurs treballadors, s’interes-

les empreses del territori: taules de treball sectori-

sen per diferents professions i com els professionals

als i de territori, múltiples cursos de formació per a

expliquen la seva tasca diària amb passió.

treballadors, per a directius, cursos d’especialització

També m’agradaria destacar l’aposta de l’entitat pel

per a sectors econòmics, conferències i xerrades per

cicle de conferències sobre Estratègia Empresarial.

ampliar el nostre coneixement entorn al món empre-

Un espai de debat i anàlisi per adquirir i compartir

sarial i econòmic de la comarca i també global,etc.

coneixements entre els directius de la comarca. Al

Talent, Canvi, Economia Circular, i Professions de

llarg del 2018 s’han organitzat mitja dotzena de ses-

Futur. Són paraules associades a projectes impulsats

sions, totes amb un gran èxit de participació i amb

o reforçats el 2018 per la UEA i que demostren la

temàtiques molt diferents.

The main UEA’s mission is to represent companies interest, as well as providing a favourable setting environment and the needed tools required for their growth moreover, making businesses, more competitive and helping the inner cooperation among them so that economy activity in the region improves.

VISIÓ

Ser l’entitat empresarial referent a la comarca de l’Anoia, aportant valor i servei a les empreses que hi treballen, comptant amb la col·laboració d’altres entitats i associacions de Catalunya.

gran tasca de l’entitat. Vam iniciar l’any posant el Talent a debat amb el II

Una mostra de la tasca realitzada durant el 2018

Fòrum Empresarial de l’Anoia, un acte que va omplir

la teniu recollida en aquesta memòria que teniu a

el Teatre Ateneu i on es va presentar el document

les mans, però cal tenir en compte que tot això no

de treball elaborat per la UEA “Empresa i Progrés.

seria possible sense la implicació dels associats,

Talent, capital Anoia”.

la col·laboració de les empreses, entitats, associacions, i també de l’administra-

L’altre gran acte va ser la celebració del Sopar UEA.

ció pública. En aquest sentit,

En la divuitena edició, la nit empresarial va girar

agraeixo a tothom el suport

entorn al canvi, aquesta transformació digital que ens

constant i la confiança

arriba i per la qual hem de començar a preparar-nos.

que ens doneu cada dia, i

I així ens ho va il·lustrar el ponent de renom Marc

que ens motiva a seguir

Vidal, expert en digitalització.

endavant amb nous

VISION

We want to be guide model in our region as far as adding value and services to the companies that work here is concerned. From our point of view best way to achieve this is by working together with other Catalan associations and organizations.

projectes que millorin L’Economia Circular és un altres dels grans projectes

la competitivitat de

que vam arrencar. Preocupats per la quantitat de

les empreses de la

residus que es deixen perdre, i davant d’un planeta

comarca.

que té els recursos primers finits, cal canviar cap a un model econòmic circular, on els residus, després

Moltes gràcies i espe-

de ser tractats, s’incorporin de nou a la cadena del

rem seguir comptant

producte. En aquest sentit, des de la sectorial Anoia

amb el vostre suport.

Joan Domènech President de la Unió Empresarial de l’Anoia


ÒRGANS DE GOVERN

Vocals Junta directiva

La UEA està formada per diferents òrgans de govern: l’Assemblea General, òrgan sobirà de l’associació formada per tots els associats, la Junta Directiva, la Junta Executiva i el President que és qui presideix tots els òrgans. El president també compta amb un Consell Assessor per tractar i valorar temes de l’entitat i la comarca, oferint la seva visió i suport per tal de portar-los a terme.

Junta de Govern i Junta directiva President

Vicepresidents

Domingo Sánchez Dorsan Filtración manipulats paper

memòria 2018

Tresorer

Francesc Seuba

Meritem - alimentació

Vocal

Jordi Bernadet

Transports Bernadet logística/transports

Xavier Badia

Clúster de la Pell - Curtits

Xavier Bustos

Comercial Godó - Químic

Joan Mateu

Macasa- Químic

Jordi Marcè

Marcé i Calzada Immobilatis - serveis/immobiliari

Xavier Carles

Grup Carles - serveis/ gestoria

Josep Parera

Instal.lacions Parera electricitat

Jaume Catarineu TIC Anoia - TIC

Miguel A. Aceiton Predecat - construcció

memòria 2018

Joan Domènech

(BOXCOM-comunicació)

Elisabet Seuba

New York Institute formació

Secretaria General

Miquel Canet

Taller Auria - serveis/ obres

Joan Tristany

Tristany i Trull SL - serveis/ consultoria

Xavier Camins

Camins Grup - serveis/ assegurances

Miquel Gleyal

MG Comunicació serveis/disseny gràfic

Gerent UEA

Equip de Gestió

Paula Arias Francesc Seuba

Joan Margets Sofamel - metall

Jordi Bernadet

Transports Bernadet logística/transports

Petromiralles carburants

Xavier Badia

Clúster de la Pell - curtits

Xavier Bustos Comercial GodóQuímic

Montse Soteras

Gerència

Gestió i atenció soci

Marta Carles

Bet Altarriba

Jordi Mercader

Pilar Moreno

Anna Marsal

Formació i Comptabilitat

Dinamització de sectors econòmics

Josep Pulido

Irene Módenes

Miquel y Costas y Miquel - paper

Sara Holgado

Josep M. Torrens

Stephanie Marko

The Stikets Company TIC/etiquetació

Paula Arias

Consell Assessor

Meritem - alimentació

ÒRGANS DE GOVERN

-P11-

ÒRGANS DE GOVERN

-P10-

Economia Circular

Comunicació i màrqueting

Comunicació i màrqueting

Responsable Àrea de Socis

Ocupació laboral


COMISSIONS DE TREBALL

Workshop: Aprèn a parlar en públic i perd la por

COMISSIONS DE TREBALL

-P12-

Treballa per a la consolidació de les empreses del nostre entorn i la captació de noves inversions amb l’objectiu de millorar de forma positiva i significativa la situació socioeconòmica del nostre territori, generant activitat econòmica i ocupació. Els membres de la comissió, com a

De manera periòdica aquest grup de

empresaris, aporten el seu coneixement

treball es reuneix per posar sobre la taula

del món empresarial a més d’oferir un

problemàtiques del territori i intentar

acompanyament en tot aquest procés.

buscar solucions. Treballa temes com la

La comissió va treballar durant tot l’any

subestació elèctrica, temes de mobilitat

realitzant visites i reunions estratègiques

i senyalitzacions, temes d’infraestruc-

que serveixen per marcar les línies de

tures com el desdoblament de la c-15

treball, comptant amb la col·laboració de

o l’execució del tram de la b-40 entre

diferents agents, entitats i administració

Masquefa i Martorell, temes d’urbanis-

pública destacant l’oficina de Captació

me com els POUMS o la rebaixa de l’IBI,

d’Inversions de la Conca d’Òdena.

temes de telecomunicacions i instal·lació de fibra òptica, situació dels polígons, entre altres temes. Una de les reunions destacades va ser la trobada impulsada per la CUMA amb el president d’Urbanisme de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, Teo Romero, alcaldes i tècnics d’urbanisme per parlar del POUM de la Conca d’Òdena.

Taller: Lideratge conscient Aprendre a treure el millor de les persones, per potenciar els equips i resoldre els conflictes en les relacions amb saviesa. Aquesta és la funció d’un líder i aquest era l’objectiu del taller que va impartir Daniel Gabarró, formador, conferenciant, especialitzat en tallers de creixement personal, i autor del llibre “Lideratge conscient”. Gabarró va definir què és un líder i les característiques que ha de tenir, va explicar com despertar l’auto-compromís aliè i convertir una relació laboral en una veritable relació de lideratge des de la decisió personal, quina és la comunicació adequada, com potenicar la confiança, i la postura que s’ha d’adoptar davant d’un conflicte i com superar-lo.

La Comissió UEA Inquieta va néixer a finals de 2015 amb l’objectiu de donar visibilitat i posar en valor a la dona dins el món empresarial i directiu, posicionar-la, ajudar-la, i dotar-la d’eines necessàries per créixer professionalment. memòria 2018

La Comissió d’Urbanisme i Mobilitat de l’Anoia (CUMA) està formada per tècnics i professionals vinculats a l’enginyeria, l’arquitectura, la mobilitat i l’urbanisme, i treballa contínuament per facilitar i proposar millores en l’àmbit de mobilitat i urbanisme a nivell de comarca.

La UEA va organitzar un workshop per aprendre a parlar en públic i perdre la por. La formadora, Xènia Castelltort, a través del mètode “Speaking Twist Method”, basat en les tècniques teatrals, va explicar als assistents com perdre la por escènica i convertir-se en els millors oradors per tal de presentar un projecte, convèncer algú o expressar una idea davant d’una audiència. A través de diversos exercicis pràctics els alumnes van experimentar cada part important de l’oratòria. Castelltort també va incidir en l’estructura del discurs i la manera com expressar-lo per fer-lo el més comprensible possible. I és que segons la formadora, sovint ens oblidem de COM es diuen les coses, i això, a vegades, té molt més pes que el QUÈ es diu.

-P13UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

memòria 2018

Inversió i captació d’Empreses

III Meeting UEA Inquieta:

L’acte central de la UEA Inquieta va comptar amb la presència

“Experiències de lideratge amb DO Anoia”

regidora de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada,

La UEA Inquieta va organitzar per tercer any consecutiu un acte

Patricia Illa. L’acte va tenir el suport de l’Ajuntament d’Igualada, la

per tancar el 2018. En aquesta edició es va parlar de lideratge

Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena, VIA Empresa;

femení però amb una connotació molt especial: “Experiències de

i amb el patrocini de la Mútua General de Catalunya, Servisimó i la

lideratge amb DO Anoia”. A l’acte, que es va fer en format taula

joieria Rosich.

de la Diputada al Congrés dels Diputats, Carolina Telechea i la

rodona, es va exposar, debatre, i es van intercanviar opinions i reflexions sobre el lideratge. Les ponents van ser tres dones amb reconegut prestigi profes-

Amb el suport

sional, amb el denominador comú que totes eren de la comarca. Les ponents van ser: Lídia Monteagudo, Directora Corporativa de RRHH de CL Grupo Industrial; Sira Abenoza, professora del Departament de Ciències Socials d’ESADE Business & Law; i Montse Duch, gerent de l’empresa metal·lúrgica Nova Mevir, S.L.. Totes tres van destacar i explicar al públic com ha estat la seva trajectòria professional i com s’ha vist influenciada pel fet de ser dona. La taula rodona la va moderar el periodista Victor Costa, del diari digital empresarial Via Empresa.

Amb el patrocini


La UEA treballa per al col·lectiu dels autònoms amb l’objectiu que els integrants  que en formin part puguin intercanviar experiències, expressar propostes,  fer un front comú i crear  projectes conjunts.

“El Cafè dels Autònoms” Al mes de novembre la sectorial UEA Autònoms va engegar “El Cafè dels Autònoms”. Es tracta de trobades periòdiques, que

L’entitat, a part dels serveis generals que ofereix, posa a dispo-

es celebren cada dos mesos, on es posen en comú necessitats i

sició d’aquest col·lectiu la Borsa de treball UEA Freelance, amb

problemàtiques d’aquest col·lectiu, i es debaten temes dels seu

l’objectiu de posar en contacte professionals de diferents àrees

interès per tal d’intercanviar opinions i generar sinèrgies entre ells.

(assessors, traductors, gestors de projectes, enginyers, informà-

Al llarg de la trobada es van tractar diversos temes, i un dels més

tics, dissenyadors, etc) amb empreses que necessitin personal

destacats va ser el de la formació. Reclamen més cursos pel

no laboral per a la realització d’un projecte específic.

sector i que aquests es puguin realitzar de manera online, tipus

Fòrum Internacional UEA:

Gràcies a l’acord de col·laboració amb el

El mes de novembre es va celebrar el

Centre Metal·lúrgic, els socis de la UEA

Fòrum Internacional on hi van participar

El desembre es va realitzar aquest taller dirigit a persones que vul-

van conèixer en profunditat el mercat

una vintena d’empreses de diferents sec-

guessin fer-se autònomes. Les ponents, Dolors Fàbregas i Teresa

mexicà, un mercat molt important per

tors econòmics. Empreses grans i petites

Codina, van explicar quines són les obligacions fiscals bàsiques

si mateix i també per ser una bona

que treballen en mercats exteriors o que

que ha de complir una persona per ser autònoma i els tràmits

La Unió Empresarial de l’Anoia col·labora

entrada al mercat dels Estats Units i Sud

es volen iniciar en l’àmbit de l’exportació.

necessaris des d’una vessant molt pràctica.

amb diverses entitats entre les que desta-

Amèrica.

L’objectiu de la trobada era analitzar la

ca el Centre Metal·lúrgic (CENTREM) per

Els assistents van gaudir d’informació

importància de la internacionalització

oferir als associats diversos serveis relaci-

privilegiada sobre els mercats inter-

de les empreses, escoltar les seves

onats amb la promoció internacional.

nacionals, i també van comptar amb

necessitats, les inquietuds que tenen

una persona de suport en les missions

els empresaris en aquest àmbit, i també

El 2018 la Comissió va organitzar diver-

comercials a Mèxic que els va ajudar a fer

anotar propostes i idees per a millorar.

ses xerrades:

més efectives les seves visites en aquest

Sense oblidar el foment de la cooperació

mercat llatinoamericà.

entre empreses exportadores i la promo-

-P14COMISSIONS DE TREBALL

TALLER

Participada jornada sobre Mèxic

Jornada empresarial sobre oportuni-

ció de l’activitat econòmica Internacional

tats de negoci a l’Àfrica Occidental

al territori.

La Unió Empresarial de l’Anoia, jun-

La Comissió UEA Internacional va

tament amb el Centre Metal·lúrgic

reccollir les propostes de l’empresariat

(CENTREM), van organitzar una jornada

sorgides a la trobada per tal de treba-

informativa per donar a conèixer en

llar-les i programar diverses accions de

més detall la situació econòmica i les

cara el 2019.

oportunitats de negoci que ofereix l’Àfrica Occidental (Costa Ivori, Senegal i Camerun), un mercat emergent que està en creixement i en els darrers anys s’està convertint en un focus d’atracció per a les empreses. A la jornada es va fer una radiografia de cada país, incidint en els sectors emergents de cada regió, i es va presentar diversos casos pràctics d’empreses catalanes que treballen a l’Àfrica Occidental.

Obligacions de l’autònom al començar la seva activitat

desplaçaments. La burocràcia, l’assessorament, i la falta de visibilitat també van ser temes que es van posar sobre la taula. Des de la Unió Empresarial de l’Anoia es va prendre nota de totes les propostes i idees per crear un calendari amb accions concretes per tal de donar un impuls a aquest col·lectiu i donar el suport que

memòria 2018

La comissió té per finalitat oferir el màxim d’informació a les empreses que vulguin obrir-se a mercats estrangers, connectar amb altres companyies i emprenedors del món a través d’aliances estratègiques.

necessiten en qualsevol dels temes exposats.

-P15UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

memòria 2018

webinar, per tal de minimitzar al màxim la pèrdua de temps en


DINAMITZACIÓ DE SECTORS

Anoia

4.0 adreçat als estudiants

La sectorial química de la UEA va presentar un codi ètic pioner a

La sectorial UEA Química va impulsar el

Presentació de les primeres Fitxes Operatives sobre Ele-

Catalunya. Es tracta d’un document que recull un seguit de valors

projecte “Química a l’escola”. Un con-

ments de Risc (FOER), per millorar els protocols en matèria

i principis ètics que es tradueixen en un ferm compromís de les

curs adreçat als estudiants de primària i

de seguretat en insdústria química.

empreses químiques en el respecte i exercici de bones pràctiques

secundària de les escoles de la comarca

en relació al medi ambient, el compliment normatiu, la sensibilitat

amb l’objectiu d’apropar la química als

Gràcies a l’acord pioner amb Bombers de la Generalitat i la

territorial i social, la formació, la seguretat i la qualitat, la innovació

joves i fer atractiu el sector.

Universitat d’Igualada, la sectorial UEA Química va presentar les

la recerca i el desenvolupament. Un codi ètic que ha de prevaldre

primeres Fitxes Operatives sobre Elements de Risc (FOER). Unes

en el desenvolupament de la seva activitat empresarial, tant a

El concurs, vigent durant el curs escolar

-P16-

fitxes que detallen i aporten informació operativa sobre distribució

nivell individual com a sectorial.

2018-2019, es basa en la realització d’un

dels materials de l’empresa, localització dels hidrants, punts d’ac-

experiment o investigació relacionada

cés, entrades i sortides, localització dels materials inflamables, els

L’objectiu de la iniciativa, pionera a Catalunya, és la de fer una

amb la química a l’aula. Els participants

corrosius, la descripció dels productes químics que emmagatze-

aposta per millorar la visibilitat del sector químic i donar a conèixer

han d’utilitzar materials habituals o

ma o manipula l’empresa, la localització d’aquests... entre altres

a la ciutadania la voluntat, el compromís i el respecte amb el que

casolans, i enregistrar l’experiment en

factors. Amb aquestes fitxes, el cos de bombers té un important

treballen les empreses. Des de la seva presentació ja s’han subs-

un vídeo. Tots els vídeos seran revisats

coneixement de l’empresa i del producte que manipula/treballa

crit/ adherit diverses empreses a la comarca, i la voluntat és que

pels membres de la UEAQuímica que

i pot actuar amb major coneixement davant dels accidents quí-

s’hi sumin el màxim d’empreses del sector que siguin de l’Anoia i

patrocinen el concurs i escolliran un

mics, identificar l’escenari de risc, i reduir el temps d’intervenció.

en un futur obrir-lo també a altres químiques del territori català.

guanyador per cada categoria. Les

Les fitxes FOER van ser elaborades per alumnes de l’Escola d’En-

empreses patrocinadores són: ABC

ginyeria d’Igualada, ajudant així a reforçar la relació universitat-

Leather, Comercial Godó, Simar,

empresa.

Texcur, Atlas, Apliclor, Macasa Labin, Quimser, Proquip i Leather Química. Hi ha cinc categories, tres per primària i dues per secundària, cadascuna de les quals compta amb un premi de 300€ per comprar material de laboratori per l’escola.

També es va realitzar un autoanàlisi de la maduresa digital de les empreses de la comarca a través d’una enquesta. Amb les dades de l’enquesta es va poder detecar quin és l’estat del sector empresarial i industrial, què hi ha en marxa, què coneixen d’aquest nou canvi i transformació, què els hi manca...

JORNADA Reptes i avantatges de la digitalització empresarial: Què, com i per què? Sessió, celebrada el mes de novembre, per ajudar a les empreses a entendre quins són els riscos de no preparar-se per aquest canvi que la Indústria 4.0 porta en sí mateixa. Així, el primer ponent va ser Carles Soler, Enginyer de Telecomunicació (UPC) i MBA (ESADE), que va parlar del concepte Indústria 4.0, dels nous perills i les noves oportunitats, i també va presentar una eina elaborada per la Comissió Indústria 4.0 d’Enginyers de Catalunya, per entendre millor el valor que aporta la Indústria 4.0, i ajudar-nos en la seva implantació per incrementar la competitivitat empresarial. El segon ponent de la jornada va ser Carles Miranda, Coordinador del programa Indústria 4.0 a ACCIÓ, qui va presentar les eines i els mecanismes de suport, econòmic i tècnic, que les empreses tenen al seu abast, compartint casos d’èxit i facilitant-los tota la informació d’aquestes ajudes i com accedir-hi.

memòria 2018

“Química a l’Escola”, un concurs

sector pioner a Catalunya

En aquest sentit els experts del grup van realitzar diverses reunions per tal d’enfocar l’estratègia per fer arribar la realitat i la importància de la 4a revolució industrial de manera propera a les empreses. Així mateix la sectorial va treballar intensament una proposta de cara al 2019 per tal d’oferir assessorament i acompanyament a les empreses per la transformació digital. Un projecte que integra experts i empreses facilitadores de la comarca.

-P17UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

La UEA Química presenta un codi ètic per a les empreses del

memòria 2018

La UEA Química va seguir treballant durant tot el 2018 el seu compromís amb la societat per donar transparència del sector i fer cada vegada més visible que les químiques són una indústria neta, segura i respectuosa.

DINAMITZACIÓ DE SECTORS

Un dels reptes de la UEA és el de treballar per ajudar a les empreses a entrar en el món de la digitalització i l’economia del coneixement i les dades


L’objectiu era donar a conèixer les modificacions introduïdes

Tardes de debat

núncies anònim o la inscripció obligatòria al Registre Mercantil.

Al llarg del 2018 la sectorial va organitzar les tardes de debat,

a conèixer les noves obligacions, així com també resoldre dubtes

unes reunions mensuals que es realitzen el segon dimarts de cada

envers aquesta matèria al sector.

en les obligacions que ja havien de complir, així com també les noves obligacions com pot ser l’establiment d’un canal de deEn aquest sentit, la sessió va servir com a mecanisme per donar

memòria 2018

mes amb l’objectiu de posar sobre la taula els dubtes, unificar

DINAMITZACIÓ DE SECTORS

-P018-

criteris, intercanviar idees o plantejar aquelles problemàtiques que

La sessió informativa va comptar amb les ponències de Gemma

aquests professionals es puguin trobar en el seu dia a dia.

Ramoneda i Edgar Sánchez, assessors jurídics experts en blan-

Els assessors també van treballar en la difusió de la seva Borsa

queig de capitals. L’acte també va comptar amb l’assistència

de formadors, una borsa creada amb l’ objectiu de posar-la a

del President de l’ACCID, Daniel Faura, i el corresponsable de la

disposició de les entitats, organismes o centres de formació que

sectorial d’assessors de la UEA , Amadeu Morros.

requereixin de professorat expert per la impartició de cursos o tallers relacionats amb temes de comptabilitat, fiscalitat, emprenedoria entre d’altres. Actualment la borsa de formadors la conformen 15 experts en diferents matèries.

Xerrada Noves obligacions en prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme La sessió, organitzada per la sectorial conjuntament amb ACCID, l’Associació Catalana de la Compatibilitat i la Direcció, va anar dirigida als professionals del sector de les assessories i gestories de la comarca de l’Anoia.

Jornada

Xerrada

Presentació de Reempresa

El Despatx Digital. Reptes i Oportunitats

La UEA Assessors va convocar als professionals assessors

La transformació digital és un fenomen que ha arribat a tots

i gestors de la nostra comarca a la presentació del projecte

els sectors de l’economia, i en els propers anys, les asses-

Reempresa perquè coneguessin aquest servei de traspàs

sories i despatxos professionals també veuran com els seus

de negocis en funcionament i en puguin ser possibles pres-

negocis es veuen relacionats per aquest factor. Conscients

criptors. Reempresa s’ofereix des de l’Ajuntament d’Iguala-

d’aquesta preocupació, la sectorial UEA assessors va organit-

da i es posa a disposició de les empreses i de les persones

zar aquesta sessió per abordar com afrontar la digitalització

emprenedores de tots i cadascun dels municipis de la

que també afectarà a la professió.

comarca. És un nou model d’emprenedoria que fomenta

A través de la ponència a càrrec de Marc Rius, Sènior Sales

la continuïtat d’empreses que són viables econòmicament

Manager de Sage, els assistents vinguts d’arreu de la comar-

i cerquen un relleu en la propietat i direcció. L’objectiu

ca, van conèixer de ben a prop quin és i serà l’impacte de la

és evitar el tancament de negocis per mantenir-los en

transformació digital en els despatxos de les assessories i

funcionament i per salvaguardar els llocs de treball, donant

gestories. El ponent va explicar que la tecnologia i el compli-

valor a l’esforç desenvolupat en la creació i creixement de

ance es presenten com les principals oportunitats de negoci

l’empresa.

per als despatxos professionals per oferir un servei diferencial respecte la competència, i que les eines digitals que ens dona aquest nou paradigma 4.0 permetran automatitzar processos manuals del despatx com l’entrada de les factures, la verificació comptable i fiscal, o la comunicació bancària.

-P019UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

La sectorial dels assessors de la Unió Empresarial de l’Anoia està formada per una trentena d’assessors i gestors de la comarca.

memòria 2018

assessors


logistica

”Responsable de Transports i Expedicions” Curs de 24 hores que tenia l’objectiu de proporcionar als assistents el marc de comprensió estratègic i operatiu per treballar en la gestió dels transports i les expedicions i brindar un conjunt de tàctiques i eines pràctiques orientades al desenvolupament diari de l’activitat en termes d’organització i planificació del servei.

DINAMITZACIÓ DE SECTORS

-P20-

Nova normativa de subjecció de càrregues La sectorial logística va organitzar un curs sobre la nova normativa de subjecció de càrregues. Es tracta d’una normativa que va entrar en vigor el mes de maig de 2018 i que determina una sèrie de normes tècniques, que s’han d’aplicar en la subjecció de les càrregues en els camions i que també regula les inspeccions tècniques que es fan als vehicles comercials en el territori espanyol.

El 2018 la UEA Immobiliaris va apostar fort per la formació i professionalització del sector. En aquest sentit, durant el 2018 es van realitzar diferents píndoles formatives sobre normatives i temes d’actualitat que afecten el sector immobiliari com l’ocupació il·legal d’habitatges, les novetats de contractació i venda immobiliària introduïdes pel llibre VI del Codi Civil Català, les plusvàlues en la compravenda d’immobles, les accions a tenir en compte en la compra-venda de finques rústiques, entre d’altres. Jornada formativa sobre les noves normatives que afecten al sector immobiliari A la jornada es van analitzar les novetats de contractació i venda immobiliària introduïdes pel llibre VI del Codi Civil Català, els aspectes pràctics de la sentencia d’11 de maig de 2017 sobre la liquidació de les plusvàlues en la compravenda d’immobles i les novetats processals introduïdes en els últims anys en els desnonaments per manca de pagament i la seva incidència pràctica per els propietaris. Les ponències van anar a càrrec del notari Carlos Jimenez Fueyo i de Rosalia Marcet, advocada especialista en dret immobiliari.

El nou procediment de desallotjament d’ habitatges El mes de juny va tenir lloc una  nova píndola formativa, en aquesta ocasió per parlar de les novetats i mesures de la reforma de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil, que té per objectiu garantir la possesió de les vivendes propietat de persones físiques i assegurar a les entitats socials i administracions públiques la disponibilitat de vivendes destinades a lloguer social. El nou procés comporta poder executar per la via d’urgència els desallotjaments sense haver de recórrer a la via penal. La xerrada va anar a càrrec de Rosalia Marcet, advocada especialista en dret immobiliari.

El nou Reglament General de Protecció de Dades que afecta al sector immobiliar La sessió es va realitzar el mes de setembre i va anar a càrrec de l’advocat Ferran Raja qui va aproximar als assistents com aquesta legislació, que va entrar en vigor el 25 de maig, afecta al sector immobiliari. El ponent va destacar algunes de les noves disposicions d’aquesta norma, com la que estableix la necessitat d’informar a clients i usuaris de com i amb quina finalitat s’utilitzaran les seves dades i sobretot la necessitat de comptar amb el seu consentiment inequívoc, especialment en aquests supòsits en què es portin a terme tractaments automatitzats de dades com la creació d’una base de dades per accions de màrqueting o quan es prevegi comunicar o compartir dades a tercers. També va parlar de la importància de protegir tot el sistema informàtic ja sigui efectuant còpies de seguretat i utilitzant contrasenyes segures.

Noves edicions de L’Espai immobiliari de l’Anoia

memòria 2018

memòria 2018

A la reunió es va parlar de l’impacte de la revolució 4.0 al sector, centrant-se en el tema de la geocalització de les mercaderies, també es va posar sobre la taula la manca d’oferta formativa sobre logística a l’Anoia, la manca de personal especialitzat, així com les infraestructures, entre altres. Fruit d’aquesta trobada es van impulsar dues formacions:

La UEA Immobiliaris és una sectorial que té per objectiu de donar visibilitat i promoció de manera conjunta el sector, treballar i col·laborar en projectes comuns i a la vegada oferir garanties als consumidors en el compliment dels requisits legals establerts.

-P21-

La sectorial segueix endavant amb el projecte de l’Espai immobiliari de l’Anoia, la revista de la sectorial, amb l’objectiu de transmetre als usuaris transparència, rigorositat i oferir les màximes garanties i confiança en el moment de comprar o llogar un habitatge. La revista es distribueix gratuïtament en diversos punts de la comarca. El 2018 es van publicar cinc nous números: 8, 9, 10, 11 i 12.

Accions a tenir en compte en la compravenda de finques rústiques La píndola formativa va anar a càrrec de l’advocada, Judit Roig i del notari, Carlos Jiménez , i hi van assistir diversos representats i professionals del sector immobiliari de l’Anoia. Roig va centrar el contingut de la jornada en analitzar els drets d’adquisició preferent, el tempteig i el retracte, que tenen per objectiu permetre la viabilitat econòmica de les explotacions agrícoles i així evitar la creació de minifundis. Per la seva banda, Jiménez va focalitzar la seva exposició en l’excés de cabuda -la manca de concordança entre la superfície real de la finca i la inscrita en el registre- i la immatriculació, és a dir, la primera inscripció d’una finca que no consta en el Registre de la Propietat.

UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

La sectorial logística de la Unió Empresarial de l’Anoia -que agrupa empreses del sector del transport i la logística de la nostra comarca- es va reunir a inicis del 2018 per aboradar diversos temes que preocupen al sector.


memòria 2018

Esmorzars circulars

DINAMITZACIÓ DE SECTORS

-P22-

En el marc del projecte Anoia Circular, la UEA va organitzar sessions matinals amb temàtiques complementàries i ben diverses per tal de donar informació, eines i coneixement a les empreses que ja estan treballant en la línia de l’economia circular i també a les que tot just comencen a plantejar-se la qüestió de la circularitat a nivell industrial o empresarial.

Avantatges de l’economia circular per l’empresa i la indústria La sesssió, celebrada al maig, va comptar amb la participació d’Alba Cabañas, economista i MSc en estudis ambientals, especialista en sostenibilitat i empresa i, Alfred Vara, cap del departament de Prevenció i eficiència de recursos de l’Agència Catalana de Residus. Alba Cabañas va explicar que l’economia circular té sentit al món empresarial i ofereix molts avantatges perquè a més de ser un bé per al medi ambient, dona beneficis a l’empresa, obre portes a noves oportunitats de negoci, i és rendible. Per la seva banda, Alfred Vara va apropar als assistents la tasca i accions que estan desenvolupant des de l’Agència de Residus de Catalunya, explicant el rol de l’administració en el tema de la gestió i la catalogació de residus i va comentar la problemàtica actual amb la llei de residus que regulen els subproductes i la seva catalogació. També, un dels temes més destacats de la sessió va ser l’apartat dedicat a les ajudes i subvencions.

L’ecodisseny com a estratègia en l’economia circular En aquesta sessió, celebrada el mes de juny, es van exposar dos casos d’èxit anoiencs de disseny sostenible de productes. Hi van participar Cristina Llorens, gerent de Nur Organic, i Jaume Pregonas, de Matex Iberica. Cadascú va explicar la seva experiència i el seu projecte, per una banda productes d’higiene femenina ecològics i compostables, i per l’altra unes cortines realitzades 100% sota criteris d’economia circular. Els dos empresaris van posar de relleu com això els ha permès diferenciar-se respecte la competència. La jornada també va comptar amb la conferència “L’ecodisseny, conceptes i eines a l’abast” a càrrec de Xavier Gabarrell, professor (ICTA), investigador del grup SosteniPrA i expert en ecologia industrial. El ponent va explicar diferents millores d’un producte o servei (funcionalitat, ús de materials menys impactants, tecnologies, impacte ambiental...) i les diferents estratègies i accions en funció de l’etapa del cicle de vida, així com també els punts clau per implantar un procés d’ecodisseny i els agents que hi intervenen. Per acabar, Xavier Vives, president de Disseny Igualada i Jordi Enrich, professor de la Gaspar Camps i fundador d’Iglú de Vent, van oferir la part més pràctica de la jornada on les empreses assistents van poder plantejar-se reptes propis i en el marc de l’ecodisseny, treballar idees i possibles canvis propis. Aquesta jornada, organitzada per la UEA, va comptar amb el suport de l’Institut de Tecnologies ambientals de la UAB (ICTA), el grup de recerca Sostenipra, Disseny Igualada i Iglú de Vent.

Esmorzar circular amb l’eurodiputat Francesc Gambús Per conèixer quin és l’estat de Catalunya i Europa en aquest canvi cap a la circularitat, la UEA va convidar al mes de setembre a l’eurodiputat del Parlament Europeu, Francesc Gambús. Davant d’un auditori d’empreses i agents locals molt implicats i actius en matèria d’economia circular a la comarca, Gambús va repassar alguns dels ítems més clars que fan de l’economia circular l’alternativa al model lineal que tenim de consum i producció que és causa i efecte del canvi climàtic. Per ell l’economia circular és, des d’un punt de vista empresarial, un actiu: “diferencia la marca, atrau talent, fidelitza el client, s’anticipa a les regulacions, ens fa resilients i adaptables al canvi, incideix en la reputació corporativa, potencia el nostre lideratge, i ens fa accedir a un nou mercat sensible a al sostenibilitat”. L’eurodiputat tambçe va fer una crida a l’optimisme afirmant que: “tenim una solució per assolir l’equilibri i la sostenibilitat el nostre planeta a través de l’economia circular” i que “el món no pot prescindir del lideratge d’Europa en la lluita contra el canvi climàtic”. Per acabar, es va obrir el torn de paraula entre els assistents on es van tractar temes tant diversos i actuals com l’estat i les dificultats del vehicle elèctric, la dificultat de les energies renovables i la dependència de les xarxes externes, la recollida selectiva i el porta a porta, la guerra dels plàstics, o la producció i el consum de proximitat.

Trobada de gestors de residus, depuradores i empreses de medi ambient La trobada, que es va celebrar el mes d’abril, va reunir a 25 empreses i es van posar sobre la taula les principals necessitats i realitats empresarials i medi ambientals que afecten el teixit empresarial, però també el social, ja no només a l’Anoia, sinó a nivell global. D’entre la diversitat de temes que es van plantejar, hi va haver molta coincidència amb la gran voluntat de les empreses de caminar cap a una comarca on l’economia circular sigui una premissa essencial. També es va exposar les dificultats en què es troben, sobretot burocràtiques, per poder passar un residu a subproducte. Un altre tema va ser la cadena de valor del procés i la seva circularitat, des del disseny, incorporant les possibilitats de reutilització una vegada finalitzada la seva vida útil, i que ja pugui incloure les màximes possibilitats d’aprofitament i reciclatge.

-P23UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

Al llarg del 2018 la sectorial Economia Circular va organitzar diversos actes per posar de relleu i conscienciar al món empresarial, i a la societat en general, de la importància de canviar de model econòmic i passar del tipus lineal (extreure, produir, consumir i llençar) al circular (els residus s’aprofiten i s’incorporen de nou a la cadena productiva). Al projecte s’hi han implicat més de 80 empreses amb trobades, reunions i tallers que donen bona mostra de la conscienciació creixent i la implicació de les empreses i la societat cap a aquest model econòmic.

memòria 2018

ECONOMIA CIRCULAR


DINAMITZACIÓ DE SECTORS

-P024-

El projecte va néixer de l’anàlisi realitzat a la comarca per la UEA en el marc del projecte Economia Circular on es va detectar l’interès i la voluntat de les empreses per incorporar canvis en el sí de les companyies cap a un model econòmic més circular. Amb les dades de l’ànalisi a la mà es van realitzar diverses “taules de connexions”on es van reunir empreses que compartien o bé el sector, o estaven ubicades a la mateixa zona, o bé tenien un mateix residu o recurs en comú. En aquestes taules les empreses van debatre i van posar sobre la taula elements, propostes, projectes... per després extreuren diversos projectes possibles i desenvolupar-los entre les mateixes empreses. El 2018 es van celebrar dues taules: una amb gestors de residus i una altra amb empreses ubicades al Polígon Les Comes d’Igualada.

El projecte Anoia Circular a la Jornada de Simbiosi Industrial de l’ARC La Unió Empresarial de l’Anoia va participar en la 16a Jornada de Prevenció de Residus de l’Agència Catalana de Residus, enfocada a la simbiosi industrial com una via cap a l’economia circular. En aquesta sessió, on la UEA va presentar el projecte Anoia Circular, es van poder conèixer altres treballs que s’estan duent a terme des de diferents municipis i organismes com el Polígon Bufalvent de Manresa, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Granollers i Viladecans. La sessió va servir per donar visibilitat a les iniciatives en curs però també per compartir la dificultat de tirar endavant els projectes ja que no hi ha massa facilitats administratives per poder-ho portar a terme. La majoria de ponents van coincidir a destacar que solen ser processos certament lents però que les empreses han començat a veure en l’economia circular no només una aposta de minimització de l’impacte ambiental sinó també una aposta de valor i de creixement per la pròpia empresa, amb nous materials, nous processos i noves idees de negoci.

El sector del metall va posar de manifest la seva preocupació per la manca de treballadors.

ACTIVITAT

La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD), en el marc del projecte REINMET i en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA), van presentar les conclusions de l’Estudi de Detecció de Necessitats Formatives al Metall, un informe sobre els perfils requerits i les necessitats formatives a les empreses d’aquest sector a l’Anoia.

Les empreses del sector metal·lúrgic coneixen Leitat Terrassa Diverses empreses del sector metal·lúrgic de la comarca de l’Anoia van participar el mes de juliol en una visita tècnica a les instal·lacions de Leitat Terrassa, una visita organitzada per la Unió Empresarial de l’Anoia arran de l’interès empresarial manifestat per la investigació i el desenvolupament tecnològic del propi sector. Leitat és un Institut Tecnològic que té com a missió col·laborar amb empreses i altres entitats per crear valor econòmic, social i sostenible, a través de projectes I+D+2i i processos tecnològics des de la innovació i la creativitat. Durant la visita els tècnics i gerents de les diferents empreses assistents van conèixer i veure de primera mà la feina i els processos que es desenvolupen a Leitat en els diferents entorns com el laboratori químic, el de materials, el d’assaig de foc (ignició i radiació), les càmeres d’envelliment (per temperatura i humitat), el laboratori mecànic, el de metrologia, el de corrosió amb càmeres de boira salina, etc. També es van presentar els diferents àmbits de treball en recerca i innovació en que estan especialitzats com: salut i biomedicina, energia i enginyeria, economia circular (que bàsicament es desenvolupa a la seu de Vilanova del Camí) i química aplicada i materials, la línia en que més es va aprofundir en la visita per ser la relacionada amb el sector metal·lúrgic, pel tema de matèries primeres, processos i fabricació, validació i testeig... Les empreses de la sectorial metal·lúrgica de la UEA van valorar molt positivament aquesta visita.

La pràctica totalitat de les empreses consultades, una cinquantena, van coincidir en què tenen necessitat de personal i els perfils més demandats són, majoritàriament, els d’operari i tècnic intermedi i, en menor mesura, els de tècnic superior. L’estudi, però, destaca que els perfils disponibles al mercat ara mateix no són suficients per a cobrir la demanda d’aquestes empreses. De fet, la gran majoria d’aquells que es formen en les matèries requerides pel sector, acostumen a aconseguir un contracte en el moment en què acaben els estudis o fins i tot abans. L’estudi, doncs, va posar de relleu la importància d’incentivar les vocacions professionals en l’àmbit industrial que tinguin efecte a mig i llarg termini, incidint en el grup de població en l’etapa d’educació bàsica i obligatòria, amb la voluntat de despertar un interès cap a les activitats científicotecnològiques, que sovint s’associen amb connotacions negatives. Programa soldaura Les conclusions extretes de l’estudi van permetre orientar i elaborar una de les propostes formatives més estratègiques per la comarca adreçada a aquest sector: un Programa de Soldadura, dirigit a joves, majors de 45 anys i aturats de llarga durada. Una quinzena d’alumnes van participar en aquest programa en què els participants, a més de rebre formació, també van ser inserits en diverses empreses del sector metal·lúrgic local. El programa es va realitzar en el marc del projecte Reinmet, impulsat per la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Odena (MICOD), els ajuntaments que en formen part, la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA), el gremi local del metall i les diferents empreses del sector, amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Jornada sobre el conveni laboral del metall El mes de desembre la UEA va organitzar una Jornada informativa sobre “Novetats i dubtes del conveni laboral del metall”, adreçada a treballadors, gerents i responsables d’empreses del sector del metall, gestors i gestories que treballin per empreses del sector siderometal·lúrgic. La jornada va comptar amb la col·laboració de la Unió Patronal Metal·lúrgica i la seva responsable del departament jurídico-laboral, per tractar els canvis i modificacions actuals. Hi van asistir treballadors, gerents i responsables d’empreses del sector del metall, gestors i gestories que treballin per empreses del sector siderometal· lúrgic.

-P025-P25UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

memòria 2018

Projecte “Connexions per l’economia circular”

memòria 2018

ECONOMIA CIRCULAR


memòria 2018 FÒRUM EMPRESARIAL DE L’ANOIA

-P27-

FÒRUM EMPRESARIAL DE L’ANOIA El Teatre Ateneu, amb un auditori amb més de 300 persones, va ser l’escenari de la segona edició del Fòrum Empresarial de l’Anoia centrat en debatre i analitzar la dificultat de trobar personal especialitzat, és a dir, Talent.

problema i en un futur pot esdevenir un factor molt perjudicial a nivell econòmic per a tota la comarca. El II Fòrum Empresarial de l’Anoia va ser presentat pel periodista igualadí, Joan Maria Morros, cap d’Informatius de RAC1, qui

A l’acte, on hi van assistir empresaris, autònoms, emprenedors,

va donar a conèixer el context econòmic en relació al Talent

joves, responsables d’ensenyament, empreses de selecció de

de l’Anoia. Seguidament es va celebrar una taula rodona on

personal, empreses de treball temporal, sindicats i administració

es van donar a conèixer nous models de gestió de persones

pública, es va presentar l’informe “II Empresa i Progrés. Talent,

amb representats d’empreses anoienques i responsables de

capital Anoia”.

plataformes com Linkedin i Randstad. L’acte es va tancar amb

L’eix vertebrador d’aquesta jornada, el Talent, va sorgir com una

una ponència conjunta a càrrec de Jaume Gurt, motivador

de les principals preocupacions dels empresaris en el I Fòrum

d’equips, i David Tomàs, cofundador i director de l’empresa més

empresarial, celebrat el 2017. Una preocupació que avui és un

feliç del món.

Organitza:

Amb el patrocini de:

Amb el suport de: Amb la col·laboració:


NOUS FÒRUMS EMPRESARIALS Agents i serveis locals d’ocupació

Centres de formació

La trobada va reunir diferents entitats com el SOC, els sindicats,

El fòrum participat per representants dels centres de formació

Empreses facilitadores, agents i dinamitzadors territorials

Enginyers industrials

i els serveis locals d’ocupació de la comarca, per tractar el tema

es va parlar de la necessitat d’impulsar la presència de l’empre-

les persones que es troben en situació d’atur i especialment el

sa en l’àmbit del sistema educatiu amb l’objectiu de despertar

Una trentena d’empreses facilitadores,

amb l’entorn, i després es va donar pas a

Una dotzena d’enginyers industrials

problema de les dones majors de 45 anys i els joves. Tot i que

entre l’alumnat l’interès pel món de l’empresa i promoure inici-

agents i dinamitzadors de la transfor-

l’anàlisi de les mancances, els actius i ele-

de la comarca de l’Anoia es van reunir,

els assistents van coincidir a afirmar que hi ha una tendència a

atives empresarials, mitjançant diferents projectes i activitats

mació digital es van reunir amb la Unió

ments a potenciar a la comarca de l’Anoia

convocats per la UEA, amb la finalitat de

la millora, encara hi ha 8.000 persones registrades a l’atur a la

adreçades a l’alumnat i personal docent. També es va destacar

Empresarial de l’Anoia per tal de valorar

per estar a l’alçada del futur empresarial

debatre i compartir opinions i inquietuds

nostra Comarca. Es va destacar la importància de la formació

la necessitat de donar visibilitat als sectors econòmics de la

quina és la situació de la comarca davant

que s’està dibuixant.

sobre el futur imminent que afectarà a

per a la millora de l’ocupabilitat i la necessitat de promoure la

comarca a través de diferents xerrades i visites a les empre-

els canvis tecnològics de la transformació

La jornada va estar impulsada pel projec-

totes les empreses degut a la transfor-

formació contínua i ocupacional, també per a les persones amb

ses. El foment de la formació professional és una altra de les

digital que es divisa i que és cada cop més

te de l’entitat anomenat Anoia 4.0 que

mació empresarial.

assignatures pendents, cal prestigiar la formació professional

latent, i davant l’afectació que provoca-

està treballant l’elaboració d’un directori

Un dels aspectes que van ratificar els

entre els alumnes, pares i professors i especialment els estudis

rà en tot l’entorn empresarial. En una

d’empreses i agents facilitadors per tal

enginyers va ser que existeix un gran

relacionats amb la vessant industrial.

primera ronda d’intervencions i debat es

de conèixer i tenir a mà tots els recursos

desconeixement del concepte en sí per

va valorar la situació actual de la Indústria

necessaris per ajudar a les empreses de

part de les empreses, i que la trans-

4.0 en el sí de la comarca i en relació

l’Anoia a preparar-se per aquest canvi.

formació digital arribarà més ràpid del

memòria 2018

difícil inserció.

NOUS FÒRUMS EMPRESARIALS

-P28-

Joves La Unió Empresarial de l’Anoia va reunir a un grup de joves d’ entre 16 i 25 anys per tal d’escoltar les seves necessitats i inquietuds al voltant de la formació i la feina. En la sessió hi van assistir joves de diferents municipis de la comarca, amb diferents perfils, estudiants de batxillerat, cicles formatius, de plans de transició al treball, treballadors i universitaris. L’objectiu era conèixer la visió d’aquests joves sobre la situació social i econòmica actual a través d’ un seguit de preguntes que se’ls van plantejar com el coneixement de l’entorn econòmic, l’entorn educatiu i l’entorn laboral i social. Els joves van valorar molt positivament la oportunitat que se’ls va donar, en aquest acte, per explicar-se i sobretot per ser escoltats.

Responsables de Recursos Humans d’empreses de l’Anoia Una desena de responsables de recursos humans de diferents empreses de la comarca van assistir al Fòrum Empresarial de Recursos Humans que la UEA va organitzar, en línia amb la seva estratègia de treballar per sectors i amb la finalitat de conèixer de primera mà les inquietuds, necessitats i demandes, tot establint vincles de col·laboració entre els assistents. La necessitat de trobar personal qualificat, la formació, i les males comunicacions van marcar els temes de debat de la trobada. En opinió dels assistents, la trobada va ser molt productiva i la majoria van veure bé seguir organitzant noves reunions per seguir fent pinya, millorar la situació del sector, i treballar plegats.

Empreses de selecció de personal La UEA es va reunir amb un grup d’empreses de selecció de personal per conèixer amb detall la situació del mercat laboral, el perfil de les persones que estan en situació d’atur, els perfils més demanats per les empreses, de quina manera el mercat laboral està canviant per l’entrada de la revolució 4.0 i les noves generacions, etc. Les conclusions de la torbada es van incloure en el document de treball: Empresa i Progrés:Talent, Capital Anoia.

Arts Gràfiques i Packaging

serà lenta i desigual a les pimes. Tot i això, van concloure que sí que existei-

Una dotzena d’empreses de les Arts

Igualment la necessitat de personal és un

-P29-

xen empreses que tenen aquest factor

Gràfiques i el Packaging es van reunir amb

front comú. Si bé a la comarca es realitzen

implantat al seu adn empresarial.

la Unió Empresarial de l‘Anoia per marcar

algunes formacions relacionades amb el

Van deixar molt clar que la tecnologia és

les prioritats dels dos sectors, estratègics

sector, no acaben de ser suficients.

una eina per ajudar en aquests canvis,

i molt potents a la comarca, no només per

Una altre de les qüestions que es van plan-

però que per si sola, si no saben on

nombre d’empreses i treballadors sinó

tejar en la trobada va ser l’economia circu-

col·locar-la pot perjudicar. En opinió

també per l’important nombre de sectors i

lar. Els assistents coincidien a destacar que

dels assistents, la trobada va ser molt

empreses per les que treballen, tant d’àm-

el tema del plàstic, per les limitacions i tot el

productiva i tots ells es van oferir a la

UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

que esperàvem, tot i que la implantació

memòria 2018

Al llarg del 2018 seguir celebrant diverses trobades/fòrums per escoltar als empresaris per conèixer les inquietuds que els preocupen en relació al talent, el món laboral, i també sobre la revolució 4.0.

bit nacional com internacional.

que està passant, obre un important nínxol

UEA per tal de col·laborar en l’acom-

Els assistents van lamentar que el sector,

en el mercat, i això suposa una oportunitat

panyament al món empresarial en el

malgrat treballar el packaging, l’envoltori

al cartró i als materials reciclables reciclats

transformació que els espera.

i la imatge de tants i tants productes,

en l’àmbit del packaging.

sigui un sector invisible, que ni la mateixa

La Unió Empresarial va recollir totes les

societat reconeix ni els joves veuen com

inquietuds i les voluntats dels empresaris

a possible futur professional, un error,

per posar fil a l’agulla i programar diverses

a l’entendre de tots, ja que és un sector

accions de cara el 2019.

estratègic a l’Anoia.


SOPAR EMPRESARIAL UEA

XVIII Sopar Empresarial de l’Anoia L’esdeveniment va reunir prop de 500 empresaris

Per divuitè any, la UEA va celebrar l’acte

El Sopar UEA és un acte que s’ha conver-

central de l’entitat, el Sopar Empresarial

tit en una cita de referència del calen-

de l’Anoia. Un esdeveniment que va reunir

dari i en un punt de trobada del sector

prop de cinc-cents empresaris, empre-

empresarial, que aprofita l’ocasió per fer

nedors i directius de l’Anoia i comarques

networking i posar en comú experiències

veïnes, i es va celebrar en una nova nau

en un ambient distès.

industrial del polígon de Les Gavarreres d’Òdena. La nit empresarial també va comptar amb una nodrida representació d’agents socioeconòmics d’arreu del país i autoritats institucionals com el president

SOPAR EMPRESARIAL UEA

-P30-

igualadines Àngels Chacón i Alba Vergés, entre d’altres. La cerimònia, presentada per l’actor

Un dels moments més àgilds de la vetllada és l’entrega de premis UEA, un reconeixement a les iniciatives empresarials que van destacar durant l’any anterior en diferents categories. Els premiats del 2018 van ser:

igualadí Joan Valentí, tenia com a eslògan

PREMIS EN COL·LABORACIÓ:

PREMIS UEA

“Posa en marxa el canvi” amb l’objectiu

• Premi a la millor implantació TIC: Cubus Games

• Premi a la trajectòria empresarial: Productos Agrícolas Macasa-Labin

de fer prendre consciència dels neces-

• Premi Campus Motor Anoia: l’emprenedor del sector

• Premi a la capacitat emprenedora: Circuit Racing

saris canvis tecnològics i de model que hauran d’afrontar les empreses arran de la revolució digital. L’acte acadèmic el

• Premi a l’empresa innovadora: Càtedra A3 in Leather Innovation Center

del motor Xavier Bartrolí • Premi Col·legi de Periodistes a la millor estratègia de comunicació empresarial: B-Grup Begudes Igualada

va protagonitzar el divulgador econòmic Marc Vidal, consultor en transformació digital. En la seva conferència va fer reflexionar els assistents sobre els canvis

Organitza:

imminents que viurà el sector empresarial arran de la revolució digital, i va donar claus als empresaris sobre com serà la Indústria 4.0. Amb el patrocini de:

Amb la col·laboració:

Amb el suport de:

• Premi a la institució: cooperativa Unicoop Cultural • Premi al compromís social: DICOR ISM SL

memòria 2018

d’Igualada Marc Castells i les conselleres

-P31UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

memòria 2018

de la Diputació de Barcelona i alcalde


IMPLICACIÓ I PROJECTES SOCIALS La Unió Empresarial de l’Anoia porta a termes diversos projectes socials amb la voluntat d’ajudar a inserir laboralment a les persones que estan en situació d’atur, i també donar a conèixer als joves l’oferta formativa i empresarial que hi ha la comarca per ajudar-los a escollir el seu camí professional. Són projectes impulsats per l’entitat que compten amb el suport de l’administració i la col·laboració desinteresada dels empresaris de la comarca.

Prepara’t Jove

El Prepara’t Jove es va celebrar al Teatre Ateneu d’Igualada i es

La tercera edició va reunir a un miler de joves

als estudiants de 3r d’ESO, i la segona als de 4t d’ESO. Entre les

va desenvolupar en dues jornades. La primera sessió dirigida dues jornades celebrades hi van assitir un miler de joves, una

Jove. Un programa dirigit als estudiants de la ciutat d’Igualada que té per objectiu, promoure la reflexió dels joves sobre el seu

El canvi en mercat laboral per l’entrada de les noves tecnologies

futur professional, ajudant-los perquè analitzin les seves prefe-

Del 19 al 23 de novembre de 2018

rències, interessos, vocacions, motivacions i la seva projecció en

memòria 2018

el mercat laboral, en el món de l’empresa i l’emprenedoria.

IMPLICACIÓ I PROJECTES SOCIALS

-P32-

te per part dels centres educatius de la ciutat. Aquest 2018 va ser la primera vegada que els alumnes de 3r d’ESO van participar al projecte. El programa es va obrir a aquests joves ja que havia estat una petició que els mateixos alumnes de 3r d’ESO van manifestar i reclamar en el Fòrum de Joves celebrat a la UEA a inicis del 2018.

Un any més, i ja en van 7, es va celebrar el Prepara’t. Un projecte

A les dues sessions es va fer un breu tastet dels sectors eco-

impulsat per la Unió Empresarial de l’Anoia i l’Ajuntament d’Igualada

nòmics i es va explicar les oportunitats laborals que ofereix la

per donar eines i propostes per a la recerca de feina a les persones

Comarca de l’Anoia. També es va fer una taula rodona amb la

que estan en situació d’atur o volen fer un canvi professional.

participació de quatre joves de la comarca de perfils ben diferents que van explicar la seva experiència professional i laboral,

La setena edició va girar al voltant del canvis que està experimentat

i es va realitzar una conferència sobre competències, actitud

el mercat laboral amb l’entrada de les noves tecnologies. Al llarg de

i valors, impartida per el tàndem entre Màrius Mollà, enginyer

les cinc jornades es van celebrar diverses conferències i taules ro-

industrial, emprenedor i escriptor; i Roger Roca, campió del món

dones on es van tractar diferents temes: la transformació digital i els

de duatló, campió d’Espanya de marató.

canvis en el mercat laboral, com buscar feina en temps de xarxes, la importància de la motivació i l’empoderament de la persona que cerca un lloc de treball i la figura del freelance com a una oportunitat. Com a novetat, en aquesta edició es va dedicar un dia a fer un tastet de coahing individual amb els assistents, i a visitar empreses de la comarca com Graphic Packaging i el Parc Motor de Castellolí per conèixer el seu funcionament. Els ponents participants van coincidir en què “aquests canvis en el mercat laboral s’han de veure no com una barrera, sinó com una oportunitat important” ja que els perfils professionals necessaris per cobrir els llocs de feina són molt diversos i per tant, “és el moment de formar-se i reciclar-se per poder accedir-hi”. El públic assistens a la setena edició del Prepara’t va valorar molt positivament les temàtiques tractades i la implicació dels empresaris per apropar les empreses a les persones que busquen feina. Entre les jornades celebrades, el públic va destacar com a molt positiva i enriquidora la que es va dedicar a la figura del freelance, la visita a les empreses, i també la jornada sobre el tastet de coaching en què els assistents van poder parlar directament amb els gerents i caps de recursos humans. El públic també els va ajudar molt les jornades dedicades a les xarxes socials i a la motivació, ja que són eines essencials per a la recerca de feina.

memòria 2018

tament d’Igualada van organitzar una nova edició del Prepara’t

molt bona participació que demostra la bona acollida del projec-

-P33UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

Prepara’t, 7a Setmana de l’ocupació a Igualada

Per tercer any consecutiu, la Unió Empresarial de l’Anoia i l’Ajun-


Programa

30

IMPLICACIÓ I PROJECTES SOCIALS

Després de l’èxit de les dues edicions anteriors, el darrer

Els alumnes de 1r i 2n de batxillerat de l’escola Mestral van ser

La UEA en línia amb la seva estratègia de treballar per al

El programa es va centrar en la inserció de persones entre 30

trimestre del 2018 es va iniciar un cop més “Les professions del

els primers d’aquesta tercera edició en participar del projecte.

Talent de la comarca, apropar el món de l’empresa als

i 45 anys per a qualsevol sector empresarial, segons demanda

futur”. Un projecte educatiu impulsat per la Unió Empresarial de

Van rebre a l’aula la visita de l’empresari Marc Paré, Enginyer

joves i motivar-los a formar-se, va donar suport i cedir

del mercat. El projecte es va tancar amb la inserció del 100%

l’Anoia que té per objectiu donar a conèixer i apropar la realitat

industrial, fundador i director de l’enginyeria Prefortec (situada

les seves instal·lacions als alumnes del projecte Pla de

dels alumnes, és a dir, la inserció dels 10 alumnes participants en

empresarial de la comarca a les escoles i instituts de l’Anoia per

a Santa Coloma de Queralt) i de l’empresa de formació en

Transició al Treball (PTT) de l’I.E.S Milà i Fontanals. Un

empreses de

que els joves comencin a apreciar i valorar el teixit industrial

tecnologia Ments Creatives Tecnoanoia (a Igualada). Paré va

curs per a joves de 16 a 21 anys que no han obtingut el

de casa nostra. Un projecte que referma l’aposta de l’entitat

parlar als joves de la revolució 4.0, és a dir, de la transformació

Graduat d’ESO.

empresarial en incrementar i millorar la relació contacte escola-

digital que s’està implantant amb força en el nostre dia a dia, i

empresa, un eix bàsic per aconseguir que l’evolució del sistema

que evidentment també afecta a la manera de treballar de les

Els alumnes, un total de 17, van cursar l’especialitat

ens marquen. Un cop finalitzada la formació i durant els 6/9

educatiu i el món empresarial i laboral a l’Anoia estiguin alineats

empreses sigui quin sigui el sector econòmic.

d’Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic per

mesos posteriors a les contractacions s’estableixen seguiments

obtenir les competències professionals corresponents

–tutories per veure el grau de satisfacció i acompliment dels

El programa “Les professions del futur”, que dura tot el curs

a un primer nivell de qualificació. Un cop finalitzat el

contractes –acompliment per part de les empreses i dels treba-

El projecte inclou xerrades dels empresaris a les escoles i també

2018-2019, és obert a tots els centres educatius i formatius

curs, els joves poden,d’una banda, re introduir-se en el

lladors. Després d’aquest període, el 50%

visites dels alumnes a les empreses del nostre territori, així com

d’arreu de la comarca de l’Anoia, i les escoles interessades

sistema educatiu per prosseguir estudiant en cicles de

també tallers sobre les competències bàsiques i professionals

poden inscriure’s o bé a través de la patronal anoienca (UEA), o

FP de grau mitjà, i evitar així l’abandonament prematur

més valorades per les empreses. Més de 40 empreses anoien-

a través del programa AIRE del Departament d’Ensenyament de

dels estudis, i de l’altra banda, obtenir l’aprenentat-

ques estan implicades en aquest projecte per ensenyar el teixit

l’Ajuntament d’Igualada.

ge imprescindible per accedir al mercat laboral amb

en un avenç conjunt.

industrial als joves de la comarca.

Les formacions que van rebre van ser individualitzades, per estar més ajustades a les necessitats de les empreses i als temps que

-P35UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

memòria 2018

Projecte per apropar la realitat empresarial a les escoles

-P34-

PLUS

Suport al Pla de Transició al Treball

memòria 2018

PROFESSIONS DE FUTUR

possibilitats d’obtenir una ocupació més qualificada i duradora.

Aquest projecte està subvencionat pel servei d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat.


CONFERÈNCIES I TALLERS

CONFERÈNCIES I TALLERS

-P36-

Jornada IDEA El mes de desembre la UEA va participar a les Jornades IDEA (Igualda Disseny en Acció). Concretament va participar a la sessió de treball “Les institucions amb el disseny i la indústria. Eines i necessitats”. A la jornada, que va tenir lloc a l’Adoberia Bella d’Igualada, es van reunir agents empresarials, socials i institucionals per parlar de la com la transformacio digital requereix d’un replantejament de la societat i les empreses, redissenyar els processos, conceptes i estructures amb aquest nou paradigma.

Al llarg del 2018, la Unió Empresarial de l’Anoia, en la seva missió d’ajudar a les empreses de la comarca a millorar la seva competitivitat, va organitzar un cicle de conferències sobre Estratègia Empresarial. Un espai de debat i anàlisi per tal d’adquirir i compartir coneixements entre els directius de la comarca. 1. La importància dels valors en el lideratge El cicle de conferències es va inaugurar el 6 de febrer, amb una xerrada sobre la importància dels valors en el lideratge. La ponència va anar a càrrec de Carme Gil, llicenciada en Psicologia Organitzacional per la Universitat de Barcelona, diplomada en Direcció de Persones, Màster Executiu en Direcció de Recursos Humans i Màster en Lideratge i Coaching Organitzacional per EADA. Dirigeix el Servei de Coaching d’EADA i el Programa de Desenvolupament de Lideratge que va organitzar la UEA. 2. Com establir i cultivar el compromís a l’empresa a través de la cultura de l’engagement El compromís dels treballadors amb la forma de liderar dels directius a les empreses té relació. Els perfils dels treballadors d’ara amb els d’abans són diferents i per tant, la forma de liderar-los i portar-los cap al compromís amb la missió i els valors de l’empresa, també ha de

canviar. Això és el que va explicar Anna Fornés, directora de la Fundació Factor Humà, a la segona sessió del cicle de conferències d’estratègia empresarial. Fornés va recalcar la importància del treball en equip per actuar conjuntament amb aquesta finalitat i va presentar el Baròmetre Factor Humà, una eina d’autodiagnòstic per a la millora organitzativa -creada per la Fundació Factor Humà-, dirigida a empreses i institucions que vulguin millorar la seva competitivitat a través d’una millor gestió de les persones i que permet obtenir informació sobre el nivell d’acompliment dels principis del Manifest Factor Humà. A través del Baròmetre es pot augmentar la competivitat, atraure talent i exercir un lideratge coherent.

5. La gestió àgil de projectes amb la metodologia SCRUM Una vintena de treballadors i empresaris de la comarca van assistir a la sessió per conèixer i aprendre la metodologia SCRUM, una eina que s’aplica en la gestió de projectes especials o que estan en evolució. Es tracta d’una eina de gestió adaptativa i no predictiva, i el seu mètode és innovador, adaptable al projecte i rigorós. La sessió va anar a càrrec de Juan Luis de los Ríos, enginyer tècnic industrial i especialista en la gestió de projectes i operacions. Segons de los Ríos, “aquesta metodologia necessita que els equips s’autogestionin i estiguin molt enfocats i motivats cap a l’objectiu final, per tant és bàsic el treball en equip i que els integrants siguin molt flexibles”.

3. Com generar negoci a través dels canals digitals? En aquesta jornada es va posar en valor la necessitat de ser present com a empresa o autònom als canals digitals. Jepi Alberti d’OOMKT va ser l’encarregat d’explicar la importància de tenir un objectiu final per crear una estratègia clara i definida. El ponent també va explicar com fer que el canal digital sigui el millor comercial i permeti augmentar el resultat de l’empresa. En aquesta sessió, adreçada a aquelles empreses industrials i de serveis interessades en les eines digitals, també es van explicar els ajuts econòmics que ofereixen Cambra de Comerç de Barcelona i ACC1Ó per aquest procés de digitalització.

4. Com vendre més millorant la corba de valor del client En aquesta Píndola d’Estratègia Empresarial, Víctor Moliner, expert en vendes i màrketing i professor d’EADA, va explicar la importància d’analitzar la corba de valor dels productes ja que és una eina que permet fer propostes innovadores i diferenciadores respecte a la competència, i també va parlar de com augmentar les vendes millorant aquesta corba de valor dels productes.

memòria 2018

El mes de març es va realitzar un curs sobre Linkedin impartit per Rosaura Alastruey, experta en aquesta xarxa social per a professional amb més de 500 milions d’usuaris a nivell internacional i accés a més de 9,5 milions d’empreses al nostre país. Els participants van aprendre a treure el màxim profit de Linkedin i van conèixer al detall tot el que ofereix aquesta xarxa social i també alguns “trucs avançats” per augmentar l’eficàcia del seu perfil. Els assistents també van rebre un anàlisi individualitzat del seu perfil.

Cicle de conferències d’estratègia empresarial

-P37-

6. Quin impacte tenen les polítiques econòmiques del Banc Central Europeu sobre les PIMES? El mes de novembre va tenir lloc una nova píndola d’estratègia empresarial sota el títol: L’impacte de les polítiques econòmiques del Banc Central Europeu sobre les PIMES. La ponència va anar a càrrec del ponent, Àlex Font, Professor associat del Departament de Finances i Control de Gestió d’EADA, Analista Financer Internacional, que compta amb una àmplia experiència en la gestió de Patrimonis. Àlex Font es va centrar en tres punts concrets: l’impacte de la política monetària al compte de resultats, l’impacte de la política fiscal al compte de resultats, i com una PYME pot cobrir-se davant els riscos propis de la seva gestió.

UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

memòria 2018

Curs LinkedIn: una potent eina per ampliar negoci


CONFERÈNCIES I TALLERS

-P38-

El 7 i 8 de març es va celebrar la Fira Energètica que se celebra juntament amb Maqpaper i on hi participen empreses punteres de la comarca i d’arreu del país. La mostra, organitzada per Fira Igualada, en que hi col·labora la UEA, té la voluntat d’ajudar a les empreses a trobar eines i recursos i a conèixer més aquests dos camps. En aquest sentit es van organitzar diverses taules rodones participades per experts i empreses del sector. Així, les sessions del primer dia van girar al voltant de les “Estratègies per una energia eficient”, amb taules que portaven per títol: “L’indústria davant els subministraments energètics” i “L’eficiència i l’ecodisseny en la indústria”. El segon dia es va dedicar a parlar de l’economia circular a la indústria amb dues taules més: “El paper i l’economia circular” i “La indústria circular: realitat, aspiració o miratge?”. Des de la Unió Empresarial de l’Anoia es va valorar molt positivament l’aposta que l’entitat firal va fer per aquesta línia, aportant un important valor a la comarca, un territori sensible i amatent a aquesta realitat canviant.

Jornada del III Congrés de la Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya 2018 La Unió Empresarial de l’Anoia va acollir una sessió del III Congrés de la Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya 2018 que organitza Fepime Catalunya, una jornada de treball on van assistir-hi els empresaris de l’Anoia i que duia la digitalització com a tema central. Al llarg de la jornada, presidida per Maria Helena de Felipe, presidenta de Fepime, es van posar de manifest les necessitats de la comarca vers la transformació tecnològica que ens arriba i també els treballs endegats. Entre els diversos temes tractats, destaca l’objectiu de la patronal anoienca de fomentar vocacions tecnològiques, però molt especialment alineades a la realitat de les empreses de la comarca, i la necessitat de tenir unes bones infraestructures tant a nivell de xarxa de carreteres com a nivell ferroviari per afavorir la mobilitat de les persones i també de les mercaderies. També es va parlar de l’economia circular, una oportunitat per convertir residus en subproductes, sinergies i projectes de simbiosi industrial, estalvi i eficiència i noves oportunitats de negoci, entre altres. Les conclusions exposades per la UEA van ser recollides, juntament amb d’altres territoris, i presentades a l’acte del III Congrés de la la Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya 2018 celebrat el mes de juny a Barcelona.

RGPD: La nova llei de protecció de dades Com afecta a les empreses el nou Reglament de protecció de dades (RGPD)?. Què han de fer per complir les normatives en protecció de dades per evitar riscos i sancions?. La importància de la informació, l’ús de les dades, la confidencialitat i la seguretat informàtica, van ser els temes que es van tractar a la xerrada organitzada per TIC ANOIA, aen que va col· laboració de la UEA, el 27 de febrer de 2018 a l’Adoberia Bella. J. Miquel Serrano de ASS Plus va ser el ponent de la xerrada i va exposar les principals novetats de la nova llei. La jornada va finalitzar amb l’exposició d’un cas pràctic d’adaptació d’una empresa a la normativa RGPD.

memòria 2018

El Centre Tecnològic i Comunitari (CTC) de Masquefa va acollir una xerrada sobre l’entrada del nou reglament de protecció de dades i l’impacte que tindria a les empreses. La nova llei va suposar un canvi en la cultura de les empreses pel que fa al tema de la privacitat. En aquest sentit, el ponent Manuel Sanchez Ruiz,  Delegat i assessor en Protecció de dades, va explicar de manera pràctica, fàcil i entenedora per a tots els assistents com afectaria a les empreses la nova normativa i què havien de fer per complir-la per evitar riscos i sancions. La xerrada va estar organitzada per la UEA i el CTC de Masquefa

Fira Energètica - Maqpaper

-P39UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

memòria 2018

El nou reglament de protecció de dades i el seu impacte en les empreses


CONFERÈNCIES I TALLERS

-P40-

Exposició “Packaging made in Anoia” El mes de setembre es va inaugurar l’exposició “Packaging made in Anoia” a la sala l’Empremta de Gràfiques Vilanova, una mostra per difondre la importància que el sector del packaging té a la nostra comarca, on es fabriquen capses i embalatges que es venen arreu del món. A l’exposició es va poder veure una mostra de diferents capses, packs i embalatges fabricats per empreses anoienques, molts dels quals són utilitzats per marques internacionals. Les empreses participants en el projecte van ser: Embalajes Vallter, Ferrer Germans, Gràfiques Lamolla, Grafopack, GraphicPackaging, Igeasa, Innovapack, LecaGraphics i Unigraf Anoia. El projecte va estar encapçalat per l’expert en packaging Enric Sánchez Urdangarín, qui va treballar durant més de 40 anys al sector, i va comptar amb el suport de la Unió Empresarial de l’Anoia i l’Ajuntament d’Igualada.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS DE LA UEA

RELLEU A LA PRESIDÈNCIA DE LA UEA

El mes de març va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària de la

El mes d’agost, Blai Paco, va presentar la seva renúncia com

UEA. A l’acte es va presentar la Memòria UEA d’activitats i l’estat

a President després de 5 anys al capdavant de la patronal

de comptes corresponents a l´any 2017, i també els projectes

anoienca. Paco va explicar que el motiu de la seva renúncia era

previstos per l’entitat per el 2018.

perquè havia superat amb escreix el temps que es va proposar inicialment presidir l’entitat i creia que era el moment, amb

Entre els projectes es va destacar el nou espai de Coworking de

l’ entitat plenament consolidada, de passar el relleu a un nou

la UEA, la consolidació dels projectes ocupacionals, a més de

President.

seguir treballant la dinamització empresarial de manera secto-

4a edició de la Jornada d’Innovació Anoia El mes de juny la Unió Empresarial de l’Anoia va participar en la 4a edició de la Jornada d’Innovació Anoia, dedicada al concepte d’economia circular com a model econòmic de gestió dels recursos. La UEA, representada pel president Blai Paco, va ser convidada pel treball que està realitzant en aquest àmbit i per impulsar una taula d’economia circular a l’Anoia on hi ha un grup de treball format per respresentants d’empreses i entitats que poden abocar molta informació sobre aquest nou model econòmic. La jornada va comptar amb diverses ponències d’experts en economia circular i es va cloure amb una taula rodona sobre innovacions industrials en el marc de l’economia circular.

rialitzada. També es va emfatitzar en el fet de donar rellevància

En aquest sentit, la Junta Directiva va creure convenient donar

a la formació per a directius com a element de diferenciació a

continuïtat al projecte iniciat per la Junta actual fins a la convo-

la comarca. L’Assemblea General de la UEA va finalitzar amb

catòria de noves eleccions que tindran lloc a finals del 2019. Es

satisfacció general pels resultats obtinguts el 2017, i una gran

va decidir que la persona que assumiria temporalment el càrrec

motivació per seguir aquesta bona línia de treball durant el 2018

fins a finalitzar la legislatura és el membre de Junta de la UEA i

comptant amb la il·lusió, el suport i la confiança de les empreses,

empresari igualadí Joan Domènech i Ventura. La seva trajectòria

entitats i associacions, i també de les diverses administracions.

professional i vinculació amb diferents entitats, actualment és President de Fira d’ Igualada, garanteix la continuïtat del mandat iniciat per Blai Paco amb el suport de tota la Junta Directiva. La decisió de la Junta va ser aprovada per unanimitat pels socis que formen part de l’entitat en l’Assemblea Extraordinària de la UEA celebrada el 20 de setembre. Amb aquesta ratificació, Joan Domènech és el nou president de la Unió Empresarial de l’Anoia fins a finalitzar la legislatura on es convocaran eleccions l’any 2019.

memòria 2018

memòria 2018

El Grup Carles Consultoria va celebrar per tercer any consecutiu el Fòrum d’Inversió per donar la oportunitat a empreses i emprenedors de presentar projectes de creixement davant de diferents inversors de capital. La iniciativa que va tenir lloc al Campus Universitari d’Igualada va ser organitzada pel Grup Carles Consultoria, conjuntament amb Economistes BAN, i el suport de l’Ajuntament d’Igualada, la Unió Empresarial de l’Anoia i Banc Sabadell.

-P041UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

III Fòrum d’Inversió


FORMACIÓ

Un dels grans eixos de treball de la Unió Empresarial de l’Anoia és la formació. L’entitat treballa per l’especialització dels treballadors organitzant cursos per sectors econòmics i també transversals, i cursos a mida de les empreses. Així mateix, l’entitat també ofereix formació ejecutiva de qualitat als directius i gerents de les empreses per tal de donar la oportunitat d’ampliar coneixements al costat de casa.

Programació neurolingüística 30h Comptabilitat bàsica

60h

Comptabilitat avançada

60h

Gestió del temps

20h

memòria 2018

Formació programada per les empreses 12h

FORMACIÓ

-P42-

Formació subvencionada sector metall: Interpretació de plànols

20h

Disseny industrial 40h

Manipulació de productes químics

15

Programa d’Operacions en entorns de Producció

Excel avançat i eines de productivitat

En el marc de la formació executiva, i per primera conjuntament amb la Universitat de Lleida, el suport 4

de l’Ajuntament d’Igualada i el Campus Universitari. La formació, Programa d’Operacions en entorns de

24

Implementació del RD5632017 Normativa d'estiba de càrregues

Producció, va comptar amb la participació de 20 alumnes d’empreses de tota la comarca i sectors heterogenis. Amb aquesta nova acció formativa la

Formació Executiva

UEA va donar resposta a les necessitats de formació que més de 80 empreses van posar de manifest en

Inventor 3D bàsic 30h

el treball de prospecció que va realitzar l’entitat

CNC fresador 40h Disseny i mecanització per ordinador.CAD-CAM 40h

durant el 2018.

Management Development Programme (3a. edició) Programa de Desenvolupament de Lideratge (1a. edició) Programa de Direcció de Projectes Programa d’Operacions en Entorns de Producció

pel que fa als costos, als estocs i als rebutjos (mermes).

vegada, la UEA va impulsar un nou programa formatiu

18

Responsable de transports i expedicions

i la velocitat del procés. Així com millorar el servei al client, la seva posició financera, i reduir el seu endeutament, ja sigui

Formació a mida de les empreses: Linkedin: una potent eina per ampliar negoci

Primer programa formatiu impulsat per la UEA i la UdL

memòria 2018

Anglès Pre intermediate A2B 75h

Formació subvencionada sector químic:

El programa es va dissenyar per ajudar a les empreses a augmentar la seva eficiència, la seva capacitat productiva

-P43COMUNICACIÓ I PREMSA

Formació subvencionada transversal:


REUNIONS ESTRATÈGIQUES I DE DESENVOLUPAMENT El Campus Motor Anoia acull La Jornada Catalana de la Mobilitat 2018 i la Nit dels Premis Mobilicat

Reunió amb la Cámara de Comercio Hispano Sueca

La UEA va donar suport a la Jornada Catalana de la Mobilitat,

representants de la Camara de Comercio Hispano Sueca.

representants de l’Associació per als Agermanaments -l’entitat

organitzada per l’Associació de municipis per la Mobilitat i el

A la trobada hi van assistir Domingo Sanchez, membre de

igualadina que té com a objectiu apropar la ciutat a altres ciutats

Transport Urbà (AMTU) en col·laboració amb Consell Comarcal

la Junta UEA i responsable de la Comissió Internacional

europees per establir-hi lligams d’amistat i coneixement-. En

de l’Anoia. La catorzena edició va tractar sobre “El transport

de l’entitat, i David Elbvira i Åsa Eriksson, de la Camara de

públic amb vehicles autònoms” i va comptar amb la participació

Comercio Hispano Sueca.

La Unió Empresarial de l’Anoia, amb la seva voluntat d’ajudar a les empreses a créixer, a fer negoci, i a obrir les portes a nous mercats internacionals, es va reunir amb

REUNIONS ESTRATÈGIQUES I DE DESENVOLUPAMENT

L’objectiu de la trobada va ser conèixer els projectes

La Jornada Catalana de la Mobilitat és, des de fa anys, una cita

d’ambdues parts per intentar crear noves oportunitats

ineludible per als agents del sector de la mobilitat, el transport

de negoci per als empresaris anoiencs i també els suecs,

públic i les seves infraestructures, ja que reuneix experts

trobar punt de connexió entre territoris i dinamitzar

nacionals i internacionals de reconegut prestigi, amb l’objectiu

l’intercanvi empresarial.

Arribada de dues noves empreses a la comarca

aquesta ocasió hi assistiren les ciutats europees de Lecco (Itàlia) i Aksakovo (Bulgària).

La UEA va col·laborar i acompanyar a l’Oficina

L’objectiu de la jornada va ser fomentar l’intercanvi empresarial

de Captació i Inversió de la Conca d’Òdena en la

aprofitant les ciutats agermanades amb la capital de l’Anoia, i en

presentació de la implantació industrial de dues

aquest sentit, obrir portes de col·laboració, a través d’aquests

noves empreses a la comarca, en concret al Polígon

municipis als seus països per, respectivament, tenir un contacte

de Can Parera (Castellolí). Les firmes Doga i FRIME

directe d’atenció. Un altre dels punts destacats de la jornada

d’oferir a un públic format per tècnics, regidors i operadors

s’instal·laran a la comarca després d’haver adquirit

va ser presentar el teixit empresarial i industrial de la comarca

de mobilitat, les millors experiències en aquest camp, amb

45.000 metres quadrats de terrenys en aquesta

perquè en un futur, s’hi puguin establir ponts de connexió entre

bones pràctiques que els ajudin a confeccionar uns serveis més

zona industrial.

els tres territoris; i dinamitzar l’intercanvi empresarial entre

eficients i sostenibles

l’Anoia, Aksakovo i Lecco.

També, en el marc de la Jornada, es va celebrar per primera

seves infraestructures. Els premis tenen 3 categories: Premi a la

La UEA amb l’Associació d’Empreses del Polígon Industrial Les Comes (AEPIC)

Innovació, Premi a la Millor Iniciativa en Mobilitat Sostenible i Premi

La Unió Empresarial de l’Anoia, en la seva línia

d’Honor a la trajectòria.

d’ajudar a les empreses, dona suport a l’Associació

vegada, la Nit dels Premis MobiliCat, al Campus Motor Anoia. Aquests guardons, els atorga la revista MobiliCat (editada per l’AMTU) en reconeixement a la tasca que fan a Catalunya els ajuntaments, entitats, empreses, institucions, emprenedors o organitzacions relacionats amb la mobilitat, el transport públic i les

d’Empreses del Polígon Industrial Les Comes (AEPIC) d’Igualada amb la voluntat d’ajudar a aquesta associació a assolir els seus objectius, que són, entre altres, millorar l’ordenament del polígon, implantar els serveis necessaris pel benestar dels seus usuaris i el correcte funcionament de les empreses, i escoltar a l’empresariat per conèixer les seves preocupacions i millorar la seva competitivitat.

memòria 2018

posat en marxa projectes relacionats amb l’autobús autònom.

La Unió Empresarial de l’Anoia es va reunir amb diversos

-P45REUNIONS ESTRATÈGIQUES I DE DESENVOLUPAMENT

memòria 2018

de representants d’empreses i països d’arreu del món que ja han

-P44-

La UEA es reuneix amb ciutats agermanades per establir ponts de connexió empresarial


LA UEA AL COSTAT DE LA SOCIETAT La Unió Emprerial de l’Anoia forma part de la Taula EstraLa Unió Empresarial de l’Anoia, en la seva línia de treball

tègica Catalana del Corredor Mediterrani i en aquest sentit

d’apropar el món empresarial als joves, que són el futur de la

va ser present a la trobada que es va celebrar el mes de

comarca, va participar en una reunió de coordinació sobre la

setembre. Jordi Marcè, membre de Junta de la UEA, hi va

Fira UDL Treball, on hi va participar TIC Anoia, Leather Clúster

assistir com a representant de l’entitat en aquesta Taula.

memòria 2018

Barcelona i l’adjunt del vicerectorat de la Univeristat de Lleida.

REUNIONS ESTRATÈGIQUES I DE DESENVOLUPAMENT

-P46-

Igualada Candidata L’Anoia acull la 1a edició de la “South a Ciutat Europea de European Young Engineering Days” l’Esport per l’any Més de 200 estudiants d’arreu del món a prova el que són projectes acadèmics, van participar a la competició univermotos i cotxes, dissenyats i construïts per 2019 sitària internacional “South European

ells mateixos.

Igualada es va presentar a la candidatura

Young Engineering Days”. La lliga estava

La Unió Empresarial de l’Anoia va

per ser ciutat europea de l’esport per

orientada a les enginyeries i constava de

col·laborar en aquesta iniciativa que

l’any 2019 amb l’objectiu de promoure

tres tipus diferents de desenvolupament

encaixava molt bé amb la línia de treball de la UEA, ja que s’aposta per la innovació

La Fira UDL és una mostra que tindrà lloc el maig de 2019 i que

La Taula Estratègica Catalana del Corredor Mediterrani té

té per objectiu posar en contacte les empreses amb estudiants

l’objectiu de fer front comú per impulsar aquesta infraes-

l’esport i la pràctica d’activitat física a

tecnològic: la “Barcelona Smartmoto

universitaris que ja han acabat la carrera o bé que estan a punt

tructura considerada clau per al desenvolupament futur

tota la ciutat. Aquesta és una designació

Challenge”, que consisteix en el desenvo-

i posa el coneixement com a un dels eixos

de finalitzar-la.

de l’economia catalana, i que permetrà la competivitat de

que atorga l’ACES Europe i reconeix les

lupament de motos elèctriques de endu-

centrals per a millorar el futur.

Des de la UEA es veu aquesta iniciativa com una gran

les empreses i la seva internacionalització.

polítiques esportives locals que contribu-

ro; la “Formula Student Andorra”, on es

oportunitat perquè posa a disposició de l’empresa un ampli

eixen a millorar el nivell general dels seus

construeixen cotxes tipus formula elèctric

ventall de futurs professionals de molts perfils diferents,

habitants a través de la cultura de la salut,

i de combustió; i per últim, la “Barcelona

permet recollir un important nombre de currículums de perfils

l’exercici i l’activitat física, la transmissió

Smartdron Challenge” on drons desenvo-

universitaris, que es poden rebre prèviament i concertar una

de valors com el joc net i l’enfrontament

lupats per joves enginyers han de superar

entrevista, permet a l’empresa donar-se a conèixer com a

del sentiment de pertinença a la comu-

una sèrie de proves.

potencial, i es faciliten les entrevistes personals.

nitat.

15 equips universitaris d’enginyeria de

La Unió Empresarial de l’Anoia va donar

deu països d’arreu del món van prendre

suport a la candidatura i va col·laborar

part en aquesta competició que es va de-

activament adherint-se com a punt de

senvolupar durant una setmana, i on els

votació per recollir les butlletes i sumar

alumnes van treballar i perfeccionar ve-

suports per aconseguir aquest reconeixe-

hicles elèctrics i de combustió, per posar

4ª edició de la Matinal de la Reempresa Un centenar de persones van assistir a la jornada per conèixer

ment europeu.

el projecte Reempresa, un nou model d’emprenedoria que

A mitjans del 2018 Igualada va ser esco-

fomenta la continuïtat d’empreses que són viables econòmi-

llida ciutat europea de l’esport per l’any

cament i cerquen un relleu en la propietat i direcció. A l’acte hi

2019.

va ser present la primera tinent d’alcalde i regidora de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada, Àngels Chacón, el gerent de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació, Leandre Mayola, el president de la UEA, Blai Paco, el secretari general de la patronal Cecot i del Centre de Reempresa de Catalunya, David Garrofé i el director del Centre de Reempresa de Catalunya, Albert Colomer.

Jornada d’aviació adaptada L’aeròdrom d’Igualada-Òdena va acollir el mes d’octubre la primera Jornada d’Aviació Adaptada, amb l’objectiu d’apropar l’aviació al món de la discapacitat i aconseguir que les persones amb alguna discapacitat poguessin gaudir del plaer de volar, provocant noves sensacions i empoderant-les per viure amb més plenitud enriquint les seves vides quotidianes. Un dia on les persones amb alguna discapacitat van poder volar en avionetes, ultralleugers, trikes i vols a vela. La Jornada d’Aviació Adaptada va ser una iniciativa de les entitats socials relacionades amb el món de la discapacitat i/o l’aviació i va comptar amb el suport desinteressat de diverses entitats com la Unió Empresarial de l’Anoia.

memòria 2018

Corredor del Mediterrani

-P47UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

Reunió de Coordinació de la Fira UDL Treball


COMUNICACIÓ I PREMSA Espai empresa Espai Empresa és el programa de la UEA a Ràdio Igualada. Cada dimarts al matí, a partir de les 8.45h, el periodista Jordi Quintana es fa ressò de l’actualitat de les empreses i de tots aquells temes que giren al voltant del món econòmic i empresarial.

memòria 2018

President de l’Associació d’Empresaris del Polígon Industrial de les Comes (AEPIC) 06/11/2018    UEA Internacional

08/05/2018 Grup Carles Joan San José, responsable de Sistemes d’Informació de Grup Carles i expert en Protecció de Dades 15/05/2018 Programa TIC Cámaras

Josep Mª Campanera, Director Promoció Plametall

Ricard Vallespí, responsable de projectes TIC a la Cambra de Barcelona

Marc Senserrich, director

COMUNICACIÓ I PREMSA

30/10/2018  Joan Mateu

Emili Hernández, Professor de la UPC, del Departament d’Enginyeria de Projectes i Construcció

9/01/2018 Jornada d’oportunitats de negoci a Mèxic

16/01/2018 SimplyON

-P048-

24/04/2018 El CAE a la indústria 4.0

23/01/2018 Ocupació UEA

22/05/2018 Alancar Express Víctor Herrero, director comercial a Alancar Express

Francesca Oliver, tècnica de la UEA

29/05/2018 AMTU

30/01/2018 New York Institute

Joan Prats, director general d’AMTU (Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà)

Elisabet Seuba, directora del centre 6/02/2018 Projectes UEA Blai Paco, president de la Unió Empresarial de l’Anoia 13/02/2018 Nova normativa sobre la llei de contractació pública Carol Castillo, directora Grup Carles Advocats 20/02/2018 Linkedin

05/06/2018 Institut Català de Finances Mercè Finestres, delegada comercial de l’ICF (Institut Català de Finances) 12/06/2018 MACASA-LABIN Joan Mateu, CEO de Productos Agrícolas MACASA-LABIN 19/06/2018 18è SOPAR EMPRESARIAL UEA Blai Paco, president de la UEA

Rosaura Alastruey, Pionera en la introducció del networking professional i Conferenciant nacional

18/09/2018 La importància del Packaging a l’Anoia

27/02/2018 Economia Circular

Enric Sánchez Urdangarin, expert en packaging 25/09/2018    L’aposta europea per una economia sostenible

Alba Cabanyes, Directora de l’Àrea Tècnica de Foment del Treball

Laura Ravés, Global Operations Manager Interiorvista

Oriol Lázaro, cap de l’oficina parlamentària de l’eurodiputat Francesc Gambús 2/10/2018 Òdena Village, noves activitats per a empreses

13/03/2018 Noves normatives que afecten al sector immobiliari

Josep Casanovas, propietari i director d’Òdena Village 9/10/2018 Programa Operacions en Entorns de Producció

6/03/2018 Interiorvista

Rosalia Marcet, Advocada, Claramunt & Advocats Associats 20/03/2018 Projecte Reempresa David Garrofé, Secretari General CECOT i Centre de Reempresa de Catalunya

Juan Luis de los Ríos, formador, consultor estratègic i col·laborador de la UEA 16/10/2018    Aviació Adaptada

Blai Paco, president de la Unió Empresarial de l’Anoia

Carlos de Albert, portaveu d’aviació adaptada, vicepresident de las Sillas Voladoras 23/10/2018   Can Feixes

17/04/2018 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Joan Huguet, reponsable comercial – gerent de Can Feixes

10/04/2018 II Fòrum Empresarial de l’Anoia

Ariadna Rectoret, Directora del Consorci

Domingo Sánchez, responsable de la comissió i membre de la Junta de la UEA   13/11/2018  Programa formatiu REINMET Xavier Borràs, tècnic de la Mancomunitat de la Conca d’ôdena (MICOD)                          20/11/2018   La transformació digital a l’Anoia David Vives (d’Igualada Makers) i Joaquim Torras (Amida4 Enginyeria), membres del grup de treball Anoia 4.0   27/11/2018 La implicació de l’empresa Servisimó amb les activitats de la ciutat i el futur de l’automoció Francesc Pua, gerent de Servsimó

UEA MAGAZINE

UEA Magazine és la revista econòmica i empresarial de referència a la comarca de l’Anoia, editada i publicada per la Unió Empresarial de l’Anoia. Al llarg del 2018 es van publicar el número 43, 44 i 45.

04/12/2018 Blanqueig de capitals Gemma Ramoneda, de Tarinas Viladrich 11/12/2018 Agro Igualada Rosa Tribó, responsable de compres i màrqueting   18/12/2018 Obligacions de l’autònom al començar la seva activitat

La UEA Magazine es publica cada quatre mesos amb una tirada de 1.500 exemplars que es distribueixen gratuïtament a les empreses associades a la comarca de l’Anoia, també en altres associacions empresarials de Catalunya i punts d’interès.

Teresa Codina i Dolors Fàbregas, assessores La revista, que va rebre l’any 2006, el premi Korazza a la millor revista associativa espanyola, conté entrevistes a empresaris de la comarca, articles d’ opinió, informació sobre les empreses i tota la informació sobre les activitats de la UEA.


MASQUEFA BATEGA La Unió Empresarial de l’Anoia col·labora amb la revista d’informació municipal “Masquefa Batega”, publicant reportatges i entrevistes a empreses del municipi per donar-les a conèixer i explicar a què es dedi-

AGENDA EMPRESARIAL Cada dilluns al matí els associats a la

BUTLLETÍ DIGITAL

Cada setmana la Unió Empresarial envia

XARXES SOCIALS

UEA reben l’Agenda Empresarial al

el butlletí digital als seus associats i

La UEA es manté activa a les xarxes socials amb

correu electrònic per estar informats

altres usuaris donats d’alta per rebre

l’estratègia d’arribar als associats i informar, donar

dels actes i activitats programades per

l’actualitat empresarial de la comarca al

visibilitat als cursos i les activitats que impulsa

l’entitat, ja siguin tallers, xerrades o

seu correu electrònic.

l’entitat. Presents a:

cursos.

En un format clar, breu, i dinàmic, s’in-

quen i els serveis que ofereixen.

forma dels actes d’agenda programats,

Al 2018 es van publicar tres reportat-

les novetats empresarials, els articles

ges a les empreses: Forn de pa i pas-

d’interès, i les accions arreu del territori

tisseria Mora, Predecat, i Transpal.

català i campanyes comarcals.

memòria 2018

Instagram amb l’objectiu d’arribar a més empreses de la comarca, així com també arribar al públic jove per poder informar de l’actualitat de l’entitat.

memòria 2018

• El 2018 la UEA va obrir un canal a

• El compte ueanoia ja compta amb 448

-P50-

-P51-

COMUNICACIÓ I PREMSA

UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

seguidors i té l’etiqueta #UEAnoia

MEMÒRIA

La UEA va publicar la memòria corresponent a l’any 2017, on es detallen les activitats més rellevants dutes a terme per l’entitat en el darrer any. La memòria s’edita en paper i també en format digital, amb l’objectiu de compartir la informació més àmpliament i deixar constància de les activitats que s’han portat a terme al llarg de l’any des de l’entitat en benefici del teixit empresarial anoienc.

• amb 1969 seguidors • les nostres piulades arriben a 50.000 impressions al mes

• 725 seguidors • rebem una mitjana de 30.000 visites mensuals al nostre perfil


ACORDS I CONVENIS

Servisimó i la UEA renoven l’acord per l’aposta pel territori i la seva competitivitat

Randstad i la UEA aposten per l’Anoia com a capital del Talent

L’empresa Servisimó i la Unió Empresarial de l’Anoia van signar un acord

L’empresa de recursos humans Randstad i la Unió Empresarial de l’Ano-

de col·laboració a inicis del 2018 per plasmar la ferma aposta pel territori

ia van signar un acord de col·laboració en el marc del II Fòrum Empresa-

i la competitivitat. Amb aquest acord Servisimó, concessionari oficial de

rial de l’Anoia dedicat al tema del Talent.

Volkswagen, Audi i Skoda, fa palesa la seva implicació amb la comarca,

Amb la signatura d’aquest conveni, la companyia de recursos humans

i el seu compromís amb el món empresarial contribuint al desenvolupa-

líder a l’Estat, amb oficina a la comarca, va posar de manifest la seva

ment econòmic de l’Anoia. Francesc Pua, gerent de Servisimó ”no es pot

ferma aposta pel territori, la gestió de persones i el Talent. Randstad,

fer negoci sense tenir en compte un entorn, una comarca i una societat, i

conscient de la importància del capital humà en una organització, i

implicar-s’hi activament per ajudar en el seu desenvolupament”.

coneixedora dels nous reptes i tendències en la gestió del Talent, té la

El 2018 Servisimó va implicar-se en múltiples actes impulsats per la UEA

voluntat d’ajudar a les empreses a afrontar aquests canvis.

ACORDS I CONVENIS

-P52-

memòria 2018

Inquieta, entre altres accions.

La UEA i la MICOD uneixen esforços per apostar per una Anoia circular i una comarca de talent

Mútua General de Catalunya manté i reforça el seu compromís amb el món empresarial

Estimular el creixement econòmic i empresarial a l’Anoia, retenir el

Mútua General de Catalunya (MGC), entitat asseguradora especialitzada

talent, captar noves empreses perquè vulguin instal·lar-s’hi i impulsar

en salut, manté el seu compromís amb el món empresarial i el 2018 el va

el model d’economia circular a la comarca, són algunes de les màximes

reforçar apostant de nou per les activitats i els projectes que es desenvo-

premisses que van acordar la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) i la Man-

lupen des de l’entitat.

comunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD) en el conveni

MGC va participar i es va implicar activament el 2018 amb molts dels actes

signat el mes de maig.

que es van realitzar des de la UEA com el Sopar UEA, el III Meeting UEA

El 2018 la MICOD va participar activament en diversos projectes impulsats

Inquieta, el II Fòrum Empresarial de l’Anoia, entre altres. La MGC també

des de la UEA entre els que destaca el II Fòrum Empresarial de l’Anoia, el III

ofereix avantatges diferenciats amb les empreses associades a la UEA.

Meeting UEA Inquieta, i altres projectes d’Economia Circular.

Mútua General de Catalunya es distingeix per una sèrie de valors que la diferencien totalment de les companyies mercantils, destinant els beneficis

volupa una política de prevenció sostinguda i constant,

obtinguts a l’ampliació i millora de les cobertures i serveis. A més, desen-

promocionant un estil de vida saludable.

-P53UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

memòria 2018

com el II Fòrum Empresarial de l’Anoia, el Sopar UEA, el III Meeting UEA

Amb aquest acord les dues entitats es van comprometre a seguir treballant conjuntament -i de forma coordinada-fomentant la col·laboració público privada, dissenyant una estratègia de suport al sector industrial, especialment orientada a l’atracció de noves inversions.

Prevint aposta de nou per l’Anoia i renova el seu acord amb la UEA nou en el Sopar Empresarial de la UEA del 2018, ratificant així l’acord

Conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació

signat amb la UEA i reforçant la seva línia d’implicació i compromís amb

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament

l’entitat empresarial i la comarca de l’Anoia. Amb la renovació de l’acord

d’Igualada tenen un conveni per a la realització de programes de formació

nents a un primer nivell de qualificació, als joves d’entre 16

Prevint mostra un cop més, la voluntat d’involucrar-se i ajudar en les

i inserció organitzats en la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT) per

i 21 anys.

activitats del món empresarial anoienc, donant suport per promocionar

a joves que han finalitzat l’Ensenyament Obligatori sense obtenir el títol

Amb aquest acord, la UEA demostra la seva aposta per

un dels actes més destacats i amb més repercussió del sector empresa-

de graduat/da en Educació Secundària Obligatòria (ESO). Atès aquest

aconseguir que tots els alumnes de l’Anoia puguin tenir

vint destaca pel seu compromís, transparència i servei de

acord, la UEA va formalitzar el passat mes de desembre un conveni de

les mateixes oportunitats laborals, apropant el món de

qualitat, per ser una empresa propera i del territori, i per

col·laboració amb el Departament d’Educació per impartir 10 hores dels

l’empresa als futurs treballadors, motivar-los a seguir

disposar d’innovadores eines digitals pròpies que utilitzen

mòduls de formació professional del Programa de Formació i Inserció-Pla

formant-se, transmetre valors i actitud, i en conseqüèn-

i desenvolupament dels treballadors en els seus llocs de treball, així com

per facilitar, dotar i donar solucions als seus clients i alho-

de Transició al Treball d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic que

cia, desplegar els mitjans adients per facilitar la formació i

ajudar a les empreses en el compliment de les normatives laborals. Pre-

ra contribuir en la millora de la seva productivitat.

possibilitin el desenvolupament de competències professionals correspo-

ocupabilitat dels joves de la comarca.

La Societat de Prevenció de Riscols Laborals Prevint va implicar-se de

rial: el Sopar Empresarial de la UEA. Una demostració de la seva aposta i voluntat de consolidar-se al territori anoienc. Prevint és una Societat de Riscos Laborals que té per objectiu fonamental, contribuir en el benestar


GREMIS I ENTITATS ASSOCIADES / AFILIACIÓ

COL·LABORACIÓ PÚBLICO PRIVADA

Actualment la UEA compta amb els següents gremis i entitats associats:

La Unió Empresarial de l’Anoia aposta per treballar en col·laboració i cooperació amb altres entitats, administracions públiques, organismes, etc. perquè sumant esforços millora l’economia del territori.

Formació

Entitat afiliada a:

Sector quimic

GREMIS I ENTITATS ASSOCIADES / AFILIACIÓ

-P54-

memòria 2018

Prepara’t/Prepara’t Jove

-P55-

Representativitat:

Economia Circular

Anoia 4.0

Professions de futur

Acords de col·laboració amb entitats, col·legis i associacions professionals:

Uea Inquieta

Internacional

Altres projectes

COL·LABORACIÓ PÚBLICO PRIVADA

memòria 2018

Sector del metall


SERVEIS ALS SOCIS Assessorament

Sales

Borsa de treball

Servei d’assessorament gratuït de la mà dels tècnics més

La UEA disposa de diferents sales per als associats per a tot allò

La Borsa de Treball de la UEA és un servei que permet a totes les

preparats en temàtiques molt diverses amb una atenció

que desitgin i/o necessitin: presentacions, reunions, seminaris,

empreses associades, de manera àgil i totalment personalitzada,

personalitzada GRATUÏTA prèvia sol·licitud d’una cita..

entrevistes, etc. En concret disposa de 6 sales de capacitat di-

publicar les seves ofertes laborals de manera gratuïta.

versa, totalment equipades amb projector, pantalla, wifi, pissar-

Des del departament d’inserció laboral de la UEA (femocupaci@

res, etc. L’ús de les sales és gratuït i s’ha de reservar prèviament.

uea.cat) es gestionen aquestes ofertes, i els currículums dels

Amb aquest servei els associats poden fer consultes totalment

candidats que arriben a l’entitat s’entreguen directament als

gratuïtes de caire mercantil, fiscal, comptable i laboral. També

departaments de recursos humans de les empreses sol·licitants, un sistema pràctic que permet fer una selecció molt ràpida dels currículums i personal candidat.

La UEA té conveni amb diverses empreses i proveïdors de ser-

Aquest servei, consultable on line a través de la web www.uea.

Adreçat a aquelles empreses que volen obrir-se a l’exterior

veis amb la finalitat d’oferir condicions econòmiques preferents

cat, és un dels serveis web més utilitzats del portal empresarial.

o que ja tenen en marxa un programa d’internacionalització i

als associats.

necessiten un cop de mà, ja sigui a nivell informatiu, de gestió o

Així manté conveni amb:

acompanyament. ·

entitats asseguradores

ASSESSORAMENT JURÍDIC

·

empreses de subministraments i energia

-P56-

Amb aquest servei els associats disposen d’un advocat expert

SERVEIS ALS SOCIS

memòria 2018

ASSESSORAMENT INTERNACIONAL

Avantatges

·

entitats financeres

en temes mercantils que ofereix als associats el servei de tres

·

col·legis professionals

visites gratuïtes si tenen a veure amb un mateix cas, sempre que sigui de temàtica mercantil, societari, concursal, laboral i civil

· altres

lligat a mercantil.

B2B Espai coworking Un dels projectes impulsats per la UEA el 2018 va ser la creació de l’Espai Coworking. Un espai de treball compartit dirigit a autònoms professionals de la comarca, o qualsevol empresari que necessiti disposar d’un espai on tirar endavant la seva empresa, amb les comoditats necessàries com disposar d’una taula i cadira, connexió wi-fi, sales de reunions, atenció telefònica, recollida de correu, flexibilitat horària, etc La posada en marxa d’aquest nou espai dona resposta a una de les necessitats manifestades en el Fòrum Empresarial dels autònoms. Una aposta que demostra el compromís empresarial

El Business to Business és un servei on line adreçat en exclusiva a les empreses associades, per promoure ofertes de productes i serveis entre els associats. D’una banda pretén donar notorietat a les empreses que ofereixen els seus productes i serveis amb condicions especials al col·lectiu d’associats, i d’altra banda que les empreses associades es puguin beneficiar en primer terme d’una oferta empresarial propera i de qualitat com és la de la nostra comarca.

Informació i atenció al soci La UEA ofereix un servei d’atenció al soci de 9h del matí a 18.30h

de la UEA i la seva missió de treballar per ajudar a millorar la

de la tarda. Atenció telefònica, presencial a la seu de la UEA, i

competitivitat de les empreses i del territori.

també a través de correu electrònic. Des de l’entitat es resolen

El nou espai de coworking està ubicat a la mateixa seu de la Unió

els dubtes, es posen en contacte a empreses, i s’agilitzen i es

Empresarial de l’Anoia, a la carretera de Manresa, número 131,

solucionen problemàtiques en què es troben les empreses en el

baixos, d’Igualada. Una bona ubicació, per la facilitat d’accessos i

seu dia a dia.

la comoditat d’aparcament. Per a més informació, posar-se en contacte amb la Unió Empresarial de l’Anoia a través del telèfon 93 805 22 92 o bé per correu electrònic: uea@uea.cat

Ofertes gestionades el 2018:

memòria 2018

poden sol·licitar el calendari laboral i el conveni col·lectiu.

-P57UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

ASSESSORAMENT LABORAL


ELS ASSOCIATS

La Unió Empresarial de l’Anoia, constituïda el 1982, és una associació empresarial, que agrupa empreses de diferents sectors econòmics de l’Anoia i comarques veïnes, a més de gremis professionals. La UEA coneix una a una a les empreses associades, els ofereix una comunicació directa i personal, i això permet a l’entitat saber de primera mà les seves necessitats específiques. I és que la UEA treballa per a millorar la competitivitat de les empreses associades i dinamitzar l’economia del territori.

Associats segons número treballadors

Associats segons sector Agroalimentari Alimentació Arts gràfiques Assegurances Automoció Ceràmica Comerç

ELS ASSOCIATS

-P58-

memòria 2018

Confecció i tèxtil Construcció Electricitat i electrònica Enginyeria Entitats i gremis

-P59UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

memòria 2018

Comunicació i disseny

Esports i oci ETT Formació Fusta, mobles i alumini

Associats segons zona

Hostaleria

Alta Anoia

Imatge i so

4%

Medi ambient

Conca d’Òdena

77%

Metall Neteja Paper i cartró Pell Prevenció de riscos i seguretat Plàstic i químic Salut i estètica Serveis immobiliaris Serveis professionals Subministraments i carburants TIC

Transports Altres Serveis

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Atres zones

4%

Anoia Sud

15%


Benvingut a la UEA!

RELACIÓ DE SOCIS

La Unió Empresarial celebra l’arribada de nous socis a l’entitat. Empreses de diferents sectors que han donat la seva confiança i el seu suport a l’entitat i a les accions es desenvolupen per al benefici de tot el món empresarial de l’Anoia i el territori. El 2018 la UEA va donar la benvinguda a les empreses:

938096181

KREA VISUAL

937746691 646490890

CAMPS COMERCIAL J.C.O., S.L.

938053434

LECA GRAPHICS

CONSTRUCCIÓ

TECNODEMO IBERICA MANTENIMENTS I SERVEIS SL

CEREALS DE L'ANOIA, S.L.

938087105

MANIGRAF 938084932

SUMEX

NETEGES I ABRILLANTATS ORIOL, S.L.

CEREALS I ADOBS CASAMITJANA, S.A.

938698343

RETOLMANIA, S.L.

938086680

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

PAPER I CARTRÓ

FRANCISCO JAVIER BARGALLÓ RAFA

938013338

RÈTOLS PLANELL

938050753

ELECTRÒNICA BLAYA

TERRANOVA PAPERS, S.A.

MARCEL.LÍ GANGONELLS VIÑALS

938698029

ROMANYÀ VALLS, S.A.

938011707

ILUMINACIONES ICNOLUX, S.L.

MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.

SERVEIS I MANIPULATS GRÀFICS RUÍZ, S.L.

938051949

INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS DE L’ANOIA, S.L.

PLÀSTIC I QUÍMIC

TALLER GRÀFIC GILAVER, S.L.

938062416

ASBERT - BIOCOOL

NIQUELADOS BESTREU

GUERIN S.A.U.

NELKEN

INCELMAQ, S.L.

RICE CORN NUTS, S.L.

977751200

ALIMENTACIÓ

938087710

THE STIKETS COMPANY

938031458

BGRUP 938062212

TINTAPRINT, S.L.

938041838

CARGOLS DE CAL JEP, S.L.

937433065

TOTGRAF, S.L.U.

938043904

CLOSA I FILLS, S.L.

938090036

UNIGRAF ANOIA, S.A.

938051000

WATEROLOGIES, S.L.

ENGINYERIA

COMERCIAL TEMPS DE VINS, S.L.

938034968

DISMOL MASQUEFA S.L.

LEANCAT

DILLEPASA, S.L.

938051250

ASSEGURANCES

4040 NATURAL COSMETICS S.L.

DISPOCH 938030349

CAMINS I ASSOCIATS, S.A.

ESPORT I OCI

BIODERIVADOS PROTEICOS, S.L.

DISTRIBUIDORA DE PRIMERAS MARCAS, S.A.

938045505

FUSTÉ MEDIADORS D’ASSEGURANCES, S.L.

CIRCUIT PARCMOTOR

BIODERIVADOS PROTEICOS, S.L.

ELS FOGONS DE L´ANOIA, S.L.L.

938039340

GUMÀ ASSESSORAMENT I GESTIÓ, SL

GAMPER SPORTS

SALUT I ESTÈTICA

ESCORXADOR INDUSTRIAL DE CONILLS J. GRAU, S.L. 938698439

IMMA ROVIRA ASSESSORAMENT I INVERSIONS, S.L. 938032423

NARAYANA TERAPIES

FERMÍ BOHIGAS, S.A.

938048100

JUNYENT PRAT CORREDURIA D’ASSEGURANCES, S.L. 938041550

FORN ALEMANY

938032124

M. PIQUE, S.A.

938037725

FRUITES GABARRO, S.L.

938042501

MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

938050693

937760261

MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA

938049002

ETT IMAN TEMPORING ETT, S.L.

QUIMIANOIA, S.L.

ÒPTICA TORELLÓ

MEDITEMPUS ETT, S.A.

ARAL CENTRE AUDITIU

FUSTA, MOBLES I ALUMINIS

ATENCIÓ FAMILIAR ANOIA, S.L.

CRISTALLERIA CARLOS

VALLS ÒPTICS

HOSTALERIA

SERVEIS PROFESSIONALS

RESTAURANT EL JARDÍ DE L'ANOIA

APONS LABORAL,FISCAL COMPTABLE

RESTAURANT CARPI

MARMELES COMERCIAL GOURMET, S.L.

INTAM

HOTEL BRUC, S.L.

MERITEM, S.A.

WEYLAND

IMATGE I SO

POCH&ABOGADOS ASOCIADOS, SLP

MEGAFONIAS VALLBONA, S.L. (INAC)

GESTIÓ RAMBLA 2 ASSESSORS

MEDI AMBIENT

KOALA FINANCIAL, S.L.

PEFRAC RECICLA S.L.

DONACCES 2014, S.L.

TRANSPAL

SUBMINISTRAMENTS I CARBURANTS

METALL

BONAREA ODENA

CONECTA 2 AUTOMATION, S.L.

TEXTIL

TRANSFORMATS METAL.LICS MIBEC, S.L.

TEFISA

TALLER CRISTOBAL TERRON S.L.

TIC

REVISIONES Y MONTAJES S.L. (REVIMON)

BCNLEADS

LABORATORIO TÉCNICO CERÁMICO, S.L.

TRUNKSIP TELECOMUNICACIONS

EACI SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

FRUITS SECS TERMENS FRUITS SECS TORRA

938094055

938041000 938031071 938032566

HUGUET DE CAN FEIXES, S.L.

937718227

AUTOMOCIÓ

LLAMPER VENDING, S.L.

937727925

A.M. ANOIA

938039300

AUTO BOMBA, S.L.

938035706

938052612

BRILLO PLANXISTERIA, S.L.

938046562

MORA TRADICIÓ FORNERA, S.L.

937728045

C.A.R. ANOIA

938047017

OLI SABA

938032400

CAMPA DE CALAF, S.A.

938966822

PRECOCINADOS ORTEGA, S.L.

938053770

FUTURAUTO, S.A.U.

938017377

SUPERMERCATS SUPERMAS

938043400

GARATGE MONTSERRAT

938031550

TASSTIBAG, S.L.

938055559

JJ MOTOR

938030071

VENDING MARTINEZ, S.L.

938036316

JORALFRAN GRUP, S.L.

938068480

VENDING PONS, S.L.U.

935155910

MONTAJES ULUSA, S.L.

938025120

600433095

MOTOMORFOSI 938041261

ARTS GRÀFIQUES

ODENAUTO 938054111

ABZAC IBERICA, S.L.

937794770

ODEXAN DE APLICACIONES, S.L.

938042617

ARGA S.L. INDUSTRIES GRÀFIQUES

938094013

PNEUMÀTICS VILANOVA

938063082

ART GRAF, S.L.

938030132

RAMON SOLSONA, S.L.

938030087

CARTROBOX ANOIA

938053450

RECANVIS XASARO HIJOS, S.L.

TRANSPORTS

ETIQUETES ANOIA, S.L.L.

938045603

REMM GUITART, S.L.

INSERMA ANOIA SL

PALETS ARIZA

FELIP UNIGRÀFIC, S.L.

TRANSFORMACIONS METÀL.LIQUES BOSCH, S.L.

TRANSPORTS HERNANDEZ

GRAFIQUES LAMOLLA, S.L.

TALLERES PRATISA, S.L.

YOCALO, SLU

GRÀFIQUES LLUC

AGRO ORGA S.A.

MAIL BOXES ETC ANOIA

GRÀFIQUES VILANOVA, S.L.

AFIMASTER TRES, S.L. DINOXFER 2014, S.L. SERRALLERIA BRUNET, S.L. NETEJA

ALTRES SERVEIS GRECAR IDEA, S.L.

938051061 938035202 938051214 938040967

RODI 938030182 ROSICH MOTORS, S.L.

938033650

SARAUTO 938033000 SERVEI DIESEL SANCHEZ

GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL SPAIN, S.A. 938017337

SERVISIMÓ IGUALADA, S.L.

IBERPACK ANOIA, S.L

STERN MOTOR, SL

938010919

937713979 938032708

938044453 938052117 660492020

TALLERS MARCEL CLARAMUNT

938030179

INDUSTRIAS GRÁFICAS DEL ENVASE ANOIA, S.L. 938040053

TALLERS MONTOLIU, S.L.

938060479

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL PACKAGING, S.L. 938067690

TALLERS QUERALTÓ, S.L.

938035366

INDUSTRIAS FERRER HERMANOS, S.A.

938086004

memòria 2018

memòria 2018 RELACIÓ DE SOCIS

-P60-

JP GROUP

AGRO-COMERCIAL CLARAMUNT, S.L.

-P61RELACIÓ DE SOCIS

AGROALIMENTARI

NOUS SOCIS


LINGERIE APPAREL IBERICA S.L.

938045355

AMIDA 4 ENGINYERIA

938053369

MARNIX VANHECKE, S.L.

977880921

ARKUS PROJECTES D'ARQUITECTURA I ENGINYERIA 938698154

TURBO DIESEL INJECCIÓ, S.L.

938060428

MATEX IBERICA, S.L.

937719075

ECOPIME PROJECTS, S.L.

NUDATEX REYES, S.L.

650856814

ENGINYERIA LLIRO & ASSOCIATS, S.L.

TEX51, S.L.

938017294

EPS ENGINYERIA

CERÀMICA

938037328

CARPINTERIA METALICA ANTONIO LOPEZ

938036496

938066196

CENGA 2000, S.L.

938050623

938032271

CRISTALLERIA CARLOS

938037924 938053327

TEXTIL CASTELLOLÍ, S.L.

938084128

GLOBAL ENG

938034511

CRUZ MOBEL, S.L.

CERÀMICA PIERA, S.L.

937712211

TINDA EUROPA, S.L

938041393

INPREPER, S.L.

938017768

DECOEXPO, S.L.

938011980

938096824

LEANCAT 645432257

FERNANDEZ SANGLAS, S.L.

938052794

CERÀMIQUES CALAF, S.A.

938698250

TRITALL, S.L.

DISCOM GRUP

938078174

TUGA WEAR

NVISION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, S.L.

938041535

FUSTERIA CASTILLA, S.L.

938012953

EQUIPCERAMIC, S.A.

938070717

ULTRAMAGIC, S.A.

938042202

PREFORTEC, S.L.

686196918

FUSTERIA INDUSTRIAL DE L'ANOIA, S.L.

938053049

HORNOS PLAMASSO

937728710

USCITEX, S.L.

938060388

TERIC ANOIA

636576931

FUSTES CLOSA, S.A.

938060600

VIP SOFAS

938040047

ABACUS COOPERATIVA

memòria 2018

ALUGOM, S.C.P.

931737013

937710157

COMERÇ

RELACIÓ DE SOCIS

FUSTA, MOBLES I ALUMINIS

CERAMICA ELIAS, S.A.

-P62-

938036833

938017156

932178166

CONSTRUCCIÓ

ENTITATS I GREMIS AGRO IGUALADA

938030917

ALFIL.BE 937495023

BOBILA JOSEP AGUILERA BORRULL

938086156

CLIC FOTOGRAFIA

931313564

CAMÍ DE PONTILS, S.L.

670807939

AGRUPACIÓ EMPRESARIAL DE LA FUSTA IGUALADA-ANOIA 938035131

COMERCIAL J.A.N.

937728127

CATALONIA UNIC, S.L.

938056060

AGRUPACIÓ TÈXTIL FAGEPI

COL.LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE MANRESA 938725762

FLOR-ALBA 938031720

CHADI 2004 S.L.

642587636

FRANQUESA 938052646

CONSTRUCCIONS ROMEU, S.A.

938055764

ICLIP 637594577

FRABEL, S.C.P

938048078

LLIBRERIA AQUALATA,S.L

938051029

GAP ASSOCIATS

938041382

LLIBRERIA PONENT

938050529

GRES DE L’ANOIA, S.L.

938060072

PINTURES PLANELL, S.A.

938050625

INSTOP CATALUNYA, S.L.

938039576

GREMI D'ELECTRICISTES

LAURA MARCÉ TERMES

938050376

TIC ANOIA

PINTUREX, C.L.

931160181

RECSTORES 647624586

LLUIS SORIANO DISSENY D’INTERIORS

938017797

TECNOCOLOR TT TELECOMUNICACIONS, S.L.

MARBRES I DERIVATS ALONSO, S.L.

938033676

938050854

MATERIALES CONSTRUCCION Y DECORACIÓN PARDO, S.L. 938011135

COMUNICACIÓ I DISSENY ANOIADIARI 609394628

MATERIALS CONSTRUCCIÓ J. E. MAGRIÑÀ, S.L.

938013634

ÀREA ESTUDI DE PUBLICITAT, S.L.

938045556

MIQUEL GABARRÓ DEL CURA

938045555

CANAL TARONJA ANOIA

938754052

MOIX SERVEIS I OBRES, S.L

938052934

CDNET 938017500

NOU ACTIS, S.L.

938031396

CONCEPTE GRÀFIC

938040441

PERE VILARRUBIAS ARQUITECTE TÈCNIC

639982003

COSANTEX PRODUCTES PUBLICITARIS

938053251

PINTURA I DECORACIÓ MANEL VEGA, S.L.

938087035

DD DISSENY GRÀFIC

938047170

PLANELL, S.A.

938698750

EL SAFAREIG

938067290

PREDECAT 937728787

ENTREPARENTESIS 652795653

SATEC LABORATORI D’ASSAIGS PER A LA CONSTRUCCIÓ SL

IMMA JUBERT PROTOCOL I COMUNICACIÓ

938033248

938060362

INFOANOIA.CAT 616193813

SUMEX 938036049

KOOK ESTRATÈGIES DE COMUNICACIÓ DE MARCA 644403346

LA TETERA TARONJA

938047183

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

LA VEU DE L’ANOIA

938042451

ALMAZAN ROIG INSTAL·LACIONS

938031149

L’ENLLAÇ DELS ANOIENCS, S.L.

938055542

ASBERT - BIOCOOL

938045251

LIDERA COMUNICACIÓ , S.C.P

659962800

MARC SENSERRICH CAMPOY

661755468

COMERCIAL PRODUCTES D'INSTAL.LACIONS GTECNICS, SL 938088402

MG COMUNICACIÓ

938041502

NYTT STUDIO

938037610

CONFECCIÓ I TÈXTIL CASBU, S.L.

938046309

CONFECCIONES DYNEKE

937789083

CONFECCIONS KITTEL, S.L.

938013567

CORPORACIÓN EMPRESARIAL VALLS, S.A.

938051562

DAMASCOTEX, S.L.

938053511

GAVI PUNT, S.L.

938034902

GÉNEROS DE PUNTO MAVE, S.L.

938050171

IL MONDO DEL BAMBINO

938019097

JOSEPA MORERA DALMAU

938052700

938032993

FIRA D'IGUALADA

938040102

GREMI DE BLANQUERS D'IGUALADA

938068595

GREMI DE CONSTRUCTORS I PROMOTORS COMARCA ANOIA 938052292 938045607

ESPORT I OCI CAMINS DE VENT

629385757

CIRCUIT PARCMOTOR

935166161

GAMPER SPORTS

615433323

GLOBUS KON-TIKI

935156060

INFINIT 938043883 KARTING PARCMOTOR CASTELLOLI

931018919

LAMINAR AIR, S.L.

659233869

OCI SPORT SERVEIS ESPORTIUS, S.L.

938088091

ÒDENA VILLAGE

649992255

SOLO RAIDS, S.L.

938046789

UNICOOP CULTURAL, S.C.C.L

938050075

938052154

LUIS CHUECOS RUIZ

938040543

M. ARRUÉ, S.L

938036868

MADERAS GIRALT, S.L.

938698393

MOBELCAN 2004, S.L.

938047295

MOBLES OLLÉ, S.L.U.

938030993

MONTAGGIO, S.L.

938087392

PERMOR, S.L.

938010785

PLUS MAQUINÀRIA I TECNOLOGIA PER A LA FUSTA, SLU 938050309 VITERMIK, S.L.L.

938032965

HOSTALERIA CAN BONASTRE WINE RESORT, S.L.

937726167

GRUP JARDI 2008, S.L.

938049164

HOTEL AMÈRICA

938031000

HOTEL BAYONA

938092011

HOTEL BRUC, S.L. HOTEL ROBERT

937710061 938086000

L'ENVELAT 902161014 MOLÍ BLANC HOTEL

938019179

MONTSERRAT HOTEL & TRAINING CENTER

937770125

RESTAURANT CARPI

938044413

RESTAURANT EL JARDÍ DE L'ANOIA

938031864

RESTAURANT SCORPIA

938060555

RESTAURANT SOMIATRUITES

938036626

IMATGE I SO

ETT ADECCO TT, S.A.

INTERMIDA, S.C.P.

938041011

EUROFIRMS ETT, S.L.U

938052495

GCT PLUS ETT, S.L.

935155700

IMAN TEMPORING ETT, S.L.

932206469

ACUSTIC ANOIA S.L

628493549

BOXCOM 938044803 CYMATIC 938053868 GRUP RÀDIO SALA

931164019 937718079

MEDITEMPUS ETT, S.A.

936550970

MEGAFONIAS VALLBONA, S.L. (INAC)

938044985 938049278

MEDI AMBIENT

ELECTRO STOCKS ANOIA

936036688

PUNT DE TREBALL ETT, S.L.

ELECTRÒNICA BLAYA

938053094

RANDSTAD EMPLEO ETT

ELECTRONICA PEÑA

938035446

AMBIENS S.L.

ELM, S.L.

938031794

FORMACIÓ

ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.

938047131

GUERIN S.A.U.

938054893

ACADÈMIA IGUALADA

CENTRE DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL, S.L.

902198957

650757898

CEINA 938050094

CESPA GR, S.A.

937756880

ILUMINACIONES ICNOLUX, S.L.

938031494

ENGLISH & TEA

606098296

938053229

ESCOLA PIA

938032700

INSTAL·LACIONS ALPUENTE

938055651

FAST ENGINYERIA, S.L.

INSTAL·LACIONS PARERA, S.L

938976069

I.E.S. MILÀ I FONTANALS

938055750

938012601

NEW YORK INSTITUTE

670389860

INCELMAQ, S.L.

938087171

INSMAGAS, S.L.

SERVEIS ELECTRICS, S.A.

SATI FORMACIÓ

ENGINYERIA

THE ENGLISH CENTRE

AEIO ENGINYERS, S.L.

935159495

ALBAREDA ENGINYERIA

938032584

931160366

937714337 938044554

938045704

ECOSTUDI SIMA, S.L.P

637437234

ENTROPY CARE SYSTEMS, S.L.

669293545

INGENIERÍA Y TRATAMIENTO DE VALORIZACIÓN, S.L. 932058100 LLORENS ISBERT, S.L.

938048870

PEFRAC RECICLA S.L.

938048026

RECUPERACIÓN MORAGREGA, S.L.

937760534

TECFORM GLOBAL

600926737

TOT RESIDUS INDUSTRIALS, S.L.

938017565

memòria 2018

938053969

TRIRE, S.L.

-P63RELACIÓ DE SOCIS

TOT FRENS, S.L.


TRANSPAL 937727214

PRECISIÓ MECÀNICA SALMA, S.A.

938070612

INDUSTRIES DESTEN, S.L.

938030178

ORTOPEDIA CASES

938041202

RECTIFICADORA J.S., S.L.

938054584

JOAN VALLÈS SORIANO

938037311

VALLS ÒPTICS

938036798

RELACIÓ DE SOCIS

-P64-

935159717

938052434

RIVISA I.C.M., S.A.

938437834

PLÀSTIC I QUÍMIC

AFIMASTER TRES, S.L.

937727638

ROFEICA ENERGIA, S.A.

938086299

4040 NATURAL COSMETICS S.L.

SERVEIS IMMOBILIARIS ADEQUA REIM

932405525

AGRO ORGA S.A.

977880123

SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A.

938058708

ABC LEATHER, S.L.

938039635

CIUTAT IMMOBILIÀRIA

938070666

AINOXDER, S.L.

938087076

SERRALLERIA BRUNET, S.L.

938030827

APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A.

902930503

FINCAS IGUALADA, S.L.

938052001

ALVA CONNECTORS

938013053

SERVIMASTER 2000, S.L.

938060390

BIODERIVADOS PROTEICOS, S.L.

938047905

FINQUES ANOIA

938055522

ANOIA CARRETILLES

938051059

SNOP ESTAMPACIÓN, S.A.

938086437

CETEC PRODUCTS, S.L.

938066814

FINQUES BADIA

938050110

ARCAS OLLÉ, S.L.

938050500

SOFAMEL, S.L.

938087980

COMATEC-ISMAR, S.L.

937728630

FINQUES GAUDÍ

938034632

AUTOMATISMES ARAIPIASA, S.L.

938054849

SOIMER TELECOMUNICACIONS, S.L

938068661

COMERCIAL BLAUTEC, S.L.

938052447

FINQUES M PARERA, S.L.U.

938032626

BELTEC CONVEYOR SOLUTIONS

938052002

SOLUCIONS MECÀNIQUES, S.L.L.

938052758

COMERCIAL GODÓ, S.L.

938033554

FINQUES MONTBUI

938032928

CALDERERIA BOLARÍN CARDUS, S.L.

938087701

STEGOTRONIC, S.A.

938066026

DIPROMAT, S.L.

938054307

FINQUES RAMBLES

938034340

CALDERERIA DAYMA, S.L.

938046407

SYSTEM FLUIDS ANOIA, S.L.

938042552

DISMOL MASQUEFA S.L.

937728888

FINQUES SASI

938048171

CAROL AUTOMATISMES IGUALADA, S.A.

938017370

TALLER FERRER COMAS, S.L.

938086181

JOGAPLAST S.L

938680840

FINQUES SUBIRANA, S.L.U.

938041661

CERRAJERIA G. ACOSTA, S.L.

937726585

TALLER INDUSTRIAL MARTINEZ

938068843

LEATHER QUÍMICA, SLU

977606857

FINQUES VALLBONA

938013155

CIMELSA, S.L.

938036752

TALLERES CARRIQUE, S.A.

937719000

NELKEN 938035516

FINQUES VICTORIA, S.L.

938019137

COMERCIAL PERALBA, S.A.

938054995

TALLERES PRATISA, S.L.

937725617

NIQUELADOS BESTREU

937726274

GUASCH CAPELLADES, S.L.

938011772

938035661

INVERSIONS IMMOBILIÀRIES COMPANYS I PIQUÉ, S.A. 938051400

937794311

CONECTA-2 935991553

TALLERS BASCOMPTE, S.L.

938698245

PLASTNET ANOIA, S.L.

CONSTRUCCIONES MECÀNICAS TECNOPEL, S.L. 938044052

TALLERS DOMINGO

626829898

PREMA, S.A.

938012951

LA RENDA URBANA

938030586

CONSTRUCCIONS METÀL.LIQUES ESTMART, S.L. 938050964

TALLERS SOTERAS, S.L.

938010205

PRODUCTOS AGRÍCOLAS MACASA, S.L.

938031966

PROARC MEDITERRANIA, S.L.

937726740

COPASA 938086380

TALLERS VILARRUBIAS, S.L.

938080152

PROQUIP, S.A.

938060464

SERVEIS IMMOBILIARIS GEMMA POLA

639531413

CRISTOBAL TERRON

938031295

TASIAS, S.A.

938087757

QUIMIANOIA, S.L.

938033554

DICOR-ISM, S.L.

938011660

TRANSFORMACIONS METÀL.LIQUES BOSCH, S.L. 936634175

QUIMSER, S.A.

938032688

SERVEIS PROFESSIONALS

DIDAKA PROJECTES, S.L.U.

937760056

TRANSFORMATS METAL.LICS MIBEC, S.L.

REPRECS, S.L.

938046840

ALEX JULIEN SERVEIS ASSESSORAMENT I GESTIÓ, S.L.

DINOXFER 2014, S.L.

629729381

TREVI TALLERS MECÀNICS, S.L.

938060220

ROBINSON VENTURES, S.L.

938048030

ANOIA DE SERVEIS, S.L.

EACI SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

938087180

TROQUELS BRESCÓ, S.L.

938060855

SIMAR, S.A.

938036100

APONS LABORAL,FISCAL COMPTABLE

615392438

EXTRACTION FUTURE, S.L.

938067200

TROYMAK, S.L.

937727250

SMRC AUTOMOTIVE INTERIORS SPAIN, S.L.

938048093

ÀREA DE SERVEIS GONZALEZ VALLS, S.L.

938067109

FERRETERIA RIERA, S.L.

938698327

VIKAR GROUP

938043387

TEXCUR FASHION AND LEATHER PRODUCTS

938067570

ASSESSORIA IGUALADINA DE GESTIO, S.L.

938045455

FILTEXT 98, S.C.C.L.

937762395

WITTMANN BATTENFELD SPAIN, S.L.

938087860

WATEROLOGIES, S.L.

938040070

ASSESSORS D'EMPRESA ENRICH, S.L.

938041223

GABARRÓ, S.A.

932013000

XAUS TALLER MECÀNIC, S.L.

GRUES SUAREZ I SOLER, S.A.

938030674

HINEUTRA, S.L.

938066364

IMEC SYSTEM, S.L.

937727941

937761407

937719165

NETEJA NITIDUS NETEJA

PREVENCIÓ DE RISCOS I SEGURETAT

938041417 938010209

CENTRE DE GESTIÓ DE MONTBUI, S.L.

938040051

CERCLE JURÍDIC ADVOCATS, S.C.P.

932503204

AQUASOS SERVEIS INTEGRALS, SL

938066523

CEREZO & COTS ADVOCATS, S.L.

938049129

938067139

CARDIAC FUTURE IDEA, S.L.

937681883

CLARAMUNT & CIA, ADVOCATS

938046100

INDÚSTRIES DEL MECANITZAT J. GASSÓ S.L

938044435

CENTRO DE LIMPIEZAS IGUALADA, S.L.

938035499

INTEGRAL DE PREVENCIÓ DE RISCOS, S.L.

938049525

CONSULTORIA ASSESSORIA SALAS, S.L.U.

938976006

INNOVACIONES EN VARILLA, S.L.

938034751

NETEGES I ABRILLANTATS ORIOL, S.L.

938036466

PREVENACTIVA, S.L.U.

938047391

DESPATX ASSESSORS I ADVOCATS

938053939

INOXFIL, S.A.

938018223

TECNODEMO 931434915

PREVINT 938066132

DONACCES 2014, S.L.

605075377

INSERMA ANOIA SL

938087117

PREVINTEGRAL, S.L.

EDMON'S ASSESSORS, S.L.

938044499

973184128

INSTAFEL, S.L.

938034623

PAPER I CARTRÓ

SEIMA SEGURETAT, S.L.

938046800

EDO GESTIÓ, S.L..

938698082

INTECO ANOIA, S.L.

938051348

DORSAN FILTRACIÓN, S.L

938042475

STAR FOC ANOIA, S.L.

938053592

ENRICH i ORGUÉ, S.L.

938033462

KOMPE ELEVACIÓ, S.L.U.

938043476

INDUSTRIAL BOROBIL, S.A.

943696004

TECNO SEGURETAT ANOIA, S.L.

938035229

EUROPEAN MARKET'S, S.L

938032585

LABORATORIO TÉCNICO CERÁMICO, S.L.

938034868

J. VILASECA, S.A.

MANTENIMENT FELIP CONDE, S.L.

938086679

KERTAS PACKAGING, S.L.

MANTENIMENT LOPERA, S.L.

938088066

938011510

938041693

SALUT I ESTÈTICA

FEEDBACKGROUND, S.L.

646025159

FER GESTIONS

938070504

MB PAPELES ESPECIALES, S.A.

938087100

ARAL CENTRE AUDITIU

938030590

FINANCES PIME

902121221

MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.

932906100

ASSISTENCIAL ANOIA, S.A.

938052525

FRANCESC TORRAS I ENRICH

MATRINOX, S.L.

937761752

ONDULADOS CARME, S.A.

938080430

MECÀNIQUES CANELA, S.L.

937789655

ORPÍ MANIPULAT, S.L.

MECANITZATS ZAMEC, S.L.

938031304

METALÚRGICA BUSQUET, S.L.

938698020

METU SYSTEM IBERICA, S.A.

938690749

NOVA MEVIR, S.L.

938030649 931160874

MANUFACTURAS Y TRANSFORMADOS AB, S.L.

OPERBER SITALU GROUP, S.L.

629711915 938051892

ATENCIÓ FAMILIAR ANOIA, S.L.

938041094

GAESA, S.L.

938054174

938080121

CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA

938075500

GESCONOVA, S.L.

938061922

PAPERS CATALUNYA, S.A.

938113520

CONSORCI SOCIOSANITARI D'IGUALADA

938045515

GESGAR, S.L.

PERE VALLS, S.A.

938995176

CREA PSICOLOGIA I PSICOTERAPIA

656437193

GESTIÓ RAMBLA 2

938068474

PROMOTORA DE EMBALAJES, S.L.

938037912

DENTAL IGUALADA

GESTORIA FÀBREGAS

938034004

SINORCELL, S.L.

943666283

FARMÀCIA ANTON JUVÉ SANTACANA

938037458

GESTORIA GALTÉS, S.L.

938030437

SUBLIPRINT, S.A.

938042011

FARMACIA Mª ROSA SINGLA VILANOVA

938033874

GPS ORIENTACIÓ EMPRESARIAL

619767981

938032650

GRUP CARLES GESTIÓ I PROJECTES, S.L.

938017220

937371717

938042611

938047946

TEFISA 937706060

FUNDACIÓ SANITÀRIA SANT JOSEP

PLANXISTERIA GELABERT, S.L.

938032198

TERRANOVA PAPERS, S.A.

938087100

HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, S.L.

938031268

GRUPO CONSTANT

937752156

PLANXISTERIA MAG

938045095

UNION INDUSTRIAL PAPELERA, S.A.

938086262

INSTITUT D'ESTÈTICA YVETTE PONS

938046202

IGUALADINA DE SERVICIOS, S.L.

938033812

PLANXISTERIA PLA, S.L.

938051673

938050404

INTAM

609531754

938045812

PELL

MIPS FUNDACIÓ PRIVADA

PLATING BRAP, S.A.

MÚTUA IGUALADINA

938032796

J. REGORDOSA GESTIÓ RR.HH.

938048815

938053412

CURTIDOS BADIA, S.A.U.

938054250

NARAYANA TERAPIES

690164162

J.M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.

938045262

938088099

EUGENIO GABARRÓ, S.L.

938033852

ÒPTICA TORELLÓ

938034789

KOALA FINANCIAL, S.L.

931387204

PHOENIX GROUP INTEGRAL INDUSTRY, S.L.

POOLBIKING BARCELONA POST-VENDA CARRERAS, S.A.

memòria 2018

REVISIONES Y MONTAJES S.L. (REVIMON)

ABINA, S.L.

-P65RELACIÓ DE SOCIS

memòria 2018

METALL


MARC FERNANDEZ PLAZA

620971476

GIBERT i GIBERT, S.L.

938017446

NEW FOCUS MANAGEMENT

630035530

MAIL BOXES ETC ANOIA

938034406

NOROC CONSULTING, S.L.

938062369

MESTRANS, S.L.

938055577

NOTARIA RAMENTOL

938235224

MONTFERRI i GERMANS, S.L.

938010359

NOTARIS D'IGUALADA

938047550

MRW 933800044

PLATAS & ASSOCIATS, S.L.

938055557

PALETS ARIZA

PMP ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.

938045403

S.A. MASATS TRANSPORTS GENERALS

938041213 609478219

POCH i RUANA ASSOCIATS, S.L.

938051551

TAXIS IGUALADA

POCH&ABOGADOS ASOCIADOS, SLP

938042061

TDMA 938043381

PROMOVI PROJECTS, S.L.

648182941

TRANS VISA EXPRES, S.L.

SAF GESTIÓ EMPRESARIAL.CAT

938068474

938050755

TENIGRAM,S.L 938041796

TRANSPORTS BERNADET

938010008

TRISTANY I TRULL, S.L

938054781

TRANSPORTS BLAYA I FILLS, S.L.

938032554

VICTOR OLIVAN CANUDAS

938054544

TRANSPORTS GEBRE, S.L.

938698374

WEYLAND 655919129

TRANSPORTS GRAELLS, S.C.C.L.

609889501

TRANSPORTS HERNANDEZ

938088081

TRANSPORTS PERE VENTURA PALET, S.L.

938080002

AIGUA DE RIGAT, S.A.

938031483

TRANSPORTS VAQUÉ, S.L.

938080065

AIGÜES ARTÉS, S.L.

938053839

YOCALO, SLU

BONAREA ODENA

633015573

memòria 2018

ESTACIÓ DE SERVEI EL BRUCH, S.A.

RELACIÓ DE SOCIS

938031331

TRANSPORTES FAGAMAR, S.L.

SUBMINISTRAMENTS I CARBURANTS

-P66-

938017259

937710472

937727601

ALTRES SERVEIS

ESTACIÓ DE SERVEI LA PANADELLA, S.A.

938092038

GRECAR IDEA, S.L.

GASOILS CARRERAS DE PIERA, S.L.

937788208

FUNERARIA ANOIA, S.L.

938031114

PETROMIRALLES, S.L.

938080086

TALLER ÀURIA, S.C.C.L.

938017438

SOTO BALLESTEROS, S.L.

938050387

UCG UNIÓ COMERCIAL DE GASOILS

938051716

TIC ATLANTIC DEVICES

938040702

BCNLEADS 646095231 BUTTON TECHNOLOGIES, S.L.

938044403

CATALUNYA IMPULS, SLU

937762548

ENGIMÀTICA 931870417 ENGINYERIA DE SOFTWARE, S.A.

938055051

EXPOCOMPUTER, S.A.

938044811

FILNET SERVEIS I COMUNICACIONS, S.L. IGUANA COMUNICACIONS S.L.

938017125 938035509

INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS DE L’ANOIA, S.L. 615689535 INTAREX, S.L.

938053767

INTESIS SOFTWARE, S.L.U.

938047134

JM SISTEMES DE CONTROL, S.C.P.

938042521

MPM SOFTWARE, S.L.

938053993

REINPE BAIX LLOBREGAT, S.L SAI COMPUTERS, S.L. SEMAT DATA, S.L. SIMAGI (SOLUCIONS INFORMÀTIQUES)

937735151 938040901 973501112 938041069

SINIGUAL 938050484 SISTIC ANOIA, S.L SOLUTIONS TRILOGI, S.L. SUBMINISTRAMENTS ROMEU, S.L.

938053225 931842974 938050608

TRUNKSIP TELECOMUNICACIONS

931988417

UBIQUAT TECHNOLOGIES, S.L

938036914

XDUC.COM 938054347

TRANSPORTS ALANCAR EXPRESS/PALIBEX BARCELONA

938041312

ARAUJO TRANSPORTS I LOGISTICA, S.L.U.

938051647

ENVIALIA

938019015

GERMANS CORBALAN & ALVAREZ, S.L

938052233

938047430


www.uea.cat

Profile for UEAnoia

Memòria UEA 2018  

Memòria UEA 2018  

Profile for ueanoia
Advertisement