Memòria UEA 2017

Page 1

COMPROMÍS EMPRESARIAL ECONÒMIC I SOCIAL AMB EL TERRITORI


UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

-P02memòria 2017


Compromís

Unió Empresarial de l’Anoia

empresarial

Ctra. Manresa, 131 08700 Igualada, Barcelona Tel. 93 805 22 92 Fax 93 804 60 55

amb el territori

www.uea.cat uea@uea.cat

econòmic i social


Memòria UEA 2017 EDITA: Unió Empresarial de l’Anoia Ctra. Manresa, 131 I 08700 Igualada, Barcelona I Tel. 93 805 22 92 - Fax 93 804 60 55 I www.uea.cat I uea@uea.cat DIRECCIÓ, COORDINACIÓ I REDACCIÓ: Unió Empresarial de l’Anoia DIRECCIÓ D’ART: Concepte Gràfic I disseny@conceptegrafic.com MAQUETACIÓ: Concepte Gràfic I Calafell, 25 I 08700 Igualada, Barcelona I Tel./Fax 93 804 04 41 I www.conceptegrafic.com IMPRESSIÓ: Gràfiques Vilanova I Carrer Merlet, 22 I 08700 Igualada, Barcelona I Tel.93 804 09 67 I www.grafiquesvilanova.com DIPÒSIT LEGAL: B 7419-2017 Queda prohibida la reproducció total o parcial per qualsevol mitjà sense l’autorització expressa de l’autor.


Qui som

06 -

Presentació

08 -

Missió, visió i valors de l’entitat

09 -

Òrgans de govern

10 -

Codi ètic

13 -

Comissions de treball

14 -

Dinamització de sectors

18 -

Sopar UEA

24 -

Fòrum Empresarial de l’Anoia

26 -

Nous fòrums empresarials

28 -

Projectes per a l’ocupació

30 -

Conferències i tallers

33 -

Assemblea General ordinària UEA

37 -

Reunions estratègiques i de desenvolupament

38 -

Formació

40 -

Comunicació i premsa

41 -

Acords i convenis

44 -

Gremis i entitats associades/afiliació

46 -

Col·laboració público privada

47 -

Serveis als socis

48 -

Relació de socis

50 -

-P05SUMARI

memòria 2017

SUMARI


QUI SOM

La Unió Empresarial de l’Anoia, constituïda el 1982, és una associació empresarial, sense ànim de lucre i de lliure afiliació que agrupa gremis i empreses pertanyents a diferents sectors econòmics de l’Anoia i comarques veïnes. Els objectius fonamentals de l’entitat són: • Representar els interessos empresarials dels seus integrants. • Facilitar a les empreses les eines i habilitats per créixer, adaptar-se al mercat i ser més competitives, amb responsabilitat i valors socials. • Fomentar l’activitat econòmica i el teixit empresarial del nostre territori, ajudant a crear ocupació i prosperitat actual i futura. Atesa la seva alta representativitat i la qualitat de les accions desenvolupades, la UEA s’ha convertit en una entitat de referència en l’àmbit de les associacions empresarials territorials del

memòria 2017

nostre país.

UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

-P06-

Aquests objectius es tradueixen en un ampli ventall d’accions que l’equip de la UEA programa anualment amb la finalitat de contribuir en la millora de la competitivitat i desenvolupament empresarial: · Cursos de formació contínua, a mida, i de nivell directiu · Conferències i seminaris de temàtica especialitzada · Condicions preferencials en serveis i proveïdors · Assessorament personalitzat · Borsa de treball La UEA és també un espai de trobada empresarial que pretén afavorir l’intercanvi d’experiències i la interrelació entre empreses. Els elements més representatius de la nostra associació són: · Jornades que volen potenciar la relació entre empreses · UEA Magazine: revista quatrimestral, premiada com a millor revista associativa espanyola. · Espai Empresa: espai radiofònic de temàtica empresarial i emissió setmanal a Ràdio Igualada · Sopar UEA: tradicional sopar anual de l’entitat, i escenari de l’entrega dels premis UEA. · Taules sectorials · Comissions i taules de treball A més d’atendre les necessitats empresarials, la UEA està directament implicada en la promoció i reactivació econòmica de l’Anoia, participant en polítiques actives de les diferents administracions públiques, i també impulsant projectes propis. A la nostra web www.uea.cat trobareu amb més detall cadascun dels nostres serveis i activitats.


Los objetivos fundamentales de la entidad son: • Representar los intereses empresariales de sus integrantes. • Facilitar a las empresas los instrumentos y habilidades para crecer y adaptarse al mercado y ser más competitivas, con responsabilidad y valores sociales. • Fomentar la actividad económica y el tejido empresarial de nuestro territorio, ayudando a crear ocupación y prosperidad actual y futura. Estos objetivos se traducen en un amplio conjunto de acciones que el equipo de la UEA programa anualmente con la finalidad de contribuir a la mejora de la competitividad y el desarrollo empresarial: · Cursos de formación continua, a medida, y de nivel directivo. · Conferencias y seminarios de temática especializada. · Condiciones especialmente favorables derivadas de convenios con diferentes proveedores. · Asesoramiento personalizado. · Bolsa de trabajo. La UEA es también un espacio de encuentro empresarial donde se pretende favorecer el intercambio de experiencias y la interrelación entre empresas tanto en el ámbito local como exterior. Los elementos más representativos de nuestra asociación son: · Jornadas que potencian la cooperación y la relación entre empresas · UEA Magazine: revista trimestral premiada como mejor revista asociativa española. · Espai Empresa: espacio radiofónico de temática empresarial y emisión semanal en Radio Igualada. · Sopar UEA: La tradicional cena anual de la entidad, innovadora en cada una de sus ediciones y escenario de la entrega de los premios UEA. · Mesas sectoriales · Comisiones y grupos de trabajo Además de atender las necesidades empresariales, la UEA está directamente implicada en la promoción y reactivación económica de la comarca de la Anoia, ya sea participando en políticas activas de las diferentes administraciones públicas, o impulsando proyectos propios, la reactivación industrial es también uno de nuestros objetivos prioritarios. Les invitamos a conocernos y a visitar nuestra web www.uea.cat donde podrán ver con mayor detalle cada uno de nuestros servicios y actividades.

ABOUT US

Founded in 1982, the Unión Empresarial de l’Anoia is a voluntary, non profit multi-sector Business Association made up of companies, associations and trade guilds. It is located in the region of “L’ Anoia” (Barcelona, Spain)..

Main aims of the organization • Our main aims are to represent, defend and promote the economic, social and cultural interests of our associates. • Provide the elements for expand the companies. Various activities are planned annually by the UEA team in order to improve the competitiveness and business development of our associates: · Training, both continual and occupational. · Conferences and workshops on specific topics. · Special conditions negotiated with our suppliers. · Personalised advice. · Job board. The UEA is also a meeting place where networking experiences not only between local but also foreign companies are facilitated. Some of the most representative items of our Association are: · Networking meetings between companies · “UEA Magazine” : Quarterly magazine which was recently recognized as the best Spanish business association publication. · “Espai Empresa” : A business space on the local Radio Igualada station. · “Sopar UEA”: The traditional annual dinner of the UEA, always innovative and the scene for the presentation of the UEA prizes. Apart from dealing with business needs, the UEA is directly involved in the promotion and economic revival of the area of the Anoia, be it by participating in political activities with local public bodies, promoting our own projects or industrial revival. We invite you to visit our web www.uea.cat and to contact us. We will be pleased to inform you about our different services and activities.

memòria 2017

Constituida en 1982, la Unión Empresarial de l’Anoia es una asociación empresarial de afiliación voluntaria y carácter multisectorial integrada por diferentes empresas, gremios y asociaciones. Su ámbito de actuación se centra en la comarca de la Anoia (Barcelona) y comarcas limítrofes.

-P07QUI SOM

QUIENES SOMOS


PRESENTACIÓ El 2017 ha estat un any en el que hem

i la taula de la Gestió de persones, orientada

continuat la nostra tasca d’aproximació a

a la gestió del talent des del punt de vista

la realitat econòmica de la comarca per així

de la captació, generació i manteniment del

aportar més valor a totes les accions que

talent a les nostres empreses.

des de la UEA desenvolupem.

memòria 2017

Un any més vam celebrar el Sopar Empresa-

PRESENTACIÓ

-P08-

L’any el vam començar amb un esdeve-

rial, un dels actes més especials i destacats

niment amb el que vam omplir l’Ateneu

per a la nostra entitat. Un esdeveniment en

Igualadí d’empresaris, agents socio polítics

què el compromís del soci es concreta amb

i econòmics, i també de ciutadans anònims,

una assistència massiva que dona credibili-

per presentar les conclusions de l’estudi

tat al lobby que és la UEA i al seu missatge

“Empresa i Progrés”. Un document basat en

a la societat i a les administracions. En

el contingut dels diversos fòrums que vam

aquesta XVII edició, el lema del sopar va

realitzar durant el 2016 on s’identifiquen les

ser “L’actitud d’avui, millora el demà” amb

necessitats dels empresaris i dels sectors

l’objectiu de seguir en coherència amb

econòmics de la comarca i ens ajuda a

l’estratègia de motivar als joves a seguir

marcar el full de ruta de les accions que hem

formant-se per incorporar-se als sectors

d’anar desenvolupant per tal de millorar la

industrials de la comarca. Aquest any el

situació econòmica de l’Anoia.

sopar empresarial va ser especialment re-

La fórmula dels fòrums i la col·laboració

eixit, doncs, comptant amb la presència del

entre empresaris ens demostra cada dia la

Conseller de Territori i Sostenibilitat, va ser

seva eficàcia, i el màxim exemple d’aquest

l’escenari escollit per a les administracions

encert són les taules sectorials que s’han

locals de la Conca d’Òdena per lliurar a la

anat constituint i segueixen desenvolu-

conselleria la sol·licitud, consensuada entre

pant-se. Fruit del treball d’aquestes taules,

tots els alcaldes, de la requalificació d’una

hem aconseguit alinear algunes necessitats

parcel·la de terreny de mes de 300 hectà-

de les empreses a l’oferta formativa i orga-

rees entre els municipis d’Igualada, Jorba i

nitzar formacions molt específiques per a

Òdena, per construir un polígon industrial de

diferents sectors, com el metall o el químic.

grans parcel·les.

També m’agradaria destacar com a mostra del compromís que tenen els empresaris

Col·laboració, cooperació, treball en equip,

amb aquestes taules de treball, amb l’entitat

implicació, compromís... són alguns con-

i el territori, la iniciativa que va prendre l’em-

ceptes amb els que podríem definir el 2017,

presa Dicor, del sector metal·lúrgic, en cedir

però que seguirem tenint molt presents

una màquina de control numèric a l’Institut

aquest 2018 que ara iniciem. En aquest

Milà i Fontanals per a millorar la formació.

sentit, aprofito aquestes línies per agrair a

La maduració de les taules sectorials al llarg

tothom, empreses, entitats i associacions,

del 2017 han donat pas a altres noves taules,

i també a les diverses administracions,

en aquest cas més transversals i amb una

el suport constant i la confiança que ens

gran importància estratègica. Em referei-

donen, i que ens motiva cada dia per seguir

xo a la taula de la Revolució 4.0, relativa

treballant per millorar la competitivitat de

a la progressiva integració entre l’home i

les empreses i per què l’Anoia esdevingui

la màquina, la taula d’Economia Circular,

econòmicament una comarca forta.

orientada a la valorització de residus i l’aprofitament d’aquests com a matèries primeres

Gràcies i esperem seguir comptant amb el teu

alternatives i conservació del medi ambient,

suport i confiança.

Blai Paco President Unió Empresarial de l’Anoia


MISSIÓ Representar els interessos de les empreses, facilitar-los un entorn favorable, les eines per créixer, ser més competitives i que puguin col·laborar entre elles, fomentant i promocionant l’activitat econòmica i empresarial de la comarca.

MISSION

The main UEA’s mission is to represent companies interest, as well as providing a favourable setting environment and the needed tools required for their growth moreover, making businesses, more competitive and helping the inner cooperation among them so that economy activity in the region improves.

VISIÓ

Ser l’entitat empresarial referent a la comarca de l’Anoia, aportant valor i servei a les empreses que hi treballen, comptant amb la col·laboració d’altres entitats i associacions de Catalunya.

VISION

We want to be guide model in our region as far as adding value and services to the companies that work here is concerned. From our point of view best way to achieve this is by working together with other Catalan associations and organizations.


ÒRGANS DE GOVERN La UEA està formada per diferents òrgans de govern: l’Assemblea General, òrgan sobirà de l’associació formada per tots els associats, la Junta Directiva, la Junta Executiva i el President que és qui presideix tots els òrgans. El president també compta amb un Consell Assessor per tractar i valorar temes de l’entitat i la comarca, oferint la seva visió i suport per tal de portar-los a terme.

Junta de Govern i Junta directiva

memòria 2017

President

Blai Paco

Intarex, S.L. - TIC

Tresorer

Vicepresidents

Francesc Seuba

Meritem - alimentació

Jordi Bernadet

Transports Bernadet logística/transports

Xavier Badia

President Clúster de la Pell Curtits Badia

Vocals

Secretaria General

ÒRGANS DE GOVERN

-P10-

Joan Tristany

Tristany i Trull SL - serveis/ consultoria

Joan Gabarró

President de Fagepi Gavipunt - textil

Xavier Bustos

Comercial Godó - químic

Xavier Camins

Camins Grup - serveis/ assegurances

Paula Arias Gerent UEA

Consell Assessor

Francesc Seuba

Meritem - alimentació

Joan Margets Sofamel - metall

Jordi Bernadet

Transports Bernadet logística/transports

Jordi Mercader

Grup Miquel i Costas - paper

Josep M. Torrens Petromiralles carburants

Xavier Badia

President Clúster de la Pell - Curtits Badia


Vocals Junta directiva

Antonio Egea Tex 51 - tèxtil

Jaume Catarineu

Dorsan Filtración manipulats paper

Joan Domènech

President Fira Igualada - Boxcom

Elisabet Seuba

New York Institute formació

Jordi Marcè

Finques Rambles Serveis Immobiliaris

Eva Panicello SAF Gestió Empresarial serveis/consultoria

Joan Margets Sofamel - metall

Ferran Bosque PoolBike - metall

Josep Parera

Instal.lacions Parera electricitat memòria 2017

President de TIC Anoia Ubiquat Technologies

Domingo Sánchez

Miguel A. Aceiton Predecat - construcció

Miquel Canet

Miquel Gleyal

Stephanie Marko

Xavier Carles

Taller Auria - serveis/ obres

MG Comunicació serveis/disseny gràfic

The Stikets Company TIC/etiquetació

Grup Carles - serveis/ gestoria

Paula Arias

Montse Soteras

Juan Luis de los Ríos

Pilar Moreno

Equip de Gestió

Gerència

Anna Marsal

Dinamització de sectors econòmics

Sara Holgado

Economia Circular

Gestió i atenció soci

Marta Carles Comunicació

Director estratègic de formació

Josep Pulido

Responsable Àrea de Socis

Formació i Comptabilitat

Francesca Oliver

Responsable projectes d’inserció

ÒRGANS DE GOVERN

-P11-


CODI ÈTIC

memòria 2017

El compromís social que adquireix la UEA com a entitat independent, apolítica i sense ànim de lucre queda reflectit en el codi ètic que des de l’1 de gener de 2015 regeix els principis bàsics de l’entitat que treballa per millorar el teixit empresarial del territori.

UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

-P12-


Així aquest Codi Ètic sotmet totes les perso-

Així s’assumeixen una sèrie de compromi-

nes vinculades a l’associació, càrrecs dels

sos:

òrgans directius, responsables, membres

• Confidencialitat de la informació i trame-

de comissions de treball, de sectorials, i als

sa veraç i completa de la mateixa, sempre

treballadors de l’entitat, sota uns principis

sota l’empara de la legislació vigent de

bàsics:

protecció de dades personals.

adequar la seva gestió als preceptes que estableix. • Independència de qualsevol poder públic, partit polític o agent econòmic o social, tot i mantenir una col·laboració lleial amb administracions públiques, organismes i institucions públiques i privades. • Honradesa en l’actuació desinteressada i sense ànim de lucre dels representants de l’entitat. • Lleialtat a la UEA i servei als socis per part de qualsevol representant de l’entitat, sempre amb els interessos de la UEA i dels socis per sobre dels particulars. • Imatge i reputació corporativa com un dels actius valuosos per preservar la confiança d’afiliats, empleats, proveïdors, càrrecs directius... Compromís de les persones vinculades a l’entitat de no perjudicar aquesta reputació.

titat i el compliment dels compromisos adquirits. • Respecte a les persones rebutjant qualsevol manifestació d’assetjament psicològic, moral o d’abús d’autoritat o qualsevol comportament lesiu als drets de les persones. • Condemna de la corrupció i el suborn i qualsevol pràctica no ètica procedent de qualsevol persona i/o entitat pública, privada, política o candidat a càrrec públic. • Política social i corporativa assegurant la igualtat d’oportunitats i seleccionant els treballadors i persones amb càrrecs de direcció o comandament sota els principis de mèrit, capacitat i idoneïtat de les capacitats personals i professionals. • Entorn de treball saludable, eficaç i segur, complint les normes de protecció i salut en el treball vetllant per la seguretat de proveïdors, col·laboradors i tots aquells que quedin vinculades a les activitats de l’organització. • Relació amb tercers, proveïdors i empreses col·laboradores basada en la confiança. Directius, membres de comissions i empleats queden exclosos de qualsevol procés de selecció de proveïdors. • Ús de la propietat, actius i recursos de forma responsable per part d’empleats, directius, afiliats i col·laboradors. • Règim econòmic amb exactitud i honestedat en els registres comptables.

memòria 2017

afectades pel codi a prendre decisions i

• Transparència dels representants de l’en-

-P13CODI ÈTIC

• Legalitat que condiciona a les persones


COMISSIONS DE TREBALL

memòria 2017

Inversió i captació d’Empreses

COMISSIONS DE TREBALL

-P14-

La Comissió d’Urbanisme i Mobilitat de l’Anoia (CUMA) està formada per tècnics i professionals vinculats a l’enginyeria, l’arquitectura, la mobilitat i l’urbanisme, i treballa contínuament per facilitar i proposar millores en l’àmbit de mobilitat i urbanisme a nivell de comarca.

Treballa per a la consolidació de les empreses del nostre entorn i la captació de noves inversions amb l’objectiu de millorar de forma positiva i significativa la situació socioeconòmica del nostre territori, generant activitat econòmica i ocupació.

La UEA treballa per als autònoms amb l’objectiu que els integrants que en formin part puguin intercanviar experiències, expressar propostes, fer un front comú i crear projectes conjunts. L’entitat, a part dels serveis generals que

Els membres de la comissió, com a

ofereix, posa a disposició d’aquest col·

De manera periòdica aquest grup de

empresaris, aporten el seu coneixement

lectiu la Borsa de treball UEA Freelance,

treball es reuneix per posar sobre la taula

del món empresarial a més d’oferir un

amb l’objectiu de posar en contacte

problemàtiques del territori i intentar

acompanyament en tot aquest procés.

professionals de diferents àrees (asses-

buscar solucions. Treballa temes com la

La comissió ha treballat durant tot l’any

sors, traductors, gestors de projectes,

subestació elèctrica, temes de mobilitat

realitzant visites i reunions estratègi-

enginyers, informàtics, dissenyadors, etc)

i senyalitzacions, temes d’infraestruc-

ques que serveixen per marcar les línies

amb empreses que necessitin personal

tures com el desdoblament de la c-15

de treball, sempre comptant amb la

no laboral per a la realització d’un projecte

o l’execució del tram de la b-40 entre

col·laboració de l’oficina de Captació

específic.

Masquefa i Martorell, temes d’urbanis-

d’Inversions de la Conca d’Òdena.

me com els POUMS o la rebaixa de l’IBI, temes de telecomunicacions i instal·lació de fibra òptica, situació dels polígons, entre altres.


El 2017 la Unió Empresarial de l’Anoia i el Centre Metal·lúrgic (CENTREM) han firmat un conveni de col·laboració per oferir als associats els serveis del pla de promoció internacional que ofereix el Centrem, i així ampliar els serveis d’internacionalització de la patronal empresarial anoienca. -Xerrada: Implantacions a l’exterior, aspectes clau. L’objectiu d’aquesta sessió era reflexionar i conèixer els aspectes clau a tenir en compte en un procés d’implantació a l’exterior: gestió de filials, projecte i estratègia d’ implantació, l’equip humà, riscos associats a la implantació, etc. La xerrada que es va celebrar a la UEA va anar a càrrec de Montserrat Feliu, directora de Feliu N&I SL.

que va parlar dels Serveis inclosos en el

serveis d’Internacionalització

Programa de Cupons a la Internaciona-

En aquesta xerrada els assistents van

lització amb ajut del 80% del seu cost;

conèixer diversos programes d’ajuts

Isabel Garcia, consultora especialitzada

a la internacionalització per part de

en Comerç Internacional, que va explicar

consultors especialistes, amb la finalitat

la recerca d’agents comercials o distribu-

d’iniciar o aprofundir en la internaciona-

ïdors a França i altres països de la Unió

lització de les empreses associades. La

Europea; i Marc Pericas, consultor espe-

sessió, organitzada amb la col·laboració

cialitzat en disseny i imatge corporativa,

del Centrem, va comptar amb la partici-

que es va centrar en la importància de

pació de Josep M. Campanera, Director

tenir un bon posicionament de la web als

de Promoció Internacional de Centrem,

mercats internacionals.

memòria 2017

-Xerrada: com estalviar costos en

-P15COMISSIONS DE TREBALL

La comissió té per finalitat oferir el màxim d’informació a les empreses que vulguin obrir-se a mercats estrangers, connectar amb altres companyies i emprenedors del món a través d’aliances estratègiques.


“Converses Inquietes” amb Maravillas Rojo, vicepresidenta

Workshop: Lideratge i talent en femení. El mes de maig

d´Abacus Cooperativa, i política catalana. Es va celebrar coincidint

es va celebrar aquesta sessió pràctica a càrrec de la coach i for-

amb el dia de la Dona Treballadora. Sota el títol “Dones i iniciativa

madora executiva Gemma G. Gasulla. Un grup de directives i em-

emprenedora”, Maravillas Rojo va parlar de la situació de la dona

presàries de la comarca van treballar en aquest taller valors com

en general i en el món de l’empresa en especial, afirmant que la

l’empoderament, el lideratge innovador, la confiança i la gestió.

situació ha avançat “però no de manera suficient”. Per Rojo “les quotes han ajudat, però segons ella el més important és ampliar la visibilitat i la presència de les dones en els càrrecs decisoris per arribar a tenir una participació més equitativa i així disminuir la

memòria 2017

bretxa salarial existent”.

COMISSIONS DE TREBALL

-P16-


Té per objectiu donar visibilitat i posar en valor a la dona dins el món empresarial i directiu, posicionar-la, ajudar-la, i dotar-la d’eines necessàries per créixer professionalment. El 2017 la Comissió es va marcar l’objectiu de treballar el lideratge en femení, i sobre aquest tema van girar tots els actes organitzats.

Meeting UEA Inquieta: un acte que va tancar l’any i en el que Joana Amat, co directora d’Amat Immobiliaris i presidenta

Xerrada: “Educant sense gènere als professionals del futur”, a càrrec de Cristina Sánchez Miret, Doctora en

de Fidem (Fundació Internacional de la Dona Emprenedora) va

Sociologia de la Universitat de Girona. En la xerrada es va parlar

ser la convidada d’honor. Amat va oferir la ponència “70 anys de

de la importància de transmetre als joves que en qualsevol ofici

lideratge, dificultats i reptes assolits”, una xerrada sobre lideratge,

han de ser valorats i considerats de manera igual per desenvolu-

dificultats i reptes empresarials des de la seva pròpia experiència

par la mateixa feina i gaudir de les mateixes oportunitats, tant si

personal, com a dona, i també com a professional, sobretot en

són homes com dones. En definitiva, han de ser tractades com a

el món del sector immobiliari. Segons la ponent “observació,

persones, sense distinció de gènere.

reacció, austeritat i flexibilitat” són els eixos d’un bon lideratge, i les pautes que han seguit les germanes Amat per superar els

memòria 2017

moments menys favorables i fer créixer el seu negoci.

COMISSIONS DE TREBALL

-P17-


DINAMITZACIÓ DE SECTORS

El sector del paper continua treballant colze a colze en diferents aspectes per a millorar la seva competitivitat empresarial com és la formació, la cooperació, la innovació i la seguretat.

memòria 2017

En aquest sentit, i per tractar aquests temes, es van reunir una

DINAMITZACIÓ DE SECTORS

-P18-

trentena d’empreses del sector del paper i el cartró d’arreu de Catalunya, des de l’Aldea (el Baix Ebre) i La Riba (l’Alt Camp) a Rosselló (el Segrià), o Besalú (la Garrotxa). L’objectiu d’incorporar companyies del paper d’arreu del país en aquesta

La formació i la falta de personal format va ser el tema que va

trobada de la sectorial anoienca va ser per intercanviar punts de

centrar la trobada. Per mirar de posar-hi remei, es va crear una

vista i trobar solucions a les problemàtiques comunes.

comissió específica sobre formació que ja ha començat a treballar. En la trobada també es va determinar de col·laborar amb la patronal estatal de la cel·lulosa i el paper, ASPAPEL per millorar la competitivitat de les papereres de la comarca.


El sector químic va comença l’any amb energia, portant a terme algunes de les accions que es van marcar inicialment en el seu pla de treball comú.

CONVENI PIONER AMB BOMBERS

Concretament van organitzar diverses jornades per tractar el tema de la seguretat a les empreses, i també

La Unió Empresarial de l’Anoia va signar

la formació en qüestions de legislació i normativa.

un conveni pioner amb Bombers de la

FORMACIÓ

Generalitat i la Universitat d’Igualada per millorar els protocols en matèria de

industrial i l’eficàcia dels cossos operatius

El mes de març es va celebrar juntament amb l’agència per a la competitivitat de l’em-

en cas d’una emergència.

presa ACCIO i la consultoria ServiREACH, una jornada per informar a les empreses

Per millorar aquests protocols a la

de la comarca sobre com els podrien afectar els canvis en les lleis europees sobre el

comarca alumnes de l’Escola d’Enginyeria

registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics,

d’Igualada (EEI) elaboraran les Fitxes

l’anomenada normativa REACH. Una seixantena d’empresaris i responsables de

Operatives sobre Elements de Risc

departaments es van aplegar a la seu de la Unió Empresarial de l’Anoia per conèixer de

(FOER), uns documents que contenen

primera mà com els afectarà la nova llei, i quins passos hauran de fer per continuar co-

la informació més essencial de cada

mercialitzant o treballant amb substàncies químiques o productes que les contenen.

empresa per poder ser consultada de

L’interès que va generar la jornada, i la necessitat de les empreses del sector, ha portat

manera àgil en cas d’emergència: dades

a la Unió Empresarial de l’Anoia ha signar un acord de col·laboració amb la consultoria

de contacte, productes principals, plànols

especialitzada en normativa química ServiREACH pel qual les empreses associades

d’accés, elements de prevenció presents a

a l’entitat anoienca gaudeixen de tot un seguit d’avantatges d’allò més interessants a

la pròpia indústria...

l’hora de fer servir els serveis del prestigiós despatx especialitzat en seguretat química. Curs de Comunicacio en situació de crisi D’altra banda, les empreses del sector químic de la comarca de l’Anoia han iniciat un procés de col·laboració amb els Bombers de la Generalitat perquè els agents del parc d’Igualada coneguin de primera mà les seves instal·lacions. En aquestes visites, coordinades per la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA), els bombers es fan una idea nítida de cada empresa i, així, adquireixen més recursos per poder actuar amb major efectivitat

XERRADES

en casos d’intervenció futura cada empresa concreta. També en relació als protocols a seguir en casos d’incidents, la UEA va organitzar

Xerrada: Les interioritats del nou Regla-

una formació de comunicació en situació de crisi, per explicar quins són els passos a

ment APQ, amb tot detall

seguir en moments crítics a causa d’alguna incidència.

Una vintena d’empreses van poder conèixer al juny les interioritats del nou

Curs: Operacions Auxiliars i de Magatzem

Reglament APQ (Emmagatzematge

en Indústries i Laboratoris Químics

de Productes Químics), que ha de ser

La quinzena d’alumnes que van participar en la formació van aprendre les nocions bà-

aprovat per part del Consell de Ministres

siques del que es trobarien a les empreses químiques i adoberes: àcids, bases, soses...

del govern espanyol. La xerrada va anar a

Van cursar les matèries a l’Escola d’Enginyeria del Campus Universitari d’Igualada

càrrec del Director General de la consulto-

(EEI) i al juliol van iniciar les pràctiques en empreses.

ria Tandem HSE, Sergi Carreras, integrant

El curs, que anava destinat específicament als joves, va ser ideat a partir d’un itinerari

de la Comissió Bequinor, ens encarregat

formatiu detallat per la UEAQuímica. La formació va ser organitzada per l’Ajuntament

de l’elaboració del nou reglament, motiu

d’Igualada amb el suport de la UEA, tot un bon exercici de col·laboració público-priva-

pel qual va poder explicar tots els detalls i

da que tenia per objectiu contribuir a millorar l’ocupabilitat del territori.

les últimes modificacions.

-P19DINAMITZACIÓ DE SECTORS

és incrementar les mesures de seguretat

normativa REACH

memòria 2017

seguretat en indústria química. L’objectiu Curs sobre la nova


Al llarg del 2017 la sectorial d’empreses metal·lúrgiques de la Unió Empresarial de l’Anoia, la UEAMetall, i l’Ajuntament d’Igualada van posar en marxa la segona fase

memòria 2017

del “Pla d’Acció del Metall a l’Anoia” amb l’objectiu comú de fer visible la potència i

DINAMITZACIÓ DE SECTORS

-P20-

FORMACIÓ

les capacitats de la metal·lúrgia anoienca i, alhora, dotar-la de major competitivitat.

Quatre cursos de perfeccionament per

Així, s’ha treballat perquè les empreses de

Els cursos, que van realitzar-se tant a la seu de la pròpia UEA com a l’IG-Nova Ocupació i a l’institut Milà i Fontanals van ser: soldadura Mig-Mag, interpretació de plànols, programació de màquines eina i control numèric, i CNC Fresador.

la metal·lúrgia s’obrin a nous mercats internacionals, s’han fet cursos de formació per a treballadors en actiu i per a persones en situació d’atur, i s’ha promogut el treball en xarxa entre les empreses del sector. Cal fer esment que des de finals d’any l’Institut Milà i Fontanals compta amb una nova fresadora CNC Lagun, una màquina d’ús habitual en les empreses del sector metal·lúrgic, i per tant, necessària als centres de formació per a ensenyar als alumnes el seu funcionament. La nova màquina va ser cedida per l’empresa Dicor-ISM S.L. amb l’objectiu de contribuir a la millora dels estàndards formatius del centre. Dicor-ISM S.L., amb seu a la Torre de Claramunt, va prendre aquest decisió davant la seva previsió de renovar part de la seva maquinària i amb la seguretat que oferir formació amb l’última tecnologia animaria a més alumnes a estudiar. Dicor és una empresa plenament compromesa amb la sectorial UEA Metall, que compta amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada, i en aquest sentit, plenament conscient dels desajustos entre la formació i la realitat del sector, en tant que es tracta de maquinàries molt costoses i que periòdicament s’han d’actualitzar.

XERRADA Internacionalització de l’empresa metal·lúrgica La UEAMetall va organitzar l’1 de juny una sessió específicament destinada a les empreses del sector per informar-les de les diverses ajudes a la internacionalització que tenen al seu abast. En reunions anteriors de la sectorial, les empreses havien manifestat el seu interès específic en aquesta àrea, i l’entitat els va oferir l’oportunitat d’assistir a una xerrada específicament pensada per a elles, a càrrec del director del Pla Metall-Servei de Promoció Internacional del Sector Metall, Josep M. Campanera.

als treballadors del sector La UEAMetall va contribuir a definir l’organització de quatre cursos subvencionats de formació contínua, prioritàriament per a treballadors en actiu, enfocats a resoldre necessitats concretes del sector. La resposta per part d’empreses i treballadors va ser notable, havent-hi llista d’espera en tots ells.

Curs de manteniment industrial per a majors de 25 anys (ReinMET) La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD) va organitzar, amb el suport de la UEA, un projecte subvencionat per la Diputació de Barcelona per donar suport a la reindustrialització en el sector del metall. En una primera fase del projecte ReinMET es va realitzar un treball de diagnosi per recollir les necessitats de perfils professionals que tenien les empreses del sector metal· lúrgic. D’aquí en sorgí una acció formativa de manteniment industrial adreçada a persones en situació de desocupació, majors de 25 anys amb un mínim d’un any d’experiència laboral i amb formació mínima de Graduat Escolar/ESO. Disset persones van participar en aquest curs de manteniment industrial, amb una durada de 300 hores teòriques, i 80 h de pràctiques en empreses del sector metal· lúrgic. Tretze dels participants van trobar feina, aconseguint un 76% d’inserció.


La sectorial segueix endavant amb el projecte de L’espai immobiliari de l’Anoia, la revista de la sectorial, amb l’objectiu de transmetre als usuaris transparència, rigorositat, i oferir les màximes garanties i confiança en el moment de comprar

Xerrada: ocupació il·legal d’immobles D’altra banda la sectorial va organitzar una xerrada sobre l’ocupació il·legal d’immobles. Els professionals dels cossos de seguretat van informar de com actuar quan es detecta un cas d’ocupació il·legal d’un habitatge i resoldre les preguntes i dubtes dels assistents sobre aquest tema. La xerrada va anar a càrrec dels Sots Cap de Comissaria dels Mossos d’ Esquadra de l’ABP ANOIA, Joan Testagorda.

-P21DINAMITZACIÓ DE SECTORS

Al mes de juny, que es va publicar el 5è número, la revista va sortir amb una important novetat: la incorporació de la sectorial de la reforma de la llar. Amb aquesta novetat, la revista aporta als lectors continguts d’interès relacionats amb la reforma de la llar, així com la publicació d’un directori de professionals necessaris per a la reforma o decoració de la llar. La revista, que s’adreça al públic en general, és gratuïta, es pot trobar als forns i cafeteries d’Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, i Capellades, i es publica cada dos mesos. La revista també està disponible per internet a la web de la www.uea.cat

memòria 2017

o llogar un habitatge.


motor La sectorial ha organitzat diverses xerrades i cursos sobre noves normatives,

Amb l’objectiu de fomentar el desen-

novetats o temes que els preocupen.

volupament i promoció econòmica del sector del motor i la creació d’ocupació

Curs: Gestió avançada del sistema

implicacions d’ aquest nou sistema, el seu

a la comarca de l’Anoia, es va celebrar

de liquidació directa de la seguretat

funcionament, a qui afecta, etc. El final

una reunió de la Taula Estratègica

social (SLD/SILTRA)

de la jornada es va dedicar a compartir

Motor Anoia, un projecte, impulsat pel

Va ser un curs pràctic, adreçat a persones

dubtes i opinions amb el ponent.

Campus Motor, i finançat per la Diputa-

memòria 2017

que ja utilitzin l’aplicatiu SILTRA. A la

DINAMITZACIÓ DE SECTORS

-P22-

ció de Barcelona i el Consell Comarcal

formació es van donar a conèixer les

Conferència: Responsabilitat penal de

noves funcionalitats així com analitzar les

la persona jurídica i Compliance

incidències i els errors més freqüents que

Novetats derivades de la reforma legisla-

Les entitats i empreses participants,

es poden trobar les persones usuàries

tiva introduïda per la Llei Orgànica 1/2015

entre aquestes la Unió Empresarial

acompanyats d´exemple reals en el

que estableix que les persones jurídiques

de l’Anoia, treballen conjuntament en

Sistema de Liquidació directa. El curs va

(societats mercantils, principalment)

el desenvolupament d’una estratègia

permetre als participants analitzar de

podran ser penalment responsables dels

conjunta que permeti potenciar les

forma concreta algun tipus d’error.

delictes comesos dins l’empresa pels

infraestructures i les noves tecnolo-

seus directius i treballadors i les conse-

gies, el vehicle connectat i autònom, i

Xerrada: Nou model de gestió de l’IVA

qüències de sancions, pèrdues financeres

la formació en l’àmbit universitari i de

(SII)

i de reputació com a resultat d’incomplir

reconducció, per atraure empreses

Jornada informativa sobre el nou sistema

la normativa penal, i per la manca de

del sector que es vulguin instal·lar a la

de gestió de l’IVA basat en el Subminis-

normes d’autoregulació o de codis de

comarca, generar ‘know how‘ i consoli-

trament Immediat d’Informació (SII). La

conducta dins l’activitat de l’empresa..

dar un posicionament del territori en el

sala, plena de gom a gom, va demostrar

La conferència va anar a càrrec de Sònia

sector del motor.

l’interès per conèixer tot els detalls

Argemí Valls, advocada, vocal i cofunda-

d’aquest nou model que va entrar en vigor

dora d’A.E.A.E.C. (Asociación Europea de

l’1 de juliol de 2017.

Abogados y Economistas en Complian-

L’administrador de l’Agència Tributària

ce); auditora Interna de Gestió de Risc i

a Igualada, Luis Martínez Pascual, va

Compliance (GRC) per TÜV NORD.

ser l’encarregat d’explicar en detall les

de l’Anoia.


Economia Circular

La UEA va engegar el 2017 un projecte sobre Economia Circular a la comarca,

Jornada: La indústria de l’Anoia sabrà

conscient del canvi de model econòmic que s’impulsa des de la Comissió Europea i

adaptar-se a la revolució 4.0?

L’Anoia ja és, per se, un territori especialment propici a la circularitat. De fet, les empreses papereres i adoberes de la comarca, des de sempre, han utilitzat estratègies per reaprofitar recursos i retornar-los a la natura amb el màxim respecte. I ara, amb aquest projecte, es vol potenciar i fer-la extensiva al conjunt de sectors productius de la comarca. En aquest sentit, el mes de juny es va organitzar una jornada informativa per explicar i promoure aquest nou model econòmic productiu a les empreses. A la sessió i van participar diversos ponents de primer nivell sobre el tema, des de l’igualadí Pere Fullana, director de la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic, al director del Consell Assessor del Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS), Arnau Queralt, o la directora de l’Àrea Tècnica de Foment del Treball Nacional i vicepresidenta de la Comissió de Desenvolupament Sostenible i Medi Ambient de la CEOE, Alba Cabañas. Arrel d’aquesta sessió, es va crear un Grup de Treball transversal, en què hi estan implicats tant la universitat com diverses empreses del sector paperer,

adober, químic, tèxtil, metal·lúrgic i experts ambientals. El gran pas d’aquest grup de treball va ser posar en marxa un projecte pioner a la comarca: elaborar una gran Base de Dades de Recursos Ambientals Anoiencs. El mes de novembre es va iniciar el treball, que s’allargarà fins a mitjans del 2018, elaborant un mapeig dels residus i d’altres recursos que generen les principals indústries de la comarca. Una experta en Enginyeria Química de la EEI és l’encarregada de visitar les indústries voluntàries (més d’una quarantena) i extreure’n les dades necessàries per al projecte. Amb aquest projecte s’aconseguirà que l’empresa “A” redueixi la quantitat de residus que envia a l’abocador, mentre que l’empresa “B” aconseguirà reduir la quantitat de matèries primeres que necessita extreure de la natura per poder dur a terme els seus processos productius. D’altra banda, el grup de treball anoienc també participa en un projecte d’estratègia circular a escala catalana liderat pel departament de medi ambient de Foment del Treball, i format per diverses organitzacions empresarials territorials.

La quarta revolució està entrant amb força a la indústria a nivell mundial i l’està canviant a passos de gegant de la mà d’Internet i de la digitalització. A l’Anoia, encara queda un llarg recorregut perquè aquesta teoria esdevingui realment una realitat, però és cert que ja en són diverses les empreses que tenen robotitzada una part de la producció. Una mostra es va veure a la jornada que el mes d’octubre va organitzar la UEA sota el títol: La indústria de l’Anoia sabrà adaptar-se a la revolució 4.0? Un centenar d’empresaris, directius, enginyers i estudiants de cicles formatius metal·lúrgics es van aplegar a l’auditori MontÀgora de Santa Margarida de Montbui per participar en aquesta jornada. La jornada va comptar amb la implicació del Col·legi Enginyers Tècnics Industrials de Manresa, l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos. cat), Enginyers Industrials de CatalunyaCatalunya Central, l’associació TICAnoia i l’Escola d’Enginyeria d’Igualada (EEI). A partir de l’ interès que van manifestar una vintena dels assistents a la jornada, la UEA va crear un grup de treball específic sobre la Indústria 4.0 que treballa en aquest sentit, per tal d’ajudar a les empreses a entrar el món de la digitalització i l’economia del coneixement i les dades. PATROCINADOR

COL·LABORADORS

-P23DINAMITZACIÓ DE SECTORS

econòmic circular,en què els residus es tornen a incorporar a la cadena productiva.

memòria 2016

que passa de ser del tipus lineal -extreure, produir, consumir, llençar- cap a un model


memòria 2017 XVII SOPAR EMPRESARIAL UEA

-P24-

XVII SOPAR EMPRESARIAL UEA En un escenari inusual com és l’Institut Milà i Fontanals d’Igualada es va celebrar el XVII Sopar Empresarial de l’Anoia, que va aplegar més de mig miler de comensals, superant en

Premis UEA • Premi a la trajectòria empresarial: GARATGE MONTSERRAT, S.A. - Família Basols

escreix els que van participar en l’edició del 2016.

• Premi a la capacitat emprenedora: IGUANA COMUNICACIONS, S.L.

El Sopar es va celebrar sota el lema “L’actitud d’avui, millora el

• Premi a l’empresa innovadora (patrocinat per Servisimó): RIVISA ICM, S.A.

demà”, un missatge per reforçar la importància de la formació en l’àmbit laboral i apropar el món empresarial als joves. L’objectiu

• Premi a la institució: MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA

del leitmotive era posar de manifest la manca de personal i

• Premi al compromís social (patrocinat per Caixabank): GRÀFIQUES VILANOVA S.L., per l’espai Empremta

millorar la desconnexió actual entre l’oferta i la demanda de professionals qualificats. I és que aquesta falta de professionals és una de les necessitats detectades en els diferents fòrums empresarials territorials i sectorials organitzats per l’entitat. El periodista Manel Fuentes va ser l’encarregat d’amenitzar la vetllada, que va comptar amb un menú elaborat i creat per David Andrés, xef del restaurant Somiatruites, cap de cuina de l’ABaC, i un dels 30 joves més influents del món segons la revista Forbes.

• Reconeixement especial per a la seva trajectòria: PUBLICACIONS ANOIA, S.L. PREMIS EN COL·LABORACIÓ: • Premi a la millor implantació TIC: INTERIORVISTA DECORACIÓN DIGITAL, S.L. • Premi Campus Motor Anoia: CLÚSTER DE LA INDÚSTRIA D’AUTOMOCIÓ DE CATALUNYA (CIAC) • Premi a la millor estratègia de comunicació empresarial: CONFECCIONES DYNEKE S.A.


memòria 2017 Organitza:

Amb el patrocini de:

Amb la col·laboració:

Agraïments:

Amb el suport de:

XVII SOPAR EMPRESARIAL UEA

-P25-


FÒRUM EMPRESARIAL DE L’ANOIA El Teatre de l’Ateneu d’Igualada, amb un auditori de més 400 persones, va

quedar petit en l’acte del Fòrum Empresarial de l’Anoia celebrat el 9 de febrer.

Empresaris, agents socials, econòmics, i

la realitat empresarial a l’Anoia, la segona

personalitats polítiques locals, comarcals

comarca més industrial de Barcelona

i nacionals van assistir a aquest acte,

només per darrere del Moianès.

memòria 2017

inèdit a la comarca, on es van presen-

FÒRUM EMPRESARIAL DE L’ANOIA

-P26-

tar els resultats dels diferents fòrums

Les conclusions d’aquest gran procés

sectorials i territorials celebrats durant tot

participatiu i les propostes de futur per

l’any 2016 en què hi van participar gairebé

millorar la competitivitat de les empreses

350 empreses. Fòrums dels sectors com

del territori es van recollir en el document

la construcció, el metall, l’immobiliari, el

“Empresa i Progrés. Conclusions i pro-

químic, el paperer, les TIC, les gestories i

postes dels fòrums sectorials i territorials

els concessionaris, entre d’altres. També

de l’Anoia 2016”, un veritable i ambiciós

fòrums específics d’autònoms i de dones

full de ruta empresarial de l’Anoia per als

empresàries, a més dels fòrums territo-

propers anys.

rials a Igualada, la Conca d’Òdena, l’Alta Anoia i l’Anoia Sud. En total 17 trobades

L’acte del Fòrum va ser presentat pel peri-

amb altíssima participació, que permeten

odista igualadí Joan Maria Morros, cap

donar una visió transversal i completa de

d’Informatius de Rac1, qui va explicar amb


l’ajuda d’infografies, les dades recollides en el procés participatiu, les conclusions i les propostes i accions de futur. La part central de l’acte es va dedicar als veritables protagonistes d’aquest projecte, els empresaris. Una mostra de 5 empresaris, representant als diferents sectors econòmics, van pujar a l’escenari per donar la seva visió del projecte i exposar breument les principals necessitats i preocupacions del seu sector o territori. Finalment, el

Bassas sobre la importància de l’actitud i la formació a l’hora de tirar endavant projectes empresarials

-P27FÒRUM EMPRESARIAL DE L’ANOIA

amb la reflexió del periodista Antoni

memòria 2017

Fòrum Empresarial de l’Anoia es va tancar


NOUS FÒRUMS EMPRESARIALS Després de l’acte del Fòrum Empresarial de l’Anoia, i seguint la línia de treball iniciada,

memòria 2017

al llarg del 2017 s’han celebrat nous fòrums empresarials sectorials i territorials.

NOUS FÒRUMS EMPRESARIALS

-P28-

Transport i logística

Arts gràfiques i packaging

Representants del sector de la logística

La quinzena d’empresaris i directius

i el transport van reunir-se en el marc

que van assistir en aquest fòrum van

del Fòrum Empresarial organitzat per la

coincidir en destacar positivament la

UEA per tal de detectar les necessitats i

ubicació estratègica de la comarca i

La majoria d’empresaris i gerents van

oportunitats de les empreses.

l’existència d’un gruix considerable de

criticar les males connexions en tren entre

Entre les reivindicacions que es van

professionals i empreses del sector, un

Igualada i Barcelona, així com les dificul-

fer més evidents destaca la manca de

fet que beneficia al conjunt.

tats que es troben a l’hora de contractar

personal especialitzat, la manca d’una

Malgrat ser un sector fort a l’Anoia, a la

oferta formativa especialitzada, i sobretot

comarca no hi ha un centre de formació

la queixa pels costos elevats que han de

específicament focalitzat en les neces-

suportar. També es va tractar el tema de

sitats industrials de les empreses i això

les comunicacions viàries reivindicant la

porta a què els empresaris tinguin dificul-

connexió de la Ronda Sud fins a Sant Ge-

tats més que notables a l’hora de trobar

nís, i que la majoria de polígons del territo-

personal per treballar.

ri no estiguin adequats per a la circulació i

La qualitat de l’energia en diversos punts

accés de camions de gran tonatge.

de la comarca, els microtalls als quals han

D’altra banda, però, els assistents van

de fer front, l’escàs desplegament de la

coincidir en afirmar que el sector del

fibra òptica, l’actitud de les noves genera-

transport i logístic té molt bones pers-

cions de treballadors envers la feina i els

pectives de futur, i en aquest sentit és

elevats costos del transport del paper, així

important adaptar-se als canvis que està

com les pèssimes connexions ferroviàries

comportant l’increment de les vendes

amb Barcelona van ser d’altres dels punts

per Internet, un factor que potenciarà el

genèrics que es van posar sobre la taula.

transport logístic i especialment els negocis de paqueteria i missatgeria.

Metall Les principals empreses metal·lúrgiques de la comarca es van reunir per debatre com veien el sector tant a nivell local com català, espanyol i mundial.

treballadors anoiencs amb grans coneixements d’idiomes i voluntat de sortir al món. Per contra, van assenyalar com a positiva la nova via de comunicació oberta amb Manresa, la C-15, fet que els ha permès trobar perfils universitaris disposats a realitzar diàriament un desplaçament relativament curt. Així mateix, també van sorgir diverses idees per apropar la realitat industrial de l’Anoia als estudiants universitaris de la comarca, perquè siguin conscients de les oportunitats que tenen a costat de casa, i d’aquesta manera atraure talent cap al sector metal·lúrgic, un sector d’allò més rellevant al territori. També es va manifestar la necessitat d’adaptar-se a la revolució que suposa la introducció de la robòtica en el camp metal·lúrgic, que impulsarà moltes petites empreses a reinventar-se i necessitarà de perfils amb formació específica per encarar els reptes de l’anomenada “quarta revolució industrial”, o “Indústria 4.0”.


Empreses de Masquefa

Empreses de Piera

L’entitat es va reunir amb l’empresariat de Masquefa per fer

La UEA, en col·laboració amb l’Ajuntament de Piera, va

balanç de les activitats dutes a terme el darrer any i traçar

celebrar el segon Fòrum Territorial, una trobada amb

conjuntament les línies de treball a seguir i els projectes de

els empresaris de la zona per tal de seguir fomentant la

futur.

col·laboració entre ells.

També hi va participar l’Ajuntament de Masquefa. Durant la

Les infraestructures, juntament amb la dificultat per trobar

trobada es van tractar qüestions estratègiques com la necessitat

personal, són els temes que més preocupen, unes mancances

de construir l’enllaç “estratègic” de la B-40 amb l’A-2, el desdo-

que segons els empresaris “estan afectant la competitivitat del

blament de la B-224, la millora de la seguretat i la resolució dels

territori i de les empreses”.

problemes de cobertura telefònica als polígons.

Com a connexions prioritàries es va destacar la necessitat del

Durant la trobada, Blai Paco va plantejar la idoneïtat d’imple-

desdoblament de la B-224 i l’enllaç de la B-40 amb l’A2, uns pro-

mentar una taula estable que es reuneixi periòdicament al llarg

jectes que es veuen “imprescindibles” per garantir la mobilitat

de l’any per captar les necessitats de les empreses i indústries

al territori. La falta de més accions formatives, i la manca d’un

ubicades al municipi.

servei de transport públic que connecti amb el polígon i amb altres poblacions de la zona van ser temes que també es van tractar en la trobada. Davant de totes aquestes necessitats la UEA va proposar als l’objectiu de treballar per vehicular les propostes que vagin sorgint d’aquestes reunions. Aquest grup comptarà amb el suport de l’entitat.

Empreses de Calaf empresarial. En aquesta trobada, organitzada per la UEA i l’ajuntament de Calaf, es va manifestar la necessitat de personal especialitzat En aquest sentit, els assistents van comentar la necessitat de formar els joves en oficis perquè no es perdin en el futur. En la reunió l’entitat es va comprometre a treballar juntament amb l’ Ajuntament per fer una tasca de sensibilització des de les escoles i promoure entre els joves els sectors emergents a la nostra Comarca. La fibra òptica és un altre de les prioritats de les empreses juntament amb la necessitat que es connecti la Carretera Manresa amb el polígon Les Garrigues per evitar el trànsit de vehicles pesats per dins el poble.

Paper Una trentena d’empreses del sector del paper i el cartró d’arreu de Catalunya, des de l’Aldea (el Baix Ebre) i La Riba (l’Alt Camp) a Rosselló (el Segrià), o Besalú (la Garrotxa). La incorporació de companyies del paper d’arreu del país en aquesta trobada de la sectorial del paper anoienca va ser una de les demandes del propi sector per tal d’intercanviar punts de vista i trobar solucions a les problemàtiques comunes. La formació va ser el tema que va centrar la trobada. Es va constatar que les empreses es troben amb dificultats per contractar personal format, una mancança que a la llarga encara es pot agreujar més. Per mirar de posar-hi remei, les empreses participants a la trobada es van emplaçar a concretar quines demandes en formació necessitarien veure satisfetes. Totes plegades es recolliran en un document, que la UEA s’encarregarà de traslladar als organismes competents. També van determinar de col·laborar amb la patronal estatal de la cel·lulosa i el paper, ASPAPEL per millorar la seva competitivitat.

NOUS FÒRUMS EMPRESARIALS

-P29-

Els empresaris de Calaf van ser convocats a un nou fòrum

per a les empreses, especialment en el sector del metall i el tèxtil.

memòria 2017

assistents crear un grup de treball format per empresaris amb


PROJECTES PER A L’OCUPACIÓ Professions de futur

Prepara’t, 6a Setmana de l’ocupació a Igualada

Amb l’objectiu de donar visibilitat a la realitat industrial

Del 23 al 27 d’octubre de 2017

de la comarca i apropar-la als joves, a les escoles, la Unió Empresarial de l’Anoia ha posat en marxa el programa “Les

La darrera setmana del mes d’octubre es va celebrar la sisena

professions del futur”.

edició del Prepara’t, la Setmana de l’Ocupació a Igualada.

memòria 2017

Un projecte organitzat per l’Ajuntament d’Igualada i la Unió

PROJECTES PER A L’OCUPACIÓ

-P30-

En el projecte, dirigit als alumnes de 4t d’ESO, es faciliten visites

Empresarial de l’Anoia, que té per objectiu donar eines i consells

escolars a empreses de l’Anoia, i visites d’empresaris als centres

per a la recerca de feina en el nou mercat laboral. Com a novetat,

educatius.

la sisena edició del Prepara’t es va realitzar en un nou escenari: la sala d’Ig-nova Empresa.

Al llarg del curs 2016-2017 es van realitzar diverses visites i les

L’autoconeixement a nivell professional dels candidats, les

empreses participants van ser: Alancar Express, la Fundació

habilitats i competències personals i professionals, la transfor-

Sanitària Sant Josep, Grup Jardí, Intarex, Kontiki, Mestrans i

mació del mercat laboral, la importància de la comunicació, com

The Stickets Company. Pel que fa als centres escolars, hi van

afrontar una entrevista de feina, i l’emprenedoria, van ser els

participar els alumnes de l’Institut Milà i Fontanals, els Maristes,

temes que van centrar les diferents xerrades i tallers que es van

Monalco d’Igualada, Institut Guinovarda de Piera i el Ses Vallbo-

organitzar al llarg de la Setmana de l’Ocupació, i que van tenir

na d’Anoia. El programa, que encara és vigent, va tenir molt bona

una assistència mitjana d’una cinquantena de persones cada

acceptació per ambdues parts.

sessió. Tot i la varietat de temàtiques, els ponents va coincidir en afirmar que per a trobar feina el més important és tenir una actitud positiva, tenir clara la marca personal, i treballar les competències professionals.


Prepara’t Jove 24 d’octubre de 2017 Per segon any consecutiu la UEA, juntament amb l’Ajuntament d’Igualada, va organitzar el Prepara’t Jove. Un projecte dirigit als estudiants de 4t d’ESO (curs en què els alumnes han d’escollir l’itinerari acadèmic-professional que volen seguir estudiant) que busca promoure la reflexió dels joves sobre el seu futur professional, ajudant-los a què analitzin les seves preferències, interessos, vocacions, motivacions i la seva projecció en el L’objectiu de l’acte era donar a conèixer als joves quins sectors econòmics i quines oportunitats laborals ofereix la comarca on viuen. La jornada es va dividir en tres parts: la primera es va dedicar a motivar als joves a estudiar el què els apassiona i ajudar-los

memòria 2016

mercat laboral, en el món de l’empresa i l’emprenedoria.

a perdre la por a decidir, a través d’una conferència impartida econòmics i les oportunitats laborals que ofereix la comarca de l’Anoia, de la mà de l’emprenedor Màrius Mollà. Finalment, a la tercera part de la jornada es va comptar amb la participació de l’Anna Larios, la Gemma Palacios, i el Raül Soriano, tres joves que s’han format adequadament a la comarca i que ara estan treballant a les empreses anoienques: Interiorvista, Terranova Papers del Grup Miquel i Costas, i Mevirsa, respectivament. Amb els seus casos, aquests joves van demostrar als alumnes de 4t d’ESO que a la comarca es pot estudiar i treballar del què hom somia, i que hi ha oportunitats per a tothom.

-P31FÒRUMS EMPRESARIALS

pel coach Carles Ventura. La segona es va explicar els sectors


PROGRAMA FEM OCUPACIÓ PER A JOVES 2017 El programa es va centrar en la inserció de joves entre 18 i 29 anys per a qualsevol sector empresarial, segons

PROGRAMA 30Plus

PROJECTE: Treball i joves

El programa es va centrar en la inserció

La UEA va participar un any més en el

de persones entre 30 i 45 anys per a

projecte Treball i joves,

qualsevol sector empresarial, segons demanda del mercat.

El projecte es va tancar amb la inserció memòria 2017

de 6 joves en 6 empreses de diferents sectors: paper, cultura, arts gràfiques, serveis a les empreses i alimentació. Les formacions que van rebre van ser individualitzades, per estar més ajustades PROJECTES PER A L’OCUPACIÓ

-P32-

a les necessitats de les empreses i als temps que ens marquen. Un cop finalitzada la formació i durant els 6 mesos posteriors a les contractacions s’estableixen seguiments –tutories per veure el grau de satisfacció i compliment dels contractes– per part de les empreses i dels treballadors. Aquest projecte està subvencionat pel servei d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat, d’acord amb el Programa “Fem Ocupació per a Joves”, regulat per Ordre EMO/256/2015, modificada per l’Ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol, i la resolució TSF/1910/2016, de 29 de juliol”.

La UEA va participar un any més en el projecte Treball i joves, un projecte

demanda del mercat. El projecte es va tancar amb la inserció de

d’incorporació de joves al mercat de

6 persones en 4 empreses de diferents

treball, subvencionat pel servei públic

sectors: paper, hostaleria, serveis a les

d’ocupació de Catalunya i pel Fons

empreses i alimentació.

Social Europeu, en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els

Les formacions que van rebre van ser

Programes Integrals de Garantia Juvenil,

individualitzades, per estar més ajusta-

regulat per l’Ordre TSF/318/2016.

des a les necessitats de les empreses

Treball i joves és un programa dirigit

i als temps que ens marquen. Un cop

a joves de 16 a 29 anys amb la finalitat

finalitzada la formació i durant els 6/9

d’afavorir la millora del seu perfil

mesos posteriors a les contractacions

professional i l’assoliment d’un lloc de

s’estableixen seguiments –tutories per

treball mitjançant l’acompanyament

veure el grau de satisfacció i compliment

individualitzat d’un grup d’experts en

dels contractes– per part de les empreses

incorporació i manteniment al món

i dels treballadors

laboral. A la comarca, Ceina és qui gestiona

Aquest projecte està subvencionat pel

aquest projecte i la UEA hi va participar

servei d’Ocupació de Catalunya i el Minis-

oferint una xerrada a 18 joves sobre

teri d’Ocupació i Seguretat, d’acord amb

les oportunitats laborals que hi ha

el Programa “Fem Ocupació per a Joves”,

a la comarca de l’Anoia, els sectors

regulat per Ordre EMO/256/2015, modi-

econòmics emergents, els perfils laborals

ficada per l’Ordre TSF/212/2016, de 29

més sol·licitats per a les empreses, etc.

de juliol, i la resolució TSF/1910/2016, de 29 de juliol”.


CONFERÈNCIES I TALLERS

taller a càrrec de la psicòloga Montse Santamaria. L’èxit d’assistència va portar a realitzar-se tres sessions consecutives. En el taller es va treballar com aprendre

II Fòrum d’Inversió Grup Carles va celebrar per segon any el Fòrum d’Inversió per donar

a gestionar l’autoconfiança i millorar-la

L’expert mundial en “blockchain” i

l’oportunitat a empreses i emprenedors

de cara a adquirir la seguretat per a

fundador de Digital Currency Summit,

amb projectes de creixement, de

resoldre un problema amb èxit, realitzar

Àlex Puig, va ser el mes de febrer a

presentar-los davant inversors de

una tasca nova amb la certesa de que

l’Adoberia Bella d’Igualada per explicar

capital d’una forma directa.

ho sabrem fer bé, assumir nous pro-

de manera plana i entenedora la revo-

A l’acte, que comptava amb la col·

jectes, prendre una decisió, expressar

lució que arriba gràcies al blockchain:

laboració de la UEA, es van presentar

l’opinió en una reunió, parlar en públic,

pagaments, contractes legals, comerç

sis projectes de diferents àmbits, tres

etc.... També es va parlar dels elements

electrònic i relació amb l’administració

dels quals són empreses de l’economia

que poden distorsionar-la i de la relació

pública entre d’altres, i com està canvi-

tradicional amb un enfocament molt

entre l’autoconfiança i el llenguatge

ant profundament la indústria i serveis

innovador, i els altres tres startups de

corporal o la imatge externa.

a Internet. Va ser un acte adreçat

base tecnològica, els quals van tenir

especialment a PIMES, però també a

l’oportunitat de donar-se a conèixer

totes aquelles persones interessades en

davant d’un nombrós públic d’inversors

descobrir com serà el futur.

i diversa representació dels consistoris de la comarca.

L’acte organitzat per TIC Anoia i la UEA va comptar amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada i Ubiquat Technologies.

memòria 2017

El mes de febrer es va celebrar aquest

Jornada: La revolució que arriba - De la Internet de les coses al Bitcoin

-P33CONFERÈNCIES I TALLERS

Taller d’autoconfiança, com millorar-la


Jornada sobre Doctorands Industrials La UEA va organitzar al maig una jornada per presentar a les empreses, investigadors i estudiants universitaris de la comarca el Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya, concebut com una de les vies possibles per captar i retenir talent d’alt valor afegit. Aquesta és, precisament, una de les demandes que multitud d’empresaris i directius havien formulat a l’entitat durant els fòrums territorials i sectorials que van tenir lloc durant

memòria 2017

tot el 2016.

CONFERÈNCIES I TALLERS

-P34-

Durant la conferència, en la que hi van assistir una vintena d’empreses, el tècnic de la Generalitat, Joan Francesc Córdoba, va aportar tota la informació necessària sobre el Pla. També hi va participar un doctorand anoienc en una empresa barcelonina, Ricard Espelt, així com també dues empreses representatives de dos dels principals sectors econòmics de la comarca, el metal·lúrgic i el químic: AUSA, de Manresa, i Cromogenia Units, de Barcelona.

Debat: Innovació a la indústria amb DO Anoia & Catalunya La innovació és un factor imprescindible per a la indústria per que aporta valor afegit, genera riquesa i millora la competitivitat empresarial. Aquest va ser l’eix central del debat Innovació a la indústria amb DO Anoia & Catalunya, organitzat per Via Empresa i la col·laboració de la UEA. Seguint aquesta línia, el debat va exposar quatre casos d’èxit del territori que han innovat en producte, en recursos humans, en processos i en tecnologia. Companyies que han esdevingut i són empreses referents a Catalunya i Europa com: Original Buff (tèxtil), representada per David Camps; Equip Ceràmic (metall), representada per Toni López; MB Papeles (Paper), que va comptar amb la participació de Josep Payola; i Interiorvista Store (TIC), amb Laura Ravés.


Workshop ventes Challenger La vintena d’assistents al workshop sobre ventes Challenger van aprendre noves estratègies per a vendre, també van aprofundir en la definició del què és la venda Challenger, i van conèixer fórmules per convertir els seus equips de vendes en veritables equips capdavanters. El workshop va anar a càrrec d’Alfons Viñuela, assessor en màrqueting estratègic i desenvolupament comercial per a PIMES professor del MBA de la UB Facultat d’Economia i Empresa i del PDM a la UPC Talent School; Autor dels llibres: ‘Vendre des del

II Jornades Externes Auria 2017 La segona edició de les Jornades Externes Àuria es van centrar en “El repte de l’economia circular”. La ponència principal va anar a càrrec del Sr. Sergi Ferrer-Salat, president de Ferrer Corporate, i el Sr. Francesc Mauri, meteoròleg i divulgador científic. La jornada també va comptar amb la presentació de diversos casos d’èxit d’empreses catalanes i anoienques, i les conclusions i clausura de l’acte va anar a càrrec del president de la UEA, Blai Paco.

Taller sobre Metodologia DISC DISC és una metodologia útil en qualsevol ordre de la vida, que ajuda a comprendre millor les característiques de la personalitat dels altres i a gestionar millor la comunicació i la informació, evitant de pas conflictes potencials. A nivell empresarial s’utilitza molt en l’àmbit dels Recursos Humans, per seleccionar candidats buscant l’encaix entre la seva personalitat i les competències necessàries pel lloc de treball, i també en l’àmbit de les vendes, per identificar el perfil del client i/o client potencial i, per tant, ajuda a generar feeling, presentar ofertes o a planificar negociacions amb èxit. Com funciona aquest mètode i com aplicar-lo al dia a dia és el que va explicar el ponent de la xerrada/taller, Juan Luís de los Ríos, Director General de Dental Catalunya i expert en training directiu.

-P35CONFERÈNCIES I TALLERS

ness, novembre 2016).

memòria 2017

Cor’ Ed. Profit (Octubre 2011) i ‘Liderar des del cor’ (Bebook-


Networking industrial Amb l’objectiu d’ajudar a les empreses a ampliar la seva agenda de contactes professionals i obrir noves oportunitats de negoci, la Unió Empresarial de l’Anoia va organitzar el primer Networking Industrial amb la participació d’empresaris o representants d’empreses industrials dels sectors del metall, químic, logístic, arts gràfiques i paper de la comarca. Abans de començar la sessió de networking com a tal, Rosaura Alastruey, pionera en la introducció del networking professional al nostre país, va fer una breu introducció sobre el tema. Alastruey té més de 10 anys d’experiència en l’ensenyament de les tècniques i valors d’aquesta disciplina estratègica i va explicar amb un to memòria 2017

molt distès les claus del networking professional (ben fet)!

CONFERÈNCIES I TALLERS

-P36-

Jornada IDEA, on el disseny i la indústria es troben El 15 de desembre va tenir lloc a Igualada les Jornades IDEA (Igualada Disseny en Acció) en què la indústria i el disseny es troben per catalitzar l’aparició de sinergies i el desenvolupament de l’activitat industrial al territori, amb el disseny com a factor estratègic. En l’edició 2017 es va posar el focus en el treball cooperatiu i col·laboratiu com a eina de futur, i en aquest sentit, es van convidar a diverses persones que expliquessin iniciatives que havien fet del treball col·laboratiu la clau del seu èxit La Unió Empresarial de l’Anoia va col· laborar ajudant en la difusió d’aquest esdeveniment.


ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA UEA 28 de març de 2017 El mes de març va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària de la UEA. Es va presentar la memòria, l’estat de comptes del 2016, i els projectes i pressupostos previstos per a l’any 2017. El President Blai Paco es va mostrar orgullós de la situació de l’entitat pels bons resultats i va llençar un missatge d’optimisme de cara al futur mostrant-se convençut que aviat es recollirien els fruits sembrats

-P37ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA UEA

activa, implicada amb les empreses i el territori”.

memòria 2017

per que “l’associació cada dia demostra ser més


REUNIONS ESTRATÈGIQUES I DE DESENVOLUPAMENT Jornada emprenedoria al Campus Motor El mes de març, en el marc de la Formació Anoia Connected Car Living Lap organitzada pel Campus Motor, es va celebrar una sessió sobre emprenedoria que va anar a càrrec de la gerent de la UEA, Paula Arias, i l’empresària i membre de Junta de la UEA, Stephanie Marko. La gerent de la patronal empresarial va explicar l’objectiu de la UEA Inquieta, el

memòria 2017

motiu pel qual es va crear, qui en forma part, les accions que

REUNIONS ESTRATÈGIQUES I DE DESENVOLUPAMENT

-P38-

desenvolupa aquesta comissió, etc. Posteriorment, i com a

Trobada Premsa Catalana a Igualada El mes de maig la UEA va col·laborar en l’acte de la 35a Assemblea Ordinària d’Associats de l’ACPC i la 10a Convenció de la Premsa Comarcal i Local, coorganitzades pel setmanari La Veu de l’Anoia a Igualada. L’acte es va celebrar al Museu de la Pell d’Igualada i hi van participar més de 130 persones d’arreu del país, representants de les diverses capçaleres de premsa comarcal i premsa de proximitat. Actualment, l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal agrupa 126 publicacions de premsa comarcal i local, en paper i digitals repartides arreu del territori català.

cas d’èxit de dona directiva i directora de l’empresa Stickets, Stephanie Marko, va explicar la seva experiència i la seva política empresarial.

La UEA participa a la Fira Multisectorial de l’Anoia Un any més la Unió Empresarial de l’Anoia va participar a FirAnoia. La fira multisectorial de la comarca, que celebrava la 64a edició, va tenir lloc l’últim cap de setmana de maig, i va omplir el centre d’Igualada d’activitats comercials, culturals i lúdiques. La UEA va estar present a la Fira amb un estand al Passeig

Reunió amb CCOO - projecte ocupació

Verdaguer, juntament amb altres comerços, entitats i artesans

La Unió Empresarial de l’Anoia, en línia amb la seva voluntat de

de la comarca, amb l’objectiu de donar visibilitat a l’entitat,

treballar en col·laboració amb altres entitats, es va reunir amb

informar a la gent de la tasca que desenvolupem i els projectes

Alfonsa Santiesteban i Josep Maria Romero, representants de la

que estan en marxa.

secció de CCOO Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf, per parlar de les diferents accions que treballava cada associació. En aquesta trobada es va remarcar molt el consens entre agents socials, polítics i econòmics per la dinamització del territori, i posteriorment es va plantejar treballar plegats en projectes que generin ocupació.


Festa de germanor i homenat- Visita del conseller d’Empresa ge al col·legiat 2017 del CETIM i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Divendres dia 26 de maig, a la Torre Busquet de Manresa, va tenir lloc la festa anual i sopar homenatge al col·legiat del Jordi Baiget, a Masquefa Col·legi professional d’Enginyers tècnics industrials i graduats de Manresa (CETIM), on hi van assistir gairebé 300 persones.

El conseller Jordi Baiget, convidat per l’Ajuntament de Masquefa

La UEA i CETIM mantenen un acord de

va visitar el mes de maig el municipi per conèixer de primera

col·laboració, i en aquest sentit, al sopar

mà els projectes de futur i les necessitats d’algunes empreses

hi va assistir el president de la UEA, Blai

importants del municipi. El president de la UEA, Blai Paco, va

Paco, en representació de l’entitat.

acompanyar al conseller en aquesta visita, juntament amb altres Masquefa, Xavier Boquete, el conseller i tota la comitiva van visitar l’empresa Grup Carreras, que està construint la seva nova nau de 62.000 metres quadrats; també van veure les noves instal·lacions de Gruas Sant Jordi; i finalment van fer una visita a les depen-

memòria 2017

personalitats polítiques. Després d’una reunió amb l’alcalde de

dències d’Aldi Supermercats

Reunió de la comissió TIC del Pla d’Acció de Dinamització de Polígons d’Activitat Econòmica del Penedès La Comissió d’infraestructures en telecomunicacions per a la Dinamització de Polígons d’Activitat Econòmica del Penedès, promogut per la Fundació ProPenedès, de la qual el president de la UEA en forma part, es va reunir en dues ocasions el 2017 per

La UEA s’adhereix a la Taula per la Democràcia

tal de seguir endavant amb l’impuls i seguiment dels projectes

Entitats i organitzacions de la societat civil catalana, entre elles

previstos, com el desplegament de fibra òptica a tots els munici-

la Unió Empresarial de l’Anoia, van constituir el 27 de setembre

pis de l’Anoia, Baix Penedès, Alt Penedès i Garraf.

la ‘Taula per la Democràcia’. L’objectiu és donar una resposta

El Pla d’acció per a la dinamització de polígons d’activitat

unitària, pacífica i coordinada en defensa de les institucions

econòmica de l’Àmbit Penedès està impulsat des de la Fundació

catalanes i els drets fonamentals. La quarantena d’entitats que

Pro-Penedès, i engloba quatre

en formen part, consideren que els problemes polítics han de

comarques: l’Anoia, l’Alt Penedès,

tenir una resposta política i no repressiva i, per això, insten les

el Garraf i el Baix Penedès.

institucions europees i internacionals a vetllar perquè així sigui.

-P39REUNIONS ESTRATÈGIQUES I DE DESENVOLUPAMENT

Masquefa.


FORMACIÓ FORMACIÓ SUBVENCIONADA PRIORITÀRIAMENT PER A TREBALLADORS EN ACTIU:

FORMACIÓ A MIDA DE LES EMPRESES

Subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Cata-

Tècniques de negociació win-win (8 h)

lunya dins del Contracte Programa de Foment del Treball Nacional

Taller Vendes Challenger o com incrementar els resultats comercials en dos dígits (4 h)

Formació de caràcter transversal

Taller Metodologia DISC: Què és i com aplicar-la a les vendes i als Recursos Humans (4 h)

Redacció de cartes i mails (6 h)

Curs Com parlar en públic (20 h) Curs Gestió del temps (20 h)

memòria 2017

Curs Treball en equip (30 h)

FORMACIÓ

-P40-

FORMACIÓ SECTORIAL

Curs Anglès A.2.A. (75 h)

Curs Comunicació en situacions de crisi

Comptabilitat avançada (60 h)

El nou Reglament APQ (Emmagatzematge de Productes Químics

Seguretat alimentària: manipulació i control d’aliments (10 h)

Nou sistema de gestió de l’IVA Subministrament Immediat Informació (SII)

Formació específica sector metall

Gestió avançada del sistema de liquidació directa de la seguretat social (SLD/SILTRA)

Curs CNC Fresador (40 h) Curs Interpretació de plànols (20 h) – 2 edicions Curs Programació de màquines eina i control numèric (40 h) Curs Soldadura: MIG-MAG (60 h.)


COMUNICACIÓ I PREMSA FORMACIÓ EXECUTIVA

Espai empresa

2a. edició MANAGEMENT

dimarts al matí, a partir de les 8.45h, el periodista Jordi Quintana

DEVELOPMENT PROGRAMME

es fa ressò de l’actualitat de les empreses i de tots aquells temes que giren al voltant del món econòmic i empresarial.

10/01/2017 Clàusules sòl Eulàlia Closa, de Grup Carles 17/01/2017 Ecopime Projects Marc Sendiu, cofundador de l’empresa

31/01/2017 Novalia Sinergie (Grupo Renerbio) Xavier Alós, director comercial

memòria 2017

24/01/2017 Com millorar l’autoconfiança Montse Santamaria, docent

07/02/2017 Fòrum Empresarial de l’Anoia Blai Paco, president de la UEA 14/02/2017 Dyneke Xavier Llongueras, gerent 21/02/2017 ServiREACH, consultoria especialitzada en normativa química Maria Martínez, tècnica 28/02/2017 Converses Inquietes Maravillas Rojo, vicepresidenta d’Abacus Coopertaiva 07/03/2017 Semat Data Joan Mateu, director 14/03/2017 Projecte: professions de futur Eva Gasset, professora dels Maristes i Blai Paco, president de la UEA 21/03/2017 Next Concept, signs & visual communication Joan Torrents, director 28/03/2017 Notaria Ramentol Garcia David Ramentol, notari 04/04/2017 Familygins Diana i Antonio, responsables 25/04/2017 Workshop ventes challenger Alfons Maria Viñuela , assessor en màrqueting estratègic i desenvolupament comercial 02/05/2017 Toyota, Anoia Automoció Josep Basols, gerent

-P41COMUNICACIÓ I PREMSA

Des gener fins el juliol, una quinzena de directius i empresaris de la comarca, de sectors econòmics molt heterogenis, van participar a la segona edició del Programa de Direcció General (MDP), impulsat per la UEA i EADA. Al llarg del programa formatiu, els alumnes van treballar i aprofundir en àrees com l’estratègia de l’empresa, el marketing estratègic, i el lideratge, i també van realitzar sessions pràctiques en què van treballar el lideratge d’equips en una jornada outdoor training al centre que EADA té a Collbató. La valoració dels assistents és molt positiva, i destaquen l’alt nivell del professorat, el bon contingut de les sessions, l’oportunitat de poder cursar una formació executiva de qualitat a Igualada, i sobretot l’avantatge de treballar el programa amb un grup reduït, el qual els va permetre obrir-se, conèixer-se entre ells, i cohesionar-se com a grup.

Espai Empresa és el programa de la UEA a Ràdio Igualada. Cada


09/05/2017 Jornada Implantacions a l’exterior, aspectes clau Maria Feliu, Feliu N&I 16/05/2017 Curs lideratge i talent en femení Gemma Gasulla, economista i coach 23/05/2017 Doctorats industrials Joan Francesc Córdoba, director tècnic de Doctorats industrials de la Generalitat 30/05/2017 Visible 360 Sergi Gil, director

UEA MAGAZINE

UEA Magazine és la revista econòmica i empresarial de referència a la comarca de l’Anoia, editada i publicada per la Unió Empresarial de l’Anoia. Al llarg del

06/06/2017 Can Feixes

2017 s’ha publicat el número 40, 41 i 42.

Joan Huguet, director comercial i copropietari

La UEA Magazine es publica cada quatre mesos

13/06/2017 La importància de la mediació

amb una tirada de 1.500 exemplars que es distribu-

Marina Aylagas, advocada -mediació

eixen gratuïtament a les empreses associades a la

20/06/2017 Sopar UEA

empresarials de Catalunya i punts d’interès.

comarca de l’Anoia, també en altres associacions

memòria 2017

Blai Paco, president de la UEA

COMUNICACIÓ I PREMSA

-P42-

12/09/2017 Prevint

La revista, que va rebre l’any 2006, el premi Koraz-

Jennifer López, directora territorial

za a la millor revista associativa espanyola, conté

19/09/2017 Ments Creatives Marc Paré, director 26/09/2017 Servisimó Francesc Pua, gerent 10/10/2017 Compra i venta d’immobles David Ramentol, notari 17/10/2017 Òdena Village – sopars i dinars per a empreses Josep Casanovas, director 24/10/2017 Comunicació la clau de l’èxit Míriam Riera, periodista i ponent del Prepara’t 31/10/2017 Programa de Lideratge Carme Gil, directora del programa - EADA 07/11/2017 Compliance Sònia Argemí, advocada i auditora 14/11/2017 Networking Rosaura Alastruey, pionera del Networking professional 21/11/2017 Economia Circular Blai Paco, president de la UEA 28/11/2017 Meeting UEA Inquieta 2017 Joana Amat, presidenta de Fidem i co directora d’Amat Immobiliaris 12/12/2017 Cessió d’una màquina CNC al Milà i Fontanals per part de l’empresa DICOR Juan Manuel Linares i Roger Soler, centre Milà i Fontanals 19/12/2017 Valoració any 2017 i perspectives pel 2018 Blai Paco, president de la UEA

entrevistes a empresaris de la comarca, articles d’ opinió, informació sobre les empreses i tota la informació sobre les activitats de la UEA.


MEMÒRIA

AGENDA EMPRESARIAL Cada dilluns al matí els associats a la

MASQUEFA BATEGA

corresponent a l’any 2016, on es detallen

UEA reben l’Agenda Empresarial al

La Unió Empresarial de l’Anoia

les activitats més rellevants dutes a

correu electrònic per estar informats

col·labora amb la revista d’informa-

terme per l’entitat en el darrer any.

dels actes i activitats programades per

ció municipal “Masquefa Batega”,

La memòria s’edita en paper, i una vegada

l’entitat, ja siguin tallers, xerrades o

publicant reportatges i entrevis-

més, en format digital, amb l’objectiu de

cursos.

tes a empreses del municipi per

La UEA va publicar la memòria

donar-les a conèixer i explicar a

compartir la informació més àmpliament

què es dediquen i els serveis que

i deixar constància de les activitats que

ofereixen.

s’han portat a terme al llarg de l’any des

Al 2017 s’han publicat 3 entrevistes

de l’entitat en benefici del teixit empresa-

a les empreses Dismol Masquefa,

rial anoienc.

Indústrias Químicas Masquelack, i

memòria 2017

Grup TDE Gamper Sport.

Cada setmana la Unió Empresarial

COMPROMÍS EMPRESARIAL ECONÒMIC I SOCIAL AMB EL TERRITORI

envia el butlletí digital als seus associats i altres usuaris donats d’alta per rebre l’actualitat empresarial de la comarca al seu correu electrònic.

XARXES SOCIALS

La UEA es manté activa a les xarxes

En un format clar, breu, i dinàmic, s’in-

socials per a fer més difusió de

forma dels actes d’agenda programats,

l’activitat de l’entitat, i per estar en

les novetats empresarials, els articles

contacte constant amb els associats

d’interès, i les accions arreu del territori

més actius a les xarxes. Presents a:

català i campanyes comarcals.

COMUNICACIÓ I PREMSA

-P43-

BUTLLETÍ DIGITAL


ACORDS I CONVENIS

La UEA signa un conveni amb CENTREM per ampliar el servei d’internacionalització La Unió Empresarial de l’Anoia i el Centre Metal·lúrgic (CENTREM) han signat un conveni de col·laboració per oferir als associats de la UEA els serveis del pla de promoció internacional que ofereix el Centrem, i així ampliar els serveis d’internacionalització de la patronal empresarial anoienca. CENTREM és la patronal de les empreses del sector metal·lúrgic i ofereix el servei internacional a qualsevol tipus d’empresa i sector eco-

memòria 2017

nòmic. En aquest sentit, els serveis dels quals poden beneficiar-se totes les empreses associades a la UEA engloben des de missions comercials a participació agrupada a fires, entre altres. Aquest acord es fruit de les accions que s’estan portant a terme des de la Comissió Internacional de la UEA, que va renovar les seves línies de treball al 2016.

ACORDS I CONVENIS

-P44-

Prevint i la Unió Empresarial de l’Anoia signen un acord de col·laboració per promoure el Sopar UEA La patronal anoienca, UEA, i la Societat de Prevenció de Riscos Laborals Prevint, com a mostra de suport al món empresarial de la comarca, han signat un acord de col·laboració amb la voluntat de promoure i promocionar el Sopar Empresarial de l’Anoia. Prevint aposta fermament per l’Anoia i la seva voluntat és

laborals. Prevint destaca pel seu compromís, transparència i

consolidar-se al territori. La Societat de Riscos Laborals que

servei de qualitat, per ser una empresa propera i del territori, i

té per objectiu fonamental, contribuir en el benestar i desen-

per disposar d’innovadores eines digitals pròpies que utilitzen

volupament dels treballadors ens els seus llocs de treball, així

per facilitar, dotar i ajudar a donar solucions als seus clients i

com ajudar a les empreses en el compliment de les normatives

alhora contribuir en la millora de la seva productivitat.

Acord entre Banc Santander i la UEA per impulsar l’economia de l’Anoia Fruit de la bona relació, condicions i avantatges financers per a les empreses, la Unió Empresarial de l’Anoia i el Banc Santander han renovat l’acord de col·laboració que mantenen. El compromís es reprèn amb l’objectiu de seguir acompanyant el creixement de les empreses de la comarca oferint a tots els associats de la UEA avantatges competitius en matèria de productes, serveis financers, i facilitar l’accés al finançament per ajudar en temes d’exportació o implantació en mercats estrangers.


Acord entre la UEA i la consultoria ServiREACH La Unió Empresarial de l’Anoia i la consultoria especialitzada en normativa química ServiREACH van arribar a un acord de col· laboració pel qual les empreses associades a l’entitat anoienca gaudiran de tot un seguit d’avantatges a l’hora de fer servir els serveis del prestigiós despatx especialitzat en seguretat química. Gràcies a aquest acord, ServiREACH ofereix a les empreses una hotline telefònica d’atenció gratuïta perquè puguin resoldre els dubtes puntuals que els puguin anar sorgint en el transcurs de les seves activitats diàries. Si aquests dubtes requereixen de ma-

oferts per ServiREACH.

Conveni amb el centre cultural Mont Àgora per ajudar a potenciar l’activitat econòmica de l’Anoia La Unió Empresarial de l’Anoia i l’Ajuntament de Montbui, gestor del Centre Cultural Mont Àgora han signat un conveni de col· laboració amb l’objectiu d’ajudar a potenciar l’activitat econòmica de la comarca. En l’acord el centre cultural cedeix a l’associació empresarial les diferents sales per facilitar a les empreses les eines i habilitats per créixer organitzant formacions, conferències, actes de networking i d’altres accions similars. Així mateix, les empreses associades a la UEA disposen d’ una tarifa especial d’un 20% de descompte sobre els preus establerts, per a l’ ús de les instal·lacions, sempre i quan realitzin accions relacionades amb la seva activitat empresarial.

Mútua General de Catalunya manté el seu compromís i confiança amb la UEA Mútua General de Catalunya (MGC), entitat asseguradora especialitzada en salut, manté el seu compromís amb la Unió Empresarial de l’Anoia i dona suport als projectes i activitats que des de la patronal anoienca es porten a terme. En aquest sentit, el 2017 la MGC es va implicar en els diferents actes organitzats per la Comissió UEA Inquieta, també va participar en el Fòrum Empresarial de l’Anoia i el Sopar Empresarial. Fruit de l’acord i la bona sintonia entre les dues entitats, els socis de la UEA gaudeixen d’exclusives condicions en la seva assegurança de salut.

-P45ACORDS I CONVENIS

gaudir d’una sèrie de descomptes preferents en tots els serveis

memòria 2017

jor implicació que no pas una trucada, els socis de la UEA poden


GREMIS I ENTITATS ASSOCIADES / AFILIACIÓ

memòria 2017

Actualment la UEA compta amb els següents gremis i entitats associats:

Entitat afiliada a:

GREMIS I ENTITATS ASSOCIADES / AFILIACIÓ

-P46-

Representativitat:

Acords de col·laboració amb entitats, col·legis i assossiacions professionals:


COL·LABORACIÓ PÚBLICO PRIVADA La Unió Empresarial de l’Anoia aposta per treballar en col·laboració i cooperació amb altres entitats, administracions públiques, organismes, etc. perquè sumant esforços millorarà l’economia del nostre territori. En aquest sentit, la UEA compta amb el suport de l’administració pública en projectes com:

Prepara’t/Prepara’t Jove Sector quimic

memòria 2017

Sector del Motor

-P47-

Formació

Economia Circular Professions de futur

Uea Inquieta

Altres projectes

COL·LABORACIÓ PÚBLICO PRIVADA

Sector del metall


SERVEIS ALS SOCIS Assessorament

Sales

Servei d’assessorament gratuït de la mà dels tècnics més prepa-

La UEA disposa de diferents sales per als associats per a tot allò

rats en temàtiques molt diverses amb una atenció personalitza-

que desitgin i/o necessitin: presentacions, reunions, seminaris,

da GRATUÏTA prèvia sol·licitud d’una cita.

entrevistes, etc. En concret disposa de 6 sales de capacitat diversa , completament equipades amb projector, pantalla,

ASSESSORAMENT LABORAL:

wifi, pissares, etc. L’ús de les sales és gratuït i s’ha de reservar

Amb aquest servei els associats poden fer consultes totalment

prèviament.

memòria 2017

gratuïtes de caire mercantil, fiscal, comptable i laboral. També

SERVEIS ALS SOCIS

-P48-

poden sol·licitar el calendari laboral i el conveni col·lectiu.

Avantatges

ASSESSORAMENT INTERNACIONAL:

La UEA té conveni amb diverses empreses i i proveïdors de serveis amb la finalitat d’oferir condicions econòmiques preferents als associats.

Adreçat a aquelles empreses que volen obrir-se a l’exterior o que ja tenen en marxa un programa d’internacionalització i necessiten un cop de mà, ja sigui a nivell informatiu, de gestió o acompanyament.

Així manté conveni amb:

ASSESSORAMENT JURÍDIC:

·

entitats asseguradores

Amb aquest servei els associats disposen d’un advocat expert

·

empreses de subministraments i energia

en temes mercantils que ofereix als associats el servei de tres

·

entitats financeres

·

col·legis professionals

visites gratuïtes si tenen a veure amb un mateix cas, sempre que sigui de temàtica mercantil, societari, concursal, laboral i civil lligat a mercantil.

FORMACIÓ

· altres

Informació i atenció al soci

La Unió Empresarial ofereix cursos de formació contínua trans-

La UEA ofereix un servei d’atenció al soci de 9h del matí a 18.30h

versal, és a dir, per a tots els sectors econòmics, però també

de la tarda. Atenció telefònica, presencial a la seu de la UEA, i

ofereix formació a mida de cada sector, o empresa, segons les

també a través de correu electrònic. Des de l’entitat es resolen

necessitats de cadascú..

els dubtes, es posen en contacte a empreses, i s’agilitzen i es solucionen problemàtiques en què es troben les empreses en el

B2B El Business To Business és un servei on line adreçat en exclusiva a les empreses associades, per promoure ofertes de productes i serveis entre els associats. Pretén donar notorietat a les empreses que ofereixen els seus productes i serveis amb condicions especials al col·lectiu d’associats i d’altra banda que les empreses associades es puguin beneficiar en primer terme d’una oferta empresarial propera i de qualitat com és la de la nostra comarca.

seu dia a dia.


Borsa de treball La Borsa de Treball de la UEA és un servei en línia que permet a totes les empreses associades, de manera àgil i totalment personalitzada, publicar les seves ofertes laborals de manera gratuïta. Des del departament d’inserció laboral de la UEA (femocupació@uea.cat) es gestionen aquestes ofertes, i els currículums dels candidats que arriben a l’entitat s’entreguen directament als departaments de recursos humans de les empreses sol·licitants, un sistema pràctic que permet fer una selecció

uea.cat, és un dels serveis web més utilitzats del portal empresarial.

Ofertes gestionades el 2017: 26 Administració 18 Enginyeria -Tècnica 18 Operari 16 Comercial -vendes 12 Logística -distribució 8

Construcció -manteniment

5

Educació- Formació- Monitoratge

5

Tecnologia -Sistemes i comunicacions

3

Atenció al Client

3

Compres

3

Comptabilitat

3

Disseny -creativitat

2

Informàtica

2

Turisme -Restauració -Hostaleria

1

Consultoria -assessorament

1

Recursos Humans -Personal

-P49SERVEIS ALS SOCIS

Aquest servei, consultable online a través de la web www.

memòria 2017

molt ràpida dels currículums i personal candidat.


RELACIÓ DE SOCIS

La Unió Empresarial de l’Anoia, constituïda el 1982, és una associació empresarial, que agrupa empreses de diferents sectors econòmics de l’Anoia i comarques veïnes, a més de gremis professionals.

La UEA coneix una a una a les empreses associades, els ofereix una comunicació directa i personal, i això permet a l’entitat saber de primera mà les seves necessitats específiques. I és que la UEA treballa per a millorar la competitivitat de les empreses associades i dinamitzar l’economia del territori.

Associats segons sector Agroalimentari Alimentació Arts gràfiques Assegurances Automoció Ceràmica Comerç

memòria 2017

Comunicació i disseny

RELACIÓ DE SOCIS

-P50-

Confecció i tèxtil Construcció Electricitat i electrònica Enginyeria Entitats i gremis Esports i oci ETT Formació Fusta, mobles i alumini Hostaleria Imatge i so Medi ambient Metall Neteja Paper i cartró Pell Prevenció de riscos i seguretat Plàstic i químic Salut I estètica Serveis immobiliaris Serveis professionals Subministraments i carburants TIC

Transports Altres Serveis

0

10

20

30

40

50

60

70

80


Associats segons número treballadors De 1-10 treballadors

76% De 11-25 treballadors

12%

7% De 51-100 treballadors 2% Més de 100 treballadors

RELACIÓ DE SOCIS

-P51-

2%

Associats segons zona Alta Anoia

4%

Conca d’Òdena

82%

Atres zones

3%

memòria 2017

De 26 -50 treballadors

Anoia Sud

11%


RELACIÓ DE SOCIS

AGROALIMENTARI

INDUSTRIAS FERRER HERMANOS, S.A.

AGRO IGUALADA, S.C.C.L.

938030917

AGRO-COMERCIAL CLARAMUNT, S.L.

938096181

CAMPS COMERCIAL J.C.O., S.L.

938053434

CEREALS ANOIA, S.L.

938087105

CEREALS I ADOBS CASAMITJANA, S.A.

938698343

FRANCISCO JAVIER BARGALLÓ RAFA

938013338

MARCEL.LÍ GANGONELLS VIÑALS

938698029

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL PACKAGING, S.L. 938067690 JUST PACKAGING, S.L.

937746691

LECA GRAPHICS

938087710

RETOLMANIA, S.L.

938086680

RÈTOLS PLANELL (XAVIER PLANELL TERRON)

938050753

ROMANYÀ VALLS S.A.

938011707

SERVEIS I MANIPULATS GRÀFICS RUÍZ, S.L.

938051949

TALLER GRÀFIC GILAVER, S.L.

938062416 938031458

937433065

UNIGRAF ANOIA, S.A.

938051000

CLOSA I FILLS, S.L.

938090036

COMERCIAL TEMPS DE VINS, S.L.

938034968

DISTRIBUIDORA DE PRIMERAS MARCAS, S.A.

938045505

ASSEGURANCES

ELS FOGONS DE L´ANOIA, S.L.L.

938039340

ESPUMOSO EL NOYA

938030349

FERMÍ BOHIGAS, S.A.

938048100

FORN ALEMANY

938032124

-P52-

FRUITES GABARRÓ, S.L.

938042501

FRUITS SECS TERMENS

937760261

memòria 2017

THE STIKETS COMPANY, S.L

CARGOLS DE CAL JEP, S.L.

RELACIÓ DE SOCIS

ALIMENTACIÓ

938086004

INDUSTRIAS GRÁFICAS DEL ENVASE ANOIA, S.L. 938040053

FRUITS SECS TORRA FRUTAS MENDEZ Y CIA, S.A. HUGUET DE CAN FEIXES, S.L. INDERACH, S.L.

938094055 938031113 937718227 938050460

CAMINS I ASSOCIATS, S.A. FUSTÉ MEDIADORS D'ASSEGURANCES, S.L. GUMÀ ASSESSORAMENT I GESTIÓ, SL

938041000 938031071 938032566

IMMA ROVIRA ASSESSORAMENT I INVERSIONS, S.L. 938032423 JUNYENT PRAT CORREDURIA D'ASSEGURANCES, S.L. 938041550 M. PIQUE, S.A.

938037725

MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

938050693

MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA

938049002

AUTOMOCIÓ

LLAMPER VENDING, S.L.

937727925

A.M. ANOIA, S.L.

938039300

MERITEM, S.A.

938052612

A.T. SAROSA, S.L.

938054642

OLI SABA

938032400

AUTO BOMBA, S.L.

938035706

PRECOCINADOS ORTEGA, S.L.

938053770

AUTOSUMINISTRES MOTOR, S.A

660492202

SUPERMERCATS SUPERMAS, S.L.

938043400

BRILLO PLANXISTERIA SL

938046562

TASSTIBAG, S.L.

938055559

C.A.R. ANOIA (Mª ANGELS GABARRO MARTI)

938047017

VENDING MARTINEZ, S.L.

938036316

CAMPA DE CALAF, S.A.

938966822

VENDING PONS, S.L.U.

935155910

CENTRE DE FORMACIÓ VIÀRIA POBLE SEC, S.L.

938051637

FUTURAUTO, S.A.U.

938017377

ARTS GRÀFIQUES

GARATGE MONTSERRAT, S.A.

938031550

ABZAC IBERICA, S.L.

937794770

ARGA S.L. INDUSTRIES GRÀFIQUES

938094013

CARTROBOX, S.L.

938053450

ETIQUETAS ANOIA, S.L.L.

938045603

FELIP UNIGRÀFIC, S.L.

938051061

GRÀFIQUES CUBÍ, S.L.

938033452

GRAFIQUES LAMOLLA, S.L.

938035202

GRÀFIQUES LLUC GRÀFIQUES VILANOVA, S.L.

938051214 938040967

GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL SPAIN, S.A. 938017337 IBERPACK ANOIA, S.L

938010919

JJ MOTOR GO, S.L.

938030071

JORALFRAN GRUP, S.L.

938068480

MOTOMORFOSI SPORT, S.L.

938041261

ODENAUTO 938054111 ODEXAN DE APLICACIONES, S.L.

938042617

PNEUMÀTICS VILANOVA

938063082

RAMON SOLSONA, S.L.

938030087

RECANVIS ANOIA, S.L.

932499944

REMM GUITART, S.L.

938032708

ROSICH MOTORS, S.L.

938033650

SARAUTO 938033000 SERVEI DIESEL SANCHEZ

938044453


SPJ AUTOMOTIVE AFETERMARKET, SLU

938048350

KOOK ESTRATÈGIES DE COMUNICACIÓ DE MARCA 644403346

TALLERS MARCEL CLARAMUNT

938030179

LA VEU DE L'ANOIA

938042451

TALLERS MONTOLIU, S.L.

938060479

L'ENLLAÇ DELS ANOIENCS, S.L.

938055542

TALLERS QUERALTÓ, S.L.

938035366

MARC SENSERRICH CAMPOY

661755468

TOT FRENS, S.L.

938053969

MG COMUNICACIÓ

938041502

TRIRE, S.L.

938053369

NYTT STUDIO

938037610

TURBO DIESEL INJECCIÓ, S.L.

938060428

TRESBDESIGN 938047183

CERÀMICA

CONFECCIÓ I TÈXTIL

CERAMICA ELIAS, S.A.

937710157

CASBU, S.L.

938046309

CERÀMICA PIERA, S.L.

937712211

CONFECCIONES DYNEKE, S.A.

937789083

938698250

CONFECCIONS KITTEL, S.L.

938013567

DISCOM GRUP

938078174

CORPORACIÓN EMPRESARIAL VALLS, S.L.

938035252

EQUIPCERAMIC, S.A.

938070717

GÉNEROS DE PUNTO MAVE, S.L.

938050171

IL MONDO DEL BAMBINO

938019097

JOSEPA MORERA DALMAU

938052700

CERÀMIQUES CALAF, S.A.

PROYECCION Y CONSTRUCCION DE HORNOS PLAMASSO S.L.

937728710

MATEX IBERICA, S.L.

COMERÇ

TEX51, S.L.

938017294

TEXTIL CASTELLOLÍ, S.L.

938084128

ABACUS COOPERATIVA ALFIL.BE OFFICE PRODUCTS SL

932178166 937495023

CLIC FOTOGRAFIA (REVELA'T, S.L.)

931313564

COMERCIAL J.A.N.

937728127

FLOR-ALBA 938031720 FRANQUESA 938052646

937719075

TINDA EUROPA, S.L

938041393

TRITALL, S.L.

938096824

TUGA WEAR

938017156

ULTRAMAGIC, S.A.

938042202

USCITEX, S.L.

938060388

ICLIP

637594577

LLIBRERIA AQUALATA,S.L

938051029

CONSTRUCCIÓ

LLIRERIA PONENT

938050529

BIGUETES RABELL, S.L.

938060673

938050625

BOBILA JOSEP AGUILERA BORRULL

938086156

PINTURES PLANELL, S.A.

931160181

CAMÍ DE PONTILS, S.L.

670807939

RECSTORES, S.L.

647624586

CATALONIA UNIC, S.L.

938056060

TECNOCOLOR TT TELECOMUNICACIONS, S.L.

938050854

CONSTRUCCIONS ROMEU, S.A.

938055764

FRABEL, S.C.P

938048078

COMUNICACIÓ I DISSENY

GAP ASSOCIATES 2016, S.L.

938041382

INSTOP CATALUNYA, S.L.

938039576

PINTUREX, S.L.

ANOIADIARI 609394628 ÀREA ESTUDI DE PUBLICITAT, S.L.

938045556

CANAL TARONJA ANOIA

938754052

CDNET 938017500 CONCEPTE GRÀFIC

938040441

COSANTEX PRODUCTES PUBLICITARIS

938053251

DD DISSENY GRÀFIC

938047170

DIGITAL LIDERA COMUNICACIÓ, S.L.

659962800

EL SAFAREIG

938067290

ENTREPARENTESIS

652795653

IMMA JUBERT PROTOCOL I COMUNICACIÓ

938033248

JAUME CORTASA BAIGET

938037866

LAURA MARCÉ TERMES

938050376

LLUIS SORIANO DISSENY D'INTERIORS (LLUIS SORIANO CASTAÑO)

938017797

MARBRES I DERIVATS ALONSO, S.L.

938033676

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y DECORACIÓN PARDO, S.L. MATERIALS CONSTRUCCIÓ J. E. MAGRIÑÀ, S.L.

938011135 938013634

MOIX SERVEIS I OBRES, S.L

938052934

PERE VILARRUBIAS OLLÉ

639982003

PINTURA I DECORACIÓ MANEL VEGA, S.L.

938087035

memòria 2017

INFOANOIA.CAT 616193813

-P53RELACIÓ DE SOCIS

938052117

SERVISIMÓ IGUALADA, S.L.


RELACIÓ DE SOCIS

PLANELL, S.A.

938698750

PREDECAT 937728787 SATEC, LABORATORI D'ASSAIGS PER A LA CONSTRUCCIÓ, S.L.

938060362

938031149

memòria 2017

935156060

INFINIT 938043883 931018919

LAMINAR AIR, S.L.

659233869

OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS, S.L.

938088091

ÒDENA VILLAGE

649992255

938088402

SOLO RAIDS, S.L.

938046789

ELECTRO STOCKS ANOIA

936036688

UNICOOP CULTURAL, S.C.C.L

938050075

938035446

ELM, S.L.

938031794

INSMAGAS, S.L.

938053229

ETT

INSTAL.LACIONS ALPUENTE (FELIP ALPUENTE)

938055651

INSTAL·LACIONS PARERA, S.L

938976069

SERVEIS ELECTRICS, S.A.

938012601

SERVIMASTER 2000, S.L.

938060390

ELECTRÒNICA PEÑA

RELACIÓ DE SOCIS

629385757

GLOBUS KON-TIKI

GTEKNICS, S.L.

COMERCIAL DE PRODUCTES D'INSTAL.LACIONS

-P54-

CAMINS DE VENT

KARTING PARCMOTOR

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA ALMAZÁN ROIG INTAL·LACIONS, S.L.

ESPORT I OCI

AEIO ENGINYERS, S.L.

935159495

ALBAREDA ENGINYERIA

938032584

AMIDA 4 ENGINYERIA, S.L.

938036833

ARKUS PROJECTES D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA, S.L.

938698154

ECOPIME PROJECTS, S.L.

931737013

ENGINYERIA LLIRO & ASSOCIATS, S.L.

938066196

EPS ENGINYERIA

938032271

EUNÈRGIA 686200454 GLOBAL ENG

938034511

INPREPER, S.L.

938017768

NVISION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, S.L.

938041535

PREFORTEC, S.L.

686196918

TERIC ANOIA

636576931

ENTITATS I GREMIS AGRUPACIÓ EMPRESARIAL DE LA FUSTA IGUALADA-ANOIA 938035131 938032993

COL.LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE MANRESA 938725762 FIRA D'IGUALADA

938040102

GREMI DE BLANQUERS D'IGUALADA

938068595

GREMI DE CONSTRUCTORS I PROMOTORS D'OBRES DE LA COMARCA DE L'ANOIA

938052292

GREMI D'ELECTRICISTES

938045607

TIC ANOIA

EUROFIRMS ETT, S.L.U

938041011 938052495

GCTPLUS ETT, S.L.

935155700

PUNT DE TREBALL ETT, S.L.

938044985

RANDSTAD EMPLEO ETT, S.A.

938049278

ENGINYERIA

AGRUPACIÓ TÈXTIL FAGEPI

ADECCO TT, S.A.

FORMACIÓ ACADÈMIA IGUALADA

938031494

CEINA

938050094

CROMLEC FORMACIÓ

936974000

ENGLISH & TEA

606098296

ESCOLA PIA

938032700

FAST ENGINYERIA, S.L.

931160366

FORMACTIVA 670350920 I.E.S. MILÀ I FONTANALS

938055750

NEW YORK INSTITUTE

670389860

PROMOCIONS ESCOLARS ANOIA, S.L.

938050904

SATI FORMACIÓ THE ENGLISH CENTRE ANOIA, S.L.

937714337 938044554

FUSTA, MOBLES I ALUMINIS ALUGOM, S.C.P.

938037328

CARPINTERIA METALICA ANTONIO LOPEZ

938036496

CENGA 2000 SL

938050623

CRUZ MOBEL, S.L.

938053327

DECOEXPO, S.L.

938011980

DIVANI PASCUAL DISSENY, S.L.

938068790

FERNANDEZ SANGLAS, S.L.

938052794

FUSTERIA CASTILLA, S.L.

938012953

FUSTERIA INDUSTRIAL DE L'ANOIA, S.L.

938053049

FUSTES CLOSA, S.A.

938060600

INTERMIDA, S.C.P.

938052154

LUIS CHUECOS RUIZ

938040543

M. ARRUÉ, S.L

938036868


MADERAS GIRALT, S.L.

938698393

ARCAS OLLÉ, S.L.

MOBELCAN 2004, S.L.

938047295

AUTOMATISMES ARAIPIASA, S.L.

938054849

MOBLES OLLÉ, S.L.U.

938030993

BELTEC CONVEYOR SOLUTIONS

938052002

MONTAGGIO, S.L.

938087392

CALDERERIA BOLARÍN CARDUS, S.L.

938087701

PERMOR, S.L.

938010785

CALDERERIA DAYMA, S.L.

938046407

938050500

PLUS MAQUINÀRIA I TECNOLOGIA PER A LA FUSTA, SLU

CAROL AUTOMATISMES IGUALADA, S.A.

938017370

938050309

CERRAJERIA G. ACOSTA, S.L.

937726585

VITERMIK, S.L.L.

CIMELSA, S.L.

938036752

CINTES TRANSPORTADORES DERMET SL

937762377

HOSTALERIA

COMERCIAL PERALBA, S.A.

938054995

937726167

GRUP JARDI 2008, S.L.

938049164

HOTEL AMÈRICA IGUALADA, S.L.

938031000

HOTEL BAYONA

938092011

HOTEL ROBERT

938086000

L'ENVELAT 902161014 MOLÍ BLANC HOTEL

938019179

MONTSERRAT HOTEL & TRAINING CENTER

937770125

RESTAURANT SCORPIA

938060555

SOMIATRUITES 938036626

IMATGE I SO ACUSTIC ANOIA S.L

CONSTRUCCIONES MECÀNICAS TECNOPEL, S.L. 938044052 CONSTRUCCIONS METÀL.LIQUES ESTMART, S.L. 938050964 COPASA 938086380 DICOR-ISM, S.L.

938011660

DIDAKA PROJECTES, S.L.U.

937760056

ELECTRO-HIDRAÙLICA ANOIA

ENGIMÀTICA 931870417 EXTRACTION FUTURE, S.L.

938067200

FERRETERIA RIERA, S.L.

938698327

GABARRÓ, S.A.

938086610

GRUES SUAREZ I SOLER, S.A.

938030674

HINEUTRA, S.L.

938066364

IMEC SYSTEM, S.L. 628493549

937761657

INDÚSTRIES DEL MECANITZAT J. GASSÓ S.L

937727941 938044435

BOXCOM 938044803

INNOVACIONES EN VARILLA, S.L.

938034751

CYMATIC (JR GONIC SL)

INOXFIL, S.A.

938018223

INSTAFEL, S.L.

938034623

INTECO ANOIA, S.L.

938051348

GRUP RÀDIO SALA

938053868 931164019

MEDI AMBIENT

KOMPE ELEVACIÓ, S.L.U.

938043476

AMBIENS GESTIÓ DE RECURSOS AMBIENTALS, S.L

MANTENIMENT FELIP CONDE, S.L.

938086679

938045704

MANTENIMENT LOPERA, S.L.

938088066

ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.

MANUFACTURAS Y TRANSFORMADOS AB, S.L.

938047131

902121221

CENTRE DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL, S.L.

938067485

MATRINOX, S.L.

937761752

CESPA GR, S.A.

937756880

MECÀNIQUES CANELA, S.L.

937789655

ECOSTUDI SIMA, S.L.P

637437234

MECANITZATS ZAMEC, S.L.

938031304

669293545

METALÚRGICA BUSQUET, S.L.

938698020

ENTROPY CARE SYSTEMS, S.L.

INGENIERÍA Y TRATAMIENTO DE VALORIZACIÓN, S.L. 932058100

METU SYSTEM IBERICA, S.A.

938690749

LLORENS ISBERT, S.L.

938048870

NOVA MEVIR, S.L.

938030649

RECUPERACIÓN MORAGREGA, S.L.

937760534

OPERBER, S.L.

TECFORM GLOBAL, S.L.

600926737

PHOENIX GROUP INTEGRAL INDUSTRY, S.L.

TOT RESIDUS INDUSTRIALS, S.L.

938017565

931160874 938047946

PLANXISTERIA GELABERT, S.L.

938032198

PLANXISTERIA MAG

938045095

METALL

PLANXISTERIA PLA, S.L.

938051673

POOKBIKING BARCELONA

938053412

POST-VENDA CARRERAS, S.A.

938088099

ABINA, S.L.

938052434

AINOXDER, S.L.

938087076

ALVA CONNECTORS

938013053

ANOIA CARRETILLES

938051059

PRECISIÓ MECÀNICA SALMA, S.A.

938070612

RECTIFICADORA J.S., S.L.

938054584

memòria 2017

CAN BONASTRE WINE RESORT, S.L.

-P55RELACIÓ DE SOCIS

938032965


RELACIÓ DE SOCIS

RIVISA I.C.M., S.A.

938096467

ROFEICA ENERGIA, S.A.

938086299

memòria 2017

SAIFOR, S.L.

RELACIÓ DE SOCIS

-P56-

937718338

PELL CURTIDOS BADIA, S.A.U.

938054250

EUGENIO GABARRÓ, S.L.

938033852

INDUSTRIES DESTEN, S.L.

938030178

SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A.

938058708

SNOP ESTAMPACIÓN, S.A.

938086437

SOFAMEL, S.L.

938087980

SOIMER TELECOMUNICACIONS, S.L

938068661

SOLUCIONS MECÀNIQUES, S.L.L.

938052758

STEGOTRONIC, S.A.

938066026

PREVENCIÓ DE RISCOS I SEGURETAT

SYSTEM FLUIDS ANOIA, S.L.

938042552

AQUASOS SERVEIS INTEGRALS, S.L.

938066523

TALLER FERRER COMAS, S.L.

938086181

INTEGRAL DE PREVENCIÓ DE RISCOS, S.L.

938049525

JOAN VALLÈS SORIANO MONTSERRAT POMÉS PARELLÓ

938037311 629526286

TALLER INDUSTRIAL JUAN MARTINEZ GILA, S.L. 938068843

PREVENACTIVA, S.L.U.

938047391

TALLERES CARRIQUE, S.A.

937719000

PREVINT

938066132

TALLERS BASCOMPTE, S.L.

938698245

PREVINTEGRAL, S.L.

973184128

TALLERS DOMINGO

626829898

SEIMA SEGURETAT, S.L.

938043387

STAR FOC ANOIA, S.L.

938053592

TALLERS SOTERAS, S.L.

938010205

TECNO-SEGURETAT ANOIA, S.L.

938035229

TALLERS VILARRUBIAS, S.L.

938080152

TASIAS, S.A.

938087757

PLÀSTIC I QUÍMIC

TREVI TALLERS MECÀNICS, S.L.

938060220

ABC LEATHER, S.L.

938039635

TROQUELS BRESCÓ, S.L.

938060855

APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A.

902930503

TROYMAK, S.L.

937727250

BECASTILL, S.A.

WITTMANN BATTENFELD SPAIN, S.L.

938087860

CETEC PRODUCTS, S.L.

XAUS TALLER MECÀNIC, S.L.

937719165

COMATEC-ISMAR, S.L.

937728630

IST, S.L.

615689535

COMERCIAL BLAUTEC, S.L.

938052447

TALLERS RIBACAR S.L

938046800

937712111 938066814

COMERCIAL GODÓ, S.L.

938033554

NETEJA

DIPROMAT, S.L.

938054307

FILTEXT 98, S.C.C.L.

937762395

NITIDUS HYGIENICS NETEJA I SERVEIS ASSOCIATS 938067139

JOGAPLAST S.L.

938680840

LEATHER QUÍMICA, SLU

977606857

PAPER I CARTRÓ

PLASTNET ANOIA, S.L.

938035661

PLATING BRAP, S.A.

938045812

PREMA, S.A.

938012951

CENTRO DE LIMPIEZAS IGUALADA, S.L.

938035499

DORSAN FILTRACIÓN, S.L

938042475

INDUSTRIAL BOROBIL, S.A.

943696004

J. VILASECA, S.A.

938011510

KERTAS PACKAGING, S.L.

938041693

MB PAPELES ESPECIALES, S.A.

938087100

ONDULADOS CARME, S.A.

938080150

ORPÍ MANIPULATS, S.L.

938080121

PAPERS CATALUNYA, S.A.

938113520

PERE VALLS, S.A.

938995176

PROMOTORA DE EMBALAJES, S.L.

938037912

SINORCELL, SL.

943666283

SUBLIPRINT, S.A.

938042011

UNION INDUSTRIAL PAPELERA, S.A.

938086262

PRODUCTES AGRÍCOLAS MACASA, S.L.

938031966

PROQUIP, S.A.

938060464

QUIMSER, S.A.

938032688

REPRECS, S.L.

938046840

REYDEL AUTOMOTIVE SPAIN, S.L.

938048093

RIPEQUIMICOS, S.L.

619327717

ROBINSON VENTURES, S.L.

938048030

SCREEN PROTECTORS, S.L.

938088004

SIMAR, S.A.

938036100

TEXCUR FASHION AND LEATHER PRODUCTS, S.L.L. 938067570


938066523

CARDIAC FUTURE IDEA, S.L.

937681883

INTEGRAL DE PREVENCIÓ DE RISCOS, S.L.

938049525

PREVENACTIVA, S.L.U.

938047391

PREVINT 938066132 PREVINTEGRAL, S.L.

973184128

938051400 LA RENDA URBANA, S.C.

938030586

LLARS-GREMI, S.L.

938045555

PROARC MEDITERRANIA, S.L.

937726740

SERVEIS IMMOBILIARIS GEMMA POLA

639531413

SEIMA SEGURETAT, S.L.

938046800

SERVEIS PROFESSIONALS

STAR FOC ANOIA, S.L.

938053592

ALEX JULIEN SERVEIS ASSESSORAMENT I GESTIO, S.L. 938041417

TECNO SEGURETAT ANOIA, S.L.

938035229

ANBER SERVEIS INTEGRALS, S.L.U.

931003265

ANOIA DE SERVEIS, S.L.

938010209

SALUT I ESTÈTICA

ÀREA DE SERVEIS GONZALEZ VALLS, S.L.

938067109

ASSESSORIA IGUALADINA DE GESTIÓ SL

938045455

ASSISTENCIAL ANOIA SA

938052525

BODY DESIGN IGUALADA, S.L.

667086431

CENTRE D'ESTÈTICA SÍLVIA GIRALT, S.L.

938054967

CENTRO DE ESPINOLOGIA CUIDATE (LINA BERRUECOS DUQUE)

656707921

CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA

938075500

CONSORCI SOCIOSANITARI D'IGUALADA

938045515

CREA PSICOLOGIA I PSICOTERAPIA

656437193

DENTAL IGUALADA, S.L.

937371717

FARMÀCIA ANTON JUVÉ SANTACANA

938037458

FARMACIA Mª ROSA SINGLA VILANOVA

938033874

FUNDACIÓ SANITÀRIA SANT JOSEP

938032650

HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, S.L.

938031268

INSTITUT D'ESTÈTICA YVETTE PONS

938046202

MIPS FUNDACIÓ PRIVADA

938050404

MÚTUA IGUALADINA

938032796

ORTOPEDIA CASES

938041202

SERVEIS IMMOBILIARIS

ASSESSORS D'EMPRESA ENRICH, S.L.

938041223

CENTRE DE GESTIÓ DE MONTBUI, S.L.

938040051

CERCLE JURÍDIC ADVOCATS, S.C.P.

932503204

CEREZO & COTS ADVOCATS, S.L.

938049129

CLARAMUNT & CIA, ADVOCATS

938046100

CONSULTORIA ASSESSORIA SALAS, S.L.U.

938976006

CRAFT ACCOUNTING

693592108

DESPATX ASSESSORS I ADVOCATS (IMMA SERRA) 938053939 EDMON'S ASSESSORS, S.L.

938044499

EDO GESTIÓ, S.L.

938698082

ENRICH i ORGUÉ, S.L.

938033462

EUROPEAN MARKET'S, S.L

938032585

FEEDBACKGROUND, S.L.

646025159

FER GESTIONS

938070504

FINANCES PIME FRANCESC TORRAS I ENRICH

629711915 938051892

GAESA, S.L.

938054174

GESCONOVA, S.L.

938061922

GESGAR, S.L.

938042611

ADEQUA REIM, S.L.

932405525

GESTORIA FÀBREGAS

938034004

CIUTAT IMMOBILIÀRIA

938070666

GESTORIA GALTÉS, S.L.

938030437

FINCAS IGUALADA, S.L.

938052001

GPS ORIENTACIÓ EMPRESARIAL

619767981

FINQUES ANOIA

938055522

GRUP CARLES GESTIÓ I PROJECTES, S.L.

938017220

FINQUES ENRIC BADIA, S.L.

938050110

GRUPO CONSTANT

937752156

FINQUES GAUDÍ

938034632

IGUALADINA DE SERVICIOS, S.L.

938033812

FINQUES M PARERA, S.L.U.

938032626

J. REGORDOSA GESTIÓ RR.HH.

938048815

FINQUES MONTBUI S.L.

938032928

J.M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.

938045262

FINQUES RAMBLES

938034340

MARC FERNANDEZ PLAZA

620971476

FINQUES SASI, S.L.

938048171

NEW FOCUS MANAGEMENT

630035530

FINQUES SUBIRANA, S.L.U.

938041661

NOROC CONSULTING, S.L.

938062369

FINQUES VALLBONA

938013155

NOTARIA RAMENTOL

938235224

FINQUES VICTORIA, S.L.

938019137

NOTARIS D'IGUALADA, C.B.

938047550

GUASCH CAPELLADES, S.L.

938011772

PALMES I CAROL, S.L.

938053893

memòria 2017

AQUASOS SERVEIS INTEGRALS, SL

INVERSIONS IMMOBILIÀRIES COMPANYS I PIQUÉ, S.A.

-P57RELACIÓ DE SOCIS

PREVENCIÓ DE RISCOS I SEGURETAT


RELACIÓ DE SOCIS

PLATAS & ASSOCIATS, S.L.

938055557

PMP ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.

938045403

POCH i RUANA ASSOCIATS, S.L. PROMOVI PROJECTS, S.L. SAF GESTIÓ EMPRESARIAL, S.L.

938051551 648182941 938068474

TENIGRAM,S.L 938041796 TRISTANY I TRULL, S.L

938054781

VICTOR OLIVAN CANUDAS

938054544

SUBMINISTRAMENTS I CARBURANTS

memòria 2017 RELACIÓ DE SOCIS

ALANCAR EXPRESS SL

938041312

ARAUJO TRANSPORTS I LOGISTICA, S.L.U.

938051647

ENVIALIA 938019015 GERMANS CORBALAN & ALVAREZ, S.L

938052233

GIBERT i GIBERT, S.L.

938017446

MESTRANS, S.L.

938055577

MONTFERRI i GERMANS, S.L.

938010359

MRW 933800044 S.A. MASATS TRANSPORTS GENERALS, UNIP.

938041213

938031483

TAXISIGUALADA (RICARD TOMAS PLAZA)

609478219

AIGÜES ARTÉS, S.L.

938053839

TDMA

938043381

ESTACIÓ DE SERVEI LA PANADELLA, S.A.

938092038

TRANS VISA EXPRES, S.L.

938031331

ESTACIÓN DE SERVICIO EL BRUCH, S.A.

937710472

TRANSPORTES JOSE GARCIA

938050755

GASOILS CARRERAS DE PIERA, S.L.

937788208

TRANSPORTS BERNADET

938010008

PETROMIRALLES, S.L.

938080086

TRANSPORTS BLAYA I FILLS, S.L.

938032554

SOTO BALLESTEROS, S.L.

938050387

TRANSPORTS GEBRE, S.L.

938698374

AIGUA DE RIGAT, S.A.

-P58-

TRANSPORTS

UCG UNIÓ COMERCIALS DE GASOILS, S.L.

938051716

TRANSPORTS GRAELLS, S.C.C.L.

609889501

TRANSPORTS PERE VENTURA PALET, S.L.

938080002

TIC

TRANSPORTS VAQUÉ, S.L.

938080065

ACD SISTEMES

938050269

ALADETRES, S.C.P.

938052678

ALTRES SERVEIS

ATLANTIC DEVICES

938040702

ARADOC 902340680

CATALUNYA IMPULS, SLU

937762548

ÀURIA GRUP

938017438

ENGINYERIA DE SOFTWARE, S.A.

938055051

FUNERARIA ANOIA, S.L.

938031114

EXPOCOMPUTER, S.A

938044811

FILNET SERVEIS I COMUNICACIONS, S.L.

938017125

HCCSOFT 619331414 IGUANA COMUNICACIONS S.L.

902820356

INTAREX, S.L.

938053767

INTERIORVISTA DECORACIÓN DIGITAL, S.L.

938048210

INTESIS SOFTWARE, S.L.U.

938047134

JM SISTEMES DE CONTROL, S.C.P.

938042521

MPM SOFTWARE, S.L.

938053993

OFIMÀTICA ANOIA, S.L

938044403

REINPE BAIX LLOBREGAT, S.L SAI COMPUTERS, S.L. SEMAT DATA, S.L.

937735151 938040901 973501112

SIMAGI 938041069 SINIGUAL 938050484 SISTIC ANOIA, S.L SOLUTIONS TRILOGI, S.L. SUBMINISTRAMENTS ROMEU, S.L.

938053225 931842974 938050608

UBIQUAT TECHNOLOGIES, S.L

938036914

XDUC INFORMÀTICA, S.L.

938054347www.uea.cat


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.