UEA Magazine núm. 45 - 2018

Page 1

N 45 > Desembre 2018

El compromís empresarial amb la societat, més present que mai La sectorial UEA Química presenta un codi ètic pioner a Catalunya III Meeting UEA Inquieta debat sobre el lideratge de la dona en clau anoienca Els empresaris participen a la 7ª edició de la Setmana de l’Ocupació a Igualada Un miler de joves assisteixen al Prepara’t Jove Nous programes d’ocupació subvencionats El Reportatge: Guasch Capellades, nous horitzons

www.uea.cat


LA LAIMPORTÀNCIA IMPORTÀNCIADE DELA LA PREVENCIÓ PREVENCIÓDE DERISCOS RISCOSLABORALS LABORALS LaLaprevenció prevenciódederiscos riscoslaborals, laborals, ELS NOSTRES NOSTRES SERVEIS SERVEIS regulada regulada enen la la Llei Llei 31/1995, 31/1995, haha dede ELS ACTIVITAT ACTIVITAT TÈCNICA TÈCNICA ser ser unun dels dels pilars pilars fonamentals fonamentals enen Seguretat Seguretat en en el treball. el treball. Higiene Higiene industrial. industrial. Ergonomia Ergonomia aplicada. aplicada. Psicosociologia Psicosociologia aplicada aplicada l’organització l’organització i gestió i gestió dede l’empresa. l’empresa. L’empresa L’empresa compta compta amb amb un capital un capital humà humà al que al que ha ha de de cuidar cuidar i protegir i protegir perper garantir garantir tant tant la seva la seva salut salut com com la qualitat la qualitat de de la feina la feina realitzada. realitzada. Però Però perquè perquè és tan és tan important important la prevenció la prevenció de de riscos riscos laborals? laborals?

MEDICINA MEDICINA DEL DEL TREBALL TREBALL Vigilància Vigilància de de la salut la salut col·lectiva col·lectiva i individual i individual FORMACIÓ FORMACIÓ Plans Plans de de formació formació a mida. a mida. Adreçada Adreçada a tots a tots els els sectors. sectors. Formació Formació integral integral i PRL i PRL

La La seva seva implantació implantació i lai correcta la correcta execució execució de de la la mateixa mateixa ajuda ajuda a eliminar a eliminar accidents accidents de de treball treball i i PRODUCTES PRODUCTES DEDE VALOR VALOR AFEGIT AFEGIT malalties malalties professionals, professionals, facilita facilita el treball el treball en en condicondicions cions segures, segures, permet permet el compliment el compliment de de les les nornormes mes vigents vigents perper evitar evitar possibles possibles sancions, sancions, millora millora MÉS MÉS A PROP A PROP TEU TEU la gestió la gestió empresarial empresarial i lai satisfacció la satisfacció i motivació i motivació delsdels treballadors, treballadors, fet fet queque dóna dóna com com a resultat a resultat Amb Amb l’objectiu l’objectiu d’oferir d’oferir el millor el millor servei servei i una i una atenció atenció l’augment l’augment en en la productivitat la productivitat i, per i, per tant, tant, en en benefibenefi- personalitzada, personalitzada, disposem disposem d’una d’una oficina oficina a Igualaa Igualacis cis econòmics econòmics perper a l’empresa. a l’empresa. da da perper donar donar servei servei a les a les empreses empreses de de l’Anoia. l’Anoia. La La proximitat proximitat és és un un valor valor queque ensens distingeix. distingeix. DispoDispoDesDes de de Prevint Prevint volem volem contribuir contribuir i acompanyar i acompanyar les les sem sem d’un d’un equip equip de de professionals professionals altament altament especiespeciempreses empreses en en aquest aquest camí. camí. PerPer això això posa posa a disposia disposialitzats alitzats i capacitats i capacitats perper donar donar resposta resposta a qualsea qualsecióció els els coneixements, coneixements, els els professionals, professionals, els els mitjans, mitjans, volvol necessitat necessitat de de prevenció prevenció de de l’empresa l’empresa o de o de la voluntat la voluntat i l’empatia i l’empatia necessàries necessàries perper tal tal d’assolir d’assolir l’autònom. l’autònom. unsuns resultats resultats òptims òptims i satisfactoris, i satisfactoris, tant tant a nivell a nivell ecoeconòmic, nòmic, de de desenvolupament desenvolupament de de les les persones persones i com i com DAVID DAVID LÓPEZ LÓPEZ a element a element de de benestar benestar social social i dei de salut. salut. Responsable Responsable Catalunya Catalunya Central Central CREEM CREEM ENTORNS ENTORNS DEDE TREBALL TREBALL SEGURS SEGURS I I SALUDABLES SALUDABLES Una Una empresa empresa sana sana és aquella és aquella queque disposa disposa d’una d’una organització, organització, d’un d’un grup grup humà humà i d’unes i d’unes relacions relacions econòmiques econòmiques i socials i socials amb amb el seu el seu entorn entorn i territori i territori queque beneficien beneficien al conjunt al conjunt de de la societat. la societat. DesDes deldel punt punt de de vista vista de de la prevenció la prevenció de de riscos riscos laborals laborals l’absència l’absència d’accidents d’accidents i/o i/o malalties malalties professionals, professionals, un un bonbon ambient ambient de de treball, treball, les les bones bones relacions relacions en-entre tre els els integrants integrants de de l’empresa l’empresa a tots a tots els els nivells, nivells, la la millora millora contínua... contínua... sónsón els els elements elements vertebradors vertebradors i i bàsics bàsics perper a una a una societat societat sana sana i potent. i potent.

QUÈ QUÈ ENS ENS DISTINGEIX DISTINGEIX COMPROMÍS COMPROMÍS - Som - Som transparència transparència i i confiança confiança amb amb un un servei servei de de qualitat. qualitat. PROXIMITAT PROXIMITAT - Ens - Ens desplacem desplacem a les a les instal·lacions instal·lacions pròpies pròpies de de les les empreses empreses perper guanyar guanyar en en productivitat. productivitat. Disposem Disposem d’unitats d’unitats mòbils mòbils perfectament perfectament equipades. equipades.

Coherència Coherènciaalalservei servei de del’empresa l’empresa La La gestió gestió de de la prevenció la prevenció de de riscos riscos laborals laborals exigeix exigeix conèixer conèixer i identificar-te i identificar-te amb amb el terriel territoritori i avui i avui perper avui, avui, el sector el sector ha ha patit patit les les conconseqüències seqüències negatives negatives de de la deslocalització. la deslocalització. Aquesta Aquesta identificació identificació ha ha d’estar d’estar basada basada en en la importància la importància de de la cura la cura de de les les persones, persones, perper tal tal de de contribuir contribuir al benestar al benestar i alidesenal desenvolupament volupament delsdels treballadors treballadors en en els els seus seus llocs llocs de de treball. treball. La La formació formació i lai prevenció la prevenció hanhan d’estar d’estar al al servei servei de de la creació la creació d’entorns d’entorns laborals laborals salusaludables dables queque en en deriva deriva a crear a crear empreses empreses més més productives productives i competitives. i competitives. Cuidar Cuidar la salut la salut de de les les persones persones és és imporimportant tant perper evitar evitar accidents accidents i malalties i malalties profesprofessionals. sionals. PerPer a Prevint a Prevint és fonamental és fonamental manmantenir tenirles lesnostres nostresarrels. arrels.Els Elsnostres nostres fonaments fonaments sónsón sòlids, sòlids, consolidats, consolidats, històrics històrics i inalterables i inalterables ja que ja que som som unauna societat societat de de prevenció prevenció catalana. catalana. LesLes decisions decisions de de la la companyia companyia es es prenen prenen desdes de de Catalunya, Catalunya, pensant pensant en en el teixit el teixit productiu productiu deldel país. país. DesDes de de Prevint Prevint oferim oferim un un servei servei de de proximiproximitat,tat, clusteritzat clusteritzat perper sectors, sectors, adaptat adaptat perper cada cada territori, territori, dissenyat dissenyat perper treballar treballar inteintegrant-nos grant-nos en en les les empreses empreses a las a las queque donem donem servei, servei, personalitzant personalitzant el nostre el nostre tracte. tracte.

TERRITORI TERRITORI - Ens - Ens identifiquem identifiquem amb amb tu, tu, som som deldel teuteu territori. territori. Prevint Prevint és present és present a a tottot el territori el territori català català i acompanyarà i acompanyarà les les empreses empreses catalanes catalanes allàallà on on siguin. siguin. INNOVACIÓ INNOVACIÓ - Disposem - Disposem d’eines d’eines digitals digitals pròpies, pròpies, de de reconegut reconegut prestigi prestigi i i solvència, solvència, perper donar-vos donar-vos solucions solucions perper a a la salut la salut de de les les persones persones i per i per realitzar realitzar formació formació en en qualsevol qualsevol àmbit. àmbit.

Prevint Prevint forma forma part part activa activa de de la realitat la realitat de de les les empreses empreses i dei de la societat la societat catalana. catalana. Es-Escoltem coltem les les necessitats necessitats perper dissenyar dissenyar els els nostres nostres productes productes i serveis, i serveis, creant-los creant-los desdes de de la demanda, la demanda, ja que ja que donar donar resposta resposta a les a les necessitats necessitats és és la la nostra nostra finalitat. finalitat. Oferim Oferim unauna gamma gamma de de productes productes i serveis i serveis persopersonalitzats, nalitzats, amb amb preus preus ajustats ajustats i servei i servei ga-garantit. rantit. SerSer de de l’Anoia, l’Anoia, decidir decidir desdes de de la nostra la nostra co-comarca marca i des i des de de Catalunya Catalunya és un és un valor, valor, semsemprepre ho ho ha ha estat estat i eni en el nostre el nostre cascas segueix segueix així.així. Prevint Prevint volvol treballar treballar i seguir i seguir aportant aportant valor valor a l’Anoia, a l’Anoia, i a iles a les seves seves empreses empreses com com sempre sempre hem hem fet.fet. JOSEP JOSEP GOBERNA GOBERNA Director Director Comercial Comercial i Grans i Grans Empreses Empreses de Prevint de Prevint @jgoberna @jgoberna @prevint @prevint

Av.Av. Barcelona, Barcelona, 178178 · Igualada · Igualada prevint.com prevint.com · T ·93 T 93 806 806 61 61 32 32


SumariN45 05 06

Editorial

Zoom UEA

De la pàgina 6 a la 34

Arts Gràfiques i Packaging treballen plegats pel sector amb la UEA Pàgina 19 La sectorial d’assessors de la UEA fa balanç de l’any i planifica les accions de cara el 2019 Pàgina 20

El valor associatiu de la UEA Pàgina 39

40

Coneixem l’empresa … Apliclor Water Solutions

Engega el cicle “El Cafè dels Autònoms” Pàgina 21 III Meeting UEA Inquieta Pàgina 22

24 UEA Internacional, al costat de les empreses a l’hora d’exportar i obrir-se a nous mercats Pàgina 6

Prepara’t, la Setmana de l’Ocupació a Igualada

42

La Trajectòria

La Renda Urbana, més de 75 anys en el món immobilari

Intam, el company ideal per a desenvolupar el negoci internacional Pàgina 8 Mestrans, Transports, Storage i Logístics Pàgina 10

Un miler de joves al Prepara’t Jove Pàgina 26

La UEA Química presenta un codi ètic per a les empreses del sector pioner a Catalunya Pàgina 12

S’inicia el primer programa formatiu impulsat per la UEA i la UdL Pàgina 29

El sector del metall preocupat per la manca de treballadors Pàgina 13

Contracta personal de forma subvencionada Pàgina 32

Connexions empresarials en economia circular Pàgina 14

Agenda Pàgina 33

Anoia 4.0, l’objectiu de la UEA per encarar el canvi tecnològic Pàgina 16

Espai Empresa a Ràdio Igualada Pàgina 34

Fòrum empresarial amb Enginyers industrials de l’Anoia Pàgina 18

Notes de premsa d’empreses Pàgina 35

44

El Reportatge

Guasch Capellades, nous horitzons. Del tèxtil de capçalera a la col·laboració empresarial Pàgina 44 Mirant Enrere L’ofici de barreter/sombrerer Pàgina 46

N45. DESEMBRE 2018 EDITA. Unió Empresarial de l’Anoia - Ctra. Manresa, 131 - 08700 Igualada, Barcelona - Tel. 93 805 22 92 - Fax 93 804 60 55 - www.uea.cat - uea@uea.cat DIRECCIÓ. Marta Carles REDACCIÓ. Marta Carles COL·LABORACIÓ: Equip de Gestió UEA DIRECCIÓ D’ART. Concepte Gràfic - disseny@conceptegrafic.com MAQUETACIÓ. Concepte Gràfic - Calafell, 25 - 08700 Igualada, Barcelona - Tel./Fax 93 804 04 41 - www.conceptegrafic.com CORRECCIÓ. Marta Carles FOTO PORTADA. Unió Empresarial de l’Anoia IMPRESSIÓ. Unigrafic - Av. Madrid, 28 - Pol. Ind. Les Gavarreres - 08711 Òdena, Barcelona - Tel. 93 805 10 61 - Fax 93 803 91 02 PUBLICITAT. uea@uea.cat - Tel. 93 805 22 92 DIPOSIT LEGAL. D.L.B. 41 498-02. UEA no es fa responsable de les opinions expressades en els articles, excepte les realitzades pels mateixos òrgans de govern de la UEA. Queda prohibida la reproducció total o parcial per qualsevol mitjà sense l’autorització expressa de l’autor.


3er

Empresarial de l’Anoia 27 de març a les 18.30h Teatre Ateneu d’Igualada 4


Editorial Tot i els més de 20 anys de soci i 5 anys com a membre de Junta, han fet falta aquest tres mesos de president davant de l’entitat per veure realment la dimensió que té i representa la UEA.

“regalen” unes hores o dies del seu temps per ajudar a una acció, formació o reunió que aporta una millora a tots els socis, a les empreses i, per tant, a l’economia de la comarca.

Des de “la barrera” o des de fora és difícil copsar la feina que realment es desenvolupa: la preocupació que hi ha pel soci, la recerca de millores constant, la solució de problemes (tant de grups d’empreses com individualment), els projectes per a sectorials i per la Comarca... Si ajuntem totes aquestes accions i li sumem els cursos de formació i la col·laboració amb entitats públiques i privades.... només falta una cosa que ha aconseguit convertir la Unió Empresarial de l’Anoia en una entitat de referència al país. La seva gent.

En aquests tres mesos s’han ofert centenars d’hores de formació a persones del més variat registre. Hem fet reunions amb representació de presidència a Foment, Fepime, CUMA, Corredor del Mediterrani... Ens hem reunit amb representants d’empreses nacionals per buscar solucions a problemes que afecten a l’empresariat anoienc o simplement per donar a conèixer el volum de l’entitat i trobar millores.

De tots els moments i situacions viscudes en aquest curt període de temps, el que sorprèn més són les ganes de col·laborar de totes les persones que m’he trobat. Començant per l’equip propi de la UEA, la Junta, els associats, però també altra gent que, sense formar part de l’entitat ni ser de la comarca, empresaris o no, col·laboren en accions concretes i

Són molts els projectes on la implicació de tota aquesta gent és bàsica, i sobretot la participació dels empresaris. Quasi sense pensar-ho, les empreses es comprometen amb les accions que desenvolupem a l’entitat per als sectors econòmics, però també per a la societat. Projectes com el Prepara’t, Prepara’t jove, el nou Espai empresa o el nou i pioner Codi ètic del sector químic, son exemples a destacar. I és que cada vegada és més palpable el compromís empresarial amb la societat.

És per això que és important que totes aquestes accions que es fan estiguin en coneixement de tots, i totes, ja que diverses vegades durant aquests mesos m’han preguntat què fem a l’entitat i què podem fer per la gent associada. Si fa tres mesos hagués pogut fer un monòleg de 15 minuts parlant de la UEA, actualment necessitaria un dinar amb sobretaula d’unes quantes hores i encara se’m faria curt. La meva conclusió és que els que coneixem bé l’entitat l’hem de donar a conèixer més, i hem de convidar a tothom a unir-se a aquesta entitat. Una entitat que vol compartir les necessitats empresarials, ajudar als seus associats i ser un motor per l’economia de la comarca.

Joan Domènech President de la Unió Empresarial de l’Anoia

5


UEA Internacional al costat de les empreses a l’hora d’exportar i obrir-se a nous mercats

UEA Magazine Zoom

En un món cada vegada més globalitzat en el què vivim, on la competitivitat i l’excel·lència dels productes és la màxima de les companyies, no es d’estranyar que cada cop hi hagi més empreses a la comarca de l’Anoia que vegin en l’exportació una oportunitat de negoci per créixer i donar-se a conèixer a nous mercats amb un públic potencial important per a aquestes.

6

Sigui per obrir noves sucursals, mantenir les ja existents, o iniciarse en el món de l’exportació, la Unió Empresarial de l’Anoia compta amb la Comissió Internacional. Un grup d’empresaris experts en la matèria que de manera altruista donen suport a les empreses de la comarca en diferents temes al voltant de la internacionalització.

la internacionalització de les companyies, escoltar les seves necessitats, les inquietuds que tenen els empresaris en aquest àmbit, i també anotar propostes i idees per a millorar. Una de les preocupacions sorgides va ser el desconeixement que hi ha a la comarca sobre les empreses que exporten. Per això es va decidir que una bona opció seria crear un directori amb el nom de les empreses anoienques que treballen en mercats estrangers, així com disposar d’una base de dades de comercials d’exportació que treballin en altres països per a poder contactar amb ells i treballar conjuntament. La dificultat per a trobar personal qualificat, i el nivell d’anglès dels joves insuficient per a poder treballar en empreses que exporten, van ser altres temes debatuts al fòrum.

En aquest sentit, i seguint la línia de treball iniciada l’any passat, la comissió UEA Internacional va organitzar un fòrum, on hi van participar una vintena d’empreses, per analitzar la importància de

La Comissió UEA Internacional va prendre nota de totes les propostes de l’empresariat anoienc, i de cara el 2019 programarà un seguit d’accions per a millorar i ajudar a les empreses en l’àmbit internacional.

Assessorem Acompanyem Formem Connectem les empreses al món


Especial internacional

Cicle de píndoles Internacionals A La Comissió UE ganitza or l na io ac rn Inte oles sobre nd un cicle de pí rnacional te in t en coneixem r a les de gran utilitat pe ral. ne empreses en ge el rà se La primera arà sobre 15/02/2019 i tract ts en els errors freqüen exportació.

La UEA es reuneix amb Alsakovo i Lecco per establir futures col·laboracions internacionals La Unió Empresarial de l’Anoia segueix amb la seva clara aposta per millorar la competitivitat empresarial de la comarca i que aquesta esdevingui en un pol d’atracció europea. Per aquest motiu, la patronal anoienca es va reunir amb diversos representants de l’Associació per als Agermanaments -l’entitat igualadina que té com a objectiu apropar la ciutat a altres ciutats europees per establir-hi lligams d’amistat i coneixement-. En aquesta ocasió hi van assistir les ciutats europees de Lecco (Itàlia) i Alsakovo (Bulgària). L’objectiu de la jornada va ser fomentar l’intercanvi empresarial aprofitant les ciutats agermanades

amb la capital de l’Anoia, i en aquest sentit, obrir portes de col·laboració, a través d’aquests municipis als seus països per, respectivament, tenir un contacte directe d’atenció. Un altre dels punts destacats de la jornada era presentar-ne el teixit empresarial i industrial de la comarca perquè en un futur s’hi puguin establir ponts de connexió entre els tres territoris, i dinamitzar l’intercanvi empresarial entre l’Anoia, Alsakovo i Lecco. La Unió Empresarial de l’Anoia vol encoratjar a les empreses del territori a valorar aquestes dues ciutats com a possibles oportunitats de negoci i puguin establir futures col·laboracions internacionals.

LOCALIZATIONLAB SERVEIS LINGÜÍSTICS T'AJUDEM A INTERNACIONALITZAR LA TEVA EMPRESA

TENS POC TEMPS PER REVISAR ELS TEUS CONTINGUTS I ASSEGURAR-TE QUE ESTAN BEN ESCRITS? ELS HAS DE TRADUIR A ALTRES IDIOMES QUE NO CONEIXES I ET FA POR QUE EL RESULTAT NO SIGUI CORRECTE?

7


El negoci internacional a les teves mans

el company ideal per a desenvolupar el negoci internacional El meu producte és exportable? Com puc vendre més en mercats internacionals? Quins països són el meu mercat potencial? Com es fan els negocis a la resta del món? Per on començo?... Són algunes preguntes o dubtes que la majoria d’empreses es formulen o s’han formulat en alguna ocasió. A Intam (International Trade Management), empresa anoienca dedicada al desenvolupament de negocis internacionals, coneixen tots aquests interrogants i en saben la resposta. La seva màxim és: “Posem el món a les teves mans”, és a dir, al de les empreses. Ells treballen amb clients d’empreses nacionals i internacionals, empreses amb activitat exportadora que busquen augmentar la seva xifra de negoci cercant nous mercats, i també empreses amb poca o gairebé nul·la experiència en el camp de l’exportació que volen entrar en mercats estrangers establint una base sòlida que els permeti exportar amb garanties.

UEA Magazine Zoom

Samuel Jiménez lidera l’empresa i la seva llarga trajectòria en comerç internacional, més de 17 anys, avalen la qualitat del seu servei.

8

Experiència en exportació, visió de negoci, i una xarxa de contactes de primer nivell que posen al servei dels seus clients per acompanyar-los i fer créixer el seu negoci als mercats internacionals. El seu mètode de treball és efectiu, pragmàtic i professional, i destaquen per ser flexibles a les necessitats del client, dinàmics, i amb una relació de proximitat. “Quan iniciem un projecte ens convertim en un més de l’empresa amb l’objectiu de conèixer al detall el producte i el mercat del nostre client per elaborar la millor estratègia internacional”, explica Samuel Jiménez.

L’estratègia internacional La seva experiència acumulada en diferents mercats i sectors els ajuda a tenir una visió amplia per dissenyar un pla d’acció efectiu, una estratègia internacional adaptada a cada empresa. Així doncs, en el cas d’un nou exportador, el procés s’inicia amb l’elaboració d’un anàlisi de viabilitat de l’empresa en el què, després d’estudiar el producte, el procés productiu, el personal implicat en el projecte, i les tasques dels diferents departaments, s’obtenen una sèrie de variants que indiquen en quin punt està la companyia del client i fins a on pot arribar. “No totes les empreses poden exportar regularment si no tenen uns bons fonaments, una estructura sòlida. El treball ben fet abans de llançar-se a nous mercats, pot evitar problemes en un futur”. Amb aquest anàlisi fet, Intam té totes les eines necessàries per a crear i marcar una estratègia conjuntament amb l’empresa, i buscar el millor mercat per a vendre el producte. Segons Jiménez, el procés

Intam - Centre d’Innovació Anoia (c/dels Impressors, 12) Vilanova del Camí


Especial internacional

d’exportació regular no és d’avui per demà, sinó que és a mig termini, uns dos anys aproximadament, ja que és aquest “el temps que necessita una empresa per passar de ser coneguda a ser reconeguda en un mercat estranger”. A més d’acompanyar a les empreses des de l’inici fins al final del procés d’exportació, a Intam també ajuden a les empreses a optimitzar la proposta de valor per millorar els seus resultats, posicionament i relació amb els seus propis clients. Ajuden a les companyies que actuen local, nacional o internacionalment, a conèixer les motivacions de compra dels seus clients i reforçar el missatge que el client rep per obtenir resultats òptims en cadascuna de les accions comercials que realitzin.

En aquest sentit, Intam s’integra a l’equip comercial internacional per desenvolupar el negoci o a l’equip de representants d’un territori concret per aportar el seu valor com a bons coneixedors del mercat. També ajuden a les empreses a ser presents en fires o events destacats per millorar la seva visibilitat. “Acompanyem a les empreses en el procés de preparació d’una fira (perfil del client potencial, imatge de l’estand, missatge que volem transmetre), durant l’esdeveniment (recollint el màxim d’informació dels possibles clients), i també després, realitzant un informe amb el seguiment dels contactes fets a la fira”.

La promoció activa Serveis de les vendes personalitzats Per sortir a l’exterior i garantir l’estabilitat i continuïtat de les vendes internacionals és important fer un anàlisi previ del mercat, la selecció del canal d’entrada adient, la pro activitat i el seguiment. “No tots els mercats són bons, n’hi ha que són molt especialitzats o madurs, i és important saber quin és el millor, així com conèixer aquells mercats on el producte que fabrica el nostre client pot entrar amb més força”, apunta Samuel Jiménez.

A Intam són conscients de les necessitats puntuals de les empreses, però això ofereixen la seva flexibilitat i professionalitat del seu servei, per ajudar a les companyies en aquell aspecte on més ho necessitin oferint serveis personalitzats, des de direcció comercial, estudis de mercat, cerca de clients potencials, anàlisi de la competència, marcadors i controls de resultats... En definitiva, el que necessiti el client per vendre més.

UEA Magazine Zoom

Des d’Intam, per garantir l’accés a mercats internacionals, ofereixen el servei de l’Export Manager Part Time (comercial internacional a temps parcial). Segons el director d’Intam “es tracta d’un servei accessible i professional per a desenvolupar mercats concrets o iniciar-se progressivament en mercats internacionals. Cal insistir en què la figura de l’export manager és molt important per què és l’ambaixador de l’empresa al món, la cara visible de la companyia a l’exterior”. Un professional en exportació amb ocupació parcial a l’empresa, coneixedora d’idiomes, que sap moure’s en els diferents mercats, que coneix les tècniques de negociació de cada país... I és que “el model de negoci d’aquí no es aplicable en tots els països i cal adaptar-se a les cultures de cadascun”.

www.intam.net info@intam.net

9


des de 1980 Mestrans és una Empresa Logística que es basa principalment en el Transport Terrestre Nacional, Europeu i Mundial. Va néixer a la Comarca de l’Anoia, concretament a Santa Margarida de Montbui fa més de 35 anys. L’Empresa té un caràcter familiar, i tracta el moviment de les mercaderies com si fossin de la seva propietat.

ACTUALITAT Actualment està situada al Polígon Industrial dels Plans d’Arau, a la Pobla de Claramunt, on es troba la central, i a Cuarte de Huerva on hi ha la Delegació de Zaragoza.

MESTRANS compta amb una flota de 100 camions tauliners Megas i Semi Megas, i remolcs preparats per a transportar qualsevol tipus de mercaderies: Joloda System, Rungen System, Góndola, Porta bobines... i està profundament sensibilitzada amb el medi ambient, complint tots els requisits mediambientals (Normativa EURO VI). MESTRANS està dotada dels últims avenços tecnològics en quant a seguretat i localització dels camions a través de GPS, oferint la traçabilitat i localització de les mercaderies al moment. Ha nivell nacional treballen per tot el territori Espanyol, i tenen un servei de recollides i entregues diàries a nivell provincial. Els principals països on IMPORTEN i EXPORTEN mercaderies són: França, Alemanya, Bèlgica, Holanda , Itàlia, Portugal.

UK

PL

NL DE BE CZ

NEW YORK

FR A AT

UEA Magazine Zoom

IT

MONTEVIDEO ES

comercial@mestrans.com · www.mestrans.com 10


Especial internacional

OVERSEAS

MESTRANS també ofeix un servei integral d’emmagatzematge amb més de 22.000m2 de magatzem, passant a ser un operador logístic amb múltiples possibilitats d’emmagatzematge tant de pallets, com bobines de paper, bobines d’acer, maquinaria pesada etc.

Mestrans ha crescut en els darrers anys, i actualment esta donant servei a Nivell Mundial. Estan també especialitzats en la realització de Grans Events pràcticament arreu del món: Amèrica del Nord, Amèrica del Sud Austràlia, Sud Àfrica, Àsia i Orient Mitjà.

2019 A principis del 2019 es traslladaran a les noves instal·lacions situades al Polígon Industrial d’Igualada, concretament al C/ Portugal núm.4 on comptaran amb unes instal·lacions de més de 25.000m2 amb 8 molls de càrrega/descarrega. Oferiran també un servei de trasters urbans dins de boxes d’1m3 a l’abast de tota la Comarca.

Impossible significa que no has trobat la solució...

et dóna solucions!

UEA Magazine Zoom

LOGISTICA

11


La UEA Química presenta un codi ètic per a les empreses del sector pioner a Catalunya

Coincidint amb el dia del patró dels químics, sant Albert, el grup de treball de la sectorial química de la UEA va presentar un codi ètic pioner a Catalunya. Es tracta d’un document que recull un seguit de valors i principis ètics que es tradueixen en un ferm compromís de les empreses químiques en el respecte i exercici de bones pràctiques en relació al medi ambient, el compliment normatiu, la sensibilitat territorial i social, la formació, la seguretat i la qualitat, la innovació la recerca i el desenvolupament. Un codi ètic que ha de prevaldre en el desenvolupament de la seva activitat empresarial, tant a nivell individual com a sectorial. L’objectiu de la iniciativa, pionera a Catalunya, és la de fer una aposta per millorar la visibilitat del sector químic i donar a conèixer a la ciutadania la voluntat, el compromís i el respecte amb el que treballen les empreses. Des de la seva presentació ja s’han subscrit/ adherit les primeres empreses a la comarca, i la voluntat és que si sumin el màxim d’empreses del sector que siguin de l’Anoia i en un futur obrir-lo també a altres químiques del territori català.

UEA Magazine Zoom

Actualment, a l’Anoia hi ha situades més de 30 empreses del sector químic, les quals treballen per altres sectors molt diversos, produint una amplia gamma de productes destinats a l’agricultura, l’automoció, el tractament d’aigües, el tractament de pells, la producció d’acabats niquelats, productes per a la construcció, productes d’higiene i neteja, de cura personal, productes per a la industria farmacèutica i sanitària, perfumeria i cosmètica, tractaments per a l’alimentació humana i animal, i per a productes de pintures. Una indústria, doncs, la química anoienca, que reverteix en centenars i milers d’empreses del territori i també de fora.

12

Química a l’escola Una de les accions que la UEAQuímica ha organitzat per apropar la química als més joves és el concurs “Química a l’escola”. Es tracta d’animar a totes les classes de primària i secundària de la comarca a practicar amb un seguit d’experiments molt senzills que poden fer a classe i gravar l’experiència en un vídeo. Les empreses de la UEA Química miraran tots els vídeos que es facin arribar per aquest concurs i entre tots els participants hi haurà cinc guardons, un premi de 300€ per material de laboratori per cadascuna de les categories: cicle inicial (1r i 2n), cicle mitjà (3r i 4t), cicle superior (5è i 6è), 1r i 2n d’ESO i 3r i 4t d’ESO. Les empreses que col·laboren en aquest concurs són:


El sector del metall preocupat per la manca de treballadors

L’estudi s’ha dut a terme entre una cinquantena d’empreses locals, d’àmbits diversos. La pràctica totalitat de les empreses consultades coincideixen en què tenen necessitat de personal i els perfils més demandats són, majoritàriament, els d’operari i tècnic intermedi i, en menor mesura, els de tècnic superior. L’estudi, però, destaca que els perfils disponibles al mercat ara mateix no són suficients per a cobrir la demanda d’aquestes empreses. De fet, la gran majoria d’aquells que es formen en les matèries requerides pel sector, acostumen a aconseguir un contracte en el moment en què acaben els estudis o fins i tot abans. L’estudi, doncs, posa de relleu la importància d’incentivar les vocacions professionals en l’àmbit industrial que tinguin efecte a mig i llarg termini, incidint en el grup de població en l’etapa d’educació bàsica i obligatòria, amb la voluntat de despertar un interès cap a les activitats científicotecnològiques, que sovint s’associen amb connotacions negatives. Aquestes conclusions han de servir des d’ara per orientar les propostes formatives a la comarca de manera més específica. De manera complementària, les empreses consultades han destacat les competències tècniques que caldria potenciar entre els seus futurs treballadors més específicament: són, per exemple, la interpretació de plànols, els coneixements de pneumàtica, hidràulica i electricitat o la utilització d’instruments de mesura. Les empreses locals valoren també aspectes com la disposició i capacitat d’aprenentatge, la responsabilitat, la capacitat de treball en equip o la flexibilitat, entre altres trets.

2a edició

del projecte REINMET En línia amb les necessitats que presenta aquest estudi, i tenint en compte que el metall és un sector molt important a la comarca amb més de 300 empreses, uns 650 MEUR de xifra de negoci total i amb uns 3.500 llocs de treball implicats, s’ha desenvolupat la segona edició del REINMET. Un projecte dirigit a joves, majors de 45 anys i aturats de llarga durada. Una quinzena d’alumnes, d’entre un centenar de candidats, han iniciat aquest mes de desembre el Programa de Soldadura, amb el qual els participants, a més de rebre formació, també són inserits en diverses empreses sector metal·lúrgic local. El Reinmet és un projecte impulsat per la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Odena (MICOD), els ajuntaments que en formen part, la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA), el gremi local del metall i les diferents empreses del sector, amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Propera formació del REINMET

El mes d’abril es realitzarà una segona formació en el marc del projecte Reinmet. En aquest cas serà sobre Manteniment Industrial i s’oferiran 15 places. Per a més informació: uea@uea.cat / 93 805 22 92

UEA Magazine Zoom

La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD), en el marc del projecte REINMET i en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA), ha finalitzat l’elaboració d’un Estudi de Detecció de Necessitats Formatives al Metall, un informe sobre els perfils requerits i les necessitats formatives a les empreses d’aquest sector a l’Anoia.

13


Connexions empresarials en economia circular

Projectes en curs Anoia Circular, el projecte d’economia circular de la Unió Empresarial de l’Anoia ha engegat la segona fase. Després d’analitzar més de 70 empreses de la comarca i de detectar l’interès i les possibilitats de nous projectes i iniciatives compartides, es posa en marxa “Connexions per l’economia circular”. Aquesta etapa es concreta amb la celebració de diverses taules de treball, formades per empreses que o bé comparteixen sector, o comparteixen ubicació, o bé tenen un mateix residu o recurs en comú. De moment ja s’han realitzat dues d’aquestes taules, una amb gestors de residus i una segona amb empreses del polígon de les Comes. En aquestes dues primeres accions s’han proposat diverses iniciatives que podrien desenvolupar-se entre les mateixes empreses del territori, ara caldrà fer un anàlisi i un desenvolupament d’aquestes propostes per veure la viabilitat i la capacitat d’implicació de les empreses en les diferents idees i projectes proposats. Les taules de treball seguiran el proper 2019 amb empreses del sector paperer, químiques, arts gràfiques, del Polígon de Masquefa, entre altres. L’objectiu d’aquestes taules és que les idees que es plantegin puguin acabar realitzant-se com un projecte de simbiosi industrial o de millora en matèria de circularitat afavorint el dia a dia de les empreses implicades o bé creant una nova oportunitat de negoci.

UEA Magazine Zoom

Enquesta

14

Raquel Talavera

Cas cendres Pere Valls

Pere Valls, empresa paperera ubicada a Sant Pere de Riudebitlles està realitzant un projecte que permet l’aprofitament de les cendres de la seva pròpia caldera de biomassa, per a la incorporació com a part de matèria primera en la fabricació de morter en una planta localitzada a Valls. Després de sis mesos d’investigació i tràmits, ja s’està portant a terme amb èxit Joan Mateu

Cas extintors Macasa

Productes Agrícoles Macasa, empresa química ubicada al Polígon de les Comes a Igualada, en la seva inquietud per incorporar matèries primeres recuperades o reciclades ha desenvolupat un projecte que recupera la pols residual dels extintors en desús, que és rica en fòsfor i nitrogen, nutrients principals dels adobs. Després d’un llarg procés d’investigació aquest procés de recuperació ja s’està duent a terme. Josep Castelltort

Projecte bioresidus

Donada l’actual gestió dels residus de poda i fracció verda, diverses empreses privades, liderades per Ambiens, estan col·laborant per donar major valor afegit al producte. Els primers esforços han servit per quantificar la generació d’aquests residus, analitzar com es poden introduir nutrients, i, al mateix temps, tenir major sortida comercial.

Volem conèixer la circularitat de les empreses de la comarca A l’Anoia volem saber quin és el coneixement i la implicació que tenen les empreses en matèria d’economia circular, ecoinnovació, reciclatge, gestió de residus, sostenibilitat, eficiència energètica... Per això, des de la UEA hem realitzat una enquesta, amb l’objectiu de recollir el màxim d’informació per elaborar un manual que ha de permetre, per una banda saber com estem, com a comarca, i per l’altra, posar sobre la taula reptes i possibilitats que tenim per millorar, ser més competitius, més responsables, i aprofitar l’oportunitat que representa per aconseguir estalvi i noves possibilitats de negoci.

PARTICIPA!


Curs:

Eines i oportunitats en economia circular per les empreses Comprendre la realitat i l’abast de l’economia circular per optimitzar el procés productiu tenint en compte la gestió de recursos, els subministraments i l’eficiència energètica

www.uea.cat Adreçat a: responsables dels departaments tècnics de medi ambient i control de qualitat, caps de fabricació i/o operacions i gerents Dates: del 21/02/19 al 04/04/19 Horari: dijous de 17:00 h. a 21:00 h. Durada total: 28 h Preu socis: 600€ Preu no socis: 675€ (parcialment bonificable)

La Unió Empresarial de l’Anoia va participar en la 16a Jornada de Prevenció de Residus de l’Agència Catalana de Residus, enfocada aquest any a la simbiosi industrial com una via cap a l’economia circular. En aquesta sessió es van poder conèixer els treballs que s’estan duent a terme des de diferents municipis i organismes en temes d’economia circular com el Polígon Bufalvent de Manresa, l’Àrea Metropolitana de Barcelona,

Granollers i Viladecans. Paula Arias, gerent de la UEA, va compartir amb tot l’auditori de la UPF del Campus de la Ciutadella els inicis, l’evolució i els passos actuals del projecte Anoia Circular, emfatitzant la implicació empresarial, la visita i anàlisi de més de 70 empreses de la comarca, les taules de Connexions que ja s’han engegat i la implicació del grup de treball format per experts mediambientals, gestors, empreses i la Universitat d’Igualada-UdL.

A nivell internacional es van presentar els projectes FISSAC de recuperació de recursos de la construcció, el projecte FoundryTile de valorització de la fracció fina i les arenes de foneria en la producció de rajoles, i també l’experiència pilot entre empreses de la regió de Coeur de Hainaut a Bèlgica. La sessió va servir per donar visibilitat a les iniciatives en curs però també per compartir la dificultat de tirar endavant els projectes amb implicació empresarial ja que en matèria de circularitat si bé les idees i els projectes són molt interessants, no hi ha massa facilitats administratives per poder-ho portar a terme. La majoria de ponents van coincidir a destacar que solen ser processos certament lents però que les empreses han començat a veure en l’economia circular no només una aposta de minimització de l’impacte ambiental, sinó també una aposta de valor i de creixement per la pròpia empresa, amb nous materials, nous processos i noves idees de negoci.

UEA Magazine Zoom

El projecte Anoia Circular a la Jornada de Simbiosi Industrial de l’ARC

15


anoia L’objectiu de la UEA per encarar el canvi tecnològic

La revolució 4.0. ja és aquí i ha vingut per quedar-s’hi. Es tracta del canvi tecnològic més important de les últimes dècades i ve marcat per la digitalització dels processos de producció gràcies a la introducció de les tecnologies de la informació, l’Internet de les coses i l’ús de nous materials. Conscients que a la comarca de l’Anoia ja hi ha empreses immerses en el nou paradigma de la nova revolució i transformació digitals, però que també hi ha un gran

Analitzem el què, el com i el perquè dels reptes i avantatges de la digitalització empresarial

UEA Magazine Zoom

Per tal d’ajudar a les empreses a entendre quins són els riscos de no preparar-se per aquest canvi que la Indústria 4.0 porta en sí mateixa, la Unió Empresarial de l’Anoia amb la col·laboració d’ACCIÓ, va organitzar una jornada on hi van assistir una trentena d’empresaris de diferents sectors econòmics, una mostra de la transversalitat d’aquesta transformació empresarial.

16

En aquesta sessió Carles Soler, Enginyer de Telecomunicació (UPC) i MBA (ESADE) va parlar del concepte Indústria 4.0, que porta associada la transformació digital de les organitzacions, i que malgrat començar en la indústria


Amb tota la informació recollida, es podrà detectar l’estat del sector empresarial i industrial sobre el coneixement i ús de la digitalització. Un cop fet l’anàlisi la UEA es reunirà amb les empreses per conèixer de prop i en profunditat, quines necessitats tenen, quines eines els calen, i amb l’ajuda dels millors experts, es marcarà un full de ruta per acompanyar a totes les empreses que ho vulguin cap a un entorn cada vegada més tecnològic, digital i sostenible.

manufacturera, avui ja afecta a tots els sectors. Un canvi tecnològic que segons el ponent “és un tsunami. Podem esperar-lo a la platja, i que se’ns emporti, o bé aprendre a fer surf i aprofitar les onades”. Carles Soler també va presentar una eina elaborada per la comissió Indústria 4.0 d’Enginyers de Catalunya que ajuda a entendre millor el valor que aporta la Indústria 4.0, i ajuda també a les empreses en la seva implementació amb l’objectiu d’incrementar la competitivitat empresarial. En aquesta jornada també hi va intervenir Xavier Vilalta, d’ACCIO, qui va presentar les eines i els mecanismes de suport, econòmic i tècnic, que les empreses tenen al seu abast.

De les principals conclusions de la jornada destaca la rapides en que tot va i anirà canviant, i el fet que no estem parlant només de robots i grans canvis estructurals dins les empreses, sinó que cal que cada empresa faci l’esforç de mirar com funciona, com treballa, i veure què caldria millorar, i fer servir les eines que aquesta nova transformació digital ens posa a l’abast per créixer en competitivitat, millorar, i el més important, no quedarse al marge. Els dos ponents van coincidir en assenyalar que si esperem que els altres s’adaptin per veure si a casa nostra interessa, ja haurem fet tard.

ENQUESTA Quina és la maduresa digital de la teva empresa?

UEA Magazine Zoom

nombre d’empreses que encara no s’identifiquen en aquest canvi tecnològic, la Unió Empresarial de l’Anoia en la seva missió de vetllar per la competivitat de les empreses del territori, treballa en un projecte anomenat Anoia 4.0. Aquest projecte té com a propòsit acompanyar a les empreses en aquest canvi de la transformació empresarial, i en aquests moments, des de l’entitat empresarial s’està analitzant, a través d’una enquesta, l’estat de les empreses pel que fa a la seva maduresa digital.

17


Enginyers industrials de l’Anoia debaten amb la UEA sobre el present i el futur del món empresarial

La patronal anoienca segueix amb els seus fòrums i trobades d’escolta i aproximació a les necessitats de l’empresariat, els treballadors, els sectors i el territori, per millorar la seva competitivitat davant del nou paradigma empresarial que està arribant de la mà de la transformació digital i l’economia circular. Per debatre i intercanviar opinions sobre aquest canvi empresarial, la UEA es va reunir amb una dotzena d’enginyers experts en l’entorn industrial i de producció de la comarca de l’Anoia.

UEA Magazine Zoom

Un dels aspectes que van ratificar els enginyers va ser que existeix un gran desconeixement del concepte en sí per part de les empreses, i que la transformació digital arribarà més ràpid del que esperàvem, tot i que la implantació serà lenta i desigual a les pimes. Tot i això, van concloure que sí que

18

existeixen empreses que tenen aquest factor implantat al seu ADN empresarial. Van coincidir en assenyalar que un dels elements clau per poder afrontar aquest canvi és que les empreses cal que facin un exercici per ser conscients i identificar de com està l’empresa i en quins camps creuen que caldria millorar. I a partir d’aquí valorar i consultar les eines per fer aquests canvis. Van deixar molt clar que la tecnologia és una eina per ajudar en aquests canvis, però que per si sola, si no saben on col·locar-la pot perjudicar. La trobada, segons els assistents, va ser molt productiva i tots ells es van oferir a la UEA per col·laborar en l’acompanyament de les empreses en la transformació que els espera.


Arts Gràfiques i Packaging treballen plegats pel sector amb la UEA Una dotzena d’empreses de les Arts Gràfiques i el Packaging es van reunir amb la Unió Empresarial de l‘Anoia per marcar les prioritats dels dos sectors, estratègics i molt potents a la comarca, no només per nombre d’empreses i treballadors sinó també per l’important nombre de sectors i empreses per les que treballen, tant d’àmbit nacional com internacional. Els assistents van lamentar que el sector, malgrat treballar el packaging, l’envoltori i la imatge de tants i tants productes, sigui un sector invisible, que ni la mateixa societat reconeix ni els joves veuen com a possible futur professional, un error, a l’entendre de tots, ja que és un sector estratègic a l’Anoia. Igualment la necessitat de personal és un front comú. Si bé a la comarca es

realitzen algunes formacions relacionades amb el sector, no acaben de ser suficients. Una altre de les qüestions que es van plantejar en la trobada va ser l’economia circular. Els assistents coincidien a destacar que el tema del plàstic, per les limitacions i tot el que està passant, obre un important nínxol en el mercat, i això suposa una oportunitat al cartró i als materials reciclables i reciclats en l’àmbit del packaging.

La Unió Empresarial va recollir totes les inquietuds i les voluntats dels empresaris per posar fil a l’agulla i programar diverses accions de cara el 2019. La reunió es va fer en un marc privilegiat ja que es va reproduir l’exposició Packaging Made in Anoia que el passat setembre i octubre va estar exposat a l’Espai Emprempta de Gràfiques Vilanova.

19


La sectorial d’assessors de la UEA fa balanç de l’any i planifica les accions de cara el 2019

La Sectorial d’assessors de la UEA, formada per una trentena de professionals va realitzar la seva reunió anual per tal de fer una valoració de les accions realitzades el 2018 i planificar les accions de cara al proper 2019. Al llarg del 2018 la sectorial ha organitzat les tardes de debat, unes reunions mensuals que es realitzen el segon dimarts de cada mes amb l’objectiu de posar sobre la taula els dubtes, unificar criteris, intercanviar idees o plantejar aquelles problemàtiques que aquests professionals es puguin trobar en el seu dia a dia. Els assessors també han treballat en la difusió de la seva Borsa de formadors, una borsa creada amb l’ objectiu de

20

posar-la a disposició de les entitats, organismes o centres de formació que requereixin de professorat expert per la impartició de cursos o tallers relacionats amb temes de comptabilitat, fiscalitat, emprenedoria entre d’altres. Actualment la borsa de formadors la conformen 15 experts en diferents matèries. Els gestors i assessors s’han marcat com a objectiu de cara al 2019 fomentar la seva visibilitat per evitar l’intrusisme professional i apostar també per la formació contínua, especialment pel que afecta al tema digital, ja que el seu és un sector on les noves tecnologies evolucionen molt ràpidament.


Engega el cicle “El Cafè dels Autònoms” per posar en comú els temes que afecten aquest col·lectiu La Unió Empresarial de l’Anoia ha iniciat el cicle “El Cafè dels Autònoms”. Es tracta d’una iniciativa sorgida de la sectorial UEA Autònoms amb l’objectiu de posar en comú necessitats i problemàtiques d’aquest col·lectiu, intercanviar punts de vista, crear sinergies entre ells i fer networking.

Des de la patronal es va proposar parlar amb la sectorial d’assessors per tal d’intentar establir sinergies entre ambdós col·lectius. Finalment, la falta de visibilitat dels autònoms també es va posar a sobre la taula. Consideren que el sector no es coneix suficient, ni entre ells mateixos.

En la primera trobada, que es va celebrar el novembre, es van tractar diversos temes, i un dels més destacats va ser el de la formació. Reclamen més cursos pel col·lectiu i que aquests es puguin realitzar de manera online, tipus webinar, per tal de minimitzar al màxim la pèrdua de temps en desplaçaments. La burocràcia i l’assessorament també van ser tema de debat. Els autònoms assistents van exposar que el tema de gestió de papers els suposa dedicar una gran part del seu temps, i sovint, per manca de coneixements, necessiten molta ajuda i assessorament per resoldre dubtes i conflictes que els afecten en el seu dia a dia.

Des de la Unió Empresarial de l’Anoia es va prendre nota de totes les propostes i idees sorgides, entre aquestes, organitzar més trobades de networking, i es planificarà de cara el 2019 diverses accions per reforçar i donar suport a aquest col·lectiu en els diferents temes exposats. Els autònoms són una part molt important del teixit empresarial del nostre territori, gairebé 8000 a la comarca de l’Anoia, i la línia continua ascendent. És un col·lectiu amb un pes específic important, que crea riquesa i genera ocupació, i té un paper clau en la dinamització de l’economia.

21


III Meeting “Experiències de lideratge de Dones Anoienques” La UEA Inquieta, com a cloenda de l’any 2018, va organitzar el III Meeting de la Comissió. El tema central va ser el lideratge femení en clau anoienca. Una seixantena de professionals, treballadors/ es i directius/ves de diversos sectors empresarials de l’Anoia van assistir a l’acte que també va comptar amb la presència de la Diputada al Congrés dels Diputats, Carolina Telechea i la regidora de Dinamització

UEA Magazine Zoom

Amb el suport:

22

Amb el patrocini:

Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada, Patrícia Illa. El III Meeting UEA Inquieta es va fer en format taula rodona, moderada pel periodista de Via Empresa, Víctor Costa. Les ponents van ser tres dones amb reconegut prestigi professional,

amb el denominador comú que eren totes de la comarca. Les convidades a la taula van explicar com ha estat la seva trajectòria professional i com s’ha vist influenciada pel fet de ser dona, i també van debatre i exposar reflexions sobre el lideratge femení.


Montse Duch, gerent de l’empresa metal·lúrgica, Nova Mevir SL.

“El del metall és un sector molt masculí, i la prova és que a Nova Mevir són tot homes i la direcció la porto jo, que sóc una dona. Ho compagino amb la regidoria d’Hisenda de l’Ajuntament d’Igualada. Al consistori sí hi ha paritat entre homes i dones”.

Sira Abenoza, doctora en Filosofia i professora del Departament de Ciències Socials d’ESADE Business & Law

Lídia Monteagudo, Directora Corporativa de RRHH de CL Grupo Industrial.

“Hi ha un avenç en el lideratge femení, però si ho mirem a nivell global, aquest és desigual. Necessitem líders? Jo crec que necessitem referents. Hem de pensar en referents autèntics, ajudarnos entre homes i dones a descobrir qui som, i això té atributs masculins i femenins. Si ho descobrim serem referents i ajudarem als altres que ho siguin”.

“La maternitat em va suposar un punt d’inflexió en la meva carrera. Ser mare em va fer plantejar el meu futur professional per què l’entorn no m’ajudava, i les mateixes dones, tampoc. Hi ha d’haver col·laboració total a totes les famílies i també a l’entorn. A vegades ens posem les barreres nosaltres mateixes”.

Special diamonds, special jewels, special presents

Rbla. General Vives, 4. 08700. Igualada. www.rosichjoiers.com 23


7a edició

la Setmana de l’Ocupació a Igualada Els assistents valoren positivament el projecte i agraeixen la implicació de les empreses

Del 19 al 23 de novembre es va celebrar una nova edició del Prepara’t, la Setmana de l’Ocupació a Igualada. Un projecte impulsat per la Unió Empresarial de l’Anoia i l’Ajuntament d’Igualada per donar eines i propostes per a la recerca de feina a les persones que estan en situació d’atur o volen fer un canvi professional. L’edició d’aquest any va girar al voltant del canvis que està experimentat el mercat laboral amb l’entrada de les noves tecnologies. Fa anys que la tecnologia està present en el nostre dia i dia, i també en el món laboral, però ara s’està produint una acceleració que evidentment impactarà a la manera de treballar de les empreses i per tant també canviarà, i ja està canviant, els perfils professionals necessaris per cobrir els llocs de feina. Cada jornada es va dedicar a un tema: la transformació digital i els canvis en el mercat laboral, com buscar feina en temps de xarxes, la importància de la motivació i l’empoderament de la persona que cerca un lloc de treball, i la figura del freelance com a una oportunitat. Com a novetat, en aquesta edició es va dedicar un dia a fer un tastet de coahing individual amb els assistents i a visitar empreses de la comarca per conèixer el seu funcionament i el procés productiu.

UEA Magazine Zoom

Els assistents a aquesta edició van fer una bona valoració positiva de la setmana de l’ocupació a Igualada, sobretot la jornada dirigida a la figura del freelance i l’oportunitat que van tenir de parlar directament amb els gerents i caps de recursos humans en el tastet de coaching, així com poder visitar una empresa. Els assistents al Prepara’t també han apuntat que els han ajudat molt les jornades dedicades a les xarxes socials i a la motivació ja que són eines essencials per a la recerca de feina.

24

Algunes frases per recordar: Miguel Ángel Trabado, professor de màrqueting a ESERP, INESI, EUNCET i ESADE: “ens hem de formar constantment, també si estem treballant, per què això facilitarà que la transformació digital sigui més senzilla”.“No es farà un canvi estratègic a l’empresa, si les persones no van amb el canvi”.

Manel López, de Ceina Formació; Lídia Morcillo, de Fitex; Josep Castells, de Gabarró SA: “s’han canviat els perfils professionals que demanen les empreses, tant pel que fa a les competències com a la formació de les persones”.

Mikah de Waart, coach internacional: “per ser feliç hem de saber quin tipus de vida volem tenir, definir els nostres objectius”.


Teresa Galofré, consultora a Autocupació: “és important fer un estudi de mercat per saber que fa la competència i si el què volem fer ja ho fan uns altres, mirar com diferenciar-nos”. Marc Mañé, comunnity manager: “com a autònom es pot sobreviure, però hi ha risc i s’ha de treballar molt bé”.

Aitor Fernández, AR/VR Developer: “si tens una idea tirar-la endavant. Si fracasses n’aprendràs”. Gumersind Parcerisas, comptable i financer: “no ens podem quedar tancats a casa, hem de sortir i fer contactes”.

Samuel Jiménez, consultor en comerç internacional: “el pla d’empresa no és una banalitat, cal fer-lo perquè t’ajuda a vendre’t”.

Rosaura Alastruey, fundadora de Proyectos TIC i experta en Linkedin: “fer xarxa és bàsic per arribar a una gran quantitat d’ofertes de feina que no es publiquen i fer contactes. Eines com Linkedin ens ajuden, però el més complicat és mantenir els contactes”.

Xavier Carles, gerent de Grup Carles: “per ser freelance no és suficient ser entusiasta, sinó que és important ser perseverant, ja que el 90% de les startups que han començat, d’aquí 5 anys desapareixeran”.

UEA Magazine Zoom

Víctor Puig, director de Zinkdo: “tots som marques i per tant hem de buscar un equilibri entre marca personal i professional”.

25


Un miler de joves al

Per tercer any consecutiu la Unió Empresarial de l’Anoia i l’Ajuntament d’Igualada van organitzar una nova edició del Prepara’t Jove. Un projecte dirigit als estudiants i que té per objectiu promoure la reflexió dels joves sobre el seu futur professional, ajudant-los a què analitzin les seves preferències, interessos, vocacions, motivacions i la seva projecció en el mercat laboral, en el món de l’empresa i l’emprenedoria.

UEA Magazine Zoom

Un miler de joves van assistir en aquesta tercera edició, una molt bona participació que demostra la bona acollida del projecte per part dels centres educatius de la ciutat. Aquest any, i per primera vegada, el projecte s’ha obert als estudiants de 3r d’ESO, una petició que els mateixos alumnes van manifestar i reclamar en el Fòrum de Joves celebrat a la UEA a inicis del 2018.

26

El Prepara’t Jove, celebrat al Teatre Ateneu d’Igualada, es va desenvolupar en dues jornades, en les que es va fer un breu tastet dels sectors econòmics i les oportunitats laborals que ofereix la Comarca de l’Anoia, es va exposar el cas de quatre joves de perfils ben diferents que van explicar la seva experiència professional, i es va fer una conferència sobre competències, actitud i valors, impartida per un tàndem entre Màrius Mollà, enginyer industrial, emprenedor i escriptor; i Roger Roca, campió del món de duatló, campió d’Espanya de marató.

“Parlem amb col·legues”

En el marc del Prepara’t Jove es va exposar als alumnes de 3r d’ESO el cas d’èxit de quatre joves de perfils ben diferents que van explicar la seva experiència professional i van debatre i intercanviar opinions i experiències respecte les seves trajectòries i com, en alguns moments, per ser dones, joves, o simplement, per no tenir oferta formativa o no tenir clar què estudiar, això els havia marcat en la seva carrera. Marta Bascones - de Schneider Electric (metall) És de Barcelona. Va estudiar batxillerat tecnològic i després va venir a estudiar a Igualada perquè era l’ únic lloc on es podia cursar el Grau en Enginyeria i Organització Industrial. Va trobar feina molt ràpid i actualment treballa a l’empresa del sector del Metall Schneider Elèctric. “Les noies que vulgueu estar al sector de la tecnologia ho tindreu difícil perquè és un sector molt masculí, però heu de tenir clar que us han de veure com una professional qualificada, no com una noieta”.


“Em van dir al taller, tu ets molt jove. Ja em sabràs arreglar el cotxe? Ara només vol que li arregli el cotxe jo”

“Jo volia estudiar 3D per aplicarho als videojocs, però no hi havia cap grau que m’interessés perquè no s’aprofundia en aquesta matèria. Vaig fer un màster per fer programació, tot i que pràcticament el disseny ho vaig fer-ho de forma autodidacta. Un cop format, vaig decidir fer-me autònom per tenir la meva pròpia empresa donant servei a clients on he treballat o a nous clients”

Ana Díaz, de l’Hospital d’Igualada. Va estudiar el batxillerat científic i després fisioteràpia a la universitat de Manresa, tot i que al principi no tenia molt clar què estudiar. Té clar que en la seva feina s’ ha de saber escoltar i sobretot tenir empatia. Té la sort d’haver trobat feina a costat de casa. “Quan feia batxillerat no tenia clar què estudiar i a l’acabar-lo, tampoc. Vaig escriure quatre opcions i em van agafar a fisioteràpia. Ara compagino la feina a l’UCI de l’Hospital d’Igualada als matins, amb el de fisioteràpia en un centre privat de Capellades, i també al Club d’Handbol d’Igualada”.

UEA Magazine Zoom

Jordi Graells - Subaru (automoció) Va estudiar mecànica de vehicles de competició a l’Escola Monlau, després d’un temps sense trobar feina en el seu sector va decidir estudiar un cicle formatiu de grau superior de mecànica de Vehicles a l’ Institut Milà i Fontanals d’Igualada. Ara treballa com a cap de taller a Juan San José Automòbils -Subaru.

Aitor Fernández -AR/VR Developer (TIC) És freelance amb més de 8 anys d’experiència en l’àmbit de la realitat augmentada i realitat virtual. De petit era molt aficionat als videojocs, va estudiar el batxillerat artístic, i va cursar un màster en Animació, Art Digital i disseny de videojocs a la UPC. Actualment forma part de TICANOIA i compagina les seves feines com a freelance donant les classes a “La Gaspar”.

27


I espais I

UEA Magazine Conèixer l’empresa

COWORKING UEA Una opció ideal per al teu tipus de negoci

28

Sales de reunions, atenció telefònica, recollida de correu, flexibilitat horària... Un espai còmode i tranquil ubicat a la mateixa seu de la Unió Empresarial de l’Anoia Ctra de Manresa, nº 131, baixos, Igualada. · 93 805 22 92 · uea@uea.cat


S’inicia el primer programa formatiu impulsat per la UEA i la UdL

UEA Magazine Zoom

La Unió Empresarial de l’Anoia, seguint la seva ferma aposta per la formació dels professionals, ha impulsat un nou programa formatiu, en aquesta ocasió enfocat als Sistemes d’Operacions en entorns de Producció, és a dir, per optimitzar els processos productius de les empreses.

El Programa d’Operacions en Entorns de Producció és la primera formació que la Unió Empresarial de l’Anoia porta a terme conjuntament amb la Universitat de Lleida, i té el suport de l’Ajuntament d’Igualada i el Campus Universitari. La formació compta amb la participació de 20 alumnes d’empreses de tota la comarca i sectors heterogenis, i dona resposta a les necessitats de formació que més de 80 empreses van posar de manifest en el treball de prospecció que va realitzar la UEA durant el 2018. D’aquesta manera, el programa formatiu ajudarà a les empreses a augmentar la seva eficiència, la seva capacitat productiva i la velocitat del procés; però a la vegada, els coneixements adquirits també permetran que les empreses puguin millorar el servei al client, la seva posició financera i que puguin reduir el seu endeutament, ja sigui pel que fa als costos, als estocs i als rebutjos (mermes).

29


UEA Magazine Zoom

ja està en marxa amb EADA

30

Del 18 de gener al 31 de maig de 2019, les aules del Campus Universitari d’Igualada, acolliran la 4a. Edició del Management Development Programme, el programa formatiu de referència per a directius que la Unió Empresarial de l’Anoia organitza amb la garantia d’EADA. Durant 80 hores, els alumnes obtindran una visió general de totes les àrees estratègiques de les empreses, i portaran a terme el pla estratègic de la seva empresa o d’un dels seus departaments. De la mà d’experts excel·lents, com Victor Moliner, Alex Font o Tana Cores, treballaran la visió estratègica de l’empresa, les finances des de l’òptica del no financer, les seves habilitats en lideratge i comunicació i els processos així com també l’estratègia de màrqueting i vendes. Tots els coneixements que adquireixin els assistents es poden aplicar de forma immediata a la gestió de l’empresa tant a curt com a llarg termini. L’MDP ja ha format a més de 50 directius des de la seva primera edició al 2015 i en totes les promocions s’ha fomentat el networking i les relacions de negocis entre els assistents tant de l’MDP com d’altres programes que organitza habitualment la UEA.

Del 18 de gener al 31 de maig de 2019


Desenvolupament de lideratge 2ª. Edició

Apunta’t dirigit a directius i comandaments intermitjos, treballarà les eines i competències per esdevenir un líder en els processos claus de l’organització i potenciar els equips d’alt rendiment. Data inici: 28/02/19 (excepcionalment en dijous) Data final: 07/06/19 Horari: divendres de 16:00 h. a 20:00 h. Preu: 2.100 € Lloc: Campus Universitari d’Igualada Informació i inscripcions: Unió Empresarial de l’Anoia (formacio@uea.cat/938052292)

www.uea.cat

Amb la garantia de:

Amb el suport de:

UEA Magazine Zoom

Trobaràs més informació a

31


Contracta personal de forma subvencionada La Unió Empresarial de l’Anoia ha posat en marxa dos programes de formació i inserció que ofereixen a les empreses la possibilitat de contractar personal de forma subvencionada i, a més a més, amb la formació a mida del lloc de treball.

Fem Ocupació per a joves Requisits dels nous treballadors/es

• • •

Joves entre 18 i 29 anys Titulació màxima d’ESO, batxillerat o CFGM Estar en situació d’atur

Característiques del programa

• • • •

Contractació abans del 23/07/19 Subvenció màxima de 4245,60 € Durada subvencionable del contracte de fins a 6 mesos Els joves rebran una formació prèvia o simultània durant la contractació totalment adaptada al lloc de treball (de 90 h. a 150 h

PROGRAMA 30+ Requisits dels nous treballadors/es

• • •

Persones entre 30 i 45 anys Baix nivell formatiu Estar en situació d’atur

Característiques del programa

• • • •

Contractació abans del 01/09/19 Subvenció màxima de 6623,10 € Durada subvencionable del contracte de 6 a 9 mesos Els treballadors contractats rebran una formació prèvia o simultània durant la contractació totalment adaptada al lloc de treball (de 20 h. a 100 h)

UEA Magazine Zoom

Programes subvencionats per:

32

Per a més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres: Pilar Moreno:

formacio@uea.cat · 938052292

Si esteu interessats en algun d’aquests dos programes, heu de saber que: La UEA us ajudarà a fer la selecció de la persona més adient pel lloc de feina La formació estarà organitzada i coordinada per la UEA en funció de les vostres necessitats La UEA us ajudarà a fer tots els tràmits per a sol·licitar la subvenció vinculada als programes La UEA us assessorarà permanentment en tots els dubtes que us puguin sorgir


#agenda Formació CURS: TÈCNIQUES DE TANCAMENT DE VENDES A càrrec de Mònica Mendoza, conferenciant experta en temes d’estratègia comercial i vendes, i professora associada a ESADE. Informació del curs: Dia: dimarts 12/02/19 Horari: de 9 a 14 h. i de 15 a 18 h. Durada total: 8 hores Lloc: UEA (Ctra. de Manresa, 131 d’Igualada) Preu socis: 250€ / Preu no socis: 300€ (possibilitat de bonificació parcial mitjançant la Fundae) Informació i inscripcions: Unió Empresarial de l’Anoia / formacio@uea.cat / 938052292

CURS: EINES I OPORTUNITATS EN ECONOMIA CIRCULAR PER LES EMPRESES Adreçat a: responsables dels departaments tècnics de medi ambient i control de qualitat, caps de fabricació i/o operacions i gerents Informació del curs: Data inici: 21/02/19 Data final: 04/04/19 Horari: dijous de 17:00 h. a 21:00 h. Durada total: 28 h Preu socis: 600€ / Preu no socis: 675€ (parcialment bonificable)

CURS: SISTEMES INTEGRATS DE GESTIÓ SEGONS LES NORMES ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 Adreçat a: responsables i Tècnics de Qualitat, de Seguretat i Manteniment, Medi Ambient i gestió de residus, gerents d’empreses, responsables d’Administració i directors d’Operacions. Informació del curs: Data inici: març Data final: març Horari: pendent de determinar Durada total: 24 h Preu socis: 450€ / Preu no socis: 525€ (parcialment bonificable)

33


Espai empresa Espai Empresa és el programa de la UEA a Ràdio Igualada. Cada dimarts al matí, a partir de les 8.45h, els periodistes Jordi Quintana i Anna Marsal, de la UEA, parlen sobre l’actualitat empresarial amb els propis empresaris per donar a conèixer la situació industrial i econòmica de la comarca.

18/09/2018 25/09/2018 2/10/2018 9/10/2018 16/10/2018 23/10/2018 30/10/2018 06/11/2018 13/11/2018 20/11/2018

L’aposta europea per una economia sostenible Oriol Lázaro, cap de l’oficina parlamentària de l’eurodiputat Francesc Gambús Òdena Village, noves activitats per a empreses Josep Casanovas, propietari i director Programa Operacions en Entorns de Producció Juan Luis de los Ríos, formador, consultor estratègic i col·laborador de la UEA Aviació Adaptada Carlos de Albert, portaveu d’aviació adaptada, vicepresident de las Sillas Voladoras Can Feixes Joan Huguet, reponsable comercial – gerent Joan Mateu President de l’Associació d’Empresaris del Polígon Industrial de les Comes (AEPIC) UEA Internacional Domingo Sánchez, responsable de la comissió i membre de la Junta de la UEA Programa formatiu REINMET Xavier Borràs, tècnic de la Mancomunitat de la Conca d’ôdena (MICOD) La transformació digital a l’Anoia David Vives (d’Igualada Makers) i Joaquim Torras (Amida4 Enginyeria), membres del grup de trenall Anoia 4.0

La implicació de l’empresa amb les activitats de la ciutat i el futur de l’automoció Francesc Pua, de Servsimó

04/12/2018

Blanqueig de capitals Gemma Ramoneda, de Tarinas Viladrich

27/11/2018

34

La importància del Packaging a l’Anoia Enric Sánchez Urdangarín, expert en packaging i director de la mostra “Packaging made in Anoia”


Notes de premsa d’empreses LA FUNDACIÓ PER LA INTEGRACIÓ LABORAL (FIL) D’ESPARREGUERA S’INCORPORA A ÀURIA GRUP I PASSA A DENOMINAR-SE ÀURIAFIL

PREDECAT REHABILITA LA FAÇANA DE L’EDIFICI D’AIGÜES DE VILAJUÏGA, A GIRONA

DYNEKE ESTRENA COL·LECCIÓ AMB LA SEVA NOVA GAMMA DE TEIXITS INTEL·LIGENTS

TERCERA REVISTA SOLIDÀRIA DE LA VEU DE L’ANOIA

Àuriafil: aquesta és la denominació oficial de la nova Fundació per a Inclusió Laboral Àuria que, de del setembre de 2018, s’incorpora a les empreses del grup Àuria. Amb aquest nou centre especial de treball, Àuria Grup passa a estar formada per Àuria Cooperativa (Taller Àuria Cooperativa SCCL), Àuria Fundació (Fundació Privada Àuria) i Àuriafil, a banda de les cooperatives de segon grau en les quals participa el grup, com ara Moltacte. Aquest canvi culmina el procés de transformació que l’antiga Fundació Integració Laboral-FIL va iniciar el setembre de l’any 2015. Aleshores, el Patronat de la Fundació, formada pels Alcaldes d’Esparreguera, Olesa de Montserrat, Abrera, Sant Esteve de Sesrovires i Collbató, van sol·licitar un Pla de Viabilitat a l’equip gestor d’Àuria per normalitzar la situació jurídica i fiscal de la Fundació, equilibrar els seus balanços, replantejar plans comercials i de producció i reforçar les estratègies de futur.

Predecat porta anys oferint solucions a mida en la fabricació i restauració de tot tipus d’elements decoratius. Mitjançant una tècnica artesanal en evolució constant i amb una amplia experiència acumulada al llarg d’aquest temps, s’aconsegueix reproduir amb exactitud tot tipus d’elements, tant en formes com en textures i acabats. És per aquest motiu que Predecat ha esdevingut una peça clau en la rehabilitació integral de la façana de l’Edifici d’Aigües de Vilajuïga, on el propòsit principal de l’obra era la reconstrucció de la façana històrica per recuperarne així, la seva identitat original que data del 1904. S’ha reconstruït la balustrada de coronament de façana, amb balustres iguals als històrics i un passamà superior. També s’han refet les dues franges de cornises amb la motllura a mida. A la zona de l’escala, a més a més de la balustrada, s’han refet pilastres, sòcols i passamans. El procés s’iniciava amb la fabricació dels elements que composen la façana, estudiant prèviament l’especejament i confeccionant els motlles a mida de cadascuna de les peces. A partir d’aquí es va col·locar l’armadura inoxidable i tot seguit es van omplir els motlles amb formigó. Finalment, totes les peces fabricades al taller es van integrar en obra per donar l’aspecte exterior de l’edifici.

Dyneke està a punt de llençar al carrer les novetats 2019, una col·lecció de peces laborals pensades exclusivament per cada un del nostres sectors (hostaleria, sanitat i comerç), adaptant-se al mil·límetre a les necessitats de cadascú. Aquest any incorporen nous teixits tècnics i combinacions de diferents materials que fan únics els uniformes, dotant-los del màxim confort. Cal destacar la “Tecnología Fusión” peces híbrides confeccionades amb un teixit que incorpora ions de plata (anti olor i antibacterià) i combinades amb reixeta transpirable. El resultat dóna lloc a una prenda extra confortable i elàstica, transpirable, de tacte molt suau i que s’adapta al cos com una segona pell. A més a més la col·lecció inclou el teixit de microfibra hidròfuga, de tacte suau, transpirable, que repel·leix l’aigua i la brutícia, molt resistent de fàcil manteniment, ja que és d’assecat ràpid i no necessita planxa. També cal destacar la nova aposta amb els estampats de sanitat, una versió més fresca del pijama bàsic però molt més còmode gràcies a la reixeta elàstica i transpirable que porta a l’esquena.

Endeguem la tercera edició de LA VEU SOLIDÀRIA, el monogràfic dedicat a les entitats de la comarca que ajuden a la societat i que tan bona acollida va tenir en els anys precedents quan es dedicaren a Càritas i Apinas. Aquest any el dedicarem a L’ASIL, que és potser l’entitat que durant més anys ha estat rebent l’escalf i suport dels igualadins i que enguany celebra el seu 75è aniversari. Des de fa molts anys la seva tasca ha estat tenir cura dels avis, convertint-se en un far que il·lumina les activitats socials encarades a la tercera edat, feta en aquest edifici singular, que en tantes ocasions s’ha identificat com un dels símbols arquitectònics locals. Us convidem a participar en aquesta acció solidaria, participant en el monogràfic del dia 21 de desembre amb anuncis, felicitacions nadalenques i missatges fets per empreses, associacions, administracions, escoles, comerciants i tothom que hi vulgui participar. També els que, de manera anònima, vulguin fer un donatiu al número del compte que oportunament es donarà a conèixer. L’objectiu és que, entre tots, puguem recollir el màxim de diners possibles perquè segueixin tenint cura dels avis en dificultats, amb el nivell de servei i amor que tots volem pels nostres majors. El que s’obtingui es lliurarà a la LLAR DEL SANT CRIST.


Notes de premsa d’empreses L’EMPREMTA ACULL L’EXPOSICIÓ DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA DE L’EUROPEAN BALLOON FESTIVAL 2018

L’HOTEL DEL SOMIATRUITES ENCARA LA RECTA FINAL DE LA SEVA CONSTRUCCIÓ

IGUANA ENLLESTEIX EL DESPLEGAMENT DE LA SEVA XARXA DE FIBRA ÒPTICA A JORBA I SEGUEIX AVANÇANT PER L’ANOIA

Durant el mes de novembre, la sala l’Empremta de Gràfiques Vilanova ha exposat les fotografies premiades i una selecció de les millors imatges presentades al concurs de fotografia de l’European Balloon Festival d’enguany, convocat per l’Ajuntament d’Igualada i per l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada. El primer premi, valorat en 500 euros i el trofeu “Ultramàgic”, va ser per a l’anoienc Josep Ferrer Estrada. El segon premi, de 250 euros i el trofeu “Events” va ser entregat a la jove igualadina Marina Salanova Oliva. I els tercers premis van ser per al manresà Pep Moyano Llamas que va rebre el trofeu “Globus Kon Tiki” i un vol en globus, i per a Míriam Marimon Gumà, d’Igualada, guardonada amb el trofeu “Camins de vent” i un vol en globus. Per últim, es va fer l’entrega del Premi especial Ajuntament d’Igualada a la millor col·lecció de tres fotografies, valorat en 500 euros i el trofeu “Ajuntament d’Igualada”. La guardonada va ser Maria Victòria Planas Salvador, de Sitges, per la seva col·lecció “Globus i banderes”.

L’hotel del Somiatruites fa front a l’etapa final de la seva construcció. Després que el mes de maig de 2017 es fes públic el projecte del Somiatruites d’obrir un hotel al barri del Rec d’Igualada, les obres no han parat d’avançar, deixant intuir ja algunes de les seves característiques més particulars, com l’hort situat a la coberta, que està en funcionament des del juliol. El projecte, que lidera l’arquitecte i copropietari del restaurant Somiatruites, Xavier Andrés, es caracteritza per la seva integració al barri industrial del Rec d’Igualada, i segueix amb els valors arquitectònics dels restaurant, ubicat en una antiga adoberia, i on just a sobre si situa l’hotel. En aquest sentit, no només és important la integració estètica al barri, sinó que la construcció contempla criteris de sostenibilitat que pretenen portar un pas més enllà aquest edifici. Amb les obres a tota vela, els germans Xavier i David Andrés preveuen obrir l’hotel entre finals d’aquest any i principis del 2019.

Iguana, l’operador de telecomunicacions de l’Anoia, ja ha desplegat la seva pròpia xarxa de fibra òptica a Jorba, concretament al nucli urbà, Sant Genís, Ca la Minga i el Pla de Torruella i ja ha connectat les primeres empreses i particulars. Iguana desplegarà en els dos propers anys la seva pròpia xarxa de fibra òptica a diferents zones de set municipis de la comarca: Santa Margarida de Montbui (El Coll del Guix, el Saió i La Mallola), Argençola (Clariana), Sant Martí de Tous (incloent el nucli urbà, Sentfores, l’Aubareda i Massip), La Torre de Claramunt (incloent la Torre Baixa, la Torre Alta, Camaró i la Rata), Vallbona d’Anoia, Capellades i Cabrera d’Anoia (incloent el Castell de Cabrera). A més seguirà executant el desplegament que està duent a terme a Masquefa. Aquesta important inversió es farà, en part, gràcies al finançament de fons FEDER permetrà fer arribar connexió a Internet d’alta qualitat a indrets on hi ha greus dèficits de connectivitat a Internet.

MPM referma la seva aposta i lideratge pel sector de la distribució asseguradora incorporant al Grupo Kirey com a soci estratègic

Grupo Kirey s’incorpora a l’accionariat de MPM Software per donar suport als plans de creixement i expansió de la companyia. L’actual equip directiu d’Isidre Menda com a CEO, continuarà liderant la companyia. “Grupo Kirey aportarà visió estratègica i experiència en el desenvolupament del negoci internacional a l’actual estructura de MPM en un entorn cada vegada més global i exigent” destaca Isidre Mensa. Per la seva part, Vittorio Lusvarghi, CEO de Grupo Kirey, ha destacat que “amb MPM, i en especial amb l’Isidre, hi va haver afinitat des del principi, i estic segur que junts podrem aconseguir objectius de creixement ambiciosos en el sector assegurador” Grupo Kirey ajuda a companyies en la seva transformació cap al món digital oferint experiència i coneixement en l’àmbit de la innovació tecnològica i la gestió de processos amb un ampli catàleg de solucions IT dissenyades per cobrir les necessitats dels seus clients del sector d’assegurances i banca. MPM Software és la companyia tecnològica líder en solucions de gestió per a la distribució asseguradora. Des de 1990 desenvolupa solucions de software que incorporen les últimes tecnologies i innovacions per ajudar i acompanyar a la distribució asseguradora en la seva transformació digital i avenç en el camí cap a l’excel·lència en la gestió.


L’ESTUDI DE DISSENY IGUALADÍ MGCOMUNICACIÓ I L’EMPRESA SALLÓ KYRA GUARDONATS AMB ELS PREMIS LIDERPACK

POOLBIKING AL LEISURE SHOW-DUBAI

RIVISA AMPLIA LA SEVA PLANTA DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

ÒDENA VILLAGE, UN ENTORN ON CELEBRAR EL VSOTRE DINAR D’EMPRESA DE MANERA DIFERENT

El dissenyador igualadí Miquel Gleyal, juntament amb l’empresa Salló Kyra i Indetic han estat guardonats amb els premis LiderPack al millor packaging de producte per la llar i amb el premi especial del jurat de sostenibilitat, ambdós guardons pel disseny de productes super concentrats (Concentralia®) amb un sistema patentat de barreja l’instant EcofoamSystem®. A més a més, el packaging de Concentralia® també han estat seleccionats per a representar Espanya als WorldStar Packaging Awards, els premis internacionals organitzats per World Packaging Organisation (WPO). El jurat ha tingut en compte aspectes com l’ocupació de materials i processos sostenibles, l’estalvi de costos, la funcionalitat i experiència d’ús, el disseny i la potència de la imatge gràfica, així com les millores introduïdes en la cadena logística i la distribució. Pel que fa a la sostenibilitat, malgrat no ser-hi entre els guardons inicials, s’ha creat la nova categoria “packaging sostenible” per destacar-ne les solucions de sostenibilitat econòmica, social i ecològica que presenta. Els premis LiderPack són els guardons més importants que es concedeixen a Espanya en l’àmbit del packaging i el PLV. MgComunicació és un estudi de disseny multidisciplinari situat a Igualada amb el dissenyador Miquel Gleyal al capdavant. Aquesta no és la primera vegada que es reconeix el treball de la marca, així, l’estudi ha rebut altres guardons a nivell nacional.

L’empresa POOLBIKING BARCELONA ha exposat al Leisure Show de Dubai (Emirats Àrabs Units), l’esdeveniment comercial més important del sector Hoteler de l’Orient Mitjà, on les principals cadenes troben novetats i innovacions pels seus establiments. Segons fons de l’empresa, l’Orient Mitjà és un mercat estratègic molt important, i en aquest sentit afirmen que l’esdeveniment ha estat del tot satisfactori ja que s’han tancat importants acords comercials pel creixement de la marca. La base de la marca POOLBIKING BARCELONA és un producte de molt alta qualitat i durabilitat, fabricat totalment a Barcelona.

L’empresa de tancaments metàl·lics Rivisa, ha ampliat en 15.000 metres quadrats la seva planta de producció de Santa Margarida de Montbui (Barcelona), que totalitza ara una superfície de 41.000 metres quadrats. Aquesta ampliació permetrà a Rivisa instal·lar les noves línies de producció recentment adquirides i incrementar la seva capacitat de fabricació. La companyia va elevar el passat exercici les seves vendes un 4% fins a situar-les en trenta milions d’euros. El 60% d’aquesta facturació correspon als mercats exteriors, els productes de la firma es venen en quinze països de tot el món. Rivisa, especialitzada en la fabricació de tancaments metàl·lics, reixes i portes, compta amb set delegacions comercials i una seu a França, i està present en els principals punts de venda de materials de construcció de tot el país.

Òdena Village us presenta una manera diferent de celebrar el vostre dinar d’empresa: una jornada que combina activitats a la natura, gastronomia i bon ambient. La jornada començarà amb un raid d’orientació amb obstacles. A cada equip se li proporcionarà una foto aèria de la finca amb la que hauran d’orientar-se per trobar els punts marcats. Alguns punts són, simplement, controls de pas i, en d’altres, caldrà superar un obstacle. Després de l’activitat, hi haurà un aperitiu per a tothom que anirà acompanyat del repartiment de diplomes. Un cop finalitzat aquest, es passarà a la sala interior amb vistes al Puig Aguilera per tal de celebrar el dinar d’empresa. El menú anirà a càrrec de Can Carol. En resum, si el que busqueu és crear un bon ambient laboral, amb el pack d’Òdena Village us divertireu, gaudireu de bona gastronomia i compartireu bons moments. ¡No espereu més i reserveu ja el vostre dinar d’empresa al: 649 99 22 55 o bé, a través de comercial@odenavillage.com!


Notes de premsa d’empreses LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL AL SECTOR TÈXTIL, TEMA CENTRAL DE BSTIM 2019

ÀREA PUBLICITAT: 20 ANYS D’ESTUDI !

CARDISOS POSA A PUNT ELS PLANS D’EMERGÈNCIA DE LES EMPESES

A TECNODEMO IBÉRICA ESTRENEM NOVES INSTAL·LACIONS!!!

Des de la primera revolució industrial que la indústria tèxtil no havia viscut una transformació tan gran com la revolució tecnològica que tot just ara comença a implementar-se: la indústria 4.0 transformarà el disseny, la manufactura, les operacions, el servei del producte i els sistemes productius al sector tèxtil. Aquest serà, precisament, el tema central de la propera edició de la fira tèxtil BSTIM organitzada per Fira d’Igualada i l’Agrupació Tèxtil FAGEPI amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada, que tindrà lloc a Igualada els dies 6 i 7 de març de 2019 i comptarà amb diverses xerrades i la participació d’empreses especialitzades en la transformació digital com a nous expositors. La fira BSTIM, a més, s’ha obert a totes aquelles empreses que ofereixen solucions per a la producció tèxtil arreu de l’Estat i no només a fabricants de gènere de punt.

A Àrea Publicitat estem d’aniversari !! Ja fa 20 anys que gaudim de la nostra feina oferint serveis de disseny gràfic, edicions publicitàries i campanyes de marxandatge. Anem sumant experiència a la nostra trajectòria professional, innovant, aprenent i exprimint el millor dels membres del nostre equip per a assolir amb èxit els objectius de cada projecte que cau a les nostres mans. Aprofitant el nostre 20è aniversari, hem apostat per donar un aire més divertit a la nostra imatge, evidentment sense deixar de ser fidels a la nostra filosofia d’empresa: sorprendre, convèncer i agradar. Ara, en plena CAMPANYA DE NADAL no dubtis en visitar-nos i aprofita per a fer una ullada al nostre Showroom on hi trobaràs un ampli ventall de productes publicitaris per a promocionar el teu negoci i mostres de treballs gràfics. Sorprèn amb nosaltres. www.areapublicitat.com Àreavintanys

El passat mes d’agost Tecnodemo Ibérica ens vam traslladar a les noves instal·lacions de l’empresa, al carrer França 34, del Polígon de Les Comes d’Igualada. Aquest canvi és fruit de l’expansió i el creixement constant de l’empresa, tant a nivell de clients, diversificació del treball i sectors, com maquinària, estoc de materials, vehicles, etc. així com la incorporació de més personal administratiu, comercial i de control. Amb aquesta millora hem guanyat en espai de magatzem i centre logístic, i també en amplitud a les oficines. Comptem amb 500m2, distribuïts en 100 metres2 per oficines, on els comercials, el departament d’administració i direcció de l’empres poden interactuar de forma ràpida, a més de gaudir d’un ambient ampli i acollidor. També disposem d’una sala de reunions i un office amb una cuina equipada. Finalment comptem amb més de 400 m2 de magatzem i pàrquing, que ens permeten carregar els vehicles amb facilitat. Aquestes millores sens dubte aportaran a l’empresa un millor clima de treball i major productivitat. Des de la direcció de Tecnodemo Ibérica us invitem a conèixer les noves instal·lacions i explicar-vos tots els serveis que us podem oferir.

Cardiosos Global Protection, aposta per un nou cicle 20192022 per aportar tota la seva experiència en la formació dels diferents equips que han de formar part dels Plans d’Emergències de les Empreses. No cal dir que som líders en la formació de primers auxilis i el maneig dels DEA així com les formacions en els equips d’extinció d’incendis. Posarem a l’abast de les empreses de la Comarca, tota la nostra experiència per ajudar a desenvolupar i actualitzar els PLANS D’EMERGENCIES que totes les empreses estan obligades a tenir implantats segons Llei 31/95 La formació dels equips de primera i segona intervenció així com els equips d’evacuació son imprescindibles a l’hora de solucionar les incidències que poden passar a les empreses. Durant el mes de gener, la UEA conjuntament amb Cardiosos realitzarà una ponència oberta a totes les empreses associades. Us hi esperem!!


Valor associatiu de la UEA Diverses empreses de la comarca detallen els beneficis de formar part de l’entitat

Leancat Empresa anoienca que ofereix el seu servei d’enginyeria per a millorar la producció, organització i sistemes d’una empresa. El seu mètode és la filosofia Lean. Al capdavant de l’empresa hi trobem a Joan Casanovas: “El millor d’associar-se a la UEA és la visibilitat empresarial que et dona. Gràcies a l’entitat estem a l’aparador del mercat, allà on miren les empreses. A més, com a associats tenim l’oportunitat de fer nous contactes i networking en els diversos esdeveniments que organitzen. Per nosaltres, sempre que estàs al costat de la UEA et passen coses bones”.

Transpal Empresa situada a Masquefa dedicada a la gestió i tractament de residus. Dona servei al 85% del territori català. Oliver Martínez, gerent: “La nostra experiència com a socis de la UEA està sent realment positiva. En aquests mesos hem participat en Jornades sobre Economia Circular i Simbiosi Empresarial, estem cursant formació, sortirem a un reportatge de la revista Masquefa Batega i ens han assessorat sempre de forma ràpida i eficaç. Ens sentim connectats a la xarxa empresarial del territori, recolzats i assessorats per un equip realment professional”.

valors que ens defineixen lobby formació

Taxis Igualada Empresa igualadina propietat de Ricard Tomàs, autònom. És un emprenedor nat i pioner en la implantació de les noves tecnologies al seu taxi. També va ser el primer taxista de l’Estat en instal•lar un desfibril•lador al seu vehicle. Ricard Tomàs: “Com a autònom tinc un suport a l’entitat en assessorament sobre qualsevol tema, com per exemple la normativa que s’ha de complir sobre la protecció de dades, a més de poder participar en els diferents networkings que organitza l’entitat. També ser associat a la UEA em permet accedir a la borsa de treball quan necessito algun treballador i beneficiar-me de programes d’ocupació subvencionats”.

xarxa ocupació assessorment visibilitat proximitat col·laboració

39


la fórmula de la qualitat de l’aigua des de 1911 Apliclor és una empresa líder del sector químic que ofereix solucions relacionades amb el tractament de l’aigua, comercialitzant i subministrant productes químics de qualitat, i proporcionant solucions d’enginyeria integral. Els més de 100 anys d’història de l’empresa, oferint qualitat tant en producte com en servei, els ha posicionat a l’Estat Espanyol com un referent del sector de l’aigua (potable, de piscina, residual i industrial) en solucions relacionades amb la desinfecció i la filtració. També a nivell mundial Apliclor s’ha fet un nom executant desenes de projectes als cinc continents, com per exemple a Mèxic, Panamà, Nicaragua, Tailàndia, Austràlia, Egipte, Kuwait, Qatar, Vietnam, Marroc, etc.

UEA Magazine Conèixer l’empresa

Des de Sant Martí Sesgueioles, on tenen ubicada la planta, desenvolupen tant la part tècnica com la química. A Apliclor “escoltem molt al client i ens adaptem a les seves necessitats”, explica Xavier Roca, director de l’Àrea Química de l’empresa. En aquest sentit, a nivell tècnic, “muntem tots els equips de filtració i desinfecció especialitzats per al tractament de l’aigua, en fem el manteniment, i oferim el servei de post venda a les principals plantes de l’Estat Espanyol, i també allà on ens ho demanin els clients”. A nivell químic, comercialitzen els productes químics a Espanya, França i Portugal majoritàriament, i puntualment a d’altres països.

40

Qualitat i seguretat Apliclor i qualitat són sinònims des dels seus inicis, per això, certifica des de fa anys amb èxit els seus processos, tant en l’àmbit de la qualitat (ISO 9001), la seguretat i els riscos laborals (OSHAS 18001), el medi ambient (ISO 14001), així com també es sotmet periòdicament a estrictes controls de l’administració sobre normativa d’accidents greus (SEVESO) i de l’autorització ambiental integrada. També disposen de bombers propis d’empresa, dos consellers de seguretat, i una persona dedicada exclusivament als sistemes de gestió i control CMSS. També en l’àmbit de la seguretat, i com a partícips del grup tractor de la sectorial UEA Química de la Unió Empresarial de l’Anoia, han elaborat les fitxes FOER per als cossos dels bombers on en cas d’accident indiquen totes les característiques de la planta i els productes químics que tenen a l’empresa. També s’han adherit recentment al codi ètic elaborat per la sectorial com a mostra del seu ferm compromís en el respecte i exercici de bones pràctiques en relació al medi ambient, el compliment normatiu, la sensibilitat territorial i social, la formació, la seguretat i la qualitat, la innovació la recerca i el desenvolupament. “Ser estrictes i treballar amb seguretat dóna confiança al client i valor a la nostra marca, i la recompensa l’obtenim quan fabricants d’equips i de productes químics a nivell internacional ens demanen que siguem els seus distribuïdors a Espanya”, explica Roca. A la planta de Sant Martí Sesgueioles també ofereixen formació en l’àmbit de la seguretat als seus clients. “Els cursos que fem als clients van dirigits a gent que treballa eventualment en instal·lacions que no funcionen tot l’any, com poden ser les piscines municipals d’aire lliure. Els expliquem com funciona una piscina per dins, els principals riscos, els productes que no poden barrejar... tot amb l’objectiu d’evitar accidents”.


Innovació

A causa de una nova regulació a nivell europeu de la fabricació d’Hipoclorit Sòdic, en la que s’exigia el canvi de tecnologia en la fabricació d’aquest producte, moltes empreses es van veure obligades a deixar de fabricar-lo per la gran inversió que requeria realitzar aquest canvi. Això, sumat a l’increment del consum de l’aigua potable i a l’obertura de les piscines d’aire lliure a l’estiu, va tenir un impacte considerable al mercat amb una manca d’aquest producte, bàsic per a la desinfecció de l’aigua. Des del 2016, Apliclor va preveure la critica situació i va estar en contacte amb una de les poques empreses europees que disposa d’aquesta tecnologia per a la fabricació i homologació dels equips d’hipoclorit càlcic a nivell mundial. “Avui dia som representats d’aquesta tecnologia amb exclusivitat per Espanya i Andorra, essent a priori la solució més econòmica en substitució de l’hipoclorit sòdic i amb un seguit d’avantatges” com son:

L’hipoclorit sòdic és líquid i té un contingut del 15% de clor actiu i amb una vida útil en bones condicions d’emmagatzematge de 3 a 6 mesos màxim, degut a la seva retro degradació, en canvi l’hipoclorit càlcic es un producte sòlid amb una concentració del 70-72% de clor actiu i una vida útil de 3-4 anys o més, ja que perd al voltant d’un 1% anual de concentració.

El compliment de les normatives d’emmagatzematge de productes perillosos en les instal·lacions és molt senzill, en canvi amb l’hipoclorit sòdic s’han de tenir dipòsits homologats que caduquen cada 10 anys, cubetes de retenció, plataformes de descàrrega, entre d’altres.

La disminució de clorats i trihalometans (THMs) en l’aigua de consum humà o la disminució de la formació de cloramines en piscines cobertes.

Generador Hipoclorit Sòdic Insitu >

A banda d’aquest equip d’hipoclorit càlcic, a Sant Martí també fabriquen equips d’electrocloració (fabricació d’hipoclorit sòdic in-situ), de generació de diòxid de clor (desinfectant alternatiu al clor que no genera subproductes tals com els trihalometans), d’eliminació d’arsènic, eliminació ferro, manganès, pesticides, herbicides, etc...

UEA Magazine Conèixer l’empresa

El tractament d’aigües és un sector amb molta competència, on Apliclor “sempre intentem anar un pas per endavant venent noves solucions”. En aquest sentit, la innovació sempre és constant en el treball diari d’Apliclor. Roca explica, com exemple, que una de les solucions que estan desenvolupant en aquests moments amb molt d’èxit i a nivell nacional és la desinfecció amb l’Hipoclorit Càlcic enlloc d’Hipoclorit Sòdic.

41


Compta amb una important trajectòria ascendent, que els ha consolidat com un referent a la comarca en administració i gestió immobiliària

més de 75 anys en el món immobiliari

UEA Magazine La trajectòria

Des de fa poc més de tres anys al carrer del Retir número 27, baixos, en ple centre de la ciutat d’Igualada, hi trobem La Renda Urbana. Una empresa familiar, creada el 1941, dedicada des dels seus inicis al món immobiliari.

42

Les noves oficines s’han construit totes a peu pla, i compten amb grans sales per a poder desenvolupar les reunions de comunitat. El disseny és exclusiu, obra d’un igualadí, que els ha merescut el premi emèrit al millor projecte de decoració atorgat per l’Ajuntament d’Igualada. Actualment hi treballen 10 persones, un gran equip involucrat i implicat en l’empresa, que ajuden als clients a trobar la casa que busquen, a trobar el millor comprador pel seu pis, o a trobar la millor resolució als seus problemes veïnals. Al capdavant de tots ells hi trobem a la familia Graells. L’origen de l’empresa, però, l’hem de buscar 75 anys endarrere en un pis del carrer Sant Jordi de la capital anoienca, i darrera el nom de Vicenç Pasqual Riera. Ell va ser el creador de l’empre-

sa i el responsable d’implantar la primera agència immobiliària a la ciutat. Ja en els seus inicis La Renda Urbana oferia el servei de compra i venda d’habitatges, de fet va vendre promocions senceres de pisos que encara avui podem veure a la ciutat. També oferia el servei d’administradors de finques, assegurances, i en aquell moment també eren la delegació de la Cambra Urbana de la propietat. Al cap d’uns anys, Vicenç Pasqual, veient que els seus hereus s’obrien camí cap a altres camps professionals diferents a l’immobiliari, va decidir cedir l’empresa al pare dels germans Graells. Des de llavors, i passant per una segona seu situada a la Rambla Nova 24, La Renda Urbana ha anat creixent i avui l’empresa compta amb una trajectòria ascendent que l’ha fet consolidar com un referent a la comarca en administració i gestió immobiliària. “Hem crescut amb coherència i amb una cultura d’empresa basada en l’honestedat, la prudència i preocupats sempre per innovar en tot moment, aprofitar les eines que ens aporten les noves tecnologies, i oferir als nostres clients les millors eines de control sobre el seu patrimoni”, apunta Celeste Graells.

Venda i lloguer d’immobles amb un assessorament adequat i el suport de les noves tecnologies La Renda Urbana té en cartera tot tipus de propietats per vendre o llogar, principalment a la comarca, tot i que també compta amb immobles en altres punts del territori català. Faciliten la compra o el lloguer de la propietat i ofereixen tot l’assessorament tant fiscal com jurídic relacionat amb l’operació, així com també aporten als clients i inversors el coneixement i l’experiència necessària per optimitzar el rendiment i la revalorització dels immobles. Són molt conscients de l’era tecnològica actual i la importància d’internet en el seu sector, per això, explica Celeste Graells “nosaltres estem presents en diferents portals immobiliaris perquè ens agradi o no, sabem que quan els consumidors busquen un pis ho fan a través d’aquests grans aparadors digitals i per tant ens hem de nodrir d’aquests”. La Renda Urbana és present en portals com habitaclia, fotocasa, pisos.com, i “des de fa un mes també a Infopis, gràcies a la gestió de la Unió Empresarial de l’Anoia”.


Administradors de finques Un altre dels serveis que ofereixen és el d’Administració de Comunitats. Tres persones de l’empresa s’encarreguen de la gestió de desenes de finques aportant tot el seu coneixement i experiència amb l’objectiu de conciliar les relacions humanes i la bona convivència entre els veïns. “És una tasca molt maca pel tracte diari amb la gent, però a la vegada cal afegir un pessic de psicologia per què en alguns casos no és fàcil trobar el punt mig i l’acord final entre opinions oposades”. Les noves i àmplies instal·lacions del carrer del Retir ofereixen la possibilitat de celebrar les reunions de comunitat allà mateix, en sales de gran capacitat i amb accés a persones amb mobilitat reduïda.

La Renda Urbana ofereix tots els serveis relacionats amb el món immobiliari, així doncs, també assessoren en temes de redacció de contractes de compra venda d’arres, assessoren en compra, venda o lloguer, gestionen la documentació necessària i els tràmits notarials, treballen a diari al costat dels propietaris per aconseguir la màxima rendibilitat dels pisos informant-los regularment de tot el que els pugui afectar, etc.

Com està el mercat immobiliari? “Avui podem dir que hi ha moviment al mercat immobiliari, tant en compra i venda de pisos com en el sector del lloguer”, afirma Graells. La crisi ha fet augmentar l’opció del lloguer entre la població, i la mostra la veiem en l’escàs mercat que tenim per oferir. El lloguer, però, està “amenaçat” per la legislació que el regula, modificada el 2013, i que diu que els contractes de lloguer tenen una vigència només de tres anys amb el greuge

que el propietari pugui reclamar el pis al cap d’un any d’haver signat. Davant aquesta normativa, que crea inseguretat a les persones, els clients sovint opten per buscar pisos de compra, sobretot en el mercat de 2a mà, que és el que més moviment registra. Essent cert, que a Igualada no s’ha fet cap nova promoció d’habitatges des del 2007, excepte el nou bloc de Cal Font. Els pisos buits i tancats també és un problema que té el mercat immobiliari. És un tema complex que s’hauria d’estudiar cas per cas, ja que en alguns casos, aquests pisos són de propietaris que els han heretat però que econòmicament no els poden reformar per posar-los en el mercat de lloguer. En aquest sentit, potser l’administració hauria d’ajudar o incentivar d’alguna manera a aquests propietaris, tot i que reitero, és un tema complex. Pel que fa a Igualada, hem d’estar orgullosos de la ciutat que tenim: còmode, amable, segura, amb tots els

serveis al nostre abast… però és cert i t’adones caminant pels carrers, que hi ha molts locals buits. El motiu, en opinió meva, no és la falta de rendibilitat dels negocis, sinó que una ciutat com la nostra no és suficient per tants negocis. El patró de construir un edifici amb un local als baixos no és lògic ni viable. Voltant per ciutats europees veus com hi ha molts baixos que són pàrquings o fins i tot petits hotels. No sé si és una bona opció, però potser el canvi d’imatge d’alguns carrers d’Igualada podria començar buscant alternatives com aquestes”.

UEA Magazine La trajectòria

Gestió immobiliària individualitzada

43


Guasch Capellades, nous

horitzons. Del tèxtil de capçalera a la col·laboració empresarial Capellades va ser la població triada pels creadors de la més que centenària empresa tèxtil Guasch. El seu context, amb una surgència natural tan important com la Bassa de Capellades, oferien un bon emplaçament per la implantació de la nova empresa emmarcada per la seva principal riquesa, l’aigua. No cal dir que l’arribada i progrés de Guasch Germans S.A. dedicada a la producció de Tèxtil representada pels mocador Guasch, va tenir una important repercussió en el poble de Capellades i els seus voltants, representant un enriquiment mutu entre empresa i població.

UEA Magazine El reportatge

El transcurs dels més de 150 anys de desenvolupament d’aquesta indústria tèxtil s’ha donat també en paral·lel una important expansió urbanística en el nucli de la població. Actualment aquesta representa 22.000 m2 de superfície edificada i inclou més de 450.000 m2 de terreny. En aquests moments la cinquena generació enfoca els seus esforços en dos línies de desenvolupament principals.

44

Per una banda la continuïtat del projecte tèxtil de Guasch Hermanos S.L., que ha ampliat la seva gamma de productes, des del mocador tradicional de butxaca, al homewear i underwear de home, dona i nen. Essent actualment el gestor de l’emblemàtica marca Guasch i altres marques www.guasch.es. Per l’altra banda, un nou projecte que pretén donar sortida als nombrosos espais que abans eren usats per la producció de teixits vertical, i ara acullen diferents activitats empresarials i configurant un clúster industrial i comercial.


La bellesa de l’espai industrial

Espais Guasch cilitar la millora de l’accessibilitat i habilitació dels espais, implicant-se en el projecte empresarial del client. Els nostres clients actuals duen a terme múltiples activitats: usos industrials tèxtils (Estampats sabater Massana S.L.) i logístics, metal·lúrgics (Xaus Taller Mecànic, Sorces Metalúrgicas SL), comercials (Supermercat Condis Capellades), tallers automoció (Auto Tagar S.L.), artesania, despatxos professionals de l’àmbit de l ‘enginyeria o arquitectura, etc. Des d’aquest punt de vista la societat ha aconseguit anar adaptant els espais i serveis existents per millorar l’experiència dels seus clients. El que antigament va resultar fonamental per a l’activitat tèxtil pròpia de la societat, actualment representa una gran oportunitat per a les empreses de la comarca que pensen en Guasch Capellades SL per al reforçament del seu teixit laboral i col·laboratiu.

Les naus de Guasch Capellades SL es troben al nucli del poble de Capellades, delimitades per l’Avinguda Matías Guasch i la carretera particular de la zona interior de la Font Cuitora. Alguns dels nostres locals es troben dins el catàleg de Béns Culturals d’Interès Local (BCIL), d’arquitectura modernista, configurats a partir de sostres alts, grans finestrals i espais diàfans, fent-los especialment atractius per a qualsevol ús. Aquest component estètic dels antics tallers de fàbrica, també ha resultat interessant per a projectes puntuals de filmació de vídeos musicals o anuncis comercials, sessions fotogràfiques per a catàlegs, així com de festivals, passarel·les o fires, col·laborant amb marques com ara Munich o Massimo Dutti, grups musicals com Kean o Scissor Sisters o l’anunci de L’Oreal amb Lewis Hamilton.

guaschcapellades.com | 93 801 17 72

UEA Magazine Fem comarca

Aquest darrer objectiu és el que condueix a Guasch Capellades S.L. a la gestió urbanística dels seus espais amb finalitat de lloguer. Estem parlant de naus industrials o d’oficines, tots ells modulables, de superfícies de 300 a 3.000 m2. Les mides i característiques mes detallades de cadascun dels espais es poden consultar a www.guaschcapellades.com. Les fitxes de cada espai ajuden a valorar el seu potencial tant pràctic com estètic, admetent una gran flexibilitat per adaptar-se a les necessitats de cada empresa productora o de gestió de serveis. Aquesta riquesa arquitectònica se suma una voluntat de la pròpia empresa Guasch Capellades SL per facilitar un espai d’intercanvi empresarial que potenciï l’impuls econòmic tant de la població de Capellades com a nivell de tota la comarca. L’èxit de la proposta de lloguer que es fa respon, a més, a la voluntat de l’empresa per a fa-

45


Mirant enrere

Els oficis d’abans...

Barreter / Sombrerer: Persona que fa barrets. Fabricant o venedor de capells

FOTO: ACAN. Antoni Roset REFRANY

TERMINOLOGIA

UEA Magazine Mirant Enrere

Barret: Peça de roba o d’altra matèria que s’adapta al cap per cobrir-lo. Consta de copa i ales i es pot fer la distinció entre barret, gorra i casquet. Hi ha barret d’home i de dona o unisex, i es poden fabricar en una gran varietat de materials.

46

Barreteria: Obrador de barreter. Sombrereria: Lloc on es venen els capells. A Igualada...

L’any 1570 es van presentar les Ordinacions del gremi de barreters o sombrerers, un dels més antics de la vila. El 1797 consta, en un qüestionari fet per a una Estadística General de España, un total de 90 sombrerers. Al segle XX, ja no hi havia fabricants de barrets, però sí botigues. L’any 1903 existien tres establiments, mentre que el 1940, només 1. Segurament, la venda de barrets i gorres va passar a ser un complement de les botigues de roba.

Al sol sense barret, ni quan fa calor ni quan fa fred. Tants caps, tants barrets.MGC Multi Salut

La fórmula saludable una àmplia selecció de cobertures i serveis per protegir la teva salut

indemnització econòmica

assegurança de salut

accidents

hospitalització

cobertura dental

’t

ma r o f n I

sevol l a u q a es tr s o n s de le es oficin

Tuset, 5-11 - 08006 BARCELONA - 93 414 36 00 | www.mgc.es | mgc@mgc.es - atenció al mutualista: atm@mgc.es

48

Granollers 93 860 02 88 | Igualada 93 804 90 02 | Manresa 93 875 22 54 | Mataró 93 741 47 42 | Sabadell 93 745 14 31 | Sant Cugat del Vallès 93 589 78 78 Hospital General de Catalunya 93 589 08 51 | Terrassa 93 788 27 18 | Vic 93 881 46 44 | Vilanova i la Geltrú 93 814 71 64 | GIRONA 972 41 42 30 Blanes 972 35 91 11 | Figueres 972 67 72 79 | Olot 972 27 35 58 | Palamós 972 31 22 86 | LLEIDA 973 27 80 13 | TARRAGONA 977 25 28 55 | Reus 977 12 81 23 Tortosa 977 44 92 67 | El Vendrell 977 15 59 80 | PALMA DE MALLORCA 971 42 57 72 | VALÈNCIA 96 352 45 80


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.