Page 1

AMyH$ ñWmZ ( {‘i{dÊ`mgmR>r

)

Q´y nmo{PeZMo ‘hÎd gm§JUmam boI >

nmZ 14

¹$mQ>m© 3 àUmbr

em°n âbmoAadarb JwµUdÎmm XOm©Mo {ZarjU H$ê$Z {ZU©¶ KoUmar àUmbr

‘{eZMo g§JUH$s¶ {Z¶§ÌU

nr.Eb.gr. Am{U Am¡Úmo{JH$ g§JUH$mMo nmZ 34 VwbZmË‘H$ dU©Z nmZ 40

nwUo, df© 2 & A§H$ 4 & gßQ>|~a 2018 & nmZo 80 & én`o 100/- www.udyamprakashan.com

A°ë`w{‘{ZA‘Mo {S´ qbJ nmZ 18

2018

1

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018


2

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018


YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

3


4

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018


YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

5


6

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

g§nmXH$s` C

ËnmXZ {Z{‘©Vr‘Ü`o gag Agbobo Xoe AmYw{ZH$ ‘{eZ Qy>b V§ÌkmZm‘Ü`o ‘moR>çm à‘mUmV Jw§VdUyH$ H$aV AmhoV. JmS>©Za [agM© 2017 À`m gd}jUmZwgma, OmJ{VH$ nQ>bmda CËnmXH$Vo‘Ü`o ^maVr` ‘{eZ Qy>b joÌ 12 ì`m ñWmZmda, Va dmnam‘Ü`o 8 ì`m ñWmZmda Amho. ^maVr` ‘{eZ Qy>b joÌ {dK{Q>V Agbo, Var 2019 n`ªV Ë`m‘Ü`o 5.5 Q>³³¶m§Mr dmT> Ano{jV Agë`mMo VÁkm§Mo ‘V Amho. Ë`mMo ‘w»` H$maU åhUOo MrZ, OnmZ, O‘©Zr `m Xoem§‘Ü`o dmT>V Agbobr `§Ì^mJm§Mr ‘mJUr. `m ñnY}V {Q>H$Ê`mgmR>r bKw, ‘Ü`‘ Am{U ‘moR>o Ago gd©M nwadR>mXma, ñWm{ZH$ Am{U Am§Vaamï´>r` nmVirda ~mOmamV {Q>H$Ê`mgmR>r, gmVË`mZo Ë`m‘Ü`o Zm{dÝ` AmUUo, Ë`m§À`m qH$‘Vrda Am{U XOm©da H$m‘ H$aUo `m‘Ü`o ì`ñV AmhoV. 2013-2016 dfmª‘Ü`o H$‘r Agbobr `§Ì^mJm§Mr ‘mJUr ‘mJrb XmoZ dfmªV ‘moR>çm à‘mUmV dmT>VmZm {XgV Amho. 3-4 ‘{hÝ`m§nydu nwÊ`mVrb EH$m Qy>b CËnmXH$mH$S>o {Xbobr ^oQ> Agmo qH$dm ‘mJrb AmR>dS>çmV BMbH$a§Or‘Yrb `§Ì^mJ CËnmXH$m§er Pmboë`m MMmª‘Ü`o EH$mM Jmoï>rda ^a hmoVm, Vmo åhUOo "œmg ¿`m`bm Cg§V Zmhr BVHo$ H$m‘ Amho!' H$m‘mMm VmU dmT>ë`mda AWm©VM CËnmXZ à{H«$`m A{YH$ ~maH$mB©Zo VnmgyZ Ë`mV H$m` gwYmaUm H$aVm `oVrb `mda {dMma gwê$ hmoVmo. `§Ì^mJ {Z{‘©VrÀ`m OmJ{VH$ ñnY}‘Ü`o JwUdÎmmnyU© CËnmXH$Vm dmT>{dUo `mda ^a {Xbm OmV Agë`mMo {MÌ Amho. hr JwUdÎmmnyU© CËnmXH$Vm dmT>{dÊ`mgmR>r Hw$eb H$m‘Jma Am{U ñd`§M{bV ‘{eZ Qy>bgma»`m H$m`©j‘ gmYZm§À¶m dmnamMr JaO AgVo. ‘mZdr H$m¡eë`mMr H$‘VaVm hm gdmªZmM ^oS>gmdUmam àý AgVmo. Ë`m‘wio CnbãY H$m‘Jmam§Zm Amdí`H$ Vo à{ejU XoD$Z, A{YH$ H$m`©j‘VoMr ‘{eZ Qy>b dmnaÊ`mgmR>r V`ma H$aUo hm ‘mJ© gmo`rñH$a AgVmo. H$maImÝ`mVrb H$m‘Jmambm ho à{ejU {‘iÊ`m‘Ü`o ImarMm dmQ>m CMbÊ`mgmR>r Amåhr "YmVwH$m‘'‘YyZ gmVË`mZo à`ËZ H$arV AmhmoV. `m A§H$mVhr H$maImÝ`mV hmoUmè`m H$m‘m‘Ü`o gwYmaUm H$aÊ`mgmR>r nyaH$ R>aVrb Ago boI g‘m{dï> Ho$bobo AmhoV. VwQ>bobo Qy>b doirM AmoiIUo `m g‘ñ`oda ao{Zem°À`m TRS2 àUmbrÛmao H$go H$m‘ Ho$bo OmVo, VgoM hr àUmbr dmnê$Z CËnmXH$Vm Am{U XOm© `mV Pmbobo bjUr` ~Xb Amnë`mnwT>o ‘m§S>bo AmhoV. JwUdÎmm XOm© {Z`§ÌU Am{U Ë`mÛmao {ZU©` j‘Vm `mda AmYm[aV ¹$mQ>m© 3 àUmbrg§~§YrMr Ho$gñQ>S>r Amnë`mbm ZdrZ V§ÌkmZ `m {d^mJmV dmMm`bm {‘iob. ‘{eZMo g§JUH$s` {Z`§ÌU H$aVmZm nma§n[aH$ nr.Eb.gr.EodOr Am¡Úmo{JH$ g§JUH$ `m§Mm VwbZmË‘H$ Aä`mg Ho$bobm boI A§H$m‘ܶo {Xbm Amho. `§ÌUm‘Ü`o AMyH$ ñWmZmMo ( ) ‘hÎd gm§JUmam Am{U H$m‘ H$aVmZm Vo {‘i{dÊ`mgmR>rMo {d{dY Cnm` gm§JUmè¶m boImMm ¶m A§H$mV g‘mdoe Amho. `§ÌUm‘Ü`o dmnaÊ`mV `oUmè`m erVH$mMo ì`dñWmnZ H$go H$amdo, A°ë`w{‘{ZA‘ {S´>qbJ H$aVmZm ¿¶md¶mMr I~aXmar, H$m` `moOZm dmnê$Z Vo {S´>qbJ H$amdo `m{df`rMo boIhr Amnë`mbm àË`j H$m‘ H$aVmZm {Z{üVM Cn`wº$ R>aVrb. `mì`{V[aº$ {O½O Am{U {’$Šüg©, Q>yqbJ‘Yrb gwYmaUm, gr.EZ.gr. àmoJ«°q‘J, ‘|Q>oZÝg `m boI‘mbm§‘Yrb ‘m{hVr amoOÀ`m H$m‘mV em°n âbmoAada Cn`moJr nS>Umar Amho. AmVmn`ªVÀ`m ‘m{gH$m§‘YyZ XoÊ`mV Amboë`m à{H«$`m gwYmaUm§Mm H$mhr H$maImÝ`m§‘Ü`o àË`j Cn`moJ hmoV Agë`mÀ`m à{V{H«$`m dmMH$m§Zr Am‘À`mn`ªV nmohmoM{dë`m AmhoV. dmMH$m§À`m Aem gH$mamË‘H$ à{VgmXm‘wio Am‘Mm CËgmh Va Z¸$sM dmT>bm Amho, nU Ë`m~amo~aM `mhÿZ A{YH$ XO}Xma ‘m{hVr dmMH$m§n¶©ªV nmohmoM{dʶmMr O~m~XmarXoIrb dmT>br Amho. `mgmR>r Amåhmbm Amnbr gmW hdr Amho. AmnU Amåhmbm boI XoD$Z ‘XV H$ê$ eH$Vm, VgoM dJ©Ur Am{U Om{hamVrÛmaoXoIrb AmnU Am‘À`m `m H$m‘mV gh^mJ Zm|Xdy eH$Vm. - XrnH$ XodYa

deepak.deodhar@udyamprakashan.com


YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

7


8

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

ìhgm© H§$Q´>moëgbm Or.Eg. nmaIo nwañH$ma Omhra nwUo - ‘amR>m M|~a Am°’$ H$m°‘g© (MCCIA) V’}$ XoÊ`mV `oUmam, Am¡Úmo{JH$ joÌmVrb à{Vð>oMm Or.Eg. nmaIo nwañH$ma nwÊ`mVrb ìhgm© H§$Q´>moëg H§$nZrÀ`m "Pneu Gauge' `m CËnmXZmbm Omhra H$aÊ`mV Ambm Amho. CÕd {MVio Am{U g§Xrn {^go `m§Mr hr H§$nZr gd© àH$maÀ`m JoOgmR>r nyaH$ Ago Bbo³Q´>m°{ZH$ JoO {S>ñßboMo g§emoYZ Am{U {Z{‘©Vr `m‘Ü`o H$m‘ H$arV Amho. g§nH©$a{hV Ý`w‘°{Q>H$ JoOgmR>r V`ma Ho$boë`m Bbo³Q´>m°{ZH$ JoO gopÝg§J Am{U {S>ñßbo àUmbrbm "BZmoìhoeZ ’$m°a BånmoQ>© g~pñQ>Q>çwQ>' `m {d^mJmV hm nwañH$ma Omhra Pmbm Agë`mMr ‘m{hVr ìhgm© H§$Q´>moëgMo g§MmbH$, g§Xrn {^go `m§Zr {Xbr. `m CËnmXZm~Ôb ~mobVmZm {^go åhUmbo H$s, "Amnë`mH$S>o ‘moO‘mnZm‘Ü`o ‘w»`V… H$m±Q>°ŠQ> JoqOJMm dmna hmoVmo, Va O‘©Zr, BQ>br, A‘o[aH$m Aem Xoem§‘Ü`o ‘moO‘mnZmgmR>r Xm~ V§ÌkmZmda AmYm[aV Zm°Z H$m±Q>°ŠQ> JoqOJ CnH$aUm§Mr {Z{‘©Vr Ho$br OmVo. ^maVmVrb gd© ‘moR>çm H§$nÝ`m hr CnH$aUo Am`mV H$aV hmoË`m. `mbm n`m©` åhUyZ {hamo H§$nZrgmR>r 2016 gmbr Amåhr hm àH$ën hmVr KoVbm

dmMH$m§À`m à{V{H«$`m

’«$mÝg, OnmZ, O‘©Zr ho Xoe AmO A{^¶m§{ÌH$s joÌmV AmKmS>rda AmhoV. ¶mMo EH$‘od H$maU åhUOo, ˶m§Mo ‘mV¥^mfoVrb nm¶m^yV {ejU. ˶mà‘mUo 'YmVwH$m‘' ‘m{gH$ ‘amR>r‘YyZ àH$m{eV hmoUo hr EH$ CÎm‘ H$ënZm Amho. Am¡Úmo{JH$ à{ejU g§ñWoZ§Va (Am¶.Q>r.Am¶.) AemàH$mao ‘mV¥^mfoV ‘m{hVr XoUmao ho EH$‘od ‘m{gH$ Amho. ¶mnwT>ohr 'YmVwH$m‘' ‘m{gH$mÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ dmMH$m§Zm A{YH$ Mm§Jbr ‘m{hVr {‘iV amhrb. ‘m{gH$mÀ¶m nwT>rb dmQ>MmbrgmR>r ew^oÀN>m! {Xbrn nmQ>rb, ‘qhÐm A±S> ‘qhÐm {b., Zm{eH$

Am{U EH$m dfm©V V`ma Ho$boë`m `m CËnmXZmbm {hamo H§$nZrZo Va ñdrH$maboM, nU AmVm ‘méVrgma»`m BVa ‘moR>çm H§$nÝ`m§H$Sy>ZXoIrb `mbm Mm§Jbm à{VgmX {‘iV Amho. `m CËnmXZmMo d¡{eï²>` åhUOo, `m‘Ü`o g§JUH$mMm dmna Q>miV ‘m`H«$mo H§$Q´>mob ~og Am{U H$m°ån°ŠQ> Eå~oS>oS> {gpñQ>‘da AmYm[aV ho CËnmXZ Amåhr {dH${gV Ho$bo Amho.'

'`m CËnmXZmgmR>r bmJUmao g§emoYZ, {S>PmB©Z Am{U Ë`mMm {dH$mg `m gd© Amdí`H$ ~m~r Amåhr Am‘À`m H§$nZr‘Ü`oM nyU© Ho$ë`m AgyZ, Ago H$aUmao Amåhr ^maVm‘Yrb àW‘ AmhmoV. `m‘wio ^maVr` H§$nÝ`m§Zm Amåhr Xoer n`m©` CnbãY H$ê$Z {Xbm.' gÜ`mÀ`m Am`mV Ho$ë`m OmUmè`m n`m©`m§À`m VwbZoV hmS>©doAa Am{U gm°âQ>doAa Aem XmoÝhrgmR>r Am‘Mm hm n`m©` A{YH$ n[aUm‘H$maH$ Agë`mMo {^go `m§Zr Z‘yX Ho$bo. ìhgm© H§$Q´>moëg hr H§$nZr 2002 gmbr gwê$ Pmbr. àË`oH$ ‘{eZda `§ÌU Pmë`mZ§Va gd© n°am‘rQ>a ‘moOÊ`mgmR>r JoqOJ ñQ>oeZ dmnabr OmVmV. `mÀ`m‘Ü`o bmJUmao goÝga, Ë`mbm bmJUmao gm°âQ>doAa, BboŠQ´>m°{ZŠg, Amdí¶H$ A°Zm{b{Q>Šg ho gd© BZhmD$g V`ma Ho$bo OmVo. Ë`mVrb gd© hmS>©doAa Am{U gm°âQ>doAa {S>PmB©Z ho gd© ìhgm©MoM Amho. `m CËnmXZm§Mr O‘©Zrgh AZoH$ Xoem§V {Z`m©V Ho$br OmV AgyZ, Vo naXoer H§$nÝ`m§Zm ñnYm© {Z‘m©U H$arV Amho. XoemVrb ~OmO, {hamo ‘moQ>moH$m°n©, hm|S>m, ‘méVr Aem ‘moR>çm H§$nÝ`m ìhgm© H§$Q´>moëgÀ`m J«mhH$ AmhoV.

'YmVwH$m‘' ‘m{gH$m‘ܶo XoʶmV ¶oUmar ‘m{hVr A{Ve¶ ’$m¶Xoera Am{U dmMZr¶ Aer AgVo. ¶mVrb {’$Šüa Am{U H$§nmoZ§Q> {S>PmB©Z~Ôb XoʶmV Ambobo boI dmMyZ Mm§Jbr ‘m{hVr {‘iV AgyZ, ˶mMm Amåhr H$maImݶmV H$m‘ H$aVmZm à˶j Cn¶moJ H$aV AmhmoV. AZoH$ boIm§‘Yrb ‘m{hVr dmMyZ ˶m gwYmaUm Amåhr Am‘À¶m H§$nZrVXoIrb bmJy Ho$ë¶m AgyZ, ˶mMm Amåhmbm ’$m¶Xm Pmbm Amho. ñdßZrb dZdS>o, doX B§S>ñQ´>rO², BMbH$a§Or

'YmVwH$m‘' ‘m{gH$ Am‘À¶mH$S>o {Z¶{‘V dmMbo OmVo. ‘m{gH$mVrb àmoJ«°q‘J~m~V XoʶmV ¶oUmao boI dmMyZ ~arM Cn¶wº$ ‘m{hVr {‘iʶmg ‘XV hmoV Amho. ˶m{edm¶ ~mOmamV Zì¶mZo Amboë¶m Am{U ¶oUmè¶m ‘{eZ~Ôbhr ‘m{hVr {‘iV Amho. ‘m{gH$mVrb Q>yqbJ‘Yrb gwYmaUm VgoM H$maImݶm‘Yrb gwYmaUm Aem boIm§‘wio CËnmXZ à{H«$¶o‘ܶo H$m¶ ~Xb Ho$bo nm{hOoV ¶mMr ‘m{hVr {‘iʶmg ‘XV hmoV Amho. ~mbJw§S>m AbJw§S>m nmQ>rb, Q>o{ŠZH$mo B§{O{ZAg©, BMbH$a§Or

'ìhgm©'Mo Pneu Gauge


YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

9


10

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

AMyH$ ñWmZ ( {‘i{dÊ`mgmR>r

¹$mQ>m© 3 àUmbr

)

Q´y nmo{PeZMo ‘hÎd gm§JUmam boI

>

nmZ 14

em°n âbmoAadarb JwµUdÎmm XOm©Mo {ZarjU H$ê$Z {ZU©¶ KoUmar àUmbr

nwUo, df© 2 & A§H$ 4 & gßQ>|~a 2018 & nmZo

‘{eZMo g§JUH$s¶ {Z¶§ÌU

nr.Eb.gr. Am{U Am¡Úmo{JH$ g§JUH$mMo nmZ 40 bZmË‘H$ dU©Z nmZ 34 Vw

prakashan.c 80 & én`o 100/- www.udyam

2018

1

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

om

à{H«$`m gwYmaUm 14

18

A°ë`w{‘{ZA‘Mo {S´ qbJ nmZ 18

22

28

AMyH$ ñWmZ ( ) {‘i{dÊ`mgmR>r amOoe åhmamoiH$a A°ë¶w{‘{ZA‘Mo {S´>qbJ XÎmm Kmob~m erVH$ ì¶dñWmnZ aVZ Imamob ñnm°Q> ’o$qgJ S>m°. _mohZ {Iao

ZdrZ V§Ì 34

nwUo, df© 2 & A§H$ 4 & gßQ>|~a 2018 Ama EZ Am` H«$‘m§H$ : MAHMAR/2017/72361 ‘w»` g§nmXH$ : AemoH {dœZmW gmRo g§nmXH$ : XrnH XodYa gmhmæ`H$ g§nmXH$ : gB© dm~io, {à`m§H$m JwbXJS>, {ZZmX Hw$bH$Uu g§nmXH$ ‘§S>i : g§Ord bmS>, A{Zb AÌo, Aå~a Omoer, A{OV Xoenm§S>o, XÎmm Kmob~m Vm§{ÌH$ gmhmæ` : {dZrV gmR>o _wÐH : à{Vê$n _wÐU H$bmg§nmXZ : à^mH$a ^mogbo ‘m§S>Ur : {demb OmYd, gm[aH$m VwnH$ar `§Ì {MÌo : gmJa XodJm§dH$a, g§Ho$V nmo’$io àH$me{MÌo : ‘mohZ amZS>o ‘w{ÐV emoYZ : gw^mf ’$S>Ho$ {dnUZ à~§YH$ : g§Vmof {‘QH$ar H$m`m©b`rZ gmhmæ` : O`lr _w§Jr, {Xnmbr n§{S>V _wIn¥ð> gm¡OÝ` : Q>oŠZmo-pñH$b B§{O{ZA[a¨J dŠg© g§nH©$ … CÚ_ àH$meZ AmZ§XKZ, {Vgam _Obm, ßbm°Q> Z§. 113, ZQ>amO gmogm`Q>r, H$d}ZJa, nwUo 411052. g§nH©$ : 7755944598, 020-25446004 B©-_ob :

office@udyamprakashan.com

Om{hamVrgmR>r g§nH©$ … 9130009576

"YmVwH$m_', ho _m{gH$ _mbH$, CÚ_ àH$meZ àm.{b. `m§MogmR>r _wÐH$ d àH$meH$ ^maV Zaqgh Omoer `m§Zr à{Vê$n _wÐU, ßbm°Q> Z§. 12, boZ Z§. 5, am_Q>oH$S>r B§S>ñQ´>rAb BñQ>oQ>, hS>nga, nwUo411028 `oWo N>mnyZ, CÚ_ àH$meZ, AmZ§XKZ, {Vgam _Obm, ßbm°Q> Z§. 113, ZQ>amO gmogm`Q>r, H$d}ZJa, nwUo 411052 `oWo à{gÕ Ho$bo. ‘w»` g§nmXH$ : AemoH$ {dœZmW gmR>o.

40

48

¹$mQ>m© 3 àUmbr gw{Zb {ZH$‘ ‘{eZMo g§JUH$s¶ {Z¶§ÌU AOo` ’$mQ>H$ Q>yb ~«oHo$O Am{U goqQ>J> àmo~> lrnmX em¡Mo

boI‘mbm 50

54

56

58

60

64

>

{O½O Am{U {’$Šüg© A{OV Xoenm§So> B³go|{Q´>H$ ImMogmR>rMo àmoJ«°q‘J H$m{eZmW nËZmgoÅ>r Qy>qbJ‘Yrb gwYmaUm {dO|Ð nwamo{hV ‘{eZMr XoI^mb Am{U XwéñVr A{Zb A. Jwáo gr.EZ.gr. àmoJ«°q‘J gVre Omoer A{^`m§{ÌH$s S´>m°BªJ `wŠË`m : 8 A{_V Kmobo

H$maImZm gwYmaUm 68

>

70

aq’$J‘Yrb IMm©V ~MV AZwn nmQ>rb gwa{jVVo‘ܶo gwYmaUm {Xbrn nmQ>rb

A§H$mV à{gÕ Pmboë`m boIm§er g§nmXH$ d àH$meH$ gh_V AgVrbM Ago Zmhr. A§H$mV à{gÕ Pmboë`m Om{hamVr d àm`mo{OV _OHy$a hm Om{hamVXmam§Zr {Xë`mà_mUoM à{gÕ Ho$bm OmVmo. dmMH$m§Zr Om{hamVr_Yrb _m{hVrMr gË`Vm nS>VmiyZM g§~§{YV Om{hamVXmam§~amo~a ì`dhma H$amdoV. Ë`m~m~V CÚ_ àH$meZ H$moUË`mhr àH$maMr h_r KoV Zmhr, `mMr H¥$n`m Zm|X ¿`mdr. àH$meH$mÀ`m boIr AZw_Vr{edm` g§nyU© AWdm A§eV… nwZ…àH$meZmg nyU©V… ~§Xr Amho. gdm©{YH$ma gwa{jV.


11

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

doMH$

18

22

28

34

40

boIH$ n[aM` A°ë¶w{‘{ZA‘Mo {S´>qbJ ¶m boImV A°ë¶w{‘{ZA‘Mo {S´>qbJ H$aVmZm H$em àH$mao H$miOr KoUo JaOoMo Amho, VgoM ˶mgmR>r dmnaʶmV ¶oUmè¶m {d{dY Qy>bMr ‘m{hVr Am{U ‘hÎd ¶m~m~VMo Vnerb XoʶmV Ambo AmhoV.

XÎmm Kmob~m XÎmm Kmob~m '‘mZg B§{O{ZA[a¨J H$m°nm}aoeZ' H§$nZrMo g§MmbH$ AmhoV. Jobr 45 df} H$qQ>J Qy>b ¶m {df¶mer {ZJ{S>V H$m¶© H$arV AgyZ, Vo {d{dY H§$nݶm§Zm ñdV… {S>PmB©Z H$ê$Z Amdí¶H$ Qy>qbJ nwa{dVmV.

erVH$ ì¶dñWmnZ erVH$m§Mr n[aUm‘H$maH$Vm {Q>Hy$Z amhUo Am{U ˶m§Mm dmna OmñV H$mi H$aVm ¶oUo ¶m XmoÝhr Jmoï>r ˶m Ðdm§Mr hmVmiUr, dmna Am{U H$miOr H$em nÕVrZo KoVbr OmVo ¶mda Adb§~yZ AgVmV. ¶m~m~V ‘m{hVr XoUmam boI.

aVZ Imamob aVZ Imamob 'bmdmg ë`w~ ñnoe°{bQ>rO' H§$nZrV EpŠPŠ`w{Q>ìh - goëg A±S> Q>o{ŠZH$b ¶m nXmda H$m¶©aV AgyZ, ˶m§Zm ¶m joÌmVrb gw‘mao 25 dfm©ªMm AZw^d Amho.

ñnm°Q> ’o$qgJ H$maImݶmV ~è¶mM à‘mUmV Ho$ë¶m OmUmè¶m ñnm°Q> ’o$qgJ ¶§ÌUm{df¶rMo Vnerb XoUmè¶m ¶m boImV ñnm°Q> ’o$qgJ V§Ìm~ÔbMr ‘yb^yV VgoM AmYw{ZH$ Q>yb{df¶r ‘m{hVr {Xbr Amho.

S>m°. ‘mohZ {Iao S>m°. _mohZ pIao `m§Zr '{H$bm}ñH$a ~«Xg© àm. {b.'_YyZ H$ma{H$XuMr gwédmV Ho$br. gm§Jbr `oWrb 'dmbM§X H$m°boO Am°\$ B§{O{ZA[a¨J' `oWo 25 df} àmÜ`mnH$ Va 2 ImOJr A{^¶m§{ÌH$s {ejU g§ñWo‘ܶo Vo àmMm`© hmoVo.

¹$mQ>m© 3 àUmbr ~mOmanoR>oVrb ñnY}‘ܶo {Q>Hy$Z àJVr H$aʶmgmR>r doJdoJù¶m àUmbr (gm°âQ>doAa), {S>{OQ>b ZoQ>d{Hª$JgmaIo àJV V§ÌkmZ Aem AZoH$ Jmoï>tMm dmna H$aV Amho. A°³¶waoQ> JoqOJÀ¶m AemM ¹$mQ>m© 3 àUmbr~m~V ‘m{hVr XoUmam boI.

gw{Zb {ZH$‘ ¶m§{ÌH$s A{^¶§Vm Agbobo gw{Zb {ZH$‘ ¶m§Zm ¹$m{bQ>r A°í¶wAaÝg joÌmVrb 17 dfmªMm AZw^d AgyZ, ‘mJrb 5 dfmªnmgyZ Vo "A°Š¶waoQ> JoqOJ A±S> BÝñQ®>‘|Q>g² àm. {b.' ¶m H§$nZr‘ܶo H$m¶©aV AmhoV.

‘{eZMo g§JUH$s¶ {Z¶§ÌU gr.EZ.gr. ‘{eZMr CËnmXH$Vm dmT>{dʶmgmR>r àM{bV nr.Eb.gr.EodOr Am¡Úmo{JH$ g§JUH$ dmnaʶmMr JaO Am{U ˶m‘wio hmoUmè¶m ’$m¶Úm§Mm Vnerb XoUmam boI.

AOo¶ ’$mQ>H$ '~oH$hm°’$ Am°Q>mo‘oeZ àm. {b.'‘ܶo hoS> - ‘mH}$qQ>J nXmda 11 df} H$m`©aV Agboë`m AOo` ’$mQ>H$ `m§Zr Bbo³Q´>m°{ZŠg‘ܶo nXì¶wÎma {ejU nyU© Ho$bo. Ë`m§Zm Vm§{ÌH$ CËnmXZo {dnUZ joÌmV 22 dfmªMm AZw^d Amho.


12

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

जगभरातील यं�साधन कारखानदारांचा साथीदार

SQTP चौरस टूल टरेट

006

�ग�तच्या �वस्तृत टरेट �ेणीतील �ाथ�मक �ेणीचे मॉडेल. तीन आकारात उपलब्ध. सपाट मंचक सी.एन.सी. लेथसाठ� �वशेष उपयोगी.

www.pragatiautomation.com


YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

13


14

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

à{H«$`m gwYmaUm

amOoe åhmamoiH$a g§MmbH$, lr{Zdmg B§{O{ZA[a¨J Am°Q>mo H§$nmoZ§Qg² àm. {b.

A

AMyH$ ñWmZ ( ) {‘i{dÊ`mgmR>r

{^`m§{ÌH$s AmaoIZm§‘Ü`o ~è`mMdoim " ' {MÝh dmnabo OmVo. AMyH$ ñWmZ (Q¯> nmo{PeZ) Xe©{dʶmgmR>r ¶m {MÝhmMm dmna Ho$bm OmVmo. ¶m boImV AmnU AMyH$ ñWmZmMo doJdoJù`m g§X^m©V AgUmao ‘hÎd, AMyH$ ñWmZm‘ܶo ’$aH$ nmS>Umao {d{dY KQ>H$ Am{U `m ’$aH$mda {Z`§ÌU R>odÊ`mMo {d{dY Cnm` `m gd© Jmoï>r g‘OmdyZ KoUma AmhmoV. EImÚm AmH$mamÀ`m ‘Ü` (g|Q>a), Aj qH$dm ‘Ü`àVb (g|Q>a ßboZ) `m KQ>H$m§Zm Ë`m§À`m Ano{jV AMyH$ ñWmZmnmgyZ Xya OmÊ`mMr ‘`m©Xm Xe©{dUmao joÌ åhUOo AMyH$ ñWmZ hmo¶. Á`m AWu `m ì`m»`o‘Ü`o 'joÌ' hm eãX dmnabm Amho, Ë`m AWu `m joÌmMm AmH$ma {Z{üV H$amdm bmJVmo. gd©gmYmaUnUo ho joÌ dVw©imH$ma AgVo Am{U dVw©imÀ`m ì`mgmÛmao hr ‘`m©Xm ghOnUo XmI{dVm `oVo. [MÌ H«$. 1 ‘ܶo ho ñWmZ R>a{dVmZm XmoZ g§X^© dmnabo AmhoV. • g§X^© "A' - EH$ àVb Amho. • g§X^© "B' - EH$ {N>Ð Amho. "C' {N>ÐmMm Aj Am{U "A' g§X^© àVbmMm N>oXq~Xy, hm AMyH$ ñWmZmbm H|$ÐñWmZr Yê$Z H$mT>boë`m 0.1 {‘‘r ì`mgmÀ`m dVw©imÀ`m AmV Agbm nm{hOo. Aem n[apñWVrV "C' {N>ÐmÀ`m ì`mgmMm Ë`m ñWmZmÀ`m Q>m°baÝgda H$mhrhr n[aUm‘ hmoV Zmhr. ‘mÌ {N>ÐmMm àË`j ì`mg ‘`m©Xo‘ܶoM na§Vw WmoS>m A{YH$ Agob, Va ñWmZ ‘`m©Xo~mhoa Agob qH$dm Ajr¶ ñWmZm‘ܶo ’$aH$ Agob Var, Vo dmT>boë`m ì`mgmV ~gy eHo$b ({MÌ H«$. 2) BVŠ`m à‘mUmV Agë`m‘wio OmoS>Ur hmoD$ eH$Vo. AmaoIH$mbm hr n[apñWVr XmI{dÊ`mgmR>r ‘Q>o[a¶bMr H$‘mb n[apñWVr M Am{U

Ø 0.1 A

B +0.05 Ø10 C

Ø15 H8

60

B

A

{MÌ H«$. 1

{H$‘mZ n[apñWVr L ({N>Ð qH$dm emâQ> Agob Ë`mà‘mUo) Ë`m d¡{eï²>`m§À`m {Z`§ÌU V³Ë¶m§‘ܶo XmIdmdr bmJVo. {MÌ H«$. 1 ‘Yrb CXmhaUmV, g‘Om AmaoIH$mZo d¡{eï²>` (’$sMa) {Z¶§ÌU Vº$m {MÌ H«$. 3 à‘mUo XmI{dbm, Va ¶mMm AW©> 0.1 {‘‘r. Q>m°baÝg "C' {N>ÐmÀ¶m H$‘mb ‘Q>o[a¶b n[apñWVr‘ܶo bmJy hmoVmo. åhUOoM {N>ÐmMm AmH$ma H$‘rVH$‘r (10 [‘‘r.) AgVmZm, ñWmZmMm Q>m°baÝg 0.1 {‘‘r. Amho. g‘Om à˶j {N>ÐmMm AmH$ma 10.02 [‘‘r. Agob, Va hmM Q>m°baÝg 0.12 [‘‘r. hmoB©b. {N>ÐmMm AmH$ma 10.04 [‘‘r. Agob, Va ˶mMm Q>m°baÝg 0.14 [‘‘r. hmoB©b. Ø 0.1

M

{MÌ H«$. 2

A

B

ñWmZmÀ`m {Z`§ÌUmÀ`m ‘`m©Xm XoD$Z AmaoIH$ Ano{jV H$m‘mÀ`m JaOm H$‘r eãXmV AMyH$nUo ñnï> H$aVmo. AMyH$ ñWmZ gm§JÊ`mgmR>r Ë`mMm Aj, ‘Ü`q~Xy qH$dm ‘Ü`àVb ho KQ>H$ XoD$Z ñnï> H$amdo bmJVo. Ë`m{edm¶ Ë`m ‘Q>o[a`bMr pñWVr (H$‘mb qH$dm {H$‘mZ) Úmdr bmJVo. ^y{‘Vr `mo½` nÕVrZo ñnï> hmoʶmgmR>r ˶mMr ‘XV hmoVo. Ooìhm AmH$mamÀ`m pñWVrH$S>o {deof bj XoÊ`mMr JaO AgVo, Voìhm AmaoIH$mbm JmobmH$ma, b§~JmobmH$ma, gnmQ>nUm qH$dm n¥ð>^mJmMm AmH$ma `m Jmoï>r doJù`m ñnï> H$amì`m bmJVmV. gai qH$dm {VaH$s {N>Ðo, AmQ>o Agbobr {N>Ðo, ‘moR>r {N>Ðo, ~mø ì`mg, H$m`©dñVyMm ‘Ü`q~Xy Am{U ˶mMm ’$moH$g, ImMm, nmoH$ù`m (J°n) Am{U C§MdQ>o (àmoOoŠeZ) Aem H$m‘m§gmR>r ñWmZmdarb Q>m°baÝg AJXr ~maH$mB©Zo {Xbo OmVmV. ¶mgmR>r


15

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

namdV©H$

B§Q>a\o$amo_rQ>a

boPa JZ

‘{eZ `mo½` Agë`mMr Am{U {’$Šüa AbmB©Z Ho$ë`mMr ImÌr Ho$br H$s, ‘J H$m`©dñVyMo Oo KQ>H$ Q>oH$Uo, ñWmZ Am{U {Xem (Amo[aE§Q>oeZ) `mgmR>r ‘hÎdmMo AgVmV, Vo `mo½` {Z`§ÌUmV AmhoV `mMr {Z{üVr H$amdr. `m KQ>H$m§‘Ü`o Anojonojm A{YH$ ’$aH$ AgVrb, Va `§ÌUmZ§Va Ë`m ^mJmÀ`m ñWmZmVrb Q>m°baÝg gmÜ` hmoVrb Aer Anojm H$aUo ì`W© R>aob.

{MÌ H«$. 4 : ìhr.E_.gr. _{eZÀ`m _moOUrgmR>r Ho$bobr aMZm

{‘qbJ, {S´>qbJ, ~moA[a¨J, J«mB©ªqS>J B˶mXr à{H«$`m H$amì`m bmJVmV. AmVm AmnU à{H«$`m§‘Yrb ñWmZmda n[aUm‘ H$aUmè`m KQ>H$m§H$S>o ~Ky. ñWmZmMr AMyH$Vm ‘`m©Xo‘Ü`o amhÊ`mgmR>r à{H«$`oda XmoZ ‘yb^yV àH$mao {Z`§ÌU R>odmdo bmJVo. 1. ¶§ÌU gwê$ H$aÊ`mnydu g§X^© ñWmZmnmgyZ Qy>b `mo½` {R>H$mUr Amho `mMr ImÌr H$amdr. 2. Mb (S>m`Z°{‘H$) n[apñWVrda ¶§ÌU H$aVmZm {Z`§ÌU R>odmdo. ‘moR>çm g§»`oZo ¶§Ì^mJm§Mo CËnmXZ H$aVmZm àË`oH$ ¶§Ì^mJmgmR>r hr {Z`§ÌUo H$m‘ H$arV AmhoV, `mMr dma§dma ImÌr H$amdr bmJVo. ¶§ÌU gwê$ H$aÊ`mnydu Qy>b `mo½` OmJr Amho, `mMr ImÌr H$aÊ`mgmR>r H$m` H$amdo bmJVo, Vo àW‘ g‘OmdyZ KoD$. ‘{eZMr ñWmZOÝ` (nmo{PeqZJ) AMyH$Vm Am{U nwZamdV©Zj‘Vm ([anrQ>°{~{bQ>r) `m§Mr `m‘Ü`o ‘hÎMmMr ^y{‘H$m AgVo. ‘{eZMr ñWmZOÝ` AMyH$Vm åhUOo, Qy>b/H$m`©dñVy EH$m OmJodê$Z Xwgè`m OmJoda hbVmZm Ano{jV Agboë`m A§VamBVH$sM hmbMmb H$aÊ`mMr j‘Vm hmo`. nwZamdV©Zj‘Vm

åhUOo, EH$mM OmJoda nwÝhm nwÝhm AMyH$VoZo `oD$ eH$Ê`mMr ‘{eZMr j‘Vm. boPa B§Q>a’o$amo‘rQ>aÀ`m gmhmæ`mZo ‘{eZÀ`m Ajm§Mo à‘mUrH$aU (H°${b~«oeZ) H$ê$Z ‘{eZMr ñWmZOÝ` AMyH$Vm Am{U nwZamdV©Zj‘Vm {Z{üV H$aVm `oVo. ({MÌ H«$. 4) nwZamdV©Zj‘Vo‘Ü`o H$mhr AS>MUr AmT>ië`mg ‘{eZMr nmVir g‘mZ H$ê$Z ‘{eZMr XoI^mb H$amdr bmJVo. Xadfu EH$Xm ‘{eZMo à‘mUrH$aU H$aUo Amdí¶H$ AgVo. Á`m ‘{eZ‘Ü`o hmbMmbtMo ‘mnZ AàË`jnUo åhUOo brS> ñH«y$À`m ’o$è`m§Mr ‘moOUr H$ê$Z Ho$bo OmVo, Aem ‘{eZgmR>r ho H$aUo OmñV JaOoMo AgVo. Á`m ‘{eZ‘Ü`o {b{ZAa ñHo$b dmnê$Z (qH$dm amoQ>ar Q>o~bMm A±½`wba EZH$moS>a) ñbmB©S>À`m hmbMmbtMo ‘mnZ Ho$bo OmVo, Aem ‘{eZ‘Ü`o ñWmZOÝ` AMyH$Vo‘Ü`o ÌwQ>r `oÊ`mMr eŠ`Vm H$‘r AgVo. ‘{eZ‘Yrb PrO Am{U H$mhr ¶§Ì^mJm§Mo VwQ>Uo Aem H$maUm§‘wio ñWmZOÝ` AMyH$Vo‘Ü`o OmñV ’$aH$ nS>y> bmJVmo. nwT>Mm KQ>H$ åhUOo `§ÌUmgmR>r dmnaÊ`mV ¶oUmè¶m {’$ŠüaMr ‘{eZer `mo½` Am{U ^¸$‘ AbmB©Z‘|Q> H$aUo. Q>oHy$,

ñWmZ Am{U {Xem (Amo[aE§Q>oeZ) `m {VÝhr ~m~VrV `§ÌUmÀ`m {’$ŠüaMo AmaoIZ Am{U CËnmXZ hmoVmZm OmñVrV OmñV AMyH$Vm AgUo Ano{jV AgVo. T>mo~i‘mZmZo Ago åhUVm `oB©b H$s, `§ÌUmgmR>r {’$Šüa V`ma H$aVmZm {’$Šüa‘Ü`o V`ma hmoUmè`m H$m`©dñVy§À`m Q>m°baÝgÀ`m OmñVrVOmñV 10 Q>¸o$$ Q>m°baÝg‘Ü`o Ë`m {’$ŠüaÀ`m ^mJm§Mo CËnmXZ H$amdo bmJVo. {’$ŠüaMo Q>oH$Umao, ñWmZ {Z{üV H$aUmao Am{U {Xem R>a{dUmao ^mJ VgoM Qy>bbm {Xem XoUmao ^mJ `m§Mr PrO{damoY j‘Vm Iyn OmñV Agmdr bmJVo. AbmB©Z‘|Q> ghOnUo H$aVm `mdr `mgmR>r {’$ŠüaMo AmaoIZ H$aVmZm n{hë`m ^mJmnmgyZM g§X^m©gmR>rMr (ao’$aÝg) {N>Ðo, H$S>m `mo½` ‘mnm§Mr ÚmdrV. ‘{eZ `mo½` Agë`mMr Am{U {’$Šüa AbmB©Z Ho$ë`mMr ImÌr Ho$br H$s, ‘J H$m`©dñVyMo Oo KQ>H$, Q>oH$Uo, ñWmZ Am{U {Xem (Amo[aE§Q>oeZ) `mgmR>r ‘hÎdmMo AgVmV, Vo `mo½` {Z`§ÌUmV AmhoV `mMr {Z{üVr H$amdr. `m KQ>H$m§‘Ü`o Anojonojm A{YH$ ’$aH$ AgVrb, Va `§ÌUmZ§Va Ë`m ^mJmÀ`m ñWmZmVrb Q>m°baÝg gmÜ` hmoVrb Aer Anojm H$aUo ì`W© R>aob.


16

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

à{H«$`m gwYmaUm {S´>b

IS>~S>rV n¥ð>^mJ

{S´>qbJÀ`m gwédmVrbm {dñWmnZ

g|Q>a {S´>bÀ`m _XVrZo AmYrM {Z{üV Ho$bobo ñWmZ (àrñnm°Q>oS> nmo{PeZ) {MÌ H«$. 5 : gaoQ>oS> aoñQ> n°S>

{MÌ H«$. 6

àmoJ«°‘da MmbUmè`m ‘{eZda àmoJ«°‘ H$aVmZm H$moUVrhr MyH$ Z H$aVm ñWmZ R>admdo bmJVo. KQ>H$m§da EH$mM ~mOyMo (`w{Zb°Q>ab) Q>m°baÝg {Xbo AgVrb, Va àmoJ«°‘‘Ü`o Zm‘‘mÌ ‘yë¶ (Zm°{‘Zb ìh°ë`y) "‘rZ'da J¥hrV Yê$Z J{UV H$amdo bmJVo. CXmhaUmW©, EImXm H$moAm°{S>©ZoQ> 100+0.2 XmI{dbm Agob, Va àmoJ«°‘aZo H$miOr KoD$Z 100.00 ho Zm‘‘mÌ ‘yë¶ Z dmnaVm 100.10 ho Zm‘‘mÌ ‘yë¶ KoVbo nm{hOo. darb nÕVrZo AMyH$nUo ‘m§S>Ur Ho$ë`mZ§Va AmnU AmVm `§ÌU à{H«$`m Mmby AgVmZm ñWmZmda n[aUm‘ H$aUmè`m KQ>H$m§H$S>o nmhÿ. Mb (S>m`Z°{‘H$) `§ÌU n[apñWVrV AMyH$ ñWmZmda {Z`§ÌU H$aÊ`mgmR>r nwT>rb ~m~r ‘hÎdmÀ`m AgVmV.

ñWmZ {Z{üV H$aÊ`mgmR>r {Xboë`m {N>ÐmMm ì`mg Oa JaOonojm OmñV Agob, Va H$m`©dñVyÀ`m ñWmZm‘Ü`o ‘moR>çm MwH$m hmoD$ eH$VmV. Oa H$m`©dñVy Q>oH$Ê`mMr OmJm, ñWmZ Am{U {Xem R>a{dUmao ^mJ IS>~S>rV Am{U A{Z`{‘V AgVrb, Va `§ÌU H$aVmZm `§ÌU^mam‘wio H$m`©dñVy {’$Šüa‘YyZ gaH$Uma Zmhr `mMr H$miOr ¿`mdr bmJVo. `mgmR>r H$m`©dñVy nH$S>Umao ^mJ H$R>rU (hmS>©) Ho$boboM Agbo nm{hOoV Am{U Ë`m§Mo H$m`©dñVyÀ`m g§nH$m©V `oUmao n¥ð>^mJ Mao (gaoeZ) nmS>bobo ({MÌ H«$. 5) qH$dm MoH$S>© Agbo nm{hOoV. H$m`©dñVy nH$S>Ê`mMm Xm~ `mo½` Agbm nm{hOo. EImÚm à{H«$`oV A{Ve` H$‘r ñWmZr` Q>m°baÝg Agboë`m ¶§Ì^mJm§Mo CËnmXZ H$am`Mo Agob, Va g§X^© åhUyZ dmnam`Mo n¥ð>^mJ `§ÌU Ho$bobo AgmdoV Aer Anojm AgVo.

1. H$m`©dñVyMo

`§ÌU^mam‘wio hmoUmao {dê$nU ({S>ñQ>m°e©Z) qH$dm {dñWmnZ ({S>âboŠeZ) `mo½` nÕVrZo {’$ŠüaMo AmaoIZ H$ê$Z Am{U `mo½` AdñWoVrb H$m`©dñVy dmnê$Z ¶§ÌUmXaå¶mZ H$m`©dñVyMo `§ÌU^mam‘wio hmoUmao {dê$nU qH$dm {dñWmnZ Wm§~{dVm `oVo. CXmhaUmW©, H$m`©dñVyMo {’$Šüadarb

2. `§ÌUmdoir

Qy>bMo {dñWmnZ Ooìhm `§ÌUmdoir Qy>bMm H$m`©dñVybm ñne© hmoVmo, Voìhm n¥ð>^mJmÀ`m A{Z`{‘VVo‘wio Qy>bMm Aj {dñWm{nV hmoÊ`mMr n[apñWVr {Z‘m©U hmoVo. A{Ve` H$mQ>oH$moa ‘`m©Xm§‘Ü`o Agbobo ñWmZ gmÜ`

H$mQ>oH$moa ‘`m©Xm Agboë`m H$m`©dñVy§Mo `§ÌU H$aVmZm, Ë`m§À`m AmH$mamV {’$Šüa‘Ü`o nH$S>VmZm H$‘rVH$‘r ~Xb hmoB©b `mMr H$miOr KoUo JaOoMo AgVo. OmñV ‘Q>o[a¶b H$mnVmZm ³b°pån¨JMo ~b (’$mog©) OmñV R>odUo Am{U àmoJ«°‘‘ܶo M0 Q>mHy$Z {’${Ze H$Q> H$mT>m¶À¶m AmYr Q>m°H©$ H$‘r H$aUo, hm ¶mda CÎm‘ Cnm¶ R>aVmo. H$aÊ`mgmR>r gwédmVrbm nyaH$ `§ÌU n[apñWVr {Z‘m©U H$aUo ‘hÎdmMo AgVo. CXmhaUmW©, H$mQ>oH$moa ‘`m©Xm§‘Ü`o {N>Ðo H$aVmZm ‘w»` {S´>bZo H$m‘ H$aÊ`mAmYr g|Q>a {S´>b dmnê$Z ‘Ü`q~Xy V`ma H$ê$Z KoVbm, ({MÌ H«$. 6) Va gwédmVrbmM {S´>b {dñWm{nV hmoÊ`mMr eŠ`Vm H$‘rVH$‘r hmoVo. Qy>bÀ`m bdMrH$nUmda Qy>bMo {dñWm{nV hmoUo H$‘r OmñV hmoVo. CXmhaUmW©, EM.Eg.Eg. {S´>b ho Q>§JñQ>Z H$m~m©B©S> {S´>bnojm OmñV bdMrH$ Agë`m‘wio Vo OmñV {dñWm{nV hmoVo. H$V©ZH$S>oMr PrO Pmë`mda Qy>b OmñV {dñWm{nV ìhm`bm bmJVo. {POboë`m H$S>m§‘wio Qy>bMo {dñWmnZ gwê$ hmoʶmnydu Qy>b ~XbUo ‘hÎdmMo AgVo. Qy>bÀ`m ‘Q>o[a`b{edm¶ Ë`mMm gS>nmVinUmgwÕm (bm§~r Am{U ì`mg `m§Mo 5 nojm OmñV JwUmoÎma) Qy>bÀ`m pñWVrda n[aUm‘ H$aUmam ‘hÎdmMm KQ>H$ Amho. ho L/D JwUmoÎma OodT>o OmñV, VodT>o Qy>b OmñV bdMrH$ AgVo Am{U OmñV {dñWm{nV hmoVo. Ooìhm OmñV JwUmoÎma Agbobo Qy>b dmnaUo An[ahm`© AgVo, Voìhm Qy>bbm Amdí`H$ Vgm ‘mJ©Xe©H$ (JmB©S>)


17

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

{Xë`m‘wio Qy>bÀ`m {dñWmnZmMo à‘mU H$‘r H$aVm `oVo. `§ÌU H$aVmZm {Z‘m©U Pmboë`m {Mn hm AmUIr EH$ ZH$mo Agbobm na§Vw à{H«$¶oMm A{d^mÁ¶ KQ>H$ Amho. {Mn VmVS>rZo Z H$mT>ë`mg Ë`m Qy>b Am{U H$m`©dñVy `m§À`m‘Ü`o AS>Hy$Z amhVmV Am{U Qy>bbm {dñWm{nV H$aVmV. Ë`m‘wio {Mn doimodoir H$mT>ë`m OmVrb Am{U erVH$mÀ`m gmhmæ`mZo dmhÿZ Zoë`m OmVrb `mMr I~aXmar ¿`mdr bmJVo. Cƒ Xm~mÀ`m erVH$mMm dmna H$ê$Z Ho$boë`m `§ÌUm‘Ü`o ñWmZmÀ`m ‘`m©Xm§g§~§Yr AJXr Mm§Jbo {ZH$mb {‘iVmV Am{U Q>ybMo Am¶wî¶hr dmT>Vo, VgoM `§ÌU doJmZo hmoVo. Qy>bbm arJ«mBªqS>J Ho$ë`mda Ë`mÀ`m H$V©ZH$S>m XO}Xma H$aUo hm Qy>bMo {dñWmnZ H$‘r H$aÊ`mgmR>r ‘hÎdmMm ‘wÔm AgVmo. `mgmR>r Qy>b A±S> H$Q>a J«mB§S>ada `mo½` Vr H$miOr KoD$Z arJ«mBªqS>J H$ê$Z Mm§Jbr g‘Vmob H$V©Z H$S> {‘idVm ¶oVo.

3.

{’$Šüada H$m`©dñVy ì`dpñWV Z nH$S>ë`m‘wio hmoUmao {dê$nU à{H«$`oVrb gd© KQ>H$m§da åhUOo ‘{eZMr AMyH$Vm Am{U Qy>bMo JwUY‘© `m§À`mda {Z`§ÌU {‘i{dë`mda CËnmXZ Ho$bobr H$m`©dñVy {’$Šüa‘Ü`o nH$S>bobr AgVmZm {VMm AmH$ma ñWmZr` ‘`m©Xm§‘Ü`o AgVmo. H$m`©dñVy {’$Šüa‘Ü`o nH$S>VmZm Oa AmH$ma ~Xbbm Jobm Agob, Va {’$Šüa‘YyZ H$mT>ë`mda Bb°pñQ>{gQ>r‘wio {VMo AmH$ma‘mZ ~Xbob. Ë`m‘wio H$mQ>oH$moa ‘`m©Xm Agboë`m H$m`©dñVy§Mo `§ÌU H$aVmZm, Ë`m§À`m AmH$mamV {’$Šüa‘Ü`o nH$S>VmZm H$‘rVH$‘r ~Xb hmoB©b `mMr H$miOr KoUo JaOoMo AgVo. OmñV ‘Q>o[a¶b H$mnVmZm ³b°pån¨JMo ~b (’$mog©) OmñV R>odUo Am{U àmoJ«°‘‘ܶo M0 Q>mHy$Z {’${Ze H$Q> H$mT>m¶À¶m AmYr Q>m°H©$ H$‘r H$aUo, hm ¶mda CÎm‘ Cnm¶ R>aVmo. 4.

~Xbm§‘wioXoIrb ñWmZr` Q>m°baÝg‘Ü`o ’$aH$ nSy> eH$Vmo. `mgmR>r `§ÌU H$aVmZm H$m`©dñVy‘Ü`o {Z‘m©U Pmbobr CîUVm `mo½` erVH$m§Mm dmna H$ê$Z H$‘rVH$‘r doimV H$mTy>Z ¿`mdr bmJVo. H$m‘ H$aVodoir da Z‘yX Ho$boë¶m gyMZm Am{U {d{dY Cnm`m§Mm Adb§~ Ho$ë¶mg AMyH$ ñWmZ {‘i{dʶmV {ZpíMV ¶e {‘iob. 0 9359104060 rajesh.m@rmconsult.in

amOoe åhmamoiH$a `m§{ÌH$s A{^`§Vo AgyZ, Vo ñdV§Ì g„mJma AmhoV. 'lr{Zdmg B§{O{ZA[a¨J Am°Q>mo H§$nmoZ§Qg² àm. {b.'Mo Vo g§MmbH$XoIrb AmhoV. hr H§$nZr Q´>°ŠQ>aMo H§$nmoZ§Q Am{U Am°Q>mo_mo{Q>ìh CÚmoJm§Zm Am`Z© H$mpñQ>§J Am{U {à{gOZ _{eqZJ~m~V godm XoVo.

Am¡pîUH$ {dê$nU ^m¡{VH$ {dñWmnZm~amo~aM Vmn‘mZmVrb

AIR COMPRESSOR KEY FEATURES DIGITAL CONTROL PANEL : Discharge pressure and temperature. Total run hours and load hours. Service due for all consumables. Safety features like high temperature cut-off, Low/ High voltage cut-off, Direction control cut-off High ampere cut-off, two phase protection. LOWER RUNNIG SPEED: Run < 3000rpm which is much lower compared to our ompetitors. RIGID PIPING : Use only seamless rigid pipes allowing a smooth flow of air and oil. COOLER :- Bigger cooling surface area enhances the cooling f air and oil level at an ambient temperature of 55 C. coolers are positioned on top for natural flow of hot air.

Screw Air Compressor From 7.5hp to 100hp

CANOPY :- Our ergonomically designed canopy and layout allows quick and easy access to service e personal with magnetic doors that can be removed in seconds.

Our Channel Partners

Aurangabad | Pune | Ahmednagar | Nashik | Nagpur | Jalgaon

Mumbai | Kolhapur | Satara | Sangli | Goa | Belgaum | Rest of Maharashtra

Plot no. C-252/6, A-26, MIDC, Waluj Aurangabad : 431136 Plot No. B-12, MIDC, Shiroli, Kolhapur : 416122 Mr. Vikas P. Patil:- 9823028512, 024-2555830 Mr. Milind M. Mane:- 9822866031 / 30 sanketent@gmail.com meghamachines@rediffmail.com www.bac-compressors.com Manufacturer: M/S. Bakgiyam Engg. Pvt. Ltd. Coimbatore. Contact Person: Mr. Atul A. Shinde Mob: 90038 11188 Mail: atul@bac-compressor.com


18

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

à{H«$`m gwYmaUm

XÎmm Kmob~m

g§MmbH$, ‘mZg B§{O{ZA[a¨J H$m°nm}aoeZ

‘m

A°ë`w{‘{ZA‘Mo {S´>qbJ

Jrb A§H$mVrb boIm‘Ü`o AmnU YmVy§À¶m H$V©Zj‘VoMm {dMma Ho$bm Amho. Ë`mM AZwf§JmZo A°ë`w{‘{ZA‘À`m `§ÌUmV ¿`md`mÀ`m Cnm``moOZm§~m~Vhr nm{hbo Amho. A°ë`w{‘{ZA‘Mo ¶§ÌU H$aVmZm Á`m{R>H$mUr ¶§ÌU hmoVo, Ë`m H$V©Zq~Xÿnmer H$‘rVH$‘r CîUVm {Z‘m©U hmoB©b, Aer H$miOr KoÊ`mMo ‘hÎd AYmoaopIV Pmbo Amho. AemM àH$maMm Ìmg A°ë`w{‘{ZA‘À`m {S´>qbJ‘Ü`ohr hmoVmo. A°ë`w{‘{ZA‘ H$‘r Vmn‘mZmbm {dViV Agë¶m‘wio Ë`mMo {S´>qbJ ÌmgXm`H$ R>aVo. gd©gmYmaUnUo ñQ>rbda {S´>qbJ H$aVmZmXoIrb {Mn ~mhoa H$mT>Uo {O{H$arMo AgVo. {Mn ~mhoa Z Amë`m‘wio {S´>b AS>Hy$Z VwQ>Ê`mMo àH$ma ñQ>rbda H$m‘ H$aVmZm hmoVmV. `m‘Ü`o A°ë`w{‘{ZA‘Mm ‘D$nUm Am{U bdH$a {dViÊ`mÀ`m JwUY‘m©Mr ^a nS>Vo. ho Q>miÊ`mH$[aVm {S´>qbJ‘YyZ V`ma hmoUmar {Mn bdH$amV bdH$a ~mhoa {ZKUo Am{U Vr {S´>bÀ`m A§VJ©V ^mJmda {MH$Qy>Z amhUma Zmhr hr H$miOr KoUo ho A°ë`w{‘{ZA‘À`m {S´>qbJ‘Yrb ‘‘© Amho. A°ë`w{‘{ZA‘‘Ü`o `mo½` {Mn V`ma hmoUo Am{U Vr ~mhoa H$mT>Uo `mH$S>o bj {Xbo nm{hOo. `mgmR>r Qy>bMr amñV ^y{‘Vr Am{U gw`mo½` erVH$ `m§Mr JaO AgVo. A°ë`w{‘{ZA‘‘Ü`o Agboë`m '{~ëQ>An EO' V¶ma hmoʶmÀ¶m {d{eï> JwUm§‘wio Oa `mo½` Ë`m AmH$mamV {Mn V`ma Pmbr Zmhr, Va Qy>bÀ`m H$V©Zq~Xÿda Vr {MH$Q>Vo. `m {~ëQ>An EO‘wio Qy>bMm ‘yi AmH$ma {~KSy>Z ¶§ÌU OmñVM ÌmgXm`H$ hmoVo. n`m©`mZo H$V©Zq~XÿOdi OmñV CîUVm V`ma hmoD$Z `m {Mn, {S´>bÀ¶m âë¶yQ>‘ܶo {dViyZ KÅ> hmoD$Z ~gVmV, `mbm 'âë¶yQ

{MÌ H«$. 1 : {S´>bdarb bonZmMo (H$moqQ>J) {d{dY àH$ma

Šbm°qJJ' Ago åhUVmV. Aem àH$mamV Qy>b VwQ>Ê`mMr XmQ> eŠ`Vm AgVo. ho Q>miÊ`mgmR>r >{S´>b {ZdS>VmZm nwT>rb Jmoï>tMm {dMma H$aUo ‘hÎdmMo R>aob. 1. AmOH$mb H$m~m©B©S> {S´>b ghO CnbãY AgVmV. Ë`m§Mm dmna hm EM.Eg.Eg. {S´>bnojm {H$’$m`Vera Amho. 2. {S´>bMm ho{bŠg H$moZ OmñV Agbm nm{hOo. 3. {S´>bMm nm°B©ªQ> H$moZ 130° Vo A°ë`w{‘{ZA‘da H$m‘ H$aÊ`mgmR>r H$m~m©B©S> {S´>b dmnaÊ`mg `mo½` AmhoV. Ë`mgmR>r dmnabo OmUmao H$m~m©B©S> ‘m`H«$mo’$mB©ªS> J«oS>Mo Agmdo. ‘mÌ, {g{bH$m°Z A°bm°`À¶m (11 Q>¸o$ Am{U A{YH$ {g{bH$m°Z) A°ë`w{‘{ZA‘H$[aVm nr.gr.S>r. àH$maMo {S´>b hm CÎm‘ n`m©` Amho. `m‘wio Qy>bMo Am`wî` 10-20 nQ> OmñV {‘iVo. dma§dma {S´>b Z ~XbVm gmVË`mZo AZoH$ nmù¶m§‘ܶo ({eâQ>) Cƒ àVrMo n¥ð>r` {’${Ze Am{U AmH$ma {Z`§ÌU {‘iV amhVo.

140° Agmdm. {S´>b Ho$boë`m ^moH$mMm AmH$ma H$m`‘ amhÊ`mgmR>r 'gmB©qPJ S>m¶‘rQ>a' nm°{be Ho$bobm Agmdm. 5. {Mn dhZ gwYmaÊ`mH$[aVm âë¶yQ nm°{be H$amdo bmJVmV. 6. A°ë`w{‘{ZA‘H$[aVm dmnaë`m OmUmè`m H$m~m©B©S> {S´>bbm bonZ (H$moqQ>J) H$aÊ`mMr JaO Zmhr, Ë`mCbQ> bonZ H$aVmZm H$V©Z 4.


19

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

ALLOY STEEL ISO 9001:2015

ID 9108644963

WE OFFER COMBINED ART OF METALLURGY & MECHANICAL STRENGTH IN INTRICATE PROFILES, WIRES & CENTRELESS GROUND BARS (ISO 9001-2015) ISO 9001:2015

ID 9108644963

(ISO 9001-2015)

Manufacturing extremes such as highest carbon steel in Round, Square , Trapezoid , Flats & Triangular sections is an Art for end use of Engineering Files , Spring Washers , Circlips , Snap Rings, Wiper Arms and many other components through cold rolling. CHQ wire for cold heading, Bright and Centreless ground Bars for end use of turned components.

Following are the State of the Art manufacturing facilities (Navaratnas): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Imported and Indigenous wire drawing machineries (Miyazaki - Japan ) Atmospheric controlled spheroidise Annealing Furnaces. In house Nitrogen Generator of 75m3 per hour capacity to control decarburization with 99.999% pure Nitrogen. Turk Head Cold Rolling mills for shaped wire and bars. Magnetic Particle Inspection (MPI) machine for 100% crack detection on bars. Phosphate Coating of desired thickness on wires. FIE make 40 M. ton & German make 100 M. ton capacity Universal Testing Machines for UTS. In house physical laboratory having imported Microscope with Digital camera for Microscopic photos AND chemical lab for important elements. 9. Profile projector facility for sectional profile inspection.

We shape your bottomline best with our shaped sections.

Jina Special Steel Works Pvt. Ltd. Ph. No. : 0831-2414690 / 2414200 Fax No. : 2414115 E-mail : jsswbgm@gmail.com

Plot No. 39, KIADB, Honaga, Belgaum – 591156, Karnataka Website : www.jinaspecialsteel.co.in CIN No. : U27310KA2006PTC039987 GST No.29AABCJ6986A1ZD


20

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

à{H«$`m gwYmaUm

{MÌ H«$. 2 : gai âë¶yQ> Agbobr Am{U A§VJ©V erVH$> dhZmMr gmo` Agbobr {S´>b

H$S>oda Oo 'EO hmoqZJ' Ho$bo OmVo Vo A°ë`w{‘{ZA‘gmR>r ÌmgXm`H$M R>aVo. H$maU A°ë`w{‘{ZA‘H$[aVm YmaXma H$S>oMr JaO AgVo. VgoM ~hþVoH$ bonZm‘ܶo A°ë`w{‘{ZA‘ Zm`Q´>mB©S>Mm dmna hmoV Agë`mZo Vo H$m`©dñVy~amo~a g§`moJ nmdÊ`mMr ^rVr AgVo. ‘mÌ, {OWo {g{bH$m°ZÀ`m A{V[aº$ à^mdm‘wio {S´>bMr PrO dmT>Vo, {VWo {PaH$m°Z Zm`Q´>mB©S> bonZ Ho$bobr {S´>b dmnabr OmVmV. 7. gmYmaUnUo bonZ Zgbobr Am{U nm°{be Ho$bobr {S´>b hmM Mm§Jbm n`m©` Amho. 8. `m gd© àH$maÀ`m {S´>b‘Ü`o A§VJ©V erVH$> dhZmMr {ZVm§V JaO AgVo. ¶m erVH$mMo dhZ OmñV Xm~mZo Pmbo nm{hOo, OoUoH$ê$Z {Mn dhZ gwb^ Pmbo nm{hOo. 9. {S´>bÀ`m Vm|S>mH$S>o do~ {WqZJ H$ê$Z H$V©Zmg ‘XV Ho$br nm{hOo.

Aem àH$maMr {S´>b dmnaVmZm {OWo ^moH$mMr bm§~r OmñV AgVo, Voìhm {VWo {Mn ~mhoa `oÊ`mg AS>MU {Z‘m©U hmoVo. Ë`mda Cnm` åhUyZ gai âë¶yQ> Agbobr, Cƒ XOm©Mo nm°{be Agbobr Am{U A§VJ©V erVH$> dhZmMr gmo` Agbobr {S´>b hm n`m©` OmñV `mo½` Amho. Aem {S´>b‘wio ^moH$mMm AmH$ma Am{U JmobmB© A{YH$ Mm§Jbr V`ma hmoVo. ({MÌ H«$. 2) Ø 25 {‘‘r.À¶m nwT>rb ^moH$m§H$[aVm BÝgQ>© Agbobo {S´>b dmnabo OmVo. Ë`mgmR>r Cƒ aoH$ Agbobo BÝgQ>© CnbãY AmhoV. VgoM S>m`‘§S>Mo bonZ Agboë`m BÝgQ>©Mm n`m©`hr AmVm AmdmŠ`mV `oV Amho. AWm©VM Ago BÝgQ>© Agboë`m {S´>b‘Ü`o erVH$mMm dmna Am{U Ë`mMm Xm~ ho {Mn dhZmH$[aVm H$irMo ‘wÔo AmhoV. ñQ>rb‘Yrb {Mn ~mhoa H$mT>Ê`mgmR>r {S´>b dma§dma ~mhoa H$mT>Uo (dyS> noqH$J gm`H$b) ¶mgma»¶m {H«$¶m Ho$ë¶m OmVmV, ‘mÌ ho A°ë`w{‘{ZA‘da Ho$ë`mg ^moH$mMo

Kf©U n°S>

ñQ>on ~moAagmR>r

W«y ~moAagmR>r

{MÌ H«$. 3 : nr.gr.S>r. {Q>n Agbobr BTA {S´>b hoS> (gm¡Oݶ: Q>oŠZmo‘oH$ B§{O{ZA[a¨J àm.{b., ~§Jiwê$)

AmH$ma‘mZ {~KS>Vo. [Mn ¶mo½¶àH$mao VmoS>Umao BÝgQ>© {ZdS>Uo hoXoIrb ‘hÎdmMo Amho. Cƒ dhZ Am{U Cƒ Xm~ ho VËd A°ë`w{‘{ZA‘À`m erVH$mgmR>r bjmV R>odmdo bmJVo. {OWo ^moH$mMr bm§~r ì`mgmÀ`m VwbZoV OmñV AgVo, {VWo JZ {S´>b, JZ ar‘agmaIr {S´>qbJ Qy>b dmnamdr bmJVmV. A°ë`w{‘{ZA‘Mm '‘m°S>çwbg Am°’$ Bb°pñQ>{gQ>r' OmñV Agë`m‘wio H$m`©dñVyda OmñV Xm~ Agob, Va V`ma AmH$ma ~XbÊ`mMr eŠ`Vm A{YH$ AgVo, ho AmnU `mnyduÀ`m boImV nm{hbo Amho. JZ {S´>bbm Kf©U n°S> AgVmV. ({MÌ H«$. 3) Ë`m§Mr OmJm Am{U Qy>bMr ^y{‘Vr `m§Mm `mo½` ‘oi KmbyZ `m n°S>da H$‘rVH$‘r Xm~ `oB©b Ago {S>PmB©Z H$amdo bmJVo Am{U `mo½` Ë`m erVH$mMm dmna H$ê$Z `m n°S>bm H$m`‘ d§JU {‘iob `mMr XjVm ¿`mdr bmJVo. n°S>, JZ {S´>bMm AmH$ma R>a{dUmam ^mJ Am{U {Mn H°$pìhQ>r `m gd© ^mJmda Cƒ XOm©Mo nm°{be Ho$ë`mZo `mda Hw$R>ohr A°ë`w{‘{ZA‘ {MH$Q>V Zmhr. V`ma Pmboë`m ^moH$mMm AmH$ma Am{U Ë`mMo n¥ð>r` {’${Ze Mm§Jbo {‘iVo. {MnMo dhZ bdH$a hmoÊ`mgmR>r {S´>b‘YyZ dmhUmè`m erVH$mMm Xm~ OmñV AgUo `mo½` R>aVo. {MÌ H«$ 3 ‘Ü`o Ago dmnabo Jobobo BTA {S´>b hoS> XmI{dbo AmhoV. `m H$m‘mgmR>r

{S´>qbJ‘YyZ V`ma hmoUmar {Mn bdH$amV bdH$a ~mhoa {ZKUo Am{U Vr {S´>bÀ`m A§VJ©V ^mJmda {MH$Qy>Z amhUma Zmhr hr H$miOr KoUo ho A°ë`w{‘{ZA‘À`m {S´>qbJ‘Yrb ‘‘© Amho. A°ë`w{‘{ZA‘‘Ü`o `mo½` {Mn V`ma hmoUo Am{U Vr ~mhoa H$mT>Uo `mH$S>o bj {Xbo nm{hOo.


21

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

Eg.nr.E‘. dmnamV Amho. H$m`©dñVyMr bm§~r 500 {‘‘r. Amho. ˶mda Ø 30 {‘‘r. Am{U Ø 34 {‘‘r.Mr ^moHo$$H$aʶmgmR>r 3000 Ama.nr.E‘. Am{U 0.75 {‘‘r./ {‘{ZQ> BVH$m gaH$doJ dmnabm OmVmo. H$m~m©B©S> {Q>n BTA À`m VwbZoV nm°brH$m~m}ZoQ> {S>nm°{PeZ Ho$bobo åhUOoM nr.gr.S>r. {Q>n BTA ‘ܶo Qy>bMo Am`wî` 12 nQ> OmñV {‘iVo. VgoM gd© H$m`©dñVyda gmVË`mZo CÎm‘ n¥ð>r` {’${Ze {‘iV amhVmoo. {d‘mZmMo H$mhr ^mJ A°ë`w{‘{ZA‘À`m EH$Ì Ho$boë`m erQ>‘YyZ ~Z{dbo OmVmV. Ë`m§Zm OmoS>VmZm AZoH$ [adoQ> ‘maÊ`mgmR>r {N>Ðo Am{U H$mC§§Q>aqgH$ ‘mamdr bmJVmV. `m{R>H$mUr {N>Ðm§Mr AMyH$Vm Am{U H$mC§§Q>aqgH$bm Hw$R>ohr ~a V`ma hmoD$ Z XoUo ho XmoZ ‘hÎdmMo {ZH$f AgVmV. `m H$m‘mgmR>r dmnabo OmUmao A°ë`w{‘{ZA‘Mo JwUY‘©hr doJio AgVmV. ~è`mMdoir A°ë`w{‘{ZA‘ Am{U CRPF Mo erQ> EH$Ì AgVmV. `m H$m‘mgmR>r eŠ`Vmo erVH$ Z dmnaVm H$m‘ H$aUo JaOoMo AgVo, H$maU `§ÌUmZ§Va ‘moR>çm à‘mUmV V`ma Pmboë¶m H$m`©dñVy ñdÀN> H$aUo AË`§V ÌmgXm`H$ Am{U doiImD$ H$m‘ ~ZVo. {MÌ H«$. 4

{MÌ H«$. 4 : {d{eï> ^y{‘VrMo {S´>b

Ø 30 {‘‘r.

Ø 10 {‘‘r.

{MÌ H«$. 5 : nr.gr.S>r. ar‘a

‘ܶo XmI{dboë`m {d{eï> ^y{‘VrMo {S´>b `m H$m‘mgmR>r dmnabo OmVo. nyU©V… CÎm‘ nm°{be Ho$bobo âë¶yQ>, ~mhoarb H$S>m (EO), OmñV aoH$ H$moZ Am{U {Mn dhZmg `mo½` Aer OmJm ho `m {S´>bMo d¡{eï²>` Amho. {S´>b nm°B©ªQ>‘Ü`o Ho$boë`m aMZo‘wio g|Q>a {S´>b Z dmnaVm ho {S´>b H$m‘ H$aVo. A{YH$ CÎm‘ nm°{be H$ê$Z {S´>b ì`mg H$mQ>oH$moanUo ~Z{dbobm AgVmo. Ë`m‘wio {N>ÐmMo AmH$ma‘mZ XrK©H$mi AMyH$ [‘iVo. Ë`m‘wio ar‘aMm doJim dmna H$aÊ`mMr JaO Q>iyZ doioMrhr ~MV hmoVo. n`m©`mZo CËnmXH$Vm dmT>Vo. Cƒ H$m`©j‘VogmR>r hr {S´>b ~aoMXm S>m`‘§S>Mo bonZ Ho$bobr AgVmV. Aem {S´>bMo Am¶wî¶ bonZ Ho$boë`m {S´>bnojm 20 nQ>rZo OmñV AgVo. `mMm Cn`moJ AZoH$ [adoQ> {N>Ðo EH$mM {S´>bZo H$aÊ`mgmR>r hmoVmo Am{U gd© {N>Ðm§da ^m¡{‘{VH$ AMyH$Vm gmaIrM amhVo. `m [adoQ>Mm AmH$ma Ø 5 Vo Ø 10 {‘‘r.n`ªV AgVmo. `m {S´>bgmR>r 5,000 Vo 10,000 doJ dmnamdm bmJVmo. Ë`mgmR>r AZwê$n ‘{eZ Agmdr bmJVmV. AZoH$Xm ^moH$mÀ`m AmH$mamÀ`m {Z`§ÌUm‘wio {S´>qbJZ§Va ar‘a dmnê$Z ^moH$mMm AMyH$ AmH$ma {‘idmdm bmJVmo. A°ë`w{‘{ZA‘‘Ü`o ar‘a dmnaVmZm Ë`mÀ`m H$S>m§Zm {S´>bgmaIoM nm°{be H$aUo Bï> Amho. dmT>rd CËnmXH$VogmR>r nr.gr. S>r. ar‘a dmnaUo OmñV {H$’$m`Vera Amho. A°ë`w{‘{ZA‘gmR>r ar‘aMm nwT>rb

H$moZ Zoh‘rnojm H$‘r (15° Vo 20°) R>odUo Amdí`H$ Amho. Ë`m‘wio ar‘a H$m`©dñVy‘Ü`o KwgÊ`mMr ^rVr H$‘r hmoVo. Am°Q>mo‘mo~mB©b joÌm‘ܶo AMyH$ ìhm°ëìh JmB©S> ~moAa {‘i{dʶmgmR>r H$mQ>oH$moanUo H$m‘ H$amdo bmJVo. Ë`mV A°ë`w{‘{ZA‘Mr H$m`©dñVy ~ZV Agë`m‘wio H$m‘mMm {H$MH$Q>nUmhr dmT>bm Amho. nr.gr.S>r. ar‘a hm Ë`mdarb CÎm‘ Cnm` Amho. {MÌ H«$. 5 ‘ܶo XmI{dboë`m ñQ>on ar‘ada Ø 10 {‘‘r. ì¶mg Agboë¶m nwT>rb OmJr H$m~m©B©S>da Va Ø30 {‘‘r. ñQ>on Agboë¶m ‘mJrb ~mOyda ñQ>rb ~m°S>rdaVr nr.gr. S>r. {Q>n ~g{dbo AmhoV. (Ë`m‘wio ar‘aÀ`m qH$‘Vrda {Z`§ÌU amhVo.) `m ar‘aÀ`m nwT>rb ^mJmg `mo½` H$moZ {Xbobm AgyZ, H$S>m Am{U [abr’$ H$moZ nm°{be Ho$bo AmhoV. `m H$m‘mgmR>r 350 ‘r./{‘{ZQ> doJ Am{U 0.3 {‘‘r./’o$am gaH$doJ dmnabm Amho. `m‘wio ar‘a Z ~XbVm AZoH$ nmù¶m {dZmgm`mg H$m‘ hmoV Amho. hm ar‘a nwÊ`mVrb 'hm` H$Q> Qy>ëg' H§$nZrZo ~Z{dbm Amho. AemàH$mao gw`mo½` {S´>b, Ë`mg nyaH$ Agm doJ XoUmar ‘{eZ Am{U `mo½` XOm©Mo erVH$ dmnê$Z A°ë`w{‘{ZA‘da gwb^nUo {S´>qbJ H$aVm `oVo.

0 9822881939 dattagholba@gmail.com


22

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

à{H«$`m gwYmaUm

aVZ Imamob

EpŠPŠ`w{Q>ìh - goëg A±S> Q>o{ŠZH$b, bmdmg ë`w~ ñnoe°{bQ>rO

erVH$ ì`dñWmnZ

{eZ Qy>b CËnmXZm‘Ü`o qH$dm `§Ì^mJ {Z{‘©Vr‘Ü`o J«mBªqS>J, {‘qbJ Am{U Q>{ZªJ Aem {d{dY àH$maÀ`m `§ÌU à{H«$`m§Mm ‘moR>çm à‘mUmV dmna Ho$bm OmVmo. `m à{H«$`m§Xaå`mZ CîUVm{Z{‘©Vr Am{U BVa H$Um§Mr {Z{‘©Vr hmoV AgVo. `§ÌUmXaå`mZ Á`m n¥ð>^mJmda H$m‘ gwê$ AgVo Vmo n¥ð>^mJ W§S> R>odUo Am{U {Z‘m©U Pmboë`m {Mn Am{U H$U dmhÿZ ZoUo `mgmR>r erVH$mMm (Hw$b§Q>) dmna Ho$bm OmVmo. erVH$mMm dmna Z Ho$ë`mg AZoH$Xm ‘{eZ qH$dm Qy>b Iam~ hmoÊ`mMr eŠ`Vm AgVo. `§ÌUm‘Ü`o ‘hÎdmMr ^y{‘H$m AgUmè`m `m erVH$mMo ì`dñWmnZhr {VVŠ`m H$miOrnyd©H$ Pmbo nm{hOo. `m boImV AmnU erVH$mMo ì`dñWmnZ H$go H$amdo `m~m~V ‘m{hVr KoUma AmhmoV. erVH$ Ðdm§Mr hmVmiUr erVH$m§Mr n[aUm_H$Vm {Q>Hy$Z amhUo Am{U Ë`m§Mm dmna OmñV {Xdg H$aVm `oUo `m XmoÝhr Jmoï>r Ë`m Ðdm§Mr hmVmiUr, dmna Am{U H$miOr H$em nÕVrZo KoVbr OmVo `mda Adb§~yZ AgVmV. `m Ðdm§Mm dmna H$aVmZm Ë`m§À`m JwUY_mªda Am{U pñWVrda gVV bj XoUo Amdí`H$ AgVo. erVH$ `§ÌUoMr ñdÀN>Vm erVH$mMo {_lU ‘[eZ_Ü`o ^aÊ`mnydu nmÊ`m_Ü`o `mo½` O§VwZmeH$ {_giyZ erVH$mMr Q>mH$s Am{U ‘{eZ ñdÀN> H$ê$Z ¿`mdo. nmUr dmnê$Z ‘{eZ 15 {_{ZQ>o Mmbdmdo. ˶mZ§Va ‘{eZ Am{U Q>mH$s gwVr H$mnS>mZo ñdÀN> H$amdr. nmUr{_{lV erVH$ V`ma H$aUo YmVwH$m_mgmR>r dmnabm OmUmam erVH$

¶§ÌUmVrb {‘Zab ~og erVH$mMm dmna

Ðd gm_mÝ`nUo A{YH$ Vrd«VoMm AgVmo. ¶m Ðdmbm `mo½` Ë`m à_mUmV gm¡å` H$aÊ`mgmR>r Ë`mV nmUr {_gibo OmVo. nmÊ`mÀ`m Q>mH$sbm WoQ> OmoS>bobm {_Šga S´>_da qH$dm q^Vrda ~g[dUo hr Ë`mgmR>r gmonr Am{U {H$\$m`Vera nÕV R>aVo. erVH$mMo {_lU V`ma H$aÊ`mgmR>r bmJUmè`m nmÊ`mMm XOm© Mm§Jbm Agmdm, åhUOoM nmÊ`mVrb AewÕ H$Um§Mo à‘mU 150 nr.nr.E_.nojm H$_r Agmdo. agm¶Z{da{hV nmÊ`mMm dmna H$amdm. Ë`mgmR>r ZimMo nmUr dmnaV Agë`mg

nmUrnwadR>m H$aUmè`m O~m~Xma `§ÌUoH$Sy>Z Ë`m nmÊ`m{df`r `mo½` Vr _m{hVr {_iy eH$Vo. Eadr BVa {R>H$mUmhÿZ KoVboë`m nmÊ`mMo n¥W¸$aU H$ê$Z Vr _m{hVr {_idmdr bmJVo. erVH$mMr XoI^mb Am{U {ZJm ‘{eZ_Ü`o erVH$mda n[aUm_ H$aUmao AZoH$ KQ>H$ AgVmV. `m KQ>H$m§_wio Ë`m ÐdmÀ`m JwUY_m©da n[aUm_ hmoVmo. `m KQ>H$m§_Ü`o d§JU ì`dñWm, hm`S´>m°{bH$ ì`dñWm `m_YyZ JiVr Pmbobo Vob, `§ÌU

[a\«°$ŠQ>mo_rQ>a


23

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

nmÊ`mV {daKiUmao I{ZO`wº$ _oQ>b d{Hª$J âbwwB©S> (MWF) gm¡å` H$aÊ`mMo à_mU _Q>o[a`b Am°naoeZ ~moA[a¨J {S´>qbJ J«mBªqS>J {_qbJ gm°BªJ ñH«y$ H$qQ>J Q>°qnJ Q>{ZªJ

H$mñQ> Am`Z© _mB©ëS> ñQ>rb H$m~©Z ñQ>rb ñQ>oZbog ñQ>rb A°ë`w{_{ZA_ H$m°na

~«mg

4-7 %

5-7 %

5-7 %

5-7 %

5-12 %

5-7 %

5-7 %

4-7 %

5-7 %

5-10 %

5-10 %

5-12 %

5-7 %

5-7 %

3-5 %

3-5 %

3-5 %

3-5 %

5-10 %

3-5 %

3-5 %

4-7 %

4-7 %

5-10 %

5-10 %

5-10 %

5-10 %

5-7 %

4-7 %

5-10 %

5-12 %

5-12 %

5-12 %

5-10 %

5-10 %

4-7 %

5-10 %

5-12 %

5-12 %

5-12 %

5-10 %

5-10 %

4-7 %

5-10 %

5-12 %

5-12 %

5-12 %

5-10 %

5-10 %

4-7 %

5-10 %

5-12 %

5-12 %

5-12 %

5-10 %

5-10 %

Vº$m H«$. 1

Ho$ë`m OmUmè`m H$m`©dñVy_YyZ Ambobm H$Mam, Pmbobo àXÿfU (YmVwH$m_mÀ`m ÐdmV AÞH$U Am{U no`Ob g_m{dï> hmoD$ eH$V ZmhrV.) Am{U AmOy~mOyÀ`m BVa KQ>H$m§Mm g_mdoe hmoVmo. erVH$mda gmVË`mZo bj R>odyZ Ë`mMr XoI^mb R>odbr Va Ë`mMo JwUY_© {~KS>dUmao KQ>H$ bJoM AmoiIyZ Ë`m§À`mda `mo½` à{V~§YmË_H$ Cnm``moOZm H$aVm `oVo. Ë`mMm erVH$mÀ`m Am`w_m©Zmda {ZUm©`H$ n[aUm_ hmoVmo. erVH$mMo ñdê$n Am{U `§ÌUmÀ`m {H«$`oMm àH$ma `mda Ë`m ÐdmÀ`m H$moUË`m KQ>H$m§Mr MmMUr H$am`Mr Vo Adb§~yZ AgVo. gd©gmYmaUnUo erVH$m§À`m nwT>rb MmMÊ`m Ho$ë`m OmVmV.

pH, B‘ëeZ

• Vrd«Vm (H$m°ÝgÝQ´>oeZ) MmMUr • pH _moOUr Am{U AëH$Y_©Vm (AëH$[b[ZQ>r) MmMUr • J§O g§ajU MmMUr • pñWaVm (ñQ>°{~{bQ>r) MmMUr • gyú_Ord _moOUr H$ê$Z gyú_Ordm§H$ (_m`H«$mo[~`b H$mC§Q>) {Z{üV H$aUo

[a\«°$ŠQ>mo_rQ>a dmnaÊ`mnydu Vmo g_m`mo{OV (A°S>OoñQ>) H$amdm bmJVmo. Ë`m_wio \$º$ g_m`mo{OV H$aVm `oUmar CnH$aUoM `m MmMUrgmR>r dmnamdrV. H$m_mMm Am{U YmVyMm àH$ma `mda AmYm[aV gm_mÝ`V: Ano{jV Agbobr erVH$mMr Vrd«Vm Vº$m H«$. 1 ‘ܶo {Xbr Amho.

Vrd«Vm MmMUr [a\«°$ŠQ>mo_rQ>a dmnê$Z H$aÊ`mV `oUmar Vrd«Vm MmMUr bmoH${à` Amho, ‘mÌ `m MmMUrMo {ZîH$f© \$º$ VmOo {_lU Agob VaM AMyH$ AgVmV. JiUmè`m VobmMo ÐdmV {_giÊ`mMo à_mU {OVHo$ OmñV {VVHo$ {ZîH$f© MwH$sMo Agy eH$VmV.

pH {Z{üV

ñQ>°{~{bQ>r MmMUr

H$aUo nmÊ`mV {_giyZ dmnaë`m OmUmè`m erVH$m§Mr VnmgUr H$aÊ`mMr hr EH$ _hÎdmMr nU gmonr nÕVr Amho. pH (hm¶S´>moOZMr Vrd«Vm) ho ÐdmMr EHy$U AmåbVm (A°{g{S>Q>r) qH$dm AëH$Y_©Vm (AëH${b{ZQ>r) _moOÊ`mMo EH$ n[a_mU

erVH$mda gmVË`mZo bj R>odyZ Ë`mMr XoI^mb R>odbr Va Ë`mMo JwUY_© {~KS>dUmao KQ>H$ bJoM AmoiIyZ Ë`m§À`mda `mo½` à{V~§YmË_H$ Cnm``moOZm H$aVm `oVo. Ë`mMm erVH$mÀ`m Am`w_m©Zmda {ZUm©`H$ n[aUm_ hmoVmo.


24

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

à{H«$`m gwYmaUm Amho. nmÊ`mV {_giyZ dmnabo OmUmao erVH$ pH 8 Vo pH 9. 5 `m Q>ßß`mV AgVo. pH ~Xbbm åhUOo hm¶S´>moOZMo à_mU {~KS>bo Amho ho g_OVo. Ë`m_wio erVH$mÀ`m JwUY_m©V O¡dKQ>H$m§_wio Am{U `m§{ÌH$ ì`dñWm§_wio ~Xb hmoVmo. `mdê$Z ~mhoarb KQ>H$m§_wio ÐdmV _moR>çm à_mUmV ^ogi Pmbr Agë¶mMo g_OVo. pH VnmgÊ`mMr gJù`mV gmonr nÕV åhUOo, ÐdmÀ`m Vrd«VoZwgma a§J ~XbUmè`m nQ²>Q>çm§Mm dmna H$ê$Z pH R>a{dUo. `m nQ²>Q>çm YmVwH$m_mÀ`m ÐdmV ~wS>{dë`m H$s, Ë`m§Mm a§J ~XbVmo. ‘mÌ pH R>a{dÊ`mÀ`m BboŠQ´>m°{ZH$ nÕVr_wio pH A{YH$ AMyH$ H$iVmo. AëH$Y_©Vm R>a[dÊ`mMr Q>m`Q´>oeZ hr AmUIr EH$ nÕVr Amho. pH _wio EHy$U Amåb H$iVo. `mCbQ> Q>m`Q´>oeZ_wio AëH$Y_©Vo_Yrb ~XbmMm doJ H$iVmo Am{U Ë`mdê$Z `m ~XbmMo H$maU Z¸$s H$aVm `oVo. erVH$mÀ¶m AëH$Y_©VoV PnmQ>çmZo dmT> Pmbr, Va Ë`mMo H$maU ˶mbm àXÿ{fV H$aUmè¶m nXmWm©Mo à‘mU dmT>ë¶mMo Xe©{dVo. AëH$Y_©Vm H$_r Pmbr Va, Ë`mMm AW© OrdO§Vw§Mm àmXþ^m©d Pmë`m_wio A°{S>{Q>ìhMr n[aUm_H$maH$Vm H$_r Pmë`mMo Xe©{dVo. J§O {damoYH$ MmMUr erVH$mMr J§O {damoYH$ j_Vm Imbmdë`m_wio H$m`©dñVy AZno{jVnUo J§Oy Z`o ¶mgmR>r Ho$br OmUmar hr EH$ à{V~§YmË_H$ MmMUr Amho. H$mhr erVH$m§À¶m Vrd«VoV WmoSo>go ~Xb Pmbo, Var J§O {damoYH$ j_Vm H$_r hmoÊ`mg gwédmV hmoVo. J§O {damoYH$ j_Vm DIN 51360 Am{U 51759 (nmobmX {Mn nÕV) Zwgma R>a{dVm `oVo. H$maImÝ`mVrb nmUr Am{U H$maImÝ`mVyZ KoVboë`m YmVyÀ`m {Mn dmnê$Z hr MmMUr Ho$br, Va {VMo {ZîH$f© A{YH$ AW©nyU© R>aVmV. pñWaVoMr MmMUr ZdrZ erVH$mÀ`m VwbZoV dmnaboë`m erVH$mMr ~Xbbobr pñWaVm g|{Q´>â`wO nÕVrZo VnmgVm `oVo. dmnabobm Ðd g|{Q´>â`wO nÕVrZo {\$a[dë`mZ§Va R>am{dH$ AQ>tZwgma Ë`mMo pñnZ g§VwbZ

¶§ÌUmVrb qgWo{Q>H$ erVH$mMm dmna

(H$m°ÝgÝQ´>oeZ) R>a{dbo OmVo. gyú_OrdH$m§Mr {Z{üVr gyú_OrdH$m§Mr {Z{üVr H$aʶmgmR>r _moOUr H$aUo hrM gdm©V AMyH$ nÕVr Amho. CXmhaUmW©, 'O_©Z EH$m§H$' nÕV, ‘mÌ Vr A{Ve` I{M©H$ Amho. Ë`mÀ`m VwbZoV "{S>n ñbmB©S' hr nÕV gmonr Amho. "{S>n ñbmB©S'_Yrb am°S> erVH$mV ~wS>{dbo OmVmV Am{U Ë`m§Mo BÝŠ`w~oeZ H$ê$Z AmXe© à{V_m§~amo~a Ë`m§Mr VwbZm Ho$br OmVo. Ðdm§Mr H$miOr Am{U Amamo½`mMo g§ajU erVH$mÀ`m MmMÊ`m§Z§Va AmT>iboë`m {ZîH$fmªZwgma Ë`m ÐdmMm XOm© gwYmaÊ`mgmR>r ~mOmanoR>oV AZoH$ CËnmXZo CnbãY AmhoV. • ÐdmÀ`m Vrd«VoV gwYmaUm H$ê$Z Vr `mo½` Ë`m nmVirda AmUUo. • gyú_ O§VwZmeH$m§Mm dmna H$ê$Z OrdmUy à{V~§Yj_Vm dmT>[dUo. Oa erVH$mMm `mo½` nÕVrZo dmna Ho$bm, Va Ë`m ÐdmV gyú_ O§VwZmeH$ {‘giʶmMr JaO ^mgV Zmhr. na§Vw àË`jmV Ago bjmV Ambo Amho H$s, AZoH$Xm nwaoer H$miOr KoVbobr Agbr VarXoIrb nwÝhm nwÝhm Ðdm§Mo OrdmUw§nmgyZ g§ajU H$amdoM bmJVo. gyú_ O§VwZmeH$ dmnê$Z Ðdm§Mo nwZO©VZ H$aVmZm A{Ve` H$miOr

¿`mdr bmJVo, H$maU Ë`m§Mo à_mU OmñV Pmbo Va ÐdmMr AëH$Y_©Vm dmT>Vo. ¶m‘wio ˶mÀ¶m g§nH$m©V Amboë¶m 춺$sÀ¶m ËdMobm ImO gwQ>Vo. • \o$gmMo à_mU H$_r H$aÊ`mgmR>r \o$g à{V~§YH$ CËnmXZo dmnaUo. erVH$ nwadR>m àË`oH$ ‘{eZda ÐdmMm ñdV§Ì nwadR>m qH$dm gd© ‘{eZbm EH$Ì nwadR>m H$aUmar H|$Ðr` nwadR>m nÕV Aem XmoZ àH$mao erVH$ nwadR>m H$aVm `oVmo. H|$Ðr` nÕVrV gd© ‘{eZ EH$m H|$Ðr` nwadR>m ì¶dñWobm OmoS>bobr AgVmV. erVH$ EH$m H|$ÐñWmZr V`ma H$ê$Z, Ë`m gd© ‘{eZbm ~§X n[anWmVyZ (ŠbmoO g{H©$Q>) ˶mMm nwadR>m Ho$bm OmVmo. hm Ðd EH$m Cƒ XOm©À`m JmiUr `§ÌUoVyZ nmR>{dbm OmVmo Am{U Ë`mMo A{Ve` H$miOrnyd©H$ {ZarjU Ho$bo OmD$Z Ë`m ÐdmMr `mo½` Vr {ZJm amIbr OmVo. H|$Ðr` nÕVrV ÐdmMr A{Ve` Mm§Jbr H$miOr KoVbr OmV Agë`m_wio H$_r IMm©V Ë`m ÐdmMo Am`wî`XoIrb dmT>[dVm `oVo. àË`oH$ ‘{eZbm ñdV§ÌnUo erVH$ nwadR>m H$aÊ`mÀ`m nÕVrV àË`oH$ ‘{eZMo erVH$ àdmh H$m`m©pÝdV H$aUmam ñdV§Ì ~§X n[anW AgVmo, Omo ‘{eZZwgma ñdV§ÌnUo H$m_ H$aV AgVmo. ˶m‘wio ÐdmMr ñdÀN>Vm, XoI^mb Am{U {ZJm amIUo


25

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

erVH$ dmna ({bQ>a‘ܶo) Xa (én¶o/{bQ>a) EHy$U IM© Xa_hm (én¶o)

nyduMr nÕV go_rqgWo{Q>H$

Zdr nÕV {_Zab ~og

1000

700

250

110

2,50,000

77,000

Vº$m H«$.

A{YH$ OmoI_rMo hmoD$Z OmVo. erVH$mMo gmMyZ amhUo à˶oH$ AmR>dS>çmÀ`m gwÅ>rÀ`m {Xder, H$m_ Zgë`mZo erVH$ EH$mM {R>H$mUr gmMyZ amhVo Am{U Ë`mÀ`mV gyú_Ordm§Mr dmT> hmoVo. Ë`m_wio AmR>dS>çmÀ`m eodQ>À`m {Xder erVH$mVyZ hdm gmoS>Uo Cn`wº$ R>aVo. da C„oI Ho$bobo gd© _wÔo erVH$ Am{U H$V©Z VobmÀ`m (H$qQ>J Am°B©b) dmnamg§~§Yr nÕVr Am{U ì`dñWm§g§~§Yr AmhoV. nU AmOH$mb A{Ve` AMyH$ `§ÌU H$aUmè`m YmVwH$m_ CÚmoJmÀ`m _Vo,

2

erVH$m§Mo qgWo{Q>H$ Am{U go_rqgWo{Q>H$ Ðd ho I{ZO ({_Zab) Ðdm§nojm Mm§Jbo AgVmV. nU àý hm Amho H$s, AmnU Ë`m§À`mgmR>r Or qH$_V _moOVmo {VVHo$ \$m`Xo Amnë`mbm `mVyZ {_iVmV H$m? AmnU Mm§Jbr erVHo dmnê$Z {VVH$sM H$mQ>oH$moa erVH$ ì`dñWmnZmMr nÕV A§_bmV AmUbr, Va H$_r I{M©H$ I{ZO CËnmXZo dmnê$Z Amnë`mbm Ë`m§À`mnojm A{YH$ \$m`Xo {_iy eH$VmV. CXmhaUmW©, nwÊ`mVrb '[aìhmoëQ>oH$' Am{U 'BåàoeZ Am°Q>mo' g‘yhm_Ü`o go_rqgWo{Q>H$ erVHo$ dmnabr OmV hmoVr. `mgmR>r hmoUmam IM© Am{U Ë`mVyZ {_iUmam XOm© `m§Mo à_mU

ì`ñV hmoVo. Amåhr ho AmìhmZ ñdrH$mê$Z I{ZOm§da AmYm[aV erVH$m§À`m MmMÊ`m KoD$Z CËnmXZ gwê$ Ho$bo. I{ZO Vobm‘wio ({_Zab Am°B©b) Qy>bMo Am`wî¶ dmT>bo Am{U J§OÊ`mMr g_ñ`m H$_r Pmbr. go_rqgWo{Q>H$ erVH$mnojm I{ZO dmnê$Z V¶ma Ho$bobo erVH$ n`m©daUmgmR>r H$_r hm{ZH$maH$ AgVo. `m_wio Pmboë`m ~MVrMo Vnerb Vº$m H«$. 2 _Ü`o {Xbo AmhoV. EImÚm CËnmXZmMr erVH$ ì`dñWmnZ `§ÌUm H$mQ>oH$moanUo A§_bmV AmUbr, Va AmnU IMm©V ~MV H$ê$Z Ano{jV H$m_{Jar {_idy eH$Vmo. Am_Mr H§$nZr gVV Zì`m H$ënZm, à`moJ H$ê$Z IMm©V ~MV H$aV Mm§Jbr H$m_{Jar XoUmè`m CËnmXZm§Mr {Z{_©Vr H$aVo. 0 8108600531 lawaslawas@gmail.com

Conweld Engineering Services Pune: No. Works: No.17, 17,Rajgurunagar Rajgurunagarco-op co-opIndustrial IndustrialEstate. Estate.TT-106/2, 106/2,TTBlock, Block,MIDC, MIDC, Bhosari, PUNE - 411026. Bhosari, Pune - 411026. 020-2712 1946 , 27119818 | Email: conweldengg@vsnl.net 020-2712 1946, 27119818 | Email: conweldengg@vsnl.net Website: www.conweldstuds.com www.conweldstuds.com


26

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

8th

19

A GLOBAL DISPLAY OF IN

2

nd

CONCURRENT SHOWS

For More Details, Please contact: +91-98795 66567 SILVER SPONSORS

GOLD SPONSORS

R

CNC Machine Tools

Pioneer in Spring Machinery Since 2001

ENGINEERING & SOLUTIONS

ORGANISED BY

SUPPORTED BY

AWARDS BY


YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

27


28

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

à{H«$`m gwYmaUm

ñnm°Q> ’o$qgJ

S>m°. _mohZ {Iao ‘mOr àmMm¶©

¶§

ÌUmÀ¶m gd© à{H«$¶m§‘ܶo, {N>Ð nmS>ʶmÀ¶m AZoH$ à{H«$¶m AgyZ ˶m A{Ve¶ ‘hÎdmÀ¶m AgVmV. ˶mVrb gd© à{H«$¶m§‘ܶo ‘wimnmgyZ {N>Ðo nmS>br OmV ZmhrV. H$mhr à{H«$¶m AmYr V¶ma Ho$boë¶m {N>Ðm§‘ܶo gwYmaUm H$aʶmgmR>r Ho$ë¶m OmVmV. ({MÌ H«$. 1) EImÚm OwiUr‘ܶo, Ooìhm XmoZ ^mJ EH$Ì Šb°ån Ho$bo OmVmV, Voìhm EH$‘oH$m§À¶m g§nH$m©V ¶oUmè¶m n¥ð>^mJm§Mo Amdí¶H$VoZwgma ¶§ÌU Ho$bo OmVo. ‘mÌ Oa ZQ> Am{U ~moëQ> dmnê$Z Šb°pån¨J Ho$bo, Va {OWo ZQ> Am{U ~moëQ>Mo hoS> AgVrb, ˶m ^mJmMo ¶§ÌU H$aUogwÕm Amdí¶H$ AgVo. AݶWm ZQ> Am{U ~moëQ>Mo hoS EHy$U joÌ’$imMm bhmZ ^mJ ì¶mnob Am{U nwT>o dmna Mmby AgVmZm, Šb°pån¨JMo ~b hiyhiy H$‘r hmoB©b. ¶mMr AZoH$ H$maUo Agy eH$VmV. ZQ> AWdm ~moëQ>Mo hoS> Q>oH$Umam n¥ð>^mJ gnmQ> Agbm nm{hOo. Oa H$mpñQ>§J qH$dm ’$mo{OªJMr H$m¶©dñVy Agob, Va n¥ð>^mJ A{Z¶{‘V AgʶmMr eŠ¶Vm A{YH$ AgVo. H$Yr H$Yr ZQ>

H$

I

J

K>

qH$dm ~moëQ>À¶m Imbr dm°ea dmnabobm AgVmo, Aem {R>H$mUrXoIrb dm°eaMm n¥ð>^mJ H$m¶©dñVyda EH$gmaIm ~gʶmMr Amdí¶H$Vm AgVo, ho {MÌ H«$. 2 dê$Z ñnï> hmoVo. >{N>Ðmdarb ñnm°Q> ’o$qgJ

ñnm°Q> ’o$g Ho$bobo ñnm°Q>’o$g Z Ho$bobo {MÌ H«$. 2

ñnm°Q> ’o$qgJ à{H«$¶m H$mC§§Q>a ~moA[a¨JgmaIrM AgVo. VoM Qy>b, VmoM doJ, ’$sS> Am{U d§JU dmnê$Z ñnm°Q> ’o$qgJ Ho$bo OmVo. ñnm°Q> ’o$qgJMr à{H«$¶m EH$mM ~m~VrV WmoS>r doJir Amho, Vr åhUOo ñnm°Q> ’o$qgJ gm‘mݶV: n¥ð>^mJmda qH$dm dH«$ n¥ð>^mJmda Ho$bo OmVo. ñnm°Q> ’o$qgJMr Imobr H$mC§§Q>a ~moA[a¨JÀ¶m Imobrnojm ~arM H$‘r AgVo. ñnm°Q> ’o$qgJ hr IS>~S>rV n¥ð>^mJmMm bhmZgm ^mJ JwiJwirV H$aʶmMr à{H«$¶m Amho. gm‘mݶnUo, n¥ð>^mJmdarb A{Z¶{‘VVm H$mTy>Z Q>mH$ʶmgmR>r Am{U CËnmXZmMm EH§$Xa JwiJwirVnUm gwYmaʶmgmR>r AmoVrd

~. ~m°gdarb ñnm°Q> ’o$qgJ

A. ñnm°Q> ’o$qgJ Ho$bobo {N>Ð Xe©{dUmam N>oX

H$. ~°H$ ñnm°Q> ’o$qgJ

{MÌ H«$. 3

M

H$ - {S´>qbJ I - ~moA[a¨J ({N>Ð ‘moR>o H$aUo) J, K - arq‘J ({N>ÐmMo ‘mn gwYmaUo) M - H$mC§Q>a ~moA[a¨J (’$º$ R>am{dH$ Imobrn¶ªV ‘moR>o H$aUo.)

N>

O

N - ñnm°Q> ’o$qgJ O - H$mC§Q>aqgqH$J P - Q>°qnJ

{MÌ H«$. 1 : {N>ÐmÀ¶m g§X^m©Vrb à{H«$¶m Am{U Qy>bMo àH$ma

P

H$m¶©dñVy§da ’o$g {‘qbJ Ho$bo OmVo. nU, ’o$g {‘qbJMr à{H«$¶m doiImD$ VgoM I{M©H$ Agë¶m‘wio g§nyU© n¥ð>^mJmEodOr ’$º$ JaO Agboë¶m ^mJmMo ñnm°Q> ’o$qgJ H$aʶmMm AmnU {dMma H$ê$ eH$Vmo. EH$m H$m¶©dñVy‘ܶo {N>ÐmÀ¶m ^modVr Agboë¶m n¥ð>^mJmMo ¶§ÌU H$aUo Amdí¶H$ Amho. åhUOoM ñnm°Q> ’o$qgJMm hoVy {MÌ H«$. 3 (A, ~, H$) ‘ܶo XmI{dë¶mà‘mUo ñWm{ZH$ gnmQ> n¥ð>^mJ V¶ma H$aUo, hm AgVmo. ˶m‘wio ~moëQ>Mo hoS> qH$dm ZQ>gmR>r OmJm V¶ma hmoVo. ~moëQ>À¶m {N>ÐmÀ¶m Ajmbm b§~ Agboë¶m n¥ð>^mJmdaM Zoh‘r


29

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

Oa ZQ> Am{U ~moëQ> dmnê$Z Šb°pån¨J Ho$bo, Va {OWo ZQ> Am{U ~moëQ>Mo hoS> AgVrb, ˶m ^mJmMo ¶§ÌU H$aUogwÕm Amdí¶H$ AgVo. AݶWm ZQ> Am{U ~moëQ>Mo hoS EHy$U joÌ’$imMm bhmZ ^mJ ì¶mnob Am{U nwT>o dmna Mmby AgVmZm, Šb°pån¨JMo ~b hiyhiy H$‘r hmoB©b. daMm n¥ð>^mJ

Imobr Am{U Cd©[aV n¶m©¶r OmS>r n¶m©¶r Imobr

Cd©[aV n¶m©¶r OmS>r

{MÌ H«$. 4 : ñnm°Q> ’o$qgJ Ho$boë¶m {N>ÐmMo ñnï>rH$aU

~moëQ>Mo hoS> Am{U ZQ> Q>oH$bobo Agbo nm{hOo, H$maU ˶m‘wio ~moëQ>Mm Xm§S>m dmH$V Zmhr. n¥ð>^mJmÀ¶m ¶m ñWm{ZH$ ¶§ÌUmbm AmnU "ñnm°Q> ’o$qgJ Ago åhUVmo. ˶mMm ’$m¶Xm ~moëQ> KÅ> Am{U g¡b H$aʶmgmR>r nmZm dmnaVmZm hmoVmo. ¶mV dmnabo OmUmao H$Q>a H$mC§Q>a ~moAa H$Q>a gmaIoM AgVo, na§Vw AmYrM nmS>boë¶m {N>ÐmV ì¶dpñWV ~gUmè¶m nm¶bQ>À¶m ì¶mgmnojm ¶m H$Q>aMm ì¶mg OmñV AgVmo. ¶mMo H$maU åhUOo {MÌ H«$. 4 ‘ܶo XmI{dë¶mà‘mUo ~moëQ> qH$dm ZQ>À¶m fQ>²H$moZmH¥$Vr H$monè¶m§‘Yrb A§Vamnojm ñnm°Q> ’o$gMm ì¶mg WmoS>m OmñV Agmdm bmJVmo. ñnm°Q> ’o$qgJ à{H«$¶m Ho$di daÀ¶m ~mOyÀ¶m n¥ð>^mJmda Ho$br OmV Zmhr, Va H$Yr H$Yr Vr ‘mJÀ¶m ~mOyÀ¶m n¥ð>^mJmdagwÕm Ho$br OmVo. ({MÌ H«$. 3 H$ nhm). ~mø ñnm°Q> ’o$qgJ à{H«$¶m EH$ CXmhaUmÛmao ho g‘OyZ KoD$. EH$

>{N>Ðmdarb ñnm°Q> ’o$qgJ

{MÌ H«$. 5 : n§n

ñë¶wB©g ìhm°ëìh ~m°S>r Am{U H$ìha {H§$dm n§n ~m°S>r‘ܶo ({MÌ H«$. 5) Ho$bo OmUmao ~mø ñnm°Q> ’o$qgJMo Vnerb nmhÿ. {MÌ H«$. 6 ‘ܶo daÀ¶m ^mJmÀ¶m ñnm°Q> ’o$qgJgmR>r dmnabo OmUmao ñnm°Q> ’o$g H$Q>a XmI{dbo Amho. nwT>rb ~mOyMo JmB©S> doJdoJi¶m {N>Ðm§gmR>r ~XbVm ¶oVo. Q>m°n ñnm°Q> ’o$g H$Q>aMr bm§~r ’$ma OmñV Agy eH$V Zmhr. ìhm°ëìh H$ìhagmR>r, ~mø ñnm°Q> ’o$qgJ H$am¶Mo Amho. {MÌ H«$. 7 ‘ܶo Xe©{dë¶mZwgma Q>m°n ñnm°Q> ’o$g H$Q>a dmnaʶmgmR>r, {S´>qbJ à{H«$¶m g§në¶mda

H$ìha naV Šb°ån H$amdo bmJob. na§Vw Vo ¶mo½¶ Am{U ì¶dhm¶© Zmhr. ˶m‘wio ìhm°ëìh H$ìha ‘{eZÀ¶m Q>o~bmda, darb ~mOy Imbr H$ê$Z Šb°ån Ho$bo OmVo Am{U ~°H$ ñnm°Q> ’o$qgJ Ho$bo OmVo. ¶m{R>H$mUr H$ìhaMm AmH$ma A§S>mH¥$Vr Amho ho bjmV ¿¶m. ¶oWo AZoH$ {N>Ðo AgyZ, ˶m gdmªMo ñnm°Q> ’o$qgJ H$amd¶mMo Amho. ¶mgmR>r gd©gmYmaUnUo H$m°b‘ bm°H$ Z H$aVm ao{S>¶b {S´>qbJ ‘{eZ dmnabo OmVo. ¶m‘ܶo {N>ÐmVyZ pñn§S>b T>H$bUo, pñn§S>bÀ¶m Q>moH$mbm H$Q>a qH$dm {‘qbJ hoS> Šb°ån H$aUo Am{U n¥ð>^mJmMo ¶§ÌU H$aUo Am{U

{MÌ H«$. 6 : ñnm°Q> ’o$g H$Q>a Am{U àË`j dmna X

H$Q>a

Xm§S>m

{¹$H$ Mo|O Q>yb MH$ {MÌ H«$. 7: ~mø ñnm°Q> ’o$g H$Q>a

X

~mOyZo {XgUmao H$Q>a


30

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

à{H«$`m gwYmaUm Z§Va Vmn‘mZ dmT>bobm H$Q>a Am{U pñn§S>b H$mTy>Z KoUo hr nÕV dmnabr OmVo. ¶m à{H«$¶obm ~amM doi bmJVmo, H$maU à˶oH$doir pñn§S>b Wm§~dmdm bmJVmo Am{U nwÝhm gwê$ H$amdm bmJVmoo. ñnm°Q> ’o$qgJÀ¶m à{H«$¶onydu, {S´>qbJ à{H«$¶m Ho$br OmVo. AmVm ñnm°Q> ’o$qgJ à{H«$¶m H$aʶmgmR>r, {S´>qbJ Ho$ë¶mZ§Va ’$º$ {OJ ßboQ> H$mT>mdr bmJVo. (H$ìha CbQ>çm {XeoV ~g{dbo OmVo Am{U ‘ܶmda Šb°ån Ho$bo OmVo.) {MÌ H«$. 8 ‘ܶo, {MÌ H«$. 9 ‘Yrb ñnm°Q> ’o$qgJ H$Q>a ~gUmam ~ma XmI{dbm Amho. ~maMm bm§~ ^mJ {N>ÐmÀ¶m AmH$mamEdT>m AgVmo. ~ma {N>ÐmV KmbyZ ImbÀ¶m ~mOyZo H$Q>a ~mada ~gdyZ (bm°H$ Z H$aVm) 90 A§emV {’$a{dbo OmVo. H$Q>aÀ¶m ì¶mgmda EH$‘oH$m§er 180° {déÕ {Xeobm XmoZ ImMm AgVmV. ~madarb XmoZ bJ ~mabm AmYma XoVmV Am{U H$Q>a Mmb{dVmV. ~maÀ¶m Xþgè¶m Q>moH$mMm AmH$ma Qy>b VmËH$mi ~XbUmè¶m MH$gmR>r ({¹$H$ Mo|O H$m°boQ> Qy>b MH$) ¶mo½¶ AgVmo. ˶m‘wio Ooìhm {S´>qbJ ‘[eZ Mmby AgVo, Voìhm ao{S>¶b {S´>qbJ ‘{eZdarb Qy>b {N>ÐmÀ¶m {R>H$mUr AmUVm ¶oVo Am{U S´>m¶pìh§J ~ma AmYr Ho$boë¶m {N>ÐmVyZ AmV KmbVm ¶oVmo. Z§Va Am°naoQ>a ImbÀ¶m ~mOyZo H$Q>a AmV KmbVmo Am{U pñn§S>b daÀ¶m ~mOybm T>H$bbo OmVo. AemàH$mao {S´>qbJ ‘{eZ bm°H$ Z H$aVm, à˶oH$ {N>ÐmgmR>r ‘{eZ Z Wm§~dVm ñnm°Q> ’o$qgJ à{H«$¶m H$aVm H$mZ

Q>ona e±H$ qhO H$Q>a {MÌ H«$. 10 : B§S>oŠgo~b BÝgQ>© àH$maMm ñnm°Q> ’o$g H$Q>a

¶oVo. ìhm°ëìh ~m°S>rMo ñnm°Q> ’o$qgJgwÕm AemMàH$mao Ho$bo OmVo. AnH|$Ðr (go§{Q´>â¶wJb) n§nmMm daMm ^mJ Am{U ~mOyMr âb±O {N>Ðo, nm¶mOdiMr {N>Ðo B˶mXrda ~°H$ ñnm°Q> ’o$qgJ à{H«$¶m H$aUo Amdí¶H$ AgVo. Aem {R>H$mUr Q>m°n ’o$qgJ H$aVm `oV Zmhr. AmÎmmn¶ªV AmnU nma§n[aH$ {S´>qbJ ‘{eZda ñnm°Q> ’o$qgJ à{H«$¶m H$er H$am¶Mr Vo nm{hbo. ¶mÀ¶mV EH$ ‘hÎdmMr ‘¶m©Xm åhUOo, Or à{H«$¶m H$am¶Mr Amho, Vr Cä¶m Ajmda Agbr nm{hOo Am{U Aem àH$maMm goQ>An gr.EZ.gr. ‘{eZgmR>r Cn¶wº$ R>aV Zmhr. BÝgQ>©

~ma/BÝgQ>© ~mhoa H$mT>VmZm hm ^mJ AmV T>H$bVmV, Á¶m‘wio BÝgQ>© ~maÀ¶m AmV OmVmo Am{U Qy>b ~mhoa {ZKVo.

H$Q>a nH$S>Umam ~ma

BÝgQ>© {¹$H$ Mo|O Q>yb MH$ {MÌ H«$. 8 : ~m°Q>‘ ñnm°Q> ’o$g H$Q>a S´>m¶pìh§J ~ma S´>m¶pìh§J ~ma AmV OmÊ`mgmR>r ImM

gܶm gr.EZ.gr. ‘{eZgmR>r ~mOmamV AZoH$ àH$maMo A{^Zd ñnm°Q> ’o$g H$Q>a CnbãY AmhoV. • B§S>oŠgo~b BÝgQ>© ({MÌ H«$. 10) • Pmibobm (~«oÂS>) BÝgQ>© ({MÌ H«$. 11) • ñnm°Q> ’o$qgJ Am{U M°å’$[a¨J H$aUmam g§¶wº$ H$Q>a ({MÌ H«$. 13). `m àH$mamVhr {MÌ H«$. 12 à‘mUo {’$aÊ`mMr {Xem ~Xbmdr bmJVo, Á`m‘wio H$Q>a AmV ~mhoa H$aUo eŠ` hmoVo. {MÌ H«$. 10, 11 Am{U12 dê$Z hr à{H«$¶m A{YH$ ñnï> hmoVo. eŠ¶ Agob Voìhm [agog Agboë¶m ^mJmV ñnm°Q> ’o$qgJ Q>mibo nm{hOo. ˶mEodOr, AmoVrd H$m‘

JVrMr {Xem

BÝgQ>© {MÌ H«$. 9 : ~m°Q>‘ ñnm°Q> ’o$g H$Q>a

{MÌ H«$. 11 : Pmibobm BÝgQ>©

n¥ð>^mJmdarb A{Z¶{‘VVm H$mTy>Z Q>mH$ʶmgmR>r AmoVrd H$m¶©dñVy§da ’o$g {‘qbJ Ho$bo OmVo. nU, ’o$g {‘qbJMr à{H«$¶m doiImD$ VgoM I{M©H$ Agë¶m‘wio g§nyU© n¥ð>^mJmEodOr ’$º$ JaO Agboë¶m ^mJmMo ñnm°Q> ’o$qgJ H$aʶmMm AmnU {dMma H$ê$ eH$Vmo.


31

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

à{H«$¶m H$aVmZm argogMo E³ñQ¯>S>oS> ~m°g åhUyZ {S>PmB©Z Ho$bo nm{hOo. ˶m‘wio ˶m n¥ð>^mJmMo {deof Qy>qbJ Z dmnaVm ñnm°Q> ’o$qgJ H$aVm ¶oB©b. n[aUm‘r, ¶§Ì^mJ CËnmXZmMm doi Am{U Qy>qbJMm IM© ¶m XmoÝhr Jmoï>r§‘ܶo ~MV hmoB©b. ~°H$ ñnm°Q> ’o$qgJ à{H«$¶onydu Ooìhm Qy>bbm {N>ÐmÛmao ’$sqS>J {Xbo OmVo, Voìhm pñn§S>bbm CbQ>çm {XeoZo ${’$admdo Am{U ’$sS>Mo à‘mU OmñVrV OmñV 0.008 IPR

{MÌ H«$. 12 : BÝge©Z Am{U ¶§ÌUmgmR>r nm¶è¶m Am{U amoQ>oeZMr {Xem

Ho$g ñQ>S>r

BMbH$a§Or ¶oWrb 'n|Q>m‘oH$' H§$nZrV hmoUmè¶m ñnm°Q> ’o$qgJMo CXmhaU nmhÿ. ¶m H§$nZrV "nëga JmB©S> {JAa {eßQ>' hm XþMmH$s dmhZ CÚmoJmgmR>r bmJUmam ¶§Ì^mJ V¶ma hmoVmo. ˶mbm ñnm°Q> ’o$qgJ H$amdo bmJVo. ¶§ÌUmMm XOm© Am{U CËnmXZmVrb dmT> {‘i{dʶmgmR>r H$m¶ ~Xb Ho$bo Vo nmhÿ.

ñnm°Q> ’o$qgJ H$aʶmnydu

ñnm°Q> ’o$qgJ Ho$ë¶mZ§Va nëga JmB©S> {JAa {eßQ>

XOm© {ZH$f 1. ñnm°Q> ’o$qgJ hmoUmè¶m n¥ð>^mJmdarbg‘m§VaVm 50 ‘m¶H«$m°Z 2. H$m°baMr C§Mr : 7 {‘‘r. +/- 0.1 {‘‘r. nydu ho ñnm°Q> ’o$qgJ boWda Ho$bo OmV hmoVo, nU AmVm Vo ˶mgmR>r ~Z{dboë¶m Eg.nr.E‘.da Ho$bo OmVo. Owݶm Am{U ZdrZ nÕVr‘Yrb VwbZm V³Ë¶m‘ܶo {Xbr Amho. BVa ’$m¶Xo boWda H$m‘ H$aV AgVmZm S>m¶b JoO bmdyZ A§Va {Z¶§{ÌV

OwZr nÕV : boWda Ho$bo OmUmao ñnm°Q> ’o$qgJ Am{U ˶mMo Qy>b

‘{eZ g‘m§VaVm (‘m¶H«$m°Z) H$m°ba C§Mr‘Yrc ’$aH$ (‘m¶H«$m°Z) doJ ({‘‘r./’o$am) Qy>bMr hmbMmb ({‘‘r.) Ama.nr.E‘. Qy>b CËnmXZ à{V 12 Vmg

OwZr nÕV boW

Zdr nÕV Eg.nr.E‘.

50

30

100

20

0.2

0.15

7

3

450

450

qgJb nm°BªQ> ‘ëQ>r nm°BªQ> H$Q>a 1200

2500

Ho$bo OmV hmoVo. ˶m‘ܶo ‘{eZÀ¶m H§$nZm§‘wio VgoM H$m‘ H$aVmZm ZH$iV Y¸$m bmJyZ MwH$m hmoV hmo˶m. Vr eŠ¶Vm Eg.nr.E‘.‘ܶo Zmhrer Pmbr. ˶m‘wio XOm©V gmV˶ amIbo Jobo. boWda H$m¶©dñVy AmS>ì¶m {XeoZo bmdVmZm ˶mbm Šb°ån H$aʶmMr JaO hmoVr. Eg.nr.E‘.‘ܶo Qy>bÀ¶m ~bmÀ¶m {déÕ {XeoZo H$m¶©dñVy R>odbr OmV Agë¶m‘wio ˶mbm ZwgVr R>odmdr bmJVo. ˶m‘wio Šb°pån§J H$aʶmMm doi dmMbm Am{U H$m‘Jmambm hmoUmao H$ï> H$‘r Pmbo. CËnmXZ VnmgUr‘Yrb dma§dm[aVm H$‘r Pmbr. Owݶm nÕVr‘ܶo 20 H$m¶©dñVy‘mJo EH$ H$m¶©dñVy Vnmgbr OmV hmoVr, Vr AmVm 50 H$m¶©dñVyZ§Va EH$ H$m¶©dñVy Vnmgbr OmVo. boWda H$m‘ H$aVmZm dmnabo OmUmao Qy>b, H$m¶©dñVyMo ‘Q>o[a¶b H$R>rU (hmS>©) Agob, Va VwQ>V hmoVo. Vohr ZwH$gmZ hmoUo ~§X Pmbo.

Zdr nÕV : Eg.nr.E‘.da Ho$bo OmUmao ñnm°Q> ’o$qgJ Am{U ˶mMo Qy>b


32

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

à{H«$`m gwYmaUm

n¥ð>^mJmÀ¶m ¶m ñWm{ZH$ ¶§ÌUmbm AmnU "ñnm°Q> ’o$qgJ Ago åhUVmo. ˶mMm ’$m¶Xm ~moëQ> KÅ> Am{U g¡b H$aʶmgmR>r nmZm dmnaVmZm hmoVmo. {MÌ H«$. 13 : g§¶wº$ H$Q>a

{N>Ðm§Mm ì`mg (B§M/{‘‘r) 0.344 / (8.00) 0.689 / (17.50) 0.813 / (21.0) 1.00 / (25.50) 1.344 / (34.00)

pñn§S>bMm doJ (Ama. nr. E‘) 600 550 350 275 250

gaH$doJ ({‘‘r/à{V ’o$am) 0.05

Vº$m H«$ 2

(0.20 {‘‘r./’o$am) R>odmdo. ¶mgmR>r erVH$ Amdí¶H$ ZgVo, ‘mÌ Oa dmnabo Agob, Va Am~©a Am{U H$mnʶmÀ¶m H$S>oMo d§JUZ H$aʶmgmR>r Am{U {N>bHo$ Xÿa T>H$bʶmgmR>r Vo dmnabo nm{hOo. ˶mgmR>r ñQ´>oQ> H$qQ>J Am°B©b, nmʶmV {daKiUmao qH$dm H¥${Ì‘ erVH$ dmnaVm ¶oB©b. erVH$ ñdÀN> Agbo nm{hOo Am{U ˶mMr d§JUZ j‘Vm Mm§Jbr Agbr nm{hOo. gr.EZ.gr. ‘{eZgmR>r dmnabobo Qy>b KS>çmimÀ¶m {XeoZo Am{U KS>çmimÀ¶m {déÕ Aem XmoÝhr {Xem§Zr {’$ê$ eH$bo

nm{hOo. {e’$mag Ho$boë¶m doJmV Qy>b KS>çmimÀ¶m {déÕ {XeoZo {’$abo nm{hOo Am{U OmñVrV OmñV 0.008 IPR (0.20 {‘‘r./’o$am) ¶m à‘mUmV {N>ÐmÀ¶m AmV Am{U ~mhoa Jobo nm{hOo. {’$aʶmMr {Xem ~XbVmZm Amdí`H$Voà‘mUo H$Q>a H$m¶©dñVy‘YyZ ~mhoa H$mT>bobo Agbo nm{hOo. ñnm°Q> ’o$qgJgmR>r gm‘mݶnUo 0.05 Vo 0.13 {‘‘r. à{V ’o$am BVH$m gaH$doJ Agbm nm{hOo. nU Qy>bMr pñWVr Am{U YmVyMm àH$ma ¶mMm H$qQ>JÀ¶m à{H«$¶oda

{dnarV n[aUm‘ hmoV Agob, Va doJ Am{U gaH$doJ H$‘r H$amdm. H$m¶©dñVy‘ܶo nm¶bQ> AS>Hy$ Z¶o åhUyZ ñnm°Q> ’o$qgJÀ¶m Xaå¶mZ nm¶bQ>Mo d§JUZ H$aVm ¶oB©b. Omo YmVy H$mnm¶Mm Amho, ˶mgmR>r Amdí¶H$Vm Agë¶mg ¶mo½¶ H$V©Z Ðd dmnamdo. ñnm°Q> ’o$qgJ à{H«$¶m gwê$ H$aʶmgmR>r Am{U nma nmS>ʶmgmR>r hmVmZo ’$sS> Úmdm. 0 9325058114 mykhire@gmail.com

S>m°. _mohZ pIao `m§Zr '{H$bm}ñH$a ~«Xg© àm. {b.'_YyZ H$ma{H$XuMr gwédmV Ho$br. gm§Jbr `oWrb 'dmbM§X H$m°boO Am°\$ B§{O{ZA[a¨J' `oWo 25 df} àmÜ`mnH$, Va 2 ImOJr A{^¶m§{ÌH$s g§ñWm§‘ܶo Vo àmMm`© hmoVo.


YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

33


34

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

ZdrZ V§Ì

gw{Zb {ZH$‘

d[að>>ì¶dñWmnH$, ¹$m{bQ>r gpìh©gog, A°Š¶waoQ> JoqOJ A±S> BÝñQ®>‘|Q>g² àm. {b.

¹$mQ>m© 3 àUmbr

www.blulink.com

Jo

br H$mhr df} Am¡Úmo{JH$ OJVm‘ܶo OmJ{VH$ ñVamda EH$m CËH«$m§VrMo dmao dmhV Amho. gJirH$S>o ¶mbm 'B§S>ñQ´>r 4.0' ¶m ZmdmZo g§~moYbo OmVmZm {XgVo. ~mOmanoR>oVrb ñnY}‘ܶo {Q>Hy$Z amhʶmgmR>r qH$dm àJVr H$aʶmgmR>r à˶oH$ CÚmoJ Amnmnë¶m H$m‘{JarMm AmboI C§Mm[dʶmMm AmQ>moH$mQ> à¶ËZ H$aVmZm {XgV Amho. ¶mgmR>r doJdoJù¶m àUmbr (gm°âQ>doAa), {S>{OQ>b ZoQ>d{Hª$JgmaIo àJV V§ÌkmZ Aem AZoH$ Jmoï>tMm nwaonya dmna Ho$bm OmV Amho. CÚmoJmMr H$m‘{Jar C§MmdVmZm àm‘w»¶mZo CËnmXH$Vm dmT>[dUo, dmnaʶmV ¶oUmè¶m gmYZgm‘wJ«rMm {OWo {OWo An춶 hmoV Amho, Vo emoYyZ H$mTy>Z ˶mda ¶mo½¶ Cnm¶¶moOZm H$ê$Z ˶mbm nm¶~§X KmbUo ¶m à‘wI Jmoï>tda bj H|${ÐV Ho$bobo OmUdVo. CËnmX ‘mbmMm Am{U H$m¶©nÕVrMm JwUdÎmm XOm© hmXoIrb CÚmoJmMr H$m‘{Jar ‘moOʶmMm

EH$ à‘wI {ZH$f Amho. ¶mda gwYmaUm hmoʶmÀ¶m Ñï>rZo H$mhr à‘mUmV CnH«$‘ am~[dbobo {XgV Agbo, Var ˶m‘ܶo n[aUm‘H$maH$Vm (B’o$pŠQ>ìhZog) AmUʶmÀ¶m Ñï>rZo ^anya dmd Amho Ago {XgVo. Am‘À¶m 'A°Š¶waoQ> JoqOJ' CÚmoJg‘yhmZo ‘mJrb 50 dfm©ªÀ¶m dmQ>MmbrV ‘moO‘mnZ joÌm‘ܶo ^maVmV Am{U ^maVm~mhoa AJ«Jʶ ñWmZ H$‘mdbo Amho. gmܶm ìh{Z©AanmgyZ Vo AÚ¶mdV gr.E‘.E‘. n¶©ªV CnH$aUo ^maVmV {dH${gV H$ê$Z ˶m§Mo XO}Xma CËnmXZ Ho$bo OmV Amho. ~mOmanoR>oVrb ~Xbm~amo~aM J«mhH$dJm©À¶m AnojmXoIrb AmVm ~Xby bmJë¶m AmhoV. J«mhH$mÀ¶m AmdmamV H$m¶©aV Agboë¶m Am‘À¶m doJdoJù¶m CËnmXm§À¶m H$m‘{JarMm AmT>mdm ¿¶m¶bm Ooìhm Amåhr OmVmo, Voìhm Am‘Mm J«mhH$ Am‘À¶m nyduÀ¶m CËnmXmnojm AmUIr H$mhr Zm{dݶnyU© d¡{eï²>¶o

Agboë¶m CËnmXm~Ôb Am‘À¶mH$S>o {dMmaUm H$ê$ bmJbm Agë¶mMo Amåhmbm H$mhr dfmªnmgyZ àH$fm©Zo OmUdV Amho. CXmhaUmW©, AmåhrM Xhm dfm©ªnydu ~Z[dbobo EImXo gr.E‘.E‘. ˶m§Zm AmVmÀ¶m KS>rbm VgoÀ¶mVgo ZH$mo AgVo. ˶m‘ܶo àJV V§ÌkmZmMm A§V^m©d Agbobr ZdrZ d¡{eï²>¶o hdr AgVmV. nwʶmOdirb '‘o. H$ë¶mUr Q>oŠZmo’$moO©' ¶m ’$mo{OªJMo ‘moR>çm à‘mUmda CËnmXZ H$aUmè¶m Am‘À¶m Zm‘m§{H$V J«mhH$mZo gd© nmVù¶m§darb JwUdÎmm dmT>{dÊ`mgmR>r Am‘À¶mH$S>o dV©‘mZ Am{U ^{dî¶H$mimbm gmOoer EH$ àUmbr nwT>rb {ZH$fm§da V¶ma H$ê$Z Xoʶm~Ôb {dMmaUm Ho$br. 1. g§nyU© JwUdÎmm H$m¶©nÕVr‘ܶo ñd¶§MbZ (¹$m{bQ>r àmogog Am°Q>mo‘oeZ) 2. Q´>ogo{~{bQ>r 3. H$mJX {da{hV H$maImZm (nonabog ’°$ŠQ>ar)


35

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

n{hbm Q>ßnm ’o$O 1

nyU©

Xþgam Q>ßnm {Vgam Q>ßnm Mm¡Wm Q>ßnm nmMdm Q>ßnm

’o$O 2 ’o$O 3

¹$mQ>m© 3 ~og {gpñQ>‘ H°$S> H$ÝìhQ>© bm°Q> BÝñnoŠeZ S>mQ>m H°$ßMa Am°naoQ>a bm¶gÝg B©.gr.E‘. Eg.nr.gr. nrn°n, Am°{S>Q> ‘°ZoO‘|Q> S>m°Š¶w‘|Q> ‘°ZoO‘|Q> {gpñQ>‘ E’$.E‘.B©.E. JoO H°${b~«oeZ E‘.Eg.E. àmoOoŠQ> ‘°ZoO‘|Q H$ñQ>‘a Šbo‘/ [aQ>Z© JwS>g²

Vº$m H«$. 1 : ¹$mQ>m© A§‘b~OmdUr Vº$m

˶m§À¶m CÚmoJm‘ܶo EH$ B©.Ama.nr. {gpñQ>‘ nydunmgyZM ApñVËdmV Amho. ˶m‘wio ZdrZ àUmbr n{hë¶m B©.Ama.nr. {gpñQ>‘er gwg§JV Am{U ˶mbm ghO OmoS>br OmUmar Agmdr AerXoIrb Anojm ˶m§Zr 춺$ Ho$br hmoVr. "ãbw qbH$' ¶m BQ>br‘Yrb ‘mJrb 27 dfm©ªnmgyZ "JwUdÎmm {d^mJmVrb ñd¶§MbZ' (Am°Q>mo‘oeZ Am°’$ ¹$m{bQ>r {S>nmQ>©‘|Q>) joÌmV ¶wamon‘ܶo H$m¶©aV Agboë¶m H§$nZrMo Odinmg 1000 J«mhH$ AmhoV. em°n âbmoAadarb {H$MH$Q> Am{U AmìhmZmË‘H$ H$m‘mda VmoS>Jm åhUyZ {d{dY ¶eñdr ‘moS>çwb ˶m§Zr ~Z[dbobr AmhoV. 'A°Š¶waoQ> JoqOJ' H§$nZrZo "ãbw qbH$'gmo~V g§¶wº$nUo H$m‘ H$ê$Z, darb AmìhmZmgmR>r "¹$mQ>m© 3' àUmbr {dH${gV Ho$br. em°n âbmoAadarb JwUdÎmm XOm©Mo {ZarjU H$ê$Z {ZU©¶ KoʶmgmR>r ({S>{gOZ ‘oqH$J) hr àUmbr dmnabr Omdr Aer ¶m‘mJMr ‘yi g§H$ënZm Amho. Am‘À¶m J«mhH$mÀ¶m gd© Anojm bjmV KoD$Z Amåhr Am‘À¶mH$S>o ˶mda ~amM {dMma {d{Z‘¶ Ho$bm. ˶m§À¶mgmR>r Ano{jV ¶moOZoMr ê$naofm "¹$mQ>m© 3' ¶m àUmbrda AmYm[aV H$aʶmMo R>a{dbo. ¶m ê$naofoMr AMyH$Vm nS>VmiyZ nmhVmZm Amåhr Am‘À¶mH$S>o ˶mda ~è¶mM MmMʶm Ho$ë¶m Am{U ˶mVrb g§^mì¶ C{Udm Xya Ho$ë¶m.

AemVèhoZo doJdoJù¶m MmMʶmVyZ VmdyZ gwbmIyZ {ZKmbobr àUmbrMr ê$naofm Amåhr Am‘À¶m J«mhH$mer MMm© H$ê$Z ˶mda ‘mݶVm {‘i{dbr. (Vº$m H«$. 1) Am‘Mr àUmbr ‘w»¶V: JwUdÎmoda (¹$m{bQ>r ‘moS>çwb) H|${ÐV H$ê$Z Vr AmYrÀ¶m B©.Ama.nr. {gpñQ>‘Mm EH$ ‘w»¶ KQ>H$ Agob, na§Vw ñdV§ÌnUo H$m¶©aV Agob, hm ¶m ê$naofoMm à‘wI Ame¶ R>odbm. ¶m àUmbrMo VrZ Q>ßno R>a{dbo. n{hbm Q>ßnm H$moU˶mhr J«mhH$mH$Sy>Z CËnmXH$mH$S>o ¶oUmè¶m H$m‘mMr gwédmV S´>m°BªJZo hmoVo Am{U ˶mMm eodQ> CËnmXH$mH$Sy>Z J«mhH$mbm Ano{jV Am{U gmV˶nyU© XO}Xma ‘mbmÀ¶m nwadR>çmZo hmoVmo. ¶m XmoÝhr Q>moH$m‘ܶo Ag§»¶ KQ>Zm doJdoJù¶m H«$‘mZo KS>V AgVmV. ˶mVrb R>iH$ KQ>Zm CXmhaUmXmIb nwT>o {Xë¶m AmhoV. • J«mhH$mH$Sy>Z Ambobr S´>m°BªJ ñdV:À¶m ¶§ÌUobm AZwgê$Z ê$nm§V[aV H$ê$Z KoUo. H$mhr {R>H$mUr g§JUH$sH$aU Pmbobo AgVo {VWo H°$S> S´>m°BªJMr JaO AgVo. • J«mhH$mH$Sy>Z Amboë¶m S´>m°BªJbm AZwgê$Z àmogog ßb°Z, dH©$ BÝñQ´>ŠeZ, ¹$m{bQ>r ßb°Z ¶mgmaIr AZoH$ S>m°Š¶w‘|Q> ~Z[dUo. dmhZCÚmoJmVrb H$mhr J«mhH$ TS IATF-16949 gmR>r Amdí¶H$

EImXr MwH$sMr Jmoï> KS>ʶmAmYrM Vr eŠ¶Vm Zmhrer H$aVmV. ¶mM g§H$ënZoda Amåhr Am‘À¶m '¹$mQ>m© 3' ¶m AmkmdbrMm Xþgam Q>ßnm R>a{dbm. H$mhr R>am{dH$ Jmoï>r Ho$ë¶m H$s, ˶m H$maUm‘wio hmoUmao [aOoŠeZ Q>iVo, ho Amåhr R>m‘nUo gm§JVmo. Agboë¶m 'nrn°n'gma»¶m (PPAP) S>m°Š¶w‘|Q>Mm AmJ«h YaVmV, Vr V¶ma H$aUo. • J«mhH$mH$Sy>Z ¶oUmè¶m S´>m°BªJ‘Yrb ~Xbm§Mr Zm|X R>odyZ ˶mà‘mUo CËnmX ~ZdyZ XoUo. ˶mà‘mUo da C„oI Ho$boë¶m S>m°Š¶w‘|Q>‘ܶo ¶mo½¶ Vo ’o$a’$ma H$aUo Am{U ˶m§Mo ì¶dñWmnZ H$aUo. • V¶ma Pmboë¶m CËnmXZmMr R>adyZ {Xboë¶m {ZH$fm§da MmMUr/VnmgUr H$ê$Z ˶mÀ¶m Zm|Xr H$aUo. • {eñV~Õ Am{U {Z¶{‘V H$mbmdYrZ§Va doJdoJù¶m Vnmgʶm AWdm narjU (Am°{S>Q>) H$aUo. ˶m§À¶m ¶mo½¶ Am{U Amdí¶H$ Zm|Xr R>odUo. • darb gd© H$mJXnÌm§Mr Am{U Zm|XtMr Amdí¶H$ ˶mdoir CnbãYVm gw{Z{üV H$aUo. ˶mMo gwg§JV Ago YmJoXmoao XmIdyZ (Q´>ogo{~{bQ>r) JwUdÎmm ¶§ÌUodarb {dœmg (¹$m{bQ>r A°í¶waÝg) àñWm{nV H$aUo. da C„oI Ho$bobr gd© H$m‘o EImÚm 춺$sH$Sy>Z qH$dm ˶m§À¶m g‘yhmH$Sy>Z daModa AMyH$nUo H$ê$Z KoUo ho H$ï>àX AgVo. Oar nwaoem g§¶‘mZo hr H$m‘o Ho$br Var ¶mV H$mhr A§er MwH$m hmoVmVM, {edm¶ ¶m H$mJXnÌm§Mo ì¶dñWmnZXoIrb {O{H$arMo ~ZVo. ¶m gd© Jmoï>tda g§nyU© {Z¶§ÌU AmUm¶bm g§JUH$ joÌmV Pmbobm {dH$mg


36

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

ZdrZ V§Ì

{MÌ H«$. 1 : BÝñnoŠeZ ßb°Z ~Z{dUo

hmM AmOÀ¶m ¶wJmbm gmOogm Agm am‘~mU Cnm¶ Amho. OodT>o àJV V§ÌkmZ AmË‘gmV H$ê$Z ˶mMm H$m‘mV dmna Ho$bm OmB©b, VodT>m Ìmg H$‘r hmoD$Z Ano{jV n[aUm‘ nhm¶bm {‘iVrb. Vº$m H«$. 1 ‘ܶo XmI[dboë¶m n{hë¶m Q>ß߶mVrb gd© nm¶è¶m darb gd© Jmoï>r gmܶ H$aVmZm {XgVmV. 'H$ë¶mUr Q>oŠZmo’$moO©'‘Yrb g§JUH$mda {‘iV Agbobo H$mhr ñH«$sZem°Q> dmMH$m§gmR>r {MÌ H«$. 1, 2 ‘ܶo {Xbo AmhoV. 'H$ë¶mUr Q>oŠZmo’$moO©'‘ܶo gw‘mao VrZ ‘{hݶm§nydu àUmbrMm n{hbm Q>ßnm am~[dʶmMo H$m‘ ¶eñdrnUo nyU© Ho$bo Amho. ¶m‘wio JwUdÎmoÀ¶m H$m‘m‘ܶo gwgyÌVm ¶oD$Z ñd¶§MbZ gmܶ Pmbo. gd© Zm|Xr g§JUH$mdaM {Z‘m©U Ho$boë¶m Agë¶mZo ˶m§À¶mH$S>o H$mJXmMm dmna IynM H$‘r Pmbm Amho. gd© KQ>Zm§Mr gwg§JVr Am{U Q´>ogo{~{bQ>r AMyH$ Am{U ghOgmܶ Pmbr Amho. AemarVrZo ˶m§Zr Am‘À¶mnwT>o gwédmVrbm R>odboë¶m {VÝhr Anojm§Mr nyV©Vm Amåhr H$ê$ eH$bmo AmhmoV. ¶mì¶{V[aº$ H$mJXnÌm§Mo ì¶dñWmnZ Am{U ˶m§À¶m AmYrÀ¶m B©.Ama.nr. {gpñQ>‘er Am‘Mr {gpñQ>‘ gwg§JV AgyZ

˶mbm ghO OmoS>br OmVo, ¶mMrXoIrb ImÌr H$ê$Z {Xbr Amho. 'H$ë¶mUr Q>oŠZmo’$moO©'Mo Oar g‘mYmZ Ho$bo Agbo Var Amåhr Ho$di EdT>çmdaM Wm§~bmo Zmhr. ¶m AmkmdbrMo nwT>Mo XmoZ Q>ßno {Z{üV Ho$bo AgyZ, ˶mMr ì¶már Am{U C{Ôï> nwT>o XoV AmhmoV. Á¶m CÚmoJm‘ܶo ñd¶§M{bV H$m¶©àUmbr dmnabr OmVo Ago ~aoM CÚmoJ ˶m§À¶m H$m‘H$mOmV ñd¶§ào[aVVm (àmoA°pŠQ>ìhZog) AmUʶmMm AmQ>moH$mQ> à¶ËZ H$aVmV. åhUOo EImXr MwH$sMr Jmoï> KS>ʶmAmYrM Vr eŠ¶Vm Zmhrer H$aVmV. ¶mM g§H$ënZoda Amåhr Am‘À¶m '¹$mQ>m© 3' ¶m AmkmdbrMm Xþgam Q>ßnm R>a{dbm. H$mhr R>am{dH$ Jmoï>r Ho$ë¶m H$s, ˶m H$maUm‘wio hmoUmao [aOoŠeZ Q>iVo, ho Amåhr R>m‘nUo gm§JVmo. ˶mn¡H$s H$mhr Jmoï>r§Mm C„oI Vº$m H«$. 1 ‘ܶo Ho$bm Amho. ¶mVrb • E’$.E‘.B©.E. (’o$ë¶wAa ‘moS> B’o$ŠQ> A°Zm{b{gg) • JoO H°${b~«oeZ • E‘.Eg.E. ñQ>S>r (‘oO[a¨J {gpñQ>‘ A°Zm{b{gg) ¶mgma»¶m Jmoï>r H$aʶmV ‘mZdr gh^mJ OodT>m OmñV, VodT>r ˶mVrb AMyH$Vm

~hþVoH$ gd© CÚmoJm§Vrb JwUdÎmoMm XOm© hm {VWo H$m‘ H$aUmè¶m ‘mUgm§À¶m AYrZ (øw‘Z Amo[aE§Q>oS>) AgVmo. hr AYrZVm OmD$Z ñd¶§MbZmÛmao {eñV~Õ H$m‘ ìhmdo ¶m hoVyZo Amåhr gw¶mo½¶ Aer àUmbr emoYV hmoVmo. da C„oI Ho$boë¶m Am‘À¶m VrZ Anojm§ì¶{V[aº$ Amåhmbm ¶mVyZ "‘mZdr H$m¡eë¶mda {dg§~yZ amhUo' hoXoIrb Q>mim¶Mo hmoVo. '¹$mQ>m© 3' hr àUmbr Am‘À`mH$S>o `eñdrarË`m am~[dë`mZ§Va A{Ve` AënmdYrVM [VMm n{hbm Q>ßnm éibm Amho.


37

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

Am{U J«møVm ¶m XmoÝhr§À¶m gmV˶mda àíZ CnpñWV hmoD$ eH$VmV. ¶mMo à‘wI H$maU åhUOo ‘mUgm‘mUgmVrb H$m‘ H$aʶmÀ¶m nÕVr‘Yrb ’$aH$ Am{U {‘iUmè¶m n[aUm‘m‘Yrb V’$mdV. '¹$mQ>m© 3' àUmbrÀ¶m Xþgè¶m Q>ß߶m‘ܶo Aem Jmoï>tZm nm¶~§X ~gob ¶mMr I~aXmar KoVbobr Amho. hm EH$ àH$maMm àmoA°pŠQ>ìh A°àmoMM Amho. Q´>ogo{~[bQ>r ¶m ‘yb^yV JaOoda AmYm[aV Amåhr '¹$mQ>m© 3' àUmbrMm {Vgam Q>ßnm R>a{dbm. H$mhr H§$nݶm ˶m§À¶m CËnmXZm‘Yrb H$mhr ‘hÎdmMo ^mJ H$m‘{Jar C§Mm{dʶmÀ¶m Ñï>rZo {dH${gV H$aVmV Am{U H§$nZrMr '~«±S> B‘oO' gwYmaʶmÀ¶m Ñï>rZo n{hbo ~Z[dbobo CËnmXZ nwÝhm H§$nZrV ‘mJdyZ {dH${gV Ho$bobo ^mJ {dZm‘yë¶ ~XbyZ XoVmV. Aemdoir Zo‘Ho$ VodT>oM ^mJ AmoiIUo Am{U ˶mdaM hr gdbV XoUo ho H$m‘ ‘Zwî¶~i dmnê$Z H$aUo Iyn {O{H$arMo hmoD$ eH$Vo. H$Xm{MV JaO Zgboë¶m CËnmXZmMo ^mJ ~Xbbo OmD$Z IM© dmT>Uo qH$dm gdbV XoʶmMo CËnmXZ dJibo OmʶmMr eŠ¶Vm AgVo.

QR

H$moS>

{MÌ H«$. 3 : H$m¶©dñVydarb QR H$moS>

H$mhrdoim ~aoM à{V~§YmË‘H$ Cnm¶ ¶moOyZgwÕm EImÚm ~°M‘ܶo [aOoŠeZ ¶oVo. Am{U Vo à˶j dmnamÀ¶mdoir bjmV ¶oVo. Aemdoir VodT>rM ~°M naV ‘mJdyZ ˶mda Cnm¶¶moOZm H$aʶmÀ¶m Ñï>rZo ñd¶§M{bV H$m¶©àUmbr Cn¶wº$ nS>Vo. ¶m H$m¶©nÕVr‘ܶo à˶oH$ H$m¶©dñVyda CËnmXZ hmoVmZmM EH$ QR H$moS>Mm {e¸$m ‘mabm OmVmo. ({MÌ H«$. 3) ¶m QR H$moS>‘ܶo ˶m H$m¶©dñVyMr AmoiI R>a{dʶmÀ¶m Ñï>rZo H$m¶©dñVyMm hrQ>H$moS>, ~°M Z§~a, S>m°BªJ Z§~a Am{U ˶mÀ¶m CËnmXZmMr VmarI, ‘{hZm, df© ¶m gd© Jmoï>r Zm|X{dboë¶m AgVmV. {edm¶ ˶m

{MÌ H«$. 2 : BÝñnoŠeZ [anmoQ>© ~Z{dUo

H$m¶©dñVyÀ¶m à˶j CËnmXZmÀ¶mdoirM ˶mMr Am°ZbmB©Z VnmgUr hmoV Agë¶m‘wio ˶mÀ¶m Zm|Xr {gpñQ>‘‘ܶo gmR>{dë¶m OmV AgVmV. ¶m‘wio ’$º$ QR H$moS> ñH°$Z Ho$bm H$s, ˶m H$m¶©dñVyMr AmoiI Am{U ˶mÀ¶m JwUdÎmoMr g§nyU© Hw§$S>br ñH«$sZda CnbãY hmoVo. ˶m‘wio H$moUVohr hmVmZo {b{hbobo a{OñQ>a emoYʶmMr {H$MH$Q> à{H«$¶m Z H$aVm {~ZMyH$ ‘m{hVr {‘iVo. AemarVrZo '¹$mQ>m© 3' àUmbrMm Xþgam Am{U {Vgam Q>ßnm ñd{Z¶§{ÌV hmoD$Z, H$mQ>oH$moanUo am~dyZ ì¶dgm¶mV {H$’$m¶VeranUm Am{U ~«±S> B‘oO dmT>{dUo Agm Xþhoar ’$m¶Xm XoD$ eH$Vmo. ho XmoÝhr


38

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

ZdrZ V§Ì H$m`©joÌ

JwUdÎmm VnmgUr

nyduMr pñWVr JwUdÎmoMo {ZH$f R>a{dVmZm VgoM JwUdÎmm VnmgVmZm ‘mZdr MwH$m qH$dm ÌwQ>r amhÊ`mMr XmQ> eŠ`Vm hmoVr.

Z§VaMr pñWVr JwUdÎmoMo {ZH$f ho àUmbrVyZ R>a{dbo OmVmZm ˶mV ~aoM B§Q>a-bm°Šg Agë`mZo ‘mZdr MwH$m qH$dm nidmQ>m§Zm Wmam ZgVmo. ˶m‘wio Ë`mV ÌwQ>r amhÊ`mMr eŠ`Vm ZgVo.

JwUdÎmm {~KS>ë`mMr Zm|X H$mhr H$mimZo Pmë`mZo [adH©$ qH$dm [aOoŠeZ Am{U Ë`mMr nwT>rb {dëhodmQ> hr VmnXm`H$ Am{U pŠbï> AgVo. H$moUË`mhr àH$maMr Q´ogo{~{bQ>r A{Ve` doiImD$ Am{U ÌmgXm`H$ AgVo. J«mhH$mH$S>rb S´>m°BªJ Amho Ver dmnamdr bmJVmV.

JwUdÎmm {~KSy> bmJë`mMr Zm|X H$m`©dñVy ~ZVmZmM Pmë`mZo XwéñVr OmJoda hmoVo. Ë`m‘wio [adH©$ AWdm [aOoŠeZ Q>miVm ¶oVo. H$moUË`mhr àH$maMr Q´ogo{~{bQ>r AëndoioV Am{U A{Ve` gwH$a AgVo. J«mhH$mH$S>rb S´>m°BªJ ñdV:À`m CÚmoJmbm nm{hOo Ver àUmbr‘m’©$V ê$nm§V{aV hmoVmV. S´>m°BªJZwgma ¹$m{bQ>r ßb°Z ì`º$sZo V`ma H$amdo bmJVmV. S´>m°BªJZwgma ¹$m{bQ>r ßb°Z àUmbrVyZ V`ma hmoVmV. H$mJX S>oQ>m Am{U aoH$m°S>©gmR>r daModa H$mJXmMr JaO nS>Vo. gd© S>oQ>m Am{U aoH$m°S>© g§JUH$m‘Ü`o R>am{dH$ ñdénmV gmR>dyZ ì`dñWmnZ Ë`m‘wio OmñV OmJm bmJVo. {edm` bmJUmar H$mJXnÌo R>odUo Am{U Amdí¶H$VoZwgma Ëd[aV CnbãY H$aUo A{Ve` (nona doiÀ`mdoir CnbãY H$aUo A{Ve` {O{H$arMo hmoVo. gwQ>gwQ>rV AgVo. doJir OmJm bmJV Zmhr. ‘°ZoO‘o|Q>) EH$m ImË`mVyZ Xwgè`m ImË`mH$S>o hmoUmam H$mJXnÌmMm ‘m{hVr Am°ZbmB©Z nwT>o OmV Agë`mZo dm`m OmUmam àdmg doiImD$ AgVmo. doi dmMVmo. H$m`©j‘VoMm A^md OmUdVmo. à^mdr H$m`©j‘Vm àË`jmV {XgVo. Vº$m H«$. 2 : àUmbr dmnê$Z Pmbobo ’$m¶Xo

Q>ßno Amåhr 'H$ë¶mUr Q>oŠZmo’$moO©'‘ܶo nwT>rb XmoZ ‘{hݶmV nyU© H$aUma AmhmoV. '¹$mQ>m© 3' Mr ‘mJUr XoVmZm Agboë¶m Anojm Am{U Vr àUmbr am~[dë¶mda Ambobo AZw^d Am{U AnojmnyVu ¶m~ÔbMo ‘V 춺$ H$aVmZm 'H$ë¶mUr Q>oŠZmo’$moO©'Mo ßb±Q> ì¶dñWmnH$ ~r. EZ. nmQ>rb gm§JVmV H$s, ~hþVoH$ gd© CÚmoJm§Vrb JwUdÎmoMm XOm© hm {VWo H$m‘ H$aUmè¶m ‘mUgm§À¶m AYrZ (øw‘Z Amo[aE§Q>oS>) AgVmo. hr AYrZVm OmD$Z ñd¶§MbZmÛmao {eñV~Õ H$m‘ ìhmdo

¶m hoVyZo Amåhr gw¶mo½¶ Aer àUmbr emoYV hmoVmo. da C„oI Ho$boë¶m Am‘À¶m VrZ Anojm§ì¶{V[aº$ Amåhmbm ¶mVyZ "‘mZdr H$m¡eë¶mda {dg§~yZ amhUo' hoXoIrb Q>mim¶Mo hmoVo. '¹$mQ>m© 3' hr àUmbr Am‘À`mH$S>o `eñdrarË`m am~[dë`mZ§Va A{Ve` AënmdYrVM [VMm n{hbm Q>ßnm éibm Amho. 'A°Š¶waoQ>'Zo àñVm{dV Ho$bobo '¹$mQ>m© 3'Mo nwT>rb XmoZ Q>ßno Amåhmbm ^{dî¶H$mimV à{V~§YmË‘H$ H$m‘ H$aʶmÀ¶m Ñï>rZo Am{U JwUdÎmoÀ¶m Zm|XtMr

g§b¾Vm Am{U gwg§JVr XmI{dʶmÀ¶m Ñï>rZo Iyn Cn¶wº$ hmoVrb ¶mMr ImÌr dmQ>Vo. ¶mMo à‘wI H$maU åhUOo, ¶m àUmbrÀ¶m A§‘b~OmdUrÀ¶m n{hë¶m nm¶arnmgyZ 'A°Š¶waoQ>'H$Sy>Z Amåhmbm {‘imbobr n[aUm‘H$maH$ gmW hoM hmo¶. Am‘À¶m H§$nZrV '¹$mQ>m© 3' àUmbrMm dmna H$ê$Z Mmby Agbobo H$m‘ {MÌ H«$. 3 ‘ܶo XmI{dbo Amho. hr àUmbr am~[dë`m‘wio 'H$ë`mUr Q>oŠZmo’$moO©' H§$nZr‘Ü`o nyduÀ¶m n[apñWVrÀ`m VwbZoV {‘imbobo H$mhr R>iH$ ’$m`Xo Vº$m H«$. 2 ‘Ü`o g§H${bV Ho$bo AmhoV. 'A°Š¶waoQ>'H$Sy>Z AmYw{ZH$ V§ÌkmZ Agbobr ‘moO‘mnZ CnH$aUo V¶ma H$aʶmda Zoh‘rM ^a {Xbm OmVmo. ˶m~amo~aM 'B§S>ñQ´>r 4.0'gmR>r Amdí¶H$ Agboë¶m g§JUH$s¶ àUmbr XoD$Z J«mhH$mbm '>Q>moQ>b gmoë¶weZ' XoʶmMm Am‘Mm ܶmg ¶m àUmbrÀ¶m dmnam‘wio à˶jmV AmUVm ¶oV Amho. 0 8600847084 inspectionpune@accurategauging.com

{MÌ H«$. 4 : dH©$ ñQ>oeZdarb H$m‘H$mO gwê$ AgVmZm


39

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

Product & Services We Offer  Video Measuring Machine (VMM)  Profile Projector  Contour & Roughness Measuring Machines  3D Laser Scanner  Cutting Tool Inspection Machine  Co-ordinate Measuring Machines (CMM)

 Measurement and Inspection Services  AMC, Calibration, Maintenance and Repair services for Profile Projector & VMM  Training on VMM, Profile Projector, Contour & CMM Machines.

51, Mahasainik Industrial Estate, Plot No T - 153/1, MIDC Bhosari, Pune - 411026

Phone: 020-27112477 / 7875444909 Email: info@atqmetro.com / jadhavs@atqmetro.com www.atqmetro.com


40

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

ZdrZ V§Ì

AOo` ’$mQ>H$

hoS>, ‘mH}$qQ>J, ~oH$hm°’$ Am°Q>mo‘oeZ àm. {b.

E

‘{eZMo g§JUH$s` {Z`§ÌU

H$m H§$nZr‘Yrb AZoH$ g§JUH$ EH$‘oH$m§Zm LAN `§ÌUoZo OmoS>bo AgyZ, Ë`mÛmao H§$nZrMo {d{dY {d^mJ EH$‘oH$m§er OmoS>bobo AmhoV. Ë`m CÚmoOH$mÀ`m Ñï>rZo Ë`mMr H§$nZr nyU©V… g§JUH$mYm[aV H$m‘ H$aV AgVo. Ago {MÌ AZoH$ H$§nݶm§‘ܶo nhm¶bm {‘iVo. ‘mÌ, hm J¡ag‘O Agy eH$Vmo. ¶m‘ܶo H§$nZrÀ`m ’$º$ ì`dhm[aH$ à{H«$`m `m H$mhr ì`mdgm{`H$ gm°âQ>doAaÛmao g§JUH$sH¥$V Ho$boë`m AgVmV. nU Á¶m ‘{eZÛmao Am{W©H$ Zâ`mMr Anojm Ho$br OmVo, Ë`m ßb±Q>‘Yrb {d{dY ‘{eZMo H$m‘ g§JUH$mÛmao {Z`§{ÌV hmoV Agob, VaM Vr H§$nZr nyU© g§JUH$sH¥$V H$m‘ H$aVo Ago åhUVm `oB©b. ~mOmanoR>oV Zm{dÝ`nyU© Am{U Cƒ XOm©À`m CËnmXZm§Zm àM§S> ‘mJUr Amho Am{U Vo H$‘rVH$‘r qH$‘VrV AgmdoV Aerhr Anojm Amho. gÜ`m gd© V§ÌkmZ gdmªZm Iwbo Agë`mZo ñnYm©hr dmT>V Amho. J«mhH$m§n`ªV Zm{dÝ`nyU© CËnmX nmohmoM{dUo `mV CËnmXH$mMr Iar H$gmoQ>r AgVo. J«mhH$mbm Ë`mÀ`m CËnmXm‘wio ’$m`Xm hmoUma Agob, Va J«mhH$ {Z{üVM Aem CËnmXZm§Zm àmYmÝ` XoVmo. Aemdoir WmoS>r OmñV qH$‘V ‘moOm`MrXoIrb ˶mMr V`mar AgVo. ‘{eZ CËnmXH$, J«mhH$ Am{U Am¡Úmo{JH$ g§JUH$ Q´>o{g{~{bQ>r {‘iÊ`mgmR>r Am{U Pmboë`m MwH$m§Mr nwZamd¥Îmr Q>miÊ`mgmR>r OmñVrVOmñV ‘m{hVrMr Zm|X gmR>[dbr Jobr nm{hOo, Aer ‘mJUr AmO ‘moR>çm à‘mUmda ‘{eZ J«mhH$mH$Sy>Z Ho$br OmVo. `m J«mhH$mÀ`m Anojm§Mr nyV©Vm H$aUmè`m gw{dYm ‘{eZ H$§Q´>moba‘Ü`o g‘m{dï> H$aV AgVmZm ‘{eZ nwT>rb 20-25 dfmªgmR>r {dZmAS>Wim H$m`©aV ahmdo Agm ^{dî`mVrb {dMma ‘{eZ

CËnmXH$m§Zr Ho$bm nm{hOo. J«mhH$mÀ`m ‘mJUrZwgma ‘{eZ V`ma H$am`Mo Agob, (H$ñQ>‘mB©O ‘°Ý`w’°$ŠM[a¨J) Va ‘m°S>çwba ‘°Ý`w’°$ŠM[a¨JMr JaO AgVo. ho ‘m°S>çwba ‘°Ý`w’°$ŠM[a¨J, ‘{eZ {S>PmB©Z H$aUmè`mda Adb§~yZ AgVo. ‘{eZ {S>PmB©Z H$aVmZm ‘{eZMm H$§Q´>moba g§JUH$mYm[aV Agmdm H$s àmoJ«°‘o~b bm°{OH$ H$§Q´>moba (nr.Eb.gr.) AmYm[aV Agmdm, `mMm gd©àW‘ {dMma Ho$bm OmVmo. H$§Q´>mobaMo H$m‘ Ë`mMm gr.nr.`w. (go|Q´>b àmogoqgJ `w{ZQ>), ‘o‘ar, VgoM ‘pëQ>nb {’$ëS>~g B§Q>a’o$gog Am{U gm°âQ>doAada Adb§~yZ AgVo. Cƒ H$m`©j‘VoÀ`m ‘{eZgmR>r g§JUH$mYm[aV {Z`§ÌU ì¶dñWm AgUo Amdí`H$ Amho. gÜ`m ‘{eZMm dmna H$aUmao A§XmOmË‘H$ (ào{S>pŠQ>ìh) Jmoï>tMr Anojm H$ê$ bmJbo AmhoV. ‘{eZ B§Q>aH$ZopŠQ>pìhQ>rMr ‘mJUr {Xdg|{Xdg dmT>VmZm {XgV Amho. IoT, do~ AmYm[aV V§ÌkmZ, Cƒ àVrÀ`m g§JUH$s` ^mfm Am{U BWaZoQ> AmYm[aV g§dmXmMo àmoQ>moH$m°b, qdS>moO AmYm[aV A°pßbHo$eZ `m KQ>H$m§Mm gd©Ì dmna hmoV Amho. Ë`m‘wio Am{Q©>{’${e`b B§Q>o{bOÝg, ‘m{hVr {dûcofU, `m Jmoï>tZm ‘hÎd àmá Pmbo Amho. g§JUH$ hm `m gdmª‘Yrb ‘w»` KQ>H$ Amho. g§nyU© ‘{eZ g§JUH$mÛmao {Z`§{ÌV H$aUo, `m ‘yi CÔoemZo "~oH$hm°’$' H§$nZrZo g§JUH$sH¥$V ‘{eZ qH$dm Am¡Úmo{JH$ g§JUH$ (B§S>pñQ´>¶b H$m°å߶wQ>a, I.C.) >AmYm[aV ‘{eZ {Z`§ÌU hr Zm{dÝ`nyU© g§H$ënZm ‘{eZ J«mhH$m§gmR>r AmUbr Amho. hr g§H$ënZm ‘{eZ CËnmXH$mZo A§‘bmV AmUë`mda ‘{eZÀ`m dmnaH$Ë`m©bm Ë`mMm A{YH$ ’$m`Xm hmoVmo. Am¡Úmo{JH$ g§JUH$mYm[aV ‘{eZ {Z`§ÌU ‘{eZMr CËnmXH$Vm H$er dmTy>

eH$Vo `mda g§emoYZ H$aV AgVmZm g§JUH$mYm[aV ‘{eZMo {Z`§ÌU hr g§H$ënZm nwT>o Ambr. ¶m‘ܶo ‘{eZÛmao H$aÊ`mV `oUmè`m H$m‘mMo àmoJ«°q‘J g§JUH$mÛmao Ho$bo OmVo, H$maU g§JUH$mbm àmoJ«°q‘JMr ^mfm g‘OVo. J«mhH$mbm nm{hOo Ë`m nÕVrZo g§JUH$mZo H$m‘ H$aÊ`mMr Amdí`H$Vm Agob, Va Ë`mgmR>rMm Agbobm àmoJ«°‘ {bhÿZ Ë`mMm ‘{eZ‘Ü`o g‘mdoe H$aVm `oVmo. `m‘wio ‘{eZMr H$m`©j‘Vm dmT>Vo. EImXo Zm{dÝ`nyU© ‘{eZ ~Zdm`Mr H$ënZm CËnmXH$mH$S>o Agob, Va Ë`mgmR>r g§JUH$mYm[aV H$§Q´>moba ho H$m‘ gwb^ H$ê$ eH$Vmo. CXmhaUmW©, ‘{eZbm {H$Vr Aj AgmdoV, Hw$R>ë`mhr gm°âQ>doAada Vo H$go Mmbob, `mgmR>r bmJUmar gdm©V ‘hÎdmMr Jmoï> åhUOo, Ë`mMr gr.nr.¶w. j‘Vm Am{U ‘o‘ar. gr.nr.¶w.Mr j‘Vm Am{U ‘o‘ar ^anya AgyZhr Ago g§JUH$ Ho$di S>m°Š`w‘|Q>oeZgmR>r dmnam`Mo hm n`m©` Amåhmbm nQ>V ZìhVm. nydu g‘{n©V (S>o{S>Ho$Q>oS>) H$§Q´>moba dmnabm OmV Ago Oa ‘{eZMr H$m`©j‘Vm dmT>dm`Mr Agob, Va Ë`mgmR>r ‘{eZda {Z`§ÌU R>odUmè`m H$§Q´>mobaMr H$m`©j‘Vm dmT>{dUo JaOoMo AgVoo, hr ~m~ Am‘À`m bjmV Ambr. Ë`mÑï>rZo BZnwQ> Am{U AmD$Q>nwQ> (I/O) OmñV ¿`mdo bmJVrb Agm {dMma Pmbm. BZnwQ>Mr g§»`m Oar dmT>br, Var Ë`mgmR>r dmnaë`m OmUmè`m g§JUH$mMr gr.nr.¶w. j‘Vm nwaoer ZìhVr Ago Am‘À`m bjmV Ambo. Aem n[apñWVrV ZdrZ hmS>©doAa V`ma H$aÊ`mnojm g§JUH$M dmnabm Omdm Agm Amåhr {dMma Ho$bm. Ë`m‘wio DOS AmYm[aV Am¡Úmo{JH$ g§JUH$mnmgyZ Amåhr gwédmV Ho$br. hm g§JUH$ Ho$di ‘{eZ {Z`§ÌU `m H$m‘mgmR>rM dmnam`Mo Ago


41

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

R>abo. Ë`mgmR>r DOS Am°naoqQ>J {gpñQ>‘da Mmby eHo$b Agm EH$ g‘{n©V àmoJ«°‘ V`ma Ho$bm. Ë`mZ§Va hiyhiy Amåhr `mV ~Xb H$aV qdS>moO Am°naoqQ>J {gpñQ>‘da MmbUmao ñQ>±S>S>© gm°âQ>doAa {dH${gV Ho$bo. hr VmËH$mi Am{U ˶mM doioV H$m‘ H$aUmar {Z¶§ÌU ì¶dñWm ([aAb Q>mB©‘ H$§Q´>mob {gpñQ>‘) Amho. Jw§VmJw§VrÀ`m ‘{eZgmR>r ho g§JUH$mYm[aV Agbobo AmYw{ZH$ V§ÌkmZ AgyZ, Ë`m‘Ü`o gr.nr.¶w., hmS>© {S>ñH$, Am°naoqQ>J {gpñQ>‘, ‘moR>r ‘o‘ar, ñQ>±S>S>© B§Q>a’o$g, BVa P.C.I. H$mS>© ho KQ>H$ AgVmV. `m‘wio ho EH$m AWm©Zo g§JUH$mYm[aV ñd`§MbZ Amho. àmoJ«°q‘JgmR>r Am¡Úmo{JH$ g§JUH$ EImÚm `§ÌUmgmR>r àmoJ«°q‘J H$aV AgVmZm Ë`mgmR>r gr.EZ.gr. H$§Q´>mobaMr Amdí¶H$Vm AgVo. na§Vw g§~§{YV gr.EZ. gr. H$§Q´>moba Ho$di Ë`m {d{eï> ‘{eZerM g§~§{YV AgVmo. Ë`m‘wio Ë`mÀ`mH$Sy>Z OmñV Anojm R>odVm `oV ZmhrV. Aem n[apñWVrV H$§Q´>mobaH$Sy>Z A{YH$ Anojm Agob, Va Ë`mMo aràmoJ«°q‘J qH$dm ardH©$

hr VmËH$mi Am{U ˶mM doioV H$m‘ H$aUmar {Z¶§ÌU ì¶dñWm ([aAb Q>mB©‘ H$§Q´>mob {gpñQ>‘) Amho. Jw§VmJw§VrÀ`m ‘{eZgmR>r ho g§JUH$mYm[aV Agbobo AmYw{ZH$ V§ÌkmZ AgyZ, Ë`m‘Ü`o gr.nr.¶w., hmS>© {S>ñH$, Am°naoqQ>J {gpñQ>‘, ‘moR>r ‘o‘ar, ñQ>±S>S>© B§Q>a’o$g, BVa nr.gr.Am¶. H$mS>© ho KQ>H$ AgVmV. `m‘wio ho EH$m AWm©Zo g§JUH$mYm[aV ñd`§MbZ Amho.

H$amdo bmJVo. Ë`mgmR>r ‘{eZ H$§Q´>mobaMo A§VJ©V Agbobo B§Q>a’o$O, H$§Q´>mobaMo I/O H$mD$§Q> ~Xbmdo bmJVmV. åhUOoM EH$àH$mao ZdrZ àmoJ«°‘ H$amdm bmJVmo. ‘{eZ nyU©V… g§JUH$sH¥$V H$aUo ho Hw$R>boVar ZdrZ CËnmXZ {dH$V KoÊ`mÀ`m à{H«$`ogmaIoM Amho. H$§Q´>mobaMo d¡{eï²>` Am{U j‘VoZwgma ‘{eZ CËnmXH$ qH$dm ‘{eZ {S>PmB©Za {dMma H$aV AgVmV. ‘{eZÀ`m Amdí`H$VoZwgma ‘{eZ CËnmXH$mMr Or ‘mJUr Amho VodT>mM H$§Q´>moba Ë`mbm {Xbm OmVmo. CXmhaUmW©, 3 Ajr` ‘{eZ V`ma H$am`Mo Agob, Va Ë`mgmR>r ~mOmamV CnbãY Agboë`m {d{dY àH$maÀ`m H$§Q´>moba‘YyZ Amdí`H$ AgUmam H$§Q´>moba emoYmdm bmJVmo. g‘Om J«mhH$mbm 3 Ajr` ‘{eZ‘Ü`o H$m`© H$aVmZm AS>MU `oV AgyZ, Ë`mgmR>r ˶mbm Mm¡Ï`m AjmMr Amdí`H$Vm ^mgV Amho. `m Mm¡Ï`m AjmMm ‘{eZ‘Ü`o g‘mdoe H$am`Mm Agob, Va gÜ`mMm H$§Q´>moba `m Mm¡Ï`m Ajmbm gw`mo½` Zgy eH$Vmo. Aemdoir ‘{eZ CËnmXH$ J«mhH$mbm 6 Ajr` H§$Q´>mobaMm n¶m©¶ gwM{dVmo. Omo I{M©H$ Agy eH$Vmo. Ë`m‘wio

J«mhH$ ñdV…da ~§YZo KmbyZ H$m‘ H$aVmo. n`m©` åhUyZ Eg.nr.E‘.gmaIr H$ñQ>‘mB©O ‘{eZ V`ma H$ê$Z KoVbr OmVmV. nU Amho VoM ‘{eZ Amnë`m Anojm nyU© H$aÊ`mgmR>r g§JUH$ H$m‘mbm `oVmo. hr g§H$ënZm H$m` Amho? nma§n[aH$ nr.Eb.gr. Vo g§JUH$ AmYm[aV ‘{eZ {Z`§ÌU hr IaoVa EH$ H«$m§VrM Amho. nma§n[aH$ nr.Eb.gr.‘Ü`o ‘`m©{XV hmS>©doAaÛmao Ho$bo OmUmao ‘{eZ {Z`§ÌU gm°âQ>doAaÛmao H$aUo, nr.Eb. gr.Mo H$m`©, ‘moeZ H$§Q´>mobMo H$m`© Am{U gr.EZ.gr.gmaIo pŠbï> H$m‘ ¶m§Mo EH$ÌrH$aU (B§{Q>J«oeZ) H$aUo, Aer gd© H$m‘o g§JUH$ dmnaë`m‘wio gwb^ hmoVmV. `mÛmao à{H«$`oVrb Jw§VmJw§V H$‘r H$ê$Z IM© H$‘r H$aUo `m Ñ{ï>H$moZmVyZ g§JUH$mYm[aV ñd`§M{bV ‘{eZ `m g§H$ënZoMm {dMma Ho$bm OmVmo. g§JUH$mYm[aV ñd`§MbZ g§H$ënZoV ‘w»`V… 4 KQ>H$m§Zm ‘hÎd Amho. ({MÌ H«$. 1) A.

Am¡Úmo{JH$ g§JUH$ (Am¶.nr.gr.)`m‘Ü`o Cƒ doJmMm gr.nr.¶w., OmñV

Am¡Úmo{JH$ g§JUH$ TwinCAT3 gm°âQ> nr.Eb.gr. + ‘moeZ gm°âQ>doAagh

S>çwAb A°pŠgg gìhm}} S´>mB©ìh BWaH°$Q>

BWaH°$Q>-{’$ëS>~g

H$nba+EŠñQ>Z©b {S>{OQ>b I/O A°Zmbm°J I/O ‘m°S>çwb+ BWaH°$Q> EŠgQ>|S>a

gìhm}} ‘moQ>a {MÌ H«$. 1 : g§JUH$mYm[aV ñd`§MbZ g§H$ënZm


42

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

ZdrZ V§Ì bdMrH$ Q>monmobm°Or BWaZoQ> TCP/IP Am¡Úmo{JH$ g§JUH$ ~g/ bmB©Z

Q´>r/ ñQ>ma

BWaH°$Q> {~«O Am¡Úmo{JH$ g§JUH$

Am°Q>mo‘oeZ gwQ>, BWaH°$Q> ‘mñQ>a B§S>pñQ´>¶b BWaZoQ> Ho$~b (100BASE-TX)

Am¡Úmo{JH$ g§JUH$

100m

’$m¶~a Am°pßQ>H$ (100BASE-FX) 50m (nrAmoE’$), 2,000m (‘pëQ>‘moS>), 20,000 m (qgJb‘moS>) 100BASE -FX

Am¡Úmo{JH$ g§JUH$

B©-~g Ho$-~g BK1250

EL6695

Ho$~b {aS§>S>Ýgr

Am¡Úmo{JH$ g§JUH$ \$sëS>~g B§{Q>J«oeZ

goâQ>r

{Q‰>Zgo’$ bm°{OH$

goâQ>r BZnwQ>/AmD$Q>nwQ>

goâQ>r S´>mB©ìhgh {Q‰>Zgo’$ Am°ßeZ H$mS>© {MÌ H«$. 2 : Am¡Úmo{JH$ g§JUH$ dmnê$Z H$§Q´>mobaMr$àm{V{Z{YH$ aMZm

‘o‘ar j‘Vm, ñQ>±S>S>© B§Q>a’o$g IT Am{U IIOT `m§Mm g‘mdoe Amho. B. {Q‰>ZH°$Q> Am°Q>mo‘oeZ gm°âQ>doAa Qy>b - [aAb Q>mB©‘ nr.Eb.gr., ‘moeZ gm°âQ>doAa, HMI, Ñî`mË‘H$Vm (pìhÁ`wAbm`PoeZ) Am{U H$moAa Am`gmoboeZ H$aVm `oUo eŠ` hmoVo. C. BWaH°$Q> ’$sëS>~g - BWaZoQ> AmYm[aV g§JUH$s` g§dmXmMr ^mfm Amho, Á¶m‘Ü`o nr.Eb.gr. AmdV©Z H$mi 1 {‘brgoH§$Xmnojm H$‘r AmUVm `oVmo. ^m¡Jmo{bH$ ‘`m©Xm ZmhrV. (åhUOo ‘{eZ‘Ü`o AZoH$ nQ>rZo I/O dmnaVm `oVmV Am{U Vo {H$Vrhr {dIwabobo Agbo Varhr ‘`m©Xm `oV Zmhr.) Ho$di EH$m {Z`§ÌU nÕVrZo Ë`mMo N>moQ>o g§J«h ([a‘moQ> I/O ZmoS) H$ê$Z, Vo OmoS>bo OmD$ eH$VmV. Ago Ag§»` ZmoS> V`ma H$ê$Z dmnaVm `oVmV. D. ’$sëS> CnH$aUo - Á`m‘Ü`o H$nba, {S>{OQ>b I/O, A°Zmbm°J I/O, BWaH°$Q> EŠgQ>|S>a, S>çwEb A°pŠgg gìhm} S´mB©ìh Am{U gìhm} ‘moQ>a ho ‘w»` KQ>H$ AgVmV. '~oH$hm°’$'Zo hr `§ÌUm J«mhH$ Am{U

‘{eZ CËnmXH$m§gmR>r Iwbr R>odbobr Amho. Amdí`H$VoZwgma Ë`mV H$mhr ~Xb H$am`Mo AgVrb Va J«mhH$ Amnë`m ‘{eZ CËnmXH$mÀ`m ‘XVrZo Ë`mV ~Xb H$ê$Z KoD$ eH$VmV. ho H$go hmoVo ? ñQ>±S>S>© àmoQ>moH$m°b H$maImÝ`m‘Ü`o AZoH$ CnH$aUo EH$‘oH$m§er OmoS>mdr bmJVmV. EH$ CnH$aU Xwgè`m CnH$aUmer bdH$a OmoS>bo OmV Zmhr. `m‘Ü`o Iyn doi dm`m OmVmo Am{U àH$ën bm§~Vmo. `mMr AZoH$ H$maUo Agy eH$VmV. Ë`mVrb ‘w»` Am{U ‘hÎdmMo H$maU åhUOo, àmoQ>moH$m°b ñQ>±S>S>© ZgVmV. `mda Cnm` åhUyZ BWaH$°Q> `m {’$ëS>~g àmoQ>moH$m°bMr {Z{‘©Vr Pmbr. `m‘wio AZoH$ g‘ñ`m§da Cnm` {‘imbm Am{U àmoQ>moH$m°b Iwbm Ho$ë`m‘wio gdmªZm Ë`mMm Cn`moJ H$aVm `oD$ bmJbm. H§$Q´>moba ‘{eZMr {dœmgmh©Vm hr H§$Q´>mobaÀ`m {dœmgmh©Voda Adb§~yZ AgVo. H§$Q´>mobaMr {dœmgmh©Vm hr gr.nr.¶w., Ë`mMr ‘o‘ar,

B§Q>aH$å`w{ZHo$eZ ~g `mda Adb§~yZ AgVo. H§$Q´>moba qH$dm g§JUH$ `m XmoKm§Zm Ë`m§À`m g§dmXmgmR>r {dH${gV Ho$bobr ñdV…Mr Aer doJir ^mfm nm{hOo. Ooìhm XmoZ H§$Q´>moba EH$mM àmoQ>moH$m°bda g§dmX gmYVmV, Voìhm Vo Mm§Jë`màH$mao H$m‘ H$ê$ eH$VmV. Ë`m‘wio Vo doJmZo à{VgmX XoVmV. BWaH°$Q> {’$ëS>~g àmoQ>moH$m°b BWo AË`§V Cn`wº$ R>aVmo. BWaH°$Q> Q>monmobm°Or ({MÌ H«$. 2) ‘{eZ {S>PmB©Z H$aVmZm Vo 4-5 àH$mao {S>PmB©Z Ho$bo OmVo. Ë`mZwgma BWaH°$Q> Q>monmobm°Or dmnabr OmVo. `m‘wio Ho$~qbJ {Zå`mnojm H$‘r hmoVo. {S>pñQ´ã`wQ>oS> I/O àË`oH$ ZmoS>Odi Joë`mZo ’$º$ EH$M BWaH°$Q> Ho$~b bmJVo. AmdV©Z H$miXoIrb 100 ‘m`H«$mogoH§$XÀ`m Imbr AmUVm `oD$ eH$Vmo. BWaH°$Q> BWaH°$Q>gmaIr ’$sëS>~g, AmonZ àmoQ>moH$m°b Am{U ñboìh I/O (Oo BWaH°$Q>Mo ñboìh AmhoV), `mÀ`mV Q>mB©‘ {gÝH«$moZm`PoeZ AgVo. BWaH°$Q>‘Ü`o


43

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

{S>pñQ´ã`wQ>oS> Šbm°H$ ZmdmMr àUmbr Agë`m‘wio ZoQ>dH©$‘Ü`o Q>mB©‘ {gÝH«$moZmB©O H$aVm `oVmo. `m‘wio ñWm{ZH$ hmS>©doAa I/O ‘moS>çwb ‘w»` gr.nr.¶w.Mo A{d^mÁ` ^mJ (qgH$ hmoVmV) ~ZVmV. `m‘Ü`o {H$Vr I/O OmoS>m`Mo, {H$Vr Aj OmoS>m`Mo `mMr ‘`m©Xm `oV Zmhr, Ë`m{edm` BWaH°$Q>À`m dmnam‘wio A§VamMrXoIrb ‘`m©Xm `oV Zmhr. BVa gmYZo (WS>© nmQ>u {S>ìhmB©g) Hw$R>ë`mhr àmoQ>moH$m°bda OmoS>m`Mo AgVrb Va Ë`mgmR>r bmJUmao ‘mñQ>a {dH${gV Ho$bo AmhoV. Ë`m‘wio BVa gmYZm§Zm OmoS>ʶmgmR>r nmofH$ dmVmdaU{Z{‘©Vr hmoVo. CXmhaUmW©, àmo{’$~g, BWaZoQ>/ Am`nr, ‘moS>~g RTU, {S>ìhmB©g ZoQ> BË`mXr. gÜ`m {Q‰>ZH°$Q> gm°âQ>doAaÛmao EH$m g§JUH$mdê$Z 36 ‘{eZ {Z`§{ÌV Ho$br OmD$ eH$VmV, Aer j‘Vm ‘pëQ>H$moAa g§JUH$mV Amho. hr `§ÌUm BWaZoQ>da OmoS>bobr Agë`m‘wio XmoZ ZmoS>‘Ü`o 100 ‘rQ>a A§Va Agbo Var Ë`m‘Ü`o H$mhr AS>MU `oV Zmhr. WmoS>Š`mV H$mhr {H$‘r. n[agamV H§$nZrMm {dñVma Agbm Var gJirH$S>Mr ‘m{hVr EH$m ‘Ü`dVu g§JUH$m‘YyZ KoVm `oVo, Vr dmnaVm `oVo Am{U {Z`§{ÌVhr H$aVm `oVo. ({MÌ H«$. 3) Ago A‹‹gyZgwÕm nr.Eb.gr.Mm AmdV©Z H$mi 1 {‘brgoH§$XmÀ¶m Imbr R>odVm `oVmo. '~oH$hm°’$'À`m `m V§ÌkmZm‘wio hmS>©doAa MF 47

Am¡Úmo{JH$ g§JUH$

nr.Eb.gr. Vo Am¡Úmo{JH$ g§JUH$ CËH«$m§Vr

Am¡Úmo{JH$ g§JUH$ àmoJ«°‘ Qy>b

EM.E‘. Am¶. g§dmX I/O

EZ. gr. gr. nr. ¶w. hmS>©doAa nr.Eb.gr.

H§$Q´>moba‘Yrb CËH«$m§Vr hmS>©doAa ‘oH°${ZŠg ñbm°Q>/gr.nr.¶w. g‘m§Va dm¶[a¨J g§dmX

gm°âQ>doAa BboŠQ´>m°{ZŠg aZQ>mB©‘ {’$ëS>~g WoQ> g§nH©$ {MÌ H«$. 3

nr.Eb.gr.Mo ê$nm§Va gm°âQ>doAa nr.Eb. gr. ‘Ü`o hmoVo, ‘oH°${ZŠgMo à‘mU H$‘r hmoD$ eH$Vo. nydu g§JUH$mbm g‘m§Va nmoQ>© Agm`Mo. Ë`m§Mm doJ OmñV Agë`mZo Vo qàQ>abm OmoS>bo Om`Mo. hm g§JUH$ [aAb Q>mB©‘ g§JUH$m‘Ü`o H$gm ~Xbbm OmVmo Agm àý Amnë`mg‘moa Ambm Agob. Ë`mgmR>r, hmS>©doAa Am{U gm°âQ>doAabm OmoS>Umao EH$ H$Z}b AgVo. `mÛmao qdS>moO Am°naoqQ>J {gpñQ>‘bm [aAb Q>mB©‘‘Ü`o ê$nm§V[aV H$aÊ`mgmR>r H$mhr gwYmaUm Ho$ë`m OmVmV. Ë`mgmR>r {Q‰>ZH$°Q> gm°âQ>doAa dmnabo OmVo. g§JUH$mda ho gm°âQ>doAa H$m¶©aV Ho$ë¶mZ§Va qdS>moO Am°naoqQ>J {gpñQ>‘ [aAb Q>mB©‘ ‘{eZ åhUyZ dmnaVm `oVo.

~oH$hm°’$ H§$Q´>mob {gpñQ>‘ Q>monmobm°Or

IO

W‘©bgh H$nba

IO

W‘©bgh H$nba

gìhm} S´>mB©ìh

ñQ>ona ‘moQ>a

JmoXaoO H§$nZrgmR>r ‘pëQ>’$moëS> H§$nZrZo Ho$boë¶m àUmbrMo g§H$ënZm {MÌ (g§X^© Ho$g ñQ>S>r)

Am¡Úmo{JH$ g§JUH$ àmoJ«°‘ Qy>b

EM.E‘.Am¶.

amD$Q>a [aAb Q>mB©‘-H$Z}b nr.Eb. nr.Eb. I/O gr. 1 gr. 2 ‘°qnJ

EZ.gr.

{’$ëS>~g B§Q>a’o$g

[aAb Q>mB©‘ ‘{eZ Pmbo H$s Vo nr.Eb.gr. åhUyZ dmnaVm `oVo, [a‘moQ> åhUyZ dmnaVm `oVo, H§$Q´>moba åhUyZ dmnaVm `oVo. nr.Eb.gr. H$s Am¡Úmo{JH$ g§JUH$? ‘{eZ {S>PmB©Z H$aVmZm Ë`m ‘{eZMm H§$Q´>moba nr.Eb.gr. AmYm[aV Agmdm H$s g§JUH$ AmYm[aV Agmdm, hm nwT>o `oUmam ‘wÔm Amho. gÜ`m nr.Eb.gr.Mo ~mOmanoR>oda Am{U à{H«$`oda à^wËd Amho. ‘mÌ Varhr 1990 nmgyZ g§JUH$mYm[aV ‘{eZ {Z`§ÌUmbm gwédmV H$aÊ`mV Ambr. OJmV Ag§»` {R>H$mUr Vr `eñdrnUo H$m`©aV Amho. ‘mÌ {VMm àMma Am{U àgma Z Pmë`m‘wio ‘{eZ {S>PmB©Z H$aVmZm Ë`mMm H§$Q´>moba nr.Eb.gr. AmYm[aV R>odm`Mm H$s

nma§n[aH$ nr.Eb. gr.‘Ü`o ‘`m©{XV hmS>©doAaÛmao Ho$bo OmUmao ‘{eZ {Z`§ÌU gm°âQ>doAaÛmao H$aUo, nr.Eb.gr.Mo H$m`©, ‘moeZ H$§Q´>mobMo H$m`© Am{U gr.EZ.gr.gmaIo pŠbï> H$m‘ ¶m§Mo EH$ÌrH$aU (B§{Q>J«oeZ) H$aUo, Aer gd© H$m‘o g§JUH$ dmnaë`m‘wio gwb^ hmoVmV.


44

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

ZdrZ V§Ì A. H«$. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

nr.Eb.gr. H$‘r doJ Agbobm g‘{n©V (S>o{S>Ho$Q>oS>) àmogoga. Eå~oS>oS> [aAb Q>mB©‘ Am°naoqQ>J {gpñQ>‘ (RTOS). EŠñQ>Z©b {S>ìhm`goggmR>r B§Q>a’o$gMo ‘`m©{XV n`m©`. 1 qH$dm 2 {g[a`b nmoQ>©. nr.Eb.gr.{edm` Xwgao H$moUVohr `w{Q>{bQ>r àmoJ«°‘ MmbV ZmhrV. HMI bmgwÕm doJim àmoJ«°‘ bmJVmo. ‘`m©{XV ‘o‘ar ñQ>moAaoO. (OmñVrV OmñV 24, 48, 100 KB). àmogoqgJ H°$n°{gQ>rda Am{U àmoJ«°‘da ‘`m©Xm. Am°Z~moS>© I/O Am{U ‘`m©{XV EŠñQ>Z©b I/O. EŠñQ>Z©b Am°naoQ>a n°ZobMr qH$dm HMI Mr Amdí`H$Vm. ñH°$Z AmYm[aV H$m¶©àUmbr‘wio A§‘b~OmdUrgmR>r OmñVrMm doi b°S>a bm°{OH$, BÝñQ´ŠeZ {bñQ>, ST qH$dm ~è`mMXm àmoàm`Q>ar ìh|S>aÀ`m ^mfoà‘mUo àmoJ«°q‘J hmoVo. ZoQ>d{Hª$JMr eŠ`Vm ZgVo. IT software ’§$ŠeZ B§{Q>J«oQ> hmoV ZmhrV. Ë`mgmR>r doJim g§JUH$ bmJVmo. IoT/ B§S>ñQ´r 4.0 gmR>r V`ma ZgVmV.

Am¡Úmo{JH$ g§JUH$ Cƒ doJmMm gr.nr.¶w. Am{U ‘ëQ>r H$moAa gr.nr.¶w. AmonZ [aAb Q>mB©‘ Am°naoqQ>J {gpñQ>‘ (OS). CXmhaUmW©, qdS>moO XP/ CE/7 BË`mXr A‘`m©X j‘Vm. ñQ>±S>S>© B§Q>a’o$gog‘wio ‘pëQ>nb {S>ìhmB©g. H$ZopŠQ>pìhQ>rgmR>r A‘`m©{XV n`m©`. ‘pëQ>nb àmoJ«°‘ MmbVmV. EH$mMdoir AZoH$ gm°âQ>doAa Mmby eH$VmV. A‘`m©{XV ‘o‘ar ñQ>moAaoO (500GB/1 TB À`m KamV). àmogoqgJ H°$n°{gQ>rda H$moUVrhr ‘`m©Xm ZgVo. I/O Am°Z~moS>© ZgVmV, ‘mÌ A‘`m©{XV (~mhoê$Z OmoS>bobo) EŠñQ>Z©b I/O. Am°naoQ>a B§Q>a’o$g {S>ñßbo A§V^y©V AgVmo. g§JUH$ gm°âQ>doAa ho Bìh|Q> {S´>ìhZ H$m‘ H$aVo. g§JUH$ Am{U {Q‰>ZH$°Q>‘Ü`o gd© IEC61131-3 ^mfm qH$dm C/C++/.NET `m IT àmoJ«°q‘J ^mfoÛmao àmoJ«°q‘J H$aVm `oVo. ZoQ>d{Hª$J ghO eŠ` AgyZ, Vo IP AmYm[aV AgVo. ñd`§MbZmgmR>r Am{U IT ’§$ŠeZ°{bQ>rgmR>r g§JUH$ CÎm‘ n`m©` Amho. VgoM S>mQ>m gmR>{dUo eŠ`. CnOVM IoT / B§S>ñQ´r 4.0 gmR>r V`ma AgVmV.

Vº$m H«$. 1

‹g§JUH$mYm[aV R>odm`Mm Agm g§^«‘ {Z‘m©U hmoVmo. hm g§^«‘ Xya hmoÊ`mgmR>r nr.Eb.gr. Am{U g§JUH$mYm[aV `§ÌUoMr VwbZm Vº$m H«$. 1 ‘ܶo {Xbr Amho. g§JUH$ dmnaÊ`mMo ’$m`Xo 1. H$m°åß`wqQ>J nm°daÀ`m VwbZoV Am¡Úmo{JH$ g§JUH$mMr qH$‘V H$‘r AgVo. 2. Am¡Úmo{JH$ g§JUH$ A{YH$ H$m`©j‘VoZo H$m‘ H$aVmV. g§JUH$mYm[aV `§ÌUoÀ`m j‘VoZwgma Ë`mMm dmna Ho$bm, Va 2/3/4 ‘{eZMo H$m‘ EH$mM g§JUH$mda hmoVo. Ë`m‘wio XmoZ ‘{eZ‘Ü`o Jw§VdUyH$ H$amdr bmJV Zmhr. 3. Am¡Úmo{JH$ g§JUH$ â`wMaàw’$ Agë`mZo ^{dî`mVrb V§ÌkmZmÀ`m Ñï>rZo Vo gj‘ AgVmV. Oar ZdrZ `§ÌUm Ambr, Var Vr Amho Ë`m g§JUH$mda MmbVo. g‘Om g§JUH$ `§ÌUogmR>r `mo½` Zgob, Va Vmo ~XbyZ Cƒ j‘VoMm g§JUH$ ~XbVm `oVmo. åhUOoM ^{dî`mV V§ÌkmZ ~Xbbo Var g§JUH$mYm[aV `§ÌUobm AS>MU

`oV Zmhr. g§JUH$ H§$Q´>moba‘wio B§Q>oboŠÀ¶wAb àm°nQ>u (IP) gwa{jV amhVo. 5. g§JUH$ XoI^mb H$aÊ`mgmR>r ghO Am{U gwb^ AgVmV. `m `§ÌUo‘Ü`o Q´>oqZJMr {VVH$ser JaO ZgVo, H$maU g§JUH$ gdmªZm n[aM`mMm AgVmo. 6. {Q‰>ZH°$Q> gm°âQ>doAa‘Ü`o àm{dÊ` {‘i{dë`mda ‘{eZ {Z`§ÌU g§JUH$ dmnê$Z H$aUo gwb^ hmoVo. 7. bdMrH$Vm (âbopŠP{~{bQ>r) `m `§ÌUoÛmao ‘{eZMr H$m`©j‘Vm dmT>{dÊ`mg ‘XV hmoVo. åhUOoM EH$m ‘{eZMo hmS>©doAa H$mTy>Z Vo Xwgè`m ‘{eZbm bmdVm `oVo. 8. ñQ>±S>S>© àmoQ>moH$m°b‘wio à{H«$`o‘Ü`o {dœmgmh©Vm {‘iVo. 9. ‘m{hVrMr XodmUKodmU A{Ve` ghOnUo H$aVm `oVo. em°n âbmoAa Vo Q>m°n âbmoAa H$ZopŠQ>pìhQ>r, ŠbmD$S> H$ZopŠQ>pìhQ>r, EH$ ‘{eZ Vo Xwgao ‘{eZ H§$Q´>moba Aer A‘`m©X H$ZopŠQ>pìhQ>r `m 4.

`§ÌUoVyZ {‘iVo, hm `mMm ’$m`Xm Amho. Cƒ XOm©À`m ‘{eZMr {Z{‘©Vr eŠ` hmoVo. em°n âbmoAadarb gd© ‘m{hVr EH$m OmJr ~gyZ VmËH$mi {‘iVo. CËnmXZ AmdV©Z H$mimda {Z`§ÌU AmUVm `oVo. 10. EH$mM ìhoÝS>ada Adb§~yZ ahmdo bmJV Zmhr. Ho$g ñQ>S>r 'JmoXaoO A±S> ~m°B©g' hr H§$nZr {’«$O, dmVmZwHy$bZ `§Ìo, YwbmB© `§Ìo Aem AZoH$ CËnmXZm‘Yrb AJ«oga H§$nZr Amho. Ë`m§À`mH$S>o doJdoJù`m AmH$mamMo Am{U àH$maMo nÌo ’$moëS> Ho$bo OmVmV. ({MÌ H«$. 4) `m H$m‘m‘Ü`o '~oH$hm°’$'Mo V§ÌkmZ dmnê$Z XOm© Am{U doi `mV H$er gwYmaUm Pmbr `m~Ôb 'JmoXaoO'bm `§Ì nwadR>m H$aUmao ‘pëQ>’$moëS> ‘{eZarMo H$m`©H$mar g§MmbH$ Aê$U {‘ór gm§JVmV, ‘Q>o[a`b 3 doJdoJù`m JR²>R>çm§‘YyZ JoqOJ à{H«$¶ogmR>r bmoS> Ho$bo OmVo. hr ‘ëQ>r


45

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

{MÌ H«$.

4 : JmoXaoO

{MÌ H«$.

ñQ>oO JoqOJ à{H«$`m aÔ H$ê$Z Ë`mEodOr, 2 ñQ>oO JoqOJ {nZ gìhm} ‘moQ>aÀ`m gmhmæ`mZo AMyH$ {R>H$mUr R>odë`m‘wio EH$mMdoir gd© ‘moO‘mn H$aUo eŠ` Pmbo. erQ> Q´>mÝñ’$a nmo{PeqZJMr AMyH$Vm 2 doJù`m gìhm} ‘moQ>a dmnê$Z gmYbr Jobr Amho. `m à{H«$`o‘Ü`o TwinCAT NC-PTP ‘moeZ H§$Q´>mobMm `eñdr dmna Ho$bm Amho. ñQ>ona ‘moQ>a gwa{jV ³b°pån¨J Am{U Q´>mÝñ’$a `§ÌUm Am°naoeZÀ`m gwédmVrnmgyZ eodQ>n`ªV JoqOJ g§X^© H$m`‘ amIVo. An A±S> S>mD$Z ’$mopëS§>JgmR>r erQ> EH$m {R>H$mUr KÅ> Yabo OmVo Am{U Amdí`H$ H$moZmV Vo di{dÊ`mgmR>r ’$mopëS§>J Qy>b dH«$mH$ma Mmb{dbo OmVo. `mdoir Vo Qy>b

H$§nZrV CËnm{XV hmoUmar CËnmXZo

5 : OCT gìhm}

‘moQ>a

EH$mM doir Cä`m Am{U AmS>ì`m AjmV hmbMmb H$arV AgVo. `m H$m‘mgmR>r Mma doJir ñQ>oeZ Am{U 8 gìhm} ‘moQ>aMr JaO AgVo. TwinCAT NC-I gm°âQ>doAa‘wio àË`oH$ ñQ>oeZda XmoZ Ajm§Mo {d{eï> àH$maMo B§Q>anmoboeZ H$aUo eŠ` Pmbo. ‘moO‘mnmVrb AMyH$VoMo Am‘Mo bú` 0.5 {‘‘r. hmoVo, na§Vw Amåhr 0.3 {‘‘r.XoIrb gmÜ` H$ê$ eH$bmo, Ago AéU `m§Zr gm§{JVbo. `mM àH$mao S´>m°da ~m°S>r ’$mopëS§>J bmB©Z‘Ü`o 9 gìhm} Aj, 1 ñQ>ona Aj, 6 A.C. ‘moQ>ag{hV 89 {S>{OQ>b BZnwQ> Am{U EHy$U 59 {S>{OQ>b AmD$Q>nwQ>Mm g‘mdoe hmoVmo. `oWo ‘Ü`dVu H§$Q´>moba `§ÌUm åhUyZ, ~oH$hm°’$ Q>M n°Zb PC CP6201-

0001-0040 Mm (S>çwAb H$moAa CPU Am{U Windows CE OS g{hV) Va

{’$ëS>~g åhUyZ BWaH$°Q>Mm dmna Ho$bm Jobm. '~oH$hm°’$ AM8000 gìhm} ‘moQ>aMo EH$ Ho$~b V§ÌkmZ (OCT) dmnaë`mZo ({MÌ H«$. 5) Am‘À`mH$S>rb Ho$~bMr EH§$Xa bm§~r Am{U n[aUm‘r {VÀ`mdaMm hmoUmam IM©hr gw‘mao 50 Q>³³¶m§Zr H$‘r Pmbm. `m V§ÌkmZm‘wio CËnmXZmMm AmdV©Z H$miXoIrb Amåhr H$‘r H$ê$ eH$bmo. 0 9359104060 info@beckhoff.co.in


46

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

N>moQ>çm Om{hamVr


47

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

Wide Range of Advanced Gauging Systems

Auto Gauging System for Measurement of Transmission Housing

Connecting Rod Checking Fixture

Automatic Gauging & Sorting System For Mass Volume Components Features :

Cylinder Block liner Bore Measuring System

Auto Gauging System for Brake Disc/ Brake Drum

+91-20-66039000 +91-20-66039204 accurate@vsnl.com sales@accuratesales.co.in +91-20-26814234

· Flexible measuring system for components with similar form · PC and PLC based system · Bowl Feeder System for loading the components · Contact Type Gauging System to check Outer Diameter and Total Length. · Precision Probing system with proven Interface · Automatic Segregation of components based on measurement status Ok, Reject & Rework (Parameter wise) · High Speed System 2 components per second · System Measuring Accuracy :- +/- 1 Microns · System Repeatability :- Within 2 Micron

Accurate Sales and Services Pvt Ltd Gauge House, 67, Hadapsar Industrial Estate, P.O. No. 1202, Hadapsar, Pune-411 013, India


48

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

ZdrZ V§Ì

lrnmX em¡Mo

ì`dgm` {dH$mg ì`dñWmnH$, ao{Zem°

¶§

Qy>b ~«oHo$O Am{U goqQ>J àmo~

ÌU H$aV AgVmZm H$mhr {d{eï> g‘ñ¶m§Zm gm‘mooao Omdo bmJVo. hr g‘ñ¶m ¶oD$Z Joë¶mZ§Va Oa Vr bjmV Ambr, Va ˶mVyZ V¶ma hmoUmè¶m [adH©$ Am{U [aOo³eZ‘wio hmoUmao ZwH$gmZ ‘moR>o AgVo. ¶mgmR>r ¶§ÌU Mmby AgVmZmM Vr g‘ñ¶m AmoiIUo Am{U ˶mda VmËH$mi Cnm¶¶moOZm H$aUo, ¶mgmR>r ¶mo½¶ Vo CnH$aU ‘{eZda bmdmdo bmJVo. Q>yb ~«oHo$O hr AemM àH$maMr gd© àH$maÀ¶m ¶§ÌUm‘ܶo ^oS>gmdUmar g‘ñ¶m Amho. 'ao{Zem°'Zo V¶ma Ho$bobo TRS2 ho CnH$aU ¶m g‘ñ¶odarb CÎm‘ BbmO Amho. TRS2 ({MÌ H«$. 1) ho ‘{eqZJ g|Q>a‘ܶo {dZm g§nH©$ VwQ>bobo Qy>b emoYUmao Cn`wº$ CnH$aU Amho. ho CnH$aU Qy>b ¶mo½¶ Amho H$s Zmhr Vo Qy>bdê$Z namd{V©V Pmboë¶m àH$memÀ¶m AmH¥$Vr~§YmÀ¶m {dûcofUmdê$Z R>a{dVo Am{U ho H$aVmZm erVH$ VgoM ~a ¶m‘wio V¶ma Pmboë¶m AmH¥$Vr~§YmH$S>o Xþb©j H$aVo. ˶m‘wio Qy>b VwQ>ë¶mMo MwH$sMo {ZX}eZ {Xbo OmV Zmhr. à{H«$¶oVrb {Z¶§ÌU Qy>ber à˶j g§nH©$ Z H$aVm Qy>b‘Yrb ÌwQ>r emoYʶmgmR>r ho CnH$aU dmnabo OmVo. ho CnH$aU Am{U ˶mÀ¶m àUmbr‘wio A{Ve¶ ObX, {dœmgmh© Am{U {H$’$m¶Vera Q>yb AmoiIʶmMr à{H«$¶m hmoVo. hr àUmbr nma§n[aH$ àUmbrà‘mUo boPa àH$mePmoV AS>ʶmda Adb§~yZ ZgVo. • à{H«$¶oMr {dœmgmh©Vm Am{U ImÌreranUm dmT>Vmo. • AmdV©Z H$mi (gm¶H$b Q>mB©‘) H$‘r hmoVmo. • AZwËnmXH$ doi Am{U dm¶m OmUmao ‘Q>o[a¶b H$‘r H$ê$Z CËnmXH$Vm Am{U Z’$m dmT>Vmo. hr g§nH©$a{hV

boPa àUmbr dmnê$Z Qy>b VnmgʶmMm Amdí¶H$ nU AZwËnmXH$ doi bJoMM H$‘r hmoD$ eH$Vmo. TRS2 Mo H$m¶©

H$go MmbVo? ¶§ÌU Mmby AgVmZm {’$aUmè¶m Qy>bMr pñWVr TRS2 À¶m gmhmæ¶mZo ‘{eZ ñd¶§M{bVnUo Am{U H$m¶©j‘nUo AmoiIy eH$Vo. Ooìhm Qy>b VwQ>bo Amho ho bjmV ¶oVo, Voìhm ‘{eZ Wm§~Vo. ˶m‘wio Z§VaÀ¶m H$m¶©dñVyMo g§^mì¶ ZwH$gmZ Q>mibo OmVo. gd© AmH$mamÀ¶m Cä¶m Am{U AmS>ì¶m ‘{eZ Qy>b, gd© J±Q´>r ‘{eqZJ g|Q>a Am{U ~hþn¶moJr ‘{eZ‘ܶo H$m‘ H$aVmZm Qy>bMo VwQ>Uo VmËH$mi emoYʶmgmR>r hr àUmbr H$m‘ H$aVo. ho CnH$aU ‘{eZÀ¶m H$m‘mÀ¶m joÌm~mhoa ~g{dVm ¶oVo. ˶m‘wio Q>o~bmdarb ‘m¡ë¶dmZ OmJm dmMVo. ({MÌ H«$. 2 ) ho CnH$aU ~g{dʶmgmR>r ‘{eZ‘ܶo Hw$R>bohr ~Xb H$amdo bmJV ZmhrV qH$dm ‘{eZ‘ܶo Hw$R>bohr Img d¡{eîQ>ç AgʶmMr JaO ZgVo. CnH$aUmgmR>r ¶mo½¶

{MÌ H«$. 1 : TRS2 CnH$aU

Aer EImXr ~«°Ho$Q> OdiÀ¶m AmYmamda ~gdyZ ˶mda CnH$aU ~g{dVm ¶oVo. ¶mÀ¶m XoI^mbrgmR>rhr Img à¶ËZ H$amdo bmJV ZmhrV. gw‘mao 3 ‘{hݶmVyZ EH$Xm goÝgag‘moarb q^J gm’$ H$aUo Amdí¶H$ AgVo. ‘{eZ‘ܶo gw¶mo½¶ VèhoZo ~g{dbobr ¶§ÌUmMo Q>yb ¶§ÌU Am{U Qy>b ~XbmÀ¶m Xaå¶mZ boPa PmoVm‘YyZ {’$aVo. Ooìhm Qy>b VwQ>bobo AmT>iVo, Voìhm ¶§ÌU à{H«$¶m Wm§~{dbr OmVo qH$dm ñd¶§M{bV Qy>b ~Xb ¶§ÌUoÛmao (ATC) Xþgao Qy>b ˶mMr OmJm KoVo. H$m¶©dñVy dm¶m OmʶmMr g§^mì¶Vm bJoM bjmV ¶oVo Am{U à{H«$¶m {Z¶§ÌUmVrb gwYmaUm A§‘bmV AmUbr OmVo. ({MÌ H«$. 3) ¶m àUmbrMm pìh{S>Amo nmhʶmgmR>r eoOmarb QR H$moS> Amnë¶m ‘mo~mB©bda ñH°$Z H$am. TRS2 EH$mM ¶w{ZQ>‘ܶo g‘m{dï> Agbobm boPa nmaofH$ (Q´>mÝg‘rQ>a) Am{U [agrìha dmnaVo Am{U boPa PmoVmÀ¶m Qy>bdê$Z hmoUmè¶m namdV©Zmdê$Z Qy>bMo AmpñVËd AmoiIVo. H$m‘ Mmby AgVmZm EH$ boPa PmoV ¶w{ZQ>H$Sy>Z CËg{O©V Ho$bm OmVmo Am{U {’$aUmè¶m Qy>bÀ¶m Q>moH$mnmgyZ gw‘mao 3 {‘‘rdê$Z Vmo [agrìhaH$S>o namd{V©V Ho$bm OmVmo. ({MÌ H«$. 3) Qy>bÀ¶m {’$aʶm‘wio àH$memÀ¶m namd{V©V nmVirVgwÕm ~Xb hmoVmV, ˶m‘wio EH$ nwZamdVu AmH¥$Vr~§Y (n°Q>Z©) V¶ma hmoVmo. ¶m AmH¥$Vr~§YmMo "Qy>bdmB©P" ¶m {d{eï> Qy>b emoYH$ V§ÌkmZmÀ¶m gmhmæ¶mZo {dûcofU Ho$bo OmVo. Omon¶©ªV Q>ybH$S>yZ ¶mo½¶ AmH¥$Vr~§Y {‘iV Amho, Vmon¶©ªV Qy>b Mm§Jbo Agë¶mMo Xe©[dbo OmVo Am{U ¶§ÌUmMo H$m‘ nwT>o gwê$ amhʶmg


49

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

Am°naoeZb B{¹$n‘o|Q> E{’${e¶Ýgr (Amo.B©.B©.) Am°naoeZb B{¹$n‘o|Q> E{’${e¶Ýgr hr Hw$R>bohr ‘{eZ Ë`mÀ`m {S>PmB©Z Ho$boë`m n[a‘mUm§À`m g§X^m©V H$go MmbVo, ho VnmgUmar nÕV Amho. gm‘mÝ`V… ho ‘moO‘mn ‘{eZMr H$m`© H$aÊ`mMr j‘Vm, Ë`mVyZ {‘imbobo XO}Xma CËnmXZ Am{U Ë`mMr Amdí`H$Vm Agob Voìhm Agbobr CnbãYVm `m VrZ KQ>H$m§da Ho$bo OmVo. g‘Om ‘{eZ, {S>PmB©Z Ho$boë`m doJmÀ`m 80% doJmZo H$m‘ H$arV Agob, Va Ë`mMr CnbãYVm 85% Agob Am{U Ë`mVyZ {‘iUmao CËnmXZ 95% Q>¸o$ Agob, Va `mMm Amo.B©.B©. (0.8 X 0.85 X 0.95 = 0.646) 64.6% BVH$m `oB©b. {MÌ H«$. 2 : ‘{eqZJ joÌm~mhoa ~g{dbobo ¶w{ZQ>

nadmZJr {Xbr OmVo. Ooìhm VwQ>bobo Q>yb g‘moa ¶oVo Voìhm {‘iUmam AmH¥$Vr~§Y hm doJim Agë¶m‘wio qH$dm VwQ>bobo Q>yb boPa ~r‘À¶m nmVirdaM ahmV Agë¶mg Hw$R>bmM AmH¥$Vr~§Y Z Amë¶m‘wio "VwQ>boë¶m Qy>bMr' YmoŠ¶mMr gyMZm {Xbr OmVo Am{U n¶m©¶r Qy>bMr ‘mJUr H$ê$Z Vo ~mob{dbo OmVo. Qy>bMo VwQ>Uo emoYʶmMm ’$m¶Xm Oo ‘{eZ OmñVrMm YmVy A{YH$ [dœgZr¶ nÕVrZo Am{U A{YH$ AMyH$VoZo H$mnʶmgmR>r Bï>V‘ (Am°pßQ>‘mB©P) Ho$bobo AgVo, ˶m ‘{eZMr CËnmXH$Vm dmT>ë¶mZo H§$nZrMm Z’$m Am{U ñnYm©Ë‘H$ ’$m¶Xm ObXJVrZo dmTy> eH$Vmo. ¶m ñd¶§M{bV Qy>b emoYZ àUmbr‘wio, g§nH©$ nÕVtÀ¶m VwbZoV emoYmÀ¶m doioV 69% ~MV hmoVo. åhUOoM IMm©V ObX JVrZo Am{U bjUr¶ ~MV hmoVo. dm¶m OmUmè¶m H$m¶©dñVy Am{U [adH©$‘wio CËnmXH$Vm Am{U Z’$m H$‘r hmoVmo. hr àUmbr n{hë¶mM à¶ËZmV ¶mo½¶ ¶§Ì^mJ {‘iʶmMr h‘r XoVo. ¶mMmM AW© An춶 H$‘r hmoD$Z Z’$m dmT>Vmo. Ho$g ñQ>S>r {hamo g‘yhmMm ^mJ Agbobr '‘w§Omb H$mpñQ>¨½O' hr dmhZ CÚmoJ H$§nZr '{hamo ‘°OopñQ>H$'gmR>r H$m‘ H$aVo. 20 ‘{eZ dmnê$Z Mm§Jë¶m XOm©Mo A°ë¶w{‘{ZA‘ S>m¶ H$mñQ> ^mJ ~Z{dUmè¶m ¶m H§$nZrÀ¶m XmoZ ßb±Q>‘ܶo {‘iyZ gܶm 1200 H$‘©Mmar H$m‘ H$aVmV. Xa ‘{hݶmbm 600 Q>Z H$mpñQ>§J nwadUmar Am{U 1.5 AãO én¶m§Mr CbmT>mb Agbobr '‘w§Omb H$mpñQ>§½O' hr A°ë¶w{‘{ZA‘ Am{U OñV S>m¶ H$mpñQ>§J

boPa ~r‘ Qy>b goÝga

{MÌ H«$. 3 : boPa ~r‘ g‘moê$Z OmUmao Qy>b Am{U goÝga

CÚmoJmV EH$ {dœmgmh© Zmd Agbobr H$§nZr Amho. ^maVmVrb gd© ‘moR>çm dmhZ CÚmoJm§Zm hr H§$nZr ¶§Ì^mJmMm nwadR>m H$aVo, VgoM ˶m§Mr {Z¶m©VgwÕm H$aVo. ¶m H$§nZrZo ao{Zem° TRS2 Qy>b ~«oHo$O emoY ({S>Q>oŠeZ) Am{U Qy>b goqQ>J àmo~ dmnê$Z 50% Am°naoeZb B{¹$n‘o|Q> E{’${e¶Ýgr (Amo.B©.B©.) dmT>{dbr Amho. g‘ñ¶m ¶m H$§nZr‘ܶo Qy>b dma§dma VwQ>Uo hr g‘ñ¶m gmV˶mZo ¶oV hmoVr. ¶m‘wio CËnmXZmV I§S> nSy>Z {db§~ hmoV hmoVm, VgoM H$m¶©dñVy ‘moR>çm à‘mUmda dm¶m OmV hmo˶m. ¶m‘ܶo ‘Q>o[a¶b Am{U doi XmoÝhr dm¶m Joë¶m‘wio ‘moR>o Am{W©H$ ZwH$gmZ hmoV hmoVo. ˶m‘wio H§$nZrÀ¶m Zmdbm¡{H$H$mbmgwÕm Y¸$m nmohmoMʶmMr eŠ¶Vm {Z‘m©U Pmbr hmoVr. 'JwµUdÎmm XOm© Am{U qH$‘V H$m¶‘ R>odUo Am{U ‘mb R>aboë¶m doioÀ¶m AmV

nmohmoM[dUo ¶mVM Am‘À¶m H§$nZrMo doJionU Amho,' Ago '‘w§Omb H$mpñQ>§½O'Mo Cnmܶj nr.Eb. Aamoam åhUVmV. ˶m§À¶m ‘Vo, hmM ˶m§À¶m H$§nZrMm '¶w{ZH$ goqbJ nm°B©ªQ>' Amho. hr H$§nZr XaamoO 150 àH$maMo Odinmg 2,00,000 H$mpñQ>§½O dmhZ CÚmoJmbm nwa{dVo. ¶§Ì^mJ ‘moR>çm à‘mUmda ZmH$mabo Omʶm‘wio H§$nZrbm ‘moR>çm à‘mUmV Am{W©H$ VmoQ>m ghZ H$amdm bmJV hmoVm. ˶m‘wio H§$nZrZo ñd¶§M{bV Cnm¶ dmT>{dʶmda ^a {Xbm Am{U ao{Zem°H$Sy>Z TRS2 IaoXr Ho$bo. 16 ‘{eZda hr àUmbr ~g{dë¶mda, IM© Am{U doioV ‘moR>çm à‘mUmV ~MV hmoV Agë¶mMo {ZXe©Zmg Ambo. ao{Zem°Mr CËnmXZo ImÌrera Am{U Cƒ XOm©Mr Agë¶mMo ‘V nr.Eb. Aamoam ¶m§Zr 춺$ Ho$bo. ‘w§Omb H$mpñQ>§½OÀ¶m ‘Vo, TRS2 ~g{dboë¶m ‘{eZMm Amo.B©.B©. 50 Q>³³¶m§dê$Z 76 Q>³³¶m§n¶ªV dmT>bm AgyZ Vmo 85 Q>³³¶m§n¶ªV dmT>{dʶmMo ˶m§Mo C{Ôï> Amho. ¶m nydu, à˶oH$ ‘{eZda XaamoO 250 ¶§Ì^mJ ~Z{dbo OmV hmoVo. hr àUmbr ~g{dë¶mZ§Va AmVm amoO 270 ^mJmn¶ªV CËnmXZ dmT>bo Amho. (020) 66746400/01 Shripad.Shouche@renishaw.com

`m§{ÌH$s A{^`§Vo Agbobo lrnmX em¡Mo 'ao{Zem°' H§$nZr_Ü`o ì`dgm` {dH$mg ì`dñWmnH$ AmhoV. `mnydu Ë`m§Zr 'ao{Zem°'_Ü`oo {d{dY nXm§Mr O~m~Xmar gm§^mibr Amho. Ë`m§Zm `m§{ÌH$s joÌmVrb H$m_mMm àXrK© AZw^d Amho.


50

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

boI‘mbm

{O½O Am{U {’$Šüg©

{_qbJ {\$Šüg©

A{OV Xoenm§So>

A{VWr àmÜ`mnH$, Am°Q>mo_mo{Q>ìh [agM© Agmo{gEeZ Am°\$ B§{S>`m (ARAI)

Am

nU 'YmVwH$m‘' Owb¡ 2018 A§H$m‘ܶo {_qbJÀ`m `§ÌUmgmR>r bmJUmè`m H$mhr _hÎdmÀ`m KQ>H$m§Mr _m{hVr KoVbr. {_qbJMo {d{dY àH$ma nm{hbo. {_qbJ à{H«$¶m A{Ve` ObX `§ÌU H$aUmar à{H«$`m Amho, H$maU EH$mM doiog H$Q>aMr EH$mnojm OmñV {Q>n `§ÌU H$aVmV. åhUyZM {_qbJ {\$Šüa Q>{ZªJ VgoM BVa {\$Šüanojm OmñV _O~yV Agmdo bmJVo. H$m`©dñVyÀ`m n¥ð>^mJmda Ho$bo OmUmao `§ÌU hm°[aPm±Q>b {_qbJ _{eZ VgoM ìh{Q>©H$b {_qbJ _{eZda H$go H$aVm `oVo, Vo AmnU nm{hbo. ¶m boImV AmnU {_qbJ {\$Šüag§~§Yr A{YH$ _m{hVr KoUma AmhmoV. àW‘ AmnU hm°[aPm±Q>b {_qbJ _{eZdarb {\$ŠüaMm Aä`mg H$ê$. {\$Šüa‘Yrb doJdoù`m ^mJm§Mo H$m_ Am{U Ë`m§Mo _hÎd g_OyZ KoD$. {MÌ H«$. 1 _Ü`o H$m`©dñVy, EH$ ~«°Ho$Q> XmI[dbo AgyZ,

'T'

~moëQ> ({’$ŠüaMm ^mJ Zmhr) A

{’$Šüa ~og

Q>oZZ

Q>oZZ

A

goŠeZ A-A

‘{eZ Q>o~b‘Yrb 'T' ImM {MÌ H«$. 2

Ë`mbm EH$ ImM (ñbm°Q>) H$amd`mMr Amho. ˶mgmR>r H$mhr _hÎdmÀ¶m _wX²Úm§Mm {dMma H$aUo Amdí`H$ Amho. 1. ¶m ImMoMo `§ÌU Ho$ë`mZ§Va XmoÝhr H$mZmMr OmS>r g_mZ {_imbr nm{hOo. 2. ¶mgmR>r H$m`©dñVyMr à{H«$`m R>a{dUo A{Ve` _hÎdmMo Amho. 3. åhUyZM H$m¶©dñVyÀ¶m ImbÀ¶m n¥ð>^mJmMo àW_ `§ÌU Ho$bo. 4. `§ÌU Ho$boë`m n¥ð>^mJmda H$m`©dñVy R>odyZ CbQ>çm ~mOyZo 4 ^moHo$ Ho$br.

ñQ´>°n Šb°ån

goqQ>J nrg

amD§$S {nZ S>m`_§S> {nZ H$m`©dñVy-~«°Ho$Q> aoñQ> n°S

5.

Ë`mgmR>r 4 ^moH$m§n¡H$s 2 ^moH$m§_Ü`o bmoHo$eZ KoVbo. 6. ¶m XmoZ ^moH$m§_Yrb A§Va VgoM ^moH$mMm AmH$ma H7/ H8 _Ü`o {Z`§{ÌV Ho$bm. 7. ¶mgmR>r ~«°Ho$Q>darb H$Um©À`m XmoZ Q>moH$m§er Agboë`m ^moH$m§MrM {ZdS> H$am`Mr AgVo. 8. bmoHo$Q>a‘Yrb EH$ {nZ amD§$S> {nZ AgVo, {OMm AmH$ma g6 qH$dm h8 _Ü`o {Z`§{ÌV Ho$bm OmVmo. 9. Xþgar {nZ S>m`_§S>À`m AmH$mamMr Ho$bobr AgVo. {VMm AmH$magwÕm amD§$S> {nZà_mUo g6 qH$dm h8 _Ü`o {Z`§{ÌV Ho$bobm AgVmo. 10. 4 ^moH$m§À`m {_qbJ {\$Šüa_Ü`o ¶m H$mZmÀ`m ~mhoaÀ`m n¥ð>^mJmMm g§X^© ¿`mdm bmJVmo. Oa hm g§X^© KoVbm Zmhr, Va XmoZ H$mZm§Mr g_mZ OmS>r {_iUma Zmhr. AmVm AmnU ¶m {\$Šüa_Yrb _hÎdmÀ¶m ^mJm§Mo H$m`© g_OyZ KoD$. 1

ñQ´>°n Šb°ån

{MÌ H«$. 1

Q>oZZ {MÌ H«$. 2 ‘Yrb XmoZ Q>oZZ _{eZÀ`m 'T' ImMo_Ü`o ~gVmV. Q>oZZ_wio {\$ŠüaMm 'X - X' Aj _{eZÀ`m Q>o~bbm g_m§Va ~gVmo. bmoHo$qQ>J {nZ_wio V`ma Pmboë`m


YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

51


52

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

boI‘mbm Ajmbm g_m§Va Agboë`m ¶m ImMoMo `§ÌU hmoVo. {\$ŠüaÀ`m Q>oZZ eŠ`Vmo _{eZÀ`m _Yë`m ImMo_Ü`o ~gdmì¶mV. Q>oZZ_wio {\$Šüa doSo>dmH$So> ~gV Zmhr, VgoM `§ÌU H$aVmZm hbV Zmhr. 2

amD§$S> Am{U S>m`_§S> {nZ amD§$S> Am{U S>m`_§S> {nZ_wio H$m`©dñVy `mo½`nUo Am{U dma§dma Ë`mM {R>H$mUr ~gVo. H$m`©dñVy {\$Šüa_Ü`o OodT>çm AMyH$nUo ~gVo, VodT>çm Mm§Jë`m JwUdÎmoMr AMyH$ H$m`©dñVy Amnë`mbm {_iVo. 3.

aoñQ> n°S> ¶m {\$Šüa_Ü`o 4 aoñQ> n°S> {Xbobr AmhoV. ñQ´>°n Šb°ånÀ`m ~amo~a Imbr 2 n°S> {Xbobr AmhoV. ¶m_wio ñQ´>°n Šb°ånÀ`m ~bmZo H$m`©dñVy doS>rdmH$S>r hmoUma Zmhr nU ¶mM ~bm_wio H$m`©dñVy _O~yV nH$S>br OmB©b. H$Q>aÀ`m ~bm_wio {VMo {dñWmnZgwÕm hmoUma Zmhr. `§ÌU H$aVmZm Oa H$m`©dñVy gaH$br, Va _mÌ H$Q>aMo XmVo VwQy> eH$VmV AWdm H$m`©dñVy Iam~ hmoD$ eH$Vo. hr gd© n°S> H$R>rU (hmS©>) Ho$bobr AgVmV Am{U EH$mM nmVirV J«mBªqS>J Ho$bobr AgVmV. Vr {\$Šüa ßboQ>À`m ImbÀ`m n¥ð>^mJmbm g_m§Va AgVmV. ˶m‘wio ImMoMm VimMm ^mJ H$m`©dñVyÀ`m ImbÀ`m n¥ð>^mJmbm g_m§Va {‘iob. H$m`©dñVyÀ`m Imbr ~g[dboë`m COdrH$S>rb Am{U S>mdrH$S>rb n°S>, H$Q>aÀ`m ~bmZo `oUmè`m Xm~m‘wio H$m`©dñVy

dmH$S>r hmoUma Zmhr, CbQ> {Vbm AmYmaM {_iob `mMr H$miOr KoVo.

ñQ´>°n Šb°ån

4.

goqQ>J nrg ({MÌ H«$. 3) Zmdmà_mUoM ¶mMo H$m_ Amho. H$m`©dñVyMr ImM nm{hOo Agboë`m {R>H$mUrM H$aVm `mdr, Ago {Z`moOZ ¶m goqQ>J nrg_wio hmoVo. ¶mMo EH$ _mn (_mn "A') Q>oZZÀ`m _Ü` aofonmgyZ {Z`§{ÌV Ho$bo OmVo. H$Q>aMm EH$ \o$g ¶m \o$gbm goQ> Ho$bm OmVmo. H$Q>aMm \o$g Am{U goqQ>J nrgMm \o$g ¶m_Ü`o {\$ba dmnabm OmVmo. Á`m _mnmMr ImM Amho, Ë`mM _mnmMm (OmS>rMm) H$Q>a dmnabm OmVmo. ¶m_wio ImMoMr é§Xr nm{hOo Ë`m _mnmV Am{U nm{hOo Ë`m {R>H$mUr hmoVo. åhUOoM H$mZm§Mr OmS>r g_mZ hmoVo. VgoM, ImMoMr Imobr `mo½` `oÊ`mgmR>r n°S>nmgyZ goqQ>J nrgMo Xþgao ‘mn (_mn "~') {Z`§{ÌV Ho$bobo AgVo. aoqñQ>J n°S>nmgyZ H$Q>a "~' _mnmda goQ> Ho$bm H$r, ImMoMr Imobr ~amo~a `oVo. ¶mgmR>rgwÕm {\$baMm dmna H$am`Mm AgVmo. Oa H$Q>a gai goqQ>J nrgda goQ> Ho$bm, Va {_qbJ H$aVmZm Vmo goqQ>J nrgda Kmgob. goqQ>J nrg hmS©> Ho$bobm AgVmo. Ë`m_wio H$Q>aMo ZwH$gmZ hmoB©b. Oa ImMoMr é§Xr 10 {_‘r. Agob, Va {Zå‘r ImM åhUOo 5 {_‘r. Am{U Ë`mV Oa AmnU 3 {_‘r.Mm {\$ba dmnabm Va ho _mn 5+3=8 {__r. Ago `oB©b. ¶mMm AW© _mn "A'= 8 {__r. `oB©b. VgoM ImMoMr Imobr H$m`©dñVyÀ`m ImbÀ`m

Am~©aMm Aj 3

{__r. {\$ba JoO dmnê$Z H$Q>a goQ> H$amdm

~

ñQ>S>

R

{_qbJ H$Q>a

3

H$m`©dñVy

{_‘r A

{’$Šüa ~m°S>r

{MÌ H«$. 3

goqQ>J nrg

pñà§J

Q>oZZ

hrb {nZ

bm°H$ ZQ> {’$Šüa ~m°S>r

{MÌ H«$. 4

n¥ð>^mJmnmgyZ 23 {__r. Agob Am{U Oa AmnU 3 {__r.Mm {\$ba dmnabm Va ho _mn 23 - 3 = 20 {__r. Ago `oB©b. åhUOoM _mn "~' = 20 {__r. `oB©b. goqQ>J nrg hm Zoh_r S>m°dob Ho$bm OmVmo Am{U ñH«y$À`m gmhmæ`mZo ~g[dbm OmVmo. Ë`m_wio Oar hm H$mTy>Z naV ~g{dbm Var, "A' Am{U "~" _mnmV Vgy^ahr \$aH$ nS>V Zmhr. 5. ñQ´>°n

³b°ån ({MÌ H«$. 4) ñQ´>°n ³b°ånMo H$m`© A{Ve` _hÎdmMo AgVo. H$m`©dñVy `§ÌU H$aVmZm hby Z Xoʶm~amo~aM bmoS>/AZbmoS> H$aVmZm ¶mMm AS>Wim hmoUma Zmhr ¶mMr H$miOr ¿¶mdr bmJVo. Oa AS>Wim hmoV Agob, Va Vmo ³b°ån gaH$Vm ({S>gA°{nA[a¨J) àH$maMm R>odmdm bmJob. ¶m {\$Šüa_Ü`o XmoZM ñQ´>°n ³b°ån AmhoV. nU Oa OmñV ñQ´>°n ³b°ån AgVrb, Va Vo eŠ`Vmo EH$mM _mnmMo AgmdoV. ˶m‘wio dma§dma nmZm ~Xbmdm bmJUma Zmhr. ñQ´>°n ³b°ånMo H$m`© H$go MmbVo ¶m~ÔbMr g{dñVa _m{hVr AmnU OmZodmar 2018 À`m A§H$mV KoVbrM Amho. ñQ´>°n ³b°ånÀ`m Imbr AmYma AgUo A{Ve` JaOoMo Amho. Vgo Zgob Va H$m`©dñVyMm AmH$ma ~Xby eH$Vmo. H$mhr doim da Imbr hmoUmam O°H$ ñQ´>°n ³b°ånÀ`m Imbr Úmdm bmJVmo. ¶m {\$Šüa_Ü`o ñQ´>°n ³b°ån H$Q>aÀ`m _mJm©V `oUma Zmhr, ho nmhUo A{Ve` Amdí`H$ Amho. ¶m {\$Šüa_Ü`o dmnabobm ñQ´>°n ³b°ån pñd§J


53

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

B§Q>a{_{OEQ> Am~©a gnmoQ>© pñn§S>b S´>m° BZ ~moëQ>

Am~©a gnmoQ>©

Am~©a

{_qbJ H$Q>a

OZ©b ~oA[a¨J

Am~©a ZQ>

3.

{MÌ H«$. 5

(ñQ>S>^modVr {\$a[dÊ`mÀ`m) àH$maMm Amho. KÅ> H$aVmZm hm hrb {nZbm OmD$Z AS>H$Vmo Am{U {T>bm H$aVmZm Vmo CbQ>çm {XeoZo {\$adyZ H$m`©dñVyÀ`m _mJm©VyZ Xÿa hmoVmo. H$m`©dñVy H$mT>VmZm hm pñd§J Ho$bm H$r, H$m`©dñVyMr H$mT>Kmb H$aUo eŠ` hmoVo. ¶oWo _mJo nwT>o hmoUmam ñQ´>°n ³b°ångwÜXm AmnU dmnê$ eH$Vmo. na§Vw _J ñQ´>°n ³b°ånMr bm§~r dmT>Vo. n`m©`mZo {\$ŠüaMr é§Xr, VgoM dOZgwÜXm dmT>Vo. pñd§J àH$maÀ`m ñQ´>°n ³b°ån_wio {\$ŠüaMm AmH$ma AmQ>monera hmoVmo. hm ³b°pån¨J ZQ> H$mTy>Z Ë`mÀ`m OmJr hm`S´>m°{bH$ {g[b§S>a dmnê$ZXoIrb H$m`©dñVy nH$S>Vm `oVo. ho `§ÌU H$aÊ`mgmR>r H$Q>a nH$S>Umar Or `moOZm AgVo, Ë`mbm Am~©a åhUVmV. hm Am~©a hm°[aPm±Q>b {_qbJ _[eZda dmnabm OmVmo. åhUyZ ¶mbm hm°[aPm±Q>b {_qbJ Am~©a Ago åhUVmV. hm _[eZda H$gm nH$S>bm Amho, Vo {MÌ H«$. 5 _Ü`o XmI{dbo Amho. ho Am~©a doJdoJù¶m ì`mgmMo Am{U Q>onaMo (ISO 30, 40, 50) ~mOmamV {dH$V {_iVmV. hm Am~©a EH$m ~mOybm pñn§S>b_Ü`o AmYma KoVmo Am{U Xþgè`m ~mOybm gnmoQ>©da g|Q>aÀ`m gmhmæ`mZo AmYma KoVmo. Oa JaO nS>br Va, AmUIr EH$ gnmoQ>©À`m gmhmæ`mZo Am~©a AmYma S´>m° BZ ~moëQ>

{_qbJ _{eZ pñn§S>b

KoVmo. ¶m {R>H$mUr _mÌ ~oA[a¨J ~we dmnabo OmVo. ¶mMr {ZdS> _w»`Ëdo Imbrb _wÚm§dê$Z R>aVo. 1. _[eZMm AmH$ma (bhmZ qH$dm _moR>m) 2. Hw$R>ë`m H§$nZrMo _[eZ Amho. 3. H$Q>aMm AmH$ma (bhmZ qH$dm _moR>m) 4. `§ÌUmÀ`m ~bmMmXoIrb {dMma H$amdm bmJVmo. CXmhaUmW© J±J {_qbJ H$aVmZm `§ÌUmMo ~b bjUr` AgVo. {MÌ H«$. 5 _Ü`o Am~©aMo _hÎdmMo doJdoJio ^mJ {XgV AmhoV. ¶m _hÎdmÀ`m ^mJm§Mo H$m`© Am{U _hÎd OmUyZ KoD$. 1.

S´>m°-BZ ~ma ¶mbm S´>m° ~ma AgogwÕm åhUVmV. ¶mda ~g[dboë`m ZQ>À`m gmhmæ`mZo Am~©a, _{eZÀ`m pñn§S>bH$So> IoMyZ _{eZÀ`m Q>ona_Ü`o KÅ> ~gVmo. Am~©a H$mT>VmZm ZQ> nmÝ`mÀ`m gmhmæ`mZo hmVmZoM {T>bm H$amdm. _[eZMm pñn§S>b CbQ>m {\$adyZ H$Yrhr H$mT>Ê`mMm à`ËZ H$ê$ Z`o, H$maU hr nÕV A`mo½` Amho. `m_wio AnKmV hmoÊ`mMm YmoH$m AgVmo. 2.

ñnoga (ñbrìh) ho ñnoga Am~©aÀ`m ì`mgmda ~gVmV. ¶m_wio H$Q>a Am~©aÀ`m bm§~rV Hw$R>o B§Q>a{_{OEQ> Am~©a gnmoQ>© Am~©a gnmoQ>© {_qbJ H$Q>a

Am~©a

ñbrìh {MÌ H«$. 6

~gdm`Mm ho R>a{dVm `oVo. H$Q>a eŠ`Vmo Zoh_r _{eZÀ`m H$m°b_Odi R>odÊ`mMr I~aXmar ¿`mdr bmJVo. Ë`m_wio `§ÌU H$aVmZm Am~©a {dñWm{nV hmoV Zmhr. `§ÌUmMr H§$nZogwÕm _`m©XoV amhVmV. ñnogaÀ`m XmoÝhr ~mOy g_m§Va AgUo Amdí`H$ AgVo. Am~©ada Mmdr (H$r) ~g[dboë`m Agë`m_wio Am~©a H$Q>abm {\$a{dVmo.

g|Q>a gnmoQ>© OZ©b ~oA[a¨J Am~©a ZQ>

OZ©b ~oA[a¨J ~è`mM doiobm Am~©abm XmoZ AmYma Úmdo bmJVmV. Ë`m XmoZn¡H$s Omo _Ybm AmYma AgVmo, Ë`mbm ~oA[a¨J ~we {Xbobo AgVo. ¶mbm d§JU åhUyZ EH$ àH$maMo Img J«rg dmnabo OmVo. hm°[aPm±Q>b {_[b§J_Ü`o `§ÌU H$aVmZm _moR>çm à_mUmV {ÌÁ`mË_H$ ~b H$m`© H$aV AgVo. Mm§Jë`m àH$maMo OZ©b ~oA[a¨J dmnaë`m_wio H$Q>a Iam~ hmoV Zmhr VgoM H§$nZogwÕm _`m©{XV amhVmV. 4.

Am~©a gnmoQ>© (AmYma) XmoZ AmYmamn¡H$s Omo Q>moH$mMm AmYma AgVmo ({MÌ H«$. 6) Ë`m_Ü`o H$mhr doiog g|Q>aMm dmna Ho$bm OmVmo. ¶m_wio Am~©aMm Aj O{_Zrbm g_m§Va amhVmo. VgoM {\$aUmam ^mJ AmYmamÀ`m AmV am{hë`m_wio AnKmVmMm YmoH$m H$_r hmoVmo. AmnU hm°[aPm±Q>b {_qbJ _[eZda {_qbJ {\$Šüa H$go H$m_ H$aVo ho nm{hbo, Ë`mMà_mUo Ë`mgmR>r Omo Am~©a dmnabm OmVmo Ë`mMrgwÕm WmoS>Š`mV _m{hVr KoVbr. AmVm AmnU nwT>rb boImV ìh{Q©>H$b {_qbJ _[eZda {\$Šüa H$go H$m_ H$aVo Am{U AZoH$ H$m¶©dñVy (pñQ´>¨J {‘qbJ) EH$mM {\$Šüada H$go ~ZdmdoV Vo nmhUo A{Ve` _Zmoa§OH$ R>aob. 0 9011018388 ajitdeshpande21@gmail.com

A{OV Xoenm§S>o `m§Zm {O½O Am{U {’$Šüg©‘Yrb Odinmg 36 dfmªMm AZw^d Amho. Ë`m§Zr {H$bm}ñH$a, J«rìhO² bmoå~m{S>©Zr {b., Q>mQ>m ‘moQ>g© Aem {d{dY H§$nÝ`m§V H$m‘ Ho$bo Amho. A{^`m§{ÌH$s ‘hm{dÚmb`m§‘Ü`o Vo A{VWr àmÜ`mnH$ AmhoV.


54

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

boI‘mbm

H$m{eZmW nËZmgoÅ>r hoS> - A°pßbHo$eZ gnmoQ>© J«wn, Eg {S>Pm`Zg© {b.

{^

BŠg|{Q´>H$ ImMogmR>rMo àmoJ«°q_J

ÞH|$Ðr (Zm°Z H$m°Ýg|{Q´>H$) Q>{ZªJ H$aÊ`mè`m Q>{ZªJ g|Q>ada H$m`©dñVy nH$S>Ê`mgmR>r CËHo|$Ðr Am{U H$m_mer g§Vw{bV Agbobm {deof H$m`©dñVyYmaH$ Amdí`H$ AgVmo. Ë`mH$[aVm AmUIr EH$m ‘{eZ Am{U H$m_JmamMr JaO AgVo. Ë`m_wio H$m_ Mmby Agboë`m H$m`©dñVy (dH©$ BZ àmoJ«og - WIP) dmT>VmV. VgoM H$m`©dñVy bmoqS>J Am{U AZbmoqS>J H$aÊ`mMm doi dmTy>Z _Q>o[a`bMr hmVmiUrhr dmT>Vo. _mÌ, hoM H$m_ AmnU Zoh_rÀ`m nÕVrZo H$m`©dñVy nH$Sy>Z, åhUOo Ajm§Mr hmbMmb Am{U pñn§S>bMo {\$aUo `m§Mm EH${ÌV n[aUm_ VgoM X§S>JmobmH$ma `§ÌUmMr nÕV dmnê$Z Ho$ë`mg, ‘{eZ, H$m_Jma Am{U H$m`©dñVy `m§Mr A{V[aº$ JaO H$_r ^mgVo. R>am{dH$ {__r/\o$am gaH$doJmMr {ZdS> Ho$br H$s, pñn§S>bÀ`m à{V \o$è`m_mJo Qy>b àmoJ«°_ Ho$boë`m gaH$doJmZwgma nwT>o gaH$Vo. Ë`m_wio AmVrb qH$dm ~mhoarb ì`mgmda (ID qH$dm OD) ho{bŠg ~Z{dbo OmVo. na§Vw, \o$gda H$_rA{YH$ hmoUmè`m (S>m`Z°{_H$) ì`mgmMr ho{bŠg ~Z{dbr OmVo.

KQ>H$

‘yë¶ ({__r.)

_Yë`m ^moH$mMm ì`mg ImMoÀ`m H|$ÐñWmZr - \o$gdarb CËHo|$Ðr ImMoMm ì`mg \o$gdarb ImM - H|$ÐmnmgyZ A§Va \o$gdarb ImMoMr é§Xr \o$gdarb ImMoMr Imobr \o$gdarb ImMoÀ`m Qy>bMm pñWVr (nmo{PeZ) ì`mg \o$gdarb ImMoMo Qy>b nmohmoMUmam gdm©{YH$ ì`mg à{V \o$è`m_mJo (360 A§e) Qy>bMr hmbMmb Qy>bÀ`m 180 A§e hmbMmbrgmR>r

76 96 7.5 2 1.5 78 (76+2=78) 110 (112-2=110) 110-78=32 32/2=16

Vº$m H«$. 1

Vob àdmhmgmR>r \o$gdarb CËHo|$Ðr (BŠg|{Q´>H$) ImM \o$gda CËHo|$Ðr ImM (J«wìh) Agbobo `§Ì^mJ ~Z{dÊ`mgmR>r Amnë`mbm W«oqS>J G H$moS> (gd©gmYmaUnUo G33 qH$dm G32) dmnamdm bmJVmo. VgoM Ama.nr.E_. Am{U {nMgmR>r H$amdr bmJUmar AmH$So>_moS> Vº$m H«$. 1 ‘ܶo {Xbr Amho. 180° darb

àmoJ«°_

O2121 N1 T0000 X0 Z0 T0101 (\o$gdarb ImMoMo G97 S150 M4

(BÝgQ>© S>mD$Z Agbobo Qy>b dmnam.) (BÝgQ>© An Agboë¶m Q>ybgmR>r M3 dmnamdo.) G0 X200.0 Z50.0 M7 X78.0 Z10.0

Qy>b Ø110

Qy>bMr hmbMmb 16

Ø93

Ø112 180-0°

Ø112

X Am°’$goQ>

0-180° 0°

Qy>b)

darb Qy>b

Ø78

Z

Am°’$goQ> 7.5

15

36 Ø76 R46.5

ImMoMm g|Q>a

{MÌ H«$. 1 : CËHo|$Ðr ImM Agbobr H$m¶©dñVy Am{U ˶mVrb ‘mno Xe©{dUmao S´>m°B©ªJ

180°


55

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

Z-35.0 G1 Z-36.0 F0.5

(0-180 A§e hmbMmb)

G33 X78.0 Z-37.0 F32.0 (180

(qgJb ãbm°H$_Ü`o Mmbdy ZH$m) (n{hbm \o$am)

G33 X110.0 Z-36.1 F32.0 Q0 (0-180 A§e hmbMmb) G33 X78.0 Z-36.2 F32.0 (180

A§e hmbMmb) (Xþgam \o$am)

G33 X110.0 Z-36.3 F32.0 Q0 (0-180 A§e hmbMmb) G33 X78.0 Z-36.4 F32.0 (180

A§e hmbMmb) ({Vgam \o$am)

G33 X110.0 Z-36.5 F32.0 Q0 (0-180 A§e hmbMmb) G33 X78.0 Z-36.6 F32.0 (180

A§e hmbMmb) (Mm¡Wm \o$am)

G33 X110.0 Z-36.7 F32.0 Q0 (0-180 A§e hmbMmb) G33 X78.0 Z-36.8 F32.0 (180

A§e hmbMmb) (nmMdm \o$am)

G33 X110.0 Z-36.9 F32.0 Q0

Vo 0

A§e hmbMmb) (ghmdm \o$am) Vo 0

G33 X110.0 Z-37.1 F32.0 Q0 (0-180 A§e hmbMmb) G33 X78.0 Z-37.2 F32.0 (180

A§e hmbMmb) (gmVdm \o$am) Vo 0

Vo 0

G33 X110.0 Z-37.3 F32.0 Q0 (0-180 A§e hmbMmb) G33 X78.0 Z-37.4 F32.0 (180 Vo 0

A§e hmbMmb) (AmR>dm \o$am) Vo 0

G33 X110.0 Z-37.45 F32.0 Q0 (0-180 A§e hmbMmb) G33 X78.0 Z-37.5 F32.0 (180 Vo 0

A§e hmbMmb) (eodQ>Mm Am`S>b \o$am) Vo 0

G33 X110.0 Z-37.5 F32.0 Q0 (0-180 A§e hmbMmb) G33 X78.0 Z-37.5 F32.0 (180

A§e hmbMmb) (~mhoa)

Vo 0

G33 X78.0 Z-36.0 F20.0 (~mhoa)

G0 Z20.0 M9 T0000 X0 Z0 M5 M30

Q>rn · H$m`©dñVyMo _Q>o[a`b Am{U ì`mg `mà_mUo H$mnmMr Imobr ~Xbmdr bmJVo. · gdm©{YH$ gaH$doJ {__r./{_{ZQ> (Ama. nr.E_. X {__r./\o$am) ho 10,000 {__r./{_{ZQ>nojm OmñV Zgmdo. gdm©{YH$ gaH$doJmÀ`m 50-75% _`m©XoV Agmdo. 0 9844048876 kashinathp@acedesigners.co.in

H$m{eZmW nËZmgoÅ>r '_m`H«$mo_°{Q>H$ _{eZ Qy>ëg àm. {b.' H§$nZrÀ`m Q>oH$ g|Q>a A±S> ìh°ë`y A°So>S> gpìh©g {d^mJmMo _w»` g„mJma AmhoV. Ë`m§Zm _{eZ {~pëS§>J Am{U A°pßbHo$eZ, CËnmXH$Vm dmT> `m joÌmVrb 27 dfmªMm AZw^d Amho.


56

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

boI‘mbm

Qy>qbJ‘Yrb gwYmaUm

{dO|Ð nwamo{hV ì`dñWmnH$ (Vm§{ÌH$ gmhmæ`), S>çwamH$m~© B§{S>`m

dm

A{Z`{_V ({d{eï>>) AmH$mamMo {_qbJ

hZ, gm‘mݶ A{^¶m§{ÌH$s, ¶m§{ÌH$ Q>yb, {d‘mZ Am{U n§n ¶m CÚmoJm§‘ܶo bmJUmao ~aoM ¶§Ì^mJ A{Z¶{‘V AmH$mamMo Am{U AmH$ma‘mZmMo AgVmV. {gqbS>a hoS>, H°$‘emâQ>, H«±$H$emâQ>, {gqbS>a ãbm°H$, H$ZopŠQ>§J am°S>, {J¶a ~m°Šg, amoQ>a ãboS> Am{U BVa AZoH$ {d{eï> AmH$mamMo ^mJ doJdoJù¶m {R>H$mUr dmnabo OmVmV. ˶m§À¶m A{Z¶{‘V AmH$mam‘wio ¶m ^mJm§Mo ’$mo{OªJ qH$dm AmoVH$m‘ à{H«$¶oZo (H$mpñQ>¨J) CËnmXZ H$aʶmV ¶oVo. ¶m à{H«$¶m§‘ܶo S>m¶, n§M Am{U gmMo (‘moëS>) dmnabo OmVmV. S>m¶‘Yrb AmH$mam§gmR>r {deof EZ.gr. àmoJ«°‘ Am{U H$V©Z h˶mao (H$qQ>J Q>yb) bmJVmV. UG -NX, CATIA, MASTERCAM ¶mgmaIr 3D gm°âQ>doAa dmnê$Z ho EZ.gr. àmoJ«°‘ ~Z{dʶmV ¶oVmV. ho àmoJ«°‘ V¶ma H$aVmZm doJdoJù¶m àmo’$mB©bgmR>r doJdoJù¶m Qy>bMr {ZdS> Ho$br OmVo. S>m¶ Am{U ‘moëS>H$[aVm P20, S>m¶ ñQ>rb ho YmVy dmnabo OmVmV. H$mhrdoim S>m¶ Am{U ‘moëS>H$[aVm AmoVrd bmoI§S>/ Eg.Or Am¶Z© dmnabo OmVo. S>m¶Mo ¶§ÌU

H$aUo ho AdKS> Am{U AmìhmZmË‘H$ H$m‘ AgVo. CËnmXH$mbm KZ R>moH$ù¶mVyZ ¶§ÌUmZo AZmdí¶H$ ‘Q>o[a¶b H$mTy>Z, nm{hOo Agbobm A§{V‘ AmH$ma {‘i{dʶmgmR>r ~amM doi bmJVmo. S>m¶‘Yrb nmoH$ù¶m, AmH$ma Am{U ~mhoaMr ~mOy ¶mMo ¶§ÌU H$aʶmgmR>r {d{eï> AmH$mamMr Q>yb dmnamdr bmJVmV. ¶m ^mJmMo {Ì{‘Vr‘ܶo (W«r S>m¶‘oÝeZ) ¶§ÌU H$aVmZm, {d{eï> AmH$mam‘wio Qy>bMr H$V©Z H$S> gVV ‘Q>o[a¶bÀ¶m g§nH$m©V Agmdr bmJVo. ¶m‘wio ¶m H$m‘mgmR>r dmnaʶmV ¶oUmao BÝgQ>© dVw©imH$ma AgVmV qH$dm ˶m§Mr H$monè¶mMr {ÌÁ¶m OmñV AgVo. ˶m‘wio Qy>bMm BVa ^mJ ¶§ÌU Ho$ë¶m OmUmè¶m H$m¶©dñVyÀ¶m g§nH$m©V ¶oV Zmhr Am{U Ano{jV AmH$ma qH$dm àmo’$mB©b {‘i{dVm ¶oVo. ݶw‘°{Q>H$ ^mJ Am{U S>m¶À¶m CËnmXH$mH$S>o Amåhr EH$ à¶moJ Am{U gwYmaUm Ho$br. hm CËnmXH$ doJdoJù¶m AmH$mamMo hmD$qgJ Am{U amoQ>a ¶mgmaIo ݶw‘°{Q>H$ ^mJ AmoVH$m‘mZo ~Z{dVmo. ho ^mJ AmoVH$m‘ H$ê$Z ~Z{dʶmV ¶oV Agë¶m‘wio ˶m§Mo n¥ð>^mJ IaIarV

¶§ÌU hmoUmam ^mJ

¶§ÌU hmoUmam ^mJ

{MÌ H«$. 1 : amoQ>a

AgVmV Am{U ¶mo½¶ Qy>bMr {ZdS> H$ê$Z ˶m§Zm JwiJwirV Am{U CÎm‘ {’${Ze Úmdm bmJVmo. ¶m CËnmXH$mH$S>o doJdoJù¶m AmH$mamMo amoQ>a ~Z{dbo OmVmV. ¶m amoQ>abm XmoZ H$ßno (bmo~) qH$dm VrZ H$ßno AgVmV. ({MÌ H«$. 1) H$ß߶mMr é§Xr 154 {‘‘r. Vo 1000 {‘‘r. AgVo, Va bm§~r 80 {‘‘r. Vo 1000 {‘‘r. AgVo. ¶§ÌU à{H«$¶m VrZ Q>߶mV Ho$br OmVo. · àmW{‘H$ (a’$) ¶§ÌU - {ÌH$moUr BÝgQ>© dmnê$Z. · ‘Yë¶m Q>߶mMo (go‘r{’${Ze) ¶§ÌU Jmob BÝgQ>© dmnê$Z. · eodQ>Mo ({’${Ze) ¶§ÌU - AY©JmobmH$ma BÝgQ>© dmnê$Z. Amåhr àmW{‘H$ ¶§ÌUmgmR>r Ho$boë¶m gwYmaUoMm Vnerb nwT>rbà‘mUoo Amho. H$m¶©dñVyMo Zmd - amoQ>a (XmoZ H$ßno Agbobm) é§Xr - 60 {‘‘r. bm§~r - 425 {‘‘r. ‘Q>o[a¶b - AmoVrd bmoI§S> (hmS>©Zog 220-280 BHN) ¶§ÌU à{H«$¶m - a’$ àmo’$mB©b {‘qbJ


57

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

‘{eZ - BMV 45-BT 40 ìh{Q©>H$b ‘{eqZJ g|Q>a g‘ñ¶m A. H$‘r H$monao Agboë¶m H$V©Z H$S>m. ~. OmñV gaH$doJm‘wio BÝgQ>©Mo {N>bHo$ {ZKUo. H$. Qy>bMo Am¶wî¶ H$‘r AgUo. Zì¶m nÕVrV Amåhr OmñV ‘O~yV H$S>m Agbobo Am{U 2 {‘‘r. H$monè¶mMr {ÌÁ¶m Agbobo 4 H$monè¶m§Mo N>moQ>o BÝgQ>© dmnabo. A{YH$ ^¸$‘ nH$S> {‘i{dʶmgmR>r A±½¶wba ñH«y$Zo Šb°pån§J Ho$bo.

KQ>H$mMo Zmd Qy>b H$Q>adarb BÝgQ>© BÝgQ>© H$monè`m§Mr g§»`m BÝgQ>©Mr loUr H$V©Z doJ (_rQ>a/{_{ZQ>) Ama.nr.E‘. gaH$doJ ({__r./X§V) gaH$doJ ({__r./\o$am) H$mnmMr Ajr` Imobr - Ap ({__r.) H$mnmMr {ÌÁ`mË_H$ Imobr- Ae ({__r.) nmgMr g§»`m Qy>bMo Am`wî`/H$S ({_{ZQ>o) Qy>bMo Am`wî`/BÝgQ>© g§M ({_{ZQ>o) BÝgQ>©Mo Am`wî` ({_{ZQ>o)

4

5

JDMW 120420

SDMT 1004 (4

3

4

P 15 Hard PVD

PVD K 05-K20

150

150

955

955

0. 75

0.65

3. 0

3. 25

0. 5

0.5

9. 35

9.35

30

30

165

220

495

880

123

176

H$S>m)

gaH$doJ dmnaVm ¶oVmo. H$mnmMr H$‘mb Imobr 1.2 {‘‘r. BVH$s R>odVm ¶oVo.

SDMT 10 Qy>bMr d¡{eï²>¶o Am{U ’$m¶Xo 1. OmñV gaH$doJ {‘i{dʶmgmR>r ‘O~yV

5.

2. H$monè¶mÀ¶m ‘moR>çm {ÌÁ¶m. 3. A±½¶wba ñH«y$ Šb°pån§JgmR>r

’$m¶Xo 1. Qy>b VwQ>ʶmMr g‘ñ¶m Cabr Zmhr. 2. Qy>bMo Am¶wî¶ 33 Q>³³¶mZo dmT>bo. 3. A{YH$ H$R>rU XOm©Mo Am{U PrO à{VH$ma j‘Vm OmñV Agbobo BÝgQ>© dmnaë¶m‘wio OmñV doJmZo ¶§ÌU H$aVm

ñH«y$Mo {N>Ð ‘moR>o Agë¶m‘wio nH$S>r‘ܶo ^¸$‘nUm ¶oVmo. 4. àdoemMm H$moZ (A°àmoM A±Jb) H$‘r Agë¶m‘wio 1 {‘‘r. à{V X§V BVH$m

Zdr nÕV D 50 \o$g {_qbJ H$Q>a (10° A°àmoM)

Vº$m H«$. 1

{MÌ H«$. 2 : 3 H$monè`m§Mm JDMW BÝgQ>©

H$V©ZH$S>m.

OwZr nÕV D 50 \o$g {_qbJ H$Q>a

{MÌ H«$. 3 : 4 H$monè`m§Mm SDMT BÝgQ>©

¶oVo. hr loUr bmoI§S>mì¶{V[aº$ BVa YmVy, AmoVrd bmoI§S> Am{U A{YH$ H$R>rU ‘Q>o[a¶bgmR>r Cn¶wº$ AgVo. 4. EH$m H$Q>a‘ܶo OmñV BÝgQ>© ~gdV Agë¶m‘wio gaH$doJ WmoS>m dmT>dy eH$Vmo. 0 9579352519 purohit@duracarb-india.com

{dO|Ð nwamo{hV `m§Zm ‘{eZ Qy>b, H$qQ>J Qy>b {S>PmB©Z‘Yrb gw‘mao 20 dfmªMm AZw^d AgyZ gÜ`m Vo 'S>çwamH$m~© B§{S>`m' H§$nZr‘Ü`o Vm§{ÌH$ gmhmæ` {d^mJmMo à‘wI AmhoV. {MÌ H«$. 4 : SDMT \o$g {_b H$Q>a


58

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

boI‘mbm

‘{eZMr XoI^mb Am{U XwéñVr

A{Zb A. Jwáo Vm§{ÌH$ g„mJma

E

ìh{Q>©H$b {‘qbJ ‘{eZ‘Yrb {~KmS>>

H$m H§$nZrZo 12 dfmªnydu {g§Jb H$m°b‘ gr.EZ.gr. ìh{Q©>H$b {‘qbJ ‘[eZ ~g{dbo hmoVo. Vo CÎm_ àH$mao MmbV hmoVo Am{U Ë`mÀ`mda XO}Xma CËnmXZ hmoV hmoVo. Ë`m ‘[eZ‘ܶo H° aoOMr daÀ`m {XeoZo hmbMmb ZrQ> Z hmoÊ`mMm {~KmS> Pmbm. S´>mB©ìh _moQ>ada OmñV ^ma (bmoS>) `oD$Z Vr {Q´>n hmoV hmoVr. `m _m{gH$mÀ`m OyZ 2018 À`m A§H$mV à{gÕ Pmboë`m boImV {Xboë`m gyMZm§à_mUo XoI^mb {d^mJmÀ`m H$_©Mmè`m§Zr ‘{eZMr VnmgUr Ho$br. Ë`m§Zr nm°da gßbm` H$mS©>, S´>mB©ìh, gìhm} _moQ>a, {b{ZAa ñHo$b, Q>°H$mo `m ^mJm§Mr VnmgUr Ho$br. VgoM `m§{ÌH$ ^mJm§n¡H$s d§JU ì`dñWm, doO, ~m°b ñH«y$, ~m°b ZQ> Am{U Ë`m§Mr OmoS>Ur `m§Mrhr VnmgUr Ho$br. Ë`mV Ë`m§Zm H$mhrhr {~KmS> gmnS>bm Zmhr. ‘mÌ Cä`m (ìh{Q©>H$b) ñbmB©S>da H$mhr Mao (ñH«°$M) AmT>iyZ Ambo, VgoM ñbmB©S>Mr H$mhrer PrO Pmbobr {XgyZ Ambr. ho ‘{eZ 12 df} dmnabobo Agë`m_wio XoI^mb H$_©Mmè`m§Zr _{eZMo arH§${S>eqZJ VmVS>rZo H$aÊ`mMr JaO Amho Ago AZw_mZ H$mT>bo Am{U Ë`m§Zr ì`dñWmnZmbm Ë`mà_mUo gyMZm Ho$br. ì`dñWmnZmZo ìh{Q©>H$b ñbmB©S>Mo J«mB©ªqS>J, ñH«o$qnJ, H° aoO ñbmB©S>er Ë`mMo _°qMJ (aqZJ {\$Q> Q>m°baÝg_Ü`o) Am{U ~m°b ñH«y$, ~m°b ZQ> ~XbUo `m H$m_m§Zm _mÝ`Vm {Xbr. arH§${S>eqZJ H$aUmè`m g§ñWoZo `m H$m_m§Mr qH$_V Xhm bmI én`o gm§{JVbr, VgoM ¶m H$m_mbm ghm AmR>dSo> AdYr bmJob Agohr gm§{JVbo. Ë`m_wio ì`dñWmnZmZo `m joÌmVrb AZw^dr g„mJmamMo _V _mJdbo. g„mJmamZo AmYr ‘{eZMr VnmgUr Ho$br

{MÌ H«$. 1: ìh{Q>©H$b {‘qbJ ‘{eZ

Am{U XoI^mb H$aUmè`m H$_©Mmè`m§~amo~a MMm© Ho$br. Ë`m H$_©Mmè`m§Zr {~KmS>mMo H$maU emoYÊ`mgmR>r Ho$boë`m à`ËZm§Mr àe§gm Ho$br, ‘mÌ Ë¶mMdoir Ago {ZXe©Zmg AmUyZ {Xbo H$s, Ë`m§À`mH$Sy>Z ìh{Q©>H$b H° aoOÀ`m H$mC§Q>a ~°bÝg dOZ ì`dñWoMr VnmgUr H$aÊ`mMo amhÿZ Jobo Amho. ìh{Q©>H$b _moQ>adarb ^ma H$_r H$aÊ`mgmR>r H$mC§Q>a ~°bÝg dOZ ~g{dbobo AgVo. ‘{eZ_Ü`o H$mC§Q>a ~°bÝg XoÊ`mgmR>r nwT>rb doJdoJù`m nÕVr dmnaboë`m AgVmV. · bmoI§S>r dOZ · hm`S´>m°{bH$ {nñQ>Z {gqbS>a · Ý`w_°{Q>H$ {nñQ>Z {gqbS>a

`m _{eZ_Ü`o ìh{Q©>H$b H° aoObm EH$ gmIir OmoS>bobr hmoVr. Vr EH$m ñàm°Ho$Q>dê$Z OmV hmoVr Am{U {VÀ`m Xþgè`m ~mOybm EH$ dOZ OmoS>bobo hmoVo, Oo H$m°b_À`m nmoH$ir_Ü`o daImbr hmoV hmoVo. ({MÌ H«$. 2) g„mJmambm XoI^mb A{^`§Ë`mZo gm§{JVbo H$s, Ë`m§Zm H$mC§Q>a ~°bÝg gmIir H$Yrhr {T>br Pmbobr {Xgbr ZìhVr qH$dm H$m°b_À`m daÀ`m ~mOybm ~g[dboë`m gm°Ho$Q>_YyZ AmdmO EoHy$ Ambm ZìhVm. Ë`m_wio H$mC§Q>a ~°bÝg ì`dñWoV H$mhr {~KmS> Pmbobm Zgob Ago Ë`m§Mo _V hmoVo. VarXoIrb g„mJmamZo ñàm°Ho$Q> ~oA[a¨J Am{U g§nyU© gmIir VnmgÊ`mMo R>a[dbo. ˶mgmR>r H° aoObm


59

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

AmYma XoD$Z gmIir _moH$ir H$ê$Z Ë`m H$m°b__YyZ gmIirgH$Q> dOZ ~mhoa H$mT>Ê`mg gm§{JVbo. H$mC§Q>a ~°bÝg dOZ H«o$ZÀ`m _XVrZo ~mhoa H$mT>Ê`mV Ambo. dOZ Am{U gmIir `m§Zm OmoS>Umè`m {nZdarb gapŠbn VwQ>ë`m_wio Vr {nZ ~mhoa {ZKyZ Amë`mMo {Xgbo. hr {nZ H$m°b_À`m AmVë`m ~mOybm KmgV hmoVr Am{U dOZo daImbr hmoÊ`mÀ`m hmbMmbrbm AS>Wim AmUV hmoVr. Ë`m_wio H°$aoOÀ`m hmbMmbrbm AS>Wim `oV hmoVm. ZdrZ {nZ ~Z{dÊ`mV Ambr Am{U gapŠbngmR>r `mo½` ImobrMr ImM Ë`m {nZda ~Z{dbr. Ë`m {nZdarb ImMoV

gmIir

H$mC§Q>a ~°bÝg dOZ

gapŠbn ~gdyZ gJir `§ÌUm naV OmoS>Ê`mV Ambr. ‘{eZ nwÝhm gwê$ Ho$bo Voìhm gwairV Mmby bmJbo. arH§${S>eqZJMr H$moUVrhr JaO ^mgbr Zmhr. anilgupte64@rediffmail.com

A{Zb Jwáo BbopŠQ´H$b A{^`§Vo AgyZ, Ë`m§Zm A{^`m§{ÌH$s joÌmVrb 53 dfmªMm AZw^d Amho. Q>mQ>m ‘moQ>g©‘Yrb ‘|Q>oZÝg Am{U àmoOoŠQ>g² g§~§{YV ßbm§Q> B§{O{ZA[a¨J‘Yrb H$m‘mMm Ë`m§Zm àXrK© AZw^d AgyZ, gÜ`m Vo Vm§{ÌH$ g„mJma åhUyZ H$m‘ H$aVmV.

{MÌ H«$. 2 : H$mC§Q>a ~°bÝg ì`dñWm

Add. : GagnantSolution solution&&Services, services, Heramb Heramb Associates, Industrial estate, opp. FuntimeCinema, Cinema,Vadgaon Vadgaon (Bk), Budruk, Pune - 41 Add. : Gagnant Associates,Hemant HemantDangat Dangat Ind. Estate, Opp. Funtime Pune - 411051 Branch Add. : Gagnant solution & services, Shop No.A-2, Ghevare Mala, Nagaon, Kolhapur- 22 Branch Add. : Gagnant Solution & Services, Shop No.A-2, Ghevare Mala, Nagaon Phata, Kolhapur- 416122 Email : gagnantsolutions1@gmail.com, sales@gagnantsolutions.com | Mob : 8378938096, 8237237148 Email : gagnantsolutions1@gmail.com, sales@gagnantsolutions.com | Mob : 8378938096, 8237237148


60

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

boI‘mbm

gr. EZ. gr. àmoJ«°q‘J

gVre Omoer boIH$ Am{U g„mJma

E

boWdarb AmdV©Zo

ImX¶m ^moH$mMo {S´>qbJ H$aVmZm ˶mMo bm§~r/ì¶mg (L/D) ho JwUmoÎma 5 nojm OmñV Agob, Va ˶mMo gbJ {S´>qbJ Z H$aVm Vo Q>ß߶mQ>ß߶mZo (noH$) Ho$bo OmVo. ¶m‘wio ~a H$mT>Uo gmono OmVo. ¶m à{H«$¶ogmR>r dmnaë¶m OmUmè¶m àmoJ«°‘Mr ‘m{hVr nwT>o {Xbr Amho. K

K

G74 noH$

{S´>qbJ AmdV©Z ho AmdV©Z {’${ZqeJ Zgboë¶m H$m¶©dñVygmR>r Am{U Z Ajmda dmnabo OmVo. VgoM ‘{eqZJ g|Q>ada dmnaë¶m OmUmµè¶m G73 à‘mUoM ho AmdV©Z Amho. boWÀ¶m H$m‘mgmR>r ho AmdV©Z Cn¶moJr AgyZ Vo VwQ>H$ (B§Q>aßQ>oS>) H$Q>, Q>{ZªJ, ~moA[a¨J, S>rn ’o$g J«wpìh§J, nmQ>© Am°’$ ‘{eqZJ Am{U ˶mgma»¶m BVa A°pßbHo$eZgmR>r ghO dmnaVm ¶oVo. G 74

AmdV©Z ’$m°a‘°Q> ’$mZwH$ 10T/11T/15T

G74 X .. (U).Z... (W).. I..K..D..F..S.. X (U) - H$mnë`m OmUmè`m J«wìhÀ`m ì¶mgmMo A§{V‘ ‘yë¶ (ìh°ë¶y) Z (W) - ^moH$mMr Imobr/eodQ>À¶m noH$Mr Z nmo{PeZ I - à˶oH$ H$mnmMr Imobr (+/- 0) K - à˶oH$ noH$Mo A§Va (+/- 0) D - H$mnmÀ`m eodQ>r R>odboë¶m [abr’$Mo ‘yë¶ (’o$g J«wpìh§JgmR>r eyݶ) F - J«wìh H$qQ>J gaH$doJ (B§M/’o$am, {‘‘r./’o$am) S - pñn§S>b doJ (’y$Q>/{‘{ZQ> qH$dm ‘rQ>a/{‘{ZQ>) G 74

AmdV©Z ’$m°a‘°Q> ’$mZwH$ 0T/16T/18T/20T/21T XmoZ ãbm°H$ àmoJ«°q‘J ’$m°a‘°Q> G74 R... G74 X..(U) Z.. (W). P. Q.. R...F...S... R - à˶oH$ H$mnmMm pŠbAaÝg X (U) - J«wìh ì¶mg A§{V‘ H$mn Z (W) - ^moH$mMr Imobr - eodQ>À¶m noH$Mr Z nmo{PeZ P - à˶oH$ H$mnmMr Imobr Q - à˶oH$ noH$Mo A§Va R - H$mnmÀ`m eodQ>r R>odboë¶m [abr’$Mo ‘yë¶ (’o$g J«wpìh§JgmR>r eyݶ) F - J«wìh H$qQ>J gaH$doJ (B§M/’o$am, {‘‘r./’o$am) S - pñn§S>b doJ (’y$Q>/{‘{ZQ> qH$dm ‘rQ>a/{‘{ZQ>) darb ’$m°a‘°Q>‘YyZ Oa X (U) Am{U I (qH$dm P) dJibo, Va ’$º$ Z Ajmda ¶§ÌU (noH$ {S´>qbJ) hmoB©b. noH$ {S´>qbJ‘ܶo Z, K Am{U

Z

Z = 3'' K = 0.5''

{MÌ H«$. 1 F

Mo ‘yë¶ àmoJ«°‘ Ho$bo OmVo. ({MÌ H«$. 1)

G 74

pñH$‘°{Q>H$ ’$m°a‘°Q> àmoJ«°‘ 03500 G 74 ........................noH$ {S´>qbJ AmdV©Z N1 G20 N2 T0200 N3 G97 S1200 M03 ................................................doJ> N4 G00 X 0 Z 0.2 T0202 M08 .............................gwédmV N5 G74 Z - 3.0 K0.5 F0.012 .............................noH$ {S´>qbJ N6 G00 X 6.0 Z2.0 T0200 ........................pŠbAa nmo{PeZ N7 M30 ..........................................................àmoJ«°‘ E§S> % EHy$U {S´>qbJ 3 B§M hmoB©b. à˶oH$ ImobrV 0.5 B§M à˶oH$doir

dmT> hmoB©b. gwédmV H$aʶmÀ¶m nm°BªQ>nmgyZ n{hë¶m noH$Mr Imobr H$mT>br OmVo. G 75 J«wìh H$qQ>J AmdV©Z · G 75 AmdV©Z X Ajmda

H$m‘ H$aVo.

· a’$, AMyH$Vm ZgUmè¶m H$m‘mg Cn¶wº$. · G 74 ~amo~a dmnaë¶mg VwQ>H$ H$Q> qH$dm

{Mn ~«oqH$JgmR>r Cn¶moJ hmoD$ eH$Vmo. · G 74 ‘ܶo Z Aj hmoVm, G 75 ‘ܶo X Aj AgVmo. G 75

AmdV©Z ’$m°a‘°Q> ’$mZwH$ 10T/11T/15T qgJb ãbm°H$ G75 X.. (U).. Z... (W) I..K..D...F..S... X (U) Z (W) -

H$mnë`m OmUmè`m J«wìhMm eodQ>Mm ì¶mg eodQ>À¶m J«wìhMr Z nmo{PeZ. (AZoH$ J«wìh AgVrb VaM

bmJy.) I - à˶oH$ H$mnmMr Imobr


61

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

N45 G00 X 1.05 Z-0.175 T0303 M08 N46 G75 X 0.5 I 0.055 F0.004 N47 G00 X 6.0 Z2.0 T0300 M09 N48 M30 %

K - J«wìh‘Yrb A§Va D - H$mnmÀ¶m eodQ>r R>odbobo [abr’$Mo ‘yë¶ F - J«wìh H$qQ>J gaH$doJ (B§M/’o$am, ‘rQ>a/{‘{ZQ>) S - pñn§S>b doJ (’y$Q>/{‘{ZQ>, ‘rQ>a/{‘{ZQ>) G75

gm¶H$b ’$m°a‘°Q> ’$mZwH$ 0T/16T/18T/20T/ XmoZ ãbm°H$ ’$m°a‘°Q>

I Mo

‘yë¶ H$mT>md¶mMo J{UV Qy>b Q´>°ìhb Ø 1.050 Vo Ø 0.500 åhUOoM 0.275 à{V ~mOy.

G75 R G75 X (U)...Z (W)... P.. Q.. R..F..S...

(1.05 - 0.5) / 2 = 0.275.

åhUOoM nmM J«wpìh§J noH$ hmoVrb. 0.055 à˶oH$s. (0.275/5 = 0.055.)

n{hbm ãbm°H$ R - à˶oH$ H$mnmgmR>r pŠbAaÝg Xþgam ãbm°H$ X (U) - J«wìh H$mnʶmMm A§[V‘ ì¶mg Z (W) - eodQ>À¶m J«wìhMr Z nmo{PeZ P - à˶oH$ H$mnmMr Imobr Q - J«wìh‘Yrb A§Va R - H$mnmÀ¶m eodQ>r R>odbobo [abr’$Mo ‘yë¶ (’o$g J«wpìh§Jbm R = 0) F - J«wìh H$mnmMm gaH$doJ (B§M/’o$am, {‘‘r./{‘{ZQ>) S - pñn§S>b doJ (’y$Q>/{‘{ZQ> qH$dm ‘rQ>a/{‘{ZQ>) G74 Am{U G75 AmdV©Z dmnamgmR>r ‘yb^yV {Z¶‘ 1. XmoÝhr AmdV©Zm‘ܶo X Am{U Z Mo ‘yë¶ A°~gmoë¶wQ>

Ø 0.5

Ø 1.05

0.0625(Type K)

0.175 0.675

{MÌ H«$. 3 : ‘[ëQ>nb J«wìh

qH$dm

BZ{H«$‘|Q>b ‘moS>‘ܶo àmoJ«°‘ H$aVm ¶oVo. XmoÝhr AmdV©Zm‘ܶo ñd¶§M{bV [abr’$ AgVmo. H$mnmÀ¶m eodQ>Mo [abr’$ ‘yë¶ dJiVm ¶oVo. [aQ>Z© ‘yë¶ ’$º$ XmoZ ãbm°H$ nÕVr‘ܶo àmoJ«°‘ H$aVm ¶oVo. AWdm H§$Q´>mob {gpñQ>‘‘Yrb B§Q>Z©b n°am‘rQ>adê$Z goQ> H$aVm ¶oVo. 5. Oa XmoZ ãbm°H$ nÕVr‘ܶo [aQ>Z© ‘yë¶ àmoJ«°‘ Ho$bo Am{U ˶mM~amo~a [abr’$ ‘yë¶gwÕm àmoJ«°‘ Ho$bo Va X Mo ApñVËd ˶mMm AW© R>a{dVo. Oa X àmoJ«°‘ Ho$bm Agob, Va R Mm AW© [abr’$ ‘yë¶ hmoVmo.

G 75

dmnê$Z ‘[ëQ>nb J«wìh àmoJ«°‘ (‘[ëQ>nb J«wìh)

2. 3. 4.

G20

G 75

‘hÎdmMo ‘wÔo 1. J«wìh‘Yrb A§Va g‘mZ hdo. 2. J«wìh‘Yrb A§Va K Zo XmI{dVmV. 3. K Oa BÝgQ>©À¶m é§Xrnojm OmñV Agob, Va {H$˶oH$ ñdV§Ì J«wìh H$mnë¶m OmVrb. 4. Oa K BÝgQ>© é§XrEdT>m qH$dm H$‘r Agob, Va EH$M é§X J«wìh H$mnbr OmB©b.

CXmhaU qgJb J«wìh àmoJ«°‘ 03005 G75 qgJb J«wìh ({MÌ H«$. 2) G20

.....

Ø 0.5

Ø 1.05

N43 G50 S1250 T0300M42 N44 G96 S375 M03

0.175

{MÌ H«$. 2 : qgJb J«wìh

.....

N12 G50 S1000 T0300M42 N13 G96 S375 M03 N14 G00 X 1.05 Z - 0.175 T0303 M08 N15 G75 X 0.5 Z - 0.675 I 0.055 K 0.125 F 0.004 N16 G00 X 6.0 Z 2.0 T0300 M09 N17 M30 %

0 8625975219 sheetalcomp@yahoo.com

gVre Omoer gr.EZ.gr. ‘{eqZJ‘Yrb VÁk AgyZ Vo g„mJma åhUyZ H$m‘ H$aVmV. {d{dY ‘hm{dÚmb`mV AÜ`mnZmMo H$m‘ H$aV AgVmZmM Ë`m§Mo gr.EZ.gr. boWdarb nwñVH$hr à{gÕ Pmbo Amho. Ë`m§Zr g§JUH${df`r ‘amR>r, B§J«Or ^mfoV nwñVHo$ {b{hbr AmhoV.


62

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018


63

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

SUHNER INDIA PVT LTD Bangalore - 560 099 +91 80 27831108 machining.in@suhner.com Visit our Stall at Machine Tool Expo, Pune 27-30 Sept. 2018 Stall No. D103 Hall A

AXIES ENGINEERING SYSTEMS

Design and Manufacturing of  All Types of Multi Drilling, Reaming, & Tapping SPMS  SPMS For Simultaneous Operations For Drilling, Milling, Rough Boring, Fine Boring, etc.  Jigs & Fixtures  Precision Components. Plot No. 335, Old Highway, Near Balbharti Building, Shiroli (Toap), MIDC, Kolhapur. Mobile : 9422043443 (0230) 2468777 Email: axies_engg@rediffmail.com Website: www.axiesenggsystems.com


64

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

boI‘mbm

A{_V Kmobo g§ñWmnH$ g§MmbH$, B_°{OH$m Q>oŠZmogm°âQ>

‘m

A{^`m§{ÌH$s S´>m°BªJ `wŠË`m : 8

Jrb XmoZ-VrZ boIm§nmgyZ AmnU Amnë`mbm ‘mhrV Agboë`m H$‘m§S>Mo AmYw{ZH$ ñdê$n g‘OmdyZ KoV Ambmo AmhmoV. H$‘m§S>À`m A§VJ©V H$mhr {d{eï> JaOm AgVmV. ˶m JaOm bjmV KoD$Z H$m‘ H$aV AgVmZm, Ë`m gm‘mdyZ KoVë`m‘wio Ë`m§À`m n[aUm‘H$maH$Vo‘Ü`o ì`mnH$Vm `oVo. ˶m‘wioM ¶m H$‘m§S> AmYw{ZH$ Pmë`m AmhoV, Ago AmnU åhUy eH$Vmo. `m nyduÀ`m boIm‘Ü`o AmnU SUPERHATCH hr AerM EH$ H$‘m§S> CXmhaUmgh Aä`mgbr Amho. N>m`m{MÌ, {MÝho, VgoM ‘mZm§H$Zmda AmYm[aV AmYrM V`ma H$ê$Z R>odbobo ãbm°H$ (BLOCK) `m H$‘m§S>‘Ü`o AmnU dmnaVmo. Ajam§nojm {MÌo n[aUm‘H$maH$ R>aV Agë¶m‘wio Ajao, eãX qH$dm Q>rn Xe©dyZ H$mT>bobo AmaoIZ `mnojm darbà‘mUo Ho$bobo AmaoIZ ho S´>m°BªJ dmMUmè`mg {Z{üVM g‘OÊ`mg gmono OmVo. n[aUm‘r doioMr ~MV hmoVo Am{U AmaoIZmMm Zo‘H$m n[aUm‘ gmÜ` hmoVmo. ¶m boIm‘ܶo AmnU AemM H$mhr àH$maÀ`m AmYw{ZH$ Pmboë`m H$‘m§S> nmhUma AmhmoV.

Ë`mMo àH$ma `mg§~§YrMr {dñV¥V ‘m{hVr `m S´>m°BªJ‘Ü`o g‘m{dï> Ho$bobr AgVo. VgoM dmñVy (Am{H©$Q>o³À¶wAb) S´>m°BªJ Am{U ’$°{~«Ho$eZ S´>m°B©ªJ‘Ü`o AZoH${dY A±Jb, ~r‘, H$m°b‘ B˶mXrMr g{dñVa ‘m{hVr AgUo Amdí`H$ AgVo. Ë`mH$[aVm `m gd© ~m~r g‘m{dï> H$ê$Z Ë`m§Mr EH$ gyMr V`ma H$amdr bmJVo, OoUoH$ê$Z S´>m°B©ªJ Aä`mgë`mZ§Va ßb±Q>~m~VMr H$ënZm ñnï> hmoÊ`mg ‘XV hmoVo. `mgmR>r `m gd© ~m~tZm Ë`m§À`m Vn{ebmghrV AZwH«$‘m§H$ XoUo gmo`rMo hmoVo, Á`m‘wio Vo nÕVeranUo Ë`m-Ë`m AZwH«$‘m§H$mZwgma Ë`mÀ`m `mo½` OmJr ~g{dVmZm gmono OmVo. ho H«$‘m§H$ XoV AgVmZm AmnU ‘m`ݶmMm (Text) qH$dm 'Balloons' Mm dmna H$aVmo, Oo Vmo ‘m`Zm hb{dbm AgVm Ë`m~amo~a hmbV ZmhrV Am{U Ë`mMr OmJm Amho VrM amhVo. `m gdmª‘wio S´>m°BªJ V`ma H$aUmè`mÀ¶m

‘ZmV g§^«‘ {Z‘m©U hmoʶmMr e³¶Vm AgVo. gXa S´>m°BªJ‘ܶo H$mhr VnmgUr Z H$aVm Vo J«mhH$mH$S>o Jobo Va, Ago S´>m°B©ªJ J«mhH$mÀ`m AmH$bZmnbrH$S>o OmVo. hm gd© Jm|Yi Q>miÊ`mgmR>r Am°Q>mo Z§~[a§J (Auto Numbering ) hr H$‘m§S> dmnaUo gmo`rMo OmVo. {MÌ H«$. 1 Zwgma AmnU S´>m°B©ªJ‘Yrb {d{dY KQ>H$m§Zm AZwH«$‘m§H$ XoD eH$Vmo. "Am°Q>mo Z§~[a¨J' hr H$‘m§S> H$er dmnamdr `mg§~§YrMo {ZX}e Imbrb Q>ßß`mZwgma AYmoaopIV Ho$bo AmhoV. • EŠgàog Qy>b‘Ü`o "Am°Q>mo Z§~[a¨J' hr ñdV§Ì Q>°~ Amho. Vr {ZdS>mdr qH$dm H$‘m§S> bmB©Z‘Ü`o 'tcount' Ago Q>mB©n H$amdo. • Á`mbm Amnë`mbm AZwH«$‘m§H$ Úmd¶mMm Amho Vr ‘m`Ý`mMr Amoi {ZdS>mdr. • OoWyZ H«$‘m§H$ gwédmV H$am`Mm Amho

ISMC 450 1

ISMC 450 1

19

ISMC 200x75

ISMC 100x50

20

30000

22

Am°Q>mo Z§~[a§J 'YmVwH$m‘'À¶m Am°JñQ> 2018 ‘m{gH$m‘ܶo AmnU OZab A°a|O‘|Q> S´>m°BªJg§~§YrMo CXmhaU nm{hbo hmoVo. Ë`mM CXmhaUmMm AmnU ¶m boImV XmIbm KoUma AmhmoV. `m àH$maÀ`m S´>m°B©ªJ‘ܶo AZoH${dY KQ>H$m§Mm A§V^m©d AgVmo. Ogo H$s, boW ‘{eZ, {S´>b ‘{eZ, {‘qbJ ‘{eZ, J«mBªqS>J ‘{eZ B˶mXr àH$maMr ‘{eZ Xe©{dUmam àË`j H$maImZm {d^mJ (em°n âbmoAa), VgoM H$m`m©b`rZ {d^mJ, gm{hË` Zo-AmU H$aÊ`mMr nÕVr Am{U

21

{MÌ H«$. 1: H$m°b‘Mo Vnerb XmI{dUmao g§X^© {MÌ

ISMC 450 1


65

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

(CXmhaUmW©, 1 Vo 10 Ago H«$‘m§H$ Úmd`mMo AgVrb Va, {VWo 1 Q>mB©n H$amdo.) VoWyZ nwT>rb H«$‘m§H$ ¶mà‘mUo Vo-Vo ‘m`Zo (Q>rn) {ZdS>V OmD$ Ë`mà‘mUo Vmo 1, 2, 3, ........10 Ago H«$‘m§H$ AmnmoAmnM KoV OmB©b. • VgoM Vo H«$‘m§H$ AmYr, Z§Va Agohr AmnU XoD$ eH$Vmo. na§Vw eŠ`Vmo AmnU Vo àW‘M XoV AgVmo Am{U Ë`mZ§Va Ë`mMr ‘m{hVr XoUmar Q>rn AgVo. AemàH$mao AmnU "Am°Q>mo Z§~[a¨J' hr H$‘m§S> àË`jmV AmUy eH$Vmo. Am°Q>mo Z§~[a¨J H$‘m§S>‘wio hmoUmao àË`j dm AàË`j ’$m`Xo nwT>rbà‘mUo AmhoV. • AmYrM CnbãY Agboë`m ‘m`Ý`mbm, Q>rnbm AmnU AZwH«$‘m§H$ XoD$ eH$Vmo. • AZwH«$‘m§H$ Ë`mÀ`mer EH$ê$n hmoV Agë`m‘wio Q>rn Am{U H«$‘m§H$ EH$Ì amhVmV.

• Amnë`mbm hdm Vgm AZwH«$‘m§H$ ’$º$ Vr Q>rn AWdm Vmo ‘m`Zm {ZdS>V OmD$Z Ë`m AZwf§JmZo XoVm `oVmo. • EH$M H$m‘ nwÝhm nwÝhm H$aUo Q>miVm `oVo Am{U Ë`m‘wio doioMr ~MV hmoVo. • Aem àH$maÀ`m S´>m°B©ªJ‘Ü`o `m‘wio gwgyÌVm `oVo. • pŠbï>Vm Q>miVm `oVo. Ë`m~amo~aM AmnU Ho$bobr "ßb±Q>'Mr qH$dm ’°${~«Ho$eZ ñQ´ŠMaMr ‘m§S>Ur hr ’o$anS>VmiUr Ho$ë`mgaer hr H$‘m§S> dmnaVm-dmnaVm Amnë`m ZOaoImbyZ OmVo. Ë`mV Amdí`H$ Vmo ~Xbhr AmnU gaVoeodQ>r `m H$‘m§S>À`m ‘mÜ`‘mVyZ AJXr ghO Am{U nQ>H$Z KS>dyZ AmUy eH$Vmo. AmnU Aä`mgV Agboë`m `m H$mhrem doJù`m YmQ>UrÀ`m na§Vw Zoh‘r dmnaV Agboë`m H$‘m§S>‘wio S´>m°B©ªJ V`ma H$aVmZm Ë`mMo AmaoIZ ho ghO gmÜ` hmoB©b.

NEEM à{ejU H$m`©H«$_ Nationality Employability Enhancement Mission

0 9823389389 iamitghole@gmail.com

A{_V Kmobo `m§{ÌH$s A{^`§Vo AgyZ Ë`m§Zr A°Q>bmg H$m°nH$mo, B_g©Z BZmoìhoeZ g|Q>a, Wm`gZ H«y$n Aem _pëQ>Z°eZb H§$nÝ`m§_Ü`o {S>PmB©Z {d^mJmV AZoH$ df} H$m_ Ho$ë`mZ§Va 'B_°{OH$m Q>oŠZmogm°âQ>' `m B§{O{ZA[a¨J {S>PmB©Z gmoë`weZ Am{U H$m°nm}aoQ> à{ejU XoUmè`m H$ÝgëQ>ÝgrMr ñWmnZm Ho$br Amho.

AY©dQ> {ejUm_wio ZmoH$arM {_iV Zgob, nXdr H$aVmZm On the Job Training (OJT) hdo Agob, Cƒ {ejUmA^mdr ZmoH$arV nrN>ohmQ> hmoV Agob, Va _J Skill Development _Ü`o AJ«JÊ` Agboë`m MPTA Zo Img Vw_À`mgmR>rM AmUbr Amho hr

• Xoe^amVrb Zm_m§{H$V _°Ý`w\° ŠM[a¨J d BVa H§$nÝ`m§V 3 dfmªn`ªV On the Job Training (OJT) MPTA À`m

Ë`m~amo~aM Amnë`m H$m`©e¡br‘Ü`o Am‘ybmJ« ~Xb Pmbobm AmT>iyZ `oB©b. Á`mÛmao Amnbm doi dmMob, VgoM Zo‘H$s n[aUm‘H$maH$Vm gmÜ` H$aVm `oB©b. AemM àH$maÀ`m BVa H$mhr AmYw{ZH$ H$‘m§S> AmnU nwT>rb boImV nmhUma AmhmoV.

gwdU©g§Yr!!!

dVrZ§ gdmªZm JUoemoËgdmÀ`m hm{X©H$ ew^oÀN>m!!!

_J dmQ> H$gbr nmhVm`? bJoM \$moZ H$am - 9595737970 A{YH$ _m{hVrgmR>r ^oQ> Úm - www.mpta.in


66

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

आडव्या आिण उभ्या मशी�नंग स�टरसाठ�

हत्यार बदल उपकरणे (अॉटोमॅ�टक टू ल च�जर) हत्यार बदल उपकरणे (ATC) बनवणार� ‘�ग�त’ ह� भारतातील एकमेव कंपनी आहे . या कंपनीचे एट�सीचे 70 ट�े उत्पादन जगभरात �नयार्त होते.जमर्नी, इटल�, स्पेन, िस्वत्झल� ड, िसंगापूर, चीन अशा �व�वध दे शात �ग�त एट�सी �नयार्त होतात.

001

#19 & 20, (Plot No. 467 - 469), IV Phase, 12th Cross, Peenya Industrial Area, Bangalore - 560 058. INDIA. Tel. : (+91-80) 2836-1543 Fax : (+91-80) 2836-1549.E-mail : info@pragatiautomation.com URL : http://www.pragati-automation.com


67

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

www.krausnaimer.com

Marine Application

Train Application

Defence & Weapon

Machinery & Services

Mining & Forestry

International Standards and Approvals

DISTRIBUTORS AMBIONICS Shed No. 3, S. NO. 135, Dalviwadi Dhayari, Pune - 411041 LAND LINE: 020-24380468 | 9822431299 / 9225528463 | sgm@ambionicsindia.com


68

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

H$maImZm gwYmaUm

AZwn nmQ>rb A{gñQ>§Q> àm°S>ŠeZ BZMmO©, gÝ_Vr J«wn

à

aq\$J_Yrb IMm©V ~MV

Ë`oH$ ì`mdgm{`H$mbm H$_rV H$_r IMm©V CËnmXZ H$am`Mo AgVo. àË`oH$ CÚmoJmV {_qbJ à{H«$`ogmR>r BÝgQ>©Mm OmñV dmna hmoVmo. Qy>qbJÀ`m g§X^m©V aq\$JMm IM© OmñV AgVmo, H$maU ¶m à{H«$`o‘ܶo _Q>o{a`b H$mTy>Z Q>mH$Ê`mMo à_mU OmñV AgVo. Ë`m_wioM IMm©V ~MV H$aÊ`mÀ`m Am_À`m àH$ënmV Amåhr Ë`mda H$m_ H$aÊ`mMo R>a{dbo. gm_mÝ`nUo aq\$J à{H«$`ogmR>r Amåhr 45 A§em§Mm H$moZ Agbobm ONMU BÝgQ>© dmnaVmo. `§Ì^mJmMo Zmd - \«§$Q> H$ìha à{H«$`oMo Zmd - {_qbJ à{H«$`m _{eZMo Zmd - ìhr.E‘.gr. ‘{eZ ONMU 45 A§em§Mm BÝgQ>© dmnê$Z Amåhr \«§$Q> H$ìha àH$maÀ`m `§Ì^mJm§Mr aq\$J à{H«$`m H$aV hmoVmo. Ë`mMo Vnerb nwT>rbà‘mUo AmhoV. ONMU BÝgQ>©Mm CPC (à{V `§Ì^mJ IM©) Qy>bMo Am`wî` -16 `§Ì^mJ/H$monam BÝgQ>©Mr qH$‘V - 930 én¶o/BÝgQ>© H$Q>adarb gd© BÝgQ>©Mr qH$‘V -

ONMU {_qbJ

H$Q>a

ONMU {_qbJ

BÝgQ>©

6 X 930 = 5580 én¶o/g§M EHy$U CnbãY H$monao - 16/g§M V¶ma hmoUmè¶m H$m¶©dñVy - 16 X 16 = 256 /g§M à{V `§Ì^mJ IM© - (6 X 930) / (16 X 16) = 21.79 én¶o

g‘ñ¶m `m BÝgQ>©Mm H$moZ 45 A§em§Mm Amho. Ë`m_wio {_qbJ à{H«$`m H$aVmZm nm°BªQ> bmoS> `§Ì^mJmÀ`m daÀ`m ~mOyÀ`m n¥ð>^mJmda {dVarV hmoVmo. `m `§Ì^mJmMr OmS>r H$_r AgVo. Ë`m_wio hm nm°BªQ> bmoS> `§Ì^mJmV H§$nZo {Z_m©U hmoÊ`mgmR>r H$maUr^yV R>aVmo. n[aUm_r Amnë`mbm g_m§VaVm {_iV

Zmhr. ˶m‘wio Ano{jV JwUdÎmmhr {‘iV Zmhr. Ë`mMdoir IM© hmXoIrb _hÎdmMm KQ>H$ Agë`m_wio Vmo bjmV ¿`m`bm hdm. ONMU BÝgQ>©À`m àË`oH$ `§Ì^mJmgmR>r hmoUmam IM© 21.79 én¶o Amho. Am_Mo CËnmXZ Xa _{hÝ`mbm gmYmaU 1750 `§Ì^mJ EdT>o Amho. Ë`m_wio, Qy>qbJMm _m{gH$ IM© = 1750 X 21.79 = 38,132.5 én¶o gwYmaUm ho H$m‘ aq\$J à{H«$`oer g§~§{YV Amho. aq\$J {_qbJ à{H«$`oZ§Va, Amåhr 88 A§emMm LNHX BÝgQ>© dmnê$Z {\${Ze ¶§ÌU H$aV hmoVmo. {\${Ze ¶§ÌU à{H«$`oZ§Va BÝgQ>© nyU©nUo dmnê$Z Pmë`mda Amåhr Vmo Q>mHy$Z Úm`Mmo. IMm©V ~MV H$aÊ`mgmR>r Amåhr A{YH$ Vnerbdma Aä`mg Ho$bm. XmoÝhr BÝgQ>©À`m H$mnmÀ¶m ImobrMr (Ap) nwÝhm nS>VmiUr Ho$ë¶mda Amåhmbm Ago AmT>iyZ Ambo H$s, ONMU BÝgQ>©À`m H$mnmMr Imobr (Ap) OmñVrV OmñV 4.75 {__r. (AmoVrd bmoI§S>mgmR>r) Amho. Va LNHX BÝgQ>©À`m

LNHX

{_qbJ H$Q>a


69

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

H$mnmMr Imobr (Ap) 1 Vo 4 {__r. (AmoVrd bmoI§S>mgmR>r) Amho. \«§$Q> H$ìhaMr OmS>r H$_r AgVo, Ë`m_wio aq\$J à{H«$`ogmR>r nydu {’${ZqeJgmR>r dmnaboë`m LNHX BÝgQ>©da H$moUVrhr A{V[aº$ à{H«$`m Z H$aVm Amåhr Vmo dmnaÊ`mg àmYmÝ` XoD$ eH$Vmo. H$maU Ë`mMr H$mnmMr Imobr 4 {__r.n`ªV Amho. hr H$ënZm Amåhr Am_À¶m Qy>qbJÀ`m VÁk A{^`§Ë`m§g_moa _m§S>br. Ë`m§À`mer MMm© Ho$ë`mda Ë`m§Zr `m H$ënZobm _mÝ`Vm {Xbr. `m g§H$ënZoMr A§_b~OmdUr H$aVmZm, Amåhmbm Ho$di H$Q>a_Ü`o ~Xb H$amdm bmJbm. 45 A§e ONMU H$Q>aÀ`m EodOr 90 A§e LNHX H$Q>a Amåhmbm dmnamdo bmJbo. Qy>qbJÀ`m VÁkm§Zr gwM{dë`mà_mUo doJ Am{U \$sS> goQ> H$ê$Z Amåhr aq\$J à{H«$`ogmR>r AmYr dmnabobm LNHX BÝgQ>© dmnê$Z MmMUr KoVbr.

ZdrZ BÝgQ>©

{’${ZqeJ Ho$ë¶mZ§VaMm BÝgQ>© LNHX BÝgQ>©

Qy>bMo Am`wî` - 28 `§Ì^mJ/H$monam BÝgQ>©Mm IM© - 0.00 én¶o/BÝgQ>© nydu LNHX BÝgQ>© nyU©nUo dmnamV ¶oV ZìhVo. ‘mÌ, Vo ¶m ~Xbm‘wio aq’$JgmR>rhr dmnabo OmD$ bmJbo. ˶m‘wio ONMU BÝgQ>© IaoXrda hmoUmam IM© Wm§~bm. ’$m¶Xo 1. aq\$J à{H«$`ogmR>r ONMU BÝgQ>© {dH$V Z KoVë`m_wio IMm©V ~MV Pmbr. 2. Ano{jV JwUdÎmm {‘imbr.

aq’$J Ho$ë¶mZ§VaMm BÝgQ>©

3. 4.

BÝgQ>©Mo àH$ma H$‘r Pmbo. hr gwYmaUm BVa ‘{eZdahr A§‘bmV AmUbr. 5. n¥ð>^mJmMm {’${Ze Mm§Jbm {‘iVmo. 6. g_m§VaVo‘ܶo g_ñ`m ahmV Zmhr. 7. Qy>bÀ`m Am`wî`mV bjUr` \$aH$ nS>V Zmhr. 8. BÝgQ>© ghOnUo CnbãY AgVmo. Ë`m_wio dmQ> nmhÊ`mMm doi H$_r hmoVmo. 9. AmdV©Z (gm`H$b) H$mimda H$moUVmhr n[aUm_ hmoV Zmhr. 10. IMm©Vrb _m{gH$ ~MV = 38132.5 AemàH$maMo BÝgQ>© dmnamV Amë`m_wio IMm©Vrb dm{f©H$ ~MV = 38132.5 X 12 = 4,57,590 én¶o. calibration@sanmatigroup.com

`m§{ÌH$s A{^`§Vo Agboë`m AZwn nmQ>rb `m§Zm `m joÌmVrb 3 dfmªMm AZw^d Amho. gÜ`m Vo gÝ_Vr J«wn Am°\$ B§S>ñQ´>r_Ü`o A{gñQ>§Q> àm°S>ŠeZ BZMmO© åhUyZ H$m_ nhmV AmhoV. \«§$Q> H$ìha

FIBRE LASER MARKING MACHINE AX SERIES

www.amtc.co.in


70

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

H$maImZm gwYmaUm

gwa{jVVo‘ܶo gwYmaUm

{Xbrn nmQ>rb ݶw‘°{Q>H$ Am{U hm¶S´>m°{bH$ VÁk

dm

3/2 1/4 ̎

bmoS

IL220 SMC

hZ CÚmoJm‘ܶo (Am°Q>mo_mo{Q>ìh B§S>ñQ´>r) H$m_ H$aV AgVmZm XmoZ Jmoï>tH$So> {deof bj {Xbo OmVo. EH$ åhUOo H$maImÝ`mVrb AnKmV {da{hV CËnmXZ Am{U Xþgar åhUOo D$O}Mr ~MV. `mgmR>r AZoH$OU Amnë`m H§$nÝ`m§_Ü`o `mo½` Ë`m gwYmaUm H$aV AgVmV. Ë`mVrb EH$m gwYmaUo{df`r AmnU ¶m boImV ‘m{hVr KoUma AmhmoV.

Ý`w_°{Q>H$ {gqbS>a

{MÌ H«$. 3 : gwYmaUoZ§Va

hdoMm ómoV

g_ñ`m Am_À`m H§$nZr_Ü`o XmoZ nmù¶m§_Ü`o ({eâQ>) H$m_ MmbVo. amÌnmir_Ü`o Ooìhm EAa H$m°åàoga ~§X ìhm`Mm, Ë`mdoir _°{Zß`wboQ>aÀ¶m hdoMm nwadR>mhr ~§X hmoV Ago. Voìhm Ë`mMo hþH$ (Q>°H$b) AmnmoAmn

Imbr `m`Mo. gH$miÀ`m nmir_Ü`o hdoMm nwadR>m Mmby Ho$ë`mZ§Va _°{Zß`wboQ>aMo hþH$ AmnmoAmn da Om`bm bmJm`Mo. Ë`m_wio hþH$bm bmJyZ Agboë`m dñVy CXmhaUmW©, Q´>m°br, JmS>r, Am°naoQ>aÀ`m eQ>©Mr ~mhr Ë`m_Ü`o AS>Hy$Z AnKmV hmoÊ`mÀ`m eŠ`Vm OmñV Agm`À`m. Ago AZoH$ AnKmV Amåhr AZw^dbo AmhoV. Ë`m_wio _°{Zß`wboQ>aMo hþH$ Amåhmbm ~m§YyZ R>odmdo bmJV Ago. darb g_ñ`m àm_w»`mZo gwa{jVVoÀ`m g§X^m©Vrb hmoVr, Va Xþgar g_ñ`m hr ~MVr~m~V hmoVr. _°{Zß`wboQ>aÀ`m g{H©$Q>_Ü`o EH$ {à{gOZ ~°bpÝg§J ìhm°ëìh AgVmo. Ë`m ìhm°ëìhbm 0.3 _m`H«$m°Z ì`mgmMo ^moH$ AgVo. Ë`mVyZ gmVË`mZo hdoMr JiVr hmoD$Z Vr dm`m OmV hmoVr.

^ma {MÌ H«$. 1 : Mmby à{H«$¶m

11

2

R 4

3

R Z

A

A

12

P

5 P

A

6

A

13

P

R

R

7 A

P 8 9

10

{MÌ H«$. 2 : gwYmaUonydu

{MÌ H«$. 4 : ‘°[Z߶wboQ>a


71

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

_moH$im hmoVmo, na§Vw Vmo EH$m {R>H$mUr pñWa amhVmo. ho Ë`mM g{H©$Q>_Ü`o g_m{dï> H$ê$Z _°{Zß`wboQ>a AnKmV{da{hV Ho$bm. VgoM _°{Zß`wboQ>a_YyZ dm`m OmUmè`m hdoMr ~MV Pmbr.

{MÌ H«$. 5 : ݶw‘°{Q>H$ {gqbS>a

H$maImÝ`mV Xm~`wº$ hdm, {S>Pob, nmUr, Am°B©b, noQ´>mob BË`mXrnojm gdm©V OmñV drO EAa H$m°åàoga Mmb{dÊ`mgmR>r IM© hmoV AgVo. H$maImÝ`mV V`ma hmoUmè`m Xm~`wº$ hdoVrb gm‘mÝ`V… 30% hdm doJdoJù`m JiË`m§‘wio dm`m OmV Ago. AnKmV Q>miUo Am{U JiVr Wm§~{dUo `m XmoÝhr Jmoï>r§da Cnm¶ H$aÊ`mgmR>r AmOda Ho$boë`m H$m_mÀ`m AZw^dmMm \$m`Xm PmbmM, Ë`m~amo~aM nydu AZoH$ Ý`w_°{Q>H$ g{H©$Q ~Z{dë`m_wio _°{Zß`wboQ>a_Ü`o nwT>rb

gwYmaUm H$aÊ`mg _XV Pmbr. ZdrZ nÕV gwYm[aV nÕVr_Ü`o nm`bQ> 3/2'' Am°naoQ>oS> ìhm°ëìh Am{U 1/4'' bm°H$ An ìhm°ëìh g_m{dï> Ho$bm Amho. gwYm[aV nÕVr_Ü`o hdoMm Xm~ ~§X Pmë`mg bm°H$ An ìhm°ëìh 3/2'' `m nm`bQ> ìhm°ëìhMm nwadR>m ~§X H$ê$Z Vmo ìhm°ëìh {gqbS>abm Amho Ë`m {R>H$mUr bm°H$ H$aVmo. gH$mir hdoMm nwadR>m gwê$ Pmë`mZ§Va {gqbS>a

\$m`Xo 1. _°{Zß`wboQ>aMo hþH$ ~m§YyZ R>odmdo bmJV Zmhr. 2. AnKmVmMr eŠ`Vm Q>ibr. 3. hdoMr _moR>çm à_mUmV ~MV Pmbr. 0 7756854258 d.t.patil1964@gmail.com

[Xbrn nmQ>rb ‘{h§Ðm A±S> ‘{h§Ðm H§$nZrV ‘oH°${ZH$ åhUyZ H$m‘ H$aV AmhoV. ˶m§Zm ݶw‘°{Q>H$ Am{U hm¶S´>m°{bH$ joÌmMm 32 dfm©ªMm AZw^d Amho.


72

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

CËnmXZo ‘m¶H«$mo hmS>©Zog Q>opñQ>§J ‘{eZ, ‘m°S>ob : MV1-PC

ßboZ [a¨J JoO Am{U goqQ>J [a¨J ¶mo½¶ ‘mJm©darb ‘mnZ V§Ì. Q>rAm¶B©grAmoMo [a¨J JoOog, ‘mñQ>a JoO, W«oS> JoO, Q>ona JoO Am{U ‘mñQ>a goqQ>J [a¨J. - 80°C Vmn‘mZmbm à{H«$¶m H$ê$Z 20°C Vmn‘mZmbm VnmgUr Ho$bobo. J«mhH$m§À¶m ‘mJUrZwgma {deof [a¨J JoOogMr {Z{‘©Vr. 3.00 nmgyZ 550 {‘‘rn¶ªVÀ¶m AmH$mam§À¶m [a¨J JoOMr {Z{‘©Vr.

nyU©V… g§JUH$sH¥$V ‘m¶H«$mo hmS>©Zog Q>oñQ>a. AmQ>© B‘oO àmogoqgJ V§ÌmÀ¶m gmhmæ¶mZo hmS>©ZogMo à˶j Am{U AMyH$ ‘mnZ. gd© YmVy§Mr VnmgUr eŠ¶. AMyH$ ‘moO‘mnZ Am{U nwZamdV©Z j‘Vm. ‘moQ>a dmnê$Z bmoqS>J Am{U AZbmoqS>J.

â`wEb BÝñQ®>‘|Q>g² A±S> B§{O{ZAg© àm.{b. www.fuelinstrument.com

O¶oe E§Q>aàmB©Oog

www.jawsindia.com

go‘r Am°Q>mo‘°{Q>H$ pìh{S>Amo ‘oO[a¨J ‘{eZ- B© EŠg gr[aO

ñbm°Q>oS> goë’$ Q>°qnJ W«oS>oS> BÝgQ>© ‘O~yV, ñdÀN>, nwÝhm dmnaVm ¶oUmao Ago H$m¶‘ñdénr W«oS>. BÝgQ>© BÝñQ>m°b H$aʶmgmR>r {N>Ðmbm Q>°n H$aʶmMr JaO Zmhr. H§$nZm‘wio g¡b hmoV Zmhr. BÝñQ>m°b H$aʶmgmR>r gmono. Cƒ Q>m°H©$Mm ^ma ghZ H$aUmao.

H$ë¶mUr goëg H$m°nm}aoeZ

2-Aj Agbobo, H$m¶©dñVybm ñne© Z H$aVm ñd¶§M{bV ’$moH$g pìh{S>Amo dmnê$Z ‘moO‘mnZ H$aUmao ‘{eZ. Cƒ XOm©Mm HD H°$‘oam. {à{gOZ ‘oO[a¨J ñQ>oO. AMyH$ aoIr¶ ‘mJ©Xe©H$. AmYw{ZH$ Eb.B©.S>r. àH$me ómoV. ‘°Ý¶wAb qH$dm ‘moQ>a dmnê$Z Py‘ H$aVm ¶oVo. ñH«$sZdê$Z Z Ajmda {Z¶§ÌU.

www.kalyanisales.com

Q>rE‘Eg500

ATQ ‘oQ´>mo www.atqmetro.com

ñH«y$ EAa H$m°åàoga

EH$mM Qy>bgmR>r XodmU KodmU eŠ¶. Qy>b BÝìh|Q>ar ‘°ZoO‘|Q> gm°âQ>doAa. ñQ>moAa H$sna{edm¶ 24/7 H$m‘mMr gmo¶. BÝìh|Q>ar VgoM ‘{eZÀ¶m XoI^mbrg§X^m©V H$mhr g‘ñ¶m Agë¶mg g§Xoe {‘iVmo. H«|$Q>g© Am°Q>mo‘oeZ gmoë¶weÝg àm.{b. A°S>Am°Z Qy>b ~±H$. www.cautomate.com

hodr S>çwQ>r A°pßbHo$eZgmR>r {S>PmB©Z Ho$bobo S>m¶aoŠQ> {S´>ìhZ H$m°åàoga. H$‘r doJmZo EAa E§S> Am°naoeZ. XrK©H$mi {Q>H$Umao H§$nmoZ§Q>, ^¸$‘ nmB©qnJ Am{U Cƒ cFm/hP BAC H$m°åàogg© www.bac-compressors.com


73

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

Skill India @ IMTMA

MAKING ENGINEERS INDUSTRY READY

FINISHING SCHOOL IN PRODUCTION ENGINEERING Duration : 4 Weeks

Upcoming Program Date: 10th December 2018 to 8th January 2019

Hands-on training for Junior Engineers, Supervisors, Industry Recruits & Engineering Diploma Students from Mechanical and Allied Disciplines

Engineering Drawing Measurement & Quality Control

Process Planning

Tooling Selection

CNC Machining

CNC & CAD / CAM Programming

ARE YOU LOOKING FOR HIGHER PRODUCTIVITY TRAIN YOUR ENGINEERS AT IMTMA Pune | Bangalore | Gurgaon

150 Focused Technical training programmes on +

Maintenance Metal Forming Emerging Technologies

Enhancing Competitive Excellence in Metal Working

Design Productivity Quality Automation

• Industry Experienced Expert Faculty Members | • 5000+ Companies Trained Across India • Short Duration (1/2/3 days) Training for Working Engineers & Managers from Industry For further details and registration, please contact:

Indian Machine Tool Manufacturers’ Association Address : 12/5,D-1 Block, MIDC, Chinchwad, Pune - 411019 Contact: 8149045462 / 63 E-mail : imtma.pune@imtma.in | Website : www.imtmatraining.in


74

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

N>moQ>çm Om{hamVr

ALOK ENGINEERING LLP Specialist in Manufacturing of

Component Manufacturing, Dies, Fixtures, Gauges

ADDRESS

MAIL & WEBSITE

CONTACT

D-155, Five Star M.I.D.C., Shendra, Aurangabad-431154

sales@alokeng.com www.alokeng.com

+91-7066044464


75

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

Pushkar Engineers

AmJm‘r àXe©Zo ½bmo~-Q>oH$ B§{O{ZA[a¨J EŠñnmo Am°Q>mo ŠbñQ>a EpŠP{~eZ g|Q>a EM-ãbm°H$, ßbm°Q> Z§. gr-181, E‘.Am¶.S>r.gr. qnnar-qMMdS>, nwUo.

A CRISIL RATED COMPANY

qnnar-qMMdS>, nwUo 14 Vo 16 gßQ>|~a 2018

nwUo ‘{eZ Qy>b EŠñnmo

B§S>pñQ´>¶b A±S> B§{O{ZA[a¨J EŠñnmo B§S>oŠñnmo 2018

Am°Q>mo ŠbñQ>a EpŠP{~eZ g|Q>a EM-ãbm°H$, ßbm°Q> Z§. gr-181, E‘.Am¶.S>r.gr. qnnar-qMMdS>, nwUo.

Am¶moܶm ZJar, {S>’o$Ýg J«mD§$S>, Am¡a§Jm~mX

qnnar-qMMdS>, nwUo

Am¡a§Jm~mX

27 Vo 30 gßQ>|~a 2018

16 Vo 18 Zmoìh|~a 2018

‘°Š‘m EŠñnmo

½bmo~-Q>oH$ B§{O{ZA[a¨J EŠñnmo

JmëS>m J«mD§$S>>, dY©‘mZ {‘ëg, M§XrJT> amoS>, bw{Y¶mZm

Am¶moܶm ZJar, aoëdo ñQ>oeZ amoS>, {S>’o$Ýg J«mD§$S>, Am¡a§Jm~mX

bw{Y¶mZm

Am¡a§Jm~mX

7 Vo 10 {S>g|~a 2018

14 Vo 17 {S>g|~a 2018

Mm¶Zm ‘{eZoŠg B§{S>¶m

amOH$moQ> ‘{eZ Qy>ëg emo

~m°å~o H$m°ZìhmoHo$eZ A±S> EpŠP{~eZ g|Q>a, JmoaoJmd (nyd©) ‘w§~B©

EZ.Eg.Am¶.gr. J«mD§$S>, E.Oo.Am¶., Or.Am¶.S>r.gr. amOH$moQ>

Pushkar Engineers are into manufacturing of multispindle drilling & tapping machines as well as multispindle drilling heads

CONTACT US:

Pushkar Engineers

‘w§~B©

amOH$moQ>

17 Vo 19 {S>g|~a 2018

28 Zmoìh|~a Vo 1 {S>g|~a 2018

Niraj P. Rajpura: 9011081238 / 9822603122 Add: Survey No. 19/1, Chovisawadi Pune-Alandi Road, Pune - 412105 www.pushkarengineers.com


76

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

ADVERTISERS A

LAXMI ENTERPRISES (PRECITECH) ..................................... 55

AARUSH FIRE SYSTEMS PVT.LTD............................................. 46

LEE GRAND AUTO SYSTEM CO. ............................................ 46

AARYA PRECISION TECHNOLOGIES LLP ................................ 59

M

ACCURATE SALES & SERVICES PVT. LTD. .......................... 47

MEGHA MACHINE TOOLS (BAC COMPRESSOR)................. 17

ACE MANUFACTURING SYSTEMS LTD.................................. 4&5

MICROMATIC MACHINE TOOLS PVT. LTD............................. 07

ALOK ENGINEERING LLP........................................................... 74

MOHIRE MACHINING WORKS................................................. 46

AMBIONICS ................................................................................ 67

MONIKA ARTS............................................................................. 74

ARATI ENTERPRISES................................................................ 46

MPTA EDUCATION..................................................................... 65

ASIAN MACHINE TOOLS CORPORATION PVT. LTD............. 69

O

ATQ METRO................................................................................ 39

OERLIKON BALZERS ................................................................ 79

AVCON CONTROLS PVT. LTD.................................................. 13

P

AXIES ENGINEERING SYSTEM............................................... 63

PRAGATI AUTOMATION PVT. LTD. ............................................12&66

C

PRAKASH HOME INDUSTRIES ................................................. 46

CLICK FOR COILS....................................................................... 02

PRECISION CNC SERVICES ..................................................... 46

CONWELD ENGINEERING SERVICES................................... 25

PUSHKAR ENGINEERS ............................................................ 75

CREINTORS AUTOMATION SOLUTIONS PVT. LTD.............. 71

R

D

ROOT MACHINERY LLP ............................................................. 46

DRESSMASTER TOOLS ............................................................ 46

S

F

SHREE GAJANAN ENGINEERING.............................................. 46

FIE-FUEL INSTRUMENTS & ENGINEERS PVT. LTD. ................ 03

SHREYASH TOOLS & COMPONENTS ..................................... 46

G

SHUBHAM ENGINEERING.......................................................... 74

GAGNANT SOLUTIONS & SERVICES........................................ 59

SPHOORTI MACHINE TOOLS PVT.LTD ..................................... 09

GLOBE-TECH ENGINEERING EXPO.......................................... 62

SUHNER INDIA PVT. LTD. ...........................................................63

GURUKRUPA LASER SYSTEMS ................................................ 74

SUYASH PRECISION................................................................... 46

H

T

H. M. INDUSTRIES....................................................................... 46

TAEGUTEC ................................................................................. 32

I

THATTE ASSOCIATES PVT. LTD. ............................................... 74

INDIA MACHINE TOOLS EXPO 2018 ......................................... 26

THE INDIAN ELECTRIC CO ....................................................... 80

INDIAN MACHINE TOOL MANUFACTURERS ASSOCIATION..... 73

U

J

UNIQUE TOOLING SOLUTIONS PVT. LTD.........................................77

JAYESH ENTERPRISES................................................................ 51

UNISOURCE AUTOMATION PVT. LTD........................................74

JINA SPECIAL STEEL WORKS PVT. LTD........................................ 19

V

K

V DESIGN & TOOLING ............................................................... 74

KARNATAK AGRO INDUSTRIES.................................................... 46

VIJAY GEARS............................................................................... 33

KUMBHOJKAR PLASTIC MOULDERS........................................... 63

VIJAY PRECISION ...................................................................... 46

L

VISHWA TECHNOLOGIES........................................................... 74

LAWAS LUBE - SPECIALITIES ................................................... 27


YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

77


78

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

boIZmgmR>r AmdmhZ YmVwH$m_ _m{gH$ ho B§{O{ZA[a¨J dH©$em°ner g§~§{YV H$m_ H$aUmè`m gdmªgmR>r Amho. _mbH$mnmgyZ Vo H$_©Mmè`m§n`ªV àË`oH$mbm `mVyZ H$mhr Zm H$mhr dmMÊ`mgmaIo {_imdo Agm Am_Mm à`ËZ Amho. `mgmR>r AmOÀ`m {nT>rVyZ ñdV…À`m AZw^dmda AmYm[aV boI {_imdoV Aer Am‘Mr Anojm Amho. AmO _hmamï´>mV hOmam|À`m g§»`oZo B§{O{ZA[a¨J dH©$em°n AmhoV. `mVrb AZoH$ {R>H$mUr Zì`m H$ënZm bT>dë`m OmV AgVmV. Zdr V§Ìo Zì`mM VèhoZo dmnabr OmV AgVmV. Amho Ë`m `§Ìgm_J«rVyZ A{YH$ Mm§Jbo CËnmXZ {_i{dÊ`mMr YS>nS> gJirH$So>M AgVo. Aem H$ënZm, Aer V§Ìo bmoH$m§Zm gm§JÊ`mgmR>r 'YmVwH$m_'Mo ì`mgnrR> CnbãY Amho. dH©$em°n_Ü`o H$m_ H$aVmZm H$mhr {deof CËnmXZV§Ìo dmnabr, H$mhr H$ënZm dmnê$Z CËnmXZIM© H$_r Ho$bm, H$mhr {Z`moOZ H$ê$Z Amho Ë`m gm_J«rVyZ OmñV CËnmXZ KoVbo, Aem VèhoMm BVam§Zm gm§JÊ`mgmR>r Vw_À`mOdi H$mhr AZw^d Agob, Va Vmo bmoH$m§n`ªV nmohmoMdm`bm Amåhmbm AmdSo>b.

boIH$ AmdmhZ 'YmVwH$m‘' ‘m{gH$mÀ`m boIZ Am{U g§nmXH$s` {d^mJmgmR>r ‘oH°${ZH$b joÌmV {H$‘mZ 20-25 dfmªMm AZw^d Agbobo/{Zd¥Îm A{^`§Vo `m§Mr Amåhmbm gmW hdr Amho. AWm©VM Ë`mgmR>r `mo½` ‘mZYZhr {Xbo OmB©b. ‘hmamï´>mVrb H$moUË`mhr ^mJmVyZ AmnU ho H$m‘ H$ê$ eH$Vm.

dJ©UrXmam§Zm AmdmhZ

CÚ_ àH$meZ

AmZ§XKZ, {Vgam _Obm, ßbm°Q> Z§. 113, ZQ>amO gmogm`Q>r, H$d}ZJa, nwUo 411052. 7755944598 020-25446004 office@udyamprakashan.com

www.udyamprakashan.com

"YmVwH$m‘'Mm hm Xþgè¶m dfm©Vrb Mm¡Wm A§H$ Amnë¶mbm XoVmZm Amåhmbm A{Ve¶ AmZ§X hmoV Amho. AmVmn¶ªV "YmVwH$m‘'Mo 15 A§H$ Amnë¶mn¶ªV nmohMbo AgVrbM! ¶mnwT>ohr Vo AemM XO}Xma ‘m{hVrgh Amnë¶mn¶ªV nmohM{dʶmgmR>r Amåhr CËgwH$ AmhmoV. AmOda AmnUmbm {‘iUmao A§H$ dmMyZ, ho ‘m{gH$ Amnë¶m H$m‘mV Cn¶wº$ Agob Va Amnbr gH«$s¶ ‘XV JaOoMr Amho. Joë¶m gd© A§H$mV Amåhr Amnë¶mbm dJ©UrXma hmoʶmMo AmdmhZ H$arV AmhmoV, H$maU Aem àH$maÀ¶m CnH«$‘mV Amnbo Am{W©H$ ghH$m¶© ’$ma ‘mobmMo R>aUma Amho. Oo dmMH$ H$mhr H$maUmñVd AÚmn Am‘Mo dJ©UrXma hmoD$ eH$bobo ZmhrV, ˶m§Zr Am‘À¶m ‘m{gH$mMo dJ©UrXma hmoD$Z Amåhmbm ¶m CnH«$‘mV gmW Úmdr, hr Anojm. "YmVwH$m_'Mr dm{f©H$ dJ©Ur é. 1000/-, Û¡dm{f©H$ dJ©Ur é. 1800/- Va Ì¡dm{f©H$ dJ©Ur é. 2500/-, Amho. Amnbr dJ©Ur AmnU MoH$/ S>rS>rÛmao Amåhmbm nmR>dy eH$Vm. H¥$n`m MoH$ "CÚ_ àH$meZ àm`ìhoQ> {b{_Q>oS>' `m ZmdmZo {bhmdm. AmnU Am‘À`m do~gmB©Q>da OmD$Z dJ©Ur ^ê$ eH$Vm. (www.udyamprakashan.com) AmnU Am_À`m ImË`mV NEFT Ûmaohr dJ©Ur ^ê$ eH$Vm. Ë`mMo Vnerb nwT>rbà_mUo ­ ccount name : A Udyam Prakashan Pvt. Ltd. Bank Of Baroda, Karvenagar Branch, Pune. Current ­A/c no. : 38610200000098 IFSC code B­ARB0K­ARVEN (Fifth character is zero)


79

YmVwH$m_ … gßQ>|~a> 2018

The Revolutionary Smoothness of BALIQ – The Premiere in Colours With BALIQ® UNIQUE you can differentiate your tools at a glance – simply assign individual colours to your tool types or tool groups. Choose the colours that best match your application.

The revolutionary smoothness of BALIQ – the premiere in colours Combine performance with ayour look never seen–before. With BALIQ® top UNIQUE you can differentiate tools at a glance simply assigntools individual colours to your tool types or tool groups. Give your a uniquely dazzling appearance. You can recognise the degree of abrasion Choose the colours that best match your application.

immediately – the colour from BALIQ® UNIQUE tells all.

Combine top performance with a look never seen before. Give your tools a uniquely dazzling appearance. You can recognise the degree of abrasion immediately – Head Office ® UNIQUE all. the colour ELfrom 22, BALIQ J Block, MIDC tells Bhosari,

Pune - 411 026, Maharashtra

www.oerlikon.com/balzers

020 - 30616000 / 30616033

www.oerlikon.com/balzers/in

Our Branch Offices in India

 Pune  Bangalore  Chennai  Gurgaon  Jamshedpur  Chandigarh  Ahmedabad 171205_EN_BALIQ_UNIQUE_1/1_Anzeige.indd 1

05.12.17 13:31


80

YmVwH$m_ … gßQ>dtd. |~a> 2018 DHATUKAM - Registered RNI No. MAHMAR/2017/72361. Decl. No. SDM/Haveli/SR/33/2017 15.04.2017 Postal Reg. No. PCW/198/2018-2020. Date of Publication - 15/09/2018. Posting Date - 17/09/2018. Posted at Marketyard PSO, Pune - 411037.

Dhatukam 16th issue September 2018  
Dhatukam 16th issue September 2018  
Advertisement