Ana Stjelja: „Muzika tišine” / “The Music of Silence”

Page 1

Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

Поезија & колажи • Poetry & collages

THE MUSIC OF SILENCE

1


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

ЕДИЦИЈА

Porta Mundi Ана Стјеља МУЗИКА ТИШИНЕ поезија и дигитални колажи THE MUSIC OF SILENCE poetry and digital collages Издавач Удружење за промоцију културне разноликости „Alia Mundi“ https://udruzenjealiamundi.wixsite.com/alia-mundi udruzenje.alia.mundi@gmail.com Рецензија Марија Јурачић Илустрације Дигитални колажи, Љиљана Стјеља Штампа PROOF Тираж 100 ISBN 978-86-81396-11-7 ©Удружење „Alia Mundi“ 2021. Сва права задржана.

2

Поезија & колажи • Poetry & collages


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

Aна Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ THE MUSIC OF SILENCE Превод на енглески: Ана Стјеља

Београд, 2021. Поезија & колажи • Poetry & collages

3


Ана Стјеља

4

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

Поезија & колажи • Poetry & collages


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

Слика је тиха поезија, а поезија слика која говори (Симонид са Кеја, 556–468 п.н.е.)

Painting is silent poetry, and poetry painting that speaks (Simonides of Ceos, 556–468 BC)

Поезија & колажи • Poetry & collages

5


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

Путовање Путовање у далеку земљу Истока. Желим да пловим на чамцу од чисте свиле и златног сомота, да посматрам цветање трешњиног дрвета и магловитог планинског плеса у ритму храмовских звона. Месец попут најсветлијег лица води ме кроз мрачне тунеле пространих мора и океана. Моји кофери су пуни сећања, моје срце је радознало због неоткривених места далеких земаља... Спремна сам. Моје путовање може да почне.

6

Поезија & колажи • Poetry & collages


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

Поезија & колажи • Poetry & collages

THE MUSIC OF SILENCE

7


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

The Journey To the far land of East I want to sail on a boat made of pure silk and golden velvet to witness cheery blossoms and misty mountain dancing in the rhythm of the temple bells. The moon, like the brightest face guides me through the dark tunnels of vast seas and oceans. My suitcases are heavy of memories, my heart is curious about undiscovered places of the far, far lands... I am ready. My journey may begin.

8

Поезија & колажи • Poetry & collages


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

Дубок поглед Дубок поглед мистериозне жене осветљава пут усамљеног човека док корача ка Вечности. Погледај у кристалну куглу, саткану од њене чисте мудрости и видећеш трагове његових ципела које је оставио за собом да се не би изгубио.

Поезија & колажи • Poetry & collages

9


Ана Стјеља

10

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

Поезија & колажи • Poetry & collages


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

Deep Look Deep look of a mysterious woman illuminates the path of a lonely man while walking towards the Eternity. Look at the magic crystal bowl made of her pure wisdom, and you will find his shoeprints marking the path, so that he can’t get lost.

Поезија & колажи • Poetry & collages

11


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

Тајанствена дама Дама, тајанствена попут ноћи чији је вео сачињен од месечине, изненада се на вратима појављује на грандиозној капији језгра Природе. Птице почињу да играју у јатима, лепршајући крилима преко морских стена, дрвеће одевено у нове хаљине, крошње дрвећа преображавају се у круне. Сунчеви зраци воле божанствене нијансе, препуштајући се мојој хладној души, поветарац моје лице милује, осликавајући небо нитима чипке. Пролеће је тајанствена дама, понекад пуна сјаја, понекад сеновита, кад спусти свој вео зелени њена дивна слика призор је невиђени.

12

Поезија & колажи • Poetry & collages


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

Поезија & колажи • Poetry & collages

THE MUSIC OF SILENCE

13


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

The mysterious Lady The Lady, mysterious like a night whose veil is made of moonlight suddenly appears at the door the grandiose gate of Nature’s core. The birds begin dancing in the flocks fluttering their wings over the sea rocks the trees garbed in the new gowns tree canopies transform to crowns. Sun rays like the shades divine indulging the cold soul of mine the breeze cuddles with my face painting the sky with the thread of lace. Spring is that mysterious Lady, sometimes bright sometimes shady when she drops off her veil of Green her divine image discovers the unseen.

14

Поезија & колажи • Poetry & collages


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

Екстатични плес Сат откуцава. Понестаје нам времена. Сати, минути, секунде топе се од буктиње живота, исцрпљени од битака. Морамо да искујемо нови мач од чисте светлости сачињен да нам послужи као светиљка или бакља што ће нам осветлити пут док плешемо као шамани или заносни плесачи на мрачној позорници новог краљевства.

Поезија & колажи • Poetry & collages

15


Ана Стјеља

16

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

Поезија & колажи • Poetry & collages


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

Ecstatic Dance The clock is ticking. We are running out of time. Hours, minutes and seconds аre melting from the fire of life. Clock hands are hanging еxhausted from the battles. We must forge a new sword, made of pure light, so that we can use it as a lantern, or torch to show us the way, while we dance like shamans, or ecstatic performers on the dark stage of the new realm.

Поезија & колажи • Poetry & collages

17


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

Под маском Кап по кап низ прозорско стакло, као сузе. Непознато лице сакрива плач и смех лаж и истину под маском украшеном блиставим златом и страсном црвеном. Ко је то, питам се? Маску скини!

18

Поезија & колажи • Poetry & collages


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

Поезија & колажи • Poetry & collages

THE MUSIC OF SILENCE

19


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

Behind the mask Drop by drop down the window glass, like tears. An unknown face hides the cry and laughter the lie and truth behind the mask embellished by the glittering gold and the passionate red. Who is that, I wonder? Unmask!

20

Поезија & колажи • Poetry & collages


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

Освајам слободу Посматрајући јато птица пролећног сунчаног дана запитам се да ли сам слободан? Не, нисам. Осећам чак и окове хладне као лед, тврде као камен Волела бих да се могу придружити том јату и окусити слободу, безусловну, неограничену, ону за коју вреди умрети. Волела бих да сам птица! Да прелетим ову земљу којој недостаје пристојности, љубави и доброте. Ипак, постоји нада. У свом перу могу је пронаћи. Слобода. Само папир може да пригрли мој слободни дух и безграничне мисли. Пролећног сунчаног дана посматрајући јато птица руке се нежно крећу по празном папиру пишем... и освајам слободу!

Поезија & колажи • Poetry & collages

21


Ана Стјеља

22

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

Поезија & колажи • Poetry & collages


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

Conquering the freedom Watching the flock of birds on a spring sunny day makes me wonder am I free? No, I am not. I can even feel the fetter cold like ice, hard as rock. I wish I could join that flock and taste the freedom, the unconditional one, unlimited one, the one that is worth dying for. I wish I was a bird! To fly over this land lack of any decency lack of love and good. Still, there is a hope. In my quill I can find it. The freedom. Only the paper can embrace my free spirit and boundless thoughts. On a spring sunny day, watching the flock of birds my hands gentle move on the blank paper I am writing... and conquering the freedom!

Поезија & колажи • Poetry & collages

23


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

Музика тишине

Некад смо ћутали, и у ћутњи се волели, сећаш се? Некад смо уживали у нотама што су из нотних свесака бежале да би се с тишином оном састале. Некад нас је музика тишине забављала, тунелима наших страсти јездила док се није уморила и утихнула. У тишини смо уснама помицали засторе, рушили бедеме, скривали несреће. Тишина. Чујеш ли је? Зар не осећаш дамаре њених груди зар је не можеш дотаћи и рукама загрлити? И сад ме боли музика тишине, боли ме сваки њен такт, грозничави звук јер се у страшни јаук претвара, тишина.

24

Поезија & колажи • Poetry & collages


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

Поезија & колажи • Poetry & collages

THE MUSIC OF SILENCE

25


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

The music of silence

We used to be silent, we used to be in love in silence, remember? We used to enjoy the notes that were running away from music papers so they could meet that silence. The music of silence used to amuse us, riding through the tunnels of passion until it got tired and became silent. In silence, with our lips we were moving the curtains, breaking the walls, hiding misfortunes. Silence. Do you hear it? Do you feel pulsing of its heart, can you touch it and embrace it? The music of silence is still tormenting me, and each tact, its feverish sound, has been transformed into the terrible howl. The silence.

26

Поезија & колажи • Poetry & collages


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

Моја душа Лутајући земљом моја душа је бесана, али храбра. Моја душа је витез љубави и слободе, влада својим краљевством Светлости, вечног Сунца. Моја душа је бесмртна као и све душе. Лежи иза брда, највишег неба. Лутајући земљом, питам се како је поделити са целим Универзумом kако поделити суштину живота? Гледам у Сунце, Великог Краља и видим Светлост, блиставо оживљавање, пут мира који ће душа моја следити.

Поезија & колажи • Poetry & collages

27


Ана Стјеља

28

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

Поезија & колажи • Poetry & collages


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

My soul Wandering lands my soul is sleepless, hut brave. My soul is a knight of Love and Freedom, it reigns its own kingdom of Light, of eternal Sun. My soul is immortal like all the souls, It lies beyond the hills, the highest skies. Wandering lands, I wonder how to share it with the entire Universe how to share the essence of life? I look upon the Sun, the Great King, and I see the Light, a sparkling revival, the path of Peace that my Soul will follow.

Поезија & колажи • Poetry & collages

29


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

Последње јато Земља је опустела. Сви су већ отишли. Нема звука. Нема ветра. Ни гласа. Припрема се последње јато птица за последње путовање. Још један поглед на планету. које су је некад насељавале. Још један лепет њихових црних крила. Птице. Воле слободу. Уживају у огромном плавом небу, буцмастим облацима, зеленилу, другим јатима. Планета је изгорела. Нема више живота. Нема више птица. Нема више слободе.

30

Поезија & колажи • Poetry & collages


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

Поезија & колажи • Poetry & collages

THE MUSIC OF SILENCE

31


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

The Last Flock The Earth has been deserted. Everyone has already left. No sound. No wind. No voice. The last flock of birds is preparing for the last journey. One more look at the planet they used to inhabit. One more flutter of their black wings. Birds. They like freedom. They enjoy vast blue skies, chubby clouds, greenery, other flocks. The planet is burnt down. No more life. No more birds. No more freedom.

32

Поезија & колажи • Poetry & collages


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

Узвишена душа Ослушни таласе океана, њихову заводљиву мелодију уживај у ноћном небу звезданом, тишини универзума. Окуси сласт вечне љубави затвори очи и отвори срце нека ветар шапатом изговори тајну реч што вековима живи међу љубавницима. Осети слободу у сваком уздаху, додирни небо својим истопљеним уснама рашири крила попут џиновских птица и одлети у далеке крајеве. Тамо ће се појавити један анђео од пене сачињен и блиставе Светлости испричај му причу о овој љубави што куца у твојој узвишеној души.

Поезија & колажи • Poetry & collages

33


Ана Стјеља

34

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

Поезија & колажи • Poetry & collages


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

Exalted Soul Listen to the ocean waves To their seductive melody Enjoy the starry night sky The silence of the Universe. Taste the sweetness of eternal love Close your eyes and open your heart Let the wind whisper the secret word That lives for ages among the lovers. Feel freedom in every breath you take Touch the sky with your melting lips Open your wings like giant birds And fly away to the far lands. There, one angel will appear Made of foam, a sparkling Light Tell him the story of this love That beats in your exalted soul.

Поезија & колажи • Poetry & collages

35


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

Шапат свемира У огромном Универзуму планете се врте, попут дервиша, или балерина, укруг, све брже и брже и са сваким окретом, ближи су вечној Љубави. Њихов плес је тако божанствен, уз мелодичне откуцаје срца пулсира читав свемир. Ћуте и плешу. Ћуте и окрећу се укруг, изван простора. Трагају за знањем, трагају за истином и хармонијом у овом далеком свемиру. Тихо. Слушај. Ветар шапуће.

36

Поезија & колажи • Poetry & collages


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

Поезија & колажи • Poetry & collages

THE MUSIC OF SILENCE

37


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

A whisper of the Universe In the vast Universe the planets are whirling, like dervishes or ballerinas, in the circle, faster and faster and with each whirl, they are closer to the eternal Love. Their dance is so divine, and melodious heartbeats the throb of the entire Universe. They are silent they are dancing they are silent they are whirling beyond the space. They seek for Knowledge they seek for the Truth and Harmony in this distant Space. Hush. Listen. The wind whispers.

38

Поезија & колажи • Poetry & collages


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

У ЧАМЦУ ОД ЧИСТЕ СВИЛЕ И ЗЛАТНОГ СОМОТА – Осврт на збирку поезије и колажа Ане и Љиљане Стјеља –

Када се уметничка надареност појави у некој породици, она обично прескочи једно покољење, но у породици Стјеља то се није догодило. Сликарка Љиљана Стјеља и песникиња Ана Стјеља, мајка и кћерка, укрстиле су путеве свог стваралаштва и створиле звучну мелодију поетске речи и визуелног заноса. Збирка поезије „Музика тишине” у српском и енглеском језичком изразу настала је у тренутку снажног замаха у стварању двеју уметница. Појавила се спонтано, надахнута колажима Љиљане Стјеље. Живи су и заводљиви ти колажи и поглед не бежи са њих. Дозвољавају оку да се одмори, машти да се заустави, уму да замисли и да вас одведе некуд где желите бити. Колажи су то мирног, слободног живота у којем се живи и воли страсно, у којем још постоји тајна авантуре, у којем се још разговара за породичним столом, посећују лепа, далека места, жене носе штикле и кокетне шешире, а кофери су им пуни снова које ваља одсањати. Песме имају снажно назначену духовну димензију. Првом песмом збирке „Путовање“ запловићемо са ауторком у чамцу од чисте свиле и златног сомота у далеку земљу Истока да посматрамо цветање Поезија & колажи • Poetry & collages

39


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

трешњиног дрвета. Моји кофери су пуни сећања Моје срце је радознало Због неоткривених места Далеких земаља. Путовања добијају прави смисао ако знамо да гледамо, ако не ограничавамо слику коју око упија, ако дозволимо, према упутствима А. Б. Шимића да нам очи „велике и нијеме расту поред ствари”. Ана Стјеља има такве очи. Оне проматрају, упијају и продубљују слику. Дају јој нову, духовну перспективу. Колаж „Дубок поглед“ интригирао ју је својом тајном. Очи жене на слици су загонетне, плаве, кристална кугла, коју жена држи у руци, је имагинација огромног свемира стиснутог у ум жене којим она обухвата свет и сваког човека који је усамљен, изгубљен и који оставља трагове како би се знао вратити, јер повратак ће бити дуг ако се догоди након целе вечности. Наше путовање траје. Увек путујемо. Кратке су деонице времена у којем се чини да мирујемо. Дубок поглед мистериозне жене осветљава пут усамљеног човека док корача ка вечности. Остављање трагова у времену карактеристично је само за човека. Он не пристаје на мисао да је тек пролазник под звездама, да се његово ткиво распада, да

40

Поезија & колажи • Poetry & collages


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

нестаје, да нестају сви драги људи које је на свом путу упознавао и волео. Пригрлио је мисао да је део свести великог логичног ума који ствара ред у космосу. Но појавност живота је препуна тајни. Велики магови науке неке тајне су открили, неке откривају, а неке још остају недоступне људској спознаји. Песникиња Ана Стјеља је свесна могућности човека који се вековима бори, страда и истрајава у жељи да свет учини бољим местом свог боравишта. Испразном, самољубивом трошењу живота нема места јер „Сат откуцава. Понестаје нам времена.” Лаж, злоба, љубомора, грабеж, поквареност, све негативне појавности троше живот узалуд. Потребан нам је „мач од светлости” сачињен да нам послужи као светиљка. Слика сата, која је инспирисала ауторку стихова, је врло речита. Време протече. Силна енергија слива се однекуд у наше време, али време је ограничено. Сат одбројава. Неискоришћено време отече нам кроз прсте и не можемо га вратити. Да би човек могао заграбити у тај базен енергије, мора бити слободан. Зато песникиња песмом „Освајам слободу” пита где је и колика је њена слобода. Осећа да је нема довољно па изјављује да је свет место којем недостаје пристојности, љубави и лепоте. Па како онда песникиња осваја слободу? Док се возимо у том поетском чамцу од чисте свиле и златног сомота, песникиња нам открива место у ком постоје назнаке слободе па са њега ваља кренути. Пут према слободи опет јој је показао колаж Љиљане Стјеље на којем јато птица полеће с песниковог папира, из његовог пера и мастионице.

Поезија & колажи • Poetry & collages

41


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

Волела бих да се могу придружити том јату и окусити слободу, безусловну, неограничену, ону за коју вреди умрети. Волела бих да сам птица. На путовању, иако се путује у чамцу од чисте свиле и златног сомота, човек носи пртљаг од сећања на оно што је био и што је имао. Чежња покушава да дозове све лепо и добро, да дозове изгубљене дане љубави у којима није требало гомилати речи и појачавати глас. У тим је данима владала музика тишине. Ликовна подлога песме „Музика тишине“ је колаж Љиљане Стјеље. На колажу нотни запис, сачињен од бисера, савија се, пева и плеше. Но нежне, пастелне боје нестају у горњем делу слике, постају загаситије и теже, а оштри зраци рањавају срце цвета. Зашто музика тишине не траје вечно? Зашто се љубав умори и оде – пита се песникиња. И сад ме боли музика тишине, боли ме сваки њен такт, грозничави звук јер се у страшни јаук претвара тишина. Куд год да усмери прамац животнога брода, човек стиже кући. Не чека га тамо седи старац да вага човекове грехе и заслуге, а ипак ће све урађено бити извагано. Ако је цели Свемир последица једног огромног ума, свести чији смо делови, отргнути од те заједничке свести, живимо разне животе и потпуно самостално

42

Поезија & колажи • Poetry & collages


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

одлучујемо о Добру и Злу. Након своје физичке смрти враћамо се кући, враћамо се тој Свести и изнова постајемо њен део. Ми смо ти који собом носимо и Добро и Зло као дарове повратка, и о количини добра и зла наше душе зависиће срећа и стање те свести. Ана Стјеља је одлучила да се врати са даровима добра. О томе пева у песми „Моја душа”: Моја душа је витез љубави и слободе, влада својим краљевством Светлости, вечног Сунца. Моја душа је бесмртна Као и све душе. Лежи иза брда Највишег неба. Лутајући Земљом, питам се Како је поделити са целим Универзумом. Песникиња је одабрала да следи пут љубави и мира, јер се у њима крије суштина живота, будуће устројство земаљског друштва, оно у којем ће живети још нерођена покољења. На колажу „Моја душа” фигура жене лебди изнад вода и следи птице. Уздиже се све више да урони у меке, пастелне потезе киста који сугеришу нежност и неминовност. Одлазимо. Једном мора доћи тренутак када ће и последњи човек напустити драгу нам Земљу. Кренуће за последњим јатом птица и као сећање на свој боравак у одређеној тачки времена и простора, оставиће на камену ружу и цртеж угасле планете. Ове тешке визије оставиле су обе уметнице под називом „Последње јато”. Дирљиви

Поезија & колажи • Poetry & collages

43


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

су ти стихови и догодиће се. Велике очи деце окренуће се тада ужаснуте у прошлост и послаће нам неми крик: “Зашто?” Планета је изгорела Нема више живота. Нема више птица. Нема више слободе. И тако сада пловимо у чамцу од чисте свиле и златнога сомота кроз неизвесне пределе свемира, ослушкујемо његов шапат. На колажу „Шапат свемира” између планета лебди огромна књига посута латицама. На почетку смо путовања. Трагамо за знањем. Песникиња указује на жива небеска тијела. Ћуте И плешу. Ћуте И окрећу се укруг, Изван простора. Трагају за знањем, Трагају за истином И хармонијом У овом далеком свемиру. Путовање у чамцу од чисте свиле и златног сомота наставља се јер човекова душа не познаје краја. Наставља своје трагање.

Марија Јурачић, проф. 44

Поезија & колажи • Poetry & collages


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

О ауторки

Поезија & колажи • Poetry & collages

45


Ана Стјеља

46

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

Поезија & колажи • Poetry & collages


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

А

на Стјеља рођена је 1982. године у Београду. Дипломирала је 2005. на Филолошком факултету у Београду. Магистрирала је 2009. на Филолошком факултету у Београду, на тему „Људско и божанско у делу Мевлане Џелаледина Румија и Јунуса Емреа”. Докторирала је 2012. године на Филолошком факултету у Београду на тему „Елементи традиционалног и модерног у делу Јелене Ј. Димитријевић”. Бави се писањем поезије, кратке прозе, путописа, књижевне критике, стручних и новинарских текстова. Ба-ви се и књижевним превођењем. До сада је објавила преко 30 књига, што као аутор, што као преводилац, уредник или приређивач. Радови су јој преведени на словеначки, македонски, персијски, азербејџански, грчки, турски, арапски, шпански, португалски и кинески језик. Сарађује са домаћим и страним, штампаним и електронским часописима. Песме и приче су јој објављене у домаћим и страним зборницима. Добитник је домаћих и међународних књижевних награда. Члан је Удружења књижевника Србије, Удружења књижевних преводилаца Србије, Удружења новинара Србије и Међународне федерације новинара. Самостални је уметник. Оснивач је и главни уредник: магазина „Алиа Мунди“ за културну разноликост, веб-портала „Источни бисер“ (2017) посвећеног културама Истока, електронског књижевног часописа „Енхедуана“ (2019), веб-портала за дечије стваралаштво и стваралаштво за децу „Маштоплет“ (2020), веб-магазина за поезију на енглеском језику „Poetryzine” (2020). Стални је сарадник енглеског часописа „The Poet”. Оснивач је Удружења за промоцију културне разноликости „Алиа Мунди” (2018). Поезија & колажи • Poetry & collages

47


Ана Стјеља

48

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

Поезија & колажи • Poetry & collages


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

О уметници

Поезија & колажи • Poetry & collages

49


Ана Стјеља

50

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

Поезија & колажи • Poetry & collages


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

Љ

иљана Стјеља рођена је 1949. године у Београду. Дипломирани је дефектолог. Бави се израдом колажа, писањем путописа и илустровањем књига и часописа. Урадила је преко сто колажа, од којих су неки, изложени у јавним просторима, док се неки налазе у приватним колекцијама. Доминантни мотиви њених слика су: флорални мотиви, мотиви старина и музичке односно балетске уметности. Тренутно се бави израдом биографских колажа. Поводом десетогодишњице свог уметничког рада, 2016. године је објавила каталог колажа „Л’арт”. О њеној колажној уметности објављен је и приказ у листу „Ламед” (2017) под насловом „Магија од папира: колажи које обликује душа“, као и дневни лист „Данас”. Колажи су јој представљени и на вебпорталима: „Фиока”, „Дуњалучар”, „Клепсидра”, часопису „Дискурс”, као и у иностраним часописима: шпанском часопису Azahar, мексичком часопису Inommbrable и америчком часопису Flora Fiction. Од 2019. њени колажи красе насловнице електронског часописа за уметност писања и књигољубљења „Енхедуана”. Добитник је „Драганове награде” за најбољу женску путописну причу за 2016. годину (рад „Мој град загледан у реку”). Конкурс је организовала хуманитарна организација „Снага пријатељства – Amity”. Учествовала је на неколико групних изложби: „Мајски сусрети”, Београд – град у коме стварам и на фестивалу Iberia Fest. Суоснивач је удружења за промоцију културне разноликости „Алиа Мунди” и аутор путописа и текстова у истоименом магазину. Покретач је уметничког блога „#L’Art”.

Поезија & колажи • Poetry & collages

51


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

САДРЖАЈ Путовање ............................................................................ 6 Journey ................................................................................. 8 Дубок поглед ..................................................................... 9 Deep look ............................................................................. 11 Тајанствена дама ............................................................... 12 Mysterious Lady ................................................................. 13 Екстатични плес ............................................................... 15 Ecstatic Dance ..................................................................... 17 Под маском ........................................................................ 18 Behind the Mask .................................................................. 20 Освајам слободу .............................................................. 21 Conquering Freedom .......................................................... 23 Музика тишине ................................................................. 24 The Music of Silence ............................................................ 26 Душа моја ........................................................................... 27 My Soul ................................................................................ 29 Последње јато .................................................................... 30 The Last Flock ...................................................................... 32 Узвишена душа ................................................................. 33 Exalted Soul ......................................................................... 35 Шапат свемира .................................................................. 36 А Whisper of the Universe .................................................. 38 Марија Јурачић У чамцу од чисте свиле и златног сомота ................. 39 О ауторки .......................................................................... 47 О уметници ....................................................................... 51 52

Поезија & колажи • Poetry & collages


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

Поезија & колажи • Poetry & collages

THE MUSIC OF SILENCE

53


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

THE MUSIC OF SILENCE

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 821.163.41-1 821.163.41.09 Стјеља Љ. СТЈЕЉА, Ана, 1982Музика тишине = The music of silence / Aна Стјеља ; превод на енглески Ана Стјеља ; илустрације Љиљана Стјеља. - Београд : Удружење за промоцију културне разноликости “Alia Mundi”, 2021 (Београд : Proof). - 53 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Едиција Porta Mundi) Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Str. 39-44: У чамцу од чисте свиле и златног сомота / Марија Јурачић. - О ауторки: стр. 47. - О уметници: стр. 51. ISBN 978-86-81396-11-7 а) Стјеља, Ана (1982-) -- “Музика тишине” COBISS.SR-ID 40473353

54

Поезија & колажи • Poetry & collages


Ана Стјеља

МУЗИКА ТИШИНЕ

Поезија & колажи • Poetry & collages

THE MUSIC OF SILENCE

55


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.