Ud i Fremtiden 2022 - Udsnit

Page 1

UNGEmed MED særlige SÆRLIGEbehov BEHOV –MESSEN bogen FOR for unge

2022

Fra grundskole til voksenliv med et handicap


INVITATION ! Besøg forårsmessen for

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV I VEJLE ELLER KØGE

KØGE

VEJLE

Den 7. april 2022 Spar Nord Arena

Den 4. maj 2022 SPEKTRUM DGI Huset

ÅBNINGSTIDER: Kl. 9.00 – 15.00

ELEV- OG FORÆLDREAFTEN: Kl. 16.00 til 18.00 Ud i Fremtiden - bogen for unge

med særlige behov

MESSEN FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

6

40-0-5

–MESSEN bogen FOR for unge UNGEmed MED særlige SÆRLIGEbehov BEHOV

Forlaget KSI

ISBN 978-87-9984

Ud i Fremtide n - bogen for unge med særlige behov 2022

”Ud i fremtiden – bogen for unge med særlige hederne for uddannelse behov” handler funktionsn edsættelse og beskæftige lse om muligfor den store r, der ikke har for ungdomsud helt den samme gruppe unge med dannelser som vifte af muligheder de fleste har. Det er meget vanskelige valg skæftigelse, der skal træffes om uddannelse, bolig og senere også ældrene. Og beder er en jungle af den unge, som regel sammen med rundt i. af bestemmel forser og regler, man skal finde Gruppen af unge med særlige behov for at gennemføre omfatter unge, der ikke har krav på en 3-årig en ordinær ungdomsud mulighed dannelse. Disse særligt tilrettelagt ungdomsud dannelse unge har et retsSTU er hjørnesten – forkortet STU. en i uddannelse ger derfor udgangspu n af unge med særlige behov. herunder visitation nkt i STU og gennemgår Bogen tauddannelse til STU, den n fra beslutning, justering, individuell e uddannelse splan,alle vinkler, koordinerin g ningstimeta llet indstilling, af uddannelse på STU, afbrydelse og botilbud, nelsen og kompetenc undervisog epapiret. Bogen genoptagel se af ungdomsud dannelsess teder har et omfattende danfor STU i hele register over landet. udSpørgsmåle t om med STU-forløb egen bolig bliver aktuelt for mange unge et. Bogen gennemgår register over i forbindelse de forskellige botilbud i hele boformer og landet, især har et i tilknytning til STU. Efter afsluttet STU skal den uddannelse, unge videre andre ud i fremtiden, mer for beskæftige i beskæftige lse. Bogen nogle i fortsat gennemgår de lsesmuligh og omtaler virksomhed forskellige foreder for unge med funktionsn vej ind på arbejdsmar er, der har særligt fokus på denne edsættelse r kedet. gruppe unges Forbereden de Grundudda nnelse der forbereder - FGU - er unge på at gå i gang med en ny uddannelse fra 2019, komme i job. FGU en gere uddannelse er sammensat af forskellige ungdomsud dannelse eller , som har fået kendte elementer heder for fleksibilite ny struktur og fra tidlirammer, og med t. nye mulig”Ud i fremtiden – bogen for unge med særlige den unge og forældrene, behov” er grundboge når perioden vet skal lægges fra grundskole n for til rette. n og ind i voksenli-

Fra grundskole

2022

til voksenliv med

et handicap

Bogen for unge med særlige behov 2022

Bestil den på www.ua.dk

GRATIS ADGANG! Tilmeld jeres besøg på udifremtiden.dk


Indhold Kapitel

1. Uddannelsestilbud for unge med særlige behov

side

9

2. Uddannelsesparathed og adgangskrav

13

3. Specialefterskoler og frie fagskoler

16

4. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse – STU

21

5. Forberedende Grunduddannelse – FGU

39

6. Andre ungdomsuddannelser – og unge med funktionsnedsættelse

46

7. Specialpædagogisk Støtte – SpS – på ungdomsuddannelserne

54

8. Almen uddannelse for voksne

57

9. Specialundervisning for voksne

60

10. Botilbud til unge med særlige behov under uddannelse

63

11. Unge med særlige behov i job

66

12. Økonomi under uddannelse for unge med særlige behov

76

13. Organisationer og foreninger

81

14. Rådgivning for unge med særlige behov

84

15. Oversigt over uddannelsessteder og botilbud

87

Nordjylland

88

Midt- og Vestjylland

103

Østjylland

111

Sydjylland

125

Fyn

139

Sjælland

151

Hovedstaden

181

16. Klageadgang - STU og botilbud

207

17. Ret og pligt

211

18.

217

Lovstof

Index

241

7


1 Uddannelsestilbud for unge med særlige behov – en oversigt

UDDANNELSESTILBUD FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV – EN OVERSIGT

9


Uddannelsestilbud for unge med særlige behov – en oversigt Dette kapitel indeholder en samlet oversigt over de uddannelsestilbud, der mest kommer på tale for unge med funktionsnedsættelser og særlig behov. De enkelte uddannelsestilbud er omtalt hver for sig længere fremme i bogen, men denne oversigt giver mulighed for at danne sig et overblik.

Grundskolen og 10. klasse I Danmark er der undervisningspligt fra 0. klasse til og med 9. klasse. Undervisningspligten kan opfyldes i folkeskolen eller i en privat skole/friskole. Forældrene kan også vælge at undervise deres barn hjemme under kommunens tilsyn. I særlige tilfælde kan et barn gå 2 år i samme klasse og det samlede skoleforløb forlænges dermed med 1 år, idet 9. klasse under alle omstændigheder er det sidste obligatoriske skoleår. Oven på forløbet i grundskolen skal alle unge have tilbudt et 10. skoleår. Det er obligatorisk for kommunen at give tilbuddet, og det er frivilligt for den unge og forældrene om de vil tage imod det. Under særlige omstændigheder kan en elev tilbydes et ekstra 10. skoleår eller 11. skoleår. Dette afgøres af kommunen. På en efterskole eller fri fagskole er det dog en aftale mellem forældrene, eleven og skolen, om den unge skal have et ekstra 10. skoleår. Elever med særlige behov skal have tilbudt specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Reglen gælder på alle klassetrin, altså også for 10./11. klasse. Skolen eller kommunen kan altså ikke bruge som argument, at 10. klasse er frivillig, og derfor afslå nødvendig specialundervisning.

Forskellige former for 10. klasse 10. klasse kan gennemføres på forskellige måder. Folkeskolens 10. klasse findes som regel på et kommunalt 10. klasse center, hvor unge fra et større geografisk område samles, så der kan opbygges et godt ungdomsmiljø. I nogle kommuner tilbyder Ungdomsskolen 10. klasse forløb. 10. klasse kan også gennemføres på erhvervsskoler (Eud 10) eller på fx efterskole og fri fagskole. Eud10 er for elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder de formelle adgangskrav. Den varer 1 år i samarbejde med en erhvervsskole og omfatter den obligatoriske del af 10. klasse, som rettes mod erhvervsuddannelserne.

Frit skolevalg Der er frit skolevalg i den danske folkeskole. Hvis forældre ønsker at deres barn skal gå på en anden skole end den distriktsskole, kommunen henviser til, kan de henvende sig på den ønskede skole. Der skal dog være ledig plads på det pågældende klassetrin. Hvis man gør brug af frit skolevalg, skal den ønskede skole tilbyde støtte på samme vilkår som gælder for skolens øvrige elever. Hvis man ønsker frit skolevalg til en specialklasserække, en specialskole eller tilsvarende, gælder en regel mere: Det skal være et relevant tilbud for eleven, dvs. at eleven falder inden for den målgruppe, som normalt optages i det pågældende skoletilbud. Forældrene kan dog få afslag på frit skolevalg, hvis deres kommune vurderer at det ønskede skoletilbud er mere vidtgående end det, kommunen selv har tilbudt. Denne vurdering skal gå på det pædagogiske indhold og må ikke være baseret på prisen på skoletilbuddet. Frit skolevalg gælder også til skoler i andre kommuner. Ved frit skolevalg skal forældrene selv betale den merudgift, der eventuel bliver til barnets transport, men kun merudgiften. Hvis fx

10

UDDANNELSESTILBUD FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV – EN OVERSIGT


2 Uddannelsesparathed og adgangskrav

UDDANNELSESPARATHED OG ADGANGSKRAV

13


3 Specialefterskoler og frie fagskoler

16

SPECIALEFTERSKOLER OG FRIE FAGSKOLER


Specialefterskoler og frie fagskoler En efterskole er en skole, hvor de unge både bliver undervist og bor. Efterskoler er for unge mellem 14 og 18 år, og man bliver undervist i de fag som svarer til folkeskolens 8., 9. og 10. klasse samt i stort omfang interessefag (valgfag), som er særlige for den enkelte skole. Det kan være kreative fag, idrætsfag, drama, musik, natur, eller meget andet. Der er 244 efterskole spredt over hele Danmark, heraf 20 specialefterskoler og 20 ordblindeefterskoler. Læs om dem senere i kapitlet. Når man bor på skolen sammen med de andre elever, er der ikke så meget forskel på undervisning og fritid. Man han mange undervisningstimer, de kan være spredt over hele dagen, og der er mange fælles aktiviteter. De unge deltager også i praktiske opgaver på skolen, typisk madlavning, køkkenarbejde og rengøring. Der kan også være skolegang i weekends. Læs mere om efterskoler på fx www.ug.dk eller www.efterskoler.dk. Her kan man også finde de enkelte skolers også egen hjemmeside.

Når man skal vælge efterskole Efterskolerne er private skoler, hvor man betaler for sit ophold. Den enkelte skole bestemmer selv hvem den vil optage. Skolen kan fx vælge at kvotere piger og drenge, eller beslutte en kvote for hvor mange elever med særlige behov, den højst kan have. På mange efterskoler er der pres på! Derfor skal man henvende sig i god tid. Mange efterskoler tilbyder også 11. skoleår. De fleste efterskoler tilbyder en studietur i udlandet, og nogle skole lægger meget vægt på en international profil. Den unge og forældrene skal besøge de skoler, de er interesserede i, og tale med elever og lærere. Det giver et godt indblik i skolens hverdag for en kommende elev at få en rundvisning og orientering af en nuværende elev. Det er jo en stor beslutning at skulle være væk i mindst 1 år, og det koster mange penge! Den unge skal også være indstillet på at sige delvist farvel til forældre, søskende, fritidsaktiviteter, fritidsjob, de vante kammerater og så videre. Sidste søndag i september mellem kl. 13.00 og 17.00 holder alle landets efterskoler åbent hus. Dagen kaldes for Efterskolernes Dag. Det er i 2020 d. 27. september og i 2021 d. 26. september. Hvert år den anden onsdag i januar afholder alle efterskolerne en åbent hus aften. I 2021 falder den på 13. januar 2021 kl. 18.00-21.00. Man kan dog altid henvende sig og aftale et besøg på et andet tidspunkt. Foruden disse fælles åbent hus dage, afholder nogle skoler selv åbent hus arrangementer – og i øvrigt kan man altid aftale et individuelt besøg. Der findes mange efterskoler i hele landet for elever med særlige behov. Det kan for eksempel være skoler med meget praktisk indhold beregnet for bogligt svage eller sent udviklede unge. Et undervisningsemne på en sådan efterskole kan for eksempel være bo-træning. Undervisningen i dansk, matematik og andre fag er integreret i praktiske sammenhænge. Andre efterskoler tilbyder ophold til elever med ADHD, Asperger/autisme eller elever med hørenedsættelse eller synsnedsættelse. Der kan også være tale om særlige tilbud til overvægtige. En hel gruppe af efterskoler henvender sig til ordblinde unge. På www.efterskole.dk kan man lave specifik søgning på efterskoler af forskellig type.

Specialefterskoler er godkendt af Undervisningsministeriet med et "samlet særligt undervisningstilbud" til elever med særlige behov. Specialefterskolerne får særlige tilskud til ekstra lærere både i undervisningen og i fritiden. Undervisningen kan være meget forskelligt tilrettelagt. På nogle skoler er der dansk, matematik og eventuelt andre boglige fag på skemaet som niveaudelt undervisning på små hold. Ved siden af er der plads til at vælge linje- og valgfag inden for f.eks. landbrug, køkken,

SPECIALEFTERSKOLER OG FRIE FAGSKOLER

17


4 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse - STU

SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE - STU

21


Målgruppen og optagelse Grundlaget for et STU-forløb er STU-loven, hvis officielle navn er ”Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov”. Lovens formål er at unge med særlige behov får mulighed for at gennemføre en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, som er beskrevet i en individuel uddannelsesplan. I loven er der defineret et retskrav, dvs. at den unge har ret til at få tilbudt et STU-forløb, hvis den unge er omfattet af målgruppen.

STU-loven Loven siger at STU skal give den unge kompetencer af ”personlig, social og faglig karakter til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse”. Målet er at den unge i videst muligt omfang opnår en selvstændig og aktiv voksentilværelse. Det kan for eksempel være med henblik på at styrke den unges senere uddannelse og/eller beskæftigelse og kunne begå sig i samfundet på mange forskellige områder. STU har en bredere tilgang til udvikling af den unges kompetencer end lige det snævert uddannelsesmæssige. I mange sammenhænge er STU så at sige en uddannelse til livet. • Personlige kompetencer sætter den unge i stand til at deltage aktivt og selvstændigt i samfundslivet. Det er egenskaber som kreativitet, effektivitet, beslutsomhed, stabilitet, tålmodighed, osv. • Sociale kompetencer bruges til at skabe et selvstændigt fritidsliv og voksenliv, hvor den unge føler sig tilpas i forskellige sociale situationer. Det kan være tolerance, empati, engagement, fleksibilitet. Eller nyttige omgangsformer, som skal til for at opføre sig hensigtsmæssigt for eksempel i en bus, et tog, en restaurant eller til en fodboldkamp. • Faglige kompetencer er almen viden og vigtige forudsætninger for at deltage i uddannelse og komme i beskæftigelse. Det er typisk kompetencer i dansk, læsning og skrivning, regning/ matematik, IT, sprog og almen orientering. Disse 3 sæt kompetencer er der arbejdet med i grundskolen på forskellige måde, men i STU skal der fokuseres målrettet på netop disse 3 områder. Ungdomsuddannelsen for den enkelte unge skal opbygges af 3 dele: • En almendannende del, som tilgodeser den unges personlige og sociale udvikling. Her indgår samfundsfag. • En specifikt målrettet del, som afspejler den unges interesser, evner og særlige færdigheder. Det kan fx være musik, it, dyrehold, gartneri, værkstedsfag, drama, osv, osv. • Praktik i virksomheder og på institutioner, som blandt andet skal være med til at afdække mulighederne for tilknytning til arbejdsmarkedet. STU skal være en ny start i den unges liv, hvor muligheder og færdigheder afprøves. Den skal desuden give den unge tilknytning til et ungdomsmiljø, hvor der kan gøres nye sociale erfaringer. Den er ikke et bestemt forud fastlagt undervisningstilbud, men et individuelt uddannelsesforløb beskrevet i en individuel uddannelsesplan. STU er ikke i sig selv et supplement til eller en forberedelse til andre uddannelser, selv om den kan fungere sådan i praksis. Den er heller ikke blot en videreførelse af undervisningen i folkeskolen, men en egentlig ungdomsuddannelse, der giver et springbræt til tilværelsen som voksen. Se hele STU lovens tekst side 223 og bekendtgørelsen om STU tekst side 229.

SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE - STU

23


Uddannelsesplan:

Langsigtet mål med uddannelsen

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Elevnavn (både fornavn og efternavn):

Cpr-nr.:

Personlige kompetencer: (Hvilke personlige kompetencer ønsker den unge at tilegne sig under uddannelsen?)

Unges telefon og mailadresse: Sociale kompetencer: (Hvilke sociale kompetencer ønsker den unge at tilegne sig under uddannelsen?)

Kontaktperson på uddannelsessted, tlf. og email:

UU-vejleder: Faglige kompetencer: (Hvilke faglige kompetencer ønsker den unge at tilegne sig under uddannelsen?)

Kommune/betalingskommune:

Værge, bosted eller den unges adresse , telefon og mailadresse: Praktik: (Hvilke kompetencer ønsker den unge at tilegne sig gennem praktik?)

Sagsbehandlere: Sagsbehandler 1: Navn og organisation: Mail: Tlf.:

BESKRIVELSE AF AFKLARINGSFORLØB (hvis kommunen har besluttet et sådant)

Evt. Sagsbehandler 2: Navn og organisation: Mail: Tlf.:

Status og evt. nye anbefalinger: Det personlige:

Evt. Sagsbehandler X: Navn og organisation: Mail: Tlf.:

Det sociale: Det faglige: Praktik:

Baggrund for visitation

Har den unge nye ønsker for uddannelsen:

STU sted 1:

Startdato:

Forventet slutdato:

Evt. STU sted 2:

Startdato:

Forventet slutdato:

Evt. STU sted X:

Startdato:

Forventet slutdato:

Uddannelsesplan udarbejdet dato:

Næste revisionsdato:

Kontaktperson:

Pædagogisk handleplan:

Vejleders kommentarer:

Personlige mål og progression for 1. uddannelsesår

Faglige mål og progression for 1. uddannelsesår

Delmål for 1. uddannelsesår: 1. 2. 3. Etc.

Delmål for 1. uddannelsesår: 1. 2. 3. Etc.

Status og progression (timer/uger): 1. 2. 3. Etc.

Status og progression (timer/uger): 1. 2. 3. Etc.

Andre kommentarer fra uddannelsessted:

Andre kommentarer fra uddannelsessted:

Har den unge nye ønsker for uddannelsen:

Har den unge nye ønsker for uddannelsen:

Pædagogisk handleplan:

Pædagogisk handleplan:

Vejleders kommentarer:

Vejleders kommentarer:

Sociale mål og progression for 1. uddannelsesår

36

Praktik og progression for 1. uddannelsesår

Delmål for 1. uddannelsesår: 1. 2. 3. Etc.

Delmål for 1. uddannelsesår: 1. 2. 3. Etc.

Status og progression (timer/uger): 1. 2. 3. Etc.

Status og progression (timer/uger): 1. 2. 3. Etc.

Andre kommentarer fra uddannelsessted:

Andre kommentarer fra uddannelsessted:

Har den unge nye ønsker for uddannelsen:

Har den unge nye ønsker for uddannelsen:

Pædagogisk handleplan:

Pædagogisk handleplan:

Vejleders kommentarer:

Vejleders kommentarer:

SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE - STU


5 Forberedende Grunduddannelse – FGU

FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE – FGU

39


6 Andre ungdomsuddannelser – og unge med funktionsnedsættelse

46

ANDRE UNGDOMSUDDANNELSER – OG UNGE MED FUNKTIONSNEDSÆTTELSE


Andre ungdomsuddannelser – og unge med funktionsnedsættelse Dette kapitel handler om erhvervsuddannelserne (nedenfor) og de gymnasiale uddannelser (side 50) - med fokus på unge med funktionsnedsættelser. EUD er en lang række uddannelser der giver adgang til jobs inden for fx tekniske fag, social- og sundhedsfag og administration. Der er ca. 100 erhvervsuddannelser. Uddannelserne er samlet i 4 hovedindgange: • Fødevarer, jordbrug og oplevelser • Kontor, handel og forretningsservice • Omsorg, sundhed og pædagogik • Teknologi, byggeri og transport

Erhvervsuddannelserne En erhvervsuddannelse består i et grundforløb (i en af de 4 indgange) og et hovedforløb. Grundforløbet består af to dele, der hver varer 20 uger (½ år). Hvis man søger ind på en erhvervsuddannelse, gælder disse karakterkrav:

Adgang fra 9. eller 10. klasse Man skal opfylde disse karakterkrav Gennemføre folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse med mindst 2,0 i gennemsnit af alle prøvekaraktererne mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i dansk (skriftlig og mundtlig) mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i matematik (skriftlig) ved folkeskolens afgangseksamen eller 10. klasse prøverne Hvis man har skaffet sig en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, inden man starter, vil man normalt ikke skulle tage grundforløbets 1. del, men kan starte direkte i grundforløbets 2. del. Hvis man ikke opfylder adgangskravene, kan man forsøge at komme ind via en optagelsesprøve og en samtale på erhvervsskolen.

Grundforløbet 1. del er for elever, der starter direkte efter 9. eller 10. klasse eller senest 1 år efter. Forløbet giver almene og brede erhvervsfaglige kompetencer, der støtter og giver afklaring omkring valg af uddannelse. 2. del er for alle elever. Forløbet er rettet mod den valgte uddannelse og giver faglige og personlige kompetencer til at gennemføre et hovedforløb. Unge, der starter en erhvervsuddannelse mere end et år efter de har afsluttet 9. eller 10. klasse, skal starte direkte på 2. del. Det betyder, at denne gruppe skal være klar over deres valg af uddannelse inden de påbegynder et uddannelsesforløb. Unge, der allerede har en uddannelsesaftale, kan vælge at starte direkte på 2. del.

Hovedforløbet Hovedforløbet veksler mellem skole og praktik og retter sig præcist mod den specifikke uddannelse man har valgt, fx tømrer, smed, chauffør.

ANDRE UNGDOMSUDDANNELSER – OG UNGE MED FUNKTIONSNEDSÆTTELSE

47


7 Specialpædagogisk støtte – SPS

54

SPECIALPÆDAGOGISK STØTTE – SPS


12 14

Rådgivning for unge med særlige behov

84

RÅDGIVNING FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - ADRESSER OG LINKS


15 Oversigt over uddannelsessteder og botilbud Midt- og Vestjylland

Nordjylland Side 88

Side 103

Østjylland

Sydjylland

Side 111

Side 125

Fyn

Sjælland

Hovedstaden

Side 139

Side 151

Side 181

87


Nordjylland 7700 THISTED

Thisted Gymnasium, STX og HF Ringvej 32, Tlf. 97 92 34 88, post@thisted-gymnasium.dk – www.thisted-gymnasium.dk

Se annoncen side 95

Thisted Gymnasium gør en særlig indsats for at tilbyde unge med en diagnose inden for autismespektret en gymnasieuddannelse på ordinære vilkår, men med særlige hensyn. Det gælder både på STX og HF. Eleverne får bl.a. tilknyttet en mentor med særlig efteruddannelse og får adgang til egen arbejdsplads i et stillerum, som er reserveret til målgruppen. Skolens lærere har fået en grundlæggende efteruddannelse om de særlige behov, der kan gælde for unge med en autismediagnose, og arbejder sammen med kolleger og mentor om at støtte mest hensigtsmæssigt. Det er muligt at forlænge uddannelsen med et år, hvis det skulle være nødvendigt. Det er skolens tilgang at finde individuelle løsninger og arbejde nært sammen med eleven og personer omkring eleven, og vi har derfor også en ansvarlig for dette samarbejde i skolens ledelse.

7700 THISTED

STU-1 Thisted Langebeksvej 8, Skjoldborg. 99 17 41 70. jale@thisted.dk - www.thisted.dk/stu Målgruppe: Unge med autismespektrum forstyrrelser (ASF), unge med opmærksomhedsforstyrrelser/ADHD, unge med Socio-emotionelle vanskeligheder, unge med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder. 40 pladser

7700 THISTED

Elmelund Kastet 13. Tlf. 97 91 24 23. elmelund@mail.tele.dk - elmelund-jbf.dk Kollegie: Kvisten er et bostøttekollegie for elever på Elmelunds STU-forløb og for elever tilknyttet Thisted Kommunes STU-forløb. Midlertidigt botilbud. Servicelovens Midlertidigt botilbud. Servicelovens §107: Nørrealle er for unge der deltager i en erhvervsmæssig aktivitet, der indgår som et led i en systematisk plan for oplæring med henblik på en kommende erhvervsmæssig tilknytning.

88

NORDJYLLAND


9400 NØRRESUNDBY

HF3 på Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14. Tlf. skolen: 98 17 28 33 eller studievejleder Marie Bjerre: mbj@nghf.dk Tlf. 26 28 27 69. www.nghf.dk HF3 er en 3-årig HF-uddannelse for unge med brug for RO, TID og STØTTE. HF3 er en uddannelse, hvor du skal være villig til at arbejde med det faglige dig selv og med det sociale. Vi tilbyder en uddannelse med: RO: HF3-klasserne er placeret et roligt sted på skolen i eget faste klasselokale TID: Kortere skoledage og tid til lektielæsning i skoletiden STRUKTUR: Undervisningen er struktureret i forudsigelige rammer LEKTIEHJÆLP: Lektiehjælpere hjælper eleverne med at strukturere lektier og afleveringer i den daglige lektiebåndslektion MENTORSTØTTE: Mentorerne hjælper eleverne med personlige og sociale udfordringer For at blive optaget på HF3 skal du have en sagkyndig udtalelse (dvs. diagnosepapir eller anden lægeligudtalelse) om, at du har brug for at tage en HF-uddannelse over 3 år.

9400 NØRRESUNDBY

Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation, VUK-Aalborg Studievej 5. Tlf. 99 82 52 52. www.vuk-aalborg.dk Målgrupper: Unge med multiple funktionsnedsættelser, unge med infantil autisme, unge psykisk udviklingshæmmede, unge sent udviklede, unge med ADHD, unge med socio-emotionelle vanskeligheder og unge med autisme spektrum forstyrrelser. VUK har en særskilt afdeling for elever med autisme på Thulevej 32C, 9210 Aalborg SØ.

STX eller HF for unge med autisme Thisted Gymnasium, STX og HF  Unge med ASF har på Thisted Gymnasium mulighed for at tage en STX eller en HF på lige vilkår med andre unge, men med særlige hensyn.  Gennem uddannelsen trænes den unge i at fungere i et studie- og ungdomsliv og på længere sigt at kunne varetage et voksenliv med uddannelse og en plads på arbejdsmarkedet.  Vi arbejder med individuelle løsninger og vil derfor gerne kontaktes tidligt inden evt. studiestart.

www.thisted-gymnasium.dk

Tlf. 9792 3488 post@thisted-gymnasium.dk

NORDJYLLAND

95


6823 ANSAGER

Kvie Sø Efterskole Tiphedevej 17. Tlf. 73 70 25 65. kontor@kviesoefterskole.dk - www.kviesoefterskole.dk Målgruppe: Skolen henvender sig til unge i 8.-11. klasse med særlige lærings-forudsætninger, herunder Downs syndrom, Autisme, erhvervet hjerneskade m.m. Kvie Sø Efterskole giver de unge mulighed for, at udvikle og opdage eget potentiale og talent både fagligt, socialt og personligt. Livet på efterskole er en forberedelse til at blive selvstændig i eget liv og den videre uddannelse. Skolens faciliteter skaber et sundt læringsmiljø med plads til alle. De naturskønne omgivelser skaber ro og mulighed for læring i tæt relation til Kvie Sø og Ansager by. Kontakt for en rundvisning på skolen.

6830 NØRRE NEBEL

Frøstruphave Efterskole - Grøn Gren - Et anderledes skoletilbud

Se annoncen side 137

Frøstrupvej 140. Tlf. 61 33 49 80. post@frostruphave.dk - www.frostruphave.dk Grøn Gren er et anderledes skoletilbud for unge med særlige behov inkluderet i en almindelig efterskole. Frøstruphave Efterskole bygger på kristne værdier. På Grøn Gren er der den nødvendige tid, støtte og nærhed. Klassen rummer 6-8 elever der bor blandt skolen øvrige elever i familiegrupper på 6 – 8 elever. Der er fokus på: Praktisk undervisning med udgangspunkt i skolens værksteder, faglig udvikling i dansk og matematik, sociale kompetencer og støtte gennem ugentlige vejledningssamtaler. Se mere på www.frostruphave.dk under rubrikken Undervisning. Man indgår i undervisningsforløb med de øvrige elever på skolen i de mange forskellige valgfag, særlige projektuger og ture m.v

6870 ØLGOD

Varde STU-Center Svanehøjvej 27, Gårde. Tlf. 79 94 85 40 / 26 23 04 01. stu@varde.dk - stu.vardekommune.dk Varde STU-Center er for dig som: •er mellem 16-25, •er ung med et særligt behov, •er ung med ADHD, •er ung med autisme, •er ung med andre psykiske lidelser, •er ung med erhvervet hjerneskade Ungdomsuddannelsens målgruppe omfatter udelukkende de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selvom der ydes den unge socialpædagogisk støtte. Formålet med uddannelsen er, at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, der hjælper dem til at få en hverdag med så høj grad af selvstændighed som muligt og som kan bygge bro til videre uddannelse og beskæftigelse. Uddannelsesstedet er beliggende i Gårde ca. 18 km nordvest for Varde, og kan nås via både tog og bus. Der er skemalagt undervisning hver dag fra 8.30-13.00, dog torsdag kl 8.30-13.45. Ca 40 elever Der er mulighed for kortere botrænings perioder i STU’ens lejlighed. Udover diverse fag, bogligt såvel som praktiske fag som bl.a. træværksted og køkkenholdet, har skolen også heste, grise, geder og høns, som udeholdet tager sig kærligt af. SYDJYLLAND

135


Sjælland 2680 SOLRØD

Botilbuddet Højgaard og Ejerbækgaard STU Nordmarksvej 12. Tlf. 28 73 72 09. www.ejerbaekgaard.dk

Se annoncen side 173

Målgruppe: Unge med psykologiske og psykiatriske udfordringer. Herunder personlighedsforstyrrelser, angst, depression, aspergers, autisme, skizofreni, ADHD, borderline mm. Unge mennesker, der er omsorgssvigtet. Unge, hvor det viser sig, at de har et misbrug, har vi mulighed for at støtte og hjælpe i forbindelse med, at de kommer ud af deres misbrug.

4000 ROSKILDE

AOF Specialhøjskolen Kildegården 5B, 2. Tlf. 46 35 34 38. sph@aof-roskilde.dk - www.roskilde.aof.dk/specialhoejskolen Et tilbud til voksne med særlige sproglige, kognitive eller sociale forudsætninger, som gerne vil videre i uddannelse eller job. Er du ordblind, har du svært ved at lære, eller problemer med opmærksomhed, hukommelse eller koncentration? Trives du bedst i en mindre gruppe, og lærer du bedst i trygge rammer? Så kan Specialhøjskolen være noget for dig. Du skal være fyldt 15 år, og have opfyldt din undervisningspligt. I særlige tilfælde kan dog gives dispensation.

4000 ROSKILDE

Hf og VUC Roskilde Læderstræde 4. Tlf. 30 84 43 75 (Marie Wolter Bertelsen) - www.hfvucroskilde.dk

Se annoncen side 150

HF for ordblinde Ordblindhed er ingen hindring for at læse hf. Når man er ordblind, er der mulighed for at tage en 2-årig hf over 3 år. Man kan også få adgang til ordblindeundervisning på små hold og individuelle studiestøttetimer. Optagelse efter 9. kl. eller senere Du kan også tage din hf over 2 år, selvom du er ordblind. Her går du i en klasse sammen med elever, som ikke nødvendigvis er ordblinde. Vi hjælper med it og studiestøtte og giver mulighed for ordblindeundervisning om eftermiddagen og aftenen. Læs afsnittet om ordblind her i bogen.

SJÆLLAND

151


4100 RINGSTED

Glad Fagskole Jernbanevej 8. Tlf. 61 14 45 01. www.gladfagskole.dk Glad Fagskole har skoler i København, Ringsted, Esbjerg og Aabenraa, og er for unge mennesker med handicap, der har lyst til at tage en 3-årig STU. Med en STU kan eleven uddanne sig inden for: Køkken, Radio, Dyrepasser, Håndværker, Anlægsgartner, Pedel, TV/Medie, Animation, Køkken, Teater. Det er forskelligt, hvilke uddannelser der udbydes rundt i landet. Se mere på www.gladfagskole.dk.

4100 RINGSTED

ZBC Ahorn Allé 3–5. Tlf. 57 68 25 00. www.zbc.dk/stu ZBC tilbyder tre STU-linjer: • STU Food – For unge der vil arbejde i køkkenet med brød, kager, gastronomi og sund kost • STU IT – For unge der vil arbejde med IT, programmering og robotteknologi • STU Værksted – For unger der vil arbejde med sine hænder og lære forskellige håndværk inden for træ, jern, maskiner eller mekanik fx inden for biler eller cykler STU- ansvarlig: Henrik Deleuran 2217 8840. Se mere zbc.dk/stu

154

SJÆLLAND


Hovedstaden 1120 KØBENHAVN K

KVUC Vognmagergade 8. Tlf. 82 32 66 00. kvuc@kvuc.dk - www.kvuc.dk Målgruppe: HF Inklusion / HF Autisme / HF ASF Der er rum til alle på KVUC. Det gælder, uanset hvad du drømmer om og hvilket niveau, du vil uddanne dig på. Hos os finder du et varieret og fleksibelt udbud af uddannelser. Du kan læse online eller midt i København. Vi hjælper med at finde den rigtige vej for dig og designer et forløb, der passer til dit liv og din situation.

2000 FREDERIKSBERG

Sputnikkollegiet Frederiksberg Kong Georgs Vej 65. Tlf. 40 56 38 49. hop@skolensputnik.dk - www.sputnikkollegiet.dk

Se annoncen side 199

Målgruppe: Unge fra 18-30 år med autisme og/eller psykisk sårbarhed, herunder fx angst, stress, depression, Tourette og OCD. Beboerne er under uddannelse/beskæftigelse eller i et afklaringforløb. Hos os bliver du en del af et hyggeligt og overskueligt ungdomsmiljø, hvor du har mulighed for at møde andre unge og være med til fælles aktiviteter. Vi er et midlertidigt botilbud efter Servicelovens §107. 39 værelser.

2100 KØBENHAVN Ø

Basen STU Strandboulevarden 122. 2. sal. Tlf. 39 29 67 67 - www.basenstu.dk Målgruppe: De studerende på Basen STU er normaltbegavede unge med forskellige vanskeligheder som angst, autisme, ADHD, OCD, depression, stress, spiseforstyrrelser, selvskade, indlæringsvanskeligheder, skolevægring, skizotypiske lidelser og andre psykiske vanskeligheder. På Basen er der et rigt og hyggeligt ungdomsmiljø af ligesindede unge mennesker. Vi tilbyder særligt tilrettelagte STU og EUA forløb af forskellig varighed, som sammensættes individuelt og med udgangspunkt i den unges behov, interesser og vanskeligheder. Vi tilbyder linjefag som eSport, Kreative fag og fag som psykologi, Hf-enkeltfag, bevægelse, økonomi, musik, psykoedukation mm. samt særligt tilrettelagte praktikforløb. På Basen STU arbejder vi med de unges personlige, sociale og faglige udvikling, og har både lærere, pædagoger, psykologer og familiebehandlere på afdelingen.

HOVEDSTADEN

181


12 16

Klageadgang – STU og Botilbud

KLAGEADGANG – STU OG BOTILBUD

207


18 Lovstof

LOVSTOF

217


INDEX �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Side § 56 aftale ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������69, 71 10. klasse ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10, 14, 15, 47

A

adgangforalle.dk ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 84 Adgangskrav EUD ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13, 48 Adgangsveje EUD ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 48 Afbrydelse STU �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29, 33 Afklaringsforløb �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25, 28, 31, 38 Aktindsigt ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������212 Almen grunduddannelse ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 41 Almenboliglovens § 105 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������64, 235 Ankestyrelsen ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������83, 209 AVU ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 40

B

Begrundelse �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������213 Beskyttet beskæftigelse �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 69 Beskæftigelsesloven �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������221 Beslutningsfrist ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������218 Bisidder ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������213 Borger.dk ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 83 Botilbud �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 63

D

Dialog �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������209, 214 DUKH ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 83

E

Efterskole og Frie fagskoler ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17 EGU ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40 Erhvervsgrunduddannelsen ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40 EUD ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 47 Eud10 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10 EUX �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12, 50

INDEX

237